Tả bữa tiệc sinh nhật

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Tả bữa tiệc sinh nhật"

Bản ghi

1 Tả bữa tiệc sinh nhật Author : vanmau T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 1 Ch? nh?t tu?n tr??c là sinh nh?t cu Bin nhà em. Ba m??ã t? ch?c m?t b?a ti?c sinh nh?t nho nh? nh?ng?m áp dành cho em. B?a ti?c?y th?c s? r?t?áng nh? v?i Bin,?ánh d?u em b??c sang m?t tu?i m?i, nh?n thêm nhi?u l?i chúc t?t lành cho m?t tu?i m?i. T?i ch? nh?t hôm?ó, m? em?ã t? làm bánh gato hình con heo, vì em tu?i heo. Chi?c bánh???c trang trí r?t??p m?t b?i bàn tay khéo léo c?a m?.? trên chi?c bánh m? trang trí qu? kiwi và vi?t ch? Chúc bin c?a m? Snvv. Bin r?t thích thú chi?c bánh mà m??ã làm t?ng mình. Bin n?m nay?ã b??c sang l?p 2, nh?ng em?ã l?n r?i và r?t khôn n?a. Em t? ý th?c???c b?a ti?c sinh nh?t ý ngh?a này cho chính Tài mình. liệu chia sẻ tại

2 B?a ti?c hôm?ó có r?t nhi?u hoa qu?, bánh k?o và ph?n quà c?a m?i ng??i dành cho Bin. Hôm?ó có ông bà n?i, cô dì chú bác, hàng xóm và các b?n c?a Bin. Ai c?ng t??i c??i h?n h? ng?i vào ch? c?a mình và l?n l??t hát bài Chúc m?ng sinh nh?t t?ng cho Bin. Em hí h?ng c??i r?t t??i và không ng?ng v? tay. Màn th?i n?n và c?t bánh sinh nh?t là thú v? và ý ngh?a nh?t t?i hôm?ó. Bin chu mi?ng và th?i phù phù t?t cây nên?ang cháy. Sau?ó em c?m dao c?t bánh chia cho m?i ng??i. Bà n?i?ã n?ng Bin m?t b??? th? thao màu vàng và chúc Bin tr? thành m?t c?u th??á bóng gi?i. B?n c?a Bin mang??n nhi?u quà, nào là h?p bút, siêu nhân, xe Món quà nào Bin c?ng thích và ôm h?t v? mình. Hôm?ó bánh ng?t và hoa qu? r?t nhi?u, m?i ng??i v?a?n v?a nói chuy?n vui v? v?i nhau. Riêng ba m? thì có món quà??c bi?t dành cho Bin.?ó chính là chi?c xe??p?? Bin có th??i h?c m?i ngày. Bin ôm ch?m l?y ba m? và c?m?n r?i rít. Nh?ng ti?ng c??i?ùa, hát hò reo vang c?a m?i ng??i khi?n cho không khí c?a bu?i sinh nh?t thêm?m áp và vui t??i h?n. Bin?ã b??c sang tu?i m?i trong vòng tay và l?i chúc c?a nhi?u ng??i. Bin?ã h?a v?i m?i ng??i s? ch?m ch? h?c hành, tr? thành conn ngoan trò gi?i. B?a ti?c sinh nh?t hôm?ó làm em nh? mãi. Em hi v?ng Bin s? hay?n chóng l?n, h?c hành gi?i giang h?n n?a. T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 2 Em tên là H?ng Nhung, n?m nay 11 tu?i. Ngày 20 tháng 4 v?a qua, ba m??ã t? ch?c sinh nh?t cho em th?t vui và ý ngh?a. Tr??c?ó vài hôm, trong b?a c?m t?i, m? ân c?n b?o: S?p??n sinh nh?t H?ng Nhung r?i??y! N?m nay, con gái thích m? t?ng quà gì nào? Em?ang b?n l?n ch?a bi?t tr? l?i ra sao thì ba nói: L?n này, ba s? dành cho con m?t b?t ng?! M?t món quà không n?m trong t??ng t??ng c?a con. Su?t b?a c?m, em b?n kho?n suy?oán nh?ng?ành ch?u. Thôi, con hãy vui lòng ch? nhé! Ba vu?t tóc em r?i c??i. Ti?ng c??i c?a ba m?i s?ng khoái và?m áp làm sao!?i?u thú v? n?a là sinh nh?t c?a em n?m nay l?i?úng vào ngày ngh?. Em?ã trao thi?p m?i t?n tay m?y b?n thân trong l?p. Ch?c th? nào các b?n?y c?ng t?i chia vui v?i em. Sáng ch? nh?t, m? d?y r?t s?m,?? d?n d?p nhà c?a. Em và bé Khoa c?ng làm giúp m?. Hai ch? em lau bàn gh? và n?n nhà th?t s?ch. M?i vi?c xong xuôi, ba ch? m??i ch?. Em nghe th?y m? nói v?i ba Tài liệu chia sẻ tại r?ng: "Chúng ta s? mua t?ng con gái m?t bó h?ng anh nhé!".

3 Lát sau, ba m? v?. Em h?n h??ón t? tay m? m?t bó h?ng nhung t??i th?m. M? b?o: Con hãy t? c?m hoa?? xem con gái m? có khéo tay không nào! Nh? m? h??ng d?n, em c?ng c?m???c m?t bình hoa xinh x?n r?i?em??t vào gi?a chi?c bàn dài ph? kh?n màu xanh lá cây, s?c?? hoa h?ng n?i b?t gi?a n?n kh?n xanh, trông th?t??p! Trên bàn, m??ã bày m?y??a trái cây, bánh k?o,... cùng m?t chi?c bánh kem có c?m 11 ng?n n?n nh? xíu?? màu. Dòng ch?: "Chúc m?ng sinh nh?t H?ng Nhung" nhìn th?t thích m?t. M? gi?c em ch?i tóc và thay qu?n áo m?i. Ngoài c?a ch?t có ti?ng nói c??i r?n rã. H??ng, Oanh, Quyên, Tú và??c ùa vào, tíu tít chúc m?ng và t?ng em nh?ng món quà nho nh? nh?ng th?t ng? ngh?nh, d? th??ng: cu?n s? tay, chi?c n? cài tóc, h?p bút chì màu,... B?n nào c?ng xi?t tay em th?t ch?t làm em c?m??ng không nói nên l?i. Bu?i sinh nh?t di?n ra th?t là vui. Em th?i t?t n?n trong ti?ng v? tay và ti?ng hát chúc m?ng sinh nh?t. Ba, m? chúc em ch?m ngoan, h?c gi?i,???c m?i ng??i yêu m?n. M?t c?m xúc kì l?, khó t? ch?t làm em r?ng r?ng. Em mu?n ôm ch?t ba m?, bé Khoa và các b?n vào lòng?? san s? ni?m h?nh phúc. Ba trao cho em gói quà mà ba nói là??c bi?t r?i b?o em m? ra xem. M?t chi?c??ng h? báo th?c có hình chú gà tr?ng v?i chi?c mào?? chót và chi?c c? v??n cao ng?o ngh?. M?i ng??i cùng? lên thích thú. Nhìn th?y nó là em mê ngay. T? nay, chi?c??ng h? báo th?c này s? tr? thành ng??i b?n g?n bó v?i em, nh?c nh? em?i h?c?úng gi?. Em c?m?n ba. Ba m? nhìn em v?i ánh m?t??ng viên??y tình th??ng m?n! Em t? nh? r?ng mình?ã l?n, ph?i c? g?ng h?n n?a?? x?ng?áng v?i nh?ng gì t?t??p nh?t mà ba m?, th?y cô và các b?n?ã dành cho mình. Sinh nh?t v?a r?i s? tr? thành m?t k? ni?m khó quên trong tu?i h?c trò c?a em. T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 3 Ch?c h?n các b?n ai c?ng?ã t?ng tham gia m?t ho?c nhi?u b?a ti?c sinh nh?t c?a b?n ho?c ng??i thân. Vào th? b?y tu?n tr??c em c?ng?ã tham gia m?t b?a ti?c sinh nh?t c?a b?n cùng l?p. B?a ti?c r?t vui và?ã?? l?i trong em và các b?n nhi?u k? ni?m sâu s?c. B?n?y tên là H??ng, tr??c hôm sinh nh?t b?n có??a cho m?i b?n trong l?p m?t cái thi?p sinh nh?t trong?ó có ghi rõ th?i gian,??a?i?m di?n ra bu?i ti?c. Các b?n trong l?p ai c?ng háo h?c ch??ón. Sau khi bu?i h?c ngày th? Sáu k?t thúc, chúng em?ã th?ng nh?t th?i gian?? cùng nhau??n nhà b?n H??ng. Riêng em, bu?i t?i hôm?ó em?ã nh? m???a?i và mua m?t món quà?ng ý nh?t?? làm quà t?ng cho b?n. Bu?i sáng th? b?y, các b?n trong l?p t?p trung t?i??a?i?m?ã th?ng nh?t và xu?t phát??n nhà H??ng, khi??n n?i?ã có r?t nhi?u b?n??ó, trong?ó có m?t s? là b?n thân c?a H??ng và các b?n tuy không h?c cùng l?p nh?ng? g?n nhà??n s?m giúp H??ng chu?n b??? cho bu?i ti?c. B?n thì r?a c?c chén, b?n thì r?a hoa qu?, m?i b?n m?t vi?c. Tài liệu Nhìn chia th?y sẻ các tại b?n trong l?p??n, H??ng v?i ch?y ra?ón các b?n vào nhà. Khi m?i ng??i?ã?ông??, m?i th??ã???c chu?n b? xong, bu?i ti?c sinh nh?t chính th?c b?t??u. Các b?n cùng ng?i quây qu?n

4 thành m?t vòng tròn, bánh ga tô v?i m??i ng?n n?n sáng lung linh t??ng tr?ng cho m??i tu?i?ã s?n sàng. Trên bánh có ghi dòng ch? Chúc m?ng sinh nh?t H??ng tròn m??i tu?i. M?i ng??i cùng hát vang bài hát Chúc m?ng sinh nh?t nh? l?i chúc m?ng g?i??n H??ng. Sau?ó H??ng??c, th?i n?n và c?t bánh. Các b?n mang nh?ng món quà c?a mình??n t?ng H??ng, H??ng c?m?n r?i rít, kh?i ph?i nói H??ng vui??n nh? th? nào? Chi?c bánh ga tô???c c?t ra chia thành nh?ng ph?n nh? cho m?i b?n. Các b?n v?a?n, v?a?ùa ngh?ch r?t vui v?, th?nh tho?ng còn có b?n qu?t bánh ga tô lên m?t b?n khác. Ngoài ra, còn có r?t nhi?u bánh k?o và trái cây. Chúng em còn t? ch?c v?n ngh? và m?t s? trò ch?i nh??? cho không khí thêm sôi??ng. M?i ng??i ai c?ng h??ng?ng và tham gia r?t nhi?t tình.??n chi?u b?a ti?c k?t thúc, m?i ng??i cùng nhau d?n d?p giúp H??ng và ra v?. Vì còn khá nhi?u bánh k?o nên m? H??ng?ã g?i ph?n cho m?i b?n m?t ít mang v?. B?a ti?c sinh nh?t k?t thúc, ai c?ng r?t m?t m?i, tuy v?y nh?ng ai c?ng vui vì?ã có m?t kho?ng th?i gian r?t ý ngh?a bên b?n bè. M?i ng??i s? có nh?ng?n t??ng riêng v? b?a ti?c, riêng em thì th?y th?t tuy?t vì?ây là c? h?i?? các b?n trong l?p g?n nhau h?n. T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 4 Sinh nh?t chính là d?p tôi tr? thành nhân v?t chính trong bu?i t?i sinh nh?t c?a mình, và háo h?c nh?m m?t l?i,??c ao và ch??????c th?i n?n. Bu?i sinh nh?t tròn 11 tu?i, bao nhiêu b?n bè t?i tham d? và chúc tôi sinh nh?t thêm tu?i m?i và vui v? Gia?ình tôi có ba ch? em, tôi là con th? hai nên c?ng???c b? m? chi?u chu?ng. Ch? Lan là ch? c? thì luôn là ng??i v?t v? nh?t và hay b? cha m? sai v?t nhi?u nh?t.hôm sinh nh?t tôi, c?n phòng???c trang trí bao nhiêu ruy b?ng, bong bóng?? màu s?c M? có nhi?m v? làm?? các lo?i bánh trái và c?t t?a hoa qu?. Tôi???c nh?n nhi?m v???c bi?t, vi?t thi?p sinh nh?t và?n m?c th?t??p cùng v?i b? tôi, chào?ón các b?n t?i. Bình hoa h?ng???c??t lên bàn v?i nhi?u màu s?c r?c r?, màu??, vàng, h?ng, có c? hoa h?ng t? mu?i mà tôi thích. Bu?i t?i sinh nh?t mong ch? c?ng?ã??n, b?n bè xúm xít ng?i quanh tôi, không khí tr? nên?n ào náo nhi?t.??t nhiên,?èn?i?n t? lúc nào, t?t ph?t m?t cái. B?t d?u xung quanh tôi, không ai b?o ai, hát lên bài chúc m?ng sinh nh?t. Cha và m? c?m trên tay bánh sinh nh?t v?i nh?ng ng?n n?n lung linh,?i t?i g?n tôi. Th? là tôi há h?c m?m?i t? b?t ng? này t?i b?t ng? khác. Chi?c bánh sinh nh?t có 3 t?ng, xung quanh???c trang trí b?i nh?ng bông hoa b?ng kem. T?ng trên cùng có hình m?t chú heo màu h?ng và m?t dòng ch? th?t??p happy birthday Nh?t Linh R?i tôi r?ng r?ng, còn b?n bè tôi thì xung quanh hét lên, th?i nên?i. Tôi nh?m m?t l?i,??c nh?ng gì tôi?p? b?y lâu r?i th?i n?n, t?t c? v? tay??ng lo?t và l?n l??t hát chúc m?ng.trong su?t bu?i sinh nh?t ai c?ng hát t?ng tôi, r?i bày ra?? trò ch?i?? cùng nhau pha trò. C? th? t?n??n mu?n bu?i sinh nh?t m?i tan. Các b?n v? h?t, tôi và m? cùng ch? gái d?n d?p m?i th?. M? xoa??u tôi b?o, con gái hôm nay thêm m?t tu?i có khác, ch? li?c m?t sang nhìn r?i h?i l?i th? còn con thì sao h? m? r?i t?m t?m c??i. Bu?i t?i sinh nh?t khi?n tôi c?m th?y h?nh phúc h?n bao gi? h?t. Nh? l?i nh?ng kho?nh kh?c b?n bè hát, nh?ng l??i chúc t?t??p, nh?ng món quà ý ngh?a, tôi l?i m?m c??i m?t mình.?ây là sinh nh?t??c bi?t nh?t, n?n và hoa lung linh,khuôn m?t m?i ng??i h? h?i xu?t hi?n ra trong tâm trí c?a tôi, tôi?ã tr? Tài liệu chia sẻ tại thành m?t cô bé l?p 6, tinh ngh?ch nh?ng c?ng??y??c m?.

5 T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 5 Nhân d?p sinh nh?t l?n th? th? 10 c?a em, b? m? em?ã t? ch?c m?t bu?i sinh nh?t cho em. Bu?i sinh nh?t c?a em có s? góp m?t c?a r?t nhi?u b?n trong l?p em và c? nh?ng b?n hàng xóm? ngay trong xóm em n?a. Không ch? có b?n bè, bu?i sinh nh?t c?a em càng tr? nên có ý ngh?a h?n khi còn có c? ông bà, b? m? và c? anh ch? em c?a em. Bu?i sinh nh?t c?a em???c t? ch?c vào hôm th? b?y tu?n tr??c,?ó s? mãi là m?t bu?i ti?c th?t??p và mang l?i r?t nhi?u nh?ng k? ni?m??p trong em. N?m nay, sinh nh?t c?a em vào t?i th? n?m, nh?ng do các b?n và em??u ph?i?i h?c và làm bài t?p v? nhà, nên b? m? em quy?t??nh s? lùi xu?ng 2 ngày, t?c là vào bu?i t?i th? 7 trong tu?n?ó. Và do là n?m nay em m?i b??c chân vào l?p 6, nên em?ã quen???c v?i r?t nhi?u b?n m?i, nên trong bu?i ti?c sinh nh?t c?a em ngoài nh?ng b?n h?c cùng l?p còn có c? nh?ng b?n?ã h?c ti?u h?c cùng v?i em n?a. C?ng chính b?i do em quen???c v?i r?t nhi?u b?n m?i nên n?m nay, b? m? em quy?t??nh t? ch?c sinh nh?t cho em to h?n nh?ng n?m tr??c?ó. Ngay t? nh?ng ngày tr??c khi t? ch?c sinh nh?t, em?ã cùng m? t? tay?i mua gi?y màu và hoa khô v? t? làm thi?p m?i các b?n??n d? sinh nh?t c?a em và còn c? các b?n trong xóm c?a em n?a. Tuy không???c??p b?ng nh?ng t?m thi?p???c mua? ngoài hàng, nh?ng?ó l?i là nh?ng t?m thi?p do chính tay em làm nên nh?ng t?m thi?p?y càng tr? nên có ý ngh?a h?n r?t nhi?u.?ó là bu?i sáng th? b?y, hôm?ó em???c ngh? h?c nên em và m??ã?i ch? t? s?m?? chu?n b? cho b?a ti?c sinh nh?t c?a em. Nào là bánh k?o,hoa qu?, n??c ng?t và còn c? bánh kem n?a.??n bu?i chi?u, khi b? em?i làm v?, b? em?ã chu?n b? c? m?t l?ng hoa h?ng?? màu s?c, trông th?t là r?c r?. Trong thi?p, em m?i các b?n??n lúc 7 gi? t?i, nh?ng t? 5 chi?u, r?t nhi?u các b?n?ã??n s?m?? chu?n b? cùng em. B?n thì r?a c?c chén, b?n thì bày bánh k?o, b?n thì th?i bóng bay?? có th? trang trí cho th?t??p.??n?úng 7 gi?, em?ã ch?i??u g?n gàng và m?c chi?c váy h?ng mà m??ã mua t?ng cho em. Chi?c bánh kem?ã???c b? em mang v? và?ã c?m s?n n?n ch? c?n??i em ra châm n?n là???c. Nhà em hôm?y?ông vui và nó nhi?t l?m, r?t?ông các b?n trong xóm, nh?ng b?n bè trên l?p, t?t c? m?i ng??i??u??n??y??. M?i ng??i cùng hát vang bài hát chúc m?ng sinh nh?t. Em ch?p tay??c và th?i n?n, m?i ng??i cùng v? tay th?t to và g?i??n em nh?ng món quà sinh nh?t cùng nh?ng l?i chúc th?t ý ngh?a. Sau khi th?i n?n xong là??n ph?n c?t bánh sinh nh?t, các b?n cùng em hát hò, cùng ch?i trò ch?i và cùng nhau trò chuy?n. M?t vài b?n tinh ngh?ch còn còn qu?t bánh ga tô lên m?t nhau n?a. Hôm?y ai c?ng có m?t tràng c??i s?ng khoái.??n t?m 9 gi?, các b?n?ã b?t??u ra v?, sau khi em d?n d?p?? xong thì em cùng v?i em trai cùng nhau m? quà, bao nhiêu là món quà d? th??ng mà các b?n?ã t?ng em.?ây là m?t trong nh?ng bu?i sinh nh?t??y ý ngh? c?a em, bu?i sinh nh?t nh? giúp chúng em g?n bó và yêu th??ng nhau nhi?u h?n tr??c. Sau này, khi xa tr??ng, xã các b?n, em s? không bao gi? quên nh?ng k? ni?m?áng nh? này. T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 6 Ch?c h?n các b?n ai c?ng?ã t?ng tham gia m?t ho?c nhi?u b?a ti?c sinh nh?t c?a b?n ho?c ng??i thân. Vào th? B?y tu?n tr??c em c?ng?ã tham gia m?t b?a ti?c sinh nh?t c?a b?n cùng l?p. B?a ti?c r?t Tài liệu chia sẻ tại vui và?ã?? l?i trong em và các b?n nhi?u k? ni?m sâu s?c.

6 Powered by TCPDF ( B?n?y tên là Lan, tr??c hôm sinh nh?t b?n có??a cho m?i b?n trong l?p m?t cái thi?p sinh nh?t trong?ó có ghi rõ th?i gian,??a?i?m di?n ra bu?i ti?c. Các b?n trong l?p ai c?ng háo h?c ch??ón. Sau khi bu?i h?c ngày th? Sáu k?t thúc, chúng em?ã th?ng nh?t th?i gian?? cùng nhau??n nhà b?n Lan. Riêng em, bu?i t?i hôm?ó em?ã nh? m???a?i và mua m?t món quà?ng ý nh?t?? làm quà t?ng cho b?n. Bu?i sáng th? B?y, các b?n trong l?p t?p trung t?i??a?i?m?ã th?ng nh?t và xu?t phát??n nhà Lan, khi??n n?i?ã có r?t nhi?u b?n??ó, trong?ó có m?t s? là b?n thân c?a Lan và các b?n tuy không h?c cùng l?p nh?ng? g?n nhà??n s?m giúp Lan chu?n b??? cho bu?i ti?c. B?n thì r?a c?c chén, b?n thì r?a hoa qu?, m?i b?n m?t vi?c. Nhìn th?y các b?n trong l?p??n, Lan v?i ch?y ra?ón các b?n vào nhà. Khi m?i ng??i?ã?ông??, m?i th??ã???c chu?n b? xong, bu?i ti?c sinh nh?t chính th?c b?t??u. Các b?n cùng ng?i quây qu?n thành m?t vòng tròn, bánh ga tô v?i m??i ng?n n?n sáng lung linh t??ng tr?ng cho m??i tu?i?ã s?n sàng. Trên bánh có ghi dòng ch? "Chúc m?ng sinh nh?t Lan tròn M??i tu?i". M?i ng??i cùng hát vang bài hát "Chúc m?ng sinh nh?t" nh? l?i chúc m?ng g?i??n Lan. Sau?ó Lan??c, th?i n?n và c?t bánh. Các b?n mang nh?ng món quà c?a mình??n t?ng Lan, Lan c?m?n r?i rít, kh?i ph?i nói Lan vui??n nh? th? nào? Chi?c bánh ga tô???c c?t ra chia thành nh?ng ph?n nh? cho m?i b?n. Các b?n v?a?n, v?a?ùa ngh?ch r?t vui v?, th?nh tho?ng còn có b?n qu?t bánh ga tô lên m?t b?n khác. Ngoài ra, còn có r?t nhi?u bánh k?o và trái cây. Chúng em còn t? ch?c v?n ngh? và m?t s? trò ch?i nh??? cho không khí thêm sôi??ng. M?i ng??i ai c?ng h??ng?ng và tham gia r?t nhi?t tình.??n chi?u b?a ti?c k?t thúc, m?i ng??i cùng nhau d?n d?p giúp Lan và ra v?. Vì còn khá nhi?u bánh k?o nên m? Lan?ã g?i ph?n cho m?i b?n m?t ít mang v?. B?a ti?c sinh nh?t k?t thúc, ai c?ng r?t m?t m?i, tuy v?y nh?ng ai c?ng vui vì?ã có m?t kho?ng th?i gian r?t ý ngh?a bên b?n bè. M?i ng??i s? có nh?ng?n t??ng riêng v? b?a ti?c, riêng em thì th?y th?t tuy?t vì?ây là c? h?i?? các b?n trong l?p g?n nhau h?n. Tài liệu chia sẻ tại