PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ. vàäªàäpàægàä «sáuà: vàäªàäpàægàä 1 ÀA:PÀgÁ Á/vÀÄ«/ ÀA/ªÁ&PÁ«ÄðPÀ/E-mÉA/748/ ÁAPÀ: E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-01/201

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PÀ.gÁ.gÀ. Á. UÀªÀÄ. vàäªàäpàægàä «sáuà: vàäªàäpàægàä 1 ÀA:PÀgÁ Á/vÀÄ«/ ÀA/ªÁ&PÁ«ÄðPÀ/E-mÉA/748/ ÁAPÀ: E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-01/201"

Bản ghi

1 1 ÀA:PÀgÁ Á/vÀÄ«/ ÀA/ªÁ&PÁ«ÄðPÀ/E-mÉA/748/ ÁAPÀ: E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉ ÀASÉå-01/ PÀ ÁðlPÀ gádå gà ÉÛ ÁjUÉ UÀªÀÄ, vàäªàäpàægàä «sáuàzà ªÁå ÛUÉ ÉÃjzÀ vàäªàäpàægàä WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ «sávãaiàä PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ègàäªà UÀªÀÄzÀ ¹ âa UÀ½UÉ PÁ ü, nã, war, Hl, G ÀºÁgÀUÀ¼À ÀÄß ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ jaiàiá Äw zàgàzà è «vàj ÀĪÀ À ĪÁV «Äð¹gÀĪÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀPÉÌ ÀgÀªÁ UÉzÁgÀgÀ ÀÄß 02 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ üué E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ PÀ E-mÉAqÀgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß ºÉÆgÀr À ÁVzÉ. ÀzÀj ÀæQæAiÉÄAiÀÄ è PÁ ü, nã, war, Hl, G ÀºÁgÀUÀ¼À MmÁÖgÉ PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛ ÀªÀÄÆ ¹zÀªÀjUÉ DAiÉÄ̪ÀiÁqÀ Ä C ÀPÀÛ ªÁtÂdå GzÀå«ÄzÁgÀjAzÀ CfðUÀ¼À ÀÄß DºÁé À ÁVzÉ. PÀæ. ÀA WÀlPÀzÀ ºÉ ÀgÀÄ ªÁtÂdå ªÀĽUÉ «¹ÛÃtð ZÀzÀgÀr ÀgÀªÁ UÉ CªÀ ü ÀgÀªÁ UÉ ±ÀÄ Ì sàzàævá oéãªàtâ 1 vàäªàäpàægàä WÀlPÀ-1 G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð GavÀ gàæ. 50,000/- 2 «sávãaiàä PÁAiÀÄðUÁgÀ, vàäªàäpàægàä G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀµÀð GavÀ gàæ. 50,000/- méaqàgïzágàgàä E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï À è ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ UÀ và zár ÁwUÀ¼ÀÆA UÉ ÁAPÀ: gàazàä UÀAmÉAiÉƼÀUÉ Cfð À è ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ÀzÀj méaqàgï ÀÄß E- ÀæPÀÆågïªÉÄAmï À è À ÀæPÁgÀ ÁAPÀ: gàazàä ɽUÉÎ UÀAmÉAiÀÄ ÀAvÀgÀ végéaiàä ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (AiÀiÁªÀÅzÉà váawæpà zéæãµà«è zàý è ªÀiÁvÀæ) (ZÉPï A ºÁUÀÆ ºÉaÑ À «ªÀgÀªÀ ÀÄß «sávãaiàä PÀbÉÃj, ÀAZÁgÀ/PÁ«ÄðPÀ ±ÁSÉAiÀÄ è CxÀªÁ ªÉ ï ÉÊmï À è ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.) Last date for submitting application: As per e-procurement portal. Online auction on: As per e-procurement portal. Tender will be opened on: As per e-procurement portal. µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼ÀÄ:- 1. G ÀºÁgÀ UÀȺÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ èªéaiéæã ºÁUÉÃAiÉÄà ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2. UÀªÀÄzÀ PÁ«ÄðPÀ ¹ âa UÀ½UÉ ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ jaiàiá Äw zàgàzà è gàäa-±àäaaiàiázà PÁ ü, nã, sà ºÁgÀ ºÁUÀÆ HlªÀ ÀÄß ÃqÀĪÀ D ÀPÀÛ ªÁtÂdå GzÀå«ÄzÁgÀjAzÀ CfðUÀ¼À ÀÄß CºÁé À ÁVzÉ. 3. váªàå G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è ÃqÀ Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ PÁ ü, nã, war, Hl, EvÁå LlAUÀ¼À zàgàuà¼à ÀÄß ÀàµÀÖªÁV ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ váªàå J Áè LlAUÀ¼ÀÄ ÉÃj ÀªÀÄÆ ¹gÀĪÀ MlÄÖ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛ ÀªÀÄÆ ¹zÀªÀjUÉ G ÀºÁgÀ UÀȺÀUÀ¼À ÀÄß ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀzÀ CªÀ üaiàää 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ, 5. f Áè PÉÃAzÀæ ÁÜ ÀzÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀPÉÌ sàzàævá oéãªàtâ gàæ.50,000/-, r.r. gàæ ÀzÀ è «üávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpájuà¼àä, PÀgÁgÀ Á UÀªÀÄ, vàäªàäpàægàä «sáuà EªÀgÀ ºÉ Àj À è ÀqÉzÀÄ CfðAiÉÆA UÉ À è ÀĪÀÅzÀÄ. 6. G ÀºÁgÀUÀȺÀzÀ è Á PÁ«ÄðPÀgÀ ÀÄß ÉëĹPÉƼÀÄîªÀAw è. 7. méaqàgï CfðAiÉÆA UÉ CqÀPÀUÉƽ¹gÀĪÀ ANNEXURE-A À è G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è/ ÃqÀ Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ Hl, war, PÁ ü, nã EvÁå LlAUÀ¼À ÀæªÀiÁtªÀ ÀÄß zàgàzéæa UÉ méaqàgï À è ÀàµÀÖªÁV ÀªÀÄÆ ÀĪÀÅzÀÄ. 8. G ÀºÁgÀ UÀȺÀPÉÌ WÀlPÀzÀ DªÀgÀtzÀ ègàäªà Ãj À sàåvéué C ÀÄUÀÄtªÁV ÃgÀ ÀÄß GavÀªÁV ÃqÀ ÁUÀĪÀÅzÀÄ, Ãj À ÀªÀÄ Éå GzÀ㫹zÀ è UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ CªÀgÀ ÀéAvÀ ªÉZÀÑzÀ Éèà ºÉÆgÀV AzÀ ÃgÀÄ vàj¹péæ¼àäîªàåzàä. 9. G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ªÀĽUÉUÉ G ÀAiÉÆÃV¹PÉÆArgÀĪÀ «zàäåvï ï ÀÄß UÀÄwÛUÉzÁgÀgÉà ÁªÀw ÀĪÀÅzÀÄ. 10. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ÃqÀĪÀ Hl, war, PÁ ü, nã EvÁå UÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ, ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ±ÀÄavÀézÀ «ZÁgÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà ÉÆà ÀzÉÆõÀ PÀAqÀÄ AzÀ è CxÀªÁ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ G ÀºÁgÀ UÀȺÀªÀ ÀÄß ÀévÀ: ÀqÉ ÀzÉà ÉÃgÉ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ÀgÀ ságé (Sublet) ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ, M¼À ÁrUÉUÉ ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ AzÀ è CxÀªÁ E ßvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C Àå/PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ÀĽªÀÅ/zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ AzÀ è MAzÀÄ ªÁgÀzÀ ÉÆÃn ï eáj ªÀiÁr PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr À Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 11. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ÃqÀĪÀ Hl, war, PÁ ü, nã EvÁå UÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ, ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖªÀ ÀÄß ºÁUÀÆ

2 2 ±ÀÄavÀéªÀ ÀÄß và ÀàzÉà PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. và àzàý è F ÀA AzsÀ UÀªÀÄzÀ C üpájuà¼àä ªÉÄà ézágàué Àqɹ, PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr À Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 12. ªÀĽUÉUÀ¼À è læj ïö máæªà ï, ªÀÄzsÀå Á À, ªÀiÁA À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁ ÀÆ ÀÄ Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½gÀĪÀ ªÁå ÁgÀ, ªÀiÁzÀPÀ ªÀ ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ Àå GAlĪÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ ÀA ÉÜAiÀÄ»vÀPÉÌ zsàpéìaiàiáuàäªàavàºà ªÁå ÁgÀUÀ¼À ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹zÉ. 13. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è AiÉÆÃf¹PÉƼÀÄîªÀ PÉ ÀUÁgÀjUÉ ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ PÁ PÉÌ ºÉÆgÀr ÀĪÀ C ü ÀÆZÀ ÉAiÀÄ ÀéAiÀÄ PÀ µàö ªÉÃvÀ À ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ«ÄðPÀ PÁ ÄzÉ ÀéAiÀÄ.J sï, EJ ïl EvÀgÉ ÀªÀ vàäûuà¼à ÀÄß ÃqÀĪÀ dªá ÁÝjAiÀÄ ÀÄß UÀÄwÛUÉzÁgÀgÉà ªÀð» ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 14. WÀlPÀzÀ ègàäªà G ÀºÁgÀ UÀȺÀªÀÅ ªÀÄÄRå gà ÉÛUÉ ºÉÆA PÉÆArzÀÝ è C ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ, EvÀgÉ C ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ sàzàævá ¹ âa AiÀÄ ÀÄß AiÉÆÃf¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. C ÁºÀÄvÀUÀ½UÉ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÉà ºÉÆuÉUÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 15. WÀlPÀzÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è Áè¹ÖPï ¼ÀPÉAiÀÄ ÀÄß ÀA ÀÆtðªÁV µéã ü À ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 16. WÀlPÀzÀ G ÀºÁgÀ UÀȺÀ ¹UÀgÉÃlÄ/UÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ E ßvÀgÉ vàa ÁPÀÄ ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀ ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV µéã ü¹zé. 17. G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ è LPG UÁå ï/«zàäåvï ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¼À ÀĪÀÅzÀÄ. ( ËzÉ/ºÉÆlÄÖ EvÁå UÀ¼À ÀÄß ¼À¹ M ÉAiÀÄ ÀÄß Gj ÀĪÀAw è). 18. ÉAQ ÀA ÀĪÀ G ÀPÀgÀtUÀ¼À ÀÄß ÀéAvÀ Rað À è eéæãr¹péæ¼àî ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÉAQ «ªÉÄAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁr¹gÀ ÉÃPÀÄ. 19. ÀéAvÀ Rað À è PÀ ÁðlPÀ ÁÖA ï DPïÖ 1957 ÉPÉë ï 32J (J)(111)gÀ è ÀjµÀÌçvÀ ÁÖA ï CPïÖ ÀA:8/2003 gà ÀéAiÀÄ ÁÖA ï ±ÀÄ ÌªÀ ÀÄß sàj¹ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. 20. CAiÉÄÌUÉÆAqÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀ ÀAvÀgÀªÉà «sà gázà qïzágàgà sàzàævá oéãªàtâaiàä ÀÄß»AwgÀÄV À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 21. PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ G ÀºÁgÀ UÀȺÀzÀ ªÀÄÆ PÀlÖqÀPÉÌ ºÁ AiÀiÁUÀzÀAvÉ ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ/AiÀiÁxÁ¹ÜwAiÀÄ ÀÄß PÁ ÁqÀĪÀÅzÀÄ, G½zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zàägà¹ü PÁAiÀÄð, «zàäåvïzàòqû ï ÁªÀw ÁQ CxÀªÁ E ßvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ ÀÆ ÀÄ zàþ ÁQ EzÀÝ è sàzàævá oéãªàtâaiàä è dªàiáªàiárpéæ¼àî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 22. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ UÀªÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà µàgàvàäûuà¼à ÀÄß ºÁPÀĪÀAw è, ÀA ÉÜAiÀÄÄ PÁ PÁ PÉÌ «ü ÀĪÀ J è µàgàvàäûuà¼à ÀÄß M àpéæ¼àîvàpàìzávgàävàûzé. 23. ºÉZÀÄѪÀj ÀܼÀªÀ ÀÄß végàªàåuéæ½ À Ä ÀÆPÀÛ PÀæªÀĪÀ ÀÄß PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ sàzàævá oéãªàtâ ªÉÆvÀÛªÀ ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆ Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ M ÀàAzÀªÀ ÀÄß gàzàäý Àr À Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 24. PÁªÀÄUÁjUÁV ªÀĽUÉ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÁÝUÀ UÀªÀÄzÀ ªÀw ÄAzÀ 1 wauà¼àä ªÀÄÄAavÀªÁV ÉÆÃn ï Ãr végàªàåuéæ½ À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 25. méaqàgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt ÃqÀzÉ ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀ & wgà ÀÌj ÀĪÀ ºÀPÀÌ ÀÄß ÀA ÉÜAiÀÄÄ PÁAiÀÄÝj¹PÉÆArzÉ. À»/- «sávãaiàä AiÀÄAvÀæuÁ üpáj, PÀgÁgÀ Á UÀªÀÄ. vàäªàäpàægàä «sáuà.

3 3 The following food stuffs/beverages which are to be prepared and served to the employees at the rates and weight offered by the licensee are shown below. ANNEXURE-A SL. WEIGHT IN ITEMS NO GMS/ML 1 Idli gms 2 Rava Idli gms 3 Rice Sambar 300 gms 4 Rice Bath 300 gms 5 Chitranna 300 gms 6 Vangibath 300 gms 7 Kesribath 150 gms 8 Karabath 150 gms 9 Pongal 300 gms 10 Veg Palav 300 gms 11 Puliyogare 300 gms 12 Curd Rice 300 gms 13 Bisibelebath 300 gms 14 Ragi mudde gms 15 Chapati-1, Chatni, Sagu 250 gms 16 Puri-2, Chatni, Sagu 200 gms 17 Uddinvada 75 gms 18 Pakoda gms 19 Mangalore Bajji gms 20 Masalvade 100 gms 21 Bonda 75 gms 22 Maddur Vada 100 gms 23 Coffee 120 ml 24 Special Coffee 120 ml 25 Tea 120 ml 26 Milk 120 ml 27 Badam Milk 120 ml 28 Butter Milk 120 ml 29 Horlicks 120 gms 30 Plate Meals (300 gms Rice, 1 Chapati/ 2Puri/1 Ragi mudde/ Palya, Rasam, Sambar) 31 Rava Vada gms 32 Set Dosa 250 gms 33 Masala Dosa 200 gms 34 Onion Dosa 200 gms 35 Roti (single)+curry 200 gms Total Amount OFFERED RATE (RS) CfðzÁgÀgÀ À»/-

4 4

5 5 UÉ, PÁ«ÄðPÀ PÀ ÁåuÁ üpáj vàäªàäpàægàä «sáuà. vàäªàäpàægàä. 1) G ÀºÁgÀUÀȺÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÁgÀUÀ¼À èªé JA ÀA ÀÆt𠫪ÀgÀ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 2) G ÀºÁgÀUÀȺÀUÀ¼À «¹ÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ À.PÁ..C üaiàäavàgàjazà zàèrüãpàj¹zà ÀPÉë, ZÉPï A ªÀÄvÀÄÛ «zàäåvï ÀævÉåÃPÀ C¼ÀªÀrPÉ ºÁUÀÆ «ÄÃlgï ÀASÉå zár ÁwUÀ¼À ÀÄß váªàå zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 3) G ÀºÁgÀUÀȺÀ E ÀÄß ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ÀªÀÄÆ À ÉÃPÁVgÀĪÀ µàgàvàäû ªÀÄvÀÄÛ AzsÀ ÉUÀ¼À ÀÄß zàèrüãpàj¹ ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 4) ªÉÄà À J Áè zár ÁwUÀ¼À ÀÄß zàèrüãpàj¹ ªÀÄvÀÄÛ méaqàgï ÀæPÀluÉAiÀÄ ÀÄß ÀÆPÀÛ üpájuà½azà C ÀĪÉÆÃzÀ É ÀqÉzÀÄ ÃqÀĪÀÅzÀÄ.