g w w ; h j l "!$#&%('*),+.-0/")&(1&% $8 DEF8 =HGAI JK=H8 5LMD NO4 I.P JKIAQ B0RE S*E T UV=MS*E N,] ^H8 DI_QM

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "g w w ; h j l "!$#&%('*),+.-0/")&(1&% $8 DEF8 =HGAI JK=H8 5LMD NO4 I.P JKIAQ B0RE S*E T UV=MS*E N,] ^H8 DI_QM"

Bản ghi

1 g ; j l "!$#&%('*),+.-0/")&(1&% $8 9:<;>=?ACB DEF8 =HGAI JK=H8 5LMD NO4 I.P JKIAQ B0RE S*E T UV=MS*E WX?A8FY.8FZ\[SHSEF95Y N,] ^H8 DI_QM8 T`8 H8 5Y J B akddjkifb: DJKI B Ỳ ;b:cy.;edf4 W.i0:`j3klFB 8FWmd.nA6$k JKÌ E Yo lmepd ] W.i0:`=MqVIlY.Ebrs8 W.IFB tvuepd ] 8 Z\[S S*x ZDJKyJzHE {N 9ZD5<?A8FWmd ] I.nlY( l}h8 ;>DA:eÌ E I Jd ] ZH8 ZD(5(~GAi Q<6$ 3 ehed ] ZH8 ZD(5 d=?alme 8 Hƒ l}*ed ] ZH8 ZD(5ZDEb piaq B ˆ8 S*yM5l8FYmd ] ZH8 ZD(5 QŠ <6 ;>Z=H8 D B ŒEFDJ ] g n E 8 G_D d n EF8 GAD d n E 8FGAD d 4 g mef= QŠMEŽ~Y.EF9 : ZD A98F Yl ] 9 ^HtvE =H8 DS lj ds=jk j3s*=mkl Be9Y.W.HD N] DZÌ E GADYFB 58 9 jee Ŷ ds9ỳ MD B D ~ :c9 6$t li.8 Ỳ 8 D ] DZỲ E v _=JK LFQ Y.59EF8 Ẁ T.š "8FD(DœEF EmM*8 D D AjeY B k`e j3s QM8 DžD llhÿ I.5<?AaKDE ] jee Y.ZDTl(9Ỳ U MD B DE 8 ŒY.59 Q(S ld d^[y :`I.EF9 D N(] 9D Q( HG ŒJKỲ 98 DŠ8 5S*8 HGAG_.8 &^MD0 I.EŽj3HIAQ Ỳ 5 L l}8fd >= 5A:D J>=M5Y.8 DÌ Aj3EFYAQ W.H8 DžI : l} 9 D=FQ D I.D(9 D=MZD _ME 9 D : Ỳ GAuS*E t : 5EFS8 9:<;>Ỳ E 5JKyHW.Ỳ =MqVI.Pl5( 97B 8 Y.*Y.9F6 tžd I.8F :e8fj3 ] DZY.EF A97B Y.E 5JKyJ>Ẁ 8 Y. _I.E 3rsDl I.8F :e8fj3 ] m5jkyj>w_qhev~y.ef8 5(W?ADE 8F5(tvEFI.GADl ˆ5JKyJzẀ EvtŽE DEF8 5(tH8 GAD ˆ5JKyJ>W : ^MÌ GA AI.8FW.9 : 8FMn 8 G_D DZI n E W.H8 D( m5jkyj> ^[Ỳ E Ẁ M8FD ˆ5JKyJz JKP Ỳ EvW.H8 DžMEFª HE«ˆ5JKyJ>=ANMEF ^HI.8FGAD HE QM Ž8 GADž=MS*Y.E MEŽ LHEv "GA*9E:Ì 5JKyJ>8 H8 D 4} 4 99E T`SE:e9=HCB DE:9 Dœ<=HE:H9 JKG ŒS*E:D A9EF 5 d ^[Y :`=MEF :tže 5 I.E D N IsrsT.G ŒME B 9SXQMT`k.9l8 HDY.G_D8 S>r\: D A9EF 5 Q(8 œ*d DI : =MEF : tže 5 I.E œ*9 JK i*e 8 * AI d 9 B0 l B d9l}8fmda:`8 * :ed A9EF 5ZDC6$D I :=HE :tže 5 I.EFD N UV "ZM e= :`8 5S tv5a:c=ms*y :. I_QMỲ j\:d _9E 5± DJ[²B: =HE :tže 5 I.EF KQtŽE 5 Dl(9 Q Y06 D _ : T`š "8 D ³Oª I.t JdC9E Ỳ Eb[HE B k`± AHE S Q led9e xepd 9n E µ E ± AMEFSd=MEFEmẀ M8FGAD8Fj\:3 _Ì E 5A:8Fj\: MDA: jee GAÌ xe 8 5žj3EF8 5( MDEF8 58 j : "GAcdsj¹³O8 LH8 S*8 Dº4»m4 9 ;0QMHE ¹^HtvE =H8 D¼ds9 I_Q; 9E 8 H½AÌ ZI.E yhebrss : =H : 8b si.e 8FW.8FLMaKD : D A9E 5 Q x : l¾8b eì E HE 8FW.8 LHšI.DlŠ9 lfb lepds^he k`mef8 jee ZDA:c^MHk : D _9E 5 Q x :c l¾9 u0 :<ÀK QMjeE tži.8fd DJK8FCB:<n AIreSE Ỳ ;>E v ŸIFB txjkzd A9EF 5 Q x : l¾9 mefi JKI B nádcja8fdxb  Ã`E 5 ƒ I B HE GAẀ M8FD,DZỲ E 8 * :e9e x:e9e Y tže 5 I.E VQtŽE 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 D 9E 8 Hu : ^Hk. :I.tXJK B pyb :czu n$?aikefio5lš "8FGAD œ*e 8 u : n >res : 9EFY tvef5 Ì E KQŠtvEF5 Dl 9 Q Y06 D A :` T.š "8FD(9E 8FMu0 :e ˆ pyb :ci.t Jds^Hk. : Ì 8,tŽE 5 I.EFD Ǹ Zu n$?aid39 Y06 D Q ŒbQ T`š "8 D DZỲ E A97B EŽ5E y li. ŽE y 9 ˆE EFI B ZDl5,9 Y06 DÄQ ŒbQT`š "8 Dº4Å 4 9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FD ds m8fª 5 B lmež~ :e9cb:8fmƒ E W?ADE 8F5(^MEFk.E HEv~8 GAiVI.EF8 ko=hn Q ÆỲ W 6$DA: 9YUVE Ç N ZMS*E 8 È N MS*E Ç N D A9EF 5 d ^[Y :.=HE :ctvef5 Ì E D N ³Oª I.t JdC9E Ỳ Eb[CB e= d.90?ai_q B GADSE 8F AIl8F;>SÉ Y.Î d =JK LHZD A9E 5 Q 8FœD I :e=mef :tvef5 Ì E D N I QHLŒF5E: ^HWJKWFB M8FDDEFSEF8bŒ=H8 D¼ds9 QHY.ZD A9EF 5ZDC6$D I :e=mef : tže 5 I.E D N 9 UK "EŽ9 8 n ds9¹;>8 Scds9lGAid9 Q *resd =HSŶ d.zms*e Ç N D A9E 5± DJ[0B:=HE :ctve 50I.EF KQŠtvE 50Dl 9 Q Y06 D A :` T.š "8FD( >TUX:`^[Y.ZÌ E :`ÊM : 8FœD I.ZI.EF :576 8F9 : ;b:ed76$d Ì ZI.E :`Y06$ AIJX: DJ[²B ZI.EF : 9EFY tvef5 Ì E KQŠtvEF5 Dl(9 Q Y06$D A : T`š "8 DŠDZY.EF8 * :e9e YoÌ u(jju8 ÆEF y l Ì 8 *E DJKỲ l.redlš=jkuefincj?alm = l*e ZI. _I.GAÌ ZY 8Fn Ì E IHEv l8 DË4.ÌO4 9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FD dsras QM*E k B Hn E 8FI.5 : 5C6$j lm98 S8FMTUK; : I_QM8 T _IlI :=MS :`=H :9EFYotvEF5 Ì E VQ(tvE 50Dl(9 Q Y06 D A : T`š "8 D(XS :`^[Ỳ E ZI.EF vë AÌ B GA _I :DA:9 E 8FœD I.ZI.EF vë AÌ B GA _I :.; :ẄD76 D0I.ZÌ E E ŽEb _I.E B GA AI : Y06$ AIJX:` DJ[0B ZÌ E vë _I.E B G_ AI :`9E YoDJ tve 50I.EF KQŠtvE 50Dl 9 Q Y06 D A :` T.š "8FD(DZỲ E 8 * :e9e YÍIl5 lv58f EF E I B YJKµl5IAQŠtvEF5 Dl(9¹Dl5,n SÎS lk 9 : 9EFSE G_YJKšI.DlžYAQM Ì 8 D(YJKYJr JKWFB M8FD(tv=HE Pl5 ¾n SÎS lk lmdefn B 5A:jeSXQH8 D(DZỲ E 8FYl}ŠY JKÏVI.œEFS :je Ð 5EFGAIlL :Ẁ M8FD DZỲ E 8F :9EFx :e9efyotže 5 I.E VQ(tvEF5 Dl(9 Q Y06$D A :` T`š "8 DË4.Ñ"4 ³ODA:9 _I :.=HS : UK Ò=JK L$:.j 6 k.8f=mx Y N ] Ó _7B S lda:8fm e=më ŗ :.n RS :c5 QM8F;>DYNÔ4 >Ỳ E =H8 D d=mn7jk=h8 D d.8f=m5e jaõ"8fy.d JK8 D d ] Ö n E 5 d97b 8 H ve 5E Ybƒ Sde9CB W?ADE 5E:

2 l B UV "E 8 Œ=H8 D U B "kaq 8 Œ=H8 DI_Q B3 Ì txjk l B *MEFšI.Z A : 9E YÍtvEF5 Ì E KQŠtvEF5 Dl9 Q Y06 D _ : T.š "8FD Y.;>EF^[Y.EFGADEbŒ²B ZI.EF vgadhd Q 8 œ*d Ì E GADEbŒ0B ZÌ E : LHk :.D76$D Ì E GADË Œ0B ZÌ E :5E Yo DJ[E B G_D}Œ0B ZÌ E : 9E YÍtvEF5 Dl9 Q Y06 D _ :` T.š "8FD(DZY.EF8 * :e9e Y 98 š *E 5G_Y.I :e=hs :` UK DYlM$:<8 HœEF5Y06 D ~; W.H8 D(DZY.E 8F :e9efx :e9efyotvef5 Ì E VQtvEF5 Dl 9 Q Y06 D _ : T`š "8 DË4 m4 8 Hƒ 9F6 t Dl5( 8 Hƒ 8 Ỳ Ỳ 9 6$tvGAD(Ì 8 œ*ƒ Y.9F6 tžgad DZỲ E 8 œ*ƒ 9 6$tKQ(8FMƒ Yl5E 55JÔ^HtvE Ì Dl( UV "kmd 9 QMjeDE:9EF8 y7b DE:e9E I JKÊI :ei.e 8FGADŠDZY.EF8 : 9E x:etvef5 Ì E VQtvEF5 Dlž9 Q Y06$D A :c T.š "8FD 8 H kjx:^[ỳ E GA _I :YJKµ:.8FœD I.EFGA AI :Ẁ i : D76 D I.EFGA AI :` I.; : DJ _I.E B GADA:e9E YÍtvE 50I.EF KQ tvef5 Dlž9 Q Y06$D A :c T.š "8FD(Zu =JX:<9I_QMHE Bm~; Z\[EFDJKY.= l.redl DZY 9 B0ƒ IFB: EF8 DI.užjJ}uEF8 = 8 Y UKI.Dl( l;>e GADlž l d3=ms*y :` UK ÒDE S*j\: Ì E y Il5EF9E HY 6$D WX?A AHE 9 Q Y06$D A :` ¹T.š "8FD DZỲ E 8 * :e9e YÍYs _I.T :ctv=h8 DŠDZY.EF8 :e9efy.efx : ^HtvE =H8 DZDZY.EF8 :c9e Ỳ E x:e^mtže =H8 DIFBv :c l l}8fd Y.;0QH=M8F5LHD N ] IÍ DE:cY.;0QM=H8 5LM :c l¾9 j 6D=JKS*± Sk_Q Y.;>E 8FM k JKW B H8 D(Ỳ ;>E 8FM k JKW B H8 Dº4 O4 ~8 D(^[Y_QM=H8 5LHD N 4. 4 l}hev; Y06 _IAQ d=he Y.Ÿ Î d.9 : 9E SEFš 8 HWbIJKZDl ^HtvE =H8 DY JK=HEbŒEF :<ZDlŸ IŠ DA:eY.GAuS*E t: 5EFS8 9:<;>Ỳ E 5JKyJ>W :e^he I.š Pl}5 Dl(Y06$ AIJKỲ tvi.5 N =HE Y.EF5A: E DSGA9:<9EFS :e E DS : ZDZY.EF KQY06$ AIAQ d =HE Y.Ÿ Î ds9:<9efse š ¹8 HWbI.EF A9 DA:Ỳ GAuSEFt: 5EFS8 9:<;>Ỳ E 5JKyJ>W :e^h8 DT06 I.EF A9 Y06 _IJX:.DS8 D 9 =HE Y.EF5 : DS*8 D(9 9 : 9EFS : DS8FD(DZIo; ^Hk.HZI I.EŽ=?AHE BŽY.EFuEv=<6$8b[ I.jeE Sd9 ³O8 ª Ẁ ³ BHª lxq UK "E H9 QŠT.E Ì u T`E ;B =H AImd9Ev9EF 5 d3^[ymd=he XQŠW.H8 D 8 œ*d Ì E GAD8 Szŗ :e9 >jee Scds9 Ì txjk8 Ẁ I B t JK l BFXQ 8 H k JK ivebâ 8 ZuyJ *8brek`E 8 ª 5 d 9Em9EF 5ÄQ(8 œd0imde=mefxqẁ M8FD D76 D I.EŽ KÐ de9 Y.jeE Sd9 9E Ỳ 8 Ŵ d39e Ỳ lxqš ike ˆE 8 * AI.EŽtvT` AI.EF;>M5 Imd9Ev9EF 5ZDC6$D Î d =MEFXQẀ M8FD I.EFM9EF5l. ZI DJ _I B Œ²B Y.E uev9¹9 QMY. QHj QMREFSd 9 Q *[7B k Y B GAu S>[7B ld}9 : HDXB j Q 8 ª 5Y B D Q 8 HSEFÈ lje8 L7B W.E B ZHD žzy06 DEv9Em9E 5± DJ[0B d =HE XQŠW.H8 Dº4. 4 ˆyMË resd^[ymd=mefxqšw.h AI.yHEbreS*E ZuÎ d =HE EŽW.HGA AIl :œef8 ua:<n >resef8 k 9:<=H vgadl œef8 ua:<n >resemhe«ˆ5jkyj W.H AI.5JKyJ>W.E 97B 8 Y. :e9f6 yhy.5jkyj>ẁ Ev97B YJK=H9 :.DA: DZIÍ; DZIo=H E xef8 5(Ẁ M8FGAD( AHE Scd =HE EF± AHE S*xE 8 5žW.H8 GAD(9^Hk. : 97B: =H Y : W.H8 D( `I.EFIo5Ŷ ds8fn S9l(ZHE ;>E 8Fn µ EFI HLHÇ N jem EFIo;J : ˆZuE I 8 È8 D ^[Y :`^[Yl5 9:<I JKÊÌ Dl(8 œ*d I :e8fœd Il5 D76 D0I :D76$D Il5Š DJ[0B: DJ[l BF5(=M Y : =H Yl5 I.8FDLMtŽ8 D( Ì 8 D8FLMaVDEvHEv~Yl QMjeE ZDZY.Em8FD8 LHaKDEFGAI.xEF8 5(Ẁ M8FGAD QM8FY. AIlD>reS8FY. :`97B:cDZY.EF A^M _IsreS*YJKW.Ì D QMREFSXQẀ M8FD resefk.e: GAI.EF9Y JK=H8 *n 8FGAD UK "HE 8 *5 d 4.»m4 DZI; HEv >T UX:`^[Y :`Z\[EF5 :ctvef5 Ì E KQ tže 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 DŠ²S :8 œ*d I :ez\[e 5A: Ỳ ;>E 8 H kjx:`dc6$d I :Z\[EF5A:ÊM GADA:` DJ[²B: Z\[E 5A:`9CB D QHYJKµ:e=M Y :`Z\[EF5A:576 8F9 : ;b: L :`Z\[EF5 :cwblmk :`9 DY :cz\[e 5A: Ẁ ivy.yhy :`Z\[EF5 :cy06 AIJKY06 AIJ²:5MY :cz\[ef5 : 5Ỳ E 8FYon Y : Z\[EF5Y.Yl}jeE *n : Z\[EF5 : tže 5 I.E VQtŽE 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 DŠ j3efn =HE HEv m5jkyj W.H AÌ 5JKyJzẀ Ev97B 8 Ỳ :9 6$yHY.5JKyJ>W.E 97B 8 Ỳ YJK=H9:<.DA:cDZY.EF A9ME B 5JKyJ>W :tvef5 Ì E VQ tže 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 DË4.Å 4 l; ^HtvEF=M8FDY. UJKMÆ3[žjeZY.EF J>šI.D >TUV8 Y.8FD9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FDI B ZỲ E AZHY.8F;> 5E 9HE B: ÀV \QHj3EFGA9HE B GA lmefga9me B 5E _Y.5 d9me B 8 k W?ADE GAIJKœ6 EF AI.t : 9F6 tž8 D(8FM9F6 tž8 D HE 9I\IJK N TUKEFÕ"D( 6 Õ"DlZDJK8 ; JKD :ct.dxb 9 : I JKMEF5 :`Y06$T :5(ẄY.Y JK=M;>G_uJKY JKT UX: Y06$ÈE tž8 SulŠ izdhe 5ÄQ ˆGAI.GADl( ˆZY.8 ÆH=HGADJÔ9l5Epd DZỲ E J>šI.D( >T UV8 Y.8FD 4 [žj3zỳ E JzšÌ Dl(XS8FY.8FD(I.ZỲ E AZHY.8F;> 5E 9HE B: ÀV \QHj3EFGA9HE B GA lmefga9me B 5E _Y.5 d9me B 8 k W?ADE 8F5(8 HSỲ 8 D(8FMS*E Y.Ì AI.t : 9 6$tv8FD 8FM9F6 tž8 D(HE 9Ì 8 D Ì D QXScdsjeY B É Imd9 JK6 r Q(IJKaKDTUKE ŠtvEFI.Dl lmjee Ỳ ZDZY.EF J>šI.DlŠXS8FY.8FDº4 [žj3zỳ E JzšÌ Dl(Y.;>EF8 H kjk8fy.8 DžI.ZY.EF AZHY.8 ;> 5E 9HE B: ÀV \QHj3EFGA9HE B GA lmefga9me B 5E _Y.5 d9me B 8 k W?ADE 8F5( I.EF 5 QM8FD( I.EF=MÌ 8 D(Z5l;0Q Is[Ev=H 8F=MÉ ÈA: n E G_DYX?A YAQHDA:.^FQMDY.5JK Ì E 9: I.8FD8 LHaKD QŠ I.EF=MÌ Dl Ì ZY.E ÆÍtvEFD d3=hsxq mg_iaq m8fzd(i ˆE 8FM ln W JKM5EF8 5(8FMƒ E ^HtvEF=M8FD d.^mtži.e 9:<8 HEF5 d u 8FkoÊIAQHD :<8FL9 Dl 9LFQMÈLX :`DZY.EF J>šÌ Dl(Y.;>EF8 H k JK8 Ỳ 8 Dº4 [žj3zỳ E JzšÌ Dl(ÊM GAD8 Y.8FDÌ ZY.EF AZMỲ 8 ;> 5E 9HE :<ÀV \QHj3EFGA9HE B GA lmefga9me B 5E _Y.5 d9me B 8 k ZHDltv9EÊM 8FDfÊHE I.8FD,ÊHE ÀKÌ Dl,ÊMEF I.Dl,98FMDE ^M98FMDE < D QŠÎ=HI.G_Î Ì Y.EF5 dsêh :cêh8 DE D=H8 G_MD=HGA A9 : D=M5U<QH 5 Q S QM Y.EF5 d3ņ QMẀ 5 dn\qhw.ỳ E 5 dj3àvi.e k`zdzy.ef J>šÌ Dl»

3 ÊM GAD8 Y.8FD 4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(9CB DÄQMYJKµ 8FY.8 DÌ ZY.E _ZMỲ 8 ;> 5E 9HE B: ÀK QHj3EFGA9ME B GA l}he G_9ME B 5E AỲ 5 d39he B 8FkoWX?ADE 8 5 ZHI.Y.8F58 G_iVIAQ 8F= 9CB D de=mqkì 8 DŠ9CB D¼d3nA6$kAQM8FD 97B D QT`š "8 D(97B D ˆE *Pl 97B Tmd97B T.D8FZD M8FD ] j ds=jkszde ~ :c MW?A I.D QŠ MW?A W JKH5ZIoT_QM=HEd ] I.Ỳ Il8 DŠW JKH5A:.9E: =MS*E Ilž5Y.EF8 YoDY.; : 97B D QMY JKµ 8FY.8FD DZY.E J>šI.Dl(97B D QHY JKµ 8 Ỳ 8 D 4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(5C6$8 9 : ;>8FY.8FD Ì ZY.EF A9 lfb LHE: WX?ADEF5E: 5EŽ²I B DŶ d l HDY.± 8F9 : ;0QXIFB DYmd l MDY.± ] DZY.EFÆ 6$8 9:<;( mef9 A=HSYl}ƒ SXQ tvt`8 DA:HEv Di? = :`I.>reS :Ẁ M8FD(^MD8 œ k JKZDHDl XI.E B IoY06$TAQ 5(WbYmdjJ} S Q(8 T`8 S HEd ] Ì ZIAQM LJ 8 ulj 8F ŽY.kl H8bŒ8 rei.8fgad WJKH5EF8 5(8FMƒ EŽDZY.EF J>šÌ Dl 576 8F9 : ;>8 Y.8FD 4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(WbLMk`8 Y.8FD(I.ZỲ E LMk : I.ZI e= :6 y N HEv9 l B QMjeEd39 l B l}hed 9HE B 8 kíwx?adef8 5Wb AI.E =H E I.G_DlZHI :`I.D djj}d± 5(8F MWl8FDẄLHE ZY. _œe D¼ds=HMDlŠWbL QH l8fd 90?AIFB d WbLMEFZY.EF8 ª 5±lGAiVZIY 6$ AIJŒE B H8 DŠ=H Y ~8 D(DZY.E J>šI.Dl(ẄLHk.8FY.8 D 4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(W.iV8 Y.8FDI.ZY.EF AZHI :W.i QWX?A _ME 97B EmW.i : *E 8 DS QM 5 Q(S QM Y.EF5 d3ņ QMẀ 5 d ņ QMẀ Y.E 5¼dsjeÀKI.EFkmd ] W.i : j3kl B 8FWmd.nA6$k JKÌ E Y l}hedew.ix:=hqkilỳ Ebre8FW.I B tžued 8 Z\[S S*x ZDJKyJzHE {N 9ZD5<?A8FW. IFB n ly lh8 ;>DA: I.*E I Jd3DZY.EF J>šÌ Dl(W.iV8 Y.8FDº4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(Y06 AIJKY06 AIJK8 Ỳ 8 DŠI.ZY.EF AZHY.8 ;> 5E ZHW.aKDEF5E:ZY06$D( ŠY06 AIJKY.=HY06 AIJ²: ¹Y.E S*I.8FD ] I ˆE _Y.E H EvÌ ZIo8FMƒ >=HE 9DlŠ^H8 n L : I.ZI l}hedei.zi "E Ì E Y06$D : IAQŠY 6$ AIJKY 6$ AIJd}jeZY l}he IÍ;>8 HLMEŽ8 ŒlY(DZỲ E JzšÌ Dl(Y06 _IJKY06 _IJK8 Ỳ 8 DË4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(5Y.EFYb8 DI.ZỲ E :`9 lfb lmež5y.8fgad Y JKY JreFQ UV "MEF8 *5± ] ^5<?A5A:c UK "k`z=m8fdy B G_u : H AIJKa _I :I.8FZY.8FÆGAi<QŠM k_q8fy.ü Q( mifb Y.E lhe QHj3E: ŽS lídzy.ef J>šÌ Dl(5Y.EFYb8 Dº4 [(jezy.ef J>šÌ Dlc ;>8 Ỳ 8 D ] m;>ỳ 8 ZY^[Y.tŽE ³ODE ZI =?ACB: l lÿ IAQ ˆY06 DZIÍ5E 8FWmd ] IAQŠY.E *E 8FDo9 ~ lhy.efmepd ˆ;>Y.ÆỲ ÆY.G_DY.8 ˆ;b:c8 HƒK: W JKH5Ỳ Ÿ Ì W.HE:`9 JKMkFB ÊI_QM8FDI Bm $: l l8 D(Ỳ ;0QM=H8 5LHD N 4 ÌO4 ~8 D(8FœD IAQH=M8F5LMD N 4.»m4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆEF5JKyJzẀ ZI Y.G_uSEFtvZI5E S*8 9:<;>ZIÍn 8FaKDA:e ²t:`5 Q U?A8 ; W.T`M8FÆ8 D(9¹;0QMHE ^HtvEF=M8FDY.E B I.E HE LHEv5EFS8F9 : ;CÍ9CB 8FY. : 9F6 tž8 D97B 8 Y. : Szre8FD 97B 8 Ỳ : 9 : ;>S8FDDZY.EFGAY.EFI.E Yl}DE: n 8 akd : 8FM ŽE } ˆDE: Ỳ E I.E: n 8 akd : lf9¹=he Y.EF5 : DS*8 D(9 Y06$ AIJX:`DS8FD(9¹9 : 9E S :DS8 D9 Q Y06 D A : T`š "8 D(Ỳ ;>D :8 ei.ỳ qk5jkdl(ÿỳ E:<9GADl UK "HE 8 *5 Q ZMEŽÎ `E Bm 7JKDEŽ l8fd 4 Ì 8 ZME W.H8 Dž9CB:=HE Ỳ E 5A:*;> AI.Y06$D A : T`š "8 D(Ì 8 &Î `E BmẀ M8FD(Y.;>D : 8 ei.ỳ E 5 QH AI.Y06$D A : ¹T.š 8 DŠI.8 7JKDE Ẁ M8FD Ã`E 5HE GAẀ M _I.Y06 D A : T`š "8 DŠD l}d6 8 LHkAQHaKD : 8F5n B 5A:9 Ö :=HE 8 ; IͳOt L²žD u¼d38b ei : v pyby_ðm=h E Y.8F MjeE:`T.E:LX :. Ì E 8 Ỳ GAi 9l}5l AIJKEF;J dsde:c8 H ve:c UK "I_QM8F5 : 9 e=mefyb` mefi JKL lšn Sk`Y.; :.^H=H l9 l BFLME:`HE D <?DE 5EFY.EFj3EFn de=ms*e I.k :`9HE B 8Fko; HEv~Y.EF8 5 W?ADE GAÌ E jee n E l tvefi.gad( mefj3efn E l}štvefde 8F5 thga AI.EFj3EFn : ^HI. _I.8 Ẁ 9 : 8 Hn 8 GAD DZỲ E *E jee n : Xt:`8 H vefp l}šêi.efi.zd ld6 8FLMk_QMaKDA:e8 5n B 5A: ; :<9 d3n7jk8f LMœ*9 JKSGAD8FSzre9 QHD l}8flh8fd8b[ J B SXQHk.9D N LHœS*96 D9 QHY.9 tve T_QMtŽEm³ODtvEm m8fi tve ³ODA: <6$;>D NÔ4 I :c l l}8fdỳ ;0QM=H8 5LHD N 4 ~8 DžDC6$D I_QM=H8 5LHD N 4Å 4 lmež; ^MtŽE =H8 DỲ UJKHÆ5JKyJ>W.ZI Ỳ GAuSEFtvZI(5E S8F9 : ;>ZI.EFxY.GAuEFÆ Q U?A8 ;&W.T.Š~8 D(9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FD d^mk` : 9EF8 Hu :Ì txjk B Ÿ :576 8F9 : ;>T.EFI.u 8 Y. _I.xE 8F5 tže 5 I.E VQtŽE 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 DË4. 4 QM8FY. AIlD>reS8FY. :`97B:cDZIAQH=M Ì E ÏKÌ E 5A: W?AD : Ẁ 8FM Ì 8 8FD9CB Y_QMRE S& Ì š E GAÌ 8 AujeE EFD D : D I_QMREFS 97B: Õ l}d N UV "E Ì Y.E _Y.E UK 9 Q Ì Y.EF AY.E DJK =HE ÊtŽE T.8FSDZ\[E 5 QŠ M8F;edC^HÃmd.9 DEFx j QM58 : n 8FDY JKµÁdZ\[7?A W JKª ƒ E 5Scd ^[Ŷ d.=mefd ] ZM 5Z\[E 5ÄQ G_D^MÈd 9 DEFx j QM58F :<n 8 DY JKµÁd3^H8 H8 HaKDW JKaVD tž9 Q 8FœD Imd3=HE cd ] I.u(9 JK DÄQ(5(j3 5žj3EFY : jee Ỳ I.DlŠ5(j3 5žZM 5 : =HqKÌ 8 DŠD A9 JKLJK D : 9 JKLJK DZ\[EF5 jwx?ad d3^hã.ef5.5š jee 5G_Y.I_Q Õ"EF5GA*WJKj N ld QMYJKµ de^mefã.zd76 D IAQ =HE d ] L 9 l BFƒ S¾ L97B Ão L Q GADÌ B IlL E I_QM8 5¼ds97B ZIo^HW.HE Ì IAÐ 8 ; W?ADE 5E: 5EFGAD dc^hã :5( H8 ;ed7^mã :`5 QHW.I.D¼dC^Mà : 5(^Hà :`5E ^Hà :`5(^HÃ.E 5.5Ỳ 6 yâ Ỳ I.H;>E I B Ỳ TUKEFÕ"Y. vrek`y.8 G_ AI.Ỳ I.=H lqkiâ Y jee A Ì ^M AÌ I.9EFS : ^H=M QH=Mn Y : n EFGAD : Å

4 g g l l B B 8 n HY.œ D : DJ[0B: Ỳ GAI.G_Dl9 ˆE AỲ Ev9 8FMÃlÎ dô4.»m4 [(9EF8 Hu ÍT.EFI.½AÌ E I.tXJKLHEv^FQMaVDEvDÌ E 97B 8 Y. :e Ì E DA: 06$8 k`8 S8FD(œ res l(90?ai B ~8 D(u08 kí Dœ 9EF8 HuZI.EFyMË res :e=m : 8b si.e 8FW.8FLMaKDA:cIo :c l¾8b eì Ev; HE 8FW.8 LHšI.Dl ] D ld6 EFŸ IJKaKDA: ³O Q res l(=hsyl IAQHY.GAÌ 8 ZỲ GA lhev m8 Œ8 Hƒl(8F5L l J3d ] I.ZDÆ l} 8 jey06 EŽj38FS Ì 8 D(IÍ~P 8 œ J>ZD~Yl9Ỳ E 9D ~8 D(5ž; MEŽ DZI. E B5žI.tXJKLHE 5(9E 5Ë [$Q B 8 ZD Imd9E 8FMuA:e l} l8 D ] g WX?A B pybw J B M B pyb d ZH B pyb dsjee jekb $B DÆ QỲ ;>E v ŸŽd ^H QMÌ E D N ~ AIlLHE3 Y.;>Ë m v pybifb txjkt`e B I.u0 DJK8FCB:<n AIreSEŽW.H8 D ] T.EFI.u MEŽ~ :c9cb: I.8F :e8fj3 DZỲ E DE:eỲ ;>E v pyb : I.EFtXJKLX :` l¾y.;>d :e8 ei.ỳ qk5jkdl ] 5C6$8 9 : ;>EFI 8 ; lo O5µ E I Œ Y.8 ; ] DÆ d38f9 : ;ed3^h QMÌ E D N ~ AIlLHE 5C6$8 9:<;>T`E Ì u l}he 5E:e lef5e:`8 5*E 5A:eW.H8 D(IÍ :` l 8 5E 5MEFGAW.H8 Dº4.Å 4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆ3[žj Y B GAu d ZDJKD QŠ l d3^xd QŠW.H8 DŠZMEF AY.EF5 :cn B I.8FD DÆ Q( U?A8 ; Ẁ T.H8 Æ8 Dž9 ;0QMHE ¹^MtŽE =H8 D d ] IAQŠ; 576 8F9 : ;0Q( lfqẁ T.HE GAÌ ± UV "Ev?AW J B dszhzdzy 5Y_Q5Ŷ df4} 4 Is[E ^[Ỳ Y.GAuÄQMaKDEFMEF vgadäð D[E 97B Y.GAulLJ iyh IAÐ Á4I.± 8 H kjd 4.»m4 I.± Y.; lƒ Scd 4.Å 4I.± =JK L dô4.ìo4 I.±lƒ ScdÔ4.Ñ"4Ì Ev9S*ZMD 4 ˆ4I.E«_Žd 4 O4 I.EŽTAÐHSÎ 4 "4I.EŽ^Mj 68 D d 4 4I.EŽ8 H ve 4. c4 I.±pQMRE Scdf4. A 4Ì E n D Q Œ²B Y.E ued 4. A»m4 Il( led.9efxed 9n E µ Ede9l8FD;>E 9Epdf4. AÅ 4 Il( =H E ª 5Î df4} _ÌO4I.Epd39 D(Ỳ ;>E I.EF.DÎ df4} _Ñ"4 Il( EFy Њ QMje=MEF Epd 4. m4il( E yfð(m9 d 4. O4 Il( jee n ied 4. "4Il( œ*e *n EF8 * AI.Epd 4 4 Il( EFy ЊTUK;>Epdf4.»c4I.EF8 5( =H Y.;>EFWX?ADEF8 5 4}»* 4 I.± j3ef d 4.»»ˆ4HI.± Ỳ 5Jdf4}»*Å 4Ì ± Y06 _IJdÔ4.»Ì 4 I.± I.Ymd 4}»*Ñ"4Ì ± E G_Dj"d 4.» ˆ4Ì ± ^HE kˆd 4.» O4 I.± 90?AI B d 4.» "4I.± 9 QMYmd 4.» 4 I.± 8 HSE Ç N =JK L dô4.å4ì ± t d 4.Å 4 I.š 97B Y N 4.Å»m4~8 D(œ*E 8 ua: n D N ~8 D DEFGA^MtŽE =H8 DS* UKX ld Y B GAu 8 5 B AI : l :czdjk AHY N] DD QŠ l d3^xd QŠW.H8 D(ZHE AỲ E 5A:`n B I.8FD(DZỲ E D Y B G_u 8F5XB AI : l :czd ÐM8FD9 l :c=mqkì 8 D(9 Q Y06$D A : T.š 8 D(IÍ :` l l}8fd(y.;0qh=m8f5lhd N 4 ~8 D( DJ AIJB =M8F5LHD N 4.ÌO4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆEF5JKyJzẀ ZI Ỳ GAuSEFtvZI(5E S8F9 : ;>ZI Y.;>EF : 5E Y : 5 Q U?A8 ; Ẁ T.Š~8FD(9E 7B jee 8 Ỳ j : Y_Qreœ*E S : > VQM8 T`5 >=H8 *n 8 GAD(9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FD d.lhè}res : HE D A9 JK*n B 5A:eỲ ;>E :edzỳ E ALHÈS : Ẁ M8FDLHÇ N =HuA:` :ew.h8 D(LHÈ N HE ³OD³ODJK8FWmd 9:<8FY.DA:Ẁ M8FD(Ys _IlŠ5E 8FW.WFB M8FD 5E Ÿ I.E:cMEŽ Dl ˆSEd ^H8 D8 MDEvY.EFI.Ì E D A97B:c l8 yhda:w.h8 D 5EF AY.EF5 : Ỳ E Ì EvZ=<6$n 8FDDZY.E G_Y.E Ì I.EŽ M8F;> l BF8 yhd : Ẁ M8FD ] [EFyMEFSỲ ym=hu : : Ẁ M _I.yHEbreS*E T`E I.u0T.EFI.½AÌ E 9 : 8 Y.DA:eẀ M8FD( M8F;>Y.E B I.I.E l}8fymda:`w.h8 D(rluA:3rluA:. Ỳ E I LHE 9 =H vdl ] [žœe *n E S :œ*e *n =HuA:e :Ẁ M8FD œ*e n Ë resež tžt.d tvt. _I.E 9 : 8 Ỳ D :cw.h8 D H8 ;>Ỳ B I.Ì E E l8 yhda:.ẁ M8FD ] [žl QHÈn E S : LFQMÈn =HuA: :ew.h8 D(LFQMÈn jee Q =JK L d =JK L l} : 97B: =JK L lk(9 : 8 Ỳ D : W.H8 D LFQMÈn jee Q =JK L d=jk L l :`9CB: =JK L lkš9 : 8 Ỳ D :eẁ M8FD(Y.EFI.Ì E H8 ;> l BF8 yhd : Ẁ M8FD ] [žœef8 ua:<n S :eœ*e 8Fu : n A=MuA:c : Ẁ M8FDœ*E 8 ua: n >resemhe«ˆ5jkyj W.H AI.5JKyJ>Ẁ E 97B 8 Ỳ :W.H8 Dž M8F;>Y.E B Ì I.EŽ l8 yhda:.ẁ M _I.S HE D A9 JK M :Ẁ M8FD( l*e HEv Dl ms*ed=mu HE D A9CB D¼ds=H8 S ve Ỳ 8 D( GAE: 8 9¹ =MuEF8 k 4. 4 D A9 JKn B 5 : Ỳ ;>E : DZIÍYs _IlŠ5E Ÿ I.E: DEFSj\:`Ì zres :c5e S*8 9:<;>YljeEbreS : D H8 DžLMÇ N 9 J =MulLJOLMÈ}rsS :9 JKn B 5A: Ẁ M AÌ ym9 J =Mul HyMË res :5EFSEFI.k : Ẁ M8FDœ*E n 9 J¾=MulLJOœE *n EbreS :ehe 9 JK l : Ẁ M8FDLFQMÈn 9 J =HulLJOY.EFDC6$jeE vepd398 HGA J>j3Epd LFQMÈn ZMS*E Ẁ M8FGAD(œ*E 8 u : n _9 J =MulLJ œ*e 8 u : n >res : Ỳ GAuS*E t : 5E S8F9 : ;>Y.EF5JKyJzW : Ẁ M8FDDœ*Em D A9 JK*n B 5 :c5e YÍ :e9e 7B j3ef8 Ỳ j\: Y_Qreœ*E SY06 I :Ì txjkyfb I :.9EFY.Ỳ I : UK "Y.Ì Y.Y06$DY.I :Ẁ M8FD(DZIÍ=JKS*ZDE œ*9 ˆE 9Dl( i Ev8 rek.d mef8 _I.Ed=H± E 8Fœƒl lhe >P S*D Q UK 8 H k JKY.; l}ƒ SEv5E Ÿ I.E:c90?AI.E B G_i Y.9 Ð =HE ƒab I_QMZD ld6 EFŸ IJKaKDY N(] ³O Q res l=hsyl I_QMY.G_I.8 ZỲ GA l}he ˆ8bŒ8 Hƒl(8 5L l Jed ] Ì ZDÆ l 8Fj3Y06$ Evje8 S Ì 8 D(I~P 8Fœ JzZD~Yl(9Ỳ E 9D~8 D D ld A9 JK*n B 5A:cY.;>E HE QŠMEŽI JKHE HE l}¾9 Ỳ ;>E GAẀ M8FD9¹T JK d9 lfb LHE: Ỳ GAuE k`e Y JK=M lyme W.H AÌ 5JKyJzẀ E ;0QMY : jji.e B 5JKyJ>W.EF B 5 :ejji.e B P l}di*r Q 5A: Y06$ AIJKDEFSj\:`TJK k.e Œ :jeé lhe ;0Ð 8Fn µ EFI.E: MEŽ FD(9 DœÎ=HHD ÍWX?A8FY.B 8 rek.ë [0B: 5EFMjeÀK=HDlDZY.E š I.EvÌ E: jee 8F ME: Ì

5 g ŽE A9 *8brek`EmW.H8 Dº4»m4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆEF5JKyJzẀ ZI Y.G_uSEFtvZI5E S*8 9:<;>ZI :5 QŠ U?A8F; W.T` ~8 D(9¹;0QMHE ^HtvEF=M8FDI BŽ DA:eY.GAuS*E t: 5EFS8 9:<;>Ỳ E 5JKyJ>W :e8 5 AI.YŒ Dl 9 Q ª 5 QM=?AD Q W.H8 Dž9 MEFIJK=?AD QẀ M8FD9 mef8 * AI.=?AD Q W.H8 D 9 9 QMỲ =?ADÄQW.H8 Dž9 9 AÌ =?ADÄQ Ẁ M8FD(9 UV "=?ADÄQ W.H8 Dž9 8 H k JK=?AD Q W.H8 D(9¹ ik=?ad QŠW.H8 D 9 97B =?AD QŠW.H8 D(9 97B =?AD QẀ M8FDº4.Å 4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 Y 6$ AIJ²:`DS*8 D(9 =HE Ỳ E 5A:DS*8 D 9 WU?Ak`;> AI.E:`DS*8 D9 XS;> _I.E:`DS8FD9 9CB ;> AÌ E: DS*8 D(9¹9 : 9E S :cds8fd 9 97B:DS*8 D(9¹9CB:DS8 D 4.ÌO4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 Q 8Fª 5 :czd W.Ì 8 D(9 HE IJ²:cZD W.I.8FD 9 ˆE 8 * AI : ZD Ẁ I.8FD(9 ZD QMY : ZD W.Ì 8 D(9¹ >j : ZD W.Ì 8 D(9 9HE B G_ lhe:<zd W.Ì 8 D9 9HE B GAT UV;>E:<ZD W.Ì 8 D(9 8FML$:ZD W.Ì 8 D 9 8 HL :czd W.I.8FDº4}Ñ 4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 lhe 5EFj3L7B I.8FD(9 IsreEF5E jel7b I.8 D 9 5EFT.E 5E jelcb Ì 8 D(9¹T UK;>EF5E jelcb Ì 8 D 9 Y.5JK I.E 5E jelcb Ì 8 D(9 9HE B 5EFj3L7B I.8FD(9 9HE B 5EFj3L7B I.8FDº4 m4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 WX?A Q B0j\:tŽI.8 Dž9 WJKH \QFB j :tvì 8 D 9 ZH \QFB j :.tži.8fd9¹y.;> Q B0j\:tŽI.8FD(9 tv5 QH QMj\: tvì 8 D(9 D= QH \QHj\:tŽI.8FD9¹9 AI. QHj\:`tvI.8FD(9 9HE B:<ÀK QMjeE tži.8fd(9 9ME B: ÀK QMjeE tži.8 D 4 O4 Io D : Y.GAuSE tžy.ef5jkyjzw : 8F5 AI.YŒ Dl 9 Q 8 ª 5yFQMYl5(Ì tvdl(9 >a AIl}5ŠI.tŽDl(9 LFQMÈ8Fn 5E I.tŽDl(9 HE tv= lil5,i.tždl(9 Q 8 DS*E ulki.tždl 9 Q D QMÌ B YlkI.tŽDl(9 Q ƒ Yl.Œl5 I.tŽDl9¹9 E B d vdjk8 W.IFB tvdl(9 9 B d ŽDJK8 Ẁ I B tvdl 4 "4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 ³O Q ŒFDl(9¹I.t_?: IsŒFDlŠ9 9E Ỳ E GAIŒ Dl(9 Q *[7B k.ysœfdl(9 Q 8FxS9YsŒFDl 9 n E µ E«Œ Dl(9 =JKSE k`e GAIŒ Dl9¹j3ÀV=MEF5}Œ Dl 9 T.Ë [EFYsŒ Dl(9 5EFSE n:<9 SzŒ Dl9 ^Mk`MYŒ Dl Imd^Hk.HYsŒ Dl9 97B YsŒFDl9 97B YsŒ Dlº4 4 ˆ5JK=M50Dn DYljeYlj l 5 QM=H5 Dl5ŠD A9Ỳ YJK=H5 Dn DYl}jeYlj l 5 T06 ;>Z\[l}5ŠD A9Y :ct06 ;>Z\[n DYlj3Ylj l 5 HE 5^HZ\[l5 D A9Y :cmef5^mz\[n DYlj3Yl}j l 5 I.8FD5EŽD A9Y :Ì D 5E:eDJ n D :`=?Ak B YljeYlj l 5 itže =Hj lž5(d A9Y : iktže =Hj3n DYljeYlj l 5} [7B 8 n SdC8Fn µ Ë _I.E =Hj l 5žD A9Y.Y[7B 8 n SdX 8Fn µ Ë AÌ E =Hj3n DYl}jeYlj l 5(DE =H5 I_QM=H8 5LHz _I.EF=Mj lv5žd A9Y : DE =H5 I_QM=H8 5LHz _I.EF=Mj  n DYljeYlj l 5(Y.GAuSE tm _I.E =Hj lv5(d _9Y :.DœE D A=MS*Y :.ŒEFYoỲ GAuSEFtvË AÌ E =Hj3ZIÌ u5 90?AIFB ZD=M8FD(I.uŠ5(HE I JKME B 8 D(Ì u(5( GAiỲ E Ẁ E 8FD Ì u5(5reue 8Fk W.EF8 GAD(Ì u5e 8 ª 5B ;>8 DÍI.u(5 Y06$ AIJd.^H8 Hn 8 DŠI.u(5( JedCµ:c9EF5GA : =HSỲ E 5GA : n E G_D : n E ƒ D : 9EF8 n : UK "E 8FH8 GA*D : IAQH8 T AIl}I : =HSY : =H : Ì u T` AME 5(8F5HDXB GADl(I_QM8 T`5 d 4 D ld6 EFŸ IJKaKDY N(] D8Fœ k_q d3=hsy :`=H :.9*Em=MqVI.8 G_D90?AS*Imd ] 8FXŠ 3r JKSEFDDYN ] D8 œ*^mef9 Q(8 H=MGAÌ Q&tvE T06$ME: 9 d 98FY.G ŒDl ] 8FM k_qmifb A=MS*Y :=HY N] D ld8 Æ jee Ỳ ZIoẀ M8FD(D l}d8 Æ jee Y.ZI Ẁ M8FD I : l l}8fdỳ ;0QM=H8 5LHD N 4. c4 ~8 Dž=M Y_QM=H8 5LHD N 4.Ñ 4 ~8 Dž5C6$8 9:<;>=?ACB DE 8 =HGAI JK=M8F5LMD N 4 45C6$8 9:<;0QHP SDEF8 =HGAI JK=H8 5LMD NÔ F9 : ;0QMP S*DE 8F=MG_I.E:DJKI B DJKÌ B AỲ E j\:`y.;ed ] =HSỲ E œ D9E YUKE ÊI :e^h AIsreYJK=M Ÿ I.Dl 4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆk_QMSk Ì E:  98FY.Y.Ỳ E AỲ E 5Y_QMREFS : 5 QŠ I.E 3 p l8fd D}[l} _IAQM8FY. AIlDzrsS8 Ỳ :97B:cDZIAQH=M Ì E ÏKÌ E 5A: W?AD :`Ẁ 8FM Ì 8 8FD9CB Y_QMRE S& Ì š E GAÌ 8 AujeE EFD DA:`D I_QMREFS 97B: Õ l}d N UV "E Ì Y.E _Y.E UK DYlDY.EF AY.EF5YAQH8 Ỳ 8 D UK "k jaj 6 AI UK EF AY.EF5YAQH8 Y. _Iljj 6 AI D lj3ỳ tvs*y.y06 DY.W.Ì YAQH8 Y. _I.5JKW?AI D8FZY.8FÆ : 97B: 8Fun SÎS*Y.EFSXQM IDG_Y.I : 8 ; D l l8 DŠ9:<;>S l} QM8FY.8 DDA:HEv D :c8 un S<SỲ E AỲ E 5A: 8Fun SÎS :`=HS :` UK "EF5JK9GA> AÌ E AZ\[Î?A AMEFD N  Z\[Î?A WJKaK AHE š Í90? Ỳ AMEF A90? py.wjkav AMË Â š aki.efef5gaw_qmt`e š 9 Q I.Ỳ E AỲ E DJK =HE ÊtŽE T.8FSDZ\[E 5 dz\[7?a ^HÃmd.9 DEFx j QM58 : n 8FDYJKµÁdZ\[7?A WJKj N DJKSE _Y.Ev8FMƒpQ ƒ E 5Scd.^[Ymd=MEFd 4 ZH 5Z\[EF5 d90? Ỳ ^MÈds9 DEFx j QM58 : n 8FDYJKµÁd90? Ỳ WJKj N DJKSEF AY.E Dtv9 Q 8F;>SÉ I.T`WAQ B 8FœD Imd3=HE cdf4 Ì u9 JK D Q(5žj3 5(jeE Y :cj3efy.ì Dl5 je 5(ZH 5 :`=HqKI.8FD(D A9 JKLJK DA: 9 JKLJK DZ\[EF5 jwx?ad d3^hã.ef5.5 HE 5GAỲ IAQ Õ"E 5GAWJKj N ld QMYJKµ ± DJKSEF AY.E ^HE Ã Ö ƒ SZD76$D Î ds=he cdf4 Ñ

6 œ LŠ9 lfb ƒ S¾ L 97B Ão LFQ GADÌ B YlL E IAQH8 5 de9cb ZI^HW.HE I.I_Ð 8 ;ŠWX?ADEF5 : uì Y. IlD A9 JKLJK DA:ZH 5 :cy.efi.e Ỳ E ua: 8 lj3s*9 Q(Õ"I.Ỳ E AỲ Eb[žDJKS<I.± DJKSEF AY.E DJKS<I.EFM8F9D AHE lj j3zi_qmdef5jkã.efu5jkã`e 8 HjeÀK=  ZuÌ Y. I.uE 8 =H9 JKLJK D :`ZH 5A:Y.EFI.EFY.E ua: 8 lj3s*9 Q(Õ"I.Ỳ E AỲ Eb[E I.Ỳ E ln\qš5 Z\[7?A ^Hà : 5(90? Ỳ ^Mà : 5 QHW.Ì D dc^hã : 5(^Hà : 5E ^Hà : 5(^HÃ.EF5.5 Y.6 ymỳ I.H;>E IFB Y.T UKEFÕ"Y. vrekâ Y.8F GA AÌ Y.8 G_ AI.Ỳ I.=H lqkì Y j3ef A I.^> AÌ I}9EFS : ^H=M QH=Mn Y :8Fn $:n E GADY.œ DA:c DJ[0B: Y.G_I.GADlŠ9 mef AY.E 9¹8 HÃlI Ö ƒ STUKE 9ZDJKS<Ì ZDJKSÎImd 4 ~8 D(^[Ŷ dsµ É È d 4. 4 DA:HEv DY.E _Y.E 5A:ctvE TUK AI.ZH 5Ỳ 9 JKLJK DA: ZH 5l(tvEFT UKDỲ 9 JKLJK D : 9 JKLJK DlžtvE T UKDY.ZH 5 : DJKS<Il(tŽE TUVDY.ZH 5Y.9 JKLJK D Ì 8 W. EF8 S*k : 8 5 AI.EF5GA :9 lj3s*9 :eõ l 3r JKL Q(iVyME QHuZIoiVyMEŽMEF Q(iVyHEvY.59 Q(iVyHE JK lmib yhem^mefk.ziikyhevdỳ 9 Q(iKyHE 97B ZIoiKyHEvDD d397b ZY.E *GAIAQŠ8 H vrek. 3r JKL d 9Ebr_ QMuZIÍ9EbrAÍHE d9ebr_íy.59 d39ë ražd JK l d39ebra ^MEFk.ZI9Ebr_ÍDY.9 d39ë ra 97B ZIo9Ebr_ÍDD Q 8 H8 ŽIAQỲ ;>E DGAI_Q ZỲ E A97B ZY.EF8 A^HI.DY ˆE 5GA.5A:Õ lmỳ ZY.E _9CB ZỲ E A=JKSD d 9 JK8 HW.EFDYljeS9YlHE tvs*y.y06$dy.ẁ I : UV MEF I.tŽI 5 : DJK =MEF :Ỳ E uef8 W.S QMREFS lk jjj}ì B ÊtvEFT.8 S*DZ\[EF5± DJKS*E AỲ E E 8 HƒQ ƒ EF5S± D<?A 3=FQMREFS, D?A 3=FQ Õ"Ì Y.jeE SdZ\[7?A 90? py. XtŽ9E 8brs8 W.S*j3EFS e=  SEF DlSE 8FY\HE œ*evz\[7?a AHE _90? Ỳ AMEF N  Xtv _MEF A9E 8 re AHE š E 5ÄQM8 Dž; MEŽ~ :c9cb Ỳ E 8F± W.H8 DžI : l} 4 ZH 5Z\[EF5± DJKS*E AỲ E D tž9 Q8 ;>S*É I.T.WFB ± D<?A e= >jee S, D<?A 3=FQ(Õ"Ì YJKjeE SdZ\[7?A 90? py. Xtm 9E 8 re8 Ẁ jee S e= _j3lhe B J>W.I. _MEF AZ\[7?A AHE D N  90? py. AHE <tv _MEF A9E 8 re AHE š QM _j3l7b 8 D(; Ã.EF59GAD8FD : 9Y.E 5± W.H8 D(IÍ : l 4 9 JKLJK DZ\[EF5± DJKS*E AYÍ^MEFà ~ƒ S± DJK e=fq Y.jeE S& D<?A e= Q(Õ I :Y.jeE ScdsZ\[Î?A 90? Y Xtv9EF8bre8FW.YFB j3efs e= 8 YFB Dl}S*=²DlME B Z\[7?A AHE D N  90? py. AHE <tv _MEF A9E 8 re AHE š 8 Ỳ 5 QM8FD; ME ~ :97B Y.=X8FD± W.H8 DžIo :c l 4 Y.EFuE Ỳ E uepd3^h8 DỲ E uepd3jj}ì B >[DJKS<I E Ö ƒ ST UVE 9 d 9 ZHSE Ç N ZHI.Ybƒ SdZH^MjeE n ± DJKS*E AY_Q DEF5JKÃ.EFu5JKÃ.EF8 Hj3ÀV= SXQHD Q Õ"I.Ỳ E AỲ EvÕ [ l} : 97B Y.GADj3EF lšj3ef E 8 ª 5 de90?aiaq B S5JKÃ`E D Q&Õ"I.Ỳ E AỲ E Õ"ZI97B ZIoZHE AỲ E 5 : *E D : 97B: ZHE AỲ E 5Yl}¾jeSXQH8 DIs[E DYmd398FMD5JKÃ.jeS9 Q Õ"Ì Y.EF AY.E 8 i?\= I[Ev*E Õ:*ª AHE 8Fª 5S8FMjeÀK=FQ Õ"Ì Y.EF AY.E HE 5 Q T_QM S _MEF8 š i? =H± D<?A e= g jee S, D<?A e=fqõ"ì YAQMREFŚ QMDEF5JKÃ.EFu5JKÃ`Eb 8FMjeÀK= S QMRE S* 3= SE _Y ¾5EFY. e=mef AY.j :.;C : 97B: DJKSÎI. AHE 8Fš i?=h AHE š QMD AMEF5JKÃ`E D76 _MEFz 5JKÃ`E 5 _MEF8 HjeÀK=M e=h AMEFš E 8FMjeÀK=H 3= : ;C : 97B:c5,DujeE 5(8FW.EFZ AIs[ DZI.EFI.Ỳ E l}ņ Q Ỳ E u± DJ[$Q B Ì M;>EFI B d^m=h QM=Hn Ymd 8Fn FQ œ D g j3efs mef AY ¾9 : 8 Hn _I.E _Y.5EF AY.EF5 : I :c l L XS Q 5E S*8 9:<; l5mef5jkyj>w.e Ỳ GAuSEFt l5 DJKSÎI :8FM ŽE l}l Õ E AỲ E 5A:^Hj3EFn I.8 D 97B 9 : ;>E S*9Ys[0B de=m8fsw.he 9;ede^MWJK I.E B D¼d 9 QMÊÊM Q 8 H vefd AjeE I B ;C5 d3zhe AỲ MG Œ;>Sd9CB *E DS8F;>D mef5ga* 3= d39he B 8bŒ MEF5 d39gaỳ E ü Q 8F5SZDEF8 H vefdyaqhyaqm;0q ;>Yl l}8fd DZY.EF lhyl ly.ỳ E AỲ E 5A: =HS :` UK "EF5JK9GA> AÌ E llxs Q576 8F9 : ; l8 DË4 ~8 Dž8 œd0imdeµ É È d¾4}»m4 DZI; ^Mk`MZIÌ E =?AHE BmY.EFuEv9EŽ^[Ymd =HE QW.H8 DŠ8 œ*d Ì Em8 œ*d Ì ZIoD76 D I.EmD76 D0I.ZI DJ _I_Q B0DE 5JKÃ`E u5jkã.e 8FMjeÀK=H 3=HE DI.EŽDJKSÎI : DJKS*E AỲ E 5Ỳ 8 GAH I DJ[0B =HE l5( ¹DI.E DJKS<Ilk`E 5JK8F GADI.G_TUK9lP ZI; HEv DZIo^Hk.HZI Ì E =?AHE BmY.EFuEv9EŽ=<6 8 [ Ì j3efsd9 ³O8 ª W.³0BHª lxq UK "E M9FQT`E Ì u T`E ;B =H AImd9Ev^[Ŷ ds=he Q Ẁ M8FD ¹9 lfb LJ =HE llj DJKSE _Y.EvZ\[Î?A 90? Y XtŽ9E 8brs8 W.8Fœ B D I.EFGAD8 S>ŗ :e9 >j3efsd 9 I.tXJK8FW.S N Â Ì txjk lfb Q,8 H k JK ief8 ZuyJ 8 rek.ef8 ª 5 d 9Ev8FœD Imd =HE QW.H8 DŠ ¹9 l BFLJO=HE llj DJKS*E AỲ E Z\[Î?A 90? py. XtŽ9E 8 re8 Ẁ ZDC6$D Ì Ev VÐ d39 Ỳ j3efsd 9 9EFY.8 Ŵ d39e Ỳ lxq ief8 * AI.EŽtvT. _I.E ;>H5 Imd9E D76 D0Imd=HE XQŠW.H8 D(Ẁ M8FD( 9 lfb LJÔ=HE llj DJKS*E AỲ EvZ\[Î?A 90? py. XtŽ9E 8 re8 Ẁ I.E B H9E 5l. ZI DJ _IFB Œ0B Y.EFuEv9Em9 QHY. QMj g j3efsd9eb[cb k  YFB GAu Sz[7B ld}9:<hdxb j Q 8 ª 5Y B D Q(8 HSEFÈ lj38flcb Ẁ B ZHD E ZY06$DE DJ[0B d3=he QẀ M8FD(W.H8 D( 9 l BFLJ =MEF llj DJKS*E AỲ EvZ\[Î?A 90? py. XtŽ9E 8 re8 Ẁ Y.E B ue Y.EFuEd ^H8 DỲ E uepdsj 6 AFQMD5JKÃ.E u5jkã.ef8 Hj3ÀK=H e= : 8F GADI.G_TUK9lÊÃ_Q Y 6$D Q,; J D9 : 8 H Aj"denCJK d9:<8 HyFQ 8F58 7B ª 5(~Y.Y.9 JK8F5I.Ylc 5JKWX?AIl}; l} :9CB:6 y N ME 9 ^H=M ;C5 Q *[ž9j3 Ád9EbŒEFSXQ Y06 DY.I.± DJKSEF AY.Ë [ Ỳ ;>E =X l(9=h8 SHE S :cdylda:` DJdC9 DEF AY.EF5 : DJKS*E AỲ E 5 : Y?A E ª 5E H8 ª 5 e= : ^Mk` : 9GA> _I.E _9 DE AỲ E 5 : DJKSE _Y.E 5Y.jeE S : i :

7 l WU?AY _Il9 DE AỲ E 5 : DJKSEF AY.EF5 : DJdC9 DE AỲ E 5 : DJKS*E AỲ E 5Y_QMRE S : 9 l BFƒ S : œe *n E GADl 9 DEF AY.EF5 :c DJKSEF AY.EF5A: DJdC9 DE AỲ E 5Y_QMRE S : DJKS<I.Ỳ E 5G_E Y06$D e= :LFQMÈn EFGADl. [EF5GA*E Y06 Dl5  DE: ± DJŒE Bm9 : =?AÊIÍD}[EŽ UK "EFk.Yl&8 H kjkyl iyl&8 HW.aKDE: Zu 5lHE 8FMẀ akde:<zu05l 8 x e=m5l 9:<=?AÊI_QM=H;>E S ± DJŒE B [8F xef A9:<. _I Dltv9E n SÎSuI : 9 : I.E IÍD8 Œ HE 5Ỳ E AỲ E 5 : 9 : ÊMEFÀKIoDPl}t ˆE AỲ DGAI. e= : H Y.HyMŸ I TJKk S aki :9:<=HE Y.;>E Z\[Î?A :cy.;>e 90? pyl Y.;>EF90? Y :eỳ ;>E jee S*kl( 9:<. _IoY.EFuE 8FW.S QMDË Â 5JKÃ`E u5jkã`e 8FMjeÀK=H 3= :c8 GADI.GATUV9lD N 4 ~8 D(D76$D Î d3µ É È¼df4}Å 4 DA:HEv DY.E _Y.E 5A:c=MS*Y :. UK >QHRE S : DJKS<IAQHRE S*E TUK8FM VQMDỲ 5JKyJ>W.Ev5 AMEŽ^M9EF KQH8 Y.8FD 9 :. _I.E ;>8FY. AÌ 5JK9GA> AÌ E >[ DYlMEF AY.EF5 : =HSY :` UK QMRE S :cdjksîiaqhre SEFT UK8FM VQMDYljeEb n EF AY.EF5 :c5e S*8 9:<; :e5 AFQM8FY.8 Dž9 : ;>SÆE 5JK9GAz _I.Ë Â z[ DYlMỲ E AỲ E 5A:=HSY :` UK QMRE S : DJKS<IAQHRE S*E T UK8FM VQMDA:^Hk. l5 9 : 8 GA AÌ E 5JKyJ>W.E 5 AHEv98Fš EF5GA=?Ak.E B AY.9 J 5MEF AY.j\: 98 š *E 5G_=?Ak.E B _Y.E 5A:e=HS :` UK 9:<Ẁ E Ì E ;M 8 Ỳ AI.EF AY.EF5Y.EFEFI Ỳ 59Em UV "k jjj}ì B Ž5JKyJ>W E HEv L >=HM9ÆlL 8 ; 97B u(97b Em9HE B AỲ Ev95 N 97B Y.8 P 5C6$8 9:<;0Q 9 Ð=MS*Ylƒ SXQ 9 Ð,8F; 9CB u97b E 9HE B AỲ Ev9GA A97B Y.8FP 576 8F9 : ; j3 ¹ L DJKS<I } ˆL FQMTU L XS& L ŠY.;>EF5l}L 8FM kjks ll ŠÊM ÆlL, Š9CB DÄQMYJKµ LŠ L 576 8F9 : ; L WbLMk LŠ Ẁ i L ŠY 6$ AIJKY 6$ AIJKS ll¾ 5Ỳ E IlL HE ;>Yl : I_QMT`E 0Q( UK "É IlHE 5JKyJ>W : 9GA> AÌ E QMRE S ~8FD 4D l}däð(qk QMj ÐW.HD d 4 9:<ZDŸ Io8F9 : ;ZH9 JKDEFGATJKk`Eb[E B  G_9 : IAQMÊIÍnA6 x ³0B>LHW.ZI;> AHE 4 HqKI.E:cZ J}S*GAD Y.9D :`8 5=² 9:<W I 8F9 : l5(9¹ L ²Sd 4 ; na6$x^ QHDE G_=MEFE G_Z=<6 y N HEv;> AHE DE 5TUK9 AZHI.Y NŠ] 5 AHEv H;J ŒEŽ6 y N MEŽ5C6$8 9:<;ed ZHI.YJW.EF8 H8 DË4 ~8 D( DJ[0B d3µ É È df4ìo4 [ L, ˆj3EFŚ ˆE DDY.Eb[²B mef AY.G_Il 576 8F9 : lo ; l l( UK "8 kímd B D( L Õ lhe DDY LŠ8 ; 9Ë IlL Ö ƒ S*ZD A97B T.D QŠ5;C : 97B YlL,8 ;Š I.EF DDY :`97B:cI.Ì Y.EF AY.E Y.EFI.EFY.E už L QHT UÔ L8F; I.E DDYo L Š²S¾ L8F; I.EF DDYo L ŠY.;>EF5lL 8 ; Ì E DDYo LŠ Š8 H k JKS l}l 8F; I.EF DDY LŠ ÊM ÆlL 8 ; Ì E DDYÍ LŠ 97B D QMY JKµ L 8 ;Š I.EF DDYo L 576$8 9 : ; L 8F; I.EF DDYo L ŠWbLMk L 8F; Ì E DDYÍ L ŠW.i L 8 ;Š I.EF DDY L Y06$ AIJKY06$ AIJKS llf8f; Ì E DDYo L 5Y.E IlL 8F; I.E DDYo LŠ HE ;>YlL 8F; I.E DDY ˆE AY &5C6$8 9:<;0Q( l QŠ UK W.H8 D I :c l¾9 Q j3efyaq8f5 jee Y ˆE Dj3EFY ˆE AỲ j3efyl5 DZI^MEFk.EŽ > vefy.ga AÌ u 9Ỳ M Ì GADlŠ UK 9G_ UK "EF Il AIs[ L FQMREFS, > Aj 6yHDY.Ë [0B«ˆE _Y.GAIl¾576 8F9 : ; l l( UK "8 khdxb Dl(DZỲ E ll9 AÌ ZM e=fq 5 Õ"G_I.Z _I.^HYlI.Y.5E $Y.^Hj3EFn YlL¾8 ; ZH^MjeE ņ Q 9x Q GAI.ÆX.reDo ˆE AỲ E D Q 5EFGAIs[E ^MEF8 DS*E AỲ Y.E ua:`õ ld J> Aj 6yMYlL FQMTUÔ LŠÕ lfqm Aj 6y LŠ 8 H kjks ll Õ l}fqm _j 6y L ÊH ÆlL Õ lfqm Aj 6y L 97B D QMYJKµ LÕ l QH Aj 6y L 576 8F9 : ; LŠÕ l QH Aj 6y L ẄLHk L Õ l QH Aj 6y L ŠW.i L Õ lfqm Aj 6y L Y06$ AIJKY06$ AIJKS llfõ l QH Aj 6yŠ L 5Y.E IlL Õ l}fqm _j 6y LŠ HE ;>YlL Õ l}fqm _j 6yHZDZY.EFEF AY.EF5Yl 5A:tŽE 5 I.EFE _Y 576 8F9 : ;0Q( lfq UK Ẁ M8FD(Io : l}¾9 Q jee YAQ 8F5 j3efyo mef Dj3EFY ˆE AỲ j3efyaq 5(DZIÍ^MEFk.E > ŽE Ỳ GA AI.u ¾9Y.H Ì GADl UK 9GA UK "EF Il AIs[ Lf Y.jeE SXQŠY.;>EF8 HWX?A AI[0B ˆE AỲ GAI ¾5C6$8 9:<; lo l} l( UV "8 khdxb Dl(DZỲ E Ì Y.5ÀV= Q 8FW.Æ e= dzm^hjee ņ Q UK HE DDY > Aj 6yHDY D l}š UV "E 8F= 9CB à :cy.;>e Ỳ E I : Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD lfqmtuvyld8 Y.;>EF8 HWX?A AIl}D l XS*YlD8 ÍY.;>E 8FMW?A AI.D l Y.;> ld8 Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD l&8 H É ld8 Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD l ÊH ld8 Ỳ ;>E 8FMW?A AIlD l} 97B D QHY JKµ YlD8 Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD l&5c6$8 9:<;>YlD8F Ỳ ;>E 8FMW?A AIlD l} ẄLHk.YlD8F Ỳ ;>E 8FMW?A AIlD l} Ẁ ikyld8f Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD l&y 6$ AIJKY 6$ ld8f Y.;>E 8FMW?A AIlD l 5Ỳ E IlD8F oy.;>ef8 HWX?A AIl}D lhe ;>YlD8F oy.;>ef8 HWX?A8FD DZỲ E *j3efsxqmjee S*E Ÿ I.EF8 Ỳ Y.Y.EF AY.EF5Y.EF DDỲ YJK Aj 6yMDY : 8F GAY.EFu :c9cb ivymefs :97B 9E 8 rek :e9cb TUKE 9: 97B ^ ly.efz=m :98 š EF5GA*Y.E uylj3s*9 : =JKSD Q ZỲ E A97B ZY.EF A9 JK8 HW.EFDY.8FGAM Ì E DDY.YJK _j 6yHDY : Ỳ ;>E Y.EFI :`Y.;>E 8FMW?A8 D98 š *E 5G_Y.EFuYljeS9: =JKSYl¾ UV Y.jeE S lk tže 5 I.EFE _Y 5C6$8 9:<;0Q( l d =HSYl¾ UV W.H8 D(I $: l¾9 Q j3efyaqš8 5 jee Y ˆE DjeE Yo ˆE AỲ j3efyaq 5(DZIÍ^MEFk.EŽ > vefy.ga AÌ u 9Ỳ M Ì GADlŠ UK 9G_ UK "EF IlD 8FD; ^HtvEF=M8FD HE

8 j ^HtvE =H8 D MEF 4 ~8 D(=H Ymdµ É È df4.ñ 4 Dl( lmež~ỳ Y.EF AY.EF5 :cã.efdjky š :<ZDEFGA;>E 9 JKScd =HE Y.E =H8 S*tvT UKEF; D( lreg_d;>gad 5Y.EF9 JKS : =HE Y.EF5A:TUK9EFYo~ AIlDYl}FQMREFSEFTUK8 H KQHDA: DJKS<I.DJKSÎÌ Y.EF AY.EF5YJKTUVY.5JKTUX:`XSỲ ²S : Y.;>EFGADỲ Y.;>E G_D :c8 H k JKỲ 8 H k JX: ÊM GADY.ÊM GAD : 97B D QHY JKµ Y.97B D QMY JKµ : 576 8F9 : ;>Y.576 8F9 : ; : WbLMk`Y.WbLMk : W.iVY.Ẁ i0:`y06 _IJKY06 _IJKY.Y06$ AIJKY06$ AIJX: 5Ỳ E I.5Ỳ E I.;>Ỳ 5; :e5c6$8 9:<;>EF5JKyJzW JK JK8 ŒS l(dlÿ I_Q ;>E 9E HE 9 JKScd =MEF Y.E 98 š *E 5G_.5ÊI_QM8FDSẀ MP ZỲ E *=MaKHjeLMEFI ~Y.YlFQMREFSE TUK8 H KQHD :`DJKS<Ì DJKSÎI.Y.EF AY.EF5A: 576 8F9 : ;>E 5JKyJ>W tže 5 I.EFP ZI.EF9 JKSd3=HE Ỳ E 98 š *E 5G_.5ÊI_QM8FDW B H8 DÍDl( lhevêiaqh8 D 8 P D LCB FQ 8 œ*d Ì E Ì Yl=HqKI.G_D~Y.Yl}FQMREFSEFT UK8 H KQHDA: DJKS<I.DJKSÎÌ Y.EF AY.EF5Y.5JKyJ>W.EF8 GAH I^Mk` l5 D8FZY.ÆH8 Z\[DE ZDlŸ I.ZDÊÊIAQH8 DS*ZI 97B ZIo=JKSD¼d 9 JK8 HW.EFDY.8FMẀ E DỲ œ DY.8F GA AÌ Y.8 x: ZH^MjeE n Y.EF5GA.5A:`n?AG_I.Y.Ẁ M l :<8FM _ZM^Hj3EFn: =HSYl, UK ÒW.H8 D(Dl( lmepd3=jku LHk.EFI.EF± 8 HP LMk`E Ì E ±¹ \QHj LMk`E Ì E ± 99Ë Œ5lŸ IAQ IJK [E I8F5SEFj3EFSEv8F5 =H8 STUK;>E«ˆ8 n µ E«ˆI.Ã_QM=H²DE ˆG ŒE H8bŒS*EvY JKªpŒEdaK HEvY?Aj3EŽ >GAY.P¹~ =H8 SHDXB Ỳ E 5Epdsn E G_DEv*E GADEŽ >=MS*DE 8FZD8 Dre d 9Y.EF8 ;>DE ˆE _Y.SDI ˆE _Y ÈE«ˆE _Y.8 Y[JK5E ˆE AỲ E 5GA*Ed^Mk`MYl}&=MS :` UK "E _Y.^Hj3EFn: n$?agai :`tvef5gadzdu =H8 S*9Y.E DE ZDZỲ E l}he 5E: UVDY.EF SÆ QMREFS lí=ms l( UK "8 kí=mifb M8F9D QẀ l A9 ˆE AỲ GAIlMEF AY.EF5 : =HS : UK =HqKÌ 8 Dº4 D llqk QHj"d 4 na6$xlƒ na6$x :c9 : IAQHÊIÍ8 9:<; :ena6$xllj IAQMtŽIlD Ń ] na6$xe Ÿ I.E:cnA6$xY.E _IouI_Q l >=HE 9D(~8FDº4 ~8 D(L dsµ É È df4 ˆ4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKM5 N WX?AI Š5 Q W.T`MEF8 GAHÃ.EF=MÌ 8 AH8 D D[l AI.tŽ AMEFỲ S AHE > tvs* AHE Y06$D AHE *n\qhj3 _MEFYAQH;> AHE 5n 5E I. _MEFz 8 =H=HE 9 AHE *œ D AHE š EFj3S lkly.ỳ E AỲ E 5} Y.8FGAH IAQM _j 6yH AHE Jz _=MEFje AMEF J> A^H lym $MEF JM [E =H8 I.D76$ AMEF J> N ivy6 AMEF J> AjeD76B AHE J> A=[. HE Sje AHE J> N TUKEF9 AHE Jz N WUKE GAD AMEF J>P k B 8FMj 6D AHEb š QMREFS lklỳ Y.E _Y.E 5A:`=HSY :` UK 576 8F9 : ;>Y.8 G_M Ì E jee S l}kl}ỳ Y.EF AY.EF5YJKjeE S : =?AME B ;B Y.E j 6 I8 9 : ;Cj 6 AI_QMP S*EbŒlFB 5(D : 8 9 : ;>Ỳ E j 6 IoỲ ;\HE GAỲ ;>Z AHE GAỲ E 5 AHEb GAYJKaKD AHE G_Y.;>E lm _MEFGAY.; lƒ S* AHE GAỲ ;>E 9 MË Â GAỲ ;>E 8F \HE GAỲ ;>E 5G_ AHE GAỲ ;>^MWJK AHE š Ỳ j3efsebœl B 5E 5l5E _Y.5 j jji.e B n SÎSXQ 8F58 S*8 GAiVIAQ ^MEFkAQ DỲ Ed.98 š *E 5G_Y.EFu d 9 ZHSEFÈ N Ẁ M8FD(Io $: l¾jez AM8FY. AÌ ;>8 Ỳ 8 D ;0QHMEF HYl l :9CB:DZỲ E *;>8 Y.8FD9ME B 8 WsŒE 5A: DZÌ E 8FSÌ Y.jeE Scds9 ŠW.H8 Dž9CB:Õ"Ì Y.EF AY.EF5 : 8F; 9ME B GADSXQŠ5(;C : 97B Y.;>8FY.8FD(;0QMHE 8F5SEF AY.jeY.EF AY l : 97B: DZỲ E A9HE B _Y.j lv5efj3efs lk 9HE B AỲ j3ỳ E AỲ E 5Ỳ 8 GAHš l N UK l} :`97B: 98Fš E 5GA e= :e98 š *E 5G_ e=m8fy. : 9CB: 9 :e9cb:9 A98F8FD 8F : 9CB:jeE n Dl ^Hj3EFn Dl l8 DŠ8 j\:c98 *D *8 Y. : 5l AI.5JKWX?A8 D8 S8FD l}d0i.8fy.i :`5l AI.H 5l5 L MEF5JKW.HÆ JKMEF8 3 ˆMYl 8F E 5GAEFM Ì M 5l5 MEF5JKW.HÆ JKHE 97B Y.GAÌ 8 8FD 9 =HSỲ E 5GA*ZI UK "k_q 5E YÍ UK l}8fd(dzì E GA AI_Q I : Ỳ j3efsd9 Ẁ M8FDDZY.E G_Y.jeE S l}k=hsy : UK "E 8FGAHš l8 Aje8 Ỳ YlH8 Ỳ AIJKjEFSÔ~ AIlHE ;>EF8 H8 8 je A93 ÆjeE S lkly.y.ef AY.EF5Y.8FGAH IỲ j3efs lk UK k.e 5J 9GA> _I.E J>j3EFS lk`e 8 H8 8Fj3 _9Æn S<S Q 8F58 G_i IAQ ^MEFkAQ DỲ Ed 98Fš E 5GAỲ E u d 9 ZHSE È N W.H8 DŠIo :c l UK HEv~ :c9cb Ỳ P 6$ AHE JzTUK AHE œîs AHE G_Y.;> AHE N  8FM kjk AMEFÊÊH AHE A97B D QMYJKµ AMEFÆ 6$8 9 : ;> AHE LMk` AHEb iv AMEFGAY06 _IJKY06 _IJK AHE ÆỲ E 8 Ỳ AHE ; : HE 8F8FD9DD : Õ l}d N UV >QMTUV AMEFœÎS AHE GAỲ ;\HE 8Fœ kjk AMEFÊÊH AHEb 97B D QMYJKµ AMEFÆ 6$8 9:<;> AHE LMk` AHE i AHEb GAY06$ AIJKY06$ AIJK _MEFÆY.E 8FY. AHE 8F8FD DZY.EFjeE S l}kí=ms*y : UK "E 8FGAH I(Y.jeE S lkoy.5 mef v8 HDEFS :.Ỳ 5 ˆE 8 *9E 8 reksâ Ỳ 8 GAHš l A9I. D A97B Y.= lcrsdld D A97B Y.8FZY.GA^H8 Hn 8 D 9 Ì Ev^H8 D J _I.DlžD ld _9CB Ỳ ZY.E l QH8 P H8 DD l D _9CB: 8 5 eõë^m AI?AÕ 9 : =X 9 : ÊHE ÀKIÍ9 : Ws pi ZHE AỲ E 5Yl} L>E3*E _I. AIJKTU<Q 8 DXS QM8FDY.;>EF8 58FD 8FM kjks8 DÊH Æ8 D97B D QHYJKµ Q 8 D576 8F9 : ;0Q 8 DẄLHkAQ 8 D} Ẁ i QM8FDY06 _IJKY06 _IJKS8FD5Ỳ E Y. _I.; :WX?A AHE Z l(ỳ 8 ;>8F 5 9*Ev9Y.EF9DlDZY.EF l5ỳ j3efseb[l B 5ž=MS lk UK "k jajji.e B J>j3EFS lk`e 8 H8 8Fj3 _9Æn S<S Q 8F58 S*8 GAiVIAQ ^MEFkAQ Y.5¼d.98 š EF5GA*Y.E u¼d¼9¹zhse È N W.H8 D I : l4 D ll qk QMj df4 na6$x:.n_6 xë Œ0B Y.EFj 6 IÍnA6$xlk.E 5l5ŠIAQHtvIlD N ] na6$xyl5a:=hs lna6$xl(dỳ 5l5E 8F= IAQMtŽIlD N 4 ~8 Dž9 DYmdµ É È¼df4 O4 [ždjksîilkaqmd± ^FQMD± Õ"I.Ỳ E AỲ E 576 8F9 : ;0Q 8 ZY.G_9CB Ỳ I :9HE B AỲ E 5A:8F; 97B: 5 MEFD Q œiaq Õ"Ì Y.EF AY j3 ¹ HE H8 Hj3ÀV= Q 5(8F; MZDJÔ9I : Õ QMD(~Š9 5 Q I : 8 5

9 ˆE 5GA.5( j3s*9 Q I.H;>E I B d.j lm5 5EF8 œ*d I QMD± ^FQMD± L QHRE S : 5 H8 Ỳ 8 DŠ=<6 y QM8 Ỳ AIlHE ;¾MEFª MEm QHRE SXQ(HE Tl} l :97B:e5 Õ"n 8FY. l};>ef8 ZD(8F GAY.I_Q Õ"I.Y_QMRE S*8 ± G_Y.I.8FY. : 97B:cDZY.EF A=MS*Ylƒ S j3yl¾d H AIlD} Y06$DY.Ì YlD N UK E W.I :c UK W.H8 D Io :` l l8fd(s;>zì Y.5JKÃ`E DEŽÕ"I.Ỳ E AY L Õ"ZIÍ9CB ZIZHE AỲ E 5Ỳ 5JKtvEF5E 8FD(5(;C : 97B: ZHD mef AY.8FMÆÍÕ"I.Y_QMD QŠ5E 5JKÃ.E DE 9x AHE > 8 HjeE 8 S* AHE 9 HE G_I.ZI.EF5JKÃ.EFDEmÕ"Ì YAQMREFS QM8 Ỳ 8 D(Õ 5JKtvEF5E 8FD HE ª HE«QMREFSXQHE Tl} l : 97B Y.5JKtŽE 5EF8 D8 GAỲ IAQŠÕ"I.Y_QMRE S*8 ± : 97B:c8 5S*E AỲ j3ỳ E AỲ 9E AjeSXQH8 DŠDZY.EF A=MS*Ylƒ S jeyl¾d H AIlDY06$DY.Ẁ I.YlD N UK "EFW.I : UK "EFW.I :`8 ; UV W.H8 DŠIo $: l l8 D S;>ZÌ Y.5JKà jes9 Q Õ"Ì Y.EF AY.E ^HÃ.E 5.5 HE I :ci.zy.ef A9HE B A=JKSD d.9 JK8FMẀ E D Q D8F± 5 Š5(Õ"Ì YAQMDÄQ5EF5JKÃ.EFD DE _ I :c;c :c9cb: 98 *MEF5JKà jes9 QÕ I.YAQHRE S QH8 Y.8FD(Õ lhe Æ JKtŽE 5EF8 D HE ª MEm QHRE S QHE Tl Õ"5JKtŽE 5EF8 D(8F GAY.I_Q Õ"Ì YAQMREFS8F± l(õ 5JKÃ.EFDEvDZỲ E A=HSYl}ƒ S jeyl¾d H AIlDY06$DY.Ẁ I.YlD N UK "EFW.I : UK "EFW.I : 8 ; UV W.H8 DŠIo : l l8 D S;>ZÌ Y.8FMjeÀK=FQ Õ I.Y.EF AY.Ë 8FœD I. AHE *8 Hj3ÀK=FQ Õ"Ì YAQMREFSXQ 8 œ*d Ì AHE l}š8 G_Y.IAQŠÕ"I.Y_QMREFSz ZDZỲ E A=HSYlƒ S jeyl,d M AÌ 8 Hj3ÀV= Q 8 = 5EFu(j3EF 58 W.*E 8FZD(5 Du(jeE 58 Ẁ E Z _I.u 8 ; 8FW.*E 8 Ỳ Ỳ GAI.Ỳ E 5 dn D}ŒEŽ9; ŒEm8FW.Æ Q Y06 _IAQ d9 Y06 _IJKY.EF 5 QM8FD(D ldœ*i :ezm^hj3efn: Y.;>EF5GA*Y.E _Y.E ~ DY06 DY.W.Ì YlD N UK "E Ẁ I : UK "EFW.I : 8 ; UV W.H8 DŠIo : l l8 D S;>ZÌ Y N 4 ~ AI.yHYmdµ É È d 4 "4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKM8FÆY.Yl¾5 Q W.T`MÆ QHRE S*Y.E _Y.E 5YJK=H8 nl8 D D}[l AIJK=MipyMEF5JKY.GAD L ˆE AỲ E 576 8F9 : ;>8 ± i?k= HE 8 HjeE SXQŠÕ J =H Œ d 97B ZIo97B u(5(õ"8fzd(œ D8 98F SEF AY 8 9 Q 8FœD IAQY.E Ì I.E Õ"GAÌ 8 *9 HEv L ˆE AỲ E =HS, L,97B:cD}[EF8 ; ^HÃl5 LME 8 H vežtvt` A9CB Ỳ E AỲ E =MS*Y.E _Y ZH^MjeE ņ Q I.8FMLHI.Ã`E 5 AHE ÊtŽE 5Æl Õ"GAÌ ue G_I.Æo8FMtŽE 5EF AI.5JKWJKDlY.E B I.E DY_QM e=mef5jkwx?a8fdzd l}dêtžèa:eyaqm;>ef AY.jeYs 5GAD8 Y. : 3=HZI.EFZI I.8 tžj3ež8 5 _I.8 5<6 P EF8 = YX? S*E AYl}&6 yhe ZIÍ9 \HY.9 : *n B Ì 8 D(8F9 AHE 8 9 _MEFŸ Ì E: ZMDGAuEb ZHDGAu _M5l 9 LME HÇM XtŽ9E Ỳ E GAÌ M*5l}j  HÇMn 8FaKDS l}j ŠD m[evhçh ²tv9E Ỳ GAI.Yl}j  Ỳ 5l}jeE G_ZMEF I.8 D8 SaVDE GAHÇHE GA9 XtŽE 5JK A=HE ¹Du Duž=?AkFB:`98 P M AIl}HYl LMEeY.EFI.E ZHE Ì 8 D8FSaKDEF8 5=?Ak.E B 8F5 rluef8 kn B 8FI. AHE t ln E HW.EF9l}5&j3S QM8FD(Y.EFI.Ev EF8 H vem ZHI.Yl¾W.H8 Dž9 LHE 8 uem9 JK6 >E vrj S*EvZHI : T JKk.8FW.ÆE RJ l M8F= S TJKk.8 Ẁ ÆEv97B u( UV "8 H kjk8fn H e8 =Hkb DGAÌ Î DE DZY.E *E AỲ 5( Šu 8 AI : 97B u(iaqh8 5 _MỲ 8 W.Ỳ GADE t QŠ8 5Ì GADlƒ Sd 9HE B ; :<Ỳ E 5 8 ;>SÉ Ì T.W B 8FZu e= Ö ƒ S> makd DGAÎ dc9cb T_Q,Õ ll Ö ƒ Scd 8 vi.efã.ef5e AỲ Ev97B:c9CB Ỳ I :9 l B t MEpd 97B Y.Ì Ed9ME B ZMHZ\[EF9 J D}[EF I.ÀK=HEd 9 HEv L W?ADE 8F58 G_i I.E 8Fko8FMS*E t:` lhded j QMn E:<±¹9 6$y N HEv^H8 HqKI.EFYX? 0Q Y?,~ Ì M;>S*ÆE ZDl(Ỳ E Ì I DZY.EFœI HE Ì Y.EF AY.E 9GAỲ E ü QŠ8 5 AÎ dsn7jk QŠ JK d 9 AI_Q YJKaKD Q(8F5S tž5 Q8FMWJKSœ*I.E 5GAd=MScd ^H AI.Tl}jeS9 d^mỳ E k ld S S*MT`D d9p E Ỳ E ua: ;C : 97B: 9 l(=jkszdef8 A9 : 8F; UK 5 Õ"už8 je E 5JKW?AI.Dl(5EF8 H vef5jkw.he AỲ E 5(ZH^Hj3EFn l 97B 9E 8 reé I.8 H8 ŽIl. œ*il =HqKI.Dl;>EF8 =,9G_Y.E uy.9g_i. A9 AI :`;C [ : =JKSZDEFI_QM8 5žZMEF AY.Z\[Y.E 5GA8F 5 : 8F9 :cõ"8 9 : D8 œ kjksîn EF5 Q UK "EFGAI.*8 = 97B:c9CB T`DA:97B Y.D( Šn7JK Q MË AÌ ZM e=fq JK ds9 JKµ ZH 3=( ˆE AỲ E 5žÕ ld8 ÆS*E AỲ j3ỳ 8 = 5EF AY.E =JKSD QŠ8 ; 8F9 Q(5(;C : 97B: j3*e 8F E _Y.E 8F; ZMỲ 8 ;>Y.Z\[bQ 8 5S*= l.r j Š9Ebr_ZH^MjeE nád 8Fj\:`D8 Æ AÌ Y.EF AY.EFu(Õ lš5(8 H8 8Fj3 A9Yl}D : 97B:c9EbŒI.8 Dži ymeživyjed39eb pi.8fm8 vimd 8F9 Q(8 5S*M VQ HE Õ E Ÿ I.GADSX.rek`E A9 JK8FMZ JÇHDYmd 9 =HSDEF N U?AD L,6 yfq 6 yfq I.H;>E IAQFBÄ I.ÀK=FQ 5EFÀK= ds9ë Ì 8 Hn llfq 5GAIAQ 9 JKµ JedCµ Q œî d =HSỲ E AỲ E 9CB Ã_Q 5GAD Q 8 Ẁ Æ Q œimde9cb *E 9:<8FM8FP Y.E B I.I.EŽ5E 9:<8FM8FP d3zh^mjee nlšix?ai.yl} 6 ymepd38 jey.œ*il58fœd I.Yl 5(I?AI.Yl U?AÕ l W.T`M8FÆ8 D( lmežóm JKIX?B Ì Yl 6 qkì Dl læe AỲ Ã.Ev ˆ9x QÕ"Ì Y.E _Y.E DÄQIX?AÌ Yl ZH^MjeE n E ~ :e8f; 9 A9 : 8 HGAY.Ì AHE A?AÌ Yl 5l8 DŠ;0QM JK;B G_DE 9xE MÌ 8 Ỳ 8 D(;0QH Jd3j¼[ : =HqKI.G_D 8FD;0QHMEF 5(HI : 8 ~8 D;0QM JKZDDÄQ I?AI.Yl,ZH^Hj3EFn E ~8FD;0QMHE 5(

10 g 9 A9 : 8FMGAỲ I.EŽ D Ð8F; =JKS*ZDE _9 JK8 HW.E DY. I.H;>E IFB  YlHE œi :`Ã`E D QŠ5 L 8FMÃ`E D QŠ8 H8 *DE 8FM8FDEF A=MS ~8 D(;0QH Jd39¹;0QMHE Dœ*Em D N UV "E œ*i : UV " AHE 8 Æ _I : n7jk : JK : YJKaKD : 9 AI : 90? py :e=m8fs=?ak B Y.œ*I :9EF5GA*8 GAỲ E u}â Y.EF AY HE I.H;>E IFB:j lm5( DP ld*e AỲ E 5} YAQH8 Ỳ AI.=HqKI.G_D d.=mqvi.dšd ld _9 AI.Ỳ E AỲ E UV UK E AY HE ušõ l 5(8FM8F 8 je AZI.8FY. AI_Q : 9 AI : D ld _=M8FÉ ÈDEv Š=HqKI.GA _IlD N I.n zâ Y.Z=Hn B Y. e=mỳ S9Ỳ T.G ŒY.HaKD I.Ỳ 5} EFD I.Ỳ T.GAD I.Y.8FM9t B 8 Ì D I.Ỳ 5E 5G_8 Ì D Is Y.Ỳ GAD Ì Y. FQM I.Ỳ Y.5;>RD B 8 I.D I.Ys ld8 Ì D I.Ỳ ^MEFk.8 Ì D I.Ỳ 5=HE 58FI.D Ì Ys I.EF58 Ì D I.Ỳ 5JKEF58 Ì D I.Ỳ 9Y.EF58 Ì D I.Y 8 58 GAiVI.Y.8FMLHI.Ỳ j3s*k.ỳ ˆrsk.Y.9xY T JKk`Y.8FM8 vi.ỳ I.=H lqkì Y.9 MỲ SZjeYs DỲ Zj3Ỳ Y.E Ì Y.Ẁ I.Y. I_ÐM=H8 5LHYl} 9 JK8 HW.EFDA:9j 68 œẁ E DA:e=JKSD Q ZY.EF A97B ZY.Eb A9 JK8FMẀ E DỲ œi :=HqKÌ D; :<9 d 9 Q ;>8 Ỳ 8 D(9 ;0QMHE ¹8 jeyll,6 y Q 6 y Q( l}8fd6 y Q 8 H8 *DE 8FM8FDEF A=HS ~8FD(;0QM JdeaK LHE j [8FY.8FD;0QH Jd 8 j :Dl55ž8 j\: 5l}8FD(;0QM JKI?B I.YlHE ± IFB 3=HE ~8 D(;0QHMEF 5ž l AÌ E ;J S QM8 Ỳ AI.5JKtvE 50. _ :` U?AD 58FY.8FD Ã`E D Q Ã.EFD±l8 DŠ;0QM JK5XB 58FY.8 D;0QH JK8 S8FD U?AD MỲ E $Y.8F9 8 Y.8FD;0QHMEF =MqVI.E Y Ẁ T.FQ5( HI :=HqKÌ E YAQ 5 HI :.HaKDJX: n ak5jky_q5ỳ ZDl. ZDJOW.T`M5 N ^H9 l}8fd;0qm JK5XB WlD I :=<6 š "Dl8FD;0QHMEF ak LM5JKÃl} _IlL HE _Yl8 D ;0QMHE ¹Dl(;0QH JK5XB Y.ZDJKŸ I :ehi :`D(~8 D(; ^HtvEF=M8FD lfb MEF55JOn n E 9E 5JKn n EF9l8FDº4 D ll qk QMj df4 QMDY_QMDl5ŠtvE 50I.EF5JKÃ`E DEFSỲ E GADS*Y N] ˆ5JKÃ.EFY.œ*I : _HEv >=HiVyHE SỲ E UKt ld N 4 ~8 Dž5MŶ dsµ É È df4 4 W.iX:cj3kl B 8FWmd.nA6$k JKÌ E Y l}hed ] Ẁ i :=HqKIlY.Ë re8 Ẁ I B tvued ] 8FZ\[S S*x ZDJKyJ>ME {N 9ZD5?A8 Wmd ] Ì nly( lm8f;>d :ci.*e I Jd ] g ZH8 ZDŠ5(~GAi<QŠ<6 3 ehed ] ZH8 ZDŠ5 d3=?alme 8FMƒ led ] ZH8 ZDŠ5ZDË I_Q Bv m8fsyh5l}8fymd ] ZH8 ZDŠ5 Q <6$;>Z=H8 DB ŒE DJ 4 g n E 8FGAD d n EF8 GAD¼d n E 8FGAD d 4 ~8 Dž5C6$8 9:<;0QHP SDEF8 =HGAIJK=H8 5LM A9Ỳ E DEŠ4