PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ. vàäªàäpàægàä «sáuà: vàäªàäpàægàä 1 ÀA:PÀgÁ Á/vÀÄ«/ ÀA/ªÁ&PÁ«ÄðPÀ/E-mÉA/748/ ÁAPÀ: E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-01/201

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ. vàäªàäpàægàä «sáuà: vàäªàäpàægàä 1 ÀA:PÀgÁ Á/vÀÄ«/ ÀA/ªÁ&PÁ«ÄðPÀ/E-mÉA/748/ ÁAPÀ: E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-01/201"

Bản ghi

1 1 ÀA:PÀgÁ Á/vÀÄ«/ ÀA/ªÁ&PÁ«ÄðPÀ/E-mÉA/748/ ÁAPÀ: E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-01/ PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ, vàäªàäpàægàä «sáuàzà ªÁå ÛUÉ ÉÃjzÀ vàäªàäpàægàä WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ «sávãaiàä PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ègàäªà UÀªÀÄzÀ ¹ âa UÀ½UÉ PÁ ü, nã, war, Hl, G ÀºÁgÀUÀ¼À ÀÄß ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ jaiàiá Äw zàgàzà è «vàj ÀĪÀ À ĪÁV «Äð¹gÀĪÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀPÉÌ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀ ÀÄß 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß ºÉÆgÀr À ÁVzÉ. ÀzÀj ÀæQæAiÉÄAiÀÄ è PÁ ü, nã, war, Hl, G ÀºÁgÀUÀ¼À MmÁÖgÉ PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛ ÀªÀÄÆ ¹zÀªÀjUÉ DAiÉÄ̪ÀiÁqÀ Ä C ÀPÀÛ ªÁtÂdå GzÀå«ÄzÁgÀjAzÀ CfðUÀ¼À ÀÄß DºÁé À ÁVzÉ. PÀæ. ÀA WÀlPÀzÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÁtÂdå ªÀĽUÉ «¹ÛÃtð ZÀzÀgÀr ÀgÀªÁ UÉ CªÀ ü ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì sàzàævá oéãªàtâ 1 vàäªàäpàægàä WÀlPÀ-1 G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð GavÀ gàæ. 50,000/- 2 «sávãaiàä PÁAiÀÄðUÁgÀ, vàäªàäpàægàä G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð GavÀ gàæ. 50,000/- méaqàgïzágàgàä E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï À è ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ UÀ và zár ÁwUÀ¼ÀÆA UÉ ÁAPÀ: gàazàä UÀAmÉAiÉƼÀUÉ Cfð À è ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ÀzÀj méaqàgï ÀÄß E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï À è À ÀæPÁgÀ ÁAPÀ: gàazàä ɽUÉÎ UÀAmÉAiÀÄ ÀAvÀgÀ végéaiàä ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (AiÀiÁªÀÅzÉà váawæpà zéæãµà«è zàý è ªÀiÁvÀæ) (ZÉPï A ºÁUÀÆ ºÉaÑ À «ªÀgÀªÀ ÀÄß «sávãaiàä PÀbÉÃj, ÀAZÁgÀ/PÁ«ÄðPÀ ±ÁSÉAiÀÄ è CxÀªÁ ªÉ ï ÉÊmï À è ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.) Last date for submitting application: As per e-procurement portal. Online auction on: As per e-procurement portal. Tender will be opened on: As per e-procurement portal. µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼ÀÄ:- 1. G ÀºÁgÀ UÀȺÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ èªéaiéæã ºÁUÉÃAiÉÄà ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2. UÀªÀÄzÀ PÁ«ÄðPÀ ¹ âa UÀ½UÉ ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ jaiàiá Äw zàgàzà è gàäa-±àäaaiàiázà PÁ ü, nã, sà ºÁgÀ ºÁUÀÆ HlªÀ ÀÄß ÃqÀĪÀ D ÀPÀÛ ªÁtÂdå GzÀå«ÄzÁgÀjAzÀ CfðUÀ¼À ÀÄß CºÁé À ÁVzÉ. 3. váªàå G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è ÃqÀ Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ PÁ ü, nã, war, Hl, EvÁå LlAUÀ¼À zàgàuà¼à ÀÄß ÀàµÀÖªÁV ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ váªàå J Áè LlAUÀ¼ÀÄ ÉÃj ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ MlÄÖ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛ ÀªÀÄÆ ¹zÀªÀjUÉ G ÀºÁgÀ UÀȺÀUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀzÀ CªÀ üaiàää 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ, 5. f Áè PÉÃAzÀæ ÁÜ ÀzÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀPÉÌ sàzàævá oéãªàtâ gàæ.50,000/-, r.r. gàæ ÀzÀ è «üávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpájuà¼àä, PÀgÁgÀ Á UÀªÀÄ, vàäªàäpàægàä «sáuà EªÀgÀ ºÉ Àj À è ÀqÉzÀÄ CfðAiÉÆA UÉ À è ÀĪÀÅzÀÄ. 6. G ÀºÁgÀUÀȺÀzÀ è Á PÁ«ÄðPÀgÀ ÀÄß ÉëĹPÉƼÀÄîªÀAw è. 7. méaqàgï CfðAiÉÆA UÉ CqÀPÀUÉƽ¹gÀĪÀ ANNEXURE-A À è G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è/ ÃqÀ Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ Hl, war, PÁ ü, nã EvÁå LlAUÀ¼À ÀæªÀiÁtªÀ ÀÄß zàgàzéæa UÉ méaqàgï À è ÀàµÀÖªÁV ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ. 8. G ÀºÁgÀ UÀȺÀPÉÌ WÀlPÀzÀ DªÀgÀtzÀ ègàäªà Ãj À sàåvéué C ÀÄUÀÄtªÁV ÃgÀ ÀÄß GavÀªÁV ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ, Ãj À ÀªÀÄ Éå GzÀ㫹zÀ è UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ CªÀgÀ ÀéAvÀ ªÉZÀÑzÀ Éèà ºÉÆgÀV AzÀ ÃgÀÄ vàj¹péæ¼àäîªàåzàä. 9. G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀĽUÉUÉ G ÀAiÉÆÃV¹PÉÆArgÀĪÀ «zàäåvï ï ÀÄß UÀÄwÛUÉzÁgÀgÉà ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ. 10. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ÃqÀĪÀ Hl, war, PÁ ü, nã EvÁå UÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ, ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ±ÀÄavÀézÀ «ZÁgÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà ÉÆà ÀzÉÆõÀ PÀAqÀÄ AzÀ è CxÀªÁ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ G ÀºÁgÀ UÀȺÀªÀ ÀÄß ÀévÀ: ÀqÉ ÀzÉà ÉÃgÉ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ÀgÀ ságé (Sublet) ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ, M¼À ÁrUÉUÉ ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è CxÀªÁ E ßvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C Àå/PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ÀĽªÀÅ/zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ AzÀ è MAzÀÄ ªÁgÀzÀ ÉÆÃn ï eáj ªÀiÁr PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr À Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 11. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ÃqÀĪÀ Hl, war, PÁ ü, nã EvÁå UÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ, ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖªÀ ÀÄß ºÁUÀÆ

2 2 ±ÀÄavÀéªÀ ÀÄß và ÀàzÉà PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. và àzàý è F ÀA AzsÀ UÀªÀÄzÀ C üpájuà¼àä ªÉÄà ézágàué Àqɹ, PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr À Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 12. ªÀĽUÉUÀ¼À è læj ïö máæªà ï, ªÀÄzsÀå Á À, ªÀiÁA À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½gÀĪÀ ªÁå ÁgÀ, ªÀiÁzÀPÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ Àå GAlĪÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ ÀA ÉÜAiÀÄ»vÀPÉÌ zsàpéìaiàiáuàäªàavàºà ªÁå ÁgÀUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹zÉ. 13. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è AiÉÆÃf¹PÉƼÀÄîªÀ PÉ ÀUÁgÀjUÉ ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ PÁ PÉÌ ºÉÆgÀr ÀĪÀ C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀéAiÀÄ PÀ µàö ªÉÃvÀ À ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ«ÄðPÀ PÁ ÄzÉ ÀéAiÀÄ.J sï, EJ ïl EvÀgÉ ÀªÀ vàäûuà¼à ÀÄß ÃqÀĪÀ dªá ÁÝjAiÀÄ ÀÄß UÀÄwÛUÉzÁgÀgÉà ªÀð» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 14. WÀlPÀzÀ ègàäªà G ÀºÁgÀ UÀȺÀªÀÅ ªÀÄÄRå gà ÉÛUÉ ºÉÆA PÉÆArzÀÝ è C ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ, EvÀgÉ C ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ sàzàævá ¹ âa AiÀÄ ÀÄß AiÉÆÃf¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. C ÁºÀÄvÀUÀ½UÉ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÉà ºÉÆuÉUÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 15. WÀlPÀzÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è Áè¹ÖPï ¼ÀPÉAiÀÄ ÀÄß ÀA ÀÆtðªÁV µéã ü À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 16. WÀlPÀzÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ¹UÀgÉÃlÄ/UÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ E ßvÀgÉ vàa ÁPÀÄ ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV µéã ü¹zé. 17. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è LPG UÁå ï/«zàäåvï ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¼À ÀĪÀÅzÀÄ. ( ËzÉ/ºÉÆlÄÖ EvÁå UÀ¼À ÀÄß ¼À¹ M ÉAiÀÄ ÀÄß Gj ÀĪÀAw è). 18. ÉAQ ÀA ÀĪÀ G ÀPÀgÀtUÀ¼À ÀÄß ÀéAvÀ Rað À è eéæãr¹péæ¼àî ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÉAQ «ªÉÄAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁr¹gÀ ÉÃPÀÄ. 19. ÀéAvÀ Rað À è PÀ ÁðlPÀ ÁÖA ï DPïÖ 1957 ÉPÉë ï 32J (J)(111)gÀ è ÀjµÀÌçvÀ ÁÖA ï CPïÖ ÀA:8/2003 gà ÀéAiÀÄ ÁÖA ï ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß sàj¹ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. 20. CAiÉÄÌUÉÆAqÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀ ÀAvÀgÀªÉà «sà gázà qïzágàgà sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß»AwgÀÄV À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 21. PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ªÀÄÆ PÀlÖqÀPÉÌ ºÁ AiÀiÁUÀzÀAvÉ ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ/AiÀiÁxÁ¹ÜwAiÀÄ ÀÄß PÁ ÁqÀĪÀÅzÀÄ, G½zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zàägà¹ü PÁAiÀÄð, «zàäåvïzàòqû ï ÁªÀw ÁQ CxÀªÁ E ßvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ ÀÆ ÀÄ zàþ ÁQ EzÀÝ è sàzàævá oéãªàtâaiàä è dªàiáªàiárpéæ¼àî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 22. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ UÀªÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà µàgàvàäûuà¼à ÀÄß ºÁPÀĪÀAw è, ÀA ÉÜAiÀÄÄ PÁ PÁ PÉÌ «ü ÀĪÀ J è µàgàvàäûuà¼à ÀÄß M àpéæ¼àîvàpàìzávgàävàûzé. 23. ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÀªÀ ÀÄß végàªàåuéæ½ À Ä ÀÆPÀÛ PÀæªÀĪÀ ÀÄß PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr À Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 24. PÁªÀÄUÁjUÁV ªÀĽUÉ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÁÝUÀ UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ 1 wauà¼àä ªÀÄÄAavÀªÁV ÉÆÃn ï Ãr végàªàåuéæ½ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 25. méaqàgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉ ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀ & wgà ÀÌj ÀĪÀ ºÀPÀÌ ÀÄß ÀA ÉÜAiÀÄÄ PÁAiÀÄÝj¹PÉÆArzÉ. À»/- «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀgÁgÀ Á UÀªÀÄ. vàäªàäpàægàä «sáuà.

3 3 The following food stuffs/beverages which are to be prepared and served to the employees at the rates and weight offered by the licensee are shown below. ANNEXURE-A SL. WEIGHT IN ITEMS NO GMS/ML 1 Idli gms 2 Rava Idli gms 3 Rice Sambar 300 gms 4 Rice Bath 300 gms 5 Chitranna 300 gms 6 Vangibath 300 gms 7 Kesribath 150 gms 8 Karabath 150 gms 9 Pongal 300 gms 10 Veg Palav 300 gms 11 Puliyogare 300 gms 12 Curd Rice 300 gms 13 Bisibelebath 300 gms 14 Ragi mudde gms 15 Chapati-1, Chatni, Sagu 250 gms 16 Puri-2, Chatni, Sagu 200 gms 17 Uddinvada 75 gms 18 Pakoda gms 19 Mangalore Bajji gms 20 Masalvade 100 gms 21 Bonda 75 gms 22 Maddur Vada 100 gms 23 Coffee 120 ml 24 Special Coffee 120 ml 25 Tea 120 ml 26 Milk 120 ml 27 Badam Milk 120 ml 28 Butter Milk 120 ml 29 Horlicks 120 gms 30 Plate Meals (300 gms Rice, 1 Chapati/ 2Puri/1 Ragi mudde/ Palya, Rasam, Sambar) 31 Rava Vada gms 32 Set Dosa 250 gms 33 Masala Dosa 200 gms 34 Onion Dosa 200 gms 35 Roti (single)+curry 200 gms Total Amount OFFERED RATE (RS) CfðzÁgÀgÀ À»/-

4 4

5 5 UÉ, PÁ«ÄðPÀ PÀ ÁåuÁ üpáj vàäªàäpàægàä «sáuà. vàäªàäpàægàä. 1) G ÀºÁgÀUÀȺÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÁgÀUÀ¼À èªé JA ÀA ÀÆt𠫪ÀgÀ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 2) G ÀºÁgÀUÀȺÀUÀ¼À «¹ÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ À.PÁ..C üaiàäavàgàjazà zàèrüãpàj¹zà ÀPÉë, ZÉPï A ªÀÄvÀÄÛ «zàäåvï ÀævÉåÃPÀ C¼ÀªÀrPÉ ºÁUÀÆ «ÄÃlgï ÀASÉå zár ÁwUÀ¼À ÀÄß váªàå zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 3) G ÀºÁgÀUÀȺÀ E ÀÄß ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ÀªÀÄÆ À ÉÃPÁVgÀĪÀ µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À ÀÄß zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 4) ªÉÄà À J Áè zár ÁwUÀ¼À ÀÄß zàèrüãpàj¹ ªÀÄvÀÄÛ méaqàgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß ÀÆPÀÛ üpájuà½azà C ÀĪÉÆÃzÀ É ÀqÉzÀÄ ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ :: gáªàä ÀUÀgÀ «üáuà :: gáªàä ÀUÀgÀ ÀA:PÀgÁ Á:gÁ À«: ÀA:ªÁ: 3376 :16-17 E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-11/ ÁAPÀ:05.11:2

PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ :: gáªàä ÀUÀgÀ «üáuà :: gáªàä ÀUÀgÀ ÀA:PÀgÁ Á:gÁ À«: ÀA:ªÁ: 3376 :16-17 E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-11/ ÁAPÀ:05.11:2 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ :: gáªàä ÀUÀgÀ «üáuà :: gáªàä ÀUÀgÀ ÀA:PÀgÁ Á:gÁ À«: ÀA:ªÁ: 3376 :16-17 E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-11/2016-17 ÁAPÀ:05.11:2016 PÀ ÁðlPÀ gádå gà É Û ÁjUÉ UÀªÀÄ, gáªàä ÀUÀgÀ «sáuàzà

Chi tiết hơn

ÀPÁðj ÀA ÉÜUÀ¼À è ±ÀÄ Ì ÁªÀw : I. ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä : ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 119 n E 2005, ÁAPÀ: ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉ

ÀPÁðj ÀA ÉÜUÀ¼À è ±ÀÄ Ì ÁªÀw : I. ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä : ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 119 n E 2005, ÁAPÀ: ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉ ÀPÁðj ÀA ÉÜUÀ¼À è ±ÀÄ Ì ÁªÀw : I. ÁªÀiÁ Àå ªÀUÀðzÀ C sàåyðuà¼àä : ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 119 n E 2005, ÁAPÀ:18-10-2005 ªÀÄvÀÄÛ ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ÀASÉå. Er 10 n E 2012, ÁAPÀ:29-05-2012 ºÁUÀÆ Er 64 n E

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HTMBNRProcesssrver.doc

Microsoft Word - HTMBNRProcesssrver.doc How to make payment : ±ÀÄ Ì Àsj ÀĪÀÅzÀÄ J Áè CºÀð C sàåyðuà¼àä, F PɼÀPÀAqÀ ªÉ ï ÉÊmï APï AzÀÀ `D ï ÉÊ ï À è CfðAiÀÄ ÀÄß À è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. http://karnatakajudiciary.kar.nic.in/districtrecruitment.asp Steps

Chi tiết hơn

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0

Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 0 Government of Karnataka Under Minority Welfare Department 64 Morarji Desai Residential Schools, 09 University Morarji Desai Residential Colleges and 05 Muslim Residential Schools & 04 Minority Model Residential

Chi tiết hơn

Microsoft Word - details (1)-2.doc

Microsoft Word - details (1)-2.doc Prasar Bharati Doordarshan Kendra Regional News Unit Bengaluru Regional News Unit, Doordarshan Kendra, Bengaluru requires the services of personnel in the following categories on Casual Engagement Basis.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Point-5-Rules Regulations, instructions, manuals and records held or used by employees for discharging functio

Microsoft Word - Point-5-Rules Regulations, instructions, manuals and records held or used by employees for discharging functio 5. UÀªÀÄzÀ ËPÀgÀgÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀ AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,«ªÀÄAiÀÄUÀ¼ÀÄ,C ÀÄ ÀÆaUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛgÀĪÀ zár ÉUÀ¼ÀÄ PÀ ÁðlPÀ «zàäåzàòqû AiÀÄAvÀæt DAiÉÆÃUÀªÀÅ w½¹gàäªàavé «vàgàuá PÀA À

Chi tiết hơn

Office of the Mission Director, Sanjeevini Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society Department of Skill development, Entrepreneurship and Li

Office of the Mission Director, Sanjeevini Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society Department of Skill development, Entrepreneurship and Li Office of the Mission Director, Sanjeevini Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society Department of Skill development, Entrepreneurship Livelihood Contact:-9480816019 / 9480816001 Notification

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BNG 01 ORD.doc

Microsoft Word - BNG 01 ORD.doc C ÀÄ AzsÀ-2 PÀæ. ÀA. PÁ ÉÃf À ºÉ ÀgÀÄ PÁ ÉÃdÄ ²PÀët E ÁSÉ DzÉñÀ ÀASÉå: PÀÁ²E/46/ ÁÜ ÃPÀgÀt/2009-10/SÁPÁ«-1, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, :29/06/2009. ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÁæzÉòPÀ dan zéðã±àpàgà PÀbÉÃjAiÀÄ ªÁå ÛUÉƼÀ ÀqÀĪÀ SÁ

Chi tiết hơn

UNIVERSITY COLLEGE MANGALORE «±Àé«zÁå AiÀÄ PÁ ÉÃdÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ WÀlPÀ PÁ ÉÃdÄ ( ÁåPï, "K" ±ÉæÃt ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄf¹ ÄAzÀ ±Éæ

UNIVERSITY COLLEGE MANGALORE «±Àé«zÁå AiÀÄ PÁ ÉÃdÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ WÀlPÀ PÁ ÉÃdÄ ( ÁåPï, K ±ÉæÃt ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄf¹ ÄAzÀ ±Éæ ÀA:««PÁªÀÄ/¹ E/ ÁªÀiÁVæ/208-9/ ÁAPÀ: 5.0.208 jué, ªÀiÁ Àå f Áè üpájuà¼àä, zàqët PÀ ÀßqÀ f Éè, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÀiÁ ÀågÉ, «µàaiàä: PÁ ÉÃfUÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ ÁªÀiÁVæUÀ¼À ÀÄß Rjà À Ä zàgà ÀnÖ PÀgÉAiÀÄĪÀ UÉÎ. ÀªÀÄä

Chi tiết hơn

Model lesson plans including ICT

Model lesson plans including ICT Malnad Education Society (R.) M. L. MANJAIAH SETTY NARASIMHA SETTY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION Chaitanya Bharathi, Jyothinagara, Chikkamagaluru - 577 102 B.Ed., ªÀÄ É ÁqÀÄ «záå ÀA ÉÜ (j.) JA. J ï. ªÀÄAdAiÀÄå±ÉnÖ

Chi tiết hơn

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore Ph.: / 04, Fax : PRE

UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore Ph.: / 04, Fax : PRE UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) 2nd Floor, Zonal Office, No.13/22, K.G. Road, Bangalore-560 009 Ph.: 080-43472716 / 04, Fax : 080-43472777 PREMISES REQUIRED UCO BANK, a leading Public Sector Bank

Chi tiết hơn

Microsoft Word - AP Paper

Microsoft Word - AP Paper BANGALORE MEDICAL COLLEGE & RESEARCH INSTITUTE [An Autonomous Institute of Govt. of Karnataka] K.R. Road, Fort, Bengaluru 560 002. : 080-2670 0810, : 080-2670 4342. E-mail: director_bmcri@yahoo.co.in /

Chi tiết hơn

Committee List

Committee List PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ²æêÀÄw «ºÉZïr UÀȺÀ «eáõ À PÁ ÉÃdÄ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, : 13-07-2015 2015-16 Éà Á UÉ F PɼÀPÀAqÀ À«ÄwUÀ¼À ÀÄß gàa À ÁVzÉ. 01 L.PÀÆå.J.¹. À«Äw qá: ÀÄ ÀAzÀ.r. 05 ªÁZÀ Á AiÀÄ À«Äw à Á.f. qá: ªÀiÁ

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜ 1951gÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÁAiÉÄÝ C ÀéAiÀÄ ÁÜ và KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORATION ÀæzsÁ À PÀbÉÃj : PÉ.J ï.j sï.

PÀ ÁðlPÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜ 1951gÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÁAiÉÄÝ C ÀéAiÀÄ ÁÜ và KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORATION ÀæzsÁ À PÀbÉÃj : PÉ.J ï.j sï. PÀ ÁðlPÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜ 1951gÀ gádå ºÀtPÁ ÀÄ ÀA ÉÜUÀ¼À PÁAiÉÄÝ C ÀéAiÀÄ ÁÜ và KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORATION ÀæzsÁ À PÀbÉÃj : PÉ.J ï.j sï.¹ sàªà À ÀA.1/1, wªàääaiàäå gà ÉÛ, PÀAmÉÆà ïªéäamï

Chi tiết hơn

(Regd. No. 11/2016) No. 64, Sree Thiruvenkata Nagar, Maniyakarampalayam Road Ganapathy, Coimbatore, Tamil Nadu APPLICATION FORM FOR EDUCATIONA

(Regd. No. 11/2016) No. 64, Sree Thiruvenkata Nagar, Maniyakarampalayam Road Ganapathy, Coimbatore, Tamil Nadu APPLICATION FORM FOR EDUCATIONA (Regd. No. 11/2016) No. 64, Sree Thiruvenkata Nagar, Maniyakarampalayam Road Ganapathy, Coimbatore, Tamil Nadu 641 006 APPLICATION FORM FOR EDUCATIONAL AID ±ÉÊPÀëtÂPÀ ÉgÀ«UÉ Cfð Put a mark or wherever

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Recruitment_Notification

Microsoft Word - Recruitment_Notification PÀ ÁðlPÀ gádå ÀºÀPÁj C ÉPïì ÁåAPï AiÀÄ«ÄvÀ [µéqàæå ïø ÁåAPï] GvÀÄÛAUÀ. ÀA.1, ÀA ÀªÀĺÁPÀ«gÀ ÉÛ, ZÁªÀÄgÁd ÉÃmÉ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560018. ÀASÉå:ªÀÄÄPÁ /¹«/ ÉêÀÄPÁw/ /4142/2016-17 ÀæPÀluÉ ÁAPÀ:14.11.2016 PÀ ÁðlPÀ

Chi tiết hơn

ÀA ÀÄl 152 Volume 152 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 2, 2017 ( sá ÄÎt 11, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1938) Bengaluru, Thursday, March 2, 2017 (Phalguna 11, Shaka Var

ÀA ÀÄl 152 Volume 152 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 2, 2017 ( sá ÄÎt 11, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1938) Bengaluru, Thursday, March 2, 2017 (Phalguna 11, Shaka Var ÀA ÀÄl 152 Volume 152 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀiÁZïð 2, 2017 ( sá ÄÎt 11, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1938) Bengaluru, Thursday, March 2, 2017 (Phalguna 11, Shaka Varsha 1938) ÀAaPÉ 9 Issue 9 the Waqf Act, 1995. sáuà

Chi tiết hơn

KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà Examination G.A.D. Section ÀjÃPÁë ÁªÀiÁ Àå DqÀ½vÀ «sáuà NAAC Accredited with A Grade 20

KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà Examination G.A.D. Section ÀjÃPÁë ÁªÀiÁ Àå DqÀ½vÀ «sáuà NAAC Accredited with A Grade 20 KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà Examination G.A.D. Section ÀjÃPÁë ÁªÀiÁ Àå DqÀ½vÀ «sáuà NAAC Accredited with A Grade 2014 Pavate Nagar, Dharwad ÁªÀmÉ ÀUÀgÀ, zságàªáqà Fax

Chi tiết hơn

ªÉÆ: PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÁ ÉÃdÄ ²PÀët E ÁSÉ ÁæA±ÀÄ Á gà PÀbÉÃj, E-ªÉÄà ÀPÁðj ÀæxÀªÀÄ zàeéð PÁ ÉÃdÄ, zéæqàø ¼Áî ÀÄgÀ,

ªÉÆ: PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÁ ÉÃdÄ ²PÀët E ÁSÉ ÁæA±ÀÄ Á gà PÀbÉÃj, E-ªÉÄà ÀPÁðj ÀæxÀªÀÄ zàeéð PÁ ÉÃdÄ, zéæqàø ¼Áî ÀÄgÀ, ªÉÆ:9448622324 PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÁ ÉÃdÄ ²PÀët E ÁSÉ ÁæA±ÀÄ Á gà PÀbÉÃj, E-ªÉÄà ï:gfgcdbpur.1203@gmail.com ÀPÁðj ÀæxÀªÀÄ zàeéð PÁ ÉÃdÄ, zéæqàø ¼Áî ÀÄgÀ, ÁAPÀ: 24.07.2017 ÀÄvÉÆÛÃ É 2017-18 Éà Á UÉ ««zsà À«ÄwUÀ¼À

Chi tiết hơn

05/03/2019 Printable Nutrition Report for Nsharma50 Printable Diary for Nsharma50 From: Show: Food Diary Food Notes change report To: 2019-

05/03/2019 Printable Nutrition Report for Nsharma50 Printable Diary for Nsharma50 From: Show: Food Diary Food Notes change report To: 2019- Printable Diary for Nsharma50 From: 2019-02-24 Show: Food Diary Food Notes change report To: 2019-03-05 Exercise Diary Exercise notes February 24, 2019 Fage - Plain Greek Yogurt, 0.5 cup 60 4g 0g 12g 5mg

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Part-IV-PF _Page-13-

Microsoft Word - Part-IV-PF _Page-13- ÀA ÀÄl 150 Volume 150 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 8, 2015 ( ÀĵÀå 18, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1936) Bengaluru, Thursday January 8, 2015 (Pushya 18, Shaka Varsha 1936) ÀAaPÉ 2 Issue 2 sáuà 4 PÉÃAzÀæzÀ «zséãaiàäpàuà¼àä

Chi tiết hơn

ÀA ÀÄl 154 Volume 154 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 24, 2019 (ªÀiÁWÀ 4, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1940) Bengaluru, Thursday, January 24, 2019 (Magha 4, Shaka Varsha

ÀA ÀÄl 154 Volume 154 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 24, 2019 (ªÀiÁWÀ 4, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1940) Bengaluru, Thursday, January 24, 2019 (Magha 4, Shaka Varsha ÀA ÀÄl 154 Volume 154 ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 24, 2019 (ªÀiÁWÀ 4, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1940) Bengaluru, Thursday, January 24, 2019 (Magha 4, Shaka Varsha 1940) ÀAaPÉ 4 Issue 4 sáuà 4J gádåzà «zséãaiàäpàuà¼à

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Long ago.doc

Microsoft Word - Long ago.doc PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀzÀ ÀqÀªÀ½ «µàaiàä ºÀ¼À»AzÉ ªÀîøvÀÛgÁzÀ ÀPÁðj ËPÀgÀgÀ ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ À ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ ÀªÀ ÀÄß ºÉaÑ ÀĪÀ UÉÎ. **** NzÀ ÁVzÉ: ÀPÁðj DzÉñÀ ÀASÉå DE(«) 03 EJ ï 2007(II) ÁAPÀ: 6.6.2007.

Chi tiết hơn

ಕರ ನ ಟಕ ಸರ ನ ರ GOVERNMENT OF KARNATAKA PÀ ÁðlPÀ gádå UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄvï gáeï «±Àé«zÁå AiÀÄ, UÀzÀUÀ KARNATAKA STATE RURAL DEVELOPMENT A

ಕರ ನ ಟಕ ಸರ ನ ರ GOVERNMENT OF KARNATAKA PÀ ÁðlPÀ gádå UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄvï gáeï «±Àé«zÁå AiÀÄ, UÀzÀUÀ KARNATAKA STATE RURAL DEVELOPMENT A ಕರ ನ ಟಕ ಸರ ನ ರ GOVERNMENT OF KARNATAKA PÀ ÁðlPÀ gádå UÁæ«ÄÃuÁ üªàè Þ ªÀÄvÀÄÛ ÀAZÁAiÀÄvï gáeï «±Àé«zÁå AiÀÄ, UÀzÀUÀ KARNATAKA STATE RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ UNIVERSITY, GADAG Cfð ÀASÉå Application

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà. KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD. Affix your recent stamp size Photo C. ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/ fr¹j/ LrLDgïJZïJªÀiï PÉÆà ÀÄðUÀ¼

PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà. KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD. Affix your recent stamp size Photo C. ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/ fr¹j/ LrLDgïJZïJªÀiï PÉÆà ÀÄðUÀ¼ PÀ ÁðlPÀ «±Àé«zÁå AiÀÄ, zságàªáqà. KARNATAK UNIVERSITY, DHARWAD. Affix your recent stamp size Photo C. ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/ fr¹j/ LrLDgïJZïJªÀiï PÉÆà ÀÄðUÀ¼À Cfð ÀA ÀÌgÀuÁ ªÀÄvÀÄÛ ÀæªÉñÀ ÀjÃPÉë ±ÀÄ Ì: ÁªÀiÁ

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÉÃA æãpàèvà zár Áw WÀlPÀ, PÉ.f gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-09 D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è À Ä C sàåyðuà½u

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÉÃA æãpàèvà zár Áw WÀlPÀ, PÉ.f gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-09 D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è À Ä C sàåyðuà½u PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÉÃA æãpàèvà zár Áw WÀlPÀ, PÉ.f gà ÉÛ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-09 D ï ÉÊ ï ªÀÄÆ PÀ Cfð À è À Ä C sàåyðuà½ué «±ÉõÀ ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ D ï ÉÊ ï Cfð À è ÀĪÀ ªÉÆzÀ Ä

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CRL.P doc

Microsoft Word - CRL.P doc : 1 : IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BANGALORE DATED THIS THE 25 TH DAY OF FEBRUARY 2013 BEFORE THE HON BLE MR.JUSTICE K.N.KESHAVANARAYANA BETWEEN: CRIMINAL PETITION No.2973/2012 Nithyananda Swamy,

Chi tiết hơn

Cfð ÀASÉå Application No. Affix recent passport size photograph Éà Á À ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÆà ÀÄðUÀ½UÉ Cfð APPL

Cfð ÀASÉå Application No. Affix recent passport size photograph Éà Á À ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÆà ÀÄðUÀ½UÉ Cfð APPL Cfð ÀASÉå Application No. Affix recent passport size photograph 2018-19 Éà Á À ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁå AiÀÄzÀ ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÆà ÀÄðUÀ½UÉ Cfð APPLICATION FOR POST GRADUATE COURSES OF BENGLAURU CENTRAL

Chi tiết hơn

ÁªÀðd PÀ ÀA ÀPÀð ±ÁSÉAiÀÄ ªÀðºÀt ªÀiÁqÀ ÁVgÀĪÀ/ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ PÀæªÀÄ. ÀA «µàaiàä ÁægÀA sàzà ÁAPÀ 1 gàeé ÀUÀ üãpàgàt PÀÄjvÀÄ 04.

ÁªÀðd PÀ ÀA ÀPÀð ±ÁSÉAiÀÄ ªÀðºÀt ªÀiÁqÀ ÁVgÀĪÀ/ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ PÀæªÀÄ. ÀA «µàaiàä ÁægÀA sàzà ÁAPÀ 1 gàeé ÀUÀ üãpàgàt PÀÄjvÀÄ 04. ÁªÀðd PÀ ÀA ÀPÀð ±ÁSÉAiÀÄ ªÀðºÀt ªÀiÁqÀ ÁVgÀĪÀ/ªÀiÁqÀ ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ PÀæªÀÄ. ÀA «µàaiàä ÁægÀA sàzà ÁAPÀ 1 gàeé ÀUÀ üãpàgàt PÀÄjvÀÄ 04.02.2016 2 ÀgÀPÁgÀ AzÀ AzÀ ÀvÀæUÀ½UÉ ÀævÀÄåvÀÛgÀ PÀqÀvÀ

Chi tiết hơn

zéãð±àpàgàä ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, PÀ ÁðlPÀ ËæqsÀ ²PÀët ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÀA. 3/ À..PÉÊ.ªÀÄÄ.& À.mÉA.13/

zéãð±àpàgàä ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, PÀ ÁðlPÀ ËæqsÀ ²PÀët ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ÀA. 3/ À..PÉÊ.ªÀÄÄ.& À.mÉA.13/ zéãð±àpàgàä ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, PÀ ÁðlPÀ ËæqsÀ ²PÀët ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, 6 Éà CqÀØgÀ ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 003 ÀA. 3/ À..PÉÊ.ªÀÄÄ.& À.mÉA.13/ 2011-12 ÁAPÀ:08-12-2011 méaqàgï zà ÁÛªÉÃdÄ PÀ ÁðlPÀ ËæqsÀ

Chi tiết hơn

GOVERNMENT OF KARNATAKA DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION PARA MEDICAL BOARD Lakshmi Complex, First Floor, # 5, New No.40/20 A, Opp Vani Vilas Hospital

GOVERNMENT OF KARNATAKA DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION PARA MEDICAL BOARD Lakshmi Complex, First Floor, # 5, New No.40/20 A, Opp Vani Vilas Hospital GOVERNMENT OF KARNATAKA DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION PARA MEDICAL BOARD Lakshmi Complex, First Floor, # 5, New No.40/20 A, Opp Vani Vilas Hospital, Bangalore 560 002. Phone : 080-26702159 www.pmbkarnataka.org

Chi tiết hơn

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston

2012 Astrological Calendar for Whitney Houston Astrological Calendar for Whitney Houston January Capricorn Ò 0' Ò ' ' 0Ò 0' Tra-Tra Æ Æ Â Ä Å Ä Âª Â Â Æ Å Â Æª Æ Å Ä Ó Å Â Æ Å 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tra-Nat Ī Ã Æ Æ Æ Â Å Å Ä Å Ä Äª Æ Ã Å Â Å Ã Ãª Ä Ã Ò

Chi tiết hơn

Calendar 2019

Calendar 2019 1 September 2019 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 3 09:36 am 4 5 01:09 pm 6 7 08:39 pm Å Å,Ä,Ä 8 023 Æ Ä,Ã,Å,Æ,Æ Æ, Å Æ Ä,Æ,ÆÀ, Ä, Ä,  ŠÅ,Æ,ÅÀ à 9 037 051 10 07:25 am Å, Å, Ä Æ,Å,Å Â, Â, à Æ,Æ,Æ,Æ,Æ Å,ÅÀ,Ã

Chi tiết hơn

untitled

untitled Tip Ÿâ SPC π Õ ß π «Õ åæ Vol.14 No.117 42 π ««ßÕÿμ À ß ÿâπ «à ç «ÿ ÿ æé Ë μâπ Õ ßà Ê æ π Àâ «Õ Ÿ μâõß ËßπÕ ªìπ âõ Àπ ISO 9001:2000 âõ Ë 8.0 TS 16949 â«ß π È«ÿ μ Õß π â «à π â ˺ μ Ÿà âõßμ â μ πà Õ à À

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÉÆqÀUÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eáõ ÀUÀ¼À ÀA ÉÜ ªÀÄrPÉÃj, PÉÆqÀUÀÄ f Éè. Phone: Website: directo

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÉÆqÀUÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eáõ ÀUÀ¼À ÀA ÉÜ ªÀÄrPÉÃj, PÉÆqÀUÀÄ f Éè. Phone: Website:     directo PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ PÉÆqÀUÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eáõ ÀUÀ¼À ÀA ÉÜ ªÀÄrPÉÃj, PÉÆqÀUÀÄ f Éè. Phone: 08272 220606 Website: www.kimskodagu.kar.nic.in E-mail: directormckodagu@gmail.com ÀASÉå: PÉÆ.ªÉÊ.«. ÀA.ªÀÄ: rdgï¹/2/2015-16

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

1. Name in full : Sowmyashree S K 2. Qualification : M.A., B.Ed, NET 3. Designation : Guest Faculty Personal Information 4. Address : Center for Women

1. Name in full : Sowmyashree S K 2. Qualification : M.A., B.Ed, NET 3. Designation : Guest Faculty Personal Information 4. Address : Center for Women 1. Name in full : Sowmyashree S K 2. Qualification : M.A., B.Ed, NET 3. Designation : Guest Faculty Personal Information 4. Address : Center for Women's Studies, University of Mysore, Manasagangotri, Mysuru.

Chi tiết hơn

1-Part-III-PF _Page-17_x

1-Part-III-PF _Page-17_x RNI No. KARBIL/2001/47147 apple Òûª ª apple «Ò  apple appleê ÀA ÀÄl 148 Volume 148 C üpàèvàªáv ÀæPÀn À ÁzÀÄzÀÄ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, UÀÄgÀĪÁgÀ, d ÀªÀj 10, 2013 ( ÀĵÀå 20, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1934) Bangalore, Thursday,

Chi tiết hơn

ÉêÀÄPÁw-2018 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 74/ ÉêÀÄPÁw-2/ , ÁAPÀ: NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 12 rméqöãªï À ï-e ïì ÉPÀÖgï ( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉÊ

ÉêÀÄPÁw-2018 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 74/ ÉêÀÄPÁw-2/ , ÁAPÀ: NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 12 rméqöãªï À ï-e ïì ÉPÀÖgï ( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉÊ ÉêÀÄPÁw-2018 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 74/ ÉêÀÄPÁw-2/2017-18, ÁAPÀ: NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 12 rméqöãªï À ï-e ïì ÉPÀÖgï ( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉÊ ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà½ué ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ.

Chi tiết hơn

À» eáõ Éà À ÀzÀȱÀA À«vÀæA À» UÀÄgÉÆÃ: ÀgÀA zéêªàvàªàiï II PU Preparatory/Annual Examination Important Instructions For Students Take your admission t

À» eáõ Éà À ÀzÀȱÀA À«vÀæA À» UÀÄgÉÆÃ: ÀgÀA zéêªàvàªàiï II PU Preparatory/Annual Examination Important Instructions For Students Take your admission t II PU Preparatory/Annual Examination Important Instructions For Students Take your admission ticket, ID card, Pen, Pencil, eraser, scale on all the exam dates Student should be at Examination center 45

Chi tiết hơn

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Vietnamese Restaurant Menu - added lau

Microsoft Word - Vietnamese Restaurant Menu - added lau A PPE T I ZE RS - KHAI VỊ A1. (2) Spring Rolls (shrimp or pork) $3.75 Hai Gỏi cuốn (tôm hoặc heo) A2. (2) Spring Rolls Combo - (shrimp & pork) $4.25 Gỏi cuốn combo- (tôm và heo) A3. (2) Vegan Spring Rolls

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on and at IVIVU's transa

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on   and at IVIVU's transa IVIVU Customers when paying with Agribank JCB card on www.ivivu.com and at IVIVU's transaction offices will get 20% discount on total bill, maximum discount amount is 1,000,000 VND. Each JCB crardholder

Chi tiết hơn

Newletter 15 year

Newletter 15 year JUNE TO AUGUST Từ tháng Sáu đến hết tháng Tám WINDSOR PLAZA HOTEL 18 An Duong Vuong Street, D5, HCMC 028 3833 6688 windsorplazahotel.com Join us in celebrating our 15th year of providing warm Vietnamese

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Vietnamese Restaurant Menu 6- NO stir

Microsoft Word - Vietnamese Restaurant Menu 6- NO stir APPETIZERS - KHAI VỊ A1. (2) Spring Rolls (shrimp or pork) $3.75 Hai Gỏi cuốn (tôm hoặc heo) A2. (2) Spring Rolls Combo - (shrimp & pork) $4.25 Gỏi cuốn combo- (tôm và heo) A3. (2) Vegan Spring Rolls -

Chi tiết hơn

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course

Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course Tnpsc Aptitude & Mental Ability Model Questions With Answers Set 3 1. Find the number which when multiplied by 15 is increased by 196? ஒர எண 15 ல ப ர க கப ட ம ப ழ த 196 அத கம க றத என ல அந த எண ண க க ண.

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

01_Quy tac cong va nhan_P1_BaiGiang

01_Quy tac cong va nhan_P1_BaiGiang Tài liệu bài giảng (Toán Moonvn) 0 QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN (Phần ) Thầy Đặng Việt Hùng wwwfacebookcom/lyhung9 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài : [ĐVH]

Chi tiết hơn

repserv rrpa.rrpa

repserv rrpa.rrpa À ÉÉÉÉÁÉÁÉ ÈÆ Â%&É 'Æ ÀÁÂÃÄ ÆÇÈÉÆÉ Æ ÆÉ ÇÆÉ ÉÆ ÉÆÇ ÁÀÄÁ È É É Ç Â%(0 %&' ( É ÉÆÉ (ÉÉÆÉ ÉÆÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ É)* *+* Æ'È0 + ))/(ÈÃ+ É*(ÉÆ**.Ç*.*Ç*É*É*É.*É*ÉÆ**É.*É*(ÆÉ*É*Ç()*(É. /Ç*.* /É.*Ç(É*ÉÉ*.*/*ÉÉ**0ÇÆÉ*.Ç*(.*Ç./

Chi tiết hơn

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time

2013 Astrological Calendar for Greenwich Mean Time for Greenwich Mean Time January Ò ' Capricorn Compliments of: Clayten Tylor Esoteric Astrologer www.claytentylor.com 00Ò Jan, New on 0:: PM GMT Tra-Tra Æ Æ 0 0 Å Ä Æ± ŠƱ Ä Â Æ Ã Å Æ Â Â Æ Å 0 0 0  Æ

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 66/ ÉêÀÄPÁw-2/ «µàaiàä: ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ( À

1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 66/ ÉêÀÄPÁw-2/ «µàaiàä: ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ( À 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 66/ ÉêÀÄPÁw-2/2017-18 «µàaiàä: ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (J sï ) ( ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ÉêÉAiÀÄ ègàäªàªàgàä M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ

Chi tiết hơn

District wise applications - SC.xls

District wise applications - SC.xls ÀªÀiÁd PÀ Áåt E ÁSÉ ÀjÃPÁë ÀƪÀð vàgà ÉÃw PÉÃAzÀæ 2018-19 Éà Á À è JEE & NEET ÀjÃPÉëUÀ¼À ÀƪÀð sá«vàgà ÉÃwUÉ váváì PÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ Àj²µÀÖ eáw C sàåyðuà¼à ÀnÖ vàäªàäpàægàä f Éè JEE NEET Cast NAME Mobile

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence

2014 Astrological Calendar for Jennifer Lawrence Astrological Calendar for Jennifer Lawrence January Capricorn Ò ' Ò' Ò ' «Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Ò ' Tra-Tra ª Å Ã Ã Æ Â Å Æ Â Æ Â Å Æ Â Ä Å Æ Ãª Â Ô 0 Tra-Nat Š ƪ ƪ Ä Â Ä Äª Ä Â Ä Ã Ä Ã Â Ä Ã Ã Åª Å Â Ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

LO1B

LO1B å µÿ πµå» * 𠪻 Õ å â π Õ À ªìπ Ë Õ Ë«ª Õ ÿ» µ å â ßÕ À Àâ ªìπÕ À Ë «π π «10 ªï ç ß â ß «Õߪ» é â Àπ Àâ ºπ π πß π «Õß (2544-2553) Àâ µ å π Õ À ªìπ Àπ Ëß Ë â àß π πÿπõ à ß æ ÀÁπ â Àπà«ß π Õ π Ë Ë «âõß

Chi tiết hơn

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox

2008 Astrological Calendar for Michael J. Fox Astrological Calendar for Michael J. Fox Tra-Tra ëñ Ī  à à Ī  ëñ «Â± Â Ã Â Ä Åª Ä Â Äª   à à Ū  Ū  Tra-Nat Æ Ã Â«Â Ä Ä ±Ã ±Â Æ Â«Âª Ã Â Ä Æ Ã± Ä Æ Âª Æ Ã± Æ Â Æ «Â Æ «Ã ±Ä Ä «Ã «Â ŠŠ«Ä

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Main_MENU_INstruction_page_final_APC_1588

Main_MENU_INstruction_page_final_APC_1588 ÉêÀÄPÁw-2017 À±À ÀÛç ÉÆ Ã ï PÁ ïìméã ï (¹JDgï/rJDgï) ( ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð : 2017-18 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 14/ ÉêÀÄPÁw-4/2017-18 MlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 1588 Cfð À è À Ä ÁægÀA sà ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ ÉAiÀÄ ÁAPÀ ºÁUÀÆ

Chi tiết hơn

Notification

Notification 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ (ISO: 9001-2015 ÀæªÀiÁtÂvÀ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ) ºÉÊzÀgÁ Ázï-PÀ ÁðlPÀ ÀæzÉñÀzÀ ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹«ï) ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ ÉêÀÄPÁw C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 81/ ÉêÀÄPÁw-2/2019-20 «µàaiàä: ºÉÊzÀgÁ

Chi tiết hơn

/367Singing

/367Singing ««âõß æ ß À Õ àπ ËÕß πµ π ªÉ... à«πõπ π â ßÀ Õ ª Õ»π π æ.. Õß» µ å «µ π ß å«æ» µ å» æ À «À øíß ŸÕ Ÿâ ª «à âõß æ ß À Õ àπ ËÕß πµ π ªÉ à«âªí À πõπ π âõ à ß. âõß æ ß À Õ àπ ËÕß πµ π ªÉ ß π Àâ â π ÈÕ π àõß

Chi tiết hơn

VND USD SEN LUNCH MENU FROM THE VIETNAM Appetizer Nha Trang traditional pancake Rice paper, prawn, squid, vegetables, garlic and chili fish s

VND USD SEN LUNCH MENU FROM THE VIETNAM Appetizer Nha Trang traditional pancake Rice paper, prawn, squid, vegetables, garlic and chili fish s SEN LUNCH MENU FROM THE VIETNAM Appetizer Nha Trang traditional pancake 312 14.0 Rice paper, prawn, squid, vegetables, garlic and chili fish sauce. Bánh xèo cuộn bánh tráng Việt Nam Prawn mousse on lemongrass

Chi tiết hơn

Notification

Notification 1 ÉÆ Ã ï E ÁSÉ À±À ÀÛç «Äà À Ä ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ÉêÀÄPÁw «µàaiàä: (ISO: 9001-2015 ÀæªÀiÁtÂvÀ ÉêÀÄPÁw ÀæQæAiÉÄ) C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå. 85/ ÉêÀÄPÁw-2/2019-20 À±À ÀÛç «Äà À Ä ÉÆ

Chi tiết hơn

1 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj : ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ Àå ÀªÉÇÃðZÀÒ ÁåAiÀiÁ AiÀĪÀÅ ¹«ï C à ï ÀASÉå: 2368/2011gÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ ÀA A ü¹zà JA.J.

1 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj : ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ Àå ÀªÉÇÃðZÀÒ ÁåAiÀiÁ AiÀĪÀÅ ¹«ï C à ï ÀASÉå: 2368/2011gÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ ÀA A ü¹zà JA.J. 1 PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj : ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ Àå ÀªÉÇÃðZÀÒ ÁåAiÀiÁ AiÀĪÀÅ ¹«ï C à ï ÀASÉå: 2368/2011gÀ ÀæPÀgÀtPÉÌ ÀA A ü¹zà JA.J. ÀASÉå: 1151/2018 gà è ÁAPÀ: 10/05/2019 gàazàä ÃrgÀĪÀ

Chi tiết hơn

WELCOME DRINKS any four a) Veg. Sweet Corn Soup l) Mix Fruit Juice b) Veg. Coriander m) Victoria Counter (four flavour) c) Tomato Soup with cream n) P

WELCOME DRINKS any four a) Veg. Sweet Corn Soup l) Mix Fruit Juice b) Veg. Coriander m) Victoria Counter (four flavour) c) Tomato Soup with cream n) P WELCOME DRINKS any four a) Veg. Sweet Corn Soup l) Mix Fruit Juice b) Veg. Coriander m) Victoria Counter (four flavour) c) Tomato Soup with cream n) Pineapple Blossom d) Tomato Dhania Shorba o) Vanilla

Chi tiết hơn

gátâ ZÀ ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå AiÀÄ, «záå ÀAUÀªÀÄ, ɼÀUÁ« ÀÆuÁ- ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gá ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 4, sàævàgáªàä ÀºÀnÖ, ɼÀUÁ«, zàæ: , ªÉí

gátâ ZÀ ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå AiÀÄ, «záå ÀAUÀªÀÄ, ɼÀUÁ« ÀÆuÁ- ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gá ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 4, sàævàgáªàä ÀºÀnÖ, ɼÀUÁ«, zàæ: , ªÉí gátâ ZÀ ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå AiÀÄ, «záå ÀAUÀªÀÄ, ɼÀUÁ«-591156 ÀÆuÁ- ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gá ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 4, sàævàgáªàä ÀºÀnÖ, ɼÀUÁ«, zàæ:0831-2565203,2565234 ªÉí ï ÉÊmï : www.rcub.ac.in RANI CHANNAMMA UNIVERSITY,

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ

Chi tiết hơn

SANDHYABHASHYA_3

SANDHYABHASHYA_3 Æ ÿ Ì Ì ÆÊ 39 Ò ± Ï Ì :& (HP Œ ø Ì D Ò ± Ï Æ PÊ v.) ""KÌ À Ì Ò ± ÏøfiÀ '' GÌ JÌ Ê Ò ± Ï Æ PÊ v ) KÌ Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ CÌ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ Aø Ï Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À ÃÒ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ ± Ì Ò ±

Chi tiết hơn

Dialogue Measure Words Part 2 (Food/Fruits/Vegetables/Plants) Measure Words for Food wǎn 碗 for food in bowl yì wǎn miàn 一碗面 a bowl of noodles yì wǎn t

Dialogue Measure Words Part 2 (Food/Fruits/Vegetables/Plants) Measure Words for Food wǎn 碗 for food in bowl yì wǎn miàn 一碗面 a bowl of noodles yì wǎn t Dialogue Measure Words Part 2 (Food/Fruits/Vegetables/Plants) Measure Words for Food wǎn 碗 for food in bowl yì wǎn miàn 一碗面 a bowl of noodles yì wǎn tāng 一碗汤 a bowl of soup pán 盘 dish, and can be used

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ π ËÕß π Ë ªìπ

Chi tiết hơn

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÀ ÁðlPÀ ±Á Á UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiË ÁåAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀgÀt ÀjµÀvÀÄÛ (j.) 6 Éà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -

PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÀ ÁðlPÀ ±Á Á UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiË ÁåAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀgÀt ÀjµÀvÀÄÛ (j.) 6 Éà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - PÀ ÁðlPÀ ÀPÁðgÀ ÁªÀðd PÀ ²PÀët E ÁSÉ PÀ ÁðlPÀ ±Á Á UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiË ÁåAPÀ À ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀgÀt ÀjµÀvÀÄÛ (j.) 6 Éà CqÀØ gà ÉÛ, ªÀÄ ÉèñÀégÀA, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 003. PÀ PÁ ÁzsÀ Á À«ÄÃPÉë - 2018-19 51E ªÀiÁzsÀåªÀÄ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final

Microsoft Word - DFK Vietnam - Legislation update _7 2013_ final Newsletter BẢN TIN PHÁP LUẬT TRONG SỐ NÀY THÁNG 7 NĂM 2013 NGÂN HÀNG... 2 Ngân hàng nhà nước ( NHNN ) yêu cầu các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng 12% trong năm nay... 2 Quy định về lãi suất tối đa

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự định nhận các dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng k{ vào các lớp

Chi tiết hơn

VN sep 2015.xlsx

VN sep 2015.xlsx Mix Vietnamese Products Nr. Picture Product Package Your Order 13.060.030 VN Black Fungus Whole Nam Meo Nguyen Mieng 50x100g 13.060.031 VN Black Fungus Whole Nam Meo Nguyen Mieng 5x1kg 13.060.032 VN Black

Chi tiết hơn

ÉêÀÄPÁw-2016 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 65/ ÉêÀÄPÁw-2/ NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 9 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (ªÉÊgï Éà ï)( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï

ÉêÀÄPÁw-2016 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 65/ ÉêÀÄPÁw-2/ NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 9 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (ªÉÊgï Éà ï)( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉêÀÄPÁw-2016 C ü ÀÆZÀ É ÀASÉå: 65/ ÉêÀÄPÁw-2/2017-18 NlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ : 9 ÉÆ Ã ï À ï-e ïì ÉPÀÖgï (ªÉÊgï Éà ï)( ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ D ï ÉÊ ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð À è ÀĪÀ C sàåyðuà½ué ÀÆZÀ ÉUÀ¼ÀÄ.

Chi tiết hơn