in_dsdoatgiai.frx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "in_dsdoatgiai.frx"

Bản ghi

1 01-TØnh An Giang 1 L u Hoµng Phóc HËu /05/1996 Kinh CÇn Th To n K.KhÝch 11 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 2 Tr ng Lª Tr êng B ch /08/1995 Kinh An Giang To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 3 TrÇn ThÞ Kim YÕn /08/1995 Kinh An Giang VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 4 T«Mü H n /04/1995 Kinh An Giang Ng v n Ba 12 THPT NguyÔn Trung Trùc 5 TrÇn Thµnh ¹t /04/1995 Kinh An Giang Ng v n K.KhÝch 12 THPT VÜnh X ng 6 Lª TÊn Khang /03/1995 Kinh An Giang Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 7 Æng Quang Minh /09/1995 Kinh An Giang TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 8 Ph¹m Hoµng Thanh Duyªn /12/1996 Kinh An Giang TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 1 29/01/ :10:09

2 Danh s ch nµy gåm 8 thý sinh 01-TØnh An Giang Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 2 29/01/ :10:09

3 02-TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu 1 ç NguyÔn Hoµng Anh /02/1996 Kinh Vòng Tµu To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 2 TrÇn Kh¾c Vò /06/1995 Kinh Vòng Tµu VËt lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 3 TrÇn Lª ChiÕn /08/1996 Kinh Tp Hå ChÝ Minh VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 4 NguyÔn Phóc Anh ång /04/1995 Kinh Vòng Tµu Ho häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 5 Lª nh Phó /04/1995 Kinh Vòng Tµu Ho häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 6 TrÇn nh Minh /08/1996 Kinh B nh Þnh Sinh häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 7 Æng Minh Khang /02/1995 Kinh Vòng Tµu Sinh häc Ba 12 THPT Vòng Tµu 8 NguyÔn H i Minh /10/1995 Kinh Vòng Tµu Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 9 B¹ch Minh øc /04/1996 Kinh VÜnh Phóc Tin häc Ba 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 10 NguyÔn Hoµng Thiªn An /11/1996 Kinh Tp Hå ChÝ Minh Tin häc K.KhÝch 11 THPT Ch u Thµnh 11 NguyÔn Hoµng Phi /08/1995 Kinh Vòng Tµu Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 12 TrÇn ThÞ Minh HiÒn /12/1995 Kinh Vòng Tµu Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 13 Vò ThÞ Ngäc Quúnh /07/1995 Kinh Vòng Tµu Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 14 NguyÔn ThÞ T m Thi /12/1995 Kinh Vòng Tµu Ng v n Ba 12 THPT Long H i- Ph íc TØnh 15 Phïng ThÞ Hång H¹nh /01/1996 Kinh Vòng Tµu Þa lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 16 Ph¹m H i Anh /07/1996 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Nh 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 17 NguyÔn Quúnh Nh /01/1996 Kinh Tp Hå ChÝ Minh TiÕng Anh Ba 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 18 TrÇn Linh Chi /01/1996 Kinh Tp Hå ChÝ Minh TiÕng Anh Nh 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 3 29/01/ :10:09

4 02-TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu 19 NguyÔn Lª Quèc Hïng /06/1995 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Nh 12 THPT Vòng Tµu 20 Lª Hoµng Anh /09/1996 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Nh 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 21 Bïi B Th i Hoµng /04/1995 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 22 Bïi Minh Kh«i /02/1995 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Nh 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 23 NguyÔn Vò H ng Mai /08/1996 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n Danh s ch nµy gåm 23 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 4 29/01/ :10:09

5 03-TØnh B¾c Giang 1 NguyÔn V n H ng /02/1996 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 2 Th n ViÖt C êng /07/1996 Kinh B¾c Giang - To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 3 La V n Qu n /11/1995 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c To n Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 4 NguyÔn B o Léc /04/1995 Kinh ViÖt Yªn - B¾c To n Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 5 L u TuÊn Anh /03/1996 Kinh Lôc - B¾c VËt lý Nh 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 6 T¹ TuÊn S n /10/1996 Kinh B¾c Giang - VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 7 Th n TiÕn øc /02/1996 Kinh B¾c Giang - VËt lý Nh 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 8 L u H i Giang /12/1996 Kinh L¹ng Giang - VËt lý NhÊt 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 9 Hoµng ThÞ Ph îng /01/1996 Kinh Yªn Dòng - B¾c VËt lý Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 10 Ng«V n Ph îng /03/1995 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c VËt lý Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 11 Ng«Duy D ng /01/1996 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c Ho häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 12 NguyÔn ThÞ Thanh /11/1996 Kinh B¾c Giang - Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 13 ç TiÕn ¹t /09/1995 Kinh ViÖt Yªn - B¾c Ho häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 14 Ph¹m Xu n Duy /12/1995 Kinh T n Yªn - B¾c Ho häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 15 Ng«ThÞ L ng /08/1996 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 16 Diªm ThÞ MÕn HuyÒn /08/1995 Kinh ViÖt Yªn - B¾c Ho häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 17 oµn H u Trung /01/1996 Kinh B¾c Giang - Ho häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 18 Ph¹m ThÞ HuÖ /08/1995 Kinh T n Yªn - B¾c Sinh häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 5 29/01/ :10:09

6 03-TØnh B¾c Giang 19 Th n ThÞ Thu C nh /07/1995 Kinh ViÖt Yªn - B¾c Sinh häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 20 TrÇn ThÞ Ng n /09/1996 Kinh ViÖt Yªn - B¾c Sinh häc Nh 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 21 NguyÔn V n Doanh /03/1995 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c Sinh häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 22 µo Duy Tïng /02/1996 Kinh L¹ng Giang - Sinh häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 23 Lª Lan Dung /02/1995 Kinh Yªn Dòng - B¾c Sinh häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 24 L ThÞ TuyÕt /10/1996 Kinh L¹ng Giang - Sinh häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 25 L u Quang «ng /03/1995 Kinh Lôc - B¾c Tin häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 26 TrÞnh Quang Tïng /05/1996 Kinh Lôc Ng¹n - B¾c Tin häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 27 NguyÔn TiÕn D ng /04/1996 Kinh T n Yªn - B¾c Tin häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 28 Hµ Phan Anh C«ng /03/1995 Kinh Yªn Dòng - B¾c Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 29 NguyÔn Th i C êng /03/1996 Kinh T n Yªn - B¾c Tin häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 30 NguyÔn Ngäc Trang /09/1995 Kinh B¾c Giang - Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 31 Hµ ThÞ Lan H ng /04/1995 Kinh L¹ng Giang - Ng v n Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 32 Lª Lan Nhung /03/1996 Kinh TuÇn Gi o - Lai Ng v n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 33 Hoµng ThÞ Minh NguyÖt /04/1995 Kinh B¾c Giang - Ng v n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 34 Tr ng ThÞ CÈm Linh /02/1996 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c Ng v n Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 35 NguyÔn ThÞ Chinh /11/1995 Kinh L¹ng Giang - Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 36 D ng ThÞ Mai Ph ng /05/1996 Kinh B¾c Giang - Ng v n Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 6 29/01/ :10:09

7 03-TØnh B¾c Giang 37 TrÞnh NhËt Linh /07/1995 Kinh B¾c Giang - Ng v n Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 38 Ng«ThÞ Phóc /04/1995 Kinh B¾c Giang - LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 39 TrÇn ThÞ Cóc /08/1995 Kinh T n Yªn - B¾c LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 40 NguyÔn ThÞ Th o /01/1995 Kinh T n Yªn - B¾c LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 41 NguyÔn øc Anh /11/1995 Kinh B¾c Giang - LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 42 Ng«ThÞ BÝch H i /04/1995 Kinh Lôc - B¾c Þa lý Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 43 Hoµng V n Nh /08/1995 Kinh Yªn Dòng - B¾c Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 44 Th n øc Huy /10/1995 Kinh B¾c Giang - Þa lý Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 45 Hµ Thu Trang /09/1995 Kinh Tõ S n - B¾c TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 46 oµn ThÞ Nga /02/1996 Kinh B¾c Giang - TiÕng Ph p Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 47 Ng«Thuý H»ng /12/1996 Kinh B¾c Giang - TiÕng Ph p Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 48 TrÇn Ngäc Mai /08/1995 Kinh B¾c Giang - TiÕng Ph p K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 7 29/01/ :10:09

8 Danh s ch nµy gåm 48 thý sinh 03-TØnh B¾c Giang Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 8 29/01/ :10:09

9 04-TØnh B¾c K¹n 1 Hµ HiÒn Th ng /12/1995 Tµy B¾c Th i Ng v n Nh 12 Chuyªn B¾c K¹n 2 Ph¹m ThÞ Thu Th o /12/1995 Tµy B¾c Th i Ng v n K.KhÝch 12 Chuyªn B¾c K¹n 3 NguyÔn ThÞ Lan H ng /07/1995 Kinh B¾c Giang LÞch sö K.KhÝch 12 Chuyªn B¾c K¹n Danh s ch nµy gåm 3 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 9 29/01/ :10:09

10 05-TØnh B¹c Liªu 1 V ng Quèc NghÜa /12/1996 Hoa TØnh B¹c Liªu To n Ba 11 THPT Chuyªn B¹c Liªu 2 Ng«Quèc ViÖt /02/1995 Kinh TØnh B¹c Liªu To n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¹c Liªu 3 Vâ V n TÝn /01/1994 Kinh TØnh B¹c Liªu Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¹c Liªu 4 TrÇn i Ph ng /12/1995 Hoa TØnh Cµ Mau Ng v n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¹c Liªu 5 NguyÔn B Gi p /03/1996 Kinh TØnh B¹c Liªu Þa lý K.KhÝch 11 THPT VÜnh H ng Danh s ch nµy gåm 5 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 10 29/01/ :10:09

11 06-TØnh B¾c Ninh 1 NguyÔn V n C«ng /04/1996 Kinh B¾c Ninh To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 2 Ph¹m Th i D ng /03/1995 Kinh B¾c Giang To n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 3 NguyÔn Hång Qu n /06/1996 Kinh Yªn, To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 4 Tr ng Giang Khang /12/1995 Kinh ThuËn Thµnh, To n Ba 12 THPT Thu n Thµnh 1 5 NguyÔn ViÖt Anh /05/1995 Kinh CHLB øc VËt lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 6 TrÇn V n L îng /03/1996 Kinh QuÕ Vâ, B¾c VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 7 NguyÔn ThÕ /10/1995 Kinh Yªn, VËt lý Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 8 NguyÔn B Thµnh /08/1995 Kinh ThuËn Thµnh, VËt lý Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 9 Lª ThÞ Cóc /12/1996 Kinh Gia B nh, B¾c Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 10 NguyÔn ThÕ HiÖp /06/1996 Kinh QuÕ Vâ, B¾c Ho häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 11 Mai Quang H ng /02/1995 Kinh Tiªn Du, B¾c Ho häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 12 H n An Ninh /10/1996 Kinh Tõ S n, B¾c Ho häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 13 NguyÔn T S n /07/1995 Kinh ThuËn Thµnh, Ho häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 14 NguyÔn ThÞ YÕn /03/1995 Kinh QuÕ Vâ, B¾c Ho häc NhÊt 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 15 Tr ng Th¹ch C ng /07/1996 Kinh Yªn, Sinh häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 16 NguyÔn V n C êng /06/1995 Kinh B¾c Ninh Sinh häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 17 NguyÔn B Long /07/1995 Kinh L ng Tµi, B¾c Sinh häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 18 NguyÔn ThÞ T m /08/1995 Kinh Yªn, Sinh häc NhÊt 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 11 29/01/ :10:09

12 06-TØnh B¾c Ninh 19 NguyÔn TuÊn ¹t /12/1995 Kinh Tiªn Du, B¾c Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 20 NguyÔn V n /07/1995 Kinh B¾c Ninh Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 21 NguyÔn ng Quang /04/1995 Kinh B¾c Ninh Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 22 TrÇn Quang Trung /08/1995 Kinh B¾c Ninh Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 23 Æng Th i TuÖ /12/1996 Kinh B¾c Ninh Tin häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 24 ç Ph ng HuyÒn /08/1995 Kinh Yªn B i Ng v n Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 25 D ng ThÞ Liªn /03/1996 Kinh Yªn, Ng v n Nh 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 26 NguyÔn ThÞ Ch m /03/1995 Kinh ThuËn Thµnh, Ng v n Ba 12 THPT Thu n Thµnh 1 27 NguyÔn V n HiÕu /07/1995 Kinh Yªn, LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 28 NguyÔn ThÞ Thïy Linh /06/1995 Kinh Tiªn Du, B¾c LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 29 NguyÔn ThÞ Mai /11/1995 Kinh Gia B nh, B¾c LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 30 NguyÔn ThÞ Minh T m /05/1995 Kinh B¾c Ninh LÞch sö Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 31 NguyÔn ThÞ Lan Anh /06/1995 Kinh Gia B nh, B¾c Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 32 NguyÔn ThÞ Minh H»ng /03/1996 Kinh Tiªn Du, B¾c Þa lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 33 Hoµng ThÞ Nªn /12/1995 Kinh Gia B nh, B¾c Þa lý Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 34 Ng«Kim Ng n /08/1995 Kinh L ng Tµi, B¾c Þa lý Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 35 Lª ThÞ Hång Nhung /05/1996 Kinh Yªn, Þa lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 36 NguyÔn ThÞ Hång Nhung /01/1995 Kinh Yªn, Þa lý Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 12 29/01/ :10:09

13 06-TØnh B¾c Ninh 37 NguyÔn ThÞ Hßa /12/1996 Kinh QuÕ Vâ, B¾c TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 38 NguyÔn H i YÕn /02/1995 Kinh B¾c Ninh TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh Danh s ch nµy gåm 38 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 13 29/01/ :10:09

14 07-TØnh BÕn Tre 1 Lª Quang Minh /09/1996 Kinh TØnh BÕn Tre To n Ba 11 Chuyªn BÕn Tre 2 Ph¹m Ng«Gia B o /05/1996 Kinh TØnh BÕn Tre To n K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 3 NguyÔn Qu n B Hång /08/1996 Kinh TØnh BÕn Tre To n K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 4 Ng«C«ng Thµnh /09/1995 Kinh TØnh BÕn Tre VËt lý Nh 12 Chuyªn BÕn Tre 5 Ph¹m H u Ph íc /06/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Ho häc K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 6 NguyÔn V n Pol /04/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Ho häc K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 7 NguyÔn Huúnh ng Khoa /03/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Sinh häc Ba 11 Chuyªn BÕn Tre 8 Bïi ThÞ Thiªn Lan /10/1995 Kinh TØnh BÕn Tre Sinh häc K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 9 DiÖp nh îc /11/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Sinh häc Ba 11 Chuyªn BÕn Tre 10 TrÇn Kim Dung /01/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Ng v n K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 11 NguyÔn ThÞ Hoµng Dung /04/1995 Kinh TØnh BÕn Tre Ng v n K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 12 Vâ ThÞ nh Tó /12/1995 Kinh TØnh BÕn Tre Ng v n Ba 12 Chuyªn BÕn Tre 13 NguyÔn ThÞ Ngäc Ch u /02/1995 Kinh TØnh BÕn Tre LÞch sö Ba 12 Chuyªn BÕn Tre 14 NguyÔn Minh Ngäc /07/1996 Kinh TØnh BÕn Tre LÞch sö K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 15 Ph¹m Vi Khang /04/1995 Kinh TØnh BÕn Tre Þa lý K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 16 Ph¹m An H ëng /07/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Þa lý K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 17 ç Quang Kh nh /02/1996 Kinh TP. Hå ChÝ Minh TiÕng Anh Ba 11 Chuyªn BÕn Tre 18 NguyÔn Ngäc Tó Uyªn /08/1995 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 14 29/01/ :10:09

15 07-TØnh BÕn Tre 19 Lª Béi Ph ng /10/1995 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 20 Phan M¹nh C êng /09/1995 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 21 ç Quang Thµnh /02/1996 Kinh TP. Hå ChÝ Minh TiÕng Anh K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 22 Tr ng NguyÔn Thïy Oanh /07/1995 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 23 NguyÔn TÊn H ng /03/1996 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Ph p K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 24 Huúnh NguyÔn Duy Kh«i /09/1996 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Ph p K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre Danh s ch nµy gåm 24 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 15 29/01/ :10:09

16 08-TØnh B nh Þnh 1 Lª TÊn Linh /06/1995 Kinh B nh Þnh To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 2 Lª nh Gia Huy /09/1995 Kinh B nh Þnh VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 3 L ng TrÇn nh ViÖt /04/1996 Kinh B nh Þnh VËt lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 4 NguyÔn ThÞ Xu n Ch u /02/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 5 TrÇn B o Hoµng /04/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 6 Lª ThÞ Hång Loan /10/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 7 NguyÔn V n Minh /03/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 8 TrÇn SÜ NhËt /01/1996 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 9 Ng n Thu Th o /05/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 10 NguyÔn TrÇn Trung /04/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 11 T¹ Hå Minh «ng /12/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 12 ç Phóc Nguyªn /12/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 13 ç ThÞ Thanh T m /04/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 14 Vâ Hoµng Th¾ng /07/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 15 Lª TÊn Tíi /03/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc K.KhÝch 12 THPT T ng B¹t Hæ 16 NguyÔn øc Danh /08/1995 Kinh B nh Þnh Tin häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 17 Bïi Minh øc /09/1995 Kinh B nh Þnh Tin häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 18 NguyÔn Cao Thèng /07/1995 Kinh B nh Þnh Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 16 29/01/ :10:09

17 08-TØnh B nh Þnh 19 TrÇn Thanh TuÊn /10/1996 Kinh B nh Þnh Tin häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 20 Vâ Quèc B o /11/1996 Kinh B nh Þnh Ng v n Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 21 Lª ThÞ Thïy Linh /11/1995 Kinh B nh Þnh Ng v n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 22 Vâ ThÞ Thóy Nhi /04/1995 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 23 Huúnh ThÞ Hång Hßa /10/1995 Kinh B nh Þnh LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 24 Tr ng KiÒu My /10/1995 Kinh B nh Þnh LÞch sö K.KhÝch 12 THPT sè 3 An Nh n 25 NguyÔn TrÇn Thanh Th /09/1995 Kinh B nh Þnh LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 26 Phan ThÞ Thu Hµ /02/1995 Kinh B nh Þnh Þa lý K.KhÝch 12 THPT T ng B¹t Hæ 27 Cao Hoµng H¹ /08/1996 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 28 NguyÔn TrÇn KiÒu Loan /07/1996 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 29 Ph¹m Mai H ng /01/1995 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 30 NguyÔn Thiªn Thanh /07/1995 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 31 TrÇn YÕn ThuËn /06/1995 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 17 29/01/ :10:09

18 Danh s ch nµy gåm 31 thý sinh 08-TØnh B nh Þnh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 18 29/01/ :10:10

19 09-TØnh B nh D ng 1 Lª V n Thanh /01/1995 Kinh Hµ Ho häc Nh 12 Chuyªn Hïng V ng 2 NguyÔn B o Nhi /04/1996 Kinh S«ng BÐ Ho häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 3 Vò H i ng /06/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc K.KhÝch 12 Chuyªn Hïng V ng 4 TrÇn Thuú An /09/1995 Kinh S«ng BÐ Sinh häc K.KhÝch 12 Chuyªn Hïng V ng 5 Cao ThÞ Anh Th /11/1996 Kinh S«ng BÐ Sinh häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 6 TrÇn Ngäc iöp /11/1995 Kinh NghÖ An Sinh häc K.KhÝch 12 Chuyªn Hïng V ng 7 TrÇn Tû Tû /01/1996 Kinh TP Hå ChÝ Minh Sinh häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 8 ç Träng LÔ /05/1996 Kinh S«ng BÐ Tin häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 9 Lª Hoµi /12/1996 Kinh B nh D ng Tin häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 10 NguyÔn Thuþ Thuû Tiªn /02/1995 Kinh S«ng BÐ Ng v n Ba 12 Chuyªn Hïng V ng 11 NguyÔn ThÞ BÝch Thuû /09/1995 Kinh TP Hå ChÝ Minh Ng v n Ba 12 Chuyªn Hïng V ng 12 Phan NguyÔn NhËt nh /01/1995 Kinh TP Hå ChÝ Minh LÞch sö K.KhÝch 12 DÜ An 13 NguyÔn Hoµng Anh /12/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 12 Chuyªn Hïng V ng 19 29/01/ :10:10

20 Danh s ch nµy gåm 13 thý sinh 09-TØnh B nh D ng Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 20 29/01/ :10:10

21 10-TØnh B nh Ph íc 1 Lª Quang B nh /10/1995 Kinh S«ng BÐ To n Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 2 NguyÔn øc Anh /09/1995 Kinh S«ng BÐ To n Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 3 D ng TuÊn Anh /01/1995 Kinh S«ng BÐ To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 4 Ph¹m Th i Träng Nh n /08/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 5 ThiÖu Hång Th i /01/1996 Kinh B nh Ph íc To n Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 6 Ph¹m Ngäc T n /08/1995 Kinh S«ng BÐ VËt lý Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 7 Ph¹m Anh Dòng /01/1995 Kinh B nh Ph íc VËt lý NhÊt 12 THPT chuyªn Quang Trung 8 NguyÔn TiÕn V¹n /07/1995 Kinh Hµ B¾c VËt lý Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 9 Phan V n B o /07/1995 Kinh NghÖ An VËt lý Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 10 NguyÔn V n S n /10/1995 Kinh Hµ VËt lý Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 11 NguyÔn TiÕn Dòng /07/1995 Kinh Hµ VËt lý Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 12 Bïi Duy ThiÖn /09/1996 Kinh ¾c L¾c VËt lý Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 13 NguyÔn Tµi n /10/1995 Kinh Qu ng Ng i Ho häc Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 14 NguyÔn V n Giái /02/1995 Kinh NghÖ An Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 15 TrÇn Huúnh Léc /08/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 16 NguyÔn Thµnh /05/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 17 Æng Th i D ng /09/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 18 µo TuÊn Dòng /04/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 21 29/01/ :10:10

22 10-TØnh B nh Ph íc 19 Huúnh Lª DiÖu HiÒn /08/1995 Kinh S«ng BÐ Sinh häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 20 Mai øc M¹nh /12/1995 Kinh ång Nai Sinh häc Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 21 Nh ThÞ Thñy /11/1996 Kinh Þnh Sinh häc Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 22 Ph¹m TrÇn Thµnh ¹t /12/1996 Kinh B nh Ph íc Sinh häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 23 T¹ NguyÔn Xu n Quúnh /10/1996 Kinh B nh Ph íc Sinh häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 24 TrÇn Tó /12/1995 Kinh S«ng BÐ Tin häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 25 inh Quang HiÕu /11/1995 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 26 LuyÖn Ngäc Thu Th o /09/1995 Kinh ång Nai Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 27 Vâ ThÞ V n Anh /05/1996 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Ng v n Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 28 NguyÔn ThÞ Ph ng /04/1995 Kinh H i D ng Ng v n NhÊt 11 THPT chuyªn Quang Trung 29 ç ThÞ CÈm Loan /06/1995 Kinh S«ng BÐ LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 30 Ph¹m ThÞ BÝch Ph îng /05/1995 Kinh B nh Ph íc LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 31 NguyÔn ThÞ Thu Th o /02/1995 Kinh S«ng BÐ LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 32 NguyÔn ThÞ Xu n /07/1995 Kinh S«ng BÐ LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 33 Phan ThÞ Th o Trang /03/1995 Kinh B nh Ph íc LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 34 Lª ThÞ Thanh Tróc /05/1996 Kinh S«ng BÐ LÞch sö K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 35 NguyÔn Ngäc HuyÒn /10/1996 Kinh L m ång LÞch sö Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 36 NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ /09/1995 Kinh B nh Ph íc Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 22 29/01/ :10:10

23 10-TØnh B nh Ph íc 37 Lª ThÞ Nh Quúnh /01/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 38 L u Thïy D ng /01/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 39 NguyÔn ç DiÖu HuyÒn /04/1996 Kinh S«ng BÐ Þa lý Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 40 NguyÔn ThÞ Thanh Th ng /06/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 41 NguyÔn B D n /12/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 42 Lª ThÞ Ngäc Tr m /05/1996 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 43 Hoµng Minh Ch u /08/1995 Kinh S«ng BÐ TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 44 TrÇn ThÞ Mai Thi /03/1995 Kinh B nh Ph íc TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 45 NguyÔn Thµnh An /12/1995 Kinh S«ng BÐ TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 46 Lª Thu Trang /02/1995 Kinh S«ng BÐ TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung Danh s ch nµy gåm 46 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 23 29/01/ :10:10

24 11-TØnh B nh ThuËn 1 Lª V n øc /08/1994 Kinh B nh ThuËn To n K.KhÝch 12 THPT øc T n 2 NguyÔn H u Liªn / /1994 Kinh Thanh Hãa To n K.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 3 Hµ ç B nh /08/1996 Kinh B nh ThuËn Sinh häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 4 ç V n ThÞnh /03/1996 Kinh Ninh ThuËn Sinh häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 5 NguyÔn HiÕu B nh /07/1995 Kinh B nh ThuËn Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 6 NguyÔn ThÞ Minh Trang /01/1995 Kinh B nh ThuËn Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 7 NguyÔn Bïi BÝch Uyªn /01/1995 Kinh B nh ThuËn Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o Danh s ch nµy gåm 7 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 24 29/01/ :10:10

25 12-TØnh Cµ Mau 1 NguyÔn TÊn ¹t /02/1995 Kinh Cµ Mau To n K.KhÝch 12 Çm D i 2 Lª Hoµng Minh /02/1995 Kinh Cµ Mau To n Ba 12 chuyªn Phan Ngäc HiÓn 3 L u Trung TriÒu /11/1995 Kinh Cµ Mau Ho häc K.KhÝch 12 chuyªn Phan Ngäc HiÓn 4 D ng TiÔn /07/1995 Kinh Cµ Mau Tin häc K.KhÝch 12 Çm D i 5 Huúnh Ngäc Ph ng /12/1995 Kinh Cµ Mau Ng v n K.KhÝch 12 chuyªn Phan Ngäc HiÓn Danh s ch nµy gåm 5 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 25 29/01/ :10:10

26 13-TP. CÇn Th 1 TrÇn C«ng ng /09/1995 Kinh CÇn Th To n K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 2 Mai Ngäc Quèc Trung /02/1996 Kinh CÇn Th Sinh häc Ba 11 Bïi H u NghÜa 3 TrÇn Gia Huy /03/1995 Hoa CÇn Th Sinh häc K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 4 Tr ng ThÞ Ph ng Lan /03/1995 Kinh Sãc Tr ng Tin häc Ba 12 Chuyªn Lý Tù Träng 5 Phan H u ThuËn /07/1996 Kinh CÇn Th Tin häc K.KhÝch 11 Chuyªn Lý Tù Träng 6 L m ThÞ T êng Vy /02/1995 Kinh CÇn Th Ng v n K.KhÝch 12 NguyÔn ViÖt Dòng 7 Lª ThÞ QuyÒn Tr n /10/1995 Kinh CÇn Th Ng v n K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 8 Ph¹m TrÇn Hång V n /06/1996 Kinh CÇn Th Ng v n Ba 11 Chuyªn Lý Tù Träng 9 Mai NguyÔn Thuy Th /05/1995 Kinh CÇn Th LÞch sö K.KhÝch 12 L u H u Ph íc 10 Phan CÈm Nhung /03/1995 Kinh CÇn Th Þa lý K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 11 NguyÔn Hång øc /11/1995 Kinh CÇn Th TiÕng Anh Ba 12 Chuyªn Lý Tù Träng 12 TrÇn ThÞ Thiªn Ng n /08/1995 Kinh CÇn Th TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 13 NguyÔn V n An /01/1996 Kinh CÇn Th TiÕng Anh K.KhÝch 11 Chuyªn Lý Tù Träng 14 NguyÔn H u Gia B o /01/1996 Kinh CÇn Th TiÕng Anh Nh 11 Chuyªn Lý Tù Träng 15 NguyÔn Anh KiÖt /09/1996 Kinh CÇn Th TiÕng Anh Ba 11 Chuyªn Lý Tù Träng 16 Huúnh Trung Toµn /07/1995 Kinh CÇn Th TiÕng Ph p K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 17 Lý Gia H n /03/1996 Kinh CÇn Th TiÕng Ph p K.KhÝch 11 Chuyªn Lý Tù Träng 26 29/01/ :10:10

27 Danh s ch nµy gåm 17 thý sinh 13-TP. CÇn Th Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 27 29/01/ :10:10

28 14-TØnh Cao B»ng 1 NguyÔn ThÞ Quúnh H ng /02/1996 Kinh Cao B»ng Ng v n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 2 Chu Thanh HuyÒn /03/1996 Tµy Cao B»ng Ng v n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 3 µo Thu Th o /02/1995 Kinh Cao B»ng Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn 4 NguyÔn Kh nh Ly /11/1995 Tµy Cao B»ng LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn 5 Lª Thïy Trang /10/1995 Tµy Cao B»ng LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn 6 Vò Ngäc øc /02/1996 Nïng Cao B»ng Þa lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 7 N«ng Thu H êng /10/1995 Tµy Cao B»ng Þa lý Nh 12 THPT Chuyªn 8 Th¹ch ThÞ Thu Th o /11/1995 Tµy Cao B»ng Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Danh s ch nµy gåm 8 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 28 29/01/ :10:10

29 15-TP. µ N½ng 1 TrÇn NguyÔn Quèc C êng /05/1995 Kinh µ N½ng To n Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 2 V ng NguyÔn Thïy D ng /07/1996 Kinh µ N½ng To n Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 3 TrÇn Quèc NhËt H n /02/1996 Kinh µ N½ng To n K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 4 Lª TrÇn Nh¹c Long /10/1995 Kinh Thõa Thiªn-HuÕ To n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 5 Hoµng Cung Phóc /02/1995 Kinh µ N½ng To n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 6 TrÇn NguyÔn Hoµng Ph ng /07/1995 Kinh µ N½ng To n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 7 ång ¾c Tµi /12/1996 Kinh µ N½ng To n Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 8 Lª Vâ Kh nh Toµn /06/1995 Kinh µ N½ng To n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 9 Vâ ThÞ Ngäc H¹nh /08/1995 Kinh µ N½ng VËt lý Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 10 TrÇn Trung HiÕu /10/1995 Kinh Qu ng VËt lý Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 11 Ph¹m ViÕt Hoµng /01/1995 Kinh Qu ng VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 12 Ng«TÊn H ng /05/1996 Kinh µ N½ng VËt lý Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 13 NguyÔn ThÞ Lan H ng /11/1995 Kinh µ N½ng VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 14 Lª Anh NhËt /02/1996 Kinh µ N½ng VËt lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 15 Ng«Sü Toµn /08/1995 Kinh µ N½ng VËt lý Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 16 Cao Minh TrÝ /05/1996 Kinh µ N½ng VËt lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 17 inh Thµnh Trung /12/1996 Kinh µ N½ng VËt lý Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 18 NguyÔn V n Ch ng /05/1995 Kinh µ N½ng Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 29 29/01/ :10:10

30 15-TP. µ N½ng 19 NguyÔn Huúnh øc /02/1996 Kinh Qu ng Ho häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 20 NguyÔn Vò Huy /08/1996 Kinh µ N½ng Ho häc Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 21 NguyÔn µo Huy Khiªm /06/1995 Kinh Qu ng Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 22 NguyÔn Ngäc Hoµng Lan /09/1995 Kinh µ N½ng Ho häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 23 Huúnh Ph ng Nguyªn /09/1996 Kinh Qu ng Ho häc Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 24 Lª TrÇn Thi /08/1995 Kinh Qu ng Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 25 Huúnh ThÞ Thanh Trµ /07/1995 Kinh Qu ng Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 26 Vâ ViÕt ViÖt /06/1995 Kinh Qu ng Ho häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 27 D ng T«n Huy /07/1996 Kinh Qu ng Sinh häc Nh 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 28 NguyÔn Ngäc Kh nh Linh /03/1995 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 29 Tr ng Mü Linh /11/1995 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 30 NguyÔn ThÞ Hµ My /06/1995 Kinh Qu ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 31 µo H i Mü /11/1996 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 32 NguyÔn Tr ng Ng n /07/1995 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n Hoµng 33 NguyÔn ThÞ Thanh Tróc /06/1995 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 34 Lª ThÕ H i u /07/1996 Kinh ¾c L¾c Tin häc Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 35 Tr ng Minh B o /09/1995 Kinh µ N½ng Tin häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 30 29/01/ :10:10

31 15-TP. µ N½ng 36 NguyÔn H u Thanh C nh /09/1995 Kinh µ N½ng Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 37 NguyÔn nh TrÝ C êng /02/1995 Kinh µ N½ng Tin häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 38 Lª TrÇn Hoµng Long /09/1995 Kinh B nh Þnh Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 39 TrÇn Lª Minh NhËt /02/1995 Kinh µ N½ng Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 40 Huúnh H u Quang /03/1996 Kinh µ N½ng Tin häc Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 41 Æng C«ng T n /05/1995 Kinh µ N½ng Tin häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 42 NguyÔn ThÞ H¹nh Nguyªn /09/1996 Kinh B nh Þnh Ng v n Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 43 Lª ThÞ Ngäc Tr m /02/1995 Kinh Qu ng Ng v n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 44 Hµ NguyÔn Thïy Vy /01/1995 Kinh µ N½ng Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 45 TrÇn Hång Linh Thi /11/1995 Kinh µ N½ng LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 46 NguyÔn ThÞ BÝch Th /10/1995 Kinh µ N½ng LÞch sö Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 47 Hoµng ThÞ BÝch V n /10/1995 Kinh Qu ng B nh LÞch sö Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 48 L ng Thïy Vy /09/1995 Kinh µ N½ng LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 49 Huúnh ThÞ Nh ý /02/1995 Kinh µ N½ng LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 50 Hoµng ThÞ Thïy Dung /10/1995 Kinh µ N½ng Þa lý Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 51 Ph¹m ThÞ Thanh Dung /11/1995 Kinh µ N½ng Þa lý Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 52 inh TrÇn Hoµng Duyªn /07/1995 Kinh µ N½ng Þa lý Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 53 NguyÔn ThÞ Minh Hång /08/1995 Kinh µ N½ng Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 31 29/01/ :10:10

32 15-TP. µ N½ng 54 NguyÔn ThÞ Kim Thóy /11/1995 Kinh µ N½ng Þa lý Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 55 Hoµng H i Hµ /06/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 56 Lª Ngäc Hµ /03/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 57 Vâ Tr ng Hång H i /08/1996 Kinh µ N½ng TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 58 Huúnh Khuª Nhi /05/1996 Kinh µ N½ng TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 59 ç ng Quang /08/1996 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 60 Hå ThÞ Quyªn /11/1996 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 61 TrÇn Thanh Ph ng Quúnh /03/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 62 Ng«Thôy Thïy Tr m /03/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 63 V n Minh TrÝ /04/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 64 Vâ Lª nh V n /09/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 65 Bïi NguyÔn H i D ng /10/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Ph p Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 66 Huúnh B Lu n /02/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Ph p Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 67 Æng H i Nhi /08/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Ph p Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 32 29/01/ :10:10

33 Danh s ch nµy gåm 67 thý sinh 15-TP. µ N½ng Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 33 29/01/ :10:10

34 16-TØnh ¾k L¾k 1 Phïng NguyÔn ViÖt H ng /08/1995 Kinh ¾k L¾k To n K.KhÝch 12 THPT TrÇn Quèc To n 2 NguyÔn TrÇn B o NghÜa /01/1996 Kinh ¾k L¾k To n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 3 NguyÔn TÊt C êng /03/1995 Kinh ¾k L¾k To n Nh 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 4 NguyÔn Ph ng Chinh /03/1996 Kinh ¾k L¾k VËt lý Ba 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 5 TrÇn ¹i Ph t /08/1996 Kinh ¾k L¾k VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 6 NguyÔn Träng Tµi /06/1996 Kinh ¾k L¾k VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 7 Lª Hoµi /04/1995 Kinh ¾k L¾k VËt lý Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 8 NguyÔn Xu n Huy /01/1995 Kinh ¾k L¾k VËt lý Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 9 Ph¹m øc C«ng /04/1995 Kinh ¾k L¾k Ho häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 10 Vâ ThÞ Ngäc Hµ /07/1996 Kinh ¾k L¾k Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 11 NguyÔn Minh Hoµng /01/1995 Kinh ¾k L¾k Ho häc Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 12 Ng«Xu n T n /02/1995 Kinh B¾c Ninh Ho häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 13 oµn ThÞ Linh Trang /07/1996 Kinh ¾k L¾k Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 14 ç Kh nh Duy /12/1995 Kinh ¾k L¾k Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 15 Phan Nghiªm H i /11/1995 Kinh ¾k L¾k Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 16 NguyÔn Minh Gia Huy /12/1995 Kinh ¾k L¾k Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 17 NguyÔn Quèc H ng /07/1995 Kinh B¾c Giang Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 18 NguyÔn ThÞ Th o Nguyªn /10/1995 Kinh ¾k L¾k Ng v n Ba 12 THPT ViÖt øc 34 29/01/ :10:10

35 16-TØnh ¾k L¾k 19 NguyÔn ThÞ Thanh TuyÒn /11/1995 Kinh ¾k L¾k Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 20 Phan Hång Uyªn /09/1995 Kinh ¾k L¾k Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 21 Th i Hå Nguyªn /04/1995 Kinh ¾k L¾k LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Phan nh Phïng 22 inh Phan YÕn Nhi /12/1996 M êng ¾k L¾k LÞch sö Ba 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 23 NguyÔn ThÞ Kim Thoa /08/1996 Kinh ¾k L¾k LÞch sö Nh 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 24 Phan Quan V n Tr êng /11/1995 Kinh Thanh Ho LÞch sö Ba 12 THPT NguyÔn TÊt Thµnh 25 Lª Ngäc Phóc Yªn /05/1995 Kinh ¾k L¾k LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 26 NguyÔn ThÞ Quúnh /06/1995 Kinh ¾k L¾k Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 27 Lª H»ng Th ng /08/1995 Kinh ¾k L¾k Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 28 TrÇn ThÞ Thanh Lan /05/1995 Kinh Hµ TÜnh Þa lý Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 29 NguyÔn ThÞ NhËt Oanh /12/1996 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 30 Ph¹m ThÞ Minh Ph ng /03/1995 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 31 NguyÔn Mü Giang Th /09/1995 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 32 NguyÔn nh Nguyªn /09/1995 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 33 Lª ThÞ Trµ My /01/1995 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 35 29/01/ :10:10

36 Danh s ch nµy gåm 33 thý sinh 16-TØnh ¾k L¾k Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 36 29/01/ :10:10

37 17-TØnh ¾k N«ng 1 Vâ ThÞ NguyÖt Hµ /12/1996 Kinh Hµ TÜnh Ng v n K.KhÝch 11 THPT Chu V n An 2 Vò ThÞ Hång Ngäc /09/1995 Kinh k L k Ng v n K.KhÝch 12 THPT Chu V n An 3 Æng ThÞ T m /04/1995 Kinh Th i B nh Ng v n K.KhÝch 12 THPT Chu V n An 4 NguyÔn ThÞ T êng Vy /09/1995 Kinh L m ång LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chu V n An 5 NguyÔn Æng Tr êng Kh nh /05/1995 Kinh Qu ng - Þa lý K.KhÝch 12 THPT Kr«ng N«6 NguyÔn oan Trang /05/1996 Kinh k L k Þa lý K.KhÝch 11 THPT TrÇn H ng ¹o Danh s ch nµy gåm 6 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 37 29/01/ :10:10

38 18-TØnh iön Biªn 1 Hoµng NguyÔn Ngäc Anh /08/1995 Kinh TuÇn Gi o - Lai To n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 2 ç ThÞ Vinh /11/1995 Kinh Thä Xu n - VËt lý Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 3 Bïi Quang ThÕ /11/1995 Kinh iön Biªn - Lai VËt lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 4 NguyÔn ThÞ Lan H ng /10/1995 Kinh iön Biªn - Lai VËt lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 5 Vi Ngäc TuÊn /12/1995 Kinh ThÞ X iön Sinh häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 6 NguyÔn ThÞ nh TuyÕt /11/1995 Kinh iön Biªn - Lai Ng v n K.KhÝch 12 THPT HuyÖn iön Biªn 7 TrÇn ThÞ Thïy Linh /06/1995 Kinh ThÞ X iön Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 8 NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn /02/1995 Kinh TiÒn H i - Th i Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 9 µo ThÞ Thu Ph ng /08/1995 Kinh iön Biªn - Lai LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 10 NguyÔn ThÞ Hång Ph îng /10/1995 Kinh Thµnh Phè B¾c LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 11 D ng M¹nh C ng /03/1995 Kinh Phó Xuyªn - Hµ LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 12 NguyÔn ThÞ H»ng /05/1995 Kinh TuÇn Gi o - Lai Þa lý K.KhÝch 12 THPT M êng ng 13 Tßng Thóc Sinh /07/1995 Th i iön Biªn - Lai Þa lý Ba 12 PTDTNT tønh 38 29/01/ :10:10

39 Danh s ch nµy gåm 13 thý sinh 18-TØnh iön Biªn Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 39 29/01/ :10:10

40 19-TØnh ång Nai 1 Ong ThÕ Ph ng /05/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh To n K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 2 Æng Ngäc S n /06/1996 Kinh ång Nai To n Ba 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 3 Lª Trung NghÜa /03/1995 Kinh Vòng Tµu VËt lý Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 4 Lª QuÝ ThÞnh /01/1996 Kinh ång Nai VËt lý K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 5 Tr ng Quang Huy /05/1996 Kinh ång Nai Ho häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 6 Phan TrÝ Nguyªn /12/1995 Kinh ång Nai Ho häc Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 7 Bïi Hoµng H u Nh n /02/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh Ho häc K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 8 Vò ViÖt Dòng /06/1996 Kinh Hµ Ho häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 9 TrÇn Ngäc Xu n Thy /02/1996 Kinh ång Nai Ho häc Ba 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 10 Hµ C«ng Th i S n /07/1996 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh Ho häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 11 Lª Minh Hïng /08/1996 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh Ho häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 12 NguyÔn Thïy An /09/1995 Kinh ång Nai Sinh häc Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 13 NguyÔn Thanh Thñy /03/1995 Kinh ång Nai Sinh häc K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 14 TrÇn ThÞ Ngäc Hßa /11/1995 Kinh ång Nai Sinh häc Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 15 NguyÔn H u øc /10/1995 Kinh ång Nai Sinh häc K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 16 TrÇn Hoµng Ph ng /01/1996 Kinh ång Nai Sinh häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 17 Lª ViÖt Hµ /09/1995 Kinh Gia Lai Sinh häc K.KhÝch 12 Ng«QuyÒn 18 Ng«B o Ngäc Kim Ng n /03/1995 Kinh ång Nai Sinh häc K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 40 29/01/ :10:10

41 19-TØnh ång Nai 19 Vò ThÞ L ng /08/1995 Kinh Þnh Sinh häc K.KhÝch 12 Phó Ngäc 20 La Ngäc Thïy An /02/1995 Kinh ång Nai Tin häc Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 21 NguyÔn Hoµng Ph ng /10/1995 Kinh ång Nai Tin häc Nh 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 22 Chu ThÞ Ngäc H ng /07/1995 Kinh ång Nai Ng v n K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 23 Lª ThÞ B o Trang /05/1995 Kinh ång Nai Ng v n K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 24 NguyÔn ThÞ Th o Nguyªn /03/1995 Kinh An Giang Ng v n Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 25 NguyÔn Ph¹m Thanh Th o /10/1996 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh Ng v n K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 26 Ph¹m NguyÔn Kim Duyªn /11/1995 Kinh ång Nai LÞch sö Ba 12 Thanh B nh 27 Ph¹m H u ThiÖn /10/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh TiÕng Anh K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 28 L m ThÞ Ngäc nh /08/1995 Kinh ång Nai TiÕng Anh Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 29 Lª ThÞ Hoµng An /11/1996 Kinh ång Nai TiÕng Anh Nh 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 30 NguyÔn ThÞ Minh Hßa /05/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh TiÕng Anh K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 31 NguyÖn Duy Thiªn /06/1995 Kinh ång Nai TiÕng Anh K.KhÝch 12 Thèng NhÊt B 32 Ph¹m D ng Ph ng Th o /09/1995 Kinh ång Nai TiÕng Anh K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 33 NguyÔn ThÞ Hång Hµ /07/1995 Kinh ång Nai TiÕng Anh K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 34 inh Phó ThÞnh /01/1996 Kinh ång Nai TiÕng Anh Ba 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 41 29/01/ :10:10

42 Danh s ch nµy gåm 34 thý sinh 19-TØnh ång Nai Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 42 29/01/ :10:10

43 20-TØnh ång Th p 1 D ng Minh ChÝ /03/1995 Kinh ång Th p To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 2 Bïi TrÇn H i ng /10/1996 Kinh TiÒn Giang To n K.KhÝch 11 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 3 Ph¹m NguyÔn Nhùt Thanh /08/1995 Kinh ång Th p To n Nh 12 THPT chuyªn NguyÔn nh ChiÓu 4 NguyÔn Ngäc RiÕt /08/1995 Kinh ång Th p VËt lý K.KhÝch 12 THPT LÊp Vß 1 5 NguyÔn Ngäc Kh nh Th /11/1995 Kinh ång Th p VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn nh ChiÓu 6 Mai ThÞ CÈm Linh /10/1995 Kinh ång Th p Sinh häc Ba 12 THPT LÊp Vß 1 7 Phan Thanh T n /07/1995 Kinh ång Th p Sinh häc Ba 12 THPT LÊp Vß 1 8 NguyÔn ThÞ Mü Phông /07/1995 Kinh ång Th p Sinh häc Ba 12 THPT LÊp Vß 1 9 Vâ Minh ¹t /03/1995 Kinh ång Th p Sinh häc Nh 12 THPT LÊp Vß 1 10 Phan Quèc Hïng /07/1995 Kinh ång Th p Sinh häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn nh ChiÓu 11 NguyÔn Lª ThÞ ViÖt Trinh /07/1995 Kinh ång Th p Ng v n Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 12 Vâ Thuþ Ngäc Ng n /09/1995 Kinh ång Th p Ng v n K.KhÝch 12 THPT thµnh phè Cao L nh 13 Vâ NguyÔn Thø Xuyªn /01/1995 Kinh ång Th p Ng v n Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 43 29/01/ :10:10

44 20-TØnh ång Th p 14 Huúnh Thuú Linh /11/1996 Kinh ång Th p Ng v n Ba 11 THPT Th p M êi 15 NguyÔn Ngäc Thuú D ng /08/1995 Kinh ång Th p Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn nh ChiÓu 16 NguyÔn ThÞ Thuú Ng n /04/1995 Kinh ång Th p LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 17 Hå ThÞ Hång Th¾m /06/1995 Kinh ång Th p LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Th p M êi 18 Phan Quèc Linh /05/1996 Kinh ång Th p Þa lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 19 TrÇn ng Khoa /09/1995 Kinh ång Th p Þa lý K.KhÝch 12 THPT thµnh phè Cao L nh Danh s ch nµy gåm 19 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 44 29/01/ :10:10

45 21-TØnh Gia Lai 1 Tr ng KiÒu Trinh /11/1995 Kinh Gia Lai To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 2 Lª Vò TriÖt /01/1995 Kinh Qu ng Ng i VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 3 Bïi Hoµng TuÊn Dòng /12/1996 Kinh Gia Lai Ho häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Hïng V ng 4 H¹ NguyÔn VÜnh H ng /07/1995 Kinh Gia Lai Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 5 Æng DiÖu Linh /09/1995 Kinh Gia Lai Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Hïng V ng 6 Cï Thanh TuyÒn /10/1995 Kinh Gia Lai Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Hïng V ng 7 L ng ThÞ H¹ Vi /09/1996 Kinh Gia Lai Ho häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Hïng V ng 8 TrÇn ThÞ Nh nh /11/1995 Kinh Gia Lai LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 9 Hoµng Quèc Du /07/1996 Kinh Þnh LÞch sö K.KhÝch 11 THPT chuyªn Hïng V ng 10 Ph¹m ThÞ Thïy Linh /01/1995 Kinh Gia Lai LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 11 TrÞnh Nh B nh /12/1996 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT chuyªn Hïng V ng 12 Ph¹m ThÞ Minh HuyÒn /04/1995 Kinh Gia Lai TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 45 29/01/ :10:10

46 Danh s ch nµy gåm 12 thý sinh 21-TØnh Gia Lai Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 46 29/01/ :10:10

47 22-TØnh Hµ Giang 1 NguyÔn Thanh Ly /04/1996 Kinh Hµ Giang To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 2 Bïi Ngäc HuyÒn /08/1995 M êng Hµ Giang Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn 3 NguyÔn ThÞ MÕn /09/1995 Kinh Hµ Giang LÞch sö K.KhÝch 12 THPT ViÖt Vinh 4 NguyÔn S n Tïng /10/1996 Kinh Hµ Giang TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Danh s ch nµy gåm 4 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 47 29/01/ :10:10

48 23-TØnh Hµ 1 NguyÔn Thu Lan /05/1995 Kinh DuyTiªn - Hµ To n Ba 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 2 TrÇn TrÝ Kiªn /09/1995 Kinh Duy Tiªn - Hµ To n Nh 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 3 inh Träng Linh /07/1996 Kinh B nh Lôc -Hµ To n Ba 11 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 4 NguyÔn M¹nh H i /02/1996 Kinh Phñ Lý- Hµ To n K.KhÝch 11 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 5 NguyÔn Tïng L m /04/1995 Kinh Phñ Lý- Hµ To n Ba 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 6 Phan TiÕn Dòng /11/1995 Kinh B nh Lôc-Hµ To n K.KhÝch 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 7 TrÇn V n Kh /11/1995 Kinh Hµ VËt lý K.KhÝch 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 8 NguyÔn Hång S n /11/1996 Kinh Duy Tiªn - Hµ VËt lý K.KhÝch 11 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 9 NguyÔn ThÞ An /12/1996 Kinh B nh Lôc - Hµ VËt lý K.KhÝch 11 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 10 Lª V n TriÖu /01/1995 Kinh Duy Tiªn- Hµ Ho häc Nh 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 11 Lª Xu n Thanh /02/1995 Kinh Hµ Ho häc K.KhÝch 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 48 29/01/ :10:10