Tatvarth main.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Tatvarth main.pmd"

Bản ghi

1 &&sðhp v$u r bþ^pþsn s&& &&ipõóp âl$fzp ¾$d&& Np õhpdu íepd d p lf

2 âl$pil$ : îuhëgcrhûp uw$-îurhv¹w$g iâcyqfz Ap.lp.V²$õV$, h ch L$p -Apµ f qv$h kp kpev$u, yz -b Ngp f fp X$, L$p ëlp yf, dlpfpô² N âõsyrs : Np õhpdu íepd d p lf â dk õl$fz : ifv$p Ðkhrh.k.2067 ârs : 2000 r :iyël$rhsfzp dyöl$ : fdp ApV$¹ k¹, 4, Qy phpgp BÞX$[õV²$Ag¹ A õv$ V¹$, L$p qx$rhv$p, A ^ fu ( h ), dy bb:

3 &&îul $ózpe d:&& &&îudv$pqpe QfZL$dg æep d:&& ""khp r jv$p Nphp v$p Á^p Np pg v$ :& p p hðk: ky^ucp ¼sp v$yá^ Nuspd s dls¹''&& (Nusp.dplp.4) bpml$ dpv$ S> d dp y v$ ^ NyZL$pfu rlsl$pfu A p [óv$l$ lp hp u AphíeL$ R> s d dp u Z v$yá^öh L$fphhp u ipfuqfl$ AphíeL$sp R>. s hus> fus âcya D r jv$¹ê u Npep y v$p l L$eȳ, s Ad sê v$p l p L$fphhp y v$bpz âcy u cusf R>. s s dz ASy> L$fpìey. âcy rhhi R>. ASy> Ar^L$pfu cp ¼sp R>. sv$y fpþs c¼s A kmp Z R>. a¼s ASy> S> hpr>fx$p R> s hy u. Ap v$p l cnhp DÙhÆ h hõhs d y CÿhpLy$ rh. dpv$ Z L$eȳ R>. âðe L$ Ahspf hms v$p l y p L$fpìey R>. ""Bd rhhõhs ep N âp ¼shp ¹ Ald¹ Aìeed¹, rhhõhp ¹ d h âpl d hus¹'' cnhv$¹rhflp[á Ahspf A hp ApQpe QfZ Z Nuspv$p l L$ey s Ad s p L$fphhp dpv$ Ap îu u cusf Z v$bpz R> y[óv$æhp dpv$. s s d u A y[óv$æhp u bþ u AphíeL$sp R>. ""k [óv$f¹ ìe p Q c epv$¹ r S>-agfrlsp'' S> hu fus NuspdplpÐçedp L$l hpey R> ""ep õhe Ú pcõe dym Úpv$¹ rhr õk sp'' s hu S> fus Ap îu u rhr k s sòhp v$u r bþ^ y[óv$c[¼sk âv$pe p A ynpduap dpv$ Ad sv$p l S> R>. Ad sv$p l y õhê Sy>Ap! ApQpe QfZ L$l R> """A L $ ipõó v$ hl$u yó Nusd¹'"Nuspep cnhv$¹hp¼epþe h ipõód¹ BÐe, h v$p pdr sv$yâl$pf Z hp r Z e:''' h v$p r jv$dp fdsòh y r ê Z d sp d s A hp y{jpl$pf A r fpl$pf A d Dcerh^ L$fhpdp Apìey R> S> p kdþhe b ødk ÓL$pf "b ød p s Dcerh^ R> ' A d L$lu L$ep R>sp e y{jrh^ b ød u L $ózê sp A kpl$pf y{jp Ñd y r fpl$pf-ìep L$ Anfb ød kp y hpõsrhl$ spfsçe Nuspdp S> õ óv$ R>. s dp Z cnhv$¹dãqqfshpzu A ipõó R>. s p 1

4 Ap^pf S> h v$pqv$ ipõóp p A r Z e g hp Å CA. Ap u ìep ep L$fsp kðõ lcps> L$pf L$l R> ""Å L $ h v$p Z ipõó S> R> R>sp Ap^yr L$ d v$byrùhpmpap dpv$ h v$p y spð e kdæ il$pe s hy lp hp u h v$pqv$kh kþv$ lhpfl$ A khp L$pfL$ Nusp ipõó S> dy e ipõó NZhy A hp cph S>spìep '' L $d? sp L$l R> ""kh ipõópzpd¹ AÓ h AÞscp h BÐe L$d¹ A L$ v$d¹'' cnhp ¹ u S> [óv$ R> s [óv$ u kh ipõóp p A L$fhp. D k lpfdp ApS> L$l R> ""A h r rmg fr h v$hp¼e fpdpez : krlscpfs ÊQfpÓ :, AÞeíQ ipõóhq : kl sòhk Ó r Z}es kùv$e lqfzp kv$ h'' Al] âl$pidp L$l R> ""kh jp âdpzp pdó L$hp¼esp'' ""AÞe jy hp¼epcpkp A h'' S> hps D ¾$ddp rhrhv$ip dpv$ L$lu R> ""A ss¹ QsyóV$ed¹ A L$hp¼esp Þ âdps> L$d¹'' s S> rhüs¹ Ahõ pdp Z L$l R> L $ b^p âdpzp u kd[þhs A Arhfp r^ A hu A L$hp¼esp âpàs hu Å CA AÞe p hp¼ep p ApcpkS> R>. S> d D r jv$¹ L$l R> ""kh lp spfp eó A L$ ux $ ch[þs'' s âdpz kh ipõóp p A âcy p ApÐdrQÓZdp A L$ ux$ hp Å CA. lh ApQpe QfZ u cusf y[óv$æhp dpv$ R>gL$sp hpðkëe h L$ L$pmÆ L$fhp p cph Ap Z Ap [¼sAp u dl k k i. Ap îu Apop L$f R> """A h õhe opðhp gp L$op p ipõó L$ e ¹ byrùkp L$ep âl$fzóed¹ Apl' "BÐepL$gèe kss ipõóp : kh r Z e: îucpnhsê Q Óe h[ãd e pdrs''' kss ApL$g L$fu õhpqv$óv$ p [óv$l$ A õhpõõel$pfu r bþ^ê c[¼sipõó ufõey R>. S> hu fus îul $óz p sp p õhê u khp ÙpfL$ b R> A âcy p A hspfl$pgdp îucpnhs Z îhz d A r qv$ýepk hx $ khp ÙpfL$ b R> s hus> fus cnhv$¹rhflp[á Ahspf dlpâcyæ, y[óv$ y{jp Ñd u rhm V$p X $gp y[óv$æhp u cusf k kpfpk[¼s gu^ S> rhfl âährgs sp u, s afu u âährgs L$f R>. ApQpe QfZ p A hspfl$pgdp Z Ap îu y pdpðdl$ õhê A sl$pgky^u DÙpfL$ R> Å s dp kd[þhs A Arhfp ^u 2

5 [óv$ âpàs L$fuA sp! s hu [óv$ L $mhhp Ap Z îulqffpeæ dpn v$i Ap u føep R> - ""îudlpâcyæ p Apîe dpó hpzu u l] fþsy îudlpâcyæ p dpn dp r ów$p fpmu L$fhp Å CA. hmu dpn dp r ów$p Z L$p fu p sp u kds> u l] fþsy dpn p Ny{Üpfp L$l hpdp Aph g hq p p A ykpf fpmhu Å CA. Ny{ p hq p p A Z dpó p sp u byrù u l] fþsy A yhpv$s: kds>hp Å CA. hmu A yhpv$ Z p sp u byrù u l] fþsy d m¾$d A ykpf L$fhp Å CA. Ap b^p âl$pfdp Z y : dlpâcyæ p Y$ Apîe sp S>êfu R> S>.'' (rinp Ó 8&26-28) ""ApQpe hq u rh fus S> hpsp L$fsp lp e A hp S> k kpfâ fl$ hpsp L$fsp lp e A hp p k N v$yóv$ k N R>. S> îul $ózdp r óâep S> r Ðefrs h^pfhp u hps L$fsp lp e s p S> p s Z r f n A kp[òhl$ lp e s p k N kðk N R>. Ap L$kp V$u v$f L$ õhdpn}e AõhdpN}e A hp hëgcly$gdp âk s u kp L$fhpdp Aph pf kðk N QL$pkhpdpV$ R>. y[óv$dpn}ap p b^p L$pep Ap us> rkù i.'' (ri..3&8-11) ApQpe QfZ y îuìepkhs¹ âpl$v¹$e lp hp R>sp ""ipõód¹ AhNÐe d p hpn¹v$ l : L $óz: k ìe'' ""Asõsy b ødhpv$ L $óz byrùrh ^uespd¹'' ""e A ss¹ kd^ueus sõepr õepv$¹ Y$p frs:'' rhn f hq p u Op f D np u, A p [óv$l$ A fp Nu b ph pf hq p p k h u, v$y:k NuAp p k N L$fhp u, rh^d}ap p âcph u, Ap Z S> y[óv$c[¼sk âv$pe p DÃR> v$ L$fhp p l sy bþep R>uA. 3

6 "" W$ ue âeð kh l syrhhrs >sd¹'' S> d îucpnhsdpv$ L$l hpey R>, sp Arsv$ i u NuspÆ f Z gpny L$fu il$pe R>. Å cpnhs b ls¹c[¼sk rlsp R> sp Nusp A k ÿdc[¼sk rlsp S> R>. s u s y W$ Z c[¼s dpv$ S> lp hy Å CA, AÞe L$p C âep S> u l]. Aphu cnhv$¹hpzu õdip c rddp Z Ap Ýh v$ rll$ L$d kdæ, AÞe p âcphhi L $ AÞepÞeâep S> u pw$ L$fhpdp L$fphhpdp Ap Z gäå A ychpsu u. s V$gy S> l] f sy Ap Ýh v$ rll$ L$d sful $ "Nusp pfpez' u êqy$ õ pr s L$fhp u Ap Zu d p h rñ "v$yo Æh' p gnz âl$v$ L$f pfu R>. Aphp A rkùpþsp dp "cnhqv$ãr>p' L $ "cnhv$¹gugp' S> hp iåv$p p Ap W$p l W$m Ap Zu c[¼srhopsl$ d p h rñ u bqhy Å CA A rhfp ^ Z L$fhp Å CA. ApQpe QfZ u Aphu y[óv$c¼sp ÙpfL$ hpzu Z dlpâcy p dpn dp flu Ap hpzu dep v$pdpn}ap dpv$ R> s hy L$l sp k L$p Q u sp. c[¼sdp op u S>êf u, Adpfp âd edpn...rhn f hq p L$lu dpn dp c p[þs a gph pfp rhd Y$pÐdp lp hp u ""op u Q v$¹ cs>s L $óz sõdps¹ põðer^l$: f:'' S> hp hq p L$p sm L$pY$u pmsp lp e R>. kh r Z e dep v$p dpn}e NZsp "c[¼sâl$fz' ¼ep u âpàs i? kpl$pf-b ødhpv$ [óv$ hnf u y[óv$c[¼s AÞ^îÙpdp bv$gpc S>hp u k cph p R>. s u S>êf R> - y[óv$c[¼s p dpn f kpl$pf-b ødhpv$u [óv$ u k Þ C Qpghp u. ApQpe QfZ u hfzê L $ p p c[¼sê ârscph Ap îuüpfp âl$v$ L$f g N Þ p p AhNpl rh p k ch u. s AhNpl Z a¼s i nrzl$ ArcdyMsp u (A L $X $dul¹$ Ap fua ÞV$ i ¹) l], fþsy r ów$p h L$ kp^ p yów$p L$fhp u, s kp^ p Z L$d L$p X$ L $ L$p C A L$p Nu [óv$l$p Z u l] fþsy c¼ðepðdl$ fkp yc rskrls ""v$i õ i õ óv$ s p L $rsnrs kv$p, L$us õ óv$ yó L $ózrâe frs: pep f¹ dgp iðepn i jcpn s p e s¹'' khp Nu [óv$l$p Zhpmu Æh [õ rs p âepk r [íqs y[óv$æhp ÙpfL$ R>. 4

7 âõsys N Þ ApL$pqfs L$p CL$ Ap fus ep R>. îuíepdd p lfæa Ap N Þ k ¹ dp frkl$cpb s p cp NucpB AÝee L$fpìep lsp. AÝee v$frdep f L$p X $X¹$ kprlðe y rg ul$fz Ap bþ AÝee L$sp Ap A L$ey. Ap rhje-hõsy gc îuíepdd p lfæa k ¹ dp "h ózhhpzu'dp Apg M iê L$ep. S> dp kps ígp L$ ky^u u Aârsb r^s kpsðehpmu epóp, pr>m u L$p C AL$pfZ u õ rns L$fhu X$u. qv$ip y hl Z bv$gpey. îuifv$bphpa 2008dp Ap L$çàeyV$f¹dp aux¹$ L$fpìey A Ap âp S> ¼V¹$ y : L$pep [Þhs ep. pr>u epóp rhg rbs B. lpgdp, dy bc eyr hrk V$udp iê e g "hpëgc-h v$pþs' p L$p k dp AÝee p pw¹$e yõsl$ p l sy u Ap epóp u y : iêaps Ap îu u â fzp u C. S> lh dlpâcyæ u L $ p u NÞsìe ky^u lp Qu ApL$pqfs hp S>C flu R>. Ap N Þ dp "ipõóp âl$fz' p D p v$¹opsê S> 22 ígp L$ R> s AÝee L$fph g R> S> u rhõs s dprlsukcf R>. Ap N Þ k Þ L$fhpdp îucp NucpC ipl,îufrkl$cpc ipl, îu^d ÞÖtkl Tpgp, îudsu qú u Tpgp s p dyrös L$fhpdp îud ujcpc bpfpc p klep N ArhõdfZue R>. N Þ dp S> L$p C ÓyqV$ flu NC lp e sp s Adpfu Aë drs Apcpfu R>, S> nçe NZip. f i ipl d ujp ipl 5

8 &&rkùpþskpfkàsl$d¹&& ANp^-dplpÐçe-dlpZ h s rssuj h: Mëhldp Xy$ && AlÞsep b ûrhcph r õhcphsp Þs rl fpch[þs&&1&& Al Ðhd sñv$y kh d ss¹ sv$ h Qpõsurs S>Npv$ ipõód¹&& Al rhdyá^p rl dlprhv$á^p: â ÐecphpÞ sv$p _yh[þs&&2&& õhl$ue-gugp -N lus-c v$pv$¹ ceply$gp: e rl ch[þs c dp && fpðd-æhpðd-rhc v$-cusp: â Þ spepdr p fdþs &&3&& frsõðhc v$pãq rcv$p sy cursrl rhh rùd rs&& rüspep pðe[þsl$ðh qfl$ë ued¹&&4&& k A L$ A hpó blºõhê õhcphi¼ðep âl$v$ul$fp rs&& As: â Qp rl dprel$p [õs âpl $sp hp fdpïås:&&5&& Acphsp hpr L$pgsp hp õhcphsp hpr Q l rkù:&& sv$pðdl$õsõe Q L$pe ê : Brs îyrs âp ¼sds ds :&&6&& 6

9 Al Ðhd hp[õd shpld[õd Ðh dpdql$ dv$ue A h&& Brs ró^p c v$hsu drsõõeps¹ rhop -dlpðçe-frs-âey¼sp&&7&& Np õhprd p íepdd p lf Z r êr sp v$urnsky y rs&& îuhëgcp ¼sîyrskpfkpf: kþkpfr :kpfzkp^ pe &&8&& &&Brs Np õhpdu íepdd p lfrhfrqs rkùpþskpfkàsl$d¹ kç Z d¹&& A :b ød A A L$ ANp^ dplpðçe p R>gL$psp kpnf R>. s dp sfhpdpv$ ""Al b ødp[õd'' u kp^ p y lp X$Ly$ OZy S> p L$Xy$ uhx $ R>. s u p sp p Al L$pf u kp b ød Å X$hp p âepkdp Ap Zp Al L$pf M bs> V $ L$p X $ R> ; A b ød y ApL$g L$fhpdp kp^l$ r óamsp kp X $ R>. lº sy A Ap, Apd Ap b^y S> b ød R>. ""A sv$pðçerdv$ kh k ApÐdp sòhdrk'' rhn f hq p dp lº sy A Ap Apd ÓZ e b ødpðdl$ NZhpdp Apìey R>. s R>sp e p sp p Al L$pf u dp rls e gp L $V$gpL$ dlpop uap (!) ÓZdp u L $hg Al L$pf S> b ød u kp Å X$hp u d pdz L$fsp lp e R>. s u Al L$pf p õhcph A yê s Ap b ød u ApNm â Þ hp y c gu Åe R>. qfzpd s d L$qv$ Z fdpðdp u âp[às su u. (1-2) Ap S>Nsdp cpksp c v$ s fdpðdpa p sp u gugpdpv$ âl$v$ L$ep R>. s gugp ^pfz L$f g fdpðdp A ÆhpÐdp p c v$ u, cecus b gp L $V$gpL$ c¼sp fdpðdp u ApNm â Þ lp hp R>sp e bul$z Zp u blpf Aphu il$sp u. fdpðdpdp Å frs L $mhhu lp e sp Ac v$byrù AphíeL$ R>. L $dl $ c v$byrù u frs p W$ L$pZ curs h^su lp e R>. s u ÆhpÐdp A fdpðdp u hãq Ars-Ü s A hp sp Ars-AÜ s p d p cph D ep Nu lp sp u. (3-4) 7

10 s fdpðdp A L$gp S> p sp u õhpcprhl$ i[¼sap hx $ A L$ ê p âl$v$ L$fsp lp e R>. s u Ap S>Ns¹, dpep âl $rs fdpï Acph L$pg L $ õhcph S> hp L$pfZp u âl$v$ e g dp hy Å CA rl. L $dl $ ""sv$pðdp õhed¹ ALy${s'' S> hp îyrshq p dp õ óv$ fus Ap S>Ns¹ b ødpðdl$ A b ødl$pe dp hpdp Apìey R>. (5-6) b ødop u l gu pefu D f b ødop u u cpjp Aphu lp e R> : ""l fdpðdp! lº A sy A L$S> R>uA. læ p lº L$ ApNm h^sp buæ pefu D f A b ød u hpõsrhl$ dlñp kds>dp Aph R>. S> d îui L$fpQpe L$l R> L $ ""kðer c v$p Nd p! shpl dpdl$u õðhd¹'' s ds> buå Z b ødop uap buæ pefu D f lp Qsp fdpðdp Apd L$l hp y d pe R> : ""l fdpðdp! lº spfp R>y.'' Apd ""Al b ødp[õd'' u ApNm h^u Äepf ÆhpÐdp ""shpl[õd'' u pefu D f lp Q R> Ðepf s ifzpnrs C L$l hpe. âh rñ u ApNm V$p Q u L$np c[¼s u Aph R>. ÆhpÐdp c[¼scph y v$p dm Ðepf S> s fdpðdp p sp p dp hp p Ar^L$pf A cph rkù pe: ""l fdpðdp! sy dpfp R>, p- p sy sp dpfp S> R> '' Ap V$p Q u b ødp yc rs R>. cphdeu A kfk! (7) Ap flõe îudlpâcyæa r b ^ (ip.23) p ""Ae â Qp âpl $s: pr rhhsp Ðdp...''hQ dp kdn îp srkùpþs p r Qp X$ê âl$v$ L$ey R>. s p kpf r s QfZ Np. îuv$urnsæ dlpfps> u L $ p u d Z Ap kps ígp L$p dp âl$v$ L$ep R>. Ap flõe kdäep rh p k kpf p r :kpfz u kp^ p L$qv$ kag C il$su u. (8) 8

11 rhjep y¾$drzl$p ígp L$ rhje p p bf D ¾$d... 1 d NgpQfZ... 6 ígp L$pÞhep... 7 rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q d: sõd : Av$¹cysL$d Z cnhs L $ózpe ê pdrhc v$ e: ¾$uX$rs e: S>Nv$¹ c Ðhp ¾$uX$rs es: S>Ns¹ ¾$uX$rs AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep

12 âl$pi kpfp i rhh Q A ybþ^qsyóv$e Ar^L$pfu s A V$g L $ kp[òhl$ s cnhv$¹c[¼s A V$g L $ózdp A Þepk[¼s dy¼ðer^l$pfu iyî jp A[Þsd S>Þd ¼epf AÞe ÓZ A ybþ^p rhje kçbþ^ s p l sy(âep S> ) Apàsh¼sp hpl¹$ rs îuhëgcpqpe QfZ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q îudv$¹cnhv$¹nusp A dy e ipõó R> dy e v$ h îul $ózs> R> L $ózc[¼s p A lpfl$ ÓZ hpv$p A uíhfhpv$uap u dp nl$ë p AÞepîehpv$uAp u dp nl$ë p r Ny Zhpv$uAp u dp nl$ë p dy e dþó îul $óz p pdp S> R> A dy e L$d s v$ h u k hps> R>

13 5. AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q byrùkp L$ep âl$fzóed¹ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q h v$pþs b l¹d fdpðdp A cnhp ¹ cnhëgugp y kpqy õhê AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q qfcpjp âdpzqsyóv$e A L$hp¼esp u dlñp

14 8-9. AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AM X$b ødhpv$ A km X$b ødhpv$ b l¹d p õhcph u k [óv$ dþhpqv$üpfp L$l g Arh{Ù y S> âpdpîe gugprh p v$ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q kN fþse p rkùpþs AkN p rkùpþs Apqv$kN p rkùpþs b ød y ArQÞÐe kpdõe

15 Arc^p A rh^p kpl$pf ârs pv$ dpv$ "s y' iåv$ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q cnhp ¹ dpv$ c[¼sdpn cs> ê L$s ìe u dlñp po Api R> v$ph iui L$sp L$pfresp lqf: ÓZ âl$pf p dpn A ÓZ âl$pf p Æhp c[¼s A V$g cph pâ^p v$i brlc S> us> dy esp AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i

16 rhh Q Anfb ød y õhê op dpn y e hkp Anfb ød AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q c¼sp õhê p v$i L$fphhp A Ahspf y dy e âep S> ìepdp l dpv$ byùphspf âõ p Óe f cpóe gmhp u "ApQpe v$'-a L$ c p rs AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q

17 A fp nop A fp nop amìepàesp A h rñìepàesp cph p u L$[ë s A cph p u cprhs p c v$ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi

18 kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q DÙfZ k L $sk Qu Ad shq phgu

19 &&îul $ózpe d:&& &&îudv$pqpe QfZL$dg æep d:&& &&sòhp v$u r bþ^pþs Ns&& &&ipõóp âl$fz p D ¾$d&& dp cnhs sõd L $ózpepv$¹cysl$d Z && ê pdrhc v$ S>Ns¹ ¾$uX$rs ep es:&&1&& õh jy y[óv$l$fd¹ L$pfpv$ ÐebyrÙsdõL$fd¹&& dõl$fp rd îuíepd kyþv$f d[ðâe L$fd¹&&2&& S>ers îuhëgcpep S>ers Q rhv¹$w$g íhf: âcy îudp ¹&& y{jp ÑdíQ s íq r rv$ óv$p y[óv$ Ùrsf¹ S>ers&&3&& îuhëgcdspæepk L $ ep e v$urns:&& v$urns sdl p rd îuspsqfz kv$p&&4&& D ¾$d: sòhrhqpf u cpfsue Ùrsdp v$i y dlòh R>. S> v$ Mpe R> s "v$i '. Ap Ùrsdp L $hm byrù u L $ sl $ u kprbs L$fhp u [íqd u S> Mpk rhíg jzpðdl$ rhqpffurs R> s y bplºëe u. s u S> A dp s gp L$p qagp kp au p A L$f R> s A dp cpfsue v$i qagp kp au u. qagp =õ l, kp auap=rhûp. L $hm op p dpv$ op lp e. Æh p L$p C r [íqs y{jp p kp^ dpv$ op D ep Nu pe R>. s u rhûp A hp op âep S> rl Z kp^ R>. [íqd u rhíg jzpðdl$ rhqpf Ùrs dys>b Ðep p rqþsl$p v$f L$ cpn R> V$p L$fu s -s sòh e p Å hp p eð L$fsp føep R>. s d L$fsp s ¼epf e s Å X$u kdn A L$ d mhu il$i L $ L $d s i L$p R>. Äepf cpfsue rhqpf Ùrs k íg jzpðdl$ lp C kðe kdn sp A A L$sp u Å hp dpn R>. dpzk u byrù u Å "kdn kðe' ÅZhp y i¼e lp e sp s y S> V$gy "D ep Nu õhê ' R> s ÅZu g hp p âeð Z L$fhpdp Aph 1

20 R>. S> kðe ÅZhy D ep Nu u A hp sp kðe p S> pkp ÅZhp u d yóe p Apr^cp rsl$ A hp sp ApÝep[ÐdL$ ndp L$p C AÞsf X$hp y u s hp kðe u rs>opkp u cp S>NX$dp X$hy cpfsue rqþs S>êfu gpnsy u. v$f L$ ìe[¼s p sp u fus us> A hp p sp u i[¼s âdpz S> kðe ÅZu il $ R>. kç Z kðe ApNm sp byrù X$Op u dpal$ Ðep lp Qu pr>us> hmu Åe R>. kdn kðe byrù Ap m Nu i¼su u. ""esp hpqp r hs Þs Aâpàe d kp kl'' (s rñ.d.2&4&1) Äep u hpzu d u kp pr>u hm R> s b l¹d R>. s us> rql $spa edfps> L$øey lsy, "" rhñ s Zuep d yóep gàõepdl rhñdöpÿd Q Òhp& Ærhóepdp ephv$urióerk Ðhd¹ hfõsy d hfzue: k A h&& e[õd[þ v$ rhrqql$ðk[þs d Ðep eðkpç fpe dlrs b rl õss¹& hfp N Y$d yârhóv$p pþe sõdpþ rql $sp h Zus &&'' (L$W$p.1&27) A : d yóe L$v$u rhñ u s às hp p u R>sp e Å sy rhñ Ap hp dpnsp lp e sp s d dmi S>. Æhhp y Z sy ^pf Ðep ky^u ÆhuiS>. dpf A b^y rl, Z lº dp Ny s S> Å CA R>. S> bpbsdp gp L$p rhrqql$ðkp L$f R> L $ d Ðey R>u L $C sòh R> L $ rl s d L$lp. S> Ap N Y$ hf R> s rkhpe rql $sp busy> L $C Å Csy u. S> d Å CA R> A S> d D ep Nu R> s y op pe s hy hfv$p Å d dm sp bpl$u b^p hfv$p A lu R>. Ap hps gndp fpmu Ap r bþ^ kds>su hms S> rhje k[þv$á^ R>sp e âep S> hpmp R> s ÅZhp u A V$g L $ y{jp kp^l$ op u BÃR>p u L $ c rdl$p us> Ap Z Aæepk âpfçc L$fhp p R>. L$p C Z rs>opkp p âpfçc kþv$ l A /A hp âep S> us> pe R>. buå iåv$p dp L$luA sp A hp rhje L $ S> u k[þv$á^ L $ u âep S> { px$ pfp s hp rhje u rs>opkp C il$su u. dlpâcyæ p v$pi r L$ ds y âqrgs pd "iyùpü s' R>. Å L $ Ap pd A d y 2

21 p sp y hp f gy lp e s hy v$ Mpsy u. Nykp CÆ Z ApQpe îu ""kpl$pfb l¹dhpv$ p õ p L$'' sful $ Ap mmph R>. L $hm S>ÞdâL$fZ u kybp r^ udp A L$ W$ L$pZ dlpâcyæ "iyù' A "AÜ s' Ap bþ v$p p kp âep N L$f R> Z s Qp ½$k fus p sp p ds p pdp ëg MdpV$ us>. "hpv$phgu'dp îu y{jp ÑdÆ Z Ü s A hp AÜ s u bpbsdp kçâv$pe p v$[óv$l$p Z õ óv$ L$fsp S>Zph R> L $ Ap Z Ðep "c v$krlóï Ac v$' R>. Ap "spv$pðçehpv$' L$lu il$pe. ""kpl$pfb l¹dhpv$'' A V$g S>Ns¹ y L$pfZ b l¹d dp hy A b l¹d rkhpe buå L$p C Z Aîp s (îyrsdp L$l g) L$pfZ u L$ë p L$fhu rl. r fpl$pf b l¹d S>Ns¹ p rhrh^ ApL$pfp dpephx $ g R> A hp dpephpv$ p rkùpþs R>. Ap dsdp Ap dpep "R> ' A hy L$l sp îyrsdp cpf h L$ L$l hpe gp b l¹d p AÜ s L $ A L$Ðh p rkùpþs R>p X$hp X $ A Ap dpep Å lp es> rl sp s p hx $ b l¹d L$p C Z ApL$pf L $hu fus gc il $? s u dpep p kv$¹- Akv$¹rhgnZ Ar h Q ue lp hp p A V$g L $ A dpep R> L $ u s rhl$ë dp L$p C Z A L$sf n g hp p rkùpþs fsy> L$fhpdp Aph R>. Apd L$l hp R>sp e ip L$fv$i r fpl$pf b l¹dhpv$ u kp dpephpv$ Z yfõl $s L$f S> R>. Ap dpephpv$ AV$L$phhpdpV$ "b l¹dhpv$' pd u kp "kpl$pf' rhi jz Å X$hpdp Apìey R>. s S> Arcâpe "iyùpü s'dp "iyù' v$ p Z R>. AgbÑ Apdp p iyù v$ u dpep rkhpe buå Z S> Aîp s L$pfZ dp hpdp Apìep R> v$p.s âl $rs fdpï A óv$ Acph BÐepqv$ s b^p y Z r fpl$fz L$fhpdp Apìey R>. b l¹d A L $hm b l¹ds> Ap kdn b l¹dpîx$ u DÐ rñ [õ rs A âge y A L$ A Þe L$pfZ R>. s b l¹d AÜ s õhê R> A AÞs S>Ns¹ y L$pfZ hpdpv$ s dpep L $ s hp L$p C Z v$p u klpesp u AphíeL$sp u. s p s iyù A L$gp S> kh L$pfZ kh r eþsp kh rhgnz R> R>sp e kh u ArcÞ R>. Ap "iyùpü s' pd p Arcâpe R>. Ü shpv$ A AÜ shpv$ u QQp p d mdp A L$ buæ QQp fl gu R>, s dp A L$Þv$f Qpf h QpqfL$ np R>. 1.kv$¹hpv$ 2.Akv$¹hpv$ 3.kv$¹Akv$¹hpv$ 3

22 4.kv$¹Akv$¹rhgnZ rdõephpv$. 1.kv$¹hpv$ y A d L$l hy R> L $ a¼s "ks¹' A V$g kñps> R> Äepf s p f S>Zpsp rhl$pfp s b^u Ap Zu c p[þs R>. 2.Akv$¹hpv$ A d L$l R> L $ ks¹ L $ kñp S> hy L$iy R> S> rl. kñp a¼s A L$ c p[þss> R>. 3.kv$¹Akv$¹hpv$ L$l R> L $ ks¹ y Aks¹dp A Aks¹ y ks¹dp qfhs õhpcprhl$ hpõsrhl$ A A ychrkù lp C ks¹ A Aks¹ b rhfp ^u u. 4.kv$¹Akv$¹rhgnZ rdõephpv$ L$l R> L $ sòhop u [óv$a Ap b^u k [óv$ dpepåm S> hu Apcpkê R> L $ S> u bpbsdp kñp A AkÑp u L$p C Z ^pfzp bp ^u il$psu u. L$p C Z hõsy y r ê Z ks¹ L $ Aks¹ p rhl$ë dp L$fu il$psy u. ApQpe îu y L$l hy R> L $ b l¹d Z kðe R> A k [óv$ Z kðe R>. b l¹d ArhL$pfu A AÜ sê lp hp R>sp e p sp p kpdõe hx $ ApL$pf N lz L$f R>. s rhl$pfu sp u. S> d Ap Z kp p p Apc jzp b phua sp s Apc jzp p ApL$pf g hp u kp y L $C kp y dv$u S>sy u L $ s y d ëe OV$u S>sy u. âðeys, ApL$pf u OX$pB y d ëe h^ S> R>. L$pg L$d õhcph âl $rs y{j b^us> hõsy b l¹ds> R>. s u b l¹d rh{ù^dp îe L$l hpdp Aph R>. b l¹d u Ap rh{ù^dp îesp dlpâcyæ p ds kds>hp u A hu Qphu R> L $ S> kdäep hnf ApNm h^u il$psy u. S>Ns¹ A b^p rhfp ^p u kd[óv$ R>, Ü s-aü s kym-v$y:m p - yîe S>X$-Æh kpþs-a Þs BÐepqv$ rhfp ^p y kdp^p ep sp âl $rs- y{j A hp Cíhf-i sp A hp b l¹d-dpep S> hp b L$pfZp u L$ë p u C il $ R>. buå âl$pf A d Z kçch L $ L$p C Z L$pfZ u L$ë p L$ep hnf Ap rhfp ^ õhpcprhl$ A pqv$ fç fp u Qpgu Aphsu A L$ kp L$m dp u gca. r fuíhfhpv$ p d rmep AphuS> L$ë pap dp fl gp lp e R>. h v$pþs p âpzc s A hp rkùpþs b l¹dhpv$ u Aphu L$ë pap A hp sp dsp kp k Nrs b ksu u. õhed¹ D r jv$p dp b l¹d y hz A L$ rhfp ^u NyZ^dp kp L$fhpdp Aph R>. v$p.s. "" sõe L$pe L$pfZ Q rhûs '' (íh sp.d.6&8) A ""esp hp Bdpr c spr ÅeÞs e 4

23 Åspr Æh[Þs, es¹ âe[þs Arck rhi[þs sv$¹ rhrs>opkõh sv$¹ b l¹d''(s rñ.d.3&1) l gu îyrsdp L$l R> L $ b l¹d u L$p C Z hõsy DÐ Þ su u. DÐ Þ L$fhpdpV$ b l¹d u pk L$p C kp^ u. buæ îyrsdp L$l R> L $ S> p u S>X$-ÆhpÐdL$ S>Ns¹ DÐ Þ ey, S> pdp [õ s pe R>, Ærhs fl R>, A AÞs S> pdp cm R>. s u Æopkp L$fp s "b l¹d' R>, A hp sp ""AZp : AZuep ¹ dlsp dluep ¹''(L$W$p. 1&3&20-21) s AÏ L$fsp AÏsf R> A dlp u dlñf R>. ""sv$¹ A S>rs, sv$¹ A S>rs, sv$¹ v$ f sv$¹ A[ÞsL $''(Cip.D.5) s Qpg R>, s u Qpgsp, s v$ f R>, s pk R>. ""AÅedp p blº^p rhåes ''(s rñ.apf.3&13&1) s AS>Þdp OZp âl$pf S>Þd R>. ""A j D A h kp^y L$d L$pfers ed¹ DÝh d¹ D[Þ ujrs A j D A h A d¹ Akp^y L$d L$pfers s ed¹ A^p r ujs ''(L$p rj.d.3&8) s S> d yóe u ks¹l$d L$fph R> A A DÃQ Nrs Ap R>, s S> d yóe u Aks¹L$d L$fph R> A s A^p Nrs Ap R>. R>sp e s b l¹d ""r ól$g r [ó¾$e ipþs r fhû r fês> d¹'' R>. Ap k rq OZu gçbphu il$pe R> Z Ly$g kfhpm spð e A V$gy S> R> L $ b l¹d D f Ap Zu byrù p sprl $L$ r edp gpny sp u. píqpðe sl $ipõódp S> ""gp Ap a p V¹$'' L$l hpdp Aph R>. S> dp l gp r ed ""gp Ap a ApCX $ÞV$uV$u'' A V$g spv$pðçe r ed R> :""A BT A ''. buå r ed R> :""gp Ap a p -L$p ÞV²$pqX$¼k ¹'' p ""A BT p V¹$ bp ¹ bu A ÞX¹$ p V¹$ bu''. A ÓuÅ r ed R> :""gp Ap a¹ A ¼k¼ëeyX $X¹$ rdx$g¹'' p ""A BT¹ ApB^f¹ bu Ap f p V¹$ bu''. Ap r edp hx $ Ap Z b l¹d bp ^u i¼sp u. s us> D r jv$¹dp L$l hpe R> L $ b l¹d lº kdæ Nep A d kds> pfp hpõsrhl$ fus kdäep u. Z S> A d kds> R> L $ lº b l¹d kdäep u s hpõsrhl$ fus kdsy> R>. ""eõepds sõe ds ds eõe h v$ k:& Arhops rhå sp rhopsd¹ ArhÅ spd¹&&'' (L $ p.2&3) 5

24 s us> dlpâcyæ b l¹d ""sl$p Np QfL$pe L $s¹'' L$l R>. b l¹d rh{ù^dp îe R>, s rh{ù^dp îesp y spð e Ap ZpdpV$ sp A V$gy S> L $ b l¹d y Ap Z sprl $L$ rhh Q L$fu il$sp u. Ap pep p rkùpþs u QQp R>u lh Ap Z N Þ sfa ApNm h^ua. dlpâcyæ y sòhp v$u r bþ^ yõsl$ ÓZ cpnp dp hl Qpe gy R>. â d cpndp "ipõóp ' A V$g L $ rkùpþs y kpdpþe ipõóue Apgp Q R>. buå cpndp A L$ ipõóue rhjep u rhnshpf QQp R>. Apd b cpnp dp cpnhs kds>hpdpv$ D ep Nu dplpðçeop y S> ÅZ r ê Z L$ey lp e s hy gpn R>. ÓuSy> cpnhsp âl$fz R>. Apdp kdn cpnhs y A L$ ipõó p ê iy spð e R>, s ds> s p âðe L$ õl$þ^ y âðe L$ âl$fz y A âðe L$ AÝepe y iy spð e R> s hz hhpdp Apìey R>. Ap cnhp ¹ îul $ózdp Ap Zu ky Y$ A kh sp r^l$ c[¼s MughhpdpV$ R>. lh â d cpn ipõóp âl$fz rhj rhqpf L$fuiy. ipõóp âl$fzdp d m 104 L$pqfL$pAp R> S> y pd "sðhp v$u r bþ^' R>. s p D f ApQpe îu y p sp y ìep ep R> s y pd "âl$pi' R>. s âl$pi p d NgpQfZê buå ÓZ ígp L$ Z L$øep R>. d NgpQfZ: khp ÙpfâeÐ pðdp L $óz: âpv$yb c h l& s pðh e k rkýe s¹ sv$ ìepk D¼shp ¹&&1&& îucpnhsd¹ AÐeÞs kh jp kymv$pel$d¹& sòh e h rkýe qv$rs rhqpe rl&&2&& A[Á íql$pf sòhp v$u cpnhs dls¹& sãqpr e k rkýe v$¹ ìep ep s[þ êàes &&3&& 6

25 ígp L$pÞhep : khp ÙpfâeÐ pðdp:b^p p DÙpf p âeð L$f pfp, L $óz::k[ãqv$p Þv$ê fb l¹d fdpðdp y{jp Ñd, âpv$yb c h l:âpv$ c s ep s ârkù R>. s pðhd¹:s L $óz y khp ÙpfdpV$ âeð iug lp hy e : S> phx $, k rkýe s¹:kfmu fus rkù L $ Qqfsp pe, sv$ d¹:s hp l sy u ìepk: dlrj h v$ìepk, îucpnhsd¹:îucpnhs yfpz, D¼shp ¹:L$øey, kh jpd¹: (s cpnhs) b^p dpv$. AÐeÞsd¹:r frsie (M b S>), kymv$pel$d¹:cnhðõ l S>NpX$ p{ s ey R>. sõepr :s cpnhs y Z, sòhd¹:cnhðõ l L $ cnhv$¹cph S>NpX$hpdp kd lp hy, e h:s> p u, rkýe s¹:rkù pe L $ b^p A ychu il $, Brs rhqpe rl: s hp rhqpf, A[Á ::îuhëgcpqpe dlpâcyæa p s, dls¹ sòhp v$u cpnhs :îudv$¹cpnhs p ìepkprcgrjs sp[òhl$ õhê âl$pris L$f pf Ap dlp N Þ sòhp v$u, QL$pf:âL$V$ L$ep R>. sãqpr :s sòhp v$u r bþ^ê N Þ p Z âl$pi e : S> p u, k rkýe s¹: f fp âkf s hp l sy u ìep ep d¹:l$pqfl$pap D f âl$pi pd u Ap ìep ep s[þ êàes : Z gmhpdp Aph R>. rhh Q : dlpâcyæ y spð e s p s S> hu fus p sp p sòhp v$u r bþ^ u ìep ep âl$pidp âl$pris L$f R> s dys>b kds>hp âeð L$fhp Å CA. l gp ígp L$dp L$l R> L $ L $óz y âpl$v¹$e b^p p DÙpfdpV$ ey R>. b^p p DÙpf A V$g kp[òhl$ fps>k A spdk A d b^ps> âl$pf p Æhp p DÙpfdpV$ îul $óz y âpl$v¹$e ey R> s d kds>hy. îul $óz âl$v$ pe R> Æhp p DÙpfdpV$, R>u s Æh kykp^ r :kp^ L $ v$yóv$kp^ hpmp S> L $d lp e! S> Æh ApÐdp Ùpf p kp^ kfmu fus d mìep lp e s p sp p DÙpfdpV$ fdymp nu hp u AphíeL$sp S> lp e. Aphp Æhp "kykp^ ' L$l hpe R>. Aphp kykp^ Æhp D f Cíhf y âkþ lp hy õhpcprhl$ R>. L$p CL$ Æh r :kp^ lp e R> A V$g ApÐdp ÙpfdpV$ p D ep Nu kp^ p s Ap chdp d mhu i¼ep lp e. r :kp^ Æh D f Cíhf v$ep Aph s Z õhpcprhl$ lp C il $. S> kp^ p u DÙpf lp C s hy 7

26 r [íqs lp e s hp kp^ hpmp Æh "v$yóv$kp^ ' L$l hpe. v$yóv$kp^ Æhp p Z DÙpf L$fhp s sp L $óz u S> rhgnzsp. Æh p sp p A^: s y L$pfZ b s hp kp^ p dp fãep - Ãep lp hp R>sp e X$hp bv$g Å DÃQ Nrs d mh sp ipõóp ApíQe âl$v$ L$f R> L $ ""ssp Þe L $ hp v$epgy ifz h S> d'' Mf Mf A hp v$epgy L $óz rkhpe buå L$p Z lp C il $? L $óz L$p C Z A L$S> âl$pf p Æhp fsy kurds õhê u. âpzudpó p DÙpfdpV$ Ap ê R> s u L $ózphspf Z y[óv$ahspf L$l hpe R>. fpd tkl hpd A L $óz Qpf Ahspf y[óv$ahspf dp hpdp Apìep R>. s dp L $óz Z y[óv$ahspf R>. S> Ahspfp dp Cíhf p sp y A íhe Åmhu fpmu L $ p sp u Cíhfdep v$pdp S> p sp y AhspfL$pe L$e y lp e s hp Ahspfp y[óv$ahspf L$lu il$pe l]. dep v$p sp X$hp y kpdõe Ap Ahspfp dp lp e M{ Z s dz s bspìey u. s u b^p Ahspfp y âep S> " y[óv$' R> s hy dp hp y L$p C L$pfZ u. L $ózphspfdp fdpðdp p sp p A íhe u L$p C Z dep v$pdp b ^pep u. kpfp L $ fkp p c v$ rh p v$f L$ Ås u ¾$uX$p L$fu bsphu R>. s u S> s Z Ahspf L$l hpe R>. Qp fu L$fhp u sp ap u S >Wy$ bp ghp u rhn f u gc ApàsL$pdsp ip[þs kðe op h fpáe Apqv$ b^p ê p L $óz p Å hp dm R>. s Mf Mf ""kh Mgy Bv$ b l¹d'' R>. kphpmp dp V$p dpzk Nfub Ty X$ V¹$V$uhpmp p sp Ðep bp gph A S>dpX $ s A L$ Sy>v$u hps R> Z Äepf p s Ðep S>C fl, s Nfub u kp S>d s ds> p sp p A íhe A dp cp R>p X$u s d p kymv$y:mdp klcpnu pe, s A L$ Sy>v$uS> hps R>. L $ózphspfdp Cíhf Cíhf Ï R>p X$u h S>hpkuAp kp h S>hpku C fl hy õhul$peȳ R>. Z L$pd Cíhf L$p C hõsy u L $ ìe[¼s u L$pd p lp e R>sp e ÅZ p sp u L$pd p lp e s hu gugp p v$i L$fpìep R>. s u s " Z y[óv$ê R> '. s us> ApQpe îu Apop L$f R> 8

27 ""õhcphõepþe pcphp h i¼e: L$ ÊQ & As[õÓrh^Æh jy rórh^p cnhðl $rs:&&'' (kybp.l$pqf.10&5&1&6) A : Æh p sp p õhcph bv$g s i¼e u. s u S> Æh S> õhcphhpmp R> s u kp âcy s hu gugp L$f R>. Ap dys>b kybp r^ udp Ahspf p rkùpþs kdåhsp L$l R> L $ pzudp X $bsp dpzk bqphhpdpv$ v$p fxy$ a L$hpdp Aph R>. Z Å s Ncfpe gp lp e A v$p fxy$ L$X$u i¼hp u [õ rsdp lp e Ðepf s hu ìe[¼s bqphhp p sp pzudp T gphhy X $ R>. s ds> k [óv$dp S> Æhp p cnhv$ ych hnf DÙpf u s hp Æhp õhp ych L$fphhpdpV$ cnhp ¹ L $ózê p s ^pf R>. Ahspf y flõe h^pf dp h^pf ApV$gy S> dp hbyrù u kdæ il$pe R>. khp Ùpf p Ap l sy L $hu fus rkù ep s ìepk îudv$¹cpnhsdp L$øey R>. buæ L$pqfL$pdp L$l R> L $ Ap u îudv$¹cpnhs b^p AÐeÞs kymv$pel$ R>. S> hu fus îul $óz p sp p õhê u khp ÙpfL$ b R>, s hus> fus îucpnhs Z p sp p iåv$p p îhz d A r qv$ýepk hx $ khp ÙpfL$ b R>. îucpnhs A îul $óz p Ap kçbþ^ hpzu A A S> hp R>. S> d îui L$f- ph sudpv$ L$prgv$pk L$l R> ""hpn p rhh kç ¼sp '' s dys>b îucpnhs A îul $óz Z pd-ê S> hp lp C A L$buÅ u kp Å X$pe gps> R>. ÓuÆ L$pqfL$pdp L$l R> L $ îul $óz p s p îucpnhs p A õhê âl$pris L$fhp u AphíeL$sp cnhv$¹rhflp[á ê îuhëgcpqpe kls>s> R>. y[óv$æhp y[óv$ y{jp Ñd u rhm V$p X¹$ep R>. k kpfdp p sp u Apk[¼s gu^ rhm V$p hp p rhfl Ap Zp ùv$edp âährgs sp u. âährgs lp e sp Z k kpfpk[¼s u V$pY$u fpm u Y$ L$pC fl gp R>. cnhv$¹rhflp[á Ahspf îudv$¹hëgcpqpe s afu u âährgs L$f R>. s cpnhsdp hrz s L $óz p 9

28 õhê A gugp p op hnf kçch u. s u A[Á ê ApQpe îu p s klº u l gp cpnhs p sòhp âl$pris L$f pf Ap sòhp v$u (r bþ^) âährgs L$f R>. lh R>u r bþ^ u â d L$pqfL$p u iê L$fuiy. AhsfrZL$p: îucpnhssòhp âl$v$ul$qfóe ¹ â d ipõóp p r bþ^ gnz d Ngd¹ ApQfrs- L$pqfL$p: dp cnhs sõd L $ózpepv$¹cysl$d Z & ê pdrhc v$ S>Ns¹ ¾$uX$rs ep es:&&1&& ígp L$pÞhep : d:: dpfp dõl$pf sõd :s Av$¹cysL$d Z :Av$¹cys gugpap L$f pf cnhs :cnhp ¹ (dpv$ ) L $ózpe:l $óz dpv$ 1.e::S> p s ê pdrhc v$ :rhrh^ ê A pd ^pfz L$fu ¾$uX$rs:¾$uX$p L$f R>. 2.e::S> ê pdrhc v$ :rhrh^ ê A pd hpmp S>Nv$¹ (c Ðhp) Ap S>Ns¹ y ê ^pfz L$fu ¾$uX$rs:¾$uX$p L$f R>. 3.esp :S> pgu^, ê pdrhc v$ :rhrh^ ê A pd p Apcpkhpmp S>Ns¹:k kpf ¾$uX$rs:cpk R>. âl$pi: d: Brs. cnhrs Æh : d d h L$s ìe, Ar^L $ i¼erdrs rkùpþs: ""ql$d¹ Apk s N{X$pk pe ql»$ c jz L$p õsycc jzpe.gÿdul$gópe ql$d¹ A[õs v$ e hpnui ql»$ s hq ued¹ A[õs'' BÐepqv$hp¼e : fdl$pów$p Þ hõsy dõeðh r rv$ irs cnhs Brs. y{jp Ñdpe Brs A :. s[ðkùe gp L $h v$ârkùd¹ Apl sõdp Brs. dsc v$ pl$ë pìeph Òe d¹ Apl L $ózpe Brs. k A h fdl$pów$p Þ : L$v$prQs¹ S>Nv$yÙpfp d¹ AMÎX$: Z A h âpv$yc s: L $óz BÐeyÃes. y h kp^ pr rkùpþe h kh Ó, só A r^l$pf Z 10

29 kp^ pcph cnhp àehsue ql»$ L$qfóers Brs Api L$pepd¹ Apl A ºsL$d Z Brs. ºsL$d Ðhd¹ AN ìeyð pûd¹, ""Akp^ kp^ L$fp rs'' BÐepqv$. A h kpnps¹ cnhòh l syd¹ D¼Ðhp sõe gugpd¹ Apl ê Brs. ê pdrhc v$ esp S>Nqv$rs. A ¾$uX$pep õhpsþôed¹ D¼sd¹. r g Ðhpe Apl A sp i S>Ns¹ es Brs. A h op dyãeþs Brs k n :&1& lh Ap Z sòhp v$u r bþ^ u dlpâcyæa p s gm gu ìep ep âl$pi p kfm A yhpv$ Å Ciy. kpfp i: dp cnhs sõd L$pqfL$p ìep ep L$fsp L$l R> L $ îudv$¹cpnhs p sp[òhl$ A âl$v$ L$fhpdpV$ l gp kdn ipõó y k rnàs r ê Z L$f p{ d NgpQfZ L$fhpdp Aph R>. d: v$ p âep N kh â d ¼ep R>. L $dl $ cnhp ¹ dõl$pf rkhpe busy> L $C L$fu il$psy u, N{X$pk hpmp cnhp ¹ Æh ¼ey Apk Ap u il $! L$p õsycc jzhpmp cnhp ¹ ¼ey Apc jz ^fphu il $! gÿdu p rs A hp cnhp ¹ L$ey Öìe Ap u il$ua! A hpzu p rs A hp cnhp u kpd õsyrs L$fhp y kpdõe Z s p Apàep rkhpe ¼ep u kçch! s u fdl$pów$p Þ hõsy dõl$pf L$fhp p ëlphp dm sp e OÏ kds>hy. dõl$pf L$fhp ep Áe sòh Z hõsys: cnhp ¹S> R>. cnhp ¹ A V$g Nuspdp hz h g y{jp Ñd. s gp L$h v$ârkù y{jp Ñd p S> "sõd ' v$ u k L $s L$fhpdp Apìep R>. s fdsòh u ìep ep Sy>v$p-Sy>v$p dsp dp Sy>v$u-Sy>v$u fus A psu lp e R>. Ap ril$ kðe y hz L$f pfu fdsòh u Sy>v$u-Sy>v$u ìep epap y r fpl$fz L$fhpdpV$ L$pqfL$pdp "L $óz' v$ d L$hpdp Apìey R>. s fdl$pów$p Þ cnhp ¹ y{jp Ñd S>Ns¹ p DÙpfdpV$ AM X$ Z S> hms âpv$yc s pe s hms s d 11

30 "L $óz' L$l hpdp Aph R>. DÙpf p b^p kp^ p S> A r^l$pfu gp L$p A phu i¼sp u s hpap p DÙpf Å cnhp ¹ Ahspf N lz L$f sp Z L $hu fus pe? Z L $óz Mf Mf Av$¹cysL$dp R>, s kp^ Akp^ A Akp^ kp^ b phu il $ R>. s u Äepf A S> p DÙpf u BÃR>p lp e Ðepf kp^ p u dep v$p p r ed u A bþ^psp u. s u L $óz "Av$¹cysL$dp ' L$l hpdp Aph R>. Ap kpnps¹ cnhp ¹ R>. s y L$pfZ kdåhu lh L $óz u rórh^ gugp y hz pe R> :1.rhrcÞ pd-ê p hx $ S> p s ¾$uX$p L$f R>. 2.rhrcÞ pd-ê p hx $ S> S>Ns¹ y ê ^pfz L$fu ¾$uX$p L$f R>. 3.rhrcÞ pd-ê hpmp k kpf S> p u ¾$uX$p L$fsp S>Zpe R>. Ap u ¾$uX$pdp b l¹d y õhpsþôe r êr s ey. A p s¹ v$f L$ âl$pf u ¾$uX$p, p sp p u rcþ L$p C Z ìe[¼s L $ hõsy u A np fp ep rh p s p s S> L$f R>. Ap b^u ¾$uX$p L$fhp R>sp e s ¾$uX$pdp rgàs sp u. s ¾$uX$p p ÓuÅ âl$pf u kdåhhpdp Apìey R>. Ap u S> L$p C C føey R> s b^y b l¹d A L $hm b l¹d p gu^ S> C føey R>. Ap op kpqy A dy[¼sv$pel$ R>. Ap S> rkùpþs kpqp b l¹dhpv$ R>. rhh Q : h v$pþsipõódp Mpk L$fu b l¹dk Ódp rhje Qpf âl$pf QQ hpdp Apìep R> :1.âdpZ 2.âd e 3.kp^ A 4.am. Al] Ap d NgpQfZ dp cnhs sõd dp sõd hx $ âdpz y k Q pe R> A L $ózpe hx $ âd e y k Q pe R>. d: hx $ kp^ s p Av$¹cysL$d Z hx $ ag y k Q L$fhpdp Apìey R>. sõd v$ gp L$h v$ârkù fdsòh y k Q L$fsy lp hp u h v$ L$Nçe Ap r jv$¹ fb l¹d p bp ^ pe R>. s u âdpz h v$ A h v$p^pqfs ipõóp ep. L $óz p A kv$p Þv$õhê fdpðdp pe R>. s S> âpàe o e A cs> ue lp hp u âd e R>. d: u r :kp^ sp p bp ^ pe R>. A r :kp^ sp p cphs> y[óv$dpn dp kpqy kp^ R>. Av$¹cysL$d Z dp Akp^ kp^ b phhp y hz ey s dys>b Æh p kp^ p rhqpf ¼ep hnf Av$¹cysL$dp âcy p sp u 12

31 L $ phx $ DÑdp Ñd am Ap u il $ R>. s u am y k Q ey. d:l$p C Z iycl$pe p âpfçcdp L$p CL$ d NgpQfZ L$fhp u Ap Zu yfps k õl $rs R>. N Þ p âpfçcdp s ÓZ âl$pf L$fhpdp Aph R> : 1.Apiuh Q ê 2. dõl$pf ê 3.hõsyr v$ i ê Ap ÓZ âl$pfp dp u Al] b âl$pfp g hpep R>. A L$ dõl$pf A buå hõsyr v$ i dõl$pf A V$g BóV$v$ h L $ Ny{ d L$fhy. hõsyr v$ i A V$g N Þ p rhje-hõsy y (kås> ¼V¹$ d V$f¹) r ê Z L$fhy. Al] N Þ p rhjer v$ i ê cnhp ¹ u ¾$uX$p p ÓZ âl$pf hz hhpdp Apìep R> : (L$) cnhp ¹ Ap Þv$ê R>. Ap Ap Þv$ê fdpðdp Ap Þv$pÐdL$ S> rhrh^ ê A pd ^pfz L$fu S> gugp L$f s s u L$pgpsus gugp lp e R>. Ap gugp y y[óv$dpn}e pd "r Ðegugp' R>. Ap gugp AâpL $s gugp R>. Z y{jp Ñdê s Apr^v$ rhl$ h v$ph pqv$dp kss QpgsuS> fl R>. (M) Ap kdn b l¹dpîx$ Z A L$ fdpðdp u ¾$uX$p R>. k[ãqv$p Þv$ê fb l¹d p kv$ ip p A rqv$ ip p rhrh^ pdp A ê p dp rhõspf L $ Aprhcp hs> Ap ApMy S>Ns¹ R>. Ap ¾$uX$p p buå âl$pf R>. (N) ¾$uX$p p ÓuÅ âl$pfdp k[ãqv$p Þv$ cnhp ¹ p sp p Ap Þv$p i rqv$ il $ kv$ idp u L$p C Z A i rgàs sp u. R>sp e r rg às b l¹d p kv$¹ê Ar^óW$p p gu^ S> rhrh^ pd A ê p Ahcpk k kpfdp pe R> s cnhp ¹ u ÓuÅ âl$pf u ¾$uX$p R>. Aphu fus Al] rhje p r v$ i ep R>. s ds> dp cnhs L$lu Aphp rórh^ pd-ê ^pfz L$f pfp fdpðdp dõl$pf Z L$fhpdp Apìep R>. fõ f rhfp ^u- Ap Þv$pÐdL$ k[ãqv$pðdl$ A Akv$pÐdL$ A hp pd-ê ^pfz L$f pfp A L$S> L $d lp C il $ s u D rñ Z v$ MpX$hpdp Aphu R>. L $ózpepv$¹cysl$d Z L$lu. cnhp ¹ L $óz Av$¹cysL$dp R> A V$g L $ rh{ù^dp îe 13

32 R>. "âl$piìep ep'dp dlpâcyæ L$l R> d d h L$s ìe pr^l $ L$sȳ i¼erdrs rkùpþs: cnhp ¹ dõl$pf rkhpe Ap Z iy L$fu il$ua? kpqy L$l hp S>sp sp dõl$pf L$fhp fsy kpdõe Z Æh y p sp y lp C il$sy u. Æh dp b^p S> âl$pf u nyöspap kpd dsp Æh Å cnhp ¹ u L $ p lp e sp cnhp ¹ u kpd du il$sp u! s u dõl$pf rkhpe busy> L$p C Z Ap Z cnhp ¹ Ap u Z il$sp u. S> cnhp ¹ N{X$ D f ApêY$ R> s p dpv$ ¼ey Apk Ap Z p fu il$ua? S> p s L$p õsyc^pfu R> s Ap Z ¼ey Apc jz l fphu il$ua? A S> hpzu p Ci R> s u õsyrs Å A p s hpzu â qfs rl L$f sp L $d C il $? s fdl$pów$p Þ fdpðdp îul $óz dõl$pf L$fhp p Ahkf dýep s s u L $ p y S> am dp hy. L $óz u kpd v$ Þe u L $ õ l u L$p C Z fus dhy s Æh p A fp glphp R>! Ap Z Z L $óz dua, N Þ r rh Ý kdpàs pe s hu L$pd u rs dpv$ rl, fþsy s u rhrh^ ¾$uX$pAp y A s p rh{ù^dp îe õhê y rqþs L$fhp p Ap Z s Z Ahkf Apàep s us>. s p Av$¹cysL$dp u Av$¹cyssp ÅZhp p Ahkf Apàep A s phx $ Ap r rdñ u A L$hpf A p pdp ÃQpfZ p Z Ahkf Apàep s pdpv$ îul $óz dõl$pf dp cnhs sõd L $ózpe sõd : gp L$dp L $ h v$dp L$p C A L$ fd sòh b^ps> õhul$pf R>. R>u cg L$p C s r fpl$pf dp sp L$p C s kpl$pf dp, L$p C õóu ApL$pf dp sp L$p C y{jpl$pf, L$p C L $hm r rdñl$pfz dp sp L$p C A r rdñ-d pv$p bþ dp, L$p C L $hm kpnuê dp sp L$p C AÞsep du Z, L$p C AL$sp Acp ¼sp dp sp L$p C L$sp -cp ¼sp Z, L$p C rihê dp, sp L$p C rhóïê Z. M{ L$luA sp Ap b^p dsp Ap ril$ kðe y r ê Z L$f R>. dlpâcyæ p rkùpþsdp Ap b^p ê A L$ îul $óz S> ^pfz L$f gp R>. S> d Sy>v$u-Sy>v$u Ólu ìe[¼sap lp u u k Y$ N rhn f L$X$u Sy>v$u-Sy>v$u fus hz h Z lp u y e p õhê s b^p hz p p kfhpmp lp e R>. s dys>b A gp L$h v$ârkù fdsòh u s Ap ril$ kðe ìep epap p kfhpmp îul $óz p åg L¹$ bp X ¹$ D f kpfu fus gmu kdåhu il$pe R>. 14

33 Av$¹cysL$d Z : cnhp ¹ u v$f L$ gugp Av$¹cys R>, v$f L$ L$d A d y Av$¹cys R>. gp L$h v$ârkù fb l¹d fdpðdp qf Z dp hpdp Aph R>. S>Ns¹dp, Z, Å s âl$v$ C il$sp lp e sp s kh kd L $d NZu il$pe? S> dshpv$p fd íhf p Ahspf u dpþesp õhul$pfsp u. s dp ¼ep L$ Cíhf p Akd lp hp u L$ë p R>y pe gu lp e R> L $ S>Ns¹dp fd íhf âl$v$ C il$sp u! Ap Z Ðep cnhp ¹ Av$¹cysL$dp R>. s u p s qf Z R>. R>sp e b^u fus A Z A hp S>Ns¹dp, S>Ns¹ p rhrh^ kçbþ^p A ê p dp p s âl$v$ C gugp L$fu il $ R>. dlpâcyæ sp fb l¹d fdpðdp cnhp ¹ Å Ap c gp L$dp âl$v$ pe sp s "L $óz' L$l hp s epf u. s Av$¹cysL$dp Al] âl$v$ pe sp S> s "L $óz' L$l hpe. k kpfdp fãep Ãep Æh k kpf u dy[¼s d mhhp p Ar^L$pfu u. k kpf p AÞ^L $ dp u blpf L$pY$hpdpV$ L $óz op L$d L $ c[¼s p kp^ p u hz gp v$p fx$p Ap L $hpdp a ¼ep R>. s y Ahgçb gc Æh blpf Aphu il $ R>. Z AÞ^L $ dp AÞ^L$pf A V$gp Nl R> L $ s u A v$f a L $gp v$p fx$p Ap Z AÞv$f X$u Ne gp Æh v$ Mpsp u. AÞv$f ap ap dpfsp Æh s u kp^ p p v$p fx$p Ap L$X$u il$sp u. Aphp nyö A L$pv$ Æh u L$pmÆ g hpdpv$ Ap k kpfl $ dp b l¹dp X$ pel$ p s Esf Mfp? ApS> Q V$Zudp ÆÐep R>u k kv$kæe p sp p Q V$Zurhõspfdp p gp L$p u L$pmÆ g hp u Äepf azfks u, Ðepf ArMgb l¹dp X$ pel$ cnhp ¹ L$p C A L$pv$ Æh k kpfl $ dp X $b R> L $ bq R> s u L$pmÆ lp e Mfu? A s Z Æh bqphhp p kp^ p p v$p fx$p Ap a ¼ep lp e A s L$X$u il$sp lp e s hp dþv$cpáe Akd âdñ L $ DÙs Æh bqphhpkp{ s kh ìep u k kpfl $ dp Esfhy X $ M{? byrù u DÑf ip ^sp sp L$pf S> dm Z cpnhs Ap Z kdåh R> : "" Zp r :î ekp p e ìe[¼sc Nhsp :& Aìeeõepâd eõe r Ny Zõe NyZpÐd :&&'' (cpn. yfp.10&29&14) 15

34 A : Arh piu Aâd e r Ny Z NyZê cnhp ¹ y âpl$v¹$e d yóe p r :î ek¹ dpv$ pe R>. s u âdpzrkù kp^ p Äepf r óam uhx$sp lp e Ðepf s p p s p sp p õhê u DÙpf L$fhp dp Nsp lp e Ðepf cnhp ¹ âl$v$ pe R>. Aâd e Ðepf Å C il$pe R>, kp cmu il$pe R>, L$X$u il$pe R>! Akp^ kp^ b phhy A kp^ Akp^ b phu v$ hy s s y Av$¹cys L$d L $ gugp! cnhs : A íhe hue ei îu op A h fpáe, Ap jv¹$nyzp u ey¼s ìe[¼s "cnhp ¹' L$l hpe. nf u Asus A Anfb l¹d u Z DÑd A hp y{jp Ñd "cnhp ¹' L$l hpe R>. Ap A íhe hue ei hn f NyZp d mh gp NyZp u L $ u D^pf gu^ gp. S> pdp Ap R> NyZp kls>rkù lp e s S> Mfu fus "cnhp ¹' dp hpdp Aph R>. L $óz p s cnhp ¹ R>. ""L $ózõsy cnhp ¹ õhed¹'' ip dpv$? L$pfZL $ L $óz Ap R> NyZp dpep u DR>u p gu^p u L $ u L$p C Bsf v$ hspa L $óz Ap NyZp hfv$p ê Apàep. L $óz p D pkl$p A p sp p rqñ A L$pN L$fhpdpV$ L $óz u D pk p p kðl$pf kdpfçc Np W$hu Ap NyZp L $óz dp Ódp gmu Apàep lp e s hy e u. Ap NyZp sp L $ózdp kls> õhs:rkù L $ õhpcprhl$ S> R>. s u L $óz "cnhp ¹ õhed¹' L$l hpdp Aph R>. L $ózpe: rhrcþ ipõóp dp âðe L$ v$ hsp Å s Ap Zp BóV$v$ h lp e sp s y fsòhê Ýep ^fhy A s hu fus õsyrs-âp p L$fhu s hp âl$pf v$ Mpe R>. L $óz s fus A V$g L $ BóV$v$ h lp hp p A dp fsòh L$l hpdp u Aphsy. Nusp L $ cpnhs p Nçcuf AÝee rh p Z Ap Z L $óz p fsòh lp hp p rkùpþs kdæ il$ua R>uA. L $óz fpð f fb l¹d y{jp Ñd R>. p sp u Z sp L$ped fpmu p s p sp p c¼sp õhê p ych L$fphhp A yn lhi âl$v$ pe Ðepf "L $óz' L$l hpe R>. Ap L $óz fpð f sòh R> s u kpnu s hps u rhrh^ Av$¹cys gugpap f R>. s S>Ns¹ p DÙpf ps> l sy u âl$v$ e gy ê R>. s u Æh u L$p C Z âl$pf u ep Áesp L $ kp^ kç rñ u fhp L$fsy u. S> fdpðdsòh ep N 16

35 s v$p h fpáe rhn f kp^ p u ÅZu il$pe, s kp kpqfl$ Æhp u L$pd ¾$p ^ ce Ü j õ l rhn f h rñ y Ahgçb C, Æh p õhcph A ykf s Z y[óv$kpdõe rh p kçchsy u. L $óz ÆhpÐdp p v$f L$ õhcph A ykfhp (f kuâp L $V¹$ L$fhp) s u kpd âl$v$ pe R>, A hu Av$¹cys furs u L $ s ÆhpÐdp b^y c gu p sp p õhcph A yê kh p L $ózdp A L$pN sp âpàs L$fu g! S> rqñh rñ p fdpðdpdp r fp ^ ep NuS> p A L$ hjp p Aæepk R>u Z L$fu i¼sp u s hp r fp ^ A L$ nzdp C Åe! A Ap Z ce, Ü j, ¾$p ^, L$pd, õ l S> hu ep NipõÓdp r [Þv$s h rñap hx $! L $óz u b^us> gugp Av$¹cys R>. b l¹dop uap Ap gugp y L$pfZ kdåe l], Z dy[¼s d mhhp d pdz L$fsy s d y d dy[¼sl$pd p p fp N u kh p dy¼s C Åe, ¼epf L$ L $óz gugp u TgL$ dmsp u kp S>! Aphu gugpap L$fhp u s Z L$pd L $óz iy dmsy li s sp L $ózs> ÅZ. fþsy Æh dm R> s Av$¹cysL$dp u Av$¹cys gugpdp s u kp Arc e L$fhp p A fp gpc! Ap qv$ìegugp L $óz c sm D f âl$v$ C L$f R> s dp dy e Arc sp s p s lp e R> s ds> qv$áv$i L$ Z. Ap Z ¼ey pó cs>hhp y R> s u k Q p Z Ap Z s AÞsep duê Ap u v$ R>. s Akp^ Z kp^ b phu v$ R>. kpqp Arc e L$fhpdp Z Akd s hp Æh u kpd s A hp AZ^pep ê gc Aph R> L $ S> fk p Arc e A Ap Zu pk u L$fphhp dpnsp lp e s Ap Zp u Ap d m hp dp X $. L$pd ¾$p ^ rhn f h rñhpmp Æh p Arc e ¼epf e p dp bv$gpe A e p ¼epf Arc edp bv$gpe s y Æh cp fl l]. AS>Þdp fdpðdp p L $ózê S>Þd, Akp^ kp^ b phu, k kpfu Æh Ap k kpfdp S> b l¹dp Þv$ê dy[¼s u Z Ar^L$ cs> pþv$ p A ych L$fph R>. Ap Av$¹cysL$dp L $óz p Ahspf y N Y$ flõe R>. 17

36 ê pdrhc v$ : Ap gugprc e L $hm Arc es> lp e R> L $ gugpdp L $CL$ e p Z lp e R>? ipõól$pfp A Arc e p ÓZ âl$pf NZpìep R> :1.Ap rnl$ 2.hprQL$, A 3.Aplpe. S> Arc e A NhX $ L$fhpdp Aphsp lp e s "Ap rnl$ Arc e' L$l hpe R>. S> Arc e hpzu u k hpv$ rhn f bp ghp p ê dp L$fhpdp Aphsp lp e R> s "hprql$ Arc e' L$l hpe R>. S> Arc e h jc jp rhn f (d L¹$- A ¹ L $ k V¹$) u sp lp e R> s "Aplpe Arc e' L$l hpdp Aph R>. fdpðdp p ê pðdl$ rhõspf Ap S>X$Q s ê kdn b l¹dp X$ R>. Ap s b l¹d p Ap rnl$ Arc e R>. fdpðdp p pdpðdl$ rhõspf s kdn hpp¹$de L $ ipõó R>. Ap s fdpðdp p hprql$ Arc e L$l hpe. f sy Aplpe Arc e u kpdn u s ¼ep u gph? lp, Aplpe Arc e u b^u kpdn u Z s p s S> c Nu L$f R>. L$pfZL $ s L $hg Arc sps> u Z s r dp sp A qv$áv$i L$ Z p s S> R>, s u Aplpe Arc e u kpdn u Z p s S> c Nu L$f R> A fu px $ R>. s p rkhpe buå L$p C R> S> l] S> Ap kpdn u c Nu L$fu il $. dlpâcyæ ApNm S>C L$l i. ""Ae â Qp âpl $s: Ar fdpïs>þe: Ar rhhsp Ðdp Ar A óv$pqv$üpfp Ås: Ar Aks: kñpê : ql$þsy cnhðl$pe : fdl$pów$p Þ hõsyl $rskpýe: sp ip r cnhv$¹ê : AÞe p Aks: kñp õeps¹'' (s.v$u.r.â.1&23) A : Ap S>Ns¹ âl $rs u qfzd gy u L $ u fdpïap u OX$pe gy. Ap S>Ns¹ dpep p gu^ rdõepcpk L $ c dzp Z u L $ u Æhp p p - yîep y am. Aks¹dp u kv$¹ê dp a fhpe gy Z u. Ap S>Ns¹ sp cnhp ¹ u L $rs R>. cnhp ¹dp u p sp pdp u âl$v$ e gy R> A cnhv$¹ê S> R>. Ap u rkù ey L $ cnhp ¹ Aplpe ê u kpdn u âl $rs- fdpï-dpep- Æh p kv$kðl$dp L $ s hp buå L$p C Z kp^ p hx $ OX$hu X$su u. s fdpðdp p s p sp pdp u S> Aplpe ê (d L¹$ A ¹) u kpdn u Z OX$u L$pY$ R>. S> hu fus L$fp rmep p sp u Qp d f, fl hpdpv$ u Åm p s S> b ph R>. Aks¹dp u ks¹ âl$v$ C i¼sy u. S> L$p C âl$v$ pe R> s ks¹ lp C, kv$¹ê fdpðdpdp us> âl$v$ pe R>. S> d Aks¹dp u ks¹ âl$v$ sy u. s d ks¹dp u 18

37 Aks¹ Z âl$v$ C i¼sy u. Ap kdn gugprc e b l¹ddp u âl$v$ sp lp hp u Aks¹ L $ rdõep C i¼sp u. S>Ns¹dp b l¹d rkhpe L$iy R> S> rl. s u S> R> s b l¹ddp u âl$v$ e gy R>. s us> b^y kðe R> L $dl $ Ap b^y b l¹ds> R>. r bþ^l$pqfl$pdp ¾$uX$p p ÓZ âl$pf bsphhpdp Apìep R> : 1.e: ¾$uX$rs 2.e: S>Nv$¹ c Ðhp ¾$uX$rs, A 3.esp S>Ns¹ ¾$uX$rs. e: ¾$uX$rs: l gp âl$pf u ¾$uX$pdp ê A pd p rhrh^ c v$p (v$p.s. õóu- y{j, S>X$-Q s, d yóe- iy rhn f b^p ê p ) dp fdpðdp p s S> ¾$uX$p L$f R> s S> A L$ rhi j ê fdpðdp ^pfz L$f R> s ê u kçb[þ^s L$p CL$ rhi j pd Z ^pfz L$f R>. s u s ê p kçbþ^ s pd kp Å X$pC Åe R>. S> dl $ L$pv$hdp L $ L$dp OZu b^u hõsyap DÐ Þ su lp e R>. Z A L$ hms " L$S>' iåv$ L$dm p yó fsp dep qv$s C S>sp buæ hõsy p bp ^ Ap iåv$ u sp u. s ds> âðe L$ pd p kpqp â d A fdpðdp lp C R>u u s -s pdp fdpðdp p s -s ê fsp kurds C Åe R>. Ap b^p S> ê p A pdp ^pfz L$f pf fdpðdp A L$S> R> ; Arc e L$f pf Arc sp A L$S> R>. Ap ¾$uX$p L $ Arc e L $hm Ap Z A ychpsp Ap b l¹dpîx$ fsp dep qv$s u. s p A L$ v$ il$pgpsus (V²$pÞkÞX $ÞV$g¹) n Z R>. ¾$uX$p p Ap pkp y pd Ap Z Ðep "r Ðegugp' R>. Ap r Ðegugp ìepr h Ly$ÎW$dp QpgsuS> fl R>. s u "¼epf?' A "¼ep?' p âí p Ap gugpdpv$ R>u il$psp u. L $dl $ S> L$p C L$pmdp sy lp e s u bpbsdp L$p BL$ R>pe sp "¼epf ' p DÑf kfmp dm. s ds> ¼ep L$ kurds v$ idp L $BL$ sy lp e sp "¼ep ' p âí p p DÑf Ap u il$pe. Ap sp y{jp Ñd u gugp r Ðe lp hp u c s crhóe A hs dp ÓZ e L$pmdp kh Ó kss QpgsuS> fl R>. M{ L$luA sp L$pm u dep v$p u D f Ap gugp R>. 19

38 rhrh^ pd-ê ^pfz L$fhp u S> gugp Ap Zp A ychdp Aph R> s sp L$pm u ä d¹dp v$ Mpsu r Ðegugp u p L$X$u sõhuf R>. Ap L$pm (V$pCd¹)ê u ä d¹ u blpf S> gugp Qpgu flu R> s Ap Z Å C i¼sp u. s ds> "¼ep ' R>hp S>sp Z v$ ibþ^ gpny X $ R>. L$ë pdp L $ A ychdp Aphsp v$f L$ ê - pd b l¹ddp fl R> Z b l¹d ¼ep fl R> s R>u il$pe. L $dl $ b l¹d s p sp u ìep L$spdp L $ Anfb l¹ddp S> fl R>. buå L$p C v$ idp rl. s u ìepr h Ly$ÎW$ Anfb l¹dpðdl$ dp hpdp Aph R>. y{jp Ñd y kpl$pfê r fpl$pf-ìep L$ A hp Anfb l¹ddp fl R>. Ap S> b l¹d y rh{ù^dp îe lp hy L $ s kpl$pf lp hp R>sp e ìep L$ R>. s u ìep uh Ly$ÎW$ A V$g A hy h Ly$ÎW$ L $ S> b^ W$ L$pZ R> Z âl$v$ A ychpsy u. R>sp e âcy L $ p L$f sp c¼s u p sp u p L$X$u k hp L$fhp u Ap fx$u L $ ùv$e dp Z ìep uh Ly$ÎW$ âl$v$ C il $ R>! Ap gugp p A ych kp kpqfl$ Æhp sp ¼ep u pe L $ Äepf op dpn dp pf Ns op uap Z Ap gugp p v$i sp u. ìepr h Ly$ÎW$ u r Ðegugp p A ych sp ìepr h Ly$ÎW$ pel$ îul $óz L $ p L$fu c[¼sdpn}e khp Ðdcph y v$p Ap sp S> A ychpe AÞe p rl! Ap r Ðegugpdp b^y Ap Þv$pÐdL$ lp C b l¹d u ArcÞ S> âsus pe R>. ¾$uX$p s p s L$f R> ; s A L$ lp hp R>sp e A L$ê ^pfz L$fu ¾$uX$p L$fu il $ R>. e: S>Nv$¹ c Ðhp ¾$uX$rs : A L$ ê p ^pfz L$f pf Arc sp s A L$S> R>, Z v$i L$ L$p Z? sl $ L$fhp S>sp S> âí p DÑf hpzu u L$lu il$pe s hp DÑf c¼sp A p sp u c[¼s u dõsudp NpC bspìep R> "b l¹d gv$l$p L$f b l¹d pk ' s fdpðdp p s S> Arc e L$f pf R>. s Arc e Å pf v$i L$ Z s p s S> R>. S>Ns¹ p fpn-ü j A kym-v$y:m p Ü s u L $V$pm gp op dpn}ap Aphp b^p Ü s u D f L$p CL$ A L$ AÜ s sòh u ip ^dp op dpn D f v$p X$hp y iê 20

39 L$f. dpn dp v$p X$sp s d S> sòh u bul$ klº u h^pf gpnsu lp e R> s R> dpep. Mf Mf Cíhf u dpep u Åm u bqhy OÏ S> AO{ L$pd R>. ""dd dpep v$yfðeep''(cn.nusp.7&14) s u rbqpfp op dpn}ap dpep u buhp p A L$ Ås p dp rkl$ fp N (ap rbep) C Åe R>. L $k Äepf L $óz u blº cecus ep Ðepf s Qp d f L $óz v$ Mphp dp X¹$ep. s ds> dp nl$pd p u op dpn D f v$p X$sp Æhp p sp u bul$ gu^ Qp d f dpep v$ Mpe R>. s u cnhp ¹ u qv$ìegugp Z s d ¼epf L$ dprel$ gpn! dp ndpn D f v$p X$hp S>sp Aphp rhý õhpcprhl$ Aphsp S> lp e R>, Z fdpðdp u ApNm â Þ e gp Æhp dpv$ cnhp ¹ L$l R> "dpfu kpd S> â Þ C Åe s S> Ap dpfu dpep sfu il $ R> ' â Þ Æh dpep u bul$ flu S>su u. s u s hp Æh cnhp ¹ u ¾$uX$p rdõep L $ dprel$ Z dp sp u. dlrj Afthv$ ¼ep L$ L$l R> : ""I hated the devil and was sick with his temptations and tortures... Then I discovered it was krishna at his tricks and my hate changed into laughter''. A : lº i sp u O Zp L$fsp lsp A s p ApL$j Z A Ópk u AÐeÞs L $V$pmu Nep lsp... R>u d ip ^u L$pY¹$ey L $ A sp p s fdrsepm L $ózs> s hp õhp N ^fu d R> sfu føep lsp. Ðepf dpfu ^ Zp lpõedp a fhpc NC! ìepr h Ly$ÎW$[õ s r Ðegugp sp S>hp v$p Z v$ il$pm u kurds ä d¹dp Ap k [óv$ L $ b l¹dpîx$ ê S> gugp Ap Zp A ychdp Aphu flu R> s gugp Z ifzpns c¼s rdõep L $ dprel$ dp hp s epf u. s p sp p fnl$ cnhp ¹ D f fp rhíhpk lp e R>. s u cnhp ^pfz L$f g L$p C Z ê dprel$ dp u s cecus sp u. s p Y$ rhíhpk R> L $ s p cnhp ¹ A p sp u hãq buå L$p C Aphu i¼sp S> u. Ap Zp ApQpe îu s u Ap S>Ns¹ L $ s p L$p C Z pd-ê rdõep A hp dprel$ dp sp u. Ap ¾$uX$p p buå âl$pf s Ap îu "e: S>Nv$¹ c Ðhp 21

40 ¾$uX$rs' sful $ NZph R>. s fdp Þv$ê fdpðdp Ap S>Ns¹dp v$ Mpsp rhrh^ pd-ê p ^pfz L$fu Ap Zu kpd Aph Z Ap Z s Ap mmu i¼sp u. L $dl $ Ap Zu [óv$ ê p X$v$p u Apf pf Å C i¼su u. A L$ k au kþs L$øey R> : ""Qíd Sy>S> f N Nygp gpgpap bu v$¹ h p Ap Q v$f fv$a f Nõs v$uv$pf lfõs'' A :Ap Zu Ap Mp yó p p rhrh^ f Np Å hp u V$ h X$u NC R>. rlsf Ap f Np p X$v$p u pr>m S> fdpðdp R> pe gp R> s yó p p rhrh^ f Np L$fsp h^y v$i ue L $ âl$v$sf R>! Ap S>Ns¹dp Cíhf p L$preL$ (A ¼V$uÞN¹) hprql$ (X$pegp N¹) Aplpe (d L¹$- A ¹) Arc e A hp kfk Qpgu føep R> L $ Ap Z Cíhf Ap mmu i¼sp u. rhrh^ ê p ^pfz L$f pf Cíhf L$p CL$ op dpn}ap p sp p op p dv$ u Ap mmhp p âeð L$fsp lp e R>. s Ap p âeð kam sp u. AÞs s Ap pl$u fdpðdp p qv$ìe ê p Z rdõep dp sp C Åe R>. Mfu fus sp p sp p op p dv$ S> rdõep dp hp Å esp lsp! R>sp e fdpðdp p rhrh^ ê p rdõep dp s p A V$gp hp ^p u S> V$gp L $ A rdõep dpzhpdp hp ^p R>. L$pfZL $ dpþesp ky^pfu il$pe R>. Z cnhp ¹ p qv$ìeê rdõep dpzhp u d p h rñ ky^pfhu kl gu u, s hp op uap Ap kdn k [óv$ fdp Þv$ê kðel$pd A iyck L$ë hpmp fdpðdp u L $rs gpnsu u. s d p ds Ap k [óv$ L$p CL$ v$y:mê AkÐe A Aiyc sòh u qfzrs gpn R>. s Ap rbqpfp dpep u cecus lp e R>! es: S>Ns¹ ¾$uX$rs: S> Æh cnhp ¹ u pk S> hp cph fpmu Åe s hy ê cnhp ¹ ^pfz L$f R>. L$pd [óv$ u b l¹d Å pfpap dpv$ b l¹d L$pÞsh i ^pfz L$fu Aplpe Arc e (d L¹$-A ¹) L$f R>. Ü j [óv$ u Å pfpap dpv$ s ióyh i ^pfz L$f R>. ce [óv$ u Å pfpap dpv$ s L$pmê b u Åe R>, 22

41 hpðkëe [óv$ u Å pfpap dpv$ s S> b l¹d bpmê Z R>, s ds> S> Ap b l¹d Å hp dpnsps> lp e A hp dprel$ê S> Å hp dpnsp lp e sp s hp Aplpe ê Z b l¹d ^pfz L$fu il $ R>. b l¹d u Arc e-¾$ux$p Å hp dpn pfp v$i L$p u BÃR>p dys>b s b l¹d L$p C Z ê ^pfz ¼ep hnf s hp v$i L$p fsu AkÐe A yc rs Z DÐ Þ L$f R>. s hu A yc rsdp S>Zpsp rhjep dp k[ãqv$p Þv$pÐdL$ b l¹d p sp p Ap Þv$p i rqv$ i L $ kv$ i dp u L$p C Z A i u rgàs sp u. r rg àscph Aks¹ pd A ê p Z Apcpk DÐ Þ L$fu il $ R>. hpõsrhl$ fus Å sp Ap pd A ê AkÐe u lp sp Z Äep A Äepf s d u A yc rs C flu lp e R> s v$ il$pmdp Ak Ns lp e R>. L$l hpsp AkÐe pd-ê L$p CL$ buå v$ il$pmdp Å kðe lp e sp s d u rdõep yc rs Z C il $ l]. s ds> L$pm A sp b l¹d y S> A L$ ê R>. AkÐe NZpsp pd-ê p rdõep Apcpk L $ c dzp Z b l¹d p rqv$ i y qfzpd lp C kðes> lp e R>. L $dl $ c dzp Å Q sþe y qfzpd lp e sp âsurs Z s u pe. s u sp[òhl$ [óv$a Å sp L$iy AkÐe R> S> l]. R>sp e c dzpdp cpksp rhje "AkÐe' L$l hpe R>. L $dl $ k [óv$l$sp p rh^p dys>b S> pd A ê p Qp ½$k Å X$L$p ½$u L$fhpdp Apìep R> s ½$u L$f gp Å X$L$p L$u pd A ê p kçbþ^ Äepf S>mhpsp lp e L $ Å hpsp lp e Ðepf AkÐe L $ rdõep hõsy u c dzp C A hy gpn R>. v$p.s. "v$p fx$p' pd u hõsydp k p ê u âsurs "rdõep c dzp' L$l hpe R>. L $dl $ k p ê "v$p fx$p' pd u hõsy kp k [óv$l$sp p rh^p dys>b Å X$hpdp u Apìey. Å L $ b l¹dop u u A yc rsdp bþ pd "k ' A "v$p fx$p' b l¹d p S> S>Zpe R>. s ds> k A v$p fx$p bþ p ê Z b l¹d gu^ gp b ê p S>Zpe R>. s u bþ b l¹dpðdl$ lp C bþ kðe R>. A V$gy S> l] Z A L$S> sòh p b pd-ê lp C fõ f ArcÞ Z R>. R>sp e k [óv$l$sp A OX $gp k [óv$ p rh^p dp S> d Å X$L$p sful $ u OX$hpdp Apìep s d y Å X$pZ ¼epf L$ v$ Mpe sp rdõep c dzp C A hy gpn R>. ApQpe îu p sòhop dys>b Ap y pd "AÞe eprs' R>. Ap AÞe eprs c dzp Z kðeõhê b l¹d p Ar^óW$p lp hp gu^ S> k ch R>. ìehlpqfl$ bp gqpg u cpjpdp Aphu c p[þsdp cpksp pd A 23

42 ê AkÐe NZhpdp Aph R>. hpõsrhl$ fus rkùpþsdp AkÐe L$iy R> S> l]. b^y b l¹dõhê lp C kðes> R>. S> R> s p Acph lp C i¼sp u. A S> u s L$v$u C i¼sy u. R>sp e ¼ep L$ A ¼epf L$ A L$ pd u hõsydp AÞe u âsurs k ch R>. v$y:m- pi-alþsp-ddsp-õh _ hn f u âsurs AÞe eprs R>. kdn S>Ns¹ dprel$ L $ rdõep R> s hu âsurs Z AÞe eprs R>. ApQpe îu b l¹d u Aphu ¾$uX$p ""es: ¾$uX$rs'' p ÓuÅ L$ë dp d L $ R>. v$i L$ b l¹d p Arc e Å hp dp Nsp lp e A i sp L $ dpep p Arc e Å hp dpnsp lp e sp s fdrsepm fdpðdp p s Arc e bþ^ L$f R>. p s b l¹d u rcþ i sp L $ dpep S> hp buå L$p C Arc sp sp R> S> l]. s u v$ il$pmdp Ak Ns A hp pd-ê p Apcpk DÐ Þ pe R>. Ap L $d k ch s ApL$g ÆhbyrÙ u k ch lp hp u fdpðdp p rhrqó kpdõe "dpep' L$l hpe R>. S> hõsy y L $ OV$ p y ApL$g dp hbyrù u k ch lp e s dprel$ dp hpdp Aph R> Cíhf u i[¼s p ê dp dpep õhul$pfhpdp hp ^p u. Z rdõep A Cíhf u õhsþó A hu dpep p rkùpþs ipõóue Ap^pf dmsp u. dpep sp Cíhf y rhgnz A fd kðe kpdõe R>. A hp A L$ âl$pf p kpdõe Cíhfdp R>. Ap dpep p kpdõe hx $ Cíhf p s r rg às flu Z pd-ê p Apcpk DÐ Þ L$fu il $ R>. L$l hp y spð e A V$gy S> L $ Æh dp rls L$f p{ A L$ hpõsrhl$ A rhgnz kpdõe Z b l¹ddp R> S>. dp l pd gp Æh S> âsurs pe R>. s "k kpf' L$l hpdp R>. kp kpqfl$ dp lc N op u sp lp e R>. kpqy op rhjedp h fpáe hnf L $mhu il$psy u. h fpáedpv$ S>Ns¹ p rhjep dp fl gu Ap Zu hpk p L $ s ózp dv$hu AphíeL$ R>. S>Ns¹ p rhrh^ pd-ê b l¹d ^pfz L$f gp pd-ê R> s hy b l¹drs>opky Å gpn sp rhrh^ pd-ê dp fl gu s u õhpcprhl$ kp kpqfl$ s ózp dv$ l] s u p fprzl$ ipõóp op dpn}ap rhf¼s L$fhpdpV$ ¼epf L$ b l¹d ^pfz L$f gp pd-ê p rdõep dprel$ v$y:mê íhf L $ Ly$[Ðks L$l sp lp e R>. Ap u op dpn D f Qpgu b l¹d ip ^ pfp rs>opky p sp u 24

43 AlÞsp-ddsp R>p X$u kl gpc u rhf¼s C il $ R>, S> d ep NipõÓdp Ap{{nyep Nu A ApêY$ep Nu p c v$ L$l hpe R>. s ds> op dpn dp Z rhrhqv$jy A b l¹drhv$¹ Sy>v$p-Sy>v$p lp e R>. S>Ns¹ p dprel$ lp hp p D v$ i rhrhqv$jydpv$ p R>. b l¹drhv$¹ u A yc rsdp sp kh Ó b l¹d p S> cpk pe R> b l¹d rkhpe buå L$p C rhje s u A yc rsdp Aphu i¼sp u. Apd op dpn}ap p bþ âl$pf y hpõsrhl$ õhê kdåe sp AdyL$ rhrhqv$jy õsf p op dpn}ap ip dpv$ S>Ns¹ p pd-ê u kðe lp hp u ^pfzp Qphu i¼sp u s y L$pfZ kds>dp Aphu S>i. s u S> hõsy rhûdp R> s p Acph lp C i¼sp u A S> hõsy p Acph lp e R> s L$v$u rhûdp C il $ rl. S> rhûdp R> s "ks¹' L$l hpe R>. A S> p Acph lp e s "Aks¹'. Ap u rcþ A V$g L $ ks¹ lp e L $ Aks¹ A hy kv$kv$¹rhgnzrdõep L$iy lp C i¼sy u. fþsy b l¹d u A L$ i[¼s ìepdp rll$pdpephx $ Aks¹ v$p y Z dp l dpx$ p{ cp Æh C il $ R>, s u AdyL$ op dpn}ap b l¹d p qv$ìe pd-ê Z dprel$ dp u g R>. Ap s fdpðdp u ÓuÆ ¾$uX$p. AhsfrZL$p: rhõsf Z h¼sy â ds: Ar^L$pqfZd¹ Apl. L$pqfL$p: kp[òhl$p cnhv$¹c¼sp e dy¼sphr^l$pqfz:&& chpþsk chp v$ hps¹ s jpd¹ A r êàes &&2&& cnhãr>põód¹ Apope rhqpe Q y : y :&& ev$¹ D¼s lqfzp íqps¹ kþv$ lrhr h Ñe &&3&& ígp L$pÞhep : e : S> Ap, kp[òhl$p:ipõórkù kv$pqpfdp Ar^L$pr^L$ {rq fpm pfp, cnhv$¹c¼sp: cnhðk hpdp fpez dy¼sphr^l$pqfz:nyö L$pd pfrls lp hp u dp n d mhhpdpv$ Ar^L$pfu, v$ hps¹:(a ) cnhðl $ p u, chpþsk chp:s> Ap S>Þd-dfZ p Q¾$ p AÞsê A[Þsd v$ l dýep R>, 25