BD May 2015.indd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BD May 2015.indd"

Bản ghi

1

2

3 gft jçrd«ky 4, ïjœ 5 nk »UZzÇ _ykhf m it bgwnth«10 jiybag J 14 c fë tçfs«nfÿéfs«15 rh jh, ïiwtå ngh oahsdh? 20 m nghij F ï nghnj brhšè it nj 23 f nghjfõhæ ÉZQÉlÄUªJ ãu«kh njh Wjš 26 gfth»uzz nfht jd kiyia ö Fjš 31 r_jha F w fis jl gj v go 33 bfsoa itzzt ehÿfh o 34 jähf âyÿs ï fh nfhæšfÿ nk 2015 gft jçrd«3

4 gft jçrd«anu»uzz ïa f â g âçif $ $k g âá jhªj ru tâ jht mt fë f lisæ go bjœt âu m.r. g ântjhªj RthÄ ãuòghj, Back to Godhead v w bgaçš X M»y g âçifia bjhl»dh, m~j ï W tiu mtiu ã g Wgt fshš el j g L tu»wj. m g âçif F mtuë j têfh Ljiy ã g jäêš btëtutnj gft jçrd«. bjhf gháça : $»ÇjhÇ jh ãih âu j«: mkjtšè njé jhì, ïuhk» fu jh, rdf Fkhu jhþ, ãçaj ÎÅ uhjh njé jhì, ó«ghit uh#nrf, kjkâ ãçah njé jhì, b#a»uzz jh. gâ gháça : c{tš u~îš #hn#h totik ò: $»ÇjhÇ jhþ mytyf cjé: rhj irj a jhþ, nt fnlz, [ a ehuhaz jh, rutz m il gl totik ò: [ªjhd»UZz jh rªjh mytyf«: 6/63, bjh ilkh bju (rhuâ m rf«khoæš), NH-I, LIG, kiwkiy ef, br id bjhiyngá: , Ä dšrš: tamilbtg@gmail.com gâ òçik 2015, g ântjhªj ò jf mw f lis. mid J cçikfs«gâ gf jhu F k Lnk. g ântjhªj ò jf mw f lis fhf c{tš u~îš #hn#h, 33, #hd» Fo, #&A& r vâçš, #&A&, K«ig mt fshš ãurç f g L, mt fshnyna Jsá ò Þ, 7, nf.v«. K á kh, brsgh â, K«ig v D«ïl âš m ál g lj. bjhf gháça : $»ÇjhÇ jhþ, ïþfh, 7c, thr bju, bgu«ó, br id Anu»UZz Anu»UZz»UZz»UZz Anu Anu Anu uhk Anu uhk uhk uhk Anu Anu rªjhjhu fë ftd â F... c fsila gft jçrd«12m«njâ FŸ tuéšiy v whš v fis bjhl òbfhÿs: , ï g âçifæ F nfhÿ c ik, nghè; M Ûf«, bgsâf«; Ãuªjukhdit, j fhèfkhdit M»at iw ãç J gh F«m bthëia k fs F th Fjš #l thœé jtwfis g»u f gl Jjš M Ûf thœé ntj EQ f fëš k fis têfh Ljš ntj g gh il ghjfh J mjid gu òjš gfth $ irj a kahãuòédhš th f g l ïiwtå âuehk c rhld ij gu òjš KGKj flîshd $»UZziu Ãid gj F«mtU F bjh L brœtj F«cjÉ brœjš g ântjhªj ò jf mw f lis 4 gft jçrd«nk 2015

5 Þjhgf M rhçaç ciu»uzzç _ykhf m it bgwnth«th»at : bjœt âu m.r. g ântjhªj RthÄ ãuòghj»uzz g â ïa f â F nfhÿ mid J cæ thêfisí«j fsj c ikahd cz É F bfh L tutjhf«. ïªj bgsâf cy»yÿs mid J cæ thêfs«xutifahd m ahikahš J g gl»wh fÿ. mªj bgsâf nehia Fz gl â midtiuí«û L«j fsj c ikahd cz É F bfh L tutnj»uzz g â ïa f â neh fkhf«. ekj c ikahd cz î ngœ ão j kåj K lhÿjdkhfnt ngrth, mjnghy #l ïa ifædhš Õo f g LŸs midtu«v d ngádhy«mj K lhÿjdkhfnt ïu F«, v W xu t fhs fép T íÿsh. xut áwªj j Jtthâahf mšyj ÉŠPhÅahf fuj glyh«; Mdhš mt khia v D«ngÆdhš Õo f g ouªjhš, mtdj MuhŒ á, ng R vd mid J«Vw Fiwa mg jkhdjhf«. kndhéaš ku Jt xut xu bfhiyahëia nrhjid brœa ne ªjnghJ, j dhš nrhâ f gl«x bthutu«vnjh xu Éj âš ig âa fhu fns v W m É jh. mjhtj, ïªj bgsâf cyf âš Ãjhd ò âíÿs xutid f Lão gj Äfî«fodkhdjhF«.»UZz cz î v D«j fsila c ikahd cz É F kåj fis bfh L tutnj»uzz g â ïa f â F nfhshf«. nkf âèuªj ÉG«Ú öœikahdj, Mdhš mj Ãy ij bjh lîl, Ãw«kh nrw«rfâíkhf M»ÉL»wJ. mnj nghy,»uzzç m f JQ Ffshd eh«c ikæš öœikahd M kh fÿ. gft ÑijÆš»UZz TW»wh : kikth«nõh ét-nyhnf ét-ój: [dhjd: kd: õzlhüª Çah u Uâ- jhå f õâ ïªj f L l cy»š ïu F«éth kh fÿ všyhu«vdj à âakhd m«r fsht, f L l thœ É fhuz jhš kd«c gl MW òy fsl ït fÿ Äfî«fodkhf áuk gl» wd. (gft Ñij 15.7)»UZz v whš midtiuí«ft ªâG F«KGKj flîÿ v W bghuÿ. j f â áw JQ F«j fnk v gjhš,»uzzuila Äf á a m f JQ Ffshd ehk«fz â mo gilæš nk 2015 gft jçrd«5

6 »UZzU F rkkhdt fns. ïiwtå cly«cæ thêfë c ikahd M Ûf cly«xnu M Ûf ïa ifia bfh litahf«. vdnt, fs fk w ÃiyÆš flîis ngh w cliy bg Uªj eh«, kih Ú Ãy âš ÉGtJnghy,»UZzÇ òwr âahd bgsâf r âahš Mâ f«brœa gl» w ïªj bgsâf cyf njhl bjhl ò bfh LŸnsh«. ïa if»uzzç f L gh oš bgsâf ïa ifia g ngr«nghj, ahuila r â? ahuila ïa if? v w nfÿé vhyh«. bgsâf r ânah ïa ifnah jå J brašgltâšiy. mj jå J brašgl»wj v D«v z«jtwhdjhf«. K lhÿ xut X ïaªâu ij gh J, mj jhdhf ïa F»wJ v W Ãid gh. Mdhš mj jhdhfth ïa F»wJ? mj F X X Ld ïu»wh, mt mjid f L gl J»wh. Mfnt, ekj FiwghLŸs gh itædhš ïaªâu â F m ghš cÿs bjhêše g tšyeiu fhz Kotâšiy. ïaªâu«kgikahf njh wyh«. Mdhš, m~j X M khthš ifahs glhé lhš ntiy brœahj. mjnghy, ïa if v D«áwªj ïaªâu â F ã nd flîÿ»uzz ïu»wh. ïjid eh«czu nt L«. ïj gft ÑijÆš (9.10) cwâ brœa gl»wj. xu kåj ïw F«nghJ Vnjh x W ïh f gl»wj. mjid kwgoí«giha ïl ânyna it F«bjhÊš E g«v nf? 6 gft jçrd«nk 2015 mir» w cæçd fÿ (kåj fÿ, ÄUf fÿ, k W«òG ó áfÿ), mirahj cæçd fÿ (ku fÿ k W«kiyfŸ) vd ïutifahd cæçd fÿ cÿsd. ït iw f L gl J» w bgsâf ïa ifahdj jdj f L gh o Ñœ brašgltjhf»uzz TW»wh. ï thwhf, x bth ã D«X ïa Fe cÿsh. ïjid m î g wh FiwÆ fhuz âdhš j nghija ehfçf âdhš òçªjbfhÿs Kotâšiy. bgsâf ïa ifæ Mâ f âdhš K lhÿfsh f g l k fs F m ñ Ltnj»UZz g â ïa f â neh fkhf«. ntwéjkhf T dhš, kåj fis j fsj ïa ifahd Ãiy F j o vg òtnj v fsila F nfhÿ. M khé m î v nf? mnef gšfiy fhf fs«fšé Ãiya fs«cÿsd. Mdhš m nf ï jifa Éõa fÿ Éthâ f gltâšiy. gft ÑijÆš»UZz bfhl F«m î, ntw v nfd«cÿsjh? xu bjhêše g fšÿçæš eh ciuah anghj, áy m îÿs khzt fÿ, ïwªj kåjd F«cÆUŸs kåjd F«ïilÆYŸs ntwgh il MuhŒ» w bjhêše g«v nf? v W nf lh fÿ. xu kåj ïw F«nghJ Vnjh x W ïh f gl»wj. mjid kwgoí«giha ïl ânyna it F«bjhÊš E g«v nf? ÉŠPhÅfŸ V ïªj ãu ridia Ô f Ka á brœa TlhJ? VbdÅš, ïj mt fs F khbgu«jiy tèia ju» w Éõa«. Mifahš, mt fÿ ïij É LÉ L, rh ãltj, ö FtJ, ghjfh gj, clywî ngh w bjhêše g âš Äfî«RWRW ghf <Lg L bfh ou»wh fÿ. ïj ÄUf fë bjhêš E g«v W ntj ïy»a fÿ ek F bjçé» wd. ÄUf fs«j fs fhd czit njl» wd, mikâahf cw F» wd, clywî«it J bfhÿ» wd, j fis jh fns ghjfh J«bfhŸ» wd. m gobaåš, kåjå m É F«ÄUf â m É F«v d

7 É âahr«? kåj m thdj, ïwªj kåjd F«cÆUŸs kåjd F«ïilna cÿs É âahr ij MuhŒtj fhdjhf«. M khit g a mªj m it gft ÑijÆ Mu«g âš»uzz m #&dd F th»dh. ïªj cly F X cçikahs ïu»wh v gij gft Ñij ek F bjçé»wj. v Dila if v W eh TW»nw. eh if v W TWtâšiy. ïªj if v Dilajhf ïu gjhy«, eh mj F brhªj fhudhf ïu gjhy«, eh ïªj ifæèuªj khwg lt. m gobaåš, eh v nf ïu»nw? ïªj nfÿé fhd gâiy MuhŒtnj nahf KiwahF«. ï jifa nfÿéfs F v Éj bgsâf Ka áahy«éil fhz KoahJ. mid J gšfiy fhf fëy«ïªj nfÿéfÿ jé f g L tu» wd. ïj Äfî«bjhªjuthd Éõa«, mšyj ïj r«gªjäšyhj #l r âæ ïa f â F ã dhš»uzz cÿsh v gij ÑijÆ _ykhf vëâš czuyh«. Éõa«v W mt fÿ TW»wh fÿ. ïjdhš bgh Æaš Ãòz fÿ midtu«j fsj ftd ij thfd fÿ k W«Ékhd fis V gl Jtâš <LgL J»wh fÿ.»uzznu MSe K bgšyh«ru FfŸ bfh Ltu FâiufŸ ïuªjd, fh W k ly ij mr j gl J«Ékhd fs«uh bf LfSilahJ. Mdhš j nghj fh fs«uh bf LfS«ïU gjhš, Fâiufs w gaz âid uh bf Lfshš f Lão JŸnsh«v W ÉŠPhÅfŸ j«g l«mo»wh fÿ. nghè gwitfis mt fÿ f Lão JŸs nghây«, M kh ïšyhj kåjid mt fshš f Lão f KoahJ. M kh ïšyhkš vªj ïaªâuk«brašgl KoahJ v gij eh«f Tlhf gh»nwh«. fâ bgh ia ifahÿtj F Tl xu kåj njit gl»wh. mjnghy, Äf áwªj ïaªâukhd ïªj ãugšr âid Äf âwikahf ïa F«ca ªj M khnt»uzz. ÉŠPhÅfŸ ïªj bgsâf cyf â ïwâahd fhuz ij m tj fhf bjhl ªJ MuhŒ á brœj bfh LŸsd. Mdhš c ikahd m î ÄfÄf RygkhdJ«óuzkhdJ«MF«. óuz eguhd»uzzçläuªj eh«fhj bfhl J nf l ªjhš nghj«. gft ÑijÆš bfhl f g LŸs ïªj m it V gj _y«, óäia xu ghfkhf bfh l Äf áwªj ïaªâukhd ïªj ãugšr«äf muikahf brašg L bfh ou»wj v W«, mj F fhuz«ãugšr â F ã dhš X ïa Fe cÿsh v W«, mªj ïa Fenu»UZz v W«cldoahf m ªJbfhŸsyh«. v fsila m î Kiw Äf Äf RygkhdjhF«.»UZzUila cgnjrkh»a gft Ñij m É mo gil ò jfkhf«. VbdÅš, ï~j MâòUõ v W m a gl«kgkj flîshš bfhl f g LŸsJ. mt óuzkhd eg.»uzziu eh fÿ óuzkhd eguhf V» nwh«.»uzz óuzkhd eg v gj gšntw M rhça fshš V W bfhÿs g ou»wj. eh fÿ ïjid btw«mã ãuha â go V féšiy. mid J ntj ïy»a fs F«MáÇauhd Éah[iu ngh w tšye fshš,»uzz flîshf V f g ou»wh. m î bgh»õ«ntj fëš cÿsj, nk 2015 gft jçrd«7

8 »UZzÇlÄUªJ, mšyj»uzziu V W»UZz T aij m gona TW«mâfhÇfËlÄUªJ nf F«tÊKiw, FU Ól gu«giuæš nf lš vd gl»wj. mj MáÇa Éah[. mt»uzziu KGKj flîshf V W bfh ou»wh. Éah[Ç M Ûf FU ehuj, mtuuzziu KGKj flîshf V»wh. ehujç M Ûf FU ãu«kh, mt»uzziu KGKj flîÿ v W TWtJ k LÄ, f L gl Jgt fëš jiyáwªjt v W«V W bfhÿ»wh. < tu: guk UZz:»UZznu f L gl Jgt fëš Äfîa ªjt. FU gu«giuia V ngh«äf ãu«kh lkhd ïªj bgsâf ïa if F ã nd KGKj flîÿ»uzz ïu»wh v gij M rhça fÿ T aj mo gilæš eh«m a nt L«. mid J ntj ïy»a fsuzziu KGKj flîshf V» wd. M rhça fis V gj v gj òâjšy. x bthutunk VnjD«X mâfhçia V»wh fÿ. go ig bghw jtiu, X MáÇa, gÿë, mšyj jhœ jªijaçläuªj eh«ghl fÿ gæš»nwh«. mt fÿ midtu«ek F FUnt. ãwçläuªj f W bfhÿtnj ekj ïa ifahf«. ekj FHªij gut âš, m gh ï~j v d? v W eh«nf»nwh«, ï~j xu ngdh, nki#, _ F f zho v W jªij e«äl«tw»wh. thœ ifæ Mu«g âš ïuªnj eh«éõa fis nf L m ªJ tu»nwh«. xu ešy bg nwh fÿ j fsila kf nfÿé nf F«nghJ Vkh w kh lh fÿ, rçahd gâiyna TWth fÿ. mnj nghy, M Ûf Éõa fis nghèahd FUÉl«ïUªJ nf fhkš, c ikahd M Ûf FUÉlÄUªJ nf nghkhdhš, ekj m î g FtkhdjhF«. ekj brhªj kd f gidædhš Ô khå f Ka á brœjhš, eh«jtw brœj ÉLnth«. ehk«ekj mdgtk«fiwghlfÿ bfh lit v gjhš, mit v nghj«g Ftk w ÃiyÆnyna ïu F«. eh«gçóuz _ykhd»uzzçläuªj jftšfis bg W, mt iw m gona ãwu F T dhš, eh«twgit mid J«g Ftkhdjhfî«m ÑfÇ f g ljhfî«ïu F«.»UZzÇlÄUªJ, mšyj»uzziu V W»UZz T aij m gona TW«mâfhÇfËlÄUªJ nf F«tÊKiw, FU Ól gu«giuæš nf lš vd gl»wj; Äf áwªj ïªj m î KiwÆid gft ÑijÆš»UZz ághçr brœ»wh. Vt«gu«guh uh j«ïk«uh# õnah ÉJ:, ïªj c dj ÉŠPhd«FU Ól gu«giu _ykhf bgw g L, òåjkhd mur fÿ ï têænyna ïij m ªjh fÿ. (gft Ñij 4.2) ek F bghu jkhd nahf Kiw g j fs«áwªj g oj fsnk K ò mur fshf ïuªâu»wh fÿ. mt fÿ rhjhuzkhdt fÿ mšy, mt fsj M á Äf muikahf ïuªâu»wj. flîë g juhf ïuªj g Ft ij milªj mur fis g ntj âš mnef cjhuz fÿ cÿsd. cjhuzkhf, JUt kfhuh# flîis njo fh o F br wh. m nf fod jt âdhš Mnw khj âš flîis f lh. mt IªJ taj ïsturdhf ïuªjnghây«, jdj Ka áæš mt bt f lh. VbdÅš, mt jdj M Ûf FUthd ehuj KÅtÇ cgnjr fis ã g dh. fh oš JUt kfhuh# Kjš khj âš _ W ehis F xukiw fhœfåfisínk c L thœªjh. mj ãwf MW eh fs F xu Kiw Ú muªâ thœªjh. filáahf mt jdj cÿ_ ir ml» x iw fhèš Ã W jt«òçªjh. ï jifa jt fs F ãwf flîÿ mt K nd neu F ne njh dh. j nghija fè íf âš, ï jifa fodkhd nahf gæ áfÿ ek F njitæšiy. ntj tšye fë mo RtLfis ã g dhš ehk«flîis neu F ne fhzyh«. ïjnt g Ftkhd thœthf«.»uzz cz î Kiw r W fodkhdjhf ïu fyh«, Mdhš ïj Äfî«fodkhdJ mšy. rh ãltây«clywî KiwÆY«áy f L ghlfÿ cÿsd.»uzzu F Ãntjd«brŒa g l czit ãurhjkhf V f nt L«. nky«, jtwhd ghywit ifé L âukz«v D«f L gh o FŸ tu nt L«. M Ûf cz it ts gj fhf ntw áy Ãak fs«cÿsd. JUt kfhuh#id nghy j fhy âš ahu«nahf ij ã g w KoahJ. Mdhš F ã l mo gil ntj Ãak fis ã g dhš, M Ûf cz th»a»uzz cz Éš eh«k nd w«milayh«. vªj msé F eh«k ndw»nwhnkh mnj msé F m ÉY«g Ft«milnth«. ekj ml jãwé v d v W brhšy bjçahj ÉŠPhÅahfnth j Jtthâahfnth khwtjhš v d ãunah#d«? 8 gft jçrd«nk 2015

9 »UZz cz it m ªj xut, ml j ãwé v d? flîÿ ah? M kh v whš v d? flîsl M khé F v d bjhl ò? ngh wt iw Äf Rygkhf TWth. mtdj m î g FtkhdjhF«! Vbd whš, mªj m î, óuz m thd $k ghftj«, gft Ñij M»at ÈUªJ bgw gl»wj. vëikahd»uzz cz î ïjnt»uzz cz î Kiw. ïj Äfî«RygkhdJ. xut ïij V W jdj thœ ifia g Ftkhdjhf kh bfhÿs nt L«. vd F JUt kahuh# jdj flikahd jt âdhš gfthå jçrd ij bgwjš. go g î»ilahj. v dhš ò jf fis go f KoahJ, v W xut Twyh«, ïu f Lnk. ïªj Anu»UZz kah kªâu ij c rç J mt jdj thœ ifia g Ftkhdjhf M» bfhÿsyh«. Anu»UZz, Anu»UZz,»UZz»UZz, Anu Anu/ Anu uhk, Anu uhk, uhk uhk, Anu Anu.»UZz ek F eh ifí«fhjfisí«bfhl JŸsh. ïj _yuzziu m ªJbfhŸs Koíkh v W Ú fÿ M rça glyh«.»uzziu g c rç gjhš eh if ml f eh«f»nwh«. eh F ml»aîl ïju òy fÿ mid J«f L gl» wd. mid J òy fëy«eh if ml Ftnj Äfî«fodkhdjhF«. ïu ãd«, Anu»UZz kah kªâu ij c rç gjhyuzzu F ient âa«brœa g l ãurhj ij c gjhy«mjid ml f Koí«. Juâ Zltrkhf, cy»yÿs x bthutu«òy fë f L gh oš cÿsd. ešynjh mâfhu r âia V f kåj kw»wh. Mdhš mtdj òy fÿ v bf bfšyh«mtid ïg J brš»wnjh, mij FU L jdkhf ã g W»wh. ïijél nky«xu gçjhg Ãiy VJ? Rjªâu«v W eh«jtwhf cçik bfh lhltj K lhÿjd«. eh«midtu«f L gl j g LŸnsh«, Mdhš eh fÿ Rjªâukhdt fÿ v W bguikahf TW»nwh«. ïjnt khia.»uzzç mâfhu«mšyj òy fë mâfhu«ïjid nj ªbjL f ek F óuz Rjªâu«cŸsJ. áwªj ïwâahd mâfhç»uzznu, mt ekj Ãuªju e ikia ÉU«ò»wh. VnjD«X mâfhçia eh«v f nt L«v D«g r âš, V»UZziu V f TlhJ? gft Ñij k W«$k ghftj âèuªj»uzzç bguikfis nf L, Anu»UZz v W mtç bgaiu c rç J, ekj thœit g Ft gl â bfhÿnthkhf. EEE nk 2015 gft jçrd«9

10 x bthu kåjdhy«(f ghf, ï f lhd NœÃiyÆš) vg g gl«k»akhd nfÿé: v jiybag J v d? rªnjhõ«tu«rka âš xut Tl, ï jifa e gyid bgw jh v d ò Âa«brŒnj v W nfÿé vg òtâšiy. Jau fÿ jh F«jUz âš bghjthf k fÿ jkj jiybag J F flîisí«k w étuháfisí«f w«rk Jth fns jéu j jkj flªj fhy brašfns ïj F K»a fhuz«v gij òçªj cz tj mçjhf cÿsj. c ikæš Éâ, clš, ål, fhy«, f kh vd ml fl fhf njh W«fhuz fÿ, cldo fhuz fns jéu _y fhuz«mšy. jiybag J F _y fhuz«v d? mjid Koî brœtj ah? m~j v go brašgl» wj? bjhl ªJ goí fÿ. jiybag J fhuz fÿ jiybag J v whš v d? ïªj nfÿé F eh«gâš bg W É lhš nghj«v W njh wyh«. gâiy m ªjhš k L«nghjhJ, mj fhd Ô Éid m whl thœéy«fil ão jhf nt L«. xu étå jiybag J v gj, mtdj MirfŸ, ïa ifæ brašghl, mtdj flªj fhy brašfÿ (f k«), f k Éid fhd fhy«m»ait k LÄ ïju áy fhuz fsl To ã Å ãida g l á fyhd Ko R. ï fhuz fë Éisîfis T o fê j ã x bthutu«mdgé f nt oa x L bkh j gy fns jiybag J v W m a gl»wj. jiybag J mšyj ÉâÆ go áy gy fis xut mdgé F«bghGJ, mt nk nky«òâa brašfis brœ»wh. mj ešy brayhfî«ïu fyh«, Ôa brayhfî«ïu fyh«. mt dhš mtdila jiybag J v D«Ko R nk nky«tytilªj, flš miyfis nghy Xahj ãu ridfshf étid cubfh L th L» wj. ï ãu ridfs F K»a fhuz«xutå ïja gyåd«v W $y ãuòghj gft Ñij fhd (15.20) jdj bghusiuæš, xu ét bgsâf ïa ifæ ÛJ jdj Mâ f ij bry â f L gl j Ka á gjhy«, mj fhuzkhf njh W«g WjšfshY«ïja gyåd«cuth» wj v W És fkë JŸsh. 10 gft jçrd«nk 2015

11 f k«, braš Éid gy fÿ ekj jiybag ij òçªjbfhÿtj F, f k«, mjhtj gy neh F brašfis g a òçªjz î ï aikahjjhf«. VbdÅš, xutå jiybag J«f khî«, efk«rijí«ngh wjhf«. f k«v whš v d? v W gft ÑijÆš m #&d nf l nfÿé F (gft Ñij 8.3), ój-ghnth gtfnuh É[ f: f k-[«pj:, éth khé #lîliy ts F«brašfŸ, f k«(gy neh F brašfÿ) v W mih f gltjhf gfth $»UZz ÉilaË»wh. Éid Éij jt Éid mw gh v gnj ïj bghu jkhd bghuÿ. f k âid xu Éij F x ãlyh«. x bthu Éijí«v thw Éij f g l áy fhy â F ãwf K Fz fÿ v D«fÆ dhš gªj g LŸs ét fÿ gšntw brašfis brœj ÉisîfËš á» bfhÿ»wh. Kis J cça juz âš fåfÿ ju» wnjh, mjnghy ekj x bthu braè ÉisÉ F«F ã l fhy«cÿsj. m fhy«fêªjã m braiy bghu J j f Éid gy c lh» wj. Mfnt, xut (ešyj, bf lj vd) vªj braiy brœjhy«, mjid brœj eg mj F jfªj gyid, cça ïl âš cça fhy âš mdgé nj Mf nt L«. mªj ÉidahdJ (ï gnkh J gnkh), FW»a fhy âš mnj clèy«mdgé f glyh«, mšyj g gy ãwéfs F ãwf ntnwh clèy«mdgé f glyh«. m~j mtutç braiyí«mj Éisití«bghU J mikí«. ïjnt bgsâf ïa ifæ Ûw Koahj r lkhf«. jiybag J kh w Toa x wh? à rakhf kh wyh«. Mdhš mj FÇa têkiwæid cz ªJ mjid brašgl j nt L«. étå ï irfns mtdila jiybag â F fhuzkhf mik» wd v gjhš,»uzz vªj Éj ây«xu étå jiybag â F neuo fhuzkhf ïu gâšiy. ét jdj ï iria guk òuõ gfthå nritæš <LgL Jtj F khwhf, jdj Raey â fhf JZãunahf«brŒtjhš, mt»uzzç f L gh oš brašglhkš #l ïa ifæ f L gh oš á» bfhÿ»wh. mªj #l ïa ifæ bjhl ãdhš mt bt ntw ïd fëš e ik Ôikfis rªâ» wh. vdnt, étå jiybag J F flîÿ vªj Éj ây«fhuz«mšy, étnd fhuzkhf mik»wh. Mfnt, ïªj bgu«ãu rid F Ô î, gfth $»UZzÇ öa g â bjh oš nrit brœj, gfthå âuehk âl«ruziltnj. ïjid öœikahfî«vëjhd KiwÆY«gÆ á brœj bt bgwtj fhf $y ãuòghj ï fh v D«m»y cyf»uzz g â ïa f âid cuth»íÿsh. mt më j nfh ghlfis e F gæ W jiybag âid kh bfhÿs Koí«. ekj brašfns ekj jiybag ij à zæ gjhš, m brašfis g bjëthf m jš jiy bag ij btštj F cjéahf mikí«. brašfë tiffÿ gft Ñij 4.17ïš gfth $»UZz brašfis f k«(braš), Éf k«(jil brœa g l braš), mf k«(éisîfis V gl jhj braš) vd tif gl J»wh. nk 2015 gft jçrd«11

12 f k«v whš bghjthf všyh brašfisí«f F«. ïu ãd«, ï nf ï brhš ò Âa mtybz«, twik, gšr«, bghushjhu j L ghl, r l ßâahd th FfŸ vd v z w Jau fis mdgé g. mªj Jau fÿ ïªj ãwéænyh, ml jl J tu«ãwéfënyh, mšyj euf nyhf fënyh mdgé f glyh«. ï Éu L tif brašfs F m gh g L, vªjbthu Éisîfisí«(ò ÂaK«ïšiy, ghtk«ïšiy) V gl jhj brašfÿ mf k«brašfis F» wj. ntj rh âu fëš Éâ f g L, gfthdhš mdkâ f g LŸs gy neh F brašfÿ, f k mjhtj ò Âa brašfÿ vd gl» wd. ï jifa ò Âa brašfis òçgt fÿ tu fhy âš ešy ãw ò, mhf, bršt«, ts«, FL«g«, ïyhg«ngh w e gy fis milt. mªj gy fÿ mnj ãwéæyil fyh«, ml jl J tu«ãwéfëyil fyh«, mšyj t f nyhf«ngh w ca nyhf fëyil fyh«. ntj rh âu fëš jil brœa g LŸs ght brašfÿ Éf k«vd gl»wj. ï jifa ght brašfis òçgt fs F j f j lidfÿ th f gl» wj. mt fÿ jhœªj ãw ò, clš Cd«mšyJ vd gl»wj. m~j v go? gfth $»UZzU fhf brœa gl«m ò bjh lhdj ïªj ãçé Ñœ tu» wj. ï F th f gl«ntj th Ffis ne ikahfî«c ikahfî«cÿsj cÿsgo V whš, ïjid Äf vëjhd KiwÆš òçªjzuyh«.»uzzu F f k«ïšiy gçªjiu f gl«brašfÿ (f k«), jil brœa g l brašfÿ (Éf k«) M»a ïu L«ét fs F k Lnk cçajhf«. gfth $»UZz m jifa ò Âa ght fs F m gh g lt.»uzz brœa nt oa brašfÿ v W VJÄšiy, mt brœí«vªj bray«mtiu gªj gl JtJ«ïšiy. ãu«kh, át ngh w njt fÿ, ntj rh âu fÿ, M rhça fÿ, rhj fÿ vd gyuuzziu g a ïªj guk c ikia bjÿs bjëthf És»íŸsd. gfth»uzznu ÑijÆš TW»wh : 12 gft jçrd«nk 2015

13 e nk gh jh â f j a«çõ& nyhnfõ&»šrd eh th j«mth j a«t j Vt r f kå ãujhé kfnd, _îyf fëy«eh brœa nt oa flik VJÄšiy. vd F njitnah, eh mila nt oanjh VJÄšiy. ïuªj«eh Éâ f g l flikfëš <Lg LŸns. (gft Ñij 3.22) j«<ztuhzh«guk«knaztu«v W bjhl», thghéñ Phd-gy- Çah r v W Koí«ZntjhZtju cgãõ â nyhf«(6.7.8)»uzzç th ijfis ã bjhl ªJ Äf ÉÇthf És fkë» wj. $k ghftj â Kjš nyhf«, th[&njtuh»a gfth $»UZznu gil f g l mid â F«_y fhuz«v W mg j«âu jkhf És»íŸsJ. nky«, mnj nyhf âš gfth»uzz, tuh mjhtj óuz Rjªâukhdt v W«t  f gl»wh. mt óuz Rjªâukhdt v whš, mtiu f k Éid gy fÿ gªj gl j Koíkh? à ra«ïšiy. vdnt, gfth $»UZz mšyj ÉZQ k Lnk K Y«Rjªâukhdt, mtiu vªj bray«éisî«gªj gl j KoahJ v gj bjëth» wj. Éida w braiy brœtj v go? gfth»uzz ïu tifahd f k â F«m gh g l óuz c ikahf cÿsh. ét fnsh ght ò Âa fëdhš gªj gl j g LŸsd. ght brašfëdhš Jau fisí«ò Âa brašfëdhš j fhèf ï g fisí«mdgé J tu«ét, mjdhš nk nky«òâa brašfis cuth», bfhoa tiyæš á» bfhÿ»wh. ïu ãd«, ïâèuªj btënaw xu Rygkhd tê c L. f k â F m gh g ltuhd gfthd fhf eh«brašg lhš, ehk«f k ÉidfËÈUªJ ÉLglyh«. ght ò Âa brašfis brœtj F gâyhf, všyh brašfisíuzzu fhf brašgl âdhš, ehk«mtiu ngh nw ÉisîfËdhš ghâ f gl kh nlh«. nky«, Kªija f k ÉidfËÈUªJ«Énkhrd«bgwyh«. a fnuhî a mzdhì a{ #&nahî jjhìa a jg aì bfsªnja j FUZt k -m gz«fªâæ kfnd, vijbašyh«ú brœ» whnah, vijbašyh«ú c» whnah, vijbašyh«ú gil» whnah, vijbašyh«ú bfhl» whnah, vªj jt fisbašyh«ú brœ» whnah, mjid vd F m gzkhf brœthahf. v W gft ÑijÆš (9.27)»UZz e«ik m îw J» wh. ï thw brœa gl«brašfÿ»uzzuhš V f gltjhš, ï brašfs F vªj ÉidfSilahJ. ekj flªj fhy ght ò Âa fë Éisîfis Ô f, gfth»uzz ÑijÆ ïwâæš (18.66) ã tu«m îiuæid th F» wh : [ t-j kh gç a{a kh«vf«õuz«u# ma«th«[ t-ghng nah nkhbæzahä kh õ&r: všyhéjkhd j k fisí«jwªj, v Ål«k Lnk ruzilthahf, c id všyh ght Éisî»UZz g âæš brœa gl«brašfÿ Éidfis cuth fhj brašfshf«. nk 2015 gft jçrd«13

14 fëèuªj«eh ÉLÉ» nw, ga glhnj. fè íf âš thg«e«midtu F«tH f gl«ïªj vëikahd têkiw, gft Ñij k LÄ, $k ghftj«ngh w ïju ntj ïy»a fëy«th f g LŸsJ. $k ghftj âš (6.1.15) Rfnjt nfh thä gßø kahuh#hél«ã tukhw cgnjr«më» wh : nfá nftyah g ah th[&njt-guhazh: mf«j tªâ fh nad ÚAhu«ït gh fu: gfth $»UZzU F KGikahf, öa KiwÆš g â bjh il V W brašgl J«g j fshš k Lnk, NÇa fâ fshš kiwí«gåia nghy, ght brašfis ntnuhl fisaw f Koí«. nky«, mit Û L«Kis J Él thœ ò ïšyhkš brašgl j ïay«. fè íf âš gfth $»UZzÇl«ruzil tj fhd xnu tê mtuila âuehk ij c rç gnj v W ãua ehuôa òuhz âš Tw g LŸsJ: Anu ehk Anu ehk Anu ehikt nfty«fbss eh -nat eh -nat eh -nat fâ m ajh nghè jdk«r ruî«ãiwªj ï fè íf âš, ÉLjiy fhd xnu tê, AÇÆ âuehk ij c rç gnj. ïij jéu ntw fâæšiy, ntw fâæšiy, ntw fâæšiy. nky«, fè-[ªjhuz cgãõ âš (5.6) ãu«knjt ehujçl«, Anu»UZz, Anu»UZz,»UZz»UZz, Anu Anu/ Anu uhk, Anu uhk, uhk uhk, Anu Anu v D«ïªj gâdhw th ijfis bfh l kªâunk fè íf â ght fis vâ J brašgltj fhd ãu ânaf têkiw v W TW»wh. vdnt, ï fè íf â fs f fëèuªj e«ik fh J bfhÿs, ïªj Anu»UZz kªâu âid c rç gij jéu ntw têæšiy. mid J ntj rh âu fis myá MuhŒªjhY«, ïij fh oy«òåjkhd x iw fhz KoahJ. ïjdhš ïªj âuehk c rhldnk jiybag ij kh Wtj fhd áwªj têkiwahf«. EEE âu. $ju $Åth[ jh mt fÿ, nfha«ò öçš j FL«g Jl»UZz g âia gæ á brœjgo, k fëilna $y ãuòghjç ò jf fis bgu«m t Jl ÉÃnah» J tu»wh. gr guhkç ò j fsila gft jçrd«v uš ïjê PhdthŸ gfâæš, ÔÉuthjK«gR bfhiyí«v w jiy ãš gr tij jil r l ij vâ gt fs F áy gâšfÿ e whf ïuªjj. nky«, gr fis v thw guhkç f nt L«, m thw guhkç jè _y«eh«bgw«ga fis g rh âu fÿ v d TW»wJ v gij vl J brh dhš v fs F Äfî«gaDŸsjhf ïu F«. knfz, br id vkj gâš: tu fhy âš Ã ra«btëælnth«.»uzz äiyfis fhz Mir kh khj gft jçrd«ïjêš btëahd $»UZzÇ m òj äiyfëš x whd fhëa e jd«v w muikahd äiyia t z gl fsl th» ïuªô fÿ. ï gfâ FHªijfS F Äfî«ão F«tifÆš ïu gjhš, mt fÿ M t Jl go J k»œ» wd. Mifahš tu«gft jçrd«ïjœfëy«, ïij nghy $»UZzÇ m òj äiyfis t z gl fsl vâ gh» nwh«. nky«, Ô j jy fÿ tuyh iwí«ml j ïjêš MtYl vâ gh»nwh«.».m lhÿ, âubešntè EEE 14 gft jçrd«nk 2015

15 rh jh ïiwtå ngh oahsdh? th»at : b#a»uzz jh áy kj e«ã iffëš, ïiwtd F vâuhd fhça fÿ rh jhdhš brašgl j gltjhf Tw gl» wj. ïiwtid vâ J mªj gjé fhf rh jh òu á brœjh v W«, v Âyl fh étuháfëš áy rh jhå â l â F Jiz nghdh fÿ v W«, áy elãiyæš v d KobtL gj v W bjçahj ïuªjd v W«, gy rh jhid vâ J ïiwtå f L gh onyna ïuªjd v W«Tw gl» wj. ïiwtid vâ f Jªjt fÿ ÄUf fshfî«ngœfshfî«ïu» wd v W«, ïiwtid vâ gjh nt lhkh vd jlkh w âš ïuªjt fÿ kåj fshf ïu gjhfî«, ïiwtå f L gh onyna ïuªjt fÿ njt fshf ïu gjhfî«twt. nky«, ï òéæid k Lnk rh jh j f L gh o FŸ it âu» wj v W«, flîÿ gâæš <LgL» wt fis ïªj rh jh âir âu gî«jl fî«kay«v W«T tu» wd. ï jifa jftšfÿ ïiwtå c dj Ãiy k W«mtuJ c dj r âia g a PhdÄšyh j ikæid btë gl J» wj. ïªj cy»š V gl«ôikfs F Kiwahd j Jt És f«th f ïayhjnghj òida g l f gidahd fijna rh jh vd gl«fu J. ïjid ï f LiuÆš r W fh ngh«. ïiwt r t tšyik gil jt ïiwt r t r âfisí«bg wtuhth ; mtu F rkkhfnth mtiu Él ca thfnth mtu F ngh oahfnth ahu«ïu gâšiy, m thw ïu gj«ïayhj x W. vdntjh, mt x ãèa g, x ãšyhjt v W m a gl»wh. m thw ahnud«flîsl ngh oæl«msé F âw gil jtuhf mšyj ca ªjtuhf ïu ghnuahæ, mªj flîÿ à ra«flîshf ïu f KoahJ v gj mo gil m thf«. jd F xu fhuzäšyhj, jhnd mid â F«fhuzkhf ïu gtnu flîÿ. flîÿ v whš mid ijí«flªj cÿëu gt v W bghuÿ. mtnu [ t fhuz fs F«fhuz«v W ãu«k r«ïij F ãl»wj. ï îy»š ÃfG«mid J ÃfœîfS F«VnjD«xU fhuz«ïu F«. Mdhš flîÿ všyh fhuz fs F«fhuzkhth. e r k jhå ójhå gza nk nahf«iztu«ój U e r ój- njh kkh kh ój-ghtd: ïu ãd«, gil f g lit všyh«v Åš Ãiy bg U féšiy. vdj nahf â I t a ij gh! ehnd všyh cæçd fisí«fh gt v wnghây«, v F«ÃiwªJŸst v wnghây«, eh ïªj ãugšr njh w â xu gfâ mšy, VbdÅš ehnd gil ã _y fhuz«. (gft Ñij 9.5) flîël«gšntw r âfÿ ïu gjhš, vªj xu fhça ijí«mt jhnd ïw» tªj brašòça nt oa mtáa«ïšiy. cjhuzkhf, mt gil f nt L«vd Ãid F«nghnj mtuj r âfÿ m ntiyia Ãiwnt ÉL» wd. ï ãugšr«kgtj«j f L gh oš ïa Ftjhfî«, jdj ÉU g â ngçš ïj jhdhf njh, ïwâæš jdj ÉU g â ngçnyna mêaî«brœ» wj vd gfth $»UZz gft ÑijÆš (9.8) TW»wh. ïiwt Ãid jhny fhça fÿ el F«. ïªj ãu«kh lkhd ãugšr fÿ, mjdÿ ïu F«nfho fz fhd cyf fÿ vd mid Jnk gfth nk 2015 gft jçrd«15

16 všyh ãugšr fs«ïiwt Ãid j kh âu âš njh kiw» wd, mtu F m gh g ljhf vjî«ïu f KoahJ. Ãid j kh âu ânyna njh W» wd, mt Ãid j kh âu âš kiwaî«brœ» wd. vdnt, mtuhš f L gl j Koahkš Ôikfis ïih gt v W ahu«ïu f KoahJ. flîë ïju j ikfÿ flîÿ v gj xu gjé mšy. flîÿ v gt áy To X bll ò el â xu kdjhf nj ªbjL f glgt mšy. flîÿ v w gjéæš vt nt LkhdhY«mkuyh«vd Ãid gj K Y«mg jkhdjhf«. #l j ikfÿ JËí«ïšyhâU gjnt flîë j ikahf«. #l j ikfëèuªj ÉLgLgt flîë ïuh{ía ij milayh«v W Tw gl»wj. m thw ïu ifæš, mªj flîÿ v thw #l j ik F c g ltuhf ïu f Koí«? mid ijí«gil J, fh» w ïiwt, #lîy» f L gh o FŸ JËasî«ïU gâšiy. mtiu f L gl j ToaJ v W vjî«ïšiy, f L gl Jgt v W ahuilahj. vdnt, mt vt ÛJ«nfhg Jl ïu f nt oanj»ilahj. flîÿ fhy â ghâ òfs F c glhjt. ï îy»š thœgt fÿ k Lnk ãw ò, ïw ò v W njh kiw» wd, ïilæš KJik gut ijí«mil» wd. Mdhš ïiwt m go g lt mšy. KJik v gnjh ïayhik v gnjh mtu F»ilahJ. mt v W«ïsikahdt. mt à âakhf thg«òuhz òuõuhf cÿsnghây«, v bw W«ïsikahf (et bastd«) ïu gt v W Tw gl»wj. mt òuhz òuõ, Äfî«gHikahd eg v gjhš, mt j ifæš nfhš it J bfh L el f Toa Kâat mšy. mtç clš [ -á - Mdªj«v W t  f gl» wj. mjhtj óuz m ití«óuz Mdªj ijí«ã âakhf bfh lt ïiwt. mtç r âfÿ msél Koahjit. mt v tifæy«v fhy ây«j Åš FiwÆšyhjt. m go g lt jh flîshfnt ïu f Koí«. vdnt, Vnjh xu rh jh flîis vâ» wh v gj tw l f gidahf«. flîÿ jd F vâuhf xutid gil jh, mt flîis vâ J midtiuí«x W T o òu á brœ»wh v W TWgt fÿ r W áªâ J ghu fÿ! xut òu á brœí«nghj, mtid x W«brŒa ïayhj ifia ãirªj bfh ou f flîÿ x W«âwik ïšyhjt mšynt. ek F J g«tutj V? flîs F ngh oahf rh jh v W ahu«ïšiy. m gobaåš, k fsila Jau â F fhuzkhf ïu gj v d? x bthu étd F«jÅ j ik cÿsj, bfhšr«rjªâuk«cÿsj. ïiwt óuz Rjªâu«bfh lt, mtuj m«r fshd ét fs F á jsî Rjªâu«cŸsJ. flîs«étuháfs«xnu j ikia cilat fÿ, Mdhš mséš ntwhdt fÿ. ïiwt Éò (bgçat ) v W«, étuháfÿ mq (á at fÿ) v W«miH f gl» wd. mjhtj, flîÿ xu flš v whš, étuháfÿ midtu«mªj flè xu JËia ngh wt fÿ. étuháfÿ midtu«flîis ngh W Ãuªju khdt fÿ. ïiwtd F nrit òça nt oa ét fÿ, Rakhf mdgé f ÉU«ò«ntisÆš, fuiz flyhf És F«ïiwt, ït fs bfd jå ïl âid cuth» ït fis m nf md ò» wh. ïiwtnd c dj mdgé ghs, eh«mtuhš mdgé f gl nt oat fÿ. ïjnt ekj c ikahd Ãiy. ïjid kw J Rakhf mdgé f nt L«v w v z«e«äš tªj bghgâny, m jifa v z«jtw vd R o fh Ltj fhfî«, e«ik âu Jtj fhfî«v gl j g l ïlnk ïªj #lîyf«. 16 gft jçrd«nk 2015

17 ïªj #lîyf«gh gj F jå J braš òçtj ngh W njh dhy«, ïªj #l r âæid ïiwtnd ïa F» wh. ïªj òéæš k LÄ ï DKŸs nfho fz fhd nfhÿfÿ k W«nfho fz fhd ãugšr fÿ vd všyh ïl ây«étuháfÿ guéíÿsd. j fë Ra ÉU g fis Ãiwnt bfhÿtâš ïªj étuháfÿ <Lg LŸsjhš, j fë c ikahd Ãiy ïiwtd F nrit brœtj v gij kwªj thœ» wd. våd«, ïiwt vt iwí«m thw kwªj ÉLtJ ïšiy. ét fis Û L«j df nj mih f ÉU«ò«gfth, #l r âæid J g«ãiwªjjhfî«j fhèf khdjhfî«gil JŸsh. #lîy»š eh«j òwtj F ïjnt ïwâ fhuz«. eh«ï îy»š, vªj cliy vl jhy«mj j fhèfkhdnj, vªj k»œ áia bg why«mj j fhèfkhdnj. (ïjf J nky«étu«m a, jiybag J F J ïªj ïjêš btëah»íÿs k bwhu f Liuiaí«go fî«.) vdnt, J g fÿ v gj e«ik âu Jtj fhd j lidna jéu, flîs F vâuhf ÃfH Toait mšy.»uzzçl«ruziltnj khiaia btštj fhd têahf«. khia,»uzzç r â ïªj #lîy»id gfth»uzz, khia v W mih f gl«jdj r âia bfh L ifahÿ» wh. ét fë gšntw Éjkhd Mirfis Ãiwnt w»uzz _ W Fz fis gil JŸsh. ïªj _ W Fz fÿ v w fæwfis bfh L khiaæ _ykhf»uzz mid ijí«f L gl J»wh. _ W Fz fshtd: jnkh Fz«vd gl«m ahik Fz«, un#h Fz«vd gl«ôéu Fz«, k W«[ t Fz«vd gl«rhªj Fz«. ïªj _ W Fz fs«bt ntwhd É»jhrhu âš étuháfë thœnthl ãizªjÿsj. ï«_ W Fz fëš jnkh k W«un#h Fz fëš Ãiy bg wt fÿ kªj ò â cilat fshfî«, j fsila ÉU g fis Ãiwnt Wtâš ÔÉukhdt fshfî«ïu g. ïªj ïu L Fz fëš ghâ f g lt fÿ flîs F cfªj fhça fÿ mšyj ãwu F e ik ju«fhça fis brœâl kh lh fÿ. ït fshš ït fs F«ït fÿ ïu» w rkjha â F«J gnk. bfhšr«[ t Fz«jiybaL F«nghJ e ik ju«fhça fis brœa ÉiH» wd. x bthutu«j jkj ÉU g â go Fz fëš á» khiaædhš tr gl j g LŸsd, ïâš ïiwtå râí«ïšiy, ïiwtdj ngh oahsuj (rh jhdj) râí«ïšiy étå Mirna fhuzkhf mikªjÿsj. khia v gj ïiwtå f L gh oš brašgl«r âna jéu, ïiwtd F ngh oahf brašgl«rh jh mšy. j fë cÿns Vuhskhd #l Mirfis bfh LŸs xut, j DŸns Vuhskhd F igfis it J bfh L, c ikahd j Jt Ãiyfis m ªâlhkš, rh jhå nkš fšby tj«ahnud«xutid rh jh vd F ãltj«cájkhd brašfÿ mšy. ekj J g â F ehnk fhuz«v gij cz ªJ,»UZzÇl«ruzilnthkhf. m thw eh«ruzilªjhš, khia clnd e«iké L Éy»ÉL«. khiaia btštj Äfî«fod«v wnghây«,»uzzçl«ruzilnth mjid vëâš btšyyh«v W gft Ñij (7.14) ek F cwâaë» wj. vdnt, å FH g fÿ VJÄ, k wt ÛJ gê nghlhkš, g â bjh oš <LgLnthkhf. EEE âu. b#a»uzz jhþ, j nghj mbkç fhéš fâ bgh tšyeuhf gâah a t z«,»uzz g âia gæ á brœj tu»wh. nk 2015 gft jçrd«17

18 18 gft jçrd«nk 2015

19

20 kuz ij kwªj kåj fÿ Ãuªjuk w J gkakhd ï îy»š gy thg«fiy g nghâ» wd. Mdhš xutu«rhf«fiy g brhštnjæšiy. kuz«v W x W ïu gijna kwªj É L kåj fÿ thœ» wd. khk d íâzouçl«, vj Äfî«M rça â FÇa Éõa«? v W nf l nghj, âd«âd«ml jt ïw gij gh J«jh rhf kh nl v W x bthu kåju«ãid gnj Äfî«M rçakhd Éõa«v W gâyë jh. kuz ij vâ bfhÿtj v go? ïwâ ah âiu F jah brœtj v go? ïwâ nj î go F«khztÅ âwik tul filáæš el F«nj Éš nrhâ f gl»wj. mªj tul«kgtj«mt v thw go jh, v go j id jhnd nj É F jah brœjh v gj nj Éš mtd F»il F«KoÉš bjçªj ÉL«. ïij nghynt, všyh kåj fs F«ÃfG«nj î ehÿ, mtutç kuz ehshf«. thœ if KGtJ«v bd d brœjhndh mitbašyh«kuz â nghj gçnrhâ f gl«. mt j njf ij ÉL«neu âš gfthid Ãid jhš, mªj nj Éš mt bt WÉ ljhf bghuÿ. mªj fhny r kh«vt ku K th fnytu«a: uahâ [ k ght«ahâ eh a u [«ra: ahuhæd«v id k Lnk v  bfh L cliy É L btënawthdhæ, clndna vdj m nghij F ï nghnj brhšè it nj khiaæ ka f âš kuz ij kwªjÿs kåj fs F kâaë F«kUªJ th»at : âukâ. Ñjh nfhéªj jhì ïa ifia mil»wh. ïâš á J«rªnjf«ïšiy. (gft Ñij 8.5) nky«ml j nyhf âš»uzz nky«tw»wh : a«a«thã ku ght«a# -aªnj fnytu«j«j«vitâ bfsªnja [jh j -ght ghéj: cliy ÉL«nghJ vªj cz î Ãiyia xut v Q» whndh, IaÄ mªj Ãiyiana mt mil» wh. (gft Ñij 8.6) khztå âwik tul filáæš nrhâ f gltij nghy, kåjå nj î kuz âš cuéš tu» wj. 20 gft jçrd«nk 2015

21 xut v thw gfthid miltj v gj«, ïw F«neu âš xutuila kndhãiyahdj mtuj ml j thœit à zæ F«v gj«ïªj ïu L nyhf fëš Tw g LŸsJ. nj Éš njhšé áy mªâk fhy âš g â brœj gfthid milªj Élyh«vd j ò fz F ngh L ÉL»wh fÿ. thoa ky fis gfthd F ahu«m gâ gâšiy. Mdhš tho tj» nghæu F«KJikÆš j fis më fyh«v W â läl»wh fÿ. KJikÆš bghjthf všnyhu F«clš gyådkilªj ÉL«, fhjfÿ nf fhj, f fs«rçtu gh fhj, vy«òfs«g fs«gyådkilªj ÉL«. ï thwhf mid J cw òfs«x JiH f kw J ÉL«nghJ v thw xut ehk b#g«brœa Koí«? v thw g â bjh L brœa Koí«? áy Ô j jy fëš ïwªjhš gfthid milayh«v gij m ªJ bfh L, tajhd ãwf ÉUªjhtd âš br W m nf cæiu É L gfthid milayh«vd â l«ô Lth fÿ. Mdhš ït fëš bgu«ghyhndh â l«ãiwntwtj F K ng ïwªj ÉLth fÿ; ntw áy g âa w brštªj fÿ ÉUªjhtd âš ål th» Foí«òFth fÿ. Mdhš nehædhš ghâ f gl«nghj cwéd fÿ ošèæèu F«kU JtkidÆš nr J it âa«gh F«nghJ, m nf ïwªj ÉLt. ïsikænyna g â bjh o F tukhw eh«k fis mih F«nghJ, mt fÿ, go f nt L«, ntiy njl nt L«, âukz«brœa nt L«, FHªijfis bgw nt L«, ãwf mt fë go ò, âukz«... v W g oaiy thá g, mj Ú L bfh nl nghf«. thœ if KGtJ«ï thw ïu gt fÿ mªâk fhy ây«mijna bjhl»wh fÿ. g â F neu«ïšiy v W TWgt fis vkuh#u«neu«brhšyhkš bfh L br W ÉLth. thœ if KGtJ«bjhiy fh á gh jt fs F ïwâ f l ây«mjnt njit gl»wj. vij eh«mâfkhf brœ»wnkh mjjh ïw F«jUthÆš ÃidÉ F tu«. xu Kiw K«igÆš X ïuæš Ãiya âš g j fÿ ò jf ÉÃnahf«brŒJ bfh ouªjh fÿ. m nghj Ég J ne ªJ xu TÈ bjhêyhë gy j fha«g L ïw F«ÃiyÆš ïuªjh. g j fÿ mtiu xut j thœehÿ KGtJ«v jifa cz îfis ts» wnduh mjnt kuz neu âš ÃidÉ F tu«.»uzzçl«md ò«mirahš Anu»UZz v W brhšykhw gykiw nt od. Mdhš mtndh mjid òw fâ J É L, Õo yhnth, Õo yhnth (Õo bfhl fns ) vd Jo J Jo J T É L ïwªj nghdh. thœ if KGtJ«Õo ão jtu F ïwâæy«õojh njitahf g lj, ÃidÉ F«tªjJ;»UZz ÃidÉ F tuéšiy. mjhtj, fs f g l M khédhš kuz neu âš»uzziu Ãid jš v gj mrh âakhdjhf«. ïw ã J g«m ªj Fynrfu Mœth ïw ò v gj á fyhd neu«. v nghj nt LkhdhY«mªj neu«xutuj thœéš tuyh«. gßø kfhuh#hé F VG ehÿfëš ïw f ngh»nwh«v gj bjçªjj. mªj xu thu fhy âš $k ghftj ij Rfnjt _y«nf L mt gfthid milªjh. Mdhš rhjhuz kåj fshš v nghj kuz«neu«v W brhšy Koíkh? mªj neu âš»uzziu âahå f Koíkh? Äfî«fod«jh. ïij eh«midtu«m tj nf Fynrfu Mœth KFªj khiyæš ghl»wh : UZz tôa-ghj-g f# gš#uhªj«m iat nk ÉõJ khd[-uh#-a«[; uhz- uahz-[kna fg-thj-ã ij: f lhtnuhjd-ébjs kuz«fj nj vdjuik»uzznu! ïªj Bznk vdj kdkh»a m d«j fë jhkiu j Lfis ngh w âutofis g bfhÿs L«. ïw F«jUthÆš vdj bjh ilæš fh W«, ã jk«, rëí«nk 2015 gft jçrd«21

22 mil J bfhÿs«. m nghj c fis v dhš v thw Ãid f Koí«? (KFªj-khy njh âu«33) ïªj nyhf ij $y ãuòghj gy ïl fëš nk nfhÿ fh o ek F m îiu T ÆU»wh. gy Kiw g#idahf gho fh odh. eh«eykhf ïu F«nghnj neu ij åzh fhkš, fhy tªj fjit j L«tiu fh âu fhkš, ehk b#g«brœa nt L«. ršrykhd kdij tèíw â»uzziu âahd«brœa it f nt oaj mtáa«. g L ó áahf khw nt Lbk W ÔÉukhf ÉU«ò«f«gË ó á, xnu thœéš g L ó áahf kh w g L ÉL»wJ. mjnghynt, ehuzziu thœ if KGtJ«ïilawhJ âahå nghkhæ, ï thœé ïwâæš mtiu eh«miltj cwâ vd $y ãuòghj TW»wh. g j fÿ f W bfhl j rhf«fiy g Åu L kfh#d fëš (g j fÿ) xutuhd ÕZk j flikia g brœjh. m«ò gl ifæš ÄFªj clš ntjidia mdgé jnghj«j kdij»uzzç âutofëš rk ã jh.»uzzç c juî go íâzou kfhuh#hé F uh#úâia g m îiufÿ th»dh. ãwf,»uzziu òfœªj ÉZQ [A u ehk njh âu ij gho j njf ij Jwªjh. ÕZk, $y ãuòghj ngh w öa g j fÿ thœtj v go, ïw gj v go v gij ek F fh odh fÿ. bgçahœthu«ï fiyia ã tu«ghru â _ykhf ek F f W ju»wh. J òilahiu miltbjšyh«nrh Él nj Jizahtbu nw x ãnydh»y«ã id milªnj. Mid F Ú mu brœjikahš vœ ò v id tªj eèí«nghj m nfj«eh c id Ãid f kh nl. m nghij F ï nghnj brhšè it nj mu f jutiz gÿëahnd Mœthiu ã g ehk«, ahid F«mUŸ ghé j gfth ÛJ e«ã if bfh L, bjhl ªJ âdk«anu»uzz kah kªâu âid b#g«brœa nt L«. g j fÿ brœí«á jsî g âiaí«gfth ÃidÉš it âu gh. xut ÔÉu g jdhf thg«g r âš, mt jdj kuz juthæš, gfthid kwªjhy«gfthd»uzz mtid kw f kh lh, j id mªj g jd F ÃidîgL â ÉLth. m#häsd F ïu lh«rªj g«bfhl jh, guj kahuh#d F kh rßu ây«ãidî ïu F«go brœjh, ahidahd fn#ªâud F K ãwéæš brœj ãuh jidfÿ mid ijí«ãidîgl âdh. vdnt, thœ if KGtJ«c ikahd cÿs njhl g â bjh L brœj g jd F bt à ra«. clš tèik, ïsik ïu F«nghJ, m nghij F ï nghnj brhšè it ngh«. EEE âukâ. Ñjh nfhéªj jhì, ntÿ efu ij rh ªjt ; j fztul j nghj khahóçš tá J tu»wh. thœehÿ KGtJ«jdJ mur flikia brœjgo g â bjh oš <Lg ouªj ÕZk,»UZziu jçá jgona njf ij Jwªjh. 22 gft jçrd«nk 2015

23 mid J ntj fisí«bjhf j $y Éah[njt, mt bjëthd rhuh«r ij $k ghftj â tot âš ek F th»íÿsh. ntj ïy»a«vd«ku â fåªj gh«v W mih f gl«ïªj $k ghftj«ntj Phd â Äfî«óuzkhd mâfhuó tkhd És fkhf«. ïj 18,000 Þnyhf fÿ 12 fh l fshf ÉǪJŸsd. m»y cyf»uzz g â ïa f â Þjhgf M rhçauhd bjœt âu m.r. g ântjhªj RthÄ ãuòghj jkj Mœªj òyikahy«g â kakhd Ka áfshy«ï iwa eilkiw F V w jkj ÉÇthd És fîiufsl g â ur_ L«$k ghftj âid eåd cy» F th» ngugfhu«brœjÿsh. mtuj m òjkhd gil ã xu RU f ij ï F gft jçrd thrf fs F bjhl ªJ th» tu»nwh«. ïj óuz gyid bgw $y ãuòghjç $k ghftj ij ï Jl ïiz J ftdkhf go f nt oaj Äfî«mtáa«. ïªj ïjêš: _ wh«fh l«, v lh«m âaha«br w ïjêš ÉJu, ik nuaçl«g gy JiwfŸ bjhl ghd gšntw nfÿéfis nf lij f nlh«. mt fhd gâšfis ïªj ïjêèuªj fhzyh«. Fkhu r«ãujha«ik nua T dh : óu t«r ij nr ªj Ú fÿ c fÿ K ndh fis nghynt guk òuõ gfthål«neuoahf g W bfh ou gjhš gfthd F«öa g j fs F«nrit brœí«jfâíilatuhf ïu»ö fÿ. c fÿ nfÿéfshš vd F gfthå Ãidî mâfç»wj. mšyšgl«kåj r_f â F mukuªjhd $k ghftj ij eh ï nghj c fs F Tw ngh»nw. ïj rdfhâ Fkhu fs F gfth [ f õzuhš neuoahf ngr g ljhf«. ïâš gfth th[&njtiu g a m òjkhd c ikfÿ ml»íÿsd. Ú l fhy â F K ò, rd Fkhuiu jiyikahf bfh l ÇÎfŸ, f if eâ têahf, ca ªj»uf fëèuªj ãugšr â mo js â F ãuahâ jd. m F gfth th[&njtç ÉÇt fkhd gfth [ f õzç ghj fky fëš j«eidªj #lhko gl ÉGªJ tz»d. mt m rka«, gfth th[&njtç Ûjhd Mœªj âahd âš ïuªjh, ehf f Åa ešy fztiu mila ÉU«ã mtiu áwªj KiwÆš têghl brœj bfh ouªjd. gfthå c dj äiyfis m ªâUªj rdfhâ KÅt fÿ, KG m òld«ghr JlD«, ïåikahd uhf âš mtuj òfœ ghod. m bghgj gfth [ f õz jkj MÆu fz fhd ca âa jiyfë nkš cÿs ãufhá F«f fëèuªj xëia gu g Jt»dh, nky«ïja â m ahik ïuis mf W«$k ghftj ij rd FkhuU F fuizíl cgnjr«brœjh. ã ò rd Fkhu j«äl«nfÿéfÿ nf l [h ahad KÅtU F mij És»dh, [h ahad khkåt, vdj M Ûf FUthd guhru KÅtU F«ãUA gâ F«mªj Kj ik òuhz ij cÿsthnw És»aUËdh. guhru KÅt, òy âa KÅtÇ m îiu go mij vd F m òl cgnjá jh. Ú fÿ vdj m îiufis ÉRthr Jl ã g Wgtuhf ïu gjhš eh nf lij c fs F ÉtÇ»nw. nk 2015 gft jçrd«23

24 ãu«khé ãw ò mij bjhl ªJ ãu«knjt v thw ãwébal jh v gij ik nua És f bjhl»dh. ï ãugšr â xu gfâ ãusa ÚÇš _œ»æuªj rka âš f nghjfõhæ ÉZQ k L«jÅahf, jkj gh«ò gl ifahd mdªjç nkš raå âuªjh. mtuila clèš všyh étuháfs«j fsj N Rk clšfsl XŒbtL jd. fhy r âahš ïa f gl«étuháfÿ mt fsj gy neh F fuk fis bjhl ªJ ÉU â brœj bfhÿtj fhf btëæš tªjbghgj, gfth jkj c dj clš ÚyÃwkhf ïu gij f lh. gfthå ftd«gâ f g L, bgsâf un#h Fz âdhš»s áô l g l gil ò gfthå ehã fky âèuªj btëtªjj. všyh étuháfë f k fis cÿsl»a m gil ò jhkiu bkh o tot ij V wj. gfthå gfth ÉZQÉ ehãæèuªj ãu«kh njh Wjš. 24 gft jçrd«nk 2015 guk ÉU g jhš, mj NÇaid nghš mid ijí«xëkakh»ajl, guªj ãusa Úiuí«t w brœjj. m ãugšr jhkiu FŸ gfth ÉZQ jhkhfnt gukh khthf òfªjh. ï thw #l ïa if Fz fshš mj fuîw brœa g lnghj, ta«ò vd mih f gl«ãu«kh ãwªjh. ãu«khé âahd«jhkiuæèuªj ãwªj ãu«kh, m jhkiuæš ïuªjnghây«mtuhš cyif fhz ïayéšiy. vdnt, mt É btë KGtijí«R ty«tªjh. ï thw jkj f fis eh òwk«âu ò«bghgj, eh F jiyfis mt bg wh. mtuhš jhkiuianah gil ignah j idnah KGikahf òçªjbfhÿs KoaÉšiy. m ahikæèuªj ãu«knjt, jh ah, v»uªj mªj jhkiu Kis jj, mj _ ykhdj ÚU FŸ ïu fyhnkh v W áªâ jthw jhkiu j o têahf ÑÊw» ÉZQÉ ehã F mu»š br wh. våd«, mtuhš jhkiu j o ntiu f Lão f KoaÉšiy. ï thw njoanghj ÉZQÉ fu âyÿs à âa r fuk«kuz â F x ghd ga ij étuháfë kdâš c g â brœtjkhd Kothd fhy ij milªjh. mj ãwf, ÉU«ãa neh f ij mila Koahjjhš j«muhœ áia ÃW â bfh l mt jhkiuæ c á F âu«ã tªjh. všyh cz áfisí«f L gl âa mt j«kdij guk òuõ ÛJ gâa brœjh. mtç üw M LfË KoÉš âahd«ó âahdnghj njitahd m it ÉU â brœj bfh lh. mj gadhf, bguka á brœj«k d ïj F K ahiu fhz ïayéšiynah, mªj guk òuõ gfthid j«ïja âš mtuhš fhz KoªjJ. ÉZQ jçrd«m fh áæš ÚÇ nkš xu ãu«kh lkhd jhkiu ngh w bt bk ij nrõ ehf â clš ïu gijí«mâš guk òuõ jåahf raå âu gijí«ãu«knjt f lh. m NœÃiy KGtJ«nrõ ehf â gl ij my fç F«ïu âd fë xë fâ fshš ãufhr gl j g ouªjj. m ãufhr«m ãunjr fë ïuis KGikahf mf aj. gfthå c dj clè fhªâ, gts kiyæ mhif x âuªjj. mtuj kšrÿ

25 Ãw Mil, rha fhy thd â ãufhrkhd Ãw ij nghèuªjj. ïu âd fshš my fç f g ouªj mtuj»ßl«, kiy c áæš cÿs j f«nghèuªjj. K J fshy«ïu âd fshy«jsá ïiyfshy«ky khiyfshy«my fç f g ouªj gfthå ãu«kh lkhd cly«fu fs«fhšfs«, Ú åœ áfs«ky fs«ãu«ãa kiyæ njh w ij x âuªjj. gfthå mhf ïa if vêiy ÄŠáa mâ m òjkhf ïuªjj. Ús ây«mfy ây«mst wjhf ïuªj mtuj c dj clš nkš, k âa, Ñœ M»a _ W»uf mik ò fisí«m»uä J bfh ouªjj. ã d, gfth jdj Äf mh»a ghj fky fis fh oauëdh. mit, bgsâf fs fk w g â bjh odhš mila gl«r khd fs bfšyh«_y ãw ãlkhf«. F ly fshš my fç f g ouªj mtuj âukfkhdj mtuj _ F k W«òUt fë mhfhy«mtuj cjlfëèuªj btë gl«ãufhr jhy«mh»a ò difahy«ä f ï g_ Ltjhf mikªâuªjj. mtuj kh ò $t [«v D«F ahy«mst w kâ òila X Mu jhy«my fç f g ouªjj. rªjd kukhdj gy gh«òfshš _l g ou gjnghš ewkzä f mtuj c dj clš mdªj njtç gy gl fshš _l g ouªjj. xukiy áy rka fëš rk âu ÚÇš _œ»»l gij nghynt gfthd«áy rka fëš ãusa ÚÇš _œ»»l»wh. ï thwhf gfthid gh j ãu«k njt mªj guk òuõ gfthid AÇ vd òçªj bfh lh. mtuj kh ã nkèuªj ky khiy ïåa ntj fhd fshš mtuj bguikfis gho Äf mhfl âfœªjijí«mt f lh. gfth AÇ [&j rd r fu jhš e F v lh«m âaha â gfâfÿ (1) Fkhu r«ãujha«(1 9) g â bjh o fhd jfâ ghftj«nf gj fhd jfâ (2) ãu«khé ãw ò (10 15) f nghjfõhæ ÉZQ (3) ãu«khé âahd«(16 22) ãu«khé njlš (4) ÉZQ jçrd«(23 33) ïa ifia ÄŠR«m òj mhf ghjfh f g ouªjh. NÇa, rªâu, fh W, beu ò KjÈaitfshšTl mtiu mqf KoaÉšiy. gfth ÉZQÉ ehãæyÿs VÇiaí«, jhkiuiaí«k LÄ ãusa Úiuí«cy J«fh iwí«mfha ijí«tl mt f lh. ã d un#h Fz âdhš ö oél g l ãu«knjt gil ig brœa Mtš bfh lh. áuzo F«kndhght â F V wtêæš jkj gâthd ãuh jidfis mt brœa Jt»dh. m ãuh jidfis ml j ïjêš fhzyh«. F ò: xut un#h Fz âš ïuªjhy«vªj Ka áiaí«bt fukhf Ko gj FÇa xnu tê, gfthål«jšrkilªj mtiu ãuh â gnj MF«. EEE âu. tdkhè nfhghy jh mt fÿ, ï fh rh ãš ÉUªjhtd âš eilbgw«ghftj ca fšéia gæ wt ; ï fh F«gnfhzisÆ nkyhsuhf bjh L òçªj tu»wh. nk 2015 gft jçrd«25

26 gfth»uzz nfht jd kiyia ö Fjš tiugl«: É#a nfhéªj jhþ ( m gh, m gh, Cnu ÉHh nfhy«ó LŸsJ, v d Énrõ«?»UZz jdj jªij eªj kfhuh#hél«nf lh. kih F mâgâahf És F«ïªâu njtid tz Ftj fhf eh fÿ jah brœj bfh LŸnsh«, v W jªij gâyë jh. kwehÿ, m gh, m gh,»uzz Û L«jdJ jªijia mq»dh. m gh, ek F kih bfhl f nt oaj ïªâu njtå flik. eh«ï nf kiy F mu»yÿs fh L gfâæš tá» nwh«. mjdhš ïªâud F gâyhf ïªj nfht jd kiyia têglnthkhf. eªj kfhuh#hî«mjid V W bfhÿs, ïªâu ói# F gâyhf, Ma fÿ midtu«nfht jd ói# F V ghl brœa bjhl»d. gy ju g l czîfisí«ïå òfisí«kiynghy FÉ jd ; ghš, jæ, bt bzœ, beœ k W«gG j gh fs F Fiwnt ïšiy. 26 gft jçrd«nk 2015 ãuhkz fÿ ntj kªâu fis Xâd. Ma fÿ midtu«j fsj gr fÿ, vujfÿ k W«f WfSl nfht jd kiyia ty«tªjd. âobu W xu bgça cut«njh, ehnd nfht jd«v W T, mid J czîfisí«c bfh lj.»uzz c gl midtu«égªj tz»d, ã d midtu«ãurhj«v wd.

27 ï brœâia ïªâu nfÿé g lnghj nfhg âdhš btf lh. v d ijça«ïuªjhš ïªj Ma fÿ vdj têgh il ÃW âé L ïªj kiyia têglt? ah ïªj»uzz? cldoahf ïªâu jdj nrtf fshd nkf fis mih J, ÉUªjhtd â ÛJ ehrfhu kihia bghêí«go f lisæ lh. ÉUªjhtd â ÛJ fh nkf«toaj, Ä dšfÿ bj jd, ïo KH f«fhjfis ãsªjj. kih bfh l Mu«ã jj, btÿs«bgu bfl jj, fl«fë fh dhš ÄUf fÿ mid J«eL f bjhl»d. FËÇY«kiHÆY«j jë j midtu«nfhéªjål«xod.»uzz!»uzz! v fis fh gh W! nk 2015 gft jçrd«27

28 »UZz nfht jd kiyæ mu»š br W, xu fhshid ö FtJngh W nfht jd kiyæid jdj ïlj ifæ R L ÉuÈš vëjhf ca âdh. k fÿ midtiuí«j jkj gr fÿ k W«f WfSl kiyæ moæš jšrkilí«go T dh. M rçakilªj ïªâu bjhl ªJ kihia bghêªjh. ÉUªjhtdtháfnsh r W«fy fä»uzziu m òl jçá jgo gá. jhf«, k W«cw f âid kwªj, mtuj òfih gho bfh ouªjd. xu thu«fêªj ã d,»uzznu KGKj flîÿ v gij cz ªj ïªâu kihia ÃW âdh. NÇa ãufhrkhf fh áaë f, midtiuí«ål âu«ò«go»uzz nf L bfh lh.»uzz kiyia ÑnH it f, mtuj bg nwh fÿ mtiu m òl mutiz J bfh ld. njt fÿ thåèuªj ky khç bghêªjd. 28 gft jçrd«nk 2015

29 jdj Ãiyia Ãid J Äfî«bt» jiy FŪj ïªâu, Ruã gré _ykhf»uzzçl«k Å J mus«go nt odh. ãu«knjtç f lis go ïªâu»uzzu F mãnõf«brœjh. Iuhtj«jdJ MW J«ã iffis bfh L f if Úiu bghêa Ruãnah jdj öa ghèdhš»uzziu Úuh oaj. Kªija ãuâfis KGikahf bg l nk 2015 gft jçrd«29

30 30 gft jçrd«nk 2015

31 F w fis jl fî«f L gl jî«m LnjhW«cy»š bgukséyhd gz«bryî brœa gl»wj. våd«, ï«ka áfisí«û F w fë v  if mâfç J tu»wj. áfhnfh nghä JiwÆ jftš bjhl ò mâfhçahd nlé nkhèíl elªj ã tu«ciuahlèš, f L gl j KoahjJnghy njh W«F w fs F $y ãuòghj Éa f j f msé F vëjhdj«eilkiw F rh âakhdjkhd Ô it K it» wh. (br w ïjê bjhl á) nkhè: brštªjdhd xut flîis miltij fh oy«, x lf«x W Cá Jthu â têahf òfªj btëtutj vëj v W xu» Jt ghbkhê c L. mj go, mbkç fh k W«nkšehLfË bršt«mt fsila M Ûf ts á F jilahf cÿsj v W Ú fÿ v Q»Ö fsh? $y ãuòghj : M«. Äf mâfkhd bršt«xu jilna. gft ÑijÆš (2.44)»UZz TW»wh : nghifzt a- u[ jhdh«jahgàuj-nrj[h«at[hah Äfh ò â: [khbjs e ÉÔanj thœ if trâfÿ Äf mâfkhf«nghj eh«flîis kw»nwh«. vdnt, Äf mâfkhd bršt«flîis m tâš ek F jilahf És F»wJ. ViHahšjh flîis m a Koí«v w â lt lkhd Éâ vjî«ïšiy; ïu ãd«, msé F mâfkhf bršt«gil jt, mjid nky«mâf gl Jtânyna fu jhf ïu gh v gjhš, M Ûf nghjidfis òçªjbfhÿtj mtd F áukkhf ïu F«. nkhè: mbkç fhéy Jt kj ij rh ªjt fÿ ï fu J fis MjÇ»wh fÿ. kj â F kj«m Ûf e«ã iffëš Äf mâfkhd É âahr«vjî«ïu gjhf vd F bjçaéšiy. $y ãuòghj : M«. všyh kj fë rhuh«rk«x nw. vªj kj ij ã g dhy«flîis òçªj bfh L mtçl«m ò bry j nt Lbk gnj v fÿ bfhÿif. Ú fÿ» Jtuh? TlhJ. Ú fÿ v fis nghš Mf nt L«v W eh fÿ brhšyéšiy.» JtuhdhY«K ÈkhdhY«ïªJthdhY«flîis òça Ka á J, mtçl«m ò bry J fÿ v gnj v fsj nt LnfhŸ. nkhè: eh j fël«tªjÿsj fhd _y fhuz ij Ãidñ l ÉU«ò»nw. F w fis Fiw gj F jh fÿ v fs F v d Mnyhrid Tw Koí«? jh fÿ TWtJ nghš, flîis br wiltnj KjyhtJ«Kj ikahdjkhd tê v gij eh x ò bfhÿ»nw. mâš v Éj rªnjfk«ïu f KoahJ. Mdhš F w kd gh ik bgu» tutij Fiw gj F cldoahf eh fÿ brœa ToaJ VjhtJ c lh? $y ãuòghj : M«. eh ngr Mu«ã jnghj F ã lgo, eh fÿ flîë âuehk âid Ñ jd«brœj ãurhj«éãnah» f Ú fÿ trâfÿ brœj ju nt L«. m nghj k fëilna ãuä f j f khwjš V gl«. eh ïªâahéèuªj jåahf tªnj. ï nghj v id ã g Wgt fÿ gy ïu»wh fÿ. eh brœjj v d? mt fis c fhu brœj Anu»UZz kªâu ij c rhld«brœa brh nd. mj ã á J ãurhj«éãnah» nj. ïij k fëilna bgça mséš brœa Koíkhdhš, rkjha«kgtây«ïåa kh w«v gl«. ï~j c ik. nkhè: ïªj â l ij trâ Ä ft fÿ thg«gfâæš Mu«ã f ÉU«òå fsh, ViHfŸ tá F«ïl âyh? nk 2015 gft jçrd«31

32 $y ãuòghj : m go eh fÿ É âahr«ghuh Ltâšiy. všyh tifahdt fs«vëâš tªj nr ªJ [ Ñ jd«brœa trâahf ïu f nt L«. ViHfS nf ga njit, gz fhu fs F njitæšiy v w tiuaiw vjîäšiy. všyhunk gçr jkila nt L«. ViHfËl«k Lnk F w kd gh ik cÿsj v W v Q»Ö fsh? nkhè: ïšiy. Mdhš, ïªj â l«trâ Ä ft fÿ thg«gfâfis Él ViHfŸ thg«ïl fëš el j g lhš mâfkhd ešéisî, mâfkhd r_f xuik ghl V gl TLnkh v W nf f ÉU«ãnd. $y ãuòghj : v fÿ it âa«m Ûf ßâÆš nehœthœ g ou gt fs fhf V g lj. xutid nehœ jh F«nghJ, mt ViHah gz fhudh v W gh gâšiy. ïutu«xnu ku JtkidÆš nr f gl»wh fÿ. ViHí«gz fhud«tªj nghtj F V wh nghy trâahd ïl âš ku Jtkid mik f gl»wj. mj nghynt, [ Ñ jd«brœtj fhd ïlk«midtu«tªj nghtj F trâahd ïl âš ïu f nt L«. ïâš áukbk dbt whš, gz fhu jh ešy Mnuh»akhf ïu gjhf v Q»wh. c ikæš všyhiuí«él mtnd mâfkhœ nehœ Õo âu gt. nghä mâfhç v w KiwÆš, ViH, gz fhu M»a ïugh ikaçlk«f w«brœí«kd gh ik c L v gij Ú fÿ m å fÿ. Mifahš, v fÿ Ñ jd Kiw midtu F«cÇaJ. xut ViHah, gz fhudh v w É âahr«ghuh lhkš, midtç ïja ijí«ïj öœik gl J»wJ. F w kd gh if Ãuªjukhf kh Wtj fhd xnu tê, F wthëæ ïjakd gh ik kh WtjhF«. gy âul fÿ gy Kiw ifj brœa g L áiwæš mil f gltij Ú fÿ m å fÿ. âuodhš áiw F nghf nt Lbk gj mt fs F bjçªjhy«, mt fë ïja«mr jkhf ïu gjhš, âul«ã gªj â F Msh»wh fÿ. vdnt, F w«òçgt fë ïja ij öœik gl jhkš, r l ij k L«ÔÉukhf mkš brœtjhš F w fis jl f KoahJ. âuld«bfhiyahëí«r l ij m ªjt fns; våd«, mt fÿ fl«f w fis bjhl ªJ brœ»wh fÿ. mj F fhuz«mt fë öœika w ïja«. vdnt, eh fÿ ïja ij gçr j gl j Ka á»nwh«. m nghj #lîy» všyh bjhšiyfs«ô f gl«. nkhè: mj Äfî«fodkhd fhça«, Iah. $y ãuòghj : mj fodkhdjšy. midtiuí«mihí fÿ. thu fÿ, Anu»UZz v w Ñ jd«brœí fÿ, Ãiwa ãurhj«rh ãl fÿ v W mihí fÿ. ïâš v d fzl«? ïij eh fÿ v fÿ ika fëš brœj tu»nwh«, k fs«tu»wh fÿ. Mdhš, v fël«gz«äf Fiwthf ïu gjhš, áw msényna [ Ñ jd«brœa Ko»wJ. eh fÿ x bthutiuí«mih»nwh«. ehsiléš k fÿ v fÿ ika fs F tªj g j fsh»wh fÿ. murh f«v fs F bgukséš trâfÿ brœj jukhdhš, eh fÿ ïªj ïa f ij msé ÉÇîgL j TL«. ãu rid Äfî«bgÇaJ. ïšyhéoš, v d brœtj v w nfÿé njáa mséš f LiufËš V vg g gl»wj? vªj ehfçf ehl«f w fÿ Ãfœtij ÉU«òtâšiy. ï~j c ik. Mdhš mij v go jl gbj W jiyt fs F bjçaéšiy. 32 gft jçrd«nk 2015

33 v fÿ ng ir mt fÿ nf gjhf ïuªjhš, eh fÿ mj F Éil TW»nwh«. F w«v Ãfœ»wJ? VbdÅš, k fÿ flîis g a v z«ïšyhkš ïu»wh fÿ. ïj F v d brœayh«? Anu»UZz kªâu ij Ñ jd«brœj ãurhj«bgw fÿ. c fs F ÉU gkhdhš ïªj [ Ñ jd Kiwia Ú fÿ nk bfhÿsyh«. ïšyhéoš, á a mséyhtj eh fÿ ïij bjhl ªJ el Jnth«. v fsj Ãiy ViH it âa xut á a mséš ku Jt bjhêš el Jtij ngh wjhf«. trâfÿ brœj ju g lhš mtu«xu bgça ku Jtkid it J el j TL«. à thf ij el J«bghW ò murh f âl«cÿsj. mt fÿ v fÿ Mnyhridia V W, [ Ñ jd Kiwia nk bfh lhš F w ãu rid Ô ªJ ÉL«. nkhè: gçr j Má thj T l fis Ãfœ J«gy» Jt mik ò fÿ mbkç fhéš cÿsd. mit V gydë féšiy? mit V ïja ij R j gl jéšiy? $y ãuòghj : kd«é L brhštjhdhš, c ikahd» Jt xutiu Tl fh gj fodkhf ïu»wj.» Jt fÿ v W brhšè bfhÿgt fÿ igãë f lis go el gâšiy. bfhšyhâu ghahf v gj igãë g J f lisfëš x W. Mdhš grit bfh W mj khär ij c zhj» Jt v»u»wh? kj ij eilkiwæš ã g Wgt fÿ flîë âuehk ij Ñ jd«brœj ãurhj ÉÃnahf«brŒjhš gy»il F«. vdj Ól fÿ kj nfh ghlfë go el gj F gæ WÉ f g LŸsd. vdnt, mt fÿ flîë âuehk ij Ñ jd«brœtây«, k wt fÿ brœtây«é âahr«cÿsj. mt fÿ bgauséš x ò bfhÿs g lt fÿ mšy. âuehk â gçr j gl J«r âia mt fÿ gæ á brœj bg U»wh fÿ. nkhè: Iah, xu á a t l âyÿs nghjf fs«g j fs«kj nfh ghlfis fil ão jhy«, tu«ò nfh oyÿst fÿ Éy» br W bjhšiyfis ÉisÉ gj Ãiyikia fodkh F»wjšyth? cjhuzkhf,» Jt kj ij nghš Anu»UZz ïa fk«äf bgça mséš ÉÇtil»wbj W it J bfhÿnth«. ïa f â všiy nfh oyÿst fÿ, j fë Ól fÿ v W brhšè bfh L, c ikæš j fÿ nfh ghlfis ã g whkš nghdhš j fs F mjdhš áuk fÿ V glyhkšyth? $y ãuòghj : mªj rh âa TW ïu fnt ïu F«. Mdhš eh brhštbjšyh«ú fÿ c ikahd» Jtuhf elªjbfhÿshé lhš, c fÿ ãu rhu«ga juhj. eh fÿ kj nfh ghlfis f o òl fil ão gjhš, v fÿ ãu rhu«flîÿ cz it gu òtâš bt ailªj, F w fis Ú Ftâš Ã rakhf cjî«. nkhè: Iah, v fs fhf jh fÿ neu«xj»aj F e bjçé J bfhÿ»nw. ekj ng á xè gâî ehlhit vdj nkyâfhçfë ftd â F bfh L tu»nw. mjdhš gy V glbk W e«ò»nw. $y ãuòghj : Ä f e. EEE bfsoa itzzt ehÿfh o (nk 1, 2015 Kjš #& 15, 2015 tiu) nk 1, btÿë, $ #ahdªj ãuò kiwî ehÿ 3, PhÆW, euá«k rj já, gfth euá«k njh a ehÿ (khiy tiu Éuj«) 4, â fÿ, $ khjntªâu òç, $ $Ãth[ M rhça njh a ehÿ 9, rå, $ ïuhkhdªj uha kiwî ehÿ 14, ÉahH, mgu Vfhjá Éuj«, kwehÿ Éuj«Ko F«neu«: 05:53 10:05 15, btÿë, $y ÉUªjhtd jh[ jht njh a ehÿ 28, ÉahH, $ gynjt É ahóõz kiwî ehÿ 29, btÿë, gh lt à #y Vfhjá Éuj«, kwehÿ Éuj«Ko F«neu«: 05:51 10:05 31, PhÆW, ghåah o álh jï c rt«#& 2, br thœ, òç $ #fªehj ehd ah âiu 3, òj, $ Îahkhdªj ãuò kiwî ehÿ 7, PhÆW, $ t nu tu g oj njh a ehÿ 12, btÿë, $ $th[ g oj kiwî ehÿ, nah»å Vfhjá Éuj«, kwehÿ Éuj«Ko F«neu«: 07:22 10:07 (jähf â ika gfâahd âu áia mo gilahf it J fz»l g LŸsJ, Vfhjá Éuj ij Ko gj fhd neu«k w ïl fëš r W ntwgl«.) nk 2015 gft jçrd«33

34 jähf âyÿs ï fh nfhæšfÿ XN b#œef AîÌ fhyå, myre j«nuhl, MtygŸË (mšrš), XN , , Ä dšrš: iskconhosur.tn@gmail.com F«gnfhz«56/49, brsuhzouh bgça bju, F«gnfhz« Ä dšrš: vanamali.gopal.jps@pamho.net nfhak ö $ #fªehj nfhæš, Anu»UZz Ãy«, 100 mo Ãô Ñ«nuhL, CIT fšÿç vâ òw«, nfhak ö (0422) , /13. Ä dšrš: bhakti.vinoda. swami@pamho.net, br id Anu»UZz Ãy«, g ântjhªj RthÄ rhiy,»h F fl fiu rhiy, nrhê fešÿ mšrš, m fiu, br id (044) /22/23, , Ä dšrš: iskconchennai@gmail.com, mytyf KftÇ: òj v 23, Kjš bkæ nuhl, nf.ã. ef, milah, br id (044) Ä dšrš: iskconoffice@gmail.com bgu«ó, br id 7C, thr bju, bgu«ó, br id Ä dšrš: jgd@pamho.net òj nfh il 640, tl F 3tJ bju, òj nfh il / Ä dšrš: iskconpudukkottai@gmail.com nry«anu»uzz Ãy«, fu ó, nry« (0427) , , Ä dšrš: iskcon.salem@pamho.net. âubešntè 10B, âutdªjòu«nuhl, t zhu ng il uî lhdh mu»š, âubešntè (0462) Ä dšrš: iskcon.tirunelveli@pamho.net. Jiwô 38/2, khuâ ef, Jiwô , Ä dšrš: rukmiha.jps@pamho.net. ntÿ Anu»UZz Ãy«, 5/459, Ä dš ef, bghœif nkh ^ mšrš, Ékhd Ãiya«mU»š, ntÿ (0416) , Ä dšrš: akinchan_bvks97@rediffmail.com ehf nfhæš 418, KP nuhl, ehf nfhæš Ä dšrš: iskcon.kanyakumari@gmail.com kjiu 12/37. kâefu«bkæ nuhl, kjiu (0452) Ä dšrš: iskcon.madurai@pamho.net âu ghiy, kjiu $»UZz gyuh«nfhæš, ahjt M fÿ fšÿç mu»š, âu ghiy, kjiu Ä dšrš: iskcontiruppallai@gmail.com $u f«, âu á Anu»UZz Ãy«, 107, m«kh k lg«rhiy, $u f« (0431) gh o nrç ãsh v :2B, Kjš js«, 7MtJ»uh fh d,»uzz ef bkæ nuhl,»uzz ef, gh o nrç Ä dšrš: sarvananda2003@yahoo.com á a (ehka lh) ika fÿ mu ò nfh il 13, FHªijntšòu«, 4tJ bju, âu RÊ nuhl, mu ò nfh il Ä dšrš: venudhari@pamho.net. Mu 31/1, ïªâuh ef, fkš âukz k lg«mu»š, Mu f% 9/1, br Fªjhòu«Kjš FW F bju, M.M.fh«s, ôåa gh f ol«, f z gšbghuÿ m fho vâçš, f% Ä dšrš: iskconkarur@gmail.com fhntç g od«10/75, jh«[ ng il, fhntç g od« , »UZz»Ç 2/53A, ïu lhtj FW F bju, nfh-m gnuo fhyå,»uzz»ç j kòç 2J, m ghî ef, ãÿisah nfhæš bju, Ûdh á ehuhaz kahš mu»š, j kòç âut zhkiy 953, 3tJ bju, bj wš ef, nt» fhš, âut zhkiy Ä dšrš: iskcontiruvannamalai@gmail.com nj få nfh il»uzz gyuhk Mya«, Anu»UZz nuhl, m br o bkæ nuhl, nj få nfh il. ehk fš ï fh ehka lh ika«, $ bršt«ãshrh khoæš, euá«k nfhæš vâçš, nfh il, ehk fš , beœntè nfhfy f z nfhæš tshf«, j r rhiy, t l«-25, beœntè , kiwkiyef 2/7, ój jhœth bju, ïizî - 1, kiwkiyef, br id , Ä dšrš: sri.giridhari.bvks@pamho.net. cy» ïju gfâfëyÿs nfhæšfis m a, mu»yÿs ï fh ika fis mqfyh«, mšyj v w ïiza js âš fhzyh«. ïju r r f Ãfœ áfÿ ïþfh nfhæšfëèuªj bjhiyéèu F«m g fë e ik fhf, thuhªâu r r f Ãfœ áfÿ Ñœ f l ïl fëš eilbgw» wd. F«gnfhz«gFâÆš: vyä r f ghisa«, ; F jhy«, ; bky ^, nfhak ö gfâæš: médhá, ; <nuhl, ; C o, ; fî l«ghisa«, ; FÅaK ö, ; nfhitòö, ; áv«á ku Jt fšÿç mu»š, ; á fhešÿ, ; br fhèa g ef, ; nru khef, ; brsçghisa«, ; oév (TVS) ef, ; bl ^š (r â nuhl), ; âukuf ó o, ; ÚÈnfhz«ghisa«, ; ÕsnkL, fšÿç ef, ; ÕsnkL, ghy ef, ; uh«ef, ; Éáaš bju, br id gfâæš: mnrh ef, ; m zh ef nk F, ; Mto, ; Ñœf lis, ; nf.nf.ef, ; jh«gu«nk F, ; âahfuha ef, ; bgu fs ö, ; ngh%, ; Kf ng»h F, ; nk F kh«gy«, ; nts nrç, nry«gfâæš: bguk} nuhl, ; tyirô, ; nk nrç, $u f«/ âu á gfâæš: nf.nf.ef, ; beh áa«, ; bgçafil åâ, ; bgš (BHEL) FoÆU ò, ; k z rešÿ, ; yhšfo, gft jçrd«nk 2015

35

36

Microsoft Word - PRESS RELEASE

Microsoft Word - PRESS RELEASE md òe j.trªjuhnjé, v«.v., v«.v., v«.ãš., mur nj ÎfŸ, br id 600 006. bgwe brœâ MÁça, e.f.v.255472 255472/v.2/2016 ehÿ : 10.05.201.05.2017 mœah / m«ikp, bghuÿ : nkšãiy bghj nj Î, kh 2017 nj Î KoÎ btëæl glîÿs

Chi tiết hơn

neu«:2.30 kâ nkšãiy Kjyh«M L fâjéaš kâ bg :90 khâç édh jhÿ gfâ-i mid J édh fs F«éilaë fî«. rçahd éilia nj ªbjL J vg

neu«:2.30 kâ nkšãiy Kjyh«M L fâjéaš   kâ bg :90 khâç édh jhÿ gfâ-i mid J édh fs F«éilaë fî«. rçahd éilia nj ªbjL J vg neu«:2.30 kâ nkšãiy Kjyh«M L fâjéaš kâ bg :90 khâç édh jhÿ gfâ-i mid J édh fs F«éilaë fî«. rçahd éilia nj ªbjL J vgjî«. 1. 2x3 tçiríila xu mâæš cÿs cw òfë v â if (m) 5 (M) 2 (Ï) 3 (

Chi tiết hơn

Type - I nj Î gâfs fhd ifnal - kh 2019 HANDBOOK ON EXAMINATION DUTIES & RESPONSIBILITIES MARCH 2019 mur nj ÎfŸ Ïa ff«fšÿç rhiy br id

Type - I nj Î gâfs fhd ifnal - kh 2019 HANDBOOK ON EXAMINATION DUTIES & RESPONSIBILITIES MARCH 2019 mur nj ÎfŸ Ïa ff«fšÿç rhiy br id Type - I nj Î gâfs fhd ifnal - kh 2019 HANDBOOK ON EXAMINATION DUTIES & RESPONSIBILITIES MARCH 2019 mur nj ÎfŸ Ïa ff«fšÿç rhiy br id 600 006. CHAPTER- II édh jhÿ f L fh ghs fë flikfÿ II. édh jhÿ f L fh

Chi tiết hơn

nkšãiy Kjyh«M L fz F gâéaš (bjhê ÃçÎ) khâç édh jhÿ neu«: 2½ kâ kâ bg : 90 gfâ - I 15 x 1 = 15 mid J édh fs F«éilaë fî«. rçahd éili

nkšãiy Kjyh«M L fz F gâéaš (bjhê ÃçÎ) khâç édh jhÿ neu«: 2½ kâ   kâ bg : 90 gfâ - I 15 x 1 = 15 mid J édh fs F«éilaë fî«. rçahd éili nkšãiy Kjyh«M L fz F gâéaš (bjhê ÃçÎ) khâç édh jhÿ neu«: 2½ kâ kâ bg : 90 gfâ - I 15 x 1 = 15 mid J édh fs F«éilaë fî«. rçahd éilia nj ªbjL J vgjî«. 1. Ïu il gâî j ik go x bthu elto ifí«-------- j ik bfh

Chi tiết hơn

jäœehl gÿë fšé Ïa Feç braškiwfÿ, br id e.f.v / v«/ Ï2 / ehÿ: bghuÿ : gÿë fšé k Âa vçr  Jiw mik rf  2015 M«M L fhd

jäœehl gÿë fšé Ïa Feç braškiwfÿ, br id e.f.v / v«/ Ï2 / ehÿ: bghuÿ : gÿë fšé k Âa vçr  Jiw mik rf  2015 M«M L fhd jäœehl gÿë fšé Ïa Feç braškiwfÿ, br id 600 006. e.f.v. 056870 / v«/ Ï2 / 2015. ehÿ: 05.10.2015. bghuÿ : gÿë fšé k Âa vçr  Jiw mik rf  2015 M«M L fhd njáa mséyhd vçr  nrä ò éê òz Î Xéa ngh ofÿ el Jjš

Chi tiết hơn

Pre-adoc Gal Exp Tamil.indd

Pre-adoc Gal Exp Tamil.indd nfy Ì v ÞãuÞ khzt ifnal njtid T ãl! ehÿ eh f jiu neh» r jä L T ã nl ; mt jkj gçr j g tj âèuªj vd F brébfhl jh. r Ñj«: beònfhãnah v w É btë Ãiya ij t z«ô lî«. f l âš cÿs t z«ô o ïufáa brœâia f Lão fî«.

Chi tiết hơn

Type - I nj Î gâfs fhd ifnal - kh 2019 HANDBOOK ON EXAMINATION DUTIES & RESPONSIBILITIES MARCH 2019 mur nj ÎfŸ Ïa ff«fšÿç rhiy br id

Type - I nj Î gâfs fhd ifnal - kh 2019 HANDBOOK ON EXAMINATION DUTIES & RESPONSIBILITIES MARCH 2019 mur nj ÎfŸ Ïa ff«fšÿç rhiy br id Type - I nj Î gâfs fhd ifnal - kh 2019 HANDBOOK ON EXAMINATION DUTIES & RESPONSIBILITIES MARCH 2019 mur nj ÎfŸ Ïa ff«fšÿç rhiy br id 600 006. CHAPTER- III tê jl myty fs fhd m ÎiufŸ III. tê jl myty fs fhd

Chi tiết hơn

jäœehl mur gâahsª k W ãªthf ÓªÂU j Jiw mur mytyª gæ Á ãiya, gthårhfª Ïsãiy cjéahsª / cjéahsªfs fhd 41 gâ eh fÿ bfh l RU f g l mo gil gæ Á 36-

jäœehl mur gâahsª k W ãªthf ÓªÂU j Jiw mur mytyª gæ Á ãiya, gthårhfª Ïsãiy cjéahsª / cjéahsªfs fhd 41 gâ eh fÿ bfh l RU f g l mo gil gæ Á 36- jäœehl mur gâahsª k W ãªthf ÓªÂU j Jiw mur mytyª gæ Á ãiya, gthårhfª-638 451. Ïsãiy cjéahsª / cjéahsªfs fhd 41 gâ eh fÿ bfh l RU f g l mo gil gæ Á 36-tJ mâ njªî KoÎfŸ (gæ Á fhy 7.2.2019 Kjš 26.3.2019 -

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DGE CHEMISTRY TM +1 NS

Microsoft Word - DGE CHEMISTRY  TM +1 NS mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id-6 nkšãiy nj Î Kjyh«M L kh -09 ntâæaš éil F òfÿ (òâa ghl  l«) F ò-. Úy«mšyJ fu ò ikædhš vgj g LŸs éilfÿ k Lnk kâ ÕL brœa gl nt L«.. gfâ I š bfhl f g LŸs eh F éilfëš äfî«v òila

Chi tiết hơn

ww.padasalai.o md òe ww.padasalai.org Kidt.Á.cõhuhâ, v«.v ì., Ã.v., Ãv.o., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id

ww.padasalai.o md òe   ww.padasalai.org Kidt.Á.cõhuhâ, v«.v ì., Ã.v., Ãv.o., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id md òe g rg Kidt.Á.cõhuhâ, v«.v ì., Ã.v., Ãv.o., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id - 600 006. g rg g rg Iah/m«ikp, g rg g rg g rg g rg g rg g rg g rg g rg bgwe brœâ MÁça, mid J Clf fÿ. e.f.v. 077171/v 1 /2019 ehÿ.

Chi tiết hơn

Instructions to Candidates 1. Candidates should apply only through online in the District Recruitment Bureau s website é z gjhuªfÿ www

Instructions to Candidates 1. Candidates should apply only through online in the District Recruitment Bureau s website   é z gjhuªfÿ www Instructions to Candidates 1. Candidates should apply only through online in the District Recruitment Bureau s website www.drbsvg.net. é z gjhuªfÿ www.drbsvg.net. v w Ïizajs _y«ïizatê k Lnk é z à f nt

Chi tiết hơn

Ward Delimitation Anxx 2D Tamil

Ward Delimitation Anxx 2D Tamil kht l  bga : nry«ng%uh Áæ bga : bfh fzhòu«t.v. ng%uh Áæ bga 011 fz bfl ò go k fÿ bjhif ã zæ f g l bkh j th Lfë v â if FoæU ò f ll fë bkh j v â if xu th o ruhrç k fÿ bjhif fy«(3) / fy«() xu th o ruhrç

Chi tiết hơn

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id br l«g /m nlhg 2014 v.v.vš.á. Jiz nj btgâa jå nj t fs F kâ bg rh jœ éãnahf«, kwt ly F é z à jš k W«kh /V uš 2015 v.v.

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id br l«g /m nlhg 2014 v.v.vš.á. Jiz nj btgâa jå nj t fs F kâ bg rh jœ éãnahf«, kwt ly F é z à jš k W«kh /V uš 2015 v.v. mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id 600 006 br l«g /m nlhg 2014 v.v.vš.á. Jiz nj btgâa jå nj t fs F kâ bg rh jœ éãnahf«, kwt ly F é z à jš k W«kh /V uš 2015 v.v.v.á. bghj nj Î F jå nj t fÿ é z à jš F j brœâ F ò br

Chi tiết hơn

HOW TO APPLY THROUGH ONLINE Ïiza têna é z à gj v go. Instructions to Candidates 1. Candidates should apply only through online in the District Recruit

HOW TO APPLY THROUGH ONLINE Ïiza têna é z à gj v go. Instructions to Candidates 1. Candidates should apply only through online in the District Recruit HOW TO APPLY THROUGH ONLINE Ïiza têna é z à gj v go. Instructions to Candidates 1. Candidates should apply only through online in the District Recruitment Bureau s website www.drbtiruppur.net. é z gjhu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tamilnadu counseling Tamil Guidence

Microsoft Word - tamilnadu counseling Tamil Guidence jäœehl bgh æaš nr if -2019 F gâî brœí«kiw jäœehl bgh æaš nr if-2019 (TNEA-2019) KGikahf Ïiza tê é z g gâthfî«k W«Ïiza tê fyªjhœî nr ifahfî«mikí«. é z g  fhd jftšfis gâî brœjš, gâî brœtj fhd gz ij bry

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DECLARATION Instruction in TAMIL SSLC

Microsoft Word - DECLARATION Instruction in TAMIL SSLC mur nj ÎfŸ Ïa Fe mt fë braškiwfÿ, br id - 600 006 K åiy : F.njtuh#, v«.v., v«.v., Ïa Fe e.f.v. 033238/Ã1/2013 ehÿ :.08.2013 bghuÿ : mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id- 6 - Ïilãiy gÿë él ò rh jœ bghj nj Î kh /V uš

Chi tiết hơn

THE TAMIL NADU STATE APEX COOPERATIVE BANK LTD

THE TAMIL NADU STATE APEX COOPERATIVE BANK LTD jäœehl khãy jiyik T LwÎ t» è., br id 600 001. (éiuî gz gçt jid nrit - IMPS IMMEDIATE PAYMENT SERVICES) 1. IMPS v whš v d? és f F ò: éiuî gz gçt jid nrit (IMPS) v gj t»fs F Ïilna 24 X 7 mo gilæš tho ifahsªfÿ

Chi tiết hơn

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id kh /V uš 2019 Ïilãiy, nkšãiy Kjyh«M L k W«nkšãiy Ïu lh«m L bghj nj ÎfS fhd nj Î fhy m ltiz, nj Î fhy neu«k W«nj Î Ko

mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id kh /V uš 2019 Ïilãiy, nkšãiy Kjyh«M L k W«nkšãiy Ïu lh«m L bghj nj ÎfS fhd nj Î fhy m ltiz, nj Î fhy neu«k W«nj Î Ko mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id-600 006. kh /V uš 2019 Ïilãiy, nkšãiy Kjyh«M L k W«nkšãiy Ïu lh«m L bghj nj ÎfS fhd nj Î fhy m ltiz, nj Î fhy neu«k W«nj Î KoÎfŸ btëæl gl«ehÿ M»ait F j brœâ F ò murhiz (ãiy) v.118,

Chi tiết hơn

INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS é z gjhu fs fhd m ÎiufŸ 1. Candidates should apply only through online in the District Recruitment Bureau s website www

INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS é z gjhu fs fhd m ÎiufŸ 1. Candidates should apply only through online in the District Recruitment Bureau s website www INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS é z gjhu fs fhd m ÎiufŸ 1. Candidates should apply only through online in the District Recruitment Bureau s website www.drbkarur.net. é z gjhu fÿ www.drbkarur.net v w Ïizajs«_y«Ïizatê

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

nkšãiy Kjyh«M L cæçaš khâç édh jhÿ neu«: 2 ½ kâ neu«bkh j kâ bg fÿ : 70 cæç jhtuéaš kâ bg : 35 gfâ - I mid J édh fs F«éilaë fî«. r

nkšãiy Kjyh«M L cæçaš khâç édh jhÿ   neu«: 2 ½ kâ neu«bkh j kâ bg fÿ : 70 cæç jhtuéaš kâ bg : 35 gfâ - I mid J édh fs F«éilaë fî«. r nkšãiy Kjyh«M L cæçaš khâç édh jhÿ neu«: 2 ½ kâ neu«bkh j kâ bg fÿ : 70 cæç jhtuéaš kâ bg : 35 gfâ - I mid J édh fs F«éilaë fî«. rçahd éilia nj ªbjL J vgjf :- 1 x 8 = 8 1. tifgh o mo gil myf vj? a) tifghl

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

k fsit nj jš Â.K.f nj jš m if Áw ò m«r fÿ: 1. jäœeh oyÿs k Âa mur mytyf fÿ mid J«jäênyna brašgl j f tifæš Ïiz M Á bkhêahf (co-official language

k fsit nj jš Â.K.f nj jš m if Áw ò m«r fÿ: 1. jäœeh oyÿs k Âa mur mytyf fÿ mid J«jäênyna brašgl j f tifæš Ïiz M Á bkhêahf (co-official language k fsit nj jš - 2019 Â.K.f nj jš m if Áw ò m«r fÿ: 1. jäœeh oyÿs k Âa mur mytyf fÿ mid J«jäênyna brašgl j f tifæš Ïiz M Á bkhêahf (co-official language) jäih m Ñfç f njitahd r l ÂU j fÿ brœa gl«. 2. ntsh

Chi tiết hơn

khzt fs F têfh Ljš F òfÿ (fs MŒths étç fî«) 1. Ï édh jhëš eh gj (40) édh fÿ cÿsd. 2. c fs F Ï nj it Ko f 60 ãäl fÿ cÿsd. 3. Ïa wtiu mid J édh fs F «éilaë fî«. 4. x bthu édhé F«eh F (1, 2, 3, 4) éilfÿ ÑnH

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

687 ^dz c / ix j (s> /f~~v4 Cyy~iiÆ^ <_^ ia J j M-<f e tx - f( L. A^ ~ (VIUUI&L j 0 '" v 'V ^_A_jU-e^/> é í Cx^yicu^j^Ár U^X-Ciy^ <^"M_ jtjj Oi^L^Xo O

687 ^dz c / ix j (s> /f~~v4 Cyy~iiÆ^ <_^ ia J j M-<f e tx - f( L. A^ ~ (VIUUI&L j 0 ' v 'V ^_A_jU-e^/> é í Cx^yicu^j^Ár U^X-Ciy^ <^M_ jtjj Oi^L^Xo O 687 dzc x j (> f~~v4 C~Æ _ j Mf e tx f( L. ~ (VUU&L j 0 '" v 'V jue> é í CxcjÁr UXC "M_ jtjj OLXo O v trw LCínrU í VÍjrtrtT' (4>fl V Le m \j L U Á C L C j > tjá H * djotltí C cx_ O* «X U T o í fd L t t

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

md òe ÂU.F.njtuh#, v«.v., v«.v., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id bgwe brœâ MÁça Iah / m«ikp, e.f.v /Ã1/2014 ehÿ : bghuÿ : mur nj

md òe ÂU.F.njtuh#, v«.v., v«.v., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id bgwe brœâ MÁça Iah / m«ikp, e.f.v /Ã1/2014 ehÿ : bghuÿ : mur nj md òe ÂU.F.njtuh#, v«.v., v«.v., mur nj ÎfŸ Ïa Fe, br id - 600 006. bgwe brœâ MÁça Iah / m«ikp, e.f.v. 050792 /Ã1/2014 ehÿ : 16.12.2014 bghuÿ : mur nj ÎfŸ Ïa ff«, br id-6 br l«g / m nlhg 2014 - Ïilãiy

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG THCS TAÂN BÌNH

TRÖÔØNG THCS TAÂN BÌNH ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ - TOÁN 8 NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1: Bài 1: Giải các phương trình sau a) (3x 1)(x 5) = (3x 1)(x + 4) b) x 3x 1 x 5 4 3 6 x 1 x x x x c) Bài : Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm a)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TNPSC GROUP I MAIN - QUESTION PAPER ANALYSIS WITH MARKS

Microsoft Word - TNPSC GROUP I MAIN - QUESTION PAPER ANALYSIS WITH MARKS TNPSC GROUP I MAIN 07 SAMPLE QUESTIONS REFLECTIONS PAPER I SIA Test Series Questions Test Series S. No. TEST BATCH NO. Questions including Mock Test with Question No. TNPSC Group I Main 07 Questions Marks.

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

nkåiy Ïu lh«m L ntâæaš khâç édh jhÿ - III neu«: 2.30 kâ kâ bg : 70 F ò :- njitahd Ïl fëš gl fis tiuªj, rk ghlfis vgjf. ÃçÎ - I F ò:- (i) mid J édh fs

nkåiy Ïu lh«m L ntâæaš khâç édh jhÿ - III neu«: 2.30 kâ kâ bg : 70 F ò :- njitahd Ïl fëš gl fis tiuªj, rk ghlfis vgjf. ÃçÎ - I F ò:- (i) mid J édh fs nkåiy Ïu lh«m L ntâæaš khâç édh jhÿ - III neu«: 2.30 kâ kâ bg : 70 F ò :- njitahd Ïl fëš gl fis tiuªj, rk ghlfis vgjf. ÃçÎ - I F ò:- (i) mid J édh fs F«éilaë fî«. [15x1=15] 1. H 3 PO 3 xu Áwªj xl F«fhuâahf

Chi tiết hơn