in_dsdoatgiai.frx

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "in_dsdoatgiai.frx"

Bản ghi

1 01-TØnh An Giang 1 L u Hoµng Phóc HËu /05/1996 Kinh CÇn Th To n K.KhÝch 11 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 2 Tr ng Lª Tr êng B ch /08/1995 Kinh An Giang To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 3 TrÇn ThÞ Kim YÕn /08/1995 Kinh An Giang VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 4 T«Mü H n /04/1995 Kinh An Giang Ng v n Ba 12 THPT NguyÔn Trung Trùc 5 TrÇn Thµnh ¹t /04/1995 Kinh An Giang Ng v n K.KhÝch 12 THPT VÜnh X ng 6 Lª TÊn Khang /03/1995 Kinh An Giang Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 7 Æng Quang Minh /09/1995 Kinh An Giang TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 8 Ph¹m Hoµng Thanh Duyªn /12/1996 Kinh An Giang TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc HÇu 1 29/01/ :10:09

2 Danh s ch nµy gåm 8 thý sinh 01-TØnh An Giang Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 2 29/01/ :10:09

3 02-TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu 1 ç NguyÔn Hoµng Anh /02/1996 Kinh Vòng Tµu To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 2 TrÇn Kh¾c Vò /06/1995 Kinh Vòng Tµu VËt lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 3 TrÇn Lª ChiÕn /08/1996 Kinh Tp Hå ChÝ Minh VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 4 NguyÔn Phóc Anh ång /04/1995 Kinh Vòng Tµu Ho häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 5 Lª nh Phó /04/1995 Kinh Vòng Tµu Ho häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 6 TrÇn nh Minh /08/1996 Kinh B nh Þnh Sinh häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 7 Æng Minh Khang /02/1995 Kinh Vòng Tµu Sinh häc Ba 12 THPT Vòng Tµu 8 NguyÔn H i Minh /10/1995 Kinh Vòng Tµu Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 9 B¹ch Minh øc /04/1996 Kinh VÜnh Phóc Tin häc Ba 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 10 NguyÔn Hoµng Thiªn An /11/1996 Kinh Tp Hå ChÝ Minh Tin häc K.KhÝch 11 THPT Ch u Thµnh 11 NguyÔn Hoµng Phi /08/1995 Kinh Vòng Tµu Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 12 TrÇn ThÞ Minh HiÒn /12/1995 Kinh Vòng Tµu Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 13 Vò ThÞ Ngäc Quúnh /07/1995 Kinh Vòng Tµu Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 14 NguyÔn ThÞ T m Thi /12/1995 Kinh Vòng Tµu Ng v n Ba 12 THPT Long H i- Ph íc TØnh 15 Phïng ThÞ Hång H¹nh /01/1996 Kinh Vòng Tµu Þa lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 16 Ph¹m H i Anh /07/1996 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Nh 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 17 NguyÔn Quúnh Nh /01/1996 Kinh Tp Hå ChÝ Minh TiÕng Anh Ba 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 18 TrÇn Linh Chi /01/1996 Kinh Tp Hå ChÝ Minh TiÕng Anh Nh 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 3 29/01/ :10:09

4 02-TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu 19 NguyÔn Lª Quèc Hïng /06/1995 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Nh 12 THPT Vòng Tµu 20 Lª Hoµng Anh /09/1996 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Nh 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n 21 Bïi B Th i Hoµng /04/1995 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 22 Bïi Minh Kh«i /02/1995 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh Nh 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 23 NguyÔn Vò H ng Mai /08/1996 Kinh Vòng Tµu TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý «n Danh s ch nµy gåm 23 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 4 29/01/ :10:09

5 03-TØnh B¾c Giang 1 NguyÔn V n H ng /02/1996 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 2 Th n ViÖt C êng /07/1996 Kinh B¾c Giang - To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 3 La V n Qu n /11/1995 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c To n Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 4 NguyÔn B o Léc /04/1995 Kinh ViÖt Yªn - B¾c To n Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 5 L u TuÊn Anh /03/1996 Kinh Lôc - B¾c VËt lý Nh 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 6 T¹ TuÊn S n /10/1996 Kinh B¾c Giang - VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 7 Th n TiÕn øc /02/1996 Kinh B¾c Giang - VËt lý Nh 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 8 L u H i Giang /12/1996 Kinh L¹ng Giang - VËt lý NhÊt 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 9 Hoµng ThÞ Ph îng /01/1996 Kinh Yªn Dòng - B¾c VËt lý Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 10 Ng«V n Ph îng /03/1995 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c VËt lý Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 11 Ng«Duy D ng /01/1996 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c Ho häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 12 NguyÔn ThÞ Thanh /11/1996 Kinh B¾c Giang - Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 13 ç TiÕn ¹t /09/1995 Kinh ViÖt Yªn - B¾c Ho häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 14 Ph¹m Xu n Duy /12/1995 Kinh T n Yªn - B¾c Ho häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 15 Ng«ThÞ L ng /08/1996 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 16 Diªm ThÞ MÕn HuyÒn /08/1995 Kinh ViÖt Yªn - B¾c Ho häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 17 oµn H u Trung /01/1996 Kinh B¾c Giang - Ho häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 18 Ph¹m ThÞ HuÖ /08/1995 Kinh T n Yªn - B¾c Sinh häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 5 29/01/ :10:09

6 03-TØnh B¾c Giang 19 Th n ThÞ Thu C nh /07/1995 Kinh ViÖt Yªn - B¾c Sinh häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 20 TrÇn ThÞ Ng n /09/1996 Kinh ViÖt Yªn - B¾c Sinh häc Nh 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 21 NguyÔn V n Doanh /03/1995 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c Sinh häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 22 µo Duy Tïng /02/1996 Kinh L¹ng Giang - Sinh häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 23 Lª Lan Dung /02/1995 Kinh Yªn Dòng - B¾c Sinh häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 24 L ThÞ TuyÕt /10/1996 Kinh L¹ng Giang - Sinh häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 25 L u Quang «ng /03/1995 Kinh Lôc - B¾c Tin häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 26 TrÞnh Quang Tïng /05/1996 Kinh Lôc Ng¹n - B¾c Tin häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 27 NguyÔn TiÕn D ng /04/1996 Kinh T n Yªn - B¾c Tin häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 28 Hµ Phan Anh C«ng /03/1995 Kinh Yªn Dòng - B¾c Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 29 NguyÔn Th i C êng /03/1996 Kinh T n Yªn - B¾c Tin häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 30 NguyÔn Ngäc Trang /09/1995 Kinh B¾c Giang - Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 31 Hµ ThÞ Lan H ng /04/1995 Kinh L¹ng Giang - Ng v n Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 32 Lª Lan Nhung /03/1996 Kinh TuÇn Gi o - Lai Ng v n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 33 Hoµng ThÞ Minh NguyÖt /04/1995 Kinh B¾c Giang - Ng v n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 34 Tr ng ThÞ CÈm Linh /02/1996 Kinh HiÖp Hoµ - B¾c Ng v n Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 35 NguyÔn ThÞ Chinh /11/1995 Kinh L¹ng Giang - Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 36 D ng ThÞ Mai Ph ng /05/1996 Kinh B¾c Giang - Ng v n Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 6 29/01/ :10:09

7 03-TØnh B¾c Giang 37 TrÞnh NhËt Linh /07/1995 Kinh B¾c Giang - Ng v n Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 38 Ng«ThÞ Phóc /04/1995 Kinh B¾c Giang - LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 39 TrÇn ThÞ Cóc /08/1995 Kinh T n Yªn - B¾c LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 40 NguyÔn ThÞ Th o /01/1995 Kinh T n Yªn - B¾c LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 41 NguyÔn øc Anh /11/1995 Kinh B¾c Giang - LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 42 Ng«ThÞ BÝch H i /04/1995 Kinh Lôc - B¾c Þa lý Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 43 Hoµng V n Nh /08/1995 Kinh Yªn Dòng - B¾c Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 44 Th n øc Huy /10/1995 Kinh B¾c Giang - Þa lý Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 45 Hµ Thu Trang /09/1995 Kinh Tõ S n - B¾c TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 46 oµn ThÞ Nga /02/1996 Kinh B¾c Giang - TiÕng Ph p Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 47 Ng«Thuý H»ng /12/1996 Kinh B¾c Giang - TiÕng Ph p Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 48 TrÇn Ngäc Mai /08/1995 Kinh B¾c Giang - TiÕng Ph p K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 7 29/01/ :10:09

8 Danh s ch nµy gåm 48 thý sinh 03-TØnh B¾c Giang Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 8 29/01/ :10:09

9 04-TØnh B¾c K¹n 1 Hµ HiÒn Th ng /12/1995 Tµy B¾c Th i Ng v n Nh 12 Chuyªn B¾c K¹n 2 Ph¹m ThÞ Thu Th o /12/1995 Tµy B¾c Th i Ng v n K.KhÝch 12 Chuyªn B¾c K¹n 3 NguyÔn ThÞ Lan H ng /07/1995 Kinh B¾c Giang LÞch sö K.KhÝch 12 Chuyªn B¾c K¹n Danh s ch nµy gåm 3 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 9 29/01/ :10:09

10 05-TØnh B¹c Liªu 1 V ng Quèc NghÜa /12/1996 Hoa TØnh B¹c Liªu To n Ba 11 THPT Chuyªn B¹c Liªu 2 Ng«Quèc ViÖt /02/1995 Kinh TØnh B¹c Liªu To n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¹c Liªu 3 Vâ V n TÝn /01/1994 Kinh TØnh B¹c Liªu Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¹c Liªu 4 TrÇn i Ph ng /12/1995 Hoa TØnh Cµ Mau Ng v n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¹c Liªu 5 NguyÔn B Gi p /03/1996 Kinh TØnh B¹c Liªu Þa lý K.KhÝch 11 THPT VÜnh H ng Danh s ch nµy gåm 5 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 10 29/01/ :10:09

11 06-TØnh B¾c Ninh 1 NguyÔn V n C«ng /04/1996 Kinh B¾c Ninh To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 2 Ph¹m Th i D ng /03/1995 Kinh B¾c Giang To n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 3 NguyÔn Hång Qu n /06/1996 Kinh Yªn, To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 4 Tr ng Giang Khang /12/1995 Kinh ThuËn Thµnh, To n Ba 12 THPT Thu n Thµnh 1 5 NguyÔn ViÖt Anh /05/1995 Kinh CHLB øc VËt lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 6 TrÇn V n L îng /03/1996 Kinh QuÕ Vâ, B¾c VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 7 NguyÔn ThÕ /10/1995 Kinh Yªn, VËt lý Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 8 NguyÔn B Thµnh /08/1995 Kinh ThuËn Thµnh, VËt lý Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 9 Lª ThÞ Cóc /12/1996 Kinh Gia B nh, B¾c Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 10 NguyÔn ThÕ HiÖp /06/1996 Kinh QuÕ Vâ, B¾c Ho häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 11 Mai Quang H ng /02/1995 Kinh Tiªn Du, B¾c Ho häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 12 H n An Ninh /10/1996 Kinh Tõ S n, B¾c Ho häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 13 NguyÔn T S n /07/1995 Kinh ThuËn Thµnh, Ho häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 14 NguyÔn ThÞ YÕn /03/1995 Kinh QuÕ Vâ, B¾c Ho häc NhÊt 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 15 Tr ng Th¹ch C ng /07/1996 Kinh Yªn, Sinh häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 16 NguyÔn V n C êng /06/1995 Kinh B¾c Ninh Sinh häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 17 NguyÔn B Long /07/1995 Kinh L ng Tµi, B¾c Sinh häc Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 18 NguyÔn ThÞ T m /08/1995 Kinh Yªn, Sinh häc NhÊt 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 11 29/01/ :10:09

12 06-TØnh B¾c Ninh 19 NguyÔn TuÊn ¹t /12/1995 Kinh Tiªn Du, B¾c Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 20 NguyÔn V n /07/1995 Kinh B¾c Ninh Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 21 NguyÔn ng Quang /04/1995 Kinh B¾c Ninh Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 22 TrÇn Quang Trung /08/1995 Kinh B¾c Ninh Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 23 Æng Th i TuÖ /12/1996 Kinh B¾c Ninh Tin häc Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 24 ç Ph ng HuyÒn /08/1995 Kinh Yªn B i Ng v n Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 25 D ng ThÞ Liªn /03/1996 Kinh Yªn, Ng v n Nh 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 26 NguyÔn ThÞ Ch m /03/1995 Kinh ThuËn Thµnh, Ng v n Ba 12 THPT Thu n Thµnh 1 27 NguyÔn V n HiÕu /07/1995 Kinh Yªn, LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 28 NguyÔn ThÞ Thïy Linh /06/1995 Kinh Tiªn Du, B¾c LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 29 NguyÔn ThÞ Mai /11/1995 Kinh Gia B nh, B¾c LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 30 NguyÔn ThÞ Minh T m /05/1995 Kinh B¾c Ninh LÞch sö Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 31 NguyÔn ThÞ Lan Anh /06/1995 Kinh Gia B nh, B¾c Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 32 NguyÔn ThÞ Minh H»ng /03/1996 Kinh Tiªn Du, B¾c Þa lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 33 Hoµng ThÞ Nªn /12/1995 Kinh Gia B nh, B¾c Þa lý Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 34 Ng«Kim Ng n /08/1995 Kinh L ng Tµi, B¾c Þa lý Nh 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 35 Lª ThÞ Hång Nhung /05/1996 Kinh Yªn, Þa lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 36 NguyÔn ThÞ Hång Nhung /01/1995 Kinh Yªn, Þa lý Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 12 29/01/ :10:09

13 06-TØnh B¾c Ninh 37 NguyÔn ThÞ Hßa /12/1996 Kinh QuÕ Vâ, B¾c TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 38 NguyÔn H i YÕn /02/1995 Kinh B¾c Ninh TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh Danh s ch nµy gåm 38 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 13 29/01/ :10:09

14 07-TØnh BÕn Tre 1 Lª Quang Minh /09/1996 Kinh TØnh BÕn Tre To n Ba 11 Chuyªn BÕn Tre 2 Ph¹m Ng«Gia B o /05/1996 Kinh TØnh BÕn Tre To n K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 3 NguyÔn Qu n B Hång /08/1996 Kinh TØnh BÕn Tre To n K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 4 Ng«C«ng Thµnh /09/1995 Kinh TØnh BÕn Tre VËt lý Nh 12 Chuyªn BÕn Tre 5 Ph¹m H u Ph íc /06/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Ho häc K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 6 NguyÔn V n Pol /04/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Ho häc K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 7 NguyÔn Huúnh ng Khoa /03/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Sinh häc Ba 11 Chuyªn BÕn Tre 8 Bïi ThÞ Thiªn Lan /10/1995 Kinh TØnh BÕn Tre Sinh häc K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 9 DiÖp nh îc /11/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Sinh häc Ba 11 Chuyªn BÕn Tre 10 TrÇn Kim Dung /01/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Ng v n K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 11 NguyÔn ThÞ Hoµng Dung /04/1995 Kinh TØnh BÕn Tre Ng v n K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 12 Vâ ThÞ nh Tó /12/1995 Kinh TØnh BÕn Tre Ng v n Ba 12 Chuyªn BÕn Tre 13 NguyÔn ThÞ Ngäc Ch u /02/1995 Kinh TØnh BÕn Tre LÞch sö Ba 12 Chuyªn BÕn Tre 14 NguyÔn Minh Ngäc /07/1996 Kinh TØnh BÕn Tre LÞch sö K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 15 Ph¹m Vi Khang /04/1995 Kinh TØnh BÕn Tre Þa lý K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 16 Ph¹m An H ëng /07/1996 Kinh TØnh BÕn Tre Þa lý K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 17 ç Quang Kh nh /02/1996 Kinh TP. Hå ChÝ Minh TiÕng Anh Ba 11 Chuyªn BÕn Tre 18 NguyÔn Ngäc Tó Uyªn /08/1995 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 14 29/01/ :10:09

15 07-TØnh BÕn Tre 19 Lª Béi Ph ng /10/1995 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 20 Phan M¹nh C êng /09/1995 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 21 ç Quang Thµnh /02/1996 Kinh TP. Hå ChÝ Minh TiÕng Anh K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 22 Tr ng NguyÔn Thïy Oanh /07/1995 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre 23 NguyÔn TÊn H ng /03/1996 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Ph p K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 24 Huúnh NguyÔn Duy Kh«i /09/1996 Kinh TØnh BÕn Tre TiÕng Ph p K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre Danh s ch nµy gåm 24 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 15 29/01/ :10:09

16 08-TØnh B nh Þnh 1 Lª TÊn Linh /06/1995 Kinh B nh Þnh To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 2 Lª nh Gia Huy /09/1995 Kinh B nh Þnh VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 3 L ng TrÇn nh ViÖt /04/1996 Kinh B nh Þnh VËt lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 4 NguyÔn ThÞ Xu n Ch u /02/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 5 TrÇn B o Hoµng /04/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 6 Lª ThÞ Hång Loan /10/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 7 NguyÔn V n Minh /03/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 8 TrÇn SÜ NhËt /01/1996 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 9 Ng n Thu Th o /05/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 10 NguyÔn TrÇn Trung /04/1995 Kinh B nh Þnh Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 11 T¹ Hå Minh «ng /12/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 12 ç Phóc Nguyªn /12/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 13 ç ThÞ Thanh T m /04/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 14 Vâ Hoµng Th¾ng /07/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 15 Lª TÊn Tíi /03/1995 Kinh B nh Þnh Sinh häc K.KhÝch 12 THPT T ng B¹t Hæ 16 NguyÔn øc Danh /08/1995 Kinh B nh Þnh Tin häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 17 Bïi Minh øc /09/1995 Kinh B nh Þnh Tin häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 18 NguyÔn Cao Thèng /07/1995 Kinh B nh Þnh Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 16 29/01/ :10:09

17 08-TØnh B nh Þnh 19 TrÇn Thanh TuÊn /10/1996 Kinh B nh Þnh Tin häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 20 Vâ Quèc B o /11/1996 Kinh B nh Þnh Ng v n Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 21 Lª ThÞ Thïy Linh /11/1995 Kinh B nh Þnh Ng v n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 22 Vâ ThÞ Thóy Nhi /04/1995 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 23 Huúnh ThÞ Hång Hßa /10/1995 Kinh B nh Þnh LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 24 Tr ng KiÒu My /10/1995 Kinh B nh Þnh LÞch sö K.KhÝch 12 THPT sè 3 An Nh n 25 NguyÔn TrÇn Thanh Th /09/1995 Kinh B nh Þnh LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 26 Phan ThÞ Thu Hµ /02/1995 Kinh B nh Þnh Þa lý K.KhÝch 12 THPT T ng B¹t Hæ 27 Cao Hoµng H¹ /08/1996 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 28 NguyÔn TrÇn KiÒu Loan /07/1996 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 29 Ph¹m Mai H ng /01/1995 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 30 NguyÔn Thiªn Thanh /07/1995 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 31 TrÇn YÕn ThuËn /06/1995 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 17 29/01/ :10:09

18 Danh s ch nµy gåm 31 thý sinh 08-TØnh B nh Þnh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 18 29/01/ :10:10

19 09-TØnh B nh D ng 1 Lª V n Thanh /01/1995 Kinh Hµ Ho häc Nh 12 Chuyªn Hïng V ng 2 NguyÔn B o Nhi /04/1996 Kinh S«ng BÐ Ho häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 3 Vò H i ng /06/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc K.KhÝch 12 Chuyªn Hïng V ng 4 TrÇn Thuú An /09/1995 Kinh S«ng BÐ Sinh häc K.KhÝch 12 Chuyªn Hïng V ng 5 Cao ThÞ Anh Th /11/1996 Kinh S«ng BÐ Sinh häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 6 TrÇn Ngäc iöp /11/1995 Kinh NghÖ An Sinh häc K.KhÝch 12 Chuyªn Hïng V ng 7 TrÇn Tû Tû /01/1996 Kinh TP Hå ChÝ Minh Sinh häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 8 ç Träng LÔ /05/1996 Kinh S«ng BÐ Tin häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 9 Lª Hoµi /12/1996 Kinh B nh D ng Tin häc K.KhÝch 11 Chuyªn Hïng V ng 10 NguyÔn Thuþ Thuû Tiªn /02/1995 Kinh S«ng BÐ Ng v n Ba 12 Chuyªn Hïng V ng 11 NguyÔn ThÞ BÝch Thuû /09/1995 Kinh TP Hå ChÝ Minh Ng v n Ba 12 Chuyªn Hïng V ng 12 Phan NguyÔn NhËt nh /01/1995 Kinh TP Hå ChÝ Minh LÞch sö K.KhÝch 12 DÜ An 13 NguyÔn Hoµng Anh /12/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 12 Chuyªn Hïng V ng 19 29/01/ :10:10

20 Danh s ch nµy gåm 13 thý sinh 09-TØnh B nh D ng Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 20 29/01/ :10:10

21 10-TØnh B nh Ph íc 1 Lª Quang B nh /10/1995 Kinh S«ng BÐ To n Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 2 NguyÔn øc Anh /09/1995 Kinh S«ng BÐ To n Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 3 D ng TuÊn Anh /01/1995 Kinh S«ng BÐ To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 4 Ph¹m Th i Träng Nh n /08/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 5 ThiÖu Hång Th i /01/1996 Kinh B nh Ph íc To n Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 6 Ph¹m Ngäc T n /08/1995 Kinh S«ng BÐ VËt lý Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 7 Ph¹m Anh Dòng /01/1995 Kinh B nh Ph íc VËt lý NhÊt 12 THPT chuyªn Quang Trung 8 NguyÔn TiÕn V¹n /07/1995 Kinh Hµ B¾c VËt lý Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 9 Phan V n B o /07/1995 Kinh NghÖ An VËt lý Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 10 NguyÔn V n S n /10/1995 Kinh Hµ VËt lý Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 11 NguyÔn TiÕn Dòng /07/1995 Kinh Hµ VËt lý Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 12 Bïi Duy ThiÖn /09/1996 Kinh ¾c L¾c VËt lý Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 13 NguyÔn Tµi n /10/1995 Kinh Qu ng Ng i Ho häc Nh 12 THPT chuyªn Quang Trung 14 NguyÔn V n Giái /02/1995 Kinh NghÖ An Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 15 TrÇn Huúnh Léc /08/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 16 NguyÔn Thµnh /05/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 17 Æng Th i D ng /09/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 18 µo TuÊn Dòng /04/1995 Kinh S«ng BÐ Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 21 29/01/ :10:10

22 10-TØnh B nh Ph íc 19 Huúnh Lª DiÖu HiÒn /08/1995 Kinh S«ng BÐ Sinh häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 20 Mai øc M¹nh /12/1995 Kinh ång Nai Sinh häc Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 21 Nh ThÞ Thñy /11/1996 Kinh Þnh Sinh häc Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 22 Ph¹m TrÇn Thµnh ¹t /12/1996 Kinh B nh Ph íc Sinh häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 23 T¹ NguyÔn Xu n Quúnh /10/1996 Kinh B nh Ph íc Sinh häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 24 TrÇn Tó /12/1995 Kinh S«ng BÐ Tin häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 25 inh Quang HiÕu /11/1995 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 26 LuyÖn Ngäc Thu Th o /09/1995 Kinh ång Nai Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 27 Vâ ThÞ V n Anh /05/1996 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Ng v n Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 28 NguyÔn ThÞ Ph ng /04/1995 Kinh H i D ng Ng v n NhÊt 11 THPT chuyªn Quang Trung 29 ç ThÞ CÈm Loan /06/1995 Kinh S«ng BÐ LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 30 Ph¹m ThÞ BÝch Ph îng /05/1995 Kinh B nh Ph íc LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 31 NguyÔn ThÞ Thu Th o /02/1995 Kinh S«ng BÐ LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 32 NguyÔn ThÞ Xu n /07/1995 Kinh S«ng BÐ LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 33 Phan ThÞ Th o Trang /03/1995 Kinh B nh Ph íc LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 34 Lª ThÞ Thanh Tróc /05/1996 Kinh S«ng BÐ LÞch sö K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 35 NguyÔn Ngäc HuyÒn /10/1996 Kinh L m ång LÞch sö Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 36 NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ /09/1995 Kinh B nh Ph íc Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 22 29/01/ :10:10

23 10-TØnh B nh Ph íc 37 Lª ThÞ Nh Quúnh /01/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 38 L u Thïy D ng /01/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 39 NguyÔn ç DiÖu HuyÒn /04/1996 Kinh S«ng BÐ Þa lý Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 40 NguyÔn ThÞ Thanh Th ng /06/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 41 NguyÔn B D n /12/1995 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 42 Lª ThÞ Ngäc Tr m /05/1996 Kinh S«ng BÐ Þa lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 43 Hoµng Minh Ch u /08/1995 Kinh S«ng BÐ TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 44 TrÇn ThÞ Mai Thi /03/1995 Kinh B nh Ph íc TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 45 NguyÔn Thµnh An /12/1995 Kinh S«ng BÐ TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 46 Lª Thu Trang /02/1995 Kinh S«ng BÐ TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung Danh s ch nµy gåm 46 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 23 29/01/ :10:10

24 11-TØnh B nh ThuËn 1 Lª V n øc /08/1994 Kinh B nh ThuËn To n K.KhÝch 12 THPT øc T n 2 NguyÔn H u Liªn / /1994 Kinh Thanh Hãa To n K.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 3 Hµ ç B nh /08/1996 Kinh B nh ThuËn Sinh häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 4 ç V n ThÞnh /03/1996 Kinh Ninh ThuËn Sinh häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 5 NguyÔn HiÕu B nh /07/1995 Kinh B nh ThuËn Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 6 NguyÔn ThÞ Minh Trang /01/1995 Kinh B nh ThuËn Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o 7 NguyÔn Bïi BÝch Uyªn /01/1995 Kinh B nh ThuËn Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn H ng ¹o Danh s ch nµy gåm 7 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 24 29/01/ :10:10

25 12-TØnh Cµ Mau 1 NguyÔn TÊn ¹t /02/1995 Kinh Cµ Mau To n K.KhÝch 12 Çm D i 2 Lª Hoµng Minh /02/1995 Kinh Cµ Mau To n Ba 12 chuyªn Phan Ngäc HiÓn 3 L u Trung TriÒu /11/1995 Kinh Cµ Mau Ho häc K.KhÝch 12 chuyªn Phan Ngäc HiÓn 4 D ng TiÔn /07/1995 Kinh Cµ Mau Tin häc K.KhÝch 12 Çm D i 5 Huúnh Ngäc Ph ng /12/1995 Kinh Cµ Mau Ng v n K.KhÝch 12 chuyªn Phan Ngäc HiÓn Danh s ch nµy gåm 5 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 25 29/01/ :10:10

26 13-TP. CÇn Th 1 TrÇn C«ng ng /09/1995 Kinh CÇn Th To n K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 2 Mai Ngäc Quèc Trung /02/1996 Kinh CÇn Th Sinh häc Ba 11 Bïi H u NghÜa 3 TrÇn Gia Huy /03/1995 Hoa CÇn Th Sinh häc K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 4 Tr ng ThÞ Ph ng Lan /03/1995 Kinh Sãc Tr ng Tin häc Ba 12 Chuyªn Lý Tù Träng 5 Phan H u ThuËn /07/1996 Kinh CÇn Th Tin häc K.KhÝch 11 Chuyªn Lý Tù Träng 6 L m ThÞ T êng Vy /02/1995 Kinh CÇn Th Ng v n K.KhÝch 12 NguyÔn ViÖt Dòng 7 Lª ThÞ QuyÒn Tr n /10/1995 Kinh CÇn Th Ng v n K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 8 Ph¹m TrÇn Hång V n /06/1996 Kinh CÇn Th Ng v n Ba 11 Chuyªn Lý Tù Träng 9 Mai NguyÔn Thuy Th /05/1995 Kinh CÇn Th LÞch sö K.KhÝch 12 L u H u Ph íc 10 Phan CÈm Nhung /03/1995 Kinh CÇn Th Þa lý K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 11 NguyÔn Hång øc /11/1995 Kinh CÇn Th TiÕng Anh Ba 12 Chuyªn Lý Tù Träng 12 TrÇn ThÞ Thiªn Ng n /08/1995 Kinh CÇn Th TiÕng Anh K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 13 NguyÔn V n An /01/1996 Kinh CÇn Th TiÕng Anh K.KhÝch 11 Chuyªn Lý Tù Träng 14 NguyÔn H u Gia B o /01/1996 Kinh CÇn Th TiÕng Anh Nh 11 Chuyªn Lý Tù Träng 15 NguyÔn Anh KiÖt /09/1996 Kinh CÇn Th TiÕng Anh Ba 11 Chuyªn Lý Tù Träng 16 Huúnh Trung Toµn /07/1995 Kinh CÇn Th TiÕng Ph p K.KhÝch 12 Chuyªn Lý Tù Träng 17 Lý Gia H n /03/1996 Kinh CÇn Th TiÕng Ph p K.KhÝch 11 Chuyªn Lý Tù Träng 26 29/01/ :10:10

27 Danh s ch nµy gåm 17 thý sinh 13-TP. CÇn Th Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 27 29/01/ :10:10

28 14-TØnh Cao B»ng 1 NguyÔn ThÞ Quúnh H ng /02/1996 Kinh Cao B»ng Ng v n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 2 Chu Thanh HuyÒn /03/1996 Tµy Cao B»ng Ng v n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 3 µo Thu Th o /02/1995 Kinh Cao B»ng Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn 4 NguyÔn Kh nh Ly /11/1995 Tµy Cao B»ng LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn 5 Lª Thïy Trang /10/1995 Tµy Cao B»ng LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn 6 Vò Ngäc øc /02/1996 Nïng Cao B»ng Þa lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 7 N«ng Thu H êng /10/1995 Tµy Cao B»ng Þa lý Nh 12 THPT Chuyªn 8 Th¹ch ThÞ Thu Th o /11/1995 Tµy Cao B»ng Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Danh s ch nµy gåm 8 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 28 29/01/ :10:10

29 15-TP. µ N½ng 1 TrÇn NguyÔn Quèc C êng /05/1995 Kinh µ N½ng To n Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 2 V ng NguyÔn Thïy D ng /07/1996 Kinh µ N½ng To n Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 3 TrÇn Quèc NhËt H n /02/1996 Kinh µ N½ng To n K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 4 Lª TrÇn Nh¹c Long /10/1995 Kinh Thõa Thiªn-HuÕ To n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 5 Hoµng Cung Phóc /02/1995 Kinh µ N½ng To n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 6 TrÇn NguyÔn Hoµng Ph ng /07/1995 Kinh µ N½ng To n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 7 ång ¾c Tµi /12/1996 Kinh µ N½ng To n Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 8 Lª Vâ Kh nh Toµn /06/1995 Kinh µ N½ng To n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 9 Vâ ThÞ Ngäc H¹nh /08/1995 Kinh µ N½ng VËt lý Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 10 TrÇn Trung HiÕu /10/1995 Kinh Qu ng VËt lý Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 11 Ph¹m ViÕt Hoµng /01/1995 Kinh Qu ng VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 12 Ng«TÊn H ng /05/1996 Kinh µ N½ng VËt lý Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 13 NguyÔn ThÞ Lan H ng /11/1995 Kinh µ N½ng VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 14 Lª Anh NhËt /02/1996 Kinh µ N½ng VËt lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 15 Ng«Sü Toµn /08/1995 Kinh µ N½ng VËt lý Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 16 Cao Minh TrÝ /05/1996 Kinh µ N½ng VËt lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 17 inh Thµnh Trung /12/1996 Kinh µ N½ng VËt lý Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 18 NguyÔn V n Ch ng /05/1995 Kinh µ N½ng Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 29 29/01/ :10:10

30 15-TP. µ N½ng 19 NguyÔn Huúnh øc /02/1996 Kinh Qu ng Ho häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 20 NguyÔn Vò Huy /08/1996 Kinh µ N½ng Ho häc Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 21 NguyÔn µo Huy Khiªm /06/1995 Kinh Qu ng Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 22 NguyÔn Ngäc Hoµng Lan /09/1995 Kinh µ N½ng Ho häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 23 Huúnh Ph ng Nguyªn /09/1996 Kinh Qu ng Ho häc Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 24 Lª TrÇn Thi /08/1995 Kinh Qu ng Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 25 Huúnh ThÞ Thanh Trµ /07/1995 Kinh Qu ng Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 26 Vâ ViÕt ViÖt /06/1995 Kinh Qu ng Ho häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 27 D ng T«n Huy /07/1996 Kinh Qu ng Sinh häc Nh 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 28 NguyÔn Ngäc Kh nh Linh /03/1995 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 29 Tr ng Mü Linh /11/1995 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 30 NguyÔn ThÞ Hµ My /06/1995 Kinh Qu ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 31 µo H i Mü /11/1996 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 32 NguyÔn Tr ng Ng n /07/1995 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n Hoµng 33 NguyÔn ThÞ Thanh Tróc /06/1995 Kinh µ N½ng Sinh häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 34 Lª ThÕ H i u /07/1996 Kinh ¾c L¾c Tin häc Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 35 Tr ng Minh B o /09/1995 Kinh µ N½ng Tin häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 30 29/01/ :10:10

31 15-TP. µ N½ng 36 NguyÔn H u Thanh C nh /09/1995 Kinh µ N½ng Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 37 NguyÔn nh TrÝ C êng /02/1995 Kinh µ N½ng Tin häc Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 38 Lª TrÇn Hoµng Long /09/1995 Kinh B nh Þnh Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 39 TrÇn Lª Minh NhËt /02/1995 Kinh µ N½ng Tin häc Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 40 Huúnh H u Quang /03/1996 Kinh µ N½ng Tin häc Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 41 Æng C«ng T n /05/1995 Kinh µ N½ng Tin häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 42 NguyÔn ThÞ H¹nh Nguyªn /09/1996 Kinh B nh Þnh Ng v n Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 43 Lª ThÞ Ngäc Tr m /02/1995 Kinh Qu ng Ng v n Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 44 Hµ NguyÔn Thïy Vy /01/1995 Kinh µ N½ng Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 45 TrÇn Hång Linh Thi /11/1995 Kinh µ N½ng LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 46 NguyÔn ThÞ BÝch Th /10/1995 Kinh µ N½ng LÞch sö Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 47 Hoµng ThÞ BÝch V n /10/1995 Kinh Qu ng B nh LÞch sö Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 48 L ng Thïy Vy /09/1995 Kinh µ N½ng LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 49 Huúnh ThÞ Nh ý /02/1995 Kinh µ N½ng LÞch sö Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 50 Hoµng ThÞ Thïy Dung /10/1995 Kinh µ N½ng Þa lý Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 51 Ph¹m ThÞ Thanh Dung /11/1995 Kinh µ N½ng Þa lý Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 52 inh TrÇn Hoµng Duyªn /07/1995 Kinh µ N½ng Þa lý Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 53 NguyÔn ThÞ Minh Hång /08/1995 Kinh µ N½ng Þa lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 31 29/01/ :10:10

32 15-TP. µ N½ng 54 NguyÔn ThÞ Kim Thóy /11/1995 Kinh µ N½ng Þa lý Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 55 Hoµng H i Hµ /06/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 56 Lª Ngäc Hµ /03/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 57 Vâ Tr ng Hång H i /08/1996 Kinh µ N½ng TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 58 Huúnh Khuª Nhi /05/1996 Kinh µ N½ng TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 59 ç ng Quang /08/1996 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 60 Hå ThÞ Quyªn /11/1996 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý «n 61 TrÇn Thanh Ph ng Quúnh /03/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 62 Ng«Thôy Thïy Tr m /03/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 63 V n Minh TrÝ /04/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 64 Vâ Lª nh V n /09/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Anh Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 65 Bïi NguyÔn H i D ng /10/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Ph p Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 66 Huúnh B Lu n /02/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Ph p Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 67 Æng H i Nhi /08/1995 Kinh µ N½ng TiÕng Ph p Nh 12 THPT chuyªn Lª Quý «n 32 29/01/ :10:10

33 Danh s ch nµy gåm 67 thý sinh 15-TP. µ N½ng Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 33 29/01/ :10:10

34 16-TØnh ¾k L¾k 1 Phïng NguyÔn ViÖt H ng /08/1995 Kinh ¾k L¾k To n K.KhÝch 12 THPT TrÇn Quèc To n 2 NguyÔn TrÇn B o NghÜa /01/1996 Kinh ¾k L¾k To n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 3 NguyÔn TÊt C êng /03/1995 Kinh ¾k L¾k To n Nh 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 4 NguyÔn Ph ng Chinh /03/1996 Kinh ¾k L¾k VËt lý Ba 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 5 TrÇn ¹i Ph t /08/1996 Kinh ¾k L¾k VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 6 NguyÔn Träng Tµi /06/1996 Kinh ¾k L¾k VËt lý K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 7 Lª Hoµi /04/1995 Kinh ¾k L¾k VËt lý Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 8 NguyÔn Xu n Huy /01/1995 Kinh ¾k L¾k VËt lý Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 9 Ph¹m øc C«ng /04/1995 Kinh ¾k L¾k Ho häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 10 Vâ ThÞ Ngäc Hµ /07/1996 Kinh ¾k L¾k Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 11 NguyÔn Minh Hoµng /01/1995 Kinh ¾k L¾k Ho häc Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 12 Ng«Xu n T n /02/1995 Kinh B¾c Ninh Ho häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 13 oµn ThÞ Linh Trang /07/1996 Kinh ¾k L¾k Ho häc K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 14 ç Kh nh Duy /12/1995 Kinh ¾k L¾k Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 15 Phan Nghiªm H i /11/1995 Kinh ¾k L¾k Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 16 NguyÔn Minh Gia Huy /12/1995 Kinh ¾k L¾k Tin häc Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 17 NguyÔn Quèc H ng /07/1995 Kinh B¾c Giang Tin häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 18 NguyÔn ThÞ Th o Nguyªn /10/1995 Kinh ¾k L¾k Ng v n Ba 12 THPT ViÖt øc 34 29/01/ :10:10

35 16-TØnh ¾k L¾k 19 NguyÔn ThÞ Thanh TuyÒn /11/1995 Kinh ¾k L¾k Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 20 Phan Hång Uyªn /09/1995 Kinh ¾k L¾k Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 21 Th i Hå Nguyªn /04/1995 Kinh ¾k L¾k LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Phan nh Phïng 22 inh Phan YÕn Nhi /12/1996 M êng ¾k L¾k LÞch sö Ba 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 23 NguyÔn ThÞ Kim Thoa /08/1996 Kinh ¾k L¾k LÞch sö Nh 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 24 Phan Quan V n Tr êng /11/1995 Kinh Thanh Ho LÞch sö Ba 12 THPT NguyÔn TÊt Thµnh 25 Lª Ngäc Phóc Yªn /05/1995 Kinh ¾k L¾k LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 26 NguyÔn ThÞ Quúnh /06/1995 Kinh ¾k L¾k Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 27 Lª H»ng Th ng /08/1995 Kinh ¾k L¾k Þa lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 28 TrÇn ThÞ Thanh Lan /05/1995 Kinh Hµ TÜnh Þa lý Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 29 NguyÔn ThÞ NhËt Oanh /12/1996 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 30 Ph¹m ThÞ Minh Ph ng /03/1995 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 31 NguyÔn Mü Giang Th /09/1995 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 32 NguyÔn nh Nguyªn /09/1995 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 33 Lª ThÞ Trµ My /01/1995 Kinh ¾k L¾k TiÕng Anh Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 35 29/01/ :10:10

36 Danh s ch nµy gåm 33 thý sinh 16-TØnh ¾k L¾k Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 36 29/01/ :10:10

37 17-TØnh ¾k N«ng 1 Vâ ThÞ NguyÖt Hµ /12/1996 Kinh Hµ TÜnh Ng v n K.KhÝch 11 THPT Chu V n An 2 Vò ThÞ Hång Ngäc /09/1995 Kinh k L k Ng v n K.KhÝch 12 THPT Chu V n An 3 Æng ThÞ T m /04/1995 Kinh Th i B nh Ng v n K.KhÝch 12 THPT Chu V n An 4 NguyÔn ThÞ T êng Vy /09/1995 Kinh L m ång LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chu V n An 5 NguyÔn Æng Tr êng Kh nh /05/1995 Kinh Qu ng - Þa lý K.KhÝch 12 THPT Kr«ng N«6 NguyÔn oan Trang /05/1996 Kinh k L k Þa lý K.KhÝch 11 THPT TrÇn H ng ¹o Danh s ch nµy gåm 6 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 37 29/01/ :10:10

38 18-TØnh iön Biªn 1 Hoµng NguyÔn Ngäc Anh /08/1995 Kinh TuÇn Gi o - Lai To n K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 2 ç ThÞ Vinh /11/1995 Kinh Thä Xu n - VËt lý Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 3 Bïi Quang ThÕ /11/1995 Kinh iön Biªn - Lai VËt lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 4 NguyÔn ThÞ Lan H ng /10/1995 Kinh iön Biªn - Lai VËt lý K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 5 Vi Ngäc TuÊn /12/1995 Kinh ThÞ X iön Sinh häc K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 6 NguyÔn ThÞ nh TuyÕt /11/1995 Kinh iön Biªn - Lai Ng v n K.KhÝch 12 THPT HuyÖn iön Biªn 7 TrÇn ThÞ Thïy Linh /06/1995 Kinh ThÞ X iön Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 8 NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn /02/1995 Kinh TiÒn H i - Th i Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 9 µo ThÞ Thu Ph ng /08/1995 Kinh iön Biªn - Lai LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 10 NguyÔn ThÞ Hång Ph îng /10/1995 Kinh Thµnh Phè B¾c LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 11 D ng M¹nh C ng /03/1995 Kinh Phó Xuyªn - Hµ LÞch sö Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý «n 12 NguyÔn ThÞ H»ng /05/1995 Kinh TuÇn Gi o - Lai Þa lý K.KhÝch 12 THPT M êng ng 13 Tßng Thóc Sinh /07/1995 Th i iön Biªn - Lai Þa lý Ba 12 PTDTNT tønh 38 29/01/ :10:10

39 Danh s ch nµy gåm 13 thý sinh 18-TØnh iön Biªn Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 39 29/01/ :10:10

40 19-TØnh ång Nai 1 Ong ThÕ Ph ng /05/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh To n K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 2 Æng Ngäc S n /06/1996 Kinh ång Nai To n Ba 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 3 Lª Trung NghÜa /03/1995 Kinh Vòng Tµu VËt lý Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 4 Lª QuÝ ThÞnh /01/1996 Kinh ång Nai VËt lý K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 5 Tr ng Quang Huy /05/1996 Kinh ång Nai Ho häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 6 Phan TrÝ Nguyªn /12/1995 Kinh ång Nai Ho häc Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 7 Bïi Hoµng H u Nh n /02/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh Ho häc K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 8 Vò ViÖt Dòng /06/1996 Kinh Hµ Ho häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 9 TrÇn Ngäc Xu n Thy /02/1996 Kinh ång Nai Ho häc Ba 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 10 Hµ C«ng Th i S n /07/1996 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh Ho häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 11 Lª Minh Hïng /08/1996 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh Ho häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 12 NguyÔn Thïy An /09/1995 Kinh ång Nai Sinh häc Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 13 NguyÔn Thanh Thñy /03/1995 Kinh ång Nai Sinh häc K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 14 TrÇn ThÞ Ngäc Hßa /11/1995 Kinh ång Nai Sinh häc Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 15 NguyÔn H u øc /10/1995 Kinh ång Nai Sinh häc K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 16 TrÇn Hoµng Ph ng /01/1996 Kinh ång Nai Sinh häc K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 17 Lª ViÖt Hµ /09/1995 Kinh Gia Lai Sinh häc K.KhÝch 12 Ng«QuyÒn 18 Ng«B o Ngäc Kim Ng n /03/1995 Kinh ång Nai Sinh häc K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 40 29/01/ :10:10

41 19-TØnh ång Nai 19 Vò ThÞ L ng /08/1995 Kinh Þnh Sinh häc K.KhÝch 12 Phó Ngäc 20 La Ngäc Thïy An /02/1995 Kinh ång Nai Tin häc Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 21 NguyÔn Hoµng Ph ng /10/1995 Kinh ång Nai Tin häc Nh 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 22 Chu ThÞ Ngäc H ng /07/1995 Kinh ång Nai Ng v n K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 23 Lª ThÞ B o Trang /05/1995 Kinh ång Nai Ng v n K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 24 NguyÔn ThÞ Th o Nguyªn /03/1995 Kinh An Giang Ng v n Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 25 NguyÔn Ph¹m Thanh Th o /10/1996 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh Ng v n K.KhÝch 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 26 Ph¹m NguyÔn Kim Duyªn /11/1995 Kinh ång Nai LÞch sö Ba 12 Thanh B nh 27 Ph¹m H u ThiÖn /10/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh TiÕng Anh K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 28 L m ThÞ Ngäc nh /08/1995 Kinh ång Nai TiÕng Anh Ba 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 29 Lª ThÞ Hoµng An /11/1996 Kinh ång Nai TiÕng Anh Nh 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 30 NguyÔn ThÞ Minh Hßa /05/1995 Kinh Tp. Hå ChÝ Minh TiÕng Anh K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 31 NguyÖn Duy Thiªn /06/1995 Kinh ång Nai TiÕng Anh K.KhÝch 12 Thèng NhÊt B 32 Ph¹m D ng Ph ng Th o /09/1995 Kinh ång Nai TiÕng Anh K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 33 NguyÔn ThÞ Hång Hµ /07/1995 Kinh ång Nai TiÕng Anh K.KhÝch 12 chuyªn L ng ThÕ Vinh 34 inh Phó ThÞnh /01/1996 Kinh ång Nai TiÕng Anh Ba 11 chuyªn L ng ThÕ Vinh 41 29/01/ :10:10

42 Danh s ch nµy gåm 34 thý sinh 19-TØnh ång Nai Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 42 29/01/ :10:10

43 20-TØnh ång Th p 1 D ng Minh ChÝ /03/1995 Kinh ång Th p To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 2 Bïi TrÇn H i ng /10/1996 Kinh TiÒn Giang To n K.KhÝch 11 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 3 Ph¹m NguyÔn Nhùt Thanh /08/1995 Kinh ång Th p To n Nh 12 THPT chuyªn NguyÔn nh ChiÓu 4 NguyÔn Ngäc RiÕt /08/1995 Kinh ång Th p VËt lý K.KhÝch 12 THPT LÊp Vß 1 5 NguyÔn Ngäc Kh nh Th /11/1995 Kinh ång Th p VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn nh ChiÓu 6 Mai ThÞ CÈm Linh /10/1995 Kinh ång Th p Sinh häc Ba 12 THPT LÊp Vß 1 7 Phan Thanh T n /07/1995 Kinh ång Th p Sinh häc Ba 12 THPT LÊp Vß 1 8 NguyÔn ThÞ Mü Phông /07/1995 Kinh ång Th p Sinh häc Ba 12 THPT LÊp Vß 1 9 Vâ Minh ¹t /03/1995 Kinh ång Th p Sinh häc Nh 12 THPT LÊp Vß 1 10 Phan Quèc Hïng /07/1995 Kinh ång Th p Sinh häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn nh ChiÓu 11 NguyÔn Lª ThÞ ViÖt Trinh /07/1995 Kinh ång Th p Ng v n Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 12 Vâ Thuþ Ngäc Ng n /09/1995 Kinh ång Th p Ng v n K.KhÝch 12 THPT thµnh phè Cao L nh 13 Vâ NguyÔn Thø Xuyªn /01/1995 Kinh ång Th p Ng v n Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 43 29/01/ :10:10

44 20-TØnh ång Th p 14 Huúnh Thuú Linh /11/1996 Kinh ång Th p Ng v n Ba 11 THPT Th p M êi 15 NguyÔn Ngäc Thuú D ng /08/1995 Kinh ång Th p Ng v n K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn nh ChiÓu 16 NguyÔn ThÞ Thuú Ng n /04/1995 Kinh ång Th p LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 17 Hå ThÞ Hång Th¾m /06/1995 Kinh ång Th p LÞch sö K.KhÝch 12 THPT Th p M êi 18 Phan Quèc Linh /05/1996 Kinh ång Th p Þa lý K.KhÝch 11 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 19 TrÇn ng Khoa /09/1995 Kinh ång Th p Þa lý K.KhÝch 12 THPT thµnh phè Cao L nh Danh s ch nµy gåm 19 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 44 29/01/ :10:10

45 21-TØnh Gia Lai 1 Tr ng KiÒu Trinh /11/1995 Kinh Gia Lai To n K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 2 Lª Vò TriÖt /01/1995 Kinh Qu ng Ng i VËt lý K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 3 Bïi Hoµng TuÊn Dòng /12/1996 Kinh Gia Lai Ho häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Hïng V ng 4 H¹ NguyÔn VÜnh H ng /07/1995 Kinh Gia Lai Ho häc K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 5 Æng DiÖu Linh /09/1995 Kinh Gia Lai Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Hïng V ng 6 Cï Thanh TuyÒn /10/1995 Kinh Gia Lai Ho häc Ba 12 THPT chuyªn Hïng V ng 7 L ng ThÞ H¹ Vi /09/1996 Kinh Gia Lai Ho häc K.KhÝch 11 THPT chuyªn Hïng V ng 8 TrÇn ThÞ Nh nh /11/1995 Kinh Gia Lai LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 9 Hoµng Quèc Du /07/1996 Kinh Þnh LÞch sö K.KhÝch 11 THPT chuyªn Hïng V ng 10 Ph¹m ThÞ Thïy Linh /01/1995 Kinh Gia Lai LÞch sö K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 11 TrÞnh Nh B nh /12/1996 Kinh B nh Þnh TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT chuyªn Hïng V ng 12 Ph¹m ThÞ Minh HuyÒn /04/1995 Kinh Gia Lai TiÕng Anh K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hïng V ng 45 29/01/ :10:10

46 Danh s ch nµy gåm 12 thý sinh 21-TØnh Gia Lai Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 46 29/01/ :10:10

47 22-TØnh Hµ Giang 1 NguyÔn Thanh Ly /04/1996 Kinh Hµ Giang To n K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 2 Bïi Ngäc HuyÒn /08/1995 M êng Hµ Giang Ng v n Ba 12 THPT Chuyªn 3 NguyÔn ThÞ MÕn /09/1995 Kinh Hµ Giang LÞch sö K.KhÝch 12 THPT ViÖt Vinh 4 NguyÔn S n Tïng /10/1996 Kinh Hµ Giang TiÕng Anh K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Danh s ch nµy gåm 4 thý sinh Hµ Néi, ngµy 29 th ng 3 n m 2013 KT. Côc tr ëng phã côc tr ëng TrÇn V n Kiªn 47 29/01/ :10:10

48 23-TØnh Hµ 1 NguyÔn Thu Lan /05/1995 Kinh DuyTiªn - Hµ To n Ba 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 2 TrÇn TrÝ Kiªn /09/1995 Kinh Duy Tiªn - Hµ To n Nh 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 3 inh Träng Linh /07/1996 Kinh B nh Lôc -Hµ To n Ba 11 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 4 NguyÔn M¹nh H i /02/1996 Kinh Phñ Lý- Hµ To n K.KhÝch 11 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 5 NguyÔn Tïng L m /04/1995 Kinh Phñ Lý- Hµ To n Ba 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 6 Phan TiÕn Dòng /11/1995 Kinh B nh Lôc-Hµ To n K.KhÝch 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 7 TrÇn V n Kh /11/1995 Kinh Hµ VËt lý K.KhÝch 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 8 NguyÔn Hång S n /11/1996 Kinh Duy Tiªn - Hµ VËt lý K.KhÝch 11 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 9 NguyÔn ThÞ An /12/1996 Kinh B nh Lôc - Hµ VËt lý K.KhÝch 11 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 10 Lª V n TriÖu /01/1995 Kinh Duy Tiªn- Hµ Ho häc Nh 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 11 Lª Xu n Thanh /02/1995 Kinh Hµ Ho häc K.KhÝch 12 Tr êng THPT chuyªn Biªn Hßa 48 29/01/ :10:10

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A

KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 SBD Họ tên lớp Mã đề Điểm Số câu đúng NguyÔn H u HiÕu D n 12A KẾT QUẢ KỲ KIỂM TRA HK2 - MÔN: TOÁN -K12 Ngày kiểm tra : 22/04/2017 001439 NguyÔn H u HiÕu D n 12A 1 975 5.0 25.0 001445 oµn Hoµi Phong 12A 1 642 5.2 26.0 001556 Lª Ngäc Hoµng L n 12A 1 975 5.4 27.0 001580

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü 1 nguyôn hå thïy d ng N 18/04/2003 Phï Mü, B nh Þnh Kinh Mü Th¾ng 47,00

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i

Sè TT Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Côc Kh o thý vµ KiÓm Þnh ChÊt l îng gi o dôc Hä vµ tªn thý sinh Sè b o danh Ngµy sinh D n téc Danh s ch thý sinh o¹t gi i 1 Hoµng Cao Phong 24.01.08 12/08/1997 Kinh Hµ Néi To n 16.50 K.KhÝch 12 Chuyªn Hµ 2 Phïng ¾c Vò Anh 24.01.04 05/12/1997 Kinh Hµ Néi To n 19.00 Ba 12 Chuyªn Hµ 3 L ng Quèc Trung 24.01.12 28/09/1998 Kinh

Chi tiết hơn

DS thi lÇn 1

DS thi lÇn 1 M«n thi:... Phßng thi: 402-Nhµ K1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 Bïi Xu n Anh N 17-10-84

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n

Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ X héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Danh s ch thý sinh tróng tuyón ¹i häc n SP To n häc 1 001200002205 NguyÔn Hoµng Quèc Anh Nam 26-11-2000 3 28.7 To n To n Hai 2 001200011758 NguyÔn ViÖt Anh Nam 20-09-2000 3 29.3 To n hai 3 164668163 ç Lan Chi N 15-07-2000 2 29.3 4 031200006161

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt }

\centerline { \bftith Nh÷ng kÕt qu mµ t«i thÝch nhÊt } LIST OF PARTICIPANTS 2 Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ năm, 16-19.5.2007 1. Phan Thµnh An TiÕn sĩ thanhan@math.ac.vn 2. L m Quèc Anh Khoa S ph¹m ¹i häc CÇn Th êng 3/2, QuËn Ninh KiÒu, TP

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H

Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Danh S ch Kh«ng Tèt NghiÖp Häc Kú 2 - N m Häc Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) H Tr êng ¹i Häc An Giang MÉu In D7080B1. Häc Kú 2 - N m Häc 18-19 Ngµnh Cao ¼ng S ph¹m m nh¹c - Tèt nghiöp - CD41 (CAN16TH) HÖ µo t¹o chýnh quy - Khãa 2016-2019 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 100 ióm Trung B

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx XÐt iòu kiön Tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng ¹i häc VHVL (LTDH9GTN) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 500 1 11J401031 Lª Thu Trang LTDH11K 420 573 Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 135 ióm Trung

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc

Microsoft Word - Mau 05 - BC thay doi Nhan Su.doc Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN) C«ng ty Cæ PHÇN s«ng µ 1 -----***----- Số: 63 CT/TCKT

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

C¶m thô v¨n häc líp 4

C¶m thô v¨n häc líp 4 C m thô v n häc líp 4 Bài 1: Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như trông là thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy) Đoạn thơ trên tác

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA Ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Bài m? d?u.doc

Bài m? d?u.doc Slide 1 Bµimë Çu Ch nnu«i tr ubß Slide 2 NỘI DUNG Vai trß vµ ý nghüa cña ch n nu«i tr u bß Ưu thõ sinh häc đæc thï cña tr u bß Nh ng H¹n chõ cña ch n nu«i tr u bß Tình hình ch ăn nuôi trâu bò ở Việt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BUTHOA.docx

Microsoft Word - BUTHOA.docx KIỀU TẬP THƠ CỔ - MỘT HÌNH THỨC THƠ VĂN ĐỘC ĐÁO Nguyễn Huy Côn Thích hợp với tôn chỉ của Hội Kiều học Việt Nam vừa thành lập vào tháng 11-2011 là Nghiên cứu làm phát lộ mọi giá trị, mọi tinh hoa về văn

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Tr êng ¹i häc c«ng oµn phßng kh o thý bcl Céng hßa x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc thi ph n lo¹i ngo¹i ng n m 2018 DANH S CH PHßNG

Tr êng ¹i häc c«ng oµn phßng kh o thý bcl Céng hßa x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc thi ph n lo¹i ngo¹i ng n m 2018 DANH S CH PHßNG Tr êng ¹i häc c«ng oµn phßng kh o thý bcl Céng hßa x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc thi ph n lo¹i ngo¹i ng n m 2018 DANH S CH PHßNG THI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VankienDangtap51

Microsoft Word - VankienDangtap51 Héi ång xuêt b n tr ng tên sang Chñ tþch Héi ång Phan diôn Phã Chñ tþch Héi ång NguyÔn øc B nh Phã Chñ tþch Héi ång NguyÔn Phó Träng Uû viªn NguyÔn H u Thä " NguyÔn Duy Quý " Hµ ng " Æng Xu n Kú " Lª Hai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 36

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 36 Phan diôn NguyÔn øc B nh NguyÔn Phó Träng Héi ång xuêt b n Chñ tþch Héi ång Phã Chñ tþch Héi ång Uû viªn Héi ång NguyÔn H u Thä " NguyÔn Duy Quý " Hµ ng " Æng Xu n Kú " Lª Hai " Ng«V n Dô " Lª Quang Th

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

V n kiön ng toµn tëp xuêt b n lçn thø nhêt theo quyõt Þnh cña bé chýnh trþ ban chêp hµnh trung ng ng céng s n ViÖt Nam, sè 25-Q /TW, Ngµy 3 th ng 2 n

V n kiön ng toµn tëp xuêt b n lçn thø nhêt theo quyõt Þnh cña bé chýnh trþ ban chêp hµnh trung ng ng céng s n ViÖt Nam, sè 25-Q /TW, Ngµy 3 th ng 2 n V n kiön ng toµn tëp xuêt b n lçn thø nhêt theo quyõt Þnh cña bé chýnh trþ ban chêp hµnh trung ng ng céng s n ViÖt Nam, sè 25-Q /TW, Ngµy 3 th ng 2 n m 1997 B1 Héi ång xuêt b n Ph¹m ThÕ DuyÖt Chñ tþch

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46 ng Céng s n ViÖt Nam V n kiön ng toµn tëp tëp 46 1985 Nhµ xuêt b n chýnh trþ quèc gia hµ néi - 2006 3 4 V n kiön ng toµn tëp Þnh, th«ng tri... cña Bé ChÝnh trþ, Ban BÝ th... MÆc dï chóng t«i cã nhiòu cè

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N lçn thø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Overview of existing flash flood forecasting and warning infrastructures of NMHSs of Southeast Asia Hanoi, 20 th November 2017 1. Current hydrometeorological network Phong Sali Phon Hong Nong Khai Xi X«Ph«n

Chi tiết hơn

Forest Allocation VN

Forest Allocation VN nh gi kõt qu b íc Çu vò c«ng t c giao rõng tù nhiªn GS. NguyÔn Ngäc Lung vµ c c céng t c viªn Tæ c«ng t c quèc gia vò l m nghiöp céng ång Hµ Néi, th ng 12/ 2003 ********* 1. Bèi c nh ViÖc giao Êt trèng

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 35

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 35 Héi ång xuêt b n Phan diôn Chñ tþch Héi ång NguyÔn øc B nh Phã Chñ tþch Héi ång NguyÔn Phó Träng Uû viªn Héi ång NguyÔn H u Thä " NguyÔn Duy Quý " Hµ ng " Æng Xu n Kú " Lª Hai " Ng«V n Dô " Lª Quang Th

Chi tiết hơn