n#øóy^ phe sxhn# eneör[ (uss#ø¹/_hþ#ì) sxh qònt a_p#&s^e súásúk¹ sp^r{ ayá¹kr[vn#_gn# ayá¹pe# _ÓÓw^n# k[xvnú lü_. _ÓÓ eneör[vlt uss# kðñ¹ _

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "n#øóy^ phe sxhn# eneör[ (uss#ø¹/_hþ#ì) sxh qònt a_p#&s^e súásúk¹ sp^r{ ayá¹kr[vn#_gn# ayá¹pe# _ÓÓw^n# k[xvnú lü_. _ÓÓ eneör[vlt uss# kðñ¹ _"

Bản ghi

1 n#øóy^ phe sxhn# [ (uss#ø¹/_hþ#ì) sxh qònt a_p#&s^e sp^r{ ayá¹kr[vn#_gn# ayá¹pe# _ÓÓw^n# k[xvnú lü_. _ÓÓ [vlt uss# kðñ¹ _y gye pñk#sn/vre#eñy pðk#sn/pï _y g^k pñ&sn sh s¹ó]k pðk#snvl pïeðpl pqn¹ kr_gn s^ákrnú lü_. a½l ayá¹peï a³yen (anqyyn) aoh_yn# lb _gn AÓ ayá¹pe# s¹p]òn kr eó aqyynºoh /aoh pïq n_g# nðò_qøh sh^ev shk r _løkk ãk Ð/a yen (anqyyn) _ve vn qòn _h It pïeó B r _qn _ls ayá¹kr[vn#_gn# iløl³ s^ônú lü_. nðyme qò_nn# psúv lü_bn h n^s^ pðqò s¹p]òn _n krn lq ayá¹pe# pïeðk#_s#p krnú lü_. _HÏ#ìge uss#ø¹ sxhº H#v Ål pïeðp³qn _kºmsn# sbº ckþ_løk aok 17/2016 anúv 2016 t h^m v[t]p# pðó ny sxhn# kr a[e. 1. uph l ãpeð (p]ònk lón) hº U-MN 3(SP) x /- uph l ãpeð (I ) eneö_rh^ vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# I U-MN 3(1) x551;4x /- uph l ãpeð (II ) eneö_rh^ vòs 06 k seöt]½yk _s#v k lyk# 2. l^p^kr[ _jys#t shk r 34094;5x /- shk r (lòp^kr[ _s#v ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn lòp^kr[ (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn I U-MN 1(1) II U-MN 1(II) x /- lòp^kr[ eneö_rh^ vòs 11 k seöt]½yk _s#v k lyk# (anðy¹ _h e vk lòk _s#vy h[r) s¹p]òn kr Ay^n# avó vh_yn# vòs 03 k# lòp^kr[ (II ) k _s#vy lòp^kr[ (III ) eneö_rh^ _s#v_y# s#e~r krnú láv, vòs 10 k seöt]q yk _s#v k lyk# s¹p}òn kr e^ Ó. 1

2 3. p]s#ek l hº _jys#t shk r (p]s#ekºl _s#v ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn shk r p]s#ekºl (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn p]s#ekºl _eºreör[ I U-MN 1(1) II U-MN 1(II) x /- p]s#ekºl k vòs 11 k seöt]½yk _s#v k lyk# (anðy¹ _h e vk lòk _s#vy h[r) s¹p]òn kr Ay^n# avó vh_yn# vòs 03 k# p]s#ekºl (II ) k _s#vy I. p]s#ekºl (III ) eneö_ò _s#vy s#eêr krn láv, vòs hyk (06) seöt]½yk _s#v kºlyk# p]s#ek l eneö_ò s¹p}òn kr a[eð sh HÏ~ lokº p]s#ekºl sogó_y# 1 v[nð pñk#sny _h» It só n pñk#snykðn# sóe#v eð Ó _h» C³eðk p]s#ekºl h Vºpn Å a³yeny Ów^n# pve#vnú lbn p]s#ekºl sh Vºpn klónºkrn p#_l Ó p³tó l³_ù (vsr 03 aòq kºlón p³tó l v) pï r¹bk Bºgy pló]vn vòsy sóe#v eð Ó. _h» k[lìy H#v Åly Óg^n# pve#vnú lbn p]s#ekºl hº Vºpn Å p#_l³#ó p³tó l_ pló] aqòyr sóe#v eð Ó. _h» y³pny H#v Ål_y# p]s#ekºl hº Vºpn Å ph#c e# p#_l Ó p³tó l v sóe#v eð Ó. II. p]s#ekºl (III ) eneö_ò _s#v_y# s#eêr krn láv, vòs 10 k s#e^r seöt]q yk _s#v kºlyk# s¹p}òn kr a[eð e[n[e#en# sxhº. 2

3 4. gbd Bºrkr[ hº _jys#t shk r (gbd Bºrkr[) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn shk r gbd Bºrkr[ (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn I U-MN 1(1) II U-MN 1(II) x /- gbd Bºrkr[ k vòs 11 k seöt]½yk _s#v k lyk# (anðy¹ _h e vk lòk _s#vy h[r) s¹p]òn kr Ay^n# avó vh_yn# vòs 03 k# gbd Bºrkr[ (II ) k _s#vy gbd Bºrkr[ (III ) k _s#v_y# s#e~r krnú láv, vòs 10 k seöt]q yk _s#v k lyk# s¹p}òn kr e^ Ó. 5. srp# _jys#t shk r shk r (srp# _s#v ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn srp# (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn I U-MN 1(1) II U-MN 1(II) x /- srp# k vòs 11 k seöt]½yk _s#v k lyk# (anðy¹ _h e vk lòk _s#vy h[r) s¹p]òn kr Ay^n# avó vh_yn# vòs 03 k# srp# (II ) k _s#vy srp# (III ) k _s#v_y# s#e~r krnú láv, vòs 10 k seöt]q yk _s#v k lyk# s¹p}òn kr e^ Ó. 6. _p³e# ebn#nº _jys#t shk r (_p³e# ebn#nº) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn shk r _p³e# ebn#nº (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn 3

4 hº 7. lgú_l#kk _jys#t I U-MN 1(I) s^ohl/iog^ïs^ (lgú _løkk) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn kðñó. s^ohl/iog^ïs^ lgú_løkk k vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn kr eð Ó h lgú _løkk (I ) eneö_ò vsr _qkk k lyk# AÓ k ls~ó vt a[eöle#v eð Ó. I. iogþ^s^ lgú_løkny n yt vcn 100k _Ùgyk# sh iogþ^s^ yeör[ lòyny n yt vcn 50k _Ùgyk# sh^e pñ&snykðn# sóe# ØÓ _h» pðgnky B e_yn# n ykt vcn 65k _Ùgyk# sh^e pðk#snykðn# sóe# Ó. (lgú _løkk/iogþ~s^ qrn _s#vky^n# sxhº) II. s^ohl lgú_løkny n yt vcn 90k _Ùgyk# sh s^ohl yeör[ lòyny n ykt vcn 35k _Ùgyk# sh^e pñ&snykðn# sóe#øó _h» pðgnky B e_yn# n yt vcn 45k _Ùgyk# sh^e pðk#snykðn# sóe#øó. (lgú_løkk /s^ohl qrn _s#vk Bveön# sxh ) s^ohl/iog^ïs^ lgú_løkk (II ) k vòs 06 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn kr eð Ó h I) iogþ^s^ lgú_løkny n yt vcn 90k _Ùgyk# sh iogþ^s^ yeör[ lòyny n yt vcn 45k _Ùgyk# sh^e pñ&snykðn# sóe#øó _h» pðgnky B e_yn# n yt vcn 60k _Ùgyk# sh^e pð&snykðn# sóe#øó. (lgú_løkk/iogþ~s^ qrn _s#vk Bveön# sxh ) II) s^ohl lgú_l#kny n yt vcn 80k _Ùgyk# sh s^ohl yeör[ lòyny n ykt vcn 30k _Ùgyk# sh^e pñ&snykðn# sóe#øó _h» pðgnky B e_yn# n ykt vcn 40k _Ùgyk# sh^e pðk#snykðn# sóe# Ó. (lgú _l#kk /s^ohl qrn _s#vk Bveön# sxh ) 4

5 8. ÁrkEn kðïy kr[/ aó]e#en# p^lòg[nñ_¹ nðlq Ð hº _jys#t shk r (ÁrkEn kðïy kr[/ aó]e#en# p^lòg[nñ_¹ nðlq Ñ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# ÁrkEn kðïy kr[/aó]e#en# p^lòg[nñ_¹ nðlq Ñ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn I U-MN 1(II) ÁrkEn kðïy kr[/aó]e#en# p^lòg[nñ_¹ nðlq Ñ (II ) k vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn 9. pðgnk _yá¹ _jys#t (pðgnk _yá¹) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# pðgnk _yá¹ shk r (I ) k lyk# I U-MN 1(I) II U-MN 1(II) x /- pðgnk _yá¹ shk r (II ) kºlyk# pðgnk _yá¹ shk r (III ) eneö_rh^ _s#v_y# s#eêr krn] láv, vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# 10. pðgnk yn#eþ kþ^y³kr[ aã I U-MT 1(I) x290:13x /- pðgnk yn#eþ kðïy kr[ (I ) eneö_ò avó vh_yn# vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn kr eð Ó. pðgnk yn#eþ kðïy kr[ (II ) k vòs 10 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 11. qe#e pðp³lk I x (EB) x551;5x /- qe#e pðp lk (II ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# ge 5

6 12. kºòmk nðlq Ñ hº kºòmk nðlq Ñ (I ) k Òmk nðlq r~ (II ) k lyk# s¹p}òn kºòmk nðlq Ñ (II ) k Òmk nðlq r~ (I ) eneö_ò vòs 04 kt _nºadô seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn kºòmk nðlq Ñ (I ) U-MT 1(I) x290 13x /- j eðk e k#sn Å ^p#_l Ó lü _Ón# psúv v[nð qòn vn t k Òmk nðlq Ñ (II ) k lyk# _h v[nð qòn vn t k Òmk nðlq Ð (II ) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn k Òmk nðlq Ð (II ) a KN#dy U-MT 1(II) x219;9x /- eneö_ò s#eêr krnú lübúv v] k Òmk nðlq Ð (II ) a KN#dy eneö_ò vòs 06 k seöt]½yk _s#v k lyk# 13. oxsq_ùqó ihl U-MT 1(I) x290:13x /- oxsq_ùqó (phl _Hþ#Nðy) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#vº k lyk# 14. _hq nðlq Ð I U-MT 1(A -06) x290:13x /- _hq nðlq Ð (II ) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 15. Óhjn _sxky pñ&sk II U-MT 1(I) x290:13x /- Óhjn _sxky pñ&sk (III ) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# 16. a r&sk _s#v pñ&sk U-MN 3(II) x /- a r&sk _s#v pñ&sk (I ) k vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# I U-MN 1(I) x290:10x379- a r&sk _s#v pñ&sk (II ) k vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# 6

7 17. a r&sk nðy Ók hº aã U-MN 1(III A) x /- ihl U-MN 1(III A) x /- a³r&sk nðy Ók (ihl ) eneö_ò vòs 05 k seöt]q yk _s#v kºlyk# a³r&sk nðy³ók (phl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]rn 18. H^løp pïqòhk (vd] /y n#eðïk/ v{qøá¹/ p{s#sú¹/ v _n# h _l #h v[d/ v e#eö/ k¹ólø/ Álò) _jys#t H^løp pïqòhk I U-MN 1(I) _HÏ#ì_y# H^løp pïqòhk k lyk# H^l#p pïqòhk (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# H^l#p pïqòhk (II ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 19. _p e# bx^n#n (Ó]ÃN l) aã ihl U-MN 2(II) x /- _p e# bxòn#nº (Ó]ÃN l) ihl kºlyk# s¹p}òn kr e^ Ó. _p e# bx^n#n (Ó]ÃN l) phl eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn 20. _løknºgºr Bºrkr[ U-MN 1(I) x290:10x379- _løknºgºr Bºrkr[ (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-MN 1(II) x /- _løknºgºr Bºrkr[ (II ) eneö_rh^ vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 21. ÐyÁr[ ÐyÁr[ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sh^ev ÐyÁ_rkö vh_yn# vòs 15 k plp]r[qøqk# eð Ó. I U-PL 3(I) ÐyÁr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn 7

8 22. k Òy l yn#eþ kðïy kr[ hº k Òy l yn#eþ kþ^y kr[ (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-PL 3(I) kºòy³l yn#eþ kðïy kr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 23. y n#eðïk y n#eþ^k (I ) eneö_ò vòs 05k seöt]½yk _s#v kºlyk# sh^ev y n#eþ^k_ykö vh_yn# vòs 15 k plp]r[q#qk# I U-PL 3(I) y n#eþ^k (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn 24. Álò k Òmk Álò k Òmk (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# ge I U-PL3(1) Álò k Òmk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 25. p{s#sú¹kr[ p{s#sú¹kr[ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# H#v Ål pqøqeð_y# kòó n#eh l vk _s#vy kr e^çy y]eöy. I U-PL 3(1) p{s#sú¹kr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 26. yn#eþ H^l#p~ yn#eþ H^løp~ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-PL 3(1) yn#eþ H^løp^ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 27. vd k Òmk vdô kºòmk (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-PL 3(I) vdô k Òmk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 8

9 28. p]s#ek l _s#vk hº p]s#ek l _s#vk (1 ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#vyk# sh^ev p]s#ek l _s#vk_yk«vh_yn# vòs 15k _s#v kºlyk# s¹p]òn kr eð Ó. 29. _pq_òr[ I U-PL 3(I) I U-PL 3(I) p]s#ek l _s#vk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _pq_òr[ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# _pq_òr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 30. jlnl kºòmk jlnl k Òmk (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-PL 3(I) jlnl k Òmk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 31. _sxky ups#e yk U-PL 3(I) _sxky ups#e yk (ihl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# ihl U-PL 3(II) x /- _sxky ups#e yk (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 32 B rkr[ I U-PL 3(I) B rkr[ ( ) eneö_ò vòs 05 k seöt]q yk _s#v k lyk# B rkr[ (ihl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v k lyk# ihl U-PL 3(II) /- B rkr[ (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v k lyk# 9

10 33. i_lk#_tï nð k# upkrn aue#v[ y krn#n hº I U-PL 3(I) i_lk#_tï nðk# upkrn aue#v[ y krn#n (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn i_lk#_tï nðk# upkrn aue#v[ y krn#n (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn 34. _b y^_l#r[ kðïy kr[ _b y^_l#r[ kï^y³kr[ (I ) kºlyk# I U-PL 3(I) _b y^_l#r[ kþ^y³kr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 35. _l³ð k#lónò I II _HÏ#N^y 36. k¹kr[ k Òy l k Òy sh yk U-PL 1(Sp 1) x /- U-PL 1 (1) x /- U-PL 1(II) x /- U-PL1(Sp II) x /- U-PL 1(Sp 1) x /- _l³ð k#lónò (I ) eneö_rh^ vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _l³ð k#lónò (II ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _h» a½l v[t]p# pðó N_y# upðóyt pe#v vsrk (01) kºlyk# ge _l³ð k#lónò (III ) eneö_rh^ vòs 10 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _h» a½l v[t]p# pðó N_y# upðóyt pe#v vsrk (01) kºlyk# ge k¹kr[ ( ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# k¹kr[ (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk## s¹p]òn I U-PL 1 (1) x /- II U-PL 1(II) x /- k¹kr[ (II ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn k¹kr[ (III ) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn 10

11 37 _sxky _s#v k¹kr[ hº I _sxky _s#v k¹kr[ ( ) k lyk# U-PL 3(I) _sxky _s#v k¹kr[ (ihl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn kr e^ Ó. ihl U-PL 3(II) x /- _sxky _s#v k¹kr[ (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 38. Åg r sh yk Åg r sh yk (aã ) kºlyk# aã U-PL 3(I) ihl U-PL 3(II) x /- Åg r sh yk (ihl ) kºlyk# Åg r sh yk (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 39 k¹óløkr[ H#v Ål pqøqeð_y# k¹ól# Hºl³vk k¹óløkr[ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 40. _p e# bxòn#nº I U-PL 3(I) H#v Ål pqøqeð_y# k¹ól# Hºl³vk k¹óløkr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _p e# bxòn#nº (I ) eneö_ò vòs 07 k# _s#vy 41. a v]q nðköe# krn#n I U-PL 3(I) I U-PL 3(I) _p e# bx^n#n (II ) eneö_ò vòs 09 k# _s#vy a v]q nðköe# krn#n (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. a v]q nðköe# krn#n (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 11

12 42. yn#eþ sh _p ¹p kþ^y kr[ hº yn#eþ h _p ¹p kðïy kr[ (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v k lyk# ge I U-PL 3(I) yn#eþ h _p ¹p kðïy kr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 43. _r #q _q_k# ae#tï[k#tò kðïy kr[ 1 _r #q _q_k# ae#tï[k#tò kðïy kr[ ( ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn kr eð Ó. U-PL 3(I) _r #q _q_k# ae#tï[k#tò kðïy kr[ (ihl ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn kr eð Ó. ihl U-PL 3(II) x /- _r #q _q_k# ae#tï[k#tò kðïy kr[ (phl ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 44. mnú¹ shºyk I mnú¹ sh yk ( ) kºlyk# s¹p}òn U-PL 3(I) mnú¹ sh yk (ihl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn ihl U-PL 3(II) x /- mnú¹ sh yk (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn 45. by^s^kl# pìv]dkr[ I by^s^klø pìv]dkr[ ( ) k lyk# ge 46 kþ~d B m _s#vk I U-PL 3(I) kþ~d B m _s#vk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 12

13 hº 47. op qón#nº I U-PL 3(I) op qón#nº (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 48. en_kºl kpn yn#eþ kþ^y³kr[ ihl U-PL 3(II) x /- en_kºl kpn yn#eþ kþ^y³kr[ (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. sthn - v ÒS^k uss#ø¹ s¹bn#q ab^y cn a[e#n¹ Aùv ayá¹pe# sów iqòðpe# kl y]eö aer, psúv lü_bn ab^y cn slk blnú _n lbn bvq s[lkðy y]eöy. Aù.Alø. jv]*ò s³qòk# _løkk ãk Ð