REP AVACHAT I Í Ÿ æ\aãõ Ì \ƒg vo Ž Ÿª u Graphics Application Lab ½ Ç ÙS p ß ÿì uì Park Soo-Hyun Graphics Application Lab. Pusan National Unive

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "REP AVACHAT I Í Ÿ æ\aãõ Ì \ƒg vo Ž Ÿª u Graphics Application Lab ½ Ç ÙS p ß ÿì uì Park Soo-Hyun Graphics Application Lab. Pusan National Unive"

Bản ghi

1 I Í Ÿ æ\aãõ Ì \ƒg vo Ž Ÿª u ½ Ç ÙS p ß ÿì uì Park Soo-Hyun. Pusan National University shpark@pearl.cs.pusan.ac.kr May, 2008 Å c / 3òÙ \Çì ƒg vo Žù Second Life, World of Warcraft # "& 3òÙ 3ú ¾3 î± L. tüßù à ³\üL y Ï 3òÙ \ ƒgõ xãš PÌ 3 À [î ú L 6 Gš Š ^ Ï Ÿ ú CW 6 >> Ì Œµ L. vo Ž éù Š;& 2ò Ù xy ;Ì ý6ûú PÌ L. ŸU \Çì ƒg vo Ž èßð PÌ L ý6 é ù Complete Talk õ Ì, I Í $ý# è> # Ÿ æ\aãõ L² ML \ A ¾ Ÿ xú vç t %ý Fq PŠ ÂÜ 4Ìê «PŠ ÂÜ? Ç ½ ú < I EÍ %ý Fq PŠY «PŠ x vš q, u ÂÜ 4Ì :³ Ÿ q². èßðù L \Çì ƒg Çì ú mÿ æ Š  ÂÜ # Ý ÂÜ # W: ý6 Ÿªú :Ì # Š;& vç G. Æ ÃLt t ìc fß t ÂÜõ : \ Y $ý# ÃL ³ 0 ÂÜ é Aê µ,ú ŸÆ ] Partial Talk õ Ì vo Ž Ÿªú f. scq: Communication, 3D-Word Balloon, Visibility, Chatting, Virtual World 1 tá / 3òÙ 3ú j j \Çì ƒg vo Ž èßð À [îú L 6, Massively Multiplayer Online Game (MMOG) è$ù 1SÙú JqtL. "& World of Warcraft and Second Life [11] # 3ù ÌÎ ³\ý ŸÁY ýäl y Ï t üßõ xãš À s@ú L 6 Gš Š ^ Ï Ÿ ú CW 6 ÌÎ Œ; L. \ƒg èßðù 3òÙ ½u mù \ Wú CW L # vo Ž éù Š; & 2òÙ x# ;Ì ý6ûú PÌ L. 0 èßðù ý Ï vo Ž éú CW Ÿ æ Š  ÂÜ # Ý ÂÜ # W: ý6 Ÿªú CW # ì C fß t ÂÜ éy ¾3 ò q Çì ú FqrýL. \Çì ƒg Gý N² èßð World of Warcraft Second Life [11], IMVU [9]. 1 t Ç ½ " èßðù PÌ q ³ t à ù ¾Ÿ xú Ê s6, %ý Fq ý6 ê IX Ÿ : C ú ML ÂÜ 4Ìú AÝ 3 Ç ½. é 0 %ý Fq PŠY «PŠ x vš PÌ q, u ÂÜ 4Ì :³ Ÿ q². Íý ÂÜõ Complete Talk. Complete Talk õ Ì é ý6 ª ¾ ìc fß t ÂÜ éy ò L Ç ½. ìc fß t PŠù ôè Š ÂÜõ AÝ 3 ú ½ { 6, "& %ý $# P $Y] PŠ ÂÜ 4Ìú <Ý 3 ;& G L Å # = = ³q é. ìc fß t ÂÜ éú Íý Partial Talk. Æ ÃLt t CK vo Ž Ÿªù ìc fß t Øq ÂÜ t Ç ½ Partial Talk õ ŸÆ I%q. Dept. of Computer Science 1 Pusan National University

2 (a) Second Life. (b) IMVU. (c) World of Warcraft. (d) CK vo Ž Ÿª. 1: (a)(b)(c)3òù \Çì ƒg vo Ž. èßðù PÌ q ³ t à ù ¾Ÿ xú Ês6, %ý Fq ý6 ê IX Ÿ : C ú M L ÂÜ 4Ìú AÝ 3 Ç ½. é 0 %ý Fq PŠY «PŠ x vš PÌ q, u ÂÜ 4Ì :³ Ÿ q². 1 (d) Æ ÃLt t f L vo Ž Ÿªú Êu. 1 (d) Ç& 8< ÂÜ ÂÜõ L 6 ¾3 Ý #Œq [ Ý ý6ú L. XÅ Ý ù XÅ Ý š ÂÜ ú AÝ 3 Ç ½ 6, %ý Fq Ý t ý6ú L Pì ú NIòýŸ < AÝ& qe ÂÜõ N ½ {. ; ô èßðù ý6 Ÿªú Ý ý6 Ûê Š ý # CK vo Ž èßð t ìc ƒg Ÿ : C ú \Çì ƒg ; ß 3 Ý ÂÜ Øq êà. Æ ÃLt t f vo Ž ª ¾ ¾3 üy ù Ÿªú PÌ. 1. è GS: Partial Talk õ èqªž Ÿ æ t x è Aêõ GS Š õ P Ì. 2. x X: x è Aêõ /ÂÜ æxõ üit xú X. 3. ÂÜ S: ŸU èßð t ÂÜ Š Aú I Í Cß# va vç Ï, ÂÜ ÛæŸõ xú Š ³& vç. 4. ÂÜ 9$: ŸU èßð ³ íß! ÂÜ 4Ìú 9$ Ï,ú 9$ Š ÂÜ [/»º [G ÂÜ öú Ú êóú u. 2 3òÙ x vç Ÿª CK vo Ž Ÿªù Partial Talk õ :Ì Š I Í $ý# è> 0 è A ê ô xú Êu. PÌ ÂÜõ ³ 8 ¾ x I Í æå f ü6, xù I Í Ã ³ â \ ù ªx âõ L ç;. 0 t PÌù v Dept. of Computer Science 2 Pusan National University

3 yú s ÃL I Í ÂÜ ú ¹ 3 Ç ½ 6 t s ÃL Mù I Í Â Ü ÙÛ: Ç ½. xú îy: #Í4Ÿ æ t x è Aê õ GS Š îy: vç Ÿ æ = Ÿª Å. 2.1 è GS Partial Talk I Í x è Aê ¾3 ³ú t õ GS L îñ: Ì, Å. I Í x è Aê(V CB : V irtualchattingbandwidth) I Í A a, A b vo Ž Aêõ #Í6. 2 I Í A a, A b vo Ž š èõ Êu. 2: W a W b I Í A a A b xú #Í6. l a,b x W a W b x6 θ a θ b l a,b W a, W b Øq êõ #Í6. 2 t A a, A b ÂÜõ L I Íõ #Í46 N a A a ³ â, N b A b ³ âõ #Í6. Z W a W b A a A b xú #Í46, xù A a A b ³ â ô N a N b õ ªx â. l a,b x W a W b x6 θ a θ b l a,b W a, W b Øq êõ #Í6. I Í A a A b V CB I u. V CB(A a, A b ) = C 1 (sin θ a sin θ b ) k 1 dist(a a, A b ) k 2 + C2 C 1, C 2, k 1, k 2 Cq \½6, k 1 ê 0ô V CB ú, k 2 $ý 0ô V CB ú :¾ 3 SA ½. V CB v ½À PÌ ÂÜ 4Ìú Ì AÝ 3 Ç ½. V CB(A a, A b ) θ a, θ b = π/2 : / ü6, θ a, θ b > π : 0 ý. 3ù I Í ³Y $ý 0ô V CB 0 ò3 #Í# x šõ Ê u. I š t C 1 = 100, C 2 = 1, k 1 = 0.5, k 2 = 2 ú PÌ. 3 t Ã,Y PÌ «Ï $ý ú : ÌÎ ÂÜõ AÝ 3 Ç ½ 6 I Í ³ â ò v L $ý %q ½À ÂÜ 4Ìú AÝ 3 NIß *. 2.2 x X ŸU èßðù vo Žú æ 3òÙ \ Wú CW vo Ž 2ò Ù xú PÌ t ŸU 2òÙ e8 t xú X,ù üp: ³ [C. 3òÙ Ÿ æ\aãõ PÌ 3òÙ xú îy: X [C à Ä!. Ÿ æ Š x X Greedy NLý ú PÌ. NLý 1ù 3òÙ W t xú îy: X Ÿ æ NLý ú Êu. I Í Ç& V CB * Gõ u L xú ü æx & X ú EÍ V CB Ÿ $ ¾3 þ xú u Š ¾ xú & X èç. NLý 1ù Greedy ª Dept. of Computer Science 3 Pusan National University

4 (a) $ý l a,{b,c} = (b) $ý l a,{b,c} = : I Í ³Y $ý 0ô V CB 0 ò3 #Í# x š. s ÃL Mù I Í ÂÜ ÙÛ: xú t Ç ½ 6, I Í $ý %q ½À ÂÜ 4Ìú AÝ 3 ß *. Algorithm 1 V CB GS NLý For each a i AGENT S, CurrentV CB = w j W B V CB(a i, w j ) for each w k W B do W B Replace(W B(w k )) NewV CB = w l W B V CB(a i, w l ) calculate V CB = NewV CB CurrentV CB replace W B to MaxW B( V CB) ú Š ¾ I Í V CB / ú ½ êà s6 A è < ½±ý. x ü æxõ xa,ù \¾& Ä! [Ct y-9ú 0 æ A < Â Ó æx A Š xa. 4 x Êu. èßðù NLý xú X. 4-(a) t {ô_ x d ˆ_ x ²K à M. 4-(b) t {ô_ x æ Ì \ dˆ _ x ý M,ú Ç ½. 3òÙ W t xú îy: X ªù \¾ & Ä! [Ct õ æ Ç& Greedy NLý ú PÌ L 6 x Ó Z \ ³ A L. ÌÎ /:Üý Xõ æ t \ ³ ½ j æx xa Å,. 2.3 ÂÜ S ; èßðù PÌ Aú I Í Cß# vy va ºÜ vç. CK v o Ž èßð t ÂÜõ #Í4 x Z x#?j, ¾Ÿ, _ #ú Š ÂÜ 4Ì ÛæŸõ ³& vç. xú f Ÿ æ Š LCT (Loudness of Chatting Text)õ A. LCT (Loudness of Chatting Text) ÂÜ(dialog d i ) Sü Aêõ GS Ÿ æ, ÂÜ [Ž 08 LCT (d i ) = 0 6 Mú EÍ I u. LCT (d i ) = ExclamationMark(d i) + CapitalW ord(d i ) T otalw ord(d i ) LCT ÂÜ [Ž j ý v ½ Â[ ½ ³ú. èßð t GSý LCTõ x ¾Ÿ SA º½ :Ì Š LCT À x EÍ ÌÎ ¾3 vç. Z ÂÜ Dept. of Computer Science 4 Pusan National University

5 (a) (b) 4: 3òÙ x X. (a) #Ÿ X Ü8. (b) x & X ó Ü8. èßðù NLý 1 0 V CB / ú ½ êà xú & X. (a) t dˆ_ x ² {ô_ x (b) t æ,ú Ç ½. [Ž v j ý xù {ô_ vç L, ÂÜ [Ž ]üv j ý,ù Þ ù_ vç Š %ýt Ç : [ ù ÂÜ ÏP ù ÂÜ 4Ì :³ ½ ê À. 5 ô LCT 0 x qn3 ò3 vçü õ Êu. (a) (b) 5: 6< ÂÜ ÂÜõ L. (a) Eö[ %ý Fq < g ÂÜ õ L,ú ÃL. %ý Fq Ý ÂÜ Pì ú NIò <, $ ý \ %ý FqK t Ÿ : C 0 AÝ ÂÜ N ½ {. (b) %ý Fq Ý ÂÜ À ý ÂÜõ. LCT v 0 Sý À x I Í "ýæ r,ú Ç ½ 6, (a) t Ý ÂÜõ AÝ 3 Ç ½ {}Ï E ö[ê Sý x ÂÜ 4Ìú <Ý 3 Ç ½ 3 ý. 3 ÂÜ t f ÂÙÛ PÌ ý6ú 8t ù ú ôè Ÿ :[ ÂÜõ 9$,ù ý6 èßð t CW b Å ÙÛ. Comic Chat [10] t ÂÜ 4Ìú Ü 9$,ú C½ 8  ÙÛ ŸU ý6 èßðù ³ è t 0 ÂÜõ ³ íß! 9$. ÂÜ 9$ éù \ ƒg t PÌ ô 6 ÂÜ EÍ ÂÜ öú 7J Ÿ q. ÂÜ t (CF G : ChattingF lowgraph) 3òÙ \ W t ÂÜ t [G õ #Í6. d T alk(a i, t i ) vçü6, ÂÜõ PŠ a i ÂÜõ ³ è t j, ³ [Ž u ý. T alk(a i, t j ) = MESSAGE Dept. of Computer Science 5 Pusan National University

6 NLý 2 T alk(a i, tj) 0 CF Gõ u NLý ú Êu. Algorithm 2 CF G(ChattingF lowgraph) f NLý procedure CF G from T alk(a i, t i ) V i a i N i N i, normal vector of T alk(a i, t i ) T i t i E {(v i, v j ) v i, v j V, i j} for each edge E do if V CB(v i, v j )/ t ij > δ then E(v i, v j ) = T RUE CF G RemoveT ransitivity(g(v, E)) return CF G end procedure Chatting Flow Graph (CFG) è < t ij VCB ýl º½ RemoveTransitivity() ½ \ Transitivityõ f ú QC Ú, # \ q d t Ì\ Transitivity Œf Mú :«è < 0 õ C $. I v 1 1ù \ f š. \ ÂÜ (A, B,..., F ) ¾3 Ýú Øq ÂÜõ L 6, G1 A Bõ, G2 D, E, F, Gõ j L, A. Ý ÂÜ Š Ý 4 ÂÜ 4Ìù Ç ½ { ô Ý ÂÜ 4Ìù Ÿ : C Š Ç ½ {. ôè ³ ÂÜ { L A. 6ù v 1 T Chatting Flow Graph (CFG) u,. v 1: T alk(a i, t i f. Time t i Agent a i Message 1 D Did you finish your technical report? 3 F Not yet... 4 E Wow! It s already TR time!! 5 G You also prepare the international conference s paper, right? 6 A Did you finish your homework? 7 D Yeah.. It s very hard.. 8 B No... I m really worried about this situation. 9 F Come on, You can do it! 10 A Cheer up! Let s have a break. Chatting Flow Graph (CFG) ³ & è t 0ô ÂÜ 4Ì 9$ < I ÂÜ [/»º [G öú directed acyclic graph 9$. ; ý6 èßð t ³ & ÂÜ 4Ì [Žú 9$ Ÿ Ï,à ýc îñ: Ç ½ 6 ÂÜ öú Ú Ì ù êóú V ½ ú,. 4 8ó u CK vo Ž èßðù b == G [C>ú L. Problem 1: Dynamic Effects ÌÎ ì # 3òÙ vo Žú vç Ÿ æ t jþâ Y -Ž Cß Â Ü x Z S Y -Žú ô: vçþ Å. Dept. of Computer Science 6 Pusan National University

7 6: v 1 T alk  CFG(Chatting Flow Graph). Þù >x vçý Remove- Transitivity() ½ C$ý. Problem 2: Speaker ý Ù èb P Mù ý, Œ t Ùò ý# ß v t вN ý # [ u Å. Problem 3: Optimal Algorithm for Placing Word Balloons Ç& 3òÙ xú X Ÿ æ greedy NLý ú PÌ L # õ /:Ü Ÿ æ u Å. References [1] êô, ËE,, and SÞ. Ü \ t x ô f ª. v {Œâ ß ç 8G ÁÂç f[š, 71-72, [2] áù, ËE, êô, and SÞ. Ü Ü f ú æ x ô X Ÿª. {Œâ ß ç f[, 12(1), [3] êô, ËE,, and SÞ. Ü \ t x ô f ª. v{œâ ß çf[, 13(1), [4] Microsoft Chat(Comic Chat). [5] Worlds Chat. [6] Bong-Kyung Chun, Dong-Sung Ryu, Won-Il Hwang, and Hwan-Gue Cho. An automated procedure forword balloon placement in cinema comics. LNCS(Lecture Notes in Computer Science) 2006, , [7] Microsoft Corp. Microsoft introduces v-chat communications for msn. Microsoft Press Release. Redmond, WA 98052, [8] Francisco Grimaldo, Miguel Lozano, Fernando Barber, and Guillermo Vigueras. Animating groups of socially intelligent agents International Conference on Cyberworlds, pages , Dept. of Computer Science 7 Pusan National University

8 [9] IMVU. [10] David Kurlander, Tim Skelly, and David Salesin. Comic chat. Proceedings of SIGGRAPH 1996, , [11] Second Life. [12] Teresa Monahan, Gavin McArdle, and Michela Bertolotto. Virtual reality for collaborative e- learning. Computers & Education, 50: , [13] C. Morningstar and F. R Farmer. The lessons of lucasfilm s habitat. Cyberspace First Steps, pages , [14] Samuli Pekkola. Critical approach to 3d virtual realities for group work. Proceedings of the second Nordic conference on Human-computer interaction, pages 19 23, [15] Chat Room. room/. [16] Freelancin Roundtable. roundtable/. [17] Bor shen Lin, Berlin Chen, Hsin min Wang, and Lin shan Lee. A hierarchical tag-graph search scheme with layered grammar rules for spontaneous speech understanding. Pattern Recognition Letters, 23: , [18] Evangelos Kotsovinos Tansu Alpcan, Christian Bauckhage. Towards 3d internet: Why, what, and how? 2007 International Conference on Cyberworlds, pages 95 99, Dept. of Computer Science 8 Pusan National University

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC (Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC (Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC (Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/ đăng ký) I. THÔNG TIN CHUNG. Họ và tên:nguyễn

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㆕課 Lesson 14 ㈤百字說華語 隨你的方便 As You Please 一 課文 TEXT : 昨 商量了 課的時間 zuó tiān shāng liáng le shàng kè de shí jiān Yesterday, we talked about when to have class. : 是啊! 還沒商量 課的 方 shì a hái méi shāng liáng shàng

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤚꤢ ꤡꤟꤢ ꤢ Listen and Obey ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤤ ꤞꤛꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤢ

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu

Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tu Hướng dẫn làm bài thi xếp lớp tiếng Anh GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI XẾP LỚP Bài thi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh của Cambridge English là dạng bài thi trực tuyến tương thích các câu hỏi sau phụ thuộc vào câu trả

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㆓㈩㆓課 Lesson 22 ㈤百字說華語 等他回話 Waiting for Him to Call Back 一 課文 TEXT 林先生 : 喂, 我是林大, 請問王先生在嗎? Lín xiān shēng wèi wǒ shì Lín dà zhōng qǐng wèn Wáng xiān shēng zài ma Mr. Lin: Hello, this is Lin Da-zhong. Is

Chi tiết hơn

Top 30 Chinese Phrases for Daily Activities 常见的 30 个日常活动短语 Phrases qǐ chuáng 1. 起床 [HSK 2] get up Wǒ měi tiān qī diǎn qǐ chuáng. 我每天七点起床 I get up at 7

Top 30 Chinese Phrases for Daily Activities 常见的 30 个日常活动短语 Phrases qǐ chuáng 1. 起床 [HSK 2] get up Wǒ měi tiān qī diǎn qǐ chuáng. 我每天七点起床 I get up at 7 Top 30 Chinese Phrases for Daily Activities 常见的 30 个日常活动短语 Phrases qǐ chuáng 1. 起床 [HSK 2] get up Wǒ měi tiān qī diǎn qǐ chuáng. 我每天七点起床 I get up at 7 o'clock every day. chī fàn 2. 吃饭 [HSK 1] have a meal

Chi tiết hơn

EAMCET MATHEMATICS DOWNLOAD

EAMCET MATHEMATICS DOWNLOAD EMCET MATHEMATICS TRIGONOMETRY UPTO TRANSFORMATIONS 1. α + β = and β + γ = α then tanα is 1) tan β + tan γ) ) tan β + tan γ 3) tan β + tan γ ) tan β + tan γ 1 1. cos x + cos y =, sin x + -sin y = then

Chi tiết hơn

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E ISSN: 1859-3100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): 179-191 HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION SCIENCE Vol.

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Tiếng Anh căn bản 2 (General English 2) - Mã số học

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㈥課 到那裡去買? Lesson 16 Where Can We Buy Them? 一 課文 TEXT : 我們應該準備㆒些畫具 wǒ men yīng gāi zhǔn bèi yì xiē huà jù We should prepare some painting equipment. : 紙 墨 硯都已經 了 zhǐ mò yàn dōu yǐ jīng yǒu le We have

Chi tiết hơn

PHÂN LỚP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG VỚI THUẬT TOÁN HBU 1. GIỚI THIỆU NGUYỄN THỊ LAN ANH Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Tóm tắt: Dữ liệu m

PHÂN LỚP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG VỚI THUẬT TOÁN HBU 1. GIỚI THIỆU NGUYỄN THỊ LAN ANH Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Tóm tắt: Dữ liệu m PHÂN LỚP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG VỚI THUẬT TOÁN HBU 1. GIỚI THIỆU NGUYỄN THỊ LAN ANH Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Tóm tắt: Dữ liệu mất cân bằng là một trong những nguyên nhân làm giảm

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

8/22/2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Nội dung lý thuyết Phần 1 Nhập môn và các kỹ năng Bài 1 Giới thiệ

8/22/2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Nội dung lý thuyết Phần 1 Nhập môn và các kỹ năng Bài 1 Giới thiệ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Nội dung lý thuyết Phần 1 Nhập môn và các kỹ năng Bài 1 Giới thiệu chung ngành CNTT&TT BÀI 8 CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP Viện Công nghệ

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp. 228-232 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG HÌNH HỌC VÀO THỰC

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp. 14-22 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC HÓA TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG

Chi tiết hơn

Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim

Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim Phượng Bài viết gửi Tạp chí Ngôn ngữ Kim Phượng Đặt vấn đề Để phủ định sự tồn tại của phạm trù thời và khả năng của phó

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

Zotero Công Cụ Hỗ Trợ Lưu và Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Zotero [zoh-tair-oh] là phần mềm miễn phí và dễ sử dụng, được dùng cho việc sưu tập-lưu trữ,

Zotero Công Cụ Hỗ Trợ Lưu và Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Zotero [zoh-tair-oh] là phần mềm miễn phí và dễ sử dụng, được dùng cho việc sưu tập-lưu trữ, Zotero Công Cụ Hỗ Trợ Lưu và Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Zotero [zoh-tair-oh] là phần mềm miễn phí và dễ sử dụng, được dùng cho việc sưu tập-lưu trữ, tổ chức, trích dẫn và chia sẻ các nguồn tài liệu tham

Chi tiết hơn

To Chinese

To Chinese To Chinese Lesson One Website www.leuvenkongyuan.com Teacher Ran Mao Email: ranmao117@foxmail.com TEL:0468005918 Today s Goal Chinese phonetic system Basic greetings Present yourself Ask yes-or-no question

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Spoken Chinese

Spoken Chinese Spoken Chinese Lesson Four 你怎么样? nǐ zěn me yàng? How are you? 我很好! wǒ hěn hǎo! I am fine. 怎么样 how zěn me yàng 很 very hěn Today s Goal Transportation Ask nationality Language Indicate/ask a location 作业?

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Interchange 1 - Unit 7 Review.docx

Microsoft Word - Interchange 1 - Unit 7 Review.docx Interchange 1 UNIT 7 WE HAD A GREAT TIME! 1. SNAPSHOT Leisure activities What leisure activities do you do in your free time? - Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường xem phim hoặc nghe nhạc online. Thỉnh

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T

! LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 T LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 September Tuần 1 / Week 1 Bài học: Trường em Ngày: 5/9 9/9 Unit: My school Date: Sep 5-9 + Thảo luận các quy định lớp học + Giới thiệu các bé với

Chi tiết hơn

PHỤ LỤC 01 CHUYỂN ĐỔI TRONG THỜI ĐẠI SỐ * * * I. TÊN CÁC ĐỀ TÀI STT LĨNH VỰC ĐỀ TÀI CHUNG ĐỀ TÀI DÀNH CHO KHỐI ĐỀ TÀI DÀNH CHO KHỐI C

PHỤ LỤC 01 CHUYỂN ĐỔI TRONG THỜI ĐẠI SỐ * * * I. TÊN CÁC ĐỀ TÀI STT LĨNH VỰC ĐỀ TÀI CHUNG ĐỀ TÀI DÀNH CHO KHỐI ĐỀ TÀI DÀNH CHO KHỐI C PHỤ LỤC 01 CHUYỂN ĐỔI TRONG THỜI ĐẠI SỐ * * * I. TÊN CÁC ĐỀ TÀI STT LĨNH VỰC ĐỀ TÀI CHUNG ĐỀ TÀI DÀNH CHO KHỐI 6-7-8 ĐỀ TÀI DÀNH CHO KHỐI 9-10-11-12 Các phần mềm thiết kế phục vụ tốt nhất cho học tập Các

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Ngày sinh: 10/04/1983 Giới tính: Nữ Nơi sinh: Thọ Lập, Huyện Thọ

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ PHAN HUẤN NGHIÊN CỨU CA C PHƯƠNG PHA P THÔNG MINH ĐÊ PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SƯ CÔ TRÊN ĐƯƠ NG DÂY TRUYÊ N TA I ĐIÊ N CHUYÊN NGÀNH: MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN MÃ SỐ: 62.52.50.05

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Tổng quan Kinh thánh Giới thiệu Lời Đức Chúa Trời Tác giả: Đa-vít Bát-ti Hướng dẫn học Tái bản lần thứ năm

Tổng quan Kinh thánh Giới thiệu Lời Đức Chúa Trời Tác giả: Đa-vít Bát-ti Hướng dẫn học Tái bản lần thứ năm Giới thiệu Lời Đức Chúa Trời Tác giả: Đa-vít Bát-ti Hướng dẫn học Tái bản lần thứ năm Giới thiệu Lời Đức Chúa Trời Hướng dẫn học Tái bản lần thứ 5 Tác giả: Đa-vít Bát-ti Trích dẫn Kinh thánh sử dụng trong

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

The Amber Fort and Ranthambore National Park Như Nguyệt Sáng hôm sau, mọi người họp nhau để Chris briefing về nguyên chuyến đi chơi. Cái ông hôm qua b

The Amber Fort and Ranthambore National Park Như Nguyệt Sáng hôm sau, mọi người họp nhau để Chris briefing về nguyên chuyến đi chơi. Cái ông hôm qua b The Amber Fort and Ranthambore National Park Như Nguyệt Sáng hôm sau, mọi người họp nhau để Chris briefing về nguyên chuyến đi chơi. Cái ông hôm qua bắt chuyện với N, hôm nay lại ngồi cạnh N. Ổng touch

Chi tiết hơn

Draft 1

Draft 1 Giới thiệu về IELP IELP là một phần của Portland State University (Đại Học Tiểu Bang Portland), một trường đại học định hướng cộng đồng với tập thể sinh viên và giảng viên đa văn hóa. IELP mang lại cho

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

Mẫu 4:

Mẫu 4: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KHỐI KỸ THUẬT VÀ KHỐI KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Tảo Ngày sinh: 05/1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Tảo Ngày sinh: 05/1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Tảo Ngày sinh: 05/11/1973 Giới tính: Nam Nơi sinh: xã An Phụ, Huyện Kinh

Chi tiết hơn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN THEO MÔ HÌNH HỌC TẬP TỰ ĐỊNH HƯỚNG Trương Minh Trí 3, Bùi Văn Hồng 1, Võ Thị Xuân 2, 1 K

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN THEO MÔ HÌNH HỌC TẬP TỰ ĐỊNH HƯỚNG Trương Minh Trí 3, Bùi Văn Hồng 1, Võ Thị Xuân 2, 1 K GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN THEO MÔ HÌNH HỌC TẬP TỰ ĐỊNH HƯỚNG Trương Minh Trí 3, Bùi Văn Hồng 1, Võ Thị Xuân 2, 1 Khoa Cơ khí Chế tạo máy, 2-3 Viện Sư phạm Kỹ thuật,

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc)

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, Số 1 (2016) 58-65 PISA và một quan niệm mới về đánh giá trong giáo dục Nguyễn Thị Phương Hoa*, Lê Diễm Phúc, Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Huân Ngày sinh: 10/

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Văn Huân Ngày sinh: 10/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Ngày sinh: 10/08/1979 Giới tính: Nam Nơi sinh: Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội,

Chi tiết hơn

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin

Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin Một số vấn đề về đa thức Seminar dành cho HS-GV và các bạn trẻ yêu Toán TS. TRẦN NAM DŨNG Khoa Toán - Tin http://www.hcmus.edu.vn/ trannamdung@yahoo.com Ngày 07 tháng 3 năm 2015 Titan Education (titan.edu.vn)

Chi tiết hơn