¾!"#$&%('*)+,.-/ 0*)&1 ABDCE9GFH;<IJ8LKJM NBO8:PBDQ.9GRSCEBDK169T UV8L9WX8:IYRZI\[^]\V98:9?_ U6I\Q.]\V>N&Q.9WL8XK`8:]\6aIJ8Lb!8:

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "¾!"#$&%('*)+,.-/ 0*)&1 ABDCE9GFH;<IJ8LKJM NBO8:PBDQ.9GRSCEBDK169T UV8L9WX8:IYRZI\[^]\V98:9?_ U6I\Q.]\V>N&Q.9WL8XK`8:]\6aIJ8Lb!8:"

Bản ghi

1 ¾!"#$&%('*)+,.-/ 0*)&1 ABDCE9GFH;<IJ8LKJM NBO8:PBDQ.9GRSCEBDK169T UV8L9WX8:IYRZI\[^]\V98:9?_ U6I\Q.]\V>N&Q.9WL8XK`8:]\6aIJ8Lb!8:9[O8:9c dfeg\hjì kmlnh oqp3r<sutvpjwx.y{z} 1~n jt2z x`r<y t<ƒ \w pjr<z} 1x z 2p4 y z \~`r<y pĵy tvpj 1yHz}xŠ r<y t<ƒ \w p3r<z} 1x Œ4yŽr<~. n Hr<~ p3rz} p\ y{ + \x/ \t< \x. 1zr<y{ y w w p3r<z \xl ^x r<~.z} ƒ.p\ƒy t J y?ƒut<y{ y{x`rp\x. Hz Œ4ƒuw}y{Œ4y{x`r p\x&pjw \ \t<z r<~.œ jt ƒy t \t<œ4z}x. x pjr<sštvp\wxuy{z} 1~n \t?z}x`r<y t<ƒ 1w p3r<z \x(s. z}xu jtvp\ƒ.~uz}š{ ~ p3tv Š pjt<y1 #x.w}z}œjyhr tvp1 Šz r<z \x pjw \ r^ p3t<y pj y *pjƒ.ƒšt< Jp\šv~.y r<~ p3rhƒšt< `š{y{ \x.y/ž`s.y t Ÿ7pjr4p(r<z}Œ4y1 y Šy{Ĵy{w} 1ƒ p šv~.y{œ4y r<~ p3r š{ \Œ4ƒ.sur<y r<~.y y{x`r<z}t<y šp\w p3t.y{w z}x Šs.š{y{ f`ÿfx.pjr<sutvpjw x.y z \~n \tz}x`r<y t<ƒ \w p3r<z} 1xL up3r?~.z}šv~+ƒ \z}xnrp2žnsuy t ŸHz} pqr t<z}ˆnz p\w pjt tvp{ÿ+w} ` 1œns.ƒX up\x 4tvp\xu 1y ž`suy t<z}y{ 3Ĵy tr<~uy#.y{w /p3t<yqyp\ OŸ&r< ƒy t \t<œ( sšt?p\ƒuƒut< JpjšŽ~&z} pj Or<y tr<~ pjx4r<~.y y{ Orœnx.?x& \ r^ p3t<y z}œ4ƒ.w}y{œ4y{x`rvp3r<z \x. Lp\x. 2Œ&pjœJy{ Ls. y \ u 1y{xuy tvp\ẁ ƒusut<ƒ 1 y Or t<yp\œ ƒut< \ \tvpjœ4œ4z xu /š{p\ƒ pj.z}w}z r<z y j š{sut t<y xnr2 jtvp\ƒu~.z}š{ 2špjtv Š { 4 7y p\w} fƒut<y y{x`r p z}œ4ƒ.w}y4 šv~.y{œ4yhr<~.pjr2t<yž`s.z t<y{ x. fp\ uˆ\p\xuš{y \tvpjƒ.~uz š Yš{p\ƒ pj.z}w}z r<z y pjx šp\ẍ ƒut< `š{y{ fx.pjr<sutvpjw2x.y{z} 1~n jt ž`s.y t<z}y{ p\ Or<y t r<~ pjx y Šz} Or<z}x. H j r^ pjt<y.p\ y pjƒ.ƒut< 1p\šv~.y{ { ªEz}x pjw}w}ÿ` #t<y{š{ \ 1x.z}«{z}xu *r<~.yfw}z}œ4z rvpjr<z} 1x z}x.š{sšt t<y nÿ*r<~.y 1sux Šy H z}«{y# j X \tvp\ƒu~.z}š{ tvp\œ4y.sš my t< { J y ƒut< \ƒ 1 y#ph vū {± ²\³ ³ ³ µ\ pjƒ.ƒut< 1p\šv~ r<~.pjrp\w}w}? ƒy t \t<œ4z}x. ž`s.y t<z}y{ 2w} `šp\w}w Ÿ z}ẍ p sum uz}ˆnz z} \x( \ r<~uy z xuƒ.sšr u 1Œ&pjz}xL ~.z} #p\ƒuƒut< JpjšŽ~ šp\x t<y Šs.š{yr< p#x.y{ \w z} \z uw ŸH Œ&p\w}wu uy{ jt<y{y O¹»º3¼H½:r<~uyw} 1 \ mƒut<yž š{z} z} 1x/šp\su y /`ŸHr<~uyx pjz}ĵy špjw}z xu HŒ4y r<~u n 4?~uz}w y Or<z w}wxƒut< j š{y{ z}xu ž`s.yžt<z y pj Or<y tr<~.p\x4r<~.y? \ r^ pjt<y pj y pjƒ.ƒšt< Jp\šv~.y?~.y x r<~.yqxnsuœ y t \ z r<y{?z} #w pjt< \y1 3À hjì ÁÂÃlŠh\ÄDÁ À ÅÇÆmÈ ÉŠÊXË Ì\ÍÎÉnÏ Ð ÌjÑÒÌjÑLÓ3ÉŠÔXÑuÐ ÌjÈ Ì\Õ Ö ÑÒÍ ŠÑ.Ø næmæmë Ö Ój `Ð Ö ÉuÑXÙ Ö ÙZÐ ÚX `ÐÛÉnÏYÈ Ì\ÓjÉŠÑXÙvÐŽÈ ÔXÓ3ÐŽÖ ÑmÜGÓ3ÉuÑ.ÐŽÖ Ñ.ÔXÉŠÔXÙ*ÙvÔmÈŽÏ ŠÓjÌ\Ù ÏÝÈŽÉuÍ Ù ní(æmë Ì\ÕÒÕm nð ÛÆ:ÉŠÖ ÑuÐ{ÙjÞàßZ ŠÑ Ø Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑáÍ(Ì3Ð ÚmÉÕmÙ ÚX JâuÌ ÊLÌ\ÌjÑfÕÌ\âŠÌjË ÉŠÆ:Ì\Õ/ÏÝÉuÈÐŽÚmÖ Ù?ÆXÈŽÉuÊmË Ì\Í7ãŠÖ ÑXÓ3Ë ÔXÕÖ ÑmÜ&Í(Ö Ñä Ö Í+ÔmÍ Ó3ÔmÈ ầ `ÐŽÔXÈŽÌ4ÙŽÆmË Ö ÑmÌ1ÙjãXåHÈ Ö ÜŠÖ ÑmÜXã ÊmÖ Ë Ö ÑmÌ1 nè ŠÑXÕ æì\çjö ÌjÈ ÆX nð Ó{ÚmÌ1Ù Ê:ÌjÖ ÑmÜÒ ní(éuñmü Ð ÚmÌ Í(Ì3Ð ÚmÉÕmÙÐŽÚX nðsúx JâŠÌèÊLÌ\ÌjÑ ÔXÙŽÌ\Õ7é ề ë`ìoþí `Ð ÔmÈ ŠËÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈÖ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ*îÝïïð ñ`ãn në ÙvÉ Ój ŠË Ë Ì\Õáò`ó ô ò7õ{ö ô{ò` }ø ù úsø ùlöoôjó^ûmün ò`ö^ø ǜ ùlã Ö ÙHÉŠÑmÌ ÉnÏ#ÐŽÚmÌ Í(É.Ù<Ð Æ:ÉŠÆmÔmË nè Í(Ì3Ð ÚmÉÕmÙ( nñxõ ÚX ŠÙ/ÊLÌ\ÌjÑ ý Ö ÕÌ\Ë Ø ÔLÙvÌ1Õ»Ö Ñ ÜŠÌ\Énä ÆmÚ ØÙvÖ Ój ŠË?Í(ÉÕÌjË Ö ÑXÜXãÙvÔXÈvÏ uó3ìfè Ì\ÓjÉŠÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ Ö ÉuÑã nñxõûì\âšìjñ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐ nðžö ÉŠÑX ŠËÙvÉuË Ö ÕLþJÿXÔmÖ ÕYÍ(Ì\Ó{ÚL nñmö ÓjÙ4é nã mã ãlê ìoþ Ö È{Ù<ÐèÖ Ñ.Ð ÈŽÉÕÔXÓjÌ\Õ Ê Ø Ö ÊXÙvÉuÑ éã4êjìoã/í ísö Ù* ýìjö ÜŠÚ.ÐŽÌ1Õ JâŠÌjÈ{ nüuì Í(Ì3ÐŽÚXÉ Õ ÐŽÚX nð Ó3ÉuÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ{Ù&Ð ÚmÌYÖ Ñ.ÐŽÌjÈŽä!#"$&%'"(*),+ -./*-10324* :"$<;7./="(>?@1ACB*DE@F<GIHCJ S ACK7L/MONCBAJ PQR@!#"$&%'"(*),+ -./*-10324* :"$<;7./="(> ACTNCBUF<GIHCJ V ACKL/MONCBAJ PQR@ % "()7W+ -./*-X. 5./67./"(R0Y24 * Z"$Y% [/. $ "(7 *.\0 ] 7^([/_8R>a` e TA(Q TPIBUF<GIHOJ/bPIKc!P_TPd J PQR@ ; f4ghfjiuk6<lnm<67o7-7pa> u c!k7l/h7qbachf'kip_hipack_gqrj A sesj GoNCt ; f4ghfjiuk6<lnm<67o7-7pa> HC@CK_PIH7qUF'KIPIH_PACK_GqaJ A ssj GNCt Æ:ÉŠË nñ.ðyê Ø ÔLÙvÖ ÑmÜÒù:ònövó ò` 2ùEô3ø ú*w x{ǜ óyy ü1ǜ ócz`ø ù:ònöoô3õ ÊX ŠÙŽÌ\Õ ÉŠÑ ÐŽÚmÌ {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖÐŽÌ\Ù ÙŽÌjË Ë nðžö ÉŠÑZÉŠÏ# ÙŽÌ3ÐHÉnÏÙvÖ ÐŽÌ1ÙjÞ4æÌ\ÙŽÖ ÕmÌ\Ù Ê:ÌjÖ ÑmÜf Ï nö ÈŽË ØYÙŽÖ Í(ÆmË Ì4Í(Ì3Ð ÚmÉÕÐŽÉfÕÌ1ÙŽÓjÈŽÖ ÊLÌuãmíínØ Ö ÌjË ÕmÙ nñ*ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË ŠÑuÐ ÐŽÚL `ÐHÖ Ù~} (ÌjâuÌjÈ Ø.ý ÚXÌjÈ Ì+ nñxõ }: &ÌjâŠÌ\ÈŽØ.ä ý ÚmÌ\ÈŽÌÌ1ƒmÓ3Ì\ÆÐf `Ð ÐŽÚmÌSÙ ní(æmë Ì Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù\Þ OÐ(Ö Ù ŠË ÙŽÉ ùeǜ ù ûxò`óžò (ôjödóøeyjãmý ÚmÖ Ó{ÚfÖ Ùq `ÐvÐ È uóð Ö âuìö ÑYÍ nñ Ø ÙvÌjÐvÐ Ö ÑmÜ.Ù# uù Ö Ð ÐŽÚ ÔXÙ ŠÙ ÙŽÔmÍ(Ì\Ù?ÑXÉ/ÙŽÆLÌ1Ó3Ö në:æmèžéuælì\èvð Ö Ì1Ù?ÉŠÏÐŽÚmÌ Õm `Ð{ mþˆ 2É`ýqä ÌjâuÌjÈ1ãÙvÖ ÑXÓ3ÌHíín Ö Ñ âšéšë âšì1ùð Ì\Ù ÙvÌ\Ë Ë `Ð Ö ÑmÜ/ÐŽÚXÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖEÕÖ `ä ÜŠÈ{ ní7ãmö ÐÙŽÔUŠ:Ì\È Ù ÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚXÌ&ÕÖ Ù ŠÕmâJ ŠÑ.Ð nüuìhénïêlì\ö ÑmÜfÓjÉŠÍ ä ÆmÔÐ{ `Ð Ö ÉuÑX në Ë Ø ÓjÉuÙvÐŽË ØŠã2Ì1ÙvÆ:Ì\ÓjÖ ŠË Ë Øáý ÚmÌjÑGÐŽÚmÌèÑ ÔmÍ+Ê:ÌjÈ7ÉŠÏ ÙŽÖ Ð Ì\Ù Ö ÙqË ŠÈŽÜuÌŠÞ ŒrŽ kh Œ  +ÁLi* ÚmÖ Ë Ì Ì!ƒ ÐŽÌjÑLÙvÖ âšì ÈŽÌ1ÙvÌ1 nè{ó{ú ÚL ŠÙ Ê:ÌjÌjÑZÓjÉŠÑXÕmÔXÓÐ Ì\Õ ÉŠÑÐŽÚmÌ&ÙŽÔmÊU <Ì1ÓÐ2ÉŠÏí íhé Xã< ã:êãlê ã ê mã ề ë`ìoã?ð ÚmÌjÈ Ì ŠÈŽÌÉŠÑXË Ø» ÏÝÌjý Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑXÙ(ÆXÔmÊä Ë Ö ÓjË ØS Jầ nö Ë ŠÊmË ÌHÏÝÉŠÈÜuÌjÑmÌ\È ŠË ÔXÙŽÌYé/ ã&jëmã ãê Jì^ÞÅÍ(ÉŠÑmÜ ÐŽÚXÌjÍ7ãmÐ ÚmÌ ṽñxñmüšè Ö ÕmÈCš/ÆX ŠÓ ` ŠÜŠÌ é êr 1ìÕÌ\âŠÌ\Ë ÉuÆLÌ1Õ Ê Ø nðvä ÙŽÉŠÑÒÈ Ì\Ó3Ì\Ö âuì\õáè Ì\ÓjÉŠÜŠÑXÖ Ð Ö ÉuÑ ÏÝÉuÈfÐ ÚmÌ Í(Ì3Ð ÚmÉÕáÐŽÚL `ÐÓjÉŠÍ ä ÆmÔÐ Ì\Ù ŠË ËÐŽÚXÌœ{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖÆ:ÉŠË Ø.ÜuÉŠÑXÙ/È Ì.ÔmÖ ÈŽÌ1ÕÛÏÝÉŠÈ(ÉŠÑXÌ Ö Ñä ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ö ÉuÑSÉŠÆ:ÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑ ÔXÙŽÖ ÑmÜY ÙŽÖ ÑmÜuË Ì/Ó3ÉŠÍ/ÊmÖ ÑmÌ\Õ7Ój ŠË ÓjÔä Ë `ÐŽÖ ÉŠÑ Þ í nðž È Ö Õ>é Jì^ã *ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè ÌYÆL ŠÓ ` nüuìyê Ø»í ŸÅ 4ã Ö Ù ÊL ŠÙŽÌ\ÕSÉuÑSÐŽÚmÌ ýéšèc ÉŠÏ nð ÙŽÉŠÑ ŠÑXÕZÖ Ù ÑmÉnÐ4 Jầ nö Ë ŠÊmË Ì ÏÝÉŠÈ ÏÝÈ ÌjÌ ÕÉ`ý ÑmË Éu uõþ ýìjñ é jënì?ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð Ì\Õ*ÊLÉŠÐŽÚ ê nñlõ R ÒííÖ Ñ ÆX ŠÓ ` ŠÜŠÌ#ÐŽÚX nðýq ŠÙÑmÉŠÐÈŽÌ\Ë Ì1 ŠÙŽÌ\Õ4Ð ÉÐ ÚmÌ ÆmÔmÊXË Ö ÓnÞˆ Ì1Ó3ÌjÑ.Ð Ë ØuãR ué`â é* 1ì^ãŠÖ Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð Ì\Õ ííêx ŠÙŽÌ\Õ ÉŠÑ ÚXÌjýqÓ{Ú.Ô3 Ù r ' ª «U 3 a &ÆX uó ` nüšì é Jì ÏÝÉŠÈ2Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÖ ÑmÜ ÐŽÚXÌ4ÔmÑXÕÌ\ÈŽË Ø Ö ÑmÜ ÌjË nômñl JØ ÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠÔXË nðžö ÉŠÑÞ ± ÚmÌÛÆ:É`ý#Ì\ÈvÏÝÔmË&ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `Ð Ö ÉuÑX në& ŠÊmÖ Ë Ö Ð<Ø ÉnÏ Í ÉÕÌ\ÈŽÑ ÜŠÈ{ næxúmö Ó\ÙÓj nè{õmùúx uùë Ì1Õ/ÐŽÉ ÐŽÚmÌ\Ö È ÔXÙvÌ uù Ï uù<ð ÙvÐŽÈ Ì\ ŠÍ(Ö ÑmÜ Ó3ÉuÆmÈ É ÓjÌ\Ù ÙvÉuÈ\ã\ÙvÉuË â Ö ÑmÜ Í nñ ØÆmÈ ÉŠÊXË Ì\Í(ÙÉŠÔÐ{ÙvÖ ÕÌÐŽÚXÌ?ÈŽÌ1 në Í ÉnÏ:Ó3ÉŠÍ(ÆmÔmÐŽÌjÈÜŠÈ{ næxúmö Ó\ÙjÞí2ÉnÐ{ nêmë Ì Ì!ƒm ní(æmë Ì\ÙÖ ÑXÓjË ÔLÕÌ#ÆL `ÐŽÚ ÆmË nñmñxö ÑmÜLã ÓjÉŠË Ë Ö ÙvÖ ÉŠÑ>ÕÌ3Ð Ì\ÓÐ Ö ÉuÑã ÆX nèžðžö Ó3Ë Ì*ÙŽØÙ<Ð ÌjÍ Ùjã nñxõ ÆmÚ ØÙvÖ Ój ŠËÙvÖ Í+ÔmË `Ð Ö ÉuÑÞ Ð nèžðžö ÑmÜ ý Ö Ð Ú+Ð ÚmÌý#ÉuÈO HÉnÏ 2ÉŠ*ôjö ò` ³² éjì4éšñ Ð ÚmÌÛÓ3ÉŠÍ(ÆmÔmÐ `Ð Ö ÉuÑGÉŠÏ {ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖ ÕÖ nüuè ŠÍ Ùjã ÐŽÚXÌjÈ Ì nè ÌfÑmÉ`ý Ï uù<ð ÚX nè{õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙvÖ ÙvÐŽÌ\Õè në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ(Ù4ÏÝÉŠÈ ÆmÈ ÉŠÊmË ÌjÍ ÙÖ Ñ>Õm nð! nñx ŠË ØÙŽÖ Ù\ãÜuÌjÉŠÍ(ÌjÐŽÈ Ö Ó ÉŠÆÐ Ö Í(Ö ç\ `Ð Ö ÉuÑã nñlõ4ùvéuë Ö ÕHÍ(É ÕmÌjË Ö ÑmÜLã1 ŠÍ(ÉŠÑmÜ ÉŠÐŽÚmÌ\È Ù#é ê ãr ãr nãa1êã ãr `ìoþ µ Ãi /ÁXi* Ñ Ð ÚmÖ ÙÎÆX næ:ìjè1ã ýì Ì1ƒ ÐŽÌ\ÑXÕ Ð ÚmÌ ÆX ŠÈ uõö ÜuÍ ÉnÏ(ÚX nè{õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙvÖ ÙvÐŽÌ\ÕÒÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `Ð Ö ÉuÑGÐ É Ð ÚmÌ nè Ì\ qéšï.ñl `ÐŽÔXÈ ŠËnÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈÖ Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ö ÉuÑÞ ÔmÈÍ ŠÖ Ñ4Ó3ÉuÑä ÐŽÈ Ö ÊmÔÐŽÖ ÉŠÑLÙ2 nè Ì uùïýéšë Ë É`ý2Ù\Þ ÌYÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð+ SÙŽÖ Í(ÆmË ÌY ŠÆmÆmÈ Éu ŠÓ{Ú*ÐŽÚL `Ð Ó\ nñ nñlùvýìjè

2 ` ÑX nðžômè{ nëñmì\ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈ Ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù Ö Ñ ÉŠÑmÌ È ÌjÑXÕmÌjÈ Ö ÑmÜ/ÆX ŠÙ Ù#ý Ö Ð Ú ÙvÖ ÑmÜuË Ì ÈŽÌ1 ŠÕÊL ŠÓ EÞ ÌjÌ: Ì1Óä Ð Ö ÉuÑ: ÏÝÉŠÈ ÕÌ XÑmÖ ÐŽÖ ÉŠÑXÙ\Þ ± ÚmÖ ÙÙŽÓ{ÚXÌjÍ(ÌÆLÌ\ÈvÏÝÉuÈŽÍ ÙÊ:Ì3ÐŽä Ð ÌjÈ ÐŽÚX ŠÑ!ÓjÔmÈ ÈŽÌ\ÑuÐ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè ÌfÖ Í(ÆmË ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{ `Ð Ö ÉuÑXÙ nñxõ ÔXÙŽÌ\ÙHÉuÑmË ØZÙ<Ð{ nñxõm ŠÈ ÕZÏÝÌ\ nðžômè Ì\ÙHÉŠÏ#Í(ÉÕÌjÈ Ñ*ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙ Ó\ nè{õmùjþ Ì ÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð ÒÍ(ÉuÈŽÌ ÜuÌjÑmÌ\È ŠË+ÙŽÓ{ÚXÌjÍ(ÌŠã&ÊL ŠÙŽÌ\Õ ÉŠÑ Ð ÚmÌZË `ÐŽÌ1Ù<Ð ÜŠÌjÑXÌjÈ{ `ÐŽÖ ÉŠÑ!ÉnÏ4ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙ nè{ó{úmö ÐŽÌ1ÓÐŽÔXÈŽÌ1Ùjã Ð ÚX `Ð Ó\ nñ(ó3éší(æmômðžìqñx `Ð ÔmÈ{ nëñmì\ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈÖ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù4ÙŽÖ Í/ÔmË Ð nñxìjéšôlùvë ØSÏÝÉŠÈ4Ì1 ŠÓ{Ú ÕÖ ÙŽÓjÈŽÌjÐŽÌ ÆLÉuÖ Ñ.Ð ý Ö ÐŽÚmÖ Ñ Ð ÚmÌÛÓ3ÉŠÑ âuì1ƒáú.ôxë ËHÉnÏ4Ð ÚmÌèÖ ÑmÆXÔÐSÆLÉuÖ Ñ.ÐÙŽÌ3Ð1Þ ± ÚmÖ ÙY ŠÆmÆmÈ Éu uó{ú! ŠË ÙŽÉ Ë Ì1 ŠÕmÙfÐŽÉ ÙŽÓ{ÚmÌ\Í(Ì7ÏÝÉŠÈYÆ:ÌjÈŽä ÏÝÉuÈŽÍ(Ö ÑmÜ È ŠÑmÜŠÌ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù ÉuÑ!ÐŽÚmÌZÑL `ÐŽÔXÈ ŠË ÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑfÏÝÔmÑXÓÐ Ö ÉuÑ m nñyì1ƒm ní(æmë ÌýÉŠÔmË Õ Ê:ÌÐ ÚmÌ ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `ÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ ÐŽÚXÌ JâuÌjÈ{ nüšì(éuè+í ƒö Í+ÔmÍ ầ në ÔmÌ Ö ÑS /ÜuÖ âuìjñè ŠÑmÜŠÌuÞ ÌáÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ðè ÙvÔmÊEÕÖ â Ö ÙŽÖ ÉuÑ ŠÆmÆmÈ Éu ŠÓ{Ú Ð É>È Ì\ÕmÔXÓ3Ì Ð ÚmÌfË ÉuÙ Ù4ÉnÏqÆmÈ Ì\Ó3Ö ÙŽÖ ÉuÑÛÓ\ nôxùžì\õèê ØZÐ ÚmÌYÙ Ój ŠË Ö ÑmÜ7ÐŽÚL `Ð Ö Ù ÔXÙvÔL në Ë Ø»È Ì.ÔmÖ È Ì\Õ ý ÚmÌ\Ñ Ð ÚmÌ7Ö ÑXÆmÔÐ Ù ŠÈŽÌ ý Ö ÕmÌjË Ø ÙŽÆmÈ Ì\ ŠÕ É`âŠÌ\È (Ë nè ÜŠÌHÕÉuÍ( ŠÖ Ñ Þ ÌHÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ðq ÕÌ3Ð{ nö Ë Ì1ÕfÌ!ƒ Æ:ÌjÈ Ö Í Ì\Ñ.Ð nëùvðžôxõmøfénïð ÚmÌ ŠÊLÉ`âuÌ7 ŠÆmÆmÈ Éu uó{úmì\ù\ã#ójéší(æx nè Ö ÑmÜèÐŽÚmÌ\Í Ð É Ì1ƒÖ ÙvÐŽÖ ÑmÜ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑXÙ\Þ ± ÚmÌ!ÆX næ:ìjè*ö Ù*ÉŠÈ Üu ŠÑmÖ ç\ì\õà uùsïýéšë Ë É`ý2ÙjÞ Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ ê Ö ÑuÐ ÈŽÉÕÔLÓ3Ì\ÙÑX nðžômè{ nëhñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ Ö Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ nñxõ Ì1Óä ÐŽÖ ÉŠÑœ +ÊXÈŽÖ Ì3ÿXØ È Ìjâ Ö Ìjý2Ù#ÚX nè{õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙvÖ ÙvÐŽÌ\Õ(ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `ÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ {ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖ#ÕÖ nüuè ŠÍ(Ù\Þ ÌÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ð ÙŽÖ Í ÆXË Ì É`âŠÌjÈ Ë JØuä ÊX uùvì1õ íínzö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ Ù Ó{ÚmÌjÍ(Ì Ö Ñ Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ ë nñxõ ÕÌ\Í ÉuÑXÙvÐŽÈ{ `ÐŽÌè ÜuÌjÑmÌ\È ŠË Í(ÌjÐŽÚmÉÕGÏÝÉŠÈSÓ3ÉuÍ ÆXÔÐŽÖ ÑmÜáíí É`âŠÌ\È2 nñ7ìjñ.ð Ö È Ì&È{ nñmüuì Ö Ñ Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ mþ Ì1ÓÐ Ö ÉuÑ /ÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ð Ù ZÕÌjÐ ŠÖ Ë Ì\ÕÛÌ!ƒ Æ:ÌjÈ Ö Í Ì\Ñ.Ð nëù<ð ÔXÕØÛ nñxõèïýômðžômè Ì ÕÖ È Ì\ÓÐ Ö ÉuÑXÙ nè Ì4ÕÖ ÙŽÓjÔXÙŽÙŽÌ\Õ Ö Ñ Ì\ÓÐ Ö ÉuÑœ XÞ Ö ÜuÔmÈ Ì qå2è Ì\ fùvðžéuë Ì\ÑZ `Ï Ð ÌjÈH.ÔmÌjÈ ØYÆ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ö ÙÖ ÑXÙŽÌjÈŽÐŽÌ\Õ Ö ÑuÐ É {ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖEÕmÖ ŠÜŠÈ{ ní7þ kh\ãì k Ž Œ ÄEe ÁXi jà h Œ i Á Ž kh\ädá À Ì nè Ì ÜŠÖ âšì\ñ ZÙvÌjÐ fénïhõø öoô3õã nñxõ ýìjö ÜŠÚ.ÐÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑ! " #%$'&Þ ÉuÈ Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð)( ã1ðžúmì ø ùxö ô3ó^ûxü ònöoôz+*jòn \vxô# `Ð,( Ö Ù?Ì\ÙvÐŽÖ Í `Ð Ì\Õ ŠÙ, (- / ( ã ý ÚmÌ\ÈŽÌ64 2 (- Ö ÙÐŽÚmÌ ýìjö ÜŠÚ.ÐÉnÏ 2 Þ ± ÚmÖ ÙÍ(Ì3ÐŽÚXÉ Õ Ö Ù?Ój ŠË Ë Ì\Õ 7 ôjø úwöoôz!ò*`ô3óžò\úuô*ø ùlöoôjó^ûmün ò`ö^ø ǜ ùlþ ÖŠEÌjÈ ÌjÑ.ÐYÖ Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `ä ÐŽÖ ÉŠÑYÍ ÌjÐŽÚmÉÕmÙ#ÕÖ Š:Ì\È#Ê Ø/ÐŽÚmÌ ý JØ+ÐŽÚmÌ2ýÌjÖ ÜŠÚ.Ð{Ù nè Ì2ÕÌjÐŽÌjÈŽä Í(Ö ÑXÌ\ÕÞ íín ÈŽÌ\Ë Ö Ì\Ù ÉŠÑáÐ ÚmÌÛÓ3ÉŠÑLÙ<Ð ÈŽÔXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑÒÉŠÏ:{ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖÕÖ `ä ÜŠÈ{ ní Ù\Þˆ 2ÌjÈ Ì84 2 Ö Ù ÕmÌ9 XÑmÌ1Õ7 ŠÙÏÝÉŠË Ë É`ý2Ù êmþ 4 2 Å2È Ì\ :<;>=@?BA5C (- ED : ; 2 F Å2È Ì\ G:<;>=@?5ABC# (- F 2Ì\ÈŽÌ : ; 2 EÖ ÙEÐŽÚXÌ#{ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖŠÓ3Ì\Ë ËŠÉnÏE 2 Ö ÑIHJK / Ð ÚmÌ {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖÕmÖ ŠÜŠÈ{ ní ÉŠÏ,/ 2 ŠÑXÕ :<;>=@?BA5C (- Ö Ù2Ð ÚmÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ Ó3Ì\Ë ËÉŠÏ)(+Ö ÑLHJ K NMI (O Þ ÌjÌ Ö ÜŠÔmÈ Ì uþ Ì4ÈŽÌjÏÝÌjÈÐŽÉ ÐŽÚXÌ(ÙŽÌ3Ð ÉnÏ Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù+ 2QP :<;>=@?5ABC- (- SR :T 2 +U WV> uù2ð ÚmÌ ù:ònövó ò` ù:ôjø úw3x{ǜ ó{õqénïe( Þ Ñ4ÐŽÚmÌqÙŽÌ.ÔmÌjË^ã`ý ÚmÌ\Ñ&ý#Ì#ÈŽÌjÏÝÌjÈÐŽÉ (- 3ãmÖ Ð ÙvÚXÉŠÔmË ÕYÊ:Ì4ÔmÑXÕmÌjÈ{Ù<Ð É.ÉÕ ÐŽÚL `Ð ÐŽÚXÌ4ý#Ì\Ö ÜuÚuÐ âuì\óð ÉŠÈ 4 2 ŠÙ ÙŽÉ ÓjÖ nðžì1õfý Ö ÐŽÚXZÖ Ù ÕÌ XÑmÌ\Õ7 uùqö Ñ"Y,.ÔX nðžö ÉŠÑSêÞ³ŠÞ Ñ!ÉŠÔmÈ(ÆmÈ ÉŠÊmË ÌjÍ7ã ÐŽÚmÌS nè Ì\ *ÉnÏ ÐŽÚmÌj{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ Ó3Ì\Ë Ë Ö Ù næxæmèžé*ƒö Í `ÐŽÌ1Õ Ê.Ø+ÐŽÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈ#ÉnÏÆmÖ ƒ Ì\Ë Ù?Ö Ñ Ð ÚmÌ{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ Ó3Ì\Ë Ë^Þ[ZÌjÐ]\ :<;>=@?BA5C (- 5 Ê:ÌqÐŽÚmÌÑ.ÔXÍ+Ê:ÌjÈ?ÉŠÏ:ÆmÖ ƒìjë ÙÖ Ñ/Ð ÚmÌ {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖ?Ó3Ì\Ë Ë :S;O=@?BABC (- Þ^Y.ÔX `Ð Ö ÉuÑèêÞ³ Ój ŠÑèÊ:ÌfÓ3Ë ÉuÙŽÌjË Ø næxæmèžé*ƒö Í `ÐŽÌ1ÕfÊ Ø êmþ ê# 4 2S_ \ G:<;>=@?5ABC- (- D : ; 2 5 \ :<;>=@?BA5C# (- F a i ŒaŽ Äb»Ä À kmijä Œ g `<c ¾ d Œ e ì kfgädlšg a Äh ŒrŽ Ä À Œ c ± ÚmÌ ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙ ÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌ Ö ÙHÉnÏ Ð ÌjÑèÔXÙvÌ1Õ* uùh È ÌjÑLÕÌjÈ Ö ÑXÜ ÉŠÈj ŽÕÈ{ Jý Ö ÑmÜRšO ÌjÑXÜŠÖ ÑmÌáÐŽÉ Ï uó3ö Ë Ö Ð nðžìòö ÑuÐ ÌjÈ{ ŠÓ3ÐŽÖ âšìáõö ÙŽÆmË JØ ÉnÏSÓ3ÉuÍ(ÆmË Ì!ƒ ÐŽÚXÈŽÌ\Ì3ä ÕÖ Í(Ì\ÑXÙvÖ ÉŠÑL nëáüšì\éší(ì3ð ÈŽØuÞ ± ÚmÌÇÖ ÑmÆmÔÐ Ð É Ð ÚmÌ ÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌ(Ö Ù ÙvÌjÐ ÉŠÏ?ÜŠÌjÉuÍ(Ì3ÐŽÈ Ö Ó4ÆmÈ Ö Í(Ö ÐŽÖ âšì\ù nñlõzö Í( ŠÜŠÌ1Ùjã ý ÚmÖ Ó{Ú ŠÈŽÌ ö^óžònùmõhi3ǜ ó( ôz nñlõ óžòjõö ô3óøkj1ôz nð>ầ nè Ö ÉŠÔXÙ ÙvÐ nüuì\ù(éšï Ð ÚmÌSÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌSÐ ÉèÆXÈŽÉÕÔXÓjÌZ ÛÙ<Ð ÈŽÌ1 níîéšïli{óžò\ú ô3ùlö õ Ð ÚX `ÐèÖ Ù ŽÕÈ{ Jý Ñ3šáÉŠÑ Ð<ý#ÉŠäOÕmÖ Í(ÌjÑLÙvÖ ÉŠÑX ŠË4ÜŠÈ Ö Õ ÉnÏÆmÖ ƒ Ì\Ë Ù ÑmÉ`ý Ñ ŠÙ*Ð ÚmÌmi{óŽò ô x!v9nôjóþ ± ÚXÌ ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈ Ö Ù& ZÓ3ÉuË Ë Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑÛÉnÏ2ÙŽÌjâuÌjÈ{ në?ö ÑXÕÖ â Ö ÕÔL në#õmì\õö Ój nðžì\õ ÊmÔUŠEÌjÈ{Ù ÓjÉŠË ÉŠÈ1ã7ÙvÐŽÌ\ÑXÓ3Ö Ë^ã7ÕmÌjÆÐ Ú ÊmÔ Š:Ì\È Ù\ãSÌ3Ð{ÓnÞ Þ ± ÚmÌ ÔXÙŽÌjÈ Ö Ñ.ÐŽÌ\È uóð{ù ý Ö Ð ÚÒÐŽÚXÌZÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌ â Ö»»ÙvÐ ŠÑXÕm nè{õö çjì1õ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì Ö Ñ.ÐŽÌ\ÈvÏ uó3ì ÙŽÔXÓ{ÚY ŠÙ ÆLÌ\Ñ ž8zéuè Ö È Ì\Ó3Ð5o8 ÐŽÚL `Ð Ö Ù ÕÌ1ÙvÖ ÜŠÑXÌ\ÕáÐ É»Í(Ö Í(Ö ÓZÐ ÚmÌ ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙYÙŽÔmÊXÙŽØÙ<Ð ÌjÍ7Þ ÉŠÈ Í(ÉŠÈ ÌZÕÌ3Ð{ nö Ë Ù\ã#ÐŽÚmÌZÈ Ì\ uõìjè(í JØ È Ì3ÏÝÌ\È(ÐŽÉÛÐ ÚmÌY Æ:ÌjÑ ž8z ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ Í(Ö ÑmÜ ÜŠÔmÖ ÕÌ é êa \ìoþ `<cp q Áb%à h1ä À NrHÁLì Á À Á:Ä)sÄ kexì k@b»g+k À ÂWµ!t Œ iu Ž k#vg c OÐ/Ö Ù/ý#Ì\Ë Ë ÑmÉ`ý ÑèÐŽÚX nð+ðžúxì {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖ ÕÖ nüuè ŠÍ ÉŠÏ ZÙŽÌ3Ð+ÉŠÏ ÆLÉuÖ Ñ.Ð Ù+Ö Ñ»ÐŽÚmÌfÆXË ŠÑmÌYÓj ŠÑ ÊLÌÓ3ÉuÍ ÆXÔÐŽÌ1ÕÛÔXÙvÖ ÑmÜ ÐŽÚXÌfÜŠÈ{ næmúxö Ó\ÙHÆmÖ Æ:ÌjË Ö ÑmÌ*é JìOÞwY# ŠÓ{ÚÛÆ:ÉŠÖ ÑuÐ&Ö Ù+ uùžùžö ÜŠÑmÌ1Õ*

3 ÙŽÆLÌ1Ó3Ök LÓHÓ3ÉŠË ÉŠÈ1ã nñxõ `ÐqÐŽÚmÌ ÌjÑLÕYÉŠÏÐŽÚmÌ4Ó\ në Ó3ÔmË `Ð Ö ÉuÑã Ì\ ŠÓ{Ú {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖ È ÌjÜuÖ ÉuÑ»Ö Ù/È ÌjÆXÈŽÌ1ÙvÌ\ÑuÐ Ì\Õ uù/ ŠÑ nè Ì\ ZÉnÏ2Ð ÚmÌ ŠÆä ÆmÈ ÉŠÆmÈ Ö `ÐŽÌ Ó3ÉŠË ÉŠÈ#Ö ÑfÐŽÚmÌHÓ3ÉuË ÉuÈ ÊmÔUŠEÌjÈ1Þ ÉuÈ?ÐŽÚXÌ Y ÔXÓ3Ë Ö ÕmÌ\ nñ Í(Ì3Ð ÈŽÖ Ónã`Ð ÚmÖ ÙÖ Ù uó{úmö Ì\âŠÌ1Õ&Ê Ø+ÕÈ{ Jý Ö ÑXÜ È Ö ÜuÚ.Ð ŠÑmÜŠË Ì\Õ/Ó3ÉŠÑXÌ\Ù ý Ö ÐŽÚ ÐŽÚmÌ\Ö Èf ŠÆLÌ!ƒ `Ð Ì\ uó{ú Æ:ÉŠÖ ÑuÐ1ã# uù ÙŽÌjÌ\Ñ»ÏÝÈ ÉŠÍÎÊ:ÌjË É`ý4Þ ± ÚmÌ ÆX næ:ìjè Ê Ø 2ÉŠ ôjö ò` ²>é `ìúx uù2ïýômèžðžúxìjèhõì3ð{ nö Ë Ù ÉŠÑ ÐŽÚXÖ ÙÆmÈ ÉÓ3Ì1ÕÔmÈ Ì ŠÙŽÖ ÑLÓ3Ì Ó3ÉuÑmÌ\Ù nè ÌqÕÈ Jý Ñ Ê Ø& næmæxèžé*ƒö Í( nðvä Ö ÑmÜ+Ð ÚmÌjÖ È ÙvÔXÈvÏ uó3ì ý Ö Ð ÚYÐ ÈŽÖ nñmüuë Ì1Ùjã nñ næmæxèžéuæmèžö `Ð ÌÑ ÔmÍ ä Ê:ÌjÈYÉŠÏHÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠË Ì\Ù Í/ÔXÙvÐYÊLÌèÕÈ{ Jý Ñ Ð É»ÌjÑLÙvÔmÈ ÌSÐ ÚX `ÐfÐ ÚmÌ ÌjÈ È ÉŠÈqÖ ÑLÓ3ÔmÈ ÈŽÌ1ÕYÖ ÙqË Ì\Ù ÙÐŽÚX ŠÑÉuÑmÌHÆmÖ ƒ Ì\ËDÞ Ìè në ÙvÉ ÑXÌjÌ\Õ!Ð ÚmÌ*ÕmÌjÆÐ Ú XÌjË ÕáÐŽÚL `ÐfÐ ÚmÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ ÕÖ nüuè ŠÍ Ö ÑXÕmÔXÓ3Ì1ÙjÞ ÅÐSÌ\ uó{ú>æxöƒìjë^ã ÐŽÚmÌ»ÕmÌjÆÐ Ú ÊXÔUŠ:Ì\È Ó3ÉuÑ.Ð nö ÑXÙ ÐŽÚXÌ ÚmÌjÖ ÜŠÚ.ÐSÉnÏ/ÐŽÚmÌ Ë É`ý#Ì1Ù<ÐSÓ3ÉuÑmÌŠÞ Ö ÑXÓjÌ*Ð ÚmÌ Ó3ÉuÑmÌ\Ù nè ÌZÈ Ö ÜuÚuÐ7 nñmüuë Ì1ÕãqÐŽÚXÖ Ù Ö Ù në ÙŽÉ ÐŽÚmÌÛÕÖ Ù<Ð{ nñxójìzénï ÐŽÚXÌ4ÑmÌ\ ŠÈŽÌ1Ù<Ð{ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖÙvÖ ÐŽÌHÐ É ÐŽÚmÌ4ÆmÖ ƒìjë^þ d Äbm ŽŒ µ t Œ i Ž k#v u kmg Œ  Œ há  c Ñ ÐŽÚmÖ ÙZÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑãHýÌèÆXÈŽÌ1ÙvÌ\ÑuÐZ ÒÙŽÖ Í(ÆmË Ì në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍ ÏÝÉŠÈ ÑX nðžômè{ nëuñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ö ÉuÑ4ÉnÏX ÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑ Þ ± ÚmÌ Ö ÑmÆmÔÐ Ö ÑXÓ3Ë ÔXÕÌ1Ù >ÙŽÌ3Ðm!ÉŠÏ ÙŽÖ ÐŽÌ\Ù\ã Ì\ uó{ú!ùžö ÐŽÌSý Ö ÐŽÚáÖ Ð{Ù(ÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑX ŠË2ầ në ÔmÌ 2 ã nñxõá ÛÙŽÌ3Ð ( 9 ( ÉnÏ.ÔmÌjÈ Ø7ÆLÉuÖ Ñ.Ð Ù\Þ ± ÚmÌ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÉŠÔmÐŽÆmÔÐ{ÙqÐŽÚXÌ4Ö Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ì\Õ ầ në ÔmÌ ( 2 #ÏÝÉŠÈ Ì1 ŠÓ{ÚI( 2 Þ ÔmÈ4 në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍÇÖ Ù ÊX ŠÙŽÌ\Õ ÉŠÑ ÐŽÚmÌ ÏÝÉŠË Ë É`ý Ö ÑmÜ ü*`ôjó ò Í(Ì3Ð ÚmÉÕ d Ž LÁLì ÄÝhSb ¾ âuìjè Ë JØ ßSÌjÐŽÚmÉÕ ÏÝÉŠÈ2í í.ômìjè Ö Ì\Ù Ÿ#ÉŠÍ(ÆmÔÐ ÌIHJ ^ÁLi Y# ŠÓ{Úœ uôxìjè Ø^( ÂÁ Ÿ#ÉuÍ ÆXÔÐŽÌIHJK "MX(O Ÿ#ÉuÍ ÆXÔÐŽÌ ÐŽÚmÌáÉ`âuÌjÈ Ë JØ>ÉnÏmHJK / ŠÑXÕ : (- Ö Ñ HJK "M (O F Ì3Ð ÌjÈ Í Ö ÑmÌ ÐŽÚXÌ ýìjö ÜŠÚ.Ð{ÙÉŠÏ?ÐŽÚmÌ(ÑX nðžômè{ nëñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ Ù ÉŠÏg(&ÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚXÌ4É`âŠÌjÈ Ë JØŠã nñxõ ÈŽÌjÐŽÔmÈ Ñ" (- Ì ÈŽÌ\Í nèc Ö Ñ»ÆX ŠÙ ÙŽÖ ÑmÜ7Ð ÚX `Ð/ÐŽÚmÌYÈŽÔmÑXÑmÖ ÑXÜZÐŽÖ Í(ÌfÉnÏ ÐŽÚXÖ Ùf ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÏÝÉŠÈf ÛÙŽÖ ÑXÜŠË Ìj.ÔmÌ\ÈŽØL( ã#ôxùžö ÑmÜ Ù<Ð{ nñxõm ŠÈ Õ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ(Ù ÏÝÉŠÈ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ7ÕÖ nüšè{ ní ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `ÐŽÖ ÉŠÑ nñxõ Ë Ö ÑmÌáÙŽÌjÜŠÍ(Ì\ÑuÐ*Ö Ñ.ÐŽÌ\È ÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑã/Ö Ù Ë ÉuÜ< SÖ Ñ ÐŽÈ{ ŠÕmÖ Ð Ö ÉuÑX nënåß Í(ÉÕÌjË^ãqý ÚmÌjÈ Ì!Ö Ù ÐŽÚmÌZÑ ÔmÍ/ÊLÌ\ÈfÉnÏ ÑX nðžômè{ nëñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ ÙÉnÏ[( Þ Sc ¾ b% ŽŒ b Œ À h\kh1ä Á À]c ± ÚmÌ3 XÈ ÙvÐ ÙvÐŽÌjÆ Ö Ù Ì\ uùvø ÐŽÉ Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð ÙŽÌjÌ Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ O Þ OÐ Ø Ö Ì\Ë ÕXÙ Ð<ý#É Ð<ýÉnä ÕÖ Í(ÌjÑXÙŽÖ ÉuÑX në& ŠÈŽÈ{ JØÙjÞ ÑmÌ»ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ ÑXÙ7 nðzì\ ŠÓ{Ú ÆmÖ ƒìjë+ Ó3ÉuË ÉuÈÓjÉŠÈ ÈŽÌ1ÙvÆ:ÉŠÑLÕÖ ÑXܻЎÉ!Ð ÚmÌ ÙvÖ ÐŽÌÛý ÚmÉ.ÙvÌY{ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖ ÓjÌjË Ë ÐŽÚL `ÐfÆmÖ ƒìjë2ë Ö Ì1Ù Ö ÑÞ ± ÚmÌSÉnÐ ÚmÌjÈ Ó3ÉŠÑ.Ð{ nö ÑXÙ/ÐŽÚmÌ ÕmÖ ÙvÐ ŠÑXÓ3Ì ÉnÏÐŽÚXÌ4ÆmÖƒÌ\ËEÏÝÈŽÉuÍ"ÐŽÚmÌ&ÓjÉŠÈ ÈŽÌ1ÙvÆ:ÉŠÑLÕÖ ÑXÜ ÙŽÖ Ð ÌŠÞ ÚmÌjÑ ýì#ñmé`ý ÆmÈŽÉÓjÌ\Ù Ù.ÔmÌjÈ ØHÆLÉuÖ Ñ.Ð/( Ê Ø&ÕÈ{ Jý Ö ÑmÜ Ö Ð ÙÓ3ÉuÈŽÈ Ì\ÙŽÆLÉuÑXÕÖ ÑmÜ ÓjÉŠÑmÌuãn nñ+ ŠÆmÆmÈ ÉŠÆmÈ Ö `ÐŽÌÕÌjÆmÐŽÚ/ÐŽÌ\ÙvÐý Ö Ë Ë ÌjÑLÙvÔmÈ ÌèÐŽÚX nð ÆmÖ ƒìjë Ù7ÉnÏ ÐŽÚmÖ ÙZÓ3ÉuÑmÌ 7 ø /ǜ ùl x{ô z`ó ò 7 ù 7 wmôjóžôqö w ø õ y{ünù:ôø õ ü 7 ô3óö wmò`ù ò` münö9wxô3ó y ünù:ô3õã1ö Í(ÆmË Ø.Ö ÑmÜ ÐŽÚL `ÐqÏÝÉŠÈ në ËÙvÔLÓ{ÚYÆmÖ ƒìjë Ùjã.ÐŽÚXÌ.ÔmÌ\ÈŽØ Æ:ÉŠÖ Ñ.ÐÖ ÙÐŽÚXÌ ÓjË É.ÙvÌ1Ù<Ð ÙŽÖ Ð ÌŠÞ OÏ?ýÌ+Ó3Ë Ì\ ŠÈ2ÐŽÚXÌ/Ó3ÉuË ÉuÈ2ÊmÔUŠEÌjÈ Ê:Ì3ÏÝÉŠÈ Ì&Ð ÚmÖ ÙÈ ÌjÑXÕmÌjÈ Ö ÑmÜ ÙvÐŽÌjÆ ãö Ð4ý Ö Ë ËÑmÉ`ý ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ Ñ ŠË Ë nñxõ ÉŠÑmË Ø@ qðžúxì ÆXÖƒÌjË Ù Ö Ñ ÐŽÚXÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖÓ3ÌjË ËÉnÏ]( Þ OÏ ýì+ñmé`ýàè Ì\ uõsêx uó YÐ ÚmÌ ÓjÉŠË ÉŠÈ ÊmÔUŠEÌjÈ1ã` nñxõ4 uójójì\ù Ù:ÐŽÚmÌ ÓjÉŠË ÉŠÈ Ö Ñ4Ð ÚmÌ?Ì1 nè Ë Ö ÌjÈÓjÉŠË ÉŠÈÊmÔUŠEÌjÈ ÉnÏZ ŠË ËYÕmÈ Jý Ñ ÆmÖ ƒìjë Ù Ö^Þ ÌuÞ ã7 në ËfÆmÖ ƒìjë Ù»Ö Ñ :<;>=@?5ABC# (- F 3ã ÐŽÚXÌ Ñ ÔmÍ/ÊLÌ\È*ÉŠÏYÆmÖ ƒ Ì\Ë Ù*ÉnÏ Ì\ ŠÓ{Ú ÓjÉŠË ÉŠÈ*ÈŽÌ\ÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ð ÙSÐ ÚmÌ ÙvÐŽÉŠË ÌjÑ ŠÈŽÌ1 2ÏÝÈ ÉŠÍ ÐŽÚmÌ2ÓjÉŠÈ ÈŽÌ1ÙvÆ:ÉŠÑXÕmÖ ÑmÜHÙŽÖ Ð ÌŠãu ŠÑXÕ/ÐŽÚmÌqÐ ÉnÐ{ në Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉnÏmÆmÖ ƒìjë ÙÖ Ù Í(Ì1 ŠÙŽÔmÈŽÌÉŠÏ ÐŽÚmÌ nè Ì\ ÉnÏ :<;>=@?BA5C (- 3Þ ž Ö âšìjñð ÚmÌ\ÙŽÌ~ uôl nñ.ðžö ÐŽÖ Ì\Ù\ã (- qó\ nññmé`ýgê:ì&ó3éuí(æmôðžì1õþ ± ÚmÖ ÙHÖ Ù4 7ÙvÐŽÈ{ nö ÜŠÚ.ÐvÏÝÉuÈŽýq nè{õsö Í(ÆmË Ì\Í(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑèÉnÏ Ð ÚmÌ nê:é`âšì# në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ7ã` nñxõ+ ŠÙý#ÌÙvÚX ŠË Ë ÙŽÌjÌ Ö Ñ Ì\ÓÐ Ö ÉuÑ ã1æ:ìjèžä ÏÝÉŠÈ Í Ù ÈŽÌ1 ŠÙŽÉŠÑX ŠÊmË ØèýÌjË Ë Ö Ñ!Ó3ÉŠÍ(ÆX ŠÈŽÖ ÙŽÉŠÑ»ý Ö ÐŽÚáÙ<Ð{ nñxõx nè{õ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì3äOÊX ŠÙŽÌ\ÕS ŠÆmÆmÈ Éu ŠÓ{ÚXÌ\Ù\Þ 2É`ýÌjâuÌjÈ1ãLÖ Ð&ÙvÔ Š:Ì\È ÙÏÝÈŽÉuÍ Ð<ýÉYÕÈ{ Jý ÊX ŠÓ Ù\Þ ± ÚmÌ&Ñ ÔmÍ/ÊLÌ\ÈÉŠÏÜuÌjÑmÌ\È nðžì1õyïýè{ nüuí(ìjñ.ð Ù Ö ÙqâŠÌjÈ Ø Ë nè ÜŠÌ ÙŽÌjÌHÊLÌ\Ë É`ýGÏÝÉŠÈ ÕÌjÐ nö Ë ÙB q ŠÑXÕfÐ É/Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í È Ì\ ŠÕmÊX ŠÓ SÏÝÉuÈ4Ì\ uó{ú.ômì\èžø Ö Ù4âuÌjÈ ØZÌ1ƒÆ:ÌjÑXÙŽÖ âšìšþ Ñ ý ÚX `Ð ÏÝÉŠË Ë É`ý2ÙjãýÌ4 ŠÕmÕÈ Ì\Ù ÙÐŽÚXÌ\ÙŽÌ Ð<ýÉ(Ö Ù ÙŽÔmÌ\Ù\Þ Scp q Ž Ãg\h Œ ì Ä À!à Œ ì Ä Œ g c Ñ ÐŽÚmÌÜŠÈ{ næmúmö ÓjÙÆmÖ Æ:ÌjË Ö ÑmÌuã Ì\ uó{ú(üšìjéuí(ì3ðžè Ö ÓqÆmÈŽÖ Í(Ö Ð Ö âuì Ö Ù È uù<ð ÌjÈ Ö ç\ì\õ/ö Ñ.Ð É4ÏÝÈ ŠÜŠÍ(ÌjÑ.Ð{ÙjÞ Å ÙvÌ uôxìjñxójì2énïæ:ìjèžädïýè{ nüuí(ìjñ.ð ÉŠÆ:ÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑXÙ?ÙŽÔXÓ{ÚY uù ÕÌ\ÆÐŽÚ ÐŽÌ1Ù<Ð{Ù# ŠÑXÕfÙvÐŽÌ\ÑXÓ3Ö Ë:ÐŽÌ\ÙvÐ Ù nè ÌÙŽÔmÊXÙŽÌ.ÔmÌ\ÑuÐ Ë Ø Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í Ì1Õ ÉŠÑ në ËÏÝÈ{ nüuí Ì\Ñ.Ð Ù `Ï Ð ÌjÈ È{ ŠÙvÐŽÌ\ÈŽÖ ç\ nðžö ÉŠÑ ŠÑXÕÉŠÑmË ØfÐ ÚmÉuÙŽÌ ÏÝÈ ŠÜnä Í(ÌjÑ.Ð ÙÐ ÚX `ÐÆX uùžù në Ë.ÐŽÚmÌÐ Ì\ÙvÐ ÙÔmÆEÕm `Ð Ì#Ð ÚmÌjÖ È?Ó3ÉuÈŽÈ Ì\ÙŽÆ:ÉŠÑXÕ ä Ö ÑmÜ2ÆmÖ ƒìjë ÙÖ ÑHÐ ÚmÌÏÝÈ{ ní(ìêmôušeìjè1þž Ì\ÑmÌjÈ{ në Ë Ø ÙŽÆLÌ1 Ö ÑXÜXã3Ð ÚmÌ Ë nè ÜŠÌjÈÐŽÚmÌ( nè Ì\ YÉnÏÐ ÚmÌ/ÆXÈŽÖ Í(Ö Ð Ö âuìšãeðžúxì/í(éšè Ì&ÏÝÈ{ nüuí(ìjñ.ð Ù ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ì\Õ& ŠÑXÕ4Ð Ú ÔXÙÐ ÚmÌÍ ÉuÈŽÌ#Ì1ƒÆ:ÌjÑXÙŽÖ âuì Ð ÚmÌÈŽÌ\ÑXÕÌjÈ Ö ÑmÜXÞ Å2ÑXÉnÐŽÚXÌjÈÖ ÙŽÙŽÔmÌÆLÌ1Ó3ÔmË Ö ŠÈÐŽÉHÚX ŠÈ Õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙŽÖ ÙvÐŽÌ1Õ ŠË ÜuÉnä È Ö Ð ÚmÍ ÙÖ Ù ÐŽÚmÌ#Ö Ù ÙvÔXÌ ÉnÏóŽô{ò z~x{ò y#"jõ# Ì1ƒ Ð È uóðžö ÑmÜÕX `Ð 2ÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚXÌ ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈqÖ Ñ.Ð É+Í nö ÑYÍ(ÌjÍ(ÉuÈŽØuÞ ± ÚXÖ ÙÖ Ù?Ð<Ø ÆmÖ Ój ŠË Ë Ø nñ/ì1ƒæ:ìjñxùžö âuì#éuælì\è nðžö ÉŠÑ ÜŠÈ{ næmúxö Ó\ÙÓ\ nè{õmù ÔLÙvÌq ÙŽË É`ý ÊmÔXÙ ÏÝÉŠÈÕm `Ð{ HÐŽÈ{ nñlù<ïýì\è Ö Ñ(ÐŽÚmÖ Ù#ÕmÖ È Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ 3ã. ŠÑXÕ(Ö Ù#Ó3É.Ù<Ð Ë Ø ÊLÉŠÐŽÚ Ö Ñ Ð ÌjÈ Í Ù/ÉŠÏ Ö Ð Ù! 3ƒ Ì1Õ ÓjÉuÙvÐ( uù(ý#ì\ë Ë uù ÐŽÚmÌ7ÊX ŠÑXÕý Ö Õ ÐŽÚ Jầ nö Ë ŠÊmË Ì ÏÝÉŠÈ/ÐŽÈ{ nñxùvïýìjè1þ OÐ( në ÙvÉ*Ù<Ð{ në Ë Ù+ÐŽÚmÌ ÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌ ÏÝÉŠÈ ÏÝÔÐ ÔmÈŽÌ4È ÌjÑLÕÌjÈ Ö ÑXÜ ÆL ŠÙ ÙvÌ1ÙjÞ ± ÚmÌL XÈ{Ù<ÐÛÉŠÊXÙŽÌjÈ ầ `Ð Ö ÉuÑàÐŽÚX nðèúxìjë ÆXÙÛÍ(Ö ÑmÖ Í(Ö ç\ì Ð ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈSÉŠÏ+È ÌjÑXÕÌ\ÈŽÌ1ÕÒÏÝÈ{ nüuí Ì\Ñ.Ð Ù Ö Ù ÐŽÚL `Ð7ÐŽÚmÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ Ó3ÉuÑmÌ\Ù ÉŠÑXË ØÒÑmÌ\Ì\Õ ÐŽÉ!ÊLÌ*Ð ŠË ËHÌjÑXÉŠÔmÜuÚÒÐŽÉáÕÌ3Ð Ì\Ó3ÐÌ\âŠÌjÈ Ø {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖâuÌjÈŽÐŽÌ!ƒEÞ ÅÙÉŠÆXÆLÉ.ÙvÌ1Õ!ÐŽÉ ÓjÉŠÑmÌ1Ù ÐŽÚL `ÐS nè ÌZ ŠÙ Ë nè ÜŠÌq ŠÙÐŽÚXÌý ÚXÉŠË Ì#ÏÝÈ{ ní(ìqêmôušeìjè1þ :OÐÖ ÙÌ\ ŠÙŽØHÐŽÉ&ÙŽÌjÌ#ÐŽÚL `Ð ÐŽÚXÌÓjÉŠÑmÌÚmÌjÖ ÜŠÚ.ÐÑmÌjÌ1ÕmÙÉŠÑmË ØHÊLÌq ŠÙË ŠÈŽÜuÌ# uùð ÚmÌ#È{ ŠÕmÖ ÔXÙ%$'& ÉnÏ:ÐŽÚXÌ2Ë ŠÈŽÜuÌ\ÙvÐÌjÍ(ÆÐ<Ø/ÓjÖ È{Ó3Ë ÌÏÝÉŠÈÐ ÚmÌ2 në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍàÐŽÉ&ÕÌjÐŽÌ1ÓÐ në Ë<{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖÓ3Ì\Ë Ë ÙqÖ ÑXÙvÖ ÕÌHÐ ÚmÌ&Ó3ÉuÑ.âuÌ1ƒfÚ ÔmË ËÉnÏÐŽÚmÌ4Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù\Þ ± ÚmÌ ÙŽÌ\ÓjÉŠÑXÕ ÉuÊXÙvÌ\ÈŽầ nðžö ÉŠÑHÍ ŠÌ1ÙÔXÙŽÌÉnÏ ü únøey{òn múx nè{õ ä ýq nè Ì ÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑXÙ\Þˆ Ñ ÐŽÚXÌ ŠÊLÉ`âuÌ2 në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ7ã në ËXÐ ÚmÌÖ ÑÏÝÉŠÈŽä Í `Ð Ö ÉuÑ ýì4ñmìjì1õfïýéuè2 ÆX nèžðžö Ó3ÔmË nè.ômì\èžø^(+ö Ù ÊmÖ Ð ÐŽÚL `Ð ÕÌjÐŽÌjÈ Í(Ö ÑXÌ\ÙHÏÝÉuÈ4Ì\ ŠÓ{ÚèÆmÖ ƒìjë?ý ÚmÌjÐŽÚmÌ\È&Ö Ð&Ö Ù4Ö Ñ :<;>=@?BA5C (- ÉŠÈÑmÉŠÐ\Þˆ Ö ÑXÓ3Ì2ÓjÉŠË ÉŠÈÊmÔUŠEÌjÈ{ÙÚX JâŠÌ uêêmö Ð Ù Ì\Ö ÜuÚ.ÐÌ1 ŠÓ{Ú+ÏÝÉŠÈ

4 È Ì\Õã ÜŠÈ ÌjÌ\Ñã.ÊmË ÔXÌŠã nñxõ ÐŽÚmÌH në ÆmÚX /Ó{ÚX nñmñxìjë ã ý#ì Ój ŠÑfÆmÈ Énä Ó3Ì1ÙŽÙÐŽÚXÖ ÈŽÐ<Ø7Ð<ý#Éj.ÔmÌjÈ Ö Ì\Ù ÙvÖ Í+ÔmË Ð ŠÑmÌjÉuÔXÙŽË Ø7ÔXÙŽÖ ÑXÜ YÚX nè{õ ä ýq nè ÌZÉŠÆ:ÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑáÐŽÚX nð Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í(Ù»ÊXÖ Ð<ý Ö ÙvÌ ÇÉnÏ4Ð ÚmÌ Ó3ÉuË ÉuÈ ÙÊ:ÌjÖ ÑmÜ&È ÌjÑLÕÌjÈ Ì\Õ( `Ð HÆXÖƒÌjË^ÞhOÐ Ö ÙÐŽÚmÌ\ÑY 4ÙvÐŽÈ{ nö ÜŠÚ.Ðvä ÏÝÉŠÈ ýq nè{õ Ì1ƒÌjÈ{Ó3Ö ÙŽÌÐ É È Ì\ uõ Ð ÚmÌ\ÙŽÌHÆmÖƒÌ\Ë ÙqÊX uó f nñxõõìjðžìjèžä Í(Ö ÑXÌHÐŽÚmÌ&ÙvÐŽÉuË Ì\Ñ ŠÈŽÌ1 /ÓjÉuÙvÐ ÙÏÝÉŠÈ Ì1 ŠÓ{ÚÉnÏÐŽÚmÌ:.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù\Þ ± ÚmÌfÖ ÕÌ\ ZÉnÏ.ÔmÌjÈ Ø*ÓjË ÔXÙvÐŽÌ\ÈŽÖ ÑmÜSÖ ÙHÐŽÉ ÊX `Ð{Ó{Ú ÑmÌ\ ŠÈŽÊ Ø.ÔmÌjÈ Ö Ì\ÙÐŽÉuÜŠÌjÐŽÚmÌ\È7 ŠÑXÕ>ÈŽÌjÐŽÈ Ö Ì\âŠÌÛÉŠÑmË ØG áùží( ŠË Ë4Æ:ÉŠÈŽÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏSÐ ÚmÌ>ÏÝÈ ŠÍ Ì>ÊmÔUŠEÌjÈ!ÐŽÚL `ÐÒÙvÔ fójì\ù ÐŽÉ ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ ÌGÐ ÚmÌ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ ÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑ Ó3ÉuÈŽÈ Ì\Ó3ÐŽË Ø+ÏÝÉuÈÐŽÚmÌ1ÙvÌ uôxìjè Ö Ì1ÙjÞæØ ÕÉuÖ ÑmÜ>ÙvÉLã+ýÌ JâŠÉuÖ Õ È Ì\ uõö ÑXÜÒÊX ŠÓ >ÐŽÚmÌ ý ÚmÉŠË Ì»ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈ1ãZý ÚmÖ Ó{Ú Ö ÙáÌ1ƒÆ:ÌjÑXÙŽÖ âšìšþ ÅÙáÕÌ1ÙŽÓjÈŽÖ ÊLÌ1Õ Ê:ÌjË É`ý4ã ý Ö ÐŽÚ uôxìjè ØÛÓjË ÔLÙ<Ð ÌjÈ Ö ÑmÜLã?ýÌYÉŠÑXË Ø ÑmÌ\Ì\ջЎÉèÈŽÌjÐŽÈ Ö Ì\âŠÌfÐ ÚmÌ ò yy!vu v ò`ö^ø *Jôèõö ǜ ôjù ò`ó ô òèéšï ÈŽÌ\ÜŠÖ ÉŠÑGÏÝÉŠÈS nñxùžýìjè Ö ÑmÜ.ÔmÌjÈ Ö Ì\Ù»Ö Ñ Ð ÚX `Ð!ÈŽÌ\ÜŠÖ ÉŠÑã ÐŽÚ ÔXÙ ÜŠÈ Ì\ nðžë Ø È Ì\ÕmÔXÓ3Ö ÑmÜ Ð ÚmÌ È Ì\ ŠÕmÊX ŠÓ (Ð Ö Í(ÌŠÞ Ì!ÙvÔXÊ:ÕÖ â Ö ÕmÌ ÐŽÚmÌ ÏÝÈ ŠÍ(Ì ÊmÔUŠEÌjÈ ý Ö ÑXÕÉ`ý Ö Ñ.ÐŽÉG ÔmÑmÖ ÏÝÉŠÈ Í ÜŠÈ Ö ÕÞ Ì9 XÑmÌèÐ ÚmÌ ò yy1vu v ònödø *`ôèõöoün ôjù ò`óžô{ò Å ÅT ÉnÏ füšè Ö ÕSÓjÌjË Ë uù ÐŽÚXÌ+ÔmÑmÖ ÉŠÑ ÉnÏÐŽÚXÌ/ÙvÐŽÉŠË ÌjÑZ ŠÈŽÌ1 ŠÙ ÉnÏ në Ë#Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù/Ö Ñ ÐŽÚmÌ7Ó3Ì\Ë Ë^Þ ÔXÓ{Ú ÈŽÌ\ÜŠÖ ÉŠÑ»ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ ÑXÙ në Ë ÐŽÚXÌYÖ ÑÏÝÉŠÈ Í `ÐŽÖ ÉŠÑ ÑXÌjÌ\ÕmÌ\ÕÛÐ ÉZÆmÈ É ÓjÌ\Ù Ù&ÑX nðžômè{ në ÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ.ÔmÌjÈ Ö Ì1Ù4Ö Ñ*Ð ÚmÌYÓjÌjË ËDÞ ± ÚXÌYÅ Å ÉŠÏ2 ÓjÌjË Ë Ö Ù Ì.ÔmÖ ầ në ÌjÑ.Ð2ÐŽÉ(Ð ÚmÌ:{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖÈ ÌjÜuÖ ÉuÑ ÉŠÏÐ ÚmÌ+ÓjÌjË ËDãmý ÚXÖ Ó{Ú Ój ŠÑ ÊLÌ Ì fó3ö ÌjÑ.Ð Ë Ø Ó3ÉuÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ Ì\ÕÛÊ ØÛÈŽÌ\ÑXÕÌjÈ Ö ÑmÜ7ÏÝÉŠÈ/Ì\ ŠÓ{Ú âšì\èvð Ì1ƒÉnÏÐŽÚmÌ/Ó3ÌjË Ë.ÔX ŠÈvÐ ÌjÈ2ÓjÉŠÑmÌ+ ŠÑXÕ ÏÝÉŠÈ Ì\ ŠÓ{Ú7Ì1ÕÜŠÌ& ÚX ŠË Ï <ÐŽÌ\Ñ.ÐCšmã ÈŽÌ1ÓÐ{ nñmüuë Ì ÜŠÈ É`ý Ö ÑXÜfÔmÆ ý ŠÈ ÕZÖ ÑÛ nñè nñmüuë Ì ÉnÏ ër 7ÕÌjÜuÈŽÌ\Ì(ÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚL `Ð+Ì1ÕÜŠÌ é `ì^þ ± ÚmÌYÅ Å"Ö Ù4Ð ÚmÌjÑ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ1Õ Ê.Ø+ÈŽÌ1 ŠÕÖ ÑmÜ ÐŽÚmÌÏÝÈ{ ní(ìqêmôušeìjè?êx uó 4Ö Ñ.Ð É Í ŠÖ Ñ Í(ÌjÍ(ÉŠÈ ØŠÞ Ÿ#ÉŠÍ/ÊmÖ ÑXÖ ÑmÜ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù ÐŽÚL `ÐÒË Ö Ì Ö Ñ ÐŽÚXÖ ÙÒÓjÌjË ËSÔXÙvÖ ÑmÜ ÊmË ÌjÑXÕmÖ ÑmÜÛÓ3ÉuÍ(ÆmË ÌjÐŽÌ1Ù&Ð ÚmÌ ÆXÈŽÉÓ3Ì1ÙŽÙ\ÞÛÅÙ/ý#Ì7ÙvÚL në ËÙŽÌjÌ Ö Ñ ÙŽÌ\ÓÐ Ö ÉuÑ ã\ðžúmö ÙÉŠÆÐ Ö Í(Ö ç\ `Ð Ö ÉuÑ4ÙŽ JâuÌ\Ù 2ÙŽÖ ÜŠÑmÖk LÓj ŠÑ.Ð ní(éšômñ.ð ÉnÏÐŽÖ Í(Ì4Ö Ñ.ÔmÌ\ÈŽØ ÆmÈ ÉÓ3Ì1ÙŽÙŽÖ ÑXÜXÞ d eœœ À Œ ijk Ž d^sì ÁLkXl d Á q Áb%Ãh Œ ± ÚmÌG ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÉnÏ7ÐŽÚmÌ>ÆmÈ Ìjâ Ö ÉuÔXÙ»ÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ"ÌjÍ(ÆmË É`ØÙ ÙŽÖ Í(ÆmË Ì ÚL nè{õý ŠÈŽÌjä^ÊL ŠÙŽÌ\ÕèÉ`âŠÌ\ÈŽË JØ*Í(ÌjÐŽÚmÉÕ Ð Éè ŠÑXÙŽý#Ì\È ÙŽÖ ÑmÜuË ÌèÑX nðžômè{ në ÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ.ÔmÌjÈ ØŠÞ Ñ>ÐŽÚXÖ Ù7ÙŽÌ\ÓÐ Ö ÉuÑã ý#ì ÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð? Í(ÉuÈŽÌ ÙŽÉŠÆmÚmÖ ÙvÐŽÖ Ój `Ð Ì\Õ ÙŽÓ{ÚXÌjÍ(Ì#ÊL ŠÙŽÌ\Õ/ÉŠÑ(Ó3ÌjÈŽÐ ŠÖ Ñ ŠÕmâJ ŠÑXÓ3Ì1ÕfÏÝÌ1 `Ð ÔmÈŽÌ1ÙqÉnÏÓ3ÔmÈ È ÌjÑ.ÐÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙqÓj ŠÈ ÕXÙÐŽÚX nðój nñ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ ÐŽÚmÌ#ÌjÑ.ÐŽÖ È Ì?ÑX `Ð ÔmÈ{ nëšñxìjö ÜŠÚ ÊLÉuÈÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑ&É`âuÌjÈÐ ÚmÌ Ð<ýÉ ÕÖ Í(ÌjÑXÙŽÖ ÉuÑX në.üšè Ö ÕÞ ± ÚmÌ ŠÌ\ØHÖ ÑmÜuÈŽÌ1ÕÖ ÌjÑ.ÐÖ Ù 2ÆXÙŽÌjÔXÕmÉnä ÙvÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍÎÐŽÉ»Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ7Ð ÚmÌZÖ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË nñ.ðy `Ð uôxìjè Ø"ÆLÉuÖ Ñ.Ð\ã ý ÚmÖ Ó{Ú Ö Ù ÊL ŠÙŽÌ\Õ ÉuÑ Ð ÚmÌ y{ü ûmüvù z õø únùeôz zšôy{ü ûmǜ õ{ø ö^ø ǜ ù»ðžì\ó{úxñmö³.ômì/ïýéšè ÑX nðžômè{ nëñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑÆmÈ ÉŠÆ:ÉuÙŽÌ\ÕfÊ Ø nð ÙŽÉŠÑÛé ê Jì^Þ Ì ÊmÈ Ö ÌjÿXØ+È Ìjâ Ö Ìjý nð ÙŽÉŠÑ< Ù ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ7Þ ± ÚmÌ2ÊL ŠÙŽÖ Ó ÉŠÆ:ÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑ Ö Ñ Ó3ÉŠÍ(ÆmÔmÐŽÖ ÑmÜ&Ð ÚmÌ ÑL `ÐŽÔXÈ ŠËXÑmÌ\Ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈ#ý#Ì\Ö ÜuÚ.Ð Ù Ö Ù ÐŽÉ ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ ÌG nè Ì\ uùûénïzó3éuñ âšì1ƒ ÆLÉuË Ø ÜŠÉuÑXÙèÐŽÚL `Ð ŠÈŽÌ ÙvÐŽÉŠË ÌjÑáÏÝÈ ÉŠÍ Ð ÚmÌ ÉuÈŽÖ ÜŠÖ ÑX nën{éšè ÉŠÑmÉuÖ ÕÖ nüuè ŠÍÞ ÑLÙ<Ð Ì\ ŠÕ ÉnÏ/ÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠÔXË nðžö ÑmÜ Ð ÚmÌÛÆLÉuË Ø ÜuÉŠÑ Ð ÉÒÓ3ÉŠÍ(ÆmÔmÐŽÌèÐŽÚmÌ» ŠÈŽÌ1 mã `Ð ÙŽÉŠÑ4 ÙÍ(ÌjÐŽÚmÉÕ(ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ì\Ù Ð ÈŽÖ nñmüuë Ìqý ÚmÖ Ó{Ú Ó3ÉuÑuÐ{ nö ÑXÙ ÐŽÚXÌ Æ:ÉŠË Ø ÜŠÉŠÑ ŠÑXÕ Ì\ uó{ú ÉnÏÖ Ð Ù#Ì\ÕÜuÌ\Ù#Ó3ÉŠÑ.Ð{ nö ÑXÙ ÙŽÉŠÍ(Ì2Ì1ÕÜŠÌ ÉnÏÐ ÚmÌÆ:ÉŠË Ø ÜŠÉuÑÞ ÔmÈvÐ ÚmÌjÈ#ÐŽÚXÌÆ:ÉŠÈŽÐŽÖ ÉŠÑXÙÉŠÏÐŽÚmÌ ÊLÉuÔmÑXÕÖ ÑmÜ ÐŽÈ Ö nñmüuë Ì ÐŽÚX nð7 ŠÈŽÌ*ÉŠÔÐ{ÙvÖ ÕÌ*ÐŽÚmÌèÆLÉuË Ø ÜuÉŠÑG ŠÈŽÌ ÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠË Ì\Ù ÐŽÚXÌjÍ ÙvÌ\Ë âuì\ù\þ ± ÚmÖ Ù( në Ë É`ý2Ù/ÔXÙ/ÐŽÉ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ ÐŽÚXÌ7 ŠÈŽÌ1 ZÉŠÏ ÐŽÚXÌ#Æ:ÉŠË Ø ÜŠÉŠÑ& uù ÙvÖ ÜŠÑXÌ\Õ4Ì!ƒ ÆXÈŽÌ1ÙŽÙŽÖ ÉuÑ4Ö Ñ âuéšë â.ö ÑmÜ Ð ÚmÌ# ŠÈŽÌ1 ŠÙ ÉnÏ#ÐŽÚmÌ( nê:é`âšì+ðžè Ö ŠÑmÜŠË Ì\Ù\Þ ± ÚmÖ ÙHÖ ÙHÓ\ në Ë Ì1ÕSÐŽÚXÌ(ÓjÉŠÍ(Æ:ÉŠÔmÑXÕ ÙŽÖ ÜuÑmÌ\ÕÕÌ\ÓjÉŠÍ(Æ:ÉuÙŽÖ Ð Ö ÉuÑÞ ZÌjÐÔXÙ2 uùžùžômí(ìhðžúl `ÐýÌ4ÚX JâŠÌHÐ ÚmÌ ÌjË nômñl JØ ÐŽÈ Ö ŠÑä ÜŠÔXË nðžö ÉŠÑ ÉnÏXÐ ÚmÌ ÉŠÈ Ö ÜŠÖ ÑX në Æ:ÉŠÖ ÑuÐ?ÙŽÌ3Ð ŠÑXÕ&Ð ÚmÌqÐŽÈ Ö nñmüuë ÌâŠÌ\Èvä ÐŽÖ Ó3Ì1Ù4 nè Ì(Ö ÑÛ 7Ój nñxéšñmö Ój ŠË nñ.ðžö Ó3Ë ÉÓ ý Ö ÙŽÌŠãEÏÝÉuÈ4Ì1ƒm ní(æmë Ì ÉŠÈ{ÕÌ\È\Þ ÔmÈŽÐŽÚmÌ\È\ãJË Ì3ÐÔXÙ uùžùžômí(ìðžúl `Ð ÏÝÉuÈ ŠÑ Ø.ÔmÌ\ÈŽØ ÆLÉuÖ Ñ.Ð ( ãý#ìfó\ nñ XÑXÕ ŠË Ë?ÐŽÚmÌ ÌjË nôxñx JØ*ÓjÖ È{Ó3Ë Ì\ÙHÐ ÚX `Ð+ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ Ñ ( Þ `Ð ÙŽÉŠÑ4 Ù( në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ Ð{ ŠÌ1Ù/ èùžì3ð/éšïæ:éšö ÑuÐ{Ù nñxõ.ômìjè Ø»Æ:ÉŠÖ Ñ.Ðw(* uù(ö ÑXÆmÔÐ Ù nñxõ!éuôðžæmômð Ù(Ð ÚmÌZÑX nðžômè{ në ÑmÌ\Ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈ2ÓjÉ ÉŠÈ{ÕÖ ÑL `ÐŽÌ1ÙÉnÏ[( Þ d Ž LÁLì ÄÝhSb `Ð{ÙvÉuÑ< Ù íí ÅË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ^ÁLi Ì\ uó{ú Ì\Ë ŠÔmÑX JØèÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠË Ì+ 4ý ÚmÉ.ÙvÌ Ó3Ö È ÓjÔmÍ Ó3Ö È ÓjË Ì:}#ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ ÑLÙ uôxìjè Ø^( ÂÁ Z Ì3Ð Ê:ÌHÐŽÚmÌ&ÓjÌjÑ.ÐŽÌ\È ÉnÏh} OÁLi Ì\ uó{ú * êf ÂÁ ZÌjÐ 2 ÓjÖ È{Ó3ÔXÍ(ÓjÌjÑ.ÐŽÌ\È ( ã 2! 2 " Œ À ÂOÁXi OÁLi ) 2Ð É+ê ÂÁ $#&% OÁLi Œ kml t Œ i1h Œ(' Á )%*# #+% q Áb%à h Œ kmi Œ kèá 2hC /Á»lŠlœ ÄÝh -,.%*# ZÌjÐ /02 ÌjÐ 2 -" / 2 1/ 2 2/ 2 2 Œ À ÂOÁXi í2éšè Í në Ö ç\ì ŠË Ë3/ 2 ÐŽÉSÓ3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ (r ÙHÑX `Ð ÔmÈ{ nëñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ó3É ÉŠÈ{ÕÖ ÑX `Ð Ì\Ù Ã ÀÀ Ä À h\ägb Œ æ#éšðžú nð ÙŽÉŠÑ< Ù Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð{ `ÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ ÐŽÚmÖ ÙH në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ nñxõzðžúmì Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑ ÕÌ\âŠÌjË ÉŠÆ:Ì\Õ Ê Ø m ŠÉ`â*ÔXÙŽÌY SÊmÈ ÔÐŽÌYÏÝÉŠÈ{Ó3Ì < 4Ð Ö Í(ÌfÆmÈ ÉÓ3Ì1ÕÔmÈ Ì ÐŽÉ ÕÌjÐŽÌjÈ Í(Ö ÑXÌ!ý ÚXÖ Ó{Ú Ì\Ë ŠÔmÑX JØ Ó3Ö È{Ó3Ë Ì\ÙÛÓ3ÉuÑuÐ{ nö Ñ ÜŠÖ âšì\ñ Æ:ÉŠÖ ÑuÐ1Þ Ñ ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ në^ã Ö Ï»ýÌ ý#ì\èžì Ð É ÓjÉŠÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐÒÐ ÚmÌ nè È{ nñmüuìjí(ìjñ.ðyéšï ÌjË nômñx JØÒÓjÖ È{Ó3Ë Ì\Ù\ãýÌèÓjÉŠÔmË ÕG uó{úmö ÌjâŠÌ j.ômìjè ØSÐŽÖ Í(Ì ÉnÏ Ë ÉŠÜ < â Ö Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð&Ë ÉÓj nðžö ÉŠÑ nð Ð ÚmÌ Ó3É.Ù<Ð ÉŠÏh.ÔX uõè nðžö ÓHÙvÆX uó3ìhó3éuí ÆXË Ì!ƒ Ö Ð<ØŠÞ 2É`ýÌjâuÌjÈ1ã1ÙŽÖ ÑXÓ3Ì ÐŽÚmÌÆLÉuÖ Ñ.ÐË ÉÓ\ `ÐŽÖ ÉŠÑ+Ö ÙÆ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í Ì1Õ4ÉŠÑ nñ nè È ŠÑmÜŠÌ\Í(ÌjÑ.ÐÉnÏLÓjÖ È{Ó3Ë Ì\Ù\ãJý#ÌÓj ŠÑ+Ö Ñ.âuÉ uìðžúmì#ïýéšë Ë É`ý Ö ÑmÜ È Ì\ÙŽÔmË Ð 465!798;:&7*<>=&?A@*?CBED+5&F:&GH:JIK@(LNMEO;465!798;:&7*<QP?SRUT V ø *Jôjù»òjy ün ôy3ö^ø ǜ ùxwîü i z`ø õ!y3õ+ø ùûö9wxô ûe ò`ùeô Y 7 ô y{ò`ù û:ó ôoûeóžü y{ô3õ{õ ø öø ù7óžò`ù'zšü økj1ôz ô Z3ûXôCyjö ôcz+ö^ø9 (ô Ë ÉŠÜ < ø ùxö ü"ò zšònöoò õö^ó(v3y3ö7vóžô ü i ôezûxôy3ö ôz õ{økj1ô HË ÉuÜ< [Y õ(v3ycwgö wmònöqi3ǜ ó ò`ù ]\1vXôjó ûmünø ùxö6^!y ö9wxô Zznø õ1y3õèüfi"w ã

5 y{ǜ ùlöoònø ùxø ù.ú^ y{ònù x{ô óžô ûxǜ óö ôcz/ø ù7ö^ø9 (ô 5 Ë ÉuÜ<!² OÐ2Ö ÙqÌ1 ŠÙŽØ(ÐŽÉ ÙŽÌjÌHÊ ØfÆmË nñx ŠÈŽÖ Ð<Øf nè ÜŠÔmÍ(Ì\ÑuÐ{Ù#ÐŽÚX nðð ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉŠÏLÑX nðžômè{ në.ñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ{ÙÉnÏL.ÔmÌjÈ Ø ( Ö 3㊠nñxõ ÚmÌ\ÑXÓ3Ì+ÐŽÚmÌ nê:é`âšì.ômì\èžø ÐŽÖ Í(Ì ÙŽÔ fó3ì1ù2ð É ÕÌjÐŽÌjÈ Í(Ö ÑXÌ/ në Ë ÑX nðžômè{ nëñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ ÙÉnÏ[(+ uùqý#ì\ë Ë^Þ d hji Œ k@b»ä À r Ä Œ `Ð{ÙvÉuÑ< Ù ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÆmÈ Énä â Ö ÕmÌ\Ù+ ŠÑ Ö Ñ.Ð ÌjÈ Ì\ÙvÐŽÖ ÑmÜZÕÌ\ÓjÉŠÍ(Æ:ÉuÙŽÖ Ð Ö ÉuѻَÓ{ÚmÌ\Í(Ì(ÏÝÉŠÈ/ÓjÉŠÍ ä ÆmÔÐ Ö ÑXÜ ÐŽÚmÌèÓ3ÉuÑuÐ ÈŽÖ ÊmÔÐ Ö ÉuÑáÉnÏ4Ì\ uó{ú!âuìjèžðžì!ƒeþ ÑXÙvÐŽÌ1 ŠÕ!ÉnÏ É`âŠÌ\ÈŽË JØ Ö ÑXÜÒÐ<ý#É {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ ÕÖ nüuè ŠÍ(Ù ý Ö Ð Ú ŠÑXÕ ý Ö Ð Úä ÉŠÔmÐ/Ð ÚmÌ.ÔmÌ\ÈŽØÛÆ:ÉŠÖ ÑuÐ + ŠÑXÕ»ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ Ö ÑmÜÛ nè Ì\ uù&éšï2ö È ÈŽÌ\Ünä ÔmË nè Ó3ÉŠÑ âuì1ƒyæ:éšë Ø ÜŠÉŠÑLÙjãLý#Ì+Ó\ nñ7æ:ìjèžïýéšè Í ÙŽÖ Í(ÆmË ÌjÈÐŽÈ Ö ŠÑä ÜŠË Ìf nè Ì\ 7ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `ÐŽÖ ÉŠÑLÙjÞÅ2ÑmÉŠÐŽÚmÌ\È&ÉŠÊXÙŽÌjÈ ầ `Ð Ö ÉuÑ*Ö ÙHÐŽÚL `Ð ÐŽÚXÌ( ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÙŽÌjÆX ŠÈ nðžìjë Ø7Í nö ÑuÐ{ nö ÑXÙ ÐŽÚXÌ(ÓjÉŠÑ.ÐŽÈ Ö ÊmÔÐŽÖ ÉŠÑ ÏÝÈ ÉŠÍ Ì\ uó{ú4énï (r Ù ÑL `ÐŽÔXÈ ŠËŠÑmÌ\Ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈ{Ù ÆLÉŠÐŽÌ\ÑuÐ Ö ŠË Ë Ø4È Ì.ÔmÖ Èvä Ö ÑmÜZË Ö ÑmÌ1 nè ÙvÆX uó3ì 4Ê:Ì3ÏÝÉŠÈ ÌYÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ Ö ÑmÜ ÐŽÚmÌ Ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžì\õ ầ në ÔmÌŠÞ ÊXÙŽÌjÈ âšì ÐŽÚX nð ÐŽÚmÌ4Ö Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÌ1ÕYầ ŠË ÔmÌ& nðq(+ö Ù mþ O A 0 2O 2 / / 2 0 2# 2 0 A / 2 0 2>0 Ä / 2 ý ÚmÌ\ÈŽÌ 2 Ö Ù!ÐŽÚmÌàầ ŠË ÔmÌà nð Ö ÑmÆXÔÐGÙvÖ ÐŽÌ {Þ Ì Ój nñ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌÐ ÚmÌSÖ Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžì\õ ầ në ÔmÌ7Ê Ø Í( ŠÖ Ñ.Ð{ nö ÑmÖ ÑXÜ*Ð ÚmÌ Ñ ÔmÍ(ÌjÈ{ `Ð ÉŠÈ ŠÑXÕ&ÕÌ\ÑmÉŠÍ(Ö ÑX `Ð ÉŠÈ1ã1Ö^Þ ÌŠÞ ã Ä 2 / 2 nñxõ 0 2#0 A / 2 Þ Ö Ð Ú ÐŽÚmÖ ÙèÍ ÉÕÖk LÓ\ `ÐŽÖ ÉŠÑ ã `Ð{ÙvÉuÑ< Ù*Í(ÌjÐŽÚmÉÕ Ój nñ Ê:Ì È ÌjÆmÚmÈ{ ŠÙŽÌ\Õ ŠÙ* õödóžô{ò /ø ù ú>òn úuünóø ö9wu /ã ý ÚmÌ\ÈŽÌ Ð ÚmÌ ÌjË ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{ÙqÉnÏÐŽÚmÌ&Õm nð (ÙvÐŽÈ Ì\ ní ŠÈŽÌ ÐŽÚXÌ: Ì\Ë ŠÔmÑX JØfÓ3Ö È{Ó3Ë Ì\Ù ÉnÏ Ð ÚmÌ?Ö ÑmÆmÔÐÆLÉuÖ Ñ.ÐÙŽÌ3Ð1ÞÅ2Ë ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ qð ÚmÌjÑ&ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ Ì\ÙÐ ÚmÌ ÑX nðžômè{ nëñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË ŠÑuÐ Ö Ñè YÙvÐŽÈ Ì\ ŠÍ Ö ÑmÜYÏ ŠÙŽÚmÖ ÉuÑã ÔXÙŽÖ ÑXÜ ÉuÑmË ØYÓ3ÉuÑXÙ<Ð{ nñ.ðvä ÙŽÖ ç\ì\õyðžìjí(æ:éšè{ nè ØfÙ<Ð ÉŠÈ{ nüuìšþ c ¾ q Áb%à h1ä À +h Œ lšk Ž ki Ä ŒrŽ Â7Ãg1Ä À e ì kf)<u Ä lugskì Â4 /ki Œ c ÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ& në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ(Ù nè Ì2Ó3Ë ÉuÙŽÌjË Ø+È Ì3ä Ë `ÐŽÌ1ÕÒÐ Éá ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÙYÉuÑGÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙÓj nè{õmù\þ ± ÚmÌÛË nðžì1ù<ð ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑáÉnÏ&ÜŠÈ{ næxúmö Ó\ÙfÓj ŠÈ ÕXÙfÆmÈ É`â Ö ÕÌZÐŽÚmÌ*ÔXÙvÌ\ÈYý Ö ÐŽÚ ÐŽÚXÌf nêmö Ë Ö Ð<ØSÐ ÉSý ÈŽÖ ÐŽÌ Ÿ äoë Ö³ ŠÌ(ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ(Ù Ój ŠË Ë Ì\ÕNi{óŽò\ú ô3ùlö û:ó üžúšóžò /õð ÚX `Ð nè ÌÌ!ƒÌ\Ó3ÔmÐŽÌ\ÕYÊ Ø Ì1 ŠÓ{Ú ÏÝÈ{ nüuí(ìjñ.ð\þ ± ÚmÌ1ÙvÌ ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ(ÙY nè Ì Ù<Ð{ `Ð ÌjË Ì\Ù ÙfÏÝÔmÑLÓÐŽÖ ÉŠÑLÙYä ÐŽÚXÌjØáÍ(ÌjÈ ÌjË Ø!ÉuÆä ÌjÈ{ `Ð ÌSÉŠÑ ŠÑXÕáÍ(É ÕmÖ ÏÝØ ÐŽÚmÌ*Ù<Ð{ `ÐŽÌ ÉnÏHÐŽÚmÌèÓ3ÔmÈ È ÌjÑ.Ð ÏÝÈ ŠÜnä Í(ÌjÑ.Ð ÏÝÉŠÈHÌ!ƒ ŠÍ(ÆmË ÌuãÖ Ð{ÙHÓ3ÉŠË ÉŠÈ Ó\ nè ÈŽØ Ö ÑmÜ Ð ÚmÌ ÙvÐ nðžì ÊLÌjä Ð<ýÌjÌjÑ!ÏÝÈ{ nüuí Ì\Ñ.ÐfÆmÈŽÉuÜŠÈ{ ní Ö Ñ âšéój nðžö ÉŠÑáÖ ÙfÑmÉnÐ ŠË Ë É`ýÌ\ÕÞ ± ÚmÌÉŠÑmË ØÛý JØ*ÐŽÉèÍ nö Ñ.Ð nö Ñ ÙvÐ nðžìêlìjð<ý#ì\ìjñ ÏÝÈ{ nüuí Ì\Ñ.Ð Ù Ö Ù?Ð ÚmÈŽÉuÔmÜŠÚfÐŽÌjÍ(Æ:ÉŠÈ{ nè Ø ÙvÐŽÉuÈ ŠÜŠÌ Ö Ñ ö ô Zuö7vóŽô3õ{Þ ± Ú ÔXÙ?Ð ÚmÌ\ÙŽÌ ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ(Ù nè Ì ÙŽÌjâuÌjÈ ÌjË Ø È Ì\ÙvÐŽÈ Ö Ó3ÐŽÌ1Õ ÏÝÉŠÈ Í(Ù ÉnÏB Í+ÔXË Ð Ö äoæx ŠÙ Ù ÙvÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍ Ù\Þ Å2ÑmÉŠÐŽÚmÌ\ÈÏÝÌ\ `Ð ÔmÈ Ì ÉnÏXÓjÔmÈ ÈŽÌ\ÑuÐÚX nè{õýq nè ÌÖ ÙÐ ÚmÌ ŠÊmÖ Ë Ö Ð<Ø ÐŽÉ Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í ÏÝÔXË Ër uề ä^êmö ÐÙvÖ ÜŠÑXÌ\Õ ÿxéu nðžö ÑmÜ Æ:ÉŠÖ ÑuÐÉŠÆ:ÌjÈ{ `ÐŽÖ ÉŠÑLÙjã ÐŽÚ ÔXÙ Í nö ÑuÐ{ nö ÑmÖ ÑmÜHÆmÈŽÌ1Ó3Ö ÙvÖ ÉŠÑ Þ ± ÚmÖ Ù?Ö ÙÖ Í(ÆLÉuÈvÐ{ nñ.ðïýéšè?éuômè Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐ nðžö ÉŠÑáÙvÖ ÑXÓjÌYÐ ÚmÌSÖ Ñ.Ð ÌjÈ Í Ì1ÕÖ `ÐŽÌầ në ÔmÌ\Ù Ð ÚX `Ðf ŠÈŽÌ ŠÓ\Ó3ÔmÍ/ÔmË `ÐŽÌ1Õ Ó\ nñüšìjð Ï nö ÈŽË ØfË nè ÜŠÌŠÞ d Ž LÁLì ÄÝhSb ` ÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ>ÏÝÉŠÈÑX `Ð ÔmÈ ŠËŠÑmÌ\Ö ÜuÚä Ê:ÉŠÈ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ mã ^ÁLi Ì1 ŠÓ{Ú ÌjË nôxñx JØ7ÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠË Ì ý Ö ÐŽÚèâŠÌ\ÈvÐ Ö ÓjÌ\Ù ã nñxõ ÂÁ Z Ì3Ð -, Ê:Ì Ð ÚmÌÓjÖ È{Ó3ÔXÍ(ÓjÌjÑ.ÐŽÌ\È ŠÑXÕ&ÓjÖ È{Ó3ÔmÍ(È{ ŠÕÖ ÔXÙ ÉŠÏ Ä (, h Œ À ( ÄDg+Ä À g1ä  Œ lšä ijluãsb lšäýiu l ŽEŒ Á OÁXi l /Ð É ê ÂÁ 2 Ó3Ö È{Ó3ÔmÍ Ó3Ì\Ñ.ÐŽÌjÈ ( ã 2 2 OÁXi,&Ð É(ê ÂÁ N#+% Œ kml t Œ ijh Œ(' Á %*# #&% q Áb%Ãh Œ ki Œ k Á hc /ÁYlŠÄ ì lšã)b»l Œ À h Œ ì g Ä h -, %9# 2 Ì3Ð 2 2 -,B Ì3Ð 2 2 -,B Œ À Â»Ä A #&% A Ä g h Œ À kh1ã ì k Ž À Œ ÄEe ÁLi Ä À h Œ i Á Ž k À ḧ kh ( %*# ÉuÈÊmÈ Ìjâ Ö Ð<ØuãŠýÌ ý Ö Ë ËmÑmÉŠÐ?ÜŠÉ4Ö Ñ.ÐŽÉHÐŽÚXÌ2ÕÌ3Ð{ nö Ë ÙÉŠÏ:ÚXÉ`ý ÙŽÔXÓ{Ú*ÆXÈŽÉuÜŠÈ{ ní Ù ŠÈŽÌ Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.ÐŽÌ\ÕèÉuÑè ÜŠÈ{ næxúmö Ó\ÙHÓj nè{õþ Ÿ#ÔmÈ ÈŽÌ\Ñ.Ð ÕÌjâuÌjË ÉŠÆmÍ(ÌjÑ.Ð{ÙÖ Ñ(ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ(Í Ö ÑmÜ ÚX JâŠÌ Ë Ì\Õ!ЎɻЎÚmÌ ÕmÌjâŠÌ\Ë ÉuÆmÍ(ÌjÑ.ÐYÉŠÏH Ÿ äoë Ö uìsë ŠÑmÜŠÔX ŠÜŠÌSÓj ŠË Ë Ì\Õ Ÿ#Ü é Jì2ÏÝÉŠÈYÆmÈŽÉuÜŠÈ{ ní(í(ö ÑXÜ Ð ÚmÌ\ÙŽÌZÓj ŠÈ ÕmÙ\ã# ŠÑXÕ ÐŽÚmÌ\ÈŽÌZ ŠÈŽÌ ÚmÖ ÜŠÚmÌ\È7Ë Ì\âŠÌjË4ÓjÉŠÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ{Ù ÐŽÚX nðs ŠË Ë É`ýÏÝÉŠÈÏÝÔmË Ë Ø ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ në ÆmÔmÈ Æ:ÉuÙŽÌÙvÐŽÈ Ì\ ŠÍ ÆXÈŽÉuÜŠÈ{ ní(í(ö ÑmÜ»é `ìoþ ѻРÚmÌSÙvÌ uôxìjëý#ì ý Ö Ë Ë.ÐŽÚ ÔXÙÕÌ1ÙŽÓjÈŽÖ ÊLÌ#ÉŠÔmÈ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍ Í(ÌjÈ ÌjË Ø4 ŠÙ ÚmÖ ÜŠÚ&Ë ÌjâuÌjË ÙvÐŽÈ Ì\ ní në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ7Þ ± ÚmÌ+ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÆmÈŽÉÓjÌjÌ\ÕXÙ2Ê ØÕmÈ Jý Ö ÑmÜ Ì\ uó{ú Ì\Ë ŠÔä ÑX JØèÓ3Ö È ÓjË Ìf ŠÑXÕèÔmÆ:ÕX `ÐŽÖ ÑmÜ7Ð ÚmÌfÖ ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË ŠÑ.Ð&âJ ŠË ÔXÌf `Ð+ në Ë Æ:ÉŠÖ ÑuÐ{Ù Ð ÚX `Ð Ë Ö Ì&Ö ÑXÙvÖ ÕÌ4Ð ÚmÌ/ÓjÖ È{Ó3Ë ÌŠÞ ÚmÌ\ÑZ në ËÐ ÚmÌ/ÓjÖ È{Ó3Ë Ì\Ù nè Ì#ÕmÈ Jý ÑãJÐ ÚmÌâJ ŠË ÔXÌ nðì1 ŠÓ{Ú+ÆXÖƒÌjË Ö ÙÖ Ð{ÙÑL `ÐŽÔXÈ ŠËuÑmÌ\Ö ÜuÚä Ê:ÉŠÈ4Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË ŠÑ.Ð\Þ ± ÚXÖ ÙHÆmÈ ÉÕÔXÓjÌ\Ù ÐŽÚmÌ Ù Ój ŠË ŠÈ XÌ\Ë ÕÞ!Z Ì3Ð Ì\ uó{ú+æ:éšö Ñ.Ð Ö Ñ/ÐŽÚmÌqÖ ÑmÆmÔÐ?Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð?ÙvÌjÐÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ Ñ/Ö Ð{ÙÆLÉ.ÙvÖ ÐŽÖ ÉŠÑ ^ 2 2 q nñxõ ầ në ÔmÌ 2 Þ æìjë É`ý Ö Ñ Ö ÜuÔmÈŽÌYêmã ýìfùvúxé`ý ŠÑèÌ!ƒm ní(æmë Ì ÉŠÔÐ ÆmÔÐ ÉnÏ ÐŽÚXÌÛ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ý ÚmÌ\Ñ ÆXÈŽÌ1ÙvÌ\ÑuÐ Ì\ÕGý Ö Ð Ú ÕX `Ð!Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù Ù ní(æmë Ì\ÕfÈ{ nñlõéší(ë Ø/ÏÝÈ ÉŠÍ ầ në ÔmÌ\ÙÕÌ9 XÑXÌ\ÕÊ Ø ÐŽÚmÌHÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑ mþ ë> ^ / Ó3É.Ù ê "! ^# Ð ÚmÌ ÔmÑmÖ Ð ÙC.ÔX nè ÌŠã.ý Ö ÐŽÚYýÌjÖ ÜŠÚ.Ð ý ÚmÖ Ó{Ú Ö Ù È{ ŠÕÖ në Ë Ø ÙŽØ Í(Í ÌjÐŽÈ Ö Ó nè ÉŠÔXÑXÕ Ð ÚmÌ ÆLÉuÖ Ñ.Ð # # ŠÑXÕ ÚX ŠÙqÈ{ nñmüuì é 3ìOÞ ã

6 2 d Ž LÁLì ÄÝhSb ŠÈ Õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙŽÖ ÙvÐŽÌ1Õ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÏÝÉŠÈ4í nðvä ÔmÈ{ nëíìjö ÜŠÚ ÊLÉuÈ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ È Ì\Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌX Ì\Ë ŠÔmÑX JØ ÐŽÈ Ö nñmüuômë nðžö ÉŠÑ nñxõ Ó3ÉuÈŽÈ Ì3ä ÙvÆ:ÉŠÑXÕmÖ ÑmÜ Ì\Ë ŠÔmÑX JØHÓ3Ö È ÓjË Ì1ÙB :ÉŠÏ.Ð ÚmÌ ÉuÈŽÖ ÜŠÖ ÑX ŠËnÆLÉuÖ Ñ.ÐÙŽÌ3Ð1Þ Ì3Ð Ö ÑmÖ Ð Ö ŠËÙŽÓ\ në nè XÌ\Ë Õ ÌjâuÌjÈ Ø.ý ÚXÌjÈ Ì2ÐŽÉ çjì\èžé( nñlõyêmö ÑXÕ ÐŽÉ ÿxéu nðžö ÑmÜnäOÆ:ÉŠÖ ÑuÐqÐ Ì1ƒ ÐŽÔmÈ Ì 6 (Þ Y?ÑXÓjÉ ÕmÌ/Ö ÑmÆmÔÐ4Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð4ÙŽÌ3Ð 2 ^ 2 2 ŠÙ Ó3ÉuË ÉuÈqâJ ŠË ÔXÌ\Ù nñlõùvðžéuèžì Ö Ñ Ð Ì1ƒ ÐŽÔXÈŽÌ &Þ È{ JýY ÌjË nôxñx JØ ÓjÖ È{Ó3Ë Ì,}!ÆX uùžùžö ÑXÜqÐŽÚmÈ ÉŠÔmÜuÚ ã nñxõ ý Ö Ð Ú7ÓjÉŠË ÉŠÈqầ në ÔmÌ < #ÐŽÚL `Ð Ö ÑLÕÌ1ƒ &Þ ^ÁLi Ì1 ŠÓ{Új Ì\Ë ŠÔmÑX JØYÓjÖ È{Ó3Ë Ì:} ÂÁ È Jý } ÕmÖ È Ì\Ó3ÐŽË ØfÉŠÑ.ÐŽÉ 6 (Þ È ŠÜŠÍ(ÌjÑ.Ð Ù ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ì\Õ"Ê Ø } Ì!ƒÌ\Ó3ÔmÐŽÌ Ð ÚmÌ ÏÝÈ ŠÜnä Í(ÌjÑ.ÐHÆmÈ ÉŠÜŠÈ{ ní Ö Ñ*Å2Ë ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ nñlõsômæeõm `Ð Ì+Ð ÚmÌjÖ È 7 nñxõ ầ në ÔmÌ\Ù?Ö ÑfÈ Ì\ÕãŠÜŠÈ ÌjÌ\Ñf nñxõ ÊmË ÔmÌ&ÓjÉŠË ÉŠÈ Ó{ÚX nñxñmìjë ÙqÉnÏ 6 È Ì\ÙŽÆLÌ1ÓÐ Ö âuìjë ØŠÞ ÚmÌjÑ! në Ë Ð ÚmÌÓjÖ È{Ó3Ë Ì\Ù/ nè ÌYÕÈ{ Jý ÑãÐŽÚXÌYÊmË ÔmÌ7Ó{ÚX nñmñxìjë ÚX ŠÙÐ ÚmÌ4Ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžì\õ ầ në ÔmÌ A Þ Ì ÕmÉ ÑXÉnÐáÈŽÌ\ÑXÕÌjÈáÆ:ÉŠÖ Ñ.Ð ÙáÉŠÔmÐ ÙŽÖ ÕÌ Ð ÚmÌàÓ3ÉŠÑ âuì1ƒ Ú ÔmË Ë ÉnÏYÐ ÚmÌáÖ ÑXÆmÔÐ ÆLÉuÖ Ñ.Ð{Ùjã! XÈ{ÙvÐŽË ØàÊLÌ1Ój nôlùvì nð ÙŽÉŠÑ< Ù në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ Ö ÙfÑmÉŠÐYầ në Ö Õ Ö ÑáÐ ÚmÖ Ù È ÌjÜŠÖ ÉŠÑ ãq ŠÑXÕÒÙŽÌ\Ó3ÉuÑXÕË Ø Ê:Ì\Ój ŠÔXÙŽÌ í í?ö Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ Ö Ð ÙŽÌjË ÏÕmÉ.Ì1Ù ÑXÉnÐ#Í ŠÌ ÙŽÌjÑLÙvÌ ÉŠÔmÐ ÙŽÖ ÕÌZÐŽÚmÌèÓ3ÉŠÑ âuì1ƒ Ú ÔmË ËÉŠÏHÐŽÚmÌ*Ö ÑmÆXÔÐ\Þ Å Ù»ÙŽÖ Í ÆXË Ì ÆmÈ ÌjÆmÈ ÉÓ3Ì1ÙŽÙŽÖ ÑXÜ»Ù<Ð ÌjÆã2ýÌ*ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ ÌSÐŽÚXÌèÓjÉŠÑ âšì!ƒ Ú ÔmË Ë ÉŠÏ ÐŽÚXÌSÖ ÑmÆXÔÐYÆ:ÉŠÖ ÑuÐ{Ù nñxõ ÔXÙŽÌZ õ{ö ôjù yjø (ò`õ " Ð É ÕÖ Ù nêxë Ì È ÌjÑXÕÌ\ÈŽÖ ÑmÜ(ÉŠÔmÐ ÙŽÖ ÕÌHÖ Ð\Þ 3À h Œ i Á Ž kh1ä Á À µ!t Œ i#ki Œ s Áb»kmÄ À ± ÚmÌ(Í nö Ñ ÆmÈ ÉŠÊXË Ì\ÍÇÉnÏ ÔXÙŽÖ ÑmÜ ÊmÔUŠEÌjÈŽäOÊX ŠÙŽÌ\Õ* næmæmè Éu uó{ú Ö ÙqÐŽÚmÌHË ÉuÙ ÙqÉnÏ ŠÓjÓjÔmÈ{ ŠÓ3Ø Ö Ñ âšéuë âuì\õþ ± ÚmÌ4Ë É Ó\ `Ð Ö ÉuÑXÙÉnÏ Ð ÚmÌ Ö ÑmÆmÔÐ?ÙŽÖ Ð Ì\ÙÚX JâŠÌ ÐŽÉ ÊLÌqÈ ÉŠÔmÑLÕÌ\Õ&ÐŽÉ ÐŽÚmÌÑmÌ1ƒ ÐÆmÖ ƒìjë ÉnÏmÐ ÚmÌ ÊmÔUŠEÌjÈ1Þ ± ÚmÖ ÙHË ÉuÙvÐ&ÉnÏ uójójômè uó3ø7ð ÌjÑXÕmÙ4ÐŽÉSÊ:Ì\Ó3ÉuÍ(Ì Í ÉuÈŽÌ ÙŽÖ ÜuÑmÖ :Ój nñ.ð* uùzð ÚmÌ Ñ ÔmÍ/ÊLÌ\È*ÉŠÏfÖ ÑXÆmÔÐèÙŽÖ ÐŽÌ\Ù*Ö ÑXÓ3È Ì\ uùvì1ùjã ÙŽÖ ÑXÓjÌ(ÐŽÚmÌf JâuÌjÈ{ nüuì/õö Ù<Ð{ nñxójì(êlìjð<ý#ì\ìjñèðžúmìfùžö ÐŽÌ\Ù+ nñxõèö Ð Ù ÕÖ Ù<Ð{ nñxójìzð É ÐŽÚmÌY.ÔmÌjÈ Ø Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð ÙÕÌ\ÓjÈŽÌ1 ŠÙŽÌ\Ù\Þ ÚmÌjÑÒÐ ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉŠÏLÖ ÑmÆmÔÐ ÙŽÖ ÐŽÌ\ÙÖ ÙË nè ÜŠÌ# ŠÑXÕ+ÐŽÚmÌqË ÉuÙ ÙÉnÏL uójó3ôxè uó3ø Ö Ù»ÑmɊлЎÉuË Ì\È ŠÊmË Ìuã Ö Ð!Ö Ù»ÈŽÌ1Ó3ÉŠÍ(Í(ÌjÑLÕÌ\Õ ÐŽÉ ÊmÈŽÌ1 àð ÚmÌ ÆmÈ ÉŠÊmË ÌjÍ Ö Ñ.ÐŽÉfÙŽÌjâuÌjÈ{ nëùžômêäoæmèžéuêmë ÌjÍ ÙÔXÙvÖ ÑmÜ ÐŽÚXÌ4Í ÌjÐŽÚmÉÕ ýì4æmèžéuælé.ùvì Ö Ñ Ð ÚmÌ&Ó3ÔXÈŽÈ ÌjÑ.Ð2ÙvÌ1ÓÐ Ö ÉuÑÞ A R l Q '; *[/"4"$Up*ˆ$³) *-_7./"( Ö ÜuÔmÈ ÅÇÔmÑXÖ ÏÝÉuÈŽÍ ÜŠÈ Ö Õ! ŠÆmÆmË Ö Ì1ÕÒÉ`âŠÌ\È(ÐŽÚmÌ*Ö ÑXÆmÔÐ ÕÉuÍ( ŠÖ Ñ Þ/ Ö Ù Ð ÚmÌ/ ƒö ÙväO ŠË Ö ÜŠÑXÌ\ÕÊLÉuÔmÑXÕÖ ÑmÜ ÈŽÌ1ÓÐ ŠÑmÜŠË Ì&ÉŠÏ ÐŽÚXÌSòRyy1vU v ò`ö^ø *`ô õöoün ô3ù ònóžô{ò/énï# ÙvÔXÊ:ÕÖ â Ö ÙŽÖ ÉŠÑ nñxõ Ö Ù fè Ì\Ó3Ð ŠÑmÜŠË Ì4ý ÚmÉuÙŽÌ+Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù ÚX JâŠÌ&ÕmÖ ÙvÐ ŠÑXÓ3Ì `Ð Í(É.Ù<Ð ÏÝÈŽÉuÍ"!+/&Þ k f<p*./!7"([\c7 5([/)*6 Io8 67-o[/ ^ " p*. Ö ÜuÔmÈ Ì ê@ ± ÚmÌ2Ù Ój ŠË ŠÈg XÌjË Õ ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ì\Õ/Ê.Ø+ÉŠÔmÈ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ #C79<<0F%$&?A@*?'& ô3ö x ô ò7óžôoúšø ǜ ù üfi(ö9wxô ø ù`û'vö zšü (ònø ù ò`ù'zz ô3ö)/ x{ôyö9wxô òryy1vu v ò`ö^ø *`ôfõö ǜ ôjù!ònóžô{ò*üfi)(² & ôjö +* 2 P : ; 2 SR / U Vfr²-, wxô3ù9y i3ünó ònù \!vxô3ó ûxǜ ø ùxö,( Yg A/. +* 7 wxô3ó ô A ø õ+ö wmô/õjô3öüfi+ùeò`ö7vóžò` ù:ôjø ú*w x{ǜ ó{õ/üfiq( ² Ì4ÉŠÍ(Ö ÐqÐ ÚmÌ4ÆmÈ É.ÉŠÏÕÔXÌHÐŽÉ Ë ŠÓ ÉnÏÙŽÆX ŠÓjÌŠÞ æìjë É`ý Ö Ù nñ ÉŠÔmÐŽË Ö ÑmÌYÉnÏ ÐŽÚXÌ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍÞ ŠÈvÐ Ö Ð Ö ÉuÑ ÐŽÚXÌ+Ö ÑmÆmÔÐ4ÕÉŠÍ ŠÖ ÑSÔXÙŽÖ ÑmÜY ÜuÈŽÖ Õ)0 ŠÑXÕÏÝÉŠÈ Ì\ uó{ú7ójìjë Ë ÉnÏ10X LÑXÕ (ÙŽÌ3ÐqÉnÏÙvÖ ÐŽÌ1Ùl2*»Ð ÚX `Ð2ÙŽÔ fó3ì ÏÝÉŠÈ nñ Ø.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù Ö Ñ Þ ± ÚmÖ ÙqÖ Ù2ÕÉuÑmÌ4 ŠÙÏÝÉuË Ë É`ý2Ù

7 ŠÞnŸ#ÉuÍ ÆXÔÐŽÌWHJ K ;O= * Ö^Þ Ì ÐŽÚXÌ òrycy!vu v ò`ö^ø *Jô õö ǜ ôjù ònóžô{òhénï ŠÑXÕSÓ3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ&ÐŽÚmÌ&Ê:ÉŠÔXÑXÕÖ ÑmÜfÈ Ì\ÓÐ{ nñmüuë Ì / ÉnÏ ÐŽÚmÌ òryy1vu v ò`ö^ø *`ô7õöoün ôjùgò`óžô{òénï Ö Ñ ÐŽÚmÖ Ù ÕÖ nüuè ŠÍ7ã uù ÕÌ\Ù Ó3È Ö ÊLÌHÖ Ñ Ì\ÓÐ Ö ÉuÑ7ëXÞ êþ êþ Ì1 ŠÕ!Ð ÚmÌ*ÕÌ\ÆÐŽÚGÊmÔUŠEÌjÈÖ Ñ.ÐŽÉ ÐŽÚmÌ*Í nö ÑÒÍ Ì\Í(ÉŠÈ ØŠã Ð È uó3ì-!u/+ã# ŠÑXÕ»ÏÝÉuÈ(Ì\ ŠÓ{Ú ÆmÖ ƒ Ì\Ë!U/+ã] LÑXջРÚmÌ ÕÖ ÙvÐ nñló3ì2ð É/Ö Ð ÙÑmÌ1 nè Ì\ÙvÐ#ÙŽÖ Ð Ì Ö ÑfÐ ÚmÖ ÙqÕÖ nüuè ŠÍ7Þ ± ÚmÖ Ù ÕÖ ÙvÐ nñló3ìûö ÙÐ ÚmÌ ÕÌjÆmÐŽÚ ầ në ÔmÌÛÉnÏ Ö ÑGÐ ÚmÌ»ÕÌ\ÆÐŽÚ ÊmÔ Š:Ì\È\Þ Z Ì3Ð ÕÌjÑXÉnÐŽÌ2ÐŽÚmÌ2Í ƒ Ö Í+ÔXÍ ầ në ÔmÌ2 uó{úmö Ì\âŠÌ1ÕÞž Ì\Ñä Ì\È nðžìðžúmì È Ì\Ó3Ð ŠÑmÜŠË Ì ã.õì9 XÑXÌ\Õ ŠÙ në ËmÆ:ÉŠÖ Ñ.Ð ÙÖ Ñ/Ð ÚmÌ ÆmË nñxì ý ÚmÉ.ÙvÌ ÕmÖ ÙvÐ ŠÑXÓ3ÌSÏÝÈ ÉŠÍ!+/&ãÔmÑXÕÌ\ÈfÐŽÚXÌ ÑmÉuÈŽÍ Ö Ù2 nð Í É.Ù<Ð ÙŽÌjÌ Ö ÜLÞ# # 3Þ mþnÿ#éuí ÆXÔÐŽÌT2* 3 R Ê Ø(Ó{ÚmÌ\Ó Ö ÑmÜ ÏÝÉŠÈ#Ì\ ŠÓ{Ú " Ö Ï4Ö ÐfÖ ÙfÖ ÑXÙŽÖ ÕÌ Þ Ÿ#Ë Ì1 nè Ë ØL2* ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ ÑLÙf në ËÙŽÖ Ð Ì\Ù ý ÚmÉ.ÙvÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ2ÓjÌjË ËÖ Ñ.ÐŽÌjÈ{ÙŽÌ\ÓÐ!+/+ã2 nñxõ ÐŽÚXÌ*ÙŽÖ Ð Ì\Ù Ö ÑXÙŽÖ ÕÌ /&Þ ± Ú ÔXÙjã4Ê Ø ZÌ\Í Í XÞ ÛÐ ÚmÌ\ÙŽÌ nè Ì» në Ë Ð ÚmÌÙŽÖ ÐŽÌ\ÙÐ ÚX `ÐÍ(Ö ÜuÚuÐÆX ŠÈvÐ Ö ÓjÖ ÆX nðžì#ö Ñ Ó3ÉŠÍ(ÆmÔmÐŽÖ ÑmÜÐ ÚmÌ ầ në ÔmÌ4ÉŠÏ ÐŽÚXÌ4Ö Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ì\ÕYÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑ7Ö Ñ Þ ÑXÓ3Ì nñlõ +* nè Ì»ÏÝÉŠÔXÑXÕã(ý#Ì!Ój ŠÑ Ó3ÉuÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ HJ K ; ŠÑXÕá nñxùžý#ì\è.ômìjè Ö Ì1Ù(Ö Ñ Ù `ÏÝÌjË Ø»ý Ö ÐŽÚ HJK ; Þ ± ÚmÌàÆmÈ ÉÓ3Ì1ÙŽÙÒ ŠÊLÉ`âuÌ>Ö ÙÒÈ ÌjÆ:Ì\ `Ð Ì\Õ ÔmÑ.ÐŽÖ ËZÌ1 ŠÓ{ÚÇÓ3Ì\Ë ËSÖ Ù XÑmÖ ÙŽÚmÌ\ÕÞ ÔmÈSÖ Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑ ÆmÖ Ó ÙÐ ÚmÌ»ÙvÖ çjìûéšï/ð ÚmÌ ÜŠÈ Ö Õ Ó3Ì\Ë Ë#ÉnÏ 0 uù ŠêÉnÏqÐŽÚXÌ ÙŽÖ ç\ìfénïqðžúxìyüšè{ næxúmö Ó\Ù4ý Ö ÑXÕÉ`ý4Þ ÅÙ(ýÌ7ý Ö Ë ËÙŽÌjÌ7Ö Ñ!ÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ ã?ð ÚmÖ Ùf næmæxèžé. ŠÓ{Ú»Ö ÑXÓ3ÔXÈ Ù ÆmÈ Ì\ÓjÖ ÙŽÖ ÉuÑ*Ë ÉuÙ Ù ý Ö Ð ÚmÖ Ñ» ÑXÌjÜŠË Ö ÜŠÖ ÊmË Ø*ÙvÍ në Ë?ÕÌ\ÜŠÈ ÌjÌ ý ÚmÖ Ë Ì ÙvÐŽÖ Ë ËmÆXÈŽÉÓ3Ì1ÙŽÙŽÖ ÑmÜ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\ÙÏ uù<ð ÌjÈÐ ÚX nñ ÐŽÚXÌ2ÙvÉŠÏ Ð<ý ŠÈŽÌjä^ÊX uùvì1õ Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑXÙqý ÚmÌ\Ñ Ð ÚmÌ4Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉnÏÙŽÖ ÐŽÌ\Ù2Ö ÙqË nè ÜŠÌuÞ a Œ i^álib»k À l Œ d À k Ž vg1ä g q Á Œ Ž kh ^ÁLib Ñ Ð ÚmÖ Ù/ÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑãýÌfÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð/ nñ ÌjÍ(ÆmÖ È Ö Ó\ në+ùvðžôxõmø ÉŠÏ ÉŠÔmÈ ŠÆmÆmÈ Éu uó{úþ ÔmÈè në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍ Ù ýìjè Ì+Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.ÐŽÌ\Õ Ö Ñ Ÿ þ Ÿ nñxõ ÆLÌ\Ñ ž8zuþ ëlþ Ì ÔXÙŽÌ\Õ Ð<ý#É7ÆmË `ÐŽÏÝÉŠÈ Í Ù ÏÝÉŠÈ ÐŽÌ1Ù<Ð Ö ÑmÜ7Ð ÚmÌ Ó3ÉÕÌuÞ SÖ Ù ž Úmç ÌjÑ.ÐŽÖ ÔmÍ ÆmÈ ÉÓ3Ì\Ù ÙŽÉŠÈ?ý Ö ÐŽÚ7ê 4ß æáénïí(ìjí(éšè Ø nñxõ nñáí2â Ö ÕÖ ž Ì ÉuÈ ÓjÌ o R *ÜŠÈ{ næmúxö Ó\Ù/Ó\ nè{õ È ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ Ì1Õ nðwxþ XÞ àö Ù! ÌjÑ.Ð Ö ÔmÍ ßŠÞ ëaž Úmç Ë næð ÉŠÆ È ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ Ö ÑXÕÉ`ý2Ù o nñxõ Ÿ#Ø ÜŠý Ö ÑŠÞ/ ãý Ö ÐŽÚ nñèí2â Ö ÕÖ ž Ì ÉŠÈ{Ó3Ì ž É o R füšè{ næmúmö ÓjÙHÓ\ nè{õþ ± ÚmÌ Ë næð ÉŠÆ ÙŽÔmÆmÆ:ÉŠÈŽÐ Ù+ÐŽÚmÌ *Ì!ƒ ÐŽÌjÑLÙvÖ ÉŠÑXÙ/È Ì.ÔmÖ ÈŽÌ1ÕèÐŽÉèÈŽÔmÑ ÐŽÚXÌ/Ù Ój në nèl LÌjË ÕZÓj ŠË ÓjÔmË nðžö ÉŠÑSÉŠÏ# Ì\ÓÐ Ö ÉuÑ Þ ÑZ ŠË ËÓj ŠÙŽÌ\Ù\ã ýìzó3éší(æmö Ë Ì\Õ ÐŽÚmÌ*Ó3ÉÕÌSÔXÙŽÖ ÑXÜ LÞ ÌZÈ Ì3ÏÝÌ\È ÐŽÉ ÐŽÚXÌ2 nè Ì\ `äoêx uùvì1õ.ômìjè Ø+ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÉnÏ< Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ(ë4 ŠÙ dfi Œ k ã ÐŽÚXÌ ÙvÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ Ù Ój ŠË ŠÈ XÌjË Õ» ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÉŠÏ Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ Z ŠÙ hji Œ k@b nñxõ Ð ÚmÌ ÙŽÔmÊ:ÕmÖ â Ö ÙvÖ ÉŠÑ& ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÏÝÉuÈË ŠÈŽÜuÌÖ ÑXÆmÔÐ ÕÉuÍ( ŠÖ Ñ ÉnÏ Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ G uù à e ÂÄhtÄDg\ÄDÁ À Þ íénð ̻ЎÚL `Ð hji Œ k@b Ó3ÔmÈ ÈŽÌ\Ñ.ÐŽË ØYÉŠÑXË ØÈŽÔXÑXÙ2ÉuÑ!.ÐŽÚXÖ ÙÖ Ù ÕÔmÌ ÐŽÉ Ð ÚmÌ4Ë uó fénï næxæmèžéuæmè Ö nðžìhõèžö âšì\è ÙvÔmÆXÆLÉuÈvÐ ÉŠÑ"Z Ö Ñ ÔUƒÞ Œ Œ i Œ À l Œ Äbm ŽŒ b Œ À h1kh\ädá À g ± É*ÕÌ\Í ÉuÑXÙvÐŽÈ{ `ÐŽÌ ÐŽÚXÌ Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í nñxójì ÉnÏfÉuÔmÈÛ në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ7ã+ýÌ Ó{ÚXÉ.É.ÙvÌ»Ð<ý#É ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì3äOÊX ŠÙŽÌ\Õ*Ö Í(ÆmË ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{ `Ð Ö ÉuÑXÙ&ÉŠÏqÑL `ÐŽÔXÈ ŠË?ÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ ÏÝÉŠÈ Ó3ÉuÍ ÆL nè Ö ÙŽÉŠÑÞ ± ÚmÌN XÈ ÙvÐ(ÉŠÑmÌÖ Ù ÀÀ Ä ã `Ð ÙŽÉŠÑ4 Ù*Ö Í(ÆmË ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{ `Ð Ö ÉuÑ ÉnÏYí í é êšê1ì >Ù<Ð{ nñxõx nè{õ Ó3ÉÕÌ ÊX ŠÙŽÌ Sý Ö Ð Ú ÙvË Ö ÜŠÚ.Ð Í(ÉÕÖ :Ój `Ð Ö ÉuÑ ÐŽÉ në Ë É`ý Ö Ð*ÐŽÉ ŠÓ\Ó3Ì\ÆÐ Í/ÔmË Ð Ö ÆXË Ì.ÔmÌjÈ Ö Ì1ÙjÞ ± ÚmÌèÙvÌ1Ó3ÉŠÑLÕÒÉŠÑmÌ*Ö Ù ÀÀ Ä d ã ŠÉ`â' Ù é * 1ì Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑ ÉŠÏ nð ÙŽÉŠÑ< ÙY ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÐŽÚL `ÐZÍ uì\ùôxùžìèéšï#"uéšñx nðžúx ŠÑX ÚXÌjýqÓ{Ú.Ô3 Ùœ r ª «U 3 R ÆX uó J ŠÜŠÌ(é JìOÞ d Œ g\h Oà À lnh1ä Á À ± ÚmÌ ÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑ ýì> næxæmèžé*ƒö Í `ÐŽÌ Ö Ù ÐŽÚXÌ È{ ŠÕÖ në Ë Ø!ÙvØ Í(Í(Ì3Ð ÈŽÖ ÓSÓ3É.Ù $- Y :Þ Þ ëo 5 ÏÝÈŽÉuÍ Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ Þ ± ÚmÌèÖ ÑXÆmÔÐZÙvÖ ÐŽÌ1Ù ŠÑXÕ.ÔmÌ\ÈŽØáÆ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ùý#Ì\ÈŽÌ Ê:ÉnÐŽÚèÈ{ nñxõéuí(ë ØSÜuÌjÑmÌ\È nðžì\õzö Ñè È{ nñxüšì+éšï é jì Þ/í2ÉŠÐŽÌ ÐŽÚL `Ð Ó\ nè Ì4Í+ÔXÙvÐÊ:Ì&Ð{ ŠÌ\ÑÐŽÉfÌ\ÑXÙvÔXÈŽÌ4Ð ÚX `Ð uôxìjè Ø Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù Ë Ö Ì4Ö ÑXÙŽÖ ÕÌHÐ ÚmÌ&Ó3ÉuÑ âšì1ƒfú ÔmË ËÉŠÏ ÐŽÚXÌ4Ö ÑmÆXÔÐ2ÆLÉuÖ Ñ.Ð{ÙjÞ Ã ÀÀ Ä À áh1äb ŒW ÉuÈ+ në ËÌ1ƒÆ:ÌjÈ Ö Í(ÌjÑ.Ð{Ùjãý#Ì(ÔXÙŽÌ\ÕÛ È ÌjÑXÕÌ\ÈŽÖ ÑmÜ ý Ö ÑXÕÉ`ýÇÙŽÖ ç\ìzénï UJê$, 1êÞ Ñ ± ŠÊmË Ì ý#ì Ó3ÉuÍ(ÆX nè Ì ÐŽÚmÌ4È ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ ÐŽÖ Í(Ì\ÙqÏÝÉuÈ dfi Œ k ã ÀÀ Ä d nñxõ ÀÀ Ä ÉŠÑ% EÞ ÀÀ Ä d Ö Ù Ö ÑmÖ ÐŽÖ në Ë ØáÙŽÔmÆLÌ\ÈŽÖ ÉŠÈ(Ð É ÊLÉŠÐŽÚ dyi Œ k nñlõ ÀÀ Ä ãlêmôð uùqðžúmì+ñ.ôxí+ê:ìjèéšï?ùvö ÐŽÌ1Ù Ö ÑLÓ3È Ì\ ŠÙŽÌ\Ù\ã dyi Œ k ÙvÐ nèžð Ù ÐŽÉ ÕÉuÍ(Ö ÑX nðžìuþ OÐ Ö Ù ý#éuèvð Ú ÑXÉnÐŽÖ ÑmÜ Ð ÚX `лРÚmÌ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ dyi Œ k Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð ÙÖ Ù 2ÐŽÈ Ö â Ö në.éšñmìq nñxõ ÀÀ Ä d Ö Ù?ÉŠÑXÌ ÉnÏEÐŽÚmÌÊLÌ1Ù<Ð, ÑmÉ`ý Ñ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì#Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑXÙ?ÐŽÉ Õm nðžìšþ ± Ú ÔXÙ ÐŽÚmÌ+Ï ŠÓÐÐŽÚX nð dfi Œ k ÉŠÔmÐŽÆ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í(Ù ÀÀ Ä d Ö Ù ÙŽÖ ÜuÑmÖ :Ój nñ.ð1þ ± nêmë Ì#êqÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð{Ù ÊmÈ Ì\ ÕmÉ`ý Ñ ÉŠÏÐŽÚmÌ Ö ÑXÕmÖ â Ö ÕÔX në.ìjë ä ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{Ù?ÉŠÏ dfi Œ k ÞˆOÐ# në ÙŽÉ&ÕÌjÍ(ÉŠÑLÙ<Ð È nðžì\ùúxé`ý!ójë ÔXÙvÐŽÌ\ÈŽÖ ÑmÜ.ÔmÌjÈ Ö Ì\ÙqÖ Í ÆXÈŽÉ`âuÌ\Ù#ÐŽÚmÌ4Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í nñxójìhénï Ð ÚmÌ& në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍÞ &t<yp\œš Š 3?x 'w su Or<y t<y o 1xŠ ('w su Or<y t<y ) s.yžt<z y ) suy t<z}y{ *t<y{ƒšt< `š{y{ +Š }º-, +n + jt< 1xu 1z/.tvp{ +Š }º10 +Š }º-0 ) suy t Ÿ2.tvp{ +Š }º13 +Š 054 6#yp\ u.p\švœ +Š }º-+ 7u 897 ' \s.x`r<z}x. +Š +3 8Š 09: : jrvp\w +Š,0 3n ;5; ± nêmë Ì+êf ~.y2ut<ypjœš u?x( \ ƒy š{z š2 Or<y{ƒ. z}x=<?>9@ AX CBEDGF ± H D µ-i FŽ < KJÒ z}œ4y ƒy{x`r 1x š{ 1Œ4ƒusur<z}x. St<yp\ u pjšžœ*?z x. u? ML N µ D µj µ\³po DRQ5STJÇ z}œ4y ƒy{x`r 1x Štvp{?z}x. Ò \t< \x. \z z r<y{ ML U VFWDYX O DRQ5STJq z}œ4y ƒy{x`r? 1xf ntvp?z}xu 4ž`s.y t Ÿ+ƒ 1z}x`r< MLZ[FRQ ² ± GQ IY\ J# z}œ4y# ƒy{x`r 1x&t<yp1 Š pjšžœl^] µ V_ ³ a` J z}œ4yq ƒy xnr 1x š{ \s.x`r<z}x. & Or< 1w}y{xfƒ.z Šy{w} { osuœ y t< t<y{ƒ jt r<y ( jt pht<s.x?z r<~ º-+5+b+5+&z}xuƒ.sur?ƒ \z}xnr< pjx YºM+b+5+b+4ž`s.y t Ÿ+ƒ \z x`r< { ± nêmë Ì# Ó3ÉuÍ ÆL nè Ì\Ù ÀÀ Ä d nñxõ hji Œ k@b ÉŠÑc b XÞ Ì ÕÈ ÉŠÆ ÀÀ Ä ÏÝÈ ÉŠÍ ÐŽÚmÖ ÙYÓjÉŠÍ(ÆX nè Ö ÙvÉuÑã# uù Ö Ð{ÙfÈ ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ ÐŽÖ Í(Ì Ö Ù ÙŽÖ ÜuÑmÖk LÓj ŠÑuÐ Ë Ø ýéšè{ùvìûìjâuìjñ ÏÝÉuÈ* áïýì\ý uôxìjè Ö Ì1ÙjÞ Ö ÑXÓ3Ì h\i Œ keb ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ Ì\ÙfÐŽÚmÌ*ÌjÑ.ÐŽÖ ÈŽÌ*ÙŽÓ\ në nè XÌ\Ë Õã ý#ì Ó3ÉuÍ(ÆX nè Ì4ÈŽÔXÑmÑmÖ ÑmÜ ÐŽÖ Í(Ì\ÙÊ.ØÍ Ö ÑmÜ(ÐŽÚmÌ ÙŽ ŠÍ(Ì4Ñ.ÔXÍ+Ê:ÌjÈ Énψ.ÔmÌjÈ Ö Ì\Ù 1ê^$, U1ê# Ð É ÀÀ Ä d Þ

8 ^x.ƒusur nz}r<y 49+b+b+ º-+5+b b+5+ ) s.yžt<z y <?>1@ A <?>9@ A <?>1@2A º-+b+ +n 0b4 +Š +b, +Š 05, +Š 09; +n ºM8 +Š 45: +Š 7b8 +n 09, ºM+b+5+ +n 0b3 +Š }º1º 0n }º-: +Š 8b4 +n 09+ 4n :3 +Š 757 +n 7Šº 49+b+5+ +n 84 +Š 80 º\º1 +b; +Š 7b+ +n n 4b3 +Š 450 +n ;b3 º-+5+b+5+ +n 7; +Š 45: 017u 0b3 +Š 49+ +n ;97 49,Š 7a4 +Š,b4 º\,nº 05+5+b+5+ +n,b; º1 }ºM7 757u +57 +Š 3`º º\ :97 º1º-0n 8b, +Š :5, 8n ºM+ ± nêmë Ì : jrvp\w6#sux.x.z}xu r<z}œ4yh z}x y{š 1x Š v½ \t <?>9@ AX 4 pjx E 1x. ~.yqxns.œ y t j z}x.ƒ.sšr?ƒ 1z}x`r<?z rvpjœjy{x t< \Œ549+b+b+n }º-+b+5+b+n 09+b+5++n :p\x. /r<~.yxšsuœ y t \ ž`s.yžt<z y?tvpjx. \y{ t< 1Œ"ºM+b+ r<?09+b+b+5+š ^x.ƒusur nz r<y{ 05+5+b+ 7+5+b+5+,b+5+b+5+ ) suy t<z}y{!" # $% " &! # &$%!" # $% 09+b+b+5+ ºM7Š 7a3 0n ;b: º-4n 7+ º-8Š ;nº º-,n 8b; 85:Š 358 7b+b+b+5+ 05,n,b; 4n 45, 053n }º14 0b3n 858 0b3` 7;,5;Š 05;,5+b+b+5+ 84` 7+ :Š :Š 3nº 7+Š,b3 8b;n +b: º109;Š 3b0 ± nêmë Ì4ëE : \rvpjw!6#sux.xuz xu r<z}œ4y4 z}x( y{š{ \x Š v½ \t'"!" # $% *p\x. > 1x. m ~uy2z xuƒ.sšr u 1Œ&pjz}x(z} 09+57:)( 09+57b:Š ~.y&xns.œ y t j?z xuƒ.sšr ƒ \z}xnr< z} rvpjœjy{xy t< 1Œ*509+b+5+b+Š 7b+b+b+5+Š,b+5+b+5+` pjx r<~uy4xšsuœ y t2 j ž`s.y t<z}y{ z} rvpjœjy{x t< 1Œ+509+b+b+5+Š 7+5+b+5+Š,5+b+b+5+ ^x.ƒusur<,m>1@ A% b+ º1º1 ;58 8Š 058 º-+5+b+b+ º-8Š 3`º 4n, 05+5+b+b+ º-:n + º-+Š, ± nêmë Ì E L \rvp\wt<sux.x.z}xu Hr<z Œ4y+ z}xf y{š{ 1x. u v½ \t ƒšt< `š{y{ z}x. 4nº-0.( 4`º104ž`s.y t<z}y{ \x/02134/65 ± ŠÊmË ÌYë*ÓjÉŠÍ(ÆX ŠÈŽÌ1Ù4ÐŽÚXÌ È ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ ÐŽÖ Í ÌYÏÝÉŠÈ Ãe ÂÄ u tä g1ä Á À nñxõ ÀÀ Ä d ÉŠÑ *É`âuÌjÈ/ *Ë nè ÜŠÌ ÕmÉŠÍ nö Ñ»ÉnÏ êšër $4êŠëR mþ ÚXÌjÑ ÐŽÚmÌ Ñ ÔmÍ/ÊLÌ\ÈÉnÏEÖ ÑXÆmÔÐ ÙŽÖ Ð Ì\ÙÖ ÙË ŠÈŽÜuÌŠã à e ÂÄhtÄDg\ÄDÁ À ÉuÔÐŽÆ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í Ù ÀÀ Ä d Þ 7 ijì ÁLi+k À k Ž vg1ä g ± ÉHÕmÌ3ÐŽÌ\ÈŽÍ(Ö ÑmÌqÐŽÚXÌ ÌjÈ ÈŽÉuÈÖ ÑXÓjÔmÈŽÈ Ì\Õ Ê Ø ÉŠÔXÈ næmæmè Éu uó{úãsýì ÔLÙvÌ ÀÀ Ä d uù ÐŽÚmÌàÈ Ì3ÏÝÌ\ÈŽÌ\ÑXÓ3Ì Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑã& nñlõ>í(ì1 ŠÙŽÔmÈŽÌÛÐ ÚmÌ È ÌjË `ÐŽÖ âšìûì\èžè ÉŠÈ7ÉnÏ.ÔmÌjÈ Ö Ì\ÙÐŽÉ dyi Œ k ŠÑXÕ h\i Œ k@b ÞæÌ\Ó\ nôxùžìqénï:ðžúmì È{ næmö ÕË Ø Ó{ÚX ŠÑmÜŠÖ ÑmÜÊLÌ\ÚX Jâ Ö ÉuÈ ÉŠÏ ÐŽÚXÌ(ÏÝÔmÑXÓÐ Ö ÉuÑã ŠÑXÕZÐ ÚmÌ Ö ÑmÚmÌjÈ ÌjÑ.Ð ÿxé. `ÐŽÖ ÑmÜ!ÆLÉuÖ Ñ.ÐSÌjÈ È ÉŠÈ{ÙYÖ ÑXÓ3ÔXÈŽÈ Ì\ÕGÖ ÑàÓj ŠË ÓjÔmË `ÐŽÖ ÑmÜ!Ö Ð1ã ÏÝÉŠÈ ầ në ÔmÌ\Ù Ë Ì\Ù Ù ÐŽÚL nñ XÞ 3 &ýì&èžì\æléuèvðh nêxùžéšë ÔÐ Ì&È nðžúmì\è2ð ÚX nñ È ÌjË `ÐŽÖ âšìhõö Š:Ì\ÈŽÌ\ÑXÓ3Ì1ÙjÞ 8 ÙŽÖ ÑXÜf U1ê^$, UJêHý Ö ÑLÕÉ`ý4ã hji Œ k@b Ø Ö ÌjË ÕmÙ2 ŠÑ7 Jâ.ä ÌjÈ{ nüuì(èžì\ë nðžö âšì(ìjè ÈŽÉuÈHÉnÏ2êÞ 9Yã ý Ö ÐŽÚ» SÙvÐ ŠÑXÕm nè{õèõìjâ Ö `ä ÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ,mÞ ê mþ ± ÚmÌ/Í(Ì\ÕÖ nñzè ÌjË `Ð Ö âuì&ìjè È ÉŠÈÖ Ù mþ 9YÞ ÉŠÈ È ÌjÆ:ÉŠÈŽÐŽÌ\Õ ầ në ÔmÌ\Ù ÉnÏ Ë Ì1ÙŽÙ/Ð ÚX nñwmþ Ö Ñ ÊLÉŠÐŽÚ ÐŽÚmÌ7È Ì3ÏÝÌjÈŽä ÌjÑLÓ3Ì ŠÑXÕ h\i Œ k@b ãjð ÚmÌ JâŠÌ\È ŠÜŠÌ nêxùžéšë ÔÐ Ì?ÕÖŠEÌjÈ ÌjÑLÓ3Ìýq ŠÙ mþ RnëLÞŻРÉnÐ ŠËŠÉŠÏ ÉuÊXÙŽÌjÈ âj nðžö ÉŠÑXÙý#Ì\ÈŽÌ#Ì1ƒmÓ3Ë ÔXÕÌ1ÕHÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚXÖ Ù Ój në Ó3ÔXË nðžö ÉŠÑ7ÊLÌ1Ój ŠÔXÙvÌ&ÐŽÚmÌ\Ø È Ì3Ð ÔmÈŽÑXÌ\ÕÖ Ñ ầ në Ö Õ7âJ ŠË ÔXÌ\Ù ầ ŠË ÔmÌ1Ù ÜŠÈ Ì\ nðžì\è Ð ÚX nñ ŠÞ mãéuè2í uít Þ ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í(Ö ÑmÜZ *ÙvÖ Í(Ö Ë nè nñx ŠË ØÙŽÖ Ù&ÏÝÉŠÈ dfi Œ k ãðžúxìyè Ì3ä ÙŽÔmË Ð{Ùý#Ì\ÈŽÌ ÙŽÖ Í Ö Ë nè1þ ± ÚmÌÛ JâŠÌ\È ŠÜŠÌ7È ÌjË `ÐŽÖ âšì*ìjè ÈŽÉuÈfýq ŠÙ 9Yãý Ö ÐŽÚè ÙvÐ ŠÑXÕm nè{õzõì\â Ö nðžö ÉŠÑ ÉŠÏ mþ êxþ ± ÚmÌ JâuÌjÈ{ nüuì nêlùvéuë ÔÐ Ì/Ì\ÈŽÈ ÉŠÈ ý uù mþ uþ ± ÚmÌ(Í Ì1ÕÖ nñ È ÌjË `Ð Ö âuì+ì\èžè ÉŠÈ Mean relative error Subdivision Scaling number of sites Ö ÜuÔmÈ Ì>ë ± ÚmÌ Ë ÉuÙ Ù ÉŠÏ*ÆmÈ Ì\ÓjÖ ÙŽÖ ÉŠÑ Ö ÑXÓ3ÔXÈŽÈ Ì\Õ Ê.Ø Ð ÚmÌ õ(v3xz`ø *1ø õ{ø ünùyí(ì3ð ÚmÉÕ7 nñxõyðžúmì&ù Ój ŠË Ö ÑmÜ(Í(Ì3Ð ÚmÉÕ ýq ŠÙ Í+ÔXÓ{ÚÛÙŽÍ( ŠË Ë ÌjÈ1ã nð~xþ ë%9yþ(ê Ȳầ në ÔmÌ1ÙHý#Ì\ÈŽÌ ÈŽÌo <Ì\Ó3ÐŽÌ\Õ ŠÙqÖ Ñ ầ në Ö ÕÞ Ö ÜuÔmÈ Ìë2ÙvÚmÉ`ý2ÙÚmÉ`ý Ð ÚmÌ JâuÌjÈ{ nüšììjè È ÉŠÈầ nè Ö Ì1Ù ŠÙEÐ ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈ ÉŠÏ ÙŽÖ Ð Ì\Ù(Ö ÑXÓ3È Ì\ uùvì1ù&ïýéuè/ð ÚmÌ Ãe ÂÄhtÄDg\ÄDÁ À nñxõ ÐŽÚXÌZÙŽÓ\ në Ö ÑmÜèÍ(Ì3Ð ÚmÉÕÞ ± ÚmÌ7Ë É.ÙŽÙ(ÉŠÏ ÆmÈ Ì\ÓjÖ ÙŽÖ ÉŠÑ Ö ÑXÓjÔmÈŽÈ Ì\Õ Ê Ø Ãe ÂÄtÄ g1ä Á À Ö Ù? ŠË ýq JØÙÊLÌ\Ë É`ýX29àÈŽÌ\Üu nè{õë Ì\Ù Ù ÉŠÏLÐ ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈqÉŠÏÙvÖ ÐŽÌ1Ùjã Ð Ú ÔXÙÑmÌjÜuË Ö ÜŠÖ ÊmË ÌŠÞ ÉuÈqÓjÉŠÍ(ÆX ŠÈŽÖ ÙvÉuÑãnÐ ÚmÌ Ù Ój në Ö ÑmÜSÍ(Ì3ÐŽÚXÉ Õ»Ø.Ö ÌjË ÕmÙ:.ÔmÖ ÐŽÌYÑmÉnÐ Ö ÓjÌ\ nêxë ÌfÌ\ÈŽÈ ÉŠÈ{ÙH ŠÙHÐ ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉnÏÙŽÖ ÐŽÌ\Ù2Ö ÑXÓjÈŽÌ1 ŠÙŽÌ\Ù\Þ : s ÄDg\luÃg1g1Ä Á À ± ÚmÌ ÈŽÌ1ÙvÔmË Ð ÙGÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.ÐŽÌ1Õ Ö ÑÇÐ ÚmÖ Ù>ÆX ŠÆLÌ\È>ÕÌ\Í ÉuÑXÙvÐŽÈ{ `ÐŽÌ ÐŽÚL `Ð4ÐŽÚXÌ ÔLÙvÌ(ÉnÏÜŠÈ{ næmúxö Ó\ÙÚX ŠÈ Õmý ŠÈŽÌ Ój nñûùžælì\ì\õ*ômæ Ð ÚmÌ

9 ÆmÈ ÉÓ3Ì\Ù ÙŽÖ ÑmÜ ÉŠÏ?ÑX `Ð ÔmÈ{ në ÑXÌjÖ ÜŠÚ ÊLÉuÈÖ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù\Þ Ö ÑXÓ3Ì7ýÌÓ\ nñ! në ÙvÉÛÓ3ÉuÍ ÆXÔÐŽÌÐŽÚXÌ7Ù Ój ŠË ŠÈ LÌjË Õ Ö ÑXÕÔXÓjÌ\Õ Ê ØáÐŽÚmÌÛÑX nðžômè{ nëhñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ ÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑãHÖ ÐSÖ Ù Æ:ÉuÙ ÙŽÖ ÊmË ÌèÐŽÉ ÕÉ È{ nñmüuì ÙŽÌ\ ŠÈ Ó{ÚmÖ ÑmÜ É`âŠÌ\Èá ÕÉuÍ nö Ñ ÓjÉŠÍ(ÆmË Ì3ÐŽÌ\Ë Ø Ö Ñ ÚX ŠÈ Õýq nè ÌŠÞ ÑmÌ>ÙŽÖ ÜŠÑmÖk LÓj ŠÑ.лÆmÈŽÉuÊmË ÌjÍ ÐŽÚX nð!ó3éuí(ì\ù ÔmÆ ý ÚmÌjÑ ýìyôxùžì ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙ/Ój nè{õmù/ö Ù+ÐŽÚXÌÊ:ÉŠÔXÑXÕÌ\Õ ÙvÖ çjì ÉnÏ2ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈ{Ù\Þ ± ÚmÌ Ë É.ÙŽÙ ÉŠÏ ÆmÈ Ì\Ó3Ö ÙŽÖ ÉuÑ*Ó3ÉuÔmË ÕZÊ:Ì/Ï ŠÖ È Ë ØSÑmÉnÐ Ö ÓjÌ3ä nêxë Ìuã ý ÚXÌjÑ>ÐŽÚm̻٠Ój ŠË Ö ÑmÜ!Ö Ù7È Ì.ÔmÖ ÈŽÌ1ÕÒÐ ÉÒÆmË uó3ìèý Ö ÕmÌjË Ø ÙŽÆmÈŽÌ1 ŠÕ Ö ÑmÆmÔÐ{ÙZÉ`âŠÌ\ÈS áë ŠÈŽÜuÌ»ÕÉŠÍ nö Ñ Ö Ñ.Ð ÉáÐŽÚmÌ ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈý Ö ÑXÕÉ`ý4Þ Ì ÕÌjÍ(ÉuÑXÙ<Ð È nðžìðžúx nð ÐŽÚXÌ ÙŽÔmÊ:ÕmÖ â Ö ÙvÖ ÉŠÑ næxæmèžé. ŠÓ{ÚSÓj ŠÑZÈ Ì\ÕÔXÓjÌ&Ð ÚmÌ+Ë ÉuÙ ÙÉŠÏ?ÆmÈ Ì\Ó3Ö ÙŽÖ ÉuÑ7ÐŽÉ YÑmÌjÜuË Ö ä ÜŠÖ ÊmË Ì4ÕÌjÜuÈŽÌ\Ì ý ÚmÖ Ë ÌHÙvÐŽÖ Ë ËÆmÈ É ÓjÌ\Ù ÙvÖ ÑmÜ uôxìjè Ö Ì1ÙÏ ŠÙvÐŽÌjÈÐ ÚX nñ ÐŽÚXÌ&ÙvÉŠÏ Ð<ý ŠÈŽÌjä^ÊX uùvì1õ Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑXÙqÖ Ñ7ÙŽÉŠÍ(Ì4Ój uùvì1ùjþ ± ÚmÖ Ù ÆX ŠÆLÌ\È në ÙvÉÇÕÌ\Í(ÉŠÑXÙvÐŽÈ{ `Ð Ì\Ù ÐŽÚXÌ Ì1ƒÆmÈ Ì\Ù ÙvÖ âšì Æ:É`ý#Ì\ÈSÉnÏ(ÏÝÈ ŠÜŠÍ(ÌjÑ.ÐZÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ ÙjÞ Å ÙZÜuÌjÑmÌ\È ŠË4ÆmÔmÈ ÆLÉ.ÙvÌ ÙvÐŽÈ Ì\ ní ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ ÙjãÐ ÚmÌjÖ È(ÆLÉŠÐŽÌjÑ.Ð Ö ŠËÖ Ù ÉŠÑmË Ø ÑmÉ`ý"Ê:ÌjÖ ÑmÜ Ì1ƒÆmË ÉŠÖ ÐŽÌ1Õã` nñxõ&ö ÐÖ Ù Ë Ö³ ŠÌ\Ë Ø Ð ÚX `ÐÐŽÚmÌ\ØHÓ\ nñ4ï uó3ö Ë Ö Ð nðžì#æmè uóä ÐŽÖ Ój ŠË nñxõ Ì fó3ö ÌjÑ.Ð2ÙŽÉŠË ÔÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ Í nñ Ø ÆmÈ ÉŠÊXË Ì\Í(ÙÖ ÑÓjÉŠÍ ä ÆmÔÐ{ `Ð Ö ÉuÑX nëmüuìjéuí ÌjÐŽÈ ØŠÞ ± ÚmÖ Ù?Ö Ù? ÏÝÈ ÔmÖ ÐvÏÝÔmËE nè Ì\ ÏÝÉŠÈ?ÏÝÔÐŽÔmÈ Ì Ì1ƒÆmË ÉŠÈ{ `Ð Ö ÉuÑÞ Œ Œ i Œ À l Œ g º #x4y{ˆ\p\w}s p3r<z} 1x+ \ Lz x`r<y t<ƒ \w pjr<z} 1x+Œ4y r<~u n u jtœ4 1w p2.p3rvpš Dx FGF _ ³ `4µ _ F?FWD ³ I Q F µ ± H Xj ³ I Q"!$#.³ µ\ &% # '& 09+b+Šº½Ž *E 1 Or<y t 0( *) + -,. $/01$ :95 9;<=$>@?6 AB C $DE1F 9:G HJIK9:L: MAB 68?: F +9:4N +9;O<= `r t<yp\œ4z}xu \y{ 1Œ4yŽr t<z š 1ƒŠr<z}Œ4z «{pjr<z} 1x s. z}x. / \tvp\ƒu~.z}š{ 2~ p3tv Š pjt<y1 ^xqpbp _SR Š± D µ H XU H µ ³ M µ\ $! `Jµ D ³ _ 4 09+b+58J½Ž 8-95A5+9;V*10W3."G0>QX3$ 9:GY>Z4[+\]^ Q_L `š{p\w š{ ` jtv uz}x p3r<y{ p\x fz}x`r<y t<ƒ 1w pjr<z} \xz}x7p+ĵ \t< \x. 1z Šz pj \tvpjœ jt p# y r j ƒ \z x`r< pjx 2w z}xuy y{ 1Œ4y{x`r< { L ^xa` F?N µ D µ\ µ\³ ] µ\ 8 FWDGF I F µ\ Q"! X _ ³ I b M4 YFWDZ` F µ DWX Q ²@T H Q I F ` ³!1! ³ ` Oº-;5;b:J½Ž.ƒ.ƒX ;(c º10` 7d "ef <]1>Z?95A=^g>Q1 DJIfAB 9ef 7?;EDEh<]1 <4.+IK 5F 9;KihK 9:GkjY?; h;#x 1ƒŠr<z Œ&pjw.pjw} 1 \t<z r<~uœ jt»p\ƒuƒut< Šz}Œ&pjr<y x.yp3t<y{ Or x.y z \~n \tû y{pjt<šv~.z}x. Š ^x BED µ-i-lm9_ ]ny± Tfo T Xd H µ l!o ³ I DGF _ Fp$! `Jµ D ³ _ Oº-;5;57J½Ž ƒ.ƒx V4b358(c249:0n 4( Eq*46r68+9:95 MA=s t^ 1 9:GuX +vd."6b;v* ŠŒ4 ` \r<~f sšt pjš{yqt<y{š{ \x. Or t<suš r<z} 1x(ˆnz p x p3r<sutvpjwlxuy{z} 1~n 1sŠt#z}x`r<y t<ƒ \w p3 r<z} 1x \? Šz Orvpjx.š{y s.xuš r<z} 1xu { 4 ^x T Xd H µ ³ M µ\ ] µ H± H _ Q _ ³Ýµj Q"! F µ?f _ DYXY 05+b+5+J½Ž ƒuƒl V0b098-c 0580`,- Eq*?:\LMw(1M +9:G x +9: 75 9f/0!. p3rvp ƒ.pjtvpjw w}y{wšš{ \Œ4ƒ.su rvpjr<z} \x( 1x/ \tvp\ƒu~.z}š{ ~ p3tv Š p3t<y1 ^x DRQ H n³ I *y Q5D ² S Q5DRF 05+5+b81½Ž 3( X$.d + 5IzV* {} B "~; B d } UƒBƒBƒ f "Û ; ŠUŒ" f d } "ŒM } " U } } } -Ž Û "{f d MÛ B B f -ŒM d B B{M 8Ž Š= {B -Ž Š :- EV If 595 9G ih1 9:G 234.U)+ 5G> ` F ] ` `. _ µ ± D ³ Q"! J ` F O F1.³ _ ³ F ³Ý² F _ µ BCD µg` DRQU3 QJ 8! F=Z[FRQ"! ± ` ³ F DRQ H `³ I < #. uz} \xu Ý 7y{ w}y Ÿ` V09+b+b8n ;- W3?:If68)nIf9; xe j QxJIK BAv" If )Qs:1 +ših1 9:G >@ 95A5."If =E h &sš my t<z}x. * s.«{«žÿ Œ&pjƒ. /z ẍ 1z} { T H Q _ ³ Q"!?] µg`\.³ _ ³Ýµj Q ² ] µ H _ Q _ ³Ýµ\ %œt H F I ³ QU! o < < VF µ\ NQ ` VF FŽ < ž p# I FWD _ Q ³ _ X Q ²k D Q f!/q5d ³ _ X 'hÿ1 V0U b81½Ž 05+b3(c 0b0b0` º-+- ExJ+C}C5S21@X$?:. +If =a g1s2gi}e+68ik =Ss:1S ;49;a>Q1 9:GS>@ 9\75 ^ ª p\ Or š{ \Œ4ƒ.survp3r<z} 1x j m 1y{xuy tvp\w}z}«{y Ĵ jt< 1x. \zm uz p\ jtvp\œ4 s. z}x. \tvpjƒ.~.z}š{ ~ pjtv n p3t<y1 BCD µ-i FYF ² ± ³ a` µ ]n Tfod0 Z[B ỹ PU B B 7 Oº-;5;b;1½Ž º1º ExJ+C}C5S21@X$?:. +If =a g1s2gi}e+68ik =Ss:1S ;49;a>Q1 9:G >@ 9:+\ 7: 5^ Dxnr<yŽtvp\š r<z}ĵy Œ4 \r<z} 1x+ƒ.w pjx.x.z}xu su O z}x.?~ p3tv Š pjt<y Dp\š š{y{w}y tvpjr<y{ š{ \Œ4ƒ.survp3r<z} 1x2 \ u 1y{xuy tvp\w}z}«{y Ĵ jt< 1x. \zn uz p\ jtvp\œ4 { : ^x BCD µ-i-lforrr ov _ FWD Q _ ³Ýµ\ Q"!] µj ± FWDRF I F µ\ Z µ µ5_ ³ I Q ² _ µ Q _ ³Ýµ\ 09+b+b+1½Ž º10( E2g 54[687:95 +9;p<]1p>Z?:6rAB C pde1 9G HJIf9L: MAB 68?: Kt F +9:4N +9; <= qpjtv n p3t<y Dp\ z} Or<y!š{ \Œ4ƒ.sŠrvpjr<z} 1x \ uy ƒur<~š{ 1x`r< 1sŠt< { E Dx BED µ-i-l PUŸ _ ]ny± Tfo T Xd H lµ\ O ³ I DRF _ F $! `Jµ D ³ _ H œ JpjxŠs.pjt Ÿ ½Ž.ƒ.ƒX 4545:(c245,b3n º-8- >Z?:6rAB C DE1* :95 9;*<]1H; + G ª 9;$W1 9:GQHJIK9:L: MAB 68?: F +9:4N +9;<].ŸŠx.p\Œ4z}š z}œ4ƒuw z u šp3r<z \xzp\x. 7ˆŠz} s.p\w}z}«pjr<z} 1xZ j #w p3t< 1y+Œ&p\ƒ. { ov V_! lf«nµ D ± QU! µ0 F µg` DRQ H n³ Iov 8{µ D Q _ ³Ýµj T X\ _ F u 1r< p\ƒš ƒyp3tž½ž ºM7d $, If9;K<=Ms:=#x2z}Œ4ƒ.w}y{Œ4y xnrvp3r<z} 1x \ ux p3r<sutvpjẁ x.y{z} 1~n jt z}x`r<y t<ƒ 1w pjr<z} \x*z}xsr<~ut<y{y/ uz}œ4y{xu z} 1x. { (p\ Or<yŽt( Hr<~uy{ z} { &t<z} 1~.p\Œ 1s.xu #x.z}ĵy t< z r^ÿ` ºM;b;b0n º14( < L5 /0 {B B "~ " dƒbƒbƒ ŽÛ f - }Š= B B - M ] ˆd M ± "ˆ(²K U³M Š º-,- < K 54G)nI0>Q0q* 5?:9;Js:1* 9:G >Z\:ṕ?:IfIK9;0xE µ y{ \ƒ.~`ÿš z š{p\w ƒ p3tvp\œ4y r<yžt<z «{pjr<z} 1x p\x. z x`r<y t<ƒ \w pjr<z} 1x \ z t t<y{ 1suw pjt2 upjrvp4s. z}x. &x.pjr<sutvpjwex.y z \~n \t< { F µ H Xj ³ I Q"! «nµ D Q"! ov V_ FWD Q _ ³Ýµj Q"!;P- B Z Oº-;5;41½Ž :b8b3(c :b4b3` º13( < [ =M>Q xj ` D yžr< :z}xpjt tvp\xu 1y{Œ4y xnr< L \ uš{sut<ˆ1y{ Epjx sut p\š{y { Oq³ I-l ] µ H _ l F µ º¹ Oº-;5;Šº3½Ž 45;b8(c,nº-8Š º-:- <7:IM,p\7:?:LZs:ih Lt<z pjx. 1w}y"» ¼x. \z xuy{y t<z}x. áp%09. ) s pjw}z}rdÿu y ~ µ y x.y tvp3r< \ẗ pjx.y{w p\s.x.p{ÿ Lt<z p\xu 1suw p3 r< \t ^x& HH! ³ F ² ] µ H _ Q _ ³ µ\ Q"! F µ?f _ DYXJa` µ S Q5D ² F µ F _ D ³ IR `\³ FGFWD ³ a` '# f_lz}x+p\x. f (p\xu `šž~.pš ¼ u { } Ĵ \w º1ºM7b: \ ½!F IK_ DGF b2µ5_ FŽ ³ ] µ H _ FWD TI ³ ± F I FŽ 2 ŠƒŠt<z xu 1y t y t<w p\ Š M (p{ÿ&º-;b;5,š `ƒuƒl 509+b8-c 0b050n ªut< 1Œ r<~.y ªEz t< Or= 'F Ò 7 \t<œn ~u 1ƒ 1xp ƒ.ƒ.w}z}y ' \Œ4ƒ.survp3r<z} 1x pjw µ y{ \Œ4y r t Ÿ` º-;- <4 K68+9;@ih¾ Ĵy{šŽr< \t z uy{x`r<z r^ÿ jt*r<~uy.qz t<z}šž~uw yžr r<y{ y{w}w pjr<z} \xl Q _Kl BED µ-i-l ] QUH l B n³! l T µ-i$ fà OºM;b:5+J½Ž º14`º c.º14b4` 05+- <4 K68+9; ih ov V_ FWD H DRF _ ³ ` K! _ ³ Q5D ³ Q _ F O Q _ Q\ 1 \~.x z}w}y Ÿ Š 1xu { Sº-;5:Šº1 šv~l E ut<z}y uy š t<z}ƒur<z} 1x \ x p3r<sutvpjwlxuy{z} 1~n 1sŠt?z x`r<y t<ƒ \w pjr<z} 1xX ƒ.ƒx 0`º ca8b,š 0nº <?:L+?:F =5D ~.y x p3r<sutvpjwy{w}y{œ4y{x 4Œ4y r<~u n Hz}x/ \w z Œ4y{šv~ pjx.z}š{ { ov _! l+«nµ D Q"! {µ D b M?FWD ³ I Q"!K F _uµ² ³ R `-`}l:á Ÿ1 4/ Oº-;5;b:J½Ž :b85;-c :5:b:n 0b0( hj MA5689; ^ {B B "~ " dƒbƒbƒ "ˆ8ŽK ; U B M fû U } MˆB d }ŠM d "{BÂM d } ; {B -Ž Š 058- hj MA5689; ^ av* ' \Œ4ƒ.sŠr<z xu Gr<~uyÄà D uz}œ4y{xu z} 1x pjw.qy{w pjs.x p{ÿár<y y{w pjr<z} 1xG?z}r<~>p\ƒuƒ.w}z}špjr<z} \xgr< jt< 1x. \z ƒ 1w Ÿnr< 1ƒy { 3` F ] µ H _ FWD «nµ D Q"! 0/ OºM;b:Šº½Ž :ºM,3(c º1350n 097d hj MA5689;5^5V$ ] µj V_ µ D ³ ` J Q ` ³Ý² F _ µc_ F Q Q"! Xj ³

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi

C:/Users/Nagy Zoltán/Documents/zozo/EGMO/ megoldokulcs.dvi  Р٠٠٠ÞØÙ Ð Ø ÓÖ ¹ Ñ ÓÐ Ó ËÞ Ô Þ ÑÑ Ð Ö ÞØ Ñ ÓÐ Ó Ð Ù Ù Ù ÞØÙ Ð Ø ÓÖÓ Ö º ÎÓÐØ ÓÐÝ Ò Ð Ø Ñ ÐÝÖ Ø Ø Ð Ò Ð Ò Þ ÞÓÒÝ Ø Ø Ø ØÓ º ÅÓ Ø Ø Ð ÒÝ Ò Ð Ð ÑÙØ ¹ ØÙÒ Ô Ö Ø Ó Ò»Ä Ì ¹ Ò Ö Þ ØØ Þ Ðº Ð Ø ÓÖÓ Ò Ð ÔÓÒØ

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ê Ð ÙÐ ÐÙÔÖ ÙÒ ¾¼¼ Å Ø Ñ Ø È Ø Ö Ù È ½ ÎÓÒ Ò Ö ÕÙ Ö Ø Ò ÈÝÖ Ñ Ò Ò M = 6, 0 Ñ Å ÒØ Ð = 4, Ñ Ö Ò Ò Ë Ò Ï Ò Ð ε ÞÛ Ò Ö Ë Ø Ò ÒØ ÙÒ Ö ÖÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ º Ö ÒÙÒ Ö Ë Ø Ò s s M = = M = 7, 50 Ñ Ö ÒÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ Ò = ( )

Chi tiết hơn

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu

Dg I - Vzorová zadání zápočtového testu ÔÓ ØÓÚ Ø Ø ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Î Ö ÒØ ÎÞÓÖÓÚ Þ Ò Æ ÔÓÙö Ú Ø Ó Ý Ñ ÑÓ ÙÚ Ò ÓÖÑ Ø ½º Ò Ú Ù ¾ Ó Ýµ ÅÈ O[10,5 ; 15] Â Ò ÙÐÓÚ ÔÐÓ κ(s,r = 5) ÖÓÚ Ò α(a,b,s) A[7 ; 14 ; 6] B[2 ; 3,5 ; 12] S[0 ; 8,5 ; 6]º Ó Ö ÞØ Þ ÙÐÓÚ

Chi tiết hơn

mod18a.dvi

mod18a.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 55 ¾¼½ ½ º ÂÙÒ ¾¼½ Modulklausur Zahlentheorie Schreiben Sie bitte auf jedes Blatt Ihren Namen! Aufgabe : ( ÈÙÒ Ø µ µ a 0,...,a r Ò ÒÞ Ð Ò ÙÒ e 0,...,e r N 0 º Ò Ë Lösung: Ï Ò 0 ÑÓ 9

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

IntroPDE.dvi

IntroPDE.dvi ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ø ÓÒ ½º½º ÍÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐРȵ Ø ÙÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÓÒÒÙ u : R Ó R d Ø ÙÒ ÓÙÚ ÖØ Ñ Ò ÓÒ d Ø Ö Ú º Ò ³ ÙØÖ ÑÓØ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÔÐÙ Ò Ö Ð Ð Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐÐ Ø

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

mod19b.dvi

mod19b.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 2515 ¾ º½ º ÂÙÒ ¾¼½ Modulklausur Funktionentheorie I Aufgabe 1: (½¼ ÈÙÒ Ø µ Ø ÑÑ Ò Ë ÐÐ ÓÑÔÐ Ü Ò Ð Ò Ò Ò Ò Ò Ð ÙÒ Ò ÒĐÙ Ò ÙÒ Ò Ë Ö Ò Ò Ö ÓÖÑ x+iy Ò Ñ Ø x,y R µ z = (2+3i)(4i 1) µ z

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼¾»¼»¾¼½¾ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ

Chi tiết hơn

IFT6150_A06_Final_correction.dvi

IFT6150_A06_Final_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ Å Æ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼»½¾»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

internet.dvi

internet.dvi ½ ÝÐ Ò Ö Ú Ð ÒØ ÙÒ Ô ÒØ Ì ÓÖ Ñ Ò Ö ÙÜ ÝÒ Ñ ÕÙ ÍÒ ÝÐ Ò Ö C ÔÐ Ò Ø ÓÑÓ Ò Ö ÝÓÒ R Ø Ñ m ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÙÖ ÔÐ Ò ÒÐ Ò ³ÙÒ Ò Ð α Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù ÔÐ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ðº ÇÒ ÒÓØ ω(t) Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ò Ø ÒØ Ò Ø v (t)

Chi tiết hơn

TS_DS3_ Correction.dvi

TS_DS3_ Correction.dvi Ü Ö ½ Ä ÓÒØ ÓÒ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ ËÓ Ø f Ð ÓÒØ ÓÒ Ö Ú Ð Ò ÙÖ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ]0 ; + [ Ô Ö f(x) = x + x º ½º ØÙ ³ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÙÜ Ð Ö µ x x2 e x = 0 Ô Ö ÖÓ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ x + ex = + x + x2 = + } ÓÒ g(x) = + º x + g(x) = x

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

I_vetenskapens_gransmarker.dvi

I_vetenskapens_gransmarker.dvi ¾ ÎÖ Ö Ú Ð ½ Ò Ö Ú Ð Ò Ö Ø ÐÐ Ð Ö ØÐÐÒ Ò Ö ÓÑ ÔÐ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ú ÐÓ Ó Ö Ó Ò Ö ØÒ Ö º Î ÓÑ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÚÖÐ Ø Ö Ò ÖÓ Ñ ÐÐ Ò Ð Ò ÝØØ Ö Ø Ò ØÙÖÐ Ó ÒÖÐ Ò Ø Ò Ò Öº Ò Ò ÝÒ Ø ÑÓÖ Ð Ø Ò ÚÒ Ø ØØ Ø ÐÐ Ö ÒÒ ÑÒÒ Ò Ò

Chi tiết hơn

kl03.dvi

kl03.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 255 ÑÑ Ö ¾¼½ Themenvorschläge für die kleinen Übungen am 4.-5. März 203 µ F R 2 R ÙÒ f,g R R Ò «Ö ÒÞ Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Òº Ò Ë F ( f(x),g(y) ) ( ( ) Fx f(x),g(y) f ) (x) = ( ) F y f(x),g(y)

Chi tiết hơn

À ÑÑ ÓÔ Ú Ð Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ò Ð ÓÖ Ö ÓÖÖ ¾¼½½ Í Ð Ú Ö Ø ºÑ ÖØ Ú Ö Ò Ø Ú Ú Ð ÖÒ Ù ½ º¹ º ÔÖ Ðµ Ö Ø Ðº ½ µ ÒØ Ö Ö Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ö Ò ÓÖ

À ÑÑ ÓÔ Ú Ð Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ò Ð ÓÖ Ö ÓÖÖ ¾¼½½ Í Ð Ú Ö Ø ºÑ ÖØ Ú Ö Ò Ø Ú Ú Ð ÖÒ Ù ½ º¹ º ÔÖ Ðµ Ö Ø Ðº ½ µ ÒØ Ö Ö Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ö Ò ÓÖ À ÑÑ ÓÔ Ú Ð Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ò Ð ÓÖ Ö ÓÖÖ ¾¼½½ Í Ð Ú Ö Ø ºÑ ÖØ Ú Ö Ò Ø Ú Ú Ð ÖÒ Ù ½ º¹ º ÔÖ Ðµ Ö Ø Ðº ½ µ ÒØ Ö Ö Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ò Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ö Ò ÓÖ Ò Ð ÒÒ Ñ ÖØ Ò ØÓÖ ÙÒ Ö Ð ÒÚÓÐÚ Ö Ò Ñ Ò ÙÒ Ö Ô Ø ÒØ

Chi tiết hơn

07ueb.dvi

07ueb.dvi ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì½ ÃÐ Å Ò ÈÖÓ º Öº Â Ò ÚÓÒ Ð Ø Ì Ö Ò ØÖº º ¾¼ Öº Î Ø ÐÝ Æº ÓÐÓÚ Ú Ø Ðݺ ÓÐÓÚ Ô Ý ºÐÑÙº Ð ØØ À Ù Ù Ò ½ º ÂÙÒ ½ ½ µ ½º Ä Ö Ò ¹ к ¾º ÖØ Ö ÞÛ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð È Ò Ð Ï Ö ØÖ Ø Ò Ò Û Ò Ò ¾¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ

Chi tiết hơn

prf_MechB.dvi

prf_MechB.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ò Ò Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ø Ø Ù ÞÛ Ð Ò Ø Ø EIµ ÙÒ Ø Û Ö Ø ÐÐØ Ð ÖØ ÙÒ Ð ¹ Ø Øº ÌÖ Û Ö ÛÙÖ Ñ Ö ÚÓÖ Ò Ò ÐÓ Ð Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò Ý¹ Ø Ñ Ò Ö Ì Ð Ö ÙÒØ ÖØ Ðغ x 1 1 x 2 2 x 3 3 Ò Ë Ò Ñ Ø Ò Ö Ò Ò ÙÒ Ò Ò Ö ËØ

Chi tiết hơn

Matrices.dvi

Matrices.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Å ÌÊÁ Ë ÐÙÐ Ñ ØÖ Ð Ü Ö ½ 1 2 2 3 Ø B = ½º ÐÙÐ Ö A B Ø B Aº 1 3 5 1 ¾º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ A Ø B ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ AB Ø BA ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º Î Ö Ö Ð ÓÖÑÙÐ

Chi tiết hơn

mod15.dvi

mod15.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 2515 ¾¼½ ½ º Þ Ñ Ö ¾¼½ Modulklausur Algebra Lassen Sie bitte die obere Hälfte der Seite mit dem Aufkleber frei! Schreiben Sie bitte auf jedes Blatt Ihren Namen! Die Aufgaben müssen

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi Ì Ò Ó ÓÖÖ ÈÌËÁ ÄÝ Ð ¾ ÚÖ Ð ¾¼½ Ü Ö ½ ½º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ñ ÐÐ ÕÙ ØÖ Ú Ø ÙÖ Ò ÙÒ Ô Ú ØÓÖ Ð Ñ Ò ÓÒ 4 Ð Ù Ø ÓÒ ÔÖÓÙÚ Ö ÕÙ³ ÐÐ Ø Ð Ö ÔÓÙÖ ÕÙ³ Ð ³ ³ÙÒ º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ a(,0,0,0) + b(0,,,0) +c(,0,0, ) +d(,,,0) = 0º

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

Ch4Complements.dvi

Ch4Complements.dvi Ü ÑÔÐ ² ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔØ Ö ½ Ä Ò Ö ØÝ Ï Ò ÓÒ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÒØ P [X x,y y,...] Ë Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ð Ò µº Ì ÓÓ Ð Ñ Ñ ÖÖÓÖ ØÓ ÚÓ ÓÒ¹ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Ø Ø Ñ Ò Ø

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

plott/graf45.tex

plott/graf45.tex Ä ÒÒ ÓÖ Ð ÚÒ Å¼¼½ ÖÙÖÙÖ ÅØÑØ ½ ÄÖÓ º ½¾¹½ ½¾º ÓÖÐÖ ÚÓÖÓÖ Ø ØÖÖ ÔÓÐÝÒÓÑ Ö ÑÒ Ø Ò ÖÓØ ½ º Ä ÒÒ Ø ØÖÖ ÔÓÐÝÒÓÑ Ö ÒÖÐÐ ÓÖÑ p(x) = ax 3 + bx 2 + cx + d Ö a, b, c, d R Ö ÖÐÐ ÓÒ ØÒØÖ Ñ a 0º Î ÚØ Ø p Ö ÓÒØÒÙÖÐ

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

prf_MechD.dvi

prf_MechD.dvi Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ Ö Ò Ò Ò Ò ËÔ ÒÒÙÒ ÞÙ Ø Ò Ø ÓÐ Ò ÖÝ ËÔ ÒÒÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÈÓ¹ Ð Ö ÓÓÖ Ò Ø Ò r ÙÒ ϕ Òº F = C 1 r 2 +C 2 r 2 cos(2ϕ) Ö Ò Ò Ë ËÔ ÒÒÙÒ Ò σ rr,σ rϕ,σ ϕr ÙÒ σ ϕϕ Ó Ò ÃÓÒ Ø ÒØ Ò C 1 ÙÒ C 2 ÞÙ Ô Þ Þ

Chi tiết hơn

C:/Users/Mattias/Dropbox/admin/undervisning/SI /pmvt14.dvi

C:/Users/Mattias/Dropbox/admin/undervisning/SI /pmvt14.dvi Ì ÓÖ Ø Ý ÃÌÀ Ý Ò Ñ Ø Ñ Ø Ñ ØÓ Ö ÚÖ ¾¼½ ËÁ½½ ¼ Ð ¾ ËÁ½½ ½ ÃÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò Ð ÙÖ Ñ Ø Ö Ð Ø Ö ÒÒ Ô ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÓÙÖ ºØ ÓÔ Ý º Ø º»ËÁ½½ ¼» о ÑÒ Ö ÚÒ Ò Æ Ø Ò ÑØÐ ÑÓ ÐÐ Ö Ú Ú Ö Ð Ý Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÙÔÔ ÓÚ Ø ÐÐ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

EM2_ex.dvi

EM2_ex.dvi Ü Ö ½ ÉÙ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒÓÒ Ü Ù Ø Ú µ Ä ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º ½º ÓÒÒ Ö Ð ÜÔÖ ÓÒ Ù ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ù ÑÔ Ð ØÖÓ Ø Ø ÕÙ Ö Ô Ö ÙÒ Ö ÔÓÒØÙ ÐÐ qº Ò Ö Ð ÕÙ ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ø Ð Ð Ò ÑÔ Ò Ð ÙÜ q < 0 Ø q > 0º ¾º Ø Ö Ð ÔÓ ØÙÐ

Chi tiết hơn

polyEntree1S.dvi

polyEntree1S.dvi ÈÓÐÝÓÔ Ö Ú ÓÒ ÒØÖ Ò ÈÖ Ñ Ö Ë ¾¼½ ¹¾¼½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ð ÚÖ Ø Ä Ú Ò ³ Ø ÓÒØ ÐÓÒ Ù Ø Ð Ñ Ò ÖÓÙØ Ò ÔØ Ñ Ö ÓÙÚ ÒØ Ð º Ò Ñ ÙÜ ÔÖ Ô Ö Ö ØØ Ö ÒØÖ Ð ÚÖ Ø Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÒÓØ ÓÒ Ò Ô Ò Ð ÔÓÙÖ ÒØ Ñ Ö Ð ÔÖ ¹ Ñ Ö Ò ÓÒÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

quinto.dvi

quinto.dvi ÇÄÁÅÈ ÂÍÎ ÆÁÄ Å Ì ÅýÌÁ ¾¼½¾ Æ ÍÊÇ Å Ì ÅýÌÁ Ç ÈÊÍ ÈÊ ÄÁÅÁÆ Ê ÉÍÁÆÌÇ Ç Ê ËÈÇÆ Ä ÈÊÍ Æ Ä ÀÇÂ Ê ËÈÍ ËÌ Æ ½º 11,11 1,111 = 10 9,009 9,0909 9,99 9,999º ¾º Ò Ð Ö Ñ ÑÙ ØÖ ÙÒ ØÖ Ò ÙÐÓ Ð º M Ý N ÓÒ ÐÓ ÔÙÒØÓ Ñ Ó

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

lll25137.dvi

lll25137.dvi ݺ ¾½ º Ý ÓÖÐ Ø Ò Ý ÓÒÚ Ü Ø Þ Ø Ö Ð Ø Ø ÐÐ ØØ Ñ Ð ÞÒ Ö Ð Ø Ò Ý Ð ÐØ ÔÓÒØ Ò ØÑ Ò Ý Ò Ð Ñ ÓÐ Ñ Ð ÒØ Ã ¹ Å Ä ½» º Þ Ñ Òµº Þ ½» º Þ Ñ Ò ØòÞ ØØ º ¾ º Ð Ø Ò Þ ÚÓÐØ Ö Ó Ý ÖÓÑ Þ ÐÝÔÓÒØ Ò ØÑ Ò Ý Ò Þ Ð Ñ ÐÝ Ð Þ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

prf_MechC.dvi

prf_MechC.dvi ÈË Ö Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ù ½ Ë Ø ½ ÚÓÒ µ ÊÓØÓÖ Ò Ö ÙÒØ Ò Ð Ò Ñ Ø Ð Ø Ò ÖÓ Ò ÓÐÐ Ò Ù Ð Ø Û Ö Òº ÞÙ Û Ö ÙÒØ Ò Ö Ø Þ Ø Ö ØÞ Ý Ø Ñ Ö Ò Ò Ö ÊÓØÓÖ Ò Ð Øº Û Ö Ò ÒÓÑÑ Ò ÑØ Å m ÊÓØÓÖ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ Ú Ö ÈÙÒ ØÑ Ò Ö ¹ Ö Ñ Ù Ö Ò

Chi tiết hơn

niveau1.dvi

niveau1.dvi ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ Ð³ Ö Ø ÓÒ ÒØ ÖÒ Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ ¹ ÒÒ ¾¼½½ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Z ¹ Å ÖÖ ¼ Ù Ò ¾¼½½ ½ Ú Ð Ø Ò Z ÓÒ ÖÙ Ò Ü Ö ½º½º Ò ÙØ Ð ÒØ ÙÒ ÓÑ Ò ÓÒ Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ ½º ÙÜ ÒØ Ö ÓÒ ÙØ ÓÒØ ÔÖ Ñ Ö ÒØÖ ÙÜ ¾º ÙÜ ÒØ Ö ÑÔ

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾

ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ÍÊËÇ ÆÁÎ Ä Á Æ Ä ØÙÖ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ê Ð Þ Ó ÔÓÖ Ð ÐÑ Ò Ò Ð Ñ ÖÓ Ð Ç ÖÚ ØÓÖ Ó È Ó Ä ÈÐ Ø ¾¼½¾ ½ Å Ó Ö Ú ØÓÖ Ò Ø Ò Ú ÑÓ ÑÓ ØÖ Ö ØÓ Ð ÔÖÓÔ ÒÙÒ Ò Ð Ô ØÙÐÓ Î ØÓÖ º Ñ Ú Ö ÑÓ ÑÓ ÔÙ Ö Ö Ð ÜÔÖ Ò ÙÒ Ö Ø

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

polyEntree1ES dvi

polyEntree1ES dvi ÈÓÐÝÓÔ Ö Ú ÓÒ ÒØÖ Ò ÈÖ Ñ Ö Ë ÄÝ Ä Ù Ö ¾¼½ ¹¾¼½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ð ÚÖ Ø Ä Ú Ò ³ Ø ÓÒØ ÐÓÒ Ù Ø Ð Ñ Ò ÖÓÙØ Ò ÔØ Ñ Ö ÓÙÚ ÒØ Ð º Ò Ñ ÙÜ ÔÖ Ô Ö Ö ØØ Ö ÒØÖ Ð ÚÖ Ø Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÒÓØ ÓÒ Ò Ô Ò Ð ÔÓÙÖ ÒØ Ñ Ö Ð ÓÒ Ò ÓÒÒ

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó

Chi tiết hơn

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt Ã Ô Ø Ð ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ø Ò ÃÓÒØÖÓÐÐÚÓÐÙÑ Ò ÖØ Ò Ø ¹ Ð Ñ ÒØ Î Ö ¹ Ö Ò Î Å µ ÞÙÖ Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ä ÙÒ ÚÓÒ Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ò ÓÑÔÖ Ð Ò ÙÒ Ð Ñ Ò Ö Ò ËØÖ ÑÙÒ Ò Ù Ð Û Ø Ò À Ü Ö¹ ØØ ÖÒ ÒØÛ ÐØ ÛÓÖ Òº Ö Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ ÖØ

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi Å ØÖ Ó Ñ Ò º Ð ØÖÓØ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Å µ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÑÓ ÔØ ½ Ó Ñ ØÖ ¾¼½½¹¾¼½¾ ½¾ Â Ò ÖÓ ¾¼½¾ ½½À ¼µ Prof. Jorge Romão (Responsável) Prof. Fernando Barão Prof. Amaro Rica da ilva Ì Ø» Ü Ñ ÓÖÖ Ó ÙÖ ÒØ Ö Ð Þ Ó Ó

Chi tiết hơn

Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ x

Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ x Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò 3 4 7 7 4 5 Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ.856x +.373y +.947z =.9834.4763x +.8y +.849z =.856.33x +.7369y +.53z =.798

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn