g w w ; h j l "!$#&%('*),+.-0/")&(1&% $8 DEF8 =HGAI JK=H8 5LMD NO4 I.P JKIAQ B0RE S*E T UV=MS*E N,] ^H8 DI_QM

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "g w w ; h j l "!$#&%('*),+.-0/")&(1&% $8 DEF8 =HGAI JK=H8 5LMD NO4 I.P JKIAQ B0RE S*E T UV=MS*E N,] ^H8 DI_QM"

Bản ghi

1 g ; j l "!$#&%('*),+.-0/")&(1&% $8 9:<;>=?ACB DEF8 =HGAI JK=H8 5LMD NO4 I.P JKIAQ B0RE S*E T UV=MS*E WX?A8FY.8FZ\[SHSEF95Y N,] ^H8 DI_QM8 T`8 H8 5Y J B akddjkifb: DJKI B Ỳ ;b:cy.;edf4 W.i0:`j3klFB 8FWmd.nA6$k JKÌ E Yo lmepd ] W.i0:`=MqVIlY.Ebrs8 W.IFB tvuepd ] 8 Z\[S S*x ZDJKyJzHE {N 9ZD5<?A8FWmd ] I.nlY( l}h8 ;>DA:eÌ E I Jd ] ZH8 ZD(5(~GAi Q<6$ 3 ehed ] ZH8 ZD(5 d=?alme 8 Hƒ l}*ed ] ZH8 ZD(5ZDEb piaq B ˆ8 S*yM5l8FYmd ] ZH8 ZD(5 QŠ <6 ;>Z=H8 D B ŒEFDJ ] g n E 8 G_D d n EF8 GAD d n E 8FGAD d 4 g mef= QŠMEŽ~Y.EF9 : ZD A98F Yl ] 9 ^HtvE =H8 DS lj ds=jk j3s*=mkl Be9Y.W.HD N] DZÌ E GADYFB 58 9 jee Ŷ ds9ỳ MD B D ~ :c9 6$t li.8 Ỳ 8 D ] DZỲ E v _=JK LFQ Y.59EF8 Ẁ T.š "8FD(DœEF EmM*8 D D AjeY B k`e j3s QM8 DžD llhÿ I.5<?AaKDE ] jee Y.ZDTl(9Ỳ U MD B DE 8 ŒY.59 Q(S ld d^[y :`I.EF9 D N(] 9D Q( HG ŒJKỲ 98 DŠ8 5S*8 HGAG_.8 &^MD0 I.EŽj3HIAQ Ỳ 5 L l}8fd >= 5A:D J>=M5Y.8 DÌ Aj3EFYAQ W.H8 DžI : l} 9 D=FQ D I.D(9 D=MZD _ME 9 D : Ỳ GAuS*E t : 5EFS8 9:<;>Ỳ E 5JKyHW.Ỳ =MqVI.Pl5( 97B 8 Y.*Y.9F6 tžd I.8F :e8fj3 ] DZY.EF A97B Y.E 5JKyJ>Ẁ 8 Y. _I.E 3rsDl I.8F :e8fj3 ] m5jkyj>w_qhev~y.ef8 5(W?ADE 8F5(tvEFI.GADl ˆ5JKyJzẀ EvtŽE DEF8 5(tH8 GAD ˆ5JKyJ>W : ^MÌ GA AI.8FW.9 : 8FMn 8 G_D DZI n E W.H8 D( m5jkyj> ^[Ỳ E Ẁ M8FD ˆ5JKyJz JKP Ỳ EvW.H8 DžMEFª HE«ˆ5JKyJ>=ANMEF ^HI.8FGAD HE QM Ž8 GADž=MS*Y.E MEŽ LHEv "GA*9E:Ì 5JKyJ>8 H8 D 4} 4 99E T`SE:e9=HCB DE:9 Dœ<=HE:H9 JKG ŒS*E:D A9EF 5 d ^[Y :`=MEF :tže 5 I.E D N IsrsT.G ŒME B 9SXQMT`k.9l8 HDY.G_D8 S>r\: D A9EF 5 Q(8 œ*d DI : =MEF : tže 5 I.E œ*9 JK i*e 8 * AI d 9 B0 l B d9l}8fmda:`8 * :ed A9EF 5ZDC6$D I :=HE :tže 5 I.EFD N UV "ZM e= :`8 5S tv5a:c=ms*y :. I_QMỲ j\:d _9E 5± DJ[²B: =HE :tže 5 I.EF KQtŽE 5 Dl(9 Q Y06 D _ : T`š "8 D ³Oª I.t JdC9E Ỳ Eb[HE B k`± AHE S Q led9e xepd 9n E µ E ± AMEFSd=MEFEmẀ M8FGAD8Fj\:3 _Ì E 5A:8Fj\: MDA: jee GAÌ xe 8 5žj3EF8 5( MDEF8 58 j : "GAcdsj¹³O8 LH8 S*8 Dº4»m4 9 ;0QMHE ¹^HtvE =H8 D¼ds9 I_Q; 9E 8 H½AÌ ZI.E yhebrss : =H : 8b si.e 8FW.8FLMaKD : D A9E 5 Q x : l¾8b eì E HE 8FW.8 LHšI.DlŠ9 lfb lepds^he k`mef8 jee ZDA:c^MHk : D _9E 5 Q x :c l¾9 u0 :<ÀK QMjeE tži.8fd DJK8FCB:<n AIreSE Ỳ ;>E v ŸIFB txjkzd A9EF 5 Q x : l¾9 mefi JKI B nádcja8fdxb  Ã`E 5 ƒ I B HE GAẀ M8FD,DZỲ E 8 * :e9e x:e9e Y tže 5 I.E VQtŽE 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 D 9E 8 Hu : ^Hk. :I.tXJK B pyb :czu n$?aikefio5lš "8FGAD œ*e 8 u : n >res : 9EFY tvef5 Ì E KQŠtvEF5 Dl 9 Q Y06 D A :` T.š "8FD(9E 8FMu0 :e ˆ pyb :ci.t Jds^Hk. : Ì 8,tŽE 5 I.EFD Ǹ Zu n$?aid39 Y06 D Q ŒbQ T`š "8 D DZỲ E A97B EŽ5E y li. ŽE y 9 ˆE EFI B ZDl5,9 Y06 DÄQ ŒbQT`š "8 Dº4Å 4 9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FD ds m8fª 5 B lmež~ :e9cb:8fmƒ E W?ADE 8F5(^MEFk.E HEv~8 GAiVI.EF8 ko=hn Q ÆỲ W 6$DA: 9YUVE Ç N ZMS*E 8 È N MS*E Ç N D A9EF 5 d ^[Y :.=HE :ctvef5 Ì E D N ³Oª I.t JdC9E Ỳ Eb[CB e= d.90?ai_q B GADSE 8F AIl8F;>SÉ Y.Î d =JK LHZD A9E 5 Q 8FœD I :e=mef :tvef5 Ì E D N I QHLŒF5E: ^HWJKWFB M8FDDEFSEF8bŒ=H8 D¼ds9 QHY.ZD A9EF 5ZDC6$D I :e=mef : tže 5 I.E D N 9 UK "EŽ9 8 n ds9¹;>8 Scds9lGAid9 Q *resd =HSŶ d.zms*e Ç N D A9E 5± DJ[0B:=HE :ctve 50I.EF KQŠtvE 50Dl 9 Q Y06 D A :` T.š "8FD( >TUX:`^[Y.ZÌ E :`ÊM : 8FœD I.ZI.EF :576 8F9 : ;b:ed76$d Ì ZI.E :`Y06$ AIJX: DJ[²B ZI.EF : 9EFY tvef5 Ì E KQŠtvEF5 Dl(9 Q Y06$D A : T`š "8 DŠDZY.EF8 * :e9e YoÌ u(jju8 ÆEF y l Ì 8 *E DJKỲ l.redlš=jkuefincj?alm = l*e ZI. _I.GAÌ ZY 8Fn Ì E IHEv l8 DË4.ÌO4 9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FD dsras QM*E k B Hn E 8FI.5 : 5C6$j lm98 S8FMTUK; : I_QM8 T _IlI :=MS :`=H :9EFYotvEF5 Ì E VQ(tvE 50Dl(9 Q Y06 D A : T`š "8 D(XS :`^[Ỳ E ZI.EF vë AÌ B GA _I :DA:9 E 8FœD I.ZI.EF vë AÌ B GA _I :.; :ẄD76 D0I.ZÌ E E ŽEb _I.E B GA AI : Y06$ AIJX:` DJ[0B ZÌ E vë _I.E B G_ AI :`9E YoDJ tve 50I.EF KQŠtvE 50Dl 9 Q Y06 D A :` T.š "8FD(DZỲ E 8 * :e9e YÍIl5 lv58f EF E I B YJKµl5IAQŠtvEF5 Dl(9¹Dl5,n SÎS lk 9 : 9EFSE G_YJKšI.DlžYAQM Ì 8 D(YJKYJr JKWFB M8FD(tv=HE Pl5 ¾n SÎS lk lmdefn B 5A:jeSXQH8 D(DZỲ E 8FYl}ŠY JKÏVI.œEFS :je Ð 5EFGAIlL :Ẁ M8FD DZỲ E 8F :9EFx :e9efyotže 5 I.E VQ(tvEF5 Dl(9 Q Y06$D A :` T`š "8 DË4.Ñ"4 ³ODA:9 _I :.=HS : UK Ò=JK L$:.j 6 k.8f=mx Y N ] Ó _7B S lda:8fm e=më ŗ :.n RS :c5 QM8F;>DYNÔ4 >Ỳ E =H8 D d=mn7jk=h8 D d.8f=m5e jaõ"8fy.d JK8 D d ] Ö n E 5 d97b 8 H ve 5E Ybƒ Sde9CB W?ADE 5E:

2 l B UV "E 8 Œ=H8 D U B "kaq 8 Œ=H8 DI_Q B3 Ì txjk l B *MEFšI.Z A : 9E YÍtvEF5 Ì E KQŠtvEF5 Dl9 Q Y06 D _ : T.š "8FD Y.;>EF^[Y.EFGADEbŒ²B ZI.EF vgadhd Q 8 œ*d Ì E GADEbŒ0B ZÌ E : LHk :.D76$D Ì E GADË Œ0B ZÌ E :5E Yo DJ[E B G_D}Œ0B ZÌ E : 9E YÍtvEF5 Dl9 Q Y06 D _ :` T.š "8FD(DZY.EF8 * :e9e Y 98 š *E 5G_Y.I :e=hs :` UK DYlM$:<8 HœEF5Y06 D ~; W.H8 D(DZY.E 8F :e9efx :e9efyotvef5 Ì E VQtvEF5 Dl 9 Q Y06 D _ : T`š "8 DË4 m4 8 Hƒ 9F6 t Dl5( 8 Hƒ 8 Ỳ Ỳ 9 6$tvGAD(Ì 8 œ*ƒ Y.9F6 tžgad DZỲ E 8 œ*ƒ 9 6$tKQ(8FMƒ Yl5E 55JÔ^HtvE Ì Dl( UV "kmd 9 QMjeDE:9EF8 y7b DE:e9E I JKÊI :ei.e 8FGADŠDZY.EF8 : 9E x:etvef5 Ì E VQtvEF5 Dlž9 Q Y06$D A :c T.š "8FD 8 H kjx:^[ỳ E GA _I :YJKµ:.8FœD I.EFGA AI :Ẁ i : D76 D I.EFGA AI :` I.; : DJ _I.E B GADA:e9E YÍtvE 50I.EF KQ tvef5 Dlž9 Q Y06$D A :c T.š "8FD(Zu =JX:<9I_QMHE Bm~; Z\[EFDJKY.= l.redl DZY 9 B0ƒ IFB: EF8 DI.užjJ}uEF8 = 8 Y UKI.Dl( l;>e GADlž l d3=ms*y :` UK ÒDE S*j\: Ì E y Il5EF9E HY 6$D WX?A AHE 9 Q Y06$D A :` ¹T.š "8FD DZỲ E 8 * :e9e YÍYs _I.T :ctv=h8 DŠDZY.EF8 :e9efy.efx : ^HtvE =H8 DZDZY.EF8 :c9e Ỳ E x:e^mtže =H8 DIFBv :c l l}8fd Y.;0QH=M8F5LHD N ] IÍ DE:cY.;0QM=H8 5LM :c l¾9 j 6D=JKS*± Sk_Q Y.;>E 8FM k JKW B H8 D(Ỳ ;>E 8FM k JKW B H8 Dº4 O4 ~8 D(^[Y_QM=H8 5LHD N 4. 4 l}hev; Y06 _IAQ d=he Y.Ÿ Î d.9 : 9E SEFš 8 HWbIJKZDl ^HtvE =H8 DY JK=HEbŒEF :<ZDlŸ IŠ DA:eY.GAuS*E t: 5EFS8 9:<;>Ỳ E 5JKyJ>W :e^he I.š Pl}5 Dl(Y06$ AIJKỲ tvi.5 N =HE Y.EF5A: E DSGA9:<9EFS :e E DS : ZDZY.EF KQY06$ AIAQ d =HE Y.Ÿ Î ds9:<9efse š ¹8 HWbI.EF A9 DA:Ỳ GAuSEFt: 5EFS8 9:<;>Ỳ E 5JKyJ>W :e^h8 DT06 I.EF A9 Y06 _IJX:.DS8 D 9 =HE Y.EF5 : DS*8 D(9 9 : 9EFS : DS8FD(DZIo; ^Hk.HZI I.EŽ=?AHE BŽY.EFuEv=<6$8b[ I.jeE Sd9 ³O8 ª Ẁ ³ BHª lxq UK "E H9 QŠT.E Ì u T`E ;B =H AImd9Ev9EF 5 d3^[ymd=he XQŠW.H8 D 8 œ*d Ì E GAD8 Szŗ :e9 >jee Scds9 Ì txjk8 Ẁ I B t JK l BFXQ 8 H k JK ivebâ 8 ZuyJ *8brek`E 8 ª 5 d 9Em9EF 5ÄQ(8 œd0imde=mefxqẁ M8FD D76 D I.EŽ KÐ de9 Y.jeE Sd9 9E Ỳ 8 Ŵ d39e Ỳ lxqš ike ˆE 8 * AI.EŽtvT` AI.EF;>M5 Imd9Ev9EF 5ZDC6$D Î d =MEFXQẀ M8FD I.EFM9EF5l. ZI DJ _I B Œ²B Y.E uev9¹9 QMY. QHj QMREFSd 9 Q *[7B k Y B GAu S>[7B ld}9 : HDXB j Q 8 ª 5Y B D Q 8 HSEFÈ lje8 L7B W.E B ZHD žzy06 DEv9Em9E 5± DJ[0B d =HE XQŠW.H8 Dº4. 4 ˆyMË resd^[ymd=mefxqšw.h AI.yHEbreS*E ZuÎ d =HE EŽW.HGA AIl :œef8 ua:<n >resef8 k 9:<=H vgadl œef8 ua:<n >resemhe«ˆ5jkyj W.H AI.5JKyJ>W.E 97B 8 Y. :e9f6 yhy.5jkyj>ẁ Ev97B YJK=H9 :.DA: DZIÍ; DZIo=H E xef8 5(Ẁ M8FGAD( AHE Scd =HE EF± AHE S*xE 8 5žW.H8 GAD(9^Hk. : 97B: =H Y : W.H8 D( `I.EFIo5Ŷ ds8fn S9l(ZHE ;>E 8Fn µ EFI HLHÇ N jem EFIo;J : ˆZuE I 8 È8 D ^[Y :`^[Yl5 9:<I JKÊÌ Dl(8 œ*d I :e8fœd Il5 D76 D0I :D76$D Il5Š DJ[0B: DJ[l BF5(=M Y : =H Yl5 I.8FDLMtŽ8 D( Ì 8 D8FLMaVDEvHEv~Yl QMjeE ZDZY.Em8FD8 LHaKDEFGAI.xEF8 5(Ẁ M8FGAD QM8FY. AIlD>reS8FY. :`97B:cDZY.EF A^M _IsreS*YJKW.Ì D QMREFSXQẀ M8FD resefk.e: GAI.EF9Y JK=H8 *n 8FGAD UK "HE 8 *5 d 4.»m4 DZI; HEv >T UX:`^[Y :`Z\[EF5 :ctvef5 Ì E KQ tže 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 DŠ²S :8 œ*d I :ez\[e 5A: Ỳ ;>E 8 H kjx:`dc6$d I :Z\[EF5A:ÊM GADA:` DJ[²B: Z\[E 5A:`9CB D QHYJKµ:e=M Y :`Z\[EF5A:576 8F9 : ;b: L :`Z\[EF5 :cwblmk :`9 DY :cz\[e 5A: Ẁ ivy.yhy :`Z\[EF5 :cy06 AIJKY06 AIJ²:5MY :cz\[ef5 : 5Ỳ E 8FYon Y : Z\[EF5Y.Yl}jeE *n : Z\[EF5 : tže 5 I.E VQtŽE 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 DŠ j3efn =HE HEv m5jkyj W.H AÌ 5JKyJzẀ Ev97B 8 Ỳ :9 6$yHY.5JKyJ>W.E 97B 8 Ỳ YJK=H9:<.DA:cDZY.EF A9ME B 5JKyJ>W :tvef5 Ì E VQ tže 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 DË4.Å 4 l; ^HtvEF=M8FDY. UJKMÆ3[žjeZY.EF J>šI.D >TUV8 Y.8FD9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FDI B ZỲ E AZHY.8F;> 5E 9HE B: ÀV \QHj3EFGA9HE B GA lmefga9me B 5E _Y.5 d9me B 8 k W?ADE GAIJKœ6 EF AI.t : 9F6 tž8 D(8FM9F6 tž8 D HE 9I\IJK N TUKEFÕ"D( 6 Õ"DlZDJK8 ; JKD :ct.dxb 9 : I JKMEF5 :`Y06$T :5(ẄY.Y JK=M;>G_uJKY JKT UX: Y06$ÈE tž8 SulŠ izdhe 5ÄQ ˆGAI.GADl( ˆZY.8 ÆH=HGADJÔ9l5Epd DZỲ E J>šI.D( >T UV8 Y.8FD 4 [žj3zỳ E JzšÌ Dl(XS8FY.8FD(I.ZỲ E AZHY.8F;> 5E 9HE B: ÀV \QHj3EFGA9HE B GA lmefga9me B 5E _Y.5 d9me B 8 k W?ADE 8F5(8 HSỲ 8 D(8FMS*E Y.Ì AI.t : 9 6$tv8FD 8FM9F6 tž8 D(HE 9Ì 8 D Ì D QXScdsjeY B É Imd9 JK6 r Q(IJKaKDTUKE ŠtvEFI.Dl lmjee Ỳ ZDZY.EF J>šI.DlŠXS8FY.8FDº4 [žj3zỳ E JzšÌ Dl(Y.;>EF8 H kjk8fy.8 DžI.ZY.EF AZHY.8 ;> 5E 9HE B: ÀV \QHj3EFGA9HE B GA lmefga9me B 5E _Y.5 d9me B 8 k W?ADE 8F5( I.EF 5 QM8FD( I.EF=MÌ 8 D(Z5l;0Q Is[Ev=H 8F=MÉ ÈA: n E G_DYX?A YAQHDA:.^FQMDY.5JK Ì E 9: I.8FD8 LHaKD QŠ I.EF=MÌ Dl Ì ZY.E ÆÍtvEFD d3=hsxq mg_iaq m8fzd(i ˆE 8FM ln W JKM5EF8 5(8FMƒ E ^HtvEF=M8FD d.^mtži.e 9:<8 HEF5 d u 8FkoÊIAQHD :<8FL9 Dl 9LFQMÈLX :`DZY.EF J>šÌ Dl(Y.;>EF8 H k JK8 Ỳ 8 Dº4 [žj3zỳ E JzšÌ Dl(ÊM GAD8 Y.8FDÌ ZY.EF AZMỲ 8 ;> 5E 9HE :<ÀV \QHj3EFGA9HE B GA lmefga9me B 5E _Y.5 d9me B 8 k ZHDltv9EÊM 8FDfÊHE I.8FD,ÊHE ÀKÌ Dl,ÊMEF I.Dl,98FMDE ^M98FMDE < D QŠÎ=HI.G_Î Ì Y.EF5 dsêh :cêh8 DE D=H8 G_MD=HGA A9 : D=M5U<QH 5 Q S QM Y.EF5 d3ņ QMẀ 5 dn\qhw.ỳ E 5 dj3àvi.e k`zdzy.ef J>šÌ Dl»

3 ÊM GAD8 Y.8FD 4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(9CB DÄQMYJKµ 8FY.8 DÌ ZY.E _ZMỲ 8 ;> 5E 9HE B: ÀK QHj3EFGA9ME B GA l}he G_9ME B 5E AỲ 5 d39he B 8FkoWX?ADE 8 5 ZHI.Y.8F58 G_iVIAQ 8F= 9CB D de=mqkì 8 DŠ9CB D¼d3nA6$kAQM8FD 97B D QT`š "8 D(97B D ˆE *Pl 97B Tmd97B T.D8FZD M8FD ] j ds=jkszde ~ :c MW?A I.D QŠ MW?A W JKH5ZIoT_QM=HEd ] I.Ỳ Il8 DŠW JKH5A:.9E: =MS*E Ilž5Y.EF8 YoDY.; : 97B D QMY JKµ 8FY.8FD DZY.E J>šI.Dl(97B D QHY JKµ 8 Ỳ 8 D 4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(5C6$8 9 : ;>8FY.8FD Ì ZY.EF A9 lfb LHE: WX?ADEF5E: 5EŽ²I B DŶ d l HDY.± 8F9 : ;0QXIFB DYmd l MDY.± ] DZY.EFÆ 6$8 9:<;( mef9 A=HSYl}ƒ SXQ tvt`8 DA:HEv Di? = :`I.>reS :Ẁ M8FD(^MD8 œ k JKZDHDl XI.E B IoY06$TAQ 5(WbYmdjJ} S Q(8 T`8 S HEd ] Ì ZIAQM LJ 8 ulj 8F ŽY.kl H8bŒ8 rei.8fgad WJKH5EF8 5(8FMƒ EŽDZY.EF J>šÌ Dl 576 8F9 : ;>8 Y.8FD 4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(WbLMk`8 Y.8FD(I.ZỲ E LMk : I.ZI e= :6 y N HEv9 l B QMjeEd39 l B l}hed 9HE B 8 kíwx?adef8 5Wb AI.E =H E I.G_DlZHI :`I.D djj}d± 5(8F MWl8FDẄLHE ZY. _œe D¼ds=HMDlŠWbL QH l8fd 90?AIFB d WbLMEFZY.EF8 ª 5±lGAiVZIY 6$ AIJŒE B H8 DŠ=H Y ~8 D(DZY.E J>šI.Dl(ẄLHk.8FY.8 D 4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(W.iV8 Y.8FDI.ZY.EF AZHI :W.i QWX?A _ME 97B EmW.i : *E 8 DS QM 5 Q(S QM Y.EF5 d3ņ QMẀ 5 d ņ QMẀ Y.E 5¼dsjeÀKI.EFkmd ] W.i : j3kl B 8FWmd.nA6$k JKÌ E Y l}hedew.ix:=hqkilỳ Ebre8FW.I B tžued 8 Z\[S S*x ZDJKyJzHE {N 9ZD5<?A8FW. IFB n ly lh8 ;>DA: I.*E I Jd3DZY.EF J>šÌ Dl(W.iV8 Y.8FDº4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(Y06 AIJKY06 AIJK8 Ỳ 8 DŠI.ZY.EF AZHY.8 ;> 5E ZHW.aKDEF5E:ZY06$D( ŠY06 AIJKY.=HY06 AIJ²: ¹Y.E S*I.8FD ] I ˆE _Y.E H EvÌ ZIo8FMƒ >=HE 9DlŠ^H8 n L : I.ZI l}hedei.zi "E Ì E Y06$D : IAQŠY 6$ AIJKY 6$ AIJd}jeZY l}he IÍ;>8 HLMEŽ8 ŒlY(DZỲ E JzšÌ Dl(Y06 _IJKY06 _IJK8 Ỳ 8 DË4 [(jezy.ef J>šÌ Dl(5Y.EFYb8 DI.ZỲ E :`9 lfb lmež5y.8fgad Y JKY JreFQ UV "MEF8 *5± ] ^5<?A5A:c UK "k`z=m8fdy B G_u : H AIJKa _I :I.8FZY.8FÆGAi<QŠM k_q8fy.ü Q( mifb Y.E lhe QHj3E: ŽS lídzy.ef J>šÌ Dl(5Y.EFYb8 Dº4 [(jezy.ef J>šÌ Dlc ;>8 Ỳ 8 D ] m;>ỳ 8 ZY^[Y.tŽE ³ODE ZI =?ACB: l lÿ IAQ ˆY06 DZIÍ5E 8FWmd ] IAQŠY.E *E 8FDo9 ~ lhy.efmepd ˆ;>Y.ÆỲ ÆY.G_DY.8 ˆ;b:c8 HƒK: W JKH5Ỳ Ÿ Ì W.HE:`9 JKMkFB ÊI_QM8FDI Bm $: l l8 D(Ỳ ;0QM=H8 5LHD N 4 ÌO4 ~8 D(8FœD IAQH=M8F5LMD N 4.»m4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆEF5JKyJzẀ ZI Y.G_uSEFtvZI5E S*8 9:<;>ZIÍn 8FaKDA:e ²t:`5 Q U?A8 ; W.T`M8FÆ8 D(9¹;0QMHE ^HtvEF=M8FDY.E B I.E HE LHEv5EFS8F9 : ;CÍ9CB 8FY. : 9F6 tž8 D97B 8 Y. : Szre8FD 97B 8 Ỳ : 9 : ;>S8FDDZY.EFGAY.EFI.E Yl}DE: n 8 akd : 8FM ŽE } ˆDE: Ỳ E I.E: n 8 akd : lf9¹=he Y.EF5 : DS*8 D(9 Y06$ AIJX:`DS8FD(9¹9 : 9E S :DS8 D9 Q Y06 D A : T`š "8 D(Ỳ ;>D :8 ei.ỳ qk5jkdl(ÿỳ E:<9GADl UK "HE 8 *5 Q ZMEŽÎ `E Bm 7JKDEŽ l8fd 4 Ì 8 ZME W.H8 Dž9CB:=HE Ỳ E 5A:*;> AI.Y06$D A : T`š "8 D(Ì 8 &Î `E BmẀ M8FD(Y.;>D : 8 ei.ỳ E 5 QH AI.Y06$D A : ¹T.š 8 DŠI.8 7JKDE Ẁ M8FD Ã`E 5HE GAẀ M _I.Y06 D A : T`š "8 DŠD l}d6 8 LHkAQHaKD : 8F5n B 5A:9 Ö :=HE 8 ; IͳOt L²žD u¼d38b ei : v pyby_ðm=h E Y.8F MjeE:`T.E:LX :. Ì E 8 Ỳ GAi 9l}5l AIJKEF;J dsde:c8 H ve:c UK "I_QM8F5 : 9 e=mefyb` mefi JKL lšn Sk`Y.; :.^H=H l9 l BFLME:`HE D <?DE 5EFY.EFj3EFn de=ms*e I.k :`9HE B 8Fko; HEv~Y.EF8 5 W?ADE GAÌ E jee n E l tvefi.gad( mefj3efn E l}štvefde 8F5 thga AI.EFj3EFn : ^HI. _I.8 Ẁ 9 : 8 Hn 8 GAD DZỲ E *E jee n : Xt:`8 H vefp l}šêi.efi.zd ld6 8FLMk_QMaKDA:e8 5n B 5A: ; :<9 d3n7jk8f LMœ*9 JKSGAD8FSzre9 QHD l}8flh8fd8b[ J B SXQHk.9D N LHœS*96 D9 QHY.9 tve T_QMtŽEm³ODtvEm m8fi tve ³ODA: <6$;>D NÔ4 I :c l l}8fdỳ ;0QM=H8 5LHD N 4 ~8 DžDC6$D I_QM=H8 5LHD N 4Å 4 lmež; ^MtŽE =H8 DỲ UJKHÆ5JKyJ>W.ZI Ỳ GAuSEFtvZI(5E S8F9 : ;>ZI.EFxY.GAuEFÆ Q U?A8 ;&W.T.Š~8 D(9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FD d^mk` : 9EF8 Hu :Ì txjk B Ÿ :576 8F9 : ;>T.EFI.u 8 Y. _I.xE 8F5 tže 5 I.E VQtŽE 5 Dl(9 Q Y 6$D A$:. ¹T.š 8 DË4. 4 QM8FY. AIlD>reS8FY. :`97B:cDZIAQH=M Ì E ÏKÌ E 5A: W?AD : Ẁ 8FM Ì 8 8FD9CB Y_QMRE S& Ì š E GAÌ 8 AujeE EFD D : D I_QMREFS 97B: Õ l}d N UV "E Ì Y.E _Y.E UK 9 Q Ì Y.EF AY.E DJK =HE ÊtŽE T.8FSDZ\[E 5 QŠ M8F;edC^HÃmd.9 DEFx j QM58 : n 8FDY JKµÁdZ\[7?A W JKª ƒ E 5Scd ^[Ŷ d.=mefd ] ZM 5Z\[E 5ÄQ G_D^MÈd 9 DEFx j QM58F :<n 8 DY JKµÁd3^H8 H8 HaKDW JKaVD tž9 Q 8FœD Imd3=HE cd ] I.u(9 JK DÄQ(5(j3 5žj3EFY : jee Ỳ I.DlŠ5(j3 5žZM 5 : =HqKÌ 8 DŠD A9 JKLJK D : 9 JKLJK DZ\[EF5 jwx?ad d3^hã.ef5.5š jee 5G_Y.I_Q Õ"EF5GA*WJKj N ld QMYJKµ de^mefã.zd76 D IAQ =HE d ] L 9 l BFƒ S¾ L97B Ão L Q GADÌ B IlL E I_QM8 5¼ds97B ZIo^HW.HE Ì IAÐ 8 ; W?ADE 5E: 5EFGAD dc^hã :5( H8 ;ed7^mã :`5 QHW.I.D¼dC^Mà : 5(^Hà :`5E ^Hà :`5(^HÃ.E 5.5Ỳ 6 yâ Ỳ I.H;>E I B Ỳ TUKEFÕ"Y. vrek`y.8 G_ AI.Ỳ I.=H lqkiâ Y jee A Ì ^M AÌ I.9EFS : ^H=M QH=Mn Y : n EFGAD : Å

4 g g l l B B 8 n HY.œ D : DJ[0B: Ỳ GAI.G_Dl9 ˆE AỲ Ev9 8FMÃlÎ dô4.»m4 [(9EF8 Hu ÍT.EFI.½AÌ E I.tXJKLHEv^FQMaVDEvDÌ E 97B 8 Y. :e Ì E DA: 06$8 k`8 S8FD(œ res l(90?ai B ~8 D(u08 kí Dœ 9EF8 HuZI.EFyMË res :e=m : 8b si.e 8FW.8FLMaKDA:cIo :c l¾8b eì Ev; HE 8FW.8 LHšI.Dl ] D ld6 EFŸ IJKaKDA: ³O Q res l(=hsyl IAQHY.GAÌ 8 ZỲ GA lhev m8 Œ8 Hƒl(8F5L l J3d ] I.ZDÆ l} 8 jey06 EŽj38FS Ì 8 D(IÍ~P 8 œ J>ZD~Yl9Ỳ E 9D ~8 D(5ž; MEŽ DZI. E B5žI.tXJKLHE 5(9E 5Ë [$Q B 8 ZD Imd9E 8FMuA:e l} l8 D ] g WX?A B pybw J B M B pyb d ZH B pyb dsjee jekb $B DÆ QỲ ;>E v ŸŽd ^H QMÌ E D N ~ AIlLHE3 Y.;>Ë m v pybifb txjkt`e B I.u0 DJK8FCB:<n AIreSEŽW.H8 D ] T.EFI.u MEŽ~ :c9cb: I.8F :e8fj3 DZỲ E DE:eỲ ;>E v pyb : I.EFtXJKLX :` l¾y.;>d :e8 ei.ỳ qk5jkdl ] 5C6$8 9 : ;>EFI 8 ; lo O5µ E I Œ Y.8 ; ] DÆ d38f9 : ;ed3^h QMÌ E D N ~ AIlLHE 5C6$8 9:<;>T`E Ì u l}he 5E:e lef5e:`8 5*E 5A:eW.H8 D(IÍ :` l 8 5E 5MEFGAW.H8 Dº4.Å 4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆ3[žj Y B GAu d ZDJKD QŠ l d3^xd QŠW.H8 DŠZMEF AY.EF5 :cn B I.8FD DÆ Q( U?A8 ; Ẁ T.H8 Æ8 Dž9 ;0QMHE ¹^MtŽE =H8 D d ] IAQŠ; 576 8F9 : ;0Q( lfqẁ T.HE GAÌ ± UV "Ev?AW J B dszhzdzy 5Y_Q5Ŷ df4} 4 Is[E ^[Ỳ Y.GAuÄQMaKDEFMEF vgadäð D[E 97B Y.GAulLJ iyh IAÐ Á4I.± 8 H kjd 4.»m4 I.± Y.; lƒ Scd 4.Å 4I.± =JK L dô4.ìo4 I.±lƒ ScdÔ4.Ñ"4Ì Ev9S*ZMD 4 ˆ4I.E«_Žd 4 O4 I.EŽTAÐHSÎ 4 "4I.EŽ^Mj 68 D d 4 4I.EŽ8 H ve 4. c4 I.±pQMRE Scdf4. A 4Ì E n D Q Œ²B Y.E ued 4. A»m4 Il( led.9efxed 9n E µ Ede9l8FD;>E 9Epdf4. AÅ 4 Il( =H E ª 5Î df4} _ÌO4I.Epd39 D(Ỳ ;>E I.EF.DÎ df4} _Ñ"4 Il( EFy Њ QMje=MEF Epd 4. m4il( E yfð(m9 d 4. O4 Il( jee n ied 4. "4Il( œ*e *n EF8 * AI.Epd 4 4 Il( EFy ЊTUK;>Epdf4.»c4I.EF8 5( =H Y.;>EFWX?ADEF8 5 4}»* 4 I.± j3ef d 4.»»ˆ4HI.± Ỳ 5Jdf4}»*Å 4Ì ± Y06 _IJdÔ4.»Ì 4 I.± I.Ymd 4}»*Ñ"4Ì ± E G_Dj"d 4.» ˆ4Ì ± ^HE kˆd 4.» O4 I.± 90?AI B d 4.» "4I.± 9 QMYmd 4.» 4 I.± 8 HSE Ç N =JK L dô4.å4ì ± t d 4.Å 4 I.š 97B Y N 4.Å»m4~8 D(œ*E 8 ua: n D N ~8 D DEFGA^MtŽE =H8 DS* UKX ld Y B GAu 8 5 B AI : l :czdjk AHY N] DD QŠ l d3^xd QŠW.H8 D(ZHE AỲ E 5A:`n B I.8FD(DZỲ E D Y B G_u 8F5XB AI : l :czd ÐM8FD9 l :c=mqkì 8 D(9 Q Y06$D A : T.š 8 D(IÍ :` l l}8fd(y.;0qh=m8f5lhd N 4 ~8 D( DJ AIJB =M8F5LHD N 4.ÌO4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆEF5JKyJzẀ ZI Ỳ GAuSEFtvZI(5E S8F9 : ;>ZI Y.;>EF : 5E Y : 5 Q U?A8 ; Ẁ T.Š~8FD(9E 7B jee 8 Ỳ j : Y_Qreœ*E S : > VQM8 T`5 >=H8 *n 8 GAD(9 ;0QHMEF ^HtvEF=M8FD d.lhè}res : HE D A9 JK*n B 5A:eỲ ;>E :edzỳ E ALHÈS : Ẁ M8FDLHÇ N =HuA:` :ew.h8 D(LHÈ N HE ³OD³ODJK8FWmd 9:<8FY.DA:Ẁ M8FD(Ys _IlŠ5E 8FW.WFB M8FD 5E Ÿ I.E:cMEŽ Dl ˆSEd ^H8 D8 MDEvY.EFI.Ì E D A97B:c l8 yhda:w.h8 D 5EF AY.EF5 : Ỳ E Ì EvZ=<6$n 8FDDZY.E G_Y.E Ì I.EŽ M8F;> l BF8 yhd : Ẁ M8FD ] [EFyMEFSỲ ym=hu : : Ẁ M _I.yHEbreS*E T`E I.u0T.EFI.½AÌ E 9 : 8 Y.DA:eẀ M8FD( M8F;>Y.E B I.I.E l}8fymda:`w.h8 D(rluA:3rluA:. Ỳ E I LHE 9 =H vdl ] [žœe *n E S :œ*e *n =HuA:e :Ẁ M8FD œ*e n Ë resež tžt.d tvt. _I.E 9 : 8 Ỳ D :cw.h8 D H8 ;>Ỳ B I.Ì E E l8 yhda:.ẁ M8FD ] [žl QHÈn E S : LFQMÈn =HuA: :ew.h8 D(LFQMÈn jee Q =JK L d =JK L l} : 97B: =JK L lk(9 : 8 Ỳ D : W.H8 D LFQMÈn jee Q =JK L d=jk L l :`9CB: =JK L lkš9 : 8 Ỳ D :eẁ M8FD(Y.EFI.Ì E H8 ;> l BF8 yhd : Ẁ M8FD ] [žœef8 ua:<n S :eœ*e 8Fu : n A=MuA:c : Ẁ M8FDœ*E 8 ua: n >resemhe«ˆ5jkyj W.H AI.5JKyJ>Ẁ E 97B 8 Ỳ :W.H8 Dž M8F;>Y.E B Ì I.EŽ l8 yhda:.ẁ M _I.S HE D A9 JK M :Ẁ M8FD( l*e HEv Dl ms*ed=mu HE D A9CB D¼ds=H8 S ve Ỳ 8 D( GAE: 8 9¹ =MuEF8 k 4. 4 D A9 JKn B 5 : Ỳ ;>E : DZIÍYs _IlŠ5E Ÿ I.E: DEFSj\:`Ì zres :c5e S*8 9:<;>YljeEbreS : D H8 DžLMÇ N 9 J =MulLJOLMÈ}rsS :9 JKn B 5A: Ẁ M AÌ ym9 J =Mul HyMË res :5EFSEFI.k : Ẁ M8FDœ*E n 9 J¾=MulLJOœE *n EbreS :ehe 9 JK l : Ẁ M8FDLFQMÈn 9 J =HulLJOY.EFDC6$jeE vepd398 HGA J>j3Epd LFQMÈn ZMS*E Ẁ M8FGAD(œ*E 8 u : n _9 J =MulLJ œ*e 8 u : n >res : Ỳ GAuS*E t : 5E S8F9 : ;>Y.EF5JKyJzW : Ẁ M8FDDœ*Em D A9 JK*n B 5 :c5e YÍ :e9e 7B j3ef8 Ỳ j\: Y_Qreœ*E SY06 I :Ì txjkyfb I :.9EFY.Ỳ I : UK "Y.Ì Y.Y06$DY.I :Ẁ M8FD(DZIÍ=JKS*ZDE œ*9 ˆE 9Dl( i Ev8 rek.d mef8 _I.Ed=H± E 8Fœƒl lhe >P S*D Q UK 8 H k JKY.; l}ƒ SEv5E Ÿ I.E:c90?AI.E B G_i Y.9 Ð =HE ƒab I_QMZD ld6 EFŸ IJKaKDY N(] ³O Q res l=hsyl I_QMY.G_I.8 ZỲ GA l}he ˆ8bŒ8 Hƒl(8 5L l Jed ] Ì ZDÆ l 8Fj3Y06$ Evje8 S Ì 8 D(I~P 8Fœ JzZD~Yl(9Ỳ E 9D~8 D D ld A9 JK*n B 5A:cY.;>E HE QŠMEŽI JKHE HE l}¾9 Ỳ ;>E GAẀ M8FD9¹T JK d9 lfb LHE: Ỳ GAuE k`e Y JK=M lyme W.H AÌ 5JKyJzẀ E ;0QMY : jji.e B 5JKyJ>W.EF B 5 :ejji.e B P l}di*r Q 5A: Y06$ AIJKDEFSj\:`TJK k.e Œ :jeé lhe ;0Ð 8Fn µ EFI.E: MEŽ FD(9 DœÎ=HHD ÍWX?A8FY.B 8 rek.ë [0B: 5EFMjeÀK=HDlDZY.E š I.EvÌ E: jee 8F ME: Ì

5 g ŽE A9 *8brek`EmW.H8 Dº4»m4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆEF5JKyJzẀ ZI Y.G_uSEFtvZI5E S*8 9:<;>ZI :5 QŠ U?A8F; W.T` ~8 D(9¹;0QMHE ^HtvEF=M8FDI BŽ DA:eY.GAuS*E t: 5EFS8 9:<;>Ỳ E 5JKyJ>W :e8 5 AI.YŒ Dl 9 Q ª 5 QM=?AD Q W.H8 Dž9 MEFIJK=?AD QẀ M8FD9 mef8 * AI.=?AD Q W.H8 D 9 9 QMỲ =?ADÄQW.H8 Dž9 9 AÌ =?ADÄQ Ẁ M8FD(9 UV "=?ADÄQ W.H8 Dž9 8 H k JK=?AD Q W.H8 D(9¹ ik=?ad QŠW.H8 D 9 97B =?AD QŠW.H8 D(9 97B =?AD QẀ M8FDº4.Å 4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 Y 6$ AIJ²:`DS*8 D(9 =HE Ỳ E 5A:DS*8 D 9 WU?Ak`;> AI.E:`DS*8 D9 XS;> _I.E:`DS8FD9 9CB ;> AÌ E: DS*8 D(9¹9 : 9E S :cds8fd 9 97B:DS*8 D(9¹9CB:DS8 D 4.ÌO4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 Q 8Fª 5 :czd W.Ì 8 D(9 HE IJ²:cZD W.I.8FD 9 ˆE 8 * AI : ZD Ẁ I.8FD(9 ZD QMY : ZD W.Ì 8 D(9¹ >j : ZD W.Ì 8 D(9 9HE B G_ lhe:<zd W.Ì 8 D9 9HE B GAT UV;>E:<ZD W.Ì 8 D(9 8FML$:ZD W.Ì 8 D 9 8 HL :czd W.I.8FDº4}Ñ 4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 lhe 5EFj3L7B I.8FD(9 IsreEF5E jel7b I.8 D 9 5EFT.E 5E jelcb Ì 8 D(9¹T UK;>EF5E jelcb Ì 8 D 9 Y.5JK I.E 5E jelcb Ì 8 D(9 9HE B 5EFj3L7B I.8FD(9 9HE B 5EFj3L7B I.8FDº4 m4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 WX?A Q B0j\:tŽI.8 Dž9 WJKH \QFB j :tvì 8 D 9 ZH \QFB j :.tži.8fd9¹y.;> Q B0j\:tŽI.8FD(9 tv5 QH QMj\: tvì 8 D(9 D= QH \QHj\:tŽI.8FD9¹9 AI. QHj\:`tvI.8FD(9 9HE B:<ÀK QMjeE tži.8fd(9 9ME B: ÀK QMjeE tži.8 D 4 O4 Io D : Y.GAuSE tžy.ef5jkyjzw : 8F5 AI.YŒ Dl 9 Q 8 ª 5yFQMYl5(Ì tvdl(9 >a AIl}5ŠI.tŽDl(9 LFQMÈ8Fn 5E I.tŽDl(9 HE tv= lil5,i.tždl(9 Q 8 DS*E ulki.tždl 9 Q D QMÌ B YlkI.tŽDl(9 Q ƒ Yl.Œl5 I.tŽDl9¹9 E B d vdjk8 W.IFB tvdl(9 9 B d ŽDJK8 Ẁ I B tvdl 4 "4 Io D :cy.gause t:`5efs8f9 : ;>Y.E 5JKyJ>W : 8 5 AI.YŒ Dlž9 ³O Q ŒFDl(9¹I.t_?: IsŒFDlŠ9 9E Ỳ E GAIŒ Dl(9 Q *[7B k.ysœfdl(9 Q 8FxS9YsŒFDl 9 n E µ E«Œ Dl(9 =JKSE k`e GAIŒ Dl9¹j3ÀV=MEF5}Œ Dl 9 T.Ë [EFYsŒ Dl(9 5EFSE n:<9 SzŒ Dl9 ^Mk`MYŒ Dl Imd^Hk.HYsŒ Dl9 97B YsŒFDl9 97B YsŒ Dlº4 4 ˆ5JK=M50Dn DYljeYlj l 5 QM=H5 Dl5ŠD A9Ỳ YJK=H5 Dn DYl}jeYlj l 5 T06 ;>Z\[l}5ŠD A9Y :ct06 ;>Z\[n DYlj3Ylj l 5 HE 5^HZ\[l5 D A9Y :cmef5^mz\[n DYlj3Yl}j l 5 I.8FD5EŽD A9Y :Ì D 5E:eDJ n D :`=?Ak B YljeYlj l 5 itže =Hj lž5(d A9Y : iktže =Hj3n DYljeYlj l 5} [7B 8 n SdC8Fn µ Ë _I.E =Hj l 5žD A9Y.Y[7B 8 n SdX 8Fn µ Ë AÌ E =Hj3n DYl}jeYlj l 5(DE =H5 I_QM=H8 5LHz _I.EF=Mj lv5žd A9Y : DE =H5 I_QM=H8 5LHz _I.EF=Mj  n DYljeYlj l 5(Y.GAuSE tm _I.E =Hj lv5(d _9Y :.DœE D A=MS*Y :.ŒEFYoỲ GAuSEFtvË AÌ E =Hj3ZIÌ u5 90?AIFB ZD=M8FD(I.uŠ5(HE I JKME B 8 D(Ì u(5( GAiỲ E Ẁ E 8FD Ì u5(5reue 8Fk W.EF8 GAD(Ì u5e 8 ª 5B ;>8 DÍI.u(5 Y06$ AIJd.^H8 Hn 8 DŠI.u(5( JedCµ:c9EF5GA : =HSỲ E 5GA : n E G_D : n E ƒ D : 9EF8 n : UK "E 8FH8 GA*D : IAQH8 T AIl}I : =HSY : =H : Ì u T` AME 5(8F5HDXB GADl(I_QM8 T`5 d 4 D ld6 EFŸ IJKaKDY N(] D8Fœ k_q d3=hsy :`=H :.9*Em=MqVI.8 G_D90?AS*Imd ] 8FXŠ 3r JKSEFDDYN ] D8 œ*^mef9 Q(8 H=MGAÌ Q&tvE T06$ME: 9 d 98FY.G ŒDl ] 8FM k_qmifb A=MS*Y :=HY N] D ld8 Æ jee Ỳ ZIoẀ M8FD(D l}d8 Æ jee Y.ZI Ẁ M8FD I : l l}8fdỳ ;0QM=H8 5LHD N 4. c4 ~8 Dž=M Y_QM=H8 5LHD N 4.Ñ 4 ~8 Dž5C6$8 9:<;>=?ACB DE 8 =HGAI JK=M8F5LMD N 4 45C6$8 9:<;0QHP SDEF8 =HGAI JK=H8 5LMD NÔ F9 : ;0QMP S*DE 8F=MG_I.E:DJKI B DJKÌ B AỲ E j\:`y.;ed ] =HSỲ E œ D9E YUKE ÊI :e^h AIsreYJK=M Ÿ I.Dl 4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKMÆk_QMSk Ì E:  98FY.Y.Ỳ E AỲ E 5Y_QMREFS : 5 QŠ I.E 3 p l8fd D}[l} _IAQM8FY. AIlDzrsS8 Ỳ :97B:cDZIAQH=M Ì E ÏKÌ E 5A: W?AD :`Ẁ 8FM Ì 8 8FD9CB Y_QMRE S& Ì š E GAÌ 8 AujeE EFD DA:`D I_QMREFS 97B: Õ l}d N UV "E Ì Y.E _Y.E UK DYlDY.EF AY.EF5YAQH8 Ỳ 8 D UK "k jaj 6 AI UK EF AY.EF5YAQH8 Y. _Iljj 6 AI D lj3ỳ tvs*y.y06 DY.W.Ì YAQH8 Y. _I.5JKW?AI D8FZY.8FÆ : 97B: 8Fun SÎS*Y.EFSXQM IDG_Y.I : 8 ; D l l8 DŠ9:<;>S l} QM8FY.8 DDA:HEv D :c8 un S<SỲ E AỲ E 5A: 8Fun SÎS :`=HS :` UK "EF5JK9GA> AÌ E AZ\[Î?A AMEFD N  Z\[Î?A WJKaK AHE š Í90? Ỳ AMEF A90? py.wjkav AMË Â š aki.efef5gaw_qmt`e š 9 Q I.Ỳ E AỲ E DJK =HE ÊtŽE T.8FSDZ\[E 5 dz\[7?a ^HÃmd.9 DEFx j QM58 : n 8FDYJKµÁdZ\[7?A WJKj N DJKSE _Y.Ev8FMƒpQ ƒ E 5Scd.^[Ymd=MEFd 4 ZH 5Z\[EF5 d90? Ỳ ^MÈds9 DEFx j QM58 : n 8FDYJKµÁd90? Ỳ WJKj N DJKSEF AY.E Dtv9 Q 8F;>SÉ I.T`WAQ B 8FœD Imd3=HE cdf4 Ì u9 JK D Q(5žj3 5(jeE Y :cj3efy.ì Dl5 je 5(ZH 5 :`=HqKI.8FD(D A9 JKLJK DA: 9 JKLJK DZ\[EF5 jwx?ad d3^hã.ef5.5 HE 5GAỲ IAQ Õ"E 5GAWJKj N ld QMYJKµ ± DJKSEF AY.E ^HE Ã Ö ƒ SZD76$D Î ds=he cdf4 Ñ

6 œ LŠ9 lfb ƒ S¾ L 97B Ão LFQ GADÌ B YlL E IAQH8 5 de9cb ZI^HW.HE I.I_Ð 8 ;ŠWX?ADEF5 : uì Y. IlD A9 JKLJK DA:ZH 5 :cy.efi.e Ỳ E ua: 8 lj3s*9 Q(Õ"I.Ỳ E AỲ Eb[žDJKS<I.± DJKSEF AY.E DJKS<I.EFM8F9D AHE lj j3zi_qmdef5jkã.efu5jkã`e 8 HjeÀK=  ZuÌ Y. I.uE 8 =H9 JKLJK D :`ZH 5A:Y.EFI.EFY.E ua: 8 lj3s*9 Q(Õ"I.Ỳ E AỲ Eb[E I.Ỳ E ln\qš5 Z\[7?A ^Hà : 5(90? Ỳ ^Mà : 5 QHW.Ì D dc^hã : 5(^Hà : 5E ^Hà : 5(^HÃ.EF5.5 Y.6 ymỳ I.H;>E IFB Y.T UKEFÕ"Y. vrekâ Y.8F GA AÌ Y.8 G_ AI.Ỳ I.=H lqkì Y j3ef A I.^> AÌ I}9EFS : ^H=M QH=Mn Y :8Fn $:n E GADY.œ DA:c DJ[0B: Y.G_I.GADlŠ9 mef AY.E 9¹8 HÃlI Ö ƒ STUKE 9ZDJKS<Ì ZDJKSÎImd 4 ~8 D(^[Ŷ dsµ É È d 4. 4 DA:HEv DY.E _Y.E 5A:ctvE TUK AI.ZH 5Ỳ 9 JKLJK DA: ZH 5l(tvEFT UKDỲ 9 JKLJK D : 9 JKLJK DlžtvE T UKDY.ZH 5 : DJKS<Il(tŽE TUVDY.ZH 5Y.9 JKLJK D Ì 8 W. EF8 S*k : 8 5 AI.EF5GA :9 lj3s*9 :eõ l 3r JKL Q(iVyME QHuZIoiVyMEŽMEF Q(iVyHEvY.59 Q(iVyHE JK lmib yhem^mefk.ziikyhevdỳ 9 Q(iKyHE 97B ZIoiKyHEvDD d397b ZY.E *GAIAQŠ8 H vrek. 3r JKL d 9Ebr_ QMuZIÍ9EbrAÍHE d9ebr_íy.59 d39ë ražd JK l d39ebra ^MEFk.ZI9Ebr_ÍDY.9 d39ë ra 97B ZIo9Ebr_ÍDD Q 8 H8 ŽIAQỲ ;>E DGAI_Q ZỲ E A97B ZY.EF8 A^HI.DY ˆE 5GA.5A:Õ lmỳ ZY.E _9CB ZỲ E A=JKSD d 9 JK8 HW.EFDYljeS9YlHE tvs*y.y06$dy.ẁ I : UV MEF I.tŽI 5 : DJK =MEF :Ỳ E uef8 W.S QMREFS lk jjj}ì B ÊtvEFT.8 S*DZ\[EF5± DJKS*E AỲ E E 8 HƒQ ƒ EF5S± D<?A 3=FQMREFS, D?A 3=FQ Õ"Ì Y.jeE SdZ\[7?A 90? py. XtŽ9E 8brs8 W.S*j3EFS e=  SEF DlSE 8FY\HE œ*evz\[7?a AHE _90? Ỳ AMEF N  Xtv _MEF A9E 8 re AHE š E 5ÄQM8 Dž; MEŽ~ :c9cb Ỳ E 8F± W.H8 DžI : l} 4 ZH 5Z\[EF5± DJKS*E AỲ E D tž9 Q8 ;>S*É I.T.WFB ± D<?A e= >jee S, D<?A 3=FQ(Õ"Ì YJKjeE SdZ\[7?A 90? py. Xtm 9E 8 re8 Ẁ jee S e= _j3lhe B J>W.I. _MEF AZ\[7?A AHE D N  90? py. AHE <tv _MEF A9E 8 re AHE š QM _j3l7b 8 D(; Ã.EF59GAD8FD : 9Y.E 5± W.H8 D(IÍ : l 4 9 JKLJK DZ\[EF5± DJKS*E AYÍ^MEFà ~ƒ S± DJK e=fq Y.jeE S& D<?A e= Q(Õ I :Y.jeE ScdsZ\[Î?A 90? Y Xtv9EF8bre8FW.YFB j3efs e= 8 YFB Dl}S*=²DlME B Z\[7?A AHE D N  90? py. AHE <tv _MEF A9E 8 re AHE š 8 Ỳ 5 QM8FD; ME ~ :97B Y.=X8FD± W.H8 DžIo :c l 4 Y.EFuE Ỳ E uepd3^h8 DỲ E uepd3jj}ì B >[DJKS<I E Ö ƒ ST UVE 9 d 9 ZHSE Ç N ZHI.Ybƒ SdZH^MjeE n ± DJKS*E AY_Q DEF5JKÃ.EFu5JKÃ.EF8 Hj3ÀV= SXQHD Q Õ"I.Ỳ E AỲ EvÕ [ l} : 97B Y.GADj3EF lšj3ef E 8 ª 5 de90?aiaq B S5JKÃ`E D Q&Õ"I.Ỳ E AỲ E Õ"ZI97B ZIoZHE AỲ E 5 : *E D : 97B: ZHE AỲ E 5Yl}¾jeSXQH8 DIs[E DYmd398FMD5JKÃ.jeS9 Q Õ"Ì Y.EF AY.E 8 i?\= I[Ev*E Õ:*ª AHE 8Fª 5S8FMjeÀK=FQ Õ"Ì Y.EF AY.E HE 5 Q T_QM S _MEF8 š i? =H± D<?A e= g jee S, D<?A e=fqõ"ì YAQMREFŚ QMDEF5JKÃ.EFu5JKÃ`Eb 8FMjeÀK= S QMRE S* 3= SE _Y ¾5EFY. e=mef AY.j :.;C : 97B: DJKSÎI. AHE 8Fš i?=h AHE š QMD AMEF5JKÃ`E D76 _MEFz 5JKÃ`E 5 _MEF8 HjeÀK=M e=h AMEFš E 8FMjeÀK=H 3= : ;C : 97B:c5,DujeE 5(8FW.EFZ AIs[ DZI.EFI.Ỳ E l}ņ Q Ỳ E u± DJ[$Q B Ì M;>EFI B d^m=h QM=Hn Ymd 8Fn FQ œ D g j3efs mef AY ¾9 : 8 Hn _I.E _Y.5EF AY.EF5 : I :c l L XS Q 5E S*8 9:<; l5mef5jkyj>w.e Ỳ GAuSEFt l5 DJKSÎI :8FM ŽE l}l Õ E AỲ E 5A:^Hj3EFn I.8 D 97B 9 : ;>E S*9Ys[0B de=m8fsw.he 9;ede^MWJK I.E B D¼d 9 QMÊÊM Q 8 H vefd AjeE I B ;C5 d3zhe AỲ MG Œ;>Sd9CB *E DS8F;>D mef5ga* 3= d39he B 8bŒ MEF5 d39gaỳ E ü Q 8F5SZDEF8 H vefdyaqhyaqm;0q ;>Yl l}8fd DZY.EF lhyl ly.ỳ E AỲ E 5A: =HS :` UK "EF5JK9GA> AÌ E llxs Q576 8F9 : ; l8 DË4 ~8 Dž8 œd0imdeµ É È d¾4}»m4 DZI; ^Mk`MZIÌ E =?AHE BmY.EFuEv9EŽ^[Ymd =HE QW.H8 DŠ8 œ*d Ì Em8 œ*d Ì ZIoD76 D I.EmD76 D0I.ZI DJ _I_Q B0DE 5JKÃ`E u5jkã.e 8FMjeÀK=H 3=HE DI.EŽDJKSÎI : DJKS*E AỲ E 5Ỳ 8 GAH I DJ[0B =HE l5( ¹DI.E DJKS<Ilk`E 5JK8F GADI.G_TUK9lP ZI; HEv DZIo^Hk.HZI Ì E =?AHE BmY.EFuEv9EŽ=<6 8 [ Ì j3efsd9 ³O8 ª W.³0BHª lxq UK "E M9FQT`E Ì u T`E ;B =H AImd9Ev^[Ŷ ds=he Q Ẁ M8FD ¹9 lfb LJ =HE llj DJKSE _Y.EvZ\[Î?A 90? Y XtŽ9E 8brs8 W.8Fœ B D I.EFGAD8 S>ŗ :e9 >j3efsd 9 I.tXJK8FW.S N Â Ì txjk lfb Q,8 H k JK ief8 ZuyJ 8 rek.ef8 ª 5 d 9Ev8FœD Imd =HE QW.H8 DŠ ¹9 l BFLJO=HE llj DJKS*E AỲ E Z\[Î?A 90? py. XtŽ9E 8 re8 Ẁ ZDC6$D Ì Ev VÐ d39 Ỳ j3efsd 9 9EFY.8 Ŵ d39e Ỳ lxq ief8 * AI.EŽtvT. _I.E ;>H5 Imd9E D76 D0Imd=HE XQŠW.H8 D(Ẁ M8FD( 9 lfb LJÔ=HE llj DJKS*E AỲ EvZ\[Î?A 90? py. XtŽ9E 8 re8 Ẁ I.E B H9E 5l. ZI DJ _IFB Œ0B Y.EFuEv9Em9 QHY. QMj g j3efsd9eb[cb k  YFB GAu Sz[7B ld}9:<hdxb j Q 8 ª 5Y B D Q(8 HSEFÈ lj38flcb Ẁ B ZHD E ZY06$DE DJ[0B d3=he QẀ M8FD(W.H8 D( 9 l BFLJ =MEF llj DJKS*E AỲ EvZ\[Î?A 90? py. XtŽ9E 8 re8 Ẁ Y.E B ue Y.EFuEd ^H8 DỲ E uepdsj 6 AFQMD5JKÃ.E u5jkã.ef8 Hj3ÀK=H e= : 8F GADI.G_TUK9lÊÃ_Q Y 6$D Q,; J D9 : 8 H Aj"denCJK d9:<8 HyFQ 8F58 7B ª 5(~Y.Y.9 JK8F5I.Ylc 5JKWX?AIl}; l} :9CB:6 y N ME 9 ^H=M ;C5 Q *[ž9j3 Ád9EbŒEFSXQ Y06 DY.I.± DJKSEF AY.Ë [ Ỳ ;>E =X l(9=h8 SHE S :cdylda:` DJdC9 DEF AY.EF5 : DJKS*E AỲ E 5 : Y?A E ª 5E H8 ª 5 e= : ^Mk` : 9GA> _I.E _9 DE AỲ E 5 : DJKSE _Y.E 5Y.jeE S : i :

7 l WU?AY _Il9 DE AỲ E 5 : DJKSEF AY.EF5 : DJdC9 DE AỲ E 5 : DJKS*E AỲ E 5Y_QMRE S : 9 l BFƒ S : œe *n E GADl 9 DEF AY.EF5 :c DJKSEF AY.EF5A: DJdC9 DE AỲ E 5Y_QMRE S : DJKS<I.Ỳ E 5G_E Y06$D e= :LFQMÈn EFGADl. [EF5GA*E Y06 Dl5  DE: ± DJŒE Bm9 : =?AÊIÍD}[EŽ UK "EFk.Yl&8 H kjkyl iyl&8 HW.aKDE: Zu 5lHE 8FMẀ akde:<zu05l 8 x e=m5l 9:<=?AÊI_QM=H;>E S ± DJŒE B [8F xef A9:<. _I Dltv9E n SÎSuI : 9 : I.E IÍD8 Œ HE 5Ỳ E AỲ E 5 : 9 : ÊMEFÀKIoDPl}t ˆE AỲ DGAI. e= : H Y.HyMŸ I TJKk S aki :9:<=HE Y.;>E Z\[Î?A :cy.;>e 90? pyl Y.;>EF90? Y :eỳ ;>E jee S*kl( 9:<. _IoY.EFuE 8FW.S QMDË Â 5JKÃ`E u5jkã`e 8FMjeÀK=H 3= :c8 GADI.GATUV9lD N 4 ~8 D(D76$D Î d3µ É È¼df4}Å 4 DA:HEv DY.E _Y.E 5A:c=MS*Y :. UK >QHRE S : DJKS<IAQHRE S*E TUK8FM VQMDỲ 5JKyJ>W.Ev5 AMEŽ^M9EF KQH8 Y.8FD 9 :. _I.E ;>8FY. AÌ 5JK9GA> AÌ E >[ DYlMEF AY.EF5 : =HSY :` UK QMRE S :cdjksîiaqhre SEFT UK8FM VQMDYljeEb n EF AY.EF5 :c5e S*8 9:<; :e5 AFQM8FY.8 Dž9 : ;>SÆE 5JK9GAz _I.Ë Â z[ DYlMỲ E AỲ E 5A:=HSY :` UK QMRE S : DJKS<IAQHRE S*E T UK8FM VQMDA:^Hk. l5 9 : 8 GA AÌ E 5JKyJ>W.E 5 AHEv98Fš EF5GA=?Ak.E B AY.9 J 5MEF AY.j\: 98 š *E 5G_=?Ak.E B _Y.E 5A:e=HS :` UK 9:<Ẁ E Ì E ;M 8 Ỳ AI.EF AY.EF5Y.EFEFI Ỳ 59Em UV "k jjj}ì B Ž5JKyJ>W E HEv L >=HM9ÆlL 8 ; 97B u(97b Em9HE B AỲ Ev95 N 97B Y.8 P 5C6$8 9:<;0Q 9 Ð=MS*Ylƒ SXQ 9 Ð,8F; 9CB u97b E 9HE B AỲ Ev9GA A97B Y.8FP 576 8F9 : ; j3 ¹ L DJKS<I } ˆL FQMTU L XS& L ŠY.;>EF5l}L 8FM kjks ll ŠÊM ÆlL, Š9CB DÄQMYJKµ LŠ L 576 8F9 : ; L WbLMk LŠ Ẁ i L ŠY 6$ AIJKY 6$ AIJKS ll¾ 5Ỳ E IlL HE ;>Yl : I_QMT`E 0Q( UK "É IlHE 5JKyJ>W : 9GA> AÌ E QMRE S ~8FD 4D l}däð(qk QMj ÐW.HD d 4 9:<ZDŸ Io8F9 : ;ZH9 JKDEFGATJKk`Eb[E B  G_9 : IAQMÊIÍnA6 x ³0B>LHW.ZI;> AHE 4 HqKI.E:cZ J}S*GAD Y.9D :`8 5=² 9:<W I 8F9 : l5(9¹ L ²Sd 4 ; na6$x^ QHDE G_=MEFE G_Z=<6 y N HEv;> AHE DE 5TUK9 AZHI.Y NŠ] 5 AHEv H;J ŒEŽ6 y N MEŽ5C6$8 9:<;ed ZHI.YJW.EF8 H8 DË4 ~8 D( DJ[0B d3µ É È df4ìo4 [ L, ˆj3EFŚ ˆE DDY.Eb[²B mef AY.G_Il 576 8F9 : lo ; l l( UK "8 kímd B D( L Õ lhe DDY LŠ8 ; 9Ë IlL Ö ƒ S*ZD A97B T.D QŠ5;C : 97B YlL,8 ;Š I.EF DDY :`97B:cI.Ì Y.EF AY.E Y.EFI.EFY.E už L QHT UÔ L8F; I.E DDYo L Š²S¾ L8F; I.EF DDYo L ŠY.;>EF5lL 8 ; Ì E DDYo LŠ Š8 H k JKS l}l 8F; I.EF DDY LŠ ÊM ÆlL 8 ; Ì E DDYÍ LŠ 97B D QMY JKµ L 8 ;Š I.EF DDYo L 576$8 9 : ; L 8F; I.EF DDYo L ŠWbLMk L 8F; Ì E DDYÍ L ŠW.i L 8 ;Š I.EF DDY L Y06$ AIJKY06$ AIJKS llf8f; Ì E DDYo L 5Y.E IlL 8F; I.E DDYo LŠ HE ;>YlL 8F; I.E DDY ˆE AY &5C6$8 9:<;0Q( l QŠ UK W.H8 D I :c l¾9 Q j3efyaq8f5 jee Y ˆE Dj3EFY ˆE AỲ j3efyl5 DZI^MEFk.EŽ > vefy.ga AÌ u 9Ỳ M Ì GADlŠ UK 9G_ UK "EF Il AIs[ L FQMREFS, > Aj 6yHDY.Ë [0B«ˆE _Y.GAIl¾576 8F9 : ; l l( UK "8 khdxb Dl(DZỲ E ll9 AÌ ZM e=fq 5 Õ"G_I.Z _I.^HYlI.Y.5E $Y.^Hj3EFn YlL¾8 ; ZH^MjeE ņ Q 9x Q GAI.ÆX.reDo ˆE AỲ E D Q 5EFGAIs[E ^MEF8 DS*E AỲ Y.E ua:`õ ld J> Aj 6yMYlL FQMTUÔ LŠÕ lfqm Aj 6y LŠ 8 H kjks ll Õ l}fqm _j 6y L ÊH ÆlL Õ lfqm Aj 6y L 97B D QMYJKµ LÕ l QH Aj 6y L 576 8F9 : ; LŠÕ l QH Aj 6y L ẄLHk L Õ l QH Aj 6y L ŠW.i L Õ lfqm Aj 6y L Y06$ AIJKY06$ AIJKS llfõ l QH Aj 6yŠ L 5Y.E IlL Õ l}fqm _j 6y LŠ HE ;>YlL Õ l}fqm _j 6yHZDZY.EFEF AY.EF5Yl 5A:tŽE 5 I.EFE _Y 576 8F9 : ;0Q( lfq UK Ẁ M8FD(Io : l}¾9 Q jee YAQ 8F5 j3efyo mef Dj3EFY ˆE AỲ j3efyaq 5(DZIÍ^MEFk.E > ŽE Ỳ GA AI.u ¾9Y.H Ì GADl UK 9GA UK "EF Il AIs[ Lf Y.jeE SXQŠY.;>EF8 HWX?A AI[0B ˆE AỲ GAI ¾5C6$8 9:<; lo l} l( UV "8 khdxb Dl(DZỲ E Ì Y.5ÀV= Q 8FW.Æ e= dzm^hjee ņ Q UK HE DDY > Aj 6yHDY D l}š UV "E 8F= 9CB à :cy.;>e Ỳ E I : Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD lfqmtuvyld8 Y.;>EF8 HWX?A AIl}D l XS*YlD8 ÍY.;>E 8FMW?A AI.D l Y.;> ld8 Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD l&8 H É ld8 Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD l ÊH ld8 Ỳ ;>E 8FMW?A AIlD l} 97B D QHY JKµ YlD8 Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD l&5c6$8 9:<;>YlD8F Ỳ ;>E 8FMW?A AIlD l} ẄLHk.YlD8F Ỳ ;>E 8FMW?A AIlD l} Ẁ ikyld8f Ỳ ;>E 8 HWX?A _IlD l&y 6$ AIJKY 6$ ld8f Y.;>E 8FMW?A AIlD l 5Ỳ E IlD8F oy.;>ef8 HWX?A AIl}D lhe ;>YlD8F oy.;>ef8 HWX?A8FD DZỲ E *j3efsxqmjee S*E Ÿ I.EF8 Ỳ Y.Y.EF AY.EF5Y.EF DDỲ YJK Aj 6yMDY : 8F GAY.EFu :c9cb ivymefs :97B 9E 8 rek :e9cb TUKE 9: 97B ^ ly.efz=m :98 š EF5GA*Y.E uylj3s*9 : =JKSD Q ZỲ E A97B ZY.EF A9 JK8 HW.EFDY.8FGAM Ì E DDY.YJK _j 6yHDY : Ỳ ;>E Y.EFI :`Y.;>E 8FMW?A8 D98 š *E 5G_Y.EFuYljeS9: =JKSYl¾ UV Y.jeE S lk tže 5 I.EFE _Y 5C6$8 9:<;0Q( l d =HSYl¾ UV W.H8 D(I $: l¾9 Q j3efyaqš8 5 jee Y ˆE DjeE Yo ˆE AỲ j3efyaq 5(DZIÍ^MEFk.EŽ > vefy.ga AÌ u 9Ỳ M Ì GADlŠ UK 9G_ UK "EF IlD 8FD; ^HtvEF=M8FD HE

8 j ^HtvE =H8 D MEF 4 ~8 D(=H Ymdµ É È df4.ñ 4 Dl( lmež~ỳ Y.EF AY.EF5 :cã.efdjky š :<ZDEFGA;>E 9 JKScd =HE Y.E =H8 S*tvT UKEF; D( lreg_d;>gad 5Y.EF9 JKS : =HE Y.EF5A:TUK9EFYo~ AIlDYl}FQMREFSEFTUK8 H KQHDA: DJKS<I.DJKSÎÌ Y.EF AY.EF5YJKTUVY.5JKTUX:`XSỲ ²S : Y.;>EFGADỲ Y.;>E G_D :c8 H k JKỲ 8 H k JX: ÊM GADY.ÊM GAD : 97B D QHY JKµ Y.97B D QMY JKµ : 576 8F9 : ;>Y.576 8F9 : ; : WbLMk`Y.WbLMk : W.iVY.Ẁ i0:`y06 _IJKY06 _IJKY.Y06$ AIJKY06$ AIJX: 5Ỳ E I.5Ỳ E I.;>Ỳ 5; :e5c6$8 9:<;>EF5JKyJzW JK JK8 ŒS l(dlÿ I_Q ;>E 9E HE 9 JKScd =MEF Y.E 98 š *E 5G_.5ÊI_QM8FDSẀ MP ZỲ E *=MaKHjeLMEFI ~Y.YlFQMREFSE TUK8 H KQHD :`DJKS<Ì DJKSÎI.Y.EF AY.EF5A: 576 8F9 : ;>E 5JKyJ>W tže 5 I.EFP ZI.EF9 JKSd3=HE Ỳ E 98 š *E 5G_.5ÊI_QM8FDW B H8 DÍDl( lhevêiaqh8 D 8 P D LCB FQ 8 œ*d Ì E Ì Yl=HqKI.G_D~Y.Yl}FQMREFSEFT UK8 H KQHDA: DJKS<I.DJKSÎÌ Y.EF AY.EF5Y.5JKyJ>W.EF8 GAH I^Mk` l5 D8FZY.ÆH8 Z\[DE ZDlŸ I.ZDÊÊIAQH8 DS*ZI 97B ZIo=JKSD¼d 9 JK8 HW.EFDY.8FMẀ E DỲ œ DY.8F GA AÌ Y.8 x: ZH^MjeE n Y.EF5GA.5A:`n?AG_I.Y.Ẁ M l :<8FM _ZM^Hj3EFn: =HSYl, UK ÒW.H8 D(Dl( lmepd3=jku LHk.EFI.EF± 8 HP LMk`E Ì E ±¹ \QHj LMk`E Ì E ± 99Ë Œ5lŸ IAQ IJK [E I8F5SEFj3EFSEv8F5 =H8 STUK;>E«ˆ8 n µ E«ˆI.Ã_QM=H²DE ˆG ŒE H8bŒS*EvY JKªpŒEdaK HEvY?Aj3EŽ >GAY.P¹~ =H8 SHDXB Ỳ E 5Epdsn E G_DEv*E GADEŽ >=MS*DE 8FZD8 Dre d 9Y.EF8 ;>DE ˆE _Y.SDI ˆE _Y ÈE«ˆE _Y.8 Y[JK5E ˆE AỲ E 5GA*Ed^Mk`MYl}&=MS :` UK "E _Y.^Hj3EFn: n$?agai :`tvef5gadzdu =H8 S*9Y.E DE ZDZỲ E l}he 5E: UVDY.EF SÆ QMREFS lí=ms l( UK "8 kí=mifb M8F9D QẀ l A9 ˆE AỲ GAIlMEF AY.EF5 : =HS : UK =HqKÌ 8 Dº4 D llqk QHj"d 4 na6$xlƒ na6$x :c9 : IAQHÊIÍ8 9:<; :ena6$xllj IAQMtŽIlD Ń ] na6$xe Ÿ I.E:cnA6$xY.E _IouI_Q l >=HE 9D(~8FDº4 ~8 D(L dsµ É È df4 ˆ4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKM5 N WX?AI Š5 Q W.T`MEF8 GAHÃ.EF=MÌ 8 AH8 D D[l AI.tŽ AMEFỲ S AHE > tvs* AHE Y06$D AHE *n\qhj3 _MEFYAQH;> AHE 5n 5E I. _MEFz 8 =H=HE 9 AHE *œ D AHE š EFj3S lkly.ỳ E AỲ E 5} Y.8FGAH IAQM _j 6yH AHE Jz _=MEFje AMEF J> A^H lym $MEF JM [E =H8 I.D76$ AMEF J> N ivy6 AMEF J> AjeD76B AHE J> A=[. HE Sje AHE J> N TUKEF9 AHE Jz N WUKE GAD AMEF J>P k B 8FMj 6D AHEb š QMREFS lklỳ Y.E _Y.E 5A:`=HSY :` UK 576 8F9 : ;>Y.8 G_M Ì E jee S l}kl}ỳ Y.EF AY.EF5YJKjeE S : =?AME B ;B Y.E j 6 I8 9 : ;Cj 6 AI_QMP S*EbŒlFB 5(D : 8 9 : ;>Ỳ E j 6 IoỲ ;\HE GAỲ ;>Z AHE GAỲ E 5 AHEb GAYJKaKD AHE G_Y.;>E lm _MEFGAY.; lƒ S* AHE GAỲ ;>E 9 MË Â GAỲ ;>E 8F \HE GAỲ ;>E 5G_ AHE GAỲ ;>^MWJK AHE š Ỳ j3efsebœl B 5E 5l5E _Y.5 j jji.e B n SÎSXQ 8F58 S*8 GAiVIAQ ^MEFkAQ DỲ Ed.98 š *E 5G_Y.EFu d 9 ZHSEFÈ N Ẁ M8FD(Io $: l¾jez AM8FY. AÌ ;>8 Ỳ 8 D ;0QHMEF HYl l :9CB:DZỲ E *;>8 Y.8FD9ME B 8 WsŒE 5A: DZÌ E 8FSÌ Y.jeE Scds9 ŠW.H8 Dž9CB:Õ"Ì Y.EF AY.EF5 : 8F; 9ME B GADSXQŠ5(;C : 97B Y.;>8FY.8FD(;0QMHE 8F5SEF AY.jeY.EF AY l : 97B: DZỲ E A9HE B _Y.j lv5efj3efs lk 9HE B AỲ j3ỳ E AỲ E 5Ỳ 8 GAHš l N UK l} :`97B: 98Fš E 5GA e= :e98 š *E 5G_ e=m8fy. : 9CB: 9 :e9cb:9 A98F8FD 8F : 9CB:jeE n Dl ^Hj3EFn Dl l8 DŠ8 j\:c98 *D *8 Y. : 5l AI.5JKWX?A8 D8 S8FD l}d0i.8fy.i :`5l AI.H 5l5 L MEF5JKW.HÆ JKMEF8 3 ˆMYl 8F E 5GAEFM Ì M 5l5 MEF5JKW.HÆ JKHE 97B Y.GAÌ 8 8FD 9 =HSỲ E 5GA*ZI UK "k_q 5E YÍ UK l}8fd(dzì E GA AI_Q I : Ỳ j3efsd9 Ẁ M8FDDZY.E G_Y.jeE S l}k=hsy : UK "E 8FGAHš l8 Aje8 Ỳ YlH8 Ỳ AIJKjEFSÔ~ AIlHE ;>EF8 H8 8 je A93 ÆjeE S lkly.y.ef AY.EF5Y.8FGAH IỲ j3efs lk UK k.e 5J 9GA> _I.E J>j3EFS lk`e 8 H8 8Fj3 _9Æn S<S Q 8F58 G_i IAQ ^MEFkAQ DỲ Ed 98Fš E 5GAỲ E u d 9 ZHSE È N W.H8 DŠIo :c l UK HEv~ :c9cb Ỳ P 6$ AHE JzTUK AHE œîs AHE G_Y.;> AHE N  8FM kjk AMEFÊÊH AHE A97B D QMYJKµ AMEFÆ 6$8 9 : ;> AHE LMk` AHEb iv AMEFGAY06 _IJKY06 _IJK AHE ÆỲ E 8 Ỳ AHE ; : HE 8F8FD9DD : Õ l}d N UV >QMTUV AMEFœÎS AHE GAỲ ;\HE 8Fœ kjk AMEFÊÊH AHEb 97B D QMYJKµ AMEFÆ 6$8 9:<;> AHE LMk` AHE i AHEb GAY06$ AIJKY06$ AIJK _MEFÆY.E 8FY. AHE 8F8FD DZY.EFjeE S l}kí=ms*y : UK "E 8FGAH I(Y.jeE S lkoy.5 mef v8 HDEFS :.Ỳ 5 ˆE 8 *9E 8 reksâ Ỳ 8 GAHš l A9I. D A97B Y.= lcrsdld D A97B Y.8FZY.GA^H8 Hn 8 D 9 Ì Ev^H8 D J _I.DlžD ld _9CB Ỳ ZY.E l QH8 P H8 DD l D _9CB: 8 5 eõë^m AI?AÕ 9 : =X 9 : ÊHE ÀKIÍ9 : Ws pi ZHE AỲ E 5Yl} L>E3*E _I. AIJKTU<Q 8 DXS QM8FDY.;>EF8 58FD 8FM kjks8 DÊH Æ8 D97B D QHYJKµ Q 8 D576 8F9 : ;0Q 8 DẄLHkAQ 8 D} Ẁ i QM8FDY06 _IJKY06 _IJKS8FD5Ỳ E Y. _I.; :WX?A AHE Z l(ỳ 8 ;>8F 5 9*Ev9Y.EF9DlDZY.EF l5ỳ j3efseb[l B 5ž=MS lk UK "k jajji.e B J>j3EFS lk`e 8 H8 8Fj3 _9Æn S<S Q 8F58 S*8 GAiVIAQ ^MEFkAQ Y.5¼d.98 š EF5GA*Y.E u¼d¼9¹zhse È N W.H8 D I : l4 D ll qk QMj df4 na6$x:.n_6 xë Œ0B Y.EFj 6 IÍnA6$xlk.E 5l5ŠIAQHtvIlD N ] na6$xyl5a:=hs lna6$xl(dỳ 5l5E 8F= IAQMtŽIlD N 4 ~8 Dž9 DYmdµ É È¼df4 O4 [ždjksîilkaqmd± ^FQMD± Õ"I.Ỳ E AỲ E 576 8F9 : ;0Q 8 ZY.G_9CB Ỳ I :9HE B AỲ E 5A:8F; 97B: 5 MEFD Q œiaq Õ"Ì Y.EF AY j3 ¹ HE H8 Hj3ÀV= Q 5(8F; MZDJÔ9I : Õ QMD(~Š9 5 Q I : 8 5

9 ˆE 5GA.5( j3s*9 Q I.H;>E I B d.j lm5 5EF8 œ*d I QMD± ^FQMD± L QHRE S : 5 H8 Ỳ 8 DŠ=<6 y QM8 Ỳ AIlHE ;¾MEFª MEm QHRE SXQ(HE Tl} l :97B:e5 Õ"n 8FY. l};>ef8 ZD(8F GAY.I_Q Õ"I.Y_QMRE S*8 ± G_Y.I.8FY. : 97B:cDZY.EF A=MS*Ylƒ S j3yl¾d H AIlD} Y06$DY.Ì YlD N UK E W.I :c UK W.H8 D Io :` l l8fd(s;>zì Y.5JKÃ`E DEŽÕ"I.Ỳ E AY L Õ"ZIÍ9CB ZIZHE AỲ E 5Ỳ 5JKtvEF5E 8FD(5(;C : 97B: ZHD mef AY.8FMÆÍÕ"I.Y_QMD QŠ5E 5JKÃ.E DE 9x AHE > 8 HjeE 8 S* AHE 9 HE G_I.ZI.EF5JKÃ.EFDEmÕ"Ì YAQMREFS QM8 Ỳ 8 D(Õ 5JKtvEF5E 8FD HE ª HE«QMREFSXQHE Tl} l : 97B Y.5JKtŽE 5EF8 D8 GAỲ IAQŠÕ"I.Y_QMRE S*8 ± : 97B:c8 5S*E AỲ j3ỳ E AỲ 9E AjeSXQH8 DŠDZY.EF A=MS*Ylƒ S jeyl¾d H AIlDY06$DY.Ẁ I.YlD N UK "EFW.I : UK "EFW.I :`8 ; UV W.H8 DŠIo $: l l8 D S;>ZÌ Y.5JKà jes9 Q Õ"Ì Y.EF AY.E ^HÃ.E 5.5 HE I :ci.zy.ef A9HE B A=JKSD d.9 JK8FMẀ E D Q D8F± 5 Š5(Õ"Ì YAQMDÄQ5EF5JKÃ.EFD DE _ I :c;c :c9cb: 98 *MEF5JKà jes9 QÕ I.YAQHRE S QH8 Y.8FD(Õ lhe Æ JKtŽE 5EF8 D HE ª MEm QHRE S QHE Tl Õ"5JKtŽE 5EF8 D(8F GAY.I_Q Õ"Ì YAQMREFS8F± l(õ 5JKÃ.EFDEvDZỲ E A=HSYl}ƒ S jeyl¾d H AIlDY06$DY.Ẁ I.YlD N UK "EFW.I : UK "EFW.I : 8 ; UV W.H8 DŠIo : l l8 D S;>ZÌ Y.8FMjeÀK=FQ Õ I.Y.EF AY.Ë 8FœD I. AHE *8 Hj3ÀK=FQ Õ"Ì YAQMREFSXQ 8 œ*d Ì AHE l}š8 G_Y.IAQŠÕ"I.Y_QMREFSz ZDZỲ E A=HSYlƒ S jeyl,d M AÌ 8 Hj3ÀV= Q 8 = 5EFu(j3EF 58 W.*E 8FZD(5 Du(jeE 58 Ẁ E Z _I.u 8 ; 8FW.*E 8 Ỳ Ỳ GAI.Ỳ E 5 dn D}ŒEŽ9; ŒEm8FW.Æ Q Y06 _IAQ d9 Y06 _IJKY.EF 5 QM8FD(D ldœ*i :ezm^hj3efn: Y.;>EF5GA*Y.E _Y.E ~ DY06 DY.W.Ì YlD N UK "E Ẁ I : UK "EFW.I : 8 ; UV W.H8 DŠIo : l l8 D S;>ZÌ Y N 4 ~ AI.yHYmdµ É È d 4 "4 l}hev; ^HtvE =H8 DY. U JKM8FÆY.Yl¾5 Q W.T`MÆ QHRE S*Y.E _Y.E 5YJK=H8 nl8 D D}[l AIJK=MipyMEF5JKY.GAD L ˆE AỲ E 576 8F9 : ;>8 ± i?k= HE 8 HjeE SXQŠÕ J =H Œ d 97B ZIo97B u(5(õ"8fzd(œ D8 98F SEF AY 8 9 Q 8FœD IAQY.E Ì I.E Õ"GAÌ 8 *9 HEv L ˆE AỲ E =HS, L,97B:cD}[EF8 ; ^HÃl5 LME 8 H vežtvt` A9CB Ỳ E AỲ E =MS*Y.E _Y ZH^MjeE ņ Q I.8FMLHI.Ã`E 5 AHE ÊtŽE 5Æl Õ"GAÌ ue G_I.Æo8FMtŽE 5EF AI.5JKWJKDlY.E B I.E DY_QM e=mef5jkwx?a8fdzd l}dêtžèa:eyaqm;>ef AY.jeYs 5GAD8 Y. : 3=HZI.EFZI I.8 tžj3ež8 5 _I.8 5<6 P EF8 = YX? S*E AYl}&6 yhe ZIÍ9 \HY.9 : *n B Ì 8 D(8F9 AHE 8 9 _MEFŸ Ì E: ZMDGAuEb ZHDGAu _M5l 9 LME HÇM XtŽ9E Ỳ E GAÌ M*5l}j  HÇMn 8FaKDS l}j ŠD m[evhçh ²tv9E Ỳ GAI.Yl}j  Ỳ 5l}jeE G_ZMEF I.8 D8 SaVDE GAHÇHE GA9 XtŽE 5JK A=HE ¹Du Duž=?AkFB:`98 P M AIl}HYl LMEeY.EFI.E ZHE Ì 8 D8FSaKDEF8 5=?Ak.E B 8F5 rluef8 kn B 8FI. AHE t ln E HW.EF9l}5&j3S QM8FD(Y.EFI.Ev EF8 H vem ZHI.Yl¾W.H8 Dž9 LHE 8 uem9 JK6 >E vrj S*EvZHI : T JKk.8FW.ÆE RJ l M8F= S TJKk.8 Ẁ ÆEv97B u( UV "8 H kjk8fn H e8 =Hkb DGAÌ Î DE DZY.E *E AỲ 5( Šu 8 AI : 97B u(iaqh8 5 _MỲ 8 W.Ỳ GADE t QŠ8 5Ì GADlƒ Sd 9HE B ; :<Ỳ E 5 8 ;>SÉ Ì T.W B 8FZu e= Ö ƒ S> makd DGAÎ dc9cb T_Q,Õ ll Ö ƒ Scd 8 vi.efã.ef5e AỲ Ev97B:c9CB Ỳ I :9 l B t MEpd 97B Y.Ì Ed9ME B ZMHZ\[EF9 J D}[EF I.ÀK=HEd 9 HEv L W?ADE 8F58 G_i I.E 8Fko8FMS*E t:` lhded j QMn E:<±¹9 6$y N HEv^H8 HqKI.EFYX? 0Q Y?,~ Ì M;>S*ÆE ZDl(Ỳ E Ì I DZY.EFœI HE Ì Y.EF AY.E 9GAỲ E ü QŠ8 5 AÎ dsn7jk QŠ JK d 9 AI_Q YJKaKD Q(8F5S tž5 Q8FMWJKSœ*I.E 5GAd=MScd ^H AI.Tl}jeS9 d^mỳ E k ld S S*MT`D d9p E Ỳ E ua: ;C : 97B: 9 l(=jkszdef8 A9 : 8F; UK 5 Õ"už8 je E 5JKW?AI.Dl(5EF8 H vef5jkw.he AỲ E 5(ZH^Hj3EFn l 97B 9E 8 reé I.8 H8 ŽIl. œ*il =HqKI.Dl;>EF8 =,9G_Y.E uy.9g_i. A9 AI :`;C [ : =JKSZDEFI_QM8 5žZMEF AY.Z\[Y.E 5GA8F 5 : 8F9 :cõ"8 9 : D8 œ kjksîn EF5 Q UK "EFGAI.*8 = 97B:c9CB T`DA:97B Y.D( Šn7JK Q MË AÌ ZM e=fq JK ds9 JKµ ZH 3=( ˆE AỲ E 5žÕ ld8 ÆS*E AỲ j3ỳ 8 = 5EF AY.E =JKSD QŠ8 ; 8F9 Q(5(;C : 97B: j3*e 8F E _Y.E 8F; ZMỲ 8 ;>Y.Z\[bQ 8 5S*= l.r j Š9Ebr_ZH^MjeE nád 8Fj\:`D8 Æ AÌ Y.EF AY.EFu(Õ lš5(8 H8 8Fj3 A9Yl}D : 97B:c9EbŒI.8 Dži ymeživyjed39eb pi.8fm8 vimd 8F9 Q(8 5S*M VQ HE Õ E Ÿ I.GADSX.rek`E A9 JK8FMZ JÇHDYmd 9 =HSDEF N U?AD L,6 yfq 6 yfq I.H;>E IAQFBÄ I.ÀK=FQ 5EFÀK= ds9ë Ì 8 Hn llfq 5GAIAQ 9 JKµ JedCµ Q œî d =HSỲ E AỲ E 9CB Ã_Q 5GAD Q 8 Ẁ Æ Q œimde9cb *E 9:<8FM8FP Y.E B I.I.EŽ5E 9:<8FM8FP d3zh^mjee nlšix?ai.yl} 6 ymepd38 jey.œ*il58fœd I.Yl 5(I?AI.Yl U?AÕ l W.T`M8FÆ8 D( lmežóm JKIX?B Ì Yl 6 qkì Dl læe AỲ Ã.Ev ˆ9x QÕ"Ì Y.E _Y.E DÄQIX?AÌ Yl ZH^MjeE n E ~ :e8f; 9 A9 : 8 HGAY.Ì AHE A?AÌ Yl 5l8 DŠ;0QM JK;B G_DE 9xE MÌ 8 Ỳ 8 D(;0QH Jd3j¼[ : =HqKI.G_D 8FD;0QHMEF 5(HI : 8 ~8 D;0QM JKZDDÄQ I?AI.Yl,ZH^Hj3EFn E ~8FD;0QMHE 5(

10 g 9 A9 : 8FMGAỲ I.EŽ D Ð8F; =JKS*ZDE _9 JK8 HW.E DY. I.H;>E IFB  YlHE œi :`Ã`E D QŠ5 L 8FMÃ`E D QŠ8 H8 *DE 8FM8FDEF A=MS ~8 D(;0QH Jd39¹;0QMHE Dœ*Em D N UV "E œ*i : UV " AHE 8 Æ _I : n7jk : JK : YJKaKD : 9 AI : 90? py :e=m8fs=?ak B Y.œ*I :9EF5GA*8 GAỲ E u}â Y.EF AY HE I.H;>E IFB:j lm5( DP ld*e AỲ E 5} YAQH8 Ỳ AI.=HqKI.G_D d.=mqvi.dšd ld _9 AI.Ỳ E AỲ E UV UK E AY HE ušõ l 5(8FM8F 8 je AZI.8FY. AI_Q : 9 AI : D ld _=M8FÉ ÈDEv Š=HqKI.GA _IlD N I.n zâ Y.Z=Hn B Y. e=mỳ S9Ỳ T.G ŒY.HaKD I.Ỳ 5} EFD I.Ỳ T.GAD I.Y.8FM9t B 8 Ì D I.Ỳ 5E 5G_8 Ì D Is Y.Ỳ GAD Ì Y. FQM I.Ỳ Y.5;>RD B 8 I.D I.Ys ld8 Ì D I.Ỳ ^MEFk.8 Ì D I.Ỳ 5=HE 58FI.D Ì Ys I.EF58 Ì D I.Ỳ 5JKEF58 Ì D I.Ỳ 9Y.EF58 Ì D I.Y 8 58 GAiVI.Y.8FMLHI.Ỳ j3s*k.ỳ ˆrsk.Y.9xY T JKk`Y.8FM8 vi.ỳ I.=H lqkì Y.9 MỲ SZjeYs DỲ Zj3Ỳ Y.E Ì Y.Ẁ I.Y. I_ÐM=H8 5LHYl} 9 JK8 HW.EFDA:9j 68 œẁ E DA:e=JKSD Q ZY.EF A97B ZY.Eb A9 JK8FMẀ E DỲ œi :=HqKÌ D; :<9 d 9 Q ;>8 Ỳ 8 D(9 ;0QMHE ¹8 jeyll,6 y Q 6 y Q( l}8fd6 y Q 8 H8 *DE 8FM8FDEF A=HS ~8FD(;0QM JdeaK LHE j [8FY.8FD;0QH Jd 8 j :Dl55ž8 j\: 5l}8FD(;0QM JKI?B I.YlHE ± IFB 3=HE ~8 D(;0QHMEF 5ž l AÌ E ;J S QM8 Ỳ AI.5JKtvE 50. _ :` U?AD 58FY.8FD Ã`E D Q Ã.EFD±l8 DŠ;0QM JK5XB 58FY.8 D;0QH JK8 S8FD U?AD MỲ E $Y.8F9 8 Y.8FD;0QHMEF =MqVI.E Y Ẁ T.FQ5( HI :=HqKÌ E YAQ 5 HI :.HaKDJX: n ak5jky_q5ỳ ZDl. ZDJOW.T`M5 N ^H9 l}8fd;0qm JK5XB WlD I :=<6 š "Dl8FD;0QHMEF ak LM5JKÃl} _IlL HE _Yl8 D ;0QMHE ¹Dl(;0QH JK5XB Y.ZDJKŸ I :ehi :`D(~8 D(; ^HtvEF=M8FD lfb MEF55JOn n E 9E 5JKn n EF9l8FDº4 D ll qk QMj df4 QMDY_QMDl5ŠtvE 50I.EF5JKÃ`E DEFSỲ E GADS*Y N] ˆ5JKÃ.EFY.œ*I : _HEv >=HiVyHE SỲ E UKt ld N 4 ~8 Dž5MŶ dsµ É È df4 4 W.iX:cj3kl B 8FWmd.nA6$k JKÌ E Y l}hed ] Ẁ i :=HqKIlY.Ë re8 Ẁ I B tvued ] 8FZ\[S S*x ZDJKyJ>ME {N 9ZD5?A8 Wmd ] Ì nly( lm8f;>d :ci.*e I Jd ] g ZH8 ZDŠ5(~GAi<QŠ<6 3 ehed ] ZH8 ZDŠ5 d3=?alme 8FMƒ led ] ZH8 ZDŠ5ZDË I_Q Bv m8fsyh5l}8fymd ] ZH8 ZDŠ5 Q <6$;>Z=H8 DB ŒE DJ 4 g n E 8FGAD d n EF8 GAD¼d n E 8FGAD d 4 ~8 Dž5C6$8 9:<;0QHP SDEF8 =HGAIJK=H8 5LM A9Ỳ E DEŠ4

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10

ÑEÀ TOAÙN THAM KHAÛO THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 Đề số 1 Bài 1 : (1,5đ) Cho phương trình : +m +m + m 3 = 0 (1) ( m là tham số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm số b) Gọi 1, là hai nghiệm của phương trình (1), tìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o" _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a

+M l. - uy h A f'i -'- r. i ^. ^r h - '- tr ^.x -.a a) o H rl'9 o _i 6,!. j n o -, fi a -o o' s^ F..t; 63 oé' =e (D Ò H t - ^= - a F.t - a M l. uy h f' ' r. h ' r.x. ) rl'9 " _ 6,!. j n, f ' s.. 6 ò ' e (D Ò. v (D' àn.d J \ s ' 8 à l??íí à1 B '\ $ rò é e lèe r À' *. ì'o,.'!r ÀOn " r' T l.? 4. sv ls 'Ò,'u. c' dú R. j'' ' d s.*b N ìr ì *e,

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI -

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ THU HÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀ NỘI - 25 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Chi tiết hơn

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên

ĐỀ - HDG HSG-Thái-nguyên ĐỀ THI HSG LỚP TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC: 08-09 THỜI GIAN : 80 PHÚT Bài (4 điểm) Cho hàm số y x x + 4 có đồ thị C, đường thẳng ( d ) đi qua ( ;) A và có hệ số góc m Tìm m để ( d ) cắt ( C ) tại ba điểm

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL MOS () 4XX 45XX ŒhÇ TTL v () MOS Œh w Î 3~5 (D) 54 Œh 74 Œhp w  2. v 792 D Îv (A) () () (D) 3. Ø A Î Î º húà å áç NAND (A) A () A () A 4. h v± (A) () A (D) A () A A (D) A (A

Chi tiết hơn

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx ﺳﻮرﯾﺎ : ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺪد 373 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 4 رﻣﻀﺎن 1439 ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﻣﺎﯾﻮ 2018 م ت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "ﺛﻼﺛﯿﺔ" وﻟﻢ ﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE TS CHINH THUC

Microsoft Word - DE TS CHINH THUC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bài. (, 5 điểm) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 0 trang) Cho parabol ( P ): y a) Vẽ ( P ) và ( d ) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của ( P ) và

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 數位邏輯 1. hå g nî n QUAD SBGA BGA SPGA 2. k 2 S Œ 16 v d Îv 32768~ 32767 32768~ 32768 32767~ 32767 32767~ 32768 3. hå pt ó 8421 4. h ( Y~Y 1 4v± áúà 5. h v± m d ( t p Î Ÿ ð 6. m d y ñœ hv± F A B C

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn