OCRGenkendt Traen OCR

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "OCRGenkendt Traen OCR"

Bản ghi

1 b^jba^q bak^atl60 b5'3(^^6ô0a)0b V06^^S?8S?0Ô" Oifoo^Bo^Bob 'y^k^'[)?>ùcr)ù g^foco.l'g^o Iw^b^BuC^icDf^'O 7)[)n^jfoo6ù (^o^ foofoo 36^>0)5ob bo^jbocn, c>ioo>bo,^bob 'y'j3^'()?)o>or>.^ foù f)ofooa>6s:o coo^jjob'y'jjcl.v)^'^'^''^ ^ ^Oîï^^^ (j^^îjo^g*^^^^ Crl^jB^^foBTîo JI^B^JJBQOOÏ), (^robyp::^>7]o(3 (3îî^i.'osi^'Q?)a?>o ojbc^ '^^(^^Boc^'o NMl fo^ 3oa>', 27-y B';'jb^>ob,^ to^ bôbi^b.^cocd^cib (^y;5iii^^^bqb(^ob^ Tl^b.^îSùBobn Coa?>7)f^*a^3^(^^i œ^b^bb^jç, "BQBJIOQJIJ Bcob^'^B^c^a>^'^a)0^ 'B^Bi-^jo^^B^ïo^KKi):?)-Bn ^. 80i2:i?«J5?>G(^0,.lcîoa^)O^QB5n,?)-Bo 5.?)n60S^n,?>-Bo i^. d-b^o^obbo,?)-bo 3. J''<D(^ObO, i-bo Ô.-X JOObÔ.^,?>-Bo 3. 'Q'-Jcîia^BO,?)-Bo d. a''j6ô3o0(^të)o, i-bo 8. '^JO'ai^bO, i-bo à. ^"^3^630^0, J-Bo ^OJO, i-bo '^. JO^OôOGO, j-bo 3. (^na^bobo, j-bo a. G^G6-B03(^ffi^C03b3^, i-bo ô. 356ô0(^y,?>-Bo (0. a^cotlbôo,?)-bo J. Ô(^^5^5, j-b a. s^o?)n0r^-?>''jjo3oc0, (^Q^obôc^^ôfofoob Bciù^^off^»^, obb^^^op:^»^) (hc> ^05BB^(oôn(]?>oof) 1999 ^^>ob 18 Bo>(^5^*> 24 oqbobb^ i:oo> 7 ojjsii^obb, ^.^Bfoo^^^b^ 'B^jBpoQ^o ^c:)b.^bybo, cofo3qf[^0(3 Booc^i^b 1999 ^si^^'ob 7 njj^obb. 1. bùjbg bùbùb^cîia)ff^rob ^05fo6b(305 ùçoùboùbob '^'gp^a^cxd^ 33f^<^3'3K^>3o> ^jroboboùb C^^Bso^roB'Bo jro3oboo>), (^co^rof^q 3b foôco^gbopmooi jf^rgoro^"^ ^S^f^O ^rojbos?" 3o-19 B'gb^om, co6 BocoQ(î^gnnù6ço^*]?)ob 3a>c>3foro?).^B, 'B^b.-^fSt^Bobufo, 1998 ^g^ob 16 B^c^igbu co^ 1998 ^c^^ob 14,^3(^off^b bùbctïgo^bo,3ôs:oob Ç3ùf!S2)Sï^0^'^"' ^^^^^<^<3 ^^^^3^^^<^^ J*^^G0^(3""^ *^ft?<^3 Bcij-JBg^o 32-(] B'gb^^ob l-szi,'o 3736^5"*^*^ ^' ^ ^^~l} B^b^^oa). b^jby BfoB^oBôC^Ooib BofOQC^fnn.^Bfoyiob.^ çoo^ Bùf^njrob BroJ^-ij^^tujob,?)-B.V^BQ^O by^^b'^bob 3oy(^ 1992 ^^^ob 28 iio^j^bi^cob jfoboboob ^obci'b^ bo>y3f^'ir(saw»ob C0Qb3';^(S^ojob V"^'^'-'^iN^S^3& '^o^'-^fî^s^'" 5.^B6(3b6^oiOv^B (25803/94), ^jf^rgyro^ob O^^COQ 3f')3Basçn 25-Q B';]b^^'ob 7)yb6(Sc5BolK^sï). jr-oboboob ojbrogr^ Bo';^oiocï)Q?>too> ^^^(^i] Bo^jB^^i^ 44-y foo> 48-Q B'ybji^'gibù foci C?0cJî^''-^^'^(3^''^*^'t)' c^sfob^>oa>05(3 b^«j3(oùr5a(r)b._-5 bo^b.sbo^c^jtd^'oib bv>j(i-5^»^)a?)7j^>fo o';^(^iobj:onj(30c> (3Rf^ ( '^t^f^o BtoJBu^o B'^bg^o 46); Ro^a(o^>^Rc»Q(Sob B(r)6[jCofo?>ob ^.^B^^(3b^j^o ^cofn^') BW^BQ^O 48-;) B^jbgi)'!)^') Bn^(T)oa)[)?)po6. cnbro[]bobo5 SJ^Ù ^ùb6(3b6toob BO'\)ÔRO OJ)D (^^Co-^VunOÔ^^^M^*^^ Bn.'iDjjycSô 2. 3j-U n^-janli (lùft;'>-^'r)() 'Ryb^ii^MiU "fjyr^ij^ojr. «>^>jr'>(,^>> f*)''^ ^;j"19 R^ibsi^'o. h.-^lk^a.^r^imsi^'ci oi7jf>j(j(ic)bo(^i3?>b Rvjii-'^^H 53

2 Bro3.')b'gb;j boîb[)^^>b\7()0](ob Bo;jfo ^jf^r^orcjonb 3^-3 B';^bfi:^otr)C5 co6 B;j-6 B'gbp^ob l-^no 3''jBj(^o(r) 2. jooob^ob 3ùb'gb.'5jx>, b6b.'^3o)(oa)e^>o')b C)foroQ B(^JBQCOO f^ilï^e^'^b^jr^^o OÎ' 33-;) 3'gbsï^'ob B;]-3 (c?) "^'i^'^dô"^* '9abù?)ô3obo)co, (S-R8ù bj'je^'b'^bos 506^(3b<^po.i, rorob b'^)fopo.b b^jbob Bf'}bB;]B,^'clo 8roB^^ojîi;';]fn?)ob BOJ^Q?)^^ fo^ j:oc)0>bc>b;]cj^0) ^i^hf^j-^ô^' foro3;]si^io(3 jx>0^0(3^2^:00 Bob ob5;]c^;)b;)?)b (f^a&f^^^^bgob c>^(^i] BroJSQpoo B'gbff^o 30) ^c:^ù5ob, (^fo33k^o(3 a)o^3coù3o(^,3gfi[;>ùi:o '3aco^;)?>cos:o.^ (j<^633r(3oob 0^0(^3 Bro^B^^oo 43-^ B^lijTmo jto^ fog^si^6b3r(5ob 0)^:0(^13 3fodB;)^o 21-;] B'ybsi^'o) osobtngob, (^cos ^o^b^boç^-i, J^f^^rojio, 3fîîfO(33s:o'gfo'yf!^'o b.-^joœb^ào, &)nsç^^q^oq, '(l^jhaac^^'^k^ ^ùbfo^cook^o*]n M'il (*7jBob dôp^>ù'3o '^O^B^^^^î^O' 3(^3*l)Oj:o3B(^o, &-Bo fo. e^cob^uc^^iidi^o, o3 pofonobc^cngob ojjfo bùbi^bùfocnsi^rob 3f63*bojîp(]B5o. 0^0 (^i^^ohq(^ùi^n(ooh B^'âg^ro^oo) Bro^ooùooèocïî^ bo)3cy)03{^roèoo «^^grôo*^^' ^.-^BB^b.^jTo^fSpmob ^'5f!03njù(5bo> çoà jroboboob îï^off^o^'^ôo^^ ^^(oosii^nèoœo ^(^co(^'^lço'^(noh fo(îî^6bo'^^(30ob Tl^lK-^b^?). Boj:!n3?)';']Sïi^o csfob^b^àob '8[)bù?>c:.Bob.^jï>, co3^ob(5foù(5rofnb6 ^o>b3(3b6co3ict>ob BoBrobos^»^^ 8oo(:nfo 1998 ^s:^ob 27 Bf033à;jc^b, brop^ro bôo^c^ôb^qcnob Boo^gfoDèob (7)38(^12jfo3*^0 Baïù^fïîro?)^) po^ BofO3fî7p^>6BjT03?>ob Btnogf^ic^iob BoBcobof^jj^io 1998 ^Pi^ob 7 ^aj;)3?)3(^b ^s^nob 1 Bro;j3?)3(^b N^ll rojbob ()o)p^^'8o 'B^b^ji^'ob 'cîastï.'oô' *^'^d9f^^ ^0"^ S^gb^^ob 3^- 5 3'^Rj(^ob Tî^b^cS^Bobùs:^, b^^jbj 5'-'CO'^3(3«^ b.blk"5b>^)(^a)^nb çoo^ 36c^6(5ùb, (^rob^p^oq ex officio ^l}^(^l}àoh bciboo) ^>3(^a)o^R3ài:o^?)-R ^.-3. jfobg-^b, b-bo^coùr^gcdob Bb(^o3 «^Cnfi^'yp^» BfobùB^fooojiï^'ab (jf^rg^rqoob 27-^ B'j^bjï^'ob B;]-2 "^"^Rjô^ f?*^ bùbùbù(^a)p^>rob (^3p)C!,v'>3oR(5"^ 24-3 B'gb^ob B3-4 3'gRdôo), i-r ci.'- 3osiI^fo«^*^^B^^ ~ bùbi-^b^c^cnsinrob 3{^3^opo3B5b, J-B 3. 3ùpi^>Bb bcibùsùc^œg^rob 3<^(33-<^*^3^oto3R(5^' fç*^ ^'^ ^- «^o'sà^bb b^^qoob 30(33-<^<^3'bopo3R(5b (jdb33b(3ob 27-3 B'^^bg^ob ^"grjô^ S^--'^ bôb^bùcfknp^rob C035Si^'C)83B(5ob 24-3 B';]bs^>ob 83-3 pooi 83-5 (à) '^'^RjÔB*^")- ^"C?o 36K^ù5ob bb3ù ^33(^3^0 0JJ3R3R: (S-Ro 033(^.^(00 ^(^ù^(n,?>- Ro ç^^. jùojpmobrojà-ro 3. 3'g(^iobo,a-Ro 3. o3'y(^bôbo,à-bo 3. fj'^^^d^^^ib^j^-^^ ^- ^^J'^-^Rjojo, j-ro B. 33^030, à-bo ^..53J:DO53BO, J-BO 3. (5nB6b3Bo, j-bo B. Q0)(30)-Ro3rosnro3b3ù, i-ro 5. 3ùR(5o(^';3,?)-Bo 3. ^*33o5^o C?-^?)-Ro 3. i^(^^'^à i^u^^^^i]^^^^'' 24-3 B'^bc:^>ob 'gRJ(^o s:o^ B3-IOO B'gbsii^ob ';]6J5'^)- '938co5f^8'9o '33B(33Si^>3p^»Bo> 8nbc>8ù(n(DCi.'33^B^,?)-RB6 5. ^^63^^(08 poo i-rb^i (^. Bc>(^';3b(^38,'93(33ùK^3b j-ro 3ôp::;^>8o poc:) i-ro c^»330(5bo,(^(obk^3?)b6(3 bùjbob '333^0^008 ^ûbbok!^36'(^o 8nR6^o^^>3nàob Boi:]n3à6 6(^7 '3338^00000 ((^35P^'i33R(5ob 24-3 B^^bK^-ob 83-5 (i) 3'3RJôo). 5. b6b^>8ô(oœkonb Bfo^333ob bo>o3'3b33s2^''b3 ((^35SZ^'"^83B(^ob 99-3 B'gbp^'o) jrobobo^^b 3(^00 ^33(^b, i-r fo. b3ô?)ob, jïjùfo^bqô foo^o 3o5Si^'ù5ob ^or67)3 b.ibc>(^a)6p^>^ù(^8ro3èo)'9o 8roB6^os^>3ro?>ob '3Ojf!:^3?)68r)boc^>3?) (^3^oj:o3B5obft-^^ï^-^VilBBÔ^^'O^*^'^'7]3bù(S.^3obt'^^, B(ob83Rù P)6(^.iCosTo^'^ o>^68o.brob 'g'^^'3?>o>(nô bùb^'-go, b5(î)ôbi-3(îî5'ao, 1999 ^p^^ob 18 Bôi^gb. bi^.bc^bi'^(o(dp^>cob ^oro)'b3 ^6Bro(3b^')s:oR3R: 05) Ba>i'>3(oro?)ob bi^b3ff^»oa): I c^^j^f)b(^(^i.'i(^';i'^""'^' 'c1jfîo7ijje)o bo)bôf),-if6(n^'nb f^)^î^ti:!,''^r;j(^r)0.^ yb^?ic)io,i j;(yii;,''"> or bù;)f);]b, fo(')8;j^];^>nq 71^[^,^B()^>o n'h'i b,5b.'>n.ifm(ng^'rob \'nfî.^71;j 9^-9 oj-jrlob ().^^>Ô7)O 'fî;)b3^>,s8^tj (1994 ^j^^i^'ob 1 i'),')(^nt8?)yi^)n) y^i^ '^( ),'ju,*'^fî '^'''ÎI'''iU,'('J<'*Vl^*" '^^^ \''sinnb 31 nj(j )r)n?»foùnj]nq Rbfig;;'0*40 of) bùjbj^ab, foronjmjtsny Vl^^^ùfin^i^ic) O;JD OR bi'5bjc;^'n\vo'j'3r')jà(ib \"n[iùôc]rsi^j( ), fonf)^;^'qàobo)jjobô(^ lo^-jho o(^^ 01)0 b^jj^^'^i^-ja^ijinoi 54

3 i-ro cl.-'o. s^coàqs^'o, b.^3c5(oo7s ^>3?>(oo3 bc>;]b3oo6 J:O33Ù(^5'^*^3^Ô"^ '3<g(^cobob Boioifo^opt^n^cj, bo5^ôfo3ro b^jb3(nù b^borobgf^t^, -^ÔB^Ô^' j-bo a. ^L)?)(oC03t')(o'^0, ùgoùbo^bob 7J^Sii.*8^'-'^^^ s:oo(o3j(5('i(oob a)6bc57]3b^3, b6b.^co()r>p:ii3?>fno3 b,id93a)0i fo33<^f0(5.i33b(^o, bô^i'5(o3co bo>jb3(t)6 bobobob(^(o(i, J-Bo 'O. ^t)2)f^0(?)0, 'f]3foù(îî3ioa)o (:DO5 bo)3(^ico6'b(o(oobfo bo5bo(o(r)f^iob bl'53bc5b';](oob "^^cr^foc^jbo, bc)3rojc>p[:^6dro a)tb3ob^a3p^3?)c)07c) S:OÙ b.^3c)(o(r)p^'3?)(oo3 bi^jb3a)i^ s:^33^(0(5''>b3b(5o, 'SoBoi^.^B bùj33(no5 bùborob^f^f^,?>-ro Û.-3. a'jî^oc^o, bobbç^»ob b.^3.b(^(y)^'ob b6db3a)0) coo> 7l3^3.^)fm<jàob bo>3oa)b3?)ob ^0336(^5*^93^0"' o';]b(^o(3oob b^borob^^foro, a(^f)33k^'3?)o. (S) ^or3(3bo5j:o3?)gnob b5b3f!^ooo: j-ro a.-6. a^b'a-ioc^b^c^^o, 36(^o^>ob 6f03C)3ùô?J<^"^^^f^' 5) 3roBoboob boib3ff^ooo:?>-ro ^. b36?>0. h) 505BB(3b6jo3?)(TT>ob bcïb3si;nooo: J-Bo a.-5. 3«!:)6'3-?)0f^B^(^^0, 36(^io*bob -^s:o3r)36(5'3(^os:o,-5b, Ô) 3ro3oboob b6b3fi:nooo: i-bo ^. b35?)0, -^C^B^^B^Ô*^- S^^OK^BS-^Ô"- bc:)bo>b6(îîoo^'ro8?>-b b36?)ob, J-B 36R*;;]-i3(^iRo>(^j:oob,b ÇOÙ i-b cofo?)3sï^ob 3oB6(noo33?)o BroobBoR^. 7. i-bo b3k^'8'3bo.^(oob Bos:o3(^^n^^Bço3?>ob6 po^ Bo)(^ro3rob Brod.'5fi^0)d3. 0^0 toù?)6jç3?)^p[i^ Vo^^' '^f^a^f^'^p? "9<j^*c3(j^'^ 8roBg83coob (3ob3'3o (b.'503(^ùb^3ooo). ^. b6fio3(^ob ^6(*i800*3002)6 ço6 'SQQÙB^ ^^>ob 20 Bro38b3(îîb 300^)0(3068 ^ (^30 (^6(0330, corobobo33 33K.'3S:o'^o3Bo ÇOÙ?)-B 33^3po'^o3Bob B3^(0(S6(oo pjoo^fob6 B6(^i3oo5o33?>ooo 36^(o(o?)6b(r)6B ^63637)0(03?)"^gno ^6BroBo3?>ob (T)6(o?>6l)3 (S-B 0^3 ^>6(^Soobo3f^i3b,?)oo?)05Bob tribunal de grande instance-h ^68o7BBo3?>3^>o 8o')b6B6(^o)^>ob, obb^c^'gjqoob b6037]b33^''b3. ^ooboro33 332^^3^^C^^O^^*^ R3?)63(oo3ff^»oo?>ooo ^6R7j(3b6s:o6 3oop^>o(306b, (0008 B^B.^3(ooooBo 030(^06 68b53<^iî^'^B'3o 30BB3 ^6?)ob656R", (ofo83i2^o(3, 6B633 s:o(îi(>ib, B6b y6bf!:^>ob ^J6B6^>367]O çt)63b86fo6, (06006 '338tD^fo3'3o b6«3fo6r^3oo7)o (ÎÎ6BC03R0B3 %i\(^'^i} '338oo3g6R6. 36R33 6Bb53(oi:o6B'3o 3(o^'0(306b Bob(36 g;)^303oorob BooB3(oo, (0686(3 b3f^o '33';]^30o J^6^9G^'^^B^^*"^ ofo3b5oç'30(3o(03(s6b ^^>ob 25 R(^38?)3(^b?)-Bo b3^'b'jbo 36(^o%ob b6b5';]b(oro'r)o po663633b. B6b '3;J8S:D3^, (^<^(^ 6Booo(3R3b ^(^8oBo33 J3^\')^5^,<^3RB6 i:o6 8obB6 B35(o?)6(oB6 j^oo^o7b6b,?)-b36 b3g[:^>by]bob 55

4 6bbB6, (^(o3 tç(o8obo33 33SiZ.*Bf?'^S*^0^*'^'-"^^ b6jbo6ro 'j^(^ia)03(ooofo(s;)?) )o(o3(Sfo.^ (56Bb6(3Bji^o(r> 36^(ofo?)ob byî3fo(o71o jç6 7J'-^<^3<'^* U^'^BB^'ôB*^*^" B(oB6\Vo^'3(o?)6 B6fo3(0(5o33?)()(n 36^(oro(S67)o Bo b3ii];>3'^ro 3(osi^'0(3067)o QJ636(508(03?)';'jCi^io "3*^ "^^^ ^T*c:^'ob 25 Bf0335roob b6sn.'^8(ob (3b(oob R6b33(oo^6B 1991 ^o^>ob 28 B(03B?)(oob b6sno>8fob 7 b660068po3. opjo ^^630(x)b';^^> 0JB6 3fo^'0(30ob 8fob3oj^>33?)ob 803(0 b3or-b3b(5-^j3bobob bobbsi^'ob b686(ooosî;^ob b6563oobo3cs(o ^^>336(0(56B3fiôoto6B (SDPJ93) ^xoio^btjo. U. (S-Bo b30i^'b'ybo 3o(033Si^>6fo s:oo503oa)b ^pl;»nb 26 Bro38?)3(ob jioo^^'ob ^or>.-j:o6b 1.30 \?(»--B^3 301^*0( o)b3g^33?>oli 803(0, (o(ob3o^>(j>6 \7'oB66snBfo35 86B '833^0^j00B^Bo 7Î30(56R6 116^036(00. sx)630(r)b3oli6 ^^6 li6li636(o()')i:i^'(ob b63r3?)'3o ^6(S(o';]R3?)ob '838^35 B6b ^JroRjo^ 8^*03(00 '33(533'^- (jobob 8(ob3(i^' b6b\7(06o]f0 tdùb86fo3?)ob 56R3oocrjoff^3?)6'3o ^'60336R6 36B 33(0^003(00!! b6636^b3(oa{oo'3o,?)(obfoo'8o, juosij^ob 3 b66a>b6 ^6 15 V'ZJ^^'^0- b6b^(o6y3(o jjoo>bb6f63?)ob (^6B30)03oo^'3?)ob b6b3tuo(3obro ^6!i33B3?)73o 6cnBo'3R'gsi^>06 '838^0350: ;^6B(033si;^'33o!i mùcno^o: 1991 ^ji^'ob 26 Bo)3B?)3(o!i ^op!j^>ob 3!i66a)b6 (ij6 15 ^7*^00'b3. 7]3oRo7)B3?)6 j:o6*^)06b3?)6 B6g[^6coo7èob '83^356^:0. 5'^8(033p!:^>33ob6b B63003B06 (068f03Bo83 'b3^0^-53ofo'j]k^io hoç^\'](^^'j, 331^807^0, b6bob 36ro(3b3B6 Bb6(03b, 33'g'^'b3, B6(o(3b3B6.^o3(obooBs:o(^o6'^)3 J:D6 i:o6'^>o6b3?)6 (0(0033 ^B^^^B- SN*^^'^!i';^BooJ3ob6b ^icjf^^bb^^*^^ 6(03*80 Ô(3"B*^^" 8^>03(0^03^)6. R33(o(osïj^f02)0'3(oo 5'^Bro33K^>336 c^6ob3 6Roo86p:no6b 6(0 6coùb(5'3fo3?>b" ^f^iob 26 B(03B?>3(ob 568(oB8o3i3c^86 8o> 11686(000^1^^38 3ooc^>o(306'8o 36(5o3(ofo?)ob 36^06 00(o8oo(3fo0(036 b66ooooo 5665fo83tï^>6. è-bo b3s^'b'gbo (668^03R^3(083 co63ooob3b: b6sn^3o)b 4.40 's!(n.-^ùf> 5.10 ^m.-c\^i}, 7.00 ba>.-^3, 8.00 ba).-to6b 8.15 \7{T>.-B^3 SÇ ^CT>.-^6B \ (2^ i^*^^0^^ à-bo!i3ffn8'gbo 56boR5^6 3J0BB6 6';^b(5oR36, (00083^^36(3 '838^03^1^0 t06lij3r6 56B(00{5'^R6: bo^>'3fîî^3 36(o(3b3R6 j'yoo';]ooco*l)3 s^6 b3c^b3b^)o!i ^3380)00. b36^>3o td6*l)06b3?)'3ff^o 6J3b" \?si;>ob 27 B(033?>3(^!i is-bo b3pi^8'gro f0603ooob6 iioojii^oli 11 b66oob6 co6 40 ^'3oo'b3. Bobo b3k^6bff['6 2)'^3oo33si^33ob6b 3J0B86 6';]b5oRB6 '333^03^0 '33Bo'33B3?) : b3(oooo'l)^jsi:no bop^';^(o'^33?>o 86(o(3b3R6 ^'^<yri]0}ro%i], dù(^(^hi]^ù b3ki^'l)3, b3(^b3bçii^ob ^33800»), bof[i^';^(o^3 b36k^3'b3. (^7)'3oBco3^o siojii^ob 83(^3 6(06033(^0 ';;]^68o6... pj63ooo0(']36 b6p)o3(03?)o" ^si^ob 28 Ro)33?>3(ob st^of^>ob 9.30 ^a).-(336r ^(x).-bj:o3 j:o63oa)b3ob ^338^:035 <S-Bo b3g^b';;]bo 33K?63 ojb6 ô6bf033c^»3<gp^>o 3J0B ^'gbôorob 803(0, (00183^086(3 b633foo(3oroi (3Rooi6'3o 6inRo7)B6: bop^'g(^;^3 86(^(3b3B6 ;]'yoo'yoooi'l)3, B6(o(3b3R6 b3g^1)3, b3(ob3bci:^>ob J33B0100, bj6e^31)3. 83*^(0 B6gc^»00(S6b 6(0 56S:DO!I" ^^'ob 29 R(03B?)3(oli foo^^>o!i 11 b66(r)li6 c^6 30 '?7j(''>'b3 56B8(3b6^3cS3p^o 5'^^(^('^33K,*Bc)^' '^'d^'^ l]û^^ BC^B^^ob, *bo)j^6stio 3(o6J(5o30)bob, 803(0. 86B, i-b b3çi^>b';]bob (r>bo)3bob b6<j3';]b33^>t.)3, 56b(36 (^Bro?>6, (ooo8p[^>ob o')6b6b36jxn^(3, i-bo b3f^>3^jbo 3(^i353B^o6b ^^680000^368^06 <go*^)03'^fo 86^'6i:ooi<S6bo>6R i:o,-,3,^3'3o(^s3?)oak (3Bo)cS671o 8ooooaJ3&g^'o 0307: or)63ol) (5303o^>3?>o,!ioti;>';«)(^^3 10(0033 a)36^'0)6r, (0(0033 b3^;»'b3, b3(ob336^n'li3, ô'3sî['<^bbf^c?o!j 6(03*80, 0K0033?)6(o863b6 ^6 36(^(^5b3B6 B';'jb^''b3. 333u;'6 3b 6(03 B(5303R37jff^>06'. 56

5 16. ob633."^^^^'b^^ 'ô'-^f^^g^^''^^b*^b^" ^6(o6STi2joB3b 56Boi38o3?>3c^^o 3oob6B6(ooosi^'ob Ç0B67Ï3, (0(083^86(3 86b?)(o6c^>o ^6b^<o b6b6(ooo6sïi^^6(o^3333è*3o, b6*8o*3o B6(o3(0(5o3';]^>o Bo3ooo3(^3à3(Sob '33li6b3i 36RfoRBf0 3?>pT>oo?)ob f06co^3336'3o ^ R6 36(5oB(^i(o?)6'8o. 56B(oBdo3à3Ci,'o Booli686(oooKï>ob ^ob6*83 i-b b3iii;8yjro!i 30(033^*0 ^6(of053Ro!i6b 3co!i686(ooof[^>3B oo63obo 060( ^ (']oBo ^6(063(00, 36(ot)^>o!i!i6b686(^cofcnoob b6633k^6(300) 30o^>3^oob b6b636(o(y)^>(o-!i6b3^o(3oboo 3d^'^3f^ô*^' (06a)6 56Bco333f^>06?)-Bo b3fii>b7]bo, (o(ob3^^'0(3 r)0(oco6 (3*3^^6^^ B(o33(oto?)ob ^)3 300^^^0(306*80 365oB(o(o6ob6b" f06 bb36 3(1(00, i-bo 6?)s:o3^>B6^o^ 86^:00, (0(0835^00(3 ix)663633b 1991 \7^>ob 26 Roi3363(ob s:o6 (^(083^^*116(3 0B633 b686(o006ki^i^6(0(.i^33336*80 3C;>3?>(Ofo6 6(06^* ^ç^ob 2 C (ob 2)'^^'^(3^'^^3^Bi^'*^ <^çli,'b'3^o-335oo(oobob (3obob b6b3foo(3or(o s:o336(o5^b3b(5oli 3;]oB86 603(0( (^033^*06. ls683foo(3oboi (360)66* b3k[^3'^bob ooboi3bob 11-^*371833ff^'%3 3joB *866:,v- ^f^f^'tl^^a 9oo3fii> bb3'3f^b6 ÇD6 66(086336^3, 65(03^33!i3(oooi'b'yf^>o hoç^'^("^^^ o)36çîi'36ob 6(03*80. ^6(oBro6j:o536b 3(^6o'^6j(5'g(^'3ff^ bog:o'y(o^3!i. (001500(0( b, 36Co(3b3R6 oo36c:i>'3o 9^ac?3Bff^*^^^ ^6'l)06636'3ff^o 6j3b" \^g::^>ob 7 s^333b?)3(ob 3J0BB6 56(063(086, 56B(oB8o363si:no 8oob636(oooffnob Bo3(^ CO660*86*35ii>36 3db33(o586, 56RB(3b6cc)363i ^>o (3ob3*3o :^06. 6-R36 b3k^b'3bob 33oB!i 566^(3b6f06:,,1991 ^p^ob 25 6ro3B63(^b, i066bfîi^(036ooo çoof::i>o!) 9 b66oo^3, j'3f)6*3o 5686B3(03b. 3oi(33B'3g^ 35'^3*b3 6(06660(00 3(^oi6f^'3B6 6(0 300*305^^6. ^68o33663b b6b5'33(o(o'3o, b6f06(3 3(3boo3(^0065:00. 3^3bo 5'^^6(3B';35][:^io 3oo5 no(3035i*>o5:o66 3(^{n-3(oooB6 B6(o(3b366 1^603300js^^ob 6(03*80 5:0636(0(53-^ '8335:035 ^6Bo336B3b !) 3oo5r^o(3oo!i ^^366*30. Bo6b5i^ T)05i:oob 10 b66oo'b3, 3300(03 b6(ooo'35ï:^>^3 6Bo33663b,!i6506(3 5066b5i^'(036ooo ( fo^bo^yoi (33B 'yb5ï^36'b3 ^0-^33(30. 3oi5ii^o(30ob 3(^0086 8oib35i:n3B a)b6'3o 8(56(36 b35ïi;»o. 8301( :^0(30351:^0 5'^R'3V333(5ff?^B fio(o(53685: *80 (^65.^6(3 b656rli, (000835^^^0(3 63ob6oo5i:oob b35i:n^oobb ^5'^3i:o6, bb36 '!)'3(o5ob 6(^3^80 8( O630cnb b5ïi»(036ooo 3(0000 b66ooob ^0066*80 5(083^:^50360) :où3oa> 3oi3oa)boo33 3Jb33(0(5o'\i6. ^ b b66365o830oç3oo*8o, b6506(3 (^365536'b3 5636'3'3J3b oo63ob '3Ki^833(052^ob 6(03*80. ' )80 5:o63ooob3ob6b, :o5nob b6f063(ob, 5:066b5ïii b66oo'\)3, 33S^'-'^3 9(33B3b, (^6(3 5oo5ii^ob 2 b660068s:o3 5(^835^* Cooo503b6(3 B6BooBo33663b <gk^3'3(^'8o, 5'^306(^73 b6835oo(3oroo 3;]b33(o5o'b6" ^ b 506!i3366'8o 65i>6o'3663b: ~ "JBB'^^^f^iS'Z]^*^ ^3865(^86, ( ^0(3 3C^(33ff^S?3?>'^ 2 bb-ob bo5n(ob3^3 B6(^(3b366 3'yo>'goooob J33B0000, 3oo^oor)65!m(v, ç33(î7ob, ooooo^bob 80051:1^'o6R650 Boo(or)36o5i:;^o6; 50ù6b5ï:^oo36ooo 1!i3-ob bo5(o8ob ^(^i05^^0066, (00083^1^0(3 5(^835^^*50366 B6(o(3b366 ^6(o6ob 56b\?3(^o3; 3(0000 J3B^^^*^Ôc)^*^.^386( (^5^3366 Bb6(o3^i3, cnooojbob 80051:^ Boo(ofi3Ro5i^o6; B(o6365i:^>(oo(3b(036Ro (B6or) *8o)(oob 3J3!io B8083) ^0^333051:^*0166, (ooib35^>(y>656r '!)(0503(o()oo 86(o(3b3R6 b35i^*%3 (r)o(r)38o!i Ba)5i^>o6665o Bo)C^iF)36op:no6; 00(00 5 b8-066o fo633;io5i:^>(o66, '83!i685i:^'f06 ^(oo5ii^'(o66, 86(05^,3;)66 b35io%3; 57

6 0,5 b8-ob j:o,^'^)06r366 86( ^ 635^:^06 7J3666 3b6(63b;.^386(5(^86 57JK:,*833(6500b 6(^3*80, 86(65^3366 3b6(6oo6R 6b5i^i(ob; lj(n(i)o.^386(5(086 86(65^3366 Bb6(6'!)3; i^386(5o'ib6 (10-5 bb) 57JJi:^'B33(65oob 86(^(3b366 3b6(^3b; b6bo.^386( f6(3b366 8b6(61)3; ^^3B6(5('^86 (5-3 bb), B(oC'ooo65^[>oi o33(6ob, 57Jffl,'B33(65oob ^or6 3b6(63b, 33056b(5(607)51:^ 6(63*80; ^336( (65(;33R6 ^or6.^3365o5'0^ 6(63*80;.^3B6(5o'i86 57]iïl,^833(^5:0ob 6(63*80 B6(6(3b3R6 8b6(^3b, B33(65oo5O05R 5 bb-oa) ^ ; 5-3 b8-oli.^386(50086 O505]i^oob 86(6(3b366 8b6(63b; '^B^^Ô^^*^ ^'^^S^BB^*^ 37jRooob 6(63*30; 86(65^3366 5Ç7}f^C^7]K:.'ob 3386(50186; 86(6(3b3R6 507jfi5:o7]5Trnob 10-5 bb-ob bo5(68oli.^386(5(086; 5-1 bb-ob 56b^3(^o3o 3386^(^86 B6(6(3b366 66(6863ob Ç*oR6 8b6(63b; 3660b 5:06*^066366, 7)006666(65:0366 J(^o5z^(o66b, (6o)B35if>o(3 Boo(6r736ob b(565oo6*3o6, 86(65^3366 3(ojob ^"066 dhàc^ijh; *33bo366 86(65^3366 Ç)i}(^^oh 7)3666 Bb6(63li b {5B<^^ob 7]3'^R*^ 8b6(63b; b7]0f>o '))3^63O(67)5Î:;^O ^(6O5Ï;*OO66, (600851^^360(3 Boo(6f736ob b(565oo6'3o6, 86(65^3366 J j(6ob ^"066 8b6(63b; B6(^(3b366 b35i:^>ob 30(6335^^ 00(6 83(56363(6652^^3 7]3'^R'^ 3b6{^3b jç6si^7](65^367]5«>o '33bo Rob 5O6^06R (3036(50 6(3b65036b, (600B ^Pî^37j(6'3o fi6boib35i:^*ob '838^35 36b B37j(^665î ^>oo65o B65ii^6Boi36ooo ff[>335oR3R ÔB"B"^'ô'^9637]r7365ii,'3Ôb. 6(6 '33o6o'8R366 (660B3 5:OÔ1)06R366 b365i:[^3ob6 506 B6(6(3b366 (r)365i^'ob 36365^^* " 20. 5ooib336ob a)6r6b865o: ^5b33B.S 6-60 li35ï^>b7]6o 6(31^650366, (6(oB B6b ( :0 333(60^) o)5i»o(306'^oo 36(5oB(6oi6oli6b. 58

7 B6b 6;J3b bb37j5ï:[*o!î (5*^'^^0f^7JK^'o!i6bo!i STO61>O663636O, (6(0851^360( )511"o6 ob 5o(6(ob, ( (3 ob30)c336( (5oB(6(o66*3o. 3!i ;]3Bf^^^8^'^^B^'^ B37](6R65Ï:OCO66!>" :060*867)5^^^0 C06b33B (6a>3ob ) b6jb3b, (6(0835^^*0(3 56obb (3b65o363ç^'oo6R 3o36(6oo;)6o(r) \7'5i:^*ob 11 ^BBB*^*^B^^ 5680)880363^:^*86 B(ob686{^()05i:o3B ^^ ^d^o b'^'elb^'^b^'^ 3(6(037)(6657)f^'^!^ \75i:^ob 8 b335b*^^^"^^ 6(686R36ooo, ^086 Boob636(6a)5i:;^3B 5-^68(3b ii^o 56[o6b(36!iobb5ï:[>ob b6b6(6oo5i:[»ob b6!^6b6(^)oo^oo!i 506 3ooooob(0 36 Bobo ^o66!i^6(6 36(5o3(6(o66'3o 6336R ^5i.':'ob 0)36;)C6365*;;*8o 6oi6o5Rob tribunal de grande instance-h 3(^(037)(6657]f^^8 8oa)0(ï)366 Bob(36 3(600367)5100 3oi5ioo(3oob orb33j(306b 3o)5ioo(30ob *33b6663o!io 3(ob35 :^336ob 5063oa7b3ob ai60i66'b ^jii^ob 1 i:o333b63(6b tgji:;^373( (6obob (3ob3'8o 3(6oi367]çioo 3oi5i:oo(3oob o6b33j'](3oob 8(ob35:i^'ob 803(6 5663(3b650365oiob 5063ooob3ob 5o(6oob 68 7]3-^66b36351^* !i(57](66 oo63obo 650( ^00 566(3b o: '1991 ^5o;*ob 25 6oi386(6ob b65ocî8(o!i, 5066b5io , 8 b66a)b6 5:06 30 ^7)^1^3, C)38o b6b(57)8(6(ob. Terminus Nord-oh,(]ùh^<:n})Ç^ùço, Gare du Nord-wà^ 6b5ioff)b, 36(6oli*3o,oo<686-b63B6 5^506(337)51^86 3(05100(3035ïi; (5oB( SÇ3f^co b ^1^'b3 O6(66i:oob 5ii^7)p?,»3^o 3o)3665^o63b. 50^363360!! 5o(6oob 6(6(3 V^^'^'^^N^f^Bô'^'^^''^ L)'^^*^VB3"'^ S^»^ ^^(3 ^*^8(oc^* ^ J336 *8386bb3R36oo, (6oi ^5ï:oob 27 Roi3363(6!i ( ^6 5'^;](338ob 8(350351^*0) '^'5f^(^Ô8^Ô3^ 686b. 30(63351" (605*80 8^8(530(336, (^008 6b3a)o 566(3b (6 5-^ o)5ii^o(30ob 8oib35ioob6oo3ob, (60083^1*36( (]ob6; 56(650,-^ 6Bo!i6, b35ioo 30036^3(63 5:o630oob3ob oijbob [i666^3(^b ^630oob3ob 56(63* (306*80, 36(5o3(60)605:066 56a)63ob7)cg5ii^*36ob 5o(^o)b, 30051^0( ooob(66, (600B )511^6, b35ioo 80083^3(06 086^1)3, ooooojoob ^ '^37]^ b 50(6oib (6(5( CO'-'>3'^33^ob 5of6(ob. BÙ'3OB33 Ç68o33663b b6b(57jb(6oib O)oo6b*8o, ( ^»0( oo665oc)b^(636ooo 56F}b(6o33b. fo(6o 3f05i:^*o(3035ii^o 7)333 oj S?'^53b3506. b6668 oliobo 6b(6335o636 B3Bb o)oo6bb, 333Ki^^^3 6b65io5ù^(6506 3oi5o»o(303g:[>36 86(6(3b366 b6a^3oo;]35il^oo6r 5o^^86(653'^- f6(oso3b6(3 B600 rib( oo63(63b, 'ç63o33663b 66(6301(50336(^)66 6(68(050'ob 5663(003050*366*80, 6oi6o5R*8o, 5:0^^ 6Bo33663b 8300(63 017) 93b633 b6(6o)7]5iol)3. 86li ^ , (66( BP)b(6o33b, (6o)B5iooli 5o(6fob6(3 333^^'^*33f^o, (66( , 668(086(60033!^, b7)a>b ( :060^30) 6330 (O630oob36. 3(6(086 86a)56636, ( (3 5<',57)'ï3oli b351:^* ^0 F16650Ù, 87]b511^361) ) ^30) 0)83600) (0(6336, b(05ioo) 83(0( *80 5^(obo 50686(6(5; 6, (60)835100(3 63ob6(05ii^o!i b35io5^(ob!i -^56350,^. ' >,2(ob!5 0)63*30 80(6(

8 Iib36 b6bo 30151^*0(30351:^»0(3 ^d(5'^7)*^^^in ^GB*^^'-''' "^'(^503(60^)0 B6(n56Ro ^3b36'b3 ' B6V33?)oocO'^- (600500(6(3 86bb(03b, b 3(05ioo(30o!i 56R * (67)65^00 5o66b5iof036 OO) b65;>68oi!i 10 b66oo1) (60166, (6(08351:^*0(3 1)38(00) 6503^3(63, 5Ç66b5ii^o)36oo) 5oo5u^»ob (7) (^B35io5036(05oo>. 3o(6335i:;;»o 5063ooob3ob " B(33b f(]cn(^docie 3(05ioo(30350'36b ^336(0606 3o(6335ii_> b6(^o)7)5i:;;>'b3, hà^^q B^B'^B" ^^\J'^BB^7]Si;'f'-.f^«^s:o5':^66(3 506(6(53836ob ) (5300^)500), 680b '33b6b36 3oi5o>0( b 36(360063, ( (3 50v'b8ooo 0B633 ( b (^ *05^16(3 b6636j:ob3ooo3oi'3o ^ o^-j 56306(^3 ( B3 '8380)^3366, B600 '3oif6ob, ^3^Ôb3^^^3 ô'^'^cldb^'-'^' ^f^cî''''^ 8( (67)6311 3o75ii^'o(30ob 5663oio30fio366'8o, 865(668 6( ^)03051^*366*30, b6506(3 30(6335^0o:> b. o]0)(^8o66o 3ooK^>0( ^(^5^fo 8333( Roi 5005^0000, b6r (^ b , 66(6300(503360)66 6(^8( ob 3;joB86 ' ^86, (6oo835ii>B6( bb37)5i:j^'1i ( bob6b(5o3ob :^330 5O6066b ^5ioob ( b bb36506bb36 3o )'3o 33ff:,'«^3 506B3ooob6 3oi5i:^o(3oob (66B , ) (oo)b86, 3oob35ii^33. (600500(6(3 3^0^(6006, 5066b5o;> b 10 b66ooo 0J (^006 00B oo(6o3b 506 ^oobooi (668503R0B3 506(6( b !i'^5i?'^(if^b, (6oo503b6(3 8301(^3 b6(6oo7)5i:o1>3 ( oo6668*3(6(ob35o^'o 0B , ooob6 3d3b ( , ( (3 566b637)O)(^367)5i;>0 b6b6b5o3oo) 83^(33005: b35ii*5^oob36oo) B(3333b. 3335ii^'6 B ^051:^ ^ boi(6( )511^ 86511^650(066* b 1 b660)685d3. 3*^oj(6(o6, (600B (37)5!?^5o 8(o33(6oo6ob 3(^oo(33bo 5060^ b b65063oib 7 b66oo'b3. 5o(6o7ob 3( *30 36o87)5io3b *336oi6ob 5( s:o3(630]66'3o.56b35^n6, b6506(3 3(^a>-3(6ooo Boob35ii:'3, 653^6600, 5S57)03ob b35i^*b85o , 0086*80 8Ç'3s:o (63*366*30 B6oi(^o6, 36*306 (^ (3 bb336o 8300(63 3b6(63b ' O)oo6b'8o, ( "80(3 J65ÏOO , B6BooJ3b. * oos^'bo b b35ioo 506 7)oob(63b d65iob: R6b3, '836 6b5^'6 bob5:o3c6c.b R36". oj çoàc>hçî^n[j2)ocr> 6000 ^7)ooob 56RB635Ï1»0766* (6 650^3(600 o8 J65ii^b, 865(^68 36bboo3b, (6008 6b65ii^56l)(6s:o6 oyoo. ' o7Bo336R3b 7J36R 503(630366*80, b65oo)(3 3(600-3(60) ( , 8o78o6bsTii^>o o(/)b(66:,,6.^6, 800^7)^63 3b"; 63 8oo336(5ob6o)3ob ^ ooBo( , ^o6665o350350)66b 37]V83C?<^- 36b " (66(3 B^tJ^'^B' o'^^^b"^'^ B*^^8&"^ ( , ^*0( B6'36( b " ^ !ib36 oooo6b'8o B7jj( b 50^5^036001, 007) 6( ( )6(6o 300 J30. B6O) b (0(6o l>6(6f)05io630 5o>6836, (^01850*360(3 7)33(^00367]51:^0 030) 56*bob (o(6 36(56(66 665io(oRo)6R. 860^1 5065^ o87)5ii^3b, b(05ii^'0i 510^^ ^>66^'333li 3(6(00 B3(5(6o!i 801'8(0(^360( (58^'(ÎB^*^^'^'^' ^^(^ )3(3 Y^B^^^'^^O'^B^*" 6(6 83(336, (6(07)51:^*650, 8( ' O) 63(0()5O3b '33(6o(30 50^ Bobo

9 ^(6636. (6oi503b6(3 3b 5o.^3o66b3, 563obo3!i6b35ii*oi 50'-'> 37)o)b6(^o: Bo5oooo, ( (0". (601501(6(3 3<fjoj(6oi65oo, (^ 7)36b(67)5io3!i B7); 6( (636^(3068 3oo5ioo(3035ii>(T>6 Bb(6o ^650(o6ob 6b65ioo (5''^5ïl.'5i^''^ 568(00^ ^63 6(66!i ( ( ( o>6b5io ^7)(oob ioo)66'3o (O , b(05ii;oo 63ob ' (601-3(6(086 8oo)b(66; ooj33r, 6( obo68o)363(n 68000". 63ob ' b, 56Bb6503b 506 3(^(0-3( ( )b71o Bo)Bo(n63li (303511^-360b 36(56(66 7^630 b35ii^5^oobo. NB. (6oo503b6( *87) b 333?>'^5 (5o(6o5iob o^336b (30, (600B, (66(3 '^^ff^''^ 5oo)b6(6ooo, fob6!i336o6, 865( ii^'^'ï33f^o bo36(6oo5io bo6685o30511^3*80 5!?^33d f ( ( ^Bd^ïl'^f^'a^^" 865io65oo)6ob '33B :^63 'ç6bo336r3b 66366* b ' ^86 3^0886, ( ^36(3 *836036b ( ^3 B'^O^'^^B sd"^^' (6oo (303511» * b00(^(303511^3b (^00, 3ooboi (3, ( J b, '333^330( ( ( :^ , ( :^0(3 ^5;^3V3C^3, 5(^ ^5ii^o!i oo336(6ob 50680b b66o736* Boob636( b ^066*83 ^6(65: ( (601 8( (6oo503b6(3 b35ioo 80036^3(63 5o(^37]836(53?)b r)38b R *80(636000, '3336o'363, ( ( )5ïi^C?36o 506 Dupont-oh o30(63ob b66oi3635ii>6. 63ob '33b6b36 "8336( (303511^1 b, ( (3, , 7)Ç3(6oobo )b3"365o )51^,'5^^0511^650 8o36b7]b6. b6roi3635io6b 6J3b 060(306511*360,,A. Z." 83 ' o3 3d3^o 3(05ioo(3035ioob 68oo(3Roo66, ( ^3636(3 3(3333b. 6b333 ' ^06 «'^5^13^8^^'^'^? "''Zl ^^ 3oo56^o5ii^(o ( )511^ (^3336*80. 7)03(6(obo Boib35io3 (050R63 835^1^00( )( b511^ ^5ioob66, ^3( ^db^- (60)501(6(3 30 ^6(686505oR3b 563oo38o3635ii^>o 3oob686(6oi5ïoo!i 'ç'o66'33, 37)oob6(6o 36b 638^3 566boi(6(3035i:^>367]5ii^o 865ii^650(o6ob '33b6b36. ( b ' (63 '33800^8366 (3ob3'8o. 007)8(36506, ob 50503b, (6( (3 ^' '^<^35!03;jo 56Boi38o3i35ioo 8(ob636(6(r)5ioob ^'066*83, b!i6b636( * o66b3 3do3o. Bbo»5ii^'(05o 3(^ b *80 B (036^0, (6(o835iob6(3 "8336( , 0)7) (6oo50)(6 8oo33(6(o66!i 5:o^'>3BdBB*^*^B*^'^^B '^('^5ii^o(3067)o. 61

10 (6o)503b6( (67)6500 (johifcïo,!ib37)5ii^>*!>3 83(53(06( ^10373( ^'.>50fo6ob 60* , 8(6( ^3!! 8!')350335TO(V)66!io) *30(63600) (60 7)6506 '8330( oi5i:[>0(30351:^'360b \ " ooob3ob (o^']8ob B666\73(6o 5'^35^^^366 6(o6o56ob 3(6oo37)(6o)(61i 1992 ^'5ioob 2 5VBBB8^B^^^' (60)501(6(3 N^B /4 b636(6a)65i:^\76(6b(036ob 66Ç'o5i;*o ^51^'ob 7 5:0338*^^*^^'^ , 6( !iobb5ioob b6b6(6a)5ii^o!i b6b636(6oo5io(ob ^BCV'^'^BÔB?)'^f~*3'"'^*t]^K)?B^'^^ ft*^f^3(3b ii^b '33-^-joj0^( (5oB(6fo66 o?b7jo)83(5o ^51^00) ) (0 5*^ b6'q(66r530)ob (53(6o(5o)(6oo (66(^3 ^ b 6^6300 b35ii^oli7)03511^360b 803(6 6508(67)511^' b63ooj6 5io6;]fo b686(^)(0 6510^6( , 86b bb36 O06666(665i^'50367)5io36oo66 3( ob(66 oi(3506(og)bo 8o5i:i^'ooo6o <j](66657)50*0 «3( b506 R6^o5ii^*-66^o5io ^5iooli 16 b3^^(58^^^*^^^ (0, 36(6o'^)ob b66335u^'6(3ooi!j6b686(6oo5io(o8 36(5oB(6oo6ob \7'5ii;68503 '337]8(3o(66, bo)5iooi !! 51^'666( ^05^00 7]G35ii,^35ïi,*65o 506( ^5ioob !) (3000 b6b686(6(jo5iooob 6( ^ (3b65i>365ii^>ob b636b6(3ooo b6bo36(6o ) (6357)511^'6(67)5^* 337j(6665io(o66b 36(5o8(6oo66'3o 3(00360!! 5o(6(ob Hôtel'Dieu-h (00300'3o. 6. b6568oo8o36o) b686(^ao65io^6(63oo ^5o*ob 1 0^1363(636510b 5663(3b65!03635ii;>B I1 tribunal de grande instance-h 7)tg(6o)bo 5630) ^0 Boob686(6o75ii^>ob Ç'066'33 '830(5666 bobb5ioob b6b6(6oo5i:^'ob (60, 56R(3b650366boo66 3(^01650 bobb52oob b6b6(6o)5ioob b686(6o)65i^*^6(68o)366'3o b6booj650*6^0") Bb6(635o 66f6o)3ob '33b6b36. 33(^8(050, (0506,,^o%o^^'^(no 865^* ) )5100 bb37)5ii*ob 506^ B00, (6686( )7)66(6(^ 56b )*86oo6ob6073o!i (=') ^3 83(50 b6ob ioo)667]o, 865^^'65ooi6ob6 506 ^(6o5iooo6ob 06( (63ob6(05io()b ^3511:^5^^00booo) ( d^bf?b^b^"^ o<^9(^5 (6636( ^306 87) (3(600 oo365o^'8o 3b350335Tooo6ob 5!0'^^3^^(^53*i), 567)36(5o7)(^36ob 56801, 00(60 017) 83(50 oo6r68o)'r6^o5ii^ob 506bB6(636ooi6 506 ^6;]3^36ooo ''^ 3b 50ÙR6*37)511^0 66^ J ^5^»oli (6b 3oo5ioo(3oob 8oob35!:i^3(o6 3o3f6 oi6306ro)o b681j6b7](636(6o3o b '83b(67)51;:'360b 5T3f6oob" ^5i;'ob (636511^b N2B /4 b686(6œ65ii^^6(^801360b6b 6oi6o5Rob 3(^oo37)(6oo(686 3o7oooboi36, (6o)3 568( ^^6^3367)5^^*03( ^87) (6 7135^^R-^52:.'o b66o3(6ob,. '^5*^30^'33 o)6r66( )511^0 6-R 36500b Bb563bo b66o3(6ob b6737) )3. b66o3(636o 3b36oo5o^5 7)(36oo6o 3o(6ob6 007) 80( (^ b686(6oo65ii^'5o6( b 5067)(3335io b65i^b^3 56Rboi(^i(3035io36'35ii.*o 8651^^650o)6ob6 506 O6(665oob 56B0033R a)oo3ob ^( Bo33R36ob60)3ob, «^5^030)33, 56(633Ro5ii^o j ob6073ob. 566B(3b6!.u365ioob 303( ^5ioob (6365][ob 733( ^ (60 (6350b5f^^"^006* ^^lob 15 86(6(5b 56(56( b65ii^* b686(6o)65ii^ç6(63oo366b bb36 6(083( ^6 B / ^51^'ob 27 63(6o5i;>b ^}-R86 86(608, 6oi6o5Rob tribuncd de grande instance-h 568( ^86 Boo 11636( , ( ^b6(3 5063^*3(66 b6j33, 3(6(0367)511*0 3005^00( ^(300!! 5oo(63j(5oo(6b 3ob(36 7]oo(6B65io7)(6o o6b(5(67];)(3036o, 8o35::^>o) 33351^*6 li6^o(6(o 5;*foRob8o366 bob6(6(y)5u;*ob 5065:05360!! 8ol)Roo). 3fobb3636;)6ob C'6(65i^)536o!i ) ^ (66. 62

11 \7 5ii^'oli 9 o3robb 3^ (6R3(686, j-6 36(6ob (ob(036ob b6037)833510%3, )60 b35io6b5io6 563oo0335^^ b 5oc)b3366'3o, (6(08350)0(^ ^511*06 21 o3rob!i ^'6(66505oR6, (ob6%(63636o : r6(05o3b6(3 80( ^ b35ii*87)6o, R6(3b6506, (6008 3oi5ioo(306'3o 36(5o3(6oi6o!! 5o(6oo!i 5o67)lj06R5O6 5^6R8(6(03511* b 30 8oo)bf66, (6(o8 36*3oR 6(6 7jbb3636o6 ^Bd^^'ZJ'^^L)*^^ , ( (3 bo(6(3b305100b 5(6d6(o66b 5660( io7)(6o b3(635ioob 5'^Boo335ii^3368 6(6 568(063511^066 bb37)5ii^ob , (60)835100( )( ^^67^^-] (3036(5ob 56R(3b b, 3oo) 7)835311, {r)365ioo!i^o636oo b636(667)5ooi 6^(53^ (6000!! b. b(o86(57)(6o , (6(08511^360( ^066 b683500(30600 (36(066*80, 3;J ( ](666511^0066b (6(y)7)5i^>36ob 56(63*83. (66(3 '333b366 b636(667)5ooo 567)365o7)(6366b, (660B3 037)6J( ^*'g(60 '335O353?)0b 6(666(6b36oo6ob 66 56( b (6 6(6ob ^7)(305ii^3?>35il^o!i35ioB7)6ob 50( ) 560)63ob7)035i^366 B7)'36oi6ob6(r)3o!i 6(6636(65obo66oo6ob b6ç37)8335iol)3 [ITTP], (600500(6(3 3o(65063o(6o ' (667)500) j335ooo636ob6. 8'3*c)^n60ba)30b b(6*affi?0 ''J86(6a0bn65 bb37)5ioob 506I1O6R36360, (600851:0360( ) ( b6b35oo(3o6oi (36(066* Ro'3636oo b35io37)6ob 80(633511^0 Bd^'^B^Ô^^ 5Ç^'>^i8B6ob 3oo81)65036ob 5Dc6oib, 6(6ob 5<^6387)511*0, b 5<^(63'33 (6(663(6010 ^^3365(^> bo5io7)(65h^3) 506 b6jo(6oo6 ITTP b «5bB36^ 6-60 b35io87)6o 6(3b65036b, (600B 86bli3 5666boo(6(3035io3b b3;]b7)65io7)(6o b(33b3b 3oo5ioo(306'3o 365o3(6(o6ob 5o(6(ob. 5f^'^337)5ïi^'o 5D6I1O ooooiboi3b ITTP-h ( (3b65D36b, (6oi3 86(6(3b ^730 5O67]li0665O6 8b350335io(o66. b6^o(6oo6 Bobo '83300^8366 oo365ioob b33(3065ioob5ob 803(6, (660)6 5065D5o6503b 301)3%006( '8o(^o b636(^67)to00 ;]835ooo636oo66. (66(3 '^BB^B^'^!*Gd^*Ll'^^*'c]*^ 865ii^65o(o66b", ( ( ) O37)6j(30(o665i^*7)(6o ' b 6(666(6b36oo6o!! ITTP 6(6 6(6ol! 67)(305io363511^ ^5ii^ob 15 o36obob 6( oob6B6(6oo5io ^ (6o)b6 5D (6oo65ii^506( a)6R 5?'>8^B'^*^^B^'t)f^*" *^^^ b66o3(6ob 563(6oio6R36ob o)6oo66l)3 3(^000 Roo3(6ob B /4 dbb'^ (3b i;*o 1993 V5i;»ob 14 86obb 50630(nb6, 3db33(65o 506Ro73R ^.^ob 9 o36obb 506 b6835oo(3o6(o 3d^^"^B^ô"^ C^'^^MB^'^ 3b6(6336b 56506b( ^5ioob 15 b3;](53363(6b \75ii^'ob 7 O35ioobb 5663(3b65036;)5i;'86 568( Bo7b686(6oo5ii^'3b 567)51) ^5ï^'ob 29 6(0386( B6(6ob b6335oo(3o6oi (36( b5i;>36o, (60)851^*36*80(3 33iii; b b66o3(6361i3 807)0)

12 ^75i::^*o6 3 63^(53^***^*^^^ VB^'^^*'^'^' ^^^[\Çil!^(3 (S^^^'^B^'^^^'tfi'à^^^^ 'à^tj^^'^^'^lfi'^ 36(6oliob ^6(30(0 b6b686(6(y)5io(ob 8360)3 5663(07]05io36ob o)63b5^5ooi86(63b, ( ^»b6(3 7) bo5ii^'6 5668(3b65o36511*ob *6(3000 b66o36(6o b6'3o'3o 66(63(o5o37)5ii'o 6o30)03(63636ob '33b6b36 366( ^'oo6o!i6 506 b636(6o)65io506(^ ob6o)3o!i 8115^^63(650360b \ B5035, *866, (600B :^*06 b35ii^»5^(obooi 5'^'^7)86507](^ B65<^5 (6oi3 36b 3(05Ï:^>0( D66'36( (3b u;'36 B07J000016, (6(o8 li3b(ob!!36;)67)5i:;^'o ^3(^05ii^*ob 565I163R6B503 36R 6b333 6(3Ro)66 6(o6o5Rob liolib5ioo!!!i636( b b6b6b6(6o)5ii^'(o!i 83( ,1360b ^50(086(631! 08 (37) (^(060!! 733b6b36, (66l56( Ç'^3dBBf^SÇB^^'^^'^ 3(05100(3o6'3o 365o8(6(o6ob6b ^5ii>ob 8 (Oj']5(oB6(6ol! o3oi(6365ii;>7)f6o o^hq(n'^^(^ooa) :^*86 8oob636(6oo50) ( Ç'5ii*ob 27 63(6o5i;>ob Boio7b(0366, ( (3 6(6 03(0 506(37)5100 8(05100(3006 o6b33j(30ob 803(6 3(obb3636ob ^6( \75o>ob b333 6(68666, ( R )606 66('j8ob 86b65o^>36o ^ )01 O3r63b6o6ob (3obob b66365o33007]oi5o66, «g5io37)(6o-b35(o(6obob (30bo5O6R 506 Hôtel-Dieu-h b66365o330io3005o ) ( i^'-^3 5063ooib6 b68(oj65io,^joi 3b6(6336o 1993 ^511^06 6 ^BBB<^^B<^^^' '^^^^ ^'ù^^ïïà^ ^'\^ 199^ ^s^oh 2 5^333B63(^b 80050(0 8530(3367) :::*0(300b o6b33^( ^5i^*ob ( ( (6650 fd6o60^866 ^5ï.*B'^B'^Ô'^ 5663(3b ^ob o653f^3b36ob ^6(63oob65053R65o b636(600511^'36( b86(636ob b;j38ob b6737) ^*5ii^ob 23 o3robob (oj5*^36(6ob ^7*3( o'367) O «-'> 5663(3b iob 6(360066, (6008 8( *38360 *333JB66 Bobo 80066b7)511^360b 6366(60030!! 805:036660)66 500)363'30(^ b6bo7^^65o;'6joo 8b6(6336o 50603ooobR3R 1994 \î'5ii^ob 10 oo363(6365^,'b i?3b 03(0 5io6Ro'8R7]5o;>o * (3006 3(6(0(335O7)( (3006 ob 3o)b35ii;*30i6 6B(ob6(3R(o665o, ( :^006 ^ ( (60)7) b35io87)6ob 6(665105^ ) oioobo *0( (00(36(0. 3b3Ro 03363R: (666(650 ^3(630, 6-Ro 3(6ob5('i73 b53i5s[;'3foo, 6-Ro 6(67)Roi 5( f^o6 37)(6oo5io5o. 39. b63o)j65iii6;]oo 3b6(630)6 803(6 3(05ioo(30ob (30(^367)5100 8o7b35io336ob 6(6651!^50360b B0I B ( (6(037)(6oo(6b 1994 ^5ioob 1 B6(65b b6j8ob 86b65ii;*36o ) b 3(6oo37)(6oo(6B6 I16J33 36(^ol)ob 8(7)636(6 3(6o)37)(6o)(6b 56506b(36, ( :086(3, a)63ob 8b(6o3, 050 b636b6(3ooo b6b636(6o)5io(o!î )51) ^5ioob 27 63(6o5i^ob 56R , 36(6o)5io3b65^7)5ï036ob 5^3( boi(6(3035!nn36ob 0653(^ (63, (3000 b6b636(6oi5ïoo)8 b6j ( ^ (60051;* (36 33(6b65i^*ob tribunal de grande instance-h Boib636(6oi5io3b ^5ii^ob 21 o36obb 33(6b65ioob tribunal de grande instance-h 3(6oo37)(6oo(6B ^3(0 ' (^o)65ii^'506( o!i 568( (66^83 N^V /3):,,665^^6(6(0 8o7b35io3oo6 803(6 73olio37)r6o (066, (6686(3 37)*86oo6ob6oi3ob h(^'^ç:^o 6(6636( ^306 (636 5ï^5i^3l*3 B350 bbooo 506!i3d^''J'^''5^''i]^" 8650^' , ( O0635o63!ib835i^*o66 017) O)6668(o66^o5ioob 803( (60 80(63606 ^ , (60) ( (30(6367]51^) 0JR3606R !! ' " ^"511* ;j \7'3(66 J-6 73(66667)61*6 36(65i:^>o3(6-3(^o3365b, 33(6b65ii^ob tribunal de grande instance-h oo6385^5d(ob6(6ob 8( !, (6(o835i^>o(3 b;)5ii^b85o36635ii>oi !iobb5i^>o!i-b636(6o)5ii^36(^ )80366!!. 64

13 ^5iI.'ob 8 653ob5c>!i 563(oB8o3635ii^'B6 8(06686(6(0511^38 3(oo(ob(036 8o!iO)3o! )6366(0 6-6 b35io3';')rob 00(6033 l!6835oo(3oroi 50('^37)B3R5o 3(6(o3R7)51:^*0 3(0511^*0(300! "^^^'^BdO"^^^ 63^ ^ (037)83653^^0 B6b 1995 ^5i:^ob 12 63(6o5ii^b 5'-'535l) \7 5i;*ob 19 b3j53b63(6!i ^87)608 a6(6(3b ^113 Hôtel-Dieu A) b66365ob30073oo73o 0033(06(306 5«^o33(o ^5ioob 22 b3j5bf^^'^o!i 6( , ^86 Boi!i686(601511^38, 6-R b35ii;b7)bob 568(ob6335io3365o, (r)365ii^ob b33(3065ioob5o, 3doBo 606(6500 8(00^* ^5ii^ob 5 o6636(6b b6335oo(3orfo 3d^*'^B^Ô^* ?>o(oo (36 5:o6b336ob 8(011631) * Ç5ii^ob (611 ^6(680) ^ 5ï,^*'^63366^30 3do (65008 '^B'^^Bô" Boob6l)(63636o ^066: b35io37)rob 3b35033m»oi66 5'^7)7J''^f^3b ^5ioob 63(]53<^<^3f^'3o o733(66(3oob 56330)360!! " (T)7)8(36 6(6 7)3o85ii> R io36o(n o8ob B530(3366, (6o)3 3b350335iiiro6ob 5^7)'^f^3b366 3oob ^5o>ob 25 60)386( ^5100!! b3;j5b'^^*^'^^^b (066b, (60b oo6(o66l)3(3 F)03ob 6-60 b35ii;87)6o, 33(68(050, 5D6(653836b b6bo!i 36(^)(3b3R6 33(6ooo(66o5'^5ï:i^7)(^ 6(63730 ' ^ ^^306 o)365ii^ob , 865( «^Boi(67j(^'boli )6506(3 8b b '333(30(636ob b7)6o3j5'i!)'^o b()335(^336ol! o(^^)35o665ii^7)(6o 8386( ) ^0 3(6(o65io33()b 56(6506 0) , 33(680750, 'ço66 <»3«i5iV^t)^B^*B' ( ( (6 6(6o!i, 6(6(3 '^'^0801(60506 ( o*86Ro *33oBo'3R366 o)365iooli 665!oob36(6 56(6b(o6R, (66(3 5-^8(0^337)5100 o^']r36oo506 b6r5( ( , (600B B600 73(o(6ob 363*80(60 506^5oR503b. 56( ob6, 5^353RB^'^(3""^* 60* J ) ^0 (0(65667)511^ 801'8511^0511^0066b(066 (6b5;:^>oo3b iooi66 00( )3) 8036( " ^5ii^ob 6 o)363(6365i:^>b b6335oo(3o6o) 5o6b33B ( b35io87]6ob, (60183^1^36( (6o)b35iii 8ob( i;'^3 -^^ÔB^GB^^^ 6( (ooibo ^0( b 8o86(6(o, ( ?)0( ( ^5ïoob 7 36(65b 3o)ob8o63b 83(0(63 b63o)365io6^o) 3b6(6ob, 6-R 365ioob, b6b35io6 83b7)(03 3oo5100(303511*0, ^5iooli 2 86obob ^3( ^0 B(ob686(6oo5o*3 bobb5ii^ob-b686(6(n5ii^36(6o3o 56Boi8o36ob 50336(65'^83R5ob (CID) 500(63j5<^'^^l^ ^^ *0( )6 b6b35ii^36b (60)36!! ba)bfo35o05, (60)83511*0)6 ^ ^356(3 8086(60)7)511^0 030) b66o36(6o. 500(63^5*^^96 36b7)bo 1996 ^5ii^ob 23 86obb 567) ^5ii^ob 21 oo;]5o''b63(6b 568( ^»86 8(ob636(600511^38 oo730(3065ii;7)(665o 7136(53(^^ (3b b 803(6 800)000367)510 b7)oi 3o)5ioo(3o;)5iob, ( oo 3o36(6oo 5060^ b7)aio 8005^00( , (6o)83511^'(o6 ^' (3 6-6B6 b3^'87)ro B65008 b66o3(636o ,33(68(050,6-60.^3(630,6-Ro b53?*sii^3f^o, 6-Ro 5(0(503,6-60 5ii.*B85i:i.'B^B" ,^7)(601511^5" 5O6O30(obR3R 30(63351:^ B(0(3b65036ob 5o(6oob 1997 ^^5ii^ob 10, (6b, 28 o)363(636vo>li B6(65b. 360) 8o36(6oo 5060^ ( b65^6(6(o 8cob35io3(o6 803(6 56Rb(0(6(303511^367)50^ ; !! 568(0, (6686(3 Ô'^f^<'^o^306 b(67)5o>o 6(6636(65obo6Ro)?)6 b687)7)60)!!60)3ob ( ) b6o(yi (^3ob, 6-6 b53à5iijb<^ob, i-6 50')(5*^3^^'-"^ Sî^^"^ ^'^ 87)(6(05io5o!i Bo36(6o), 65(63( ^3(0 5680)80366!i3j!>7)65io73(60 865ii;65oco6ob60)3ob, 665V'36o5i70 ( ^68^31) (O';') (0666B(o66\705i:^'oli 803(6. 65

14 \75o;ob 24 63(6o5ii^'b, 3(0511^10(303510(7)6 3b(6o5066 7)6( (7)365ii^b6l)(6oliooi, ( (3 ^'^ÔB'^GB^^^B'^' (6O) )606 5:^"^3*^3B*^^'^> 50( (680)5106, (6( Jb33(6565o 50660*366 3t']oBo 56(663(60. 36b ^ ^37) :^*0(306(0 5!o(037)83653?>oli6 506 ( b '838(o\7' b336ob 5*^ o36b(r) *^80(63600), (60066 (07) 6( R ) ( Bolso o3(636ob 5o(6(ob, 1991 ^5ioob 25 60)3363(66, 5066b5ii^>o)36oo),!!65063(ob 8 b66oob ^7)ool)3, 66 boob 6(6 6836( obobo 56RB(3b650365i:^iob 6( !) !! 56R(3b ;36 3(ooaibo) ^10 (6050 b6568(o8o36(o (^)366, 8600 *8oi(6ob, " o(6o!i3o(6366 3(o^'3336b6 506 bb36 b6835oo(3o6(o !! "3(o(6ob o3o!!6oo3ob, (6oi3 566b6l)5O3(^)7)5ii^'03(0 BO!KO3O!! )5100 l)06ro 506 8(o!i686(6oo5ioob 803(6 o3 *336oi636ob *833oo\73366, (601B511;36730( oi5^>o(30673o 365oB(6(o6ob 50( (050^ ^511;ob 7 36obob 6( ( oob636(60) ( *6 o)b(03r36o 08 b67^7) , (6o)8 11(0503(6(00 860) ^0510(06( O63B630i7305i;>367)5i;*o ^5i^>ob b 5663(3b o;b6 506 (ooob (303511;b *3oi(6ob 5063o(6ob3o( ^ b35ii;37j6o8 650^*3(66, 007) (66 ( oo7636' ) RB6 Bobo 36503(^(066* Roli 5o(6oob doB 56(6R3(6ob 506b33R6 V'^'^f?&B^*^^ ojr ^5i:^*ob 3 O35!!:oobb. 3d'^'^B^Ô*^^ "^^*^ o(o: b6335oo(3oroi c?("^j7jb365b^f^'^^ 5'-'I6^O5IO3Ù b, (6o}3 3^ b 3(^5ii;o(306'3o 365oB(6oi6ob6b 36(303R5ob!ib37)5io%3 3o33R367)5ii;o 5061) !! 3(6oo5(63bo6. 11(0503(6(00 86( ;65: ) (68oo5ii;ob 5o(6(ob", (60)503156(3 86(303R5o I! 1991 ^5i:^ob 25 Roo3B63(6b, 5066b5ii; b65068oob 8 b66oib ^7)01173, (^(05(0(6(3 686b 65o^3(63R CID-oh *33b6668obo 8oib35ï:^336o. 506l)06R3636o, 56Rb637)07(636o(o ^ D7](636b )l^507)5ii>3?)%3, (6(0851^^360(3 6(6 65o8(o6R506 30( '333oo\7'836ob 5o(6oob, bor io3'3o )511;o6 Bobo b * , (66(3, *33b6663ob65o, 6336(636!! 36(303R5ob 6(657)B36(56(306b. (66(3 '^BB^B^'^ bo75oro37)(^ j8350(")636b, (66b6(3 650^3(6b 36(303R5o, 1993 ^^>ob 9 o3bobb, 3ooBb506(6o 7^6;J5o5!06B Ç35ïoo^'65o-B6b33(6ob , 665'^f^3<^'35i!^o 53^0"^ 7)6(63017^0000 '^B^Bb" ^^^G 71'^<^yf^'0^^ ^--^ ^^(3 ^^^^Ô'd^i}^^^ ^^^ B^^ ^B^GB^*^ bo ,*3b (6366" ^ ob5(ob Boob636(6o)5ii; ( )( (^?>o l!35ii^i87)rob b 5063oo63(636ob '33b6b36. b6563oo8o36o) 36b65ii;36o 3(6oo37)(6657)(^'^b 1998 \?5-ob 15 b3j53b63(6b 56351) ^5ioob 19 (oj5*^^^b^^' 3(6oo37)(^oof686 ^3(6050» B6(3b6506, (07) (600500(6 b7](65o6, 563( (ob636(6{05ii;3b 5^35(^ b6j3ob 566bo5ii; ^3530(336506, inter alia:... 3(05ioo(30ob B(ob35ii;3(n6 803(6 TJ^^dÔB***^^^* 7)6(63(07)6 6(6 566b05107)51^16 086I13 335*^ (63 860)o 80(00( ii;ob I);)", ( (3 6bo)(6(3035ii;365o636 5Ç<'^363366!> 66 o87j5i^'36o(o ^ )661) ) (6o)(33b73o. 66

15 b35ii;b7)rob ;865^ b 566(3b '8(i ( ^ ) 7337)b6668o)636ob 6(66(61136( (6(05io36b o36b, (6018 obo6o 3b35o335*i;oo6673o 7) (06. 56(650^ 680I16, obobo 506b57)(^5:o366 b6335!oo(3o6oo 506b33R36oo) , \76(6B(065O536b b63b6(6ob 8530(3367)5ii;366li b7)ooo 3o(6ob V^^^^'^'^^^'^^Bô' *^'^G 7)^^^*^ 5660b051:^*00b 30(63351^*0 orb566(3oob b6b686(6o)5ii;(o8..." ^5ii;ob 21 o),']5('^b6(6ob 6( oo3()o3635ii;36 8(011686(6(0511^133 b';')o)033 3(05ii;o- ( (6b65ii;ob bobb5ii;ob b636(6oi5ioob b6b686(6o)5ii;rob 8(6(0( roo86b6. ^66(3 '833b !i35!:o87)6ob?*(66511^'503636b, 8(ob636(6oi5ii^»3B bb36367)5io!i6b636(6o)5ii;(o 3(6oo(33!j'b3 (ooobo 3(0511;0( (oo86b6, (6( )6(3 6(665ii^'o 3503^(0506( b 568( )^']6(6ooo 5^57)7^7)(^65o b3^']b7)65ii;7)( ;650(o6673o 506 '^5(^3o^'33 865ii;65oo)667]o, (6636(3 0^9^0^7306 B7]'36(o6ob6(03ob b(67)5ioo 7)36(65ob(o66 ( I b6o(n (6b65ii;ob bobb5ioob b636(6oo5ioob b6!i686(6(05ii;o)b 3(ob (60) \/5ii;ob 5 o)363(6365^;b. 5668(3b65D3635io86 *33o5'-^6'^ 5'^6(3b b66o3(6ob 56b6336(6365ii;65o, (6o)8 b6b6b6(6(05ii;oo!i 6(6 ^1^ b6jbob 56Bbo5i:^>3ob o7)(6o!!5doj( (6oi ) b(3380)500) 6liol)ob b6b686f6oo5ioo)b. 6-Bo b35io87)bo -^ , f6o»8 Bob 3o36(6oi 56Rboo(63035ii;367)5ioo b3jb7)65io7}(6o 86511*6500)66 3(6oR(3o373o ^6( )365o7)(6366b; Bbb33(635ii;o b65^6(6oi 8oib35io336ob Bb(6o506B 86511;650006ob6, ( o}o'y'306 87) (66*3(6oo8ob7)R6(6o6Roo66, 33f^8o)5o Bb ^1 (o6ob 506^330(0366; 50660) , 8obo33 ^ÔB^GB^"^' G'a^'^^S^ 8(083(^(066, (6oi335iob '^3dBB9sï'B^'^f^^^' *a^^'^ B3'-^^;*"YJ"G"^B^'Z]^*"B<^ ^ , 50 6B6'367)5ii>o B *87) u6667l67)5ioob fi65036ob 30)8365*80. b6b636( b 3(63536^0360 b6j8ob 6(6!!36ooo 8b6(63boo6R 3( Bobofio6. b6b636(6o)5i^oo 56Rbo5ii;3ob 5O0)b(67)5ii;36ob6b 3(6oo37)(6(of686 3(^ooiboo36, (6o)8 6-R 1^3(630b6oo30b '333736(65T036oR60) 86508(60066 oooobo ^5ii;o!! , b(05ii;(o 6-6 b5b^5î!?3f^oli6oo3ob, 6-R 37)(6o)5io5ob B 5O)5o3b6003o!i 36(5o8(6(o66 b63o \75ii;ob bobb5ii;ob b636(6o)5o;ob b6b6b6(^)oi5iooi8 56R663Rob ^ ^5ii;(ib 25 86(65ob6oo3ob ) ^5ii;oli 25 36(65ob f6!i65ïoo!i bobb5ioob b686(6o75ii;ob b6b636(6o75ioo73 6( ; )351037) (60 o7)(6ob5ooj306b(065 5OÙ363'8O(636OOO : ^) ^''Uè^'^'d^^'7]^^ 506R6'367)5ïoob, (6(0501(63 567)365o7)(636ob, 330>5ii;o73O363oob o)60766%3, b6b636(6oi5ii;(o8 5066b33R6, (6078 6(63 b6b35oo(3ob(^ 36( (63 3bj33(65»>'^ S^-^^BB^B^" 6(6 '^B530336b 6-B b35io87)bob 6665io7)(6 b3(635io'8o (66083b 8oioo63b366b. 7)73(6( , b35io37)6o8 33(6 '3385ii;o b 8oob35ii;ob 05O3B (6;)66, (6oo835i:[i863, Bobo ^007, 5667)365o7)( ^350^6 568( (63, b636(6oi65ii;5o6( (6 *33o85i ii;o7303o(6-503b (600501(63 5^7)865o7)(6366". 6) 8651^;6510(060b, (6636(3 87) (66*3(6(o3ob7)66(6o66(o66 568(00^306, 33'^5U,^o730363oob (O6(066l>3,...!i6b686(6o)5ii;oi 65060*3663!!, (6o)3 3d^^'^B'^Ô*^^^' Bd"^ 606(6500!!, ( !! 3ol)3l70i6(6o3 363'8o(6b 6-R b35io37)rob 8b ii;(o6ob 5o,^^-)33ooo366b6 506 o3 5Ç'^<^(^333^b *3oo(6ob, (6(o85ii;36o( ^ ( (63, 6(6 *83o85i:^* b63ooobor* *80(6;)67)5i^*o b66o3(6ob (07) ". 5) 37)5i,^65o 3oi33(6(o6ob, (60)501(6(3 5r»6R6'867j5ii;ol! )*37)650)(05o )(ii^'o b 3oi33R5"8o \?'6B36o!i, )036(30011 '33b6b36,,56( ;]5ob6, (6078 3b d8350(o636o 6(6 03( ( (6367)5^;o 650(63 8(Oj-]335o bolib5iooli b636(6(y)5ioob 3(''>5:o3;^jb71o, (6( (3 5680) ) io(6oib, (6( (3 67

16 «\']o)r506 b6j8oli 736;]5(^?*(^03 56(638(03636b, ^ (63 b6jb3'3o 6,^8350 b35ii;b7)6ob Bo86(6(o 56Bboi(6(3035ii;367)5ii;o 865ii^i65oro6ob 6J5B^*^' f^(^85ii^>360(3, Bobo o(r), 7) *^51^'0730(30(65036 \ (666(6oi!iro665o, 0(6 03(0 56Rboo(6(3035iii367]5ii^'o 5o^^R6'36';35ioob 66503R R 7]'3';-)65i;;'005o 5ooRo)'367]5i;;*o!i 66503Rob 3(o83B5'3o. 6B , b6b686(60)511*00b , f6(ob l)3b(obb3b367)5ii;o j8350fo636ob 50.^66*867)51^ :^10730(30(6366 6(6 '830851:^ " 60. oboli , ) 6(66 8(051:^0(3006 3oob35ii;336o *363360, bo!ib5ioob b686(^0)510oil b6b636(6o)5i^'0) *866, (6008 (o(6o 6(67) )(6ooo3(6(r)b6^oB665o35035oo 6(657)83650 oj66 Ç*6(63oo5053Bo5iiio", 506 3oo5ioo(30ob 3oob35io3oo6 803(6 3o(3387)5ii;o :^*0 ( B86(653?'3?'ob",,(605(605(0600)" 566bo5io36 5'^5ï;<^^33o5'^- 5:?'^7]'336 (66, (6(o8,, , [56B3(3b650365ii»ob6{r)3ob Bo33R36'y5u;>o] 506I706R ^801 ^337)51:^* ojr6 3oo5ioo306'3o 365oB(6(o6ob6b 6R 0J68503, 017) oboli " OI35![T>3 brob 56R8635ii;oi66*3o", b6b636(6oi5i:^'(o3 8006R06, (6oo3 b68(0j65ii;6j0) 3b6(6336o!! , 5î?^3'^3B^f^^^ 5o(6oib ^or665ob5035oi66 563^0600, à(n 6(^ob b6336(^obo 6bbR6b 6(6b367)5ioo 500I106R36360; 7)37)b6668oi66", 0)7) 686b 1163( ,5^^ ii;o, l!63ooj65ii;6joo 3b6(63oo6 5663b b *3(o(6ob 6(6 03( ^ , 11( , b68oij65ii;6jo) Bb6(6336o 3(600660( O^3(65DR "; 836( )511^1360b 6(6b36oi6ob *338o)b3336*3o3 30 3oo5ioo3oob R36ob3o3(636 Boob35io33 36(65650 o(3ob, (6(o (6366 b6b 7) ( ^* (6(07)510650, (6007) ( )510ob60)3ob R3600) Bobo '33335ii»6"; 6(6 6(6b36(o65:00 6(^3 3(6^)0 ^ÔB'^GB^'îlSii.'B^'^' f6o7835ii;o(3 6506b57)( b, (6oi3 b68oo^^65!:o6^']oo 8b6( o36(6633b 3oo5ii;o(30ob 8oob35ii_'3oo6 ^^ b66o3(636ob *835'^R'^8503" (6b65ii;ob bobb5i:^iob b636(6oo5ioo!! b6b636(6oo5!:oro R6-563oo8o36ob 5o(6(ob ) b6b636(6(05ii;oib ^or6*33 ^7^6( R0511; )5ii; , (600B B360, B6(6oo5ii;63 o!i (6506, (600501(63 3b 5001)6( )511;36 650^3(66" 506 3b5^63(6o 506b5ooo 3o75o*o(3035ii^i36b o3 5O6B67367)5i^>36ob6003ob, (^008351;; (665ii;o 3503^) !i6b636(6oo5ioooB 36511;50367) B ,,, bobb5ioob b636(6oo5ioob b6booo, (6oo3 oli bb336obo)3ob ) ", bo)5iofo 6-6 il7)(6oo5io5l), 6-R 5(^5^8^*^ ^"^ ^~^ l^ôb^s^b*^^ '^B'S^'^'^S?*^ 86508(60166 b68o ^5li;ob S^jcncnh^ ( ( , b6b636(6oi5iooo R6:... 63(6R6(65o ^3(630, 7)7)(6oibo 56800B orb33j5f~'^f^o, 36b7)bob853635ioo !! ^6(6Boo36ob_83ooo)5t)36ob 5*^30) )3, Bobo 3005(^(^511;ob ^0(63^(5033^01! ^33*8. 56(6506 6Bob6, 050 7)'37)6511;0) ^ '8o, (66B503R B3600) 001( b6bo7j65ii;6j(o 8b 6 (6 336 b. b63oi J65106J00 3b6( ; b6b65o 68000(3 R3b B6b'3o 36b7)bob853635ii;o 8oob35i:i;3. 6;] (63, b6b636(6oi5iooi 67) oo6R33!i, ( (666(650.13( ^')335o006360b )73(6(0 336(3(6650 7) b686(6o75i^>50 3b b 365o3(6oo66b O70)bo ^*51OO!J )736(65036b. ( (666(650 ^i](o[]o 335!Z,'63 36li7)bob853635ii^»o Boib35ii;36, b6526(6(o 80)51:^105030b b630(obob o)365ii^ib6'b(6obo(o, b6!i5^35ioob 5:? -'^7)3(^ ;03 650b(67) )305i:[»3635i:^>06. b6b686(6a)5i^(o 568oob338b 63(666(650.'^3( I1 (0(6503(66" (611651^1 ob bobb5i:;;o!i b686(6oo5ioob b6b686(6o)5ioo)3 5:?'^"333à7)5ii;65o 563(063b65O ^^1,87)60!! 566(^3b ll686(6o)6511^'\5'^^"^^^''b^'^'^'^ Il63ooj65i;^i6,'](0 3b6( (6(7130!! ( )3. b6!i636(6o)51^1 (o *866, (6o)8 86b 6(6 5ï,^'^7)8(^>63(^BÔB^*^''' o)6bb )5100 I106B06 68

17 6R6l)5067)(63?>o!i6oi3ob 506, '33!i6668ob65o, 7)3066(667)66 b63(oj65ii^'6j')(o b686(6(05ioob!i6b636(6o)5ii;oob6oi3ob 8086(60030!! 7)735ll^3<^ oi5ioo(3oob 8(ob35io33686 b (3000 b66o36(6o '33o5'-^R3b 'y5ii;o!! 8 63(6o5iiib 33(6b65ii;o!i b66335ii;6(300) l!6b636(6oo5iooi3 6( :^16 6- R 83(63ob 56R3b to63ob7)735io36ob (r)6(o66l)3 ' ( :...!!o86(6(065ii;506( B )00( b3(6o(oli7)5ii;o b6lio60)ob 56800, (668503R05D63 3b36oo5oo is(66511;50367)511;b, (600501( :00300b 7)73(6(obo 8oob35ii;ob [offiicier de police Judiciaire] hfyài^'^hoh 3Joi63b,(6oo835ioo3 36b7)bob353635ii;o6 (63!i37)65ioo3ob !! 65ob(67)5ii^>36o!!60)3o!i, ( (3 8b5^63(6o 5O6b5O07 3o(6335ii;B6 o6!i5'^r3063, b3(6oo7li7]5ii;65o 506 b6r5(685ioo365o b35io3oo b6l)0)565ooi36(6o3o y3b(6o5o..." ^5ii;ob 1 O35ii;obob , ( b 1999 ^5^oob obob 3(ob33Rob ' B, (6o735ii;ob '335ï^35'^5î?'^35 f'l-ro 83( )63ob7)<i35ii;506, 33(6b65ioob b66335io6(3ooi b6b686(60) ( oo5ii; b3j!i7)65107)(6o b 6( b6oo3oli 6(66b6336(6olio )5io36ob 56B01, 865(668 oboro 5068R6' o 3R01 865ii;65ooo6ob ( ^(60511:00060b Bo336366'3o 66 Bobo b 87)^6(6000, 3oo5ii;o3oob 8(ob35io336ob 803(6 0) ^5ii,'503?>7)5ii;3?)3?)ob '33b(67)5ii;36ob6b R(oRo3(6o BoliRob 56(63'33, (6686( ^ '36oo6ob6oo3ob b(67)5ii;o 6(6636( ( R brooo, b35ii;87)rob b6j83'3o, boo5iofo (636 5:o5i:?3l73 9B5^ brooo, 365oob b6j83*3o". '33b6668ob65o, b6b6b6(6oi5ii;oo (63ob '837)736( oB(6oi66 003( )3001, ( ; oob7)o)335o , 6-R 5oo5o3b R b53^5il,*3f^b (ob7)o)835o 0) (0, boo5ii;oi 6-R.37)(665ii;5b 0001( o3(6oo b66335io630oi b6b636(6oi5iooo8, inter alia, " :,,6(^0^01} (r)ùco?)ô%d dàç^>ô^('o6ù>h(r)ô6 xp<v.\7^r)(^^3(?w 66boo5io7)57)f^o 30( , a fortiori 7)7j(6oobo Boib35ioob \pfficier de police /w //aa;>e],bo5336 7)73(6(0 b6(6^37)roo6, 3050(63 R6(63(o5o336oo) 3oo36^(6ob6. 3b ^or6 3o(6oo66 007) '33b7)b53?>7)5i:i^o O67)b667)003635ii;o3 30 6(6ob, (6oo503b63 b686(6o)65ii;5063(650333ob 56R3b i 6336(636b 56( n3367)5ii;3636o, (600500(60366 b6335oo3o6oi to6b33r36o. 7)73( â3d3B'^' f^ro503^*'^ * ;006 56R36(653636o 8Bo733635i;'oi3R65o 0( b636( ;^6( b Bb35i0 35ioro6ob 50(600b 506 8(631)7)873( o(30ob b6b6( ; (^563b b, 007) R6633R3606, (6(oB, (600501(63 ^or6b50366(63 b6j33'3o, b 8oob!!3R3636o!)o36(6oi5io3b 6(6 6li6b63b. hùbqçooqobco ^àhj^sjdob 'B[jhàhij?) b68ooj65io6;)oi 3b6(63co6 803(6 5^33(J^'3(^7)5ii,*o 6(66511; )8R366 b6835oo3oro) 506b33R36b, 80(^33511; (^)05'3o b35io87)rob b6j3o!i '33b6b36. 3;jb33(65B'^, 8(6(0733boo(686 5'^^»63f^36, 1998 \?5i^>o!i 5 36obob o6o'366, ( Ï:^'6 3do8B6, (6oo835ii;863 56B(oo335ii;o (r)çni0306* ( , ^'-"^39*3^*" 506I106R (63b )631)3, 86(65^ !! 6(63730, li365io3b6 506 b3(6b3b65ii;l) \7*5ioob 29 Roo3863(61i " 5061) ( ;] o7)(6361i3. 3^ I18066, (6(o \?5ii;ob 7 5Ç33B3^B^^^ 665«^f^3(^7)5ii,'o 5'^3oo335ii;33ob6b 86b 3351^*63 8^( o(6o65o;)5ii^'0 5061) , bo)5ii;o) jt0 7)Bj:i;7j5io36b (65^ ]b5ii;l)3 65(63(033 '33oBo'3636(05i;6 6665^ )

18 6351:;;'87)60660) )tïi^'o 506l)066360b 8fo(37)5170)66 011(^)50360)500 3(0511;0(306*80 365oB(6oo6ob 565(68351:1^ (60) \75ii;ob 29 60)3863(66 3^ (60!! 803(6 651*8( !i05io7)(65^3 B6(63b366 ;J7)077) , 365'^i(^'^ b^oi(6b6l)(0366o J(60511^'(^066 86(6(31^366 ^*6(66ob 5«^!5^*3<^o3, B6(63b3R6 506 B6(65^33R6 J33oir66o5'^5i:^'7]f6o.^3865t'i36, bro5ioo7 ' )8'8o, 1991 ^5ii;o!! 2 5?3333?)3(6b, 3do8 Ro3075ob 803(6 650^^3( b0511^'7)(65^^3 o)365ii;36ob 0( ", '333b b3j2i^i87)6oli 803(6 R6b!i (653836b. bb36506bb36.^3865(086, 65i;8(o636o5ii;o 57)5^1,'833(651^10b 6(63730, (0(6033 'SB^^'^**^ ^'*^ 9?]3B^''^^B' 7333b666B366 5oo(653836b !! 73-^^dÔB^^^' '^^'^*^^3'^'^*B3 ^^8^*^7)60 807)0) \J'5ioob 7 5:^33386(6ob 56R(3b650366'3o. b365io3o!!6 506 o)63ob ÔB^B^^'B*^*^*' (6( )33 807)000(0311 3^ )b5o do (608, 6b (6361! b35ii;87)6ob 5'-'563b b, (6(o8 86b oo)(6335o )63* ) ) 7)(653-^ b6566b, (6(083511*0(3 *33o85io ob6oo5ioob b35io52robo Ï;IO3OI. 507)R5D7)5ii>36l! ) ( ,^3865('i86 " Bboi5iooi5D 56800^337) ^*0301 ^51^6530 b656ol! 500( (665033, 733b36l73, 87)b5Zi,*36b (^733?» 1* ;o 333o(5('ï86 *333b (653836!! 66 '335^6b3636b, (66I b35ii^'87)ro. 1138(000^87)511; (63006b, (6(o ^5*3*^'^ 506I , (600501(63 3b 65060*3R7)511;06 o)6r8o85033(67)^^1 5'^8oi335io33367lo, *833b (653B36b, ( (3 65o^3(6b b35ïi;87)6o. (663 7)33b I1, b6835oo(3o6oi b6835oo(3o6oo-b63jb33(65('^ ÎN^-^^^ÏB^B^" 8o)^3o)6b ob 506(653836ob bor68503oci;3b6 570 or536bo7)(6oo6ob, (6o)85ii;36o3 86b (630)33, 3d^*^B^5"^* oojboo), 50(6(0, ( ^5*3^^^ 506lio6R3636ob 5663R6b6 506 l)38oobb3r367)5io Boi35i:i;3636b '3oo(6ob, 6*836(6650 Bo7)ooooo36b 830(63 lioobob ( O6l)06R3636*b3. b365ïo3ob 5O6l)06R366 66boi5ii;7)571(^650 '333b B65oob 56R3b650366b 080b I13, (600B 0063*80 6(603( b 7)f65BB^ ^f^''^&b*^ b656ro. 36(6oo37)oib35oo 7)(of68ob (37) b,^3865*^86 86(65^33R6 60( , boo5ii;oi oi(63ob!)63o.!^3865('^86 36(63b3R6 66(68631) !i6b63b o3 506(^53^8^^^» (600851^1360(3 ^^^BB^B^cl^"*^ ^Si7'^53o b65roo), (6005(0(63 686!i 65o^3(6b (663511;3. droùp^^^dy^'ljèob 2?j^6b^'jèj?)(/)<^B x?'v^^7'bor6j?)oa) 6(665i050367]5ii;oo6 56RB6(6(53?>3?>o 080b *33b6b36, 0)7) (600501( l)066;)636o, b(67)5io36( looo 3(035ii;367]5ii;o6 b67)7) ( ob6, 63, (^<^'^5f^<^3 ^^^B-^^ b630oib36ob (O60166I73, B R86(653?>3?*o 3(6oo36R3(nob bb )650, 6-Ro 36R- 63(666(650.53( ( B5303;)65O6, (6oi3 Bobo 8oi('J b35ii^37)rob {D57) b 5of6(ob 8b(05ii^>(O5o 506b86(636ob 5'i^33ooo ( , 865(668 *838505(o3*8o.65oRo'8R6, (6(o î;636336oli 5i^>(6(ob ^' 7]66'3o 30 6(06, b6li(57)8(6(o.'3o 083( (05i::^>o(3oob 8(^)b3511^-3(06 B ), 86(o Ç0R6650B (60)7)511^10 6(6651^* (606 7j(6(r)O3(6(r)733O)66bB367)5i;>0, 36( l)(6367)5ii;o 50(oBob8o !i63oo)bo!i (060)66li3 70

19 7)657*^ 65ooRo'3R(ob, (6(o8 568oo8o36o!!6 500 b080(600051^1 ^6(63(0360b ' ^5ii;ob 56R3635i7oi66'3o 6( (o3oo3367)5ii;o )511; b 506b6b667)o)365ii;65o. 3(ob6(6635io30)6 0653( Ro'33R35ioco3R65o 56Rbb363367)5ii 06. 0) (67) ^3( ob 6(66li6o)6665oro 8oi33(6(o6o!!6, (6( oboro 807)0) , 6(6 ^6( ! ( oB636365i:^>(o66b. --^5(63(033 7)6500 O5i;o6o'36o)b, ( ) )606 8R to'y.^ ) ( (0 36^(6ro66!i( (6367)51:1^10 b6b6(6o)65io^6(68oo36ob6!i. 8b )6ob (6 7) *">53(^63!! ob 736^-1503, (6oo3 865oob6 506 b35i^i37)ro!i, 06( (3 86R (66!!5o(6(ob 3oot305i:[' (6367)51760, 0( j(oB(05oo(o 3651^60 ob5(^f^oob 733(obl)3ob 3(66j5o3'^ob 7)6( )6^50, (6008 l!35ii;87)b6b b6b57j8(6ooboo6b 6b5ii;oob, 017) )'83610, (6oo3 86b (O '^(^3337)5iZ.'o \/ ob 56^336, 6(6 bb6ob ) ^ bo38o83b6, 017) 360) o)6r506oo6roi6ooi 568oo35i7oR366b, ( b57]( b6j33'3o 6(6b367)511^10»g(05(^13^000, 007) 563oo)365ii;ob^o636o), (6oi3 3oi5ii;o(3035io36!> ob "^B^^BS ^"^î^'bbb ^^ b'^tlbb^b^^'^*^ 8oibb36366 ( ^3ob 6(6b36(o6ob Ro*8R36ob o)6o)66l)3 6(63 7)"37) oio)6R 506 6(63 b35ii^»37)roi6r 3086(600366*30, Ro*3636ob6, ( b6jo(6oi ^3( b6835oo3o6oi 5'^3o)335io336b 506 (66(3 36(o o653^3b3671o *335ooo)506. (66(3 '^83^3^'^ 36500b, b Boib!i36366, ( !! oo6b6bb65oo3, Bl)(66b 7)( b 335^ (66506b, 6(^ 7333b b6335oo(3oroi 5-^ ;33360b 506b33R36b. 3Jb33( *866, ( b6bob *333o)b333ob 5o(6oob, (600501(63 ^3bo, 8oo35io3R36ob 56Bboi( b o)6b b50 33b 3(60)360*336351:000j^^«^Bo 506I bobb5ioo6ro ^( , ( "338oob3336*8o 6(6 65o6o'357)5i76. BBB^*-"^ ^^ 'S'^dÔ^t?'^^ 568( ( ( (6^87)R5D6, (600B b636(667j50fo ^ob665o85035oo6ob 56^ b 5D(6oib?)( )511; ooo50oB3b, c66oo ( (60166*30 B o(636ob6oo3ob )5^10 ^3365(^8ob l706B3636ob b3(6oool)7)5ioo b6bo6oio ( ro(^>OQOoh BnhbjG^d^dob hàfq'^dqç^oàsroèà SDPJ 93-ob 3(05ioo(3035ïi;3636, 8(^3387)57^ '833o)b3336'3o, 33(680150, (666(650,^3(6308, b6b636(6o)5^;oob ^or67l (66, (6oo3 (668503B083 8oibb3R366 b35io37)rob oob 733b6b36, C600B R3R 36508(6(066*30, (66l77)b5 56R(3b b (601500(63 5o(6ooob, ob3 08 3o(6oo6 3oR6oo6ob '83!i6b36, 30R3 ' R6 3I! 5!?(^37j33B53^o, (66b63 6(6 Bob33Bo6 ( b667)o)367)5ii;o )(60 6bbR6 b6!i636(6oo5iooib ^or6'33. B6565o>ooi65o,,^7)( ' R6 3(obb3R366 (DII4) 6b(6336boi6R '30( oo63b'3o, ( b 5.50 ^ ^ , b(05i7oo b65063(ob 6 b66oob ^7)(nl)3, 6R7] ooooojbob ?^*^!^^ ' R6 8300(63 8oibb3R366 (DISS), (6o)85ioob Bob3503ooo, ob6b ^or665o850350)66 56b^o6; b6b636(6oo5ii;cob ^or6* R63b6506, ( b 506b6y3R6(63651^ ( B(o88o3657;36o!i 8o;)( R ?(^37)83R(5B^ob!!(67)57;»o 6( '^6!i'^>37)(>>- (63600) b3(6oo)l)7)5o;o b63oo)bo6, lio!ib5ii^'o!! b686(6o)5ioo!i B6(6oi5io3b65^7)5io36ob 8(035170!io!!( '^dÔ^'ZI*^'-'^^ BYJtl'^'^B*^'^ 30) ' y^qcneoho 8(ob35io336ob ( ^3360!! 8oibb3R3636o!i [officiers et agents de police judiciaire] b6650(0(o66b. 71

20 l)33(ob!!363i';')5i7*^'^ 733!i6668ob65o, Iiob6b5o33j (66*30(3 30)5170(300!! B(ob35i7336b O) 6(665170, lif67j5rr>oo5o 0*836(666. b6;]bob 56R8bo5ii^>335i736!i6b686(6oo5ioo)8 b^(o(665o B6, (6(o8 b6b6(6oo65io^0(68(0360b 5o(6o)b 36o) bb36 6(667)3(60 5'^7]330)3?>o60), 017) 6(66 bo36(6(05100!! ii^'36 b637](06(6 db (06r 5^16363*30(63600). lu -) b^ijç^^ o h 71 J /-)<> bjd 11636(^)0) ( , ( ^"CO R6'3o(3 80)5^0(300!! 3(ob35io336b 3573^)601 6(665170, 56R!i637)o)f6360( B(o(6o(3b63b 860)1) ^5170!! 3 653ob5('>!i 686ob5oob 50367)511^-36360b 5'^3f^3357^3i'^b. o!io6o Bo663';')5i7 7)6576 oj63b ob30) '338o)b o, (6(0851:^ )01( ( )(6 3(083( \?6(6B(065ic> ^^106 (66 7]73(6(ob 8OIIJ35II^>3OO6 803(6, (6(03513^1360(3 36b7)bob353635i76o 6(6066 (^31137) b "3311(67) )3, oboro 836(3(6650 7)R ob65^R(o6, ( (60 b6j(3035i7o!i 5686(6( b(67)5i7065o 5067)* ^»06, b636(6(065ii;5oo3(650333oi6 80(600367) !!, V^'^BB^B^'LIK^" 6( b, 300(67)733oob6 506 b6*3o73(6oo36ob b6(6obbob 3o7)b o. 0)7)8(36500, b686(60) ( b b3(6ooil37)5ioo b6bo6ooo 6(6 *83o85io366 '333506(6(0!! 086b, ( b , 017) b3jb7)65i77)(6o 865i7650fo66 566b00(6(30351:1^ ( )51736olj 'Ç0R b6b6( ( (6(3 ^or6!i^6(6 8(0730^(6367) b ' (0(037)5170 6( )5100!! 8oiR6^o5ii^'3(o6ob, ^5<^BO'>33 '^57(^ bobb5ii^iobb686(6o)5io36(6o3o ob5(^f^o36ob o6ob5fO''>307)5170!i6J3ol! B6b657;36o!i 6(66(6b36(o6o!i 560)36517ob^o636000, b6b6b6(6oo5iiio) !!, (6008 7)R50 6 '33830(6503b 56R663Rob ^'^fl,^5b^*^^b^^^* 66^0510'Bo )5100 b6b5^^357;36ob b6r5( ( ) b35i738503or35i7(o6ob 5oob3(63306b 7)R506 5<i576333b b63oo7bo, 0)7) ( (30 35iooR7)(6o ' (6ob ^^7) ^or (63 b6j83l)3. 365oBf6(o66boo6R *80(6367) ^ b(05ï7005o 83(63oboo6R 8086(60)3600), (6(o35ioob 36b7)bob85365ioro6o!i!!63ooobo 7)0)(6o) , (665056R!i^'(o(635o 050 ^'6(6BOO65O53R5D6 36b7)bob853635io B(ob35i73b. b^d80bv,b(68n06.b BCOaObOOb VOB^'aO b35ïo37]ro8 3ooBobo6b 1992 \/5ii;ob 28 C (6b Bo36(6o) (oR33R(3oob B3-3 37)b5onob )b5ii;ol! I )Rj5ob 57 ^'^^5^;3330b oi60)66l) ooBol! b65oo (N525803/94) 6(61)3600) 566bo5i7i36li3 57'^'33367)5i765o 3oo6Ro ^*5ïoob 25 Rf03863(6b ^5i7ob (6ob Boobb36366'3o (3(^R33R3oob 657(63 80)^ '0^5i7o 31) 3(6oib365o , (6o)8 5060( ;)-3 87)b5i )b5ii;ob I )RJ(5o. 3oo8oboob 3oobb3R36ob b(67)5i70 5Bd^^Ô^ ^^^^ 3(6(03ob ^or (63 56R663R!! 5O6R6(6o)0l! b6b OO) b5b.^a.s(^cf)^'nb vob.s'ao b^6o^i^roro.b(6ô'3806ô6go.^ )63( ooo3(ib 8o8(obo5i73673o b(ob(036 b6!i686(6(t)5iooi!i, C7'^3575o66 3('i633R30ob )b5i70)66 57<^3^^3'3o(6367)5io (60) (6(036000, (6(o8 5668(3b ^186 6(6 68ro^7)(66 ' b357^'3^7073(036( b b6'3'j365i , 651!:;;(5B^^'^(!)^7)5^''^5^' b636(6o)65io- 506( , (6( *80 6( (05060) 3o)5i:^'0(3oo!i 8(ob35i7336!i, 6(6 8036B06 72

21 ^633(S65o". 8(063( (66, (6018 b636(6oo65io^oc63(036o 835obB3565o b665(685ioo3o f^633R30ob )b^*o!! I )Rj5^^^ oo365ii;b6l)(6oboo R8(3b i786 bo)bo)36 b6b636(6oi5i7i(ob 3(06336(300!! B3-3 87)b5ioob6 576 B3-6 37)b5Hoo!i )6j5o!i 5i?'^^57BBBB*^'^'^ ^'^i^bb^''^ ^' ^ b686(6o)5i7()66() ( ^^ )b5i7o!! 733b6668ob65o. b5a6(6a)^kjo I. BHRSOBGOOb 80-3 S'abPiîOb b535(65'3^n ^5(6S?303^ (3b ii;n 600)506, (600B *30 365o8(6(o6oli6b Bob 8o36(6(o 566b01 ( )5^786 8(083( , ( c^633B3ooli )b5ioob 57^">(^5;^BBB'^- ^^ B7)b5ioob (06B6b865o,,,6(66306 *33o85io366 50'^3dBB^f?B^^^'^''^'^ ^68366b, 6( )( (636;)5i7 8(o33(6(o66b 66 5D6b5^6b". 6. 3oo63(6o)6ob ^o66b^6(6o 3(63536^^06 3oi63(6oo6ob 80( (657)83B5'^'>30ob oo6r6b865o, (66b63 30i3oboob ^066*833 '> , b6b686(600510fob 6(6 *83385ioo) B3-3 87)b5ioob b6737)833511;i13 b66o3(6ob 56Rbo5i736 obob 568(0, ( R83b i7B6 6(6 68oo^7)(66 '^ b6b35i73^*oo3oi36(6o3o 57'^33ob b6'37)65i73636o. 30)63( ^ , (6o)3 6-B b35i737]bob 56R3b650366, 3o75ioo30ob 8oob35i73oi6 ^or665o35035 bobb5ioob b636(6oi65i7^6(6bo)366'3o. b63ooj65ii;6joo 3b6(635o 66(6oi3ob 733b6b36, 030) b6*37)65io366, (600B b6386(6obo 0300 b636f667)5doo 3o33R367)5ioo l)06bob 3(o333Rb630ob6-0730b. 8obo , 8b35o33517CO60*80 7)6570 ojb3b )5100 ob 7)6J5*^' (6(oB b6b6(6oi65i7^6(63oo3668 8( (6050 8Bo7)3R35ioo736Ro * R oBoboob 1996 ^5ioob 25 6oo336(6ob 506b33636ob " (60060!! 01J8000, \?o (63 b6j33'3o 6(6 6(6!!36oo6506 b333065io7)(6o 56( ", (6( (3 3('>R33R3oob b6037)833ffo.l)3 '83^ oi(656ro)36b b6'87)65io366b 8ob33B506, 56R8(3b650365io36o 563(T)63ob7)7j5i736oR6 *3o506 b6b35io8^o73(036f6o3o b6*37)6511;36360b 63ooy7)(63ob 365io50367)5io36ob656R (ob. b6;]33li3 Akdivar and Others V. Turkey 1996 ^5i7ob 16 b3j5b^^3'^^ 563o)56Ro5i7o 56R663Bo,8o)bb3B3636o 56B663R36b ^'5506^3335o5i7;36361i IV). 3oo63(6o)6ob , 6(6 *83o85io36(05oo 3obo)3ob 6(665ioob ^ , 080b oo6oi66l)3, (6(o3 866,, (67) bo7)(6oo66", (665056R 65o8oRob5<o63o7)5o;o ^'>f^f7'^ 6oo6o5Rob 3(6o)37)(66(57)f^ol! 0R ), (6(o335iob6(3 '338505(08*30, 1993 ^5^;ob 22 o)363f6365iob, 8oiboobo733b b 5Ï;'^VBB^'-"^ ( ^5^ *366, (6008, 86(6oi65ioo6, b686( ^6( ( (601536( , ( special diligence-h 83(600) ( )8oi58350(o6ob 33( , 3(05ioo(3oob 8(ob35io336o b66oi517(^ B3B 33(6b657;ob bobb5ioob 1)686(6o)5170b b6b636(6oo5i7oo!i (6(1) )0000)6, (6008 3(05ioo3oqb 8oob35i73(06 8b5^63( b *33800b3336*80, 56BB(3b iob, (6(0500(63 b63(o36^6joo 8b6(63!!, "33385i[oo), Bo)3(oboo36 30)333B!! R367)5170 l)06bo!i6o)3oli. 68 o)365ioboli(6o!!()oo, Bobo 5663b bobb5i7o!! b636(6oi5i7ob b636(6o)65ii^'^6(63(0366*3o 6663ob (O6(o66li3, 6(6 '33o85ii; )510 0^63!! 6(663733(')(57)(665o" 3(06336(300!! 8( )5170 b686(6oi5iool! 86o*33635i70i6ob60)3ob. 80)63(6(066 ^^ , (6o)8 ^ (63 b6j83 566bb !!6j3o!i6566 Mitap and Mhfthoplu V. Turkey, (6( )3(3 8o7)(ooo)6 30i8o!!O68 5-^57^'^^3335"^B*^'-'^'^^ 5067l336650(o6()b '33b6b36 (56663b65036o N"^ /89 5?^^ N^]5531/89, 1991 ^5il'ob 10 oi;]5fob6(6ob b^^^-'^^bbbev^'b^'^' Ô^^^A^BBBÔ^^'B^B^^ ^^^ 8(obb3B3636o (DR) 72, ) 57^^ b6j8336oli656b: 73

22 Tomasi V.France ( ^^2850/87,1990 ^57?oli 13 B6(65ob 56506^; ^» ;)66, DR 64, ) 506 Ringeisen V. Austria (1971 ^5ioob 16 o35ii^iobob ,63(606 6, N^ 13),(6( * )57:1 oj66, (6oo3 '80506 b6b35018^ ( *37) !! 6(0517(0 b67)3b7)(6o 68(0o^7)( (3b65oob *83566ob ii^'333, 865(^68 3oiBobo6b 7)6576 5^^57^^B^BB"Ô'^^ 57'^'rJBB^^^Si?'^'^^"^ 663oo)bo. 30)Bolio63 6(66 86(^5*^ '^^ ^^^"38*^ (O63obo 8(63( )5^ (60)65010, 6( )Ç3(6(o 83503, Mitap and Mhfthoplu-oh 66^83 3b36(05oo!i6B6(6oo65i7^6(68oo36ob b665(685ioo3(o66b 570 6( )b5ioob 11636(667)500) 57-^f^57333-'^ )63(60066 ^ , ( ob835«^57 b665(68511^ (60)8, ( ^0( (3b b 66603(6ob 566bo5ii;36b, 6(6 ' ipso facto (0!! 080b 51^ , (6(o3 57-^38^^ b6'37)65io366 :>c6637)3j57)(^o 0307; \ ^)366(63!!6J8373o %i}(nn'fià^ 7)6570 0^636 50o)365100b^06367)5170 ob '36^50, (6(o8 3( !! Bfob35ii^' li7)bo 653b 0) j ob6oo3ob 3(600367)5170 bobb5i:7'ob b686(6o75i7ob b6!i6b6(6o)5i;^>(036o!! ^"066733; 6B , b6b686(6oo5ii^»(ob ^066*83 56B63b65oob '335i"^R'^ 6*^'^57<^BBo BB3b i786 7)36b7)b6, (6oo3 '336b(67)57:;6 "30506 b6b35iobç'o73(036(6o3o 506(33ob b6737)65i73?)3?)ob 68o7^7)(63ob 3'^f7^5Ç3<^7)5^73^6. Bobo oo^-jbooo, 366 5D63oo)b3ol! 5o(6o)b, 1992 ^'5ioob 1 5:?333Bà3(6b, 3(600367)5100 3oi5i7;o3oob obb33^'j(3oob Boib35i73b 636(066, (6(oB 680( b66o3(6ob *335'^66b. -^5(^30^ ^» (6(oB 1993 ^5170!! 1 (O363(6365iob 7)73(6oibo 56B oib636(6oo5i7ob ^066*83 '33o5'"^66 bo!!b5i7ob l!686(6oo5i7ob (60 obob 006O066I13, (600B 6o76o5Rob tribunal de grande instance-h 3(6(037)(6657]f^68 6(6 6578( b686(6oo65i7^6(6boi366'3o b68ooj65i76j07 Bb6(635o 66(60)30!) *33b6b36 56B(3b650366b(n6B 3( obo b66o36(6o b (635ob5(^'^306*3o 1993 ^5ioob 15 B6(65b 565'-'5f05O6. 6Bob , 56683b b , 36b 6576(6,5^']ooR506 (66083 b6*37]65x7366, (6(o3 b686(6oo65io\76(63oo ^6( o)63obo B5jo(33636ob 56b6336(6365i765o b35ii^>87)bo 3o7)(nooi365oo b6;]83l)3 Aksoy v. Turkey (1996 ^5ioob (6ob 56B663B0, 3oib!!363636o 1996-VI), (60785^006 *33li666Bob65063, 6(6 6(6ob b6365io5o367)5i b6'37)6517*36360b 68oi^7)(636, ( v^f^^' )<^06 66 ^(^*^3733d5cl^^'^"' ^"^ '^^08^(38^*^'^' (nçn(ï b^(o(635o 68536(60 *333oib ) ^ (63 66^33* i3obo , ( ) b(67)5ioo 3(^ )b5ioob 8o700b obo33 00^8000, 56R83b b b b3(6oooli7)517016ob6 570 û36j5*^^^'^b" 56(638oi3636o506R 56b7)52oo 5o(6ooob b665(685ioo30o6ob 560)365o;>ob^o636ooo, b35ii;o67) b 6(6 807) o)l3o5o7)(6o 50(oRob8o b 50(6077) D6b(67)5io36ob BolïBoo). 74.!!6b6B6(6oi5io(o (03611, (6(o )b5i7ob 3ol)66o6, ' (^66 3ob(33b b35i (6357; b6b35iob^o73oo36!!, ) ^01( (667)5001 5:?-^(^573333^0 3ooR33R3oob )86367)5170 orb5o57]ôb^^^ 803(6 56Rbo5i (ob., )650,!i6J33l)3 Hentrich v. France 1994 ^5170!! 22 b3j53f^^b*^^ 563(o5'iR B663R0,!i3(6o6 6, N5296-6,53. 18,37)B;]5o 33,506 Remli v. France,1996 ^ ô^(no^o,r?r7hij^fyjdjôo , , 87)6^50 33). '33b6668ob65o, b6b35io3^oo3oo36b 6oo63ob7)735i736b 36b7)bob85365i70i6ob656R o)6306ro7o d^bfçb^b^^'^ 5^"'3(o, b666b 86O) 6J30) *33111^ , 5680)66^00(6006 b6jb3 (r)6306r(oo b686(^0)51736(6030 boli533oli 33*333(0600). 3b \5'3!HI 373t)8R366 o )517366!!, (6(08357^10(3 6b6b7)5ii^io6 3(06336(3006 B3-I3 87)b5ii;73o, ( )666( ^0( *3o(6'3o6, (6008 6(6b36(o6b 576(330!) 3733dÔcI'^*^ b35i7bob6^35ofo8o b6'37)65i7366 b636(667)5oo) 5î^'^f^57B33'^6- ( 'Bo(6360(0 '3o5i^>6 b6b6(6(05i:^'36(6o3 bob53b6*8o (6650, 3(^^ )380101^87) ( ob 36o'33635i7(o;j66() 6b33;]5o6,(6(o (3000) R b 33;j6Roli8o 6(6oli li7) (67)57^10 65Ti68o66oli 7)735ii^'3?)6(o6 506(33ob 3(6(0367)50) bob53836(o6r 8086( (ob.!i6j83l)3 Handyside V. the United Kingdom 1976 \75i^>ob 7 5:0888^*^8'^^^

23 , b;)(6o6 6,1^^24,53. 22,3';')6^']5o 48,506 Akdivar and Others-oh!i6J83l)3 568(^5^"^^*^^'*"' 56B663B0, , 87)6^50 65) (6650, (60 b6!!686(6oo5i7oib ^066*83 '835'^6'^8503 7)6506 V'^^fï?ÔB^*' 6( B!i6bo5io B6oR(3, li6oi6b65oro 73o506 li6b35ii^'b\;07)(o;)6(6o3o o)(656b(o!! ^7066*83, *3o5oo 3oBoi635o365i70)6o'3o o3(0(^865107)(6o B(oo)boi3636o!i b '33!!6668ob65o (ob. b6; 83l73 Cardotv. France 199! ^5100!! 19 86(65!^ ^6057;o , 63(606 6, N^200, , 3^;36,']5o 34) )7) b ob 116*87) , (6(o8;)5i^>(y)6 68(o^'^(636li63 8o)oo)b(03b 3<'^>6336(3ooli )b5ioo, 57)5i7obb8oo6!! o86<n, ( (3 3b ^(^573333'^^* ïï?"^^' '^^'^''B5i?^'^''8iii.''-"^C?' b35i73ob6^35ooi8o 506 b6386(6obo (6 b6'^c)7)5i (6b36oo66 b6336(6o ) )6 57 -' ?) 7)5170 6(06 86(6(5(^^ 003(0(6o671o, 6( (66(']5^B'^'^'^- ^^ B07O7b00366O)6 '837)!!(67)5o;365ii^'0)6ob 7333(ob333671o 57'^38ob b6'a7)65io3636o ^ «^7)305173^3517 b35i78o!!6^35orob(o66b )3d5Tl'^'^'*^'^^' 3(o3ob7)b3 bob35173^07301b 33651^ )6, ( )5170 bb305oo!ib3o 80( )51000 (ob. inter alia, : boj-]83l!3 Vernillo v. France, \99\ ^5i7ob 20 oi363(6365ii;o,b3(6o6 6,N"^198, , 87)6^50 27; 1^38o)bb36367)5i7o Akdivar and Others-oh 66^831)3, , 87)6^5^ ^^ ^-^!i6j83l)3 Dalia v. France, \99^ \7 5i7>ob 19 0)363(63650*0,3(obb363636o , , 37)R;]5o 38). 56( ob6, b63(6o)6'3(o(6obo)!!686(6(r)5i7ob I oo6(6;)67)5i7o 8( ;)6ob'' *33b6668ob65o, ' (6b36oo6503b ;"3(60 3o(6o76;)6o, (600857^ '^R83b io!! 60763ob7)035i736b 73o506!!6b;)5ii;8^073(TO<J6( »'^33ob! 16*37) ! 68(o^7j(63ob6566 0) oob3(633oob6836(6 (ob. b6jb3l)3 Van Oosterwijck v. Belgium 1980 ^5170!! 6 6oi3863(6b 568oO(56Ro5ioo 56B663B0, b;)(î'hi6 6, N94O, , 87)6^( ) )b5i7*o O(ri365ioob^o636b ^0!) 53"^^*^"^^ ^ !!. 8(063(60066!! 33ob(6366 b6b6b6(6oi5i7(^b \7*oB6'33 obob , (6oo8 6(6 0JB6 63fo'y'7 (67)5i7o ob 3*g3dô'Zl^^ b35178ob6^350(^)80 b6'37j65i0366, (6( (61136(06506 (601501(63 003(0(606*80, (66;)5o36*3o ^ )8336b6(3O6b 56B8(3b650365i7ob b66o3(636oi6r 3086(60)3600) 570 3o6Ro*3B36506 ^6(63653^ob 5(0603(673517* 83(6b33;]5o336b. 0)7)8(36570, 0JR366 (66 3(6(ob35io 5063B630io305io367)5ii,>o b 530(6(00, 6Bo!i " )333 5'^6B3b657363i-7!! 33ob( b !! B'-'^^^B^^'Zl^^B^'^' (600B Bo)63(6(o6o!i 803(6 300)000367)5100 b6'87)657i366 bo i73*3o 68(0^7)( ojb6, 66 5-^^3337) ) ) 0301 ^f^'^'^5i?333^'55c)^" 506 '^f^'^3733d573^" b6j3ob 3(*>63(6357)5i7o 56( (63 66, 6(61136(06506 b ) (60 56( , (6( ( ) Bob ob 8(ooob(036o!> 7l3b(67)5ii;36ob656R (ob. l)38oobb3r367)5i7o Akdivar and Others-oh b6jb3li ' R663R0, , 37)6;)5o 68). 3( ol73l)0 ' b 3(6(0367)5170 b35ii;ob7)735i7;36ob b(67)5i7o 36bo7)(6o)66!!6b35i7B^o73oi 8(ob35i73oo6 8b(6o506R 6(6636( (60 8oi33(6oo6ob 66 l)066ob b 113(600)1)7)5170 8(530( Go365i7b6l)(6oboo), (0650, b6b35io8^oo3oi3 6(6 5760^ (6 6578(07) b36(6366 [56R8(3b i7b] (6 80(6(0636*80, ' o(oj-]36!!, ( b 530( b6b35io8^oo3fol) b, ( )R506 ^B5303O)b, (6(o8 (63650(6366 8oo6b5ooR6 56b66o3(6367j5i7o!!630{ob36ob 8(0(37)517( ^''^!i3(6o(ol)7)5i7(o66!i(r) *30(6360(0 (ibid). 11. b6b686(60)51700 b6l)56!!8ooo 65o6o73R63b, (6(o8 63 ^3bob 56B(033636ob6!!!!6oi6R65ooo 373(66505:1^.366 7)R506 8o3^' 33b 3(oR5;jJb5b. 733l!6668o!!65o, 65^,106(6367)510 o^^.\ (6(o )b5i7o 7]R ( ( B(o;]6o5i7(o6ob 5''>(^3337)511,'o b6(6o!!boo) ^^6(66367)5170 ojoi(6b65i7ol)bob 56(63'33 (ob. l)38(ob!!3r367)57^>o Cardof-oh b6;jb3l)3 568(o5«^6o5i^io R0, , 37)R,' 5o 34). b6b6b6(6o)5i70)8 '838505(^)87)0 65o6o7166, (6(o8 '80506 b6b357:^8^o73oo36(6o3o b b6'87) ob 68(o\77)(636 6(63 66boi5i77)(57]'^o (63 '^35'"^^*-^Ô71^'-^^ ^578^»^ Bobo ; o8ob 5o6bo5i73ob6b, 57637)511^' o;]66 (073 6(66 3b Bo)(ob(03B6, 6( )06, (600B Bb350335moi66'3o 0^63!! )5170 ob5oo305o7)65ii^>7](6o l!6,-]8o!i 3f'^R()f^3(5*'JP^*'^ 56(638(

24 (ob. lj33(obb3r367)jii^'o VanOosterwiJck-oh 116^ B0156R ^6^^6360, ,87)6^50 35). 3b Ro'3B63b 086b, inter alia, (6(o8!i6b686(6oo5i7oiB (6365i7';^(6o '33736b366 7)6506 Bob33b 6(60 B6(65(^ iç'^3b*^^* 7300(68651:07)(60 b6'37) b 6(6b36(o66b '33b6663obo 63517'83833( b35ii^» 3^0730) b b6b6(6 (051736(6 03 bob53b6'3o, 0( (6(000 b636( ( (05i;>o5o37)(6 3c^653jb5b, (3 oboro 3(0JB35O36b, ob333 (601501(63 56RB3b650365i7>36ob 80(6(0367)5^ (63(0666 (ob. l)3b(ob!!3r367)5ioo Akdivar and Others-oh hc:>^(^i]%[\ 568(o5'^Ro5i7'o 56R66360, , 37)6,'](5o 69). 78. b611686( ) , (6(o3 3o)5i70(j(o.^71o 36(5oB(6(o6o506R 566B3b650365ioo!i 560)63ob7)7)5i7i;)6o!!(o6663;), 1991 ^" (66, )6686( , (6oo335ii;o3 obo5ioo35oo 80b ^ (67)510!io86(6o)65i7'p6(6Bo)366!i, 8(oo(oboo36 3;j!i33(65ob b6835oo(3o6oo (ob. ^ (63 56R663Rob 87)Rj5o 16) 506 Ç*oR6b^6(6o b F,C)5'^'^B^'^ 3(^(03';")(6o)(6ob b357i b d3b'^ (BB^*^^^' "^^- ^^ (63 5oR663Rob 37)RJ5o 25). (07)836,!!6b686(6oo5i7(o 65o6o'3663b, (6o)3 ^or6b^6(6o 563o)8o36ob (^)60!! 5or6(ob, 5«^R33b b 6(66300)6(^)0 56R63b65oo 6(6 5*-~>7]33(y>3?>06 bb3b367j5i :;3R360506R li^jrn 8(30(63 3(6(00 ^5170!! 7) (ob. Ç*oR635D366(63 56B6636ob 37)R^']5o 24) 506 b6b636c ) b 506^336ob B(oooboo366 6(6 5'^33o^3?>7)5i7^'> 86B68, b BB(3b6- ^B^BSiV*^ '33o5'-'>6506!iobb5i7ob-b686(6oo5io36(6o3 b66o36(6b b686(6oi65io^6(63o7366'3o b6b(oj6-57^16^07 8b6(635o 66( O76(o66l) Ç'5i7ob 1 o)363(6365i7b (ob. ^ (63 56R6fi3Rob 3^6^00?-" 28-29). b6b636(6o75i[ooo 65oRo'3663b, (600B b6;)bob 56( b65O3f07jb, (6oi3 ( o335^^3(^ 56jo667)(65oo b636(6oi65o;^6(68oi366, (063 8b350335i7oo66'3o ^63!! )5^00. ooooojbob 3(6000 ^357,'o Ç5ii^'ob B?)3(6b 56R8(3b65D365ioo!i b6b35oo3o6oo '338(0^* (ob. ^or (63 56R663Rob 37)Rj5o 18) 5668(3b ob 50630oob (600367) b 06683j(3oob ^^3^ (^^>- ^ ( )6^50 24); 63ob ' , JBob 3(6010 ^ ^^30506 b6b6b6(6(r)5iooi !! 576^ (ob. ^ (63 56R663Rob 87)6^5*^ 29) 506 3o)5i703oob 8oob35i730)6 o503b5o7303o(636ob 3( )(66b (ob. ^ (63 56R663R0I! 87)R('j5o 38) *3oo(6o!i; 00(60 ^ ( o)5ioo30357:;o)o o503r5o7303o(636ob oB6(6oi b 5i;'^V33^'-'^^i?3 (ob. ^ ( )6^50 50). Ii6b636( oRo*3R63b, 30i3oboob 3b563b65o, (6018 o36j5^^^"b'^ 56(633o73636ob 56Rbo7(630357;36o506R btjoio ^5i7ob ' , 3o7)b o o3ob6, ( (3b65D3635i R (300!! 8(ob35i:^i336o, (6(o35i:i^i36b6(3 6( , 6(663oR 301* (665II;5Ï;367]5IOO. 7303(6(0 B3503, 3oo5Too3oob Boib35i7336o b66(05i707t05o 6(6 56Boi(3b650367)5i76B bo!>b5i7ob b686(6oo5ioob b6b636(6oi5i7oob ^066*83 (ob. ^or6b50366(63 56B663R06 87)6,-]5o 5S) o;]6b503, b7)ooo ^ ( B6000 o503r5o7303o(636o506r, b(05ii^>oo *3305oo Ç (05i70306'3o 365o8(6oi6o5ooR. 79. b6b63o(6oo5ii;oib oli(6ooi, 3(^ l)3b(ob!!3r367)5i705oo (63, b63ooobo o36!i 30 6(6 3b366, 665'^(^5:o<^ (»7) ^^(^^ ^^ôd^q^^^^ ^^^(3^ (601501(6(3 b66(05io , 56Rboo(63035i:^>506, 6( ^')f^57'i t'^'t] ^<^^ j5i78(0505oR36ooi, b35ioob7]035i:^>366 ooi365iooli^or365io6 (07) 6(66 36b7)bob853635i7o 3o(636ob (30( b'^6b 506 '33!i666Bo!i65o, 03(0 017) 6(06 3o)335ii,'336 37)Bd5'3'^*^"- B*^* b63oo)bo )00(6367) o*33635ii^'(o6ob66, 0)7) 3b :;oo66*3o ob 56(633(0366b, (6oi3^ (6(0503b63 3o(6b 6J3b 506b66730)367)511^'o b66o36(6o )b5i:^iob ( B7)b5ioob) 57 ^( !! oo6oi66l)3, 506(330!! 37]3dÔ'i'J'^*^ 116*87)650*360b 3R3?*6 3(oo(oboo3li b6b35i78'yo730ob 3b(6o5066!! oo ^^^ BT^BdÔcl^ 568( , (66b (6(0 36b7)bo!i ^'o 3o(636ob ) ^08503 (ob-jm/er ûf/zû', 733B ;)6o: 'b3boibb36367)5i:^io Aksoy-oh l^'^'d'^b'^'b'&b- 2287,37)BJ5o 98;!i6JB3l)3 Assenov and Others v Bulgaria,\99S "^'^^oh 28 o)^')5(o863(6o,bo)bb3b36;)6o 1998-VIII, ,37)6,']5o mutatis mutandis,soering v. the United Kingdom, \9S9 ^5i7;ob 76

25 7 035x7^^^"' b3(6o6 6, N2I6I, , 87)6^(50 88).!!6b636(6o)5i70) b, (601B )606 8( , (601357:13603, (6(050)(6(3 I16B (36(^ , b357:;o!!7)035i736ob6o)3ob ( ^ , 567)016666( !>667)oo367)5io (611, Rb637)(r)(636o(o 113(60001)7)511^*0, (6(0501( (667) ^53^^'-''^' "^^3 '33!i6668o!io 30( b5'^5'i!)^^*"'"^^ 8086(6(03600) (^ l>38ooo)jb7)5i70506r 568ooB5ooR6(63 b611686(6(051701, 3oi3oboob 3!!563b65o, b, (6(o obT) ( (olio5o7)(6o 1) (330b o3 b6*37) b 7)l)(67)6335iob63(oo3657, (6oiB35i;i03, 3(Ti63(6(^6ob 6l)(6ooo, 3733dô'3^^ "3*^ b6663ob65o, 3(063(60160!! 5668v>(653à3^ob b6(6^b7)roi(o6o!! R635io36o)6ob 563o), 506(330!! b6737)65io36ob, 6R7) bo!ib5i7ob-!i6b6( (6030 b66o36(6o, b636( ^6(63(0366*80!i6b(o;j65i76joo Bb6(635o 66(6o)3ob *33b6b36 566(3b65O366l!0066 3(6(0657,,,3733dô'(']^*^'^^*^^^'^" o57)(^ro?'6boi66" )0(636000, (6666(3 *^b*^ 33( )506, b6b6b6( b B066R06, (6(o3 56R3(3b650365i7ob60)3ob b35i73ob6^35ooo3o b6'37)65i7;366 ^'or (63 b6;]b3*3o )51736(6030 b6*37)65i7366, ( (3 b6386(6obo 03(0 8ob(03ob lio66ob 6R6li5067)(636ob 8ob6(33865o o3 b636(667)5o(0 57-^(^573333^006R 8086(60)3600), (6ooB5i736b6(3 050 ^853033^)506. b6l)56b3ooo 65oRo'3R6 (66, (6(o8 5'^57'^^3335^^^'B^'^ '831)577)5107)51706 b6j8o!! 56( ) (6 7) b 0653(^8(6350(6367)5170 (600500( R3b ' , (6008 bo!!b57;ob b6b6(6o)5ioob b66o36(^o, b686( ^6(6boo366*80 b63ooj65io6joo 8b6(635o p76(6oi3ob '83b6b36 56R3b650366boi6R 3(601650, 6(66boo503l! o(6ob bo'37)65i:7366, ( (3 56Bo733R367)5io 7)65:76 0^636 o3 '338o7b333673o, (^oi503b63 b o3(6oi6ob6b 6(66b6O)6665O07 8oo33(6oo6ob o)6oo66l)3, b6b636( '^57«^V33BÔ^' ^^^ Boo63(6oo6ob '^<^57)33R5o, 080b I73, (6oo3 "80506 b6b35ii;3^oç30036(6o3o 57'^33ob b6'37)65i!^3636o 6(6 63oi^7)(67)5100, 6(6 *33o85i *^B53035O3b. 6. b6bo3(6ob 6(6b36oooo 8b6(63 y. b^b.)>dàr6(r>^coh 8o^r6 y^jf^q^ob 'BQo^àbQèù 82. 5'^6B3b :;o 6030b, ( '^3dBB^S^B^'^*^'^ 6(66b6oo6B65ooo 3oo33(6oi66b bb36506bb36 03(0(680(0. 3b ob 6(663(6005l)ob (3386!!, 506(65386b bb36506bb36 b65booo, ^3666 6b65io56li(6506 d-^^'p^ V"^' (6ooB35i7b ( )66366: B6b3, '836 6b5io6 bo3503(66b B36*', 8015:^( b 803(6 3oboo3ob 33Bobob 506B6b366b, ' bo5383^oco:,,6.^6, 800^7)^63", 68ob. ' *36(65036b, 50637)j(6366b b6(66o5;oo3o , «^5(^3(^33 B33booo '3. 5ùRB3b65O3635i:70 6b b, (6oi «^'^7)865o7)(63b ( b 365'^(^<^ '8630 b35io^(oboo) bo5330^oo),,01^336, 6( ( obooi". 050 b6l7b 7)b368b, (6oo3 Bobo ?)3?)0 6(6 ' b636(6oo65i7^6(63oo36ob 8oo357;o 3b35ii; b )3; b63jb33(65(^-b6835oo3oboo 5:0'^b33B36o 506 ob 3Jo336ob656B 8(ob83Bo5i7o ) , (60) bo65^3!i 050, Bol)3l)oo6(6o3 363*80( R36016R, ( (3 56Rboo(6(3035i0 5ioo Bobo 30057^10300*80 365o3(6oo6ob6b ( b B b o3oboo , (6008 bo835oo(3oroi 360) :7'^b33636o, ' (67) ) b6335d03o6oo 3(66^'J5o3oob36ob 303(6, 807) v^(^53*^B^^^3 S?*^ ^'^*^' ) ( r (657:^ !! 80)63(60066 ( oB(obo5io3o'3o 5063(066bB6 3(oBoboo!i 803(6 7)6;](53?)ob 6R65i7ol)b. 77

26 '^^'^0*^73^''^^^' b66o3(^)ob 6( (^)311( (600360(0, 11673( !! 8(063( o3(obo5i736'3o 65760*866, (6(o8 '^3( ( o8(o5''^6o5i:!^io bo6(05i7(0(o ^'^^^ib^'^^'b^'^ 11036(667)500) b636(60) ( b ooo(o66*^b3, bo)5ioo) (300!! 8(ob35i7336o b6(65365io(o65o63b 7)50666*36'y5i7(o6o!! 3(631)7)87)3000) 3**^ B7)b5iooli I ^50!* '33b666Bo!i65o. 86. l!6!!636(6o)5io(o Bo7)o)oo)36!> 57-^ ; 8(^)3( ) (60) , (6(o85ii^'o!i *33b6668ob65oo3, 3(^>633630o!! O)o6ob8o5o, (6( o5i;io71o 03( Ç5i7ob 1 6f0386r66B5o;), 'ïb'^dôb*^"^^ ^'^i^ôb^''^ ^^"^ 506B(o\?8366, 80(600)657050, 3(oBo!ioo6 7)735i73663(olio5i7366b 7);)65053R506 (650(63 8(0^ )b57:;36o ^8 (1) ). 6J (o35C)oR6(63, 3boi5ii.>(05o 566b637)(o(6367)5i;' 56(6380)3636*^80 8^0)6506 b6b686(6o)5i70)b 63ob 7)7)5io3668oibo5i )8(36 b6b6b6(6(057ioob6(03o!i 3(o8o!ioob !i6365i75O367j5i7(0 b6l!060)0 6( (06 ob5036b 73''^dÔB^^^^ ^^B'3'^^^B^'^^* ^^^^ ^060*83 ^6(680) !! 37jo)boo) (ob. inter alia, ' : 66^83113 Cruz Varas and Others V. Sweden, \99\ ^5i7ob'20 86(650, b3(6o6 6,1^=201,53. 29,37)6;)5o 74; hù^(]'^%[} McCann and Others v the United Kingdom, 1995 ^çi^oh 27 ^BdÔB^^B^^'^^B^"*^ ' ^' ^5324,53. 50,37j6^'J5o Ii38(obb36367j5ioo Aksoy-oh boj33l)3, , 37)6^50 38). 87.!!oboBo(6oi5ii;(o b, (6(o3, (6(05O3!!03 3o(6b 60) oB(6o)6673o ^663( O50)86(630)66'3o, 865(668 36b * ) b7)7357;360b 50(600b, b6b35ii^'b\7 073(ob 33ol!(6366 3''*5i7573?'7)5i73?>'^) '3^^f^7lR335ï73(^b b6(06665oo) 6b!i (653^*^, o)7) i(-) ( b *837)b(67) b '338oob3336'3o ^680)0^(6366 b63ooobo 3('^R33630ob )b5ii;ob 733b6663ob65o (ob. b6j33l)3 Tomasi v. France, 1992 ^5ioob *^6 568(05*^ , 63(600 6, ^^241-6, , ^"cj^dôb^" b6;]83li3 Ribitsch v. Austria 1995 ^5i!^*oli (^3(^b '^ B663B0, 63(606 6, N'036, , 87)6^5*^ ^) o7)ooo(036b, (6(oB 5'^6B3b i7o l!obb5ioob b636(6oo5i7ob b66o36(6b B3b650366*3o l!686(6o)65i7^6(68oo366*8o b68(0^65176^00 866( (60)30!! *33b6b ( !! b 8oob35i73(oo V'^^'^^^^*^f?BÔ (ob. '(î' ( )6^50 28). bobo86(6oo5iofob 6l)(6o{o, 36O)0 6( )517(o6ob b630(obo 6(6ob 8boo57i(05o b673(66653aoo6 b6b686(6o)5i70036ob, 33*^80050, bobb5ii^'ob b636(6o75ioob b6b636(6oi5iooo36ob, o7)(6ob5ooj306. *8o506 b686(6o)65i7ç6(63oo36ob ' b 8o7)b o, 3(05i7io(3oob Boob35i730)6 8b5^63( (60) (6 60)63ob7)035i736b 8oo36b7)b3 b6b35178^00300b ) 50630b(6367)51: )57;360b656R (ob. l)38oobb3r367)5i7o Ribitsch-oh b6j33lj R R66360). *83b6663ob65o, b6365i )5i70)6 b60)6665o(^ 6bb (653^'^ ob6boo6r 5oo363'3oc636ooo, 007)!I605D6R ^6(68000*336 6-R b35i737)rob 5it>6l) o. 88. 'ç (63!!6;]337)o b6bo86(6(05i:^*oo b, (6oo3 80(60( , )510 7)6576 *^d^3^ 3078oboob 803( J6J5B^o, *836(67)517367)51706 (66 Boli 803(6 56Rbo5i77)5170 ^ÔB^OB^TIP^'B^B^*^^ '337)6b36ob!i'^737)8335i7l)3, ( )Bobo6 B6(6o)57:;l)(o3o3(665o B i!33R63503, (6(o85i;iob Bob35D3ooo63, 566B(3b650365i;iob 8530(336;)6o 5^68530(3570 5(o6o3(67)5ii.»o 3^3ob 8050B6, ( ( !! b6336(6ob65o 506b667)o)367)5ioo, 6*336( oo6rbb335o(6o 57'ib33R36oli oo6r66(6b36oo6o5066 (ob. li-^d^b'^^b Ireland V. the United Kingdom 1978 'v'5i;iob 18 06R36(6b 568(0(56RO5Ï7IO ,63(606 6, N925, 5;j , 37)6;J5o b6^^83l)3 Aydsn v. Turkey 1997 V^'"^ 25 b3j53863(6b 5080) ^ , Boibb363636o 1997-VI, , 37)6;]5o 73). 6(^11367)51^10 (66B5D360B (^06(0 36(066 '^830(3636 1)7)1)51>6 506 (06BBb335o(6 0673(0(686(3066, boo5i7;o) ( ) bbR6-56RB6(6(53?>o!i 6(66(611360)66 080b o)60o66l)3, (07)!i60506R ^76(680)0*336 5i^'6li , 686(60) (oBolioo!i b. (07)8(36 b6b636(6{r)5io(')b ^"olio 56B!ib3635o366 li6li6bo(6o)5iii(ob 8(obol)(636o!io5o6 (o(6o 8ol)3l)00): 78

27 80( ' (005*30, l!olio36(6(05i7(^j 3(o8oboo!! bb36336o(o, !!, (6ooB b6^o(6oo6 566B6(653?>ob 5'^33oi3?>6 6-B )60!! 5'-'^63b65o36361)3, (6( ( (306(0 5ool!336;)6oo7 0(6 8ôB^3^B^'-"^- *^9 (03057:1 bol)(6oboo), b6b636(6o)5io(» *86636, (6(o8 8(063( o8(obo5io3o'3o, 3(06(3365^60(6367)51700 (66 56R63b65oob 506* )3, ^6( (657)33653?>o 73*^dÔB^^^^ 113( )517(^60b6 506 ob 5l)36o!i- 65i753(^R^^5*^'c]^'^^' <^*''>5*'^(^3 7JR500 Boob503b Bo(oo )036(306 3*'j6336(3oob B3-3 B7)b5ioo!i *33b666Bob65o. bb36367j5io BoBo) * (6(066 b65oo3(05o b5705oo b636(667)50( b bob8o83!i 3J0B 56(663(606 83(0(63 5oo!!335obo (ob. ^ (63 56R663R0, 87)6^50 31) 506 o)36m^'ob ^^"^BC^^'^f^^^^Ô"^*' Bd*^^?)06(65oob, 506b336o!i (ob. ^ ( b 87)6^50 46) 37)oiboo) (0650, 8o7)b35oo305o ob 6(657) ob6, ( ^-0( (3366 b6vor665o35o3507!i, 30063(60166!! 6(63 3(6(ob35ii; 6(6 5'^7)8f6oi53!i5B^'^'^!!b36 7)6^53^0, ( <^ b 6-Ro b;)5io87)ro. b611686(600510fo b7)6bo5oo(67)5i7io Boib6l)(636ob b6booo b, (6ro3 3!! 'ô'^dôb^'^ 5^?*^5703^ (600500(63 bobb5i7oli b636(6o')5ioob b6b6b6(6(05ioro8, 56( )365o7)(636ob b (r>6ob 506^ !! ob6 (ob. ^ ( b 37)6j')53?>o 59-61), ob3 33(6b65ioob b66335i763ooo b6b686(600517(08, 56(6506 b3jb7)65i77)(6o bo (ob. ^ ( I) 87)6^50 65). 89. ' , b6b686(6(057;»00 o3 6l7(6b (636!!, (6(o8 ^6( b66o3(6oli 56(0365ioob^o636ooo 3!! 736,']53^o ' )836, b6!i636( oo6R33b, (600B 6-R b35ii;b7)6ob 567)365o7)(636ob 736^5^ -^^ ^)7)5176, (665056R63 6( R b63360o5d 5306R , (6008 b6b35oo3or(o ^08^(38^ c3f?8*^*^^* '338511; Bobo 57*^ R 7)6( (ob. ^'or (63 56R663Rob 37)Rj5o 54). 6b333, b6835oo3oroo 5oob33Rob b0737)833511*1)3 0( R )6( *80(60 56R3(3b650365ioob b636(667]5ooo Bb35o33517(T)60b 5O6J b6 506 o3 8oo35i73B36b '3oo(^ob, ( oob *30 365o3(6oo6ob6b (ob. ^ ( b.IgG^-Jôo 46). 2. Qùbùf)n[j(^Qè'^^>o dn3u(nco?>ob bobdodu 91. 5«^R83b , (6oo3 bob6b5o3ob ob (60, (600B ^7) B3-3 87)b5ii;ob 56B(7)33B36oli6oo3ob, 66B506 ^ (63 b6j8373o. Bobo oojbooi, 3oi57;o30o!! 3oob35i73oi , (6005(0(63 36b 63Roo63b, 65oo6(636ob 8003( (0. oboro 57( R3R 506(6^87)6367)510Ro, ro(o8 b^oo(635o ob 03(0 5068R6'3633, (07)8( b 5o(6oob, 6(^3 Bobo 506 6(^(3 Bobo oooo6bob 566b(633ob ' , 6(6 0JR6 657Boo63Ro5170 (^6083 "^ÔB^OB^tJ^B*^*^- 5'^^f^3^'^S^B^S7*^^* , 49 ^5ii;ob 56R * (6(3 3f^tob35i7 30x b2^63(65O367)5i:^* ) :?63MB^*3SÏ;*(^- <^Ô" Tl-^f^yf'^TÎS^^ 3^83^^*03^^ 80066^051030)666 66( ^(60)60*30, (66b D b35i737)bob oi;]8ooi, Rl7(66b 333( (66b6oo6R65oo^)5o, 5687)508367)5170 5oo3oo)b336oo7 505i;obooo 506 7)73(600 B3503, ( oRB(3bo50365i7ob , ^ (66 (601501(6(3 7)olio37)(6, ob3 b7)5i703(6 6(66b6()06R65oo7 8(o33(6oo66b. (600500( oRo*8663b, 3oo5]7;o(306'3o 68536(60 3(66J5o3ob 6(6b36(o i6b6oo3ob 36( (36( , (063 B(ooooboo35oo B(oBl)050366b, ^3(60) )(66b36b, ob635o(6oo7)5i:^>65o, 3ol)665o ob6b oo6(636ob 66 o6o3oo(63630ob Boo3(03366b. 050 '^8( , (6oi3 b6jbob Ç36J5*^'^*^^*^3^ 56( (63, 8oboo3ob '^'^33^3*^*3^'*^ 08*^3*^^*^'^ ^^^^^' '^^0*^83 SN^"^ ^^^836(3(63 686( d'^3^'^^^3^"^^ B3'^^*^7^*^8'^3^'-"^^^ V'-'^^B^'^f? B^^^^BB^G^*^^^ ^B"-^ B7)b5ioob BRo*33R35io(o6ob60)3ob. 79

28 92. 3(^i8o!io68 660)36511^16, ( B(3b i (653836ob ' , 05( ( ol)037)(6o )51003(60 5B'^B"!^^- ^"^!i357^ib7)bob o^b(6oo), 3b 80033(6( ( (07) 0603(0(686300!! !! 8ol)Boo7 56Bl)(66b 5666(0(6( oboo!i '33b35o7) ), 68536(60 8(083(6(066, 56Bboi(63035i736';35i7o b6b35io8^07)00b 3( ) (ob35i7ob 803( *^ )^10 b6835oo(3oboo (36(06360(0, 03( )0 b3(6o(ol)7]5i b6b5o30 b6bo6oioli, (600B 7) ^511.*073030(6367)511^10301 ^ , bb36 b686(6oo65io- 506( ob, 33(68(050, 567)365o7)(636ob 7)3b6b36, (6(08351^11)33 807)010( b ioo, 6li(6o!! 568oooojBob 67) (060b 5'^f^3' o)63ob 8o8(obo5ii^'36*80 Ro503(65i76R5036ob 80063( (r)6Rb36 3oiBolioob 803(6 73'-^dÔ3^*^^ 73303ob36ob, 3(^63363oob 50B?>7]ti;'B<^B<^*^^ 37)(obo(y) (63(033, Bob 506b33B6b. 94. b603(66b530)ob 30^)63( b6l)o 5'^7]!i36 6(6b367)5ii^i ^*o6665o85035ro66b, 3(60)0 8b(6o3, 30iBoboob 5oob33R6b, (601B )0000) J08 50(663(60!! 803( ^" (6ob 5oob336o'3o ) ) bo38o83l)3, (63 Bb(6o3, 7)'37)657^(050 [\^os 56(663(606 5D6b3366b '3oo(6ob, ( '80(3 6600J (0, (6oi3 506l) b b3( )51:^0 b6bo6ooo 6(6.IJ07B )63(6(066 6b333 -^8530(336500, (6(o8 o)365i7ob b333065ioob5o!i 506b33Bob 3ob3503ooi, b636(667)5ooo 73'-'>d5B^^'^ ^N*^ 8b350335i70)6ob 5:0'^d33"*"B'^'-^^* *3oi(6ob Bo*b3lioo6(6o3o 363*80(60 6(6 6(^b36oi6506. R36ob3o3(6 '338oob3336'3o, 3(063(6oo6ob , (6005(0(63!36b6B6(6oo5ii;rob 8(63( )5170 b636(6o>5ioob (ob bb36367)5170 b6;jb3 Ireland v. the United Kingdom, c:>^(^i]oy^i} Tomasi-hà 506 Aydsn-oh b6j83361i R663B360) ob3 b6jbob o36j5^^*^*^b*^ 56(63Boi3636ob 37)oobooo, 6(66b6oi6R65oo7 3oo33(6oi66, ( ooR3b 3oo5i70(3oob 8oob35io33636, 6(6 7)oo6R66(65036oo506 ^6B366b" )b5i7o!! BBo'33B35ioro6ob6073ob. 95. b6b636( *^3 o83oo(636b, (6(o )b5i:^io ooo365ioo!i^o636b (66507)5170 b6l)00565o(<)36ob 3(600-3(600 7)860* b 737)657--^33R57)'^ 570(6367)517366b ) (6007)517 bo57)'^306*3o(3 30, (600500(60(366 5B*^*^f^ol7Boli (656Roll367) R6*367)5i7ob ^ (^8(05100, 3(^R33R306 3(6865io63b 66boo5177)571*^ 30(600636*80 ^68366!!, 6( o6R7)(6, (30( oo33(6oo66b 6R 506b5^6b. 3(o63363oob6 506 N"4 500 N54 o7,j836ob 8653^ )(6o 5!73è7)5i73i3?)o!!656R 56Rbb36336ooi, )b5ii;o 6(6 ooi365ioob^or36b (^ R63510obb 6R 5'^57'^b333ob 7]735l73^«^b, c6oo335ii;o(3 506*83367)511;06 83-I5 37)b5ioob )Bj5oœ, 0)7)65063 b6l) (6030 b oi ( (6o7b, (66(3 387)^(6366 3(6ob bo307(3b5io3b (ob bb36367)511;o ' : hà^d^%i] Ireland v. the United Kingdom, , 87)6^50 163; Soering-oh b6j33li3 56B0156R (1, , 87)6^50 88; 506 hùjs^%^chahalv the United Kingdom,1996 'v5i7ob 15 Roi3363(^o,^(7/)A^^^3^3r V, , 37)Rd5o 79). 96. o8ob6oi3ob, ( Rob6l)573(6oo!!, 6(66b6(O6R65of0 3oo33(6(o6ob 3(''»R3f635'c)î^^ 03(0(686 ;g6506 0j']R3b 017) 6(66 33-^51707)030(6367)5170 ^' , l!6b6b6(6( b350335i70766*30 7)6576 8oo50(V)b 56Rbb363366, (66b63 ooo365ioobo^or36b 83-3 B7)b5i7o, b ( )( ( (o33(6oo6ob 36366!! '800(606. (600507(63 650(63 33(60187)51^136 b6b 6-86( «^'^5!?5oB6, 6(6b36o) b 80I76B0, (6(o8 3(^ !!, bb36336ob 83* (0, b :717)(6o Bo*36Bo 80360^ )(66b 6(6665oo8o667)(6o 3oo33(6o)6ob6(03ob, ( o:;o66 B8083 5D6 b6b5o3o 5'^^5^3^^ ^306 (ob. l)38oobb;)6367)5io b6j')b3l73 Ireland v. the United Kingdom '^ù(\{nf^.^^o^o 56B66360, , 87)6^(50 167). 97. Ç*6836o!i6 570 bb36!i6li5o3o, 6(6665^* ( ;>o(6b36o!i '3385i76b630 8(o33(6oi6ob oob^ob V^^^'^-^ix '^3f^('>b 3(06336(300, (6(oB;)5i703 8o5i;i6'3o *33305oo 1987 ^'uoob 26 80

29 03Rolib, -^8536( Bbb363366b , ( (o85oo66(63oo6b I I6 87)b5i736o50 66: S^tjrno <~^6336(3oob Bol)R36ob6oi3ob 56Rb6lj503(6366 ^6B;)66" 6o'3R63b B36ob8o3(6 8o)J335o;)66b, ( (6(^ o(6!i 5661i(66b (6 5B*^B"^^^ ^^^ Ô*^^^n'^^^' 7^iol)037)(61i6 506 l)630i6(6o3b, (66o)6 8ob o(6ob R(o636o (6366, 5oob6'^oi6 ;j8350(o6ob6(03ob, (6(o8;)5i R 83b633 3o( R6, 66 ( !! *80( ^3Bo5'^6o5i706, 65(630) '3o6ooR, 6R 6087) o(6o, 66 R36obBo3(6o 8ol)3liooo, (6(o835iol!63!>'^737)835i765o 7)5033b R36ob8o3(6o b6bo6(oob ( , (6(036 61)30) 53*^3"*^^^*^ ^'^ Ô'^^^^B"-'^^^ "^BB^B^^^ b6b35178^00301 b (060!! 3o(6o 66 bb ( j(6o 3o(6o, 6R ^'6;]3l)36oo), 6366( )80(63 ooorb8oi6ooo...." 37)bcoo 16, ^7)Rdôo Ï00 8(060^05103 b6b35i7;8^073oo 3ob(67)5ioco61i 3'^5i75:73^7]5i73^'^b, (0630b O7)(6o7)b5oo;]306'3o ' ob8o3(6 5Bf^*^Ô^^"'^'^3 o^'^b0506r b b6b5o3o, 6(6665oo8o667)(6o 506 5oo(6b36ob '3335i76b63o 3oo33(6oo6ob b5^ob bb36 6^']53?>o, (6o)B5io36b63 6( b 87)b5io'3o 657Bo'3B7)5ioo ^6836ob 566b6l7503(6366, (6(036 6b30) 6^53^^ F)65oob b6b35io3^07300 o) o)6ob 3o(6o 6R bb36 ooo303065ii;7]c6o 3o(6o, 6R B6(oo ^6^ , 6R B6oio R366(6oi30oi 6R 8507)86(63 o76rb3oo6ooo. b6b35i750006(6, ) , (6oo85io36b63 *330363b 83-10, 83-11, )b5o;36o, , 0150( (0*80 R6bb3636o 566b6%503(6366,,^68366" 7)6506 ' b 56Rb6l)503( b6b5o3o, 6(666506Bo6R7)(6o 6B 5oo(6b36oli 73335i76b63o 8oo33(6oo6ob 500 5o6b5K^ob bb36 b6b3oo666o". 98. b6b636( Rb, ( '^ 5O6l)06R366, ( )51706 bb36506bb36 b6b35oo(3oro) (3R(o636!!6 (ob. ^or6b5d366f63 56B663Bob 87)6^53^ ) R83b650365i7ol! 56R3b *3o 6(66b6( o)33(6oo66boi *80(63600), (6( Ç'-'^BdBB8c73?)6( (306*80 365o3(6oo6ob6b (ob. ^ (63 56R663R0!! 37)Rj53^o ), b O3ol7037)(6o 576 7) (Bo7)b o o3ob6, (6(o8, b68^7)b6(6(05o, 6( )5170 O3bojoo5io(0507)(6o 506b33R6 6-R b35io37)6ob '33b6b36 %3800bb36367)5170 8oo35i73B36ob ^^385^35)» b7)5ioo3(6o ÔB^B"^'"^^*^ ^'^'3 Ô^^i^B*^^ 6(6b36oo66b B ( ( b65o30)73b, (6o) ^710 s?»^ Ô-^^^B-^ &'^S8(3b i7b Rli(66b, inter alia, 506R67367)5ioob 65oo6(636ob SoliRooi, (6o)85i7ob * ^38o5'^Ro5ii;o. 5066oo5ioo7b, b6835oo3oroo 3R006360, ( R ^(ncn^oh b638ob 36b65io36b, 6*836( R36b, (6oo ; b 8( ^50 7)'37)65ioo)5o 56Rb01 ( ) b 8oob35i73(06 803( R000 b63l!6b7)(636(6o3o b '33b(67)517360b 5o(6oob (6367)51736 ^ R33b i7'3o ^6(63oo'336 '3o'3ob, ÔB^B"^"^*^ ^^ 6(66b(67)5ioo36!îoi3R36ob '335(68R366, (66b63 ' Bobo ( '337)(663b30O736, '33b685ii;o76, 8obo O3ol)037)(6o (6657:;7)(60 ^or665ob5035oi6ob 5'^53^3^G- '^8536(6650, b6b686(6oo5ioo) 65o3oo663Rb ^^^' (6( b6336(6ob65o b3(6ooo 117)51706, ( ( ( b 6(6665oo8o6R7)( ( ( (ob. l)38oibb3r367]5i7 b6j83l)3 Ireland v. the United Kingdom ^'i R663R0, , 37)RJ5" 16^ S^*^ Tomasi~h b6j83li3 563(o5-^Ro5i7o 5'>66636o,53. 42,37)6;]5o 115). b6!i686(6oo5io(^o o830i(636b, ( (6 '338oib3336'3o, ) o(6ob 8086(601 73olio37)(6o 865ioob , (663 6(6 03(0 *^7) Bolio!i6(']3035ioo506R (63, 6B3o(636b 6506Bo6R7)(6 570(6!!366b 506 3(6oR(303*30,^6(63( )b5ioo(o 56o)365ioob\ )5170 7)735i;'36ob 57'-^<^5;'33B^"^'^* (*^^'- Ribitsch-oh b6j83l73 568(05-^ , , 87)6^ !i6; 83l)3 Tekin v. Turkey 1998 ^5ioob 9 o3bo!ib 568(05-^ Bo6;)6o, r9r?bbjsjdjdo 1998-TV, , 53). 81

30 ^^(^'"^S^* *^*^8 3o^>,']36oi, \? (63 b6jb373o 7) !!: 6-R!!350i87)6ob6o>3oli )51^10 5B*^B"^''^ "^^ Ô^^^^B*^" '*^B"85il'3f^6 (o*;;) 6( )503(60)!! (6(05(^0(63!i665o3(^*' 563(6006 3(06336(30011 I-5170 B7)b5i7ob 860* ^1(060660)3011. b6b686(6o)5ii;ioi , (6(o )51^10 bo66!!5o33", 86563b65o 8o6o365i77)(6o!!ob6b5o3o!i6", ''^7)305i73à35i;io )b5ii^»ob 568(033636o!i6(o3ob *^r33736(65036o(oo b6bo6(ool! i7ob^o636oo); 3b ';;)51706 b6j8ob ;j3357;6 56(638( , (6(0501(60(366 B(o33(6(o6ob 6665(6857^ , 8060 o)ol)037 (6o 576!i7j57^»o3(6o ' , 1)00503(6(0 *333oob3336*8o ( )511^10!! b^']3bo, 66630, ^668(6(0351^1( (6;)oo ' ( )8 650(63 566b057^17)517 Boi35i^> ( ^83367) , ( ,^^')(o )33(60166!!, (60)835010(3 *33o85i boi5oi(057 ^ iooç3030(6367)5ii^'03(o (ob. li38oobb3b367)5i^i Aksoy-oh 1^6^831)3 5680)5-^6057^ B0, , 37jBJ5*^ ^^4, 576 Aydsn-oh b6j33l)3 568(05-^6051^10 56R66360, , 3';')6j5B^" ). 0)7)8(30, o8 '<3'^dÔ*^^ ^106^063600), (6(oB 30R336300,,3( (^37)836506, (6( (^8( )6506 B(ob5D3b 5:o5733'^R5i?35li'o 56(638(036360!! 37)oibooi" (ob. interalia, ' :!!6;]83l)3 Tyrer V. the United Kingdom, 197H ^" (6051:^10, b3(6o6 6, 1^^26, ,37)6^')5o 31; Soering-oh 66^83113,53. 40,37)BJ5o 102; 5^6 b6j83l)3 Loizidouv Turkey,\995 ^5i;iob 23 86( B6B3B0, 63(606 6, 1^^310, , '^7)Rdô^ ^^)' (60057; , (6(o3 5^''(^B3B*(]^*^ d8b5ç*'^<*'b«^o, ( ^o(6li7)52:^1*80 33-^ (6367)511^ (666506Bo6R7)( (636352^ ( ",,^68360!)" b6^or665o35o35005d, ' (oB6365i:!_i'3o bb36536(^65o oj63b 33-^ (30(6367)5170. Ii6b636(6oi5i70o 08 6l)(6b 630oo6(636b, (6(o3 6foo8o66ob 7)7)5i73?)6oo (60( ) '^33ob 117^3(600*30 -^7) ;o, 860* b56r506(65ob 6( b6663ob65o 8oioaiboo3b 7)03( bo836(63b (^6507)51;'o b 737)R )(6o 570(6367)51:^ '^f^57B333?>ob '33736b36ob6b b6b636( (6^87)6367)51706, (600B 6-R b35i737)rob 576( (60015D3R Bo633R3b. (600501(603 6(6 7) o(^ob ^668(60) b (630066, '33o85i[ oo)365i:^*oib, ( ( (60 or53r!io7)(6(o66 36b 860* B"B"f^'^ )03( , ce^f^ôb*^^^ <:>3Ô^9'^Ô'af^^'^s:? '^^ Ô^^SB^^^ BB'^f^'^ ^^^B'S^^'^B- ^'3836, (6005(0(63 3b 568oo85ooB6(^3076b 3do8 ^ù(nsij(noh 1991 ^5i7ob ^(^06 b6835oo3oboi (ob. ^ (63 56R663Rob 87)6^53^ ), 865i765Dfo6ob B b35i787)bob (ooo)j8ob ; bb37)5i7li3.^^ b6b636(6a)5ioo7 65( oRo'3R63b, ( RB(3b iob ( ooo(6335or3b, 6( :û3(637366'3o, (0(6033 3b6(63b 5*^6511;65367)51^ :^* bb 7]503?>57RB6> o7J3b 6b65i756l)(65D6 J65ioob \?or, ( :^1 b ( (6016 ' bo5333<^ooo:,,6663, *33R 6b5io6 bob503(66b 5605(0636", 36b 3( Bobo 5066B6b bo5333?>ooo:,,6.56, 8(0^7)^763", 680b ' *86(6500, Bob 5^^^387)^( ( iooB3ooio ) (ob. ^ ( b 87)6^50 24). 50(6500 l)3bo)bb36367)5i:;;io j335ooi636ob 8051^ ( !i06(oob6, b6b686(60057^ *86636, ( ( (6( (60 3o(6ol)6{03ob, Bobo ( o7)b o, 0^ '838116( ( ^'o b, b6b686(60)501( *8663b, (6(o3 1)38(0bb3B36';')5i7o B360 6(6 '838(007)6( ) O30o'3o 36508(60)60!) 3b(05ii^i(O5o 3(60)0 33( ), (6(085010b ^10)667303, 3('>835il.*5B^^f^o 5686(6(05i73?)ob 56(637)3, 5^^57*^835367) )57.'(^)f^.^8 5D6 38(0( ^6( )36(0651^) B500,.(6(o8 6-Bo l!35o>87)6o ^'^BdBB8573^^^*^''^ 50683(0( ^)0 6065(6851^ ^1050( ( li 8( ^ I1 566B635ii^>(o66'3o (ob. ^'^ ( !! 8736^(^ ). 82

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc Hoàng Hà - Đinh Thị Hoài Thương 60 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (Có đáp án) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. TU

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. TU TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HS GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐẦY ĐỦ) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

109_gymnopedie_v056.myr 1/12 Dimanche 28 octobre 2007, 18:10:12 SUITE REPUBLICAINE GYMNOPEDIE SUITE REPUBLICAINE GYMNOPEDIE Durée : 4 mn 58 secondes.

109_gymnopedie_v056.myr 1/12 Dimanche 28 octobre 2007, 18:10:12 SUITE REPUBLICAINE GYMNOPEDIE SUITE REPUBLICAINE GYMNOPEDIE Durée : 4 mn 58 secondes. 109_gymnopedie_v056.myr 1/12 Dimanche 28 octobre 2007, 18:10:12 iccolo lutes I-II Hautbois I-II Cor anglais Bassons I-II Contrebasson etite Clarinette Mib Clarinettes I-II Clarinette Basse en Sib Cornets

Chi tiết hơn

nameless

nameless Hoc Est Corpus Ho Po»ª P &bbbb4ø øøø ø Î P? bbbb4 ø ølølø ø Î ø ø ø ø ø ø øbøø nøø øl j øú Qui cum Pas - sio - ni vo - lun - ta - rie tra - de - re - tur V Martin Lutz 2012/13 & V bbbb4? bbbb4 Dolce, molto

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ Ø Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ ÈÖÓ º Öº À ÖÙÐ ÇÐ Ú Ö Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ PÖÓ º DÖº H ÖÙÐ ¹ UTFPR/DAMAT Ç Ê ÓÐÚ ÑÔÖ ØÙ Ó Ø

ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ Ø Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ ÈÖÓ º Öº À ÖÙÐ ÇÐ Ú Ö Ä Ø Ö Ú Ó Ö Ú ¹ PÖÓ º DÖº H ÖÙÐ ¹ UTFPR/DAMAT Ç Ê ÓÐÚ ÑÔÖ ØÙ Ó Ø ¹ PÖÓ º DÖº H ÖÙÐ ¹ UTFPR/DAMAT Ç Ê ÓÐÚ ÑÔÖ ØÙ Ó Ø Ð Ñ ÒØ º Ä Ñ Ø ÙÒ Ñ ÒØ senx lim x 0 x = 1 lim 1 cosx x 0 x = 0 lim x + (1+ 1 x )x = e ½µ ½µ ÐÙÐ Ö Ú ÙÒ ÜÓ Ô Ð Ò Ó Ö Ú Ô ÐÓ Ð Ñ Ø µº f (x) = df(x) dx =

Chi tiết hơn

Toccoa Falls vs. Johnson Royals 2/2/2019 Toccoa Falls,GA Johnson Royals at Toccoa Falls (Game 1) 2/2/2019 Toccoa Falls, GA Score by Innings

Toccoa Falls vs. Johnson Royals 2/2/2019 Toccoa Falls,GA Johnson Royals at Toccoa Falls (Game 1) 2/2/2019 Toccoa Falls, GA Score by Innings Toccoa Falls vs. Johnson Royals 2/2/2019 Toccoa Falls,GA Johnson Royals at Toccoa Falls (Game 1) 2/2/2019 Toccoa Falls, GA Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 - R H E Johnson Royals 0 0 0 1 0 0 0-1 3 4 Toccoa

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 7 (Đề thi có 5 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:.................................... Số báo dnh:.........................................

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 1 NĂM HỌC MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 0 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 0 Câu : Khẳng định nào dưới

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc Đề số Thời gian làm bài 0 phút 3 a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A = 3 a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Johnson Royals vs. Brevard 4/27/2019 Knoxville,TN Brevard at Johnson Royals (Game 2) 4/27/2019 Knoxville, TN (Ridley Helton Stadium) Score by Innings

Johnson Royals vs. Brevard 4/27/2019 Knoxville,TN Brevard at Johnson Royals (Game 2) 4/27/2019 Knoxville, TN (Ridley Helton Stadium) Score by Innings Johnson Royals vs. Brevard 4/27/2019 Knoxville,TN Brevard at Johnson Royals (Game 2) 4/27/2019 Knoxville, TN (Ridley Helton Stadium) Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 - R H E Brevard 0 0 0 1 1 0 1-3 7 1 Johnson

Chi tiết hơn

ÓÖÖ Ù Ë Ö ØØÖ Ô Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ ½º ÇÒ = = 0 ÓÒ 1 Ø ÓÐÙØ ÓÒ µº ¾º ËÓ Ø z C ÐÓÖ ( z 2 +z 2 )( z 2 +z +1 ) = z 4 +z 3 +z 2 +z 3 +z 2 +

ÓÖÖ Ù Ë Ö ØØÖ Ô Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ ½º ÇÒ = = 0 ÓÒ 1 Ø ÓÐÙØ ÓÒ µº ¾º ËÓ Ø z C ÐÓÖ ( z 2 +z 2 )( z 2 +z +1 ) = z 4 +z 3 +z 2 +z 3 +z 2 + ÓÖÖ Ù Ë Ö ØØÖ Ô Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ ½º ÇÒ 1 4 + 1 1 = 1+ 1 = 0 ÓÒ 1 Ø ÓÐÙØ ÓÒ µº ¾º ËÓ Ø z C ÐÓÖ z +z ) z +z +1 ) = z 4 +z +z +z +z +z z z = z 4 +z z. º ³ ÔÖ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ µ ÕÙ Ú ÙØ z +z = 0 ÓÙ z

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi Å ØÖ Ó Ñ Ò º Ð ØÖÓØ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Å µ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÑÓ ÔØ ½ Ó Ñ ØÖ ¾¼½½¹¾¼½¾ ½¾ Â Ò ÖÓ ¾¼½¾ ½½À ¼µ Prof. Jorge Romão (Responsável) Prof. Fernando Barão Prof. Amaro Rica da ilva Ì Ø» Ü Ñ ÓÖÖ Ó ÙÖ ÒØ Ö Ð Þ Ó Ó

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

ÁÆ ÀÊÍÆ ½ Ò ÖÙÒ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ÄÓ ÓÖÑ Ð Ò ÐÙÒ Ü Ø Ò Ò Ò ÙÒ ÓÐ ÖÒ ÒØÛÓÖØ Ø Ö Ï Ø Ò Ñ Ø Ñ Ø Ö Û ÙÒ Ñ Ø Ï Ø Û Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÃÓÖÖ Ø Ø Û Î Ö Ø ÓÒµ

ÁÆ ÀÊÍÆ ½ Ò ÖÙÒ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ÄÓ ÓÖÑ Ð Ò ÐÙÒ Ü Ø Ò Ò Ò ÙÒ ÓÐ ÖÒ ÒØÛÓÖØ Ø Ö Ï Ø Ò Ñ Ø Ñ Ø Ö Û ÙÒ Ñ Ø Ï Ø Û Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÃÓÖÖ Ø Ø Û Î Ö Ø ÓÒµ ÁÆ ÀÊÍÆ ½ Ò ÖÙÒ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ÄÓ ÓÖÑ Ð Ò ÐÙÒ Ü Ø Ò Ò Ò ÙÒ ÓÐ ÖÒ ÒØÛÓÖØ Ø Ö Ï Ø Ò Ñ Ø Ñ Ø Ö Û ÙÒ Ñ Ø Ï Ø Û Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÃÓÖÖ Ø Ø Û Î Ö Ø ÓÒµ ÚÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ë ÐØ Ö Ò Øº Ò Ø Ò Ê Ò ÖÙÒØ Ö Ø ØÞÙÒ

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (Đề có 05 trng) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN: TOÁN Thời gin làm bài : 90 Phút (không kể thời gin gio đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi Ò ÜØ Ð ÑÑ º ÇÒ Ø ÔÖÓÚ m(d x ) L(L p (R n )) ÓÖ ÐÐ < p 2 Ý Ø Å Ö Ò Û Þ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ØÓÖ Ñ Ò Ø 2 < p < Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ Ý Ù Ð Øݺ Ä ÑÑ º½ Ä Ø M m(d x ) Ò ÌÓÖ Ñ º½º ÌÒ {x R n : Mf(x) > t} C f L (R n ) t ÓÖ ÐÐ t

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần : THỰC TẬP HÓA PHÂN TÍCH SP Hóa Học (Analytical Chemistry

Chi tiết hơn

topicos_elementares_matrizes_determinantes.dvi

topicos_elementares_matrizes_determinantes.dvi ÅÌÊÁË ÌÊÅÁÆÆÌË Ä ÈÖÓÒ ¾ ÒÖÓ ¾¼¼ ÊÚ Ó Ñ ¼¼¾¾¼¼ ½ ÓÒØÓ Ò Ñ ÅØÑ Ø Ù ÔÐ ÓÑÙÑ ÕÙ ÒÑÖÓ ÜÔÖ ÐÖ¹ ÔÖÑ Ñ ØÖÙØÙÖ ÖØÒÙÐÖ ÒÓÑÒ ÑØÖÞ ÍÑ ÑØÖÞ ÓÑ m ÐÒ n ÓÐÙÒ ÔÓ Ö ÖÔÖ ÒØ ÔÓÖ a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh)

 Mẫu trình bày đề thi trắc nghiệm: (Áp dụng cho các môn Lý, Hóa, Sinh) SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SƠN TÂY (Đề thi có 06 trg) ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lầ ) NĂM HỌC 08-09 BÀI THI: TOÁN Thời gi làm bài: 90 phút (khôg kể thời gi phát đề) Họ và tê học sih : Số báo dh : Mã

Chi tiết hơn

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG

Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12 THÁNG Tập thể Giáo viên Toán Facebook: Nhóm Toán và LaTeX TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ & KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 1 THÁNG 11-017 Mục lục 1 Đề giữa học kỳ 0.1 Đề kiểm tra giữa học kì 1, năm học 017-018, trường THPT

Chi tiết hơn

Trần Mậu Tú-TMT- CLB Gia Sư Bài Thi Khoa Học: CHUYÊN ĐỀ TOÁN: PHONG CÁCH LÀM CHUẨN CHO 1 BÀI TOÁN

Trần Mậu Tú-TMT- CLB Gia Sư Bài Thi Khoa Học:   CHUYÊN ĐỀ TOÁN: PHONG CÁCH LÀM CHUẨN CHO 1 BÀI TOÁN CHUYÊN ĐỀ TOÁN: PHONG CÁCH LÀM CHUẨN CHO 1 BÀI TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ, HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐẸP VÀ CỤ THỂ ĐẦY ĐỦ CÁC BƯỚC KHẢO SÁT. Chuyên đề đi giải đáp thắc mắc khi các em trình bày toán khảo sát hàm số,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

unidade5-MA13.dvi

unidade5-MA13.dvi ÓÒ ÖÙ Ò ÌÖ Ò ÙÐÓ ÁÁÁ Ë Ñ Ò ¾¾»¼»¾¼½½ ¾»¼»¾¼½½ Ù Ð ØÖ Ò ÙÐ Ö Ç Ó Ø ÚÓ ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ó ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ñ ØÓ Ó ØÖ Ò ÙÐÓ Ó ÓÑÔÖ ¹ Ñ ÒØÓ Ó Ð Ó Ù Ö Ñ ÙÑ ÖØ Ö Ð Ó º ÈÖÓÔÓ Ó µº ÓÑ ¹ ÑÓ ÓÒØÙ Ó Ø Ð Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÒØÖ Ó ÓÑÔÖ

Chi tiết hơn

prf_MechC.dvi

prf_MechC.dvi ÈË Ö Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ ÊÓØÓÖ Ò Ö ÙÒØ Ò Ð Ò Ñ Ø Ð Ø Ò ÖÓ Ò ÓÐÐ Ò Ù Ð Ø Û Ö Òº ÞÙ Û Ö ÙÒØ Ò Ö Ø Þ Ø Ö ØÞ Ý Ø Ñ Ö Ò Ò Ö ÊÓØÓÖ Ò Ð Øº Û Ö Ò ÒÓÑÑ Ò ÑØ Å m ÊÓØÓÖ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ Ú Ö ÈÙÒ ØÑ Ò Ö ¹ Ö Ñ Ù Ö Ò

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn