Hotline Bling Durso Drizzy Drake Piccolo q = 130 &b b b b 4 Flute Clarinet in Bb &b b b b 4 &b b b b 4 Œ œ J œ œ œ œ œ œ œ J œ œ j œ œ œ J œ œ œ œ œ œ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Hotline Bling Durso Drizzy Drake Piccolo q = 130 &b b b b 4 Flute Clarinet in Bb &b b b b 4 &b b b b 4 Œ œ J œ œ œ œ œ œ œ J œ œ j œ œ œ J œ œ œ œ œ œ"

Bản ghi

1 Piccolo Flute Clarinet in Bb Πj j ΠΠj j ΠAlto Saxophone Tenor Saxophone Horn in F Truet in Bb Πj j j j j j Πj Πj j ΠTruet in Bb & bb b b Trombone Baritone Euphonium Tuba Snare Drum Cymbals Marching Tenor Drums Marching Bass Drum Xylophone? b b b b ΠΠΠΠΠpp p ΠΠΠΠΠV V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j Πj j Πp

2 2 Picc. Fl. Cl. 6 j Œ j Œ Œ Alto Sax. j j Œ j Ten. Sax. Hn. j Œ Œ j Tbn. Bar. Euph. j m m Tba. S. D. Cym. T. D. B. D. Xyl.? b b b b Œ Œ Œ O O Œ Œ Œ Œ Œ Œ j m m p V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j j Œ

3 Picc. 11 ΠFl. ΠCl. ΠAlto Sax. Ten. Sax. Hn. j Πj j Πj j j Πj Tbn. Bar. Euph. ΠΠj j m m Tba. S. D.? b b b b Πj m O O O O Cym. ΠΠΠΠΠΠΠΠT. D. B. D. Xyl. p V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j ΠΠj

4 Picc. 17 Fl. Cl. Alto Sax. Ten. Sax. Hn. Tbn. Bar. Euph. Tba.? b b b b ΠΠΠΠj ΠΠS. D. O O O O O O j O O O O O O O Cym. ΠT. D. B. D. ΠΠΠΠj ΠΠXyl.

5 Picc. Fl. Cl. Alto Sax. Ten. Sax. Hn. Tbn. Bar. Euph. Tba. S. D. Cym. 2 j? b b b b Œ Œ j j j j Œ j Œ j j j Œ Œ Œ Œ j Œ j Œ j O O j O O j O O O O O O O j O O O Œ Œ 5 T. D. B. D. Œ Œ j Œ Œ Œ Œ j Xyl. Œ

6 6 Picc. Fl. Cl. Alto Sax. Ten. Sax. Hn. Tbn. Bar. Euph. Tba. 29 Œ ^ j Œ? b b b b ^ j j j Œ j j Œ ^ j Œ v ^ j Œ ^ j Œ j j j Œ S. D. O O O O O O O O O O Cym. Œ T. D. B. D. Œ Œ Œ Œ Œ Œ Xyl.

7 Picc. 5 7 Fl. Cl. Alto Sax. Ten. Sax. Hn. j j Tbn. j Bar. Euph. j j Tba. S. D.? b b b b j ΠO O j O j j O O O O Cym. ΠT. D. B. D. ΠΠj ΠXyl.

8 8 Picc. 8 Fl. Cl. Alto Sax. j Ten. Sax. Hn. j j j j ^ ^ ^ ^ Tbn. j Bar. j Euph. Tba. S. D.? b b b b j j Πj O O O O Cym. T. D. B. D. ΠΠXyl. j

9 Piccolo & bb b b 8 Π7 ΠΠ1 25 & bb b b Π1 & bb b b 6 & bb b b & bb b b 9

10 Flute & bb b b Πj j Π6 & bb b b j Π12 Π19 & bb b b 27 & bb b b Π& bb b b 7

11 Clarinet in Bb & bb ΠΠ6 & bb Π12 &b b Π19 & bb 27 & bb Π& bb &b b 8

12 Alto Saxophone & b Πj j j j j j Πj 6 &b j j Π12 & b Π18 &b 2 &b 0 &b 5 Π& b 9 &b

13 Tenor Saxophone & bb 11 &b b j 19 & bb 26 & bb j 2 7 & bb ^ j Πj & bb j

14 Horn in F & bb b 11 & bb b 19 &b b b 25 & bb b j 0 & bb b 5 & bb b j j 9 &b b b

15 Truet in Bb & bb ΠΠ6 & bb Π12 &b b Π19 & bb 27 & bb Π& bb 8 &b b ^ ^

16 Truet in Bb & bb 8 Π1 & bb Π21 & bb j 28 & bb Πj & bb 8 &b b j

17 Trombone j 2? b b b b v^ j Πj

18 Baritone & bb j 9 & bb Πj m m 16 &b b j 22 & bb & bb ^ j j Π28 & bb j 8 &b b j

19 Euphonium 9 Πm m ^ j j Πj 8

20 Tuba j 9 m m Œ j 16 Œ Œ Œ Œ j Œ 22 Œ Œ Œ j j j jœ 27 j Œ j j j jœ j 2 ^ j Œ j j jœ j Œ j 7 j j j Œ j

21 Snare Drum 5 ΠΠΠΠpp ΠΠΠΠ9 O O O O 1 m 2 O O O O O O O O j O O O j O O O j O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 5 O O j O O O O O V.S.

22 2 Snare Drum 8 O O O O

23 Cymbals ΠΠΠΠΠΠ7 ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ1 2 ΠΠΠ21 Π27 ΠΠΠ7

24 Marching Tenor Drums p p 5 p p

25 Marching Bass Drum V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j 6 V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j 11 V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j V V j 16 Œ Œ Œ Œ Œ j Œ 22 Œ Œ Œ j Œ Œ Œ 28 Œ j Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ j Œ 8 Œ Œ

26 Xylophone & bb b b Πj j Π6 & bb b b j Π12 & bb b b Πj 18 & bb b b 2 & bb b b Π0 & bb b b 6 & bb b b 9 j

Flute q = 120 THE FINAL COUNTDOWN &b b 4 Ó f Word and Music by JOEY TEMPEST Arranged by JOHN HIGGINS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w> ff Clarinet in Bb & 4 Ó

Flute q = 120 THE FINAL COUNTDOWN &b b 4 Ó f Word and Music by JOEY TEMPEST Arranged by JOHN HIGGINS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w> ff Clarinet in Bb & 4 Ó Flute b b Ó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w Clarinet in Bb Ó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w Alto Saxophone # w w w w Tenor Saxophone w w # n Trumpet in Bb1 Œ Œ Œ Œ oree ully Trumpet in Bb2 Œ Œ Œ Œ oree ully Horn in F

Chi tiết hơn

Transposed Score Piccolo Flute Clarinet in Bb 1 2 Clarinet in Bb 3 Alto Sax Tenor Sax Bari Sax Trumpet in Bb 1 2 Trumpet in Bb 3 Mellophone Trombone B

Transposed Score Piccolo Flute Clarinet in Bb 1 2 Clarinet in Bb 3 Alto Sax Tenor Sax Bari Sax Trumpet in Bb 1 2 Trumpet in Bb 3 Mellophone Trombone B Transposed Score Piccolo Flute Clarinet in Bb 1 Clarinet in Bb Alto Sax Tenor Sax Bari Sax Truet in Bb 1 Truet in Bb Mellophone Trombone Baritone Tuba Snare Drum Tenor Drums Bass Drum Percussion Cymbals

Chi tiết hơn

ชะตาช ว ต

ชะตาช ว ต Flute Clarinet in Bb lto Saxohone Tenor Saxohone Trumet in Bb 1 Trumet in Bb 2 Horn in F 1+2 Trombone 1+2 Euhonium Tuba Snare Drum Marching Bass Drum Cymbals # a2. # Ó # n w j n w n w n R n # # n n n n

Chi tiết hơn

Flute q = 108 THE LONGEST DAY MARCH Composed by Paul Anka. Arr.Sutimon Moosakophat & bb bc Clarinet in Bb & b c Alto Saxophone & c Tenor Saxophone c &

Flute q = 108 THE LONGEST DAY MARCH Composed by Paul Anka. Arr.Sutimon Moosakophat & bb bc Clarinet in Bb & b c Alto Saxophone & c Tenor Saxophone c & Flute larinet in Bb b lto Saxophone Tenor Saxophone b Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Horn in F 1+2 b Trombone 1+2 b b b Euphonium b b b Tuba b b b Bells { Snare rum Solo æ æ æ æ æ æ æ mp m Marhing Bass

Chi tiết hơn

M - Austrian Fantasy CBHA - Engraved_X1a

M - Austrian Fantasy CBHA - Engraved_X1a Audio Demo YouTubecom Search: 2129-18-010 M Full recording available on itunes Concert Band Piccolo (otional) Flute 1, 2 Oboe Bassoon Eb Clarinet (otional) # Bb Clarinet 1 Bb Clarinet 2, Bb Bass Clarinet

Chi tiết hơn

Moonlight Serenade CB062 Connductor

Moonlight Serenade  CB062 Connductor Conductor Moonlight Serenade Music by GLENN MILLER (1904-1944) Arranged by MIKE BUTCHER INSTRUMENTATION 1 - Conductor 4 - Flute 1 4 - Flute 2 1 - Oboe 1 - Bassoon 4 - Clarinet 1 4 - Clarinet 2 4 - Clarinet

Chi tiết hơn

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugelhorn Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trom

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugelhorn Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trom Sorano Cornet Solo Cornet Reiano Cornet nd Cornet rd Cornet Flugelhorn Solo Horn 1st Horn nd Horn 1st Baritone nd Baritone 1st Trombone nd Trombone Bass Trombone "Tango or to" q = 11 A B b # bb bb b #

Chi tiết hơn

Finale [Don Xuan Flute]

Finale [Don Xuan Flute] Flute c 4. 5. Nhåc và L i: Phåm ñình ChÜÖng Soån cho an nhåc: hoàng Kim Chi. n 9 16 21 27. 40 > > > 47 52 58 HKimchi2007 2 64 Ÿ 70. 77 82 87 9 99. > > > 105 112 117.. 124. Clarinet in Nhåc và L i: Phåm

Chi tiết hơn

Flute q = 100 q = 116 A B &b b &b b 41 C q = 116 ff E OPPORTUNITYKNOCKS Par t3 œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ & bb 9 > œ & bb J œ œ œ Ó rit.

Flute q = 100 q = 116 A B &b b &b b 41 C q = 116 ff E OPPORTUNITYKNOCKS Par t3 œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ & bb 9 > œ & bb J œ œ œ Ó rit. lute 1 1 6 1 C b b bb 9 bb J bb J Œ rr. ritten-chambers, Sammons, Penland b b lute 15 C bb 8 6 Oboe Solo bb 7 - Œ b b rr. ritten-chambers, Sammons, Penland Œ Œ - J 6 6 bb Oboe Solo Œ J J Œ Oboe 15 C 8

Chi tiết hơn

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugel Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trombone

Soprano Cornet Solo Cornet Repiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugel Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trombone Sorano Cornet Solo Cornet Reiano Cornet 2nd Cornet 3rd Cornet Flugel Solo Horn 1st Horn 2nd Horn 1st Baritone 2nd Baritone 1st Trombone 2nd Trombone Bass Trombone Euhonium Tiani Glockensiel Drum Kit The

Chi tiết hơn

Stop - MS Bra.PDF

Stop - MS Bra.PDF Music yrics by Spice Girs, Andy Watkins Pau Wison STOP ~ Perormed by the "Spice Girs" ~ Score Brass Band # Easy Swing q = 130 4 Ó n J J Arranged J b by Jan van Kraeydonck n J Soo Bb cornet 4 Ó b J J j

Chi tiết hơn