PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP BỔ SUNG GIẢI TRÌNH Đợt 60 ( Theo công văn số 19625/QLD-CL

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP BỔ SUNG GIẢI TRÌNH Đợt 60 ( Theo công văn số 19625/QLD-CL"

Bản ghi

1 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP BỔ SUNG GIẢI TRÌNH Đợt 60 ( Theo công văn số 19625/QLD-CL ngày 16/10/2018 của Cục Quản lý Dược) C Ơ Q U A N 1 P fiz e r Ita lia S.R.L L o c a lità M a r in o D el T ro n t o A s c o li P ic e n o (AP), Ita lia IT / / H / / 0 6 / P fiz e r (T h a ila n d ) L im ite d R e p re s e n ta tiv e O ffic e S M F k h ô n g c ó c h ứ n g th ự c, k h ô n g c ó các d ấ u h iệ u c h ứ n g m in h tín h p h á p lý. Đ ề n g h ị c u n g c ấ p b á o c á o t h a n h tra (p h ầ n h à n h c h ín h và k ế t lu ậ n ) h o ặ c g iấ y c h ứ n g n h ậ n C P P của c ơ q u a n c ấ p c h ứ n g n h ậ n G M P và M A d o C ụ c Q u ả n lý D ư ợ c V N c ấ p th ể h iệ n rõ p h ạ m v i đ ư ợ c c h ứ n g n h ậ n b a o g ồ m cả t h u ố c t h ư ờ n g và t h u ố c đ ặ c b iệ t. 2 A n fa r m H e lla s S.A. 6 1 s t km N a t. Rd. A th e n s N a tio n a l O rg a n iz a tio n C ô n g ty C P D P Đ ã c ô n g bố Đ ợ t 4 4, STT 1 9 đ ố i v ớ i c á c d â y c h u y ề n sả n x u ấ t, t r o n g đ ó có d ạ n g " b ộ t L a m ia, S c h im a ta ri V io tia s, f o r M e d ic in e s (EO F), V ip h a r c o đ ô n g k h ô p h a tiê m " , G re e c e (* C á ch v iế t khác: 6 1 s t k m N a t. Rd. A th e n s - L a m ia, S x im a t a r i V io tia s, , G r e e c e ) / 0 4 / G r e e c e C ô n g ty n ộ p C P P và M A sả n p h ẩ m M a x ilin ( C la r ith r o m y c in m g ) d ạ n g b à o c h ế là t h u ố c b ộ t p h a tiê m. Đ ề n g h ị c ô n g ty g iả i trìn h sả n p h ẩ m đ ư ợ c sả n x u ấ t t h e o c ô n g n g h ệ đ ô n g k h ô h a y t h u ố c b ộ t v ô trù n g (kè m t h e o q u y trìn h sả n x u ấ t tro n g h ồ s ơ đ ă n g ký) đ ể đ ư ợ c b ổ su n g p h ạ m v i c ô n g bố. 3 V e t t e r P h a rm a - E is e n b a h n s tra s s e. 2-4 D E _ B W _ 0 1 _ C ơ q u a n th ẩ m q u y ề n S a n o fi A v e n tis P h ầ n x á c n h ậ n G C N G M P của C ô n g ty G e n z y m e C o r p o r a t io n k h ô n g đ ầ y đ ủ c á c tra n g F e rtig u n g G m b H & C o.k G v à k iể m t r a c h ấ t L a n g e n a rg e n G e r m a n y G M P _ _ / 0 7 / Đ ứ c S in g a p o re P te., có d ấ u củ a đ ạ i s ứ q u á n V iệ t N a m. Đ ề n g h ị C ô n g ty c u n g c ấ p b ả n c h ín h h ợ p p h á p h ó a lã n h s ự đ ể đ ố i c h iế u lư ợ n g ) G e n z y m e 11 F o rb e s R o a d U n ite d S ta te s F o o d a n d C o r p o ra tio n N o r th b o r o u g h M A D ru g A d m in is t r a t io n (C ơ s ở đ ó n g g ó i ) U n ite d S ta te s o f A m e r ic a (U.S. FD A ) 4 D E L P H A R M D IJO N 6 b o u le v a r d d e l'e u ro p e, F re n c h N a tio n a l A g e n c y S a n o fi A v e n tis Q U E T IG N Y, , F ra n c e f o r M e d ic in e a n d H e a lth S in g a p o re P te., 3 0 / 0 3 / P r o d u c ts S a fe ty (A N S M ) Danh sách cơ sở phải Giải trình Trang 1 / 8 Đ ợt 60

2 C Ơ Q U A N 5 M e g a L ife s c ie n c e s 6 0 N a tio n a l A v e n u e 1 8 / T h e ra p e u tic G o o d s M e g a A u s tr a lia P ty P A K E N H A M V IC A d m in is t r a t io n (TG A ), L ife s c ie n c e s, A u s tra lia A u s tra lia P u b lic C o m p a n y đ ó n g g ó i v à x u ấ t L im ite d x ư ở n g ) M e g a L ife s c ie n c e s P u b lic C o m p a n y L im ite d (C ơ s ở k iể m M o o 4 S o i 6 B a n g p o o In d u s tria l E s ta te P a tta n a 3 R o a d P h ra e s k a M u e a n g S a m u tp r a k a r n / 0 7 / n g h iệ m (p h é p T h a ila n d t h ử v i sin h, h ó a h ọ c v à v ậ t l ý ) ) 6 J W 5 6 H a n jin 1-g il, S o n g a k G 1 - D a e je o n R e g io n a l F o o d V P Đ D JW C á c g iấ y c h ứ n g n h ậ n m ớ i k h á c củ a c ơ q u a n H à n Q u ố c có c ấ p cụ th ể c h o d ạ n g b à o P h a rm a c e u tic a l e u p D a n g jin -s i, a n d D ru g P h a rm a c e u tic a l chế v iê n n é n b a o p h im. C o r p o ra tio n C h u n g c h e o n g n a m -d o, R e p u b lic o f K o re a 1 8 / 0 9 / A d m in is t r a t io n, K o re a c o r p o r a t io n tạ i T p.h C M Đ ề n g h ị c ô n g ty c u n g c ấ p b á o c á o t h a n h tra đ ể là m rõ n ộ i d u n g t h u ố c tiê m tru y ề n và v iê n n é n b a o p h im. C ô n g ty c u n g c ấ p C P P c ủ a sả n p h ẩ m th u ố c b ộ t p h a tiê m c h ứ a Im m ip e n e n và M e r o p e n e m đ ể đ ề n g h ị c ô n g b ố c h o d ạ n g t h u ố c t iê m c ó c h ứ a p e n e m, tu y n h iê n t r o n g m ụ c 8 c ủ a p h ạ m v i c h ứ n g c h ỉ k h ô n g c ấ p c h o các sả n p h ẩ m đ ặ c b iệ t n à y n ê n k h ô n g c ô n g bố. 7 G la x o S m ith K lin e M o u n t a in H ig h w a y M I L I- T h e ra p e u tic G o o d s G la x o S m ith K lin e * Đ ố i v ớ i c á c sả n p h ẩ m : k h í d u n g V e n t o lin N e b u le s, F lito x id e N e b u le s đ ã th u ộ c p h ạ m A u s tr a lia P ty B o ro n ia V ic (h o ặ c V ic to ria ) A u s tr a lia / 0 2 / A d m in is t r a t io n (TG A ), A u s tra lia P te v i c h ứ n g n h ậ n c ô n g b ố " t h u ố c d ạ n g b ơ m " củ a c ơ s ở sản x u ấ t, vì v ậ y k h ô n g tiế n h à n h c ô n g b ố riê n g c h o t ừ n g sản p h ẩ m. * Đ ố i v ớ i c á c sả n p h ẩ m : F lix o tid e E v o h a le r, V e n t o lin In h a le r, L a m ic ta l, Z e ffix đ ư ợ c sả n x u ấ t q u a n h iề u c ô n g đ o ạ n, đ ề n g h ị c ô n g ty c u n g c ấ p đ ầ y đ ủ c á c g iấ y c h ứ n g n h ậ n G M P c ủ a c á c c ơ s ở sả n x u ấ t, đ ó n g g ó i th ể h iệ n sả n p h ẩ m đ ư ợ c sả n x u ấ t q u a c á c c ơ s ở sả n x u ấ t đ ề u đ ạ t E U - G M P. P IC /S -G M P. 8 P ie rr e F a b re A q u it a in e P h a rm 0 2 / 1 8 / E u ro p e a n M e d ic in e s M e d ic a m e n t I n te rn a tio n a l, A v e n u e du 7 4 A g e n c y d ư ợ c p h ẩ m V iệ t P r o d u c tio n B é a rn, , ID R O N, P h á p F ra n c e v à đ ó n g g ó i s ơ c ấ p ) / Danh sách cơ sở phải Giải trình Trang 2 / 8 Đ ợt 60

3 C Ơ Q U A N N Ộ I D U N G C Ầ N B Ổ S U N G G IẢ I T R ÌN H H e ls in n B ire x D a m a s to w n, M u lh u d d a r t, D u b lin 15, Ire la n d 2 2 /0 3. (C ơ s ở đ ó n g g ó i t h ứ c ấ p v à x u ấ t x ư ở n g ) 9 P a th e o n Italia V ia le G.B. S tu c c h i, IT /73- S.P.A. lọ th u ố c b ộ t, đ ó n g g ó i t h ứ c ấ p v à x u ấ t x ư ở n g ) M o n z a (M B ), Italy 1 0 / H / / 0 5 / D P và H ó a c h ấ t N a m Lin h tra (p h ầ n h à n h c h ín h và k ế t lu ậ n ) có th ể h iệ n n g à y k iể m tra G M P tạ i c á c c ơ s ở sả n x u ấ t sả n p h ẩ m đ ề n g h ị c ô n g bố). N ế u q u á t h ờ i h ạ n trê n, C ụ c Q u ả n lý D ư ợ c sẽ rú t c ơ s ở A lfa W a s s e r m a n n S.P.A. ố n g d u n g m ô i ) V ia E n ric o F e rm i, A la n n o (PE), Italy IT /83-1 / H / / 0 3 / P a th e o n Italia S.P.A. ố n g d u n g m ô i ) 2 T ra v. S X V ia M o r o le n s e, F e re n tin o (FR), Italy IT / / H / / 0 9 / L a b o ra to r io V ia L ic in io, IT / M e d e x p o r t Ita lia C ô n g ty đ ề n g h ị b ổ su n g d ạ n g b à o c h ế t h u ố c b ộ t và b ộ t đ ô n g k h ô t r o n g p h ạ m vi Ita lia n o B io c h im ic o F a rm a c e u tic o L is a p h a rm a S.p.A. E rb a (Co), Italia 1 / H / / 0 7 / c h ứ n g n h ậ n. T u y n h iê n trê n g iấ y c h ứ n g n h ậ n G M P đ ư ợ c c ô n g b ố, p h ạ m v i T h u ố c đ ô n g k h ô và t h u ố c b ộ t c h ỉ t h ự c h iệ n đ ó n g g ó i s ơ c ấ p, k iể m tra c h ấ t lư ợ n g và x u ấ t x ư ở n g. Đ ề n g h ị c u n g c ấ p b á o c á o t h a n h tra đ ể là m rõ h o ạ t đ ộ n g c h ế b iế n và đ ó n g g ó i t h ứ c ấ p t r ư ớ c k h i x u ấ t x ư ở n g của 2 d ạ n g b à o c h ế này. 11 A S T R A Z E N E C A D U N K E R Q U E P R O D U C T IO N a v e n u e d e la D o rd o g n e, D U N K E R Q U E, , F ra n c e H P F /F R / 3 3 / / 0 2 / F re n c h N a tio n a l A g e n c y f o r M e d ic in e a n d H e a lth P r o d u c ts S a fe ty (A N S M ) A s tra Z e n e c a S in g a p o re P te, Đ ề n g h ị c u n g c ấ p b á o c á o t h a n h tra (p h ầ n h à n h c h ín h và k ế t lu ậ n ) h o ặ c g iấ y c h ứ n g n h ậ n C P P của c ơ q u a n c ấ p c h ứ n g n h ậ n G M P và M A d o C ụ c Q u ả n lý D ư ợ c V N c ấ p th ể h iệ n rõ c á c d ạ n g b à o c h ế cụ th ể c ủ a " d ạ n g b à o c h ế rắ n k h á c " tro n g p h ạ m v i đ ư ợ c c h ứ n g n h ậ n. 12 J W P h a rm a c e u tic a l C o r p o ra tio n 5 6 H a n jin 1-g il, S o n g a k - e u p D a n g jin -s i, C h u n g c h e o n g n a m -d o, R e p u b lic o f K o re a G / 0 8 / D a e je o n R e g io n a l F o o d a n d D ru g A d m in is t r a t io n, K o re a V P Đ D JW P h a rm a c e u tic a l c o r p o r a t io n tạ i T p.h C M Đ ợ t 5 9 s tt 12 c ô n g ty đ ã đ ư ợ c c ô n g b ố p h ạ m v i " T h u ố c b ộ t p h a tiê m c h ứ a k h á n g sin h C a rb a p e n e m " t h e o G C N G M P của N h à sả n x u ấ t. S ản p h ẩ m d u n g d ịc h tiê m C h o o n g w a e H e p a rin In je c tio n k h ô n g n ằ m tro n g p h ạ m v i G C N G M P n ê u trê n. Đ ề n g h ị g iả i trìn h v ề p h ạ m vi d u n g d ịc h t h u ố c t iê m đ ề n g h ị c ô n g b ố lầ n này. Danh sách cơ sở phải Giải trình Trang 3 / 8 Đ ợt 60

4 C Ơ Q U A N 13 V u a b P h a rm a a.s V lta v s k a 5 3, R o zto k y, C ze ch s u k ls / / 0 3 / S ta te In s titu te f o r D ru g C o n tro l (SÚKL), C ze c h R e p u b lic D ư ợ c T â m Đ a n Đ ề n g h ị b ổ su n g C P P của C ze c h, M A của V iệ t N a m h o ặ c b á o c á o k iể m tra G M P c ủ a c ơ s ở sả n x u ấ t th ể h iệ n rõ p h ạ m vi " t h u ố c c h ứ a h o r m o n " th e o y ê u cầu củ a C ô n g ty. 14 T a k e d a A u s tr ia G m b H St. P e te r-s tra ß e (h o ặ c St. P e te r - S tra sse) 25, IN S o CM A u s tr ia n F e d e ra l O ffic e f o r S a fe ty in H e a lth C a re V P Đ D N o v a tis P h a rm a S e rv ic e s Đ ề n g h ị c u n g c ấ p b á o c á o t h a n h tra (p h ầ n h à n h c h ín h và k ế t lu ậ n ) h o ặ c g iấ y c h ứ n g n h ậ n C P P của c ơ q u a n c ấ p c h ứ n g n h ậ n G M P và M A d o C ụ c Q u ả n lý D ư ợ c V N c ấ p th ể Lin z, A u s tr ia (1/8) i t o rvj A G tạ i T p. H C M h iệ n rõ c á c d ạ n g b à o chế cụ th ể c ủ a " t h u ố c d ạ n g rắ n và c ấ y g h é p " t r o n g p h ạ m vi đ ư ợ c c h ứ n g n h ậ n. 15 A n fa r m H e lla s S.A. 6 1 s t km N a t. Rd. A t h e n s / N a tio n a l O rg a n iz a tio n Đ ề n g h ị b ổ su n g C P P h o ặ c M A củ a sản p h ẩ m k h ô n g c h ứ a k h á n g sin h b e ta la c ta m L a m a, S c h im a ta ri V io tia s, f o r M e d ic in e s (EO F), D ư ợ c M P N a m h o ặ c b iê n b ả n th a n h tra c ơ s ở sả n x u ấ t th ể h iệ n p h ạ m v i sả n x u ấ t củ a c ơ s ở có b a o , G r e e c e (C ách v iế t kh á c: 6 1 s t km N a t. Rd. A th e n s -L a m a, S x im a ta ri V io tia s, , 1 3 / 0 6 / G re e c e P h ư ơ n g g ồ m p h ạ m v i " b a o g ồ m k h á n g sin h b e ta la c ta m ". G re e c e ) 16 IPR INC. P O B o x , C a n o v a n a s, PR , P u e rto R ico, U n ite d S ta te s H 7 F 2 - R U F V ;Y H A A - Q M Q X 2 9 / 0 3 / U n ite d S ta te s F o o d a n d D ru g A d m in is t r a t io n (U.S. FD A ) A s tra Z e n e c a S in g a p o re P te, C ô n g ty đ ề n g h ị c ô n g bố th e o U S -c G M P. T ro n g h ồ s ơ c ó v ă n b ả n củ a F D A và b á o c á o t h a n h tra c ơ s ở sả n x u ấ t n h ư n g k h ô n g đ ầ y đ ủ. T ro n g c á c tà i liệ u c ô n g ty n ộ p k h ô n g có th ô n g tin v ề đ á n h g iá c ơ s ở sả n x u ấ t có đ á p ứ n g G M P h a y k h ô n g. Đ ề n g h ị c u n g c ấ p b ằ n g c h ứ n g tạ i t h ờ i đ iể m c ô n g bố, c ơ s ở v ẫ n d u y trì đ á p ứ n g U S G M P 17 A s tra Z e n e c a A B P E T T u r b u h a le r a n d S w e d is h M e d ic a l A s tra Z e n e c a T h e o S M F c ô n g ty c u n g cấp, c ơ s ở sả n x u ấ t c ó n h iề u d â y c h u y ề n sả n x u ấ t k h á c n h a u ( P u m p s p ra y, F o rs k a rg a ta n P r o d u c ts A g e n c y (M P A ) S in g a p o re P te, 0 2 d â y c h u y ề n T u rb u h a le r). Đ ề n g h ị c u n g c ấ p B á o c á o t h a n h tra n g à y 1 4 / 6 / , S ö d e rtä lje, , S w e d e n (* Đ ịa c h ỉ ch u n g : S o d e rta lje, , o CM CM T~i 0 0 ( N (p h ầ n h à n h c h ín h - p h ạ m v i t h a n h tra ) đ ể là m rõ d â y c h u y ề n sản x u ấ t th u ố c s y m b ic o rt (ch ứ a h o rm o n ) t h u ộ c p h ạ m vi k iể m tra và đ ã c ấ p G iấ y c h ứ n g n h ậ n G M P S w e d e n ) 18 K o re a U n ite d P h a rm. Inc , N o ja n g g o n g d a n - gil, J e o n d o n g -m y e o n, S e jo n g -s i, R e p u b lic o f K o re a G / 0 8 / D a e je o n R e g io n a l F o o d a n d D ru g A d m in is t r a t io n K o re a U n ite d P h a rm Inc. Đ ố i v ớ i p h ạ m v i v iê n n é n b a o p h im, đ ề n g h ị c u n g c ấ p b á o cáo t h a n h tra h o ặ c x á c n h ậ n củ a C ơ q u a n q u ả n lý v ề v iệ c v iê n n é n b a o p h im th u ộ c p h ạ m v i củ a G C N s ố G In ce p ta L im ite d - Z ira b o P la n t D e w a n Id ris R o a d B a ra R a n g a m a la, Z ira b o, S a v a r, D h a ka, B a n g la d e s h U K G M P Insp G M P / / 0 5 / M e d ic in e s a n d H e a lth c a re P ro d u c ts R e g u la to ry A g e n c y (M H R A ), U n ite d K in g d o m In ce p ta (Z ira b o P la n t) G iấ y p h é p lư u h à n h củ a A n h c ấ p đ ã h ế t h ạ n 1 4 /9 / vì v ậ y k h ô n g c ó b ằ n g c h ứ n g v ề v iệ c d ạ n g b à o c h ế v iê n b a o p h im t h u ộ c p h ạ m v i củ a G iấ y c h ứ n g n h ậ n. Đ ề n g h ị b ổ su n g b ằ n g c h ứ n g c ò n h iệ u lự c đ ể đ ư ợ c c ô n g b ố b ổ s u n g d ạ n g b à o c h ế b a o p h im. Danh sách cơ sở phải Giải trình Trang 4 / 8 Đ ợt 60

5 C Ơ Q U A N 2 0 B a x a lta U S Inc , W. Illin o is R o u te 1 2 0, R o u n d Lake, IL , U S A H M H G - Y G Q 3 W H O 2 7 / 0 6 / U n ite d S ta te s F o o d a n d D ru g A d m in is t r a t io n (U.S. FD A ) C ô n g ty B a x a lta S in g a p o re y ê u c ầ u c ô n g ty b ổ su n g g iả i trìn h v ề v iệ c sả n p h ẩ m đ ư ợ c x á c n h ậ n t h e o G M P W H O t r o n g k h i c á c g iấ y c h ứ n g n h ậ n C P P k h á c g h i t h e o U S -G M P. 21 S a n o fi W in t h r o p 1 ru e d e la V ie rg e, C h a m b re d e C o m m e rc e V P Đ D S a n o fi In d u s trie A m b a r è s e t L a g ra v e, e t d 'in d u s t r ie d e R é g io n A v e n tis C a rb o n B la n c, , F ra n c e 2 8 / 0 5 / P a ris Iile -d e -F ra n c e S in g a p o re 22 S a n o fi W in t h r o p 1 ru e d e la V ie rg e, 0 3 / 1 8 / E u ro p e a n M e d ic in e s V P Đ D S a n o fi In d u s trie A m b a r è s e t L a g ra v e, 5 0 A g e n c y A v e n tis C a rb o n B la n c, , F ra n c e 0 8 / 0 5 / S in g a p o re 23 D e lp h a rm T o u rs R u e P a u l L a n g e v in, C h a m b ra y Les T o u rs, , F ra n c e /H P F /F R / / 0 4 / N a tio n a l A g e n c y f o r th e S a fe ty o f M e d ic in e a n d H e a lth P ro d u c ts (A N S M ), F ra n c e V P D D L a b o ra to ir e A g u e t t a n t tạ i T p H C M T ra n g có h ợ p p h á p h ó a lã n h s ự và c h ứ n g t h ự c k h ó n h ậ n b iế t, đ ề n g h ị c u n g c ấ p b ả n c h ín h H P H L S đ ể đ ố i c h iế u 24 Lek S.A ) ul. P o d lip ie 16, S try k ó w, P o la n d IW ZJ M G / 0 4 / C h ie f P h a rm a c e u tic a l In s p e c to r V P Đ D N o v a rtis (S in g a p o re ) P te tạ i T p. H C M G iấ y C N G I F -IW / _ 0 1 _ 0 2 / 0 4 / 7 5 / 1 6 th iế u tra n g g h i th ô n g tin p h ạ m v i sả n x u ấ t. Đ ề n g h ị c ô n g ty b ổ su n g b ả n sa o h ợ p lệ G C N c ó đ ầ y đ ủ th ô n g tin và x u ấ t trìn h b ả n g ố c đ ể đ ố i c h iế u. Lek S.A (C ơ s ở đ ó n g gói, x u ấ t x ư ở n g ) ul. D o m a n ie w s k a 5 0 c, W a rs a w a, P o la n d GIF-IW / _ 0 1 _ 0 2 / 0 4 / 7 5 / / 0 4 / M a in P h a rm a c e u tic a l In s p e c to r 25 F ro s s t Ib e rica, S.A. ) V ia C o m p lu te n s e, 140, A lc a la d e H e n a re s ( M a d r id ) - S p a in E S /0 4 4 H V I/ / 0 4 / A g e n c y f o r M e d ic in e s a n d H e a lth P ro d u c ts (A E M P S ), S p a in V P D D M e r c k S h a rp & D o m e (A sia) LTd tạ i V N C ô n g ty b ổ s u n g C P P g h i t h ô n g tin C S Đ G k h ô n g g h i h ạ n C P P. T ạ m t h ờ i c ô n g b ố 0 3 th á n g. C ô n g ty b ổ su n g G C N G M P củ a C S Đ G đ ể đ ư ợ c c ô n g b ố t h e o G M P. Danh sách cơ sở phải Giải trình Trang 5 / 8 Đ ợt 60

6 C Ơ Q U A N M e r c k S h a rp & S h o tto n Lan e, C P P M e d ic in e s a n d D o h m e L im ite d C ra m lin g to n, N o r t h u m b e rla n d, N E 2 3 3JU, U K 9 C P P C P P / 0 7 / H e a lth c a re P ro d u c ts R e g u la to ry A g e n c y (M H R A ), U n ite d K in g d o m S M B T e c h n o lo g y S.A. ) z o n in g in d u s trie l, ru e du P a rc In d u s trie l 39, M a r c h e - e n - F a m e n n e, B e lg iu m B E / G M P / / / 0 5 / F e d e ra l A g e n c y fo r M e d ic in e s a n d H e a lth P r o d u c ts (F A M H P ), B e lg iu m D ư ợ c p h ẩ m V iệ t P h á p T ạ i G iấ y c h ứ n g n h ậ n C P P cấp n g à y 2 8 / 5 / , c ơ s ở sả n x u ấ t b á n th à n h p h ẩ m k h ô n g g h i t h ờ i h ạ n c ó h iệ u lự c. C ụ c Q u ả n lý D ư ợ c tạ m c ô n g b ố tạ i d a n h sá ch c ơ s ở sả n x u ấ t t h u ố c đ ạ t tiê u c h u ẩ n P IC / S -G M P, E U - G M P. T ro n g v ò n g 3 th á n g kể t ừ n g à y c ô n g bố, đ ề n g h ị c ô n g ty c u n g c ấ p c á c tà i liệ u là m căn c ứ đ ể x á c đ ịn h t h ờ i h ạ n G M P củ a c ơ s ở M a llin c k r o d t Inc. b á n th à n h p h ẩ m p a r a c e t a m o l- p o v id o n e ( c o m p a p P V P 3 ) ) G r e e n v ille, US, L o u is L a tze r D riv e 1 0 0, IL , U S A / 0 5 / sả n x u ấ t b á n th à n h p h ẩ m M a llin c k r o d t Inc. (n h ư G iấ y c h ứ n g n h ậ n G M P / B iê n b ả n k iể m tra (p h ầ n h à n h c h ín h và k ế t lu ậ n ) c ó th ể h iệ n n g à y k iể m tra G M P tạ i c ơ s ở sả n x u ấ t b á n th à n h p h ẩ m đ ề n g h ị c ô n g bố). N ế u q u á t h ờ i h ạ n trê n, C ụ c Q u ả n lý D ư ợ c sẽ rú t c ơ s ở 27 L im ite d lia b ility 4 R u p n ic u S tr., O la in e, / 5 5 S ta te A g e n c y o f c o m p a n y O la in e d is tric t, L V , M e d ic in e s (ZVA), L a tv ia D ư ợ c p h ẩ m V iệ t " P h a r m ld e a " (LLC P h a rm ld e a ) Latvia 1 6 / 0 4 / P h á p 2 8 B a lk a n p h a r m a - R a z g ra d A D 6 8 A p r ils k o v a s ta n ie B lvd., R a zg ra d , B u lg a ria B G / G M P / / / 0 7 / B u lg a ria n D ru g A g e n c y V P Đ D A c ta v is tạ i T p H C M Đ ề n g h ị c u n g c ấ p b á o c á o k iể m tra h o ặ c C P P / M A củ a c á c sả n p h ẩ m t h u ố c t h ư ờ n g th ể h iệ n p h ạ m v i c h ứ n g n h ậ n b a o g ồ m h ỗ n d ịc h n h ỏ m ắ t, d u n g d ịc h n h ỏ m ắ t, "b a o g ồ m cả th u ố c c h ứ a h o r m o n và c h ấ t có h o ạ t tín h h o r m o n ", " b a o g ồ m cả k h á n g sin h n h ó m C e p h a lo s p o rin ". 2 9 S y n m o s a B io p h a rm a C o r p o ra tio n, S y n m o s a P la n t N o. 6, k u a n g Y e h 1 st R o a d, H u -K u o H sia n g, H s in -C h u Ind. P a rk, H sin C h u H sie n, T a iw a n, R.O.C / 1 1 / D e p a rtm e n t o f H e a lth, T a iw a n, R.O.C C ô n g ty C p t h iế t bị T & T D ấu g iá p lai g iữ a c á c tra n g củ a C P P k h ô n g rõ rà n g, đ ề n g h ị c u n g c ấ p b ả n c h ín h đ ể đ ố i c h iế u. Danh sách cơ sở phải Giải trình Trang 6 / 8 Đ ợt 60

7 C Ơ Q U A N 3 0 L A B O R A T O R IO REIG JO F R E, S A G ra n C a p ità, 10, S a n t Jo a n D e s p í (B a rc e lo n a ), S p a in N C F / / /C A T 1 8 / 0 7 / M in is t r y o f H e a lth o f G o v e r n m e n t o f C a ta lo n ia - S p a in D P V ạ n C ư ờ n g P h á t Đ ề n g h ị c u n g c ấ p b á o c á o t h a n h tra (p h ầ n h à n h c h ín h và k ế t lu ậ n ) h o ặ c g iấ y c h ứ n g n h ậ n C P P của c ơ q u a n c ấ p c h ứ n g n h ậ n G M P và M A d o C ụ c Q u ả n lý D ư ợ c V N c ấ p th ể h iệ n rõ c á c d ạ n g b à o c h ế cụ th ể c ủ a " d ạ n g b à o c h ế rắ n k h á c " tro n g p h ạ m v i đ ư ợ c c h ứ n g n h ậ n. 31 M e d r e ic h L im ite d - U n it th M ile, O ld M a d r a s R o a d, V irg o n a g a r, B a n g a lo re, IN , India U K G M P Insp G M P / O ( N rvj M e d ic in e s a n d H e a lth c a re P ro d u c ts R e g u la to ry A g e n c y (M H R A ), U n ite d K in g d o m C ô n g ty P a ra d ig m Inc. H ồ s ơ đ ư ợ c c ô n g c h ứ n g n h ư n g c ó m ộ t s ố n ộ i d u n g k h ô n g rõ rà n g, th iế u liê n k ế t g iữ a c á c tra n g, đ ề n g h ị c u n g c ấ p b ả n h ợ p p h á p h ó a lã n h s ự g ố c đ ể đ ố i c h iế u. 32 S a n o fi W in t h r o p In d u s trie 1 ru e d e la V ie rg e, A m b a r è s e t L a g ra v e, O ( N N a tio n a l A g e n c y f o r th e S a fe ty o f M e d ic in e a n d V P Đ D S a n o fi A v e n tis , C a rb o n B la n c, ( N T ~ i H e a lth P ro d u c ts S in g a p o re tạ i F ra n c e (A N S M ), F ra n c e T p. H C M (* C á ch g h i khác: 1 ru e d e la V ie rg e, A m b a r è s e t L a g ra v e, C A R B O N B L A N C C e d e x, F ra n c e ) / 1 7 / /0 7 / /0 9 / E u ro p e a n M e d ic in e s A g e n c y 0 5 / 1 8 / / 0 5 / / 1 7 / / 1 1 / D e lp h a r, D ijo n 6 B o u le v a rd d e l'e u ro p e, F re n c h N a tio n a l A g e n c y V P Đ D S a n o fi Q u e tig n y, F ra n c e f o r M e d ic in e a n d H e a lth A v e n tis 2 7 / 0 1 / P r o d u c ts S a fe ty (A N S M ) S in g a p o re P td., tạ i T p. H C M Danh sách cơ sở phải Giải trình Trang 7 / 8 Đ ợt 60

8 C Ơ Q U A N 3 4 A flo fa rm / P a rty z a n c k a IW ZJ M a in P h a rm a c e u tic a l A flo fa rm S ố g iấ y c h ứ n g n h ậ n G M P tro n g h ồ s ơ so v ớ i G iấ y c h ứ n g n h ậ n trê n E U D R A (số F a rm a c ja P o ls k a S tre e t, P a b ia n ic e, Sp. Z.o.o P o la n d M G.1 W T C / _ 0 3 _ 0 1 / / 0 6 / In s p e c to ra te (M P I), P o la n d F a rm a c ja P o ls k a IW Z J M G.1 ) k h ô n g th ố n g n h ấ t, đ ề n g h ị g iả i trìn h. C ụ c Q u ả n lý D ư ợ c tạ m c ô n g b ố tạ i d a n h sá ch c ơ s ở sả n x u ấ t t h u ố c đ ạ t tiê u c h u ẩ n P IC /S -G M P, E U - G M P. T ro n g v ò n g 3 th á n g kể t ừ n g à y c ô n g b ố, đ ề n g h ị c ô n g ty c u n g c ấ p c á c tà i liệ u g iả i t rìn h. N ế u q u á t h ờ i h ạ n trê n, C ụ c Q u ả n lý D ư ợ c sẽ rú t c ơ s ở sản x u ấ t k h ỏ i d a n h sá ch. 35 R e m e d in a S.A. 2 3 G o u n a r i & A r e o s Str., N a tio n a l O rg a n iz a tio n C ô n g ty C P D P K a m a te ro, G re e c e f o r M e d ic in e s (EO F), T W C o d u p h a 2 3 / 0 1 / G re e c e Danh sách cơ sở phải Giải trình Trang 8 / 8 Đ ợt 60

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ

ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ ދ ވ ހ ބ ހ ގ އ ކ ޑ މ މ ލ ދ ވ ހ ރ އ ޖ. އ ސ ބ ސ ދ ވ ހ ބ ސ ހ ޔ ގ ތ ގ އ ބ ނ ނ ކ ރ މ ކ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ކ ނ މ މ ހ އ ގ މ އ ޗ ށ ވ ސ ލ ޒ މ ވ ގ ނ ވ ކ މ ކ ވ. އ ހ ނ އ އ އ ޅ ގ ނޑ މ ނ ގ އ މ އ ލ ވ ނ ތ ކ މ ގ ރ މ ޒ ވ. އ ޅ

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1408.01/2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài chính đã soát xét bán niên Bắc Giang, ngày 14 tháng 08

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ Ṙᦙ Ṙ a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh,

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文

数据中心_Cisco MDS 9706 多层导向器_手册_简体中文 Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 1 SAN Cisco MDS 9706 SAN Cisco MDS 9706IBM (FICON) (FCoE) (TCO) 1. Cisco MDS 9706 Cisco MDS 9706 SAN SAN MDS 9706 SAN 192 16 Gbps 10 Gbps FCoE 12Tbps VSAN SAN Fabric VSAN

Chi tiết hơn

687 ^dz c / ix j (s> /f~~v4 Cyy~iiÆ^ <_^ ia J j M-<f e tx - f( L. A^ ~ (VIUUI&L j 0 '" v 'V ^_A_jU-e^/> é í Cx^yicu^j^Ár U^X-Ciy^ <^"M_ jtjj Oi^L^Xo O

687 ^dz c / ix j (s> /f~~v4 Cyy~iiÆ^ <_^ ia J j M-<f e tx - f( L. A^ ~ (VIUUI&L j 0 ' v 'V ^_A_jU-e^/> é í Cx^yicu^j^Ár U^X-Ciy^ <^M_ jtjj Oi^L^Xo O 687 dzc x j (> f~~v4 C~Æ _ j Mf e tx f( L. ~ (VUU&L j 0 '" v 'V jue> é í CxcjÁr UXC "M_ jtjj OLXo O v trw LCínrU í VÍjrtrtT' (4>fl V Le m \j L U Á C L C j > tjá H * djotltí C cx_ O* «X U T o í fd L t t

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Kết uả điều t ị ti ha h t ê thất ở t ẻ hỏ ằ g t iệt đốt ua athete só g ao tầ tại Bệ h iệ Nhi T u g ươ g Nguy n Thanh Hải, Quách Tiến Bảng, Trần Quốc H

Kết uả điều t ị ti ha h t ê thất ở t ẻ hỏ ằ g t iệt đốt ua athete só g ao tầ tại Bệ h iệ Nhi T u g ươ g Nguy n Thanh Hải, Quách Tiến Bảng, Trần Quốc H Kết uả điều t ị ti ha h t ê thất ở t ẻ hỏ ằ g t iệt đốt ua athete só g ao tầ tại Bệ h iệ Nhi T u g ươ g Nguy n Thanh Hải, Quách Tiến Bảng, Trần Quốc Hoàn, Nguy n Anh Tuấn TRUNG TÂM TIM M CH TR EM B NH

Chi tiết hơn

- 1 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI VĂN VĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐỨC

- 1 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI VĂN VĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐỨC - - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - Công tình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI VĂN VĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐỨC THÀNH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ CẢM

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ

188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ 188 NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG NGHI THƯ C TU NG KINH KIM CANG L H NG TA N: H ng vân di bô, Tha nh đư c chiêu ch ng, Bô -đê tâm qua ng ma c nĕng l ơ ng, Xu c xư pho ng ha o quang, Vi thoa i, vi t ơ ng,

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 6 ﻳﻘﺪ م ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺪر ب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ دﺑ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻳ ﻮ( ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓ إﺻﺪارات ﺳﻴﻤﻨﺰ. ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻟﻬﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ ވ ދ ގ ނ ދ ޔ މ ށ އ ނ މ ބ ޑ ދއ ރ އ އ ދކ ރ ނ މ ޑއ އ ވ. އ ޙ މ ދ ފ ރ ޤ މ ސ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ މ ބ ސ ބ ނ ނ ކ ރ ނ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ އ ގ ޅ

ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ ވ ދ ގ ނ ދ ޔ މ ށ އ ނ މ ބ ޑ ދއ ރ އ އ ދކ ރ ނ މ ޑއ އ ވ. އ ޙ މ ދ ފ ރ ޤ މ ސ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ މ ބ ސ ބ ނ ނ ކ ރ ނ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ އ ގ ޅ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ ވ ދ ގ ނ ދ ޔ މ ށ އ ނ މ ބ ޑ ދއ ރ އ އ ދކ ރ ނ މ ޑއ އ ވ. އ ޙ މ ދ ފ ރ ޤ މ ސ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ މ ބ ސ ބ ނ ނ ކ ރ ނ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ އ ގ ޅ ނ ތ އ އ ތ ގ ތ ސ ފ ކ ށ ދ ނ މ ށ ވ. އ ގ ތ ނ ބ ލ އ ރ ޤ

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SẤT 1.1 Khái niệm chung Điện tử Công suất lớn Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng trong các mạch động lực công suất lớn Sự khác nhau giữa các linh kiện

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website: CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) 3854245 Fax: (84 073) 3854248 Website: www.hungvuongpanga.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM Đ lập Tự Hạ p ú ---o0o--- Tp.HCM, ngày

Chi tiết hơn

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU Đợt 60 ( Theo công văn số 19625/QLD-CL

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU Đợt 60 ( Theo công văn số 19625/QLD-CL PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU Đợt 60 ( Theo công văn số 19625/QLD-CL ngày 1 6/10/2018 của Cục Quản lý Dược) C Ơ Q U A N

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Chương 6 Vậ lý hạ nhân TS. Lê Công Hảo Lịch sử ăm 1896, là năm đánh ấu cho ngày sinh ra vậ lý hạ nhân, nhà Vậ lý người Phá ên là Henri Becquerel (1852-1908) đã khám há ra sự hóng xạ rong hành hần muối

Chi tiết hơn

Our Landing Page

Our Landing Page اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1 ﻣﻦ 12 ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻬﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠ ﻣﻌﺘﻤﺪ ).(CIA ﻳﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH THI KÉT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 (Đọt: 2,CĐ/Cuối kỳ) BẬC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - கர்ணன்

Microsoft Word - கர்ணன் 1 l க ண + 4 இ க ண க க ரய ள :- ல ட வ ம ந த ; க ர எ -766 date 30/12/2013 க ண, க ண, க ட க ண, பக ண, வ க ண :-- 5 க ண கள க த க ண எ ற ல ப ர ட ப ற தவ க எ த த க ற. இ மத த 4 க ண க, l மத த ஒ க ண ம க ச ஐ க ண க ள ந

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

HONDA

HONDA B20B4, Z2 2000CC 4CYL. CRV 1997-2002 TIMING CHAIN KIT For CY-HND014 1 CY-HND014-184 TIMING BELT 125RU26 2 CY-HND014-TEN TENSIONER 9262 F22B1, B2 2156CC 4CYL. EX SERIES V-TEC. 1994-1997 F23A1, 4, 5, 7 2254CC

Chi tiết hơn

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr

Ho so Le hoi Lua gao DBSCL tai Long An 2018.cdr UBND TỈNH LONG AN LỄ HỘI LÚA GẠO VÀ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long An lần thứ I - năm 018 Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An Thời gian: Ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P151.doc

Microsoft Word - VID 10 - P151.doc Ngày Sáng t o Vi t Nam 2010 Bi n i khí h u M u n d thi Dành cho Ban T ch c S th t : Ngày nh n: I. CHI TI T ÁN 1. Tên án: Nâng cao nh n th c cho c ng ng trong vi c thích ng v i Bi n i khí h u 2. a i m th

Chi tiết hơn

Ngh N áp d 1 ra ngày (1) N Berlin. (2) N ày c ày và gi c êm y (3) Gi ình thành m dân s 1a X Vi à x h ch 2 Quy (1) Có th à không c này có

Ngh N áp d 1 ra ngày (1) N Berlin. (2) N ày c ày và gi c êm y (3) Gi ình thành m dân s 1a X Vi à x h ch 2 Quy (1) Có th à không c này có Ngh N áp d 1 ra ngày 06.01.2009 1 (1) N Berlin. (2) N ày c ày và gi c êm y (3) Gi ình thành m dân s 1a X Vi à x h ch 2 Quy (1) Có th à không c này có th (2) i công nh c (3) S êu trong ph c b ày. Ph à m

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TH58

Microsoft Word - TH58 ĐỀ LUYỆN THI [58] [LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC EM XEM TẠI DAYHOCVATLI.COM VỚI TÊN TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU THẦY ĐÃ CẤP] Câu 1: (5 điểm) Trên một đường dài, hai xe ôtô cùng khởi hành lúc 7 giờ từ hai địa điểm A và

Chi tiết hơn

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس

sina dream يخت سينا دريم,ألف ليلة وليلة,شهر عسل في شرم الشيخ,flynasاقوى عروض طيران ناس ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ sina dream ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻳﺨﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ رﺣﻼت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺨــﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﻪ رﺣﻠﺔ ﻳﺨـﺖ ﺳﻴﻨﺎ درﻳﻢ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة

Chi tiết hơn

II

II CHÖÔNG X: HEÄ THÖÙC LÖÔÏNG TRONG TAM GIAÙC I. ÑÒNH LYÙ HAØM SIN VAØ COSIN Cho Δ ABC coù, b, c làn löôït lø b cïnh ñoái dieän cuû A,B,C, R lø bùn kính ñöôøng troøn ngoïi tieáp Δ ABC, S lø dieän tích Δ ABC

Chi tiết hơn

Đ I H C QU C GIA HÀ N I Đ I H C KHOA H C T NHIÊN Cao Th Th ng Huy n NGHIÊN C U TÁC Đ NG C A BI N Đ I KHÍ H U Đ I V I C S GIAM GI TRONG NGÀNH CÔNG AN T

Đ I H C QU C GIA HÀ N I Đ I H C KHOA H C T NHIÊN Cao Th Th ng Huy n NGHIÊN C U TÁC Đ NG C A BI N Đ I KHÍ H U Đ I V I C S GIAM GI TRONG NGÀNH CÔNG AN T Đ I H QU GI HÀ N I Đ I H KHO H T NHIÊN ao Th Th ng Huy n NGHIÊN U TÁ Đ NG I N Đ I KHÍ H U Đ I V I S GIM GI TRONG NGÀNH ÔNG N T I KHU V TRUNG VÀ Đ XU T GI I PHÁP THÍH NG huyên ngành: Khoa học Môi tr ờng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc I. Kh i iö vò tr¹g th i øg sêt Tr¹g th i øg sêt t¹i ét ió cña vët thó μ håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øg sêt t c dôg trª têt c c c Æt v«cïg bð i qa ió ã, Æc tr g bëi te èi øg cêp cã 6 thμh phç øg sêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ஒ ட டர ப ல 24 ப ய... ட ட க க 24 ப ய.2 மண நர ம ப ம. 'ப க க ம க ம க க ம கட ப ப ய ன வ ல கட வ வச ய கள ப ர ட த ந ள க டய எனச ச ல லல ம. அந தள க க வ வச ய க ளப ப ட ய ப த க ற, க ள தல வ லப ப ரச ன. ஒ ட டர ப ல 28 ப

Chi tiết hơn

Trước khi sử dụng Hướng dẫn cơ bản Hướng dẫn chuyên sâu Thông tin cơ bản về máy ảnh Chế độ tự động / Chế độ bán tự động Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Chế

Trước khi sử dụng Hướng dẫn cơ bản Hướng dẫn chuyên sâu Thông tin cơ bản về máy ảnh Chế độ tự động / Chế độ bán tự động Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Chế Hướng dẫn sử dụng máy ảnh TIẾNG VIỆT máy ảnh, đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, bao gồm cả phần Cảnh báo an toàn (= 4). Đọc hướng dẫn sẽ giúp bạn sử dụng máy ảnh đúng cách. Giữ hướng dẫn cẩn thận để có thể

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VINAPHARM 2018 VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC Validity unknown Ký b i: T ng Công Ty D c Vi t Nam - CTCP Ký ngày: :39:31

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VINAPHARM 2018 VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC Validity unknown Ký b i: T ng Công Ty D c Vi t Nam - CTCP Ký ngày: :39:31 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VINAPHARM 2018 VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC Validity unknown Ký b i: T ng Công Ty D c Vi t Nam - CTCP Ký ngày: 24-4-2019 14:39:31 06 MỤC LỤC Thông i p c a Ch t ch H i ng qu n tr M t s ch tiêu

Chi tiết hơn

Microsoft Word TOMOHITO Communiqué docx

Microsoft Word TOMOHITO Communiqué docx Communiqué 13 Heat H/B No. Nam e Cat Team UCI Code Tim e 1H 4 SARAYA Yutaka ME IG N A M E S H IN A N O Y A M A G A T A JP N 1 9 8 2 1 2 2 7 00.000 2H 6 TAKAO KA Akihiro ME IG N A M E S H IN A N O Y A M

Chi tiết hơn

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Mục lục 0.1 Không gian tô-pô và phân hoạch đơn vị......... 5 0.2 Độ đo Borel phức và định lý biểu diễn Riesz...... 7 0.3 Không gian

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

GGabrieli_OJesu.capx

GGabrieli_OJesu.capx Can 2.Chrus esu mi dulcissime ; Givanni Gabrieli 1553 1612 Qa Vx exta vx ctava vx ; A Q; Ą Q; Al Tenr eptima vx Basis 7 1.Chrus ; Ą Q; ĄQ; E Q ; e su su mi su su. R mi dul mi. R mi. cis dul cis ( Q). si

Chi tiết hơn