االستعمال اللغوي القبيح دراسة في االصطالح واالستعمال عند سيبويه د. جزاء مهمد حس ن المص اروة * E.mail: ájdƒe á eél,ügob G á«لc, á«hô

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "االستعمال اللغوي القبيح دراسة في االصطالح واالستعمال عند سيبويه د. جزاء مهمد حس ن المص اروة * E.mail: ájdƒe á eél,ügob G á«لc, á«hô"

Bản ghi

1 االستعمال اللغوي القبيح دراسة في االصطالح واالستعمال عند سيبويه د. جزاء مهمد حس ن المص اروة * E.mail: jaza@mutah.edu.jo ájdƒe á eél,ügob G á«لc, á«hô dg á لdG º ùb *

2 العدد - 25 صيف 2015 م االستعمال اللغوي القبيح دراسة في االصطالح واالستعمال عند سيبويه IhQÉ üÿg ø ùm محóª AGõL.O : üîلÿg»àdg piòãµdg q ƒëædg pëƒقàdg päéëل üe øe kéëل üe p jƒñ«s óæy (íñقdg) nمƒ Øe oåëñdg Gòg oف ûµj.áøلàîÿg ájƒ لdG ä ɪ à S G Yلى pºµëلd É eóîà SG,íÑقdG æ eى øe ájƒ لdG pºlé ŸG Ée Yhلى, ùøf p jƒñ«s Ócم Yلى kgóªà e íñقdéh noƒ üقÿg oåëñdg ooóëjh.iagoôdgh dgh ف ádéme Éc,ÜÉàµdG q ƒëædg pëƒقàdg äéëل üe øe Ò Hه píل üÿg Gòg áfqéقã kgó TÎ ùe ºK, GƒfCG pá HQCG Yلى åméñdg É ª ùb q å«m, píñقdéh p jƒñ«s É nø Uh»àdG ájƒ لdG ä ɪ à S G øe kgòãc ÚÑjh o q ƒ لdG ɪ à S Gل Uh ف jƒñ«s É æe æj لق Éc»àdG ÒjÉ ŸG ºgCGh,É «deg UƒJ ل q»àdg èféàædg RôHCÉH üoلîj.íñقdéh. jƒñ«s,í«ñb,íñقdg :á«sé SCG äéëل üe 110

3 االستعمال اللغوي القبيح... د. جزاء محمد حسن المصاروة Odd Usage: Sibawieh s concept of Terminology and Pragmatics Dr jaza Al-masarweh Abstract: This study addresses the concept of (oddness) as one of many other grammaticality judgments used by Sibawieh to measure the grammatical acceptability of different linguistic structures. The study tackles the concept of (oddness) based on the words of Sibawieh himself and the meaning of (oddness) in other linguistic lexicons taking into consideration other grammaticality judgment concepts involved in (Al-Kitab) such as no-existing structures, inadequacy, and awkwardness. The study provides a lot of examples representing the concept of oddness which are classified into four categories. The most prominent results are then revealed along with the most important criteria that Sibawieh used to judge a given structure as an odd one. Keywords: Oddness, Odd Usage, Sibawieh. 111

4 n العدد - 25 صيف 2015 م pºµلهg ÚH ó ƒæàj»àdg ä ɪ à S G Jلك,íل üÿg x ƒ d ɪ à SGل hcg, VnÎØe m x ƒ d mلéª à SG Yلى mل`jhcé`j hcg,újƒëædg á ù«bcg ø`e `SÉ`«`bhCG m,oƒ`lƒ`e èféàædg ºgCG degى åëñdg üلn ºK محªàل. q ƒëf.á ÉÿG القبه لغة : p ÉØdCG H p Ò ùøj oلîñj á«hô dg ºLÉ e OɵJ ÉØdC G Jلك CG deg `ى ÖdÉ dg dp `ك toô``eh,pá لdG ÊÉ ŸG náë VGh,á لdG AÉæHCG áæ ùdcg Yلى á FÉ T ƒµj Ú«ªé ŸG ô f ÉgnÒ ùøj oل éj É,º fégpcg ( pírñقdg) nßød qل dh, paéÿéh ó G ó H naéÿg nô ùa q øªc oلƒقj pá لdG pºlé e ÖلZCG oó PEG, ÉØdC G ògه øe pò ùøjه oلهg) tó V feg Yلى ÉæjójCG n J CG n ho (ø ù r pábó dg ògه øy mلõ ne, d Sƒªلe í VGh mò ùøj.ø ùoلهg r e pájqó dg pá«hgîdg, pø ù r fق» Gلهo o :oáméñnقdgh oírñoقdg{ : ó«ggôødg Ébل oíoñقj Óa níoñbz: ôgrc G Ébhل (2) za» T qلc wمéy wمéy, pø ù r oلهg fق» o ƒgh, lí«ñb ƒ a kéërñobh káméñnb, pø ùلهg tó V oíñقdg{ ó«sه: øhg Ébhل (3) za» T uلc oíñقdg{ :Qƒ æe oøhg Ébhل (4) zل ØdGh piqƒ üdg o ƒµj H EG H `ل (5) ziqƒ üdg o ƒ`µ`j, pø` `ù`لهg tó` `V l±hô e ƒg ÉûØàµJh,náàÑdG ه oô ùøj q ºLÉ ŸG اأذه ان اأب ن اء اللغة من ارت ب اط ه ذا اللفظ مبعنى (6) z±hô e oíñقdg{:oéñy øh oömé üdg É`bل, Ú e q nâæ ùmcgh, línñقà ùoe r lí«ñb lôecg Gòg{ : ô ûمخõdg Ébhل (7) z nل a Yل» â rënñ nbh,í«ñb mل ØH naél ƒncgك: níñbcgh pájƒ لdG pºlé ŸG øe kéaéø ûà SG ûà ùf ف CG Éæd øµáh níñقdg CG oلñقj Ée»æ j É ac Gل øe p Ñ H É ùfe G ɵ TC Ghل. ƒgh, dلقpíñ nônbg æ eى Éæd oôcòj nºlé ŸG q CG Yلى المقدمة:, oeémr kgòãc kéhòy kó æe p jƒñ«s oüéàc tل j tل Jh oiagôقdg degى oêéà mácô e VƒîH p n Ñ TCG «a ; oåméñdg É H oíqل ùàj»àdg, páq«ãëñdg páëل SC G øe mòãc p᪫æ dg ø`e Vôjh ى, ``VÉ``apƒ``dG p n É``N noƒ` `j Ó«c.ÜÉjE ÉH»g p jƒñ«s É H nönàc»àdg pá لdG Jلك nº a sل dh øeh,º«dg Qɪ dg Gòg VƒN hc Gل oìó ùdg Éæg Éæo dé J»àdG XÉØdCGh pjéëل üe oº a p pà d pº r a p jƒñ«s s CG (ÜÉàµdG) oçqéb tø j ób»àdgh Éæghك, káë VGh øµj لم É` `sfcgh,kéwéñàyg É oلª à ùj É`c. ægp hcg É`Ø`dC G ò`gه pó``mcg øy oف ûµj åëñdg Gò`gh qoél» S - jƒñ«s ±É üfeg ÉfOQCG EG-äÉëل üÿg لمq ÓNل øe pòjé ehه, pdéª à SGh eقpoƒ üه pهéæµà S (íñقdg)ƒg íل üÿg Gògh, pقjqéøj p rªlh JÉà TCG kéãjóm hcg kéáób ÚãMÉÑdG øe kgómcg q CG ºلYCG hلم óæy h,á UÉN p jƒñ«s óæy níل üÿg Gòg héæjل ób päéëل üÿéh n»æ oy øe Éægك q CG Yلى,áeÉY AÉeóقdG. kéøddƒe (1) É d OôaCGh q ƒëædg pف«dcéàdg pájgóh pásjƒëædg óæy píñقdg øe poƒ üقÿg pójóëàh oåëñdg CGóH óbh pلón øe p jƒñ«s pمóc Yلى kioé`jr, ùøf p p jƒñ«s pájƒ لdG pºlé ŸG Ée píñقdg ÊÉ e øe hémل ºK, / ÉØdCGh,íل üÿg/ßøلdg Gòg ÚH náfrgƒÿg oåëñdg dلقpçqé hóñj ób,üéàµdg räoqh iôncg äéëل üe É æ«h oقjôøàdg Éch,láHQÉقàe hcg láaogîe É fcg لp qé àÿg pxéødcéh p jƒñ«s GõàdGم ióe øy pف ûµلd kó«ñ S.áàHÉK p Ñ T hcg máàhék mád O Gò d p jƒñ«s pä ɪ à S åëñdg `Vô`Y n º`K 112

5 االستعمال اللغوي القبيح... د. جزاء محمد حسن المصاروة lº«قà ùeh,lلéمحh, lø ùm lº«قà ùe æªaz:لéقa É ùbcgم ÉeCÉa, lüò``c مح` Éلl ƒg É`eh, lí«ñb lº«قà ùeh, lü pò``c,kgóz JBÉ Sh»ك, ùecg p oà«jcgك aقodƒك: oø ùلهg oº«قà ùÿg oلéëÿg ÉeCGh æjق n CÉa nلhcg peóc ك pônbéh ه, àaقƒل: oüòµdg oº«قà ùÿg É``eCGh, `ù`ecg p JBÉ Sh»ك kgó`z à«jcgك É`eCGh, pôëñdg naé``e oâhô Th, nل`nñ` G oâلªm aقdƒك:, p Vƒe ÒZ nßøلdg n J r CÉ`a oí«ñقdg oº«قà ùÿg pdƒbك: ƒëf JCÉj»ك, kgójr»ch, oâjcgq kgójr ób ÉÑ TCGhه naée oüô TCG ±ƒ S : nلƒقj r CÉa oüòµdg oلéëÿg ÉeCGh,Gòg. (16) z ùecg p pôëñdg pلqhc kéë VGh dلقíñ jƒñ«s oفjô J hóñj ó`bh íñقdg CG CG z Vƒe ÒZ ßØلdG Vh{ ƒ a, máلgh Qƒ üقe Yلى ßØلdG OÉ ùa æ ŸGى, øy ô ædg ±ô üh íñقdéh jƒñ«s É Ø Uh»àdG ª Ghل VGƒŸG ÑàJ qøµd ób HÉ ùdgق üædg Éæµà SGه EG Hل dpك, ÒZ øy ÅÑæj dلقíñ. É VEG æ eى øy Éæd ûµj ف üf OQh íñقdg ßØd EG fقƒل dp `ك É«Ñdh Éæ«لY ºàëj É,áeÉقà S G ßØلd kéقagôe jƒñ«s óæy dلقíñ Qƒ üàh êôîf CG ÉfOQCG GPEG Ú ØلdG üa ل, ùøf üædg Yلى Ú ØلdG üa ل óªà fh, jƒñ«s :ägôe nçók OQh º«قà ùe oßøلa «a Gò``gh. ùecg à«jcgك ãeل:,ø ùm º«قà ùe - 1 æ eى. áë Uh ßØd áë U «a Gò``gh Ñ Gل. oâلªm:لãe,üò``c º«قà ùe - 2 æ eى. OÉ ùah ßØd áë U «a Gògh.â`jCGQ kgó`jr ób ãeل:,í«ñb º«قà ùe - 3.ßØd OÉ ùah æ eى áë U áeéقà S G CG Éæd ÚÑàj ÊÉãdG ƒædg ô ædéhh ÒZ ÉãŸGل æ ŸGى C æ ŸÉHى; ßØلdÉH á UÉN øe É übcghه Éه qëf : oˆg ësñقa,aé` `ü`be Gh oór oñdg qلc ìƒñقÿgh (8) ÒN æ eى ƒgh (9) CÉ ùîojh to nô`oj òdg EG ó Ñoj É`e ó Ñoj ``qfc hc Gل; æ ŸGى ø`e Öjôb odé f lådék æ eى náªkh, pêgõÿgh p Ñ لd pàødéîÿ Ú«æ ŸG øe löjôb ké jcg ƒgh dلقíñ, pºlé ŸG Jلك : p Lh râlôn kiình r Óa ínñnb } jhقéل: :ÚقHÉ ùdg CG qك T h (10) zé në«b nêôîoj àmى É nî a n GPEG É æ ù r om pمó d p LƒdG øe É d kgoé` `HEG É pë«b êgô``neg. LƒdG á «Ñ d É àødéمخh القبه اص طلاح ا:,á لdG æy mó«ñh pìó U G oô`ec G ù«dh»øa, mلéh P ma» ûh päémó U G Öàc rôø f ºلa uمòdg àe لقn ƒµj Ée ƒg oí«ñقdg{ ÊÉLô G äéøjô J pلlé dg püéق dgh, zلlb G ô übه fcg hóñjh (11) (12) héæÿg dpك HÉJh aق, u»yô q ûdg pöfé G Yلى (í«ñقdg)»wƒ«ùdg ôcòjh Yلى É ùbcgم øe º ùb fcg ºµلهG ô ùøjه, æµd, ƒëædg Éãeل Üô H»Øàµjh : dƒقh ìgîbód Mô T» SÉØdG ô ùahه, (13) Yل»,lIQhô V fcéh áyéªl nì qô Uh, pø d CG í«ñقdg{ É`eCG, (14) z egƒ G ªL oفqæ üÿg iô``l Yhل» oقnل oj paéªل dg pìó UG níñقdg CG ôcòa ƒfé àdg, qôoÿéc Ñ لd kgôaéæe Éc Ée É dhcg,aé«tcg pákók Yلى A» T Yلى ådéãdgh, m É üقf náø U É`c Ée ÊÉãdGh üîj ÉYم lفjô J hóñj ɪc Gògh (15) òdéhم àe لق kéªلy dg لƒم øe Hل, ƒæødg øe kéæa hcg degى ÜôbCG ƒg CG hóñjh,»mó U G deg ``ى æe ƒ لdG jô àdgف láeéy ÿgل»ل Ébل ɪc íñقdg ádcé ùe CG dpك ÖÑ ùdg. æ«h ɪلY üîj ƒ a A» T uلc íñقdéh Oƒ` `ü`ق`ÿg deg ```ى í```ÿcg ø``e hcgل qل`` ``dh ájƒ لdG ä ɪ à S G ÓµdGم º ùb q å«m, jƒñ«s degى 113

6 العدد - 25 صيف 2015 م «a YƒbƒH ºqلµàŸG p b ó eم à ùÿgقñل, OƒLhه (21) z Yƒbh ó H h Éc ÉŸ EGh æ eى, ó«øj CG ÓµdGم UC Éa ل GPEÉa,kÉeÓc لم ßØلdG Vƒj dpك iocg Vƒe degى kéªàm Gògh É àdghم, áñjôdéc æ ŸGى øfgôb Nلل degى ODƒj æ ŸGى ûjƒ ûj (22). ƒ لdG æ ŸGى deg `ى ô ædéhh Jقóم Ée ÓNل øe íل üe qó oëf CG «à ùf oقdg Yلى jƒñ«s óæy írñ ké Ød pفdéîÿg ƒ لdG ɪ à S Gل Yلى ºµلهG{ : `fcg dpك ôkcgcg lagƒ S º peóc Üô dg øy ± pô oy ÉŸ Yلى.zôKDƒj لم CGم æ ŸGى القبه وغيره من مص طلهات وص ف الاس تعمال اللغو في الكتاب: لم ô üقj Yلى nhéàc jƒñ«s póygƒقdg po rô`` ``S pل«ãªàdgh pájƒëædg Yللp pô```rc pph É d a ل ɪc ƒëædg nájƒëædg nö«dé SC G oمqƒقj ìgq Hل,øjôNCÉàŸG øe Òãc والأمناط الكالمية ويجعل ها يف طبقات فمنها جي د Vh»ف bhل»`ل lòãch A OQh Éqª Sه É,...QOÉ``fh pè æe øy d má` `SGQO -núkóëÿg núãméñdg ó``mcg. (23) s»ªµdg s»yƒædg nëƒقàdg- jƒñ«s»àdg É`µ`MC Gم ò`gه øe ó``mgh iô`f ɪc íñقdgh ɪ«a æy OQh feg àmى miìµh HÉàc p jƒñ«s É WCGلقn íل üÿ Éæ ÑàJ ÓNل øeh.iô`e ÚfɪK Yلى ójõj òdg æ ŸÉHى jلõàم fcg Éæd ÚÑJ jƒñ«s óæy íñقdg Éc dpك ní àj»µdh ÉJم, n Ñ T kéegõàdg kéøfbg ÉfôcPه páñjôb mäéëل üã píل üÿg Gòg áfqéقe øe óh CG tø oj óbh,áلngóàeh e ká HÉ ûàe hóñj ób, æe.ônb G n ɵe ɪg nómcg oلª à ùj p jƒñ«s ká` `SGQO É` `oà` `SGQOh päéëل üÿg ò``gه oô` `ü` r pmh Mô T GÒ ùdg «deg Ö`gP Ée Gò`gh,º«قà ùe,ügôye Gh nßøلdg º«قà ùÿéh } æyى Ébل: å«m,üéàµلd º«قà ùÿg{ Ébhل: (17) züô dg Ócم kgõfél ƒµj CG øe kéÿé S ó üقdg Yلى Éc Ée ƒg ƒëædg jôwق øe. (18) zøëلdg CG ùµ dg Éæd ÚÑàj ådéãdg ƒædg degى Iô f øµd ÒZ ÉãŸGل ßØلdG C æ ŸÉHى; á UÉN áeéقà S G CG.º«قà ùe ƒµj óbh ßØلd ƒµj ób áeéقà S G âféc GPEGh ßØلd áقagôe oáeéقà S G äaélh -ÚÑJ q ɪc-ىæ ªلd á«ق æÿg áé«àædéa HÉ ùdgق, jƒñ«s pº«ùقj íñقdg íñقdg CG ßØلd ƒµj ób dلæ ªى, ƒµj óbh cل Gòg É Ø Uh»àdG ä ɪ à S G Jلك ÉfQÉ fcg ÉfòNCG GPEG åëñdg ÉjÉæK dp ``ك í à«sh,íñقdéh jƒñ«s.áلhéقdg jƒñ«s ƒbل e kéªé ùæe éjh ل Gòg ºYój É h Vh GPEG ßØلdG CG z Vƒe ÒZ ßØلdG Vh{ degى ODƒj ób Vƒe ÒZ æ ŸGى, OÉ ùa dpك ócdƒj qôªmg GPEG } JBG»ك ãeل: áلªl Uh ف kóãe jƒñ«s CG ƒbل fcéh zô ùñdg Uh ف ÚM,ø ùm :áلªl } JBG»ك ƒbل fcéh zô ùñdg qôªmg EG dpك ÖÑ ùdgh (19) í«ñb degى iocg É Vƒe ÒZ ( r EG) ßØd Vh CG Nلل hcg KhóM ل nªàëÿg ª à ùjل ( r EG) CG dpك æ ŸGى, bgh ôecg (íلñdg)ô ùñdg QGôªMGh (20) «a ƒµ ûÿgك محádÉ, J لق d ôecg Gògh æ ŸÉHى, ìô T AÉL óbh m Éeõd n ƒµj CG (GPEG) pلéª à SG oل UC Gh{:á«aɵdG mçóm ƒbƒh É æ«h øe مخüà q pلñقà ùÿg áæercg øe Ìc Gò dh...ºqلµàÿg poéقàyg p YƒbƒH ḿ ƒ قe «a féëñ S ܃«dG qóyم dق déª à SG õjõ dg ÜÉàµdG بالأمور املتوقع ة...و)اإن ) مو شوعة ل شرط مفرو ض 114

7 االستعمال اللغوي القبيح... د. جزاء محمد حسن المصاروة ëjققƒ ëàdgق»ق gcgل øe RÉéلهG gcgل øe kéeƒb CG. (26) A OQ bل»ل dphك,áäjôhh A»Ñf ˆG póñ H äqô`e } Jhقƒل: :ô`nbg Vƒe É`bhل» Ñæj feéa hc Gل Yلى Gòg iôlcg øeh...هƒhcg æe lòn kgòn ˆGóÑ H äqôe a»قƒل: áaô ŸG Ñ üæj CG d ƒhcgه. æe Ébل: ådék Vƒe h. (27) záäjoq á d»gh á d»`gh oô ûyك, ná ùªn jقƒل: øe Üô dg ø``eh{ ÜÉ ÿg ƒhcg ºYRh{ :ônbg Vƒe Ébhل, (28) záäjoq hô ùµ«a oäƒyo øe p pyog : ƒdƒقj Üô dg øe ké SÉf CG. (29) záäjoq á d ògh...ú dgه h,é ÑH Éæ«ØàcG (30) HÉàc IÒãc VGƒŸGh,IôFGódG ògه OhóM øy êôîj IAGOôdG íل üe Oɵj.äÉé لdG Uh ف»æYCG íل üe øe ÜÎقj ób òdg ådéãdg íل üÿg ÉeG øe ÚÑJ óbh dg»ف, ƒ a jƒñ«s óæy íñقdg H üj ف jƒñ«s CG ÜÉàµdG OhQhه ÑàJ Ó`Nل منطا ا شتعماليا جائزا يف اللغة رمبا ورد يف بيت من Qƒ ûÿg dénف æµd,üô dg mómcg p É ùd YhCGلى pô ûdg.á لdG SÉ«b øe nلƒ ûÿg nº S G CG hô`j ÚjƒëædG CG dpك øe É à T Gل ÜÉH æy GPEG kéhƒ üæe ƒµj لم à ûj ل kgógé T jƒñ«s Éæd OQƒ«a,º S G dpك Òª H lل a Yلى kéjô T مخpáØdÉ ºµلهG Gòg ƒ ûÿgل pº S G p aqh ƒbل ƒgh, æy é dgل«: ºéædG»HCG»YqóJ pqé«ÿg tمcg râëñ UCG ób p æ UCG لم tل`````````````````c kéñfp q»لy. (31) zمóµdg lف«v{: fcéh dpك jƒñ«s Uƒa ف ô T{ J ``ق`` ƒل: Üô`` ``dg H EG : ``odƒ``b `oل`ã`eh V»ف Gò``gh «a iô``j ó``jô``j...iô``j lô` ` `Th iô``k k õg -»``jcgq -qó` `j åëñdg Gò`g ãeل áل üøe Gòg ãeل CG dpك, ƒl øe»æ j h oøª ùj k髪لy íÿ o CÉ S Gòd ;k ƒ e kéãëhh kóقà ùe kéø«dcéj Öل àj pôec G pف Uƒd jƒñ«s É nلª à SG mäéëل üe pákók degى Éæg nفdén Ée ƒ لdG n Ñ dg É dgم ÉëoŸGل :»gh, æy qóf hcg dgh»ف. A OôdGh påëñdg náfƒäe QÉéædG oáø«d ÉæàØc óقa ÉëŸGل ÉeCG püéàc píل üÿg Gò d É qñàj ó H râlnôîa, «a ƒg{:مóµdg nلéëÿg q CG É`gGODƒ`e máé«àæh jƒñ«s pلhó dg ná``lqo q CGh, pügƒ üdg hcg p LƒdG øy hó``yل kgó SÉa oمóµdg oíñ üj å«ëh ÉgÉ übcg degى oل üj ògه ÉNل ƒ a ma» T pò d hcg kówéhh æ ŸGى, øe Ócم ƒgh (OƒLƒdG) êqé``ÿg É`goOƒ`Lh æàá kádém Qqƒ üj ké béæàe kéeóc»æ j oلéëÿéa (24) zú «قædG ɪàLÉc üقæd àdéëà SG ƒµj óbh, bgƒdg kó«ëà ùe äqôe{: ɪc bgƒdg Yلى béñ fg ó dم hcg ÓµdGم, pمó d hcg,oqé`ª`لهg ƒg nلlôdg CG Yلى zmqéªm mلlôh,áلª G AGõLCG HGôJ dpك ÒZh (25). q EG PEG Úëل üÿg ÚH n HÉ ûj Óa dp `ك Yhلى Ò«J æµd, ƒbƒdg hcg OƒLƒdG nádéëà SG»æ j í«ñقdg ßØلd degى ODƒj ób É Vƒe øy æ ŸGى OÉ ùa.áàñdcg OÉ ùaه Yلى ODƒj hcg øe núñj óbh,oa OôdG ƒ a ÊÉãdG íل üÿg ÉeCG pøq ªàdGh jƒñ«s ÜÉàc píل üÿg Gòg uñàj pلón -A OôdÉH jƒñ«s É nø Uh»àdG VGƒŸG H máø üh á«hôy äéén d Uh ف ª à ùjل jƒñ«s q CG ób,má`joô`a májƒ d mä ɪ à SG Uƒd ف,á UÉN.í«ÑقdG GلهÉل ƒg ɪc ómcg É H ºsلµJ ƒµj piagoôdéh Jلك hcg náé لdG ògه jƒñ«s Uh ف ÉÃQh Éæ لHh{ : dƒb dpك øe,á لdG SÉ«b É pàødéîÿ hcg dقلé à 115

8 العدد - 25 صيف 2015 م ما شمع منه اأو روي له فا شتقر ت لديه مناذج لغوية. (36) eéµmc kgqé«e É ل L É nø Uh»àdG ájƒ لdG ä ɪ à S G ÑàJ ÓNل øeh ɪc GƒfCG á HQCG degى É oª«ùقj øµá píñقdéh p jƒñ«s jل«: الا ول: الهكم على اس تعمال لغو مفترض : ɪ à S Gل CG ó Éægh ƒ لdG Yل» ºµM òdg ómcg H jقل hلم,kó UCG kgoƒlƒe ù«d íñقdéh jƒñ«s مخkáØdÉ «a C ;kéë«ñb ɵd b»ل ƒd æµd,üô dg øe Éæd øµáh,ájƒ لdG º J ɪ à SG Üô dg pمé æd Ée اأن منثل لذلك مب شائل عدة:, oòncéj ى qªلهg kgójr râféc : nâلb ƒd{ : dƒb dpك øeh iôj ƒgh (37) zkéë«ñb Éch õéj لم Gلهªى, oòncéj hcg kó üa «a CG Ñb»ل øe VÎØŸG ɪ à S Gل Gòg íñb Gògh (38) q»ñælcéh G) dƒª ehلهªى) ( Éc)لeÉ dg ÚH مخáØdÉ É ædم É àdgم Ö«cÎdG. ƒ لdG oóñy»c{ ãeل áلªl Uh ف jƒñ«s CG dpك øeh zلƒقj ˆG dph `ك,áë«Ñb É fcéh C NóJل»c Yلى GPEÉa zˆgóñy jقƒل }c«jقéل: CG UC Éa ل É ac Gل, (39) zéë«ñb ÓµdGم QÉ U»µd ké«dgƒe QÉ Uh º S G Jقóم.á«Hô dg áلª G äéªلµdg Ö«JÎd مخáØdÉ «a C ÉNOEGل CG jƒñ«s iôjh CGل jô àdgف Yلى GلهÉل Óa Ó`dGhم dc G `ف É`eCGh{,kÉëÑb kgqó üe øµj لم GPEG Éc, nºféقdg mójõh äqôe :âلb ƒd,áàñdcg k ÉM Éfƒµj ƒdh{:لéb ônbg Vƒe h (40) zkéªféb :äoqcg GPEG kéë«ñb (41) z kéë«ñb Éc,ÚªFÉb ójôj,º «ªFÉb º àhô V :âلb ÉJÉg âødéîa,kiôµf ƒµj CG GلهÉل UC G ل PEG.º XÉØdCG Ö«côJ Üô dg øy ±ôy Ée Éàلª G zمóµdg à ûj ل CG ho (ô T) o ``aq CG. (32).ô ûdg Yلى Oƒ j Òª H (iôj)ل ØdG óه ådék Vƒe h jقƒل É ac Gل AÉ deg øy GPEG ÒNCÉàdG V ف ÓµdGم É`Wل ɪلch{ :É déªyegh. (33) z qøxcg ÉNCGك kgójr dƒbك: dphك,âلªycg AÉØdG ó H QÉ ŸG Ö üf Ø Uh dp `ك ø`eh OQhCG Éeó H ÓµdGم lف«v fcéh ÖLGƒdG ÓµdGم. (34) májô T nóggƒ T nákók Yل»,kÉjƒæ e hcg ké«ød OÉ ùa fcg iôf áلãec G ògه h ɪ à SGل æµd dénف õfél ƒ d Ócم øe nqƒ ûÿg.iéëædg á ù«bcgh Üô dg íñقdéh ó üقj jƒñ«s CG Éæd í àj Ñ Sق É h ßØلdG OÉ ùa æ ŸGى, hcg ÉëŸÉHhل Qƒ üjه øµá Ée øe áøfé d á«é d ᪠S Éc Ée A OôdÉHh, bgƒdg déhh ف, SÉædG ɪ à S Gل dénف òdg OôØdG.ÚjƒëædG SÉ«bh Üô dg á d øe Qƒ ûÿg è æe) HÉàc AɵÑdG ájéæy øe ºZôdG Yhلى ˃قàdG äéjƒà ùã ( ƒëædg ˃قàdG jƒñ«s ÜÉàc,IóM Yلى iƒà ùe cل dgقƒل üøj ل q لم jƒñ«s óæy Hل feg لم üøj ل í«ñقdg dg»ف øy ójل Yلى dpك ˃قàdG äéëل üe ÜÉàµdG âyé ûa{: ÉàdG üf (»HôY ó«l)h (ó«l) :( jƒñ«s) dƒb ƒëf,»yƒædg fcéc Hل (35) z(å«ñn)h (A OQ)h V»ف) í«ñb)h.kgómgh kéëل üe dg»ف e L ل حكم س يبويه على الاس تعمالات اللغوية بالقبه: T ك jƒñ«s CG لم Yلى eéµmcg Qó üj øµj jcgq øy Qoó üj fcg hcg,kéagõl ájƒ لdG ä ɪ à S G lagƒ S Üô dg Ócم ãªàjل dpك Éc æµd, LGõeh 116

9 االستعمال اللغوي القبيح... د. جزاء محمد حسن المصاروة : jƒñ«s jقƒل, lí«ñb QhôéŸGh QÉ G ÚH üødgh ل,åÑNCG Gò a, mل`lq kéªféقh oäqô`e ƒ`bcgل: Ébل: EÉ`a{ ºK øeh,qhôéÿgh uqé G ÚH üøoj ل fcg nñل pb øe lف«v lí«ñb lمó`c Gò a, mل``lq kéªféb qüoq S ق : o CG Éæ ùëà SGه ƒdh,ò ùj `nhgô`yeg EÉ`a, nëñb ±ôyéa pëñb náaô e qøµdh,lلlq kéªféb É «a : pádõæã ƒg dقلéæ. (49) z HGôYEG øe oلãecg, ùecg p øe hcgل ójõh äqôe Ébل: ƒd{ : dƒb ãehل qqé G ÚH üa ل fc ;kéã«ñn kéë«ñb Éc,h môªy ùecgh p ƒd fcg ɪc,QÉ G hgƒdg ƒgh cô ûj òdg ±ôلهgh. (50) zkéë«ñb Éc QhôéŸGh QÉ G ÚH üa ل الشاني:الهكم على اس تعمال لغو موجود: ƒ d mلéª à SG Yلى píñقdéh oºµلهg ƒµj Éægh م شموع فيحكم شيبويه على منط ا شتعمايل شمع ه fcg hcg,kájô T kiqhô V ƒµj óbh, lí«ñb fcéh d hq hcg.ú e jhcéàhل ª à SGل ƒqjƒëædg qôbcg óقa,óeé ÉH UƒdG ف dpك øeh UƒdG ف CG,kÉقà ûe ƒµj CG Öéj UƒdG ف øµá h (51) óeé ÉH يقول ابن ه شام:»واإمن ا لزم اأن تكون ال شفة بامل شتق اأو اجلاري جمراه لأن الفرق اإمن ا hcg ÚÄ«ûdG ó``mcg ó`lƒ`j ``VQÉ``Y m mô``ecé``h oل üëj الأ شياء دون باقيها وهذا اإمن ا يكون يف امل شتق ات«(52), p±ƒ UƒŸG Yلى ooƒ j kgòª V oø sª àj nف UƒdG q CG ɪc ƒµj Yhلى (53) oòª dg «a oqqƒ üàoj oó``eé`` Gh. p Vƒe ÒZ pßøلdg p r Vh øe póeé ÉH UƒdG ف oö üàænj Ée Gòg{ : Gƒæ H kéhéh jƒñ«s óæy óéæa,kón loƒbgq Gòg odƒbك dphك,káø U n ƒµj r CG lí«ñb fc وعليه ن ح ي شمنا...واإمنا فررت اإلى الن شب يف هذا lúw máø«ë üh dƒbك: p aôdg degى näqôa ɪc püéñdg dpك øeh üa ل Òª V ƒµj (ƒ`g) CG àmى æe لقkÉ, ƒg lójr Éc :âلb ƒd{ `a,áaô e Égó H»JCÉj øe dك äôcp»àdg Aɪ SC G ôcòj àmى,kéë«ñb Éc Nójل É IôµædG øe É YQÉ V Ée hcg,áaô ŸG. (42) zمódgh dc Gف É` IôµædG ø`e áaô ŸG QÉ` `V É`à ó üقjh Nójل dc G ``ف Ó``dGhم æeك) lò``n) ƒëf ãe)hلك) ƒµj CG RÉL dòdك æeك); wô T)h æeك) acg)h ل GƒeóقJ É``eh) dé Jى: dƒb üa ل Òª V (ƒ``g) º YCGh kgòn ƒg ˆG óæy hóœه ÒN øe ºµ ùøfc (43) ( kgôlcg º S ÉH Òª dg Uh ف CG iôj jƒñ«s CG æeh CG lí«ñb `fcg ºلYGh{ É`bل: lí«ñb ùµ dg hcg ôgé dg nô ŸG üj ف CG níoñb ɪc,ɪg ójõhh H oäqôe: nلƒقj fcg iôj CG,ô ªلd kéø Uh EG ƒµj Éà nôª ŸGh (44) zúøjô dg Hh ójõh äqôe Jقƒل: CG í«ñb : dƒقh pòª dg pف Uh nمó``y»wƒ«ùdg ô ùøjh IQÉ TE Gh...ÚaôM hcg mó`mgh m±ôëh liqé TEG `fc { nâ ædg s C h, مo uóقàÿg oôgé dg «deg oqé ûÿg Hل oâ æoj máaô e ó H EG nqéª VEG h ü«üîj l hcg lìé jeg UC G ل fcóa{ Òª déh pف UƒdG oمóy ÉeCG (45) zé «a SÉÑdEG n Oƒ j lqéª VEG «a oqsƒ üàoj Óa, H mلhdƒe h xقà ûã ù«d. (46) z±qé ŸG o±ôycg qfc h, Jƒ æe Yلى jƒñ«s iôj ª dgل øy É ac Gل H AÉ deg øyh»æx{ ãeل Údƒ ØŸG Yلى Qó üÿg Jقóم GPEG `fcg SƒJ s GPEG ÉeCG,kÉ æà kéë«ñb AÉ de G Éc z löggp lójr õfél AÉ de Éa ɪ æy nô qncéjhcg púdƒ ØŸG ÚH oqó üÿg,ké jcg û«j oøhg ÖgP dpك deghى (47) íñbhcg mف V ho :zمƒ«dg ÖgGP ójr»æx{ áلªl Yلى J ل»ق aقéل. (48) zل ØdG Éc ɪc ké æà kéë«ñb AÉ de G Éc{ 117

10 q العدد - 25 صيف 2015 م ƒ«aƒµdgh,paéª SC G UGƒN øe oò üàdgh, nلé ac G Ènà ŸG n n C ; SÉëædG º قaGhh dpك hõ«éj AGôØdG EG (63) IQƒ üdg æ ŸGى pل ØdG Ñ T ºgóæY hôj ƒjô üñdéa ª dgل, RÉæàdG dpك øeh ƒ«aƒµdgh ƒª ŸGل øe Hôقd dhcgى ÊÉãdG pل ØdG nلéªyeg ÊÉãdG nâلªycg r EÉ``a (64) eóقàd hc Gل nلé`ª`yeg hô``j ʃHô V :kó`ã`e àaقƒل hc Gل, oqé`ª` `VE G Öé«a neƒb oâhô Vh ك, âلb EÉa neƒb oâhô Vh»æHô V ك, æµd jƒñ«s óæy õfél Gò a hc Gل, Qɪ VE G ho. (65) í«ñb Iõª dg Gó```HEGل CG iô``j jƒñ«s CG dp ``ك ø``eh Üô dg H o Éc r EGh, lí«ñb Ö ùædg óæy kghgh á«ل UC G GóHEGل CG ȵ dg ôcph (66) AG qôb Iõªg ɪc É dóñj Iõª déh É «Ñ ûj Yلى ƒ`gh PÉ T Iõª dg ò`gه ãeل. (67) IóFGõdG râ nesónb Éà lánäu«s n rºo rñ üoj p EGh):ىdÉ J dƒb h rقnj ºg GPEG º p jójcg ÿgل»ل øy jƒñ«s hôj (68) ( n ƒ næ اأن ه ا شت غني عن الفاء يف ج واب ال شرط ب اإذا واأن ƒnoل Yلى AÉØdG dòcك»æl øhg iôjh (69) í«ñb GPEG Yلى (70) ÉgÉæ e É qfc AÉØdG øy âæzcg ób (GPEG) q CG NóJل ób AÉØdG q CG Éjôj SÉëædG nøhgh q ȵ dg q CG. (71) ó«cƒàلd ƒµj É æµdh GPEG Yلى kéلهé U EGh mídé U LôHل äqôe{ ãeل áلªl h ôjóقàdg ƒµj zkéلهé a kéلهé U EG{ hcg z lídé a EG{ á«féãdg h zídéw ƒ a kéلهé U øµj EG{ dhc Gى ºK (72) zkéلهéw à«قd hcg H äqôe óقa kéلهé U øµj jقƒل jقƒل: øe Üô dg øe CG ùfƒj ºYRh{ : jƒñ«s mídé üh äqôe øccg EG Yلى:, mídé a mídé U EG EG) ó H ôª J fcك V»ف; í«ñb Gògh, mídé Ña EG) ó H ôª J òdg ÒZ,±òM «a ônbg kó a ( øeh... H oف Uƒj É ù«dh lº SG nú dg s C ;É o ÉN n loƒbgq Gòg Ébل:,É o ÉN n múw máø«ë üh oäqôe Ébل: oiqéñ déa (54) z p Lh pòz Yلى ôl o CG lí«ñb Gògh, wلn degى Ò ûj lí VGh ƒg ɪc IÒNC G Éægك q CG jقƒل øe jƒñ«s nø Uh dpك eh, q ɪ à S G ªædG Gò H. Vƒe ÒZ ßØلd ké Vh «a s C ; píñقdéh øe miòãc n VGƒe nádcé ùÿg ògه jƒñ«s Qôµjh CG lí«ñb fc Ö üàæj Ée ÜÉH Gòg{ : «a óéæa HÉàc ƒµj h{h (55) z لÑb Ée Yلى æñojhى ó Hه Éà nف Uƒj lóñy lلlq Gòg } Jhقƒل: h (56) z lº SG fc káø U órh oõdg «a QÉàîoj Ée ÜÉ`H Gò``g{h (57) zº SG `fc lí«ñb ƒ`gh ëñقd oö üædgh o aôdg dphك,káø U n ƒµj CG dƒbك: øe dp ``ك Ò``Zh (58) zºgqóh lõ«øb oلñb È``H o äqô``e. (59) ägqé TE G, «deg ±É ŸGh ±É ŸG ÚH üødg ل dpك øeh :áeôdg P ƒbل Yلى jƒñ«s Yلق óقa ÉæH qø dé jeg øe nägƒ`````` UCG q CÉc pèjqgôødg oägƒ UCG ù«nÿg p pônghcg (ägƒ UCG) p±é ŸG ÚH nل üa oå«m lí«ñb fcéh (60) (ônghcg) «deg p±é ŸGh ومن ذلك اأن اأدوات ال شرط ل يليها اإل الفعل GPEG{ ãeل: o aôdg íoñb æy ƒ ûeل º SG ÉgÓJ GPEÉa º S G Ö üæj CG ø ùmc Gh (61) z eôccéa JلقÉه ˆG oóñy z...ˆg nóñy Jلقى GPEG{ محhò ± a ل ôjóقj Yلى jƒñ«s óæy páë«ñقdg ájƒ لdG ä ɪ à S G øeh ºلYGh{ : jƒñ«s Ébل,ôü U o GPEG YÉØdGل pº SG oلéªyeg fcg iôj CG ØdG ل, pádõæã Éc GPEG º S G قôq o qfcgك. (62) zkgójr lüôjƒ V ƒg{ í«ñb UGƒN ø`e ª dgل q C ;Újô üñdg CGQ Gò``gh 118

11 االستعمال اللغوي القبيح... د. جزاء محمد حسن المصاروة p jƒñ«s êg qô ùdg oøhg aghق óbh. (79) z püôbc G nلñb pó HC ÉH dpك dpك níñb r CG iôj PEG ooqèÿg VQÉYh (80). mلlôh äqô`e } Jh `ق` ƒل: : jƒñ«s ƒ`bل dp `ك ø`eh اأ شد شدة وجراأة اإمنا تريد مثل الأ شد. وهذا شعيف قبيح لأنه ا شم مل يجعل شفة واإمنا قاله النحويون (81) zkió T kgó SCG mójõh äqôe :º dƒقh qñ T o النوع الرابع: الهكم على قبه التا ويل النهو : ómgƒdg ƒ لdG ɪ à SÓdل ƒµj ƒædg Gòg h kéæ ùm ɪgóMCG ƒµjh, ƒëædg jhcéàdgل øe É Lh k ƒñقe dpك øeh,kéë«ñb ô`nb Gh ádcé ùe üødg ل ádõæã piéëædg H o É oل éj (ºc) CG ÚØjÉ àÿg ÚH, ƒæe ÒZ º SG ádõæã hônbg É ل éjh, ƒæe º SG nâل üa GPEG{ Ébل: fcg ÿgل»ل øy jƒñ«s Éæd hòa øjòdg pá d Yلى rلªméa... ma» ûh pº S G ÚHh ºc ÚH ÚH nل üøj CG lí«ñb fc ; ƒæe º SG ádõæã É nfƒل éj ÚHh æ«h üøoj ل ƒæÿg º S Gh...QhôéŸGh QÉ` G h,kgó``jr Hك lüqé` `V Gò`g Jقƒل:, «a oلª j ò``dg. (82) mójr Hك oüqé V Gòg Jقƒل: EÉa,lóHR É oلãe É «لY âلb GPEÉa{ : dƒb dpك øeh Ée : pdƒb Yلى â aq âä T EGh, pلóñdg Yلى â aq âä T fc káø U óhõdg ƒµj h,lóhrƒg CG,lóHR àaقƒل:?ƒg k óh (óhr) Éæل L GPEG Éqæµdh»g»g áلª Éa (83) zº SG CGóàÑŸ kgèn hcg محhò ± (ƒg)هôjóقj à SGقÉم ÓµdGم, Yلى (ó``hr) â``dqhcg GPEG É``eCG ÓµdGم É`c áø U É fcg káø U É Hô j لم fcg degى Éæg IQÉ TE G QóŒh,kÉë«Ñb.ÚjƒëædG øe ómcg ومن ذلك تقدم جواب ال شرط على اأدات ه فاإذا øe»``jbg{ É``bل:, eõl íñقjh,kéyƒaôe É`c Jقóم, æ ùmcgh ÓµdGم Lh Gòg..., oلƒقj Ée ƒbcghل,»æ«jcéj í«ñقàa (73) zkéلهé a kéلهé U øµj EG dƒbك: (.ägôª ŸG IÌc ÖÑ ùh Éæg ùfƒj dقƒل jƒñ«s النوع الشالش: الهكم على ا قيس ة النهاة: Yلى º`µ`ë`j `jƒ`ñ`«` `S ó`` ƒ``æ``dg Gò```g h,á VÎØe ájƒ d ä ɪ à SG Yلى h Üô dg ä ɪ à SG واإمنا ي شدر حكمه على اأقي شة النحويني. ÜÉH Gòg{ Gƒæ H ÜÉH HÉàc AÉL fcg dpك øeh «a Gƒ Vƒa, lí«ñb ƒgh, ƒjƒëædg ngôµà SG æe øe ó üقjh (74) züô dg â Vh Ée ÒZ Yلى nمóµdg PEG zkéëjhh d kéñj{ hcg z wöjh d líjh{ ãeل: káلªl dpك Gô ùîلd àaقéل (ÖJ) ÉeCG áªmôلd JقÉل (íjh) q EG (75) ɪ oyéªàlg oq sƒ` `ü`à`oj Gò``g Yh `ل`ى Ó`` ``dghك, poé ùøh kgô TÉÑe J لقkÉ àe لقl níñقdg s CG Éæg ßMÓfh pßøلdg o Vh ƒg OÉ ùødg Gòg ÖÑ ùdg søµd æ ŸGى, ºلµàJ لم Üô dgh,üô dg à JQG òdg p Vƒe ÒZ íjh CÉH dpك YhللGƒ,kÉ SÉ«b ƒ SÉbه ÚjƒëædG øµd H ɪلãe UC G ل, kaéyo â ù«dh AÉYódG مخêô âlôn } JÉbل :âlôn AÉYóلd zˆg dòcك â ù«dh UC G ل. ô``cpه É`e ƒ`æ`dg Gò`g ø`eh É üjgل óæy ``fcg ø`e, möfézh مخmÖWÉ hcg möfézh mºqلµàe ØdÉH ل: øjòª V pöwéîÿg ºK, pºqلµàÿéh CG, püôbc ÉH n CGóÑoj CG oل UC Éa oöfé dg م uóob r CÉH oö«jîdg Gòg ù pµ oy r EÉa, pöfé dg ºK Yلى pºqلµàÿg uóob hcg م Yلى oöwéîÿg pºqلµàÿg ÓµdGم Éc (76) zهƒ SÉb ÚjƒëædG søµdh, oüô dg H oº sلµj { kéë«ñb ób :Ú`jƒ`ë`æ`dG ƒ``bل É````eCGh{ É```bل: ô```nbg Vƒe h اأعطاهوك واأعطاهوين فاإمنا هو شيء قا شوه ومل, Vƒe ÒZ ÓµdGم Gƒ Vhh, oüô` `dg H ºqلµJ CG íñق«a (78) zkéæ«g (77) Éc H nºuلµoj ƒd Gòg SÉ«b Éch Jقƒل: jh لل,ʃgÉ YCG hcg»æcé YCG dpك jƒñ«s»واإمنا ق ب ح عند العرب اأن يبداأ املتكل م يف هذا املو شع 119

12 العدد - 25 صيف 2015 م ثالشا : ØZل o CG oíل üe píñقdg âلøzcg ɪc ÒZه øe äéëل üÿg Gƒ SQO øe äéhéàc äéëل üÿg.ááóقdg ájƒëædg رابعا : ºµلهG íñقdéh kgqƒ üقe ù«d jƒñ«s óæy ƒµj ób Hل,áYƒª ùe ájƒ d ä ɪ à SG Yلى hcg jƒñ«s É ل«îJ á VÎØe ä ɪ à SG Yلى ºµلهG ƒµj ó`bh,é qbƒj É`ÃQ íñقdéh Yلى óbh,üô dg H ºلµàJ hلم IÉëædG SÉb SÉ«b يكون على ت اأوي ل متوقع يف منط ا شتعمايل. æe ø ùmcg ônbg jhcéjل ƒµj خامس ا : qف ûà ùf CG øµá Ñ Sق É ÒjÉ ŸG H (í«ñقdg) ºµM bówe jƒñ«s ÉgóªàYG»àdG :ÉgRôHCG øeh,ájƒ لdG ä ɪ à S G Yلى. 1 كثرة المهذوفات: øe Üô dg øe q CG ùfƒj nلƒb oë«ñقj dpك øeh z mídé a mídé U EGh mídé U mلlôh äqôe{ jقƒل: øe óh áلª G ò`gه ãeل jhcéjل q C dph `ك ô T ôjóقàdg PEG مح` Ú`ahò, Úل a ôjóقj z... mídé üh äqô``e ø``ccg EG{ ÊÉ`ã`dG áلª G. (88) (äqôe)h (øccg) Úل ØdG ±òëa. 2 نقص الجملة وعدم تمام المعنى: º ل acg øe EG{ ãeل áلªl iô`j ``fcg dp `ك øe øe q EG :âلb ƒd } fcك kéë«ñb k ɪ à SG zkólq Éc a qô J àmى,kéë«ñb Éc âµ S ºK,kÓLQ ºgQÉ«N. (89) zgòch Gòc ôecgه øe käólq Jقƒل: hcg A» ûh. 3 مخالفة ترتيب الجملة: ÚH üødg ل hcg ÚØjÉ àÿg ÚH üødéc ل dph `ك üødg ل hcg QhôéŸGh QÉ G eé dgل ÚH ƒª ŸGhل. dph ``ك õlم GPEG AGõ`` G ±ô`m ôndƒj CG í«ñb ``fcg ºK (84) Yلى( z( òdg ªMلƒه dpك íñb ɪلa ó Hه, Ée «a õfélƒgh ô ûdg AÉL ób í«ñقdg Gòg CG ôcp :ôyé ûdg Hقƒل Yل» ó ûà SGh فقلت حتم ل فوق ط و ق ك اإنها ÉgoÒ nj É pjcé`j øe lá qñ oe øe ÉgÒ j É``bل: `fcé`c{ : dƒقh Yل» Yhلق hcéàjل ƒ a (85) zrél AÉØdG ±òm H ó`jqcg ƒdh...é JCÉj ËóقàdG IOGQEÉH dphك,k ƒñقe kéæ ùm ªædG éj ل Éà محkáahò (AÉ``a) «a CG Yلى hcg (ÉgÒ j)ل Øلd (86) OÈŸG «deg ÖgP Ée Gògh zégò j ƒ a{ ôjóقàdéa kgôndƒe oل ØdG ɵa dpك pòz Yلى jhcéàdgل Éc GPEG ÉeCG ومل ي جزم فهو قبيح. واملربد ينفي وجود ال شرط اإذا,ÊÉ`JCG øe»`jbg nâلb r EÉ``a{ :IGOC G Yلى oل ØdG Jقóم CG dphك,agõ`l Éæg Ég øµj لم, æ üj Ée o æ UCGh. (87) zé لÑb Ée É «a ª jل AGõ G ±hôm الخاتمة: åëñdg Gò``g á`jé` `f üلîf CG É`æ`d ø`µ`áh :á«déàdg èféàædéh ا ولا : óîà ùjم íñقdg ßØd jƒñ«s ké«ygh kéegóîà SG Éæل éj qó f ه kéëل üe É ŸGلم í VGh óæyه. ثانيا : íñقdg jƒñ«s óæy مخüà ßØلdG áødéîã ODƒJ ób áødéîÿg òghه,»hô dg ƒ dgg dلé æم øe A» T degى ODƒJ óbh æ ŸGى OÉ ùa degى ƒµj íñقdéh jƒñ«s Ø Uh Ée Ì``cCGh dp ``ك, øy àîjلف Gò`gh,õFÉL ÒZ kéjƒ d k ɪ à SG æµd kgõ`fé`l k ɪ à SG ãáل ò``dg dg»ف.üô dg Ócم øe Qƒ ûÿg dénف 120

13 االستعمال اللغوي القبيح... د. جزاء محمد حسن المصاروة. 5 نظرية العامل: ôah É ac Gل UCG ل ª dgل CG ±hô ŸG øªa ª Jل Éeóæ a,aéª SC G dpك ƒµj Aɪ SC G H Hqôقj Ée º S G ólh GPEÉa É ac ÉHل, É Ñ ûd ɪc ªYل, íoñقj á«ل ØdG øy ó Ñjhه ᫪ S G øe YÉØdGل º SG ô U GPEG Uh ف. hcg ÚŸÉ dg ÜQ ˆ óªلهgh. 4 الهروف المختص ة: ô üñdg ƒëædg ôµødg ɪ«S h á«hô dg»øa üàîj iô`````ncgh AÉ``ª`` ``SC É``H `ü`à`î`j ±hô````m Gòg مخáØdÉ ÖÑ ùh oíñقdg ƒµj óقa É ac ÉHل, ãeل, UÉ üàn G áلªl jقƒل. ˆGóÑY»c 121

14 العدد - 25 صيف 2015 م الهوامش : á eél,äéñàµÿg hdƒ T IOɪY, ôé dg ådéãdg ôقdg ônghcg àmى Qƒ Jhه JCÉ ûf, ƒëædg íل üÿg, VƒY, RƒقdG :kóãe ô fg - 1 VÉjôdG 1981 م. 53 U,3ê ä.o,»fgôeé ùdg º«gGôHEGh»ehõîŸG ó e ق»ق,Ú dg (`g175)óªmcg øh ÿgل»ل, ó«ggôødg - 2-3, ôgrc G محóª 370ä)Qƒ üæeه ( ƒhcg óªmcg øh تهذيب اللغة حتقيق ريا ض زكي قا شم دار املعرفة بريوت ط م, U,3ê ó e,øªmôdgóñy âæh á ûféy ق»ق,á لdG º YC Gh «ëÿgh ºµëŸG (`g458 ä)ل«yéª SEG øh Yل«ó«Sه, øhg U,3ê ä.o,á«hô dg hódgل á eééh äéwƒ îÿg 552 U 2ê, ط م, العرب دار شادر بريوت ل شان 711 ه ( (ä ôµeم øh محóª øjódg ɪLل,Qƒ æe øhg ÖMÉ üdg ä)ل«yéª SEG,OÉÑY øhg 385 ه ( املحيط يف اللغة حتقيق حممد ح شن اآل يا شني عامل الكتب بريوت ط 1, 1994 م 364 U,2ê QGO, ƒÿg ÚeCG H ±ôy محOƒª, º«MôdGóÑY ق»ق,áZÓÑdG SÉ SCG (`g538 ä)º SÉقdG ƒhcg ˆGQÉL, ô ûمخõdg U,ähÒH,áaô ŸG QGO,QÉ Y QƒØ dgóñy óªmcg ق»ق,á«Hô dg ìéë Uh á لdG êéj ìéë üdg (`g393 ä)oéªm øh Yɪ SEG»ل, ôgƒ G :ô fg - 8 العلم للماليني بريوت ط م, ø ùلهg ƒhcg, SQÉa øhgh,393 U,1ê ù«jéقe (`g395 ä)óªmcg,á لdG ق»ق 47 U,5ê,ähÒH,ل«G QGO, hqég Ó ùdgóñyم 2870 U,3ê,á لdG Öjò J, ôgrc G :ô fg ,áZÓÑdG SÉ SCG, ô ûمخõdgh HÉ ùdgق, Qó üÿg ,ÊÉLô G Yل«øH مح 816ä)óªه (التعريفات حتقيق اإبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي بريوت ط م, 220 U QGOh,ähÒH, ô UÉ ŸG ôµødg QGO,»ëل üe ƒ d ºé e jô àdgف äéª e Yلى bƒàdg»ف,±hdhôdgóñy محóª, héæÿg :ô fg U 1990 م, ûeo,ôµødg ق,.44 U 1999 م:,IôgÉقdG,ÉØ üdg áñàµe,ó S ±hdhôdgóñy ق»ق: W,ìGÎb G :(`g911) øjódg ÓLل,»Wƒ«ùdG :ô fg - 13 çƒëñdg QGO Éل, qéa محOƒ ق»ق,ìGÎb G»W VhQ ìgô ûf G «a(`g1170)ö«dg øh محóª ˆGóÑY ƒhcg,» SÉØdG U/2ê 2000 م:,»HO,çGÎdG AÉ«MEGh á«eó SE G äé SGQóلd, hô TÉf ÉæÑd áñàµe,êhômo Yل«ق»ق,ºé dg aq»ق ËóقJ dgh لƒم, ƒæødg äémó UG ±É ûc Yل«, محóª, ƒfé àdg - 15 (ø ùm IOÉe)666 U,2ê 1/25 26,ÜÉàµdG, jƒñ«s

15 االستعمال اللغوي القبيح... د. جزاء محمد حسن المصاروة,ËGódGóÑY óªمحh RÉéM Oƒªمحh ÜGƒàdG óñy É eq ق»ق, jƒñ«s ÜÉàc ìô T (`g386 ä)ó«s ƒhcg, GÒ ùdg :ô fg /228ê 1986 م,,ô üe,çgîdg ق»ق õcôe - 18 :ô fg HÉ ùdgق, Qó üÿg 1/230 3/60,ÜÉàµdG, jƒñ«s :ô fg - 19,ähÒH,ÖàµdG ÉYلم,᪫Y déÿgóñyق محóª ق»ق,Ö àقÿg(`g285 ä)ójõj øh محóª SÉÑ dg ƒhcg,oèÿg :ô fg - 20,ô üe,á«øbƒdg áñàµÿg, hgóæg ó«ªلهgóñy ق»ق, egƒ dg ªg(`g911 ä)øjódg ÓLل,»Wƒ«ùdGh,56 U,2ê ä.o 179 U,2ê ä.o ÖàµdG QGO (`g686 ä) PÉHGÎ SE G øjódg» VQ cô T,ƒëædG á«aéµdg ÜÉàc (`g646 ä)øjódg ɪLل,ÖLÉلهG øhg U/2ê,ähÒH-᫪ل dg - 22 انظر: ح شان متام الأ شول درا شة اب شتيمولوجية لأ شول الفكر اللغوي العربي دار الثقافة املغرب ط 1, 1981 م, U 147/ انظر البكاء حممد منهج كتاب شيبويه يف التقومي النحوي وزارة الثقافة والإعالم العراق 1989 م, 204 U (1)Oó dg (3)óلéŸG,É HGOBGh á«hô dg á لdG á«foqc G áلéÿg, HGƒ Vh OÉ HCGه, jƒñ«s óæy ádéme G ƒ Øeم,áØ«d,QÉéædG U 2007 م ÊÉãdG ƒféc,`g1427 áéلهg hp Égó H Éeh 82 U HÉ ùdgق, LôŸG - 25.áÄjôH : ƒdƒق«a áqjôhh,a»ñf : ƒdƒق«a q»ñf hõª j º fcg Oƒ üقÿgh,3/555,üéàµdg, jƒñ«s Qó üÿg HÉ ùdgق,.2/34-28 Qó üÿg HÉ ùdgق, 3/ Qó üÿg HÉ ùdgق, 4/ h,197h,4/196,ÜÉàµdG, jƒñ«s :ô fg Qó üÿg HÉ ùdgق, 1/85-32 Qó üÿg HÉ ùdgق, 1/86-33 Qó üÿg HÉ ùdgق, 1/ Qó üÿg HÉ ùdgق, 3/ , ƒëædg ˃قàdG jƒñ«s ÜÉàc è æe,aéµñdg,ô fg :ô fg HÉ ùdgق, Qó üÿg 208 1/70,ÜÉàµdG, jƒñ«s

16 العدد - 25 صيف 2015 م - 38 :ô fg 316 ه ( ä)ôµh ƒhcg,êgô ùdg øhg الأ شول يف النحو حتقيق عبداحل شني الفتلي موؤ ش شة الر شالة بريوت ط 4, 1999 م, ä)aéقñdg ƒhcg, ȵ dgh,86 U,1ê ÜÉÑلdG(`g616 Yلل,ÜGôYE Gh AÉæÑdG ق»ق,ôµØdG QGO, É ÑædG de GóÑY دم شق ط 1, 1995 م,, üfé üÿg(`g392 ä) ɪãY,»æL øhgh,155 U,2ê ق»ق محóª Yل«ÉYلم,QÉéædG,ÖàµdG 393 U,2ê ä.o,ähòh - 39 Qó üÿg HÉ ùdgق, 1/294 2/58,ÜÉàµdG, jƒñ«s :ô fg :ô fg HÉ ùdgق, Qó üÿg 1/ Qó üÿg HÉ ùdgق, 2/ qeõÿg ل: 20 2/317,ÜÉàµdG, jƒñ«s /149, egƒ dg ªg,»Wƒ«ùdG Qó üÿg HÉ ùdgق, 3/ Qó üÿg HÉ ùdgق, 1/124 OGƒ GóÑY Yɪ SEG»ل LGQ,óªMCG ó«s ó«ùdg óªmcg ق»ق üøÿg ل, ìô T (`g643) û«j øjódg aƒeق, û«j øhg U,3ê ä.o,ô üe,á«øbƒdg áñàµÿg,»æ dgóñy - 49 Qó üÿg HÉ ùdgق, 2/124 3/502,ÜÉàµdG, jƒñ«s - 50 øhgh,82,ä.o,âjƒµdg,á«aéقãdg ÖàµdG QGO, SQÉØdG õféa ق»ق,á«Hô dg ªلdG(`g392 ä) ɪãY,»æL øhg :ô fg - 51 üøÿg ل, ìô T, û«j 1/ øhg É ûgم, ɪLل 761 ه (مغني ä)øjódg اللبيب حتقيق مازن املبارك وحممد علي حمدالل دار الفكر دم شق ط م 405 U,1ê 3/149, egƒ dg ªg,»Wƒ«ùdG :ô fg / ,ÜÉàµdG, jƒñ«s Qó üÿg HÉ ùdgق, 2/ Qó üÿg HÉ ùdgق, 2/ Qó üÿg HÉ ùdgق, 2/ /396,ÜÉàµdG, jƒñ«s

17 االستعمال اللغوي القبيح... د. جزاء محمد حسن المصاروة - 59 Qó üÿg HÉ ùdgق, 1/290 و 361 و و 2/23 و Qó üÿg HÉ ùdgق, 1/ Qó üÿg HÉ ùdgق, 1/ :ô fg HÉ ùdgق Qó üÿg, 3/480 3/69 701, egƒ dg ªg,»Wƒ«ùdG :ô fg - 63,ôµØdG QGO,ó«ªلهGóÑY øjódg مح»«محóª ق»ق,±ÓÿG FÉ ùeل ±É üfe G (`g577 ä)äécèdg ƒhcg, QÉÑfC G :ô fg U,1ê ä.o,ق ûeo 1/79 80,ÜÉàµdG, jƒñ«s :ô fg :ô fg HÉ ùdgق Qó üÿg 3/352 2/152,ÜÉÑلdG, ȵ dg :ô fg hôdgم: 36 3/65,ÜÉàµdG, jƒñ«s :ô fg ê, ط 1, 1985 م هنداوي دار القلم دم شق الإعراب حتقيق ح شن شناعة شر 392ä) ɪãYه (,»æl øhg :ô fg U GلهلÑ «,»HÉÑdG ù«y ى ägqƒ ûæe, hééñdg Yل«ق»ق, BGôقdG ÜGôYEG É«ÑàdG(`g616 ä)aéقñdg ƒhcg, ȵ dg :ô fg ه (اإعراب ä)ôø L ƒhcg, SÉëædGh 1041 U,,2œ.O القراآن حتقيق زهري غازي زاهد عامل الكتب لبنان ط 3, 1988 م.115 U,5ê 1/262,ÜÉàµdG, jƒñ«s :ô fg / ,ÜÉàµdG, jƒñ«s Qó üÿg HÉ ùdgق, 1/334 2/107, egƒ dg ªg,»Wƒ«ùdG / ,ÜÉàµdG, jƒñ«s Gòc UC G ل. IQôµe 2/364,ÜÉàµdG, jƒñ«s Qó üÿg HÉ ùdgق, 2/364 2/120,ƒëædG ƒ UC Gل,êGô ùdg øhg :ô fg /434,ÜÉàµdG, jƒñ«s

18 العدد - 25 صيف 2015 م - 82 Qó üÿg HÉ ùdgق, 2/ Qó üÿg HÉ ùdgق, 2/ Qó üÿg HÉ ùdgق, 3/70-85 Qó üÿg HÉ ùdgق, 3/ /70,ÜÉàµdG, jƒñ«s /68,Ö àقÿg,oèÿg - 87.áëØ üdg ògه á«tém GÒ ùdg ìô T ô fgh,1/262,üéàµdg, jƒñ«s :ô fg Qó üÿg HÉ ùdgق, 2/153 المص ادر والمراجع:, ôgrc G محóª 370ä)Qƒ üæeه ( ƒhcg óªmcg øh تهذيب اللغة حتقيق ريا ض زكي قا شم دار املعرفة بريوت ط 1, 2001 م, óلéÿg.ådéãdg,ôµødg QGO,ó«ªلهGóÑY øjódg مح»«محóª ق»ق,±ÓÿG FÉ ùeل ±É üfe G (`g577 ä)äécèdg ƒhcg, QÉÑfC G ä.o,ق ûeo البكاء حممد منهج كتاب شيبويه يف التقومي النحوي وزارة الثقافة والإعالم العراق 1989 م,ÊÉLô G Yل«øH مح 816ä)óªه (التعريفات حتقيق اإبراهيم الأبياري دار الكتناب العربي بريوت ط م. ÉæÑd áñàµe,êhô`mo Yل«ق»ق,ºé dg aq»ق ËóقJ dgh لƒم, ƒæødg äémó UG ±É ûc Yل«, محóª, ƒfé àdg. hô TÉf.ä.O,ähÒH,ÖàµdG ÉYلم,QÉéædG Yل«محóª ق»ق, üfé üÿg(`g392 ä) ɪãY,»æL øhg.ä.o,âjƒµdg,á«aéقãdg ÖàµdG QGO, SQÉØdG õféa ق»ق,á«Hô dg ªلdG(`g392 ä) ɪãY,»æL øhg øhg 392ä) ɪãYه (,»æl شر شناعة الإعراب حتقيق ح شن هنداوي دار القلم دم شق ط 1, 1985 م. QGO,QÉ Y QƒØ dgóñy óªmcg ق»ق,á«Hô dg ìéë Uh á لdG êéj ìéë üdg (`g393 ä)oéªm øh Yɪ SEG»ل, ôgƒ G العلم للماليني بريوت ط م. ح شان متام الأ شول درا شة اب شتيمولوجية لأ شول الفكر اللغوي العربي دار الثقافة املغرب ط 1, 1981 م. QGO, ƒÿg ÚeCG H ± qôy محOƒª, º«MôdGóÑY ق»ق,áZÓÑdG SÉ SCG (`g538 ä)º SÉقdG ƒhcg ˆGQÉL, ô ûمخõdg.ähòh,áaô ŸG øhg 316 ه ( ä)ôµh ƒhcg,êgô ùdg الأ شول يف النحو حتقيق عبداحل شني الفتلي موؤ ش شة الر شالة بريوت ط 4, 1999 م. ó e,øªmôdgóñy âæh á ûféy ق»ق,á لdG º YC Gh «ëÿgh ºµëŸG (`g458 ä)ل«yéª SEG øh Yل«ó«Sه, øhg.ådéãdg óلéÿg ä.o,á«hô dg hódgل á eééh äéwƒ îÿg 126

19 Powered by TCPDF ( االستعمال اللغوي القبيح... د. جزاء محمد حسن المصاروة,ËGódGóÑY óªمحh RÉéM Oƒªمحh ÜGƒàdG óñy É eq ق»ق, jƒñ«s ÜÉàc ìô T (`g386 ä)ó«s ƒhcg, GÒ ùdg õcôe ق»ق,ô üe,çgîdg 1986 م,»Wƒ«ùdG ÓLل,ìGÎb G :(`g911ä) øjódg ق»ق: W,IôgÉقdG,ÉØ üdg áñàµe,ó S ±hdhôdgóñy 1999 م..á«ØbƒdG áñàµÿg, hgóæg ó«ªلهgóñy ق»ق, egƒ G ªL ìô T egƒ dg ªg(`g911 ä) øjódg ÓLل,»Wƒ«ùdG ÖMÉ üdg Yɪ SEG»ل OÉÑY øhg (ä 385 ه ( املحيط يف اللغة حتقيق حممد ح شن اآل يا شني عامل الكتب بريوت ط 1, 1994 م., ȵ dg ä)aéقñdg ƒhcg 616 ه (اللباب يف علل البناء والإع راب حتقيق عبدالإله النبهان دار الفكر دم شق ط 1, 1995 م. ä.o GلهلÑ «,»HÉÑdG ù«y ى ägqƒ ûæe, hééñdg Yل«ق»ق, BGôقdG ÜGôYEG É«ÑàdG(`g616 ä)aéقñdg ƒhcg, ȵ dg QGO Éل, qéa محOƒ ق»ق,ìGÎb G»W VhQ ìgô ûf G «a(`g1170ä)ö«dg øh محóª ˆGóÑY ƒhcg,» SÉØdG äé SGQóلd çƒëñdg,»ho,çgîdg AÉ«MEGh á«eó SE G 2000 م..ähÒH,ل«G QGO, hqég Ó ùdgóñyم ق»ق,á لdG ù«jéقe (`g395 ä)óªmcg ø ùلهg ƒhcg, SQÉa øhg.ä.o,»fgôeé ùdg º«gGôHEGh»ehõîŸG ó e ق»ق,Ú dg (`g175)óªmcg øh ÿgل»ل, ó«ggôødg á eél,äéñàµÿg hdƒ T IOɪY, ôé dg ådéãdg ôقdg ônghcg àmى Qƒ Jhه JCÉ ûf, ƒëædg íل üÿg, VƒY, RƒقdG VÉjôdG 1981 م.. ä.o,ähòh,öàµdg ÉYلم,᪫Y déÿgóñyق محóª ق»ق,Ö àقÿg(`g285 ä)ójõj øh محóª SÉÑ dg ƒhcg,oèÿg QGOh,ähÒH, ô UÉ ŸG ôµødg QGO,»ëل üe ƒ d ºé e jô àdgف äéª e Yلى bƒàdg»ف,±hdhôdgóñy محóª, héæÿg ûeo,ôµødg ق, 1990 م. øhg ɪLل,Qƒ æe øjódg محóª ä)مôµe øh 711 ه ( ل شان العرب دار شادر بريوت ط م. (3)óلéŸG,É HGOBGh á«hô dg á لdG á«foqc G áلéÿg, HGƒ Vh OÉ HCGه, jƒñ«s óæy ádéme G ƒ Øeم,áØ«d,QÉéædG áéلهg hp (1)Oó dg 2007 م. ÊÉãdG ƒféc,`g1427 øhg É ûgم, ɪLل 761 ه (مغني ä)øjódg اللبيب حتقيق مازن املبارك وحممد علي حمدالل دار الفكر دم شق ط م OGƒ GóÑY Yɪ SEG»ل LGQ,óªMCG ó«s ó«ùdg óªmcg ق»ق üøÿg ل, ìô T (`g643) û«j øjódg aƒeق, û«j øhg.ä.o,ô üe,á«øbƒdg áñàµÿg,»æ dgóñy 127

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

untitled

untitled AÉ üme Gh ájoé üàbe G çƒëñdg IôFGO ɪY áæ S,112 ójèdg õeôdg, hq, 1161 Ü. U (968) 24777714 ùcéa,(968) 24777113 : ƒø«j http://www.cbo.gov.om:êhîμde G bƒÿg ERSD@cbo.gov.om :ÊhÎμdE G ójèdg äéjƒàëÿg áëø üdg

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / /

º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg ºbQ / / / / º```«MôdG øª``môdg ƒ`` HQC Gh á`` ùeéÿg á```æ ùdg (1130) Oó`````` dg 2016 3 1437 22 ºbQ 5 6 8 18 44 49 2015/50 2015/51 2016/1 2020 2016 2016/2 2016 2016/3 ºbQ 2015/12/22 2015/327 53 2015/12/23 2015/3 54

Chi tiết hơn

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức

Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức [ فيتنامية Vietnamese ] Tiếng Việt Biên soạn Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2014-1436 الصدقة وزيادة احلسنات «باللغة الفيتنامية» مجع وترتيب: أبو زيتون

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! "# $ %&' & % %& & % Q ", PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! # $ %&' & % %& & % Q , PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $ &! 0!,-,,!"# $%&'&% %&&% Q ",PQRY`< #RHIST QI3UV[UVWY 3?N%%PQRJK$!", #$ % &0%0&0,(,,& $ (* %IV & J*,-I %&', &,!&,3: " V ( &' 5 P ",PQR$Y Y$P_,,:3 `N`` XJKM \UVWQR$:E$ >?6Y6(\UYVW` P_ ` 0([G QR,,: :U?,`

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/02/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن : ﻃﻠﺒﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ 8 ﻣﺪراء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

(1104) Oó dg ᫪ SôdG Iójô G e 2015/25 º``bQ, 96/

(1104) Oó dg ᫪ SôdG Iójô G e 2015/25 º``bQ, 96/ e 2015/25 º``bQ, 96/101 2014 20 1 2015 18-5- äé```jƒàëÿg á``````ëø üdg IOÉ`````ŸG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 8 21 25 27 38 41 45 45 46 46 47 49 50 51 51 51 51 55

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 25/09/2014 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 15 20 6 5395 11 5 5395 11 6 ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳ ﻘﻴﱢ ﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻗﺒﻞ

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 21/12/2015 Conseil national des droits de l'homme 1 21/12/2015 Conseil

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1

rr) lf) ro r) ro lo (o rrrooooooo NC!NC!NNN d\\\\\\\ sss.ts.(rs$ HoA A NA óq $A roa (oa dotr)rf.-oo-osr$ d(f)rcacf)o)c!concdc!í)n ^91 -i o glz.oz.ez.1 rr) lf) r r) r l ( rrr C!C! d\\\\\\\.t.(r$ A A A óq $A ra (A dotr)rf.-oo-or$ d(f)rcacf)o)c!cocdc!í) ^91 -i gl..e.1.e.e.-e -,; J b :6 r b -,i b r O)..:: 'i rj.j;. -.I t"t 2 ru É. c) 2 (.) C) 6' E g È9 R

Chi tiết hơn

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT

2019_04_16_MC_ALA_CARTE_MENU_ARABIC_VAT ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ "ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺷﻴﻒ" وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ أن ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺎﺟﺂﺗﻪ اﻟﺒﺎﻫﺮة واﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻵن ﺗﺠﺮﺑﺔ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ وأن ﺗﻀﻊ ﻃﺎﻫﻴﻨﺎ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Ansulin copy

Ansulin copy كل ما تحتاج معرفته عن السكري وحقنة ا نسولين AÉ`````ª üdg Oó`` dgh iô`µ ùلd IÉ```` SGƒŸG õcôe Mowasat Diabetes & Medical Center 1826666 Ext. 2120/2123 New Mowasat Hospital @NMOWASAT :Öéj Údƒ ùfc G øe ÚYƒf

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ==

==ÏÖ´úÔ�×Ó·Ö×ÓÎïÀíµ¼ÂÛ== ==y f fônø== 1Ù ü>f May 15, 2018 1/26 8¹ 2/26 1 a f 2 a f 3 4 5 6 Ì ëö8ú Ù üf và 3/26 -fƒmãƒpš^ üfµfôn fxnµþf1æ - Ýü$½ƒpŠ^\r - X fµ fôn p pøp ÝíNµlfNÔn þfín BEC NµvàÔnÆ Schrödinger Equation 4/26 Louis

Chi tiết hơn

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi

THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU (HOANG MICHAEL) Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 1 HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP. 1. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự bi Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ HOẠCH ĐỊNH HỌC TẬP.. Lý thuyết cần nắm vững + Dao động điện từ trong mạch LC, sự biến thiên điện tích, dòng điện trong mạch dao động. + Năng lượng điện từ trong mạch dao động

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

स य गप(म Ligature examples +, -ण / ख 4ग 4घ 7 8 9क 9ङ < = A B C 9ल E 4छ G H 4झ J K L M N O Pल Q 4ट 4ठ T 4ढ 4ण V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b

स य गप(म Ligature examples +, -ण / ख 4ग 4घ 7 8 9क 9ङ < = A B C 9ल E 4छ G H 4झ J K L M N O Pल Q 4ट 4ठ T 4ढ 4ण V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b स य गप(म Ligature examples +, -ण / 0 1 2 3 4ख 4ग 4घ 7 8 9क 9ङ < = 9ड? @ A B C 9ल E 4छ G H 4झ J K L M N O Pल Q 4ट 4ठ T 4ढ 4ण V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r 4थ 4द 4ध v w x y 4प

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n

شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 03/06/2016 Conseil n شعبة الا علام والتواصل Département communication LE CNDH DANS LA PRESSE NATIONALE المجلس الوطني لحقوق الا نسان في الوطنية الصحافة 1 http://www.alousboue.com/28679/ 2 ﻟﻲ ﻳﺒﻐﺎ ﻳﺸﻜﻲ ﺣﺪاﻩ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ..

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn