ยขรจร’ร‡รƒร’ร 18

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ยขรจร’ร‡รƒร’ร 18"

Bản ghi

1 ..π πõ «â «Àπâ ù«- π û Ÿà π π μ π ª ÿ Õ ùworld University Presidents Summitû ªï Ë Ûˆ Ë Ò «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ ù π Àßû º æ à«π ÿßœ πõ πß π π æ π å 30 ªï - «π π Õ Õ Ÿμ ÿßœ πõ à«à «Àß ß π Àß πß π Thailand Exhibition 2006 π Õ Õß Õ 30 ªï ªπ «æ π å ß Ÿμ - «π ÿßœ πõ ª» «π À«à ß«π Ë ßÀ 2549 (Õà πμàõàπâ 11) ªìπ Èß â«μπ Õß ß ª å Ò. ß π ËÕ π ß πõ Èπ à ß Ú. π π μàõ Ëß πª æ π å Õ Õ.. Ò Èπ à ß Û. Õ μ à ªï Úappleapple Ù. π» Ë ª Ë π ª ß ËÕ Ÿà μ μàõ Ëß πª æ π å Õ Õ.. Ò À «Àß â ૪ ÿ Õ æ μ (World University Presidents Summit) Ëß Èπ æ ËÕ ªìπ à«πàπ Ëß Õß Õß μ 60 ªï Õßæ Á æ â Õ Ÿ àà «æ πμ «. π«μ π πμ ªìπª π ªî ß πæ âõ à «μâõπ Õ À «μà ßÊ Ë â ૪ ÿ»ÿπ å ª ÿ Ààß μ μ Ï ËÕ«π Ë 20 Æ 2549 π» Èßπ È À «Àß âπ πõ «È Àπâ ß π Õ π ËÕ Õß ßºà π Conference Õπ À «μà ß μ ºà π ß «Á μå.. æ âõ ππ È ß ª æ π åà Ÿμ Ë ªî Õπ π.. Èß π ª μ Õ ß π Õπ Õß π» (Õà πμàõàπâ 11).. à«õ π åωñ Õ æπ» À «Àß ßπ «à«õ ( π å) π π πÿπ æ π π» π ß Ωñ Õ æ (RU 300) Õ ß å ß ÿ ÿ ÿ μπå ß ªØ æ åæß»å ºŸâÕ π«ωé æ ÿ ªìπ ª π πæ Õ å À ÿ ÕßÕ ΩÉ π».. œ2 Ÿ æ π ÿ æπ» ß π π» «μ ßπ æ ËÕæ π π» æ ËÕ Àâπ» Ÿâ â ««à ß Àâ ª πå ºàÕπ «μ ß π (Õà πμàõàπâ 2) ß πª æ π å À «Àß ß ªî ÿß æ œ ÒappleÚÙapple. apple-úûòapple- appleùı-. apple-úûòapple- appleappleapple μàõ appleùı- π À «Àß (Õà πμàõàπâ 10) Àâ ÿπ ù ß û àπ» MC μ Ë À «Àß âõπÿ μ ÿπ» ß ÿπ «πå àπ» «ËÕ «π πÿ» μ å ªï» 10 ÿπ ÿπ 3,000 æ ËÕ ß π ß ÿπ «πå Õ μ ºŸ âõ π«õ.... ºŸ â à«ß æ ËÕ π πÿπ Àâπ» âæ π μπ Õß ªìππ ËÕ «π Ë ÿ æμàõ ª (Õà πμàõàπâ 2) à Ω àß ªìπ ß π ËÕ Õπÿ μ Ë 1/2547»Ÿπ å Ω ª å π«π π Èπ à ß. apple-úûòapple- appleùˆ À Õ apple-úûòapple- appleù (π ÿ æ æ å) À «Àπâ ß πª æ π å

2 Ú à «Àß «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ œ2œ (μàõ Àπâ 1) Ÿâ à«π à«â ß ÿ Õß ªìπ ºŸâπ ºŸâμ Ë πÿ æ π å â ߪ å À à à «μ ßμπÕ Ÿà π ß âõ à ß «ÿ Ëß Õ â«à ªìπ æ π ÿ æπ» À «ÀßÕ ßÀπ Ëß π Ëπ» Ë ºà π Õ π ß μà ßÊ àπ ß π Ÿâ âõß æ ß π» âπ ª å π Ÿâ ª æ π μπ Õß π ß â àß π Àπà«ß π πõ â ß«ßπ È 1. π ß π ÿ À ª μ «π» â ß«π» â«æ π Á æ æ μπ ÿ œ ÿ π ËÕß π ß π ª ÀåÕπÿ å πÿ π π ÿ πà «Ÿ àÿß À ª à æ π å ËÕ«π Ë æƒ π ««å ªÑßπÿ À ª μ «π» â ß«Õß π» Õ π 1 π ª «âõß æ ß π ß The Mall KARAOKE Singing Contest Ë ºŸâ à«àß π 3,000 «à π ËÕ«π Ë 16 Æ 2549 Ë The Mall ß ªî πõ π È π» Ë à«ë«μ ßπ.. â à«õ à«π π æ π À«â Ÿ À «Àß æ ËÕ àß â ª «â ß«π» Èߪ «ß ª â ß å à Õ ß å ß ÿ ËÕ«π Ë 20 Æ 2549 Àâ ÿπœ (μàõ Àπâ 1) À πªï» 2549 «ËÕ «π πÿ» μ å Àπ π» Ë ª ß å Õ ÿπ ß à «μ Èß μà π È-31 ßÀ 2549 π» Ë ÿπ À â π ËÕ «π ( πà Õ πõ À «Á â) À Õ ªìππ» Ë º π π ÿπ æ å â æ àõπ Èßπ È â Àπ ÿ μ Õß ºŸâ Õ ÿπ ßπ È 1. ªìππ» «ËÕ «π À «Àß Ëß ß» Õ Ÿ à π Èπª μ 2. ªìπºŸâ «ª æƒμ âõ à Ÿ ß ß«π π» À «3. à ªìπºŸ â» μ Èß μઠμ Èπ ª À Õ à àõπ À Õ à ªìππ» Ë ß π πª Ë 2 4. ªìπºŸâ Ë º π Õ à â Ë ªï» àπâõ «à 18 Àπà«μ ( à «ƒ Ÿ âõπ) 5. à ªìπºŸâ Ë â ÿπ 5 ÿπ» Õ ËπÊ πªï «π ( «ÈߺŸâ Ë â Ÿâ ) 6. ªìπºŸâ â π ËÕ «π ªìπ μ å π π 2549 μ «æ âõ Ÿà ª ÿ «ª ªïπ È Àπà««π ««« μ å À «Àß π ç π 2549é Èßπ È æ ËÕ ªìπ «π μ «æ âõ Àâπ «πàπà««π.. â Õ π πõº ß π ª Ë π «ÀÁπ Ëß π π àõπ â à«πõ º ß π π ª ÿ « μ å π Ààߪ» («.) Õß μ å Ààß ª» œ π Õπμÿ 2549 ÀâÕߪ ÿ À à Èπ 1 Õ SCL μ å.. ËÕ«π Ë 25 Æ Ëºà π Õ π È Õß» μ å πμ â «ß å πμ Àπàß μ å à ««à π Èßπ È π ªìπª πåõ à ß Ëß Èß â π«â π «â π» Õßπ» Õ Èß ß ªìπ Õ π Ωñ âõ π πõº ß π àõππ πõ ß π ª ÿ « μ åõ â«à μ å â Àâ «â 𠫪ìπÕ à ß æ πõ ªìπÀπ Ëß πæ π À Õß À «πõ Àπ Õ º μ ± μ Àâ ß«ÿß» ª«π â«π Èπ μ å.. â Àâ «â π «âπ ªìππå ª π Õß œõ â«à πõπ μ Àß ß ªÑ À π Àπ Ÿª Õß À «Ë πâπ «â π ± μ» ßπ Èπ º ß π «Õß å π» ß ªìπº ß π π ª π À «Õ π È Õ Õ ÿ Àπà««π ˺ μº ß π ß«Ë ª πå ç μ å Õ ß «Ëπ Àπà««π Ë ß π Èßπ È Ëß ªìπª πåμàõ «ªìπ Õ à ß Ëß À«ß«à Àπà««π º ß π ß â π«ë Àâ ËÕ ß Õß À «Àß ËÕ ß Õß μ å ªìπ Ë à «ß Ëß Èπé». πμ à «πμõπ â ß π π π«à ß π ÿπ» π» â à«æ π Õ ß ƒ À â π «μª «π μ μ «â Ÿàß πõ æ Õ à ß ÿ æ ç ß R.U. Friendsé μ Èß μà π È- 25 ßÀ 2549 Õ 30 ßÀ 2549 « π. ºŸâ π Õ Õ â Ë Àπà«Õ ß π π π«à ß π ÿπ» Õ π» Èπ 2 πà Õ πõ À «Á â Õ å ˪ «ËÕ «π Õß â â æ àõπ À Õ ªìπºŸâ Ë º π π ÿπ æ å π» ˪ ß å Õ ÿπ» ß ÿπ «πå Àâ Õ Ëπ â Ë Àπà«π» πÿ» μ å π«π Ë 31 ßÀ 2549 π Èπ ºŸâ à μ å. π± å ÿ ª Õ à «π π Àπà««π À «Àß«à «π Ë ««« μ å.. ( âõ àõ RAMK) Ë μâπ ËÕ æ.».2533 â πμ ««ÿ æõ» π ÿß æœ â«ÿπ π πÿπ À «Àß ºà π μ å μàõ à«õ À«à ß ÿ π «««â à».æ Ÿ å ß ÿ º».. ÿ ß å ÀÕ π å Õ.. Õ ß«º».. ± å ÿ ª Õ πõ π È Àπà««œ Àπâ Ë π μ ««Á π Õ Ë Õß π ªí ÿ π μ «Õ à ß «Èß Èπ 20,000 Èπ ª Õ â«π Ë π μ À Õπÿ «π â â«25 «ß»å 75 ÿ 580 π ªìπμ «Õ à ß æ π ÿåμâπ 6 π æ π ÿå Ë ªìπ âπæ Èß πª» «à 200 π Õ Ÿà À«à ß Õ π π æ æå º æ àõ «à 100 π πõ π È ß μ «Õ à ß Ë â π πÿπ Professor Phillip Rundel Á «â Ë.. «à 10,000 μ «Õ à ß ª 1,375 π 285 ÿ «ßμ «Õ à ß ª Ë π æ æ ±åõ ËπÕ 472 π 160 ÿ Õ ÿ ÿ «ª Àπà««π.. π âõ Ÿ Õß å «Ÿ âæ Èπ π â π π Õߪ» Ë â Áß ß Ë μâπμàõ Õ «Àâ ß âª πå π â πμà ßÊ â û À «Àß ªî Õ» Èπæ Èπ π π ßÀ«à, «π â, øá, â, æ â Õ ËπÊ Õ ÿ «π π å æÿ»ÿ å « π. Õ A.D.1 Ë Õ π«π Ë 4 π π 2549 Õ π» ÿ Ë«ª Ë π â«μπ Õß μ Èß μà π È ªìπμâπ ª ÿ «π»ÿ å « π. ËÕ A.D.1 (À ß πæàõ ÿπœ) Õ Õ æ Ë μ ,

3 «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ À «Àß à«π ß ππ«μ Ààß μ «ß μ å π ß «à«õ ù ß À ÿ À ± μ π«μ û ùæ ª π»π» À à ÿàπ Ë 1û.ª «μπ æ πμ «à «ß μ å π ªìπª π πæ ÀâÕß» Ï º ÿ π πμå Õ ÀÕª ÿ æàõ ÿπ Àß À ËÕ«π Ë 22 Æ 2549 Õ π È.» Ï Ï μ ª «ß μ å π à «ß π ß «à«õ À«à ß.. π ß ππ«μ Ààß μ «ß μ å π π ß À ÿ À ± μ π«μ «à Õ ß «π μàõ π ß ππ«μ Ààß μ.. Ë â ÿ π π «π È Ëß ªÑ À π â ß «Ÿâ â πà π«μ à ÿ Õߪ» Àâ π À À ß ÿ ª ÿ μå à«à Õß å «Ÿâ æ ËÕ ª ÿ μå â Àâ â ß åπ«μ Èπ «Èß àß π ß» π π «Ÿâ πªí ÿ π ⫪ «ßœ à «μàõ ª«à π«μ π Èπ Õ ªìπ ÿ À Ë º π ÀâÀπà Õß ª» æ Ë «ª à Ÿ âõ à ß «Á«ßπ Èπ «Õß ÿ Õߪ» π â ß ß ËÕππ«μ ß ªìπªí ÈÕ μ μ μ ª øóôπμπ Õß Õß» π ß π π«μ Ààß μ.. ß â à«πæ π ß œ Èπ Õß åª Õ 4 â π Õ 1) π 2) ÿ 3) æ å π ߪí 4)» ß Ëß â μ å ºŸâ À À «ºŸâ À π ß ππ«μ Ààß μ ૪ìπ ù ππ Õß «ß μ å π π ß ππ«μ Ààß μ Õ Õ ÿ.. Ë â Àâ ««à«õ π πÿπ ß œπ È Õ à ß μá Ë Õ π È Õ ß «π Õ«æ Àâ å π» À à ÿ à πª «Á π π π ÿ Ëß «Èß â Á» Àâ â ß åπ«μ æ ËÕª» μ μàõ ªû ª «ßœ à «ß â π À «Àß ºŸ â à μ å ª π ß À ÿ À ± μ π«μ â à «ß π «ªìπ Õß ß œ«à» À Ÿμ π È ªìπ «à«õ À«à ß ± μ«.. π ß π π«μ Ààß μ «ß μ å π π ªìπ «à«õ Èß «μ ÿª ß å æ ËÕ æ π ÿ À Àâ «Ÿâ «â π» μ å Õß À ß π â ππ«μ «ß ª π» Èßπ È Èπ æ ËÕ â ß «â Ë «π Õπμ Õ π â ß «æ π å Ë À«à ß ß œ å π» Õ π Àâ π Õπ ªìπ ªÕ à ß ª æ Èß ß à «Àß.. ß «à«õ π ß ππ«μ Ààß μ ß π«μ æ âõ ª π»π» À à ÿàπ Ë 1 ª æ πμ «ß å Õ âõß μπ å Õß.. π ß ππ«μ Ààß μ â«π Èπ.ª «μπ æ πμ «à «ß μ å π à «ß «Á π ß œ«à» â ππ«μ Õ ªìπ π«μ Ë Èπ À Ëß À àê Àâ à ß Àâ º πß π ÕÕ ª â Ëߪí ÿ πμâõß π πß πõ à ß «Á«Àâ πμàõ «ª Ë π ª ß Õß» Àâ â ß» â ßμâÕß º μ ÿ Ë «Ÿâ â ππ È Õ à ß ß ß Ëßπ» ÿ à π Á ªìπ ÿ Ë «π â ß «Á à ß œ «ß «Á Õߪ» μ π º ËÕß Õßπ«μ ÕÕ ª â«ùà Ÿμ π È âºà π Ëπ Õß ºŸâ ß ÿ «ÿ π«π π» Ë π Õ«à «â À ªìππ«μ Õß «μ ËÕ à π â π π Ëß Ë À à ß œ Á Ëπ «à º μàõ «μ Õß à πμàõ ª πõπ μ π È ÿ à π â Õ Ÿà π π Ë ªìπ À «Ààßπ«μ Á ÕÕ«æ Àâ ß œπ Ȫ «Á Õ Àâπ» ÿ à π» μ À Ÿμ «Èß Àâ â ß Õ à Õßμπ Õß π æ À «ª Ÿà ªìπ «π«μ Ë Õߪ» μàõ ªû.ª «à «â πõ ß å ß ÿ À «Àß à «ß «Á π «à«õ À«à ß.. π ß ππ«μ Ààß μ æ âõ Àâ Õ«à π» «à π ËÕß «μà ßÊπ Èπ π» μâõß Ë μ Èß μà π Õ â«àõ πõ Õ Àâ ªìπ π«μ Èπ À «ß ÕΩ «À«ß «â ÿ à π æ.. â ËÕß π Ë ªìππ«μ Õ π Ë ªìπ ËÕß Õ Ë ªìπ π Ëß «ß Ë ªìπ πõ Õ â«àμÿπ È ß Õ Àâ π ß ß â ß Brandname Õ â ß Ëß Ëπà ËÕ Õ Õ à ß àπ Àß Ë ªìπ Brandname ß» â à â ß Brandname Àâ π âπ Èπ Á à ªìπ ˪ å ß» à æ π Èπ ßμâÕß â ß «ËÕ Õ Àâ Èπ Àâ â ùæ«à π ÈßÀ ªìπ Ÿ» å ÿàπ Õ ªìπ ÿàπ ÿ ËμâÕßÕÕ ª â ß ËÕ ß À⪠å à ß Õ Àâ π À π π ª â π π å«à Ë Ààß «Õ ŸàÕ à ß â«ππ Õß Àߺ π Ë ÿ à π Àâ μ Àß À «Ÿ æ«à π Àâ ªìπÕ à ß Èß â π π Õπ Ë «â ß««æ âõ Õß å Ë â«π ªìπºŸâ ß ÿ «ÿ (Õà πμàõàπâ 10) ç ª «π Àâ ß Àß Àâ ß Û πà «ßæ âõ à ÈÕ À Õßé â π Õß ßπâÕ Àâ â ß å à «â«««π àππ Èπ μ Õßμπ ßæâπ é ç à «Àßé ««π àªïæÿ» ÚıÙ Ë Á æ π ß â œ æ π π æ π à ß ß Àå Ààߪ» πæ Ÿª å Ëßμ ß «π æ π æ ÒÚ ßÀ ÚıÙ æ ËÕ ß Àâ ÀÁπ ßπÈ æ Àƒ π Á æ π ß â œ æ π π Ë ßÀà«ß æ π Õß æ Õß å à π μ â π Õß Õß櫪 π «ÿ π Ë æ Á æ â Õ ŸàÀ «ß ªìπ»Ÿπ å «μ Õß «Èß μ ç à «Àßé ßÀ«ß«à «Àß ÿ π μ Õ πª«ß π «ÿ À Ÿ à À à â æ «π å π Á æ π ß â œ æ π π à â à À àõ â««π πæ À ÿ ÿ âπ â âπ À àõ À Ë ÿ â Õæ Õß å ßæ Ëß ππ π

4 È Ù à «Àß «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ æ æß åæ π ß π æ å Õπ ËÕß ß Õß ŒàÕß ßøÿμ ŒàÕß ßøÿμ Õ Õ π Ë ÈÕ Ë â ËÕßπà Ÿâ Õß ŒàÕß ßøÿμ 1. ËÕÕ» âõπê â Èπ Ê ª Õ Àß ËÕÕÕ â«ß ªìπ àõ Õß ÈÕ Ë «à Dermatophytes π ËÕß ÈÕ æ àæ π åÿ â πõ» âõπ Èπ 2. Tinea Õ ËÕ Õß μ ÈÕ Ëº «Àπ ß Tinea pedis Õ ÈÕ Ë â À Õ Jock itch or tinea cruis Õ μ ÈÕ Ëº «Àπ ß «Àπ μâπ âõ æ μâπ Õ ËÕÀπ Ëß«à ß ß Ringworm or tinea capitis Õ Ë» 3. μ ÈÕ à«π À à â Õß à«ºÿ âõ Ëπ àπ ºâ Á μ «Õß â À Õ«à πè π 4. Õ Õß ÈÕ Ë â Õ πμ Õ π È«â º «Õ ªìπ ÿ Ê ªìπº Ëπ Ë â º «Àπ ß Ë â æÿæõß π È«â Àπ μ Ë ªìπ æ àõ μ ß Õ π È«μà Á Ë âπ â Õ ÿ ª ßΩÉ â Á â 5. Ë â «â ß â Àâ Õ â«ÿà Á Àâ Àâß à ÿß â Ë Õ à ªï Èπ â π ÈÕ À Õ ªÑßΩÿÉπ Ë â 6. ªÑÕß π âõ à ß «à ÿß â Õß â Ë Àâß Á â Àâ Àâß æ Õ â À ßÕ πè à ÿß â Ë â«π μ«å «à ºâ ΩÑ æ ºâ π μ«å à««èπ â â â ªï «ª Ë π Õß â «Õß â 2 Ÿà à π à «à Õß â Ÿà ÿ «π 7. âõπ Õ Ëº «Àπ ßÕ π Ë ÿπ ß â«ªø «π âõ Ÿ 12 HEALTHTODAY SEPTEMBER 2004 ««μ Ëπ «ËÕ ÿ æ àπ πè À«π πè Õ Àâμ ÕàÕπ ÕàÕπ â ËÕ «ËÕ Õß à ß Ë ËÕ çõπÿ Ÿ Õ é Ë º À â À Õ «π ÕÕ Ëπ à ß â ªÀ ß 1. Õ» àπ «π πμå «ßß π «π ÿà Ë 2. Õ À àπ Õ À ªîôß à ß Õ - μàß μàß Ëπ π Ÿ ª ÿß - π ÈÕ ß πõ Ë μ «π π à«π Ë À Õ Ÿ ºà π Ÿà â À à À À Õß Õπÿ Ÿ Õ - â ««ªÑß «å Œ μõ à ßßà π ß πª «ß«π «ª ß å Õπ â π ß «ß «ß μà ßÊ μàßμ Èß Àâ ßμ Àπàß π «ß π 3-5 À Õ 6 «π «π ßÀ«μà ßÊ π«π 66 Õ μ ÿ μ ÕߺŸâ Õπ Õ 1. â «ÿ ª μ À Õ â àμë «à π È ß æ» μ å»» μ å Ëß â» «àπâõ «à 6 Àπà«μ 2. ªìπ â Ë ßμ Àπàß π ß π Ë Ë μâπ 3 - ªí ÿ π ßμ Àπàß 3-5 ß μ Àπàß π ß π «πà Õμà ß ß π àπ ß μ Àπàßπ «ß π π «æ ÿ À Õπ «μ «Õ ªìπμâπ - ªí ÿ π ßμ Àπàß 6 «μâõß ß μ Àπàßπ «ß π 6 «à π Èπ π π â ºŸâª ß å Õ Õπ Ëπ Àπ ß Õ Õ Õπ ßπ È - Ëπ â«μπ Õß Ë ÿà À ß π ÿ ( Èπ 20) π À ß π ß πª «ß «π À Õ - àß ß ª å ß π ߪ «ß «π π ß πª «ß«π π À ß ( Èπ 20) 666 ππ ππ μ ßæ ÿß æœ À μ «π Ë 31 ßÀ 2549 «πå À Àπ ß Õ Õ Õπ â Ë À Õ Õ Õ æ Ë μ Ë »Ÿπ åàπ ß Õ Ààß ÿã ß å À «ÿ â ß π ªìπæπ ß πμ Àπàßμà ßÊ ßπ 1. ºŸâ ΩÉ ß π 1 Õ μ Õ ÿ à π 40 ªï «ÿ ª μ À Õ æ ß - π ÈÕ μ«å âπ π π π È μ ß π Õßμ ÕàÕπ À«π Èπ 3. «àß àß - à ß μâõß àßà æ ßß πªñõπ å μ ÕàÕπ μâõß ß πàπ Èπ - π ËßÊ πõπê àõõ ß Õ À à«π π æ Ë πè μ π Õ - «àß àß ÀâÕ μ º º à ß Èπ Õπÿ Ÿ Õ Èπ ( «ç ß ÿ æé π.æ. ÿ À «ÿ ) ª å π ß π â π μ «Õ ß π â ª Õ à ßπâÕ 5 ªï 2. À «Àπâ ºπ ÿ 1 Õ μ Õ ÿ à π 35 ªï «ÿ ª μ à ª å â π «ß ºπß π ÿ π ß π ß π ÈÕ- â ß Õ à ßπâÕ 3 ªï 3. æπ ß π ª ÿß æœ π 5 Õ μ Õ ÿ à π 30 ªï «ÿ ª«.- ª μ À Õ ß π ª å πß π Õ à ßπâÕ 1 ªï 4. æπ ß π ß π 5 Õ μ Õ ÿ à π 30 ªï «ÿ ª«.-ª μ À Õ ß π ª å πß π ß π ÿ â ª Õ à ßπâÕ 1 ªï 5. æπ ß π ÿ 5 Õ μ «ÿ ª«.-ª μ à ª å π«ß ÿ ºà π ÈÕ- â ß Õ à ßπâÕ 1 ªï 6. æπ ß π Àπ ß Õª ÿß æœ π ÿ 30 Õ μ Õ ÿ à π 30 ªï «ÿ ª«.-ª μ à ª å π «ß» À Õß πàπ ß Õ À Õ ÿ â ª Õ à ßπâÕ 1 ªï 7. æπ ß π ß π â 5 Õ μ æ» Õ ÿ à π 35 ªï «ÿ.6 ª«. ª«. ª å πß π ß π â ÿ â ª Õ à ßπâÕ 1 ªï 8. à ß àõ ÿß 3 Õ μ æ» Õ ÿ à π 35 ªï «ÿ ª«.-ª«. Õ Á Õπ å øøñ ß ª å πß π àõ ÿßõ à ßπâÕ 1 ªï Ë π πμå â æ âõ Õπÿ μ Ë 9. æπ ß π àßàπ ß Õ 3 Õ μ æ» Õ ÿ à π 35 ªï «ÿ.3.6 ª«. π πμå ªìπ Õßμπ Õß æ âõ Õπÿ μ Ë Ÿâ âπ ß π μ ÿß æœ ª ± 10.π «Àå ÕÕ 3 Õ μ Õ ÿ à π 35 ªï «ÿ ª μ Õ æ «μõ å À Õ Ë Ë «âõß âß π Dreamweaver, ASP, SQL Server â â Photoshop Illustrator â æ ªìπæ» 11.æπ ß π Õ æ «μõ å 2 Õ μ æ» Õ ÿ à π 30 ªï «ÿ ª μ Õ æ «μõ å «Ÿâ ß â π Hardware/Software OS Windows 98, 2000, XP ªìπÕ à ß 12.æπ ß π å 3 Õ μ Õ ÿ à π 30 ªï «ÿ ª«,-ª«. â ËÕß Á ß π â ºŸâ π â«μπ Õß À Õ àß À æ âõ À πμà ßÊ Ë ºπ ÿ»ÿπ åàπ ß Õ Ààß ÿã ß å À «Õ «μμå Èπ 14 Õ ÿã ß å 64 ππæ μª ÿ «π ÿß æœ À Õ À μ «π Ë 31 ßÀ 2549 ºŸ â μ Àπàß Ë 1-7 μâõß â Õ æ «μõ å ª MS Office Word, Excel â π ËÕ Ë

5 «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ à «Àß ı π«æ ù» æõ æ ßû Õ Ÿ ÿâ π π ÿ Èπ π ß μ Ÿà πå π œ π 7 «Ë Õß «ã (3).Õ ÿ ºŸâÕ π«õß ß æ π å π æ À «ß Àâ μ ªìπ«æ» ËÕß çæ â π æ π μ π«æ é ππ» Õß Õß μ 60 ªï Õßæ Á æ â Õ ŸàÀ «ÀÕª ÿ æàõ ÿπ Àß À ËÕ«π Ë 7 ÿπ π ˺à π.õ ÿ à «ª Õ æ πμ åæ â π æ π μ π«æ π μ Èß μàõ μ «ßªí ÿ π ËߺŸâ â à«ß πμà ß â ª å ßæ Õ πª Õ â«æ «Õÿμ À Õßæ Á æ â Õ Ÿ àà «æ À μ åπ æ π ºŸ â ßß πàπ Ë ÿ π ºŸ â ß æ «à π«ß æ π Ë π «Ëπ ß Ëß π Ÿà ß π Èπ ªìπ μâõßμ Èß Õ Ÿà πæ Èπ π Õß «æõ æ ß Èß π ÿ ÿ 𠪻 ªìπ ÈÕßμâπ àõπ ß æ ª π«à À ß ªìπ ß ËæÕÕ ŸàæÕ π «ß ç Á ªìπ Õß ««π Ë «Ë ÿ à Õ Ÿàμ Õ é.õ ÿ à «ßÀ ßß π Õßæ Á æ â Õ Ÿ àà «μ Õ à«ß «Ëºà π μ Èß μàõ μ ߪí ÿ π«à ª Õ â«ªí π â â à ªí À à«π à««π Ëß «âõ ( π πè ªÉ ) «π â à âπ «â Õß «æ π Ÿ π Ÿâ à«π à«π Á º º μ â à æ π Õ à ß Ëß π «à» æõ æ ß Èßπ È ß Õ π π ËÕß æ μà ß π Èπ âºà π «π» «âπ «â ⺠æ å π À ªª ÿ μå â ª ª Ë π â æ ËÕ Àâ Õ âõß ««μ Õß μà ß à «ÿª â«à ßß π Õßæ Á æ â Õ Ÿ àà «ª Õ â«1.» âõ Ÿ Õ à ß ªìπ àπ»ÿπ å» æ π ß æ π Õ π π ËÕß æ» ß πõ à ß ªìπ / Ÿ º º π π«ßμà ßÊ π ß πõ à ß ª æ 2. â ß π π Ëπ Õ æ π Ë μâπ μπ Õß àõπ àπ æ π ÿ π Ë Õ «â Áß æ Ëßæ μπ Õß â 3. Ÿ ß π Ëπ Õ μà Ÿ «μ μà ß π π ËÕß ù Ÿ ß û ßπ Èπ π æ π ß à â π«ß æ π «π π æ π μà âõß Ëπ 4. ª À ßà ⪠πå Ÿß ÿ à «Õ æ Õß å Àâ «â æ Õ à ߪ À ÿàß Àâ ª πå Ÿß ÿ À ßß π Õßæ Á æ â Õ Ÿ àà «ª Ë 5. ß â μ à«μ π Ëπ Õ «Õπÿ å æ μ âà μ «μπ Õß àπ âμâπ â π πè 6. âªí À Ë ÿ Á à «Õ âªí À Õßæ Õß å Ë ÿ Á Ê ( ÿ ) ËÕ ß Õ à π «â ß 7. Àâßà π Ëπ Õ Àâ ßà μà ª æ 8. à μ μ à π«ß 9. âõ ª Õ àπ âº μ «âªí À πè 10. ÿàߪ πå π à«π À à ªìπÀ 11. πâπ à«π à«12. ÿπ Õ à «Õ π æ π º ª πå Ë â æ π ßÕ à ßÕ «à â ªìπμ «ß π À Õ ªìπ Ÿª À μà «â «ÿ Õߪ π 13. «Ë ÿ «(one-stop service) à «Õ»Ÿπ å» æ π Ë àõμ Èß Èπ Õ π«««àª π âõ à ß «ß 14. æ Ëßμπ Õß π Ëπ Õ μ «Õß â Áß àõπ ß â Ÿ À Õμà ߪ» â 15. æõõ ŸàæÕ π π Ëπ Õ π π ÿ π μâõßæõõ ŸàæÕ π àõπ 16. πâπ» æõ æ ß 17. ÿàߺ ª πåμàõõß å «(Õà πμàõàπâ 10) º à «ß ç Ë é é Ë ªé π âõ π Èπ ËÀπ Ëß Èπ Ë Õß â«μàõ ªπ È Á æÿ ß ËÕß Õß À ß Ë Õß «ã Ëß Ë μâõßæÿ ß Á Õ ç «π ß πé ß ππ» À Õß π À ß» ª À Õ«π Õ Á μ π π Ë À Õ π Õß Ëμ «Õß π ËÀ Õμ «Õß Õß Á ªìπ à«πàπ Ëß Õß» ª «π π Ÿª Ÿª Àπ ËßÕ Ÿà â«π Èπ ªìπ «Ëπà Ëπ Õ à ß πàπõπ Ëß ÿ ª» π «À Õ «ß π πõßπ È â Èßπ Èπ æ Õ à ß Ëß ª» Ë ß«π πõßπ È Ê à𠪻 ßÀ«μà ßÊ Õß ªìπμâπ«à Õ ÿ ÿ ß À à π» Ï ß π πõßπ È â Èß Èπ Õ μà æ ß«à Àâ ç â æé ß «Èπ àõπ π Èπ Á à Õ Õßß π Àâ ªìπ International À Õ ªìπGlobal â ª ÀπàÕ à π Èπ ß π πõß «π Ë «π Festival Hue 2006 ÁÕ μàõ π ËÕß â ÿ «Ë â æ À ÕºŸâ μâõß Ëπ «Õß â«á Õßμ μ Ÿ π«à Õ â ß ËÕ Ÿà π Festival Hue 2006 μõ Á Õ Õ π«ß π Èπ àõπ 1 ÿ Ëߪ Õ ª â«à Õß «ã ªìπ à«π À à π Èπ Áμ Èß Õπÿ Õ π Èπ Àπ Ÿª Õßß π à«π â«áª πß π ª ß ß ß ÁªÉ «âõßõõ ª ßπ 𠪻 Ë«âß«à Õß «ã Ëß ªìπ Õß ÕßÀπ Ëß Õß «π μ Õß ÕßÕß å Ÿ π ß π À ß π π μ Èπ π À«à ß«π Ë 3-11 ÿπ π 2006 ºŸâ π à«ß π Á Õ μ μàõ â à«à à«πß πà Õ ß π π «π π Õß «ã μ μ «μâõπ â««π π Èπ ß πœ Á ÿ Èπ â ß μ μàß π Ëμà ßÊ π Õß «ã Àâ ªì𠫪 Ë«Õß æ Õ à ß Ëß πæ Èπ Ë «Ë ªìπæ «ß à «π ß æ ª Õߪ» π Ë Ë μà ßÊ πª «μ» μ å ( à«à ªìπª «μ» μ å ÿ À Õ ÿ â) ÿ Ààß Á Ÿ â ß À Õ Ÿ μ μàß Àâ ªìπ ç «é Ë çß πé μà ßÊ â ÿ Ÿª π ÈÕÀ ËμâÕß Ë μ Èß μà πæ «ß à Ëß â Õß πõ ÿ Õß ß π Á àõ â ß ª ßæ Èπ Ë Àâ ªìπ «À ß Èπ 8 Ààß π Àπ Ëßμ Èß μà «ß π ß À «ß Ë ªìπ Õ ß ƒ «à Royal Theater ( Ëß â ßß È«π«ßÀ «ß Õß π Ë ÿàß Õß øóòõßøÿ π æ π ß Ÿ Œ ) Õ π ªìπ «π à πõ π Èπ Á ªìπ «ß âß Á â ß À à â ß àπ πæ Èπ Ë «À ß âõßæ ß μ✠˫ºŸâ Á â ß ªìπ «π«π 3 «, μàõ ª Á ªìπ «Á Ê ««Ëμ Àπ Í π àõ, «Ëμ Àπ π ÿàß, «Ëμ Àπ Œ πà «ßÁÕ ß π ª æâπ «æ «ß à ª Ë«ß ËÕÕ π πàå Ëß ªìπ ˪ Õß æ ππ Õß æ Á Ÿ ªìπ «À à 3 «À ß ÿ ª à«π ππ â «ß Á μ μàß Àâ ªìπæ Èπ Ë À «å» ª ª Street Performance âõ ªÕ à«πàπ Ëß Õßæ «ß Ë ªìπªÑÕ ª Ëßμ Èß μ Àßà πà πàπâ ß àπè Œ Õßπ Èπ «æ Èπ Ë àß «â ß «ß Àπâ μ Ÿ º πê â πâõßê π À «ß Õß Õß ÿß æœ À Õπ π æ Èπ Ëμ ßπ È π «ã «à μÿ ß Õπ ß π Á â ß Èπ ªìπ «ß âß ªìπ «ß À à æ Èπ Èπ Ÿß μ π Ÿ à«πàπ Ëß π Ëß Ÿ ß Ë «π È â Õ π å «Ë â ßÕ Ÿà πªñõ ª à«π Ë À Õ π Ëß Ÿ πõπ Ÿ ÿ μà ßÊ â «à 180 Õß» æ Èπ Ë À (Õà πμàõàπâ 10)

6 ˆ à «Àß «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ Á æ π ß â μ Ï æ π π Õπÿ å π º æ à ß«π ºâ Õ Õ «π æ» π ÀÕ ÿ ß.. çºâ Õ Õ πª» é ºâ Õ Õ πª» «à ß ß ªìπ» ª Õ à ßÀπ Ëß Ë μ μà ß π â«õ Ëß Èß Õ Õ Õ Õ Õ À Ë Õ À Õ â«ß ËßμâÕßÕ» ª å «π Ë Ëß π ÿàπàπ Ëß ßÕ ÿàπàπ Ëß «Èß π «μ ÿ μ μ âõ Àâ μà ßÊ πõ à ß π «à ªìπ Ÿ ªí Ëπà Ÿ Õ à ß Ëß Ëºâ Õ Õ Õß «ß ß À À Èß ««Õ ß ªìπ ËÕßπÿàßÀà Ë àß Õ ß ÈÕ μ «ªìπ Ë ªìπ Õ å Õß «π μà ËÕ «â ⠟઻ º Àâ ºâ Õ Õæ Èπ â π Õß â º ºâ Õ π ßß π Õºâ Õ à ß ÿπ ß π Õ Ÿ À ª π»μ«ë 20 Á æ π ß â μ Ï æ π π ßæ ÀÁπ Ë Èπ ß «π Õß π μ Ëß â àºâ Õ Õ π È æ Õß å ß ß æ Õÿμ À øóôπøÿ Õºâ â«õ Ëß «Èß æ π ß ß æ å à«π æ Õß åμ μàõ ππ πà ªï æ ËÕ ßÕπÿ å àõπ Ë Ÿ À ª ºàπ π ß àß æ π â π ÿ æ Àâ Èπ æ âõ ππ È ß ßπ ºâ Õ Õ Õß â ªìπ Õßæ Õß å ªìπμ «Õ à ß àæ π Ë«ª» μ Õ ππ ª º æ à ßμà ߪ» π ºâ À ËÕ ß ªìπ Ë Ÿâ π æ àà Õ â«ªí ÿ πºâ Õ Õ Õß â ªìπ Ëπ Õß «Õ ÈßÀπ Ëß æ Õÿμ À Õßæ Õß åπ Èπ ß à æ ß μà Àâ ß«π π È ß ß Õ μàõ ª à π Èπ μà ß ß Àâ Õºâ â ªìπÕ æ Ëß π Õß «Õ ª Àπ Ëß â«π ËÕß «Ÿâ Ë«à ºâ À ªìπºâ Ë Ÿß ß àõ Ÿà π π âºâ À ππ æ Õß å ß ª â œ À⺟⠟⻠Ÿª μàß Õß μ μà ßÊ πõ μ Èπ π Èπ Á ߪ ª ÿß π πÿàߺâ ÿß ºâ ºâ Àà ÈÕ Õ π «Ë μ Ëπ «à π à π π π Èπ ªìπ Õß Õßæ Õß å Ë μ Á Èπ π ß ß Ÿª à ß μ Ë Á æ «ß Ëæ Õß å ª Ë â Õßæ Õß å Ë ªìπºâ À àõπ ßπ Èπ ß ª â œ Àâμ ÿ Õßæ Õß å ⫺â À ºâ Èπ 5 ªìπ Õßæ Õß å πÿàߪñ 3 ÿ πÿàߺâ 2 ÿ μàõ â ÕÕ ªÕ 3 ÿ «ªìπ 8 ÿ æ ËÕ Àâ «à Õ â ß âæ π ËÕ μà ÿ μ ËÕæ Ëπ ËßÕß åμà ßÊ πæ «ß Ÿª â ÿ μàß À à π Èπ â à ÿ Õπμâπ æ Ëπ Ëß Õπμâπ πæ «ß ÿ μ ªìπÀ Ÿà Õπ Ëß æ Á æ ÿ Õ â â Õ ŸàÀ «ª â œ Àâ â ß Èπ æ ËÕ â ªìπ ˪ Õ à ß à ªìπ ß ß â ªìπ Ë Ëß ç æ ËÕπμâπé Õßæ Õß å â ΩÑ ÿ Ë à «π È ß ªìπ ÿ Ë ßà â μàß πß π Ë à ªìπ ß â ËÕߪ μ «àπ âõ âõ Õ ªìπμâπ ÿ μ μ Èß ËÕμ æ μ Àπ μ À π ˪ ªìπ ÿ Ë À â πß πæ μõπ ß«π ß ªìπ ÿ Ë â ËÕߪ âμ «Õ â âõ μ «ªìπ ËÕߪ â ÿ Õ π å ªìπ ËÕ Ë â æ Ëπ ËßÕ π å«π πæ À «ß ÿ Ë à «π È ß ªìπ ÿ À ß π Ë ªìπß πæ πμõπ Ë ß π È ß Õß â«àμÿπ È ß À ËÕß ª àπ âõ â ªìπμâπ ÿ æ π μ Èß ËÕμ æ Ëπ Ëß æ π πæ À «ß ªìπ ÿ Ë â ß πæ Õ à ß ªìπ ß μõπ Ë ß π μàß μá» Ëß» ß π Õÿ π ß πæ π È ßÕ à ß ªìπ ß ß À â ËÕߪ ª âõ Õÿ ÿ ÿ μ ªìπ ËÕ Ë â æ Ëπ Ëß ÿ μ À ª πæ À «ß πõ ËÕÀπ Ëß«à ª ÿ μå æ ª Õ â«èõ à π «â π Õ ÈÕ Èß â πàπâ â πà ß ªí «â«èπ Ÿ ªí â Ÿà æ πæ æ μõπ Ë ß â ËÕߪ âõ à ß μá Ë ÿ ªìπ ËÕ Ë â æ Ëπ Ëß À ª πæ À «ß ªìπ ÿ Ë â Àà ºâ Ëπ Àπâ π ß Á Ÿà ËÕß ª Ë ªìπ ÿ â πß π æ μõπ Ë ÿ æ ªìπ ËÕ Ë â æ Ëπ Ëß æ æ π πæ À «ß ªìπ ÿ ºâ Ëπ Õß πÿàß Àπâ π ß Àà ªí Èπ Á ËÕߪ ÈßÀ àπ È «ªîòπ Õÿ ÿ» «â ËÕ æ Ëπ Ëß» «âºâ Ëπ Ë ªìπºâ Õßπÿàß Àπâ π ß Ÿà ÈÕ Õ π «ºà â π À ß Á μ Ëπ Àà â π πõ Èß Àâ «æ Èπ Ë ªìπ ÿ â ÈÕ π «ß À ß π ß π Ë Õ» Áπ μàß â ÿ ËÕߪ ÈßÀ àπ π ÿ μàß Õß μ À à π È «π«à ç ÿ æ π é Á æ π ß â œ æ π π ß â μ Õ π ËÕ π À À Èß π ªìπ Ë Ÿâ π æ àà Á Õπ μ ª» À à π Èπ πõ à«μ æ «æ π å ª»μà ßÊ âõ à ß π πàπ ⫺ æ Õ â æ Õ æ ß» ª Õßæ Õß å Ë àߪ ÕÕ π Èßπ Èπ ß â à«àâ μ ßμ «ªìπ Ë Ÿâ Àπâ Ÿμ π μ À«à ß μ ÈπÕ π π Ë ÿ μàß ª μ μ ª æ π «â â â ÿ Ê Õ Õ à ß À Ë ª «à π Èπ Õ Àâ μ ÿ π ÿ ª μ Ë «ß àπâõ Àπâ μ μ μà ßÊ Ë ÿ μàß μ ª æ Õß μ Õßμπ πÿ π«μπå ÿ ÀÕ ßºâ æ Èπ â π æ μ Á æ π ß â œ æ π π. ÿß æœ: π Ààߪ».

7 «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ à «Àß ùμä ûπ - ù ûõ ÿπ º Á ªìπºŸâª» à «μâõß ÿàß Ëπ- Õ π - Ωñ Ωπμπ ÕßÕ Ÿà Õ ª æ πμ «ß å μä -π μ π ºŸâª» à «ÕÕ æ Ë àß ß Õ «Ë À«Õ Õ Ÿà π ««ßºŸâª» à «ºŸâ π π æ «à 10 ªï æ âõ ⫺ÿ⪻ à ««ÿàßàπâ À à àõß 9 åπ ππå «-Õ ÿπ π «±Ÿ å à«π π ªìπºŸ âª» à «Ë π ß Ωñ Õ ª» ß«ÿ ß Èß Ë 31 «ËÕ «π πÿ» μ å.. º». π Ë Õ μ ªìπºŸâ π π ÀâÕßæ«ß πÿ» μ å.. ËÕ«π Ë 18 Æ 2549 ç à «Àßé Õ â à«π π ß à «ÿ μä -π μ π à ß â «â Õ Ÿà π«ß ºŸâª» à ««à À«à ß Ë πª Ë «àß π»» μ å μ À «μ» μ å π»» μ å ÿã ß å À «Õ Ÿàπ Èπ Á â Ë ß π ªìπæ π Õß ç μ π é Õ à «Õà π à ««ÿ «ÿ Ë π «ÿ ÿã œ «Èß»πå Àâ π Õ ±å ç π Èπ Á â âß Ë Õ «ªìπºŸ âª» à «àõß 3 æ ç ªìπ à «5é ß àõß 5 ç Ëπ Ë À π é ß àõß 9 æ ß πõ «πμåμà ßÊ «Èß ªìπ«Õ àõ Èß Õ Èß ß ß«ª π «Õ ßπå Õß ºŸâª» à «À ß àπ ªï æ.».2541 ß«ºŸâ π π Ë â â àπ ª æ π å ß â ß«Ë ª π â «à ªìπºŸâÀ ß àß π μ Õ À é ÿ μä â à ß âπ ß ªìπºŸ âª» à «μàõ ª«à ÿ π âπ ß Ë À Õπ π μà ÈπÕ Ÿà «à ßÀ«Õ Õß «μ à Àπ âπ ßπ Èπ àõ Õ Ÿà Ë μ «Õß Õ à ß π ªìπ π à ßæŸ â ßÕÕ «Ëπ Õ øíß Õà πàπ ß Õ μ Èß μà Á Ê à«à ªìπ Õ μ «ª «μ π À Õ«ª «μ» μ å Á ªìπ à«π Ë ÀâæŸ âõ à ß âõ Ÿ Àâ π π øíß çμä Õß à «à ªìπºŸ âª» à «μà Ÿ âμ «Õß«à ªìπ π Õ æÿ Õ ÿ Õ âπ «â Õ À «Ÿâ μ Õ ß â«à à â π â π ËÕ «π μ ß μà Á Ÿâ μπ Õß«à ªìπ π π Ëß Ëß â ªìπºŸâª» à «π Èπ μä «à ªìπ ËÕß μà à à π à Ë â ªÕ Ÿà π«ß à «â Èßπ ÈμâÕß ÈπÕ Ÿà μπ Õß«à «Õ π μàõ Ÿâ «æ π Ωñ Ωπμπ Õß Àâ «â Õ Ë ß â à Àπé π Èπ ÿ μä â π ß μ μ «ß π à ««à μâõß Õ ÿ Èß Ëß Õ π ÈπμâÕß Àâ À Õπ πõà π à ««Àå à «â«æ Èπ π Õß «Ÿâ Õ» ª å Ωñ Ωπ «ß Ωñ âõ Õà π ÿ «π Á à«àâ «π Ë Èπ â«ç π Õà π à «π Èπ à«à «ª Ë π ªπ π à π«ß π Õà π à «π Èπ à àõ ª Ë π μà Ëß Ë ª Ë π ª ß Á Õ ÿ π Ë Àμÿ å π à «ËÕ π«ß Õß à «â«à Õ Ÿà ÿ Àπ Á «π æ Èπ π Ë Áß ß Á ß π à «âõ à ß ÿ æ πõ π ÈÕ ÀâπâÕßÊ «à ÿ Èß ËæŸ Õ Ÿà ËÀπâ Õ π Ëπ Õ ß π πâõßêμâõß Ë ß π ÈÕßÀ ß Àâ â«âπ ß Ààß ª åπ Èπ Á π æ ª Ÿà ªìπ π Õß à «Õß æ ËÕºŸâ À à ÀÁπ«à πâõßê ª «Á π âπ ßÀπ Ëß â«á Ëπ Õ À à â Àâ μà Ëß πâõßê μâõßæ âõ Ë Àπâ Ë Àâ Ë ÿ ß ππ Èπ ÀâÕ Ÿà μπ Õß âπ π à é ç π Õà π à «π Èπ μâõß π π Õà π Ë ß Àâ π Ÿ π Ë ÿ «μä æÿ ÕßÀπâ π ËæŸ Àâ ÀÁπ«à π π æÿ Õß π ß Èß Á Ÿμâπ ß π à «Õßμà ߪ» àπ π»πå CNN Ÿ ÿ Õà π à «Ë Õà π À Õπ ß Õß πøíß eye contact Àâ π Ÿ Ÿâ «à ß ÿ π Ÿ Õß À Õπ ππ ÈπÕ ŸàμàÕÀπâ Ëß Á π ª ÿ μå â π Ÿª Õßμπ Õß â àπ π π Õà π à «μâõß Ÿâ Ωñ Ωπ â«μπ Õß â ß Õà π à «Àâ ªìπ Õ å Ëμ μ «ËÕπ Èπ Á ªìπ Õ å Õßμπ ÕßμàÕ ªé Èßπ È ÿ μä ß à «ß ª Õ Õ æºÿ ⪻ à ««à πâõßêμâõß â ߪ å μ Èß μàμõπ π Àπ ß Õ Ωñ ß π ª «μ ß π Õßμπ Õß Àâ Ê æ ËÕ ªìπÀ π π ß «Õßμπ Õß ËÕ â Ÿà ß π ß Á Õπ ß π â ß π π Èπ Á àõ Ê ª å Àâ Èπ ËÕπ ÈππâÕßÊ Á â «ª ß ÿ ËπâÕßÊμ ÈßÀ«ß «â âõ à ß πàπõπ ç Õà π à «π Èπ Ëß Ë ÿ Õ Õà πõõ ß πâõßêμâõßωñ Õà π ÿ «π Õà π â«øíß ß Õß μπ Õß â«æ «à «ª ª ÿßà Õ «ÿ ß à«π Àπ Àâ Èπ Õ à ª π âõ Ÿ à «μâõß μ «Á ªμå àõπ Ë Õà πõõ Õ» ÿ Èß â âõ Ÿ ªìπ ËÕß ËπâÕßÊ à Ÿâ ß àπ âõ Ÿ Ë Ë «ËÕ æ À Õ π Ë Ë Õà π æ ÁμâÕßμ «Õ âõ Ÿ À Õ Õ ºŸâ Ÿâ àõπ Àâ πà Õ Èß ËÕ «º æ ÁμâÕß Ÿâ Õ «º æ π Èπ â«π ª ª ÿß Àâ «à â«é ç π ß π â π à «π Èπ πâõßê Á π Õ Ÿà â««à ªìπ ß π Ë à «πàπõπ àõ ÈπÕ Ÿà π å â π Õß πμõππ Èπ μâõßæ âõ Àμÿ å Ë ÈπÕ à ß πà π πõà π à «ßμâÕß Ÿâ «Àâμ «Õß Àâμ «Õß «ÿ μâõß ª åõ Ÿà ÿ ËÕ æ ÿ π à«ß ßÀ««μ Ë Á Ë «ª å â Õ ËÕπ ÈππâÕßÊ Á â «ª Ÿà ÿ Ëμπ ÕßΩíπ â Õ Èß πâõßê ß ªìπ«â ««Ë ß ß π π ÿ Õ æ âõ π π Á Õ ÀâπâÕßÊ ÿ π Àπâ Ë Ëμπ â Õ À Àâ Ë ÿ μàõ ªé ºŸ ⪻ à «ÕÕ æ à «â π -Õ ÿπ π «±Ÿ å ºŸâª» à «Àπâ À à àõß 9 åπ ππå «à «ß «ªìπ π â «â ªìπºŸâª» à ««à À ß Á» ª â π «æ π å À«à ß ª» À μ å â«π Èπ Á â ß π â π ËÕ «π Ëß à Ë ««Ë π Ë ß π ËÀπ ß Õæ æå Post Today ß Õß μä à «μà ߪ» π μ π Õ π Ëπ ÿäª â Ÿà«ß»πå Èß Ë Õ Õ «Ëß ªìπ»πåºà π «π Õ à Õß Àπ ß Õæ æåºÿâ à«πß π â π«ÿπ Èπ π π ß Ëπ«ÿFM π Èπ Á â «Ÿà ªìπºŸâª» à «ß àõß 9 åπ ππå «π ß ªí ÿ π ÿ ß â à ߪ å Èß Ë â Ë Õà π à ««à «à ß ÿ π È â μâõߺà π Ëπ Õß Ωñ Ωπ À Àπà«ß π μâõß ª å μà ßÊ Ë â μâõßωñ «Àå à «π à «Õ Èß ßμâÕß μ μ «π Õà π Ê æ º Õ«à Õà πàπ ß Õπ Èπ Àâ â à Ÿâμ «(Õà πμàõàπâ 8)

8 Ë È à «Àß «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ Ω Ëß» Œ».. ÿ μ øøï «μ «πμ πÿ» μ å Õ ß ƒ Ω Ëß» μ Ÿ «π Õ μ Ÿ indo-european μà Õ ß ƒ germanic π Ë Ω Ëß» italic Ëß ªìπ Ë Àâ π μ π «ËÕ Wallace Stevens à ««à Õ ß ƒ Ω Ëß» Õ «π Ëß ß ªìπ à «Ë π «ß ªÕ à ß πàπõπ μà π ßà ÿ Àπ Ëß â«â π Ω Ëß» ËÕ Ÿà π Õ ß ƒ ÕÕ ÈßÀ Àâ À Õ æ Õ ß ƒ â«πê ÁÕ Àâ â Õ ß ƒ «à àõßμ «Õ π Ë ß Ω Ëß» ß â â ªÕ Ÿà π Õ ß ƒ «π π π ªìπ Õ ß ƒ ª â«μà π«π Ω Ëß» Ë Ÿ â ª â π Õ ß ƒ ÈπÊ ÕÕ ß ªìπ Õ ß ƒ Õ à «â«à ºŸâ Ë «Õà πøíß à«à ªìπ «Àπ ß Õ æ πμ å À Õ â μààπ ß Õ åμÿπ ªìπ Õ ß ƒ â â μâõß Ÿâ π«π Ω Ëß» À«à ß Ë ßÀ âõ Ëßπ «à μ μà ßÕ à ß Èπ ß ª Õ μ πà Õ Õ π Ë æ π Õ ß ƒ π«π Ω Ëß» π Õ ß ƒ Peter Devies à«ß π Õß Readerûs Digest â» âπ «â π ËÕßπ È âμ æ æåº âπ «â ß π Àπ ß Õ ËÕ << A guide to the American Language >> πªï Ò Û π π«π π«π Ω Ëß» ËÕ Ÿà π Õ ß ƒ π ªìπ â πμà ßÊ â ßπ È Ω Ëß» Õ Ÿà π â π π Û Õ Ÿà π â π ø Ëπ Úapple π«π Ω Ëß» Õ Ÿ à π Õ ß ƒ ı π«π àπ coup dûetat, esprit de corps, deja vu, cûest la vie, haute couture, Mardi gras ªìπμâπ ß àπ entrepreneur, alliance À Õ vogue à π Õ ß ƒ Ë «À μ ß π À à π π À⺟â π â «à À à π È ªìπ Õ ß ƒ âê àõ Èß Ë Õ ß ƒ Ë Ω Ëß» Ÿ ªìπ ËÀ ŸÀ ÀÁπ â «μ μà ß π À«à ß «à Madame Mrs., voyage trip, liberty freedom ªìπμâπ π ß Àμÿ å «Õ πõ «Ÿâ μàõ μâ π «Ω Ëß» àπ π ËÕß «âß Õß àß Õß À ª ૪» À Õ ª»Õ ß ƒ π ß Ëª»Õ ªï.». ÚappleappleÛ æ ËÕ ß «àæõ «Ω Ëß» «Õ π ß â ª Ë π ËÕÕ À πω Ëß Õ << French fries >> ªìπ << Freedom fries >> μà ªïμàÕ ËÕ ÿà π «Õ π â Àμÿº Èπ ß μàõμâ π «Ω Ëß» ß ËÕ Õß «<< Forget the << Freedom Fries >>. All is Forgiven, Ma Cherie >> ( ËÕß Freedom fries Õ ÿ Õ à ß ÀâÕ â«ë Õß π) Ëßμ æ æå ß π The New York Times Õπ ÿ æ π å Úappleappleˆ À Ω Ëß» Õ ß ƒ ª ªπÕ Ÿà ª % à«π πà Õ ß ƒ ª ªπÕ Ÿà π» æ å ªìπ àπ «à ø Ëπ øõ åπ Õ å æ Õ π μå ª ªìπμâπ æ ª π μ Àπ Ëß << cû est chic >> «À «à << ªìπÕ Ë Ë À Ÿ >> Ω Ëß» Õß À ŸÀ π πªí ÿ π â ß μ Àâ ÀÁπ ËÕßÀ ÕÕ ß Õß Ω Ëß» Õ e, e, a, ^.. i,1û ª ØÕ Ÿ à π ËÕμà ßÊ Ë Àâ «Ÿ â ß «ß «À ŸÀ Õ ß «πμ Õ π Õ ªìπ ÿ Ë Àâ æ å Ë π ª μ ß àπº μ ±åμà ßÊ â π «ß àπ Biore, Flore, Esse, Sheene, Kose, Smoothe.. πè Ë Leûcule π π ß La Defense â π π Gateau ^ House â πõ À Versailles Restaurant, Cafe Chinois À Ÿà â π La Maison Õπ π Belle Park μ Bon Marche»πå Oh la la ªìπμâπ â μà ß π â Õ À Õ ÿ πμ «i Àâ Õ ß â ËÕßÀ ÕÕ ß e À Õ e Õ àπ LANE 1GE, 1PSA ª Ø å àππ Èπ» μ å ß à π à ««à π Ëπ ªìπ π Õ ß «ß â π» ß Èπ πª»õ ËπÊ àπ π à𠪻 μâà«π ªìπμâπ πõπ μ ßÕ æ π æ Ë Èπ âõ â«àπ «π æ ÕßÀÕ Õ Õ ø Ë ËÕ ß Ààß ÿߪ πõ ªìπ å Õߪ»Ω Ëß» Õß â«ß ªìπ å Õß ª»μ «πμ ß Èß Á ß ªìπ å Õß «π π ÿ π ÈÕ â«ùμä û π œ (μàõ Àπâ 7) Õ à ßπâÕ Á ªìπ âõ Ÿ Õ «â π ß π â«ç ÿ μ Ë Õß ªìπ π à «π Èπ πâõßêμâõß À ËπÕà πàπ ß Õæ æå Àâ ÀÁπ ß ª Ë π ª ß Õß ª» Àâ âõ Ÿ Ë â«πõ Ÿà πμπ Õß ßμâÕß â μ μπ ªìπ Ëæ Ëß Ààßμπ â«æ ß Èß âõ Ÿ Ë â Õ º æ ßμâÕß Ÿâ â πμ Õ «Õ Èß μâõß Ÿ Ÿª Õß à «àõßõ ËπÊ â ß «à «π πõ à «Õß μà àõß ªìπÕ à ß ËßπâÕßÊ Á π Ÿâ «μà ßÊ â«π Ωñ Ωπμπ Õß â Ë Õ Ωñ Õà πàπ ß Õæ æå ÿ «πæ âõ Èß «â Ëßπ Èπ â«ωñ à Àâ ªìπ à «â«é ÿ à «μàõ ª«à ËÕ â â ß π ÿ π È â«ëß «à ÕπâÕßÊ ßÕ æõ à ß Àâ π πμàõ ª â â«ëß ÿ π Ⱥ Õ π «à ß ππ ÈπμâÕß Àâ ß π ææ πå «ÕàÕππâÕ àõ μπ μâõß â ß «πà ËÕ Õ Àâ Èπ μπ Õß â æ πõ ªìπ ºŸâª» à «â«π«ß à «ß Àπâ ËÕ ËμâÕß º Õ Èß ß à «Àâ ªìπ à «Ë𠪪» ÁμâÕß Àâ Ÿ μâõß æ Õà π à «π Èπ πõ ËÀπâ Õ»πå ⫪» à «πõ π Ë ÁμâÕß Õà π à «Àâ ÀÁπ» πß π ß μâõß Õ â «à Õà π ªμå æ ßÕ à ß «â«ç À μ μ «ªª Õ Õ æºÿ⪻ à «π Èπ π ËÕß Õß Õ ªìπ ËÕß Ë à â πâõßê â Ωñ Ωπ μ Õ πâõßêμâõß Ÿâ øíß Ωñ Õà π ÕÕ ß Àâ Ÿ μâõß Èßμ ««ÿ μå Õ à Õà π ß æ È π Õ à μ Ëπ μâπ μâõß «ÿ μ Àâ «Ëπ Á «μ Ëπ μâπ ª â Õ Èß â ª ß π à «π Èπ μâõß â ª â ß «ÿâπ π Ë ß π àõπ ËÕ â «â«ß πâõßê Á â â ß π π ÿ π ÈÕ à ß πàπõπ Ëߪ å μà ßÊ π Èπ Á Ωñ ß π ËπâÕßÊ âªø μ μ Èß μà«ππ Ëπ Õßé çπõ π È π Õà π à «π Èπ πâõßê ßμâÕß Àâ «ËÕ Õß ÿ ËÕ æ Õ ËπÊ» æ å â«õ π ÀâÕà πàπ ß Õ ùõà πõ à ß πõ à ß û Ëß Õ ß«Õà π À Ë Ÿ μâõß Õ ÈßμâÕßÀ ËπÕà π π Ÿâ«à π ÈπÊ Õà π Õ à ß μâõßõà π Àâ μ π «âπ«õõ ß ŸßμË Àâ Ÿ μâõß Õà π Ë π Èπ πâõßê μâõß àπè ß π Õà π Àâ À à «μâõß π π μ μ à «æ ËÕ Àâ π π å À àê Ë Èπ π π Èπ Àâ âõ Ÿ Ë Ÿ μâõß π ª» à «ÕÕ ª â«é ºŸâª» à «àõß 9 à «Èßπ È πμõπ â Èß Õß à π ß âω Õ «à ç â πõπ μπâõßê â â «ªìπºŸâª» à «π ß ππ Èπ πâõßê μâõß Ÿâ μπ Õß μâõß «ß μàõ ß π μâõß Ÿâ Ÿ μ «Õß Àâ Ë ÿ Ëßμ ßπ È Õ ªìπ à«π Ë Õß ß π πõ π È Õ Àâ àß «ÕÕ ß πõ À Àâ ªìπ ««ß æ ºàÕπ Á Õ Àâ æ ßæÕμàÕ «μâõß Õß à ß â«õ Èß ËÕ ÕÕÿª Ê Èπ Á Õ Àâ μ «â Õ æ «à ß π πõ æºÿ⪻ à «π Èπ ªìπ Ë Ëπ Õ ªìπ Ë Õ âà Õ àπ Èπ μâõß â ª π «π ÕߺŸâ ªìπ à«πμπ Õß π Èπ ÁμâÕß Õ π μπ Õß Àâ â μπ Õß Àâ πààåõ Ÿ à Õ «ßμâÕß Õ â««à ß ªí ÿ π àõ «æ å «å Èπ ªìπ ßπ Èπ ºŸâª» à «ßμâÕß øíß âõ«åπ ÈπÊ â«π æ π ª ª ÿß º ÿ â Á Õ ª àõ Àâ πøíß à «ªìπ 㮧 μàõ ªé

9 «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ à «Àß «Õß º π π μ» μ å ËÕß «π ßπ È 1.» Àπâ º àõß â» Àπâ º ª Ø«à ºà πà º μ Èß ÕπÀπà«μ ªìπ Ë 2 ª (Pre- Degree) âà Õ à à Ë«Ê ª π Èπª μ 2. π» πõ ÀâÕß π e-university π π Àπ à e-learning À Õ à» π ÈÕ à ß μâõß â Õ â Õ æ «μõ å ËÕ À à Ë Àπ «Ÿâ Ë «â Õ æ «μõ å Àπ ß π π È â 3. πõ e-learning â«õ Õπ ß ËÕÕ Á Õπ åõ Ëπ Ë π π Ë» àμâõß â ÀâÕß πõ à ß Õ Àâ π π ß π à «œ»ÿπ å» ËÕ Õπ ß Õ Á Õπ åõ Ÿà Ë μ μàõõ à ß π π Õ à ß à π μ Ë ª» π» À à ªï 2549 ßÀ Õ à ß ËÕ Õπ π Ÿª «Õ Õ à«π π â«4. â ÿ μ «à Ë 2 ˺ Õπ ªìπ À ÿ Õ πà ÈÕ â Ë æ»ÿπ åàπ ß Õ à «ß ª ÈÕ Ë àà Õ à Ÿà ÕÀ Õ Ωñ À À Õ à μõ 1. Ë À à ÕπÀπà«μ ªìπª Ë 2 π Èπ «π«(pre-degree) à â π ËÕß π Pre-Degree ªìπ π Õ Á ªìπ ««â à ª ß à ÕπÀπà«μ 2. π e-university Õß À «ªìπ π Õπºà π ËÕ π Ë π àπ π Ÿâºà π internet μ e-books (Electronic Book) Àâπ» â» âπ «â Õà πª Õ π«μà ßÊ πà Ÿμ â Õ à Õ π Õ å πáμ π «Á μå πõ π È ß À «â æ π π Õπºà π» æ å Õ Õ, Õπ ß ºà π «,»Ÿπ å Õπ ßÕ Á Õπ å (e-learning Center) μ Èß π Õ ßÕ Á Õπ å (e-testing Center) Ëß ß À «â â ß»Ÿπ å π π» (IT Services Center) ËÕ «ß Èπ 2 ËÕ π Õ æ «μõ å âμ μ Èß ËÕß Õ æ «μõ åæ âõ Õ à Ë π æ ËÕ Àâ μà ßÊ π» Õ Õ æ Ë μ â Ë , Èßπ È πºà π ËÕ π ß internet ªìπμâÕß «Ÿâ «â π â Õ æ «μõ å À π» à «Ÿâ â ππ È «â Õ Ë «â æ æå À «/ à àß ËÕ«Ëպ⟠μàß CH 243 (H) 55/25 Ÿà Õ øî 1».«ππ å FT /25 «ÀåÕ À º».. ÿ πå ÿ GE 356 (H) 33/25 Ÿ» μ å μ πõ Õ. ß π ßÀå LW /25 ÆÀ æ å π ߪí».π «πå LW /25 «π Õ «π æ μ «Õ Õ ß ππ å PC /25 μ«ÿ æ». «π ª μ «48352 PY /25 ª Õ π º». æ» π TH 343 (H) 28/25 μà ߪ» 𪻻. Õß ÿ μÿ πå TR /25 π àß». π å «ß π» μ «Ÿ ËÕÀπ ß Õ Ë Àπà â Ë ( rupress) À Õ Ëß ÈÕμ ß ª å Ëß à ªìπ π μ ππ ºŸâÕ π«π æ æå À «Àß ÿß æœ Õ æ «μõ å π π Àâ Õ à «Ωñ Õ Õ æ «μõ å ß μà ßÊ Õß À «â Ë π Õ æ «μõ å 3. π» Ë âõ π Õ å πáμ â Á â ËÕ Õπ ßÕ Á Õπ å Õß À «â à«π π ÕπÕ ËπÊ Á μ π Õß μà «ªìπÀ ÀâÕà π «â, ÀâÕß π ªî Àâ» æ Ë μ â Èπ ππ Èπ À «à â ß «âπ μà π π«ë Lab Õß, Ωñ ªØ μ, π πõ âõ Ÿ œ œ π» ªìπμâÕß ª ªØ μ Ë À «â à «ªØ μ Á» â«μπ Õß ª â Õ Ë À «μ «π, «, π Ë Ë Àπ à π Èπ 4. â π» πª Ë 2 â ÕπÀπà«μ ÀâªØ μ μ ÈπμÕπ Õß â ªìππ» À à ÿ ª μâõߺà π ÈπμÕπ ÕπÀπà«μ â«à ÕπÀπà«μÊ 50 ( â«ÿ ª μ À «Àß) à«πμ π μà ßÊ Õß À ÿ Àπà Ë»Ÿπ åàπ ß Õ π æ æå Õ π æ æå Èπ 3 π Ë à μ π π ß«Àâμ μàõõ å ºŸâ Õπ«π ÈπÊ μ ß Õß à ««μπå π μπ μ Ÿ Àâπ» Õß ÿπ ß π Àâ Ÿâ æ ËÕ» (».) π» Õß ÿπ ß π Àâ Ÿâ ºŸ â πõπ μ ( Õ.) Èßπ» à - À à π» Ë â ÿπ ÿ ª Õß ª μ ª μ «ª π Õ π ª ß å (Smart Card) ËÕ â«àâ à π μ æ âõ ÿ ÿπ Ë â π μ àß Àâß π π π«à ß π ÿπ» Õ» μ (SBB) π«π Ë 31 ßÀ æ ËÕª πå π ÿπμàõ π ËÕß ÈßμàÕ ª»πå» À «Àß ß π «ÿ»πå Ààߪ» àõß 11 «πæƒà Ë 24 ßÀ π. à «À «π π» π. A WORD A DAY π π».. «π»ÿ å Ë 25 ßÀ π. æ πªí À ÆÀ à Ÿ à π μ» μ å..

10 È Òapple à «Àß «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ.. ßœ (μàõ Àπâ 3).. à«õœ (μàõ Àπâ 1) π«æ œ (μàõ Àπâ 5) ºŸâ Ë «π ß ππ«μ Ààß μ Ëß â ß «Ÿâ à ÿ à π Àâ πõ Ÿà π ß π π μ âõ à ß à πμ ÿ û Õ à «μàõ ª«à.. â π π Ëπ Õß Õ π» Õ à ß â ß«ß Õ Àâ ÿ à π â ªØ μ μ À ±å Õß À «Õ Àâ μàß ÿ æ â ÀâÕß π Õ Àâ ÀÁπ π π Èßπ È π π Õππ Èπ Á Õ Àâ π ß«à ËÕ Ÿμ Èß Õπ ÁÕ Àâ» å â «Ÿâ Ÿà ÿ ÿ æ ª æ â«πõ π È ß â π Õ «à π Ëß π ÈπμâÕß «ßμ à «μ «â Õ æ ËÕ Àâ ß «μõ Ÿ à â Õ Èß «À À Ë Èπ π π Á Õ Àâ ÿ à π ªìπ ù Ÿ π Õ à ß πû æ μà ßΩÉ Á «π Ëμà ß π Õ Àâ μ μá Àâ π π Á ªìπ ŸμàÕ π â Õ Àâ â π π π Ëßμà ßÊ â Õß ªìπμ «Àâ «π π â ߪí Èπ È ß π «ËÕ Ë«à ù â Õ «Èπ πμ À ªí Õ «Èߪ«ß â Á ªìπ Õ ««Ë ªÕ Ÿà πà Èßæ â àπ πû ù ππ Õß.. ÕμâÕπ ÿ à π ªìπ Ÿ» å À «à«à à π ÈßÀ Ë Ààß À ««Ÿ Ë ÿ à π πàπ ß Õ à«π Ÿ Àπâ Ë Õß Ÿ Õ ù Ÿ Ë ªìπºŸâ Àâ ºŸâ μ μá ºŸ â μμ û Àâ Ë ÿ à Ë â Èßπ È Õ Àâ ÿ à π â π ß ß Õπ Õß π Ë â Õπºà π» ª «π â«èß«à Õ À æ μ À Õ æ ß àõ Á â«π Õπ ΩßÕ Ÿà Õ Õ Èß π Á μâõß Àâ ªìπ μ å æ ÿ à π à«π à«π «π»» æ π Èπ Ëß Ë À «ª π Ë ÿ Õ Àâπ» â«à Ëß «Ëß «ß «âπ Õ Àâπ «ŸâÕÕ ª â ߪ πå â ßπ«μ À àê Àâ à ß â«û Õ à «π Ë ÿ ««π (μàõ Àπâ 5) μ Õ» π È ÿ π âà À Ëπ π πõ π Èπ â«π «π Õ Õß Ààß àπè Œ Õß œ Á ß ª ß ªìπæ Èπ Ë À ß πà À âõ À ª ªìπμâπ«à ß π» ø Ëπ «å ÿ Õã «À à ß π àß Õ «μ πè ß π μ π π Ààß πè ÀÕ ( Œ Õß π «π π Èπ ª «à ÀÕ ) ªìπ Ê ªμ Õ «9 «π Õß» ß π À ß Ë Õß «ã ˺Ÿâ μ Èß ËÕ«à Festival Hue 2006 π È æ º «º π Áπà ªìπ ß π Ëπà π πà Ÿ πà à«π à«æõ «Õ Ÿà π Àπ Ëß ß ÀÁπ â μõ â à«ß π Õß ª»μà ßÊ π ÁæÕπ â ß 9 ª» Õ π â à Ω Ëß», Õ ß ƒ,, π, ˪ÿ Éπ, À, Õ π π, Õ å πμ πà À «Àß Õß π ß Ë À à Ë ÿ ªìπ ß È«ª» π Ë π» ªîπ 37 π à«πß π Õß ß Á Õ ß Á μ Á Ë Ÿ À Õπ π«π â ß π ß Õß Àß ª» à«π Ë Á Ë ÿ Õ π ß ª»Õ å πμ πà Ëßæ Ë ß «π Õß Àß Ëß ß Ë ËÕ«à ß «å ß â π Èπ ÿ»» Ï ª Ï À ºŸâ ºπ Ωñ Õ à«ªìπ æ π ÀâÕߪ ÿ Èπ 2 Õ «À À «Àß ËÕ«π Ë 4 ßÀ 2549 Õ π È Õ ß å ß ÿ à «ß «μ ÿª ß å Õß À «π ß Ωñ Õ æ (RU 300) «à À «Àß â Àâ «Ωñ Õ æ Õßπ» «à ªìπ Ωñ ß π Ë«ª æ À «Áß ÀÁπ«à π» Ë ªΩñ Õ æπ Èπ à æ ß μà ªπ ««Ÿâ π â ß à π Èπ μà π» Ë ªΩñ Õ æπ È ««ºŸ æ π Õß å ªìπÀ Ëß À «ÕßÕ «à Ωñ Õ æ ß ªìπ Ωñ Èß «º Õ «π ß π «ßΩñ â â Ëß Ÿâ «Ÿâ Õß ºŸâÕ Ëπ â«ù π Ωñ Õ æπ Èπ À «Õ ÀâÀπà«ß π Õß «Õßπ» â««à æ«π ª åõõ ß π â ß Ëß À «Á «Ÿ π ÿ π È Ëπ» â Ÿâ À π â«μπ Õß Á Õ Àâπ» ß π Àâ π Ÿ â â μ ªí ª åõ Ÿàμ Õ ««Èß Õ Àâ â ß π Ÿâ π ÿ Ë ÿ Ààß π ÿ ËÕß À ««Ÿ Ë Ÿ» å Ë æ π μπ Õß â π π Õπ àππ È Õß À «û Õ à «μàõ ª«à ππ Õß À «ÕΩ ß â««à Õ Àâ Õππ» À à π È Àâ ªìπ π Õß ß Õπ Àâæ«μ ªí â««ÿâ ªª Õ Õ æ â ËÕπ Èπ Á º μ π ÕÕ â ß â«π Ë ÿ â π Õß Á μà π Ë Ÿâ ª Õ «æ π â Èߪ» Õ Èß ß Æ μ π π Ëß Ê â«ßπ Èπ Õ Àâ ß à«ÿ π» Ë ªΩñ Õ æ Àâ Õπ Ëß Ÿ À π Õß à π Èßπ È Ωñ Õ æ ß à À «âω Ÿ À π â ß π â À âõ æ àõß À Õ «ª ß å π Ëß Á Àâ Õ À «À «à«õ à ß μá Ë æ à π â Ÿ Àâ櫪ìπ π à ªìπ μàõ ß À «Õ Èß ß Õπ Àâ Ÿ â À π à πºÿ âõ Ëπ Õ «ß π â ª È ß Õ «â â«ù ππ Õß À «Õ Õ ÿ Ë â «μ ß À «â Ëß Ë À «à«â Á Õ Àâ Õ À «À«ß ªìπÕ à ß Ëß «à à π à«õπ ß π Ÿ Ÿ» å Õß À «Àâ Ë ÿ Õ π È Õ Õ ÿ Ë â Àâ μ à À «À «æ π æõ π Ëß Èßπ È Àâ ππ πμàõ ª Õ Àâ ß π Ȫ «æ Ë π à 2 π à π Èπ À ªìπ Àπ ËßÀ ßÀπ Ëß «πà Õ Ÿà «Ê 40 ªï Ëß Ÿ ß àõπ â ß Àà ß «À àõ ««â«π Èß Ÿ à â«π ß π È ªìπ ˺ Õ π «àõßμ «μ ß Ë«à â º ß Àâ Á π π È â º ß π ª ªî ß â Ë«- â Ëß π π 18. Àâ ƒ Æ π Ë «ª Áππ È.Õ ÿ à ««à π à«ß ß Õ π 𠪻 æ ËÕπ â π ªìπª» Õ «π μå Á À«Ëπ ß π«à ª» ª ª Ë π ªìπ àππ ÈπÀ Õ à μàæ Á æ â Õ ŸàÀ «ß ËÕ Ëπ«à ª» à ªìπ àππ Èπ π ËÕß μâπ ÿπ ß ß Ë å Á ª Ø ªìπ àππ Èπ 19. ß πõ à ß «ÿ ª π È àߺ Àâ ª «Á ª Ÿà ªÑ À Ëμ Èß «â 20. «æ æ Õß å ß «æ π ª Õß Ÿ æ àøñ àπæ À π 21. Ÿâ æ Õß åω Àâ ÿ πμ Àπ Ë «ËÕßπ ç Ë æõ æ ß Ëß ªìπª È π«ß ßÕ Ÿ à ªØ μ μπ Õߪ π ÿ μ Èß μà Õ «ÿ π π ß Èß π æ π À ª» Àâ π π ª π ß ß æ Õ à ß Ëß æ π» æ ËÕ Àâ â «πμàõ ÿ «μπå Èßπ È «æõ æ ß À ß «æõ ª «Àμÿº «Èß «ªìπ Ë μâõß Ÿ ÿ â π πμ «Ë æõ «æ ËÕ Õß μàõº Ê Õ π ª Ë π ª ß Èß π πõ é Èßπ È.Õ ÿ à «ÿª Ë «ª» æõ æ ß Õßæ Á æ â Õ ŸàÀ ««à ª Õ â«à 3 ª Õ «æõª «Àμÿº «Ÿ ÿâ π πμ «Ë Õ Ÿà μâ 2 ß ËÕπ Õ ß ËÕπ «Ÿâ Õ π â à Õ Ÿâ «Õ Õ Ÿâ «ß ß ËÕπ ÿ æ Õ π â à «ËÕ μ å ÿ μ «π «Õ π Ÿâ àߪíπ Á ÿ à«ß ª â â«ûõ à «â π ÿ ÿ μπå ß ªØ æ åæß»å ºŸ âõ π«ωé æ ÿ à ««à Õ Õ ÿ Ë À «â Àâ Õ â à«π ß Ωñ Õ æ (RU 300) Ëß ÀÁπ«à ß π È ªìπ ß Ë æ π æ ÿ Ë Õߪ» μ â π Ëπ Õπ» Õß À «Ë â à«ωñ Õ æ π ß π Ëπ Õß Õ Èß Ωñ Õ æ Èßπ È ß Õ âõß ª π«ß Õß â«àπ π æ Õß«à æ π æ ÿ ªìπÀ «Õß ß π Ëß Ë ÿ Õß Ë π» â â º Á Õ â π π å Ëß Õ ªìπÀ «Õß æ ªìπ Èß»Ÿπ å «Õß æ Ëß ªìπ ÿ Ë μâπ ÕߺŸâ À ÿ π π ÿ ËμâÕߺà π ß π π â π ªìπÕ π πõ π È Ωñ Àâ Ÿ Ÿ â Ë â ππ Èπ ß à«àâ π» â π Ÿâª å ß π μ Õß π â π Ÿâ «μ Ëß Ëß À à π È ªìπª å Ëπà ª Õ Ÿà πμ «π» μ Õ ª â«ù π Ωñ Õ æ Èßπ È Õ Àâπ» â Ëß ª å ß π Àâ Ë ÿ æ ËÕ Ë ÕÕ ª â ߪ πå ÈßμàÕμπ Õß ª» μ «Èß π ß π Á Õ Àâ â ß» Àâ «πÿ π π æ âõ ª â«õ È «ª π ß π œ π μâõπ π» ÿ à π â Ÿà Õ «Õß π å â««ß ûºÿâõ π«ωé æ ÿ à «

11 â Ï È «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ à «Àß ÒÒ..π πõœ (μàõ Àπâ 1) π Àßœ (μàõ Àπâ 1) π π μ Õ à ß â«π Ÿ å π Õ π È H.E. Hippolyte Ouedraogo πμ «à» ß π Õ «Mrs. Odile Nacoulma Õ À ««Ÿ Ÿ ª» Ÿ å π ø â Ë π» Õß À «Àß π ª «åπ π À «Àß Õ ß å ß ÿ Õ À «Àß æ âõ ºŸâ À.. Àâ μâõπ Ëß â à«π» Èßπ È π «à À «Àߪ «Á Õ à ß Ÿß π π πõ «â «Àπâ ß π «À À ß «Ë â º æ à ÀâÕ ºŸâ À À «Ë««à 80 Ààß Õ π È æ πμ «. π«μ π πμ ªìπª π à «ªî ª ÿ Õ æ μ æ âõ à «μâõπ Õ À «μà ßÊ 80 ª» Ë««à Ÿ â ªìπ μ Õ à ß Ëß ËÕ ÕßÕ «ß ºŸâ À Ÿß Õß À ««à Àπ Ëßæ π π 80 ª» Ë«â «μ «π Ëπ È Èßπ È À«ß â ÀÁπ «à«õ ß» Èπ Ÿß π π π μ æ» π Èπ ª Õπ π Õß ÿ Ëß â«π Ë Ëπ ß À⪻ â «ª â ßÀπâ â à π «â μà ßÊ Ë æ π â «Àπâ Èπ π ß» ß ªìπ â ßæ ß à ªí ÿ ªìπ Àâ Õ ª π 𪻠π æ π» æ ÕßμπÕ à ß μá Ë» Ë ÿ æπ Èπ àߺ μàõ Èߪí ÿ ª» «π πμ ß à «Õ «à π μ å π» À à Õß Ëß π π» ËÕ â Ÿ π â à æ ËÕß àß ªØ Ÿª» μàà ªìπ Ë ËÕß ÕÀ π â ß ß ËÕ Ÿ à πæ Èπ πõß å «Ÿ ËßÀπ ß «Ë ËÕ àõß«à ß «μ μà ß ß Õ Ÿ μ å â Õ «π ÿàπμàõ ª «Ÿâ «â π π «â ß Õ æ «μõ å Õ π Õ å πáμ ªìπ Ëß Ë ÿ π ªìπ â Õß â ç ª ÿ Èßπ È Èπ æ ËÕ ªìπ Õß μ 60 ªï Õßæ Á æ â Õ ŸàÀ «Ëßμ Õ à«ß 60 ªïπ È âõÿ»æ Õß å æ ËÕª π «Àâ «ªìπÕ Ÿà Ë Èπ â ß ÿ ª πå â π» Õßæ Õß å âõπ Àâ ÀÁπ ß æ π Ë πâπª π ªìπ»Ÿπ å ß Ëß â àõß Õß å Àª μ â ß Ÿ «ß««Á Ÿß ÿ â π æ π πÿ å Õß å π π π «μ æ π Ààß Àª μ Ëß ª «à π Èπ â π«æ â π æ π Ë «â ß Õßæ Á æ â Õ Ÿ àà «âõπºà 𪻠æõ æ ß π ÈÕÀ πâπ ËÕß À àõ μπ «ÿ π πμ à «Èß â Àπ ß Õæ æå à «Àß â Õß À «Àß Ëª ª æ π å..».ª ª «π º». π Ë Õ μ ºâŸ à«º».õ ß ªáªí ª π ß«π Õ μ μ π.. ÿ μ πμ π π å Õ. ÿμ º «Õßππ å Õß π ß«π À ß å π ß πõ æß å Ÿ» π ß π μ æ À π Õ μ ÿ± Õß π.. μμå ππ å π ßæ æ π ºŸâ π ÿ æ æ å à ß æ π «π ƒ å ß π æ π πâõ Õß» μ åπ μ Õ ÕßÕ ΩÉ» ª«π.. ªî º «à π ËÕß π Õ Õ 30 ªï ªπ «æ π å ß Ÿμ À«à ß «π Ëß Õ π«π Ë 6 ßÀ 2549 À «Àß â μ Õ à ßμàÕ π ËÕß π Õ Õ Ÿμ ÿßœ πõ Àâ àß π Ø» ªá π Àß â à«ß π Õ Õ π Ëßπ Ëß π Õ Õ Ÿμ ÿßœ πõ â ß π Thailand Exhibition 2006 À«à ß«π Ë ßÀ 2549»Ÿπ å ß» ª«π «π (Vietnam Exhibition Center for Culture and Art-Van Hoa Exhibition Center) æ ËÕ ªìπ Õß Õ 30 ªï «æ π å ß Ÿμ «π πß πª Õ â«ß π ß π â π Ÿà ß â ß ÿπ π «π ß ß«π «π «Èß π» æ μ æ Á æ â Õ ŸàÀ «π ËÕß π«õß μ 60 ªï ù À à«ß πœ Èßπ È À «Àß â àߺÿ â ß ÿ «ÿ Ÿπ Ø» ªá π ß π«π 20 π π ß ª à«ß πß π ß à «Õ å μμ º ªìπÀ «Àπâ Èßπ È À «â μ ß Ëߪ Õ â«μ μ 30 ªï - «π ß π ËÕß μ Ï ÿ Àπÿ π π ß ÿæ «ß ßæ Èπ â π μâ ÿ μ ß æ Èπ â π Õ π ÿ À Í ä æ π Èß ªÜû ÕßÕ ΩÉ» ª«π.. à «μàõ ª«à ß Èßπ ÈπÕ ªìπ â ß «æ π å ß«π À«à ß «π Ë «π π â«ß ªìπ ß ß «ß Õß «Èß π μà ߪ» Ë â à«õß π«õß μ 60 ªï Õßæ Á æ â àà ««π æ π æ Á æ π ß â μ æ π π Õ Èß ªìπ â ß «Ÿâ «â π» ª«π æ ËÕ Àâ «πμà ߪ» â Õ º μàõ «μà ß μ ªìπ μ π ºàπ π Àâ «à«à Õ Ÿà π Ÿ π ªìπ º æ à π â π πÿ ÿß» ª«π Õß À «Ëß ªìπæ π Ë æ π Àâπ» ÿ «π ß ÕÕ π ËÕ ß π π π μ μ Õ π ªìπ â ß «æ π å À«à ß À «ª πμà ߪ» â«ëß à æ ß μà πâπ π ËÕß æ π «Ÿ â μà ß «ß ÿ ËμâÕßÀ Ëß π» â«ß ªìπ ËÕßπà π Ë π ª ÿ Èßπ È À «Õß «æõ æ ß Ëß π â À à «ß â«é ⫺ÿ æ π (μàõ Àπâ 12) Ëß Á ß μà â À «à øÿñß øñõ ÀàÕ À à Ÿâ Õ ÕÕ à Ÿâ â à Ÿâ æ μ à Ÿâ Ëß «âõ à Ÿâ «μ μ π Ë ÿ â«á «âõß Á «Õ μà ßÊ Ë Àâ ß æ Õß ªí À Èπ â ÿ «ππ ȺŸâ π à «π Ë μ μà ß à â ËÕ Õ â Á àß Àâ μ Œ À π ßøÿÑß øñõ Ëß ª μ «π Õ â ß Õ «ß «â ß ÕÕ ª ËÕ Ê â À «à ªìπ π Ë àæõ æ ß â«π Ë ªØ æ π å â Á æ Õ â º ª â«æ «à Õ ª π π ËÕß à Ÿâ æõ â«á ª π πõ ËπμàÕ μà ß Á ª π π π Ë ÿ Á ªìπ ß Ë π ßπ Èπ Ë ÀâæÕ æ ß Ÿ Õ È Õ ÈßÀπ Ëß«à μâõß Ë Ëμ ««âæ ß Ÿâ«à Ëß «æ ßß «âπ â«áªø μ ªμ π Èπ Ëß À à π È ªìπ ËÕß Ë àß Àâ Õß ÀÁπÕπ μ â«à π â ßÀπâ Á Ë ß æõ Ÿà â ÿ μ â«á ß æõ Ÿà â â«à«æ μà ßÊ «ß Ëß «âõ æ â æÿ ß Ëß «âõ â«àπâ À ÿ «ππ È Ëß ª ÀÁπμà ߪ» Õ» Ëß ª ª «π ª» Ë ÁπÊ Õ»Àπ «Á ªìπ âõπ âõπ ß Èπμ Á Àμÿ À à Á πÿ å æ μ Ë Á Õ μ μ «Õß Õß à Ÿâ «æõ æ ß μ Èß μà Èπæ Èπ π ⫪ Ÿâ «æõ æ ß Ë ªìπ Èπ Ÿß Èπ ª âõ à ß Ë μ Èß μà«ππ È æ ËÕ Ë «ÿ μàõê ª π«π â ßÀπâ â«â à«π ÀÁπ «ßÕ ß Õߪ» Õ «âæ π Àπâ π «. Õ πå ⫺ÿ æ π... Ÿ Ÿà» å π π» À «Àß À «À ß ªî ÿß æœ π Àß Ëß Èπ π«õß Õ ß å ß ÿ «Ÿ Õ à ß Ëß Ë â π â π πÿ ÿß» ª«π Õß À «Ëß ªìπæ π Ëæ π Àâπ» ÿ «π ßÕÕ π ËÕ ß π π π μ â ß «æ π åõ π À«à ß À «Àߪ πμà ߪ» ß Õ «πºÿâ Ë π â à«ωñ À ß π Àß ÿ «πõ ß «πæƒà «16.00 π. Õ ÿ Èπ 3 À Õ Õ Õ æ Ë μ â Ë π«π À «Àß æ μ Õ Õ À Õ khonram@hotmail.com Õß ß πª æ π å. apple-úûòapple- appleùı-ù Õ ÿ Èπ Ú ÀâÕß Úappleı Õ μ (ªï ıú ) ÕÕ ÿ «π π å ªï Úappleapple Õ â«μπ Õß Ë À «Á â μâõß àß ß π ß π μ à π Èπ ππ ºâŸ Àπ ß Õæ æå à «Àß ß πª æ π å À «Àß ππ Àß μ ß ªî... ÒappleÚÙapple Ëß à ª. Àß ºâŸæ æå π æ æå À «Àß. apple-úûòapple- ı -ı

12 â ÒÚ à «Àß ( Ë Ò ) «π Ë ÚÒ - Ú ßÀ ÚıÙ.. ß» æ â π» -» ª«π ù πß π À Õÿ» Èß Ë 3û À «Àß à«ß π À Õÿ» Èß Ë 3 (University Fair 2006) ß π ßπ» π π«à Ÿμ» μàõ Õÿ» â««à«õ À«à ß π ß π Õÿ» ( Õ.) «ß» À «Õß Õ π Ë«ª» À«à ß«π Ë Æ Ëºà π»ÿπ å ª ÿ Ààß μ μ Ï πß ππ È À «â μ Õ ß«âÕ Ÿ ÕßÀ Ÿμ μà ßÊ «À à Õß À «Èß π ª μ ª ª Õ æ âõ π πõπ«μ π Õπºà π e-learning æ π À Ÿμ π Õπ Õ πõ π È ß æ» π» Õß À «Õ ß π Àß ËÕß μ Ï μõπ ù û Ëß â «π ºŸâ â à«ß π ªìπ π«π Èßπ È» μ åæ» «Õß πå Õÿ» â à «π«π ªî ß π«à ß πç À Õÿ» Èß Ë 3é π È «à«õ ªìπÕ à ß À«à ß Õ. À ««μà ßÊ ªìπ π«π æ ËÕ ªìπ ÿ π æ ß» Èß À«à ß À «π π π» μ Õ πºÿâ π Ë«ª ËμâÕß â» μàõ π ª μ ª ª Õ â Õ âõ Ÿ π Õπ Ë â«π Ÿ å Õß μà À «Ëπ πõ π Ÿª Õß ßπ» π πà «âõμà ßÊ ù Õ. «à ºŸ â â ß π ⪠πå ªìπÕ à ß π ÿ ß Ààß π Ÿâ Èß ß ªìπ º æ à ß À Ÿμ º ß π Ë ªìπ ËÕ π Õπ ºà π ËÕÕ Á Õπ å μ Õ π π πõº ß π«π«μ μà ßÊ Ëª å â ß å Èπ π πõÿ» Àâ ªìπ Ë Ÿâ π ª ª Õ π ßæ å â πõ π È ß π ß Õ ªìπ à«π π æ π» Õß Àâ π 𠪻 â«û À ß π Èßπ È ª Õ â«ëπà π Õ π π«à Ÿμ π Õπ ª μ ª ª Õ À À À «Èß Õ π «ß π πõº ß π«π«μ Ë â ß å π» Õß ÿπ Àâ Ÿ â ß» μ ß π π àõ «Ÿ âμà ßÊ Ë Àâ «Ÿ «ß ÿ Ë â «π ªìπÕ à ß Õ π Bio Innovation Exhibition Ëß àßõõ ªìπ 4 π â«π Õ π π «æ â π μ π.. ªî Õ Õ ß ƒ Èß Ë 18 ºŸâ π âμ Èß μà π È ªìπμâπ ª π À «Àß ß Ωñ Õ Õ ß ƒ À π» ÿ Ë«ª Èß Ë 18 À«à ß Õπ ßÀ ß π«2549 ß Õ Õ ß ƒ À ºŸâμâÕß øóôπøÿ Õ ß ƒ Ë«ª À ºŸâ Ë π æ ËÕ ªìπ ß«àπ» ÿ Ë«ª π» ºŸâ π âμ Èß μà π È ªìπμâπ ª Õ π È Õß» μ å. æ æ å Õπ ºŸâÕ π«π.. ªî º «à π ªî Õ μà ߪ» À π» ÿ Ë«ª Èß Ë 18 π ß Ωñ Õ Õ ß ƒ À π» ÿ Ë«ª Ëߪ Õ â«à Ÿμ Õà π/ π À Ÿμ æÿ /øíß Õ àß ªìπ 6 Ê 48 Ë«ß ÿ Õ å ªî Õ Èß«π «π å-õ μ å ªî μ Èß μà π È ªìπμâπ ª À à Õ À π» ÿ.. 2,200 ÿ Ë«ª 2,500 πõ π È ß πœ ß ªî ß Õ Õ ß ƒ À ºŸ âμâõß øó ôπøÿ Õ ß ƒ Ë«ª ««Ωñ Õ 48 Ë«ß à Õ À π» ÿ.. 2,500 ÿ Ë«ª 2,800 ß Õ Õ ß ƒ À ºŸ â Ë π ««Ωñ Õ 36 Ë«ß Èßπ È π» Ë â Õ Õ ºà π À Ÿμ πœ π º π «â π π ªμå Àâ àπ» â«à À π π μà ß œπ Èπ â à 1) Ÿª à 1 π È«2 Ÿª ( À Õ «ÿ ÿ æ Àπâ μ ß à «À «à «â à π 3 Õπ) 2) π».. â π μ ª μ «π» æ âõ π μ ª μ «ª π 1 Á ß π ªí ÿ π 1 3) ÿ Ë«ª â π μ ª μ «ª πà Õ π μ Ë ß ÕÕ Àâ 1 Õπ Ëß â ß πœ à ªî Õ â πœ π ß π à Ωñ Õ Àâ «π «Ë Àπ Õ ª Ë π ª ßμ «À π» ºŸ â π Ë«ª Õ Õ π μà ß œ â Ë π.. Õ ÿ Èπ4 ÀâÕß 408 À Õ ËÀ» æ å , Ÿ âõ Ÿ æ Ë â Ë ªî ÿ «πμ Èß μà π È ªìπμâπ ª à «âπ«πà ÿ å-õ μ å μ Èß μà « π. ( «âπ«πà ÿ π μƒ å) Õ À π π «æ â π æ å π «À À ß «æ π ºπ ÿ π«μ π» æõ æ ß ËæÕ «Ÿ» å Ë ÈßÀ Î «π È π æÿ π π ËÕß» æõ æ ß Ëß ªìπ ËÕß Ë æ Á æ â Õ ŸàÀ «â ß Õπæ«À ªï â«â Ÿâ Èß ß π È ÁμÕπ Ë «à æõ æ ßÀ ««à «æõ π π Ë «à ª À μà à àμ Àπ Ë À â Á â μ æ Ë ««ªìπ Ëß Ë «ÁμâÕß Ëß Ë «â ÁμâÕß â Ëß Ë «ªìπ ÁμâÕß ªìπ π «π Ÿ«à â À à μ ÀâæÕ æ ß Á àõ â «Ë Õ ŸàÕ à ßæÕ æ ß â Ÿ â π æÿ π π ß»» μ å«à «æõ æ ß Õß ππ Èπ â À «à ªìπ æõ æ ß Õ à ß àπ ªí Ë Õ À ËÕßπÿàßÀà ËÕ ŸàÕ» μàõ ª ËÕ ËÕßπÿàßÀà â«áõ â ËÕßπÿàßÀÿà ËÕÿàπ Èπ «Èπ À Õ«à Õ À μâõß Õ À π «μàõ ª Á æ Ë ªìπ Õß π π ÿª â«π â ªí Ë Á π ß ªí ËÀâ À ß «μ Ë Èπ μà ßÊ â«π μ «μâõß π μ æ Ë Èπ à ªìπ Ë Èπ ÿ μ «Õ à ß àπ μ «à πè Õ Ÿà â«àπ Ëß ªìππÈ Ë μâõß Ë ª ß «μ Á Ë à Ë «ªìπ «À «à à Ë º ËÕ «â Á ÿ πàπ ËÕ πè â«ë Õß Õ Ë π ÀπàÕ Ë À Õ Õ «â Õ π Á Õ «à π Ë À Õ ªí À Õß πÿ å à Õ «Ë àæõ Õß πÿ å æõ Ë πè π â«á â«ëõ â«ë Õß Á Õ â ß Õ æõ â«ë 3 Õ â ß â â«ë 4 Õ μâπ â â«ë 5 à π Èß â ß Õß Ÿ πè â«ëàπ Ëß ªìππÈ ª ß «μ â«ë Õß ß «μ Àâ â πè â«ë Àâ ªìπ ªìπº âõ à ß Á «â àμÿà Õß À Õ«à Õ À⺟â Ë ß à â Ë À Õ «à àߪíπõ À à π È æ π Èπ π ËÕß «æõ æ ß Õß πÿ åπ Èπ ËÕ â μ Õπ «Ë æ Á æ â Õ ŸàÀ «æ π «â â««π ªØ μ Àâ â Ë μ «Õß àõπ π Èπ ÁªØ μ π Õ Ê â ß ÁªØ μ Àâ «â ßÕÕ ª π π Ë ÿ ÁªØ μ μàõ â πμàõ ÕßμàÕ ª» μ à«π «Ÿ» å Ë ÈßÀ π ËÕß Ë ªìπ Õ Ÿà π ß π Èπ â À «à àøÿâß øñõ π π Ÿ Á «à π ß π Èπ Õ æÿ π«à àõ μ (Õà πμàõàπâ 11)

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ π ËÕß π Ë ªìπ

Chi tiết hơn

indd

indd Àπ ß Õ π «æ Èπ π π Ø» ªá ÿà π Ÿâ» ª Èπ» ªï Ë Ò µ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ «ß» ISBN 978-974-01-9518-4 æ æå Èß Ë Õß Úapple,appleappleapple à æ.». ÚııÛ Õß å â Õß. æ æå Àπà æ æå Ë ßæ æå. æ â «ÚÚÙ ππ æ â

Chi tiết hơn

untitled

untitled «ÿ å π««å.»ÿπ å π À «ÿ Ààß μ æ ßÕ»Õ : «Ëß â àßâõπè π çbeyond Tomorrow È é μõπàπ Ëß âπ πõ ËÕß Õß πμå Ë «Ëß â â æ ßß π Õ»Õ (compressed air) ÀâÀ π «π ß «à π Õß πμå π π È «ªìπ Õ à ß π È æ π â «Àπâ ª ß Àπ π

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

book18

book18 â Ë âμ «ÕßÕ π Õ å πáμ π ß Õß Á Danger of Internet to Thai Childrenûs ºŸâ à μ å. ÿ º» Õß À «ÿß æ àõ μ μ ÕßÕ π Õ å πáμ ªìπ ªÕ à ß «Á«ºŸâ âõ π Õ å πáμ æ Ë ÈπÕ à ßμàÕ π ËÕßμ Õ «â«ë ÕßÕ π Õ å πáμ Ë ª ÕπÀâÕß

Chi tiết hơn

untitled

untitled μ» μ å à«ß Èπ Ë μ «Õ à ß Õ μ» μ å (ªïæ.». 549-550) Õ π./55 ß æ π ÿ æ π Ÿâ Ÿà π æ π π«μ» π ß π» Èπæ Èπ π «ß» ËÕÀπ ß Õ : μ» μ å à«ß Èπ Ë μ «Õ à ß Õ μ» μ å (ªï æ.». 549-550) ºŸâ ««ß : π ª å : π ßπ «μ «ISBN

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Õ—µ√“°“√‡°‘¥

Õ—µ√“°“√‡°‘¥ π π æ æå π π æ æå ªìπ Ë π Õ Ÿà â««à π π Õπ πªí ÿ π ŸμâÕß ª Õßμπ Õß â«á ªìπ»Ÿπ å ß (Child Center) π π Õπ μàõ à ß Áμ Ÿ-Õ åºÿâ Õπ Á μâõß ªìπ ºŸâ Õ Àâ π π â ß μ μ «Èß μâõߪ Ÿ Ωíß Àâπ π ÿ «Ë π π Ÿâ π ª â Àâ

Chi tiết hơn

07-Treewit New

07-Treewit New 62 π æπ åμâπ π Ÿâ â Õß ªìπ π π Ÿâ» ª BRAIN BASED LEARNING (BBL) FOR ART LEARNING àõ 1 Õ åª ª»» ª» μ å À π π «2 Õ åª ª»» ª» μ å À π π «μ «å æ μæ» 1 Triwit Pijitplakard 2 Õ æ å «μ μ μπå Atipat Vijitsatitrat

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

09-Kasiden New

09-Kasiden New 84 π æπ åμâπ ºâ â «â : ÿ à «À ÿπ ß«π Ÿà» â ß å LOINCLOTH: VALUES AND MEANINGS FROM CULTURAL CAPITAL TO CREATIVE ECONOMY 1 å π ËÕß πß å Kasidesh Nerngchamnong àõ «π È ÿ àß» ÿ à «À ºâ «â Ëß ªìπ Õß Ÿ ªí ÿπ

Chi tiết hơn

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด 1 π«ß μ «μ π π æ (μ «æ ËÕª Õ æ Õπÿ μ) π æ À ß μàõ πÿ å Ë «μ «ª π «π «æ àõß Õß à ß Ëß π ËÕß «Õß À Õ ËÕπ À«Ë ઠμ àß ÿ æ ªÑÕß π â øóôπøÿ «ËÕ æ «æ Õß à ß μ â««ß æ À Õ â ËÕß ÕÀ ÕÕÿª å Ë πμ ª» Àâ ªìπ ËÕß Õ

Chi tiết hơn

navy °√¡ÕŸË 1-111

navy °√¡ÕŸË 1-111 9 Àπ Ëߪï ˺à π Õß «ÕŸà À Õ 10 àõ Õ ÕŸà À Õ π ÿ ÕŸà À Õ àõ Õ ÕßÕŸà À Õ π ÿ ªìπ àõ Õ π Á Èß Õ À Á Õ â Õ ø Õ å Õ ß πªï Ë ºà π â àõ ª Õ â«õ à Õ µ â ß ªïß ª 2552 ªìπ Õ Õß Õß Õ πè Õß Õ ÿ π«π 15 Õ Õß π æ Õ ÿß

Chi tiết hơn

ËÕß â øøñ 1

ËÕß â øøñ 1 1 Ë«ª çé π â π âæ ßß π Ÿß ÿ π ßπ ÈπºŸâ â «µâõß «Ÿâ ß«âÕ à ß ª æ æ ËÕ à øøñ π â π ß ªí À π ËÕß âæ ßß πõ à ߺ «â«π Ëπ È à «ß ËÕß â øøñ 5 ª Ë â π Ë«ª Õ ËÕß πè Õÿ àπ øøñ»πå æ µ πè âõπ øøñ ËÕß Ÿ ΩÿÉπ ËÕß πè

Chi tiết hơn

1-48

1-48 1 º». ÿæ ««ß å æá»» μ å. Àß ªí ÿ π Àâ «μàõ ªØ Ÿª» Õ«à» ªìπ ËÕß Õ μàõ æ π π ÿ à«π Õߪ» Õ åª «æ π Ë æ π ß Àâ â «Ÿà ß ÿ æ ß Ààß Ÿ ª í π Ÿâ ªïæ ÿ» 2544 ß â ª» âà μÿ πè æ πè πμ ß Ë «ß» Ë «1166/2544 ß«π Ë 2

Chi tiết hơn

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹ Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 1 Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 ß Õ µõ Ë Ÿ µâõß Ë ÿ æ ß µõ «1. Õß ß Õß À Õß µ µà ß πõ à ß 1. Õß ß ªìπ π ÈÕ «Õß À Õß ªìπ π ÈÕº 2. Õß ß ªìπ Õß Áß Õß À Õß ªìπ Õß À «3. Õß ß ªìπ ÿ Ï Õß À Õß ªìπ 4. Õß

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

untitled

untitled Tip Ÿâ SPC π Õ ß π «Õ åæ Vol.14 No.117 42 π ««ßÕÿμ À ß ÿâπ «à ç «ÿ ÿ æé Ë μâπ Õ ßà Ê æ π Àâ «Õ Ÿ μâõß ËßπÕ ªìπ âõ Àπ ISO 9001:2000 âõ Ë 8.0 TS 16949 â«ß π È«ÿ μ Õß π â «à π â ˺ μ Ÿà âõßμ â μ πà Õ à À

Chi tiết hơn

Vito & Viano 01.eps

Vito & Viano 01.eps Õÿª å ß à«π π æõ μ μà ß Ë Àπà ß œ Õ ß«π Ï π ª Ë π ª ßÕÿª åà Õ Õ Ê àμâõß âß Àâ à«ßàπâ ÿ μ «Õ âõ Ÿ Õ ËºŸâ Àπà Õ å - π åõ à ß ªìπ ß Õß Õ å - π å (ª» ) Õ å - π å (ª» ) Õ ß«π Ï π ª π ÿ æ π â μ π μ Ë ÿ «â π

Chi tiết hơn

04-ผลิตภัณฑ์เสริม-อรลักษณา

04-ผลิตภัณฑ์เสริม-อรลักษณา π«ÿ ««ÿ ªï Ë Ù Ë Û.-. ÚııÛ «æ» º μ ±å Õ À : ª πå... «Ë ß... «ËÕ Õ æ μ ÿ * º μ ±å Õ À (dietary supplement) â à º μ ±å ˪ Õ â«à«πª Õ Õ À (dietary ingredient) μ Èß μààπ Ëß π Èπ ª ÿàßà Àâ â Õ À ÈÕª μ (Ò).

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

UNIT1

UNIT1 Àπà«π Ÿâ Ë 1 æ Èπ ˺ «ª µ 1 1 æ Èπ ˺ «ª µ 7. π Ë ««(. 2.1 µ «È«âÕ 4) 6. ª Àπà««ÿÀ Õª µ π «πà Õ µà ß (. 2.1 µ «È«âÕ 3) 5. æ Èπ ˺ «Õߪ µ ß ß Õ µ ß (. 2.1 µ «È«âÕ 1,. 2.2 µ «È«âÕ 1,. 6.1 µ «È«âÕ 2, 4, 5)

Chi tiết hơn

โลกใหม่แห่งนวัตกรรม : The New Age of Innovation (PDF)

โลกใหม่แห่งนวัตกรรม : The New Age of Innovation (PDF) 3 π :: C.K. Prahalad M.S. Krishnan ª ß :: π μ πμ Èß«æ π åÿ 4 THE NEW AGE OF INNOVATION À à Ààßπ«μ ºŸâ μàß C.K. Prahalad M.S. Krishnan ª ß π μ πμ Èß«æ π åÿ ˪ «μ à È À «π æ π å «à ß ºŸâ à«à μÿ The new age

Chi tiết hơn

πÿ» µ 媻πå 63 πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ.» æ ªí ÿ àõ πß π«π È â» πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ Á âõ Ÿ «Á µåæ π ÿå æ å «Á µåà ª π π ÕÕ å º Õß» æ â Ë µ µà ß π π π

πÿ» µ 媻πå 63 πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ.» æ ªí ÿ àõ πß π«π È â» πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ Á âõ Ÿ «Á µåæ π ÿå æ å «Á µåà ª π π ÕÕ å º Õß» æ â Ë µ µà ß π π π 63 πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ.» æ ªí ÿ àõ πß π«π È â» πàâõß π π ßÕ π Õ å πáµ Á âõ Ÿ «Á µåæ π ÿå æ å «Á µåà ª π π ÕÕ å º Õß» æ â Ë µ µà ß π π π «µª «π â à π ËÕß Õß Ëß ªìπ π πõ π π µπ Õß ËÕ ÕߺŸâ π π Õ Ÿàµ Õ

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

JAP07_01.indd

JAP07_01.indd π â Õ À «Ë ßμ COSO ERM Õ à ß æ ÿ *.» ªæ» Ëπ æ ** ªï Ë 3 Ë 7 ßÀ 2550 Àπâ 73-87 «Ì Õߪí À π Õπ π π æ.». 2547 Ì ß π Ë» Ÿª «ÿ π Ë À π å À à Ë ËÕ«à The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Chi tiết hơn

_Putty

_Putty π Ÿâ À À Linux â«putty Putty Õ ªìπÕ Àπ Ëß ª Open Source Ë π âß π àμâõß ß«ËÕß Ï «πå À âß π â ª Putty ß ªìπÕ Àπ Ëß ª Ë À π Ë â πÿ å æ Putty ªìπ ª æ ËÕ À πÿ åºà π Secure Shell ªìπ ª Security À μ ª ß ËÕß à

Chi tiết hơn

a-w n (2-57)

a-w n (2-57) Ë Ë 2 ß«π Ï Õ μ»πå ÿ «μ «À μ å ÿ æ Õπ Èß Ë 3 Èπ æ ËÕ ªìπ àπ» π Õπ μâπ : ÿà º μ ÿ «/ÕÕ : Àπૺ μ ËÕ Õπ»Ÿπ å μ»π» π π» æ æå : π æ æå À «ÿ æ æå Ë Ë Ë : ßæ æå À «ÿ æ æå Èß Ë 28 2/2557 (ª ª ÿß) μ»πå # 3.11.1

Chi tiết hơn

36-46 u.2

36-46 u.2 36 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.2 π Ë 1 2 «1. Àπà«««π µ Õ ß ƒ Àπà««Àπà«πÈ Àπ Ë 1 1. Àâπ π µ µõ ß π àõß«à ßµàÕ ªπ È (1) 1. =.... (2) 1. =.... (3) 1. =.... (4) 300. =.... (5) 4,500. =.... (6) 1,250. =.... (7) 1,250.

Chi tiết hơn

_thunderbird

_thunderbird âõ å ßà Ê â«ª Thunderbird Mozilla Thunderbird ªìπ ª Õ å Ë «Ÿß æ Ë ª æ Àâ âõ å âõ à ߪ Õ Èπ «Á«Èπ ßà Èπ πàπõπ«à ËÕπ ß Mozilla â««πáμ ßπ ß Firefox «Õ åõ μ «Àπ Ëß Ë ß ß πμõππ È À Mozilla Thunderbird π Èπ

Chi tiết hơn

Layout18

Layout18 MTEC - π 2543 19 «Ë «ª. «Õ ß å«π»ÿπ å π À «ÿ Ààß µ Õ ß à π ª Õߪí Õß ß â ߺ Õß BaTiO 3 ËÕæŸ ß Õß àπ Àâπ ß ËÕ Èß ß ªìπ Á â«à ºŸâ π Õ àπ Õß àπ Ëß ªìπ Õß â πà Õ ËÕß π Ë â«â à à Ë â«æ µ ⫪ Õ â â«π À Õπ Ëπ

Chi tiết hơn

king code

king code æ â Õ ŸàÀ «À æ π À à ª «ª πß πª ÿ «ç ˆapple ªï Ààßæ Ë «æ π æ å ÿ» é ºŸâ æ π ÿπ Ÿ π Õ π π À ª «1 ˆapple ªï Ààßæ œ œ ª πß πª ÿ «çˆapple ªï Ààßæ Ë «æ π æ å ÿ» é ª «ISBN Ù- ÙˆÒÙ-Ú- æ æå Èß Ë Ò π«π Û,appleappleapple

Chi tiết hơn

LO1B

LO1B å µÿ πµå» * 𠪻 Õ å â π Õ À ªìπ Ë Õ Ë«ª Õ ÿ» µ å â ßÕ À Àâ ªìπÕ À Ë «π π «10 ªï ç ß â ß «Õߪ» é â Àπ Àâ ºπ π πß π «Õß (2544-2553) Àâ µ å π Õ À ªìπ Àπ Ëß Ë â àß π πÿπõ à ß æ ÀÁπ â Àπà«ß π Õ π Ë Ë «âõß

Chi tiết hơn

chapter2

chapter2 2 πè Õÿª å À ÕÕ ß π ËÀ ÕÀπà«À À Õ Ωñ ºŸâªÉ«ÕÕ ß π πè «ª Õ â«àâõß æ ÀâÕß ª Ë π ÈÕºâ ÀâÕßπÈ ÀâÕß Á Õÿª å Ë ªìπ à«π ËÀπà««â ÕÕ Àâ ª µÿ Àπâ µà ßπâÕ ª µÿ ««â ßæÕ À Àâ Áπ µ ß Áπºà π â ««Õ Ê «æ Èπ Ë «â ß Õ æõ

Chi tiết hơn

paritat 10 tanyalak

paritat 10  tanyalak μ π ß π ß ß π Ë ««ÿ π«à «π å «μ «ß»å* àõ «ß«π È «μ ÿ ª ß å æ Ë Õ â ß «â π π«ë «à «π º Ë μà Õ «à «π Õ π π Ë Õ ß π μ π ß π ß ß π Ë 3 ËÕß «ÿ ß â πõ π È ª ÿ μå μ π Ë 36 ËÕß âõ à Õß π æ å à ß º μà Õ Ÿ à Õß

Chi tiết hơn

TAO-FINAL

TAO-FINAL π π æ æå 5 π ºŸâ ª 7 Ë 1 π â ªï Õßπâ À ß Á 11 Ë 2 π æ π À «â 31 Ë 3» â à æ 45 Ë 4 μàõ ŸâÕ à ß ÿ Õ 69 Ë 5 â æ π π 91 Ë 6 π«à«π 113 Ë 7 «å 133 Ë 8 º ß 155 Ë 9 æ Ωíß 185 Ë 10 ß ß 209 Ë 11 À Ÿà â π â ß 231

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

Untitled-2

Untitled-2 ª À π πè Ààß «μ À æ πè : ÿà πè Õߪ À π πÿ Á æß»å π ß π æ πè 8 æ πè ª À π πè Ààß «μ À æ πè : ÿà πè Õߪ À π πÿ Á æß»å π ß π æ πè 8 æ πè π πÿπ : π«ÿ æ μâ À «ß π π å ( «. μâ Õ.) Ÿ π ÿ Ààß μ (.) π ß π Õß ÿπ

Chi tiết hơn

navy °√¡ÕŸË 1-111

navy °√¡ÕŸË 1-111 46 ß µàõ Õµ «å Ωíòß æ µ : Õ â «Ë Ëπ ß Õßæ π µàõ Õ Ë Ëß π π «Õ «ÕÕ π å À «Àπâ π À ΩÉ Õ π«õß ß ÕŸà π «À Õ ÿ ÕŸà À Õ π ß πµàõ Õπ ªìπ Õ πßàπ Ëß Õß ÕŸà À Õ Ë æ π π» ß Ë Õ à ßµàÕ π ËÕß π Õ»µ«Ëºà π ÕŸà À Õ â

Chi tiết hơn

NAVAL DOC MAG PLOT

NAVAL DOC MAG PLOT 164 àõ Ëß π º μ Èπß π Ë â À àõ Èπ Ÿª Õ μâõß «à μÿ μà π À Õ àߺ Õ à ß μàõß πà àõ À À ÿà Õß ßº æ Õ à ß Ëß Õπ å ß π æ «à ª Õß μÿ À Á π Èπ Õ æ Õ à ß μàõ μ ß Ë â À ß À àõ (As cast) Ëß π» Èßπ È π «μ ÿ Ë âº μ

Chi tiết hơn

AW 3 (15-23)

AW 3 (15-23) » Èπ â«àõ ß... ßÀ Õ Are wars somehow good for the economy? ºŸâ à µ å ª «Ï* Asst.Prof. Praphatsorn Cumsawat àõ «π ÈÕ ß «ËÕ Ëº Õß π π ß Ë Õß«à» µ µ Èπ â ª» â Ÿà «ß â«àµÿº Ë Õߪ»π Èπ â π πÿπ Àâ âß ª Õ à ß

Chi tiết hơn

การท่องเที่ยวภายในฝรั่งเศล

การท่องเที่ยวภายในฝรั่งเศล Tourism in France Rien Loveemongkol http://eprints.utcc.ac.th/id/eprint/649 University of the Thai Chamber of Commerce EPrints UTCC http://eprints.utcc.ac.th/ ««À «ÀÕ â ªï Ë 28 Ë 3 Õπ Æ - π π 2551 º».

Chi tiết hơn

untitled

untitled æàπ Õ Áπ º».. «πÿª å ß»Ÿπ åæàπ Õ â««âõπ À «ß À à s.wiroj@chiangmai.ac.th à ÿ â æ π Àâ æàπ Õ â àμâõß â «âõπ π À Õ «ÿæàπ μà â «Á«Ÿß π «à æàπ Õ Áπ Ë àμâõß â «âõπ Ê π À Õ «ÿ âõ À ª àõπ à «ß æàπ Õ Áπ (cold

Chi tiết hơn

«Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À

«Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À «Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À Õß æ π åõ ËÕߪ À Õ The World Jewellery Confederation

Chi tiết hơn

34-42 AW Jarungyod

34-42 AW Jarungyod Õ æ «μõ å Õ åμ:» º ß π μ Õß Õß Õπ È «åœõ COMPUTER ART: A CASE STUDY OF ANDY WARHOLûS POLITICAL PAINTINGS Õ å ÿß» Õ π * Jarungyod Arunyanak àõ «Èßπ È «μ ÿª ß å æ ËÕ» «Àå π«π â ß å æ π ÈÕÀ ËÕß «Õß æ â Õß

Chi tiết hơn

Untitled-12

Untitled-12 ºπ π π«µ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» 2551 È𪻠ªï Ë 6 π ß π» Èπæ Èπ π ËÕ ËÕß È𪻠ªï Ë 6 æ æå Èß Ë 1 æ.». 2555 ISBN 978-616-202-709-3 π«πæ æå 29,500 à π ß π» Èπæ Èπ π «ß» æ æå Ë ßæ æå ÿ πÿ À å µ Ààߪ» 79 ππß

Chi tiết hơn

00-คณะกรรมการ-2-2

00-คณะกรรมการ-2-2 «ª»πå Õß æ ß ß μàõ «π âõõ Ÿ μõ å ß ÿ μä ÿ «. ( ß π ) ÿ ª «. ( ß π ) ÿ««π π π «. ( ß π ) ËÕß àõ «π âõõ Ÿ μõ å (Rhuematiod Arthritis) μ «ß ß â à μ «ß ß Ë«ª μ ««π â«ëπ à À Á øøñ μ «â«ëπ ß «Ë Ÿß Èßπ È μ ««π

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

/367Singing

/367Singing ««âõß æ ß À Õ àπ ËÕß πµ π ªÉ... à«πõπ π â ßÀ Õ ª Õ»π π æ.. Õß» µ å «µ π ß å«æ» µ å» æ À «À øíß ŸÕ Ÿâ ª «à âõß æ ß À Õ àπ ËÕß πµ π ªÉ à«âªí À πõπ π âõ à ß. âõß æ ß À Õ àπ ËÕß πµ π ªÉ ß π Àâ â π ÈÕ π àõß

Chi tiết hơn

Mag_16

Mag_16 2 Editor Talk Ø Õ µµå.. Àâ â π.. À Èß Ë «â «ß æ «µà π à â ß ÕªØ µ Õ Àâ Èπ â«á Õß âõπ«π «Ëß Ë â àπ Ëß Ÿ Õ «ÀÁπ Ÿ â â πß π Õß π â π À â π πè Ÿª ππ Õÿµ À Ë«ª» æ Ÿâ«à «ÀÁπÀ Õ âõ πõ π Õß Ÿ â Õ ß π«ë È à π ª

Chi tiết hơn

§”π”

§”π” ËÕ... È𪻠ªï Ë 2... Ë... ß π... ß µ π π æ æåøî å Áπ µõ å Ë ÕÀπ ß Õ English Guide 2 ß» µπå «ππ å 105 æ æå Àπà ËÕ π 2554 µ µàõ Ëß È Õ â Ë π æ æåøî å Áπ µõ å 45, 47 Õ π «ß»å 40 ππ π «ß»å «ß ß Ë π µ ßæ ÿß

Chi tiết hơn

warmonger.indd

warmonger.indd ß ª Õ πè Õ πõπ µ ANTISUBMARINE WARFARE (ASW) AND FUTURE SURFACE WARSHIPS µ Õ «À ªï º Ë à π ÀÁπ â«à â ß Õ ª Õæ µ Õø µ À Õ â Ëß Õ Õ å «µ æ ËÕ âß π π Õß æ Õπ Èπ ªìπ ª à â Ë Õ À à π Èπ Ÿ â ß Èπ à π å Õ «ÿ

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

KX-FC379CX01_13

KX-FC379CX01_13 ËÕß æ âõ» æ å â µõ ËÕß à Õ Ÿ à ÕÕâ ßÕ ß àõ ÿπà Õ Õ ÿ Ë Õ ÈÕ ËÕß Õß Panasonic ª Ÿ âõ Ÿ æ Ë µ Ë Ÿà Õ âß π KX-FC379CX01_13 1 KX-FC379CX â«πøî å Ë Àâ æ âõ ËÕß æ æåß π π A4 â 28 Àπâ Õ π π Àâ ÈÕøî å Õß µá ÿàπ

Chi tiết hơn

manom

manom 30 π«ß â ËÕß à æ ß μâ π «ß æ å Ààߪ» Õπÿ ºŸâ 1. æ åà ß ÿμμ å 2. æ åà ß«æ æ ÿ«3. æ åà ß ÿ «ÿ º ª 4. π æ å ÿ π ÿ ß «ß»å 5. æ åà ß ÿ«æ ««π ÿ 31 π«ß â ËÕß à æ ß μâ π (mammography) π«ßπ È âª ª ÿß ç π«ß â ËÕß

Chi tiết hơn

chaptr9

chaptr9 9 Ωñ â«π Bad Ragaz ÕÕ ß Bad Ragaz(1) ªìπ π Àπ Ëß Õß ÕÕ ß ππè Ëß Ÿ æ π Èπ â π Õß Bad Ragaz ª» «Õ å π å π π È à â ÿ µ ËÕß ß Õ µ «ÕßπÈ ªìπ ßµâ πà Õ ß à«µà â ß π ˪ π æ π å Õß â π ÈÕ ÿà µà ßÊ Õß à ß àπ π functional

Chi tiết hơn

08-Chalermpol N

08-Chalermpol N π æπ åμâπ «Àåμâπ Àμÿªí À Õß âß π π âõ Ÿ æ ß PACS Root Cause Analysis æ μ.. ( Õ æ «μõ å ÿ ) Õπ ÿ«± μ «.. ( ß π ),»».. ( μ«õÿμ À ), ª.. (ª» μ å) π π» π ßæ àߺ μàõ «π ªØ μ ß πμà ßÊ π ßæ À⪠π Õ âõß π àߺ

Chi tiết hơn

P 07

P 07 Kasetsart J. (Soc. Sci) 32 : 79-90 (2011) «. µ» µ å ( ß ) ªï Ë 32 : 79-90 (2554) π Õπ Õ ª» æõ æ ß: µ «Õ à ß «À» µ å Integration of Sufficiency Economy Philosophy in Teaching and Learning: Example from

Chi tiết hơn

8-Dusadee

8-Dusadee º â ËÕ π Õ à à«π Ÿâ à«õ 㮧 µ The Effect of Using Web-Based Learning with Cooperative Learning π æπ åµâπ Original Article º â ËÕ π Õ à à«π Ÿâ à«õ 㮧 µß π à æ ß æ å 1 ÿ Æ ÿ ª, ßæ Õÿª µ ÿ, ß µµ µ ± µ ««π»πå,

Chi tiết hơn

JAP09_01.indd

JAP09_01.indd âß ª π (Activity-Based Budgeting):» π π«*. 㮧 ÿß Ï**» Õè 4 ºÑº Õè 9 àáéòâ¹ 2551 ˹ŒÒ 27-41 πì æ «âõ πõ Õß ÿ πªí ÿ π Èß «âõπ «à πàπõπ àß π πõ à ß ÿπ ß à«π æ «âõ πõß å Õß Á ª Ë π ª ßÕ à ß μàõ π ËÕß æ ËÕ

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

002-°“√æ—≤𓇰≥±Ïª°µ‘(CPM)

002-°“√æ—≤𓇰≥±Ïª°µ‘(CPM) æ π ±åª μ ππ μ π «πåªí π Á Õ «πåªí Õß Raven (Coloured Progressive Matrices - CPM)». π μπå ÿ μÿß *,»..» Ï «π ÿå**,».. ÿ ÿμ«μπå* πμ *, «π Ï*, μ ÿ πå*, âõ ÿ Õ Ë Õ ÿ å* àõ» ÿ æ Õß Õ «πåªí Õß Raven ÿ The Coloured

Chi tiết hơn

prasert 4-1 NEW*.PM

prasert 4-1 NEW*.PM «μ Õ Õπÿ Õß «ÿ å Ë À â À Õ à ßμàÕ π ËÕß... πæ.ª º μº æ æå 1 π π æ æå 6 π ºŸâ π 8 Pula : À «Ÿâ ÿàß Ëπ â«â ß Õ 21 Dubrovnik : Àπ ªÑ À âπà ß Õ â«μ π 37 Masada : Àμÿªí Æ Ààß â Ωíòß âπ 59 Caesarea : μ π ß Õ

Chi tiết hơn

_VLC

_VLC ŸÀπ ß øíß æ ß π VLC ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß ø å µ Õ π Õ å πáµ ø å Ë ß «πå À à Á Õ â«ª π È ß π â ª PowerDVD ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß

Chi tiết hơn

 Ë«πÀπÈ“+‚¶…≥“

 Ë«πÀπÈ“+‚¶…≥“ «ßæ ISSN 1513-4067 TJHP : Thai Journal of Hospital Pharmacy π æπ åμâπ (Original Articles) ª º Õß π À «æ π Ÿ ºŸâªÉ«À«π π Ë 2 ÀÕºŸâªÉ«Effectiveness and Pharmacistûs Role in Health Profession Team for Type

Chi tiết hơn

 Ë«πÀπÈ“ +

 Ë«πÀπÈ“ + «ßæ ISSN 1513-4067 TJHP : Thai Journal of Hospital Pharmacy À ß Medication Reconciliation...185 π æ Ÿ å«ß å π æπ åμâπ (Original Articles) Influences of Marketing Activities on the Attitude toward Slimming

Chi tiết hơn

untitled

untitled 18 «ß ƒ ππ å, Õ ÿ, Õ π ÿ μ π ÿ μ.»ÿπ å π À «ÿ Ààß μ π μ æ ËÕ «ÿ ª ä Õπ «ß Ëππ π º ª Ë π ª ß Ÿ Õ»π Èπ À Àâ ⺠˪ π âõ à ß ªìπ Ÿª Á ªìπÕ à ß Ëß Ë μâõß π π μà ßÊ Õ à ßÀ À π ÿ à«π Ë Ë «âõßõ à ß ªìπ Õ âõß π

Chi tiết hơn

1

1 ÿ å À ª Ë π ª ß Managing Change: A Strategic Approach Õß» μ å μμå ÿππ bchirajit@hotmail.com æ» μ å À μ å àõ ªí ÿ π ª Ë π ª ßªí «âõ «âõπ È π À Õß å μâõß Õ Ÿà Õ ß «π àß π Ë Ëß π πõπ μ Õß å ªìπμâÕߪ μ «μàõ

Chi tiết hơn

Thammasat_1-8

Thammasat_1-8 ÿ» μ å ªï Ë ÙÛ Ë Ù Õπ π ÚııÛ π π π π μ π. â ª π ÿ æº ß π«ë ( ı) Ÿß ÿ Õß ÿà μ å ª ªï ÚııÚ «. π π π π μ π À μ å â ª π ÿ æº ß π«π ß π Õß ÿπ π πÿπ «( «.) â ππª π Ë ( ı) Ÿß ÿ Õß ÿà μ å ª ªï ÚııÚ» μ å. ß å º

Chi tiết hơn

Aw Chapper_1

Aw Chapper_1 ««æ π. ªï Ë 32 Ë 1 - π 2552 169 π πõ âõ Ÿ Ÿ π» π Õ à Õ π µõ å πᵠ⫪ À ªî ß æ Ï Õß 1» ß Ÿ 1 À «π æ Õ â π ÿ ß ÿàß ÿ ÿß æœ 10140 ËÕ 25 π 2551 µõ ËÕ 13 惻 π 2551 àõ π πõ âõ Ÿ Ÿ π» π Õ à Õ π µõ å πᵠ⫪

Chi tiết hơn

»¡Ãͧ/Êèǹ¹Ó(1-7)

»¡Ãͧ/Êèǹ¹Ó(1-7) ã π ß ã Õ μ «ª Õß/ Ë«ππ (1-7) 1 6/6/11, 1:28 PM µ å Õ ªí å æ æå Ë 1 æ æå Èß π π 2548 æ æå È Èß Ë 10 π 2559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 2537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π ȵ Õ

Chi tiết hơn

π π ««æ π ( πÿ» µ å ß» µ å) ªï Ë 5 Ë 9 - ÿπ π 2556 ÿ å Àâ Õß πµâπ ÿπµë æ ËÕ Àâ «â ª ß àß π πõÿµ À π THE LOW COST CARRIERûSTRATEGY TO GAIN AN ADVANTAGE

π π ««æ π ( πÿ» µ å ß» µ å) ªï Ë 5 Ë 9 - ÿπ π 2556 ÿ å Àâ Õß πµâπ ÿπµë æ ËÕ Àâ «â ª ß àß π πõÿµ À π THE LOW COST CARRIERûSTRATEGY TO GAIN AN ADVANTAGE ÿ å Àâ Õß πµâπ ÿπµë æ ËÕ Àâ «â ª ß àß π πõÿµ À π THE LOW COST CARRIERûSTRATEGY TO GAIN AN ADVANTAGE COMPETITION IN AVIATION INDUSTRY æß»å ª Õ Nutthapong Prakobkandee «ÿ π πÿ» µ å À «ÿß æ Department of

Chi tiết hơn

M100 C100

M100 C100 M100 C100 µ ˪ ÿ» Õ Èß Ÿ å æ», π æ Õ߃ ππ å, π π π, π ÿπ µπå Õ π«π Õ µµ«å π π æ π å ºŸâ à«ë», ªîß ÿ «ß»å,»» «æ, «ÿæ π å, π µ ªí π, πµ π Ë πâõ ˪ â π««å Õ Ë Õÿ «Õß Ÿ µáßõ π µ å ÿã ß å À ««ÿ π µ ÿ ÿ» µ å

Chi tiết hơn

.. 1(1-7) D1

.. 1(1-7) D1 ÿª π ÈÕÀ 1 øî å À «1 à 1 ª å æß å» Ï ππ ÿ æ æå Ë 1 æ æå Èß π 554 æ æå È Èß Ë 6 π π 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ

Chi tiết hơn

02-Naparat N

02-Naparat N «Á ø À âπè âõπ «Ààߪ» ªï Ë 8 Ë 1 - ÿπ π 2558 THI JOURNL OF URN INJURY» : Effective Patient Outcomes Using ntimicrobial Gelling Fiber ressing & Hydrocellular Polyurethane Foam ressing in hronic Wounds π

Chi tiết hơn

π π Àπà«ß π Õ π Ë π π ÿ π à«ßªï National Electronics and Computer Technology Center 353 ÕÁπ ÕÁπ «( π å). å å ËÕ Ÿà π ß π: 114 Õ ß å Õß 11 ππ

π π Àπà«ß π Õ π Ë π π ÿ π à«ßªï National Electronics and Computer Technology Center 353 ÕÁπ ÕÁπ «( π å). å å ËÕ Ÿà π ß π: 114 Õ ß å Õß 11 ππ 353 ÕÁπ ÕÁπ «( π ). ËÕ Ÿà π ß π: 114 Õ ß Õß 11 ππæà π 35 «ß «µ µÿ ÿß æœ 10900 ª ÿ µ «ºŸâ» æ : +66(0)2513-2670, (0)2513-6929 : +66(0)2513-6930 À π â : (1) 479/2535 (23 π π 2535) 20,000,000 π æ «: 13,484,525.12

Chi tiết hơn

03-03_ÊÒÁÒö ( )

03-03_ÊÒÁÒö ( ) æ æÿ» π æ π µ æ ËÕ âªí À ß Buddhism and Development of Women to Solve Social Issues ÿ µπå Samart Boonrat 𠵪 Õ «æ æÿ» π À «À ÿã ß «àõ «π ȺŸâ π â» ß µ æ π Õß µ µ Èß µàõ µ π ß ªí ÿ π Ëß π πõ Ú à«π Õ âõ

Chi tiết hơn

8 pontip

8 pontip 90 ««πÿ» μ å ß» μ å ªï Ë 8 Ë 1 ( - π«2557) Tattoos in the Cultures of Thailand and Japan in the past. æ æ å π π««πå 1 àõ «π È ÿàß» ËÕß «ªìπ «ËÕ ËÕß π«π ˪ÿÉπ «π º» æ «à Èß Õß«π μª æ πõ μ Ë â ß π à «Õ æ

Chi tiết hơn

 à«πÀπâ“

 à«πÀπâ“ ª Àπâ Õ æ Õß ««âõ π º μμàõ «ª» ÈÕ ÕßÕ À Ë Àâ ßÀ Õ Õ 97 «ßæ ISSN 1513-4067 TJHP : Thai Journal of Hospital Pharmacy π æπ åμâπ (Original Articles) ªí Ë º μàõ «ËÕπ π Ëß â π π À«π Factors Affecting Prescribing

Chi tiết hơn

Sait Mud11-16

Sait Mud11-16 Original Article ºß ππ Õ À æõ º «Àπ ß- Õ πº «Àπ ß ÕßÕ Salt Mud Powder for Skin Pack-Skin Test in Volunteers Õ ÿ» ª ª *1, πÿ ª 1, Õ æ ÿß Èß 1, ««2 Aroonsri Priprem *1, Maneenut Prasertthawornsiri 1, Araya

Chi tiết hơn

P Analysis

P Analysis «Àå «Áß ß Õß µ â««ø πµå Õ πµå Analysis of Strength of Impact-Breaker Mills Using the Finite Element Method µ π å «1 ß å æÿ æ åº 2 àõ πªí ÿ π π â µà ß ª» µà àõπ â ß Ÿß ˺ µ Èπ πª» Õ» µà ߪ» µà ÿ æµë «à

Chi tiết hơn

Mag_15

Mag_15 2 Editor Talk Ø Õ µµå ËÕß à â Ë à«ßà àπ Õß π Á â à ß π âõ π à Ëπ» â Ë à«ßà àπµ «À Á ª «ª Õß» â «â Á πâõ â«õßà π ª Á æ ËÕß «à Á âàπ Ëß Á ß À à à«ß π Ë â «ªìπ ßÕ Àâ µâõß Àπ ËÕ ËµâÕß âõπ ª Á «À à Ë È ª È

Chi tiết hơn

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และการจำลองระบบพหุซับซ้อน

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และการจำลองระบบพหุซับซ้อน ««À «ÀÕ â μ «ß μ» μ å Õß æàÿ âõπ ªï Ë 28 Ë 1 Õπ - π 2551 μ «ß μ» μ å Õß æàÿ âõπ Mathematical Model and Simulation for Multiple Complex Systems.. å π «ß»å ºŸâ à μ åª «μ» μ å «Õ æ «μõ å μ å π π æ Õ â â ÿ

Chi tiết hơn

The Sensing Solution Company Machine Vision Inspection âõßµ «Õ «º ª µ Õß Èπß π π º µ Canning Inspection Caps Inspection Blister Pack Inspection OCR/Co

The Sensing Solution Company Machine Vision Inspection âõßµ «Õ «º ª µ Õß Èπß π π º µ Canning Inspection Caps Inspection Blister Pack Inspection OCR/Co The Sensing Solution Company Machine Vision Inspection âõßµ «Õ «º ª µ Õß Èπß π π º µ Canning Inspection Caps Inspection Blister Pack Inspection OCR/Code Inspection Bottle Inspection www.abizsensor.com

Chi tiết hơn

JAP09_01.indd

JAP09_01.indd ß Ÿß ÕߺŸâ À π Õ π (Management Incentives in Selecting Accounting Policies).» å»ÿ * πì π À À π«ß π μà π«ß À⺠Õßμ «πß ß π ªî º âõ Ÿ Ë μ μà ß π Ëß «μ μà ß ππ ÈÕ º μàõºÿâ À Ì π πß π Õß Èß πªí ÿ π Õπ μ àπ

Chi tiết hơn

JAP11_01.indd

JAP11_01.indd «ππ å* ªï Ë 4 Ë 11 π«2551 Àπâ 85-95 πì Positive Accounting ªìπ π«ß 𠫪 Àπ Ëß Ëß πâπ Õ å Ë ««ªØ μ ß À ÕÕ à «â«à π«ß ß à «ªìπ Õ ß Àμÿº «à Ì ß Õ «ªØ μ ß ßÕ à ß Ëß μ μà ß Normative Accounting Ë πâπ Ì Àπ π

Chi tiết hơn

Õÿ‰√«√√≥

Õÿ‰√«√√≥ æ «: Toxicology Õ πåπ È «μ ÿª ß å æ ËÕπ πõ âõ Ÿ ß«ª å π πß π â πæ «ÕßΩÉ ßæ» Ëß Àâ μ Õ 24 Ë«ß ªìπ ««à 3 ªï æ å ßæ μà ßÊ Ë«ª» â Õ à ß «â ß «ß À μâ πæ Ë â àõ Common Antidotes Administration Õÿ ª»ÿ «ß»å,..

Chi tiết hơn

december_NEWS

december_NEWS ßæ ß π π å Àπà«æ å ËÕπ Ë à«à Õ ª πºÿ⪠πè à«πæ Èπ ËÀ Ÿà Ù Õ. π. ß «π Ë Ù π«æ.». Úıˆapple à «æ å ªï Ë Ûı Ë Ú Ò Õπ π«æ.». Úıˆapple Û Ù / «ªìπ» Õß ßæ ß π π å ß Õ ßªØ μ à«øóôπ π æ Èπæ Èπ π (Cardiopulmonary

Chi tiết hơn

¼ÅÔµâÍ⫹

¼ÅÔµâÍ⫹ ««º µ Õ π æ «π Ÿß À πè ß ß ÿæ æß»å π» Õπ πµå æ Ÿ å* àõ ËÕß µ ÕÕ π «π Ÿß Ë Õ Ÿà ß âπ ª Õß â «Ÿà ËÕߺ µ Õ π æ «π Ÿß Ë âæ π Èπ ß à «Ëß «à ËÕß πè â«õ πæ «π Ÿß Õ Ÿà π«ë ß π â Èß Õß âõ»à Õ Õ π ª Ë π π â ËÕß

Chi tiết hơn

cover f3p.ai

cover f3p.ai Vol.4 Q.1 January - March 2009 à«â«à«π «âõπ â«alpolic Focus ßÕ å æ ß Õ âõ Ÿ à«πμ «â πà ß Àâ â«π Ÿ μâõß» π Ø π«ß àõ â ß Õß ßÀ «π«πªï À à ªìπ ß Ë Àâ π «Ÿ μ «Õ à ß Õß» π Ø Õ Õÿ À å Ë à ºŸâ ª π â ªìπ π Õ Èß

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿà Õ Ÿ ºŸâªÉ«Ë à «πà Õ Õ à«π ß Ë â «( Hickman and Broviac Catheters ) «π æá æ π ß Ÿ Õß «π æá æ π ß Ÿ Õß ºŸâ π... μ å ± μ (æ º ÿß å) ß πæ æ» μ å ßæ À «À «ÿ μ æ æ ß æ ºŸâªÉ«Áß ß πæ æ» μ å ßæ À «À ª»π μ Ωñ

Chi tiết hơn

1-35

1-35 1 » µ å Õß À Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß ÿ æ π å 2545 æ æå È Èß Ë 8 惻 π 2557 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 2537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ

Chi tiết hơn