Tatvarth main.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Tatvarth main.pmd"

Bản ghi

1 &&sðhp v$u r bþ^pþsn s&& &&ipõóp âl$fzp ¾$d&& Np õhpdu íepd d p lf

2 âl$pil$ : îuhëgcrhûp uw$-îurhv¹w$g iâcyqfz Ap.lp.V²$õV$, h ch L$p -Apµ f qv$h kp kpev$u, yz -b Ngp f fp X$, L$p ëlp yf, dlpfpô² N âõsyrs : Np õhpdu íepd d p lf â dk õl$fz : ifv$p Ðkhrh.k.2067 ârs : 2000 r :iyël$rhsfzp dyöl$ : fdp ApV$¹ k¹, 4, Qy phpgp BÞX$[õV²$Ag¹ A õv$ V¹$, L$p qx$rhv$p, A ^ fu ( h ), dy bb:

3 &&îul $ózpe d:&& &&îudv$pqpe QfZL$dg æep d:&& ""khp r jv$p Nphp v$p Á^p Np pg v$ :& p p hðk: ky^ucp ¼sp v$yá^ Nuspd s dls¹''&& (Nusp.dplp.4) bpml$ dpv$ S> d dp y v$ ^ NyZL$pfu rlsl$pfu A p [óv$l$ lp hp u AphíeL$ R> s d dp u Z v$yá^öh L$fphhp u ipfuqfl$ AphíeL$sp R>. s hus> fus âcya D r jv$¹ê u Npep y v$p l L$eȳ, s Ad sê v$p l p L$fphhp y v$bpz âcy u cusf R>. s s dz ASy> L$fpìey. âcy rhhi R>. ASy> Ar^L$pfu cp ¼sp R>. sv$y fpþs c¼s A kmp Z R>. a¼s ASy> S> hpr>fx$p R> s hy u. Ap v$p l cnhp DÙhÆ h hõhs d y CÿhpLy$ rh. dpv$ Z L$eȳ R>. âðe L$ Ahspf hms v$p l y p L$fpìey R>. ""Bd rhhõhs ep N âp ¼shp ¹ Ald¹ Aìeed¹, rhhõhp ¹ d h âpl d hus¹'' cnhv$¹rhflp[á Ahspf A hp ApQpe QfZ Z Nuspv$p l L$ey s Ad s p L$fphhp dpv$ Ap îu u cusf Z v$bpz R> y[óv$æhp dpv$. s s d u A y[óv$æhp u bþ u AphíeL$sp R>. ""k [óv$f¹ ìe p Q c epv$¹ r S>-agfrlsp'' S> hu fus NuspdplpÐçedp L$l hpey R> ""ep õhe Ú pcõe dym Úpv$¹ rhr õk sp'' s hu S> fus Ap îu u rhr k s sòhp v$u r bþ^ y[óv$c[¼sk âv$pe p A ynpduap dpv$ Ad sv$p l S> R>. Ad sv$p l y õhê Sy>Ap! ApQpe QfZ L$l R> """A L $ ipõó v$ hl$u yó Nusd¹'"Nuspep cnhv$¹hp¼epþe h ipõód¹ BÐe, h v$p pdr sv$yâl$pf Z hp r Z e:''' h v$p r jv$dp fdsòh y r ê Z d sp d s A hp y{jpl$pf A r fpl$pf A d Dcerh^ L$fhpdp Apìey R> S> p kdþhe b ødk ÓL$pf "b ød p s Dcerh^ R> ' A d L$lu L$ep R>sp e y{jrh^ b ød u L $ózê sp A kpl$pf y{jp Ñd y r fpl$pf-ìep L$ Anfb ød kp y hpõsrhl$ spfsçe Nuspdp S> õ óv$ R>. s dp Z cnhv$¹dãqqfshpzu A ipõó R>. s p 1

4 Ap^pf S> h v$pqv$ ipõóp p A r Z e g hp Å CA. Ap u ìep ep L$fsp kðõ lcps> L$pf L$l R> ""Å L $ h v$p Z ipõó S> R> R>sp Ap^yr L$ d v$byrùhpmpap dpv$ h v$p y spð e kdæ il$pe s hy lp hp u h v$pqv$kh kþv$ lhpfl$ A khp L$pfL$ Nusp ipõó S> dy e ipõó NZhy A hp cph S>spìep '' L $d? sp L$l R> ""kh ipõópzpd¹ AÓ h AÞscp h BÐe L$d¹ A L$ v$d¹'' cnhp ¹ u S> [óv$ R> s [óv$ u kh ipõóp p A L$fhp. D k lpfdp ApS> L$l R> ""A h r rmg fr h v$hp¼e fpdpez : krlscpfs ÊQfpÓ :, AÞeíQ ipõóhq : kl sòhk Ó r Z}es kùv$e lqfzp kv$ h'' Al] âl$pidp L$l R> ""kh jp âdpzp pdó L$hp¼esp'' ""AÞe jy hp¼epcpkp A h'' S> hps D ¾$ddp rhrhv$ip dpv$ L$lu R> ""A ss¹ QsyóV$ed¹ A L$hp¼esp Þ âdps> L$d¹'' s S> rhüs¹ Ahõ pdp Z L$l R> L $ b^p âdpzp u kd[þhs A Arhfp r^ A hu A L$hp¼esp âpàs hu Å CA AÞe p hp¼ep p ApcpkS> R>. S> d D r jv$¹ L$l R> ""kh lp spfp eó A L$ ux $ ch[þs'' s âdpz kh ipõóp p A âcy p ApÐdrQÓZdp A L$ ux$ hp Å CA. lh ApQpe QfZ u cusf y[óv$æhp dpv$ R>gL$sp hpðkëe h L$ L$pmÆ L$fhp p cph Ap Z Ap [¼sAp u dl k k i. Ap îu Apop L$f R> """A h õhe opðhp gp L$op p ipõó L$ e ¹ byrùkp L$ep âl$fzóed¹ Apl' "BÐepL$gèe kss ipõóp : kh r Z e: îucpnhsê Q Óe h[ãd e pdrs''' kss ApL$g L$fu õhpqv$óv$ p [óv$l$ A õhpõõel$pfu r bþ^ê c[¼sipõó ufõey R>. S> hu fus îul $óz p sp p õhê u khp ÙpfL$ b R> A âcy p A hspfl$pgdp îucpnhs Z îhz d A r qv$ýepk hx $ khp ÙpfL$ b R> s hus> fus cnhv$¹rhflp[á Ahspf dlpâcyæ, y[óv$ y{jp Ñd u rhm V$p X $gp y[óv$æhp u cusf k kpfpk[¼s gu^ S> rhfl âährgs sp u, s afu u âährgs L$f R>. ApQpe QfZ p A hspfl$pgdp Z Ap îu y pdpðdl$ õhê A sl$pgky^u DÙpfL$ R> Å s dp kd[þhs A Arhfp ^u 2

5 [óv$ âpàs L$fuA sp! s hu [óv$ L $mhhp Ap Z îulqffpeæ dpn v$i Ap u føep R> - ""îudlpâcyæ p Apîe dpó hpzu u l] fþsy îudlpâcyæ p dpn dp r ów$p fpmu L$fhp Å CA. hmu dpn dp r ów$p Z L$p fu p sp u kds> u l] fþsy dpn p Ny{Üpfp L$l hpdp Aph g hq p p A ykpf fpmhu Å CA. Ny{ p hq p p A Z dpó p sp u byrù u l] fþsy A yhpv$s: kds>hp Å CA. hmu A yhpv$ Z p sp u byrù u l] fþsy d m¾$d A ykpf L$fhp Å CA. Ap b^p âl$pfdp Z y : dlpâcyæ p Y$ Apîe sp S>êfu R> S>.'' (rinp Ó 8&26-28) ""ApQpe hq u rh fus S> hpsp L$fsp lp e A hp S> k kpfâ fl$ hpsp L$fsp lp e A hp p k N v$yóv$ k N R>. S> îul $ózdp r óâep S> r Ðefrs h^pfhp u hps L$fsp lp e s p S> p s Z r f n A kp[òhl$ lp e s p k N kðk N R>. Ap L$kp V$u v$f L$ õhdpn}e AõhdpN}e A hp hëgcly$gdp âk s u kp L$fhpdp Aph pf kðk N QL$pkhpdpV$ R>. y[óv$dpn}ap p b^p L$pep Ap us> rkù i.'' (ri..3&8-11) ApQpe QfZ y îuìepkhs¹ âpl$v¹$e lp hp R>sp ""ipõód¹ AhNÐe d p hpn¹v$ l : L $óz: k ìe'' ""Asõsy b ødhpv$ L $óz byrùrh ^uespd¹'' ""e A ss¹ kd^ueus sõepr õepv$¹ Y$p frs:'' rhn f hq p u Op f D np u, A p [óv$l$ A fp Nu b ph pf hq p p k h u, v$y:k NuAp p k N L$fhp u, rh^d}ap p âcph u, Ap Z S> y[óv$c[¼sk âv$pe p DÃR> v$ L$fhp p l sy bþep R>uA. 3

6 "" W$ ue âeð kh l syrhhrs >sd¹'' S> d îucpnhsdpv$ L$l hpey R>, sp Arsv$ i u NuspÆ f Z gpny L$fu il$pe R>. Å cpnhs b ls¹c[¼sk rlsp R> sp Nusp A k ÿdc[¼sk rlsp S> R>. s u s y W$ Z c[¼s dpv$ S> lp hy Å CA, AÞe L$p C âep S> u l]. Aphu cnhv$¹hpzu õdip c rddp Z Ap Ýh v$ rll$ L$d kdæ, AÞe p âcphhi L $ AÞepÞeâep S> u pw$ L$fhpdp L$fphhpdp Ap Z gäå A ychpsu u. s V$gy S> l] f sy Ap Ýh v$ rll$ L$d sful $ "Nusp pfpez' u êqy$ õ pr s L$fhp u Ap Zu d p h rñ "v$yo Æh' p gnz âl$v$ L$f pfu R>. Aphp A rkùpþsp dp "cnhqv$ãr>p' L $ "cnhv$¹gugp' S> hp iåv$p p Ap W$p l W$m Ap Zu c[¼srhopsl$ d p h rñ u bqhy Å CA A rhfp ^ Z L$fhp Å CA. ApQpe QfZ u Aphu y[óv$c¼sp ÙpfL$ hpzu Z dlpâcy p dpn dp flu Ap hpzu dep v$pdpn}ap dpv$ R> s hy L$l sp k L$p Q u sp. c[¼sdp op u S>êf u, Adpfp âd edpn...rhn f hq p L$lu dpn dp c p[þs a gph pfp rhd Y$pÐdp lp hp u ""op u Q v$¹ cs>s L $óz sõdps¹ põðer^l$: f:'' S> hp hq p L$p sm L$pY$u pmsp lp e R>. kh r Z e dep v$p dpn}e NZsp "c[¼sâl$fz' ¼ep u âpàs i? kpl$pf-b ødhpv$ [óv$ hnf u y[óv$c[¼s AÞ^îÙpdp bv$gpc S>hp u k cph p R>. s u S>êf R> - y[óv$c[¼s p dpn f kpl$pf-b ødhpv$u [óv$ u k Þ C Qpghp u. ApQpe QfZ u hfzê L $ p p c[¼sê ârscph Ap îuüpfp âl$v$ L$f g N Þ p p AhNpl rh p k ch u. s AhNpl Z a¼s i nrzl$ ArcdyMsp u (A L $X $dul¹$ Ap fua ÞV$ i ¹) l], fþsy r ów$p h L$ kp^ p yów$p L$fhp u, s kp^ p Z L$d L$p X$ L $ L$p C A L$p Nu [óv$l$p Z u l] fþsy c¼ðepðdl$ fkp yc rskrls ""v$i õ i õ óv$ s p L $rsnrs kv$p, L$us õ óv$ yó L $ózrâe frs: pep f¹ dgp iðepn i jcpn s p e s¹'' khp Nu [óv$l$p Zhpmu Æh [õ rs p âepk r [íqs y[óv$æhp ÙpfL$ R>. 4

7 âõsys N Þ ApL$pqfs L$p CL$ Ap fus ep R>. îuíepdd p lfæa Ap N Þ k ¹ dp frkl$cpb s p cp NucpB AÝee L$fpìep lsp. AÝee v$frdep f L$p X $X¹$ kprlðe y rg ul$fz Ap bþ AÝee L$sp Ap A L$ey. Ap rhje-hõsy gc îuíepdd p lfæa k ¹ dp "h ózhhpzu'dp Apg M iê L$ep. S> dp kps ígp L$ ky^u u Aârsb r^s kpsðehpmu epóp, pr>m u L$p C AL$pfZ u õ rns L$fhu X$u. qv$ip y hl Z bv$gpey. îuifv$bphpa 2008dp Ap L$çàeyV$f¹dp aux¹$ L$fpìey A Ap âp S> ¼V¹$ y : L$pep [Þhs ep. pr>u epóp rhg rbs B. lpgdp, dy bc eyr hrk V$udp iê e g "hpëgc-h v$pþs' p L$p k dp AÝee p pw¹$e yõsl$ p l sy u Ap epóp u y : iêaps Ap îu u â fzp u C. S> lh dlpâcyæ u L $ p u NÞsìe ky^u lp Qu ApL$pqfs hp S>C flu R>. Ap N Þ dp "ipõóp âl$fz' p D p v$¹opsê S> 22 ígp L$ R> s AÝee L$fph g R> S> u rhõs s dprlsukcf R>. Ap N Þ k Þ L$fhpdp îucp NucpC ipl,îufrkl$cpc ipl, îu^d ÞÖtkl Tpgp, îudsu qú u Tpgp s p dyrös L$fhpdp îud ujcpc bpfpc p klep N ArhõdfZue R>. N Þ dp S> L$p C ÓyqV$ flu NC lp e sp s Adpfu Aë drs Apcpfu R>, S> nçe NZip. f i ipl d ujp ipl 5

8 &&rkùpþskpfkàsl$d¹&& ANp^-dplpÐçe-dlpZ h s rssuj h: Mëhldp Xy$ && AlÞsep b ûrhcph r õhcphsp Þs rl fpch[þs&&1&& Al Ðhd sñv$y kh d ss¹ sv$ h Qpõsurs S>Npv$ ipõód¹&& Al rhdyá^p rl dlprhv$á^p: â ÐecphpÞ sv$p _yh[þs&&2&& õhl$ue-gugp -N lus-c v$pv$¹ ceply$gp: e rl ch[þs c dp && fpðd-æhpðd-rhc v$-cusp: â Þ spepdr p fdþs &&3&& frsõðhc v$pãq rcv$p sy cursrl rhh rùd rs&& rüspep pðe[þsl$ðh qfl$ë ued¹&&4&& k A L$ A hpó blºõhê õhcphi¼ðep âl$v$ul$fp rs&& As: â Qp rl dprel$p [õs âpl $sp hp fdpïås:&&5&& Acphsp hpr L$pgsp hp õhcphsp hpr Q l rkù:&& sv$pðdl$õsõe Q L$pe ê : Brs îyrs âp ¼sds ds :&&6&& 6

9 Al Ðhd hp[õd shpld[õd Ðh dpdql$ dv$ue A h&& Brs ró^p c v$hsu drsõõeps¹ rhop -dlpðçe-frs-âey¼sp&&7&& Np õhprd p íepdd p lf Z r êr sp v$urnsky y rs&& îuhëgcp ¼sîyrskpfkpf: kþkpfr :kpfzkp^ pe &&8&& &&Brs Np õhpdu íepdd p lfrhfrqs rkùpþskpfkàsl$d¹ kç Z d¹&& A :b ød A A L$ ANp^ dplpðçe p R>gL$psp kpnf R>. s dp sfhpdpv$ ""Al b ødp[õd'' u kp^ p y lp X$Ly$ OZy S> p L$Xy$ uhx $ R>. s u p sp p Al L$pf u kp b ød Å X$hp p âepkdp Ap Zp Al L$pf M bs> V $ L$p X $ R> ; A b ød y ApL$g L$fhpdp kp^l$ r óamsp kp X $ R>. lº sy A Ap, Apd Ap b^y S> b ød R>. ""A sv$pðçerdv$ kh k ApÐdp sòhdrk'' rhn f hq p dp lº sy A Ap Apd ÓZ e b ødpðdl$ NZhpdp Apìey R>. s R>sp e p sp p Al L$pf u dp rls e gp L $V$gpL$ dlpop uap (!) ÓZdp u L $hg Al L$pf S> b ød u kp Å X$hp u d pdz L$fsp lp e R>. s u Al L$pf p õhcph A yê s Ap b ød u ApNm â Þ hp y c gu Åe R>. qfzpd s d L$qv$ Z fdpðdp u âp[às su u. (1-2) Ap S>Nsdp cpksp c v$ s fdpðdpa p sp u gugpdpv$ âl$v$ L$ep R>. s gugp ^pfz L$f g fdpðdp A ÆhpÐdp p c v$ u, cecus b gp L $V$gpL$ c¼sp fdpðdp u ApNm â Þ lp hp R>sp e bul$z Zp u blpf Aphu il$sp u. fdpðdpdp Å frs L $mhhu lp e sp Ac v$byrù AphíeL$ R>. L $dl $ c v$byrù u frs p W$ L$pZ curs h^su lp e R>. s u ÆhpÐdp A fdpðdp u hãq Ars-Ü s A hp sp Ars-AÜ s p d p cph D ep Nu lp sp u. (3-4) 7

10 s fdpðdp A L$gp S> p sp u õhpcprhl$ i[¼sap hx $ A L$ ê p âl$v$ L$fsp lp e R>. s u Ap S>Ns¹, dpep âl $rs fdpï Acph L$pg L $ õhcph S> hp L$pfZp u âl$v$ e g dp hy Å CA rl. L $dl $ ""sv$pðdp õhed¹ ALy${s'' S> hp îyrshq p dp õ óv$ fus Ap S>Ns¹ b ødpðdl$ A b ødl$pe dp hpdp Apìey R>. (5-6) b ødop u l gu pefu D f b ødop u u cpjp Aphu lp e R> : ""l fdpðdp! lº A sy A L$S> R>uA. læ p lº L$ ApNm h^sp buæ pefu D f A b ød u hpõsrhl$ dlñp kds>dp Aph R>. S> d îui L$fpQpe L$l R> L $ ""kðer c v$p Nd p! shpl dpdl$u õðhd¹'' s ds> buå Z b ødop uap buæ pefu D f lp Qsp fdpðdp Apd L$l hp y d pe R> : ""l fdpðdp! lº spfp R>y.'' Apd ""Al b ødp[õd'' u ApNm h^u Äepf ÆhpÐdp ""shpl[õd'' u pefu D f lp Q R> Ðepf s ifzpnrs C L$l hpe. âh rñ u ApNm V$p Q u L$np c[¼s u Aph R>. ÆhpÐdp c[¼scph y v$p dm Ðepf S> s fdpðdp p sp p dp hp p Ar^L$pf A cph rkù pe: ""l fdpðdp! sy dpfp R>, p- p sy sp dpfp S> R> '' Ap V$p Q u b ødp yc rs R>. cphdeu A kfk! (7) Ap flõe îudlpâcyæa r b ^ (ip.23) p ""Ae â Qp âpl $s: pr rhhsp Ðdp...''hQ dp kdn îp srkùpþs p r Qp X$ê âl$v$ L$ey R>. s p kpf r s QfZ Np. îuv$urnsæ dlpfps> u L $ p u d Z Ap kps ígp L$p dp âl$v$ L$ep R>. Ap flõe kdäep rh p k kpf p r :kpfz u kp^ p L$qv$ kag C il$su u. (8) 8

11 rhjep y¾$drzl$p ígp L$ rhje p p bf D ¾$d... 1 d NgpQfZ... 6 ígp L$pÞhep... 7 rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q d: sõd : Av$¹cysL$d Z cnhs L $ózpe ê pdrhc v$ e: ¾$uX$rs e: S>Nv$¹ c Ðhp ¾$uX$rs es: S>Ns¹ ¾$uX$rs AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep

12 âl$pi kpfp i rhh Q A ybþ^qsyóv$e Ar^L$pfu s A V$g L $ kp[òhl$ s cnhv$¹c[¼s A V$g L $ózdp A Þepk[¼s dy¼ðer^l$pfu iyî jp A[Þsd S>Þd ¼epf AÞe ÓZ A ybþ^p rhje kçbþ^ s p l sy(âep S> ) Apàsh¼sp hpl¹$ rs îuhëgcpqpe QfZ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q îudv$¹cnhv$¹nusp A dy e ipõó R> dy e v$ h îul $ózs> R> L $ózc[¼s p A lpfl$ ÓZ hpv$p A uíhfhpv$uap u dp nl$ë p AÞepîehpv$uAp u dp nl$ë p r Ny Zhpv$uAp u dp nl$ë p dy e dþó îul $óz p pdp S> R> A dy e L$d s v$ h u k hps> R>

13 5. AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q byrùkp L$ep âl$fzóed¹ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q h v$pþs b l¹d fdpðdp A cnhp ¹ cnhëgugp y kpqy õhê AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q qfcpjp âdpzqsyóv$e A L$hp¼esp u dlñp

14 8-9. AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AM X$b ødhpv$ A km X$b ødhpv$ b l¹d p õhcph u k [óv$ dþhpqv$üpfp L$l g Arh{Ù y S> âpdpîe gugprh p v$ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q kN fþse p rkùpþs AkN p rkùpþs Apqv$kN p rkùpþs b ød y ArQÞÐe kpdõe

15 Arc^p A rh^p kpl$pf ârs pv$ dpv$ "s y' iåv$ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q cnhp ¹ dpv$ c[¼sdpn cs> ê L$s ìe u dlñp po Api R> v$ph iui L$sp L$pfresp lqf: ÓZ âl$pf p dpn A ÓZ âl$pf p Æhp c[¼s A V$g cph pâ^p v$i brlc S> us> dy esp AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i

16 rhh Q Anfb ød y õhê op dpn y e hkp Anfb ød AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q c¼sp õhê p v$i L$fphhp A Ahspf y dy e âep S> ìepdp l dpv$ byùphspf âõ p Óe f cpóe gmhp u "ApQpe v$'-a L$ c p rs AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q

17 A fp nop A fp nop amìepàesp A h rñìepàesp cph p u L$[ë s A cph p u cprhs p c v$ AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi

18 kpfp i rhh Q AhsfrZL$p L$pqfL$p ígp L$pÞhep âl$pi kpfp i rhh Q DÙfZ k L $sk Qu Ad shq phgu

19 &&îul $ózpe d:&& &&îudv$pqpe QfZL$dg æep d:&& &&sòhp v$u r bþ^pþs Ns&& &&ipõóp âl$fz p D ¾$d&& dp cnhs sõd L $ózpepv$¹cysl$d Z && ê pdrhc v$ S>Ns¹ ¾$uX$rs ep es:&&1&& õh jy y[óv$l$fd¹ L$pfpv$ ÐebyrÙsdõL$fd¹&& dõl$fp rd îuíepd kyþv$f d[ðâe L$fd¹&&2&& S>ers îuhëgcpep S>ers Q rhv¹$w$g íhf: âcy îudp ¹&& y{jp ÑdíQ s íq r rv$ óv$p y[óv$ Ùrsf¹ S>ers&&3&& îuhëgcdspæepk L $ ep e v$urns:&& v$urns sdl p rd îuspsqfz kv$p&&4&& D ¾$d: sòhrhqpf u cpfsue Ùrsdp v$i y dlòh R>. S> v$ Mpe R> s "v$i '. Ap Ùrsdp L $hm byrù u L $ sl $ u kprbs L$fhp u [íqd u S> Mpk rhíg jzpðdl$ rhqpffurs R> s y bplºëe u. s u S> A dp s gp L$p qagp kp au p A L$f R> s A dp cpfsue v$i qagp kp au u. qagp =õ l, kp auap=rhûp. L $hm op p dpv$ op lp e. Æh p L$p C r [íqs y{jp p kp^ dpv$ op D ep Nu pe R>. s u rhûp A hp op âep S> rl Z kp^ R>. [íqd u rhíg jzpðdl$ rhqpf Ùrs dys>b Ðep p rqþsl$p v$f L$ cpn R> V$p L$fu s -s sòh e p Å hp p eð L$fsp føep R>. s d L$fsp s ¼epf e s Å X$u kdn A L$ d mhu il$i L $ L $d s i L$p R>. Äepf cpfsue rhqpf Ùrs k íg jzpðdl$ lp C kðe kdn sp A A L$sp u Å hp dpn R>. dpzk u byrù u Å "kdn kðe' ÅZhp y i¼e lp e sp s y S> V$gy "D ep Nu õhê ' R> s ÅZu g hp p âeð Z L$fhpdp Aph 1

20 R>. S> kðe ÅZhy D ep Nu u A hp sp kðe p S> pkp ÅZhp u d yóe p Apr^cp rsl$ A hp sp ApÝep[ÐdL$ ndp L$p C AÞsf X$hp y u s hp kðe u rs>opkp u cp S>NX$dp X$hy cpfsue rqþs S>êfu gpnsy u. v$f L$ ìe[¼s p sp u fus us> A hp p sp u i[¼s âdpz S> kðe ÅZu il $ R>. kç Z kðe ApNm sp byrù X$Op u dpal$ Ðep lp Qu pr>us> hmu Åe R>. kdn kðe byrù Ap m Nu i¼su u. ""esp hpqp r hs Þs Aâpàe d kp kl'' (s rñ.d.2&4&1) Äep u hpzu d u kp pr>u hm R> s b l¹d R>. s us> rql $spa edfps> L$øey lsy, "" rhñ s Zuep d yóep gàõepdl rhñdöpÿd Q Òhp& Ærhóepdp ephv$urióerk Ðhd¹ hfõsy d hfzue: k A h&& e[õd[þ v$ rhrqql$ðk[þs d Ðep eðkpç fpe dlrs b rl õss¹& hfp N Y$d yârhóv$p pþe sõdpþ rql $sp h Zus &&'' (L$W$p.1&27) A : d yóe L$v$u rhñ u s às hp p u R>sp e Å sy rhñ Ap hp dpnsp lp e sp s d dmi S>. Æhhp y Z sy ^pf Ðep ky^u ÆhuiS>. dpf A b^y rl, Z lº dp Ny s S> Å CA R>. S> bpbsdp gp L$p rhrqql$ðkp L$f R> L $ d Ðey R>u L $C sòh R> L $ rl s d L$lp. S> Ap N Y$ hf R> s rkhpe rql $sp busy> L $C Å Csy u. S> d Å CA R> A S> d D ep Nu R> s y op pe s hy hfv$p Å d dm sp bpl$u b^p hfv$p A lu R>. Ap hps gndp fpmu Ap r bþ^ kds>su hms S> rhje k[þv$á^ R>sp e âep S> hpmp R> s ÅZhp u A V$g L $ y{jp kp^l$ op u BÃR>p u L $ c rdl$p us> Ap Z Aæepk âpfçc L$fhp p R>. L$p C Z rs>opkp p âpfçc kþv$ l A /A hp âep S> us> pe R>. buå iåv$p dp L$luA sp A hp rhje L $ S> u k[þv$á^ L $ u âep S> { px$ pfp s hp rhje u rs>opkp C il$su u. dlpâcyæ p v$pi r L$ ds y âqrgs pd "iyùpü s' R>. Å L $ Ap pd A d y 2

21 p sp y hp f gy lp e s hy v$ Mpsy u. Nykp CÆ Z ApQpe îu ""kpl$pfb l¹dhpv$ p õ p L$'' sful $ Ap mmph R>. L $hm S>ÞdâL$fZ u kybp r^ udp A L$ W$ L$pZ dlpâcyæ "iyù' A "AÜ s' Ap bþ v$p p kp âep N L$f R> Z s Qp ½$k fus p sp p ds p pdp ëg MdpV$ us>. "hpv$phgu'dp îu y{jp ÑdÆ Z Ü s A hp AÜ s u bpbsdp kçâv$pe p v$[óv$l$p Z õ óv$ L$fsp S>Zph R> L $ Ap Z Ðep "c v$krlóï Ac v$' R>. Ap "spv$pðçehpv$' L$lu il$pe. ""kpl$pfb l¹dhpv$'' A V$g S>Ns¹ y L$pfZ b l¹d dp hy A b l¹d rkhpe buå L$p C Z Aîp s (îyrsdp L$l g) L$pfZ u L$ë p L$fhu rl. r fpl$pf b l¹d S>Ns¹ p rhrh^ ApL$pfp dpephx $ g R> A hp dpephpv$ p rkùpþs R>. Ap dsdp Ap dpep "R> ' A hy L$l sp îyrsdp cpf h L$ L$l hpe gp b l¹d p AÜ s L $ A L$Ðh p rkùpþs R>p X$hp X $ A Ap dpep Å lp es> rl sp s p hx $ b l¹d L$p C Z ApL$pf L $hu fus gc il $? s u dpep p kv$¹- Akv$¹rhgnZ Ar h Q ue lp hp p A V$g L $ A dpep R> L $ u s rhl$ë dp L$p C Z A L$sf n g hp p rkùpþs fsy> L$fhpdp Aph R>. Apd L$l hp R>sp e ip L$fv$i r fpl$pf b l¹dhpv$ u kp dpephpv$ Z yfõl $s L$f S> R>. Ap dpephpv$ AV$L$phhpdpV$ "b l¹dhpv$' pd u kp "kpl$pf' rhi jz Å X$hpdp Apìey R>. s S> Arcâpe "iyùpü s'dp "iyù' v$ p Z R>. AgbÑ Apdp p iyù v$ u dpep rkhpe buå Z S> Aîp s L$pfZ dp hpdp Apìep R> v$p.s âl $rs fdpï A óv$ Acph BÐepqv$ s b^p y Z r fpl$fz L$fhpdp Apìey R>. b l¹d A L $hm b l¹ds> Ap kdn b l¹dpîx$ u DÐ rñ [õ rs A âge y A L$ A Þe L$pfZ R>. s b l¹d AÜ s õhê R> A AÞs S>Ns¹ y L$pfZ hpdpv$ s dpep L $ s hp L$p C Z v$p u klpesp u AphíeL$sp u. s p s iyù A L$gp S> kh L$pfZ kh r eþsp kh rhgnz R> R>sp e kh u ArcÞ R>. Ap "iyùpü s' pd p Arcâpe R>. Ü shpv$ A AÜ shpv$ u QQp p d mdp A L$ buæ QQp fl gu R>, s dp A L$Þv$f Qpf h QpqfL$ np R>. 1.kv$¹hpv$ 2.Akv$¹hpv$ 3.kv$¹Akv$¹hpv$ 3

22 4.kv$¹Akv$¹rhgnZ rdõephpv$. 1.kv$¹hpv$ y A d L$l hy R> L $ a¼s "ks¹' A V$g kñps> R> Äepf s p f S>Zpsp rhl$pfp s b^u Ap Zu c p[þs R>. 2.Akv$¹hpv$ A d L$l R> L $ ks¹ L $ kñp S> hy L$iy R> S> rl. kñp a¼s A L$ c p[þss> R>. 3.kv$¹Akv$¹hpv$ L$l R> L $ ks¹ y Aks¹dp A Aks¹ y ks¹dp qfhs õhpcprhl$ hpõsrhl$ A A ychrkù lp C ks¹ A Aks¹ b rhfp ^u u. 4.kv$¹Akv$¹rhgnZ rdõephpv$ L$l R> L $ sòhop u [óv$a Ap b^u k [óv$ dpepåm S> hu Apcpkê R> L $ S> u bpbsdp kñp A AkÑp u L$p C Z ^pfzp bp ^u il$psu u. L$p C Z hõsy y r ê Z ks¹ L $ Aks¹ p rhl$ë dp L$fu il$psy u. ApQpe îu y L$l hy R> L $ b l¹d Z kðe R> A k [óv$ Z kðe R>. b l¹d ArhL$pfu A AÜ sê lp hp R>sp e p sp p kpdõe hx $ ApL$pf N lz L$f R>. s rhl$pfu sp u. S> d Ap Z kp p p Apc jzp b phua sp s Apc jzp p ApL$pf g hp u kp y L $C kp y dv$u S>sy u L $ s y d ëe OV$u S>sy u. âðeys, ApL$pf u OX$pB y d ëe h^ S> R>. L$pg L$d õhcph âl $rs y{j b^us> hõsy b l¹ds> R>. s u b l¹d rh{ù^dp îe L$l hpdp Aph R>. b l¹d u Ap rh{ù^dp îesp dlpâcyæ p ds kds>hp u A hu Qphu R> L $ S> kdäep hnf ApNm h^u il$psy u. S>Ns¹ A b^p rhfp ^p u kd[óv$ R>, Ü s-aü s kym-v$y:m p - yîe S>X$-Æh kpþs-a Þs BÐepqv$ rhfp ^p y kdp^p ep sp âl $rs- y{j A hp Cíhf-i sp A hp b l¹d-dpep S> hp b L$pfZp u L$ë p u C il $ R>. buå âl$pf A d Z kçch L $ L$p C Z L$pfZ u L$ë p L$ep hnf Ap rhfp ^ õhpcprhl$ A pqv$ fç fp u Qpgu Aphsu A L$ kp L$m dp u gca. r fuíhfhpv$ p d rmep AphuS> L$ë pap dp fl gp lp e R>. h v$pþs p âpzc s A hp rkùpþs b l¹dhpv$ u Aphu L$ë pap A hp sp dsp kp k Nrs b ksu u. õhed¹ D r jv$p dp b l¹d y hz A L$ rhfp ^u NyZ^dp kp L$fhpdp Aph R>. v$p.s. "" sõe L$pe L$pfZ Q rhûs '' (íh sp.d.6&8) A ""esp hp Bdpr c spr ÅeÞs e 4

23 Åspr Æh[Þs, es¹ âe[þs Arck rhi[þs sv$¹ rhrs>opkõh sv$¹ b l¹d''(s rñ.d.3&1) l gu îyrsdp L$l R> L $ b l¹d u L$p C Z hõsy DÐ Þ su u. DÐ Þ L$fhpdpV$ b l¹d u pk L$p C kp^ u. buæ îyrsdp L$l R> L $ S> p u S>X$-ÆhpÐdL$ S>Ns¹ DÐ Þ ey, S> pdp [õ s pe R>, Ærhs fl R>, A AÞs S> pdp cm R>. s u Æopkp L$fp s "b l¹d' R>, A hp sp ""AZp : AZuep ¹ dlsp dluep ¹''(L$W$p. 1&3&20-21) s AÏ L$fsp AÏsf R> A dlp u dlñf R>. ""sv$¹ A S>rs, sv$¹ A S>rs, sv$¹ v$ f sv$¹ A[ÞsL $''(Cip.D.5) s Qpg R>, s u Qpgsp, s v$ f R>, s pk R>. ""AÅedp p blº^p rhåes ''(s rñ.apf.3&13&1) s AS>Þdp OZp âl$pf S>Þd R>. ""A j D A h kp^y L$d L$pfers ed¹ DÝh d¹ D[Þ ujrs A j D A h A d¹ Akp^y L$d L$pfers s ed¹ A^p r ujs ''(L$p rj.d.3&8) s S> d yóe u ks¹l$d L$fph R> A A DÃQ Nrs Ap R>, s S> d yóe u Aks¹L$d L$fph R> A s A^p Nrs Ap R>. R>sp e s b l¹d ""r ól$g r [ó¾$e ipþs r fhû r fês> d¹'' R>. Ap k rq OZu gçbphu il$pe R> Z Ly$g kfhpm spð e A V$gy S> R> L $ b l¹d D f Ap Zu byrù p sprl $L$ r edp gpny sp u. píqpðe sl $ipõódp S> ""gp Ap a p V¹$'' L$l hpdp Aph R>. S> dp l gp r ed ""gp Ap a ApCX $ÞV$uV$u'' A V$g spv$pðçe r ed R> :""A BT A ''. buå r ed R> :""gp Ap a p -L$p ÞV²$pqX$¼k ¹'' p ""A BT p V¹$ bp ¹ bu A ÞX¹$ p V¹$ bu''. A ÓuÅ r ed R> :""gp Ap a¹ A ¼k¼ëeyX $X¹$ rdx$g¹'' p ""A BT¹ ApB^f¹ bu Ap f p V¹$ bu''. Ap r edp hx $ Ap Z b l¹d bp ^u i¼sp u. s us> D r jv$¹dp L$l hpe R> L $ b l¹d lº kdæ Nep A d kds> pfp hpõsrhl$ fus kdäep u. Z S> A d kds> R> L $ lº b l¹d kdäep u s hpõsrhl$ fus kdsy> R>. ""eõepds sõe ds ds eõe h v$ k:& Arhops rhå sp rhopsd¹ ArhÅ spd¹&&'' (L $ p.2&3) 5

24 s us> dlpâcyæ b l¹d ""sl$p Np QfL$pe L $s¹'' L$l R>. b l¹d rh{ù^dp îe R>, s rh{ù^dp îesp y spð e Ap ZpdpV$ sp A V$gy S> L $ b l¹d y Ap Z sprl $L$ rhh Q L$fu il$sp u. Ap pep p rkùpþs u QQp R>u lh Ap Z N Þ sfa ApNm h^ua. dlpâcyæ y sòhp v$u r bþ^ yõsl$ ÓZ cpnp dp hl Qpe gy R>. â d cpndp "ipõóp ' A V$g L $ rkùpþs y kpdpþe ipõóue Apgp Q R>. buå cpndp A L$ ipõóue rhjep u rhnshpf QQp R>. Apd b cpnp dp cpnhs kds>hpdpv$ D ep Nu dplpðçeop y S> ÅZ r ê Z L$ey lp e s hy gpn R>. ÓuSy> cpnhsp âl$fz R>. Apdp kdn cpnhs y A L$ ipõó p ê iy spð e R>, s ds> s p âðe L$ õl$þ^ y âðe L$ âl$fz y A âðe L$ AÝepe y iy spð e R> s hz hhpdp Apìey R>. Ap cnhp ¹ îul $ózdp Ap Zu ky Y$ A kh sp r^l$ c[¼s MughhpdpV$ R>. lh â d cpn ipõóp âl$fz rhj rhqpf L$fuiy. ipõóp âl$fzdp d m 104 L$pqfL$pAp R> S> y pd "sðhp v$u r bþ^' R>. s p D f ApQpe îu y p sp y ìep ep R> s y pd "âl$pi' R>. s âl$pi p d NgpQfZê buå ÓZ ígp L$ Z L$øep R>. d NgpQfZ: khp ÙpfâeÐ pðdp L $óz: âpv$yb c h l& s pðh e k rkýe s¹ sv$ ìepk D¼shp ¹&&1&& îucpnhsd¹ AÐeÞs kh jp kymv$pel$d¹& sõep@r sòh e h rkýe qv$rs rhqpe rl&&2&& A[Á íql$pf sòhp v$u cpnhs dls¹& sãqpr e k rkýe v$¹ ìep ep s[þ êàes &&3&& 6

25 ígp L$pÞhep : khp ÙpfâeÐ pðdp:b^p p DÙpf p âeð L$f pfp, L $óz::k[ãqv$p Þv$ê fb l¹d fdpðdp y{jp Ñd, âpv$yb c h l:âpv$ c s ep s ârkù R>. s pðhd¹:s L $óz y khp ÙpfdpV$ âeð iug lp hy e : S> phx $, k rkýe s¹:kfmu fus rkù L $ Qqfsp pe, sv$ d¹:s hp l sy u ìepk: dlrj h v$ìepk, îucpnhsd¹:îucpnhs yfpz, D¼shp ¹:L$øey, kh jpd¹: (s cpnhs) b^p dpv$. AÐeÞsd¹:r frsie (M b S>), kymv$pel$d¹:cnhðõ l S>NpX$ p{ s ey R>. sõepr :s cpnhs y Z, sòhd¹:cnhðõ l L $ cnhv$¹cph S>NpX$hpdp kd lp hy, e h:s> p u, rkýe s¹:rkù pe L $ b^p A ychu il $, Brs rhqpe rl: s hp rhqpf, A[Á ::îuhëgcpqpe dlpâcyæa p s, dls¹ sòhp v$u cpnhs :îudv$¹cpnhs p ìepkprcgrjs sp[òhl$ õhê âl$pris L$f pf Ap dlp N Þ sòhp v$u, QL$pf:âL$V$ L$ep R>. sãqpr :s sòhp v$u r bþ^ê N Þ p Z âl$pi e : S> p u, k rkýe s¹: f fp âkf s hp l sy u ìep ep d¹:l$pqfl$pap D f âl$pi pd u Ap ìep ep s[þ êàes : Z gmhpdp Aph R>. rhh Q : dlpâcyæ y spð e s p s S> hu fus p sp p sòhp v$u r bþ^ u ìep ep âl$pidp âl$pris L$f R> s dys>b kds>hp âeð L$fhp Å CA. l gp ígp L$dp L$l R> L $ L $óz y âpl$v¹$e b^p p DÙpfdpV$ ey R>. b^p p DÙpf A V$g kp[òhl$ fps>k A spdk A d b^ps> âl$pf p Æhp p DÙpfdpV$ îul $óz y âpl$v¹$e ey R> s d kds>hy. îul $óz âl$v$ pe R> Æhp p DÙpfdpV$, R>u s Æh kykp^ r :kp^ L $ v$yóv$kp^ hpmp S> L $d lp e! S> Æh ApÐdp Ùpf p kp^ kfmu fus d mìep lp e s p sp p DÙpfdpV$ fdymp nu hp u AphíeL$sp S> lp e. Aphp Æhp "kykp^ ' L$l hpe R>. Aphp kykp^ Æhp D f Cíhf y âkþ lp hy õhpcprhl$ R>. L$p CL$ Æh r :kp^ lp e R> A V$g ApÐdp ÙpfdpV$ p D ep Nu kp^ p s Ap chdp d mhu i¼ep lp e. r :kp^ Æh D f Cíhf v$ep Aph s Z õhpcprhl$ lp C il $. S> kp^ p u DÙpf lp C s hy 7

26 r [íqs lp e s hp kp^ hpmp Æh "v$yóv$kp^ ' L$l hpe. v$yóv$kp^ Æhp p Z DÙpf L$fhp s sp L $óz u S> rhgnzsp. Æh p sp p A^: s y L$pfZ b s hp kp^ p dp fãep - Ãep lp hp R>sp e X$hp bv$g Å DÃQ Nrs d mh sp ipõóp ApíQe âl$v$ L$f R> L $ ""ssp Þe L $ hp v$epgy ifz h S> d'' Mf Mf A hp v$epgy L $óz rkhpe buå L$p Z lp C il $? L $óz L$p C Z A L$S> âl$pf p Æhp fsy kurds õhê u. âpzudpó p DÙpfdpV$ Ap ê R> s u L $ózphspf Z y[óv$ahspf L$l hpe R>. fpd tkl hpd A L $óz Qpf Ahspf y[óv$ahspf dp hpdp Apìep R>. s dp L $óz Z y[óv$ahspf R>. S> Ahspfp dp Cíhf p sp y A íhe Åmhu fpmu L $ p sp u Cíhfdep v$pdp S> p sp y AhspfL$pe L$e y lp e s hp Ahspfp y[óv$ahspf L$lu il$pe l]. dep v$p sp X$hp y kpdõe Ap Ahspfp dp lp e M{ Z s dz s bspìey u. s u b^p Ahspfp y âep S> " y[óv$' R> s hy dp hp y L$p C L$pfZ u. L $ózphspfdp fdpðdp p sp p A íhe u L$p C Z dep v$pdp b ^pep u. kpfp L $ fkp p c v$ rh p v$f L$ Ås u ¾$uX$p L$fu bsphu R>. s u S> s Z Ahspf L$l hpe R>. Qp fu L$fhp u sp ap u S >Wy$ bp ghp u rhn f u gc ApàsL$pdsp ip[þs kðe op h fpáe Apqv$ b^p ê p L $óz p Å hp dm R>. s Mf Mf ""kh Mgy Bv$ b l¹d'' R>. kphpmp dp V$p dpzk Nfub Ty X$ V¹$V$uhpmp p sp Ðep bp gph A S>dpX $ s A L$ Sy>v$u hps R> Z Äepf p s Ðep S>C fl, s Nfub u kp S>d s ds> p sp p A íhe A dp cp R>p X$u s d p kymv$y:mdp klcpnu pe, s A L$ Sy>v$uS> hps R>. L $ózphspfdp Cíhf Cíhf Ï R>p X$u h S>hpkuAp kp h S>hpku C fl hy õhul$peȳ R>. Z L$pd Cíhf L$p C hõsy u L $ ìe[¼s u L$pd p lp e R>sp e ÅZ p sp u L$pd p lp e s hu gugp p v$i L$fpìep R>. s u s " Z y[óv$ê R> '. s us> ApQpe îu Apop L$f R> 8

27 ""õhcphõepþe pcphp h i¼e: L$ ÊQ & As[õÓrh^Æh jy rórh^p cnhðl $rs:&&'' (kybp.l$pqf.10&5&1&6) A : Æh p sp p õhcph bv$g s i¼e u. s u S> Æh S> õhcphhpmp R> s u kp âcy s hu gugp L$f R>. Ap dys>b kybp r^ udp Ahspf p rkùpþs kdåhsp L$l R> L $ pzudp X $bsp dpzk bqphhpdpv$ v$p fxy$ a L$hpdp Aph R>. Z Å s Ncfpe gp lp e A v$p fxy$ L$X$u i¼hp u [õ rsdp lp e Ðepf s hu ìe[¼s bqphhp p sp pzudp T gphhy X $ R>. s ds> k [óv$dp S> Æhp p cnhv$ ych hnf DÙpf u s hp Æhp õhp ych L$fphhpdpV$ cnhp ¹ L $ózê p s ^pf R>. Ahspf y flõe h^pf dp h^pf ApV$gy S> dp hbyrù u kdæ il$pe R>. khp Ùpf p Ap l sy L $hu fus rkù ep s ìepk îudv$¹cpnhsdp L$øey R>. buæ L$pqfL$pdp L$l R> L $ Ap u îudv$¹cpnhs b^p AÐeÞs kymv$pel$ R>. S> hu fus îul $óz p sp p õhê u khp ÙpfL$ b R>, s hus> fus îucpnhs Z p sp p iåv$p p îhz d A r qv$ýepk hx $ khp ÙpfL$ b R>. îucpnhs A îul $óz p Ap kçbþ^ hpzu A A S> hp R>. S> d îui L$f- ph sudpv$ L$prgv$pk L$l R> ""hpn p rhh kç ¼sp '' s dys>b îucpnhs A îul $óz Z pd-ê S> hp lp C A L$buÅ u kp Å X$pe gps> R>. ÓuÆ L$pqfL$pdp L$l R> L $ îul $óz p s p îucpnhs p A õhê âl$pris L$fhp u AphíeL$sp cnhv$¹rhflp[á ê îuhëgcpqpe kls>s> R>. y[óv$æhp y[óv$ y{jp Ñd u rhm V$p X¹$ep R>. k kpfdp p sp u Apk[¼s gu^ rhm V$p hp p rhfl Ap Zp ùv$edp âährgs sp u. âährgs lp e sp Z k kpfpk[¼s u V$pY$u fpm u Y$ L$pC fl gp R>. cnhv$¹rhflp[á Ahspf îudv$¹hëgcpqpe s afu u âährgs L$f R>. s cpnhsdp hrz s L $óz p 9

28 õhê A gugp p op hnf kçch u. s u A[Á ê ApQpe îu p s klº u l gp cpnhs p sòhp âl$pris L$f pf Ap sòhp v$u (r bþ^) âährgs L$f R>. lh R>u r bþ^ u â d L$pqfL$p u iê L$fuiy. AhsfrZL$p: îucpnhssòhp âl$v$ul$qfóe ¹ â d ipõóp p r bþ^ gnz d Ngd¹ ApQfrs- L$pqfL$p: dp cnhs sõd L $ózpepv$¹cysl$d Z & ê pdrhc v$ S>Ns¹ ¾$uX$rs ep es:&&1&& ígp L$pÞhep : d:: dpfp dõl$pf sõd :s Av$¹cysL$d Z :Av$¹cys gugpap L$f pf cnhs :cnhp ¹ (dpv$ ) L $ózpe:l $óz dpv$ 1.e::S> p s ê pdrhc v$ :rhrh^ ê A pd ^pfz L$fu ¾$uX$rs:¾$uX$p L$f R>. 2.e::S> ê pdrhc v$ :rhrh^ ê A pd hpmp S>Nv$¹ (c Ðhp) Ap S>Ns¹ y ê ^pfz L$fu ¾$uX$rs:¾$uX$p L$f R>. 3.esp :S> pgu^, ê pdrhc v$ :rhrh^ ê A pd p Apcpkhpmp S>Ns¹:k kpf ¾$uX$rs:cpk R>. âl$pi: d: Brs. cnhrs Æh : d d h L$s ìe, Ar^L $ i¼erdrs rkùpþs: ""ql$d¹ Apk s N{X$pk pe ql»$ c jz L$p õsycc jzpe.gÿdul$gópe ql$d¹ A[õs v$ e hpnui ql»$ s hq ued¹ A[õs'' BÐepqv$hp¼e : fdl$pów$p Þ hõsy dõeðh r rv$ irs cnhs Brs. y{jp Ñdpe Brs A :. s[ðkùe gp L $h v$ârkùd¹ Apl sõdp Brs. dsc v$ sõep@þe pl$ë pìeph Òe d¹ Apl L $ózpe Brs. k A h fdl$pów$p Þ : L$v$prQs¹ S>Nv$yÙpfp d¹ AMÎX$: Z A h âpv$yc s: L $óz BÐeyÃes. y h kp^ pr rkùpþe h kh Ó, só A r^l$pf Z 10

29 kp^ pcph cnhp àehsue ql»$ L$qfóers Brs Api L$pepd¹ Apl A ºsL$d Z Brs. ºsL$d Ðhd¹ AN ìeyð pûd¹, ""Akp^ kp^ L$fp rs'' BÐepqv$. A h kpnps¹ cnhòh l syd¹ D¼Ðhp sõe gugpd¹ Apl ê Brs. ê pdrhc v$ esp S>Nqv$rs. A ¾$uX$pep õhpsþôed¹ D¼sd¹. r g Ðhpe Apl A sp i S>Ns¹ es Brs. A h op dyãeþs Brs k n :&1& lh Ap Z sòhp v$u r bþ^ u dlpâcyæa p s gm gu ìep ep âl$pi p kfm A yhpv$ Å Ciy. kpfp i: dp cnhs sõd L$pqfL$p ìep ep L$fsp L$l R> L $ îudv$¹cpnhs p sp[òhl$ A âl$v$ L$fhpdpV$ l gp kdn ipõó y k rnàs r ê Z L$f p{ d NgpQfZ L$fhpdp Aph R>. d: v$ p âep N kh â d ¼ep R>. L $dl $ cnhp ¹ dõl$pf rkhpe busy> L $C L$fu il$psy u, N{X$pk hpmp cnhp ¹ Æh ¼ey Apk Ap u il $! L$p õsycc jzhpmp cnhp ¹ ¼ey Apc jz ^fphu il $! gÿdu p rs A hp cnhp ¹ L$ey Öìe Ap u il$ua! A hpzu p rs A hp cnhp u kpd õsyrs L$fhp y kpdõe Z s p Apàep rkhpe ¼ep u kçch! s u fdl$pów$p Þ hõsy dõl$pf L$fhp p ëlphp dm sp e OÏ kds>hy. dõl$pf L$fhp ep Áe sòh Z hõsys: cnhp ¹S> R>. cnhp ¹ A V$g Nuspdp hz h g y{jp Ñd. s gp L$h v$ârkù y{jp Ñd p S> "sõd ' v$ u k L $s L$fhpdp Apìep R>. s fdsòh u ìep ep Sy>v$p-Sy>v$p dsp dp Sy>v$u-Sy>v$u fus A psu lp e R>. Ap ril$ kðe y hz L$f pfu fdsòh u Sy>v$u-Sy>v$u ìep epap y r fpl$fz L$fhpdpV$ L$pqfL$pdp "L $óz' v$ d L$hpdp Apìey R>. s fdl$pów$p Þ cnhp ¹ y{jp Ñd S>Ns¹ p DÙpfdpV$ AM X$ Z S> hms âpv$yc s pe s hms s d 11

30 "L $óz' L$l hpdp Aph R>. DÙpf p b^p kp^ p S> A r^l$pfu gp L$p A phu i¼sp u s hpap p DÙpf Å cnhp ¹ Ahspf N lz L$f sp Z L $hu fus pe? Z L $óz Mf Mf Av$¹cysL$dp R>, s kp^ Akp^ A Akp^ kp^ b phu il $ R>. s u Äepf A S> p DÙpf u BÃR>p lp e Ðepf kp^ p u dep v$p p r ed u A bþ^psp u. s u L $óz "Av$¹cysL$dp ' L$l hpdp Aph R>. Ap kpnps¹ cnhp ¹ R>. s y L$pfZ kdåhu lh L $óz u rórh^ gugp y hz pe R> :1.rhrcÞ pd-ê p hx $ S> p s ¾$uX$p L$f R>. 2.rhrcÞ pd-ê p hx $ S> S>Ns¹ y ê ^pfz L$fu ¾$uX$p L$f R>. 3.rhrcÞ pd-ê hpmp k kpf S> p u ¾$uX$p L$fsp S>Zpe R>. Ap u ¾$uX$pdp b l¹d y õhpsþôe r êr s ey. A p s¹ v$f L$ âl$pf u ¾$uX$p, p sp p u rcþ L$p C Z ìe[¼s L $ hõsy u A np fp ep rh p s p s S> L$f R>. Ap b^u ¾$uX$p L$fhp R>sp e s ¾$uX$pdp rgàs sp u. s ¾$uX$p p ÓuÅ âl$pf u kdåhhpdp Apìey R>. Ap u S> L$p C C føey R> s b^y b l¹d A L $hm b l¹d p gu^ S> C føey R>. Ap op kpqy A dy[¼sv$pel$ R>. Ap S> rkùpþs kpqp b l¹dhpv$ R>. rhh Q : h v$pþsipõódp Mpk L$fu b l¹dk Ódp rhje Qpf âl$pf QQ hpdp Apìep R> :1.âdpZ 2.âd e 3.kp^ A 4.am. Al] Ap d NgpQfZ dp cnhs sõd dp sõd hx $ âdpz y k Q pe R> A L $ózpe hx $ âd e y k Q pe R>. d: hx $ kp^ s p Av$¹cysL$d Z hx $ ag y k Q L$fhpdp Apìey R>. sõd v$ gp L$h v$ârkù fdsòh y k Q L$fsy lp hp u h v$ L$Nçe Ap r jv$¹ fb l¹d p bp ^ pe R>. s u âdpz h v$ A h v$p^pqfs ipõóp ep. L $óz p A kv$p Þv$õhê fdpðdp pe R>. s S> âpàe o e A cs> ue lp hp u âd e R>. d: u r :kp^ sp p bp ^ pe R>. A r :kp^ sp p cphs> y[óv$dpn dp kpqy kp^ R>. Av$¹cysL$d Z dp Akp^ kp^ b phhp y hz ey s dys>b Æh p kp^ p rhqpf ¼ep hnf Av$¹cysL$dp âcy p sp u 12

31 L $ phx $ DÑdp Ñd am Ap u il $ R>. s u am y k Q ey. d:l$p C Z iycl$pe p âpfçcdp L$p CL$ d NgpQfZ L$fhp u Ap Zu yfps k õl $rs R>. N Þ p âpfçcdp s ÓZ âl$pf L$fhpdp Aph R> : 1.Apiuh Q ê 2. dõl$pf ê 3.hõsyr v$ i ê Ap ÓZ âl$pfp dp u Al] b âl$pfp g hpep R>. A L$ dõl$pf A buå hõsyr v$ i dõl$pf A V$g BóV$v$ h L $ Ny{ d L$fhy. hõsyr v$ i A V$g N Þ p rhje-hõsy y (kås> ¼V¹$ d V$f¹) r ê Z L$fhy. Al] N Þ p rhjer v$ i ê cnhp ¹ u ¾$uX$p p ÓZ âl$pf hz hhpdp Apìep R> : (L$) cnhp ¹ Ap Þv$ê R>. Ap Ap Þv$ê fdpðdp Ap Þv$pÐdL$ S> rhrh^ ê A pd ^pfz L$fu S> gugp L$f s s u L$pgpsus gugp lp e R>. Ap gugp y y[óv$dpn}e pd "r Ðegugp' R>. Ap gugp AâpL $s gugp R>. Z y{jp Ñdê s Apr^v$ rhl$ h v$ph pqv$dp kss QpgsuS> fl R>. (M) Ap kdn b l¹dpîx$ Z A L$ fdpðdp u ¾$uX$p R>. k[ãqv$p Þv$ê fb l¹d p kv$ ip p A rqv$ ip p rhrh^ pdp A ê p dp rhõspf L $ Aprhcp hs> Ap ApMy S>Ns¹ R>. Ap ¾$uX$p p buå âl$pf R>. (N) ¾$uX$p p ÓuÅ âl$pfdp k[ãqv$p Þv$ cnhp ¹ p sp p Ap Þv$p i rqv$ il $ kv$ idp u L$p C Z A i rgàs sp u. R>sp e r rg às b l¹d p kv$¹ê Ar^óW$p p gu^ S> rhrh^ pd A ê p Ahcpk k kpfdp pe R> s cnhp ¹ u ÓuÅ âl$pf u ¾$uX$p R>. Aphu fus Al] rhje p r v$ i ep R>. s ds> dp cnhs L$lu Aphp rórh^ pd-ê ^pfz L$f pfp fdpðdp dõl$pf Z L$fhpdp Apìep R>. fõ f rhfp ^u- Ap Þv$pÐdL$ k[ãqv$pðdl$ A Akv$pÐdL$ A hp pd-ê ^pfz L$f pfp A L$S> L $d lp C il $ s u D rñ Z v$ MpX$hpdp Aphu R>. L $ózpepv$¹cysl$d Z L$lu. cnhp ¹ L $óz Av$¹cysL$dp R> A V$g L $ rh{ù^dp îe 13

32 R>. "âl$piìep ep'dp dlpâcyæ L$l R> d d h L$s ìe pr^l $ L$sȳ i¼erdrs rkùpþs: cnhp ¹ dõl$pf rkhpe Ap Z iy L$fu il$ua? kpqy L$l hp S>sp sp dõl$pf L$fhp fsy kpdõe Z Æh y p sp y lp C il$sy u. Æh dp b^p S> âl$pf u nyöspap kpd dsp Æh Å cnhp ¹ u L $ p lp e sp cnhp ¹ u kpd du il$sp u! s u dõl$pf rkhpe busy> L$p C Z Ap Z cnhp ¹ Ap u Z il$sp u. S> cnhp ¹ N{X$ D f ApêY$ R> s p dpv$ ¼ey Apk Ap Z p fu il$ua? S> p s L$p õsyc^pfu R> s Ap Z ¼ey Apc jz l fphu il$ua? A S> hpzu p Ci R> s u õsyrs Å A p s hpzu â qfs rl L$f sp L $d C il $? s fdl$pów$p Þ fdpðdp îul $óz dõl$pf L$fhp p Ahkf dýep s s u L $ p y S> am dp hy. L $óz u kpd v$ Þe u L $ õ l u L$p C Z fus dhy s Æh p A fp glphp R>! Ap Z Z L $óz dua, N Þ r rh Ý kdpàs pe s hu L$pd u rs dpv$ rl, fþsy s u rhrh^ ¾$uX$pAp y A s p rh{ù^dp îe õhê y rqþs L$fhp p Ap Z s Z Ahkf Apàep s us>. s p Av$¹cysL$dp u Av$¹cyssp ÅZhp p Ahkf Apàep A s phx $ Ap r rdñ u A L$hpf A p pdp ÃQpfZ p Z Ahkf Apàep s pdpv$ îul $óz dõl$pf dp cnhs sõd L $ózpe sõd : gp L$dp L $ h v$dp L$p C A L$ fd sòh b^ps> õhul$pf R>. R>u cg L$p C s r fpl$pf dp sp L$p C s kpl$pf dp, L$p C õóu ApL$pf dp sp L$p C y{jpl$pf, L$p C L $hm r rdñl$pfz dp sp L$p C A r rdñ-d pv$p bþ dp, L$p C L $hm kpnuê dp sp L$p C AÞsep du Z, L$p C AL$sp Acp ¼sp dp sp L$p C L$sp -cp ¼sp Z, L$p C rihê dp, sp L$p C rhóïê Z. M{ L$luA sp Ap b^p dsp Ap ril$ kðe y r ê Z L$f R>. dlpâcyæ p rkùpþsdp Ap b^p ê A L$ îul $óz S> ^pfz L$f gp R>. S> d Sy>v$u-Sy>v$u Ólu ìe[¼sap lp u u k Y$ N rhn f L$X$u Sy>v$u-Sy>v$u fus hz h Z lp u y e p õhê s b^p hz p p kfhpmp lp e R>. s dys>b A gp L$h v$ârkù fdsòh u s Ap ril$ kðe ìep epap p kfhpmp îul $óz p åg L¹$ bp X ¹$ D f kpfu fus gmu kdåhu il$pe R>. 14

33 Av$¹cysL$d Z : cnhp ¹ u v$f L$ gugp Av$¹cys R>, v$f L$ L$d A d y Av$¹cys R>. gp L$h v$ârkù fb l¹d fdpðdp qf Z dp hpdp Aph R>. S>Ns¹dp, Z, Å s âl$v$ C il$sp lp e sp s kh kd L $d NZu il$pe? S> dshpv$p fd íhf p Ahspf u dpþesp õhul$pfsp u. s dp ¼ep L$ Cíhf p Akd lp hp u L$ë p R>y pe gu lp e R> L $ S>Ns¹dp fd íhf âl$v$ C il$sp u! Ap Z Ðep cnhp ¹ Av$¹cysL$dp R>. s u p s qf Z R>. R>sp e b^u fus A Z A hp S>Ns¹dp, S>Ns¹ p rhrh^ kçbþ^p A ê p dp p s âl$v$ C gugp L$fu il $ R>. dlpâcyæ sp fb l¹d fdpðdp cnhp ¹ Å Ap c gp L$dp âl$v$ pe sp s "L $óz' L$l hp s epf u. s Av$¹cysL$dp Al] âl$v$ pe sp S> s "L $óz' L$l hpe. k kpfdp fãep Ãep Æh k kpf u dy[¼s d mhhp p Ar^L$pfu u. k kpf p AÞ^L $ dp u blpf L$pY$hpdpV$ L $óz op L$d L $ c[¼s p kp^ p u hz gp v$p fx$p Ap L $hpdp a ¼ep R>. s y Ahgçb gc Æh blpf Aphu il $ R>. Z AÞ^L $ dp AÞ^L$pf A V$gp Nl R> L $ s u A v$f a L $gp v$p fx$p Ap Z AÞv$f X$u Ne gp Æh v$ Mpsp u. AÞv$f ap ap dpfsp Æh s u kp^ p p v$p fx$p Ap L$X$u il$sp u. Aphp nyö A L$pv$ Æh u L$pmÆ g hpdpv$ Ap k kpfl $ dp b l¹dp X$ pel$ p s Esf Mfp? ApS> Q V$Zudp ÆÐep R>u k kv$kæe p sp p Q V$Zurhõspfdp p gp L$p u L$pmÆ g hp u Äepf azfks u, Ðepf ArMgb l¹dp X$ pel$ cnhp ¹ L$p C A L$pv$ Æh k kpfl $ dp X $b R> L $ bq R> s u L$pmÆ lp e Mfu? A s Z Æh bqphhp p kp^ p p v$p fx$p Ap a ¼ep lp e A s L$X$u il$sp lp e s hp dþv$cpáe Akd âdñ L $ DÙs Æh bqphhpkp{ s kh ìep u k kpfl $ dp Esfhy X $ M{? byrù u DÑf ip ^sp sp L$pf S> dm Z cpnhs Ap Z kdåh R> : "" Zp r :î ekp p e ìe[¼sc Nhsp :& Aìeeõepâd eõe r Ny Zõe NyZpÐd :&&'' (cpn. yfp.10&29&14) 15

34 A : Arh piu Aâd e r Ny Z NyZê cnhp ¹ y âpl$v¹$e d yóe p r :î ek¹ dpv$ pe R>. s u âdpzrkù kp^ p Äepf r óam uhx$sp lp e Ðepf s p p s p sp p õhê u DÙpf L$fhp dp Nsp lp e Ðepf cnhp ¹ âl$v$ pe R>. Aâd e Ðepf Å C il$pe R>, kp cmu il$pe R>, L$X$u il$pe R>! Akp^ kp^ b phhy A kp^ Akp^ b phu v$ hy s s y Av$¹cys L$d L $ gugp! cnhs : A íhe hue ei îu op A h fpáe, Ap jv¹$nyzp u ey¼s ìe[¼s "cnhp ¹' L$l hpe. nf u Asus A Anfb l¹d u Z DÑd A hp y{jp Ñd "cnhp ¹' L$l hpe R>. Ap A íhe hue ei hn f NyZp d mh gp NyZp u L $ u D^pf gu^ gp. S> pdp Ap R> NyZp kls>rkù lp e s S> Mfu fus "cnhp ¹' dp hpdp Aph R>. L $óz p s cnhp ¹ R>. ""L $ózõsy cnhp ¹ õhed¹'' ip dpv$? L$pfZL $ L $óz Ap R> NyZp dpep u DR>u p gu^p u L $ u L$p C Bsf v$ hspa L $óz Ap NyZp hfv$p ê Apàep. L $óz p D pkl$p A p sp p rqñ A L$pN L$fhpdpV$ L $óz u D pk p p kðl$pf kdpfçc Np W$hu Ap NyZp L $óz dp Ódp gmu Apàep lp e s hy e u. Ap NyZp sp L $ózdp kls> õhs:rkù L $ õhpcprhl$ S> R>. s u L $óz "cnhp ¹ õhed¹' L$l hpdp Aph R>. L $ózpe: rhrcþ ipõóp dp âðe L$ v$ hsp Å s Ap Zp BóV$v$ h lp e sp s y fsòhê Ýep ^fhy A s hu fus õsyrs-âp p L$fhu s hp âl$pf v$ Mpe R>. L $óz s fus A V$g L $ BóV$v$ h lp hp p A dp fsòh L$l hpdp u Aphsy. Nusp L $ cpnhs p Nçcuf AÝee rh p Z Ap Z L $óz p fsòh lp hp p rkùpþs kdæ il$ua R>uA. L $óz fpð f fb l¹d y{jp Ñd R>. p sp u Z sp L$ped fpmu p s p sp p c¼sp õhê p ych L$fphhp A yn lhi âl$v$ pe Ðepf "L $óz' L$l hpe R>. Ap L $óz fpð f sòh R> s u kpnu s hps u rhrh^ Av$¹cys gugpap f R>. s S>Ns¹ p DÙpf ps> l sy u âl$v$ e gy ê R>. s u Æh u L$p C Z âl$pf u ep Áesp L $ kp^ kç rñ u fhp L$fsy u. S> fdpðdsòh ep N 16

35 s v$p h fpáe rhn f kp^ p u ÅZu il$pe, s kp kpqfl$ Æhp u L$pd ¾$p ^ ce Ü j õ l rhn f h rñ y Ahgçb C, Æh p õhcph A ykf s Z y[óv$kpdõe rh p kçchsy u. L $óz ÆhpÐdp p v$f L$ õhcph A ykfhp (f kuâp L $V¹$ L$fhp) s u kpd âl$v$ pe R>, A hu Av$¹cys furs u L $ s ÆhpÐdp b^y c gu p sp p õhcph A yê kh p L $ózdp A L$pN sp âpàs L$fu g! S> rqñh rñ p fdpðdpdp r fp ^ ep NuS> p A L$ hjp p Aæepk R>u Z L$fu i¼sp u s hp r fp ^ A L$ nzdp C Åe! A Ap Z ce, Ü j, ¾$p ^, L$pd, õ l S> hu ep NipõÓdp r [Þv$s h rñap hx $! L $óz u b^us> gugp Av$¹cys R>. b l¹dop uap Ap gugp y L$pfZ kdåe l], Z dy[¼s d mhhp d pdz L$fsy s d y d dy[¼sl$pd p p fp N u kh p dy¼s C Åe, ¼epf L$ L $óz gugp u TgL$ dmsp u kp S>! Aphu gugpap L$fhp u s Z L$pd L $óz iy dmsy li s sp L $ózs> ÅZ. fþsy Æh dm R> s Av$¹cysL$dp u Av$¹cys gugpdp s u kp Arc e L$fhp p A fp gpc! Ap qv$ìegugp L $óz c sm D f âl$v$ C L$f R> s dp dy e Arc sp s p s lp e R> s ds> qv$áv$i L$ Z. Ap Z ¼ey pó cs>hhp y R> s u k Q p Z Ap Z s AÞsep duê Ap u v$ R>. s Akp^ Z kp^ b phu v$ R>. kpqp Arc e L$fhpdp Z Akd s hp Æh u kpd s A hp AZ^pep ê gc Aph R> L $ S> fk p Arc e A Ap Zu pk u L$fphhp dpnsp lp e s Ap Zp u Ap d m hp dp X $. L$pd ¾$p ^ rhn f h rñhpmp Æh p Arc e ¼epf e p dp bv$gpe A e p ¼epf Arc edp bv$gpe s y Æh cp fl l]. AS>Þdp fdpðdp p L $ózê S>Þd, Akp^ kp^ b phu, k kpfu Æh Ap k kpfdp S> b l¹dp Þv$ê dy[¼s u Z Ar^L$ cs> pþv$ p A ych L$fph R>. Ap Av$¹cysL$dp L $óz p Ahspf y N Y$ flõe R>. 17

36 ê pdrhc v$ : Ap gugprc e L $hm Arc es> lp e R> L $ gugpdp L $CL$ e p Z lp e R>? ipõól$pfp A Arc e p ÓZ âl$pf NZpìep R> :1.Ap rnl$ 2.hprQL$, A 3.Aplpe. S> Arc e A NhX $ L$fhpdp Aphsp lp e s "Ap rnl$ Arc e' L$l hpe R>. S> Arc e hpzu u k hpv$ rhn f bp ghp p ê dp L$fhpdp Aphsp lp e R> s "hprql$ Arc e' L$l hpe R>. S> Arc e h jc jp rhn f (d L¹$- A ¹ L $ k V¹$) u sp lp e R> s "Aplpe Arc e' L$l hpdp Aph R>. fdpðdp p ê pðdl$ rhõspf Ap S>X$Q s ê kdn b l¹dp X$ R>. Ap s b l¹d p Ap rnl$ Arc e R>. fdpðdp p pdpðdl$ rhõspf s kdn hpp¹$de L $ ipõó R>. Ap s fdpðdp p hprql$ Arc e L$l hpe. f sy Aplpe Arc e u kpdn u s ¼ep u gph? lp, Aplpe Arc e u b^u kpdn u Z s p s S> c Nu L$f R>. L$pfZL $ s L $hg Arc sps> u Z s r dp sp A qv$áv$i L$ Z p s S> R>, s u Aplpe Arc e u kpdn u Z p s S> c Nu L$f R> A fu px $ R>. s p rkhpe buå L$p C R> S> l] S> Ap kpdn u c Nu L$fu il $. dlpâcyæ ApNm S>C L$l i. ""Ae â Qp âpl $s: Ar fdpïs>þe: Ar rhhsp Ðdp Ar A óv$pqv$üpfp Ås: Ar Aks: kñpê : ql$þsy cnhðl$pe : fdl$pów$p Þ hõsyl $rskpýe: sp ip r cnhv$¹ê : AÞe p Aks: kñp õeps¹'' (s.v$u.r.â.1&23) A : Ap S>Ns¹ âl $rs u qfzd gy u L $ u fdpïap u OX$pe gy. Ap S>Ns¹ dpep p gu^ rdõepcpk L $ c dzp Z u L $ u Æhp p p - yîep y am. Aks¹dp u kv$¹ê dp a fhpe gy Z u. Ap S>Ns¹ sp cnhp ¹ u L $rs R>. cnhp ¹dp u p sp pdp u âl$v$ e gy R> A cnhv$¹ê S> R>. Ap u rkù ey L $ cnhp ¹ Aplpe ê u kpdn u âl $rs- fdpï-dpep- Æh p kv$kðl$dp L $ s hp buå L$p C Z kp^ p hx $ OX$hu X$su u. s fdpðdp p s p sp pdp u S> Aplpe ê (d L¹$ A ¹) u kpdn u Z OX$u L$pY$ R>. S> hu fus L$fp rmep p sp u Qp d f, fl hpdpv$ u Åm p s S> b ph R>. Aks¹dp u ks¹ âl$v$ C i¼sy u. S> L$p C âl$v$ pe R> s ks¹ lp C, kv$¹ê fdpðdpdp us> âl$v$ pe R>. S> d Aks¹dp u ks¹ âl$v$ sy u. s d ks¹dp u 18

37 Aks¹ Z âl$v$ C i¼sy u. Ap kdn gugprc e b l¹ddp u âl$v$ sp lp hp u Aks¹ L $ rdõep C i¼sp u. S>Ns¹dp b l¹d rkhpe L$iy R> S> rl. s u S> R> s b l¹ddp u âl$v$ e gy R>. s us> b^y kðe R> L $dl $ Ap b^y b l¹ds> R>. r bþ^l$pqfl$pdp ¾$uX$p p ÓZ âl$pf bsphhpdp Apìep R> : 1.e: ¾$uX$rs 2.e: S>Nv$¹ c Ðhp ¾$uX$rs, A 3.esp S>Ns¹ ¾$uX$rs. e: ¾$uX$rs: l gp âl$pf u ¾$uX$pdp ê A pd p rhrh^ c v$p (v$p.s. õóu- y{j, S>X$-Q s, d yóe- iy rhn f b^p ê p ) dp fdpðdp p s S> ¾$uX$p L$f R> s S> A L$ rhi j ê fdpðdp ^pfz L$f R> s ê u kçb[þ^s L$p CL$ rhi j pd Z ^pfz L$f R>. s u s ê p kçbþ^ s pd kp Å X$pC Åe R>. S> dl $ L$pv$hdp L $ L$dp OZu b^u hõsyap DÐ Þ su lp e R>. Z A L$ hms " L$S>' iåv$ L$dm p yó fsp dep qv$s C S>sp buæ hõsy p bp ^ Ap iåv$ u sp u. s ds> âðe L$ pd p kpqp â d A fdpðdp lp C R>u u s -s pdp fdpðdp p s -s ê fsp kurds C Åe R>. Ap b^p S> ê p A pdp ^pfz L$f pf fdpðdp A L$S> R> ; Arc e L$f pf Arc sp A L$S> R>. Ap ¾$uX$p L $ Arc e L $hm Ap Z A ychpsp Ap b l¹dpîx$ fsp dep qv$s u. s p A L$ v$ il$pgpsus (V²$pÞkÞX $ÞV$g¹) n Z R>. ¾$uX$p p Ap pkp y pd Ap Z Ðep "r Ðegugp' R>. Ap r Ðegugp ìepr h Ly$ÎW$dp QpgsuS> fl R>. s u "¼epf?' A "¼ep?' p âí p Ap gugpdpv$ R>u il$psp u. L $dl $ S> L$p C L$pmdp sy lp e s u bpbsdp L$p BL$ R>pe sp "¼epf ' p DÑf kfmp dm. s ds> ¼ep L$ kurds v$ idp L $BL$ sy lp e sp "¼ep ' p âí p p DÑf Ap u il$pe. Ap sp y{jp Ñd u gugp r Ðe lp hp u c s crhóe A hs dp ÓZ e L$pmdp kh Ó kss QpgsuS> fl R>. M{ L$luA sp L$pm u dep v$p u D f Ap gugp R>. 19

38 rhrh^ pd-ê ^pfz L$fhp u S> gugp Ap Zp A ychdp Aph R> s sp L$pm u ä d¹dp v$ Mpsu r Ðegugp u p L$X$u sõhuf R>. Ap L$pm (V$pCd¹)ê u ä d¹ u blpf S> gugp Qpgu flu R> s Ap Z Å C i¼sp u. s ds> "¼ep ' R>hp S>sp Z v$ ibþ^ gpny X $ R>. L$ë pdp L $ A ychdp Aphsp v$f L$ ê - pd b l¹ddp fl R> Z b l¹d ¼ep fl R> s R>u il$pe. L $dl $ b l¹d s p sp u ìep L$spdp L $ Anfb l¹ddp S> fl R>. buå L$p C v$ idp rl. s u ìepr h Ly$ÎW$ Anfb l¹dpðdl$ dp hpdp Aph R>. y{jp Ñd y kpl$pfê r fpl$pf-ìep L$ A hp Anfb l¹ddp fl R>. Ap S> b l¹d y rh{ù^dp îe lp hy L $ s kpl$pf lp hp R>sp e ìep L$ R>. s u ìep uh Ly$ÎW$ A V$g A hy h Ly$ÎW$ L $ S> b^ W$ L$pZ R> Z âl$v$ A ychpsy u. R>sp e âcy L $ p L$f sp c¼s u p sp u p L$X$u k hp L$fhp u Ap fx$u L $ ùv$e dp Z ìep uh Ly$ÎW$ âl$v$ C il $ R>! Ap gugp p A ych kp kpqfl$ Æhp sp ¼ep u pe L $ Äepf op dpn dp pf Ns op uap Z Ap gugp p v$i sp u. ìepr h Ly$ÎW$ u r Ðegugp p A ych sp ìepr h Ly$ÎW$ pel$ îul $óz L $ p L$fu c[¼sdpn}e khp Ðdcph y v$p Ap sp S> A ychpe AÞe p rl! Ap r Ðegugpdp b^y Ap Þv$pÐdL$ lp C b l¹d u ArcÞ S> âsus pe R>. ¾$uX$p s p s L$f R> ; s A L$ lp hp R>sp e A L$ê ^pfz L$fu ¾$uX$p L$fu il $ R>. e: S>Nv$¹ c Ðhp ¾$uX$rs : A L$ ê p ^pfz L$f pf Arc sp s A L$S> R>, Z v$i L$ L$p Z? sl $ L$fhp S>sp S> âí p DÑf hpzu u L$lu il$pe s hp DÑf c¼sp A p sp u c[¼s u dõsudp NpC bspìep R> "b l¹d gv$l$p L$f b l¹d pk ' s fdpðdp p s S> Arc e L$f pf R>. s Arc e Å pf v$i L$ Z s p s S> R>. S>Ns¹ p fpn-ü j A kym-v$y:m p Ü s u L $V$pm gp op dpn}ap Aphp b^p Ü s u D f L$p CL$ A L$ AÜ s sòh u ip ^dp op dpn D f v$p X$hp y iê 20

39 L$f. dpn dp v$p X$sp s d S> sòh u bul$ klº u h^pf gpnsu lp e R> s R> dpep. Mf Mf Cíhf u dpep u Åm u bqhy OÏ S> AO{ L$pd R>. ""dd dpep v$yfðeep''(cn.nusp.7&14) s u rbqpfp op dpn}ap dpep u buhp p A L$ Ås p dp rkl$ fp N (ap rbep) C Åe R>. L $k Äepf L $óz u blº cecus ep Ðepf s Qp d f L $óz v$ Mphp dp X¹$ep. s ds> dp nl$pd p u op dpn D f v$p X$sp Æhp p sp u bul$ gu^ Qp d f dpep v$ Mpe R>. s u cnhp ¹ u qv$ìegugp Z s d ¼epf L$ dprel$ gpn! dp ndpn D f v$p X$hp S>sp Aphp rhý õhpcprhl$ Aphsp S> lp e R>, Z fdpðdp u ApNm â Þ e gp Æhp dpv$ cnhp ¹ L$l R> "dpfu kpd S> â Þ C Åe s S> Ap dpfu dpep sfu il $ R> ' â Þ Æh dpep u bul$ flu S>su u. s u s hp Æh cnhp ¹ u ¾$uX$p rdõep L $ dprel$ Z dp sp u. dlrj Afthv$ ¼ep L$ L$l R> : ""I hated the devil and was sick with his temptations and tortures... Then I discovered it was krishna at his tricks and my hate changed into laughter''. A : lº i sp u O Zp L$fsp lsp A s p ApL$j Z A Ópk u AÐeÞs L $V$pmu Nep lsp... R>u d ip ^u L$pY¹$ey L $ A sp p s fdrsepm L $ózs> s hp õhp N ^fu d R> sfu føep lsp. Ðepf dpfu ^ Zp lpõedp a fhpc NC! ìepr h Ly$ÎW$[õ s r Ðegugp sp S>hp v$p Z v$ il$pm u kurds ä d¹dp Ap k [óv$ L $ b l¹dpîx$ ê S> gugp Ap Zp A ychdp Aphu flu R> s gugp Z ifzpns c¼s rdõep L $ dprel$ dp hp s epf u. s p sp p fnl$ cnhp ¹ D f fp rhíhpk lp e R>. s u cnhp ^pfz L$f g L$p C Z ê dprel$ dp u s cecus sp u. s p Y$ rhíhpk R> L $ s p cnhp ¹ A p sp u hãq buå L$p C Aphu i¼sp S> u. Ap Zp ApQpe îu s u Ap S>Ns¹ L $ s p L$p C Z pd-ê rdõep A hp dprel$ dp sp u. Ap ¾$uX$p p buå âl$pf s Ap îu "e: S>Nv$¹ c Ðhp 21

40 ¾$uX$rs' sful $ NZph R>. s fdp Þv$ê fdpðdp Ap S>Ns¹dp v$ Mpsp rhrh^ pd-ê p ^pfz L$fu Ap Zu kpd Aph Z Ap Z s Ap mmu i¼sp u. L $dl $ Ap Zu [óv$ ê p X$v$p u Apf pf Å C i¼su u. A L$ k au kþs L$øey R> : ""Qíd Sy>S> f N Nygp gpgpap bu v$¹ h p Ap Q v$f fv$a f Nõs v$uv$pf lfõs'' A :Ap Zu Ap Mp yó p p rhrh^ f Np Å hp u V$ h X$u NC R>. rlsf Ap f Np p X$v$p u pr>m S> fdpðdp R> pe gp R> s yó p p rhrh^ f Np L$fsp h^y v$i ue L $ âl$v$sf R>! Ap S>Ns¹dp Cíhf p L$preL$ (A ¼V$uÞN¹) hprql$ (X$pegp N¹) Aplpe (d L¹$- A ¹) Arc e A hp kfk Qpgu føep R> L $ Ap Z Cíhf Ap mmu i¼sp u. rhrh^ ê p ^pfz L$f pf Cíhf L$p CL$ op dpn}ap p sp p op p dv$ u Ap mmhp p âeð L$fsp lp e R>. s Ap p âeð kam sp u. AÞs s Ap pl$u fdpðdp p qv$ìe ê p Z rdõep dp sp C Åe R>. Mfu fus sp p sp p op p dv$ S> rdõep dp hp Å esp lsp! R>sp e fdpðdp p rhrh^ ê p rdõep dp s p A V$gp hp ^p u S> V$gp L $ A rdõep dpzhpdp hp ^p R>. L$pfZL $ dpþesp ky^pfu il$pe R>. Z cnhp ¹ p qv$ìeê rdõep dpzhp u d p h rñ ky^pfhu kl gu u, s hp op uap Ap kdn k [óv$ fdp Þv$ê kðel$pd A iyck L$ë hpmp fdpðdp u L $rs gpnsu u. s d p ds Ap k [óv$ L$p CL$ v$y:mê AkÐe A Aiyc sòh u qfzrs gpn R>. s Ap rbqpfp dpep u cecus lp e R>! es: S>Ns¹ ¾$uX$rs: S> Æh cnhp ¹ u pk S> hp cph fpmu Åe s hy ê cnhp ¹ ^pfz L$f R>. L$pd [óv$ u b l¹d Å pfpap dpv$ b l¹d L$pÞsh i ^pfz L$fu Aplpe Arc e (d L¹$-A ¹) L$f R>. Ü j [óv$ u Å pfpap dpv$ s ióyh i ^pfz L$f R>. ce [óv$ u Å pfpap dpv$ s L$pmê b u Åe R>, 22

41 hpðkëe [óv$ u Å pfpap dpv$ s S> b l¹d bpmê Z R>, s ds> S> Ap b l¹d Å hp dpnsps> lp e A hp dprel$ê S> Å hp dpnsp lp e sp s hp Aplpe ê Z b l¹d ^pfz L$fu il $ R>. b l¹d u Arc e-¾$ux$p Å hp dpn pfp v$i L$p u BÃR>p dys>b s b l¹d L$p C Z ê ^pfz ¼ep hnf s hp v$i L$p fsu AkÐe A yc rs Z DÐ Þ L$f R>. s hu A yc rsdp S>Zpsp rhjep dp k[ãqv$p Þv$pÐdL$ b l¹d p sp p Ap Þv$p i rqv$ i L $ kv$ i dp u L$p C Z A i u rgàs sp u. r rg àscph Aks¹ pd A ê p Z Apcpk DÐ Þ L$fu il $ R>. hpõsrhl$ fus Å sp Ap pd A ê AkÐe u lp sp Z Äep A Äepf s d u A yc rs C flu lp e R> s v$ il$pmdp Ak Ns lp e R>. L$l hpsp AkÐe pd-ê L$p CL$ buå v$ il$pmdp Å kðe lp e sp s d u rdõep yc rs Z C il $ l]. s ds> L$pm A sp b l¹d y S> A L$ ê R>. AkÐe NZpsp pd-ê p rdõep Apcpk L $ c dzp Z b l¹d p rqv$ i y qfzpd lp C kðes> lp e R>. L $dl $ c dzp Å Q sþe y qfzpd lp e sp âsurs Z s u pe. s u sp[òhl$ [óv$a Å sp L$iy AkÐe R> S> l]. R>sp e c dzpdp cpksp rhje "AkÐe' L$l hpe R>. L $dl $ k [óv$l$sp p rh^p dys>b S> pd A ê p Qp ½$k Å X$L$p ½$u L$fhpdp Apìep R> s ½$u L$f gp Å X$L$p L$u pd A ê p kçbþ^ Äepf S>mhpsp lp e L $ Å hpsp lp e Ðepf AkÐe L $ rdõep hõsy u c dzp C A hy gpn R>. v$p.s. "v$p fx$p' pd u hõsydp k p ê u âsurs "rdõep c dzp' L$l hpe R>. L $dl $ k p ê "v$p fx$p' pd u hõsy kp k [óv$l$sp p rh^p dys>b Å X$hpdp u Apìey. Å L $ b l¹dop u u A yc rsdp bþ pd "k ' A "v$p fx$p' b l¹d p S> S>Zpe R>. s ds> k A v$p fx$p bþ p ê Z b l¹d gu^ gp b ê p S>Zpe R>. s u bþ b l¹dpðdl$ lp C bþ kðe R>. A V$gy S> l] Z A L$S> sòh p b pd-ê lp C fõ f ArcÞ Z R>. R>sp e k [óv$l$sp A OX $gp k [óv$ p rh^p dp S> d Å X$L$p sful $ u OX$hpdp Apìep s d y Å X$pZ ¼epf L$ v$ Mpe sp rdõep c dzp C A hy gpn R>. ApQpe îu p sòhop dys>b Ap y pd "AÞe eprs' R>. Ap AÞe eprs c dzp Z kðeõhê b l¹d p Ar^óW$p lp hp gu^ S> k ch R>. ìehlpqfl$ bp gqpg u cpjpdp Aphu c p[þsdp cpksp pd A 23

42 ê AkÐe NZhpdp Aph R>. hpõsrhl$ fus rkùpþsdp AkÐe L$iy R> S> l]. b^y b l¹dõhê lp C kðes> R>. S> R> s p Acph lp C i¼sp u. A S> u s L$v$u C i¼sy u. R>sp e ¼ep L$ A ¼epf L$ A L$ pd u hõsydp AÞe u âsurs k ch R>. v$y:m- pi-alþsp-ddsp-õh _ hn f u âsurs AÞe eprs R>. kdn S>Ns¹ dprel$ L $ rdõep R> s hu âsurs Z AÞe eprs R>. ApQpe îu b l¹d u Aphu ¾$uX$p ""es: ¾$uX$rs'' p ÓuÅ L$ë dp d L $ R>. v$i L$ b l¹d p Arc e Å hp dp Nsp lp e A i sp L $ dpep p Arc e Å hp dpnsp lp e sp s fdrsepm fdpðdp p s Arc e bþ^ L$f R>. p s b l¹d u rcþ i sp L $ dpep S> hp buå L$p C Arc sp sp R> S> l]. s u v$ il$pmdp Ak Ns A hp pd-ê p Apcpk DÐ Þ pe R>. Ap L $d k ch s ApL$g ÆhbyrÙ u k ch lp hp u fdpðdp p rhrqó kpdõe "dpep' L$l hpe R>. S> hõsy y L $ OV$ p y ApL$g dp hbyrù u k ch lp e s dprel$ dp hpdp Aph R> Cíhf u i[¼s p ê dp dpep õhul$pfhpdp hp ^p u. Z rdõep A Cíhf u õhsþó A hu dpep p rkùpþs ipõóue Ap^pf dmsp u. dpep sp Cíhf y rhgnz A fd kðe kpdõe R>. A hp A L$ âl$pf p kpdõe Cíhfdp R>. Ap dpep p kpdõe hx $ Cíhf p s r rg às flu Z pd-ê p Apcpk DÐ Þ L$fu il $ R>. L$l hp y spð e A V$gy S> L $ Æh dp rls L$f p{ A L$ hpõsrhl$ A rhgnz kpdõe Z b l¹ddp R> S>. dp l pd gp Æh S> âsurs pe R>. s "k kpf' L$l hpdp R>. kp kpqfl$ dp lc N op u sp lp e R>. kpqy op rhjedp h fpáe hnf L $mhu il$psy u. h fpáedpv$ S>Ns¹ p rhjep dp fl gu Ap Zu hpk p L $ s ózp dv$hu AphíeL$ R>. S>Ns¹ p rhrh^ pd-ê b l¹d ^pfz L$f gp pd-ê R> s hy b l¹drs>opky Å gpn sp rhrh^ pd-ê dp fl gu s u õhpcprhl$ kp kpqfl$ s ózp dv$ l] s u p fprzl$ ipõóp op dpn}ap rhf¼s L$fhpdpV$ ¼epf L$ b l¹d ^pfz L$f gp pd-ê p rdõep dprel$ v$y:mê íhf L $ Ly$[Ðks L$l sp lp e R>. Ap u op dpn D f Qpgu b l¹d ip ^ pfp rs>opky p sp u 24

43 AlÞsp-ddsp R>p X$u kl gpc u rhf¼s C il $ R>, S> d ep NipõÓdp Ap{{nyep Nu A ApêY$ep Nu p c v$ L$l hpe R>. s ds> op dpn dp Z rhrhqv$jy A b l¹drhv$¹ Sy>v$p-Sy>v$p lp e R>. S>Ns¹ p dprel$ lp hp p D v$ i rhrhqv$jydpv$ p R>. b l¹drhv$¹ u A yc rsdp sp kh Ó b l¹d p S> cpk pe R> b l¹d rkhpe buå L$p C rhje s u A yc rsdp Aphu i¼sp u. Apd op dpn}ap p bþ âl$pf y hpõsrhl$ õhê kdåe sp AdyL$ rhrhqv$jy õsf p op dpn}ap ip dpv$ S>Ns¹ p pd-ê u kðe lp hp u ^pfzp Qphu i¼sp u s y L$pfZ kds>dp Aphu S>i. s u S> hõsy rhûdp R> s p Acph lp C i¼sp u A S> hõsy p Acph lp e R> s L$v$u rhûdp C il $ rl. S> rhûdp R> s "ks¹' L$l hpe R>. A S> p Acph lp e s "Aks¹'. Ap u rcþ A V$g L $ ks¹ lp e L $ Aks¹ A hy kv$kv$¹rhgnzrdõep L$iy lp C i¼sy u. fþsy b l¹d u A L$ i[¼s ìepdp rll$pdpephx $ Aks¹ v$p y Z dp l dpx$ p{ cp Æh C il $ R>, s u AdyL$ op dpn}ap b l¹d p qv$ìe pd-ê Z dprel$ dp u g R>. Ap s fdpðdp u ÓuÆ ¾$uX$p. AhsfrZL$p: rhõsf Z h¼sy â ds: Ar^L$pqfZd¹ Apl. L$pqfL$p: kp[òhl$p cnhv$¹c¼sp e dy¼sphr^l$pqfz:&& chpþsk chp v$ hps¹ s jpd¹ A r êàes &&2&& cnhãr>põód¹ Apope rhqpe Q y : y :&& ev$¹ D¼s lqfzp íqps¹ kþv$ lrhr h Ñe &&3&& ígp L$pÞhep : e : S> Ap, kp[òhl$p:ipõórkù kv$pqpfdp Ar^L$pr^L$ {rq fpm pfp, cnhv$¹c¼sp: cnhðk hpdp fpez dy¼sphr^l$pqfz:nyö L$pd pfrls lp hp u dp n d mhhpdpv$ Ar^L$pfu, v$ hps¹:(a ) cnhðl $ p u, chpþsk chp:s> Ap S>Þd-dfZ p Q¾$ p AÞsê A[Þsd v$ l dýep R>, 25

Ny{$L $ p u Dv$pfsp$ Ny{$ rz dp dlp Ðkh kðk N 2019 dpv $ X $rhx$ L $V¹$T Üpfp ìep ep îuny{$ u L $ p. îuny{$ y dpn v$i. îuny{$ y kprßýe. îuny{$ y op. î

Ny{$L $ p u Dv$pfsp$ Ny{$ rz dp dlp Ðkh kðk N 2019 dpv $ X $rhx$ L $V¹$T Üpfp ìep ep îuny{$ u L $ p. îuny{$ y dpn v$i. îuny{$ y kprßýe. îuny{$ y op. î Ny{$L $ p u Dv$pfsp$ Ny{$ rz dp dlp Ðkh kðk N 2019 dpv $ X $rhx$ L $V¹$T Üpfp ìep ep îuny{$ u L $ p. îuny{$ y dpn v$i. îuny{$ y kprßýe. îuny{$ y op. îuny{$ u L${$Zp. îuny{$ p v$i. îuny{$ p âl$pi. îuny{$

Chi tiết hơn

Science and Technology (I) d p L $rs ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ k Q p : (1) b^p âñp DL $ghp afrs>eps R>

Science and Technology (I) d p L $rs ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ k Q p : (1) b^p âñp DL $ghp afrs>eps R> Science and Technology (I) d p L $rs ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ k Q p : (1) b^p âñp DL $ghp afrs>eps R>. (2) S>êf S>Zpe Ðep h opr_l$ A_ sp ról$ v$rôa ep Áe

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Sc. & Tech. (I) d p DÑf ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ â.1 (A) _uq _p âñp DL $gp. (NyZ 5) (i) dy¼s \pe R>.

Sc. & Tech. (I) d p DÑf ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ â.1 (A) _uq _p âñp DL $gp. (NyZ 5) (i) dy¼s \pe R>. Sc. & Tech. (I) d p DÑf ról$p rhje : rhop A s Óop (cpn - 1) NyZ : 40 ^p fz : 10 dy kde : 2 L$gpL$ â.1 (A) _uq _p âñp DL $gp. (NyZ 5) (i) dy¼s \pe R>. (1) (ii) rhov$_ âq¾$ep (1) (iii) X$p b fpe_f_p ÓeL$_p

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Sample Copy. Not For Distribution.

Sample Copy. Not For Distribution. h opq L dwëep A qkqý i Publishing-in-support-of, EDUCREATION PUBLISHING RZ 94, Sector - 6, Dwarka, New Delhi - 110075 Shubham Vihar, Mangla, Bilaspur, Chhattisgarh - 495001 Website: www.educreation.in

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 iyap dp dlðh u rbdpfuap dpv $ pf qfl$ iyrqql$ðkp ÙrsAp ApD p p kp Å (dõv$pcv$uk) Ly$hpf pwy$ g]by Q p duw$p gudx$p p p Np m (L$) Ly$hpf pwy$ : 250 N pd (M) : 50 N pd (d m A hp phx$f) (N) Q p : 15 N pd

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc I. Kh i iö vò tr¹g th i øg sêt Tr¹g th i øg sêt t¹i ét ió cña vët thó μ håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øg sêt t c dôg trª têt c c c Æt v«cïg bð i qa ió ã, Æc tr g bëi te èi øg cêp cã 6 thμh phç øg sêt

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

• kde p Apqv$ u A s ky^u 1 Sy>gpC, 2018 ApÐdue pw$l$p, iyc Ny{$ rz dp dpl! iy sd ¼epf e S>fp p cu A rhqpf L$ep R> L $ Q Ödp Õhu u qf¾$dp L$f R> s L $V$gy Av¹$cys R>? A hu L$p C hõsy v$ Mpsu u S> Q Ödp Ap

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

A V$gp â d L$fp L $ s u kudp lp e 1 a b yapfu, 2019 ApÐdue pw$l$p, sd a b yapfu drl p p Ó hp Qhp y iê$ L$fu füp R>p, Ðepf lº Apip L$fy Ry> L $ sd Ap v

A V$gp â d L$fp L $ s u kudp lp e 1 a b yapfu, 2019 ApÐdue pw$l$p, sd a b yapfu drl p p Ó hp Qhp y iê$ L$fu füp R>p, Ðepf lº Apip L$fy Ry> L $ sd Ap v A V$gp â d L$fp L $ s u kudp lp e 1 a b yapfu, 2019 ApÐdue pw$l$p, sd a b yapfu drl p p Ó hp Qhp y iê$ L$fu füp R>p, Ðepf lº Apip L$fy Ry> L $ sd Ap v$ Z kde husphhp u dpfu rh su ¼epf L$-¼epf L sp epv$

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỬC Sổ:... tá5l./lt - CNTĐ -ĐT CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LỊCH THI KÉT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 (Đọt: 2,CĐ/Cuối kỳ) BẬC

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS) Hệ thống này phân loại đất thành hai nhóm lớn: (1) Đất hạt thô gồm sỏi

CHƯƠNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS) Hệ thống này phân loại đất thành hai nhóm lớn: (1) Đất hạt thô gồm sỏi CHƯƠNG 3 3.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 3.1.1. Hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS) Hệ thống này phân loại đất thành hai nhóm lớn: (1) Đất hạt thô gồm sỏi sạn và cát với ít hơn % đi qua sàng 200 (~ sàng 0,075mm).

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE TS CHINH THUC

Microsoft Word - DE TS CHINH THUC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bài. (, 5 điểm) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 0 trang) Cho parabol ( P ): y a) Vẽ ( P ) và ( d ) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của ( P ) và

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không k

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không k SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 019 00 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 10 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1. (,0 điểm) 1 Cho parabol ( P)

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn