Microsoft Word - Quy dinh trinh bay Seminar 2018.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Quy dinh trinh bay Seminar 2018.doc"

Bản ghi

1 HÌNH THÖÙC TRÌNH BAØY SEMINAR SEMINAR phaûi ñöôïc trình baøy, roõ raøng, maïch laïc, saïch seõ, coù ñaùnh soá trang, ñaùnh soá hình veõ, ñoà thò. Baøi noäp goàm 2 file Word vaø PowerPoint. 1. Soaïn thaûo vaên baûn: SEMINAR söû duïng chöõ VNI-Times côõ chöõ 13 cuûa heä soaïn thaûo Winword hoaëc töông ñöông; ñònh daïng trang A4, maät ñoä bình thöôøng, khoâng ñöôïc neùn hoaëc daõn khoaûng caùch giöõa caùc chöõ, daõn doøng ñaët ôû cheá ñoä 1.5 Lines, leà treân 3.5 cm, leà döôùi 3 cm, leà traùi 3.5 cm, leà phaûi 2 cm. Soá trang ñöôïc ñaùnh ôû giöõa, phía dưới moãi trang. 2. Baûng bieåu, hình veõ: Moïi hình vẽ, baûng bieåu laáy töø caùc nguoàn khaùc phaûi ñöôïc trích daãn ñaày ñuû ngay dưới hình vẽ, bảng biểu. Nguoàn ñöôïc trích daãn phaûi ñöôïc lieät keâ chính xaùc trong danh muïc Taøi lieäu tham khaûo. Ñaàu ñeà cuûa baûng bieåu ghi phía treân baûng, ñaàu ñeà cuûa hình veõ ghi phía döôùi hình. 3. Vieát taét: Khoâng laïm duïng vieäc vieát taét trong SEMINAR. Chæ vieát taét nhöõng töø, cuïm töø hoaëc thuaät ngöõ ñöôïc söû duïng nhieàu laàn trong SEMINAR. Neáu caàn vieát taét nhöõng töø thuaät ngöõ, teân caùc cô quan, toå chöùc thì ñöôïc vieát taét sau laàn vieát thöù nhaát coù keøm theo chöõ vieát taét trong ngoaëc ñôn. 4. Taøi lieäu tham khaûo vaø caùch trích daãn: Moïi tham khaûo khaùc phaûi ñöôïc trích daãn vaø chæ roõ nguoàn trong danh muïc Taøi lieäu tham khaûo cuûa baøi SEMINAR. Neáu khoâng coù ñieàu kieän tieáp caän ñöôïc moät taøi lieäu goác maø phaûi trích daãn thoâng qua moät taøi lieäu khaùc thì phaûi neâu roõ caùch trích daãn naøy, ñoàng thôøi taøi lieäu goác ñoù khoâng ñöôïc lieät keâ trong muïc Taøi lieäu tham khaûo. Taøi lieäu tham khaûo ñöôïc lieät keâ theo thöù töï Taøi lieäu tham khaûo tieáng Vieät, Taøi lieäu tham khaûo tieáng Anh vaø cuoái cuøng laø taøi lieäu Internet. 5. Ñaët teân file vaø noäp baøi. File baùo caùo seminar ít nhaát coù 2 file Word vaø Powerpoint. File Word vaø PowerPoint ñaët teân gioáng nhau theo hình thöùc: T2_SHDV_TV101_456_N1 Coù nghóa: Baøi cuûa lôùp Thöù 2 moân Sinh hoïc Ñoäng vaät, hoïc phoøng Töôøng Vi 101, tieát 4,5,6, nhoùm 1. Sau ñoù cho caùc file Word vaø Power point (Coù theå coù caùc file phim, neân coù 1 ñeán 2 file phim minh hoïa) vaøo moät Folder vaø ghi vaøo ñóa CD. Noäp ñóa CD vaøo ñuùng thôøi gian quy ñònh. Noäp treã 1 ngaøy tröø 0.5 ñieåm/ caû nhoùm. Löu yù: Nhoùm baùo caùo ñeán tröôùc, chuaån bò lau saïch baûng, maùy tính trình chieáu, phaán, khaên lau, nöôùc uoáng cho giaùo vieân. Vaøo ngaøy Baùo caùo, nhoùm In file Powerpoint trình chieáu (toái ña khoâng quaù 40 slides) ra coù ñính keøm danh saùch cuûa nhoùm (Phuï luïc 2, 3) ñeå GV chaám ñieåm. Nhoùm naøo khoâng coù danh saùch ñính keøm, tröø 0.5 ñieåm/ caû nhoùm. Thôøi gian baùo caùo toái ña cho 1 nhoùm laø 30 phuùt. 1

2 5. Caùch trình baøy noäi dung file baùo caùo. Phuï luïc 1: MAÃU BÌA FILE WORD TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP HOÀ CHÍ MINH KHOA KHOA HOÏC MOÂN HOÏC: SINH HOÏC ÑOÄNG VAÄT BAØI THUYEÁT TRÌNH NHOÙM 8 GVHD: TS. Nguyeãn Höõu Trí 2

3 Phuï luïc 2: BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ MÖÙC ÑOÄ THAM GIA CUÛA CAÙC THAØNH VIEÂN TRONG NHOÙM STT Hoï vaø teân MSSV Lôùp Ñaùnh giaù 1 Ñoaøn Thò Haø DH09TY 100% 2 Nguyeãn Thò Kim DH09DY 60% 3 Nguyeãn Thò Thuûy Toaøn DH09TY Traàn Thò Vöông DH09TY 100% 5 Ñaëng Theá Thuøy DH09TA 0% 6 Leâ Tieân Troïng DH09CN 0% 7 Nguyeãn Thò Thuùy DH09TY 40% 8 Phaïm Thò Trang DH09TY 100% 3

4 Phuï luïc 3: BAÛNG LIEÄT KEÂ NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC ÑAÕ LAØM CUÛA CAÙC THAØNH VIEÂN TRONG NHOÙM STT Hoï vaø teân Ghi chuù 1 Ñoaøn Thò Haø Nhoùm tröôûng, toång hôïp caùc baøi 2 Nguyeãn Thò Kim Caùc hình thöùc hoâ haáp, göûi baøi chaäm 3 Nguyeãn Thò Thuûy Toaøn Ñaùnh maùy, göûi baøi, baùo caùo 4 Traàn Thò Vöông Trao ñoåi khí 5 Ñaëng Theá Thuøy Khoâng lieân laïc ñöôïc 6 Leâ Tieân Troïng Khoâng tham gia 7 Nguyeãn Thò Thuùy Ñieàu hoøa hoâ haáp, vaéng maët trong 2 laàn hoïp nhoùm 8 Phaïm Thò Trang Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hoâ haáp 4

5 Phụ lục 4: MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC Trang 1 - Giôùi thieäu chung veà heä hoâ haáp Caùc hình thöùc hoâ haáp 2.1. Beà maët hoâ haáp Mang OÁng khí Phoåi Ñoái vôùi löôõng cö Ñoái vôùi chim Ñoái vôùi ngöôøi Phaàn daãn khí Phaàn hoâ haáp Söï trao ñoåi khí 3.1. Söï trao ñoåi khí ôû phoåi Söï trao ñoåi khí ôû moâ Söï ñieàu hoøa hoâ haáp 4.1.Caùc trung khu hoâ haáp Trung khu ôû tuûy soáng Trung khu ôû haønh tuûy vaø caàu Varol Söï ñieàu hoøa theå dòch Vai troø cuûa thaàn kinh pheá vò Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hoâ haáp Taøi lieäu tham khaûo