Ho c viêṇ Chińh tri Quôć gia Hô Chi Minh Ho c viêṇ Baó chi va Tuyên truyêǹ * CÔṆG HOÀ XA HÔỊ CHU NGHIÃ VIÊṬ NAM Đô c lâ p - Tư do - Haṇh phuć LY LI CH

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ho c viêṇ Chińh tri Quôć gia Hô Chi Minh Ho c viêṇ Baó chi va Tuyên truyêǹ * CÔṆG HOÀ XA HÔỊ CHU NGHIÃ VIÊṬ NAM Đô c lâ p - Tư do - Haṇh phuć LY LI CH"

Bản ghi

1 Ho c viêṇ Chińh tri Quôć gia Hô Chi Minh Ho c viêṇ Baó chi va Tuyên truyêǹ * CÔṆG HOÀ XA HÔỊ CHU NGHIÃ VIÊṬ NAM Đô c lâ p - Tư do - Haṇh phuć LY LI CH KHOA HO C I. LY LI CH SƠ LƯƠ C Ho va tên: Bùi Thu Hương Giơí tińh: Nư Quê quań: Tuy lai, Mỹ Đức, Hà Tây Ngaỳ, thańg, năm sinh: 0/0/9 Hộ khẩu thường trú: Tổ, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Dân tô c: Kinh Ho c vi cao nhâ t: Tiến sỹ Năm/nươć nhâṇ ho c vi : Học hàm : Năm bô nhiêṃ: 0 Ngạch : Giảng viên chính công tać (hiêṇ taị hoă c trươć khi nghi hưu): và Phát triển Chô ơ hoă c điạ chi liên la c: Nhà 8, Ngõ 0, Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Điêṇ thoaị liên hê : Fax: CQ: 8-9 (8-8) NR: DĐ: II. QUA TRIǸH ĐAÒ TAỌ Bâ c đaò taọ Hê đaò taọ Nơi đaò taọ Ngaǹh ho c Năm tô t nghiê p Tiêń si La Trobe, Victoria, Úc Xã hội học (Sức khoẻ cộng đồng) Sau Hull, Anh Xã hội học 00 Sư phạm Ngoại ngữ, Quốc gia Hà Nội 99 Văn bằng hai, tập trung Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Xã hội học 00 Triǹh đô ngoaị ngư Tên ngoaị ngư Triǹh đô Mưć đô sư duṇg Thuần thục III. QUA TRIǸH CÔNG TAĆ CHUYÊN MÔN Thơì gian Vi tri công tać Liñh vư c chuyên môn Tên cơ quan công tać 998- nay Giảng viên, Giảng viên chính Giảng viên IV. QUA TRIǸH NGHIÊN CƯÚ KHOA HO C Văn hoá; Truyền thông; Tuyên truyền vận động; Phân tích chính sách; Phương pháp và Thiết kế nghiên cứu; Giới, Sức khỏe và Tình dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền (trước là Phân viện Báo chí và Tuyên truyền) thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, Việt Nam Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Ngành Xây dựng (nay là Viện Nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Hà Nội). Đê taì nghiên cưú khoa ho c đa thư c hiêṇ (thuô c danh mu c Hôị đôǹg Chưć danh giaó sư nha nươć quy điṇh): Tên đê taì nghiên cưú Năm bă t đâù/ Năm hoaǹ thaǹh Xêṕ loaị Đê taì câṕ (Quôć gia, Bô,Cơ sơ ) Traćh nhiêṃ tham gia trong đê taì

2 Tên đê taì nghiên cưú Tìm hiểu nhu cầu giáo dục tính dục của sinh viên hiện nay,, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tháng /00 đến /008 Thông điệp giới trong quảng cáo tuyển dụng trên báo in ở Việt Nam hiện nay, Khoa XHH và ISEE thực hiện Một số quan điểm xã hội học đương đại về văn hoá Năm bă t đâù/ Năm hoaǹ thaǹh 00 / / / 08 Xêṕ loaị Đê taì câṕ (Quôć gia, Bô,Cơ sơ ) Cấp Quôć gia Câṕ cơ sơ troṇg điê m (phân câṕ qua n ly ) Traćh nhiêṃ tham gia trong đê taì Thư ky Chu nhiêṃ. Baì baó khoa ho c ( thuô c danh mu c Hôị đôǹg Chưć danh giaó sư nha nươć quy điṇh): Tên công triǹh, năm công bô, nơi công bô Tên baì baó Let s talk about sex, baby : Sexual communication in marriage in contemporary Vietnam Harm Reduction and Clean Community: Can Vietnam have both? Book Review: Transcultural bodies: female genital cutting in global context Book Review: Porn- Philosophy for everyone: How to think with kink Mediated representation of sex and pleasure in contemporary Vietnam: a case of Lửa Ấm magazine 'There was a struggle between my instinct and my head': Women s perception and experience of masturbation in contemporary Vietnam Applicability of Michel Foucault's Theoretical Framework in Studies on s of Female Sexuality in Vietnam Women's Position in Vietnam- A Critical Literature Review Passive vs. Active: The Stakeholders' Paradoxical Conceptualization of Participation as Prerequisite for Media Literacy for Social Change Một số vấn đề về an sinh xã hội ở Ấn Độ [Social security in contemporary India: A review] Phương pháp phân tích diễn ngôn trong truyền thông về biến đổi khí hậu [Analysis of media s discourses of climate change: A critical review of methodology] Tên ta p chi Harm Reduction Journal Vietnam Journal of Family and Gender Studies. Vietnam Social Sciences Vietnam Journal of Gender and Families. Vietnam Social Sciences Journal of Social Sciences and Humanities ICMEDLIT8 E-Proceeding, First International Medlit Conference 08, Thông tin khoa học Lý luận Chính trị [Bulletin of Politics Theories], Hoc vien Chinh tri Quoc gia Communication] Năm công Sô bô me,, 00 Suppl ement 9 () me, me,, No. online, No., pp., No., tr. - Augus t editio n July editio n hoă c đôǹg

3 8 9 0 Tên baì baó Nhà báo và Mạng xã hội (Journalists and Social Media) Thực trạng sử dụng Internet của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Internet Use by Academy of Communication and Journalism s Students)", Lãnh đạo nữ trong khu vực công và tư- Một góc nhìn so sánh" [Leadership in the Private and Public Sectors A Comparative Review] Năng lực truyền thông Xem xét lại khái niệm truyền thông xã hội" [Understanding Social Media- A Critical Review] Quan niệm và xu hướng nghiên cứu xã hội học văn hoá ở Anh và Mỹ" [Researching Culture from Sociological Perspective in UK and US] Một số tiếp cận lý thuyết trong nghiên cứu trầm cảm sau sinh" [Some theoretical Approaches to Researching Post-natal Depression] Nghiên cứu Delphi: Một số nội dung cơ bản" [Delphi: The Basics] Phương pháp phân tích nội dung trong nghiên cứu truyền thông" [Content Analysis in Media studies] Lựa chọn và phân tích tin bài trên báo in đưa tin về tham nhũng. Saćh đa xuâ t Tên saćh Asian Women and Intimate Work Tên ta p chi Sô Năm công bô Augus t Editio 0 - Dece mber Editio 0 9 Số 9, Tap chi Nghien cuu Gia dinh va Gioi tr. 8- [Journal of Family and Gender Studies] 8 Số tháng 9, tr.. - Febru ary Editio. - June Editio 8 Số Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới tháng [Journal of Family and Gender Studies], tr.,. 9 Tap chi Khoa hoc Xa hoi va Nhan van [VNU Journal of Social Sciences and Humanities],, No., pp. 8 Nove mber Editio 8 March Editio - Vai tro (Chu biên/đôǹg chu biên/) Nha xuâ t Printforce, the Netherlands Năm xuâ t 0 hoă c đôǹg Loaị saćh Chuyên khaỏ Dân số/sức khỏe sinh sản và Phát triển Chính trị Quốc gia, Hà Nội 00 Thiết kế nghiên cứu Chu biên 0 Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa Dân trí 009 Chuyên khaỏ Truyền thông xã hội Đôǹg chu biên 0 Taì liêụ tham khaỏ Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội Chu biên 09. Tham luâṇ Hôị thaỏ đươ c đăng trong ky yêú

4 8 9 0 Tên hôị thaỏ Xâm hại tình dục trẻ em dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc hiện nay- Thực trạng và giải pháp Một số vấn đề liên quan đến đạo đức trong các nghiên cứu truyền thông trong không gian ảo Nhận thức của các bên liên quan về năng lực truyền thông (Sử dụng số liệu của Medlit) "Passive vs. Active: The Stakeholders' Paradoxical Conceptualization of Participation as Prerequisite for Media Literacy for Social Change" Lồng ghép giới vào các bài giảng về Xã hội học Nông thôn và Xã hội học Đô thị Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dậy môn Xã hội học Tôn giáo Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn Xã hội học truyền thông Tiêu dùng thực phẩm từ góc độ giới Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu nội dung trên Internet New Common Sense : Family-Planning Policy and Sex Ratio in Viet Nam. Findings from a qualitative study in Bac Ninh, Ha Tay and Binh Dinh Trau dồi tư duy hình ảnh và sử dụng phim ảnh trong giảng dạy các vấn đề xã hội cho sinh viên Sử dụng trang web cá nhân trong giảng dạy và đánh giá kết qsuar học tập của sinh viên chuyên ngành XHH tại Học viện BC Ứng dụng liệu pháp ngắn hạn tập trung giải pháp (SFBT) trong tham vấn tâm lý cho sinh viên đại học Can thiệp dựa trên bằng chứng Tầm quan trọng của nghiên cứu trong thực hành công tác xã hội Tên tham luâṇ Vấn đề Bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay Công chúng truyền thông đại chúng Việt Nam - Thực trạng và xu hướng biến đổi Công chúng truyền thông đại chúng Việt Nam - Thực trạng và xu hướng biến đổi First International Medlit Conference 08 Nghiên cứu về tiêu dùng Áp dụng phương pháp nghiên cứu Xã hội học trong nghiên cứu truyền thông Hội thảo Châu Á Thái Bình Dương lần thứ về Sức khỏe và quyền tình dục và sinh sản Đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên ngành Xã hội học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên ngành Xã hội học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hội thảo nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành công tác xã hội Hội thảo nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành công tác xã hội Bô Câṕ Quôć tê tô chưć Trung tâm nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ, Học viện CTQG HCM Xuâ t Chưa xuâ t và Phát triển University Malaysia Kelantan và FES Chưa và FES xuâ t và FES Chưa Khoa Xã hôi học xuâ t UNFPA và các NGOs Chưa và Phát triển xuâ t Chưa và Phát tiển xuâ t Chưa và Phát triển xuâ t và Phát triển / đôǹg Đôǹg Đôǹg Thơì gian //0 0/08 0/08 - March

5 Tên hôị thaỏ Tên tham luâṇ Câṕ tô chưć Xuâ t / đôǹg Thơì gian Nghiên cứu công chúng trong truyền thông chính sách Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Đại biểu Nhân dân và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc 09 V. Khen thươ ng/giaỉ thươ ng khoa ho c (nêú co ) Hình thức Khen thưởng/giải thưởng Nội dung Khen thươ ng/giải thưởng Cấp Khen thưởng/giaỉ thươ ng Năm nhận thưởng Giấy khen Giảng viên xuất sắc tại Hội thi Giảng viên giỏi cấp cơ sở lần năm 08 Cấp cơ sở (Cấp trường) 08 Giấy khen Đã có công trình nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế năm 0 Cấp cơ sở (Cấp trường) 08 Tôi cam kê t nhưñg nôị dung ma tôi đa khai trong ly li ch khoa ho c naỳ la đuńg sư thâṭ. Nêú sai tôi xin chiụ traćh nhiêṃ. Xać nhâṇ cuả cơ quan...,ngaỳ thańg năm Ngươì khai ky tên (Ghi ro chưć danh, ho c vi )