Microsoft Word - ndpnt01-10.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - ndpnt01-10.doc"

Bản ghi

1 H 16 Taøng Kinh Caùc Hoài Thöù Hai MAÙU NHUOÄM ÑÖÔØNG VEÀ oaøng Ñeà ñoác naém hai vai Anh Kieät daën doø: Thoâi chaùu leân ñöôøng nhôù lôøi ta khuyeân baûo, tuy ôû xa nhöng ta seõ theo doõi chaùu luoân. Ñöøng bao giôø queân mình laø ngöôøi cuûa hai doøng hoï Vuõ, Hoaøng. Anh Kieät cuùi ñaàu chaøo thuùc phuï, leân yeân. Con tuaán maõ hí leân moät tieáng vui möøng nhö saün saøng ñöa chuû qua vaïn daëm ñöôøng Ñeà ñoác boãng goïi giaät laïi: Hieàn ñieät, cho ta gôûi lôøi thaêm maãu thaân chaùu nheù. Anh Kieät vaâng daï vaø kheõ lieác nhìn leân laàu hoa nhö tìm kieám moät ngöôøi. Böùc maøn the lay ñoäng, boùng ai voäi vaõ trôû vaøo phoøng. Anh Kieät cuùi chaøo Ñeà ñoác laàn sau cuøng roài ra roi cho ngöïa rôøi khoûi dinh thöï nhaø hoï Hoaøng. Ngoài treân löng ngöïa, chaøng nhôù laïi nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra. Maáy hoâm nay chaøng ñaõ soáng trong söï thaéc maéc, khoå taâm: Leä Hoàng caùo beänh ôû maõi trong phoøng rieâng khoâng cho chaøng gaëp maët ñeå giaûi baøy hay xin loãi veà chuyeän ñaõ qua. Anh Kieät heát söùc ngaïc nhieân veà thaùi ñoä coá chaáp cuûa Leä Hoàng. Naøng töùc giaän ñeán noãi khoâng muoán nhìn maët chaøng nöõa ö. Ñaõ maáy laàn Anh Kieät xin pheùp vaøo thaêm, Leä Hoàng ñeàu caùo thaùc, sai tyø nöõ ra baûo naøng ñang nguû hay ñang meät ñeå chaøng trôû veà phoøng rieâng. Anh Kieät buoàn laém. Trong bao nhieâu naêm trôøi soáng chung, anh em raát thuaän hoøa, nay vì moät caâu noùi ñuøa khoâng suy nghó maø chaøng laïi laøm phaät loøng ñöùa em gaùi nhoû raát quyù meán cuûa mình... Chaøng muoán ñem caâu chuyeän thöa vôùi thuùc phuï nhöng laïi sôï Leä Hoàng seõ giaän nhieàu hôn. Boãng nhieân saùng nay, chaøng ñang ngoài trong thö phoøng ñoïc saùch thì teân tieåu ñoàng vaøo goïi chaøng leân haàu Ñeà ñoác. Anh Kieät voäi vaõ ñi ngay, trong loøng lo laéng voâ cuøng. Chaøng khoâng hieåu chuyeän laønh, döõ theá naøo. Khi chaøng böôùc vaøo phoøng rieâng cuûa Ñeà ñoác thì gaëp luùc oâng ñang ngoài xem caùc coâng vaên töø caùc nôi gôûi ñeán. Thaáy Anh Kieät, Ñeà ñoác xeáp goïn ñoà ñaïc, chæ gheá baûo chaøng ngoài. Anh Kieät khoâng daùm ñöôøng ñoät ngoài ñoái dieän neân khoanh tay ñöùng haàu. Ñeà ñoác mæm cöôøi baûo: Chaùu cöù töï nhieân, ñöøng giöõ leã nöõa, chuùng ta saép phaûi xa nhau roài ñaáy!

2 17 Taøng Kinh Caùc Anh Kieät kinh ngaïc nhìn thuùc phuï khoâng chôùp maét. Ñeà ñoác laïi hoûi: Coù phaûi chaùu muoán veà Haïnh Hoa thoân thaêm meï khoâng. Taïi sao chaùu khoâng thoå loä cho ta bieát. Anh Kieät ngô ngaùc chöa hieåu söï theå ra theá naøo thì Ñeà ñoác gaät guø nhö töï baûo mình: Naêm, saùu naêm trôøi coøn gì nöõa. Ta baän luyeän taäp cho chaùu neân ngöôøi, ñeå khoûi phuï lôøi gôûi gaám cuûa Vuõ huynh maø queân nghó ñeán vieäc cho chaùu veà thaêm nhaø. Chaéc maãu thaân cuõng buoàn phieàn ta nhieàu laém. Neáu khoâng coù Leä Hoàng nhaéc nhôû... Anh Kieät boãng thoát ra: Leä Hoàng, thöa thuùc phuï... Ñeà ñoác hôi ngaïc nhieân, vì töø khi Anh Kieät vaøo gia ñình naøy, ñaây laø laán ñaàu tieân chaøng sô suaát ñeán ngaét ngang lôøi noùi cuûa oâng. Ñeà ñoác nhìn chaøng noùi: Phaûi, chính Leä Hoàng nhaéc nhôû ta. Chaùu muoán hoûi gì. Bieát mình lôõ lôøi, Anh Kieät voäi vaøng thöa: Baåm thuùc phuï, chaùu nghe tin hieàn muoäi thoï bònh, nhöng bieát ñaõ qua khoûi chöa. Vì noùng loøng chaùu ñaõ sô suaát, mong thuùc phuï khoan dung... Hoaøng Ñeà ñoác mæm cöôøi deã daõi: Khoâng sao, chaùu ñöøng ngaïi, Leä Hoàng ñaõ bình phuïc roài. Vaø oâng tieáp theo caâu chuyeän: Ñeâm qua nhôø Leä Hoàng nhaéc nhôû, ta môùi nhôù ra. Vaäy chaùu kòp söûa soaïn veà Haïnh Hoa thoân ñi. Anh Kieät baøng hoaøng tröôùc quan Ñeà ñoác vì söï mong muoán cuûa chaøng boãng döng ñöôïc thöïc hieän moät caùch baát ngôø. Chaøng chaép tay thöa: Baåm thuùc phuï. Chaùu xin ñöôïc veà Haïnh Hoa thoân trong ít laâu roài trôû laïi Phieân Ngöng ñeå haàu thuùc phuï vaø hoïc theâm kieám phaùp. Ñeà ñoác vuoát raâu baïc, loä veû caûm ñoäng. Ta hieåu loøng chaùu laém. Chaùu muoán ñeàn ôn, ñaùp nghóa ta ö. Ñöøng baän taâm ñeán vieäc ñoù. Ta coøn maïnh khoûe laém. Hôn nöõa, coù thím chaùu vaø em Leä Hoàng luoân luoân ôû beân ta. Chaùu yeân loøng veà Haïnh Hoa thoân phuïng döôõng maãu thaân chaùu thì ta ñeïp daï laém roài. Ñeà ñoác ngöøng laïi, ngöôùc nhìn ra ngoaøi noùi tieáp: Kieám phaùp cuûa chaùu ngaøy nay khoâng phaûi hoïc theâm nöõa, chæ caàn ñöôïc luyeän taäp luoân luoân cho thuaàn phuïc. Vaû laïi, ta muoán chaùu giao tieáp vôùi ñôøi, tìm keát giao vôùi nhöõng tay anh huøng haøo kieät, tröø gian, dieät aùc. Chaùu phaûi hoïc nhieàu ôû

3 18 Taøng Kinh Caùc ngoaøi ñôøi hôn laø ôû ñaây. Ñeà ñoác nhìn xem coù ai ôû trong phoøng khoâng roài tieáp, gioïng nghieâm nghò hôn: Toå quoác ta roài ñaây khoâng thoaùt khoûi thôøi ly loaïn. Ñöùc vua thì coøn nhoû maø Hoaøng thaùi haäu laïi quaù chuyeân quyeàn, dung döôõng cho quaân Haùn hoaønh haønh treân ñaát nöôùc. Caùc quan trong trieàu ai naáy ñeàu phaãn uaát. Ta ngaøy ñeâm haèng lo nghó ñeán vieäc ñoù maø maát aên maát nguû song duø muoán laøm gì ñi nöõa, cuõng chæ coát ôû loøng daân. Ñeà ñoác naém laáy vai Anh Kieät thoát ra nhöõng lôøi taâm huyeát: Chaùu nhôù lôøi ta daën. Khi veà Haïnh Hoa thoân roài phaûi tìm caùch keát giao vôùi taát caû nhöõng tay anh kieät trong vuøng, quy tuï trong nhöõng keû taøi gioûi ñoàng chí höôùng nhö ngaøy xöa ta vaø phuï thaân chaùu ñaõ laøm vaø luùc naøo cuõng laáy tinh thaàn hieäp só ñaët leân treân heát... Bieát ñaâu roài cuõng coù ngaøy ta seõ caàn söï giuùp ñôõ cuûa caùc chaùu. Ñeà ñoác duùt lôøi, Anh Kieät cuùi ñaàu vaâng daï. Chaøng nghó ñeán moät ngaøy naøo ñoù, chaøng seõ coù dòp giuùp ích cho thuùc phuï ñeå ñeàn ñaùp ôn döôõng duïc cuûa ngöôøi. Hoaøng Ñeà ñoác ñöùng leân baûo Anh Kieät: Thoâi chaùu veà phoøng lo thu xeáp haønh lyù ñeå leân ñöôøng cho sôùm vaø nhôù kyõ nhöõng lôøi caên daën cuûa ta. Anh Kieät suïp xuoáng ñaát laïy hai laïy roài lui ra. Chaøng ñi doïc theo haønh lang, coát yù tìm Leä Hoàng laàn cuoái cuøng ñeå töø giaõ naøng. Thaùi ñoä cuûa Leä Hoàng laøm cho chaøng nghó ngôïi raát nhieàu. Beân ngoaøi, naøng toû ra oaùn giaän Anh Kieät nhöng luoân luoân lo nghó ñeán chaøng. Taïi sao naøng laïi thöa chuyeän vôùi Ñeà ñoác ñeå giuùp chaøng sôùm trôû veà Haïnh Hoa thoân. Hay laø... Moät yù nghó vuït ñeán trong oùc chaøng laøm cho Anh Kieät voâ cuøng chua xoùt: Hay laø Leä Hoàng khoâng muoán gaëp maët chaøng nöõa neân tìm caùch ñuoåi chaøng ñi ñoù thoâi. Anh Kieät khoâng tin nhö vaäy. Bao naêm trôøi soáng gaàn nhau, chaøng hieåu roõ taâm taùnh cuûa Leä Hoàng: Naøng khoâng theå teä baïc nhö theá. Anh Kieät böôùc qua phoøng rieâng cuûa Leä Hoàng vaø chaøng voâ cuøng thaát voïng. Cöûa phoøng vaãn ñoùng im lìm nhö maáy ngaøy qua. Chaøng keâu cöûa moät hoài laâu vaãn khoâng coù tieáng ñaùp. Leä Hoàng nhaát ñònh khoâng tieáp chaøng duø bieát chaéc chaén hoâm nay Anh Kieät seõ rôøi boû Phieân Ngöng. Anh Kieät buoàn baõ trôû veà phoøng, chaøng khoâng ngôø Leä Hoàng laïi oaùn gheùt chaøng ñeán nhö vaäy. Nhöng laøm sao chaøng cuõng phaûi giaûi toû ñöôïc noãi loøng, chöù bieát mai kia treân ñöôøng ñôøi, hai ngöôøi coù coøn gaëp ñöôïc nöõa chaêng. Chaøng laáy giaáy buùt vieát moät böùc thö ñeå göûi Leä Hoàng, mong naøng xoùa boû nhöõng laàm loãi cuûa chaøng. Vaø khoâng bieát coù phaûi vì böùc thö ñoù maø coù ngöôøi ñöùng neùp beân reøm the, giöõa luùc Anh Kieät leân ñöôøng veà Haïnh Hoa thoân.

4 19 Taøng Kinh Caùc Ra khoûi cöûa Nam thaønh Phieân Ngöng, con tuaán maõ phi nöôùc ñaïi, ñöa Anh Kieät veà Haïnh Hoa thoân. Ñöôøng töø kinh ñoâ veà queâ höông xa dieäu vôïi. Anh Kieät khoâng daùm chaäm treã moät phuùt naøo. Chaøng ruoåi ngöïa qua bao ñoaïn ñöôøng theânh thang, bao goø noång goà gheà, bao ñöôøng moøn khuùc khuyûu vaø ñeán thoân Cao Ñoàng khi maët trôøi cheách boùng. Tuy nhieân, aùnh naéng tröa vaãn gay gaét laøm suøi boït meùp con tuaán maõ, duø noù vaãn coøn chaïy raát haêng. Anh Kieät khoâng ñaønh ñeå cho ngöïa meät nhoïc, vì coøn phaûi traûi qua nhieàu ñoaïn ñöôøng daøi, neân chaøng trai tìm choã nghæ chaân. ÔÛ ñaây daân cö ñoâng ñuùc, nhöng hoï soáng veà ngheà ruoäng raãy, raát khoù tìm moät haøng quaùn beân ñöôøng. Boãng Anh Kieät thoaùng thaáy phía tröôùc moät gian leàu khaù roäng, neùp mình döôùi moät taøn caây to lôùn. Tröôùc leàu coù ba ngöïa coät treân meù coû. Coù leõ laø moät gian haøng nöôùc. Anh Kieät thaàm ñoaùn nhö vaäy. Chaøng ghì cöông xuoáng ngöïa vaø böôùc vaøo leàu. Nhìn qua moät löôït, Anh Kieät thaáy raèng mình ñoaùn ñuùng. Beáp löûa phía trong, coù chuû quaùn vaø baø meï ñang thì thaàm caïnh moät con gaø ñang nöôùng chín vaøng. Thænh thoaûng hai meï con laïi lieác nhìn ba oâng khaùch maø troâng qua caùch aên maëc, Anh Kieät bieát ngay laø boïn lính Taøu. Chaøng hôi ngaïc nhieân khoâng hieåu taïi sao chuùng lai vaõng ñeán vuøng naøy. Anh Kieät böôùc vaøo, laøm cho moïi ngöôøi chuù yù. Coâ chuû quaùn böôùc tôùi nhìn chaøng ruït reø; ba ngöôøi Taøu quay laïi ngoù chaøng, thieáu thieän caûm. Anh Kieät ngoài xuoáng gheá vaø baûo thieáu nöõ: Coâ cho toâi bình traø. Thieáu nöõ daï moät tieáng nhoû, quay vaøo trong. Ba ngöôøi khaùch chuøm hum laïi noùi baèng tieáng Taøu, nhöng khoâng ngôø Anh Kieät hieåu ñöôïc raát nhieàu, nhôø söï truyeàn daïy cuûa Hoaøng Ñeà ñoác. Teân cao lôùn vaïm vôõ nhaát trong boïn noùi: Thaèng kia coù veû laø tay kieám khaùch. ÔÛ caùi nöôùc toài teä naøy, cuõng coù boïn ñoù nöõa ö. Teân coøn treû coù veû xaác laùo, bóu moâi ñaùp: Kieám khaùch. Thaèng beù chöa raùo maùu ñaàu maø anh cho laø kieám khaùch aø. Phaûi noù tôùi sôùm moät chuùt nöõa, toâi möôïn kieám noù caét coå gaø cho anh xem. Caû boïn cöôøi leân khanh khaùch vì caâu pha troø yù nhò. Anh Kieät vaãn nín laëng ngoài nghe nhöng trong loøng chaøng söï töùc giaän ñaõ leân ñeán cöïc ñoä. Chaøng nghó raèng caàn phaûi tröøng phaït boïn naøy moät phen cho chuùng bôùt

5 20 Taøng Kinh Caùc hoáng haùch. Ñaây laø laàn ñaàu tieân maø chaøng ñöôïc nghe nhöõng lôøi khinh mieät cuûa quaân nhaø Haùn ñoái vôùi daân mình. Töø laâu roài, chaøng vaãn thöôøng nghe noùi tôùi söï hoáng haùch cuûa boä haï söù giaû Haùn trieàu: An Quoác Thieáu Quyù, maõi ñeán ngaøy nay, chaøng môùi ñöôïc dòp gaëp chuùng. Tieáng than van cuûa daân chuùng trong thaønh Phieân Ngöng veà boïn naøy khoâng ít, vaø chính Hoaøng Ñeà ñoác ñaõ nhieàu laàn thoå loä vôùi Anh Kieät veà noãi khoán khoå cuûa ñoàng baøo tröôùc haønh ñoâng voâ löông cuûa chuùng. Laøm ñeán chöùc vò Ñeà ñoác hoä thaønh maø oâng khoâng ñuû söùc ñeå giöõ an bình cho daân chuùng neân oâng raát khoå taâm. Boïn boä haï cuûa An Quoác Thieáu Quyù döïa hôi Cuø Thaùi Haäu, xem caùc quan trong trieàu khoâng ra gì. Chuùng tha hoà tung hoaønh trong caùc phoá. Bao laàn Ñeà ñoác baét toäi chuùng thì An Quoác Thieáu Quyù can thieäp, Cuø Thaùi Haäu noùi vaøo, nhaø vua laïi baûo tha... Ai Vöông quaù nhoû khoâng hieåu ñöôïc moái nguy cô ñang haêm doïa nöôùc nhaø trong khi taát caû quyeàn haønh ñeàu giao veà tay Cuø Thaùi Haäu. Caùc quan trong trieàu baát maõn, daân chuùng xaàm xì baøn taùn veà söï coù maët cuûa vò söù giaû Haùn trieàu vaø quyeàn löïc cuûa haén ngaøy caøng roäng ra theâm... Coù nhieàu ñoàn ñaõi khoâng hay trong hoaøng cung, khieán cho daân tình chaán ñoäng. Ngöôøi ta baûo Cuø Thaùi Haäu ngaøy xöa, luùc coøn ôû beân Taøu laø ngöôøi tình cuûa An Quoác Thieáu Quyù. Cho neân ngaøy nay söù giaû Taøu sang ñaây hai ngöôøi laïi tö thoâng vôùi nhau ñeå laøm ñieân ñaûo sôn haø ñaát Vieät. Ñoù laø caùi hoïa lôùn cuûa nöôùc nhaø, thöïc hö theá naøo ai bieát, nhöng caùi hoïa nhoû haèng ngaøy do boïn boä haï cuûa söù giaû nhaø Haùn gaây ra, cuõng ñuû cho daân tình khoán khoå laém roài. Haèng ngaøy chuùng ñi ngheânh ngang trong thaønh phoá phaù phaùch, cöôùp giöït, baét coùc phuï nöõ gaây xaùo troän khaép nôi. Baét ñöôïc chuùng thì khoâng ñöôïc quyeàn trò toäi neân caøng ngaøy chuùng caøng loäng haønh hôn, chaúng keå gì luaät phaùp. Anh Kieät hieåu roõ noãi khoå taâm cuûa Ñeà ñoác, nhöng baáy laâu, baän hoïc taäp kieám cung, chaøng ñaønh gaùc boû moïi vieäc ngoaøi tai. Ngaøy nay, boïn chuùng gaëp phaûi tay chaøng, keå ra cuõng khoâng ñöôïc may maén laém Trong khi ñoù, ba teân boä töôùng cuûa söù giaû Taøu vaãn hueânh hoang cöôøi noùi. Chuùng khoâng ngôø coù ngöôøi hieåu ñöôïc tieáng Taøu vaø ñang ñeå taâm doø xeùt töøng cöû chæ, töøng haønh ñoäng cuûa caû boïn. Teân ngoài saùt trong goùc nhaø, oám tong oám teo, boãng noùi: Chuùng baây ñöøng laøm oàn quaù. Mình ñi choã xa, caàn thaän troïng cho laém môùi ñöôïc

6 21 Taøng Kinh Caùc Teân treû tuoåi nhaát trong boïn voäi phaûn ñoái: Anh ñieân roài aø. ôû ñaây coøn ai daùm ñoäng tôùi boïn ta. Vua Ai Vöông kia maø ta coøn khoâng xem ra gì, thì noùi chi ñeán nhöõng keû heøn moïn. Teân oám nhom bóu moâi: Mi ñöøng khinh thöôøng quaù. Ñeâm hoâm qua, naêm thaèng ra cöûa Baéc thaønh Phieân Ngöng, nhaäu say, bò gieát cheát lieäng xaùc trong röøng kia. Lieäu hoàn mi, roài cuõng coù ngaøy raõ xöông nôi ñaát naøy... Teân treû tuoåi cuït höøng, nhöng vaãn coøn hoáng haùch: Boïn noù baát taøi môùi cheát. Gaëp tay toâi, anh phaûi bieát, toâi cheùm khoâng coøn soùt moät ñöùa. ÖØ gioûi. Mi anh huøng laém. Ñeå roài tao choáng maét leân xem. Teân cao lôùn vaïm vôõ, töø naõy giôø baän uoáng röôïn, khoâng goùp phaàn caõi vaõ, boãng cöôøi leân khanh khaùch maét lieác veà phía coâ chuû quaùn roài baûo baïn: Thoâi, xin can caùc cha, baøn chuyeän khaùc vui hôn... Toâi tính baét con beù naøy veà Phieân Ngöng huù hí cho vui, caùc cha nghó sao. Teân oám nhom toan caát tieáng caûn ngaên nhöng khi nhìn laïi ngöôøi thieáu nöõ thaáy da maët hoàng haøo töôi taén, thaân theå goïn gaøng, chaéc nòch thì trong loøng haén cuõng öa thích, neân im laëng. Teân treû tuoåi thaáy baïn ñoàng yù lieàn xuùi theâm: ÖØ, ñöôïc aø Phaø Thoùn. Anh baét noù ñi, toâi tieáp moät tay. Anh Kieät caûm thaáy maùu giaän soâi leân suøng suïc. Chaøng toan nhaûy vaøo cheùm cheát luõ khoán kieáp aáy, nhöng chaøng coá daèn, ñeå ñôïi xem boïn chuùng coøn giôû theâm nhöõng troø gì. Ngöôøi thieáu nöõ baùn quaùn khoâng hay bieát gì heát. Caû baø meï coâ ta ñang caëm cuïi sang löûa than cho gaø mau chín, coù ngôø ñaâu raèng boïn hung thaàn kia ñang toan tính haõm haïi con baø. Boãng moät tieáng goïi vang leân: Chuû quaùn. Thieáu nöõ ngöôùc nhìn veà phía baøn ba oâng khaùch, sôï seät. Gaõ Phaø Thoùn cöôøi to leân moät caùch khaû oá roài hoûi thieáu nöõ baèng tieáng Vieät, gioïng traïi haún ñi. Haø coâ naøng, gaø ñaâu. Mang ra ñi coâ em... Thieáu nöõ voäi thöa: Baåm caùc ngaøi naùn ñôïi moät chuùt, gaø chöa ñöôïc chín aï! Haén lieàn troãi gioïng boâng lôn: Mau leân ñi coâ em. Boä muoán qua ñaây nguû vôùi coâ em sao.

7 22 Taøng Kinh Caùc Roài caû boïn cöôøi leân saëc suïa khieán coâ baùn quaùn theïn quaù cuùi ñaàu... Teân oám nhom boãng nín cöôøi kheàu tay Phaø Thoùn chæ veà phía baøn Anh Kieät. Coi chöøng teân kieám khaùch aáy. Taïi sao haén chöa chòu ñi maø cöù laån quaån ñaây, nhö muoán doø xeùt boïn ta. Phaø Thoùn quay nhìn Anh Kieät. Chaøng thanh nieân bieát boïn chuùng chuù yù ñeán mình, vaãn ñieàm nhieân khoâng toû veû gì khaùc laï, maét ñaêm ñaêm nhìn ra ngoaøi trôøi nhö ñang suy tính vieäc gì. Phaø Thoùn thaáy Anh Kieät nhoû thoù, ngoài im lìm khoâng daùm ñoäng ñaäy thì coù yù khinh thöôøng, noùi vôùi baïn: Ñaïi huynh ñöøng ngaïi. Thaèng naøy coù nhaèm gì ñaâu. Noù coù bieát mình noùi chuyeän chi maø chuù yù. Roài haén taëc löôøi, naém baøn tay hoâ phaùp ñeå leân baøn tieáp: Duø cho noù muoán sinh söï ñi nöõa, toâi chæ buùng ngoùn tay cuõng ñuû gieát noù roài. Ñeán luùc naøy, Anh Kieät nghó raèng mình caàn phaûi noùi khaåy chuùng vaøi caâu cho boõ gheùt, mieãn laøm sao cho chuùng ñöøng töôûng mình khieâu khích laø ñöôïc. Chaøng hieåu chuùng bieát baäp beï tieáng Vieät, neân goïi coâ chuû quaùn: Coâ haøng ôi. Quaùn coâ sao nhieàu ruoài theá naøy. Laøm sao toâi ñuoåi chuùng ñi baây giôø ñaây. Thaáy coâ chuû quaùn ngô ngaùc, Anh Kieät laøm boä ñaäp ruoài ñaäu treân baøn, roài tieáp: Boä maøy muoán cheát caû luõ sao cöù bu quanh huõ ñöôøng. Coâ chuû quaùn caøng khoâng hieåu ngöôøi khaùch voõ sinh muoán noùi gì. Nhöng ba teân boä töôùng cuûa söù giaû Taøu nhìn nhau, ngaàm hieåu laø Anh Kieät muoán aùm chæ boïn mình. Teân Phaø Thoùn khoâng daèn ñöôïc söï töùc giaän, ñöùng leân, ñi thaúng laïi baøn Anh Kieät. Anh Kieät vaãn ngoài yeân. Chaøng laøm nhö khoâng chuù yù ñeán haønh ñoäng cuûa teân lính Taøu vaïm vôõ aáy. Phaø Thoùn böôùc ñeán beân baøn, quaéc maét nhìn chaøng roài theùt hoûi baèng tieáng Taøu: Thaát phu. Mi muoán gaây söï haû. Anh Kieät ñöùng leân, giaû vôø sôï haõi. Chaøng laïi ngô ngaùc hoûi baèng tieáng Vieät: Thöa oâng. OÂng muoán gì aï. Thaùi ñoä cuûa Anh Kieät vaø caâu hoûi baèng tieáng Nam laøm cho Phaø Thoùn tin töôûng raèng chaøng thanh nieân kia khoâng nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa y. Nhöng y cuõng hoûi theâm cho chaéc chaén: Mi bieát tieáng Taøu khoâng. Anh Kieät mæm cöôøi laéc ñaàu:

8 23 Taøng Kinh Caùc Khoâng aï. Phaø Thoùn quay laïi hoûi hai ñoàng baïn: Caùc anh nghe chöa. Haén coù bieát gì ñaâu. Anh Kieät kheõ hoûi: Caùc oâng coù caàn toâi giuùp vieäc gì chaêng. Phaø Thoùn nghieâm trang ñaùp: Khoâng! Y trôû laïi baøn vaø caû ba ñöùa cöôøi saèng saëc: Teân oám nhom trong goùc nhaø, gaät guø: Chuùng mình ña nghi quaù. Haén noùi thaät, cuõng töôûng aùm chæ boïn mình. Ta khoâng ngôø boä tòch haén coù veû laø tay kieám khaùch maø laïi heøn nhaùt ñeán theá. Teân treû tuoåi caøng kieâu ngaïo hôn: Saù gì boïn chuoät naøy, toâi gaëp chuùng ñaày ñöôøng ôû Phieân Ngöng. Beân ngoaøi coi boä huøng duõng laém nhöng chöa naït ñaõ chaïy maát. Ñaèng kia, Anh Kieät giaû vôø cuùi gaàm maët xuoáng baøn. Chaøng khoâng muoán nhìn thaáy ñoâi maét thöông haïi cuûa ngöôøi thieáu nöõ baùn quaùn. Naøng laøm sao hieåu ñöôïc haønh ñoäng bí maät cuûa chaøng duõng só. Luùc naøy khi thaáy boïn lính Taøu ñeán gaây söï vôùi Anh Kieät thieáu nöõ lo sôï laém. Naøng caàu mong cho ñöøng coù vieäc gì xaûy ra, nhöng ñeán khi thaáy chaøng thanh nieân coù veû sôï seät, naøng ñaâm ra khoù chòu vaø xoùt xa trong loøng. Giöõa luùc aáy, ñoâi maét thieáu nöõ vuït saùng leân khaùc thöôøng. Töø beân ngoaøi, moät thanh nieân tuaán tuù khoâi ngoâ, löng ñeo tröôøng kieám, vai mang cung teân böôùc vaøo. Chaøng nhìn thieáu nöõ mæm cöôøi vaø cuùi ñaàu cung kính chaøo baø meï. Baø laõo loä veû vui möøng hoûi: Kìa traùng só ñi Phieân Ngöng veà roài ñaáy aø. Khi baø laõo böôùc vaøo trong buoàng thì thieáu nöõ tieán ñeán gaàn chaøng thanh nieân, laáy tay xoa nheï chuoâi kieám hoûi raát nhoû, nhöng cuõng ñuû loït vaøo tai Anh Kieät: Anh ñi ñöôøng coù meät laém khoâng. Thanh nieân nhìn chaøng ñaùp: Caùm ôn em. Khoâng meät laém nhöng nhôù em raát nhieàu. Thieáu nöõ quay ñi e theïn roài vuït chaïy ra nhaø sau. Chaøng thanh nieân nhìn theo naøng baèng ñoâi maét trìu meán. Nhöng chaøng boãng sa saàm neùt maët, khi nhìn thaáy ba teân lính Taøu ñang ngoài beân kia baøn. Chaøng quay nhìn ñi nôi khaùc song taát caû nhöõng cöû chæ cuûa chaøng töø khi böôùc

9 24 Taøng Kinh Caùc vaøo quaùn ñeàu khoâng loït qua caëp maét cuûa teân lính Taøu oám nhom ñang ngoài trong goùc. Haén thì thaàm beân tai Phaø Thoùn: Caùi thaèng naøy ñaùng gheùt thaät. Noù loä veû khinh khi chuùng mình ra maët. Phaø Thoùn cuùi xuoáng noác heát ly röôïn ñaùp: Khoâng caàn bieát chuyeän ñoù. Noù daùm cöôøi tình vôùi con beù kia thì ñuû khieán cho toâi gieát noù roài maø. Vaø nhö noåi xung leân, haén heùt vang nhaø: Chuû quaùn. Haén loaïng choaïng ñöùng daäy trong luùc moïi ngöôøi hoaûng kinh quay nhìn haén. Thieáu nöõ töø trong beáp chaïy ra hôùt haûi. Phaø Thoùn haát haøm goïi: Laïi ñaây. Thieáu nöõ khieáp ñaûm quaù, chöa bieát tính sao, ñoâi maét naøng cöù nhìn ngöôøi yeâu nhö muoán hoûi xem mình haønh ñoäng caùch naøo. Baø meï töø trong buoàng chaïy ra ñaùp theá cho con: Daï. Daï, caùc oâng hoûi gì. Khoâng ai hoûi baø. Bieåu con kia laïi ñaây. Thieáu nöõ böôùc tôùi vaøi böôùc roài döøng haún laïi, thu heát can ñaûm noùi: Maáy oâng muoán gì. Laïi ñaây bieåu. Thieáu nöõ ñaùp cöùng raén: Khoâng. Maáy oâng muoán gì cöù noùi. Phaø Thoùn töùc giaän ñeán cöïc ñoä, nhaûy xoå tôùi, naém laáy tay thieáu nöõ loâi veà phía baøn, mieäng la heùt: AØ, con naøy gan thaät! Mi daùm traùi leänh caùc oâng haû. Thieáu nöõ keâu la thaûm thieát. Chaøng thanh nieân vuït ñöùng phaét leân, chuïp laáy chuoâi göôm ruùt ra khoûi voû. Thieáu nöõ kinh hoaûng, coá vuøng vaãy thoaùt khoûi baøn tay hoä phaùp cuûa Phaø Thoùn, chaïy veà phía ngöôøi yeâu khuyeân can: Ñöøng, anh ôi. Ñöøng gaây söï vôùi chuùng. Anh chöa thaät heát beänh maø. Thanh nieân, ñoâi maét nhö naûy löûa, xoâ thieáu nöõ sang beân, böôùc tôùi. Ba ngöôøi Taøu cuõng ruùt ñoaûn ñao ra. Phaø Thoùn nghieán raêng ken keùt, haàm höø baûo:

10 25 Taøng Kinh Caùc Nhaõi con. Mi ñaõ taän soá roài. Thanh nieân khoâng noùi moät lôøi, vung kieám leân, cheùm boå vaøo ñaàu haén. Phaø Thoùn neù mình sang beân, cheùm phaït ngang hoâng ñòch thuû moät nhaùt nhanh nhö gioù, baét buoäc chaøng thanh nieân phaûi luoân tay kieám boïc theo mình ñôõ moät mieáng ñoøn baát ngôø. Moät tieáng Keng vang leân. Phaø Thoùn ngaïc nhieân nhìn chaøng thanh nieân. Môùi qua hieäp ñaàu, haén thaáy roõ keû ñòch khoâng phaûi laø tay vöøa vaø haén khoâng theå thaéng deã daøng nhö ñaõ töôûng. Hai teân kia, nhö hieåu roõ tình theá, voäi vaøng xoâng vaøo trôï chieán. Thanh nieân vaãn ñieàm tónh giao ñaáu, khoâng chuùt nao nuùng. Chaøng ñaùnh caøng luùc caøng haêng, ñöôøng kieám bieán hoùa nhanh nheïn khaùc thöôøng laøm cho caû ba ngöôøi Taøu ñeàu kinh hoàn khieáp vía. Anh Kieät ñöùng saùt vaøo vaùch nhaø, bình tónh xem traän ñaáu vaø thaàm khen kieám phaùp cuûa ngöôøi thanh nieân. Chaøng nguyeän trong loøng seõ tìm caùch keát giao vôùi keû taøi hoa aáy. Nhöng chæ moät luùc Anh Kieät lo sôï. Töï döng kieám phaùp cuûa chaøng thanh nieân ñaâm ra rôøi raïc vaø maët chaøng taùi meùt haún ñi. Chaøng loaïng choaïng vaøi böôùc roài boå nhaøo xuoáng caïnh baøn. Thaáy theá Phaø Thoùn caû möøng giô cao löôõi dao, saün saøng cheùm xuoáng. Anh Kieät toan nhaûy vaøo cöùu chaøng traùng só, thì moät tieáng theùt vang leân laøm cho moïi ngöôøi ñeàu quay laïi. Thieáu nöõ chuû quaùn lieàu cheát laên xaû vaøo oâm choaøng laáy ngöôøi yeâu, khoùc nöùc nôû. Naøng ngöôùc nhìn Phaø Thoùn caàu khaån van xin: Ñöøng gieát anh aáy oâng ôi. Anh aáy ñang beänh maø... Phaø Thoùn ruùt ñao veà, Anh Kieät caøng theo saùt chuùng hôn. Chaøng chæ sôï chaäm treã moät phuùt seõ nguy ñeán tính maïng cuûa ñoâi thanh nieân nam nöõ. Teân lính oám nhom vuït nhìn ra ngoaøi trôøi baûo baïn: Chieàu roài Phaø Thoùn aï. Chuùng ta ñi thoâi. Phaø Thoùn nhö hieåu yù, cuùi xuoáng oâm ngang löng thieáu nöõ. Naøng vuøng vaãy la heùt: Buoâng toâi ra. Buoâng ra. Meï ôi laø meï ôi. Cöùu con vôùi. Baø laõo töø naõy giôø quaù khieáp sôï, nuùp trong buoàng, nghe tieáng con goïi voäi chaïy ra, laên xaû vaøo oâm chaân Phaø Thoùn. Trôøi ôi. Ñöøng baét con toâi... Giaø nua tuoåi taùc, chæ coøn moät meï moät con oâng ôi. Phaø Thoùn laáy chaân haát baø laõo nhöng baø vaãn oâm chaët cöùng. Thieáu nöõ treân tay haén cuõng giaõy giuïa maïnh hôn, Phaø Thoùn töùc giaän laém, khoâng caàn suy nghó, ñöa caây ñoaûn ñao leân toan boå xuoáng ñaàu baø laõo.

11 26 Taøng Kinh Caùc Nhöng thình lình moät laèn saùng loùe daøi döôùi aùnh naéng chieàu xuyeân keõ laù. Moät tieáng Caïch khoâ khan vuït noåi leân, caây ñoaûn ñao cuûa Phaø Thoùn gaõy laøm hai ñoaïn. Ngay luùc aáy Anh Kieät ñaõ ñöùng ñaáy töï bao giôø. Chaøng kheõ mæm cöôøi nhìn Phaø Thoùn ñang hoát hoaûng buoâng thieáu nöõ ra, maét nhìn caây ñoaûn ñao cuït nguûn vaø luøi daàn, veà phía hai teân ñoàng boïn. Anh Kieät oân toàn vaø nhaõ nhaën caát tieáng: Thoâi chöù maáy oâng. Hieáp böùc ngöôøi ta quaù sao ñaønh. Gaõ tuoåi treû nhaát trong boïn vaãn kieâu ngaïo vaø xem thöôøng Anh Kieät töø khi chaøng môùi böôùc chaân vaøo quaùn. Haén saán tôùi, theùt: Thaèng cheát baàm naøy. Maøy cuõng muoán can thieäp vaøo chuyeän rieâng cuûa boïn ta nöõa phaûi khoâng. Anh Kieät cöôøi khanh khaùch: Baïn coøn nhoû quaù maø kieâu caêng töï phuï thì chaéc chaén seõ khoâng khoûi bò haïi. AØ, luùc naõy, hình nhö luùc naõy baïn muoán möôïn kieám cuûa ta ñeå caét coå gaø chöù gì. Haø, haø, kieám naøy beùn laém. Cheùm saét nhö cheùm buøn baïn aï. Roài laøm ra veû thaân thieän. Anh Kieät tieáp lôøi: Baïn chöa tin haû. Ñeå toâi caét thöû moät beân tai baïn xem coù ñuùng khoâng. Anh Kieät quay löôõi kieám vuøn vuït nhieàu voøng, laøm cho teân lính treû tuoåi môø maét ñi, khoâng thaáy ñöôøng nöõa. Thình lình haén theùt leân moät tieáng, quaêng kieám, oâm laáy ñaàu keâu la thaûm thieát. Phaø Thoùn nhìn baïn vaø khieáp ñaûm voâ cuøng, khi thaáy moät loã tai cuûa haén ñaõ bò Anh Kieät xeûo maát töï bao giôø. Naøng thieáu nöõ vaø baø meï quaù khieáp sôï chaïy vaøo trong. Hai gaõ lính Taøu, tröôùc söï ñau ñôùn cuûa baïn, nghó ngay ñeán phieân mình bò haïi, lieàn xoâng vaøo moät löôït, vaây chaët keû ñòch. Phaø Thoùn haêng haùi nhaát, chuïp thanh kieám cuûa chaøng thanh nieân döôùi ñaát, cheùm boå vaøo ñaàu Anh Kieät. Chaøng duõng só cöôøi doøn tan, khoâng caàn neù traùnh, ñöa kieám ñôõ. Moät tieáng xoaûng vang leân, hai thanh kieám chaïm vaøo nhau naûy löûa. Phaø Thoùn teâ buoát caû caùnh tay, loaïng choaïng suyùt teù. Thanh kieám cuûa chaøng thanh nieân raát toát, neân khoâng suùt meû chuùt naøo. Teân lính gaày oám, toan saán tôùi giuùp baïn, nhöng khoâng hieåu nghó sao, haén thoái lui, ñöùng saùt vaøo vaùch, moø trong aùo nhö tìm vaät gì. Anh Kieät ñöa kieám chæ vaøo maët Phaø Thoùn noùi: Anh noùng naûy laém nhöng raát ngu daïi. Ñöøng neân tin vaøo söï sôï seät beân ngoaøi cuûa keû laï maø ñoâi khi bò haïi. Laàn naøy ta daïy cho baøi hoïc ñeå chöøa bôùt tính hung

12 27 Taøng Kinh Caùc haêng. Anh Kieät noùi xong vung kieám cheùm thaúng vaøo maët Phaø Thoùn. Vaø ñôïi khi haén ñöa kieám leân ñôõ, chaøng nhanh nheïn ruùt kieám laïi cheùm ñöùt cuøi choû cuûa haén. Phaø Thoùn heùt to leân, xuoâi tay, buoâng rôi thanh kieám. Anh Kieät noùi tieáp: Töø nay, anh seõ khoâng bao giôø coøn caàm ñöôïc vuõ khí ñeå gieát ngöôøi nöõa. Anh Kieät vöøa duùt lôøi, boãng nhieân quay ñaàu laïi, xoay troøn löôøi kieám bao boïc thaân mình. Töø phía tröôùc ba löôøi dao vuøn vuït bay tôùi, ñuïng nhaèm löôõi kieám baén veït ñi Teân lính gaày oám thaáy aùm haïi chaøng khoâng ñöôïc, voäi chaïy ra cöûa toan thoaùt thaân, nhöng Anh Kieät ñaõ nhaûy tôùi naém coå haén keùo laïi. Chaøng töùc giaän laém, nhöng coá daèn xuoáng noùi: Ñöøng troán chaïy, ta khoâng gieát mi ñaâu. Bình thöôøng ta neå nhöõng tay möu só nhöng raát gheùt nhöõng thaèng gieát leùn. Ta caàn phaûi laøm daáu leân maët mi cho deã nhôù. Anh Kieät ñöa kieám leân gaïch treùo vaøo maët haén roài buoâng tay ra. Chaøng haønh ñoäng trong nhaùy maét, khieán teân lính Taøu khoâng ngôø tröôùc ñöôïc. Haén chæ kòp la leân moät tieáng ñau ñôùn, roài oâm chaàm laáy maët, laên loän döôùi ñaát. Tröøng trò xong boïn khoán kieáp, Anh Kieät lieàn goïi thieáu nöõ. Coâ chuû quaùn. Thieáu nöõ vaãn coøn run sôï böôùc ra, nhöng khi nhìn ba teân lính Taøu ñeàu bò thöông nhaên nhoù reân la, thì naøng yeân loøng. Anh Kieät caát tieáng hoûi: Coâ ñaønh boû chaøng traùng só aáy ö. Sau phuùt kinh hoaøng thieáu nöõ chôït nhôù ra, voäi chaïy ñeán vöïc ngöôøi yeâu daäy, vaø goïi meï naøng. Baø laõo tieáp tay vôùi thieáu nöõ ñem chaøng traùng só vaøo trong cöùu chöõa. Anh Kieät böôùc ñeán gaàn ba teân lính Taøu noùi töø töø: Ta khoâng gieát cheát caùc ngöôi vì ñaây laø laàn thöù nhaát. Caùc ngöôi laø keû ngoaïi bang, ñeán ñaây caàn phaûi giöõ leã ñoä vôùi ngöôøi trong xöù, ñöøng hoáng haùch quaù, chæ ñem hoïa vaøo thaân. Chaøng nhìn thaúng vaøo maët teân lính kieâu ngaïo nhaát noùi tieáp: Luùc naõy, mi cho raèng vua Ai Vöông sôï chuùng baây thì daân chuùng laø ñoà heøn moïn caû, maëc tình cho chuùng baây tung hoaønh ra sao cuõng ñöôïc, phaûi khoâng. Mi laàm laém. Ta tha cheát cho maø veà baûo vôùi taát caû raèng Daân Nam khoâng heøn moïn nhö baây töôûng ñaâu! Lieäu maø bôùt hoáng haùch khoâng thì coù ngaøy boû xaùc ôû ñaát naøy!. Ba teân lính Taøu nín laëng cuùi ñaàu. Chuùng caén raêng chòu ñöïng söï ñau ñôùn cuûa nhöõng veát thöông.

13 28 Taøng Kinh Caùc Anh Kieät boãng im laëng chuù yù nghe. Xa xa hình nhö coù tieáng voù ngöïa doàn daäp, moãi luùc moät gaàn. Chaøng nhìn ra cöûa vaø thaáy moät ñoaøn ky só ñang tieán gaàn veà phía quaùn. Töôùng ñi ñaàu maëc giaùp traéng raát uy nghi. Anh Kieät lo sôï voâ cuøng, khoâng kheùo chaøng nguy maát vì ñoaøn ky só kia laø binh lính cuûa trieàu ñình ñi tuaàn tieåu quanh vuøng. Neáu gaëp chaøng ñang haønh haï luõ boä töôùng söù giaû Haùn trieàu thì chaøng khoâng thoaùt khoûi toäi. Theo leänh Ai Vöông vaø Cuø Thò, baát cöù ngöôøi ôû caáp naøo cuõng khoâng ñöôïc quyeàn trò toäi quaân só nhaø Haùn. Duø chuùng ñang phaù roái, cöôùp cuûa, gieát ngöôøi ñi nöõa, quaân lính chæ ñöôïc pheùp baét chuùng giaûi veà trieàu cho vua xeùt xöû maø thoâi. Ai gieát cheát moät teân lính Taøu coù theå bò xöû töû hình. Nghieâm leänh baát coâng aáy, caùc töôùng ñeàu bieát do An Quoác Thieáu Quyù baøy ra ñeå baûo veä quaân lính cuûa haén, nhöng ñaõ laø leänh vua truyeàn thì moïi ngöôøi chæ bieát raêm raép tuaân theo. Tieáng voù ngöïa cuûa ñoaøn ky só doàn daäp neän treân ñöôøng, caøng ñeán gaàn caøng laøm cho Anh Kieät boái roái. Baây giôø, chaøng chæ leân ngöïa phoùng ñi laø xong, nhöng ñaõ gaây ra côù söï naøy khoâng lyù laïi ñeå lieân luïy cho baø chuû quaùn ö. Coøn chaøng traùng só bò beänh thình lình ngaõ laên ra kia roài seõ ra sao. Chaéc chaén, ngöôøi naøy seõ bò boïn lính Taøu traû thuø. Duø sao thì chaøng cuõng khoâng theå boû hoï nöûa chöøng. Anh Kieät böôùc laïi cöûa buoàng hoái meï con ngöôøi thieáu nöõ: Baø vaø coâ neân ñem chaøng thanh nieân naøy ñi nôi khaùc. Quaân trieàu ñình ñaõ ñeán kia roài. Haõy ra ngaõ sau maø troán mau leân. Thieáu nöõ vaø baø laõo ñeàu kinh hoaøng chöa bieát tính sao thì chaøng traùng só boãng cöïa mình. Thieáu nöõ thaáy theá vuït reo möøng: Kìa. Anh aáy ñaõ tænh roài meï ôi. Chaøng traùng só töø töø môû maét nhö vöøa qua moät côn aùc moäng. Chaøng nhôù laïi taát caû moïi vieäc, voäi ñöùng phaét daäy, nhìn Anh Kieät. Anh Kieät cuõng bôùt lo, chaøng noùi nhanh: Vaäy baø vaø coâ ñi mau leân ñeå khoâng coøn kòp nöõa. Chaøng traùng só chôït nghe tieáng voù caâu vaø nhìn thaáy ba ngöôøi Taøu ñang oâm veát thöông thì thaàm ñoaùn ñöôïc hieän tình beøn noùi: Baùc vaø em ñi ngay ñöøng chaàn chôø nöõa. Chaùu ñaõ bình phuïc roài. Tieáng voù ngöïa boãng chaäm laïi roài roän ròp tröôùc cöûa quaùn. Meï con baø laõo kinh hoaøng boû chaïy ra ngaõ sau höôùng veà phía ngoïn ñoài. Hoï ñi taét ra con ñöôøng khaù roäng roài laån maát. Baây giôø ñaùm lính tuaàn ñaõ xuoáng ngöïa vaø raàm roä keùo vaøo quaùn. Ba teân lính

14 Taøu vuït keâu cöùu vang aàm vaø chæ tay veà phía Anh Kieät vaø chaøng traùng só... Ñaùm lính tuaàn kinh ngaïc khi thaáy boïn lính Taøu bò thöông, maùu ñoå ñaàm ñìa... Anh Kieät vaø chaøng traùng só bieát laø cô nguy ñaõ ñeán voäi böôùc ra ngoaøi giöõ theá thuû. Ñaèng kia, boïn lính tuaàn chôït hieåu laø hai ngöôøi naøy ñaõ haønh haï quaân só nhaø Haùn. Vaø nhö vaäy laø phaïm pheùp vua neân chuùng theùt leân, ruùt binh khí xoâng vaøo vaây chaët laáy hai ngöôøi. Chaøng traùng só chuïp voäi laáy thanh kieám cuûa mình ñang naèm döôùi ñaát ñeå phoøng thaân, coøn Anh Kieät quaùt to leân: Boïn khoán kieáp kia toan giôû troø aùp böùc moät coâ gaùi hieàn laønh, ta laø keû ñi ñöôøng thaáy chuyeän baát bình phaûi ra tay can thieäp, caùc ngöôi haõy vì leõ phaûi maø laøm toäi chuùng ñi, côù sao laïi vaây baét boïn ta. Nhöng boïn lính khoâng nghe lôøi chaøng. Vieân töôùng maëc giaùp traéng ñi ñaàu luùc naõy voäi noùi: Ñöøng nhieàu lôøi. Chuùng baây ñaõ phaïm phaûi luaät vua thì haõy giô tay chòu troùi. Baèng khoâng, khoù traùnh khoûi cheát. Tröôùc nhöõng lôøi noùi oai veä aáy, chaøng traùng só khoâng chòu ñöôïc nöõa. Chaøng vung kieám leân ñeå môû voøng vaây. Quaân lính beân ngoaøi ñoå aäp vaøo, giaùo maùc daøy ñaëc. Anh Kieät khoâng döøng ñöôïc nöõa ñaønh ñöa kieám leân ñôõ gaït khí giôùi quanh mình vaø goïi chaøng traùng só: Nhaân huynh, chuùng ta mau rôøi khoûi nôi naøy ñi thoâi. Thanh kieám chaøng vung maïnh leân, ñaùnh baät giaùo göôm cuûa boïn lính tuaàn khieán chuùng phaûi luøi laïi. Nhöng khi chaøng ra tröôùc cöûa quaùn thì moät tieáng theùt vang leân, lính veït ra heát, nhöôøng choã cho vieân töôùng maëc giaùp traéng, muùa tröôøng coân vuøn vuït ñaäp vaøo ñaàu Anh Kieät. Chaøng kinh hoaøng nhaûy luøi laïi thì ñaø coân vuït saùt maët chaøng. Anh Kieät troâng theá coân maõnh lieät, bieán chuyeån mau leï thì bieát ngay laø mình gaëp phaûi moät tay baûn laõnh cao cöôøng, neân voäi neù traùnh theâm laàn nöõa. Nhöng vieân töôùng kia söû duïng caây coân raát leï laøng, vöøa ñaùnh huït ñaõ hoaønh thaân boå tieáp xuoáng ñaàu chaøng moät coân nöõa nhanh chôùp nhoaùng. Khoâng theå traùnh kòp, Anh Kieät phaûi vung göôm leân gaït maïnh ra. Tröôøng coân doäi ngöôïc trôû laïi khieán teân kia ngaïc nhieân nhìn Anh Kieät, vaø khoâng ngôø söùc chaøng maïnh ñeán theá... Anh Kieät toan ñaùnh traû ngay nhöng giöõa luùc aáy chaøng traùng só kia bò boïn lính bao vaây raát nguy khoán. Chaøng ñang lo ñôõ gaït phía tröôùc maët thì sau löng, moät teân lính duøng giaùo ñaâm tôùi raát nhanh. Anh Kieät khoâng daùm chaàn chöø voäi thoái boä vaø ñöa kieám gaït phaêng ngoïn giaùo, roài phoùng chaân ñaù nhaøo teân lính ñoù. 29 Taøng Kinh Caùc

15 30 Taøng Kinh Caùc Chaøng môû roäng ñöôøng kieám ñaùnh daït boïn lính ñeå cöùu nguy cho chaøng traùng só thì teân lính caàm giaùo ñaõ ngoài daäy ñöôïc, töùc toái ñaâm maïnh ngoïn giaùo vaøo yeát haàu chaøng. Anh Kieät khinh thöôøng ñöa kieám cheùm cuït löôøi giaùo, vaø cheùm taït xuoáng ñaàu teân noï moät phaùt nhanh nhö gioù. Chæ nghe moät tieáng ruù gheâ hoàn laø teân kia oâm ñaàu, maùu ra coù gioït, moät loã tai cuûa anh ta ñöùt lìa rôi xuoáng ñaát, khieán boïn lính tuaàn khieáp ñaûm vì taøi ngheä cuûa Anh Kieät. Vieân töôùng caàm ñaàu töùc giaän ñieân ngöôøi, xoác tôùi vung coân vuøn vuït aùp ñaûo Anh Kieät laøm cho chaøng phaûi choáng ñôõ lieân hoài. Nhaân ñoù boïn lính môùi xoâng vaøo vaây chaøng vaø traùng só kia khaép boán phía. Anh Kieät thaáy ñaùnh laâu raát coù haïi cho chaøng thanh nieân, neân khoâng daùm chaàn chöø nöõa, voäi keâu leân: Nhaân huynh, haõy theo toâi. Chaøng thay ñoåi kieám phaùp, thanh göôm theo ñaø tay môû roäng ra, ñaùnh daït boïn lính tuaàn veà moät phía. Chaøng traùng só cuõng vung kieám cheùm nhö möa baác, khieán quaân só sôï haõi luøi ra xa. Vieân töôùng caàm ñaàu böïc töùc heùt leân. Chuùng laïi lieàu cheát saán vaøo. Anh Kieät cöù lo thaàm vì ñöôøng coân cuûa vieân töôùng kia khoâng phaûi taàm thöôøng, cöù thay ñoåi theá ñaùnh luoân luoân. Trong giaây phuùt chaøng thaáy mình bò khoán trong nhöõng laøn coân nguy hieåm ñoù, neân ñaønh phaûi ñem heát taøi ngheä ra choáng ñôõ. Giöõa luùc aáy, vieân töôùng kia chuyeån ñöôøng coân aøo aït xuoáng ñaàu chaøng tôùi taáp. Anh Kieät khoâng traùnh nöõa, xuoáng taán roài ñöa kieám leân gaït maïnh. Ñaàu coân vöøa doäi trôû laïi thì muõi kieám cuûa Anh Kieät ñaõ ñaâm thaúng vaøo yeát haàu ñoái thuû, khieán vieân töôùng phaûi duøng coân beân tay kia choáng ñôõ nhöng may maén laøm sao Anh Kieät ñaõ thu göôm veà, roài cheùm vuït vaøo hoâng keû ñòch. Vieân töôùng maëc giaùp traéng ñoå moà hoâi khaép thaân mình. Anh ta quaù khieáp sôï, uoán mình nhaûy voït leân traùnh theá kieám ñoäc hieåm ñoù vaø queùt ngay moät coân ngang ñaàu Anh Kieät, khi chaân anh ta chöa chaám ñaát. Anh Kieät ghen thaàm taøi ngheä keû ñòch quaù cao, vöøa thoaùt ñoäc theá ñaõ traû ñoøn lieàn baét buoäc keû ñòch khoâng taán coâng theâm ñöôïc nöõa. Coøn vieân töôùng kia cuõng khieáp sôï taøi Anh Kieät vaø thaáy cô nguy cho mình caøng thuùc boïn lính xoâng vaøo trôï giuùp. Töø luùc giao ñaáu ñeán giôø, boïn lính ñöùng gaàn ñoaøn ngöïa, tin töôûng nôi taøi ngheä cuûa chuû töôùng vaø caùc baïn neân khoâng vaøo, baây giôø chuùng môùi aùp tôùi trôï löïc. Voøng vaây beân ngoaøi laïi theâm chaët cheõ hôn. Anh Kieät vaãn khoâng nao nuùng. Chaøng duøng toaøn theá ñoäc, ñaùnh daït boïn chuùng

16 31 Taøng Kinh Caùc ra, khieán töôùng caàm coân vöøa sôï, vöøa ngaïc nhieân. Anh ta nhôù ñöôøng kieám cuûa keû ñòch, döôøng nhö raát quen vôùi mình. Vieân töôùng bieát mình khoâng theå laàm ñöôïc, phaûi roài nhöõng theá kieám kia trong baøi kieám bí truyeàn cuûa doøng hoï Hoaøng. Nhöng teân naøy laø ai maø hoïc ñöôïc ñöôøng kieám aáy. Anh ta phaân vaân laém vaø lo sôï nghó thaàm: Theá naøy thì ta nguy maát, maø saåy noù thì coøn gì laø danh döï cuûa ta. Ñaèng kia, Anh Kieät khoâng daùm ñaùnh laâu nöõa. Chaøng xoay kieám nhanh nhö chôùp khieán boïn lính vaø chuû töôùng chuùng ñeàu hoa caû maét. Boïn lính töôûng chöøng nhö xung quanh mình coù haøng vaïn löôøi kieám laáp laùnh saùng, chöïc ñaâm vaøo mình khieán chuùng hoaûng sôï luøi trôû laïi. Nhaân cô hoäi ñoù, Anh Kieät vung maïnh kieám cheùm ñuùt lìa maáy löôõi giaùo vaø phaït maát moät ñaàu coân cöûa vieân töôùng khieán caû boïn quaù khieáp maát heát tinh thaàn. Anh Kieät voäi keùo tay chaøng traùng só chaïy veà choã buoäc ngöïa, theùt leân: Leân ngöïa ñi, ñeå chuùng ñoù, maëc toâi. Traùng só y lôøi phoùng leân mình ngöïa cuûa teân chuû töôùng keû ñòch roài chuïp laáy cung teân maùng leân hoâng ngöïa quay ñaàu laïi. Traùng só, khoâng chaïy voäi, laép teân vaøo cung nhaém baén vaøo boïn lính ñang traøn tôùi. Sau moät tieáng ruù kinh khuûng, moät teân ngaõ laên ra. Traùng só laïi laép teân vaøo maø baén tieáp theo khieán cho boïn lính baän ñôõ thaân mình, khoâng daùm saán tôùi nöõa... Traùng só thaéng theá heùt to leân: Luøi laïi mau, teân naøo chaàn chöø, ta baén ngay vaøo coå hoïng! Thaáy chaøng baén khoâng sai moät phaùt naøo, boïn lính tuaàn kinh sôï khoâng daùm traøn leân nöõa. Thöøa cô hoäi, Anh Kieät phoùng mình leân ngöïa ra roi. Vieân töôùng giaùp traéng, maát moät caây coân khoâng coøn baùm chaët vaøo Anh Kieät nhö tröôùc, nhöng thaáy Anh Kieät leân ngöïa taåu thoaùt, anh ta cuõng lieàu nhaûy theo... Nhöng, ngöôøi traùng só buoâng daây cung, moät muõi teân bay vaøo ngöïc vieân töôùng, anh ta phaûi ñöa coân leân ñôõ vaø chöa kòp haï coân, muõi teân thöù nhì ñaõ bay tôùi... Vieân töôùng bieát mình ñôõ khoâng kòp nöõa, heùt to leân moät tieáng, ngaõ nhaøo ra phía sau... Muõi teân bay vuùt qua, ghim thaúng vaøo yeát haàu moät teân lính ñöùng gaàn ñaáy. Anh Kieät thaàm khen chaøng traùng só. Chaøng voäi goïi: Nhaân huynh. Chuùng ta ñi thoâi! Thanh nieân baén theâm moät muõi teân nöõa roài thuùc goùt chaân vaøo hoâng tuaán maõ, cho phoùng tôùi nhö bay. Caû hai thaúng ñöôøng veà phía maët trôøi laën. Vieân töôùng maëc aùo giaùp traéng, vöøa hoaøn hoàn, ñaõ loàm coàm boø daäy, la heùt vang

17 trôøi: Ñuoåi theo chuùng noù mau leân. Laáy cung teân baén cheát hai ñöùa cho ta. Maáy möôi teân lính ñöôïc leänh phoùng leân mình ngöïa, ñuoåi theo töùc khaéc. Chaïy ñöôïc moät quaõng khaù xa, Anh Kieät nhìn laïi thaáy boïn lính tuaàn vaãn ñuoåi theo raùo rieát. Chaøng toan quay laïi cho chuùng moät traän thì thanh nieân ñaõ noùi: AÂn nhaân ñöøng baän taâm, ñeå chuùng maëc ñeä! Traùng só laép teân vaø vaãn cho ngöïa phi nöôùc ñaïi chaøng baén ngöôïc trôû laïi nhieàu phaùt. Moãi laàn chaøng quay ñaàu laø moät teân lính keâu ruù leân ngaõ guïc xuoáng. Boïn lính phía sau, thaáy ñoàng boïn cheát quaù nhieàu, kinh sôï khoâng daùm ñuoåi theo nöõa. o O o 32 Taøng Kinh Caùc

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó ñaïi nhaát cuûa Chuùa Gieâ-xu, Baøi Giaûng Treân Nuùi.

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi luaät laø phaùp moân ñaàu tieân ñeå tu taäp? Khoâng laáy

Chi tiết hơn

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Thaày. Trong cuoäc soáng, coù nhieàu tình huoáng nhö

Chi tiết hơn

AI SO TO HP

AI SO TO HP ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1..3 (n ) (n 1)n. Vì tieän

Chi tiết hơn

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN --- --- Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai. Tueä do ñònh sanh laø tueä Tam Minh, chöù khoâng

Chi tiết hơn

Chapter 2

Chapter 2 Baøi giaûng 3 vaø 4 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Thị trường laø gì? Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc luc.doc

Microsoft Word - Muc luc.doc MÔÛ ÑAÀU:... 1 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI... 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU.... 1 3. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU... 2 4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5.1. Phöông phaùp thu thaäp

Chi tiết hơn

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: haân hoan böôùc baøn thôø hoan laïc xanh. tieáng tuoåi xuaân naâng muoân phím tô ngôïi khen rung nhòp vôùi muoân hoàn. 1. Vaøo 2. Hoàn 3. Laïy 4. aàu ta Trôøi cung daâng Sao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MH 02IR

Microsoft Word - MH 02IR HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT - SÖÛ DUÏNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN TỪ MODEL: MH-02IR D MH-02IR PG MH-02IR SB MH-02IR TB 1 Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH Malloca Vieät Nam Nhaø phaân phoái cuûa MALLOCA xin chaân

Chi tiết hơn

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin.

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin. Ngôïi a Lm. Nguyeãn Duy 7 ÑK: Töø bình minh heát taâm huùa thieân khi ñeâm ñình baøi thô tin. Troïn sao 7 saùng lôøi chuùc ngôïi Danh huùa. 1. Troïn 2. Vì. oïi ngaøy 4. Ñaøn nhòp heø nhaøng laø tieáng

Chi tiết hơn

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH HOAÏT KHOÁI THEÂM SÖÙC 3 (THIEÁU NHI 3 12 Tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh nöôùc bieån) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn

Chi tiết hơn

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C œ œ & bb m m 3 8 œ. œ œ J œ j œ œ, l l l œ l j l 1. Laïy 2. Laïy hôõi hôõi Trôû Veà Beân ôi ôi trong thaùng tieáng naêm than daäp ngaøn Ñoã Vy Haï vuøi, & bb D ««D #ˆ ˆ j U m, j j «ˆ «l l l l ˆ l 1. meâ

Chi tiết hơn

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca œ & bb 2 4 ˆ«j œj œ Kˆ«k «œˆ «ˆ œœ œœ œ «œ œ œ ˆ «l l l ˆ ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi cao cao aùnh Phanxicoâ ÑK. & bb, ˆ ˆ «, ˆ ˆ_«ˆ_ ˆ_ ˆ«ˆ. ˆ ˆ ˆ œ œ l l l l ngôøi. Naøo ta ñi, naøo ta

Chi tiết hơn

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ œ l œ œ % & bb B 2 4 ˆ b b B ˆ ˆ b ˆ j ˆ_ ˆ, ˆ_ ˆ_ ˆ 7 B b ˆœ ˆœ ˆ ˆ ˆ b l l l ˆ l ñk: Vinh phúc thay Vinh Phúc kính s húa, và h ng Çi trên Kim Long ÇÜ ng & bb ˆˆ 7 B ˆˆ ˆ ˆ ˆ, b œ œ œ œ ˆ ˆ ˆ l l l ˆ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc DÙNG ðồ THỊ ðể GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 1 Huỳnh Công Thành Email: crsthanh@gmail.com Chöông trình toaùn lôùp 1 THPT, ñoà thò moät soá haøm soá ñöôïc quan taâm khaù kõ, noù gaàn nhö ueân suoát HKI cuûa lôùp

Chi tiết hơn

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 2 (AÁU NHI 2 8 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép 01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF627...02. II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng....02 III. Keát noái Internet...03 1. Laép ñaët theû SIM vôùi thieát bò....03 2. Caøi ñaët phaàn

Chi tiết hơn

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 1 (AÁU NHI 1 7 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in ôû phía sau theû hoäi vieân hay duøng thoâng tin lieân

Chi tiết hơn

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin troâi ha tha qua laïc lôõ böôùc. böôùc hoen nhô. Queân Tin ha ôn Bdim ha dung kha toäi beå luïy ñaéng la. bô vô. Nay Tin aên naên ôn dung tha hoài 7 taâm thoáng hoái heát

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHẦN 2 - BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM VAØ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU 1. THÍ NGHIEÄM LAØ GÌ? Ñoù laø moät hình thöùc nghieân cöùu khoa hoïc maø con ngöôøi taïo ra ñeå : - Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng - Phaùt hieän baûn

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP --- --- Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chöõ Hoøa thöôïng Thích Thoâng Laïc ôû trang bìa cuõng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn Nhieäm vuï : _ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh _ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn taø

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Khi ñöa ñóa CD vaøo maùy thì chöông trình töï ñoäng chaïy, treân maøn hình xuaát hieän giao dieän nhö hình döôùi. Moät veät veät saùng lan daàn töø traùi sang phaûi cho bieát chöông trình ñang chaïy. Nuùt

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät töû N.N baùc coù ñöa ra moät caâu hoûi nhö sau: Baùc

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc d, ñ, deâ, ñoø. Nhaän ra caùc tieáng coù aâm d,ñ. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Dì na

Chi tiết hơn

KHAI TAM 2 ( ) - TNTT.doc

KHAI TAM  2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI KHAI TAÂM 1 (CHIEÂN CON 5 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (Khoái Khai Taâm: khaên quaøng maøu hoàng) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4

Chi tiết hơn

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi lieäu: Hoäi Ñoàng Coá Vaán Hoäi Vieân (toùm löôïc bieân

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM APACHE II VAØ IPCS PSS TRONG TIEÂN LÖÔÏNG BEÄNH NHAÂN NGOÄ ÑOÄC CAÁP THUOÁC DIEÄT COÛ PARAQUAT NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : ThS.BS.NGUYEÃN VAÊN CHÔØ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS.BS.TRÖÔNG NGOÏC

Chi tiết hơn

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naêm 2017 vôùi caùc döõ kieän töø: caùc Töôøng-Trình UÛy-Khuùc

Chi tiết hơn

VSLS-BP-edit.doc

VSLS-BP-edit.doc Muïc luïc Lôøi noùi ñaàu...1 Lôøi giôùi thieäu...3 Muïc luïc...6 MAÃU MAÙU...14 Muïc tieâu...14 Chæ ñònh caáy maùu...14 Thôøi ñieåm caáy maùu...14 Caùch laáy maùu ñeå caáy...15 Moâi tröôøng caáy maùu...15

Chi tiết hơn

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sao chính trong Töû Vi ñeàu phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc Chuøm Thô Ngheøo Töù-Tuyeät Xöôùng Hoïa ********** Luaän veà Caùi NGHEØO tieâu-bieåu Qua Thô Ñaïo: : Phan Quaûng Nam; Linh AÂn Nguyeãn Thieän Nhaân Thô Ñôøi: Cao-Uy; Phöôùc-Thieän Queâ Ngheøo (Nguyeân

Chi tiết hơn

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt H Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp nhaøng tieán böôùc cuøng ñoaøn d 7 nôi cung. Tieáng haùt roän raøng 7 7 ngaäp traøn. 7 1. on Bm 7 2. on. on mong möøng möøng ñöôïc tieán caát suoát lôøi caûm

Chi tiết hơn

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû 300004 Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng 100002 Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaûn trò kinh doanh 100001 Phaïm Tröôøng An 22/02/1985 Quaûn trò kinh doanh 100003 Nguyeãn Thuøy An 20/03/1989

Chi tiết hơn

Businessgifts_VIET.indd

Businessgifts_VIET.indd United Technologies Corporation Quaø Taëng Kinh Doanh töø Nhaø Cung Caáp Lôøi môû ñaàu UTC mua saém haøng tieáp lieäu vaø söû duïng dòch vuï döïa treân giaù trò, thaêm doø kyõ caøng caû veà giaù caû reû

Chi tiết hơn

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ«

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ« l THÁ THOÂN # c & jˆ Jœ œ Jœ œ jˆ Jœ œ Jœ œ œ l l l j l La la la... % # œ & J Jœ j j J œ Jœ. j j j j j { l l l hoan...vua ca hoâm ñi nay möøng phuïc hieân sinh giöõa aùnh khaûi hoaøn quang vinh. vöôït

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ 12 Chöông1 1 KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc

Microsoft Word - HUONG DAN SD KS-998 LED PLUS - Dai ly.doc COÂNG TY CP SX TM & DV TIN HOÏC XAÂY DÖÏNG NANO 283D Nguyeãn Vaên Ñaäu, phöôøng 11, quaän Bình Thaïnh, Tp.Hoà Chí Minh ÑT : (08) 3 515 3254-3 5153 255-3 5153 795 E.mail : nanosecurity@hcm.fpt.vn www.nano.com.vn

Chi tiết hơn

PHAÀN TOAÙN

PHAÀN TOAÙN ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN TOAÙN LÔÙP Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø: 0 08 80 08 Caâu : Tìm x bieát: a) x : = 1 1 x = 10

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation X-QUANG CHAÁN THÖÔNG COÄT SOÁNG Bs. Nguyeãn Ñaïi Huøng Linh Khoa CÑHA- BV Chôï Raãy 1 Chaán thöông coät soáng Caùc daáu cô baûn treân XQ: -Tröôït coät soáng. -Gaõy caùc moûm ngang, moûm gai vaø maáu khôùp.

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile Noe Ñaõ Veà Ñaây Vuõ Ñình Ân nghe nghe Em Hai ÑK: No tieáng tieáng 1. Ta say 2. Treân. döông koong e nhaïc nhaïc du du Möøng döông. döông. m vôùi oøng thaønh m theo gian tieáng khaán chuoâng vang xin theá

Chi tiết hơn

TRNG AI HOC S PHAM TP

TRNG AI HOC S PHAM TP TOÅNG HÔÏP TIEÀN - VAØNG CHO VAY MS-KH NGAØY VAY DIEÄN VAY ÑÔN VÒ TÍNH SOÁ VAY MN120-01 19/7/01 300.00 MX024-02 10/7/01 5,000,000.00 MK012-03 5/6/01 5,000,000.00 MN060-04 6/3/01 310.00 MK024-05 29/10/00

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT CÔNG TY TNHH VIỄN TIN NAM LONG 205/5 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: 3500 7068 - Fax:39973174 Email:info@vientinnamlong.com, www.mayfax.net HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT PANASONIC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc Soá: 45/ NQ/ CPÑQN-ÑHÑCÑ2009 Quaûng Ngaõi, ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2009. NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG QUAÛNG NGAÕI (Ngaøy 12/8/2009) - Caên cöù

Chi tiết hơn

A7 Chuùa! Chuùa! Chuùa! Chuùa! Ñi Ñi Ñi Vôùi 3 1. Ñi veà 2. Ñi veà 3. Ñi veà 4. Ñi veà nhaø nhaø nhaø nhaø Ñi Veà Nhaø Chuùa Traàm Höông, FMSR Am 3 ve

A7 Chuùa! Chuùa! Chuùa! Chuùa! Ñi Ñi Ñi Vôùi 3 1. Ñi veà 2. Ñi veà 3. Ñi veà 4. Ñi veà nhaø nhaø nhaø nhaø Ñi Veà Nhaø Chuùa Traàm Höông, FMSR Am 3 ve Vôùi 1. 2.. 4. Veà Nhaø Traàm Höông, MSR trieàu thaàn 1. Laïy 2. Laïy. Laïy 4. Laïy,,,, taâm vôùi tö ca d muoân xin d muoân xin nhieâu ha danh reo xöa caâu tri reo xöa caâu tri trieàu thaàn hoan caûm hoan

Chi tiết hơn

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC 2017-2018 HOÏC KYØ 1: LT TH DH14CC CC 207201 Vaän haønh baûo

Chi tiết hơn

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông œ œ _ œ œ & 2 4 ˆ. ˆ. œjœ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ_ ˆ_ l _ l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_ ˆ l ˆ. ˆ. ˆ j l ÑK. Khi goïi Ngaøy Veà TV 126, hoàn haân hoan Kim Long & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ_ _ ˆ_ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ. ˆ_. ˆ j l l l l ˆ j l trong moät

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile ========================= & c ««Tv 46, 47,67 ««k ˆ. ˆ «Kœ_ œ_. œ. œ œ. œ k ˆ. ˆ ˆ_«Ñ.K: Hoaøn àu HOAØN AÀU MÖØN VUI möøng (Haùt uùc röôùc eã Leã Ki-toâ Vua) ( ôøi tung hoâ) vì aø Ñaáng Tri Vaên Vinh =========================

Chi tiết hơn

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông naøy, ngöôøi nghieân cöùu coù khaû naêng sau - Hieåu nhu caàu veà phöông phaùp gia coâng

Chi tiết hơn

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác Lễ ác Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài a Ngàn Trùng ó khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: ùng mẫu 2 (các a Đoàn khác đã quen) men: như các húa Nhật thường P Đáp a: Tv125 euia:

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Chuong 5

Microsoft PowerPoint - Chuong 5 Phöông phaùp choïn maãu nghieân cöùu trong Khoa hoïc Moâi tröôøng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Thieát keá vaø phaùt trieån caùc coâng cuï khaûo saùt

Chi tiết hơn

CNTAU.PDF

CNTAU.PDF COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG TAØU THEÙP 51 - Keû caùc ñöôøng vuoâng goùc lieân tieáp theo moät trong ba phöông phaùp treân (trong ví duï: phöông phaùp II); Hình 2.28: Khai trieån toân voû theo phöông phaùp keû ñöôøng

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn

Chi tiết hơn

CN_03_24_13.cdr

CN_03_24_13.cdr Chuùa nhaät ngaøy 24 / 3 / 2013 Leã Laù 24/3 Chuùa Nhaät Leã Laù 28/3 Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh Coù 4 thaùnh leã nhö thöôøng leä (8AM, 6:30PM Ñoïc Kinh 10AM, 12PM vaø 5PM) 7:00PM Leã Tieäc Ly - Nghi thöùc

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP CHÖÔNG 14 CHÍNH SAÙCH NÔÏ TAÙC ÑOÄNG NHÖ THÁ NAØO ÑÁN GIAÙ TRÒ OANH NGHIÄP? NHÖÕNG KHAÙI NIÄM CHUNG Taøi nguyeân cô baûn cuûa moät doanh nghieäp laø doøng caùc löu kim do taøi saûn cuûa doanh nghieäp saûn

Chi tiết hơn

02_Cac dang toan dem trong tam - p1

02_Cac dang toan dem trong tam - p1 CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM P1 Thầy Đặng Việt Hùng DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A và học

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2016 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA VEÕ KYÕ THUAÄT VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI HAØ NOÄI 2007 Chöông. KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông

Chi tiết hơn

Vietnamese #2

Vietnamese #2 1 Vietnamese #2 Song List 2 3 STT TEÂN BAØI HAÙT TAÙC GIAÙ 4 51910 18 VAØO ÑÔØI PHÖÔNG UYEÂN 5 51911 25 MINUITS NHAÏC NGOAÏI QUOÁC 6 51912 BOÁN NGAØN NAÊM RÖÏC RÔƠ GAÁM HOA LEÂ QUANG 7 51913 ABC SONG NHAÏC

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DAN

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DAN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DANH SAÙCH HOÏC SINH TRUÙNG TUYEÅN VAØO LÔÙP 10 PHOÅ THOÂNG,

Chi tiết hơn

GROUNDS FOR SCULPTURE

GROUNDS FOR SCULPTURE GROUNDS FOR SCULPTURE Du Ngoạn Văn Học, Nghệ Thuật Ngaøy 24 thaùng 10, 2009, Tam Nguyeät San Coû Thôm vôùi söï höôùng daãn cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vaø söï tieáp tay cuûa Nguyeãn Tuyeát Leâ, Tröông

Chi tiết hơn

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 1 Ñaïi cöông veà ñieàu khieån Khí neùn & Thuûy löïc PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏ PHAÀN I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Sô löôïc veà heä thoáng ñieàu khieån khí neùn & thuûy löïc Heä thoáng ñieàu khieån Tín hieäu ñieàu khieån Ñieàu khieån

Chi tiết hơn

BEÄNH VIEÄN NGUYEÃN TRI PHÖÔNG KHOA NOÄI HOÂ HAÁP CAÂU LAÏC BOÄ BEÄNH NHAÂN COPD LAÀN IX NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ BEÄNH PHOÅI TAÉC NGHEÕN MAÏN T

BEÄNH VIEÄN NGUYEÃN TRI PHÖÔNG KHOA NOÄI HOÂ HAÁP  CAÂU LAÏC BOÄ BEÄNH NHAÂN COPD LAÀN IX  NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT  VEÀ BEÄNH PHOÅI TAÉC NGHEÕN MAÏN T CAÂU LAÏC BOÄ BEÄNH NHAÂN COPD NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ BEÄNH PHOÅI TAÉC NGHEÕN MAÏN TÍNH (COPD) Ngöôøi tröôûng thaønh coù theå bò COPD neáu coù vaán ñeà veà hoâ haáp hay ho keùo daøi Baùc só khoâng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bia.doc

Microsoft Word - bia.doc CHIEÁN LÖÔÏC TOAØN CAÀU VEÀ SUYEÃN Baïn vaø gia ñình coù theå laøm gì vôùi beänh suyeãn VIEÄN TIM, PHOÅI VAØ MAÙU TOÅ CHÖÙC Y TEÁ THEÁ GIÔÙI Ngöôøi dòch: LEÂ THÒ TUYEÁT LAN NHAØ XUAÁT BAÛN Y HOÏC Chi nhaùnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc SINH HOÏAT GIA ÑÌNH LUAÄT KHOA KHAÉP NÔI: HOÄI LUAÄT GIA VIEÄT NAM TAÏI CALIFORNIA BOÙ ÑUOÁC TRUYEÀN TAY Nhaân dòp Taân Xuaân, chuùng toâi xin chuùc quyù vò vaø caùc anh chò em moät naêm môùi an vui vaø

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy thaùng naêm 1997 BUỒN CHÁN KHI KHÔNG XẢ TÂM ĐƯỢC Haûi Taâm Hoûi: Kính baïch Thaày! Con ñaõ hoïc, ñaõ bieát nhaát laø kheùp mình trong

Chôn Nhö, ngaøy thaùng naêm 1997 BUỒN CHÁN KHI KHÔNG XẢ TÂM ĐƯỢC Haûi Taâm Hoûi: Kính baïch Thaày! Con ñaõ hoïc, ñaõ bieát nhaát laø kheùp mình trong Chôn Nhö, ngaøy thaùng naêm 1997 BUỒN CHÁN KHI KHÔNG XẢ TÂM ĐƯỢC Haûi Taâm Hoûi: Kính baïch Thaày! Con ñaõ hoïc, ñaõ bieát nhaát laø kheùp mình trong giôùi luaät sao con vaãn phaïm, löông taâm con caén

Chi tiết hơn

Th a à y t o â i: Kò c h t a ù c g i a h o ï Vuõ T oâi laø moät hoïc troø cuûa hoï Vuõ, ñaõ töøng say meâ oâng nhö ñieáu ñoå trong giôø Söû taïi tröôø

Th a à y t o â i: Kò c h t a ù c g i a h o ï Vuõ T oâi laø moät hoïc troø cuûa hoï Vuõ, ñaõ töøng say meâ oâng nhö ñieáu ñoå trong giôø Söû taïi tröôø Th a à y t o â i: Kò c h t a ù c g i a h o ï Vuõ T oâi laø moät hoïc troø cuûa hoï Vuõ, ñaõ töøng say meâ oâng nhö ñieáu ñoå trong giôø Söû taïi tröôøng Chu Vaên An Saigon. Phöông phaùp giaûng giaûi cuûa

Chi tiết hơn

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t

Baøi Giaûng Ñieän Töû Coâng Suaát Chöông 4 CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån t CHÖÔNG 4 BOÄ BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP MOÄT CHIEÀU Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu duøng ñeå ñieàu khieån trò trung bình ñieän aùp moät chieàu ôû ngoõ ra töø moät nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc VAÄT LYÙ TRÒ LIEÄU NOÄI SOI KHÔÙP GOÁI Khaùm xeùt ban ñaàu Löôïng giaù 1. Thoâng tin chuû quan a. Nôi toån thöông b. Ñau ño baèng thang ñieåm ñau ñöôïc ño baèng maét c. Ngaøy vaø tieán trình phaãu thuaät

Chi tiết hơn

Mat Tang Bo 3 (Tr

Mat Tang Bo 3  (Tr Trang Nhà Quảng Đức Mật Tông Maät Taïng Boä.3_ No.1068 ( Tr.138_ Tr.139 ) NGHI QUYÕ PHAÙP TAÏO THÖÙ TÖÏ CUÛA THIEÂN THUÛ QUAÙN AÂM Haùn dòch:nöôùc Trung thieân Truùc Tam Taïng THIEÄN VOÂ UÙY Vieät dòch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - PocketPatient.doc

Microsoft Word - PocketPatient.doc 0 Baùc só khoâng theå chöõa döùt ñöôïc BPTNMT, nhöng coù theå laøm giaûm trieäu chöùng vaø laøm chaäm quaù trình gaây toån haïi ôû phoåi beänh nhaân Neáu baïn tuaân thuû ñuùng theo höôùng daãn cuûa Baùc

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function Baøi 2. Microsoft Excel Coâng thöùc vaø haøm Noäi dung Coâng thöùc laø gì? Haøm laø gì? Caùc haøm cô baûn Caùc toaùn töû vaø daïng döõ lieäu Tham chieáu töông ñoái vaø tuyeät ñoái duøng trong coâng thöùc

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC SGK 11 CHÖÔNG II GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu 1 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AD vaø BC ; G laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Khi

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2017 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tin3.doc

Microsoft Word - tin3.doc 4297rA 1 9 5 Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Lời chào từ nhóm tin DRD!!! Các bạn có đồng ý với chúng mình rằng tất cả mọi người Các đều bạn mong có đồng muốn ý với được chúng tham mình dự trọn rằng vẹn tất

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHỔ BIẾN Các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ đại học chính quy TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Thạc sĩ Nguyeãn Thieän Duy Các quy định hiện hành có liên quan đến sinh viên Công tác

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI PHAÀN PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho phöông trình : Ax + By + C = 0 () vôùi A + B > 0. Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? A. () laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng

Chi tiết hơn

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu

SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu SOÛI HEÄ NIEÄU Le calcul urinaire, le scanner et le lithotripteur, A.Scherrer et al Journal de Radiologie 9/2000 BS NGUYEÃN THIEÄN HUØNG giôùi thieäu DAÃN NHAÄP 03% daân soá ñau hoâng löng moät laàn trong

Chi tiết hơn

Bat Quai Quyen.qxd

Bat Quai Quyen.qxd CANH DAÀN 2010 257 258 VIEÄT BAÙO TEÁT CANH DAÀN 2010 259 Voõ Thuaät BAÙT QUAÙI QUYEÀN LÖÔÏC KHAÛO VS. NGUYEÃN LAÂM VS. NGUYEÃN VAÊN THAØNH NHAÂN I. DAÃN NHAÄP Tröôùc khi ñi vaøo löôïc khaûo moân voõ coù

Chi tiết hơn

GII THIEU LONG THNG XOT CHUA:

GII THIEU LONG THNG XOT CHUA: GIÔÙI THIEÄU LOØNG THÖÔNG XOÙT CHUÙA THAÙNH FAUSTINA KOWALSKA LAØ AI? Thaùnh Nöõ Faustina Kowalska sinh ngaøy 25/8/1905 ôû Glogowiec, nöôùc Ba Lan vaø qua ñôøi taïi Cracovia naêm 1938, luùc môùi coù 33

Chi tiết hơn

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Soá:07/QÑ.CÑGD-02 Beán Tre, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2002 Trung hoïc Phoå thoâng Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 tröôøng THPT Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 ngaøy 26.8.2002; -Theo tôø

Chi tiết hơn

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI

ptvphan_pLaplace_nam3.DVI Taøi lieäu öû duïng rong lôù Phöông Trình Vi Phaân 29 GIAÙ TRÒ RIEÂNG VAØ NGHIEÄM DÖÔNG CUÛA PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN DAÏNG P-LAPLACE Tieán ó Nguyeãn Thanh Vuõ. MÔÛ ÑAÀU Trong chöông naøy chuùng oâi nghieân

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

muc luc-T1.doc

muc luc-T1.doc 勅修百丈清規 MUÏC LUÏC SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUI ** TAÄP I * Lôøi noùi ñaàu...7 Muïc luïc...13 Giôùi thieäu toång quaùt...23 1. Ñoâi doøng lòch söû...23 2. Thuyeát ra ñôøi saùch Saéc tu Baùch Tröôïng thanh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc THÖ MÔØI HOÏP MAËT NGAØY TRUYEÀN THOÁNG HOÏC VIEÄN PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM K ính gôûi: Chö Huynh ñeä Taêng Ni Khoùa IV-HVPG Lôøi ñaàu tieân chuùng toâi xin thay lôøi Ban Ñaïi Dieän Taêng Ni sinh khoùa IV

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 5 PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Toùm taét noäi dung: Sau khi hoïc ong chöông naøy, hoïc vieân coù theå hieåu ñöôïc caùc vaán ñeà cô baûn sau: 1/ Phöông phaùp toång hôïp, caân ñoái

Chi tiết hơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU Thoâng soá Pr.00 Pr.01 DNTN TRUNG HIẾU BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ CA

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU Thoâng soá Pr.00 Pr.01 DNTN TRUNG HIẾU BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ CA Thoâng soá Pr. Pr.01 DNTN TRUNG HIẾU BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ CAØI ÑAËT (Bieán taàn hoï M) Giaûi thích Caøi ñaët Maëc ñònh Leänh ñieàu khieån taàn soá Leänh ñieàu khieån hoaït ñoäng Pr.02 Phöông

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 3 PHÖÔNG PHAÙP TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN I. Khaùi quaùt vaø yù nghóa cuûa phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn. 1. Khaùi nieäm phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn Ñoái töôïng chuû yeáu cuûa haïch toaùn

Chi tiết hơn

Untitled-4

Untitled-4 CON ÑÖÔØNG SOÁNG Toäi Loãi Phaùt Xuaát Töø Ñaâu? 6 Caäu beù nhìn con meøo vôøn con chuoät. Giôõn ñaõ, con meøo gieát con chuoät, roài aên. Caäu beù hoang mang vaø thaéc maéc, caäu hoûi cha, Coù phaûi Ñöùc

Chi tiết hơn

OnTap HKII T7(11-12)

OnTap HKII T7(11-12) Tröôøng THCS Traàn Vaên Ôn Q HÖÔÙNG DAÃN NOÄI DUNG OÂN THI HKII TOAÙN 7 naêm hoïc 0 0 A) LYÙ THUYEÁT: I) ÑAÏI SOÁ: ) Chöông 3: Thống kê ) Ñôn thöùc 3) Ñôn thöùc ñoàng daïng 4) Ña thöùc 5) Ña thöùc moät

Chi tiết hơn

15 Bài Thực Tập Ca Trưởng Cấp II 1. Khúc Ca Mặt Trời Trang 2 2. Chúa Khải Hoàn 4 3. Vì Người Đến (Bài Ca Mới) 5 4. Tiếng Nhạc Oai Hùng (Khải Hoàn Ca)

15 Bài Thực Tập Ca Trưởng Cấp II 1. Khúc Ca Mặt Trời Trang 2 2. Chúa Khải Hoàn 4 3. Vì Người Đến (Bài Ca Mới) 5 4. Tiếng Nhạc Oai Hùng (Khải Hoàn Ca) 15 Bài Thực Tập Ca Trưởng Cấp II 1. Khúc Ca Mặt Trời Trang 2 2. Chúa Khải Hoàn 4 3. Vì Người Đến (Bài Ca Mới) 5 4. Tiếng Nhạc Oai Hùng (Khải Hoàn Ca) 7 5. Aeuia 5 6. Tán Tụng Hồng Ân 8 7. Hồng Ân Thiên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DethimaumonLyDHCD.doc

Microsoft Word - DethimaumonLyDHCD.doc ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT Ý THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 009 (Thời gian làm bài: 90 phút) I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (0 caâu, töø caâu 1 ñeán caâu 0) Caâu 1. Hai dao ñoäng ñieàu hoøa, cuøng phöông theo phöông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON MAÃU YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ CAÙ NHAÂN (MAÃU MAØU XANH DÖÔNG) *BLUE* Sau khi quyù vò hoaøn thaønh vaø kyù Maãu Yeâu Caàu Boài Thöôøng,

Chi tiết hơn

BAØI CAÀU NGUYEÄN LAÏY CHA CHUÙNG CON L aïy Cha chuùng con ôû treân trôøi! Danh Cha ñöôïc toân thaùnh; Nöôùc Cha ñöôïc ñeán; YÙù Cha ñöôïc neân ôû ñaá

BAØI CAÀU NGUYEÄN LAÏY CHA CHUÙNG CON L aïy Cha chuùng con ôû treân trôøi! Danh Cha ñöôïc toân thaùnh; Nöôùc Cha ñöôïc ñeán; YÙù Cha ñöôïc neân ôû ñaá BAØI CAÀU NGUYEÄN LAÏY CHA CHUÙNG CON L aïy Cha chuùng con ôû treân trôøi! Danh Cha ñöôïc toân thaùnh; Nöôùc Cha ñöôïc ñeán; YÙù Cha ñöôïc neân ôû ñaát nhö trôøi. Xin cho chuùng con hoâm nay ñoà aên ñuû

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Start-up_Business_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ DOANH NGHIEÄP KHÔÛI SÖÏ (MAÃU XAÙM) Ñeå ñöa ra theo Thoûa Thuaän Giaûi Quyeát Thieät Haïi Kinh Teá vaø Taøi

Chi tiết hơn

Tröôûng laõo THÍCH THOÂNG LAÏC NHÖÕNG PHAÙP HAØNH ROÁT RAÙO ÑEÅ CHÖÙNG ÑAÏO trích töø taäp saùch Beân Thaày Chuùng Con Hoïc Ñaïo taäp 11 TAÂM THÖ GÖÛI

Tröôûng laõo THÍCH THOÂNG LAÏC NHÖÕNG PHAÙP HAØNH ROÁT RAÙO ÑEÅ CHÖÙNG ÑAÏO trích töø taäp saùch Beân Thaày Chuùng Con Hoïc Ñaïo taäp 11 TAÂM THÖ GÖÛI NHÖÕNG PHAÙP HAØNH ROÁT RAÙO ÑEÅ CHÖÙNG ÑAÏO trích töø taäp saùch Beân Thaày Chuùng Con Hoïc Ñaïo taäp 11 TAÂM THÖ GÖÛI CAÙC CON (18 4 2009) MOÙN AÊN GIAÛI THOAÙT Kính göûi: Caùc con! Caùc con haõy ñoïc

Chi tiết hơn

Untitled-16

Untitled-16 CON ÑÖÔØNG SOÁNG Moùn Quaø Bò Laõng Queân 17 Caùch ñaây nhieàu naêm moät thanh nieân töø bieät gia ñình ñeå leân taøu ra khôi. Trong luùc chaøng söûa soaïn haønh lyù, baø meï vôùi ñoâi maét ñaãm leä ñaët

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet Intranet vaø Internet Giôùi thieäu Internet Muïc ñích cuûa phaàn höôùng daãn naøy Internet laø gì? Caùch söû duïng chöông trình Internet Explore Caùch truy caäp Intranet/ Internet ôû FETP Laøm sao ñeå

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! COÂNG CUÏ DOØ TÌM ÑÒA CHÆ CAMERA INSTALLATION WIZARD I. KEÁT NOÁI VÔÙI CAMERA: 1 - Chỉ cần caáp nguoàn vaø cắm caùp maïng (caùp thaúng) noái tröïc tieáp vaøo maïng (switch). Neáu keát noái tröïc tieáp

Chi tiết hơn