(GAKH103) Akhbar Alkhaleej - wed 6 Nov No. (15202) Ω2019 ôñªaƒf 6 - `g1441 hc G «HQ 9 AÉ HQC G - ƒ HQC Gh á HGôdG áæ ù

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(GAKH103) Akhbar Alkhaleej - wed 6 Nov No. (15202) Ω2019 ôñªaƒf 6 - `g1441 hc G «HQ 9 AÉ HQC G - ƒ HQC Gh á HGôdG áæ ù"

Bản ghi

1 (GAKH103) Akhbar Alkhaleej - wed 6 Nov No. (15202) 28 QÉ``«``à``N G ó``yé`` ``à``dg :á``«``hô``à``dg ``SQGó``ª``dG ` `Z»``a ÉÑÑ S `ù`«`d :ÜÉjO ó«dh Öàc deg É«HÉ«f ÉMGôàbG 70 ÜGƒædG ù ée ÉMCG äéyé S â S âego äé ûbéæe ó H CG»ª«ædG ólée.o º«àdGh á«hôàdg ôjrh óccg ɪ«a,º«àdG e ƒm áeƒμëdg áhƒ ªdG IQƒ üdéh» SGQódG Ωƒ«dG π«ûàd áeródg ägagôle G äòîjg IQGRƒdG ü üëdg øe º ªdG Ö«üf aq ºàj ºd fcgh,»æjôëh 900 «XƒJ ÓN øe á LGôeh GQƒ J ó ûj á«sgqódg ègéæªdg CG `deg Éàa,óªà ªdG ó ªdG øy á SGQód áé«àf AÉL SQGóªdG Ñd âbdƒªdg AÓNE G CG ôjrƒdg óccgh.qgôªà SÉH.áÑ dg áeó S Y ÉXÉØM á«fé ûfe G É àdéëd áé«àf Éà ü üîàe Éàcô T É JóYCG óyé àdg ÑÑ S SQGóªdG H Z ƒμj CG á ªL QÉÑe óªëe.o Øf QhóH.RÉ«àeÉH íléf»æwh èeéfôh QÉ«àN G óyé àdg CG GócDƒe, QÉ«àN G (6 U π«uéøàdg) ájôμødg ƒ ëdg π«é ùj : QÉ üfc G ádég ICGô``ªdG äé``lé«àm»``æwƒdg êpƒ``ªæ d ø«ec G QÉ` `ü`fc G ádég äó``ccg CG ICGô`ª` `d `` ``YC G ù éª d ΩÉ` `dg ägagôleg AÉ feéh É«dÉM Ωƒ j ù éªdg êpƒªædg{`d ájôμødg ƒ ëdg π«é ùj ICGôªdG äélé«àmg êé``eoe»æwƒdg ßØëd dph ;z᫪æàdg»a á«æjôëñdg áñmé U á` `SÉ`Fô`H ù éªdg Oƒ` `L âæh áμ«ñ S Iô«eC G»μ ªdG ƒª ùdg äô`ª`kcg»`à`dg,áø«n BG º``«``gGô``HEG á üàîªdg á«æwƒdg áæé dg É à SÉFQ fƒª ªH ójôødg êpƒªædg Gòg Vh. QÉ üfc G ádég äé```«```db G ø```e ô``«``z ø```y õ``«``ª``jh äélé«àmg êéeoeg á HÉàªH á üàîªdg. ƒªæàdg QÉ ùªdg»a ICGôªdG èféàf Iô«NC G à ù L»a AGQRƒdG ù ée OɪàYÉH QÉ üfc G äoé TCGh»a zøjôëñdg ô TDƒe{ SÉ«b øy hdƒ ùªdg»æwƒdg ôjô à d z hc G{ QGó UE G ägô TDƒªdG øe OóYh ( ) IôàØ d ø«ùæédg ø``«h RGƒàdG Éée ó UôJ»àdG zá«ü üîàdg ä ÉéªdG{»a hc G ;øjó«u Y á««üøàdg»æwƒdg OÉ üàb G»a É JɪgÉ ùeh πlôdéh áfqé e á«æjôëñdg ICGôªdG AGOCG»fÉãdGh,» ªàéªdG QGô à S Gh áë üdgh º«àdÉc,QGô dg æ U bgƒeh á ü üîªdg èegôñdgh äé SÉ«ùdG PÉØfEG ÉéJ»eƒμëdG AGOCÓd É SÉ«b πé ùj. UôØdG áméjeg ádgóy ù SCG Y πlôdgh ICGôªdG ø«h IƒéØdG ü«àd (4 U π«uéøàdg) øjôëñdg É`` HC»ÑgòdG ô`` ü dg 2019 IOÉjôdG πgcg º``àëÑ UCG áªjõ dgh QGô`` UE G ìhôh : `` ªdG ɪYCÓd ªdG ádól πãªe áø«n BG óªm øec G QÉ ûà ùe ÜÉÑ ûdg hdƒ Th ájô«îdg ÜÉÑ û d ` `YC G ù éªdg ù«fq»æwƒdg á`dó`é`dg Ö``MÉ`` ``U É``j ø``ë``f :á`` ``VÉ``jô``dGh ΩÉ`Y Ó``WEÉ``H 2018 ΩÉ``Y»``a º`cÉ`fPCÉ`à` `SG A Dƒg,óªëdG dh,ωé dg Gòg Y ÖgòdG ºdh óyƒdéh Gƒ``ahCG ºμeÉeCG øjòdg OƒæédG.É LQÉNh øjôëñdg»a º ªn Y Gƒdòîj,2019 ΩÉ dg Gòg»ah : ƒª S ±É VnCGh ΩÉbQC G ø«ñj, àjé f Th Y øëf òdg,2018 ΩÉ d äé«dgó«ªdg OGó J Éæjó J ÉæfCG»ª ùf CG ºμfPCÉà ùf ádóédg ÖMÉ U Éj øëf Uƒj q ƒ`gh,»ñgòdg ô ü dg ΩÉ dg Gò`g»àdG,ºμàdÓL Égƒªà SôZ»`à`dG ìhô```dg»a ºμJÉæHh ºμFÉæHCG»a ÉghôJ CG º``JOQCG ºdÉ dg Y dp ô üà j h,ä ÉéªdG πc Iô SCG øjôëñdg áμ ªe Iô` `SCGh,» VÉjôdG Ñ b, Sɪàe Ö T, JÉμàe Ö T IóMGh. æwh Y (á«véjôdg äéëø üdg Y π«uéøàdg) º ªdG ÉgQhOh á«æjôëñdg ICGôªdG äéeé SEÉH,á«æWƒdG á`«` `VÉ`jô`dG Iô`«` `ù`ª`dg º``YO»``a aqh øjôëñdg IOÉjQ ï«sôj Y É UôMh.᫪dÉ dg á«véjôdg πaéëªdg»a É àjgq øh ô UÉf ï«ûdg ƒª S Éb ÑfÉL øe.áø àîªdg á«véjôdg ägoé``ë``j G Oƒ` `é`h `à`dó`l OÉ``` ```TCGh á````jqgoe Gh á«æødg Iõ``` ```LC Gh á`«` `VÉ`jô`dG deg ƒ UƒdG»a ô``kc G déh É d É`c»àdG Égƒæe,áeó àªdg õcgôªdgh èféàædg ò`g Iƒ d áeé dg IOÉ«dG «dƒj ɪd ôjó J øy á VÉjô d ájéyqh ΩɪàgG øe øjôëñdg ÉaO UôëH Égƒæe,É J Éée πμh ájôμ ù dg π acg «ëj Y ø«jôμ ù dg ø««véjôdg πaéëªdg «ªL»a ºgó H jô ûjh èféàædg ªdG ádóédg ÖMÉ U Iô M OÉ` `TCG OÓ`Ñ`dG π`gé`y áø«n BG ù«y ø``h ó`ª`m»àdg áªjõ dgh QGô`` ``UE G ìhô``h ió`ø`ª`dg GƒàÑKCG ø`jò`dg øjôëñdg AÉ``æ``HCG É H õ«ªàj á«véjôdg ÜÉ`` ``dc G àîe»``a º bƒøj èjƒààdg äé üæe AÓ``à``YG ` `Y º` `JQó`bh ù«d Gò``g :Gó``cDƒ``e, É` `ë`à` `SGh IQGó``é``H πgcg ºàëÑ UCG d óªëdéa,ºμ«y Öjô H.á æªdg»a IOÉjôdG ùecg àdól ÉÑ à SG ÓN dp AÉL á«véjôdg ÜÉ dc G»a øjôëñdg áμ ªe É HCG.áØ àîªdg ƒª ùd ô`μ` `T ø``y `à`dó`l Üô`````YCGh ƒª Sh áø«n BG óªm ø`h ô UÉf ï«ûdg Y É«æãe,áØ«N BG óªm øh ódén ï«ûdg øe É f òñj»àdg IôªãªdGh áhhdhódg Oƒ édg á VÉjôdG Iô«ùªd áëléædg ɪ JOÉ«b ÓN ägrééfe G Y â ùμ fg»àdgh,á«æjôëñdg äéæhh AÉæHCG É «ëj π UGƒj»àdG ᪠ªdG àdól ÜôYCG ɪc,äÉ VÉjôdG πc»a áμ ªªdG ``VÉjôdG É``ØJG É`` bƒj»``dé àf G ``ù éªdgh á``«æª«dg á``eƒμëdg á«hô dg áμ ªªdG á «ûdg É H âeéb»àdg Iô«ÑμdG Oƒ édg QƒëªdG ÉgQhOh»æª«dG üdg ó«mƒj»a ájoƒ ùdg CG á«ñ dg ÉæJÉ«æªJ..( VÉjôdG ÉØJG) deg π UƒàdG»a øec ÉH Ñ T º æj CGh øª«dg ƒhq ΩÓ ùdgh ô«îdg º j.z᫪æàdgh QGô à S Gh (17 U π«uéøàdg).áø àîªdg á«véjôdg ÜÉ dc G»a øjôëñdg áμ ªe É HCG FÉ d ÓN ªdG ádól óccgh.äé«ë J øe ägqéee G àeób ɪH Égƒæe,øª«dG áhééà SG «ûdg øª«dg Iô üf ƒg πzé ûdg Éæ T{ CG á«æª«dg áeƒμëdg CG ôcòj.zá«yô ûdg áeƒμëdg IƒYód deg ƒñ SG øe ôãccg πñb Ó UƒJ ób»dé àf G ù éªdgh.ájoƒ ùdg ájéyôh ÉØJ G ø`ª`kcg{ :ó```jgr ø``h óªëe ï«ûdg É``b, `Ñ`fÉ`L ø``e óªëe ï«ûdg»ñxƒhcg ó Y»dhh, OÉg Qƒ üæe HQóÑY.ójGR øh á«méààa G ᪠μdg»a ɪ S øh óªëe ô«ec G Ébh AÉ TC G ø«h ó üdg ÜCGôd Oƒ édg πc âdòh VÉjôdG EG.ø«Øjô ûdg ø`«`eô`ë`dg ΩOÉ```N äé` `«`Lƒ`à`H ø`ª`«`dg»``a QGô à S IójóL áëjéa ƒμ«s ÉØJ G CG ±É` `VCGh á«æª«dg á`eƒ`μ`ë`dg â` `bh :(CG Ü O) - ``VÉ``jô``dG ÉØJG AÉKÓãdG `ù`ecg»hƒæédg»dé àf G ù éªdgh»hƒæl ø«aô dg ø«h ôjƒàªdg VƒdG πëd VÉjôdG.OÓÑdG ó dg»``dh Qƒ` ` `ë`h `«`bƒ`à`dg º` `SGô`e äô```lh»æª«dg ù«fôdgh, ɪ S øh óªëe ô«ec G Oƒ ùdg

2 26 VÉjôdG ÉØJG ``«bƒàh ägqéee G á``dho ù«fqh ø«eôëdg ΩOÉ``N Åæ j `` ªdG.IóëàªdG á«hô dg ägqéee G ádho ù«fq. «VGQCG áeó Sh øª«dg QGô à SG Oó j ï«ûdg ƒª S deg á Kɪe áäæ J á«bôh àdól å H ɪc, YC G ófé dg ÖFÉf»ÑXƒHCG ó Y»dh ójgr øh óªëe Éæªãe, VÉjôdG ÉØJG «bƒj»a ƒª S QhóH É «a OÉ TCG á«yô ûdg IOÉYEG»a á «ûdg ägqéee G ádho QhO àdól. YƒHQ πc»a ΩÓ ùdg ÓMEGh øª«d.agqrƒdg ù«fq ƒª S.ø«Øjô ûdg ø«eôëdg ΩOÉN á«æª«dg áeƒμëdg ø«h ùecg, VÉjôdG ÉØJG Y «bƒàdg.»hƒæédg»dé àf G ù éªdgh á«yô ûdg ádho Oƒ éd ôjó J øy à«bôh»a àdól ÜôYCGh ±GôWC G ø«h «aƒàdgh ÉØJ G Gòg RÉéfEG»a ägqéee G ΩÓ ùdg Ó`MEGh IóMƒdG «ëj fcé T øe ɪH á«æ ªdG Ée á LGƒªd Éjƒ S πª dg πlcg øe á«æª«dg ±GôWC G ø«h ƒª ùdg ÖMÉ U ájéyôh É JÉ«æªJ øy AÉÑWC G»a ôªjdƒªdg Gò d AGQRƒ``dG ù«fq»μ ªdG ƒª ùd ó` ` `dg IOó``é``e,á``eOÉ`` ``dg ````JQhO πlcg øe Oƒ édg πc ò`h»a ôªà ùj CÉ``H ø`eh Iô`«`Ñ`μ`dG á«eƒμëdg Oƒ` `é`dg RGô````HEG áμ ªe»a»ë üdg É déh Vƒ ædg πlcg á«ñw äéeón ºjó Jh ΩÉY πμ ûh øjôëñdg ``bqc É` `ah º«ªdGh øwgƒª d á«ë Uh.᫪dÉ dg ô«jé ªdG ägré``é``fe G CG Y º SÉ dg äoó` `Th á«æjôëñdg AÉ``Ñ``WC G ᫪l É à M»àdG ô«ñμdg º`Yó`dG ƒ``d ëàj CG É d É``c É`e»μ ªdG ƒª ùdg ÖMÉ üd áªjôμdg ájéyôdgh ájéyq CG ```deg Iô«ûe,AGQRƒ`````dG ù«fq RGõàYGh ôîa Qó üe ôªjdƒªdg Gò d ƒª S AÉ JQÓd õaémh,᫪édg»ñ ùàæe «ªéd.OÓÑdG»a á«ñ dg äéeóîdg áeƒ æªh ᫪l IQGOEG ù ée á ù«fq âhôycgh. ªdG ádól Ö ûdg AÉæHCG áaéc ø«h IóMƒdG «ëjh øª«dg QGô à SGh.»æª«dG øh óªm ªdG ádóédg ÖMÉ U Iô M å H ɪc deg áäæ J á«bôh,ióøªdg OÓÑdG πgéy áø«n BG ù«y É«f BG ó`jgr øh áø«n ï«ûdg ƒª ùdg ÖMÉ U «NCG áñ SÉæªH,á «ûdg IóëàªdG á«hô dg ägqéee G ádho ù«fq ôªjdƒª d ƒª S ájéyqh ºYóH äoé TCG hc ΩÉ j É«Yƒf ÉKóM ó j ò`dg ôªjdƒªdg ájéyq CG IócDƒe,øjôëÑdG áμ ªe»a Iôe»a ôñcc G ô`kc G É d Éc zôªjdƒª d{ ƒª S äé«dé a ÓN ëj òdg ô«ñμdg ìééædg fgƒàj ƒª S CG deg ágƒæe,ôªjdƒªdg áeón»a Ö üj IQOÉÑe CG ºYOh ájéyq»a Vƒ ædg»a º ùj ɪHh,øjôëÑdG áμ ªe É dg ºYOh,á UÉN ÇQGƒ dg ÖW ÉéªH.ΩÉY πμ ûh»ë üdg ù«y øh óªm ªdG ádóédg ÖMÉ U Iô M å H «NCG deg áäæ J á«bôh,ióøªdg OÓÑdG πgéy áø«n BG BG õjõ dgóñy øh ɪ S ªdG ø«øjô ûdg ø«eôëdg ΩOÉN áñ SÉæªH,á «ûdg ájoƒ ùdg á«hô dg áμ ªªdG e Oƒ S á«æª«dg áeƒμëdg ø«h ùecg VÉjôdG ÉØJG Y «bƒàdg.»hƒæédg»dé àf G ù éªdgh á«yô ûdg Oƒ éd déñdg ôjó J øy à«bôh»a àdól ÜôYCGh ájƒ ùj»a ø«ec G ó Y»dhh ø«øjô ûdg ø«eôëdg ΩOÉN ƒhq πc deg QGô à S Gh øec G IOÉYEGh á«æª«dg áerc G déëà d ájoƒ ùdg IOÉ«b CG deg Égƒæe, «ûdg øª«dg»a SÉ SC G πãªj,øª«dg»a á«yô ûdg IOÉ`YE»Hô dg.iƒlôªdg É agógcg «ëjh Oƒ édg òg ìééfeg á«hô dg áμ ªª d ácqéñªdg Oƒ édg CG `deg QÉ TCGh QƒëªdG ÉgQhO QÉWEG»a»JCÉJ CÉ ûdg Gòg»a ájoƒ ùdg.»hô dg πª ûdg ºdh äóμ ûªdg ájƒ ùj»a VÉjôdG ÉØJG ôø ùj CG»a ecg øy àdól ÜôYCGh øe øª«dg Oó j Ée á LGƒªd»æª«dG üdg ó«mƒj øy ÜÓ f G QÉ`KBG áédé ªd É e πª dgh äéjóëjh ôwéîe. QGô à SGh øª«dg IóMh Oó j Ée πμd ó üàdgh»kƒëdg ƒª ùdg ÖMÉ U `deg áäæ J á«bôh àdól å H ɪc,Oƒ S BG õjõ dgóñy øh ɪ S øh óªëe ô«ec G»μ ªdG Oƒ éh àdól Gó«ûe, VÉjôdG ÉØJG «bƒàh É «a CÉæg» ù«fq QhO É d Éc»àdG Oƒ ùdg ó dg»dh ƒª S ø`ecg IOÉ à SG»`a º ùj ɪH RÉ`é`fE G Gò`g «ëj»`a zaé````ñ````wc G á``«`` ``ª``L{ ô``μ`` ``T `` `` ``à``j AGQRƒ`````````dG ``ù``«``fq ÇQGƒ`````` ``````dg Ö``````W ô````ª````jdƒ````e ìé`````é`````f á```ñ``` ```SÉ```æ```ª```H ô«ec G»μ ªdG ƒª ùdg ÖMÉ U J AGQRƒdG ù«fq áø«n BG ɪ S øh áø«n IQGOEG ù ée á` `ù`«`fq ø``e áäæ J á`«`bô`h,º SÉ dg IOÉ``Z IQƒ`à`có`dG AÉ``Ñ``WC G ᫪l hc G øjôëñdg ô`ª`jdƒ`e{ ìééf áñ SÉæªH áªjôc ájéyôh º«bCG òdgh zçqgƒ dg Ö d äé``jbg ª SG É «a â aq. ƒª S ó``d ø`e ƒª ùdg ÖMÉ üd Éæàe Gh ôjó àdgh ôμ ûdg Gò d àjéyq Y,AGQRƒ``dG ù«fq»μ ªdG áegóà ùªdg á``bé dg á``ä«g èegôh ägó``éà ùe ûbéæj á``««ùæàdg..ó`` dg»``dh á`` SÉFôH ɪ S ô«ec G»μ ªdG ƒª ùdg ÖMÉ U SCGôJ YC G ófé dg ÖFÉf ó dg»dh áø«n BG óªm øh ɪàLG AGQRƒ```dG ù ée ù«fôd hc G ÖFÉædG.285`dG á««ùæàdg áæé dg Y zó`` `` ``dg»````dh ƒ``ª`` ``S{ ÜÉ`` ``ù``m ô````cph áæé dg CG zôàjƒj{»yéªàl G π UGƒàdG bƒe áä«g èegôh ägóéà ùe ô`nbg â ûbéf á««ùæàdg äéyƒ VƒªdG Y â WG ɪc,áeGóà ùªdg ábé dg»a ájôjƒ àdgh ᫪«æàdg ägagôle ÉH á àªdg.aéªdgh AÉHô μdg É b áæeõªdg VGôeC G áëaéμe»a Qɪãà S G ihól á SGQO AGôLEG»dhO óah e åëñj áë üdg IôjRh ô`μ` `T á``«``bô``h `` `` ``à``j `` ``ª``dG ø``«``eô``ë``dg ΩOÉ`````N ø```e á```«```hgƒ```l e áø«n BG ù«y øh óªm ªdG ádóédg ÖMÉ U Iô M J ø«øjô ûdg ø«eôëdg ΩOÉN «NCG øe á«hgƒl ôμ T á«bôh,ióøªdg OÓÑdG ájoƒ ùdg á«hô dg áμ ªªdG e Oƒ S BG õjõ dgóñy øh ɪ S ªdG ÉjÉë dg ø`e Oó``Y IÉ``ah»`a àdól á«bôh Y GOQ ``dph,á «ûdg GOóY π J IQƒæªdG áæjóªdg»a á aém ΩGó UG çoém»a ø«hé üªdgh.øjôªà ªdG øe É``jQƒ``c ``ù``«``fq õ``` ```j `` ``ª``dG ```Jó```dGh IÉ`````ah»```a á``«``hƒ``æ``é``dg πgéy,áø«n BG ù«y øh óªm ªdG ádóédg ÖMÉ U Iô M å H, EG ÉL ƒe ù«fôdg áeéîød IÉ SGƒeh ájõ J á«bôh,ióøªdg OÓÑdG. JódGh IÉah»a,á«HƒæédG ÉjQƒc ájqƒ ªL ù«fq ø«eôëdg ΩOÉN øe ôμ T á«bôh àj ó dg»dh»dh,áø«n BG óªm øh ɪ S ô«ec G»μ ªdG ƒª ùdg ÖMÉ U J á«bôh,agqrƒ`dg ù ée ù«fôd hc G ÖFÉædG YC G ófé dg ÖFÉf ó dg õjõ dgóñy øh ɪ S ªdG ø«øjô ûdg ø«eôëdg ΩOÉN øe á«hgƒl ôμ T á«bôh Y GkOQ dph,á «ûdg ájoƒ ùdg á«hô dg áμ ªªdG e Oƒ S BG áæjóªdg»a á aém ΩGó UG çoém»a ÉjÉë dg øe OóY IÉah»a ƒª S.øjôªà ªdG øe GkOóY π J IQƒæªdG ƒª ùdg ÖMÉ U «NCG øe á Kɪe á«hgƒl ôμ T á«bôh, ƒª S J ɪc ÖFÉf ó dg»dh,oƒ S BG õjõ dgóñy øh ɪ S øh óªëe ô«ec G»μ ªdG.á «ûdg ájoƒ ùdg á«hô dg áμ ªªdÉH ÉaódG ôjrh AGQRƒdG ù ée ù«fq º ùàj á``joé üàb G hdƒ`` û d ªdG QÉ`` ûà ùe zhó``«fƒ«dg{ á`` ûfcg ô``jô J ø``e á``î ùf ªdG ádól QÉ ûà ùe hôîa dgóñy ø`h ø ùm QƒàcódG πñ à SG º TÉg QƒàcódG ùecg á«ñ«dg ô üb»a ÑàμªH ájoé üàb G hdƒ û d ºeC G ᪠æªd HÉàdG É«LƒdƒæμàdGh Qɪãà S G èjhôj Öàμe ù«fq ø«ùm.á«yéæ üdg ᫪æà d IóëàªdG Öàμe èegôhh á ûfcg º««J ôjô J øe áî ùf hôîa QƒàcódG º ùjh»hééje G QhódÉH IOÉ TEG øª J òdg,2019 deg 2016 IôàØ d hó«fƒ«dg äé ù SDƒªdG ᫪æj»`a É``ª``YC G IOÉ`jô`d»æjôëÑdG êpƒªæ d É` `Ø`dGh ádho 52h øjôëñdg áμ ªe»a á SƒàªdGh Iô«üdGh ô üdg á«géæàªdg òdg QƒëªdGh»HÉéjE G QhódÉH hôîa QƒàcódG ƒfh.ºdé dg ƒ`m ájoé üàb G ᫪æàdg»a É«LƒdƒæμàdGh Qɪãà S G èjhôj Öàμe Ñ j»a º ùj»àdg äé«dé ØdGh ägôªjdƒªdg º«æJ ÓN øe øjôëñdg áμ ªªd áμ ªe äé LƒJ e TɪàJ»àdGh QÉμàH Gh ɪYC G IOÉjQ áä«h ôjƒ J»ªdÉ dg ióàæªdg Qƒ ëd ᫪ SQ IƒYO hôîa QƒàcódG º ùjh.øjôëñdg «ëj{ QÉ T âëj º æj òdgh 2019 Qɪãà S Gh ɪYC G OGhôd ådéãdg QÉWEG»a :Qɪãà S Gh ɪYC G IOÉjQ ÓN øe áegóà ùªdg ᫪æàdg ±GógCG e øegõàdéh ó j òdgh z»ªbôdg OÉ üàb Gh á HGôdG á«yéæ üdg IQƒãdG âëj dph Üô dg øjôªãà ùªdgh ɪYC G ÜÉë UC ô ûy øeéãdg ôªjdƒªdg áμ ªe e áø«n BG ù«y øh óªm ªdG ádóédg ÖMÉ U Iô M ájéyq. QÉédG ôñªaƒf 13 deg 11 øe øjôëñdg»`fé`ª` `dg AGQRƒ``````dG ``ù``«``fq Ö``FÉ``f É```μ``` ```SE G ô```````jrh π``ñ`` ``à`` ``ù``j á ûbéæe ±ó H ``dph ;ájqé ùdg ô«z áæeõªdg.ihóédg á SGQO π«uéøj ìéààag»a ôlé dg IQƒàcódG âeó Jh AÉ YCG deg ôjó àdgh ôμ ûdg üdéîh á TQƒdG Y IóëàªdG ºeC Gh ᫪dé dg áë üdg ᪠æe á` `SGQO AGô```LEG π``lcg ø``e á`dhò`ñ`ª`dg º`gOƒ` `L ô«z VGôeC G áëaéμe»a Qɪãà S G ihó`l»a á ÑJôªdG QÉ` `à`n G π``egƒ``yh á`jqé` `ù`dg»ë üdg AÖ`` ``dg á`` ``SGQOh,ø`jô`ë`Ñ`dG áμ ªe VGôeC G øy áªléædg ôfé ùîdgh OÉ üàb Gh Gòg óféy øy π«uéøj ºjó J e,ájqé ùdg ô«z.qéªãà S G áë ü d ó`yé` `ù`ª`dg π`«`cƒ`dg äô`μ` `T É`ª`c hé àdg ù ée hód áë üdg ù ée áeé dg ÉgDhGôLEG ºà«S»àdG á SGQódG ò d ªYO Y øe ôñà J»`à`dGh, ù éªdg ho «ªL»`a øe ô«ãμdg É «Y æñà S»àdG äé SGQódG º`gCG áæeõªdg VGôeC ÉH á UÉîdG äé«é«jgôà S G»àdG áø μàdgh äéjƒdhc G Ö ùëh ájqé ùdg ô«z. ªàéªdGh OôØdG Y OÉ üàb G AÖ dg πãªj «ªL»a á SGQódG ò H àj Ée πc π f Y ᫪ SôdG äé ù SDƒªdG «ªL ```deg É MGôe»a áë üdg IQGRh ``e áμjô ûdg á``«`` ``gc Gh.áæeõªdG VGôeC G áëaéμe á TQh»a»dhódG óaƒdg AÉ YCG QÉ Th π«cƒdg ôlé dg ºjôe IQƒàcódG á SÉFôH πªy ácqé ûeh Qƒ ëh,áeé dg áë ü d óyé ùªdg `VGô`eC G áëaéμªd á«æwƒdg áæé dg AÉ YCG áëaéμªd á«æwƒdg áæé dg Ó`N ø`eh bgƒdg É FÉ YCGh ájqé ùdg ô«z áæeõªdg ``VGô``eC G ᫪ SôdG äé` `ù` `SDƒ`ª`dG àîªd ø«ãªªdg.øjôëñdg áμ ªe»a á«gc Gh ɪàL G ΩÉ`à`N»``a Iô``jRƒ``dG äqé`` ``TCGh ø`jô`ë`ñ`dg á`μ` `ª`e»``a IOÉ``«`` ``dg ΩÉ``ª``à``gG ````deg á SGQódG ò`g äélôîªh ø««ë üdg IOÉ` `dgh á üjôm ƒμà S IQGRƒ``dG CGh,É JÉ«UƒJh Oƒ édg Oó àd ``dph,ájqé ùdg ô«z áæeõªdg É dòñj»`à`dg á`«`dhó`dgh á«é«îdgh á«ëªdg äéfé«ñdg IóYÉb CG ø«ø«e,öféédg Gòg»a áë üdg IQGRh É μ àªj»àdg äé«fé üme Gh.ihóédG á SGQO AGôKEGh ºYO»a º ùj CG øμªj ɪàL G Ó``N áë üdg Iô``jRh äó```ccgh èféàf Y ƒ üë d ùj áë üdg IQGRh CG ``VQCG Y Égò«ØæJ ø`e É æμªj äé«uƒjh ó«s â`æ`h á` `FÉ`a IPÉ``à`` ``SC G â` `ª`à`LG æñªh É Ñàμe»``a áë üdg Iô```jRh í`dé` `ü`dg»dhódg óaƒdéh ô«øédg»a» ù«fôdg IQGRƒ``dG Qɪãà S G ihól ƒm á SGQO AGôLEÉH»æ ªdG πegƒyh ájqé ùdg ô«z `VGô`eC G áëaéμe»a.øjôëñdg áμ ªe»a É H á ÑJôªdG QÉ àn G AÉ YCÉH AÉ dg π à ùe»a IôjRƒdG âñmqh»a «aƒàdg º d É JÉ«æªJ øy âhôycgh,óaƒdg É«H»`a º ùà S»àdG á` `SGQó`dG OGó```YEG ᪠e ô«z áæeõªdg `VGô`eC G»a Qɪãà S G ihó`l.ájqé ùdg ``deg áë üdg Iô```jRh â ªà SG ``dp ó` `H ᪠æe ø`y ø«ãªªdg»``dhó``dg ó`aƒ`dg AÉ` ` `YCG IóëàªdG º```eC G è``eé``fô``hh ᫪dé dg áë üdg IóëàªdG º````eC G ä É````ch»` `ã`ª`eh»``fé``ª``fe G øjòdgh, hé àdg ù ée hód áë üdg ù éeh è æeh á``«``dbgh á`` ``SGQó``dG á`«`ª`gcg Gƒ Vô à SG.É FGôLE IOóëªdG á«æeõdg IôàØdGh,Égò«ØæJ IQGRh õ«ªj ó`aƒ`dg AÉ` ` `YCG í`` ``VhCG ɪc VGôeC G áëaéμªd áhééà S G Éée»a áë üdg ù«fq ÖFÉf ó«s BG Oƒªëe øh ó a ó«ùdg ƒª ùdg ÖMÉ U πñ à SG Sóæ ªdG á «ûdg ɪoY áæ ùh AGQRƒdG ù ée hdƒ ûd AGQRƒdG ù ée ƒª S ÉÑ à SG QÉ``WEG»a `dph, Éμ SE G ô`jrh ôªëdg ܃ j øh º SÉH hdƒ ûh ø««æ ªdG AGQRƒ`dG ɪàLG»a ácqé ûªdg á«é«îdg hódg Oƒaƒd ÓNh. ɪ oy áæ ùh á«hô dg è«îdg hód hé àdg ù ée hóh Éμ SE G ᫪gcg kgócdƒe,agqrƒdéh ó«s BG Oƒªëe øh ó a ó«ùdg ƒª S ÖMQ IQÉjõdG hódg iód»yéªàl G øμ ùdg É b ºYO»a á«é«îdg äéyéªàl G òg, ù éªdg ho IOÉb äéjƒdhcéh ëj øμ ùdg e CG deg ƒfh,aé YC G πñ ùd ôªà ùªdg ø«ùëàdg Y UôëdGh ø«æwgƒª d º àjéyq æe øe øy AÉ dg Ó`N á«é«îdg OƒaƒdG AÉ` `SDhQ Üô``YCG º ÑfÉL øe.º à û«e áaé«dg Ωôc Y kéñ Th áeƒμmh IOÉ«b ɪ oy áæ ùd ºgôjó Jh ºgôμ T.QÉgOR Gh Ωó àdgh «aƒàdg ΩGhO áæ ù d ø«æªàe, ÉÑ à S G ø ùmh á`joƒ` ` `ù` `d OÉ````jô````dG Qhó``````dG ó` `ù`é`j ```VÉ```jô```dG É```Ø```JG RÉ```é```fEG :ø``jô``ë``ñ``dg.üégqe G Y AÉ dgh AÉNôdGh ᫪æàdgh øec G»a «ûdg»æª«dg Ωƒ J»àdG Oƒ édg áaéμd ºYGódG âhéãdg É Øbƒe øjôëñdg áμ ªe OóéJh á«hô dg ÉjÉ dg øy ÉaódG»a á «ûdg ájoƒ ùdg á«hô dg áμ ªªdG É H»Hô dg déëàdg»a É àcqé ûe QGôªà SGh,»Hô dg»eƒ dg øec G õjõ Jh πm deg π UƒàdGh º ùdgh øec G IOÉ à SG πlcg øe øª«dg»a á«yô ûdg ºYód. dó à SGh JóMh øª«d ßØëj»ª S á«hô dg ägqéee G ádhóh áë ùªdg ägƒ d YC G ófé dg ÖFÉf»ÑXƒHCG ó Y.á «ûdg IóëàªdG OÉjôdG Qhó`dG ó ùéj ô«ñμdg RÉéf G Gòg CG øjôëñdg áμ ªe äó`ccgh QGô à SGh øecg ßØM»a á «ûdg ájoƒ ùdg á«hô dg áμ ªª d»é«jgôà S Gh üdg ó«mƒjh hé àdg øe á Môªd Éqkª e Ék æe πãªjh Égô SCÉH á æªdg Ö ûdg AÉæHCG äé J «ëàd á«æª«dg ájqƒ ªédG»a á«æwƒdg ±GôWC G ø«h áeƒμëdg ø«h VÉjôdG ÉØJG Y «bƒàdéh øjôëñdg áμ ªe âñmq ø«øjô ûdg ø«eôëdg ΩOÉ`N ájéyôh»hƒæédg»dé àf G ù éªdgh á«æª«dg ájoƒ ùdg á«hô dg áμ ªªdG πgéy Oƒ S BG õjõ dgóñy øh ɪ S ªdG øh ɪ S øh óªëe ô«ec G»μ ªdG ƒª ùdg ÖMÉ U Qƒ ëhh,á «ûdg áμ ªªdÉH ÉaódG ôjrh AGQRƒ`dG ù ée ù«fq ÖFÉf ó dg»dh õjõ dgóñy»dh É«f BG ójgr øh óªëe ï«ûdg ƒª ùdg ÖMÉ Uh,ájOƒ ùdg á«hô dg Ωó`` ``j zâ```jƒ```μ```dgh ø``jô``ë``ñ``dg{ á``ª``mô``dg õ``cô``ª``d É``«``dÉ``e É```ª```YO æh Ωób»fÉ ùfe Gh ô«îdg ÉéªdG»a hé àdg CGóÑe øe ÉbÓ fg ájéyôd áªmôdg ᫪éd HÉàdG áªmôdg õcôªd ké«dée kéªyo âjƒμdgh øjôëñdg æh áyƒªéªd ò«øæàdg ù«fôdg ôjé S VÉjQ ó«ùdg ΩÉb PEG,ø«bÉ ªdG ƒ Y QƒØ üy BG ø«ùëdgóñy ø ùm ó«ùdg º«ùàH âjƒμdgh øjôëñdg kéªyo dph ôñàdg «T ø«bé ªdG ájéyôd áªmôdg ᫪l IQGOEG ù ée.á««ûàdg õcôªdg äélé«àmgh á ûfc

3 3 ÜÉgQE G áëaéμe»a øjôëñdg Oƒ éh ó«ûj á«μjôec G á«lqéîdg..ójól»dho RÉéfEG jrƒàh áeƒμëdg Ωƒ Jh,ÜÉgQE G º`eCÓ`d á`«`dé`ª`dg äé`hƒ` ` `dg º``FGƒ``b ù ée ägqgô``b ÖLƒªH IóëàªdG äé ù SDƒªdÉH á üdg ägp ø```ec G.á«dɪdG ôãccg øe á HÉ ùdg ägoé TE G EG áëaéμe ø``y É ü üîj ô`jqé` `à`dg áμ ªª d ô`î`a,»``dhó``dg ÜÉ````gQE G d QÉ ûj»``dho RÉ``é``fEGh É FÉæHCGh ó H AÉ``L ```fcg á` `UÉ`Nh, É`æ`Ñ`dÉ`H»ªdÉY ôjô J ô ûf øe á «b ΩÉ``jCG ƒgh,᫪gcg π j,ô``nbg ø«uq ΩÉ d»`ª`dé` `dg á«ùaéæàdg ô`jô` `J d Oƒ ûe ôjô J ƒ`gh -,2019 á«é æe Y óªà j PEG ággõædéh øe ägaé``` ```ü```me G çó`````mcg è``eó``j äé`` ``SGQó``dGh á`«`dhó`dg äéª æªdg %70»`a óªà jh,á«fé ü à S G á`«`fé` `ü`me G äé`fé`«`ñ`dg ` `Y `æ`e òdgh -äéfé«ñà S G Y %30h øjôëñdg áμ ªe «ëj øy ûc ô TDƒe»a É«ªdÉY á HGôdG áñjôªdg õcôªdgh,ádho 141 ø«h øe øec G e πeé àdg iƒà ùe Y ådéãdg»a ùeéîdgh,᪠æªdg ºFGôédG SÉàdGh áwô ûdg äéeón IQGó``L.πà dg ºFGôL øe óëdg ó«u Y»`à`dG ägô`` ``TDƒ``ª``dG ò```g π``c øjôëñdg áμ ªe É ëjh É à M IQÉ``Ñ``L Oƒ`` ``é``d á`«` `«`Ñ`W á`é`«`à`f É d OGó````YE G º``J è``egô``hh ` `Nh á«déy á«aôëhh á FÉa áboh ájéæ H Gó«L á ShQóe IóæLCG ah Ñ J»a ø``ec G Y ƒªfé dg ÉgòØæj øwƒdg øecg ßØëd øjôëñdg áμ ªe.øWGƒªdGh áμ ªªdG à M òdg ìééædg EG á«æec G áeƒ æªdg CG Y ó«ccéj Qƒ àdg ƒëf áàhék îh ô«ùj ägqƒ` `à`dg á``ñ``cgƒ``eh á`«`ª`dé` `dgh ºFGôédG e πeé àdg»a á«dhódg πμ ûh πª Jh,É déμ TCG àîªh É«LƒdƒæμàdG Ó à SG»a ôªà ùe ÖfÉédG»`a É Ø«XƒJh áãjóëdg CG `dé` `dg ø ùm ø``eh.»``æ``ec G ÉæeGõàe»JCÉj»dhódG RÉéfE G Gòg á«ngódg IQGRh ägogó` `à` `SG `e å«m,áwô ûdg ájƒäªh ÉØàMÓd áμ ªªdG»a»Wô ûdg πª dg fg ámgh áμ ªªdG Ñàd,1919 ΩÉ`Y»a,QGô` `à` `S Gh É```eC Gh ø`ecó`d äéjóëàdg øe ójó dg ó ûj «ëe.ió UC G áaéc Y á«æec G. H»ª«bE G hé àdg Éée»ah»a ø`jô`ë`ñ`dg áμ ªªd»```dhó```dGh CG ôjô àdg OQhCG ÜÉ`gQE G áëaéμe déëàdg ºYO»a ºgÉ ùj áμ ªªdG øª«dg»a á«yô ûdg IOÉYE»Hô dg,ájoƒ ùdg á«hô dg áμ ªªdG IOÉ«H ƒ c ÉgQhO øjôëñdg ODƒJ ɪc hé àdg ù ée øe πc»a É a hé`` ``à``dg á``ª`` ``æ``eh»``é``«`` ``î``dg á eél ``deg áaé VE ÉH,»eÓ SE G øjôëñdg âcqé Th,á«Hô dg hódg ägôªjdƒªdg øe OóY»a 2018»a áëaéμe Éée»a ±GôWC G IOó àe ù ée QGô`b âªyo ɪc,ÜÉ``gQE G ô N ```bh»``a (2231) ø````ec G. hƒædg GôjEG Oƒ L ` `Y ô`jô` `à`dg ``æ``kcgh π`jƒ`ª`j á``ë``aé``μ``e»```a ø``jô``ë``ñ``dg Ó``N ø```e,»`````dhó`````dg ÜÉ`````````gQE G πª dg á`yƒ`ª`é`e»``a É` `à`jƒ` ` `Y ` `ShC G ô ûdg á æªd»déªdg π ùz áëaéμªd É`«` `jô`aeg É`ª` `Th ÜÉ````````gQE G π```jƒ```ª```jh Gƒ``````````eC G á«déªdg É`` ``Jó``Mhh,( `JÉ`aÉ`æ`«`e) ÜÉ```````gQE G á``ë``aé``μ``ª``h á``«``æ`` ``ª``dG ƒ Y øjôëñdéa Gƒ```eC G π ùzh ɪc,(â``fƒ``ª`` ``jeg) á`yƒ`ª`é`e»``a ±Gó à SG õ`cô`e{»`a ƒ Y É` `fcg Ó``N ø````eh züé`````````gqe G π``jƒ``ª``j»`dhó`dg `dé`ë`à`dg»``a É àjƒ Y»a áμ ªªdG QÉ ûj z `û`ygo{ ó V UÉîdG z ûygo{ á géæe hô ûe ägó`mƒ`d zâ`fƒ`ª` `jeg{ áyƒªéªh â`eé`bh,á`«`dé`ª`dg ägqé``ñ``î``à`` ``S G πª dg á`yƒ`ª`é`eh ( ``JÉ``aÉ``æ``«``e)»a Gô``à`` ``T É``H ( ``JÉ``a)»``dÉ``ª``dG øjôëñ d ôà ûªdg º««àdG ôjô J øe ó`jó` `dg øª Jh,ƒ`«`fƒ`j»``a áëaéμe ᪠fcg õjõ àd äé«uƒàdg. GƒeC G π ùzh ÜÉgQE G πjƒªj Oó üdg Gòg»a ôjô àdg héæjh É à«æh ø`jô`ë`ñ`dg á`μ` `ª`e õ`jõ` `J,ÜÉgQE G πjƒªj áëaéμªd á«fƒfé dg äé` `jô` `û`à`dg á```eagƒ```e Ó```N ø``e å«m,á«dhódg äé jô ûà d á«æwƒdg ƒ UC G ó«ªéàh ƒfé dg íª ùj Ωõ` `J É``ª``c,á`gƒ`Ñ` `û`ª`dg á``«``dé``ª``dg á«ëhôdg ô«z äéª æªdg áeƒμëdg äó`eé` `ª`dG ø``y ô``jqé`` ``J º`jó` `à`h º«æJ ø```y Ó` ` `a,á``gƒ``ñ`` ``û``ª``dg ƒëàd ;äéª æªdg ò`g áñbgôeh πjƒªjh ΩGóîà S G IAÉ` `SEG ho ɪc, æ dg π«àd ádé a á «Sh ägqoé``ñ``ª``dg ```deg ô`jô` `à`dg ô`` ``J É æeh,á`eƒ`μ`ë`dg É JòîJG»`à`dG, ªàéªdG áeón áwô T çgóëà SG Ωƒ J òdg QhódGh É à«ªgcéh Égƒæe ƒ`fé` `H Oó`` ``ü``dg Gò```g»``a É`gƒ`æ`e féjô S CGóH òdg á jóñdg äéhƒ dg deg ±ó J á«dbéc,» VɪdG ΩÉ dg Y á«sé dg äéhƒ dg «ØîJ ƒ`μ`«` `Sh á` `«` `ù`ñ`dg º```FGô```é```dG áeƒμëdg CG ôjô àdg ó```ccgh á N Vh»a ÉgOƒ L â UGh É ah ±ô` `à`dgh æ dg áëaéμªd IóëàªdG ºeC G πªy á N{ ÇOÉѪd,z «æ dg ±ô àdg æe π``lcg ø`e»æwƒdg Aɪàf G õjõ àd á«æwƒdg zéææjôëh{ áæwgƒªdg º«b ï«sôjh Gòch,á«NGódG ôjrh É WCG»àdG»àdG ᫪àéªdg ácgô ûdg ägqoéñe.iqgrƒdg É àæñj.á«μjôec G ÜÉgQE G º«æJ CG ôjô àdg í` `VhCGh ôjéæj»`a ø` `YCG zô`à` `TC G É`jGô` `S{ e HÉ ûàj ò``dg ójóédg QÉ T»`fGô`jE G Qƒ`ã`dG SôëdG QÉ T º`«` `æ`à`dg Gò````g á`` `` ``U ó```cdƒ```j É``ª``e æ üªdg QƒãdG SôëdÉH á «KƒdG.É«HÉgQEG ìééædg ` `Y ô`jô` `à`dg π```doh LGôàdÉH áμ ªªdG à M ò```dg ÜÉ```gQE G ä ó`` ``e»``a ƒ`ë` `ª`dG àîe»```a ø`````ec G ägƒ`````b ó`` ``V πé ùj ºd å«m,áμ ªªdG WÉæe äéªég CG ƒ````bh 2018 ΩÉ```Y Oƒ L π ØH,øjôëÑdG»a á«hégqeg ɪc,øeC G ÉLQ á jh áeƒμëdg ájó ÑdGh á«hé«ædg äéhéîàf G äôl AGƒ``LCG»a» VɪdG ΩÉ dg ô``nghcg.áæ«fcéª dgh øec G øe ÜÉ`` ``î``h ô``jô`` ``à``dg OÉ```` ````TCGh é àæj òdg ûjé àdgh íeé ùàdg»a óyé ùj òdgh øjôëñdg áμ ªe Éæªãe,»ØFÉ dg ÜÉ îdg øe óëdg IQGRh ø«tój Uƒ üîdg Gòg»a á îdg» VɪdG SQÉe»a á«ngódg á«lqéîdg IQGRh ôjô J AÉ`L ÜÉ```gQE G áëaéμe ø`y á`«`μ`jô`ec G ôñªaƒf ø`e hc G»`a QOÉ` `ü`dgh á``«``dho IOÉ`` `` ``T á`hé`ã`ª`h QÉ```é```dG,øjôëÑdG áμ ªªd ójól RÉ``é``fEGh âaódg ìééædg ôjô àdg ó`ccg å«m ÉgOƒ L»a áμ ªªdG à M ò`dg QOÉ üe «ØéJh ÜÉgQE G áëaéμªd ôwéîªdg ójgõj øe ºZôdÉH, jƒªj ó üàdgh á æªdg»a á«hégqe G.á«HÉgQE G á ûfc G πjƒªàd ò`` ``d `` ``VGô`` ``à`` ``SG»`````ah CG ``deg ôjô àdg QÉ` `TCG äémééædg 2018 ΩÉ`Y Ó`N øjôëñdg áμ ªe ±É ûàcg»a á««m Ö SÉμe â M á`«`hé`gqe G ägó`jó` `à`dg AGƒ``à``MGh,á`«`LQÉ`N äé`` ``L ø``e á`eƒ`yó`ª`dg áμ ªe à M òdg ìééædéh Égƒæe äé`yé`ª`é`dg ` `û`c»``a ø`jô`ë`ñ`dg ΩÉeCG É«fGôjEG áeƒyóªdg á«hégqe G»a ìé`é`æ`dg ``dp ió``ñ``jh,º`dé` `dg á«μjôec G IóëàªdG äéj ƒdg Vh ôà TC G ÉjGô ùd 2018 ƒ«dƒj»a á``«``hé``gqe G ô` `UÉ`æ` `dg ø``e Oó````Yh ºFGƒb Y Gô```jEG ø`e áeƒyóªdg GóL á «bódg á«féwô ùdg ΩGQhC G øy ûμdg»a»ªdéy RÉ L çómcg π ûj ΩGQhCÓd øjôëñdg õcôe dhc G πmgôªdg»a É aé ûàcg ºJ GPEG á«vôªdg ä ÉëdG ü«î ûàdg»a Ωóîà ùj RÉ édg CG ÉØ«e, VôªdG øe» ªdG ôjƒ üàdg ``deg áaé VE ÉH Gó``L á«déy ábóh ü«î ûà d É egóîà SG ºàjh,óMGh BG»a» «üøàdg Ö dg VGôeCGh,ôªjÉgõdGh, ÉWô ùdg VGôeC ôμñªdg»àdg äóàμàdg ójóëàh Ωƒ j RÉ édg CG Éë Vƒe,ïªdGh AÉæHh,iô``NC G Iõ LC Gh ô déh ÉgójóëJ øμªj VôªdG ±É ûàcg RÉ édg Gòg á SGƒH øμªj feéa «Y á N ƒ üëdg deg áaé VE ÉH áªjó dg äé«æ àdg ùμ H. LÓYh VôªdG á HÉàªd á eéμàe á«lóy õ檫s ácô ûd ò«øæàdg ù«fôdg CG ôcòdéh Qóéjh óaƒdgh) Ole Per É«jôaEGh ShC G ô ûdg) á«ñ dg ÓWÓd ΩGQhCÓd øjôëñdg õcôe IQÉjõH GƒeÉb d agôªdg AGƒ dg Qƒ ëh,(pet MR) RÉ L π«ûj Y G GkócDƒe,áØ«N G dg á«y øh ɪ S ï«ûdg Ö«ÑW ΩGQhCÓd øjôëñdg õcôe»a ôagƒjh RÉ édg Gòg AGô T π é«s ShC G ô ûdg»a RÉ L çómcg ôñà j òdgh,ºdé dg»a ΩGQhC G êóy õcgôe ôñccg e ùaéæàj õcôªdg `«Y»` Jh ΩQƒ`dG ` ûμj Iõ` L G J G á UÉNh RÉàªJ»gh,óMGh ôફe ºéëH Éc ƒd àm É ` TE ÉH.É à J»àdG IQƒ üdg ìƒ Vhh É àbóh RÉ L ø«ecéàd ;á«ñ dg Iõ LC G»a á ü üîàªdg ᫪dé dg øe π ac Gh hc G ƒg ΩGQhC G øy ûμ d Qƒ àe á «bódg á«féwô ùdg ΩGQhC G ûc»a ºdÉ dg»a Yƒf ió àj GóL» SÉ«b âbh»a É ùfe G º ùl»a GóL Éμe Oƒ``Lh ø`y π`eé`c ôjô J ºjó J `e,á` `«`bo 40»fÉWô ùdg VôªdG ±É ûàcgh,º ùédg»a ΩGQhC G òg øe %90 AÉØ T»a óyé ùj Ée,ÓÑ à ùe çóëj ób òdg Y ÉØë d IQGOE G äéjƒdhcg øe»g ᫪dé dg ô«jé ªdG PET)`dG RÉ L ô«aƒj ºJ ó a «Yh, jôªdg áë U ΩGQhC G ø`y ûμdg»`a ü üîàªdg ƒ``gh,(mr VôªdG Y AÉ dg»a º ùjh,á «bódg á«féwô ùdg.á«dhc G á MGôe»a ɪ S ï«ûdg Ö«ÑW AGƒ dg Éb, É«ùdG Gòg»ah zõ檫s{ ácô T e á«béøjg «bƒj ºJ feg dg á«y øh dg á«y øh ɪ S ï«ûdg Ö«ÑW AGƒ dg ìô U õcôe CÉH» eéédg óªm ªdG Ø ûà ùe óféb áø«n BG ShC G ô ûdg»a RÉ L hcg ø TO ΩGQhCÓd øjôëñdg ôfé ædg ΩGóîà SÉH ΩGQhC G êó`y äé «Ñ J çó``mcgh e áéeóªdg á«fhôàjrƒñdg á TCÓd RÉ L ƒgh á ûªdg ácô T øe (PET MR)» ù«wéæ ªdG ø«fôdg á TCG.᫪dÉ dg õ檫s õcôªdg CG deg ɪ S ï«ûdg Ö«ÑW AGƒ dg QÉ TCGh»gh hƒædg Ö dg º Y «deg π UƒJ Ée çó``mcg ø TO ø«fôdg á TCG e èeóªdg»fhôàjrƒñdg ôjƒ üàdg á«æ J IQƒ àe á«æ J»`gh,( (PET MR» ù«wéæ ªdG çómcg»gh,ωgqhcód ü«î ûàdg ábo IOÉjR»a óyé ùj ÜÉ üyc Gh ïªdg ÉWô S øy ôμñªdg ûμdg»a á«æ J ΩGQhCÓd øjôëñdg õcôe CG GócDƒe,á«NGódG AÉ YC Gh ägrééfe G ó«uq deg ±É j ÓeÉμàe É«ÑW GRÉéfEG ó j á«bgh á`ª`lô`j ó` `jh ø`jô`ë`ñ`dg áμ ªe»``a á«ñ dg OÓÑdG πgéy ádóédg ÖMÉ U Iô M IOÉ«b äé «Lƒàd ägaéøμdg ô«aƒj EÉ``a `dò`hh, `` ``YC G ófé dg ióøªdg á«ü«î ûàdg Iõ``` ```LC G çó````mcg QÉ`ª`ã`à` `SGh á`«`ñ` `dg áédé ªd á eéμàe á«ë Uh á«lóy áeóîd á``````«ló dgh çómcg e Tɪàj ɪH VGôeC G øe Égô«Zh ΩGQhC G

4 4 á«dhódg øjôëñdg IôÑîH» Jôj ø«ùæédg ø«h RGƒàdG ôjô J áeƒμëdg OɪàYG ICGôªdG Ωó J SÉ«d»æWƒdG Égô TDƒe àªj âëñ UCG øjôëñdg : QÉ üfc G ôjô àdg äé«uƒj äé«uƒàdg ø``e GOó```Y ô`jô` `à`dg øª J ó``bh ò``«øæàh ΩGõ````````à``d G á``«``ª``gcg äó````ccg»``à``dg á``eé`` ``dg á``«æjôëñdg ICGô``ªdG Vƒ`` æd á``«æwƒdg á`` îdg á` HÉàeh É` æe á` ãñæªdg ô``wc Gh äé«é«jgôà`` S Gh `«ëjh AGOC G ø«` ùëj É`ª d É JGô` TDƒe ó` UQ äé ù SDƒªdG ägqób AÉæHh,ø«`` ùæédg ø`«h RGƒ`àdG ø`«h RGƒ`à d»`æwƒdg ó` UôªdG ägô` TDƒe ájò àd Uô`ØdG Dƒ`aÉμJ É`éd ô`jqé J ôjƒ Jh,ø«` ùæédg.»`æwƒdg ô`jô àdg OGó`YEG óæy QOÉ üªdg J OɪàY ô`jƒ J»`a QGôªà` S G IQhô V ôjô àdg ó`ccg ɪc,äGƒ`éØdG qó` S É fcé` T ø`e»`àdg äé` SÉ«ùdG äé jô`` ûàdg ô``jƒ Jh åjóëj ``deg á``léëdgh á``eƒμëdg äé`` LƒJ ``e `` ùàj É``ªH á``«æwƒdg á`jƒªæàdg äé`«ª d Ö`bGôeh º æe `deg ƒ`ëàdéh ƒ``ªæàdg ``«îàdg»``a UÉ`îdG É` dg Gô` TEGh ô``«kcéj ø``e ``dòd É``ªd»``æWƒdG OÉ`` üàb G IQGOEGh.êÉ``àfE G äé``yé b»``a ICGô``ªdG ácqé`` ûe á`` «ÑW»a äé«uƒàdg ø``e GOó```Y ô`jô` `à`dg øª J É`ª`c á ù SDƒe πc AGOCÉH á ÑJôe äaél»àdg á««üøàdg ä É``é``eh Iƒ`` ``dg Ö``fGƒ``L í`«` `Vƒ`à`d á`«`eƒ`μ`m øe QOÉ üdg QGô dg Ö ùëhh.á«ñ à ùªdg ø«ùëàdg agh feéa ô«nc G YɪàLG»a AGQRƒ``dG ù ée ø«ùæédg ø«h RGƒà d»æwƒdg ôjô àdg èféàf Y ø«h ácôà ûe áæéd π«μ ûjh ( ) OÉ üàb Gh á«déªdg IQGRhh ICGôª d YC G ù éªdg á HÉàªd AGQRƒ`dG ù ée hdƒ T IQGRhh»æWƒdG e hé àdéh QƒcòªdG ôjô àdg äé«uƒj ò«øæj.ábó dg ägp äé édg ø«ec G âë VhCGh.É JGP IôàØ d 0^59 deg 0^56 øe ø``e ó`jõªdg ÜÉ à SG Y πª «S ôjô àdg CG ΩÉ dg ôjô àdg øμªà«d ShCG πμ ûh «Ñ J ±ó H äé`` édg ICGôªdG äéªgé ùªd í VhCG π«ëjh ó UQ ºjó J øe.»æwƒdg OÉ üàb G»a äé ù SDƒe áaéμd á«cqé ûj Oƒ L ôjô àdg ±GógCG «ëàd ádhódg á``«æwƒdg Oƒ````` `é`dé`h QÉ`` ``ü``fc G äoé``` ```TCGh ó àéj»àdg á`dhó`dg äé ù SDƒe áaéμd á«cqé ûàdg É àªlôjh á`jqƒ`à` `Só`dG É` `JÉ`eGõ`à`dG «ëj»``a øjôëñdg áμ ªe ƃ H»a äô`ª`kcg á«bgh áªlôj äõ`«ªj»àdgh πª dg øe áeó àªdg á MôªdG ò d ICGô`ªdG Ωó` J ó``«u `` Y á``«yƒædg É JÉLôîªH.á`«æjôëÑdG øe óªà j É``eh QGó`` ``UE G Gò``g CG â`aé` `VCGh kgoóée ócdƒj π``«ëàdgh SÉ`«dG»`a ᫪ Y äé«é æe `` Y AÉ``æÑdG IQhô`` H» SÉ«ùdG QGô` `dg á``yéæb ø``jôëñdg á``μ ªe á``féμe øe Rõ j ɪHh `` ëj É``e.ICGôªdG ø«μªj Éée»a zá«dhódg Iô``Ñî d õ``côªc{ `deg zø«ùæédg ø«h RGƒ`à`dG ôjô J{ ±ó` `jh äé jô`` ûàdgh äé`` SÉ«ùdG ô``«kcéjh á``«dé a SÉ``«b á` îdg ägô` TDƒe ``«ëj»``a á``«æwƒdg `` îdgh `aôj É`ªH,á`«æjôëÑdG ICGô`ªdG Vƒ` æd á`«æwƒdg ó``fé dg í`` Vƒjh á«æjôëñdg ICGôªdG á«` ùaéæj ø`e áaé VEG,»``æWƒdG OÉ`` üàb G `` Y ``dòd»``hééje G ô``jqé àdg»a ø``jôëñdg á``μ ªe ``bgh É``«H ``deg.á``bó dg ägp á``«dhódg. QÉ üfc G ádég ø«h IƒéØdG ü«j Y É JQób å«m øe zäé ù SDƒe,ÖjQóàdGh º«àdG IOƒL áä«g»gh,πlôdgh ICGôªdG ø ªdG º«æàd á«æwƒdg áä«dgh,áë üdg IQGRhh ÜÉÑ ûdg hdƒ`` ``T IQGRhh,á`«`ë` `ü`dg äé``eó``î``dgh.qékb Gh áaé ã d øjôëñdg áä«gh,á VÉjôdGh ø«h RGƒ``à``dG ô` `TDƒ`e CG QÉ`` ``ü``fc G â` `HÉ`Jh ØJQG ób øjôëñdg áμ ªe»a z»déªle G{ ø«ùæédg IôàØdG Sƒàªd 0^64 deg 2016 ΩÉY»a 0^60 øe ø«h RGƒ``à``dG ô TDƒe `Ø`JQG å«m, deg 0^64 øe zá«ü üîàdg ä ÉéªdG{»a ø«ùæédg kéyéøjqg z» ù SDƒªdG AGOC G{ ô TDƒe ó T ɪc,0^68 deg k ƒ Uh,AGOC G ägô TDƒe áñbgôeh,ò«øæàdg ôkcg SÉ«bh áaô ªdG IQGOEG øe áeó àe äéjƒà ùe ICGôªdG Ωó J äéjƒà ùe Y á«æwƒdg Oƒ édg J äéyé dgh äé ùdg áaéc ácgô ûhh,á«æjôëñdg.ábó dg ägp CG CÉ` `û`dg Gò``g»`a QÉ`` ``ü``fc G â`ë` `VhCGh áμ ªe áhôéj á«uƒ ün QÉÑàY G»a òncéj ôjô àdg Éée»`a á«yƒædg ägôñîdg º`cGô`Jh øjôëñdg äé«é æªdéh AGó à S G `deg óªy å«m,icgô`ª`dg ôjqé àdgh ägô TDƒªdG É JóªàYG»àdG ᫪ dg»a ôjô àdg πª j»μd, ÉéªdG Gòg»a á«dhódg.á«dhódg øjôëñdg äéegõàdg e áeagƒeh É ùjg CG QÉ` `ü`fc G äó``ccg,π üàe ó«u Yh π«é ùj ägagô``leg AÉ feéh ké«dém Ωƒ j ù éªdg êé``eoe»æwƒdg êpƒ`ª`æ`dg{``d ájôμødg ƒ ëdg dph,z᫪æàdg»a á«æjôëñdg ICGôªdG äélé«àmg ƒª ùdg áñmé U á SÉFôH ù éªdg Oƒ L ßØëd,áØ«N BG º«gGôHEG âæh áμ«ñ S Iô«eC G»μ ªdG á üàîªdg á«æwƒdg áæé d É à SÉFQ øy ôªkcg»àdg õ«ªjh fƒª ªH ójôødg êpƒªædg Gò`g Vh êé`eoeg á HÉàªH á üàîªdg äé«db G øe ô«z øy. ƒªæàdg QÉ ùªdg»a ICGôªdG äélé«àmg ô TDƒe ÉØJQGh ôjô àdg èféàf ø«ùæédg ø«h RGƒàdG á` ù SDƒe (37) CG ù éª d ΩÉ dg ø«ec G âæ«hh á` SGQO π`ëe ƒ`μàd â`hhééj ΩÉ` dg É` dg ø`e ùªn π acg{ áñ SÉæªdG ò H âæ YCGh,ô`jô àdg ù éª d ΩÉ dg ø«ec G QÉ üfc G ádég äoé TCG à ù L»a AGQRƒdG ù ée OɪàYÉH ICGôª d YC G»æWƒdG ôjô à d z hc G{ QGó UE G èféàf Iô«NC G Éée»a zøjôëñdg ô TDƒe{ SÉ«b øy hdƒ ùªdg ( ) IôàØ d ø«`` ùæédg ø``«h RGƒ``àdG,øjó«U Y á««üøàdg ägô TDƒªdG øe OóYh AGOCG ó UôJ»àdG zá«ü üîàdg ä ÉéªdG{»a hc G»a É JɪgÉ ùeh πlôdéh áfqé e á«æjôëñdg ICGôªdG º«àdÉc,QGô dg æ U bgƒeh»æwƒdg OÉ üàb G πé ùj»féãdgh,» ªàéªdG QGô à S Gh áë üdgh äé SÉ«ùdG PÉØfEG ÉéJ»eƒμëdG AGOCÓ``d ké SÉ«b ø«h Iƒ`é`Ø`dG ü«àd á ü üîªdg è``egô``ñ``dgh. UôØdG áméjeg ádgóy ù SCG Y πlôdgh ICGôªdG ôjô àdg Gò`g OGó``YEG CG ΩÉ dg ø«ec G âæ«hh hé àh AÉ``L»æWƒdG iƒà ùªdg Y»YƒædG Y AÉ`æ`H,á`eƒ`μ`ë`dGh ù éªdg ø«h ôà ûe ÖMÉ U á SÉFôH,á««ùæàdG áæé dg á«uƒj áø«n BG óªm øh ɪ S ô«ec G»μ ªdG ƒª ùdg hc G ÖFÉædG `` ``YC G ófé dg Ö`FÉ`f ó dg»``dh ÉgQhóH â WG»àdG,AGQRƒ```dG ù ée ù«fôd.qgó UE G Gò d kgó«ªj ôjô à d»ñjôéj ôjô J Y õ«ªj Ée ºgCG øe CG deg QÉ üfc G äqé TCGh z»jgòdg º««àdG{ á«é æªd OɪàYG ƒg ôjô àdg â«m å«m, CÉ ûdg Gò`g»a»eƒμëdG AGOCÓ``d üfh ΩÉY πñb,á«eé S á«μ e ácqéñªh á«uƒàdg êpƒªædg QhÉëe ɪμà SG äéñ àe ómcéc,ωé dg `Uô`Ø`dG Dƒ``aÉ``μ``J äé` `«`Ñ` `J á`ª`cƒ`ë`d»``æ``wƒ``dg Vh Y áªfé dgh IOó àªdg JÉ«dBGh QhÉëªH á HÉàeh,äÉ«é«JGôà S G ò«øæjh,äé SÉ«ùdG ƒ`` ùμdc Gh»``ªdÉ dg çgô``à d»``hô dg»``ª«be G õ``côªdg ø``«h º``gÉØJ Iô``còe»`Hô` `dg ø```wƒ```dg»```a»`` ``«``Ñ`` ``dgh»``aé`` ``ã``dg çgô```à```dg á``jé``ª``m Oƒ`` ``L õ``jõ`` ``J ````deg ±ó`` ``J å«m,(ƒ`μ` `ù`fƒ`«`dg) á`aé` `ã`dgh.áeéæªdg áæjóe»`a ô` `e j ºYódG ºjó J Y õcôªdg πª jh øe á«hô dg hó d IófÉ ùªdgh çgô``à``dg ```bgƒ```e á``jé``ª``m π````lcg πª dgh,á æªdg»a»ªdé dg AGôÑî d ägqó`` ``dg ᫪æj Y»ªdÉ dg çgôàdg Éée»a Üô dg ó``«``mƒ``jh á``«``hô`` ``dg hó````dé````h á«hô dg ägô``ñ``î``dgh äé``bé`` ``dg» «Ñ dg çgô``à``dg»`dé`é`e»``a.»aé ãdgh áãdéãdg IOɪdG ÖLƒªH ᪠æªdg á«aé ãdg Ió``Mƒ``dG É`ã`«`e ø``e øy Ék«ª SQ ÓYE G ºJh á«hô dg ƒ«dƒj 25 Ωƒj IôgÉ déh É eé«b»ª«be G õcôªdg É``eCG.Ω1970 ƒ a»`ª`dé` `dg çgô`à` `d»`hô` `dg á«féãdg áäødg øe»ª«beg õcôe ºJ óbh ƒμ ùfƒ«dg ájéyq âëj»àdg á«béøj G ÖLƒªH ù«scéj ø«h Ω2010 ôjgôña 5»a âeôh o CG ᪠æeh øjôëñdg áμ ªe áeƒμm Ωƒ dgh á«hôà d IóëàªdG ºeC G á«hô dg ᪠æªdg CG ôcòj Ωƒ`` `` ``dgh á``aé`` ``ã``dgh á`«`hô`à` `d,á ü üîàe ᪠æe»g (ƒ ùμdcg) É f»a πª J, ùfƒj Égô e æ Jh á«hô dg hó``dg á eél áaé ãdéh `Vƒ` `æ`dé`h É`` ``SÉ`` ``SCG k ä É``é``e ô``jƒ`` ``à``h á``«``hô`` ``dg Y Ωƒ dgh áaé ãdgh á«hôàdg»eƒ dgh»ª«be G ø«jƒà ùe É`ª` `æ`«`h É``ª``«``a ``«`` ``ù``æ``à``dgh hó````dg ø``«``h É``ª``«``a ô``à`` ``û``ª``dg âä ûfcg óbh.aé YC G á«hô dg ÇOÉѪdG É «a ɪH,á«Hô dg á dg çgôàdg á«béøjg ò«øæàd á««lƒàdg á««vgƒªdg äé SGQódG,»ªdÉ dg ä ÉëdGh çƒëñdg øe Égô«Zh ᫪«be G ᫪gc G ägp á«sgqódg.á«dhódgh Ωõà «S, ÉéªdG ägp»ah ᪠æeh»ª«be G õcôªdg øe πc ΩÓ``YE É``H ΩÉ`ª`à`g É`H ƒ` `ù`μ`dc G Y ÉØëdG ᫪gcéh á«yƒàdgh á««ñ dgh á«aé ãdg `bgƒ`ª`dg Y á`lqó`ª`dg ô`«`zh á`lqó`ª`dg Y,»``ª``dÉ`` ``dg çgô``à``dg á`ª`fé`b dp»a ɪH äéjƒà ùªdg «ªL É``` ```ShC G,QGô``` ```dg ÜÉ``ë`` ``UCG, `````SQGó`````ª`````dGh á```«``` ```eé```é```dg.á«fóªdgh á«ëªdg äé ªàéªdG Y Iô``cò``ª``dG ó``cdƒ``j,gkô```«```ncgh IófÉ ùeh IQRGDƒ```e Y πª dg ÉØëdÉH á«æ ªdG á«hô dg hódg Oó` `ª`dG»`ª`dÉ` `dg çgô``à``dg ` `Y fƒ U»a É JóYÉ ùeh ô îdéh á``eró``dg ô`«`hgó`à`dg π``c PÉ``î``JGh çgôàdg áªféb øe aqh àjéªëd»a ô` `î`dé`h Oó`` ``ª``dG»`ª`dÉ` `dg.πñ à ùªdg ºgÉØàdG Iô`cò`e ÉaôW ù«s Ö`jQó`Jh ägqó`` ``dg ᫪æj ```deg á`«`hô` `dg á``jô`` ``û``ñ``dg OQGƒ````ª````dG çgô```à```dg É```é```e»```a á`` ``eé`` ``dg OGóYEG Y º JóYÉ ùeh»ªdé dg `deg áeó ªdG í«tôàdg äéø e OGó``YEGh»ªdÉ dg çgô`à`dg áæéd äé îeh ájó«ªàdg ºFGƒ dg»a»ªdé dg çgôàdg bgƒe IQGOEG.á«Hô dg hódg»yƒdg ô ûf Éée»`a É``eCG çgô`à`dg Uƒ üîh á`aô` `ª`dGh ºgÉØàdG Iôcòe ±ó àa,»ªdé dg»ªdé dg çgôàdg á«béøjg π«øj deg ÓN øe á«hô dg á æªdg»a «ªLh á«hô dg hódg IóYÉ ùe «Ñ J ` `Y á«æ ªdG äé` `é`dg áaô ªdG AÉæH,á«bÉØJ G äé`«`dbg à T»a äé SGQódÉH jô àdgh ájéªëh ábó dg ägp ä ÉéªdG É d èjhôàdgh,»ªdé dg çgôàdg,á«ñ à ùªdg É«LC G deg É fh áªlôj»a áªgé ùªdg deg áaé VEG IQOÉ üdg ÖàμdGh ägqƒ ûæªdg»``ª``dé`` ``dg çgô````à````dg õ```cô```e ø```y ``deg á``jqé`` ``û``à`` ``S G äé``ä``«`` ``dgh âdéàj»àdg ägqé ëdg AÉæH»a.á æªdg Y Y ºgÉØàdG Iôcòe üæjh áyƒæàe ácôà ûe á ûfcg º«æJ äé``yé``ª``à``lgh ägaé``` ```d ø``«``h É``e,á«ÑjQóJ ägqhoh πªy TQhh,á``«``Hô`` ``dg hó``` ```d»``æ``a º````YOh øe Oó``Y»``a ácôà ûe è``egô``hh õjõ J ±ó H ``dph,ä É`é`ª`dG»aÉ ãdg çgôàdg ÉjÉ H ájéæ dg»a êqó`ª`dg»hô dg» «Ñ dgh bgƒªdgh»ªdé dg çgôàdg áªféb ᪫b ägp É fcg πªàëªdg øe»àdg á«béøj Ék ah á«féæãà SG ᫪déy.»ªdé dg çgôàdg,ägqó` `dg AÉæH Éée»``ah çgôà d»hô dg»ª«be G õcôªdg ᫪gcg Y ƒ ùμdc Gh»ªdÉ dg»a»aé ãdg çgôàdg Y ÉØëdG, YGƒfCG à ûh»hô dg øwƒdg, OÉ``ª``dG çgô```à```dg ``ü``nc É``Hh Ée ô``ñ``ccg hé` `à`d `ù` `SDƒ`J É`ª`c π``lcg ø``e Iô``cò``ª``dG»``aô``W ø`«`h çgôàdg `bgƒ`e Y á aéëªdg á«hô dg á æªdg»`a»ªdé dg hó``dg IóYÉ ùe ôñy É fƒ Uh á«béøjg π«øj ` `Y á`«`hô` `dg Ω1972 ΩÉ` `d»ªdé dg çgô``à``dg ºYOh ᫪«beg á ûfcg ÓN øe äéeƒ ªdG Rõ j ɪH, OÉeh»æa á«hô dg äé ªàéª d á«aé ãdg É JÉeÉ SEG Y Aƒ dg» jh âæh»``e áî«ûdg â` `bh ù ée á ù«fq áø«n BG óªëe»hô dg»ª«be G õcôªdg IQGOEG `ù`ecg AÉ` `ù`e»`ª`dé` `dg çgô`à` `d õcôªdg ø`«`h É``e º`gÉ`Ø`J Iô``cò``e á«hôà d á``«``hô`` ``dg á`ª` `æ`ª`dgh,(ƒ` `ù`μ`dcg) Ωƒ` ` `dgh á`aé` `ã`dgh Ó``N á``ª`` ``æ``ª``dg π```qã```e å``«``m ôªycg ódh óªëe QƒàcódG «bƒàdg Qƒ ëh,áª æª d ΩÉ dg ôjóªdg Iôjóe ÉbƒW ájoé T IQƒàcódG IQƒ`à`có`dGh,»`ª`«` `be G õ`cô`ª`dg ΩÉ` `dg ø``«``ec G ï«ñ«u `æ`ñ`d á«hôà d á«æwƒdg øjôëñdg áæé d.áaé ãdgh Ωƒ dgh ø«h Ée ºgÉØàdG Iôcòe ócdƒjh á``hô``é``à``h ó``«`` ``û``j á````«````jgqé````eeg á```jƒ```hô```j á```dhdƒ``` ```ù```e á``«``dõ``æ``ª``dg äé````ñ````lgƒ````dg AÉ````` `````deg»````a ø```jô```ë```ñ```dg ÜQÉ``é``J Rô``````HCGh,º``«`` `` ``à``dg Gòg»a É JGQOÉÑeh IQGRƒdG á HÉàe dp»a ɪH, ÉéªdG ø«μªàdg è``eé``fô``h `«`Ñ` `J ɪH º`«` ` `à`dg»```a»``ª``bô``dg äé «Ñ J ø`e «Y πªà ûj á«fhôàμdeg ``ShQOh ᫪bq Y ±ƒ```bƒ```dgh,iqƒ`` ``à``e IQGRƒ````dG á``hgƒ``h `eó` `J É``e øe á«fhôàμde G ᫪«àdg ájƒhôjh á«ugƒj äéeón ø«ª ª d áyƒæàe ᫪«jh.ºgqƒecg AÉ«dhCGh áñ dgh Rõ j ò``dg πμ ûdéh üdg»hééje G»ª«àdG hé àdg»a º` ` `ù`jh,á``ñ`` `` ``dg ø``«``h IQƒ`` ``ü``h º`` `` ``ª``dG Ó``````WG ÜÉ «à SG ióe Y Iô TÉÑe AÉ àf G Qƒa SQó d àñ W. æe ôjóe âdéb,é ÑfÉL ø`e»``fgó``à``h G º`«` ` `à`dg IQGOEG â`aô` `û`j ó```b IQGRƒ```````dG EG»`JGQÉ`eE G óaƒdg ÉÑ à SÉH Oƒ L Y ÓWÓd, «ûdg ôjƒ J»a øjôëñdg áμ ªe á````jogó````ye G ø``«``à``«`` ``ù``ñ``dgh IPÉà SC G Qƒ ëh,äéæñ d IQGOEG ôjóe ø«æ«yƒñdg áªwéa IQGRƒ``H»`FGó`à`H G º«àdG øe OóYh,º«àdGh á«hôàdg å«m,iqgrƒdéh ø«üàîªdg»a ádƒéh «dg óaƒdg ΩÉb,á«SGQódG ƒ üødg øe OóY Qƒ àdg ió``e É dón ùªd äéñdé dg ø«h Ée πyéøàdgh IAGô````` `````dg ```ü``` ```ü```m»`````a»ah,»fhôàμde G º«àdGh πngo ᫪ dg äé «Ñ àdg πm áñ d»`eƒ`«`dg»`` ``SGQó``dG,á«SGQódG º MGôe àîªh IAGô dg øe IOÉØà SÓd dph è æªdg õjõ J»a Ó`W Gh ±QÉ e ôjƒ Jh,» SGQódG ójó dg»a º JGQóbh áñ dg.ä ÉéªdG øe Ó```` qwg ó`` ``H ````dp AÉ````L ø«àhôéàdg Y» ùeé ûdg âeéb á«fgó«e IQÉ``jR Ó`N ƒhôj ó`ah ``SCGQ Y É H âæh ºjôe»à SQóªd»JGQÉeEG,äÉæÑ d á`«`fgó`à`h G Gô`ª`Y æñd IPÉ``à`` ``SC G â``hô``ycg ò«øæàdg ôjóªdg» ùeé ûdg á«sqóªdg ä髪 dg É d º«àdGh á«hôàdg IQGRƒ````H á`«`hô` `dg ägqé``````e G á``dhó``h É JOÉ TEG øy á «ûdg IóëàªdG áμ ªe áhôéàh É` `HÉ`é`YEGh äéñlgƒdg AÉ deg»a øjôëñdg É æy á VÉ à S Gh á«dõæªdg ÓN ᫪ dg äé «Ñ àdéh É àø Uhh,» SQóªdG ΩGhódG IóFGôdG ájƒhôàdg áhôéàdéh ɪd,ΩÉ`ª`à`g É`H Iô``jó``é``dGh ÉgRôHCG ᪠e ±Gó`gCG øe É d Ée IôàØd ÖdÉ dg Qɪãà SG»a»` `SQó`ª`dG ΩGhó````dG ó` `H,åëÑdGh á«jgòdg á SGQódG Ö`````gGƒ`````ª`````dG ô`````jƒ````` `````Jh.äÉYGóHE Gh»` `ù`eé` `û`dg â```æ```kcg É``ª``c á``μ`` ``ª``ª``dG á```hô```é```j ``` ```Y `ü` `ü`m ``ü``«`` ``ü``î``j»```a á«hô dg ø«à déh IAGô` ` `d hóédg øª V ájõ«éfe Gh

5 5

6 6.á ªL QÉÑe óªëe.o..äéyé S 6 äôªà SG äé ûbéæe ó H.á«HôàdG ôjrh Ö` ` `ü`dg ÜGƒ```æ```dG z É```ë```à```eG{ RÉ``à``é``J º``«`` `` ``à``dg º e hcg Ö``dÉW CG º`` H π``ñbcg h.. ``ùjqóàdg ``VÉØîfG ƒ``m á``«ñ S ägô`` TDƒe :á``«hôàdg ô``jrh :ÜÉjO ó«dh Öàc»dhDƒ ùeh º«àdGh á«hôàdg ôjrh ø«h ùecg ÜGƒædG ù ée á ù L ÓN äéyé S â S âego á ûbéæe ó H É ædg øe ójó dg ìôw É dón ºJ,øjôëÑdG áμ ªe»a ᫪«àdg á SÉ«ùdG ƒm ÜGƒædG ù ée AÉ YCG e IQGRƒdG 70 ádémeg Y á agƒªdéh á ûbéæªdg âlôn,á«hôàdg IQGRh πñb øe á«agh äéhélegh ÜGƒædG πñb øe ägqé ùøà S Gh.áeƒμë d äé«uƒàdg øe áyƒªée ìôà e πc øª J ÉMôà e iôj øe ø«h Ée,ÜGƒædG ù ée á ù«fq πæjr ájrƒa É à SCGôJ»àdG á ù édg ÓN ÜGƒædG AGQBG âæjéñjh ójó dg»a Éë VGh Gô«ü J Éæg G iôj øeh,á«hôàdg IQGRƒd É déøzeg øμªj ägrééfeg É jcgh AÉ NCG OƒLh πª dg Öéj AÉ NCG OƒLƒH ºgQGôbEG e ägrééfe G øe ójó dg É jód IQGRƒdG G iôj øe ÜGƒædG øªa,qhéëªdg øe AÉ NC G ø«h áfqé ªdÉH øμdh É ë«ë üj Y πª J IQGRƒdG EÉa AÉ NCG OƒLh øe ºZôdÉH fg ø«ø«e,é M Y.ôeC G Gòg»a ø«ø üæe ƒμf CG Öéj ägrééfe Gh á K πëe á«eƒμëdg SQGóªdG iƒà ùeh..ré«àeéh íléf»æwh hô ûe QÉ«àN G óyé àdg : QÉÑe óªëe.o É cqgójh äóμ ûªdg á ûbéæªd ácôà ûe áæéd π«μ ûj É æe..º«àdg e ƒm áeƒμëdg deg É«HÉ«f ÉMôà e 70 QOÉμdG»a ø««æjôëñdg G ``deg Éàa,ø««æjôëH πñ ùdg «ªL ôaƒj á eéédgh %64 H»ªjOÉcC G É«dG äéjƒà ùªdg deg ƒ UƒdG πlg øe QOÉμdG Gò d deg π Uh QGOE G QOÉμdG CG ɪc,Ö ùædg J aqh,ö ùædg J IOÉ`jõ`d ámƒªw N Éægh %90 ägrééfe G øe â M øjôëñdg á eél G ÉØ«e ``deg á`aé` `VE É`H É «éjôn äõ``«``eh É Jõ«e»`à`dG É à M»àdG áeó àªdg õcgôªdgh IOƒédG ägoé T.᫪dÉ dg äéø«æ üàdg»a øjôëñdg á eél äó«é ùj º jód G deg ÜGƒædG H QÉ TCGh hoó j º`gh IQGRƒ``dG»dhDƒ ùe Ñd á«jƒ U øª V â ù«d OGƒe ùjqój Gƒ aq Ée GPEG ø«sqóe π üm øe Éæg EG ÑdG Éb ɪ«a,º UÉ üàng.áã H Y π üëj ºdh %90 øe YCG Ö ùf Y { :ÓFÉb º«àdGh á«hôàdg ôjrh Y QhóH IQGRƒdG»a üî T CG hg º e hcg ÖdÉW C πñbg á bgh CG Éæg âféc GPEGh,OƒLƒe ÉfCGh Oó j G M P πc AÉ YEGh «ëàdg Ééd Y É dƒmcé ùa»d eó «a eóc Y äéñkeg CG jód øe πch, M Éc GPEGh, jód ɪ«a «ëàdg»a GQƒa AóÑ d B G,z Éc CG øe º X CÉH πñbcg h,qòàycg CÉ N Éæg êéàëj É f Éægh, ɪμdG»YOCG { ÓFÉb ±É VCGh.zÉæàμ ªe áë üe ƒgh ómgh Éæaóg Éæ ch,πjó àd ƒ J ºdÉ dg»a ádho ólƒj fg deg QÉ TCGh çóëàj πμdgh º dg»a ájé ædg `deg â Uh É feg,» SQóªdG ƒ ùdgh ø«ª ªdGh º«àdG ôjƒ J øy á SÉ«S CG ÉØ«e,Iôªà ùe ᫪«àdg ᫪ déa.iqgrƒdg iód ɪ e É SÉ SCG Ñà S áfôëñdg»àdgh,áãjóëdgh ájô ü dg,á«fóªdg É agógcg IQGó` `U»a áæwgƒªdg J.ÉgôgÉ eh πæjr á``jrƒ``a Ö``FÉ``æ``dG â``eé``bh G ó H áñzôh ìôà ªdG Y «àdéh á SÉFQ øy âdréæjh á üæªdg äqoéz ù ée ù«fôd hc G ÖFÉæ d á ù édg deg âdõfh ɪ S»ÑædGóÑY ÜGƒædG.É à NGóe AÉ de ÜGƒædG óyé e áeƒμëa,ø`jô`ë`ñ`dg»``a `bƒ`à`j ø``d º«àdG G»Øμj{ :ÓFÉb,ióe ó HG dg øjôëñdg ºYóJ áμ ªªdG BG QÉÑe øh óªëe ï«ûdg ƒª S CG deg ô«tcg G ù éªdg ù«fq AGQRƒdG ù ée ù«fq ÖFÉf áø«n IQGRh ÖWÉN ÖjQóàdGh º«àdG ôjƒ àd YC G»àdG Oƒ édg πc Y Égôμ Th º«àdGh á«hôàdg ΩÉ dg ájgóñd OGó`YEÓ`d «üdg Iôàa Ó`N É àdòh deg π üf ºd{ :ÓFÉb ±É VCGh,zójóédG» SGQódG Gh, ó ûæf Éææμdh º«àdGh á«hôàdg»a ɪμdG AGƒ S äé`eó`î`dé`h àj»`à`dg äé` `MÓ`ª`dG Oó``Y øe ô«ãμh π`bcg Égô«Z hcg áaé ædg hcg äó UGƒªdG òh òdg ó édg CG Y π«do Gògh» VɪdG ΩÉ dg.záé«àf d âféc º«àdG e ƒm º à ûbéæe ÜGƒædG πªμà SGh hô ûe ø`y ÑdG AÉ ùj å«m øjôëñdg»`a GƒÑdÉW ɪc,π Uh ióe CG dgh πñ à ùªdg SQGóe äéã ÑdG á SÉ«S øe áæq«h Y Gƒfƒμj G IQhô H, ÑdG ` `Y Ñ J»`à`dG ägoé` ` `û`dg á``doé`` ``eh á«hôàdg IQGRh»`a ø`joƒ`lƒ`ª`dg Ö``fÉ``LC G Oó``Yh»dGƒëH Qó j ò`dgh øjôëñdg á eélh º«àdGh VQ ø`y á«fé ümeg Éæg π``gh, `Xƒ`e 3700»a áeó ªdG ᫪«àdg äéeóîdg øy QƒeC G AÉ«dhCG ô«jé ªdG «Ñ àh ø«ñdé e,á«eƒμëdg SQGóªdG Y UÉîdG É dg»`a IQGRƒ````dG É Ñ J»`à`dG.á«eƒμëdG SQGóªdG á eél ù«fq IõªM `VÉ`jQ.O Y Qhó``H ÉgQOÉμH ôîøj øjôëñdg á eél G ÓFÉb øjôëñdg ø`«`ø`xƒ`eh ø``«``«``ª``joé``ccg ø```e ó``ñ``ª``dg»``æ``wƒ``dg Ö SÉæJ äé«dbéhh áªμëh e πeé àdg. JGOôØeh ô ü dg á d»`jcé`j ìô`à` `ª`dG G â``aé`` ``VCGh πª dg Éã«e ±Gó``gCGh ÇOÉѪd ɪYO á«μ ªdG ájdhô d É «ëjh,»æwƒdg ádóédg ÖMÉ U Iô ëd á«eé ùdg πgéy á«ø N BG ù«y øh óªm ªdG ºFÉYO ` `SQCG ò``dg,ióøªdg OÓ`Ñ`dG ádhódgh,äé ù SDƒªdGh ƒfé dg ádho dp AÉL,záæWGƒªdG{ è æe ôjƒ àd ƒ VƒªdG Gòg IQhô H É æe ÉfɪjEG, «dg øwƒdg êéàëj òdg, ƒ«ëdg»àdg äéjóëàdg øe ójó dg πx»a ádém πx»a,éæjéæhh ÉæFÉæHCÉH «ëj»jéeƒ ªdGh»``eÓ``YE G ìé``à``ø``f G,A ûædg»a ôkdƒj ò``dg,»aé ãdgh á`jƒ` ` `d É`«` `«` `M Gó``jó`` ``J π``ã``ª``jh ºàj ºd GPEG á«æwƒdg á«uƒ üîdgh øe ójó dg»a øjôëñdg Ωó J ócdƒj á«dho ôjqé J áñ dg Oó`Y G É jcg Éæ«Ñe,á«dhódG äéø«æ üàdg ``deg π üj ó``b á` `UÉ`î`dG ``SQGó``ª``dG»``a Oƒ`Lƒ`ª`dG ò`dg ôjô àdg ó«l ô``ecg Gò``gh ÖdÉW ``dcg 50 ø«hôà ªdG áñzq ióe º««J»a hódg «Y óªà J áμ ªe ` `Vh hó```dg ``deg Ωhó`` ``dg»``a ø«ª àªdg á SÉàdG áñjôªdg»a º«àdG IOƒ``L»a øjôëñdg Góæ æah øjôëñdg ø«h á«hôy á``dho CG ólƒj h OóY ƒμj G É«aÉf, ``dhc G áñjôªdg â àmg»àdg º ahõy ÖÑ ùh á UÉîdG SQGóªdG»a Gô«Ñc ÜÓ dg áñ dg OóY G deg Gô«ûe,á«eƒμëdG SQGóªdG øy á«eƒμëdg deg á UÉîdG SQGóªdG øe ƒ àæj øjòdg í ùe ô XCGh,áÑdÉWh ÖdÉW 1600 RhÉéàj Éjƒæ S øe ÜÓ dg É àfg ÜÉÑ SCG áaô ªd IQGRƒ``dG JôLCG J ø«h øe fcg á«eƒμëdg deg á UÉîdG SQGóªdG GƒëÑ UCG º` `feg Gƒ`dÉ`b áñ dg»`dé`gcg G ÜÉ`Ñ` `SC G agôªdg «ªL á«eƒμëdg `SQGó`ª`dG»`a hó`é`j.á UÉîdG SQGóªdG»a IOƒLƒªdG ùjqóàdg ôwh G ƒ`m π«b Ée á«hôàdg IQGRh π«ch Øfh SQGóªdG ºgAÉæHCG ƒ Nój IQGRƒdG»dhDƒ ùe Ö ZG,á«eƒμëdG `SQGó`ª`dG iƒà ùe»fóàd á UÉîdG SQGóªdG»a É SQój ø«æhg jód G dg Gô«ûe fgh,á UÉN SQGóe ÓNO G Ñ ùj ºdh á«eƒμëdg πμh ëj»àdg á«eƒμëdg SQGóªdG iƒà ùªh ãj.ωéªàg Gh ájéyôdg óyé àdg ôñy ø«ª ªdG êôîf ºd :ÓFÉb HÉJh ø«ª ªdG áñzq Y AÉæH dp AÉL πh QÉ«àN G ÉØ«e,äGRÉ«àeG Y Gƒ üm øjòdg ø«jqgoe Gh záæwgƒªdg{ πlcg øe á ù édg á SÉFQ øy RÉæàJ πæjr Iô``à``a ``ü``«`` `` ``J ìgô`````à`````bg ``` ```Y á``` ```agƒ```ª```dg á`eƒ`μ`ë`dg `````deg ```à```dé```megh ``SQGó``ª``dÉ``H ΩGhó```````dG»`a ÜGƒ````æ````dG ``ù`` ``é``e `````agh âæh á`jrƒ`a á SÉFôH `ù`ecg à ù L ÜGƒædG ù ée ù«fq πæjr dgóñy ójóëj CÉ ûh áñzôh ìgô`à`b G Y øe á«fgóàh G SQGóª d ΩGhódG Iôàa 12 áyé ùdg àm ÉMÉÑ U 8 áyé ùdg øe á«sgqódg πmgôªdg á«ñdh Gô X 1 áyé ùdg àm ÉMÉÑ U 8 áyé ùdg agh ɪc,áeƒμëdG deg π«mcgh Gô X ôjƒ J CÉ ûh áñzôh ìgô`à`b G Y SQGóe»a Qô ªdG áæwgƒªdg è æe á «ÑW Aƒ` `V»``a ø`jô`ë`ñ`dg áμ ªe `JGó` `à` `eh»`æ`jô`ë`ñ`dg `ª`à`é`ª`dG á``«``yé``ª``à``l G ó``«``dé`` ``Jh á``«``æ``jó``dg ßaÉëj ɪHh ájƒªæàdg JÉÑ àeh,á«æjôëñdg á«æwƒdg á`jƒ` `dg Y dgóñy âæh ájrƒa ÖFÉædG øe Ωó ªdG.áeƒμëdG deg π«mcgh,πæjr πæjr á``jrƒ``a Ö``FÉ``æ``dG äó````ccgh,ìôà ªdG Gò H âeó J ɪæ«M É fg,»dé dg º«àdG ù éªd áeé dg áféec G dg É àdémegh » SGQódG ΩÉ dg»a ä ÉM 9 ó UQh äógdƒªdg ºjƒ àd á«æwƒdg áæé dg `deg É àdémgh.᫪ dg»a ü f Oƒ`Lh ÜGƒædG H icgq ºgQhóH ø«jqgoeg Éæg G ø«féb,iqgrƒdéh ø«ª ªdG QOGƒc,OƒLƒªdG ü ædg ó ùd É«dÉM ùjqóàdéh ƒeƒ j íñ UCG ùjqóàdg»a ü üîàj G OGQCG øe `fgh Gh,É SQóe íñ ü«d ø«yƒñ SCG Ióªd IQhO òncéj ƒ SQój GƒëÑ UCG ƒféb»éjôn ø«sqóe Éæg ƒ` `SQó`j É``ª``YCG IQGOEG»`é`jô`Nh á``«``hocg OGƒ```e SóμàdG ƒª SCG Ée É jcg øjó àæe,ωƒ Yh äé«véjq»a π` `Uh ÜÓ` `dg Oó``Y G ø«féb ±ƒø üdg»`a IóFÉa øy ø«fé ùàe,éñdéw 45 deg ±ƒø üdg H äéféëàe G âëñ UCG πgh ájô«ëàdg äéféëàe G.ÖdÉ dg iƒà ùªd É SÉ«e ô«ûj º«àdG IOƒL áä«g ôjqé J G deg GƒàØdh Y π üëj»àdg á«eƒμëdg SQGóªdG IOÉ`jR `deg H ób 2016»a Éc ºgOóY Gh,ºFÓe ô«z ôjó J 2019»ah áªfóe ô«z áeƒμëdg SQGóªdG øe %27 deg áaé VE ÉH,áªFÓe ô«z % 30 deg áñ ùædg â Uh íñ UCG å«m, SQGóªdG»a áaé ædg iƒà ùe»fój OóY Éc ÉjCG á SQóe πc «æàd a É üî T Éæg.øjOƒLƒªdG áñ dg ÖdÉW ```dcg 39 G ```deg ÑdG QÉ`` ``TCG ɪ«a ɪæ«H,á UÉîdG SQGóªdG»a ƒ SQój»æjôëH ƒ SQój a AÉ«æZC G AÉæHCG iôf HÉ ùdg»a Éæc ƒã Ñj AGô ØdG B G øμdh,á UÉîdG SQGóªdG»a É «a É``Ñ``M `ù`«`d á`` ``UÉ``î``dG ``SQGó``ª`` ``d º``gAÉ``æ``HCG Ö ZG G ø«féb,º FÉæHCG πñ à ùe ɪ d ɪfEGh ƒ Nój º«àdGh á«hôàdg IQGRh»a ø«dhdƒ ùªdg iƒà ùªh º ª d á UÉîdG SQGóªdG dg ºgAÉæHCG.á«eƒμëdG SQGóªdG á ªL QÉ`Ñ`e óªëe Qƒ`à`có`dG Y à L ø`e H ` `Y äé``eó``î``dgh OQGƒ`ª` `d IQGRƒ````dG π`«`ch»g äé`fé`ë`à`e G G Ó`FÉ`b ÜGƒ``æ``dG ägqé` `ù`ø`à` `SG ºdÉ dg SQGóe «ªL»a º««à d» SÉ SC G SÉ«ªdG Éàa,ÜÓ` `dg º««J ºàj SÉ SCG Y ò``dg ƒ`gh»a ºμëàdG É aóg ájô«ëàdg äéféëàe G G deg øª V π`nó`j ÉfÉëàeG ù«dh ÜÓ` `dg äéjƒà ùe»a º«à d Ö ùëj á ædg òg G ÉØ«e,º JÉLQO CG ólƒj fg ÉØ«e, ó V Ö ùëj h øjôëñdg.äéféëàe G â dcg á SQóe âféc É fcéh ôîøj á«hôàdg IQGRh CG í VhCGh Gògh QÉ«àN G óyé àdg hô ûe ìééf ÜÉÑ SCG ómg âªgé S»`æ`Wh hô` `û`e Y AÉ`æ`H AÉ``L óyé àdg IQGRƒ`dG QOÉZ øe G Éë«ë U ù«dh IQGRƒ``dG «a ìé«jq G Ωó d áé«àf ƒg QÉ«àN G óyé àdg øª V Éjô e É`c èeéfôñdg G ÖÑ ùh É`ª`fEGh,»Ø«XƒdG õ«øëàh âeéb IQGRƒ```dG G ô``nb G ÖÑ ùdgh,gó``l º ãmh º «Y hô ûªdg º«ª J ÓN øe ø«øxƒªdg ø«øxƒªdg Éa âbƒdg ùøf»ah æe IOÉØà S G Y º àñzq øy GƒHôYCG èeéfôñdg Gòg ôñy GƒLôN øjòdg Y π«do Gògh»FõédG ΩÉ ædéh πª dgh IOƒ dg»a,»ø«xƒdg ìé«jq G ΩóY ÖÑ ùh øμj ºd º LhôN CG øe ±Éc Oó H IQGRƒdG âªyo áeƒμëdg G deg Éàa SQGóªdG H Ó``ZEG ƒμj CG É«aÉf,ø«ª ªdG. QÉ«àN G óyé àdg ÑÑ S º«àdGh á«hôàdg IQGRh CG deg QÉÑe.O QÉ TCGh»dÉàdÉHh áeƒμëdg ƒøxƒe å«m øe GOóY YC G»g Y AÉæH IQGRƒ```dG ø`e Gƒ`Lô`N ø`e É``a æªdéh Éæg G deg Gô«ûe, YC G ºg QÉ«àN G óyé àdg äéñ àeh Ö SÉæà«d Ωƒ dgh äé«véjôdg»joée»a ÉHÉàc 18 ôjƒ Jh,»æ ªdGh»æØdG º«àdG QÉ ùe Öàc 6 ôjƒ J Y πª dgh,2017 òæe á«hô dg á d ôjƒ Jh, » SGQódG ΩÉ dg»a iôncg deg áaé VE ÉH á«eó SE G á«hôàdg Öàc øe ÉHÉàc 26,á«SGQódG πmgôªdg «ªL»a á«æjódg ógé ªdG Öàc ïjqéj ÜÉàch,á«YɪàL G OGƒª d ÉHÉàc 25 ôjƒ Jh ájƒféãdg á Môª d ô UÉ ªdGh åjóëdg øjôëñdg.ωóye G É ùe çgóëà SG Y πª dgh ájõ«éfe G á d IójóL π SÓ S «Ñ J ºJ ɪc ``deg á`aé` `VE É`H zá üb 81h á` `SGô`ch ÉHÉàc 15{ ägqé`` ``ª``dG»`ª`æ`J º` ` `e á`ñ`«` `Mh»``ª``bQ iƒ`à`ë`e,ωé dg»hhqhc G» LôªdG QÉWE G OɪàYÉH ájƒ dg Öàc 7 ôjƒ Jh,áæWGƒª d á«hôàdg Öàc ôjƒ Jh ùjqój»a SƒàdGh,ájQÉéàdG Ωƒ d á«sgqo π«øjh á«sgqódg á îdg ôjƒ Jh,á«ùfôØdG á dg á ûfcéh á«dõæªdg äéñlgƒdg øy á VÉ à S G QGôb CGô`bG hô ûe «Ñ Jh,á üëdg Ó`N äé «Ñ Jh «ªL»a ºjôμdG BGô` `dg IhÓ``J èeéfôh «Ñ Jh»a»æ ªdGh»æØdG º«à d èegôh íàah, SQGóªdG.äÉæÑ d ájƒféãdg SQGóªdG ø«μªàdgh äé`eƒ` ` `ª`dG á`«`æ` `J Qƒ``ë``e»```ah deg á«sgqódg ÖàμdG Ö ZG πjƒëj deg QÉ TCG,»ªbôdG,äÉeƒ ªdG á«æ àd ÉHÉàc 11 ôjƒ Jh,᫪bQ á «U ᫪édg ô«jé e Y ø«ª ªdGh ø«aô ûªdg ÖjQóJh ᫪«j OGƒe êéàfegh,º«àdg É«Lƒdƒæμàd á«dhódg z Ñf{ èeéfôh «XƒJh óbéædg ô«μøàdg Y õcôj iƒàëªdg Oó`Y G `dg Éàa,á«fhôàμd G IQGOEÓ``d èàfcg iƒàëe 3960 H èàæªdg»ªbôdg»ª«àdg.ééàæe 762 áñ dgh Ééàæe 3261 ƒª ªdG æe Ñd âbdƒªdg AÓNE G G deg ôjrƒdg QÉ TCGh Éàcô T É` `Jó`YCG á` `SGQó`d áé«àf AÉ``L `SQGó`ª`dG SQGóªdG H AÓNEG IQhô V ÉJCGQ Éà ü üîàe áñ dg ` `Y É`XÉ`Ø`M á`«`fé` `û`fe G É àdéëd áé«àf πñb ø`e Iô`cò`e ``aq º`J «Y AÉ`æ`Hh,äÉ`Ñ`dÉ` `dgh ù ée `deg É TC Gh º«àdGh á«hôàdg»``jqgrh Qó U å«m, SQGóªdG H É VhCG CÉ ûh AGQRƒdG 2018 ôñª ùjo 31»a AGQRƒ``dG ù ée øe QGô``b»fÉѪdGh SQGóª d πlé dg AÓNEÓd ΩRÓdG PÉîJÉH äéeóîdg e»fé ûfe G É Vh Ö SÉæàj»àdG É eó J»àdG ᫪«àdg ᫪ d IófÉ ùªdg agôªdgh `jqé` `û`ª`dg á` `N ø`ª` `V ```fg ÉØ«e,á``eƒ``μ``ë``dG IójóL SQGóªd AÉ ûfeg Éæg IójóédG á«fé ûfe G ôjƒ Jh ÉgDhÓNEG ºJ»àdG SQGóªdG π«gcéj IOÉYEGh «ªéd áegóà ùe áfé«u á N OƒLhh áªféb SQGóe. SQGóªdG ôjrƒdg ó``ccg á«sgqódg äéã ÑdG á N ƒ``mh SQGóªdG»éjôN øe ø«bƒøàªdg áñ dg «ªL G ø«uéëdg øjôëñdg AÉæHCG øe á UÉîdGh á«eƒμëdg áëæe hg áã H Y ƒ üëj ôãccgh %90 ó e Y ájqhódg á LGôªdÉH Ωƒ J IQGRƒ``dG Gh,á«SGQO, dp deg áléëdg âyo ɪ c ôjƒ Jh äéã ÑdG ΩÉ æd YC G ù éªdg `deg Iôcòe aôh GôNDƒe âeébh.çé àh G äé«dbg ôjƒ àd ÖjQóàdGh º«àdG ôjƒ àd âød ᫪ dg ägoé ûdg ƒ Vƒe üîj ɪ«ah ëà d ägagô````legh HGƒ V Oƒ``Lh ``deg ô`jrƒ`dg ù éªd áeé dg áféec G ôñy ᫪ dg äógdƒªdg øe äógdƒªdg ºjƒ àd á«æwƒdg áæé dgh»dé dg º«àdG á«ë üdg äéeóîdg º«æàd á«æwƒdg áä«dgh ᫪ dg áä«gh á«sóæ dg ø ªdG á`dhgõ`e º«æJ ù éeh 60 ±É ûàcg ºJ fg deg Éàa,πª dg ƒ S º«æJ á HÉ ùdg ägƒæ ùdg»a ôjhõj á Ñ T 24h ôjhõj ádém º e 2700»``dGƒ``M êhô```n G GhQÉ``` ```TCGh óyé àdg èeéfôh øª V IQGRƒ`dG øe QGOEG 1400h πhé ªdG»a øμdh,ó N ÖÑ S ó«ccéàdéh QÉ«àN G øjòdg øe %22»dGƒM CG áø«xh 900 OɪàYG ºJ,π îdg Gòg QGóJ Y â ªY IQGRƒdG CGh GƒLôN ójôf ÉæfG G GOƒLƒe GRÉe ü ædg G øe ºZôdÉHh ÉgóYÉ ùf Gh N øe IQGRƒ``dG iód Ée iôf G. dp»a d º«àdG e G ÜGƒ``æ``dG H icgq ɪc Öéj fgh,áμ ªªdG á fh OÉ üàbg Y ô«ñc ô«kcéj πª dgh IQGRƒdG LGƒJ»àdG äéjóëàdg Y õ«côàdg QÉ«àN G óyé àdg G `deg ø«àa,é àédé e Y ójó dg ΩÉeCG ÉéªdG íàa å«m»hééje G ôkc G d Éc óyé àdg Gh,äÉ«bôà d äé SQóªdGh ø«sqóªdg øe πñb ø`e»déªdg RGƒ`à` `d á SÉ«S ƒ`g QÉ`«`à`N G ÉØëdG πlcg øe H πª dg øe óh Éch áeƒμëdg.øjôëñdg OÉ üàbg Y áæéd Éæg ƒμj G ÜGƒ`æ`dG H ìô`à`bgh º«àdG á«hôàdg IQGRhh ÜGƒædG ù ée ø«h ácôà ûe ójó dg OƒLƒd Gô f,é cqgójh äóμ ûªdg á ûbéæªd ø«ñdé e,iqgrƒdg JÉY Y J»àdG äéø ªdG øe Y πª dgh,᫪«àdg QOGƒμdG ôjƒ J IQhô H»àdG ô«z iƒà ùe YCG Y IójóL SQGóe AÉæH.É bózeg ºJ»a Ωƒ«dG º«àdG G hô`nbg ÜGƒf icgq ɪ«a,º«àdG IOƒL ɪ V áä«g IOÉ ûh q ójh QGóëfG ü f»a ô«ñc ôkcg d Éc QÉ«àN G óyé àdg Gh GPɪdh?Oó dg Gòg êôn GPɪd :ø«fé ùàe,ø«ª ªdG»a º ùj Gòg πgh?º LhôN Y IQGRƒdG â é T? QÉ«àN G óyé àdg ó H çóm GPÉeh?º«àdG IOƒL»a ü fh º«àdG»a ÑîJ Oƒ``Lh ``deg ø«àa.ø«ª ªdG QƒàcódG º«àdGh á«hôàdg ô``jrh ó``ccg Qhó``H ägagô````le G äò``î``jg IQGRƒ````dG G»ª«ædG ó`lé`e áhƒ ªdG IQƒ üdéh» SGQódG Ωƒ«dG π«ûàd áeródg GƒjO e «ùæàdéh»æjôëh 900 «XƒJ ÓN øe ájô ûñdg iƒ dg jrƒj IOÉ``YEGh,á«fóªdG áeóîdg ɪH»ª«àdG Gó`«`ª`dG áeóîd É jód IOƒ`Lƒ`ª`dG ÖjQóJh,» SGQO π üa πc»a º e ôagƒj øª j e hé àdéh ᫪«àdg FÉXƒdG» ZÉ T øe OóY»æ ªdG ÖjQóàdG IQGOEGh ø«ª ª d øjôëñdg á«c IôàØdG ÓN ƒhôàdg ±Gô TE Gh ègéæªdg»jqgoegh ºYódG ºjó J e,2020 ƒ«fƒj deg 2019 ƒ«fƒj øe.ø«üàîªdg πñb øe IófÉ ùªdgh SQGóªdG»a º ªdG ÜÉ üf G ôjrƒdg ó``ccgh Gòg Gh É«YƒÑ SCG á üm 24h 20 ø«h ìhgô`à`j,髪déy º ªdG ÜÉ üf Sƒàe RhÉéàj ºd ÜÉ üædg øy á`ñ` `ü`fc G `aô`h º J º`d IQRƒ```dG G ``deg É`à`a GócDƒe,IQô ªdG áñ üfc ÉH âeõàdgh óªà ªdG ó ªdG ƒm á«ñ S ägô TDƒe CG IQGRƒ``dG iód ù«d fg ò«øæàh âeéb É fcgh, ùjqóàdg iƒà ùe VÉØîfG AóH òæe á«eƒμëdg SQGóª d á«fgó«e IQÉ`jR 352 Ö ZG G É dón øe ø«ñj»déëdg» SGQódG ΩÉ dg RÉàªe ø«h ìhgô`à`j IOƒ`é`dG ábé H»`a ``ShQó``dG ƒyój Ée Éæg ù«d fcéh «ªédG ÉæĪ e,ó«lh.áñ d»ª dg π«üëàdg iƒà ùe CÉ ûh dg deg í VhCG ᫪«àdg ègéæªdg Qƒ J üîj ɪ«ah GQƒ` `J äó` ` `T á``«`` ``SGQó``dG è`gé`æ`ª`dg G ô``jrƒ``dg OɪàYG ºJ å«m,ägƒæ ùdg ôñy QGôªà SÉH á LGôeh ᫪déy ᫪«j äéjéøc É H ôagƒàj ᫪déy á ù S e hé àdéh á«dhódgh á«ëªdg äéñ àªdg ÖcGƒJ ègéæªdg iƒàëe áeagƒeh,»hô dg á«hôàdg Öàμe

7 7

8 8 IAÉØch áféecg..»féjõdg «dgóñy.o á```«```ª```æ```à```dgh ICGô`````````ª`````````dG{ ƒ````````m π````ª````y á`````` ``````TQh Ωƒ```«```dG zäé```````` ````````SGQO{ õ````cô````e»`````a zè```«``` ```î```dg»`````a ó«ªëÿg ó«ªfi.ägójó àdgh ɪWC G àîe øe á æªdg jqé ûªdg ø``e ó`jó` `dg «ëj,π`hé` `ª`dG»``a àîe»a»é«îdg hé àdg ho»a ájƒªæàdg hé`` ``à``dg á`eƒ` `æ`e `` ``Y É``Ø``ë``dGh,ä É``é``ª``dG ájôμ ù dgh á`«`æ`ec G Iƒ` `dg π«μ ûjh,»é«îdg»a á«é«îdg ácgô ûdéh AÉ`` ``JQ Gh,á«é«îdG Éée»a á UÉNh,ájQÉ M á«ñ à ùe «VGƒe,AGò` `dgh AÉ`ª`dGh AÉHô μdgh,áë üdgh OÉ üàb G á«jô ûàdg ùdééªdgh,ωóye Gh ICGôªdGh ÜÉÑ ûdgh,äéyéªàl Gh ägôªjdƒªdgh ºª dg..ô«ãc Égô«Zh GôÑ e,á«dhódg äécqé ûªdg»a πyéødg Qƒ ëdgh øy ÉHô e,»é«îdg øwgƒªdg äé Jh ÉeBG øy øe IófÉ ùeh º``YO ø`e `H» M ɪd ôμ T `dé`h.á «aôdg á«é«îdg ägoé«dg.o QhO øy,»é«îdg» SÉ«ùdG ïjqéàdg IOÉ T JÉ«dhDƒ ùeh déªycg É à é S,»fÉjõdG «dgóñy ójó dg É fhoh..iaéøch áféecg πμh É H VG»àdG.. `à`j h Iôàa Ó``N ø«héàªdgh ø«ñbgôªdg ø`e «dgóñy.o «a Kƒj ò`dg Ωƒ«dG»JCÉj ɪHQh.. `dgƒ`bcgh JOÉ T.. `JGô`cò`eh JÉjôcP»fÉjõdG..äÉMÉéædGh UôØdG..äÉHƒ üdgh äéjóëàdg hé` `à`dg ù ée áeƒ æªd á«ñ à ùªdg Çhô```dG VƒdG IAGô``b ƒμàd..ô«ãc Égô«Zh,»é«îdG π«é d πñ à ùªdg äé«fôeh,ô VÉëdG»é«îdG ø«ec G É à SG «ch..πeé Th πeéc πμ ûh,ωoé dg áæ«ø ùdéh ôñ j CG»é«îdG hé àdg ù éªd ΩÉ dg êgƒec G πc øe ºZôdG Y, ÉeC G ôh deg á«é«îdg.á àøªdgh á««ñ dg,á«jé dg»a É J CG Öéj ᪠c Éæg âféc EG..ÉeÉàN IQOÉ ªd ó à ùj ƒgh»féjõdg «dgóñy.o M ãf ÉæfEÉa,»é«îdG hé àdg ù ée áféecg á ëe äé«dhdƒ ùªdgh á«æwƒdg äé ëªdg CÉH á ãdg ΩɪJ πlq fc,á SGhh áñmqh Iô«Ñc eéecg ájò«øæàdg JAÉØc øeh, àbéwh JôÑN øe OÉØà ùj CG ëà ùj»é«n øwgƒe øe ôjó àdgh ôμ ûdg πch.. àféecgh ΩÉ dg ø«ec G»fÉjõdG ó TGQ øh «dgóñy.o deg.á«hô dg è«îdg hód hé àdg ù éªd malmahmeed7@gmail.com º ùj 2011 ΩÉ``Y π`jô`hcg ô T ø`e hc G»`a ΩÉ e»féjõdg ó TGQ øh «dgóñy.o»æjôëñdg hód hé àdg ù éªd ΩÉ dg ø«ec G á«dhdƒ ùeh ù éª d ΩÉY ø«ecg ùeén ƒμ«d,á«hô dg è«îdg í TôªdG féμe πë«d ÉÑjôb πmôj ±ƒ Sh,»é«îdG»àjƒμdG á«déªdg ô`jrh,±ôéëdg jéf»àjƒμdg.é«dém ù éªd áeé dg áféec G»a ªY ägƒæ S GƒW «dgóñy.o»æjôëñdg Éc,»é«îdG hé àdg ôjƒ J»a º SCGh,IAÉØμdGh áféecód Éãe»fÉjõdG π«øj»``ah,é````jqgoeg á«é«îdg á``fé``ec G áeƒ æe øegõàj CG Qób Éch,É«SÉeƒ HOh É«SÉ«S ÉgQhO äéjóëj e á«é«îdg á`fé`ec G»a ªY ägƒæ S πμh ÉgRhÉéJ ó``bh,á æªdg»`a Iô«Ñc äéø eh áféec G á«dhdƒ ùe πlcg øe πªëjh,iôñnh áμæm»àdg ägaé SE G J àm,iô«ãμdg QƒeC G á«é«îdg»a øjqƒjƒªdg H øe,ºjôμdg üî T øe âdéf É æy aôj æμdh, `bgƒ`hcgh ô dg ΩÉ ædg ΩÓ`YEG áeƒ æªdg ºMÓJ CÉH ΩÉàdG féªje,πñfh ƒª S πμh.ºgc G»g,ÓÑ à ùeh ÉHƒ Th ho,á«é«îdg hé`` ``à``dg `ù` `é`e ΩÉ```Y ø```«```ecg π``ª``y á` `«`Ñ`W,»fÉjõdG «dgóñy.o á«üî T á «ÑWh,»é«îdG, eé eh à«dhdƒ ùeh QhO SQɪj CG «Y â àbg É «a áªμëdgh RGƒàdG Éc,» SÉeƒ HO è f ah hôàdgh»fcéàdg Éch,äÓØf Gh Qƒ àdg øe ôãccg ôñ üdg É``ch,áYô ùàªdg É` `ac G OhOQ øe ôñccg..ádhdƒ ùªdg ô«z ICGôédGh ô ùàdg øe ªYCG º ëdgh πx»`ah,»féjõdg «dgóñy.o ëà SG dòdh, àj h Iôàa ÓN á æªdg É Jó T»àdG ±hô dg.gõ«ªj ôãcc Gh π ac G ƒμj CG bƒªdg,øª«dg»a á«yô ûdg ºYO,»Hô dg «HôdG ägqƒ àdg, ô dg ΩÉ ædg ø`e OÉ` `dg»yéhôdg á«fgôje G ägójó àdg,á«hô dg hódg»a á«sé«ùdg çogƒ`ë`dgh á`«`hé`gqe G É`ª`YC G, hƒ`æ`dg ªdGh É LGh»àdG äéjóëàdg øe ô«ãc Égô«Zh,áØ SDƒªdG É`gRhÉ`é`J»``a í``é``fh,»``fé``jõ``dg «dgóñy.o QGô à SGh ø``ecg õjõ J»`a áªgé ùªdgh,qgó`à`bé`h á «f áî«ûdg äqé`` ``TCGh õ`cô`e CG ````deg á`ø`«` `N BG á UôØdG ìé`jcg ób zäé SGQO{ äé`joé`«` `dg ø``e á`yƒ`ª`é`ª`d deg Ωɪ fód äé«æjôëñdg,áø àîªdg JGõéæeh déªycg äé«æjôëh DhƒÑJ Ó`N øe»a â ãªj ájoé«b Ö UÉæªd ájƒ«m ägqgoeg çó`k»qdƒj deg õcôªdg ùj ɪc, «a»a ICGô``ª``dG ácqé ûe õjõ J á```jqgoe G `bgƒ`ª`dg àîe JÉYhô ûe øª V á«ãëñdgh.á«ñ à ùªdgh á«déëdg Ωƒ dg ᫪l CG ôcòj á```«```μ```jô```ec G á``«`` ``SÉ``«`` ``ù``dg á«sé«ùdg Ωƒ dg á SGQód ΩÉY»a â ù SCÉJ,(APSA) IóFGQ á«æ e ᪠æªc 1903,á«SÉ«ùdG Ωƒ dg á SGQód ƒ Y dcg 11 øe ôãccg ΩóîJ,á```dhO 100 ø``e ô``ã``ccg»``a É à ûfcg ᫪édg ô TÉÑJh ø`e á``yƒ``ª``é``e Ó`````N ø````e OGôaCÓd äéeóîdgh èegôñdg.äé ù SDƒªdGh ägqgoe Gh (APSA) `````ª`````é`````J»`a äé`` ``SÉ``«`` ``ù``dg AGô```Ñ```N á«æ ªdG ä É``é``ª``dG `«`ª`L É jcg k º Jh,᫪jOÉcC Gh ägô``ñ``î``dg ø```e á``yƒ``ª``é``e,iƒà ùªdg á «aq ᫪joécc G «ª J Y É`gQhó`H πª J á«sé«ùdg äé`jó`ë`à`dg º a á``«``wgô`` ``ª``jó``dG õ```jõ``` ```Jh AÉëfCG «ªL»a áæwgƒªdgh.ºdé dg. ÉeR IOÉàb.áØ«N BG á «f áî«ûdg Iô```«```eC G»``μ`` ``ª``dG ƒ``ª`` ``ù``dg BG º``«``gGô``HEG â`æ`h áμ«ñ S ióøªdg πgé dg áæjôb áø«n `` ``YC G `ù` `é`ª`dg á` `ù`«`fq áféμe õ``jõ`` ``J»``a ICGô``ª`` ``d É eó Jh á«æjôëñdg ICGôªdG.ä ÉéªdG àîe»a BG á «f áî«ûdg âdébh É üj G IQGOEG Iôjóe,áØ«N :zäé`` ``SGQO{»``a á`aô` `ª`dGh ƒ``` ```Vƒ```ª```dG Qƒ```ë```ª```à```j{ édé à S ò```dg» ù«fôdg ƒm 2019 ΩÉ` `d á` `TQƒ`dG º«àdG»```a ICGô```ª```dG QhO ácqé ûªdg RGô```HEGh,»dÉ dg»a á«é«îdg ICGôª d ádé ØdG É Uƒ ünh,π`ª` `dg ƒ` `S ±ô àdgh,º«àdg Éée»a»àdG äé«uƒàdg Rô``HCG Y Gòg»a AGôÑîdG É H êôî«s ójcg ø«h É Vhh, ÉéªdG áμ ªe»``a QGô``` ```dg É``æ`` ``U.á«é«îdG hódgh øjôëñdg á àªdg äé àdgh á TQƒdG ƒm äé«uƒàh êhôî d É H ICGô`ª`dG ácqé ûªh AÉ`` ``JQ G ƒgh,ió UC G àîe Y ICGôªdG ëà ùj Ée ócdƒj Ée»Hô dg É ªàée»a á K øe á`cqé` `û`ª`dg `` ``Y É`` ``JQó``bh.øWƒdG AÉæH»a ádé ØdG ò«øæàdg ôjóªdg Oó Th CG `` ``Y äé``` ```SGQO õ``cô``ª``d Ö`MÉ` `ü`d ø``qª``ã``j õ```cô```ª```dg OÓ```Ñ```dG π````gé````y á````dó````é````dg ICGôª d ºFGódG ªYO ióøªdg ªdG féªjegh,á«æjôëñdg äé``bé`` ``dgh äé``«``fé``μ``ee É``H,É` `μ` `à`ª`j»```à```dg á`` ``FÉ`` ``dg,á ùaéæªdg»``a É`` ``JQGó``Lh iƒà ùe `` ``Y `` ``a `ù`«`d `` ``Y É`````ª`````fEGh ø```jô```ë```ñ```dg»dhódgh»hô dg iƒà ùªdg IOÉàb ó«ùdg OÉ TCG ɪc.É jcg YC G ù éªdg Oƒ éh ÉeR áñmé U á`` ``SÉ``Fô``H ICGô``ª`` ``d OÉ`` ``ü``à``b G»````a ICGô``````ª``````dG»àdG äé``«``db Gh,»æjôëÑdG É`gõ`jõ` `Jh É` ` ` `Vh Ö`é`j RGƒ`à`dG «ëj π«ñ S»`a á` `UÉ`Nh,ø`«` `ù`æ`é`dg ø`«`h á``«``ª``joé``cc G É``` ```ShC G»``a.á«æ ªdGh ò«øæàdg ôjóªdg ó```ccgh IOÉàb ó«ùdg,zäé`` ``SGQO{```d õjõ àd á TQƒdG ᫪gcg, ÉeR É«SÉ«S ICGô``ª``dG á`cqé` `û`e ɪH É«YɪàLGh ÉjOÉ üàbgh Ihô``ã``dG ` `ü`f ø``e ` `ã`ª`j É «Y ƒ J»àdG ájô ûñdg»``gh,ø```jô```ë```ñ```dg á``μ`` ``ª``e ô`ã`cc Gh á««ëdg Ihô``ã``dG ägqó`b ôjƒ Jh.áeGóà SG ɪH É àféμe AÓ``YEGh ICGô`ª`dG ƒg Ée QÉ«àN G øe É æqμªj ᫪æàdg áeƒ æe øe AõL EG áaéc»`a á eé ûdg ájô ûñdg,iô ëàªdg äé` `ª`à`é`ª`dG ájƒdhcg ägp á«æwh ᪠eh.øjôëñdg áμ ªe»a iôñc IOÉ`à`b ó«ùdg ±É`` ``VCGh deg á TQƒdG ùj{ : É`eR á`ã`jó`ë`dg çƒ``ë``ñ``dg º``jó`` ``J,᫪æàdGh ICGôªdG Éée»a Aƒ dg «ùjh ºYO dòch ho ø```e ägô``«``ñ``î``dg `` ``Y,»é«îdG hé àdg ù ée ƒnó d ø d á UôØdG áméjegh `e AÉ```æ```Ñ```dG QGƒ````ë````dG»````a AÉëfCG àîe øe ø JGô«f äé`j ƒ`dg á` `UÉ`Nh,º`dÉ` `dg.zá«μjôec G IóëàªdG òg ᫪gcg CG ±É VCGh ø`jô`ë`ñ`dg õ``cô``e º` `æ`j á«é«jgôà S G äé` `SGQó` `d á````bé```` ````dgh á``````«``````dhó``````dgh e hé` `à`dé`h,zäé``` ```SGQO{ Ωƒ d á«μjôec G á HGôdG»a (APSA) á«sé«ùdg É`ª` `Th ``` ```ShC G ô`` ``û``dg -» ù«æ«j á eélh,é«jôaeg πªy á``` ```TQh,π``«``Ø`` ``ù``cƒ``f»a ᫪æàdgh ICGôªdG{ Gƒæ H øe áñîf ácqé ûªh,zè«îdg á eé dg iƒ dg»a AGôÑîdG,ábÉ dgh»dé dg º«àdGh 7 deg 6 øe IôàØdG»a dph õcôªdg ô ªH 2019 ôñªaƒf.»dgƒy»a»a á` `TQƒ`dG ò``g»`jcé`j äé«dé ØdGh á ûfc G QÉ``WEG ICGô``ª``dG Ωƒ``«``d á`ñ`mé` `ü`ª`dg 2019 ΩÉ``` ```d á``«``æ``jô``ë``ñ``dg»``a ICGô``````ª``````dG É````é````e»````a,»``dÉ`` ``dg º``«`` `` ``à``dg É```é```e á ûbéæªd á`«`yƒ`f á`aé` `VEÉ`c Ωó àh á àªdg äéyƒ VƒªdG,É«YɪàLGh ÉjOÉ üàbg ICGôªdG Y É` `à`cqé` `û`e õ``jõ`` ``Jh.äÉ``jƒ``à`` ``ù``ª``dg `` ``à``î``e É déªycg á` `TQƒ`dG π à ùjh ᫪jó J VhôY áyƒªéªh ägp äéyƒ VƒªdG Y õcôj ᫪æàdg Éée»a ájƒdhc G Vô à ùjh,á`joé` `ü`à`b G»a äécqé ûªdg ägô«ñîdg ácqé ûe ```bgh ø` ` `Vhô`Y Rô```HCGh á«æjôëñdg ICGô``ª``dG»àdG `FGƒ` `dgh äéjóëàdg áªgé ùe ``aq ho ƒ`ë`j É```ë```à```e ƒ```` ````gcé````à````j É`````æ````` `````SCG Ö```«```Ñ```W 22 É````æ```` ````SC G á```````mgô```````lh Ö``````W»``````a á`````dé`````eõ`````dg ````` ` `j á```ë üdg IQGRh ø````e ó````ah z»``fé`` ``jô``ñ``dg Ωƒ``æ``«``é``dG{ á``hô``é``j `` ``Y äéeéªàg G VGô à SG ºJ ɪc,äÉjóëàdGh äéñ dgh ÖjQóàdG Uôah»ª dg åëñdg Éée»a ácôà ûªdg á SGQO Éée»`a GôîfÓd ø««æjôëñ d áméàªdg.ωƒæ«édg äé «Ñ Jh»fÉeCG IQƒàcódG øe Óc º V òdg óaƒdg Ωó Jh π«ñf Qƒ`à`có`dGh Ωƒæ«édG hô ûe ôjóe ôlé dg Ωƒæ«édG õcôªh Ωƒæ«édG ägôñàîe hdƒ ùe øedƒªdg»dbg Ö SÉM π ëe QÉàîªdG ±QÉ`Y ó«ùdgh»æwƒdg IQÉØ ùdéh á ãªàªdgh ᪠æªdg äé é d ôμ ûdéh, hcg IQÉéàdG IQGOGh QÉμàH Gh Ωƒ dg áμñ Th á«fé jôñdg «ª J É fé T øe»àdg IQÉjõdG º«æJ Y ᫪dé dg áeóîdg ô`jƒ` `Jh øjó ÑdG ø«h á`î` `SGô`dG á`bó` `dg»a áãjóëdg äé«æ àdg çómcg»æñj ÓN øe,á«ë üdg ájébƒdgh É LÓYh É ü«î ûjh VGôe G øy ûμdg.é æe IQGRƒ``H»æWƒdG Ωƒæ«édG hô ûe jôa QGR Y Öãc ø`y Ó`WÓ`d IóëàªdG áμ ªªdG áë üdg,ωƒæ«édg Éée»`a Ió`FGô`dG á«fé jôñdg áhôéàdg Ωƒæ«édG õcôªd ᫪dé dg ägôñîdg ø`e IOÉØà SÓd áeƒμëdg º`YO É«S»a `dph,øjôëñdéh»æwƒdg êó` `dg ` `Y á``ª``fgó``dg IôμàѪdG á«ë üdg Ωƒ d LGƒJ»àdG á«kgqƒdg VGôeC G øe ó«mƒdg QòédG aq Y É UôM æe øe,»æjôëñdg ªàéªdG `VGô`eC G ø`e á`jé`bƒ`dgh á«ë üdg äéeóîdg IOƒ``L á«ü à ùªdgh á«kgqƒdg `VGô`eC G á UÉN áø ühh.iôμàñªdg ᫪ dg Ö«dÉ SC G çómcéh kgòncgh,ácéàødgh ÉÑ à SG ºJ å«m QÉe øjƒc á eél óaƒdg QGR Ωƒæ«édG Ωƒ Y»a ø«üàîªdg IòJÉ SC G πñb øe óaƒdg Ωƒæ«L hô ûªd ájqgo G ôødg øª V GƒfÉc øjòdgh hô ûªdg ägré`é`fg Rô``HCG á ûbéæe âªjh,gôà éfeg dƒnód πgcéj Ω2019 ôhƒàccg 12-9 èeéfôh»a Óé ùe ÉÑ«ÑW 22 OóY»``HÉ``à``μ``dG ø``«``«``fõ``é`` ``d SDRP ø«æëàªe ácqé ûªhh, ôjô ùdgh ÖjQóàdG hdƒ T Öàμe øe ø««ëe á«μ ªdG á«μdg ø`e ø«ünôªdgh º MÉéf ó Hh, ôñfoéh ø«mgôé d IOÉ T π«æd ø«gdƒe AÉÑWC G íñ üj á«dh G á«ë üdg ájéyôdg»a ádéeõdg á«μ ªdG á«μdg ø`e É`æ` `S G Ö d Ió`ë`à`ª`dG á`μ` `ª`ª`dÉ`H ø``«``mgô``é`` ``d.(mpdc RCSEd) ( ôñfocg) É`` ``HÉ``é``YEG ( ô`````ñ`````focg) Ió``ë``à``ª``dG»àdG äé``«``fé``μ``ee G π`μ`d É`gô`jó` `Jh»``à``dGh á``ë`` ``ü``dg IQGRh É`` ``Jô``ah ô««ùj»a ô TÉÑe πμ ûh âªgé S.á«Ñ dg QOGƒμdG OGóYEGh äéféëàe G ø«h Ée ácgô ûdg Iƒ`b Y äó``ccgh»a á ãªe á«æjôëñdg áë üdg IQGRh á«μdgh Éæ SC G AÉÑWCG ÖjQóJ º ùb IóëàªdG áμ ªªdÉH ø«mgôé d á«μ ªdG èegôh áaé VEG deg àdgh ( ôñfocg).iójól äé ü üîj»a á«ñjqój øe Iô`à`Ø`dG»``a É`ë`à`e G ó` `Y AÉ`Ñ`WCG π``«``gcé``jh π«ùàd á``eró``dg ᫪ dg á``«``mé``æ``dg ø```e É```æ``` ```SC G Uôa º «j ɪe,á`jô`jô` `ù`dgh ho e á ùaéæªdgh º ùøfcg ôjƒ J ìô H jƒæàdg deg íª J ɪc,ºdÉ dg äé ü üîj»``a á`«`ñ`jqó`j è``egô``h äé``lé``«``à``mg `` ``Y kaé```æ```h á`ø` `à`î`e»a äé ü üîàdg àîªd áμ ªªdG. Éæ SC G ÖW ø««g IQƒ ù«ahôñdg äóhcg ó dh äéféëàe G áæéd á ù«fq hogô``c áμ ªªdÉH ø«mgôé d á«μ ªdG á«μdéh º«àdG º ùb ó` `Y ``e É`æ`eGõ`J É`æ` `SC G Ö``W è`egô`ñ`d Ö``jQó``à``dGh ÖW»``a É`«` ` `dg á``dé``eõ``dg É``ë``à``eG á«dh G á«ë üdg ájéyôdéh Éæ SC G `e hé``` ```à```dé```hh (MPDC) áμ ªªdÉH ø«mgôé d á«μ ªdG á«μdg π«ch ` `à`dg ô``ñ``focg Ió`ë`à`ª`dG féªdg ó«dh QƒàcódG áë üdg IQGRh hogô``c ø««g Qƒ ù«ahôñdg `e á`` ``ù``«``fqh á``«`` ``μ``dg ó``«``ª``y Ö```FÉ```fá«μ ªdG á«μdéh äéféëàe G áæéd AÉ`` `` ``YC G ø``e 9 Oó```Y Qƒ` ` `ë`hh. ôñfocg á eél øe ø«æëપdg Qƒ``à``có``dG ó````ccg,aé``` ```dg Ó````Nh áë üdg IQGRh UôM féªdg ó«dh á«μdg e hé àdg»a QGôªà S ÉH á`μ` `ª`ª`dÉ`H ø``«``mgô``é`` ``d á``«``μ`` ``ª``dG äé ü üîj»a ( ô`ñ`focg) IóëàªdG á«ñ dg äé ü üîàdgh Éæ SC G ÖW Y ùμ æj ò`dg ô``ec G,iô``NC G á«ë üdg äé`eó`î`dg π` ` `acg ºjó J.ø«ª«ªdGh ø«æwgƒª d áeó ªdG IQƒàcódG äoé```acg É ÑfÉL ø``eh ù«fq -»` `«`Ñ` `ù`dg â`ñ` `S Iô`«`æ`e CÉH, Éæ S G AÉÑWCG ÖjQóJ èegôh ô«aƒj Y á üjôm áë üdg IQGRh äé`«`fé`μ`ee Gh áñ SÉæªdG ±hô`` ``dg äé`jô` `Ø`dG ø`«`h á``bó`` ``dg ƒ```m GQƒ```à```cO á``dé`` ``SQ á`jó` `é`dg äé``hé`` ``à``d G»```a»``YÉ``æ``ª``dG RÉ`` ``é``dgh.øªmôdgóñy áæ«ecg.o»àlqód ü üîàdg Gò`g»a, GQƒ```à```có```dGh ô`«`à` `ù`lé`ª`dg Ö dg á«c»éjôn øe»gh á` `eé`é`h á``«``ñ`` ``dg Ωƒ`` `` ``dgh.ré«àeg ôjó àh»hô dg è«îdg OQƒ`Ø` `ù`ccg á` `eé`l ó` `Jh»a äé eéédg ô```ycg ió```meg áñjôªdg â` `à`mg PEG,º``dÉ`` ``dg äé eél iƒà ùe Y dhc G Ö ùëh 2019 ΩÉY»a ºdÉ dg ø àëjh.᫪déy äéø«æ üj õ``cô``e OQƒ```Ø``` ```ù```ccg á`` ``eé``l ƒgh»äjõédg Ö d GQòjh á«ãëñdg õ``cgô``ª``dg º```gCG ó```mcg «a â``hqó``j ò```dgh ᫪ dg øªmôdgóñy áæ«ecg IQƒàcódG É``gô``«`` `` ``ë``j Iô````à````a Ó``````N, GQƒ`````à`````có`````dG á``````mhô``````wc á```lqo `` ``Y á`` `` ``UÉ``M»````gh º Y ü üîj»a ô«à ùléªdg ùøf ø`e πeéμàªdg áyéæªdg áéjôn hcg»`gh,á eéédg OQƒØ ùccg á eél øe á«æjôëh.ó édg áæ«ecg IQƒ``à``có``dG â``dé``bh»àdg èféàædg EG øªmôdgóñy Gò`g»``a É`` ``«``deg π` `Uƒ`à`dG º``J ílqc G Y óyé ùà S åëñdg IójóL äé`ló`y º«ª üj»`a VôªdG Gò` `d πñ à ùªdg»`a ºYO áæªãe,øeõªdgh FÉ ûdg»hô dg è«îdg á eél ù«fq øªmôdgóñy øh ódén QƒàcódG,»é«îdG ÜÉÑ û d» gƒ dg á«yé ùdg JÉ «LƒàH kió«ûe á«é«îdg QOGƒμdG π«gcéj deg º KÉ àhgh Iõ«ªàªdG áhé ûdg ºdÉ dg äé` `eé`l iô``ñ``c ```deg º`«` ` `à`dg IOƒ```é```H AÉ`` ``JQÓ``d»`a á``«``ª`` `` ``dg çé``````ë``````hc Gh.á eéédg á`ä`«`g Iƒ`` `` ``Y â`` `` ``ü``m Ωƒ dgh Ö dg á«μh ùjqóàdg»hô dg è«îdg á eééh á«ñ dg øªmôdgóñy áæ«ecg IQƒàcódG álqo Y π«yéª SG Sƒj ü üîj»```a GQƒ```à```có```dG á eél ø``e á`«`ñ` `dg Ωƒ`` `` ``dg IóëàªdG áμ ªªdÉH OQƒØ ùccg»àdg ᫪ dg É àmhôwcg øy ø«h á`bó` `dg É` `dó`n â`` ``SQO»YÉæªdG RÉ édgh äéjô ØdG á``jó`` ``é``dg äé```hé``` ```à```d G»```a QÉ ùe ójóëj ``deg π Uƒààd ájó édg äéhé àdód»yéæe»a áæ«e äéfƒμªd káhééà SG Gô«ùØJ ká`eó` `e,äé`jô` `Ø`dG áæeéμdg äé«dbód ShCG ɪ ah á«sé ùmh äé`hé` `à`dg AGQh Ωƒ«dG æj ø«jgô ûdgh Ö dg VGôeC z æ«c ƒjée{ ôªjdƒe «déμàdgh ôø ùdg AÉæY óñμj hóh ôªjdƒªdg É q a πμ ûh º ùjh,áñmé üªdg ájoéªdg ùμ æj ɪe AÉÑWC G iƒà ùªh AÉ JQ G»a ájéæ dg iƒà ùe ø«ùëj»a ô TÉÑe πμ ûh hódgh øjôëñdg»a Ö dg Vôªd êó dgh.ziqhééªdg ôªjdƒªdg Gò``g º«æJ CG ``deg QÉ`` ``TCGh ádól IOÉ«d π UGƒàªdG Ωɪàg G ùμ j øjôëñdg»a AÉÑWC G ôjƒ àh ióøªdg ªdG ɪc.. UÉN πμ ûh Ö dg AÉ`Ñ`WCGh ÉeƒªY»Ñ dg º«àdG Y IôHÉãªdG ùμ j ``fcg øh óªëe õcôe ió`d õ«ªàdgh π UGƒàªdG.Ö dg VGôeC áø«n ëà«d øμj ºd RÉéfE G Gòg EG{ Ébh áø«n øh óªëe õcôªd º`FGó`dG ºYódG ƒ`d É ùjq QƒàcódG õcôªdg ù«fq»a Óãªàe Ö«ÑW ó«ª dg õcôªdg ù«fq ÖFÉfh GQóÑdG ΩGõàdG Y IOÉ T πãªjh QOÉ dgóñy OGDƒ`a AÉ`Ñ`WCG ôjƒ àd Nh `agó`gcé`h õcôªdg øjôëñdg»a Ö dg VôªH ájéæ dgh Ö dg.z»hô dg è«îdg á æeh äé`hgô` ` `VGh Ö d á«îdg ܃``«`` ``dgh ü«î ûàdg ôw Y õ«côàdg e ÑædG ɪc,ä ÉëdG òg πãªd êó dgh áeó àªdg ägqƒ àdg º``gCG Y Aƒ dg» «S ``fcg á«mgôédg äéló dg Éée»a ákóëà ùªdg.ö dg Iô ùb ΩGóîà SÉH á«ngóàdgh ø àëj CG ô`î`ø`dg»```ygho ø`ª`d ```feg ΩÉ j ò```dg ô`ª`jdƒ`ª`dg Gò``g π`ã`e ø`jô`ë`ñ`dg IQƒ üh á«μjôec G IóëàªdG äéj ƒdg êqén OGhQ øe áñîf ªéj feg å«m,á«féæãà SG»ªdÉ dg iƒà ùªdg Y ü üîàdg Gò``g» ù«fôdg õcôªdg»a ájƒæ S IQƒ üh ΩÉ jh ióe Y ÉJƒ ù«æ«e áj ƒh «æ«c ƒjéªd º ùjh á«véªdg ÉeÉY øjô û dgh á ùªîdg Ö dg AÉÑWCG ÖjQóJh ôjƒ J»a É a πμ ûh É Uƒ ün á«μjôec G IóëàªdG äéj ƒdg»a.zωéy πμ ûh ºdÉ dgh Y ôªjdƒªdg Gò`g áeébeg CG{ ±É` `VCGh AÉÑWC á UôØdG ôaƒj øjôëñdg áμ ªe VQCG IOÉØà SÓd á æªdgh øjôëñdg»`a Ö dg Gò` `d Qƒ`` ``à``ª``dg»``ª`` `` ``dg iƒ``à``ë``ª``dg ø```e VGôeC áø«n øh óªëe õcôe º æj æ«c ƒ``jé``e õ``cô``e ``e hé`` ``à``dé``h Ö` ` `dg ƒjée ôªjdƒe á«μjôec G IóëàªdG äéj ƒdéh ò`dg ø«jgô ûdgh Ö dg ``VGô``eC æ«c 9-6 IôàØdG»a øjôëñdg áμ ªe»a ΩÉ «S Ö«ÑW jôødg ájéyq âëj, QÉédG ôñªaƒf ù«fq áø«n BG dgóñy øh óªëe ï«ûdg.áë ü d YC G ù éªdg õcôªh Ö dg VGôeCG QÉ ûà SG Ébh Ö dg VGôeC» ü üîàdg áø«n øh óªëe º«gGôHEG ºã«g.O ôªjdƒª d ΩÉ dg ùæªdg Gò d á SOÉ ùdg áî ùædg»`g ò``g{ :ø`«`ecg Éjƒæ S ó j ò`dg º ªdG»dhódG ôªjdƒªdg áî ùædg âñ à SG å«m øjôëñdg áμ ªe»a øe ÉcQÉ ûe 250 Y ó`jõ`j É`e á HÉ ùdg áî ùf»a.ø««ëªdgh ø««ªdé dg AÉÑWC G ƒjée øe Gô VÉëe 12 Ωƒ j ±ƒ S ΩÉ dg Gòg ƒ Vô à ùj Iô VÉëe 39 AÉ deéh «æ«c ÖfGƒédG «ªL πeé T πμ ûh É dón ø`e π ûah Ö dg ø«jgô T VGôeCÉH á àªdg Ö dg äéeéª U ``VGô``eCGh Ö dg á Y

9 9 Ó``WE ó` à`` ùj á``««ñ àdg Ωƒ`` ` dg á`` `eé`l É`«`Lƒ`dƒ`æ`μ`à`dGh QÉ``μ``à``H G ƒ```m É``gô``ª``JDƒ``e N ᫪gcg kgócdƒe, ɪYCG QÉ`μ`à`H Gh IOÉ``jô``dG á`aé` `K, `SQGó`ª`dÉ`H áñ dg ió``d áñ dg º`«` ` `J Ó```N ø``e «XƒJh É``ª``YC G IOÉ```jQ ᫪ dg»`a É«LƒdƒæμàdG.᫪«àdG ôªjdƒªdg ᫪gcg øy ÉeCG Qƒ`à`có`dG PÉ``à`` ``SC G QÉ` `TCÉ`a» «S fcg dg OGƒY É ùz á àªdg äé``yƒ`` ``Vƒ``ª``dG É«LƒdƒæμàdGh QÉμàH ÉH ɪYC G IOÉjQh jqé ûªdgh çóëà«s ɪc,É eéμjh»a äé`` ``eé``é``dg QhO ø```y IOÉ``jQh QÉ`μ`à`H G «é ûj ƒ``ª``f º```````YOh, É``````ª``````YC G Iô«üdG äécô ûdg ᫪æjh õ``jõ`` ``Jh,á`` `` ``Sƒ``à``ª``dGh,áÄ TÉædG äécô ûdg AÉ ûfeg É«LƒdƒæμàdG äéegóîà SGh,á``jOÉ``jô``dG `jqé` `û`ª`dg»``a øe ô«ñc OóY áaé à SG ôñy ø«ãméñdgh QGô` `dg Éæ U ø«ªà ªdG ø`«` `SQÉ`ª`ª`dGh É«LƒdƒæμàdG «VGƒªH, ɪYC G IOÉjQh QÉμàH Gh N º``YO»`a º ùj ɪe áμ ªªdG äé«é«jgôà SGh IOÉjQh QÉμàH G Éée»a e `` ``TÉ``ª``à``jh É````ª````YC G»ª dg åëñdg á«é«jgôà SG,»dÉ dg º«àdG ù éªd ±ƒ S ôªjdƒªdg CG kéø«e áaé K ` `N ` `Y ó`yé` `ù`j øe Rõ``` ```jh»``ª`` ``Y å``ë``h»aé ãdgh»ª dg OÉÑàdG á` `eé`é`dg ø`«`h»`ã`ë`ñ`dgh,á``«``ª``dé`` ``dg äé`` ``eé``é``dgh ô``ª``jdƒ``ª``dg CG á``` ```UÉ```Nh ho øe ø«ãméh «à ùj º HQÉéJ º` `jó`d á`eó` `à`e É` `æ`e ó``«``ø``à`` ``ù``«`` ``S»```à```dG.IòJÉ S Gh ÜÓ dg.ogƒy É ùz.o É``jô``«``é``«``fh,É````«```` ````jô````aeg Qƒ ëh, É``à`` ``ù``nré``ch çhé S óæd á eél ù«fq PÉà SC G á«fé jôñdg féh, ùμ«æ«a ó«øjo Qƒ`à`có`dG OÉ``ë``J ΩÉ``` ```dg ø````«````ec Gh PÉà SC G á«hô dg äé eéédg,á`eó` `S hô``ª``y Qƒ``à``có``dG õdqé ûj QƒàcódG PÉà SC Gh OôJQÉ ûj ó e ù«fq ƒñzeg ô`` ``eh AÉ``æ``Ñ`` ``d»``ª``dé`` ``dg øjòdg,ió`ë`à`ª`dg áμ ªªdG ` `Y ƒ``kó``ë``à``j ±ƒ``` ```S ôªjdƒªdg äé«dé a ûeég IOÉ```````jQh QÉ````μ````à````H G ø````y CG ```deg ké`gƒ`æ`e, É``ª``YC G ké``````bgqhcg â`` `` ``J á`` ``eé``é``dg øe ôªjdƒªdg»a ácqé ûª d á«hôyh ᫪déy äé` `eé`l.ábƒeôe á eéédg ù«fq QÉ TCGh ãñæj ô`ª`jdƒ`ª`dg CG ```deg ᫪ SôdG äé` `Lƒ`à`dG ø``e äé````«````é````«````jgô````à```` ````S Gh áaé K õjõ J»a á«eƒμëdg É`ª`YC G IOÉ```jQh QÉ`μ`à`H G CG deg kégƒæe,º«àdg»a òg ø`e äò`î`jg á eéédg Rõ àd ké` `jô`w äé` `Lƒ`à`dG É àñ W π«gcéj»a É àjdhq OGhQh ø«yóñe Gƒ`fƒ`μ`«`d á`` ``eé``l ``ù``«``fq É`````YO ù«fq á««ñ àdg Ωƒ dg ºqμëªdG»`dhó`dG ôªjdƒªdg É«LƒdƒæμàdGh QÉ`μ`à`H G{ IOÉ```````jQh ```jqé``` ```û```ª```dgh QƒàcódG PÉà SC G z ɪYC G ø`«`ã`mé`ñ`dg OGƒ````Y É`` ``ù``z ````deg ø``«`` ``ü`` ``ü``î``à``ª``dgh ò```dg ô``ª``jdƒ``ª``dg Qƒ`` `` ``M â`ë`j á`` ``eé``é``dg ``ª`` ``æ``j ó``lé``e Qƒ```à```có```dG á```jé```yq ô``jrh»`ª`«` `æ`dg»`` ``Y ø``h ácgô ûdéh º«àdGh á«hôàdg çhé` `S ó``æ``d á` `eé`l ``e ó eh,á«fé jôñdg féh,aéæñ d»ªdé dg OôJQÉ ûj á«hô dg äé eéédg OÉëJGh øjô û dgh `HGô`dG»eƒj øe øjô û dgh ùeéîdgh. QÉédG ôñªaƒf ô T QƒàcódG PÉà SC G ø«hh ôªjdƒªdg CG OGƒ``Y É ùz PEG iô```ñ```c á``«``ª``gcg π``ã``ª``j É æe,qhéëe IóY héæàj É«LƒdƒæμàdGh OÉ üàb G ±ó jh, É``ª``YC G IOÉ```jQh»a QÉ``μ``à``H G õ`jõ` `J ```deg, ɪYC G äé SQɪe Éée QÉÑc ø``e áñîf ácqé ûªh ø``«``ã``mé``ñ``dgh AGô````Ñ````î````dG IOÉ``````jô``````dG É`````é`````e»``````a.ºdÉ dg ƒm É«LƒdƒæμàdGh á eéédg ù«fq ìô Uh 69 øª à«s ôªjdƒªdg CÉH,ádhO 16 øe á«ãëh ábqh,ø``jô``ë``ñ``dg á``μ`` ``ª``e É`` ``æ``e,ió```ë```à```ª```dg á```μ``` ```ª```ª```dGh,É«fÉÑ SEGh,É«côJh,Góæch,É``«``dGô``à`` ``SCGh,É``«``dÉ`` ``jegh á```«```hô``` ```dg á```μ``` ```ª```ª```dGh ägqé``````ee Gh,á``jOƒ`` `` ``ù``dg, ÉæÑdh,IóëàªdG á«hô dg, OQC Gh â````jƒ````μ````dgh ܃``æ``Lh,É``«`` ``ù``«``fhó``fegh ± qô` `û`ª`dg»`é`«` `î`dg»``bƒ`` ``ë``dg π`é` `ù`dg :iqƒ`` ``û``dg ``ù``«``fq É`` ``ù``fe G ƒ`` ``ë``d Iô``ª``à`` ``ù``e á````jé````yqh ΩÉ``ª``à``gG Iô```ª```K ÜQÉéàdG OÉÑJh,π UGƒàdG õjõ J Y ù éªdg»a äé édgh äé ù SDƒªdG àîe e ägôñîdgh àj ɪ«a É Uƒ ünh k,á «ûdg âjƒμdg ádho»a º ùoj dp CG deg Ékàa,»bƒ ëdg ÉéªdÉH,ácôà ûe bgƒe AÉæHh á«é«îdg Oƒ édg ó«mƒj»a É Uƒ ünh k,á«bƒ ëdg ägõéæªdg RGô```HEGh qƒf, ÑfÉL øe.á«dhódgh ᫪«be G πaéëªdg ƒ ëd»``æ``wƒ``dg Gƒ```jó```dG AÉ`` `` ``YCGh `ù`«`fq AÉ YCGh ù«fq H j òdg QhódÉH É ùfe G äébó dgh HGhôdG õjõ J»a iqƒ ûdg ù ée ägp äé édgh äéféªdôñdg àîeh ù éªdg ø«h fcé T øe dp CG GkócDƒe, É ùfe G ƒ ëh ábó dg Y AÉæÑ d ÜQÉéàdG «ª Jh ägôñîdg OÉÑJ πé ùdg»`a äémééfh ägõéæe ø`e ëj É`e. hé àdg ù ée hód»bƒ ëdg É éj ɪHh, ªàéªdG ífgô Th äéäa àîe áªygódg äé«é«jgôà S G ìééfeg»a É«ù«FQ GkAõL. É ùfe G ƒ ëd,øjô«ñμdg RGõ``à``Y Gh ôîødg ø`y Üô```YCGh»àdG á «KƒdG á«îjqéàdgh á`jƒ`nc G äébó déh,á «ûdg âjƒμdg ádhóh øjôëñdg áμ ªe HôJ»a «ùæàdgh hé àdg äéjƒà ùe à H É`eh.áaÉc ä ÉéªdG bgƒe s EG iqƒ ûdg ù ée ù«fq É``bh øjôëñdg áμ ªe ÉéJ áaqô ûªdg âjƒμdg á``dho,ø««ûdg øjó ÑdG ø«h äébó dg ªY ó`cdƒ`j ƒëf aódg Y ø«àª«μëdg ɪ «JOÉ«b UôMh AÉæÑdGh,QÉ````gOR Gh,ƒªædG ø`e mó`jõ`e «ëj.øjõjõ dg ɪ «Ñ Th øjó Ñ d UôM iqƒ` `û`dg ù ée ù«fq ó``ccg ɪc AÉ YCGh ù«fq Qƒ ëh, GƒjódG ù«fq ÖFÉf ɪLh, É` `ù`fe G ƒ ëd á«æwƒdg á ù SDƒªdG ù ée `ù`«`fô`d hc G Ö`FÉ`æ`dG hô``î``a óªëe»féãdg ÖFÉædG ɪ S» Y á «ªLh,iQƒ ûdg ù éªdg AÉ YCG øe Oó``Yh, ù éªdg ù«fôd.ωé dg ø«ec Gh CG ``deg iqƒ` `û`dg ù ée ù«fq QÉ`` ``TCGh ù ée ho IOÉ``b ƒª ùdgh á`dó`é`dg ÜÉ`ë` `UCG ÉkeɪàgG ƒdƒj,á«hô dg è«îdg hód hé àdg ô`ec G ƒ`gh, É ùfe G ƒ ëh Gkô TÉÑeh É UÉN k Qƒ àdgh Ωó àdg iƒà ùe Y ùμ æj ò``dg dòñj ɪH Gkó«ûe,á«é«îdG äé ªàéªdG»`a ªàéªdG äé`ª` `æ`eh,á`«`æ`wƒ`dg äé` `ù` `SDƒ`ª`dG Oƒ L ø``e É`` ``ù``fe G ƒ ëh á«æ ªdG»`fó`ª`dG iód É ùfe G ƒ M º«gÉØe ï«sôàd,á UGƒàe ù ée ù«fq,ídé üdg ídé U øh» Y óccg òdg ±qô ûªdg»bƒ ëdg πé ùdg CG,iQƒ ûdg è«îdg hó```d hé`` ``à``dg ù ée ho μ àªj á``jé``yqh,ô`«`ñ`c ΩÉ`ª`à`g Iô``ª``K AÉ``L,á`«`Hô` `dg É fcéh Éî SGQ ÉfɪjEGh, É ùfe G ƒ ëd Iôªà ùe,ájƒªæàdg è``egô``ñ``dgh ` `î`dg ìé`é`æ`d Iõ``«``cQ øe hé àdg ù ée ho H ônõj ɪH Gkó«ûe ÇOÉÑeh º«b Rõ J áeó àe ᪠fcgh äé jô ûj Y πª Jh,ä ÉéªdG «ªL»a É ùfe G ƒ M.á à ùe á«bƒ M äé ù SDƒe É «ØJh Égò«ØæJ ù ée `ù`«`fq ÉÑ à SG Ó``N ``dp AÉ``L»æWƒdG Gƒ`jó`dG ó`ah ùecg ìéñ U,iQƒ ûdg,á «ûdg â``jƒ``μ``dg á``dhó``h É`` ``ù``fe G ƒ` `ë`d ù«fq»cqéñªdg QÉÑe º SÉL ô«ø ùdg á SÉFôH,íjôØdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ S IQƒàcódGh, GƒjódG ø``«hƒgƒªdg á``ñ d á``«ø«ãj ägô`` VÉëe º`` æj zaé`` ØdG Ωƒ`` Y{ ègéæªdg øª V AÉ ØdG Ωƒ Y êéeoe áμ ªªdÉH á«ãëñdgh ᫪joécc G äélé«àmód á«ñ J ``dph,öféédg Gò`g»a Sƒà d ᫪«àdg ᫪æàdg ±GógC á eé ûdgh ΩGóà ùªdg OÉ üàbód áªygódg á«æwƒdg ÜÉÑ T èjôîj ƒëf É«S,IóëàªdG ºeC G É JOóM»àdG áegóà ùªdg áμ ªªdÉH k ƒ Uh á«æjôëh óygƒ ùh É dg Gòg ôjƒ J Y QOÉb.AÉ ØdG Éée»a áeó àªdg hódg ±É üe deg òg øe IOGõà S G»a º àñzqh áä TÉædG ió`d»aé ãdg»yƒdg AÉLh.AÉ ØdG É b ƒm ó«øeh ójól ƒg Ée πc áaô ªd Ωƒ dg UôM øe AÉ ØdG Ωƒ d á«æwƒdg áä«dg «dƒj Ée øª V `dp»a ÜÉÑ ûdg ø«h IójóédG áaé ãdg ò`g ô ûæd øjô«ñc ΩɪàgGh N»a áã«ãëdg ÉgOƒ Lh É «S e ÉeRÓàe dp»jcéjh,áμ ªªdG äé ù SDƒªdG àîeh º«àdGh á«hôàdg IQGRh e ôà ûe hé J áñ dg ájéyq õcôe IƒYO AÉ ØdG Ωƒ d á«æwƒdg áä«dg âsñd ägô VÉëe ó Y deg º«àdGh á«hôàdg IQGRƒd HÉàdG ø«hƒgƒªdg áñîf ±ó à ùj AÉ ØdGh πñ à ùªdg Ωƒ Y ä Éée»a á«ø«ãj á`jogó`ye Gh á«fgóàh G πmgôª d á«eƒμëdg SQGóªdG áñ W øe.ωô üæªdg ôhƒàccg ô T ÓN ájƒféãdgh áhhdhódg AÉ ØdG Ωƒ d á«æwƒdg áä«dg Oƒ L øª V dp»jcéj πñ à ùªdg Ωƒ H áaô ªdG ï«sôj ±ó H áä TÉædG áaé K õjõ àd øe Ωƒ dg ò``g Ñ àj É`e Y º YÓWG IOÉ```jRh áñ dg óæy É à SGQOh É «Y º déñbeg»a º ùà S á«ü üîj á«æ J ägqé e øe Ωƒ dg òg H ëj ɪd,á«Ñ à ùªdg äé ü üîàdg øª V e øegõàj ò`dgh,»ªdé dgh»æwƒdg ø«jƒà ùªdg Y ΩɪàgG FÉXƒdG üfé ün ójóëj»a øjô û dgh ómgƒdg ô dg äéñ àe.» Ñ à ùªdg πª dg ƒ S»a ÉLGhQ ôãcc G ägô VÉëªdG ºjó J»a AÉ ØdG Ωƒ d á«æwƒdg áä«dg πsãeh OÉ TCGh,ô«ªdG Aɪ«T IôμàѪdGh ó«tqƒñdg º«gGôHEG Sóæ ªdG øe àb É`eh,Ió æªdg ägô VÉëªdG á«dé a ióªh ÉHQóªdG Y ó`j É`e,ø«cQÉ ûªdg áñ dg ø`e øjô«ñc πyéøjh ÜhÉ`é`J

10 10 ó`æ`y»`` ``ù``μ`` ``dg GQhó``````````dG ``` ```Z Ωƒ``«``dG ó``ª``m `` ``ª``dG QÉ``` ```T ``WÉ`` ``J ôhél ï«ûdg QÉ T øe áeoé dg ájqhôªdg ácôë d ÉéJÉH óªm ªdG QÉ T ``deg ìéñ üdg ó`ª`mc G.܃æédG QƒcòªdG bƒªdg»a πª déh AóÑdG ºàj ±ƒ Sh,ΩÉ``jCG 10 Ió``e 2019/11/06 AÉ`` ``HQC G Ωƒ`«`dG ΩGõ``à``d G ø«ª«ªdgh ø`«`æ`wgƒ`ª`dg ø``e â`ñ` `Wh. «ªédG áeó S Y É kxéøm ájqhôªdg óygƒ déh äéjó ÑdG hdƒ`` ``Th É` ` `TC G IQGRh âæ YCG IQGOE G `e «ùæàdéhh»fgôª dg «îàdgh ôjƒ J ɪYCG CG á«ngódg IQGRƒH Qhôª d áeé dg GQhó`dG QÉ ùe Z»Yóà ùj óªm ªdG QÉ T WÉ J) óªm ªdG QÉ T WÉ J óæy» ùμ dg QÉ T øe áeoé dg ájqhôªdg ácôë d (É HÉ S ÉÑdCG WÉ àdg πngo GkQÉ ùj ±É f G æeh óªm ªdG eslammahfoouz@hotmail.com è«îdg hóh õ««ªàdg ºcÉëe AÉ SDhôd QhódG AÉ dg ÓN ƒøë`e ΩÓ` SEG:Ëó J»```ª```bô```dG ƒ```ë```à``` ```d á```«```æ```jô```ë```h IQOÉ```````Ñ```````e º``cÉ``ë``ª``dG»```a»``YÉ``æ`` `` ``U G AÉ```cò```dG ΩGó``î``à`` ``SGh RÉ dg áfgƒ SCG VƒH í üæj z»fóªdg ÉaódG{ Üô ùàdg ä ÉM»a GQƒa AÓNE Gh øebg Éμe»a ójóªj óæy á ÑàªdG ägagôle G øy Aƒé dg IQhô` `V» a äó UƒdG IôÑîdGh UÉ üàn G hp `deg äó UƒdG AGô T Y UôëdGh ΩGóîà SÉH í üæfh IOƒédG á«déy. ó ªdG øe áyƒæ üªdg äó UƒdG IQGOE G ΩÉ```Y ô``jó``e ÜÉ````gCGh ÜÉë UCÉH»fóªdG Éaó d áeé dg `` ``Vh, RÉ````æ````ª````dGh º``YÉ`` ``ª``dG Ió«L øcéecg»a RÉ dg áfgƒ SG Ö``«``HÉ``fC G ΩGó``î``à`` ``SGh á`jƒ` `à`dg äé`ø` `UGƒ`ª`dG ägp äó`` ``Uƒ``dGh e,᫪dé dg IOƒé d á HÉ ªdG e Ö`«`HÉ`fCÓ`d Qhó````dG üëødg Üô ùj ΩóY øe óccéà d äó UƒdG RÉ dg á`fgƒ` ` `SCG OÉ`` ``HEGh,RÉ`` ``dg É à TÓd á`` ``HÉ`` ``dg OGƒ```ª```dG ø``y Oƒ`Lh ø`e ó`ccé`à`dgh,äé`jé`ø`æ`dgh πngo É``eCG Ωɪ Uh RÉ d º æe ` `Y ```Uô```ë```dG ````e,ï``ñ`` ``ª``dG Y RÉ` `dg Üô ùj `fé`e Ö«côJ Y É` ` `ao Ωó```Yh,á``fGƒ`` `` ``SC G QÉ ûà SG RÉ L Vhh ``VQC G ø«æwgƒªdg «ªL É`«`YGO,RÉ`` ``dg Qƒ``eCÉ``H ó`«` `à`dg ```deg ø«ª«ªdgh jôëdg äéjéøw ô«aƒjh áeó ùdg jôm çhóm ÉM»ah,áÑ SÉæªdG Y Iô TÉÑe É üj G dg íª S.999 RÉ dg Ωɪ U Z ΩÉ`μ`MEG Öé«a AÓ```NEGh» ù«fôdg Qó üªdg ø``e UÉî TC G «ªL øe kgqƒa ÉμªdG QOÉ üe AÉ``Ø``WEG,ø```eBG É`μ`e ```deg ÉμªdG ájƒ J,áÑjô dg É à T G Ωó`Y,ÜGƒ``````HC Gh ò``agƒ``æ``dg íàøh á«féhô μdg í«jéøªdg ΩGóîà SG É TEG ΩóY,±É je G hcg π«ûàdéh Éμe ø`y åëñ d ÜÉ ãdg OGƒ```YCG,QÉéØfG çhó`m Öæéàd Üô ùàdg MÓ UEGh Üô ùàdg Qó üe ójóëj.ø«üàîªdg á SGƒH IQGOE G ΩÉ```Y ô``jó``e QÉ``` ```TCGh ÉÑJG CG deg»fóªdg Éaó d áeé dg ôwéîªdg ø`edƒ`j ägƒ` `î`dg ò``g RÉ dg Üô ùj AGô``L çóëj»àdg,qé`é`ø`fg çhó````m ho ƒ``ë``jh ägƒ îdg ÉÑJEG ɪgEG øe GQòëe øe ``fg å`«`m,ké`ø` ` `S IQƒ``cò``ª``dG Ió`cDƒ`e ƒμà S»`à`dG ôwéîªdg É à TG,ádÉëdG òg»a çhóëdg Gògh,QÉéØfG çhó``m hcg jôm á «ÑWh RÉ dg Üô ùj ᫪c OóëJ,RÉ déh Ñ ûj á```lqoh É`μ`ª`dG ɪμëe ÉμªdG É`c GPEG á UÉNh.áÑ SÉæe ájƒ J OƒLh dg ô àøjh QÉ`«`à`NG ó`æ`y ```fcg ±É``` ```VCGh Y UôëdG Öéj RÉ dg äó Uh ÉeCG øjóªà ªdG AÓcƒdG øe É FGô T áeé dg IQGOE G ΩÉY ôjóe óccg áfgƒ SG Vh CG»fóªdG Éaó d øy ó«hh ø``ebg É`μ`e»`a RÉ` `dg IQGô```M hcg É`` ``à`` ``T G QOÉ`` ``ü``e πfé SƒdG ø``e,á`«`dé` `dg ùª ûdg,é` `æ`jõ`î`à`d á`ª`«` ` `ù`dgh á```æ```eb G áfgƒ SCG âféc GPEG ``fcg ÉØ«e,ICÉ ûæªdg hcg õæªdg êqén RÉ dg áfgõn ô«aƒj Y UôëdG Öé«a,ájƒ àdéh íª ùj äéëàa É H á Ø e øe É` ` `Ø`Mh É`` ``H å``ñ`` ``dg `æ`ª`d»àdg á`«`dé` `dg IQGô``ë``dG QOÉ` `ü`e äó«uƒàdg á`eó` `S ` `Y ô``kdƒ``j.á UÉN áø üh É æe á«wé ªdG øjõîj Öéj ```fcg ±É`` ``VCGh ägôªªdg ø`y kgó«h á`fgƒ` ` `SC G CGh É`Ø`WC G héæàeh ô` `dgh PEG, Oƒ```ª```Y π`μ` `û`h ```dp ƒ``μ``j á``fgƒ`` `` ``SC G ``Vô`` ``J π``ª``à``ë``j á``lqo ºbÉØj ɪe RÉ`` ``dg Üô ùàd»a É`gOƒ`Lh É``M»`a IQƒ îdg Vh CG ```deg á``aé`` ``VEG ïñ ªdG ô«z ïñ ªdG πngo RÉ dg áfgƒ SG CG PEG áeó ùdg äéñ àe e ºFÓe,ôªà ùªdg ïñ dgh Ö dg Oƒ`Lh IQƒ N ɪ d øjô üæy Óμ ûj.álhoõe á``dé``m»````a ``````fcg í````` `````VhCGh,á``fGƒ`` `` ``SC G ø``e RÉ`` ``dg Üô` `ù`j Ñ V ÓN QÉëàf G àdhéëe ÉÑMEG ó H 1^5 Öjô J hé``m»é«îd áæ S 15 ø``é ùdg ô ùédg ô``ñy û«ûëdg Qó``îe øe ΩGô``Lƒ «c,áªμëe á jô H É Ø«J ºJh äéø«μªdéh UÉN ôà a ɪ frh H û«ûm»à b Y ƒàëj fcg ø«ñà«d ܃ÑëdG øe 669 deg áaé VE ÉH,ΩGôLƒ «c 1^800.áfƒë e iôncg ᫪c deg áaé VE ÉH IQóîªdG hc G º àªdg Ö«UCG û«àøàdg ᫪y AÉ`æ`KCGh Ö W ºàa, ùøæàdg «Vh äééæ ûàdg øe ádéëh EG,á«ë üdg àdém º««Jh üëød ±É SE G IQÉ«S πngo QÉëàf G hém Ø ûà ùªdg deg f AÉæKCG fcg ºbÉ dg øμd, ùøf æn jôw øy ±É SE G IQÉ«S IóYÉ ùªh «Y Iô «ùdg øe øμªj ±É SE ÉH»Ñ dg. QɪédG áwô T øe HÉ V ºJ `à`ë` `U ` `Y É``æ``Ä``ª``W Gh ``à``bé``aeg ó`` ``Hh å«m,áeé dg áhé«ædg»a hc G º àªdg e «ëàdg ɪæ«H,äGƒæ S òæe ƒléàñμdg WÉ àj fcéh ±ôàyg Éc»àdG IQÉ«ùdG JƒàMG ɪH ª Y»fÉãdG Øf. hc G ÉgOƒ j»a ɪ fcg ø«ª àªdg dg áeé dg áhé«ædg äóæ SCGh IOÉe QÉéJ G ó ü H Ö L hc G,2019 ƒjée 30 RôMCGh RÉM ɪc,É«Y GôKDƒeh z û«ûm{ IQóîe»fÉãdG º ઠdh É«Y IôKDƒe IOÉe»WÉ àdg ó ü H.ø«eÉà«ØeC G» Y ôkdƒe»wé àdg ó ü H IRÉ«M ᪠J á` `HGô`dG á`«`fé`æ`é`dg iô`ñ`μ`dg áªμëªdg â b 5000 ªjô Jh»é«N Y áæ S 15 øé ùdéh øe ΩGôLƒ «c øe ôãccg JRƒëH Ñ V ó H QÉæjO áªμëªdg â b ɪc,ô ùédg ôñy û«ûëdg Qóîe 100 ªjô Jh ô TCG 6 Ióe à aôh Éc ônbg ùñëh øjôëñdg áμ ªe øy É«FÉ f ɪgOÉ HEÉH äôecgh QÉæjO.äÉWƒÑ ªdG IQOÉ üªhh áhƒ dg ò«øæj ó H Öjô J hc G º àªdg ádhéëe ±É ûàcg ºJ ób Éc û«ûëdg øe ƒ «μdg üfh ΩGôLƒ «c øe ôãccg ªdG ô ùl òøæe ôñy, ƒléàñc áñm 700 áhgôbh âªj ø`μ`d, ` `ù`ø`f æîh QÉ``ë``à``f G hé``ë``a,ó`` ``a IQóîe OGƒe Ö L ᪠J «LƒJ ºJh, «Y Iô «ùdg «erh eé JGh, `d QÉéJ G ó ü H» Y ôkdƒeh.á«dg ägôkdƒªdg»wé àh àñë üh Éc òdg º àªdg Qƒ M ``deg á bgƒdg π«uéøj Oƒ Jh ó a ªdG ô ùl ôñy»féãdg º àªdg à aôhh hc G YCG û«àøàdg AÉæKCGh,øjôëÑdG deg º jôw»a»eéec G ΩGó üdg»a A» T OƒLƒH IQÉ TE G ôkc G Ö c á«côªédg IôFGódG ù«fq IQÉ ûà SG ºàa,IQÉ«ù d å«m,»eéec G ΩGó üdg «μøàh ôeghcg YCG òdgh πngóh Oƒ SCG ô`nbgh ±ÉØ T ƒ jéf ù«c Y ôãy dgóñy QÉ ûà ùªdg agq óbh»`` ``VÉ`` ``dg ø```e π```c ø``«``æ``«``yƒ``ñ``dg ó«ùdg óªëe ó«ùdg øªmôdgóñy» VÉ dgh õ««ªàdg áªμëe π«ch áªμëªdg ù«fq Óé dg º SÉL Öàμe ô`jó`eh á«féæédg iôñμdg PÉà SC G õ««ªàdg áªμëe ù«fq.qoƒédg Qòæe á«yóªdg CG deg «ëàdg áæéd â ü N Ó à SG á`ø`dé`î`e É` `fcé` `T»``a»ØàæJ É fcg ô«z,á UÉîdG á Øæª d áø«xƒdg πª H ÉÑJQ G áødéîe É HÉμJQG äcé`jqg,»eƒμëdg πª dg e VQÉ àj hcg ô`` j øy ±É je G AGõéH É àñbé ªH â UhCGh.ΩÉjCG Iô ûy Ióe ÖJGôdG º ün e πª dg iƒyódg GQhCG EG áªμëªdg âdébh á«yóªdg ΩÉ«H j π«do CG øe â N πª dg e VQÉ àj hcg ô j πªy CÉ`H e»`ø`à`æ`j ò````dg ô````ec G,»``eƒ``μ``ë``dG «Y Ωƒ` `J hô` `û`e ÖÑ S áªk Oƒ``Lh IGRÉée QôÑJ»àdG á«ñjocéàdg á«dƒä ùªdg QGô dg ƒμjh,ék«ñjocéj É HÉ Yh á«yóªdg GkóbÉa - ò`g ádéëdgh - «a ƒ ªdG ÜÉÑ SC G ò a í«ë üdg»fƒfé dg ÑÑ S ƒ ªdG QGô dg AÉ deéh áªμëªdg âªμm «bƒàdéh á«yóªdg IGRÉéªH QOÉ üdg «a e,ωéjcg Iô ûy Ióe ÖJGôdGh πª dg øy â`eõ`dcgh,qé```kbg ø`e `dp Y ÖJôàj É`e øjô ûyh äéahô üªdg «Y `Yó`ª`dG.IÉeÉëªdG ÜÉ JCG πhé e GQÉæjO.ø«VÉ àª d á«fé dg äéeóîdg ºcÉëªdG AÉ`` ``SDhQ ` `WG ɪc ìô`à` `e `` ``Y õ``«``«``ª``à``dgh É`«` ` `dg ɪY áæ ùh É«dG áªμëªdg»`` ``NGO ΩÉ`` ``f hô`` ``û``e `` ``Vƒ``d É«dG ºcÉëªdG AÉ SDhQ äéyéªàl hé àdg ù ée hó`h õ««ªàdgh.á«hô dg è«îdg hód πc CGh,É`` ``H ƒ`ª` `ª`dG äé`ª`«` ` `à`dgh, ƒ`fé` `dg Gò``g ΩÉ``μ``MCG `dé`î`j `Xƒ`e ΩÉ«b âñãj CG ô` `T É`k«`Ñ`jOCÉ`J iré`é`j Y á``d ó``dg j Oó`ë`e π a π`eé` `dg Ék«HÉéjEG π ØdG Gòg Éc kagƒ S É d HÉμJQG.Ék«Ñ S hcg áªμëª d CG ºμëdG äé«ã«m äóccgh ô üæy CG øe É Jó«Y øjƒμj»a ájôëdg CG dp π«ñ S»a É dh iƒyódg ô UÉæY øe,oƒ ûdg GƒbCG øe «deg øäª J ɪH òncéj äé «ëàdg øe âhéãdg CG deg äqé TCGh áaô ªH á````jqgoe G á édg É` `Jô`LCG»`à`dG áhƒ ùæªdg áødéîªdg CÉ T «ëàdg áæéd áø«xƒdg Ó à SG»a á ãªàªdgh á«yóª d πª J É fcg øe óæ S Y á UÉîdG á Øæª d,é` `HQÉ`bCG ó``mc ácƒ ªe á«ñw á L»`a,áØdÉîªdG ò``g á«yóªdg äô`μ`fcg ɪæ«H J»a πª dg»a É àcqé ûe CÉH äoéacgh»a É ªY e Ék e VQÉ àj á édg á L â ù«d Iô«NC G ƒc ;á«ñ dg Éé dg ɪfEGh,OGô``aC G e πeé àj h á«lóy óbh,á«eƒμëdg äé ù SDƒªdG e πeé àj»a QhOh,â``bƒ``dG QÉ` `ü`à`ngh áeƒ æª d πñ à ùªdg ±Gô ûà SG»àdG äéjóëàdg ìôwh,á«fé dg ägô«àdg òg πx»a ºcÉëªdG ób ióe å«m øe,áãjóëdg á«æ àdg»yéæ U G AÉcòdG É``NOEG ô«kcéj»a»`` ``VÉ`` ``à``dg ägagô````````leg `` ``Y `` ``Yh ΩÉ`````Y π``μ`` ``û``h º``cÉ``ë``ª``dG.»YÉæ U G ` `dgó`ñ`y QÉ` `û`à` `ù`ª`dg É````bh ù éªdg IQOÉ`Ñ`e EG ø«æ«yƒñdg øjôëñdg áμ ªªH AÉ d YC G QÉ`μ`aC G OÉ`Ñ`Jh á ûbéæªd á Uôa»YÉæ U G AÉcòdG ΩGóîà SG ƒm πñ à ùe»``a `æ`e IOÉ``Ø``à`` ``S Gh ádgó dg ô«s π«ùàd ºcÉëªdG»eƒμëdG É ªY e VQÉ àj hcg ô j πª H º J ºd :zájqgoe G{,ΩÉjCG Iô ûy Ióe ÖJGôdG º ünh πª dg ƒ ªdG»ÑjOCÉàdG QGô dg CG âë VhCGh ⪠Jh, ƒfé dgh bgƒ d ÉkØdÉîe «Y.ihóL ho øeh æe á`jqgo G á édg EG áªμëªdg âdébh Iƒ Y»``gh á«yóªdg ``deg âñ ùf ó``b Ó à SG áødéîe - á«ñ dg É`é` `dé`h äôlcg óbh,á UÉîdG á Øæª d áø«xƒdg á«yóªdg ``e Ék «ëj á`````jqgoe G á` `é`dg â àfg å«m, «ëàdg áæéd áaô ªH á«yóªdg ÜÉμJQG äƒñk deg áæé dg òg â`` ``UhCGh É` `«`deg áhƒ ùæªdg áødéîª d,öjgôdgh πª dg øy ΩÉjCG Iô ûy É Ø«bƒàH. «a ƒ ªdG QGô dg Qó U «Y AÉæHh (21) IOɪdG CG áªμëªdg âaé VCGh QOÉ` `ü`dg á`«`fó`ª`dg á`eó`î`dg ƒ``fé``b ø``e 2010 áæ ùd 48 ºbQ ƒfé H Ωƒ SôªdÉH CG XƒªdG Y Öéj{ fcg Y üæj ággõfh áféecgh ábóh ùøæh πª dg ODƒj àø«xh áegôch QGô SCG Y ßaÉëj CGh «Y ô ëjh,é «deg»ªàæj»àdg á édgh ägqgô dgh ífgƒ dgh ø«fgƒ dg áødéîe øh dgóñy QÉ ûà ùªdg QÉ T áªμëe ù«fq ø«æ«yƒñdg ø ùm ù éªdéh ù«fq ÖFÉf õ««ªàdg QhódG AÉ dg»a AÉ d YC G É«dG ºcÉëªdG AÉ SDhôd ùeéîdg»é«îdg hé àdg hóh õ««ªàdgh É«dG áªμëªdg ô ªH ó Y ò``dg `HÉ`J å`«`m, É``ª``Y áæ S»``a õ««ªàdgh É«dG ºcÉëªdG AÉ SDhQ hó```d hé`` ``à``dg `ù` `é`e hó````h á îdg ò«øæj á`«`hô` `dg è`«` `î`dg á«é«jgôà S G á î d á««ûàdg hó`h õ««ªàdgh É«dG ºcÉëª d è«îdg hó```d hé`` ``à``dg ù ée hô` `û`e ª ûj É```eh,á`«`Hô` `dg É«dG ºcÉëª d ómƒªdg ΩÉ ædg, hé àdg ù ée hód õ««ªàdgh Y hó``````dg ò````g π``ª`` ``J å``«``m É æ«fgƒbh É àª fcg ø«h Öjô àdg deg k ƒ Uh ä Ééªd àîe»a áμ ªe ó`ah Ωó J ó`bh,égó«mƒj áμ ªe IQOÉѪH»FÉ dg øjôëñdg»ªbôdg ƒëàdg CÉ ûh øjôëñdg AÉcòdG äéegóîà SGh ºcÉëªdG»a π``ª dg ø``y á``«ñ dg É``é déh Iƒ`` Y ``bh QGô``b AÉ`` deg áhé«ædg â`` ``Lh ó``b â``fé``ch ƒ Z»a º fcg ø«ª ઠd áeé dg «bgƒj Gƒ ª à SG,2014 ƒ«dƒj äébé ÑdG»gh ô«d á«fhôàμdeg ` `Uƒ`dG á`æ`«`ñ`ª`dg á``«``fé``ª``à``f G `dp É```ch GQhC É`````H á` `aô`ª`dgh deg Gƒ UƒJ ɪc,»dÉ«àMG Vô d ájó ædg déñªdg Y AÓ«à S G ``dp É````ch ô`«` ` `d á``cƒ`` ``ª``ª``dGh CÉH á«dé«àmg ô H áfé à S ÉH á«féªàf G äébé ÑdG Gƒ ª à SG. dhc G ᪠àdg πëe IQhõªdG AÉ` `à`f º```gô```eCG»``a ÜÉ`````JQG ó``b ΩóYh äébé ÑdG ió`meg á«mó U º æy ÆÓHE ÉH ΩÉ a iônc G πªy º` `JRÉ`«`ë`Hh º Ñ V º``J å`«`m áhé«ædg º àdémcéa,äébé ÑdG J áªμëªdg ΩÉeCG ø«sƒñëe áeé dg º àh ```dhc G á«féæédg iô`ñ`μ`dg á`«`fhô`à`μ`dg ``«``bgƒ``j É`ª` `à` `SG π UƒàdGh,»dÉ«àMG Vô d ô«d ájó f déñe Y AÓ«à S G `deg á``«``dé``«``à``mg ô`````w É``ª`` ``à`` ``SÉ``H.IQhõe á«féªàfg äébé ÑH ºμëdG äójcg CG áªμëª d Ñ S äébé H ôjhõàh ƒ ée üî T É`Ø`J G ò«øæj ó` `Hh,á«fɪàFG IQhõ```ª```dG äé``bé`` ``Ñ``dG º`` `` ``ù``jh å«m,ø«ª àªdg»béñh É à SG á«ñgp ä ƒ ûe AGô ûh Gƒ`eÉ`b 3600 ѪH äóëªdg ó``mcg ø`e É «H IOÉ``YEÉ``H Gƒ``eÉ``b º``K QÉ``æ``jO ï`jqé`à`hh,qé``æ``jo 2900 ѪH ƒª àªdg hé``m 2014/7/16 AGô ûd ônbg πëªh ádhéëªdg IOÉYEG á ùªn ѪH á«ñgp äézƒ üe πëªdg dée øμdh,qé`æ`jo ± BG hc G ø«ª àªdg OÉ HEGh ägƒæ S øy ké``«``fé`` ``f ```HGô```dGh å``dé``ã``dgh ôjhõàd áhƒ dg ò«øæj ó H OÓÑdG AÓ«à S Gh,á«fɪàFG äé`bé` `H ɪ«a,É à SGƒH á«dée déñe Y Y ±ÉæÄà SÉH ƒª àªdg Ωó J º àªdg Ωó àa ó«jcéj Ñ Sh ºμëdG áªμëªdg â aqh ônbg ±ÉæÄà SÉH. ô f RGƒL Ωó H á«dg J `FÉ`bh Oƒ` `Jh ƒ Z»a hc G º àªdg ΩÉ«b deg e ÉØJ ÉH 2014 ƒ«dƒj ô T iôñμdg á``jqgoe G áªμëªdg âø üfcg IQGRƒ```H á«ñ dg É`é` `dg AÉ` ` `YCG ó```mcg QGôb AÉ deéh áªμëªdg â bh áë üdg Ióe ÖJGôdG º ünh πª dg øy ±É je G á«ñjocéàdg áæé dg âféc å«m,ωé``jcg 10 á«yóªdg CG óæ S Y ÉgQGôb äqó UCG ób IQGRƒ``H á«ñ dg Éé déh Iƒ Y»`gh á Øæª d É` `à`ø`«`xh π` `à` `ù`j á`ë` `ü`dg á«ñw á` `L»``a πª J å`«`m,á` `UÉ`î`dG iƒyódg GQhCG EG áªμëªdg âdéb,iôncg á«yóªdg ΩÉ«H j π«do CG øe â N É ªY e VQÉ àj hcg ô j πªy CÉ`H.»eƒμëdG ÉgGƒYO â aq ó`b á«yóªdg â`fé`ch QOÉ üdg QGô dg AÉ degh ò«øæj bh Ö J øe º` `ü`î`dg ``e π`ª` `dg ø``y É` `aé` `jeé`h ÖJôàj É``eh,ΩÉ```jCG Iô ûy Ió``e Ö``JGô``dG ÉgQÉ NEG ºJ fcg äôcph,qé`kbg øe «Y ܃ ùæe ƒg Ée ƒ`m «ëà d ƒãª d áø«xƒdg Ó` `à` `SG áødéîe ø``e É` `«`deg «ëà d É dƒãe ó Hh,á UÉîdG á Øæª d øy É ØbƒH «Y ƒ ªdG QGô dg Qó U ô`` ``f RGƒ`````````L Ωó```` ````H»``` ``` ``` ```J ±É````æ````Ä````à```` ````S G ägƒ``æ`` ``S 5 ``æ``é`` ``ù``h º``μ``M `` ``Y ƒ```«``` ```SBG ø`` ``W ±ÉæÄà S G áªμëe â b ø W ô` `f RGƒ````L Ωó`` ``H É`«` ` `dg ºμM `` ``Y ƒ``«`` ``SBG ``fcé``à`` ``ù``e â```dé```bh ägƒ```æ``` ```S 5 ``æ``é`` ``ù``h ø dg º ઠd Rƒéj áªμëªdg äójcg PEG,ºμëdG ùøf Y ø«jôe ùøf HÉ S â``bh»`a áªμëªdg.øjônbg e ºμëdG á«féæédg áªμëªdg â``fé``ch áñbé ªH ɪμM äqó UCG ób dhc G,»æjôëH ºgóMCG ø«ª àe á HQCG ùªn øé ùdéh ø«jƒ«sbg ákókh

11 بصمات نساي ية 11.ÉZƒ«d QÉ H á SQóe øe IOÉ T.ÉZƒ«d ådéãdg QGƒëdG à ªdG. ÉØWCÓd ÉZƒj IOÉ ùdgh ÉZƒ«dG ÉLô e áø«à ùe.. QGƒëdG ÉZƒ«dG à e á ù SDƒe..ÉZƒj ÉcGOhC G IOÉ T Y π üëj á«hôy hcg :zè«îdg QÉÑNCG{`d QÉ üfc G É VQ ºjôe..øjôëÑdG»a hc G É à gcg,øjôëñdéh á VÉjôdG ºdÉY Aɪ S»a e º SG QÉ üfc G ºjôe íñ üj CG ÉZƒ«d Ióªà e áhqóªc ÉeÉY 15 øe ôãccg `deg óàªj»àdg É JôÑN Iôe hc ICGô``ª``dG IOÉ` ` `Sh áë üd ÉZƒ«dG ÉLô ªd ᪠æeh áø«à ùe ÉZƒj ÉKÉ dg ÇOÉÑe»a É ü üîj ƒg Égõ«ªj Ée º``gCG π dh,øjôëñdg»a ÉZƒj ÉcGOhC G ÖjQóJ IOÉ T Y á UÉM á«hôy hcg ôñà J ɪc,á«μ«SÓμdG πc Iôe ó j òdg QGƒëdG ÉZƒ«dG» à e á ù SDƒe É fcg øy Ó a.2014 ΩÉY.áμ ªªdG VQCG Y ô TCG ákók º JÉ«M»a»HÉéjEG ô««j çgó``megh,ogô``ac G ΩÉ de É JÉ«M â Sôc ó d äôe CG ó H É agôàmg äqô``b»`à`dgh,é`zƒ`«`dg á VÉjQ á SQɪe jôw ø`y ɪYC ÉH É eéªàgg deg Gkô fh,égrhééj Y ÉZƒ«dG É JóYÉ S á«vôe áercéh»g äéäa ídé üdh ªàéªdG áeóîd ÉZƒ«dÉH É Ø T äôî S ó a á«yƒ àdg.égó«h ònc Gh IóYÉ ùªdg deg ƒμj Ée êƒmcg ªf» a, SQɪoJ á VÉjQ Oôée øe ô«ãμh ó HCG ÉZƒ«dG CÉH iôj»g,ié«ëdg äéwƒ V øe «ØîàdGh,áÑ üdg ±hô dg ô b Y QOÉ`b IÉ«M,á«HÉéjE G º«dG SôZ º`gC Gh,á«ùØædGh ájó ùédg Ω B G øe ü îàdgh. ùøædg Y Iô «ùdgh,ôyé ûªdg»a ºμëàdGh :QGƒ G äôlcg øjódg ɪc ádég ø``jônb G IÉ``«M»``a»``HÉéjEG ô``««j çgó``meg»``àdé SQ!Ωƒ«dG É «deg ÉæLƒMCG Ée ùøædg»a á«hééjeg º«b Sô J ÉZƒ«dG IójóY ä ƒ H»a äõah»àdƒøw»a RÉѪédG á VÉjQ â ûy áeoéf â ùdh É``Zƒ«dG ±Gô``àM»aô üªdg»`` ªY âcôj á VÉjQ Oô``ée É`` fƒc ø``y ó`` HCGh IÉ``«M ``ªf É``Zƒ«dG á«déà dg ƒæødg ägqé e πª ûj É fcéh õ«ªàj ÉZƒ«dG ÉcGOhCG á``«yƒ àdg»``déªycéh ô``ëdg»`` ªY è``eo `` Y ``UôMCG áë«ë üdg áeƒ ªdG É üjeg øeh bgƒdg VQCG Y ádéëdg ø ùëjh IOÉØà S G òdg QGƒëdG à ªdG»a «Y õcqcg Ée Gògh,á VÉjôdG òg ƒm äéhqóઠd.±ó dg Gòg «ëàd à ù SCG? à ªdG Gòg QhO ƒg Éeh* ò d ô ædg ÖfÉédÉH ºà j ÉZƒ«dG á SQɪªd QGƒ``ë``dG à ªdG - ƒgh,é à SQɪªd á«hééje G Y ÉeOE G «ëàd HGƒ V VƒHh,á VÉjôdG Iôjóà ùe ádhéw ÓN øe ø«cqé ûªdg QhÉëJ dón ºàj PEG,ô TCG ákók πc ΩÉ j IOó àe ägqé ûà SGh ÉjÉ b ìôwh,áø àîªdg ÜQÉéàdG VôYh,ÉZƒ«dG ƒm âæc»æfcéh IQƒîa ÉfCGh,É æy á SGh á«ø îh «ªédG êôîj àm,é H àj.±gô TE Gh OGóYE G å«m øe,iôμødg áñmé U?IQhô déh πlq áëléf ICGôeG πc AGQh πg* Éæg ƒμj CG IQhô déh ù«d - ó a,á`ë`lé`f ICGô````eG π``c AGQh π``lq IQƒ``````î``````a á```aé` `à` SÉH É```Lô``` ```e IOÉ`` `` ``ù``dg hc ÉZƒ«dGh øjôëñdéh Iôe,ÉgOôتH õ«ªàdg ëjh ICGôªdG íéæj πlôdg ᫪gcg ƒg ócdƒªdg A» ûdg øμdh jó üdgh óæ ùdg ƒ a ICGôªdG IÉ«M»a ób IÉ«ëdG EG ƒ dg øμªj ÉeƒªYh,É d» TÓàj ø«m ø«lhõdg ø«h π«ëà ùj ø«m ºgC Gh,è ædg Ö«jh ºgÉØàdG ɪ«a äéaóàn G ±ô`w πc Ωôàëj ôagƒàj CG Öéj ônbg»æ ªH,ɪ æ«h GóL º e πeéy ƒgh ônb G πñ J CGóÑe π«ªédgh,á«lhõdg ábó dg ìééf»a OôØdG ÜQó``J É` `fcg ÉZƒ«dG á VÉjQ»`a ƒgh,º ªdG CGóѪdG Gò H» ëàdg Y H æ J á«hô dg ÉæHƒ T äcgóh A» T.Iô«Ñc álqóh?üéñ ûdg π«l øjôj «c* QƒeC ÉH àj ɪ«a»YƒdG øe á«déy álqóh àªàj Ωƒ«dG ÜÉÑ T iqcg - z ª d áyé Sh ùøæd áyé S{ ƒ j òdg πãªdg Ñ jh,á«véjôdgh á«ë üdg,aé«tc G Y ºμëdG»a ô ùàdéh º àe æμdh âø e πμ ûh hdƒ ùe π«l ƒgh π UGƒàdG πfé Sh ÉgQÉ ûàfg»a ⪠SCG á«ñ S QƒeCG»gh øjônb G á dé ªHh ù«dh a ùøædg e º jód á ùaéæªdg ƒμj CG»g º d»àdé SQh»YɪàL G.øjôNB G e?π«édg Gòg É SQɪj IOÉY CGƒ SCG Ée* ôféé ù d á UÉNh,ø«NóàdG Ωƒ«dG ÜÉÑ ûdg ø«h Iô ûàæe IOÉY CGƒ SCG - äóëe Éægh,»Ñ S πμ ûh QÉ üdg áë U Y ôkdƒj»`gh á«fhôàμde G IOƒ dg»a πëdg CG ólcg dp eh,áhébq ho ôféé ùdg òg»a ôléàj Iô«ãc.É «SQɪªd ÉZƒ«dG ëj Ée ƒgh á «Ñ dgh á«ë üdg IÉ«ëdGh á VÉjôdG deg»a û«dg øe OôØdG øμªjh,äó dg áfhôe Y óyé ùjh, ùøæàdg º«æàH.óFGƒØdG øe Égô«Zh»Ñ ü dg RÉ édg Ahógh øgòdg AÉØ Uh,πeCÉàdG øe ádém?é LÓY Y óyé ùj»àdg πcé ûªdg ôãccg Ée* ÉZƒ«dG Y ÖjQóàdG ±ƒø U Y IôãμH πñ J»àdG ä ÉëdG º e - ô«ãch,ô dgh ÖcôdG á UÉNh ájó ùédg Ω B G Hh,ÜÉÄàc G øe»fé J,É «Y ΩÉ àf Gh É à SQɪe ó H É à«aéy π ØdÉH Oôà ùj ä É`ë`dG J øe ᪠Øe á VÉjôdG òg C dph,ié«ëdg deg º Jô f ô«àjh º JÉjƒæ e ØJôàa. Ñ d IO ƒdg ᫪y øe É jcg π ùj É fcg ɪc, É ûædgh ájƒ«ëdéh?ádém πc e πeé àdg ºàj «ch* øe É«VÉjQ É e πeé àdg øe É UÉN ÉYƒf Ö àj ádém πc ΩÉY πμ ûh - «ëj øe É«a óccéjcg ø«m»joé S ƒμj ºch,áØ àîªdg äéñjqóàdg ÓN.ºjôe QhÉëJ zè«îdg QÉÑNCG{. QÉ üfc G ºjôe?»Yƒ àdg πª dg ÉLô ªdG Ωóîj «c* ᫪æàd á«æjôëñdg ᫪édg ídé üd ÉLô ªdG jq ü üîj CG Qô J ó d - ɪFGO UôMCG ÉfCGh,» ªY πμ ûh ÉLô ªdG QÉ T e» Tɪàj Ée ƒgh,icgôªdg,»yéªàl G πª dgh ÉZƒ«d áhqóªc» ªY ø«h HôdG Y QGƒ ûe ôe Yh.Ió UC G àîe Y»Yƒ àdg πª déh ójó ûdg»eéªàgg deg Gkô f dph?á«hô dg ÉæJÉ ªàée»a ÉZƒ«dG áaé K øy GPÉe* CG ɪc,Ée π N øe»fé J âféc HÉ ùdg»a ÉZƒ«dG áaé K CG T - QÉ ûàfg øy Ó a Gòg ܃ ªdG Qó déh øμj ºd á VÉjôdG òg ᫪gcéh»yƒdg á«ñdé dg Qój PEG ÉeɪJ ùμ dg óéf Ωƒ«dG øμdh,áäwéîdg º«gÉتdG øe ô«ãμdg äé«hééje G øe ô«ãμdg ëj É fcg É«ªY âñk å«m,égófgƒah ÉZƒ«dG ᫪gcg Ωƒ J É fcg ɪc,AÉNôà S G øe ádém deg ƒ UƒdGh á «ÑædG º«dG SôZ É æe,» VÉjôdG ü üîàdg Gòg»a IóFGQ É æe â L»àdG ÜÉÑ SC G»g Ée iôj?ézƒ«dg äéhqóe»béh øy É Jõs«e É déée»a Iô«Ñc ägrééfeg áñmé Uh òg ó UQ ò`dg»déàdg QGƒëdG Ó`N øe «Y á`hé`le G ÉædhÉM GDƒ S äéjóëàdgh äémééædgh äémƒª déh á䫪dg ájôãdg á«fé ùædg áhôéàdg?á VÉjôdÉH àbóy äcgóh àe*,iõ«ªe RÉѪL áñy âæc PEG,»àdƒØW òæe Ió ûh á VÉjôdÉH» J CGóH - eh,äó d ádéweg ëj É fcg É æe ÜÉÑ SC É H â ÑJQG á àªe á VÉjQ»gh á«sqóe ä ƒ H»a âcqé T óbh,ézƒ«dg á VÉjôd á «Ñ T É fcéh âø ûàcg âbƒdg.é H áeó àe õcgôe â Mh IójóY?á VÉjôdG Éée á SGQO»a äôμa πg* á«déªdg Éée á SGQO `deg â éjg á eéédg á Môe `deg â Uh ø«m - ómcg»a a ΩÉY Ióe â ªY êôîàdg ó Hh,øjôëÑdG á eééh áñ SÉëªdGh Éée»a ü üîàdg äqô a,πª dg Gòg»a» ùøf ólcg ºd»æμdh, ƒæñdg áercéh äqôe CG ó H ÉZƒ«dG á SGQO Y âeóbcéa,á«véjôdg»dƒ«e Ö SÉæj.Iô«Ñc álqo deg ÉgRhÉéJ»a ÉZƒ«dG»æJóYÉ S á«vôe?á«vôªdg áerc G J RhÉéJ á«ø«c øy Éæ«KuóM* ÑdG s» Y ìôàbg,éjó ùlh É«ùØf Iôjôe á«vôe áhôéàh äqôe ø«m - ëàdcg CG äqô`b π ØdÉHh,ÉZƒ«dG á VÉjQ á SQɪªH»à μ ûe Y Ö àdg hcg øe Ió ûh É H ÑJQCG» ùøf äólhh,á VÉjôdG òg Y ÖjQóà d ±ƒø üh É «a äólh»æfcg á UÉNh, T πμh â UGƒa,É d»ñm âø ûàcg Éægh, U,á VÉjQ Oôée øe ó HCG É fcg deg â UƒJ âbƒdg eh,réñªédg á VÉjQ ìhq. ÉéªdG Gòg ±GôàMG äqô a?á VÉjôdG òg ±GôàMG ºJ «c* äqôb dòd,iô«ãc ófgƒa É dh, SQɪJ á VÉjQ Oôée øe ôãccg ÉZƒ«dG - ºK,ÉμjôeCG øe áyé S 200 É Jóe IOÉ T hcg Y â ümh, ª H É à SGQO ÉLô e Qƒ M AÉæKCGh, ÉéªdG ùøf»a iô``ncg ägoé T Y â üm,ézƒ«dg É``cGOhCÉ``H ª ùj Ée Y Éæg âaô J,»``HO»a IOÉ ùdgh ÉZƒ«dG ⪠Jh,ÉZƒ«dG äé«vhh á«déà dg ƒæødg ø«h «N øy IQÉÑY»g»àdGh äódƒj Éægh É «a ü üîàdgh É à SGQOh É à SQɪªd»æ gdƒj»àdg ägqé ªdG.±GôàM G Iôμa? UÉîdG Yhô ûe fg àeh*»dƒ«e e» Tɪà«d AÉL ÉZƒ«d áaôàëe áhqóªc UÉîdG»Yhô ûe - âféch,±gôàmód»æà gcg»àdg á SGQódG ó H dp çómh,é YÉÑ TEGh á«véjôdg çoém ƒg ɪc ù«dh äó«b âbƒdg `dp»`ah ÉéªdG Gò`g»a äéhqóªdg OôØàdG âdhém É«üî Th,Égõ«ªj Ée Éæe πμd Ñ déhh,øggôdg âbƒdg»a,» ùøf deg Ió ûh áññëe ÉgóLCG»àdGh,á«μ«SÓμdG ÉLƒjÉKÉ déh ùªàdéh hc IOÉ ùdgh ÉZƒ«dG ÉLô e áaé à S á gdƒe» ùøf äólh âbƒdg eh.øjôëñdéh Iôe? ÉLô ªdG Gòg Iôμa Éeh* á VÉjQ Oôée øe ôñccg ÉZƒ«dG -»fõ«`ª`j É``e á```hqó```ª```c OÉ``ª``à``Y G É`KÉ` `dg Y É``````Zƒ``````j á«μ«s Óμ`d G ü«üîj º`J `dò`d,é à SQɪe ºàj ádho «a âcqé T É d ºî V ÉLô e øe ôãccg deg äóàeg IôÑN ó Hh,»HO Gòg» ùøf äó`lh ÉeÉY ô ûy á ùªn àaé à S Ió à ùeh á gdƒe ΩÉ dg CG á UÉNh,øjôëÑdG»a Iô`e hc âø e πμ ûh OGR á VÉjôdG ò H»YƒdG,Iô«NC G ägƒæ ùdg ÓN Éæ ªàée»a MÉéæd áñ U á«vqcg äôaƒj ºK øeh.éæ«vgqcg Y? ÉLô ªdG Gòg ë«s GPÉe* ójó T ôîøh ô TCG»æfCG T - øjôëñdéh ÉLô ªdG Gòg áaé à S øe Gô«ãc ôaƒ«s òdg ƒgh Iôe hc GAõL ü üî«s fcg ɪc,πª dg Uôa âëj ΩÉ «Sh ICGôª d ΩÉ dg Gòg ü üî«sh,»yƒ àdg πª dg ídé üd jq øe IôªdG»a ø«ùæé d ü üîj CG bƒàªdg øeh,zicgôªdg IOÉ Sh áë U{ :QÉ T.áeOÉ dg?äé«dé ØdG ºgCG Éeh QGóe Y ÉØ U 25 øe ôãccgh,áhqóe 15»dGƒM ÉLô ªdG ø àëj ±ƒ S óbh,é Yƒf øe áhôéj hcg»gh,øjôëñdg êqénh πngo øe dph,ø«eƒj πc πª û«sh,ó«éfcg á«μjôec G ÉLô ªdG á ù SDƒe e d OGóYE G»a âfhé J Iô«Ø S «à ùj ±ƒ Sh,ájòZCGh äéeõ à ùe øe á VÉjôdG ò H üàîj Ée çóëdg Gòg Ö j CG bƒàªdg øeh, «ùμªdg øe ÉjQƒ L ᫪dé dg IOÉ ùdg Gòg»a º ªdG A» ûdg π dh,ø«cqé ûªdg øe øjô«ãμdg IÉ«M ô««j»a GQhO.»Yƒ àdg πª déh Iô TÉÑe ÑJôj fcg ÉLô ªdG

12 12 ó«tq ájrƒa! Ó à SG ûhcg áegôμdg øyh øwƒdg øyh ägòdg øy åëñdg feg É feg!ájqé ëdg á«bgô dg ìhô```dg ø``yh á`jô`ë`dgh ù«d z»dóªdg ºμM{» æà S»àdG á«bgô dg áªë ªdG»àdG,É ùøf Gô```jEG»`a É`ª`fEGh, ó``mh Gô` `dg»`a É SƒJ IQDƒHh É à檫gh É Jƒb Ñæe Gô dg äôñàyg â SGOh,º«dG Ñ T äóñ à SG dp ºZQh!ôÑcC G É «deg ƒªàæj º`` ``fcg»`yó`j ø``e ````ShDhQ Y àm º à Vh øeh ÉgDhÓªYh É àbõjôe Ñ«d,!É«Ñgòe á LGƒe»a ø«ªdé dgh øjó SÉØdG øe Gô dg ºμëd øjòdg ábõjôªdgh AÓcƒdG ºgh,»bGô dg Ö ûdg IQƒK deg GƒdƒëJ EG,º «Y ShódG øy GôjEG fgƒàj ød!ºgô«z OóL ábõjôªh»jcéàd,ábhôëe ábqh ù«d zié`«`ë`dg IQƒ```K{ Qƒ`ã`jh Øàæj Gô`` ``dg hô ûªdg Y ɪfEGh»`fGô`jE G hô ûªdg Y a CG º`` ``ª``dGh!z»``μ``jô``eCGƒ``«`` `` ``ü``dg{ hcg»`fƒ`«` ` `ü`dg âdƒëj,ωgƒycg òæe á«déààe âféc CG ó H JÉ VÉØàfG Gô dg IOÉ à SG πlcg øe zék«yƒf ƒëj{ IôªdG òg ôféãdg ÜÉÑ ûdg Oƒ j ød ɪàMh!ø«àëªdG πc ójcg øe EÉa,z Gô W»dÓe{ Égójôj»àdG záféμà S G{ `deg Gô dg Qôëàj àm,gkó`z íéæ«ùa Ωƒ«dG íéæj ºd, HÉ ùdg óéeh àhhôyh àjƒg deg Oƒ jh,πeéμdéh IOÉ à SGh, jô dg îjqéjh JQÉ M ó«ùéj degh (É c) ΩÓ dg ƒlh»eôj CG ó H, àegôch JOÉ«S πc ºZQ,Ωƒ«dG»JCÉ«S ɪàMh!ïjQÉàdG á Hõe `deg Ωƒ«dG,π«FGô SEGh GôjEGh ÉμjôeCGh Üô dg äé îe,ábhô ùªdg º MhQ ƒ«bgô dg ó«à ù«s «a ò`dg ºμM{ Ö e øy GƒdRÉæàj ødh, hô ùªdg º æwhh ºμM Y ù«dh áæwgƒªdg Y ºFÉb,z»fóeh»æWh hô ûªdg π ûø«sh, `FGƒ` `dg AGô```eCGh záøfé dg{ áé«àf π ûødg Gòg C, Gô dg ôeo ò`dg»μjôec G àmh,»bgô dg»ñ ûdg»yƒdg ábéøà SG ΩÉeCG ᫪àm Ég á«bgô dg ìhô`dg EÉa,Oƒ ûæªdg Ωƒ«dG dp A»éj IÉ«ëdG æe C,Qƒ`ã`Jh ƒë üjh, ØàæJ»`g É HÉë UCG óq«ùj ɪ eh!áagôîdg ù«dh IQÉ ëdg»g hcg AGOƒ ùdg äéeéª dg Gƒ ùñd EGh,øeõdG øe IôàØd ô«eójh ΩÉ dg ɪdG Qógh ábô ùdgh IôLÉઠd AÉ «ÑdG»a º «Y ô üàæà S zié«ëdg IQƒK{ EÉa Ö Th øwh.ájé ædg Y ádhé dg Gô dg Ö j πg!?á«fgôje G JGOCGh»fƒ«üdG îªdg nø`wƒ`dg Ghô` `ù`n,a»`` ``T sπ``c ƒ`«`bgô` `dg ô ùn nié«ëdg Ghô ùnh,áegôμdgh Ó à S Gh IOÉ«ùdGh Ñj º` `a,é` `Whô` `T π```bcgh ` `ù`hcé`h `à`m á`ª`jô`μ`dg ádoé ªdG ò`g QÉ``WEG»a! hô ùî«d ôãccg A» T º d πμh»bgô dg ÜÉÑ ûdg QÉ`K zá eé ûdg IQÉ ùîdg{ øe øjòdg z ƒ«bgô dg á «ûdg{ QÉ`Kh, ØFGƒWh aé«wcg òg»a!iójóédg ôhƒàccg IQƒK GhCGó`H øe ºg GƒfÉc hcg Gƒfƒμj CG ÉeEG º fcg, ƒ«bgô dg QOCG á MôªdG hódh,πμc Üô dg deg áñ ùædéh dòc ƒgh!gƒfƒμj»fgôje G SƒàdG ô N á LGƒe»a,GkójóëJ è«îdg!é à檫gh º``ZQh,»``bGô`` ``dg çó``ë``dg ΩÉ`````eCG Üô` `à` `ù`f ÜQÉ j Ée ``deg DhGó T π Uh ò``dg ƒ`eó`dg ª dg ƒ«bƒ ëdg ΩÉæj CG, MôédG ± BGh ó«t z300{`dg ºd»àdG zió SÉØdG{ á«dhódg á«bƒ ëdg äéª æªdgh,éjéë dg ƒ S»a» ûmƒdg ó ûªdg Gòg É côëj ôëàj ød! ƒ«dg»a OÉeôdG Qòd ôjqé àdg ÑH EG á«bƒ ëdg IGOC G»g{ SÉ SC ÉH É fc,äéª æªdg òg S ò`dg z» ShCG ô ûdg»fƒ«üdg hô ûª d ΩÉ f degh VƒØdG deg,ø e ìƒ VƒHh ájgóñdg òæe Gô dg ô«eóàd,á«øfé dg ï«sôjh zá ü UÉëªdG{!iôNCG á«hôy ho»a LPƒªf ñé ùæà SGh, Ñ Th øjcgh Üô dg øjcg :ƒg ôgƒédg GDƒ ùdg øμdh SôëdG ÓN øe ôëàj Gô`jEG!?á«Hô dg á eéédg IQƒãdG ª d ø«uéæ dgh z»f骫s º SÉb{h QƒãdG ºμMh É Yhô ûe π ûa â```cqocg CG ó H,á`«`bGô` `dg ºYód Üô dg ôëàj GPɪ a, Gô` `dg»a É FÓªY!?»bGô dg Ö ûdg Gƒ`bô`M ø``jò``dg z Gô``` ```dg á` `«` `T{ Iƒ`ë` `U»``a AÓHôch Iô üñdg»a z»f骫s{h z»äæeén{ IQƒ U äémé S»a G kqgôe z»fgôje G º dg{ GƒbôMh, éædgh CG ó H,É àjgóh º jójcéh Gƒ N»àdG,á«bGô dg IQƒãdG º ªμëj CG»æ j GPÉe,É keéy 16 QGóe Y GhôÑàNG ºFÉb z»fƒ«u Qƒà SO{ º «a ºμëàj CGh,»ØFÉW ºμM ô ùëæj CG»æ j GPÉeh,º«ù àdgh á ü UÉëªdG Y º Yhô ûeh»dóªdg áqjƒg ídé üd zá«hô dg ájƒ dg{ `deg Ghó Øj CG»æ j GPÉ``e Gƒ`aô`Yh! Qɪ à S G CGh,º JQÉ Mh º îjqéj º àjƒgh º æwh ÖfÉL z «ØdG»dƒdG{ ÖfÉL øe zék«ñgòe{ º dó à SG qºàj SɪàdGh `` ùªàdg ø``«h á``«hô dg É``æàjƒg Ée ƒ``gh.é fé«æh»`a ô`kdƒ`j á`jƒ`b á«aé ãdg á«déjôñee ÉH ±ôy Ée èàfcg áaé ãdg É dón øe âyô T»àdGh á«æwƒdg äéaé ãdg hõz»a á«hô dg É «a π àdgh iô```nc G ܃ û d,é æe Iô«ãc ô UÉæY Y á檫dgh ôwéîªd á«æwƒdg ájƒ dg â Vô Jh Westernization Öjô àdg ájô«üeh á«ù«fq ÉjÉ b â ûªgh»a ûdgh dg QhòH QR ºJh VC G áaé ãdg ÜÉ`ë` `UCG ùøf áaé ãdg ò`g ÜÉë UCG ôμæàj àm á«eƒ dgh á«æwƒdg º JÉYÉæb «ªéd ±ó H á`«`æ`jó`dgh á``«``lƒ``dƒ``jó``jb Gh áehé ªdG πfé Sh πc øe ºgójôéJ ó ædg ìhq ±É VEGh º àªjõy π Th Gƒª ùà ùj àm º NGO aôdgh ájé ædg»a Gƒ Ñ jh æ e ÓdGh SCÉ«dGh ÉÑME G bgƒd.á檫g ôãcc G PƒØædG ÖMÉ U ƒ d ƒ îdéh CÉ` `T É` `fcé` `T á``«``eó`` ``SE G- á`«`hô` `dg á``jƒ`` ``dgh IQƒK ôwéîe øe º ùj ºd á`ehrcé`ª`dg äéjƒ dg á«h á MôªdG»a»Hô dg ªàéªdG û«j å«m ä É üj G «ëàd ägòdg e ƒg hc G,É klhoõe ÉYGô U áæggôdg πñ à ùªdg deg Jô fh ô VÉM HQ IOÉ`YEGh àjƒg ô``nb G `e Gô` `U ƒ`g»`fé`ã`dgh, Jó«Yh «VɪH Qɪãà S IOÉ``L ádhéëe»a äéjƒà ùªdg áaéc Y dg øe óë d ájô ûñdgh á««ñ dg JGhôKh JGQób.»aÉ ãdg Öjô àdg QÉKBGh á«ñàdgh ájƒ dg ídé üd Gô üdg Gòg ácôm Ñ V πlg øeh á«fó Yh á«bgh á LGƒªdG ƒμj G» Ñæj á«hô dg çgómeg ᫪gc G øe ƒªæàdg iƒà ùªdg a,á eé Th ájoé üàb G äéjƒà ùªdg Y á««m ájƒªæj á f ägqé T ójoôàh AÉØàc G ΩóYh á«aé ãdgh á«yéªàl Gh irgƒàj G ho øe ó«dé àdgh ägoé dg Y ÉØëdG AÉæHCG AɪàfG øe Rõ J á««mh á eé T ᫪æj dp e J á LGƒe»a É H ùªàdgh ájƒ dg àd ªàéªdG.ÉgOó J»àdG á Sô ûdg áªé dg»eó SE G ôμødg IAGôb IOÉYEG Éæ«Y ÉeGõd QÉ U ɪc áaé K π`c ò`ñ`fh ᪫ùdg á`«`eó` `SE G º«dG `Sô`Zh Y ó«ccéàdg» Ñæj Éægh,á eéμdg ájoéªdg deg ƒyój ᫪«àdg ᫪ dg ºYO ÓN øe ádhódg πnój IQhô V»fóªdG ªàéªdG äéª æeh á«eóye G äé ù SDƒªdGh øe `dph á«hô dg ájƒ dg õjõ J»a º``gQhO õjõ àd»a ôà ûj Ió```MGh á«aé K áeƒ æe OGó````YEG Ó``N ôwéîe øe óëdg ±ó H äé ù SDƒªdG òg áaéc É àzé«u.é JGP Y É bƒ J hcg á«aé ãdg ájƒ dg ÉHhP çoéëdg ÉÑà T G Ød GhC G BG ó d,gô«ncgh «é ûjh º``YOh ºdÉ dg»a á«sé SC G äéjƒ dg ø«h á«hô dg á«ñ dg ájõcôªdg J øe j ådék jôw á«ñ b ájoó J ídé üd äéjƒ dg»béh Y á檫ªdg Y ºdÉ dg äéaé K áaéc ø«h óàªe QGƒëH øedƒj á«aé K øe ádém îd á«fé ùfe G ádgó dgh IGhÉ ùªdg øe IóYÉb û«ª J ho áø àîªdg äéjƒ dg ø«h»aé ãdg íbóàdg Iƒb ôãccg äéjƒg ÜÉ ùëd áæ«e äéjƒ d ±É VCG hcg ójõªh EG á«hô dg Éæàjƒ d JCÉàj ød dp G EG.á檫gh.É dƒm» ªàéªdG SɪàdGh É H ôªdg ùªàdg øe ó ªd» SÉ«ùdG QÉ ûà ùªdg á«sé«ùdg ᫪æà d øjôëñdg :º H VÉ«a ódén á`«`hô` `dg á``jƒ`` ``dg â` `Vô` `J Iô«NC G ägƒæ ùdg»a á«eó SE G á«sé dg ägqéñàn G øe á ù ùd»àdg QGô à S G ΩóY ádéëd áé«àf ÉfQÉ bcg ø`e ójó dg É æe»fé J iƒ`b äó``nó``j Rhô````Hh á`«`hô` `dg á«aé K äé``jƒ``g πªëj á`«`lqé`n º e»``a á` `VQÉ` `à`eh Iô``jÉ`` ``e,á`«`hô` `dg É`æ`à`jƒ`g ``e É```«```MC G IQhô V Éæ«Y Vôa ò`dg ô``ec G ó``ë``à``dg Gò````g π``ã``ª``d ó`` ``ü``à``dg.»jéjƒ dg á ªL øy IQÉÑY»g ájƒ dgh ájôgƒédg üfé üîdgh äéø üdg á``jô`` ``û``h á``yƒ``ª``é``e õ``«``ª``j»```à```dg»a õ`jé`ª`à`dg ```deg É` ` `aó`j,á`æ`«` `e É «ëe e É é ùæj»àdg É JÉbÓY áä ûæj ᫪y ôñy πμ ûàj ájƒ dg G æ ªH.»fÉ ùfe G á«æer Iôàa ióe Y Ée ªàée É d Vô àj á«yéªàlg äéfé«μdgh äé ù SDƒªdG áaéc ÖfÉL øe É«Ñ ùf á jƒw ájƒ déa. ªàéªdG dp É æe πμ ûàj»àdg á«yéªàl G º SÉ dgh âhéãdg Qó dg»g º``eC G øe á``ec á«aé ãdg áeé dg äéª ù dgh äéª ùdg øe ôà ûªdg ôgƒédg ägqé ëdg øe Égô«Z øy áec G J IQÉ M õ«ªj»àdg É HÉW á«eƒ dg hcg á«æwƒdg á«üî û d π éj»àdgh.iônc G äé«eƒ dgh á«æwƒdg äéjƒ dg øy H õ«ªàj Ó a AÉ` `Ñ`dG Y É JQó e Ö ùàμj á`jƒ`g CGh πyéøàdgh Qƒ àdg Y É JQó H EG É à«bgó üe øy á«aé ãdgh á«sé«ùdgh á«yéªàl G ä髪dg `e áfôªdg á«uƒ üîdg ò` `d É` `«`Yƒ`Hh á`«`î`jqé`à`dgh.ájó ædg áhééà S Gh ìéàøf Gh»a É«Ñ«côJ Ó N»fÉ J»àdG»g áehrcéªdg áec Gh ΩPô ûàdgh μøàdg deg É«MC G H»a ÉgOƒ j É FÉæH Oƒª üdg Y iƒ J á«yôa äéjƒgh øjhéæy âëj É æ«h ɪ«a VôàتdG ºMGõà d áé«àf QGôªà S Gh Ñ æj Ée ƒ`gh.»`dhó`dgh»ª«be G É «ëe e hcg äéeƒ ªdG áaé K QÉ ûàfg º SCG ó a Ωƒ«dG ºdÉY Y ܃ T ø«h ÉμàM Gh π UGƒàdG ió`e «SƒJ»a «ªL»a äô ûàfgh äéeƒ ªdG â aój å«m, VQC G»àdG ΩÓYE Gh É üj G πfé Sh á SGƒH dph øcéec G øe üëj Oó H OGô```aC G ÉéJÉH Ωƒ``j π`c ±ò J áªfé dg äó üdg áªygo FÉbƒdGh äéeƒ ªdGh Qƒ üdg èféàf deg iocg Ée ƒgh,»lqéîdg ºdÉ dg ø«hh º æ«h áñzôdgh á«æwƒdg äéjƒ dg bƒ J É ªgCG Éc Iô«N øe ójó dg π Lh,á«ëªdG äé«uƒ üîdg áfé«u»a ±ƒîdg ùlég πx»a û«j äé«eƒ dgh ܃ ûdg º«dG äéeƒ æe øe π Lh É féhhph ájƒ dg É«V øe øe ádém û«j û«dg ɪfCGh äé«lôªdgh RƒeôdGh.É ù SCGh É àhgƒk ƒ j òdg ójó àdg ôãccg QÉ«îc»aÉ ãdg QGƒëdG AÉ deg dp øy èàfh iƒbc G áaé K á檫g ΩÉeCG ÉéªdG í ùacgh, óyh É«Yh æy èàf ɪe,ø«e»aÉ K êpƒªf VôØd GPƒØf ôãcc Gh Ωƒ«dG ºdÉY»a GPƒØf π`bc Gh VC G äéjƒg ójó J VC G äéjƒ dg πjó àd iƒ``bc G ájƒ dg â NóJh øe É ùf Vôa ܃ SC G Gògh,É ëdé üªd É YÉ NEGh ÉHQEG»a ºgÉ ùjh øª«ªdg ójóédg ΩÉ ædg QôÑj º«dG πãe ájó«àdg á«aé ãdgh á«yéªàl G äé ù SDƒªdG πªy ƒ d É Yƒ N AGôL,óé ùªdgh á SQóªdGh Iô SC G Gògh,É«ShQ e ÜQÉ àdg IOÉjR πãe, dp Y π a IOôc á«eé àfg»àdg á«μjôec G IóëàªdG äéj ƒdg deg áñ ùædéh SÉ ùm ƒ Vƒe deg áñ ùædéh âbƒdg ùøf»a π ûødgh, RCɪdG Ñ ûj Ée LGƒJ. Qƒ ùdg ªdG ±ôà J»gh á«fé ùfeg IÉ SCÉe ƒbh ôμæj É ÑfÉL øe É«côJ,ÜôëdG É«S»a â bh É fƒμh É J É æμd FÉ a çhóëh Gòg øμd,øeqc G ø««ë«ùªdg IOÉHE áà«ñe á«æh çóëj ºd É fcgh ióe øy Gó«Hh, hó`dg øe ójóy H πñ J ºd»côàdG ô«ùøàdg,é«côj ôμæjh hó``dg H H âaôàyg ò`dg UƒdG áë U hó j bgƒdg»a fcg,ô«nc G»μjôeC G bƒªdg»a º ªdG EÉa ɪH, «ªédG ô j á«fé ùfeg IÉ SCɪd É ü«nq É«SÉ«S Ó à SG fƒc Ö«ªdG øeh,áyhôe É fcg, GôJC G CG,É HÉμJQÉH ƒª àªdg º «a øe ôãccg Qhôe ó H á«sé«s äéhé ùm á«ø üàd π à ùj CG É«bÓNCG.É Yƒbh Y ΩÉY áfée í TôJ äé bƒàdg πc EÉ``a ô`«`nc G»μjôeC G bƒªdg ó H íªdcg óbh QƒgóàdG øe ójõe `deg á«côàdg á«μjôec G äébó dg bƒe GOCG ò```dg É``````ZhOQCG Ö`«`W Ö```LQ»``cô``à``dG `ù`«`fô`dg côàj CG øμªj Ée deg,øeqc G IÉ SCÉe øe»μjôec G SôéfƒμdG»côàdG ù«fô d áñ JôªdG IQÉjõdG á N Y»μjôeC G QGô dg Gòg ádcé ùªdéa,»`dé`ë`dg ôñªaƒf 13 Ωƒ``j É d îªdg ø æ TGƒd á«sé ùëdéh º ùàj»côàdg ÖfÉédG ``deg áñ ùædéh á«æ«eqc G IOÉHEG{ fcg Y çóm Ée Uh ªdÉH É«côJ aôjh,áwôøªdg πh,äéñzqh AGƒ`gC VÉN CGóѪdG å«m øe ô`ec Gh,zá«YɪL h,éjéë dg ô«üªh áàñdg d ábóy h á«sé«s ídé üeh.é à SGƒH Gƒ S»àdG á jô déh.ôjô àdg»a OQh ɪc ø«ñ SGQ πñ Jh ø«bƒøàe dp»a «ëj AGô`LEÉ`H áñdé e á«hôàdg IQGRh Y äé SGQO AGôLEG deg áaé VE ÉH èféàædg ô ûfh áä«g ôjqé J»a ärô`h»àdg πcé ûªdg øe ójóy ô XCG Ée B G É d ±É j ÖjQóàdGh º«àdG IOƒL.ájQGOE Gh á«déªdg áhébôdg GƒjO ΩÉ dg øjódg ƒ Vƒe»g áãdéãdg á«dg 1^5 ``deg á`aé` `VEG QÉ`æ`jO QÉ«e 12^4 H ò``dg Ée á«eƒμëdg äé ù SDƒªdG iómeg Y øjo QÉ«e øe %100```dG õlém RhÉéàj ΩÉ dg øjódg π éj á HÉ S äéñ SÉæe»a Éæ b ɪch.» ëªdg èjéædg IQó``b»``a É æμdh Ö ùædg»``a â ù«d á μ ûªdg á àªdg äééàæªdgh ØædG EG Qó üj OÉ üàbg òg ao Y äéjh骫chôàñdgh Ωƒ«æªdC G πãe H ÉjóëJ dp πãªj.äé ÑJ øe É æª àj Éeh ƒjódg ìé`hqcg ao»a ó ÑdG á«fgõ«ªd ÉaGõæà SGh Gô«Ñc êéàf fcg ΩCG QGOEG RhÉéJ Gòg π a. ƒjódg òg dp øy á«dhdƒ ùªdg EÉa»dÉàdÉHh á ÑàªdG îdg.ádaé ùªdg Ö àj ÉjÉ b øe äéæ«y»g çóãdg ÉjÉ dg òg ᫪àéªdgh á«hé«ædg ádaé ùªdg deg bôj ób iôncg ΩGóîà SG : hcg»hé«ædg ù éªdg øe ܃ ªdGh :É«fÉK,ádAÉ ùªdg äghocg π«øàd äghocg øe jód Ée ájqƒà SódG OGƒ`ª`dGh á«ngódg áëfódg á` `SGQO ºgCGh.ádAÉ ùªdg òg øe ƒ J äémôà e ºjó àd áeó àªdg hó``dg É eóîà ùj»àdg äghoc G ò`g»g IAÉØμdGh AGOC G øe m ÉY iƒà ùªh àªàj»àdg ƒ üëdg M ƒfébh á«fé ü à S G áaéë üdg áä«g Oƒ``Lhh AGOC G ƒ`fé`bh äéeƒ ªdG Y äghoc G òg ôaƒj Ωó a.oé ùødg áëaéμªd á à ùe áëfódg OGƒe H V deg áaé VE ÉH Éæjód äéødéîªdg øe óëdg Y IQó dg j á«ngódg.é YGƒfCÉH mkuwaiti@batelco.com.bh»hƒjc G dgóñy á«μjôec G á«côàdg ábó dg hôjƒj øeqc G,áMGô U `dp»ª ùj CG ho,iô` `fcg ΩÉ JG É àeó e»a»jcéj»àdg á TÉØdG ôμ ù dg ÜÓ f G ádhéëe ºYóH»μjôeC G ÖfÉédG íàa á«ygó d Iô fcg ΩÉ JGh 2016 ƒ«dƒj 15»a É«côJ»a â bh ø æ TGh áñdé eh ÉgAGQh ±ƒbƒdéh ÉμjôeCG»a º«ªdG ødƒl dg» ShôdG ÜQÉ àdg AÉL dp ÖfÉL deg,iô«nc G aqh ª«ùàH CÉ ûh á«μjôec G ägójó à d É«üf G Iô fcg aqh»côàdg ɪ ûd»côàdg hõ dg Gô«NCGh á«shôdg 400 SCG ïjqgƒ U á Ø U ø æ TGh AÉØ M ``dhc G álqódéh ±ó à SG ò`dg ÉjQƒ S ô T.ø«jQƒ ùdg OGôcC G É fcéh hó`dg øe OóY º eh ø`eqc G É Ø üj»àdg çgó``mc G üfh ƒ«ªdg ÜQÉ` `j É`e É à«ë V Ö``gP zá«yéªl IOÉ```HEG{ hcg `dhc G ᫪dé dg ÜôëdG ÓN Gƒ àob øe ÉeCG»æeQCG ƒ«ªdg òg πc øy Gó«Hh, û dgh ƒédg ÖÑ ùh äéà ûdg»a Gƒμ g» e ó H feéa,é æe bgƒªdgh,ωébqc Gh ÜÉÑ SC Gh ±É UhC G É fcéh ±ôà jh»μjôec G ÜGƒædG ù ée»jcéj ΩÉY áfée øe ôãccg»μjôec G bƒªdg Gòg CG ócdƒj òdg ôec G,zá«YɪL IOÉHEG{ âféc ƒg Ée ôãccg, ÓWE G Y»fÉ ùfeg CGóÑe CG Y óæà ùj,ójóédg.»côàdg «ëdg øe» SÉ«ùdG ΩÉ àf G Éμ TCG øe lπμ T Oƒdƒe»côàdG á«lqéîdg ôjrh Ø Uh EGh,»μjôeC G QGô dg CG{ ó H AÉ`L ``fcgh z᪫b CG Ó`H{ QGô dg CG, fcéh ThhÉ ûj,éjqƒ S ô T ɪ T»a É eƒé H iôñc IôeGDƒe É«côJ â ÑMCG òg øe ΩÉ àfód{ ±ó j»μjôec G ÜGƒædG ù ée ôëj EGh Y» SÉ«S SÉμ fgh ô«kcéj ó«ccéj πμh, `d EÉ``a,zIƒ îdg ɪe ôãccg,égô«μ J øe ójõj CG fcé T øeh øjó ÑdG ø«h äébó dg bgƒe PÉîJG ƒëf»côàdg ÖfÉédÉH aój óbh, B G «Y»g lô«ü J ƒg á«æjôëh QOGƒ``c»a lô`«` `ü` `J ```fcg ΩCG QGOEG»ah äé LƒàdG»ah ±GógC G.?áÑ SÉæªdG äé SÉ«ùdG Vh â ù«d á«dg EÉa»dÉàdÉHh á`eé` `dg á`hé`«`æ`dg ```deg á``dé``meg áeéy á`«`dhdƒ` `ù`e»``g É``ª``fEGh. üàîªdg hdƒ ùªdg É ªëàj É«ÑæLCG ÉØXƒe 575 OƒLh EG ôª dg ø``e ø`«`à` `ù`dg RhÉ``é``J á«fóªdg á``eó``î``dg â```dgré```eh á N ` `Vh ho º d Oó`é`J øμªj ø««æjôëh Ó````MEG dòc,á``jqgoeg á«b ÉgQÉÑàYG»a á«é«jgôà SG á N Vh äéeóîdgh ø ªdG º«æJ áä«g deg 2016 øe IôàØ d á«ë üdg Ée º««J øμªj AGOCG ägô TDƒe Vh ho 2020 Gògh,É```jQGOEG CÉ N ôñà J ±Gó``gCG øe ëj É N J ºd»àdG äé édg º e Y Ñ æj á«hé«f ádaé ùe Ö àj ÉjÉ b ò a dòd!ó UCG.áHÉ«ædG deg ÉëJ á«b a ù«dh º«àdG á«b»g ᪠ªdG á«féãdg á«dg áñ dg ø``e %20 CG ô``jô`` ``à``dg»``a OQh ó```bh»a ô«ñc ü fh øjôëñdg á eél øe ƒhô ùàj πãe.á«fgóàh G SQGóªdÉH π```fghc G ø«ª ªdG ägrhé`é`j ÉgQÉÑàYG øμªj ägrhé`é`à`dg ò``g øe ó`h ÜÉÑ SCG É d Üô ùàdg á«a.á```jqgoeg a º` `ª`dG `ù`«`d.é`` ``à`` ``SGQOh É` `«`a «ëàdg 20 â H»àdGh Üô ùàdg øe ájoéªdg IQÉ ùîdg IQób ±É VEG»g IQÉ ùîdg øμdh,qéæjo ƒ«e ᫪æà dh πª dg ƒ ùd QOGƒc áä«j»a øjôëñdg Gó a»a» FÉ dg ÉÑME G øy «géf.ωéy πμ ûh RôÑj ÉÑME G Gògh,» SGQódG º Ñ à ùe ÜÉÑ ûdg ä ÉëdG H»a á eéédg aôj ÉeóæY ôãccg ayoobi99@gmail.com ü f øy áéjéf ájôjó J hcg π``«``gcé``à``dg hcg Ö``jQó``à``dG»```a øe ô`ñ`ccg á«dhdƒ ùªdg π éj ºgC G øμd. hdƒ ùªdg ägqób AÉ` `NC G hcg äéødéîªdg»`g `` ``Vh Ωó`````Y ø```e á``é``jé``æ``dg áédé ªd áñ SÉæe ägƒ`` ``N ádé ÑdG πãe Iô«Ñc πcé ûe e πeé àdgh º«àdG ójƒéjh áéjéf AÉ NCG hcg.ωé dg øjódg çómh â Vh äé SÉ«S øy á bƒàe øμj º`d èféàf É æy É``c ø``μ``d á` `bƒ`à`e É`` ``fcg hcg ò«øæàd øªãc ádƒñ e É fcg ó à j àj á«dhdƒ ùe ò``gh. ``dp hdƒ ùªdg ôjó J áeó ùh É`eEG, `JGQó`bh JAÉØμH àj hcg JQób»a hdƒ ùªdg á K IOÉjõd áé«àf É fcg hcg àj ÜÉÑ SC áñ SÉëªdGh ádaé ùªdg OÉØJ Y øe GOóY ôjô àdg ø«h óbh. JÉbÓ H hcg üî ûh.é æe ÉKÓK héæàf ±ƒ S ä ÉëdG òg Y á N ÜÉ«Z{»g ákóãdg ä ÉëdG hcg á«æjôëñdg QOGƒμdG ÜÉ à S ádhódg iƒà ùe»g á«dg ò`g ƒμj ób.zö``fé``lc G øe ó`h Y «ªY ô«kcéj É d ägƒ N êé àfg Y Éãe ᫪æàdg øe øwgƒªdg IOÉØà SG OóëJ ªàéªdG. ªàéªdG πñ à ùe»`a ô TÉÑe πμ ûh ô``kdƒ``jh?á îdg ò`g πãe ólƒj GPɪd : hcg GDƒ ùdg GPÉe :ÉãdÉKh?É HÉ«Z øy hdƒ ùªdg øe :É«fÉK?á«dG òg øe ÜGƒædG ù ée bƒe ƒμ«s ägqgrƒ``dg øe äoqh»àdg äéhéle G H äé ü üîàdg ôaƒj ΩóY{»g á«dg òg ƒm É æ«m ÉæÑàch.z ƒ ùdg»a áhƒ ªdG ägqé ªdGh ägqé ªdGh QOGƒμ d ÖjQóJ á N OƒLh IQhô H ÖjQóJ ΩóY πg GDƒ ùdg.áhƒ ªdG äé ü üîàdgh øe A» T É Hƒ ûj»àdg á«côàdg á«μjôec G äébó dg äoéc Ée»HÉéjE G»WÉ àdg»a â ãªj «J áëøf àj, ûjƒ ûàdg á«côàdg Iƒ îdg e á«μjôec G IóëàªdG äé`j ƒ`dg ÖfÉL øe»àdgh ÉjQƒ S ô T ɪ T»a ájôμ ù dg É JÉ«ªY bƒj CÉ ûh,ø«jqƒ ùdg OGôcC G øe ø æ TGh AÉØ M dhc G álqódéh âaó à SG zájõeq{ äéhƒ Y Vôa deg ÉμjôeCÉH â ao»àdg ᫪ dg»gh äó a Ée ÉYô S á«ø«àdg áëøædg òg øμd,»côàdg «ëdg Y ÖfÉL øe ábƒñ ùªdg ô«z Iƒ îdg ó H äébó dg òg Y Égô«KCÉJ á MÉ S á«ñ ZCÉHh GôNDƒe ä sƒ U òdg»μjôec G ÜGƒædG ù ée ägƒb ó``jcg Y ø`eqcó`d»yéªédg πà déh ±ôà j QGô``b Y QÉÑàYGh dhc G ᫪dé dg ÜôëdG ÓN á«féªã dg ájqƒwgôñee G á«sé ùm ô«ãj òdg ôec G,zá«YɪL IOÉHEG{ fcg Y çóëdg Gòg. GôJC G iód Iójó T ó J CG É`eÉ`HhCG GQÉ``H Ñ SC G»μjôeC G ù«fô d Ñ S ºd `dp øμd zá«yéªl IOÉ``HEG{ ``fcg Y çóëdg Gò H ±GôàY ÉH»μjôeC G ù«fôdg TÉëJ ɪ«a,ø«à«SÉFôdG «àj h ÓN ºàj òg Y zá«yéªédg IOÉHE G{ Uh ÓWEG ÖeGôJ ódéfho»déëdg äéj ƒdg øμj ºd,ΩÉY áféªdg Y ójõj Ée É «Y ôe»àdg çgómc G B G àm âaôàyg»àdg ø«kóãdg hódg ø«h øe á«μjôec G IóëàªdG ägóéà ùe øμd,øeqcód zá«yéªl IOÉHEG{»g çgómc G òg CÉH Y ÉÑ S â ùμ fg Iô«NC G ägƒæ ùdg»a âkóm Iô«ãc á«sé«s ƒëf»μjôec G SôéfƒμdÉH â ao á«côàdg á«μjôec G äébó dg.iƒ îdg òg PÉîJG á«sé«ùdg IOÉ«dG πx»a ø«ñféédg ø«h äébó dg äô`e,iô«ñc ägôã H ᫪æàdgh ádgó dg ÜõM á SÉFôH á«côàdg á«déëdg á«déªdg áhébôdg Gƒ``jO ôjô J»a äé``ødéîªdg øy á``«dhdƒ ùªdg É JÉØ îªd ô«nc G iƒãªdg ƒμà S á«yéªl IôÑ e «Y n W o CG É ùfôa ɪ T»a bƒe»a ájhƒædg ÉjÉ H É æe äéø îªdg ògh,zzcigéo ƒé«s,aéhô μdg ó«dƒàd ídé üdg ô«z óøæà ùªdg OƒbƒdG áédé e øy áªléædg á ûªdg äéø îªdg É æeh,iônc G á ûªdg äéø îªdg Hh OƒbƒdG Gòg äéfƒμe»`gh É kyé TEG π``bc G äéø îªdg É æeh É àdémeg âªj»àdg áªjó dg ájhƒædg πyéøªdg òg øe ô`ñ`cc G AõédG CÉ``H Ékª Y,óYÉ àdg ``deg ƒa IOóëe bgƒe»a B G õîe äéø îªdg áñjô dg Ø ùdg äé Ñ dg»a hcg, VQC G í S øjõîàd agôe âä ûfcg Góæ æah.í ùdg øe GkóL âëj á «ë ùdg ɪYC G»a á ûªdg äéø îªdg,(onkalo) ƒdéμfhcg É «Y ` `W o CGh ``VQC G É Ø ûàμj àm ó``hc G ``deg É bózeg ºà«S å«m äéj ƒdg»ah.ø«æ ùdg ± BÉ`H Éfó H»JCÉj øe»àdg bgƒªdg äéäe Éæ a á«μjôec G IóëàªdG ƒa É æe πeé ûdg QÉeódG äéø îe Y ƒàëj ôñccg øeh, `VQC G âëj áfõîe É æeh VQC G Gòg»a ájô ûñ d Gkójó J ÉgôãcCGh bgƒªdg òg OQƒØfÉg áæjóe»g á MÓdG É`«`LC Gh π«édg hô ûªd Gkô` `e âféc»`à`dgh ø æ TGh á`j ƒ`h ôjƒ àd á«féãdg ᫪dé dg ÜôëdG AÉæKCG øjé æe äéø îªdg Éæg πhé ªdG»`ah.á`jQò`dG á Ñæ dg «ëªdg»a É TQɪdG QõL»a áfƒaóªdg á ûªdg, Éà ùcéhh,ó``æ`` ``dgh,é``«`` ``ShQ»``ah,ÇOÉ`` ``dg á«déª ûdg É```jQƒ```ch,É``«``fÉ``ª``dCGh,É``«``fÉ`` ``jô``hh,é«dgôà SCGh,É«dÉ jegh, ÉHÉ«dGh,á«HƒæédGh ܃æL á``dhoh,»fƒ«üdg É«μdGh,ø«üdGh.É«jôaEG ó H áeoé dg É`«`LC G Ñæfh Qò`ë`of «μa ôhé e É μ ûoj»àdg ägójó àdg øe á jƒw mägƒæ S á«vqc G IôμdG Yh º JÉ«M Y äéø îªdg ±É` `û`μ`à` `S G äé`«` `ª`Y ó``æ``y AGƒ`` ``S,É`` ``à``eô``h hõf óæy hcg, R õdg ƒbh óæy hcg,ö«æàdgh?iôeóªdg äéfé «ØdGh ô«uéyc G bncftpw@batelco.com.bh ó«e á``cô`` ``e»```a á``«``fé``ã``dg»a (Midway) Gh ó``mcg h.1942 ƒ``«``fƒ``j Iô îdg äéø îªdg øy º j ø«à eéëdg»`a IOƒ`Lƒ`ª`dG ägó``«``hqƒ``wh π``hé``æ``b ø```e ù«dh Gkô``«``NCGh,ô``FÉ``NPh á UGƒZ ±É ûàcg ºJ Gkô``NBG»a É dée É«e»a á«fé jôh ΩÉ dg øe ôñªaƒf øe hc G òæe IOƒ Øe âféc»déëdg CG,á«fÉãdG ᫪dé dg ÜôëdG.É keéy ø«ñ S øe ôãccg òæe ó«ñdg ióªdg Y ÉeCGh ø«æ ùdg ± BG ó`` ``Hh Gkó````L,IQÉ S ô«z äbéléøe Éæ a π``eé`` ``T QÉ``````eO äé```ø``` ```î```eh ƒãëñj øjòdg Aɪ dgh ø«ø ûμà ùªdg ô àæj «ªéa.»``dÉ``ë``dG ô`` ``dg äé«æà eh QÉ```KBG ø``y,á`jqò`dg ábé dg äqsƒ```w»`à`dg á`jhƒ`æ`dg hó```dg πhéæ dg»`a πãªàj ájôμ ùy ``VGô``ZC AGƒ` `S,ájhƒædG ``ShDhô``dG ägp ïjqgƒ üdgh á`jqò`dg»a ábé dg ó«dƒàc ájôμ ùy ô«z `VGô`ZC hcg øø ùdgh äé UGƒ dg hcg AÉHô μdg ó«dƒj äé ëe hódg òg «ªéa,ájhƒædG ábé déh πª J»àdG,πeÉ ûdg QÉeódG äéø îe øe ºî V hõîe É jód â aqh ⪠ùà SGh räõéy É c hó`dg ò`gh ΩGóà ùe QòL mπm OÉéjEG»a AÉ «ÑdG ΩÓYC G ø«féªk øe ôãccg ÉgôªY H»àdG á«dg ò d òg ádémeg áø c πbc Gh π SC G πëdg Éch,É keéy á MÓdG á«ñ à ùªdg É«LC G deg É àeôh á«dg VQC G âëj á«yéªl ôhé e»a É æao ÓN øe º j ájô S É H ƒμj bgƒe»ah É bƒa hcg gô«s,ékñ«üy É kªî V ÉkÄÑY É à sªëa,ómcg É æy LÉædG πëdg É d Ghóéj ød É jcg k ɪHQh,º géc.ºfgódgh º«ùdGh ôjƒ àh É ùfôa Ωƒ J, ÉãªdG π«ñ S a :º H»àjƒμdG ù«y óªfi.o ± BG ó H É«LC Gh,QÉëÑdG äéø îe Y ôã à S ø«æ ùdg É æjõîj ºJ VQC G øwéh»a Vh Éæà «M á d É æaoh»a á«æ àdgh ᫪ dg ÉæJGQób,É æe ü îàdgh É àédé e É«LC G deg É àdémeg ÉfQsô a»jcéj øªd É ãjqƒjh á MÓdG.ø«æ ùdg ± BÉH Éfó H Öjô dg ióªdg Y É`eCG áæ S á``fé``e ø``e π```bcg Ó```Nh `bgƒ`e»``a B G ó`é`f É`æ`fEÉ`a»ah á ùhé«dg Y áø àîe Ühô```ë```dG äé``ø`` ``î``e ô``ë``ñ``dg»μd ÉgÉæcôJh ÉgÉæ ªgCG»àdG,±ó üdgh ±hô dg É Ø ûàμj äé`bhc G H»a ƒμj óbh ïjqgƒ U hcg,ôéøæj ºd πhéæb É fc á JÉbh áμ e hcg,iôéøàªdgh áeé ùdg á«f髪«μdg OGƒª d á eém hcg ôñdg»a É FÉ deg óæy ôéøæj ºd á«m ôfénp ø«à«ªdé dg ø«hôëdg äéø îe Éæ a.ôëñdg»a ÉæàÄ«H»a áªkél äéø îe CG,á«fÉãdGh `dhc G ô``nb Gh ø«ëdg ø«h»`gh,ωé``y áfée ƒëf òæe áªddƒªdg ÜhôëdG ò H Éfôcòoàa É ùøf øy o ûrμnj ܃ ûdg Ñd ``bh ò``dg πeé ûdg QÉ``eó``dGh Qƒã dg ºJ»àdG äéø îªdg òg ô`nbgh.º dhoh 17»a É`c,Iô``«``NC G ƒμj ød ÉkªàMh,É «Y êqƒñeég áæjóe»a»déëdg ΩÉ dg øe ôhƒàccg `deg iocg É`e á Ñæb Y Qƒã dg ƒ`g,á«féªdc G πfé Sh»a ΩÉJ π T çhómh Ék«c IÉ«ëdG bƒj ø«ecéj ºJ CG deg,qé ªdG ÓZEG É æ«h øeh π ædg ɪc.á Ñæ dg ò`g øe ü îàdgh Ék«c á æªdg ΩÉ dg øe ôhƒàccg øe øjô û dg»a ±É ûàcg ºJ ø«àªkél ägôfé d ø«à«féhéj ø«à eém»déëdg ÇOÉ dg «ëª d ᪠ªdG á «ë ùdg ɪYC G»a ÉàbôZo CG å«m,ägôàeƒ «c á ùªn øe ôãccg ÑJ ᫪dé dg Üô`ë`dG AÉ`æ`KCG á«μjôec G ägƒ` `dg ø`e ÉKóM á«déªdg áhébôdg Gƒ``jO ôjô J íñ UCG Ée H ø`y ôñ «d ªàéªdG ô àæj Éjƒæ S äé ù SDƒeh ò«øæàdg RÉ édg ÉéJ `H ô ûj.ägrhééjh äéødéîe É fcé ûh OôJ»àdG ádhódg» «d ôjô àdg Gòg ªàéªdG ô àæj ΩÉY πc»ah á«dé ØdG ΩóY»a ÜGƒædG ù ée Y á«dhdƒ ùªdéh.ôjô àdg Gòg»a ô j òdg»déªdg Qó dg bh»a Ió T ÉØJQG e ôjô àdg øegõj ΩÉ dg Gòg»a ôjqé Jh IOÉjRh π àdg πãe áæné S ÉjÉ b ICÉWh ÜÉ«Z äô XCG»àdG áfôëñdg áæéd äéëjô üjh ø««æjôëñdg QOGƒ``μ``dG ÜÉ à S á«æwh á N äô``kcg»àdg á«féãdg á ædg.ö``fé``lc G ø`e ó``h AGƒ S AÉHô μdg ô«jgƒa á«b»g ªàéªdG»a âëñ UCG PEG,OGôaC G Y hcg UÉîdG É dg Y π UGƒàdG äégƒjó«a QÉ ûàfg ó H áæné S á f.é æe»μà ûj äó`fé` `d Iô``KDƒ``ª``dG»`YÉ`ª`à`L G ᫪æàdg Y ô«kcéjh º«àdG»g áãdéãdg á«dg º«àdG S»a ÖfÉLC G øe Iô«Ñc OGóYCG OƒLhh»a ôjô àdg»a IQGRƒ``dG Y äé MÓe OhQhh Y Iô``KDƒ``ª``dG á` `HGô`dG á` ` `æ`dgh. CÉ`` ``û``dg Gò``g YÉØJQGh ΩÉ dg øjódg á«b»g ó«ñdg iƒà ùªdg» ëªdg èjéædg øe %95 áñ ùf RhÉéJ òdg ô«ñμdg.ôªãà ùªdg á K Y ôkdƒj Ée äéødéîe RôÑoJ CGh óh áhébôdg CG ócdƒf hcg πc»`ah á``dho πc»a çóëj» «ÑW ô``ecg Gò``gh EÉ`a»dÉàdÉHh.á UÉN hcg áeéy πªy á ù SDƒe äéødéîªdgh AÉ NC G OƒLh»a â ù«d á μ ûªdg»ah äéødéîªdg ÜÉÑ SCG á «ÑW»a á μ ûªdg ɪfEGh e πeé àdgh,üéñ SC G òg e πeé àdg á«ø«c ù ée π a.égqgôμj øe óëdg á«ø«ch É JGô«KCÉJ áédé ªd»Øμj ɪH ƒeƒ j ägqgrƒ``dgh ÜGƒædG?á μ ûªdg QhòL Éæ a,äéødéîªdg øe ÉYGƒfCG ôjô àdg RôHCG á``jqgoeg É fcg Y É Ø«æ üj øμªj äéødéîe hcg á`` ``MÓ``dG É````«````LC G `````deg É```ë```oJ Iô``«`` ``N á``«`` `` ``b :º H ÊóŸG óªfi π«yéª SEG.O πfé Sh πc»a Qƒ ûæªdg ôñîdg»géñàfg âød ô`hƒ`à`ccg 16»``a Üô`` ``dgh ô` `û`dg»``a ΩÓ````YE G QÉ``KB G Aɪ Y{ : Gƒ`æ`Y âëj»déëdg ΩÉ dg øe côj ɪc Ék e ÉkJƒHÉJ ø«kók øe ôãccg ƒø ûàμj CG ôñîdg»`a AÉ``L ó``bh,zaé`eó` `dg ƒjô üªdg ø J QÉKB G IQGRh»a á ãªe ájô üªdg áeƒμëdg Ék«Ñ ûn Ék«fƒYôa ÉkJƒHÉJ ø«kók øe ôãccg ±É ûàcg áæjóe»a «SÉ ù dg IôÑ e»a ÓZE G ºμëe â«hgƒàdg òg âdgréeh,ô üe ܃æL ô übc G ó ojh.áfƒ ªdG áªjó dg Ωƒ SôdGh Tƒ ædg É «Y øe ägƒæ S ÓN ôñcc Gh ºgC G ±É ûàc G Gòg QÉKB G øy VQC G âëj ôøëdgh Ö«æàdGh åëñdg deg Lôj É îjqéj CÉH Ékª Y,áªjó dg á«fƒyôødg 332 deg OÓ«ªdG πñb 1994 ø«h Ée ø«æ ùdg ± BG.OÓ«ªdG πñb ```VQC G ƒ```a ƒ`ã`ë`ñ`j AÉ`ª` ` `dg Ωƒ``«``dÉ``a VQC G øwéh øe áø àîe ɪYCG»ah,É àëjh ÉæÑcƒc øe á H πc»a á ªàëªdG bgƒªdg πc»a ܃ ûdgh ºeC G ägqé Mh áªjó dg QÉ`KB G øy GƒfÉc»àdG äghoc Gh ø«æ ùdg ± BG πñb IôHÉ dg Gƒ Uh òdg»ª dg iƒà ùªdgh É fƒeóîà ùj mägƒæ S ó H Ñ déh çóë«s Ée Gò``gh, `«`deg ÉeõdG dp Aɪ Y Ωƒ «a,éæ«y oôªj GkóL á jƒw øy ûμ d á jƒw m hô H Éfó H øe ƒjcéj øjòdg VQC G ɪYCG»a ôøëdgh Ö«æàdGh,ÉæîjQÉJ ÉæJGOÉYh ÉæàaÉ K øy åëñdgh,éæjqé M øy.éfó«dé Jh!?ÉæJQÉ M ÉjÉ H øe hóé«s iôoj Éj GPɪa ôøëdg ó H ºgô àæj»àdg äbéléøªdg É`eh!?QÉëÑdG ɪYCG»a hcg, VQC G âëj Ö«æàdGh É«LCÓd côàfh KQsƒæ S Ée Ña øëf ÉeCG äéø îªdg Gƒ``fCG πc øe zπ«àcƒc{ ƒg á MÓdG,á` ` `û`ª`dgh,á`æ`wô` `ù`ª`dgh,á``eé`` ``ù``dg á`ñ` ` `ü`dg ûàμj CGóH»dÉëdG Éæo «éa,qééøfód á HÉ dgh ÜhôëdG äéø îe H Y áaó üdéh ôã jh»a AGƒ`` ``S,ø``eõ``dG ø``e Oƒ` `Y á ùj ƒëf πñb ɪYCG»`a hcg,í ùdg Y hcg áhôàdg É`ª`YCG

13 13 Ω2019 ôjéæj 4 - `g1440 ônb G «HQ 28 á ªédG - ƒ HQC Gh áãdéãdg áæ ùdg - (14896) Oó dg á Uôa.. Oƒ ùdg ìéàøf G á édg GõJ øjôëñdg CG»fÉjõdG ójgr IQÉéàdGh áyéæ üdg ôjrh óccg á Uôa ájoƒ ùdg û«j òdg ìéàøf G CGh Oƒ ùdg ífé ù d Ó«ØJ ôãcc G.º bghpcg Ö SÉæJ»àdG äé«dé ØdG øe ójõªd øjôëñdg»a»mé«ùdg É d Ió«L :᪠UÉ dg ßaÉëe..ÉÑjôb ägómƒdg º ùjh z»h ôjgh{ æñe πªμà ùj «a øh ᫪æàdg á` `é`y»``a É`«` `ù`«`fq É``Ñ``Y äé```h ``UÉ``î``dG É`` `` ``dg ΩOÉ dg ôñª ùjo ᪠UÉ dg É æ àëjh UÉîdG É dg É dƒªj»æwƒdg ó«dg ä ÉØàM Iõ«ªe áî ùf áñ JôªdG á«mé«ùdg jqé ûªdéh àj ɪ«ah Iõ«ªe áî ùæh ΩÉ ûg ï«ûdg óyh,᪠UÉ dg»a øe GAóH ΩÉ dg Gòg»æWƒdG ó«dg ä ÉØàMG øe»à S OQÉZ ôjgƒdg»a ΩOÉ dg ôñª ùjo 15 ïjqéj. UÉN πμ ûh ᪠UÉ dg á aéëe WÉæe á«hh `jqé` `û`ª`dg ø``e ó``jó`` ``dg É``æ``g :±É``` ```VCGh hcg É MÉààaG ºà«S»àdG á«mé«ùdgh ájqé dg æñe É àeó e»ah ÉÑjôb áμ ªªdG»a É æ«tój ΩÉ dg øe hc G HôdG»a ójóédg øjôaé ùªdg æñdgh»fgôª dg Qƒ àdg Rõ j òdg ôec G,ΩOÉ dg ájôëñdg äé LGƒdG á UÉN áμ ªªdG»a á«àëàdg»a ᫪gcgh QhO øe É d ɪd áeéæªdg ᪠UÉ dg»a EG å«m,á«fé dg ámé ùdg á UÉN ámé«ùdg ÜòL EÉa dòd, hódg πc»a Iô ûàæe âjéh äé ªéªdG á«mé«s ÜòL πegƒyh Uôa OÉéjEG ƒg óëàdg ÉÄ«T ëjh,éæàaé Kh ÉæîjQÉJh Ö SÉæàJ iôncg àîe äéeéªàggh äéñzq»ñ j òdg ƒæàdg øe e á UÉNh,øjôªãà ùªdg Üòéjh ìé«ùdg äéäa º Ñ«MôJh É gcg áñ«w øe øjôëñdg H õ«ªàj Ée.º eôch ó dg»dh ƒª S ΩɪàgG CG,áØ«N BG øªmôdgóñy Ωɪàg G Gòg ÖMÉ üj Éeh,ájƒªæàdG jqé ûªdéh á«æ ªdG ᫪ SôdG äé` `é`dg É dòñj Oƒ` `L ø``e ù ée É àeó e»ah ägqéªãà S G ÜÉ à SÉH»a ô«ñc πμ ûh ôªãj äcgóh,ájoé üàb G ᫪æàdg hgƒgh hréeg πãe ᫪déy äécô T ÜÉ à SG.É d Gô e øjôëñdg øe òîàj»àdg Égô«Zh Üôb ø`y ùªd É`e Gò`g EG ßaÉëªdG É``bh É à SG å«m,ø«ü d Iô`«`NC G `JQÉ`jR Ó`N äécô ûdg øe ô«ãμdg ÜÉ à SG ᫪æàdg ù ée»a πª J äécô Th hgƒg ácô T πãe á«æ«üdg,égô«zh á«fhôàμde G ÜÉ dc Gh ä É üj G Éée ìé`à`ø`fg ø``e ø`jô`ë`ñ`dg ``H àªàj É``e EG å`«`m»a VÉØîfGh Iô«ãc äó«ùjh á«æjo ájômh á eé dg ó«dg ôagƒj ÖfÉL ``deg,á û«ªdg áø c äécô ûdg ò d Üò`L πegƒy πãªj,á«æjôëñdg É«LƒdƒæμàdG Éée»a ɪ«S h,ägqéªãà S Gh πñ à ùe πãªj âjéh»àdg IQƒ àªdg äé«æ àdgh ᫪déy ä Éée ÉgQhóH íàøj»àdgh,πª dg ƒ S.Iƒ H É «a ùaéæj CG á«æjôëñdg ägaéøμ d øμªj.z»déøc ƒjô«hhq{ á«béøjg â bh ácô ûdg CG «a øh í VhCGh ƒjô«hhq{ ᫪dé dg á«dé je G áeó dg e ᫪ SQ êôñ d» NGódG º«ª üàdg ᫪y ò«øæàd z»déaéc á«ngo º«eÉ üj Y ƒàëj ò``dgh»bô ûdg ºª üªdg πñb øe É ü«ün É`gOGó`YEG ºJ Iõ«ªe íñ üàd,»`dé`aé`c ƒ`jô`«`hhq ô«ûdg»`dé` `je G áμ ªe»`a Qƒ e hcg á«béøj G ò H ácô ûdg É dg deg»ªdéy AÉjRCG QGO Ö à ùj øjôëñdg óæa e á«béøj É «bƒj ÖfÉL deg, QÉ dg ácô ûdg äé J GócDƒe,»Hô dg êôñ d âfƒegqéh Vƒ æ d ô` `ü`mh ó`jó`l ƒ``g É``e π``c ºjó àd.øjôëñdg»a ájqé dg OÉ üàb G ácôëdéh ºJ ób ( É`H ô``jgh) æñe CG «a øh ó``ccgh ÉaódG íjqé üj øe AÉ àf G óæyh,πeéμdéh «H AóÑdG ºà«S»FÉHô μdg QÉ«àdG É üjegh»fóªdg äéäa ```HQCG ``deg ⪠ùb»`à`dg ûdg `jrƒ`à`h.gôàe 400h Gôàe 55 ø«h É àmé ùe ìhgôàj ûeég Y `d á«øë U äéëjô üj»``ah øh ΩÉ ûg ï«ûdg ᪠UÉ dg ßaÉëe óccg,iqéjõdg ácô T IQGOEG ù ée ù«fq OÉ TCG, ÑfÉL øe ɪH, «a π ü«a QÉ dg Qɪãà SÓd «a øh jqé ûªdg àîªd º``YO ø`e ßaÉëªdG eó j»a πª dg ô«s Y ÉæĪW G Y UôMh,᪠UÉ dg»a á«eóîdgh ájqéªãà S G jqé ûªdg òdg z»h ôjgh{ hô ûªd ßaÉëªdG IQÉjR Éæªãe Ñj PEG, «a øh ácô T jqé ûe ôñccg øe ó j»é«jgôà SG bƒe»`a á T 716 ûdg Oó`Y á Lh éj ɪe,z»H øjôëh{ øjôëñdg è«îh ᪠UÉ dg»`a øjôªãà ùªdgh ø«ª«ª d Iõ«ªe ójó dg øe áhô e Y fƒc ÖfÉL deg,áeéæªdg á æªdgh Rƒ«æaC G ªée πãe ƒ ùàdg õcgôe øe.ájqééàdg, HGƒW 10 øe ÉÑe ákók hô ûªdg º jh º«ª üj å«m ø`e á UÉîdG àjƒg æñe πμd πªëj.» NGódG QƒμjódGh çé``kc Gh ägó`mƒ`dg É`ª`YCG AÉ àfg ø`y ø` `YCG ò``dg `` ``ShC G êô`ñ`dg»hô dg êôñdgh,( ÉH ôjgh) º SG «a ägaé ûfe G πªëj ɪ«a,(øjôëÑdG ùæjójõjq âfhéegqéh) á«dé j G ájqééàdg áeó dg º SG»bô ûdg êôñdg πª dg Uôa Nh»æWƒdG OÉ üàb G ᫪æj»a.ø«æwgƒª d IQÉjõH ùecg ΩÉb ób ᪠UÉ dg ßaÉëe Éch dph,øjôëñdg è«n»a z»h ô`jgh{ hô ûªd»féñe ó```mcg ò«øæj ø``e AÉ`` ``à``f G ø``y Ó``YEÓ``d Qɪãà SÓd «a øh ácô T òøæj òdg hô ûªdg ácô ûdg IQGOEG ù ée ù«fq Qƒ ëh, QÉ dg. «a π ü«a Ée ` `Y IQÉ``jõ``dG Ó``N ß`aÉ`ë`ª`dG `` ``WGh çékc G»a Iõ«ªe º«eÉ üj øe hô ûªdg æª J agôªdgh á«æμ ùdg ägómƒ d» NGódG QƒμjódGh. hô ûª d áñmé üªdg øe fcéh hô ûªdg ΩÉ ûg ï«ûdg Uhh QÉ dg ÉéªdG»a ájqéªãà S G jqé ûªdg RôHCG áaé VEG,áHPÉLh Iõ«ªe agôe æª àd áμ ªªdÉH á«déªédg IQƒ üdg ùμ j òdg õ«ªªdg bƒe deg Gkó«ûe,᪠UÉ d á FGôdG ájôëñdg á LGƒdGh øh ácô T É eó J»`à`dG Iõ«ªàªdG jqé ûªdéh Gòg»a Iô«NC G ägƒæ ùdg»a JõéfCG Éeh «a. É dg»yé ùdg óªfi :Öàc ï«ûdg ᪠UÉ dg á aéëe ßaÉëe OÉ`` ``TCG É dg Qhó``H áø«n BG øªmôdgóñy øh ΩÉ ûg àîªh ájqéªãà S G jqé ûªdg ºYO»a UÉîdG QÉ dg É dg»``ah,ωé``y πμ ûh äéyé dg áeƒμëdg ôaƒj Ée e á UÉNh, UÉN πμ ûh»a ägqéªãà S G «é ûj ±ó à ùj äó«ùj øe OhOôe GP GóYGh ÉYÉ b ó j òdg QÉ dg É dg hódg»a äéyé dg øe ô«ãμdg øe π acgh ó«l.iônc G»a á`jqé` ` `dg á`ä`«`ñ`dg CG ß`aÉ`ë`ª`dG ó````ccgh àªàj ɪd Gkó``YGh Ékbƒ S ó J áeéæªdg ᪠UÉ dg ShDhôd ägõøëeh äó«ùj øe øjôëñdg H ᫪«æj áä«h øe É jód ɪH Ió«Øà ùe, Gƒ``eC G,á«HPÉédGh á«aéø ûdéh RÉàªJ Iô à ùeh áeó àe»a Ió«TôdG IOÉ`«` `dg äé «LƒJ π ØH ``dph ägqéªãà S G ÜÉ à SGh á«àëàdg á«æñdg ôjƒ J É àjdhq ëj ɪH á«lqéîdg áªî dg jqé ûªdgh»hééje G `dp Qhó``d πnódg QOÉ üe jƒæj»a Ió````jó````L äé````aé```` ````û````à````cg..ägqé``````````````````````ee G RÉ```` ````dgh ```Ø```æ```dG äé```«```wé```«```à```mg ø````e ó````jõ````j øjôëñdg IõFÉL ómgh ƒeqƒødg øμªj òdg,è«îdg Gô«d iôñμdg ôødgh ø«fé ùdg ± B G ÜòL øe AÉëfCG «ªL øe äébéñ ùdg É ûyh á ùªîdg QGó```e Y ```dph º`dÉ` `dg.á«véªdg É keéy ô ûy á`ä`«`g á```cqé``` ```û```e êqó`````æ`````jh `VQÉ` `ª`dGh ámé«ù d ø`jô`ë`ñ`dg á` `jƒ`w É`` ``à``«``é``«``jgô``à`` ``SG ø``ª`` ``V»MÉ«ùdG É dg ôjƒ àd ióªdg jƒ ùj á e â`ë`j ` `J»``à``dGh (ºcó H Éfó H) á«mé«ùdg ájƒ dg èàæªdg è`jhô`j Y õ`cô`j»`à`dgh `` ``Y»```æ```jô```ë```Ñ```dG»```MÉ```«``` ```ù```dg,»ªdé dgh»ª«be G ø«jƒà ùªdg ºYód á«mé«ùdg äéeƒ ªdG RGô``HEGh ΩÉ` ` `SEG ø``e Rõ`` ``J»``à``dG Oƒ`` ``é``dg èjéædg»a»hééjeg πμ ûh É dg áμ ªªdG ájdhq e agƒàdéh» ëªdg.2030 ájoé üàb G»ªdÉ dg çó``ë``dg Gò``g Ó``Nh ámé«ù d ø`jô`ë`ñ`dg á`ä`«`g Ωƒ`` ``J äéeƒ ªdG VGô à SÉH VQÉ ªdGh áμ ªe É μ àªj»``à``dg á«mé«ùdg ÉÑ S ```deg á``aé`` ``VE É``H ø`jô`ë`ñ`dg ájoé üàb G øjôëñdg áμ ªe á`jdhq QOÉ` `ü`e ``jƒ``æ``j ±ó` `à` `ù`j»``à``dg äéyé dg Y õ«côàdg ôñy,πnódg áμ ªªdG áféμe õjõ Jh á«øædg ô«z.z»ªdéyh»ª«beg»mé«s õcôªc ΩÉîdG ØædG øe π«eôh ägqé«e á«sé«b áñ μe Ωób ƒ«jôj 58h ``deg á`aé` `VEG ó«àdg RÉ`` ``dg ø``e á HÉb á`jó`«` ` `J ô`«`z RÉ```Z OQGƒ````e 160```````H Qó```` ````J ``UÓ``î``à`` ``SÓ``d eh.á«sé«b áñ μe Ωób ƒ«jôj»déªleg π üj IójóédG äéaé ûàc G deg á«fƒhôchqó«dg äé«wé«àm G, ØædG øe π«eôh ägqé«e 105 øe áñ μe Ωó``b ƒ«jôj 273h. ó«àdg RÉ dg ä ó`` ``ª``dG IOÉ```````jRh,á```«```Ñ```æ```LC G»a áªgé ùª d Ió`aGƒ`dG á«mé«ùdg.»déªle G» ëªdg èjéædg õjõ J áä«g á«é«jgôà SG ΩÉ à SG ºJ óbh øe VQÉ ªdGh ámé«ù d øjôëñdg hôàñ d YC G ù éªdg ø YCG ägoé`jrh äéaé ûàcg ägqé``ee G»a RÉ`` ``dgh `Ø`æ`dG äé`«`wé`«`à`mg»``a É«ªdÉY SOÉ ùdg õcôªdg»a É J å«m øe HÉ ùdg õcôªdg øe óh õjõ J»a º ùj ɪe.äÉ«WÉ«àM G ägogó``ee ƒkƒe OQƒªc É àféμe»a á`bé` `dg ø`e á``ª``fgoh Iô à ùe.ºdé dg äé````«````wé````«````à````m G Qó`````` ``````Jh 7``H Ió``jó``é``dG á`«`fƒ`hô`chqó`«` `dg z»ªdé dg ôø ùdg ƒ S{ Vô e»a QÉ ûj z VQÉ ªdGh ámé«ùdg áä«g{ deg á«egôdg É «YÉ ùe QÉWEG»a õjõ Jh øjôëñdg áμ ªªd èjhôàdg»a»`mé`«` `ù`dg É`` `` ``dg á`ª`gé` `ù`e áä«g âcqé T,»æWƒdG OÉ üàb G `VQÉ` `ª`dGh ámé«ù d ø`jô`ë`ñ`dg»ªdé dg ôø ùdg ƒ S Vô e»a àm ó`` `` ``oj ò````dg,2019 ΩÉ`` ``d áæjóe»a 2019 ôñªaƒf 6 ïjqéj æ jh,ióëàªdg áμ ªªdG, ó`æ`d ø`«`ª`à` `ª`dG ``«``ª``L ÜÉ`` `` ``à`` ``SÉ``H ámé«ùdgh ôø ùdg É H ø«eé dgh.ºdé dg AÉëfCG «ªL øe ô`jrh Y áñ SÉæªdG ò` `Hh ámé«ùdgh IQÉ``é``à``dGh á`yé`æ` `ü`dg :kó``fé``b»``fé``jõ``dg ó`` ``TGQ ø``h ó````jgr ácqé ûªdg Y Éæ UôM ɪdÉ d{ äé«dé ØdGh VQÉ ªdG àîe»a ùf»àdgh,á«dhódgh ᫪«be G á`μ` `ª`ª`d è``jhô``à`` ``d É`` ``dó``n ø```e ägqéªãà S G ÜòL á«h øjôëñdg Vô e{`d»`ñ`gò`dg»``ygô``dg zƒ``μ``hé``h{ z2020 Gô`«` ` `d»``dhó``dg ø`jô`ë`ñ`dg º```«```gGô```HEG ó```dé```n ``Só``æ`` ``ª``dG ô```a ΩÉ``````Y ô```jó```e Gõ`````gƒ`````H øjôëñdg Øf ácô ûh jƒ ùàdg ôîøj ƒμhéh ácô T EG{ ÓFÉb á«ñgòdg É` `à`jé`yq á` ` `UGƒ`ª`H ƒhq»a»ªdé dg çóëdg Gò d RGõàYG GócDƒe,øjôëÑdG áμ ªe ÉgQhO á UGƒªH ƒμhéh ácô T»` `ù`«`fq º`gÉ` `ù`ª`c OÉ```jô```dG ᫪æàdg Oƒ`` ``L IQRGDƒ``````e»``a.øjôëÑdG áμ ªe»a áegóà ùªdg ò d JÉ«æeCG Ö«WCG øy ÜôYCGh πμh á «édg á«dhódg á«dé ØdG «ëjh `«`aƒ`à`dgh ìé`é`æ`dg ï«sôj»a IOƒ ûæªdg É agógcg CGƒÑàJ»àdG ábƒeôªdg áféμªdg ` `Y ø``jô``ë``ñ``dg á``μ`` ``ª``e É`` ``H.zá VÉjô d ᫪dé dg á jôîdg CG ô````cò````dé````h ô````jó````é````dg ägqhódg»a íéf ób Vô ªdG ÜÉ à SG»a á«véªdg ùªîdg ᫪dé dg äécô ûdg ø`e áñîf áaé VE ÉH á«ëªdgh ᫪«be Gh ájéyôd ájqééàdg ƒæñdg ``deg»```dhó```dg ø``jô``ë``ñ``dg ``Vô`` ``e CG fcé T ø`e ò``dgh Gô«d äééàæªd èjhôàdg»a ºgÉ ùj Gò``g Ó````N äé``cô`` ``û``dg ò````g.»dhódg πøëªdg á`` ``SOÉ`` ``ù``dg á``î`` ``ù``æ``dg ó``` ```J{ Qhôªd ``dph Iõ«ªe áñ SÉæe Ó`` ``fg `` ``Y ägƒ``æ`` ``S ô` `û`y»```dhó```dg ø``jô``ë``ñ``dg ``Vô`` ``e ΩÉ``Y ``bó`` ``fg ò``æ``e Gô``«`` `` ``d ùøf âbƒdéh Gkó«ûe z2010 π UGƒàªdG ºYódÉH RGõ`à`YÉ`H»a ƒμhéh ácô T eó J ò``dg á«æødg VQÉ ªdG ä Éée à T CG É`kØ`«` ` `e,á`«` `ü` `ü`î`à`dgh äé«dé a»``a ƒ`μ`hé`h á`cqé` `û`e»```dhó```dg ø``jô``ë``ñ``dg ``Vô`` ``e UôM Y π«do»g Gô«d IóMGh ƒμj CG Y ácô ûdg iôñμdg á«æjôëñdg äécô ûdg øe Vô ªc»ªdÉY çóëd á«ygôdg, Gô`«` ` `d»``dhó``dg ø`jô`ë`ñ`dg á``cgô`` ``û``dg ò``` ```H ø``«`` `` `` ``à``e Gô«dG áyéæ U õjõ J ``deg áμ ªªdG»``a `JÉ`YÉ` `b á`aé`μ`h ÉkHPÉLh ÉjOÉjQ Gõcôe É Lh»a á`«`ñ`æ`lc G ägqé`ª`ã`à` `SÓ`d»a ΩÉ dg ƒ«ëdg É dg Gòg π UGƒàªdG ÉæeGõàdGh á æªdg «ëjh OÉ üàb G á éy ºYóH á`«`ñ` `Jh á`` ``eé`` ``û``dg á``«``ª``æ``à``dg ájoé üàb G ájdhôdg äémƒªw.á«dé dg Éæàμ ªe»a 2030 ìô``` ```U ````Ñ````fÉ````L ø````````eh ᪠æªdg á`æ`é` `dg â`æ` `YCG»``dhó``dG ø``jô``ë``ñ``dg ``Vô`` ``ª`d e á«béøjg «bƒj øy Gô«d (ƒμhéh) øjôëñdg Øf ácô T ƒμhéh ácô T É ÑLƒªH dƒàj Ohõ```ª```dG{ á``«``ñ``gò``dg á``jé``yô``dg zägô``fé`` ``dg Oƒ``bƒ``d»`ª` `Sô`dG»``dhó``dG ø``jô``ë``ñ``dg ``Vô`` ``ª`d àî ùf»``a 2020 Gô`«` ` `d»a ó`` ``Y ``eõ``ª``dg á` `SOÉ` `ù`dg»a á`jƒ`é`dg ô«î üdg Ió``YÉ``b Ée IôàØdG ÓN øjôëñdg áμ ªe,2020 ôñªaƒf ø«h ód øe á«eé S á«μ e ájéyôh ióøªdg ªdG ádóédg ÖMÉ U ƒª ùdg Ö``MÉ`` ``U ±Gô``` ```TEÉ```Hh BG ó`ª`m ø``h ` `dgó`ñ`y ï`«` `û`dg»` `ü`î` `û`dg π``ã``ª``ª``dg á``ø``«`` ``N ù«fqh ióøªdg ªdG ádóéd á``ª`` ``æ``ª``dg É``«`` `` ``dg á``æ``é`` ``dg»``dhó``dg ø``jô``ë``ñ``dg ``Vô`` ``ª`d IQGRh øe º«æàHh Gô«d ä É``` ```ü```j Gh äó``` ```UGƒ```ª```dG»æjôëÑdG»μ ªdG ƒédg ìó Sh ôñfqéa ácô T e hé àdéhh.iohóëªdg á«dhódg ΩÉ``b Oó``` ```ü```dg Gò`````g»`````ah óªëe óªmcg øh ɪc Sóæ ªdG ä É üj Gh äó UGƒªdG ôjrh É«dG á`æ`é` `dg `ù`«`fq Ö``FÉ``f ù«fqh Vô ª d ᪠æªdg ó Y «bƒàh ájò«øæàdg áæé dg ódén `Só`æ` `ª`dG ``e á``jé``yô``dg ΩÉ`Y ô``jó``e Gõ``gƒ``H º``«``gGô``HEG Øf á`cô` `û`h `jƒ` `ù`à`dg ô``a Oƒ` `L ó```cdƒ```j É``ª``e ø``jô``ë``ñ``dg âñmé U»àdG Iõ«ªàªdG ácô ûdg. àbó fg òæe Vô ªdG :kóféb ôjrƒdg çóëj óbh

14 14 :ΩÉ dg ø«ec G..»ØjBG á«c e ùeéîdg ò«øæàdg èeéfôñdg j zωé dg ù éªdg{ á``«``eó`` ``SE G á``aô``«`` ``ü``dg»``a hó`````dg π`` `` ``acg ø``e ø``jô``ë``ñ``dg äé````jó````ë````à````dg º``````````gCG ø``````e á````«````aô```` ````ü````ª````dg á````jô```` ````û````ñ````dg QOGƒ````````μ````````dG á```ä```«``` ```J. «à H d GóÑY á jô ûdg ``e `agƒ`à`j äé`«` `ª`Y»``a π``nó``j á``«``eó`` ``SE G ƒ`æ`ñ`dg «Ñ J Ö``fÉ``L ````deg á``mƒ``à``ø``ª``dg áæªbq ƒm ᫪y ÜQÉéJh ä ÉM.á«dɪdG äóeé ªdG º`à`«` `S,Oó``` ```ü```dg Gò````g»````ah ómcg áaé à SÉH èeéfôñdg ΩÉààNG á UÉîdG àhôéj Vô d AGôÑîdG ô`«`μ`ø`à`dg º`«`ª` `ü`j á``«``ø``«``c ƒ````m OÉÑJh á ûbéæª d»é«jgôà S G.äGôÑîdG»a ΩÉ` `dg ù éªdg ôªà ùjh á«eó SE G á«déªdg áyéæ üdg º`YO á ûfc G øe OóY ò«øæj jôw øy ``deg ` ` `ù`j»``à``dg ägqoé```ñ```ª```dgh äé SQɪªdG º``YOh ƒªædg õjõ J»eÓ SE G πjƒªàdg º«bh á«bónc G,á`«`dÉ`ª`dG äó``eé`` ``ª``dG `«`ª`L»``a hé` `à`dg π«ùj ```deg á`aé` `VE É`H ägp äé ù SDƒªdGh AÉ YC G ø«h ÖfÉL ```deg, ô`à` `û`ª`dg ΩÉ``ª``à``g G ÉjÉ dg á ûbéæªd äé üæe ô«aƒj ÓN øe áaô ªdG OÉÑJh,áÄ TÉædG èegôhh á ü üîàªdg ägqƒ ûæªdg.á«æ ªdG ÖjQóàdG ºJ»àdG áféñà S G Y kaéæh º jód.èeéfôñdg ò«øæj πñb É FGôLEG á«é«jgôà S G á îdg õcôjh øe Iô``à``Ø``dG»``a ΩÉ`` ``dg ù éª d ᪫dg ºYO Y 2022 deg 2019 á``egó``à`` ``S G õ``jõ`` ``Jh á``aé`` `` ``ª``dG hdƒ`` ``ù``ª``dg π``ª`` ``dg äé`` ``SQÉ``ª``eh,á«eÓ SE G á«déªdg áyéæ üdg πngo äéjóëàdg áédé e `deg áaé VE ÉH,áYÉæ üdg LGƒJ»àdG á««ëdg ᫪æàdg «ëj EÉ``a «Y AÉ`æ`Hh»`dÉ`ª`dG É`` `` ``dg»``a á`egó`à` `ù`ª`dg É«é«JGôà SG É LƒJ πãªj»ªdé dg ΩÉ dg ù éª dh á`eé`y áyéæ ü d. Uƒ üîdg Lh Y»`fÉ`ã`dG Ωƒ``«``dG»``a º``J ɪæ«H äé ù SDƒªdGh ƒæñdg QhO ìô``w õ`jõ` `J»```a á``«``eó`` ``SE G á``«``dé``ª``dg á«dhdƒ ùªdgh áegóà ùªdg ᫪æàdg,á«déªdg äóeé ªdG ôñy á«yéªàl G äé` `SQÉ`ª`ª`dG π`` `` ``acg ø``y ``«``gé``f É«LƒdƒæμàdG «Ñ J»a ᫪dé dg á«aô üªdg äé``eó``î``dgh á`«`dé`ª`dg äéñ àe»gh É LQÉNh á æªdg â«h ``dp ` `Y É``ã``eh.êÉ```eó```f G e `LÉ`eó`fGh»àjƒμdG πjƒªàdg.z» gc G ƒæñdg CG `deg «à H âødh ä髪y CG»a πnój á«eó SE G á jô ûdg e agƒàj âféc GPEG IQòM ƒμj ÉfÉ«MCGh,á«eÓ SE G øy äé ù L Éægh,πeÉ àdg»a Oƒ dgh»yéæ U G AÉcòdG äghocg ióe á SGQód ø«ûj ƒ ÑdGh á«còdg Oƒ dg íñ üj `«`ch, É à«yô T ùdéée É`æ`gh,á«Yô T á`«`cò`dg ƒ VƒªdG»a åëñ d á ü üîàe.á jô ûdg e agƒààd hc G Ωƒ``«``dG è``eé``fô``h»```ah ió`e ` `Y õ`«`cô`à`dg º``J, Ó``WEÓ``d áfôªdg á«yó à S G IOÉ«dG ᫪gcg á«yéøj øjqéªj AGô``LEG Ó`N øe ø«cqé ûªdg ió`d ô«μøàdg õ«øëàd IOóëªdG äé«vgôàa G π«jh øe ƒ``cqé`` ``û``ª``dg ø`μ`ª`à`«`d É`Ø` ` `S IOÉ«dG ägqé e iƒà ùe ±É ûàcg.z «Ñ àdg ΩóY ádém»a ihól æñdg ΩÉ æh «à H OÉ`` ``TCGh»a ô TCG òæe uñ ow òdg ìƒàøªdg á«ùaéæj»a óyé ùj ƒgh,øjôëñdg»àdg Iô«üdG äécô ûdgh ƒæñdg øféhõdg áeóîd áæªbôdg»a πª J πª d á`fhô`e ÉgóæY ƒ`μ`j àm QGô`b ƒ``gh á«eó SE G ƒæñdg»`a Gô«ûe, õcôªdg æñdg øe ÖFÉ U ø«àæ S ó H ô à S áé«àædg CG deg.ákók hcg º`gCG ø`e EG{ «à H ƒ` `jh áaô«üdg»a ƒæñdg êéeófg ÜÉÑ SCG»a ägó«àdg π«ùj á«eó SE G πãe ø`«`fgƒ` `dgh»`hé`bô`dg É` ` `dg ``SCGQ ô«aƒj ƒ`fé`b πãe,3 RÉ``H CG Ö``é``j»``à``dGh»``aÉ``μ``dG É``ª``dG º Vô J àm ƒæñdg É d πãàªj CG á UÉNh,á«ùaÉæàdG áhƒ üd Iô«üdG ƒæñ d è``eó``dg ᫪y» à S π«dg É`ª`dG ``SCGQ ägp Iô«Ñc äé«féμeegh á«ngo Iƒb º d»a,êqé```î```dg»``a ägqé`ª`ã`à` `SÓ`d É`ª`μ`à` `SG º```J{ `«`à` ` `H ` ` `a 3,äGƒæ S 10 òæe 3 RÉ``H ô«jé e áñ ùædéh ÉeCGh, dòh ÉfQÉ NEG ºJh ù éªa,ájó«àdg ƒ`æ`ñ`dg ``deg»a á`«`eó` `SE G á«déªdg äé`eó`î`dg, ƒ` `Vƒ`ª`dG ` `Y π`ª` `j É`jõ`«`dÉ`e QÉ`«` `ª`dG GhQó```` ````UCG º`` ``fcg ø`````xcgh ƒæñdg AÉ YE á ûbéæª d RGƒªdG ùecg ìéñ U äé MÓªdG á«eó SE G Éæg ƒμj CG»a Ió«L IQOÉH»gh,ájó«àdG ô«jé ª d mrgƒ``e QÉ«e Y πª j õ`cô`ª`dg æñdg `dò`c ô«jé eh á«dhódg ô«jé ªdG «Ñ J á«eó SE G á«déªdg äéeóîdg ù ée PEG,πª dg π«ùàd»aƒjbg ô«jé eh»àdg hódg øe øjôëñdg áμ ªe EG ù éªdg º j PEG ô«jé ªdG Ñ J Éæg øμdh,á``dho 30»a AÉ YCG ô«jé ªdG Ñ J»àdG hódg H»aô üªdg πª dg «j dp CG ºZQ ägqgó``` ```UEG É``æ``g ``dò``c,é`«`ª`dé`y á«àëàdg á«æñ d äé ù SDƒeh IójóL É d ƒμj ô«jé e Qó üj á«déªdg ÓN øe ägoé«dg áä«j»a ƒæñdg äéeƒ ªdG» Sóæ ªd Éée íàa ±ô` `ü`e ``dò``c, ƒ``æ``ñ``dg IQGOE AÉæeCG ù éeh õcôªdg øjôëñdg d øjôëñdg»`a `bƒ`dg hó`æ` `U ájô ûñdg QOGƒ`μ`dG π«gcéj»`a QhO ägƒæ S 4 òæe ÉfCGóH ó a á«aô üªdg Y ɪYC G IQGOE»ØjBG á«c e á«æjôëñdg ägoé«dg π«gcéà`d èeéfôh iƒà ùªdg øe ÉHQóàe 35 Éæ SQCGh á«æjôëñdg ägoé``«`` ``dg ø``e»`fé`ã`dg Góæch fƒc fƒg deg ƒæñdg øe H íñ UCG ó`bh,éeƒj 15 Ió`e H»``a ø`«`joé`«`b ``UÉ``î`` ``TC G Öéj ``feg PEG,á`«`eÓ` `SE G ƒ`æ`ñ`dg ø««dée øjôjóªd m É``K π«l áä«j á«c èeéfôh»a H Ωƒ f Ée Gò`gh óéf `dò`d, É``ª``YC G IQGOE»`Ø`jBG π acg øe ó J øjôëñdg áμ ªe CG É fc,áaô«üdg Éée»`a hó``dg.z᫪dé dg áaô«üdg ÖcGƒJ äé jô ûàdg `deg áñ ùædéh É`eCG RÉH ô«jé ªd Éãàe Gh ᫪dé dg É`` `` ``dg»````a,ägó```é```à``` ```ù```ª```dgh Gò`g EG PEG,»`ª`dÉ` `dg»`aô` `ü`ª`dg,äéjóëàdg ºgCG øª V ó j ƒëàdg»mgƒædg πc deg ô ædg Öéj dòd OÉ``é``jE π``ª`` ``dg `` ``Y ô``kdƒ``j»``à``dg»àdg»`yé`ª`à`l G AÉ``cò``dG ä髪y áaé VE ƒhõdg e πª dg óyé ùj IójóL í`fgô` `Th Ió`jó`L äé`eó`n ádhéëeh ÜÉ`Ñ` `û`dgh AÓ`ª` `dg ø``e»aô üªdg É`` `` ``dg»``a º`` ``dé``noeg OQGƒªdGh πñ à ùªdg ƒ ãªj º fƒμd.᪠ªdG ájô ûñdg ƒæñdg CG{ «à H ±É` `VCGh á UÉN äé«éeôh É d á`«`eó` `SE G É``æ``g ø```μ```dh á`ø` `à`î`e è````egô````hh»a á ü üîàe äé`cô` `û`dg H æñdg ΩÉ` `f É`æ`gh Gó`«`ª`dG Gò``g É``é``ª``dG í``à``ø``j ƒ````gh ìƒ``à``ø``ª``dg OÉ dg»μæñdg É dgh øjqƒ ª d É d ägqéμàhg Ωó j CG πlcg øe èegôh hó e Éæg dòc,»aô üªdg»aô üªdg É dg»a ƒ ü üîàe H äó``ª``y ``dò``c,»```eó``` ```SE G : SÉÑY Gƒf âñàc ±RƒL -ôjƒ üj ù éª d ΩÉ`` ``dg ø``«``ec G ó```ccg äé`` ``ù`` ``SDƒ``ª``dGh ƒ``æ``ñ`` ``d ΩÉ``` ```dg CG «à H de GóÑY á«eó SE G Éée»a ájô ûñdg QOGƒμdG áä«j äéjóëàdg ôãccg øe ó j áaô«üdg hcg»aô üªdg πª dg LGƒJ»àdG óªy ``dò``d,iô```````nc G ä É``é``ª``dG õ```cô```ª```dg ø```jô```ë```ñ```dg ±ô``` ```ü```e deg æñ d HÉàdG bƒdg hóæ Uh äé eéédg «é ûàd IQOÉÑe Vh áaô«üdg SƒjQƒdÉμH ùjqój Y áä«jh, ƒæñdg äélé«àmg á«ñ àd»a á ü üîàe á`«`hé`ñ` `T QOGƒ````c ` `î`dh,á``jó``«`` `` ``à``dg á``aô``«`` ``ü``dg»a π`ª` ` `d õ`«`ª`à`e ƒ``ø``à``e π``«``l πª dg π«ùàd á«eó SE G ƒæñdg πªy Uôa ô«aƒj e,»aô üªdg. ÜÉÑ û d ùecg ìéñ U «à H ±É VCGh Ó```WEG `û`eé`g ` `Y ø««øë ü d á«c e hé àdéh ΩÉ dg ù éªdg è`eé`fô`ñ`dg É``ª``YC G IQGOE»``Ø``jBG GƒæY âëj ùeéîdg ò«øæàdg IOÉ«dGh,»é«JGôà S G ô«μøàdg) «Ñ Jh á``fô``ª``dg á`«`yó` `à` `S G (QÉ`μ`à`H Gh á«déªdg É«LƒdƒæμàdG hé àdg»a CGóH ΩÉ dg ù éªdg CG{ òæe ɪYC G IQGOE»ØjBG á«c e øe Ió``MGh»`gh,äGƒæ S ùªn ɪ«a á`«`ª`dé` `dg äé`` ``eé``é``dg ô``ñ``ccg IOÉ`«` `dgh á`«`é`«`jgô`à` `S G üîj è``egô``h OÉ```é```jEG π`````lcg ø```e `````dph äéjóëàdéh àj á«eó SEG πjƒªj á«ø«ch á«déªdg áyéæ U»a IójóédG.zÉ e º bcéàdg ÓN ``fcg ``deg «à H â`ø`dh â`` ``bh ø``«``à``«`` ``VÉ``ª``dG ø``«``à``æ`` ``ù``dg á«eó SE G ±QÉ üªdg»a ä ƒëj áæªbôdg QÉÑàY G ø«h ò``nc G e zωó`` ùdg Gô``«W{ É``Ñ à S á``q«dhcg ägô``«ëj : ``SÉH å«m, ɪY áæ S»a OÉ üàbg Ωó àd 2016 ΩÉ``Y»``a â ù SCÉJ, `«`dé`μ`à`dg á` ` `Ø`î`æ`e äó````mq á`ë`jô`e ô`ø` `S ägqé```«```n ô``aƒ``jh à T»a äé LƒdG øe áyƒªéªd.ºdé dg AÉëfCG Gô`«`W á`cô` `T â``æ`` ``YCG ó```bh ø«tój HÉ S â``bh»`a ΩÓ ùdg deg ùe øe ô TÉÑe ôø S N É N øª V ```dph,ø`jô`ë`ñ`dg ôñà Jh.É JÉ ëe áμñ T «Sƒàd πbéf hcg ΩÓ ùdg Gô`«`W ácô T øe ôªà ùªdg π` `UGƒ`à`dG á`«`ª`gcg á««ùæàdg äéyéªàl G ó Y ÓN äébó dg õjõ àd ø«aô dg ø«h ä Éée Y Üô`b øy ±ô àdgh πñ à ùªdg»``a É æe IOÉ`Ø`à` `S G.Öjô dg í``dé`` ``U É``ª`` `` ``S π``ñ`` ``à`` ``SG ácô ûd ò«øæàdg ù«fôdg ó«ªëªdg Góah z SÉH{ øjôëñdg QÉ e äéeón ôhƒàccg ΩÓ ùdg Gô«W ácô T øe ôëªdéh ácô ûdg ô ªH» VɪdG ôjóe»jéyé ùdg Oƒªëe Qƒ ëh è«yo h ájqééàdg hdƒ ûdg hcg äécô T äébóy hcg ôjóe OGhòdG,á«LQÉîdG äé`bó` `dgh Gô`«` `dg ø«h hé àdg ô`wcg áãméñªd `dph ÉjÉ dg ºgCG á ûbéæeh ø«àcô ûdg á``dhé``æ``ª``dg äé``eó``î``h á`` `` `` ``à``ª``dg ácô T πñb øe áeó ªdG á«vqc G.»dhódG øjôëñdg QÉ e»a z SÉH{ ó«mh øe πc ÖMQ ÑfÉL øe ó TGQh ä髪 dg ôjóe» Tƒ ÑdG Gô`«` `H ø````ec G ô``jó``e»``kô``ë``dg Gó```cCGh É`Ñ` `à` `S G Gò` `H ΩÓ` `ù`dg É JÉ Lh áμñ T»a ô«ñc SƒJ øy ûμj zè«îdg Gô«W{ á Lh Sƒfƒμ«e ƒμà S.IQÉ`é`à`dGh êó dg Ö dg á«ñ àd Éfƒ«dG»a ᫪ SƒªdG «üdg á «ªédG Iô`jõ`é`dG ò``g IQÉ```jR Y ó`jgõ`à`ª`dg e.á«ø«üdg á dg ÓN áªîødg É JÉ éàæeh UÉHôjEG IôFÉW ƒ Uh eh Éædƒ SCG SƒJ Éææμªj,πÑ ªdG ΩÉ dg»a IójóédG A321neo ójõªdg ºjó Jh iôncg øcéecg deg ƒ UƒdG B G.zIó«ÑdG äé LƒdG øe á Lh πc ihól SÉ«d á eé Th á «bo äé SGQO»aGô édg bƒªdgh Ö dg å«m øe ámôà e ƒ ù d ìéàªdg πnódg ä ó eh ájò àdg Iƒbh.z dp deg Éeh OƒbƒdG aq äéñ àeh ø f CG É``fô`` ``ù``j{ :ƒ`μ` `û`jƒ`c ±É``` ```VCGh É«ëJ»àdGh ï«fƒ«eh Ó«e `deg ÉæJÓMQ AÉëfCG «ªL»a ÉæFÓªY IóYÉ d Iô«Ñc á«ñ ûh Vô d ô`ø` `ù`dgh π` ` `dg â``bh AÉ d º`dÉ` `dg e É``k«`` ``TÉ``ª``Jh è``«`` ``î``dg Gô```«```W â`ø` `û`c áaé VEG øy z «JƒÑdG{ IójóédG É à«é«jgôà SG,á«eÉæàªdG É àμñ ûd Iõ«ªeh á«féæãà SG äé Lh äé Lh çók øy Ó`YE G e 2020 ΩÉ d dph É«dÉ jeg»a Ó«e :»gh «aôàdgh ɪYCÓd á Øe»a ï«fƒ«eh 2020 ƒ«dƒj øe AGóàHG ºFGO πμ ûh»a Sƒfƒμ«eh á«yƒñ SCG äómq 4 e É«fɪdCG Y ɪgÉà ch á«yƒñ SCG äómq 3 e Éfƒ«dG.2020 ôñªàñ S deg ƒ«dƒj øe»ª Sƒe SÉ SCG É MÉéfh É à«ñ T deg G kô fh dp Y IhÓY «U ÓN É e IOÉYEG ºà«S 2019 «U ÓN ádó U OÉ à Sh ƒñ SC G»a ø«à MôH 2020 óbh.á«yƒñ SCG äómq 3 e IôàØdG ùøf ÓN 2020»ªdÉ dg ôø ùdg ƒ S»a ÓYE G Gòg ºJ áä«g e è«îdg Gô«W âcqé T PEG, óæd»a áμ ªe ìéæl»a VQÉ ªdGh ámé«ù d øjôëñdg.øjôëñdg ò«øæàdg ù«fôdg,ƒμ ûjƒc ô«ª«ûjôc Ébh «îàd ƒb jôa OƒLh e{ :è«îdg Gô«d,ø««æjôëH ÜÉÑ T øe É SÉ SCG k ƒμàj äéμñ ûdg degh øe ò àd è«îdg Gô«W áμñ T º«ª üj ºJ AGõ``LCG»`a äé` `Lƒ`dG ø`e Oó``Y ```degh øjôëñdg Ék bƒe É`HhQhCG âféc ɪdÉ d.ºdé dg øe áø àîe É à«æh ÖÑ ùh Gô«dG áyéæ üd Gkõ«ªàe Ék«aGô L ôéjh.iqééàdgh ámé«ùdg»a ájƒ dg á«àëàdg á`` ``TQh ó` ` `j zió``ª`` ``SCÓ``d»``Hô`` ``dg OÉ```ë```J G{ zá``ä``«``ñ``dgh á``eó`` ``ù``dgh á``ë`` ``ü``dg{ ƒ```m π``ª``y á`ë` `ü`dé`h á`` ``UÉ``î``dG í```fgƒ``` ```dgh øe (HSE) áä«ñdgh áeó ùdgh.ä髪 dg áeó S IQGOEG ÓN ``deg á`` ``TQƒ``dG ò```g ±ó`` ``Jh»a äé`` ``SQÉ``ª``ª``dG π`` `` ``acg OÉ``Ñ``J áä«ñdgh áeó ùdgh áë üdg IQGOEG AÉæH»`a IóYÉ ùªdgh,(hse) ƒëf Ió``ª`` ``SC G á`yé`æ` `U ΩGõ``à``dG á`eó` `ù`dgh á`ë` `ü`dg»``a õ`«`ª`à`dg äé ªàéª d äé```ñ```kegh,á`ä`«`ñ`dgh CG ΩÉY LƒH Qƒ ªédGh á«ëªdg òîàjh äòîjg ób Ióª SC G áyéæ U»a áeó ùdg ø«ùëàd ägagô```leg.qgôªà SÉH êéàfe G e IGhÉ ùªdg Ωób Yh áä«ñdgh.á«léàfe Gh π«ûàdg IAÉØc É```ª```FGO OÉ````ë````J G `` `` ``ù``jh áë üdg äéjƒà ùªh»`bô`dg ``deg AÉ YCG «ªéd áä«ñdgh áeó ùdgh ô ûfh Ióª SCÓd»Hô dg OÉ`ë`J G ô ûñdg ô üæ dg ájéªëd É àaé K ᫪æàdg «ëj»``a ΩÉ`` `` ``SE Gh.Ióª SC G É d áegóà ùªdg Ióª SC G áyéæ U ùj ɪc áä«h `` ``Y É``Ø``ë``dG ````deg É``ª``FGO «ªéd á`ø`«` `fh á`«`ë` `Uh á``æ``ebg øe ªàéªdGh QGhõdGh ø«øxƒªdg ø«fgƒ dgh ô«jé ªdG «Ñ J ÓN `TQƒ`dG ó` `Yh ägô`ñ`î`dg OÉ`Ñ`à`d á ü üîàªdg á«ñjqóàdg èegôñdgh.áyéæ üdg äéñ àeh ÖcGƒàJ»àdG,1975 ΩÉY»a àjgóh òæeh Ióª SCÓd»`Hô` `dg OÉ``ë``JE G EÉ```a ájé d ƒ dg õ«côj Y ßaÉëj áeó ùdgh áë üdg ÉjÉ b ƒ``m ôjƒ J ƒëf «S»ah áä«ñdgh Ió`ª` `SCÓ`d á`«`yé`æ` `ü`dg Ió``YÉ`` ``dg ø```ec G»``a ΩÉ``` ``` ```SE Gh á``«``hô`` ``dg OÉëJ G CG óéf,»ªdé dg»fgò dg äé`cô` `û`dg π``c å``m É``ª``FGO ó``cdƒ``j ΩÉ`ª`à`g G ` `Y OÉ``ë``J G AÉ`` `` ``YCG á``eó`` ``ù``dgh á``ë`` ``ü``dg»``mé``æ``ª``h øjôëñdg áμ ªe «à ùj ôñªaƒf 7 deg 5 øe IôàØdG ÓN á ü üîàªdg πª dg TQh QÉédG áä«ñdgh áeó ùdgh áë üdg{ ƒm»``à``dgh zió```ª``` ```SC G á`yé`æ` `U»``a Ióª SCÓd»Hô dg OÉëJ G É ª æj è`«` `î`dg á``cô`` ``T á```jé```yqh º``Yó``H `dph äéjh骫chôàñdg áyéæ üd π`ª` `dg `````TQh á` ` `ù` ` `S ø``ª`` ``V É ª æj»àdg á«ñjqóàdg èegôñdgh `à` `SÉ`«` `ù`d É``î``«`` ``Sô``J OÉ````ë````J G Ωƒ Øeh áaé K õjõ J deg á«egôdg Ióª SC G fé üe»`a áegóà S G AÉ YC G äécô ûdg e πyéøàdgh z hgƒg{ áerc ÉÑjôb ÉLGôØfG bƒàj z»μjôec G IQÉéàdG ôjrh{ Hô d É déªycg èféàf øy z hgƒg{ ÓYEG øe Iõ«Lh É` `JGOGô`jEG â ØJQG å«m,2019 ΩÉ``Y ø`e ådéãdg ÓN ƒæ S SÉ SCG Y %24^4 áñ ùæh ᫪dé dg ΩóY dòh áæ e,ωé dg Gòg øe dhc G á ùàdg ô TC G Aƒ V Y É JÉ«æ J ôjƒ J QÉ ùeh É déªycg ƒªf ôkcéj ºjó J»a ácô ûdg ó éj å«m,»`μ`jô`ec G ô ëdg AÉcòdÉc IójóL ájqƒk á«æ J ä Éée»a ägqéμàhg πμ ûà S»àdG á«fhôàμde G áhéë ùdgh»yéæ U G Qƒ J πñ à ùe á éy ao iƒà ùe Y Gkô«Ñc ÉkbQÉa»a º ùjh,äéyéæ üdgh äéyé dg øe ójó dg ɪYCG ø«ùëjh ᫪bôdg ägoé üàb G AÉæH ᫪y ºNR aq.äéeóîdgh ɪYC G IOƒLh IAÉØc øe ácô T 228h,áæjóe 700 øe ôãccg CG ôcòoj ø«ûjqƒa áªféb»a áøæ üªdg 500`dG äécô ûdg ø«h ácô T áäªdg øª V øe ácô T 58 É æ«h øe, ÉHƒ L z hgƒ```g{ ácô T äqé``à``ng,á`ª`fé` `dg Y ```dhc G ájé f ƒ ëh»ªbôdg ƒëàdg hô ûe»a É d jô ûc.2019 ΩÉY øe ådéãdg HôdG ägó` `ª`dG AGô`` ``T ø``e z hgƒ`````g{ `æ`e á``«``μ``jô``ec G á«μjôec G äécô ûdg øe á«lƒdƒæμàdg äéfƒμªdgh É d íª ùj ü«nôj Y äécô ûdg J ƒ üm ho ƒ«fƒj ô T»ah.á«æ«üdG ácô ûdg e hé àdéh óyh ó`b Ö`eGô`J»`μ`jô`eC G ù«fôdg É``c» VɪdG πeé àj»àdg äécô û d äó«ùàdg H ºjó àh.z hgƒg{ e øe ójó dg ôñy äô`ñ`y ó`b z hgƒ```g{ â`fé`ch É féñ ùm»a J âféc É fcéh ø««ª SôdG É «Kóëàe dòd,é déªycg É«M á«μjôec G IQGOEÓd Ék HÉ ûe ÉkØbƒe»a ägô««àdgh ägogó à S G øe ójó déh âeéb ó a øe É æμªàh â îªj,é déªycg á«é«jgôà SGh è f äécô ûdg øe ÉgOQƒà ùj»àdg äéfƒμª d πfgóh OÉéjEG áñ ùædéh ÉëdG ƒg ɪc,%100 É æ U øe á«μjôec G z hgƒ``g{ ôñà J»àdG ùeéîdg π«édg á«æ J `deg ómcg âféch,»ªdé dg iƒà ùªdg Y É JóFGQ Ék«dÉM.áeRC G QhÉëe ºgCG Iôàa ó H»μjôeC G ôjrƒdg äéëjô üj»jcéjh øe Oó``Yh á`jqé`ñ`ne G Æô«Ñeƒ H á`dé`ch â f IQÉ`é`à`dG ô```jrh ø``y iô````nc G ᫪dé dg ä É``cƒ``dG á«μjôec G äécô ûdg EG dƒb ShQ ôñ jh»μjôec G «Ñd ü«ngôj Y ƒ üë d äéñ W âeób»àdg ü«ngôàdg íæªoj ±ƒ S z hgƒg{ ácô ûd äéfƒμe äéñ dg CG»μjôeC G ôjrƒdg í VhCGh.zGkóL ÉkÑjôb{ Éæc ɪe ôãccg ámgô üh É feg{ ÓFÉb,Iô«ãc áeó ªdG øe áeó ªdG äéñ dg Oó``Y RhÉ`é`J å«m,zó à f QƒeC G IOƒ d á«μjôec G áeƒμë d á«μjôecg äécô T ácô ûd º JÉ «Ñe IOhÉ ªH àj ɪ«a É jqééªd.ékñ W 260 øe ôãccg z hgƒg{ ÖeGôJ ódéfho»μjôec G ù«fôdg IQGOEG âféch É àªféb Y á«æ«üdg z hgƒ``g{ ácô T â`lqocg ób IQôμàe èém º`YGõ`ª`d É`k `ah AGOƒ` `ù`dg ájqééàdg,»`eƒ` `dg ø``ec É``H àj á`cô` `û`dg ƒ``m É`` ``JQÉ``KCG IócDƒe GkQGô`μ`Jh GkQGô``e z hgƒ``g{ àøf ò`dg ô`ec G ø«ggôh CG deg óæà ùj á«μjôec G ägaé``yo G CG AGOƒ ùdg áªfé dg ô M πª ûjh.áàñãe FÉ Mh

15 15 Ω2019 ôjéæj 4 - `g1440 ônb G «HQ 28 á ªédG - ƒ HQC Gh áãdéãdg áæ ùdg - (14896) Oó dg 2019 ø``e å``dé``ã``dg ``Hô`` ``d á``«``dé``ª``dg É` `é`fé`à`f ø` ` `J zƒ``μ`` ``à``h{.z «déμàdg IAÉØc aqh AGOC G ᫪y øe Aõéch, dp Y kihóy{ : Éb ºK ìô H Éæªb,ácô ûdg É H ôªj»àdg á μ«dg IOÉYEG,(óYÉ àdg ó H IÉ«ëdG) º SG âëj ójól èeéfôh á eé dg Iƒ dg á μ«g IOÉYEG ±ó H MôW ºJ òdg ióe Y ácô û d º JÉeóN Gƒeób øjòdg ICÉaÉμeh.zIójóY ägƒæ S ù ée ù«fq ÜôYCG, ɪàL G ΩÉààNG πñbh ôμ T üdén øy dgóñy ï«ûdg ƒμ àh IQGOEG ᫪ dg»a âcqé T»àdG ôødg «ªéd ôjó Jh.ƒμ àh ácô ûd á μ«dg IOÉYE á«ù«fôdg Éæ M ó d{ :Ó`FÉ`b dgóñy ï«ûdg Ö`q `Yh,âf»H ácô T ø«tój ÓN øe Gkô«Ñc GkRÉ`é`fEG ø«fé«μdg Óμd Ó f G á f áhéãªh âféc»àdg ù«scéj ƒëf B G É«ª«S øjò dgh,øjójóédg.z᫪«be Gh á«ëªdg Gƒ SC G»a ɪ ઠüh øe `````feg{ : `` ``dgó``ñ``y ï``«`` ``û``dg π``ª``μ``à`` ``SGh õ«côàdg»a ôªà ùf CG Éæ«dEG áñ ùædéh Qhô dg RÉàªJ»àdG ÉææFÉHR IóYÉb äélé«àmg á«ñ J Y äééàæe ºjó J ÓN øe dph, æ dgh ƒæàdéh e,á«ùaéæj QÉ SCGh á«déy IOƒL ägp ƒ Mh.Iô«àªdG º JÉÑ àªd ájƒdhc G AGó`HEGh IÉYGôe IQGOE G ô``a àªf ÉæfCÉH áeéj á K Y øëf äé«é«jgôà S G É`gRõ` `J,á`«`dÉ`ã`ª`dG π`ª` `dgh bƒe»a ƒμæd,ìƒ VƒdGh ábódéh áeƒ SƒªdG `Hô`dG ÉÑ à S Ö SÉæe Ö`gCÉ`à`Hh»`LPƒ`ª`f,ójóL ø`e ÉæMÉéf äé``ñ``kegh ΩÉ` `dg ø`e ô`«`nc G èeéfôñ d»hééjeg Jh ΩõY πμh OGó``YE G e.z2020 ΩÉ d» «ûàdg âf»à«dgƒc ácô T «H ᫪y âªj «Y AÉæHh ádho»a ä É üj G Vh á SGQO ó H á«àjƒμdg.zâjƒμdg ácô T ägogô`jeg ÜÉ«Z ôskcg{ : dƒ H Oô à SGh»a ácô ûdg ägogô``jeg Y á«àjƒμdg âf»à«dgƒc 11 Ék Ñ ùe ácô ûdg áªgé ùe â H PEG,ådÉãdG HôdG.2018 øe á HÉ ªdG IôàØ d»æjôëh QÉæjO ƒ«e Iƒ îdg òg CÉH á K Y øëf, dp øe ºZôdÉHh iôf ±ƒ`` ``Sh,Ö SÉæªdG â``bƒ``dg»``a äaé``l ó``b.zπjƒ dg ióªdg Y á«hééje G É éféàf :Ó``FÉ``b ``ã``jó``m `` ``dgó``ñ``y ï`«` `û`dg º``à``à``NGh á Ñ ªdG IôàØdG»`a IQGOE G ù ée π UGƒ«S{ áæμªe ófgƒy YCG «ëj ƒëf Oƒ édg «ãμj Iôªà ùe äémééf ɪ V e,ø«ªgé ùªdg «ªéd.zÉæàcô ûd óec G πjƒw ƒμ àh ácô ûd ò«øæàdg ù«fôdg ìô` `Uh ób 2019 ø`e ådéãdg `Hô`dG CÉ``H ôàæ«a π«μ«e ΩÉ«dG âæª J Ió``jó``L á Môe ƒ``nó``h õ«ªj ájò«øæàdg IQGOEÓ``d º«æJ IOÉ``YEGh á μ«g IOÉYEÉH êpƒªf º«ª üj IOÉYEG øy Ó a k,á eé dg ôødgh á Môª d GkOGó à SG»é«JGôà S G LƒàdGh πª dg.á Ñ ªdG á f π üødg Iƒ N πãªj{ :ôàæ«a π`ª`ccgh Éæd â N ó a,ƒμ àh ácô T ïjqéj»a á«yƒf á«é«jgôà SG º«ª üj IOÉYEG Y õ«côàdg á Uôa ºjó J πãe IójóL ägogôjeg ägƒæb îd ácô ûdg É dgh É``ª``YC G É d Ió```FGQ ᫪bq ƒ` `M áhôéj ÉgRõ J,ø«μ à ùªdg É bh»eƒμëdg IOƒL ø«ùëj deg áaé VE ÉH,øFÉHõ d á«féæãà SG»dɪLEG Hh.2019 ù ùzcg»a É ao º`Jh ƒ«e 459^2 ø«ªgé ùªdg deg IóFÉ dg ƒ ëdg,(»μjôecg Q ho ƒ«e 1218^0)»æjôëH QÉæjO 1234^0)»æjôëH QÉæjO ƒ«e 465^2`H áfqé e ôñª ùjo 31 øe G kqéñàyg (»μjôecg Q ho ƒ«e.%1 àñ ùf VÉØîfÉH,2018 ï«ûdg ƒμ àh IQGOEG ù ée ù«fq ø` `YCGh Hô d á«déªdg èféàædg áø«n BG áø«n øh dgóñy IQGOE G ù ée ɪàLG ó H 2019 ΩÉY øe ådéãdg ácô û d» ù«fôdg ô ªdÉH ôñªaƒf 5 ïjqéàh ó æªdg.á ª dg»a ù ée É VQ øy IQGOE G ù ée ù«fq ôsñyh á«déªdg èféàædg ÓYEÉH ácô ûdg AGOCG øy IQGOE G ºJ»àdG ägogôje G ÓYEÉH hqhô ùe øëf{ :ÓFÉb»àdGh, dhc G á ùàdg ô TC G Iôàa»a É «ëj IôàØdG ÓN ÉgÉæ M»àdG èféàædg e TɪàJ π ØH äaé``l»`à`dgh,2018 ΩÉ``Y ø`e á HÉ ªdG ƒ ùdg»a ácô ûdg àeób òdg»hééj G AGOC G øe ójõªh AÉL òdgh,øjôëñdg áμ ªªd á«ëªdg jô dg É ædg äéeón»a ünc ÉHh ägogôje G.z ƒªëªdg JÉ dgh,äéfé«ñdg ä É üjgh,âhéãdg ácô T ägré``é``feg Rô```HCG ø``e EG{ :±É`` ``VCGh IOÉ`YEG ƒg ΩÉ dg Gòg øe ådéãdg HôdG»a ƒμ àh ø«fé«c deg π üødg ᫪y ΩɪJEGh ácô ûdg á μ«g ácô T Ó`WEG Ó`YEG GkôNDƒeh,ìÉéæH ø«à ùe ägqéªãà S G á μ«g IOÉYEG deg áaé VE ÉH,âf»H á LGôe Y πª d ü üîe º ùb AÉ ûfeéh á«dhódg äéjƒà ùe aq ɪ d ägqéªãà S G á«é«jgôà SG ;ø«ªgé ùª d á«déªdg èféàædg π acg «ëjh AGOC G.ôàæ«a π«μ«e deg (»μjôecg Q ho ƒ«e 289^7)»æjôëH QÉæjO ƒ«e 280^9)»æjôëH QÉæjO ø«jóe 105^9.%35 àñ ùf â H RGƒàe ûeé H (»μjôecg Q ho ÖFGô dgh πjƒªàdg «déμj πñb ìéhqc G äôkcéjh (EBITDA) äé`yé` ` `à` `S Gh Ó` `à` `S Gh â H»àdG QÉ«àN G óyé àdg èeéfôh «déμàh Q ho ƒ«e 21^5)»æjôëH QÉæjO ø«jóe 8^1 π«j Y èeéfôñdg Gò``g Ωƒ «Sh,(»`μ`jô`eCG ICÉ`aÉ`μ`e ``e ø«øxƒª d á«ñ à ùªdg «déμàdg âbƒdg»a GkôμÑe óyé àdg»a ø«ñzgôdg ø«øxƒªdg Ö`FGô` ` `dgh ÜÉ` ` `à` `S G π`ñ`b ìé`````hqc Gh. ```JGP ô«z øe IôàØdG ò d (EBITDA) Ó à S Gh IOÉjR»g ôμñªdg óyé àdg èeéfôh «déμj ÜÉ ùàmg.áàféødg áæ ùdg èféàæh áfqé e %6 áñ ùæh»déªleéh Éjƒb á«eƒª dg á«fgõ«ªdg AGOCG» Hh»æjôëH QÉ``æ``jO ƒ``«`` ``e 964^5 `` ``H ƒ``` ```UCG 30 øe GkQÉÑàYG (»μjôecg Q ho ƒ«e 2558^4) QÉæjO ƒ«e 912^4```H áfqé e,2019 ôñªàñ S G kqéñàyg (»μjôecg Q ho ƒ«e 2420^2)»æjôëH Hh.%6 É àñ ùf IOÉjõH,2018 ôñª ùjo 31 øe»æjôëh QÉæjO ƒ«e 496^3 ƒ` `UC G»aÉ U 30 øe GkQÉÑàYG (»μjôecg Q ho ƒ«e 1316^4) QÉæjO ø«jóe 504^9````H áfqé e 2019 ôñªàñ S G kqéñàyg (»μjôecg Q ho ƒ«e 1339^3)»æjôëH.%2 àñ ùf VÉØîfÉH,2018 ôñª ùjo 31 øe ácô û d á«μæñdg Ió`` ``UQC Gh ó ædg ᪫b â Hh ƒ«e 417^0)»æjôëH QÉæjO ƒ«e 157^2 ìé```hqc G ᪫b Y â ùμ fgh (»`μ`jô`ecg Q ho,á üë d Sƒ a 10 â H»àdG º ù d áàbdƒªdg.áø«n øh dgóñy ï«ûdg ƒ«e 16^4``H áfqé e %51 Qób VÉØîfÉH CG (»μjôecg Q ho ƒ«e 43^5)»æjôëH QÉ`æ`jO πnódg»déªleg Hh.2018 ΩÉY øe ådéãdg Hô d á ùàdg ô TC G»a ácô ûdg»ªgé ùªd πeé ûdg 112^7)»æjôëH QÉ`æ`jO ƒ«e 42^5 ```dhc G πhé e %10 É àñ ùf IOÉjõH,(»μjôeCG Q ho ƒ«e ƒ«e 102^9)»æjôëH QÉ`æ`jO ƒ«e 38^ ΩÉY øe É ùøf IôàØ d (»μjôecg Q ho `Hô` `d á`«` `«` ` `û`à`dg ìé``````hqc G â` ` `Ø`î`fGh ƒ«e 14^6 ``deg π üàd %28 áñ ùæh å`dé`ã`dg,(»μjôecg Q ho ƒ«e 38^7)»æjôëH QÉæjO 53^1)»æjôëH QÉ`æ`jO ƒ«e 20^0````H áfqé e ΩÉY øe ådéãdg HôdG»a (»μjôecg Q ho ƒ«e IôàØd á««ûàdg ìéhqc G â ØîfG ɪæ«H,2018 QÉæjO ƒ«e 60^5 øe %8 áñ ùæh á ùàdg ô TC G»a (»`μ`jô`ecg Q ho ƒ«e 160^5)»æjôëH 147^5)»æjôëH QÉæjO ƒ«e 55^6 deg 2018.(»μjôeCG Q ho ƒ«e πjƒªàdg «déμj πñb ìé``hqc G ᪫b â Hh äé``yé`` `` ``à`` ``S Gh Ó`` ``à`` ``S Gh Ö``FGô`` `` ``dgh 31^6 Ω2019 øe ådéãdg Hô d (EBITDA) Q ho ƒ`«` `e 83^8)»`æ`jô`ë`H QÉ``æ``jO ƒ`«` `e»æjôëh QÉæjO ƒ«e 36^3```H áfqé e (»μjôecg øe ådéãdg Hô d (»μjôecg Q ho ƒ«e 96^3) `deg ô ædéhh.%13 àñ ùf VÉØîfÉH,2018 ìéhqc G â ØîfG ó a dhc G á ùàdg ô TC G Iôàa Ó à S Gh ÖFGô dgh πjƒªàdg «déμj πñb»a %3 áñ ùæh (EBITDA) äéyé à S Gh ø«jóe 109^2 øe 2018 ΩÉY øe á HÉ ªdG IôàØdG á«déªdg É éféàf ùecg ƒμ àh ácô T âæ YCG èféàfh,2019 ΩÉY øe ``dhc G á ùàdg ô TCÓd ô TCG ákóãdg IôàØd 2019 ΩÉY øe ådéãdg HôdG.2019 ôñªàñ S 30»a á«àæªdg Hô d ácô ûdg»ªgé ùªd ìéhqc G»aÉ U Hh ƒ«e 27^1)»æjôëH QÉæjO ø«jóe 10^2 ådéãdg»aé U øy %41 Qób VÉØîfÉH,(»μjôeCG Q ho,2018 øe É ùøf IôàØdG»a à M òdg ìéhqc G 45^9)»æjôëH QÉæjO ƒ«e 17^3 H ò`dgh ìé```hqc G»aÉ U ` `Hh.(»``μ``jô``eCG Q ho ƒ«e øe ``dhc G á ùàdg ô TCÓd ácô ûdg»ªgé ùªd 117^2)»æjôëH QÉ`æ`jO ƒ«e 44^2 Ω2019 %4 Qób VÉØîfÉH CG,(»μjôeCG Q ho ƒ«e QÉæjO ƒ«e 46^0 H òdg ìé`hqc G»aÉ U øy IôàØ d (»μjôecg Q ho ƒ«e 122^0)»æjôëH º ùdg Y ägófé dg â Hh.2018 øe á HÉ ªdG Sƒ a 6^ ΩÉY øe ådéãdg Hô d ómgƒdg ΩÉY ø`e ``JGP `Hô`dG»`a Sƒ a 10^4````H áfqé e º ùdg Y ägófé dg â H dp áé«àfh,2018 É ù a 27^8```H áfqé e,ék ù a 26^7 IôàØdG ò d.2018 ΩÉY øe É JGP IôàØ d Ω2019 ΩÉ d ådéãdg HôdG ägogô``jeg â Hh Q ho ƒ«e 257^0)»æjôëH QÉæjO ƒ«e 96^9 ägogôjeg øy %5 áñ ùæh É VÉØîfG ó H (»μjôecg QÉæjO ƒ«e 101^5`H äqób»àdg πhé ªdG HôdG â Hh.(»μjôeCG Q ho ƒ«e 269^2)»æjôëH ƒ«e 298^5 ``dhc G á ùàdg ô TC G ägogô``jeg,(»μjôecg Q ho ƒ«e 791^8)»æjôëH QÉæjO IôàØdG ägogô``jeé``h áfqé e %1 áñ ùæh VÉØîfÉH ƒ«e 301^5 â H»àdG 2018 ΩÉY øe á HÉ ªdG.(»μjôeCG Q ho ƒ«e 799^7)»æjôëH QÉæjO ácô T «H ᫪ H IóMƒªdG ägogô``je G äôkcéjh Ék HÉ S á HÉàdG äécô ûdg ió``meg,â``f»à«dgƒc,2019 ƒjée»a É «H ºJ»àdGh,ƒμ àh áyƒªéªd ƒ«e 11^0 É àª«b IOÉjõH ᫪ dg ⪠SCG PEG»a (»μjôecg Q ho ƒ«e 29^2)»æjôëH QÉæjO. HÉ ùdg ΩÉ dg øe É JGP IôàØdG ÓN ägogô``je G áμ ªªd á«ëªdg Gƒ SC G»a ägogôje G â ØJQGh ájƒæ ùdg ägogô`````je G ø``e %6 áñ ùæh øjôëñdg ä É üjgh,âhéãdg óféhohôñdg øe á üëàªdg â ØJQG»`à`dGh, ƒ`ª`ë`ª`dg `JÉ` `dgh äé`fé`«`ñ`dg Y %5h %13h %12 áñ ùæh ájƒæ ùdg É JGOGôjEG.»dGƒàdG»ªgÉ ùªd π`eé` `û`dg π``nó``dg»`dé`ª`leg ` `Hh ø«jóe 8^1 Ω2019 øe ådéãdg HôdG»a ácô ûdg,(»μjôecg Q ho ƒ«e 21^5)»æjôëH QÉæjO» Sóæ dg GóHEÓd ``JõFÉL øe á HÉ ùdg áî ùædg j z Éμ`` SE G æh{ áegóà S G º«gÉØe ÉgQÉÑàYG»`a CGh,á`jOÉ` `ü`à`b Gh á«yéªàl G Y πª Jh áä«ñ d á jó U ƒμj ábé d É «æwéb ΩGóîà SG ó«tôj. É«ªdGh ô``jó``ª``dg É`````b ``Ñ``fÉ``L ø`````eh É`μ` `SE G ägqé`` ``Y ácô ûd ΩÉ`` ``dg æñdg EG{ :ó«ñy OÉ``jEG Sóæ ªdG Gò` `d Iõ``FÉ``é``dG ƒ`` ``Vƒ``e QÉ``à``NG»dÉëdG LƒàdG e Ö SÉæààd ΩÉ dg»àdg ájoƒª dg jqé ûªdg áeébe»ah ámé ùªdg í T `e Ö SÉæàJ ØN Y UôëdG ùøf âbƒdg»àdg ägómƒdg π éd AÉ ûfe G áø c áméàe `jqé` `û`ª`dg ò```g É ª J,z ªàéªdG ø`e á` ` `SGh ífgô ûd ô«jé e QÉ«àNG ºJ fcg deg Gkô«ûe Ö SÉæààd ábóh ΩÉ dg Gò`g IõFÉL øμ ù d á`ã`jó`ë`dg äé` `Lƒ`à`dG ``e ø«cqé ûª d ÉkÑ SÉæe ÉkjóëJ ôqaƒàdh.z» ª dg bgƒdg øe.»féμ SE Gh Y ó``dé``n Qƒ``à``có``dG õ````cqh ÖYƒà ùj º«eÉ üàd êpéªf ºjó J á«æjôëñdg ô`` ``SC G IÉ`«`M É``ª``fCG á`aé`c É`` ``«``a ô```agƒ```à```jh á``ã``jó``ë``dg ò`ncé`jh,ájô ü dg äé`lé`«`à`m G CG deg dgóñy ódén QƒàcódG QÉ TCG º«gÉتdG øe ƒg Oƒª dg ôjƒ àdg»a ΩÉæàeh ô«ñc πμ ûh á Ñ ªdG ô«aƒj øe É «a ɪd,ºdÉ dg ho áaéc ôñccg Qó H º ùàj á«féμ SEG ƒ M»fGôª dg CÉ ûdg»a áegóà S G øe òndƒj»`à`dg á«sóæ dg ô«jé ªdG, `bgƒ`dg ``VQCG Y QÉÑàY G»`a ägqhódg äécqé ûe{ CG deg Gkô«ûe Iô Ñe âféc IõFÉédG øe á HÉ ùdg.z»hééjeg OhOôe ägph á«déëdg IQhó`dG üîj ɪ«ah ájƒæ ùdg ``JOÉ``Y ` `Y É``kjô``L º SÉH `Só`æ` `ª`dG ø``e `«`Lƒ`à`Hh Éμ SE G ô`jrh ôªëdg ܃ j øh, Éμ SE G æh IQGOEG ù ée ù«fq,øjôëñdg á eél e hé àdéhh GóHE G QÉ XEGh «é ûj πlcg øeh,á eéédg áñ W ió``d á`ñ`gƒ`ª`dgh IQhó`dG ÓWEÉH Éμ SE G æh ΩÉb ájƒæ ùdg `Jõ`FÉ`L ø``e á` `HÉ` `ù`dg»ªjoécc G ΩÉ d» Sóæ dg GóHEÓd dgóñy ódén QƒàcódG Lhh áñ W É``μ`` ``SE G ``æ``h ΩÉ```Y ô``jó``e ø`«`jô`«`nc G ø«àæ ùdg äé``ñ``dé``wh,á Sóæ dg á«μh Qɪ ªdG º ù dg òë ûh Iõ``FÉ``é``dG π``«``æ``d Ωó`` ``à`` ``d º jqé ûªh ácqé ûªdgh º JÉYGóHEG Y ±ô à d åëñdgh ºgQÉμaCGh á Sóæ dg É LGƒJ»àdG äéjóëàdg áfrgƒªdéh àj ɪ«a ájqéª ªdG Yh,á``Ø`` ``μ``dgh º«ª üàdg ø`«`h zö```jqó```à``` ```d ø````jô````ë````ñ````dg ó```` ```` ````e{h zé```````ñ```````dcg{ á` `ü` `ü`î`à`e á``«``ñ``jqó``j è```egô```h º``jó`` ``à``d É``fhÉ`` ``à``j GkôNDƒe âæ YCG ÉÑdCG ácô T CG ôcòdéh ôjól»àdgh,ø«øxƒª d á eé ûdg á«ñjqóàdg É à N øy É ü«ün k áyƒ Vƒe á«ñjqój á N Y πªà ûj ΩÉ` `ª`dGh `FÉ`Xƒ`dG «ªL äéñ àe Ö SÉæàd.ácô ûdéh ø«øxƒªdgh ójóéj ÖjQóà d øjôëñdg ó e ô ùj :á` `FÉ`b õjõ J ôñà j å«m,é``ñ``dcg ácô T `e á`cgô` `û`dg á«æwƒdg á«yéæ üdg äé`cô` `û`dg ``e äé``bó`` ``dg øe ójõªd àf øëfh.ó ªdG ájdhq øe G kaõl.ió UC G àîe Y hé àdg õjõ Jh ΩRÓdG ÖjQóàdG ô«aƒj ÓN øe ácô ûdéh IAÉØc ô``ã``ccg πμ ûh πª dg π``lcg ø``e º` `JGQÉ` `e.zagoc G ôjƒ Jh á«yéah ó ªd ΩÉ dg ôjóªdg âmô U É ÑfÉL ø`eh héé dg ìéª S IQƒàcódG ÖjQóà d øjôëñdg ±ó J»``à``dG á`cô` `û`dg á` `SÉ`«` `S QÉ````WEG»``a Ωƒ«æªdCG ácô T â bh,é «ØXƒe ÖjQóJh ᫪æàd øjôëñdg ó e ``e á`«`bé`ø`jg (É``Ñ``dCG) ø`jô`ë`ñ`dg Ió``FGô``dG á`«`ñ`jqó`à`dg ó`gé` `ª`dG ó```mcg,ö`jqó`à` `d ø«øxƒªdg ᫪æjh ôjƒ J ±ó H,áμ ªªdG»a Qƒ ªdG Ωƒ HódG èegôh Ó`N øe ø««æjôëñdg.é«dg á«æwƒdg Éeƒ HódGh ó ªdG Ωó j ±ƒ S á«béøj G òg ÓN øeh á«μ«fé쫪dg á Sóæ dg ä Éée»a á«ñjqój èegôh ⪪ U»``à``dG á``«``fhô``à``μ``de Gh á``«``fé``hô`` ``μ``dgh ácô T äéñ àeh äélé«àmg Ö SÉæàd É ü«ün k ägqé ªdG øe èegôñdg òg Rõ J ±ƒ S å«m,éñdcg ø««æjôëñdg ø«øxƒª d á«æ àdg áaô ªdGh á«æødg.ácô ûdéh ìô U á`«`bé`ø`j G ò```g ` `Y «J»```ah» Y É`Ñ`dCG ácô ûd á`hé`fe É`H ò«øæàdg ù«fôdg C Ωƒ«dG ÉæJGOGó à SG º N»a :kóféb»dé ÑdG øëf,ºdé dg»a Ωƒ«æªdCÓd ô üe ôñccg íñ üf á eé dg iƒ` `dg ᫪æjh ôjƒ àd É k jcg ùf»μjôec G ô«ø ùdg πñ à ùj z ôëªdg QÉjO{ Gòg íeóe ácô û d ò«øæàdg ù«fôdg Vô à SG jqé ûªdg πªée øy çóëàdéh ô ëdg hô ûªdg.é jƒëj»àdg ÉæfEG{ :Ó`FÉ`b Oɪ dg ìô U áñ SÉæªdG ò` `Hh CG Éfô ùjh»μjôec G ô«ø ùdg ÉÑ à SÉH hó«s Égó f»àdg ÉæJGRÉéfEG ácqé ûªh á UôØdG òg Éæd ìéàj ôjƒ àdg É b»a áμ ªªdG ägré``é``feg πé S øª V QÉ``jO{»`a Éæ M ɪH hqƒ``î``a ø`ë`fh, QÉ` ` `dg»a hé àdg øe ójõe ``deg Éeób àfh z ôëªdg.zá Ñ ªdG πmgôªdg ø«øxƒª d äé«bôàdg íæe ÓN Y π``ª`` ``dgh ``æ``ñ``dg π`````ngo»a ɪH á eé dg iƒ dg ôjƒ J.IOÉ«dG dp EG{ :º``«``Mô``dGó``Ñ``Y É```bh»g IójóédG äéæ««àdg ò`g hôjóªdg É ëà SG äé«bôj ùμ Jh É`æ`jó`d ƒ`jò`«`ø`æ`à`dg õ«ªàdg ôjó àh æñdg ΩGõ``à``dG AGOC G `` ``Y äbé``aé``μ``e í``æ``eh AÉØàM G dp øe ºgC Gh ó«édg á K»` `ch.äé`mé`é`æ`dg ò` `H óyé ùà S º JÉeÉ SEG IOÉjR CÉH á UGƒe ƒëf æñdg ``ao»`a.z MÉéf QÉ`ª`KE G áyƒªéªd ò«øæàdg e Ék«TɪJ º«MôdGóÑY óªmcg õjõ àh º``FGó``dG æñdg ΩGõ``à``dG øe IAÉØμdG Y áªfé dg áaé ãdg äé«dé a øª V z ôëªdg QÉjO{ ácô T âaé à SG IQÉØ ùdg ª æj ò``dg zé``μ``jô``ecg ûàcg ƒ`ñ`` `SCG{ á«μjôec G IQÉéàdG áaôz `e hé àdéh á«μjôec G øjôëñdg áμ ªe»a»μjôeC G ô«ø ùdg,øjôëñdg»a.» VɪdG AÉ HQC G Ωƒj dph,πjô«ñ«s øà ùl äé «ÑªdG Öàμe øe GAóH JQÉjR ô«ø ùdg π à SGh QÉjO{`d ò«øæàdg ù«fôdg ô TÉH PEG,z ôëªdg QÉ`jO{ ô«ø ùdg ÉÑ à SG, Oɪ dg óªmcg Sóæ ªdG z ôëªdg QGOE G `jô`ø`dg ` `Y ``aô``y É`ª`c, ``H Ö`«`Mô`à`dGh ºK,äÉ «ÑªdG»dhDƒ ùe QÉÑc ø`e Oó``Yh hô ûª d äé`«`bô`j 3 ø` ` `j zqé```ª```ke G ``æ``h{.º«môdgóñy óªmcg ùecg QÉ``ª``KE G æh ø` `YCG ø``jô``jó``ª``dg ø```e É``KÓ``K á``«``bô``j ºgh ø««æjôëñdg ø«jò«øæàdg π û«d»méæl ø ùm óªëe `ù`«`fq,ωé````y ô``jó``e Ö` `ü`æ`e á«aô üªdg É`ª`YC G áyƒªée õjõ dgóñy dgóñyh,ogô`acó`d ôjóe Ö üæe π û«d Ö``dÉ``W ɪYC G áyƒªée ù«fq,ωéy Sƒjh,ájQÉéàdG á«aô üªdg ôjóe Ö üæe π û«d É``î``dG äéeƒ ªdG á«æ J ù«fq,ωéy á``«``aô`` ``ü``ª``dg äé```«``` ```ª``` ```dgh.ájqgoe G hdƒ ûdgh ``ù``«``fô``dg ```dò```h ìô``` ```U

16 16 2 ÉjQƒ S ɪ T»a IójóL ácôà ûe ájqho Gô«ùJ É«ShQh É«côJ øegõàdéh AÉKÓãdG ùecg ÉjQƒ S ɪ T»a á«fék ácôà ûe ájqho á«shôdgh á«côàdg ägƒ dg äôq«s :(Ü ± CG) - ƒñæ SEG ácôà ûªdg ájohóëdg á æªdg øe πeéμdéh GƒÑë ùæj ºd OGôcC G ø«jé ªdG CG ÉLhOQCG Ö«W ÖLQ»côàdG ù«fôdg ÓYEG e ácôà ûªdg ájqhódg{ EG É«H»a á«côàdg ÉaódG IQGRh âdébh.oó üdg Gò H bƒªdg ÉØJÓd É ÑW ÉjQƒ Sh É«côJ ø«h ägómh ÜÉë ùfg ɪ V deg äéjqhódg ±ó Jh.zäGôØdG ô T ÉéJÉH (»féhƒc) Üô dg ø«y á æe øe â fg...á«féãdg»a» ûjƒ S»a ø«jƒh ô«ªjoóa» ShôdG ù«fôdgh ÉLhOQCG ø«h «deg π UƒàdG ºJ ÉØJG ÖLƒªH ájoôμdg Ö ûdg ájéªm :Iô fcg»a Hõëd á«féªdôñdg á àμdg ΩÉeCG ÜÉ N»a ÉLhOQCG Ébh.á ªédG Ωƒj dhc G ájqhódg ô««ùj ºJh.ôHƒàcCG 22 ƒ déh ÉæYGóN «à ùj ómcg CG Gƒª YG.ÉgÉfOóM»àdG áæeb G á æªdg OhóM πngo ƒ«hégqeg Éæg GRÉe fcg º f{.z( ÉμªdG Gòg hqoé j ø««hégqe G Éæ L) îj Éc»``μjôeCG `` Y `` Ñ dg hogqƒdƒc»``a Oƒ j ó``ñ e ô``«éøàd EG ø«æk G Ωƒj ƒdhdƒ ùe Éb :(Rô`à`jhQ) - hogqƒdƒc,ƒ ÑjƒH øedƒj hogqƒdƒc áj h øe πlq Y Ñ dg â dcg á«μjôec G áwô ûdg OÉëJ G äé «ëàdg Öàμe ÉgòØf ᫪y ÜÉ YCG»a «HC G ô dg õ«ªàh á«hƒñfcg πhéæb ô«éøàd «îàdéh äéeé JG «deg â Lhh ( G.»`H.±G).áj ƒdéh ájoƒ «dg óhé ªdG ΩóbCG ómcg»a â«eéæjoh OQÉ ûàjq e Gƒ UGƒJ ób G.»H.± G Öàμe øe ƒjô S AÓªY Éc «H G ô dg õ«ªàh ãe ø«æedƒªdg øe ºgQÉÑàYÉH (ÉeÉY 27) Qõdƒg.â«eÉæjódGh á«hƒñf G πhéæ dg øe ƒ تdG á WÉH áæë T ƒ` `YCGh»a áæë ûdg ô«éøàd à N ûbéf Qõdƒg EG áªμëªdg äóé S ƒ Jh.âÑ ùdg ôéa πñb hogqƒdƒc áj h»a ƒ ÑjƒH áæjóªh πjƒféªjg óñ e â Lhh á ªédG Ωƒj -ƒ ÑjƒH øe ƒ`gh- Qõdƒg Y Ñ dg» dcgh É àhƒ Y π üj ᪠J»gh,Iƒ déh á«æjo ôfé T æe ádhéëe ᪠J «deg.éeéy 20 øé ùdg dg iƒ ü dg ƒm É «ëj íàøj ájôfgõédg ó dg IQGRh ø«hô e IÉ bh á``wô ûdg ø«h äéegó U «ëj íàa ájôfgõédg ó dg IQGRh âæ YCG :(Ü ± CG) - ôfgõédg πngo ø«hô e IÉ b ó V øec G ägƒb πnój ôkeg äôl äéegó U CÉ ûh äôecg É fcéh ø«æk G Ωƒj É«H»a IQGRƒdG äoéacgh. Gôgh»a áªμëe æªdh äé«dhdƒ ùªdg ójóëj ±ó H iôl Ée ƒm ª e «ëj AGôLEÉH{.zAÉ dg á ª ùh SÉ ùªdg É fcé T øe»àdg É ac G òg πãe QGôμJ áaé ùe Y Gôgh AÉ b ù ée ómc G Ωƒj øec G ägƒb âªëàbgh Gƒª üàyg IÉ b ÜGô VEG a q ádhéëªd ᪠UÉ dg ôfgõédg ÜôZ º c 400 bgƒe É àãh ógé ûe Ö ùëh äéegó U ƒbh deg iocg Ée,áªμëªdG πngo Gƒæq«Y Oó`L IÉ b Ö«üæJ æe hójôj ƒhô ªdG É`ch.ájQÉÑNEG º ùédg üf â ª Th ó dg IQGRh É JôLCG ô««j ácôm QÉWEG»a ÉãjóM ôhƒàccg 27»a VÉb ± BG ákóãd ÅLÉتdG πjóñàdg Gòg QÉKCGh.»FÉ dg YÉ«üfÉH ±ô j òdg ùdg Gòg»a ƒñ ùe ô«z zémƒàøe{ ÉHGô VEG.áqeÉJ Ñ T IQƒ üh ôfgõédg ºcÉëe qπ T Ée,á ù d á`ø`fé`w ø``e OGô`````aCG á` ` `ù`j π`à` `e «ùμªdg»`a á«μjôec G ƒ`eqƒ`ª`dg áøféw ø`e É`Ø`WCG áà Sh AÉ ùf çó``k πàb :(Ü ± CG) - ƒμ«ùμe áahô e á æe»a «ùμªdg ɪ ûh ø«ªc»a á«μjôec G ƒeqƒªdg»μjôec G ù«fôdg M q ɪ«a,äÉHÉ ü dgh ägqóîªdg»hô e ólgƒàh äó«jqéc Y züô``m ø T{ Y ƒμ«ùμe à L ø`e Ö`eGô`J ó`dé`fho áëaéμªd 2006»a û«édg á«μ«ùμªdg áeƒμëdg äô ûfh.ägqóîªdg ÜôëdG{ «Y j Ée EG ƒdƒ j ø«ñbgôªdg øμd ägqóîªdg Öjô J áepô ûªdg äó«jqéμdg ø«h æ dg ɪYCG ójgõj deg äocg zägqóîªdg Y.πàb áªjôl dcg 250 øe ôãccg ƒbh deg äocg»àdgh û«édgh IóYÉ ùªd áléëh «ùμªdg âféc GPEG{ :Iójô J»a ÖeGôJ Öàch IóëàªdG äéj ƒdg EÉa, TƒMƒdG A Dƒg êgôneg»a IóYÉ ùe Ö J hcg.zá«dé ah áyô ùh ôëàdgh Gôîf G Y IQOÉ``bh áñzgqh Ió à ùe QhOGôHƒd õ«hƒd πjƒfée ùjqófcg»μ«ùμªdg ô«f EG ÖeGôJ Ébh äó«jqéμdg øμd{ Iô«Ñc ádcé ùe ägqóîªdg äó«jqéc áëaéμe øe π L û«éh áfé à S G dg É e ô j äéh álqo deg ájƒbh Iô«Ñc âëñ UCG.z û«l ômód ô üb ΩCG AÉ``æ«e Y ø``jôgé àªdg Iô`` «S øy AÉ``ÑfCG.. Gô`` dg øe EG, B G àm áhƒéëe GõJ»H»``a{ äé «Ñ J ΩGóîà SG Ó``N z ùcƒ H â«f{ ᪠æe âdébh.z CG dg Gò``g{ EG»`fhô`à`μ`dE G ø`ecó`d»`à`dg Oƒ``«`` ``dg CGƒ``` ```SCG ƒ``g ó``jó``é``dg ájgóh òæe á«bgô dg áeƒμëdg É à Vôa.ôHƒàcCG øe hc G»a zägôgé àdg ùfgôød ô```nbg ô`gé` `à`e É```bh øe ºg,ÉæfƒØ«îj IOÉ dg{ EG SôH :kéø«e,z ƒªdé ùe ÉæfC ÉæfƒaÉîj.z ƒ Ñj SÉædGh ƒ Môj IÉ dg{»bgô dg AGQRƒdG ù«fq óccg É«SÉ«S álém É`æ`g CG ó ªdGóÑY OÉ``Y»a ájqƒà SO äójó J AGô``LEG ``deg áyhô ûe ÖdÉ ªH Égƒæe, Gô`` ``dg.áeƒμëdg ádé à SG CÉ ûh Qƒà SódG πjó àdg CG ô``cph ô««j `deg π üj CG øμªj ìôà ªdG ƒfébh,» SÉ«ùdG ΩÉ ædg á «ÑW.πeÉμdÉH äéhéîàf G á``eƒ``μ``ë``dg ```ù```«```fq ``` ```û```ch AGQRƒ``````dG ``ù`` ``é``e CG á``«``bgô`` ``dg ùdéée äé``hé``î``à``f Ó``jó`` ``J Ωó```b ±É`` ``ü``fe»```eô```j{ äé`` ``aé``ë``ª``dg ägôgé àdg EG Ébh.zø«à ùªdg áªcgôàe AÉ` `NCG â üî T á«déëdg øy Ó f, B G àmh 2003 ΩÉY òæe.»bgô dg ƒjõø àdg AÉ NC G øe Gô«ãc CG í VhCGh èdé J ºd á«yéªàl Gh ájoé üàb G ±ô`à`ygh. Qò```Lh í«ë U πμ ûh ägôgé àdg CÉ``H `ù`ecg ó ªdGóÑY ô«ùj ôhƒàccg e òæe äcgó`h»àdg.í«ë üdg ÉéJ G»a á«ñw QOÉ` `ü`e â`æ` `YCG ɪ«a,OGó`` ``H.øjôgÉ àªdg øe ø«ækg πà e ámé S»`a hôgé àe ó`cdƒ`jh âfôàf G bh æ dg CG ôjôëàdg kó«d ø«éàëªdg OGóYCG ü«j ±ó H (kéeéy 41) QɪY Ébh.kÉÄ«T ôªãj ød âfôàfe G Gƒ b ó d{ : SôH ùfgôød ƒμ«sh,iôncg Iôe ògh, dp πñb.zióféa ho øe â b ó``b äé` ` ` `ù`dg â``fé``ch ô ûdg ø`«`yƒ`ñ` `SCG Ió```e â``fô``à``fe G Y É``æ``î``dG äoó`` ``Th,»`` ``VÉ``ª``dG»àdG»YɪàL G π UGƒàdG äéμñ T (Ü ± G).ô üb ΩCG»a øec G UÉ UôH S òdg º «aq ƒ «ûj hôgé àe Ébh.zá æªdg ho H»a øec G ámé S øe ÉKóëàe øjôgé àªdg ómcg ájõeq á æ ûe â Vh å«m,ôjôëàdg zö ûdg áªμëe{ πãªj ù éeh ºg ø««fgôje G{ EG,ø«æK G AÉ ùe 䃪dg π Øf,OÓÑdG hôjój øjòdg»ah.zº`gó`j âëj AÉ ÑdG ø`e k ó``h OGó H»a âfôàfeód πeéc É fg πx á«æec G ägƒ dg π UGƒJ,܃æédGh hcg ƒ`` ``Uh æªd ägagô````leg PÉ``î``JG øjòdg,ø«éàëªdg Oƒ ûm jôøj É Uƒ ünh,ô`gé` `à`dg ƒ` ` `UGƒ`j Sh,ájõeôdG ôjôëàdg ámé S»a Qhó```dGh `` ``SGƒ``dG Pƒ`Ø`æ`dG á`ñ`mé` `U Ö`fÉ`L ````deg, Gô``` ```dg»```a ô``«``ñ``μ``dg ô ûj º``d»``à``dG Ió`ë`à`ª`dG äé```j ƒ```dg,ägôgé àdg ÓN ƒéàëªdg É «deg ÉéJ kóyéøj óñj º`d É`gQhó`H»``gh èlcg Éeh.OÓÑdG»a á«déëdg á`erc G ägqé``jõ``dg ƒ``g ø«éàëªdg Ö` ` `Z»a `Só` `dg «a ó`fé` `d IQô`μ`à`ª`dG AGƒ` `dg»``fgô``je G Qƒ``ã``dG `Sô`ë`dG äéëjô üjh, Gô d»f骫s º SÉb» Y»````fGô````jE G ``` ```YC G ó`` ``Tô``ª``dG øe äé îe{ Oƒ``Lh øy»äæeén jƒ Jh VƒØdG IQÉ``KE AGó``YC G dhc G äéyé ùdg»a hcg π«dg AÉæKCG πàb üî T º æe ùecg ìéñ U øe ô`nbg ø``ao AÉ``æ``KCG»`ë`dG UÉ UôdÉH àdéb ɪd É ah äéyé S H πñb πàb.rôàjhôd á«ñwh á«æecg QOÉ üe É«bGôY 260 Y ójõj Ée πàbh ô`hƒ`à`ccg á``jgó``h ò`æ`e ägô``gé`` ``e»``a Ió SÉa É fhôj áeƒμm Y ÉLÉéàMG É SCGQ Y á«ñælcg iƒb ôecéh ôªjcéjh. GôjEG ø`jô`gé` `à`ª`dg Ö` ` `Z õ``cô``jh zωé ædg É SEG{`H ƒñdé j øjòdg Gô``jEG Y á«véªdg ΩÉ```jC G Ó``N :ä ÉcƒdG - âf á«hô dg - OGó H CG ``ù``ecg zá``«``hô`` ``dg{ π`` ``SGô``e ó```ccg Ghô «S ø««bgô dg øjôgé àªdg ô üb ΩCG AÉæ«e Y πeéc Ñ T πμ ûh.iô üñdg»a ádéch äoé`acg, HÉ S âbh»ah zωgô`é`«` `J{ ` `Y á`«`bgô` `dg AÉ``Ñ``fC G É YÉ fg ó H âfôàfe G áeón IOƒ H,á«bGô dg WÉæªdG Ö ZCG»a äéyé ùd ø«éàëªdg CG á``dé``cƒ``dg äô`````cph ô üb ΩCG AÉ`æ`«`e Ó```ZEG ƒ` ` `UGƒ`j ó UôªdG{ ø` `YCG ɪ«a,Iô üñdg»`a ƒ S z É` `ù`fe G ƒ ëd»bgô dg ô üb ΩCG çgómcéh π`bc G Y ø««àb.iô üñdg»a S aôh ƒª üà ªdG Oógh Ió`jó`L äé`eé` `ü`à`yé`h ägô``gé`` ``à``dg á`«` `Ø`æ`dG äbé`` ``û``æ``ª``dg ø```e Üô`` ``dé``h V á`bqƒ`c ájƒ«ëdg WÉæªdGh π``lcg ø``e á`jõ`cô`ª`dg áeƒμëdg Y ø YCG ɪ«a,ádÉ à S G ƒëf É H aódg ºgó«jCÉJh º eéª fg ôfé û dg ñƒ«t.øjôgé àªdg ÖdÉ ªd 13 á«bgô dg øec G ägƒb â àbh ÓN UÉ UôdÉH πbc G Y Ééàëe Ñ V øy á«îàe â e áyé S 24 ióe Y É«Ñ ùf à SQÉe òdg ùøædg»ëdg UÉ UôdG â WCÉa «HÉ SCG äélééàm G OÉ``ª``NE á`dhé`ë`e»``a»àdg á«sé«ùdg ÜGõMCÓd á géæªdg.áeƒμëdg Y ô «ùj QÉ f UÉî TCG á«féªk πà e ó Ña á ùªn ø```ec G ägƒ``b â àb ø«æk G UÉ UôdÉH π```bc G ` `Y `UÉ`î` `TCG ó ªdGóÑY OÉY SCGQ «aq»æecg ɪàLG»a QÉ ûj GôjEG πãªe : Gô dg hôfé S CG Oƒ ùªdg ±É`` ``VCGh ÜGƒéà S á àμdg ÜGƒf øe áæéd â μ T ƒg MôW ºà«S Ée ºgCG CGh ó ªdGóÑY Y É`Ø`ë`dG Y áeƒμëdg IQó``b Ωó``Y AGó ûdg äéäe ƒ Sh ôgé àdg ᫪ S. õ dg øjôgé àªdg øe ± BG ìôlh ÉHÉàc â Lh ù éªdg á SÉFQ CG óccgh É SQEG e Qƒ ë d AGQRƒ``dG ù«fq deg,á ù édg ÓN É MôW ºà«S»àdG á Ä SC G»a ܃éà ùªdg ÖFÉædG ᫪ ùj ºàà Sh.É æ«m äéhgƒéà SG deg Vô à«s fc ÜGƒædG. ÉæbEGh ìƒ VƒH É æy áhéle G «Y Qò àj òdg hôfé S ±ÓàFG Éb à L øe Qó üdg ióà e Qó üdg QÉ«àdG º«YR ÉYôj ÜGƒéà S ᫪ dg ägagô``le G πªccg feg.é«hé«z ó ªdGóÑY VÉjQ ÖFÉædG ±ÓàF G ƒ Y Ébh â ªμà SG hôfé S á àc EG Oƒ ùªdg á«fƒfé dgh á`````jqgoe G ägagô`````le G á`aé`c OÉ``````Y AGQRƒ``````dG ``ù``«``fq ÜGƒ```é```à``` ```S. ó ªdGóÑY ägagô``leg PÉîJG ``deg á«bgô dg áeƒμëdg H ìéª ùdg ΩóYh øec G ßØëd áeqé U.áeÉ dg IÉ«ëdG π Th ô dg á`fé`ec G ΩÉ«b `e ÉæeGõàe ``dp»`jcé`j iƒ``yo ``aô``h AGQRƒ`````dG ù éªd á`eé` `dg á«ø N Y ø«ª ªdG Ö«f ó V á«fé b ù éªdg ò``î``jg ò```dg ÜGô`` ``VE G QGô```b deg ójóªj ºJ ò``dgh áhé æ d õcôªdg.ωoé dg ƒñ SC G e á«dgƒªdg á«sé«ùdg iƒ dg aôjh ù ée ``deg ó ªdGóÑY Qƒ M Gô``jE»a Gô````jEG AÓ```ch ø``e ƒ d `Vô` `J ƒμj CG πñb ägôgé àdg ª d Gô` `dg OGó H»a ƒñbgôe HQh.Iô «ùdg êqén É Jó T»àdG á SGƒdG ª dg á ªM ø«h óe ø`y Ó a OGó` `H ø`e Iô«Ñc AÉ``«``MCG Oƒ``Lhh ɪgô«Zh Iô üñdgh ájô UÉædG Sóæ ªdG ó eƒhcg Gô dg»a GôjEG πlq»æec G ɪàL G»a øjô VÉëdG øª V. ÉaódGh á«ngódg ôjrh º V òdg º j ò````dg í``à``ø``dg ``dé``ë``j É````YOh ù«fq á`ë` ` `ù`ª`dg á`«` `«` `û`dg π`fé` `ü`ø`dg : dgóñy ó«ªm.o - OGó H ô«z á ªM á«bgô dg øec G Iõ LCG âæ T øjôgé àªdg øe äéäªdg É ày ábƒñ ùe.»bgô dg ܃æédG óeh OGó H»a É ùfe G ƒ` `M á«vƒøe â`æ` `YCGh ø«ækg øjôgé àe πà e É«H»a á«bgô dg ìgô S WCG,238 É àygh 23 áhé UEGh ádéëdg CG áæ«ñe,qé`b P»a º æe 156 Ió H á UÉNh á aéëªdg»a á e âjéh.ñƒ«ûdg ƒ Sh Iô ûdg ó ªdGóÑY EG á«sé«s QOÉ üe âdébh»eóye G π``«àdg :á``«eƒμm ô``«z á``ª æe äé«wgô ªjódG Oó`` j hó``dg ø``e ô``hóªdg Éc»àdG á«dhdƒ ùªdgh á«aéø ûdg äé«dbg Y ±ÉØàd ÉH.zÉ côëj É f qóëj CG øμªj øe ù ùéàdéh AÓ`ª` `dg ΩÉ``b{ ôjô àdg ``HÉ``Jh øjôaé ùª d á«fhôàμde G Iõ LC G Y jƒøj ho πãe Qƒà SódG É «ªëj á ûfcg ƒm äéeƒ e ªéd z ShÉg Ωhó`jô`a{ âøæ Uh.z᫪ ùdg ägôgé àdg ûjoóéæhh π``jrgô``ñ``dgh É`à` `ù`ngré`ch GOƒ` `ù`dg LGôJ ôñccg â é S»àdG hódg É fcg Y ƒhéñªjrh»a äqé`` ``TCG ɪ«a,áæ ùdg ò``g â`fô`à`fe G ájôm»`a.é«hƒ«keg É à «W»a,ádhO 16»a ø ùëj deg πhé ªdG Ö J å«m á ãecg πhé ªdG»a ôcp õà«aƒegôhcg øμd ô««àdg ídé üd Ö üj É«HÉéjEG GQhO É«LƒdƒæμàdG Y hójó dg HÉàj å«m ÉæÑd»a ɪc,»WGô ªjódG ø«éàëªdg deg Ωɪ fód ägƒyódg π UGƒàdG äéμñ T.äÉMÓ UEÉH ø«ñdé ªdG AÉ ùe òæe ó J â`bh»a ôjô àdg Gò`g Qó Uh ƒæ ùdg à ªdG,zâfôàfE G áªb{ áfƒñ ûd»a ø«æke G Iô«üdG áä TÉædG äé`cô` `û`dgh â`fô`à`fe G á déª d, É«ùdG Gòg»ah.IójóL QÉμaCGh ägqéμàhg ìô d Iõ` `LCG»`a HÉ ùdg XƒªdG Oƒæ S OQGhOEG ΩÉ``b áñ Jôe âféc á NGóªH,á`«`μ`jô`eC G ägqéñîà S G øy ºLÉædG zäé ùdg õ«côj{ øe É «a QòM,Ió ûh.iôñμdg ᫪bôdg äé üæªdgh äéeƒμëdg ø«h hé àdg ± BG 2013 ΩÉ``Y Üô`` ``S ò```dg Oƒ`æ` `S É```bh OƒLh âë a ΩÓYEG πfé Sh Ió d ájô ùdg FÉKƒdG GPEG{,â`fô`à`fE Gh ä É üjód ᫪déy áñbgôe ΩÉ f òg Y Iô «ù d π Øf «c,á«zéw á S ÉfCÉ ûfcg»a dph,z?ö ûdg ó V É egóîà SG ºàj ø«m á ùdg åëñdg Y âfôàfe G á déªy ø æ TGh â M âbh deg ƒ UƒdG ø``ec G ägƒ d øª j z»æ J πm{ øy ºFGôL ƒ``bh É`M»a ΩÉ``bQC É``H äéfé«hh äé«e.iô«n ô«z á`ª` `æ`e äqò```m :(Ü ± CG) - ø` `æ` `TGh äéeƒμëdg CG øe AÉKÓãdG ùecg ôjô J»a á«eƒμm»yéªàl G π UGƒàdG bgƒe ójgõàe πμ ûh Ωóîà ùj,º «Y ù ùéàdgh ºdÉ dg»a ø«ñnéædg AGQBÉH ÖYÓà d ᪠æe ôjô J ô XCGh.á«WGô ªjódG Oó j òdg ôec G LGôJ»a âfôàfe G Y ájôëdg CG z ShÉg Ωhójôa{.»dGƒàdG Y á SÉàdG áæ ù d Y ádho ø«hqcg OɪàYG Y á`docg deg QÉ TCGh èegôh{ «ëàdg É ª T á``dho 65 π` `UCG ø`e π``bc G H»ah.zá«YɪàL G äéμñ ûdg áñbgôªd IQƒ àe âfôàfe G b deg áwé ùh πμh äé ùdg óª J hódg û«éh iôncg ho ø«à ùj ɪ«a, dp É Ñ SÉæj ø«m áyé TEGh IQƒ ûæªdg äéeƒ ªdÉH ÖYÓà d AGôÑîdG øe. SGh πμ ûh á e AÉÑfCG CG õà«aƒegôhcg jée ᪠æªdg ù«fq í VhCGh πμ ûh πª J ájéyódg CG ßMÓJ Iô«ãc äéeƒμm{ CG ``HÉ``Jh.zäÉ` `ü`æ`ª`dg ` `Y á``hé``bô``dg ø``e π`` `` ``acg á «Ñ dg ƒ à ùj ø«jƒñ ûdgh ø«ùàªdg IOÉ dg{, Gô`à`bG ä髪 H RƒØ d äé`«`erqgƒ`î`dgh ájô ûñdg IôM äéhéîàfg ɪ d Ióªà ªdG óygƒ déh ø«øîà ùe 65`dG hódg øe 47»a UÉî TCG π àygh.záfrgƒàeh»æjo hcg»yéªàlg hcg» SÉ«S HÉW GP ÉeÓc ºgô ûæd Vô J ôjó J πbcg Y ádho 31»ah,âfôàfE G Y Y º à ûfcg ÖÑ ùh ó ùl æ d UÉî TC G H.âfôàfE G CGƒ SCG»dGƒàdG Y á HGôdG áæ ù d ø«üdg ÑJh,âfôàfE G Y ájôëdg Y äéjó àdg å«m øe ádho Y Iô «ù d ÉgOƒ L áeƒμëdg âøãc â``bh»`a iôcòdg hcg èfƒc èfƒg ägôgé J ƒm äéeƒ ªdG.ôjô àdg ah.ø«ªfcg É«J ámé S IQõéªd ø«kóãdg ägƒ`b{ CG ᪠æªdg äô``cp IóëàªdG äé`j ƒ`dg»`ah É àñbgôe â Sh Iôé déh á«æ ªdG äé ùdgh øec G Ióªée Ió``jó``L á``jhƒ``f á`` `` ``û``fcg ±É`æ`Ä`à` `SG ø` ` `J Gô`````jEG øy AÉ``KÓ``ã``dG É``«`` ``ShQ äô``ñ``yh É``bh. Gô``````jEG QGô````b AGRG zé` ` ` `b{ º SÉH çóëàªdg ±ƒμ ù«h ôàªjo ø«jƒh ô«ªjoóa» ShôdG ù«fôdg Qƒ J H ÖbGôf ÉæfEG{ ø««øë ü d ÉØëdG ójdƒf øëf{ ÉØ«e z VƒdG.z ÉØJ G Gòg Y Oó` `ü`dg Gò`` ``H»```fÉ```MhQ É````bh ägƒ îdg πãe,á` `HGô`dG ÉæJƒ N{ IOƒ`` ``dg ø``μ``ª``j,iô```````nc G çó```ã```dg iônc G ±Gô`WC G òøæj ɪæ«M,É æy hƒ``æ``dg É```Ø```J G `` ``Y á`` ``bƒ``ª``dg deg Oƒ æ S ÉæfEÉa,á eéc É JÉeGõàdG.zá eéμdg ÉæJÉeGõàdG É à «W»ah É ÑdÉ e á«ñ àd ᫪y ôñà Jh.É Øf ôjó üj øe É æ«μªj Y á` `bƒ`ª`dg iô`````nc G ±Gô`````WC G»``aÉ`` ``VEG `` ``Ø``N π```c G É```Ø```J G PÉ` `fg π éj á``«``fgô``je G ägó` ` `à` `d É ùfôa â Mh.áHƒ U ôãccg ÉØJ G É`gQGô`b ø``y zioƒ``` ```dg{ ` `Y Gô````jEG Ωƒ«fGQƒj Ö«üîJ á ûfg ±ÉæÄà SG âdébh. hƒædg ÉØJ G àæj πμ ûh á«ùfôødg á«lqéîdg º SÉH á WÉædG ÉØJG déîj... Gô`jEG äéfóyeg{ EG É«H»a á WÉædG âaé VCGh.zÉæ««a øy IOƒ``` ```dg `` ``Y Gô`````jEG `` ``ë``f{.z ÉØJÓd áødéîªdg É JGQGôb. hƒædg ô TƒH πyéøe aq AÉ d,á«fóªdg äé «Ñ àdg Y»àdG á`«`dhó`dg äé`hƒ` ` `dg ø``e Aõ``L.ÉgOÉ üàbg æîj äé``j ƒ``dg ÜÉ``ë`` ``ù``fg ``e ø``μ``d IQGOEG OɪàYGh ÉØJ G øe IóëàªdG á SÉ«S Ö``eGô``J ó``dé``fho `ù`«`fô`dg z dg äé``lqo übcg{ á SQɪe Y Gô W π üëj ºd, Gô``jEG Y øe Iƒ`Lô`ª`dG ájoé üàb G ó`fgƒ`ø`dg. ÉØJ G ` `Ñ`J É``` ```fcg Gô``` ```W ó````cdƒ````jh IOƒ d Ió à ùeh ÉØJ ÉH áμ ùªàe Ée GPEG Oƒ`æ`H «ªéH ΩGõ``à``d G ``deg ô«hgój iô```nc G ±Gô````WC G äò``î``jg äéwé ûæ d áñbgôe ä髪 H ájqòdg ƒg ΩÉ` `f ``ah á``«``fgô``je G á`jhƒ`æ`dg ò`g à ÑW ò```dg á`egô` `U ô``ã``cc G àm IóëàªdG ºeCÓd á HÉàdG áä«dg»fémhq π ecg JGP âbƒdg»a. B G ÉØJÉH áeõà e Gõ`J»àdG hó``dg É«fÉ jôhh É ùfôah ø«üdg) Éæ««a ÜÉë ùfg ó H (É`«`fÉ`ª`dCGh É`«` `ShQh øjô T, ``æ``e Ió`ë`à`ª`dG äé```j ƒ```dg EGh, GôjEG ÖdÉ e á«ñ àd ø««aé VEG øe ó``jõ``ª``dg ø``y OÓ````H îàà ùa ÖLƒªH Gô W â aghh.äéegõàd G øe ô«ñc πμ ûh óëdg Y É`Ø`J G ÉgQÉ üàbg ɪ d ájhƒædg É à ûfcg GôjEG âæ YCG :ä ÉcƒdG - Gô W Ö«üîJ á ûfcg ±ÉæÄà SG `ù`eg LGôJ»a,Ióªée âféc Ωƒ«fGQƒj»a IOQGƒ``dG É JÉeGõàdG øy»aé VEG iƒ dg e ΩôѪdG hƒ`æ`dg É`Ø`J G.2015 ΩÉY iôñμdg æy `` ``û``c ò````dg AGô````````LE Gh»`fÉ`MhQ ø ùm»``fgô``je G ù«fôdg É JOóM»àdG á ªdG AÉ àfg IGóZ»JCÉj hƒædg ÉØJ G»a É FÉcô ûd GôjEG ÉgóYÉ ùj»μd Éæ««a»a `bh ò``dg ÜÉë ùfg ÖbGƒY Y ±ÉØàd G»a øe OÉMBG πμ ûh IóëàªdG äéj ƒdg.2018 ΩÉY ÉØJ G É dcg ÜÉ N»a»fÉMhQ Ébh zájôëdg{ æ üe ìéààag áñ SÉæe»a `fcé`à` `ù`à` `S Gô``````jEG EG Gó````HEÓ````d»a Ωƒ«fGQƒ«dG Ö«üîàd É à ûfcg ÖLƒªH É JóªL Éeó H hoôa æ üe. hƒædg ÉØJ G ÉH HÉ N»a»fÉMhQ ô`cph»a É``Ø``J G Ö`Lƒ`ª`H É` `jó`d Gô````jEG Oô d GRÉ`` ``L 1044 hoô```a π`yé`ø`e 1 QBG BG hc G π«édg øe õcôªdg HÉJh.zÉ «a RÉ dg ï V ho QhóJ{ ᪠æe ø``e Ö`` ``WCG ±ƒ`` ``S Ωƒ```«```dG{ CGóÑJ CG (á`«`fgô`je G) á`jqò`dg ábé dg GócDƒe ziõ LC G òg»a RÉ dg ï H IójóédGh á HGôdG Iƒ îdg òîàæ S{ CG ``deg âød æμd.(aé`` ``HQ G) zgó``z ºàJ Ió`jó`é`dG á`jhƒ`æ`dg ÉæJÉWÉ ûf{ ádécƒdg á`ñ`bgô`eh ±Gô`` ``TEÉ``H É` ` `jcg É ûædg àm,ájqòdg ábé d á«dhódg.zgóz CGóÑæ S òdg ábé d á«dhódg ádécƒdg Ωƒ Jh

17 3 17 ôgr ó«ùdg ƒ a, Yhô ûeh»`fgô`je G ΩÉ æ d áñ«üe ò`g QôÑjh,á «ûdg øy YÉaO,GQhRh ÉHòc,ºYõj òdg º ùøfg á «ûdgh B G ƒ j GPÉe.ÖfÉédG Gò H HÉgQEG Oƒ`Lh AÉ feéh ƒñdé jh «Y hqƒ`ã`j øjòdg ºg? PƒØfh øjó ÑdG»a IQƒãdG OCGh G ôñà j»fgôje G ΩÉ ædg ádcé ùe É agógcg «ëj ho ádƒ «ëdg hcg É à SG G. d áñ ùædéh äƒe hcg IÉ«M á jô dg º Øf G «à ùf,gò``g πc Aƒ V Y ø«ñ ûdg IQƒK e»fgôje G ΩÉ ædg É H πeé àj»àdg.»féæñ dgh»bgô dg ä髪y ±ôz»fgôje G ΩÉ ædg πμ T, Gô dg»a»ah.øjôgé àªdg πà H FÓªY ΩÉ«b É «a ÖJQ ájô S ÖjôîJ ádhéëe `deg dg ÜõM äé«û«e ao ÉæÑd.äÉLÉéàM G ΩÉ JG deg HÉ N»a ΩÉ ædg CÉéd,âbƒdG ùøf»a.êqéî d ádéª dgh áfé«îdéh øjôgé àªdg ÑYQ IôªZ»a»fGôjE G ΩÉ ædéh ôec G π Uh óbh G á`lqo `deg πμ T CÉ`H ø«ñ ûdg jƒ ûàd É ùeh Gô dg»a øjôgé àªdg º JG Gô W á ªL Ö«N º fcéh º Ø Uhh,áfÉ«îdÉH,äGò`dÉ`H º æe á «ûdgh.zõ«éf G á «T{»fGôjE G ΩÉ ædg ºYR ɪdÉW øjòdg Gô dg á «T JÉ îe ò«øæàd á jqp º eóîà SGh º æy agój fg º fc zõ«éfg á «T{h áfƒn GƒëÑ UCG,á«eGôL G Gƒ aq º` `fc h, Gô` `dg IQƒ``K»a ±ƒø üdg Gƒeó J.ºgOÓH øy π«môdéh GôjEG ø«ñdé e É«dÉY º Jƒ U áfƒn Gƒ ù«d,é` ` `jcg É`æ`Ñ`dh, Gô`` ``dg á «T.õ«éfG zá «T{ Gƒ ù«dh.qgômcg ƒ«æwh ÜôY á «T ºg.. º æwh áhhôy øy ƒ agój Üô`Y á «T ºg...á«Hô dg áec G deg FɪàfGh º FɪàfGh á`egô`c ø``y ƒ`` ``agó``j ƒ``«``æ``wh á` `«` `T º``g.. d hó`jô`jh,á«æwƒdg `Jó`Mhh º æwh Ó à SGh.í«Ñ dg»øfé dg ΩÉ ædg øy Gó«H á ædgh Ωó àdg ájé UƒdGh òdg ƒ aôj º fc QGôMCG á «T ºg.. hójôjh,º æwh ägqó eh º JGQó e Y á«fgôje G.í«Ñb»ØFÉW ΩÉ f á檫g øe QôëàdG ÉæÑdh Gô dg IQƒK G ƒd àm fg ôec G á «M, a É agógcg øe H «ëj»a âëéf ób á«déëdg A Dƒ d GóL ô«ãμdéh ø«æjóe»hô dg øwƒdg»a π æ ùa.qgômc G ø««æwƒdg Üô dg á «ûdg.2020 ó ÑdG IóëàªdG äé``j ƒ``dgh ø`e Ö``ë`` ``ù``fg ò`````dg ó```«```mƒ```dg ádho 197 É à bh»àdg á«béøj G hc G»ah.á«dɪ ûdg ÉjQƒc àm ÖeGôJ ø` `YCG 2017 ƒ«fƒj ø`e á«béøjg øe ÜÉë ùfód GhC G BG{ â`ñ`î`à`fg{ É`Ø`«` ` `e,z ```ù```jqé```h ù«dh ÆôÑ ùà«h Éμ S π«ãªàd Gòg òæe, bgƒdg»ah.z ùjqéh ƒ``«``μ``jô``ec G Gõ```j Ó`````YE G Y ô«kcéà d äé ù édg hô ëj «Ñ J ƒ`m á«æ àdg äé TÉ ædg ø æ TGh äqôb ÉM»a á«béøj G. «deg IOƒ dg Éeƒj ò````dg ```ü```æ```dg Ö`` ``ù``ë``hh ájé f ÉeÉHhCG GQÉH fcé ûh VhÉØJ C ø쪪dg ø`e øμj º`d 2015 iôcòdg πñb æe ÜÉë ùf G ádho ôñªaƒf 4»`a «Ñ àd áãdéãdg πc âhôycgh.ø«æke G CG 2019 ºdÉ dg»`a ó H hcg ø«üdg ø`e ägré``` ```dg äé``ké`` ``Ñ``f Ö``Ñ`` ``ù``e Gò d SC G øy É ùfôah,áä«aódg º SÉH çóëàªdg É``bh. Ó```YE G fgƒ T æ«z á«lqéîdg IQGRh πecéf{»æ«jhq»øë U RÉéjEG»a IóëàªdG äé``j ƒ``dg πªëàj CG Ωƒ J CGh á«dhdƒ ùªdg øe Gójõe»a `ao Iƒ c ΩÉ SEÓd ójõªdéh ±GôWC G Oó àªdg hé àdg ᫪y,é d zá«ñ S ábéw áaé VEG øe óh.á«μjôec G Iƒ îdg Gó àæe ó à f{ çóëàªdg ±É`` ``VCGh ôà ûe óëj»néæªdg ôq«àdg CG.AÉ`` ``ª``L á``jô`` ``û``ñ``dg ``` ```LGƒ```J á«dhódg Iô`` ``SC G OGô```aCG π`c Y â``hô``ycgh.zó``«``h Gó```j hé`` ``à``dg QGô d zé Ø SCG{ øy É jcg É ùfôa º`eC G ÆÓ``HEG IóëàªdG äé`j ƒ`dg øe É«ª SQ ÜÉë ùf ÉH IóëàªdG Yh.ñÉæª d ùjqéh á«béøjg âféc Iƒ îdg òg CG øe ºZôdG É«H»a jõ«d G É`b,á bƒàe CG ÉØ«e,QGô d z SCÉf øëf{ á«ùfôødg ácgô ûdg{ π éj Gò`g ƒm ájqhô V øe ôãccg á«æ«üdg,z»lƒdƒ«ñdg ƒæàdgh ñéæªdg ù«fôdg «a Éc òdg âbƒdg»a IQÉjõH Ωƒ j hôcée πjƒféªjg.ø«ü d ᫪ SQ ºg πh.. QGôMCG ÜôY á «T É` `HÉ`ë` `ù`fg É``«``ª`` ``SQ ø`` `` ``J ø`` ``æ`` ``TGh ñé``æ``ª``dg ƒ````m ``ù``jqé``h á``«``bé``ø``jg ø```e øe ΩÉY ó H ò«øæàdg õ«m Iƒ îdg.zæóhe G»``μ``jô``eC G `ù`«`fô`dg Qô```bh»a Éeób» ªdG ÖeGôJ ódéfho ºZôdG Y ÉØJ G øe ÜÉë ùf G á «M Y IójGõàªdG á`doc G øe»a,é JGô«KCÉJh»NÉæªdG ô«àdg IQGô`ë`dG äé```lqo â qé S ø«m Y HGôdG ô û dh ôñªàñ S»a hcg á`«` `SÉ`«`b ä qó`` ``e»``dgƒ``à``dg Y «ÑàdG üæjh.é` `à`hqé`b øe IóëàªdG äéj ƒdg ÜÉë ùfg fcé ûh VhÉØàdG ºJ òdg ÉØJ G É`eÉ`HhCG GQÉ``H Ö`eGô`J S `e ôñªaƒf 4»a B G øe ΩÉ`Y ó H ø«jé ªdG Y ôhƒàccg 9»a Éeƒég ägƒ``b»``a ø`jƒ` ` `æ`ª`dg OGô``````cC G É`gOƒ`ª`Yh á`«`wgô` `ª`jó`dG É`jQƒ` `S Ö ûdg á`jé`ª`m ägó```mh ô` `Ø`dG Éà dg á «W»a âféc»àdg ájoôμdg.á`«`eó` `SE G á``dhó``dg º«æJ ó` `V Ö ûdg ájéªm ägómh É«côJ º àjh GOGó``à``eG ÉgôÑà Jh züé```gqe G{````H ò`dg»féà SOôμdG ɪ dg Üõëd Y Égó V Éë ùe GOô``ª``J Oƒ` `j.é VQCG ƒ û«j á æªdg»a DhÓªYh»fGôjE G ΩÉ ædg.» «M ÖYQ ádém»ah,agoƒ S ÉeÉjCG IQƒK ΩÉ`eCG ùøf»`fgô`je G ΩÉ ædg ólh,icééa AÉ dg É ÑdÉ e ôñcg ómg ÉæÑdh Gô dg»a á«ñ T»ØFÉ dg ΩÉ ædg AÉ fegh,»fgôje G OƒLƒdG Y É«FÉ f. GôjEG AÓªY «Y øª«j òdg ᪠c ƒ J ÉæÑdh Gô dg»a á«ñ T IQƒ`K.. aôf :º` `d ƒ` `J.Gƒ`` ``MQG..ø`«`«`fGô`jEÓ`d Ió```MGh,º`μ`HÉ`gQEGh áë«ñ dg ºμà«ØFÉW aôfh,º``coƒ``lh ºμÑ fh É``fOÓ``H ägqó`` ``e ` `Y ºμà檫g `` ``aô``fh.ºcaóªy aôf ɪc,É JGhôãd «LƒJ Y Gƒ UôM ÉæÑdh Gô` `dg AÉ`æ`HCG.. ôãccéh FÓªYh»``fGô``jE G ΩÉ ædg ``deg ádé SôdG ò`g áeó e»a âféc.émƒ Vhh ɪ ùm Ö«dÉ SC Gh ô dg ɪc,Égƒ ªM»àdG äéàaódgh Égƒ aq»àdg º JGQÉ T GôjEG ÉéJ ΩQÉ dg Ñ Z øy»bgô dg Ö ûdg ôñy AÓHôc»a á«fgôje G á«üæ dg ±Gó à SÉH É FÓªYh á «ª dg äé«û«ªdg QÉ eh,é «Y»bGô dg º dg aqh.äé aéëªdg àîe»a çóëj É`e C Ö``YQ ádém»`a»``fgô``je G ΩÉ ædg, ÉæÑdh Gô` `dg»a»`hé`gqe G Oƒ``Lh AÉ feéh Oó j ägƒæ S ôñy î«sôj deg S òdg OƒLƒdG ƒgh iƒ dgh ƒg áahô ªdG á«hégqe G Ñ«dÉ SG ôñy á jƒw. d á «ª dg ΩÉ æ d iôñc á`kqé`c»æ j Oƒ`Lƒ`dG Gò``g AÉ` `feg `eó`mcg»`a á``jhgõ``dg ôém ôñà j ƒ a,»``fgô``je G iƒ dgh á æªdg ho RGõàH eóîà ùjh,á檫déh.ºdé dgh iôñμdg ônbg ÖfÉL øe ÖYôdG HÉàæj»fGôjE G ΩÉ ædgh IQƒãdG òg π àæj G øe ܃Yôe ƒg.gòg øe ô NG ôμøj ΩÉ ædg.»fgôje G πngódg deg áeqé dg á«ñ ûdg ù«d»féæñ dgh»bgô dg ÉÑ ûdg øμªj GPEG fg æªh É jcg øμdh,»fgôje G PƒØæ d áhô V «LƒJ øe a Gòg é ûj ±ƒ ùa,oƒlƒªdg»øfé dg ΩÉ ædg `deg. jô dg ùøf»a Ghô«ùj G Y ø««fgôje G ɪàM ø««féæñ dgh ø««bgô dg øe ôãcg ƒfé j ƒ«fgôje G.óÑà ùªdg»æjódg»øfé dg ΩÉ ædg øe ÓW G Y»fGôjE G ΩÉ ædg õa ô«ãj Ée ôãccgh ºg ÉæÑd»``ah Gô`` ``dg»`a ägò``dé``h á «ûdg G ƒ`g ó V á«ñ ûdg IQƒãdG òg»a ±ƒø üdg ƒeó àj øjòdg ƒ aôj øjòdg ºgh,á«ØFÉ dg ó Vh ÉgOƒLhh GôjEG.ºgOÓH»a GôjE á «ª dg iƒ dg PƒØfh OƒLh. OGó ÑdG ôμh ƒhcg á «T âæ YCG :(Ü ± CG) - ø æ TGh AóH É«ª SQ IóëàªdG äé``j ƒ``dg á«béøjg ø``e É HÉë ùfg ᫪y `ao É``e,ñÉ``æ``ª``dG ƒ``m `ù`jqé`h øy ô``«``ñ`` ``à``dg `````deg ho Ió`` ``H Iƒ îdg òg AGRG É bh É Ø SCG.É ùfôah ø«üdg É Uƒ ünh jée á`«`lqé`î`dg ô```jrh ø`` ``YCGh äé`j ƒ`dg G É`«`H»`a ƒ«ñeƒh ø`«`æ`k G Ωƒ```j äcgó`````h Ió``ë``à``ª``dG á«béøjg ø`e ÜÉë ùf G ᫪y{ á«béøj G OƒæÑd É ÑWh. ùjqéh É«ª SQ IóëàªdG äéj ƒdg â HCG É` `HÉ`ë` `ù`fé`h Ió``ë``à``ª``dG º``````eC G ò`g π`nó`à` `Sh.á``«``bÉ``Ø``J G ø``e á jƒw IôàØd É«côJ â`ª` `tjgh øjòdg ø«joé édg ø`y» VÉ àdéh `deg Ωɪ fód É``gOhó``M hô`ñ` `j GõædG ófg ó H ÉjQƒ S»a Éà dg Éeó H øμd.2011 ΩÉY ó ÑdG Gòg»a á«eó SE G ádhódg º«æJ É aó à SG 2015 ΩÉY ⪠fg,ägagóàyg Ió H.ø«jOÉ é d OÉ ªdG déëàdg deg «HÉ SC G»a ⪠tjg Iô fcg øμd ó V ìé`ø`μ`dg ±É` ` `VEÉ`H á«véªdg É qæ ûh ø«bôøàªdg º«æàdG ô UÉæY VÉjôdG ÉØJG É bƒj»dé àf G ù éªdgh á«æª«dg áeƒμëdg IóMh õjõ J»a ÉØJ G Gòg º ùj,äéaóîdg πm deg π UƒàdGh üdg»a QGô` `à` `S Gh ø```ec G Rõ` `j ɪH ádéch Ö ùëh,á«æª«dg ájqƒ ªédG.(Éfƒc) á«àjƒμdg AÉÑfC G IóëàªdG ºeC G çƒ Ñe ióhcgh Ñ«MôJ å«øjôl øjqée øª«dg deg bƒªdg ÉØJ G EG Ébh, ÉØJ ÉH ájoƒ ùdg á`«`hô` `dg áμ ªªdG»``a»ª ùdg πëdg ƒëf Iƒ N πμ ûj.áercód»jó e»a Ω BG Y â «à SG»aÉ SEÉH»FÉæHCG ΩÉbh, É SEGh EÉ`a ó«ªm Ö ùëhh.zé`æ`g ``deg VôªH A»`` ``e{ `Ø` `û`à` `ù`ª`dg ÉfCGh AÉ ùf çók âjée,gô«dƒμdg.zéæg Ø ûà ùe ôjóe ÖFÉf iôjh Ö«Ñ dg õ`` ``J»``a Qƒ`` ``ª``é``dG ``Só``μ``J CG ```TQÉ```î```e ó``ª``ë``e áæjóªdg QGƒ`` ``T»``a á`eé`ª` `dg πμ ûh ô````kcg á``ñ``jô`` ``dg ó```ª```dgh ø««æª«dg á`ë` `U ` `Y ô` `TÉ`Ñ`e SôH ùfgôa ádécƒd Ébh. Éæg Y ÉÑ S ôkdƒj ób áeéª dg òg{ QÉ ûàfg å`«`m ø``e ø`«`æ`wgƒ`ª`dg á`ä`hhc G `dò`ch Gô«dƒμdG AÉ``Hh `æ` ` `dg ``ª``M É`` ``æ``e iô``````nc G CG É kë Vƒe,zÉgô«Zh ÉjQÓªdGh ü f{ øe»fé J äé«ø ûà ùªdg.ziôagƒàªdg äéféμee G πà e»``a Gõ``æ``dG Ö`qÑ` `ù`jh, ``UÉ``î`` ``TC G ± BG ägô`` ``û``y,ø««fóªdg øe ô«ñc OóY º æ«hh á``«``fé`` ``ù``feg äé``ª`` ``æ``e Ö`` ``ù``ë``h 3^3 É`æ`g Gõ```j h.áø àîe 24^1 êéàëj ɪ«a,ìRÉf ø«jóe»ã K øe ôãccg CG, üî T ƒ«e Ö ùëh,ióyé ùe `deg, Éμ ùdg áerc G üj»àdg IóëàªdG ºeC G CGƒ SC G É fcéh øª«dg»a á«fé ùfe G.É«dÉM ºdÉ dg»a (Ü ± G). VÉjôdÉH ÉØJ G Y «bƒàdg ÓN ɫ檫dG Éaô dg,»æª«dg ÜGôàdG πeéμj Y ÉØë d ƒëf ó ÑdG õ`fg ho ádƒ «ë dh, `μ`ø`à`dgh ΩÉ`` ``ù`` ``f G ø``e ó``jõ``ª``dg á«hô dg áμ ªªdG CG ```deg Gô«ûe Qsó oeh º e mqhó`h âeéb ájoƒ ùdg ±Gô``WC G ``aoh É`Ø`J G ájéyq»a. VhÉØàdG IóFÉe deg á«æª«dg ï«ûdg â`jƒ`μ`dg ô``«``ecg å` `Hh á«bôh ìéñ üdg ôhéédg óªmc G ìéñ U áñ SÉæªH»æª«dG ù«fôdg deg áäæ J. ``VÉ``jô``dG É``Ø``JG `` ``Y ``«``bƒ``à``dg CG ecg øy âjƒμdg ô«ecg Üô``YCGh IôàØdG»`a AÉ``Hƒ``dG ø`e õ J»`a ù ùzcgh 2017 πjôhcg ø«h Ée.2019»``a ƒ``` ```eé``` ```dg ìrô`````````jh áμdé àªdg áæjóªdg äé«ø ûà ùe âëj ägó ªdÉH Iõ éªdg ô«zh ô«z º` `fcg ø«ë Vƒe, dg OGóYC G e πeé àdg Y øjqoéb ƒ Jh. VôªdG øe IójGõàªdG êó dg àj»àdg ó«ªm ihqcg»a Qƒ ªédG Ø ûà ùªdg»a ICÉ`é`ah,á`ª`FÉ`f â`æ`c{ á`æ`jó`ª`dg.gôjrh 24 É egƒb ``ù`` ``é``ª``dg ägƒ```````b â````fé````ch ù ùzg»a äô «S ób»dé àf G âbdƒªdg áeƒμëdg ô e Y» VɪdG WÉæe ``deg á`aé` `VEG, ó``y áæjóªh â dófg QÉ e ó H,iôNCG á«hƒæl àb âø N,ø«aô dg ägƒ``b ø«h. MôLh ø«ec G «dg ƒhcg óªmcg ôñyh øy á«hô dg hó``dg á eééd ΩÉ` `dg, VÉjôdG É`Ø`JG «bƒàh Ñ«MôJ ᪠e Iƒ N ó oj ÉØJ G CG GócDƒe (Ü ± G) w.õ J AÉ«MCG ómcg»a áeéª dg øe ΩGƒcCG øe º ã K.2016»``a «ûøj øy ºgQɪYCG π J øjòdg ÉØWC G» ûøj»a º SCGh.ΩGƒYCG á ùªn áø«ædg É`«`ª`dG í T Gô`«`dƒ`μ`dG ÜÉ UCG ò``dg ô«ñμdg Qƒ`gó`à`dGh Gô`«`dƒ`μ`dGh.»`ë` `ü`dg É`` `` ``dg º«KGôL ÑÑ ùj ƒ` `e ÜÉ` `à`dg.áø«ædg ô«z É«ªdG»a πq æàj»a ôncéàdg øμd,êóy Vôª dh deg ODƒj ób «Y É üëà S G áë üdg ᪠æe Ö ùëhh.iéaƒdg UÉî TCG 304»aƒJ,᫪dÉ dg øª«dg ƒhq ΩÓ ùdgh ô«îdg º j CG QGô à S Gh øec ÉH Ñ T º æj CGh.z᫪æàdGh Oƒ à S ÉØJ G Gòg ÖLƒªHh á SQɪe ```deg á«æª«dg á`eƒ`μ`ë`dg, óy áàbdƒªdg ᪠UÉ dg øe É WÉ ûf äé`fƒ`μ`ª`dg π``c è```eo º`à`j CG ` `Y É «a É``ª``H,á```«```æ```eC Gh á`jô`μ` `ù` `dg øª V,»dÉ àf G ù éª d á HÉàdG ɪc,á«NGódGh ÉaódG»JQGRh ΩGƒb áeƒμm π«μ ûj Y Éaô dg ØJG,܃æédGh ɪ ûdg ø«h áø UÉæe πãe ägogó```ee G É``NOEG Ö üdg SóμàJh.áæjóªdG ``deg AGò` `dg øe áæjóªdg QGƒ T»a äéjéøædg,á«μ«à SÓH SÉ«cCGh äélélr ±Gô```WCG ` `Y á`ª`jó`b ägqé`````wegh.äóª ªdG Ó S»ah QGƒ ûdg QÉ ûàfg deg GõædG ºbÉØJ iocgh Qqó` `J PEG,ø`ª`«`dG»``a Gô`«`dƒ`μ`dG OƒLh ᫪dé dg áë üdg ᪠æe»a Ñà ûj á`dé`m»fƒ«e ƒëf ÖqÑ ùj ò`dg VôªdÉH É àhé UEG AóH òæe üî T 3500 IÉ`aƒ`H â bh :(CG Ü O) - ``VÉ``jô``dG `ù` `é`ª`dgh á``«``æ``ª``«``dg á``eƒ``μ``ë``dg AÉKÓãdG ùeg»hƒæédg»dé àf G VƒdG πëd VÉjôdG É`Ø`JG Y»HƒæL ø`«`aô` `dg ø`«`h ô`jƒ`à`ª`dg.oóñdg ``«``bƒ``à``dg º``` ```SGô```e äô``````lh Oƒ` ` `ù`dg ó` ` `dg»```dh Qƒ` ` `ë`h ù«fôdgh, ɪ S øh óªëe ô«ec G, OÉ``g Qƒ üæe `HQó`Ñ`Y»æª«dG óªëe ï«ûdg»ñxƒhcg ó Y»`dhh.ójGR øh ɪ S øh óªëe ô«ec G É`bh VÉjôdG EG á«méààa G ᪠μdg»a ó üdg ÜCGô````d Oƒ` `é`dg π``c â``dò``h äé «LƒàH øª«dg»a AÉ TC G ø«h ±É VCGh.ø«Øjô ûdg ø«eôëdg ΩOÉN IójóL áëjéa ƒμ«s ÉØJ G CG àeób ɪH Égƒæe,øª«dG QGô à S.äÉ«ë J øe ägqéee G ƒg πzé ûdg Éæ T{ CG ó``ccgh áhééà SG «ûdg ø`ª`«`dg Iô` `ü`f.zá«yô ûdg áeƒμëdg IƒYód á«æª«dg á`eƒ`μ`ë`dg CG ô``cò``j πñb Ó UƒJ ób»dé àf G ù éªdgh ájéyôh ÉØJ G deg ƒñ SG øe ôãccg.ájoƒ ùdg øh óªëe ï«ûdg Éb, ÑfÉL øe»àdg Iô«ÑμdG Oƒ édg øªkcg{ :ó`jgr á«hô dg áμ ªªdG á «ûdg É H âeéb»æª«dg üdg ó«mƒj»a ájoƒ ùdg deg π UƒàdG»a QƒëªdG ÉgQhOh á«ñ dg ÉæJÉ«æªJ..( VÉjôdG ÉØJG) á``«æª«dg õ`` J á``æjóe»``a Gô``«dƒμdG»`` ûøj ``deg ODƒ``J äé``jéøædg á``ercg É æhg á``lhrh É LhR á aôh âféc ø«déñdg{ EG Ébh. ÉØWCG á ùªnh,zügƒéà SÓd ƒ îj ákóãdg ø``e) ``ª`` `` ``æ`` ``S É````e{ CG Gó````cDƒ````e dòch É«côJ óyé ù«s (ÜGƒéà S G É ùøf ájéªm Y É````HhQhCG»`bÉ`H.zø««HÉgQE G øe π acg πμ ûh ó UôªdG ôjóe OÉ``aCG, à L øe»``egq É`` ``ù``fe G ƒ ëd Qƒ` `ù`dg â dcg á«côj ägƒb{ CÉH øªmôdgóñy ùecg OGó ÑdG â`ncg Y Ñ dg áæjóe»mgƒ V»a º«îe»a π«déh É dé àyg ºJ ``fcg í` `VhCGh.zRGõ```YCG ÉgOÉØMCGh É æhg álhrh É LhR e É àyg `deg dòc Gô«ûe,á ùªîdg Jh.zø``jô``NBG ø««bgôy á`` ``HQCG{ ÜôZ ɪ ûh á æe»a RGõYCG áæjóe ó H É«côJ É «Y ô «ùj É`jQƒ` `S ΩÉY JòØf òdg ôμ ù dg Ωƒé dg.2016»``μ``jô``ec G ``ù``«``fô``dg ø``` ```YCGh πà e ôhƒàccg 27»a ÖeGôJ ódéfho IóMh É JòØf ᫪y»a OGó ÑdG π«dg Ó``N á«μjôecg ShófÉeƒc áaé ùe Y ÉjQƒ S ÜôZ ɪ T»a Ohó``ë``dG ø``e ägô``à``eƒ`` ``«``c ` ` `H äó``ccg, Ó````YE G IGó```Zh.á`«`cô`à`dG É JGQÉÑîà SG Iõ`` ``LCG CG É`«`cô`J e zá``ø``ã``μ``e{ ä É``` ```ü```jg äô``````lcg.᫪ dg á «d á«μjôec G Iõ LC G OGƒY ᫪ SQ Y Ñb{ :í VhCGh Ωƒég ÓN 1954 ΩÉY IOƒdƒªdG.zRGõYCG Üôb ôμ ù e Y OGó ÑdG á «T CG ±É` `VCGh Ωó`Y É`Ñ`dÉ`W hdƒ`` ``ù``ª``dg É```bh É«côJ â Ñb{ : ª SG øy ûμdg OGó`` ``Ñ``dG ô``μ``hƒ``hcg á` `«` ` `T `` ``Y.ÉjQƒ S Üô``Z ɪ ûh zrgõ```ycg»`a»a ô``hƒ``à``ccg á`jé` `f»``a π`à`b ò```dg ShófÉeƒc Ió``Mh JòØf Ωƒ`é`g»côJ hdƒ ùe OÉaCG Ée Y,á«μjôeCG.AÉKÓãdG ùecg ô«ñc Å àªj :(Ü ± CG) - õ`` ``J á«îjqéàdg õ J áæjóe QGƒ`` ``T áeéª dg ø`e ΩGƒ``cCÉ``H øª«dg»`a,á jôc áëfgq É æe ìƒøj»àdg á``«`` ``VQCG á``æ``jó``ª``dg â``ë``ñ`` ``UCGh» ûøjh Vƒ ÑdG ƒªæd áñ ün âféch.gô«dƒμdg πãe á``ä``hhc G πªlcg øe ó J HÉ ùdg»a õ J AÉ «ÑdG ÉgóLÉ ùe e øª«dg óe ó H ø`μ`dh,á`ª`jó` `dg É` `FÉ`«`MCGh Y ägƒ`æ` `S ùªn ø``e ô``ã``ccg É feéa,oóñdg âbõe»àdg ÜôëdG äéeóîdg»`a ü f ø`e»fé J øjoôªàªdg øe QÉ ümh,ájó ÑdG.ø««KƒëdG»``à``dG á``æ``jó``ª``dg `` `` ``î``jh É æμ ùjh É``Ñ``é``dG É` `H `«`ë`j, ``ü``î`` ``T ```````dcg 600 ƒ```ë```f,á«eƒμëdg ägƒ`` ``dg Iô «ùd É fhô UÉëj ø`joô`ª`à`ª`dg ø`μ`d πμ ûh ÉgƒØ übh,ägƒæ S òæe á bgƒdg áæjóªdg ó Jh.Qôμàe ió``meg,øª«dg Üô``Z ܃æL»`a»a ÜôëdÉH Gô`KCÉ`J ó`ª`dg ô`ã`ccg»a GõædG ájgóh òæe ô«ødg ó ÑdG ø««kƒëdg øjoôªàªdg ø«h 2014 ägƒ dgh Gô``jEG øe ø«eƒyóªdg déëj ÉgófÉ ùj»àdg á«eƒμëdg.ájoƒ ùdg Oƒ J ôμ ùy á`` ``SQó``e CG π``ª`` ``J h ó`` ``jh,é``ñ``jô`` ``J á``æ``jó``ª``dg»```a áëdé U É``«``e ` `Y ƒ` `ü`ë`dg øeh ájé d GQOÉ``f Gô``eCG Üô û d É`jQƒ` `S»``a OGó`` ``Ñ`` ``d á` `«` ` `T â` ` `à`yg á``«``cô``j ägƒ````b àm TÉ f Vƒe ØædG ƒ` `M á SGôëd. ƒléàæñdg πngo º JÉ ù éh ø«dhdƒ ùªdg H μ Th ájqƒ ùdg áeƒμëdg æe ɪàMG»a á UÉîdG ƒ JÉ ªdG π UƒJ GPEG ƒ ëdg deg ƒ UƒdG øe ôà ûe πμ ûh Ék«dÉM hô «ùj øjòdg OGôcC G e ÉØJG `deg,á æªdg Y ø««μjôec G e ìéhqcg»a àcqé ûªd ó SC G QÉ ûh ù«fôdg ΩÉ f. ØædG ájéªëd á«μjôec G ᪠ªdG øy dgdƒ S iódh É`aó`dG ô```jrh É``b,á`jQƒ` `ù`dg `Ø`æ`dG ƒ` `M ádhódg º«æJ æe ƒg ±ó dg EG ôñ SEG QÉe ø«ñyódg ø``e ô``«``zh{ ( ``û``ygo) á`«`eó` `SE G Oóëj º`dh.É «deg ƒ UƒdG øe zá æªdg»a ɪ«a º d ô àj Éc øjòdg zøjônb G ø«ñyódg{ Éc EG ƒléàæñdg»a hdƒ ùe CG í Vƒj ºd.É«ShQh Qƒ ùdg ΩÉ ædg ó ü j J øe ÜÉë ùf G ᫪y ø«ecéj»a IóYÉ ùª d ÉjQƒ S øe ô``nb G ÑdG π of ɪc,á æªdg OóY ôq«àj ºd,πªéªdÉH øμd. Gô dg ɪ T deg ÉqªY ÉjQƒ S»a øjoƒlƒªdg ø««μjôec G OƒæédG üàæe»a ÜÉë ùf G Ó`YEG πñb «Y Éc πbcg óæy Oó dg Gõj { hdƒ ùªdg Ébh.ôHƒàcCG.zÜÉë ùf G π UGƒàj ɪæ«H dcg øe äéñ Y ho øe ÜÉë ùf G ᫪y pôéj ºdh Üôb»côàdG û«édg É WCG FGòb â S PEG á æªdg{ øe áhô e Y ómc G á«μjôecg ájqho.éjqƒ S ɪ T»a É«côJ É àeébcg»àdg záæeb G øe ô`à`eƒ` `«`c ó` `H ` `Y ``FGò`` ``dg â` ` ` `Sh,Ö üj ºd É qæμd ájqhódg âféc å«m jô dg.á«μjôec G ájõcôªdg IOÉ«dG âæ YCG Ée `ah øμj ºd FGò dg EG»μjôeC G hdƒ ùªdg Ébh.ø««μjôeC G ±ó à ùj á«μjôec G ᫪ dg á«fƒféb ádcé ùe GõJ h â àyg :(Ü ± CG) - ƒñæ SEG É`jQƒ` `S É``ª`` ``T»``a á``«``cô``j ägƒ````b º«YR OGó`` ``Ñ``dG ô``μ``hƒ``hc á «T ( ûygo) á«eó SE G ádhódg º«æJ É``jQƒ`` ``S»````a ø```«```«```μ```jô```ec G Oƒ```æ```é```dG Oó`````Y ÜÉ```ë``` ```ù```f G Ó``````````YEG º```````ZQ ô```q«``` ```à```j º`````d hdƒ ùe ø` ``YCG :ä É``cƒ``dG ø æ TGh»a IOƒLƒªdG OÓ``H ägƒ``b Oó`Y CG»μjôeCG øe π``bcg óæy ÉkÑjô J Gkô à ùe Gõ``j ÉjQƒ S ÓYEG øe «HÉ SCG ákók ó H π«h ô üæy dcg.é HÉë ùfg ÖeGôJ ódéfho ù«fôdg øe ø««μjôec G OƒæédG Öë S í ùacgh É«côJ ΩÉ``eCG jô dg á«déª ûdg ÉjQƒ S Ohó``M»a ájoôμdg ägƒ dg ó V ájôμ ùy ᫪y ò«øæàd»a ØædG ƒ M ájéªm ÖeGôJ QGôb øμd.oóñdg ÉaódG IQGRh πªm ( ô T) QhõdG ôjo á aéëe ägõjõ J É SQEG Y ( ƒléàæh) á«μjôec G OƒæédG ó àñj â``bh»``a á æªdg ` `J ```deg OhóëdG øe áñjô dg WÉæªdG øy ƒ«μjôec G hdƒ ùªdg OÉ```aCG É`e ``ah,á«côàdg ájqƒ ùdg. àjƒg øy ûμdg ΩóY ÉkÑdÉW ø«æke G ôjo ``deg ƒ UƒdÉH ägõ`jõ` `à`dg äcgó```hh ɪ ûdg deg OƒæédG H π SQ o CG ɪæ«H QhõdG

18 بريد القراء 18 :»fhôàμde G ójôñdg 5300 : Ü U `` : ùcéa ó«ª GóÑY óªmcg :Ëó J Ö`` `` ``û``dg ø````«````y É`````j ```à```eó``` ```S 4:31 5:50 11:21 2:30 4:54 6:24 â ØJQÉa, ÑM A±O øy ÉkãëH dƒm FÉæHCG «ªL dƒªdg á«lgq Aɪ ùdg ÉæY Ñàd FÉæHCG ccg d.á«aé dgh áë üdéh óªj CG º«d ôμ T Ióé S óé ùf áñ SÉæªdG ò Hh CÉH, ÉjÉ Y º«Y øe Éæ«Y Ñ SCG òdg, ÉæªdG AGQRƒ`dG ù«fq ƒª ùdg ÖMÉ U ó«s Y søne - dg ØM- áø«n BG ɪ S øh áø«n ô«ec G»æjôëÑdG Ö û d QÉ``HCGh,á«aÉ dgh áë üdéh «Y dg ΩGOCG, ƒª S áeó S áñ SÉæªH»aƒdG. Ñ ûd G kônp Lh,á«aÉ dgh áë üdg ᪠f»hôy øh «S âæh ÉæM É «a ±õj»àdg äé ë dg J á «ªL»g ºc OQÉÑdG AɪdG Ñ ûj lqéñncg,ió«s QÉÑNCÉH SÉædG ìhôdg» ùj lqéñncg, û dg æe ƒjôj ø«m Gòg º f,åø æj ooéμj Ék fhq É d «ojh káé H áeó Sh, àeó S ôñîh Éfô ûoh ø«m ÉfQƒ T ƒg Ö ûdg â L»àdG iô ûñdg J, à«aéyh àë U óªëdéa,ø«ªdé dg Üôd GkôcÉ T óé ùj»æjôëñdg..ö ûdg Ö«ÑM Éj àeó S Y d è` `KCG lô``ñ``n,üc G ó``dgƒ``dg á`eó` `S ô`ñ`n EG ø àëj ò``dg ƒæëdg ó`dgƒ`dg ƒ a,é`fqhó` `U à j òdg ƒæëdg ÜC Gh, Øæc»a FÉæHCG «ªL É``μ`` ``SE G IQGRh»``a Qƒ``æ``dG ô``j º``d»``Ñ`` ``Wh É``eÉ``Y » ü üîàdg ΩÓ ù``dg `Ø` û`à` ù`e É````jô``dG `Ø` û`à` ù`e øjôëñdg ÉjhQ `Ø` û`à` ù`e الطقس حالة H e óà e ù dg ƒμj CG ájƒédg OÉ UQC G IQGOEG â bƒj. WÉæªdG H»a áhôjc G óyé üjh Öë ùdg Ió Y 15 `deg 10 øe á«hôz á«déª T ìéjôdg ƒμj CG â bƒj ɪc.QÉ ædg ÓN kéfé«mcg Ió Y 23 deg 18 øe π üjh IQGô G äélqo CG âæ YCG ɪc álqo 22 :iô üdg álqo 31 : ª dg.goóëe É bƒe ôà TCG h øe Üôà j ºjób»Ñ W C ägôe IóY äó TÉfh á«féμ SE G jqé ûªdg iqcg»æfcg á UÉN,áæ S 18`dG øe É üjg CG JCG º`dh»æ«Y ΩÉ``eCG É jrƒj ºàj,â«ÑdG»a Oƒ ûæªdg πec ÉH»fô ûñj Éμ SE G IQGRh á«æμ S á ûh QÉ àf G ƒw ó H πñbcg CG øμªj PEG,ø«JCGôeG øe êhõàeh O hcg 6 ƒ`ycg»æfcg á UÉN. B G ÉeÉY 17 ôªy O hcg ôñccgh ôãccg IQGRƒdÉH ø«dhdƒ ùªdg ómcg»à HÉ e Y ôe.ó H äcéj ºd òdg OôdG ô àfcg âdréeh ô T øe aôd áaéë üdg deg Aƒé dg øe GóH ólcg ºd Gòd AGQRƒ`dG ù«fq»μ ªdG ƒª ùdg ÖMÉ U `deg»fgóf «Øîàd â`«`ñ`dg º` `M «ëj»``a»fóyé ùj»`μ`d IQGRh π«ch AÉ d deg JCGh,»à FÉYh ÉfCG»JÉfÉ e.ióપdg»jéfé ªd ÓM»d ôaƒj àm Éμ SE G» Y º«gGôHEG ó«s ô«ec G»μ ªdG ƒª ùdg ÖMÉ U deg»fgóf aqcg,ôbƒªdg AGQRƒdG ù«fq áø«n BG ɪ S øh áø«n, Ñ T AÉæHCG ídé üe Y üjôëdg ódgƒdg ô«ec G IQGRh ``deg Ö H âeó J»æjôëH ø`wgƒ`e»`æ`feg ΩÉY òæe á«æμ S Ió```Mh Y ƒ üë d É``μ`` ``SE G ó«øj Ée IQGRƒ``dG øe JCG ºd Ωƒ«dG àmh.2003.qgô à S G»a»à FÉY º Mh»ª M «ëj ÜGôàbG GQGôe Éμ SE G IQGRh»a ø«dhdƒ ùªdg äó TÉf Vô d ºgóMCÉH AÉ dg πecg Y øjôëñdg áygpeg ôñy Ñ ûj ɪ«a øμ SCG»`æ`fCG á UÉN,º «Y»Jó TÉæe â«àdg Éeó Hh,O hc Gh ø«àlhrh É`fCG ÜGOô ùdg âlhõj ºd :»d ƒ j H âälƒa ø«dhdƒ ùªdg ómcg?ø«jôe äé SGQódG º ùb deg»jó TÉæeh»Ñ W πjƒëj ºJ»àdG äéeƒ ªdG πc Gƒª ùj ó`bh º d Ñ S øjòdg»æfcg º d âmô Th, O hcgh É``fCG» Vh üîj Éμe CG»a á«æμ S IóMh Y ƒ üëdg Y aghcg AÉ«ahC G É J ÉLQ Y AÉHô μdg áä«d G kôμ T ƒ` ` `ù` ` d π``````jb G É`æ`à`«`H Oó`` ``j Ωó``` ```dgh..é``æ`` ``MÓ``J á``jó`` ``Ñ``dG,á«dɪdGh ájqgoe G hdƒ û d ò«øæàdg ù«fôdg ÖFÉf»bOÉ üdg º«MôdG óñy óªëe óªmcg óªëe ó«ùdg ø«déh ÜÉMôJh IhÉØëH»æ Ñ à SG àm bƒªdg dg â Uh EG Ée»d PCG áaé«dg äéñlgh JOÉ«S»d Ωób G ó H,ÖFÉæ d ò«øæàdg ô«jôμ ùdg óªëe.á«déªdgh ájqgoe G hdƒ û d ò«øæàdg ù«fôdg ÖFÉf Öàμe dg LƒàdÉH øe ô«ãμh RÉàªj Éc JÉY Y IÉ ªdG á «ãdg á«ø«xƒdg FÉÑYCG ºZôHh πlôdg»a»æñéyg,» e ãjóm ÓN ìƒ VƒdGh kámgô üdgh VGƒàdÉc,Ió«ªëdG äéø üdg. ázhgôªdg ó«éj»àdg áeôàëªdg á«yƒædg øe fg üî T πh Ö ùëa áëléf â ù«d áäk«d»jqéjr EG : ƒ``bcg áféecg πμh : ƒ dg á UÓN É «dg ƒªàæªdg ΩGOÉe ô«îh ƒμj áä«dg G Éæ ùm ÉYÉÑ fg ód äódhh Qó U âé KG á ª ùdg Ö«dG»æjôëÑdG É ùfe G ƒ ãªj øjòdg ÉLôdG øe áñ«dg êpéªædg òg πãe G ƒlqcg òdg ójóédg AɪdGh AÉHô μdg áä«g ôjrh»dé ªd ácqéñe áäæ Jh.â«üdGh. ó Y»a á«féhô μdg ábé dg Qƒ J»a π ØdG d S ô«îd N ô«n ƒμj QÉ üfc G óªfi óªmcg h, ƒ ù d á jb G áªjó dg 䃫ñdg øe â«ñdg CG É æe.â«ñdg Y ôkdƒ«s fc Ωó dg òøfcg CG «à SCG áø c πªëj «à SCG óyé àe πlq»æfeg dòch»ah,᫪ dg òg ΩɪJE hé ªH áfé à S G hcg Ωó dg»àdg á`egô` `dg ᪫b πªëj «à SCG ùøf â`bƒ`dg ô«féfo 10 É àª«b ÑJ»àdGh ó V ájó ÑdG É JQôM.É«eƒj»a ``KCG AGQRƒ```dG ù«fq ƒª ùdg ÖMÉ U ó«s»æfeg, Ñ T AÉæHCG ídé üe Y ºμ UôMh ºcƒª S áªμm ÉfGhCÉe ƒgh â«ñdg Gòg»a Iô û dg O hcgh ÉfCG û«ycg»a û«dg áø c hcg Ωó dg áø c πªëj Éææμªj h ó«mƒdg êôîe OÉéjEG»a ÉæJóYÉ ùe ºcƒª S ó TÉæf Gòd,ôNBG Éμe.ÉfQGô à SG Oó Jh ÉæJÉ«M QDƒJ»àdG á μ ûªdg òg øe QôëŸG iód äéfé«ñdg ô«ec G»μ ªdG ƒª ùdg ÖMÉ U deg»jó TÉæªH LƒJCG,ôbƒªdG AGQRƒ```dG ù«fq áø«n BG ɪ S øh áø«n deg ùj ò``dg ô«ñμdg Ö dg ÖMÉ U ó`dgƒ`dg ô`«`ec G»æjôëH øwgƒe»æfeg,ø`wƒ`dg AÉ`æ`HCG ÖdÉ e «ëj ô«ëñdg Éμ SEG»a Éà«H âjôà TG,O hc G øe 10 ƒycg CG πñb ø`e ájó H áødéîe â«ñdg Y É``ch,º`jó` `dg. jôà TCG ájó ÑdG äô Mh πngódg øe â«ñdg º«eôJ âdhém,º«eôàdg ɪYCG bƒh ⪠a déîe â«ñdg EG âdébh â àfg áªμëªdg ΩÉ`eCG á«fé b iƒyóh âälƒa»æμdh OGó ùh â`ª`bh.2013 ΩÉ``Y»`a QÉ`æ`jO ``dcg»ªjô àh.áegô dg øe ádé SQ â«j 2019 ù ùzcg 20»a dp ó H Y déîªdg AÉæÑdG ádgreéh»æñdé J á«hƒæédg ájó H ÜÉÑ SCG Ió d «ëj»ææμªj ôecg ƒgh,á UÉîdG»à Øf ø`` ``ù``ª``dg ø````y á```ahô``` ```e ```FÉ``` ```M ªàéªdG ÖëH ºgô ûj º H Ωɪàg Éa áé ÑdGh ámôødg º SƒØf»a Qõà S. ø ùªdg ägrééfgh Oƒ L RGôHG º ªdG øe dòc,ºgoƒlƒh JOÉ Sh ùøf e ÜQÉéJ AGô`LEG OôØ d ó«øªdgh ø쪪dg øe, É«ùdG Gòg»ah «ªé d âàñkcg ᫪ Y ÜQÉéJ Éæg CG dg ÖgP øe ø««ùøædg AGôÑîdG øeh kéyƒf jód π éj É à LGôeh áªddƒe ÜQÉéJ CÉ ûh ùøædg e QGƒM ó Y CG øe» ùøædg ºYódG dg á SÉe álém»a ƒμj óbh ô«μøàdg»a RGƒàdG øe. ü üîàe ô«ñn»a kgóeé U Éch kéhé T Éc ΩÉj G øe Ωƒj»a ø ùªdg CG ké «ªL ôcòàæ a πªyh fé üªdgh»féñªdgh SQGóªdG äó«t ØHh,kɪjób ÜÉ üdg âbh. «J»àdG É«LCÓd IOÉ ùdg ô«aƒj Y kgógél» Y øh ídé U ôñμdg ø S dg Gƒ Uh øjòdg UÉî TC G `deg SÉædG øe H ô æj,â àfg ób IÉ«ëdG Gh àfgh e øer øe º fcéh ºgôªY»a Gƒeó Jh hcg ôgé ªdG»a hcg äéaô üàdg»a ô««j CG dg hô æj A Dƒ`g G ƒ`bcg j CG ô U G π«édg Y øμdh,qéñày G fg Y IÉ«ëdG ܃ SG»a ùªj ºd Ée É JGô«àe IÉYGôe øe óh h,áæ S IÉ«ëdG Qƒ J CG QÉÑàYG»a π a G dg ô««àdg ᫪gcéh Éæàb G øe Éæg óh h,éæjé«bóngh ÉæàHGƒK Ée ºgCGh ÜÉÑ ûdg π«lh,qéñμdg π«l ø«h Iƒ dg ««J dg ôe G êéàëjh JÉYGôe ÇQÉ dg»ncg «Y Öéj ɪa,QÉÑμdG A Dƒg e πeé àdg ø ùm dp»a ø«æ ùªdg e Ö«dG πeé àdgh á«ëàdg ø ùëh IQOÉѪdG QÉÑμdG e πeé àdg óæy. º jód ájƒæ ªdG ìhôdg aq Y UôëdGh á eé ªdG ò Hh áeé ùàh G dgh áñ«dg ᪠μdg dg ƒléàëj º fcg ôcòàa øe ó``jó`` ``dg `ù`ª`j ƒ`` ``Vƒ``ª``dG.»dƒM SÉædG dg»féæàegh ôμ T LhCG UÉ üàn G äé` `Lh äéjó ÑdG Qƒμ ûªdg º «Sh ºgó L Y Éæàμ ªe QGƒ T π«ªéj π«ñ S»a É d GhC G BG É`eCG øμd,iõjõ dg ôjƒ J äé` `SÉ`«` `S æñàj CÉ```H ``VGô``YCG á``jó``l Qó````J Ió``jó``L?Éæfóe ôë üjh»néæªdg ô«àdg Ö dg Ωƒ Øe ï«sôàd ùj CGh?πÑ à ùªdg É«LCG»a ô NC G QÉ T Éæ «ªL Éæ«æÑJ ƒ``d GPÉ```e hcg ô NCG~᪠UÉ dg~ö b# Éæ ªYh AGô N~É éæd# π«ªéj GóÑà SG ºJ ƒd GPÉe? «Y π«îædéh QGƒ`` ``û``dg `«` `ù`æ`jh áø μoªdg ᫪ SƒªdG Qƒ``gõ``dGh?í«ë üdgh ΩGóà ùªdg ô«é ûàdéh øjôëñdg Ö b CG É æ«m óccéàe ƒ`μ`à` `S É`` ``«``æ``wgƒ``e ܃``` ```bh!agô N ó«ccgâdéh Ò üdg óªmcg Sƒj ô```` ``NC G Ö```` `` ````dg QÉãcEG äóªm ø`e óë d»`g π`h á`eé` `dg É``æ``YQGƒ`` ``T»``a π`«`î`æ`dg É féμe»`a É àygqõh É` `egô`cegh RÉ``æ``ª``dG á``mé``ñ``c Ö`` ``SÉ``æ``ª``dG àªàdgh IOÉØà SÓd QGõ``ª``dGh.É déªlh ÉgôªãH øe òñj Ée «LƒJ ºàj ºd Ö d É`Lô`à` `S á ùféh Oƒ` `L øe ó``ë``dgh á îf ƒ`«` `ª`dG ó` `H áeé dg äébô d ôféédg UôdG äóªm»`a Aó`Ñ`dGh,É ÑfGƒLh IOÉjõH í«ë üdg ô«é ûà d áøãμe øe QÉ``ã``cE Gh AGô îdg á bôdg Égô«Zh á«ëªdg QÉé TC G áygqr πªëj Y É JQób âàñkcg»àdg á`eé` `dg QGƒ`` ``û``dg»``a É`æ`à`Ä`«`H. óªdg»mgƒ Vh Qhó``j É``e Oô` `ù`d É`æ`g â` `ù`d ägqƒ üjh Qƒ``eCG øe ó N»a «deg BG Ée Y ` `SCGCG»æ éj CÉ`H»```cGQOEGh»à ãd EG É`ë`dG äò``ø``ofh â`«`æ`oh AÉ`` ``û``fe G ó``«``bh ho ø``e á` `FÉ`g äé`mé` `ù`e ` `Y ô«é ûàdg ƒ` `Vƒ`e»``a ô` `æ`dg VôàتdG ø`e ò``dg,í«ë üdg fƒc,ájóédg πªëªh òndƒj CG IOÉ``jRh ï«sôj ø`y hdƒ ùªdg ô NC G ƒ déh øwgƒªdg ÉÑJQG jqé ûe ; `dƒ`m ø`e á «Ñ dgh äó``«`` ``T o ````SQGó````eh á``«``fé``μ`` ``SEG Ñ Th Iô üe áæà ùh äémé ùªh» ûe ô«eé eh FGóM,áehó e ùhqécƒfƒc QÉé TCÉH âëààag øe πfég ºch á e ô«z ᪠oe.é«fƒàæ TGƒdG QÉé TCGh π«îædg ÉÑ üz ô NC G ƒ dg øy Éæ üoa ÉæHƒ bh ó`ª`dg äôë üjh ÉæY.É e â ù«d ò```g ô`` ``f á`` ``Lh ø««æ ªdG äé LƒJ Y É VGôàYG É û«ª J hcg á`` ``î``æ``dg á```ygqõ```h,éæhƒ b»a É à«sóbh É àféμªd ô NC G ƒ dg å H ɪdÉ d,» ùøf»``a IOÉ` ` `ù`dgh á``mgô``dg «H â`` ``ù`` ``ù``mcg É```e ```à```eh»à jóm ```deg â``yô``g õ``m hcg ôñcc» ùøf VôYC Iô«üdG âjéh ò``dg ƒ` `dg Gò``g ø`e Qó``b EG.ÉæYQGƒ T»a IQOÉ``f `à`jdhq ; AÉ ùjcg CG EG «à SCG»æfCG á «Ñ dg»a ƒ dg Gò d ÉæàjDhQ πg»a ૪gcéhh H ô ûf πg?á«aéc âjéh ΩCG?»aÉμdG Qó déh ÉæJÉ«M øy Phò T ÖÑ S ÉædƒM JQóf? GƒdC G»bÉH `à`jdhq GQOÉ```f í`ñ` `UCG,º` `f Iôé T ;í«ë üdg μ ûh ÉædƒM Iôª e É YòL óà ûe ᪫f hcg ±ÉZ ᪠oe ô«zh ô«d ájhbg á eh πeéμàe ƒ`«`m Ωƒ æªh πª J ÉaÓN ôxéædg ô ùjh ƒédg J ÉæYQGƒ T»a Iôã ѪdG π«îæ d á`«`fgõ`«`ª`dg ø``e º``Zô``dÉ``Hh»``à``dG É àfé«uh É` `Ñ`«`cô`à`d á`` ``FÉ`` ``dg!iqé dg áñ û déc ÉgGQCG âdrée Ée» î S ô«ãjh»æø SDƒj á ªàμe jqé ûe øe É«eƒj GQCG

19 19

20 هاتف القسم الرياضي: البريد ا لكتروني 20 اقرأ الملحق الرياضي تبقى ٥ أيام على انطلاق أسبوع بريف الدولي للقتال ٢٠١٩ شريدة: منتخبنا للشباب يمثل عماد مستقبل الكرة البحرينية جماهير ريال مدريد تنتظر انطلاقة هازار الفعلية ص 5 ص 7 ص 4 في الموقع ا لكتروني العروض المبكرة يصل إلى 20 تخفيض البحرين تطرح تذاكر الجاي زة الكبرى للفورمولا وان 2020 حلبة «ØîàdG ó H 120^ ^000 85^000 51^000 85^000 51^000 51^000» UC G ô ùdg 150^ ^ ^000 60^ ^000 60^000 60^000 á üæÿg á«ù«fôdg á üæªdg ΩÉjG 3 -ƒμ àh á üæe Éeƒj -ƒμ àh á üæe á ªédG -ƒμ àh á üæe hc G æªdg á üæe á eéédg á üæe RƒØdG á üæe hcg bahraingp.com»fhôàμd G bƒªdg IQÉjR Lôj,õéë dh IôμѪdG Vhô dg äé «ØîJ øy äéeƒ ªdG øe ójõª d Y á«dhódg øjôëñdg áñ ëd øné ùdg îdg Y É üj G øjôëñdg IõFÉL ÉÑ S ôcgòj Ωƒ«dG á«dhódg øjôëñdg áñ M ìô J É àeébeg Qô ªdGh 2020 ΩÉ d 1 ƒeqƒø d è«îdg Gô«d iôñμdg æj»`à`dgh,πñ ªdG ΩÉ` `dg `SQÉ`e 22 ``dg 19 ø`e IôàØdG Ó``N ôcgòj Y %20 ``deg π üj «ØîàH IôμѪdG Vhô dg á ªM `e º SƒªdG ºjƒ J»a ádƒl»féãc øjôëñdg ÉÑ S æjh. ÉÑ ùdg ºjƒ J Y ÉbÉÑ S 22 øe ƒμªdgh 2020 ΩÉ d 1 ƒeqƒø d ójóédg»dgƒàdg Y HÉ ùdg» «dg ÉÑ ùdg ƒμ«d,ägqé«ù d»dhódg OÉëJ G. Gh ƒeqƒødg äébéñ S Ó f 16 `dg iôcòdgh áñ ëdg æ àëj òdg 1 ƒeqƒø d iôñμdg øjôëñdg IõFÉL ôcgòj «H ᫪y æjh ôcgòj Y % 20 dg π üj áñ ùæhh IOhóëe Iôàa ôªà ùjh Ωƒ«dG øe á üæªc iônc G äé üæªdg ôcgòj Y %15h, a á«ù«fôdg á üæªdg fcg ôcòdéh ôjólh,á eéédgh RƒØdG á üæeh ƒμ àhh hc G æªdg»ªdé dg ÉÑ ù d ôcgòàdg QÉ SCG H ÑJ òdg»dgƒàdg Y HÉ ùdg ΩÉ dg. B G øe ºcóYÉ e õéëd GƒYQÉ Sh º üîdg á Uôa GƒJƒØJ Óa,ójõJ h»fhôàμd G bƒªdg ÓN øe Ωƒ«dG øe ºgôcGòJ AGô T»a ø«ñzgô dh áñ ë d øné ùdg îdgh SôdG ƒ üëdg ô«géªé d IôμѪdG Vhô dg í«àjh eh.áñ JôªdG ƒñ SC G ájé f á Y äé«dé a Qƒ ëd áªq«b á Ø U Y á«ù«fôdg á üæªdg ôcgòj AGô T øe ô«géªédg øμªàj Vhô dg òg QÉæjO 102h, «ØîàdG á eé T a É«æjôëH GQÉæjO 120 `H ΩÉjCG á HQCG, hc G æªdg á üæªd É«æjôëH GQÉæjO 85,ƒμ àh á üæªd»æjôëh.á eéédgh RƒØdG»à üæªd É«æjôëH GQÉæjO 51h»àdGh,á HQC G ÉÑ ùdg ΩÉjCG ƒnódg ôcgòàdg QÉ SCG «ªL ôaƒjh iôncg á«ù«fq ᫪déy äébéñ S,1 ƒeqƒødg ÉÑ S ÖfÉL deg ó ûj áñ ë d á««aôàdg äé«dé ØdG áeõm deg áaé VEG Gòg.᫪«bG ä ƒ Hh»a ø«««sƒªdg ø«féæødg ô TCG øe IQÉàîe áyƒªée πª ûj»àdgh «aôàdg äé«dé a øe ºgô«Zh AÉæ dg Ωƒéf øe áñîf ÖfÉL deg ºdÉ dg äé«dé ØdG ø`e ó`jõ`ª`dgh, ƒ`ñ` `SC G ájé f á Y QGó``e Y á«fé dg Vhô dg øe OóY Éæg ólƒj ɪc,ÉÑjôb É fóyeg ºà«S»àdG äbéléøªdgh ÜÓW ƒ üm ÉgRôHCGh Gh ƒeqƒødg ÉÑ S ôcgòj Y á ØîªdG 13 øe,%50 `deg π üj º ün Y ΩÉ`Y 12 àmh 3 øe SQGóªdG π üj º ün á eéédg ÜÓW,%25 º ün Y ƒ üëj ÉeÉY 17 àmh ÉeÉY 60 øe ø ùdg QÉÑc,%25 á UÉîdG äélé«àm G hp % 10 deg :»déàdéc ámhô ªdG ôcgòàdg QÉ SCG ƒμà Sh.% 25 ôãccgh áø«n BG dgóñy øh ù«y ï«ûdg ƒª S áø«n BG óªm øh ódén ï«ûdg ƒª S عيسى بن عبدا ري يسا للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة âëj πª déh áø«n BG ó` `TGQ ø`h π ü«a á VÉjôdGh ÜÉÑ û d YC G ù éªdg á e á HÉàªdGh ò«øæàdgh «ùæàdg áæé d ù«fôc ò«øæàd Æô`Ø`à`dG ø`e ó`jõ`ª`dg Ö àj»`à`dgh º ùj»àdg äé SÉ«ùdGh èegôñdgh jqé ûªdg á«véjôdgh á«héñ ûdg á`cô`ë`dg á`eó`n»`a GOÉæà SG dph,oƒ ûæªdg»agôàm G πμ ûdéh óªm øh ô UÉf ï«ûdg ƒª S á`jdhq «ëàd»a á«é æªdg «ëj deg á«egôdgh áø«n BG õjõ J»a º ùj òdg ôec G,» VÉjôdG πª dg Y áμ ªªdG É àëj»àdg ábƒeôªdg áféμªdg.á«véjôdg áwqéîdg BG óªm øh ódén ï«ûdg ƒª S øy Qó U YC G ù éªdg ù«fôd hc G ÖFÉædG áø«n á«ñªdhc G áæé dg ù«fq,á VÉjôdGh ÜÉÑ û d ù«y ï«ûdg ƒª S ø««àh QGôb á«æjôëñdg IQGOEG ù éªd É ù«fq áø«n BG dgóñy øh IQó dg äébéñ Sh á«shôø d»μ ªdG OÉëJ G.áØ«N BG ó TGQ øh π ü«a ï«ûdg ƒª ùd ÉØ N ƒª S «μj ó` `H QGô`` ``dg ``dp»``jcé``jh ádól πãªe áø«n BG óªm øh ô UÉf ï«ûdg,üéñ ûdg hdƒ Th ájô«îdg ɪYCÓd ªdG ù éªdg ù«fq»æwƒdg ø``ec G QÉ ûà ùe ï«ûdg ƒª ùd,á VÉjôdGh ÜÉÑ û d YC G الرفاع والحد والشرقي إلى الدور ربع النهاي ي غلى الكو وس áæjóe Y Rƒ`a Qô`c Éeó H»FÉ ædg HôdG Qhó``dG»a ɪ ªL ò`dg AÉ dg»a,±ó d ±Gó``gCG á HQCÉH ù«y Qhó d ÜÉjC G á Môe ÜÉ ùëd» gc G OÉædG OÉà S Y,±ó H OÉ àdéh ɪ æ«h hc G ƒ ûdg àfgh,(16),(87 h 73)»æ«ùëdG»eÉ S»bô ûdg Éaô d πé Sh áæjóª d πé S ɪæ«H,(66) π«ªl ôμh h,(33) ƒàdg h ób»bô ûdg ÉaôdG Éch,(15) ódén óªëe ó«mƒdg aóg,ómgh ±ó d ±GógCG ákóãh ÉHÉgP É jcg RÉa ZCG á HÉ ùªd»fé ædg HQ QhódG deg óëdg πgcéjh πhé e ±GógCG á HQCÉH á«μdéªdg Y Rƒa ó H ShDƒμdG, ôëªdg OÉæH óªëe øh» Y ï«ûdg OÉà S Y,±óg àfg ób ÜÉgòdG AÉ d CG å«m ;øjaé dg ƒªéªh RƒØ«d ƒ ûdg àfgh,éª æe πμd ø«aó H ø«jôødg OÉ àh QÉqªZƒH óªmcg d πé Sh,ø«aó H óëdg Ωó àh hc G ÜÉgƒdG óñy óªëeh,(45) OƒdɪdG ÜÉgƒdG óñyh,(35) á«μdéªdg ±ó``g πé S ɪæ«H,(88) `ù`jrƒ`eh,(55).(53) Ö«ÑM óªmcg ó«mƒdg dph, hóæ üdg π`ngo É «Y π üm»àdg ägôμdg øe á LGƒe»ah õ«côàdg ΩóY É jcgh Éé à S G ÖÑ ùh Éc»àdG ägôμdg e πeé àdg Y ÉaôdG»ÑY IQó`b øeh»l»l h ó e ó«s G å«m,» gc G É H ºLÉ j»àdg á UôØdG e Gó«ªM í Øj ºdh,ΩôM» Y ɪ eéecg JGóJôe ÓN øeh ÉaôdG CG hóñjh,(62) É «Y π üm øe øqμªj ádƒ U ÖYÓdÉH aƒø U º«YóJ É jcgh áæ àªdg (64) ΩôM» Y ±óg ôñy» gc G Y ƒ dg IOÉjR»ª«é dg QÉ ùj Y AGõédG á æe êqén øe Iôc ôñyh ±ó dg CG hóñjh,éä«t É e π Øj CG à ùj ºd òdg PGƒëà S G ᫪y ªj ÉaôdG QÉ Uh AÉ dg fcg»féãdg» Y ô TG ò`dg» gc G QÉ Uh,IQhÉæªdG á æe»a GOhô e Gó«ªM ó e ó H ó ah ;QƒØ ü dgh ɪL côàj ºd ÉaôdG ÉaO øμdh,»aô T ±óg RGôMG ádhéëe,á UôØdG ò`g πãe Y ƒ üë d É`eô`e `SQÉ`M h.ø«ø«f ø«aó H Gô SÉN êôî«d ÉaôdG QÉL IÉbÓªd GóYƒe»bô ûdg ÉaôdG Üô Vh ø ùëdgh, ƒgôe óªëe,oƒ` `SC G π«ªc RG qƒ``a ÉfóY á ao É«YCG ÉHÉgP ø«dhc G ø«aó dg CG ô X óbh,éà«c, dhc G áyé S HôdG ó H Jô «S VôØj CGóÑa,ájƒæ e óyéñj π à ùj QÉ Uh,iô ù«dg á édg øe ºLÉ j Éch hóæ U dg Iôe ô«z π üjh» gc G ÉaO»a äéaé ùªdg íéf ɪæ«H,ø«à Uôa Éà«c ø ùëdg É VCGh,»ª«é dg πμh ójó ùàdgh OGôØf Gh GôàN G»a Oƒ SC G π«ªc ±ó dg Óé ùe»ª«é dg SQÉëdG QÉ ùj Y á«ëjqcg ±ó dg Y Oô``dG»` `gc G ádhéëe `eh,(37) hc G É dƒm Qhój»àdGh OÉq«Y SÉÑY ÖYÓd á Uôa âyé V Éeó H eôªdg N ärhééj ób âféc GPEG ɪ«a ûdg.»l»l Égó HCG AÉæãà SÉH dòc CGóH»fÉãdG EÉa, hc G ƒ ûdg ɪch ƒd ÉæY ídé U ôñy Éaóg îj CG øμªj Éc ÉaôdG CG dg ᫪y» gc G CGóH ºK,»ª«é dg SQÉëdG êhôn»a ÉaôdG Iô UÉëeh PGƒëà S G á«acg ªj QÉ Uh IOÉØà S G Y IQó` `dg ho øμe øμdh, Ñ e üf òdg» gc G πñb øe H hc G ƒ ûdg CGó`H SQÉM)»ª«é dg øe πμh â ãªj á«déãe á «μ ûàh CGóH,»ª«SƒÑdG AÓY,» YóÑY Ñàée,øjódG Ö b,( eôe ø«ùm,ohgó```dg óªëe,ï«ûdg º SÉL,OÉ`q«`Y SÉÑY,â ùfqbgh,ô«ûh ìéqàødg óñy, Gó«ªM ó e, ɪ S fé U) ɪ S ø«ùm Oƒ j Éc òdg dg Gògh ±GôWC G Ωóîà ùj Éch ØàNG Ée ÉYô S æμdh (Ö dg á édg øe ägòdéhh ôñ T ó«s hóæ U `deg ƒ Uƒ d ºd» gc G øμdh ; JÉcôëàd Gó«ªM jƒæj e, 檫dg Iƒ H Oó S òdg OhGódG á Uôa ô«z âbƒdg Gòg»a æ üj ºd dp GóY ɪ«ah,á«æcôd ôñ T ó«s SQÉëdG É LôNCGh ÉaôdG C,áé«àædG á ë M πlcg øe A» T CG ùª f êqóàh JQOÉÑeh Vh» gc G äéªég üàªj Éc É àf G»a ÉÄ«H ºàj ô«ëj É`c EGh õ«côàdgh CGóH fg å«mh,aé dg AGƒLCG ÓNOCG,»eƒé dg å ã d π ü«a,( SQÉM) ôñ T ó«s øe πc øe âfƒμj á «μ ûàh,ídé U, É ùª T óªm,ôbéh ó e ó«s,»l»l, RÉZ hq :ôjƒ üj - É TÉÑdG» Y :Öàc Y á«féãdg Iôª d Rƒa (Ö dg πeém) ÉaôdG Qôc á HÉ ùªh (16) QhO ÜÉjEG»a ø«ø«f ø«aó Hh» gc G ámqéñdg ø«jôødg ªL òdg AÉ dg»a ShDƒμdG ZCG»a ôëªdg OÉæH óªëe øh» Y ï«ûdg OÉà SG Y π«ªc ÖYÓd ±ó H Éaô d hc G ƒ ûdg àfgh,ogôy,(64) ΩôM» Y»fÉãdG ±ó dg πé Sh,(37) Oƒ SC G ɪæ«H,»FÉ ædg HôdG Qhó``dG `dg ÉaôdG π àæj dòhh.á HÉ ùªdg» gc G QOÉ j ÉaôdG «a Éc ; Sƒàe»æa iƒà ùªh AÉ dg AÉL ägôàa º e IôμdG Y GPGƒëà SG ôãcc Gh π ac G ƒg Óc»a,» gcód Ió«édG ájgóñdg øe ºZôdG Y,AÉ dg dg ôμ T ±Gƒf»dhódG ºμëdG AÉ dg OÉbh,ø«Wƒ ûdg»féãdg QGòf G ó H Gó«ªM ó e» gc G ÖY OôW òdg dg óñyh,( hg óyé ùe) âø J ô SÉj óyé Sh,(87).(É HGQ ɪμM) Ö«ÑM π«yéª SGh,(»fÉK óyé ùe) ܃ j

21 محليات Local 21 القادم موقع البطولة وتقام 7 ديسمبر تسلم المنظمة تشيد بتعاون إدارة مجمع «ا فنيوز» اللجنة مهرجان بطولة الشرق ا وسط للرجل الحديدي في ájqééàdg äóëªdg É æe É```cQC G ø`e ƒ ãjgôàdg á VÉjQ äéeõ à ùe «Ñd ägoé«y Éæg CG ɪc,Égô«Zh ºYÉ ªdGh.É æ«tój ºà«S á«ñw ôñª ùjo 6 Ωƒ`j ``deg áñ ùædéh É``eCG á ü üîe á«méñ üdg IôàØdG ƒμà ùa á«fé ùªdg IôàØdGh, ƒ KGƒcC G ÉÑ ùd hôjb Gh Ró«c hôjb G ÉÑ ùd ƒμà S ` `Vô`e É``Ñ`` ``S `` ``Y IhÓ````Y,õ``dô``«``Z øe äébéñ ùdg òg «ªLh, ÉWô ùdg.á SGh ácqé ûe ó ûj CG bƒàªdg ô`ñ`ª` `ù`jo 7 â``ñ`` ``ù``dg Ωƒ````j»````ah á«ù«fôdg ádƒ Ñ d Ék ü üîe ƒμ«s πlô d `` ``ShC G ô ûdg ádƒ H»``gh. ójóëdg É dg ádƒ Ñd G kó e 75 ` `ShC G ô` `û`dg ádƒ H ôñà Jh áμ ªe»a ΩÉ à S»àdG ójóëdg πlô d ádƒ H ΩOÉ dg ôñª ùjo 7 Ωƒj øjôëñdg 75 ôaƒj É` `fcg É Uƒ ünh k Gkó``L ᪠e º gdƒj dhc G õcgôªdéh øjõféø d G kó e πlô d º`dÉ` `dg á`dƒ` `H»``a ácqé ûª d ΩOÉ dg ΩÉ dg»a ΩÉ à S»àdG ójóëdg.góædrƒ«æh ƒhhéj áæjóe»a 2020 GkOƒLƒe ƒμ«s zƒñ ùcc G{ ÖMÉ üªdg å«m,á``«``dé``ë``dg á`î` `ù`æ`dg»``a É`` `` ``jcg k á`eé`beg Y ᪠æªdg áæé dg UôëJ ÉØWCÓd á««aôàdg ÜÉ dc Gh zƒñ ùcc G{.QGhõdG øe ójó dg ÜòéJ»àdGh ádƒ ÑdG èeéfôh áæé dg CG dg êéëdg óªmcg QÉ TCGh ôñª ùjo 5 Ωƒ```j äó``ª``à``yg á`ª` `æ`ª`dg ø«ñyódg π«é ùjh á`jô` `dg ìé`à`à`a á``aé``c»```a ø``«``cqé`` ``û``ª``dg äé```ñ```yó```dgh Ωƒ«dG Gò``g ó û«s å«m,äébéñ ùdg,ø«cqé ûªdg Y ùhóªdg jrƒj É jcg k ÖMÉ üªdg Vô ªdG ìéààag Y IhÓY ójó dg º «S òdg zƒñ ùcc G{ ádƒ Ñ d áμ ªªdG CG ó`cdƒ`j É`e Gò``gh»MÉ«ùdG ájoé üàbgh á«mé«s á`cô`m ó ûà S πñ à ùf CG bƒàªdg øe å«m,iô«ñc øe üî T 5000 øe ôãccg ádƒ ÑdG»a.zäÉÑYÓdGh ø«ñyódg πfgƒyh ø«cqé ûe ádƒ ÑdG bƒe IQÉjR ôjóe êéëdg óªmcg ó``ccg ÑfÉL øe Ωƒ à S ᪠æªdg áæé dg CG ádƒ ÑdG ájé f ádƒ ÑdG bƒªd ᫪ SQ IQÉ`jõ`H Uôëæ S{ ±É VCGh,»dÉëdG ƒñ SC G â``bh»``a á``jô`` ``dg ø``e AÉ`` ``à``f G `` ``Y π acg Y πª dg πªμf å«ëh,» SÉ«b.zõ«ªe º«æàHh IQƒ U Vô ªdG CG êéëdg óªmcg í VhCGh»WÉHôªdG πecg Oó`` ``dgh, É``Wô`` ``ù``dg ` `Vô`ª`d ΩÉ` `«` `S äó T CG ó H T ho øe YÉ à«s»a á SGh ácqé ûe á HÉ ùdg áî ùædg É d É kmƒàøe ÜÉÑdG GRÉe»àdG äébéñ ùdg.zπ«é ùà d ádƒ H CG êé`ë`dg ó`ª`mcg í`` ``VhCGh ä ƒ ÑdG iómeg ôñà J ShC G ô ûdg á SGh ácqé ûªh ëj»àdg iôñμdg â é S å«m,ºdé dg ho àîe øe ΩÉ dg Gògh Iõ«ªe ÉeÉbQCG» VɪdG ΩÉ dg ádƒ ÑdG CG ócdƒj Ée ƒgh Oó dg ØJQG.á UGƒàe äémééf πé ùj QÉ ûe 1200 øe ôãccg{ :±É VCGh ô TDƒe ƒgh,øjôëñdg áμ ªe êqén øe e QÉ ûªdg»jcéj å«m, ÉÑ ù d ó«l ÖfÉédG»a ÉÑ ùdg ƒ à ùjh à FÉY êéëdg óªmcg òdg áø«n BG óªm øh ô UÉf ï«ûdg ìé`é`f»```a á``bqé``ø``dg á``eó`` ``dg π`μ` `û`j ƒª S ºYóH Gkó«ûe,ΩÉY πc»a ádƒ ÑdG.᪠æªdg áæé d π UGƒàªdG ádƒ ÑdG CG êé``ë``dg ó``ª``mcg ó````ccgh πñ ªdG ôñª ùjo 7 Ωƒ``j ΩÉ à S»`à`dG CG ó H Iô«Ñc ÉeÉbQCG B G àm â é S»a ø«cqé ûªdg π«é ùj øe AÉ àf G ºJ»àdGh z ƒ ãjgôàdg{ ójóëdg πlôdg áæé dg â ZCGh,ôѪ ùjo 7 Ωƒj ΩÉ à S 1500 Oó` `H π«é ùàdg ÜÉ``H ᪠æªdg.ºdé dg ho àîe øe QÉ ûe ádƒ ÑH UÉN ºbôdG Gò``g{ : É``bh ä ƒ ÑdG πª ûj h, ójóëdg πlôdg õdô«z hôjb Gh Ró«c hôjb G iônc G ÉÑ S `deg áaé VEG ƒ KGƒcC G ÉÑ Sh óªm øh ô UÉf ï«ûdg ƒª S øe ójó dg É «Y HÉ ùàj»àdg ᫪dé dg.é «a ácqé ûªdg πlcg øe É HC G ádƒ H CG»WÉHôªdG π``ecg äó``ccgh iómeg ójóëdg πlô d ShC G ô ûdg»a Ékjƒæ S ΩÉ J»àdG ᪠ªdG ä ƒ ÑdG øe ó`jó` `dg Üò``é``Jh øjôëñdg áμ ªe Iô«ÑμdG É à«ªgcg deg Gkô f ø«cqé ûªdg CG ```deg Iô«ûe,á`jƒ` `dg É à ùaéæeh áμ ªªd èjhôà d Ió«L áhgƒh ádƒ ÑdG.øjôëÑdG ádƒ ÑdG É é ùj IÒÑc ΩÉbQCG ôjóe êéëdg óªmcg ó``ccg ÑfÉL øe ójóëdg π`lô`dg ádƒ H CG ádƒ ÑdG ƒª S ø``e á` `HÉ`à`eh ΩÉ`ª`à`gÉ`H ` `ë`j ⪠ùj :á«eóye G áæé dg - á«j ô` `û`dg É`Lô` `ª`d á`ª` `æ`ª`dg á`æ`é` `dg,70^3 ó``jó``ë``dg π``lô`` ``d ``` ```ShC G Ωƒj øjôëñdg áμ ªe»a ΩÉ «S ò``dg,á`dƒ` `Ñ`dG ``bƒ``e,ωoé`` ``dg ôñª ùjo 7 Rƒ«æaC G ªée øe Üô déh ƒμ«sh «Y ⪫bcg ò``dg bƒªdg ùøf ƒ`gh.á HÉ ùdg áî ùædg ù«fôdg»wéhôªdg π``ecg äoé` `TCGh ÓdG hé àdéh äé«dé a ácô ûd ò«øæàdg Ió«ûe,Rƒ``«``æ``aC G ªée `e Ohó`ë`e IQGOEG UôM ócdƒj òdg hé àdg Gò H»a ìééædg πeéc «ëj Y ªéªdG Y ô«ñμdg»ªdé dg çóëdg áaé à SG Gòg CG IócDƒe,øjôëÑdG áμ ªe `VQCG QhódG Y áë VGh ád O ój hé àdg ªée IQGOEG ``H Ωƒ`` ``J ò```dg RQÉ``Ñ``dG äé«dé ØdGh á ûfc G ºYO»a Rƒ«æaC G á`«`hé`ñ` `û`dg ø``«``à``cô``ë`` ``d Ωó``` ```J»```à```dG.á«VÉjôdGh bƒe CÉH»WÉHôªdG πecg âë VhCGh á«mé«ùdg øcéec G ómcg ôñà j ádƒ ÑdG ºgÉ ù«sh øjôëñdg áμ ªe»a ᪠ªdG áaé à SG øe ±Gó``gC G πeéc «ëàh á HÉ ùdg áî ùædg CÉ`H áæ«ñe,ádƒ ÑdG äó T Rƒ``«``æ``aC G `ª`é`e ø``e Üô`` ``dé``h º SCG É`e ƒ``gh ô«ædg æe É kmééf áî ùædg»a ádƒ ÑdG áaé à SG á UGƒªH øe Gõ«ªJ ô`ã`ccg ƒμà S»àdG á«déëdg ø«h É ùaéæj ôãccgh ᫪«æàdg á«méædg ô ûdg ádƒ H CG ɪ«S h ø«cqé ûªdg áμ ªe»`a ó`jó`ë`dg πlô d `` ``ShC G ä ƒ ÑdG ió```meg âëñ UCG øjôëñdg «ا ولمبية» تشارك في المنتدى ا قليمي للتضامن ا ولمبي والمجلس ا ولمبي ا سيوي áæé dg É eó J»àdG ägóyé ùªdg èegôh πãe á«dhódg á«ñªdhc G èegôh äé``fé``yegh áeé dg º`Yó`dG.»ÑªdhC G øeé àdg Vô à SG ióàæªdg ÓNh»``Ñ``ª``dhC G ``ù`` ``é``ª``dg ƒ` `ã`ª`e º«æàd º JGOGó à SG ƒ«sb G á`jƒ`«` `SB G ägqhó`````dg ø``e Oó```Y IQhO»``a á ãªàªdgh á Ñ ªdG á«äwé ûdg á`jƒ`«` `SB G ÜÉ`` ``dc G áæjóªh ΩÉ à S»àdG á SOÉ ùdg IQhOh,2020 á«æ«üdg É«fÉ S á`ã`dé`ã`dg á``jƒ``«`` ``SB G ÜÉ```` ````dc G ÜÉ dc G IQhOh,2021 ÜÉÑ û d Iô` `û`y á`` `` ``SÉ``à``dG á``jƒ``«`` ``SB G ƒ ûà fég áæjóªh ΩÉ à S»àdG.2022 á«æ«üdg ióàæªdg»a á«æjôëñdg á«ñªdhc G áæé dg óah ägoéªày G QGó` `UEG á«ø«c `dg ácqé ûªdg Oƒ``aƒ``dÉ``H á` `UÉ`î`dG äé``eó``î``dgh OÉ```«```Ñ```ª```dhC G»```a äó````` `````UGƒ`````ª`````dGh á````«````ñ```` ````dg É üj Gh á``eé``be Gh ájò àdgh á«à ùlƒ dg»``mgƒ``æ``dg á``aé``ch ájô déh á ÑJôªdG ᫪«æàdgh ɪc,äÉ` `HÉ` `ù`ª`dgh á«véjôdg á` `Ñ`Jô`ª`dG Qƒ```````eC G â``dhé``æ``j jƒ ùàdgh äé ûæªdg áëaéμªh ƒ UƒdG ` `Nh IQhó```dG»``a áaéc ``deg áñ ùædéh IQOÉ` `ª`dGh,äÉã ÑdG AGQó``e QhOh Oƒ`aƒ`dG πªy TQh äé ù édg âæª Jh ìô ûd ä ÉëdG øe OóY á SGQOh.᪠fc Gh ø«fgƒ dg áaéc `dò`c ió``à``æ``ª``dg ``û``bé``fh á``æ``é`` ``dg â````cqé```` ````T á`«`æ`jô`ë`ñ`dg á``«``ñ``ª``dhc G»`ª`«` `be G ió``à``æ``ª``dg»``a»```ñ```ª```dhc G ø``eé`` `` ``à`` ``d»```ñ```ª```dhc G ``ù`` ``é``ª``dgh Üô``Z hó`````d ƒ```«``` ```SB G IQÉ```b ``` ```Shh ܃```æ```Lh æ àëj ò````dgh É``«`` ``SBG á``jó``æ`` ``jé``à``dg á``ª`` ``UÉ`` ``dg 6 á``jé`` ``d 4 ø``e ƒ``μ``fé``h. QÉédG ôñªaƒf á```æ```é``` ```dg π``````ã``````eh á`«`æ`jô`ë`ñ`dg á``«``ñ``ª``dhc G äé`bó` `dg Iô````FGO Iô``jó``e º`` ``SÉ``L ô```é```a á```«```dhó```dg øeé àdg º ùb á ù«fqh. fgoôe ºjôe»ÑªdhC G ió``à``æ``ª``dg ```û```bé```fh ägõ«éàdg» SÉ SCG πμ ûh ÜÉ dc G IQhó``H á àªdg OÉ``«``Ñ``ª``dhCG) á``«``ñ``ª``dhc G»``à``dG (2020 ƒ``«``cƒ``w,πñ ªdG «üdg ΩÉ à S á``æ``é`` ``dg â````eó````b å```«```m á``eé``y á``ë``ª``d á``ª`` ``æ``ª``dg â``bô`` ``Jh IQhó````````dG ø```y Y ø«àj»àdg äéñ«jôà d á«æwƒdg á«ñªdhc G Éé dg»a ácqé ûª d É H ΩÉ«dG ±ô àdg º`J ɪc,IQhó```dG Éé dg ägô«ëj Y ôñcc G» VÉjôdG çóë d.ºdé dg»a ióàæªdg ô` `J ɪc á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg hdƒ T ôjrh âødh íæªj ô«ñμdg»eóye G Ωɪàg G EG{ :ÓFÉb ôaƒ«sh,é UÉN É HÉW Iô``«``NC G á MôªdG»a áμ ªªdG Y Aƒ dg «ùàd Ió«L á Uôa á ûjé e deg áaé VE ÉH,ºdÉ dg AÉLQCG àîe ájƒ dg äé LGƒªdG AGƒ``LCG øjôëñdg»ñy»a É æe IOÉØà S Gh ádƒ ÑdG Égó ûà S»àdG.zá«dhódG IôÑîdG øe»æødg º fhõîe ôjƒ J ù«fôdg ```jho»```hhq É``b `Ñ`fÉ`L ø``e øëf{ :BLAST Pro á ù ùd ò«øæàdg áaé à SG á`«`bé`ø`jg `«`bƒ`à`h Gó```L AGó`` `` ``S BLAST{ äé ùaéæe øe Iô«NC G á MôªdG e á«fhôàμde G á«véjôdg ÜÉ dcód zpro»déãªdg ó ÑdG ôñà J»àdG øjôëñdg áμ ªe àªj ÉgQÉÑàYÉH Iô«NC G ádƒédg É àm òg ƒñëeh,á«fhôàμd G ÜÉ dcód ájƒb IóYÉb íæªj òdg ôec G,í VGh ójgõj»a á VÉjôdG çóëdg ìééf»a Iô«Ñc á K BLAST Pro øy Iô dg á ª ùdg deg áaé VE ÉH,»ªdÉ dg É àaé à SG AGôL É àdéf»àdg øjôëñdg áμ ªe á«véjôdg ä ƒ` `Ñ`dG ø`e ójó d Iõ«ªàªdG.zGôgÉH ÉMÉéf â M»àdG ᫪dé dg IQGRh ø«h hé àdg EG{ : ``jho ó``ccgh ᫪æàdg ù éeh á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg hdƒ T BLAST Pro á ù Sh á`joé` `ü`à`b G ádƒédg ìé``é``fe ø«àªdg `SÉ` `SC G ƒμ«s ôødg π acg ácqé ûe ó ûà S»àdG Iô«NC G ùaéæàà S»àdGh, ÉéªdG Gòg»a á«véjôdg, ``dhc G õcgôªdg «ëj Y IQÉ``KEGh Iƒ H á` `VÉ`jô`dG ò``g É` `û`yh»ñëe íæªà Sh jô ûdg ùaéæàdéh Éàªà SÓd á` `Uô`Ø`dG.zø«ùaÉæàªdG ø«h ô«ãªdgh تعزز مكانة البحرين وتو كد التوجهات نحو صناعة الرياضة المو يد ودويك يوقعان استضافة البحرين منافسات Pro» «BLAST ل لعاب الرياضية ا لكترونية á«fhôàμd G ádƒ ÑdG øjôëñdg áaé à SG øe Iô«ÑμdG á ãdg ió`e Y Éë VGh Ó«dO Y áμ ªªdG IQó H á«véjôdg äéª æªdg πñb áaé à S ìééædg π`egƒ`y àîe ô«aƒj Ée ƒ`gh,áyƒæàªdg á«véjôdg ägôgé àdg πlcg øe πª dg áøyé e á«dhdƒ ùe Éæ ªëj Éée»a õ«ªàdg N Y ô«ùdg á UGƒe ùμyh á`«` `VÉ`jô`dG ä ƒ`` ``Ñ``dG áaé à SG É FÉæHCG IQóbh øjôëñdg øy ábô ûªdg IQƒ üdg º«æJ Y áñjôàªdg AÉ`Ñ`YC É`H ΩÉ«dG Y deg áaé VE ÉH,᫪dÉ dg á«véjôdg ä ƒ ÑdG á VÉjôdG áyéæ U ƒëf áμ ªªdG äé LƒJ ó«ccéj.zá VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg ᪠UÉY øjôëñdg ƒμàd.iô«nc G ádƒédg áaé à SG á«béøjg «bƒj øe ÖfÉL á«véjô d ΩÉ` `dg iƒà ùªdéh Vƒ ædg»`a É`μ`à`MG AGô````L á`«`æ`jô`ë`ñ`dg á``«``fhô``à``μ``d G øjòdg ºdÉ dg»ñy e á VÉjôdG òg»ñëe òdg ô`ec G ƒgh,áμ ªªdG `deg hóagƒà«s óªm øh ô UÉf ï«ûdg ƒª S á`jdhq e Øàj ájô«îdg ɪYCÓd ªdG ádól πãªe áø«n BG»æWƒdG ø``ec G QÉ ûà ùe ÜÉÑ ûdg hdƒ` `Th á VÉjôdGh ÜÉÑ û d YC G ù éªdg ù«fq Y øjôëñdg áféμe õjõ J ```deg á`«`egô`dg,á«véjôdg äé«dé Ø d áhpéédg hódg á jôn ÜÉÑ ûdg ägqé` `e ôjƒ J»`a º ùj»`à`dgh.z»æjôëñdg ôñà J{ :ójdƒªdg «aƒj øh øªjcg HÉJh á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg hdƒ T IQGRh â bh á`«`bé`ø`jg BLAST Pro á` ` `ù` ` `S ```e Iô«NC G á MôªdG øjôëñdg áμ ªe áaé à SG ÜÉ dcód zblast Pro{ äé ùaéæe øe çóëdg ôñà J»àdG,á«fhôàμdE G á«véjôdg,á«fhôàμde G ÜÉ dc G á VÉjQ»a É«ªdÉY RôHC G IQGRh ø«h hé` `Jh º«æàH ΩÉ à S»àdGh ᫪æàdg ù éeh á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg hdƒ T.BLAST Pro á ù Sh ájoé üàb G hdƒ T IQGRh ÖfÉL øe á«béøj G bhh ójdƒªdg «aƒj øh øªjcg á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg ÖfÉL øeh,á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg hdƒ T ôjrh BLAST{ äé ùaéæe øe Iô«NC G á MôªdG»HhQ á«fhôàμde G á«véjôdg ÜÉ dcód zpro BLAST á ù ùd ò«øæàdg ù«fôdg jho øjôëñdg áaé à SG Y üæj»àdgh,pro.ô«ñμdg»ªdé dg çóëdg ájé f πμ ûà S»àdG ádƒ ÑdG ΩÉ à Sh IôàØdG»a BLAST Pro º Sƒe çó``m ô``ñ``ccg ƒ``μ``à`` ``Sh,π``Ñ`` ``ª``dG ô`ñ`ª` `ù`jo É ah,á æªdg»a ΩÉ j á«fhôàμde G á VÉjô d ôãccg º æj»àdg BLAST Pro á ù ùd.á«fhôàμd G á«véjôdg ä ƒ ÑdG á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg hdƒ T ô`jrh ó`ccgh áaé à SG É ãªj»`à`dg Iô`«`Ñ`μ`dG á`«`ª`gc G äé ùaéæe ø``e Iô``«``NC G á` `Mô`ª`dG áμ ªªdG á`«` `VÉ`jô`dG ÜÉ`` ``dcó``d zblast Pro{ áféμe õjõ J»a º ùj É fƒμd ;á«fhôàμde G á«fhôàμd G á VÉjôdG á jôn Y øjôëñdg øe Iô«NC G á MôªdG ó J{ : É`bh,᫪dÉ dg º SG èjhôàd á«déãe á «Sh ᫪dé dg ádƒ ÑdG áªgé ùªdg Y IhÓ``Y,ºdÉ dg»a áμ ªªdG

22 22 Local محليات الملك يستقبل المنتخبات والفرق التي جلالة إنجازات مشرفة في المحافل الرياضية حققت ºμFÉæHCG»a ÉghôJ CG º``JOQCG»àdG,ºμàdÓL dp ô üà j h,ä ÉéªdG áaéc»a ºμJÉæHh øjôëñdg áμ ªe Iô SCGh,» VÉjôdG ºdÉ dg Y, Sɪàe Ö T, JÉμàe Ö T IóMGh Iô SCG»àdG ádƒlôdg á ãecg ø``eh, `æ`wh Y Ñ b,ó S ó e ó«dg Iôc Öîàæe ÖY Éæg É üncg ªMQ ódgh IÉah ºZQ,»dƒ H QhóH ΩÉb òdg,ádƒ ÑdG πñb Ωƒ«H dg QÉ`à`NG ò``dg, dg º SG aôj»c QÉ ûj CG Y ô UCG ``fcg EG SQÉM ÉæÑY ÑfÉL ``degh,øjôëñdg áμ ªe»a ô ùμh ÜÉ üe ônbgh,᫪ H ΩÉb ÖîàæªdG,äÉHÉ UEG º jód ø«ñyódg øe ô«ãch, LQ äé üæe ```deg ƒ`` ``Uƒ``dG ` `Y QGô``` ```UE G ƒ``g á«ë àdgh ó` `é`dgh á`bé` `dg ò`ñ`h èjƒààdg iƒà ùªdg Gòg á UGƒªd á«déy ìhqh áªjõ H ºμ ØM,ºμàdÓL á HÉ e ±ô ûh Iƒ ëdgh iƒà ùªdg Y a ù«d,äé«dgó«ªdg ø«eém ºμeÉeCG ±ƒ`bƒ`dgh, dg.πeéc πμ ûh á«véjôdg áwqéîdg Y øjôëñdg áμ ªe Gƒ Vh πh» ëªdg Iô«ÑμdG Oƒ édg Uhh ôcp»a ƒ j ádóédg ÖMÉ U Éj åjóëdg EG ø ùm óæy ƒfƒμ«s kéªfgo º fegh,á«véjôdg Iô SC G øe ºcDhÉæHCG É dòh»àdg ±ƒ S ò``dgh º æe ó`mgh»æfegh,»ñgòdg ô ü dg Gòg»a ºμàdÓL øx,áμ ªªdG jô ûàd á«déààe ±ƒø U»a π«l ó H kó«l dg PEÉH π UGƒàj ádé SQh áàhék áî SGQ dg PEÉ``H ƒμà S Égƒªà SôZ»àdG ìhô``dg EGh ƒdoéñàj ±ƒ Sh ºgô«Z deg É ª«ùJh ºμJÉæHh ºcDhÉæHCG É «Y ßaÉë«S Iô SC G»a ø«dhdƒ ùªdg øe ƒ Uƒe ó édg EG å«m,áø àîªdg QGhOC G á VÉjôdGh ÜÉÑ ûdg IQGRh hcg á«ñªdhc G áæé dg»a GƒfÉc AGƒ S á«véjôdg á UGƒe Y Gƒaô TCGh GƒªgÉ Sh Ghóæ SCG øªe áø àîªdg áμ ªªdG äéyé bh ΩÉeC G ƒëf kéªfgo ø«àe OOôf Ñæ Sh, Sô dg á UGƒeh iƒà ùªdg Gòg.(áeÉYõdG Ö T ô«z áeéyõ d Ée) ÉfQÉ T ªdG ádóéd ájqécòj ájóg áø«n BG óªm øh ódén ï«ûdg ƒª S Ωób ºK ôjóe ÓL «dgóñy óªëe øcôdg ó«ª dg Ωób ɪc,áÑ SÉæªdG ò H ióøªdg ó H,ióتdG ªdG ádól deg ájqécòj ájóg ôμ ù dg» VÉjôdG OÉëJ G èféàædg ò H º fcéægh ägrééf G ÜÉë UCG ióøªdg ªdG ádól ôμ T dp Oƒ édg CG Éæd ø«h áø«n BG óªm øh ô UÉf ï«ûdg ƒª S EG kóféb,áñ«dg d óªëdéa,ºμ«y Öjô H ù«d Gògh,äGQhódG òg»a âdòh»àdg Iô«ÑμdG.á æªdg»a IOÉjôdG πgcg ºàëÑ UCG øjôëñdg AÉæHCG É H õ«ªàj»àdg áªjõ dgh QGô UE G ìhôh àdól OÉ TCGh AÓàYG Y º JQóbh á«véjôdg ÜÉ dc G àîe»a º bƒøj GƒàÑKCG øjòdg. É ëà SGh IQGóéH èjƒààdg äé üæe ƒª Sh áø«n BG óªm øh ô UÉf ï«ûdg ƒª ùd ôμ T øy àdól ÜôYCGh IôªãªdGh á`hhdhó`dg Oƒ édg Y ké«æãe,áø«n BG óªm øh ódén ï«ûdg,á«æjôëñdg á VÉjôdG Iô«ùªd áëléædg ɪ JOÉ«b ÓN øe É f òñj»àdg äéæhh AÉæHCG É «ëj π UGƒj»àdG ᪠ªdG ägrééfe G Y â ùμ fg»àdgh «dƒj ɪd ôjó J øy àdól Üô``YCG ɪc,äÉ VÉjôdG «ªL»a áμ ªªdG ájôμ ù dg á VÉjô d ájéyqh ΩɪàgG øe øjôëñdg ÉaO Iƒ d áeé dg IOÉ«dG π acg «ëj Y ø«jôμ ù dg ø««véjôdg UôëH kégƒæe,é J Éée πμh.áø àîªdg á«véjôdg πaéëªdg «ªL»a ºgó H jô ûjh èféàædg ájqgoe Gh á«æødg Iõ LC Gh á«véjôdg ägoéëj G Oƒ éh àdól OÉ TCGh,áeó àªdg õcgôªdgh èféàædg òg deg ƒ UƒdG»a ôkc G déh É d Éc»àdG Iô«ùªdG º`YO»a º ªdG É``gQhOh á«æjôëñdg ICGô`ª`dG äéeé SEÉH kégƒæe»a É àjgq aqh øjôëñdg IOÉjQ ï«sôj Y É UôMh á«æwƒdg á«véjôdg.᫪dé dg á«véjôdg πaéëªdg øy á«æwƒdg á«véjôdg ôødgh äéñîàæªdg AÉ YCG ÜôYCG ;º ÑfÉL øeh ájéyôdg Y ióøªdg ªdG ádóéd º féæàegh ºgôjó J déhh ºgôμ T «ªY àdól øjógé e, àdól ód øe kéªfgo H ƒ ëj òdg «é ûàdgh ºYódGh äé ùaéæªdg»a ÜÉ dc G øe ójõªdg ó üëd º FÉ Y á UGƒe Y dg ØM BG óªm øh ô UÉf ï«ûdg ƒª S `deg πjõédg ôμ ûdéh ø«lƒàe,áeoé dg ɪgƒª S «é ûjh ºYO Y áø«n BG óªm øh ódén ï«ûdg ƒª Sh áø«n ägré`é`feg øe ëj Ée Y AÉæÑ d äé«féμee G πc ô«aƒjh π UGƒàªdG.äÉMÉéfh ªdG ádóédg ÖMÉ U Iô M πñ à SG,ióتdG OÓÑdG πgéy,áø«n BG ù«y øh óªm ï«ûdg øcôdg ô«ûªdg Qƒ ëh,aékóãdg ùecg Iƒ d ΩÉ dg ófé dg,áø«n BG óªmcg øh áø«n ï«ûdg ƒª S,ô«î üdg ô ü H,øjôëÑdG ÉaO ªdG ádól πãªe,áø«n BG óªm øh ô UÉf QÉ ûà ùe,üéñ ûdg hdƒ Th ájô«îdg ɪYCÓd ÜÉÑ û d YC G ù éªdg ù«fq,»æwƒdg øec G BG óªm øh ódén ï«ûdg ƒª Sh,á VÉjôdGh YC G ù éªdg ù«fôd hc G ÖFÉædG,áØ«N á«ñªdhc G áæé dg ù«fq á VÉjôdGh ÜÉÑ û d ÜÉë UCG àdóéd É`eó`b ø`jò` `dg,á«æjôëñdg Öîàæe AÉ`` `` ``YCGh á``«`` ``VÉ``jô``dG ägré```é```f G Iôª d ` `gcé`j áñ SÉæªH ó`«`dg Iô`μ`d øjôëñdg á«ñªdhc G ÜÉ dc G IQhO»a ácqé ûª d dhc G ácqé ûªdg øjôëñdg ô``ah,(2020ƒ`«`cƒ`w) ájqƒ ªéH É JÉ ùaéæe ⪫bcg»àdg,ájôμ ù dg ᫪dé dg ÜÉ dc G IQhO»a Ö dh á«ñgòdg á«dgó«ªdg ôμ ù dg ÖîàæªdG É «a Rô`MCG»àdGh,ø«üdG ÜÉ dc ôμ ù dg ÖîàæªdG π ümh,ωó dg Iôμd ájôμ ù dg ºdÉ dg ádƒ H Y ΩÉ dg Ö«JôàdG»a áæeéãdg áñjôªdg πàmgh äé«dgó«e IóY Y iƒ dg,ºdé dg ho øe á``dho 120 ácqé ûªh ádƒ ÑdG ò`g»a ºdÉ dg iƒà ùe ICGôªdG á VÉjôd á SOÉ ùdg IQhódG»a ácqé ûªdg øjôëñdg ôa deg áaé VEG âjƒμdg ádho»a ⪫bcg»àdg,á«hô dg è«îdg hód hé àdg ù ée hóh hc G õcôªdg É «a áμ ªªdG â Mh,á«ÑgP á«dgó«e 36 ó«uôh á «ûdg iƒ dg ÜÉ dcg Öîàæe AÉ YCGh,äÉ«dGó«ªdG hóéd ΩÉ dg Ö«JôàdG»a æ«dƒñdgh á ùdg Iôch IôFÉ dg IôμdG äéñîàæeh,á UÉîdG äélé«àmód ä É üdg Ωó`b Iô``ch ájéeôdgh hófƒμjéàdgh ádhé dg Iô``ch IRQÉ`Ñ`ª`dGh õcôªdg â M å«m ;»Ñ ûdg çhqƒªdg äé VÉjQh,iƒ dg ÜÉ dcgh á ªdG øh ô UÉf ï«ûdg ƒª S SCÉch jóéàdg ÜQGƒ d»ho»àdƒ H»a hc G RÉa å«m,á«hô dg Gô ûdg ádƒ Hh øjôëñdg»a»dhódg jóéàd óªm ⪫bcg»àdg èfô ûdg ádƒ Hh á«ñgòdg äé«dgó«ªdéh ô üe»a Gô ûdg ƒñy ÖY RÉ`ah,á«ÑgòdG á«dgó«ªdéh øjôëñdg ƒñy RÉ`a å«m ;âjƒμdg»a ⪫bcg»àdg äéñeƒc ÉJQƒe ºdÉ dg ádƒ H»a á«ñgòdg á«dgó«ªdéh øjôëñdg»a ⪫bcg»àdg ôcƒæ ùdg áñ d á«ñgòdg á«dgó«ªdéh RƒØdGh,πjRGôÑdG»a.á«Hô dg ô üe ájqƒ ªL ªdG ádól Y ΩÓ ùdéh á«véjôdg ägrééf G ÜÉë UCG ±ô ûj óbh.º«μëdg ôcòdg øe äéjbg IhÓJ ó Hh ióøªdg :É «a Éb ᪠c áø«n BG óªm øh ô UÉf ï«ûdg ƒª S dcg áñ SÉæªdG ò Hh º«MôdG øªmôdg dg º ùh πgéy,áø«n BG ù«y øh óªm ªdG ádóédg ÖMÉ U Iô M ó«s ióøªdg OÓÑdG øjôëñdg áμ ªe É HCG,,IOÉ ùdgh»dé ªdGh ƒª ùdg ÜÉë UCG JÉcôHh dg áªmqh ºμ«Y ΩÓ ùdg.. ó«s áμ ªe»«VÉjQ «ªL º SÉHh»ª SÉH ôñycg CG OhCG áñ SÉæªdG òg»a.ºμàdóéd»ñ b øe ôgéx ΩÓc,ô«Ñ J ô«n øjôëñdg ƒøy πμ ûh ᪠μdg ò`g» dcg CG ádóédg ÖMÉ U Éj»d ƒëª SÉa ƒdòñj øjòdg áyéªédg òg øe GóMGh»fƒc,á VÉjôdG πgcg á H,á UÉNh.øjôëÑdG áμ ªe º Y aq»a ºgó L QÉ üb Öé dg ÉæjCGQh ô«ãμdg ÉæjCGQh Éæª J ªdG ádól Éj»gGõdG ºcô üy»a Éj ºμæe ô«ãμdg Éæª Jh,áªMôdGh áyéé ûdgh ΩGób Gh Ωó àdg ºμæe ÉæjCGQh.ádÓédG ÖMÉ U ºμd Ωó f CG ójôf,á«véjôdg Iô SC Gh» VÉjôdG ºdÉ dg»a Éæd áñ ùædéh.é H Éfƒªà ªL»àdG πjéªédg øe π«dg Gòg»gGõdG ºcô ü d ΩÉ dg Gòg ÓWEÉH 2018 ΩÉY»a ºcÉfPCÉà SG ádóédg ÖMÉ U Éj øëf ºdh óyƒdéh GƒahCG ºμeÉeCG øjòdg OƒæédG A Dƒg,óªëdG dh,ögòdg ΩÉ H.É LQÉNh øjôëñdg»a º ª Y Gƒdòîj ÉæfCG ΩÉbQC G ø«ñj, àjé f Th Y øëf òdg,2019 ΩÉ dg Gòg»ah CG ºμfPCÉà ùf ádóédg ÖMÉ U Éj øëf,2018 ΩÉ d äé«dgó«ªdg OGó J Éæjó J Égƒªà SôZ»àdG ìhôdg Uƒj ƒgh,»ñgòdg ô ü déh ΩÉ dg Gòg»ª ùf

23 Local محليات 23 تبقى 5 أيام على انطلاق فعاليات الحدث الضيافة والاستقبال تتجهز لاستقبال لجنة المشاركة في أسبوع بريف الدولي للقتال الوفود اليوم تشاهدون àmh QÉédG ôñªaƒf 7 agƒªdg ù«ªîdg óz Ωƒj ägogó à S G áaéc áæé dg â Vh ɪc.ábÓ f G óyƒe á SOÉ ùdg áî ùædg»a ácqé ûªdg äéñîàæªdg ÉÑ à S º ãªj,éñîàæe 53 ÉgOóY déñdgh,ºdé dg ádƒ H øe Oó dg ôñà j òdgh,éhqóeh ÉjQGOEGh áñy h ÉÑY 650.ádƒ ÑdG òg äécqé ûe «ªL»a B G àm ôñcc G Oó`Y ` `H ó` `a,á`«` `VÉ`ª`dG áî ùæ d IOƒ`` ``dé``hh ø«cqé ûªdg OóY H ɪ«a,ádhO 53 øe 450 ø«cqé ûªdg ºgOóY Hh,ádhO 48 øe 405 á HGôdG áî ùædg»a áî ùædg»ah,ádho 22 øe 210 áãdéãdg áî ùædg»a 100 `dhc G áî ùædg»ah ádho 28 øe 139 á«féãdg.ádho 22 øe á ùeéÿg ácqé ûÿg Éà dg ƒæød»æwƒdg ÖîàæªdG ácqé ûe ƒμà S ádƒ H øe á SOÉ ùdg áî ùædg»a á ùeéîdg á àîªdg ƒªée»`a á àîªdg Éà dg ƒæød IGƒ d ºdÉ dg JÉcQÉ ûe dhcg äcgóh å«m,ádƒ ÑdG òg»a JÉcQÉ ûe SÉ «a S áæjóªh ⪫bcg»àdg á«féãdg áî ùædg»a dph,»é«n Öîàæe hcé``c 2015 ΩÉ`Y ƒ«dƒj»a 70{ RƒH äé ùaéæe»a»ª«ggôheg» Y :ɪg ø«ñyódéh.zéegôl ƒ «c 61{ RƒH Éæ«S dgóñyh,zéegôl ƒ «c»ÿéy RÉ EG hcg»a øjôëñdg áμ ªe à M RÉ`é`fEG hcg ôñà jh âæ àmg»`à`dg áãdéãdg áî ùædg»`a º`dÉ` `dg ádƒ H,2016 ΩÉY á«μjôec G SÉ «a S áæjóe É JÉ ùaéæe á«dgó«ªdg GRô``dGó``Ñ``Y ó` `a Ö``YÓ``dG Rô````MCG CG ó` `H CGóÑ«d,ÉeGôLƒ «c 56^7 Rh äé ùaéæe»a ájõfhôñdg áaô ûªdg èféàædg ó üm»a ÖîàæªdG QGƒ ûe Égó H AÓàYG ÉgôNBG Éc»àdGh,Iõ«ªªdG ΩÉbQC G «ëjh»dhódg OÉëJ G øy QOÉ üdg ΩÉ dg «æ üàdg IQGó U IMMAF-WMMAA á àîªdg Éà dg ƒæød»a iƒà ùªdg Gò``g ``deg π üj»`hô`y Öîàæe hcé```c.»ªdé dg «æ üàdg ó à ùj É TÉH π ÑdG øe á àîªdg Éà dg ƒæød øjôëñdg Öîàæe íéf õ«ªªdg ÑY ôñy,π«ãdg Rƒ`dG Y à檫g Vôa áî ùædg á«ñgp ó üm»a íéf òdg, ««TÉNôN É TÉH áî ùædg á«ñgp «ëjh,ºdé dg ádƒ H»a á ùeéîdg É``HhQhCG á«ñgph ámƒàøªdg É«SBG ádƒ H øe á«féãdg Iõ«ªàªdG èféàædg ò a. ``JGP Rƒ``dG»`a ámƒàøªdg «ªédG QÉ fcg ëe à S,ÖYÓdG Gòg É M»àdG»a π«ãdg Rƒ`dG Ö d π«f»a hc G í TôªdG ƒμ«d É æ àëj»àdg,ºdé dg ádƒ H øe á SOÉ ùdg áî ùædg»dhódg jôh ƒñ SCG äé«dé a øª V øjôëñdg áμ ªe Y πñ ªdG ómc G Ωƒj æà S»àdGh 2019 Éà d.á«véjôdg áø«n áæjóe ádé U óªëdg óªm,égô«zh ádé üdg degh óæødg deg QÉ ªdG øe º fh QÉÑch ácqé ûªdg OƒaƒdG áaéc CG JGP âbƒdg»a ÉØ«e,áæé dg ø`e õ«ªe ÉÑ à SÉH ëà S äé«üî ûdg deg áaé VEG OƒaƒdG ÉÑ à S OGôaCG ü«üîj ºJ å«m.᫪ dg π«ùj πlcg øe äó UGƒªdG e «ùæàdg ÚcQÉ ûÿg óagƒj AóH.. ù«ªÿg áæéd à Vh ò``dg»æeõdg hó`é`dg Ö ùëhh jôh ƒ`ñ` `SC äó` `UGƒ`ª`dGh ÉÑ à S Gh øμ ùdg «ªL e «ùæàdg ó H dph,2019 Éà d»dhódg ±ƒ Sh,çóëdG Gò`g äé«dé a»a ácqé ûªdg OƒaƒdG øe GAó`H øjôëñdg áμ ªe»a ólgƒàdéh OƒaƒdG CGóÑJ áø«n BG óªm øh ódén ï«ûdg ƒª S OGôaCG ägqó H Iô«ÑμdG à K GócDƒe,áæé dg ô àæj òdg Ñ S»àdGh ô UÉæ dg π acg QÉ«àNG ºJ fcg Éæ«Ñe, jôødg á«véªdg ägƒæ ùdg»a ádƒ ÑdG»a πª dg É æe ójó d. ÉéªdG Gòg»a Iô«Ñc IôÑN º cóàeg Y IhÓY ºYódG πeéc ºjó J Y á üjôm áæé dg CG í VhCGh ü«üîj Ó`N øe ádƒ ÑdG»a ácqé ûªdg Oƒaƒ d óæødg ø`e Oƒ`aƒ`dG π æd á UÉN äó`aé`mh ägqé«s «à ùà S»àdG á«véjôdg áø«n áæjóe ádé U deg º SGôªdG áæéd `e «ùæàdg Y IhÓ``Y,ádƒ ÑdG Éæg CG deg Gkô«ûe,äÓ æàdg ô«s ƒm áaé«dgh áæé dg CG Égƒæe,äÉ«üî ûdg QÉÑμd á UÉN ägqé«s äé«üî ûdg QÉ`Ñ`c ÉÑ à S á UÉN á``«``dbg â Vh `jô`h ƒ``ñ`` ``SCG Ó`` ``fg ø``y Éæ üøj ΩÉ`````jCG 5,øjôëÑdG áμ ªe ``VQCG Y 2019 Éà d»`dhó`dg Éà dg ƒæød»æjôëñdg OÉ``ë``J G ª æ«s ò```dgh ᪠æe ```e hé àdéh BMMAF á àîªdg Éà dg ƒæød»`dhó`dg OÉëJ Gh BRAVE jôh IôàØdG»a IMMAF-WMMAA á àîªdg,á«véjôdg áø«n áæjóe ádé U Y ôñªaƒf øe, Éà d»dhódg jôh ƒñ SCG äé«dé a øª àj å«m ádƒ H áeébeg áμ ªªdG VQCG Y áãdéãdg Iôª d ΩÉ j òdg áäød á àîªdg Éà dg ƒæød IGƒ d á SOÉ ùdg ºdÉ dg jôh ádƒ Hh,á«fÉãdG É àî ùf»a ÜÉÑ ûdgh QÉÑμdG ø«aôàëª d øjô û dgh á SÉàdG É àî ùf»a ø«aôàëª d âkóëà SG jôh ᪠æe CG ɪc.á àîªdg Éà dg ƒæød Rƒ d ᫪dé dg KHK ádƒ H :»g,iójól ádƒ H deg IóMGh á «d ΩÉ à S»àdGh,ø«aôàëª d ìƒàøªdg. jôh ádƒ H äé ùaéæe ÖfÉL É JGô«ëJ Ió`M ájò«øæàdg áæé dg â aq ó`bh agƒàj»àdgh É àª SQ»àdG ᫪«æàdg á îdg øª V BG óªm ø`h ódén ï«ûdg ƒª S äé Jh á``jdhq `e ÜÉÑ û d YC G ù éªdg ù«fôd hc G ÖFÉædG áø«n ù«fq á«æjôëñdg á«ñªdhc G áæé dg ù«fq á VÉjôdGh,2019 Éà d»dhódg jôh ƒñ SC É«dG áæé dg á«fé ædg ájõgéé d ƒ Uƒ d É dón øe ùj»àdgh.»ªdé dg çóëdg äé«dé a AóH πñb OGó à S G áñgcg Y ÉÑ à S Gh øμ ùdg áæéd ù«fq ó`ccg, ÑfÉL øe IõgÉL áæé dg CG óªmc G óªm ó«ùdg äó UGƒªdGh ëj ò`dgh,áμ ªªdG»a»ªdÉ dg çóëdg Ó f BG óªm ø`h ó`dé`n ï«ûdg ƒª S ø`e º``YOh ΩɪàgÉH ÜÉÑ û d YC G ù éªdg ù«fôd hc G ÖFÉædG áø«n ù«fq,á«æjôëñdg á«ñªdhc G áæé dg ù«fq á VÉjôdGh,2019 Éà d»dhódg jôh ƒñ SC É«dG áæé dg ô«ñc ôkcg É d ƒª S á HÉàeh äé «LƒJ CG deg Gkô«ûe Oƒ édg òñd ô«ñμdg õaéëdg º «Jh Éé dg áaéc Y Éà dg ƒæa á VÉjQ Qƒ àd ábô ûªdg IQƒ üdg ùμ d.øjôëñdg áμ ªe»a ΩÉ J»àdG ºdÉ dg ádƒ Hh 4 äóªàyg ᪠æªdg áæé dg EG{ :ó``ª``mc G É``bh IƒYóªdG äé«üî ûdgh ±ƒ«dg É àm OÉæa :»gh,ácqé ûªdg OƒaƒdGh»dhódG OÉëJ G AÉ YCGh êgƒ``ecg GOÉ``eQ,É``fÉ``JhQ hé``j hgo, OQÉ```L ΩÉ`gó`fh ô«ùà S Iõ«ªe á«dbg Éæg CG É kë Vƒe,âæéjQ QÉHh ácqé ûªdg hódgh ø«ñyódg ƒ Uh Qƒa áæé dg É «Y áæé dg äó Y å«m,øjôëñdg áμ ªe deg ádƒ ÑdG»a â μ Th á«véªdg IôàØdG»a äéyéªàl G øe á ù S ò«øæj»a áªgé ùªdg ઠe ƒμ«s òdg πª dg jôa.çóëdg ìééf Y ùμ æj»àdg á îdg jrƒj ºJh, «μ ûj ºJ πª dg jôa CG deg QÉ TCGh áyƒªée πc dƒàj å«m,äéyƒªée IóY Y OGôaC G ô«ñμdg πª dg ᫪gcg Qó`J áæé dg CG ÉØ«e,É àª e المباريات الوقت القنوات دوري أبطال أوروبا bein SPORTS bein SPORTS bein SPORTS bein SPORTS bein SPORTS bein SPORTS bein SPORTS bein SPORTS 20:55 20:55 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 SƒcɫѪ«dhCG - ï«fƒ«e ôjéh Sƒàæaƒj - ƒμ Sƒe «Jƒeƒcƒd êhôh ܃ c - Éeô«L É S ùjqéh Gô S á dél - ójqóe ÉjQ ô«ñ ùjƒg ΩÉ æjƒj - GOõ«aR Éæ«aô S ójqóe ƒμ«à JCG - RƒcôØ«d ôjéh»à«s ôà ù ûfée - ÉàfÓJCG ùà«fho QÉàNÉ T - ÜôZR ƒeéæjo الدوري ا وروبي bein SPORTS 18:50 Éæ SQBG - ûjq骫z ÉjQƒà«a

24 24 ن ت العقار.. ور ف ض ت اتهام السوق بالتراجع.. إيمان المناعي: أدم.»YÉæªdG ɪjEG.. QÉ Y hô ûe CG CGóÑJ CG πñb ô ûà SG ºK..ô ûà SGh ô ûà SG ø«fgƒ dgh ᪠fc G H Vôa É æeh,᫪«be G ᫪dé dg á«sé«ùdgh ájoé üàb G É VhC G É æe»a Iôªà ùe ábóª dg ájqé dg jqé ûªdg ÑJ, GPh Gòg ΩÉeCGh.äGQôѪdG øe Égô«Zh,Ωƒ SôdGh øe É dg Gòg»fÉ j Ó a πg : DhÉ ùàdg ó«f Éæ éj òdg ôec G,Iƒ Hh..» ac Gh SCGôdG É Vƒ f?cgƒ SC ÉH QòæJ ΩCG?ô«îdÉH ô ûñj É VhC G πg?áø UÉ dg πñb Ée Ahóg ƒg πg? LGôJh DƒWÉÑJ ɪ«a - ƒ J ɪc- ájqé Y ÖJÉμe»fÉ J GPɪd? hônbg è àñj ɪ«a ÑdG Gƒμ ûj GPɪd, bgƒdg Éc ÉjCGh Y º«eÉ üjh FGôN âdgrée»gh É L ÉÑj Éægh Éæg Iõ«ªe jqé ûe ó«ûj iôncg ôªà ùj! Qh»YÉ ùdg óªfi :QGƒ G iôlcg øe ô«ãμd GQó üe QÉ dg É dg Ñj,iô``NCG äéyé H áfqé e»ñ ùædg QGô à SG øe ºZôdG Y,á«üî ûdg ÜQÉéàdG øe É HÉf øjéñàdg Gòg πl Éc EGh, H ø««æ ªdG iód ô ædg äé Lh øjéñjh äé TÉ ædg,øjéñàdg Gòg ºéM áaô ªd áμ ªªdG»a Iô ûàæªdg ájqé dg ÖJÉμªdG ø«h π æàdg»øμj.á«hééjeg hcg âféc á«ñ S ÑdG æe ƒμ ûj ób Ée CGh,áàHÉK îh ô«ùj Éjƒb Éî SGQ GRÉe áμ ªªdG»a QÉ dg É b CG iôj øe ø«h IójóY πegƒ d ƒ ùdg Gòg»a LGôJ øe ƒμ ûj øe ø«hh, «üdg Iôàa» «ÑW ô`ecg ƒg ɪfEG DƒWÉÑJ øe QÉ dg ƒ S»a ƒ TÉØdG É «deg óæà ùj áyéª T..á``«eDhÉ ûàdg Iô ædg ᫪dé dg ájqé dg äé SQɪªdG π acg ÜÉ à SG É à SGh ô«f ôμa ÖMÉ U fc ájqé dg äéeƒ ªdG ô«aƒj dp øeh,gô«ñc Éc ΩÉY»a õéfcg Éeh.áμ ª d øe ÉbÓ fg Ö SÉæªdG QGô dg QÉ«àNG»a º ùj òdg ôec G, «ªé d á«aéø ûh.áë«ë üdg äéeƒ ªdG»a ÉHòHòJ ÉØJQ G hcg VÉØîf G ùμ j CG? É dg Gòg»a QÉ SC G øy GPÉe }? ƒ ùdg QGô à SG ájgóñdg òæe QÉ SC G CG øjôëñdg»a QÉ dg ƒ ùdg õ«ªj Ée QÉ SCÉH iô``ncg ho»a ÉÑJ ägqé Y iô`f Éæc ò`dg âbƒdg»øa ;á««m QÉ SC G deg ägqé dg J Oƒ Jh ô«ñc ƒñg çóëj áercg CG πx»ah,á«dé«n ô«ñîc, dòd.iqƒ üdg ò H øμj ºd øjôëñdg»a QÉ SC G òg EÉa,á««ëdG ƒbcg CG åñ dg øe ù«d,ádho 62»a áæ ªdG ádhgõªd ü«nôj ód QÉ Y êéàëf Éeh.ìÉéæ d á«ù«fôdg äéeƒ ªdG àªjh, ƒ S π acg øjôëñdg EG,iôNCG ho øe ø««æ ªdGh AGôÑîdG øe ô«ãμdg IOÉ T ògh.º«æàdg ƒg «deg áªb»a ácqé ûª d Iôàa πñb áμ ªªdG»a GƒfÉc èfƒc èfƒg øe ƒ üàîe º æe.ájqé dg É«LƒdƒæμàdG øjôëñdg á`jdhq `deg ô æf Éeóæ a,ægô`a øe äcé`j ºd äé«hééje G ò`gh ÖfGƒL ákók Y jqé ûªdg òg πãe»a õcôj Égóéf 2030 á«é«jgôà S G ɪ d á«sé SCG ô UÉæY»gh,ádGó dgh á«ùaéæàdgh áegóà S G»g á«sé SCG áeƒμëdg É JòîJG»àdG ägagô``le G øe ô«ãμdg CG ɪc. É b CG»a ìééædg ägagôleg π«ùj dp»a ɪH,ÜÉ üdg øe ô«ãc π«dòj»a ⪠SCG IQƒμ ûe.ô ùédg zâ«z ódƒz{»a áëléædg ájqé dg jqé ûª d ÉLPƒªfCG ó j zâ«z ódƒz{ hô ûe }? hô ûªdg Gòg»a RÉéfE G π Uh øjcg,áμ ªªdG ù«fôdg ôñàyg, d äéëjô üj»ah.éæd IôîØe Ó a ó j â«z ódƒz jqé ûªdg ÜÉ à S Éãe hô ûªdg Gòg»ë«eôdG ódén äéμ પd ò«øæàdg ÜÉ à SG É à SG»ªdÉY hô ûe hcg ƒ a ;áμ ªª d á«lqéîdg ägqéªãà S Gh Y ÉàeÉb,óæ dg»a Iô«ÑμdG äécô ûdg øe ɪgh,Qɪãà SÓd óæ dg øe ø«àcô T SƒàdG ÉJOGQCG ÉeóæYh.óæ dg»a á«æμ S IóMh dcg 51 º«ùàH ÉãªdG π«ñ S hcg fc h.ø«eéy Ióe á «Øà ùe á SGQO ó H Égô«Z ho øe øjôëñdg ÉJQÉàNG EÉa ºK øeh. «a ɪ K πc Éàcô ûdg â Vh ó a,óæ dg êqén ɪ d hô ûe Mh,áμ ªªdG»a QÉ dg ïjqéà d á«yƒf áaé VEG π ØdÉH ƒg hô ûªdg Gòg êôh YCGh ôñccg fcg É æe ;øjôëñdg iƒà ùe Y á«sé«dg ΩÉbQC G øe ójó dg.áμ ªªdG ïjqéj»a á«àæª SEG á«ñ U ôñccg GôNDƒe ó Th,ôëdG ªà d»æμ S,ôëÑdG Y áméñ S ΩɪM ôñccg Y ƒàëjh.᫪dé dg äé«æ àdg çómcg º jh ºà«S áeoé dg Iô û dg ô TC G ÓNh.Gó`MGh ù«dh äéeóî d É HÉW Hh HGƒW á HQCG ɪcEG ºà«S ô TCG Iô ûy ó Hh,óMGh HÉW ɪcEG ô T πc ÓN.ô T πc ƒgh,áμ ªªdG»a QÉ dg ìééædg êpƒªfcg zâ«z ódƒz{ π éj dp πch.áeoéb iôñc ägqéªãà S ájgóh»àdg áë«üædg»g Ée, QÉ dg ƒ ùdg»a É H ø«àªàj»àdg á jƒ dg IôÑîdG ΩÉeCG }?áμ ªªdG»a ƒ ùdg Gòg e πeé àj øe πμd É æ«eó J ô ûà SG πh, ÑîàH QÉ dg ƒ ùdg πnój : dƒb øμªj Ée á UÓN e á UÉNh,Gôªãà ùe hcg GQƒ e hcg Éjôà ûe âæc AGƒ S,ô ûà SGh ô ûà SGh. QÉ dg º«æàdG á ù SDƒe π ØH äéeƒ ªdG πc ôagƒj ù«dh ø«üàîªdg deg LQGh,»Yhh º ah IQÉ ûà SÉH JGƒ N CGóHG. ƒ ùdg Y AÓNó d óªëe ï«ûdg á UÉNh,º«æàdG á ù SDƒªd ôμ T ΩóbCG CG OhCG..ÉeÉàNh á ù SDƒe É ÑÑ S»YÉæªdG ɪjEG SGôLCG Iôãc : d ƒbcgh,áø«n BG áø«n øh. ÉæbE G Y iôñμdg IQó dgh agódgh á ãdg Éfƒ YCG PEG, QÉ dg º«æàdG : ƒbcg øjôëñdg»a áméàªdg äéféª dg øy ÖfÉLCG hôªãà ùe»ædcé ùj ÉeóæYh. ɪ V π acg ƒg ɪ dg ÜÉ ùm hcg OƒcQ øe ÑdG ƒμ ûj òdg âbƒdg»a dp πc,iô«ñc äémééf â M É H fcéh ɪjEG ód ɪfEGh,á FÉØàe a â ùd»æfeg ƒbcg dòd ; ƒ ùdg»a ƒñg ƒμj á μ ûªdg EÉa äéerc Gh äéjóëàdg πx»a íéæj CG Ñ d øμªj ɪdÉW.±hô dg hcg É dg ù«dh UÉî TC G á μ ûe dp CG ó«ccéjh,á«eƒμëdg Ωƒ SôdG IOÉjR øe Óãe ÑdG iƒμ T àmh? ÉëdG bgh ihéμ ûdg òg πãe ô«à S πg,øjôªãà ùªdg Ühôg»a º SCG Éc ɪHQ,ihÉμ ûdg QGôμJ øe óhh, ôëàj áyé ùdg ÜQÉ a,óc ó«ccéàdéh Y Vô oj ƒkƒe»ª Y OÉ üàbg π«ëj ºjó Jh AGôÑN e Sƒ édg øy åëñdg CG ɪc,ôeòàdGh ihéμ ûdg Oôée øe É Øf ôãccg á«eƒμëdg äé édg Éæg EÉa ƒ ùdg»a äéjóëàdg âféc ɪ ªa.ΩÓ ùà S G øe iólcg UôØdG.É æy åëhcg É Uôa côàj QÉ dg»a º Øj øe fcg»g É «deg π UCG CG OhCG»àdG á UÓîdGh ƒgh.óëj CG ΩÉeCG bƒàj ød ƒ ùdg Gòg á «M ±ô j øeh.±ôx CG»a.ó dg»a d íhq øy åëñjh á S hcg Ééàæe ôà ûj CG ójôj øªd ÉYÉ b ù«d ø«téø d Éée á UÉNh?º«æàdG øe ójõe deg áléëh QÉ dg ƒ ùdg CG Ñ S ɪe º acg πg } ìééædg iônc G ëj h É H íéæj»àdg á HÉ ûàªdg jqé ûªdg QGôμàH àj ɪ«a? ùøf ìééf ôjó J Ö üdg øe Éc ɪHQ QÉ dg º«æàdG á ù SDƒe AÉ ûfeg πñb **. hô ûªdg ÖMÉ U hcg Qƒ ªdG d êhôj Ée áë U øe ëàdgh hô ûe CG øμdh.iohóëe âféc Iôã àªdg jqé ûªdg EG ƒ dg øμªj dp øe ºZôdG Yh øe hô ûª d ü«nôj Y ƒ üëdéa ;IôWÉîªdG òg πãªd Éée Ωƒ«dG Qó üj íjô üàdg C, hô ûªdg ìééæd áféª c»øμj z QÉ dg º«æàdG{ feg ƒbcg dòd.πmgôe Y Iôà ah á HôZ ᫪ d hô ûªdg îj CG ó H EG SQÉëdG»g QÉ dg º«æàdG á ù SDƒe C ;á TÉØdG jqé ûª d Ωƒ«dG Éée ød ƒ ùdg ÑYƒà ùj hô ûe CGh. jqé ûªdg òg AÉ ûfeg ho ƒëj òdg. d ü«nôàdg ºàj áø«n BG áø«n øh óªëe ï«ûdg Qhó``H ó«ûf CG Éæg Ö`LGƒ`dG ø`eh Gòg ôñà j bgƒdg Gòg»Øa ; QÉ dg º«æàdG á ù SDƒªd ò«øæàdg ù«fôdg ;ô«n IQÉ ûhh øjôëñdg»a QÉ dg É d ᪠e áëæeh áaé VEG üî ûdg. Óª dg zâ«z ódƒz{ hô ûe É dg Vh ùμ j hcg üj dp EÉa ÑdG øe ôeòj øe ª ùf ɪe ägƒ îdg CGóÑJ ºd,Óãe â«z ódƒz hô ûe deg ô fg..øjôëñdg»a QÉ dg,áméàªdg äéféμee Gh ƒ ùdg áléëd á«agh á SGQO ó H EG hô ûª d dhc G, dhc G MGôe»a GRÉe hô ûª d» ª dg ò«øæàdg CG øe ºZôdG Y,Ωƒ«dGh ɪjEG óæy ÉÄ«S ƒ ùdg ƒμj GPɪ a,%70 ärhééj äé «Ñe Éæ M ÉæfEÉa?øjôNBG øjqƒ e øy ÉÄ«S ƒμjh,»yéæªdg øeh. a øjõlé d ƒg Å«S ƒ ùdg CG í üe EG ƒ dg ó«ycg dòd»a UôØdG øe ô«ãμdg «ah óygh É dg Gòg C ;ìééædg ëj AÉcòH πª j.±hô dg πc ádé ÑdG ƒμ ûj É UÉî TCG ÉfÉ«MCG óéf ;ô``nbg Éãe d Üô VCG»æYOh á édg òg Y Ωƒ déh ƒ jh πª dg Uôa ôagƒj Ωó H dp hqôñjh ägƒæ S,äGQÉ«ùdG «æj»a πª H É «ùh Éjƒ«SBG ÓeÉY óéf πhé ªdÉHh. J hcg deg ƒëàj óbh Qƒ àj ºK Gô«U ÉYhô ûe CGóÑj óéf á «b ägƒæ S ÓNh áyéª T»gh, a ø«téødgh øjõlé d»g J ΩDhÉ ûàdg Iô f.. PEG!ácô T.º ûa É «Y ƒ j øªa ; ü üîàdg deg êéàëf ÉæfCG ƒg «Y õ«côàdg OhCG ônbg ôecg Éægh Éææμdh,IOƒLƒªdG ÖgGƒªdG ᫪μh CÉLÉaCG á«héñ ûdg äébé dg e» UGƒJ ÓN, ƒjqé Y hqƒ üeh, ƒjqé Y ƒeéëe Éæ ü æjh, ü üîàdg deg ô àøf Oôée ù«d QÉ dg ƒ ùdéa.óãe QÉ dg»a ƒ ü üîàe ƒªª üeh ô f SCÓd Éææμdh, UôØdG øe ô«ãμdg «a ɪfEGh,øjôªãà ùeh øjqƒ e.ø«ü üîàªdg ø««æjôëñdg AGôÑîdG ó àøf ÉæfC ÖfÉLC G deg Aƒé dg deg áyé ùdg ÜQÉ Y bƒàj ød äéerc G πx»a á UÉNh UƒdG Gòg πãe ºª f CG Ö üdg øe ù«dcg øμdh }?äéyé dg àîe Y ùμ æj T ÓH»àdG á«sé«ùdgh ájoé üàb G, ƒ ùdg øe ƒμ ûj hô«ãμdg Éc òdg âbƒdg»a,2018 ΩÉY»a ô«ãμ d â Vô J»æfCG «ØNCG h. QÉ dg Qɪãà SÓd UÉîdG»Ñàμe äcé ûfcg ób Iô«Ñc IôeÉ e É fcgh øäª e ô«z ƒ ùdg Vh CÉH í üædg hcg Ωƒ dg øe â UGh»JGôÑîH á KGhh»JGQób ±ô`ycg»æfc øμdh,ìééædg É d Öàμoj á«dg ùøf πªëj πªy jôa e zâ«z ódƒz{ e â ªY ºK. hô ûªdg Éæ ªY»àdG jqé ûªdg «ªL EG ƒ dg»ææμªjh.»hééje Gh πféøàªdg LƒàdGh QÉ dg ÉeOEG IôÑîdG ägp á«æjôëñdg,áeô îªdg ájqé dg e ÉgÉæ ûbéf ä DhÉ ùj»a jƒ ùàdgh äé «Ñª d ù«fôdg ÖFÉf, É dg Gòg»a ájoéjôdgh á SGƒdG Iô ædg J ƒg»yéæªdg õ«ªj Ée ôãccg π dh.»yéæªdg ɪjEG zâ«z ódƒz{.â MQ ɪæjCGh â M ɪæjCG É e É ªëJ»àdG á FÉØàªdG ªà d»æμ S êôh ƒwcg ó j,±hô e ƒg ɪc,â«Z ódƒz hô ûeh Gôàe 245 ØJôjh Hôe ôàe dcg 140 ámé ùe Y jh,øjôëñdg»a ôëdg Y áyrƒe á T 746 øe ƒμàj ɪc.øjôëÑdG è«îh»é«jgôà SG bƒe»a ô«ñμdg ìééædgh.ék HÉW 45 øe»féãdgh É HÉW 53 øe hc G :ø««æμ S ø«lôh.zögòdg hô ûe{ º SG IQGóL øy ëà ùj L hô ûªdg M òdg»a QÉ dg VƒdG bgh»yéæªdg ɪjEG π ëj «c..agqb G ähéøj ΩÉeCG GRÉe ΩCG..GDƒWÉÑJh ƒªn É dg Gòg ó ûj πgh?iôàødg òg»a øjôëñdg?ñƒ SôdGh Iƒ dg áfén»a àm»eƒj Ñ T πμ ûh LGhCG GDƒ ùdg Gòg, bgƒdg»a :»YÉæªdG ÉæÑ«éJ,ä DhÉ ùàdg øe ô«ãμdg s» Y ìô oj PEG ;»YɪàL G π UGƒàdG πfé Sh ÓN øe.»géñàfg âø J»àdG äé «àdg øe ójó dg ólcgh CG É dhcg, É ædg øe OóY deg ô«tcg CG OhCG DhÉ ùàdg Gòg øy áhéle G πñb ô«ãμdg iód á ë V GõJ ájqé dg áaé ãdg CG ƒg á «M» ùøf»a õëj Ée º d ΩóbCGh A Dƒg LhCG CG óªà e QÉ Y ô«ñîc»ñlgh øe ólcgh.ogôac G øe. QÉ dg ƒ ùdg Y ø«ngódg ÉÑ T»a Gƒ j àm í üædgh IQƒ ûªdg ; QÉ dg ÉeOE G ૪ ùj øμªj Ée Y é TCG ɪFGO»æfCG ƒg ônb G ôec G» UôM ÜÉÑ SCG ómcg Gògh. dòc ƒμj CG πμdg øe æªjcgh,qé Y áæeóe ÉfCÉa «Y UôMCG ɪa.zÉeƒj 60»a IÉ«ëdGh ägqé dg{ ô«nc G ÜÉàμdG «dcéj Y øeójh πh, «Y Gƒaô àjh ƒñëjh É dg Gòg SÉædG ô ûà ùj CG ƒg ɪFGO Iô«ãc aéæeh ô«ñc ô«n «a QÉ dg É dg C ;øeój CG «à ùj øe «Y.AÉcPh IôÑîH «a πeé àj «c ±ô j øªd É dg ù«dh jqé ûªdg á μ ûe Gòg õàgg Ó a πg :ÉædGDƒ S ôgƒl deg»yéæªdg ɪjEG ÉæàKóëe Oƒ Jh?øjôëÑdG»a ƒ ùdg äéerc ÉH ôkcéàj,ônbg É b CG CÉ T fcé T QÉ dg É dg : dp Y J h ôwéîe πªëj É b hcg hô ûe ólƒj Óa. õæjh ó üj,±hô dgh É d Éæ Vô J»àdG äéerc G»g ºc : AÉ ùàf CG Éæg º ªdG øeh. ƒªn Ñ«üj?É H ÉfQôeh íléf Oƒ``cQ â``bh»`a àm ``fcg ƒ`g QÉ dg ƒ ùdg õ«ªj É`e øμdh πñb øe á UÉN «a Qɪãà S G bƒàj h, ƒª eh OƒLƒe Ée fc.ôªãeh á«sé«ùdg äé`erc G ó TCG»a.øjQƒ ªdG AÉeóbh ø«eô îªdg øjôªãà ùªdg»a T AGô T»ÑdÉW øe»øjég bƒàj ºd,ÉæH âø üy»àdg ájoé üàb Gh!DƒdDƒ dg êgôhcg Vh{ í üe Éæ SƒeÉb øe ±òëf CG Öéj dòd :»YÉæªdG Oô à ùjh»eƒj πμ ûh ª ùf º f.õlé dg É ùfe G í üe Gòg C,zÅ«S QÉ Y. jqé ûªdg H»a DƒWÉÑàdG Hh ägqééje G VÉØîfG πãe IójóY ihéμ T ô«z jqé ûªd á««ñw áé«àf»g Ée Qó H É dg»a á μ ûe â ù«d òg øμdh æñjh Qƒ e»jcéj ºK,êôH 100 áæ«e á æe ƒëj CG Óãe π«îj.á ShQóe É«Ñà SÉH º j ºd GPɪd! hô ûªdg ìééf ΩóY øe»μà ûj Égó Hh,101 êôñdg òg CG á UÉNh?ájOÉ üàb G ihóédgh É à «ÑWh á æªdg äéléëd á SGQOh øe áäwén äéeƒ e Y hô ûe CG OÉæà SÉa ;Gô«Ñc ÓjƒªJ Ö àj jqé ûªdg.áäwén èféàf deg ODƒj CG» «Ñ dg ô«z jqé ûªdg H»a»g Ée Qó H É dg»a â ù«d á μ ûªdg PEG feéa áléëdg ó ùj ÉLƒàæe âeób GPEG :Éæg á«ñgòdg IóYÉ dgh.á ShQóªdG á«féμ SEG jqé ûe Óãe Éfôah ƒ a ; Éμe CG»ah ±ôx CG âëj íéæ«s ºZôdG Y feg ƒbcg dòd?íéæj CG øμªj π a É «deg áléëh á æªd áñ SÉæe ÑdG ihéμ T á μ ûe ùμ J Qó H É dg»a jqé ûªd áé«àf»g Ée á ShQóe ô«z áaé VEG zâ«z ódƒz{ ÉæîjQÉàd á«yƒf á ù SDƒeh.. QÉ dg áféª V ôñccg zº«æàdg{ jqé ûªdg ìééæd

25 25

26 26 2 ó``ã``dg É``Wô`` ``S ƒ```m á``jƒ``yƒ``j á`«`dé` `a º` `æ`j z»``wƒ``ë``dg{ Ωƒ``j»```a QÉ`` ``û``j z»```à```«```agô```l{ Rƒ`«`a É```aô```dG á`` ``SQó``ª``H á``æ`` ``ª``dG.ø«aôàëe Y ÜÓ dg jô J ``deg Ωƒ«dG Gò`g ±ó jh É à SQɪe º féμeeéh»àdg áø àîªdg á«æ ªdG FÉXƒdG ìôw Y ÜÓ dg «é ûj ºàj ɪc πñ à ùªdg»a.ä ÉéªdG àîe»a ø«cqé ûªdg πμd á Ä SC G ó``ªà J ƒ``féc π``«n º``«gGôHEG á``cô T»æØdG É jôa Ö``jQóàd á``eó àe äé«æ J ô ûdg á æe»a èeéfôñdg ôãccg º j òdgh, ShC G º àdg ø`e áyé S 83 ø`e â``fô``à``fe G ô`ñ`y ô` `TÉ`Ñ`ª`dG»àdG á«ñjqóàdg äghóædgh,é keƒj 12 ióe Y ó J ᫪ dg á HÉàªdÉH ë Jh» M óbh.»æ ªdG AGOCÓ`d ø«hqóàªdg øe hc G êƒødg ù ée ƒ` ` `Y IOÉ``` ```TEÉ```H,ácô û d ÜóàæªdG IQGOE G òdgh,ƒféc ÓW ó«ùdg ø«hqóઠd ôμ T øy ôñy ìééf øe ƒ M Ée Y º d Ωóbh èeéfôñdg Gòg»a.ájôjó àdg ägoé ûdg Ö```jQó```à```d ``ü`` ``ü``î``ª``dg ò``dgh,äé``eó``î``dg»«æa ÇOÉѪdG Vh `deg ±ó j á«ñ à ùªdg äé LƒàdGh ó j `````fcg É``ª``c,á``cô`` ``û`` ``d ᪠e ƒëj á f áhéãªh Ö``«``dÉ`` ``SCG ø```e á``cô`` ``û`` ``d ájó«àdg»æødg ÖjQóàdG ôwh Ö«dÉ SCG OɪàYG deg G kqƒ`` ``J ô```ã```ccg á`«`ª`«` ` `J ägqƒ àd áñcgƒeh IAÉØch º àdg º J»àdGh,ô ü dg â``fô``à``fe G ô`ñ`y ô` `TÉ`Ñ`ª`dG.á«còdG JGƒ dg ôñyh á``cô`` ``T ó```` ````Jh Gò``````g hcg ƒféc π«n º`«`gGô`HEG Gòg «Ñ J óªà j π`«`ch æ«øjgo É`μ` `S Qhó````fG»`à`«`aGô`L â``cqé`` ``T á SQóe ઠf ò``dg áæ ªdG Ωƒ`j»a z»à«agôl{ ÜÓ d ƒæ S πμ ûh ü üîj òdgh Rƒ«a ÉaôdG 10 ø S ø«h º`gQÉ`ª`YCG ìhgô``à``j ø`jò`dg á SQóªdG 10 øe áyƒªée âcqé T.áæ S 15 ø Sh ägƒæ S äé``````bé` `H»``` `eé`ë`d IQÉ`````«``` S 14 ô``ñªaƒf á``jé f á``«féª`à`f G zré```«`à`eg{.»dé dg ƒ SQ äébé H IOhõ`e - øjôëñdg äó«ùj âæ YCG Öë ùdg ÉLô e áeébeg óyƒe -á«féªàf G RÉ«àeG,á«fɪàF G RÉ«àeG äébé H» eéëd øeéãdg ô«ñμdg øjôëñdg õcôe»a dph,ôñªaƒf 30h 29 ïjqéàh.ägôªjdƒªdgh VQÉ ª d»dhódg ácô ûh ɪàF G äébé H ôjóe óccg ÑfÉL øe bƒàj ácô ûdg CG»dÉ dg ƒ SQ øjôëñdg äó«ùj ΩÉ dg øy É kyéøjqg ô«géªédg Qƒ ëdg ó ûj CG ÉÑbE Gh RÉ«àeG º SG QÉgORG π ØH dph,» VɪdG í VhCGh.AÓª dg πñb øe á«dé ØdG òg Y ô«ñμdg ø«eƒj ió`e Y ÉLô ªdG áeébeg øe ±ó dg CG π تdG Ωƒ«dG QÉ«àN øféhõ d áfhôªdg ô«aƒj ƒg OGôaCG e àªe âbh AÉ d ƒñ SC G á Y»a º d ó ùj ácô ûdg CG deg Gkô«ûe,Öë ùdg»a º JÓFÉY øféhõdg e AGQB G OÉÑàd Ékjƒæ S AÉ dg Gòg º«æàH.ä ÉéªdG πc»a AÓª dg áhôéj ø«ùëàd π«é ùàdg ÜÉH íàa ºà«S fcg»dé dg ±É VCGh ΩGóîà SG RÉ«àeG äébé H» eém É``k«``YGO,É`kÑ`jô`b Vhô dg ø``e IOÉ`Ø`à` `S Gh ``aó``dg»``a º JÉbÉ H äóëªdg øe ójó dg ôñy É eó J»àdG äéeƒ üîdgh.øjôëñdg áμ ªe»a ôléàªdgh ó T 2018» VɪdG ΩÉ dg CG ôcòdéh ôjól IõFÉL 50h GACh IQÉ«S 11 Y Öë ùdg äébé H» eém øe dcg 20 øe ôãccg Qƒ ëh,᪫b.ré«àeg º«gGôHEG ácô T âeéb π``«``cƒ``dg,ƒ````fé````c π``«`` ``N ÉJƒjƒJ ägqé«ùd ô üëdg ó H,øjôëÑdG áμ ªe»a»a Ωó àe»ñjqój èeéfôh ácô T»a ÖjQóàdG õcôe øféμdg ƒféc π«n º«gGôHEG QÉ T ò``dgh,» HƒJ»a É jôa øe ÉkØXƒe 17 «a.»æødg ΩGõ````à````dG QÉ`````````WEG»`````a ô``jƒ`` ``à``dé``h á````cô```` ````û````dg â WCG,( õjéc) ôªà ùªdg ägqé«ù d ÉJƒjƒJ ácô T ΩÉ æ d»dhódg É éeéfôh QGOE Gh»``ª``«`` `` ``à``dg TEAM GP-G4 Éée»a IóFGôdG ácô ûdg,øjôëñdg»wƒëdg ácô T âæ YCG á«dé a É ª«æJ øy,øjôëñdg»a á««ëàdg ägqéñàn G äéeón e hé àdéh dph, óãdg ÉWô S Vôe øy É «ØXƒªd ájƒyƒj.» ü üîàdg øjôëñdg Ø ûà ùe áaéc øe áøxƒeh ÉØXƒe 150 øe ôãccg á«dé ØdG ô Mh á«dé ØdG»JCÉJh,øjôëÑdG»WƒëdG ácô ûh ägqgoe Gh ΩÉ ùbc G Vôe ƒ``m»`yƒ`dg ø`e ójõªdg ô ûæd á`«`dhó`dg Oƒ édg øª V á«yƒàdg ô T ƒgh,ωéy πc øe ôhƒàccg ô T ÓN óãdg ÉWô S Y AÉ ùædg «é ûàd k ùe»a `dph, óãdg ÉWô S VôªH çƒëñdg âàñkcg å«m, QhO πμ ûh á«ñ dg äé UƒëØdG AGô`LEG «ëj»a ô«ñc QhO d VôªdG øy ôμñªdg ûμdg CG ᫪ dg.êó dg ᫪y»a π acg èféàf á æe»a ácô ûdg ô e»a ⪫bcg»àdgh,á«dé ØdG â ªà TGh Vôe øy ájƒyƒj Iô VÉëe É æe äéwé ûf IóY Y, ɪ S AÉæ«e øjôëñdg Ø ûà ùe»a ΩGQhC G»FÉ üncg É eób óãdg ÉWô S Y Qƒ ëdg WCG òdgh,rƒh ÖjOÉHƒ S QƒàcódG» ü üîàdg å«m, óãdg ÉWô S VôªH á àªdg áqª ªdG FÉ ëdg øe H ΩÉY ÓN ºdÉ dg ƒm ICGô`eG 627^000 IÉah deg VôªdG iocg ᫪dé dg áë üdg ᪠æe ägaé ümeg ônb Ék ah dph, ómh 2018.IóëàªdG ºeCÓd á HÉàdG ôggƒédg Vô e øª V É JGQGó UEG çómcg øy ûμj z» SƒÑjQ{ á«dé je G z» SƒÑjQ{ Vô J,IójôØdG É bh É JGQGó UEG çómcg ägôgƒéªdg äéyƒªée dp»a ɪH ª«ª üj º```J ìé``æ``l»```a á``«``bgô``dg dph,oôøàªdg É Hƒ SCG e ºZÉæà«d ò``dg á«hô dg ô`ggƒ`é`dg Vô ªH ôñªaƒf ø«h IôàØdG»a ΩÉ j.2019 â SÓH áyƒªée â«mƒà SGh á`«`ñ`gò`dg QhÉ```` ````SC G ø``e Ió``jó``é``dG,Éjhój ádƒ ûªdg á«jôae G á«ñ dg É H e áyƒªéªc iójôj»àdgh äéyƒªéªdg ø`e dg ø`e IQÉàîe áyƒªée VôY ºà«S ɪc. ÑdG ägôgƒée º à ùjh.ô«hô«hh ó«aqƒ S»Jô«Sh ô«ø«àfcg πãe á«fƒ jc G.ájQɪ ªdG á Sóæ dgh øødg øe» SƒÑjQ ôñªàñ S ô` ` `T Iõ``FÉ``Ø``d G kó`` ``f»`æ`jô`ë`h QÉ``æ``jO ```dcg 20^000 `«` `ù`dg ``ª``é``ª``H z ```TÉ```c í```````hqgh ƒ``` ```ù```j{ á`` ``ª``M Ó````N B G àmh,gkô«ñc É keéªàgg «ùdg mìééæh á«éjhôàdg Éæà ªM â«m `deg ΩÉ` `dg Gƒ``W ùfh. mâ```a Iõ«ªàe ƒ ùj áhôéj QGhõdG íæe øe ø«bƒ ùઠd Ió``FÉ``Ø``dG ëj ÓN øe AGƒ S QÉ`ª`YC G àîe äéwé ûædg hcg á«éjhôàdg äóªëdg z. «ªé d á««aôàdg äé«dé ØdGh Ωó j «ùdg ªée Gõj h àm ø«bƒ ùઠd Ió`jó`Y É` `Uô`a k Öë ùdg ºà«S PEG,ΩÉ`` ``dg á`jé` `f ᪫h ø`«`à`jó` `f ø`«`jõ`fé`l ` `Y ô ûd»æjôëh QÉ`æ`jO 2^000 ƒμ«s É`ª`c.ô`Ñ`ª`aƒ`fh ô`hƒ`à`ccg jƒ ûàdéh Ó`aÉ`M ôñª ùjo ô T «ùdg ªée»``a ø«bƒ ùઠd, ô`ë`ª`dgh «ùdg á«mé V»aÉ VEG Öë S AGô````LEG ºà«S PEG 2^000 ᪫h ájó f IõFÉL Y ó«dg áñ SÉæªH,»æjôëH QÉ`æ`jO.øjôëÑdG áμ ªªd ó«éªdg»æwƒdg ø«bƒ ùàªdg «ªL πgcéà«sh RƒØ d Ék jcg -á ªëdG á`jgó`h òæe 50^000 ᪫h iôñμdg IõFÉédÉH ƒμà S»àdGh Gkó f»æjôëh QÉæjO ƒ` `ë`e ƒ`` ``ù``à``e Ö`«` `ü`f ø```e.ómgh ɪc,Gkó f»æjôëh QÉæjO 20^000 fcg ΩGôμdG É`fQGhõ`d ócdƒf CG Oƒ`f RƒØ d áëfé S Uôa Éæg Gõ`J Gòd,á«ÑàªdG äéhƒë ùdg øª V ƒ ùàdg á UGƒe Y º é ûf º Uôa IOÉjRh «ùdg ªée»a z.íhô d»dƒf É``æ``fEG{ :Ó`FÉ`b ±É`` ``VCGh ªée»``a ø`«`bƒ` `ù`à`ª`dg á`hô`é`j ᪫h ájƒæ S HQ IõFÉLh,Gkó f,gkó` `f»æjôëh QÉ``æ``jO 20^000 50^000 ᪫h iô`ñ`c Iõ``FÉ``Lh.Gkó f»æjôëh QÉæjO ` `Y,á``Ñ`` ``SÉ``æ``ª``dG ò```` ````Hh ägqé Y ácô ûd ò«øæàdg ù«fôdg :ÓFÉb Sƒj óªmcg ó«ùdg «ùdg IõFÉédÉH IõFÉØdG Åæ f CG Oƒ``f{ É àª«b á` `dé`ñ`dgh ájƒæ ùdg ``HQ QGóe Y áeé ªdG á ªëdG ùjh ƒ«fƒj 1 øe kagó`à`hg ô TCG á Ñ S 2019 ôñª ùjo ájé f àmh 2019 õjõ Jh ø«bƒ ùàªdg ICÉaÉμe ``deg `«` `ù`dg ``ª``é``e»```a º`` ``à``hô``é``j ô`ë`ª`dgh `«` `ù`dg á`«`mé` `V RƒØ d á«ñgp É Uôa º ëæe ôñy ájô T IôFÉL É æ«h ájó f õfgƒéh»æjôëh QÉ``æ``jO 2^000 á`ª`«` `H á LƒdG, «ùdg ªée ûc» FÉ dg «aôàdgh ƒ ùà d IóFGôdG íhgôdg ø`y,øjôëñdg áμ ªe»`a `Hô`dG Ö`ë` `ù`dg Iõ``FÉ``é``H ``HGô``dG QÉ`æ`jO 20^000 á`ª`«` `H ƒ`æ` `S à ªM øª V dph,gkó f»æjôëh,z TÉc íhqgh ƒ ùj{ á«éjhôàdg ô«ãμdg º`jó` `à`h ô`ª`à` `ù`j»``à``dgh ``deg π` `ü`j á`ª`«` `H õ``fgƒ``é``dg ø``e,gkó f»æjôëh QÉ`æ`jO 100^000 ᪫h iôñμdg IõFÉédG øy kó a Gkó` `f»`æ`jô`ë`h QÉ``æ``jO 50^000 Gkó`MGh GkõFÉa É H ë«s»àdgh.ωé dg Gòg ájé f»a Iõ``FÉ``Ø``dG ø```y Ó``````YE G º````Jh ƒæ S ``Hô``dG Ö`ë` `ù`dg Iõ`FÉ`é`H,áØ«N BG ó TGQ áfgo áî«t»gh Qƒ M Sh Öë ùdg AGôLEG ºJh «ùdg ªée IQGOEG øe ø«dhdƒ ùe áyéæ üdg IQGRh øy πãªe ÖfÉéH Gõ`J h.ámé«ùdgh IQÉ`é`à`dGh UôØdG øe ójó dg ôaƒj á ªëdG 30 ᪫b º béøfeg óæy ø«bƒ ùઠd øe CG iód ôãccg hcg É«æjôëH GQÉæjO»a «ùdg ªée ºYÉ eh äóëe. ôëªdgh «ùdg á«mé V ºî VCG øe á ªëdG òg ó Jh. B G ``à``m ``ª``é``ª``dG äó```ª```m z»jƒdô«h{ UÉîdG SCRITTO û f πªëj zƒ Hƒg{ áñ Y..õq«ªàdG áeóy ᪪ üe áñ Y»a ÉàYÉ ùdg»jcéjh áyƒªée Y ƒàëj É ü«ün k á eéμdg Oƒ édéh ájéæ dg äééàæe q CG `deg IQÉ` `TE G e,»jƒdô«h øe QGó` `UEG»`a øjôagƒàe ø«joƒªdg.á b 200 øe Ohóëe Éàæ«é dg ÉàYÉ ùdg äo qhr ±GôZƒfhôc ácôm á«dbéh Éà «fc G,á`«`μ`«`JÉ`eƒ`JhC G HUB1143 ô üm áyƒªée É«ùàμJ ɪgh á«øjôîdg Gƒ``dC G äélqój øe É d. Uô dg deg ΩGõëdG øe,áæjéñàªdg øe ``dò``c ƒ```gh,scritto É```` qecg ájòmc G áeó d Iõ«ªªdG äéª ùdg q á déh ádé SQ deg ô«û«a,iônéødg øeéãdg ô dg `deg Oƒ J á«ùfôødg»a»jƒdô«h É dhcg É Jôà TG,ô ûy»æ Y OGõe»``Jƒ``dô``«``H É````` `````dhcg äq qƒ````````w ájéæ H á` `ShQó`ª`dG áq«ª dg ò``g äƒjõdg ΩGóîà SG»`a á ãªàªdgh íæªj»àdg ÆÉ`Ñ` `UC Gh á«sé SC G πlcg øe, UÉîdG É HÉW ájòmc G. ƒ dg óygƒbh âbƒdg ôkcg áehé e â``ª`` ``ù``qjg 2016 ΩÉ````Y ò``æ``e ø«àeó dg ø`«`jé`g ø`«`h á`cgô` `û`dg äõq«ªjh,ωéàdg ºZÉæàdÉH ø«jônéødg òdg Gó``HE Gh áq«æ àdg áygôñdéh Y πª dg QÉWEG»ah.GkOhóM ±ô j GóHEG JQG,á HGôdG áøëàdg òg deg QÉ üf G qøøh ƒ Hƒgh»Jƒdô«H IôμàѪdG áñ déa, YCG äéjƒà ùe ó édgh Scritto üf q ø«h ªéJ É`ª`gh, ``à`` ``dg AÉ` `û` `H `` q `` ``ª``dG ájòmc G áeó d ÉJõ«ªªdG Éઠùdg q πjoƒªdg Gò``g ôagƒà«s.iô`né`ø`dg ô``nbgh Ωƒ«fÉà«àdG ø`e QGó`` ``UEG»`a ΩGõ`M `e,ó`dƒ`z æ«μdg Ö``gP ø`e Cold ƒ H Venezia ó L øe Cold hcg»``qæ``ñ``dg Brown.»ÑgòdG Gold,»Jƒdô«H É dhcg `deg áñ ùædéh áyƒªée QÉμàHG ``deg `dp É H Gó`M ø«h É``e qrƒ``à``j á` `gò`e Gƒ````dCG J π éj á``æ``cgó``dgh á`ë`jé`ø`dg ÉkeɪJ,É Yƒf ø`e Ió`jô`a á``jò``mc G ò`g π`jƒ`ë`j º``J ó` `dh,é «æà ªc äéyé ùdg áyéæ U ºdÉY deg IQÉ ªdG Éch. d qó üàdéh Éæ àªà SG ÉkjóëJ Scritto û fh à dg AÉ ûz π f Gó ùéj q ÉJqõ«ªe ÉàeÓY ɪgh ÉæJÉYÉ S Ö Y deg»jƒdô«h IôÑN.zIõqØëe áq«ªy

27 SÉÑY ôø L zálôoødg{ ù«dh Ö dg áë ü d IQhô V jafabbas19@gmail.com áø«n BG áø«n øh ó TGQ ï«ûdg Ωôμj ájoƒ ùdéh ƒæø d ùe ó e á«déªl Ö«dÉ SCÉH ô«ñ àdg ƒëf ÉéJÓd º d É éj iƒà ùe `deg ƒæødéh» JôJ IôμàÑe. QÉμaCGh «Yhh ªàéªdG á FGP»a IôKDƒe IõFÉéH zô``«nc G ÜÉ``ÑdG jõg OGó``M º SÉb{ º`` «a RƒØH Å``æ J á``aé ãdg zcult Critic Movie awards{ á``q éªd zø``«à ùªdg ΩÓaC G É``qæ U{ SÉÑYh ÉÑ dg QÉÑL» «μ ûàdgh ï«ûdg» «SƒªdG «dcéàdg Y πªy ɪ«a. Sƒj áféæødgh ï«ûdg ódén ÉæØdG øe πc AÉæ dgh RôHCG øe Éμa π«ãªàdg ºbÉW ÉeCG. dgóñy ióg Shôëe ±ô TCG πªyh. jô T øjô ùf OGôaCG,êÉ ùμªdgh jrƒàdg»a ó«éªdgóñy dgóñyh ô«lƒh óªmcg ôjƒ üàdg IQGOEG Y πªy ɪ«a»ë«eôdG øªmôdgóñy IAÉ VE G Y ±ô TCGh Sƒj äƒ üdg Y π à TGh É VQ Qƒ``fh ä髪y ùcƒa BG ƒjoƒà SG ó Th.øØédG»àdG ájô üñdg ägôkdƒªdg êé`à`fegh êéàfƒªdg»yéaôdg ø«ùm πªy ɪc,ºdÉ S óªëe É ªª U. QGOEG èàæªc º «ØdG jôa»a»aé ãdg ó ûªdg»a ɪédG åh»a ⪠SCG»àdG.»ª«bE Gh» ëªdg Gõ«ØëJh ø«féæø d É «é ûj ºjôμàdG»JCÉjh,᫪dÉ dg πaéëªdg»a á ùaéæªdg Y JQóbh ódén»`æ`jô`ë`ñ`dg êô`î`ª`dg Oƒ` `é`h Ió`«` `û`e Gô`ë`dG»``a á` `YÉ`Ø`dG `à`cqé` `û`eh»`` ``jhô``dg º «a øμªàj CG á«æªàe,»æjôëñdg»aé ãdg «ëj øe zô«nc G ÜÉÑdG jõg..ogqóm º SÉb{ OGqóM º SÉb á«üî ûh ºdÉ dg jô Jh agógcg.»ygóhe Gh ôμødg LÉàfEG æzh á«hoc G õfgƒédg øe ójó déh RÉa ób º «ØdG Éch êgô``neg π acg Iõ`FÉ`L É`gô`NBG É``c ᫪dé dg CG ôcòj.ωóacód»dhódg áfƒ TôH ÉLô ªH øe zô«nc G ÜÉÑdG jõg..ogqó``m º SÉb{ º «a òdg,» jhôdg ódén ƒjqéæ«s áhéàch êgôneg º SÉb ôyé ûdg ƒ` `e QGƒ``M»`a «à ùj ódén ÉæØdGh ídé U ø«ecg»`fghô`dgh OGó``M äé«dé a øª V,z0^3 á`hô`é`j{ Gƒ`æ`Y âëj á«æødg ámé ùdg AGô`KEG πlcg øe VÉjôdG º Sƒe dph,á««μ ûàdg ƒæødéh AÉØàM Gh ájoƒ ùdg ôhƒàccg 29 òæe äcgó``h ΩÉ``jCG á ùªn ió`e Y.Ω2019 IQOÉѪdG ò``g ƒæø d ùe ó e º«jh æ oj á üæe ô«aƒjh ƒæødéh AÉØàMÓd ájƒæ ùdg ø«féæø d í«àj ɪ«a,ø«fÉæØdG º``YOh ø«μªàh,º ùøfcg øy ô«ñ àdgh º JÉYGóHEG ô ûæd ÉéªdG,᪠e á«ygóheg AGƒLCG»a «Ñ d º déªycg VôYh. ªàéªdG äéäa «ªLh øødg»b uhòàe Qƒ ëh ᫪«j è``egô``h ƒ``æ``ø``dg ` `ù`e Ωó`` ``jh OÉÑJ»a ácqé ûªdg ø«féæø d í«àjh,ogô`acó`d OÉÑJh AÉæÑdG QGƒëdG øe ádém Nh QÉμaC G.ø«cQÉ ûªdg ø«h á«æødg äéygóhe Gh äéeéªàg G»a ø«eôμªdg ɪYC É VôY πøëdg ó Th»àdG Oƒ édg RGôHE dph,ömé üe»æa Vô e á«ygóhe G º déªycg ôñy øødg áeón»a ÉgƒdòH QÉ```KB Gh áaé ã d ø`jô`ë`ñ`dg áä«g äcé``æ``g» jhôdg ódén»æjôëñdg êôîªdgh ÉæØdG ÜÉÑdG jõg OGó``M º SÉb º «a Rƒ`a áñ SÉæªH Jean QGOƒ```Z ƒ``d É```L) Iõ`FÉ`é`H ô``«``nc G ø«à ùªdg ΩÓaC G Éæ üd (Luc Godard Cult Critic Movie á ée É ª æj»àdg á«fékƒdg ΩÓaC G áäa øy dph,awards Best of the) Iõ``FÉ``é``dG äé``ä``a ø`ª` `V 3500 ΩÉ dg Gòg É «dg Ωqó J»àdG (Bests ƒm á``dho 140 ø`e ô`ã`ccg ø`e QÉ ûe º «a OÉ ædg ÜÉ`é`YEÉ`H º «ØdG» M å«m,º`dé` `dg.ô«géªédgh QÉKB Gh áaé ã d øjôëñdg áä«g äóccg óbh»æjôëñdg óñªdg áféμe Rõ j RƒØdG Gòg CG π«ch áø«n BG áø«n øh ó TGQ ï«ûdg Éf ägrgƒédgh á«ùæédg hdƒ ûd á«ngódg IQGRh øjôëñdg ᫪éd ôîødg ù«fôdg á`eé`be Gh ƒæø d ùe ó e øe ɪjôμJ á««μ ûàdg ƒæø d ùe{ ájô«îdg ɪ S øh óªëe á ù SDƒªd HÉàdG ø«joƒ ùdg ø«féæødg øe áñîf øª V,zájô«îdG ÓN ø«eôμªdg» «μ ûàdg øødg»a ø««é«îdgh Y» VɪdG ù«ªîdg Ωƒj º«bCG ò`dg πøëdg. VÉjôdG SQGóªH ɪ S ªdG ìô ùe Qó`H ùe ägqoé``ñ``e õ``cô``e `ù`«`fq É```bh QóH ô«ec G Oƒ ùdg áaé ãdg ôjrh EG ôcé ù dg AÉØàMG ø«féæødg Ωô``c É`Mô`a ø`h dgóñy ø`h ùe{ â ØàMG PEG,º Jô«ùªd G kôjó Jh,º qæøh á«ygóhe G º ઠüñh kaéøàmg º H z2019 ƒæødg. q»æødg ó ûªdg»a º FÉ Yh á ù SDƒªd HÉàdG ƒæø d ùe ó e CG ôcòj zájô«îdg ùe{ ájô«îdg ɪ S ø`h óªëe Ω2019 ƒæødg ùe ƒ`ñ` `SCG IQOÉ`Ñ`e ` `WCG»a»é æªdg Ö dg ÜÉ«Z øy ùecg Ωƒ«d Éæg»dÉ e É`c déμ TCG «ªéH Ö dg G Éæ H QÉÑàYGh,᫪«àdG Éæઠfcg»éæñ d fcéh É üî T ÉæØ Uh ƒd ÉæfCG π«dóh,zö`«`y{ πh åñy Ö dg CG ø«m»a,πñ à ùeh ôà à ùeh åhéy fcg ó ü f ÉæfEÉa É «Y ±QÉ àe ÜÉ dcg Éæ a Gƒ``MC G º e»a åñ dg»æ j áë üdg ø«ùëj»a º ùjh,ájƒæ ªdGh á«féª ùédg ábé dg OóéJ á«sqóªdg á VÉjôdG ô üëf ÉæfCG äôμæà SGh,ájƒ dgh á«ùøædg iƒ S» VÉjQ É ûæh ±ôà J ÉæJÉeƒμM EG πh,ωó dg Iôc»a»a PÉM fcg»æ f ÉæfEÉa» VÉjQ óbéf ÉfÓa EG Éæ b ƒdh Ωó dg Iôc.ïdG ø«ñyódg Aɪ SGh É dƒ UCG ±ô jh Ωó dg Iôc ø«fgƒb Éée á SQóe»a ájõ«éfe G á dg º à SQO ÜÓW äéjôcp πªlcg øe ø«ëdg ø«h º H êô``ncg âæc»æfcg,ájƒféãdg ôëh ΩƒWôîdG ü üm..zagƒ` `dg Y{ ShQód IQhÉée á jóm `deg ô``nb Gh Y ±ô àfh á jóëdg»`a ƒéàf.. ó«j ô«z HÉW ägp äéyƒªée deg º ù æf hcg ájõ«éfe ÉH äéjéñædgh QÉé TC G Aɪ SG âæc..ájõ«éfe G á dg ΩGóîà SG Ö àj É ûf»a á ùaéæàe PÉà SCG Éj :ºgóMCG «a á SGQódG IôéM»a º «Y πnocg ÉfÉ«MCG GGGGGGÉg : FÓeR á«h í«ü«a..ôëdgh Éæg ùñëdg øe ÉæégR â NO»æfEG º d ƒbcéa..á jóëdg `deg ÜÉgòdG ìgôàb Gó«jCÉJ»a ÉfôÑàNG : ƒdƒ «a º d QÉÑàNG AGôLEG ÉØ S äqôb óbh º «Y àm IhÉ ûdg»a ƒææøàjh á jóëdg `deg êôîfh..á jóëdg,góeéy ƒ VƒªdG z ùfcg{h º jqélcéa QÉÑàN G ƒ Vƒe ùfcg ÖMCGh áhéjôdg ô`ccg É jcg»æfcg ƒg»hów aô j øμj ºd Éeh degh,᫪«àdg πfé SƒdG éfcg øe ôñàycgh zìôªdgh Ö dg{ ÉØ«ØdG GóY Ée) á«fhôàμde G ÜÉ dc G»a»dÉ«Y QÉ TCG Gòg Éæeƒj äéeé JGh ägôlé ûe îàj SɪëH (Ωó` `dg IôμH á UÉîdG!! û déh á eéc IGQÉÑe á HÉàªd ôñ üdg ecg»fƒc øy GQGôe âñàc «c :á ùaéæàªdg ôødg áféμeh á ª S âféc ɪ e,ωó dg Iôc»a Y ÉLôØàe ø«àyé S ƒëæd ó``mgh Éμe»`a Gôª ùàe ù LCG á ûfcéh» ùøf π TCG CG ÖMCG»æfEÉa,π ªdG jô S»æfCÓa?øjôNBG ôîa πμh ƒ``bcg ºK øeh,é«üî T É SQÉeCG»æfC É H àªà SG ø«æ ùdg»h â e ɪ μa,»jé«m»a π ª d Éμe fcg RGõàYGh CÓeCG CG q» Y CGh,GóMGh GôªY»d CG äôcòjh IÉ«ëdG ᪫b âcqocg øy É VƒY, àªeh ó«øe A» ûh ΩÉ«dÉH ôª dg dp øe á ëd πc Gò dh..á«véjq áñ d á SQɪªH ƒ àªà ùj SÉfCG Y álôødg,ωƒã c ΩC á eéc á«æzcg `deg â ªà SG CG b çóëj ºd ÖÑ ùdg»æfcg EG,Iójôa áñgƒe ägp áhô e É fcg QóJ» SGƒM CG ºZôa..áYÉ S HQ àm hcg áyé S ôªà ùj á«æzcg Y ôñ üdg ecg,äé VÉjôdG øe Égô«Zh Ωó dg Iôμd øjônb G ûy ΩôàMCG»ææμdh fc π«dg GƒW ºæj ºd fcg üî T øe ª SG CG»à ûgo ô«ãj h ΩÉjC G ÓNh.. GhÉg hcg ÉHÉ«dG øe ádƒ æe IGQÉÑe HÉàj Éc,Ωó dg Iôμd á«hqhcg ádƒ H äé ùaéæe Éæg âféc á«véªdg á «dg AGOCG ƒ ûbéæj ÉeóæY AÉbó UC Gh πª dg AÓeR ø«h «Ñ déc âæch òdg ±ó dg»a»jcgq øy»æfƒdcé ùjh» ShôdG hcg»côàdg jôødg ûe O hódéfhq :º d ƒbcéa hódéfhq É«à Sôc Óãe é S?πjRGôÑdG ájqƒ ªL ù«fq ø«h äébó dg õjõ J»a á VÉjôdG QhóH ΩÉàdG»YÉæàbG ºZQh âøfdƒà SG áæ S 30 øe ôãccg âego á «b ó H) ܃ ûdgh OGôaC G ùæj»a IGQÉѪH ø«μhh ø æ TGh ø«h á«séeƒ HódG äébó dg Ωó dg Iôc Y Éfõ«côJ»æÑé j fcg EG,( fƒh æh ádhé dg Y Ωó dg Iôc Y Øæf ɪe áféªdg Y GóMGh Éæ ØfCG ƒ a, a» «V YÉ jh..ºec G ø«h CÉ T Éæd Éμd,iôNC G äé VÉjôdG Éæbôa CG EG Ωó dg Iôc Y É Øæf»àdG á à àªdg déñªdg ºZQh fcg.á«ñælcg ôøh AÉ d CG óæy ᪠UÉ dg»a ƒjôμdg 䃫h ɪc QÉ æj 2025»a πeéμdéh á«féhô c äéñcôe ìô J zƒødƒa{ IOÉ```«``` ```dg äé````ñ````cô````e :ƒ`````fé`````c ó````«````dh è`«` `î`dg ho êqé````n Gõ````J á``«``jgò``dg πñb øe Égò«ØæJ Öéj á«æñdg CG ±É`` ``VCGh.á``«``eƒ``μ``ë``dG äé`` ``é``dg øjôëñdg»`a a ó``mgh ªée{, jô dg Y áeóîdg J ôaƒj øe.zôàæ S»à«ùdG ªée ƒgh äéñcôªdg ø`y ƒféc çó`ë`jh á«jgòdg IOÉ«dG á«æ J øª àj»àdg É àª fcg πyéøàj»àdgh,πeéμdéh iô``nc G äé`ñ`cô`ª`dgh É H `e áeƒ æe CG deg Éàa, jô dg Y πñ à ùj º`d»Hô dg è«îdg ho,ägqé«ùdg øe á«yƒædg òg ó H πx»`a É dénoeéh íª ùj ägqgô`` ``d áléëh øëfh,á ùñªdg á«jgòdg IOÉ«dG á«æ àh äéñcôªdg ôaƒj øwgƒªdg ƒféc åm òdg âbƒdg»a,äéñcôªdg øcôc.äéñcôªdg øe á«yƒædg ò d á ãdg ɪ ëæªh º«ªdGh.ƒfÉc ó«dh IQGOEG `ù` `é`e ``ù``«``fq É```b ƒféc ó`«`dh,»à«s ô`jƒ`e á`cô` `T deg É àfód ó à ùj zƒødƒa{ EG πeéμdéh á«féhô μdg äé`cô`ë`ª`dg CG É`æ`«`Ñ`e,2025 ΩÉ```Y ƒ`` ``ë``h 3 ```H ô`ª`à` `S á``jqé``é``à``dg á``eó`` ``dg GAóH É JÉcôëe «æ üj»a πmgôe óªà J»àdG áæ«é dg äécôëªdéh ájqé ÑH º``Yó``Jh hô``à``ñ``dg ` `Y á MôªdG CG deg Gkô«ûe,á«FÉHô c óªà Jh ø«eéy ó H Ñ à S á«féãdg»àdg á«féhô μdg äécôëªdg Y Ióªd Ωóîà ùjh É«dõæe É JÉÑcôe äéjqé H øë T ºàj á Môe deg ƒ Uh,øjôëÑdG QGƒ T Y ø«eƒj á«æñd êéàëj»àdgh,πeéμdéh á«féhô μdg äécôëªdg É kë Vƒe,ÉfOÓH»a É«dÉM ôagƒàj Iõ ée á«àëj á«aéfóæμ SEG á``béfcg..ió``jóédg S60 ƒ``ødƒa IOÉ«dÉH IóYÉ ùªdg ΩÉ f ôjƒ J ºJ ɪc «LƒàdG»a FÉ ùdg ºYój òdg QÉ«àN G t IOóëªdG ô` `dg Y í`ñ`μ`dgh QÉ` `ù`à`dgh /ôàeƒ «c 130 àm π üj áaé ùªd É ªdÉ e.äéø æªdg Y ø ùëoe AGOCG ô«aƒj e áyé S ICÉWh «ØîJ»eÉ f É jcg k S60 øª àj Égô«Zh»`JGò`dG «LƒàdGh ΩOÉ` `dg QÉ ùªdg e «ÑæàdG ΩÉ f πª jh. «LƒàdG ᪠fcg øe øe ójõªdg ô«aƒj Y»FÉ àdg íñμdg Iõ«e.É LQÉNh IQÉ«ùdG πngo UÉî TCÓd ÉeC G «aôàdgh äé`eƒ` ` `ª`dG ΩÉ` `f `agƒ`à`j Apple CarPlay äé «Ñ J e πeéμdéh øª j ɪe,4Gh Android Autoh»`LQÉ`î`dG º`dÉ` `dé`h kó` `ü`à`oe `FÉ` `ù`dg AÉ` ``H ºμëàdG á«uén ôaƒj ɪc.äÉ``bhC G πc»a»àdg á«yéøàdg á TÉ ûdg Ó``N ø`e»`cò`dg IQÉ«ùdG FÉXh ø«h ªéJh ùª déh πª J äé «Ñ àdgh á üàªdg äéeóîdgh ámóªdgh.iqé«ùdg πngo á««aôàdg IÉ ûªdg Y ±ô àdéh Ωƒ j ò``dg ó«mƒdg äéfgƒ«ëdgh á«fgƒ dg äé``lqó``dg»`ñ`cgqh É Yƒf øe dhc G ó J á HÉ S»ah.Iô«ÑμdG,ºéëdG á SƒàªdG Gó«ùdG ägqé«s áäa»a»a É jcg k zcity Safety{ á«æ J º ùj øe «Øîà d»μ«jéeƒjhc G íñμdg ᫪y.á ªàëªdG äéegó U G É b»a Ió`FGô`dG áeó ùdg äéø«æ üj Y IójóédG S60 π éj Ée Gò`gh.äGQÉ«ùdG Y É`kfÉ`eCG ägqé«ùdg ôãccg ø«h øe Ió``MGh.äÉbô dg áæjóªdg»``a á`eó` `ù`dg ΩÉ` `f ó`yé` `ù`jh Y FÉ ùdg»fé àdg íñμdg á«æ àh OhõªdG ΩÉ ædg ƒgh,á ªàëªdG äéegó U G ÖqæéJ π«yéª SEG ÖæjR :âñàc jrƒl :ôjƒ üj ô üëdg π«cƒdg,»à«sôjƒe âø ûc øy,øjôëñdg áμ ªe»`a ƒødƒa ägqé«ùd á«véjôdg Gó«ùdG S60 ``d RGô``W çó```mcg ªéJ»àdGh,ºéëdG á SƒàªdG IójóédG º«ª üàdg á```bé```fcgh»`æ` `à`dg QÉ``μ``à``H G ø`«`h.»aéfóæμ SE G ᪠fc IOó àe ägqé«îh áñcôªdg äohr aódg ΩÉ æh πª J»àdG T4 áäa É æe aódg ÉkfÉ üm 190 Iƒb èàæjh äóé d»eéec G» μdg ``aó``dg ΩÉ` `æ`h πª J»``à``dG (T5)h.ÉkfÉ üm 254 Iƒb èàæjh á üæªh IójóédG S60 ƒødƒa QÉ ûàj ägqé«ùh á UÉîdG áfôªdg äóé dg IóYÉb ᪠fcgh áeó ùdg äé«æ J ÖfÉéH ƒødƒa ƒødƒa»jqé«s `e «aôàdgh äéeƒ ªdG Y IõFÉëdG XC60 ƒødƒah IóFGôdG 90S É k «ªL äré``m»àdgh,õfgƒédg øe ójó dg

28 28 ᫪déy Iõ``FÉéH Rƒ``ØJ ø``«æ ùe ø``««æªj ø``««t IQƒ`` U ``«à S»```μjô`eC G ó``«eƒ`μdg MÉéf ô`` S øy çó``ëàj»``aqég ô S EG zá«hôy Rƒ«f Éμ S{`d»aQÉg «à S»μjôeC G ó«eƒμdgh»eóye G Éb»aQÉg Éb ägqéeeód JQÉjR ûeég Yh.ÜhDhódG πª dgh ɪjE G»a øªμj ìééædg πª dgh ɪjE G ɪg IÉ«ëdG»a ºgC G Gô`eC G{ :ìéñ üdg èeéfôñd UÉN QGƒM»a ΩÓ ùà S G ΩóY»g»àdÉ SQ dòdh, déh»féªje Oƒ j»mééf{ :ÉØ«e,zÜhDhódG èegôh Ωó e ƒccg CÉH ⪠M{ :»aqég HÉJh.zìÉÑ U πc»a bƒj dg CG ɪdÉW áhéãªh»ñ Sƒc π«h»μjôec G èegôñdg Ωó e Éch, ôªy øe Iô TÉ dg»a âæc ÉeóæY bó U ƒg éeéfôhh «deg øjógé ûªdg Üòéj Ée CG»aQÉg «à S iôjh.z»d º ªdG.ÉeÉHhCG GQÉH HÉ ùdg ù«fôdg e âféc ÉgGôLCG á HÉ e ºgCG CG GócDƒe,ºjó àdg»a ÉæeÓc ô«kcéj{ :ÓFÉb,ºdÉ dg»a hc G õ«øëàdg çóëàªdg íñ üj CG»aQÉg ójôjh.zéæjé«m Y ájé d ƒb ø```«`y CÉ``` `Ø`J á`yé`é``` T á``` `Ø`W É``` `à` `jó` U PÉ``` `fe ìé``` ù`ª`à`dg PÉ feg»a zé`eé`y11{ ƒñeƒμfƒe Éμ«ÑjQ ájƒhéñªjõdg á Ø dg âëéf Y õø dg Ö Y,ìÉ ùªj»nμa ø«h øe zägƒæ S 9{»fGƒe ÉjƒJ É à jó U.IôWÉîªdGh áyéé ûdg øe Gô«ãc πªëj ±ô üàh `dph, «æ«y CÉ ah ô X AÉæKCG»a feg PEG,á bgƒdg π«uéøj á«ëªdg zõªjéj Góæ U{ áø«ë U âø ûch ájôb»a º dõæe øe Üô déh hól»a áméñ ùdg øe É JÉ jó Uh Éμ«ÑjQ IOƒY ájdhôd ƒgòdéh IÉàØdG âñ«ucgh,aéªdg øe GQOÉ U ÉNGô U ø ª S zójqóæ S{ GƒfÉc øjônb G ÉØWC G «ªL CG ø«m»ah.aéªdg»a É à jó U ôéj ìé ùªj ìé ùªàdg ƒa äõøbh,aéªdg ƒëf Éμ«ÑjQ â aófg, ÉμªdG øe GƒHôg hcg ø«øfén ôjqé àdg äôcph.éjƒj øy «μa AÉNQEG deg à ao CG deg «æ«y CÉ ØJ äcgóhh Égój øe ÉjƒJ Y Ñb òdg ìé ùªàdg ƒëf â cq áyéé ûdg IÉàØdG CG èyõj ºd hóñj Ée Y É JÉHô V øμd,é JÉ Ñ H Hô V»a äcgóh ºK,É bé Sh «μa NQCG àm «æ«y õch»a É Ñ UEG âeóîà SG Gòd, ÓWE G Y ìé ùªàdg.á«fék ɪ ªLÉ j ºd òdg ìé ùªàdg øy ø«jó àñe ÉàëÑ S ºK,ÉjƒJ øy ø««æªj ø««ûd IQƒ U äréa É H k ɪ H Éæ àëj ø«æ ùe πjƒw ±Ó``N ô``keg ɪ ëdé üj ó H `dhc G IõFÉédÉH `VQCG á b Y ájƒæ ùdg ôjƒ üàdg á HÉ ùe»``a»a ShC G ô ûdg äé SÉ«S ó ªd 1200 øe ôãccg â ª Th,ø æ TGh WCGh. hó``dg àîe øe IQƒ U záëdé üªdg É``æ``Y{ º`` ``SG ó` ` `ª`dG Qƒ üªdg É eób»àdg IQƒ üdg Y AÉ æ U øe QGó«fƒ ùdg» Y»æª«dG á ü üîàe áæéd É JQÉàNG»àdGh»g IQƒ üdg{ CG É kë Vƒe, ɪLE ÉH Y ɪgôªY ójõj ø««æªj ø««ûd É H k ɪ H É fé j É keéy 70 ôkeg ɪ ëdé üj ó H ΩÓ Sh áñëªh ƒm áæ S 30 AÉ`gR ôªà SG ±ÓN ;ɪgódGh øy ÉgÉKQh ``VQCG á b Iô``«``ã``c äó``μ`` ``û``e `````deg iocg É```e.zIôàØdG J GƒW ɪ dé üøfgh º«gGôHEG º æÿgóñy.é«ñ«dh ôfgõédgh É«jôaEGh ÉæÑd»a ``deg äé` ` ` `J É`` ``jó``d iô`````nc G»``g Gô`````jEG,ºdÉ dg»a á«sqéødg ádhó d ºjób ïjqéj ÉLôà SG º UGƒY»a ÉgPƒØf OƒLƒH géñàj» a dòdh Éb ùøæh (»fémhq ø ùm)h..øª«dgh Gô dgh ÉæÑdh ÉjQƒ S πãe Iô«ãc á«hôy.z SƒàªdG VƒM àm óæ dg øe hoƒlƒe øëf{ :ÉÑjô J ô T òæe dòdh,(»à«aƒ ùdg OÉëJ G) çqeg deg ø«æëdg É ªμëj iô`nc G»g É«ShQ Gô«Ñc GQÉ üàfg (ÉjQƒ S)»a» SÉ«ùdGh ôμ ù dg ÉgOƒLh ôñà J (ƒμ Sƒe) EÉa.( SƒàªdG «HC G ôëñdg) ƒëf (Oƒ SC G ôëñdg) GóY É d ôëh òøæe OƒLƒH»μd ägqé` ` `d ôhé dg ôjôëdg jô d è`jhô`à`dg Y Gô«ãc óªà J ø«üdg.ºdé dg»a ºjó dg»æ«üdg» SÉ«ùdGh OÉ üàb G PƒØædG IOƒ d eóîà ùj»àdg Ió«MƒdG»g ÖeGôJ ù«fôdg OƒLh πx»a ÉμjôeCG CG áñ«é dg ábqéøªdg,ºdé dg AÉëfCG»a áμhé ûàªdg ájôμ ù dg É JÉWÉÑJQGh É cé ûe øe ü îàdg ójôj øy hõ ªdG ºjó dg»μjôec G»aGô édg ägòdg Y AÉØμf G (É«édÉà ùf) É jódh!ºdé dg ºdÉ dg ìéàéj Qɪ à S G» VɪdG deg ø«æëdg zé«édéà ùf{ (É«édÉà ùf) ª ùj Ée ÉgOƒ ùj hódg øe ójó dgh øggôdg ºdÉ dg EG ƒ dg øμªj ô dg»a TôY Y HôàJ âféc òdg ºjó dg Qɪ à S G» VɪdG deg ø«æëdg É«côJ â a ɪ ãe á«fóy dp øy í üøj hódg òg H πh,» VɪdG øjô û dg øe É d É«aGô Lh É«SÉ«S ÉKQEG πμ ûj âféc»àdg hódg CG âæ YCG ø«m GôNDƒe ±GôWCG AÉ«à SG QÉKCG Ée,» SÉ«ùdG ÉgPƒØf âëj Oƒ J CG Öéj (á«féªã dg ádhódg) Éæg CG É Uƒ ünh,ájqéª à SG äé J dp äôñàyg»àdg É«Ñ«d»a á«sé«s ó V (êgô ùdg õjéa) e É ØdÉëJ ÓN øe ( ù HGôW)»a»côJ ôμ ùy OƒLh çqeéc (ô b)»a É d (ájôμ ùy IóYÉb) áeébeg Y É«côJ â UôM ɪc..(ôàØM áø«n),é HÉ S ( GOƒ ùdg)»a â a dòch,»hô dg è«îdg»a»féªã dg OƒLƒdG øe É d ƒμj CG É jcg âdhémh,éjqƒ S ɪ T»a ô«ñc ôμ ùy OƒLh É jód B Gh. Éæg É d GôjEG á ùaéæe ƒd Gô dg»a ôμ ùy OƒLh (É«édÉà ùf) øe ô«ãμdg É «a»àdg á jô dg ò H ôμøj»àdg ÉgóMh É«côJ πg..á jô dg ùøæh É jcg É àj É ùfôah É«fÉ jôña.. É ÑW?» VɪdG deg ø«æëdg ho á«hh»hô dg è«îdg hoh óæ dg»a» SÉ«ùdG É KQEG ÉLôà SG ÉéJ dhc G» SÉ«ùdG ÉgPƒØf ÉLôà SG ÉéJÉH z ùjqéh{h,ºjó dg»fé jôñdg zådƒæeƒμdg{ á TQh Ω qó j»æwƒdg ``ëàªdg ΩOÉ dg âñ ùdg ``eódg áyéæ U ÉØWCÓd á«yéøj á TQh»æWƒdG øjôëñdg ëàe º æoj ΩOÉ dg âñ ùdg Ωƒj dph,zá«féhé«dg eódg æ UG{ Gƒæ H 11:00 áyé ùdg ΩɪJ»a dph Ω2019 ôñªaƒf 9 agƒªdg 8 ø S øe º déøwcg ácqé ûe»a ø«ñzgô d øμªjh.é kméñ U áä«g bƒe ôñy á TQƒdG»`a π«é ùàdg,é` keé`y 15 àmh G QÉ`KB Gh áaé ã d øjôëñdg.gov.bh ø`````egõ`````à`````dé`````h á```````` ````````TQƒ````````dG ò````````````g»``````````jcé``````````jh ëàªdg Ø«à ùj ò``dg zá«féhé«dg eódg{ Vô e e 13 àm øjôëñdg áμ ªe iód á«féhé«dg IQÉØ ùdg e hé àdéh ø«cqé ûªdg jô J deg á TQƒdG ±ó J å«m, QÉédG ôñªaƒf É WÉÑJQGh á«féhé«dg IQÉ ëdg ió``d z ``eó``dg{ áaé K Y ägqé e øe º æ«μªj ÓN øe,ø««féhé«d á«eƒ«dg IÉ«ëdÉH deg É jƒëjh Ékjhój ø«ødg IOÉ`e ΩGóîà SÉH eódg æ U á«ygóhegh á«æa á SQɪe áyéæ üdg òg QÉÑàYÉH ΩÉ deg Qó üe á «UCG á«aé Kh `` Sƒàe É``ØJQG QGô```ª`à` SG É``«fɪdCG»``a ``bƒàªdg ô``ª dg ôª dg Sƒàe ÉØJQG AÉ ümeód OÉëJ G ÖàμªdG ûc AÉKÓãdG ùecg ÖàμªdG í VhCGh.ójóL øe É«fɪdCG»a bƒàªdg ôª dg Sƒàe CG É«fɪdCG»HôZ OÉÑ ù«a áæjóªh ô e»a 83Q3 SƒàªdG»a Ñj IO ƒdg»ãjóëdg çéfeód bƒàªdg.io ƒdg»ãjóm QƒcòdG deg áñ ùædéh ÉeÉY 78Q5 Ñjh,ÉeÉY ø«ùæédg Óμd bƒàªdg ôª dg Sƒàe CG ÖàμªdG ±É VCGh 2018/2016 `d IÉ«ëdG hóéh ª ùj ɪ«a dòh ØJQG 2017/2015 `d Ñ S òdg ó UôdÉH áfqé e ÉeÉY 0Q1 ó ªH ô«àdg Sƒàe e HÉ àj `dp CG ``deg ÖàμªdG QÉ` `TCGh.»dɪLEG πμ ûh øμdh.á«véªdg ô û dg ägƒæ ù d ƒæ ùdg áäwéñàe IOÉjõd É LƒJ AÉ ümeód OÉëJ G ÖàμªdG ó UQ bƒàªdg ôª dg Sƒàe C,É«fɪdCÉH QɪYC G Sƒàe»a,çÉfEÓd ΩÉY 0Q2 ó ªH Oƒ Y QGóe Y ɪf OóédG ó«dgƒª d UÉîdG IÉ«ëdG hól àm QƒcòdG deg áñ ùædéh ΩÉY 0Q3h.2008/2006 `H

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / /

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / / º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg 2016 3 1437 22 ºbQ 5 6 8 18 44 49 2015/50 2015/51 2016/1 2020 2016 2016/2 2016 2016/3 ºbQ 2015/12/22 2015/327 53 2015/12/23 2015/3 54

Chi tiết hơn

(1104) Oó dg ᫪ SôdG Iójô G e 2015/25 º``bQ, 96/

(1104) Oó dg ᫪ SôdG Iójô G e 2015/25 º``bQ, 96/ e 2015/25 º``bQ, 96/101 2014 20 1 2015 18-5- äé```jƒàëÿg á``````ëø üdg IOÉ`````ŸG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 8 21 25 27 38 41 45 45 46 46 47 49 50 51 51 51 51 55

Chi tiết hơn

untitled

untitled AÉ üme Gh ájoé üàbe G çƒëñdg IôFGO ɪY áæ S,112 ójèdg õeôdg, hq, 1161 Ü. U (968) 24777714 ùcéa,(968) 24777113 : ƒø«j http://www.cbo.gov.om:êhîμde G bƒÿg ERSD@cbo.gov.om :ÊhÎμdE G ójèdg äéjƒàëÿg áëø üdg

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 0 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n lçn thø nhêt, cã chønh lý vµ bæ sung) Nhµ xuêt b n Gi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

الريــــاضة كرة السلة.indd

الريــــاضة كرة السلة.indd ÜÉÑ û d ø ù G IõFÉL á«féãdg áyƒªéª d á«véjôdg äéwé ûædg كرة السلة النشاط الرياضية للمجموعة الثانية الا لعاب الجماعية - كرة السلة تقديم IóYÉ c á«sé SC G ägqé ŸG Y óªà j É«VÉjQ ÉWÉ ûf á ùdg Iôc ó J ôªà

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

mecprob_energia.dvi

mecprob_energia.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁ ÈÇÄÁÌ ÆÁ ÊÌ Æ º È ÊÌ Å ÆÌÇ ËÁ ÈÄÁ º ËÁ Á ÈÊÇ Ä Å Ë ÌÊ ÂÇ Æ Ê ½º ÍÒ Ù ÖÞ Ú ÐÓÖ F = 5î 2ĵ + 3ˆk Æ Ø Ó Ö ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ º Ô ÖØ ÙÐ Ñ ÔÓ Ò Ð ÔÙÒØÓ ½ ¼ ½µ Ð ÔÙÒØÓ ¾ ½ ¹½µ Ð Ø Ñ Ö Ö Ò Ø Ð Ö Ó Ò Ñ ØÖÓ µº

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

الريــــاضة كرة القدم.indd

الريــــاضة كرة القدم.indd ÜÉÑ û d ø ù G IõFÉL á«féãdg áyƒªéª d á«véjôdg äéwé ûædg كرة القدم النشاطات الرياضية للمجموعة الثانية الا لعاب الجماعية - كرة القدم تقديم àm É fé JEG øe óh á«sé SCG ägqé e Y Ωó dg Iôc áñ d óªà J É JGQÉ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

الريــــاضة كرة القدم.indd

الريــــاضة كرة القدم.indd ÜÉÑ û d ø ù G IõFÉL á«féãdg áyƒªéª d á«véjôdg äéwé ûædg Ωó dg Iôc á«féãdg áyƒªéª d á«véjôdg äéwé ûædg 3 Ωó dg Iôc - á«yéª G ÜÉ` `dc G Ëó J SQÉÁ àm É fé JEG øe óh á«sé SCG ägqé e Y Ωó dg Iôc áñ d óªà J

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

(GAKH103) Akhbar Alkhaleej - Sat 15 June No. (15058) Ω2019 ƒ«fƒj 15 - `g1440 Gƒ T 12 âñ ùdg - ƒ HQC Gh á HGôdG áæ ùdg

(GAKH103) Akhbar Alkhaleej - Sat 15 June No. (15058) Ω2019 ƒ«fƒj 15 - `g1440 Gƒ T 12 âñ ùdg - ƒ HQC Gh á HGôdG áæ ùdg www.akhbar-alkhaleej.com (GAKH103) Akhbar Alkhaleej - Sat 15 June 2019 - No. (15058) Ω2019 ƒ«fƒj 15 - `g1440 Gƒ T 12 âñ ùdg - ƒ HQC Gh á HGôdG áæ ùdg - (15058) Oó dg 28? è«îdg deg äóbéædg ÜôM Oƒ J πg Ió```jó``L

Chi tiết hơn

AL- SHOALA 2012 (398586).indd

AL- SHOALA 2012 (398586).indd hc G Oó```` dg øjô û dgh á HÉ ùdg áæ ùdg 2013 SQÉe Sƒ«e RÉ dgh Øæ d ô ûy øeéãdg ShC G ô ûdg Vô eh ô Dƒe QÉ ûj RÉZÉæH ù«fq ÖFÉf áø«n BG áø«n øh» Y ï«ûdg ƒª S π ØJ, ôbƒÿg AGQRƒdG ù«fq áø«n BG ɪ S øh áø«n

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

SANDHYABHASHYA_3

SANDHYABHASHYA_3 Æ ÿ Ì Ì ÆÊ 39 Ò ± Ï Ì :& (HP Œ ø Ì D Ò ± Ï Æ PÊ v.) ""KÌ À Ì Ò ± ÏøfiÀ '' GÌ JÌ Ê Ò ± Ï Æ PÊ v ) KÌ Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ CÌ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ Aø Ï Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À ÃÒ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ ± Ì Ò ±

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

iraamaanujanuutandaadi.dvi

iraamaanujanuutandaadi.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú Ö öë Õ Ù Û ñ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

(GAKH103) Akhbar Alkhaleej - Sun 9 June No. (15052) Ω2019 ƒ«fƒj 9 - `g1440 Gƒ T 6 ómc G - ƒ HQC Gh á HGôdG áæ ùdg - (1

(GAKH103) Akhbar Alkhaleej - Sun 9 June No. (15052) Ω2019 ƒ«fƒj 9 - `g1440 Gƒ T 6 ómc G - ƒ HQC Gh á HGôdG áæ ùdg - (1 www.akhbar-alkhaleej.com (GAKH103) Akhbar Alkhaleej - Sun 9 June 2019 - No. (15052) 28 á`joƒ` ` `ù` `d í`ª` `S Ö``eGô``J :á`ø`«`ë` `U á`«`cp π``hé``æ``b ø```e AGõ``````LCG `«`æ` `ü`à`h.á«μjôec G áø«ë üdg

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD ÅJü Á öàé Å ƒûªç a : b = c : d Å- ûë a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple ÖØ o-ߪ E Åçö«Ω.- a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple Öçõ a E Á ü öà æü - E, b E CyBߪ æü - E, c E ûª%bߪ æü - E, d E îªûª Ωn æü E Åçö«Ω.- a, b, c,

Chi tiết hơn

2017 panchagam for print.p65

2017 panchagam for print.p65 1 ] Ô^ 2 ÿƒàkvf 2017 ÿ>vaèveï AM> ºBVºƒ A III ÿ>v± 1: 26 á2 : 3 ( ) ÿôvºèv 3:14á15,17, 23á24 ] V 90: 2, 3á4, 12á13, 14,16 _Ès : gı kº, ÂV Ô^ ÿƒf ku _ ÿku Ú D (. 17 ). \ 13: 54á58 ] 7: 51 á 8 : 1 III ]

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo

Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo Jothisha Kalaanithi A.DEVARAJ ( Founder, All India Stellar Astrologers Association) Stellar Astrology Consultation & Training Centre 68,3rd Street, P.G.Avenue, Kattupakkam, Chennai-56 Cell:93823 39084,

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

(GAKH103) Akhbar Alkhaleej -Wed 11 Apr No. (14628) Ω2018 πjôhcg 11 - `g1439 ÖLQ 25 AÉ HQC G - ƒ HQC Gh áãdéãdg áæ ùdg

(GAKH103) Akhbar Alkhaleej -Wed 11 Apr No. (14628) Ω2018 πjôhcg 11 - `g1439 ÖLQ 25 AÉ HQC G - ƒ HQC Gh áãdéãdg áæ ùdg www.akhbar-alkhaleej.com (GAKH103) Akhbar Alkhaleej -Wed 11 Apr 2018 - No. (14628) 28 :ócdƒjh..ó dg»dhh AGQRƒdG ù«fq» à j ªdG AÉNôdGh ô``«îdg øe ó``jõe Y á`` Ñ e ø``jôëñdg d áªjôμdg IÉ«ëdG ô«aƒàd JÉμàJ

Chi tiết hơn