À*ÓÍ*l>lÉÍ* ßÅldxÉ Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* JÍ*vßõÁ* OÁ*<â $#JØx ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xévà*ðjmål ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* ÁxëP

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "À*ÓÍ*l>lÉÍ* ßÅldxÉ Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* JÍ*vßõÁ* OÁ*<â $#JØx ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xévà*ðjmål ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* ÁxëP"

Bản ghi

1 À*ÓÍ*l>lÉÍ* ßÅldxÉ Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* JÍ*vßõÁ* OÁ*<â $#JØx ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xévà*ðjmål ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* ÁxëPf õ xévà*á*]*l f.ö B.$. ]B.Þ., 100 "f Í*d*lvm ]* xw, Ax *Áx]xA*D, èð*à*há*y 2ðxÉ A*hd*, xhç*\* ]*l ÁxÉh *Ó Á*ºxÉy : (080) , (080) , ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅRvmÅl : ðxÉ JrÁB, ]JEJæð*ç*]*, $.Ö B.. Í*llVC]* xw, xhç*\* ]*l Í*Càw djð*l x\xål * Ax ]*d*l ~ð*ð* J *#J]*

2 ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ÅllÍ*ßð* xéíj *ôíjmål Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* xhç*\* ]*l ÅllÍ*ßð* Í*ld*lw àóé J *ôíjmål / ÌJ]*d* *ÁJv]* ð*í* xa*å ÁJÅlv *Ovç*\*l ÅllÍ*ßð* xéíj *ôíjmål Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* ÁJÅlv *Ovç*\*l ÅllÍ*ßð* Í*ld*lw àóé x ØJdx ð*í* xa*å ]JßC *hî*ájv ÁJy (SLO) ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx Áx ÉÀ* ÅllÍ*ßð* xéíj $#JØx 2ðxÉ çxé B, 1ðxÉ Í*lA*f èa*lí*la*fç*\* Á*óË *, xhç*\* ]*l * ]*ÍJ½ : (080) ÅllÍ*ßð* " ÁJyç*\*l Í*ld*lw Í*llVC *µ]*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx îjóhïéål ÁxÉh *Ó ÌJ]*d* *ÁJv]* 57/190, ]B.W. ]* xw, è *Í*ð* ç*lf xhç*\* ]*l * ]*ÍJ½ : ( î*óoá*<â *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l î*óoá*<â d*]* xéï *h xµ, ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ]JÍ*l JÒWl *Á*v#B, Íxlë * ]*l 5 * ]*ÍJ½ : ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l ]J. xé. > Éßðx ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xvéà*ðjmål 2ðxÉ WÌJç*, ]JEJæð*ç*]*, xhç*\* ]*l 10 * ]*ÍJ½ :

3 ]JßCÍ*lóË * *maj *WlÏ * * *C]*lç*\*l 1. OÓÉ f.ö B. ]JßâÆ "¾*CÁ*<]*l õ xvéà*á*]*l f.ö B.$. ]B.Þ, xhç*\* ]*l 2. * * *C]*l ]JßC *hî*ájv ÁJyç*\*l ÅllÍ*ßð* xéíj $#JØx ÖðB.Ö B.Ö B. Áx ÉÀ* èa*lí*la*fç*\* Á*óË *, xhç*\* ]*l 1 3. OÓÉ ØJùÓ ð*]* ha*ålc Áx. W. * * *C]*l ÅllÍ*ßð* " ÁJyç*\*l Í*ld*lw Í*llVC *µ]*l ]J. xé.> É. îjóhïéål Á*ºxÉy ÌJ]*d* *ÁJv]* ð*h. 57/190, ]B.W. ]* xw, è *Í*ð*ç*lf, xhç*\* ]*l 4. Ö. xéí*î*óájàb * * *C]*l *A* õ xévà*á*]*l DSERT, xhç*\* ]*l 5. OÓÉ ]*l *ÓÅlC ÖðB. * * *C]*l ÖðB.Ö B.Ö B. d*]* xéï *h> ÉßðJ ÁJy Þ.Î,. ]JÍ*l JÒWl *Á*v#B, Íxlë *l]*l 6. OÓÉ Ö.ÖðB. ÁJh x Ée * * *C]*l 'î*ðjc *Á*]*l, ]J. xé.> É. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy *Ål B, ¾J]*ÍJ * 7. OÓÉÍ*lÏ AxÉÍ*lmdJ Ex. * * *C]*l " ÉÁ*<Á*]*l *ÁJvy OÁ*<Á*]* d*]* xéï ÁxÉh *Ó ôá*òð*a*d, O]J djm rá*l, d*lí*lá* ]*l æ#xr 8. OÓÉ ]B.Ö#B. EJ¾*ÍB, * * *C]*l 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l, *Ål B, è\j y

4 9. ]JExÉh *Ó Ì* B * * *C]*l 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ]J. xé. > Éd* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *Ål B Á*lÍ*lló, 'd*w]* Á*ð* * æ#xr 10. Í*llVC #xájò ÁJyç*\*l f.ö B.$. ]B.Þ. xhç*\* ]*l 11. J. x xétç * * * *C]*l 'î*ðj ÅlÁ*]*l AJç* ]J. xé. > ÉßðJ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l æ#jr OÁ*<â Í*ld*lw d*]* xéï *h xµ ( *Ål B) AJ *ð* 11. OÓÉ "]* *î*ñ f.. * * *C]*l 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ]J. xé. > É. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l æ#jr OÁ*<â d*]* xéï *h xµ d*lí*lá* ]*l 13. xéí*]jd*l ]B. * * *C]*l îjóíjålv]*l, Á*ð*Á* f.$f ÁJ#xÉßl OÓÉõÍJ *ð*ç*]*, xhç*\* ]*l 14. OÓÉ ÖíB.f. çx ÉWh *ÅlC * * *C ÁJÅlv *Ov ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJy ]J. xé. > Éßðx, f.ö B.$. ]B.Þ 2ðxÉ A*hd*, ]JEJæð*ç*]*, xhç*\* ]*l 10

5 Í*Rç*v *À*vð* Í*ld*lw *max 1. OÓÉ Öh. ÖðB. xéçb hùð* õ xévà*á*]*l, f.ö B.$. ]B.Þ 100 "f Í*d*lvm ]* xw, Ax *Áx]x A*D, èð*à*há*y 3ðxÉ A*hd*, xhç*\* ]*l OÓÉ f. Ö B. ]JßâÆ õ xvéà*á*]*l 3. OÓÉ ÖíB.f. çx ÉWh *ÅlC ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx, f.ö B.$. ]B.Þ. xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* *Ål B Í*]*â 2ðxÉ WÌJç*, ]JEJæð*ç*]*, xhç*\* ]*l ]*í*ðj *WlÏ 1. OÓÉ f.. "]* *î*ñ 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *Ål B, d*lí*lá* ]*l 2. OÓÉ Áx.æ. ç*l]*l JÒWl îjóhà*lîjm]*l, ]B.W.f.$f ÁJ#xÉßl, ßÅlð*ç*]*, xhç*\* ]*l 3. OÓÉ AxíB. *l]xéàb 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l OÓÉ è *ÍxÉÀ*Ò]* f.$f W JCmÅl, OÓÉ *Ñç*hçJ Í*lû*, d*lí*lá* ]*l OÓÉ b.ö. í*h *ÓÀxÉV]B îjóhà*lîjm]*l, Íxlë $ Ëó C B f.$f ÁJ#xÉßl, Þ. J *]*A*D, xhç*\* ]*l 57 î*y±*ò]*ix 1. OÓÉ. ÖðB. çx ÉWh *î*ñ, 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l, *Ål B, Áx É#J]* 2. OÓÉ f.. "]* *î*ñ, 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅRvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l, *Ål B, d*lí*lá* ]*l 3. OÓÉ. ]JÍ*lÅlC, îjóhà*lîjm]*l, "]*Wh * f.$f ÁJ#xÉßl, x *Tè\J î*ì]*, xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* æ#xr

6 Ö#Jr ÖðB.Ö B.Ö B ÁxÉh *Óç*\*år í*y *lí* ùð*ç*\*l *høxc *h *Ì*v ùðjhá* Í*ld*lw Ïhç*\*l 1. ]JÃqÉÅl ÅllÍ* ùð* ßð*Í*y ]JÃqÉÅl ÅllÍ* ÍJ]* ßð*Í*y 12 yh * ç*â]jex ÉCd* Í* ùðjí*]*ix ßð*Í*y *ÍxúÉv *Ål ùðjí*]*ix ßð*Í*y Í*l \J ùð* Í*RíBv 8 6. WÀ*Ò "]*âc ùð* Í*RíBv WÀ*Ò ]x Éç*C ùð* ~PÓ#B 7 8. "e ÀJÍ*lÁ* ùð*, "h xé *ò]b ùðjí*]*ix ~PÓ#B WÀ*Ò ÁJWlvÁ* ùð* ÍxlÉ î ÃsÁ* ÍJ]* Í*xlÉ 1 yh * WÀ*Ò î*y *]* ùð* ß ðb Í*ð*Í*lAx Éd* Í* ÍJ]* ßl#xë 1 yh * WÀ*Ò ßð* *højc ùð* ßl#xë "âl À* *iw]x ɾ* h x Émð* ç* BË àò B $hfår ùð* ç* BË JÒd*hd*ÓC ùðjí*]*ix ç* BË OÁ*<Á*]* ùðjí*]*ix xîxëhè]b "hdj]jãqéål JÁ*<]*dJ ÍJ]* xîxëhè]b 8 yh * *]B.Öh. WÀxÉÒÀ*Ò]*ÅlC ùðjí*]*ix xîxëhè]b ÖðB.Ö B.Ö B. ùð* xîxëhè]b "hdj]jãqéål ÀJhÏ *h Jµî*ðJ ùðjí*]*ix xîxëhè]b çjh ßÅlhÏ "Áx ÉËè]B WÀ*ÒîJÓ½ *h]*á*<ij ùð* "Áx ÉËè]B WÀ*Ò AJ]* ùð* "Áx ÉËè]B ]JÃqÉÅl ~Á*dJ ùðjí*]*ix "Áx ÉËè]B 31

7 õ xvéà*á*]* À*Ål ð*lf OÁ*<â * î*óí*llv ' xéaà* *hî*úâv Í*Càwd*Ò õí*rvâ Í*Rð*WÉÅldx> hùçx 'd*wí*l ðjç*yá*]je $ðx è^]x *ðx x ÉA* ç ]*Í* ïð*dxç*dh * Í*Ïv *lí*hdx Í*R *lí*ì xé OÁ*<â. "mr x OÁ*<âÍ*ì Í*CàwÅlår A*l *le]*lí* xëwé î*yî*úâvdxåll WÌ*vW * xéá*l. Í*Rð*WÉÅl Í*X mcç*\*ð*l Íxlëç* f Áx h *l JÒ²*v]* d* xéíj Í*lðx ÉÌJÍ* x\x Áx h *, ßÍJ JayÅlld* Í*Càwd*Ò Ax hù * *loà<d*yh * Í*Rd*Ó ]x Éç*CÁ*]*ÍJ *, *Í*Rß õí*rvâ Í*R *ml J¾*CÍJç*ld*w x. *lì* *Ó ]J±*q *ýãëårç*ld*w x. Jhî*Ó JÝlÁ* OÁ*<â * Ex dxçx æéí*ð* Á À*mCç*\*ð*l Í*lÁ*ò\*år x\x *lí*år î*ûxcéd*]* í*ólí*þáxç*\* îjd*ó Í*lA*d*w]*ÍJ *l *l. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅll W JC vç*\*år xéíj Í*lðx ÉÌJÍ*ðx O *lw, *hålí*l, 'd*wí*l ðjålá*d*ò AJç* ßÍJ JayÅlld* Í*Càwd*ÒÍ*ð*l x\x *lí* ¾xCÉÅl Ax hù x. Í*ýÏw ç ]*Í*, *A* J\xÒ, ÌJÓd*ýd*Ò, EJdJCÏÉdx, ÌJÍxëÁ*Cdx $djcù Í*X mcç*\*ð*l x\x Áx \* ml & > Éßðx *AJÅlÁJyÅRe x. $år "ð*lì*í* * Í*l má* OÁ*<â î* xålldxéwíx. xéíxål Í*l má* OÁ*<â AJç* OÁ*<â * Í*l má* xéíxålð*l õé *lí* > Éßðx ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx & Ö#Jr Í*X mcç*\*ð*l ÀJ#J Í*lÁ*ò\*år x\x *lí* ç*l]*ld*]*íj * ßÍJ Jay OÁ*<Á*]* ÍxlÉå x. Á*ðJvóÁ* ]JßC *år]*lí* *lí*r]*l 1,000 f.ö B ÁJ#xÉßlç*\*år OÁ*<â î* xållïw]*lí* ð*í*l¹ ÌJWÉ OÁ*<Á*]*l Í*llhùð* 'd*wí*l î*óexç*\* õí*rvâ *år Í*lA*d*w]*ÍJ * îjd*ó Í* *lí*]*l. î*óoá*<ij vç*dçx ÍxlÉ#Jò½ * Ö#Jr Í*X mcç*\* îjó> ÉeÁ* d*]* xéï õéf $Í*]*ð*l 'd*wí*l OÁ*<Á*]*ðJ e î*yí*ïv *lí*ì xé & A*hd* * ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ' xéaà*íje x. ÖðB.Ö B.Ö B. ' xéaà*ç*\*l JM*mC Ax h *ml ÁJ#xÉßl A*hd* * ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\* îjd*ó î*óí*llvíje x. & A*hd* * ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlfÅlår A*Wl¹Áx \* èa*l J * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* WÍ*]*, & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l "ð*l±jsð*çx D *lí*år "ð*l *y * xéáj * W W¾Jð*ç*\*l, îjå * xéáj * õålí*lç*\*l, WW¾* A*hd*ç*\*år ð* x *#Jç*lÍ* WÀxɱ* Ob]*ç*\* > Éßðx, õí*va*ix Í*llhdJ * *Í*lç*Ó Í*R Ïç*\*ðx \*çx h *hdx Í*l m õålí*lç*dçx ¾*ÁxòÅRç* *hdx, Í*l m õålí*lç*\*fålår>lé ]*ô ]*lí* & *hà<î*w ÁxëPf ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx Í*ld*lw f.$f ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjm]*lç*dçx 'd*wí*l Í*Rç*v *OvÅRç*ld*w x>lh *l Í*l má* Áxë Pf * *^\*ÁxÅRç*å Öh *l O *ldxéwðx. f.ö B.$. ]B.Þ. õ xvéà*á*]*l, xhç*\* ]*l

8 µ Í*llð*l f ÌJ]*d* xéà* JÒd*hd*Ó C î* xållí*år, ÅllÍ*Á*]* îjd*ó "ùòïéålíje *la, "hdx>lé xéà* * *Í*vdx ÉÍ*llV x\*í*½çxç* ÅllÍ*Á*]* îjd*ó î*óí*llvíje]*lí*ì *ð*l Í*lð*ç*h *l ÌJ]*d* *år 1969]*år Í*lAJd*¹ çjh ÉæÅlÍ*]* ßð*¹ À*dJbÑÅl "hç*íje ÌJ]*d* *ÁJv]*Í*ì ÅllÍ* ßð*dxçx W JC vç*dçje õéf * nh *l > Éßðx>lÉ ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅll è *#Jç*lÏw]*lÍ* *Í*RßÁxò Ax hùáx \*l Í* Í*X mc Í*ld*lw Á À*mCç*\*ð*l Í*ýùÑî*f *lí* AJç* OÁ*<â * Í*l má* xéíx Í*ld*lw xéíxål Í*l má* OÁ*<â e *la, xéíxål Í*l má* W JC vç*\* Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* Í*R *lí*ì *l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl Í*llVC ' xéaà*. $ *l *ÁJ]Jd*¹Á* *Í*RßÍ*ll¼ xéíj Í*lðx ÉÌJÍ*ðxÅlð*l Í*Ål *ò]* Á*åÁxÅlår x\* Áx \* åáxò *A*ÁJyÅRe]*ld*w x. *d*c Í*ld*lw xéíx>lé ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl Ö]* *l Í*llVç*\*l. $Í*ì nh *Áx òh *l "Í*mhbd*ÍJe]*ld*wÍx. xéà*í*ð*l 'D *lí*ì *l x\x *lí*ì *l *íjoyd*óùh * "hdx>lé * *ý[* ÌJ]*d*ÁJòe ]x Éç*CÍ*hd* ÅllÍ*ßð*dxÅll õí*rvâíjç* xéáje x. & EJç*ÏÉÁ*]*â Í*CÍ* xµålår Í*lð*lÁ*lm * 'ð* ÏÉÁ*]*â, î*óèl *Ñ x\*í*½çx, Í*X mcålld* æéí*ð*, ]x Éç*CÁ*]* *ñ¾jvd*¹á*dx, 'd*wí*l ðjålá*d*ò, O *lw è *Ñ æéí*ð* $djcùç*\xmrí*ú ÅR xéà* * ÅllÍ*À*àwÅlðxÉ "Í*mhb ]*ld* w x. î*ó *lwd* nh *l xéà* * À*àw Öh *]x xéà* * ÅllÍ* À*àw>lÉ e]*ld* w x. & x xålår ð*í*l¹ ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á*]* îjd*ó "d*chd* î*óí*llvíj *l *l. & ÅllÍ* À*àwÅl * *}\*ÁxÅRç* xéá*l, Í*X mcç*\* Í* *vðxårç* xéá*l. 'd*wí*l ðjålá*d*ò * x\*í*½çxårç* xéá*l. ð*í*l¹ xéà*áxò Íx *ml O wð* îjýlç*\*l xéáje x. Je ÅllÍ*Á*]*år d*¹ x wålv, O *lw, ðjålá*d*ò, *A*ÁJ]* Í*lðx ÉÌJÍ*, xé A* Í*lðx ÉÌJÍ*, xéíj Í*lðx ÉÌJÍ*, AJ *vdx, *Í*lÅl * * *^\*Áx, ]JÃqÉÅl ÌJÍxëÁ*Cdx $djcùç*\*l Íxlëç* * xéáje x. Í*l má* ¾*ðJd*¹Á* ôhd*ðxç*\*ð*l ÅllÍ*Á*]*l ]* Áx \* xéáje x. Í*llh *lí*y *l nh *l ðjfð* Jh * ÏÁ* î*]*hî*]xç*\*ð*l 'D, x\* " *Áxò Ax hùáx h *l Ax Éç*lÍ*hd*A* Jh * ÏÁ* ÍJdJÍ*]*â õí*rvâíjç* xéáje x. *h Jò]* Í*ld*lw Jh *òýïá*dx bd*wy î*]* *ñ]* A*hôÁxÅRç* xéáje x. & yéïål A*mÍJ]*l ¾*ðJd*¹Á* "hà*ç*\*ðx \*çx h *hdx ÅllÍ*Á*]*år 'd*wí*l Í*Càwd*Ò õí*rvâíjç* xéà x. d*í*l¹ d*í*l¹år *lî*wíje " *e]*lí* î*óïìxç*\*l x\*ç*åáxò "Í*ÁJÀ*ÍJç* xéáje x. î*óållá* w & yéïål Í*Càwd*Ò õí*rvâáxò ÅllÍ* íxëd*ð*cç*\*l ]* î*ìçx \* åáxò ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðJ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* "Í*ÁJÀ*ç*\*ð*l Á*åñ *A*ÁJyÅRç*åÍx. î*ó *lwd* ð*í*l¹ xéà* "ðxéá* *ÍJmlç*\*ð*l Ö *ly *lïw x. *ÍJmlç*\*ð*l Ö *ly *lí* õþëð*år ð*í*l¹år]*lí* JÍ*RæÁ* P *lç*lç*\*ð*l dx x *lajá* xéáje]*ld*w x. JÍ*RæÁ* P *lç*lç*\* õí*l vmð* ÅllÍ* À*àwÝlh * Í*ld*lw ÅllÍ* íxëd*ð*cç*dh * Í*Rd*Ó J¾*C. $Í*yçx *yår * Í*Rç*v *À*vð* "Í*À*CÁ*ÍJe x. $hd*a* Í*Rç*v *À*vð*Í*ð*l ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l Áx *ld*wíx>lh *l O *#Je x. AJçx>lÉ

9 'd*wí*l ðjç*yá* *Í*Rß õí*rvâ *år ð*í*l¹ ÅllÍ*Á*]*l *àóål îjd*ó Í* *lí*hdjç*å. $år Í*Càw djð*l x\xål * Ax ]*d*l ~ð*ð* J *#J]* Öhè JÒWl WÍxÉÁJð*h *]* ÍJ½ "d*chd* î*ó *lwd*. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðJ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l *Í*RßÍ*ll¼ xéí*ájålvá*óí*lç*\je *la, *]*\*Í*ú Í*ld*lw Á*fÍxl Vôvð* AJç* *hî*ð* ¹mç*\* Áx ÓÉ ÉÁ*]*âç*\*hd*A* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\Je]*ld*wÍx. $Í*ì À*ÓÍ*l>lÉÍ* ßÅldxÉ Ålð*l J]*ld*wÍx. "hdx>lé ÅllÍ*Á*]*år À*ÓWlÁ* Í*ç*v * Á*±*Ë * "yí*ð*l 'hólí*r *ld*wíx. OÁ*<â * Í*l má* xéíx Í*ld*lw xéíxål Í*l má* OÁ*<â Öhèl *l JÁJ]*ÍJe]*ld*w x. JÍ*Rð*C W JC vç*\*l 'd*wí*l ç*lâí*lóë * W JC vç*\je Í*RîJv Jç*lÍ*år ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l nd*lw õé *ld* wíx. Í*l má* è *#Jç*lÏw]*lÍ* *Í*RßÁxò Ax hùáx \*l Í*hd*A* Í*X mcç*\*l Í* *vðxçx h *l 'd*wí*l ðjç*yéá* *Í*Rß õí*rvâ *år d*í*l¹ð*l dx *e Áx \* ml ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 'd*wí*l "Í*ÁJÀ*ç*\Je]*ld*wÍx. $år Í*X mcç*\* î*óèl *ÑdxçJe Íx *ml èõ Ömr]* Í*Rð*Í*]Jçx Éâ Öhè çx ÉîJmÁ*ý±*Æ "fç*]*í*]* Í*Rd*l î*ó *lwd*íxé *y. èõ Ömr]* Í*Rð*Í*]Jçx Éâ. & ðx #xålår ]JÃËÓÉÅl xéíj > ÉßðJ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l î*yijí*lájyåre "ð*l±jsð*çx D *lí*år ]JßC * Ö#Jr f.$f ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjmyçx Í*ld*lw ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx & ÁxëPf *A*ÁJyÅRç*å x Öh *l O *ldxéwðx. & ÁxëPf Ax ]*è]*ml Í*l m > Éßðx ]* P Áx ólë îxúóédj * hùð* f.ö B.$. ]B.Þ. õ xvéà*á*]je *a OÓÉÅlld* Öh.ÖðB. xéçb]*í*]*l Ö#Jr *h *Ì*v Í*ld*lw "ç*d*cdxç*\*ð*l î*yoéå $ *Áxò Ö#Jr yéïål îxúóédj A* õéf Í*Rç*v *À*vð* Í*Rf]*ldJw]x. AJçx>lÉ î*ó *lwd* f.ö B.$. ]B.Þ. õ xvéà*á*]je]*lí* OÓÉ f.ö B. ]JßâÆð*Í*]*l Í*Rç*v *À*vð*Í*ð*l õéf]*ldjw]x. $Í*yÉÍ*vyç* A*ýd* ñí*vá* Á*ýd*ßkdxç*\*ð*l *år *ldxéwðx. & ÁxëPf "²*vî*úâv Í*ld*lw Á*ÓÍ*lè *ÑÍJe Í*l fè]*ml *A*Á*y * ÖðB.Ö B.Ö B. îjóhïål ÁxÉh *Ó ÌJ]*d* *ÁJv]* * Í*llVC *µ]j * OÓÉ Áx.W. ØJùÓ ð*]* ha*ålc Í*ld*lw OÓÉ Íxë.Ålh. 'Pñð*Í*]B, > ÉßðJ *AJÅlÁ*]*l $Í*]*lç*Dçx A*ýd* ñí*vá*íj * ¾*ð*CÍJ *ç*\*l, ]JßC * Ö#Jr *Ål Bð* îjóhà*lîjmyçx Í*ld*lw ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx AJç* ÁJÅRvmÅl * è^hù Í*ç*v *Í*yç* ¾*ð*CÍJ *ç*\*ð*l *år *ldxéwíx. Exë h B Exë ÖðB.Ö B.Ö B. Exë Á*ðJvóÁ* (OÓÉ ÖíB.f. çx ÉWh *ÅlC) ]JßCÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx, f.ö B.$. ]B.Þ. xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* *Ål B Í*]*â 2ðxÉ WÌJç*, ]JEJæð*ç*]*, xhç*\* ]*l

10 î*ywf Á*ÓÍ*l *høxc WÍ*]* î*ìó *høxc 1.00 ]J. xé. > Éßðx *hà<î*w WÍ*]* õ xvéà*ðjmål * Í*ÏÝlh * A*Wl¹Áx \*l Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l ]J. xé.> É. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx WÌJeÉÅl A*hd* *år î*ìð*ûàxoéd*ð* d*]* xéï ]B.f. îx]xé B ]JßCÍ*lóË * WÀxɱ* Ob]*ç*\*l ]JßCÍ*lóË * WÀxɱ* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*Dçx *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]* ðxéí*lá* ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * õålí*lç*\*l àóé J *ñ¾xvç*dçx õålí*lç*\*l ÌJÍ*eÉdx *ñ¾xv õålí*lç*\*l *Í*l A* xéà*ì*àweédx *ñ¾xv õålí*lç*\*l *Í*l A* ßð*î* *eédx *ñ¾xv õålí*lç*\*l *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*c *ñ¾xv õålí*lç*\*l J d*c *ñ¾xvç*\* õålí*lç*\*l yh * ÅllÍ*ßðx Éd* Í* * $d*]x õålí*lç*\*l Í*]xçx 3.70 WÌJç* / ]JßC A*hd* *år èa*lí*rð* õé *lí*ì *l xéð*hùð* ÁJÅlv d*ólí*þáxç*\*l xëð*hùð* ÁJÅlví*ólÍ*ÞÁxç*\*l OÁ*<â *h xµ A*hd* *år ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá* *år õí*v * xéáj * JV#xç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\* ðxéí*lá* W JC vç*\* ðx Éh *½ xëð*hùð* í*ólí*þáxç*\* WÍ*]* xëð*hùð* í*ólí*þáxç*\*år A*âè\*Áx Í*R *lí* W¾Jð* xëð*hùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* Í*]*ù *år *lí* W¾Jð* yh * xëð*hùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l A*Wl¹Áx \* èa*l J * í*ólí*þáxç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. ÍJÃvÁ* WÀxɱ* Ob]* yh * ÍJÃvÁ* WÀxɱ* Ob]* "ð*l±jsð*çx D *lí* Á*ÓÍ*l yh * WÀxɱ* Ob]* *år A*Wl¹Áx \* èa*l J * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l Ob]* * AJÒð* î*ïóáx WÀxɱ* Ob]* * #xá*òî*d*óç*\*l / ð*í*l ðxç*\*l

11 Á*ÓÍ*l *høxc WÍ*]* î*ìó *høxc 7.20 yh * ¾*ÒEJ]x ÉA*â ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ÀxëÁ*<½Á* î*óíj * èa*lí*rð* Í*ld*lw î*óà* wç*\*l ]JßCÍ*lóË * î*óà* wçx ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx "A*vdx ]JßCÍ*lóË * èa*lí*rð* / î*óà* wçx *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àålyçx "A*vdx yh * æ#jrí*lóë * / ]JßCÍ*lóË * *WlÏç*\*l >lò î*óàó>l ð*ç* *l èa*lí*rð* * WÍ*]* 46 STATE NSS WELFARE FUND IN KARNATAKA Format - I Enrolment Form 51 II Statement of Enrolment 52 III Grant-in-Aid Bill 53 IV NSS Programme Officer's out-of-pocket Allowance Bill 54 V Statement of Budget allotment and expenditure (Regular) 55 VI Details of Colleges implementing NSS Programmes 56 VII Monthly Report on important NSS Activities VIII Report on Progress of NSS for the Quarter IX Half yearly / Annual Report of the College X College level Camp Report XI Basic Information about DSERT (Half Yearly / Annul) & 67 XII& Compilation of Accounts of Regular NSS Acivities XIII at DSERT Level XIV Utilization Certificate 74 XV Nomination of Directorate for National NSS Awards XVI Nomination of NSS Unit & NSS Programme Officer for National Level NSS Awards a

12 ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ð*í*l¹ ÅllÍ* ßðJhç* " *]*m r W JC vç*\*år JÍ*RæÁ* ßÍJ Jay x\x *lí* ' xéaà*ùh * ÖðB.Ö B.Ö B. * ]*çjwl WW¾x É xaéà*ç*\*ð*l Íxlëç* f Áx h *l èh *l Ax * ÅllÍ* À*àwÅlð*l ]* P *lí* Í*lA*d* w]* î*óåld*. ]J±*qPd* Í*lAJd*¹ çjh "Í*]*l & ù xålår Á*h * Á*ð* *ð*l ð*ð* Je Í*R *ml ð* x * î*óåld* * M*mÍJe J..f. xéà*í*llv *WlÏ (1959) îxúó. Áx.æ. *ÅllùaÉðB *WlÏ (1960) ]JßC OÁ*<â Í*lhÏÓç*\* *Í*RÍxÉÀ* Í*ld*lw W JC vç*\* *Í*RÍxÉÀ* ]J±*q * WÀ*ÒW JCõmÅl * Á*lmî*Ïç*\* *Í*RÍxÉÀ* (1968) $Í*ì *ÁJv]*Áxò OMJ]* *l ç*\*ð*l õéf W JC vç*\*l OÁ*<â * Ex dx JÍ*RæÁ* ÁJÅlvç*\*år dx *ç*lí*hdx Í*R *lí* "hà*í*ð*l nïw AxÉDÍx. & ðx #xålår ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅll Í*lAJdJ¹çJh ÅlÍ*]* À*dJbÑ Í*±*vÍJ * ùðjhá* ]*h *l "hùð* ÁxÉh *Ó W JCÍ*lhÏÓç*\J * J. W.Áx. ]B.W. ]JÍB "Í*yh * ' J_Þd*ÍJÝld*l. 1986]*år ]* P * ]JÃqÉÅl ð*í* OÁ*<â õéïål *A* ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðxçx èa*\* Í*lA*d*Ò õéf x. ÁJ#xÉßlç*\*år Î *lí* W JC vç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. / ÖðB... "²*ÍJ àóé J í*ólí*þáx $Í*ìç*\*år nh *]*#Jr *]* *àóålíje ÌJç*Í* * xéáxh *l ð*í* OÁ*<â õéïålår *max Í*R *#Je x. îjó]*hì* *år "h *]x ]*år 37 WÀ*ÒW JCõmÅlç*\*år 40,000 W JC vç*dh * îjó]*hì*íj * & > Éßðx èýa* JÁJ]*ÍJe x\x *l &ç* 158 WÀ*ÒW JCõmÅlç*\*l WÀ*ÒW JCõmÅl Í*lóË * õ xvéà*ðjmålç*\*l Í*ld*lw OÁ*<â *h x µç*\*år 35 Áx ÉÞç* Axí*lo W JC vç*\*l & > ÉßðxÅlår dx *e Ja]x *hà<î*w î*yí*ål ÖðB.Ö B.Ö B. ÁxÉh *Ó *ÁJv]* îjó> Éæ * > ÉßðxÅRe x. 1969]* xîxëhè]b Ïhç*\*år ]J±*qPd* Í*lAJdJ¹ çjh ÉæÅlÍ*]* ßð*¹À*d*Í*Rðx Éd* Í* * ðxð*pçje, ]J±*ËÓ * ÅllÍ*ßð*dxçJe ÌJ]*d* *ÁJv]* * OÁ*<â *ôíjmål & > ÉßðxÅlð*l ]*hˆ d*l. ÌJ]*d* *årð* WÀ*ÒW JCõmÅlç*\* AJç* WW¾* õ xévà*ðjmålç*\*år & > Éßðx "ð*l±jsð* *år x. O w Í*ld*lw xéíx ÖðB.Ö B.Ö B.ð* Ö]* *l Á*âlÆç*D *ahdx. "hdx>lé *d*c Í*ld*lw xéíx ÖðB.Ö B.Ö B.ð* Ö]* *l Í*llVç*\*l (nh *l ðjâc * Ö]* *l Í*llVç*D *ahdx) *À*àw ]J±*q õí*rvâ *år *l µ]* "ˆÍ*ýùÑÅlð*l J *lí*år ]J±*q * *Í*lÁJåÉð* *Í*l xcç*\*ð*l "yd*láx h *l, ÅllÍ*À*àwÅlð*l ]J±*q õí*rvâ ÁJÅlv *år dx *e *lí*ì *l d*ð* ¹mÁ* "Í*]* Í*Càwd*ÒÍ*ð*l WÁ* *lí*ì *l ÖðB.Ö B.Ö B.ð* Í*llVC ¾xCÉÅlÍJe x. "hdx>lé xéíxål Í*l má* W JC vç*\* Í*Càwd*Ò WÁ* *ð*íjç*lí*ì *l. ÖðB.Ö B.Ö B. î*óí*llv ' xéaà* *Í*ll JÅl *årð* *Í*l xcç*\*ð*l "²*vÍ*RfÁx h *l *Í*l xc õíj]*ixålår dx *e Áx \*l Í*hdx Í*ld*lw 'd* wí*l ðjç*yéá* *Í*Rß õí*rvâ Í*R *lí*ì *l ÖðB.Ö B.Ö B.ð* À*ÅlÍJe x.

13 ]J±*q õí*rvâ ÁJÅlv *år OÁ*<Á*]* îjd*ó "ç*óç*âc. ðx #xålår & ÌJW OÁ*<Á*]*år (f.ö B î*óoá*<ij vç*\*l) ¾*ðJd*¹Á* ôhd*ðxåll\* Í*Càwd*Ò õí*rvâ Í*R *lí* õþëð*år ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l *A*ÁJyÅRe]*ld*wÍx. 1999]* ßð*Í*y 22]*h *l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlð*l ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xvéà*ðjmål "\*Í*f Áx \* #JÝld*l. * *C *år & WÌJç* * ÁJ]JCmÅlÍ*ð*l xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* æ#xrål *Ål Bð* Á*óË * *år îjó]*hˆ *#JÝld*l ]*år Þ..AxíB. Áx É Bvð*l f.$f Öh *l î*yí*ïv Jç* & W±*ÅlÍ*ð*l f.$f. î*û*cá*óí*l * OÁ*<â 10 $ Ål nh *l ÌJç*ÍJe x. î*ó *lwd* ]JßC *år *lí*r]*l 1000Á* ò Axí*lo f.$f ÁJ#xÉßlç*D *la & Ö#Jr f.$f ÁJ#xÉßlç*\*m r ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l Á* JTÅlÍJe ð* xållí*hdx î*û*cá*óí*l *år "\*Í*f *#Je x. $år nólë *lí*r]*l 1 má*<á* ò Wle#Je î*óoá*<ij vç*\*l ÍJC *hç* Í*R *lïw *la, $Í*]xmr]* ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]je Ja]x. *]x, ÌJ]*d* *ÁJv]* Í*ld*lw ]JßC *ÁJv]* * ÅllÍ*ßð* xéíj $#JØxÝlh * ÁxÉÍ*m 325 f.$f *h x µç*\* 32,000 W JC vç*dçx ]J. xé. > ÉßðxÅl "ð*l Jð*Í*ð*l õé *#Jç*lÏw x. 'D * *lí*r]*l 735 f.$f OÁ*<â *h xµç*\*år *lí*r]*l 73,000 W JC vç*\*l & > ÉßðxÅlår *àóålíje dx *e Áx hf Ja]x. & *h xµç*\*l *Ò A*âÁJ *l Í*CÍ* xµ Ax hù]*lí* ïóá* (Self financial unit)ç*\je ÁJÅlv õí*v *lïwíx. $ *l JÍ*vßõÁ* OÁ*<â $#JØxÅl f.ö B.$. ]B.Þ.çx. AxÍxl¹ d*]*lí* W±*ÅlÍJe x. $fé ]J±*q *år>lé *Ò A*âÁJ *l Í*CÍ* xµ 735 ïóá*ç*\*l $]*lí*ì *l. Á*ðJvóÁ* ð*í*l¹ ]JßC *år nh *l JV#x õí*rvâíje x. *]* ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l î*yijí*lájyåre "ð*l±jsð*çx \* ml ÁxÉh *Ó AJç* ]JßC *ÁJv]*ç*\*l "ð*l Jð* õé * xéájç*ld*w x. î*úâvî*óí*râ *år î*óoá*<ij vç*\*ð*l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *fålår "\*Í*f Áx hf]*lí*ì *l õ xévà*ðjmål * î*óà*h *õéålíj * WíJ]*ÍJe x. ÁxÉh *Ó *ÁJv]* * Ex dx Á*ðJvóÁ* ]JßC *ÁJv]* *, ÅllÍ*ßð* xéíj Í*ld*lw àóé J $#JØx 7:5 î*óí*râ *år & > ÉßðxÅl îjó> ÉæÁ* îjd*ó *år *A*Á*y x. î*óï Í*±*v "d*lcd*wí*l ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á*]*ð*l >lòí*r *#Jç*ld*w x. WW¾* Ob]*ç*\*år ÌJç*Í* *ml ðxéwl *ld*w x AJç* ç*â]jex ÉCd* Í* î*²* *hí*mð*, ]JÃqÉÅl ~Á*dJ Ob]* AJç* ]JßC Í*lóË * ÖðB.Ö B.Ö B. *Í*RÍxÉÀ*ç*\*l AJç* $d*]* ]*í*ðjd*¹á* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*år ÌJç*Í* *ml Á*\*l *#Jç*ld*w x AJç* ÌJW OÁ*<Á*yçx xéíj î*úí*v d*]* xéïålår ÖðB.Ö B.Ö B. Á* JTÅlÍJe]*lÍ*ì *yh * xéíj Í*lðx ÉÌJÍ*, À*ÓÍ*l *lfíxl, ðjålá*d*ò, *Í*ll JÅl *år îj#x é\*l WÁx, Í*llhdJ * Í*Rð*WÉÅl Í*X mcç*\*ð*l î*óoá*<ij vç*\*l *ÒÅlh îxóéyd*]je Ax h *ldjw]x. Ì*W±*C *år ç*lâí*lóë * Í*Rð*Í* *hî*ð* ¹mÍ*ð*l õé *lí*år ÖðB.Ö B.Ö B. ç*âõéål îjd*óí* *ld*w x.

14 & > Éßðxçx W JC vç*\*l xé]*lí* ' xéaà*ç*\* ÁxmÍ*ì þ ɱ*Ixç*\*l $hïíx 1. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl Í*l má* *Í*ll JÅl Í*ld*lw xéà* * xéíx Í*Rfy 2. *Í*Rß * Àx Éà *mñóë ßð*]*l d*í*l¹ *Í*l xcç*\*ð*l èçxa*y Áx \* ml ðxé]*íje 3. ÁJÅlvç ]*Í*Í*ð*l Á*åÝly (ÁJÅlÁ* * ç ]*Í* * "yí*ì) ðjålá*d*ò * ç*lâç*\*ð*l x\x Áx D 4. ]*Ex ùð*ç*\* Í*ld*lw b *lwð* ÍxÉ\xÅlð*l 'd*wí*l A*ÍJC *ç*dh * "²*vî*úâvÍ*ðJ e 5. "¾*CÅlð* * Ex dxçx æéí*ð* * ÍJ *wwá*dxål Ex dxç* *hî*á*v x\x Áx D. æéí*ðjð*lì*í* î* xýly. Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* Ax h *ml *A*ÁJy. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlår A*Wl¹Áx \* èa*l J * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 1. õ xvéà*ðjmål * Í*ÏÝlh * A*Wl¹Áx \*l Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 2. f.$f ÁJ#xÉßl A*hd* *år A*Wl¹Áx \*l Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 2.00 Ö. õ xvéà*ðjmål * Í*ÏÝlh * A*Wl¹Áx \*l Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 2.10 ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx WÌJeÉÅl A*hd* *år î*ìð*ûàxoéd*ð* d*]* xéï ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l & d*]* xéïåll Ö]* *l ùð*ç*\* "Í* Ål Jae]*lÍ*ì *l 2.12 ÀxëÁ*<½ * Í*±*v * îjó]*hì* * Íx *mðx Í*RAxÅlår ð* x *lí*ì *l 2.13 ÅR WÌJç* * Ömr ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l AJç* ÅR *Ål Bç*\* P.Ö B.Þ. $. WÌJç* * Í*llVC *µ]*l & ÁJÅRvçJ]* *år ÌJç*Í* * xéá*l ÅR Í*±*v *år ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlfÅlår A*Wl¹Áx \* xéáj * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* èçxé WÍ*]*ÍJ * í*íxvålð*l ð* x * xéá*l. xëð*hùð* í*ólí*þáxç*\*l, WÀxɱ* Ob]*ç*\*l, ÅllÍ*ßðx Éd* Í*, ]B.f. î*]xé Bç*\*l AJç* $õ d*]* ÖðB.Ö B. Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* èçxé *Í*lç*ÓÍJe í*ôv Í*R ÏÅlð*l õé *lí*ì *l & *ÌxÅlår ÁJ#xÉßl A*hd* *år ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJ]*Cí*ólÍ*ÞÁxç*\* ÍJÃvÁ* àóår > ÉßðxÅlð*l d*åry *lí* èçxé Í*R Ï õé *lí*ì *l WÀxɱ* Ob]* * î*ó JwÍ*ðxÅlð*l *år *lí* èçxé ÏÉÍ*Rvõ *lí*ì *l ÅR Í*±*v *år ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àålyçx ÖðB.Ö B.Ö B. ùð*í*y, JC BK, î*óà* w î*d*óç*\*ð*l Ö#Jr ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx & *ÌxÅlår Wd*y *lí*ì *l & *ÌxÅlår ÖðB.Ö B.Ö B. èçx é d*ßk]*ð*l Í*lhÏÓ ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx Í*R Ï õéf, î*óï> è^ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyÅlð*l 'd*wí*l ÖðB.Ö B.Ö B. *hî*ð* ¹m

15 Í*Càwç*\*ðJ e d*år]*l Í*R *lí*ì *l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ¾xCÉ> É xaéà*ç*\*ð*l *ñ±*ëíje "²*vÍ*RfÁx h *l *d*cõ±*s]je xéíx *år *lí* Í*lðx ÉÌJÍ*Í*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l Ax h *lí*hdx Í*R *lí*ì *l & ÁJÅRvçJ]* * ' xéaà*íje]* xéá*l. & ÁJÅRvçJ]* "d*chd* mí*mwáxýlh * îxóé]*ij JÅlÁ*ÍJe]* xéá*l & ÁJÅlvçJ]* * ð*hd*]* 15 ùð*ç*\*år î*óï> è^ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÍJÃvÁ* àóår> Éßðx d*åry *hèh * *Ål Bçx *år *lí*ì *l. *Ål B ç*\* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÍJÃvÁ* àóår > Éßðx Á* Ó ÉÁ*y ÖðB.Ö B.Ö B. ]JßC Á*ºxÉyçx nh *l ÍJ]* x \*çx d*î*ñ xé *år *lí*ì *l. î*óïé WÌJç* *m r WÌJeÉÅl Í*lóË * ÁJÅlvçJ]*ç*\*ð*l A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l (b) ]B.f. Í*ld*lw îx]xé B : 2.21 ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlfÅlår *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l xéà*ì*àw Ex dxçx O *lw è *Ñ æéí*ð*áxò n\*î*f *lí*ì *l AJç* 'd*wí*l ]x Éç*C JÅlÁ* xéa* Jv[*CdxÅlð*l Ax h *lí*hdx Í*R *lí*ì *l Í*llVCÍJe]*ld*w x. & õþëð*år î*óï> è^ ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*í*l¹ *h xµål xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]* xéíx î* x *l î*²* *hí*mð*, (Í*RíBvîJ BË) èçxé eh JçxC "ÌJC * Áx *lí*ì *l. & õþëð*år ]JßC A*hd* *år ð* xållí* ]B.f. î*²* *hí*mð* Ob]*ç*\*l Í*llVCÍJeÍx ÅR *Ål B ÍJCPwÅlår è]*lí* ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá*ç*d]*lí* ÁJ#xÉßlç*\*ð*l î*yç*âðxçx dxçx *láx h *l nè^ *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l (1+1) Á*\*l Áx *lí*ì *l. & ÁJÅlvÍ*ð*l *Ål Bð* ÖðB.Ö B. Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l Í*CÍ* µd*íje õí*v *lí*ì *l. d*í*l¹ A*hd* *år * Á*w d*]* xéï õéf >lò Í*R *lí*ì *l î*óï *Ål Bõh * >lòår *hd*a* î*óoá*<ij vç*\*ð*l ÅR WÌJç* * ÁxÉh *Ó *Ål Bç*\J * xhç*\* ]*l WÌJç*Áxò : xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* *Ål B, Íxlë * ]*l WÌJç*Áxò : Íxlë * ]*l *Ål B, x\*çjh WÌJç*Áxò : x\*çjh *Ål B, ç*lm^ç*v WÌJç*Áxò ç*lm^ç*v *Ål Bç*Dçx Á*\*l Áx * xéá*l. "årð* *Ål Bð* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ]JßC *h> ÉßðJ ÁJyç*\* *max ÍxlÉ]xçx 2 ùð*ç*\* d*]* xéï ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l A*Wl¹Áx h *l Áx ðxålår î*óï WÌJç*ùh * $è^]*l 'd*wí*l *ÒÅlh xéí*á*, $è^]*l *ÒÅlh xéí*àål]*ð*l îj]* *À*vÁ*ÍJe >lòí*rf ]JßC ÖðB.Ö B.Ö B. *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l Á*ºxÉyçx Á*\*l Áx *lí*ì *l Éçx î*óï WÌJç*ùh * d*]* xéï î* x *l >lòåre èh *hd* (8 + 8 = 16) *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l ÅR Í*±*vç*\*år ð* xållí* ç*â]jex ÉCd* Í* ùðjí*]*ix î*²* *hí*mð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÁxò ÌJç*Í* *lí*hdx * Á*w Í*CÍ* xµ AJç* Í*Rç*v *À*vð* õé *lí*ì *l.

16 2.25 æ#jr *Ål Bð* ðxéd*ýd*ò *år $ xé yéï d*h *Í*ð*l æ#jr A*hd* *år ]*ô æ#jr A*hd* *år ð* xållí* JÒd*hd*ÓC ùðjí*]*ix î*²* *hí*mð* AJç* ç*â]jex ÉCd* Í* î*²* *hí*ð*m *år ÌJç*Í* *lí*hdx Í*R *ml * Á*w Á*ÓÍ*l dxçx *láx \*l Í*ì *l. ÅR *Ål Bð* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ßÍJ Ja]*]Je]*ldJw]x ]JßCÍ*lóË * WÀxɱ* Ob]*ç*\*l 2.31 õ xévà*ðjmål * Í*ÏÝlh * ÍJÃvÁ*ÍJe ~\*l ùð*ç*\* nh *l WÀxɱ* Ob]*Í*ð*l * Á* w * µ\* *år A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l. î*óï Í*±*v nh x h *l WÌJç* *år & Ob]* ð* xållí*hdx *hïþ *lí*ì *l & Ob]*Í*ð*l ÅR Í*±*v * f xhè]b Í*RAxÅlår õålwld*íje ð* x *lí*ì *l ÅR *Ål Bç*\* ÍJCPwÅlår è]*lí* f.$f ÁJ#xÉßlç*\* *høxcålð*l ¾*y *ÒÅlh xéí*á* xéí*àål]*ð*l >lò Í*RfÁx \* xéá*l. *Ål B ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*í*l¹ æ#xrål ÁJ#xÉßlç*\* *høxcç*dç*ð*lç*lâíje d*í*l¹ ÍJCPwÅlår è]*lí* Ö#Jr ÁJ#xÉßlç*\*ð*l î*yç*½ ]JßC A*hd* * Ob]*Áxò *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l Á*\*l Áx * xéá*l & Ob]* *år 150 Í*lhù *ÒÅlh xéí*á*]*l, 150 Í*lhù *ÒÅlh xéí*àål]*l, Éçx nólë 300 ßð* ÌJç*Í* *ml "Í*ÁJÀ* $]*lí*ì Je]*ld*w x Í*lhù *ÒÅlh xéí*á* / xéí*á*yålyçx nè^]*l ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy $]* xéá*l. 50% ]*±*lë Í*l \J ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l $]* xéá*l. î*óï Í*±*v ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l & Ob]*Áxò è *#Jç*lÏw]* xéá*l ]JßCÍ*lóË * WÀxɱ* Ob]* * *µ\*í*ð*l ÖðB.Ö B.Ö B.ð*. ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *max ÍxlÉ]xçx õ xévà*ðjmålí*ì õ¾*vy *lí*ì *l. *Ål Bç*\* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\* *A*> Éç*Í*ð*l î* x *láx \*l Í*ì *l. î*ó *lwd* WÀxɱ* Ob]* * Í*R *yålår x\*eð* > Éç*, ¾*ÒEJ]x ÉA*â, À*ÓÍ*l Jð*, Í*l¾JCA* í*íxv AJç* 'î*ðjc *, *hex ó, Ì*ßðx ¾JCð* Jh * wïá* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ðx Éó & Í*R *yålår Í*CÍ* µd*íje A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l. À*ÓÍ*l Jð*Áxò nh *l ÁJ]*C> ÉßðxÅlð*l ]* P Áx \*l Í*ì *l & Ob]* *år ÌJç*Í* *lí* î*óï> è^ *ÒÅlh xéí*á* / xéí*à d*í*l¹ ÁJ#xÉæð*år ð* xållí* ÍJÃvÁ* WÀxɱ* Ob]*ç*Dçx 'd*wí*l ðjålá*d*ò Í*Rç*v *À*vð*Í*ð*l n *e *lí*hdx $Í*]*ð*l îxóé]xép * xéá*l. ùéîxúéd* Í*Í*ð*l Á* JTÅlÍJe A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l & Ob]* *år ÌJç*Í* *lí* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àålyçx î*óårâ Ì*dxC $õ d*]* A*âÁJ *l Í*CÍ* xµålð*l WÀxɱ* "ð*l Jð* * Í*l má* ÖðB.Ö B.Ö B. x#b õh * î* x *láx \*l Í*ì *l. & Ob]* * *hî*úâv ßÍJ JayÅlð*l ]JßC ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l Í* *lí*]*l.

17 2.39 & Ob]* *år ÖðB.Ö B.Ö B. ð*år è]*lí* $d*]x ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\J * ~ B EJç*ýÏ Í*ld*lw õålhd*óâ, ]JÃqÉÅl ÅllÍ* ùðjí*]*ix í*y *lí* èçx é, Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l, Í*l m EJð*î* * Á*#xç*\* "ÌJC *ç*\*l $djcùç*dçx *Cdx õé *lí*ì *l ]JßCÍ*lóË *år ð* xållí* WÀxɱ* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*Dçx ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]* ðxéí*lá* 2.41 WW¾* WÀ*ÒW JCõmÅlç*\*l, õ xévà*ðjmålç*\*l, *h xµç*\*l, ]JßC Í*ld*lw ]J±*ËÓÍ*lóË *år ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l A*Wl¹Áx \*l Ïw]*lÍ*ì *l *yål±xë. ' J : ~ B EJç*ýÏ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l, ðjålá*d*ò Ob]*ç*\*l, Jh * ÏÁ* ]JÅlÌJy Ob]*ç*\*l, Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* Ob]*ç*\*l $djcù ÍxlÉåð* ÁJÅlvç*Dçx $Í*ìç*Dçx *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l, Á*\*l Áx *lí* èçxé ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l * Á*w ÁJm *år *ldx Éw#xç*\*ð*l Ax ]*f * xéá*l. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l ð* xållí* WÌJç*Áxò ÉWld*çx D, *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*l ÌJç*Í* *lí*hï]* xéá*l. "h *]x x\*çjh WÌJç* *år & *hèh¾*íje nh *l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* x *]x, x\*çjh WÌJç* * ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á* / xéí*à]*ål]*l ÌJç*Í* * xéá*l. & èçxé *Ål B ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*í*l¹ ÍJCPwÅlår è]*lí* ÁJ#xÉßlç*\*ð*l î*yç*½ *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l Á*\*l Áx * xéá*l. çjówléâ î*ó xéà* * ÀJ#xç*Dçx *Cdx $]* xéá*l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l 2.51 ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xvéà*ðjmål Á*\x * 09 Í*±*vç*Dh * ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍ*ð*l æ#jr A*hd*, WÌJeÉÅl A*hd* AJç* ]JßC A*hd*ç*\*år ð* x Áx h *l è]*lïw]*lí*ì *l *yål±xë. & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l f.$f î*óoá*<ij vç*\* àóé J, J ÏCÁ*, Jh * ÏÁ* î*óïìxç*\*ð*l Ax ]*Ax Wl¹ "Í*yçx íxëd*ð*cí*ð*l õéf "d*lcd*wí*l Í*Càwd*ÒÍ*ð*l ]* P *ml "d*chd* 'î*ållá*wíj * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍJe x. & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍ*ð*l Í*llh *lí*]x Áx h *l Ax Éç*lÍ*ì *l "d*chd* 'ôd*íje x. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * ÅlÀ* çx ÁxmÍ*ì Í*Rç*v * ôç*\*ð*l $år Áx *#Je x. ÅllÍ*ßðx Éd* Í* * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l, $ *l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðJ d*d*òç*dçx "ð*lç*lâíje]* xéá*l. Ömr]* A*hd* A*hd*ç*\*m r ÖðB.Ö B.Ö B. ¾xCÉÅlç*\J * xéíx, *d*c îjóí*r½á*dxålð*l ÖÏw fål xéá*l. & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ]JÃqÉÅl ÅllÍ* ùðjí*]*ixålð*l *¹y *lí* AJç* "²*vî*úâvÍJe í*y *lí* õþëð*år Í*l fèhù]*lí* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍJe x.

18 2.52 õ xévà*ðjmål * ÁJÅlvç*\*l Ö. ÅR Í*±*v *år Í*Rð*C DSERT õ xévà*á*]* ðxéd*ýd*ò *år ]JßC ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l ÅllÍ*ßðx Éd* Í* *hèh¾*íje f xhè]b Í*RAxÅlår nh *l î*úí*vìjw *ÌxÅlð*l ]JßC A*hd* *år A*Wl¹Áx \*l djw]x. & *Ìxçx Ö#Jr *Ål Bç*\* îjóhà*lîjm]*l / P.Ö B.Þ. $. WÌJç* * Í*llVC *µ]*l "²*ÍJ *Ål B ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l Á* JTÅlÍJe ÌJç*Í* * xéá*l. b. Ö#Jr A*hd*ç*\* "h *]x WÌJç* Í*ld*lw ]JßC A*hd*ç*\* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* xållí* * µ\* îjó> Éæ *lí* *Ål Bç*\*l AJç* ùðjhá*ç*\*ð*l *ñ±*ëíje í*ôv õç*ùî*f *lí*ì *l. & î*úí*vìjw *Ìx ÅR Í*±*v f xhè]b Íx *mðx ÍJ]* *år ð* xål xéá*l. & *ÌxÅlår ÅR àóé J *ñ¾xvç*\*år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\* *høxc, J d*c, Á*#x Í*llhdJ *Í*ìç*\*år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\* *høxc, ÅR *ñ¾xvç*dçx õç*ùår * õålí*lç*\*l, î*óårâ Ì*dxC Í*ld*lw ùð* Ì*dxC WÍ*]*ç*\*l AJç* WÌJeÉÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * WÍ*]*ç*\*l ]JßC A*hd*Áxò ÌJç*Í* *lí* ]* î*ì ]xé±x, A*âÁJ *l b *lç* x $djcù õålí*lç*\*ð*l n\*çx h * WÍ*]*ÍJ * *ldx Éw#xç*\*ð*l ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l Ax ]*f *lí*ì *l, *ldx Éw#xÅlår ÅRÍ*ì xé çx h *mç*dçx *ñ * $]* J]* *l ÅllÍ* ßðx Éd* Í* * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * õålí*lç*\*l àóé J *ñ¾xvç*\*l WlÉ. Îó a WlÉ. Îó 3. ' * æed* î*ì]*l±*yçx Í*ld*lw Í*l \xålyçx î*ódxcéá*íje 4. ç*lh *l Ö xd* 5. ÍJå J#B (î*ì]*l±*yçx) 6. Øx É Øx É (î*ì]*l±*yçx) 7. ²x ÉÓ J#B (Í*l \xålyçx) 8. Øx É Øx É (Í*l \xålyçx) 9. ôd*ó Á*#J *ñ¾xv (nè^]*l) J ÏCÁ* *ñ¾xvç*\*l 10. î*óèh¾* *ñ¾xv (nè^]*l)

19 11. ÌJÍ*eÉdx (nè^]*l) 12. *Í*l A* xéà*ì*àw eédx (ðjmlò Í*lhù nh *l d*h *) 13. *Í*l A* ßð*î* * eédx (ðjmlò Í*lhù nh *l d*h *) Jh *òýïá* *ñ¾xvç*\*l 14. *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*c (Öhól Í*lhù nh *l d*h *) 2.54 ÅllÍ* ßðx Éd* Í* *år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*dçx ÅR ÁJ#xÉæð*år mì*cw]*lí* àóé Jõ "²*ÍJ ÅRÍ*ì xé *hôd* õ Ýlh * îjó *heá* Ì*dxC, ùð*ì*dxc, î*óï î*óoá*<ij vçx nh *l ùð*áxò 50 ]*.ð*hdx Ì*y *lí*ì *l. & îjó *heá* ùð*ì*dxcål Íx d*wí*ð*l Á*r *Ë]B (Í*mÅl A*hd*) æ#jr A*hd*ç*\*år î*óoá*<ij vç*\* AJ]* * VôvçJe è\* *lí*ì *l. î*óïé ÁJ#xÉæð*Í*]*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * Í*CÍ* Jµî*Á*yçx ùð* Ì*dxC õéf A*â ]*OÉù î* xållí*]*l. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l î*ó> ÉßÁ*]*l *hç*óa*íj * nólë Íx d*wí*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÁxò Ví*lv Í*Rf * Á*w #xá*ò î*d*óç*\*ð*l õí*v *lí*ì *l, ÍJ *wwá* î*óårâ Ì*dxCçx Á*ðJvóÁ* ]JßC Jyçx *h xµål JÍ*Rð*C ÍxÉç*¾* d* *]*Í*ð*l õç*fî*f *lí*ì *l. & Ì*dxCç*\*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år ÌJç*Í* *lí* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dç* "ð*òýl *ld*w x ÅR *Ål Bð* îjóhà*lîjm]* ðxéd*ýd*ò *år *hèh * ÅR *Ål Bð* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÁxò *hèh *hdx d*í*l¹ ÍJCPwÅlår è]*lí* Ö#Jr f.$f ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjm]* *Ìx Á*]x *l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* xållí* *µ\*, ùðjhá* $djcùç*\* èçxé WÍ*]*ÍJe í*ôv *ldx Éw#xÅlð*l Ax ]*f *lí*ì *l. & *ldx Éw#x õ xévà*ðjmål * *ldx Éw#xçx "ð*lç*lâíje]* xéá*l. & *ÌxÅlår æ#jr ÍJCPwÅlår è]*lí* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÌJç*Í* * xéá*l. P.Ö B.Þ.$. WÌJç* * Í*llVC * µ]*l WÀxɱ* Í*lld*lÍ*ævÅlð*l Í* * xéá*l. ÀxëÁ*<½Á* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*hdx ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l ð* x * xéá*l *Ål B ÍJCPwÅlår è]*lí* f.$f ÁJ#xÉßlç*\* *høxc 20 àòhd* AxíJoe *a]x Íx *ml djm rá*l Í*mÅl (Á*r *Ë]B) A*hd* *år ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ð* x ð*hd*]* æ#jr A*hd* *år ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* x *lí*ì *l. & ÏÉÍ*Rvð*Í*ð*l îjóhà*lîjm]* *ÌxÅlår í*ôv *Ål B îjóhà*lîjm]*l õ¾*vy *lí*ì *l. (' JA*]*Ix nh *l æ#x rålår 50 ÁJ#xÉßlç*D * a]x "Í*ìç*\*ð*l 6 Á*r *Ë]Bç*\*ðJ e Í*eÉvÁ*y î*óïé Á*r *Ë]Bð*år nh *l ùð* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l. Éçx 6 Á*r *Ë]Bç*Dh * >lòår * 6 d*h *ç*\*ð*l AJÒõ æ#jr A*hd* *år nh *l ùð* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l Á* r *Ë]B "²*ÍJ djm rá*l A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* Í*lle * d*á*<â æ#jr A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ð* x *lí*ì *l. Ö#Jr æ#xrç*\*år æ#jr A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l, ]JÃqÉÅl ÅllÍ*

20 ùðjí*]*ix ùðjhá*íj * ßð*Í*y 12 ]*h *l Í*llÁJwÅlçx \*l Í*ì *l "²*ÍJ ÍJ]* *år Í*llÁJwÅlÍJç* xéá*l ßð*Í*y 12 ]*EJ ùð*íje *a]* Á* * ùðjhá* *h *l d*î*ñ xé æ#jr ÅllÍ* ßðx Éd* Í* * Í*llÁJwÅl *Í*R]*hÌ*Í*ð*l ~î*vf * xéá*l. (í*lðjí*ix $djcù, "õíjålv *h *Ì*v Ax ]*d*lî*f ) 2.60 àóé J *ñ¾xvç*dçx õålí*lç*\*l 2.61 Ö#Jr A*hd*ç*\* ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * àóé J *ñ¾xvç*dçx àóé J ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l *ñ¾xv ð* xållí* djm rá*lç*\* Áx<Éd*Ó OÁ*<IJ ÁJyç*\* OMJ]* ð* ÍxlÉ]xçx õ> Éßðx çx D *lí*ì *l & *ñ¾xvç*\*år àóé J ÏÉî*ìvçJ]*]*l ÅRÍ*ì xé ÁJ]*âÁ* ò f.$f ÁJ#xÉßlç*Dçx *hèh ]* J]* *l. *ÁJvy î Ó[*ÀJ#xç*\*, "ð*l¾jõd* î Ó[*ÀJ#xç*\* xë Á* OÁ*<â OÁ*<Á* (ð*lyd* "ð*lì*w) õ> Éæ Áx \*l Í*ì *l *Ål Bð* xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]*l / djm rá*l xë Á* OÁ*<IJ ÁJyç*\*l àóé J í*ólí*þáxç*dçx Í*Rç*v *À*vð* õéf ' *lwíjy Í* Áx \*l Í*ì *l ÅR Í*±*v *år WW¾* óç*dçx õ xévà*ðjmål õç*ùî*f * WW¾* ó / *ñ¾xvç*\* *høxcçx "ð*lç*lâíje óçj]*]*l Í*Rd*Ó * xéá*l. ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år WExÉd*]J * *ñ vç*dçx $#JØxÝlh * b *lç* xår * A*âÍ*ð*l WW¾* A*hd*ç*\*år ð*ç* *l ]* î* *år èa*lí*rð* õé *lïw]*lí*ì *l *yål±xë. ð*ç* *l ]* î* * è *#Je "±xéë Íx d*w * 'î*ållá*w î*ì *wá* * ẍ B "ð*l Jh * ÏÁ* Í*ld*lw J ÏCÁ* *ñ¾xvç*dçx èa*lí*rð*íje Ö#Jr A*hd*ç*\*år õé *lí*ì *l. àóé J *ñ¾xvç*dçx î* *Á*ç*\*ð*l õé *lí*ì *l. î*óoá*<ij vç*dçx 'î*ållá*wíj * õïhól. Í*lAJd*¹ çjh ÅlÍ*]* d*¹á*²x (Á*ð* * "ð*líj *) WÍxÉÁJð*h * æéí*ð* í*ydxó î*ì *wá*ç*\*l, ÁJ]*hd*]* íx ÉÍ*lð* *lf 'î*ållá* wíjeíx. Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* î*ì * wá*ç*\*l $djcùç*\*l... î*ì * wá* *år ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l Í*CÍ* x µ Í*Rf * îjóhà*lîjm]* * ùðjhá* x hùçx À*lÌJÀ*Ål è]xållí*ì *l. WÌJç* A*hd* ÅllÍ*ßðx Éd* Í*Áxò ÅR *Ål Bç*\* ðxéd*ýd*ò *år *Ål B JCð*]x hùçx ÌJç*Í* *lí*ì *l. WÌJç* A*hd* *år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\* î*þëålð*l *Ål B ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*åry *lí*ì *l Í*ld*lw "Í*]*l d*h * * ðjålá*]je]* xéá*l. d*h * *år æ#xrýlh * >lòår * *ñ vç*d]*lí* WW¾* ÁJ#xÉßlç*\* *l Í*lhù 'î*ðjc *Á*]*l / 'î*ðjc *àål]*l $]* xéá*l nè^]*l *Ål B ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy 3 Í*lhù î*ì]*l±* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l $è^]*l Í*l \J ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÌJç*Í* * xéá*l. Í*l \J ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*h * *år $]*#xé xéá*l. î*óï> h *l ÁJ#xÉæð*Í*]*l *Ål B ðxéd*ýd*ò *år Á* JTÅlÍJe ÌJç*Í* *lí*ì *l WÌJç* A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í*Áxò ÌJç*Í* *lí* nólë î*óoá*<ij vç*\* *høxc î*óï æ#xrålår 86 e]* xéá*l. (86 Í*lhù î*óoá*<ij vç*\*l + 06 Í*lhù 'î*ðjc *Á*]*l)

21 ÅllÍ*ßðx Éd* Í* *år ÌJç*Í* *lí* Ö#Jr *ñ vç*\* ÌJÍ*ôd*ÓW]*lÍ* ç*l]*lïð* î*d*ó Á* JTÅlÍJe]* xéá*l. "ç*d*cw Jaç* AJß]*lî*f * xéá*l ç*lhî*ì óç*dçx Í*ld*lw ç*lhî*ì Jh * ÏÁ* *ñ¾xvç*dçx ç*l]*lïð* î*d*ó * Ex dxçx ÁxÉhùÓÉÅl JV#JÏ ïóá*ùh * õéf * JV#JÏ î*d*ó * Ex]JÁB î*óï "²*ÍJ *Ål B îjóhà*lîjm]*l *ý ÉÁ*y * ÌJÍ* ôd*ów]*lí* ç*l]*lïð* î*d*ó Á* JTÅl & èçxé ÖðB.Ö B.Ö B. *Ål B ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l * Á* w Í*R ÏÅlð*l d*í*l¹ ÍJCPwÅlårð* Ö#Jr ÁJ#xÉßlç*Dçx õéf]* xéá*l AJç* ßÍJ JayÅlð*l Í* * xéá*l Øx É Øx É Áx É Bvç*\*l, 1 ÍJå J#B Áx É Bv, 1 ²x ÉÓ J#B Áx É Bv ' * a æed* * "há*â $djcù n\*çx h * ó * Íxlë Jð* *ßlKçx D ]* xéá*l. "ç*d*c àóé J 'î*á*]*â Ax hù]* xéá*l. ²x ÉÓ J#B ó *år $fé ]JßCÁxò 9+3 ]*hdx f *lí*ì *l 'D * óç*dçx î*ó *lwd* EJyÅlår]*lÍ* õålí*rí*dç*\*ð*l è\* Áx \*l Í*ì *l WW¾* A*hd*ç*\*år àóé J ÏÉî*ìvçJ]*]*l ÏÉî*ìv õéf * Í* Ålð*l WExÉd*]* î*þëålð*l Í*CÍ* µd*íje õí*v * xéá*l. M*ådJhÀ* î*óá*þ *lí* Í*llhíx *hèh * Í*CÍ* Jµî*Á* *WlÏÅl Í*llVC *µ]* "ð*líx É *ðx î* x *láx h *l î*óá*þ *lí*ì *l Jh * ÏÁ* Í*ld*lw J d*cá* *ñ¾xvç*dçx *ÁJvy / "ð*l JõÁ* OÁ*<â *h xµç*\* *heéd* / ð*lyd* ôd*óá*#j OÁ*<Á*]*ðxÉ ÏÉî*ìvçJ]*]Je *hèh * Áx<Éd*Ó OÁ*<IJ ÁJyç*\* OMJ]* ð* ÍxlÉ]xçx õ> Éæ Áx \*l Í*ì *l. Jh * ÏÁ* *ñ¾xvç*\*l ð* x * ð*hd*]* î*óï *ñ¾xvçx 5 õwl±*ç*\* W]JÍ*l Áx ólë WExÉd*]* î*þë î*óá*þ * xéá*l ç*lhî*ì óç*dçx æ#jr / WÌJç* / ]JßC A*hd*ç*\*år *ñ vç*\*ð*l >lò Í*R *líjç* Wð* ]B d*h *Áxò ÀxÉ. 60 ]*±*lë, ]*ð* ]B d*h *Áxò ÀxÉ.30 ]*±*lë $d*]x d*h *ç*\*år ÀxÉ. 10 ]*±*lë & yéï óçj]*]*ð*l >lò Í*Rf d*h *Í*ð*l ]*ô * xéá*l. & WíJ]*Í*ð*l *hïóá*]*l ÏÉÍ*Rvõ *lí*ì *l ÌJÍ*eÉdx *ñ¾xv õålí*lç*\*l 2.71 J d*cí*ð*l ðx ÉfÁx h *l AJ * J]* *l. *Í*lÅl ç*y±*s 5 õwl±*ç*\*l 2.72 ]*í*ðjáj]*]* Ax *]*ð*l AxÉ\* xéá*l Á*ð* * * ÌJÍ*eÉdxÅRe]* xéá*l. nh *l eédxålð*l Í*Rd*Ó AJ * xéá*l ÏÉî*ìvçJ]*]*l ÏÉî*ìv õé *lí*år ÌJÍ*ÏÉÍ*Ódx ÀxÉ. 50 "há*ç*\*l J d*c * *ñ±*ë 'íjü]*ixçx ÀxÉ. 25 "há*ç*\*ð*l ]Jç*, mål, dj\*áxò ÀxÉ. 25 õç*ùî*f Áx h *l ÏÉî*ìv õé * xéá*l Á*õ±*s 3 Í*lhù ÏÉî*ìvçJ]*y]* xéá*l.

22 2.80 *Í*l A* xéà* Ì*àw eédx 2.81 ç*y±*s 4 Í*lhùÅl nh *l d*h * ÌJç*Í* * xéá*l. *Í*lÅl ç*y±*s 5 õwl±*ç*\*l Á*ð* * * xéà*ì*àw eédxålð*l AJ * xéá*l. J d*cí*ð*l ðx ÉfÁx h *l AJ * J]* *l 2.83 OÉÃvÁx Í*ld*lw ]*í*ðjáj]*]*ð*l AxÉ\* xéá*l nh *l eédxålð*l Í*Rd*Ó AJ * xéá*l & *ñ¾xvål ÏÉî*ìvçJ]*]*l ¾*Òõ Ax h J½Áx, ÌJÍ*ðx, AJÍ*ÌJÍ*ç*Dçx ÀxÉ. 50 "há*ç*\*l, J d*c * Í*X mc ÌJ±J *ñ±*ëdxçx ÀxÉ. 25 ]Jç*, mål, dj\*áxò 25 ]*±*lë "há*õéf Í*X mc Í*Rî*ð* Í*R * xéá*l Á*õ±*s Í*l ]*l Í*lhù ÏÉî*ìvçJ]*]*l $]* xéá*l 2.90 *Í*l A* ßð*î* * eédx 2.91 ç*y±*s 4 Í*lhù nh *l d*h * *år ÌJç*Í* * xéá*l. *Í*lÅl ç*y±*s 5 õwl±*ç*\*l Í*l m ßð*î* * eédxç*dçx Axí*lo nd*lw. õé *lí*ì *l. ' J. Í*l m eée î* *ç*\*l, Àx ÉÌJðx î* *ç*\*l, *hî*ó JÅl * î* *ç*\*l, Áx É#Jó *, î* *ç*\*, ßð*î* * ÏÓî*ùç*\*l, *leé î* *ç*\*l, bé *lí* î* *ç*\*l, ßð*î* * #JÍ*½ç*\*l $djcùål ( Jh * ÏÁ* î*]*hî*]xålð*l bhb *lí*hï]* xéá*l.) 2.93 nh *l ßð*î* *eédx AJ * xéá*l. ç*y±*s 5 õwl±*ç*\*l & *ñ¾xv ÏÉî*ìvçJ]*]*l ¾*Òõ Ax h J½Áx AJÍ* ÌJÍ* ÌJÍ*Áxò 50% "há*ç*\*l. J d*c * Í*X mc ÌJ±J *ñ±*ëdxçx 25% ]Jç* dj\* måláxò 25% "há*õéf Í*X mcí*rî*ð* Í*R * xéá*l AJ *l ðx ÉfÁx h *l AJ * J]* *l. ÍJ *C ð*lf *ldjw AJ *èa*l *l. (& ðjmlò Í*lhùÅl#xÉr ç* xéá*l) Í*l ]*l Í*lhù ÏÉî*ìvçJ]*y]* xéá*l & *ñ¾xvçx ßð*î* * Á*#xç*\* èçxé "yw]*lí* ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l õ> Éæ * xéá*l *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*c ç*y±*s 8 Í*lhùÅl nh *l d*h * ÌJç*Í* * xéá*l & 8 Í*lhùÅlår AJ *lí*í*]*l, ð*ýd*c Í*R *lí*í*]*l, ÍJ *C Jy *lí*í*]*l îjd*ó¾jyç*\*l xéy]* xéá*l ç*y±*s ÁJmWlÏ 15 õwl±*ç*\*l.

23 3.13 Í*l m ßð*î* * ð*ýd*cç*\je]* xéá*l. ' J. Í*l m Áx É#Jó, WÉ]*çJ x, x \*l Á*l½d*,Á*h J#x, ÅlÁ*<çJð*, x ÉÍ*lð* Á*l½d*, î*ó Á*l½d*, çx ]*Í*]* Á*l½d* $djcù 3.14 & *ñ¾xvål ÏÉî*ìvçJ]*]*l ð*ýd*c *h> Éßðx dj\*áxò d*á*òhdx AxExK & "hà*ç*dçx 50% "hà*ç*\*l, Íxɱ*Ì* ±*â Í* *i WðJC *ç*dçx 25% AJ *l *heéd* ÍJ *Cç*Dçx 25% "há*ç*\*l. & "hà*ç*\*ð*l î*yç*½ ÏÉî*ìv õé *lí*ì *l ÁxmÍ*ì ßð*î* * ð*ýd*cç*dçx AJ *l $mr xé $]*èa*l *l. "hd*a* *h *Ì*vç*\*år ÍJ *Cç*\*ð*l î*yç*½ *lí*ì *l, ' J. x \*l Á*l½d* Jh * ÏÁ* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÁxò Á*õ±*s Í*l ]*l Í*lhù ÏÉî*ìvçJ]*]*l $]* xéá*l. ÌJÍ*eÉdx xéà* Ì*àw *ñ¾xvç*dçx Á*õ±*s Í*l ]*l Í*lhùç*\* nh *l d*h * $]* xéá*l. & ÏÉî*ìvçJ]*yçx *heéd* EJkð*, J d*c EJkð* "d*cí*à*cá* *Í*l A* ßð*î* * eédx, AJç* *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*cç*dçx Í*l ]*l Í*lhùÅl ÏÉî*ìvçJ]*]* nh *l î*ódxécá*íj * d*h * $]* xéá*l & *ñ¾xvçx *heéd*, J d*c Ex dxçx ßð*î* * Á*#xç*\* EJkð* * "yw]*lí* ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l õ> Éæ * xéá*l & *ñ¾xvålår *heéd* ÍJ *Cç*\*ð*l è\* *]x, Á*hß]* $djcù *heéd* ÍJ *Cç*\*ð*l *ñ¾jv\*lç*\xé ð*lf * xéá*l J d*cájòç*åé, ðx #x *heéd*ájòç*å ÅRÍ*ì xé ÁJ]*âÁJòe ¾*Òõ *l]*dålð*l è\* * J]* *l. ¾*Òõ *l]*ldålð*l è\* *]x d*h *Í*ð*l "ð*a*vçx D *#Jç*lÍ*ì *l ÅRÍ*ì xé Jh * ÏÁ* *ñ¾xvç*\*år J d*cí*ð*l ðx ÉfÁx h *l AJ * J]* *l J d*c *ñ¾xvç*\*l (ôd*óá*#x Í*ld*lw î*óèh¾*) 3.31 & *ñ¾xvç*\* ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l *hèh * Áx<Éd*Ó OÁ*<IJ ÁJyç*\* OMJ]* ð* ÍxlÉ]xçx ðxéwl *lí*ì *l & *ñ¾xvç*dçx õé *lí* W±*Ålç*\*l, ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðJ ' xéaà*ç*dçx "ð*lç*lâíje]* xéá*l & *ñ¾xvç*\*l îjó]*hì*íjç*lí*ì *àòhd* Í*llhíx "h *]x W JC vç*\*l Áx û*fçx ç*wl * ð*hd*]* î*óïé *ñ¾xvçx nh x h *l W±*Ål õé *lí*ì *l Ö]* *l *ñ¾xvç*dçx nh xé W±*Ål õé * J]* *l.

24 3.35 è]*í*½çx îjó]*hˆ *lí* Í*llhíx & *ñ¾xvç*dçx 10 õwl±* Axí*loÍ*y ÁJ#JÍ*ÁJÀ*Í*ð*l n *e *lí*ì *l (> Éßðx Í*ld*lw *ÑdxçJe) 3.36 & *h *Ì*v *år JÓÝlhçB Í*ld*lw î*óèh¾* *ñ¾xví*ç*dçx 'd*wí*l ç*lâí*lóë * AJ\xç*\*ð*l n *e * xéá*l 'D * î*yá*]*ç*\*ð*l *ñ vç*\xé d*]* xéá*l î*óèh¾* *ñ¾xvçx Á*õ±*s ðjmlò î*ìóç*\* î*óèh¾* õyéáx< Í*R * xéá*l. A*d*lw î*ìóç*\* ç*lâí*lóë * èláb#ẍ B Í*R *yål î*ì *wá*í*ð*l î*óèh¾* *ñ¾xvçx n *e *lí*ì *l ôd*óá*#j *ñ vç*\*l è]xù]*lí* ôd*óç*\*ð*l ÏÉî*ìvõÉf * ð*hd*]* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * ÍxÉùÁxÅlår î*ó *À*vð*Í*R * xéá*l î*óèh¾* *ñ¾xvçx ÏÉî*ìv õé *líjç* W±*Ål Í*lh *ðxçx 50% "há*ç*\*l, ÌJ±x Àxëåçx 25% *láóíj * è]*a* "hïí*l Í*h *ðx $djcùç*dçx 25% î*yç*½ ÏÉî*ìv õé * xéá*l Á*õ±*s Í*l ]*l Í*lhùÅl ÏÉî*ìvçJ]*y xéá*l ôd*ó Á*#J *ñ¾xvçx Á*#xç*\* èçxé "yw]*lí* ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l õ> Éæ * xéá*l & Ö#Jr *ñ¾xvç*\*år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. ( *ÒhÅl xéí*á* / xéí*àål]je *la) *ÒÅlh O *lw îjå *lí*hdx *hèh * *h xµ îjóhà*lîjm]*l Í*ld*lw ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx î*úí*vìjwåre ÏDÅlî*f ßÍJ JayÝlh * Í*Ïv *lí*hdx î*óoá*<ij vç*\*ð*l *Ñçx D ]* xéá*l. ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*Dçx ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\*l d* xë #x Éó, ç*l]*lïð* î*d*ó d*]*lí*ì *l. "ç*d*cw Jaç* Ax ùáx AJ çx d*]*lí*ì *l. "ç*d*c {±*, JíBv, *ñ¾xvç*\* *má*]*ix àóé J ' *lî*ìç*\*l $djcùç*\* èçxé EJç*ýd*]Je Í*CÍ* xµ Í*RfÁx \*l Í*ì *l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *µ\* *år *Òí*odxÅlð*l Í*ld*lw ÀJhÏÅlð*l ÁJîJ * xéá*l ÏÉî*ìvçJ]*]* ÏÉîxÉv "hïí*líje *la " *ð*l Ömr]* ç ]*W *lí*ì *l. & èçxé *hèh * *h xµål îjóhà*lîjm]*l Í*ld*lw ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *hî*úâv ßÍJ JayÅlð*l Ax hù]*ldjw]x *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*l *Ì*Cdx, ßð*Cdx, *hålí*lùh * Í*Ïv ÖðB.Ö B.Ö B. Jh * ÏÁ* Á*CdxÅl Í*X mcí*ð*l ÖÏw fål xéá*l ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år õé *#Jç*lÍ* gó Ïhf $djcùç*\*l ]*lô Í*ld*lw À*lôÅRe *la Á*õ±* s "ð* Jh J]*l, Í*læKçx, Ax *]*l xé\x, îjål *, Á*lfÅllÍ* õé]*l À*l * ÑÍJe *la

25 JÁ*±*lË î*óí*râ *år mì*cdx $]* xéá*l. àóé J Íxlë Jð*ç*Dçx ¾* \*ð*l õålhïó *ml õé]*l AJÁ*lÍ*ì *l AJç* #xëõhçb AJà *lí*ì *Áxò ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l Í*CÍ* Jµî*Á*]*l î*ódxcéá*íje *ÒÅlh xéí*á*]*ð*l õ> Éæ *lí*ì *l. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l îjó> Éæ *lí*í*]*l *Ål B AJç* õ xévà*ðjmål * Í*Rç*v *À*vð* *hdx WW¾* *WlÏç*\*ð*l ]*ô Áx h *l O *lw è *ÑÍJe, > ÉßðJ è *ÑÍJe ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍ*ð*l ]* P "ð*l±jsð*çx D *lí*ì *l (WW¾* *WlÏ, àóé J *WlÏ, AJ]* Í*ld*lw õé]*l î*ú]xëáx *WlÏ, JÒç*d* *WlÏ, Jh * ÏÁ* *WlÏ, ]x Éç*C Í*ld*lw ðxëí*lvmc *WlÏ, AJÒð* î*ïóáx d*åry Í*ld*lw *Í*R]*hÌ*ç*\* Í*CÍ* xµ î*óí*râ î*d*ó, A*âÁJ *l õí*va*ix, èa*lí*rð* Wd*]*Ix, "Ï ç*\*ð*l õç*ùî*f *lí*ì *l $djcù) Jh * ÏÁ* *WlÏ Jh * ÏÁ* *ñ¾xvç*\* ßÍJ Jay Í* *lí*ì *l, àóé J *WlÏ àóé x ð* x *lí*ì *l Í*ld*lw JÍ*leÓ n *e *lí*ì *l, ]x Éç*C Í*ld*lw ðxëí*lvmc *WlÏÅlÍ*]*l *Òí*ÜdxÅlð*l ÁJîJ *lí*ì *l, î*ó²*í*l ôàdx Ålð*l n *e *lí*ì *l $djcù $djcù ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år Jh * ÏÁ*ÍJe EJç*ýÏÍ*l f *lí*ì *yh * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * îjó]*hì* *år ðjfð* *h * Ï bhb *lí*hd*a* Íxɱ* Ì* ±*âç*\*l, *wèñ ôd*óç*\*l, Á*#J d*h *ç*\*l, béù ðjóá*ç*\*l, þ ɱ* ÍJÁ*Cç*\*ðx \*çx h * bïw M*mÁ*ç*\*ð*l n\*çx h *hdx Á*±*vÁ* Íxl]*Í*½çxÅlð*l ~î*vf *lí*ì *l. WÌJç* A*hd* * ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år î*óïæ#xrýlh * ç*wl *lí* d*h *ç*\*l d*í*l¹ d*í*]*l æ#xrål Jh * ÏÁ* y bhb *lí*hd*a* î*ó *À*vð*ç*\*ð*l Í*R *ml Í*CÍ* xµ Í*R * xéá*l. & Íxl]*Í*½çxÅlår ÍxlëÁB è\*áx Í*R *lí*ì *l. *wèñ ôd*óç*\*ð*l î*ó *Ov *ml ÍJA*ð* Í*CÍ* xµ xéà *a]x. Í*CÍ* Jµî*Á*]*l n *e Áx *lí* *l. Íxl]*Í*½çxÅlår 'd*wí*l yéïålår îj#x é\*l WÁx ç*l]*lï * Á*w èa*lí*rð* õé *lí*ì *l. ÅRÍ*ì xé A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år Ö#Jr d*h *ç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. JCð*]B ¾*Òßç*\x hùçx ÅR ÁJ#xÉæð* *Í*lÍ* *i x hùçx ÖðB.Ö B.Ö B. JC BK "ð*l ¾*y î*²* *hí*mð* * yéïålår õmlrí*ì *l ÖðB.Ö B.Ö B. ¾*ÒEJ]x ÉA*â ðx]*íxéy Jç* xm C B Í*Rf ÖðB.Ö B.Ö B. eédxålð*l AJ *lí*ì *l. ExëÁJ]*, Ex CÉÏ ç*í*lð*, d*h *ç*\* î*yí*ål, î*óïejkw, "Ï ç*\* ÌJ±*â, Í*h *ðjî*vix, *]*\* *Í*R]*hÌ*ÍJe]* xéá*l. ð*hd*]* "ð*lá* máxò d*á*òhdx óç*\* ' J_óðx nh *l ùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l e *aår Íx *åçx ÍxëÅlàwÁ* àóé J *ñ¾xvç*\*ð*l ð* x *lí*ì *l. ð*hd*]* ç*lhî*ì óç*\*ð*l îjó]*hˆ *lí*ì *l. JmÁ* JmàÅlyçx î*ódxécá*íje ~Á*ÁJm *år îjó]*hˆ *lí*ì *l. $ xé *h *Ì*v *år î*óèh¾*, ôd*óá*#j *ñ¾xvç*\*ð*l õí*v *lí*ì *l. & *ñ vç*\*l àóé J *ñ¾xvç*\*år ÌJç*Í* ù *a]x "Í*yçx "Í*ÁJÀ*Í*ð*l Á*åñ *lí*ì *l ]J. xé.> É. eédxålð*l Ö#Jr f.$f ÁJ#xÉæð* Ö#Jr î*óoá*<ij vç*\*l Á* JTÅlÍJe Á*åÏ]* xéá*l. J d*c AJç* ]Jç* nh xé ¾JÞÅlår xéá*l. & èçxé *Ål Bð*

26 ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l * Á*w Á*ÓÍ*l dxçx *láx \*l Í*ì *l. xé]x xé]x ]Jç*ç*\*år AJ *lí*hïmr. AJfð* "²*vÍ*ð*l *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*l Í*lð*ç*hf]* xéá*l ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*år 'd*wí*l Í*X mcí* vd* d*h *Áxò èa*lí*rð* õé *lí*ì *l, Í*X mcç*\* x\*í*½çxçx îxóé]*á*íjç*lí*ì *l *Í*lç*Ó î*óà* wålð*l õålí*rð*l J]* õé *lí*ì *l. ÍxëÅlàwÁ*ÍJe Ö#Jr A*hd* *år íjhpålðb î*óà* wålð*l õé *lí*ì *l (î*ì]*l±* / Í*l \xålyçx î*ódxécá*íje) 3.53 àóé J Í*CÍ* xµ Í*ld*lw ó * Íxlë Jð* 'd*wí*líje]*å, Øx É Øx É Áx Éóv ( ÉõÅl Bv) 2 $]*å, Íxlë Jð* *Í*ld* JËe]*å, 1 ÍJå J#B, 1 ²x ÉÓ J#B Áx É Bv $]*å ²x ÉÓ J#Bð*år 9+3 ]*hdx óçj]*]*l $]* xéá*l. î*ó *lwd* EJyÅlår]*lÍ* õålí*lç*\*ð*l îjå *lí*ì *l ' *a æed* * "há*â 'd*wí*líje]*å. djm rá*l / Í*mÅl / æ#xr A*hd*ç*\*år ÁJ#xÉæð* nólë î*ó²*í*l Í*ld*lw ùòïéål f.$f d*]*ç*ï î*óoá*<ij vç*\* *høxc 200 AJç* 200 àòhd* Axôo *aår ÍxëÅlàwÁ* *ñ¾xvç*\*år (î*óèh¾*, ôd*óá*#x, ÌJÍ*eÉdx, 100, 200 WlÉ Îó, ' *a æed*, ç*lh *l Ö xd*) $è^]*l î*óoá*<ij vç*\*l ÌJç*Í* *èa*l *l, djm rá*l / Í*mÅl / æ#jr A*hd* *år ÌJç*Í* *lí* î*óoá*<ij vç*\* *høxc î*óïé ÁJ#xÉæõh * Á*õ±*Ë 40 e]*å 200 àòhd* W JC vç*\* *høxc Axôo *aår 60 e]*å. ùð* Ì*dxCÅl A*âÍ*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* xållí* Í*CÍ* Jµî*Á* ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjmyçx õéf ]* Éù î* xållí*ì *l. $#JØxÝlh * b *lç* xår * A*âÍ*ð*l * Á*wÍJe îjóhà*lîjm]* (î*úí*vìjw) *ÌxÅlår õ¾*vy Wd*y *lí*ì *l. * Á*w #xá*òî*d*óç*\*ð*l î* x *l ]JßCÁ*ºxÉyçx *år *lí*ì *l (ÅllÍ*ßðx Éd* Í*) 3.56 ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * Í*CÍ* Jµî*Á*]*l, ðjcålõâvål *WlÏç*\*ð*l ]*ô Áx h *l d*h x d*á*]j]*lç*\*l çx h *mç*\*l ' *}W *år ÅR A*hd*ç*\*år>lÉ î*ya*y Áx \*l Í*ì *l ðjcål õâvål *WlÏ ]*í*ðx Ée]*å 3.61 Í*mÅl / djm rá*l / æ#jr A*hd*ç*\*år *Ål B îjóhà*lîjm]*l, "¾*CÁ*<]*l, P.Ö B.Þ. $ WÌJç* * Í*llVC *µ]*l *WlÏÅl 'îj¾*cá*<]je]*ldjw]x. *Ål B ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÁJÅlv *Ovç*\Je]*ldJw]x. *Ål Bð* xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]*l, *híjmá*]*l, ÌJç*Í* *lí* d*í*l¹ f.$f ÁJ#xÉæð* îjóhà*lîjm]*l, * * *C]*l, d*h *ç*\*l è]*a* ]* î* *år d*í*l¹ d*á*]j]*lç*\*ð*l "¾*CÁ*<yçx *år * xéá*l. ÁJÅlv *Ovç*\*l *Ìx Á*]x *l *ÌxÅl ÏÉÍ*Rvð* *hdx õâvålí*ð*l î*óá*þ *lí*ì *l. "PÉml èh Jç* " *ð*l èçxa*y >lé Í*llh *lí*]xållí*ì *l. $år ÏÉî*ìvçJ]*]xÉ ðjcår ÉÀ*]*lç*\*l Öhèl *l ðxð*p]* xéá*l.

27 3.62 ]*. 500/ ð*ç* *l A*â x hùçx d*á*]j]*l "ævålð*l *år *lí*ì *l. "PÉml h¾*líj *år A*â Í*l]*D Áx *lí*ì *l $mríj *år Í*llólËçx ml AJàÁx \*l Í*ì *l. ðjcål õâvål *WlÏ, * WÌJç* Í*ld*lw ]JßC A*hd*ç*\*år ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* x Áx *lí* *Ål B îjóhà*lîjm]*l *WlÏÅl "¾*CÁ*<]*l, ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l, ÁJÅlv *Ovç*\*l, ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy *híjmá*]*l, P.Ö B.Þ.$. Í*llVC *µ]*l, 'îj¾*cá*<]*l (WW¾* *Ål B ÌJç*Í* *lí*) ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l, * * *C]*l, xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]*l, * * *C]*l 3.70 WÌJç* / ]JßC A*hd* *år èa*lí*rð* õé *lí*ì *l (î*ì *wá*]* î* *år) 3.71 ç*lhî*ì óç*\*l î*ó²*í*l Jµð* ùòïéål Jµð* 1800/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 1200/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 3.72 ÍxëÅlàwÁ* óç*\*l î*ó²*í*l Jµð* 200/ ùòïéål Jµð* 150/- d*ýïéål Jµð* 100/ 3.73 Jh * ÏÁ* ç*lhî*ì *ñ¾xvç*\*l 1. *Í*l A* ßð*î* * eédx *Í*l A* xéà*ì*àw eédx î*ó²*í*l Jµð* ùòïéål Jµð* d*ýïéål 800/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 600/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 400/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 3.76 *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*c î*ó²*í*l Jµð*1600/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) ùòïéål Jµð* d*ýïéål 1200/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 800/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy)

28 3.77 nólë Wd*]*Ix WÍ*]* 3,600/ ( *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*cáxò) 3,600/ ( *Í*l A* xéà* Í*ld*lw ßð*î* * eédxçx) 4,950/ (ÍxëÅlàwÁ* óç*dçx) 12,000/ (ç*lhî*ì óç*\*l) nólë 24,150/ *Í*lç*Ó î*óà* w AJç* íjhpålðbçx ]*. 850/ àóé J *ñ¾xvç*dçx î* *Á* ]* î* *år èa*lí*rð* õé *lí*ì *l xëð*hùð* ÁJÅlv í*ólí*þáxç*\*l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlfÅlår xëð*hùð* ÁJÅlví*ólÍ*ÞÁxç*\*ð*l î*óïé ÍJ]* *år A*Wl¹Á*x \*l Í*ì *l. nh *l ÍxÉ\x ÁJ#xÉæð* "Í* Ålår A*Wl¹Áx \* #Jç*ù *a]x î*óïé ÌJð*lÍJ]*ç*\*l "²*ÍJ JÍ*vÏÓÁ* ]*EJùð*ç*\*år nh *l ùð*áxò 4 ç*h xç*\*hdx 10 ]*EJ "Í* ç*\*år ÁJÅlvõÍ*v * xéá*l. & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lùh * Í*lÁ*ò\*år À*ÓÍ*l Jð* Í*ld*lw " *]* Í*lA*d*Ò ]JÃqÉÅl ÌJÍxëÁ*Cdx, ç*lhî*ì í*ólí*þáxålår îj#x é\*l WÁx, À*ÓÍ*l Jð* * "yí*ì, *Í*Rß xéíx, *Í*ll JÅl * *A*ÌJed*Ò $Í*ìç*\* "yí*ì Í*l f *lí*ì *l. î*óï> è^ OÁ*<IJ v ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àåre]*lí*ì *yh * "Í*]*år *ÒÅlh O *lw *ÒÁJÅRvð*lÌ*Í*Í*ð*l 'hólí*rf xéà* * 'd*wí*l î*óexålðj e õí*rvâ Í*R *lí*ì *Áxò J¾*CÍJç*ld*w x. OÁ*<â * "Í* Í*lle * ð*hd*]*í*ú xëð*hùð* ÁJÅlv í*ólí*þáxç*\*hdx d*í*l¹ *Í*ll JÅl AJç* î*y *]* *år ÍJ]*Áx òíxl¹ À*ÓÍ*l Jð* Áxm *Í*ð*l Áxëçx \* ml $ x h *l î*ú]*á* d*]* xéïåre x xëð*hùð* ÁJÅlv í*ólí*þáxç*\*l OÁ*<â *h xµål A*hd* *år 4.11 ÁJ#xÉßl A*hd* *år ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlð*l "ð*l±jsð*çx D *ml Í*llVCÍJe nh *l *maj *WlÏÅlð*l ]*ô Áx \* xéá*l. & *WlÏÅlår õ xvéà*á*]*l, ÁJÅlv *Ovç*\*l * * *C]*ð*l n\*çx h *hdx *maj *WlÏÅlð*l ]*ô Áx \* xéá*l *maj *WlÏ ]*í*ðx 1. *h xµål îjóhà*lîjm]*l õ xvéà*á*]*l / "¾*CÁ*<]*l 2. P.Ö B.Þ.$. WÌJç* * Í*llVC *µ]*l 'î* õ xvéà*á*]*l / 'îj¾*cá*<]*l 3. ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy * * *C ÁJÅlv *Ov 4. WEJkð* 'î*ðjc *Á*]*l * * *C]*l 5. xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]*l * * *C]*l

29 6. Í*l \J 'î*ðjc *à * * *C]*l 7. *µdéål *h xµç*\* Í*llVC *µ]*l (NGO's ç*\*l) 2 * * *C]*l 8. NSS *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*l 2 * * *C]*l 4.13 & ÍxlÉmòh *hdx *maj *WlÏÅlð*l ]*ô Áx h *l ÖðB.Ö B.Ö B.ð* ÅRÍ*ì xé ÁJÅlví*ólÍ*ÞÁxç*\*l ð* xållí* Í*llð* *maj *WlÏÅl ç*í*lð*áxò d*h *l ÁJÅlv *OvÅlÍ*]*l *WlÏÅl "ð*líx É *ðxålð*l î* xål xéá*l. ' J : WÀxɱ* Ob]* ð* x *lí* * µ\* * èçx é, ùðjhá* * èçxé, A*âÁJ *l è\*áxål èçxé, Á*#JCâ õ Ål è\*áxål ÏÉÍ*Rvð*, xëð*hùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* (WÀxɱ* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*) èçxé *max dxçx *láx \*l Í*ì *l ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá* *år õí*v * xéáj * JV#xç*\*l î*óï> h *l ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá*í*ì & Áx\*Á*h * JV#xç*\*ð*l d*í*l¹ OÁ*<â *h xµålår Á*ÓÍ*lè *ÑÍJe õí*v *lí*ì *l. 1. JV#JÏ Í* *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]* 2. AJß]JÏ Í* ( xëð*hùð* AJç* WÀxɱ* Ob]*Áx î*ódxcéá*) 3. Áxm * * ùð*í*y Í* 4. A*âÁJ ð* Í* (ð*ç* *l Í* ) 5. JËÁB Í* 6. $h xh B Í* 7. è xk B Í* 8. JÍ*leÓç*\* Wd*]*IJ Í* 9. Ob]* * Í* 10. *h *À*vÁ*]* Í* 11. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l Í*ld*lw í*ólí*þáxç*\* J]JhÀ*ç*\* Í*]*ù Í* 4.30 ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\* ðxéí*lá* 4.31 ÅR f.$f ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjm]*l "A*vdx $]*lí*, Öh.$f / b.p.$f., î* *WÅlð*l î* xù]*lí*]*ð*l 'î*ðjc *Á*]*ð*l Í*Rd*Ó ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l " ÁJyÅRe ðxéí*lá*í*rfáx \* xéá*l AJç* * *y 'î*ðjc *Á*]* ðxéí*lájïål *Ål B / f.ö B.$. ]B.Þ.Ýlh * "ð*líx É *ðxýlhù]*#xé xéá*l. ðxéí*lá*í*rf * " ÁJyÅl î*ó JwÍ*ðxÅlð*l *Ål B îjóhà*lîjm]* Í*llØxÉð* ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl *h> ÉßðJ ÁJyç*Dh * "ð*líx É *ðx î* xål xéá*l.

30 4.32 níxl¹ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyÅRe ðxéí*lá*íj *Í*]*l î*óoá*<â d*]* xéï *h x µýlh * d*]* xéï î* x * "Í* Ýlh * Á*õ±* s Í*l ]*l Í*±*vç*\* xéíxålð*l *år * xéá*l. d*]* xéïålð*l Íxlë * yð* î*óoá*<â *h xµýlh *#xé î* xù]* xéá*l. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyÅlð*l Í*l ]*l Í*±*vÁ* ò Axí*lo Í*llh *lí*]x *lí* "²*ÍJ ]* *laçx D *lí* ßÍJ JayÅlð*l îjóhà*lîjmyçx õé *#Je x. "Í* çx Í*llð* ]* *laçx D *líjç* * Á*w ÁJ]*âç*\* * d* $#JØx ç*í*lð*áxò d*h *l ]* *laî*f *èa*l *l. 100 W JC vç*dçx nh *l ïóá*íje]*ld*w x. $år nè^ 'î*ðjc *Á*]*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyÅRe ðxéwl *ml "Í*ÁJÀ*W]*ld*w x. 200 W JC vç*d *aår $è^]*l 'î*ðjc *Á*]*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*ðJ e ðxéwl *ml "Í*ÁJÀ*W]*ld*w x. Ö]* *ðxé ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy ðxéí*lájï *Í*lÅl *år nè^]*l Í*l \J ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*D]*lÍ*ì *l Á* JTÅlÍJe]*ld*w x. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*ð*l W JC vç*\* *højcð*lç*lâíje ðxéí*lá* Í*R *lí* WíJ]*Í*ð*l îjóhà*lîjmyçx î*úâvíje õé *#Je x ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ïóá*w]*lí* *h xµç*\*l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ðjí*lm*má*í*ð*l *h xµål Í*llh x JÍ*vßõÁ*yçx ÁJâlÍ*hdx AJà *lí*ì *l. xëð*hùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*år õ]*d*íje]*líjç* ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá* * JCð*]Bç*\*ð*l î*ó *Ov * xéá*l. & JCð*]Bç*\*l îxzé x Éç*\*år ÁJâlÍ*hÏ]* xéá*l. îxzé x É dxçxållíjç* *ÒÅlh xéí*á*]* ç*í*lð*áxò è]* *hdx Á*<ðB îxzé x Éç*\*ð*l Í*Rd*Ó dxçxål xéá*l. ÅRÍ*ì xé nh *l õùv±*ë À*ÓÍ*l Jð* * Áxm *Í*ð*l Í*R *líjç* Íx *å *a µïålår nh x]* *l îxzé x Éç*\*l ÁJÅlvõÍ*v *líjç* Í*ld*lw ÁJÅlvî*úâvÍJ Jç* nh x]* *l îxzé x É dxçxù]* xéá*l. JCð*]Bð* "\*d*xål ' *aí*ì *lí*r]*l 6 "f Í*ld*lw "ç*m 3 "fåre]* xéá*l. ¾*Òß * "\*dx ' *aí*ì *lí*r]*l 3 "f, "ç*mí*ì 2 "fåre]* xéá*l W JC vç*\* ðx Éh *½ 4.41 f.$f ÁJ#xÉßl îjó]*hì*íj * 1 Ïhç*Dðx \*çx ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá*áxò î*ó²*í*l Í*±*v * W JC vç*\*ð*l ðx Éh JÝl Áx \* xéá*l. ðx Éh JÝl Áx h * î*ó²*í*l f.$f W JC vç*\*ð*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ]JßC Á*íxÉyçx õç*ùd* ð*í*l ðxålår Á*\*l * xéá*l ð*í*l ðx Á*Ó. *h. î*óoá*<ij vål Ax *]*l d*h xål Ax *]*l ç*h *l / AxâlÆ EJÏ / Í*ç*v $djcù