Tả bữa tiệc sinh nhật

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Tả bữa tiệc sinh nhật"

Bản ghi

1 Tả bữa tiệc sinh nhật Author : vanmau T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 1 Ch? nh?t tu?n tr??c là sinh nh?t cu Bin nhà em. Ba m??ã t? ch?c m?t b?a ti?c sinh nh?t nho nh? nh?ng?m áp dành cho em. B?a ti?c?y th?c s? r?t?áng nh? v?i Bin,?ánh d?u em b??c sang m?t tu?i m?i, nh?n thêm nhi?u l?i chúc t?t lành cho m?t tu?i m?i. T?i ch? nh?t hôm?ó, m? em?ã t? làm bánh gato hình con heo, vì em tu?i heo. Chi?c bánh???c trang trí r?t??p m?t b?i bàn tay khéo léo c?a m?.? trên chi?c bánh m? trang trí qu? kiwi và vi?t ch? Chúc bin c?a m? Snvv. Bin r?t thích thú chi?c bánh mà m??ã làm t?ng mình. Bin n?m nay?ã b??c sang l?p 2, nh?ng em?ã l?n r?i và r?t khôn n?a. Em t? ý th?c???c b?a ti?c sinh nh?t ý ngh?a này cho chính Tài mình. liệu chia sẻ tại

2 B?a ti?c hôm?ó có r?t nhi?u hoa qu?, bánh k?o và ph?n quà c?a m?i ng??i dành cho Bin. Hôm?ó có ông bà n?i, cô dì chú bác, hàng xóm và các b?n c?a Bin. Ai c?ng t??i c??i h?n h? ng?i vào ch? c?a mình và l?n l??t hát bài Chúc m?ng sinh nh?t t?ng cho Bin. Em hí h?ng c??i r?t t??i và không ng?ng v? tay. Màn th?i n?n và c?t bánh sinh nh?t là thú v? và ý ngh?a nh?t t?i hôm?ó. Bin chu mi?ng và th?i phù phù t?t cây nên?ang cháy. Sau?ó em c?m dao c?t bánh chia cho m?i ng??i. Bà n?i?ã n?ng Bin m?t b??? th? thao màu vàng và chúc Bin tr? thành m?t c?u th??á bóng gi?i. B?n c?a Bin mang??n nhi?u quà, nào là h?p bút, siêu nhân, xe Món quà nào Bin c?ng thích và ôm h?t v? mình. Hôm?ó bánh ng?t và hoa qu? r?t nhi?u, m?i ng??i v?a?n v?a nói chuy?n vui v? v?i nhau. Riêng ba m? thì có món quà??c bi?t dành cho Bin.?ó chính là chi?c xe??p?? Bin có th??i h?c m?i ngày. Bin ôm ch?m l?y ba m? và c?m?n r?i rít. Nh?ng ti?ng c??i?ùa, hát hò reo vang c?a m?i ng??i khi?n cho không khí c?a bu?i sinh nh?t thêm?m áp và vui t??i h?n. Bin?ã b??c sang tu?i m?i trong vòng tay và l?i chúc c?a nhi?u ng??i. Bin?ã h?a v?i m?i ng??i s? ch?m ch? h?c hành, tr? thành conn ngoan trò gi?i. B?a ti?c sinh nh?t hôm?ó làm em nh? mãi. Em hi v?ng Bin s? hay?n chóng l?n, h?c hành gi?i giang h?n n?a. T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 2 Em tên là H?ng Nhung, n?m nay 11 tu?i. Ngày 20 tháng 4 v?a qua, ba m??ã t? ch?c sinh nh?t cho em th?t vui và ý ngh?a. Tr??c?ó vài hôm, trong b?a c?m t?i, m? ân c?n b?o: S?p??n sinh nh?t H?ng Nhung r?i??y! N?m nay, con gái thích m? t?ng quà gì nào? Em?ang b?n l?n ch?a bi?t tr? l?i ra sao thì ba nói: L?n này, ba s? dành cho con m?t b?t ng?! M?t món quà không n?m trong t??ng t??ng c?a con. Su?t b?a c?m, em b?n kho?n suy?oán nh?ng?ành ch?u. Thôi, con hãy vui lòng ch? nhé! Ba vu?t tóc em r?i c??i. Ti?ng c??i c?a ba m?i s?ng khoái và?m áp làm sao!?i?u thú v? n?a là sinh nh?t c?a em n?m nay l?i?úng vào ngày ngh?. Em?ã trao thi?p m?i t?n tay m?y b?n thân trong l?p. Ch?c th? nào các b?n?y c?ng t?i chia vui v?i em. Sáng ch? nh?t, m? d?y r?t s?m,?? d?n d?p nhà c?a. Em và bé Khoa c?ng làm giúp m?. Hai ch? em lau bàn gh? và n?n nhà th?t s?ch. M?i vi?c xong xuôi, ba ch? m??i ch?. Em nghe th?y m? nói v?i ba Tài liệu chia sẻ tại r?ng: "Chúng ta s? mua t?ng con gái m?t bó h?ng anh nhé!".

3 Lát sau, ba m? v?. Em h?n h??ón t? tay m? m?t bó h?ng nhung t??i th?m. M? b?o: Con hãy t? c?m hoa?? xem con gái m? có khéo tay không nào! Nh? m? h??ng d?n, em c?ng c?m???c m?t bình hoa xinh x?n r?i?em??t vào gi?a chi?c bàn dài ph? kh?n màu xanh lá cây, s?c?? hoa h?ng n?i b?t gi?a n?n kh?n xanh, trông th?t??p! Trên bàn, m??ã bày m?y??a trái cây, bánh k?o,... cùng m?t chi?c bánh kem có c?m 11 ng?n n?n nh? xíu?? màu. Dòng ch?: "Chúc m?ng sinh nh?t H?ng Nhung" nhìn th?t thích m?t. M? gi?c em ch?i tóc và thay qu?n áo m?i. Ngoài c?a ch?t có ti?ng nói c??i r?n rã. H??ng, Oanh, Quyên, Tú và??c ùa vào, tíu tít chúc m?ng và t?ng em nh?ng món quà nho nh? nh?ng th?t ng? ngh?nh, d? th??ng: cu?n s? tay, chi?c n? cài tóc, h?p bút chì màu,... B?n nào c?ng xi?t tay em th?t ch?t làm em c?m??ng không nói nên l?i. Bu?i sinh nh?t di?n ra th?t là vui. Em th?i t?t n?n trong ti?ng v? tay và ti?ng hát chúc m?ng sinh nh?t. Ba, m? chúc em ch?m ngoan, h?c gi?i,???c m?i ng??i yêu m?n. M?t c?m xúc kì l?, khó t? ch?t làm em r?ng r?ng. Em mu?n ôm ch?t ba m?, bé Khoa và các b?n vào lòng?? san s? ni?m h?nh phúc. Ba trao cho em gói quà mà ba nói là??c bi?t r?i b?o em m? ra xem. M?t chi?c??ng h? báo th?c có hình chú gà tr?ng v?i chi?c mào?? chót và chi?c c? v??n cao ng?o ngh?. M?i ng??i cùng? lên thích thú. Nhìn th?y nó là em mê ngay. T? nay, chi?c??ng h? báo th?c này s? tr? thành ng??i b?n g?n bó v?i em, nh?c nh? em?i h?c?úng gi?. Em c?m?n ba. Ba m? nhìn em v?i ánh m?t??ng viên??y tình th??ng m?n! Em t? nh? r?ng mình?ã l?n, ph?i c? g?ng h?n n?a?? x?ng?áng v?i nh?ng gì t?t??p nh?t mà ba m?, th?y cô và các b?n?ã dành cho mình. Sinh nh?t v?a r?i s? tr? thành m?t k? ni?m khó quên trong tu?i h?c trò c?a em. T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 3 Ch?c h?n các b?n ai c?ng?ã t?ng tham gia m?t ho?c nhi?u b?a ti?c sinh nh?t c?a b?n ho?c ng??i thân. Vào th? b?y tu?n tr??c em c?ng?ã tham gia m?t b?a ti?c sinh nh?t c?a b?n cùng l?p. B?a ti?c r?t vui và?ã?? l?i trong em và các b?n nhi?u k? ni?m sâu s?c. B?n?y tên là H??ng, tr??c hôm sinh nh?t b?n có??a cho m?i b?n trong l?p m?t cái thi?p sinh nh?t trong?ó có ghi rõ th?i gian,??a?i?m di?n ra bu?i ti?c. Các b?n trong l?p ai c?ng háo h?c ch??ón. Sau khi bu?i h?c ngày th? Sáu k?t thúc, chúng em?ã th?ng nh?t th?i gian?? cùng nhau??n nhà b?n H??ng. Riêng em, bu?i t?i hôm?ó em?ã nh? m???a?i và mua m?t món quà?ng ý nh?t?? làm quà t?ng cho b?n. Bu?i sáng th? b?y, các b?n trong l?p t?p trung t?i??a?i?m?ã th?ng nh?t và xu?t phát??n nhà H??ng, khi??n n?i?ã có r?t nhi?u b?n??ó, trong?ó có m?t s? là b?n thân c?a H??ng và các b?n tuy không h?c cùng l?p nh?ng? g?n nhà??n s?m giúp H??ng chu?n b??? cho bu?i ti?c. B?n thì r?a c?c chén, b?n thì r?a hoa qu?, m?i b?n m?t vi?c. Tài liệu Nhìn chia th?y sẻ các tại b?n trong l?p??n, H??ng v?i ch?y ra?ón các b?n vào nhà. Khi m?i ng??i?ã?ông??, m?i th??ã???c chu?n b? xong, bu?i ti?c sinh nh?t chính th?c b?t??u. Các b?n cùng ng?i quây qu?n

4 thành m?t vòng tròn, bánh ga tô v?i m??i ng?n n?n sáng lung linh t??ng tr?ng cho m??i tu?i?ã s?n sàng. Trên bánh có ghi dòng ch? Chúc m?ng sinh nh?t H??ng tròn m??i tu?i. M?i ng??i cùng hát vang bài hát Chúc m?ng sinh nh?t nh? l?i chúc m?ng g?i??n H??ng. Sau?ó H??ng??c, th?i n?n và c?t bánh. Các b?n mang nh?ng món quà c?a mình??n t?ng H??ng, H??ng c?m?n r?i rít, kh?i ph?i nói H??ng vui??n nh? th? nào? Chi?c bánh ga tô???c c?t ra chia thành nh?ng ph?n nh? cho m?i b?n. Các b?n v?a?n, v?a?ùa ngh?ch r?t vui v?, th?nh tho?ng còn có b?n qu?t bánh ga tô lên m?t b?n khác. Ngoài ra, còn có r?t nhi?u bánh k?o và trái cây. Chúng em còn t? ch?c v?n ngh? và m?t s? trò ch?i nh??? cho không khí thêm sôi??ng. M?i ng??i ai c?ng h??ng?ng và tham gia r?t nhi?t tình.??n chi?u b?a ti?c k?t thúc, m?i ng??i cùng nhau d?n d?p giúp H??ng và ra v?. Vì còn khá nhi?u bánh k?o nên m? H??ng?ã g?i ph?n cho m?i b?n m?t ít mang v?. B?a ti?c sinh nh?t k?t thúc, ai c?ng r?t m?t m?i, tuy v?y nh?ng ai c?ng vui vì?ã có m?t kho?ng th?i gian r?t ý ngh?a bên b?n bè. M?i ng??i s? có nh?ng?n t??ng riêng v? b?a ti?c, riêng em thì th?y th?t tuy?t vì?ây là c? h?i?? các b?n trong l?p g?n nhau h?n. T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 4 Sinh nh?t chính là d?p tôi tr? thành nhân v?t chính trong bu?i t?i sinh nh?t c?a mình, và háo h?c nh?m m?t l?i,??c ao và ch??????c th?i n?n. Bu?i sinh nh?t tròn 11 tu?i, bao nhiêu b?n bè t?i tham d? và chúc tôi sinh nh?t thêm tu?i m?i và vui v? Gia?ình tôi có ba ch? em, tôi là con th? hai nên c?ng???c b? m? chi?u chu?ng. Ch? Lan là ch? c? thì luôn là ng??i v?t v? nh?t và hay b? cha m? sai v?t nhi?u nh?t.hôm sinh nh?t tôi, c?n phòng???c trang trí bao nhiêu ruy b?ng, bong bóng?? màu s?c M? có nhi?m v? làm?? các lo?i bánh trái và c?t t?a hoa qu?. Tôi???c nh?n nhi?m v???c bi?t, vi?t thi?p sinh nh?t và?n m?c th?t??p cùng v?i b? tôi, chào?ón các b?n t?i. Bình hoa h?ng???c??t lên bàn v?i nhi?u màu s?c r?c r?, màu??, vàng, h?ng, có c? hoa h?ng t? mu?i mà tôi thích. Bu?i t?i sinh nh?t mong ch? c?ng?ã??n, b?n bè xúm xít ng?i quanh tôi, không khí tr? nên?n ào náo nhi?t.??t nhiên,?èn?i?n t? lúc nào, t?t ph?t m?t cái. B?t d?u xung quanh tôi, không ai b?o ai, hát lên bài chúc m?ng sinh nh?t. Cha và m? c?m trên tay bánh sinh nh?t v?i nh?ng ng?n n?n lung linh,?i t?i g?n tôi. Th? là tôi há h?c m?m?i t? b?t ng? này t?i b?t ng? khác. Chi?c bánh sinh nh?t có 3 t?ng, xung quanh???c trang trí b?i nh?ng bông hoa b?ng kem. T?ng trên cùng có hình m?t chú heo màu h?ng và m?t dòng ch? th?t??p happy birthday Nh?t Linh R?i tôi r?ng r?ng, còn b?n bè tôi thì xung quanh hét lên, th?i nên?i. Tôi nh?m m?t l?i,??c nh?ng gì tôi?p? b?y lâu r?i th?i n?n, t?t c? v? tay??ng lo?t và l?n l??t hát chúc m?ng.trong su?t bu?i sinh nh?t ai c?ng hát t?ng tôi, r?i bày ra?? trò ch?i?? cùng nhau pha trò. C? th? t?n??n mu?n bu?i sinh nh?t m?i tan. Các b?n v? h?t, tôi và m? cùng ch? gái d?n d?p m?i th?. M? xoa??u tôi b?o, con gái hôm nay thêm m?t tu?i có khác, ch? li?c m?t sang nhìn r?i h?i l?i th? còn con thì sao h? m? r?i t?m t?m c??i. Bu?i t?i sinh nh?t khi?n tôi c?m th?y h?nh phúc h?n bao gi? h?t. Nh? l?i nh?ng kho?nh kh?c b?n bè hát, nh?ng l??i chúc t?t??p, nh?ng món quà ý ngh?a, tôi l?i m?m c??i m?t mình.?ây là sinh nh?t??c bi?t nh?t, n?n và hoa lung linh,khuôn m?t m?i ng??i h? h?i xu?t hi?n ra trong tâm trí c?a tôi, tôi?ã tr? Tài liệu chia sẻ tại thành m?t cô bé l?p 6, tinh ngh?ch nh?ng c?ng??y??c m?.

5 T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 5 Nhân d?p sinh nh?t l?n th? th? 10 c?a em, b? m? em?ã t? ch?c m?t bu?i sinh nh?t cho em. Bu?i sinh nh?t c?a em có s? góp m?t c?a r?t nhi?u b?n trong l?p em và c? nh?ng b?n hàng xóm? ngay trong xóm em n?a. Không ch? có b?n bè, bu?i sinh nh?t c?a em càng tr? nên có ý ngh?a h?n khi còn có c? ông bà, b? m? và c? anh ch? em c?a em. Bu?i sinh nh?t c?a em???c t? ch?c vào hôm th? b?y tu?n tr??c,?ó s? mãi là m?t bu?i ti?c th?t??p và mang l?i r?t nhi?u nh?ng k? ni?m??p trong em. N?m nay, sinh nh?t c?a em vào t?i th? n?m, nh?ng do các b?n và em??u ph?i?i h?c và làm bài t?p v? nhà, nên b? m? em quy?t??nh s? lùi xu?ng 2 ngày, t?c là vào bu?i t?i th? 7 trong tu?n?ó. Và do là n?m nay em m?i b??c chân vào l?p 6, nên em?ã quen???c v?i r?t nhi?u b?n m?i, nên trong bu?i ti?c sinh nh?t c?a em ngoài nh?ng b?n h?c cùng l?p còn có c? nh?ng b?n?ã h?c ti?u h?c cùng v?i em n?a. C?ng chính b?i do em quen???c v?i r?t nhi?u b?n m?i nên n?m nay, b? m? em quy?t??nh t? ch?c sinh nh?t cho em to h?n nh?ng n?m tr??c?ó. Ngay t? nh?ng ngày tr??c khi t? ch?c sinh nh?t, em?ã cùng m? t? tay?i mua gi?y màu và hoa khô v? t? làm thi?p m?i các b?n??n d? sinh nh?t c?a em và còn c? các b?n trong xóm c?a em n?a. Tuy không???c??p b?ng nh?ng t?m thi?p???c mua? ngoài hàng, nh?ng?ó l?i là nh?ng t?m thi?p do chính tay em làm nên nh?ng t?m thi?p?y càng tr? nên có ý ngh?a h?n r?t nhi?u.?ó là bu?i sáng th? b?y, hôm?ó em???c ngh? h?c nên em và m??ã?i ch? t? s?m?? chu?n b? cho b?a ti?c sinh nh?t c?a em. Nào là bánh k?o,hoa qu?, n??c ng?t và còn c? bánh kem n?a.??n bu?i chi?u, khi b? em?i làm v?, b? em?ã chu?n b? c? m?t l?ng hoa h?ng?? màu s?c, trông th?t là r?c r?. Trong thi?p, em m?i các b?n??n lúc 7 gi? t?i, nh?ng t? 5 chi?u, r?t nhi?u các b?n?ã??n s?m?? chu?n b? cùng em. B?n thì r?a c?c chén, b?n thì bày bánh k?o, b?n thì th?i bóng bay?? có th? trang trí cho th?t??p.??n?úng 7 gi?, em?ã ch?i??u g?n gàng và m?c chi?c váy h?ng mà m??ã mua t?ng cho em. Chi?c bánh kem?ã???c b? em mang v? và?ã c?m s?n n?n ch? c?n??i em ra châm n?n là???c. Nhà em hôm?y?ông vui và nó nhi?t l?m, r?t?ông các b?n trong xóm, nh?ng b?n bè trên l?p, t?t c? m?i ng??i??u??n??y??. M?i ng??i cùng hát vang bài hát chúc m?ng sinh nh?t. Em ch?p tay??c và th?i n?n, m?i ng??i cùng v? tay th?t to và g?i??n em nh?ng món quà sinh nh?t cùng nh?ng l?i chúc th?t ý ngh?a. Sau khi th?i n?n xong là??n ph?n c?t bánh sinh nh?t, các b?n cùng em hát hò, cùng ch?i trò ch?i và cùng nhau trò chuy?n. M?t vài b?n tinh ngh?ch còn còn qu?t bánh ga tô lên m?t nhau n?a. Hôm?y ai c?ng có m?t tràng c??i s?ng khoái.??n t?m 9 gi?, các b?n?ã b?t??u ra v?, sau khi em d?n d?p?? xong thì em cùng v?i em trai cùng nhau m? quà, bao nhiêu là món quà d? th??ng mà các b?n?ã t?ng em.?ây là m?t trong nh?ng bu?i sinh nh?t??y ý ngh? c?a em, bu?i sinh nh?t nh? giúp chúng em g?n bó và yêu th??ng nhau nhi?u h?n tr??c. Sau này, khi xa tr??ng, xã các b?n, em s? không bao gi? quên nh?ng k? ni?m?áng nh? này. T? b?a ti?c sinh nh?t Bài làm 6 Ch?c h?n các b?n ai c?ng?ã t?ng tham gia m?t ho?c nhi?u b?a ti?c sinh nh?t c?a b?n ho?c ng??i thân. Vào th? B?y tu?n tr??c em c?ng?ã tham gia m?t b?a ti?c sinh nh?t c?a b?n cùng l?p. B?a ti?c r?t Tài liệu chia sẻ tại vui và?ã?? l?i trong em và các b?n nhi?u k? ni?m sâu s?c.

6 Powered by TCPDF ( B?n?y tên là Lan, tr??c hôm sinh nh?t b?n có??a cho m?i b?n trong l?p m?t cái thi?p sinh nh?t trong?ó có ghi rõ th?i gian,??a?i?m di?n ra bu?i ti?c. Các b?n trong l?p ai c?ng háo h?c ch??ón. Sau khi bu?i h?c ngày th? Sáu k?t thúc, chúng em?ã th?ng nh?t th?i gian?? cùng nhau??n nhà b?n Lan. Riêng em, bu?i t?i hôm?ó em?ã nh? m???a?i và mua m?t món quà?ng ý nh?t?? làm quà t?ng cho b?n. Bu?i sáng th? B?y, các b?n trong l?p t?p trung t?i??a?i?m?ã th?ng nh?t và xu?t phát??n nhà Lan, khi??n n?i?ã có r?t nhi?u b?n??ó, trong?ó có m?t s? là b?n thân c?a Lan và các b?n tuy không h?c cùng l?p nh?ng? g?n nhà??n s?m giúp Lan chu?n b??? cho bu?i ti?c. B?n thì r?a c?c chén, b?n thì r?a hoa qu?, m?i b?n m?t vi?c. Nhìn th?y các b?n trong l?p??n, Lan v?i ch?y ra?ón các b?n vào nhà. Khi m?i ng??i?ã?ông??, m?i th??ã???c chu?n b? xong, bu?i ti?c sinh nh?t chính th?c b?t??u. Các b?n cùng ng?i quây qu?n thành m?t vòng tròn, bánh ga tô v?i m??i ng?n n?n sáng lung linh t??ng tr?ng cho m??i tu?i?ã s?n sàng. Trên bánh có ghi dòng ch? "Chúc m?ng sinh nh?t Lan tròn M??i tu?i". M?i ng??i cùng hát vang bài hát "Chúc m?ng sinh nh?t" nh? l?i chúc m?ng g?i??n Lan. Sau?ó Lan??c, th?i n?n và c?t bánh. Các b?n mang nh?ng món quà c?a mình??n t?ng Lan, Lan c?m?n r?i rít, kh?i ph?i nói Lan vui??n nh? th? nào? Chi?c bánh ga tô???c c?t ra chia thành nh?ng ph?n nh? cho m?i b?n. Các b?n v?a?n, v?a?ùa ngh?ch r?t vui v?, th?nh tho?ng còn có b?n qu?t bánh ga tô lên m?t b?n khác. Ngoài ra, còn có r?t nhi?u bánh k?o và trái cây. Chúng em còn t? ch?c v?n ngh? và m?t s? trò ch?i nh??? cho không khí thêm sôi??ng. M?i ng??i ai c?ng h??ng?ng và tham gia r?t nhi?t tình.??n chi?u b?a ti?c k?t thúc, m?i ng??i cùng nhau d?n d?p giúp Lan và ra v?. Vì còn khá nhi?u bánh k?o nên m? Lan?ã g?i ph?n cho m?i b?n m?t ít mang v?. B?a ti?c sinh nh?t k?t thúc, ai c?ng r?t m?t m?i, tuy v?y nh?ng ai c?ng vui vì?ã có m?t kho?ng th?i gian r?t ý ngh?a bên b?n bè. M?i ng??i s? có nh?ng?n t??ng riêng v? b?a ti?c, riêng em thì th?y th?t tuy?t vì?ây là c? h?i?? các b?n trong l?p g?n nhau h?n. Tài liệu chia sẻ tại

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Author : vanmau K? l?i bu?i sinh ho?t l?p c?a em Bài làm 1 C? vào th? 7 h?ng tu?n, l?p em l?i sinh ho?t l?p m?t l?n?? t?ng k?t tu?n v?a qua c?ng nh? tri?n khai công vi?c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Author : vanmau T? hình dáng và??c tính t?t??p c?a ng??i b?n thân nh?t Bài làm 1 Ai c?ng có m?t ng??i b?n thân thi?t?? có th? k? v?i nhau nhi?u

Chi tiết hơn

Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em thấy

Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em thấy Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em thấy Author : vanmau T? quang c?nh b?n xe ho?c b?n tàu mà em th?y Bài làm 1 M?i l?n ch? gái em?i h?c xa nhà v? th??ng k? l?i cho em nghe quang c?nh?ông?úc, nh?n

Chi tiết hơn

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Author : Kẹo ngọt T? hàng ngàn n?m tr??c, vua Lý Thái T??ã d?i?ô t? Hoa L? v???i La và??t tên thành là Th?ng Long. Tr?i qua bao bi?n c? l?ch s? và s? kh?t khe

Chi tiết hơn

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd TÀI LIU HC VIÊN T vn nuôi dng tr nh Ti c s y t Hà ni, tháng 7 nm 2011 GII THIU Gii quyt tình trng suy dinh dng tr em, c bit là suy dinh dng th thp còi tr di hai tui ang là u tiên ln ca Chính ph Vit Nam.

Chi tiết hơn

Tả hình dáng và công việc của một chị công nhân vệ sinh đường phố

Tả hình dáng và công việc của một chị công nhân vệ sinh đường phố Tả hình dáng và công việc của một chị công nhân vệ sinh đường phố Author : vanmau T? hình dáng và công vi?c c?a m?t ch? công nhân v? sinh???ng ph? - Bài làm 1 Chi?u hôm nay, khi em?ang trên???ng?i h?c

Chi tiết hơn

Tả khu vườn nhà em

Tả khu vườn nhà em Tả khu vườn nhà em Author : vanmau Tả khu vườn nhà em Bài làm 1 Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên về quê. Lúc đó tôi sáu tuổi. Trên đường đi, mọi thứ thật mới mẻ làm sao. Khi xe đi trên đường làng, các khóm

Chi tiết hơn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn Xe t?i??u kéo Daewoo Novus 1 / 7 ??u kéo daewoo novus se, daewoo v3tef, dau keo 340ps, dau keo 40t, dau keo daewoo, giá??u kéo daewoo 2018 2019?ánh giá: Ch?a có?ánh giá Giá H?i v? s?n ph?m này Nhà s?n

Chi tiết hơn

Tả quang cảnh một buổi sáng trên quê hương em

Tả quang cảnh một buổi sáng trên quê hương em Tả quang cảnh một buổi sáng trên quê hương em Author : vanmau Tả quang cảnh một buổi sáng trên quê hương em Bài làm 1 Tôi sinh ra tại một vùng quê thuần nông, người dân quê tôi thường thức dậy sớm để lo

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn

Giới thiệu chiếc bánh chưng ngày Tết – Văn mẫu lớp 9

Giới thiệu chiếc bánh chưng ngày Tết – Văn mẫu lớp 9 Giới thiệu chiếc bánh chưng ngày Tết - Văn mẫu lớp 9 Author : Kẹo ngọt Giới thiệu chiếc bánh chưng ngày Tết - Bài làm 1 Mỗi độ tết đến xuân về, khắp đường phố luôn tràn ngập sắc đỏ của hoa đào và ánh vàng

Chi tiết hơn

Tả một loại cây có bóng mát

Tả một loại cây có bóng mát Tả một loại cây có bóng mát Author : vanmau T? m?t lo?i cây có bóng mát Bài làm 1? xung quanh nhà em có r?t nhi?u lo?i cây t?a bóng mát nh? cây ph??ng, cây bàng, cây xà c? Nh?ng em v?n thích nh?t là cây

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Th.s Nguyễn Minh Trung email: minhtrungspkt@gmail.com Mobile : 0939 094 204 1 MỤC LỤC Contents MỤC LỤC... 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

Chi tiết hơn

Kể về một chuyến về thăm quê – Văn mẫu lớp 6

Kể về một chuyến về thăm quê – Văn mẫu lớp 6 Kể về một chuyến về thăm quê - Văn mẫu lớp 6 Author : Kẹo ngọt Kể về một chuyến về thăm quê - Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Bố mẹ tôi lấy nhau ở thành phố nên nghiễm nhiên sinh

Chi tiết hơn

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf Mũi bo cung tròn >> Kiểu C Cc i do t cung trn c nu có t l trn cng 1 cn. i do i có t ng ng i tui t rt co To t tin n on o trn i gi cng. Đặc điểm - i i do có 2 cn ct - Kt t cn cung trn t 5 ng dng trn cng

Chi tiết hơn

Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi

Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi Author : vanmau Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi Bài làm 1 Tuổi học trò bao giờ cũng gắn với những trò chơi vui vẻ. Đó là những trò chơi tưng bừng thú

Chi tiết hơn

Viết một bức thư gửi cho mẹ của em

Viết một bức thư gửi cho mẹ của em Viết một bức thư gửi cho mẹ của em Author : vanmau Viết một bức thư gửi cho mẹ của em - Bài làm 1 Mẹ kính yêu vô vàn của con! Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

Em sắp rời xa mái trường tiểu học. Hãy viết lên cảm nghĩ của mình

Em sắp rời xa mái trường tiểu học. Hãy viết lên cảm nghĩ của mình Em sắp rời xa mái trường tiểu học. Hãy viết lên cảm nghĩ của mình Author : vanmau Em s?p r?i xa mái tr??ng ti?u h?c. Hãy vi?t lên c?m ngh? c?a mình Bài làm 1 Th?i gian trôi?i nhanh th?t??y, m?i ngày nào?ó

Chi tiết hơn

Tả con vật nuôi mà em yêu thích

Tả con vật nuôi mà em yêu thích Tả con vật nuôi mà em yêu thích Author : vanmau Tả con vật nuôi mà em yêu thích - Bài làm 1 Ngày bé, em rất muốn nuôi một chú chó nhỏ, nhưng vì điều kiện ra đình nên gia đình em chưa thể nuôi một chú chó

Chi tiết hơn

Em hãy viết một đoạn văn tả lại cảnh đêm trăng sáng đẹp ở quê em

Em hãy viết một đoạn văn tả lại cảnh đêm trăng sáng đẹp ở quê em Em hãy viết một đoạn văn tả lại cảnh đêm trăng sáng đẹp ở quê em Author : vanmau Em hãy viết một đoạn văn tả lại cảnh đêm trăng sáng đẹp ở quê em Bài làm 1 Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có những đêm

Chi tiết hơn

Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương

Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương Author : vanmau Phân tích nét tương đồng trong thơ Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương Bài làm 1 Trần Tế Xương ( hay Tú Xương) và Nguyễn Khuyến

Chi tiết hơn

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu

Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu Author : vanmau Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu Bài làm 1 Đối với bản thân mỗi người, mẹ luôn là người vô cùng quan trọng. Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra chúng

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Tả cánh đồng lúa quê em

Tả cánh đồng lúa quê em Tả cánh đồng lúa quê em Author : vanmau T? cánh??ng lúa quê em Bài làm 1 Nhà em? c?nh cánh??ng lúa, m?i sáng mai th?c d?y em??u th?y cánh??ng lúa?ang v??n mình?ón l?y nh?ng tia n?ng??u tiên c?a ngày m?i.

Chi tiết hơn

Viết thư gửi một người bạn ở xa

Viết thư gửi một người bạn ở xa Viết thư gửi một người bạn ở xa Author : vanmau Nga thân yêu! Viết thư gửi một người bạn ở xa Bài làm 1 Hà Nội đang mưa và lạnh, tớ thấy nhớ bạn vô cùng. Bạn đã xa tớ bao lâu rồi nhỉ? Có phải mới chỉ có

Chi tiết hơn

Con Nhà Giàu 1 (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn

Con Nhà Giàu 1   (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh cái tên c a ông. Ông làm ch c K hi n là ch c c

Chi tiết hơn

Kể về một câu chuyện cảm động trong trường, lớp em

Kể về một câu chuyện cảm động trong trường, lớp em Kể về một câu chuyện cảm động trong trường, lớp em Author : vanmau K? v? m?t câu chuy?n c?m??ng trong l?p em Bài làm 1 M?i ngày??n tr??ng em không ch????c h?c t?p nh?ng ki?n th?c vô cùng b? ích mà còn???c

Chi tiết hơn

Thuyết minh về một món ăn đặc sản – Bài tập làm văn số 5 lớp 10

Thuyết minh về một món ăn đặc sản – Bài tập làm văn số 5 lớp 10 Thuyết minh về một món ăn đặc sản - Bài tập làm văn số 5 lớp 10 Author : hanoi Thuyết minh về một món ăn đặc sản - Phở Hà Nội Đặc sản Hà Nội có nhiều, Hà Nội là địa điểm nổi tiếng với ẩm thực hấp dẫn,

Chi tiết hơn

Tả mẹ đang nấu ăn

Tả mẹ đang nấu ăn Tả mẹ đang nấu ăn Author : elisa Tả mẹ đang nấu ăn - Bài số 1 Mỗi con người đều muốn có một bữa cơm gia đình đầm ấm sau một ngày làm việc vất vả, chứa đựng biết bao niềm vui, và tâm huyết của người nấu,

Chi tiết hơn

Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam Thạch Lam Author : elisa Thạch Lam - Bài số 1 Hai đứa trẻ của Thạch Lam được viết vào năm 1938, nhân vật Liên là một nhân vật mà tác giả đã khai thác rõ nhất về tâm trạng cũng như nội tâm. Dù đó chỉ là

Chi tiết hơn

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10 Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô - Bài tập làm văn số 2 lớp 10 Author : hanoi thân, thầy cô - Kể lại một kỉ niệm về mẹ Mẹ là gì? Nếu có ai hỏi tôi câu này chắc tôi

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du – Văn hay lớp 10

Phân tích bài thơ Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du – Văn hay lớp 10 Phân tích bài thơ Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du - Văn hay lớp 10 Author : vanmau Phân tích bài thơ Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du - Bài làm 1 Nhắc đến Nguyễn Du người ta thường nghĩ ngay đến thiên cổ

Chi tiết hơn

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn Author : elisa Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn - Bài số 1 Bạn Thắm có vóc dáng nhỏ nhắn, thân hình mảnh khanh nhưng rất khỏe, mái tóc dài thường buông xòa

Chi tiết hơn

Lời Dẫn

Lời Dẫn Cô Gái Thích Yêu Người Tàn Tật Lời Dẫn Mãi mãi thanh xuân, mãi mãi long lanh nước mắt - Jack Kerouac Tải trọng tối đa của thang máy là mười người. Bạn vừa đúng là người thứ mười, vậy mà khi vừa đặt chân

Chi tiết hơn

Module MN 5

Module MN 5 LÝ THU HIỀN MODULE mn 5 Æc ióm ph t trión thèm mü, nh ng môc tiªu vµ kõt qu mong îi ë trî mçm non vò thèm mü C I M P H s T T RI N T H z M M œ, N H N G M C TI ˆ U V r K Š T Q U t M O N G I T R M x M N O

Chi tiết hơn

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh.

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh. Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh. Thanh chưa bao giờ đặt chưn xuống miệt đồng bằng.

Chi tiết hơn

Tả cây chuối nhà em – Văn mẫu lớp 4

Tả cây chuối nhà em – Văn mẫu lớp 4 Tả cây chuối nhà em - Văn mẫu lớp 4 Author : Nhật Minh Tả cây chuối nhà em - Bài làm 1 Hè năm ngoái, bà ngoại em có về chơi và mang theo một cây chuối hương con. Hiện đang được trồng ở mé hàng rào. Cây

Chi tiết hơn

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử

Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử Author : vanmau Hãy viết một bài văn về tình mẫu tử - Bài làm 1 Chưa bây giờ tôi thấy lòng mình nặng trĩu như lúc này. Bởi tôi vừa vô tình nghe được câu chuyện bà kể

Chi tiết hơn

Kể về một ngày hội mà em đã được xem

Kể về một ngày hội mà em đã được xem Kể về một ngày hội mà em đã được xem Author : vanmau Kể về một ngày hội mà em đã được xem Bài làm 1 Hằng năm, cứ đến mùa xuân, quê em lại tưng bứng mở hội đua thuyền trên sông Hồng. Sáng hôm ấy, hai bên

Chi tiết hơn

Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước – Văn mẫu lớp 12

Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước – Văn mẫu lớp 12 Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước - Văn mẫu lớp 12 Author : Kẹo ngọt Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước - Bài làm 1 Đã có thời trong xã hội chúng ta quan niệm một cách đơn giản

Chi tiết hơn

Tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn độc lập Tuyên ngôn độc lập Author : Thu Quyên Tuyên ngôn độc lập Hướng dẫn I. ĐÔI NÉT VỀ TIỂU SỬ Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà

Chi tiết hơn

Soạn bài Cây tre Việt Nam

Soạn bài Cây tre Việt Nam Soạn bài Cây tre Việt Nam Author : elisa Soạn bài Cây tre Việt Nam - Bài số 1 I. Tìm hiểu chung. 1. Tác giả. Nguyễn Duy sinh năm 1948, tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ. Ông sinh ra tại mảnh đất Thanh Hóa.

Chi tiết hơn

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ Author : elisa Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về mẹ - Bài số 1 Tôi đã đến với cuộc đời này, yên tĩnh và lặng lẽ, chỉ có gia đình và người thân biết về sự ra đời đó. Nhưng dường

Chi tiết hơn

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích Author : Hà Anh Đề bài: Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích Bài làm Sáng và ấm quá. Nắng đã lên rồi ư? Mở mắt ra nào!

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe, đọc về tính trung thực

Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe, đọc về tính trung thực Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe, đọc về tính trung thực Author : vanmau Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe, đọc về tính trung thực Bài làm 1 Trong những việc tôi đã đọc về tính trung thực thì

Chi tiết hơn

Tả lại con đường từ nhà đến trường

Tả lại con đường từ nhà đến trường Tả lại con đường từ nhà đến trường Author : vanmau Tả lại con đường từ nhà đến trường Bài làm 1 Con đường đến trường cái tên nghe sao quen quá. Chẳng phải ngày nào chún ta cũng dạo bước trên nó để đến

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

Công Chúa Hoa Hồng

Công Chúa Hoa Hồng Tác giả: Thể loại: Cổ Tích Website: Date: 18-October-2012 Đời xưa, một ông vua và một bà hoàng hậu có ba cô con gái. Họ yêu thương hai cô con gái lớn sinh đôi tên Cam Vàng và Hoe Đỏ. Hai cô này đẹp, tài

Chi tiết hơn

Kể lại một chuyến đi tham quan hay du lịch cùng các bạn trong lớp – Văn hay lớp 7

Kể lại một chuyến đi tham quan hay du lịch cùng các bạn trong lớp – Văn hay lớp 7 Kể lại một chuyến đi tham quan hay du lịch cùng các bạn trong lớp - Văn hay lớp 7 Author : Hồng Thắm Kể lại một chuyến đi tham quan hay du lịch cùng các bạn trong lớp - Bài làm 1 Vậy là kì I năm học 2012-2013

Chi tiết hơn

Bài tập làm văn số 1 lớp 7 - Đề 4

Bài tập làm văn số 1 lớp 7 - Đề 4 Bài tập làm văn số 1 lớp 7 - Đề 3 Bài viết số 1 lớp 7 đề 3: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè (có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi quê em). Dàn bài

Chi tiết hơn

Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê Author : Ngân Bình Lê Minh Khuê thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Những tác phẩm đầu tay của chị ra mắt

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 7 Chương 19 Xa Lạ Bắc Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết là ánh đèn trong phòng không ngừng lay động. Cả người cô đều đau đớn. Cô giống như người bị say sóng, đầu váng mắt hoa,

Chi tiết hơn

Tả cảnh bão lụt ở quê em – Bài tập làm văn số 5 lớp 6

Tả cảnh bão lụt ở quê em – Bài tập làm văn số 5 lớp 6 Tả cảnh bão lụt ở quê em - Bài tập làm văn số 5 lớp 6 Author : hanoi Tả cảnh bão lụt ở quê em - Bài làm 1 Xin hãy cứu lấy miền trung quê hương tôi Quê nhà yêu dấu ơi! ở đây con theo dõi từng giờ từng phút

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

Tả cây vải nhà em

Tả cây vải nhà em Tả cây vải nhà em Author : vanmau Tả cây vải nhà em Bài làm 1 Khu vườn nhà em trồng rất loại cây ăn quả, nhưng cây ăn quả mùa hè như vải, nhãn, ổi vẫn nhiều nhất. Nhà em có một cây vải được trồng từ rất

Chi tiết hơn

Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ

Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ Author : vanmau Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ - Bài làm 1 Mẹ! Tiếng gọi đầu tiên lúc rời nôi khi còn thơ bé. Mẹ là con đò rẽ nước, xuôi ngược dòng đời, chở gánh nặng qua bao ghềnh

Chi tiết hơn

Chứng minh Tiếng Việt là một thứ tiếng giàu và đẹp

Chứng minh Tiếng Việt là một thứ tiếng giàu và đẹp Chứng minh Tiếng Việt là một thứ tiếng giàu và đẹp Author : vanmau Chứng minh Tiếng Việt là một thứ tiếng giàu và đẹp - Bài làm 1 Người Việt Nam ta rất tự hào vì có vốn tiếng Việt giàu và đẹp.tiếng Việt

Chi tiết hơn

Tả người bạn thân của em

Tả người bạn thân của em Tả người bạn thân của em Author : elisa Tả người bạn thân của em - Bài số 1 Như bao trẻ thơ khác, em cũng có một đại gia đình. Đại gia đình ấy chính là ngôi trường mà em đang học. Nơi đây luôn vọng ra

Chi tiết hơn

Hãy kể một chuyện vui hoặc chuyện buồn xảy ra trong lớp

Hãy kể một chuyện vui hoặc chuyện buồn xảy ra trong lớp Hãy kể một chuyện vui hoặc chuyện buồn xảy ra trong lớp Author : vanmau Hãy kể một chuyện vui hoặc chuyện buồn xảy ra trong lớp - Bài làm 1 Những năm tháng tuổi thơ đang vội vã qua nhanh. Vừa đó thôi mà

Chi tiết hơn

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết

Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền thuyết Author : vanmau Em hãy tưởng tượng và kể lại một cuộc gặp gỡ với một trong các nhân vật cổ tích hoặc truyền

Chi tiết hơn

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn Author : elisa Kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn - Bài số 1 Tôi bước trên con đường quen thuộc. Trời hôm nay thật là đẹp. Trời xanh ngắt không một gợn mây. Ánh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc

Microsoft Word - emlatinhyeu14.doc CHƯƠNG XIV Nhu Phong trở về nhà, lúc cha mẹ cô không ngờ đến vì chị Hương không hề hé môi gì với ông bà Công Đạt chuyện chị đến gặp Nhu Phong. Chị không dám nói cho ông bà chủ biết, chẳng qua chị sợ Nhu

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt Author : Hà Anh Đề bài: Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt Bài làm Bằng Việt cũng có riêng ông một kỉ niệm, đó chính là những tháng năm sống bên bà, cùng bà

Chi tiết hơn

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1   Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

Tả một cảnh đẹp mà em biết

Tả một cảnh đẹp mà em biết Tả một cảnh đẹp mà em biết Author : vanmau Tả một cảnh đẹp mà em biết Bài làm 1 Có một danh lam mà nếu ai đã từng một lần đặt chân đến đó thì thật khó có thể quên được cái cảnh "mênh mông sóng nước, bát

Chi tiết hơn

 Phần 3 Lam Huyên vui chân trên phố, trời chiều hôm nay trong xanh và phố phường dường như đông đúc hơn. Được một đoạn đường ngắn, Huyên nhận ra bên kia đường, Văn ngồi trên xe, môi thấp thoáng nụ cười.

Chi tiết hơn

Bao giờ em trở lại

Bao giờ em trở lại PHẦN MƯỜI Rừng về đêm thật lạnh, gió thổi cành lá xào xạc. Tiếng dế rồi tiếng côn trùng và tiếng của loài thú đi ăn đêm. Thúy An nằm cạnh Đông Quân. Những cảm xúc và khao khát thuở nào bây giờ chìm lắng,

Chi tiết hơn

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên Author : Hồng Thắm Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên - Bài làm 1 Còn duyên kẻ đón người đưa Hết duyên đi sớm, về trưa mặc lòng.

Chi tiết hơn

Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam

Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam Đây là chuyện tình có thật 100/100 bao gồm cả vị trí, địa danh, không gian, thời gian và tên tuổi của nhân vật, được viết lại sau gần 40 năm Miền Nam Việt Nam thất thủ. Hy vọng chuyện này như một lời tâm

Chi tiết hơn

Phân biệt các phương thức biểu đạt trong văn bản

Phân biệt các phương thức biểu đạt trong văn bản Phân biệt các phương thức biểu đạt trong văn bản Author : vanmau Có 6 phương thức biểu đạt : Tự sự, Miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, hành chính công vụ 1. Tự sự: là dùng ngôn ngữ để kể một chuỗi

Chi tiết hơn

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô

Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ô Họp Tổ Dân Phố. Nguyễn Thị Thanh Dương Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ông tổ trưởng dân phố vừa khó tính vừa đầy nhiệt huyết,

Chi tiết hơn

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 47 Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 60 AH Trần Trung Trực Không những vậy mà còn hay, xuất sắc là đằng khác. Thử xem: 1- Trang 1-4

SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 47 Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 60 AH Trần Trung Trực Không những vậy mà còn hay, xuất sắc là đằng khác. Thử xem: 1- Trang 1-4 SỐ 112 MÙA THU TEXAS 2019 TRANG 47 Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 60 AH Trần Trung Trực Không những vậy mà còn hay, xuất sắc là đằng khác. Thử xem: 1- Trang 1-4 chữ AHCC biến thành hỏa tiễn hướng lên không gian

Chi tiết hơn

Giới thiệu về món phở Hà Nội

Giới thiệu về món phở Hà Nội Giới thiệu về món phở Hà Nội Author : vanmau Giới thiệu về món phở Hà Nội Bài làm 1 Hà Nội là nơi tập trung đông dân cư ở nhiều vùng miền khác nhau vì vậy nên nơi đây là hội tụ của rất nhiều những nét

Chi tiết hơn

Phân tích nhân vật vũ nương trong tác phẩm Người con gái Nam Xương

Phân tích nhân vật vũ nương trong tác phẩm Người con gái Nam Xương Phân tích nhân vật vũ nương trong tác phẩm Người con gái Nam Xương Author : elisa Phân tích nhân vật vũ nương trong tác phẩm Người con gái Nam Xương - Bài số 1 Vũ Nương là nhân vật tiêu biểu cho người

Chi tiết hơn

Cảm nhận về “Phú sông Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu

Cảm nhận về “Phú sông Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu Cảm nhận về "Phú sông Bạch Đằng" của Trương Hán Siêu Author : vanmau Cảm nhận về "Phú sông Bạch Đằng" của Trương Hán Siêu Bài làm 1 Trương Hán Siêu là một danh sĩ đời Trần, sau lúc qua đời được vua Trần

Chi tiết hơn

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai

Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai RICHARD TEMPLAR VIỆC HÔM NAY (CỨ) CHỚ ĐỂ NGÀY MAI Bản quyền tiếng Việt 2012 Công ty Sách Alpha Lời giới thiệu Tôi đoán rằng khi chọn đọc cuốn sách này, hẳn bạn đang nghĩ mình chẳng làm được gì nên hồn,

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Giới thiệu về quê hương em

Giới thiệu về quê hương em Giới thiệu về quê hương em Author : vanmau Giới thiệu về quê hương em Bài làm 1 Tiên Lãng - quê hương tôi là một huyện ven biển của thành phố Hải Phòng. Quê tôi được biết đến như một ốc đảo nhỏ nằm giữa

Chi tiết hơn

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 16 : Chương 16

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 16 : Chương 16 Nàng Không Là Góa Phụ Chương 16 : Chương 16 Trong suốt hai tuần trước ngày đám cưới, anh không nghĩ gì cả ngoài tâm trạng hoang mang và buồn bã. Anh không muốn lấy vợ, nhất là không muốn lấy một phụ nữ

Chi tiết hơn

Tả cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi

Tả cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi Tả cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi Author : vanmau Tả cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi - Bài làm 1 Xin chào, tôi vốn là một cô gà mái xinh đẹp vừa mới sinh ra một đàn gà con xinh xắn vô cùng.

Chi tiết hơn