Microsoft Word - ndpnt01-10.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - ndpnt01-10.doc"

Bản ghi

1 H 16 Taøng Kinh Caùc Hoài Thöù Hai MAÙU NHUOÄM ÑÖÔØNG VEÀ oaøng Ñeà ñoác naém hai vai Anh Kieät daën doø: Thoâi chaùu leân ñöôøng nhôù lôøi ta khuyeân baûo, tuy ôû xa nhöng ta seõ theo doõi chaùu luoân. Ñöøng bao giôø queân mình laø ngöôøi cuûa hai doøng hoï Vuõ, Hoaøng. Anh Kieät cuùi ñaàu chaøo thuùc phuï, leân yeân. Con tuaán maõ hí leân moät tieáng vui möøng nhö saün saøng ñöa chuû qua vaïn daëm ñöôøng Ñeà ñoác boãng goïi giaät laïi: Hieàn ñieät, cho ta gôûi lôøi thaêm maãu thaân chaùu nheù. Anh Kieät vaâng daï vaø kheõ lieác nhìn leân laàu hoa nhö tìm kieám moät ngöôøi. Böùc maøn the lay ñoäng, boùng ai voäi vaõ trôû vaøo phoøng. Anh Kieät cuùi chaøo Ñeà ñoác laàn sau cuøng roài ra roi cho ngöïa rôøi khoûi dinh thöï nhaø hoï Hoaøng. Ngoài treân löng ngöïa, chaøng nhôù laïi nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra. Maáy hoâm nay chaøng ñaõ soáng trong söï thaéc maéc, khoå taâm: Leä Hoàng caùo beänh ôû maõi trong phoøng rieâng khoâng cho chaøng gaëp maët ñeå giaûi baøy hay xin loãi veà chuyeän ñaõ qua. Anh Kieät heát söùc ngaïc nhieân veà thaùi ñoä coá chaáp cuûa Leä Hoàng. Naøng töùc giaän ñeán noãi khoâng muoán nhìn maët chaøng nöõa ö. Ñaõ maáy laàn Anh Kieät xin pheùp vaøo thaêm, Leä Hoàng ñeàu caùo thaùc, sai tyø nöõ ra baûo naøng ñang nguû hay ñang meät ñeå chaøng trôû veà phoøng rieâng. Anh Kieät buoàn laém. Trong bao nhieâu naêm trôøi soáng chung, anh em raát thuaän hoøa, nay vì moät caâu noùi ñuøa khoâng suy nghó maø chaøng laïi laøm phaät loøng ñöùa em gaùi nhoû raát quyù meán cuûa mình... Chaøng muoán ñem caâu chuyeän thöa vôùi thuùc phuï nhöng laïi sôï Leä Hoàng seõ giaän nhieàu hôn. Boãng nhieân saùng nay, chaøng ñang ngoài trong thö phoøng ñoïc saùch thì teân tieåu ñoàng vaøo goïi chaøng leân haàu Ñeà ñoác. Anh Kieät voäi vaõ ñi ngay, trong loøng lo laéng voâ cuøng. Chaøng khoâng hieåu chuyeän laønh, döõ theá naøo. Khi chaøng böôùc vaøo phoøng rieâng cuûa Ñeà ñoác thì gaëp luùc oâng ñang ngoài xem caùc coâng vaên töø caùc nôi gôûi ñeán. Thaáy Anh Kieät, Ñeà ñoác xeáp goïn ñoà ñaïc, chæ gheá baûo chaøng ngoài. Anh Kieät khoâng daùm ñöôøng ñoät ngoài ñoái dieän neân khoanh tay ñöùng haàu. Ñeà ñoác mæm cöôøi baûo: Chaùu cöù töï nhieân, ñöøng giöõ leã nöõa, chuùng ta saép phaûi xa nhau roài ñaáy!

2 17 Taøng Kinh Caùc Anh Kieät kinh ngaïc nhìn thuùc phuï khoâng chôùp maét. Ñeà ñoác laïi hoûi: Coù phaûi chaùu muoán veà Haïnh Hoa thoân thaêm meï khoâng. Taïi sao chaùu khoâng thoå loä cho ta bieát. Anh Kieät ngô ngaùc chöa hieåu söï theå ra theá naøo thì Ñeà ñoác gaät guø nhö töï baûo mình: Naêm, saùu naêm trôøi coøn gì nöõa. Ta baän luyeän taäp cho chaùu neân ngöôøi, ñeå khoûi phuï lôøi gôûi gaám cuûa Vuõ huynh maø queân nghó ñeán vieäc cho chaùu veà thaêm nhaø. Chaéc maãu thaân cuõng buoàn phieàn ta nhieàu laém. Neáu khoâng coù Leä Hoàng nhaéc nhôû... Anh Kieät boãng thoát ra: Leä Hoàng, thöa thuùc phuï... Ñeà ñoác hôi ngaïc nhieân, vì töø khi Anh Kieät vaøo gia ñình naøy, ñaây laø laán ñaàu tieân chaøng sô suaát ñeán ngaét ngang lôøi noùi cuûa oâng. Ñeà ñoác nhìn chaøng noùi: Phaûi, chính Leä Hoàng nhaéc nhôû ta. Chaùu muoán hoûi gì. Bieát mình lôõ lôøi, Anh Kieät voäi vaøng thöa: Baåm thuùc phuï, chaùu nghe tin hieàn muoäi thoï bònh, nhöng bieát ñaõ qua khoûi chöa. Vì noùng loøng chaùu ñaõ sô suaát, mong thuùc phuï khoan dung... Hoaøng Ñeà ñoác mæm cöôøi deã daõi: Khoâng sao, chaùu ñöøng ngaïi, Leä Hoàng ñaõ bình phuïc roài. Vaø oâng tieáp theo caâu chuyeän: Ñeâm qua nhôø Leä Hoàng nhaéc nhôû, ta môùi nhôù ra. Vaäy chaùu kòp söûa soaïn veà Haïnh Hoa thoân ñi. Anh Kieät baøng hoaøng tröôùc quan Ñeà ñoác vì söï mong muoán cuûa chaøng boãng döng ñöôïc thöïc hieän moät caùch baát ngôø. Chaøng chaép tay thöa: Baåm thuùc phuï. Chaùu xin ñöôïc veà Haïnh Hoa thoân trong ít laâu roài trôû laïi Phieân Ngöng ñeå haàu thuùc phuï vaø hoïc theâm kieám phaùp. Ñeà ñoác vuoát raâu baïc, loä veû caûm ñoäng. Ta hieåu loøng chaùu laém. Chaùu muoán ñeàn ôn, ñaùp nghóa ta ö. Ñöøng baän taâm ñeán vieäc ñoù. Ta coøn maïnh khoûe laém. Hôn nöõa, coù thím chaùu vaø em Leä Hoàng luoân luoân ôû beân ta. Chaùu yeân loøng veà Haïnh Hoa thoân phuïng döôõng maãu thaân chaùu thì ta ñeïp daï laém roài. Ñeà ñoác ngöøng laïi, ngöôùc nhìn ra ngoaøi noùi tieáp: Kieám phaùp cuûa chaùu ngaøy nay khoâng phaûi hoïc theâm nöõa, chæ caàn ñöôïc luyeän taäp luoân luoân cho thuaàn phuïc. Vaû laïi, ta muoán chaùu giao tieáp vôùi ñôøi, tìm keát giao vôùi nhöõng tay anh huøng haøo kieät, tröø gian, dieät aùc. Chaùu phaûi hoïc nhieàu ôû

3 18 Taøng Kinh Caùc ngoaøi ñôøi hôn laø ôû ñaây. Ñeà ñoác nhìn xem coù ai ôû trong phoøng khoâng roài tieáp, gioïng nghieâm nghò hôn: Toå quoác ta roài ñaây khoâng thoaùt khoûi thôøi ly loaïn. Ñöùc vua thì coøn nhoû maø Hoaøng thaùi haäu laïi quaù chuyeân quyeàn, dung döôõng cho quaân Haùn hoaønh haønh treân ñaát nöôùc. Caùc quan trong trieàu ai naáy ñeàu phaãn uaát. Ta ngaøy ñeâm haèng lo nghó ñeán vieäc ñoù maø maát aên maát nguû song duø muoán laøm gì ñi nöõa, cuõng chæ coát ôû loøng daân. Ñeà ñoác naém laáy vai Anh Kieät thoát ra nhöõng lôøi taâm huyeát: Chaùu nhôù lôøi ta daën. Khi veà Haïnh Hoa thoân roài phaûi tìm caùch keát giao vôùi taát caû nhöõng tay anh kieät trong vuøng, quy tuï trong nhöõng keû taøi gioûi ñoàng chí höôùng nhö ngaøy xöa ta vaø phuï thaân chaùu ñaõ laøm vaø luùc naøo cuõng laáy tinh thaàn hieäp só ñaët leân treân heát... Bieát ñaâu roài cuõng coù ngaøy ta seõ caàn söï giuùp ñôõ cuûa caùc chaùu. Ñeà ñoác duùt lôøi, Anh Kieät cuùi ñaàu vaâng daï. Chaøng nghó ñeán moät ngaøy naøo ñoù, chaøng seõ coù dòp giuùp ích cho thuùc phuï ñeå ñeàn ñaùp ôn döôõng duïc cuûa ngöôøi. Hoaøng Ñeà ñoác ñöùng leân baûo Anh Kieät: Thoâi chaùu veà phoøng lo thu xeáp haønh lyù ñeå leân ñöôøng cho sôùm vaø nhôù kyõ nhöõng lôøi caên daën cuûa ta. Anh Kieät suïp xuoáng ñaát laïy hai laïy roài lui ra. Chaøng ñi doïc theo haønh lang, coát yù tìm Leä Hoàng laàn cuoái cuøng ñeå töø giaõ naøng. Thaùi ñoä cuûa Leä Hoàng laøm cho chaøng nghó ngôïi raát nhieàu. Beân ngoaøi, naøng toû ra oaùn giaän Anh Kieät nhöng luoân luoân lo nghó ñeán chaøng. Taïi sao naøng laïi thöa chuyeän vôùi Ñeà ñoác ñeå giuùp chaøng sôùm trôû veà Haïnh Hoa thoân. Hay laø... Moät yù nghó vuït ñeán trong oùc chaøng laøm cho Anh Kieät voâ cuøng chua xoùt: Hay laø Leä Hoàng khoâng muoán gaëp maët chaøng nöõa neân tìm caùch ñuoåi chaøng ñi ñoù thoâi. Anh Kieät khoâng tin nhö vaäy. Bao naêm trôøi soáng gaàn nhau, chaøng hieåu roõ taâm taùnh cuûa Leä Hoàng: Naøng khoâng theå teä baïc nhö theá. Anh Kieät böôùc qua phoøng rieâng cuûa Leä Hoàng vaø chaøng voâ cuøng thaát voïng. Cöûa phoøng vaãn ñoùng im lìm nhö maáy ngaøy qua. Chaøng keâu cöûa moät hoài laâu vaãn khoâng coù tieáng ñaùp. Leä Hoàng nhaát ñònh khoâng tieáp chaøng duø bieát chaéc chaén hoâm nay Anh Kieät seõ rôøi boû Phieân Ngöng. Anh Kieät buoàn baõ trôû veà phoøng, chaøng khoâng ngôø Leä Hoàng laïi oaùn gheùt chaøng ñeán nhö vaäy. Nhöng laøm sao chaøng cuõng phaûi giaûi toû ñöôïc noãi loøng, chöù bieát mai kia treân ñöôøng ñôøi, hai ngöôøi coù coøn gaëp ñöôïc nöõa chaêng. Chaøng laáy giaáy buùt vieát moät böùc thö ñeå göûi Leä Hoàng, mong naøng xoùa boû nhöõng laàm loãi cuûa chaøng. Vaø khoâng bieát coù phaûi vì böùc thö ñoù maø coù ngöôøi ñöùng neùp beân reøm the, giöõa luùc Anh Kieät leân ñöôøng veà Haïnh Hoa thoân.

4 19 Taøng Kinh Caùc Ra khoûi cöûa Nam thaønh Phieân Ngöng, con tuaán maõ phi nöôùc ñaïi, ñöa Anh Kieät veà Haïnh Hoa thoân. Ñöôøng töø kinh ñoâ veà queâ höông xa dieäu vôïi. Anh Kieät khoâng daùm chaäm treã moät phuùt naøo. Chaøng ruoåi ngöïa qua bao ñoaïn ñöôøng theânh thang, bao goø noång goà gheà, bao ñöôøng moøn khuùc khuyûu vaø ñeán thoân Cao Ñoàng khi maët trôøi cheách boùng. Tuy nhieân, aùnh naéng tröa vaãn gay gaét laøm suøi boït meùp con tuaán maõ, duø noù vaãn coøn chaïy raát haêng. Anh Kieät khoâng ñaønh ñeå cho ngöïa meät nhoïc, vì coøn phaûi traûi qua nhieàu ñoaïn ñöôøng daøi, neân chaøng trai tìm choã nghæ chaân. ÔÛ ñaây daân cö ñoâng ñuùc, nhöng hoï soáng veà ngheà ruoäng raãy, raát khoù tìm moät haøng quaùn beân ñöôøng. Boãng Anh Kieät thoaùng thaáy phía tröôùc moät gian leàu khaù roäng, neùp mình döôùi moät taøn caây to lôùn. Tröôùc leàu coù ba ngöïa coät treân meù coû. Coù leõ laø moät gian haøng nöôùc. Anh Kieät thaàm ñoaùn nhö vaäy. Chaøng ghì cöông xuoáng ngöïa vaø böôùc vaøo leàu. Nhìn qua moät löôït, Anh Kieät thaáy raèng mình ñoaùn ñuùng. Beáp löûa phía trong, coù chuû quaùn vaø baø meï ñang thì thaàm caïnh moät con gaø ñang nöôùng chín vaøng. Thænh thoaûng hai meï con laïi lieác nhìn ba oâng khaùch maø troâng qua caùch aên maëc, Anh Kieät bieát ngay laø boïn lính Taøu. Chaøng hôi ngaïc nhieân khoâng hieåu taïi sao chuùng lai vaõng ñeán vuøng naøy. Anh Kieät böôùc vaøo, laøm cho moïi ngöôøi chuù yù. Coâ chuû quaùn böôùc tôùi nhìn chaøng ruït reø; ba ngöôøi Taøu quay laïi ngoù chaøng, thieáu thieän caûm. Anh Kieät ngoài xuoáng gheá vaø baûo thieáu nöõ: Coâ cho toâi bình traø. Thieáu nöõ daï moät tieáng nhoû, quay vaøo trong. Ba ngöôøi khaùch chuøm hum laïi noùi baèng tieáng Taøu, nhöng khoâng ngôø Anh Kieät hieåu ñöôïc raát nhieàu, nhôø söï truyeàn daïy cuûa Hoaøng Ñeà ñoác. Teân cao lôùn vaïm vôõ nhaát trong boïn noùi: Thaèng kia coù veû laø tay kieám khaùch. ÔÛ caùi nöôùc toài teä naøy, cuõng coù boïn ñoù nöõa ö. Teân coøn treû coù veû xaác laùo, bóu moâi ñaùp: Kieám khaùch. Thaèng beù chöa raùo maùu ñaàu maø anh cho laø kieám khaùch aø. Phaûi noù tôùi sôùm moät chuùt nöõa, toâi möôïn kieám noù caét coå gaø cho anh xem. Caû boïn cöôøi leân khanh khaùch vì caâu pha troø yù nhò. Anh Kieät vaãn nín laëng ngoài nghe nhöng trong loøng chaøng söï töùc giaän ñaõ leân ñeán cöïc ñoä. Chaøng nghó raèng caàn phaûi tröøng phaït boïn naøy moät phen cho chuùng bôùt

5 20 Taøng Kinh Caùc hoáng haùch. Ñaây laø laàn ñaàu tieân maø chaøng ñöôïc nghe nhöõng lôøi khinh mieät cuûa quaân nhaø Haùn ñoái vôùi daân mình. Töø laâu roài, chaøng vaãn thöôøng nghe noùi tôùi söï hoáng haùch cuûa boä haï söù giaû Haùn trieàu: An Quoác Thieáu Quyù, maõi ñeán ngaøy nay, chaøng môùi ñöôïc dòp gaëp chuùng. Tieáng than van cuûa daân chuùng trong thaønh Phieân Ngöng veà boïn naøy khoâng ít, vaø chính Hoaøng Ñeà ñoác ñaõ nhieàu laàn thoå loä vôùi Anh Kieät veà noãi khoán khoå cuûa ñoàng baøo tröôùc haønh ñoâng voâ löông cuûa chuùng. Laøm ñeán chöùc vò Ñeà ñoác hoä thaønh maø oâng khoâng ñuû söùc ñeå giöõ an bình cho daân chuùng neân oâng raát khoå taâm. Boïn boä haï cuûa An Quoác Thieáu Quyù döïa hôi Cuø Thaùi Haäu, xem caùc quan trong trieàu khoâng ra gì. Chuùng tha hoà tung hoaønh trong caùc phoá. Bao laàn Ñeà ñoác baét toäi chuùng thì An Quoác Thieáu Quyù can thieäp, Cuø Thaùi Haäu noùi vaøo, nhaø vua laïi baûo tha... Ai Vöông quaù nhoû khoâng hieåu ñöôïc moái nguy cô ñang haêm doïa nöôùc nhaø trong khi taát caû quyeàn haønh ñeàu giao veà tay Cuø Thaùi Haäu. Caùc quan trong trieàu baát maõn, daân chuùng xaàm xì baøn taùn veà söï coù maët cuûa vò söù giaû Haùn trieàu vaø quyeàn löïc cuûa haén ngaøy caøng roäng ra theâm... Coù nhieàu ñoàn ñaõi khoâng hay trong hoaøng cung, khieán cho daân tình chaán ñoäng. Ngöôøi ta baûo Cuø Thaùi Haäu ngaøy xöa, luùc coøn ôû beân Taøu laø ngöôøi tình cuûa An Quoác Thieáu Quyù. Cho neân ngaøy nay söù giaû Taøu sang ñaây hai ngöôøi laïi tö thoâng vôùi nhau ñeå laøm ñieân ñaûo sôn haø ñaát Vieät. Ñoù laø caùi hoïa lôùn cuûa nöôùc nhaø, thöïc hö theá naøo ai bieát, nhöng caùi hoïa nhoû haèng ngaøy do boïn boä haï cuûa söù giaû nhaø Haùn gaây ra, cuõng ñuû cho daân tình khoán khoå laém roài. Haèng ngaøy chuùng ñi ngheânh ngang trong thaønh phoá phaù phaùch, cöôùp giöït, baét coùc phuï nöõ gaây xaùo troän khaép nôi. Baét ñöôïc chuùng thì khoâng ñöôïc quyeàn trò toäi neân caøng ngaøy chuùng caøng loäng haønh hôn, chaúng keå gì luaät phaùp. Anh Kieät hieåu roõ noãi khoå taâm cuûa Ñeà ñoác, nhöng baáy laâu, baän hoïc taäp kieám cung, chaøng ñaønh gaùc boû moïi vieäc ngoaøi tai. Ngaøy nay, boïn chuùng gaëp phaûi tay chaøng, keå ra cuõng khoâng ñöôïc may maén laém Trong khi ñoù, ba teân boä töôùng cuûa söù giaû Taøu vaãn hueânh hoang cöôøi noùi. Chuùng khoâng ngôø coù ngöôøi hieåu ñöôïc tieáng Taøu vaø ñang ñeå taâm doø xeùt töøng cöû chæ, töøng haønh ñoäng cuûa caû boïn. Teân ngoài saùt trong goùc nhaø, oám tong oám teo, boãng noùi: Chuùng baây ñöøng laøm oàn quaù. Mình ñi choã xa, caàn thaän troïng cho laém môùi ñöôïc

6 21 Taøng Kinh Caùc Teân treû tuoåi nhaát trong boïn voäi phaûn ñoái: Anh ñieân roài aø. ôû ñaây coøn ai daùm ñoäng tôùi boïn ta. Vua Ai Vöông kia maø ta coøn khoâng xem ra gì, thì noùi chi ñeán nhöõng keû heøn moïn. Teân oám nhom bóu moâi: Mi ñöøng khinh thöôøng quaù. Ñeâm hoâm qua, naêm thaèng ra cöûa Baéc thaønh Phieân Ngöng, nhaäu say, bò gieát cheát lieäng xaùc trong röøng kia. Lieäu hoàn mi, roài cuõng coù ngaøy raõ xöông nôi ñaát naøy... Teân treû tuoåi cuït höøng, nhöng vaãn coøn hoáng haùch: Boïn noù baát taøi môùi cheát. Gaëp tay toâi, anh phaûi bieát, toâi cheùm khoâng coøn soùt moät ñöùa. ÖØ gioûi. Mi anh huøng laém. Ñeå roài tao choáng maét leân xem. Teân cao lôùn vaïm vôõ, töø naõy giôø baän uoáng röôïn, khoâng goùp phaàn caõi vaõ, boãng cöôøi leân khanh khaùch maét lieác veà phía coâ chuû quaùn roài baûo baïn: Thoâi, xin can caùc cha, baøn chuyeän khaùc vui hôn... Toâi tính baét con beù naøy veà Phieân Ngöng huù hí cho vui, caùc cha nghó sao. Teân oám nhom toan caát tieáng caûn ngaên nhöng khi nhìn laïi ngöôøi thieáu nöõ thaáy da maët hoàng haøo töôi taén, thaân theå goïn gaøng, chaéc nòch thì trong loøng haén cuõng öa thích, neân im laëng. Teân treû tuoåi thaáy baïn ñoàng yù lieàn xuùi theâm: ÖØ, ñöôïc aø Phaø Thoùn. Anh baét noù ñi, toâi tieáp moät tay. Anh Kieät caûm thaáy maùu giaän soâi leân suøng suïc. Chaøng toan nhaûy vaøo cheùm cheát luõ khoán kieáp aáy, nhöng chaøng coá daèn, ñeå ñôïi xem boïn chuùng coøn giôû theâm nhöõng troø gì. Ngöôøi thieáu nöõ baùn quaùn khoâng hay bieát gì heát. Caû baø meï coâ ta ñang caëm cuïi sang löûa than cho gaø mau chín, coù ngôø ñaâu raèng boïn hung thaàn kia ñang toan tính haõm haïi con baø. Boãng moät tieáng goïi vang leân: Chuû quaùn. Thieáu nöõ ngöôùc nhìn veà phía baøn ba oâng khaùch, sôï seät. Gaõ Phaø Thoùn cöôøi to leân moät caùch khaû oá roài hoûi thieáu nöõ baèng tieáng Vieät, gioïng traïi haún ñi. Haø coâ naøng, gaø ñaâu. Mang ra ñi coâ em... Thieáu nöõ voäi thöa: Baåm caùc ngaøi naùn ñôïi moät chuùt, gaø chöa ñöôïc chín aï! Haén lieàn troãi gioïng boâng lôn: Mau leân ñi coâ em. Boä muoán qua ñaây nguû vôùi coâ em sao.

7 22 Taøng Kinh Caùc Roài caû boïn cöôøi leân saëc suïa khieán coâ baùn quaùn theïn quaù cuùi ñaàu... Teân oám nhom boãng nín cöôøi kheàu tay Phaø Thoùn chæ veà phía baøn Anh Kieät. Coi chöøng teân kieám khaùch aáy. Taïi sao haén chöa chòu ñi maø cöù laån quaån ñaây, nhö muoán doø xeùt boïn ta. Phaø Thoùn quay nhìn Anh Kieät. Chaøng thanh nieân bieát boïn chuùng chuù yù ñeán mình, vaãn ñieàm nhieân khoâng toû veû gì khaùc laï, maét ñaêm ñaêm nhìn ra ngoaøi trôøi nhö ñang suy tính vieäc gì. Phaø Thoùn thaáy Anh Kieät nhoû thoù, ngoài im lìm khoâng daùm ñoäng ñaäy thì coù yù khinh thöôøng, noùi vôùi baïn: Ñaïi huynh ñöøng ngaïi. Thaèng naøy coù nhaèm gì ñaâu. Noù coù bieát mình noùi chuyeän chi maø chuù yù. Roài haén taëc löôøi, naém baøn tay hoâ phaùp ñeå leân baøn tieáp: Duø cho noù muoán sinh söï ñi nöõa, toâi chæ buùng ngoùn tay cuõng ñuû gieát noù roài. Ñeán luùc naøy, Anh Kieät nghó raèng mình caàn phaûi noùi khaåy chuùng vaøi caâu cho boõ gheùt, mieãn laøm sao cho chuùng ñöøng töôûng mình khieâu khích laø ñöôïc. Chaøng hieåu chuùng bieát baäp beï tieáng Vieät, neân goïi coâ chuû quaùn: Coâ haøng ôi. Quaùn coâ sao nhieàu ruoài theá naøy. Laøm sao toâi ñuoåi chuùng ñi baây giôø ñaây. Thaáy coâ chuû quaùn ngô ngaùc, Anh Kieät laøm boä ñaäp ruoài ñaäu treân baøn, roài tieáp: Boä maøy muoán cheát caû luõ sao cöù bu quanh huõ ñöôøng. Coâ chuû quaùn caøng khoâng hieåu ngöôøi khaùch voõ sinh muoán noùi gì. Nhöng ba teân boä töôùng cuûa söù giaû Taøu nhìn nhau, ngaàm hieåu laø Anh Kieät muoán aùm chæ boïn mình. Teân Phaø Thoùn khoâng daèn ñöôïc söï töùc giaän, ñöùng leân, ñi thaúng laïi baøn Anh Kieät. Anh Kieät vaãn ngoài yeân. Chaøng laøm nhö khoâng chuù yù ñeán haønh ñoäng cuûa teân lính Taøu vaïm vôõ aáy. Phaø Thoùn böôùc ñeán beân baøn, quaéc maét nhìn chaøng roài theùt hoûi baèng tieáng Taøu: Thaát phu. Mi muoán gaây söï haû. Anh Kieät ñöùng leân, giaû vôø sôï haõi. Chaøng laïi ngô ngaùc hoûi baèng tieáng Vieät: Thöa oâng. OÂng muoán gì aï. Thaùi ñoä cuûa Anh Kieät vaø caâu hoûi baèng tieáng Nam laøm cho Phaø Thoùn tin töôûng raèng chaøng thanh nieân kia khoâng nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa y. Nhöng y cuõng hoûi theâm cho chaéc chaén: Mi bieát tieáng Taøu khoâng. Anh Kieät mæm cöôøi laéc ñaàu:

8 23 Taøng Kinh Caùc Khoâng aï. Phaø Thoùn quay laïi hoûi hai ñoàng baïn: Caùc anh nghe chöa. Haén coù bieát gì ñaâu. Anh Kieät kheõ hoûi: Caùc oâng coù caàn toâi giuùp vieäc gì chaêng. Phaø Thoùn nghieâm trang ñaùp: Khoâng! Y trôû laïi baøn vaø caû ba ñöùa cöôøi saèng saëc: Teân oám nhom trong goùc nhaø, gaät guø: Chuùng mình ña nghi quaù. Haén noùi thaät, cuõng töôûng aùm chæ boïn mình. Ta khoâng ngôø boä tòch haén coù veû laø tay kieám khaùch maø laïi heøn nhaùt ñeán theá. Teân treû tuoåi caøng kieâu ngaïo hôn: Saù gì boïn chuoät naøy, toâi gaëp chuùng ñaày ñöôøng ôû Phieân Ngöng. Beân ngoaøi coi boä huøng duõng laém nhöng chöa naït ñaõ chaïy maát. Ñaèng kia, Anh Kieät giaû vôø cuùi gaàm maët xuoáng baøn. Chaøng khoâng muoán nhìn thaáy ñoâi maét thöông haïi cuûa ngöôøi thieáu nöõ baùn quaùn. Naøng laøm sao hieåu ñöôïc haønh ñoäng bí maät cuûa chaøng duõng só. Luùc naøy khi thaáy boïn lính Taøu ñeán gaây söï vôùi Anh Kieät thieáu nöõ lo sôï laém. Naøng caàu mong cho ñöøng coù vieäc gì xaûy ra, nhöng ñeán khi thaáy chaøng thanh nieân coù veû sôï seät, naøng ñaâm ra khoù chòu vaø xoùt xa trong loøng. Giöõa luùc aáy, ñoâi maét thieáu nöõ vuït saùng leân khaùc thöôøng. Töø beân ngoaøi, moät thanh nieân tuaán tuù khoâi ngoâ, löng ñeo tröôøng kieám, vai mang cung teân böôùc vaøo. Chaøng nhìn thieáu nöõ mæm cöôøi vaø cuùi ñaàu cung kính chaøo baø meï. Baø laõo loä veû vui möøng hoûi: Kìa traùng só ñi Phieân Ngöng veà roài ñaáy aø. Khi baø laõo böôùc vaøo trong buoàng thì thieáu nöõ tieán ñeán gaàn chaøng thanh nieân, laáy tay xoa nheï chuoâi kieám hoûi raát nhoû, nhöng cuõng ñuû loït vaøo tai Anh Kieät: Anh ñi ñöôøng coù meät laém khoâng. Thanh nieân nhìn chaøng ñaùp: Caùm ôn em. Khoâng meät laém nhöng nhôù em raát nhieàu. Thieáu nöõ quay ñi e theïn roài vuït chaïy ra nhaø sau. Chaøng thanh nieân nhìn theo naøng baèng ñoâi maét trìu meán. Nhöng chaøng boãng sa saàm neùt maët, khi nhìn thaáy ba teân lính Taøu ñang ngoài beân kia baøn. Chaøng quay nhìn ñi nôi khaùc song taát caû nhöõng cöû chæ cuûa chaøng töø khi böôùc

9 24 Taøng Kinh Caùc vaøo quaùn ñeàu khoâng loït qua caëp maét cuûa teân lính Taøu oám nhom ñang ngoài trong goùc. Haén thì thaàm beân tai Phaø Thoùn: Caùi thaèng naøy ñaùng gheùt thaät. Noù loä veû khinh khi chuùng mình ra maët. Phaø Thoùn cuùi xuoáng noác heát ly röôïn ñaùp: Khoâng caàn bieát chuyeän ñoù. Noù daùm cöôøi tình vôùi con beù kia thì ñuû khieán cho toâi gieát noù roài maø. Vaø nhö noåi xung leân, haén heùt vang nhaø: Chuû quaùn. Haén loaïng choaïng ñöùng daäy trong luùc moïi ngöôøi hoaûng kinh quay nhìn haén. Thieáu nöõ töø trong beáp chaïy ra hôùt haûi. Phaø Thoùn haát haøm goïi: Laïi ñaây. Thieáu nöõ khieáp ñaûm quaù, chöa bieát tính sao, ñoâi maét naøng cöù nhìn ngöôøi yeâu nhö muoán hoûi xem mình haønh ñoäng caùch naøo. Baø meï töø trong buoàng chaïy ra ñaùp theá cho con: Daï. Daï, caùc oâng hoûi gì. Khoâng ai hoûi baø. Bieåu con kia laïi ñaây. Thieáu nöõ böôùc tôùi vaøi böôùc roài döøng haún laïi, thu heát can ñaûm noùi: Maáy oâng muoán gì. Laïi ñaây bieåu. Thieáu nöõ ñaùp cöùng raén: Khoâng. Maáy oâng muoán gì cöù noùi. Phaø Thoùn töùc giaän ñeán cöïc ñoä, nhaûy xoå tôùi, naém laáy tay thieáu nöõ loâi veà phía baøn, mieäng la heùt: AØ, con naøy gan thaät! Mi daùm traùi leänh caùc oâng haû. Thieáu nöõ keâu la thaûm thieát. Chaøng thanh nieân vuït ñöùng phaét leân, chuïp laáy chuoâi göôm ruùt ra khoûi voû. Thieáu nöõ kinh hoaûng, coá vuøng vaãy thoaùt khoûi baøn tay hoä phaùp cuûa Phaø Thoùn, chaïy veà phía ngöôøi yeâu khuyeân can: Ñöøng, anh ôi. Ñöøng gaây söï vôùi chuùng. Anh chöa thaät heát beänh maø. Thanh nieân, ñoâi maét nhö naûy löûa, xoâ thieáu nöõ sang beân, böôùc tôùi. Ba ngöôøi Taøu cuõng ruùt ñoaûn ñao ra. Phaø Thoùn nghieán raêng ken keùt, haàm höø baûo:

10 25 Taøng Kinh Caùc Nhaõi con. Mi ñaõ taän soá roài. Thanh nieân khoâng noùi moät lôøi, vung kieám leân, cheùm boå vaøo ñaàu haén. Phaø Thoùn neù mình sang beân, cheùm phaït ngang hoâng ñòch thuû moät nhaùt nhanh nhö gioù, baét buoäc chaøng thanh nieân phaûi luoân tay kieám boïc theo mình ñôõ moät mieáng ñoøn baát ngôø. Moät tieáng Keng vang leân. Phaø Thoùn ngaïc nhieân nhìn chaøng thanh nieân. Môùi qua hieäp ñaàu, haén thaáy roõ keû ñòch khoâng phaûi laø tay vöøa vaø haén khoâng theå thaéng deã daøng nhö ñaõ töôûng. Hai teân kia, nhö hieåu roõ tình theá, voäi vaøng xoâng vaøo trôï chieán. Thanh nieân vaãn ñieàm tónh giao ñaáu, khoâng chuùt nao nuùng. Chaøng ñaùnh caøng luùc caøng haêng, ñöôøng kieám bieán hoùa nhanh nheïn khaùc thöôøng laøm cho caû ba ngöôøi Taøu ñeàu kinh hoàn khieáp vía. Anh Kieät ñöùng saùt vaøo vaùch nhaø, bình tónh xem traän ñaáu vaø thaàm khen kieám phaùp cuûa ngöôøi thanh nieân. Chaøng nguyeän trong loøng seõ tìm caùch keát giao vôùi keû taøi hoa aáy. Nhöng chæ moät luùc Anh Kieät lo sôï. Töï döng kieám phaùp cuûa chaøng thanh nieân ñaâm ra rôøi raïc vaø maët chaøng taùi meùt haún ñi. Chaøng loaïng choaïng vaøi böôùc roài boå nhaøo xuoáng caïnh baøn. Thaáy theá Phaø Thoùn caû möøng giô cao löôõi dao, saün saøng cheùm xuoáng. Anh Kieät toan nhaûy vaøo cöùu chaøng traùng só, thì moät tieáng theùt vang leân laøm cho moïi ngöôøi ñeàu quay laïi. Thieáu nöõ chuû quaùn lieàu cheát laên xaû vaøo oâm choaøng laáy ngöôøi yeâu, khoùc nöùc nôû. Naøng ngöôùc nhìn Phaø Thoùn caàu khaån van xin: Ñöøng gieát anh aáy oâng ôi. Anh aáy ñang beänh maø... Phaø Thoùn ruùt ñao veà, Anh Kieät caøng theo saùt chuùng hôn. Chaøng chæ sôï chaäm treã moät phuùt seõ nguy ñeán tính maïng cuûa ñoâi thanh nieân nam nöõ. Teân lính oám nhom vuït nhìn ra ngoaøi trôøi baûo baïn: Chieàu roài Phaø Thoùn aï. Chuùng ta ñi thoâi. Phaø Thoùn nhö hieåu yù, cuùi xuoáng oâm ngang löng thieáu nöõ. Naøng vuøng vaãy la heùt: Buoâng toâi ra. Buoâng ra. Meï ôi laø meï ôi. Cöùu con vôùi. Baø laõo töø naõy giôø quaù khieáp sôï, nuùp trong buoàng, nghe tieáng con goïi voäi chaïy ra, laên xaû vaøo oâm chaân Phaø Thoùn. Trôøi ôi. Ñöøng baét con toâi... Giaø nua tuoåi taùc, chæ coøn moät meï moät con oâng ôi. Phaø Thoùn laáy chaân haát baø laõo nhöng baø vaãn oâm chaët cöùng. Thieáu nöõ treân tay haén cuõng giaõy giuïa maïnh hôn, Phaø Thoùn töùc giaän laém, khoâng caàn suy nghó, ñöa caây ñoaûn ñao leân toan boå xuoáng ñaàu baø laõo.

11 26 Taøng Kinh Caùc Nhöng thình lình moät laèn saùng loùe daøi döôùi aùnh naéng chieàu xuyeân keõ laù. Moät tieáng Caïch khoâ khan vuït noåi leân, caây ñoaûn ñao cuûa Phaø Thoùn gaõy laøm hai ñoaïn. Ngay luùc aáy Anh Kieät ñaõ ñöùng ñaáy töï bao giôø. Chaøng kheõ mæm cöôøi nhìn Phaø Thoùn ñang hoát hoaûng buoâng thieáu nöõ ra, maét nhìn caây ñoaûn ñao cuït nguûn vaø luøi daàn, veà phía hai teân ñoàng boïn. Anh Kieät oân toàn vaø nhaõ nhaën caát tieáng: Thoâi chöù maáy oâng. Hieáp böùc ngöôøi ta quaù sao ñaønh. Gaõ tuoåi treû nhaát trong boïn vaãn kieâu ngaïo vaø xem thöôøng Anh Kieät töø khi chaøng môùi böôùc chaân vaøo quaùn. Haén saán tôùi, theùt: Thaèng cheát baàm naøy. Maøy cuõng muoán can thieäp vaøo chuyeän rieâng cuûa boïn ta nöõa phaûi khoâng. Anh Kieät cöôøi khanh khaùch: Baïn coøn nhoû quaù maø kieâu caêng töï phuï thì chaéc chaén seõ khoâng khoûi bò haïi. AØ, luùc naõy, hình nhö luùc naõy baïn muoán möôïn kieám cuûa ta ñeå caét coå gaø chöù gì. Haø, haø, kieám naøy beùn laém. Cheùm saét nhö cheùm buøn baïn aï. Roài laøm ra veû thaân thieän. Anh Kieät tieáp lôøi: Baïn chöa tin haû. Ñeå toâi caét thöû moät beân tai baïn xem coù ñuùng khoâng. Anh Kieät quay löôõi kieám vuøn vuït nhieàu voøng, laøm cho teân lính treû tuoåi môø maét ñi, khoâng thaáy ñöôøng nöõa. Thình lình haén theùt leân moät tieáng, quaêng kieám, oâm laáy ñaàu keâu la thaûm thieát. Phaø Thoùn nhìn baïn vaø khieáp ñaûm voâ cuøng, khi thaáy moät loã tai cuûa haén ñaõ bò Anh Kieät xeûo maát töï bao giôø. Naøng thieáu nöõ vaø baø meï quaù khieáp sôï chaïy vaøo trong. Hai gaõ lính Taøu, tröôùc söï ñau ñôùn cuûa baïn, nghó ngay ñeán phieân mình bò haïi, lieàn xoâng vaøo moät löôït, vaây chaët keû ñòch. Phaø Thoùn haêng haùi nhaát, chuïp thanh kieám cuûa chaøng thanh nieân döôùi ñaát, cheùm boå vaøo ñaàu Anh Kieät. Chaøng duõng só cöôøi doøn tan, khoâng caàn neù traùnh, ñöa kieám ñôõ. Moät tieáng xoaûng vang leân, hai thanh kieám chaïm vaøo nhau naûy löûa. Phaø Thoùn teâ buoát caû caùnh tay, loaïng choaïng suyùt teù. Thanh kieám cuûa chaøng thanh nieân raát toát, neân khoâng suùt meû chuùt naøo. Teân lính gaày oám, toan saán tôùi giuùp baïn, nhöng khoâng hieåu nghó sao, haén thoái lui, ñöùng saùt vaøo vaùch, moø trong aùo nhö tìm vaät gì. Anh Kieät ñöa kieám chæ vaøo maët Phaø Thoùn noùi: Anh noùng naûy laém nhöng raát ngu daïi. Ñöøng neân tin vaøo söï sôï seät beân ngoaøi cuûa keû laï maø ñoâi khi bò haïi. Laàn naøy ta daïy cho baøi hoïc ñeå chöøa bôùt tính hung

12 27 Taøng Kinh Caùc haêng. Anh Kieät noùi xong vung kieám cheùm thaúng vaøo maët Phaø Thoùn. Vaø ñôïi khi haén ñöa kieám leân ñôõ, chaøng nhanh nheïn ruùt kieám laïi cheùm ñöùt cuøi choû cuûa haén. Phaø Thoùn heùt to leân, xuoâi tay, buoâng rôi thanh kieám. Anh Kieät noùi tieáp: Töø nay, anh seõ khoâng bao giôø coøn caàm ñöôïc vuõ khí ñeå gieát ngöôøi nöõa. Anh Kieät vöøa duùt lôøi, boãng nhieân quay ñaàu laïi, xoay troøn löôøi kieám bao boïc thaân mình. Töø phía tröôùc ba löôøi dao vuøn vuït bay tôùi, ñuïng nhaèm löôõi kieám baén veït ñi Teân lính gaày oám thaáy aùm haïi chaøng khoâng ñöôïc, voäi chaïy ra cöûa toan thoaùt thaân, nhöng Anh Kieät ñaõ nhaûy tôùi naém coå haén keùo laïi. Chaøng töùc giaän laém, nhöng coá daèn xuoáng noùi: Ñöøng troán chaïy, ta khoâng gieát mi ñaâu. Bình thöôøng ta neå nhöõng tay möu só nhöng raát gheùt nhöõng thaèng gieát leùn. Ta caàn phaûi laøm daáu leân maët mi cho deã nhôù. Anh Kieät ñöa kieám leân gaïch treùo vaøo maët haén roài buoâng tay ra. Chaøng haønh ñoäng trong nhaùy maét, khieán teân lính Taøu khoâng ngôø tröôùc ñöôïc. Haén chæ kòp la leân moät tieáng ñau ñôùn, roài oâm chaàm laáy maët, laên loän döôùi ñaát. Tröøng trò xong boïn khoán kieáp, Anh Kieät lieàn goïi thieáu nöõ. Coâ chuû quaùn. Thieáu nöõ vaãn coøn run sôï böôùc ra, nhöng khi nhìn ba teân lính Taøu ñeàu bò thöông nhaên nhoù reân la, thì naøng yeân loøng. Anh Kieät caát tieáng hoûi: Coâ ñaønh boû chaøng traùng só aáy ö. Sau phuùt kinh hoaøng thieáu nöõ chôït nhôù ra, voäi chaïy ñeán vöïc ngöôøi yeâu daäy, vaø goïi meï naøng. Baø laõo tieáp tay vôùi thieáu nöõ ñem chaøng traùng só vaøo trong cöùu chöõa. Anh Kieät böôùc ñeán gaàn ba teân lính Taøu noùi töø töø: Ta khoâng gieát cheát caùc ngöôi vì ñaây laø laàn thöù nhaát. Caùc ngöôi laø keû ngoaïi bang, ñeán ñaây caàn phaûi giöõ leã ñoä vôùi ngöôøi trong xöù, ñöøng hoáng haùch quaù, chæ ñem hoïa vaøo thaân. Chaøng nhìn thaúng vaøo maët teân lính kieâu ngaïo nhaát noùi tieáp: Luùc naõy, mi cho raèng vua Ai Vöông sôï chuùng baây thì daân chuùng laø ñoà heøn moïn caû, maëc tình cho chuùng baây tung hoaønh ra sao cuõng ñöôïc, phaûi khoâng. Mi laàm laém. Ta tha cheát cho maø veà baûo vôùi taát caû raèng Daân Nam khoâng heøn moïn nhö baây töôûng ñaâu! Lieäu maø bôùt hoáng haùch khoâng thì coù ngaøy boû xaùc ôû ñaát naøy!. Ba teân lính Taøu nín laëng cuùi ñaàu. Chuùng caén raêng chòu ñöïng söï ñau ñôùn cuûa nhöõng veát thöông.

13 28 Taøng Kinh Caùc Anh Kieät boãng im laëng chuù yù nghe. Xa xa hình nhö coù tieáng voù ngöïa doàn daäp, moãi luùc moät gaàn. Chaøng nhìn ra cöûa vaø thaáy moät ñoaøn ky só ñang tieán gaàn veà phía quaùn. Töôùng ñi ñaàu maëc giaùp traéng raát uy nghi. Anh Kieät lo sôï voâ cuøng, khoâng kheùo chaøng nguy maát vì ñoaøn ky só kia laø binh lính cuûa trieàu ñình ñi tuaàn tieåu quanh vuøng. Neáu gaëp chaøng ñang haønh haï luõ boä töôùng söù giaû Haùn trieàu thì chaøng khoâng thoaùt khoûi toäi. Theo leänh Ai Vöông vaø Cuø Thò, baát cöù ngöôøi ôû caáp naøo cuõng khoâng ñöôïc quyeàn trò toäi quaân só nhaø Haùn. Duø chuùng ñang phaù roái, cöôùp cuûa, gieát ngöôøi ñi nöõa, quaân lính chæ ñöôïc pheùp baét chuùng giaûi veà trieàu cho vua xeùt xöû maø thoâi. Ai gieát cheát moät teân lính Taøu coù theå bò xöû töû hình. Nghieâm leänh baát coâng aáy, caùc töôùng ñeàu bieát do An Quoác Thieáu Quyù baøy ra ñeå baûo veä quaân lính cuûa haén, nhöng ñaõ laø leänh vua truyeàn thì moïi ngöôøi chæ bieát raêm raép tuaân theo. Tieáng voù ngöïa cuûa ñoaøn ky só doàn daäp neän treân ñöôøng, caøng ñeán gaàn caøng laøm cho Anh Kieät boái roái. Baây giôø, chaøng chæ leân ngöïa phoùng ñi laø xong, nhöng ñaõ gaây ra côù söï naøy khoâng lyù laïi ñeå lieân luïy cho baø chuû quaùn ö. Coøn chaøng traùng só bò beänh thình lình ngaõ laên ra kia roài seõ ra sao. Chaéc chaén, ngöôøi naøy seõ bò boïn lính Taøu traû thuø. Duø sao thì chaøng cuõng khoâng theå boû hoï nöûa chöøng. Anh Kieät böôùc laïi cöûa buoàng hoái meï con ngöôøi thieáu nöõ: Baø vaø coâ neân ñem chaøng thanh nieân naøy ñi nôi khaùc. Quaân trieàu ñình ñaõ ñeán kia roài. Haõy ra ngaõ sau maø troán mau leân. Thieáu nöõ vaø baø laõo ñeàu kinh hoaøng chöa bieát tính sao thì chaøng traùng só boãng cöïa mình. Thieáu nöõ thaáy theá vuït reo möøng: Kìa. Anh aáy ñaõ tænh roài meï ôi. Chaøng traùng só töø töø môû maét nhö vöøa qua moät côn aùc moäng. Chaøng nhôù laïi taát caû moïi vieäc, voäi ñöùng phaét daäy, nhìn Anh Kieät. Anh Kieät cuõng bôùt lo, chaøng noùi nhanh: Vaäy baø vaø coâ ñi mau leân ñeå khoâng coøn kòp nöõa. Chaøng traùng só chôït nghe tieáng voù caâu vaø nhìn thaáy ba ngöôøi Taøu ñang oâm veát thöông thì thaàm ñoaùn ñöôïc hieän tình beøn noùi: Baùc vaø em ñi ngay ñöøng chaàn chôø nöõa. Chaùu ñaõ bình phuïc roài. Tieáng voù ngöïa boãng chaäm laïi roài roän ròp tröôùc cöûa quaùn. Meï con baø laõo kinh hoaøng boû chaïy ra ngaõ sau höôùng veà phía ngoïn ñoài. Hoï ñi taét ra con ñöôøng khaù roäng roài laån maát. Baây giôø ñaùm lính tuaàn ñaõ xuoáng ngöïa vaø raàm roä keùo vaøo quaùn. Ba teân lính

14 Taøu vuït keâu cöùu vang aàm vaø chæ tay veà phía Anh Kieät vaø chaøng traùng só... Ñaùm lính tuaàn kinh ngaïc khi thaáy boïn lính Taøu bò thöông, maùu ñoå ñaàm ñìa... Anh Kieät vaø chaøng traùng só bieát laø cô nguy ñaõ ñeán voäi böôùc ra ngoaøi giöõ theá thuû. Ñaèng kia, boïn lính tuaàn chôït hieåu laø hai ngöôøi naøy ñaõ haønh haï quaân só nhaø Haùn. Vaø nhö vaäy laø phaïm pheùp vua neân chuùng theùt leân, ruùt binh khí xoâng vaøo vaây chaët laáy hai ngöôøi. Chaøng traùng só chuïp voäi laáy thanh kieám cuûa mình ñang naèm döôùi ñaát ñeå phoøng thaân, coøn Anh Kieät quaùt to leân: Boïn khoán kieáp kia toan giôû troø aùp böùc moät coâ gaùi hieàn laønh, ta laø keû ñi ñöôøng thaáy chuyeän baát bình phaûi ra tay can thieäp, caùc ngöôi haõy vì leõ phaûi maø laøm toäi chuùng ñi, côù sao laïi vaây baét boïn ta. Nhöng boïn lính khoâng nghe lôøi chaøng. Vieân töôùng maëc giaùp traéng ñi ñaàu luùc naõy voäi noùi: Ñöøng nhieàu lôøi. Chuùng baây ñaõ phaïm phaûi luaät vua thì haõy giô tay chòu troùi. Baèng khoâng, khoù traùnh khoûi cheát. Tröôùc nhöõng lôøi noùi oai veä aáy, chaøng traùng só khoâng chòu ñöôïc nöõa. Chaøng vung kieám leân ñeå môû voøng vaây. Quaân lính beân ngoaøi ñoå aäp vaøo, giaùo maùc daøy ñaëc. Anh Kieät khoâng döøng ñöôïc nöõa ñaønh ñöa kieám leân ñôõ gaït khí giôùi quanh mình vaø goïi chaøng traùng só: Nhaân huynh, chuùng ta mau rôøi khoûi nôi naøy ñi thoâi. Thanh kieám chaøng vung maïnh leân, ñaùnh baät giaùo göôm cuûa boïn lính tuaàn khieán chuùng phaûi luøi laïi. Nhöng khi chaøng ra tröôùc cöûa quaùn thì moät tieáng theùt vang leân, lính veït ra heát, nhöôøng choã cho vieân töôùng maëc giaùp traéng, muùa tröôøng coân vuøn vuït ñaäp vaøo ñaàu Anh Kieät. Chaøng kinh hoaøng nhaûy luøi laïi thì ñaø coân vuït saùt maët chaøng. Anh Kieät troâng theá coân maõnh lieät, bieán chuyeån mau leï thì bieát ngay laø mình gaëp phaûi moät tay baûn laõnh cao cöôøng, neân voäi neù traùnh theâm laàn nöõa. Nhöng vieân töôùng kia söû duïng caây coân raát leï laøng, vöøa ñaùnh huït ñaõ hoaønh thaân boå tieáp xuoáng ñaàu chaøng moät coân nöõa nhanh chôùp nhoaùng. Khoâng theå traùnh kòp, Anh Kieät phaûi vung göôm leân gaït maïnh ra. Tröôøng coân doäi ngöôïc trôû laïi khieán teân kia ngaïc nhieân nhìn Anh Kieät, vaø khoâng ngôø söùc chaøng maïnh ñeán theá... Anh Kieät toan ñaùnh traû ngay nhöng giöõa luùc aáy chaøng traùng só kia bò boïn lính bao vaây raát nguy khoán. Chaøng ñang lo ñôõ gaït phía tröôùc maët thì sau löng, moät teân lính duøng giaùo ñaâm tôùi raát nhanh. Anh Kieät khoâng daùm chaàn chöø voäi thoái boä vaø ñöa kieám gaït phaêng ngoïn giaùo, roài phoùng chaân ñaù nhaøo teân lính ñoù. 29 Taøng Kinh Caùc

15 30 Taøng Kinh Caùc Chaøng môû roäng ñöôøng kieám ñaùnh daït boïn lính ñeå cöùu nguy cho chaøng traùng só thì teân lính caàm giaùo ñaõ ngoài daäy ñöôïc, töùc toái ñaâm maïnh ngoïn giaùo vaøo yeát haàu chaøng. Anh Kieät khinh thöôøng ñöa kieám cheùm cuït löôøi giaùo, vaø cheùm taït xuoáng ñaàu teân noï moät phaùt nhanh nhö gioù. Chæ nghe moät tieáng ruù gheâ hoàn laø teân kia oâm ñaàu, maùu ra coù gioït, moät loã tai cuûa anh ta ñöùt lìa rôi xuoáng ñaát, khieán boïn lính tuaàn khieáp ñaûm vì taøi ngheä cuûa Anh Kieät. Vieân töôùng caàm ñaàu töùc giaän ñieân ngöôøi, xoác tôùi vung coân vuøn vuït aùp ñaûo Anh Kieät laøm cho chaøng phaûi choáng ñôõ lieân hoài. Nhaân ñoù boïn lính môùi xoâng vaøo vaây chaøng vaø traùng só kia khaép boán phía. Anh Kieät thaáy ñaùnh laâu raát coù haïi cho chaøng thanh nieân, neân khoâng daùm chaàn chöø nöõa, voäi keâu leân: Nhaân huynh, haõy theo toâi. Chaøng thay ñoåi kieám phaùp, thanh göôm theo ñaø tay môû roäng ra, ñaùnh daït boïn lính tuaàn veà moät phía. Chaøng traùng só cuõng vung kieám cheùm nhö möa baác, khieán quaân só sôï haõi luøi ra xa. Vieân töôùng caàm ñaàu böïc töùc heùt leân. Chuùng laïi lieàu cheát saán vaøo. Anh Kieät cöù lo thaàm vì ñöôøng coân cuûa vieân töôùng kia khoâng phaûi taàm thöôøng, cöù thay ñoåi theá ñaùnh luoân luoân. Trong giaây phuùt chaøng thaáy mình bò khoán trong nhöõng laøn coân nguy hieåm ñoù, neân ñaønh phaûi ñem heát taøi ngheä ra choáng ñôõ. Giöõa luùc aáy, vieân töôùng kia chuyeån ñöôøng coân aøo aït xuoáng ñaàu chaøng tôùi taáp. Anh Kieät khoâng traùnh nöõa, xuoáng taán roài ñöa kieám leân gaït maïnh. Ñaàu coân vöøa doäi trôû laïi thì muõi kieám cuûa Anh Kieät ñaõ ñaâm thaúng vaøo yeát haàu ñoái thuû, khieán vieân töôùng phaûi duøng coân beân tay kia choáng ñôõ nhöng may maén laøm sao Anh Kieät ñaõ thu göôm veà, roài cheùm vuït vaøo hoâng keû ñòch. Vieân töôùng maëc giaùp traéng ñoå moà hoâi khaép thaân mình. Anh ta quaù khieáp sôï, uoán mình nhaûy voït leân traùnh theá kieám ñoäc hieåm ñoù vaø queùt ngay moät coân ngang ñaàu Anh Kieät, khi chaân anh ta chöa chaám ñaát. Anh Kieät ghen thaàm taøi ngheä keû ñòch quaù cao, vöøa thoaùt ñoäc theá ñaõ traû ñoøn lieàn baét buoäc keû ñòch khoâng taán coâng theâm ñöôïc nöõa. Coøn vieân töôùng kia cuõng khieáp sôï taøi Anh Kieät vaø thaáy cô nguy cho mình caøng thuùc boïn lính xoâng vaøo trôï giuùp. Töø luùc giao ñaáu ñeán giôø, boïn lính ñöùng gaàn ñoaøn ngöïa, tin töôûng nôi taøi ngheä cuûa chuû töôùng vaø caùc baïn neân khoâng vaøo, baây giôø chuùng môùi aùp tôùi trôï löïc. Voøng vaây beân ngoaøi laïi theâm chaët cheõ hôn. Anh Kieät vaãn khoâng nao nuùng. Chaøng duøng toaøn theá ñoäc, ñaùnh daït boïn chuùng

16 31 Taøng Kinh Caùc ra, khieán töôùng caàm coân vöøa sôï, vöøa ngaïc nhieân. Anh ta nhôù ñöôøng kieám cuûa keû ñòch, döôøng nhö raát quen vôùi mình. Vieân töôùng bieát mình khoâng theå laàm ñöôïc, phaûi roài nhöõng theá kieám kia trong baøi kieám bí truyeàn cuûa doøng hoï Hoaøng. Nhöng teân naøy laø ai maø hoïc ñöôïc ñöôøng kieám aáy. Anh ta phaân vaân laém vaø lo sôï nghó thaàm: Theá naøy thì ta nguy maát, maø saåy noù thì coøn gì laø danh döï cuûa ta. Ñaèng kia, Anh Kieät khoâng daùm ñaùnh laâu nöõa. Chaøng xoay kieám nhanh nhö chôùp khieán boïn lính vaø chuû töôùng chuùng ñeàu hoa caû maét. Boïn lính töôûng chöøng nhö xung quanh mình coù haøng vaïn löôøi kieám laáp laùnh saùng, chöïc ñaâm vaøo mình khieán chuùng hoaûng sôï luøi trôû laïi. Nhaân cô hoäi ñoù, Anh Kieät vung maïnh kieám cheùm ñuùt lìa maáy löôõi giaùo vaø phaït maát moät ñaàu coân cöûa vieân töôùng khieán caû boïn quaù khieáp maát heát tinh thaàn. Anh Kieät voäi keùo tay chaøng traùng só chaïy veà choã buoäc ngöïa, theùt leân: Leân ngöïa ñi, ñeå chuùng ñoù, maëc toâi. Traùng só y lôøi phoùng leân mình ngöïa cuûa teân chuû töôùng keû ñòch roài chuïp laáy cung teân maùng leân hoâng ngöïa quay ñaàu laïi. Traùng só, khoâng chaïy voäi, laép teân vaøo cung nhaém baén vaøo boïn lính ñang traøn tôùi. Sau moät tieáng ruù kinh khuûng, moät teân ngaõ laên ra. Traùng só laïi laép teân vaøo maø baén tieáp theo khieán cho boïn lính baän ñôõ thaân mình, khoâng daùm saán tôùi nöõa... Traùng só thaéng theá heùt to leân: Luøi laïi mau, teân naøo chaàn chöø, ta baén ngay vaøo coå hoïng! Thaáy chaøng baén khoâng sai moät phaùt naøo, boïn lính tuaàn kinh sôï khoâng daùm traøn leân nöõa. Thöøa cô hoäi, Anh Kieät phoùng mình leân ngöïa ra roi. Vieân töôùng giaùp traéng, maát moät caây coân khoâng coøn baùm chaët vaøo Anh Kieät nhö tröôùc, nhöng thaáy Anh Kieät leân ngöïa taåu thoaùt, anh ta cuõng lieàu nhaûy theo... Nhöng, ngöôøi traùng só buoâng daây cung, moät muõi teân bay vaøo ngöïc vieân töôùng, anh ta phaûi ñöa coân leân ñôõ vaø chöa kòp haï coân, muõi teân thöù nhì ñaõ bay tôùi... Vieân töôùng bieát mình ñôõ khoâng kòp nöõa, heùt to leân moät tieáng, ngaõ nhaøo ra phía sau... Muõi teân bay vuùt qua, ghim thaúng vaøo yeát haàu moät teân lính ñöùng gaàn ñaáy. Anh Kieät thaàm khen chaøng traùng só. Chaøng voäi goïi: Nhaân huynh. Chuùng ta ñi thoâi! Thanh nieân baén theâm moät muõi teân nöõa roài thuùc goùt chaân vaøo hoâng tuaán maõ, cho phoùng tôùi nhö bay. Caû hai thaúng ñöôøng veà phía maët trôøi laën. Vieân töôùng maëc aùo giaùp traéng, vöøa hoaøn hoàn, ñaõ loàm coàm boø daäy, la heùt vang

17 trôøi: Ñuoåi theo chuùng noù mau leân. Laáy cung teân baén cheát hai ñöùa cho ta. Maáy möôi teân lính ñöôïc leänh phoùng leân mình ngöïa, ñuoåi theo töùc khaéc. Chaïy ñöôïc moät quaõng khaù xa, Anh Kieät nhìn laïi thaáy boïn lính tuaàn vaãn ñuoåi theo raùo rieát. Chaøng toan quay laïi cho chuùng moät traän thì thanh nieân ñaõ noùi: AÂn nhaân ñöøng baän taâm, ñeå chuùng maëc ñeä! Traùng só laép teân vaø vaãn cho ngöïa phi nöôùc ñaïi chaøng baén ngöôïc trôû laïi nhieàu phaùt. Moãi laàn chaøng quay ñaàu laø moät teân lính keâu ruù leân ngaõ guïc xuoáng. Boïn lính phía sau, thaáy ñoàng boïn cheát quaù nhieàu, kinh sôï khoâng daùm ñuoåi theo nöõa. o O o 32 Taøng Kinh Caùc