À*ÓÍ*l>lÉÍ* ßÅldxÉ Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* JÍ*vßõÁ* OÁ*<â $#JØx ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xévà*ðjmål ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* ÁxëP

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "À*ÓÍ*l>lÉÍ* ßÅldxÉ Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* JÍ*vßõÁ* OÁ*<â $#JØx ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xévà*ðjmål ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* ÁxëP"

Bản ghi

1 À*ÓÍ*l>lÉÍ* ßÅldxÉ Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* JÍ*vßõÁ* OÁ*<â $#JØx ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xévà*ðjmål ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* ÁxëPf õ xévà*á*]*l f.ö B.$. ]B.Þ., 100 "f Í*d*lvm ]* xw, Ax *Áx]xA*D, èð*à*há*y 2ðxÉ A*hd*, xhç*\* ]*l ÁxÉh *Ó Á*ºxÉy : (080) , (080) , dsert@bgl.vsnl.net.in ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅRvmÅl : ðxÉ JrÁB, ]JEJæð*ç*]*, $.Ö B.. Í*llVC]* xw, xhç*\* ]*l Í*Càw djð*l x\xål * Ax ]*d*l ~ð*ð* J *#J]*

2 ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ÅllÍ*ßð* xéíj *ôíjmål Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* xhç*\* ]*l ÅllÍ*ßð* Í*ld*lw àóé J *ôíjmål / ÌJ]*d* *ÁJv]* ð*í* xa*å ÁJÅlv *Ovç*\*l ÅllÍ*ßð* xéíj *ôíjmål Á*ðJvóÁ* *ÁJv]* ÁJÅlv *Ovç*\*l ÅllÍ*ßð* Í*ld*lw àóé x ØJdx ð*í* xa*å ]JßC *hî*ájv ÁJy (SLO) ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx Áx ÉÀ* ÅllÍ*ßð* xéíj $#JØx 2ðxÉ çxé B, 1ðxÉ Í*lA*f èa*lí*la*fç*\* Á*óË *, xhç*\* ]*l * ]*ÍJ½ : (080) ÅllÍ*ßð* " ÁJyç*\*l Í*ld*lw Í*llVC *µ]*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx îjóhïéål ÁxÉh *Ó ÌJ]*d* *ÁJv]* 57/190, ]B.W. ]* xw, è *Í*ð* ç*lf xhç*\* ]*l * ]*ÍJ½ : ( î*óoá*<â *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l î*óoá*<â d*]* xéï *h xµ, ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ]JÍ*l JÒWl *Á*v#B, Íxlë * ]*l 5 * ]*ÍJ½ : ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l ]J. xé. > Éßðx ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xvéà*ðjmål 2ðxÉ WÌJç*, ]JEJæð*ç*]*, xhç*\* ]*l 10 * ]*ÍJ½ :

3 ]JßCÍ*lóË * *maj *WlÏ * * *C]*lç*\*l 1. OÓÉ f.ö B. ]JßâÆ "¾*CÁ*<]*l õ xvéà*á*]*l f.ö B.$. ]B.Þ, xhç*\* ]*l 2. * * *C]*l ]JßC *hî*ájv ÁJyç*\*l ÅllÍ*ßð* xéíj $#JØx ÖðB.Ö B.Ö B. Áx ÉÀ* èa*lí*la*fç*\* Á*óË *, xhç*\* ]*l 1 3. OÓÉ ØJùÓ ð*]* ha*ålc Áx. W. * * *C]*l ÅllÍ*ßð* " ÁJyç*\*l Í*ld*lw Í*llVC *µ]*l ]J. xé.> É. îjóhïéål Á*ºxÉy ÌJ]*d* *ÁJv]* ð*h. 57/190, ]B.W. ]* xw, è *Í*ð*ç*lf, xhç*\* ]*l 4. Ö. xéí*î*óájàb * * *C]*l *A* õ xévà*á*]*l DSERT, xhç*\* ]*l 5. OÓÉ ]*l *ÓÅlC ÖðB. * * *C]*l ÖðB.Ö B.Ö B. d*]* xéï *h> ÉßðJ ÁJy Þ.Î,. ]JÍ*l JÒWl *Á*v#B, Íxlë *l]*l 6. OÓÉ Ö.ÖðB. ÁJh x Ée * * *C]*l 'î*ðjc *Á*]*l, ]J. xé.> É. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy *Ål B, ¾J]*ÍJ * 7. OÓÉÍ*lÏ AxÉÍ*lmdJ Ex. * * *C]*l " ÉÁ*<Á*]*l *ÁJvy OÁ*<Á*]* d*]* xéï ÁxÉh *Ó ôá*òð*a*d, O]J djm rá*l, d*lí*lá* ]*l æ#xr 8. OÓÉ ]B.Ö#B. EJ¾*ÍB, * * *C]*l 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l, *Ål B, è\j y

4 9. ]JExÉh *Ó Ì* B * * *C]*l 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ]J. xé. > Éd* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *Ål B Á*lÍ*lló, 'd*w]* Á*ð* * æ#xr 10. Í*llVC #xájò ÁJyç*\*l f.ö B.$. ]B.Þ. xhç*\* ]*l 11. J. x xétç * * * *C]*l 'î*ðj ÅlÁ*]*l AJç* ]J. xé. > ÉßðJ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l æ#jr OÁ*<â Í*ld*lw d*]* xéï *h xµ ( *Ål B) AJ *ð* 11. OÓÉ "]* *î*ñ f.. * * *C]*l 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ]J. xé. > É. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l æ#jr OÁ*<â d*]* xéï *h xµ d*lí*lá* ]*l 13. xéí*]jd*l ]B. * * *C]*l îjóíjålv]*l, Á*ð*Á* f.$f ÁJ#xÉßl OÓÉõÍJ *ð*ç*]*, xhç*\* ]*l 14. OÓÉ ÖíB.f. çx ÉWh *ÅlC * * *C ÁJÅlv *Ov ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJy ]J. xé. > Éßðx, f.ö B.$. ]B.Þ 2ðxÉ A*hd*, ]JEJæð*ç*]*, xhç*\* ]*l 10

5 Í*Rç*v *À*vð* Í*ld*lw *max 1. OÓÉ Öh. ÖðB. xéçb hùð* õ xévà*á*]*l, f.ö B.$. ]B.Þ 100 "f Í*d*lvm ]* xw, Ax *Áx]x A*D, èð*à*há*y 3ðxÉ A*hd*, xhç*\* ]*l OÓÉ f. Ö B. ]JßâÆ õ xvéà*á*]*l 3. OÓÉ ÖíB.f. çx ÉWh *ÅlC ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx, f.ö B.$. ]B.Þ. xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* *Ål B Í*]*â 2ðxÉ WÌJç*, ]JEJæð*ç*]*, xhç*\* ]*l ]*í*ðj *WlÏ 1. OÓÉ f.. "]* *î*ñ 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *Ål B, d*lí*lá* ]*l 2. OÓÉ Áx.æ. ç*l]*l JÒWl îjóhà*lîjm]*l, ]B.W.f.$f ÁJ#xÉßl, ßÅlð*ç*]*, xhç*\* ]*l 3. OÓÉ AxíB. *l]xéàb 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l OÓÉ è *ÍxÉÀ*Ò]* f.$f W JCmÅl, OÓÉ *Ñç*hçJ Í*lû*, d*lí*lá* ]*l OÓÉ b.ö. í*h *ÓÀxÉV]B îjóhà*lîjm]*l, Íxlë $ Ëó C B f.$f ÁJ#xÉßl, Þ. J *]*A*D, xhç*\* ]*l 57 î*y±*ò]*ix 1. OÓÉ. ÖðB. çx ÉWh *î*ñ, 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l, *Ål B, Áx É#J]* 2. OÓÉ f.. "]* *î*ñ, 'î*ðjc *Á*]*l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅRvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l, *Ål B, d*lí*lá* ]*l 3. OÓÉ. ]JÍ*lÅlC, îjóhà*lîjm]*l, "]*Wh * f.$f ÁJ#xÉßl, x *Tè\J î*ì]*, xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* æ#xr

6 Ö#Jr ÖðB.Ö B.Ö B ÁxÉh *Óç*\*år í*y *lí* ùð*ç*\*l *høxc *h *Ì*v ùðjhá* Í*ld*lw Ïhç*\*l 1. ]JÃqÉÅl ÅllÍ* ùð* ßð*Í*y ]JÃqÉÅl ÅllÍ* ÍJ]* ßð*Í*y 12 yh * ç*â]jex ÉCd* Í* ùðjí*]*ix ßð*Í*y *ÍxúÉv *Ål ùðjí*]*ix ßð*Í*y Í*l \J ùð* Í*RíBv 8 6. WÀ*Ò "]*âc ùð* Í*RíBv WÀ*Ò ]x Éç*C ùð* ~PÓ#B 7 8. "e ÀJÍ*lÁ* ùð*, "h xé *ò]b ùðjí*]*ix ~PÓ#B WÀ*Ò ÁJWlvÁ* ùð* ÍxlÉ î ÃsÁ* ÍJ]* Í*xlÉ 1 yh * WÀ*Ò î*y *]* ùð* ß ðb Í*ð*Í*lAx Éd* Í* ÍJ]* ßl#xë 1 yh * WÀ*Ò ßð* *højc ùð* ßl#xë "âl À* *iw]x ɾ* h x Émð* ç* BË àò B $hfår ùð* ç* BË JÒd*hd*ÓC ùðjí*]*ix ç* BË OÁ*<Á*]* ùðjí*]*ix xîxëhè]b "hdj]jãqéål JÁ*<]*dJ ÍJ]* xîxëhè]b 8 yh * *]B.Öh. WÀxÉÒÀ*Ò]*ÅlC ùðjí*]*ix xîxëhè]b ÖðB.Ö B.Ö B. ùð* xîxëhè]b "hdj]jãqéål ÀJhÏ *h Jµî*ðJ ùðjí*]*ix xîxëhè]b çjh ßÅlhÏ "Áx ÉËè]B WÀ*ÒîJÓ½ *h]*á*<ij ùð* "Áx ÉËè]B WÀ*Ò AJ]* ùð* "Áx ÉËè]B ]JÃqÉÅl ~Á*dJ ùðjí*]*ix "Áx ÉËè]B 31

7 õ xvéà*á*]* À*Ål ð*lf OÁ*<â * î*óí*llv ' xéaà* *hî*úâv Í*Càwd*Ò õí*rvâ Í*Rð*WÉÅldx> hùçx 'd*wí*l ðjç*yá*]je $ðx è^]x *ðx x ÉA* ç ]*Í* ïð*dxç*dh * Í*Ïv *lí*hdx Í*R *lí*ì xé OÁ*<â. "mr x OÁ*<âÍ*ì Í*CàwÅlår A*l *le]*lí* xëwé î*yî*úâvdxåll WÌ*vW * xéá*l. Í*Rð*WÉÅl Í*X mcç*\*ð*l Íxlëç* f Áx h *l JÒ²*v]* d* xéíj Í*lðx ÉÌJÍ* x\x Áx h *, ßÍJ JayÅlld* Í*Càwd*Ò Ax hù * *loà<d*yh * Í*Rd*Ó ]x Éç*CÁ*]*ÍJ *, *Í*Rß õí*rvâ Í*R *ml J¾*CÍJç*ld*w x. *lì* *Ó ]J±*q *ýãëårç*ld*w x. Jhî*Ó JÝlÁ* OÁ*<â * Ex dxçx æéí*ð* Á À*mCç*\*ð*l Í*lÁ*ò\*år x\x *lí*år î*ûxcéd*]* í*ólí*þáxç*\* îjd*ó Í*lA*d*w]*ÍJ *l *l. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅll W JC vç*\*år xéíj Í*lðx ÉÌJÍ*ðx O *lw, *hålí*l, 'd*wí*l ðjålá*d*ò AJç* ßÍJ JayÅlld* Í*Càwd*ÒÍ*ð*l x\x *lí* ¾xCÉÅl Ax hù x. Í*ýÏw ç ]*Í*, *A* J\xÒ, ÌJÓd*ýd*Ò, EJdJCÏÉdx, ÌJÍxëÁ*Cdx $djcù Í*X mcç*\*ð*l x\x Áx \* ml & > Éßðx *AJÅlÁJyÅRe x. $år "ð*lì*í* * Í*l má* OÁ*<â î* xålldxéwíx. xéíxål Í*l má* OÁ*<â AJç* OÁ*<â * Í*l má* xéíxålð*l õé *lí* > Éßðx ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx & Ö#Jr Í*X mcç*\*ð*l ÀJ#J Í*lÁ*ò\*år x\x *lí* ç*l]*ld*]*íj * ßÍJ Jay OÁ*<Á*]* ÍxlÉå x. Á*ðJvóÁ* ]JßC *år]*lí* *lí*r]*l 1,000 f.ö B ÁJ#xÉßlç*\*år OÁ*<â î* xållïw]*lí* ð*í*l¹ ÌJWÉ OÁ*<Á*]*l Í*llhùð* 'd*wí*l î*óexç*\* õí*rvâ *år Í*lA*d*w]*ÍJ * îjd*ó Í* *lí*]*l. î*óoá*<ij vç*dçx ÍxlÉ#Jò½ * Ö#Jr Í*X mcç*\* îjó> ÉeÁ* d*]* xéï õéf $Í*]*ð*l 'd*wí*l OÁ*<Á*]*ðJ e î*yí*ïv *lí*ì xé & A*hd* * ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ' xéaà*íje x. ÖðB.Ö B.Ö B. ' xéaà*ç*\*l JM*mC Ax h *ml ÁJ#xÉßl A*hd* * ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\* îjd*ó î*óí*llvíje x. & A*hd* * ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlfÅlår A*Wl¹Áx \* èa*l J * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* WÍ*]*, & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l "ð*l±jsð*çx D *lí*år "ð*l *y * xéáj * W W¾Jð*ç*\*l, îjå * xéáj * õålí*lç*\*l, WW¾* A*hd*ç*\*år ð* x *#Jç*lÍ* WÀxɱ* Ob]*ç*\* > Éßðx, õí*va*ix Í*llhdJ * *Í*lç*Ó Í*R Ïç*\*ðx \*çx h *hdx Í*l m õålí*lç*dçx ¾*ÁxòÅRç* *hdx, Í*l m õålí*lç*\*fålår>lé ]*ô ]*lí* & *hà<î*w ÁxëPf ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx Í*ld*lw f.$f ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjm]*lç*dçx 'd*wí*l Í*Rç*v *OvÅRç*ld*w x>lh *l Í*l má* Áxë Pf * *^\*ÁxÅRç*å Öh *l O *ldxéwðx. f.ö B.$. ]B.Þ. õ xvéà*á*]*l, xhç*\* ]*l

8 µ Í*llð*l f ÌJ]*d* xéà* JÒd*hd*Ó C î* xållí*år, ÅllÍ*Á*]* îjd*ó "ùòïéålíje *la, "hdx>lé xéà* * *Í*vdx ÉÍ*llV x\*í*½çxç* ÅllÍ*Á*]* îjd*ó î*óí*llvíje]*lí*ì *ð*l Í*lð*ç*h *l ÌJ]*d* *år 1969]*år Í*lAJd*¹ çjh ÉæÅlÍ*]* ßð*¹ À*dJbÑÅl "hç*íje ÌJ]*d* *ÁJv]*Í*ì ÅllÍ* ßð*dxçx W JC vç*dçje õéf * nh *l > Éßðx>lÉ ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅll è *#Jç*lÏw]*lÍ* *Í*RßÁxò Ax hùáx \*l Í* Í*X mc Í*ld*lw Á À*mCç*\*ð*l Í*ýùÑî*f *lí* AJç* OÁ*<â * Í*l má* xéíx Í*ld*lw xéíxål Í*l má* OÁ*<â e *la, xéíxål Í*l má* W JC vç*\* Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* Í*R *lí*ì *l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl Í*llVC ' xéaà*. $ *l *ÁJ]Jd*¹Á* *Í*RßÍ*ll¼ xéíj Í*lðx ÉÌJÍ*ðxÅlð*l Í*Ål *ò]* Á*åÁxÅlår x\* Áx \* åáxò *A*ÁJyÅRe]*ld*w x. *d*c Í*ld*lw xéíx>lé ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl Ö]* *l Í*llVç*\*l. $Í*ì nh *Áx òh *l "Í*mhbd*ÍJe]*ld*wÍx. xéà*í*ð*l 'D *lí*ì *l x\x *lí*ì *l *íjoyd*óùh * "hdx>lé * *ý[* ÌJ]*d*ÁJòe ]x Éç*CÍ*hd* ÅllÍ*ßð*dxÅll õí*rvâíjç* xéáje x. & EJç*ÏÉÁ*]*â Í*CÍ* xµålår Í*lð*lÁ*lm * 'ð* ÏÉÁ*]*â, î*óèl *Ñ x\*í*½çx, Í*X mcålld* æéí*ð*, ]x Éç*CÁ*]* *ñ¾jvd*¹á*dx, 'd*wí*l ðjålá*d*ò, O *lw è *Ñ æéí*ð* $djcùç*\xmrí*ú ÅR xéà* * ÅllÍ*À*àwÅlðxÉ "Í*mhb ]*ld* w x. î*ó *lwd* nh *l xéà* * À*àw Öh *]x xéà* * ÅllÍ* À*àw>lÉ e]*ld* w x. & x xålår ð*í*l¹ ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á*]* îjd*ó "d*chd* î*óí*llvíj *l *l. & ÅllÍ* À*àwÅl * *}\*ÁxÅRç* xéá*l, Í*X mcç*\* Í* *vðxårç* xéá*l. 'd*wí*l ðjålá*d*ò * x\*í*½çxårç* xéá*l. ð*í*l¹ xéà*áxò Íx *ml O wð* îjýlç*\*l xéáje x. Je ÅllÍ*Á*]*år d*¹ x wålv, O *lw, ðjålá*d*ò, *A*ÁJ]* Í*lðx ÉÌJÍ*, xé A* Í*lðx ÉÌJÍ*, xéíj Í*lðx ÉÌJÍ*, AJ *vdx, *Í*lÅl * * *^\*Áx, ]JÃqÉÅl ÌJÍxëÁ*Cdx $djcùç*\*l Íxlëç* * xéáje x. Í*l má* ¾*ðJd*¹Á* ôhd*ðxç*\*ð*l ÅllÍ*Á*]*l ]* Áx \* xéáje x. Í*llh *lí*y *l nh *l ðjfð* Jh * ÏÁ* î*]*hî*]xç*\*ð*l 'D, x\* " *Áxò Ax hùáx h *l Ax Éç*lÍ*hd*A* Jh * ÏÁ* ÍJdJÍ*]*â õí*rvâíjç* xéáje x. *h Jò]* Í*ld*lw Jh *òýïá*dx bd*wy î*]* *ñ]* A*hôÁxÅRç* xéáje x. & yéïål A*mÍJ]*l ¾*ðJd*¹Á* "hà*ç*\*ðx \*çx h *hdx ÅllÍ*Á*]*år 'd*wí*l Í*Càwd*Ò õí*rvâíjç* xéà x. d*í*l¹ d*í*l¹år *lî*wíje " *e]*lí* î*óïìxç*\*l x\*ç*åáxò "Í*ÁJÀ*ÍJç* xéáje x. î*óållá* w & yéïål Í*Càwd*Ò õí*rvâáxò ÅllÍ* íxëd*ð*cç*\*l ]* î*ìçx \* åáxò ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðJ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* "Í*ÁJÀ*ç*\*ð*l Á*åñ *A*ÁJyÅRç*åÍx. î*ó *lwd* ð*í*l¹ xéà* "ðxéá* *ÍJmlç*\*ð*l Ö *ly *lïw x. *ÍJmlç*\*ð*l Ö *ly *lí* õþëð*år ð*í*l¹år]*lí* JÍ*RæÁ* P *lç*lç*\*ð*l dx x *lajá* xéáje]*ld*w x. JÍ*RæÁ* P *lç*lç*\* õí*l vmð* ÅllÍ* À*àwÝlh * Í*ld*lw ÅllÍ* íxëd*ð*cç*dh * Í*Rd*Ó J¾*C. $Í*yçx *yår * Í*Rç*v *À*vð* "Í*À*CÁ*ÍJe x. $hd*a* Í*Rç*v *À*vð*Í*ð*l ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l Áx *ld*wíx>lh *l O *#Je x. AJçx>lÉ

9 'd*wí*l ðjç*yá* *Í*Rß õí*rvâ *år ð*í*l¹ ÅllÍ*Á*]*l *àóål îjd*ó Í* *lí*hdjç*å. $år Í*Càw djð*l x\xål * Ax ]*d*l ~ð*ð* J *#J]* Öhè JÒWl WÍxÉÁJð*h *]* ÍJ½ "d*chd* î*ó *lwd*. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðJ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l *Í*RßÍ*ll¼ xéí*ájålvá*óí*lç*\je *la, *]*\*Í*ú Í*ld*lw Á*fÍxl Vôvð* AJç* *hî*ð* ¹mç*\* Áx ÓÉ ÉÁ*]*âç*\*hd*A* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\Je]*ld*wÍx. $Í*ì À*ÓÍ*l>lÉÍ* ßÅldxÉ Ålð*l J]*ld*wÍx. "hdx>lé ÅllÍ*Á*]*år À*ÓWlÁ* Í*ç*v * Á*±*Ë * "yí*ð*l 'hólí*r *ld*wíx. OÁ*<â * Í*l má* xéíx Í*ld*lw xéíxål Í*l má* OÁ*<â Öhèl *l JÁJ]*ÍJe]*ld*w x. JÍ*Rð*C W JC vç*\*l 'd*wí*l ç*lâí*lóë * W JC vç*\je Í*RîJv Jç*lÍ*år ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l nd*lw õé *ld* wíx. Í*l má* è *#Jç*lÏw]*lÍ* *Í*RßÁxò Ax hùáx \*l Í*hd*A* Í*X mcç*\*l Í* *vðxçx h *l 'd*wí*l ðjç*yéá* *Í*Rß õí*rvâ *år d*í*l¹ð*l dx *e Áx \* ml ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 'd*wí*l "Í*ÁJÀ*ç*\Je]*ld*wÍx. $år Í*X mcç*\* î*óèl *ÑdxçJe Íx *ml èõ Ömr]* Í*Rð*Í*]Jçx Éâ Öhè çx ÉîJmÁ*ý±*Æ "fç*]*í*]* Í*Rd*l î*ó *lwd*íxé *y. èõ Ömr]* Í*Rð*Í*]Jçx Éâ. & ðx #xålår ]JÃËÓÉÅl xéíj > ÉßðJ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l î*yijí*lájyåre "ð*l±jsð*çx D *lí*år ]JßC * Ö#Jr f.$f ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjmyçx Í*ld*lw ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx & ÁxëPf *A*ÁJyÅRç*å x Öh *l O *ldxéwðx. & ÁxëPf Ax ]*è]*ml Í*l m > Éßðx ]* P Áx ólë îxúóédj * hùð* f.ö B.$. ]B.Þ. õ xvéà*á*]je *a OÓÉÅlld* Öh.ÖðB. xéçb]*í*]*l Ö#Jr *h *Ì*v Í*ld*lw "ç*d*cdxç*\*ð*l î*yoéå $ *Áxò Ö#Jr yéïål îxúóédj A* õéf Í*Rç*v *À*vð* Í*Rf]*ldJw]x. AJçx>lÉ î*ó *lwd* f.ö B.$. ]B.Þ. õ xvéà*á*]je]*lí* OÓÉ f.ö B. ]JßâÆð*Í*]*l Í*Rç*v *À*vð*Í*ð*l õéf]*ldjw]x. $Í*yÉÍ*vyç* A*ýd* ñí*vá* Á*ýd*ßkdxç*\*ð*l *år *ldxéwðx. & ÁxëPf "²*vî*úâv Í*ld*lw Á*ÓÍ*lè *ÑÍJe Í*l fè]*ml *A*Á*y * ÖðB.Ö B.Ö B. îjóhïål ÁxÉh *Ó ÌJ]*d* *ÁJv]* * Í*llVC *µ]j * OÓÉ Áx.W. ØJùÓ ð*]* ha*ålc Í*ld*lw OÓÉ Íxë.Ålh. 'Pñð*Í*]B, > ÉßðJ *AJÅlÁ*]*l $Í*]*lç*Dçx A*ýd* ñí*vá*íj * ¾*ð*CÍJ *ç*\*l, ]JßC * Ö#Jr *Ål Bð* îjóhà*lîjmyçx Í*ld*lw ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx AJç* ÁJÅRvmÅl * è^hù Í*ç*v *Í*yç* ¾*ð*CÍJ *ç*\*ð*l *år *ldxéwíx. Exë h B Exë ÖðB.Ö B.Ö B. Exë Á*ðJvóÁ* (OÓÉ ÖíB.f. çx ÉWh *ÅlC) ]JßCÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx, f.ö B.$. ]B.Þ. xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* *Ål B Í*]*â 2ðxÉ WÌJç*, ]JEJæð*ç*]*, xhç*\* ]*l

10 î*ywf Á*ÓÍ*l *høxc WÍ*]* î*ìó *høxc 1.00 ]J. xé. > Éßðx *hà<î*w WÍ*]* õ xvéà*ðjmål * Í*ÏÝlh * A*Wl¹Áx \*l Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l ]J. xé.> É. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx WÌJeÉÅl A*hd* *år î*ìð*ûàxoéd*ð* d*]* xéï ]B.f. îx]xé B ]JßCÍ*lóË * WÀxɱ* Ob]*ç*\*l ]JßCÍ*lóË * WÀxɱ* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*Dçx *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]* ðxéí*lá* ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * õålí*lç*\*l àóé J *ñ¾xvç*dçx õålí*lç*\*l ÌJÍ*eÉdx *ñ¾xv õålí*lç*\*l *Í*l A* xéà*ì*àweédx *ñ¾xv õålí*lç*\*l *Í*l A* ßð*î* *eédx *ñ¾xv õålí*lç*\*l *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*c *ñ¾xv õålí*lç*\*l J d*c *ñ¾xvç*\* õålí*lç*\*l yh * ÅllÍ*ßðx Éd* Í* * $d*]x õålí*lç*\*l Í*]xçx 3.70 WÌJç* / ]JßC A*hd* *år èa*lí*rð* õé *lí*ì *l xéð*hùð* ÁJÅlv d*ólí*þáxç*\*l xëð*hùð* ÁJÅlví*ólÍ*ÞÁxç*\*l OÁ*<â *h xµ A*hd* *år ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá* *år õí*v * xéáj * JV#xç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\* ðxéí*lá* W JC vç*\* ðx Éh *½ xëð*hùð* í*ólí*þáxç*\* WÍ*]* xëð*hùð* í*ólí*þáxç*\*år A*âè\*Áx Í*R *lí* W¾Jð* xëð*hùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* Í*]*ù *år *lí* W¾Jð* yh * xëð*hùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l A*Wl¹Áx \* èa*l J * í*ólí*þáxç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. ÍJÃvÁ* WÀxɱ* Ob]* yh * ÍJÃvÁ* WÀxɱ* Ob]* "ð*l±jsð*çx D *lí* Á*ÓÍ*l yh * WÀxɱ* Ob]* *år A*Wl¹Áx \* èa*l J * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l Ob]* * AJÒð* î*ïóáx WÀxɱ* Ob]* * #xá*òî*d*óç*\*l / ð*í*l ðxç*\*l

11 Á*ÓÍ*l *høxc WÍ*]* î*ìó *høxc 7.20 yh * ¾*ÒEJ]x ÉA*â ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ÀxëÁ*<½Á* î*óíj * èa*lí*rð* Í*ld*lw î*óà* wç*\*l ]JßCÍ*lóË * î*óà* wçx ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx "A*vdx ]JßCÍ*lóË * èa*lí*rð* / î*óà* wçx *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àålyçx "A*vdx yh * æ#jrí*lóë * / ]JßCÍ*lóË * *WlÏç*\*l >lò î*óàó>l ð*ç* *l èa*lí*rð* * WÍ*]* 46 STATE NSS WELFARE FUND IN KARNATAKA Format - I Enrolment Form 51 II Statement of Enrolment 52 III Grant-in-Aid Bill 53 IV NSS Programme Officer's out-of-pocket Allowance Bill 54 V Statement of Budget allotment and expenditure (Regular) 55 VI Details of Colleges implementing NSS Programmes 56 VII Monthly Report on important NSS Activities VIII Report on Progress of NSS for the Quarter IX Half yearly / Annual Report of the College X College level Camp Report XI Basic Information about DSERT (Half Yearly / Annul) & 67 XII& Compilation of Accounts of Regular NSS Acivities XIII at DSERT Level XIV Utilization Certificate 74 XV Nomination of Directorate for National NSS Awards XVI Nomination of NSS Unit & NSS Programme Officer for National Level NSS Awards a

12 ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ð*í*l¹ ÅllÍ* ßðJhç* " *]*m r W JC vç*\*år JÍ*RæÁ* ßÍJ Jay x\x *lí* ' xéaà*ùh * ÖðB.Ö B.Ö B. * ]*çjwl WW¾x É xaéà*ç*\*ð*l Íxlëç* f Áx h *l èh *l Ax * ÅllÍ* À*àwÅlð*l ]* P *lí* Í*lA*d* w]* î*óåld*. ]J±*qPd* Í*lAJd*¹ çjh "Í*]*l & ù xålår Á*h * Á*ð* *ð*l ð*ð* Je Í*R *ml ð* x * î*óåld* * M*mÍJe J..f. xéà*í*llv *WlÏ (1959) îxúó. Áx.æ. *ÅllùaÉðB *WlÏ (1960) ]JßC OÁ*<â Í*lhÏÓç*\* *Í*RÍxÉÀ* Í*ld*lw W JC vç*\* *Í*RÍxÉÀ* ]J±*q * WÀ*ÒW JCõmÅl * Á*lmî*Ïç*\* *Í*RÍxÉÀ* (1968) $Í*ì *ÁJv]*Áxò OMJ]* *l ç*\*ð*l õéf W JC vç*\*l OÁ*<â * Ex dx JÍ*RæÁ* ÁJÅlvç*\*år dx *ç*lí*hdx Í*R *lí* "hà*í*ð*l nïw AxÉDÍx. & ðx #xålår ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅll Í*lAJdJ¹çJh ÅlÍ*]* À*dJbÑ Í*±*vÍJ * ùðjhá* ]*h *l "hùð* ÁxÉh *Ó W JCÍ*lhÏÓç*\J * J. W.Áx. ]B.W. ]JÍB "Í*yh * ' J_Þd*ÍJÝld*l. 1986]*år ]* P * ]JÃqÉÅl ð*í* OÁ*<â õéïål *A* ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðxçx èa*\* Í*lA*d*Ò õéf x. ÁJ#xÉßlç*\*år Î *lí* W JC vç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. / ÖðB... "²*ÍJ àóé J í*ólí*þáx $Í*ìç*\*år nh *]*#Jr *]* *àóålíje ÌJç*Í* * xéáxh *l ð*í* OÁ*<â õéïålår *max Í*R *#Je x. îjó]*hì* *år "h *]x ]*år 37 WÀ*ÒW JCõmÅlç*\*år 40,000 W JC vç*dh * îjó]*hì*íj * & > Éßðx èýa* JÁJ]*ÍJe x\x *l &ç* 158 WÀ*ÒW JCõmÅlç*\*l WÀ*ÒW JCõmÅl Í*lóË * õ xvéà*ðjmålç*\*l Í*ld*lw OÁ*<â *h x µç*\*år 35 Áx ÉÞç* Axí*lo W JC vç*\*l & > ÉßðxÅlår dx *e Ja]x *hà<î*w î*yí*ål ÖðB.Ö B.Ö B. ÁxÉh *Ó *ÁJv]* îjó> Éæ * > ÉßðxÅRe x. 1969]* xîxëhè]b Ïhç*\*år ]J±*qPd* Í*lAJdJ¹ çjh ÉæÅlÍ*]* ßð*¹À*d*Í*Rðx Éd* Í* * ðxð*pçje, ]J±*ËÓ * ÅllÍ*ßð*dxçJe ÌJ]*d* *ÁJv]* * OÁ*<â *ôíjmål & > ÉßðxÅlð*l ]*hˆ d*l. ÌJ]*d* *årð* WÀ*ÒW JCõmÅlç*\* AJç* WW¾* õ xévà*ðjmålç*\*år & > Éßðx "ð*l±jsð* *år x. O w Í*ld*lw xéíx ÖðB.Ö B.Ö B.ð* Ö]* *l Á*âlÆç*D *ahdx. "hdx>lé *d*c Í*ld*lw xéíx ÖðB.Ö B.Ö B.ð* Ö]* *l Í*llVç*\*l (nh *l ðjâc * Ö]* *l Í*llVç*D *ahdx) *À*àw ]J±*q õí*rvâ *år *l µ]* "ˆÍ*ýùÑÅlð*l J *lí*år ]J±*q * *Í*lÁJåÉð* *Í*l xcç*\*ð*l "yd*láx h *l, ÅllÍ*À*àwÅlð*l ]J±*q õí*rvâ ÁJÅlv *år dx *e *lí*ì *l d*ð* ¹mÁ* "Í*]* Í*Càwd*ÒÍ*ð*l WÁ* *lí*ì *l ÖðB.Ö B.Ö B.ð* Í*llVC ¾xCÉÅlÍJe x. "hdx>lé xéíxål Í*l má* W JC vç*\* Í*Càwd*Ò WÁ* *ð*íjç*lí*ì *l. ÖðB.Ö B.Ö B. î*óí*llv ' xéaà* *Í*ll JÅl *årð* *Í*l xcç*\*ð*l "²*vÍ*RfÁx h *l *Í*l xc õíj]*ixålår dx *e Áx \*l Í*hdx Í*ld*lw 'd* wí*l ðjç*yéá* *Í*Rß õí*rvâ Í*R *lí*ì *l ÖðB.Ö B.Ö B.ð* À*ÅlÍJe x.

13 ]J±*q õí*rvâ ÁJÅlv *år OÁ*<Á*]* îjd*ó "ç*óç*âc. ðx #xålår & ÌJW OÁ*<Á*]*år (f.ö B î*óoá*<ij vç*\*l) ¾*ðJd*¹Á* ôhd*ðxåll\* Í*Càwd*Ò õí*rvâ Í*R *lí* õþëð*år ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l *A*ÁJyÅRe]*ld*wÍx. 1999]* ßð*Í*y 22]*h *l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlð*l ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xvéà*ðjmål "\*Í*f Áx \* #JÝld*l. * *C *år & WÌJç* * ÁJ]JCmÅlÍ*ð*l xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* æ#xrål *Ål Bð* Á*óË * *år îjó]*hˆ *#JÝld*l ]*år Þ..AxíB. Áx É Bvð*l f.$f Öh *l î*yí*ïv Jç* & W±*ÅlÍ*ð*l f.$f. î*û*cá*óí*l * OÁ*<â 10 $ Ål nh *l ÌJç*ÍJe x. î*ó *lwd* ]JßC *år *lí*r]*l 1000Á* ò Axí*lo f.$f ÁJ#xÉßlç*D *la & Ö#Jr f.$f ÁJ#xÉßlç*\*m r ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l Á* JTÅlÍJe ð* xållí*hdx î*û*cá*óí*l *år "\*Í*f *#Je x. $år nólë *lí*r]*l 1 má*<á* ò Wle#Je î*óoá*<ij vç*\*l ÍJC *hç* Í*R *lïw *la, $Í*]xmr]* ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]je Ja]x. *]x, ÌJ]*d* *ÁJv]* Í*ld*lw ]JßC *ÁJv]* * ÅllÍ*ßð* xéíj $#JØxÝlh * ÁxÉÍ*m 325 f.$f *h x µç*\* 32,000 W JC vç*dçx ]J. xé. > ÉßðxÅl "ð*l Jð*Í*ð*l õé *#Jç*lÏw x. 'D * *lí*r]*l 735 f.$f OÁ*<â *h xµç*\*år *lí*r]*l 73,000 W JC vç*\*l & > ÉßðxÅlår *àóålíje dx *e Áx hf Ja]x. & *h xµç*\*l *Ò A*âÁJ *l Í*CÍ* xµ Ax hù]*lí* ïóá* (Self financial unit)ç*\je ÁJÅlv õí*v *lïwíx. $ *l JÍ*vßõÁ* OÁ*<â $#JØxÅl f.ö B.$. ]B.Þ.çx. AxÍxl¹ d*]*lí* W±*ÅlÍJe x. $fé ]J±*q *år>lé *Ò A*âÁJ *l Í*CÍ* xµ 735 ïóá*ç*\*l $]*lí*ì *l. Á*ðJvóÁ* ð*í*l¹ ]JßC *år nh *l JV#x õí*rvâíje x. *]* ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l î*yijí*lájyåre "ð*l±jsð*çx \* ml ÁxÉh *Ó AJç* ]JßC *ÁJv]*ç*\*l "ð*l Jð* õé * xéájç*ld*w x. î*úâvî*óí*râ *år î*óoá*<ij vç*\*ð*l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *fålår "\*Í*f Áx hf]*lí*ì *l õ xévà*ðjmål * î*óà*h *õéålíj * WíJ]*ÍJe x. ÁxÉh *Ó *ÁJv]* * Ex dx Á*ðJvóÁ* ]JßC *ÁJv]* *, ÅllÍ*ßð* xéíj Í*ld*lw àóé J $#JØx 7:5 î*óí*râ *år & > ÉßðxÅl îjó> ÉæÁ* îjd*ó *år *A*Á*y x. î*óï Í*±*v "d*lcd*wí*l ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á*]*ð*l >lòí*r *#Jç*ld*w x. WW¾* Ob]*ç*\*år ÌJç*Í* *ml ðxéwl *ld*w x AJç* ç*â]jex ÉCd* Í* î*²* *hí*mð*, ]JÃqÉÅl ~Á*dJ Ob]* AJç* ]JßC Í*lóË * ÖðB.Ö B.Ö B. *Í*RÍxÉÀ*ç*\*l AJç* $d*]* ]*í*ðjd*¹á* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*år ÌJç*Í* *ml Á*\*l *#Jç*ld*w x AJç* ÌJW OÁ*<Á*yçx xéíj î*úí*v d*]* xéïålår ÖðB.Ö B.Ö B. Á* JTÅlÍJe]*lÍ*ì *yh * xéíj Í*lðx ÉÌJÍ*, À*ÓÍ*l *lfíxl, ðjålá*d*ò, *Í*ll JÅl *år îj#x é\*l WÁx, Í*llhdJ * Í*Rð*WÉÅl Í*X mcç*\*ð*l î*óoá*<ij vç*\*l *ÒÅlh îxóéyd*]je Ax h *ldjw]x. Ì*W±*C *år ç*lâí*lóë * Í*Rð*Í* *hî*ð* ¹mÍ*ð*l õé *lí*år ÖðB.Ö B.Ö B. ç*âõéål îjd*óí* *ld*w x.

14 & > Éßðxçx W JC vç*\*l xé]*lí* ' xéaà*ç*\* ÁxmÍ*ì þ ɱ*Ixç*\*l $hïíx 1. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl Í*l má* *Í*ll JÅl Í*ld*lw xéà* * xéíx Í*Rfy 2. *Í*Rß * Àx Éà *mñóë ßð*]*l d*í*l¹ *Í*l xcç*\*ð*l èçxa*y Áx \* ml ðxé]*íje 3. ÁJÅlvç ]*Í*Í*ð*l Á*åÝly (ÁJÅlÁ* * ç ]*Í* * "yí*ì) ðjålá*d*ò * ç*lâç*\*ð*l x\x Áx D 4. ]*Ex ùð*ç*\* Í*ld*lw b *lwð* ÍxÉ\xÅlð*l 'd*wí*l A*ÍJC *ç*dh * "²*vî*úâvÍ*ðJ e 5. "¾*CÅlð* * Ex dxçx æéí*ð* * ÍJ *wwá*dxål Ex dxç* *hî*á*v x\x Áx D. æéí*ðjð*lì*í* î* xýly. Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* Ax h *ml *A*ÁJy. ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlår A*Wl¹Áx \* èa*l J * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 1. õ xvéà*ðjmål * Í*ÏÝlh * A*Wl¹Áx \*l Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 2. f.$f ÁJ#xÉßl A*hd* *år A*Wl¹Áx \*l Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 2.00 Ö. õ xvéà*ðjmål * Í*ÏÝlh * A*Wl¹Áx \*l Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l 2.10 ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx WÌJeÉÅl A*hd* *år î*ìð*ûàxoéd*ð* d*]* xéï ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l & d*]* xéïåll Ö]* *l ùð*ç*\* "Í* Ål Jae]*lÍ*ì *l 2.12 ÀxëÁ*<½ * Í*±*v * îjó]*hì* * Íx *mðx Í*RAxÅlår ð* x *lí*ì *l 2.13 ÅR WÌJç* * Ömr ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l AJç* ÅR *Ål Bç*\* P.Ö B.Þ. $. WÌJç* * Í*llVC *µ]*l & ÁJÅRvçJ]* *år ÌJç*Í* * xéá*l ÅR Í*±*v *år ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlfÅlår A*Wl¹Áx \* xéáj * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* èçxé WÍ*]*ÍJ * í*íxvålð*l ð* x * xéá*l. xëð*hùð* í*ólí*þáxç*\*l, WÀxɱ* Ob]*ç*\*l, ÅllÍ*ßðx Éd* Í*, ]B.f. î*]xé Bç*\*l AJç* $õ d*]* ÖðB.Ö B. Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* èçxé *Í*lç*ÓÍJe í*ôv Í*R ÏÅlð*l õé *lí*ì *l & *ÌxÅlår ÁJ#xÉßl A*hd* *år ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJ]*Cí*ólÍ*ÞÁxç*\* ÍJÃvÁ* àóår > ÉßðxÅlð*l d*åry *lí* èçxé Í*R Ï õé *lí*ì *l WÀxɱ* Ob]* * î*ó JwÍ*ðxÅlð*l *år *lí* èçxé ÏÉÍ*Rvõ *lí*ì *l ÅR Í*±*v *år ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àålyçx ÖðB.Ö B.Ö B. ùð*í*y, JC BK, î*óà* w î*d*óç*\*ð*l Ö#Jr ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx & *ÌxÅlår Wd*y *lí*ì *l & *ÌxÅlår ÖðB.Ö B.Ö B. èçx é d*ßk]*ð*l Í*lhÏÓ ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx Í*R Ï õéf, î*óï> è^ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyÅlð*l 'd*wí*l ÖðB.Ö B.Ö B. *hî*ð* ¹m

15 Í*Càwç*\*ðJ e d*år]*l Í*R *lí*ì *l AJç* ÖðB.Ö B.Ö B. ¾xCÉ> É xaéà*ç*\*ð*l *ñ±*ëíje "²*vÍ*RfÁx h *l *d*cõ±*s]je xéíx *år *lí* Í*lðx ÉÌJÍ*Í*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l Ax h *lí*hdx Í*R *lí*ì *l & ÁJÅRvçJ]* * ' xéaà*íje]* xéá*l. & ÁJÅRvçJ]* "d*chd* mí*mwáxýlh * îxóé]*ij JÅlÁ*ÍJe]* xéá*l & ÁJÅlvçJ]* * ð*hd*]* 15 ùð*ç*\*år î*óï> è^ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÍJÃvÁ* àóår> Éßðx d*åry *hèh * *Ål Bçx *år *lí*ì *l. *Ål B ç*\* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÍJÃvÁ* àóår > Éßðx Á* Ó ÉÁ*y ÖðB.Ö B.Ö B. ]JßC Á*ºxÉyçx nh *l ÍJ]* x \*çx d*î*ñ xé *år *lí*ì *l. î*óïé WÌJç* *m r WÌJeÉÅl Í*lóË * ÁJÅlvçJ]*ç*\*ð*l A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l (b) ]B.f. Í*ld*lw îx]xé B : 2.21 ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlfÅlår *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l xéà*ì*àw Ex dxçx O *lw è *Ñ æéí*ð*áxò n\*î*f *lí*ì *l AJç* 'd*wí*l ]x Éç*C JÅlÁ* xéa* Jv[*CdxÅlð*l Ax h *lí*hdx Í*R *lí*ì *l Í*llVCÍJe]*ld*w x. & õþëð*år î*óï> è^ ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*í*l¹ *h xµål xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]* xéíx î* x *l î*²* *hí*mð*, (Í*RíBvîJ BË) èçxé eh JçxC "ÌJC * Áx *lí*ì *l. & õþëð*år ]JßC A*hd* *år ð* xållí* ]B.f. î*²* *hí*mð* Ob]*ç*\*l Í*llVCÍJeÍx ÅR *Ål B ÍJCPwÅlår è]*lí* ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá*ç*d]*lí* ÁJ#xÉßlç*\*ð*l î*yç*âðxçx dxçx *láx h *l nè^ *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l (1+1) Á*\*l Áx *lí*ì *l. & ÁJÅlvÍ*ð*l *Ål Bð* ÖðB.Ö B. Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l Í*CÍ* µd*íje õí*v *lí*ì *l. d*í*l¹ A*hd* *år * Á*w d*]* xéï õéf >lò Í*R *lí*ì *l î*óï *Ål Bõh * >lòår *hd*a* î*óoá*<ij vç*\*ð*l ÅR WÌJç* * ÁxÉh *Ó *Ål Bç*\J * xhç*\* ]*l WÌJç*Áxò : xhç*\* ]*l çjóí*rhd*]* *Ål B, Íxlë * ]*l WÌJç*Áxò : Íxlë * ]*l *Ål B, x\*çjh WÌJç*Áxò : x\*çjh *Ål B, ç*lm^ç*v WÌJç*Áxò ç*lm^ç*v *Ål Bç*Dçx Á*\*l Áx * xéá*l. "årð* *Ål Bð* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ]JßC *h> ÉßðJ ÁJyç*\* *max ÍxlÉ]xçx 2 ùð*ç*\* d*]* xéï ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l A*Wl¹Áx h *l Áx ðxålår î*óï WÌJç*ùh * $è^]*l 'd*wí*l *ÒÅlh xéí*á*, $è^]*l *ÒÅlh xéí*àål]*ð*l îj]* *À*vÁ*ÍJe >lòí*rf ]JßC ÖðB.Ö B.Ö B. *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l Á*ºxÉyçx Á*\*l Áx *lí*ì *l Éçx î*óï WÌJç*ùh * d*]* xéï î* x *l >lòåre èh *hd* (8 + 8 = 16) *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l ÅR Í*±*vç*\*år ð* xållí* ç*â]jex ÉCd* Í* ùðjí*]*ix î*²* *hí*mð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÁxò ÌJç*Í* *lí*hdx * Á*w Í*CÍ* xµ AJç* Í*Rç*v *À*vð* õé *lí*ì *l.

16 2.25 æ#jr *Ål Bð* ðxéd*ýd*ò *år $ xé yéï d*h *Í*ð*l æ#jr A*hd* *år ]*ô æ#jr A*hd* *år ð* xållí* JÒd*hd*ÓC ùðjí*]*ix î*²* *hí*mð* AJç* ç*â]jex ÉCd* Í* î*²* *hí*ð*m *år ÌJç*Í* *lí*hdx Í*R *ml * Á*w Á*ÓÍ*l dxçx *láx \*l Í*ì *l. ÅR *Ål Bð* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ßÍJ Ja]*]Je]*ldJw]x ]JßCÍ*lóË * WÀxɱ* Ob]*ç*\*l 2.31 õ xévà*ðjmål * Í*ÏÝlh * ÍJÃvÁ*ÍJe ~\*l ùð*ç*\* nh *l WÀxɱ* Ob]*Í*ð*l * Á* w * µ\* *år A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l. î*óï Í*±*v nh x h *l WÌJç* *år & Ob]* ð* xållí*hdx *hïþ *lí*ì *l & Ob]*Í*ð*l ÅR Í*±*v * f xhè]b Í*RAxÅlår õålwld*íje ð* x *lí*ì *l ÅR *Ål Bç*\* ÍJCPwÅlår è]*lí* f.$f ÁJ#xÉßlç*\* *høxcålð*l ¾*y *ÒÅlh xéí*á* xéí*àål]*ð*l >lò Í*RfÁx \* xéá*l. *Ål B ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*í*l¹ æ#xrål ÁJ#xÉßlç*\* *høxcç*dç*ð*lç*lâíje d*í*l¹ ÍJCPwÅlår è]*lí* Ö#Jr ÁJ#xÉßlç*\*ð*l î*yç*½ ]JßC A*hd* * Ob]*Áxò *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l Á*\*l Áx * xéá*l & Ob]* *år 150 Í*lhù *ÒÅlh xéí*á*]*l, 150 Í*lhù *ÒÅlh xéí*àål]*l, Éçx nólë 300 ßð* ÌJç*Í* *ml "Í*ÁJÀ* $]*lí*ì Je]*ld*w x Í*lhù *ÒÅlh xéí*á* / xéí*á*yålyçx nè^]*l ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy $]* xéá*l. 50% ]*±*lë Í*l \J ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l $]* xéá*l. î*óï Í*±*v ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l & Ob]*Áxò è *#Jç*lÏw]* xéá*l ]JßCÍ*lóË * WÀxɱ* Ob]* * *µ\*í*ð*l ÖðB.Ö B.Ö B.ð*. ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *max ÍxlÉ]xçx õ xévà*ðjmålí*ì õ¾*vy *lí*ì *l. *Ål Bç*\* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\* *A*> Éç*Í*ð*l î* x *láx \*l Í*ì *l. î*ó *lwd* WÀxɱ* Ob]* * Í*R *yålår x\*eð* > Éç*, ¾*ÒEJ]x ÉA*â, À*ÓÍ*l Jð*, Í*l¾JCA* í*íxv AJç* 'î*ðjc *, *hex ó, Ì*ßðx ¾JCð* Jh * wïá* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ðx Éó & Í*R *yålår Í*CÍ* µd*íje A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l. À*ÓÍ*l Jð*Áxò nh *l ÁJ]*C> ÉßðxÅlð*l ]* P Áx \*l Í*ì *l & Ob]* *år ÌJç*Í* *lí* î*óï> è^ *ÒÅlh xéí*á* / xéí*à d*í*l¹ ÁJ#xÉæð*år ð* xållí* ÍJÃvÁ* WÀxɱ* Ob]*ç*Dçx 'd*wí*l ðjålá*d*ò Í*Rç*v *À*vð*Í*ð*l n *e *lí*hdx $Í*]*ð*l îxóé]xép * xéá*l. ùéîxúéd* Í*Í*ð*l Á* JTÅlÍJe A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l & Ob]* *år ÌJç*Í* *lí* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àålyçx î*óårâ Ì*dxC $õ d*]* A*âÁJ *l Í*CÍ* xµålð*l WÀxɱ* "ð*l Jð* * Í*l má* ÖðB.Ö B.Ö B. x#b õh * î* x *láx \*l Í*ì *l. & Ob]* * *hî*úâv ßÍJ JayÅlð*l ]JßC ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l Í* *lí*]*l.

17 2.39 & Ob]* *år ÖðB.Ö B.Ö B. ð*år è]*lí* $d*]x ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\J * ~ B EJç*ýÏ Í*ld*lw õålhd*óâ, ]JÃqÉÅl ÅllÍ* ùðjí*]*ix í*y *lí* èçx é, Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l, Í*l m EJð*î* * Á*#xç*\* "ÌJC *ç*\*l $djcùç*dçx *Cdx õé *lí*ì *l ]JßCÍ*lóË *år ð* xållí* WÀxɱ* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*Dçx ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]* ðxéí*lá* 2.41 WW¾* WÀ*ÒW JCõmÅlç*\*l, õ xévà*ðjmålç*\*l, *h xµç*\*l, ]JßC Í*ld*lw ]J±*ËÓÍ*lóË *år ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l A*Wl¹Áx \*l Ïw]*lÍ*ì *l *yål±xë. ' J : ~ B EJç*ýÏ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l, ðjålá*d*ò Ob]*ç*\*l, Jh * ÏÁ* ]JÅlÌJy Ob]*ç*\*l, Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* Ob]*ç*\*l $djcù ÍxlÉåð* ÁJÅlvç*Dçx $Í*ìç*Dçx *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l, Á*\*l Áx *lí* èçxé ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l * Á*w ÁJm *år *ldx Éw#xç*\*ð*l Ax ]*f * xéá*l. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*l ð* xållí* WÌJç*Áxò ÉWld*çx D, *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*l ÌJç*Í* *lí*hï]* xéá*l. "h *]x x\*çjh WÌJç* *år & *hèh¾*íje nh *l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* x *]x, x\*çjh WÌJç* * ÖðB.Ö B.Ö B. *ÒÅlh xéí*á* / xéí*à]*ål]*l ÌJç*Í* * xéá*l. & èçxé *Ål B ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*í*l¹ ÍJCPwÅlår è]*lí* ÁJ#xÉßlç*\*ð*l î*yç*½ *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*ð*l Á*\*l Áx * xéá*l. çjówléâ î*ó xéà* * ÀJ#xç*Dçx *Cdx $]* xéá*l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l 2.51 ]JßC OÁ*<â *hàx ɾ*ðx Í*ld*lw d*]* xéï õ xvéà*ðjmål Á*\x * 09 Í*±*vç*Dh * ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍ*ð*l æ#jr A*hd*, WÌJeÉÅl A*hd* AJç* ]JßC A*hd*ç*\*år ð* x Áx h *l è]*lïw]*lí*ì *l *yål±xë. & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l f.$f î*óoá*<ij vç*\* àóé J, J ÏCÁ*, Jh * ÏÁ* î*óïìxç*\*ð*l Ax ]*Ax Wl¹ "Í*yçx íxëd*ð*cí*ð*l õéf "d*lcd*wí*l Í*Càwd*ÒÍ*ð*l ]* P *ml "d*chd* 'î*ållá*wíj * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍJe x. & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍ*ð*l Í*llh *lí*]x Áx h *l Ax Éç*lÍ*ì *l "d*chd* 'ôd*íje x. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * ÅlÀ* çx ÁxmÍ*ì Í*Rç*v * ôç*\*ð*l $år Áx *#Je x. ÅllÍ*ßðx Éd* Í* * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l, $ *l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðJ d*d*òç*dçx "ð*lç*lâíje]* xéá*l. Ömr]* A*hd* A*hd*ç*\*m r ÖðB.Ö B.Ö B. ¾xCÉÅlç*\J * xéíx, *d*c îjóí*r½á*dxålð*l ÖÏw fål xéá*l. & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ]JÃqÉÅl ÅllÍ* ùðjí*]*ixålð*l *¹y *lí* AJç* "²*vî*úâvÍJe í*y *lí* õþëð*år Í*l fèhù]*lí* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍJe x.

18 2.52 õ xévà*ðjmål * ÁJÅlvç*\*l Ö. ÅR Í*±*v *år Í*Rð*C DSERT õ xévà*á*]* ðxéd*ýd*ò *år ]JßC ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l ÅllÍ*ßðx Éd* Í* *hèh¾*íje f xhè]b Í*RAxÅlår nh *l î*úí*vìjw *ÌxÅlð*l ]JßC A*hd* *år A*Wl¹Áx \*l djw]x. & *Ìxçx Ö#Jr *Ål Bç*\* îjóhà*lîjm]*l / P.Ö B.Þ. $. WÌJç* * Í*llVC *µ]*l "²*ÍJ *Ål B ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l Á* JTÅlÍJe ÌJç*Í* * xéá*l. b. Ö#Jr A*hd*ç*\* "h *]x WÌJç* Í*ld*lw ]JßC A*hd*ç*\* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* xållí* * µ\* îjó> Éæ *lí* *Ål Bç*\*l AJç* ùðjhá*ç*\*ð*l *ñ±*ëíje í*ôv õç*ùî*f *lí*ì *l. & î*úí*vìjw *Ìx ÅR Í*±*v f xhè]b Íx *mðx ÍJ]* *år ð* xål xéá*l. & *ÌxÅlår ÅR àóé J *ñ¾xvç*\*år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\* *høxc, J d*c, Á*#x Í*llhdJ *Í*ìç*\*år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\* *høxc, ÅR *ñ¾xvç*dçx õç*ùår * õålí*lç*\*l, î*óårâ Ì*dxC Í*ld*lw ùð* Ì*dxC WÍ*]*ç*\*l AJç* WÌJeÉÅl ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * WÍ*]*ç*\*l ]JßC A*hd*Áxò ÌJç*Í* *lí* ]* î*ì ]xé±x, A*âÁJ *l b *lç* x $djcù õålí*lç*\*ð*l n\*çx h * WÍ*]*ÍJ * *ldx Éw#xç*\*ð*l ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l Ax ]*f *lí*ì *l, *ldx Éw#xÅlår ÅRÍ*ì xé çx h *mç*dçx *ñ * $]* J]* *l ÅllÍ* ßðx Éd* Í* * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * õålí*lç*\*l àóé J *ñ¾xvç*\*l WlÉ. Îó a WlÉ. Îó 3. ' * æed* î*ì]*l±*yçx Í*ld*lw Í*l \xålyçx î*ódxcéá*íje 4. ç*lh *l Ö xd* 5. ÍJå J#B (î*ì]*l±*yçx) 6. Øx É Øx É (î*ì]*l±*yçx) 7. ²x ÉÓ J#B (Í*l \xålyçx) 8. Øx É Øx É (Í*l \xålyçx) 9. ôd*ó Á*#J *ñ¾xv (nè^]*l) J ÏCÁ* *ñ¾xvç*\*l 10. î*óèh¾* *ñ¾xv (nè^]*l)

19 11. ÌJÍ*eÉdx (nè^]*l) 12. *Í*l A* xéà*ì*àw eédx (ðjmlò Í*lhù nh *l d*h *) 13. *Í*l A* ßð*î* * eédx (ðjmlò Í*lhù nh *l d*h *) Jh *òýïá* *ñ¾xvç*\*l 14. *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*c (Öhól Í*lhù nh *l d*h *) 2.54 ÅllÍ* ßðx Éd* Í* *år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*dçx ÅR ÁJ#xÉæð*år mì*cw]*lí* àóé Jõ "²*ÍJ ÅRÍ*ì xé *hôd* õ Ýlh * îjó *heá* Ì*dxC, ùð*ì*dxc, î*óï î*óoá*<ij vçx nh *l ùð*áxò 50 ]*.ð*hdx Ì*y *lí*ì *l. & îjó *heá* ùð*ì*dxcål Íx d*wí*ð*l Á*r *Ë]B (Í*mÅl A*hd*) æ#jr A*hd*ç*\*år î*óoá*<ij vç*\* AJ]* * VôvçJe è\* *lí*ì *l. î*óïé ÁJ#xÉæð*Í*]*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * Í*CÍ* Jµî*Á*yçx ùð* Ì*dxC õéf A*â ]*OÉù î* xållí*]*l. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l î*ó> ÉßÁ*]*l *hç*óa*íj * nólë Íx d*wí*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÁxò Ví*lv Í*Rf * Á*w #xá*ò î*d*óç*\*ð*l õí*v *lí*ì *l, ÍJ *wwá* î*óårâ Ì*dxCçx Á*ðJvóÁ* ]JßC Jyçx *h xµål JÍ*Rð*C ÍxÉç*¾* d* *]*Í*ð*l õç*fî*f *lí*ì *l. & Ì*dxCç*\*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år ÌJç*Í* *lí* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dç* "ð*òýl *ld*w x ÅR *Ål Bð* îjóhà*lîjm]* ðxéd*ýd*ò *år *hèh * ÅR *Ål Bð* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÁxò *hèh *hdx d*í*l¹ ÍJCPwÅlår è]*lí* Ö#Jr f.$f ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjm]* *Ìx Á*]x *l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* xållí* *µ\*, ùðjhá* $djcùç*\* èçxé WÍ*]*ÍJe í*ôv *ldx Éw#xÅlð*l Ax ]*f *lí*ì *l. & *ldx Éw#x õ xévà*ðjmål * *ldx Éw#xçx "ð*lç*lâíje]* xéá*l. & *ÌxÅlår æ#jr ÍJCPwÅlår è]*lí* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÌJç*Í* * xéá*l. P.Ö B.Þ.$. WÌJç* * Í*llVC * µ]*l WÀxɱ* Í*lld*lÍ*ævÅlð*l Í* * xéá*l. ÀxëÁ*<½Á* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*hdx ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*ð*l ð* x * xéá*l *Ål B ÍJCPwÅlår è]*lí* f.$f ÁJ#xÉßlç*\* *høxc 20 àòhd* AxíJoe *a]x Íx *ml djm rá*l Í*mÅl (Á*r *Ë]B) A*hd* *år ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ð* x ð*hd*]* æ#jr A*hd* *år ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* x *lí*ì *l. & ÏÉÍ*Rvð*Í*ð*l îjóhà*lîjm]* *ÌxÅlår í*ôv *Ål B îjóhà*lîjm]*l õ¾*vy *lí*ì *l. (' JA*]*Ix nh *l æ#x rålår 50 ÁJ#xÉßlç*D * a]x "Í*ìç*\*ð*l 6 Á*r *Ë]Bç*\*ðJ e Í*eÉvÁ*y î*óïé Á*r *Ë]Bð*år nh *l ùð* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l. Éçx 6 Á*r *Ë]Bç*Dh * >lòår * 6 d*h *ç*\*ð*l AJÒõ æ#jr A*hd* *år nh *l ùð* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l A*Wl¹Áx \*l Í*ì *l Á* r *Ë]B "²*ÍJ djm rá*l A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* Í*lle * d*á*<â æ#jr A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ð* x *lí*ì *l. Ö#Jr æ#xrç*\*år æ#jr A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l, ]JÃqÉÅl ÅllÍ*

20 ùðjí*]*ix ùðjhá*íj * ßð*Í*y 12 ]*h *l Í*llÁJwÅlçx \*l Í*ì *l "²*ÍJ ÍJ]* *år Í*llÁJwÅlÍJç* xéá*l ßð*Í*y 12 ]*EJ ùð*íje *a]* Á* * ùðjhá* *h *l d*î*ñ xé æ#jr ÅllÍ* ßðx Éd* Í* * Í*llÁJwÅl *Í*R]*hÌ*Í*ð*l ~î*vf * xéá*l. (í*lðjí*ix $djcù, "õíjålv *h *Ì*v Ax ]*d*lî*f ) 2.60 àóé J *ñ¾xvç*dçx õålí*lç*\*l 2.61 Ö#Jr A*hd*ç*\* ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * àóé J *ñ¾xvç*dçx àóé J ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l *ñ¾xv ð* xållí* djm rá*lç*\* Áx<Éd*Ó OÁ*<IJ ÁJyç*\* OMJ]* ð* ÍxlÉ]xçx õ> Éßðx çx D *lí*ì *l & *ñ¾xvç*\*år àóé J ÏÉî*ìvçJ]*]*l ÅRÍ*ì xé ÁJ]*âÁ* ò f.$f ÁJ#xÉßlç*Dçx *hèh ]* J]* *l. *ÁJvy î Ó[*ÀJ#xç*\*, "ð*l¾jõd* î Ó[*ÀJ#xç*\* xë Á* OÁ*<â OÁ*<Á* (ð*lyd* "ð*lì*w) õ> Éæ Áx \*l Í*ì *l *Ål Bð* xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]*l / djm rá*l xë Á* OÁ*<IJ ÁJyç*\*l àóé J í*ólí*þáxç*dçx Í*Rç*v *À*vð* õéf ' *lwíjy Í* Áx \*l Í*ì *l ÅR Í*±*v *år WW¾* óç*dçx õ xévà*ðjmål õç*ùî*f * WW¾* ó / *ñ¾xvç*\* *høxcçx "ð*lç*lâíje óçj]*]*l Í*Rd*Ó * xéá*l. ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år WExÉd*]J * *ñ vç*dçx $#JØxÝlh * b *lç* xår * A*âÍ*ð*l WW¾* A*hd*ç*\*år ð*ç* *l ]* î* *år èa*lí*rð* õé *lïw]*lí*ì *l *yål±xë. ð*ç* *l ]* î* * è *#Je "±xéë Íx d*w * 'î*ållá*w î*ì *wá* * ẍ B "ð*l Jh * ÏÁ* Í*ld*lw J ÏCÁ* *ñ¾xvç*dçx èa*lí*rð*íje Ö#Jr A*hd*ç*\*år õé *lí*ì *l. àóé J *ñ¾xvç*dçx î* *Á*ç*\*ð*l õé *lí*ì *l. î*óoá*<ij vç*dçx 'î*ållá*wíj * õïhól. Í*lAJd*¹ çjh ÅlÍ*]* d*¹á*²x (Á*ð* * "ð*líj *) WÍxÉÁJð*h * æéí*ð* í*ydxó î*ì *wá*ç*\*l, ÁJ]*hd*]* íx ÉÍ*lð* *lf 'î*ållá* wíjeíx. Í*Càwd*Ò WÁ* *ð* î*ì * wá*ç*\*l $djcùç*\*l... î*ì * wá* *år ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l Í*CÍ* x µ Í*Rf * îjóhà*lîjm]* * ùðjhá* x hùçx À*lÌJÀ*Ål è]xållí*ì *l. WÌJç* A*hd* ÅllÍ*ßðx Éd* Í*Áxò ÅR *Ål Bç*\* ðxéd*ýd*ò *år *Ål B JCð*]x hùçx ÌJç*Í* *lí*ì *l. WÌJç* A*hd* *år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\* î*þëålð*l *Ål B ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*åry *lí*ì *l Í*ld*lw "Í*]*l d*h * * ðjålá*]je]* xéá*l. d*h * *år æ#xrýlh * >lòår * *ñ vç*d]*lí* WW¾* ÁJ#xÉßlç*\* *l Í*lhù 'î*ðjc *Á*]*l / 'î*ðjc *àål]*l $]* xéá*l nè^]*l *Ål B ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy 3 Í*lhù î*ì]*l±* ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l $è^]*l Í*l \J ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÌJç*Í* * xéá*l. Í*l \J ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l d*h * *år $]*#xé xéá*l. î*óï> h *l ÁJ#xÉæð*Í*]*l *Ål B ðxéd*ýd*ò *år Á* JTÅlÍJe ÌJç*Í* *lí*ì *l WÌJç* A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í*Áxò ÌJç*Í* *lí* nólë î*óoá*<ij vç*\* *høxc î*óï æ#xrålår 86 e]* xéá*l. (86 Í*lhù î*óoá*<ij vç*\*l + 06 Í*lhù 'î*ðjc *Á*]*l)

21 ÅllÍ*ßðx Éd* Í* *år ÌJç*Í* *lí* Ö#Jr *ñ vç*\* ÌJÍ*ôd*ÓW]*lÍ* ç*l]*lïð* î*d*ó Á* JTÅlÍJe]* xéá*l. "ç*d*cw Jaç* AJß]*lî*f * xéá*l ç*lhî*ì óç*dçx Í*ld*lw ç*lhî*ì Jh * ÏÁ* *ñ¾xvç*dçx ç*l]*lïð* î*d*ó * Ex dxçx ÁxÉhùÓÉÅl JV#JÏ ïóá*ùh * õéf * JV#JÏ î*d*ó * Ex]JÁB î*óï "²*ÍJ *Ål B îjóhà*lîjm]*l *ý ÉÁ*y * ÌJÍ* ôd*ów]*lí* ç*l]*lïð* î*d*ó Á* JTÅl & èçxé ÖðB.Ö B.Ö B. *Ål B ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l * Á* w Í*R ÏÅlð*l d*í*l¹ ÍJCPwÅlårð* Ö#Jr ÁJ#xÉßlç*Dçx õéf]* xéá*l AJç* ßÍJ JayÅlð*l Í* * xéá*l Øx É Øx É Áx É Bvç*\*l, 1 ÍJå J#B Áx É Bv, 1 ²x ÉÓ J#B Áx É Bv ' * a æed* * "há*â $djcù n\*çx h * ó * Íxlë Jð* *ßlKçx D ]* xéá*l. "ç*d*c àóé J 'î*á*]*â Ax hù]* xéá*l. ²x ÉÓ J#B ó *år $fé ]JßCÁxò 9+3 ]*hdx f *lí*ì *l 'D * óç*dçx î*ó *lwd* EJyÅlår]*lÍ* õålí*rí*dç*\*ð*l è\* Áx \*l Í*ì *l WW¾* A*hd*ç*\*år àóé J ÏÉî*ìvçJ]*]*l ÏÉî*ìv õéf * Í* Ålð*l WExÉd*]* î*þëålð*l Í*CÍ* µd*íje õí*v * xéá*l. M*ådJhÀ* î*óá*þ *lí* Í*llhíx *hèh * Í*CÍ* Jµî*Á* *WlÏÅl Í*llVC *µ]* "ð*líx É *ðx î* x *láx h *l î*óá*þ *lí*ì *l Jh * ÏÁ* Í*ld*lw J d*cá* *ñ¾xvç*dçx *ÁJvy / "ð*l JõÁ* OÁ*<â *h xµç*\* *heéd* / ð*lyd* ôd*óá*#j OÁ*<Á*]*ðxÉ ÏÉî*ìvçJ]*]Je *hèh * Áx<Éd*Ó OÁ*<IJ ÁJyç*\* OMJ]* ð* ÍxlÉ]xçx õ> Éæ Áx \*l Í*ì *l. Jh * ÏÁ* *ñ¾xvç*\*l ð* x * ð*hd*]* î*óï *ñ¾xvçx 5 õwl±*ç*\* W]JÍ*l Áx ólë WExÉd*]* î*þë î*óá*þ * xéá*l ç*lhî*ì óç*dçx æ#jr / WÌJç* / ]JßC A*hd*ç*\*år *ñ vç*\*ð*l >lò Í*R *líjç* Wð* ]B d*h *Áxò ÀxÉ. 60 ]*±*lë, ]*ð* ]B d*h *Áxò ÀxÉ.30 ]*±*lë $d*]x d*h *ç*\*år ÀxÉ. 10 ]*±*lë & yéï óçj]*]*ð*l >lò Í*Rf d*h *Í*ð*l ]*ô * xéá*l. & WíJ]*Í*ð*l *hïóá*]*l ÏÉÍ*Rvõ *lí*ì *l ÌJÍ*eÉdx *ñ¾xv õålí*lç*\*l 2.71 J d*cí*ð*l ðx ÉfÁx h *l AJ * J]* *l. *Í*lÅl ç*y±*s 5 õwl±*ç*\*l 2.72 ]*í*ðjáj]*]* Ax *]*ð*l AxÉ\* xéá*l Á*ð* * * ÌJÍ*eÉdxÅRe]* xéá*l. nh *l eédxålð*l Í*Rd*Ó AJ * xéá*l ÏÉî*ìvçJ]*]*l ÏÉî*ìv õé *lí*år ÌJÍ*ÏÉÍ*Ódx ÀxÉ. 50 "há*ç*\*l J d*c * *ñ±*ë 'íjü]*ixçx ÀxÉ. 25 "há*ç*\*ð*l ]Jç*, mål, dj\*áxò ÀxÉ. 25 õç*ùî*f Áx h *l ÏÉî*ìv õé * xéá*l Á*õ±*s 3 Í*lhù ÏÉî*ìvçJ]*y]* xéá*l.

22 2.80 *Í*l A* xéà* Ì*àw eédx 2.81 ç*y±*s 4 Í*lhùÅl nh *l d*h * ÌJç*Í* * xéá*l. *Í*lÅl ç*y±*s 5 õwl±*ç*\*l Á*ð* * * xéà*ì*àw eédxålð*l AJ * xéá*l. J d*cí*ð*l ðx ÉfÁx h *l AJ * J]* *l 2.83 OÉÃvÁx Í*ld*lw ]*í*ðjáj]*]*ð*l AxÉ\* xéá*l nh *l eédxålð*l Í*Rd*Ó AJ * xéá*l & *ñ¾xvål ÏÉî*ìvçJ]*]*l ¾*Òõ Ax h J½Áx, ÌJÍ*ðx, AJÍ*ÌJÍ*ç*Dçx ÀxÉ. 50 "há*ç*\*l, J d*c * Í*X mc ÌJ±J *ñ±*ëdxçx ÀxÉ. 25 ]Jç*, mål, dj\*áxò 25 ]*±*lë "há*õéf Í*X mc Í*Rî*ð* Í*R * xéá*l Á*õ±*s Í*l ]*l Í*lhù ÏÉî*ìvçJ]*]*l $]* xéá*l 2.90 *Í*l A* ßð*î* * eédx 2.91 ç*y±*s 4 Í*lhù nh *l d*h * *år ÌJç*Í* * xéá*l. *Í*lÅl ç*y±*s 5 õwl±*ç*\*l Í*l m ßð*î* * eédxç*dçx Axí*lo nd*lw. õé *lí*ì *l. ' J. Í*l m eée î* *ç*\*l, Àx ÉÌJðx î* *ç*\*l, *hî*ó JÅl * î* *ç*\*l, Áx É#Jó *, î* *ç*\*, ßð*î* * ÏÓî*ùç*\*l, *leé î* *ç*\*l, bé *lí* î* *ç*\*l, ßð*î* * #JÍ*½ç*\*l $djcùål ( Jh * ÏÁ* î*]*hî*]xålð*l bhb *lí*hï]* xéá*l.) 2.93 nh *l ßð*î* *eédx AJ * xéá*l. ç*y±*s 5 õwl±*ç*\*l & *ñ¾xv ÏÉî*ìvçJ]*]*l ¾*Òõ Ax h J½Áx AJÍ* ÌJÍ* ÌJÍ*Áxò 50% "há*ç*\*l. J d*c * Í*X mc ÌJ±J *ñ±*ëdxçx 25% ]Jç* dj\* måláxò 25% "há*õéf Í*X mcí*rî*ð* Í*R * xéá*l AJ *l ðx ÉfÁx h *l AJ * J]* *l. ÍJ *C ð*lf *ldjw AJ *èa*l *l. (& ðjmlò Í*lhùÅl#xÉr ç* xéá*l) Í*l ]*l Í*lhù ÏÉî*ìvçJ]*y]* xéá*l & *ñ¾xvçx ßð*î* * Á*#xç*\* èçxé "yw]*lí* ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l õ> Éæ * xéá*l *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*c ç*y±*s 8 Í*lhùÅl nh *l d*h * ÌJç*Í* * xéá*l & 8 Í*lhùÅlår AJ *lí*í*]*l, ð*ýd*c Í*R *lí*í*]*l, ÍJ *C Jy *lí*í*]*l îjd*ó¾jyç*\*l xéy]* xéá*l ç*y±*s ÁJmWlÏ 15 õwl±*ç*\*l.

23 3.13 Í*l m ßð*î* * ð*ýd*cç*\je]* xéá*l. ' J. Í*l m Áx É#Jó, WÉ]*çJ x, x \*l Á*l½d*,Á*h J#x, ÅlÁ*<çJð*, x ÉÍ*lð* Á*l½d*, î*ó Á*l½d*, çx ]*Í*]* Á*l½d* $djcù 3.14 & *ñ¾xvål ÏÉî*ìvçJ]*]*l ð*ýd*c *h> Éßðx dj\*áxò d*á*òhdx AxExK & "hà*ç*dçx 50% "hà*ç*\*l, Íxɱ*Ì* ±*â Í* *i WðJC *ç*dçx 25% AJ *l *heéd* ÍJ *Cç*Dçx 25% "há*ç*\*l. & "hà*ç*\*ð*l î*yç*½ ÏÉî*ìv õé *lí*ì *l ÁxmÍ*ì ßð*î* * ð*ýd*cç*dçx AJ *l $mr xé $]*èa*l *l. "hd*a* *h *Ì*vç*\*år ÍJ *Cç*\*ð*l î*yç*½ *lí*ì *l, ' J. x \*l Á*l½d* Jh * ÏÁ* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÁxò Á*õ±*s Í*l ]*l Í*lhù ÏÉî*ìvçJ]*]*l $]* xéá*l. ÌJÍ*eÉdx xéà* Ì*àw *ñ¾xvç*dçx Á*õ±*s Í*l ]*l Í*lhùç*\* nh *l d*h * $]* xéá*l. & ÏÉî*ìvçJ]*yçx *heéd* EJkð*, J d*c EJkð* "d*cí*à*cá* *Í*l A* ßð*î* * eédx, AJç* *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*cç*dçx Í*l ]*l Í*lhùÅl ÏÉî*ìvçJ]*]* nh *l î*ódxécá*íj * d*h * $]* xéá*l & *ñ¾xvçx *heéd*, J d*c Ex dxçx ßð*î* * Á*#xç*\* EJkð* * "yw]*lí* ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l õ> Éæ * xéá*l & *ñ¾xvålår *heéd* ÍJ *Cç*\*ð*l è\* *]x, Á*hß]* $djcù *heéd* ÍJ *Cç*\*ð*l *ñ¾jv\*lç*\xé ð*lf * xéá*l J d*cájòç*åé, ðx #x *heéd*ájòç*å ÅRÍ*ì xé ÁJ]*âÁJòe ¾*Òõ *l]*dålð*l è\* * J]* *l. ¾*Òõ *l]*ldålð*l è\* *]x d*h *Í*ð*l "ð*a*vçx D *#Jç*lÍ*ì *l ÅRÍ*ì xé Jh * ÏÁ* *ñ¾xvç*\*år J d*cí*ð*l ðx ÉfÁx h *l AJ * J]* *l J d*c *ñ¾xvç*\*l (ôd*óá*#x Í*ld*lw î*óèh¾*) 3.31 & *ñ¾xvç*\* ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l *hèh * Áx<Éd*Ó OÁ*<IJ ÁJyç*\* OMJ]* ð* ÍxlÉ]xçx ðxéwl *lí*ì *l & *ñ¾xvç*dçx õé *lí* W±*Ålç*\*l, ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðJ ' xéaà*ç*dçx "ð*lç*lâíje]* xéá*l & *ñ¾xvç*\*l îjó]*hì*íjç*lí*ì *àòhd* Í*llhíx "h *]x W JC vç*\*l Áx û*fçx ç*wl * ð*hd*]* î*óïé *ñ¾xvçx nh x h *l W±*Ål õé *lí*ì *l Ö]* *l *ñ¾xvç*dçx nh xé W±*Ål õé * J]* *l.

24 3.35 è]*í*½çx îjó]*hˆ *lí* Í*llhíx & *ñ¾xvç*dçx 10 õwl±* Axí*loÍ*y ÁJ#JÍ*ÁJÀ*Í*ð*l n *e *lí*ì *l (> Éßðx Í*ld*lw *ÑdxçJe) 3.36 & *h *Ì*v *år JÓÝlhçB Í*ld*lw î*óèh¾* *ñ¾xví*ç*dçx 'd*wí*l ç*lâí*lóë * AJ\xç*\*ð*l n *e * xéá*l 'D * î*yá*]*ç*\*ð*l *ñ vç*\xé d*]* xéá*l î*óèh¾* *ñ¾xvçx Á*õ±*s ðjmlò î*ìóç*\* î*óèh¾* õyéáx< Í*R * xéá*l. A*d*lw î*ìóç*\* ç*lâí*lóë * èláb#ẍ B Í*R *yål î*ì *wá*í*ð*l î*óèh¾* *ñ¾xvçx n *e *lí*ì *l ôd*óá*#j *ñ vç*\*l è]xù]*lí* ôd*óç*\*ð*l ÏÉî*ìvõÉf * ð*hd*]* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * ÍxÉùÁxÅlår î*ó *À*vð*Í*R * xéá*l î*óèh¾* *ñ¾xvçx ÏÉî*ìv õé *líjç* W±*Ål Í*lh *ðxçx 50% "há*ç*\*l, ÌJ±x Àxëåçx 25% *láóíj * è]*a* "hïí*l Í*h *ðx $djcùç*dçx 25% î*yç*½ ÏÉî*ìv õé * xéá*l Á*õ±*s Í*l ]*l Í*lhùÅl ÏÉî*ìvçJ]*y xéá*l ôd*ó Á*#J *ñ¾xvçx Á*#xç*\* èçxé "yw]*lí* ÏÉî*ìvçJ]*]*ð*l õ> Éæ * xéá*l & Ö#Jr *ñ¾xvç*\*år ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. ( *ÒhÅl xéí*á* / xéí*àål]je *la) *ÒÅlh O *lw îjå *lí*hdx *hèh * *h xµ îjóhà*lîjm]*l Í*ld*lw ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*Dçx î*úí*vìjwåre ÏDÅlî*f ßÍJ JayÝlh * Í*Ïv *lí*hdx î*óoá*<ij vç*\*ð*l *Ñçx D ]* xéá*l. ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*Dçx ÌJç*Í* *lí* *ñ vç*\*l d* xë #x Éó, ç*l]*lïð* î*d*ó d*]*lí*ì *l. "ç*d*cw Jaç* Ax ùáx AJ çx d*]*lí*ì *l. "ç*d*c {±*, JíBv, *ñ¾xvç*\* *má*]*ix àóé J ' *lî*ìç*\*l $djcùç*\* èçxé EJç*ýd*]Je Í*CÍ* xµ Í*RfÁx \*l Í*ì *l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *µ\* *år *Òí*odxÅlð*l Í*ld*lw ÀJhÏÅlð*l ÁJîJ * xéá*l ÏÉî*ìvçJ]*]* ÏÉîxÉv "hïí*líje *la " *ð*l Ömr]* ç ]*W *lí*ì *l. & èçxé *hèh * *h xµål îjóhà*lîjm]*l Í*ld*lw ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l *hî*úâv ßÍJ JayÅlð*l Ax hù]*ldjw]x *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*l *Ì*Cdx, ßð*Cdx, *hålí*lùh * Í*Ïv ÖðB.Ö B.Ö B. Jh * ÏÁ* Á*CdxÅl Í*X mcí*ð*l ÖÏw fål xéá*l ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år õé *#Jç*lÍ* gó Ïhf $djcùç*\*l ]*lô Í*ld*lw À*lôÅRe *la Á*õ±* s "ð* Jh J]*l, Í*læKçx, Ax *]*l xé\x, îjål *, Á*lfÅllÍ* õé]*l À*l * ÑÍJe *la

25 JÁ*±*lË î*óí*râ *år mì*cdx $]* xéá*l. àóé J Íxlë Jð*ç*Dçx ¾* \*ð*l õålhïó *ml õé]*l AJÁ*lÍ*ì *l AJç* #xëõhçb AJà *lí*ì *Áxò ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l Í*CÍ* Jµî*Á*]*l î*ódxcéá*íje *ÒÅlh xéí*á*]*ð*l õ> Éæ *lí*ì *l. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l îjó> Éæ *lí*í*]*l *Ål B AJç* õ xévà*ðjmål * Í*Rç*v *À*vð* *hdx WW¾* *WlÏç*\*ð*l ]*ô Áx h *l O *lw è *ÑÍJe, > ÉßðJ è *ÑÍJe ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lÍ*ð*l ]* P "ð*l±jsð*çx D *lí*ì *l (WW¾* *WlÏ, àóé J *WlÏ, AJ]* Í*ld*lw õé]*l î*ú]xëáx *WlÏ, JÒç*d* *WlÏ, Jh * ÏÁ* *WlÏ, ]x Éç*C Í*ld*lw ðxëí*lvmc *WlÏ, AJÒð* î*ïóáx d*åry Í*ld*lw *Í*R]*hÌ*ç*\* Í*CÍ* xµ î*óí*râ î*d*ó, A*âÁJ *l õí*va*ix, èa*lí*rð* Wd*]*Ix, "Ï ç*\*ð*l õç*ùî*f *lí*ì *l $djcù) Jh * ÏÁ* *WlÏ Jh * ÏÁ* *ñ¾xvç*\* ßÍJ Jay Í* *lí*ì *l, àóé J *WlÏ àóé x ð* x *lí*ì *l Í*ld*lw JÍ*leÓ n *e *lí*ì *l, ]x Éç*C Í*ld*lw ðxëí*lvmc *WlÏÅlÍ*]*l *Òí*ÜdxÅlð*l ÁJîJ *lí*ì *l, î*ó²*í*l ôàdx Ålð*l n *e *lí*ì *l $djcù $djcù ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år Jh * ÏÁ*ÍJe EJç*ýÏÍ*l f *lí*ì *yh * ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * îjó]*hì* *år ðjfð* *h * Ï bhb *lí*hd*a* Íxɱ* Ì* ±*âç*\*l, *wèñ ôd*óç*\*l, Á*#J d*h *ç*\*l, béù ðjóá*ç*\*l, þ ɱ* ÍJÁ*Cç*\*ðx \*çx h * bïw M*mÁ*ç*\*ð*l n\*çx h *hdx Á*±*vÁ* Íxl]*Í*½çxÅlð*l ~î*vf *lí*ì *l. WÌJç* A*hd* * ÅllÍ*ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år î*óïæ#xrýlh * ç*wl *lí* d*h *ç*\*l d*í*l¹ d*í*]*l æ#xrål Jh * ÏÁ* y bhb *lí*hd*a* î*ó *À*vð*ç*\*ð*l Í*R *ml Í*CÍ* xµ Í*R * xéá*l. & Íxl]*Í*½çxÅlår ÍxlëÁB è\*áx Í*R *lí*ì *l. *wèñ ôd*óç*\*ð*l î*ó *Ov *ml ÍJA*ð* Í*CÍ* xµ xéà *a]x. Í*CÍ* Jµî*Á*]*l n *e Áx *lí* *l. Íxl]*Í*½çxÅlår 'd*wí*l yéïålår îj#x é\*l WÁx ç*l]*lï * Á*w èa*lí*rð* õé *lí*ì *l. ÅRÍ*ì xé A*hd* * ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *år Ö#Jr d*h *ç*\*l ÖðB.Ö B.Ö B. JCð*]B ¾*Òßç*\x hùçx ÅR ÁJ#xÉæð* *Í*lÍ* *i x hùçx ÖðB.Ö B.Ö B. JC BK "ð*l ¾*y î*²* *hí*mð* * yéïålår õmlrí*ì *l ÖðB.Ö B.Ö B. ¾*ÒEJ]x ÉA*â ðx]*íxéy Jç* xm C B Í*Rf ÖðB.Ö B.Ö B. eédxålð*l AJ *lí*ì *l. ExëÁJ]*, Ex CÉÏ ç*í*lð*, d*h *ç*\* î*yí*ål, î*óïejkw, "Ï ç*\* ÌJ±*â, Í*h *ðjî*vix, *]*\* *Í*R]*hÌ*ÍJe]* xéá*l. ð*hd*]* "ð*lá* máxò d*á*òhdx óç*\* ' J_óðx nh *l ùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l e *aår Íx *åçx ÍxëÅlàwÁ* àóé J *ñ¾xvç*\*ð*l ð* x *lí*ì *l. ð*hd*]* ç*lhî*ì óç*\*ð*l îjó]*hˆ *lí*ì *l. JmÁ* JmàÅlyçx î*ódxécá*íje ~Á*ÁJm *år îjó]*hˆ *lí*ì *l. $ xé *h *Ì*v *år î*óèh¾*, ôd*óá*#j *ñ¾xvç*\*ð*l õí*v *lí*ì *l. & *ñ vç*\*l àóé J *ñ¾xvç*\*år ÌJç*Í* ù *a]x "Í*yçx "Í*ÁJÀ*Í*ð*l Á*åñ *lí*ì *l ]J. xé.> É. eédxålð*l Ö#Jr f.$f ÁJ#xÉæð* Ö#Jr î*óoá*<ij vç*\*l Á* JTÅlÍJe Á*åÏ]* xéá*l. J d*c AJç* ]Jç* nh xé ¾JÞÅlår xéá*l. & èçxé *Ål Bð*

26 ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l * Á*w Á*ÓÍ*l dxçx *láx \*l Í*ì *l. xé]x xé]x ]Jç*ç*\*år AJ *lí*hïmr. AJfð* "²*vÍ*ð*l *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*l Í*lð*ç*hf]* xéá*l ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*år 'd*wí*l Í*X mcí* vd* d*h *Áxò èa*lí*rð* õé *lí*ì *l, Í*X mcç*\* x\*í*½çxçx îxóé]*á*íjç*lí*ì *l *Í*lç*Ó î*óà* wålð*l õålí*rð*l J]* õé *lí*ì *l. ÍxëÅlàwÁ*ÍJe Ö#Jr A*hd* *år íjhpålðb î*óà* wålð*l õé *lí*ì *l (î*ì]*l±* / Í*l \xålyçx î*ódxécá*íje) 3.53 àóé J Í*CÍ* xµ Í*ld*lw ó * Íxlë Jð* 'd*wí*líje]*å, Øx É Øx É Áx Éóv ( ÉõÅl Bv) 2 $]*å, Íxlë Jð* *Í*ld* JËe]*å, 1 ÍJå J#B, 1 ²x ÉÓ J#B Áx É Bv $]*å ²x ÉÓ J#Bð*år 9+3 ]*hdx óçj]*]*l $]* xéá*l. î*ó *lwd* EJyÅlår]*lÍ* õålí*lç*\*ð*l îjå *lí*ì *l ' *a æed* * "há*â 'd*wí*líje]*å. djm rá*l / Í*mÅl / æ#xr A*hd*ç*\*år ÁJ#xÉæð* nólë î*ó²*í*l Í*ld*lw ùòïéål f.$f d*]*ç*ï î*óoá*<ij vç*\* *høxc 200 AJç* 200 àòhd* Axôo *aår ÍxëÅlàwÁ* *ñ¾xvç*\*år (î*óèh¾*, ôd*óá*#x, ÌJÍ*eÉdx, 100, 200 WlÉ Îó, ' *a æed*, ç*lh *l Ö xd*) $è^]*l î*óoá*<ij vç*\*l ÌJç*Í* *èa*l *l, djm rá*l / Í*mÅl / æ#jr A*hd* *år ÌJç*Í* *lí* î*óoá*<ij vç*\* *høxc î*óïé ÁJ#xÉæõh * Á*õ±*Ë 40 e]*å 200 àòhd* W JC vç*\* *høxc Axôo *aår 60 e]*å. ùð* Ì*dxCÅl A*âÍ*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* xållí* Í*CÍ* Jµî*Á* ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjmyçx õéf ]* Éù î* xållí*ì *l. $#JØxÝlh * b *lç* xår * A*âÍ*ð*l * Á*wÍJe îjóhà*lîjm]* (î*úí*vìjw) *ÌxÅlår õ¾*vy Wd*y *lí*ì *l. * Á*w #xá*òî*d*óç*\*ð*l î* x *l ]JßCÁ*ºxÉyçx *år *lí*ì *l (ÅllÍ*ßðx Éd* Í*) 3.56 ÅllÍ* ßðx Éd* Í* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l * Í*CÍ* Jµî*Á*]*l, ðjcålõâvål *WlÏç*\*ð*l ]*ô Áx h *l d*h x d*á*]j]*lç*\*l çx h *mç*\*l ' *}W *år ÅR A*hd*ç*\*år>lÉ î*ya*y Áx \*l Í*ì *l ðjcål õâvål *WlÏ ]*í*ðx Ée]*å 3.61 Í*mÅl / djm rá*l / æ#jr A*hd*ç*\*år *Ål B îjóhà*lîjm]*l, "¾*CÁ*<]*l, P.Ö B.Þ. $ WÌJç* * Í*llVC *µ]*l *WlÏÅl 'îj¾*cá*<]je]*ldjw]x. *Ål B ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l ÁJÅlv *Ovç*\Je]*ldJw]x. *Ål Bð* xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]*l, *híjmá*]*l, ÌJç*Í* *lí* d*í*l¹ f.$f ÁJ#xÉæð* îjóhà*lîjm]*l, * * *C]*l, d*h *ç*\*l è]*a* ]* î* *år d*í*l¹ d*á*]j]*lç*\*ð*l "¾*CÁ*<yçx *år * xéá*l. ÁJÅlv *Ovç*\*l *Ìx Á*]x *l *ÌxÅl ÏÉÍ*Rvð* *hdx õâvålí*ð*l î*óá*þ *lí*ì *l. "PÉml èh Jç* " *ð*l èçxa*y >lé Í*llh *lí*]xållí*ì *l. $år ÏÉî*ìvçJ]*]xÉ ðjcår ÉÀ*]*lç*\*l Öhèl *l ðxð*p]* xéá*l.

27 3.62 ]*. 500/ ð*ç* *l A*â x hùçx d*á*]j]*l "ævålð*l *år *lí*ì *l. "PÉml h¾*líj *år A*â Í*l]*D Áx *lí*ì *l $mríj *år Í*llólËçx ml AJàÁx \*l Í*ì *l. ðjcål õâvål *WlÏ, * WÌJç* Í*ld*lw ]JßC A*hd*ç*\*år ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l ð* x Áx *lí* *Ål B îjóhà*lîjm]*l *WlÏÅl "¾*CÁ*<]*l, ]JßC ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l *h> ÉßðJ ÁJyç*\*l, ÁJÅlv *Ovç*\*l, ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy *híjmá*]*l, P.Ö B.Þ.$. Í*llVC *µ]*l, 'îj¾*cá*<]*l (WW¾* *Ål B ÌJç*Í* *lí*) ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*l, * * *C]*l, xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]*l, * * *C]*l 3.70 WÌJç* / ]JßC A*hd* *år èa*lí*rð* õé *lí*ì *l (î*ì *wá*]* î* *år) 3.71 ç*lhî*ì óç*\*l î*ó²*í*l Jµð* ùòïéål Jµð* 1800/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 1200/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 3.72 ÍxëÅlàwÁ* óç*\*l î*ó²*í*l Jµð* 200/ ùòïéål Jµð* 150/- d*ýïéål Jµð* 100/ 3.73 Jh * ÏÁ* ç*lhî*ì *ñ¾xvç*\*l 1. *Í*l A* ßð*î* * eédx *Í*l A* xéà*ì*àw eédx î*ó²*í*l Jµð* ùòïéål Jµð* d*ýïéål 800/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 600/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 400/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 3.76 *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*c î*ó²*í*l Jµð*1600/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) ùòïéål Jµð* d*ýïéål 1200/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy) 800/ (ÌJç*Í* * Ömryç* xéy)

28 3.77 nólë Wd*]*Ix WÍ*]* 3,600/ ( *Í*l A* ßð*î* * ð*ýd*cáxò) 3,600/ ( *Í*l A* xéà* Í*ld*lw ßð*î* * eédxçx) 4,950/ (ÍxëÅlàwÁ* óç*dçx) 12,000/ (ç*lhî*ì óç*\*l) nólë 24,150/ *Í*lç*Ó î*óà* w AJç* íjhpålðbçx ]*. 850/ àóé J *ñ¾xvç*dçx î* *Á* ]* î* *år èa*lí*rð* õé *lí*ì *l xëð*hùð* ÁJÅlv í*ólí*þáxç*\*l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlfÅlår xëð*hùð* ÁJÅlví*ólÍ*ÞÁxç*\*ð*l î*óïé ÍJ]* *år A*Wl¹Á*x \*l Í*ì *l. nh *l ÍxÉ\x ÁJ#xÉæð* "Í* Ålår A*Wl¹Áx \* #Jç*ù *a]x î*óïé ÌJð*lÍJ]*ç*\*l "²*ÍJ JÍ*vÏÓÁ* ]*EJùð*ç*\*år nh *l ùð*áxò 4 ç*h xç*\*hdx 10 ]*EJ "Í* ç*\*år ÁJÅlvõÍ*v * xéá*l. & ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lùh * Í*lÁ*ò\*år À*ÓÍ*l Jð* Í*ld*lw " *]* Í*lA*d*Ò ]JÃqÉÅl ÌJÍxëÁ*Cdx, ç*lhî*ì í*ólí*þáxålår îj#x é\*l WÁx, À*ÓÍ*l Jð* * "yí*ì, *Í*Rß xéíx, *Í*ll JÅl * *A*ÌJed*Ò $Í*ìç*\* "yí*ì Í*l f *lí*ì *l. î*óï> è^ OÁ*<IJ v ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àåre]*lí*ì *yh * "Í*]*år *ÒÅlh O *lw *ÒÁJÅRvð*lÌ*Í*Í*ð*l 'hólí*rf xéà* * 'd*wí*l î*óexålðj e õí*rvâ Í*R *lí*ì *Áxò J¾*CÍJç*ld*w x. OÁ*<â * "Í* Í*lle * ð*hd*]*í*ú xëð*hùð* ÁJÅlv í*ólí*þáxç*\*hdx d*í*l¹ *Í*ll JÅl AJç* î*y *]* *år ÍJ]*Áx òíxl¹ À*ÓÍ*l Jð* Áxm *Í*ð*l Áxëçx \* ml $ x h *l î*ú]*á* d*]* xéïåre x xëð*hùð* ÁJÅlv í*ólí*þáxç*\*l OÁ*<â *h xµål A*hd* *år 4.11 ÁJ#xÉßl A*hd* *år ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅlð*l "ð*l±jsð*çx D *ml Í*llVCÍJe nh *l *maj *WlÏÅlð*l ]*ô Áx \* xéá*l. & *WlÏÅlår õ xvéà*á*]*l, ÁJÅlv *Ovç*\*l * * *C]*ð*l n\*çx h *hdx *maj *WlÏÅlð*l ]*ô Áx \* xéá*l *maj *WlÏ ]*í*ðx 1. *h xµål îjóhà*lîjm]*l õ xvéà*á*]*l / "¾*CÁ*<]*l 2. P.Ö B.Þ.$. WÌJç* * Í*llVC *µ]*l 'î* õ xvéà*á*]*l / 'îj¾*cá*<]*l 3. ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy * * *C ÁJÅlv *Ov 4. WEJkð* 'î*ðjc *Á*]*l * * *C]*l 5. xë Á* OÁ*<â 'î*ðjc *Á*]*l * * *C]*l

29 6. Í*l \J 'î*ðjc *à * * *C]*l 7. *µdéål *h xµç*\* Í*llVC *µ]*l (NGO's ç*\*l) 2 * * *C]*l 8. NSS *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]*l 2 * * *C]*l 4.13 & ÍxlÉmòh *hdx *maj *WlÏÅlð*l ]*ô Áx h *l ÖðB.Ö B.Ö B.ð* ÅRÍ*ì xé ÁJÅlví*ólÍ*ÞÁxç*\*l ð* xållí* Í*llð* *maj *WlÏÅl ç*í*lð*áxò d*h *l ÁJÅlv *OvÅlÍ*]*l *WlÏÅl "ð*líx É *ðxålð*l î* xål xéá*l. ' J : WÀxɱ* Ob]* ð* x *lí* * µ\* * èçx é, ùðjhá* * èçxé, A*âÁJ *l è\*áxål èçxé, Á*#JCâ õ Ål è\*áxål ÏÉÍ*Rvð*, xëð*hùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\* (WÀxɱ* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*) èçxé *max dxçx *láx \*l Í*ì *l ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá* *år õí*v * xéáj * JV#xç*\*l î*óï> h *l ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá*í*ì & Áx\*Á*h * JV#xç*\*ð*l d*í*l¹ OÁ*<â *h xµålår Á*ÓÍ*lè *ÑÍJe õí*v *lí*ì *l. 1. JV#JÏ Í* *ÒÅlh xéí*á* / xéí*àål]* 2. AJß]JÏ Í* ( xëð*hùð* AJç* WÀxɱ* Ob]*Áx î*ódxcéá*) 3. Áxm * * ùð*í*y Í* 4. A*âÁJ ð* Í* (ð*ç* *l Í* ) 5. JËÁB Í* 6. $h xh B Í* 7. è xk B Í* 8. JÍ*leÓç*\* Wd*]*IJ Í* 9. Ob]* * Í* 10. *h *À*vÁ*]* Í* 11. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l Í*ld*lw í*ólí*þáxç*\* J]JhÀ*ç*\* Í*]*ù Í* 4.30 ÖðB.Ö B.Ö B. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\* ðxéí*lá* 4.31 ÅR f.$f ÁJ#xÉßlç*\* îjóhà*lîjm]*l "A*vdx $]*lí*, Öh.$f / b.p.$f., î* *WÅlð*l î* xù]*lí*]*ð*l 'î*ðjc *Á*]*ð*l Í*Rd*Ó ÁJÅlvÁ*ÓÍ*l " ÁJyÅRe ðxéí*lá*í*rfáx \* xéá*l AJç* * *y 'î*ðjc *Á*]* ðxéí*lájïål *Ål B / f.ö B.$. ]B.Þ.Ýlh * "ð*líx É *ðxýlhù]*#xé xéá*l. ðxéí*lá*í*rf * " ÁJyÅl î*ó JwÍ*ðxÅlð*l *Ål B îjóhà*lîjm]* Í*llØxÉð* ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl *h> ÉßðJ ÁJyç*Dh * "ð*líx É *ðx î* xål xéá*l.

30 4.32 níxl¹ ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyÅRe ðxéí*lá*íj *Í*]*l î*óoá*<â d*]* xéï *h x µýlh * d*]* xéï î* x * "Í* Ýlh * Á*õ±* s Í*l ]*l Í*±*vç*\* xéíxålð*l *år * xéá*l. d*]* xéïålð*l Íxlë * yð* î*óoá*<â *h xµýlh *#xé î* xù]* xéá*l. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyÅlð*l Í*l ]*l Í*±*vÁ* ò Axí*lo Í*llh *lí*]x *lí* "²*ÍJ ]* *laçx D *lí* ßÍJ JayÅlð*l îjóhà*lîjmyçx õé *#Je x. "Í* çx Í*llð* ]* *laçx D *líjç* * Á*w ÁJ]*âç*\* * d* $#JØx ç*í*lð*áxò d*h *l ]* *laî*f *èa*l *l. 100 W JC vç*dçx nh *l ïóá*íje]*ld*w x. $år nè^ 'î*ðjc *Á*]*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyÅRe ðxéwl *ml "Í*ÁJÀ*W]*ld*w x. 200 W JC vç*d *aår $è^]*l 'î*ðjc *Á*]*ð*l ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*ðJ e ðxéwl *ml "Í*ÁJÀ*W]*ld*w x. Ö]* *ðxé ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJy ðxéí*lájï *Í*lÅl *år nè^]*l Í*l \J ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*D]*lÍ*ì *l Á* JTÅlÍJe]*ld*w x. ÁJÅlvÁ*ÓÍ*R ÁJyç*\*ð*l W JC vç*\* *højcð*lç*lâíje ðxéí*lá* Í*R *lí* WíJ]*Í*ð*l îjóhà*lîjmyçx î*úâvíje õé *#Je x ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ïóá*w]*lí* *h xµç*\*l ]JÃqÉÅl xéíj > ÉßðxÅl ðjí*lm*má*í*ð*l *h xµål Í*llh x JÍ*vßõÁ*yçx ÁJâlÍ*hdx AJà *lí*ì *l. xëð*hùð* ÁJÅlvÁ*ÓÍ*lç*\*år õ]*d*íje]*líjç* ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá* * JCð*]Bç*\*ð*l î*ó *Ov * xéá*l. & JCð*]Bç*\*l îxzé x Éç*\*år ÁJâlÍ*hÏ]* xéá*l. îxzé x É dxçxållíjç* *ÒÅlh xéí*á*]* ç*í*lð*áxò è]* *hdx Á*<ðB îxzé x Éç*\*ð*l Í*Rd*Ó dxçxål xéá*l. ÅRÍ*ì xé nh *l õùv±*ë À*ÓÍ*l Jð* * Áxm *Í*ð*l Í*R *líjç* Íx *å *a µïålår nh x]* *l îxzé x Éç*\*l ÁJÅlvõÍ*v *líjç* Í*ld*lw ÁJÅlvî*úâvÍJ Jç* nh x]* *l îxzé x É dxçxù]* xéá*l. JCð*]Bð* "\*d*xål ' *aí*ì *lí*r]*l 6 "f Í*ld*lw "ç*m 3 "fåre]* xéá*l. ¾*Òß * "\*dx ' *aí*ì *lí*r]*l 3 "f, "ç*mí*ì 2 "fåre]* xéá*l W JC vç*\* ðx Éh *½ 4.41 f.$f ÁJ#xÉßl îjó]*hì*íj * 1 Ïhç*Dðx \*çx ÖðB.Ö B.Ö B. ïóá*áxò î*ó²*í*l Í*±*v * W JC vç*\*ð*l ðx Éh JÝl Áx \* xéá*l. ðx Éh JÝl Áx h * î*ó²*í*l f.$f W JC vç*\*ð*l ]JÃqÉÅl xéíj > Éßðx ]JßC Á*íxÉyçx õç*ùd* ð*í*l ðxålår Á*\*l * xéá*l ð*í*l ðx Á*Ó. *h. î*óoá*<ij vål Ax *]*l d*h xål Ax *]*l ç*h *l / AxâlÆ EJÏ / Í*ç*v $djcù

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE TS CHINH THUC

Microsoft Word - DE TS CHINH THUC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bài. (, 5 điểm) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 0 trang) Cho parabol ( P ): y a) Vẽ ( P ) và ( d ) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của ( P ) và

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Annual Report final for printing.pdf

Annual Report final for printing.pdf { < b«ãπ EÚ Æ { ]«ı 2016-17 { < b«h V B Δ =t M Δj ± Æ i Æ EÚ Æ M Δv x, {.. x Δ. 2277, EÚ S x - 682 025 n Æ π : 0484-2333610-616, 2347965

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Ngày 22/04/2018 Nội dung Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội Phần nghi thức - Tuyên bố lý do, Giới thiệu

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không k

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không k SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 019 00 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 10 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1. (,0 điểm) 1 Cho parabol ( P)

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 146 (Đề thi có 7 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 46 (Đề thi có 7 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

TOÅNG COÂNG TY DAÀU VIEÄT NAM

TOÅNG COÂNG TY DAÀU VIEÄT NAM TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM CTCP ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TP.HCM, ngày tháng năm 2016 2 MỤC LỤC I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ... 7 Điều 1. Giải thích thuật ngữ... 7 II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất Logo của doanh nghiệp Tên phân loại, tên sản phẩm: Prop-2-enal Số CAS: Số UN:1092 Số đăng ký EC

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất Logo của doanh nghiệp Tên phân loại, tên sản phẩm: Prop-2-enal Số CAS: Số UN:1092 Số đăng ký EC PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT Phiếu an toàn hóa chất Logo của doanh nghiệp Tên phân loại, tên sản phẩm: Prop-2-enal Số CAS: 107-02-8 Số UN:1092 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu

Chi tiết hơn

(outl)Putevoditel_Suzdal_Glazami_Novych_Imyon-2018.indd

(outl)Putevoditel_Suzdal_Glazami_Novych_Imyon-2018.indd .., - «., -, XXVI 2018...... 2018. 1.. (...) 2018 2 - « XXVI 2024... «, - - -, -,. , Alma Mater! -,, -.,,,. 26 -.,, -.,,. 2018 «Alma Mater ». -.. «... -. « -. - 2024.,,. -. -.....,,.. 3 4.. -,,,,,,. -

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx Tra cứu bảng ASCII trong HTML ASCII là chữ viết tắt của American Standard Code for Information Interchange. Có 128 mã ASCII tiêu chuẩn, mỗi mã có thể được biểu diễn bởi 7 ký số nhị phân từ 0000000 đến

Chi tiết hơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Hà Nội, tháng 04 nă

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Hà Nội, tháng 04 nă CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐÔNG CỦA Hà Nội, tháng 04 năm 2019 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 5 CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ... 5 Điều

Chi tiết hơn

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian phát đề Đề gồm 0 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... Mã đề thi

Chi tiết hơn

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên ĐỀ THI HSG LỚP TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC: 08-09 THỜI GIAN : 80 PHÚT Bài (4 điểm) Cho hàm số y x x + 4 có đồ thị C, đường thẳng ( d ) đi qua ( ;) A và có hệ số góc m Tìm m để ( d ) cắt ( C ) tại ba điểm

Chi tiết hơn

KINHBAC CITY GROUP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP Điều lệ sửa đổi lần thứ 21 Đư

KINHBAC CITY GROUP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP Điều lệ sửa đổi lần thứ 21 Đư KINHBAC CITY GROUP TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP Điều lệ sửa đổi lần thứ 21 Được thông qua ngày: 12/04/2019 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU...

Chi tiết hơn

Biểu mẫu 09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sở Giáo dục & Đào tạo TP.H

Biểu mẫu 09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sở Giáo dục & Đào tạo TP.H Biểu mẫu 9 (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu THÔNG BÁO Cam kết

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ Tháng 6/2019 PETROLAND SỐ 12 TÂN TRÀO, TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.... 4 CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG

Chi tiết hơn

Biểu mẫu 09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phòng Giáo dục và Đào tạo,

Biểu mẫu 09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phòng Giáo dục và Đào tạo, Biểu mẫu 09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 10 Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu THÔNG

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cam kết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cam kết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Question Paper.pmd

Question Paper.pmd ºÉÆEò±ÉxÉÉi ÉEÆò ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ É (SA II) EÚI - n - Δ EfiÚi - u i j ºÉ ÉªÉ : ½þÉä úé jéªé É x nê & 1) x { j S i Æ & J hb & Œxi * J hb - EÚ. +{ `ˆi + n v x - 10 +R ÛEÚ & J hb - J. Æ S x i EÚ EÚ «- 15 +R

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Phú Yên, Tháng 4 năm 2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Phú Yên, Tháng 4 năm 2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Phú Yên, Tháng 4 năm 2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Sông ba Hạ -1- MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 5 CHƯƠNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_ TẬP ĐỀ ÔN THI TUYỂN VÀO LỚP 0 Ò Bµi Cho bióu thøc P ) a,rót gän P b,t m nguªn Ó P cã gi trþ nguªn. Bµi Cho ph ng tr nh - m ) m m - 6 0 *) a.t m m Ó ph ng tr nh *) cã nghiöm m. b.t m m Ó ph ng tr nh *)

Chi tiết hơn

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4 ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤ THANH HÓA NĂM 019 LẦN 1 00 âu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A.. n U Ba Kr 3 n B. 3 H H He 1 n 35 1 89 1 0 9 56 36 0 n U Xe Sr n D. 35 139 95 1 0 9 5 38 0 1 0

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DU THAO DIEU LE COTECCONS (DHCD 2016) - Rev

Microsoft Word - DU THAO DIEU LE COTECCONS (DHCD 2016) - Rev ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) COTECCONS Ngày /04/2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 5 I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ... 5 II. Điều 1. Định nghĩa... 5 TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dieu le sua doi thang doc

Microsoft Word - Dieu le sua doi thang doc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3823 8799 Fax: (08) 3822 6283 Email: info.sgn@safi.com.vn

Chi tiết hơn

new doc

new doc MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU... 3 I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ...... 3 Điều 1. Giải thích thuật ngữ... 3 II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY...

Chi tiết hơn

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước

Mục lục Chuyên đề 2. Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước Mục lục Chuyên đề Các Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số 3 Cực Trị Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước 3 Tương Giao Giữa Hai Đồ Thị 6 3 Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số 4 Biện Luận Số Nghiệm Phương Trình Bằng

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Mục lục 0.1 Không gian tô-pô và phân hoạch đơn vị......... 5 0.2 Độ đo Borel phức và định lý biểu diễn Riesz...... 7 0.3 Không gian

Chi tiết hơn