Chakravalam Dec_2017.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Chakravalam Dec_2017.pmd"

Bản ghi

1 Unkw_ 2017 hne 10 cq] ticf kmlnxy A m-zan h {P -tim -` -bn A -c -ti -c fw kn.sp.txm-akv P -i-xm_vzn C.-Fw.-F- ns {]_- -߃ {]Im-i\w snbvxp sjlvd-kmzv: BJym-\hpw AXn-Po-h-\hpw sndp-iym inev]-ime

2 ticf kmln-xy-a- m-zan {]kn- o-i-cn C.-Fw.-F- ns {]_- -߃ F {KŸw apjy-a{ n ]nw-dmbn hnp-b C.-Fw. cm[bv v \evin {]Im-in- n- p- p. s{]m^. hn.-f.-ap-c-fn, _n.-cm-po-h, a{ n G.-sI. _me, A m-zan {]kn-u v sshim-j, sk{i- dn tum. si.-]n. taml-\, tum. _n. CIv_m, tum. ]n.-f-kv. {ioie F n-h kao]w ticf kmlnxy A m-z-anbpw IÆq k h-i-em-ime ae-bmf hn`m-khpw tum.-]n.si cmp kvamci Imº v bqwn-b\pw kwbp ambn kwl-sn- n sjlvd-kmzv: BJym-\hpw AXn-Po-h-\-hpw- -I-em-eb hnzym n-iƒ p sndp-i-ym-in-ev]-imebn Fw. apip-μ kwkm-cn- p- p. ticf kmlnxy A m-z-anbpw IÆq k h-i-em-ime ae-bmf hn`m-khpw tum.-]n.si cmp kvamci Imº v bqwn-b\pw kwbp ambn kwl-sn- n sjlvd-kmzv: BJym-\hpw AXn-Po-h-\-hpw- -I-em-eb hnzym n-iƒ p sndp-i-ym-in-ev]-ime ]n.-si. \mwp DZvLm-S\w snøp- p. tum. F.-Fw. {io[-c, cho-{μ sims m-sv, tum. hn.-]n.]n. apkvx-^, ]n.-hn.-si. ]\-bm, C.-]n. cmptkm-]m-e, tum. dop hn XpS-ßn-b-h-tcbpw ImWmw.

3 kmlnxy hm Øm-am-knI Unkw-_ 2017 ]pkvxiw 43 e w 3 hne: hm jni hcn-kw-jy 100 cq] D S w kmln-xy-øn\v km z\w\evim Ignbpw Fw. apip-μ 4 kzmx{ yw txsp- -h v Aim n IqS- n-d v s{]m^.-fw.-si.-km\p 6 kxy-k- -ambn Fgp-Xm kzmx{ yw C mø Imew Sn.-]-fl-\m-` 7 IY ]d-bp p; Pohn-Xta \o F v...!,? F. hn. ]hn-{x 8 hk- -tømsv AXns `mj-bn kwkm-cn- p Ihn-X-Iƒ tum.- hn.- A-_vZpƒ eøo^v 12 hnhmzw, Hm Ω hnebncpø tum. s_ ntamƒ amxyp 16 ae-bmf Ihn-X-bnse hnπ-h-`m-hp-ixzw tum.-hn.-]n.-]n. apkvx^ 18 cmam-b-whpw alm-`m-c-xhpw temtim-ø-c-im-hy-߃ tum.fw.pn Fkv. \mcm-b-w 21 hnth-im-\μ Nn -Iƒ C y- msc kzmx-{ y-øn\v A l-cm n kzman \μm-fl-pm-\μ 25 ]{Xm-[n-]-k-anXn sshim-j {]kn-u v tum. si.-]n.-tam-l-\ sk{i- dn & FUn- hnemkw: ticf kmlnxy A m-zan, Xriq , t^m : keralasahityaakademi@gmail.com Web: keralasahityaakademi.org hn. F. Atim-I k_v FUn- - hn\-bvem, {Inb Xriq Ih Unssk a[p Imcym v {]q^v I Ω-\n-c-X-amb \mfp-iƒ ticf kmlnxy A m-zan Iem-e-b-hn-Zym n-iƒ mbn kwl-sn- n sjlvd-kmzv: BJym-\hpw AXn-Po-h-\hpw F sndp-i-ym-in-ev]-ime Imk tkmuv \ote-iz-cøv tum.]n.- si.cmp kvamci hnt Pv Imº-kn \S- p. aq p-zn-h-k-ßfn-embn \S inev]-im-e-bn ae-bm-f-ønse {]ap-j-cmb Fgp- Øp-Im kpo-h-ambn ]s -Sp-Øp. IÆq k Δ-I-em-ime aebmfhn`m-k-øns kl-i-c-w-tøm-ss-bmwv inev]-ime Hcp- nb-xv. Fgp-Ønse ]pxnb Xe-ap-dsb Is -Øm\pw t{]m m-ln- n- m\pw th n-bp thzn-bmbn amdn Cu inev]-im-e. Ime-Øn-\p-ap s] k cn {]Xn-`m-hn-kvabw kn.-sp.txmakns P -i-xm_vzn Fw.-sI. km\p ^ut -js kl-i-c-wtømss A m-zan BtLm-jn- p-i-bp- m-bn. A m-zan HmUnt m-dn-b-øn skan-\m, A\p-kva-c-W-k-tΩ-f\w, ]pc-kvim-c-ka -Ww, ]pkvx-i-{]-im-i\w F o ]cn-]m-sn-iƒ Ac-tß-dn. Fw.- si.km\p ^ut -j G s -Sp-Ønb {]Ya kn.-sp.txmakv tziob ]pc-kvimcw N{μ-ti-Jc Iºm v Fw.-sI.km\p ka n- p. kmlnxy A m-zan {]kn- o-i-cn "kn.-sp.-bpss tej-\- ߃' F _rlzv{kÿ-øns {]Im-i-\hpw AtX -th-zn-bn \S- p. A m-z-an-bpss ]pkvx-i-{]-km-[-\-n-cn-{x-ønse Xnfßp Htc-SmWv kn.-sp.-bpss kºq Æ-sa v ]d-bm-hp Cu tej-\-k-am-lm-cw. A m-zanbpss as m-cp-{]-[m\ ]pkvx-i-amb C.-Fw.-Fkns {]_- -߃ apjy-a{ n ]nw-dmbn hnp-b Xncp-h-\- -]p-cøv {]Im-i\w snbvxp. C y \thm- m-\-{]-ÿm-\-øns kqcy-tx-p- mb kzman hnth-im-\-μ tic-f-w k-μ in -Xns mw-hm jniw A m- Zan sim m-sp-i-bp- m-bn. A -hn-izm-k-ßfpw A\m-Nm-c-ßfpw Ipgn-amSw hn p-w-cp kao-]-im-eøv, hnth-im-\-μ-kva-cw aebm-fn-iƒ v Zo]vX-amb Znim-kq-N-I-ambn \ne-sim- p- p. {`m me-b-am-bn-cp tic-fsø sszh-øns kz w \msmbn am p- - Xn hnth-im-\-μ-k-tμ-i-߃ hln- - ] v DZm-Øhpw D z-ehp-am-wv. kakvx ticf kmlnxy ]cn-j-øns Hcp h jw \o \h-xn-b-tlm-j-ß-fpss kam-]-\-k-tω-f\w A m-z-anbpss kl-i-c-w-tømss _jo thzn-bn \S- p. ae-bm-f- Ønse {]ap-j-cmb Fgp-Øp-Im-cpsS kwk-a-ambn amdn Cu aq p- Zn-h-k-߃. A m-zan AXns P -Zu-Xy-߃ \nd-th- p- -Xns `mk-ambn kwl-sn- n- p kmln-xy-]-cn-]m-sn-iƒ _lp-p-\-]- m-fn-øwsim v A -]q Æ-am-Ip- p. D -X-amb A m-z-ani\ne-hmcw ]pe Øn-s m- p-xs IqSp-X P\-ß-fn-te v Cd-ßn-s - m- \p A m-z-an-bpss ]cn-{i-a-߃ v apgp-h klr-z-b-cp-tsbpw kl-i-cww A`y n- p- p. tum. si.-]n.-tam-l-\ FUn- (sk-{i- -dn, ticf kmlnxy A m-z-an) Printed & Published by Dr. K.P. Mohanan on behalf of Kerala Sahitya Akademi, Thrissur , and printed at Carmel Printers, Thrissur and Published at Thrissur, Thrissur District, Kerala State. Editor : Dr. K.P. Mohanan

4 Iem-e-b-hn-Zym n-iƒ p IYm-in-ev]-ime sjlvd-kmzv: BJym-\hpw AXn-Po-h-\hpw, sndp-i-ym-in-ev]-ime bmf IY-bpsS hmsamgn ]mc-º-cysø AS-bm-f-s - SpØnsIm- p Cu IY ]d- n inev]-im-e-bpss {]txy-i-x-i-fn-sem- m-bn-cp- p. XI-gn-bpsS sh -s m- -Øn F IY ARvPnX hmbn- p-ibpw Pb-cmPv kwhn-[m\w snbvx Ne- n{xw {]Z in- n- p-ibpw snbvxp. l etbm kns "Z sh ', {]im v hnp-bs "AwKpeo NmenXw' F o {lkz kn\n-a-iƒ {]Z in- n- p. 25 \v i\n-bmgvn ]n.-si. cmp kvamci Iymº-knse hnzym n-iƒ Ah-X-cn- n sshtem- n- n-bpss Bbnc-sØm v cmhp-isf Bkv]-Z-am- n-bp \rø-in-ev]- tømsp IqSn-bmWv sndp-i-ym-in-ev]-im-e-bpss Hu]-NmtIcf kmlnxy A m-z-anbpw IÆq k h-i-em-ime ae-bmf hn`m-khpw tum.-]n.si cmp kvamci Imº v bqwn-b\pw kwbp ambn kwl-sn- n sjlvd-kmzv: BJym- \hpw AXn-Po-h-\-hpw- -I-em-eb hnzym n-iƒ p sndp-i-ym-in-ev]-imebpss kam- ]\ ktω-f-\-øn Fw.-F. dlvam {]`m-jww \S-Øp- p. C.-]n. cmp-tkm-]m-e, tum. F.-Fw. {io[-c, tum. dop hn., {iotcj N{μ F n-h kao-]w. ticf kmlnxy A m-z-anbpw IÆq k h-i-emime ae-bmf hn`m-khpw tum.-]n.si cmp kvamci Imº v bqwn-b\pw kwbp ambn kwl-sn- n sjlvd-kmzv: BJym-\hpw AXn-Po-h-\-hpw- -I-em-eb hnzym n-iƒ p sndp-i-ym-in-ev]-ime Ahn-kva-c- Wob kwhm-z-am-bn \hw-_ 24, 25, 26 Xnø-Xn-I-fnembn \ote-iz-c-øp tum. ]n.-si. cmp kvamci hnt Pv Imº n-em-bn-cp p inev]-ime \S- -Xv. {]Z i-\w, {]`m-j-ww, cwkm-h-x-c-ww, {]_- -]-cn- N-bw, IYm-]-cn-N-bw, kwhmzw F n-ßs\ hnhn[ ktω-f-\-ß-tfmss inev-]-ime {it -b-am-bn. thßbn Ip n-cm-a \mb\m apx ba hsc-bp \qdv Fgp-Øp-Im-cpsS k m-fl-i-amb shfn-]m-sp-i-fmb "IYbpw shfn-]m-sp-ifpw' F {]Z i-\-w kmlnxy A m-zan AwKhpw {]ikvx Fgp-Øp-Im-c-\p-amb Sn.- Un. cma-ir-jvw DZvLm-S\w snbvxp. A m-zan AwKw Sn.-]n. thwp-tkm-]m-e A y- X hln NS-ßn\v 4 -km-lnxyn{i-hmfw kmln-xy-øn\v km z\w \evim Ignbpw Fw. apip-μ thz-\n- p- -h v km z\w \evim kmln-xy- Øn\p Ignbp-sa v inev]-im-e- Ibn Fw. apip-μ A`n-{]mb-s - p. Fgp-Øp-Im ]qhn-cnbn- p- -h-c-. Fgp-Øp-Im-c H -bmƒt m-cm- -amwv \S-Øp- - Xv. ss[jwn-ix IY-bpsS tzmj-a. Fgp-Øn\v A -S w Bh-iy-am-Wv. azyhpw ab- pa-cp pw D]-tbm-Kn- p Fgp- Øn-eqsS bym el-cn-bnse-øm km[n- n-. Fgp- ØmWv G hpw henb kt mjw. IS-em-kn t]\-øpºv sxmsp-tºm-gp i_vzw tiƒ p-tºm-gmwv IqSp-X kt m-jn- p- Xv Fw. apipμ ]d- p. Bap-J-ambn {]ikvx sxøw Iem- Im-c ]me mbn IÆ ]pcm-hrø IY\w \S-Øn. ae-

5 -sn-dp-iyminev]-im-e-bpss `mk-ambn kwl-sn- n IYbpw shfn-]m-sp-ifpw F {]Z i\w Sn.-Un. cma-ir-jvw DZvLm-S\w snøp- p. cn-i-amb DZvLm-S\w \S- -Xv. IÆq k Δ-I-em-ime kn Un-t v AwKw tum. hn.-]n.-]n. apkvx-^-bpss A y- -X-bn ]n.-si. \mwp DZvLm-S\w \n Δ-ln- p. a v kmln-xy-cq-]-ßsf At]- n v sndp-i-y-bpss {]Xntcm[ hocy-sø- p-dn pw I -i-amb Xs {]Xy-bimkv{X \ne-]m-sp-isf pdn pw ]n.-si. \mwp {]kw-k- Øn FSpØp ]d- p. C.-]n. cmp-tkm-]m-e BapJ `mj-w-hpw, ]n.-hn.-si. ]\-bm, cho-{μ sims- msv F n-h Biwkm `mj-whpw \S-Øn. XpS v IYbpw {]Xn-tcm-[hpw F hnj-b-øn kp\n ]n. Cf-bn- Sw {]`m-jww \S-Øn. inlm-_p-±o s]mbvøpw-i-s-hpambn \S-Ønb Iymºv AwK-ß-fpsS kwhmzw IYm-I- Y-\-Øns hyxykvx hgn-i-fn-eq-ss-bp k m-c-øn\v hgn-sbm-cp- n. Fw. kpip-am-c, F.-F-kv. am[-h F o Fgp- Øp-Im-cpsS hountbm {]`m-j-w-߃ IymºwK-߃ v ]pxnb A\p-`-h-am-bn-cp- p. tkxp-hns ZqXv F IYbpsS cwkm-h-x-cww, BJym-\-Øn-t bpw Bkzm-Z-\-Øns bpw ]pxnb Xe-߃ A\m-h-cWw snøp Xmbn-cp- p. {it -b-amb 13 IY-Iƒ AwK-߃ Xnc-s -Sp-Øp. kt mjv ]\-bm, k\q]v ]n, IrjvW-Zmkv, si.-hn. kpo-h F n-hcsßnb hn[n-i Øm- ƒ tim bw Ipdp-hn-e-ßmSv tzh-amxm timtf-pnse Aa kptc-{μs "D p-ap v' F IY ani IY-bmbn sxc-s -Sp-Øp. C.-]n. cmp-tkm-]m-es au\hpw IY-\hpw F hnj-bsø Bkv]-Z-am- n-bp mtkm-sp-iq-sn-bmwv 26 \v Rmb-dmgvN Iymºv DW -Xv. hmƒ s_ -ans "Z tãmdn ss ' F {]_ w F.-kn. {iolcn Iymºv AwK-ßsf ]cn-n-b-s -Sp-Øn. XpS v temi-i-y-bnse {it -b-amb "Fd kv' F IY cmlp cm[m-irjvw ]cn-n-b-s -Sp-Øn. ae-bm-f-øns {]nb-s Fgp-Øp-Im-c Fw. apipμs km n[yw sim v [\y-am-bn kam-]-\-øn\v apºp skj. Bi-b-kw-hm-Z-ßsf Xf Øp i n-iƒ cmpyøv hf v hcp- p-s pw CXn-s\- Xn \n m ]pxnb Fgp-Øp-Im v km[n-t - -Xps pw apip-μ ]d- p. kwhm-z-ß-fn-eqss am{xta Bi-b-߃ hni-kn- p-i-bp- p-sh pw adn- p Nn - Iƒ kaq-l-øns\ ]pd-tim v \bn- ms\ D]-I-cn q F pw apip-μ Hm an- n- p. am{x-a-, Fgp-Øp-Im-c\v am\-kn-i-amb Acm-P-IXzw Bhm-sa- nepw kaq-l- Øns N -߃ ]men- m _m[yx Ds pw At±lw ]d- p. NS-ßn G hpw \ IYm-Ir-Øn- \p D]-lmcw apipμ Aa kptc-{μ\v \ In. IYbpw \ne-]m-sp-ifpw F skj tum. Aw_nImkpX amßmsv DZvLm-S\w snbvxp. tkm{i- okv si hme-øv, ]n.-hn. jmpn-ip-am, ba, hnt\mbv txma-kv, A`n tpmk^v XpSßn ]pxnb Xe-ap-d-bnse Fgp-Øp-Im kwhm-z-øn ]s -Sp-Øp. ae-bmf hn`mkw Xe-h tum. F.-Fw. {io[-cs A y- -X-bn tn kam-]\ ktω-f-\-øn Fw.- F. dlvam {]`m-jww \S-Øn. Iymwºv AwK-߃ XßfpsS A\p-`hw ] p-sh- p. C.-]n. cmp-tkm-]m-e A m- Z-an-bpsS \mfn-xp-h-sc-bp {]h Ø-\-ß-sf- p-dn pw kmaq-ln-ihpw kmwkvim-cn-i-hp-amb {]Xn m-_- -Xsb- p-dn pw `mhn {]h Ø-\-ß-sf- p-dn pw hni-zo-icn- p-ibpw Iymºv AwK-߃ p km y-]-{x-߃ hnx-cww snøp-ibpw snbvxp. tum. dop hn, {iotcj N{μ F n-h kwkm-cn- p. tum. inh-zmkv si.-si., kt mjv ]\-bm, kp\nx F.-hn. F n-h hnhn[ skj-\p-i-fn ]s - Sp-Øp. tum. ]n.si. cmp kvamci Iymºknse apgp-h hnzym n-i-fp-ssbpw Poh-\- m-cp-ssbpw km n- yhpw kl-i-c-whpw sim v {it -b-ambncp p sndp-iym inev]-im-e. n 2017 Unkw-_ 5

6 kn.-sp.-txm-akv P -i-xm_vzn ktω-f\w kzmx{ yw txsp- -h v Aim n IqS- n-d v s{]m^.-fw.-si.-km\p ticf kmlnxy A m-zan {]kn- o-i-cn kn.-sp.-bpss tej-\-߃ F ]pkvx- I-Øns {]Im-i\w N{μ-ti-J-c-I-ºm \n h-ln- p p. kwko-x-\m-si A m-zan sk{i- dn F. cm[mir-jvw \mb, kmln-xy-a- m-zan {]knu v sshim-j, s{]m^. Fw.-sI. km\p, kp[m-i-c cma- -fn, C.-]n. cmp-tkm-]m-e, tpmkv Icn-º-\, kmln-xy-a- m-zan sk{i- dn tum. si.-]n. taml-\ F n-h kao-]w. kzmx{ yw txsp a\- p-iƒ v Aim n IqS- n-d- m-sw v s{]m^.-fw.-si.-km\p ]d- p. ticf kmlnxy A m-zanbpw Fw.-sI.-km\p ^ut -j\pw kwbp- -ambn kwl-sn- n kn.-sp.-txm-akv P -i- Xm_vZn ktω-f-\-øn kn.-sp.-a-\p-kva-c-w-{]-`mjww \n h-ln- p-i-bm-bn-cp p At±-lw. kzmx-{ ymt\z-jn-iƒ Hcp {]am-whpw IqsS sim p-\-s- p- n-. AXp-hsc hniz-kn- -Xns\ FXn Øn- p-t]mepw Ah apt m- p-t]m-ipw. Km n-pn-sb-t m-ep- -h kz w hnizm-k-{]-am-w-ßsf ]n osv Xncp-Øn-b-h-cm-Wv. kzbw amdn-øo-cm ImWn kxy-k- -X-sIm- mwv Km npn AS- -ap- -h am\-h-cm-insb hnkva-bn- n- -Xv. A\pk-c-W-t -SmWv G hpw henb Pohn-X-aqeyw F p hniz-kn {]Xn-`m-im-en-bmWv kn.-sp.-txm-a-kv. tnmzywtnm-zn- p- -Xn-emWv Nn -bpss al-xz-sa v kn.-sp.-sxfn-bn- p. Kpcp- - msc FXn p-i-bmwv injy- m-cpss kzm-nm-c-sa mbn-cp p kn.-sp.-bpss XØz-im-kv{Xw. ka-{k-am-b- kxyw ]d-bp- -Xn-\n-S-bn kn.-sp. kz w 6 -km-lnxyn{i-hmfw Bi-b-ß-sf-Øs Jfin- p. kxysø apdpsi ]nsn- p-tºmƒ as m- n-s\bpw \ntj-[n- p Hcp Ipcp-ØwsI Ip n kn.-sp.-bn Hfn- n-cn- p- m-bncp- p. A\- - \o-en-a-bn-tebv v GbvXphn Aºp-t]mse Akz-ÿ-amb Hcp Pohn-X-bm-{X-bm-bn-cp p At±-l-Øn-t - sx pw s{]m^.-fw.-si.-km\p ]d- p. sa m-sf-bpss Cw ojv hnzym-`ymkw C y-bn hym]-i-am-b-txmss tjivkv]nb kmln-xy-øn\v apjy-[m-c-bn {]m[m\yw e`n- p-sh v N{μ-ti-J-c- I- ºm ]d p. Fw.-sI.-km-\p -^u-t js {]Ya kn.-sp.-txm-akv tzio-b- ]pckvimcw Fw.-sI.-km-\p-hn \n pw G p-hm-ßn-s m v kwkm-cn- p-i-bm-bncp p At±-lw. {_n ojv C y-bn ta[mhnxzw ]pe Ønb Cw ojv hnzym-`ymkw {]mtz-in-i-ambn C y `m-j-i-fn \ne-\n- n-cp \ms-i- {]-h Ø-\-ßsf XS- -s -SpØn. \mtsm-sn-\m-s-i-ß-fpss kpo-hx \ne- p-t]m-bn. `mc-xo-b-amb Hcp \ms-i-thzn hf p-h-cp- -Xns\ Cw ojv hnzym-`ymkw C m-xm- nsb pw At±lw ]d- p.- A- m-zan {]kn-u v sshim- J ktω-f\w DZvLm-S\w snbvxp. kwkox \msi A m-zan sk{i- dn F.-cm-[m-Ir-jvW \m-b A[y- - X-h-ln- p. A m-zan sk{i- dn tum.-si.-]n.-tam-l-\, kp[m-i-c cma- -fn, tum.-c.-]n.-cm-p-tkm-]m-e, tpmkv Icn-º-\, ^m. tdm_n IÆ- nd kn.-fw.-sf., Cu.-Un.-tUhokv F n-h kwkm-cn- p. ticf kmlnxy A m-zan {]kn- o-i-cn kn.-sp.-bpss tej-\-߃ F ]pkvx-i- Øns {]Im-i\w N{μ-ti-J-c-I-ºm \n h-ln- p. t\csø \S kn.-sp.-txm-akv A\p-kva-c-W-sk-an- \m-dn s{]m^.-fw.-txm-akv amxyp tamu-td- -dm-bn. Sn.-Fw.- F-{_lmw (km-aq-ly-ho- Ww \ms-i-øn : kn.- sp.bv v apºpw tij-hpw), tpm t]m-ƒ (kn.-sp.-bpss Zriy-hn-`m-h-\w) F n-h {]_- -߃ Ah-X-cn- n- p. n

7 a\- n-ep Bi-b-߃ kxy-k- -ambn Fgp- Xp-hm-\p kzmx{ yw \jvs-s Ime-am-Wn-sX v Sn.-]-fl-\m-` ]d- p. ka-kvx- ti-cf kmln-xy- ]-cn-j-øns \hxn BtLm-j-ß-fpsS kam- ]\ktω-f\w kmlnxy A m-z-an-bn DZvLm- S\wsNbvXv kwkm-cn- p-i-bm-bn-cp p At±-lw. kxyw Xpd p]d- m sim -s -Sp-sa bmym yw \ne-\n p- p. ]ecpw sime-snø-s p Ign- p. Kucn et -jns LmX-Isc ]nsn-iq-sm t]mepw Ign- n- n-. C y IS- p-t]m- Ip- Xv Hcp si Ime-Øn-eq-sS-bm-Wv. cmpy-øns tim`-bm Ncn{Xw am n-a-dn- -s -Sp- p. XmPval t]mepw Ncn-{X-Øn \n pw ]pd-øm- -s - Sp- p. R߃ ]d-bp- Xv axn, \n߃ ]d-tb- - Xn F v Nne Iev]n- p-i-bm-wv. Fkv.-Zp K F Iem-krjvSn tkmh Ne- n-t{xm- -h-øn {]Z in- n- m km[n- n-. Xncp-h-\- -]pcw Ne- n-t{xm- hønepw {]Z in- n- m Ign-bn-s hm Ø tjz-i-c-am-wv. Cu ka-bøv Fgp-Øp-Im km n- Ifmbn am{xw \n t - -h-c-. Fgp-Øn-eqsS {]Xn-Icn- p-i-bmwv Fgp-Øp-Im-cpsS [ Ωw. {]Xn-I-cWw ap{zm-hm-iy-c-n-\tbm Nph-sc-gptØm Bbn amtd- -X-. Ah-bvs mw AXn-t -Xmb {]m[m-\y-ap- v. F m, Ah k Km-flIkmln-Xy-Øn\v ]I-c-am-hn-. A\o-Xns -Xnsc {]Xn-I-cn- -Xns al-ømb ]mc-ºcyw temikm-ln-xy-øn-ep- v. djy kmln-xy-øn tsmƒtãmbv, ZkvX-tb-hvkvIn, tkm n XpS-ßn-b-h ap{zm-hm-iy-c-nbn-xm- -fm-bn-cp- n-. Ah-cpsS al-ømb IrXn-Iƒ Fgp-X-s - -Xp-t]mse ae-bm-f-ønepw kmln-xyw D mh-wsa pw At±lw ]d- p. kmln-xy-]-cn-jøv {]kn- U v kn.-cm-[m-ir-jvw A[y- X hln- p. sshim- J, kn.-hn.-_m-e-ir-jvw, Be-t msv eoem-ir-jvw F n-h Biw-k-Iƒ t\ p. tum.-sn.-f.-hnizw-`-c kzmk-xhpw s{]m^.-]n.-f.-c-{_m-lnw-ip n \μnbpw ]d- p. cmhnse \S "kmln-xy-kw-lm-s\w F-gp-Øp-Imcpw kwl-s-\-ifpw' F skan-\m s{]m^.-fw.-b.-n-{μkxy-k- -ambn Fgp-Xm kzmx{ yw C mø Imew Sn.-]-fl-\m-` ti-j-c DZvLm-S\wsNbvXp. s\-sp-apsn lcn-ip-am, tum.- Fw.-F.hn\-b-Ip-am, lao-zv, kn.-hn.-]u-tem-kv, tum.- A-º-e- pg tkm]-ip-am, tuhokv IÆ-ºpg F n-h kwkm-cn- p. D -bv p-tijw \S hna i-\-k-tω-f\w tum.-fw.-eo-em-hxn DZvLm-S\w snbvxp. _me-n-{μ hst -SØv, Bjmtat\m, -]n.-hn.-ir-jvw \m-b, s{]m^.-hn.-fw.-hn-\-b-ip-am, Cu.-Un.-tU-hokv, si.-]n.- cm-[m-ir-jvw F n-h kwkm-cn- p. XpS v \S A m-z-an-ifpw kmln-xyhpw F skan-\m sshim- J DZvLm-S\wsNbvXp. si.-c-lp-\m-y, F.-cm-[m-IrjvW \m-b, tum.-f.-b.-{km-a-{]-imiv, {ioaq-e-\- Kcw taml, F.cmP tum.-kn.-b-z iv, Xrin-h-t]- cq taml-\-n-{μ XpS-ßn-b-h kwkm-cn- p. sshio v Xriq \ms-i-kwlw Ah-X-cn- n Xntb- kvsi v Actß-dn. ktω-f-\-øns c mwznhkw Km\-km-ln-Xyw- -]m- ns {]k n F skan-\m {ioip-am-c Xºn DZvLm- S\wsNbvXp. Pb-cmPv hmcy, Gß- n-bq N{μ-ti-Jc, ]n.-si.-`-c-x, jmpp ]pxq, Pnj ]bkv F nh kwkm-cn- p. cmhnse \S Fgp-Øp-Imcpw AwKo- Im-chpw F skan-\m kn.-cm-[m-ir-jvw DZvLm- S\wsNbvXp. bp.-si.-ip-am-c, inlm-_p-±o s]mbvøpwtic-f-km-lnxy A m-zanbpss kl-i-cwtømss \S-Ønb ka-kvxti-cf kmln-xy-]-cn-j-øns \hxn BtLm-j-Øns kam-]\ ]cn- ]m-sn-iƒ Sn. ]fl-\m-` DZvLm-S\w snøp- p Unkw-_ 7

8 IYbpsS h Ø-am\w IY ]d-bp p; Pohn-Xta \o F v...!,? F. hn. ]hn-{x 8 -km-lnxyn{i-hmfw IY ]d- p-]-d v IYm-h-tij-\mb ]p\-øn Ip -_vzp- v ( ) {i m-rvp-en. Bdp- ]-Xn- m p \o p-in-s- - Xs IYm-Im-e-Øn Pohn-XsØ \nc- cw ]co- -W- thzn-bm n am p-i-bm-bn-cp p At±lw. "kmlnxyøn-\p-th n F mw XyPn- -h\pw Xpe- -h-\p-amwv Rm. kmlnxyw am{x-amwv Pohn- m- \p Fs Imc-Ww... \n߃ \nß-fpss hm p- IƒsIm v ho pw ho pw Fs ]co- n- p-i. a mscbpw \n߃ p In n-. Fs In pw. Imc-Ww, Rm Hcp ]co- -W-h-kvXp-hm-Wv.' Bkzm-Z-\-Øn-s bpw ]T- \-Øn-s bpw BXp-cm-e-b-Øn-te v Xs IYm-i-co- I-S-hv, sjm Æq Im Øn-tI-b, Sn.-]n.-kp-[m-I-c, kn.- K-tWjv, ISm-t msv {]`m-i-c F n-h kwkm-cn- p. _me-km-lnxyw I-fntbm Imcytam F skan-\m kn n ] n- pdw DZvLm-S\wsNbvXp. F.-sI.-]p-Xp-t»-cn, kn.-b.-zm-kv, C.-Pn-\, si.-hn.-k-tw-jv, Imhn cm-pv, Icm v {]`m-i-c F n-h kwkm-cn- p. t\mh - -IY ktω-f\w Hdnb IYm-Im-c Kuclcn Zmkv DZvLm- S\wsNbvXp. Atim-I Ncp-hn, si.-]n.-cm-a-\p-æn, ]mßn `mkvi-c, ]n.-bp.-a-ao F n-h kwkm-cn- p. tum.fkv.-si.-h-k- ap -t»cn A\p-kva-cWw \S-Øn. ticf Iem-a-fiew Ah-X-cn- n \rø-\r-xy߃ Ac-tß-dn. ktωf-\-øns aq mw Znhkw IhnX \msf F skan-\m Imivaocn Ihn ka A kqz DZvLm- S\wsNbvXp. {]k cmp, A h Aen, tum.- Sn.- F.-hn-izw-`-c F n-h kwkm-cn- p. tum.-kn.-cm-tp- {μ kp-ip-am Ago-t msv A\p-kva-cWw \S-Øn. kmlnxy]{x-{]-h Ø\w F hnj-b-øn-ep skan- \m si.-kn.-\m-cm-b-w DZvLm-S\wsNbvXp. F.-{io- Ip-am, Sn.-Sn.-{]-`m-I-c, Znt\iv h Ω, tum.-fw.-irjvw \ºq-Xncn, Fw.-B.-cm-tP-jv, ISmXn jmpn F nh kwkm-cn- p. D bv ptijw \S Ihn-b-c-ßv _me-n-{μ Np n- msv DZvLm-S\wsNbvXp. hn.-pn.-x-ºn, csø Zm\w snbvxmwv ]p\-øn `qan-hmkw hn -Xv. \hw_ XpS w Ipdn- Xv {]nb IYm-Im-cs\ kvacn- psim- m-wv. ae-bm-f-ønse F m B\p-Im-en-I-ßfpw At±-lsØ _lp-am-\-tømss bm{x-bm- p-i-bm-bn-cp- p. A\p-kva-c-W- p-dn- p-iƒ pw hni-z-]-t-\-߃ pa- pdw At±-l-Øns BZy-Im-e- I-Y-Ifpw {]kn- -amb cn-\-ifpw ]p\x{]kn- o-i-cn- -s - p. amxr-`qan BgvN- -Xn v (\-hw.5) \ Inb io jiw "Rm Hcp sndp-iy' F m-wv. BZy-I-Y-bmbn \mfn-xp-hsc ]c-k-wn "IeymW cm{xn' bvs m w (1959) ]p\-øn Fw. Ip - _vzp F t]cn 1958epw (`m-ky- p-dn) 1959epw (X-e- sk_m-ãy, _nμp IrjvW, ssie, H.-]n.-kp-tcjv, Fw.-F-kv.-_-t\-jv, KncnP ]mtx- c, h Ko-km -Wn, ]n.- k-enw-cm-pv, _ taø-e, hntpjv FS- p- n, B.- {io-e-xm-h Ω, cm[n-i-k-t\m-pv, kxojv am{º, A\p ]m -, cp nwn A -\w, A\nX lcn F n-h IhnX Ah-X-cn- n- p. tem], hn.-f.-h Kokv F n-h kwkm-cn- p. kn.-cm-[m-ir-jvw A[y- X hln kam-]-\-ktω-f\w Irjn-h-Ip pa{ n hn.-f-kv.- kp-\n -Ip-am DZvLm-S\wsNbvXp. kmln-xy -]-cn-jøv ]pc-kvimcw Fw.- ap-ip-μ\v kn.-cm-[m-ir-jvw ka n p. adp-]sn{]kw- K-Øn kmln-xy-sø-t mepw Xß-fpsS Im o-gn sim p-h-cp hn]-wn-bmwv C sø temi-øns sszh-sa v Fw.-ap-Ip-μ ]d- p. F m- n-s\bpw Nc- m n am p hn]wn sszh-sø-t mepw hn -gn- p- p. \ncm-ew-_-cpss \ne-hnfn tiƒ n- p-i-bmwv Fgp- Øp-Im-cpsS [ Ω-sa pw At±lw ]d- p. _me-n-{μ Np n- msv, ]n.-hn.-ir-jvw \m-b, tum.-sn.-f.-hn-izw- `-c, s\sp-apsn lcn-ip-am, _me-n-{μ hs-t -S-Øv, Sn.- Fw.-\m-k F n-h kwkm-cn- p. ticf t^mivtem A m-z-an-bpss \ms Iem-hn-jv mcw \S- p. kn.-sp.- Ip- - Bap-J-{]-`m-jWw \S-Øn. n

9 t\m-ºv) _me-]w- n-bn A -Sn IY-Ifpw simsp-øn- p- v. IYm-]-Tn-Xm- ƒ pw kmln-xym-kzm-z-i pw hne- ]n-sn Imcy-am-Wn-Xv. tzim-`n-am\n hmcn-i-bn (\hw.12) "Imemƒ -S-bpsS hchv' F {]ikvx IY ho pw {]kn- o-i-cn- v, "IY ]d-bm am{xw Pohn Hcmƒ' F \ne-bn BZcw tcj-s -Sp-Øn-bn- p- v. am[yaw BgvN- -Xn v (\-hw.13) kvac-w-iƒs m w "NnIvaw-K-fq-cnse c v N{I-߃' F IY {]kn- o-i-cn- n- p- v. N{μnI BgvN- -Xn- nepw (\-hw.4) ae-bmfw hmcn-i-bnepw (\- hw.6) `mjmt]mjnwn amkn-i-bnepw Hm Ω- p-dn- p-iƒs m w IYm-]-T-\- ßfpw {]kn- o-i-cn- n- p- v. Hm Ω-Ifn \n v ]pxnb Imehpw Pohn- Xhpw A\z-bn- n v IYm-temIw ss\c- -cy-øns alm-i-e-bmbn XpS-cp-I-bm-sW v \n w-ibw ]dbmw. N{μnI BgvN- -Xn- ns k n-zm-\-μ \hw_ BZy-e- -Øn _ fw Zmtam-Z-cs "thmuvi' F IY-bp- v. t]cp kqnn- n- p- -Xp-t]mse CsXmcp azy-]m\ IY Xs -bmwv. F m, Hcp tzi-kw-kvir-xn-bp-ssbpw cmjv{so-b-hn-nmc-ß-fp-ssbpw Nn w IqSn-bmWv thmuvi. BJym- Xmhpw kl-]m-tnbpw kplr-øp-amb Dt]-{μ-\p-amWv {][m\ IYm-]m-{X-߃. djy-bn-te v D]-cn-]-T-\-Øn-\p t]mbn as-ßn-sb-øn-bn-cn- p-i-bmwv Dt]-{μ. temicm-jv{sob-øn tkmhn-b v \msns JymXnbv v tkm _- t -hns hc-thmss \S ]cn-jvimcøns Zpc- -^e-amb Xf -bpw temicm-jv{so-b-ønse Icn-]n-Sn Hc- [ym-b-am-wv. Fgp-]-Xp-I-fn Nph {]`m-x-øn-\mbn ImtXm Øv cmjv{so-bm-`n-ap-jy-ap IY-I-fn-eqsS kmln- Xy-cwK-ØnØv _ fw Xs -bp nse ÿnxn k-a-xzcm-jv{so-b-øns {]Xy-b-im-kv{X-h-gn-I-fn-eqsS Xs bmwv Ct mgpw k -cn- p- -sx v Cu IY km ys -Sp-Øp- p. kn.-f-kv.-n-{μn-i-bpss "\c-ita \μn' (am-[yaw \hw.20) F IYbpw cmjv{so-bm-h-t_m-[- Øns \n Ωn-Xn-bm-Wv. kjmhv kn. Bdns Pohn-Xhpw cmjv{so-bhpw tn Øv IΩyq-WnÃv kn m- - -{]- tbmk \ne-]m-sp-isf IYm-Imcn A]- {K-Yn- p- p. djy cmjv{so-bm-hÿbpw tic-f- -_w-kmƒ A -co- hpw t]cnepw s]mcp-fnepw Cu IY Bte-J\w snøp- p. Kthj- C. kt m-jvip-am Wm w tkmhn-b- p-\m- n t]mb Zmkpw kn.-bdpw XΩn-ep kw`m-j-w-ßfpw Fgp-Øp-Ip-Øp-Ifpw cmjv{sobw Xs PohnXw F v Hm Ω-s -Sp-Øp p. "\ΩpsS BIm-i-Ønepw kqcy h msx IØp-I-bmsW- nepw \nd-߃ Icn- p-t]m-bn- n ' F {]kvxmh-øn {]Xy-bim-kv{X-Øns \ndw aßp-hm CjvSs -SmØ Hcp cmjv{sob Bƒcq]-ap- v. `mjm t]mjnwn amkn-i-bn h jmln\ C.-sIbpsS "Pew' IYsb sshim-cn-im-\p-`q-xn-bm- p- -Xns\m w "t_m[-\m-fl-i-am-[y-a-am- p-i-bm-wv. kq va-xbmwv Pe-Øns khn-ti-j-x. Pb-N-{μs "cma- fn' (F-Xn Zni amkn-i) {]mtz-ini Ncn-{X-kw-kvIr-Xnbpw ka-im-eni Pohn-Xhpw `mjm-t`-zhpw hnj-bam-ip cn- \-bm-wv. txm n kp\n F ip`-ti-is Pohn-X- Øns ]n m-ºpdw txsp Xpw tziw t\cn-sp ]mcnÿn-xn-i am\p-jni {]iv\-ßfpw IYsb {it b-am- p- p. `c-w-iqsw Xs ]cn-]m-en- p ÿm]-\-߃ Xpd- p-hn-sp ae-am-en-\y-߃ kmam-\y-p-\-x-bpss ip - P-e-kw-`-c-Wn-I-fmb InW-dp-Isf I q-km- nam pibmwv. \m p-`m-j-bpss ASn-bm-[m-c-Øn IYsb {]Xn-tcm-[-Nn- -am- p-i-bmwv Pb-N- {μ. ]n.-si. `mky-e van AIw- amkn-i-bn Fgp-Xnb "Xmfn- v' AKm-[-]m-cn-ÿn-Xn-Im-h-t_m[w sim v thdn- p-\n-ev p Ipfhpw Xmfn- pw {Kma-Ø-\na t]mse-xs ssph-\o-xn-bp-ssbpw AS-bm-f-ß-fm- Wv. dnb Ftà v temiøv Ipfw si.-f.-tam-l-\-h Ω \n nsw henb ^vfm v kap- -b-am-bn. \mk-cn-ix hne-bv p-hm-ßnb \fn-\- Øn\v C m-sømcp thdm- qdv AΩ-bv p- v. AXp-sIm- mwv Ah Ipf-Øn\v B p-_-en-bn-sm t]mip- Xv. `mh-xo-{h-hp-amwv Cu IY. F{_lmw amxyp-hns "ISepw \obpw' (am-[yaw \hw.6) Imhym-fl-I-amb BJym\w sim v ani-hp-]pe Øp- p. Ihn-Xsb A -ß-fpsS \Zn F p hntijn- n- p- -Xp-t]mse IY-sbbpw ]d-bmw. ssh w apl- ΩZv _jo-dns A\ L \nanjw A -Sn ImeØv KZy Ihn-X-bm-bmWv Adn-b-s - -Xv. kºq W IrXn-I-fn-se- Øn-b-t mƒ CSw IY-bn-em-Wv. anãn-kn-k-øns ]pdwtxmspw A\ L-\n-an-j-Øn-\p- v. F{_lmw amxyphns "ISepw \obpw' hmbn- p-tºmƒ Xs ISepw BIm-ihpw \obpw Rm\pw {]mw-bhpw `qan-imkv{xhpw H n-\p-]n-dsi as m- mbn ap n h p. ]pxnb-im-esø ]pxnb tbmkm-\p-`q-xn-bmwv Cu IY Xpd- p-hn-sp- -Xv, ImWp-I. ""A mx kl-bm-{xn-ti, \o C-t mƒ Fhn-sS-bm-bn-cn pw? BIm-i-hp-am-bn-cn- ptam \ns AXncp-Iƒ? Cu IS Xo-csØ aw c v ]n n v ad hscbpw ad-bm- \mbn hcm-\n-cn- p- -h-scbpw Hm Øp t]mip- p. Bbn-c-am-bncw kn.-f-kv. N{μnI Im ]m-z-ap-{z-iƒ ImWm-\m-hp- p. Hcp ]t \o as -hn-sstbm Hcp IS Øo-c-Øm-bn-cn- ptam? Xnc-Iƒ hcpw t]mipw. \ns ]mz-ap-{z-iƒ am{xw ambp-i-bn-. A mx kl-bm-{xn-ti, \mw ]n n-sp Xoc-߃... Xoc-ß-fn Ah-ti-jn- n- p p ]mz-ap-{z-iƒ... C\nbpw h p-t]m-ti- -h m-bn, ImØp-In-S- p ISepw BIm-i-hpw... Hm p-tºmƒ IS-ens cpnn. ISens cpnn IÆp-I-fn \n pw \mhn-te- v.'' {]km-[- I amkn-i-bn anyp Ir-jvW-bpsS "Cwt]-Un-b kv _ m n' F IY-bp- v. _rμbpw anenbpw {]Xn-\n- [m\w snøp kzh K-c-Xnbpw enwk-am- -Øn-eqsS 2017 Unkw-_ 9

10 km[y-am-hp Zznenw-K-_- hpw h Ø-am-\-Im-esØ Hcp s]mxp-hn-j-b-am-wv. aq m-answ F Xv C sø \nebn Ah-K-W-\-bpsS CS-a-. "Im ' ss{xam-kn-i- Øn h jo_ C.-sI-bpsS "_p \pw hymfnbpw' BcmWv bym C y- m-c F {]iv\-]-cn-k-ccsø A]-{K-Yn- p tzio-b-am-\-ap IY-bm-Wv. ktem\ F awn- qcn s] Ip n A`n-ap-Jo-I-cn- p tzi-t_m-[-kw-_- n-bmb kzxz-k- -ev]-amwv ti{μ-hnj-bw. B Sv FIvkn_nj Iyqtd- -dmb X hozpw 2014 Zn n-bn sim -s Acp-Wm- N {]-tz-in \n p hnzym n- \n- \ntzm X\ym-ans km n-[yhpw Xn_Øpw ssn\bpw _ abpw Zn nbpw tn p hcp `qan-imkv{xhpw IYbv v hnim-e-amb `mhw \ Ip- p- v. N{μn-I-bn (\-hw.11) A -Sn A_p A_n-\p-hns "]mºv' BJym-\-Øns kq va-xsim v \ A\p-`-h-amWv \ Ip- - hn.-zn-eo]v Xv. hn. Zneo-]ns NmØp-\-ºym (I-em-Iu-apZn \hw12) {]ta-b-øns ]pxpa-bvs m w \ IY ]d- n sim pw tntxm-l-c-am-wv. NmØp-hn-s bpw N{μn- Ibp-sSbpw {]W-bw, tzi-tim-bva, PmXo-b-amb Imcy߃ Dƒs ss hmb-\-sb BI j-wo-b-am- p- p- v. hn.-si. si cta-jns "BK-X ' (am-[yaw \hw.27) tãj amã tijm-{zn-bpss Zn\-NcyI-fn-eqsS a\pjym-h-ÿbv v Zm i-\n-i-amb Hcp am\w \ Ip- p- v. Fw. \K-c-Ønse ]n.-f Pz dn iywj-e-bpss DSa sim -s -Sp- Xpw Ah-ti-jn Aƒtk-jy ]- n-bpss Xntcm-[m-\hpw krjvsn- p Zpcq-lX IYbv v B cn-i-am-sbmcp _ew \ Ip- p- v. ka-im-eni ae-bm-f- Øn (\-hw.27) Fw.-Pn. _m_p-hns "Znhm Pn-aqe' thdn-s mcp IYm-\p-`-h-ambn \nev]p- v. kv{xo]o-u-\- Øns t\ km- y-ambn Cu IYsb hmbn- mw. skbn kv tkfmb kuaybpw Znhm Pn-aq-e-bn \n pw Ahsf B{I-an- p H - -ø-\mb A]-cn-Nn- X\pw ka-ime tic-f-øns Cc th - m-c F t_m[ysø ASn-h-c-bn v Dd- n- p- p. kuay tkmhnμ- man {]iv\-øn \n pw cq]-s Cu IY-bpsS {]txy-ix Xe-Io-gmbn Xqßn-\n- v, Ccp- n henb Nnd- Ip-hoin ]d- p-h-cp hδm \ Ip {]Xo-I-`w-Kn-bm- Wv. tzim-`n-am\n hmcni (\-hw.5) bn h ]n.-]n. thwptkm-]m-ens "apjm-apjw' Pohn-Xhpw ac-whpw XΩnep IqSn- m-gvn-bpss \nan-jsø Ah-X-cn- n- p B[p-\n-I-`m-h-ap IY-bm-Wv. IYm-am-kn-I-bn an\n. Fw._n (_m_p cmtp-{μ-{]-km-zv), si.-f. taml-\- h Ω (Rm Fgp-Øp-Im-c-\mb IY), Fw. ]n. iin[- c (sh- p- n- q- ƒ), k_v\- Fw. kmen (Im-ayw), thwp si. ]n. (eq-bn-kv), jmlp laozv si.-sn. (i-coc-ß-fpss Bg߃), cmpo-hv.-pn. CSh (k- - -S S ) F n-h-cpss IY-I-fp- v. "_m_p cmtp-{μ-{]-kmzv' emfnxyw sim pw "Imayw' {]ta-b-øns ]pxp-asim pw BI j-wo-b-am-wv. jmlp lao-zn-s bpw cmpohv Pn. CS-h-bp-sSbpw Fw. ]n. iin-[-c-s bpw IYm- Jym-\-Øn\v hyxy-kvxx ]pe Øm-\m-hp- p- v. kn. ]n. cho-{μ Fgp-Xnb "]d-fn-bpss IYm-Imc ' (am-[y-aw) kmam-\y-øn-e-[niw \o p-t]mb BJym- 10 -km-lnxyn{i-hmfw \-am-sw- nepw Fgp-Øp-Im-c\pw Np n-ep-ap a\p-jymh-ÿbpw {]Xn-k- n-ifpw {]Xn-tcm-[-ß-fp-sa \nebn Bhn-jv -cn- p- p- v. Iem-Iu-apZn (\-hw. 26)-bn cmpohv inh-i Fgp-Xnb "t{]x-k-hmcn' F IYbn hn{`m-a-i-k-xy-ßsf Bhn-jv -cn- p- p. IY-sbgp-Øp-Xs a{ -hm-z-ambn amdp-i-bm-wv. Fw. ]n. \mcmb-w-]n- -bpss apcp-i F ]mºm- n pw D m-z- Øns lcnx{io pw tij-ap hyxy-kvx-amb IY-bm- Wn-Xv. AtLmcn F a{ -hm-zn-bpss Nn{Xo-I-c-W-Ønse kq vax A`n-\-μ-\m l-am-wv. IYsb Hcp B`n-Nm-c-{In-b-bm- p BJym\w \ v. amxr-`qan BgvN- - Xn v (\-hw. 12, \hw. 26) {]kn- o-icn c p-i-y-iƒ \hw-_ am-ksø IYm-N-cn-{X-Øns GSp-I-fn-te p ]I Øp- p. C. kt m-jvip-am-dns jo_ C.-sI. "]cp v' IYm-h-kvXp-hnepw BJym\Ønepw k tδm-]cn PohnX \ne-]m-sp-i-fnepw AXy w {it -bamb A\p-`hw \ Ip p. hmb-\-bnepw hk- -Øns CSn-ap-g w ]cym-]vx-amwv kt m-jns k{in-b-amb Fgp-Øv, Nn{X-Im-c IqSn-bmb BJym-Xmhpw kplr- Øp- fpw hmßnb ae-{º-tz-iøv Gsd- m-e-øn-\ptijw `mcym-k-taxw FØp- -XmWv IY-bpsS XpS- w. ÿew t\m m-t\-ev]n Ipcn-bm p ÿe-øn-. ho ns ap Øv Hcp Ib p I n-en Ccp-hcpw Ccp- p. Xte- mƒ Im n howp-in-s- p ac-øns simºp- Iƒ tij-cn- m ImSp-I-b-dn-b-Xm-Wv Ipcn-bm- p. Adp- ]Xp hb- p-{]m-b-ap `mcybpw iøm-h-ew-_n-bmb A- \pw PnΩn F ] nbpw timgn-ifpw B ho n-ep- v. A s I n-en- -Sn-bn \n pw Is -Ønb ]mºn-s\- p-dn p ]d-bp-tºmƒ, ]cp- p-s - n ]mºp hcn F v Ipcn-bm- p-hns `mcy ]d- -t m-gmwv Ccp-hcpw ]cp- n-s\- p-dn- -dn-bp- -Xv. "ap -Øns Hcp hi-ømbn timgn- q- n- - p-døv Ipd p hen-sbmcp kna psxm n si n-bn-cn- p- p. AXns api-fn kmam\yw hep- ap Hcp ] n H - m-en \nev]p- v... apjn \ndap Xqh-ep-I-fm-bn-cp p AXn-\v. \oe ]S Idp- p- \n-dw, Hcev]w Iq Ø sim v, Nnd-Ip-Iƒ HXp- n. kzbw Npcpßn [ym\n p \nev p- -Xp-t]mse txm pw. CSbv nss Xe-Ip-\n v Xmsg sxm n-bnse sh -Øn-te p t\m pw. Np p-]m-sp-ap a\p-jy-sctbm a p ] n-ar-km- Zn-I-sftbm AXv ]cn-k-wn- n-cp- n-.'' th\-enepw ag-bnepw Htc-t]mse Xs -bmwv ]cp- v. Ipcn-bm- p-hn\v Xosc sim m-bn-cp- w Im n-b-xmwv ]cp- n-s\. sxm nbnse sh -Øn t\m n-bp \nev]v, AXp-t]m-ep as mcp ]cp- mbn txm p IuXp-I-am-bn-cn- p-sa- mwv Ipcn-bm- p-hns `mcy ]dbp- -Xv. t^md-ãp-im hcp-tºmƒ AI-te p ]d- pt]mbn s]m -bn Hfn- n-cn- p ]cp v ]ns as-ßnh v sxm n- p-ta ÿm\w ]nsn- pw. ais t]cmb "hn n' F p-x-s -bmwv ]cp- n\pw t]cn- n-cn- p- -Xv. Pbn Nm-Snb ai ]mxn-cm-bv p-h v AΩsb I v Im n-te p t]mbn t]meo-kns shsn-tb v acn- -Xns ASpØ Znh-k-amWv Ipcn-bm- p-hn\v ]cp- ns\ In p- - Xv. Hcn-bv epw ho n AS-ßn-\n- n- n- m-ø, \m p-imcy-ß-fn am{xw Xev]-c-\mb ai\pw hosp-hn- p-t]m-imø

11 ]cp pw sshcp yw krjvsn- p-tºmgpw hy n-k-øbpss Bfl- A-]-c-`m-h-ßsf kqnn- n- p- p- v. Nn{X- Im-c\pw `mcybpw ]cp- ns Nn{Xw samss_-en ]nsn- p- p- v. hf-sc-b-spøp \n n pw `mh-t`-z-an- mø ]cp- v, sxm n-bnse sh -Øn Iøn- -t mƒ Pe-bn-f w sim v ]cn-{`m- -\m-hp-i-bm-wv. ]cp v AhnSw hn p. Ccphcpw as-ßp-tºmƒ apjn \oe-\n-d-ap Hcp ]cp- n Xqh Imdns Umjn-\p-ta IpØn-h- p. Ipcn-bm- phns ho nse \n»-_vzx t`zn v Hcp hnlz-e-kzcw Ahsc ]n p-s-cp-i-bm-wv. ImS-Ißfn cl-ky-ambn {]h Øn- p amthm-bn-ãv Xo{h CS-Xp-]- - Øns {]Xn-\n-[n-bmWv Ipcn-bm- phns ai hn n F p Icp-Xmw. \msn\p ka n- -s ais Pohn- X-Øns adp-`mkw ]cp- ns km n- [y-øn-ep- v. hnimc Xo{h-amWv Cu Bfl A]c kqn-\-iƒ. sxmsnbnse \ni-_vz-amb sh -Øn jmln\ C.-sI. Bfl-`m-hsØ I p-sim- n-cp ]cp- n\v It -dp-sim- p Pe-bn-f w D m- p Akzm-ÿy-amWv IYbpsS ImX F p ]dbmw. Xo{h CS-Xp-] cmjv{so-b-øns ka-im-eni apjsø \ndw-a-ß IY-bn hy -am-wv. ]cp v Cu h jsø ani IY-I-fn-sem- m-wv. {^m knkv s\mtdm-w-bpss "I p-ifn' bpw (am-xr- `q-an \hw- 26) \hw-_-dns henb kw`m-h-\-bm-wv. `mjbpw `mhhpw ]pe Øp ]mc-kv]-cyhpw PohnX kwkvim-c-ønse ImWm- p-d-ßfpw Cu IYsb Xo{hamb A\p-`-h-am- p- p. "A -Øn-sem-fn- n simfpøp ImWmsX B Øn ImWn- -h-bpss Ic n sim v' apj-cn-x-amb IY-bn s]mgn- m-en\v A -scbpw C sc-bp-ap \ Pohn-Xhpw Ah-cpsS {]Xn-k- n-ifpss I p-i-fn-t]m-ep If-ß-fn-em-Sm hn[n- -s {]iv\- ßfpw s\mtdmw a\p-jy- -t mss hc- n-sp- p. kjmhv hmkp-]n- -bpss Iq p-im-c-\mb Idp-º kjm-hns ai-fmwv \Sm-en-b. c p kjm- fpw tn v s]m mfn- m-søv sns msn Db Ønb HIvtSm-_-dn-emWv \Smenb P\n- -Xv. A -s bpw mc-tn n-bp-ssbpw ac-wtømss AΩbpw \Sm-en-bbpw am{x-am-ip p ho n. ]en-i- m-cs s]mdp-xn- p-ap-tº, \Sm-enb sszh-hn-fntbmss at-øn tncp- p. azdn-s\m w \Sm-bnbsb at- Øn-te p sim p-t]m-im h sim p knã v s]mgn-tbmcw bym -]-dp-zo-k-bm-wv. e w ho nse \Sm-enb A -\n tamkvtim t]cpw If v azdns `mj-bn ta^vf-h Ipcn-in- BIp- p. athpw Nm epw \Sm-en-bbv p henb axn-ep-i-fmbn amdp-i-bm- Wv. kzmx-{ y-an-s p am{x-a-, ]e-xcw ]ou-\-߃. HSp-hn AΩ-tbm-sSm w s]mgn-tbm-c-øp ho n-te v. ]en-i- m-c At m-tg pw A sc s]mdpxn XpS-ßnbn-cp- p. AΩbpw \Sm-en-bbpw I p-i-fnbpw am{xw. Ifw hc v Cetbm apt m F tnmzy-øn Cebpw ap pw F cq]iw ap -psim v apdn-bp kvss{xwx sxfn- p-h-cp- p. IS h-cm-ev, Ccpƒ cxn, Xe-sXm- -, s]æm n t]mep IY-Iƒs m w I p-i-fnbpw ae-bm-f-øn \ho-\-am-sbm-c-\p-`-h-am-ip- p. ]m iz-h -cn- -s - txm ImWmsX t]mbtxm Bb Pohn-X-ßsf IY Xncn- p-]n-sn- p-sa ZuXyw IYbn-ep- v. Ihn k n-zm-\-μ BZy-am-sb-gp-Xnb aq p IY-Iƒ (A-aq Øw, `mj, cl-kyw) amxr-`qan BgvN- - Xn v ( \hw. 19) {]kn- o-i-cn- n- p- v. CS-t»-cnbpw Fw. tkmhnμ\pw H.-F.hn Ipdp pw Un. hn\-b-n-{μ\pw Np n- mspw tdmkv tacnbpw IY-I-sf-gpXnbn p- v. Ihn- X, \msiw \ncq-]-ww, hnh Ø-\w, bm{xm-hn-h-cww F n-ßs\ kmln-xy-øns F m AS-cp-I-fn-te- pap bm{x-bpss `mk-ambn IYm-c-N- \-sbbpw ImWmw. ] -Øp-hn-f, Fw. kpip-am-c, kmdm tpmk^v F nhsc pdn- p ani IYm \ncq-]- W-ßfpw k n-zm-\-μ-t Xp Xs -bm- Wv. Aaq Øw io jiw kqnn- n- p- -Xp-t]m-se, aq Ø-X-bn-eqsS Ah Xnc-kvI-cn- p CSw txsp hn.-si.-si. ctajv At\z-j-W-am-Wv. Ihn-X-bmbn Xo IY-Ifpw IY-bmbn amdp IY- Ifpw ka-im-eni kmlnxy `mhp-i-xz-øns `mk-am- Wv. "`mj' D]-a-Ifpw cq]-i-ßfpw {]tem-`-\-amb lco- {μ F Ihn-bpsS `mjm-kz-xz-øns Nn{X-am-Wv. KuX-an-bpsS {]m]- ni kxyw txsn-bp k m-c-amwv "clkyw'. cmlpepw KuX-anbpw ]ns D a-bpss s]mcpƒ Adn-bm-\p Akzÿ a\ pw IY-bn-ep- v. IYsb Ihn-X-t]mse Im n-ip-dp- p-hm-\p hy{k-xbpw Pm{K-Xbpw aq p IY-I-sfbpw hyxy-kvx-am- p- p. C y IY-bpsS `mh-xo-{hx km y-s -Sp-Øp aq p hnh Ø-\-ßfpw \hw-_-dns [\y-x-bmbn Icp- Xmw. alm-tiz-xm-tz-hn-bpss "A[hm' (a-e-bmfw \hw 13, 20 e -߃) {]Xn-`m-tdm-bn-bpsS Hdnb IY Xntem- Ø-a-bpsS IuXp-I-s n (N-{μn-I \hw 18), 2017 se m\-]ot tpxmhv IrjvWm t_m_vxn-bpss "itωm- Pms kzmx{ yw' ({K-Ÿm-tem-Iw) F o IY-Iƒ bym- {Iaw eoem k m, tum B kp, tum. an\n-{]nb F n-h-cmwv hnh Ø\w snbvxn-cn- p- -Xv. Pohn-X- Ønepw cmjv{so-bm-`n-ap-jy-ønepw aq p-i-y-ifpw kxyk- X ]pe Øp- p- v. Npcp- -Øn Htc kabw Xs "Pohn-Xta \o F v' F v tnmzyw snøm\pw B -cy-s -Sm\pw IY-bv p {]m]vxn shfn-s -Sp-Øp p F -XmWv \hw-_ IY-IfpsS {]txy-i-x. {]tab kzoi-c-w-ønepw PohnX \nco- -W-Ønepw cmjv{sob t_m[y-ønepw Bhn-jvImc X{ -Ønepw "ka-im-eni ae-bmf IY' ani amxr-i-xs -bmbn ]cn-w-an- n-cn- p- p. Pohn-X-Øns AkwJyw ]cym-b-ß-fpss \n Ωn-Xn-bmWv Hmtcm IYbpw km[y-am- p- -Xv. n {KŸI Øm fpssbpw {]km[icpssbpw {i bv v kmlnxy A m-z-an-bpss B\p-Im-enI {]kn- o- I-c-W-ß-fn {KŸm-h-tem-I-\-Øn-\-v {KŸ-ßfpsS c p tim n-iƒ hoxw Ab-bvt - -XmWv. ""{KŸm-h-tem-I-\-Øn\v'' F v {]txyiw tcj-s - Sp-Øn-bn-cn- -Ww Unkw-_ 11

12 Ihn-X-bpsS h Ø-am\w hk- -tømsv AXns `mj-bn kwkm-cn- p Ihn-X-Iƒ tum.- hn.- A-_vZpƒ eøo^v ae-bm-f-i-hn-x-bpss h Ø-am-\-ß-fn-se mw \nd-km- n- [y-am-ip- -Xn\v Ipgq hn ks Ihn-X-Iƒ \nc- cw km yw ]d-bpw. IhnX F kmln-xy-kw-øn\v Abmƒ ]pxn-b -Ip- m-b-߃ s\bvxv hmb-\- msc Ihn- X-bn Øs ]nsn p \n Øp p. CXv Ipgq-cns Ihn- X-Iƒ p-am-{x-a, Ihn-X-bv msi B KpWw ]Icp p. \hw-_ amksø FgpØv amkn-i-bn h "Fs IhnX hk- -tømsv AXns t]cv tnmzn p' F IhnX hk- -tømsp Ihn-X-bpsS kuμ-cym-fli kwhm-z-am-wv. hn k apºpw ]co- n- n- p hcnap-dn pw apdn- m-sxbpw Fgp-Xp BJym-\-amWv Cu Ihn-X-bpsS DS m-gvn. AI-tØ p IS- ptºm-gmwv IhnX Fßs\ ]pxnb `mjbpw kuμ-cy-ßfpw FSp-Ø-Wnbp- Xv F v t_m[y-s -Sp Xv. \m nse H ac-øn s] p t]mb Infn-bpsS Ic- n-emwp Xms\ v Adn-bm-am-bn-cp Fs IhnX hk- -tømsv AXns t]cp tnmzn p kpk-x-ip-amcn F ap p-c-bn-emwv IhnX Bcw-`n- p- -Xv. ]ns hk- -Øns Dug-amWv. hk- -sa- m {]Ir-Xn-bm- Wv. {]Ir-Xn-sb- m ac-ß-fmwv Fs m pw ]d-bm \n msx AXv Hcp ImSns\ \nh Øn- m-wn- p-ibm-wv. ]qøp Imbv p \n p hø- -X, AXns ap p thz-\-iƒ. X -an K^v, AXns an\m-c-߃, DΩ-IƒsIm v tnm sxm n, AXns \\ Np p- Iƒ, Bcp-an- msx BS-tem-S-Iw, ]p n-bp-sp- n v s\ n- p-fn, Im ns\ ImØv ]pfn-hm-i, sxt m v Xe-sh v B n-en, tim p-hm-bn v sndp-]p-...-c-ßs\ \qdp-\qdp hr -e-xm-zn-iƒ h p \nc- p-i-bm-wv. NpSp-Im- ns\ DΩ shbv p Nqf, Acn-s\- n, amºgw k -S-Øn snm n amhv, Nμ-\-th-ºv, \Sp-\n-h Øn t]cm F n-ßs\ tzi- Øns cq]-`m-h-ßfpw kwkvim-c-n-cn-{xhpw ]e-xcw a\pjy-tn-jvs-i-fp-am-bmwv ac߃ \nc- p- Xv. {]IrXn Ihn-bpsS `mj-bn kwkm-cn- p- -Xp-sImt m ]d-bp- Xv Ihn Xs kwkvim-c-_- -ß-fmbn Xncn- -dn-bp- - Xp-sImt m Bhpw, hmbn- p Hmtcm-cp-Ø pw Ahc-h-cpsS `mj-bn Cu t]cp-]-d- n A\p-`hn- mw. `mjsb- p-dn- p hnnm-c-߃ pw Cu Ihn-X-bn ÿm\- ap- v. ImgvN-Ifpw ioe-ßfpw Hm Ω-Ifpw ]e-xcw tnjvs-ifpw hnnm-c-ßfpw Xs -bm- Wv `mj, F{X-ta AXn-te v IÆntN-cp- pthm A{Xbpw AXv lrzb- Øn-e-dnbmsa v CØcw Ihn-X-Iƒ ]Tn- n- p- p. {ioip-am Icn-bm-Sn-s bpw Un.-hn- \-b-n-{μ-s bpw Ihn-bpsS Xs ap I-hn-X-I-fp-sSbpw {]tnm-z-\hpw Ggm-t cn cma-n-{μ XpS -bp-amwv Cu IhnX F v ]n Ip-dn- n Ihn kqnn- n- p- p- v. Rm\pw \obpw c F v a\p-jy {]Ir-Xn-tbmSv Nncn p \n p ssph-hy-hÿ F -Xn-s\m w am p-t]m-ip kl-po-hnisf Ihn-X-bn-se- nepw {]XnjvTn- n-sp B ss -h kz`m-hhpw Cu Ihn-X-bv p- v. tic-f-ønse h\-hr- -߃ F ]pkvx-isø B{i-bn- mwv C{X-b-[nIw t]cp-iƒ AXns ssph-`mh-ß-tfmss Ihn hc- n-sp- -Xv. hcpw Xe-ap-dbv v C tø-xn-t\- mƒ Cu IhnX KpWw snøpw. Irjn-Ko-Xt]m-ep BJym-\-]m-c-º-cy-ß-fpsS XpS Cu t_m m- Wn- \tc-js\ t]mb- n- \tc-j-\m n Hs mcp sshim-cn-i-x-tbmss ssph-tem-isø Poh- I-fm n Dd- n- p- p. p Hm Ω- 12 -km-lnxyn{i-hmfw

13 hk w AXns t]cp ]d v sim n-cp p agbpw shbnepw Im pw XWp pw amdn amdn h p-sim- n-cn- p p F v IhnX Hcp ImSns Ah-km-\-an- m-bvasb Xpd- n v H pw CjvS-an- msx Ah-km-\n- p- p. bm{x Ihn-X-bn-eqsS kuμ-cy-amhp Ihn-X-bmWv ssn\-bpss ] m- Ø-e-Øn Sn.-]n.-cm-Po-h cnn ag \SØw F Ihn-X. Ihn-Xbnte p hcp-tºmƒ A\y-tZiw ImgvN-bmbpw kwkvim-c-ambpw hmb- \- m-cs\ sxm p \n p- p. jmwlmbv \K-c-Ønse G hpw Sn.-]n.-cm-Po-h ]gb sxcp-hn-eqss \S- p-tºmƒ Iq p-h-cp agsb Ah-X-cn- n- p-ibmwv cmpo-h. (ka-im-eni a-e-bmfw \hw-_ 27) AXv AXns `mj-bnepw Rm Fs `mj-bnepw Hmtcm p ]d-bp p Nncn- p p \n»-_vz-cm-ip p s]bvønse B\-μ-Øn\pw s]øm-xn-cn- p- -Xnse thz-\bv pw `mj-bn-s p sxfn-bn- p p ssph-xm-f-øn-eqss Np p-]m-sns\ \ m-b-dn-bp Cu IhnX hmbn- p-tºmƒ B sxcp-hn-t\msv IqSp-X {]nbw txm p-w. I sxcp-hp-i-sf mw C\nbpw ImtW- -Xm- Wt m F v k Sw hcp-w. CtX e -Øn A -cn lnμn Ihn Iph \mcmbwns Ihn-X-I-fp-ap- v. efnxw F p txm p ImgvN-Isf AXn-kp-μ-c-ambn hc- n-sp- -txm-ssm w ap\- bp cmjv{so-b-i-hn-x-ifpw _m_p cma-n-{μ hnh Ø\w snbvx Ihn-X-I-fn ImWmw. jmpn j p- JØns PVw, P w, C\n F IhnX (\-hw-_ 13) Ihnsb kw_- n v cq]w `mhw F nh Zzμ-`m-h-ßfmWv F pw {]Ir-Xn-bn AXv H -bmwv F pw sx v Akq-b-tbmsS Xncn- -dn-bp cn-\-bm-wv. ImgvN-Isf at\m-lcambn Bhn-jvI-cn- p c p cn-\-iƒ IqSn Cu ae-bmfw e ßfn-ep- v. atl-μdns ImSv Hcp sk ^n-sb-sp- p p; Im\-\- m-gvnsb sk ^n F s{^bn-an HXp- p- p. Hcp sship-t -cøns kq n v (\-hw-_ 20) F Pn\p snºn-fmhns IhnX Hcp sship-t cw \S v _ n Ib-dp- -Xns ]t\m-ca tjm p t]mse hmbn- mw. cmtpjv NnØn-cbpsS s] Pm-K-c-߃ (\-hw-_ 6) Hm Ω-I-sf, Ncn- {XsØ C m-xm- p \pw-bn hniz-kn- p temisø ImWn p Xcp- p. ImWm-Xm-hp kviqfn-s\- - n-bmwv cmpp- h- n- p- -Øns IhnX. tkma- IS-eq-cns th F Ihn-X-bmWv P\-i- n-bnse BI j-ww. Ae-k-amb th -Iƒ CcIsf i n-s -Sp-Øp-Itb D q F Xncn- -dn-hn \nd-sbm-gn- p- -sx- n C\n \cn-bpss s\ n v Xs F v ]d- p-d- n- p- p. th F cq]iw Xncn p hmbn- mte Cu IhnX Dƒh-ln- p cmjv{so-b-kmcw t_m[y-s -Sp-I-bp- q. s\ n-bn Xs sim n- p B shsn ark-bm-hn-t\m-z-øn-\mbn GsX- nepw km[par-k-øn\p t\sc-bp H -, Xs C m-xm- m {ian- p H mw i{xp-hn\p t\sc-bm-wv. Zp tω-z- ]hn-{x Xo p\n n- mø Cu IhnX GXp Ime-tØ pw ]miam-ip H m-wv. t_m_ sim - q-cns kz]v\hpw ap p- n- qhpw hmbn- pt]m-im ck-ap Hcp temeihn-xbm-wv. \hw-_ 16- s P\-i- nbn h t\c-anxv t\cns t\c (Ip- ] m- q ), IÆq-cnse cmjv{so-b-sim-e-]m-x-i-ßsf sxm pt]mip k -S- -S (P-b-]me Imcym- v), shbn (tkm-wnb hnizw) F nh icmi-cn- -hn-x-i-fm-wv. si. Zneo]v Ipamdns Pe-L-Sn-Imcw F IhnX Pe-L-Sn-Imcw F Cta-Pns\ hen p \o p- p. kzbw Pe-L-Sn-Im-c-ambn Xncn- -dn-bp-tºmƒ Cu IhnX kpμ-c-am-ip- p. \qd-\msv tamls CjvSn-I-\n-d-Ønse Ip n-h-f-iƒ ({]km-[-i amkn-i) F IhnX i -amb Hcp cmjv{sob tnmzyw apt m p sh p- p. C y-bn cq]- s - p-h-cp cmjv{so-b-zn-im-am w \ncm-ibpw `b-hp-ambn Cu Ihn-X-bn \nd-bp- p- v. Zo\m-\p-I-º-bp- -h-fmwv Cu Ihn-X-bnse Iq p-im-cn. Bƒ q- -ßsf BI jn Zpc- -ßfpw sime-]m-x-i-ßfpw Ahsfbpw s\mº-cs -Sp-Øp- p- v. F m IrXy-amb Nne cmjv{so-b-sime-]m-x-i-ß-fpss t\ v Ahƒ au\n-bm-ip- p. Xs bp-a D m BÀm-Zn- p p F p txm n- p-amdv ]nt v timw-h-f-i-f-wn p {]Xy- -s -Sp- p. sk]vxw-_ 5 cm{xn 8 awn Kucn-e-t jv c -]p-jv]-߃ hnxdn ] p-ho-gp p sk]vxw-_ 6 {]`mxw:... \ob v ]Xn-hn- msx t {X-Øn-te v t]mip p as-ßn-h \ns ssiø- -bn CjvSn-I-\n-d-Ønse [mcmfw Ip n-h-f-iƒ InS p Inep-ßp- Xv s\ n-sn-t m-ss-bmwv Rm I Xv Gsd {]Xo Xcp- p v ]S-bmfn ka-b-øn h kn p si.-hn.-bpss bm{x-samgn F IhnX. hmbn p t]mip-tºmƒ Ihn-X-bnse sshtem- n- n- mew Icn- n sh ambn \mhn-se-øp- p. hms-i- ho-sn-t\msv bm{x-]-d-bm hnj-an- p Cu IhnX Xm\pw Cu ssph-{]-ir-xn-bpss `mk-am-sw v D -Øn Xncn- -dnbp p Unkw-_ 13

14 sam n-sm sshin-tbmcm ap sø ap -bv -t mƒ D n-bn t mepw ]q ƒ Fs -t m Nncn- nspw F v Ihn. CtX e -Øn tkma IS-eqcns tcj-iƒ samgn-iƒ F Ihn-X-bp- v. aq p `mk-ßfp Cu cn-\-bpss BZy-`mKw hmb-\m-kp-j-ap- - XmWv. t{]a{μ tnmºm-e-bpss c p Ihn-X-Iƒ F Xe-s - n h s] n-iƒ F Ihn-X-bn s] n-iƒ otj-i-fmbn h p \nc- p- p. ssen-hn-j sk v Ihn v C pw hnuvvn-s - n-bmwv F Xv \ncm-i-bp- m- p- p. Nq v F c mw Ihn-X-bn F m-a-w- mepw IhnX shfn w ]c-øp Nq m-bp- mipw F {]Xo- bpw t{]a-n-{μ ]pe Øp- p- v. cmjv{sm- -co-b-`m-h-ß-fp Ihn- X-bmWv Iem-]q Æ amkn-i-bn h si.-f-kv.-c-xojns a\p-jy-_- \w F Ihn-X. Nq -bn v ImØn- knhniv N{μ cn- p {]W-bn\nIfpsS `mj-bn A`-bm n-i-fpss IY ]d-bm {ian- p- Cu IhnX s]msp- s\ ao\p- I-fpsS ] -Øp-\n v Imcy-ßsf t\m n- m-wp-ibpw ss nƒ hn\w Hm Ωn n p-sim v kie th - mscbpw i]n- p-ibpw snøp- p. F m {]tem-`-\-ß-sfbpw AXn-Po-hn v Xs am{xw s]æns\ ImØncn- p ]pcp-js\ Bhn-jvI-cn- p Hcp B hr- sø hk w DΩ shbv p- Xv (A- \m-an-i), Pbn- -h-cpss am{xw temiw ImWn p Xcp Itºm-fØns Cdp-ºn-eqsS, txm -h-cpss PmY ImWn p Xcp txm -h-cpss ]m v (Po-th-jv) F nh ]pxnb `mj ]co- n- p- p- v. BZn-hmkn kwkvir-xn-bpss \jvsßsf Bhn-jvI-cn- p ae tidnb shfpø sxbvh߃ (KtWjv ]pøq ), tpmen-i-gn-s -Øp AΩsb ImØn-cn- p Ip p-a-i-fpss kvt\l-hm- - ey-߃ Ihn-X-bm-Ip aiƒ v ({ioie Nntßm-en), enwk-]-z-hn (Gender) {]iv\-h -cn- p H -ap-e- n (A- \L {io\n-hm-kv) F n-hbpw Iem-]q Æ-bpsS \S p e sø {][m-\-s - -Xm- p- p. ]n.-cmas s]s p t]mb ]I F IhnX (`mjm-t]m-jn-wn) \ng-ep-i-sf kq va-ambn \nco- n- p- p. ac-ß-sfbpw Xmgvhm-c-ß-sfbpw [mcm-f-ambn Ihn-X-bnte p sim p hcm-dp cmas\ Cu Ihn-X-bnepw ImWmw. ac-ß-tfm-ssm w HXp-ßnbpw k y-tbmss NmSn- p-xn- p \of-ambpw \ng-ep-isf AS-bm-f-s -Sp- Øp Cu IhnX ka-b-sø- p-dn pw Nne Hm Ω-Iƒ sim p hcp- p-. sndp-sx- nepw kpμ-c-amb Ihn-X-bmWv Fw. kno{μs \qev F Ihn-X. Zmº-Xy-Øn X\n v sndn-sbm-cm-imiw am{x-ta-bp- q-sh- v, F m BIm-ißfpw X\n v kz -a-s v Cu IhnX Hm Ωn- n- p p. Fs aæn Du n-\n v F\nbv p hc-bv m-hp Cu A -hrøw am{x-amwv Fs BImiw F p ]d v AXn-\- pdw t]mim Iq p-im-cn v Hcp aq ad p sh p Cu IhnX Zmº-XysØ 14 -km-lnxyn{i-hmfw kw_- n p aqey-t_m[ß-fn Xncp-Øp-Iƒ \n t±in- p- p- v. ac-ww, c -km- nxzw F nh hcm-\n-cn- p kac-߃ v Du -am-th- -Xp v F p hnnm-cn- p ac- WØns Xmt m (kn.-f-kv.-p-b-n-{μ ), A\p-Zn\w C m-xm-ip cm-jv{so-b-aq-ey-ß-sf-s m n hnnm-c-s -Sp AkvX-abw (l-cn-{]n-b) Hcp hc Fßs\ AXn Ønbmbn kwkvim-c-ßsf hn`-pn- p p F v ImWn- p-xcp hc (cm-tpjv \μn-bw-sim-sv) shdpsx FSpØ Ah[n Znh-kØns t\m - m-sn sxfn-bp kpμ-c- {]-Ir-Xnsb Bhn-jvI-cn- p ImcWw IqSm-sX(-_nPp tdm n) F nh `mjm-t]m-jn-wn-bn h hmb-\m-kp-j-ap cn-\-i-fm-wv. N{μnI (\hw-_ 4) hmcn-i-bn doa AtPmbv Fgp-Xnb Fcn-hn-Øncn IqSp-X-emWv F IhnX ]pxnb Nne hnnm-c-߃ apt m p sh p- p- v. Krl-ÿs\ {]W-bn- p IpSpw-_n- \n-bpss BJym-\-Øn-eqsS kzm-nm-c- Ipgq hn k k- -ev]-ßsf t\m n sim \w IpØp- p v doa-bpss Ihn-X-bpsS Fcn-hv. \nt - mƒ aps F\n p acn- Ww F km{º-zm-bni hnnm-c-øn Cu Ihn-X-bpsS BJym-Xm-hn\v hnizm-k-an-. AXn-\p ImcWw CXmWv: \o acn-s - -dn-bp-tºm-gp ]ns- n-se-\n- -dn-tbt \o t]msb- -dn-bp-tºmƒ F v snø-w-sa- -dn-bmsx HØn-cn-t\-c-an-cn-t t? \ns Nncn-tbm t t? Np ns \\-thm t t? C\n-b-Xn Ft m t i_vz-an msx Ic p XpS-tßt? Ccp-Xe aq -bn-emwv IhnX Ah-km-\n- p- -Xv. Fs t{]an- p-tºmƒ \otbm -W-am-bn-cp p apf-ip-]m- -bn Hfn- n-s m-fn- n v Fs lrz-b-øn-s\m-cn-øncn Fcnhp IqSp-X-em-sW v. Bflmw-iØns Fcnhpw ]c-kv{xo-_- -ßsf teme-hn-t\m-z-ambn ImWp ]pcp-j-tem-iøn\p t\ p Xm oxpw Cu hcn-isf kvss{xwm-jym- \Øns cp-x-tc-j-bm- p- p. hnpne Nnd- msns Dd- p D]-a-Iƒ (\-hw-_ 11) Dd p txsp s] Po-hn- XØns Bhn-jvIm-c-am-Wv. A_vZp t]cm-{º-bpss a yw Hcp sh - m- -amwv (\-hw-_ 25) F cn\ Pem-i-b-ß-fpsS ssph-{]-ir-xnsb a y-߃ Dƒh-ln- p- -Xmbn k -ev]n- p at\m-l-c-i-hn-x-bm-wv. Nne a y-ß-fn IS Xnc-b-Sn- p- Xns H AS w snø-s - n- p- mipw Nne-Xn, ]mb txmcww Xq nb hb

15 F v A_vZp Fgp-Xp-tºmƒ cmtijv \myns ac-ßfpss \røw F IhnX, ac-߃ azy-]n- m-dp- v. s] a-c-߃ sh -s m- -Øn Ipfn- m-dp v F v ac-ß-fpss temisø a\p-jy-`m-j-bn Xncn- -dnbp- p. CtX e -Øn klodm X߃ Fgp-Xnb c v A]m-b-a-Wn-Iƒ F Ihn-Xbpw HXp- -ap `mjsim v kpμ-c-am-ip- p. F n\v, a Xym-bp- n kmc-am-bxp Nne ap nb kμ `-߃, A am{x-iƒ am{xw (Du m-en ) F sshtem- n- n- -hn-x-bpss a Ωw sxm p \n p- -Xp-sIm mwv ap nb am{x- Iƒ F kpk-x-ip-am-cn-bpss Zo Lm-Jym\w (am-xr- `qan \hw-_ 26) hmb-\- msc BI jn- p- -Xv. sshtem- n- n- -hn-x-bpss A\p-`-h-temIw BZym-hkm\w IqsS-\-S- p Cu cn\ ae-bm-f-i-hn-x-bpss Hcp Im-esØ \S- p-io-e-ßsf ImWn p Xcp- p. IhnX a p Iem-cq-]-߃ v shfn- -am-ip- -Xp-t]mse Nn{Xßfpw inev]-ß-fp-sa mw Ihn-Xbv pw shfn- -am-ipw. ^mz ]t{xm-kns Iyma-d- n-{x-ß-fmwv ]n.-cm-as s]s p ]mdn-h Infn-Iƒ F Zo Lm-Jym-\-Øn\v tlxp. \mev]xp ImgvN-I-fmbn cma Nn{X-ßsf Ihn- X-bn-te p sim p hcp- p. knhniv N{μs t\ - Øpºn t\cnb hnjm-z-øns kuμcyw ]I-cp Ihn- X-bm-Wv. ]tømfw Ip p Ip p ImgvN-I-fpsS BJym-\-amWv shfn- -߃ Ccp- p-iƒ F taml-\- Ir-jvW Ime-Sn-bpsS Ihn-X. (\-hw-_ 19) ag s]bvxn pw Ddh s]m møxns, Hgp- n- m- n pw ssibv p ]\n-]n-sn- -Xn-s cmjv{so-b-th-z-\- Iƒ IqSn Dƒhln- p Ihn-X-bmWv K^q Icp-h- Æqcns \o m-ep-iƒ. (-tz-im-`n-am\n \hw-_ 19) Ggmt cn cma-n-{μs tic-f-]m-tm-hen (\-hw-_ 5) F IhnX khn-ti-j-x-iƒ FSp-Øp-]-d-bm-\n mø `mj-bnemwv. a{ -]q ΔIw Znhym kv{x߃ Rm kωm-\n- sxm pta ]mgm-bn-s ]m tc XpS mepw! km YIw Xh-bm{X; ka Yw txtcm-sn- ; B Øcmw a Xy n-xn c-sa- m-tem-nn- m! F a n {]mkhpw kmam-\y-hy-h-lm-c-tømsp tn p \n mø ]Zm-h-en-I-fp-ambn Nne kvar-xn-iƒ DW Øp- p-sh-t -bp- q. am[yaw BZy-e- -Øn hocm Ip n hnh Ø\w snbvx antdm- mhv tlmeq-_ns s\t m-fn-b F Ihn-X-bp- v. s\t m-fn-b-s\- p-dn- p A[ym-]Is tnmzy-ßfpw Ip n-i-fpss adp-]-sn-i-fp-amwv Ihn-X. Hcp-h ]d p: Rß-fpsS Ab m-c-\mb Cd- n-sh- p-im-c\v Hcp \mb-bp- m-bn-cp p AXns t]cv s\t m-fn-b s]mxnsc X p-am-bn-cp p Abm-f-Xns\ hni p hni- m-wxv NØ-Xv. Ncn{Xw ad p t]mip- Xns bpw tnmzy-sam p am n-bm GXp tzi-øn\pw ]mi-am-ip- -Xn-s bpw Xeß-fp v Cu \ hnh Ø-\-Øn-\v. D -h- -d-ºn F m-hcpw hgn-sx- n-b-h-cmwv F v Pohn-XsØ D - h- -dºpw AXnse At -hm-kn-isf hgn-sx- n-b-h-cpam- p taml-\-ir-jvw Ime-Sn-bpsS D -h- -dºv, Fkv.-c-ta-is ]Øp-sk nse ]ip F o cn-\-ifpw \ v. J_-dn InS- mepw c p-ssi-iƒsim pw Xm Fgp-Xn-s m-t -bn-cn- pw F ]p\-øn Ip -_vzp- -bpss ]cm-a isø Hm Øv ]n.-cm-a Fgp-Xnb ib\w F IhnX (am-[yaw \hw-_ 13) \ cn-\- bm-wv. ]{ p s] I-hn-X-I-fp-am-bmWv am[yaw \hw-_ 20 mw e w ]pd-øn-d-ßn-b-xv. _nμp IrjvWs sh Nz hm\-{]ÿw F IhnX tkmjy aoun-bbnse asp- n \n- p c -s -S-em-Wv. Ipa-fn-tbm Ω- I-fmWv hnpne Nnd- m-sns Ipa-fn-bp-t]- n D]-a-Iƒ F Ihn-X. I\n Fw., Pn.-F-kv.-ip` F n-h Ipsd s] ImgvN-Ifpw s] ]o-u-ifpw hc- n-sp- p. kz]v\ {io\n-hm-ks hosp Xnc-bp p F IhnX Xmt m ImWm-Xmb-Xns Aº-c- m-wv. ]Xnhpt]mse Cta-P-dnbpsS kº- -X-bp-ambn B.-kw-Ko-X-bpsS Ihn-X-bp- v. aq p sndp-i-hn-x-i-fn Hgp v F IhnX Gsd `wknbp- -Xm-Wv. Hgp- ns Ne-\-\n-b-a-߃ sx n v Hcne ASn-Ø- nse Dcp-f I ns Xmsg InS- p p Ic-bn D m-bn-cp AXns \ng-en h n-cn- m-dp ie-`- n-d-ins XWp v C{X Zqcw AtXm-sSm w Hgp-In-h-s t m?... F v kwko-x-bpss IhnX kuμcyw Xpfp-ºp p. _nμp kpo-hv, Znhy F. F n-hcpw {it -b-amb cn-\-i-fpambn s] I-hn-I-fpsS ] ni ]q Øn-bm- p- p. \hw-_ BZy-hmcw Iem-Iu-ap-Zn-bn ]hn-{x Xo p-\n-bpss at\m-l-c-amb Hcp Ihn-X-bp- v. sxm p apºv F Cu IhnX h Ø-am-\-ImeØns kmaq-lyssz-\y-ßsf Imhym-fl-I-ambn hc- n-sp kpμc cn-\- bm-wv. Nph sxcp-hnse PohnXw A\p-`-hn- n- p-ibmwv tkm\m-k n F KtWiv ]pøq-cns Ihn-X. Iem-Iu-ap-Zn-bpsS XpS e- -ß-fnepw [mcmfw Ihn-X-Ifp-s - nepw Ae-km-Jym-\w-sIm pw Ihn-X-bn- m-bvasim pw an Ihn-X-Ifpw snsn- p- m- p- p. ImSpw agbpw Pem-i-b-ßfpa-S-ßp ssph-tem-itø v Ab-Xv\-e-fn-X-ambn ]mew ]Wn-bp- - [mcmfw Ihn-X-Iƒ, \hw-_-dnse A -Sn- -hn-x-i-fpss khn-tij-x-bm-wv. hnnm-cw-sim v ]d-bp- -Xn-t\- mƒ lrz-bwsim v kwhm-z-߃ km[y-am- p AIr-{Xn-a-c-N-\-IfmWv an -h-bpw. {]Ir-Xn-tI-{μo-Ir-X-amb Pohn-X-hyhÿ Ihn-X-bpsS D p-w Δmbn kzoi-cn- -s -Sp- Xv Fsd BÀmZw ]I-cp- p. n 2017 Unkw-_ 15

16 Ihe hnhmzw, Hm Ω hnebncpø tum. s_ ntamƒ amxyp \hw_dnse \ ßfpw kmwk-vimcni PohnX- Øns I ßfpw Hm ΩIfpw Hm Ωs SpØepIfpw CSs]Sp hnimeamb Hcp Xpd mwv ]Xnhpt]mse tej\ßfpss temiw Xpd Xv.. {]apj {]kn oicwßfpw XmcXtay\ ]n m w \n p hcpw t`zßtfxpan msx aebmføns Ip n Bb ]p\øn Ip - p- bpss \ncymwsø XpS v At±lØns Hm ΩIfn apgpinbn p v.. amxr`qan, kaimeni aebmfw F o {]kn oicw߃ C m-cyøn cq]iev]\bn t]mepw a cn p -Xmbn txm n. amxr`qan k dnb apx k o lpssk hscbp hsc Ip n- Hm ΩIƒ- mbn hn\ykn p- Fw.-Sn. Ibpw snbvxp. IqSmsX ]p\ønens ]gb A`n-apJw, cn\ifnse Nne `mk߃ Ch-sb mambn amxr`qanbpss 24 mw e w ]p\øn ]Xns hntijww ]q Ønbm n.. aebmfw hmcnibmhs Sn.]n.cmPoh apx Fw.Fw._jo hscbp hsc ]p\ønen\mbn AWn\ncØn. Pam sim ßmSn, hmwnt\xym XpSßnbhcpsS Ipdn piƒ hyxykvxambn.. F nepw Cu Bh Øn Hm ΩIfpw hmb\ifpw FgpØp-Imcs k hy nxzsøbmtwm ASbmfs Sp- ØnbXv F tnmzyw Db Øp pap v. hnhmzßfpss tasºmsn ]pc hnjmzßsf h msx Xmtemen p- Xmbpw txm n. Ch nsbnemwv \hw_ 5 IemIuapZn- kp\n ]n. Cf-bnSw bn F.sI.A pƒ l ow FgpXnb A\p`hw F.-F-kv.-am-[-h thdn XmIp Xv.. AcmPIhmZØns Bƒcq]ambn FgpØnepw PohnXØnepw aebmfn timdnbnsp ]p\ønens PohnXw 30 hbkp apx 55 hbkp hsc Nn bmbxpw IrXyX \nd Xpambn-cp p F t±lw km ys SpØp p. Cu Im \q m mwv AcmPI cn\ifm At±lw kº am nbsx pw At±lw hnebncpøp p.- XpS p Ccp- ]Xntesd h j߃ At±lw txm n-bxpt]mse Pohn p. kzbsamcp tumœdmb ]p\ønen\v Xs tcmksas pw \ mbn Adnbmambncp p.f n pw At±lw Xncn phchv B{Kln ns pw Imev]\nI- \mb ]p\øn kzbw IÆS p InS psim v acn pw aps acwsø a\km kzoicn bmbncps pw ]dbp p. `qanbn \n pw kzbw _lnjvicn v acwsa km z\w txsnb At±lØns C mi n p ap n Imew t]mepw {]Wan p \n p F \nco Ww B k hy nxzsø sxmsp Hm Ωbmbn A\p`hs p. "`qanbn F Xnt\ mƒ kz Øn As - n `mh\bn Pohn hy nbm- Wp ]p\øn Ip - p...' F t±lw ASnhcbn-Sp p. "A`nap- J- mcpss ssewkni-s m-xnsb ]p\øn cxn \pwiƒ \ncøn t\cn p' F F{_lmw amxyphns \nco Whpw hyxy-kvxx ]pe- Øn. (tej\w: cxnbpw \pwbpw) Fw.Sn.bpw F. {]`mic\psams `mjmt]mjn-wnbn ]p\øn- F.-{]-`m-I-c ens\ kvacn p p. jo_. Fw. Ipcys "sshzyimkv-{xmjym\ßfpss kmwk-vimcni 16 -km-lnxyn{i-hmfw

17 Xew' F t\mh ]T\w Cu e Øns `mkambxv DNnXambn. Cßs\ \hw_dnse H mw hmcw ]pdøndßnb B\pImenI-ßsf mw Ip n p ka Wambn. CtX `mjmt]mjnwnbn h hn.kn.lmcnkv A\pkvacWw am {`wiøm tejnibpss hnzym n PohnXØnse HtcSns\ pdn p Hm Ωbmbn Npcpßn. lmcnkv amjns ss[jwni {]`mhhpw k mfli PohnXhpw Cw ojv kmlnxy \ncq]wønse Nne t]cp- Ifnte pw kmt XnI ]Zßfnte pw HXp pibpw snbvxp. i XmcmhenbpsS cn\ apx UnPn bpkw hscbp `mjm {]bmww `mjmt]mjnwn \hw_- dn hniie\ hnt[b-am n.- C.sI.t{]wIpam i -Xmcmhen p apºp \nl p sf pdn pw Cu e Øn FgpXnbncn p p. \oes\gpxnb ImgvNbpsS Bg߃ F kn\nam\p`hw, Atam kn\nasb pdn p Xv, B e Øns hmb\sb sshhn[yap Xm n. Fw. jmp Jm FgpXnb "tkmhy p hnzym`ymkw kr n B ]pxnb a\pjy FhnsS' F tej\w (aebmfw hmcni \hw_ 6) {]k amb Nne tnmzy߃ D bn p p. hnzym`ymk ] XnIfpsS ho WsØ A`nkwt_m[\ snøp p. hn. hnp-bipam IYbnen møxv F tej\øn kmdm tpmk- ^ns cmambw IYmJym\ßsf hnebncp-øp p. kv{xo ti{μnxhpw {]IrXn ti{μnxhpambn CXnlmk- ]mcmbww \SØnbXns {]iv\awvuew hnizoicn- pibpw snøp p. cmtijv\myns awn Iuƒ Nn{XßfpsS BkzmZ\hpw IS v laozv tn awkeqcn FØptºmƒ kaimenixbpss DXvIWvT hm pifmbn ]ndhn sim p p."iayqwnkw Hm^v I ho\nb kv' F tej\w IayqWnÃm-ibßfnepw {]tbmkßfnepw IS p IqSnb aqeytimjwsø i amb `mjbn AhXcn n p p. BtKmfXeØn Xs Iayq- WnkØns am ßsf DXvIWvTtbmSpw \ncq]w Zr ntbmspw IqSn hnebncpøp Xn\v am[ya߃ Xømdmbn. \hw_ 5 IemIu-apZnbn Fw.sI.`{ZIpamdns cn\ {]`m-h Ω Pn. Djm-Ip-amcn "ho pw amthm' F Xes n ssn\okv Iayq- WnÃp ]m nbn kao]imeøv DSseSpØ ]pxnb {[phoicwsø hniie\w snøp p. jnpn ]nmv amthm t\snb hn[ap kºq Æm[n]Xyw t\spibmsw pw jn Pn ]nmv txm v F {]tbmkw B B[n]- Xy-Øns kqn\bmsw pw At±lw ]dbp p. txm v F Xv amthmtbmsp tn Øp am{xta {]tbmkn- n p p. a p t\xm fpss Nn Isf mw Xnbdntbm Xnkntkm Btb ]cnkwn n p q.. F pw AXn\m amthm Ign m i \mb t\xmhmbn ]nmv amdnbncn p- psh pw \nco n p p.. IayqWnkØns ticf]mtßfn si. _me- N{μ Im\sØ CcpØwh t\xmhmbn AhXcn- n p p (IcptØmsS Im\w). amxr`qanbn h alm`mcxøns am I-vknÃp hmb\bmwv as mcp {][m\ tej\w. almjym\øns tzim -c߃ F kp\n ]n.cfbnsw \SØnb hmb\ ]cky-øns\mø {]Xo- -\ In-bn. {]IS\]{XnIbn \n ndßn h kwhcw`qxw F ]n.fkv. dwjmzns tej\hpw kaimenixtbmsp hyxykvx \nco Wambn.. hbem Ahm Up {]Jym]\- Øn\p tijami-bm an {]kn- oicwßfpw Ahm Uv t\mhens dnhyq Dƒs SpØn. {]km[i, kpbv si.-hn. FgpØv, X, k kp[, im w- XpSßnbhsb mw C mcyøn `n ambn. {]k cmps Zo L]T\w 'cm{ ob AkvXnXzØn\mbp bp ߃' kpk n ]T\ßfn {]txyi]cma ia ln p p. am[yaøn h si.f.ktwjns hnπhøns icniƒ F tej\hpw IayqWn-ktØmSp kao]\sshhn[yøn-\pzmlcwambn. am[yaw c p e ßfmbn \hxnbn-seønb tum.fw eoemhxnbp-ambp A`napJw \evinbxv \ncq]w kmlnxyøns hgnisf Hm Ωs SpØn. AtXmsSm w tkmjy aounbbn hnhmz-øn\pw XncnsImfpØn. Ncn{XtØmSpw cm{ obtømspw tn p \n - p tej\ßfn CμncmKm nbmbncp p apjy ]cma - ißfn h hy nxzw. Cμncm P ixm_vznbpss kmlncyøn B Hm ΩIƒ {]txyiw {]k ambn. Aim niƒ s]bvxndßnb-t mƒ F apcfnbpss tej\w (kaimeni aebmfw) 1984 HtŒm_ 31 apxep Znhk߃ F F. Fkv. am[hs Hm Ω (amxr`qan) F nh {it bambn. ImenI {]iv\ßfn Kucn et jpw Bhnjv-ImckzmX{ yhpw hnjbo`hn cn\ifn am[yaønse IhnXm et jns Hm Ω {it bambn. tpmwn Fw.F. s Fw.-sI.-l-cn-Ip-am Zo]nIbpsS aq pw lnμpxz bpss e vaw thjhpw. (aebmfw hmcni) ]ZvamhXn kn\nabpss hnhmz ] møeøn {it bambn. thjøns amaq _lnjvicwamwv Pn. Djm-IpamcnbpsS "s]æpsp nse t]m v, B IÆnse I ajn' F tej\øns hnjbw. thjw F pw kmaqlni PohnX N IfpsS apjyhnjbamwt m!. kmlnxy kw_ nbmb tej\ßfn thwp. hn.tziøns "kwc WmflIamb {]Wbw kwlmcmfliamb tzzjw' F ZkvXbhvk-vIn ]T\w kao]- \Øns kpxmcyxbm aqeyhømbn. hn.sn.ipamcs IhnXsb pdn v kpbv.si.hn. FgpXnb 2017 Unkw-_ 17

18 {KŸm-h-tem-I\w ae-bmf Ihn-X-bnse hnπ-h-`m-hp-ixzw tum.-hn.-]n.-]n. apkvx^ hnπ-h-i-hn-x-bpss ] Øv inem-i-tn-\-amb ZrV- X-tbmsS \ne-bp-d- n p t]mcm-snb ]ptcm-k-a-\-hm-zn-bmwv si.-]n.-pn. ImgvN-bp-sS-bpw aqey-\n W-b-Øn-s bpw coxn cq]-s -Sp-Øp- -Xn Ime ÿe-߃ p \n Æmb-I-]- p- v. si.-]n.pn bpssbpw At±-l-Øns Ihn- X-bp-sSbpw alna AS-bm-f-s -Sp-Øp- -Xn B cn-\- bpss ÿe-im-e-߃ {][m-\hpw {]k- -hp-am-wv. ticf-øn-s kmaq-lni ]cn-h Ø-\-Øn IΩyq-WnÃv sxmgn-em-fn-h K cmjv{so-b-øn-\v, P\-ß-fpsS kwlmh-t_m[ (Collective consciousness) Øn CS-s]-S i n-bmbn {]h Øn- m Ign-bp- -Xp-sIm- mwv si.- a fpw \qdpw Ie t]mse F tej\w BgØne ]c nemwv \nesim p sx p txm n. ^n njv t\mhemb ssa Iym v bptkm mhnbsb ]cnnbs Sp- Øp Xn BZ iv HmWm ns "thcdp s pt]mbhcpss A`bPohnX߃' hnpbn n p v. tum. Fkv.{io\nhmk FgpXnb 'Ncn{X \ntj[w kn.hn.bpss Ncn{XmJymbnIfn ' F tej\w ]cºcmkx kn.hn. ]mcmbwßfn \n p amdn \S pw AhbpsS XncpØpambn {]k n t\sn (\hw_ 13 aebmfw). tum. F.]n. hnpb-irjvw Bjm tat\ms\- pdns gpxnb "]I m w Bjm tat\ms cn\m temiw' F tej\hpw {]txyi ]cma ia ln p p. \nxyssnx-\ybxn-bpss Cw ojv IhnXm kamlmc-ßsf pdn v Fw.sI. lcnipamdns ]T\amWv "A cymanbmb A]mcX'. bxnbpss A cymanbmb {]Wb k ev]hpw kwkoxhpw ]cnnbs SpØp Xn teji\v Gsd hnpbn- m\mtbm F p txm n. si.hn. Xn pdn-»nbpss A zm\imfisa IhnXm ]pkvxisø pdn v {]`mh ΩbpsS ]T\w "]mcºcyøns Du w, B[p\nIXbpsS IÆn' IhnXm ]0\Ønse IrXyamb \ne]msns shfns Sembn. tzisagpsø \nebn kn.dlnans ]ndintes mgpip Ipgnbm\Iƒ hyxykvx hmb\m\p`hw ]n.-pn.-bp-ssbpw Ihn-Xbv v kaq-l-øn km[yx D mbn-cn- p- -Xv. hnπ-h-i-hn-xbpw hnπ-th-x-c-i-hn-xbpw Hcp-t]mse IhnX/kmlnXyw F c m-[n-im-c-øns khn-tij kml-n-cy-ß-fm cq]-s -Sp- -Xm-Wv. F nepw hnπ-th- Xc Ihn-X-tbmfw alxzw hnπ-h-i-hn-x-bv p v F v ip -I-em-hmZn kω-xn p F p-h-cn-. cmjv{so-b-i-hn- Xbv v AXn-t -Xmb aln-a-bp- v. ]t Ihn-bpsS am[yaw cmjv{so-b-a-, Ihn-X-bmWv F "ip -\ymbw' \njv]- Db Øp- p. Ihn-X-bpsS am[y-a-i-co-c-øn\v CXc-hn-j-b-ß-sf-t mse i -ambn cmjv{so-b-im-cy- \evin. ÿncw ]w niƒ AhbpsS kz`mhøn- \nwßpw hn[w \nesim p F m amkkn\pifnepw. h\nxm {]kn oicw߃ ÿncw N qsn ]pdøndßnsb nepw alnfmn{μni hiykpμcn hmka, ssltd nse XWp n shfp m ImeØv F o tej\ßfn sshhn[yw Dd n p. HgpInbI ]pg F t]cn si.kpntam \SØnb ex (]cnÿnxn {]h ØI) A\pkvacWhpw tpmbv hmgbn m\kmkc ]cwkx F t]cn FgpXnb s{]m^. Xpdhq hnizw`c A\pkvacWhpw lrzbkv]r mbn.' At±lw Adnhns kap{zønse GIm ]cythji\mbncp p, F mwv tpmbv hmgbn Dd n p ]dbp Xv. Fw.{io\mYs ticf]mwn\ob]0\w `mjmimkv{x tej\ßfn {it bambn. aebmf `mjbpss BcqV \n ΩnXn F tej\w. tum. chni kn.]n.\mbcpss ]qhme m C mxmip Xv F ]pkvx- IØns\gpXnb ]T\w lmk kmlnxy ]mcºcysø pdn p Hm Ω ]pxp embn.. kaimeni hnjbßfpw cm{ obhpw ÿncw ]w nifpambn At\I tej\߃ ]cma in- s SmsX D v. kpohamb hmb\mkaqlønse CSs]Sens ASbmf߃ F \nebn AhbpsS {]k n ad p n. n 18 -km-lnxyn{i-hmfw

19 {]Xym-i-bpsS In\m-hp-Iƒ si.-]n.pn. {]km: ticf kmlnxy A m-zan ßfpw {]Xo-I-h-ev -cn- m-\mipw F v ip -I-em-hmZn ImWp- n-. P\-ß-fpsS Poh {]iv\-ßsf A -c- -ßfn-te v/_nw_-øn-te v ti{μo-i-cn- p- -XmWv cmjv{sob Ihn-X. kmaq-lni ]cn-h Ø-\-Øn-\p-th- nbp ]S-tbm ßfn \nkz-h KsØ Bfl-ho-cytØmsSbpW Øm-\p am[yaw F \ne-bn-emwv hnπ-h-i-hnx kzoi-cn- -s -Sp- -Xv. cmjv{sob Imcy-ßsf kuμ-cy-h-xv -cn v AXns hgn-bn-eqss Ihn-Xsb {]m]n- p- p. kmaq-ln-i-po-hnx Ne-\-ß-sf-bpw, hnπ-h-øns kzm[o-\-søbpw Xnc-kv -cn- p hmb-\bv v cmjv{sob-i-hn-x-bn henb KpW-ta Is -Øm Ign p F p-h-cn-. t_m[-øn bmym-ÿn-xn-i-xz-øns ]Sp- Xn-cn-bp-ambn \n p ^yqu kvt\m_p-iƒ v sxmgn-em-fn-h K kuμ-cy-im-kv{x-øns (Proletariat aesthetics) ho Ww Dƒs m- m-\m-in-. ]s Ah-cpsS D n IS- n-cn- p {]Xn-tem-a-{]-Xy-b-im-kv{XsØ sxfn- p-im- p A n-bmwv hnπ-h-i-hnx AYhm sxmgnem-fn-h K kmln-xyw. AØ-c-Øn {]ÿm-\-_- nbmb Imhy-hy- n-xz-amwv si.-]n.pn.bpts-xv. si.-]n.pn bpss Imhy hy n-xzsø At±-l-Øns Ime-L- -Ønse IΩyq-Wn-Ãv _lp-p-\-ap-t - -ß-fn \n pw th s]-sp-øn- m-wm-\m-hn-. B {]ÿm-\- Øns {]Nm-cWw Xs -bm-bn-cp p si.-]n.pn Ihn-XbpsS apjy e yw. Xs ImesØ am\-hni P\-Iob {]ÿm-\-øn \n pw th s]-sp-øm-\m-hmø _ w si.-]n.-pn.-bpss cn-\-iƒ p- v. B sxmgn-emfn h K cmjv{so-b-øn-s bpw AXns Z i-\-øn-s bpw {]Nmc-IXzw si.-]n.-pn. Ihn-XbpsS khn-ti-j-x-bm-wv. {]Nm-c-Ihn F Xv ip -I-em-hm-Zn-Isf kw_- n- n-s-tømfw Xcw-Xm-W- Imhy ]Z-hn-bm-Wv. Bi-b-{]-Nmc-W-Zu-Xy-ap IhnX A[-a-am-sW kn m w bym -Øn A[oi {]Xy-b-im-kv{X-Øns LS-\- bn \n p-bn s m- p- -Xm-Wv. ip -I-em-hn-im-c-Z- m ]qhn- p-]q-pn- p ` n-{]-ÿm\ kmlnxyw e y-an- Xv Bi-b-{]-Nm-c-W-am-bn-cp- -t m. ` n-{]-ÿm-\-im-esø krjvsn-iƒ kaq-l-k-z- p-i-fnepw IpSpw-_-k-Z- p-ifnepw hmbn- -s - Xv AXn\v {]Nm-c-W-aq-ey-ap- m-b-xp sim p Xs -bm-wv. A sø hyh-ÿ-bpss ({]mmv apx-em-fn-øw) \nb-a-i Ω hnt[-b-xz-øns Bh-iy- I-X-bmWv {]N-cn- n- -s - Xv F p-am-{xw. AXn\v ani DZm-l-c-W-am-Wv Fgp-Ø- Ihn-X. ax-{]-nm-c-w-øns Nn w F \ne-bn IqSn-bmWv (A-Xp-am-{X-amWv F ) Fgp-Ø \v kaq-l-øn- Bghpw hym]vxn-bpam kzm[o\w krjvsn- m km[n- -Xv. CXp ImWmsX, ]ptcm-ka\ kmln-xy-{]-ÿm-\-øn-s\-xnsc {]Nm-cW Imhy-tZmjw D -bn- p- Xv ip -I-em-ku-μ-cy-hm-Z- Øns ]cn-an-x-sb-bmwv shfn-s -Sp-Øp- -Xv. Fgp-Ø- s {]N-c-Wm-fl-IX kzoim-cy-am-hp- -h v si.-]n.- Pn.-bpsS {]N-c-Wm-fl-IX Akzo-Im-cy-am-hp- -Xn-\p Imc-Ww, ip -ku-μ-cy-`m-hp-i-xz-øns Zu _-ey-amwv. sxmgn-em-fn-h K-cm-jv{So-bw, AXns kmln-xyw, AXns kuμ-cy-imkv{xw F n-h-bpss {]Nm-cWw G hpw henb Af-hn Ihn-X-bn-eqsS \n Δ-ln- n- p- -h-cn {]Y-a-K-W-\ob-\mWv si.-]n.-pn. a\p-jy-\mwv At±-l-Øns Ihn-Xsb \n-b-{ n- p aqeyw. si.- ]n.-pn-.bpss {]Nm-c-IXz at\m-`m-hw, At±-l-Øns cn- \-I-fnse D -S- -amwv; AXnse cq]hpw ioe-hp-a-. CXp-X-s -bmwv {]iv\-tl-xp-hpw, ip -ku-μ-cy-`m-hp-i- XzsØ cq]-s -Sp-Ønb aqey-ßsf si.-]n.pn. \ntj-[n- p p F -Xn-\m-emWv si.-]n.-pn.-i-hnx Ah v Akzo-Im-cy-ambnØocp- -Xv. Xs IrXn-Iƒ v Ihn-Xm- KpWw t]msc hna i-\-øn\v si.-]n.pn \ Inb adp- ]Sn CXmWv. ""Fs IhnX \n߃ v CjvS-s -t - n. AX Fs kw_- n- n-s-tømfw {][m-\w. kz w h K-Xm ]-cy-߃ pth n t]mcm-sp- - A zm-\n- p _lp-p-\-߃ v CjvS-s -Sp- ps m F mwv Rm t\m p- -Xv. Ah Xv CjvS-s -Sp- p-s v Rm \n߃ p Xs ImWn- p-x-cmw.'' (\-thm- m- \hpw ae-bm-f-km-ln-xyhpw F IrXn-bn C.Fw.Fkv. D -cn- Xv. Nn ]ªntj-gvkv, t]pv 37) ae-bm-f-`m-j-bn t{]men-t -dn-b kmln-xy-sa kcwn cq]w ]q Xp apx AXns A xkø Dƒs m kmln-xy-im-c- m-cn AZzo-Xn-b-\mWv si.- ]n.-pn. Ie Ie-bv p-th n F ^yqu t^m a-enãv kn m w Xnc-kvI-cn- p-ibpw Ie hnπ-h-øn-\p-th n F t{]men-t -dn-b kn m w Iehdbn- msx kzoicn p \S- m- p-ibpw snbvx {]Xn- m-_- -\mb sxmgnem-fn-h K-I-hn-bmWv At±-lw. \nkz-h K-Øn-s bpw AXns hnπ-h-]m n-bp-ssbpw kmaq-ly kmº-øn-i cmjv{sob ho -Ww-sIm v DtØ-Pn-X-amWv hnhn[ hnjb-ßsf ]pc-kvi-cn v hnhn-[-k-μ `-ß-fn At±-lsagpXnbn- p GXm-s m Ihn-X-I-fpw. si.-]n.-pn. Ihn-X-I-fn ]expw C y P\-X-bpsS km{ampy hncp- -amb tziob hntam-n\ ka-c-sø- pdn- m-wv. ]s, B ka-c-ønepw sxmgn-em-fn-h K- Øns ssnx\yw \nd ] n-s\- p-dn- mwv At±lw Du n-b-xv. kzx-{ -`m-cx \qx-\-n-cnxw/kz w tnmc-bnse-gp-xp- -htc/ a ±nx P\-XXn X ka-c-øn / c ]XmI ]d- n- -htc (ap-t m- -W-bp-hn, 1942) XpS-ßnb {]kn- -amb hcn-i-fn si.-]n.pn bpss hnimcw {]Xy- -am-wv. ""Cu hcn-i-fn F p Ihn-X-bm-Wp- -sx p tnmzn- p- -h-tcmsv AXpw-]mSn ka-c-cw-køp apt -dnb e - -W- mb Bfp-I-fpsS hnim-c-ßsfam-\n- pi'' 2017 Unkw-_ 19

20 (Fs Ihn-X) F Ihn-bpsS adp-]sn Xs -bmwv D cn- m-\p- -Xv. sxmgnemfn-iƒ apx-em-fnø Nqj-W-Øns\-Xn-cmbn \S-Øp h K-k-a-csØ si.-]n.pn. k hmfl\m klm-bn- p, DtØ-Pn- n- p. AXn-\p-th n Ihn- X-I-sf-gp-Xn. sabvzn\w {]am-wn v At±-l-sa-gp-Xnb hcn- Iƒ t\m pi: A{I-anbmw apx-em-fn-bn- p-am c h j-sø-tbm Øp hnd-bv p-hm CsØm-gn-em-fn-Iƒt m hcp-s mcm hnπ-h-øn-s m-cp- -߃ Iq p-hm tazp-c-{]-`m-h-tøm-s-w-shmcp sabvzn-\-ta, Pbn Pbn \o (1938/39) CXp-t]mse HIvtSm-_ hnπ-h-zn-\w, se\n Zn\w, Iøq c -km- n-zn\w F n-ßs\ hnπ-h-{]-ÿm-\- Øns Ncn-{X-Ønse Ahn-kva-c-Wo-b-amb ]e kμ `ß-sf- p-dn pw si.-]n.-pn. Ihn-X-I-sf-gp-Xn. F n-\pth n? ""A[zm-\n- p h K-ß-fpsS {]ÿm\w At\- I-a-Sßv i n-s -Sp- -Xn\v'' (Fs Ihn-X); sxmgn-emfn h K-Øns ka-c-ßsf klm-bn- m\pw hf Øm-\pwth- n. AXp-sIm v ae-bm-f-i-hn-x-bnse hnπ-h-`m-hp- IXzw At\z-jn- p- -h v si.-]n.-pn. bpss Ihn-X-Iƒ Xnc-kv -cn- m Ign-bn-. Xs ImesØ Pohn-X-Øn-te p Nqgv n-dßn hni- I-e\w \S-Øp-tºmƒ si.-]n.-pn-bpss \nco- -W- Øn s]sp c p ka-ky-iƒ Zmcn-{Zyhpw ASn-a-Øhpw BWv. ] n-wn, Zmcn{Zyw F o hm p-ifpw Ah Ipdn- p Bib ]cn-k-c-ßfpw si.-]n.-pn. Ihn-X-bn \nc- \n-c-bmbn ImWmw. tum. Fw. eoem-hxn Fgp-Xnb Ah- Xm-cn-I-bn c p Uk-t\mfw Ihn-X-I-fn \n p Cu hm p-iƒ ap{zn-x-ß-fmb hcn-iƒ D -cn- n- p v (t].14-18)/ H t\m -Øn, Ihn-X-bpsS kuμ-cy-aqeyw C m- Xm- p Bh Ø\w F tzmj-am-wn-sx v Nne v txm mw. F m ""AXXp Ihn-Xm-]-cn-k-c-Øn Ah `mh-`-{z-ambn h Øn- p- p-sh pw Bflm -hp-amsw v'' eoem-hxn Nq n- m- p- p.'' si.-]n. PnbpsS Ihn- XI-fn ] n-wnbpw Zmcn-{Zyhpw Bh Øn p hcp- Xv Ah A -cw-ksø {Kkn- p Hgn-bm-_m[ (obession) BI-bmemW.v B am\-kn-i-amb Hgn-bm-_m[ Ihn a\:]q Δw D m- p- -h-sb mw ka-im-eni Pohn-X- Ønse ItTm-c-h-ÿ-Iƒ A -cw-k-øn-te v Ahsb IpØn-sh p (injection) Ib- n-b-xn-\m-emwv.'' (t]pv. 19) CXp-t]mse, ASn-a-Ø-sa Bi-bhpw si.-]n.-pn.- bpss cn-\-i-fn Bh Ø-\-kz-`m-h-tØmsS ImWmw. Ihn Cu kmlkw Adn- p-sim v kzbw hcn- - XmWv. DÆm \mgn-b-cntbm DSp- m ]ps-htbm InS- m-\n-stam C mø P\-tIm-Sn-I-fpsS \m n InS- ptºmƒ tkmhn-b v \m n ]nd- m simxn \mwn apxem-b-h-cmwv (\m-wn-bpss Nn ) ASn-a-Øn-ep-g `mc-x- Øn ]ms-s -ts h-cmbn Ihn I Xv. ""Z -tkm-]ptc hmswm-c- hmwk/kpμ-cnbmw Ihn- Xm-h-[q-Snsb/ thebv p txmgn-bmbv/ a n-te- n-ßnd n \n ØpI'-I-bm-bn-cp p Cu Ihn (th-ebpw Ihn- X-bpw). Zmcn-{Zy-Øn\pw ASn-a-Ø-Øn-\p-sa-Xn-cmb Aa jw GsX- nepw Na m-c-øn s]mxn- p-hbv p- n si.-]n.pn. hywkyhpw [z\nbpw a pw-sim v 20 -km-lnxyn{i-hmfw Bgw Iq mø Ihn-X-I-sfms XmW-X-c-Øn-ep- -h-bmsw p Icp-Xp \ncq-]-i- m v Ip n- pg IrjvW-]n adp-]sn \ In-bn- p- v. ""Xs Ih-\-i n a\p-jy-cn A[nIw t] pw {]tbm-p-\-s -SmØ ]mfin-xy-øns ]nn-fi-`m-fi-ambn hnprw-`n- -W-sa p si.-]n.-pn. B{Kln- p- n-s p am{xw'' ( Ah-Xm-cnI, \h-bpkw (1946) Xs kam-lm-cw, t]pv 372). si.-]n.-pn. F Ihn-bpsS `mh-\bpw `mh-ßfpw At±-l-Øns Ihn-X-I-fn kv^pcn- p hnim-chpw bmym y-øn-e-[n-jvtn-x-am-wv. Ah hymjym-\-øn\p ImØp-\n-ev msx hmb-\- m-cs a\- n-te p IS phcp- p. kz -a-\p-`-h-߃ Ihn-bn snep-ønb i nbpw t{]c-w-bp-amwv Ah-bpsS {]tnm-z-\-ti-{μw Ime-Øv, Xriq-cn alm-ihn Pn. i -c- p-dp- ns IqsS-bp L -Øn-emWv si.-]n.-pn. Ihn-X-sb-gpØv Bcw-`n- p- -Xv. AXv sdmam niv coxn-bn-em-bn-cp p. s]m nb ame (t]. 49), B cwkw (t].50), Ime-eoe (t].53), IrXm X (t]. 273) XpS-ßn-bh B coxn Aeb-Sn- p cn-\-i-fm-wv. A sø Ihn-bn Km n ` nbpw (Xp-dp- n-\-i-øp-\n- v, t]. 45) ImWmw: `mc-x-`q-hn-s\-t mƒa-bn s m- n- XmcpsS hm p-i-fm-wn-sxt m?... AΩ-lm Km n-pn-bm-w-cpƒsn-bvxxo ktωm-l-\-ßfmw kzzm-iy-߃ cmjv{so-b kmaqly cwk-ß-fn tkmjy-enãv IΩyq- Wn-Ãm-i-b-ß-fpsS hchpw hniz-km-ln-xy-ønse XZ-\pkr-X-amb IrXn-Ifpw si.-]n. Pn.bpsS Nn m-k-xn-bn ]cn-h Ø-\-Øn\p Imc-W-am-bn. ]n o-sp-h Ihn-X-Ifn kzc-am w {]I-S-am-bn. Xs AXp-h-sc-bp Imhy- Po-hn-X-Øns A -iq-\y-xbpw s]m -Ø-chpw Ihn v a\- n-em-hp- p. CtX-Ip-dn v Ihn Xs Ip -]{Xw Xøm-dm- n-bn- p- v. Pohn-X-Øn simsnb bmym y-߃ t]m hnfn apg- n-s m p \n th `qhn \n -I-t txm In\m-hp-ambv `mh\m temi-tadn hmwp `hm am p-tnm-zn temi-tøm-sn p \o ams -gpxq hcn Nne-Xn-t mtg (I-hn p In nb Ip -]-{Xw, t] 85-86) a\p-jys tamn-\-sa ktμiw Ihn-Nn- -bn `qne-\-ap- m- n. sns m-sn-bpss Iogn AWn-tN a\pjy-{]-hm-lsø I -txmss Ihn ]pxpa Xy-\mbn amdn. A p-sxm- m-h K-Øn kz]v\-ambv aa kz]v\w/ tihew kz]v\w ImWpw Ihn-bm-bn-cp-t ms\/bmhn-tam- N-\-Øns ]mxn-bn-se-øn p/ Bbn-c-a-S-ßm-bn- m-i- n (A-`n-hm-Zyw)/ lrzbw \nd- p \n Ω-e-kvt\-l-Øm ]n. IrjvW-]n ]d samgn-bmwv Cu Ihn-bpsS ]n o-sp Ihn-X-I-fn Ae-bv p- Xv: ""hcni Ith, sxmgn-em-fn-b-ßsb ImWmw'' (kt X-Øn, 1954, t].115). sxmgn-em-fn-h K-Øns AP-øX si.-]n.-pn.-bpss Pohn-X-Ønepw Ihn-X-bnepw Aen- p-tn hnizm-k- {]-am-w-am-wv. ""Cu Ihn v cmjv{so-b-ap- v, hy -amb cmjv{sob ho -W-ap- v. Cu ho Ww Cu Ihn-X-IfpsS Poh-\m-Wv.'' (j apj B -em- v, si.-]n.-pn.

21 cmam-b-whpw alm-`m-c-xhpw temtim-ø-c-im-hy-߃ tum.fw.pn Fkv. \mcm-b-w Ncn-{X-a-dn-bm-Ø-h-cmWv cmam-b-w-tøbpw alm-`m-c-x-tøbpw a pw Ncn-{X-Ir-Xn-I-fmbn IW- m- p- -Xv; Ah temtim-øc Imhyß-fmWv F v tum.-fw. Pn. Fkv \mcm-b-w A`n-{]m-b-s - p. lnμp-axw Hcn- epw Hcp kwl-snx ax-ambn \ne-\n- n- n-. {InkvXp-a-X-tam, C mwaxtam t]mse GsX- n-ep-samcp IrXy-amb Bi-b-Øns t]cn-e-, Hcp kwkvim-c-sa \ne-bn am{x-amwv lnμp-axw F -dn-b-s - -Xv. tzio-b-xbpw tzi-kvt\-lhpw c mbn-øs ImW-Ww. {]IrXym D m-ip- -XmWv tzi-kvt\-lw. F m Nne Ncn-{X-Im-e-L- -Øn, khn-tij kμ `-ß-fn cq]w sim p XmWv tzio-b-x. {_n o-jp-im C y Itødn `cn- m Bcw-`n- -t m-gmwv C y tzio-bx cq]w sim p- -Xv. Imc-Ww, tzio-b-xbv v Ft mgpw Hcp i{xp A\n-hm-cy-am-Wv. hntz-im-[n-]- Xy-tØm-Sp FXn n \n- mwv C y tzio-b-x-bp- m-ip- -Xv. C y bym -Øn D]-tZ-io-b-X-I-fpsS Hcp s^u-td-j-\m-wv. AXv \nc- -c-amb Ne-\-߃ v hnt[-b-am-wv, AXv C\nbpw hn`- Pn- -s -Sm-hp- -tx-bp- q. bmym y t_m[-tøm-ss-bp {]h Ø-\-ß-fn-eq-sS-bmWv AXv XS-bm {ian-t - -Xv Fw.-Pn. Fkv. ]d- p. Ihn-X i nbpw {]m[m-\y-hpw, t].395) si.-]n.pn bv v Ihn-X-tb- mƒ hepxv Pohn-X-am-bncp- p. kz w Pohn-X-a-, a\p-jy-cm-in-bpss PohnXw F v s{]m^. Fw.-sI. km\p Xs ]T-\-Øn Nq n- m-wn- n- p- v (I-hn-X-tb- mƒ hepxv Pohn-Xw, t]. 375)/ Ih-b-i- n-t\- mƒ {][m\w hnπ-h-am-sw t_m[w At±-l-Øn IØn-\n- n-cp- p. NqjW \n ap- hpw ka-xz-kp-μ-c-hp-amb Hcp temi-sø-ip-dn v {]Xn-]m-Zn- p kmln-xy-c-n-\-iƒ Cu Ihnsb BI jn- n-cp p. a\p-jy-cm-in-bpss tim`-\-amb `mhn- p-th- n-sbmcp Iem-{]-ÿm\w F -XmWv si.-]n. Pn bpss \ne-]m-sv. AXp-sIm- mwv ab-t mhvkvbp-ssbpw ]mtªm s\cqzbp-ssbpw Bcm-[-I-\mbn At±lw amdn-b-xv. Ccp-h-cpsSbpw IrXn-Iƒ si.-]n.-pn. hnh Ø\w snbvxn- p- v. Bi-b-{]-[m-\hpw kpxm-cy-hp-amb Ihn-Xm-coXn si.- ]n.pn kzoi-cn- Xv Ch-cn \n m-i-ww. hniz-km-ln-xy- Øn ab-t m-hvkvinbpw s\cqzbpw ]d- p-h- Xv Xs -bmwv Xs kzx-kn- -amb ssien-bn si.-]n.- Pn. ae-bm-f-øn Fgp-Xn-b-Xv. AØ-c-Øn si.-]n.-pn. cnn \q n-sb-gp-]-xn-e-[niw Ihn-X-I-fp-sS-bpw, At±lw hnh Ø\w snbvx cn-\- I-fp-sSbpw kam-lm-c-amwv {]Xym-i-bpsS In\m-hp-Iƒ! si.-]n.pnbpss kºq W-sa v hnti-jn- n- m-hp Cu Ihn-Xm-k-am-lmcw Ime-Øn-s bpw Ncn-{X-Øn-s bpw lrz-b-km- y-am-wv. aq p ] o-cm-t mfw Imew At±lw \S-Ønb kmln-xo-k-]-cybpss ^ew IqSnbmWv Cu kam-lm-cw. Cu Ihn-X-I-fnse Iemin ]sø hne-bn-cp-øp- -h ]e cn-\-i-fnepw Nne t]mcm-bva-iƒ Is -Øn-tb- pw. Cu Ihn-Xm-\n-c-bn Ipgn- m- pt»cn {Kman-Ibpw tic-f-km-lnxy A m-z-anbpw kwbp- -ambn kwl-sn- n C.- si. Znhm-I-c t]m n P -i-xm tic-f-km-lnxy A m-z-anbpw Ipgn- m- p-t»cn {Kman-Ibpw kwbp- -ambn kwl-sn- n {]`mjw ]c-º-c-bn tum. Fw.-Pn.-F-kv. \mcm-b- W {]`m-jww \S-Øp- p _vzn {]Xn-amk {]`m-jw ]c-º-c-bn "C y tzio-b-x-bpss {]iv\-߃' F hnj-b-øn {]`m-jww \S-Øp-I-bm-bn-cp p At±-lw. s{]m^.-kn. I Ω-N-{μ A[y- X hln- p. tum.-sn.- hn. kt m-jv, Sn.sI PmX-th-Z, A`n-emjv Xpºq, Fw. F. \mcm-b-w, hn.-_n. hn\o-jv, ss_pp aw- -d, Fw.-H. am n, sslz amtc- m-sv, tpm k hn. ]mb-ω, {Sok B -Wn, Sn.- F. {]Im-iv, si.-hn. A\n Ip-am, bp.fkv AP-b-Ip-am, Fw.-sI. taml, ]n.-sn. kzcm-pv, ]n.-sn. h F n-h kwhm-z- Øn ]s -SpØv kwkm-cn- p. ]n.-si. In kzmk-xhpw Fw.-kn. kμo]v \μnbpw ]d- p. "kuμ-cy-aqeyw' ImWm-Ø-h-cp- v. Ihn-Xbv v \nb-xamb cn-\m-co-xn-sbm pw Bcpw I n- p-x- n- n-. F m cn-\m-\n-b-a-ßfpw Ime-{]-hm-l-Øns Hgp-In-b- I- n- p- v. F m AwKo-IrX Imhy {]am-wn-i-xbpw \nin-x-amb a\-t mss apdn-s -dn-bp \ncm-k-øns Z i\w si.-]n.pn Ihn-X-I-fn-ep- v. a\p-jys cmjv{sob kmaq-ly-po-hn-x-hp-ambn {]Xn-{]-h Øn- p k Kmfl-I-sk kn-_n-en- nbp-ts-xmb Imhy-k-{º-Zm-b-amWv si.-]n.-pn.-bp-ts-xv.-sxm-gn-em-fn-h cmjv{so-b-tøm-sp {]Xn-_- -X-bn AN- -e-\mb cmjv{so-b-{]-nm-c-i-hnbpss cn-\-i-fpss kam-lm-c-am-wn-xv. tx p-an-\p- nb ]Z- {]-tbmkw t]mepw Cu Ihn-X-I-fn ImWn-. Hcp Xcw ]cp- kzm`mhw hcn-i-fn ap n-\n-ev p- p. AXn\v Ihn v kz w \ymbo-i-c-w-ap- v. ""Xm {]Xn-\n-[m\w snøp P\-hn-`m-K-ß-fpsS {]Ir-Xym-ep ]cp- kz`m-h-am-w-xv. '' (t].381) hnπh Ihn-Xbv v Cusbmcp ssien-am-{xta A\p-tbm-Py-amhq Fs m pw ]d-bp- n. ae-bmf hnπ-h-i-hn-x-bpss ]cn-jvi-cn- -s -SmØ aqe-cq-]-am-bn-cp p si.-]n. Pn bpss Ihn-X. t{]ment -dnb kmln-xy-øn-t -Xmb Imhy-k-cWn ae-bm-f-øn\v kw`m-h\ snbvx A{K-K-Wy-cn Hcm-fmWv si.-]n.-pn. ""Fs Ihn-X-Iƒ apgp-h kam-l-cn- -s -Sp-I-bm-sW- n AXv Cu kc-wnsb IqSp-X hnim-e-am-bn- m- Wn- p-sa- -\n- p-d- p- v'' (t].29). si.-]n.-pn.-bpss Cu B{K-l-amWv At±-l-Øns \qdmw ]nd- m-fn k^-eam-bn-cn- p- -Xv. ae-bm-f-i-hn-x-bnse hnπ-h-`m-hp-ixzw At\z-jn- p- -h v, si.-]n.-pn. IrXn-I-fpsS ]p\ hmb-\-iƒ km[y-am- p- -Xn\v klm-bn- p- -XmWv ticf- km-ln-xy-a- m-zan {]kn- o-i-cn "{]Xym-i-bpsS In\m-hp-Iƒ' (H- mw-]-xn- v, sabv 2017) 2017 Unkw-_ 21

22 ]pxnb Fgp-Øp-Iƒ _ -ß-fnse ASn-sbm-gp- p-iƒ si.fkv. sh nsmnew {it -b-\mb bph Cw ojv Fgp-Øp-Im-c-\mWv AJn i Ω. The Best American Short Stories, O Hentry Prize Stories epw At±-l-Øns IY-Iƒ CSw t\sn-bn- p- v. An Obediant Father F t\mh-en\v slanßv th ^ut -j /s] Ahm Upw, c m-asø t\mh-emb ^manen sse^n\v t^mfntbm ss{]kpw C \m-j-w Uªn Ahm Upw e`n- n- p- v. At±-l-Øns G hpw ]pxnb ]pkvx-i-amb A Life of Adventure and Delight 8 IY-I-fp- v. Ata-cn- -bn Xma-k-am- nb C y hwi-p IYm-]m-{X-ß-fmbn hcp an IY-Ifnepw _ -ßfpw, kwkvim-c-߃ XΩn-ep sshcp- y-ßfpw X m\pw sim m\pw hømø BNm-tcm-]-Nm-c-ßfpw hnj-b-amhp- p- v. A n-a-ambn GXmWv hnp-bn- p- Xv? ]c-ºc ]c-º-c- I-fmbn ioen- p-t]m BNm-c-ß-fm-tWm- AtXm FØn-s cmpy- Øns kwkvim-ctam? AXn-a-t\m-l-c-ambn AJn i Ω Cu hnjbw ]pkvx-i-øn ssiimcyw snøp- p- v. timkvtam-t]m-fn- F BZy-I-Y-bn Ata-cn- -bn Pohn- p C y hwi-p-cpss _ -ß-fn kw`-hn- p hn -ep- Isf ImWn- p-x-cp p IYm-Ir-Øv. tkm]m-es Pohn-X-Øn \n v s]msp- s\ `mcy A\o-Xbpw aiƒ \oxphpw A{]-Xy- -cm-hp- p. Abmsf hn p-t]m-ip-i-bmwv Ah. aiƒ Imap-I-t\m-sSmØv P Ω-\n-bn-te pw `mcy Bflo-b-X-bn A`bw txsn C y-bn-te- pw. tami-a- mø Hcp \ tpmen-bn \n v t\csø Xs dn -b sa v hmßnb hy n-bmwv tkm]m. tpmen sntø-. [mcmfw Imip- v. ho n Bcp-an-. kulr-z-ß-fp-an-. amfnepw hmb-\-im-e-bnepw a pw Abmƒ Xncn- p-i-fn- p- p. CSbvs ms t {X-Øn-epw. X\n v Xma-kn- p Ab hmkn IqSn-bmb an n v jmhp-ambn Abmƒ ASp- -Øn-em-Ip- p. AhnsSbpw kzc-t D m-hp- n-. kwi-b-ß-fmwv Imc-Ww. B a- \- ns kzm -X-bpsS hymjym-\-ambn IY hni-kn- p- p. `mc- Xob kwkvim-c-øns \nb-{ -W-ßfpw hntzi kwkvim-c-øn ssew-kn-i-x v e`n- p kzmx-{ y-hp-w Bbm-fn Htc kabw kω ±w snep-øp- p. Xs {Kma-Ønse \ -{X-߃ \nd sxfn BIm-ihpw Xß-fn-te v Xs hen v \n p sxcp-hnse hosp-ifpw Dd-ßp apj-tøm-sp-iq-snb hosp-ifpw a p- m-hp-ifpw Abmƒ Hm p- p. Fs - m Ata-cn- -bnse hosp-iƒ v a p- m-hp-i-fn- -t m! BIm-i-tØ v t\m ns m v InS- m Abmƒ B{K-ln- p-i-bm-wv. as mcp kwkvim-csø ]q Æ-ambn kzoi-cn- m Ign-bmØ C y a\- p-i-fpss Nn{XamWv IY. kv{xo a\- p-isf hymjym-\n- p tej-\-߃ hmbn v AXp-{]-Imcw kv{xosb kzm[o-\n- m {ian- p ]pcp-j-hwisø IYm-IrØv Ifn-bm- p- p- v. \o Ipf-Øn sh v ] nb Hcp A]-ISw ImcWw shpn- -_nƒ ]cp-h-øn-em-bn-t mb Hcp Ip nbpssbpw Ahs AΩ-bpsSbpw klm-z-c-s bpw IY-bmWv Surrounded by Sleep {]m - \bv v ^e-ap- m-ip- p. Ata-cn- kwkvim-c-øn hf-cp C y Ip n-iƒ Fßn-s\- {]m n- p- p. sszh-ß-sf, kq am-t\mspw _m vam-t\mspw BWv Ah Xmc-X-ay-s -Sp-Øp- - Xv. Rm F{X {]kn- -\mipw? tnmzyw sszh-tøm-sv. `mhn {]h- Nn- m F\n- m-hn- F v sszhw. F p-sim v? Nne-t mƒ Rm amdn Nn n-t mw AXv Xm ƒ v _p n-ap- t, ]d- Xv am n- -d-bpi Fs ms? sszhw Nncn- p-sim v ]d-bp- p: \o {]kn n t\spw. [mcm-fw. ]n osv AXv \n\-s mcp {]iv\-am-ip- Ibpw snøpw. hcm-\p Pohn-XsØ `mh-\-bn ImWm-s\m pw \n\ v Ign-bn-. GXv A]-I-S-sØbpw P\-߃ F{X-thKw ad- p-sa pw IYm-IrØv ImWn- p-x-cp- p- v. Zmº-Xy-_- -ßfnse Im]-Sy-sØ-bmWv If you sing like that for me F IY-bn ]-d-bp- -Xv. IY-bpsS ] m-øew U lnbm-wv. CS-Øcw IpSpw-_-ß-fnse `mcy-am Fß-s\-bmWv ` Ømhns\ kln- pw-sim v ac-ww-hsc Ign-bp- -sx v IYm-IrØv ck- I-c-ambn hnh-cn- p- p- v. IY-bpsS Ah-km-\-Øn cm{xn-bpss GIm- -X-bn, sxm -SpØv InS- p-d-ßp ` Øm-hns\ t\m n `mcy A\oX Nn n- p- p. \ XWp- p- v. jo p-sim v ]pxbv m {ian- p. hep w t]mcm-bn-cp- p. ]m mxy ]uckvxy kwkvim-c-ßsf hne-bn-cp-øp-i-bmwv The Well F IY-bn. Hcp K `-On-{ZsØ hfsc sk n-sa - embn - Hcp ac-w-ambn sime-]m-x-i-ambn ImWp C y IpSpw-_hpw, AXns\ shdpw Hcp km[m-cw kw`-h-ambn ImWp Ata-cn- bph-xn-bp-amwv IYm-]m-{X-߃. Xs Ata-cn- hwi-p-bmb Imap-Insb K `-h-xn-bm- n-b-xn-ep Ip -t_m[w ]h F C y bphmhv Xncp-Øp- Xv Ahsf hnhmlw snøm Xocp-am-\n- p- -Xn-eq-sS-bm-Wv. F m bphxn s_ivkn K `-On{Zw \S-Øp- p. K `-tømss kzoi-cn- m ]hs IpSpw_w Xøm-dm-bn-cp- p. bph-xn v Dd- n-. K `-Øn\v ImcWw ]h Xs -bmtwm F v. Ahƒ ]e-cp-ssbpw IqsS tu n-ßn\v t]mbn- p- v. ai-s\-sim v BNm-c-{]-Im-c-ap ac- Wm-\- -c-{in-b-iƒ amxm-]n-xm- ƒ Ata-cn- -bn-ep cma-t - {X-Øn sh v snøn- p- p- v. F m-bn-cp p Ip n-bpss t]sc v ]qpmcn tnmzn- p-tºmƒ ]h A w hnsp- p. IY Ah-km-\n- p- Xv ais snin- Øv AΩ \ mbns m v s]m n- p- -txm-ss-bm-wv. \ mbn. F\n v Int - -Xp-X-s -bm-wv. F v ai Biz-kn- p-ibpw snøp- p. C v Ata-cn- -bnse hmb-\- m hf-sc-tbsd CjvS-s -Sp Fgp-Øp-Im-cn Hcm-fmWv AJ-n i Ω. _ -ß-fpsS Bflm amb hni-i-e-\-ß-fm-wv Cu kam-lm-c-ønse IY-Iƒ. A Life of Adventure and Delight, Akhil Sharma. Hamish Hamilton, U.S.A. Page : 190. Price: 599/- 22 -km-lnxyn{i-hmfw

23 kmln-xy-n-{i-hmfw -kmw-kvim-cni hm Ø-Iƒ ae-bm-f-øn ]Tn- mepw imkv{xhnjbßfn apt dmw Fw. apip-μ ae-bm-f-øn ]Tn- m imkv{xhn-j-b-ß-fn apt -dm Ign-bns [mcw Xncp-Ø-W-sa v Fw. apip-μ ]d- p. CXn\v Cw ojv ]Tn- -W-sa- mwv s]mxp-sh-bp [mc-w. AXv am -Ww. ae-bmf sfiy-thzn kwÿm\ ktω-f-\- Øns s]mxp ktω-f\w ]ø- q Km n-]m n DZvLm-S\w snøp- I-bm-bn-cp p At±lw. P m\pw djy-bp-sa mw apt -dn-b-xv amxr-`m-jbn ]T\w \S-Øn-bm-Wv. Xangv\m- n Xan-gn _ncpzw t\snbh v k m tpmen-i-fn \n nx ixam\w kwh-cww G s -Sp-Øn-bn- p- v. CXp-t]mse amxr-`m-jsb t{]m m-ln- n- m-\p \S-]Sn F mw ti{μ-ß-fnepw hc-ww. am[ya-k-aq-lw-t]mepw amxr-`m-j-bmb aebm-f-øn\v tic-f-øn A l-amb ]cn-k-w\ \ Ip- n-s pw apipμ ]d- p. ]n ]hn-{x A[y- -\m-bn. kp\n ]n. Cf-bnSw apjy-{]-`mjww \S-Øn. ]n. t{]a-n-{μ kzmk- Xhpw Fw. B atljv \μnbpw ]d- p. Fgp-Øp-Im kph W {]Xn-]- -am-bn-cn- Ww si.-]n. cma-\pæn I n-cm-jv{so-b-øns aqsp-xmß-e Fgp-Øp-Im-cs ZuXy-sa v si. ]n. cma-\p-æn. Fgp-Øp-Im-cs cmjv{sobw F hnj-b-øn kz v kwl-sn- n ]n. tkmhn-μ- n kvarxn-{]-`m-jww \n h-ln- p- I-bm-bn-cp p At±-lw. Fgp-Øp- Im kph W {]Xn-]- -am-bn-cn- - Ww. A]-c-\p-th- n-bp tcmz-\-ambn-cn- Ww Ahs cmjv-{so-bsa pw At±lw Iq n-t Øp. AXpsIm- p-xs Cc-Iƒs m w \n p-i-sb- -XmWv Fgp-Øp-Imcs ZuXyw. ]oun- n- -s -Sp \yq\-]- -߃ pw ]ou-\-ta - p kv{xoiƒ pw Cc-I-fm- -s - Sp kaq-l-߃ pw A\p-Iq-eambn \n -W-sa pw At±lw ]d- p. kz v ap sshkv snb - am hn.-si. jd-^p-±o A[y- X hln- p. XpS v enkn-bpss t_mdn- _- -dnse ]ip F IYm-k-am-lmc-sØ- p-dn v s]mxp-n \S- p. am[-h ]pd-t -cn, s{]m^. Fw. lcn- Zm-kv, s{]m^. ]nf {]Im-iv, Znhy Fw. apcfn F n-h ]s -Sp-Øp. Sn.Un cma-ir-jvw\v BZcw hb-em Ahm Uv t\snb t\mhenãv Sn.-Un. cma-ir-jvws\ Ip w- Ipfw ]ucm-h-en-bpss t\xr-xz- Øn BZ-cn- p. ap a{ n Fw. F t n DZvLm-S\w snbvxp. A]-am- \-I-c-amb `ocpxzw \msns apj-ap-{zbm-ip Ime-L- -Øn AXns\ tnmzywsnøm Xøm-dmb Fgp-Øp- Im-c-\mWv Sn.-Un-sb v t n A`n- {]m-b-s - p. \K-c-k` snb t]- gvk kox cho-{μ A[y- X hln- p. Ahm Un-\ l-amb t\mh kpk n F B mƒ tzh-\m-b-in-bpss hyxykvx am\-ßsf-ip-dn v tum. Fw.-hn. \mcm-b-w, ]n.-f tkm]o-ir-jvw, I ho- \ hn.-si. {iocm-a F n-h kwkm-cn- p. _m_p Fw. ]men-t»- cn, \K-c-k` sshkvsn-b am ]n.- Fw. kptc-jv, Ãm Unßv IΩn n A[y- - m-cmb jmpn Ben-, anj sk_m-ãy, kpa iin-[-c F n-hcpw ]s -Sp-Øp. ]ucm-h-enbpss D]-lmcw Fw.-F. t n Sn.- Un. cma-ir-jvw\v kωm-\n- p. hnhn[ kwl-s\, kmwkvim-cni {]h Ø-Icpw Sn.-Un.sb BZ-cn- p. ]pkvx-i-{]im-i\w aq p h\n-x-iƒ Fgp-Xnb ]pkv- X-I-ß-fpsS {]Im-i\w tim -bøv Z i\ A m-cmjv{s ]pkvx-i-taf \K-dn \S- p. tum. sxtck Bet -cn-bpss "Ip pæn amjns Imhy {]] w' F ]T\w si.-_n. {]k- -Ip-amdpw {iotzhn sh qcns "\mep-si v' F t\mh ticf kmlnxy A m-zan P\-d Iu kn ap AwKw ssi\-icn jmpnbpw B tacn tp - ns "KXn' F IhnXm kam-lmcw tum.- _m_p sndn-bm\pw {]Im-i\w snbvxp. tum. sk hn tkhy, aocm IrjvW,s{]m^. an\n adnbw k -dnb F n-h bym-{iaw tim n- Iƒ kzoi-cn- p. tum.-kn.sp tdmbnbpss A y- -X-bn \S NSßn tum. t]mƒ awen, s{]m^. tpmfn si. amxyp, t n- - G Ø-bn F n-h {]kw-kn- p. hb-em Ahm Uv t\snb t\mh-enãv Sn.-Un. cma-ir-jvws\ Ip w-ipfw ]ucm-h-enbpss t\xr-xz-øn BZ-cn- p NS-ßn Fw.-F. t n D]-lmcw \ Ip- p Unkw-_ 23

24 kmln-xy-n-{i-hmfw Ahm Up-Iƒ _lp-a-xn-iƒ krvp-b ]pc-kvimcw ]n. h -ebv v X]ky Iem-km-ln-Xy-th-Zn-bpsS krvp-b ]pc-kvim-c-øn\v ]n. h -esb Xnc-s -Sp-Øp. 50,000 cq]bpw {]i-kvxn-]-{xhpw AS-ßp- - XmWv ]pc-kvim-cw. F. Aø- ]pc-kvimcw Ipco- pg {ioip-am-dn\v Ab\w F. Aø- IhnXm ]pc-kvimcøn\v Ipco- pg {ioip-am A l-\m-bn. D F Ihn-Xm-k-amlm-c-amWv cq]-bpss ]pc-kvimc-øn\v A l-am-b-xv. CS-t»cn ]pc-kvimcw Cu h jsø CS-t»cn ]pckvimcw \mep \ms-i-ir-øp- ƒ v. ]fl \mdm-øns hnjm-z-im-fiw, acww C. N{μ-ti-J-c \mb {KŸ-Im-c\pw apxn kn.-]n.- sf. t\xmhpw ap a-{ n-bp-amb C. N{μ-ti-J-c \mb (89) \hw- _ 29\v Xncp-h-\- -]p-cøv A -cn- p C y tkmjy-enãv ]m n-bnepw C y Iayq- WnÃv ]m n-bnepw AwK-am-bn. kn.]n.sf. kwÿm-\-iu kn tziob I t{smƒ IΩn-j AwKw, kwÿm\ I t{smƒ IΩnj snb am F o \ne-i-fn {]h Øn- p. kn.-]n.-sf. apj-]-{xamb P\-bp-K-Øns ap amt\-pnmv FUn mwv. "ticf hni-k\ amxri: {]Xn-k- nbpw ]cn-lm-c-am km-lnxyn{i-hmfw Pnj A`n-\-b-bpsS Gen Gen, eam k_v m-\n, dnbm-kns ASp-]p-enbm- w, F. im -Ip-am-dns \mk, \ns t]sc- mwv? F o IrXn-Iƒ mwv ]pc-kvimcw. ]pc-kvim-c- Øp-I-bmb 25,000 cq] tpxm- ƒ p Xpey-ambn ] p-hbv pw ae-bmf `mj ]mt-ime ]pc-kvim-c-߃ ]ø- q ae-bmf `mj ]mt-im-ebpss 2017se N p-ta-t\m ]pckvim-c-øn\v si. F. taml-\- h Ω-sbbpw krvp-b IhnX ]pc-kvim-c-øn\v Fkv. cta-i \mb-scbpw bph-{]-xn` ]pc-kvim-c- Øn\v Bcy tkm]n-sbbpw sxc-s - Sp-Øp cq]bpw Zmtam-Z-c sht md cq]i ]\ snbvx inev]-hp-am-wv ]pc-kvim-cw. ßfpw', "lnμp-axw lnμpx-xzw', "NnX-dnb Hm Ω-Iƒ', "ad mø Hm a-iƒ F o ]pkvx-i-߃ cnn- n- p v. "lnμp-axw lnμpxzw' F ]pkvx-i-øn\v ticf kmlnxy A m-z-an-bpss F tum-hvsa v ]pc-kvimcw e`n- p. B. i -c-\m-cmbw Xºn ]pc-kvimcw, kzm-\- μ Ahm Uv XpS-ßnb AwKo-Imc-ßfpw At±-l-Øn\v e`n p. jum-\-\ B\n- Øv Nn{X-Im-c\pw inev]nbpw ]me- m-s kwkvir- Xn-bpsS {]Nm-c-I- \p-am-bn-cp jum-\\ B\n- Øv (Ip-t - 77) \hw-_ 26\v Nn q-cn A -cn- p. ]me- msv {ioam \ºq-Xncn ]pc-kvimcw C.-sI. jmln-\ v Cu h jsø Un. {ioam \ºq- Xncn kmlnxy ]pc-kvimcw C.-sI. jmln-\-bpss "]pxp-a-g- qcp Npw_-\-߃ F IrXn- v. B nãv \ºq-Xncn cq]-i ]\ snbvx inev]hpw {]ikvxn ]{Xhpw cq]bpw AS-ßp- -XmWv Ahm Uv. sshtem- n n ]pc-kvimcw kptajv IrjvW\v sshtem- n n kvamci kan-xnbpss Ihn-Xm-]p-c-kvIm-c-Øn\v F.- F-kv. kptajv IrjvW A l- \mbn cq]bpw inev]hpw {]ikvxn-]-{x-hp-amwv ]pc-kvim-cw. Nn{X-Iem ]cn-j-øns ÿm]- ImwKw, ticf t^mivtem A m- Zan ap `c-w-k-an-xn-bwkw, efn-x- Iem A m-zan `cwkan-xn-bwkw, ticf kwko-x-\m-si A m- ZanbwKw F n-ßs\ {]h Øn- p. \mtsmsn \ms-i-\rø kwl- Øns sk{i- -dn-bmwv. apwss_ {_n ojv C Ãn- yq v Hm^v simtagvkn \n v Ita-gvky B Svkn Untπm-a-t\-Snb Ct±lw Irjn Pohn- X-am Kambn Ah-km-\-Imew hsc sim p-\-s- p. hb-dn-ßnepw Untπma t\sn-bn-cp- p. a{zmkv timtfpv Hm^v B Svkn \n v ss^ B Svknepw s]bn nßnepw C -t{k- Uv Untπm-abpw t\sn. XØ-aw-Kew ti{μo-i-cn v snº-i-t»cn hniz-hp-ambn tn v "kplrøv' F amkni {]kn- o- I-cn- n-cp- p.

25 hnth-im-\-μ-kv] i-w hnth-im-\μ Nn -Iƒ C y- msc kzmx-{ y-øn\v A l-cm n kzman \μm-fl-pm-\μ B bn-c-øm- p-iƒ \o ASnaØØns Dd- -Øn \n pw C y P\-Xsb DW Ønb alm-\mb \thm- m- \-in-ev]n-bmwv hnth-im-\-μ-s\ v kzman \μm-fl-pm-\μ ]d- p. ticf kmlnxy A m-zan hnth-im-\-μ-kv] i-øns `mkambn kwl-sn- n kzman hnth-im-\-μ\pw C y \thm- m-\hpw F kmwkvimcn-i-k-tω-f\w DZvLm-S\w snøp-i-bm-bncp p At±-lw. sshtz-in-i-hm-gvn-bn \n pw kzmx{ yw t\sm\pw, kzmx-{ y-øn\v km[m-c-w-p\-xsb A l-cm- m-\p-ap _u n-i-{]-h Ø-\-amWv hnth-im-\-μ \n Δ-ln- -Xv. tcmkw, ] n-wn, A X F o ISpØ bmym y-ß-fn \n v C ysb tamnn- n- m thzm Z i-\-ß-sf {]tbm-p- \-s -Sp-Øp-I-bm-bn-cp p At±-lw. henb am -߃ v thzn-bmb C ysb kz w kmwkvim-cn-i-ss]-xr-i- Øn A`n-am-\n- m ]Tn- n- Xv hnth-im-\-μ-\m-wv. e`n p kzmx-{ ysø kwc- n- m km[m-c-w-p- \-ß-sf k -am- p-i-bm-bn-cp- p At±-lw. ]pxnbtemiw \n Ωn m al-ømb thzm- -Nn- - Isf ]p\-cp- o-hn- n- p. Km npn, kp`m-jvn-{μ-t_m-kv, Ac-_n-tμm, SmtKm XpS-ßnb tzim-`n-am-\n-i-fpss sxmsp-]pg hmk n Ne- n-{x- -\m- SI \Snbpw \rø A[ym-]n-I-bp-am-bncp sxmsp-]pg hmk n (65) \hw- _ 28\v sxmsp-]pg- hmg- p-føv A -cn- p. \ms-i- Øn-eq-sSbpw \rø-øn-eq-ssbpw Ne- n-{x-tem-i-sø-ønb hmk n \m\q- -º-tXmfw kn\n-a-i-fn A`n- \-bn- p ]pd-øp-h "Fs \oem-imiw' Bbn-cp p BZy kn- \na ]pd-øn-d-ßnb "CXp ticf kmlnxy A m-zan "hnth-im-\-μ-kv] i'-øns `mk-ambn kwl-sn- n kzman hnth-im-\-μ\pw C y \thm- m-\hpw F kmwkvim-cn-i-k-tω-f\w kzman-\-μm-fl-pm-\μ DZvLm-S\w snøp- p. tum. si.pn. ]utem-kv, A m-zan {]kn-u v sshim-j, AwKw Sn.-Un. cma-ir-jvw F n-h kao-]w. krjvsn v ]nd-in hnth-im-\-μ-nn- -Iƒ snepønb kzm[o-\-am-wp- -Xv. temi-p-\-xsb {]tnm-zn- n hnth- Im-\-μ-k-tμ-i-߃ v Imem-Xo-X-amb {]k- n-bps pw At±lw ]d- p. ticf kmlnxy A m-zan {]kn-u v sshim-j A[y- -X-h-ln- p. tum.-si.- Pn.-]u-temkv apjy-{]-`m-jww \S-Øn. A m-zan AwKw Sn.-Un.-cm-a-Ir-jvW kzmk-xhpw ]pjv]-p I\m-cØv \μnbpw ]d- p. XpS v ticf Iem-a-fiew Ah-Xcn- n hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ac-tß-dn. Xm Sm t]meokv' Bbn-cp p Ahkm\ Nn{Xw. ticf kwkox \msi A m-zan ]pc-kvimcw e`n- n- p- v. them-bp-[ axp- c dn. kv qƒ sluvam-ãdpw kmln-xy-im-c-\pamb them-bp-[ axp- c (69) \hw- _ 22\v ]d- qcn A -cn- p. ]p - msw, Bi, am m- p-a-e, ]mcn F n t\mh-ep- Iƒ FgpXn. Aae F t]cn IYm-]p-kvXIw cnn- p. A nt {Xw F Xnc- Ybpw Adp-\qtdmfw Km\-ßfpw Fgp-Xn-bn- p- v. Im p-amsw A\n \ºq-Xncn {]apj Xm{ n- I am{ ni BNmcy\pw kmln-xy- Im-c\p-amb ht cn Im p-amsw A\n \ºq-Xncn (50) Unkw-_ 6 \v Fd-Wm-Ip-fØv A -cn- p. kmwkvim-cn-i s]mxp-{]- h Ø\ cwk-ß-fnse \nd-km- n-[yam-bn-cp- p. am{ nihn-zy-bn Kl- \-amb ]T\w \S-Øn-bn- p- v Unkw-_ 25

26 B O O K R E V I E W lrz-b-h-xn-bmb Hcp s] Ip n Fw. apip-μ lrz-b-h-xn-bmb Hcp s] Ip- n, Nmb, txm hn, hn`-p-\w, KpW-]m-Tw, Dd w XpSßn ]Øp-I-Y-I-fpsS kam-lmcw. IY-bpsS cn-\m-k-t -X-ß-fn-tebv v th - -t]mse {]th-in-bv p- -Xn\p aptº Fgp-Xn-b-h-bm-sW- nepw X\nbv v G hpw {]nbs IY-I-fm-Wh F v Fgp-Øp-Im-c km y-s Sp- Øp- p. {]km: lcnxw _pivkv, timgn-t m-sv, hne , t]pv: 114 Xncp-thm- -c-s]-cp-a kpip-am ]pxnb Xe-ap-dbv v Adn-bm\pw ]gb-x-e-ap-dbv v Ab-hn-d- m\pw Xeÿm\ \K-cn-sb- p-dn- p Nne hnh-c߃. H w kμ t`m-nn-x-amb Xqen-Im-Nn- {X-ß-fpw. Hcp Xncp-thm- -c-_mj' Cu ]pkvx-isø DS-\ofw kpo-h-am- n-sim pw hmb-\- mcn Nncn-]-c-Øn-s m pw CXn k -cn-bv p- Xp ImWmw {]km: {]`mxv _piv lukv, hne: , t]pv: 160 Aßs\ Hcp Zn\w \ko-dp-±o jm ]cn: ]n.-f. thwp-tkm-]m efn-x-kp-`-khpw kxyk- -hp-amb `mj-bn, hy n-]-chpw kn\n-am-kw-_- -hp-amb Hm Ω-Iƒ AS-bm-f-s -Sp- Øp ]pkvx-iw. IpSpw-_mw-K-ß-sf- pdn pw, kviqƒ timtfpv Pohn-X-sØ- p-dn pw am{x-a-. F{_mlnw A m-kn, iymw _\-K, Kncojv I Wm- Sv, i_m\m Bkvan XpS-ßnb AXn-Im-b-sc- p-dn p lrz-b-kv] in-bmb hnh-c-w-߃ CXn ImWmw. {]km: Id v _pivkv. Xr»q hne 280cq. t]pv 340 hn] ktμ-i-߃ Cug-hcpw a p cn-\-ifpw kn. -B. ]c-ta-iz-c \oxn-sb- p-dn- p Xo{h-amb DXvI- WvT-Iƒ ]e-cq-]-am n-bv p ]pkvx- Iw. Cug-h, ax-]-cn-h Ø\w XpS-ßnb Ihn-X-Ifpw hnhn[ hnj-b-ß-sf- p-dn- p ]tømfw Ipdn- p-i-fp-amwv CXn Dƒs m- p- -Xv. [z\n-km-{μ-amb L\-i-_vZ-Øn {]Xn-[z-\n-I-fp- m- p cn-\m-ssi-en-sim v {it -b-amb ]pkvx-iw. {]km: Id v _pivkv. Xr»q hne 100cq. t]pv km-lnxyn{i-hmfw kmln-xy-n-{i-hmfw ]pkvx-i -]-cn-nbw A\m- -anãv s^z-cnsim A -lm-kn hnh: cmp XpΔmc \thm- m-\-ime C -en-bpss tamln- nbv p BJym\w Dƒs m- p t\mh. kv{xo ssewkn-i-x-bpss cl-ky߃ A\m-h-cWw snøm {ian {]ikvx `nj-kz-c, am ntbm simfw-t_m-bpss Pohn-X- Øn-eqsS A m-e-øp-am-{x-a-, C pw \ne-\n p ap hn-[n-isf Cu IrXn tnmzyw snøp- p. {]km: Id v _pivkv. Xr»q hne 200cq. t]pv 223 Zo]-inJ tum. hb-em hmkp-tz-h ]n {InkvXp-hns XymK-hpw, {iocm-a-irjvw-]-c-a-lw-k-p-cpss -c-n-\-ifpw s]mxp- P-\-ß-fn-te-bvs -Øn-bv m-\p Hcp-]m-[nsb a n cnn-bv -s \msiw. AtXmsSm w AXv \ms-i-sø- p-dn- p Hcp \msiw IqSn A h-ln-bv p-ibpw Hcp sa m-xo-b- - dns kz`m-h-øn-tebv v hf-cp-ibpw snøp p. {]km: amfp-_ {]kn- o-i-cww hne : 55 cq. t]pv :62 {iotz-hnbpw Rm\pw spbnwkpw bp.si.-ip-am-c IpSpw-_-Po-hn-X-Ønse sim p-sim- - \p-`-h-߃ kc-k-ambn Ah-X-cn- n- p {iotz-hnbpw Rm\pw spbnwkpw, Iemiw F o c p elp-t\m-h-ep-i-fpss kamlmcw {]km: \oemw-_-cn, timgn-t msv t]pv :82 hne :75 cq. hm tkm-kn\v Fw.-sI. lcn-ip-am temi-{]-ikvx Nn{X-Im-c-\mb hm tkm-kns kwl j-`-cn-x-amb PohnXw {]ta-b-am-hp t\mh. hm tkm-kns s]bn nwkv D]-tbm-Kn v km_p ]pxp- -d-º hc apj-nn-{xw. {]km: kqcy-_pivkv ]ªn-jnwKv lukv s\ q Fd-Wm-Ipfw t] 96 hne 105

27 AØn- md {io[-c NºmSv Hcn-bv epw t\ tc-j-bn-eqss apt dmø a\p-jy-po-hn-x-øns k o Æ-X- Iƒ AS-bm-f-s -Sp-Øp t\mh. sacp- n-bmepw sacp-ßmø Ima-\-I-fp-am-b-ebp a\p-jys k m-c-߃, Pohn- XsØ kz]v\-`-cn-x-am p A p-x-߃. Ch-sbms lrzy-amb `mj-bn Ah-X-cn- n-bv p- p- v Cu ]pkvx- I-Øn {]km: Id v _pivkv, Xr»q hne 250cq. t]pv 312 Xoh n Xkvan jnlm_v {]Xn-tcm-[-ß-fn-eqsS ]nsn- p-\nev m\pw Pohn-XsØ kz w Isøm- p-ifn-eqss AS-bm-f-s -Sp-Øm\pw {ian- p 39 Ihn-X-Iƒ. ayqkv tacn tpm Pn-s bpw ^m. tum. kp\n tpmkn-s -bpw ap pc-ifpw DÆn-Ir-jvW Iot -cn-bpss ]n p-cbpw Ihn- X-I-fpsS D -d-i-fn-tebv v shfn w hoip- p. {]km: sbkv{]kv _pivkv, s]cp-ºm-hq. t]. 64. hne cq ampniv _p v imen-\n. Sn.-Fkv Beo-kv, B\n F o Ip n-ifpw In p F Ddpºpw Hcp- p IYm-tem- Iw. 7 mw m v hnzym n-\n-bmwv IYm- Imcn F Xv hmb-\-bnse IuXpIw h n- n- p- p. {]km: sbkv{]kv _pivkv, s]cp-ºm-hq. t]. 64. hne cq cmt[-bw cma-n-{μ kqcy-km-b-{xn alm-`m-c-xsø A\p-kva-cn- n- p IYm-k- n-i-tfmss thwp-tkm-]-s bpw kpz i-\-s bpw IY-]-d-bp t\mh. Ac-\q- m p ap ]n-esø tic-fob Pohn- X-amWv {]Xn-^-en- n- p- -sx- nepw C pw ]mcm-b-w-kpjw \ Ip- -XmWv BJym-\-ssi-en. {]km: sbkv{]kv _pivkv, s]cp-ºm-hq. t] hne cq BNm-c-߃ v Indp- p-]n-sn- p-tºmƒ apcfn klym{zn kzbw Ah-c-h-sc-Xs hnhmlw snbvx-h, ]mºns\ IeymWw Ign kpμcn, H w Dd-ßnb BSns\ hnhmlw snbvx-h, ]pcp-j-\m-hm Ddp-ºn Iq n IønSp h XpSßn hnnn-{x-ß-sf- nepw bmym- y-ß-fmb 105 hnnn-{x-amb BNm-c-ß-sf- p-dn- p Ipdn- p-iƒ. {]km: sbkv{]kv _pivkv, s]cp-ºm-hq. t] hne cq ssu\-tkm-dn-b kptcjv Iogn w tihe cmjv{sobøn\- p-d-ap Dƒ m-gvn-ifpw ]mcn-ÿn-xn-i-amb Bi- -Ifpw ] p-hbv- p ]o Zn t{k v, Aley A]m vsa vkv, Kcp-U ]d-h, ssu\-tkm-dn-b, Htc ]pg XpSßn 18 IY- I-fpsS kam-lm-cw. {]km: sbkv{]kv _pivkv, s]cp-ºm-hq. t]. 79. hne cq s]m ssi-i-hta KwK. B \jvs-s _meysø hm p-i-fn-eqss Xncn p ]nsn- m-\p {ia-amwv s]m ssi-i-h-ta, Adnhv \ni-bnse tcm[-\-ta, AÆm-d- -Æ XpSßn 37 Ihn-X-Iƒ {]km: sbkv{]kv _pivkv, s]cp-ºm-hq. t]. 63. hne cq hnd-ip-acw KncojvIpam {ioeiw achpw agbpw {]Ir-Xn-bpsS ] - psa mw {]ta-b-am-hp sndp-i-hn-x-iƒ. Ihn lrz-b-øns hnlz-e-x-iƒ Xpd p Im p tkm]o-ir-jvws Ah-Xm-cn-Ibpw. {]km: sbkv{]kv _pivkv, s]cp-ºm-hq. t]. 94. hne cq N{I-Kn-cn-bnse hoc- m crvpnxv tpm Pv Ip n-isf A p-x-tem-itø v B\- bn- p hn{`-am-fl-i-amb _me-t\m-h. kn n- ]- n- p-d-øns Ah-Xm-cnI {]km: sbkv{]kv _pivkv, s]cp-ºm-hq. t]. 48. hne cq alm-\m-b Imƒam Ivkv si.-fw. N{μ-i Ω A zm-\n- p- -h-s bpw Zpcn-X-a-\p-`hn- p- -h-s bpw Nq n-x-s bpw hntam- N-\-Øn-\p- th- n-bp t]mcm- -Øn\v kzbw ka n Imƒam Ivkns kw`h-_-lp-e-amb Pohn-X-IY BJym\w snøp {]muv{kÿw. \memw-]-xn v. shfnbw `m - hs Ah-Xm-cn-I. {]km: {]`mxv _pivlukv, Xncp-h-\- -]pcw. t] hne cq Unkw-_ 27

28 Iº-s v Fw. Pbdmw ]p nß shsn-s p Zpc- -a-s w ka-ime kw`-h-߃ {]ta-b-am-hp Bdp-I-Y-Iƒ. PohnXm-\p-`-h-ß-fpsS Xo vw-h W-߃ Cu IY-I-fn {]Xn- ^-en- p- p-s v Ah-Xm-cn-I-bn s{]m^. (tum) C. k Zm Ip n ]d-bp- p. {]km: {]`mxv _p vlukv, Xncp-h-\- -]pcw. t] hne cq.90. Xnc-kvI-cn- -s sszh-߃ Fw.sI. N{μ-ti-J-c Xnc-kvI-cn- -s sszh-߃, Ih - m-c, A -\m-co-iz-c XpSßn ]Xn-s\m p IY-Iƒ. IpSpw -ßfpw axhpw cmjv{so-bhpw kulr-zhpw kmtlm-z-cy-hp-sa mw Cu IY-I-fn {]ta-b-am-hp- p- v. {]km: temtkmkv _pivkv, hnf-bq, ]me- msv, t]. 108, hne cq GIm-In-tØm- w kn. kptc-{μ H s Sens Xo{h-s\m-ºcw ] p-shbv p GIm-In-bpƒ ss ap Xp Ihn- X-Iƒ, A\p-`-h߃, hnim-c-߃, Zriy߃ XpSßn {]IrXnZØ-amb F mw ChnsS Imhy-hn-j-b-amhp p. lrzy-amb Bhn-jvI-c-Ww. {]km: {Kmaw _pivkv, sim w-, t]. 47. hne cq.50. Aam-hm-kn-bnse ]q ƒ {]`m-i-c hbe `K-h-Xn-]p-c-sa {Kmahpw Np p-ap h\-`qanbpw IYm-`q-an-I-bm-hp t\mh. ] nifpw Im p-ap-b-ep-ifpw Im m-\-i-fp-sa mw {Kmao-W-tcm-sSm w kl-h ØnXzw ]pe Øp hyxykvxamb BJym\w. {]km: {]`mxv _p vlukv, Xncp-h-\- -]pcw. t] hne cq.100. Xmbve v bm{x-iƒ, ImgvN-Iƒ F.Iyp. salvzn. Xmbve nse Xnc p ]nsn sxcp-hp- I-fn-eq-sS-bp Pohn-X-Øns IpsØmgp- v. Ahn-SsØ cpnn-t`-z-߃, a\p-jykvt\-l-øns k Δ-eu-In-Im-\p-`-h߃ F n-h-bpss Bhn-jv m-c-øn-eqss hyxy-kvxamb Hcp bm{xm-hn-h-c-ww. sim hpw tic-fhpw C ybpw BJym-\-Øns Hcp tdm]vthsim v Xmbve p-ambn _ n-x-am-ip- p. {]km: ]q Æ ]ªn-t -j kv, timgn-t m-sv hne : 95 cq. t]pv : km-lnxyn{i-hmfw Aÿn-]RvPcw kzm-in-h ]qh-øq C ysb \Sp- nb kp\man Zpc- -Øns ] m-ø-e-øn CXƒ hncn-bp-, \nc-h[n \ms-iob aplq Øß-fpsS, Hcp JWvU-Im-hyw. km{º-zmbni Imhy-c-N\m k{º-zm-b-øns F m khn-ti-j-x-ifpw Cu IYm-Imhyw Dƒs m- -p- p. {]km: {]`mxv _p vlukv, Xncp-h-\- -]pcw. t]. 56. hne cq.60. A\m-Ys hgn-b-º-e-߃ kn. kptc-{μ a\p F km[m-c-w- m-cs kwl j-`-cn-x-amb Pohn-X-IY ]d-bp t\mh. Bfl-I-Y-bpsS cn\mcoxn-bn Fgp-Xnb Cu IrXn ani ]mcm-b-wkpjw \ Ip- p. {]km: {Kmaw _p vkv, sim w. t] hne cq.150. Ahn-Nm-cn-Xw Sn. \μ-ip-am-c I Ø kzm\p-`-h-øns Xo vw-xbpw sshim-cn-i-xbpw Dƒs m- p ]Xn-t\gv A\p-`-h-I-Y-Iƒ. efn-xhpw lrzy-hp-amb `mjm-co-xn. {]km: kvt\l-`qan ]ªn-t -j kv, CS-Ø-e, Bep-h. t]. 95. hne cq.120. c - -Æo Imbw-Ipfw kzman-\m-yv AXn-Po-h-\-Øn-\p-th- n-bp Xo{h-b- -Øn-\n-S-bn A[n-Im-cn-h -Øns {Iqc-Xbv pw NqjW-Øn\pw Cc-bmbn PohnXw tlman- -s -Sp- -h mbn ka n- p t\mh. {]km: kz w {]km-[-\w, t] hne cq.250. Ip n-iƒ p-amhmw ]mn-iw imcni Sn.-F-kv ]Ømw- m v hnzym n-\n-bmb tejni ]mn-i-hn-z-kv[-\mb apø- -\pambn \S-Øp kw`m-j-w-øns cq]- Øn cpnn-i-c-amb kky-`- -W-cp-Nn- q- p-i-fpss ]mn-i-c-lkyw hmb-\- m-cp-ambn ] p-hbv p p. {]km: sbkv{]kv _pivkv, s]cp-ºm-hq. t]. 48. hne cq.50.

29 kocn-b \Sn sim p-t{xky ]n.- si. XymK-cm-P kz -ambn cn-\bpw {]km-[-\hpw \n h-ln v hmb-\- m v kup-\y-ambn hnx-cww snøp Hcp kml-kn-is 14 maxp t\mh. Imdn-\p- n h v ]ou\ hnt[-b-bmb Hcp s] Ip- nbpss IY ]d-bp-, ka-im-e-kw-`-h-ßsf A\p-kva-cn- n- p t\mh. {]km: kz w {]km-[\w : t]: 200 hne cq] tic-fm-t]m-eokv Ncn-{Xhpw h Ø-am-\hpw si. cmp C pw km[m-c-w- m sx p -`-btøm-ss-bmwv t]meo-kp-imsc t\m n- m-wp- -Xv. Cu \ne-]msv icn-b-s pw kmln-xyw, kwkvim-cw, {KŸ-imem {]ÿm\w XpSßn F m afi-e-ß-fnepw {Inbm-fl-I-]- m-fnøw hln- m t]meo-kp-im p Ign-bp-sa pw hy -am- p ]Xn-s\ p {]_- -ß-fpsS kam-lm-cw. {]km: amfp-_ Xncp-h-\- -]pcw t]pv 159 hne.135 am p-hn N -ßsf Sn.-sI.-Un. apg- n-e-ßmsv Ipam-c-\m-ims Zpc-hÿ F Jfi-Im-hy-Øns t\mh cq]m- cw {]km: lcnxw _pivkv, timgn-t msv, t]pv 130 hne.110 ss]ytkm-dkpw Bcy-`-S\pw a p KWn-X-im-kv{X- cpw kppb ]n. Xmbm v ss]ytkm-d-kv, Bcy-`-S, {_ -Kp- ]vx, bq n-uv, `mkvi-cm-nm-cy, Fkv. cmam-\p-p XpS-ßnb KWn-X-im-kv{X- cpss Pohn-Xhpw tkh-\hpw ]cn-n-b-s - Sp-Øp _me-km-ln-xy-ir-xn. {]km: lcnxw _pivkv, timgn-t msv, t]pv 74 hne. 70 ] nt`mp\w B _me-ir-jvw \thm- m\ Ime-L- -Øn tic-f- Øn \ne-hn-en-cp AbnØw XpSßnb Zpcm-Nm-c-߃s -Xnsc hoin-b-sn simsp- m- m-bn-cp p hmkv`-sm-\-μ-kp-cp-tzhs hm pw {]hr-øn-bpw. B Ime-L- sø Ne-\-߃ H n-sb-spø t\mh. IS-Ø-\m- p-\mcm-b-ws Ah-Xm-cnI {]km: kz w {]km-[\w. t]pv 120 hne 150 Hcp Ipc-ßp-I-Ybpw kmk-c-kp-μ-cnbpw si. ]n. kp[oc Kpcp ]d IY, Poh-\-Ie XpSßn Ggp kmaqly IY-Ifpw shæ-xn IÆ XpSßn \mep ]pcmw IY-Ifpw Ip n-iƒ n-w-ßp `mj-bn Ah-X-cn- n- p- p. _mea-\- p-i-fn-tebv v \ -bp-ssbpw {]Xym-i-bp-sSbpw a\pjy-xz-øn-s bpw ktμiw ]I-cm Cu IY-Iƒ ]cym- ]vx-am-wv. {]km: lcnxw, timgn-t msv t]pv 82 hne 75 ]Xn-{h-X-I-fmb cm n-am kpaw-ke hrμ, Za-b- n, iip- f XpSßn ]Xnaq p ]pcm-w-\m-bn-i-am-cpss IY ]p\-cm- Jym\w snøp _me-km-ln-xy-ir-xn. {]km: lcnxw, timgn-t msv. t] 114 hne 100 a\- n-em-hmø sx v Ac-hn-μ \nxy-po-hn-xm-\p-`-h-߃ ]e-t mgpw IY-Isf mƒ hnnn-{x-am-bn-cn- pw. {]Xn- P-\-`n- -amb a\pjy Pohn-X-sØ kv]jvso- I-cn- p ]Xn-\mep IY-Iƒ. {]km: F v & kn _pivkv, Xriq. t] 128 hne 110 ]pcp-j-{kmaw tum. ]n.-si. `mky-e van ]pcp-j-{kmaw apx dq_ hsc 16 IY-Iƒ. i -amb ktμ-i-߃ \ Ip kv{xo] cn-\-i-fmwv IY-Isf- mw. {]km: Nn ]ªn-tj-gvkv, Xncp-h-\- -]pcw 35 t] 64 hne 60 alm-`m-cxw tum. F. si. iio-{μ alm-`m-c-x-iy efnx ae-bm-f-øn ]p\-cm-jym\w snbvxn-cn- p- p. alm-`mcx alm-km-k-cøntebv v \s mcp {]thi-i-am-wo-ir-xn. {]km: kabw ]ªn-t -j kv, IÆq. t]pv :176 hne :160 cq Unkw-_ 29

30 kvacwob Zn\-߃ 2018 P\p-hcn 1. \h-h- -c-zn\w {InkvXp-h jm-cw`w \mjw _pivãmƒ Hcp kzimcy ÿm]-\-ambn XpSßn 1945 tic-f-an{xw (tzhvpn `oavpn) XpSßn 1831 Pn. i -c- n Nc-a-Zn\w ]n.-sp. B Wn P- -Zn\w 1925 tpmkv Nnd-Ω P- -Zn\w a Øp ]fl-\m-` P -Zn\w 1878 tum. Fkv.-sI. \mb Nc-a-Zn\w KoXm-ln-c-Wy Nc-a-Zn\w kn. A - mbn P -Zn\w 1862 si.-fw. amxyp P -Zn\w sim w ]ªnIv sse{_dn XpSßn 1979 hn. `mkvi-c \m-b P -Zn\w k Zm si.-fw. ]Wn- P -Zn\w ]p\-eq _me P -Zn\w 1929 Iq\ Ipcn-ip-kXyw 1653 F.-]n. apl-ωzv Nc-a-Zn\w Nmhd Ipcym-t mkv Gen-bmkv Nc-a-Zn\w ]ptø-gøv `mkvi-c-ta-t\m P -Zn\w eoem Zmtam-Z-c-ta-t\m P -Zn\w 1923 Sn.-sI. cma-ir-jvw P -Zn\w \ -\m P -Zn\w 1926 Iem-a-fiew sslz-cen Nc-a-Zn\w aqøn-cn-tßm v `h-{xm-x \ºq-Xn-cn- msv Nc-a-Zn\w F.-F. I msv Nc-a-Zn\w Fw.-kn. tpmk^v P -Zn\w \h-bpkw hmcni XpSßn 1950 ]fin v chn-i- P -Zn\w H. N p-ta-t\m P -Zn\w 1847 hn. IrjvW Xºn P -Zn\w 1890 hn. DÆn-Ir-jvW \mb P -Zn\w 1893 hnwkn (hn.-fw. _me-n-{μ ) Nc-a-Zn\w Hf -aæ (kp{_- -Wy \ºq-Xncn) P -Zn\w 1923 ]n.-hn. IrjvW \m-b P -Zn\w 1911 si.-]n.-pn. \ºq-Xncn Nc-a-Zn\w ]pxp- n cml-h P -Zn\w 1910 tum. si.-fw. {]`m-i-c-hm-cy Nc-a-Zn\w Ip d hnfw-_cw 1809 ae-bmfn satωm-dn-b ka n p 1891 ]mem si. -Fw. amxyp P -Zn\w tziob bph-p-\-zn\w kzman hnth-im-\-μ P -Zn\w 1863 AºmSn C m-hω P -Zn\w 1898 tum. si. tkmz-h Ω P -Zn\w 1902 Un.-kn. Ing-t -apdn P -Zn\w 1914 sf.-si.si tat\m Nc-a-Zn\w kn. ANyp-X-ta-t\m P -Zn\w 1913 sh awn al (I-Zw-_ \ºq-Xn-cn) Nc-a-Zn\w Nnd-bv Sn. _me-ir-jvw \mb Nc-a-Zn\w amwn am[-h-nm-iym Nc-a-Zn\w Fw.-B. _me-ir-jvw-hm-cn-b Nc-a-Zn\w si.-kn. ]o P -Zn\w 1922 Xr q-wn-øpd kwkvirx timtfpv XpSßn si.-]n.-f.-kn. XpSßn 1951 ]n.-f-kv. A\- -\m-cm-b-w-imkv{xn Nc-a-Zn\w si.-]n.-_n.- ]msyw P -Zn\w 1928 A pæn \ºym Fw.-kn. Nc-a-Zn\w Xp kvamciw (Xn-cq ) XpSßn km-lnxyn{i-hmfw Fw.-hn.-tZ-h P -Zn\w Ip n- p-døp tii-h \mb Nc-a-Zn\w t{]w\-ko Nc-a-Zn\w kn.-pn. im -Ip-am P -Zn\w ]fin v tkm]m-e \mb Nc-a-Zn\w Ipam-c-\m-im Nc-a-Zn\w hn.si am[-h Ip n P -Zn\w amxr-`qan BgvN- -Xn v XpSßn 1938 B nãv ]n.-sp. sndn-bm Nc-a-Zn\w Sn.-F. cmp-e van Nc-a-Zn\w Fw.-F- v. imkv{xn-iƒ (alm-tzh lcn-lc imkv{xn-iƒ) P -Zn\w kztz-im-`n-am\n ]{Xw (h w aue-hn) XpSßn 1905 ImØp- n ANyp-X-ta-t\m P -Zn\w 1851 sk_m-ãy Ip p-ip p `mk-h-x Nc-a-Zn\w si. _me-ir-jvw- p-dp v P -Zn\w 1927 timgn-t m-s Nc-a-Zn\w 2007 C. _mem-\-μ Nc-a-Zn\w ssh w apl-ωzv _jo P -Zn\w 1910 P\-bpKw hmcni XpSßn 1949 ANyp-X- p-dp v kn. P -Zn\w 1911 Pn. Ac-hnμ P -Zn\w arwm-fn\n kmcm-`mbv Nc-a-Zn\w 2016 Un. {ioam \ºq-Xncn Nc-aZn\w Ip n- p- Xºp-cm Nc-a-Zn\w {]`mxv _p v lukv XpSßn 1952 tacntpm IqØm- p-ipfw P -Zn\w 1905 B.-Fw. a\-bv -emøv P -Zn\w Fw. tkmhn-μ Nc-a-Zn\w Pn. hnth-im-\-μ Nc-a-Zn\w t\xmpn Pb n ] fw tic-f-h Ω P -Zn\w ]n. ]fl-cm-p Nc-a-Zn\w IS-hq N{μ- ]n Nc-a-Zn\w `c-wn- mhv inh-ip-am Nc-a-Zn\w 2007 tum. kpip-am Ago-t msv Nc-a-Zn\w B. \mcm-b-w- -Wn- P -Zn\w 1889 txm -bv m v C m-hω P -Zn\w 1865 tum. ] ]p Nc-a-Zn\w hn.-si.-f. (h-st Iq me \mcm-b-w \m-b ) Nc-a-Zn\w dn -ªnIv Zn\w Un.-kn. Ing-t -apdn (sum-an-\niv Nmt m) Nc-a-Zn\w sim n {]Pm-a-fiew XpSßn 1941 ae-bmf at\m-ca Zn\- -{X-ambn 1928 iqc-\msv Ip ]n P -Zn\w 1911 timhpæn s\sp-ßmsn Nc-a-Zn\w B.-sI. e va-w Nc-a-Zn\w s{]m^. Imfn-bØv Zmtam-Z-c Nc-a-Zn\w Xnt m-sn-b (Ip- \ \mb ) Nc-a-Zn\w apxp-ipfw ]m Δ-Xn-b-Ω P -Zn\w 1904 kn. D-Æn-cmP Nc-a-Zn\w ]ptcm-k-a\ kmln-xy-kw-l-s\ cq]o-i-cn p (sjm Wq ) 1944 `c-xvtkm]n Nc-a-Zn\w 2008 Kucn et jv P -Zn\w c -km n Zn\w Km n-pn-bpss c -km- nxzw 1948 kn.-f-kv. tkm]m-e- -Wn- Nc-a-Zn\w ]pem- m v cho-{μ P -Zn\w 1932 hn.-sn. \μ-ip-am P -Zn\w 1925 ssi\n- c ]fl-\m-`-]n Nc-a-Zn\w F.-hn. cma-kzman Aø Nc-a-Zn\w ]n.-hn. Xºn Nc-a-Zn\w

31 kn.sp.bpss tej\߃ kn.sp.txmakv kamlcww : si.fw.npωm, tpmkv Icnº\ ss[jwnixbpw k KmflIXbpw CWßnt _u ni {]Xn`bpsS tej\kamlmcw hne : sxcs SpØ {]_ ߃ C Fw Fkv \ºpXncn msv [njwmimenbpw a\pjykvt\lnbpamb cm{ ob t\xmhns kmlnxy Nn Iƒ hne : tim n-iƒ v : ticf kmln-xy-a- m-zan, Xriq Unkw-_ 31

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

prospectus.pmd

prospectus.pmd ticf kwÿm\ km cxmanj AtXmdn n Xncp-h-\- -]pcw t{]mkvs]-ivskv ] -a-e-bmfw KpUv Cw ojv A o lnμn k n-^n- v timgvkv (aq mw _m v 2019) ticf k m s]mxphnzym`ymk hip v BapJw tic-f-k m s]mxphnz-ym-`-ymk hip- ns

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Chandu Menon-Oru Padanam

Chandu Menon-Oru Padanam ]n.- si. _me-ir-jvw (1926-1991) Ncn-{X-K-th-j-I\pw ]{X-{]-h Ø-I\pw Fgp-Øp-Im-c-\pw. Fd-Wm-Ip-f-Øn-\-SpØv FS-h-\- m v P\n p. Izn v C ym ka-c-hp-ambn _ -s v Pbn hm-k-a-\p-jvtnt nh -Xn-\m timf-pv-hn-zym-`ymkw

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Std II Mal Module 1.pmd

Std II Mal Module 1.pmd Ub v ae- pdw - - t v 2 ae-bmfw ]mtmkq{xwtcj (IcSv) F m-h pw ]T-\-t\ w A[ym-]\ ani-hn-eqss mkv : 2 bqwn v : 1 Fs ticfw samuyqƒ 1 Fs ticfw BapJw ]T-\-t\- -ß-ƒ hyh-lmc cq]߃ tic-f-øns {]IrXn `wkn h Æn- p

Chi tiết hơn

Shivaji Hyder Ali Tippu Sulthan

Shivaji Hyder Ali Tippu Sulthan H v ] Xn- mep hb- p-im-c-\mb Hcp _me. IpXn-c-k-hm-cn-bnepw Bbp-[m-`ym-k-Ønepw AXn-k-a. Ipeo-\-amb s]cp-am w. alm-cm-jv{s- m-c-\mb Cu _mes\ p-dn- p hoc-i-y-iƒ \msphm-gp kp Øms snhn-bnepw FØn. Xs ]S-Ø-e-h-\mb

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

PATHANAMTHITTA DIST-VOTERS LIST

PATHANAMTHITTA DIST-VOTERS LIST VISWAKARMA SERVICE SOCIETY (Reg. No. K.15/68) (Affiliated to Akhila Bharathiya Viswakarma Mahasabha) H.O. Viswakarma Bhavan, Perunna P.O., Changanacherry, Kerala-686102 Phone: 0481-2426633 Email: vsshochry@gmail.com

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

7 ÿnc-x-bv mbn 10P 10N aqe-i߃ ]c-kv]cw tn v kwbp- -߃ D m-ip- p. Cu aqe-i-ßfpw kwbp- -ßfpw Ah tn p- mb an{in-x-ßfpamwv \ap v Np p-ap F m- h-kvxp- fne

7 ÿnc-x-bv mbn 10P 10N aqe-i߃ ]c-kv]cw tn v kwbp- -߃ D m-ip- p. Cu aqe-i-ßfpw kwbp- -ßfpw Ah tn p- mb an{in-x-ßfpamwv \ap v Np p-ap F m- h-kvxp- fne 7 ÿnc-x-bv mbn 10P 10N aqe-i߃ ]c-kv]cw tn v kwbp- -߃ D m-ip- p. Cu aqe-i-ßfpw kwbp- -ßfpw Ah tn p- mb an{in-x-ßfpamwv \ap v Np p-ap F m- h-kvxp- fnepw AS-ßn-bn-cn- p- -Xv. A]q hw Nne aqe-i-߃ am{xamwv

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Surah Al-Asr (PAGE ).pmd

Surah Al-Asr   (PAGE ).pmd 5426 ô ü dg IQƒ S 103. kqdxp Akzv a x-bn Ah-X-cn- Xv hn-\-߃ 3 Dss_-Zp- m-ln_v\p l^vkzx (d) ]d- -Xmbn Camw Xz_vdm\o (d) D -cn- ncn- p p: "\_n Xncp-ta\n bpss kzlm-_n-i-fn c p-t] XΩn I p-ap- nbm, Hcmƒ at

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pension.doc

Microsoft Word - pension.doc Kerala Non -Resident Keralites Welfare Board Norka Centre, II floor, Near Govt. Guest House, Thycaud P.O, Thiruvananthapuram-695014. Phone - +91 471 2785500, Fax 0471 2785501 Email info@pravasiwelfarefund.org

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics A n-ip-wvt-øn _me-i- msc A n-ipwvt-øn _me-i- msc knwl-߃ ap n Zm\n-tb-ens\ s]m - p-gn-b-xn tbmtk-^ns\ X hocy-`p-p-øm D -cn-t mt\ tbipth cmpmth tbipth I Ømth \o hniz-kvx-\mtw \n Xncp-\m-a-a-sXs [ym\-am-ipt

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

1-8

1-8 ]nxmhmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v tum. {_Z sss kv si. ]nxm-hmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v hnip {^m nkv A o- n-bpss anj-\dn k\ym-kk-tlm-z-c-k-`bpw ÿm]-i-]n-xm-hmb {_Z ]ufq-kns kn nbpw {]h Ø-\-ßfpw.

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11)

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ 11) TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT ( LÝ ) CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG - TƯƠNG TÁC TỪ A- NAM CHÂM VĨNH CỬU + Thanh (kim ) nam châm nào cũng có hai cực từ. Cực nam (S) và cực bắc (N). Khi để tự do cực luôn chỉ

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Eni Njan Urangatte

Eni Njan Urangatte ]n.-si. _me-ir-jvw (1926-1991) Ncn-{X-K-th-j-I\pw ]{X-{]-h Ø-I\pw Fgp-Øp-Im-c-\pw. Fd-Wm-Ip-f-Øn-\-SpØv FS-h-\- m v P\n p. Izn v C ym ka-c-hp-ambn _ -s v Pbn hm-k-a-\p-jvtnt nh -Xn-\m timf-pv-hn-zym-`ymkw

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

Imem-hÿm hyxn-bm\w {]mno\ Imem-h-ÿm hyxn-bm-\-߃ 102 tum. ]n. lcn-\m-cm-b-w ticf kwÿm\ imkv{x kmt -XnI ]cn-ÿnxn Iu kn 4600 Zi-e w ]g- -ap `qan-bn 4 he

Imem-hÿm hyxn-bm\w {]mno\ Imem-h-ÿm hyxn-bm-\-߃ 102 tum. ]n. lcn-\m-cm-b-w ticf kwÿm\ imkv{x kmt -XnI ]cn-ÿnxn Iu kn 4600 Zi-e w ]g- -ap `qan-bn 4 he {]mno\ Imem-h-ÿm hyxn-bm-\-߃ 102 tum. ]n. lcn-\m-cm-b-w ticf kwÿm\ imkv{x kmt -XnI ]cn-ÿnxn Iu kn 4600 Zi-e w ]g- -ap `qan-bn 4 henb lna-bp-k-߃ AYhm {]] w apgph a p-]mfn aqsn-in-s- p km ]ni bpkw D m-b-xmbn

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers Page: 1/10 Kerala State Haj Committee HAJ HOUSE, P.O. CALICUT AIRPORT, MALAPPURAM Dist., KERALA-673 647. Phone: 0483-2710717, 2717571 Website: keralahajcommittee.org E-mail: keralahajcommittee@gmail.com

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn