-/ c6xc ry co PHAN TEcH-vrNA nao cao rnuonc NmN 2or7

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "-/ c6xc ry co PHAN TEcH-vrNA nao cao rnuonc NmN 2or7"

Bản ghi

1 -/ c6xc ry c PHA TEcH-vrA na ca rnuc m 2r7

2 THAG 4 AM 2018 A. THOG TI CHUG 1. Th6ng tin chung i. Thbng tin khdi qudt T0n gia $ich. r,ir;:, ei6v-chrtrg,irn$n ding try.danh A ngnr9p s V5n ilidu lq V6n dau tu cria chri'p0 "l nuu Dia chi.1 0t s Sd tli6n thai fax ', ' Website Me c6 phi6u I r'' -:.,. i t7 K- +7 '/ce Gr \Ts R.} Quti trinh hinh thdnh vd phtit triln Thdi tti6m/giai dpn SpkiQn 281t ThAnh lflp C6ng ty CO phdn Tech-Vina t6 XAy dpg nhd m6y tai HdQi i6m y6t c6 phi u tr6n sdn chimg kh6n He Oi 2. ghnh nghd vi dia bin kinh danh: * gdnh ngni kinn danh

3 - San xuat chi6t xudt circ s6n pham hucrng liqu E nhi6n. - Sin xu6t nu6c hucrng liqu chrmg c6t' - B6n bu6n n6ng, lam san nguyen liqu (trir 96, tre nfa) vd dqng v4t s6ng., Cdc sdn phdm, dlch vqt kinh danh ch{nh: C6c h4t rtqng chinh ba g6m sin xu6t, kinh danh tinh dau quti cf,ng nhu sin xu6t vi6n n6n ndng lucrng ttr be qu6 cira hq th6ng chi6t xuat tinh dau quti vd h4t dqng thucrng m4i circmflt hdng n6ng sin (sln, cir ph6, tinh bqt san). - Hgt etqng sdn *uifu, chd biiin tinh dilu quif: h4t dqng s6n xu6t cfrt5 UiOn tinh dau qu6 cua C6ng ty dugc disn ra tfl nhd m6y huyqn Bi Thdng, tinh Ld Cai. Cdnh qu6, v qu6, Ie qu6 dugc thu mua tir hcm hq n6ng ddn tr6ng qr6 trt g virng nguy6n liqu ha li6n tet voi COng ty sau d6 van chuy6n vc nna m6y s chti vi dua vi ddy chuyi:n sin xu6t, chti UitSn tinh dau. Mia thu mua disn ra tty the timg ndm, thudng k6 ddi tu th6ng 2 d nthtng 5 vd th6ng 8 d n th6ng l}hingn[m. hd m6y chti bi6n tinh dau qu6 dugc dau tu xay dlmg vu6i quy m6 ln v6i d6y chuyan m6y m6c hiqn d4i ddm b6 cung ruch thi trudng sdn pham tinh dau qu6 v6i ch6t lucrng ca. "6p Vina ld mqt trng nhirng c6ng ty hdng dau trng linh - HiQn t4i, C6ng ty C6 phan Tech - 4rc sin xu6t tinh dau cira ViQt am, ld thanh vi6n cria HiQp hqi c6c nhd mily sin xu6t tinh dau vd nu6c thcrm th6 gi6i IFEAT. V6i viqc tich cuc tham gia c6c h4t dqng xric tii5n thucrng mai, tra AOi Untr nghiqm k! thuqt sin xu6t v6i HiQp hi IFEAT ndy, C6ng ty CO phdn Tech - Vina dang tung bu6c ndng ca cdng nghq sin *r6t, ch6t lugng san pham cflng nhu c hqi cung c6p ch c6c b4n hang lcrn trng nganh tinh dau thti gi6i. Vina thu - Hgt ttqng sdn xufu vihn ndn ndng hrqng tir bd thdi qu6: Hdng ndm, Tech - mua khing t6rn nguy6n 1i6u cdnh, 16 qutl kh6 de chrmg c6t tinh ddu. hirng ndm trudc day, lugng ba thei khing tron t6n sau chrmg cat pnai AOt UO gdy nnh hucrng xau d6n m6i trung. hfln thric van d0 m6i trudng cflng nhu quan di6m bicn phe thai thanh sin pham, Tech - Vina dd dau tu hq th6ng sin xu6t vi6n n6n ndng lugng tt ba thai 16 qu6 vd bd vpn cta crlc nhir m6y b6c v6n 96 tr6n dia birn. C6ng su6t cua hq th6ng sin xuit niry ch ra 800 t6n vion ndn ndng luqng/th6ng (cui 6p) dc b6n ch cic nhir m6y. Hdng n[m, khing tan bd c]rnh lii vd t1nbath6i v6n 6p dugc cdng ty thu mua dd sin xu6t vi6n 96 n6n ndy vi ldm nguyon liqu dc d6t ld hi qu6 trinh sin xuat tinh dau. - Hgt ttqng thung mgi cdc mfit hdng nang sri: dm 2016,2Ol7 Cdngty dd phrlt tri6n h4t dqng thucrng m4i mqt s6 m[t hang n6ng sdn kh6c nhu sin, cd ph6, tinh bqt sin. V6i quan hq vir uy tin v6i cric d6i t6c trng vir ngdi nu6c, C6ng ty dang tqn dpng c6c m6i quan hq ndy rto ph6t tri6n thi trudng n6ng s6n, h5 trq ba ti0u dau ra ch n6ng ddn trng virng nguy6n liqu qu6 ntri- tdng culng m5i quan h0 b6n chflt hcrn. i23 0,G cpr.c}t. :-?A( : * Dla bdn kinh danh: Trng nhftng ndm dau h4t dqng ctng gi6ng nhu ciic dn vi sdn xu6t tinh dau quti cira ViQt u-, sin pham cria c6ng ty chir yriu xu6t sang thi trudng Trung Qu6c. Sau nhi6u ndm titsp

4 can thi trucmg, tham gia c6c hqi chg c5c su kign xric ti(in thucmg m4i qulic ti5, COng ty da c6 th6m nhiau kh6ch hang ln tu chdu Au vd chdu M! nhu: + Cdng ty Berje Inc: ld c6ng ty ln thri 3 cira Mf vc ctic san ph6m tinh dau nu6c thcvm. Am 2015 T6ng Gi6m d6c cria Berje dd c6 chuy6n thdm nhd m6y sin xu'5t tinh dau quis cria C6ng ty vd xdy dlmg kti hach hgp t6c. + C6ng ty Oxegens - Anh QuOc: Chuy6n thung m4i c6c san pham tinh dau, ch6t *rcrrn t.u nhi6n, c6c san pham h6a ch6t pfurc cg c6c ngdmh c6ng nghiqp thlrc ph6m. + C6ng ty Phytsynse - Ph6p: Ld c6ng ty dau nganh vc san xu5t thric 6n chdn nu6i ti6u chudn cira Phrip, C6ng ty Albert Vielle dd tham quan nhi m6y vd <tdm phan ky hqrp d6ng vi C6ng ty do cung c6p san pham tinh dau quo. 3. Th6ng tin vd m6 hinh quin tri, t6 chri'c kinh danh vn bq m6y quin ly * MA hinh qudn tr! + S il n9 mdy qudn l!' Cdn cri the Luflt danh nghiqp s6 eglzot+/qhl3 dd dugc Qu6c hqi nu6c CQng hda xe hqi chri nghia ViQt am th6ng qua ngdy 26 thdng 11 n6m 2014 vdeiau lq t6 chric h4t clqng dugc Dai hqi d6ng c6 d6ng COng ty th6ng qua ngdy 01 thrlng 03 ndm 2017, C6ng ty co phdn Tech - Vina c6 ccv c6u to chric nhu sau: DAr Hr 6c CO DOG Hr DG QUA TRI BA GIAM DOC BA KIEM SOAT '\r. t4t' \{r TY IA YII 4 hi m6y HdH6i

5 i. COng fit cn, cilng ty fian kdt: khong cd 4. Gitfi thiqu Ban lflnh d4.} Gii thiqu HDOT 1 6rs Hhng VIn Hii CT HDQT kiom Gi6m -l c s6 cp sff hfru (CP ph6 thdng) % 3 Og Bni Trgng ghia TV HDQT ,170% t Gi6i thiqu BKS STT 1 Bn guy6n Thi Thny Dung Trung BKS Sii CP s6'hiru Ty le sfr hiru (CP ph th6ng) (%) ,08% J Bh TriQu Thi Mni TV BKS s.000 0,08%.t, T T Gidi thiqu Ban itiiu hdnh.ii' Hg vi TGn --ll.' Chri,c vg :"s6 cp s& hitu (CP ph6. th6ng) 6rg Hhng 1 Girim d6c % Vin Hfli Cft nhan QTKD dai hqc Kinh,,.^ quc an Tir 2009-> ay: Girim tl6c C6ng ty co phan Tech-Vina

6 Ctt nhdn KO trin 2OlO-2012: KiS tan vi6n C6ng ty THH XI{M TM & DVXL Thi6n J Bn Trin Thi Hii Ki5 tiln trucrng r , l7./,/ HA : fti trin t6ng hgp Cdng ty THH Eunsung Tech Vina 2Ol5-> ay: C6ng ty co phdn Tech-Vina 5. Dinh hutitrg ph6t tri6n Trng thdi gian ti, COng ty ngdi viqc tflp trung vd ctri5 Ui6n c6c sin phe- tinh dau qu6 ch6t lugmg ca dfp img you cau cria c6c kh6ch hang qu6c tti, C6ng ty cdn driy manh viqc ti6u thp san pham th6ng qua viqc m0 rqng thi trucmg vi da d4ng h6a c6c t16i tugng kh6ch hang. Cung v6i d6, C6ng ty cdn day manh h4t dqng thucmg mai c6c san r I I.^ r r phem n6ng nghiqp. CLc san phdm ndng nghiqp ndy chir you dugc thu mua cira cdc bi cn n6ng ddn trng vtng nguyon liqu qu6 cira C6ng ty ndng ca su gin ki5t gifia n6ng. I I. r r ^ r^ l ddn tr6ng qu6 vd danh nghiqp. Cung v6i d6 girip bd cn n6ng ddn tr6ng qu6 th6t nghd, vucm l6n ldm gidu tir cdy quti. hu vfly, tlinh hudng ph6t tri6n cria C6ng ty phr) hgp v6i chinh s6ch cria nhd nu6c h h5 trq girip bd cn n6ng d6n x6a d6i, giim nghd u:cm l6n ldm gidu, vd pht hqp v6i chii5n lugc, dinh hucmg ph6t tri6n chung cria nganh tinh dauthcrm. //' / ;( \r \\, 6. Cdc rrii r * Rfii r vi kinh tiit H4t ttqng kinh danh chfnh cria Cdng ty ld san xu6t, chts bi6n, kinh danh c6c l4i tinh dau vd kinh danh c6c mflt hang n6ng, 16m sin. C6c s6n pham cira COng ty hiqn dang A,.1 cung c6p ra cic thf trucrng qu6c to vd trng nu6c, d vfy k6t qui h4t dqng kinh danh ctra Cdng ty chfu 6nh hucmg r5t tn tir n6n kinh t6. C6c y6u t6 nhu t6c d0 tdng tru0ng kinh t6, chi s6 lam phdt,l6i su6t, ty gi6 troi Oai... c6 th6 t6c rlqng tryc titip d6n tinh hinh kinh danh cta Cdng ty. - Riri r tdng trucmg kinh t6: Sau gdn 10 ndm disn ra cuqc khirng hing kinh t5 tin ciu, kinn te th6 gi6i v6n chua 6y duqc dd tdng trucrng nhu tru6c d6. SU phuc h6i cria c6c n6n kinh t6 phhttrion khdng dri bn d5p sy suy gi6m c{ua cdc nan kinh tri dang ph6t tri6n, dac biqt trng hdn canh disn rabit6n chinh titqinhiou khu v.uc tr6n thi5 gi6i.

7 M[c dir chiu inh hung tir disn bi6n x6u ctra n6n kinh tc thti gi6i, sng v6i sg n6 lpc kh6ng ngung nghi cira Chinh phu nhdm 6n dinh kinh t6 vi m6, ki6m ch6 14m ph6t, xu lf,rg *6r, "a tai CAu truc hq th6ng ngdn hdng, non kinh tc ViCt am vdn d4t t6c d0 tdng tru6ng ca. Tdng tru&ng GDP ndm 2017 dqt 6,8lZ.,, ca nh6t trng 10 ndm tro lai <I6y vd vugt chi ti6u 6,7% Qu6c hqi d6 ra hoi ddu ndm. Tuy nhi6n, thdi gian t6i, ViQt am s6 phii aoi mat vdi nhiau thrich thric d sg tdng tru&ng chfm cua nhirng thf trudng xuat t<hau chinh, sfc canh tranh cua non kinh tti cdn th6p trng qu6 trinh hqi nhflp... himg chuy6n bi6n tich cgc cira non kinh t6 se t6c dqng tich cgc d5n h4t dqng s6n xu6t kinh danh cira C6ng ty C6 ph6n Tech - Vina' Rti r lam ph6t: L4m ph6t ViQt am trng nhirng ndm gan ddy c6 disn bitin phric tap vd bi6n dqng v6i bi6nd0 kh6 ln khi6n ch gi6 ca nguycn v4t liqu dau vd cfing biiin dqng bat thudng, 6nh hucrng t4rc ti6p d6n h4t dqng s6n xu6t kinh danh cira danh nghiqp. Tir mric lam ph6t 2 cn s6 vd nhimg ndm trudc 2012, Chinh phu dd c6 nhirng ctrirf, sa"n diau hdnh AC n6m chti 14m ph6t, 6n dinh kinh t6 vi md m6t c6ch quytit liqt, dfln dtsn l4m ph6t dd, giim xu6ng chi cdn 6,84y ndm 2072; 6,04y ndm 2013; 4,09y n1m2014. D4c biqt tj'lq lam phtfi cbn[m 2015 <v mfc O,6y, th6p k] lgc trng 15 ndm tr l4i ddy. dm 2017, Chinh phu dd hdn thinh muc ti6u kii5m s6t 14m ph6t dui 4Y- - Riri r ty gi1: Ld mqt danh nghiqp c6 nhiau h4t dqng kinh danh lion quan dtln xu6t khau n6n rtri r va ti'gia c6 6nh hucrng tryc ti6p d6n h4t dqng kinh danh cira c6ng ty. D6 han chti t6c dqng cira rtri r bit5n dqng ts, giit, C6ng ty hu6ng <16n chii5n lugc da d4ng h6a thi trudng ti6u thg. D6ng thdi, C6ng ty cdn kip thi ndm b6t, phdn tich nguy6n nhdn bi6n dqng ty 916, ldm t6t c6ng t6c d1r b6 ty gil, tr6n c s d6 lga chgn c6c giii ph6p quin tf rrii r ty gilpht hqp, h4n ch6 d6n mric thhp nh6tt6c dqng tu bi6n dqng tj'gi6, df,m b6 mgc ti6u tdng tru&ng 6n dinh, bdn vf,ng., Rrti r phdp luqt: Riri r vc tuat ph6p li rui r mang tinh he th6ng, c6 6nh hucrng chung d6n tdn ngdnh. hirng thay d6i trng chinh s6ch qu6n lf vi m6 cua Chinh phri d6u c6 nhirng t6c dqng nfrat Jinf, d6n hpt dqng cua C6ng ty. Ld c6ng ty co phan, h4t d6ng ctra C6ng ty Cd phdn Tech - Vina chiu su chi ph6i cira Luflt danh nghiqp, LuQt chimg kh6n, LuAt thucrng m?i... vir circ chinh s6ch cta hd nu6c c6 li6n quan. Tuy nhi6n, hq th6ng luft ph6p cua ViQt am chua hdn thi6n, cn nhidu quy dinh ch6ng ch6, nhirng thay d6i trng hc th6ng tuflt c6 thc anh hucmg tcri ktit qui h4t dqng. D c6 h4t dqng xrrat khau san pham tinh dau n6n nghi sy chi ph6i cua hq th6ng ph6p lu4t trng nu6c, COng ty cdn chiu Anh hung bi mqt so sa" thu6 nhfp khau, tfp qu6n thucrng m4i qu6c t6, luat chdng phb gi6, vd mqt so quy dinh kh6c tli c\c nu6c nhfp khau... pc fra" ctre rui r va luat ph6p, COng ty thucrng xuy6n cflp nh0t hq th6ng vdn b6n ph6p luft, ti6n hdnh nghien ciru, ph0n tich vd du b6 v6 sg thay d6i cua phsp 1u4t c6 thc anh hucrng dtin h4t dqng ctra C6ng ty cflng nhu t6i tdn th6 c5n bq, c6ng nhan vi6n vd c6 d6ng C6ng ty., Rrti r ilfic thil ngdnh: Rtri r d{c thu ngdnh ld nhirng riri r ti6m An AOi voi h4t dqng kinh danh cua COng ty. H4t dqng kinh danh chinh cua C6ng ty ld sdn xu6t, ch6 bit5n, kinh danh c6c 14i 4\.,/ /c( c \ru e

8 tinh dau va kinh danh cdc mdt hdng n6ng, lam sdn, vi vfy vung nguy0n liqu, thi trudng ti6u thp, c4nh tranh ld nhftng rui r ti6m An c6 th6 anh hung tryc titip dt5n h4t tlqng kinh danh cira C6ng ty. Cu tho: nhirng rrii r vc aicn h4i, bqnh tua mgc, thi trubng c6c s6n ph6m hucmg liqu thay th6 ciing lem anh hu0ng t6i h4t tlqng san xu6t vi ti6u thu san pham cira C6ng ty. R[ti r khdc: gdi c6c riri r k6 tron, mqt sd rui r mang tinh b6t khi kh6ng ft c6 khi ndng xiy ra ntrimg se t6c d6ng dtin tinh hinh h4t tlqng kinh danh cria C6ng ty. D6 ld nhirng hiqn tuglg thi6n tai, b6 lpt, chi6n tranh... B. TiH HinTTT IIAT DQG TRG AM 2O1s 1. i. Tinh hinh h4t tlqng sin xu6t kinh danh Thdng tin ngdnh himg ndm gan ddy, ngdnh c6ng nghiqp san xu6t tinh dau <I5 du nhdp vi nu6c ta vd nhanh ch6ng chii5m mqt phdn lcm trng ti trng kim ng4ch xu6t khau cria ViQt am. Tinh il6n thi di6m hion tai, Viet am tta xu6t khau tinh dau thanh c6ng sang khang 30 nu6c trng t6ng s6 167 nuc c6 nhu cau nhflp khau tinh ddu, chi6m l,l6yv6 so luqng vir0,6% vo gi6 tri thi pnan tinfr dau tan cau. Di0u ndy ch th6y nganh san xujt tinh dau tai nu6c ta dd vd dang c6 nhfrrrg chuy6n bitin r6t tich cuc vd ld mqt ngdnh c6ng I.^,.x ngnl9p v cung uem nang. HiQn nay, vcri vi6c ngudi ti6u dtng dang c6 xu hudng str dgng nlrimg hgrp ch6t tt thi6n nhi6n, d5n acn nhu cau sir dpng tinh dau ctra th6 gicri ngdy cang t6ng ca, d6c biet le l4i tinh dau dtng trng hucrng tri liqu vd c6ng nghiop m! pham. Trng d6, Trung QuOc vd a" po iluqc bi6t d6n nhu 2 qudc gia c6 thi trucmg ti6u dtng vi xudt khdu tinh dau nhi6u nfr6t ttr6 gicri. Tuy nhi6n, d kh6ng c6 nhiou diou kiqn ph6t tri6n ch c6c lai c6y dtng t16 chi6t xu6t tirh dau n6n hiu h6t ngudn nguy6n liqu cria 2 ry6c gia ndy d6u phei nhflp khau tu nu6c ngd,i. Trng khi d6, v6i diau kiqn khf hau vd d6t Aai v6 cing thufln lqi dc tr6ng cdc 14i cdy chitit xu6t tinh dau, dac biqt ld cdc l4i c6y nhu hucrng nhu, bac hd, si, b4ch dan, hrlng a,!, l qu6, hdc hucrng, s6i... viqt am dugc ci ld m6 vang "xanh" cria nganh c6ng nghiqp san xuat vi chitit xudt tinh dau - Ei6u mi kh6ng ph6i qu6c gia ni cflng c6 dugc. The th6ng k6 cira HiQp hqi tinh dau ViQt am (VOCA) thi hiqn nay nu6c ta dang c6 khang 300 l4i cdy c6 th6 Oung i16 chitit xu6t tinh dau vd trng d6 c6 50 l4i dugc sri dpng nhi6u ntr6t. OEc biet, nhirng l4i cdy ndy l4i r6t ae trdng vd kh6ng m6t qu6 nhieu thcyi gian dc chdm s6c cfrng nhu it sdu bqnh hn c6c l4i c6y kh6c, chua kc gi6 tui kinh tti mi chring mang l4i v6 cung tidm ndng.'chinh vi vfy md nginh c6ng nghiqp sf,n xu6t vi chi6t xu6t tinh dau d nu6c ta dang aan tro n6n dugc quan tdm vd chri trgng ddu tu tu phia cdc danh nghiqp vd Chinh phri. i: n230 )G OPH CH.T

9 * xiit qud sdn xudt kinh danh s vi kii hqch filt ttnic tdm20l7,danh thu d4t d6ng tucrng img 91.3 % s vi k0 hech 116 ra. Lqi nhu+n sau thu6 dqt tucmg tmg29.46 % s v6i kti hach da ra. Tinh hinh thgc hiqn k5 h4ch nilm20l7 KII nim 2017 TH nim 2017 Dcmvi: itdng TH 2017/KH 2017 {/"\ Li nhuffn sau thu6 d6ng * fifu qufi kinh danh qua cdc ndm Bing chi ti6u k6t qui kinh danh giai d4n20l4 -Vfi Dn vi: ddng t20 l6 (%) Danh thu thufln t47.2t lt.2% L trufc thu s % '> \ TY A i IA 4. i. guyan nhdn: C cdu danh tha,lqt nhuqn Ccv c6u danh thu, li nhuan the sdn phat" (DVT: triqu il6ng) ST T r: 2016 Drr ltf LG ]r"f 2 1 Tinh dflu , ,

10 2. T6 chrfrc vir nhin su a. Ban iliiu hdnh Gii thiqu Ban di6u hdnh: Phen 1 b. La itqng * C cdu nhdn sq PHA LOAI LAO DOG,J&" r{'le (%) l.phin the trinh ri0 chuy6n m6n - Dtti hec, trdn ttqi hc 8 2t.05 - Ca itdns, Truns cfrp Trinh ii6 khdc Phffn the thli han hqp tl6ns la d6ns - HDLE khdng thil hqn HDLD cd thdi han til 12 thdns iian 36 thdns HDLD the thi vu Phfln the hinh thri'c la d6ne - La itdns sidn tid t - La ttqng trqrc tidp \ \ \i )* :,v t, Chinh srich itdi vdt ngudi la tlqng. Chii iio tdm viqc Thli gian lim viqc: C6ng ty t6 chric ldm viqc 8 gid/ngdy, 6 ngitylttan, nghi trua 01h00 phrit. Khi c6 y6u cau v6 ti6n dq s6n xu6t, kinh danh, C6ng ty c6 th6 diou dqng crin b0 nhdn vi6n ldm th6m gid vd thlrc hiqn c6c cht5 d0 phu c6p ldm th6m gid the dring quy dinh phrip luflt, <16m b6 quy6n li ch ngui la dqng.

11 ghi ph6p, nghi t6, t5t han vi6n C0ng ty khi nghi 6m se dugc hucmg trg c6p 6m dau d qu! Bi hiom xd hqi chi tri the Luft La tlong. Trng thcri gian nghi thai san (06 th,irg) ngudi la t1qng se dugc nhfln trq cdp thai sin tucrng dung 06 thangtion lucmg d quf 86 hi6m xd hqi chi tr6. Didu kiqn lim viqc: Cdng ty b6 tri vdn phdng ldm viqc ch crln bo nhan vi6n khang t*g, th6ng m6t. D6i vi l1rc lugng la dqng tryc tii5p, C6ng ty trang bi tliy dir c6c phung tiqn bn hq la dqng, vq sinh la dqng. Ctic nguy6n tic an tdn la dqng 1u6n duqc tuan thri nghiom ngdt trng tan C6ng ty. Chfnh stich mydn dlrng, ild tg Tuy6n dgng: Muc ti6u tuy6n dgng ctra C6ng ty ld thu hrit ngucri la <tqng c6 ndng lgc vd ldm viqc ch C6ng ty, diry img nhu cau mo qqng h4t t1qng kinh danh. himg la ttqng dam nhan vi tri ca dugc C6ng ty chgn ltra k! cdng nhim drip img dugc n[ng luc trhh d0 vi kinh nghiqm the y6u cau cira c6ng viqc. Di tp: C6ng ty h6t sric chri trgng dtin c6ng t6c dd t4 ngu6n nhdn lgc. C6ng ty thudmg xuy6n t6 chric c6c kh6a dd t4, UOi auo,ng ngan h?n t4i C6ng ty vd ctr c6n bq, c6ng nhdn kf thuflt tham dg cdch.h6add t4 chuy6n d0 dc nang ca trinh dq tay ngh6 vd su hiou bitit cira ngui la tlqng rc tintr v.uc cria minh nhim tt6p tmg du-. c y6u cau cdng viqc. HiQn nay C6ng ty dang chf trgng dd t4 nguiin nhsn lgc ch6t tuqng ca c6 tay ngh6 gi6i,... AC Aap img nhu cau phrit tri6n san xu6t kinh danh cira C6ng ty. Chfnh sdch lwng, ththng Chinh sfch lucrng: C6ng ty 6p dpng thang bang lucrng tion tii5n Lu x6y dpg pht hqrp vi d{c thir sin xu6t kinh danh cria COng ty, ngucri la t1qng duqc nhan tian lucmg, tidn thucrng...cdn cri vd hgrp d6ng la dqng, kdt qun sdn xu6t kinh danh ctra C6ng ty vd ktit qua c6ng viqc cp th6 cira ttng ngucri the Quy ch6 cria C6ng ty. Hang ndm c6ng ty titin hanh di0u chinh lucmg ch tdn bq crin bq c6ng nhdn vion it nh6t mqt l6n nh6rn dim b6 ngu6n thu nhflp iua cinbq c6ng nhan vi6n ngdy cdng cii thiqn, ta su gin k6t 16u ddi cria CBCV vcri C6ng ty vd thu hrit cdc la dqng c6 trinh dq ca. (,:, 2l >t \*\ v ) il Chinh sfch thu&ng: ham khuytsn khich dqng vi6n ngudi la <IQng ndng ca ndng su6t vd hiqu qud c6ng viqc, ngdi cric quyan lqi duqc quy dfnh bdi Luflt la d6ng, can b0 nh6n vi6n trng C6ng ty cdn dugc hucmg mqt s6 uu ddi tiry thuqc vi mric tiq d6ng g6p cria ban then ngudi la <lqng ch C6ng ty. Dfnh kj, hang th6ng, hang ndm cdn cri vi thanh tich cl0ia cd nhdn h[c tap th6 trng viqc thpc hiqn tii5t kiqm, s6ng kitin cdi ti6n v6 ky thu{t, vo phucrng ph6p t6 chric kinh danh, tim ki6m <lugc kh6ch hd.ng mi, thi trucrng mcri, hdn thdnh xu5t!,.^ r.a, r. r sdc nhiqm vu tlugc gia, d4t dugc hiqu qui ca trng kinh danh, ch6ng 15ng phi C6ng ty se c6 mric t h", tfrttg hqp Iy. Ctic chif aq, chinh sdch khrfc aiii va ngrdi la itqng

12 C6ng ty thuc hiqn c6c ch6 d6 ddm b6 xd hqi ch ngudi la ddng the Lu4t la d6ng, n6i quy la dong. C6ng ty lu6n quan t6m d6n tli s6ng vd cai thien di6u ki6n ch c6n bq c6ng nhdn vi6n. C6c ch6 dq b6 hi6m ch ngudi la dqng duc C6ng ty thlrc hiqn day dir the Ludt la dong. Hdng n[m c6ng ty td chric khem sric khe dinh k] ch tirn bq c6n b6 c6ng nhan vi0n. Cirng v6i d6 dc t4 sg thu gi6n sau nhftng ngdy ldm viqc v6t vir, ta sr,r gln ktit gita crlc bq phfn trng C6ng ty, hang ndm vir c6c dip lc t6t C6ng ty lu6n t6 chirc c6c chucnrg trinh gia luu vdn h6a, vdn nghq, th tha giffa circ bq phfln. D6ng thi C6ng ty thudng xuy6n t6 chric ch CBCV vd ngui th6n trng gia rlinh di tham guffi, nghi m6t... 3., Tinh hinh tiri chfnh Tinh ltinh tdi chinh Dcm vi: d6ng T6ng gi6 trf tdi s6n TFng12.32% Danh thu thuan t8 Tdtngl2.}lY Li nhufln thuan tu h4t d6ng Gi6m 64.16% Lgi nhuf,n kh6c Tdng Y Li nhu6n tru6c thu s Gi6m % Lqi nhuan sau thu t Giim 60.59%, Ctic chi ti1u tdi chinh chfiy1u 6 'c C( \TE a 1. Chi ti6u vijkhi ning thanh trin - HC s0 thanh trin ngin han lan - HQ s6 thanh trln nhanh 1M 2. Chiti6u vd c cdu v5n - H0 so nq/t6ng tii san % - HQ,/- s6 ng/v6n chir s0 hiru / 3. Chi ti6u vd ning lgc hpt tlqng - Vng quay hdng t6n kh vdng - Danh thu thuan/t6ng tdi sdn vng t.22 t.4t t

13 4. Chi ti0u vii khi nlng sinh liri h"a" sau thu6/ Danh thu - ne r-tqi thudn - HQ so lgi nhu0n sau thu6/ VOn CSH % - HQ so lqi nhuan sau thu6/ T6ng TS % % C6 AOng vh thay a6i vtin dflu tu chri s& hfru, cd phdn Tinh d6n htit ngdy 2ll12l2Tl7, C6ng ty C6 phdn Tech - phi5u. Trng d6: Vina i16 ph6t henh c6 SO co phan ph6 th6ng: c6 phiou. SO co phdn uu ddi: 0 c6 Phiiiu. 56 co phan dang luu hdnh: c6 phitiu. SO c6 phitiu qu!: 0 cd Phitiu Menh giilcdphi6u: d6ng, C cdu ca dhng (tqi thdi diam 30/11/2017) 6 SO CO PHA GIA TRI TY LE, LUQ"G S 1 C6 tl6ng trng I c6 Ane t6 chric C6 d6ne c6 nhdn 34r 5.49s aOngnufc C6 d6ns to chric C6 d6ng c6 nhdn Cd phi6u 00 '94 G rpt CH. ryar.rr := Danh sdch cd rl6ng tdn (Th iliam 30/11/2017) s6 cvtuln6 chi6u/dkkd Dla chi -."#A;:,e,IL. Dung VIn am Kim Li6n, DOng Da, Hd Qi 6s9.700 r2%

14 * Llch sfr tdng visn Qu6 trinh tdng v5n <fiou lq: - Th,ing l)l20}9,v6n di6u lq khi thanh [p ld 3 f] tl6ng. - Eiin th,irrg 07l2l3,v6n rti6u lq sau khi ph6t hanh ri6ng 16 li l0 tf tl6ng. - Dtln thring r2l2l5,v6n di6u l sau khi ph6t hinh ri6ng 16 le 55 tjr t16ng 5. Thdng tin li6n quan tliin trich nhiqm vfi cqng tldng, xfl hqi - OOi voi crin bq nhdn d6n khu vuc xd Xudn Quang, 86 Th[ng, Ld Cai, C6ng ty to chrtc cdc kh6a dd t4 ngh6, thu hft la dqng t4r dia phucrng vi ldm viqc t4i C6ng ty nhirn ta c6ng dn viqc ldm vd thu nhdp 6n tlinh hcm. - Vd cric dlp Ttit guy6n Diin, C6ng ty ptroi hqrp vi chinh quyon dia phung t6 chric tra qud mring Ttit ch c6c hq nghd ngui ddn tqc tr6n dia ban. C. BA CA CtIA BA GIAM DOC 1. Dfnh gi6 k6t qui h4t dqng sin xudt kinh danh * Ddnh gid tilng quan hgt tlqng srtn xudt kinh danh Dcrn vi: d6ng R TY Chi ti6u tt t6 t[i, *lf IA VI.1 '=4 Lqi nhufln sau thuo % 60.58% 2. Tinh hinh thi chinh t Tinh hinh tdi sdn Dn v!: <16ng

15 3ut2DArc Ch6nh IQch s6 tian "/; I. Ti6n vd citc khtn tung tlucrrg ti6n r t 92% ll. C6c khdn ph6i thu ngin h4n 26.s46.2t4.938 Lt s r4t % III. Hdng t6n kh s s.352.4s3.849 t8% IV. Tdi san ngiin h4n kh6c s % I. C6c khan phai thu ddi h4n II. Tei san co Ainh t t % III. Tai sdn dii h4n kh6c 5.5 i t4 758,720,635 12% 9,343,', 50,743 t2% \ v^l,/ c) Tinh hinh nq phdi trfi Dcrn vi: 1. Phai tr6 ch ngui b6n s.r %

16 2. gudi mua trd tian trudc 3. Thu6 vd c6c khan phii nqp r.030.r52 45t t% 4. Phai tri ngudi la dqng 63.tt Chi phi phii tri r % 6. Phai trilnginhan kh6c t0.57t % 7. Vay.vd n0 thu6 tai chinh ngdn han 8. Qu! khen thuong, phfc lqi t r % s}t s 228% 3. hirng cii ti6n vd ccr cau t6 chf'c, chinh sdch, qufrn ly - The sp ph6t trion vd giatdngctra c6n bq c6ng nh6n vi6n vd chuydn m6n h6a c6ng vi6c, C6ng ty ti6n hanh phdn t6ch phdng ban vdr t6 chric lai bq m6y t6 chric d6m b6 sg hqp ly, kha hgc,.kh6ng ch6ng ch6 chric ndng gifia ciic hdng ban. - Hang tuan, C6ng ty thgc hiqn ch5 d0 hqp gia ban AO qp thi giai dtry chc vucmg mic vd c6 chi rla kip thdi d6i v6i c6c su vu ph6t sinh. 4. Phung hutfirg phft tri6n - Cdng ty chir trucrng dau tu eoi mi trang thitit bi,miry m6c, c s0 vft chdt ilam bi san xu6t. - DAy manh c6ng t6c nghion criu, phdt tri6n, ndng ca c6ng nghq san xu6t,trim han thiqn day chuy6n sin xuat san pham m6i ld benaldehyde vd c6c hgrp ch6t dcm hung t.u nhi6n. D. BA ca c0,q. Her DOG eua TRI 1. Ddnh gi6 cria HDQT vd mgi m{t h4t ilqng cria c6ng ty * Dtinh giri tinh hinh kinh td vi m6, ngdnh dm 2017 kh6p lai vi nhimg cn s6 th6ng kc chinh thric: s v6i n[m 2}l6,t6ng san.a pham trng nu6c (GDP) udc tdng 6,81%;0 vuqt mgc ti u 6,7Y0 vd ca nhat k0 tt ndm 20lO trb lai itdy; v6n dau tu t4rc titip nu6c ngii (FDD thpc hiqn u6c d4t 17,5 ty dd la

17 M!, tdng l1,8yg6p hcrn hai l6n s v6i mat bang chung tdn cau; kim ng4ch xu6t k*rau hang h6a khang 2l3,8fj i16 la M!, tdng tfii2l,ly ld mrlc cgc k,'6tt tqng s vi t5c AO ["g tru&ng x6p xi 4Y cinthung m4i tan cau.c6 tfr6 tfray ngay ring ngu6n gtsc cta nhirng "thanh tich" ndy chir ytiu ld nhd vi khu v.uc kinh t5 tu nhan - ba gdm cd tu nh6n trng nu6c vd nu6c ngdi. D6nh gi6 ktit qui sin xuat kinh danh En vi: KH 2017 Thgc hiqn T[ng trufrng 7 S vri'i S vt6{ KH 2016 Lqi nhufln sau thug Tf lq trn ca trfrc r % 60.58% Trd co trlc 1.68% bing c6 phitlu 8.32% ti l0 1:10 * Ddnh giri ctfrc mfit hgt ilqng khtic cfia cdng ty - Trng ndm20l7,c6ng ty de t6 chrlc c6c kh6a <Id t4 nqi bo nh6m n6ng ca kiisn thrlc, k! nang vd chuyen m6n cdng viqc ch C6n b0 c6ng nhan vi6n - DAy manh c6c phng trd thi dua, c6 c6c phucmg in t4 ilqng lgc vd ccv cno Arinfr gil,kltqui thgc hiqn c6ng viec nham ndng ca hiqu qui ldm viqc' - C6ng ty c6 s1r dau tu dang k6 vd h4t dqng nghion criu phrlt trion, n6ng ca ndng luc, c6ng nghq san xu6t the nhu cau mcri cira thi trudng v0 c6c san pham c6 nguiin g6c t.u nhi6n. - C6ng ty cr? tlai diqn tfch cuc gia luu, hgc h6i vd tim kitim kh6ch hang tiem ndng th6ng qua c6c hiqp hqi vc tinh dau, ch6t thcrm qu6c tii' 3,/^ c G( {E' e 2. Ddnh gi6 cria HDQT vd hgt dqng cfra BGD - Dam bi c6ng t6c diou hanh c6ng ty the <[nh hucmg cira D4i hoi ddng co A619 vn HOi tl6ng quan tri. - Tudn thir <lung <1i6u lq C6ng ty, thyc hiqn nghiom tuc ch6 t10 b6 c6 h4t dqng san xu6t kinh danh. - C6 su linh h4t trng diau chinh chiisn lu. c h4t ilqng san xu6t kirh danh phir hqp vi xu thti bi6n dqng thi trudng, m4nh d4n irng chi tlp vd str dgng nhnn sy dim b6 han thenh mpc ti6u dd ra 3. K5 hqch, dinh huttug cria HEQT

18 * Dlnh hwtmg - 6ng ca thi phan bang viqc dau tu, ph6t tri6n san pham m6i, cii ti6n ccv sd vft chdt,mdy m6c trang thict bi. - DAy manh c6ng tric nghion cltu thi trudng, drffi gi6 tfiing nhu cau cira b0 phfln lcm kh6ch hang tiam ndng c6 nhu cau aoi voi san pham C6ng ty - Tich cyc tham gia cdc chucmg trinh hqi chg qu6c t6 thung ni6n, quing b6 san pham C6ng ty v6i ban hang nu6c ngd.i dac biqt ld khu v.uc chdu Au, Mf. {. Chi tihu kii hqch ndm sau Ecrn Danh thu thuin t Tdng46.04% E. QUA TRI C6G TY 1. HQi il6ng quf,n tri t Thdnh vian HDQT (Tqi thfi itiam 30/11/2017) ::: 1 Orrg Hing VIn Hei CT HDQT ki6m Gi6m -A dc s6 cp sfi h&u Tf lq sfi hiru (cp ph6 th6ng) (%) % I G )Pl CH. va r.l a J Ong Bii Trgng ghia TV HDQT ,180% -.l- * Ddnh gid hgt ilqng cita HDQT - Trng ndm20l7, HQi d6ng quan trl dd titin hanh 03 bu6i hgp chung nham chi dp, dinh hucrng h4t <tqng cira C6ng ty, nhfln x6t vi ddnh giltinh hinh san xu6t ctra COng ty trng ndm20l7.

19 H6i d6ng qu6n tri thucrng xuy6n gi6m s6t viqc t6 chric thuc hiqn ke hach sin xu6t kinh danh ra yt, cau Ban Gi6m d6c dinh ki, dqt xu6t b6 c6 k6t qui thyc hiqn vd nhimg vucrng mic trng timg ki, sdn xu6t. Tir d6, danh gi tinh hinh vd dua ra nhirng gini ph6p kip thi nhim n6ng ca hiqu qu6 sin xu6t kinh danh' Duy tri hinh thric hgp gia ban tirn c6ng ty v6i thdnh phan ba g6m: HQi d6ng quan tri, Ban ki6m s6t, Ban Gi6m dc, Tru&ng c6c phdng ban nhim dalth gi mric dq hdn thdnh c6ng viqc cira timg bq phqn s v6i kti hach vd tl6 ra vd dua ra muc ti6u k}, tdi ch trmg bq phfln. HOiAO"g qu6n tri thucrng xuyen nhic nho vd d6n ddc Ban GiAm d6c cf,ng nhu ngui ph, tr6ch c-orrg UO th6ng tin thlrc hiqn b6 c6 vi cdng bo th6ng tin dring vu6i quy dinh cua ph6p 1u0t hiqn hdnh. STT 1 6ng Hing VIn Hii CT HDQT (ki6m Gi6m d6c) s6 bu6i a, chfc vg,nr"' le Ty "-#J:f- r- tham du 313 r00% 2 a J Ong guy6n Cdng Han TV HDQT U3 33.3% Kh6ng c6 ly d 5 6ng Biri Trgng ghia TV HDQT Cdc gh! quyittguyiit itlnh cfia HDQT: 1 01/2017^\{Q- HDOT/HTKD t7 7t3 t00% ilvigc thu tri v6n hqp t6c kinh danh vdi C6ng ty THH TD ViQt am.\ )14 T' lal YI ^_1,2 2. Ban ki6m s6t s6 cp sf, hilu Tf l$ s6'hiru (CP ph5 thdng) (/) 1 Bn guy6n Thi Thiry Dung Trucrng BKS ,090%

20 a J BDr TriQu Thi Mni TV BKS ,090% * Ddnh gid hgt itqng cfia BKS STT 1 Bn guy6n Thi Thny Dung Chrfrc vg Trucrng BKS sii uuiii hqp tham du Ut Tf le Lj,-d ktdng tham dlr t00% a J Bi TriQu Thi Mni TV BKS UI 100% - Thucmg xuyon ddnh gi6 ktst qui thyc hiqn c6ng t6c gi6m s6t,tdng cucmg va d6i mdi phucrng ph6p ki6m tra, giims6t tinh hinh h4t dqng vd tinh hinh tdi chinh ctra C6ng ty. - ghi6m tric ki6m tra gi6m s6t c6ng t6c quin lf di6u hanh Cdng ty thdng qua gi6m s6t viqc thr,rc hion c6c ghi quy6t cira Dai hqi d6ng co d6ng vd HQi d6ng quan tri C6ng ty. - ThAm dinh c6c b/ cin vc tintr hinh h4t d6ng sin xu6t kinh danh, b6 c5 tiri chinh, phoi nqp dcrn vi ki0m trin tham dinh k6t qud bri c6 t16m b6 tinh chinh x6c cira bii,^ ca cng. 3. Gia dich vdr thu la cria HDQT, BKS vh BGD Thu la crta ', BKS vd BGD(DVT: iling) HOAG VA TTAI GUYE QUAG HUY GUYE COG HOA GUYE THI THOM BUI TRQG GHiA Chtr tich HDQT ki6m Thanh vi6n H Thanh vi6n H Thanh vi6n H Thdnh vi6n HDQT GUYE THI THIIY DLTG VUGQC AH Trung ban Ki6m sst Thdnh vi6n Ban kii5m s6t

21 TRIEU THI MUI ThAnh vi6n Ban ki m srit T6ns 0 0 HOAG VA HAI Gi6m d6c C6ne ty Gia dlch ca phiifu cfia B vd LQ ilifn B.,,. Cht?c vg Quan Chrfrc vu he rf l0 sau GD guygn Thi Duy6n Vq 6ng Hang VEn Hei Chu tich HDQT B6n U % A. BAO CAO TAI CHIH - B6 c6 tai chffi fim2017 dugc c6ng UO tai link: vd gui <linh kdm vdn ban niy. uu llu TEC II I ) il/ // rau 'c?6drr?'/frr, ffii,

22 BA ca ra cn[nn cna wc6 pxar'r T ch -vta Ch nim tdi chinh t<6t th0c ngiry 31l1Zl2O1Z (da dudc ki6m t6n)

23 COG TY CO PHA TECH - via QI DUG Trang 86 c6 cta Ban Girim d6c B6 c6 ki6m t6n dqc ldp B6 c6 tdi chinh rld ttugc ki6m t6n Bing cdn AOi tt5 tan B6 c6 kiit qui h4t tlqng kinh danh 86 c6 luu chuyisn ti6n tq Thuy6t minh Bri c6 tdi chinh s I 1-33 T

24 COG TY C6 PHA TECH - via d Cai na ca cua BA cravr c Ban Gi6m d6c c6ng ty c phan Tech.- vina (sau tl6y ggi tit h "C6ng ty") trinh bdy B6 c6 cta mlnh vd 86 c6 tdi chinh cua c6ng ty ch nf,m tai chfnh k6t thric ngdy 3l thang l ndm20l7, c6c ry phan chuydn gia c6ng nghq Tech-vina) truc thanh rflp vd h.t 6ng ty c6 phan s6 r423r42 d sd K6 hach vd au tu rrranr,, tldng ky thay tr6i mn tnrr t6m d s 16 hach vd Dau tu Tinh Ld Trg sd chfnh cria COng ty tluqc dflt tai: Th6n Gi5c Mit, Xd Xudn euang, HuyQn 86 Th[ng, Tinh Ld Cai. Her DG eua TRI, BA GrAM 6c va n,q. xrnu sar c6c thdnh vi6n cta H6i tldng eudn tri trng nf,m vd t4i ngdy ldp b6 c6 ndy ba g6m: 'r_l 6ng Hdng V6n HAi 6ng guy6n euang Huy Ong Btri Trng ghia Ba guy6n Thi Thm Ong guy6n C6ng Han Chti tich Thdnh vi6n Thdnh vi6n Thdnh vi6n Thdnh vi6n "t(.-'.t ;t'v\.il. i-\' irui C6c thdnh vi6n cria Ban Gi6m d6c ita diau hdnh C6ng ty trng nam vd tai ngdy l6p b6 c6 ndy ba g6m: Ong Hdng Vdn HAi Ong guy6n C6ng Han C6c thdnh vi6n cria Ban Ki6m siit ba g6m: Bd guy6n Thi Thty Dung 6ng Vu gc Anh Bd Tri6u ThiMni KIEM TOA VIE Gi6m tl6c Ph6 Girim tt6c Tru'&ng ban Thdnh vi6n Thdnh vi6n 4 /, '( \T a C6ng ty THH Hdng Kitim t6n AASC d5 thuc hiqn ki6m tdn cdcbii c6 tdi chinh ch C6ng ry. l I 2

25 COG TY CO PHA TECH - VIA Th6n G6c Mft, Xd Xu6n euang, Huy n Ba Th6ng, Tin} Ld Cai c6c B TRACH HIEM CUA BA GIAM D6C DI vl BA CA TAT CHiH ]1'" u6:^tuiq ty chiu triich nhi6m v viqc lap 3:' 86 c6 tdi chinh phdn 6nh trung thuc, h.p Iy tinh hinh tdi chinh, k6t qui h4t d6ng kinh danh vd tin} hinh luu chuytin ti6n.tq cria c6ng ty trng n6m. Trng qu6 trinh J6p 86 c6 tdi chinh, Ban Girim d6c C6ng ty cam k6t d6 tu6n thri cric y6u cau sau; - XAy dung vir duy tri ki6m srit n6i b6 md Ban Giiim d6c vd Ban qudn tri C6ng ty xiic dinh ld can thitft d6 dam ua ch vi c l6p va trinh bdy B6 c6 tdi chinh kh6ng cn sai s6t trng y6u d giu" ian h6c d nham l5n; - Lua chn c6c chinh sdch ki5 t6n thich hgp vd 6p dung ciic chinh siich ndy m6t c6ch nh6t qu6n: - Dua ra c6c d6nh gi6 vd du tl6n h. p I! vd thdn trng; - u rd cdc chuan mu'c k6 t6n duc 6p dung c6 cluc tudn thu hay kh6ng, c6 nhftag 6p dung sai l6ch trng y6u d6n mri'c can phdi c6ng b6 vd giai thich trng Bii cii tdi chinh hay kh6ng; - LAp vd trinh bdy ciic 86 cii tdi chinh tr6n c s tuan thu c6c ChuAn muc k6 t6n, Ch6 d6 k6 t6n danh nghiep Viet am vd ciic quy dinh phrip Iy c6 Ii6n quan d6n viqc l6p vd trinh bdy 86 c6 tdi chinh; - Ldp cdc Bii c6 tdi chfnh dua tr n c sd hat rl6ng kinh danh li n trjc, trir trudng hgp kh6ng th6 ch ring c6ng ty se ti6p tuc hat ct6ng kinlr danh. Ban Gi6m d5c c6ng ty itam b6 rdng cac s ki5 tiin duc luu giir d6 ph6n 6nh tinh hinh tdi chinh cira c6ng ty, v6i mric d6 trung thqc, h ly tai bdt cu th'i ditlm nd vd tl6m bd rin! ga ca tdi chinh tuan tht c6c quy dinh hi6n hdnh crja hd nu6c' D6ng thi c6 tr6ch nhi6m trng vi c b6 ddm an tdn tdi san clra c6ng ty vd thuc hi6n ciic bi6n ph6p thich h-p d6 ngin chdn, ph6t hi6n c6c hdnh vi gian ldn vd ciic vi pham khric. ring B ndm 2 i:hinh ".'" tgng 11 ti6n t6 ch ndm tdi vd tuan thti c6c quy gp vdi dinh ph6p rf c6 1i6n quan dtin vi6c lap vd trinh bay 860 c60 tdi chinh. \.l'\ uf C a'i v Cam k6t khdc Ban Gi6m d6c cam ti5t ring c6ng ty tuan thf ghi dinh 7t/2t7tD-cp ngdy 06/ r1r:.99:l]:_"c tv irai chung vd c6ng rv kh6ng vi phpm nghia v.u ud th.,g s6 l55l20l5lrr-btc ngdy 06 thring 10 nlm 2015 cria BQ Tai chinh "5rg hu,:nj aan va i trung chrmg Thaym4t,$ l' l*.-, ḻ42l : ttt ;t }CH >- q Hing VIn Hrii Gi6m dtic Ld Cai, ngdy l6 thdng 03 ndrn 20lg

26 aa 36: 3003 I 8.059lBCTC.KT2 BA ca KIEM TA DC LAP Kinh gr?i: Quf C6 il6ng, HQi tl6ng eufln trivdr Ban Gi6m tt6c C6ng ty C6 phin Tech - Vina Chung t6i tld ki6m t6n B5 c6 tdi chffi kdm the cria Cgrg ty C6 phan Tech - Vina tlugc lflp ngdy 16 th6ng 03 n[m 2018, tu trang 06 d6n tang33, ba gdm: Bang c6n a6i t6 trini4i ngdy 3l thrtng t naili,b6 c6 kr5t qui h4t tl6ng kinh danh, 86 c6 lrru chuy6n ti6n tc cl ndm tdi chinh ki5t thric ctrng ngdy vi Thuyet minh B6 c6 tdi chinh. Trfch nhiqm cria Ban Gi6m tl6c Ban Gi6m it6c C6ng ty chiu trach nhiem vd vi6c ldp vd trinh bdy trung thuc vd hsp ly B6 cktdi chinh cria C6ng ty the Chu6n muc ki5 tdn, Ch6 d6 k6 trin danh nghicp Viet am va c6c quy <linh phap lj c6 li6n quan <Ii5n,ie.jap // i<,\e vd trinh bdy 86 c6 tdi chinh vd chfu tr6ch nhiqm vd ki6m s6t n6i b0 mi Ban Gidm rt6c x6c rlinh n can tniet A6 tldm bi ch vi6c 16p vd trinh bdy B6 c6 tdi chffi kh6ng c6 sai s6t trng y6u d gian l6n h6c nham hn. Trflch nhiqm cfra Ki6m tdn vi6n Tr6ch nhipm cria chring t6i ld ttua- ra y ki6n vc 86 c6 tai chinh dua tr6n k6t qua cria cuqc ki6m trin. Ch,ng t6i tld ti6n hdnh ki6m trin the c6c ChuAn mlrc ki6m t6n ViQt am. C6c chuan mgc nay ycu cau ching t6i tuan thi chuan muc vd 96c quy tlinh vc tla thlc nghd nghiqp, lflp k6 hach vd thuc hiqn cuqc ti6l tan dii d4t du-. c sg d6m b6 hqp lf v6 vi6c liqu 86 c5 tdi chinh cria c6ng ty c cn sai s6t trgng y6u hay kh6ng. C6ng viqc kitim trln ba g6m thuc hi6n c6c thuyi5t minh tr6n B6 c6 tdi chinh. C6c thri tu g6m <l6nh gi6 rui r c6 sai s6t trng yi5u trng cic rii r niry, ki6m trin vi6n dd xem xdt ki6m s6t n6i b6 ct tdi.chinh trung thuc, hqp ly nfram tfri6t k6 c6c th] tu. kiism t6n phtr hgp vcri tinh hinh thlrc t6, tuy nhi6n kh6ng I T nhim muc dich tlua ra f ki6n ve frip, qu6 cria ki6m s6t n6i b6 cria crj ty. C6ng vi6c ki3m t6n cung Ua gdr;,hal d6nh gi6 tinh thich hqp cria c6c chinh s6ch k6 tsn du. c 6p dung vd tinh hqp ly cta c6c u6c tinh ke tan cria -gan ciamic.fi"g ;" ;;rh gi6 vi6c trinh bdy t6ng th6 sa "a tai ;rrh. -"' rrvp rj vu4 ucu uuu L,,r r(e tuilrr uua.,an 'vt Chung ti tin-tung rang c6c b[ng chung ki6m t6n md chring t6i ttd thu thflp duqc ld ilay dri vd thich hqp ldm c s0 -'g ch 1i ki6n ki6m t6n cta chtng t6i. D--{ T: (84) F: (8a) Le Phung Hieu, Hani, Vietnam Amemberr ffi rnternatin.r r{6ki MT C 4

27 \,\I IA,,$ f tri6n cfra Ki6m tsn vi6n The f kiisn cria chring t6i, B6 c6 tdi chffi tl6 phan rffi trung thlrc vd hqp ly tr6n c6c khia c4nh trqng y6u tinh hinh tai chinh cria C6ng ty C6 phan Tech - Vina tai ngdy 31 thing 12 rrdm 2017, cfing nhu k6t qui h4t rl6ng kinh danh vd tinh hinh luu chuyi5n ti6n to ch n[m tdi chinh ki5t thric ctng ngdy, phir hgp vdi Chudn mgc k6 t6n, Ch6 d0 k6 tan danh nghiqp Vi6t am vd c6c quy ttph phap I c6 li6n quan tltin viqc lqp va trinh bdy B6 cktdi chinh. COng ty THH Hiing Ki6m tfn AASC :=-.-- \ \,Ll:' ' Ph6 T6ng Giam d6c Gi6y chung nhdn ddng kf hdnh ngh6 ki m t6n 56: 07' I Trung Thi Hdi Anh I1.lem tan vren Gi6y chrmg nhdn tling ky hanh ngh6 ki6m trin 36: l Hd i, ngdy 30 thdng 03 ndm 201 B

28 COG TY C6 PHA TECH. VIA 86 cd tii chinh Th6n G6c MIt, XE Xudn Quang, Huy n Bi ThEng, Tinh Ld Cai Ch n[m tii chinh kist thfc ngdy 3t/ naxc cau 6r rn ra Tqi ngdy 31 thdng t2 ndm 2017 ME A s rei sa ThuyiSt minh 3t/12/2017 VD 0ll0t/2017 VD t A. TAr SA CA n I. Tidn vi cdc khin tung tlung ti6n lll 1. Tidn III. Cdc khin ph6i thu ngfn hgn l3l l. Phii thu ngtrn h4n cria kh6ch hing Trd tru6c ch ngudi b6n ngin h4n I Phii thu ngfrn h4n ktr6c 140 IV. Hing t6n kh l4l 1. Hdng t6n kh 150 V. Tei sin ngin hgn kh6c l5i I. Chiphitritrudcngfnh4n Thuii GTGT ctugc kfiau rrir Thui5 vd c6c kh6n kh6c phdi thu hd nu6c l s t \.\ l'j'\' r.t\ v,/< 2OO B. TAI sa nar ru I. C6c khdn phf,i thu dii h4n 216 l. Phdi thu ddi han kfi6c II. TAri s6n c5 dinh Tii sin co ai*r hiru hinh guy n gid 22i - Gid tri ha mdn lui kii s ( ) l t (4:s s7 3) 260 VI. Tni sin dai h4n kh6c Chiphitr6rru6c ddihan 2i TOGCQGTATsA s , s ) ( 6

29 coc ry c pna TECH - vra Th6n G6c Mit, Xd Xudn Tinh Ld Cai Bd c6 tii chinh Ch ndm tdi chinh t6t thuc ngdy 3 tll2l2ttj gaxc cax DI KE TA Tqi ngdy 3l thdng 12 ndm rhe) MA SO GUO VO Thuv6t minh 3Ut2/2017 VI\D 0t/0U2017 VD 300 c. O PHAI TRA r0 L 3r1 l" " 'ngin han PhAi tra ngudi b6n ngan han gubi mua tr6 ti6n trudc ng6n han Thut5 vd ciic kldn phai nqp hd nu6c PhAi trd ngudi la d6ng Chi phi phii tri ng6n han Phdi tra ng6n han khiic Vay vd n thu6 tdi chinh ng6n han Qu! klen thu'ng phric li 9 t0 ll t s , ', ,391 45r t s II. l. 400 D. g'dhi h4n Vay vd n thu tdi chinh ddi han V6 chu S HU'U l r {;i itv, I 'i, r \. \ 410 I. 41t a la 121b V6n chri s<t hii'u V6n gp cua chu s htu C phiiu ph rhng cd quyin bieu quyir Qu! dau tu phiit tri6n Li nhuan sau thu6 chua phdn ph6i LST chta phdn ph6i lily ko d1n cui ndm trw.c Ll''lST chua phdn ph6i ndtn nay s r68.8s , , I I 440 TOGCOGGUOVO 8s.r79.5s )/ vl, vv llt, rtr, I l Yy \. S/ c6"uii, \[' 6 'ct gi.ts,\ a Tr0n ThiHii gui l6p TrAn Th!Hhi Kti t6n trung Hing VIn Hf,i Girim tl5c Ld Cqi, ngdlt l$ thdng 03 ndm 2018

30 COG TY C PHA TECH - via Th6n GOc Mit, Xd Xudn B6 c6 tii chinh Tinh Ld Cai Ch nf,m tdi chinh t<6t thtc 3Ut2l20t7 BA ca KET QUA HAT DQG KIH DAH dm 2017 MA SO CHi TITU Thuy6t minh Im 2017 nm 2016 VD \A[D Danh thu bfn hing vd cung c6p dich vg t Cdc khan ginm tnr danh thu Danh thu thuan bdn hing vd cung c6p dich vg Gid v6n hhng bin, Lqi nhufln gqp vd b6n hdrng vd cung c6p dich vg s Danh thu hpt tlqng tdi chinh Chi phi tdi chinh 23 Trngd6: Chiphildivay Chiphib6nhang ChiphiquanljdanhnghiQp l l t4.g1g t 10r t0, ', ',l Lqi nhu{n thuin tt hpt ilqng kinh danh l 11. Thunhdpkh6c 32 12, Chiphi kh6c Lqi nhudn khic (128js2.762) T5ng lqi nhuf,n k6 t6n trudc thu l 15. Chi phi thui5 thu nhpp danh nghidp hiqn hdnh Chi phi thui5 thu nhflp danh nghiqp hdn lai La.t nhufln sau thu6 thu nhgp danh nghiqp Lei c0 ban tr6n cd phi6u 26 (,e, ;( COG TY c6"pnaiv TECH.VIA :: v G )P,lH /A Trin Th!Hli gudi lflp TrAn Th!Hii -. I l(e tan tru0ng Hing VIn Hdi ulam c Ld Ca ngdy l6 thdng 03 ndm 2018

31 COG TY C PHA TECH - VIA 86 c6 tiri chinh Th6n Gric Mit, X5 Xudn Quang, Huy6n Bi Tinh Ld Cai Ch ntrm tii chinh kiit thric ngdy 3Ut2l20t7 BA ca LUU CHUYE TIE TE dm 2017 (The phrnc phdp gidn tiiip) MA I s CHi TIEU Thuy6t minh lm 2017 Im 2016 VD VD r. LUU CHUYE Ur TTTHOAT DQG KIH DOAH 01 L Lqi nhusn trntc thud 2. Diiu chinh ch cdc khdn 02 Kh6u ha tdi san co tiffi vd b6t dqng sin tlau tu 04 - Lai, 15 ch nh lqch rj, gie h6i d6i d tt6nh gi6 lai c6c khirn muc tian t6 c6 g5c ng4i tq 05 - Ldi,l5 tir hat ttqng dau tu 06 - Chi phi l6i vay Lqi nhu\n th hgt itfng kinh danh truoc thay Adi,vdn lnu itfng 09 - Tf,ng, gidm c6c khin phdi thu 10 - Tlng, giimhdngt6nkh l l - Tdng, gi6m c6c khin ph6i tr6 (kh6ng k6 Hi vay phdi trd, thu6 thu nhfp danh nghiqp phni nqp) 12 - TAng, gi6m chi phi trd tu6c 14 - Ti6n 16i vay 116 tri 15 - ThuiS thu nhfp danh nghi p it6 ngp 20 Luu chuydn fiin thudn di lrqt ilqng kinh danh t t.6t2.r34 ( ) s.98s ( r9) (s.352.4s3.849) r', 6 (9s ) ( s) l s I (1, ) ( ) (s s.602) ( ) ( ss) ( ) (2.749.e28.096) S\-. --a 'a\\ j0 ;G./4 v I LUI] CHUYE TII TU HAT DQG DAU TU 2l L Ti6n chi tl,5 mua s6m, x6y dgng tdi san c6 dlnh va c6c tdi san ddi h4n kh6c Ti6n thu tir thanh If, nhuqng b6n tdi san c5 dlnh vd c6c tdi san ddi h4n kh6c TiAn thu ldi ch vay, c6 ffic vd lgi nhufln rlugc chia 30 Lru chuyin fidn thudn tb hqt itfng itdu ur ( s91) (1.0e ) ( ) t6 ( ) m LUU CHUYE TIT TU HAT DQG TAI CHIH Ti6n thu tu tli vay TiAn ffi ng g6c vay 40 Luu chuydn fiin thudn tir hat itqng tdi chfnh ( ) (1.ee e8) ( ) \ )t. T -ta YI ;: : 9

32 r l0 COG TY C PHA TECH - via Cai 86 cd tii chinh Ch ndm tdi chinh tettmcneay 3Ut2l2Tn BAO CA LTIU CHUYE TIE TE dm 2017 (The phrns phtip gidn tiiip) ME s CHi TITU Thuy6t minh Im 2017 im 2016 VD VD 50 Luu chuy6n ti6n thuin trng n![m 60 Tidn vi tung tlucrng tidn tiau niim ( ) ( ) l Antr trung cria thay A6i t'i, gia n6i eai quy rt6i ngpi tq Tidn vi tung ducrng tidn cuiii nim )rvc r TrAn ThlHni gui lap Ld Ca ngdy l6 thdng 03 ndm 2018 Trdn Th! Hii 16 tan trung Hing Ytrn Hii Lrlam OOC

33 COG TY CO PHA TECH - VIA 86O C:IO tii Chfh THUYET MII\H BAO CAO rar Crrirr dm 2017 I. D+c rivr r{at D9G cua DAH GHTEr Hinh thrtc s& hiiu viin Chuy6n.gia c6ng vd 6ng ty c6 phan s6 0 Au 2009, il[ng lcy thay v]r Tru sd chinh c0a c6ng ty ttu. c tlflt tai: Th6n G6c Mit, X6 Xudn euang, HuyQn Bd Th6ng, Tinh Ld cai. v5n tli6u IQ ca c6ng tv the tl[ng kv la ttdng, vn aiau lq thgc g6p ttiin ngdy 3l thrtng 12 nlm 2017 li\ 55'000'000'000 tl6ng; tung dung " piar]-ern gi6 mqt c6 phin Id rt6ng. Linh vqc kinh danh sdn xuat tinh dau qu6, sdrn xudt cti mtn cua tir bai thai cta hp th6ng chii5t su6t tinh dau qu6 hang vd li6n quan kinh danh c6c tr6n tinh m6t dau, cd ph ' th6c, than di5t, gang v ptjrrru", mamg *dp-. ginh ngha kint danh Hpt tlqng kinh danh chfnh cria C6ng ty ld: - Sdn xu6t chiilt xu6t cua c6c sdn pham hung IiQu t.u nhi6n; Sin xudt nudc hung li6u nguyen chat chmg c6t; - B6n 16 thlrc pham trng c6c cta hing chuycn danh; - Bdn bu6n n6ng, l6m s6n nguy6n liqu (tir 96, tre, nrla) vd tl6ng v6t s6ng; - San xudt 96 drin, 96 l4ng, vin6p vd v6n m6ng kh6c; - BAn bu6n vflt liqu rin, l6ng, khi vd cdc s6n pham li6n quan; _ B6n bu6n dlt kh6c hng x6y dpg; - sdn xu6t s ; sdn xu6t sdn ph6m trtr t., nria, rm, r4 vd vflt li6u ttit bqn; - Xu6t ntr6p c6ng ty kinh danh (trir lai hd nu6c c6m). C6u trric danh nghiqp COng ty c6 c6c tl,n v! trgc thuqc sau: Chi nh6nh nhd mdy Tinh dau C6ng ty c6 phdn Tech - Vina (*) Dla chi HuyQn Bi Th6ng, tinh Ld Cai Hgt tlqng kinh danh chinh Chii5t xu6t finh dau qu6, sin xu6t crii mirn cua (*) The il[ng h-i kinh danh Dn tht tllm d Sd Ki5 hach vd DAu h] tinh Li cai c6p ngdy 08 th6ng 03 ndm 2017, (r t( v c6ng ty tl6 chuvdn dia chi t4r sd chinh tai Hd 6i ln rtia chi tai tinh Ld cai, d,g ti'ij *a hpt ttqng cria chi nh6nh nhd mrly tai La Cai vd t4r sd chinh, 11

34 COG TY C PHA TECH - via. cttfr,dq va cnin sacn re ra Ar nqc r4r coc rv 2.1. fy # t6n, rln v! tian tq sri dgng trng k6 tdn Klik6t6nnf,mctac6ngtythentrmdunglichbititAutungdy0l/01 vdk6tthricvdngdy 3l/l2hdngn6m. Dn vi ti6n t srl dung trng ghi chdp k6 tan h <Idng Vi6t am (VD) ChuAn mg,c vi Ch6.IO ki6 tdn 6p dgng Chd do kii tdn dp dttng c6ng ty 6p dung ch6 d ri5 trin danh nghiqp ban hdnh the Th6ng tu s6 2/1r4lTT-BTC cta B0 Tdi chinh vd rh6ng tu s6 53/2016/TT-BTC ngily 2u$)2016 cria BO Tei chinh v6 viec mqt s6 ttidu cria Th6ng tu so ZOOZZOT+ni-nrC. ngiry 22112/2014 sria tl6i, b6 sung Tuyan bii vi viqc tudn thd chuiin mqc kii tdn va chii d kii tdn c6ng dan,h 6n mgc k6 t6n vi t am vd c6c vdn bdn hung henh. dan chuan myc d hd nu6c d5 ban 3[3:lTj,ffiH ;n;ffi:tffxx'j'j,it1,h,t";,a;;;.,il;;;;;ffi* 2.3. C'sri' lgp 86 cri tiri chfnh 86 c6 tdi chinh du,c trinh bdy the nguycn tac gi6 g6c. 86 c6 tdi chinh cria c6ng ty duc l0n t11n c sd t6ng hqp ciic nghiep tiin vu, gia tai - chi dich ph6t nh6nh ^'""''" vrr' hach tsru ulutr prar sinh slrul t6n vd va rtuc tl6c ugc ghi l6p s6 vatai v[n k6 phng 6ngty. Trng Bii cii tdi chfnh cua c6ng ty, c6c nghiep vu gia dich n6ib6 vd ngudn sii v6n du n6i b6 vd c6ng c6 li6n quan n phdi thu, d6n phdi tl6n tdi m s6n, san ni b6 de cllrc lai tnr ten b6. _,i r...',-\n ;r"f, r;;i; :::::, 2.4. C6ng cg tli chinh Ghi nhqn ban ddu Tdi sdn tdi chinh Tii sdn tii chinh cria cdng ty ba g6m tian vit cdckhdn tung trung tidn, c6c khan ph6i thu kh6ch hing vd phii thu kh6c' T4i thbi tti6m ghi nhfln ban dau, tei re, ;;i.nt i a*.. x6c ttinh the girt mua/chi phi ph6t hanh cqng c6c chi phi phdt sinh khdc li6n quan t4rc ti6p d6n "ie.,r., pr,6t hanh tdi san tdi chinh d6. q phai trf, tdi chinh 6Y^ 'c c( r,tel a q ph6i trd tdi chinh ctia c6ng ty ba gdm c6c khin vay, ckckhan ph6i tr6 ngui b6n vd phai tre khdc, chi phi phti'tr6' Tai thdi tli6m ghi nh0n lan tlau, cdc khan n pr,ai t a tai chinh auqc iac aint ttre gi6, ph'thdnh cqng cdc chi phi ph6t sinh li6n quan truc tii5p diln vipc ph6t hdnh nq phai tr6 tdi chinh tr6. Gid tri sau ghi nhqn ban cldu Hi0n tai chua c6 c6c quy dinh v6 drffi gi6 l4i c6ng cu tdi chinh sau ghi nhan ban dau. ''" " 12

35 coc ry c pna TECH _ vra Bf c6 tii chinh 2.5. Cdc nghigp vg bing ngai tq cdc gia dich bing ng4i tq trng nrm ta.i cfinh dugc quy tl6i.ra tt6ng viet am the r,ii gi6 thuc tri t4i ngdy gia dich' T1i gid gia dich rhgc t6 ndy tlu. c xdlc trinh rt. ngricn i6c sau: ff'#l:i'"*"utte le ry gi6 rlusc quv tlinh trng hsp ddng mua, b6n ng4i tq gira c6ng ry vd ng6n hang fhti#f,]j]i:jhf ;-df mua ctia ngdn hdng thung m4i ni c6ng ry chi trinh kh6ch hdng thanh t6n H:*:frffir"Jrfliai fta la t! gi'bdncria ngdn hdng thung m4i ni cdng tv d1r kiiin gia dich t4i thdi tli6m lj"tifjt#'tljl1'#hl#,* *',u r4i c6c khan msc ti6n tq c6 g5c ngai t6 t4i thdi di6m r6p 86 cri tdi chinh il:'#1fi:nru;:ti:r:ai rd tdi san 6p dsng,t'! giri mua ngai t6 cria ng6n hang thung mai ni c6ng ty - Di v6i tian giri ng?i tq: 6p dgng t':i gi6 mua cria chinh ng6n hdng ni c6ng ty md tdi krrdn ng4i tq; ;TJilfl,Ifljj;#ai h nq phdi trd: rip dsng tv iaaanngai tq "ria rgan hdng thung mai ni c6ng T6t cit c6c khin ch6nh rech tj gi6 thuc tti ph6t sinh trng nf,m vd tidn ch6nh I tq c6 gr5c ng4i tq cu6i ra;";;;1a.h,l"t reiq"jr,"u, "a: Ore ;:"##;l#,ilh:,1'*,:':# :3,*:;5i;4,, il;a.'ili, ",., ;l.ilffiffi:ffi: kh6ng du-c sri dsng 2,6. Tidn vi c6c khin tu,ng du,ng tidn Ti6n ba g6m ti6n m{t tpi qufl ti6n grii ng6n hdng kh6ng ky han Cdc kh6n ng ph6i thu ;ff,:',ft1l::'hi:ff;l;: ffil'j;ljt: k) han phii thu, tti tuqng phdi thu, rai nguyen t6 phdi thu, vd c6c,.-\ :\ '-ra \ r.\ \ 'lh \ v,/t tr6n Hing tdn kh trng hgrp tl6ng anh tiin nhung ctur ct vd thi n nq gita c6c b6n vd n ph6i thu chua ang ldm thri tgc gidi th6, mdt tfch, b6 :g G )Pt lh- Hang t6n kh duc ghi nhan ban dau the gi6 g6c ba g6m: chi hi tr.uc tiiip kh.ac nhrit.sj$.d6 c6 du. c rrarg ta", ti" O ilffi;; i* nhfln ban d6u, t4i thdi tli6m Iflp Bri ca'tai chinh n6ugia ii'rir* hn gid giic thr hing tdn kh diqc ghi nhfn the giri ri t?ran'.it 6 trruc nie A'iv( : Gid tr! hdng t6n kh duc x6c crinh the phurng ph6p binh qu6n gia quy6n. Hdng t6n kh duc hach t6n the phung ph6p k6 khai thumg xuy6n....,". ij flhtff,li'tt*":ffiiirltji: *, thcri rli6m cu6i nrm rd sti ch6nh rpch giiia giri gric cria hdng t6n rrh 13

36 COG TY CO PHA TECH - VIA 86 cd tii chinh 2.9. Tdi s6n c5 Ainn Tdi san c ainn hiiu hinh tluqc ghi nhon ban tl6u the gi6 g6c. Trng qu6 trrnh sri dpng, tdi s6n c6 ei*r hiiu hinh tlusc ghi nhfn the nguyen gi6, ha mdn lu! k6 va gi6 tii.;; iui Khau ha tdi sin cr5 inh tlu. c trfch the phung ph6p tludmg thang v6i thdi gian kjr6u ha du. c u6c tlnh nhu sau: - ha c&a, vflt kitin truc - M6y m6c, thi6t bi - Phung ti6n vfln t[i, truyan ddn - Thi6t bf, dung cu quan lli Chi phi tr6 tru6'c n6m ndm 08 n[m ndm c6c chi phi da ph6t sinh li n quan tliin kist qud h4t'dqng san xu6t kinh danh cta nhi6u n6m tdi chinh ducr. c h4ch tdn vdr chi phi trt trudc ti6 phdn u aan va tt5t qra ;;; e. "g kinh danh rrng c6c n[m tdi chinh sau. vi c titrh vd phdn b6 chi phl tri tru6c ddi han vd chi phi stn xu6t kinh danh tung ndm tdi chinh du-, c c[n cu vd tinh ch6t' mtc tiq trlng lai chi phi tl6 chqn phucrng prrap va ti6u thrlc ph6n b6 hsp lr. chi phi tr6 tru6c rlugc ph6n u aan vi chi phi s6n xu6t tintr aa*rirre phucrng ph6p tlung th[ng. 2.ll. Cic kh6n ng ph6i tr6 c6c khan n phii trd du. c the d6i the k h4n phii tra, d5i tuqng ph6i trd, l4i nguy6n t6 ph6i trd vd c6c yisu t5 khdc the nhu cau qudn lf cria C6ng ty Yay cric khan vay dugc the d6i the tirng d.dituing ch vay, ttmg kh6 udc vay ng vd k! h6n phdi trd cta c6c khan vay. Trudng hgp vay, nq bing ngai t6 thi thuc hipn the ai.n] ti6t the nguy.n tq Chi phi rli vay Chiphi ph6i tr{ cdc khdn lc! b6 c6 vd chi phi vu dd nhan duc tu ngudi b6n h3& da iluc. cung c6p ch ngui mua hng vir ciic khan phdi trn-kh6c nhu chi phi ldi ti6n vay ph6i tri... tlugc ghi nhfln j,bd cri. e T\.IA VI,4 Vi6c ghi nh6n c6c kh6n chi phi phni trd vd chi phi sin xu6t, pht hqp gita danh thu vd chi phi ph6t sinh trng ndm. cdc phi thuc tii ph6t sinh. Si5 ctrcnh icch giua s6 rich fu;;a "ht hiqn the nguy6n tic quy6t t6n v6i si5 chi 14

37 l5 C6G TY C PHA TECH - VIA 86 c6 tii chinh V6n chii s6'hiiu vi5n tlau tu cta chri s6 htru tlu. c ghi nhfln the sti v6n thgc g6p cria chri s& hiru. c6 tuc phai tri "l.:'" 16 J!5 q""t ghi nhfln Id khin phdi 116 tr6n B6ng can d6i ki5 tan cta c6ng ty sau khi c6 lhilh#il:jii,"j,"#.6ng {udn tri c6ng tv ui tr,.,e b6 ngni;t;;;; nhrn c6 tric cra rrung t6m Danh thu Danh thu bdn hdng Danh thu b6n hang cru. c ghi nhfn khi ddng thdi th6a m6n c6c tri6u kiqn sau: l11l l6n r0i r vd lsi ich gin [6n vdi quvdn s rrm,a fr,d- r,a. rrarg h6a tr6 trusc chuyisn gia ch ngudi - c6ng ty kh6ng cdn nim git quycn qunn lf hdng h6a nhu ngui sd hiru hang h6a hflc quy6n kii5m s6t hang h6a; - Danh thu rlugc xric tlinh tung tliii chac chin; - c6ng ty tt6 thu rluqc hfc se thu tlugc Iqi ich kinh ti5 tu gia dich b6n hdng; - X6c ttinh tluqc chi phi li6n quan dt5n gia dich b6n hang. Danh thu hqt d6ng tdi chfnh Danh thu ph6t sinh tir ti6n hi, ti6n bnnquyel.:q q.l chinh kh6c!i tru. c ghi nh4n khi th6a m,n tr6ng thdi t ai 1i1'idriiq, sau, - C6 kh6 ndng thu dugc lqi ich kinh t6 tir gia dich tt6; - Danh thu dugc xric tlinh tung d6i ch6c ch6n. nhufn du. c chia vd cdc kh6n danh thu h4t rtqng tdi,.-. (,L i,rittt A, tr x A ':r\.24, Giit v6n hing br{n Chi phf tdi chfnh [m vi <lim bi tu6n thr) phi vugt tlinh mfc binh c6 li6n quan,... tlu_. c ghi \\ Cdc khan chi phi tlu_, c ghi nhfln vd chi phi \ tdi chinh gdm:, - Chi phi di vay v6n; - Kh6n 16 phat sinh khi bdn ng4i te, 16 bi gia hi5i dai. * cdc khin trcn duc ghi nhfln the t6ng s6 ph6t sinh trng ndm kh6ng bir t, vdi danh thu h4t r1qng tii chinh.

38 C6G TY C PHA TECH - VIA 86 c6 tii chfnh Thu6 thu nhfp danh nghiqp a) chi phr thu6 TD hiqn hdnh chi phi thu'5 TD hiqn hdnh dugc xdc tlinh tr6n c sd thu nh6p chiu thuis trng nf,m vd thu6 su6t trru6 nu trng nf,m tii chfnh hiqn hanh. b) Uu tl6i thu6 C6ng ty tlu_. c 6p dpng mrtc thui5 su6t uu d6i thu nlm20t3 d6n n5m 2027) vdtlugc mi6n thurs thu ng bdn thnnh pham sin xu6t tir dqr dn dau tu hd mdy Chi6t Cic b6n li6n quan 6c. c6c b6n duc ci li li6n quan ntiu b6n d6 c6 khi ndng ki6m siit hflc c6 6nh hung d6ng k6 viqcraquvsttrf ai vi b6n nh"'"'iiilfi'-,;',',i#r:1tfl kia trng ;**,T,'#,'fi *::ffi"rffiii*,ffi ;, ty, hflc ctng chung sg ki6m s6t v6i C6ng ty, ua jm c6 c6ng ty mg, c6ng ty cn vd - cdc c6 nh6n tr.uc tii5p hlc girin ti p ngm quyan bi6u quy6t cria c6ng ry md c6 anh hung rl6ng k6 6i vci c6ng ty, nhirng nhdn sr,r qu6n l1i chri ch6t ctia c6ng ty,,t irns thdnh vi6n m6t thii5t trng gia ttinh cria c6c c6 nhdn ndy; - cdc danh nghiqp d cdc cd nhdn n6u trn n6m quc ti6p hdc gi6n tiisp phan quan trgng quy6n bi6u quyi5t hdc c6 inh hucrng d6ng k6 tdi c6c danh nghiqp ndy. _l= lr ''i iyl,1et \(,I:M Trng viec xem xdt trmg m6i quan hq cta c6c b6n li6n quan 116 phuc vu ch viqc l6p vd trinh biy 86 c6 tii chinh, C6ng ty chri 1i t6i ban ch6t cria m6i quan hq hn n frintr thfc ph6p l;i cta cdc quan hq tl6. 3. TII va cac KHA TTIG DIIG TII Ti6n mflt Tidn giri ngdn hdng kh6ng k! h4n 3U12t2017 VID I 30. I U0y20t7 VD l6

39 C6G TY C PHA TECII - YIA 86 c6 tii chinh 4. PHAI THU GA HA CUA KHACH HAG Phii thu cria kh6ch hdng chi ti6t the khdch hing c6 sii du r6n - C6ng ty THH sin xu6t vd xu6t khau eui6 trdi vigt am - Cdng ty C6 phan An Vy - Albert Vieille Sas. BERJE IC - Cdng ty THH TD ViQt Vam - C6ng ty Cp DCt kim Vinatex - C6c khdn ph6i thu kh6ch hdng kh6c 3Ut2t20t7 VD s9.s l /01/20t s. TRA rrr.i6c ch Gr.Ir na GA n4 31t12/2017 GiA ffi VD Du hdng Vl{D /01/2017 ci6 rri U\fD DU phdng Vl{D c6ng ry cp nhiet vd xdy l6p Cdng ghiqp C6ng ty THH TD ViQtam C6ng ty THH s6n xudt ve xu6t khau qu6 ndi Vi6t am Ung tru6c ti6n mua nguydn li6u ch ndng ddn Trd trudc ch ngudi b6n khdc _ _ 540.',l s HAG TO KH 4r= ia2 guy6n lipu, vflt liqu C6ng cp, dgng cp Thnnh pham HAng hd Giri s6c VD , , U12t2017 UY Gi6 s6c VD U0t/2017 UY ;0 tti ct BCH q>\ l

40 (J,6t. l e) \c! na b (O. Q THIqH$Hq$ F- \ c c.) q \ F- r r \ e \ 6 \ l,.(g (t (.) b0 n r;.tr ra.+ $+l O\ O\ ( \ O\ cl O\ O\ O\ O\ O\ \ \ \ \ r)\ HOO ' E r< F.cd ' u l<cu '!d'^d -> :9' J: b0 b A? x! uie fieilu r=l$ l= \.') cl \ t rn r+ ro 6 ro bb,a i c.l a \ i =t >r (n E \<. x \CE a O\ r Iq \ co rr) ca el- ;C-\ Ot\- C- r- v-) a..i ri \r) O\- l'- * tt- -' ca \ r i tf1 \ ci f-o\l O\* sf, t-- t'- c c \ r- \ ea r r-? \ci c..! lr) l,? t- \ lf) c.i r-. '/i.d 9an?d' ;'p.(6 "cd - EO.EY trq iti.. h Lb *.2 - rl {H =tri jii UE HE =' F ld -i *v "/^ AU " U{ *a ah (, ri,o UF- L \<.v <(d. d,(n es c_.1.e'8tr 0 r= c' ro t F-- t- e! tr 6 \ \O O\ f- 9e \I \h c.l i i cj lra F- \c),eqp a \ ra r- F- ro - t'- t-- cl F- c,,t? t.- t- + d \ q,*ege:e:,eee.ee:e;i l,a r c \ ia t- fa ffse; $gee;$$hf E.<id e =' d,'; \<le,e '9d E r<ad 56).=c trb0 rc! E,q.6 s,et.b* 5E E*F.E. E = rtg.. E Od c trid.6a..8.rg (6,=E OE tr,a,,e '3.IE.E 6.8.,E _.(O, bi) Oa 'i.. <c) )sa lt ) 7 HI -v -

41 COG TY CO PHA TECH - VIA 86 c6 tai chinh 8. CHI PHi TRA TRTIdC a) gfn hgn Cdng cg dgng cg xu6t dirng Chi phi ba hi6m ch6y n6 3t/12t2017 VD U0U2017 VD ' b) Dii hqn Chi phl san l6p mnt blng nhd m6y san xu6t tinh dau qu6 (*) C6ng cp dqng cg xuat dirng Chi phi sta chta cai t4 t4i nhd m6y sdn xu6t tinh dau qui r l5l.84 t 4.6', s I (*): Chi phi san l6p m{t bing nhd m6y s6n xu6t 01/09/2014 s s14 tinh diu quri du-. c phdn b6 trng vdng 20 n6m k6 tu ngdy -\ r ^-\ \ 9. PHAI TRA G{.II na c.i rrn 3llt2/2017 ci6 VD ng VD Ph6i tri ngudi bdn chi ti6t the nhh cung c6p c6 s6 du t6.n C6ng ty THH n6ng s6n xu6t khau T6n Ph6t Vfl TuAn Trung D6 Thihudrng 6 van Trung C6ng ty THH TD ViQtam C6ng ty C6 phan hiet va Xdy lap c6ng nghi6p t l t/0y2017 SO.Onanagta Gi6 tri VID g2.21; ng VD Phai ffa c6c d6i tu'qng kh6c I(). GIIOI MUA TRA TIE TRIIdC GA HA I g COng ty THH hi nu6c MOt thanh vi6n Xudt nhap khau san pham c khi Oxeyns limited 31t12t2017 VD A 01t0U2017 VD s t9

42 ql,g \G <) r6 c,e \< a() q <Q. '(6 r< c/),(b tr \< O$c,2hO\ (- \ sf, attttt\n '7V (p?ri $ ' -; c..t _ n r. r.<l.+ m \ al a,<0).(b b0 (,). 5 r r<0). (6 l.i - rl QO FV rie Zu H,4 FO,,i^Y' I -ir U.p ) li *i A,. t-i "rn U t'r,o t) n.( \< a 0tr. <. tr =. r!(! \( C 0tr a <'. \< (n,e,<(tr i r <'.d q \< v),(b.<(i,.(d q \< U) Oc\t1.1O=f '-)r).f,6 -l<rc.l-oot- 'Hs$F=s Rgg"jdH rc Or-\OOO c\qc..! \ 'gqldc.i ^tttl -7O 'ci qq 3eE ss =-9 EE (no m$q,r Eq 3 \O c c a.- V\OcO U.d -v <. a. p <()'.( = s+-a vqj s- *r.d.6 HH E'E'E ':i!'qsi 'E "F,H.H x ct.8.!#-="9's 9;.c'.G 5 r E'= 15*Ff;EE \(G) \<c) \<) \<() - - -eee-e.h'=l FFFHOE 0 \ F- [n ia \? 00 Vi \ +?! (fl 6 cl \ r v.cd E (! b G.,<.h! v.<(:).<0) = E =E.<(l:) (d >= -d.e. ie e.- CU 6rt,r.r -E ie'.ed,'(n- >.<a) <cb. 3 = c,' E'E tj.- ^.<O 'h4 i <. I >P O-. O..0: \(Dr P E'E (d.5 =d ('E x,(b d.! \G c) sn -m ':9.b -51 li VJ =' >..CE =s E.E '9ts -a - b. bts <O'(C) O= (dp '3 <)a.<o.<o -^.d.cb -! vg) ; at d's 6< il tr A A? F- \.t t" c 4!+ ^\ E\6 >ici tr-o l^cl = 461 nq v\ c i F- b i.. (J d b0. atr -x{ f> >< l(d -q q. QO lt \ \ r+ \ F- = t l ra i r- r- a.t O F- s c BSH FaOO-6 >.idd -!tt (a <, i d F.- O\ q B'EH A_rr) t$ cr.! l (a 00 \ tr,cl' E9 OH I <ld. 5 s I tr.ea tr' '- 0O di O lpa 'S * FE U :b s' Ef rl E> >idf ArrC u{ (, (, sl' '.8. >'.i 'E Eg I-trUtr.? EbE ; a;e tr Ell(t,d)Ctl F- E>.ttt F- ia \ a.l \ r-. a r, aa O : _::.d\ l' &$ :' b llr * )At'l.\

43 (,,CB \a! ().cl ta.lb b tr,(g.(d. (.) \( V) nptgrrt 7c-tt-6 - =+= fv -Y Gl r irhe :O ia c.; t- t \ \ L L {! O9 E-.'j_: t++ ea Ar E3 l, e.i O O aa F- :f, \ \ i a ih s H E;=E E RS $ n' -;-= : Eq "e j EEHg R E3 :?: s e - i \ SHS r\ \ =?rn + c{ - \ F- c.t F- r- rri l, il \ ry.\' }h l-l a e v? q q a ) e === E E s 3 Est s "? n * --6 ir. 5 E s?s= I = tr; c.i cd? \ ra \.i )c.?\l c- b. tr.tg r 00,(B.d. \< a L t-.,t a O E= g I IEE r * E th n e8 =3 3 Or-+ < fi a5 t c'l.l in q c s F.rn'r O qe E BS d?q P s sh O\^+ c6 -:- q f-t.l E t e Q qe q 6 Qa \c =Q O - a c.i 6i!++ c \ \ a.5 a \ ui al \ t- \ \ \ L \ t- 6), '61 >l:, s I U ri t-r er L) F (J,O U U tr {i F. = c!. qtr d..)(b ju0.)d EO.(E ^ tr> xq.e'? sees :.s 2i $-E 'sa'si Ha.gE Ei?,=:E,tg* E,l sas! n, s : iie Hg. EEEEg,EaESEEfE E s EsE.$E &'s.esst.gs $ E ge eg+ g g E ge E..E E )

44 ea i.. O a c.cd bi.(n t- s c b. "Cd L u0,.(!.cd. \( u) k.c! () l )cl (J ^ce LJ O tr' ' F-O \ F_ t- d; f* \O ra al t- e?a)? v? \ \ L1$ ;/ (, h0,'(! F. H9 > (/) c.l a F- 9 r) l ai t.- \ ra \ O,(6 r.1 E F F- s b..( L b )td..8 J4. \< U) L.(E I t-l e 88 OC; r* \O cri \ a OO c- \6 \O r- \ F-- \ O -l 9 $ (f)? :f, r r fr ;O c iec I Q Ti F A " U F.O U X la! X \< ri -t <l.tr1 F.l Q F.frl F<. = A.H.- E Ed s \<.!d I i5 b0 E >tr E 'I..t.BE 'y 5*af tr : = 865.,5ep E g >A.E -=At- E 'E e :E gpqp -H' E' EEE EE ;S56.EE i I E.'bE s, $s, E \

45 cg TY CO PHA TECH - VIA Bt6 c6 tdi chinh Th6ng tin chi ti6t li6n quan tl6n cdc khin vay ng6n h4n: (1) Hsp tt6ng tin dpng sr sME ngdy 30/ , vdi c6c tti6u ktrdn chi ti6t sau: + H?n mric tfn dpng: el6ng; + Muc tlich vay: B6 sung v5n kinh danh phuc vu thanh t6n trng vd ngdi nu6c ch vipc san xu6t va thung mpi tinh dau qui5, mirn cti vi cd ph6; + Thdi hpn cria hqp ddng: t2 th6ngk6 tir ngdy 30/06/2017; + Lai su6t ch vay: quy tlinh cqr th6 tai tirng thdi rli6m vay; + 36 du nq g6c tai thdi tti6m cudi nam: Z.g62.O4t.t:/0 tt6ng; + cdc hinh thri'c b6 ttim tian vay: Bd l6nh cria 6ng Hang van Hai the hgp ddng bd ldnh sd 2g6t I-SME/HDBL ky' ngdy 30/06/2017; cac hgp tt6ng bd dam ky truc, trng vd sau ngdy ph6t sinh hi6u lgc cria Hgrp ddng ndy. (2) H-p tl6ng ch vay han mtc s5 $3g/l7l.TD-TT/il.32ngdy I UO8/2017,v6i c6c ttidu khan chi ti6t sau: + H?n mrtc tin dpng: ttdng; + Muc dich vay: B6 sung viin luu tlqng phpc qr h4t tlqng kinh danh thung mli vd sin xu6t nu6c ha, chiist xu6t tha du. c ty nhi6n...; + Thdi h4n cta hgrp ddng: 12 tl6ng; + LAi su6t ch vay: quy tlinh + St5 du n g6c tai thdi rti6m ddng; + c6c.hinh thrrc b6 trim ti6n vay: ch vay kh6ng c6 tdi sdn.im b6. 4 _5r.,. I \ 3l G"l PHi il-y :ri G. 23

46 F- cn c.( { \< s b <. L) a\-a;. 2 S=; t- a \ qre ilhr t.-\ov ra (a 6 \ F-?a \ ia+h?n= 0O O\.^: :5v iv'il \+u \n= (f e{ i-, \ 6 \ \ 6\ tn \ tr \ )6t \< a ( q c b \<6,(! \< a. (cd ad (6. 2 F=s -?\^! c.t I^\ 9\H R8t'i \cls \Ov ia \ FT \ $ ta ra \j- ^ YE Bss!+h^; E$X d^i Y 6 F.. Ỵ + \ \ \ F. = cb \<c) (d <(l' '5. \< a 5. b.( p.6 b. J <(g <(D. bt) )cd io.d hp I (J F tr U F (,.O I O.(d.] F A bi d a <el X l(d X 2 \< rl a ra tr YO cl (J b0 <. ie,jje rd <.Aa ; -"9!!.(!, re -!v, =E.CE >la ha t-l 6l "(() E.cd q r( i r>\ rlj cg.<cd L.t n AO l.a ia \e \ vr?or ra in I l,n t'- \?a $ = rri ln SJ.b '9 E q.g r!' Ebf E si:e ".E 'E,E 'i 'E 'E,E.i. 'E = c I.l5 = i I.l5,E $.8 E.E E''E i = e 1e = 9?r E--tq- -.- (Cq.-.6t.<O rcb - -C.(O <O t(! -C <O q).r \ \ 6 \d ro ra in a)a. {Ọ < h < Ot" c.l c.l >\.(d b a U I 4Fc.l \< F- O )c <c) b 00 c < t.< b0.< r <. E (d. a CB \<c) x 5 b (.) - F.< U) <(D, :> F nr.)\h+ =\Or-c)c F.\OccO rf-\o\ooh r q--':q9 sfooo+ lr)r-c.t 9 c ca ul v.l 0O (a C.l \ \ \ \ \ \ Oc ho\ Ohr}h Oca.amO\ \ a.l (O. A '5 lr 6X tr x A \!q,(u '<j.= -=i19 ;..s..f <cd. tr -d ; f'i9 q:.16 :L^^\d =..E."X s. S E E E',!Pcg!d 5=().-= d,-<( t v s x! box. *\6E- =Pd-Y 4rO.v'r+(J <d.5=x<cd' =^ta'- avv.6i L&S9!.H.- 9'LL-Or JFFOJ E r>' rx..^ tr \<. '<. b ;:. P.(B ()J,, x us.d -v!h OS L) >p..!v r\^ c.l b0,aa n 'i cv!- b c.l c\ 9.6 i' '!v al) ^tr ts =A 1 crt F b>,rc! l - -..< Va.j. '! -.a b0 < ^ (. t.((d CE <'a (d,, 5.x >1 -c b0 '=.: v,d *C.\ I ;Y \ IT 4

47 COG TY CO PHA TECH- VIA B5 c6 tdi chinh Th6n 96c Mit, Xa Xudn Quang, Huy6n Bd Tinh Ld Cai Ch ndm tii chinh ti5t thtc 31112/2017 b) Chi ti6t v5n ttiu tu cf,a chri s& hiiu Ong Hdng VAn Hai Ong guy6n C6ng Han Bd guy6n Thi Thrn 6ng Biri Trqng ghta C6c c6 el6ng kh6c Tv le (%) t0,00y 9,73y 7,27y 0,lgY 72,g2y Cu6i nam VD Tv le (%) 10,00% g,73y 7,27y 0,18% 72,82y DAu n5m VD s s l00v \ r c) cfc gia dich vg v6n vrii c6c chri s& htru vir phf,n pni6i c6 tftc, chia lqi nhugn :' V6n dau tu cua chu sd htu (*) - Viin g6p diu ndm - Viin g6p cuiii ndm Am 2017 VID s [m 2016 VD \0," :\J\ - d) C6 phi6u 3t/12/ /0v20r7 36 lung c6 phii5u ddng ky ph6t hdnh 36 lucrng c6 phi6u de b6n ra c6ng chring - C phiiiu phti thng S5 lung c6 phi6u dang luu hdnh - Cli phiiiu phd th6ng M6nh gi6 c6 phit5u dang luu hanh (VD) s s e) Cfc qu! c6ng ty Qu! dau tu ph6t tri6n 3ut2/2017 \TD y01t2017 VD cac KHA MUC GAr BAG ca 6l 16 ra gpi t$ cr{c l4i r \ /s,/ 31112t2017 0y0U Ddng tl6 la M! (USD) 1.086,95 t7. TOG DAH THU BA nac va cug cap DICH vu Danh thu b6n hdng h6a Danh thu b6n thdnh pham Im 2017 [m 2016 \TD \TD s.s ;

48 cg TY C PHA TECH - VIA Bd cd tli chfnh 18. GIA v rrac sa Gi6 v6n cria hing h6a tl6 b6n Gi6 v6n cria thdnh pham il6 b6n Im 2017 dm 2016 VD VD ' le. DAH THU HOAT DQG rar cnin Ldi tian grli, ldi ch vay Ldi ch6nh lqch rj gi6 ph6t sinh trng nem 20. CHI PHi tai CIIII'IH Ldi ti6n vay Ld ch6nh lqch t! gi6 philtsinh trng nim L6 ch6nh lqch rii gi6 d ildnh gi6 lai st5 du cui5i nam Chi phi tdi chinh kh6c lm 2017 dm 2016 \n\fd VD t.230.6t dm 2017 dm 2016 VID s s _ VD ,84', \ \) "),,,$ v 2I. CHIPHI BAHAG Chi phi dich v.u mua ngdri Chi phi kt6c bing ti6n lm 2017 dm 2016.'TD VD '137_ 59s ( s CHI PHi QUA LY DOAH GHIEP Chi phi nguydn IiQu, v6t IiQu Chi phi nhdn c6ng Chi phi khdu ha tii sin c6 einn Thu6, phi, lq phi Chi phl dich 4r mua ngdi Chi phi khd,c blng tidn lm 2017 Am 2016 VD VD ' s.591 I.0s ',

49 COG TY co PHA TECH. VIA 86 c6 tii chfnh 23.THUHAPKHAC Thu nh4p tir nhung b6n, thanh lf tdi stn co at*r Chenh l6ch thu6 GTGT ilugc kh6u tru the tli5i ctrii5u thui5 Thu nhflp kh6c 24.CHIPHIXUAC Cdc khdn bi phat Chi phf kh6c lm 2017 lm 2016 VID s25.421_ \TD 5.3g5.67; 90.52s dm 2017 [m 2016 /; VIID VID i"' t,; ', \i, s. chr phi THUE THU HAP DAH GHrpp HrE naxn Thud TD ri hgt itgng kh6ng itrqc ru ildi thud T6ng lqi nhufln kr5 tdn tru6c thuis Cdc khan di6u chinh tdng - Chi phi kh6ng hqp te - d aann giti lqi ngai tq cu6i ndm C6c khin diau chinh gidm - Ldi ddnh gid lqi ngqi te cudi ndm Thu nhfp chiu thu6 TD Chi phf thu6 thu nhgp danh nghiqp hiqn hlnh (thu6 su6t 20%) c6c rdrdn tliau chinh thu6 TD cria ciic n6m tru6c vd chi ttruis TO hiqn hnnh n6m nay Thuii thu nh4p danh nghiqp ph6i n6p ttau n[m Thu6 thu nhfp danh nghiqp dfl n6p rrng nlm Thu6 TD phni nqp cudi n5m cria hgt ttqng kinh danh chinh lm 2017 am 2016 VD VD ( 't8.3s0) I.612. I 34 ( s.472) ; (333.e29. I 85) s 9.6s fl GO s0.504 ( ) c( *E' e Thud TD tir hgt rtqng ittqc hrfung ru itdi rhud the ttla bdn it(c biqt khd khdn T6,ng lqi nhu6n tti t6n rru6c thu6 tir tlia ban dic bi6t kh6 khen g4 Thu nh6p tinh thuis TD rhuis su6t ttrui5 r chi phi thu6 TD hi6n hdnh Thui5 TD trugc mi6n giim d uu dai tlrii vdi rlia bdn dlc bi6t kh6 kh[n 4'673'257 '794 \" l% $ ) s ' 70/" ( ) Chi phi thu6 thu nhgp danh nghiqp hiqn hinh T6ng chi phf thu6 TD hiqn hdnh T6ng thu6 TD ph6i n6p cuiii n5m

50 COG TY C6 PHA TECH - VIA B6 c6 tii chinh 26. LAICTAtnficPHIEU vi6c tinh tdn l6i c bin tr6n c6 phii5u c6 th6 phdn ph5i ch c6c c6 d6ng sd htu c6 phan prr6 ttrng cria c6ng ty tlugc thlrc hiqn dga tr6n c6c s5 li6u sau : Lgi nhufln sau thu6 Lqi nhuqn phdn b6 ch c6 phi6u ph6 th6ng CO phitiu pho thong luu hdnh binh qudn trng nf,m C6 phi6u pho tfrong luu hdnh b6 sung (*) Liii c'bin tr6n c6 phiiiu lm 2017 im 2016 VD t\rd s ii5u ch c6c c6 rl6ng tng n6m Vi6c chi tr6 c6 tuc h) the tr6n c6 \.4.:l i 1i.i ',: nr c6ng ty chua c6 dg tinh trich Qu! khen thudng, phric li trcn Li nhufln sau thu6 t4i c6c,thni di6m Iflp 86 c6 tai chinh hang n6m. 11 CIII PHi sa xuat KIH DOAH THE yeu T6 Chi phi nguyon liqu, v6t liqu Chi phf nhtn c6ng Chi phi kh6u ha tdi sdn c5 a;nfr Chi phi dich vl,l mua ngdi Chi phi kh6c bing tian dm 2017 dm 2016 VD VTID t ', t ' s C G ipr th.',4ilc 28

51 COG TY co PHA TECH - VIA B6 cd tdi chlnh coc cu rar chih C6c lpi cdng cg tdi chinh cria C6ng ty ba g6m: 31/t2t2017 s6 t<6 0t/0U2017 TAi s6n tii chinh Ti6n vd c6c khdrn tung dung ti6n Phii thu kh6ch hdng, phdi thu kh6c q'phiii trf, tii chinh Vay vi n Phai tra ngudi bdn, phii trd kh6c Chi phi phhitrit ci6 rri so kt5 taa 3t/12/2017 VD i t/01/2017 VD ) 't'd 0Y A :\ \ rr Tdi sin tdi chinh vd nq phii tr6 tdi chinh chua tiugc tl6nh gi6 l4i the gi6 tri hqrp lj tai ngdy ki5t ttuic ndm tdi chinh li6n quan. Qufln lf riii r tii chinh Rrti r th! trudng r thi trudng, nii r tin dpng vd rui r bing d mric hqp lf gita chiphi rui r e d6i quy trinh qu6n lf rui r Aii aam \ TY A YI 4 Hat dqng kinh danh ctra c6ng tv se cht y6u chiu rui r khi c6 sg thay d6i va 0, gia h6i d6i vd l6i su6t. 29

52 C6G TY C6 PHA TECH. yia 86 c6 tii chfnh Rrii r v6 t'ii gi6 ht5i <t6i: c6ng ty chiu riri r va tii gi6 d gi6 tti hry li cua c6c ludng tian trng tung lai cria mqt c6ng cu tdi chinh se bitin tlqng the nhifng thay ci cua t! gi6 ngai te ruri cac khan'vay, aanh thu va chi phi cta c6ng ty ttugc thuc hiqn bing ttn vf tibn tq thac voi AOng"Vieiu*. Rti r vd lai su6t: C6ng ry chiu rui r vc lai su6t d ui6riane til'-,r,i'ne thay <r6i. c6 k! h4n, c6c khdn vay vd ng cpnh tranh tr6n th! trudng ti6 c6 tr Tff-.11,ff#i:;81:: lhrffi; ldi su6t bing c6ch phdn tich tinh hinh 6ng ry. Rrti r tln d4ng Rrii r tin dpng ld rui r md m6t hiqn <lu-. c nghia v.u cta minh d tlqng sin *uit t inf, danh (chri y gti ng6n hang, ch vay vd c6c c6 hflc hgp ddng kh6ng c6 khd nf,ng thlrc ng ty c6 c6c rui r tin dpng tir hpt vd het ilqng tdi chinh (ba gdm ti6n = l 1 i\.1 Tir I nim trd xu6ns Tgingiyrrrrrrr,r: Tidn vd Ciic khin tung tlung ti6n Phdi thu kh6ch 16.4i6.361.g10 hdng, phii thu ktr6c Tr6n I ndm d6n 5 nim VD Tr6n 5 ntrm VD C6ns VD ', == s T4ingiy 0ll0tt20t7 Ti6n vd ciic khan tung tlung tian Phii thu kh6ch hdng, ph6i thu kh6c ,3 s s , ) v 30

53 c6c Ty c prraru TECH - VIA 86 c6 tii chinh Rrti r thanh khdn Rti r thanh khin ld ruir cdng ry gap kh6 khan khi thgc hiqn c6c nghia vg tdi chinh d thi6u v6n. Rrii r thanh khin cria c6ng ty cht yi5u ph6t sinh tir viqc ciic tii sin tdi chinh vd nq ph6i ' r-'-- tri '-- tdi chinh cd c6c thdi ili6m tl6 han kh6c nhau. Thdi han thanh t6n cta c6c khdn ng phdi trd tdi chinh dga tr6n c6c khin thanh t6n dg kii5n the hgrp tl6ng (tr6n c sd ddng ti6n cria c6c khan g6c) nhu sau: T4i ngiy 3l/12/2017 Tir l n6m trd xut5ng \TD Trdn I n[m tlisn 5 nlm Trdn 5 nlm VD C6ns VID Vay vd ng Phai lra ngudi b6n, phdi tr6 khdc Chi phi phdi \ Tgi ngiy 0l/01/ tli Vay vd n Phii tri ngudi briln, phdi trd kh6c Chi phi phii trd 7.62s ? r c6ng ty ch ring mric ti6 tflp trung rui r d6i v6i viqc trd ng ld c ai5 ki6m siit tluc. c6ng ty c6 kh6 n6ng thanh t6n c6c khdn ng tttin han tu ddng tidn tu hpt tlqng kinh danh vd ti6n thu tr) c6c tdi sdn tdi chinh tl6 han. HTG SITKIE PHAT SIH SAU GAY TT UTUC AM TAI CHIH Kh6ng c6 sg kipn trgng yisu nd x6y ra sau ngdy ktit thric n6m tdi chinh ttdi h6i tlugc didu chtnh hay c6ng b6 trcn 86 c6 tdi chinh ndy. 31

54 COG TY CO PHA TECH - VIA 86O C6O tii Chih 30.BAcABgPHa The linh vgc kinh danh Hat tlong sin xu6t VD Danh thu thuan tu b6n hdng ra b6n ngdi 3l, Chi phi truc tiiip Z4.37:.t66.glj Hat tl6ng thung mai \TD s T6ng cqng tdn danh nghiqp VD Lqi nhugn tir h4t rlqng kinh danh r r.387 T6ng chi phf mua TSCD Tii sdn b0 phfln rr.uc d6p T6ng tdri sin , ph6i hi b0 phfln tr.uc ti6p T6ng ng'phfri trfr The khu vpc tlla Iy Danh thu thuan ban hdng vi cung cdp dich vu TAi s&n b0 phfln T6ng chi phf mua TSCD s Brin hdng trng nudc VD T6ng cqng tin danh nshign \rd s L I \ 't 'l'.\: \:,l; I /lj 31. GHTEP vu va so Du VOI cac nt r,rtn QUA Gia dich vdi c6c b6n li6n quan kh6c nhu sau: Thu nhdp cia Ban Gi6m rttic vd HOi tl6ng eudn rri Trng dd: Thu nhqp cia Gidm ddc dm 2017 dm 2016 VTID t2t.t0t.t VD s 32

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay thong nam 2018 QUY CHE NOI BQ VE QUAN TRI CONG TY CUA

Chi tiết hơn

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao cira BAN rrinr soar TAI DAI TTOI pdnc cd pong THIJdNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET DINH? T Cdng n6 tnri tgc hdrnh chfnh thuqc tham quydin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq thdng 11 nam 2018 V/v huong dan kiem tra hoc ky 1 nam

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201 CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 2015 BAo cao rins HiNn euan rri conc rv (Nnm 2014) Kinh

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia

Chi tiết hơn

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen r Ban Doi ngoai Trung irang \. Tinh hinh EU ndi chung

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec ban hanh Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thay the

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Chi tiết hơn

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH TRONG * Cong cuoc doi mdi ddt nudc da gianh nhieu thdnh

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM ***** Số: 039/2015/QC-HĐQT Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015 QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CP KHO

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CTCP TAU CAO TOC SUPERDONG _ KIEN GIANG ceng HoA xa ugr chu NGHia vrpr NAM DQc lap - TU do - H4nh phric Ngdy 14 thing 08 nam 2017 CONC go THONG TIN INNU CONG THONG TIN DIEN TTT CUA uy gan CHTNG KHoAN NHA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Dieu le giai Bong chuyen

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 nam 2018 HirdNG DAN Nhiem vu khao thi va Idem dinh

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 nam 20IS QUYETDJNH Ve vi?c thanh lap HQI dong bp mon

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 nam 2014 : QUYET DINH Ban hanh Quy che nang bac lirang

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t UBND TNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao mc thu va trnh tu thuc hen men, gam hoc ph va ho trg ch ph hoc tap tu nam hoc 2017-2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET DINH Quy dinh gia toi da doi vdi djch vu thu gom,

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ Ten sco Oi ~M GHI CHU I 145 1010230 Phung Hoang Thuy

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 386 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20 UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S :^SGDDT-Ha Mi, ngay ^ thdngndm 09 V/v thong bao lich duyet ke hoach bien che nam hoc 09-00 Kinh

Chi tiết hơn

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia Ngay 1-9-1858, lien quan Phap - Tay Ban Nha nd tieng

Chi tiết hơn

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang 9 nam 2018 V/v huong din thuc hien nhiem vu giao due

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BAO TUYEN SINH TRINH D0 THAC SI NAM 2015 TAI TRUING

Chi tiết hơn

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG Tir Quy dinh tieu chusn, dilu kien, noi dung, hinh

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh,

ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh, ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 IKH-cDCNND @Nc uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh, ngdy dng 05 ndm 2017 xn uo4cu Thi k5t thric hgc ky

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac UBND TNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phc SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac tuyen snh vao Idp 10 THPT va THPT Chuyen Ha Tnh nam hoc

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cong 1.808.934.310 197.871.500 19 Cac khoan pha tra, phai npp ngin han khac: Bao hilm xa hgi Bao hilm y te Bao hilm thit nghiep Kinh phi cong doan TiSn du&ng sue ciia CBCNV

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG THlTOflVG NIEN NAM 2019 (Trinh Dai

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------- Số: 27/BC-SVC Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG

Chi tiết hơn

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ ~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQC 2005-2006 KHOA C.NG~ THONG TIN&TT Tf Mil SV HQ va

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu' do - Hanh phuc Hd Tinh, ngay

Chi tiết hơn

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao cao tai cninh rrqp nhat,cua c0n9 ry va cac cgfs.ly gol

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi du

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn chi du NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi dugc khai lo vu dn hinh su khi dd xdc dinh co ddu hieu

Chi tiết hơn

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij BOGIAO D1)C v). DA TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Dc Hip - Tl! d - Hnh phuc S6: 2 [) IDHTB-KHCN Sn La, ngayj_ij thdng 03 ndm 2016 VIv hung d n xay dung ks hach KH&CN narn

Chi tiết hơn

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 20

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 20 TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic S6: 3 9 8 /TB-VNS Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 2016 THONG BAO Vc viec to chin hop Hai hei ding c6 gong

Chi tiết hơn

TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (g

TNG QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac Ung xu Nha cung c^p (g TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (gpi t5t la CoC) nh^ neu ro cdc tieu chuan t6i_ thieu

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6:

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg bay Ban Chap hanh Trung uong khoa XII ve cai each chinh

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi viqc thdnh tqp Ban ti chtic vd ban htinh Quy chl ';

Chi tiết hơn

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM ljc /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN va SOAT xet BAo cao (VJ viec Kiim todn va Soat xet

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

C~NGDOAN T ~NG C N HANG Hh VIETNAM BCH C~NGDOAN C ~NGTY CP V&N TAI VA T HU~TAU BIEN VlFT NAM CONG H ~ XA AHolm VI$T NAM D6c lfip -TT do -hqnh phi

C~NGDOAN T ~NG C N HANG Hh VIETNAM BCH C~NGDOAN C ~NGTY CP V&N TAI VA T HU~TAU BIEN VlFT NAM CONG H ~ XA AHolm VI$T NAM D6c lfip -TT do -hqnh phi C~NGDOAN T ~NG C N HANG Hh VIETNAM BCH C~NGDOAN C ~NGTY CP V&N TAI VA T HU~TAU BIEN VlFT NAM CONG H ~ XA AHolm NG@A VI$T NAM D6c lfip -TT do -hqnh phirc. TP.H&ChiMinh, ngdy Ethbng 01 nim 2013 QUYET DINH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi CTy CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------ ------------------ Số: 10/.CPVTKTNN Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2015 I. Hoạt động

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn