.

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "."

Bản ghi

1 ss{ikxh Fgp- p-]pc DELHI CHAPTER EDITION Priate Circulation VOL 4 B I M O N T H LY NOV. & DEC C yms] -t mkx sszh-k` UÂln tìä 23--þm-aX hmàjni kt½-f-\- Ä DÖze XpS- w 23 þ m- a X C yms] - t mk X sszh-k` UÂln tìä hmàjni I sh³j\ {]mà tbmss XpS w Ipdn p. \hw-_à 9 apxâ12 hsc Pt hm- e \n- e p- f f Awt_- Z À ` h - \ n  sh p \S- p hmàjni kt½-f-\ Ä 9þmw XnbXn sship-t cw sf.]n.kn UÂln tìä {]kn-uâ ]mìà kmap-thâ Fw txmak {]mà n DXLm-S\w snbxp. XpSÀ p \S- p s]mxp tbmk- fnâ A\p-{K-loX sszh-zm-k- mà hn\ tlmjww \S- p- -Xm-bn-cn pw. Znh-khpw cmhn-sebpw sshipt -chpw \S- p s]mxp-tbm-k- fnâ ]mìà kmap-thâ Fw txmak (sf.]n.kn UÂln tìä {]knu- ), ]mìà si.kn. tpm (sf.]n.kn P\-d sk{i-«-dn), ]mìà si.tpmbn (sf.]n.kn UÂln tìä c m-[n-im-cn), ]mìà Zm\n-tb sim -\nâ p -Xn (ti-cfw), ]mìà tsman tpmk^ (bp.-fê F) F o A\p-{K-loX sszh- Z m- k - mà hn\ip{iqj \nàh- l n- p- - X m- b n- c n- pw. 10 apxâ 11 hsc-bp-ff Znh-k- -fnâ cmhn-se 10 awn apxâ 1 awn hscbpw, D Ignª 2.30 awn apxâ 5 awn hscbpw sshipt cw 6 awn apxâ 9 awn hscbpw A\p-{K-ln- -s «hnhn[ skj-\pi- I Ä D m- b n- c n- p- - X m- W. s]mxp-tbm-k- Ä, bph-p\ kt½-f\w, kt - k I qä t{]m{kmw, ktlmzokamp kt½f\w, ss nä kiqä {KmPp-th-j³, ]cm-p-b- nsâ a²y- nepw hnp-b- nsâ Nhn«p ]Sn-IÄ \mw ]cm-p-b-s -«p-sh p ]d-ª mâ Ahsâ Ir]-bn \mw B{i-bn- nã F À w. btlmh bn{km-tb-en\p th n tami-tbmsp Ie]n N«- fpw hn[n-ifpw \o {]am-wn- m-n-cn p p F nâ \o IrXmÀ -\m-ipw. ss[cy-s «Dd- n-cn-, `b-s -S-cp-X, Hcn- epw AcpX (1 Zn\-hr- m w 22:13). thz-]p-kxiw \mâ]x C³Uy³ `mj-i-fn-te XÀÖna snbx anj-\dn hoc-\mw hneyw tidn. sndp Ime Hcn-  At±lw ac- nâ \n pw how ssi HSnª p. HSnª ssi kpj-am-b-xn\p tijw At±lw FhnsS \n p howpthm AhnsS Ibdn AhnsS \n p kpc- n- X - a mbn Cd- n. A s\ txmä Db-cs Iog-S- n. sndp- - nâ Xs hneyw tidnsb \bn- n-cp Cu kz`m-h-am-bn-cp p At±-l- nsâ hnp-b- nsâ apjm -cw. ASn-Øm\ hnzym-`ymkw t]mepw CÃm-Xn-cp hneyw tidn- Zn s]s -t mkx anj³ UÂln I h³j³ kam-]n p \yquâln: Zn s]s -t mkx anj³ (än ]n Fw) UÂln skâà I h³j\ A\p-{K-loX kam]\w. sszh-p\w tbip-{in-kxp-hnsâ ho pw hc-hn-\mbn Hcp- p-hm\pw sszh-h-n\ {]Imcw {InkXp-hnsâ \à km n-bmbn Cu temi- nâ Bbn-cn- p-hm\pw su]yq«n No^ ]mìà F{_lmw amxyp Blzm\w snbxp. HItSm-_À 19 apxâ 22 hsc \mep Znh-k-ambn ZzmcI skisà þ 19 Un. Un. F bq«n-enän {Ku nâ \S I h³jsâ kam-]\ Zn\ kwbpà k`m-tbm-k nâ {]kw- K n- p- I - b m- b n- c p p At±-lw. hymgw apxâ sshin«\s kphn- tij tbmk- -fnâ ]mìà bq\nk akol (apwss_ skâà ]mìà) shån, i\n Znh-k- -fnâ ]mìà Fw än txmak (A-S-bmÀ skâà ]mìà) F n- h À {]kw- K n- p. s]mxp- t bm- K - Ä, Im n- c n tbmk- Ä, bph-p\ aoänwk F nhbpw \S- p. kam-]\ Znh-k-amb Rmb-dmgN UÂln skâ-dnse UÂln, lcnbm-\, D -cm-j-wu, cmp-øm³, D À{]-tZ-i, a[y-{]-tzi kwøm\- -fnâ DÄs «28 {]mtz-ini k`i-fnse ip{iq-j-icpw hnizm-kn-ifpw kwbpà hnip² k`m-tbm-k- nâ ]s -Sp- p. HmÀUn-t\-j³ F nh hmàjni kt½-f-\-t m-s-\p-_-ôn \S- p -Xm-bn-cn- pw. tum.-»-ê³ taa-\, F n- h - c ptsbpw sf.]n.kn UÂln tìänse aäp sszh-zm-k mcptsbpw ktlm-z-c- m-cp-tsbpw Iq«mb t\xrx z - n  hn]p-e-amb hnhn[ I½-änI Ä I sh³js â A\p-{K-l n-\mbn {]hà n psim- n-cn- p{_zà.- F_n taa\ F n-h-tcm- p. 12-þmw XnbXn Rmb-dmgN s S m w 7 0 K m b - I - c - S - p cmhnse 9 awn Bcw-`n- p sf.]n.kn UÂln tìä IzbÀ kwbp-à -B-cm-[-\-bn UÂln(sl-h³en _oäk) kwko-xm-cm-[- bpss hnhn[ k`-i-fnâ \n pw \b p t\xrxzw hln- p- -Xm-bn- Bbn- c - - W - n\ hnizm- k n- I Ä cn- pw. k`m-hy-xymkw IqSmsX ]s -Sp- p- -Xm-bn-cn- pw. Ignª At\-IÀ I sh³j³ \K-cn-bn- hàj- - t f- mä A[n- I - a mbn te sszh-h-n\w {ihn- p-hm³ sszh-p-\- -fpss BßoI kl-if p p F Xpw Cu hàjs cww I sh³jsâ A\p-{K-lI sh³jsâ {]txy-i-x-bm-w. Ä a m ä p - I q - «p - p. ]mìà kmw txma-k (sk-{i-«-dn), I sh³j³ Znh-k- -fnâ hnhn[ {_ZÀ. timin amxyp (tpm.-sk-{i-«- kmaq-ly-am-[y-a- -fnâ IqsS XÕdn), {_ZÀ tpm k³ Fw ({S{jmÀ), ab kwt{]- -Whpw \S- p- -Xm]mÌÀ än.si kmw (I ho-\à) bn-cn- pw. ]mìà kmw tpmàö th qà \yq UÂln bpss `mjm- ] - c amb Ign- h p- t ISns\ sszh-t ms Gäp ]d-ª -t mä sszhw At±ls alm-\mb Hcp `mjm ]WUnX-\m n XoÀ p. temi-{]-imcw henb ]mwunxyw DÅ-h-cm km[n- m h³im-cy- Ä sszhw hneyw ticnsb sim km[n- n- p. GXn\ \mw txmâ p- pthm AXn\ \mw Zmk- m-cmbn Xocp p. FhnsS \n p \mw howpthm B Dbcw \s½ Iog-S- p- p. A s\ \½psS PohnXw txmâhn-bpss ]cym- b - a mbn amdp- p. Xmg mênâ \n pw Pbn- s - nâ am{xta DbÀ mênâ {]th-i\w e`n- p-i-bp-åq. Hcp hnj-b- n-s\mgnsi asäãm hnj-b- n\pw Pbn Xp sim pw ASp mênâ {]th-i\w e`n- p-i-bn-ã. txmä hnj-b- n\pw IqsS Pbn-s - nte hnpbw Ah-Im-i-s -Sm³ km[n- pi-bp-åq. \s½ Iog-S- p ]e Zp:kz`m-h fpw \½psS Pohn-X- n-ep- mimw. H p-inâ {Zhym-{K-l-am-Imw. AsÃ- nâ Al- m-c-am-imw t{im[amimw aäp-å-h-tcm-spå shdp- mimw. {]Xn-Imchm -bmimw, PVtam-l-amImw, A s\ ]e-xp-amimw. GXn-emW \mw txmä InS- p- - s X \mapw IPC DELHI STATE Hä-t\m-«- nâ... >> 4-6 ss nä IznÊ ss nä hmb-\sb t{]mõm-ln n- p-hm\pw ss nä hmb-\bnse PnÚmk hfà p-hm-\pambn e y-an-«p-sim ss{i-kxh Fgp- p-]pcbpss Hm sse³ ]{X- nâ Hcp ss nä IznÊ ]Z-{]i\w XpS-À-am-\-ambn {]kn-²oi- c n p hcp- p. \n Ä Hcp ss nä ]Tn-Xm-sh- nâ, ss nä hmb- \ m- i oew Dff hyàn-sb- nâ B aõ-c n-te R Ä \n sf Wn- p- p. FÃm amkhpw 2 aõcw hoxw D mbn- c n- pw. AtXm- s Sm w FÃm amkhpw 2 e w hoxw PDF  Dff ]{Xw \n -fpss Bh-iym-\p-kcWw R Ä Ab p Xcp- -Xp-ambn- c n- pw. CXn- s \- än A- d n- b phm\pw IqSp-X hnh-c- Ä p-ambn _Ô-s -SpI ]mìà»ê³ ]n.-_nþ (Whats Aap)

2 ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ B I M O N T H L Y No. - Dec FUn-täm-dn-b I sh-³j³ \S- ms\mcp Imew ]mìà.»ê³ ]n. _n ss{ikxh Fgp- p-]p-c, UÂln Nm]äÀ {]kn-uâ HItSm-_À amkw apxâ s^{_p-hcn amkw hsc hst C y-bnâ fmbn I sh-³j\piä amdn- -gn-ª p. hnti-jmâ sx ³ `mc-x- nâ IÃym-W- -fpss Ime-am-W. Imem-h-Ø-sIm pw aä kml-n-cy- I sh-³j\piä ]qc- -fmbn amdnsb p ]d-bp- -Xmhpw IqSp-X ÄsIm pw hnhm-l- Ä Gähpw A\p-tbm-Py-ambn \ne-sim-f-fp- icn. s mcp Imew. Zo]m-hen Bcw-`n- p-t¼mä s sndp-ins I -h-s- mà apxâ B`-cW hym]m-cn-iä hsc Fs -s\-sb- nepw em`w sim -W- ChnsS-bmW \½Ä a\-ên-em-t - p AXn-{]-[m-\-amb Hcp hnjbw sa Nn -tbmss I -h-s- - p-i-tfmss Im n-cn- p Imew. Ah-c-hÀ IS p hcp- -X. Hcp I sh-³j³ \S- p-t¼mä AXn\p ]n¼nâ ZÀi- X -fpss Ign-hnsâ ]c-am-h[n X -fpss taj-e-i-fnâ em`w sim p- p. \-t mss {]mà n Bcw-`n hyàn apxâ AXnsâ Ah-km-\s NneÀ F -s bpw t]mse Cu DÕ-h-Im-e-L-«hpw henb amä- -fnkn-em- -Ww. A s\ {]hà n p- -h-cp-sssbãmw BsI- p-ibmw hyàn hsc B I sh-³j\p th n Nne-hn-Sp {]b-x\- Ä \mw a\- ÃmsX IS p t]mip- p. Cu DÕ-h-Im-e em`w simbx-hà Np nâ Dudn-b- ]p- n-cn-bp-ambn aµ-kanxw XqIp-t¼mÄ t\«w ssih-cn- m- -hà B I sh-³jsâ hnpbw F p ]d-bp- -X. C s\ Bfpw AÀ hpw \ncm-i-cmbn amdp- X ]Xnhp ImgN-bm-Ip p. aps n \S- p I sh-³j\piä Hcn- epw \jsam-ip-hm³ ]msn-ã. C s\ I sh-³j\piä \S- p-hm-\p-ff kzmx{ yw F{X \mfp- F mâ \½p CX I sh³j-\-pi-fpss Imew. `mc-x- nâ km²y-x- IÄIqsS `mc-x- nâ \ap e`n- p-sa BÀ pw ]d-bp-hm³ Ign-bn-Ã. bp-ff Øe- -fn-seãmw I sh-³j\piä Ac-t -dp- p. k`-bpss AXp-sIm Cu DÕ-h-Im-e-L-«- nâ \mw ]c-am-h[n em`w sim -Ww. AI pw ]pd pw HmUn-täm-dn-b- fnep-saãmw I sh-³j\piä I sh-³j\pth n {]mà n p hyàn apxâ t\m«okp hnx-c-wthzn-sbm-cp- p- p. {]K-Û- m-cmb sszh-zm-k- m-cpw, A\p-{K-loX m-cpw, {]kw-k-i-cpw, kwlm-s-icpw Hcp t]mse B{K-ln-t - p ss{ikxh Iem-Im-c- mcpw sszh-a- fpw tnà I sh-³j\piä H mw Bßm- -fpss hnsp-xâ. I sh³j³ hnp-bn- phm³ hnp-b- n-se- n- p- p. \½psS I sh-³j\piä \½p DÕ-h-{]- {]mà n p- Xn-t\- mä D]-cn-bmbn Hcp ]m]n-sb- nepw am\-km- -c-s - XoXn ImgN-sh-b p- p. ]g-b-\n-ba bn{km-tb-en\ \nc-h[n s]cp-\m-fp- S-W-ta-sb p {]mà n mw. AXp Xs -bm-bn-cn- s«\½pss e y-hpw. IÄ D m-bn-cp- p-sh \½p thz-]p-kx-i- nâ ImWp-hm³ Ign-bp- A -s\-bm-ip-t¼mä Hmtcm I sh³j-\p-ifpw hnp-b-t - mä D]cn p-. B s]cp-\m-fp-i-sfãmw AhÀ Bßob DWÀÆ am{x-aã ]c- A\p-{K-l-ambn amä-s -SpI Xs sn pw. k]c kt mj ]qc-i- -fmb kmaq-lni DÕ-h- Ä IqsS-bm-bn-cp p F \mw Icp-Xp -Xn sxän-ã. ChnsS `mc-x- nsâ Xe-Øm\ \K-cn- \½p e`n- p Ah-k-c- Ä kphn-ti-jo-i-c-w- n\pw IÀ m-hns\ bnâ, BßmÀ -X-bn-Ãm temi- nâ, \K-c- nsâ a\w asp- n- p DbÀ p-hm-\p-ambn \mw ]c-am-h[n hn\n-tbm-kn- -Ww. Hmtcm I sh- Xnc- n\p \Sp-hnÂ, sszh-a- -fpss kt½-f-\- Ä XnI pw B\- ³j\pIfpw Ign-bp-t¼mÄ \½p F{X em`-ap- mbn F \mw hne-bn- µhp{]zhpw BßoI Dt -P\w ]I-cp- -Xp-ambn-cn- pw. cp- n-bn-«pt m? F mw \½p em`-ambn htc- p- X? Hcp I sh- ³j³ Ign-bp-t¼mÄ Ipsd ]Ww an w- ]n-sn- p- -Xà \½psS em`w. \c-isszh-a- fpw sszh-zm-k- mcpw X½n ]cn-nbw ]pxp- p-hm\pw _Ô- nsâ BSp-I-fmbn Ge n- -s -«n-cn- p Bßm- -fpss hnsp-x-em-bn-cn- Ä ]p\:-øm-]n- p-hm\pw I sh-³j\piä hgn-sbm-cp- p- p. \mfp- s«\½pss e yw. AXm-bn-cn- s«\½pss em`w. ]m]n-i-fmb NneÀ I-fmbn Nmcw NqSn-bn-cp ]e Bß-ku-lr-Z- fpw s]msn-x«n FSp- p- am\-km- -c-s «\½psS k`iä \nd-b-s«. Hmtcm I sh-³j\piä kµà`-am-w. AXn-ep-]cn k`-iä AZr-iy-ambn XoÀ p sh n-cn- p Ign-bp-t¼mgpw Iq«Pe-k\m\w \S- -s«. tzi- n\ t]sn kz]\-am-bn-cn- AXnÀh-c-¼p-IÄ - p-d-t sszh kt\l- nsâ sim -cp-hn-iä p- -hà c n- -s -S-s«. CsXm am{xta \½p em`-am-ip-hm³ ]msp- _lnàk-an- p \mfp-i-fm-w. Npcp- nb ] w Hcp ]p n-cn-sb- nepw f-fq. \c-is simf-f-b-sn- p- -Xm-Is«\½psS I sh-³j\piä. XqIp ka-b-am-w. AtX, s] -t m-kxp-im-cpss Bßo-b-D-Õ-h- - \½p em`hpw ]nim-nn\ \jshpw Bbn o-cs«\½pss DÕ-h- Ä. hgn sxäp Iuamc mà sj_p XcI³, Im\U þ P\-d sk{i-«-dn, ss{ikxh Fgp- p-]pc kaql a\km nsb sr«n p AXpsIm Nne Imcy Ä AXym sams snbxpsimsp pt¼mä Bßob \nehmc neqss Ahsc Xc nâ BW Iuamc mcpss hiyambn \mw HmÀt X \ÃXp Xs AhÀ \à hyànxz nsâ hfà nsbsp Ww. CXn\mbn CS-bn-ep-ff hmà IÄ. \nc cw Xs bmw. Hcp Ip«nsb pdn DSaIfmsW pw \à am\knihpw amxm]nxm Ä Xs \à Iu \S p Iq«BßlXy, Hfnt m (BWmbmepw s] mbmepw) imcocnihpamb BtcmKyw \ne\nà knenwk Ip«nIÄ p \ÂIWw. «w, ASn]nSn apxembhsbms IqSpX D chmznxzw AhcpsS p hcmsw pw IqSn Dd p hcp km mà nihpw Bßobhpamb ]{Xam[ya nâ IqSnbpw AÃmsX amxm]nxm Ä p Xs bmw. Ww. \à A`yk\w Hmtcm Ip«n pw bpw Hs bpw \½Ä I psim n AtX]Sn AhÀ hosp hn«nd p ho«nâ\n p e`nt p IcpW, \ÂIp psh nâ AhÀ simgn cn p p. CXns\Xnsc BÀ pw t¼mgpw Ahsc pdn {i²bp m kt\lw, ]cn]me\w F nh e`n- ª p hogpibnã, HmSn Hfn pibp {]Xntcm[n m³ IgnbmsX hcp p. bncn Ww. Xncn p ho«nâ h p msx hcp-t¼mä Ip«nIÄ ]pdw anã. ]e Ip«nIfpsSbpw amxm]nxm {]Xo bpå ]e IpSpw_ fpw tnà mâ cmhnse hosp hn«t mgp temi p \n pw Ah {]Xo Ä \à BßobcmW. F mâ XIcp p. A[nImcnIÄt m mb AtX am\knihpw imcocni n pw. CXns\ Ipäs Sp phm X fpss a sfbpw sndp {]mb amxm]nxm Ät m CXn\pÅ hpamb \neifnâ Xs bmtwm \pw XcanÃ. Hcp ]t Cu kui nâ Xs Bßob hgnbneqss {]Xnhn[n Is m³ IgnbmsX h p tnà sx icnbmbn Ah cy Ä Xm meniambncn mw. ssi]nsn p \S nbmâ \½psS hcp p. ]ns bpw ]ns bpw IqSp sc a\ênem Ww. AhÀ \ã CXn Hfnª p InS p NXn p Ip«nIÄ \in nã. ss nä X sr«n n p hmà IÄ hcp s «Xpw apdnthäxpamb Fs gniä, Ducm psp piä Cu Cfw ]dbp p _me³ Xsâ \S ns\ XÃmsX Ipdbp nã F XmW nepw a\êneps nâ AXp a\êpiä BZyw Nn ns p \nà½eam p X F s\? \nsâ hkxpx. CsX s\ kw`hn hmbns Sp phmt\m, NnIsª Sp hcnã. AhÀ FÃmw \ãs «p hn\{]imcw AXns\ kq n p p p F \mw H p Nn n p phmt\m DÅ {XmWn ho«pim I g n b p t ¼ m g m W X f p s S Xn\m Xs (k o: 119:09). X \ÃXmW. ASp CcIÄ À p mbncn Ww. Ip«nIÄ A_²w a\ênem p X. sszhhn\amw \s½ icnbmb Bc? Ft mä? FhnsS? F p Blmchpw hk{xhpw ]T\ kui AÀ nâ Pohn n p Xpw hnip² thz]pkxiw \ mbn \ap Nn n phm³ IgnbnÃtÃm? cy fpw bm{xm kuicy fp \s½ \bn p Xpw. Ip«nIsf ]Tn n Ww. icnbmb ss{ikxh Fgp- p-]pc DELHI CHAPTER EDITION Adertisement Tariff Full Page ` 5000 Quarter Page ` 1250 Half Page ` 2500 V-Card Size ` 500 (Front & Back page adertisement will be charged extra) Contact for more info: þm-aX»knwK Kmkn-bm-_mZ I sh³j³ kam-]n- p Ignª 12 hàj- -fmbn \hw-_à Kmkn-b-_m-Zn-ep-ff k`-i-fpss klamk- nâ Kmkn-b-_m-Zn cma-eoe I-c-W-t mss \S -s -Sp Cu ssaxm-\- nâ sh XpSÀ -bmbn alm-tbm-k- n-\ Cu hàjhpw \S p hcp kphn-ti-j- am-lm- henb P\-]m- m-fn- -ap- m-bn. tbmkw (»knwk Kmkn-bm-_mZ ) kam-]n- p. \hw-_à 4 apxâ 6 hsc Pohn-X- nsâ \m\m-xp-d-bn-ep-ff \S I sh³j-\nâ apjym-xn-yntemss kphn-tijw tiä phm³ hen-tbm-cp-iq«w P\w henb Bhbm-bn-cp ]mìà hn.h hà nk (apwss_) hn\tlmjww \S- n. XSn p IqSn-b-t mä henb sszhn-i- UÂln-tbmSp tnà pin-s- p {]-hà \ n\ Kmkn-b-_mZ Hcn- D À{]-tZ-inse Hcp henb PnÃ-  IqsS km yw hln- p. ]mìà bmw Kmkn-b-_m-Z. Xt±-io-b-cmb F. än tpmk^ Aco- -dn-¼n-t\ms P\- -fpss CS-bn IÀ m-hns\ tnà aäp- ssz-h-zm-k- mcpw alm- Adn-bn- pi F e y-t mss tbm-k- n\ t\xr-xzw \ein.

3 ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ B I M O N T H L Y No. - Dec kam-k-a\ IqSm-c- nse {InkXp ]mìà si. ssh. _m_p, \yquâln kam-k-a\ IqSmcw 2. tbml- m³ 1:14 Cu hmiy- nâ Xs a\-ên-emkxyhpw \nd-ª -h-\mbn \½psS hn\w PV-ambn XoÀ p. Ir]bpw m-hp- X H n p kt½-fn-t Hcp CSw F p ]d-bmw. BKa\w = CS-bn ]mà p. And the word hc-h, kaw = apgp-h³, sam w became flesh and dwelt among us. AXm-bX bn{km-tbâ P\w apgp- Chn-tSbpw ]mà p (dwelt) F mh\pw H n p H p IqSp IqSmcw W. AXnsâ AÀ w hkn p F mw B hm nsâ AÀ w. F m-w. AXnsâ icn-bmb AXp sszh-k- n-[n-bn-em-w. Ahn- AÀ w IqSmcw ASn p F m-w. ss-bm-wtãm P\w H n p IqSn-bn-cp- At mä kam-k-a\ IqSm-c- nâ Xpw sszhw hkn- n-cp- -Xpw. ]mà {InkXp PV ico-c- nâ kam-k-a\ IqSm-c- nsâ BwK-teb ImW-s -Sp cq]- nâ IqSmcw hm mw Taberbacle. B hm ASn p {]Xy- -s -«p. As a isible h X Latin hm mb Tabernaculum son of God. ImW- -apå {InkXp- F ]Z- nâ \n pw BW. hnsâ imco-cni IqSm-cw. AXnsâ AÀ w Hcp IpSn Ft m IqSm-c-sat m BW (a hut 3. tdmaà 8:11 tbip-hns\ acn- -hor a temparary shelter F m-w). cnâ \n pw DbÀ n- -hsâ Bßmhp \n -fnâ hkn- p p s] -t m-kxnsâ BZna sszh-`- F nâ {InkXp-hns\ ac-w- nâ à- mà hfsc {]m[m\yw simsp- \n p DbÀ n- -h³ \n -fnâ hkn- Xpw ]Tn- Xpw sszh-p-\s p Xsâ Bßm-hns\ sim p ]Tn- n- Xpamb {][m\ hnj-b- Ä \n -fpss aàxr-i-co-c- tfbpw kam-k-a\ IqSmcw, Zm\n-tb {]h-n- Pohn- n- pw. But if the Spirit of Him \w, shfn- msp ]pkxiw F nh who raised Jesus from the dead dwells Bbn-cp p. ImcWw ]g-bxpw ]pxnin you, He who raised up Christ from the b-xp-amb Xncp-h-N\w apgp-h³ Cu 3 dead will also gie life to your mortal ]pkx-i- -fnâ an -hmdpw bodies by His Spirit who dwells in you. DÄs m- n-cn- p- -Xn-\m AXp Chn-tSbpw hkn pi F m-w. ]Tn- n `à- mcpw ]Tn sszh-p- H p-iqss ]d-ª mâ ]g-b-\n-b-a- \hpw AN- -e-ambn sszh-h-n-\- nâ kam-k-a-\-iq-sm-c- nâ {]Xy- nâ Dd-b p-hm\pw D]-tZ-i- -a-ãm cq]- nâ hkn nsâ Imän-\m De-bmsXbpw {InkXp ]pxnb \nb-a- nâ imco- \ho\ D]-tZ-i- nsâ he-bnâ cn-i-ambn shfn-s -Sp cq]- nâ howp t]mim-sxbpw hnizm-k- ]mà p. C sszh-p-\- nsâ nâ Ønc-ambn \n p, {InkXp- lrz-b- nâ Bß cq]- nâ hknhn\p th n [oc-x-tbmss km n- p- p. Cu Hscmä XXz- mâ m³ hn-\- nsâ kxyw {Kln- - kam-k-a\ IqSmcw sszh-p-\- n\p h-cm-bn-cp- p. A X n { ] m [ m - \ y - a p f - f X m - W. C p an -hmdpw Cu aq p hnj-b- C s hnizm-k-xym-k- nsâ fpw sszh-p-\- nsâ CS-bn Ime-b-f-hn AXp ]Tn-t - -X \n pw A\yw \n p-s]m-bs m- nhp-am-w. ]t \nà`m-ky-h-imâ sszh-p-\- n\ AXy- m-t]- n-xcn- p- p. C p \½psS sszh-p\w F n-\mw c n- -s -«-sx-t m, sszh-zm-k- mà k`-bnâ ss nä k\m\-s -«-sxt m, Bßm-`n- mê h mâ ]mìdpw IpSpw_hpw tjiw {]m]n sszhs Bcm-[n- I mâ `mkyw. p- Xpw tnmzn- mâ IrXy-ambn tbip ]d-ª X \n Ä Xncp-h-N\w Hcp adp-]-sn-b mbn kwi-bn- p- Adn-bm-bI-bm sxän-t m-ip p Xp ImWmw. tbip Fsâ c -I- F m-w. \n Ä Bcm-[n- m- - \m-w. B c X -Xn-\m BW Xn F -Ã, ]ns tbm Xncp-h-N\w Rm³ B c -bpss ASn-Øm-\- And-bm-bI-bm F m-w. C p nâ sszhs Bcm-[n- p- - sszh-p\w sxän-t m-ip- Xp Xncp-hsX pw ]d-bm\pw {InkXp F N-\- nsâ Adnhp th -h w Xe-tbmfw hfà ]qà hfà - CÃm-bI-bm BW. ]g-b-\n-b-abpss {]mb- nâ F p-hm\pw nâ tbip-{inkxp A{]-Xy BW F Adnhn\ hn-\- nsâ cq]- nâ hkn-s - nâ AsX- - Bg-ta-dnb kxyw {Kln-t Xm-h- s\-sb pw AXnsâ ]n nse iy-am-w. sszhoi Bgw, BßoI AÀ w Fs pw AXn IqSn sszhw aq \nhm-k- Ä. 3 dwelling places F mw \s½ ]Tn- n- m³ B{Kin the Bible or Three dwelling places of ln- p- -sx pw \mw Adn-tbt? Jesus Christ. sszh- nsâ AKm-[-amb Úm\- kam-k-a\ IqSm-c-t m-spå _Ô- mâ Xsâ ]p{x-\mb {InkXp- nâ sszh-h-n-\- nâ 3 \nhm-k- hns\ ]g-b-\n-ba IqSm-c- nâ IqSn Ä (dwelling places) hfsc shfn-s -Sp- n-bx \½Ä Adn- {]m[m\yw DÅ-Xm-W. AXp ª n«imcy-anã F p \mw Nn n- - {InkXp hkn- p 3 CS- Ä cp-x. BW. ]pxnb \nb-a- nâ tbip {]Xy 1. ]pd- ms 25:8 cq]- nâ shfn-s -«-tãm. ImW- - Rm³ Ah-cpsS \Sp-hn \S- m³ -h w Hcp ico-c-ambn. C\nbpw AhÀ F\n p Hcp hnip² aµncw ]ns - n\m ]g-b-\n-ba IqSm-c- nse {InkXp Xnc-bm³ sa\-s - (\n-hm-kw) D m-t -Ww. You shall Sp- -sx Nn n- mâ AXp henb make me a sanctuary that I may dwell sxäm-bn-cn- pw. sszh- nsâ B among them. ChnsS dwell F ]cn-úm-\- nâ Xsâ ]p{xs\ Cw ojp hm nsâ ae-bmf k{xobpss k -Xn-bmbn shfn-s hnhà \w hkn- pi F m-w. Sp- p- -Xn\p apt¼ sszhw Hcp AXp {it²-b-am-w. AXm-bX IqSm-c- nâ IqSn-bmW Ahs\ ]gbn \nba Ime-b-f-hn {InkXp shfns Sp- n-b-x. BX Bg-ta-dnb A{]-Xy cq]- nâ kam-k-a\ sszhoi kxy- -fpss aà½- Ä IqSm-c- nâ ]mà p hkn- p. In old \mw {Kln- m³ th n-bm-w. Bbtestament Jesus Christ is an inisible Xn-\m kam-k-a\ IqSm-chpw form. Bb-Xn-\m kam-k-a\ {InkXphpw hfsc {][m-\-s -«-X- IqSmcw {InkXp hkn- n-cp-, t{x. ]mà n-cp CS-am-bn-cp- p. R IÀ m-hnsâ ssi Wn do\m tsmw þ sf.]n.kn KuXw \KÀ Ä NÀ nâ \n pw ]ni\n- A -bpss CjSw t]mse Hcp n-\mbn {]Xm-]KV (l-cn- ]m{x-am n XoÀ p-hm³ Fs bm-\) ^manâ t]mb-t m- kaà n- p p F {]mà n- mâ gmw Rm³ BZy-ambn Hcp \mw F{X sndn-b-h-sc nepw \nµn-x- Ipi-h³ Ifn-a p sim ]m{xw sc- nepw _e-lo-\-sc- nepw \à D m- p- X ImWp-hm³ CS-bm-b- Ipi-h-\mb IÀ m-hn\ \s½ X. ImgN- m-cmb R Ä pw B DbÀ p-hm³, \s½ ]Wn-bp-hm³ N{I- nâ ]m{xw D m- p-hm-\på Ign-bpw. sbi- mh 45:9þ Fgp-Xn- Ah-k-c- Ä e`n- p. Nne ]m{x- bn-cn- p- Xp t]mse Xs Ä \ mbn cq]-s -«-t mä Nne-cp- \nà½n ht\ms XÀ n- p- -h\ tsx hnir-x-ambn t]mip-hm\pw CS- At m IjSw. a\-bp- -h-t\ms Ifnbm-bn. \mw bnscaym {]hm-n-isâ a-, \o F p- m- p p F pw ]pkxiw 18:1 apxâ hmbn- p- tnmzn- p-hm³ \ap Ah-Im-i-ant¼mÄ \ap CXnsâ Bßo- Ã. Ft mgpw IÀ m-hnsâ lnxbà w a\-ên-em- p-hm³ km[n- n-\m-bn-cn- Ww \mw ap³xq w pw. 4þmw hmiy- nâ hmbn- p p, simsp- p- -X. \½psS sszh- Ipi-h³ Ifn-a p sim p- m- mâ Akm-²y-ambn H p-an-ã. nb ]m{xw Ahsâ I nâ No - Akm-²y -sf km²y-am- p- - bmbn t]mbn; F mâ Ipi-h³ h\pw sbi- mh 29:16-þ Fgp-Xn-bn- AXns\ X\n p txm n-bxp cn- p- Xp t]mse Hcn- epw t]mse asämcp ]m{x-am n krjsn-ià m-hnsâ krjsnsb XoÀ p. tnmzyw sn p-hm³ \mw Bcp-a-Ã. \mw hnip² ss n-fn-eqss H XpSÀ Rm³ tpmen sn p HmSn p t\m n-bmâ At\Iw DZm- Øm]-\- nâ hnzymà n-iä l-c-w- Ä ImWp-hm³ km[n- pw. ine]-i-e-bnâ ]cn-io-e\w tbmtk-^ns\ \ap- -dn-bmw. \ÂIp Hcp Ipi-hs\ ImWpktlm-Z-c- m-cmâ \nµn-x-\mbn hm³ CS-bm-bn. At±lw Ip«n-Isf anzym\y I -h-s- mà hne -s - Ifn-a p sim ine]- Ä D m- «p. F mâ AXp-aqew ^d-thmsâ p-hm³ ]cn-io-e\w \ÂIn. Hmtcm cmp-[m-\n-bnâ F n-t -c-s -«p. hnzymà nbpw shtæsd Unssk- Ahn-Ss FÃm-än\pw tae-[n-im-cn- \nâ cq]- fpw ine]- fpw \nà½nbmbn XoÀ p. _mey- nâ I p. AXn\ \à BIr-Xnbpw kz]\ km m-x m-c-sa-t mww Unssk\pw simsp IfÀ snbx- Xsâ ktlm-z-c- mà Xsâ ASp- t mä AX \½psS kzoi-cw apdn-  h hw- p-hm\pw CS-bm-bn. I-fnse ^fhà thbkp-ifpw lnµp C\n tamsisb t\m p-i. Ahsâ hn{k-l- fpw ine]- fpw Hs - P\\ ka-b c p hb-ênâ bmbn amdn. Xmsg-bpÅ B Ip-«n-I-sf-sbÃmw Ipi-h³ ]Wn-bp FÃm ]m{xsim p If-bp-hm³ ^d-thm³ D - Ä pw Htc cq]-tam, Htc D]-tbmc-hn-«p. F mâ tamsi-bpss A½ K-tam, Htc KpW-tam, Htc kuµss]xâ kpµ-c-s\ I aq p- cytam AÃ. Hmtcm- n\pw AXamkw Hfn- n p ]mà n- p. ]n os Xnsâ KpWhpw `wknbpw cq]hpw s]«iw D m n \Zn-bn Hgp- n. kuµ-cyhpw BW DÅ-X. \mw ^d-thmsâ ]p{xn Ahs\ FSp p \½psS a Ä FÃm-hcpw F n-\ohfà n. XpSÀ XSn \mhp-å- btdm tumistdm BI-W-sa h\pw hmikm-aà yw CÃm- - hmin ]nsn sszhs sim h\pw F p ]dª ]n n-cn-bm³ A s\ ]Wn-bn- -cp-x. IÀ m- {ian- -t mä sszhw Ahs\ bn{km- hnsâ Ic- -fnâ \½psS Ipª p- tbâ P\s an{k-bo-anâ \n pw sf kaà n- mâ Ah³ IrjnhnSp-hn- m-\mbn D]-tbm-Kn- p. m-c-\m-bmepw GXp Xmsg- n-sbnâ Bbmepw Ahs\ Bbn-cn- B«n-S-b\pw bnèmbn ]p{x-\p-amb Zmho-Zns\ sszhw A`n-tjIw p Øm\ am\n- p-hm³ snbxp bn{km-tb-en\ cmpm-hmbn \½psS IÀ m-hn\ Ign-bpw. Hcn- hmgn- p. A s\ t]mip p sszhw  Cw oj \yqk t] -dnâ Hcp DbÀ nb ss nä IYm-]m-{X- BÀ«n- nä hmbn- p-hm-\n-s-bm-bn. Ä. hnizm-k-tkm-f- nepw Npäp- AX UÂln sat{sm- tìj-\nse sam It m-sn- mâ CX hyà-am- Hcp skiyq-cnän Poh-\- m-cs\ Ipw. FÃm-hcpw F ]d-bm³ Ipdn- m-bn-cp- p. hfsc BßmÀ - ]änã F nepw Hcp henb ix-am\w X-tbmsS Xsâ tpmen sn p Hcp hnizm-kn-iä pw C s\ Hcp {InkXy³ ktlm-z-c-\m-bn-cp p ]Ým- ew Ds - mw Fsâ At±-lw. Rmb-dmgN HgnsI FÃm hnizm-kw. H n\pw simåmsx Znh-khpw hfsc IrXy-\n-jTho«nepw \m«nepw FÃm-h-cmepw tbmss BßmÀ -X-tbmsS hniz- \nµn- -s «]cm-pbw am{xw A\p-`bphm-h. A s\ \mapw Bbn-cn- Ø-X-tbmsS Xsâ tpmen sn p hn ]e-scbpw C D X Øm\- -fnâ B nb sszhs Ipdncn- p-i. p Øm\- -fnâ hniz-kx-cm-bn- på km yw tiä p-hm³ CSbm-bn-«p-. \mw snt - X H p sbi- mh 64:8 ]d-bp- -Xpam{Xw. B Ipi-hsâ ssii-fn-te t]mse F nepw btlm-th, \o shdpw Ifn-a- mb \s½ H R fpss ]nxm-h, R Ä IfnkaÀ n p simsp- p-itb th q. a pw \o R sf a\-bp- -h\pw ]e-t mgpw Ifn-bm n \nsâ Xe- BIp- p. \½psS krjsn-ià mh bnâ F m Ifn-a- mtwm F \ap \à cq]-`wkn \ÂIn BßmtNmZn- p- X \mw ]e-t mgpw ti«n- hnsâ ^e- sf sim Ae- -cn- «p-. At mä Ifn-a H n\pw m³ \½p {]mà n mw. simåm H m-w. B hne-bn- R Ä FÃm-hcpw \nsâ ssi -Wn- Ãm Ifn-a- ns\ t]mse sszhta bt{x F Gäp ]d-ª p-sim Rm³ H p-a-ã, Fs -sbm ]Wn- \ap \s½ Xs sszh-i-c- - b-w-ta, Fsâ CjSw t]mse-b-ã, fnâ kaà n- mw.

4 >> ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ B I M O N T H L Y No. - Dec INDIAN PENTECOSTAL CHURCH OF GOD D E L H I S TAT E IPC DELHI STATE Hä-t\m-«- nâ... Delhi, the capital city of rent for conducting worship/prayer district consists of only Hindi India, has a population of meetings, these church halls hae congregations. around 16.3 million people. really been a blessing to many VI. Greater Delhi East District: This Een though the first recorded belieers. district consists of 15 churches mostly existence of Christianity as a religion April 2015 was a ery important in and around Eastern UP under the in Delhi dates back to the Mughal era, phase for the ministry of IPC Delhi leadership of Pastor George K Thomas. Christians are less than 1% of the deelopment of the ministry. The State. Pastor K. Joy who had sered as All the churches under this district hae total population. population of Delhi is always growing President of IPC-NCR and Delhi North Indian belieers, mostly farmers. as the city is host to migrants from One of the first known pioneers of State for a continuous period of VII. Robertsganj District: This seeral parts of India who come with Pentecostal moement in Delhi was almost 22 years, felt the guidance district consists of 19 churches and the dream of leading a better life. Pastor M K Chacko. He came to f r o m G o d t o g ie u p h i s around 53 outstations in arious North India, as a missionary, from administratie responsibility to spend There are still thousands of people to illages of Sonubadhra, Robertsganj Kerala in the year He set up his more time in the ministry of Prayer be reached with the Gospel. We and Varanasi areas. This area is base in Delhi to work among the and Word. He continues to sere the request you to uphold the ministry of functioning under the leadership of Hindi speaking people and won many Lord as the Patron of IPC Delhi State IPC Delhi State in your prayers. If the Pastor Solomon George. souls for the Lord. and as a General Minister. Lord leads you to work with IPC VIII. Greater Noida District: This Delhi State, you may join Peniel Bible The work of IPC in Delhi Pastor Samuel M Thomas was district consists of 12 churches and 5 Training Centre. The course will help commenced with the formation of unanimously elected as the President outstations in Greater NOIDA area and in preparing you for ministry among IPC Northern Region in1969.pastor in the General Body meeting of IPC surrounding illages. This area's mission the locals indelhi and surrounding K.T. Thomas was the chief architect Delhi State held in April His is functioning under the leadership of areas. in the formation of IPC Northern election was duly approed by the Pastor Samuelkutty. Region, a fellowship of majority of IPC General Council. The ministry IPC Churches in the entire North of IPC Delhi State is flourishing India; under its umbrella the ministry under the dynamic leadership of hcp-hn³ \mw hw n \a-ki-cn-, of IPC deeloped in seeral parts of Pastor Samuel M Thomas, with more North India. than 140 workers and as many \s½ \nà½n - btlm-h-bpss As the work of IPC Northern Region congregations in Malayalam, Hindi expanded, in October 1993, the and English in Noember ap¼nâ ap«p-ip- p-i General Body of IPC Northern IPC Delhi State mainly focusses its {]nb-sc,- \-½psS Nnc-Ime A`n-em-j-amb hmàjni Region felt the necessity of diiding work on the National Capital Region, kt½-f-\- -fnâ \mw F n \nâ pi-bmw-tãm. the expansie region into fie regions which consists of Delhi and hfsc {]mà \IfptSbpw At\-I-cpsS Iq«mb for better administratie control and neighbouring cities. IPC Delhi State {]hà \ fp-ssbpw ^e-amw Cu hcp Znhk- -fnâ I sh³j\nâ sszhni A\p-{K-l- focus on the ministry in arious has been making igorous efforts to places across the length and breadth reach the countless number of ambn \mw ImWphm³ t]mip- -X. of North India. The decision of the unreached people in Delhi State. \½psS C³Uym s] -t mkxp sszh-k-`- IPC-NR General Body was approed The work of IPC Delhi State is UÂln tìänsâ {]hà \w Ignª 2 Zi-Iby the IPC General Council. diided into 9 Districts and 1 Mission fnâ]c-ambn A\-p-{K-lo-X-ambn apt -dp-hm³ Subsequently, in March 1994, IPC sszhw klm-bn- p. A\p-{K-loX ip{iqj \nc-ifpw hniz-kx-cmb Area. North Central Region consisting of sszh-a- fpw Hs m-cp-an- p \½psS kt½-f-\- -fnâ hn\ IPC churches in Delhi, Uttar Pradesh, I. East District: In the East District, ip{iq-j-iä mbn ae- -c-bpss Aán-\m-hp-ff ip{iq-j-i³ F Haryana and Rajasthan was formed. 21 Pastors are working under the t]cn-e-dn-b-s -Sp sf.]n.kn P\-d sk{i-«dn tum. si.kn. leadership of Pastor K. V. Joseph. tpmwnt\m-ssm w ]mìà.si tpmbn, ]m. Zm\n-tb sim - Pastor K Joy, who was associated with This district consists of 2 Malayalam \nâ p -XnÂ, ]m. täman tpmk-^ F o A`n-jn-à- mcpw Km\-ip- IPC in Delhi since its formation in {iq-j-iä mbn buh-\- m-cpss CS-bn C m-e- -fnâ AXn-ià-ambn sszhw D]-tbm-Kn- psim- ncn p tum.»ê³ taa-\, Churches, 2 English Churches and , was unanimously elected to Churches are Bilingual/Hindi {_Z. F_n taa\ F n-h-tcm-ssm w 70 t]c-s- p sf.]n.kn lead IPC North Central Region as Congregations. UÂln tìä Kmb-I kwlhpw (sl-h³en _oäk) AWn-\n-c- p- President. The ministry of IPC further deeloped with the initiation II. West District: The district has 15 -Xm-W. Bßob ip{iq-j-iä t\xrxzw \eip-hm³ sf.]n.kn of seeral new work fields; many churches at different places in West UÂln tìä Iu kn-ensâ t\xr-xz- nâ hnhn[ I½-än-IÄ Atlm-cm{Xw {]hà n psim- ncn p- p. Cu Bßob kt½-f-\- local churches were planted in all the Delhi under the leadership of Pastor fnâ IqsS `mc-x- nsâ Xe-Øm\ \K-cn-bn NnX-dn- mà p four states under the umbrella of IPC Binoy George. Out of these, four sszh-a- Ä X½n-ep-ff sfiyx H p-iqss {InkXp-hn Du«n Dd- n- North Central Region. In 2006, with churches are Hindi congregations p-hm-\pw, BßoI \ -IÄ ]- n-sp-hm\pw, Hcp-an- p-ff BßoI respect to an amendment in the conducting the worship serices and t]mcm-«- n\ AXnÀh-c-¼p-IÄ ad- p-sim Hcp-a-\-tÊmsS constitution of IPC that only other meetings entirely in Hindi; two ssitimà p-hm\pw kàæ-ir]m-ep-hmb sszhw klm-bn- -s«. permitted the formation of State churches are bilingual, using Hindi Cu hcpw Znh-k- -fnâ \S- p Bßob kwk-a- -fnâ At\-IÀ Councils within India, IPC NCR was and Malayalam in worship serices. tbiphns\ Adnbp-hm\pw Bß-\n-d-hn IÀ m-hns\ Bcm-[n- p- hm\pw sszh-\m-a-a-l-xz-sa-sp- p-hm\pw th n {]mà n p-ibpw further diided into four different III. South District: In this district Biw-kn- pbpw sn p p. \ap DWcmw Hcp mw IÀ mh \s½ State Councils. there are 15 Pastors, who are A\p-{K-ln- -s«. Accordingly, in April 2006, IPC Delhi ministering churches and/or State was formed with Delhi and outstations, under the leadership of IÀ r-th-e-bnâ adjoining areas as its ministerial Pastor K Georgekutty. Though most ]mìà. kmap-thâ Fw txma-k, icinity. Pastor K. Joy was appointed of the churches in this district are sf.]n.kn UÂln tìä {]kn-uâ as the President. The ministry Malayalam congregations, there is a became more effectie and by the end strong emphasis on reaching out to IX. Noida District : This district Under the leadership of Pastor of 2014, there were more than 120 the locals. consists of 12 churches and seeral Samuel M Thomas, the focus is all the congregations (both Hindi and IV. Greater Delhi West District: This outstations in noida area and more on natie people and winning Malayalam) and as many workers with District consists of 12 main growing surrounding illages. This area's mission the lost for Christ. the IPC Delhi State. By the grace of churches and seeral outstation works is functioning under the leadership of The cost of liing in Delhi is quite God, IPC NCR and Delhi State were located in Gurgaon and Faridabad. The Pastor Philip Abraham. higher in comparison to other places instrumental in constructing 25 district is functioning under the X. Varanasi Mission Area : This area in India. Een though a few churches church buildings for the belieers to leadership of Pastor Xaiour Mathew. has 7 Churches and 15 outstation works. are self-supportie, there is a huge congregate in Delhi, Uttar Pradesh, Majority of the churches under this need of financial resources to Rajasthan and Haryana. God used district are purely Hindi congregations. God has been leading the ministry of undertake the enormous task of Pastor K. Joy to take the major IPC Delhi State in a miraculous manner. V. Greater Ghaziabad District: reaching out to the unreached in the financial responsibility in all these Een though most of the churches are This District comprises 12 churches National Capital Region. If the Lord projects. In North India, where we not self-supportie, God has continued and 11 outstations under the leads you, you can contact us for face alot of difficulty to get a place on to proide for the growth and leadership of Pastor A T Joseph. This further details :-

5 >> ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ B I M O N T H L Y No. - Dec CX R -fpss ]p{xnim kwl-s-\-iä 1. sf ]n.kn anj³ t_màu bpss hnhn-[ -ta-j-e-ifnse hnhn[ kphn-tijw F n-bn-«n-ãm k`i-fnâ sh \S- -s «7 bq Øe- -fnâ {]hà \ -fm-cw-`nskan-\m-dp-iä ]n.-ssh.-]n.fbpss p-hm³ ]m. kmw tpmàönsâ {]hà \ ]mx-bnse ad- m-\mt\xr-xz- nâ cq]o-i-cn- -s «hm \mgn-i- -Ãp-I-fm-bn-cp- p. anj³ t_màunsâ {]hà \ Ä buh-\- m-cpss ka-im-eo-i- hn-j-b- A\p-{K-lo-X-ambn \S p hcp- p. sfbpw Ah-cpsS Bßob Img - m-spisfbpw Ipdn- p-ff Ah- 2. sf ]n.kn UÂln tìä tem-i-\- -fpw, {]mà \m\n-c-x- ]mtìgk shâs^-bà t_màu amb A -co- - nâ Cu hnj-bsf ]n.kn UÂln tìänep-ff -fnâ NÀ \S- p-ibpw snbx- ip{iqji- m-cpss km¼- ni t mä B skan-\m-dp-iä buh-\- Bh-iy- Ä mbpw Ah-cpsS a - mà ]p ³ DWÀtÆ-In. GIfpsS hnzym-`ym-kw, NnInÕm klmskan-\m-dnepw ]s -Sp- p. tziw 150 Hmfw buh-\- mà Hmtcm bw, hn[hm klmbw, ASn-b- c kmlm-b- Ä F o Bh-iy- Ä ImbnI aõcw ap³\nà n {]hà n p Cu {]hà \w ]m. ^nen F{_-lmw, Iq«m-ba-bpw, sszh-kt\-lhpw \ne- ]m. ^nen tpm F n-h-cpss \nà ns m k`-ifpw sszh-ataât\m-«- nâ \S p hcp- p. fpw X½n-ep-ff sfiyw Dd- n- pi F e y-t mss \S s]\n-tbâ ss nä s{s\nwk s «Hcp Znh-ks ImbnI aõskâà c -fnâ hnhn[ k`-i-fnâ\n- pambn sszh-zm-k- mcpw buh-\- thz-]p-kx-i-]-t\w \S n {KmUpth-j³ e`n- p hà Xt±-in-b- mcpambn GI-tZiw 600  c m b P \ - - f p s S C S - b n  A[nIw hcp hà ]s -Sp- p-i-bp- {]hà n phm³ th n 1997-þ m-bn. ^p«t_mä, tjmþ-tjm, sf ]n.kn þf³.kn BÀþsâ dnte, H«w XpS- nb ImbnI aõt\xz- nâ Cu {]hà \w Bcw- c Ä Bth-i-I-c-amb kzoi-c- `n- p. ]T\w ]qà nbm- p- - W-ap- m-bn. hà mbn ]pxnb the-ø-e Ä Xme- p-]-cn-tim-[-\ XpS p-hm\pw kphn-ti-jo-i-c-wsszhw X Ä \ein-bn-«p-ff n\p th p amà -\nà±t±i- fpw ssi m- -ep-ambn sf Xme- p-iä {]ZÀin- n- p-hm-\pw, ]n.kn UÂln tìä B ip{iq-jamäp-c-b p-hm-\p-ambn \S- nb bnâ Ct mgpw apt -dp- p. Xme p ]cn-tim-[-\-bnâ 500 Hmfw hyàn-iä ]s -Sp- p. kwko-xw, {]kw-kw, Nn{X-c-N-\, kinä apxemb hnj-b- -fnâ ]n.-ssh.-]n.f 4. ]n.-ssh.-]n-f H«pw ]n n-eã F ImWn-Ifpw tkh-\- n-\mbn c n- -s «p hn[n-ià m- fpw Hcp-t]mse A`n- F B]X-hmIyw kzoi-cn- p- {]m-b-s -«X sf.]n.kn UÂln sim apt -dp ]n.-ssh.-]n-f, tìä ]n.-ssh.-]n.f A`n-am-\n- Ign-ª -\m-fp-i-fnâ buh-\- m- m-hp- -Xm-W. cpss Bßob apt -ä- nsâ Np m³ ]nsn p F p ]d-bp- -Xn ipno-i-c-w-{]-hà \w A`n-am-\n- m-hp- -Xm-W. sf.]n.kn kaq-l-t mspw ]cn-x-øn-xn- UÂln tìä P\-d t_mun-bmâ tbmspw Dff sszh-k-`-bpss kao]\w hnfn- -dn-bn- p Hcp Znhks ipno-i-cw {]hà \w buh-\- mà pw k` pw ]p ³ A\p-`hw \einsb p ]d-bp- - Xn sxän-ã. At -Zn-hkw B {]hà \ nâ ]s -Sp 60 Hmfw hcp buh-\- m-cpss DÕmlw Ic-Wo-b-am-W. bq Iym¼þ do_q-«þ2017 HItäm-_À 19 apx-â 21 hsc Xnc-sª -Sp- -s -«, 21 Iu knâ Q³tU-hme-\n-ep-ff Awt_-Z À AwK- -fmâ \S- -s -Sp `h-\nâ sh \S- -s «3 ZnhsF.]n.kn UÂln tìä ]n.-ssh.- ks bq Iym¼nsâ Bßob ]n.f, 2015 apxâ AXnsâ elcn Ct mgpw ]n.-ssh.-]n.f bnâ {]hà \ ]m-x-bnâ AXn-thKw Ae-b-Sn- p-sim- n-cn- p p F p-fapt dn-s m- n-cn- p p F p-f- fx A p \S Iym¼nsâ alxzw fx sf.]n.kn UÂln tìän\ hnfn- -dn-bn- p- p. GI-tZiw 250 A`n-am-\n Xm-W. Hmfw hcp Iym¼ AwK- Ä 2015 apxâ 2018 hsc-bp-ff Hmtcm skj-\nepw ]s -Sp A\p- {]hà \ kanxn {]kn-uâ {Klw {]m]n- p-hm³ CS-bm-bn. ]mìà Ìm³en.än. sfk- n-sâ- tum. t]mä amxyq-þ-d-z-b qà, bpw, sk{i-«-dn. {_ZÀ sd\n ^nen- nsszh-h-n-\- mâ Iym¼ns\ ]mìà Ìo^³ txmak F nhà sâbpw t\xr-xz- nâ Bßo-b-apt -ä- n-\p-x-ip {]hà \ Ä Bßob k¼- -am- n. A\p-{K-ln- ImgN- sh- p-hm³ kàæ-ir]m-ep- -s «IÀXr-Zm-k- mà Bßob hmb sszhw XpW snbxp. X - Bcm-[-\ t\xrxzw \ein. fmâ Ign-bp hn[- nâ IÀ m- Hmtcm aoän- p-ifpw buh-\- m-cnâ hnsâ cmpy- n\ {]bm-p-\-ap-f-f-h- {]txyi Bßo-b -D-WÀÆn\ \mµncmbn bph-p-\- sf hmàs -Sp- Ip-dn- p. \nc-h[n buh-\- mà p I F e y - t m s S IÀ m-hns\ c n-xm-hmbn kzoi- {]hà n p-hm³ Ignª p F p-f- cn- p, aäp-f-f-h-cnâ ]ecpw Zn\w fx hnti-jmâ kac-wo-b-am-w. {]Xn-bp-ff thz-]-t-\- n\pw {]mà \ mbpw Xocp-am-\-sa-Sp- Ignª Ime {]hà \ -fn-eqss p. 45 Hmfw hcp bph-xn-þ-bp-hm- Hcp F n-t\m-«w. Ä X -fpss Pohn-Xs IÀ mhn-\mbpw the- mbpw kaà n p D]-hmk {]mà \IÄ F p-f-fx Iym¼nsâ {it²-b-amb Ignª hàj- -fnâ ]n.-ssh.-]n.f t\«-amw. \ S - n - b n - «p - f f D ] - h m k {]mà IÄ, bph-p-\- Ä pw, aäpbpss {]hà \ sf Xm n- Ign-ª -Im-e- -fnâ ]n.-ssh.-]n.f f-f-hà pw Hcp-t]mse A\p-{K-l-ambn-cp- p. Bß-\n-d-hn sszh-zm-k- \ n À n b X A t \ - I - c p s S mà ip{iq-jn- Cu Ah-k-c- - {]mà \bpw kl-i-c-w-hp-am-w. fnâ -70þ 80 bph-p-\- Ä FÃm XpSÀ pw IÀ m-hnsâ cmpy- {]mà \IÄ pw k n-l-x-cm-bnhm³ At\Iw buh-\- msc Hcp- nsâ hym]xn- mbn \ne-sim-f-fpcp- p. Fl-kmk n-sb-sp- p-hm³ ]n.-ssh.-]n.f bpss {]hà \ sf A\p-{K-lnhS, Ing-, ]Sn-ª m-d³ UÂln- p-hm³ ]n.-ssh.-]n.f -{]- hà \s bpw {]hà Iscbpw HmÀ p {]mà n p-i. 5. UÂln tìä tkmzcn kampw sf ]n kn UÂln tìänsâ ]p{xoim kwl-s-\-bmb tkmzcn IPC DELHI STATE Hä-t\m-«- nâ... k a m P n s â C t m - g s {]hà -\- Ä t\xrxzw simsp- p-hm³ 15 AwK I½-änsb 2015 Nne ktlm-z-cn-amà kz w Nne- \hw-_à 14-þ\ 3 hàj-t Xnc- hnâ elp-te-j-iä A -Sn p sª -Sp- p. ktlm-z-cn-am-cmb snbxp Xcp-hm³ CS-bm-bn. Cu B\n kmap-thâ {]kn-uâmbpw elp-te-j-iä emâ_lxqà hâk½ sfk sk{i-«-dn-bmbpw tlmk]n-äenepw (a-bqà hnlmà, tkh\w A\p-jTn- p- p. t^k 2), P\-I]p-cn-bnepw aäpff ktlm-z-cn-am-cpss t\xr-xz- nâ Øe- -fnepw simsp- p-hm³ CS- hnhn[ Poh-Im-cpWy {]hà -\- bmbn sim n-cn- p- p. Ä snbhm³ sszhw klm-bn p FÃm amk- n-sâbpw aq mw i\nsim n-cn- p- p. Cu hàjw P\p- bmgn tkmzcn kam-p- nsâ hcn amk- nâ tic-f- n-epå t\xr-xz- nâ snbn³ s{]bà \S- KnÂKm Bizmk `h³ kµàin p-hm³ sszhw klm-bn- p- p. Ah-tcm-sSm w kl-i-cn- p- - At\Iw ktlm-z-cn-amà kt m-j- Xn\pw {]mà n- p- -Xn\pw sndnb t mss CXn kl-i-cn- p- p. coxn-bnâ AhÀ ssi m-  C{]-Imcw \S p hcp {]mà -\- simsp- p-hm³ CS-bm-bn. hn[-h-amà, bnâ C y p th n IqSp-X tcmkn-iä apx-embhsc klm-bn- {]mà n- p- p. p-i, \nà±-\-cmb Ipª p- -fpss hnzym-`ym-k- n\p ssi m-  sf ]n.kn UÂln tìä k tu \ÂIpI F n -s\-bpå Imcy- k qä Ä sn p-hm³ sszhw CS-bm n k tu k qfnsâ e yw sim n-cn- p- p. F X Xncp-h-N\ {]Imcw Ip«ntkmZcn kam-p- nsâ t\xr-xzbnâ ]cn-io-en- n- pi F p-å-xm- Isf AhÀ t]mti- -Xmb hgn- nâ 5 skan-\m-dp-iä hnhn[ `mk- -fn-embn Cu {]mhiyw \S- pcn- p- p, _me³ \S-t - p W. kzr. 22:6þ C{]-Imcw ]d-ª n- hm³ CS-bm-bn. {]kxpx skan-\mhgn-bnâ Ahs\ A`y-kn- n-. dp-i-fnâ A\p-{K-ln- -s «sszh-zmk - m c p w s s Z h Z m k n - a m c p w Ah³ hr²-\m-bmepw AX hn«p-am- hn\tlmjww \S- p-hm³ CS- dp-i-bn-ã. bm-bx BßoI hà²-\ p Imc-Wam-bn. tkmzcn kam-p- nsâ t\xrkt\ln- p-ibpw tkhn- p-ibpw Xncp-h-N\ {]Imcw sszhs Xz- nâ Hcp GI Zn\ D]-hmk {]mà \ \S- n. {]mà n hnj- Bßo-bhpw [mà½o-i-hp-amb aqeyb- Äs m-s bpw adp-]sn ImWphm³ CS-bm-bn. hyàn-]-chpw sf DbÀ n ]nsn p sim kmaq-ln-i-]-c-hp-amb IÀ m-hn\ alxzw \mw Im n-cp \½psS C³Uym _lnàk^p-c-ws] -t mkxp sszh-k-`- Ä \ ½ p s S UÂln tìänsâ 23-þm-aXp k t ½ f \ hmàjni I sh³j³ kam-k-x- f n e p w \ ½ Ä am-b-tãm. tzi- nsâ hnhn[ {]Xo- n- p- p. `mk fnâ \n pw BßoI A\p- P \ w I q «- a m {K-l- n-\mbn h p tnà ncn- sb n A\p- p FÃm-hÀ pw FÃm-hn[ {Klw {]m]n- p ImgN Gsd awk-f- fpw t\cp- p. sx n y- B\µw \eip- -Xm-W. 12-þmw bnâ Bcw`w Ipdn temi- nsâ XnbXn \S- p kwbp-àm-cmh³i-c-i-fn-seãmw hym]n- p-in-s- [\ Ign-bp-t¼mÄ Bßob A\p- p sf.]n.kn F _rl- {K-l- -fmâ ]qcn-x-am-bn, ZuXy- mb Bßob {]Øm-\- nsâ \nàh-l-w-zq-xp-iä inc-êm-h-ln- Hcp sim p LS-I-amb sf.]n.kn p-sim-, {]I-S-amb e -W- UÂln tìänsâ {]hà \ tfmss \½p as phm³ Ign-bp- sf HmÀ sszhs kxpxn- sa IÀ m-hnâ Bin- p- p. p- p. sf.]n.kn UÂln tìänsâ 23-þmaXp hmàjni I sh³j³ \½psS Bßob apt -ä- nsâ GhÀ pw Hcp-t]mse A\p-{K-l- \mfp-iä BK-X-am-bn-cn- p-i-bmam-i-s«-sb Biw-kn- p-ibpw W. Ign-ª -\m-fp-i-fn-te- mä {]mà n p-ibpw sn p p. A[n-I-ambn Bßob A\p-{K-l- Ä m b n s s Z h P \ w {IkXp-hn Hcp t m-ssbpw kaà -Wt m-ssbpw apt -dp Img ]mìà kmw txmak Xe-Øm\ \K-cn-bn I p- Xp-S- sk{i-«-dn, sf.]n.kn UÂln n b n c n p p. A X n s â tìä

6 ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ B I M O N T H L Y No. - Dec Pohn-Xs \bn- p-hm\pw kl-a- 3. kwøm-\-xe hmàjni ]co \p-jyà p amxr-i-bm-bn-cn- p- -Xp- Ignª \nc-h[n hàj- -fmbn amb Hcp Xe-ap-dsb {InkXp-hn kwøm\ Xe- nâ hmàjni hmàs -Sp- p- -Xn\p e y-an«p ]co hnp-b-i-c-ambn \S n hcps I m p Å { ] h À - \ - a m W p. Hmtcm hàjhpw ]e k`-i-fnâ UÂln tìä k tu k qä \n pw henb ] m-fn w e`n- p- Atkm-kn-tb-j³ snbxp sim n- p. Ignª hàjw R Ä 22 cn- p- -X. k`-i-fnâ \n p-ambn 200 Ip«n-IfmW hmàjni ]co- -bnâ ]s -SpsF ]n kn UÂln tìän-epå FÃm k`-i-fnepw k tu k qä -X. CXn 4 k`-iä lnµn `mj {]hà \w kpo-h-ambn \S- p p am{xw kwkm-cn- p- k`-i-fnâ F -dn-bn- p- -Xn R Ä \n p-am-bn-cp- p. ]co- -bnâ kt m-jn- p- p. \gkdn mê H mw Øm\hpw c mw Øm\hpw apxâ mê 11 hsc DÅ mêphnzymà n-iä t{sm^n-ifpw a q m w Ø m \ h p w t \ S n b IÄ Ct mä \ne-hnâ D. Cw okà«n-^n- -äp-ifpw \ÂIn hcp- p. j, lnµn `mj-i-fnâ hmàjni ]cok`m Xe- nâ H mw Øm\-s - -IÄ \S- p- p-. CtXm-sSm- apå R -fpss {]hà -\- Ä nb k`b Nm¼y³jn Ch-bm-W. t{sm^nbpw \ÂIn hcp- p. k tu k qä ]T\w ]qà n-bm- 1. GI-Zn\ skan-\mà (»mì 2015, n b h n Z y m À n - I Ä p Å 2016 & 2017) _ncpzzm\ NS 2015 apxâ \S n sszh-ir-]-bmâ Ignª aq p hcp- p. hàj- -fmbn k tu k qä Ip«n-IÄ pw A²ym-]-IÀ pw 4. sadnä AhmÀU (Merit Award) th n ss nä ]T-\- n\pw k qä Xe- nse mê 10,12 se Bßob ]cn-úm-\- n\pw th namà p hm nb ]co- -I-fn Gähpw IqSp-X h n Z y m À n - IÄ R Ä sadnä AhmÀU \ÂIn hcp- p. 5. k t U k qä A²ym- ]-Isc Ah-cpsS k a À - W - sf ]n kn UÂln tìä k tu k qä Atkm-kn-tb-j\p kz ambn sh_ssk-äp-. AXn FÃm AXym-hiy hnh-c- fpw update Ifpw \ÂIp- p. t msp IqSnb \ n k z m À t k h - \ - n - \på _lp-a-xnbmbn 2015-þ kà«n-^n- äpw bpå GI-Zn\ skan-\mà \S- n. saa-tâm-ifpw \ÂIn BZ-cn- p. Cu tbmk- Ä bymà - nâ A\p-{K-l-am-bn-cp- p. FÃm-h-cn Blast- k tu \n pw \à {]Xn-I-cWw e`n- p. k qä Atkm-kn-tb-j³ apxnà R -fpss Ip«n-I-fpsS lrz-b- - Bßob amxm-]n-xm- - msc saafnâ B skan-\m-dp-iä Bg- nâ tâm-iä \ÂIn BZ-cn- p. kzm[o\n ncp p F dn-bp- -Xn 7. k tu k qä k tu kt m-j-ap-. ]mìà jn_p si FÃm hàjhpw \hw-_à amka m-bn, ]mìà _n\p tpmk-^, nâ k tu k qä k tu ]mìà tamkk kmap-hâ, ]mìà Bbn \S n hcp- p. A²ym-]- hn. hn Zm\n-tbÂ, ]mìà _n\p hs- Icpw hnzymà n-ifpw Cu Zn\- tè-cn- -c. F n-h-cmbncp p Cu nâ Bcm-[-\-bn kpoh t\xrtbmk- -fnâ mê FSp ip{iq- Xzhpw ] m-fn hpw hln- p- p. jn {]ap-j-cmb sszh-zm-k- mà. 8. tkmjyâ aoun-b-bnse kpo-h 2. F³ {IntÌm AK- ok 2016, km n²yw Unkw-_À 10 {]mtbm-kn-i-ambn ]d-ª mâ Unkw-_À 10-þ\p k tu k qä C s Xe-apd Hm sse-\nâ A t k m - k n - t b - j ³ s \ l d p Pohn- p- p. C s\ k tu ]mà nâ kwl-sn- n Get k qä Atkm-kn-tb-j³ Ip«ntogether hfsc ck-i-chpw A\p- IÄ mbn k tu k qä {K-l-hp-am-bn-cp- p. s^bk _p t]p klm-b- ]cm-p-b- nsâ a²y- nepw hnp-b- nsâ Nhn«p ]Sn-IÄ (1þmw t]pnâ \n pw XpSÀ ) sszhhpw km m-\p-a-dn-bp- p. a\p-jysâ _e-lo-\x Ahsâ txmä-xn-t -epå hnp-b-amw \ap- A]qÀ -Xsb hyà-am- p- p. m-h-iyw. \ymb-{]-amww A -cw- \½n-epÅ _e-lo-\ hi- sf aqsn {]Xn ]men [\-hm-t\ms tbip- shb- p-hm³ \mw F{X {ian- mepw {InkXp ]d-ª X \n\ Hcp Ipd- AX shfn-s -Sm-Xn-cn- p-i-bn-ã. hp F -t{x. Ah-\n DÅ B \½psS _e-lo-\-xsb ]än aäp-å- Ipd-hn-t  hnpbw hcn- p-hm³ hà henb Adnhnsà nepw Ahsâ {Zhym-{Klw Ahs\ A\p- Ipdª ] w AXns\ Adnbp h-zn- n-ã. k`-i-tfms sszh-]p-{xsâ aq p t]à D F \mw HmÀt - ZqX, how-xnâ \n pw am\-km- -c- -Xm-W. \½psS A -cw-ks s -Sp-I-sb- -Xm-bn-cp- -tãm. tcmkn- Bcm-ª -dn-bp sszh-amw H mbpss tcmkw GXns\ ti{µo-i-cn- p- as hyàn. c m-as hyàn Å-Xm-Ip- p-sh hyà-am-im \mam-w. aq m-ax km m-\m-w. Ime-t mfw B tcmknsb NnIn- a\-km n \s½ Ipäw hn[n- p- p. Õn kpj-s -Sp- m³ Hcp km m³ \½psS _e-lo\ hitumisà pw Ign-bp- -X-Ã. tcmk- sf apx-se-sp \s½ ]co-p-bhn-h-c- Ä tcmkn-bnâ \n p Xs s -Sp- p-hm³ t\m p- p. F mâ tumisà a\-ên-em- p- p. \½psS sszhtam \½psS _e-lo\ hihogn-iä sszh- n-\-dn-bm-sa- sf iàn-s -Sp n \s½ hnp-bn- nepw \max sszh-ap³]msi k½- n- p-hm³ am{xw t\m p- p. Xn-t - -Xm-W. Biwk IÀ m-hnsâ \ma- nâ kt\l- am-bn-cn pw F - h-µ-\w. \msaãmw B{K-ln- p- Xn kwi-b-an-ã. Ibpw {]mà n p-ibpw snbx- Cu kt½-f-\- Ä Xp-t]mse C³Uym s] - C{X-t mfw `wknt mkxp sszh-k-`-bpss 23-þm- bmbn \S- p-hm³ axp hmàjni kt½-f-\- Ä s s Z h I r ] b n e m { i b n \hw-_à 9 apxâ 12 hsc sf.]n.kn UÂln tìänt\m- \yquâln Q³tU-hme-\n-ep- ssm p {]hà n FÃm-hff Awt_-ZIÀ `h-\nâ sh tcbpw Cu kabw \µn-tbmss \S- p- Xn\p th n C{X- HmÀ p-ibpw Ah-tcm-Sp-ff t mfw sszhw \s½ klm-bn- - \ µ n s b A d n b n p I b p w tãm. Ignª Ime- -fnâ \s½ sn p p. \S- nb IÀ m-hnsâ Ir] Cu \ ½ p s S C u h À j s Znh-k- -fnâ \t½m-sp-iqss Ccn- I sh³j\pw kwbp-àm-cm-[- p-am-dm-i-s«.. \bpw ad- m-\m-hm Hcp Cu {]txyi I sh³j\p Bßob kwk-a-ambn Xoc-s«- th n IS p hcp sf.]n.kn sb Biw-kn- p- p. P\-d sk{i-«dn ]mìà si.kn. F {InkXp-hn \n -fpss tpm, tum.-»-ê³ taa\ apx- ktlm-z-c³ emb sszh-`r-xy- m-cpss ip{iqj-iä \½p A\p-{K-lhpw {_ZÀ. tpm k³ Fw. Bßob Dt -P\w ]Icp- -Xp- sf.]n.kn UÂln tìä {S{jmÀ Biwk sszh-xn-cp-\m-a- nâ kt\l-h- l - n - s â b p w µ-\w. \msaãmw Adnª n-cn- p- \mfp-i-fm-bn- o-cp- -Xp-t]mse \½psS C³Uym sa- -Xn kwi-bs] -t mkxp sszh-k-`-bpss an-ã. 23-þm-aXp hmàjni I sh³ 15 k`-i-fp-ambn j\pw kwbp-àm-cm-[-\bpw \hw- 1993 sf.]n.kn _À 9 apxâ 12 hsc \yquâln UÂln tìä {]hà \amcw-`n- Q³tU-hme-\n-ep-ff Awt_- s - nepw 140  A[nIw k`- ZIÀ `h-\nâ sh \S- p-i-bm- Ifpw 6000 ]cw hnizm-kn-ifpw W-tÃm. A\p-{K-ln- -s «sszh-zm-k- m- \½psS Cu hàjs {]txyi cp-ambn hfà -bpss ]mx-bnâ k t ½ - f - \ - n  a p J y apt -dp-hm³ Cu 2017 epw sszhw AXnYnbmsb p sf.]n.kn klm-bn- p- p. IÀ m-hnsâ P\-d sk{i-«dn ]mìà si.kn. thesb \nàtem`w kt\lntpmwnt\m-ssm w A\p-{K-lo- p sszh-a- -fp-tsbpw sszh- XX aäp sszh-zm-k- mcpw ]s -Sp- Zm-k- m-cp-tsbpw {]mà \hpw p- p. 70 t]c-s- p UÂln {]hà \hp-amw Cu hfà tìä KmbI- k- wl nt\ms- Sm w bpss ]n n-se- X \µn-tbmss (sl-h³en _oäk), temi-{]- kacn- p- p. ikx A\p{- Kl- ox KmbI- \- mb Cu hàjs \½psS hmàjni tum.»- Ê- ³ taa\bpw ]s S- p- kt½-f-\hpw kwbp-àm-cm-[- p p F Xpw Cu hàjs \bpw GhÀ pw Gähpw A\p-{K- I sh³jsâ ]pxp-a-bm-w. l-am-i-s«-sb {]mà n p- Hmtcm aoänw-knepw 3500 apx-ep-ff Ibpw Biw-kn- pibpw sn p- P\m-hen D m-bncn- p-t¼mä p. Xs AXn-te-sdbpw bph-p-\- - fm-bn-cn- p-sa- Xpw AXn-tesd F kt m-j- P\-I-am-W. At\I {InkX ph- nâ \n f- pss ktlmz- c- ³ sszh-zm-k- mcpw sszh-a- fpw {_ZÀ. timin amxyp I sh³j³ \K-cn-bn Xs ]mà p -XpsIm Cu Zn\- tpm. sk{i-«dn, sf.]n.kn Ä Iq«m-ba-bp-tSbpw A\p-{K- UÂln tìä t mss Bßob status, updates, ideos, photos update sn m³ {ian- p- p. sf ]n kn UÂln tìä k tu k qä Atkm-kn-tb- j\p kz -ambn sh_ssk-äp-. AXn FÃm AXym-hiy hnh-c- fpw update Ifpw \ÂIp- p. cm]-i-en-ãmsx Xncp-h-N\ ]T-\- nsâ {]hà \- - n\- mbn kaà - Wt- msp IqSn kpoh ] mf- nxzw hln - p Iu knâ AwK - - tfms R Ä ISs -«n-cn- p- p. k tu k qä Atkm-kn-tbjsâ {]hà \- - n\p \nc - c- - ambn ]n pw \ÂInb FÃm ]mìàamt- cmspw ktlmz- co ktlmz- c- - mt- cmspw A²ym]- I- t- cmspw R Ä hfsc \µn-bp-å-h-cm-w. sszhw \n sf A\p{- Kl- n - pa- md- mi- s- «. << from Page 4 IPC DELHI STATE IPC Delhi State Office Secretary) nd Floor, F-17 (123), East Vinod Our Bank account details are as Nagar, Delhi under: ipcdelhistate@gmail.com Account Name: The Indian Pentecostal Church of God Delhi Call Pr. Sam Thomas (Secretary) Account Number: Bro. Koshy Mathew (Jt. Secretary) - Bank : Punjab National Bank Branch: Mayur Vihar Phase 2 Bro. Johnson M. (Treasurer) - Delhi Branch Code: Pr. Sam George (Director, Mission IFSC: PUNB Board) Pr. Stanley Thomas Isac, (Office

7 ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ B I M O N T H L Y No. - Dec IÀ m-hnsâ c mw hch ]mìà si. sp tpmwn- p«n IÀ m-hnsâ hch F kw`hw {]hm-n-i³ ]d-bp- X {i²n- p-i, A{_lmw ]nxmth, Ft msp I\n- \nxyx \o FhnsS Ign pw? \c-itemi- n\p ap¼nâ \S- p-hm³ tzi- nsâ t\sc hmä hcp- Xp hp- m-i-w-ta. emkà hnc-ensâ ntem AtXm kzà - ntem? t]mip Hcp henb kw`-h-am-w. I n-«p, Imh m-c³ Imlfw Aäw shå- nâ ap n Fsâ \nxy-xsb HmÀ C p Xs Hcp IÀ m-hnsâ ]p\-cm-k-a-\s DuXn P\s HmÀ½-s -Sp- -W- \mhns\ XWp- n-t - -Xn\ Xocp-am\w FSp- p-i. kabw C\n Ipdn pw A\- c kw`-h- sf sa pw Bsc- nepw Iml-f-\mZw Ahs\ Ab-t -W-ta. Rm³ Cu \ n Ä m b I m p Ipdn pw AXnsâ sxfn-hp-iä, ti«icpxn simåmsx Ccp- mâ, Pzme-bn InS p thz\ A\p-`-hn- \nâ pibnã. C\n F{Xbpw e -W- Ä, tal {]Xy- -X, hmä h Ahs\ tozn p If- p p F p hnfn p ]dª p (eq- Ae]-Imew Ign-ª n«hcp-hm-\p-å- \ymb-hn-[n, {]Xn-^-ew, Ipª m- bp p F nâ Ahâ càw Ahsâ s m. 16: 23-þ14). h³ hcpw Xma-kn- -bp-anã (F-{_m. Snsâ IÃym-Ww, atlm-]-{z-h-im-ew, Xe-ta Xs Ccn- p-sa- p-am-w. 10:37). As m-kx-e-\mb tbmltal {]Xy- -X-bn FSp- -s -«n- {]nb kt\ln-x-sc, \c-i- nsâ F mâ Imh m-c³ hmä hcp- m³ ]d-bp- X {i²n- p-i, à m - s b - n  A \ p - ` - h n - m ³ `oi-c-xsb ]än-bpå Hcp sndnb Xp I p Imlfw DuXm-sXbpw hnh-cww api-fnâ tcj-s -Sp- n-bnt]mip IjS-X-IÄ, ]ov-\- Ä, P\w IcpXn simåm-sxbpw Ccp- cn- p- X {i²n hmbn- -tãm. AX A\oXn sn -s«. Agp- p-å-h³ A\oXn sn p- -h³ C\nbpw FSp- -s -«mâ e`n- p kzà ob n«p, hmä h p Ah-cpsS CS-bn Ccp-f-Sª bmx-\m-øew am{x-a-ã, C\nbpw Agp- m-ss-s«. \oxn-am³ A\p-`-h- Ä, alxz {]Xy- -X, \n p Hcp- s\ tozn p If-bp p NmIm ]pgphpw sism Xobpw C\nbpw \oxn sn -s«. hnip-²³ Bbn-cw-am hmgn, \nxyx F n- F nâ Ah³ Xsâ AIrXyw DÅXpw Ic- nepw ]Ãp-I-Snbpw DÅ C\nbpw Xs hnip-²o-i-cn- -s«. hsb Ipdn H«p-an P\- Ä pw \nan w tozn- -s «p t]mbn Øehpw BIp- p. Cu kyew sszh-ss]-xse temiw F pw th hn[-apå Adnh CÃm-sb- p- F nepw Ahsâ càw sszhw km m\pw Ahsâ ZqX- mà pw snbx F -s\bpw Pohn- -s«. ÅX Hcp \á kxy-am-w. Imh m-c-t\msp tnmzn- p-sa- th n Hcp- n-bn-cn- p Øe-am- {]nb sszh-p-\-sa, sszhw \s½ tbip-{inkxp ho pw hcp-sa mw ]d-bp- X (sb-l. 33:3þ6). W. a\p-jy-cmcpw B bmx-\m-ø- tzi- nsâ Imh m-cm n Xncho pw {]hm-n-i³ ]d-bp- X e t]mi-cp-sx- mw sszh- sª -Sp hnhn[ Øe- -fnâ t]mepw Adnhn-Ãm- -hà C temi- n-ep-, hnti-jmâ {i²n- p-i, Rm³ ZpjS-t\mS nsâ B{K-lw. BI-bm \c-i- ]mà n- n-cn- p-i-bm-w. \ap C s Xe-ap-d. CX D -c-hm-zn- ZpjSm, \o acn pw F Ie]n- p- nâ \n pw c -s -Sm-\pÅ Htc henb Hcp D -c-hm-znxzw D. Xz-s «FÃm ip{iq-ji hrµ- n- t¼mä ZpjS³ Xsâ hgn hn«xncn- Hcp amà w IÀ m-hmb tbip-hnâ kphn-ti-j-am-ip Imlfw DuXn sâbpw {InkXp `à-cmb sszh-p-\- hm³ IcpXn simå- - -h w \o hniz-kn- p-ibpw tbip-hns\ Xm - hcp-hm³ t]mip A\À - -fnâ n-sâbpw IS-a-bp-am-W-sÃm. DZm-l- Ahs\ {]t_m-[n- n- m-sx-bn-cp- fpss IÀ mhpw c n-xm-hp-ambn \n pw P\s hnsp-hn-t - c-w-am-bn, Hcp k qä/timtfp mâ ZpjS³ Xsâ AIrXyw AwKo-I-cn- p-ibpw sn pi F p- Xp. CXm sszh-t{im-[- nsâ hnzymà n th hn[- n-epå \nan w acn pw. Ahsâ càtam Å-XmW (tbm-l. 1:12, tdmam. 10: hmä temi- nâ hcm³ t]mip- p. hnzym-`ymkw simsp- n-ãm-sb- nâ Rm³ \nt msp tnmzn- pw. 9þ10). Poh ]pkx-i- nâ t]sc- temi-kw-`-h- Ä AXp \s½ hnfn- Ah³ ]co- -bnâ txmäp t]mim³ F mâ ZpjS³ Xsâ hgn hn«p gpxn ImWm Gh-s\bpw Xos m- -dn-bn- p- p. AXn\ ap¼mbn km²yxbp. B txmâhn B Xncn-tb- -Xn\ \o Ahs\ HmÀ½- bi-bnâ XÅn-bnSpw (sh-fn. 20:15 \ap \½psS {]hr n XnIhnZymÀ n Imc-W- m-c-\-ã. s -Sp- o«pw Ah³ Xsâ hgn hn«cu hnj-b- nâ FÃm P\- b mw. P\- Ä hnsp-hn- -s -S-s«. ImcWw Ah\ e`n-t hnzym- Xncn-bm-ª mâ Ah³ Xsâ Ä pw Adnhp- m-ti- X temiw tbip-hnsâ hc-hns\ Ipdn `ymkw Ah\ e`n- n-ã. F -Xp- AIrXyw \nan w acn pw. \otbm AXym-h-iy-am-W. ImcWw Adn-hnt]mse IÀ m-hnsâ ho pw hc- \nsâ {]mws\ c n- n-cn- p- p Ãm- Xp sim tbip-{in-kxp- F nepw kzà - nâ F n- mâ Adnb-s«. \t½msp IqsS Nnesc hns\ Ipdn \mw P\- Ä th (sb-sl. 33:8þ9).AXp-sIm Cu hnsâ tal {]Xy- -X-bn \n Ä \mw `mky-hm- mà. tbml- m³ Adnh simsp- m-xn-cp- mâ, hnjbw HmÀ n- p-wàt - X Bcpw XÅ-s «p t]mi-cp-x. am{x- 9:4þ tbip ]d-bp- -Xp -t]m-se, Ahsc t_m[-hm- m-cm- m-xn-cp- Ahiyw Xs. aã XÅ-s «p t]mbmâ XpSÀ p Fs Ab- -hsâ {]hr n mâ IÀ m-hnsâ tal {]Xy- - A\p-`-hn-t n hcp IjS- fpw ]I DtÅ-S-t mfw \mw snt - X-bn AhÀ XÅ-s «p t]mipw. [\-hm\pw acn p AS- -s -«p. ]ov-\- fpw \ci Pohn-Xs -Xm-Ip- p. BÀ pw {]hr- n p AXn\ D -c-hm-zn- -s -«-hà ]mxm-f- nâ bmx\ A\p-`-hn- p- sszh-k- n-[n-bnâ IW simsp- t¼mä tatem«p t\m n Zqc p ]änbpw \mw Adnª ncnt - X IqSm cm{xn hcp- p. BI-bm t n hcpw. \n p A{_-lm-an-s\bpw Ahsâ AXym-h-iy-am-W. IÀ m-hmb \ap DW-cmw. \mw PohnX asn-bnâ emk-dn-s\bpw I p. tbip-hnsâ a²ym-imi hch C\n hnip²n ]men kzà - nâ CtX hnj-b- nâ sb-sl-kt  GXp \nan-jhpw \S- mw. tei t]mim-\mbn Hcp- mw. tbip kw`-h- Ä AXn\ sxfn-hm-w. IÀ mh hm\-ta-l- nâ hcm-dm- C \o ac-w-s -«mâ \nsâ bn. BSp-I-fpsS \à CS-b³ eoem½ tpm, sf ]n kn KuXw \KÀ, \yq UÂln hnip² thz ]pkx-i- nâ BZn- A h s â ] n X m h tbm-s w {]Xn-]m-Zn- p hnj-b- ImWp- X _lp amw \à CS-b³ ImWmsX t]mb- k¼- -\m-bn-«m-w. Xn-s\bpw sxän t]mb-xn-s\bpw De]. 37-þmw A²ymbw txsn F nb \à CS-b³. k o. 23- a p X  þ m w þâ Cu \à CS-bs\ Ipdn khn- A²ymbw hsc ]Tn- Ø-c-ambn ]d-bp- p. p-t¼mä tbmsk^ \à CS-b³ Xsâ BSp-IÄ p IS- p-t]mb ZpÀLS tasp-ifpw th n Fs Ãmw sn p- p-sh Ahn-sS-sbÃmw Ah\p th n Icp- 23-þmw k oà -\- nâ \n pw Xnb CS-bsâ Ic- nsâ hã-`- \ap a\-ên-em- mw. temi- nâ Xzhpw ImWp-hm³ Ign-bpw. Pohn-X- Fs Ãmw {]bm-k- Ä, {]Xn-Iq-ehn«pamdm-\pÅ At\I kµà`- Ä nsâ kml-n-cy- -fnâ CS-bs\ Ä IS p h mepw AhnsS FÃmw Icw ]nsn p \S- p, InSh n«pw \à CS-bs\ hn«p ]ncn- Ahsâ Pohn-X- n\p t\sc IS p p-, kzøx \ÂIp-, BizbmsX Xsâ Pohn-X- nâ sszhw kn- n- p-, hncp-s m-cp- p-, \ndhp Xcp-, Bbp-j mew apgp- \ÂInb FÃm hmkz- - fpw h³ Xsâ Be-b- nâ hkn- p- {]m]n- p-hm³ CS-bm-bn. H phm³ CS-bm- p B \à CS-b³. t]mepw aps n t]mip-hm³ CS-bm- bn-ã. kzr. 25-þsâ 4þ ImWp- -Xpsbi mh 40-þsâ 11-þ B«n³Iq- t]mse shån-bnâ \n pw IoSw «s tabn- pi am{x-a-ã, Ipª m- \o n If-ª mâ X«m\ Hcp Dcp- Sp-Isf `pp- nâ FSp amàæn-s- nsn In«pw. IoSw \o nb nâ tnà p hln- p-ibpw XÅ- s]m pt]mse ]pd p hcp-hm³ Isf ]Xps \S- p-ibpw sn p- tbmsk-^n\ sszhw {]mkûyw p. _e-an-ãm- -Xns\ txmfn-te-än, \ÂIn. iàn bn- -Xns\ ]Xps \S n CS-bsâ kt\lhpw Icp- kzr. 20-þsâ 7þ ]c-amà -X-bn Xepw {]I-S-am- p p B \à CStijw Ahsâ a -fpw `mky-hm- \S- p- -h³ \oxn-am³. Ahsâ b³. mà. tbmsk^pw Ahsâ a fpw k o. 80-þsâ 1þ B«n³Iq«s A\p-{K-ln- -s -«-h-cmbn XoÀ p. t]mse tbmsk-^ns\ \S- nb sszhs Ipdn a\-ên-em- p- IjS-X-bnepw IqsS-bn-cn- p t¼mä, kz ktlm-z-c- m-cpss sszhw, BSp-IÄ p th n kz kpj hnhcw At\z-jn- p-hm-\mbn Pohs\ \ÂInb, \s½ Cu acp-bm- Ah-cpsS ASp- -te IS- pià-\mb Cu CS-b³ Fsâ \à {X-bn A y-t mfw \S- p-hm³ t]mb tbmsk-^ns\ ]ns CS-b-\m-W.

8 ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ Be the Serant A summer eening, I went for shopping along with my parents. Suddenly an old man jumped in front of us with his cycle. He was wearing white dirty kurta. One small girl was sitting along with him on the back of his cycle. I got angry at the old man butmy father stopped me and said Do not say anything to that person". As the person left, my father told me about that old man. He is one of the richest man in our area. His hobby is to take one or two street children and make them sit on his cycle and buy them food, clothes, toysetc. He forgot his richly position and sacrificed his life for serice and therefore that man is worthy of our respect. Attitude counts more than achieement. Those who desire to be great in God's kingdom must be the serant of all (Mathew 20:26). True leadership is seranthood, and the greatest leader of all time is Jesus Christ. Christ showcased not only his leadership quality, miracles, prayerfullife but the seranthood towards his disciple, his people and ultimately to the heaenly Father. Nowadays, we are taught to be leaders, ambassador of God, kings and queens of Jesus Christ but first we hae tobe serants of God. Jesus Christ made himself nothing by taking the ery nature of a serant and humbled himself by becoming obedient to death, een death on cross. Serants are self-forgetful and do not focus on themseles but on the B I M O N T H LY No. - Dec Bro Bino Mathew IPC Shalom Church Rohini Sector 17 master and others that require extreme faithfulness. Real serants think like stewards, not owners. Their heart will be pounding to look towards his master and fulfill his desires. A serant leader sacrificially seeks the highest joy of those he seres. In this era, we just dream of being at the top. Our aim is to be leaders. Man is flying higher to reach the top but rarely possess the attitude to lend his hand of support to others. I want to say to this generation, you should hae the attitude of a good serant and you should be obliged to that seritude. Strie to become good leaders and be obliged to the heaenly master. To become a real serant, you hae to settle the issues of worldly things in your life. Jesus said, No serant can sere two masters. You cannot sere both God and the world. He didnot say You shouldnot sere both, he said You cannot. Many of us are riding two cycles at a time. We all know what will be the end of that story. As it is said those who humbles himself will be exalted. Christ showed the perfect humbleness by washing the feet of his disciples. Therefore, let us follow the path of seranthood shown by Christ and fulfil our Master's desire. For surely a great day of exaltation is near for the true serants of Christ on the day of rapture. Contact for m e o P My First Loe He entered into my life with showers of loe, that drenched the dried-up land of my heart! I didn't know how it feels to be in loe until He touched my soul! People say that they fell in loe but I would say that I bloomed out in his Loe! Days and nights passed by and I realized that no one, eer can loe me the way he does! Yes! I realized it when I came to know about the extent to which he went, just to see me happy! And then the thread of trust went on adding up to the rope with which we were tied together! He understands me so well that he een listens to my silence! There were moments when I was lost somewhere, still he continued to loe me unconditionally! I really thank God for blessing me with such a beautiful feeling of being in loe with the perfect person! Each and eery moment I spend with him is like being in a garden where eery flower spreads the fragrance of joy...trees bear the sweet fruit of loe...the nightingale sings of the purity of our bond...butterflies cherish it...the wind feels it and the sky aboe them witness it all! Nothing feels more soothing as that of His Loe! Nothing gies me more pleasure as that of admiring Him! Nothing compares my FIRST LOVE! JESUS CHRIST! Merlin George IPC Shalom Gautam Nagar

9 ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ B I M O N T H L Y No. - Dec EXAMINE YOURSELVES Apostle Paul was the founder kind of faith in them; without faith of the Corinthian church (1 nobody can lie. In our eeryday life, Cor.3:6-10; 4:15); established we hae to hae faith on almost all during his second missionary journey matters. For example, when we trael in AD (Acts 18:1-18). in the bus, we hae to hae faith in the Corinth, an ancient city of Greece, bus drier that he will drie the bus was in many ways the most carefully and he will take us to our prominent Greek metropolis of destinations safely. Take the Paul's time. Like many of today's examples of anything and eerything prosperous cities, Corinth was one has to hae faith. But what Paul intellectually arrogant, materially says here is entirely a different faith. affluent and morally corrupt. Sin of Its meaning is quite paradoxical to the eery kind flourished in this faith we hae in our eeryday life. notoriously sensual city. The term What prompted Paul to write, 'Corinthian' meant shamelessly Examine yourseles? 13:3 is the immoral and 'Corinthianize' meant to answer. Some belieers in the church engage in promiscuousness. It was a criticized Paul about his apostleship, center of worship for the heathens. his sanctification in Christ and on The famous temple of Aphrodite other matters. Why? Apostle Paul was the goddess of loe was situated on a man whom casual obserers could the hill of Acropolis. There were easily misunderstand. His 1000 priestesses (sacred whores) temperament, his habit of imposing attached to it. The worship of Venus his thoughts upon others, his intense (the Roman counterpart of the Greek self-consciousness, etc. exposed him Aphrodite) was there was a result of to constant misconception. In fact, the inasion of the Romans. As a he was a born leader and as colony the city was quite thoroughly such he could not escape a Roman. There were people from seere criticism. Looking at seeral nations (of the then known the criticisms he receied world) including a large community from belieers whom Paul of Jews because of business has begotten in the gospel, opportunities. Traelers and and conscious of his life in businessmen from eery known Christ, he thought it country used to isit Corinth for appropriate in his farewell many reasons, mainly ice. There letter to the Corinthians to was great wealth and at the same time admonish them that instead extreme poerty. At the time of of judging him on spiritual Paul's isit to the city (some time in matters, let them examine AD 55), its population was themseles what is their somewhere between 6 and 7 hundred c o n d i t i o n i n C h r i s t. thousand of whom approximately ' E x a m i n e y o u r s e l e s two-thirds were slaes. When Paul whether ye be in the faith' is departed from Corinth after a year related to true Christianity. and a half (Acts 18:11), he left a 'The Faith' here is the gospel, church with a large membership. or rather the Christ of the They were Greeks, Romans, Jews and gospel. That is to say, he asking to perhaps from other nationalities. examine themseles whether they are While there were a few of noble rank, in Christ i.e. in the character of the majority were from humble Christ. Intellectually and morally, all backgrounds (1 Cor. 1:26-31). These men are liing in the characters of poor people were from dockyards, others. The grand thing is to be in the quarries, foundries, and from other character of Christ, in his principles. lower strata of society and of What Paul says is: If a belieer is in immoral backgrounds. the faith (in Christ), he will reflect the Bearing in mind the background of character of Christ in him. Should a the church members, we must study belieer find himself not in the faith, the two epistles to the belieers in he is a reprobate (morally depraed; Corinth. In these erses, Paul unprincipled; bad); counterfeit, exhorts them to examine their spurious, not genuine, hypocrite. spiritual life in Christ. He is telling Therefore, Paul exhorts to eery each one of them to examine himself, belieer to examine himself, Am I a true Christian or am I a introspect, scrutinize to know his real lukewarm Christian? Hae I been moral conditions. really born again in Christ or am I A Christian, of course, is not simply only putting up a show? Is my one who joins a Christian church. spiritual outfit ostentatious or true to Nor does adhering to a certain moral the Word of God? Is my approach to standard in your life or the fact that the world and fellow-belieers you consistently read the Bible make pursuant to the Word of God or am I you a Christian. A true Christian is a jackal in sheep skin? Paul's idea someone in whom Christ dwells. And behind asking them to examine was the person in whom Christ dwells will to ascertain whether they were still in hae certain inescapable eidence of the faith. Paul is not asking them that fact gien to him or her. Paul is whether they hae faith in Christ. As suggesting that we ask ourseles if we a matter of fact, all people hae some hae the eidence that Jesus Christ Sam Mathai Chacko, IPC Gowtam Nagar Church lies in us. You may be asking, how can I know that? The answer is found in seeral places in Scripture. For instance, Scripture speaks of an inner witness. In Romans Paul says, The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children (Romans 8:16). That is one way you can know. There is an inner testimony, a feeling, a sense within produced by the Spirit of God who dwells within that you are part of the great family of God. Scripture speaks also of desires that are born in the heart of a new Christian. First Peter 2:2 says, Like newborn babies, crae pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salation. One of the marks of born-again belieers is that they hae a deep and sudden thirst for the Word of God, a hunger to be fed, to know the truth of God. This inner change will also produce first importance to us is, not whether our neighbors' scales are true, but whether ours are. People are usually unselfish in giing adices and passing condemnatory judgments. The test which we apply to others we should be able to stand ourseles. Why should we examine ourseles? To determine whether we are in the faith Paul said, "Examine yourseles as to whether you are in the faith." The expression "in the faith" refers to being a faithful Christian Thus, we are to examine whether or not we are remaining faithful to the Lord! We need to remember that the danger of drifting is eer present It is possible to drift away if we neglect our salation - cf. He 2:1-4 It is possible to deelop an eil heart People who call themseles followers of Christ or "Christians" and claim they are born again must beliee certain things. If they do not then they fail the test of faith. They can claim they are born again and "once saed, always saed" but if they fail the test of faith there is no eternal security. an outward change, which is not all of unbelief - cf. He 3:12-14 subjectie. We can answer the What our text implies, howeer, is question, Is Jesus Christ in you? by that it is possible to KNOW of one's obsering our conduct, because the standing before God inner change will produce a different In fact, the Bible was written for this attitude toward our behaior. One of purpose, that we might know the striking things about new Christians is that they inariably One book in particular has this begin to manifest a totally different purpose in mind 1 Jn 5: 13; 2:3; attitude toward things they once 3:14,24 thought were appropriate. In some To determine if Jesus Christ is in us of the more blatant forms of eil, Paul challenged the Corinthians to such as attitudes about lying or consider whether Jesus Christ was in drunkenness or stealing, they find them immediately that their attitude is changed. That is because Christ lies That Christ indwells the Christian is a in them, and light can hae no part wonderful thought with darkness. Christ cannot share It was promised by Jesus Himself - Jn with Belial. Een our attitude toward 14:21-23 our selfishness changes. We see how It begins when we put Christ on in selfish we hae been. Now it looks baptism - Ga 3:26-27 ugly and distasteful in our eyes, and We may wonder at times "how" He we want to be free from it. indwells, but the key here is Many are fond of testing others when To know that He does! it is more needful for them to test themseles. To ascertain the To realize there are ways we can shortcomings of others is more KNOW whether He does! Which is pleasant, but not so profitable as to why we need to periodically examine ascertain our own. The matter of ourseles!

10 ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ B I M O N T H L Y No. - Dec To d e t e r m i n e i f w e a r e examination can we aoid deceiing examine ourseles disciple from Php 3:7-14 disqualified ourseles! We must try ourseles by the standard We read of his goal in life (7-11) It is true that Christ is in Christians, By what standard should we examine of god's word We read of his attitudes in attaining u n l e s s t h e y h a e b e c o m e ourseles? Again, it is the commendation of the that goal (12-14) "disqualified" Not by the estimate of self Lord that makes one approed - 2Co We will ALL hae this "frame of What does "disqualified" mean? 10:18 We cannot trust solely upon what mind" if we are "in the faith"and Here is how some other translations we may think of ourseles It is the Lord who is the ultimate "Christ is in us" - cf. Php 3:15-17 read Judge - 1Co 4:4; 2Co 5:10 We are approed only if the Lord "ye be reprobates" (KJV, ASV) commends us - 2Co 10:18 As the Lord Himself has said, we will be judged by His words - Jn 12:48 - CONCLUSION you fail the test" (NASV, NIV) Therefore, een though we might The only appropriate standard to use People who call themseles followers "think" we are right, we are not the Literally, "not standing the test", and when we examine ourseles is the of Christ or "Christians" and claim final arbitrator - cf. 1Co 4:4 in the context, it refers to the test of Word of God. they are born again must beliee We can be wrong in our basic Questions to Help Us Examine certain things. If they do not then Being in the faith assumptions, which can lead to Ourseles they fail the test of faith. They can Haing Christ in you wrong conclusions about ourseles claim they are born again and "once Is Christ in me? Paul had thought persecuting saed, always saed" but if they fail This erse is simply another among Christians was pleasing to God- Ac Hae I put Him on in baptism? - Ga the test of faith there is no eternal many that reeal that a Christian can 26:9-11 3:27 security. Only God knows who will indeed fall away from grace! Am I keeping His commandments? - be saed, from beginning to end, Paul warned of falling from grace - cf. There will be many people at the Jn 14:21 because of His foreknowledge and Gal 5:4 Judgment who thought they were omniscience (Rom. 8:29, 1 Pet. 1:2). pleasing God during their lifetime - Are the "marks" of discipleship Peter likewise warned of falling from God did not make an arbitrary Mt 7: We must therefore look present in my life? one's own steadfastness - cf. 2Pet 3:17 judgment about who would be saed for a standard outside of ourseles by Am I abiding in His word? - Jn 8:31 and who would not. His Spirit is Jesus described what would happen which to examine ourseles! Do I loe my brethren like Christ gien to those He foreknew, when to those branches who did not bear Not by the estimate of men loed me? - Jn 13:34-35; 1Jn 3:14-19 conicted of sin by His Holy Spirit, fruit - Jn 15:1-2,6- Again, through We cannot compare ourseles with Am I bearing fruit? - Jn 15:8 would choose to beliee and commit self-examination one can KNOW others, or trust their approal themseles to Jesus Christ. We are what their true condition is! Such as the fruit of the Spirit - Ga To compare ourseles with others is not God and we do not hae His 5:22-23 To determine if we really know unwise - 2Co 10:12 omniscience. Therefore, according ourseles Such as the fruit of our lips in praising to Paul, we must be sure our belief The approal of others is a small God - He 13:15 system is in the right place once our As Paul calls for self-examination, he thing - 1Co 4:3 Such as the fruit of good works - cf. eyes hae been opened to the Truth. asks "Do you not know yourseles...?" People are often wrong in their Tit 2:14; 3:8,14 I am not saying we do not hae We can easily fall into the trap of self- thoughts and ealuations assurance of salation, but our Do I hae the attitude of those who deception - e.g., Jm 1:22-25 The majority will find themseles lost assurance comes not only because of were true disciples? on the day of judgment - Mt 7:13-14 His Atonement and promises of The religion of such a person is Under inspiration, Paul wrote 2Co salation but from our continuing in "useless" - Jm 1:26 Een many religious will be surprised 13:6; what was his frame of mind? the Faith, which is always the Biblical Only through periodic self- - Mt 7:21-23.We must still look for yet We can glean the mind of a true criteria. another standard by which to IY crpnx tpmbn, Ios mgqà HmÀ m³ IqSn Ignbp nã. ]ns hnhmlw Ign Wsa mbncp p Im³kÀ kmdm F s\ kln pw. kmdm amxm]nxm fpss B{Klw. AXp bpss Ic Ä tpmknsâ Ic tiä msx kt\ln p hnhmlw fnâ CdpsI ]nsn ncp p. Ign Xnsâ _pµnap«p Ct mä a\ tumîdpss AcnIn F p Xp Ênem p p. C cw kµà` hsc Ccphcpw H pw kwkmcn nã. fnâ ] mfn \ÂIp {]mà \m ]n³_ew hneaxn m\mhm tumîdpss dqante p Ibdpt¼mÄ XmW. A\h[n tnmzy Ä Xs Ae«n. Hcp Dd w Ignª p kmdm DWÀ Hmtcm nâ A`bw {]m]n p. \nan F psim p F\n p Im³kÀ kmdm, \½p p ho«nsemcp {]mà t mä AcnIn tpmkns\ Xnc j Ä awn qdpifmbn amdns m D mbn..? tumîdpss ap nse n \ sh mtem. ] sbbpw a½n ª p. I nã. ncp p. CXn\nSbn ]e ssìp bxpw sndpxmbn Nncn phm³ sbbpw hnfn pibpw sn mw. Mm. CXphsc t^k_p p t\m n Ign Ifpw kim\n pifpw \S p simt {ian p. ho«nse nb DSs\ tpmk ]mìsd ª ntã? kab p InS panã..? bncp p. AXn\mbn ]e dqapi F m tpmk? tumîà, Im³kÀ hnfn p. fnepw AhÀ kµài\w \S n kmdm Fgpt äp snãpt¼mä sim ncp p. GXp ktäpnem Ct mä..? tpmkp Xsâ t^mwns\ Npw_n p Rm³ Ct mä hcmw F p ]dª p tpmk {_Zsd, Im³kdnsâ Nne {]kwkn psim ncp tkm^bnâ InS pibmbncp p. kmdm ]pdt p Cd n. hmxnen e W Ä I q Ft bpåq.. ]mìà s]s«p A mbm.. Fgpt  q. eqss ]pdt p It msn p. ssìnsâ dnkâ«h mâ am{xsa tpmknsâ Xebn kmd. F\n p sndnb XeId w Bip]{Xn hcm bnepss XnSp Dd n p ]dbm³ IgnbpIbpÅq.. ssi h p samgnª p t]mse. Xeb p \à thz\bpw nâ BfpIÄ ]mbp p. Nnesc ssì sn phm³ Cu tlmk]nä clky ]m] Ä D. hoâsnbdnâ HmSnt m p t]mip enâ kuicyw CÃm Xn\m p. Rm³ ]Xps hcm bnte p dnpn\â Im³kÀ skândnâ Ab Hgnhm psa nâ C s\ F pw samss_â t^m Cd n \S p. AXm \nâ p p.. p sxbpåp. H p c p Bg sszh nsâ alxzw D]tbmKn mâ ]ns Xe I p kmdm.! FSp pw. AXn\m tpmkn\p \o ImWpw. thz\ FSp nã. C w kabw F{X C w ho«nâ t]mimw. ]ns {]mà Bsb p Adnbmtam..? ]{ \osb m ChnsS \nâ p Xp? n pi sszhw klmbn s«. mbn.. AhfpsS I piä \ndª ncp p. F m {_Zsd, Rm³ {_Zdnsâ Xncn p ho«nte p t]mipt¼mä, CX AXÃSn. c p aq p Znhkw F p]än? Icbm\pw am{xw tumî h o S n s â A S p p. C w tpmk ]exhw "t]sn ms\m apxâ Hcp hãmba D. dp ]dª p, A mb\p Im³kdm At m«p hcmw. t^m ht m. panã" F p kmdmtbmsp ]dª p ]ns F m CXphsc ]dbmxn sw. tpmkp t^m h p Ipd p kab t\m nsb nepw AsXm p kzbw cp X? F mâ \msf \ap p s]s«p Xsâ lrzb nâ \n p n\p tijw apä p Hcp ss_ p hnizkn phm³ t]mepw tpmkn\m Bip]{Xn hsc H p t]mbn Ft m H p Xebn IbdnbXp h p \n p. bnã. kmdm CSb nss I piä t\m mw t]mse. ssiifpw ImepIfpw hnd XpS psim ncp p. ]mìdpw `mcybpw IS p h p. cmhnse DWÀ p Zn\NcyIsfms b p Xp t]mse. hm. F mâ \½p p {]mà n mw.. ssì F p]än {_Zsd? ]qà nbm n AhÀ Ccphcpw \½p p tumîsd H p I n«p A\pIqeamIm³. C p Hcp Xe d w t]mse h p. hfsc thkw Bip]{Xnbnse n. hcmw. Mpw.. {]mà \bnâ H pw A[nIw Biq]{Xnbn F nbt mgm ]cntim[\bpw aäp Ignª p. ]pd hnhmlw Ignª n«p Hcp hàjw hnizmkanãm kmdm H p tumîà ]dbp Xp Im³kdnsâ ncn m³ tumîà ]dª X\p BIp txbpåq. AXn\p ap¼p Ccp naqfn. e W Ä Ds p. ssì kcn ]pds ItkcIfn C s\sbmcp AkpJw. X\n p dnkâ«h mse Adnbq. hnizmknbmb Hcp s] Ip«nsb

11 ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ B I M O N T H L Y No. - Dec s]s«p icocw apgph³ hnbà m³ XpS n. X\n p hensbmcp hnspxâ In«n F Xn Xm³ Dd p. tpmkp Xs m³ kaà n p. Xsâ icocw sszh nsâ hibmw. icocw sim p Xm³ sszhs alxzs Sp pw F p {]XnjTn p... Znhk Ä hfsc thkw IS p t]mbn. A s\ sskänsâ dnkä«hcp Znhkhpw hs n... ssì F p hcpw? c mg FSp n«. AhÄ ho«nse nbt mä nã. DZmlcWw ]dª mâ h³ ]m]w sn p p "F p IÀ m pw ]mìà.. sndnb hnizmk nsâ t]cnâ kn\nam ImWp Xn ASnambncp hp ]dsª nâ, Xm³ Cu ImWp sszhw \½p p AXp A\pIqe DÅ XÀ w ]nw nem Ahkm h³ AXn \n p tamn\w Xp simspw ]m]w Xs. ]m]n am pw.. \msfs m«p {]mà \ \n Xp. {]m]nt Ww F p B{Kln p bmb ASnbs\, C{Xt mfw Pohn h mtem? kwkmcn p A m. t^m ssi s nâ Ipd p \msf nepw phm³ sszhw A\phZn tã?? amdn sim p kmdm ]dª p AXpambn _Ôs «- ssenhnj³ IÀ msh ASnbt\mSp ant ]mìsd, H p c p Znhkw PohnX ImWpI. kn\na hmà IÄ - F o Wta. F\nbpw A[nI \mä CÃ. nâ Nne {IaoIcW Ä sn p Fs ms bp hntijw a½n? Imcy fnâ \n pw Hgnª p Pohn ps nâ C\n IÀ mhn hm\p. Xn mfmg sxm«{]mà H panã tams\. ] F nsb.. \n mâ {ItaW AXnt\mSpÅ \mbn. tpmkp Xs m³ sszhk \b mbn Ccn mw. F mâ A pd p tams\. a½n Ft m XmÂ]cyw Ipdbpw. n[nbnâ kaà n p. At mgpw A s\ Bbncn s«. ] tbmsp Sp an pi.. Ignª \mfpifnâ ]ns clky]m]w sn p hà p ]mìdpss Icw Xsâ taâ D mbn ]dtª m?? D mb Fsâ kwkmc fnâ h p hmkxambn IÀ mhns\ Bcm[n cp p. ]mìdpw X\n pth n {]mà Cà ]mìsd, BtcmSpw ]dª nã. t]mb Imcy Ä. m³ IgnbnÃ. IÀ mhpambn n pibmbncp p. \½p p {]mà n mw.. sszh AsXm pw kmcanã tams\.. ASp _ÔanÃm hcmw aäp siwni Htcm aoän pw Xocp Xn\pkcn mâ Ignbm hã Imcyhpw mg R Ä At m«p hcmw. fnâ sn p s]sp Xp. \s½ IÀ Xm³ Hcp henb kt mjhpw kam Dt m? \n fpw hnizkn p, Ipd p t\cw ] tbmsp kwkmcn p mhpambn ASp n p Xp hn\ [m\hpw X nâ hym]cn p {]mà n q. F mâ R Ä tpmkp t^m h t mä lrzb amw. Xmbn tpmkn\p A\p`hs «p. D] Cd s«. nse henb `mcw \o nbxp {]kwkn psim ncp ]mìà hmk nsâ Ahkm\ Znhkw, icn. ]mìà. tjàfn, hm {]mà t]mse tpmkn\p A\p`hs «p. s]s«p tpmknsâ Xebn ssi sszh nsâ AÛpX Icw Xs n mw. AXp hsc hn ns m«nb apj`mhp h p samgnª p clky ]m] Ä X nte p hcp Xmbn A\p`h ambn \n kmdmbpss apj p Hgnhm psa nâ sszh nsâ s «p. s]s«p icocw apgph³ hnb {]mà \ Ignª p ]ncnbpt¼mä ]p ncn hncnª p. alxzw \o ImWpw. À m³ XpS n. X\n p hensbmcp hnhn[ tnmzy Ä tpmknsâ Znhk Ä hfsc thkw IS p hnspxâ In«n F Xn Xm³ Dd p. DÅn \n pw DbÀ p h p: F p tpmknsâ lrzb I piä X n t]mbn. A s\ D]hmk {]mà tpmkp Xs m³ kaà n p. sim p Im³kÀ D mip p? ]m] te p Xs Bg nd n. Ignª \bpss Znhkhpw hs n. ]Ie Xsâ icocw sszh nsâ hi mepå tcmkamtwm CXp? \mfpifnse PohnXw X\n p Xs s aoän piä hfsc Ipd pt]à bmw. icocw sim p Xm³ sszh AtXm PohnX coxniä sim p Hcp kwxr]xn Xcp XÃ. k` m am{xsa D mbncp påp. F nepw s alxzs Sp pw F p {]Xn D mbtxm. s]utemk bm\p cpss ap nâ Xm³ ani KmbI\pw ]mìà hn\w {]kwkn p. clky jtn p. Im³kÀ h t mä Xm³ ]dª Bcm[\b p t\xyxzw simsp p Xp A bm³ snbxp Iq«nbXp ]m]s pdn mbncp p ]mìdp bmfpamw. c p aq p hàj Znhk Ä hfsc thkw IS p sim p In«nb in F mw. ss {]kwkw: ]m] n\p ASnabm ambn AÇoe hountbmiä Øncw t]mbn. A s\ sskänsâ dnkä«aäpåhsc hn[n Fs bpw Ip Xp Hcp Znhkw sim Ã. ]m] ImWpambncp p. kiqfnâ ]Tn p hcp Znhkhpw hs n. BÄ mà hn[n nsã? nsâ ASna F mâ \mw km m t¼mä Iq«pImcpsS \nà_ô n A mbm C mw dnkä«hcp X. sâ IognemW F mw. ]m]w Hcp A mb³ F m BtemNn p Xp, \p hg n«nã. A p hnnmcn Xp kmdm tpmkns\ HmÀ½n n p. Im³kÀ t]msebmw. ]m] nsâ kmdmbpss tnmzyap mbn. Fb {]mb]qà nbmbmâ X\n Xp F\n p kwibw H panã. CtÃ?? sndnb Awiw F nâ Ds nâ H panã. ImWmw F mw. ]m] fpss Iq«CÃ. AXp hym]n p \½psS kam[m nâ Xm³ AXns\s Sp nbncp Rms\m p a½nsb hnfn p ]d \s apgph³ AXp sisp pw F mâ C\n A mb³ t]sn nã F XmW kxyw. A s\ bs«.. \o hnfn p. Rm\pw IqsS F psim p ]m]n p AXn t. {]mà \ Ignª Znhkw BZyambn Hcp em]tsm p Iw¼yq kwkmcn mw.. \n pw amdm³ Ignbp nã? Xs Rm³ tumîsd hnfn ncp p. «À hm nbt mä Xm³ BZyw Hcp t]mknänhp dnkä«m At±lw kmdm t^m hnfn p tpmknsâ s]s«p amdm mbn Ah³ Bßm I Xp C cw hountbmifm. Adnbn Xp. CXp ]dbpt¼mä ssibnâ simsp p. À ambn {ian p nã F XmW. Ct mgpw AXp Xpd mâ Fs kmdmbpss apjs kt mjw ] pamkt mfambn kmdmbpss c maxmbn Ah³ ]m] nte nepw ImWmsX AS p hb p Xsâ lrzb nte p AebSn p. amxm]nxm tfmsp Xm³ kwkmcn på kµà` sf hns«mgnbp ]XnhpanÃ. "k{xosb t\m p hnizm-k- nsâ \mb-i³ ]mìà si. sp kmap-hâ, UÂln C temi- nâ [mcmfw \mb-i- sims - n- p- -h-\m-w. \mw sbãmw Adnbn-à F X Hcp \á epw ad p If-bm Hcp \à msc ImWp-hm³ km[n- pw. \mb- Bsc hniz-kn- n-cn- p p F pff kxy-am-w. F mâ \mw hniz-kn- \mb-i³ \ap- p-. Ah³ \t½ms I³ F p ]d-ª mâ D -c-hm-zn-xz- AdnhmW \½psS hnizm-k- nsâ p {InkXp BIp \mb-i\ ASp- n-cn- p- -h-\m-w, D -c-hmap-å-hà, \S- n- p-im-cm-bn-cn- p- - Dd F p ]d-bp- X (tbm-l. 14:1, X nâ hniz-kn- p FÃm-h- Zn-Xz-ap-Å-h-\m-W (tbm-l. 6:37, hà Fs ms ]d-bmw. GsXmcp tbml. 11:40, a m. 17:21, 2 Xnsam. tcbpw AdnbpI am{x-aã Ah-cpsS sbi. 43:2, sbi. 41:10). {Kq n\pw Hcp \mb-i³ D m-bn-cn- 1:12). FÃm-h-cp-sSbpw t]cp hnfn- p p pw. AXp BßoI temi- n-em- F p-åx F{X kt m-j-i-c-amb sw- nepw A\m-ßoI temi- n-em- A\p-`-h-am-W. \s½ Bcpw Adnbm- 5. \ap p \à amxri sht p sw- nepw [mcmfw \mb-ixzw hln- 2. Cu \mb-i³ \ap ap¼mbn Xn-cn- p-t¼mä \s½ \ mbn t]mb \mb-i³ p- -hsc ImWmw. t]cnâ am{xw \S- p p Adnbp Hcp \à C på \mb-i- m-cpss amxri HXp n \nâ p \mb-i- mà hf- C p ImWp C p Å \ m b I m c p s S \mb-i³ \ap- p- \ap p ]n p-s-cp-hm³ {]bm-k-amsc-bm-w. bymà \mb-i³ Bcm- \mb-i- mà hgn- amxri \ap p ]n p-s-cp-hm³. AXp HmÀ p W. amxr-im-]-chpw {]hà n-bn- sw pw bymà \mb-isâ D - I Ä ] d ª p {]bm-k-am-w. amxr-im-]-chpw I À m h n s \ Ãm Xpamb A\p-`-h-hp-am-W. c-hm-znxzw F m-sw pw hnip² X n«ah-cpss k X p X n m w. \½psS ap¼nâ \nâ p \mb- {]hà n-bn-ãm Xpamb Xncp-sh-gp- nâ ]d-bp \mb-is\ hgn p t]mip - \½psS Ah-Øh-cm-W. F mâ A\p-`-h-hp-am-W. \½psS Isf Ah³ Adn- hm³. AXn\ C på \mb-i- mà Is\ t\m n thww \mapw apt -dp- Ipdn p ]Tn- p-t¼mä AXp \½Ä a\-ên-em-ipw. F{_m-bÀ \½psS hnizm-k- ap¼nâ \nâ p \mb-is\ bp- p F p am{x- ]ecpw amxri ImWn- p- n-sã- p- 12:2 hnizm-k- nsâ \mb-i\pw nsâ \mb-i- t\m n thww \mapw apt -dphm³. AXn\ C på \mb-i- B h i y f p w \mb {InkXp \ap p ap¼nâ \S- aã \½psS FÃm Å-XmW Zp:JI-cw. \½psS \mb-i- ]qà n hcp- p- -h-\p-amb tbip- \mb {InkXp hns\ t\m pi; tbip BIp \ap p ap¼nâ mà ]ecpw amxri ImWn- p- Ah³ Adnbp- p p- -h³ am{x-aã \ap p \à \mb-is\ \ap H p t\m n a\- \S- p- -h-\mw. n-sã- p-å-xmw Zp:JI-cw. (tbm-l. 10:27, amxri ImWn- p- -h\pw amxri Ên-em mw. Ahsâ KpW- Ä, F n \ m W tbml. 1:47-þ48, sh p- -h\pw IqSn-bm-W. C på Ahsâ kz`m-h- Ä, Ahsâ `mhw Ah³ \½psS k o. 139:1). \mb-i- m-cpss acwtijw t]mepw F m-sw pw t\m mw. ap¼nâ \S- p- -X. \½psS apt¼- \ap ]n p-s-cp-hm³ t]mepw H pw bpå bm{x XSÊw \nâ p shb m- -h-bm-w. F mâ FÃm XS-Ê- sf \o n \ap p 4. \s½ ssihn-sm \mb-i³ \nxyx htcbpw {InkXp-hnsâ ]{X- 1. hnizm-k- nsâ \mb-i³ th n ]mx Hcp n \s½ e y- Hcp ]cn[n Ign-bp-t¼mÄ C på -fmbn Pohn- p-hm³ {InkXp- Cu \mb-is\ ]n³]-äp- -hà Øm-\ F n- pw. Ah³ FÃm \mb-i- mcpw \s½ ssihn-sp- hns\ \½psS Pohn-X- nâ shfnhnizmkw D m-bn-cn- -Ww. hnizm- \ap ap¼mbn \S- p p (sb-i. -h-cpw, ad p If-bp- -h-cp-w, s -Sp n ImWn p sim Pohnk-t mss Ahs\ ]n³]-än-bmâ 45:2, sbi. 52:12, tbml. 10:4) HmÀ m- -h-cp-am-w. F mâ m³ Ah³ CS-bm n XoÀ s«(1 \mw eön p t]mi-bnã; \mw \½psS hnizm-k- nsâ \mb-i³ ]s{xm. 2:21, ^nen. 2:4, Fs^. 5:2). own p t]mi-bn-ã. own p \s½ Hcp \mfpw ssihn-sp-i-bp-an-ã, Cu \à \mb-isâ `mhw DÅ-ht]mIp-hm³ Ah³ k½-xn- p- 3. \s½ Adnbp \mb-i-\mw Dt]- n- p-i-bp-an-ã. BscÃmw cmbn Pohn- p-hm³ kàæ-i-à-\mb Ibpw CÃ. \½psS hnizm-k- nsâ Hcp cmpyw `cn- p `c-w-ià m- ssihn-«mepw ssihn-sm- -h³. sszhw klm-bn- p-am-dm-i-s«. ]qà o-i-c-w- n-te p \s½ hn\ Xsâ cmpy- nse P\- -sf- BscÃmw ad p If-ª mepw Hcn-

12 ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ PohnX Nn -IÄ kz w `àn, BtcmKyw, kt mjw, a\êam[m\w Dd w, CXnt\ mä, ]W n\- {]m[m\yw \ÂIcpX-. kx-^e Ä am{xw Xcp acs t msebmhpi. IsÃdnª mepw AX^e Ä simgn pxcpw. s]cpamäcoxnifpw, at\m`mh fpw ]qt m«t mä at\mlcamhs«. \½psS Nn bmw \½psS kzà w. [mà½nixbmwae mcw. \à s]cpamäamw- k¼ -. kabs {IaoIcn mâ sn m\påsxãmw sn m³ Ignbpw. thz-]p-kxiw hmbn pi. Hcp AXnse Hcp sndnb hn\w t]mepw lrzb nâ {]I¼\w krãn n mw... \½psS Ae mcw kzà tam shåntbm AÃ. adn Ffna, hn\bw, a, Zb, Adnh, ]tcm]imcw F nhbmw. \ncmibnâ AIs «mâ H pw ]Tn mt\m H nepw kt mjw Is mt\m IgnbnÃ. BtcmKyIcamb icoc nâ NXn, hntzzjw, Akqb F nh Øm\anÃ. Zm\[À½ fneqss ]mhs «hsâbpw Bhiy mcsâbpw k-t\lw t\spi. {]mà \ ]Xnhm pi. Hcp awn qdnsemcp Bibw cq]oicn pi. Hcp Znhk nsemcp kâià½sa nepw sn pi. simsp mänsâ \Sphnepw \ÃtX hcq F p Nn n pi. D]tZiw sim pw ZbbpÅ hm piäsim pw \n sf klmbn m³ Ignbp htcms- am{xw \n fpss k S Ä ] psh pi. howp ]cnt ä Ipª ns\ HmÀ - Icª - kabw IfbcpX-. Ahsâ apdnhpiä thkw ]cnncn pi.. Hmtcm Znhkhpw ]pxnb XpS amhpi. sn m³ Ignbm Imcy sf HmÀ - hnjan cpx-. sa s Sp m³ Ignbp Imcy Ä - kabw Is pi. Ignª Ime - \½Ä sxäp snb-xn«ps nâ AXnÂ\n - ]mtw DÄs måpi. F n«-ahsb hn«pifbpi. ` Ww Ipd pi. icoc n\- BtcmKyap mipw. ]m] Ä Ipd pi. a\ên\- BtcmKyap mipw. Zp:J Ä Ipd pi. lrzb n\- BtcmKyap mipw. kwkmcw Ipd pi. PohnX n\- BtcmKyap mipw. PohnXw Xs Ipdt bpåq. hnjan pw ZpJn pw ]ns bpw ]ns bpw PohnXs sndpxm n fbcpx-. tamiamb \mh- AXnsâ Ccsb mä AXnsâ DSa mw- IqSpX {]bmkap m pi. B I M O N T H LY No. - Dec C yms] -t mkx sszh-k` UÂln tìä þ m- a X hmàjni kt½- f - \ - Ä ss{ikxh Fgp- p-]p-c- UÂln Nm]ä-dnsâ FÃm-hn-[-amb Bi-k-Ifpw t\à- p-simåp p ss{ikxh Fgp- p-]pc pth n Ìm³en AS- -\mw-i- - nâ sk{i-«dn þ UÂln Nm]äÀ. ss{ikxh Fgp- p-]pc UÂln Nm]äÀ {]nb-tc, sszhoi ZÀi-\- mâ ]nd-hn-sb-sp ip{iq-j-bmw ss{ikxh Fgp- p]p-c. ]nâ mes hfà CXn\p ASn-h-c-bn-Sp- p. Fgp- n-eqss {InkXphns\ aln-a-s -Sp- pi F e y-t mss Bcw-`n Fgp- p-]p-c-b, At\Iw ]pxp-apj Fgp- p-imsc ss{ikxh kmln-xy- n\p kw`m-h\ \ÂIm-\m-bn. F mâ hniz-kx-x-tbm-ss-bpå Cu {]hà -\s sszhw hnim-e-x-bn-te p \bn- p-sim- n-cn- p-i-bm-w. Hm sse³ hmà am[ya-cw-k- pw, ]{X-cw-K- pw, kwko-x-cw-k- p-saãmw Fgp- p-]p-c-bpss {]hà -\- Ä hym]n p Ign-ª p. ss{ikxh Fgp- p-]p-c-bpss hnhn[ {]hà -\- Ä 1. ss{ikxh Fgp- p-]p-c-bpss sh_sskä 2. ss{ikxh Fgp- p-]p-c \yqk t]mà«â 3. ss{ikxh Fgp- p-]p-c ]{Xw 4. ss{ikxh Fgp- p-]p-c ]»n-t -j³ 5. ss{ikxh Fgp- p-]p-c Nmcnän 6. Hm sse³ tduntbm 7. ss{ikxh Fgp- p-]p-c Fgp p Ifcn 8. ss{ikxh Fgp- p-]p-c anj³ 9. ss{ikxh Fgp- p-]p-c ssdtägk hàt m & skan-\mà ss{ikxh Fgp- p-]pc suâln Nm]ä-dp-ambn _Ô-s «p {]hà n- phm³ B{K-ln- p- -hà R -fpss suâln Nm]äÀ `mc-hm-ln-i-fp-ambn _Ô-s -SpI: Pr.Blessan Br.Stanly Br. Jerrin Br.Aneesh Br. Renjith Br. Noble Printed & Published by: Krishthaa Ezhuthupura Delhi Chapter - Ph: Design & Layout: Jose Valiyakalayil Bangalore - Ph:

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - pension.doc

Microsoft Word - pension.doc Kerala Non -Resident Keralites Welfare Board Norka Centre, II floor, Near Govt. Guest House, Thycaud P.O, Thiruvananthapuram-695014. Phone - +91 471 2785500, Fax 0471 2785501 Email info@pravasiwelfarefund.org

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Easy 1 CHAMPIONS Malayalam.indd

Easy 1 CHAMPIONS Malayalam.indd Ffp apåxv bqwnäv 1 Bßm-hnsâ ^e- mâ Nmw]y- m-cm-bn-«p-å-hà Ffp apåxv hnzymà n ]pkvx-i- Ä Ffp apåxv hnp-bn-i-fm-bn- o-cp-hm³... Rm\pw \n fpw Bßm-hnsâ ^e- -fp-å-h-cmbn Pohn- p-hm\pw Zn\-t mdpw ]m]-t msv t]mcm-sp-hm\pw

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

.

. VOL 2 ISSUE 2 apcconvoice@gmail.com www.apccon.com Private Circulation Only A FREE PCCO NCirculation strictly for Christian Churches only VOICE THE OFFICIAL NEWSLETTER OF ABU DHABI PENTECOSTAL CHURCHES

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Toán 9 - Năm học 14-15 M TRẬN ĐỀ KIỂM TR HK 1 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 1. ĐS - Chương I: CĂN ẬC (C) CĂN ẬC (C) - Tìm được C, C của 1 số. - Thực hiện được các phép tính,

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers

Press- Selected Pilgrims Cover Numbers Page: 1/10 Kerala State Haj Committee HAJ HOUSE, P.O. CALICUT AIRPORT, MALAPPURAM Dist., KERALA-673 647. Phone: 0483-2710717, 2717571 Website: keralahajcommittee.org E-mail: keralahajcommittee@gmail.com

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

\w.-c.-f-ivkv/f v- þ4/16145/2017/kn.-pn.c ]co- m-i-½n-j-w-dpss Imcym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ 12 XobXn: pareekshabhavanc

\w.-c.-f-ivkv/f v- þ4/16145/2017/kn.-pn.c ]co- m-i-½n-j-w-dpss Imcym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ 12 XobXn: pareekshabhavanc \w.-c.-f-ivkv/f v- þ4/16145/2017/kn.-pn.c ]co- m-i-½n-j-w-dpss Imcym-ebw ]co- m-`-h³, ]qp- pc Xncp-h-\- -]pcw þ 12 XobXn: 24..2017. pareekshabhavancgl@gmail.com Ph: 0471-2546827 kà p-eà II hnjbw: þ s]m.hn.-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG

MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN BA, BSc SEM II CLASS SCHEDULE MONDAY 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am 12 noon 1 pm I HONS. BNGA-CC- AD--10 ENG MONDAY SURENDRANATH COLLEGE FOR WOMEN 2018-19 BA, BSc SEM CLASS SCHEDULE MONDAY BNGA-CC- AD--10 ENGA-CC- RD--11 EDCA-CC--JC-24 GEOA-CC- SM--G1 HSA-CC- BR--13 JORA-CC-AS--5 PHA-CC-AG--12 PLSA-CC--SS-15

Chi tiết hơn

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல.

வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. வ ம ன வ கண க இ ணய த த க ச ற (E - filing of income tax returns) 1. அர அ வல க ம ஆச ய க ஜ ல 31 ஆ தத வ ம ன வ கண க ன த க ச ய க க ட இ ணயதள த ச ல. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 2. தல தள த ச உ க எ ஒ கண

Chi tiết hơn

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN

Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT   GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A. KIẾN GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng d và d là góc giữa hai đường thẳng d và d ' cùng đi qua một điểm và lần lượt song

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đáp án 1.D 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 10.A 11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19 Đáp án.d.c.a 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.B 0.A.A.D.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.A 9.A 0.C.B.C.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 0.C.B.D.D 4.A 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 40.A Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây

Chi tiết hơn