n#øóy^ phe sxhn# eneör[ (uss#ø¹/_hþ#ì) sxh qònt a_p#&s^e súásúk¹ sp^r{ ayá¹kr[vn#_gn# ayá¹pe# _ÓÓw^n# k[xvnú lü_. _ÓÓ eneör[vlt uss# kðñ¹ _

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "n#øóy^ phe sxhn# eneör[ (uss#ø¹/_hþ#ì) sxh qònt a_p#&s^e súásúk¹ sp^r{ ayá¹kr[vn#_gn# ayá¹pe# _ÓÓw^n# k[xvnú lü_. _ÓÓ eneör[vlt uss# kðñ¹ _"

Bản ghi

1 n#øóy^ phe sxhn# [ (uss#ø¹/_hþ#ì) sxh qònt a_p#&s^e sp^r{ ayá¹kr[vn#_gn# ayá¹pe# _ÓÓw^n# k[xvnú lü_. _ÓÓ [vlt uss# kðñ¹ _y gye pñk#sn/vre#eñy pðk#sn/pï _y g^k pñ&sn sh s¹ó]k pðk#snvl pïeðpl pqn¹ kr_gn s^ákrnú lü_. a½l ayá¹peï a³yen (anqyyn) aoh_yn# lb _gn AÓ ayá¹pe# s¹p]òn kr eó aqyynºoh /aoh pïq n_g# nðò_qøh sh^ev shk r _løkk ãk Ð/a yen (anqyyn) _ve vn qòn _h It pïeó B r _qn _ls ayá¹kr[vn#_gn# iløl³ s^ônú lü_. nðyme qò_nn# psúv lü_bn h n^s^ pðqò s¹p]òn _n krn lq ayá¹pe# pïeðk#_s#p krnú lü_. _HÏ#ìge uss#ø¹ sxhº H#v Ål pïeðp³qn _kºmsn# sbº ckþ_løk aok 17/2016 anúv 2016 t h^m v[t]p# pðó ny sxhn# kr a[e. 1. uph l ãpeð (p]ònk lón) hº U-MN 3(SP) x /- uph l ãpeð (I ) eneö_rh^ vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# I U-MN 3(1) x551;4x /- uph l ãpeð (II ) eneö_rh^ vòs 06 k seöt]½yk _s#v k lyk# 2. l^p^kr[ _jys#t shk r 34094;5x /- shk r (lòp^kr[ _s#v ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn lòp^kr[ (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn I U-MN 1(1) II U-MN 1(II) x /- lòp^kr[ eneö_rh^ vòs 11 k seöt]½yk _s#v k lyk# (anðy¹ _h e vk lòk _s#vy h[r) s¹p]òn kr Ay^n# avó vh_yn# vòs 03 k# lòp^kr[ (II ) k _s#vy lòp^kr[ (III ) eneö_rh^ _s#v_y# s#e~r krnú láv, vòs 10 k seöt]q yk _s#v k lyk# s¹p}òn kr e^ Ó. 1

2 3. p]s#ek l hº _jys#t shk r (p]s#ekºl _s#v ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn shk r p]s#ekºl (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn p]s#ekºl _eºreör[ I U-MN 1(1) II U-MN 1(II) x /- p]s#ekºl k vòs 11 k seöt]½yk _s#v k lyk# (anðy¹ _h e vk lòk _s#vy h[r) s¹p]òn kr Ay^n# avó vh_yn# vòs 03 k# p]s#ekºl (II ) k _s#vy I. p]s#ekºl (III ) eneö_ò _s#vy s#eêr krn láv, vòs hyk (06) seöt]½yk _s#v kºlyk# p]s#ek l eneö_ò s¹p}òn kr a[eð sh HÏ~ lokº p]s#ekºl sogó_y# 1 v[nð pñk#sny _h» It só n pñk#snykðn# sóe#v eð Ó _h» C³eðk p]s#ekºl h Vºpn Å a³yeny Ów^n# pve#vnú lbn p]s#ekºl sh Vºpn klónºkrn p#_l Ó p³tó l³_ù (vsr 03 aòq kºlón p³tó l v) pï r¹bk Bºgy pló]vn vòsy sóe#v eð Ó. _h» k[lìy H#v Åly Óg^n# pve#vnú lbn p]s#ekºl hº Vºpn Å p#_l³#ó p³tó l_ pló] aqòyr sóe#v eð Ó. _h» y³pny H#v Ål_y# p]s#ekºl hº Vºpn Å ph#c e# p#_l Ó p³tó l v sóe#v eð Ó. II. p]s#ekºl (III ) eneö_ò _s#v_y# s#eêr krn láv, vòs 10 k s#e^r seöt]q yk _s#v kºlyk# s¹p}òn kr a[eð e[n[e#en# sxhº. 2

3 4. gbd Bºrkr[ hº _jys#t shk r (gbd Bºrkr[) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn shk r gbd Bºrkr[ (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn I U-MN 1(1) II U-MN 1(II) x /- gbd Bºrkr[ k vòs 11 k seöt]½yk _s#v k lyk# (anðy¹ _h e vk lòk _s#vy h[r) s¹p]òn kr Ay^n# avó vh_yn# vòs 03 k# gbd Bºrkr[ (II ) k _s#vy gbd Bºrkr[ (III ) k _s#v_y# s#e~r krnú láv, vòs 10 k seöt]q yk _s#v k lyk# s¹p}òn kr e^ Ó. 5. srp# _jys#t shk r shk r (srp# _s#v ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn srp# (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn I U-MN 1(1) II U-MN 1(II) x /- srp# k vòs 11 k seöt]½yk _s#v k lyk# (anðy¹ _h e vk lòk _s#vy h[r) s¹p]òn kr Ay^n# avó vh_yn# vòs 03 k# srp# (II ) k _s#vy srp# (III ) k _s#v_y# s#e~r krnú láv, vòs 10 k seöt]q yk _s#v k lyk# s¹p}òn kr e^ Ó. 6. _p³e# ebn#nº _jys#t shk r (_p³e# ebn#nº) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn shk r _p³e# ebn#nº (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn 3

4 hº 7. lgú_l#kk _jys#t I U-MN 1(I) s^ohl/iog^ïs^ (lgú _løkk) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn kðñó. s^ohl/iog^ïs^ lgú_løkk k vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn kr eð Ó h lgú _løkk (I ) eneö_ò vsr _qkk k lyk# AÓ k ls~ó vt a[eöle#v eð Ó. I. iogþ^s^ lgú_løkny n yt vcn 100k _Ùgyk# sh iogþ^s^ yeör[ lòyny n yt vcn 50k _Ùgyk# sh^e pñ&snykðn# sóe# ØÓ _h» pðgnky B e_yn# n ykt vcn 65k _Ùgyk# sh^e pðk#snykðn# sóe# Ó. (lgú _løkk/iogþ~s^ qrn _s#vky^n# sxhº) II. s^ohl lgú_løkny n yt vcn 90k _Ùgyk# sh s^ohl yeör[ lòyny n ykt vcn 35k _Ùgyk# sh^e pñ&snykðn# sóe#øó _h» pðgnky B e_yn# n yt vcn 45k _Ùgyk# sh^e pðk#snykðn# sóe#øó. (lgú_løkk /s^ohl qrn _s#vk Bveön# sxh ) s^ohl/iog^ïs^ lgú_løkk (II ) k vòs 06 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn kr eð Ó h I) iogþ^s^ lgú_løkny n yt vcn 90k _Ùgyk# sh iogþ^s^ yeör[ lòyny n yt vcn 45k _Ùgyk# sh^e pñ&snykðn# sóe#øó _h» pðgnky B e_yn# n yt vcn 60k _Ùgyk# sh^e pð&snykðn# sóe#øó. (lgú_løkk/iogþ~s^ qrn _s#vk Bveön# sxh ) II) s^ohl lgú_l#kny n yt vcn 80k _Ùgyk# sh s^ohl yeör[ lòyny n ykt vcn 30k _Ùgyk# sh^e pñ&snykðn# sóe#øó _h» pðgnky B e_yn# n ykt vcn 40k _Ùgyk# sh^e pðk#snykðn# sóe# Ó. (lgú _l#kk /s^ohl qrn _s#vk Bveön# sxh ) 4

5 8. ÁrkEn kðïy kr[/ aó]e#en# p^lòg[nñ_¹ nðlq Ð hº _jys#t shk r (ÁrkEn kðïy kr[/ aó]e#en# p^lòg[nñ_¹ nðlq Ñ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# ÁrkEn kðïy kr[/aó]e#en# p^lòg[nñ_¹ nðlq Ñ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn I U-MN 1(II) ÁrkEn kðïy kr[/aó]e#en# p^lòg[nñ_¹ nðlq Ñ (II ) k vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn 9. pðgnk _yá¹ _jys#t (pðgnk _yá¹) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# pðgnk _yá¹ shk r (I ) k lyk# I U-MN 1(I) II U-MN 1(II) x /- pðgnk _yá¹ shk r (II ) kºlyk# pðgnk _yá¹ shk r (III ) eneö_rh^ _s#v_y# s#eêr krn] láv, vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# 10. pðgnk yn#eþ kþ^y³kr[ aã I U-MT 1(I) x290:13x /- pðgnk yn#eþ kðïy kr[ (I ) eneö_ò avó vh_yn# vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn kr eð Ó. pðgnk yn#eþ kðïy kr[ (II ) k vòs 10 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 11. qe#e pðp³lk I x (EB) x551;5x /- qe#e pðp lk (II ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# ge 5

6 12. kºòmk nðlq Ñ hº kºòmk nðlq Ñ (I ) k Òmk nðlq r~ (II ) k lyk# s¹p}òn kºòmk nðlq Ñ (II ) k Òmk nðlq r~ (I ) eneö_ò vòs 04 kt _nºadô seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p}òn kºòmk nðlq Ñ (I ) U-MT 1(I) x290 13x /- j eðk e k#sn Å ^p#_l Ó lü _Ón# psúv v[nð qòn vn t k Òmk nðlq Ñ (II ) k lyk# _h v[nð qòn vn t k Òmk nðlq Ð (II ) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn k Òmk nðlq Ð (II ) a KN#dy U-MT 1(II) x219;9x /- eneö_ò s#eêr krnú lübúv v] k Òmk nðlq Ð (II ) a KN#dy eneö_ò vòs 06 k seöt]½yk _s#v k lyk# 13. oxsq_ùqó ihl U-MT 1(I) x290:13x /- oxsq_ùqó (phl _Hþ#Nðy) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#vº k lyk# 14. _hq nðlq Ð I U-MT 1(A -06) x290:13x /- _hq nðlq Ð (II ) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 15. Óhjn _sxky pñ&sk II U-MT 1(I) x290:13x /- Óhjn _sxky pñ&sk (III ) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# 16. a r&sk _s#v pñ&sk U-MN 3(II) x /- a r&sk _s#v pñ&sk (I ) k vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# I U-MN 1(I) x290:10x379- a r&sk _s#v pñ&sk (II ) k vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# 6

7 17. a r&sk nðy Ók hº aã U-MN 1(III A) x /- ihl U-MN 1(III A) x /- a³r&sk nðy Ók (ihl ) eneö_ò vòs 05 k seöt]q yk _s#v kºlyk# a³r&sk nðy³ók (phl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]rn 18. H^løp pïqòhk (vd] /y n#eðïk/ v{qøá¹/ p{s#sú¹/ v _n# h _l #h v[d/ v e#eö/ k¹ólø/ Álò) _jys#t H^løp pïqòhk I U-MN 1(I) _HÏ#ì_y# H^løp pïqòhk k lyk# H^l#p pïqòhk (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# H^l#p pïqòhk (II ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 19. _p e# bx^n#n (Ó]ÃN l) aã ihl U-MN 2(II) x /- _p e# bxòn#nº (Ó]ÃN l) ihl kºlyk# s¹p}òn kr e^ Ó. _p e# bx^n#n (Ó]ÃN l) phl eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn 20. _løknºgºr Bºrkr[ U-MN 1(I) x290:10x379- _løknºgºr Bºrkr[ (I ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-MN 1(II) x /- _løknºgºr Bºrkr[ (II ) eneö_rh^ vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 21. ÐyÁr[ ÐyÁr[ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sh^ev ÐyÁ_rkö vh_yn# vòs 15 k plp]r[qøqk# eð Ó. I U-PL 3(I) ÐyÁr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn 7

8 22. k Òy l yn#eþ kðïy kr[ hº k Òy l yn#eþ kþ^y kr[ (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-PL 3(I) kºòy³l yn#eþ kðïy kr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 23. y n#eðïk y n#eþ^k (I ) eneö_ò vòs 05k seöt]½yk _s#v kºlyk# sh^ev y n#eþ^k_ykö vh_yn# vòs 15 k plp]r[q#qk# I U-PL 3(I) y n#eþ^k (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn 24. Álò k Òmk Álò k Òmk (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# ge I U-PL3(1) Álò k Òmk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 25. p{s#sú¹kr[ p{s#sú¹kr[ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# H#v Ål pqøqeð_y# kòó n#eh l vk _s#vy kr e^çy y]eöy. I U-PL 3(1) p{s#sú¹kr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 26. yn#eþ H^l#p~ yn#eþ H^løp~ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-PL 3(1) yn#eþ H^løp^ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 27. vd k Òmk vdô kºòmk (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-PL 3(I) vdô k Òmk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 8

9 28. p]s#ek l _s#vk hº p]s#ek l _s#vk (1 ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#vyk# sh^ev p]s#ek l _s#vk_yk«vh_yn# vòs 15k _s#v kºlyk# s¹p]òn kr eð Ó. 29. _pq_òr[ I U-PL 3(I) I U-PL 3(I) p]s#ek l _s#vk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _pq_òr[ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v k lyk# _pq_òr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 30. jlnl kºòmk jlnl k Òmk (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# I U-PL 3(I) jlnl k Òmk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 31. _sxky ups#e yk U-PL 3(I) _sxky ups#e yk (ihl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# ihl U-PL 3(II) x /- _sxky ups#e yk (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 32 B rkr[ I U-PL 3(I) B rkr[ ( ) eneö_ò vòs 05 k seöt]q yk _s#v k lyk# B rkr[ (ihl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v k lyk# ihl U-PL 3(II) /- B rkr[ (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v k lyk# 9

10 33. i_lk#_tï nð k# upkrn aue#v[ y krn#n hº I U-PL 3(I) i_lk#_tï nðk# upkrn aue#v[ y krn#n (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn i_lk#_tï nðk# upkrn aue#v[ y krn#n (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn 34. _b y^_l#r[ kðïy kr[ _b y^_l#r[ kï^y³kr[ (I ) kºlyk# I U-PL 3(I) _b y^_l#r[ kþ^y³kr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 35. _l³ð k#lónò I II _HÏ#N^y 36. k¹kr[ k Òy l k Òy sh yk U-PL 1(Sp 1) x /- U-PL 1 (1) x /- U-PL 1(II) x /- U-PL1(Sp II) x /- U-PL 1(Sp 1) x /- _l³ð k#lónò (I ) eneö_rh^ vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _l³ð k#lónò (II ) eneö_rh^ vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _h» a½l v[t]p# pðó N_y# upðóyt pe#v vsrk (01) kºlyk# ge _l³ð k#lónò (III ) eneö_rh^ vòs 10 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _h» a½l v[t]p# pðó N_y# upðóyt pe#v vsrk (01) kºlyk# ge k¹kr[ ( ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# k¹kr[ (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk## s¹p]òn I U-PL 1 (1) x /- II U-PL 1(II) x /- k¹kr[ (II ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn k¹kr[ (III ) eneö_ò vòs 10 k seöt]½yk _s#v k lyk# s¹p]òn 10

11 37 _sxky _s#v k¹kr[ hº I _sxky _s#v k¹kr[ ( ) k lyk# U-PL 3(I) _sxky _s#v k¹kr[ (ihl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p]òn kr e^ Ó. ihl U-PL 3(II) x /- _sxky _s#v k¹kr[ (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 38. Åg r sh yk Åg r sh yk (aã ) kºlyk# aã U-PL 3(I) ihl U-PL 3(II) x /- Åg r sh yk (ihl ) kºlyk# Åg r sh yk (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 39 k¹óløkr[ H#v Ål pqøqeð_y# k¹ól# Hºl³vk k¹óløkr[ (I ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# 40. _p e# bxòn#nº I U-PL 3(I) H#v Ål pqøqeð_y# k¹ól# Hºl³vk k¹óløkr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# _p e# bxòn#nº (I ) eneö_ò vòs 07 k# _s#vy 41. a v]q nðköe# krn#n I U-PL 3(I) I U-PL 3(I) _p e# bx^n#n (II ) eneö_ò vòs 09 k# _s#vy a v]q nðköe# krn#n (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. a v]q nðköe# krn#n (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 11

12 42. yn#eþ sh _p ¹p kþ^y kr[ hº yn#eþ h _p ¹p kðïy kr[ (I ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v k lyk# ge I U-PL 3(I) yn#eþ h _p ¹p kðïy kr[ (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 43. _r #q _q_k# ae#tï[k#tò kðïy kr[ 1 _r #q _q_k# ae#tï[k#tò kðïy kr[ ( ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn kr eð Ó. U-PL 3(I) _r #q _q_k# ae#tï[k#tò kðïy kr[ (ihl ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn kr eð Ó. ihl U-PL 3(II) x /- _r #q _q_k# ae#tï[k#tò kðïy kr[ (phl ) eneö_ò vòs 05 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 44. mnú¹ shºyk I mnú¹ sh yk ( ) kºlyk# s¹p}òn U-PL 3(I) mnú¹ sh yk (ihl ) eneö_ò vòs 07 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn ihl U-PL 3(II) x /- mnú¹ sh yk (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# s¹p}òn 45. by^s^kl# pìv]dkr[ I by^s^klø pìv]dkr[ ( ) k lyk# ge 46 kþ~d B m _s#vk I U-PL 3(I) kþ~d B m _s#vk (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 12

13 hº 47. op qón#nº I U-PL 3(I) op qón#nº (II ) eneö_ò vòs 09 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. 48. en_kºl kpn yn#eþ kþ^y³kr[ ihl U-PL 3(II) x /- en_kºl kpn yn#eþ kþ^y³kr[ (phl ) eneö_ò vòs 08 k seöt]½yk _s#v kºlyk# sp]rº eð Ó. sthn - v ÒS^k uss#ø¹ s¹bn#q ab^y cn a[e#n¹ Aùv ayá¹pe# sów iqòðpe# kl y]eö aer, psúv lü_bn ab^y cn slk blnú _n lbn bvq s[lkðy y]eöy. Aù.Alø. jv]*ò s³qòk# _løkk ãk Ð

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018 (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/2018 của Giám đốc Học viện Chín DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM (kèm theo Quyết định số 7788-QĐ/HVCTQG ngày 19/12/ của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 1 Nguyễn Thị Hồng Minh 15-12-1984

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர வ ட ம ழ கள ல ம த ழ ம ழ மபற டம த ர வ ட ம ழ கள ன கணக க ட ம வமகப ப ட ம சங

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 102) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn Toán Khối 12. Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Mã đề 0) ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 07 08 Môn Toán Khối Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Cho hàm số y Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

BG DAN DUNG.cdr

BG DAN DUNG.cdr CÁC CÔNG TRÌN TIÊU BIỂU BÓNG ED - ĐÈN ED ĐỔI MÀU 04-07 BÓNG ED BUB 08-09 BÓNG ED TUÝP - ĐÈN ED BATTEN 10-11 ĐÈN ED KIỂU BATTEN - BÓNG ED VÒNG 12 ĐÈN ỐP TRẦN ED 13 ĐÈN ED PANE 14-17 ĐÈN ED DONIGT TÁN QUANG

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương ph Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG QANG ĐIỆN BÀI TOÁN LIÊN QAN ĐẾN CHYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Phương pháp giải 1) Chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc Chùm hẹp các electron qung điện

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 267 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Bảo vệ vật (Plant Protection) Mã ngành: 52620112 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn: Bảo vệ vật - Khoa Nông

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt KỐ ÓP ĐỀU âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Góc giữ mặt bên với mặt đá bằng 6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi G là trọng tâm tm giác, su r G là hình

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

2017 panchagam for print.p65

2017 panchagam for print.p65 1 ] Ô^ 2 ÿƒàkvf 2017 ÿ>vaèveï AM> ºBVºƒ A III ÿ>v± 1: 26 á2 : 3 ( ) ÿôvºèv 3:14á15,17, 23á24 ] V 90: 2, 3á4, 12á13, 14,16 _Ès : gı kº, ÂV Ô^ ÿƒf ku _ ÿku Ú D (. 17 ). \ 13: 54á58 ] 7: 51 á 8 : 1 III ]

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Tuần: 2

Tuần: 2 Chương III: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945-2000) Bài 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I. Mục tiêu bài học: 1/ Về kiến thức: Qua bài này HS: - Biết được những biến đổi lớn lao của khu vực Đông Bắc Á (TQ, bán đảo

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC Trang 1 STT Tên lớp HP Tên học phần Mã HP Nhóm TC Mã Lớp XTKB TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG DaNH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN (DỰ KIẾN) HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 16-17 Trang 1 1 AN1259 _01 Thực hành sư phạm âm nhạc AN1259 01 2 1412D60A 2 AN2206 _01 Lí thuyết âm nhạc cơ bản 2 AN2206

Chi tiết hơn

Thứ 6 30/3 Thứ 5 29/3 Thứ 4 28/3 Thứ 3 27/3 Thứ 2 26/3 Ngày Thơ i gian Nôi dung KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC Tuần từ 26/3/2018 đến ngày 30/3/201

Thứ 6 30/3 Thứ 5 29/3 Thứ 4 28/3 Thứ 3 27/3 Thứ 2 26/3 Ngày Thơ i gian Nôi dung KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC Tuần từ 26/3/2018 đến ngày 30/3/201 Thứ 6 30/3 Thứ 5 29/3 Thứ 4 28/3 Thứ 3 27/3 Thứ 2 26/3 Ngày Thơ i gian Nôi dung KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC Tuần từ 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018 Đia điê m Chủ trì/ Tham dự Chuâ n bi 8h00 Chào cờ

Chi tiết hơn

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm dự thưởng Chạm tới ước mơ đợt 1 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm dự

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm dự thưởng Chạm tới ước mơ đợt 1 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm dự THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 1. Tên chương trình khuyến mại: Tiết kiệm dự thưởng Chạm tới ước mơ đợt 1 2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tiết kiệm dự thưởng kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9, 13, 15, 18, 24, 36 tháng

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation E BANKING CENTER HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BANKING DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1 NỘI DUNG PHẦN 1: GIỚI THIỆU NỘI DUNG DỊCH VỤ SMS Banking là gì? Đối tượng khách hàng của dịch vụ SMS Banking Hướng dẫn

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi.

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi. BO Y TE CQNG HOA xa HQ CHU NGHiA V~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQ DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CH H(Jc kj; -Nam hoc 2014-2015 -Lan 2 ThOi. gian Khmi HQc ph n Giang dirong 1517/2015 Sinh ly benh mi~n

Chi tiết hơn

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : Pháp luật về đầu tư (Investment Law) - Mã số học phần

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E

CÔNG TY TNHH 3DS VIỆT NAM Địa chỉ: Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội Tel: (024) * Hotline: Website: vattuphu3ds.com - E BẢNG BÁO GIÁ THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN THANH REN MẠ ĐIỆN PHÂN 1 Thanh ren M6 x 2m Cây 1 5,500 2 Thanh ren M6 x 3m Cây 1 8,250 3 Thanh ren M8 x 2m Cây 1 9,500 4 Thanh ren M8 x 3m Cây 1 14,250 5 Thanh ren M10

Chi tiết hơn

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 881/QĐ-HV CỘNG

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 881/QĐ-HV CỘNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 881/QĐ-HV CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-tự do-hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc hiệu chỉnh

Chi tiết hơn

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த

தவக க ல ந ன ப த த ய னம St.Anna Kappelle, Annaberg 35, Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன ழ த தவக க ல ந ன ப த த ய னம 24022018 St.Anna Kappelle, Annaberg 35, 45721 Haltern am See ப டல தலலப ப கள 1. ந ன ந ன கவ ந த ர க க வ ன 2. 3. 4. 5. 6. 7. ழ த த க ன வ ம ணங க க ன வ ம 8. த ய ஆ வய வத அக க ன வய 9. எந

Chi tiết hơn

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4 . Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học 13-14 Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 44) Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 01234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1

Chi tiết hơn

Bài 29: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 1. Nền nông nghiệp nhiệt đới: a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một

Bài 29: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 1. Nền nông nghiệp nhiệt đới: a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một Bài 29: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 1. Nền nông nghiệp nhiệt đới: a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới: * Đặc điểm khí hậu, địa

Chi tiết hơn

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 485/QĐ-HV CỘNG

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 485/QĐ-HV CỘNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 485/QĐ-HV CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- do-hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc hiệu chỉnh

Chi tiết hơn

ermg-doc.dvi

ermg-doc.dvi Ì Ò Ð ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø Ñ Ø ÓÒ Ò Ø ÊÅ ÑÓ Ð Îº Å Ð º È Ö Â¹Âº Ù Ò Åº Å Ö Ó٠˺ ÊÓ Ò Ù Ù Ø ¾¼¼ X Ø ÒÝ Ñ ØÖ Ü Ó Þ n n Ò Ù Ø Ø X j 1 ÒÓ Ò j Ö ÓÒÒ Ø º Z Ò Ù Ø Ø {Z 1} ÒÓ ÐÓÒ ØÓ Ð qº Ï Ø Ò Ù ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ö Ô Û Ø

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 - Năm học Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 - Năm học Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn h TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 - Năm học 27-28 Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn học: LC12 Khối lớp: ĐH, CĐ Hình thức thi: Tự luận Thi ngày

Chi tiết hơn

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம.

த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. த ர வ ண யத த ர வ க க வ ண ப ப ப ப ற க ன வழ ம ண கள மற ற ம அ வ ண கள : எச சர க க : 1. வ ண ணப பத த க சமர ப ப க க ம ம ன ர வ ண ணப பத ல உள ள த வல கள ம ற றல ம. தவற வ ண ணப ப த த ர ந த த ல வ ண ணப பத த க ந க ல ம.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HOÁ

XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HOÁ 1-Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 2-Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng 3-Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi XX 4-Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 5-Chuyển đổi mã số hàng hóa 6-Tỷ lệ Phần trăm

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH THI KÉT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 (Đọt: 2,CĐ/Cuối kỳ) BẬC

Chi tiết hơn

Tp

Tp VỤ KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH MÌ TIẾN PHÁT GÂY Ô NHIỄM VÀ NHỮNG BẤT CẬP TRONG PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN Nguyên đơn: Gia đình bà TRẦN ANH Địa chỉ: 28 Phong Phú, P. 12, Q. 8, TP. HCM Bị đơn: CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien

Microsoft Word - De thi HK2 truong THPT Vinh Vien SỞ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠO TP.HM TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN Đề thi gồm:5 trng ĐỀ KIỂM TRA HỌ KỲ II Năm học 6 7 Môn thi: TOÁN Thời gin làm ài: phút, không kể thời gin phát đề Họ và tên học sinh: Số áo dnh: âu : ho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

CỬA 5F BẢNG GIÁ CỬA M- 80 IN HOUSE ÁP DỤNG TỪ Quí khách lưu ý cập nhật bảng giá mới trước khi đặt hàng STT Mẫu cửa Màu cửa Vật liệu II CỬA

CỬA 5F BẢNG GIÁ CỬA M- 80 IN HOUSE ÁP DỤNG TỪ Quí khách lưu ý cập nhật bảng giá mới trước khi đặt hàng STT Mẫu cửa Màu cửa Vật liệu II CỬA CỬA 5F BẢNG GIÁ CỬA M- 80 IN HOUSE ÁP DỤNG TỪ 15.04.2019 Quí khách lưu ý cập nhật bảng giá mới trước khi đặt hàng STT Mẫu cửa Màu cửa Vật liệu II CỬA CHỐNG NƯỚC- MÃ 80 Rộng mét Kích thước Cao Tổng KL mét

Chi tiết hơn

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams   HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS 1999-2010 (ENTRY LEVEL: GRADE 6) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, và trung

Chi tiết hơn

. Trường ðại Học Hùng Vương Phòng ðào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Học Kỳ 3 - Năm Học Mẫu In X5010B Lớp: Học kỳ phụ Cơ sở 1 (KPCS1A) - Sĩ Số: 0

. Trường ðại Học Hùng Vương Phòng ðào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Học Kỳ 3 - Năm Học Mẫu In X5010B Lớp: Học kỳ phụ Cơ sở 1 (KPCS1A) - Sĩ Số: 0 Lớp: Học kỳ phụ 113 - Cơ sở 1 (KPCS1A) - Sĩ Số: 0 - Ngoại ngữ Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 01234567 (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 45) Các ký

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không SỞ GIÁO DỤ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ HÍ MINH ĐỀ THI HÍNH THỨ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 1 THPT NĂM HỌ 18 19 Môn thi: TOÁN Thời gian: 1 phút. (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: /6/18 Bài 1 (1,5 điểm) ho parabol

Chi tiết hơn

ww.padasalai.n ww.padasalai.net ww.padasalai.net ww.padasalai.net

ww.padasalai.n   ww.padasalai.net   ww.padasalai.net   ww.padasalai.net t et t et t et t et t et 11 ஆம வக ப ப தம ழ இயல 7 & 8 ச ந தன வ க கள சர ய ன வ ட டயத த ர க 1) அகந ழ டகய ன த ல அட க கப பட வத அ) தக ப ரம ஆ) வ னம இ) கர வட 2) ஞ டசப பபர ய தக ய ல வ னத ன உயரம அ) 216 அட ஆ) 217 அட

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI L

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI L TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỘNG HÒA Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT408M Kèm theo quyết

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐỖ NGỌC TƢỚC NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU Ở VIỆT NAM Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 62.52.6.3 TÓM TẮT LUẬN ÁN

Chi tiết hơn

nraw;jpwd; mwpf;if 2016

nraw;jpwd; mwpf;if 2016 கணக க ய வ ச வ கள ஆவணக க ழ ச யல ற ற வக அற க வக 2017.04.01 2017.06.30 கணக க ய வ ச வ கள ஆவணக க ழ இல.35/ஏ கல ந த என.எம.ச ச ம த வத சக ழ ம ப 08. Nehf;F nghjkf;fsf;fhd flg;ghl;lf;fk; nghwg;gf;$wyf;fkhd mu;g;gzpj;j

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTT BỘ MÔN TOÁN (01) Đề thi số: 01 Ngày thi: 30 /12/2015 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Đại số tuyến tính

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CNTT BỘ MÔN TOÁN (01) Đề thi số: 01 Ngày thi: 30 /12/2015 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Đại số tuyến tính (01) Đề thi số: 01 Ngày thi: 0 /1/015 Câu I (0 điểm) Cho ma trâṇ 1 0 A 1 1 1 1 Ma trận A có khả nghịch không? Nếu có hãy tìm ma trận nghịch đảo của A Câu II (0 điểm) Giải hệ phương trình: x1 x x x x1 x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc

Microsoft Word - GIAO TRINH HOA DAI CUONG.doc LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Cơ sở lý thuyết hoá học được viết nhằm phục vụ cho môn học này ở bậc đại học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng, môi trường, cơ khí, nhiệt, điện...), hệ đào tạo chính quy

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Lá»−CH THI KỲ 20182_ KỲ A VÕ GIá»®A KỲ AB_ĒƯA LÃ−N MẀNG THÃ−M CởT NHÃfiM_ xlsx

Lá»−CH THI KỲ 20182_ KỲ A VÕ GIá»®A KỲ AB_ĒƯA LÃ−N MẀNG THÃ−M CởT NHÃfiM_ xlsx 109595 BF2012 Vi sinh vật thực phẩm CN CNTP-K61C T32 Thứ sáu 05.04.2019 Kíp 1 37 D9-103 A TC 109560 BF4216 Nguyên liệu thực phẩm CNTP-K61S T32 Thứ tư 03.04.2019 Kíp 3 30 D3,5-503 A TC 109598 BF4312 Đánh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chuong 2..doc

Microsoft Word - chuong 2..doc Chương : XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Phương pháp này được sử dụng để tách các tạp chất không hòa tan và một phần các chất

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM -------------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trang ) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 ph BỘ GIÁO DỤ & ĐÀO TẠO ỤM 5 TRƯỜNG THT HUYÊN ( Đề thi gồm có 8 trg ) KỲ THI THỬ THT QUỐ GIA NĂM HỌ - 8 MÔN TOÁN Thời gi làm bài : 9 phút Đợt thi //8 &//8 Họ và tê : Số báo dh : Mã đề thi âu : ho hàm số y

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 1. Tên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh CHƯƠNG RÌNH GÁO DỤC Ngành Sư phạm Sinh học - rình độ đại học A. HÔNG N ỔNG QUÁ (GENERAL NFORMAON) 1. ên chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học (tiếng iệt). ên chương trình đào tạo Biology eacher Education

Chi tiết hơn

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GỖ VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GỖ  VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI Hội thảo về thống kê lâm sản tại Việt Nam HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GỖ VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI HUỲNH VĂN HẠNH PCT HAWA 1 Giới thiệu HAWA Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp HCM (HAWA) được thành lập: - 1990: Phân hội Mỹ

Chi tiết hơn

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த

Winmeen VAO Mission 100 Day 9 ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ச ந த வ ள ந கர கம 6 th Std Term 1 ரல ற - ப டம 2 1] ஹரப ப ந கர கம எவ ற அழ க கப பட க றத? நகர ந கர கம. 2] இந த ய ந கர கத த ன வத டக கம க கர தப பட ம ந கர கம எத? ச ந த வ ள ந கர கம 3] ஆங க லலயர கள ச ட ட வசங கற

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Tên chương trình : QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Tên tiếng Anh : LOGISTICS AND MULTIMODAL

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH M

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH M BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH MÃ SỐ QUỐC GIA:

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn