Hotline Bling Durso Drizzy Drake Piccolo q = 130 &b b b b 4 Flute Clarinet in Bb &b b b b 4 &b b b b 4 Œ œ J œ œ œ œ œ œ œ J œ œ j œ œ œ J œ œ œ œ œ œ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Hotline Bling Durso Drizzy Drake Piccolo q = 130 &b b b b 4 Flute Clarinet in Bb &b b b b 4 &b b b b 4 Œ œ J œ œ œ œ œ œ œ J œ œ j œ œ œ J œ œ œ œ œ œ"

Bản ghi

1 Piccolo Flute Clarinet in Bb Πj j ΠΠj j ΠAlto Saxophone Tenor Saxophone Horn in F Truet in Bb Πj j j j j j Πj Πj j ΠTruet in Bb & bb b b Trombone Baritone Euphonium Tuba Snare Drum Cymbals Marching Tenor Drums Marching Bass Drum Xylophone? b b b b ΠΠΠΠΠpp p ΠΠΠΠΠV V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j Πj j Πp

2 2 Picc. Fl. Cl. 6 j Œ j Œ Œ Alto Sax. j j Œ j Ten. Sax. Hn. j Œ Œ j Tbn. Bar. Euph. j m m Tba. S. D. Cym. T. D. B. D. Xyl.? b b b b Œ Œ Œ O O Œ Œ Œ Œ Œ Œ j m m p V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j j Œ

3 Picc. 11 ΠFl. ΠCl. ΠAlto Sax. Ten. Sax. Hn. j Πj j Πj j j Πj Tbn. Bar. Euph. ΠΠj j m m Tba. S. D.? b b b b Πj m O O O O Cym. ΠΠΠΠΠΠΠΠT. D. B. D. Xyl. p V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j ΠΠj

4 Picc. 17 Fl. Cl. Alto Sax. Ten. Sax. Hn. Tbn. Bar. Euph. Tba.? b b b b ΠΠΠΠj ΠΠS. D. O O O O O O j O O O O O O O Cym. ΠT. D. B. D. ΠΠΠΠj ΠΠXyl.

5 Picc. Fl. Cl. Alto Sax. Ten. Sax. Hn. Tbn. Bar. Euph. Tba. S. D. Cym. 2 j? b b b b Œ Œ j j j j Œ j Œ j j j Œ Œ Œ Œ j Œ j Œ j O O j O O j O O O O O O O j O O O Œ Œ 5 T. D. B. D. Œ Œ j Œ Œ Œ Œ j Xyl. Œ

6 6 Picc. Fl. Cl. Alto Sax. Ten. Sax. Hn. Tbn. Bar. Euph. Tba. 29 Œ ^ j Œ? b b b b ^ j j j Œ j j Œ ^ j Œ v ^ j Œ ^ j Œ j j j Œ S. D. O O O O O O O O O O Cym. Œ T. D. B. D. Œ Œ Œ Œ Œ Œ Xyl.

7 Picc. 5 7 Fl. Cl. Alto Sax. Ten. Sax. Hn. j j Tbn. j Bar. Euph. j j Tba. S. D.? b b b b j ΠO O j O j j O O O O Cym. ΠT. D. B. D. ΠΠj ΠXyl.

8 8 Picc. 8 Fl. Cl. Alto Sax. j Ten. Sax. Hn. j j j j ^ ^ ^ ^ Tbn. j Bar. j Euph. Tba. S. D.? b b b b j j Πj O O O O Cym. T. D. B. D. ΠΠXyl. j

9 Piccolo & bb b b 8 Π7 ΠΠ1 25 & bb b b Π1 & bb b b 6 & bb b b & bb b b 9

10 Flute & bb b b Πj j Π6 & bb b b j Π12 Π19 & bb b b 27 & bb b b Π& bb b b 7

11 Clarinet in Bb & bb ΠΠ6 & bb Π12 &b b Π19 & bb 27 & bb Π& bb &b b 8

12 Alto Saxophone & b Πj j j j j j Πj 6 &b j j Π12 & b Π18 &b 2 &b 0 &b 5 Π& b 9 &b

13 Tenor Saxophone & bb 11 &b b j 19 & bb 26 & bb j 2 7 & bb ^ j Πj & bb j

14 Horn in F & bb b 11 & bb b 19 &b b b 25 & bb b j 0 & bb b 5 & bb b j j 9 &b b b

15 Truet in Bb & bb ΠΠ6 & bb Π12 &b b Π19 & bb 27 & bb Π& bb 8 &b b ^ ^

16 Truet in Bb & bb 8 Π1 & bb Π21 & bb j 28 & bb Πj & bb 8 &b b j

17 Trombone j 2? b b b b v^ j Πj

18 Baritone & bb j 9 & bb Πj m m 16 &b b j 22 & bb & bb ^ j j Π28 & bb j 8 &b b j

19 Euphonium 9 Πm m ^ j j Πj 8

20 Tuba j 9 m m Œ j 16 Œ Œ Œ Œ j Œ 22 Œ Œ Œ j j j jœ 27 j Œ j j j jœ j 2 ^ j Œ j j jœ j Œ j 7 j j j Œ j

21 Snare Drum 5 ΠΠΠΠpp ΠΠΠΠ9 O O O O 1 m 2 O O O O O O O O j O O O j O O O j O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 5 O O j O O O O O V.S.

22 2 Snare Drum 8 O O O O

23 Cymbals ΠΠΠΠΠΠ7 ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ1 2 ΠΠΠ21 Π27 ΠΠΠ7

24 Marching Tenor Drums p p 5 p p

25 Marching Bass Drum V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j 6 V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j 11 V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j 16 Œ Œ Œ Œ Œ j Œ 22 Œ Œ Œ j Œ Œ Œ 28 Œ j Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ j Œ 8 Œ Œ

26 Xylophone & bb b b Πj j Π6 & bb b b j Π12 & bb b b Πj 18 & bb b b 2 & bb b b Π0 & bb b b 6 & bb b b 9 j