واقع العقاب البدني في مؤسسات رياض الأطفال في الأردن من وجهة نظر المعلمات

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "واقع العقاب البدني في مؤسسات رياض الأطفال في الأردن من وجهة نظر المعلمات"

Bản ghi

1 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 135 ÜÉق dg bgh ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG äéªل ŸG ô f á Lh øe OQC G»æeƒŸG ù«y ى RÉMم O. æhéñd ø ùm óªmcg.o ájƒhîdg dg لƒم º ùb ájƒhîdg dg لƒم º ùb á«ق«ñ àdg ÑdGلقAÉ á eél - á«eé G óhqeg á«لc á«ق«ñ àdg ÑdGلقAÉ á eél - á«eé G óhqeg á«لc Lababneh_76@yahoo.com»ÑYõdG Yل«óªfi.O ájƒhîdg dg لƒم º ùb É«LƒdƒæµàdGh dل لƒم á«foqc G á«لµdg obada65@yahoo.com

2 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÜÉق dg bgh ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG»æeƒŸG ù«y ى RÉMم O. ájƒhîdg dg لƒم º ùb á«ق«ñ àdg ÑdGلقAÉ á eél - á«eé G óhqeg á«لc äéªل ŸG ô f á Lh øe OQC G»ÑYõdG Yل«óªfi.O ájƒhîdg dg لƒم º ùb É«LƒdƒæµàdGh dل لƒم á«foqc G á«لµdg æhéñd ø ùm óªmcg.o ájƒhîdg dg لƒم º ùb á«ق«ñ àdg ÑdGلقAÉ á eél - á«eé G óhqeg á«لc 136 üîلÿg ògه âaóg ±ô àلd á SGQódG Yلى ÜÉق dg bgh ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG øe á SGQódG ªà ƒµj å«m,äéªل ŸG ô f á Lh øe OQC G óhqeg á aéfi OQC G óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe äóeé dg äéªل ŸG «ªL É dgم déñdghغ » SGQódG.áªل e (452) øgoóy ãªàaل á SGQódG áæ«y ÉeCG QÉ«àNG IóMh âféc å«m,á«قñw á«fgƒ ûy áقjô H øgqé«àng iôl.áªل e (122) Yلى ƒà»àdg á SQóŸG»g áæ«dg ÉØWCGل. VÉjQ aój»àdg ÜÉÑ SC G RôHCG CG ÊóÑdG ÜÉق dg bgƒh àÿg لقá á SGQódG èféàf âdo óbh ÜòµdGh,áÄjòH äéªلµh Ø dgل ßØلJ»g ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم degى äéªل ŸG äéªل ŸG É SQÉ»àdG ÜÉق dg ɵ TCGل RôHCG ÉeCG,AÓeõdG Yلى AGóàY Gh,ôªà ùÿg èféàf RôHCG ÉeCG,øjó«dG HÉ UCG Yلى Üö dgh, PC Gh óÿg Uôb :âféµa Ø dgل Mق É قf Gh dghقلق,,» ùøædg ipc G :âféµa äéªل ŸG ô f á Lh øe ÊóÑdG ÜÉق dg.á VhôdG øy ád ódg iƒà ùe óæy á«fé ümeg d O ägp hôa OƒLh óyم èféàædg äô XCG ɪc ádéلهg Ò àÿ iõ J ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e iód ÊóÑdG ÜÉق dg bgh Yلى (0^05 = α) ä É «ªL Yhلى»ªل dg gdƒÿghل IÈÿG ägƒæ S OóYh áªل ªلd á«yéªàl G iƒà ùe óæy á«fé ümeg d O ägp hôa OƒLh óyم degى èféàædg äqé TCG ɪc.á SGQódG Ò àÿ iõ J ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e iód ÊóÑdG ÜÉق dg bgh Yلى (0^05 = α) ád ódg OƒLh èféàædg äô XCG ɪæ«H.ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGhل èféàf É Yhلى ª dgل É b ÊóÑdG ÜÉق dg bgh Yلى (0^05 = α) ád ódg iƒà ùe óæy á«fé ümeg d O ägp hôa É قdG ídé üdh ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG Éل Yلى ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e iód. UÉÿG äéªلµdg ÜÉق dg :á«méàøÿg ÉØWC Gل. VÉjQ.ÊóÑdG * ïjqéj ºل ùj :åëñdg 2012/9/11 م * ïjqéj :öûæلd dƒñb 2013/3/13 م

3 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 137 The Reality of Corporal Punishment in the Kindergarten Institutions from Teachers' Point of View Dr. Ahmad H. Lababneh Irbid University College Al- Balqa' Applied University Dr. Hazim I. Al-Momani Irbid University College Al- Balqa' Applied University Dr. Mohammad A. Al-Zoubi Department of Educational Sciences Jordan College of Science and Technology Abstract This study aimed to identify the reality of corporal punishment in the Jordanian kindergarten institutions in Irbid Governorate. The study population represents all working teachers in kindergarten institutions in the Irbid governorate school for the ( ( academic year. The total number of the population study were (452( schools, meanwhile, the sample represents (122( The unit of analysis was the teacher working in the school. The results indicated that the main reasons for pushing the teachers to use corporal punishment are: Child uttering tough words, continuous lying and attacking colleagues. The most prominent forms of punishment practiced by results revealed that the most notable results of corporal punishment from teachers' point of view were: psychological harm, anxiety, and drop out of kindergarten. of (α = 0.05( on the reality of corporal punishment among kindergarten teachers due to the social situation of variable parameter, number of years of expe- α = 0.05( on the reality of corporal punishment among kindergarten teachers due to the labor sector, α = 0.05( on the reality of corporal punishment among kindergarten teachers based on the reasons for corporal punishment and of the private sector. Key words: corporal punishment, kindergarten.

4 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh ÜÉق dg bgh ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG»æeƒŸG ù«y ى RÉMم O. ájƒhîdg dg لƒم º ùb á«ق«ñ àdg ÑdGلقAÉ á eél - á«eé G óhqeg á«لc äéªل ŸG ô f á Lh øe OQC G»ÑYõdG Yل«óªfi.O ájƒhîdg dg لƒم º ùb É«LƒdƒæµàdGh dل لƒم á«foqc G á«لµdg æhéñd ø ùm óªmcg.o ájƒhîdg dg لƒم º ùb á«ق«ñ àdg ÑdGلقAÉ á eél - á«eé G óhqeg á«لc 138 :áeóقÿg kéáób QGƒلهGh TÉقædG øe ÒãµdG É dƒm QGO»àdG FÉ ùÿgل øe ÊóÑdG ÜÉق dg ádcé ùe ó J á«ø ùلa äégéœg É æe äégéœg IóY øe ÊóÑdG ÜÉق dg ádcé ùe héæjل å«m,kéãjómh ÊóÑdG ÜÉق dg ádcé ùe âb ɪc Ø dgل. ƒقm ÉŒGه É æeh,᫪«ل Jh á«æjoh á«yéªàlgh øe hcg ÊóÑdG dل قÜÉ Ú SQɪŸG øe AGƒ S.ôNB G ÑdG øe ké aqh, ÑdG øe Gó«jCÉJ.(Gage & Berliner, 1998( QƒeC G AÉ«dhCG øe hcg ÚYöûŸG héæjل òdg ƒhîdg ÜOCÓd ÑààŸG EG ÜÉق dg Qójك ÊóÑdG Éægك CG ƒmل ké SGh k ól à«لyéah à«bóncgh à«fƒféb ióeh. egóîà SG dh ل.(Skinner, 1979( Góîà Sم øjójdƒÿg, «a ܃ZôŸG ÒZ ùdg لƒك ádgreg jöùj Yلى ª jل ÜÉق dg CG degى hò ûj ÊóÑdG ÜÉق dg CG hòa ƒ VQÉ ŸG ÉeCGh.(Smith, 1979( d øjógé ûÿg UÉî TCÓd kéyogq fƒc degى áaé VEG ɪc,ÜÉق dg Jلقى òdg üî ûdg ƒëf á«ñل S É acgل OhOQh äégéœg øjƒµj degى Oƒقj ÜÉق dg.(oveisi, 2010; Bandura, 1965; Whitehurst, 1977( OɪàdGh Ghó dg ÖÑ ùj fcg, û ÑdG) FÉØ fg hcg ƒfiه ù«dh ùdg لƒك âñc degى Oƒقj ÊóÑdG ÜÉق dg CG ÑdG iôjh.(1990 degى ÑdG ô æj ÜÉق dg Yلى ÊóÑdG áقjô dg fcg ãec Gل üdg ف, Ñ d É ædgم, ßØMh á«لª dg Ò S ɪ Vh Yلى ájƒhîdg ᫪«ل J AGƒLCG ÒaƒJ»æ j É.IQƒ U ø ùmcg µdل áñ SÉæe CG Yلى.(Aggarwal, 1996; Mweru, 2010 & Orlicn, 1994( ÖdÉ dgh SQóŸG øe OóÑj fc,º«ل àdg á«yƒf ÊóJ degى ODƒj ±ƒ S,ÜÉق dg á SQÉ óyhم»ø üdg Ñ dg V ف.(Baron, 1992; Laurence, 2011( á«ùøædg ÖYÉàŸGh dg»ق d ÖÑ ùjh,ºل ŸG âbh

5 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 139 å«m, «a ܃Zôe ÒZ ôecg Ø dgل ÜÉقY CÉH ƒ ShQ º SCGQ Yhلى ÚHôŸG øe áyéªl iôjh øe cل iôjh.(2001, æhéñd) ÜÉق dg d Oó»àdG» a á «Ñ لd à«hôj ôecg ÎHك OÉæj» Ñæj fcéh (á«aô ŸG á SQóŸG) «LÉ«Hh HRhCGhل (á«cƒل ùdg á SQóŸG) Ôµ Sh jgófqƒkك.(2006,üé ûdg). ÓWE G Yلى ÉØWC Gل e ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم QhOh, SQGóŸG ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم ùøædg ºل d ᫵jôec G ᫪ G VQÉ J ɪc H CG iôj ƒjo ƒl CG ÒZ.(Jones & Jones, 1995( ÉØWC Gل VÉjQh,çGóMC G ìƒæl ÜÉق dg áل«sƒdg ƒµj ób ɪàgGم IQÉKE ádé ØdG,É ªل J OGôŸG ägèÿéh ò«eóàdg H Yلى.(2006, QƒJÎdGh IÉ قdG) FÉ SƒdGل àflلف ºل ŸG òøæà ùj CG ó H EG dpك çóëj CG HGƒ V Vhh,É àjéyqh É ØM degى óªyh, É ùfe G áegôc É U óقa Ó SE Gم ÉeCG øÿ ÜÉق dg öûa,»eó SE G è æÿg e Tɪàj ى àmى,êé ùfe G ùdg لƒك Ñ d ᪠fcgh. H jلõàم øÿ ÜGƒãdG öt ɪc,»eÓ SE G è æÿg déîjف Yلى ÜÉق dg CG Ó SE Gم OôdGh ájébƒdg ÜÉH øe ƒg لهájɪ Óëf Ghل. OÉ ùødg øe ªàéŸG, déeh OôØdG ájéªm ƒg ôjõ àdgh OhóلهGh UÉ üقdéc ( LÉ dgل) ƒ«fódg ÜÉق dg øe ±ó déa.(1991,»kqéلهg) dgل ºµM degى Oôªaه ( LB Gل) hônc G ÜÉق dg ÉeCG,OÉ ùødg Yلى AÉ قdGh ÖjOCÉàdG Yل» Ghó ûj CG ódhه ódgƒلdh, ªل àe ºل ªلd» Ñæj fcg hóلn øhg iôjh Yلى Ió ûdg CG icgq ɪc Úªل àÿg ö eه, hóلn øhg) º d ÉeE Gم ócdƒjh.(1984 Yلى Gõ dg.(1992, Gõ dg) AÉæHC G áلeé e º àلeé eh Úªل àÿéh áقø ûdg IQhöV ƒññ ùj øjòdg ƒñzé ûÿg aój CG Öéj øªk fcg Yلى dل قÜÉ IGRÉéŸG ájô f ô æj ɪc ògه iôj ɪc,øjôNBÓd ipc G ÜÉق dg CG ájô ædg dل قÜÉ æÿg ájô f ô æj ɪæ«H,ájÉZ Yلى,AÉ NC G øe àfé«uh ªàéŸG ájéªm LCGل øe ÉgPÉîJG ºàj»àdG äé SQɪŸG øe ƒf fcg.(1991,»kqéلهg) ÖfòdG ÜɵJQG øe ÖfòŸG ÒZ æe ÜÉق dg øe Vô déa لهájɪ áل«sh É EGh àfódقéم áل«sh ù«d» SQóŸG ÜÉق dg CG iôj» a ájéªلهg ájô f ÉeCG É EGh, JÉWÉ ûf á SQÉ øe hcg ShQO á HÉàe øe ôëjم CG ò«ªلàdg á«hôj º ŸÉa. ªàéŸG à SGQO á HÉàe bƒقm d øª J ájƒhôj ôw Ö ùm dphك,cé N ÖµJQG Ée GPEG ÑjOCÉJ 1983(.(Cvetkovich, ÜÉق dg øe Vô dg CG ìó UE G ájô f iôjh S لƒك ìó UEG ƒg degى «LƒJh,ÖfòŸG jô dgق,º«ل ùdg º«ل àdéa º«ل àdg ƒg íléædg ƒ«eل QÉÑàY ÉH òncéj òdg aghoh, àä«hh bóncgh ÖfòŸG ÉMل IÉYGôe e,º Ñ SÉæj Éà º ÑbÉ jh,º LGõeh ò«eóàdg.(richard, 1981( ááôéلd

6 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh áeé dg SQGóŸG ÊóÑdG ÜÉق dg degى Iô ædg ƒmل á SGQO (Jeffries, 1990( ôø«l äôlcg ájƒhîdg HGhôdG AÉ SDhQh,øjôjóŸG ùdé AÉ SDhQh ÚÑbGôŸG CG ÚÑàa,᫵jôeC G» ùæ«j áj ƒd ÜÉق dg Góîà SGم hójdƒj áj ƒdg ÜÓ dg º«ل J OÉ G AÉ YCGh,ÚjƒHÎdG øjó TôŸGh,á«لëŸG íª ùj É à SGQO â»àdg á«sqóÿg ᪠fcód áقmé ùdg á«ñلzc G CGh. SQGóŸG ÊóÑdG øe %50 CG ÚÑJ ɪc, egóîà SG Yلى HGƒ V Vh É ª e CG ºZQ ÊóÑdG ÜÉق déh,êghó dg ùdg لƒك É ªgCG ä ÉM ÊóÑdG ÜÉق dg ƒeóîà ùj Úªل ŸGh SQGóŸG ôjóe.qéقàm G QÉ XEGh QÉé ûdgh,qôµàÿg AGòjE Gh øjôjóÿgh ÚjQGOE G ÚÑbGôŸG Iô f QÉÑàNG degى âaóg óقa (Poore, 1991( QƒH á SGQO ÉeCG á«ñلzc G CG âæ«hh.êóñdg dل قÜÉ á«µjôec G Qƒ ù«e áj h á«fgóàh G áeé dg SQGóŸG GhQÉ TCG á SGQódG GƒcÎ TG øjòdg º e CGh,ÊóÑdG ÜÉق déh íª ùj SQGóŸG øe áقmé ùdg á SQÉ CG ƒjqgoe G ƒñbgôÿg í VhCGh,ÊóÑdG ÜÉق déh íª ùj áhƒàµe äé SÉ«S OƒLh degى óقa ÜÉق dg øe øjôjóÿg bgƒeف ÉeCG.»HÓ dg ùdg لƒك Ñ d ádé a áل«sh ÊóÑdG ÜÉق dg ôyé ûe ägôjóÿgh äéjqgoe G äéñbgôÿg äóhcg óbh,újqgoe G ÚÑbGôŸG bgƒeف øe kéª ùm bcgل âféc. à«dé ah ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم ÉŒه,øjôjóŸGh ÚÑbGôŸÉH áfqéقe,kgól á«ñل S áeé dg SQGóŸG ÜÉق dg Vh ójó degى âaóg á SQGóH (Doyle, 1992( jhoل Ébhم. SQGóŸG ôjóe øe 1310 degى á«ø Uh åëh IGOCG åméñdg SQCGh ل,᫵jôeC G SÉ ùæc áj ƒh ÜÉق déh º àbóyh øjôjóÿg ÚH kébhôa á SQGódG ô J h dòchك.ºgqéªycg å«m øe ÊóÑdG ÊóÑdG ÜÉق dg ÉŒه Qƒ ûdg å«m øe ägôjóÿgh øjôjóÿg ÚH ád O ägp kébhôa á SGQódG ô J ÜÉق déh ábó dg hcg ɪلc fcg ÚÑJh.ÊóÑdG Góîà Sم kó«e ÌcCG GƒfÉc øjôjóÿg IÈN äogr º jódgh Ñbل øe kéقhé S ÊóÑdG dل قÜÉ Gƒ Vô àj øjòdg øjôjóÿg CG ÚÑJh.ÊóÑdG ÜÉق dg øe ÊóÑdG ÜÉق dg á VQÉ e Iƒb ÌcCG º Øbƒe Éc ájƒféãdg hcg á«fgóàh G á SQóŸG hcg ké jcg ÚÑJ óbh.ônb Gh ÚلهG ÚH d Gƒ Vô J hcg,êóñdg dل قÜÉ Gƒ Vô J Ée kgqoéf øjòdg øjôjóÿg SQGóŸG ÜÓW øe ÊóÑdG dل قÜÉ ké Vô J ÌcCG á«øjôdg WÉæŸGق á bgƒdg SQGóŸG ÜÓW CG ÌcCG GƒfÉc á«fgóàhg SQGóe GhQGOCG øjòdg øjôjóÿg CG ÚÑJ ɪc.iôNC G WÉæŸGق á bgƒdg.êóñdg ÜÉق dg Góîà SGم Yلى ké VGÎYG QƒeC G AÉ«dhCGh äéªل ŸGh ägôjóÿg äégéœg áaô e degى âaóg á SGQO (1992,ô jƒ ûdg) äôlcg âeóîà SG å«m, VÉjôdG áæjóe ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÜÉق dg Góîà SGم ƒëf hcg :É ªgCG øe Éc èféàædg øe OóY degى á SGQódG âل UƒJh.äÉfÉ«ÑdG ª áféñà S G á SGQódG 140

7 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 141 fgقé ùم Góîà SGم ƒëf á SGQódG áæ«y OGôaCG äégéœg ÜÉق dg ÉØWC Gل, VÉjQ äé ù SDƒe ÜÉق dg Góîà SGم ƒëf á«ñل S äégéœg É jód á SGQódG áæ«y OGôaCG øe %54^5 CG ólh å«m :ké«fék. egóîà SG ƒëf á«hééjeg äégéœg É jód á SGQódG áæ«y OGôaCG øe %40^5 ɪæ«H,ÊóÑdG øe ÌcCG ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒÃ ÜÉق dg ÖLƒà ùj á«cƒل ùdg AÉ NC G CG á SGQódG âæ«h áæ«y OGôaCG ô f á Lh äéaóàng OƒL degى á SGQódG äqé TCG ɪch.᫪«ل àdg AÉ NC G å«m á«yéªàl G ádéلهg degى iõ J ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÜÉق dg bgh ƒmل á SGQódG AÉ«dhC»ª«ل àdg iƒà ùªلdh,êóñdg ÜÉق dg Góîà SGم äghéhõ dg äéªل ŸGh ägôjóÿg äójcg,qƒec G AÉ«dhCG áø«xƒdh,êóñdg ÜÉق dg Góîà SGم»eC G iƒà ùÿg hhp AÉHB G nójcg å«m,qƒec G ólƒj ɪæ«H ÉØWC Gل ó V ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم ª dgل øy ƒلwé dg AÉHB G ójcg å«m äé ù SDƒe ÜÉق dg ƒmل äéªل ŸGh ägôjóÿg ô f á Lh äéaóàng ÖjQóàdG hcg IÈîلd ÒKCÉJ ÉØWC Gل. VÉjQ àÿg لقá ùøædg AɪلY äé«cƒل Sh äégéœg (Kaplan, 1995( ÓHÉc á SGQO âdhéæjh á HGôلd Ú HÉJ º æe dcgف degى SQCG ل SÉ«قe ÓNل øe äéeƒل ŸG â ªLh ÊóÑdG ÜÉق déh AÉHB G Gƒ UhCG á SQGódG º «لY âjôlcg øjòdg øe %31 CG èféàædg âæ«hh, ùøædg ºل d ᫵jôec G dل قÜÉ ØdG ل«º egóîà SG degى GhQÉ TCG º æe %48 CGh ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SÉHم äé ec Gh dل قÜÉ AƒéلdG Ió ûh Gƒ VQÉY hcg Gƒ VQÉY º æe %75 øe ÌcCG CG ºZQ,º déøwcg ó V ÊóÑdG.á SQɪŸGh ôµødg ÚH hcg Ñ àdgh»ق, ájô ædg ÚH Iƒg OƒLh degى Ò ûj É,ÊóÑdG äé ù SDƒe ÜÉق dgh ÜGƒãdG bgh Yلى ±ô àdg degى âaóg á SGQO (2001 ( Jôe ى, äôlcgh iƒà ùeh ÉØWC Gل, VÉjQ áªل ŸG IÈN :øe µhل É àbóyh ûeo ق áæjóe ÉØWC Gل VÉjQ ÜÉق dgh ÜGƒãdG «LƒJ Ö«dÉ SCG degى ±ô àdg degى áaé VE ÉH ƒhîdg É ل«gCÉJh»ªل dg ÉgOGóYEG ØWل üfé üÿ kéñ SÉæe kéjƒhôj ké «LƒJ ƒ ümل øy á SGQódG èféàf äôø SCG óbh.á VhôdG ÒÑc ôkcg øµj ÚM. á«fé ümeg ád O ägp hôa Yلى ØJôŸG É dg gcéàdg»ل äghp äéªل ŸG.ÜÉق dgh ÜGƒãdG Ö«dÉ SCG Góîà SGم Éل IÈîلd degى âaóg á SGQO,(2003,»WQƒ ùdg) iôlcg äéªل e äégéœg áaô e ÉØWC Gل VÉjQ ÜÉق dg ƒëf OQC G ÉŒ Gه CG á SGQódG äô XCG å«m,êóñdg É dgم äéªل Ÿ ÉØWC Gل VÉjQ,ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG ºgCG øe CGh.OÉ«لهG øe Öjôb æµdh,kó«لb»ñل S ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf ÉeCG.á VhôdG äéµلà ±ÓJEGh,Ö ûdgh, FÓeR Yلى Ø dgل AGóàYGh,áÄ«S ägqéñ H ƒøàdgه CG ÚÑJh.óÿG hcg PC G Uôbh,Iô ùÿg hcg É ü dg Góîà SGم ƒ a ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل ºgCG

8 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh ÜÉق dg èféàf ºgCG É قf Gh,OÉæ dg,» ùøædg ipc G :»g ÊóÑdG ùdg لƒك IOÉjRh á VhôdG øy ád O ägp hôa OƒLh óyم èféàædg äô XCG ɪc.ºل àdg Yلى IQóقdG ±É VEGh,ÊGhó dg ƒëf OQC G ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e äégéœg (0^05 = a) ád ódg iƒà ùe óæy á«fé ümeg á«fé ümeg ád O ägp hôa Éægك Éch,ôª dg hcg,á«ùjqóàdg IÈÿG Ò àÿ iõ J ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉق dg ƒëf OQC G ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e äégéœg (0^05 = a) ád ódg iƒà ùe óæy ádéëلd iõ J ÊóÑdG ÉéŸGل äghéhõ dg ídé üd á«yéªàl G hc Gل aق ÉéŸGل ƒgh àÿg لق.ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCÉH øe ÊóÑdG ÜÉق dg á SQÉ ióe øy ûµdg ف degى âaóg á SGQO,(2006,ÜÉ ûdg) iôlcgh QhÉfi ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf º JÉgÉŒGh.âjƒµdG ádho á SƒàŸG áلmôÿg»ªل e Ñbل ábóy Yلى ÊóÑdG ÜÉق dg ÒKCÉJh jóñdgل, ÜÉق dgh,êóñdg ÜÉق dg äé«dé a :âلª T á HQCG èféàædg degى á SGQódG â üلnh.üéق dg Gòg Yلى áñjîÿg á«ùøædg QÉKB Gh,ºل ŸÉH ÖdÉ dg dل قÜÉ äéªل ŸG aq degى QÉ TCG òdg ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf ÉŒ Gه ùæ G Ò àe ÒKCÉJ :á«déàdg kgoó ûj ÌcCG á SƒàŸG IÈÿG hp øe Úªل ŸG CGh.Úªل ŸG aq øe ÈcCG álqóh ÊóÑdG ÌcCG âjƒµdg ádho»ªل e CG èféàædg äô XCGh.É«ل dg IÈÿG hp øe ÊóÑdG ÜÉق dg á SQÉ.Ú«àjƒµdG ÒZ Úªل ŸG øe ÊóÑdG ÜÉق dg á SQɪŸ ké LƒJ áaô Ÿ âaóg á SGQO (Alyahari & Goodman, 2008( Éeóbh QÉ «dg iôlcg ɪc äé Gh, SQɪŸG ÊóÑdG ÜÉق dg ƒfh, Yƒ«T álqoh,øª«dg» SÉقdG ÊóÑdG ÜÉق dg bgh ôªy øe kéñdéw 1196 ƒmل Úªل ŸG ôjqéقj øe äéeƒل ŸG Yلى Gلهƒ üل å«m. d á SQɪŸG (10-7).äGƒæ S áقjô H áæ«dg QÉ«àNG h áñلw øe,᪠àæe á«fgƒ ûy üdg ف hc Gل degى ÜÉق dg SQÉÁ : ÉàdG ƒëædg Yلى èféàædg âféch.±éjqc Gh óÿg SGQóe» SÉ SC G HGôdG ÊóÑdG ÜÉق dg GƒfCG ÌcCG ÉeCG óÿg»ªل e HQ GƒMh ±ÉjQC G»ªل e üf ف øe ÌcCG ÊóÑdG ÌcCG QƒcòdG CG á SGQódG äólh óbh. dg Góîà SGhم,ºgó«قJh ÉØWC Gل, ÜöV ƒg SQɪŸG SQGóe æe ÌcCG á«øjôdg SQGóŸG öûàæe ÊóÑdG ÜÉق dg CGh,çÉfE G øe Üö لd ké Vô J. óÿg ( hônbgh» ù«ahcg á SGQO ÉeCG ƒëf GôjEG äé ec G äégéœg áaô Ÿ âaóg óقa (Alaqband Rad, & Loo, 2010»YƒædG ܃ل SC G Góîà SÉHم ƒãméñdg Ébم äéeƒل ŸG Yلى Gلهƒ üل LCGل øeh,êóñdg ÜÉق dg øe (30) QÉ ûeك: (42) øe á SGQódG áæ«y âfƒµjh,äóhéقÿg ÓNل øe á SGQódG AGôLEG 142

9 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 143 á SGQódG áæ«y øe (%80) : ÉàdG ƒëædg Yلى èféàædg âféch.ájéyôdg»eóقe øe (12),äÉ ec G ƒaô j á SGQódG áæ«y øe (%50) CG ɪc,º déøwcg e ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SÉHم GƒeÉb ÜÉق dg ôw ƒaô j á SGQódG áæ«y øe (%50)h,ÊóÑdG ÜÉق dg á SQÉ Yلى áñjîÿg èféàædg øe áøلàfl AGõLCG Yلى É ü déh Üö dg»g kéyƒ«t ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل ÌcCG CGh jóñdgل,. PC G Uôbh,º ù G ƒeóîà ùj É«æ«c ƒªل ŸG Gõjل GPÉŸ (Mweru, 2010( ƒjqƒe CÉ ùjل É«æ«c h ÊóÑdG ÜÉق dg æá ƒféb Qhó U Yلى ägƒæ S ÊɪK Qhôe øe ºZôdG Yلى ÊóÑdG ÜÉق dg»yƒædg ܃ل SC G Góîà SÉHم åméñdg Ébم äéeƒل ŸG Yلى Gلهƒ üل LCGل øeh.á«æ«µdg SQGóŸG èféàædg äô XCG óbh. SQGóŸG øe OóY Úªل ŸG e äóhéقÿg ÓNل øe á SGQódG AGôLEG I̵H fƒ SQÉÁ º fcg q EG ÊóÑdG ÜÉق dg æe ÚfGƒقH Úªل ŸG áaô e øe ºZôdG Yلى fcg º JÉYÉæb ƒg ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم Yلى Úªل ŸG QGöUEG ÖÑ ùdg Éc óbh. SQGóŸG â UhCG óbh dòhك. AÉHB G íª S ÉMل ÜÓ dg ÖjOCÉJ áyé ÌcC Gh ó«mƒdg Ñ ùdg»ل fcéh GöTEGك IQhö H á SGQódG áeƒµلهg Úªل ŸG ÖjQóJ Yلى Góîà SGم ÜÉق dg ôw jóñdgل. á SGQO (Feinstein & Mwahombela, 2010( Ó«HƒgGƒeh Úà ùæa iôlcg É«fGõæJ h ƒmل á«ë ùe ÜÉق dg bgh Gلهƒ üل á SGQódG øe ±ó dg Éc å«m,é«fgõæj SQGóe ÊóÑdG á SGQódG áæ«y âfƒµj å«m, SQGóŸG Jلك ÊóÑdG ÜÉق dg bgh ƒmل á«ø Uh äéeƒل e Yلى å«m,kéñdéw (14)h kéªل e (14) e äóhéقe AGôLEG degى áaé VEG.kÉÑdÉW (194)h kéªل e (254) øe Úªل ŸG CGh,á«SÉ SC G æe ÌcCG ájƒféãdg SQGóŸG FÉ T ÜÉق dg CG á SGQódG èféàf âæ«h ÉØJG Éægك CG á SGQódG èféàf âæ«h ɪc óà eل, µ ûhل øµdh ÊóÑdG ÜÉق dg ƒeóîà ùj,iòñµdg á«cƒل ùdg äóµ ûÿg ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم IQhöV Yلى áñل dgh Úªل ŸG ÚH.á SQóŸG øy ôncéà`dgh ùdg لƒك Aƒ ùc áaô Ÿ (Laurence Low & Yuan, 2011( Gƒj h ƒd ùfqƒd á SGQO âaóg ƒjéj h ÜÉق dg Ö«dÉ SCG áaô eh, SQGóŸG ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم æe ƒmل Úªل ŸG ô f äé Lh á«fgƒ û dg áæ«dg ܃ل SCG á SGQódG âeóîà SG,ÜÓ dg e ƒªل ŸG É SQÉÁ»àdG áلjóñdg áaé VEG. ƒjéj SQGóe øe á SQóe (42) øe ɪل e (323)øe áæ«dg âfƒµj å«m,á«قñ dg degى äóhéقe AGôLEG.Úªل e (5) e Yلى fcg èféàædg äô XCG óbh GQOEGhك»Yh øe ºZôdG Úªل ŸG ƒféقd ÜÉق dg æe, ƒféقdg Gò d º ªYOh, SQGóŸG ÊóÑdG GõJل fcg EG Éægك ƒµ Tك ƒmل á«لyéah ájól ƒféقdg Gòg Úªل ŸG øe OóY QÉ TCG ɪc.ÜÓ dg ÖjOCÉJ degى

10 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh Úªل ŸG øe OóY QÉ TCG ɪc. ƒféقdg Gòg áé«àf áä«ùdg áñل dg äéaöüj øe ójó لd º لgÉŒ Góîà SGم e º fcg ÜÉق dg áقjô H ÊóÑdG ä ÉلهG e ádóà e dpك. ÖLƒà ùj»àdg SQGóe ÊóÑdG ÜÉق dg äé SQÉ üëøh (Han, 2011( Ég åméñdg Ébم ɵjôeCG h óbh.á SQóe ôjóe (362) øe â ªL»àdG äéfé«ñdg Yلى á SGQódG äóªàyg å«m,éµjôecg ÜÉق dg á«déªàmg âféc :á«déàdg èféàædg á SGQódG äô XCG Yلى ƒà»àdg SQGóŸG ÊóÑdG ɪc.èeGÈdG Jلك ãeل É H öûàæj»àdg SQGóŸG øe bcgل Úªل ŸG ÖjQóJh æ dgف, æe èegôh CGh, ØJôe É «a ÊóÑdG ÜÉق dg Éc á«bôy äé«لbcg Yلى ƒà»àdg SQGóŸG CG èféàædg äô XCG.»eƒµلهG º«ل àdg æe UÉÿG º«ل àdg ÌcCG öûàæe ÊóÑdG ÜÉق dg ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf Úªل ŸG äégéœg Yلى ±ô àلd âaóg á SGQO (2012,ÂÉZ) iôlcgh øe cل ôkcg Yلى ±ô àdgh,á«foqc G çƒ dg ádécƒd á HÉàdG ɪY ɪ Tل áق æe SQGóe øe (251) øe áæ«dg ƒµj óbh.ièÿg ägƒæ Sh,»ªل dg gdƒÿghل ùæ G :á«déàdg ägò àÿg èféàædg äqé TCG óbh.á «ùñdg á«fgƒ û dg áæ«dg áقjô H ºgQÉ«àNG äéªل ŸGh Úªل ŸG ÜÉق dg Góîà SGم ójdƒj É fcg æ Ãى,á Øîæe âféc äéªل ŸGh Úªل ŸG äégéœg CG degى äéªل ŸGh Úªل ŸG äégéœg á«fé ümeg ád O ägp hôa OƒLh èféàædg äô XCG ɪc,ÊóÑdG iõ J á«fé ümeg ád O ägp ôa OƒLhh,QƒcòdG ídé üdh ùæ G Ò àÿ iõ J ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf ƒªل ŸG ióhcg å«m,ièÿg ägƒæ S Ò àÿ bc Gل IÈÿG hhp dل قÜÉ kéegóîà SG µ ûhل ÊóÑdG ägp hôa OƒLh óyم degى èféàædg äqé TCG ɪc,á SƒàŸGh áلjƒ dg IÈÿG hp Úªل ŸG øe ÈcCG.»ªل dg gdƒÿgل Ò àÿ iõ J á«fé ümeg d O 144 :á SGQódG áلµ ûe CG âæ«h»àdg á«ñælc Gh á«hô dg äé SGQódG øe ójó dg èféàf øe á SGQódG áلµ ûe ÑæJ Úªل ŸG äéªل ŸGh ÜÉق dg ƒeóîà ùj,áñل dg ó V SQGóŸG ÊóÑdG àflلف h MGôŸGل, Yلى hóccéj º fcgh ÜÉق dg CG áل«sƒdg ƒg ÊóÑdG ac G ل üdg ف, Ñ d É ædgم, ßØMh.ÚÑZÉ ûÿg áñل dg iód á«sqóÿg äóµ ûÿg øe óلهgh,ºل ŸG áñ«g ßØMh ùdg لƒك, jó Jhل.(Cook, 19990(,(1995,»æ«æ G),(1994,OGƒY»æH),(200, ƒ ûy),(1991, û ÑdG).(Feinstein & Mwahombela, 2010(,(Laurence Low& Yuan, 2011( Üö c á«fghó dg äéaöüàdg H ƒ«th,ácôلهg I̵H VÉjôdG áلmôe ÉØWCGل õ«ªàjh ;Alley, 1990, Feinstein, 2010) á SGQO Ö ùm,áñzé ûÿgh áböùdgh,ºà ûdgh,aóeõdg

11 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 145 -(Ayahari, 2010, Oveisi, 2010,2003,»WQƒ ùdg ;2001 ( Jôe ى,,(2008,»æeƒŸG á«لªy ƒµj jó Jل ùdg لƒك, óلهgh áøلàfl áä«ùdg äéaöüàdg øe MGôŸGل æy kéyƒf dل قÜÉ á VhôdG äéªل e øe SQÉ OƒLh -ÚãMÉÑdG ô f á Lh øe - bƒàÿg ÒZ øªa.é«ل dg ÉØWC Gل. ó V ÊóÑdG OÉقàY G Gòg CG EG ãeل OƒLh âñãj hcg»øæj ògه Ñjhقى,á SQɪŸG ÊóÑdG ÜÉق dg ƒ VƒŸ bódg»ق ôëàdg ÓNل øe»ªل dg åëñdg àñãj Éà ƒgôe dpك äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh» üق ùàd á SGQódG ògه»jcéjh ÉØWC Gل, VÉjQ áلmôe.óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ :á SGQódG ᫪gcg äé SGQódG IQóf jقhéل, SQGóŸG ÊóÑdG ÜÉق dg âdhéæj»àdg äé SGQódG IÌc Éægك.1 á SGQódG ògه EÉa Gòd ÉØWC Gل, VÉjQ áلmôe ÊóÑdG ÜÉق dg âdhéæj»àdg á«dhódgh á«hô dg áلmôe ÊóÑdG ÜÉق dg ƒ Vƒe»ŸÉ dgh»hô dg ƒhîdg ÉéŸGل ÌJ äéeƒل e Jقóم ÉØWC Gل. VÉjQ áä ûæàdg ÓNل øªa,( 6-4) É ùfe G ƒ MGôeل øe áeég ájôªy áلmôe á SGQódG héæàjل.2 øy kgó«h eéµàehل, RGƒàe µ ûhل ÉØWC Gل CÉ ûæj ;áلmôÿg ògه ÉØWCل áfrgƒàÿg ájƒ ùdg.í«ë U ùµ dgh.á«ùøædg äéhgô V Gh dgقلق ô f á Lh øe ÉØWC Gل VÉjQ ÊóÑdG ÜÉق dg bgh Yلى QGôقdG» fé Uh ÚdhDƒ ùÿg ÓWEG.3.áeóÿG AÉæKCGh Ñbل äéªل ŸG OGóYEG Yلى óyé ùj»àdg äghóædgh èegèdg OGóYEG á«h,äéªل ŸG.4 áaô e äéªل e aój»àdg ÜÉÑ SC G Góîà Sم á VhôdG ÜÉق dg ɵ TCGل áaô eh,êóñdg.á VhôdG áلmôe á FÉ ûdg ÊóÑdG ÜÉق dg.á VhôdG ÉØWCGل ó V ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà Sم á«ñfé G QÉKB G Yلى ÓW G.5. OQC G ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh áaô e.6 :á SGQódG ±GógCG, OQC G óhqeg á aéfi VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh áaô Ÿ á SGQódG ±ó J»ªل dg gdƒÿghل IÈÿG ägƒæ Sh áªل ªلd á«yéªàl G ádéلهg øe cل ôkcg áaô Ÿ ±ó J ɪc ª Jل òdg á VhôdG É bh áªل ŸG H Yلى ÜÉق dg bgh äéªل e iód ÊóÑdG ÉØWC Gل, VÉjQ :á«déàdg áلä SC G øy áhéle G ÓNل øe dphك

12 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh :á SGQódG áلä SCG øe OQC G óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉق dg bgh Ée.1 :á«déàdg á«yôødg áلä SC G ù«fôdg GDƒ ùdgل Gòg øy Ö«éjh?äɪل ŸG ô f á Lh äéªل e aój»àdg ÜÉÑ SC G ºgCG Ée 1:1 ÉØWC Gل VÉjQ á aéfi Góîà Sم OQC G óhqeg ÜÉق dg ÉØWC Gل? ó V ÊóÑdG óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e É eóîà ùj»àdg ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل RôHCG Ée 1:2 OQC G ÉØWC Gل? ó V VÉjQ äé ù SDƒe ÉØWC Gل ó V ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم Yلى áñjîÿg èféàædg ºgCG Ée 1:3?äɪل ŸG ô f á Lh øe ÉØWC Gل É b ±ÓàNÉH óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh àîjلف gل.2?áªل ªلd á«yéªàl G ádéلهgh»ªل dg gdƒÿghل IÈÿG ägƒæ Sh áªل ŸG H ª Jل òdg á VhôdG 146 :á«fgôle G äéøjô àdg º eé ùlcg VGƒe øe Vƒe CG Yلى ÉØWC Gل Üö H á VhôdG äéªل e É«bم :ÊóÑdG ÜÉق dg.iôncg IGOCG CÉH hcg ó«dg hcg É ü dg Góîà SÉHم ä É Yلى áæ«dg OGôaCG AGOCG ÓNل øe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh SÉقj :ÊóÑdG ÜÉق dg bgh.êóñdg ÜÉق dg èféàfh,êóñdg ÜÉق dg ɵ TCGل,ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG :á SGQódG á aéfi á UÉÿG hcg á«eƒµلهg SQGóŸÉH áقëلÿg ±ƒø üdg»g ÉØWC Gل: VÉjQ äé ù SDƒe É H ÚقëàلŸG ÉØWC Gل ôªy ƒµjh,áلeé T ᫪æj º ૪æjh áñل dg OGóYEÉH Jقƒم»àdGh óhqeg.ägƒæ S 7,5-4 øe :á SGQódG ägoófi :á«déàdg ägoóëÿg Aƒ V èféàædg º«ª Jh Ò ùøj øµá á aéfi á UÉÿGh á«eƒµلهg SQGóŸG á VhôdG äéªل e Yلى á SGQódG áæ«y QÉ üàbg.1 iôncg äéäa Yلى èféàædg º«ª J á«féµeeg øe óëj Gògh,(2011/2010)» SGQódG dل Éم óhqeg.á VhôdG äéªل e øe ióã á ÑJôe á«déلهg á SGQódG èféàæa Gòd,ÚãMÉÑdG ôjƒ Jh OGóYEG øe âقñw»àdg IGOC G.2.É JÉÑKh IGOC G á«mó U

13 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 147 :É JGAGôLEGh á SGQódG á«é æe :á SGQódG è æe.é JGÒ àeh áلµ ûÿg á «Ñ d àeaóÿ»ø UƒdG è æÿg á SGQódG ògه óîà SGم :É àæ«yh á SGQódG ªà óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äóeé dg äéªل ŸG «ªL øe á SGQódG ªà ƒµj á SGQódG áæ«y ÉeCG.áªل e (452) øgoóy déñdghغ » SGQódG É dgم OQC G/ á«قñw á«fgƒ ûy áقjô H øgqé«àng iôl hó Gل( 1 ), dpك degى Ò ûj ɪc.áªل e (122) ãªàaل âل SQCG ób á SGQódG áféñà SG âféch,á VhôdG É b»g QÉ«àN G IóMh âféc óbh degى (150) ᫪æلdh,ägôقødg H Yلى áhéle G øe Égƒلÿ áféñà SG (28) OÉ Ñà SG fcg q EG,áªل e.áhéle G á VhôdG É b»eƒµm (1) ºbQ hó Gل á SGQódG ägò àe ahق á SGQódG áæ«y jrƒj ÚÑj SƒjQƒdɵH HOلƒم 51 ägò àÿg 5 58 IÈÿG ägƒæ S OóY 122 ägƒæ S5 64 AÉHõY álhõàe 59 ƒªéÿg :á SGQódG IGOCG øe OóY e äóhéقÿg AGôLEGh,á SGQódG ƒ VƒÃ àÿg لق ƒhîdg ÜOC G Yلى ÓW G ó H bgh Yلى ±ô àلd óhqeg á aéfi,újƒhîdg ÚaöûŸGh,äGôjóŸGh ÉØWC Gل, VÉjQ äéªل e øjó«øà ùe á SGQódG IGOCG ôjƒ àh ƒãméñdg Ébم,á aéëÿg Jلك hcg µ ûhل ÊóÑdG ÜÉق dg Jôe)h ى, (2003,»WQƒ ùdg) IGOCG øe (2001 e Yلى ájôgƒ G äójó àdg H AGôLEG.ɪ JGôقa hc Gل Aõ G iƒàmg,øjcgõl øe á SGQódG IGOCG âfƒµj å«m Yلى àj لق áeéy äéfé«h ÉeCG.á VhôdG É bh,á«yéªàl G ádéلهg,»ªل dg gdƒÿgل,á«ùjqóàdg IÈÿG å«m øe áªل ŸÉH bgh ãل,» SɪÿG äôµ«d SÉ«قe Ö ùm álqóe,iôقa (36) Yلى ªà TCÉaل ÊÉãdG Aõ G ÜÉق dg Yلى âyrƒj,êóñdg Góîà SGم ÜÉÑ SCG :»g,ä É ákók ÜÉق dg ɵ TCGل,ÊóÑdG.(2) ºbQ hó Gل dpك ÚÑj ɪc,ÊóÑdG ÜÉق dg èféàf,êóñdg ÜÉق dg

14 ägôقødg ÉbQCGم (2) ºbQ hó Gل.á SGQódG IGOCG É eébqcgh ägôقødg OóYh á SGQódG ä É ÚÑj ägôقødg OóY ÉéŸGل ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم ÜÉÑ SCG ºbôdG :IGOC G ó U Yلى áféñà S G ƒãméñdg VôY dg لƒم Ú ü üîàÿg ùjqóàdg áä«g AÉ YCG øe IöûY ÚjƒHÎdG ÚaöûŸG øe á ùªn Yhلى,á«ق«Ñ àdg ÑdGلقAÉ á eélh ƒeòdgك, á eél ájƒhîdg IGOC G âfƒµj å«m.á SGQódG IGOC iƒàëÿg ó U ójóëàd ÉØWC Gل, VÉjQ äéªل e Yلى ìgîbg Yلى AÉæH äójó àdg H AGôLEÉH ƒãméñdg Ébم ºK.Iôقa (39) øe á«dhc G É JQƒ U.Iôقa (36) á«fé ædg É JQƒ üh IGOC G íñ üàd,ägôقa çók ±òm å«m,úªµëÿg 148 :á SGQódG IGOCG äéñk Ö ùm NGódGل«, É ùj G áقjô H äéñãdg eé eل ÜÉ ùm,á SGQódG IGOCG äéñk øe óccéàلd ÚÑj ɪc.(0^84) µcل IGOCÓd ફb â لH PEG µcل, IGOC Gh ä Ééªلd ÉØdCG ñéñfhôc ádoé e.á SGQódG ògه äéjé d áñ SÉæe Ö ùædg ògه äèàygh,(3) ºbQ hó Gل dpك (3) ºbQ hó Gل eé eل NGódGل«É ùj G ä Ééªلd ÉØdCG ñéñfhôc µcل IGOC Gh 0^80 0^81 0^80 0^84 ÉéŸGل ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG µcل IGOC G :IGOC G í«ë üj -äélqo 5) :äôµ«d SÉ«قûg,äÉHÉLEG ùªn øe IóMGh Yلى áhéle G Iôقa cل øª àjh.(kgóhcg -álqo),(kgqoéf - ÉàLQO),(kÉfÉ«MCG -äélqo 3).(kÉÑdÉZ-äÉLQO 4),(kɪFGO

15 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 149 :»FÉ üme G QÉ«ŸG äéªل e á SQÉ álqo SÉ«قd á SGQódG à ÑJG òdg»fé üme G QÉ«ŸG (4) ºbQ hó Gل ÚÑj álqódg á Sƒàe á«déy (4) ºbQ hó Gل á SGQódG óîà ùÿgم»fé üme G QÉ«ŸG,ÊóÑdG dل قÜÉ á VhôdG 34,2 ~1 67,3-35,2 5~68,3 :á«fé üme G á É ŸG :á«déàdg á«fé üme G Ö«dÉ SC G Góîà SÉHم ƒãméñdg Ébم á SGQódG áلä SCG øy áhéleód.( YhôØH hc Gل ( GDƒ ùdgل.ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé ùلهg äé SƒàŸG.1.(ÊÉãdG ( GDƒ ùdg).( ل eé dgل«º«ª üàdg hp øjéñàdg ل»ل QÉÑàNG.2 :á SGQódG èféàf GDƒ ùdgل èféàf :k hcg hc Gل: Ö«éjh? OQC G óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh Ée.1 :á«déàdg á«yôødg áلä SC G GDƒ ùdgل Gòg øy äéªل e aój»àdg ÜÉÑ SC G ºgCG Ée 1:1 ÉØWC Gل VÉjQ á aéfi Góîà Sم OQC G óhqeg ÜÉق dg ÉØWC Gل? ó V ÊóÑdG ºgC ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé ùلهg äé SƒàŸG êgôîà SG DhÉ ùàdgل Gòg øy áhéleód Góîà SGم ÜÉÑ SCG ÜÉق dg,äéªل ŸG ô f á Lh øe ÊóÑdG hó Ghل dpك. í Vƒj (5) ºbQ ôjóقàdg á«déy á Sƒàe á Sƒàe (5) ºbQ hó Gل ådéãdg É```éŸGل ägôقød ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé``` ùلهg äé `` SƒàŸG á«hé ùلهg äé SƒàŸG Ö ùm ké«dréæj áñjôe zêóñdg ÜÉق dg ÜÉÑ SCG{ 1^20 1^20 1^01 0^97»HÉ ùلهg SƒàŸG 2^85 2^74 2^70 2^29 ägôقødg ºbôdG

16 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh ôjóقàdg 0^92 0^91 0^86 0^83 0^88 0^80 0^56»HÉ ùلهg SƒàŸG 2^22 2^19 2^19 2^11 1^95 1^81 2^31 (5) ºbQ hó Gل HÉJ ägôقødg äéµلà Ø dgل JCGلف GPEG ÊóÑdG ÜÉق dg óîà SCGم DhÉbó UCGه óîà SCGم ÜÉق dg ºقj GPEG ÊóÑdG Ø dgل ëhل äéñlgƒdg áhéle ÉH Ø dgل ØNCGق GPEG ÊóÑdG ÜÉق dg degى CÉ CG áyhô ûe ºbôdG ÉéŸGل µcل 150 ÜÉÑ SCG Éل ägôقød ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé ùلهg äé SƒàŸG (5) ºbQ hó Gل ÚÑj ßØلJ GPEG ké«fóh Ø dgل ÖbÉYCG{ Yلى üæj»àdgh (27) ºbQ IôقØdG äaél å«m,êóñdg ÜÉق dg É àلj,(20,1) QÉ«e ±GôëfGh (85,2) Hلغ»HÉ ùm SƒàÃh dhc Gى áñjôÿg záäjòh äéªلµh áñjôÿg IôقØdG á«féãdg Yلى üæj»àdgh (36) ºbQ ÖbÉYCG{ Ø dgل ÉMل ké«fóh Góîà SGم áñjôÿg äaélh,(1^20) QÉ«e ±GôëfÉHh (2^74) Hلغ»HÉ ùm Sƒàà zôªà ùÿg ÜòµdG z FÓeR Yلى Ø dgل ióàyg GPEG ÊóÑdG ÜÉق dg degى CÉ CG{ É üfh (28) ºbQ IôقØdG áãdéãdg É üfh (34) ºbQ IôقØdG äaél ɪæ«H,(1^01) QÉ«e ±GôëfGh (2^70) Hلغ»HÉ ùm SƒàûHÉ ùm SƒàÃh IÒNC G áñjôÿéh záyhöûe ÜÉÑ SCG ho HÉ«Z QôµJ GPEG ké«fóh Ø dgل ÖbÉYCG{.(0^80) QÉ«e ±GôëfGh (1^81) Hلغ óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e É eóîà ùj»àdg ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل RôHCG Ée 1:2 OQC G ÉØWC Gل? ó V DhÉ ùàdgل Gòg øy áhéleód êgôîà SG á«hé ùلهg äé SƒàŸG ɵ TCGل ºgC ájqé«ÿg äéagôëf Gh ôjóقàdg á Sƒàe ÜÉق dg,äéªل ŸG ô f á Lh øe ÊóÑdG hó Ghل ÉfOCGه (6) ºbQ dpك. í VƒJ (6) ºbQ hó Gل ÊÉ```ãdG É``éŸGل ägôقød á```jqé«ÿg äéagôëf Gh á«``hé ùلهg äé``` SƒàŸG á«hé ùلهg äé SƒàŸG Ö ùm ké«dréæj áñjôe zêóñdg ÜÉق dg } ɵ TCGل 1^14 1^15 0^94»HÉ ùلهg SƒàŸG 2^37 2^15 1^62 ägôقødg dل قÜÉ Üƒل SCÉc óÿg hcg PC G Uôb óîà SCGم ÊóÑdG øjó«dg HÉ UCG Yلى ÉØWC Gل Üô V degى CÉ CG»àdG ÊóÑdG ÜÉق dg Ö«dÉ SCG øe IôNDƒe Yلى Üô dg ÉØWC Gل ó V É eóîà SCG ºbôdG

17 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 151 ôjóقàdg 0^71 0^67 0^71 0^49»HÉ ùلهg SƒàŸG 1^52 1^50 1^38 1^76 (6) ºbQ hó Gل HÉJ ägôقødg ÜÉق dg ɵ TCGل øe µ ûcل Ø dgل ô T ó T degى CÉ CG ºgƒ Lh Yلى ÉØWC Gل Ø U degى CÉ CG á SÉ ùm øcéecg Yلى Ø dgل Üô d É ü dg óîà SCGم º ù G ºbôdG ÉéŸGل µcل ÜÉق dg ɵ TCGل ägôقød ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé ùلهg äé SƒàŸG (6) ºbQ hó Gل ÚÑj ܃ل SCÉc óÿg hcg PC G Uôb } óîà SCGم Yلى üæj»àdgh (24) ºbQ IôقØdG äaél å«m,êóñdg É àلj,(1^14) QÉ«e ±GôëfGh (2^37) Hلغ»HÉ ùm SƒàÃh dhc Gى áñjôÿg zêóñdg dل قÜÉ HÉ UCG Yلى ÉØWC Gل ÜöV degى CÉ CG{ Yلى üæj»àdgh (26) ºbQ IôقØdG á«féãdg áñjôÿg IôقØdG áãdéãdg áñjôÿg äaélh,(1^15) QÉ«e ±GôëfÉHh (2^15) Hلغ»HÉ ùm Sƒàà zøjó«dg zلéøwc G ó V É SQÉeCG»àdG ÊóÑdG ÜÉق dg Ö«dÉ SCG øe IôNDƒŸG Yلى óل G{ É üfh (23) ºbQ É üfh (21) ºbQ IôقØdG äaél ɪæ«H,(0^94) QÉ«e ±GôëfGh (1^62) Hلغ»HÉ ùm Sƒàà SƒàÃh IÒNC G áñjôÿéh zº ù G á SÉ ùm øcéecg Yلى Ø dgل Üö d É ü dg } óîà SCGم.(0^71) QÉ«e ±GôëfGh (1^38) Hلغ»HÉ ùm VÉjQ äé ù SDƒe ÉØWC Gل ó V ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم Yلى áñjîÿg èféàædg ºgCG Ée 3:1 4 5?äɪل ŸG ô f á Lh øe ÉØWC Gل ºgC ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé ùلهg äé SƒàŸG êgôîà SG DhÉ ùàdgل Gòg øy áhéleód,äéªل ŸG ô f á Lh øe óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم èféàf hó Ghل ÉfOCGه dpك. í Vƒj 6 ôjóقàdg á«déy á«déy á«déy á«déy á«déy (7) ºbQ hó Gل á«hé`` ùلهg äé `` SƒàŸG ägôق``ød ájqé«ÿg äéagô``ëf Gh É``éŸGل hc Gل á«hé ùلهg äé SƒàŸG Ö ùm ké«dréæj áñjôe zêóñdg ÜÉق dg èféàf { 0^71 0^67 0^84 0^08 1^01»HÉ ùلهg SƒàŸG 4^29 4^14 4^11 4^10 4^02 ägôقødg ÜÉق dg ódƒj dgقلق ÊóÑdG Ø dgل óæy ÜÉق dg»ªæj Ø dgل óæy ÊóÑdG ÉŒه á«ggôµdg ôyé ûe áªل ŸG ºbôdG

18 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh ôjóقàdg (7) ºbQ hó Gل HÉJ»HÉ ùلهg SƒàŸG ägôقødg ºbôdG 152 á«déy á«déy á«déy á«déy á«déy á«déy á Sƒàe á Sƒàe 0^91 0^88 0^99 1^01 0^97 1^04 1^01 1^11 3^99 3^92 3^91 3^89 3^77 3^73 3^59 3^43 ÜÉق dg ójõj Ø dgل OÉæY ÊóÑdG Ø dgل º«ل àلdh á Vhôلd Ø dgل á«ggôc ÊóÑdG ÜÉق dg º ùj ÜÉق dg ÖÑ ùj dل Øل kéjó ùl ipcg ÊóÑdG ºل àdg Yلى ÉØWC Gل IQób ÊóÑdG ÜÉق dg j ف á Sƒàe 1^11 3^ á Sƒàe 1^10 3^40 àä«h e Ø dgل YÉØJل ÊóÑdG ÜÉق dg j»ق á Sƒàe 1^09 3^ á Sƒàe 1^22 3^19 ÑdG º H Yلى ÉØWC Gل AGóàYG ÊóÑdG ÜÉق dg æá á Sƒàe 1^22 jقلل 18 ÜÉق dg á«cƒل ùdg äóµ ûÿg øe ÊóÑdG ÉØWCÓdل 2^87 18 á Sƒàe 1^23 2^61 ºل àdg ÊóÑdG ÜÉق dg ùj ل á Sƒàe 1^19 2^53 áªل ŸG áñ«g ßØM ÊóÑdG ÜÉق dg óyé ùj á Sƒàe 0^49 3^61 ÉéŸGل µcل ÜÉق dg èféàf ägôقød ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé ùلهg äé SƒàŸG (7) ºbQ hó Gل ÚÑj ké«ùøf ipcg ÊóÑdG ÜÉق dg ÖÑ ùj{ Yلى üæj»àdgh (1) ºbQ IôقØdG äaél å«m,êóñdg É àلj,(0^71) QÉ«e ±GôëfGh (4^29) Hلغ»HÉ ùm SƒàÃh dhc Gى áñjôÿg zلø لd zلø dg óæy dgقلق ÊóÑdG ÜÉق dg ódƒj{ Yلى üæj»àdgh (4) ºbQ IôقØdG á«féãdg áñjôÿg ºbQ IôقØdG áãdéãdg áñjôÿg äaélh,(0^67) QÉ«e ±GôëfÉHh (4^14) Hلغ»HÉ ùm Sƒàà (3) É üfh ÜÉق dg º ùj{ É قfG ÊóÑdG Ø dgل Hلغ»HÉ ùm Sƒàà zá VhôdG øy ÊóÑdG ÜÉق dg óyé ùj{ É üfh (17) ºbQ IôقØdG äaél ɪæ«H,(0^84) QÉ«e ±GôëfGh (4^11) (1^19) QÉ«e ±GôëfGh (2^53) Hلغ»HÉ ùm SƒàÃh IÒNC G áñjôÿéh záªل ŸG áñ«g ßØM :ÊÉãdG GDƒ ùdgل èféàf :ké«fék ±ÓàNÉH óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh àîjلف gل.2

19 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 153 á«yéªàl G ádéلهgh,»ªل dg gdƒÿghل,ièÿg ägƒæ Sh,áªل ŸG H ª Jل òdg á VhôdG É b?áªل ªلd ägôjóقàd ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé ùلهg äé SƒàŸG ÜÉ ùm GDƒ ùdgل; Gòg øy áhéleód øe óhqeg á aéfi ÊóÑdG ÜÉق dg bgƒh àÿgh لقá µcل IGOC G Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG,á VhôdG É bh,ièÿg ägƒæ S OóYh,á«YɪàL G ádéلهg) Ò àe Ö ùmh äéªل ŸG ô f á Lh gdƒÿghل,(»ªل dg hó Ghل dpك. ÚÑj (8) ºbQ (8) ºbQ hó Gل IGOC G Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG ägôjóقàd ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé ùلهg äé SƒàŸG Ö ùmh äéªل ŸG ô f á Lh øe óhqeg á aéfi ÊóÑdG ÜÉق dg bgƒh àÿgh لقá µcل (»ªل dg gdƒÿghل,á VhôdG É bh,ièÿg ägƒæ S OóYh,á«YɪàL G ádéلهg) Ò àe 0^28 0^33 0^31 0^34 0^27 0^31 0^23 0^33 0^31 0^31 0^31 0^31»HÉ ùلهg SƒàŸG 2^92 2^96 2^94 2^96 2^92 2^94 2^88 2^96 2^94 2^92 2^95 2^94 Oó dg áäødg/iƒà ùÿg álhõàe AÉHõY µdgل«ägƒæ S 5 øe bcgل ÌcCÉa ägƒæ S 5 øe µdgلeƒµm UÉN µdgل«hoلƒم SƒjQƒdɵH µdgل«ò àÿg á«yéªàl G ádéلهg IÈÿG ägƒæ S OóY á VhôdG É b»ªل dg gdƒÿgل áæ«y OGôaCG ägôjóقàd á«hé ùلهg äé SƒàŸG ÚH ájôgéx hôa OƒLh (8) ºbQ hó Gل øe ÚÑàj ƒëf óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e äégéœéh àÿgh لقá µcل IGOC G Yلى á SGQódG ÜÉق dg ádéلهg) Ò àe Ö ùmh ÊóÑdG gdƒÿghل,á VhôdG É bh,ièÿg ägƒæ S OóYh,á«YɪàL G Four(»YÉHôdG øjéñàdg ل»ل Góîà SGم ; hôødg àdلك á«fé üme G ád ódg áaô Ÿh,(»ªل dg hó Ghل,(Way ANOVA dpك. ÚÑj (9) ºbQ

20 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh (9) ºbQ hó Gل èféàf ل»ل äé Sƒàªلd»YÉHôdG øjéñàdg á«hé ùلهg ägôjóقàd Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG ÜÉق dg ƒëf óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e äégéœéh àÿgh لقá µcل IGOC G,IÈÿG ägƒæ S OóYh,á«YɪàL G ádéلهg) Ò àe Ö ùmh ÊóÑdG (»ªل dg gdƒÿghل,á VhôdG É bh 0^918 0^838 0^184 0^453 ± ᪫b 0^011 0^042 1^ äé HôŸG Sƒàe 0^001 0^004 0^168 0^054 0^094 ájôلهg äélqo äé HôŸG ƒª 0^001 0^004 0^168 0^054 11^052 11^279 á«yéªàl G ádéلهg IÈÿG ägƒæ S OóY á VhôdG É b»ªل dg gdƒÿgل CÉ ÿg ƒªéÿg 154 hó Gل øe ÚÑàj jل«: Ée (9) ºbQ Ú SƒàŸG ÚH (a = 0^05) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O hp ôa OƒLh óyم - VÉjQ äéªل e äégéœéh àÿgh لقá µcل IGOC G Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG ägôjóقàd Ú«HÉ ùلهg â لH å«m,(á«yéªàl G ádéلهg) Ò àÿ iõ j ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf óhqeg á aéfi ÉØWC Gل a) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe øe ÈcCG»gh.(0^918) á«fé ümeg ád óhh (0^011 = ±) ᪫b.(= 0^05 Ú SƒàŸG ÚH (a = 0^05) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O hp ôa OƒLh óyم - VÉjQ äéªل e äégéœéh àÿgh لقá µcل IGOC G Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG ägôjóقàd Ú«HÉ ùلهg â لH å«m,(ièÿg ägƒæ S OóY) Ò àÿ iõ j ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf óhqeg á aéfi ÉØWC Gل a) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe øe ÈcCG»gh.(0^838) á«fé ümeg ád óhh (0^042 = ±) ᪫b.(= 0^05 Ú SƒàŸG ÚH (a = 0^05) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O hp ôa OƒLh óyم - VÉjQ äéªل e äégéœéh àÿgh لقá µcل IGOC G Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG ägôjóقàd Ú«HÉ ùلهg ᪫b â لH å«m,(á VhôdG É b) Ò àÿ iõ j ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf óhqeg á aéfi ÉØWC Gل.(a = 0^05) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe øe ÈcCG»gh.(0^184) á«fé ümeg ád óhh (1^784 = ±) Ú SƒàŸG ÚH (a = 0^05) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O hp ôa OƒLh óyم - VÉjQ äéªل e äégéœéh àÿgh لقá µcل IGOC G Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG ägôjóقàd Ú«HÉ ùلهg ᪫b â لH å«m,(»ªل dg ( gdƒÿgل Ò àÿ iõ j ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf óhqeg á aéfi ÉØWC Gل

21 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 155.(a = 0^05) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe øe ÈcCG»gh.(0^453) á«fé ümeg ád óhh (0^568 = ±) á«hé ùلهg äé SƒàŸG ÜÉ ùm ɪc ägôjóقàd ájqé«ÿg äéagôëf Gh Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG (ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCGh,ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGhل,ÊóÑdG ÜÉق dg èféàf) ákóãdg IGOC G ä É,(»ªل dg gdƒÿghل,á VhôdG É bh,ièÿg ägƒæ S OóYh,á«YɪàL G ádéلهg) Ò àe Ö ùmh hó Ghل dpك. ÚÑj (10) ºbQ (10) ºbQ hó Gل ä É Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG ägôjóقàd ájqé«ÿg äéagôëf Gh á«hé ùلهg äé SƒàŸG (ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCGh,ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGhل,ÊóÑdG ÜÉق dg èféàf) ákóãdg IGOC G (»ªل dg gdƒÿghل,á VhôdG É bh,ièÿg ägƒæ S OóYh,á«YɪàL G ádéلهg) Ò àe Ö ùmh QÉ«ŸG 0^65 SƒàŸG»HÉ ùلهg 2^23 QÉ«ŸG 0^42 SƒàŸG»HÉ ùلهg 1^69 QÉ«ŸG 0^43 SƒàŸG»HÉ ùلهg 3^63 Oó dg 59 áäødg/iƒà ùÿg álhõàe Ò àÿg 0^64 2^37 0^54 1^82 0^51 3^59 63 AÉHõY á«yéªàl G ádéلهg 0^65 2^31 0^49 1^76 0^47 3^ µdgل«0^65 2^40 0^51 1^82 0^46 3^58 64 ägƒæ S 5 øe bcgل 0^64 2^21 0^46 1^69 0^49 3^64 58 ÌcCÉa ägƒæ S 5 øe IÈÿG ägƒæ S OóY 0^65 2^31 0^49 1^76 0^47 3^ µdgل«0^50 2^06 0^40 1^75 0^44 3^63 35»eƒµM 0^68 2^41 0^52 1^76 0^49 3^60 87 UÉN á VhôdG É b 0^65 2^31 0^49 1^76 0^47 3^ µdgل«0^61 2^32 0^52 1^74 0^49 3^57 HOلƒم 51 0^68 2^29 0^47 1^77 0^46 3^64 71 SƒjQƒdɵH»ªل dg gdƒÿgل 0^65 2^31 0^49 1^76 0^47 3^ µdgل«ogôacg ägôjóقàd á«hé ùلهg äé SƒàŸG ÚH ájôgéx hôa OƒLh (10) ºbQ hó Gل øe ÚÑàj Yلى á SGQódG áæ«y cل Éل ÜÉق dg èféàf) á SGQódG IGOCG ä É øe ɵ TCGhل,ÊóÑdG,IÈÿG ägƒæ S OóYh,á«YɪàL G ádéلهg) Ò àe Ö ùmh (ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCGh,ÊóÑdG ÜÉق dg gdƒÿghل,á VhôdG É bh,(»ªل dg àdلك á«fé üme G ád ódg áaô Ÿh Góîà SGم ; hôødg ل»ل hó Ghل,(Four Way MANOVA( Oó àÿg»yéhôdg øjéñàdg dpك. ÚÑj (11) ºbQ

22 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh (11) ºbQ hó Gل áæ«y OGôaCG ägôjóقàd á«hé ùلهg äé Sƒàªلd Oó àÿg»yéhôdg øjéñàdg ل»ل èféàf ÜÉق dg ɵ TCGhل,ÊóÑdG ÜÉق dg èféàf) á SGQódG IGOCG ä É øe Éل cل Yلى á SGQódG,á«YɪàL G ádéلهg) Ò àe Ö ùmh (ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCGh,ÊóÑdG (»ªل dg gdƒÿghل,á VhôdG É bh,ièÿg ägƒæ S OóYh ± ᪫b Sƒàe äé HôŸG äélqo ájôلهg ƒª äé HôŸG ÉéŸGل 0^742 0^109 0^ ^025 á«yéªàl G ádéلهg 0^217 1^538 0^ ^368 ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل 0^016=Hotelling's Trace 0^918 0^011 0^ ^004 ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG 0^598 = á«fé üme G ád ódg 0^362 0^836 0^ ^190 IÈÿG ägƒæ S OóY 0^251 1^331 0^ ^319 ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل 0^021=Hotelling s Trace 0^233 1^435 0^ ^578 ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG 0^498 = á«fé üme G ád ódg 0^817 0^054 0^ ^012 á VhôdG É b 0^604 0^270 0^ ^065 ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل 0^071=Hotelling's Trace 0^028 4^932* 1^ ^985 ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG *0^047 = á«fé üme G ád ódg 0^247 1^355 0^ ^308»ªل dg gdƒÿgل 0^776 0^081 0^ ^019 ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل 0^012=Hotelling's Trace 0^761 0^093 0^ ^037 ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG 0^706 = á«fé üme G ád ódg 0^ ^629 0^ ^017 ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل CÉ ÿg 0^ ^094 ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG ^ ^788 ÊóÑdG ÜÉق dg ɵ TCGل ƒªéÿg ^699 ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG (a = 0^05) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O hp * 156 á«fé üme G ád ódg iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O hp ôa OƒLh (11) ºbQ hó Gل øe ÚÑàj 0^05) = (a Ú«HÉ ùلهg Ú SƒàŸG ÚH ägôjóقàd Yلى á SGQódG áæ«y OGôaCG ÉéŸGل aق ådéãdg ád ódg ᪫b âféc å«m,(á VhôdG É b) Ò àÿ iõ j ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCÉH àÿg لق (10) ºbQ hó Gل øeh.(a = 0^05) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe øe bcgل»gh (0^028) á«fé ümeg É قdG qøلª j»jgƒلdg ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e ídé üd ké«fé ümg ádgódg hôødg CG ÚÑàj. UÉÿG :á SGQódG èféàf á ûbéæe á«déلهg á SGQódG èféàf âæ«h ƒmل ÜÉق dg bgh ÉØW Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÊóÑdG ÜÉق dg ø SQÉÁ ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e CGh, FÉ T ÊóÑdG ÜÉق dg CG óhqeg á aéfi

23 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 157 àîãلف àîÿhلف, YGƒfCG ÜÉق dg QÉKBGh èféàf øcqój ø fcg ɪc,ÜÉÑ SC G Yلى ÊóÑdG ÉØWC Gل, (Mweru, 2010; Feinstein, 2010( á SGQóc áقhé ùdg äé SGQódG º e e Gòg Øàjhق Ió d ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e iód bgƒdg øe ƒædg Gòg Qƒ X ÖÑ ùdg iõ j CG øµáh egƒyل óyم :k hcg :É æe GQOEGك äéªل e øe ójó dg ÉØWC Gل VÉjQ ÉØWCGل üfé üÿ ògه ÉàdÉHh,ø LôîJ لهáKGó hcg (2010 ( ù«fƒ«dg ف, ª dghل«,»ªل dg ø ل«gCÉJ d ف áلmôÿg ɪc ÉØWC Gل, äé«cƒل S e dلeé àل áñ SÉæŸG ägqé ŸGh äéjéøµdgh ägèîلd ø cóàeg óyم,»wqƒ ùdg ;1994,IQÉ Lh äéµjqh),á SGQO É æeh äé SGQódG øe ójó dg dpك degى äqé TCG.(2003 å«m á«déلهg á SGQódG äéfé«h äqé TCG äéªل e øe %52 øe ÌcCG CG ÉØWC Gل VÉjQ ó«h»yéªàlg Sh Å ûæj òdg º«ل àdg É fم CG :ké«fék.ägƒæ S ùªn øe bcgل ø JÈN GóHE G º«b õjõ J øe óëjh,á«ñàdgh ªقdGh ùàdg ل º«b Oƒ ùjhه,á«wgôقáódgh ájôلهg øy á«sqóÿg kagƒ S,᫪«ل àdg áä«ñdg degى eé àdgل øe ƒædg Gòg fقل Yلى ª jل ;QɵàH Gh 2006,»WQƒ ùdg).á«eé G hcg É æe á«cƒل ùdg Ñbل øe á SQɪŸG ÉØWC Gل, á«hôj QÉѵdG áªféقdgh Yلى É«MC G øe Òãc ƒëf á«hééje G äégéœ G ògه ãeل Qƒ X,» ùøædgh ÊóÑdG ÜÉق dgh ùàdgh ل ªقdG,É JÉgÉŒG ÜöûJ Yلى ª jل feéa, àä«h øhg IOÉ dg É ùfe G CG degى kgô fh,êóñdg ÜÉق dg íª ùj á«yéªàlg áä«h CÉ ûæj»jgƒلdg ÉØWC Gل VÉjQ äéªل ªa.kÉقM É LÉàfEG IOÉYEGh É JóM ØîJ»ف ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e hé hل ƒëfه, á«hééjeg äégéœg Qƒ j ÊóÑdG ÜÉق déh.iójéfi äégéœg íñ üàd ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCG ºgCG øe CG ÊóÑdG ÜÉق dg ÜÉÑ SCÉH àÿg لقá á SGQódG èféàf âæ«hh,ö ûdgh øjônb G Yلى AGóàY Gh,ôªà ùÿg ÜòµdG Góîà SGhم,áÄjòH äéªلµh ßØلàdG ƒg Alley, 1990; Feinstein,) á SGQO âæ«h óbh,á«fghó dg á«cƒل ùdg ɵ TC Gل øe»gh OôªàdG :á«déàdg äóµ ûÿg»g Úªل ªلd kéléyreg ÌcC G äóµ ûÿg CG (2008,»æeƒŸG ;2010 ù«fôdg ÖÑ ùdg ƒg ÊGhó dg ùdg لƒك ƒµj dòhhك.áböùdgh Gô dghك ÖjôîàdGh É«ü dgh H e Øàjق Gògh.äɪل ŸG H ô f á Lh øe,üéق dg Yل» Ø dgل ëà ùjق òdg (Ayahari, 2003; Oveisi, 2010; 2010,»WQƒ ùdg ;2001 ( Jôe ى, á SGQóc äé SGQódG :É æe ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e É «J FÉ ùeل IóY Éægك CG í àj É iôj å«m,á««ñw Ø dgل óæy ÊGhó dg ùdg لƒك É æeh á«cƒل ùdg äóµ ûÿg ó J :k hg ºل àdg á SQóe ÜÉë UCG ÉeCG ÉØWC Gل. óæy ô a Ghó dg CG ëàdgل»ل» á á SQóŸG ÜÉë UCG

24 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh ó jh (2011,áلîf).á«YɪàL G áä«ñdgh gc Gل øe Ö ùàµe Ghó dg G hòa»yéªàl G GƒfCG øe áä«ùdg äéø üdg hcg ܃«dÉH øjônb G Uhh ف,ºFÉà ûdg Góîà SGhم A òñdg ÓµdGم àcقل» ó Ghó dg øe ƒædg Gòg Góîà SGم degى ÉØWC Gل Áh»ل.(2008,óªfi)» ØلdG Ghó dg ké Uƒ ün á««ñw á«fghó dg äé«cƒل ùdg CG ÑdG iôjh (2011,»àØ üdg ;á櫵 S ƒhcg),ägòdg äéñkeg LCGل øe É à SQÉªÃ Ø dgل jhقƒم,ioé ùdgh øec G degى ÉØWC Gل êéàmg GPEG EG,á«fGhó dg ògه º ØàJh ᪫µm ƒµj CG áªل ŸG Yhلى.QÉѵdG ÉY øe á«dóقà S Gh (2008,áØ«لN,á«Y).É LÓY Öé«a á«ñل S ôyé ûe øe á HÉf âféc GPEG ÉeCG,á««ÑW âféc ƒdhéëj ÉeóæY,IôµÑe ájôªy áلmôe ÜòµdÉH ƒ àªà ùj ÉØWC Gل CG hóñ«a ÜòµdG ÉeCG Ö ùàµe S لƒك ÜòµdG CG ócdƒj äé SQɪŸG òghه É«ÿGل. è ùf øe ájghôh QÉѵdG GƒYóîj CG,ºل àeh ( ƒà dgم,.ájô a áø U ù«dh.(2008 ÊóÑdG ÜÉق dg èféàf ºgCG CG ÊóÑdG ÜÉق dg èféàf ÉéÃل àÿg لقá á SGQódG èféàf âæ«h ɪc Yلى ké Sɵ fg ÉØWC Gل jل«: Ée ƒg dل Øل, ké«ùøf ipcg ÖÑ ùj fcg dgقلق jód ódƒj fcg ɪc YÉ قfG ÖÑ ùàjh,±ƒÿgh OÉæYه, øe ójõjh,á VhôdG øy ÜÉق dg CG ɪc Ø dgل iód ódƒj fcg ɪc. hé àdg Yلى IQóقdG ±É VEGh.º«ل àdgh á VhôdGh,áªل ŸG ƒëf á«ggôµdg ôyé ûe»àdg äé SGQódG «ªL e á SGQódG ògه ØàJhق.ádõ dgh á«fgƒ f G Ø dgل iód ÖÑ ùj ób,»wqƒ ùdg) á SGQOh (1994,QóH,ó«æ G) á SGQóc ÉØWC Gل VÉjQ ÊóÑdG ÜÉق dg âdhéæj ägph.á«ñل S èféàfh QÉKBG É لc É fcg jód í àj áقhé ùdg èféàædgh QÉKB G ø ªàŸG EG (2003 QÉ«fÓd á VôY ÌcCG Œh ل dل Øل, á«ñل S á«üî T øjƒµj Yلى ª Jل» a,iô N ä O ±hôx degى ÊóÑdG dل قÜÉ äéªل ŸG Góîà SGم ÖÑ ùdg Oƒ j óbh.» ùøædgh»øwé dg,öjgôdg VÉØîfÉc ÉØWC Gل, VÉjQ äéªل e É H ô»àdg áøلàîÿg äóµ ûÿgh,áñ üdg ª dgل äóµ ûÿ äéªل ŸG H GQOEGك Vh ف.º JÉLÉMh ÉØWC Gل üfé üÿ äéªل ŸG º a áلbh áñل dg OGóYCG I̵d ƒµj ób ɪc.(2007.ºëلe ;1994QóHh,ó«æ G).É LÓY ôwh ÉØWC Gل H óæy IÈÿG V ف degى áaé VEG (1999,QhöùdG) ÊóÑdG ÜÉق dg Góîà SGم QhO üdg ف.äÓµ ûÿg H çhóm óæy áhééà S G áyös äéªل ŸG iõ J á«hé ùلهg äé SƒàŸG ÚH á«fé ümeg ád O ägp Ébhôa Éægك CG á SGQódG èféàf äô XCG âféc å«m,êóñdg ÜÉق dg ÜÉÑ SCG Éل Yhلى, UÉÿG É قdG ídé üdh ª dgل É b Ò àÿ øµá.(a = 0^05) á«fé üme G ád ódg iƒà ùe øe bcgل»gh (0^028) á«fé ümeg ád ódg ᪫b 158

25 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 159 CG degى áféñà S G ägôقa º e Ò ûj å«m,áféñà S G ägôقa Aƒ V áé«àædg ògه Ò ùøj,øjônb G Yلى AGóàY Gh,ÜòµdGh,áÄjòÑdG äéªلµdg»g áªل ŸG É «لY ÖbÉ J»àdG ÜÉÑ SC G VÉjQ áلmôe ÉØWCGل óæy á FÉ T äé«cƒل S»gh,OôªàdGh,øjôNB G äéµلà ±ÓJEGh,Ö ûdgh ÉØWC Gل, ÉØWCGل iód ̵Jh É قdG É قdG íæá :k hcg É æe QƒeCG Ió d UÉÿG ÉØWC Gل UÉÿG OóY ÜÉ قà SG LCGل øe,á VhôdG NGOل ±öüàdgh ácôلهg ájôm øe kgòñc kgqób jód Úلé ùÿg SQÉÁ É قdG Gòg ÉØWC Gل CG»æ j É.á«ëHQ äé ù SDƒe É fƒc ÉØWC Gل, øe ÈcCG Qhó U Yل» ÖJÎj ób òdg ôec G,IQGOE G øe IÒÑc álqóh äéhƒق dgh Ñ dg ÚfGƒb º «لY äé«cƒل Sh äéñzé ûe ádƒñقe ÒZ ÉØWC Gل, øe É«bم ÉàdÉHh äéªل ŸG H ÜÉق H ÉØWC Gل,äÉ«cƒل ùdg Jلك Yلى á SQɪŸ á SGh äémé S Yلى ƒà h,áق«v á UÉÿG ÉØWC Gل VÉjQ QhO º e :ké«fék òdg ôec G,䃫ÑdG hcg ûdéc قق IôLCÉà ùe á«æµ S ÊÉÑe É fƒc üdg ف, IôéM êqén ÜÉ dc G ÉØWC Gل aój degى á SQÉ Ö لdG NGOل äéªل e ô j É,äGôªŸG hcg ±ƒø üdg degى á VhôdG á SQÉ ÜÉق dg ÉØWC Gل ó V ÊóÑdG óëلd äé«cƒل S øe VƒØdG ى degى áaé VEG :kéãdék.êéyre Gh äéªل ŸG º e CG ÉØWC Gل VÉjQ äóeé dg É قdG ª dgل øy äé«vgq ÒZ UÉÿG ø JÈN Vh ف,ø jód ᫪ل dg äógdƒÿg ÊóJ degى áaé VEG,ájOÉe ÜÉÑ SC äé ù SDƒŸG Jلك,á«Ø üdg IôéلهG NGOل áñل dg OGóYCG IÌch GhódGم, äéyé S OóY IOÉjRh ÉØWC Gل, e eé àdgل øe IQOÉ üdg á«cƒل ùdg äóµ ûÿg e eé àdgل ø àقjôwh ø FGOCG Yلى ùµ æj òdg ôec G ÉØWCGل Góîà SGhم.á VhôdG ÜÉق dg áل«sƒc ÊóÑdG Ñ لd degى äqé TCG ɪc.»Ø üdg dpك (2010, æhéñd ;2008,»æeƒŸG ;1999,QhöùdG ;1994,QóHh,ó«æ G) á SGQO :á SGQódG äé«uƒj.1 AGôLEG ƒmل iôncg äé SGQO äéªل e äégéœg ÉØWC Gل VÉjQ ÜÉق dg ƒëf WÉæeق ÊóÑdG.iôNCG ägò àe áaé VEG hcg,ägò àÿg ùøf héæjل e,iôncg á«foqcg äóµ ûÿg e eé àdgل á«ø«c Yلى ø JóYÉ ùÿ ÉØWC Gل, VÉjQ äéªل Ÿ á«ñjqój ägqho óقy.2.á VhôdG ÉØWCGل óæy á«cƒل ùdg.3 «é ûj äéªل ŸG Yلى Ñ J»ق FGóHل ÜÉق dg øy ÉØWC Gل. VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÊóÑdG ÜÉق dg bgh á HÉàe ägagôleéh á«hîdg IQGRh UÉÿG º«ل àdg º ùb É«bم.4. UÉÿG dلق É HÉàdG ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe

26 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh : LGôŸG dgقلº. QGO :ähòh.5 1) Aõ G, hóلn øhg áeóقe.(1984) øªmôdg óñy, hóلn øhg.ôµødg QGO : ɪY ÉØWC Gل. VÉjQh áfé لهG QhO.(2011) AÉah,»àØ üdgh ÉjOÉf,á櫵 S ƒhcg QÉÑeك,ó«æ G ƒmل á SGQO.(1994) Ú ùm,qóhh ÉØWC Gل VÉjQ ägqgoeg LGƒJ»àdG äóµ ûÿg ,(1),cg21,äé SGQO áل ùل S.øjôëÑdG ádhóh ᫪ SôdG SQGóŸG ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf Úªل ŸG äégéœg.(1995) Ö«ÑM º«f,»æ«æ G ,(6),(CG)22,(á«fÉ ùfe G ( dg لƒم äé SGQO.ÉHOCÉe á aéfi ÜÉق dg ƒëf áeôµÿg áµe QƒeC G AÉ«dhCGh Úªل ŸG äégéœg (1991) ÒÑéY ójgr,»kqéلهg á eél,á«hîdg á«لc á«dƒm à ùÿgقلá. ägò àÿg ÑH É àbóyh SQGóŸG ÊóÑdG ,(8)8,ô b º«ل àdg.(1999) ÉjOÉf,QhöùdG Ñbل Ée áµلªÿg» SQóŸG dg لƒم :äé SGQO.᫪ TÉ dg á«foqc G ,(2)26,á«fOQC G á eé G.ájƒHÎdG لá.ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf OQC G ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e äégéœg.(2003) ójõj,»wqƒ ùdg ûeo ق, á eél,(1) ùلéÿg jôhgل,,áaô ŸG ÉY áل ùل S.á«Hô dg á«hîdg ájƒ ل ùdg.(2009) ójõj,»wqƒ ùdg.(362).iéø üdg,âjƒµdg,ügob Gh ƒæødgh áaéقãلd»æwƒdg äégéœgh,âjƒµdg ádhóh á SƒàŸG á SQóŸG ÊóÑdG ÜÉق dg á SQÉ.(2006) Yل«,ÜÉ ûdg.45-17,(80)20,ájƒhîdg áلéÿg.êóñdg ÜÉق dg ƒëf Úªل ŸG á«eƒµلهg ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÜÉق dg á SQÉ.(1992) á Tɪb,ô jƒ ûdg IQGOE G º ùb,á«hîdg á«لc,iqƒ ûæe ÒZ Òà ùlée ádé SQ. VÉjôdG áæjóe á«لgc Gh.Oƒ S ŸGلك á eél,ájƒhîdg.á eé G áñàµe :ábqé ûdg.üòµdg á«lƒdƒµ«s.(2008) ÉfóY ƒà dgم, لá.äÉgÉŒ Gh bgƒdg FÉ dgل«: SƒdG ÉØWC Gل ÖjOCÉJ.(2003) Ø üeى, ƒ ûy.65-35,16,á«hô dg ádƒø dg àdقóم á«àjƒµdg ᫪ G,á«Hô dg ádƒø dg QGO : ɪY.á VhôdG ÉØWCل á«cƒل ùdg äóµ ûÿg.(2008) SÉæjEG,áØ«لNh ø ùfi,á«y.ègéæÿg á HÉàdG ɪY ɪ Tل SQGóe ÊóÑdG ÜÉق dg ƒëf Úªل ŸG äégéœg.(2012) öuéf,âéz.43-15,(2)33,»hô dg è«لÿg ádé SQ لá.á«dhódG çƒ dg ádécƒd. jrƒàdgh öûædgh áyéñ لd áñ«àb QGO :ähòh.øjódg Yلƒم AÉ«MEG.(1992) óeém ƒhcg, Gõ dg óeéلهg QGO : ɪY. ƒhîdg ùøædg ºلY äé«sé SCG.(2006) óªfi, QƒJÎdGh óªfi,ié قdG. jrƒàdgh öûæلd 160

27 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 161 É JÉ Sɵ fgh á«fé ùfe G á «Ñ لd á«ø ùلødg SQGóŸG ƒ Øeم.(2001) ø ùm óªmcg,áæhéñd. OQC G,óHQEG ƒeòdgك, á eél,iqƒ ûæe ÒZ Òà ùlée ádé SQ.ájƒHÎdG álqo.(2010) ôªy,áfhé ünh ø ùm óªmcg, æhéñd ق»ق ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe öüy á«hîdg ô DƒŸ óbم åëh.á SQóŸG Ñbل Ée ØWل ƒ äéñل àÿ óhqeg á aéfi. É ù«f OQC G,óHQEG ƒeòdgك, á eél,øeéãdg á«hîdg ô Dƒe FGóÑdGل..öûæلd á«ÿé dg QGódG :Iõ«G,öüe.IôµÑŸG ádƒø dg LôŸG.(2008) ÒeCG,óªfi Jôe ى, iƒل S ÜÉق dgh ÜGƒãdG bgh.(2001) ÉØWC Gل, VÉjQ Yلى á«fgó«e á SGQO ÉØWCGل ûeo ق áæjóe.(6-5)ø S ÚH Ée لá ûeo ق, á eél,(1) ôµødg QGO : ɪY Ø dgل. óæy á«ùøædg äóµ ûÿg.(2007) óªfi,ºëلe ô f á Lh øe óhqeg á aéfi ÉØWC Gل VÉjQ äóµ ûe.(2008) dgل»ف óñy,»æeƒÿg.55-23,(4)9,á«ùøædgh ájƒhîdg dg لƒم لá.É «a äóeé dg äéªل ŸG :IôgÉقdG.É LÓY á«ø«ch ÉØWCÓdل á«ùøædgh á«cƒل ùdg äóµ ûÿg.(2011) ±ötcg,áلîf.» eé G ôµødg QGO ɪY áæjóe ÉØWC Gل VÉjQ äéªل e äóµ ûe.(1994) ëj»ى,iqé Lh ádƒn,äéµjqh 98-66,(3)9,äÉ SGQódGh çƒëñلd ájdƒe á eél لá.äGÒ àÿg ÑH É àbóyh ù«fƒ«dg ف.(2010) IQOÉÑŸG L ل :IôµÑŸG ádƒø dg ᫪æàd á«foqc G ÉØWC ÉHل. k GôjóL OQC G.(2) ºbQ ºل àdg áل ùل S.É«قjôaCG ɪ Thل ShC G öûلd»ª«لbe G ù«fƒ«dg ف Öàµe LCGل øe ké e ÉØWC Gل. Aggarwal, J. C. (1985(. Theory and Principles of Education. New Delhi: Vikas. Alley, R. (1990(. Student misbehaviors: which ones really trouble teacher?. Teacher Education Quarterly, 17(3(, Alyahri, A. & Goodman, R (2008(. Harsh corporal punishment of Yemeni children: occurrence, type and associations. Child Abuse & Neglect, 32(8(, Bandura, A. (1965(. In: York: Holt, Rinehart & Winston. Baron, E. B. (1992(. Discipline Strategies for Teachers. Phi Delta Kappan Foundations, Holt Rinehart & Winston: New York. Cook, A. F. (1990(. Trends of Corporal Punishment in Public School system in the United Stats. Ed. D. Dissertation, East Texas stat University: U.S.A.

28 »ÑYõdG óªfi.o,»æeƒÿg RÉMم.O, æhéñd óªmcg.o ÉØWC Gل VÉjQ äé ù SDƒe ÊóÑdG ÜÉق dg bgh Cverkovich, B. & Tnimble.(1983(. Social Psychology, First Education. Holt Rinehart & Winston: New York. Doyle, J. P. (1992(. Corporal Punishment: A Descriptive Survey of Patterns and Practices in Kansas Public School, Ed. D. Dissertation, University of Kansas: U.S.A. Gage, N. L. &. Berlinger, D. C. (1998(. Educational Psychology. Boston: Schools. International review of education. 56(4(, Jeffries, D, C. (1990(. An Analysis of Perceptions Among School Board Chairpersons, Selected School Personal and Selected Student Regarding the Use of Corporal Punishment in Tennessee s Public School. Ed. D. Dissertation, the University of Alabama: U.S.A. Jones, V. F &. Jones, L.S (1995(. Comprehensive Classroom Management. Boston: Allyn & Bacon. Han, S. (2011(. Probability of corporal punishment: lack of resources and vulnerable students. Journal of educational researcher, 104(6(, Kaplan, J. P. (1995(. Psychologists Attitudes Towards Corporal Punishment. Ph, D. Dissertation, Temple University: U.S.A. Laurence, L. L. & Yuan, Y. (2011(. Teachers Perception and Concerns on the Banning Of Corporal Punishment and Its Alternative Disciplines. Education & Urban Society, 43(2(, Mweru, M. (2010(. Why Are Kenyan Teachers Still Using Corporal Punishment Eight Years After a ban on Corporal Punishment?. Child Abuse Review; 19(4(, Orlich, D. C. (1994(. Teaching Strategies. Lexington: D. C. Heath & Co. Loo, J. (2010(. Mothers attitudes toward corporal punishment of children in Journal of Family Violence, 25(2(, Poore, A. L, (1991(. Perceptions of superintendents and elementary principals in selected school districts in Missouri with respect to corporal punishment policies, procedures and use. Ph, D. Dissertation, Saint Louis University: U.S.A. Richard, J. S. (1981(. Statistical reasoning of behavioral sciences, University of California. Allyn & Bolon: U.S.A. 162

29 لá dg لƒم á«ùøædgh ájƒhîdg 163 Skinner, B. F. (1979(. Corporal Punishment. Philadelphia: Temple University Press. Smith, J. & Polloway, E. A. & West, G. K. (1979(. Exceptional Children. Boston: Whitehurst, J. C. & Vasta, R. (1977(. Child Behavior. Co.

30

untitled

untitled AÉ üme Gh ájoé üàbe G çƒëñdg IôFGO ɪY áæ S,112 ójèdg õeôdg, hq, 1161 Ü. U (968) 24777714 ùcéa,(968) 24777113 : ƒø«j http://www.cbo.gov.om:êhîμde G bƒÿg ERSD@cbo.gov.om :ÊhÎμdE G ójèdg äéjƒàëÿg áëø üdg

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

(1104) Oó dg ᫪ SôdG Iójô G e 2015/25 º``bQ, 96/

(1104) Oó dg ᫪ SôdG Iójô G e 2015/25 º``bQ, 96/ e 2015/25 º``bQ, 96/101 2014 20 1 2015 18-5- äé```jƒàëÿg á``````ëø üdg IOÉ`````ŸG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 8 21 25 27 38 41 45 45 46 46 47 49 50 51 51 51 51 55

Chi tiết hơn

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / /

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / / º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg 2016 3 1437 22 ºbQ 5 6 8 18 44 49 2015/50 2015/51 2016/1 2020 2016 2016/2 2016 2016/3 ºbQ 2015/12/22 2015/327 53 2015/12/23 2015/3 54

Chi tiết hơn

Ansulin copy

Ansulin copy كل ما تحتاج معرفته عن السكري وحقنة ا نسولين AÉ`````ª üdg Oó`` dgh iô`µ ùلd IÉ```` SGƒŸG õcôe Mowasat Diabetes & Medical Center 1826666 Ext. 2120/2123 New Mowasat Hospital @NMOWASAT :Öéj Údƒ ùfc G øe ÚYƒf

Chi tiết hơn

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D

KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY D KINH TẾ XÃ HỘI ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM APPLYING SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND IN TECHNICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

الريــــاضة كرة القدم.indd

الريــــاضة كرة القدم.indd ÜÉÑ û d ø ù G IõFÉL á«féãdg áyƒªéª d á«véjôdg äéwé ûædg Ωó dg Iôc á«féãdg áyƒªéª d á«véjôdg äéwé ûædg 3 Ωó dg Iôc - á«yéª G ÜÉ` `dc G Ëó J SQÉÁ àm É fé JEG øe óh á«sé SCG ägqé e Y Ωó dg Iôc áñ d óªà J

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: / Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp This paper is available online at ht JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0212 Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp. 223-228 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc:

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015) 31-40 Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc: Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang Lê Quân * Đại học

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc)

(Microsoft Word - 8. Nguy?n Th? Phuong Hoa T\320_chu?n.doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, Số 1 (2016) 58-65 PISA và một quan niệm mới về đánh giá trong giáo dục Nguyễn Thị Phương Hoa*, Lê Diễm Phúc, Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại

Chi tiết hơn

الريــــاضة كرة القدم.indd

الريــــاضة كرة القدم.indd ÜÉÑ û d ø ù G IõFÉL á«féãdg áyƒªéª d á«véjôdg äéwé ûædg كرة القدم النشاطات الرياضية للمجموعة الثانية الا لعاب الجماعية - كرة القدم تقديم àm É fé JEG øe óh á«sé SCG ägqé e Y Ωó dg Iôc áñ d óªà J É JGQÉ

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! "# $ %&' & % %& & % Q ", PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! # $ %&' & % %& & % Q , PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $ &! 0!,-,,!"# $%&'&% %&&% Q ",PQRY`< #RHIST QI3UV[UVWY 3?N%%PQRJK$!", #$ % &0%0&0,(,,& $ (* %IV & J*,-I %&', &,!&,3: " V ( &' 5 P ",PQR$Y Y$P_,,:3 `N`` XJKM \UVWQR$:E$ >?6Y6(\UYVW` P_ ` 0([G QR,,: :U?,`

Chi tiết hơn

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWARE IN IMPROVING STUDENTS READING SKILL 1 / Arjunan Perumal 1 1 Johor Malaysia / Kota Masai Secondary School / Email: arjuna_shal8@yahoocom Abstract In today s world of constant

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E

ISSN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF E ISSN: 1859-3100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ KHOA HỌC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tập 15, Số 4 (2018): 179-191 HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION SCIENCE Vol.

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp This paper is available online at JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Science in Mathematics, 2014, Vol. 59, No. 2A, pp. 228-232 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG HÌNH HỌC VÀO THỰC

Chi tiết hơn

EAMCET MATHEMATICS DOWNLOAD

EAMCET MATHEMATICS DOWNLOAD EMCET MATHEMATICS TRIGONOMETRY UPTO TRANSFORMATIONS 1. α + β = and β + γ = α then tanα is 1) tan β + tan γ) ) tan β + tan γ 3) tan β + tan γ ) tan β + tan γ 1 1. cos x + cos y =, sin x + -sin y = then

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 18.Tu

Microsoft Word - 18.Tu ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐA TAM TỈNH LÂM ĐỒNG (ASSESSING SOIL EROSION IN DA TAM WATERSHED, LAM DONG PROVINCE USING GIS TECHNIQUE) Lê Hoàng Tú (1), Nguyễn Duy Liêm

Chi tiết hơn

Microsoft Word

Microsoft Word (DSW 21) ASSIGNMENT - 1, MAY - 2015. Paper I : WORKING WITH FAMILIES 1) Explain the family social work in the recent past. Fv È Ã PAÃÈ ((Ä] PÞ (u( ² ßÔ ß ( ÔÈ ( ÉÈ a (È ((2 2) Classify families and state

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD ÅJü Á öàé Å ƒûªç a : b = c : d Å- ûë a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple ÖØ o-ߪ E Åçö«Ω.- a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple Öçõ a E Á ü öà æü - E, b E CyBߪ æü - E, c E ûª%bߪ æü - E, d E îªûª Ωn æü E Åçö«Ω.- a, b, c,

Chi tiết hơn

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU

ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGU ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH APPLICATION OF INTERNET OF THINGS TO SMARTHOME NGUYỄN VĂN THẮNG (1), PHẠM TRUNG MINH (1), NGUYỄN CẢNH TOÀN (2), NGUYỄN TRỌNG ĐỨC (1) (1) Khoa Công

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

BIA CHINH PHAN C.cdr

BIA CHINH PHAN C.cdr ISSN 1859-2333 Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô Can Tho University Journal of Science Tập 48c (2017) Volume 48c (2017) Tạp chí khoa học Can Tho University Journal of Science Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn

Chi tiết hơn

T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H I Ê N CỨU C Á C NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC T Ậ P CỦA SINH VIÊN KHOA KỸ

T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H I Ê N CỨU C Á C NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC T Ậ P CỦA SINH VIÊN KHOA KỸ T Ạ P CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 31, THÁNG 9 NĂM 2018 NG H I Ê N CỨU C Á C NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC T Ậ P CỦA SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT V À CÔNG NG H Ệ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Phan

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si Bài 3 Dòng chảy iê âm của hí hi vận ốc dòng ăng liên ục(dòng chảy Pan-ơ Mai-ơ) Ở bài này, a ẽ xem xé dạng đơn giản nhấ của dòng chảy iê âm của hí dòng chảy ịnh iến đề Khi đó các phần ử chấ lỏng chyển động

Chi tiết hơn

VIỆN KHOA HỌC

VIỆN KHOA HỌC CÁC CHỈ SỐ SINH HỌC QUẦN ĐÀN CÁ KÈO ĐỎ (Trypauchen vagina) Ở SÓC TRĂNG ĐINH MINH QUANG, NGUYỄN MINH THÀNH Trường Đại học Cần Thơ Cá kèo đỏ Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801) là một loại cá bùn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

Advanced Study Academy Admissions and Dismissal Policies and Procedures Đã chỉnh sửa Tháng 10, 2016 Nhiệm vụ học tập của chương trình Học Cao Học (Adv

Advanced Study Academy Admissions and Dismissal Policies and Procedures Đã chỉnh sửa Tháng 10, 2016 Nhiệm vụ học tập của chương trình Học Cao Học (Adv Advanced Study Academy Admissions and Dismissal Policies and Procedures Đã chỉnh sửa Tháng 10, 2016 Nhiệm vụ học tập của chương trình Học Cao Học (Advanced Study Academies (ASA)): Chương trình Học Cao

Chi tiết hơn

Numerat619.pmd

Numerat619.pmd ñåð³ÿ ô³çè íà «ßäðà, àñòèíêè, ïîëÿ», âèï. 1 /23/ Ïîëó åíèå öèíêà âûñîêîé èñòîòû ñî åòàíèåì... 95 669. 54..,..,.. -,,, 6118,.,,. 1. 12 24... limb. -.. - 4N, 6N (85...9) %. :,,, -,, -,. -. :,, -,.. [1 5]..,

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 12-KTXH-LE NGUYEN DOAN KHOI(94-102)

Microsoft Word - 12-KTXH-LE NGUYEN DOAN KHOI(94-102) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Lê Nguyễn Đoan Khôi 1 và Đỗ Hữu Nghị 2 1 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ 2 Trường Cao đẳng Kinh

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn