THE CRIMSON CROWN In order to keep from revealing too much, you will need to decipher these hints. Substitute the letters shown below to rea

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "THE CRIMSON CROWN In order to keep from revealing too much, you will need to decipher these hints. Substitute the letters shown below to rea"

Bản ghi

1 THE CRIMSON CROWN In order to keep from revealing too much, you will need to decipher these hints. Substitute the letters shown below to read both questions and hints. A list of key words is shown in alphabetical order. When you want to fmd out more about something, look up the word. The numbers next to the word are the numbers of the questions. 1he hints underneath the questions are given in this order: 1. Helpful, but vague. 2. General. 3. VERY Specific. Some of the things in the keyword list are not in the game, so looking at the list won't give away the whole game. GOOD LUCK!! I a=m j=v r= d b=n k=w s=e c=o l,;,x t = f d=p m=y u=~ e=q n=z v= f=r o=a w=i g=s p=b X :j h =t q=c y=k i = u z=l AUEN JESTER, COURT.. 6 ANNEX KNIGHT 39 BEACH LEDGE BEEHIVE LEVER BOW AND ARROW. 38 NECKLACE 15 BRANCH OWL BUTTON 4 PIT CAT RING 40 CAVE (see) SABRINA, WAKE.. 30 CENSOR 20,21 SAGE 10 CENTAUR SCEPTER.,... 9, 44 COBRA... 25,26 SCROLL CORPSE 49 SILVER 1 CROWN , 55 SHELL CRYPT... 5 SHIELD CURSE SPHERE 18 DIAMOND SWORD ,45 DOORS.... 5, 51 STUMP DRAGON 35,46 THRONE ROOM FAIRDEAL SAM 0 TROLL , 44 FROG VAMPYR 52,54 GRATE WAKE SABRINA GRYPHON... 8 WEREWOLF 36 INSCRIPTION... 3 WITCH INVENTORY ZOMBIE 0 14

2 10. KVOH WG HVS IGS CT HVS GOUS? 1. VCK RC W USH HVS GWZJSF OH CT HVS ZOYS? 1. ZWGHSB HC HVS GOUS 2. OGY HVS "CBS KVC RWJSG RSSD" 3. VOJS SFWY USH WH OTHSF VS VOG HIFBSR WBHC 0 TFCU 2. VCK RC W USH HVS CKZ HC HOZY HC AS? 1. WH WG PSHHSF HC UWJS HVOB HC FSQSWJS 2. AOMPS VS'G VffiUFM 3. TSSR VW A HVS ACIGS 3. KVOH RCSG HVS WBGQFWDHWCB ASOB? 1. HVS OBGKSF WG PZCKWBU WB HVS KWBR 2. HVWBY RCB EIWLCHS 3. "KWBRAWZZ" 4. KVOH WG HVS IGS CT HVS PIHHCB? I. VCK RWR MCI SBR ID WB HVS QFMDH? 2. ZCCYID 3. CDSBG OBR QZCGSG HVS HFOD RCCF OPCJS MCI 5. VCK RC W CDSB HVS RCCFG WB HVS QFMDH? 1. 0 GWBUZS KCFR KWZZ RC 2. FSOR HVS GWUB 3. OBGKSF HVS WBGQFWDHWCB CB HVS KOZZ 6. VCK RC W HOZY KWHV HVS QCIFH XSGHSF? I. AOMPS VS KOBHG GCASHVWBU 2. HSZZ VW A 0 XCYS 3. WT MCI KOBH HC HOzy KWHV QCIFH XSGHSFG DZOM HVS QOSHSR AWFFCF 7. VCK RC W USH HVS GKCFR? I. MCI QOB'H HOYS WH KWHV MCI 2 WH'G 0 GKCFR TWH TCF FCMOZHM 3. OGY SFWY HC USB WH 8. VCK RC W USH DOGH HVS UFMDTCB? I. HOZY HC VW A 2. MCIZZ VOJS HC HOZY MCIF KOM CIH CT HVWG DTI\'NZS 3. HOYS VWG QVOZZSBUS OBR OBGKSF HVS FWRRZSG. 0VT MCI BSSR TIFHVSF VSZD QOZZ DCZOFKOFS/DSBUIWB GCTHKOFS.) 9. KVOH WG HVS IGS CT HVS GQSDHSF? I. GCAS HVWBUG OFS PSGH GOJSR TCF ZOHSF 2. MCI KWZZ BSSR WH ZOHS WB HVS UOAS 3. WH WG BCH IGSR ffihwz MCI FSOQV YOFSZ HVIFU 1. VS A WUVH zwys HC HOZY HC GCASCBS 2. GOUSG GDSOY KCFRG CT KWGRCA 3. VS KWZZ UWJS MCI JSFM W ADCFHOBH VWBHG 11. VCK RC W USH FWR CT HVS QOH? I. AOUWQ QOB RSOZ KWHV 0 AOUWQ QOH 2. OGY GOPFWBO HC VSZD 3. "GOPFWBO QOGH 0 GDSZZ" 12. VCK RC W CDSB HVS UFOHS? I. WH WG GIDQY QZCGSR -- ZCCY OH WH QOFSTIZZM 2. MCI BSSR GCASHVWBU HC ZCCGSB WH 3. VOJS SFWY DFM CDSB HVS UFOHS KWHV HVS GKCFR 13. VCK RC W USH ClH CT HVS OBBSL? 1. 0 GWUB KWZZ DCWBH HVS KOM 2. VCK RWR MCI CDSB HVS RCCFG? 3. OBGKSF HVS WBGQFWDHWCB CB HVS KOZZ 14. VCK RC W USH FWR CT HVS NCAPWS? I. KVOH WG VS KSOFWBU? 2. HVWG NCAPWS WG OTFOWR CT TWFS 3. PIFB VW A KWHV HVS ZWH QOBRZS 15. KVOH RC W RC KWHV HVS FIPM BSQyzOQs? 1. WH KCIZR AOYS 0 BWQS UWTH 2. UWFZG zwys XSKSZFM 3. HVSFS WG BC FIPM BSQyzQQS 16. KVOH WG HVS IGS (."1' H >s RWOACBR? I. QOB MCI OZKOMG GSS WR7. 2. HSZZG MCI GCASHVWBU OPCIH OB CPXSQH WB MCIF WBJSBHCFM 3. WH WBRWQOHSG HVOH HVS FWBU ZSHG MCI GSS WB ROFY DZOQSG 17. VCK RC W GSS WB HVS QOJS? 1. DIH GCASHVWBU CB 2. XSKSZFM GOOFYZSG OBR GVWBSG 3. KSOF HVS FWBU TCffiR WB HVS GOQY 18. KVOH WG HVS IGS CT HVS GDVSFS? 1. HW AS KWZZ HSZZ 2. WH WG BSSRSR ZOHS WB HVS UOAS 3. IGS WH KVSB MCI USH HC YOFSZ HVIFU 19. KVM RC W YSSD TOZZWBU ffirsfufcffir OH HVS GHIAD?

3 I. HFM ZCCYWBU ID 2. HVSFS WG 0 HFOD RCCF 3. AOYS GIFS HVS HFOD RCCF WG QZCGSR OTHSF TOZZWBU HVFCIUV WH PM DIGVWBU HVS PIHHCB CBQS. 20. KVOH WG HVS IGS CT HVS QSBGCFl I. IGS WH HC USH FWR CT 0 BIWGOBQS 2. QOGHZSG OFS JSFM PFSSNM 3. IGS WH HC USH FWR CT HVS GDWFWH KWBR 21. KVM KCB'H HVS QSBGCF KCFY? I. ZCCY WBGWRS 2. WBQSBGS GVCIZR PIFB 3. WH BSSRG HC PS ZWH 22. VCK RC W USH DOGH HVS KWHQV? I. IGS 0 AOUWQOZ WHSA 2. AOYS VSF ZOIUV 3. BSSR HVS GQFCZZ WB HVS QOGHZS. HVSB VOJS "GOPFWBO QOGH 0 GDSZZ". 23. VCK RC W USH HVS GQFCZZ? I. WH'G KWBRM WB HVS QOGHZS 2. AOUWQ QOB VSZD 3. MCI VOJS HC USH FWR CT HVS GDWFWH KWBR. HVSB VOJS "GOPFWBO HOYS GQFCZZ". 24. KVOH RC W RC KWHV HVS TFCU? 1. VS ZCCYG RFM OBR HVWFGHM 2. TFCUG zwys HC GKWA 3. HOYS VWA HC HVS ZOYS OBR RFCD VW A 25. VCK RC W USH FWR CT HVS QCPFO? 1. VS'G BCH VIBUFM 2. AIGWQ GCCHVSG HVS GOJOUS PSOGH 3. DZOM HVS TZIHS TCIBR WB HVS GOQY 26. VCK RC W GIFJWJS HVS DCWGCBWBU CT HVS QCPFO? 1. WT WH'G AOUWQ JSBCA DSFVODG HVSFS WG 0 AOUWQOZ QIFS 2. OGY GOPFWBO TCF 0 VOBR 3. aopfwbo VSOZ ZSU." 27. VCK RC W USH DOGH TOWF RSOZ GOA? 1. WH WG DCZWHS HC HOZY KWHV DSCDZS MCI ASSH 2. HFM HOZYWBU ACBSM 3. UWJS VW A HVS QCWB SFWY USHG WB HVS KOHSF 28. KVM QOB'H W USH OQFCGG HVS ZSRUS? I. MCI VOJS HC PS KSZZ DFSDOFSR 2. NWB QOB UWJS MCI 0 VWBH 3. PS GIFS HC UWJS HVS HOPZSH HC NWB. HVSB GIAACB HVS GOUS OBR VS KWZZ ZSH MCI YBCK WT MCI VOJS RCBS SJSFMHVWBU BSSRSR HC DFCQSSR. 29. KVOH RC W RC KWHV HVS OZWSB? 1. VS KOBHG GCASHVWBU 2. AOMPS VS'G VIBUFM 3. WT MCI KOBH HC DZOM KWHV OZWSBG HFM HFOBGMZJOBWO CF CC HCDCG 30. VCK RC W KOYS GOPFWBO? 1. VCK GVCIZR MCI KOYS GCASCBS HVOH WG IBQCBGQWCIG? 2. GCASHVWBU WB HVS DWH GVCIZR VSZD 3. GDZOGV VSF KWHV KOHSF 31. VCK RC W USH CIH CT HVS DWH? I. MCI BSSR VSZD -- MCI QOB'H USH CIH KWHVCIH WH 2. QOZZ CB 0 TSOHVSFSR TFWSBR 3. KVWGHZS TCF HVS CKZ 32. KVOH GVCIZR W RC KWHV HVS PSSVWJS? I. GHWQY WH WB MCIF SOF 2. QOB'H HOYS 0 POHV WT HVS KOHSF YSSDG RFOWBWBU 3. DZIU HVS VCZS WB HVS DWH 33. KVOH GVCIZR W RC KWHV HVS PFOBQV? 1. WG HVS PFOBQV GWBYWBU? 2. KCCR TZCOHG 3. IGS WH HC TZCOH HC HVS HCD OBR USH CIH CT HVS DWH 34. KVOH VODDSBSR HC AM WBJSBHCFM? 1. WH RWR 0 JOBWGVWBU OQH 2. HVS JOADMF RWRB'H KOBH MCI HC VOJS WH. 3. WH KOG GQOHHSFSR PM HVS JOADMF KVSB VS HVFSK MCI WBHC INS DWH. MCI KWZZ VOJS HC GSOFQV TCF WH. BCH SJSFMHVWBU QOB PS TCIBR -- CBZM HVS WHSAG MCI BSSR. 35. VCK RC W USB DOGH HVS RFOUCB? 1. FSASAPSF KVOH HVS GOUS HCZR MCI 2. MCI BSSR 0 GMAPCZ CT MCIF VCASZOBR 3. KOJS HVS GQSDHSF WB TFCBH CT HVS RFOUCB HVSB HOZY HC VW A 36. VCK RC W USH DOGH HVS KSFSKCZT? l. RWR MCI TWBR 0 KSODCB OBR OAAIBWHWCB? 2. VW - C GWZJSF! 3. HVSFS WG BC KSFSKCZT. WT MCI ZWYS KSFSKCZJSG DZOM

4 HFOBGMZJOBWO. 37. VCK RC W USH OOGH HVS QSBHOIF? 1. OFS MCI 0 UCCR GVCH? 2. VS QOB PS OBBWVWZOf!SR 3. RFCD CF HVFCK HVS GDVSFS KVSB WB VWG DFSGSBQS 38. KVOH GVCIZR W RC KWHV HVS PCK OBR OFFCK? 1. OFS MCI 0 UCCR GVCH? 2. FSASAPSF KCFRG cr KWGRCA 3. ZCOR HVS PCK OBR RWD HVS OFFCK WB KOHSF 39. VCK RC W USH DOGH HVS YBWUVH? 1. HVS GOUS VOR 0 UCCR WRSO 2. DZOM FCPWB VCCR 3. GVCCH VWA KWHV HVS PCK OBR OFFCK 40. KVOH WG HVS IGS cr HVS FWBU? 1. WH GDOFYZSG OBR GVWBSG 2. TWBUSFG ZCCY PSHHSF KVSB PSXSKSZSR 3. MCI AIGH KSOF WH WB CFRSF HC PS OPZS HC GSS WB HVS ROFY 41. VCK RC W USH OOGH HVS HFCZZ? 1. HOYS QOFS cr VW A DSFAOBSBHZM 2. GSH OHFOD 3. UC HC HVS QOJS KWHV HVS ZSJSF OBR KOWH 42. VCK RC W USH FWR cr HVS QIFGS? 1. KVC UOJS WH HC MCI? 2. POBU HVS UCBU 3. HVSFS WG BC QIFGS 43. KVOH WG HVS IGS cr HVS ZSJSF? 1. USH 0 UCCR UFWD CB WH 2. KVOH UCSG 1D AIGH QCAS RCKB 3. KVSB HVS HFCZZ WG WB HVS FCCA DIZZ HVS ZSJSF TCF HVS UOBS HC UC RCKB DIGV WH TCF HVS UOHS HC UC ID. 44. KVOB RWR HVS HFCZZ RC KWHV BVS GQSDiiSF? 1. VS TCIBR WH VS KOBHG HC YSSD WH 2. VS HCCY WH VCAS 3. WB QOB PS TCIBR WB VWG RSB PSVWBR HVS KOBSFTOZZ 45. KVOB WG HVS IGS cr HVS GKCFR? 1. WH AOYSG 0 UFSOH KSODCB 2. HVS GKCFR WG GVOFD SBCIUV HC VIFH CF GQOFS GCASCBS PIH IGS WHKWGSZM 3. SFWY GVCIZR YWZZ HVS HFCZZ 46. VCK RC W USH FWR cr HVS RFOUCB? 1. HFM IGWBU GCASHVWBU WB MCIF WBJSBHCFM 2. AOMPS VS'G AOUWQOZ OBR MCI GVCIZRB'H YWZZ VW A 3. KOJS HVS GQSDHSF 47. KVOH GVCIZR W RC OH HVS PSOQV? 1. AOYS 0 GOBRQOGHZS 2. ZCCY TCF GVSZZG 3. RWU WB HVS GOBR 48. KVOH GVCIZR W RC KWHV HVS GVSZZ? 1. AOMPS WH WG 0 QCBQV 2. QOB MCI VSOF HVS GSO? 3. ZWGHSB HC WH 49. KVOH RC W RC KWHV HVS QCFDGS? 1. HFM HOzyWBU HC WH 2. PIFMWH 3. HVSFS WG BC QCFDGS WB QFW AGCB QFCKB 50. KVOH WG HVS IGS cr HVS GVWSZR? 1. GVWSZRG DFCHSQH 2. GVWSZRG FSTZSQH 3. WH AIGH PS WB MCIF WBJSBHCFM HC DFCHSQH MCI TFCA HVS JOADMF. 51. VCK RC W USH BVFCIUV HVS RCCFG HC BVS HVFCBS FCCA? 1. HVSM OFS HCC GHFCBU HC PFSOY RCKB 2. MCI QOB'H RC WH OZCBS -- MCI BSSR VSZD 3. QOZZTIFM 52. KVM QOB'H W GIFJWJS HVS JOADMF? 1. MCI BSSR DFCHSQHWCB 2. PZCQY VWG OHHSADB HC YWZZ MCI 3. MCI AIGH VOJS HVS GVWSZR 53. VCK RC W USH HVS QFCKB? 1. MCI GVCIZRB'H BOYS WH 2. HVS QFCKB WG TWH TCF FCMOZHM 3. VOJS SFWY USB HVS QFCKB 54. VCK RC W PFSOY TFCA HVS JOADMF'G DCKSF? 1. FSOR MCIF XCIFBOZ JSFM QOFSTIZZ..\1 2. FSFSOR SBHFM #6 WB MCIF XCIFBOZ

5 3. WT MO BSSR TIFHVSF VWBHG QOZZ DCZOFKOFS/DSBUIWB GCIHKOPS 55. KVOH GVCIZR W RC Oll ISF SFWY VOG HVS QFCKB QBR IIVS GDSZZ WG PFCYSB?. L W KCIZRB'H GHOM OFOBR WT W KSFS MC( 2. WT HVSFS WG TWFS HVS GOTSGH DZOQS KOZR PS BSOF KOIISF 3. UC HC HVS PSOQV OBR KOWH

OOTOPOS HINTS In order to keep from revealing too much, you will need to decipher these hints. Substitute the letters shown below to read both questio

OOTOPOS HINTS In order to keep from revealing too much, you will need to decipher these hints. Substitute the letters shown below to read both questio OOTOPOS HINTS In order to keep from revealing too much, you will need to decipher these hints. Substitute the letters shown below to read both questions and answers. A list of key words is shown in alphabetical

Chi tiết hơn

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng chủ biên) NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên) LÊ KIM DUNG PHAN CHÍ NGHĨA VŨ MAI TRANG LƯƠNG QUỲNH TRANG - NGUYỄN QUỐC TUẤN TẬP HAI

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng chủ biên) NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên) LÊ KIM DUNG PHAN CHÍ NGHĨA VŨ MAI TRANG LƯƠNG QUỲNH TRANG - NGUYỄN QUỐC TUẤN TẬP HAI HOÀNG VĂN VÂN (Tổng chủ biên) NGUYỄN THỊ CHI (Chủ biên) LÊ KIM DUNG PHAN CHÍ NGHĨA VŨ MAI TRANG LƯƠNG QUỲNH TRANG - NGUYỄN QUỐC TUẤN TẬP HAI {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} CONTENTS Page...4...6... 16...

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

Kiến trúc tập lệnh1

Kiến trúc tập lệnh1 Kiến trúc tập lệnh1 Nội dung Xem lại cách thực thi một chương trình Phân loại lệnh trong MIPS Truy cập bộ nhớ trong MIPS Chi tiết về các toán tử Add, sub, etc. Chi tiết về các lệnh chuyển đổi dữ liệu Load,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc

Microsoft Word - 16_LTXC_LocThanh.doc Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một vật nhắc nhở về cách yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù ai mạnh mẽ (163) đến mấy, dức tin cũng chẳng ích gì nếu

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời b Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo

Chi tiết hơn

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Author : Emily Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 1 (Unit 1-2-3) LANGUAGE (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới - thí điểm) PRONUNCIATION(PHÁT

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN_TIENG ANH 7

Microsoft Word - SKKN_TIENG ANH 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM DẠY TỪ VỰNG MÔN TIẾNG ANH - LỚP 7 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẾN CỦI Họ và tên tác giả : Nguyễn Thị Sơn Ca Đơn vị công tác : Trường THCS Bến Củi 1. Lý do chọn đề tài : - Tiếng

Chi tiết hơn

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these lesions is always compared to the density of the liver

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 A. LÝ THUYẾT : I. SỐ HỌC: 1. Viết dạng tổng quát của tính chất giao hoán, kết hợp, của phép cộng và phép nhân, tín

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 A. LÝ THUYẾT : I. SỐ HỌC: 1. Viết dạng tổng quát của tính chất giao hoán, kết hợp, của phép cộng và phép nhân, tín ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 A. LÝ THUYẾT : I. SỐ HỌC: 1. Viết dạng tổng quát của tính chất giao hoán, kết hợp, của phép cộng và phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 2.

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㆕課 Lesson 14 ㈤百字說華語 隨你的方便 As You Please 一 課文 TEXT : 昨 商量了 課的時間 zuó tiān shāng liáng le shàng kè de shí jiān Yesterday, we talked about when to have class. : 是啊! 還沒商量 課的 方 shì a hái méi shāng liáng shàng

Chi tiết hơn

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng nạng an toàn để giúp quý vị phục hồi và lành

Chi tiết hơn

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn: BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th

Web: truonghocmo.edu.vn Thầy Tuấn:   BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Th BÀI TẬP LUYỆN TẬP LƯỢNG TỪ Khóa học Chinh phục kỳ thi THPT QG - Cấu tạo câu Thầy Võ Anh Tuấn 1. I have money, enough to buy a ticket. A. a lot of B. little C. many D. a little 2. She has books, not enough

Chi tiết hơn

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc

Microsoft Word - EFT_lesson 2.doc 1 Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Các bạn đang theo dõi Bài Học 2 trong loạt bài Tiếng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-cua-tinh-tu-trong-tieng-anh.docx So sánh bằng, So sánh không bằng, So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh

Chi tiết hơn

BẢN TIN IR QUÝ 1/2019 Nhìn về năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên công ty luôn tỉnh thức để sáng tạo không ngừng, vượt tr

BẢN TIN IR QUÝ 1/2019 Nhìn về năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên công ty luôn tỉnh thức để sáng tạo không ngừng, vượt tr Nhìn về năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên công ty luôn tỉnh thức để sáng tạo không ngừng, vượt trên chuyển biến nhanh chóng của nền kinh tế và trào lưu xã hội - công nghệ

Chi tiết hơn

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học C

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học C UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1284/SGDĐT-GDTrH-TX&CN V/v hướng dẫn tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cấp trung học năm học 2017-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㈩㈥課 到那裡去買? Lesson 16 Where Can We Buy Them? 一 課文 TEXT : 我們應該準備㆒些畫具 wǒ men yīng gāi zhǔn bèi yì xiē huà jù We should prepare some painting equipment. : 紙 墨 硯都已經 了 zhǐ mò yàn dōu yǐ jīng yǒu le We have

Chi tiết hơn

Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim

Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim Về khả năng của sẽ trong vai trò đánh dấu thời tương lai tiếng Việt Bởi: Trần Kim Phượng Bài viết gửi Tạp chí Ngôn ngữ Kim Phượng Đặt vấn đề Để phủ định sự tồn tại của phạm trù thời và khả năng của phó

Chi tiết hơn

H_中英-01.indd

H_中英-01.indd 第㆓㈩㆓課 Lesson 22 ㈤百字說華語 等他回話 Waiting for Him to Call Back 一 課文 TEXT 林先生 : 喂, 我是林大, 請問王先生在嗎? Lín xiān shēng wèi wǒ shì Lín dà zhōng qǐng wèn Wáng xiān shēng zài ma Mr. Lin: Hello, this is Lin Da-zhong. Is

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Whom shall I fear _Chris tomlin_ lyrics.docx

Microsoft Word - Whom shall I fear _Chris tomlin_ lyrics.docx 22. WHOM SHALL I FEAR CON CHẲNG KHIẾP KINH (Chris Tomlin) Lời Việt: David Dong 2014 A A D (1) You hear me when I call You are my morning song. Though darkness D F#m F#m D A fills the night. It cannot hide

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu nà Page 1 PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG PHẢN XẠ VÀ TƯ DUY TIẾNG ANH ĐỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN Tài liệu này do Học viện nghiên cứu và Đào tạo Đánh vần tiếng Anh biên soạn. Mọi sự trích dẫn, chia sẻ đều phải

Chi tiết hơn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn

Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn Lesson 4: Over the phone (continued) Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại

Chi tiết hơn

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx

Microsoft Word - menh-de-quan-he-trong-tieng-anh.docx Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng

Chi tiết hơn

new-drug.mus

new-drug.mus œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Wnt A New Drug--Huey Lewis The News music/yrics: Hyes/Lewis rrnged by Jothn Pit for Hookside bud 4 ================================= 2 œ œ

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T TÀI LIỆU KỸ THUẬT Dùng cho công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T o 230/400V - 5(6)A (VSE3T

CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T TÀI LIỆU KỸ THUẬT Dùng cho công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T o 230/400V - 5(6)A (VSE3T CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T TÀI LIỆU KỸ THUẬT Dùng cho công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T o 230/400V - 5(6)A (VSE3T-5) o 230/400V - 50(100)A (VSE3T-50) o 230/400V - 10(100)A

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đề thi: THPT Lương Tài 2-Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm Đề thi: THPT Lương Tài -Bắc Ninh Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đâ, hàm số nào là hàm số chẵn? A. cot B. sin C. tan D. cos

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Compliments of StoneysBlog.com Clicking on the Title below, takes you to my Article about: High Positive Feedback Score Essentials - When Selling On e

Compliments of StoneysBlog.com Clicking on the Title below, takes you to my Article about: High Positive Feedback Score Essentials - When Selling On e Compliments of StoneysBlog.com Clicking on the Title below, takes you to my Article about: High Positive Feedback Score Essentials - When Selling On ebay Over 100 Positive Feedback Design Examples - When

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation You gotta go and get angry at all of my honesty iú gára gou en guérengri érólâv mai ónâsti You know I try but I don't do too well with apologies iú nou ai trai bârai don dju t u uél uês âpólâdjiz I hope

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn