¾!"#$&%('*)+,.-/ 0*)&1 ABDCE9GFH;<IJ8LKJM NBO8:PBDQ.9GRSCEBDK169T UV8L9WX8:IYRZI\[^]\V98:9?_ U6I\Q.]\V>N&Q.9WL8XK`8:]\6aIJ8Lb!8:

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "¾!"#$&%('*)+,.-/ 0*)&1 ABDCE9GFH;<IJ8LKJM NBO8:PBDQ.9GRSCEBDK169T UV8L9WX8:IYRZI\[^]\V98:9?_ U6I\Q.]\V>N&Q.9WL8XK`8:]\6aIJ8Lb!8:"

Bản ghi

1 ¾!"#$&%('*)+,.-/ 0*)&1 ABDCE9GFH;<IJ8LKJM NBO8:PBDQ.9GRSCEBDK169T UV8L9WX8:IYRZI\[^]\V98:9?_ U6I\Q.]\V>N&Q.9WL8XK`8:]\6aIJ8Lb!8:9[O8:9c dfeg\hjì kmlnh oqp3r<sutvpjwx.y{z} 1~n jt2z x`r<y t<ƒ \w pjr<z} 1x z 2p4 y z \~`r<y pĵy tvpj 1yHz}xŠ r<y t<ƒ \w p3r<z} 1x Œ4yŽr<~. n Hr<~ p3rz} p\ y{ + \x/ \t< \x. 1zr<y{ y w w p3r<z \xl ^x r<~.z} ƒ.p\ƒy t J y?ƒut<y{ y{x`rp\x. Hz Œ4ƒuw}y{Œ4y{x`r p\x&pjw \ \t<z r<~.œ jt ƒy t \t<œ4z}x. x pjr<sštvp\wxuy{z} 1~n \t?z}x`r<y t<ƒ 1w p3r<z \x(s. z}xu jtvp\ƒ.~uz}š{ ~ p3tv Š pjt<y1 #x.w}z}œjyhr tvp1 Šz r<z \x pjw \ r^ p3t<y pj y *pjƒ.ƒšt< Jp\šv~.y r<~ p3rhƒšt< `š{y{ \x.y/ž`s.y t Ÿ7pjr4p(r<z}Œ4y1 y Šy{Ĵy{w} 1ƒ p šv~.y{œ4y r<~ p3r š{ \Œ4ƒ.sur<y r<~.y y{x`r<z}t<y šp\w p3t.y{w z}x Šs.š{y{ f`ÿfx.pjr<sutvpjw x.y z \~n \tz}x`r<y t<ƒ \w p3r<z} 1xL up3r?~.z}šv~+ƒ \z}xnrp2žnsuy t ŸHz} pqr t<z}ˆnz p\w pjt tvp{ÿ+w} ` 1œns.ƒX up\x 4tvp\xu 1y ž`suy t<z}y{ 3Ĵy tr<~uy#.y{w /p3t<yqyp\ OŸ&r< ƒy t \t<œ( sšt?p\ƒuƒut< JpjšŽ~&z} pj Or<y tr<~ pjx4r<~.y y{ Orœnx.?x& \ r^ p3t<y z}œ4ƒ.w}y{œ4y{x`rvp3r<z \x. Lp\x. 2Œ&pjœJy{ Ls. y \ u 1y{xuy tvp\ẁ ƒusut<ƒ 1 y Or t<yp\œ ƒut< \ \tvpjœ4œ4z xu /š{p\ƒ pj.z}w}z r<z y j š{sut t<y xnr2 jtvp\ƒu~.z}š{ 2špjtv Š { 4 7y p\w} fƒut<y y{x`r p z}œ4ƒ.w}y4 šv~.y{œ4yhr<~.pjr2t<yž`s.z t<y{ x. fp\ uˆ\p\xuš{y \tvpjƒ.~uz š Yš{p\ƒ pj.z}w}z r<z y pjx šp\ẍ ƒut< `š{y{ fx.pjr<sutvpjw2x.y{z} 1~n jt ž`s.y t<z}y{ p\ Or<y t r<~ pjx y Šz} Or<z}x. H j r^ pjt<y.p\ y pjƒ.ƒut< 1p\šv~.y{ { ªEz}x pjw}w}ÿ` #t<y{š{ \ 1x.z}«{z}xu *r<~.yfw}z}œ4z rvpjr<z} 1x z}x.š{sšt t<y nÿ*r<~.y 1sux Šy H z}«{y# j X \tvp\ƒu~.z}š{ tvp\œ4y.sš my t< { J y ƒut< \ƒ 1 y#ph vū {± ²\³ ³ ³ µ\ pjƒ.ƒut< 1p\šv~ r<~.pjrp\w}w}? ƒy t \t<œ4z}x. ž`s.y t<z}y{ 2w} `šp\w}w Ÿ z}ẍ p sum uz}ˆnz z} \x( \ r<~uy z xuƒ.sšr u 1Œ&pjz}xL ~.z} #p\ƒuƒut< JpjšŽ~ šp\x t<y Šs.š{yr< p#x.y{ \w z} \z uw ŸH Œ&p\w}wu uy{ jt<y{y O¹»º3¼H½:r<~uyw} 1 \ mƒut<yž š{z} z} 1x/šp\su y /`ŸHr<~uyx pjz}ĵy špjw}z xu HŒ4y r<~u n 4?~uz}w y Or<z w}wxƒut< j š{y{ z}xu ž`s.yžt<z y pj Or<y tr<~.p\x4r<~.y? \ r^ pjt<y pj y pjƒ.ƒšt< Jp\šv~.y?~.y x r<~.yqxnsuœ y t \ z r<y{?z} #w pjt< \y1 3À hjì ÁÂÃlŠh\ÄDÁ À ÅÇÆmÈ ÉŠÊXË Ì\ÍÎÉnÏ Ð ÌjÑÒÌjÑLÓ3ÉŠÔXÑuÐ ÌjÈ Ì\Õ Ö ÑÒÍ ŠÑ.Ø næmæmë Ö Ój `Ð Ö ÉuÑXÙ Ö ÙZÐ ÚX `ÐÛÉnÏYÈ Ì\ÓjÉŠÑXÙvÐŽÈ ÔXÓ3ÐŽÖ ÑmÜGÓ3ÉuÑ.ÐŽÖ Ñ.ÔXÉŠÔXÙ*ÙvÔmÈŽÏ ŠÓjÌ\Ù ÏÝÈŽÉuÍ Ù ní(æmë Ì\ÕÒÕm nð ÛÆ:ÉŠÖ ÑuÐ{ÙjÞàßZ ŠÑ Ø Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑáÍ(Ì3Ð ÚmÉÕmÙ ÚX JâuÌ ÊLÌ\ÌjÑfÕÌ\âŠÌjË ÉŠÆ:Ì\Õ/ÏÝÉuÈÐŽÚmÖ Ù?ÆXÈŽÉuÊmË Ì\Í7ãŠÖ ÑXÓ3Ë ÔXÕÖ ÑmÜ&Í(Ö Ñä Ö Í+ÔmÍ Ó3ÔmÈ ầ `ÐŽÔXÈŽÌ4ÙŽÆmË Ö ÑmÌ1ÙjãXåHÈ Ö ÜŠÖ ÑmÜXã ÊmÖ Ë Ö ÑmÌ1 nè ŠÑXÕ æì\çjö ÌjÈ ÆX nð Ó{ÚmÌ1Ù Ê:ÌjÖ ÑmÜÒ ní(éuñmü Ð ÚmÌ Í(Ì3Ð ÚmÉÕmÙÐŽÚX nðsúx JâŠÌèÊLÌ\ÌjÑ ÔXÙŽÌ\Õ7é ề ë`ìoþí `Ð ÔmÈ ŠËÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈÖ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ*îÝïïð ñ`ãn në ÙvÉ Ój ŠË Ë Ì\Õáò`ó ô ò7õ{ö ô{ò` }ø ù úsø ùlöoôjó^ûmün ò`ö^ø ǜ ùlã Ö ÙHÉŠÑmÌ ÉnÏ#ÐŽÚmÌ Í(É.Ù<Ð Æ:ÉŠÆmÔmË nè Í(Ì3Ð ÚmÉÕmÙ( nñxõ ÚX ŠÙ/ÊLÌ\ÌjÑ ý Ö ÕÌ\Ë Ø ÔLÙvÌ1Õ»Ö Ñ ÜŠÌ\Énä ÆmÚ ØÙvÖ Ój ŠË?Í(ÉÕÌjË Ö ÑXÜXãÙvÔXÈvÏ uó3ìfè Ì\ÓjÉŠÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ Ö ÉuÑã nñxõûì\âšìjñ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐ nðžö ÉŠÑX ŠËÙvÉuË Ö ÕLþJÿXÔmÖ ÕYÍ(Ì\Ó{ÚL nñmö ÓjÙ4é nã mã ãlê ìoþ Ö È{Ù<ÐèÖ Ñ.Ð ÈŽÉÕÔXÓjÌ\Õ Ê Ø Ö ÊXÙvÉuÑ éã4êjìoã/í ísö Ù* ýìjö ÜŠÚ.ÐŽÌ1Õ JâŠÌjÈ{ nüuì Í(Ì3ÐŽÚXÉ Õ ÐŽÚX nð Ó3ÉuÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ{Ù&Ð ÚmÌYÖ Ñ.ÐŽÌjÈŽä!#"$&%'"(*),+ -./*-10324* S ACK7L/MONCBAJ -./*-10324* :"$<;7./="(> ACTNCBUF<GIHCJ V ACKL/MONCBAJ % "()7W+ -./*-X. 5./67./"(R0Y24 * Z"$Y% [/. $ "(7 *.\0 ] 7^([/_8R>a` e TA(Q TPIBUF<GIHOJ/bPIKc!P_TPd J ; f4ghfjiuk6<lnm<67o7-7pa> u c!k7l/h7qbachf'kip_hipack_gqrj A sesj GoNCt ; f4ghfjiuk6<lnm<67o7-7pa> A ssj GNCt Æ:ÉŠË nñ.ðyê Ø ÔLÙvÖ ÑmÜÒù:ònövó ò` 2ùEô3ø ú*w x{ǜ óyy ü1ǜ ócz`ø ù:ònöoô3õ ÊX ŠÙŽÌ\Õ ÉŠÑ ÐŽÚmÌ {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖÐŽÌ\Ù ÙŽÌjË Ë nðžö ÉŠÑZÉŠÏ# ÙŽÌ3ÐHÉnÏÙvÖ ÐŽÌ1ÙjÞ4æÌ\ÙŽÖ ÕmÌ\Ù Ê:ÌjÖ ÑmÜf Ï nö ÈŽË ØYÙŽÖ Í(ÆmË Ì4Í(Ì3Ð ÚmÉÕÐŽÉfÕÌ1ÙŽÓjÈŽÖ ÊLÌuãmíínØ Ö ÌjË ÕmÙ nñ*ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË ŠÑuÐ ÐŽÚL `ÐHÖ Ù~} (ÌjâuÌjÈ Ø.ý ÚXÌjÈ Ì+ nñxõ }: &ÌjâŠÌ\ÈŽØ.ä ý ÚmÌ\ÈŽÌÌ1ƒmÓ3Ì\ÆÐf `Ð ÐŽÚmÌSÙ ní(æmë Ì Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù\Þ OÐ(Ö Ù ŠË ÙŽÉ ùeǜ ù ûxò`óžò (ôjödóøeyjãmý ÚmÖ Ó{ÚfÖ Ùq `ÐvÐ È uóð Ö âuìö ÑYÍ nñ Ø ÙvÌjÐvÐ Ö ÑmÜ.Ù# uù Ö Ð ÐŽÚ ÔXÙ ŠÙ ÙŽÔmÍ(Ì\Ù?ÑXÉ/ÙŽÆLÌ1Ó3Ö në:æmèžéuælì\èvð Ö Ì1Ù?ÉŠÏÐŽÚmÌ Õm `Ð{ mþˆ 2É`ýqä ÌjâuÌjÈ1ãÙvÖ ÑXÓ3ÌHíín Ö Ñ âšéšë âšì1ùð Ì\Ù ÙvÌ\Ë Ë `Ð Ö ÑmÜ/ÐŽÚXÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖEÕÖ `ä ÜŠÈ{ ní7ãmö ÐÙŽÔUŠ:Ì\È Ù ÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚXÌ&ÕÖ Ù ŠÕmâJ ŠÑ.Ð nüuìhénïêlì\ö ÑmÜfÓjÉŠÍ ä ÆmÔÐ{ `Ð Ö ÉuÑX në Ë Ø ÓjÉuÙvÐŽË ØŠã2Ì1ÙvÆ:Ì\ÓjÖ ŠË Ë Øáý ÚmÌjÑGÐŽÚmÌèÑ ÔmÍ+Ê:ÌjÈ7ÉŠÏ ÙŽÖ Ð Ì\Ù Ö ÙqË ŠÈŽÜuÌŠÞ ŒrŽ kh Œ  +ÁLi* ÚmÖ Ë Ì Ì!ƒ ÐŽÌjÑLÙvÖ âšì ÈŽÌ1ÙvÌ1 nè{ó{ú ÚL ŠÙ Ê:ÌjÌjÑZÓjÉŠÑXÕmÔXÓÐ Ì\Õ ÉŠÑÐŽÚmÌ&ÙŽÔmÊU <Ì1ÓÐ2ÉŠÏí íhé Xã< ã:êãlê ã ê mã ề ë`ìoã?ð ÚmÌjÈ Ì ŠÈŽÌÉŠÑXË Ø» ÏÝÌjý Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑXÙ(ÆXÔmÊä Ë Ö ÓjË ØS Jầ nö Ë ŠÊmË ÌHÏÝÉŠÈÜuÌjÑmÌ\È ŠË ÔXÙŽÌYé/ ã&jëmã ãê Jì^ÞÅÍ(ÉŠÑmÜ ÐŽÚXÌjÍ7ãmÐ ÚmÌ ṽñxñmüšè Ö ÕmÈCš/ÆX ŠÓ ` ŠÜŠÌ é êr 1ìÕÌ\âŠÌ\Ë ÉuÆLÌ1Õ Ê Ø nðvä ÙŽÉŠÑÒÈ Ì\Ó3Ì\Ö âuì\õáè Ì\ÓjÉŠÜŠÑXÖ Ð Ö ÉuÑ ÏÝÉuÈfÐ ÚmÌ Í(Ì3Ð ÚmÉÕáÐŽÚL `ÐÓjÉŠÍ ä ÆmÔÐ Ì\Ù ŠË ËÐŽÚXÌœ{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖÆ:ÉŠË Ø.ÜuÉŠÑXÙ/È Ì.ÔmÖ ÈŽÌ1ÕÛÏÝÉŠÈ(ÉŠÑXÌ Ö Ñä ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ö ÉuÑSÉŠÆ:ÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑ ÔXÙŽÖ ÑmÜY ÙŽÖ ÑmÜuË Ì/Ó3ÉŠÍ/ÊmÖ ÑmÌ\Õ7Ój ŠË ÓjÔä Ë `ÐŽÖ ÉŠÑ Þ í nðž È Ö Õ>é Jì^ã *ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè ÌYÆL ŠÓ ` nüuìyê Ø»í ŸÅ 4ã Ö Ù ÊL ŠÙŽÌ\ÕSÉuÑSÐŽÚmÌ ýéšèc ÉŠÏ nð ÙŽÉŠÑ ŠÑXÕZÖ Ù ÑmÉnÐ4 Jầ nö Ë ŠÊmË Ì ÏÝÉŠÈ ÏÝÈ ÌjÌ ÕÉ`ý ÑmË Éu uõþ ýìjñ é jënì?ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð Ì\Õ*ÊLÉŠÐŽÚ ê nñlõ R ÒííÖ Ñ ÆX ŠÓ ` ŠÜŠÌ#ÐŽÚX nðýq ŠÙÑmÉŠÐÈŽÌ\Ë Ì1 ŠÙŽÌ\Õ4Ð ÉÐ ÚmÌ ÆmÔmÊXË Ö ÓnÞˆ Ì1Ó3ÌjÑ.Ð Ë ØuãR ué`â é* 1ì^ãŠÖ Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð Ì\Õ ííêx ŠÙŽÌ\Õ ÉŠÑ ÚXÌjýqÓ{Ú.Ô3 Ù r ' ª «U 3 a &ÆX uó ` nüšì é Jì ÏÝÉŠÈ2Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÖ ÑmÜ ÐŽÚXÌ4ÔmÑXÕÌ\ÈŽË Ø Ö ÑmÜ ÌjË nômñl JØ ÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠÔXË nðžö ÉŠÑÞ ± ÚmÌÛÆ:É`ý#Ì\ÈvÏÝÔmË&ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `Ð Ö ÉuÑX në& ŠÊmÖ Ë Ö Ð<Ø ÉnÏ Í ÉÕÌ\ÈŽÑ ÜŠÈ{ næxúmö Ó\ÙÓj nè{õmùúx uùë Ì1Õ/ÐŽÉ ÐŽÚmÌ\Ö È ÔXÙvÌ uù Ï uù<ð ÙvÐŽÈ Ì\ ŠÍ(Ö ÑmÜ Ó3ÉuÆmÈ É ÓjÌ\Ù ÙvÉuÈ\ã\ÙvÉuË â Ö ÑmÜ Í nñ ØÆmÈ ÉŠÊXË Ì\Í(ÙÉŠÔÐ{ÙvÖ ÕÌÐŽÚXÌ?ÈŽÌ1 në Í ÉnÏ:Ó3ÉŠÍ(ÆmÔmÐŽÌjÈÜŠÈ{ næxúmö Ó\ÙjÞí2ÉnÐ{ nêmë Ì Ì!ƒm ní(æmë Ì\ÙÖ ÑXÓjË ÔLÕÌ#ÆL `ÐŽÚ ÆmË nñmñxö ÑmÜLã ÓjÉŠË Ë Ö ÙvÖ ÉŠÑ>ÕÌ3Ð Ì\ÓÐ Ö ÉuÑã ÆX nèžðžö Ó3Ë Ì*ÙŽØÙ<Ð ÌjÍ Ùjã nñxõ ÆmÚ ØÙvÖ Ój ŠËÙvÖ Í+ÔmË `Ð Ö ÉuÑÞ Ð nèžðžö ÑmÜ ý Ö Ð Ú+Ð ÚmÌý#ÉuÈO HÉnÏ 2ÉŠ*ôjö ò` ³² éjì4éšñ Ð ÚmÌÛÓ3ÉŠÍ(ÆmÔmÐ `Ð Ö ÉuÑGÉŠÏ {ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖ ÕÖ nüuè ŠÍ Ùjã ÐŽÚXÌjÈ Ì nè ÌfÑmÉ`ý Ï uù<ð ÚX nè{õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙvÖ ÙvÐŽÌ\Õè në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ(Ù4ÏÝÉŠÈ ÆmÈ ÉŠÊmË ÌjÍ ÙÖ Ñ>Õm nð! nñx ŠË ØÙŽÖ Ù\ãÜuÌjÉŠÍ(ÌjÐŽÈ Ö Ó ÉŠÆÐ Ö Í(Ö ç\ `Ð Ö ÉuÑã nñlõ4ùvéuë Ö ÕHÍ(É ÕmÌjË Ö ÑmÜLã1 ŠÍ(ÉŠÑmÜ ÉŠÐŽÚmÌ\È Ù#é ê ãr ãr nãa1êã ãr `ìoþ µ Ãi /ÁXi* Ñ Ð ÚmÖ ÙÎÆX næ:ìjè1ã ýì Ì1ƒ ÐŽÌ\ÑXÕ Ð ÚmÌ ÆX ŠÈ uõö ÜuÍ ÉnÏ(ÚX nè{õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙvÖ ÙvÐŽÌ\ÕÒÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `Ð Ö ÉuÑGÐ É Ð ÚmÌ nè Ì\ qéšï.ñl `ÐŽÔXÈ ŠËnÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈÖ Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ö ÉuÑÞ ÔmÈÍ ŠÖ Ñ4Ó3ÉuÑä ÐŽÈ Ö ÊmÔÐŽÖ ÉŠÑLÙ2 nè Ì uùïýéšë Ë É`ý2Ù\Þ ÌYÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð+ SÙŽÖ Í(ÆmË ÌY ŠÆmÆmÈ Éu ŠÓ{Ú*ÐŽÚL `Ð Ó\ nñ nñlùvýìjè

2 ` ÑX nðžômè{ nëñmì\ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈ Ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù Ö Ñ ÉŠÑmÌ È ÌjÑXÕmÌjÈ Ö ÑmÜ/ÆX ŠÙ Ù#ý Ö Ð Ú ÙvÖ ÑmÜuË Ì ÈŽÌ1 ŠÕÊL ŠÓ EÞ ÌjÌ: Ì1Óä Ð Ö ÉuÑ: ÏÝÉŠÈ ÕÌ XÑmÖ ÐŽÖ ÉŠÑXÙ\Þ ± ÚmÖ ÙÙŽÓ{ÚXÌjÍ(ÌÆLÌ\ÈvÏÝÉuÈŽÍ ÙÊ:Ì3ÐŽä Ð ÌjÈ ÐŽÚX ŠÑ!ÓjÔmÈ ÈŽÌ\ÑuÐ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè ÌfÖ Í(ÆmË ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{ `Ð Ö ÉuÑXÙ nñxõ ÔXÙŽÌ\ÙHÉuÑmË ØZÙ<Ð{ nñxõm ŠÈ ÕZÏÝÌ\ nðžômè Ì\ÙHÉŠÏ#Í(ÉÕÌjÈ Ñ*ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙ Ó\ nè{õmùjþ Ì ÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð ÒÍ(ÉuÈŽÌ ÜuÌjÑmÌ\È ŠË+ÙŽÓ{ÚXÌjÍ(ÌŠã&ÊL ŠÙŽÌ\Õ ÉŠÑ Ð ÚmÌZË `ÐŽÌ1Ù<Ð ÜŠÌjÑXÌjÈ{ `ÐŽÖ ÉŠÑ!ÉnÏ4ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙ nè{ó{úmö ÐŽÌ1ÓÐŽÔXÈŽÌ1Ùjã Ð ÚX `Ð Ó\ nñ(ó3éší(æmômðžìqñx `Ð ÔmÈ{ nëñmì\ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈÖ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù4ÙŽÖ Í/ÔmË Ð nñxìjéšôlùvë ØSÏÝÉŠÈ4Ì1 ŠÓ{Ú ÕÖ ÙŽÓjÈŽÌjÐŽÌ ÆLÉuÖ Ñ.Ð ý Ö ÐŽÚmÖ Ñ Ð ÚmÌÛÓ3ÉŠÑ âuì1ƒáú.ôxë ËHÉnÏ4Ð ÚmÌèÖ ÑmÆXÔÐSÆLÉuÖ Ñ.ÐÙŽÌ3Ð1Þ ± ÚmÖ ÙY ŠÆmÆmÈ Éu uó{ú! ŠË ÙŽÉ Ë Ì1 ŠÕmÙfÐŽÉ ÙŽÓ{ÚmÌ\Í(Ì7ÏÝÉŠÈYÆ:ÌjÈŽä ÏÝÉuÈŽÍ(Ö ÑmÜ È ŠÑmÜŠÌ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù ÉuÑ!ÐŽÚmÌZÑL `ÐŽÔXÈ ŠË ÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑfÏÝÔmÑXÓÐ Ö ÉuÑ m nñyì1ƒm ní(æmë ÌýÉŠÔmË Õ Ê:ÌÐ ÚmÌ ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `ÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ ÐŽÚXÌ JâuÌjÈ{ nüšì(éuè+í ƒö Í+ÔmÍ ầ në ÔmÌ Ö ÑS /ÜuÖ âuìjñè ŠÑmÜŠÌuÞ ÌáÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ðè ÙvÔmÊEÕÖ â Ö ÙŽÖ ÉuÑ ŠÆmÆmÈ Éu ŠÓ{Ú Ð É>È Ì\ÕmÔXÓ3Ì Ð ÚmÌfË ÉuÙ Ù4ÉnÏqÆmÈ Ì\Ó3Ö ÙŽÖ ÉuÑÛÓ\ nôxùžì\õèê ØZÐ ÚmÌYÙ Ój ŠË Ö ÑmÜ7ÐŽÚL `Ð Ö Ù ÔXÙvÔL në Ë Ø»È Ì.ÔmÖ È Ì\Õ ý ÚmÌ\Ñ Ð ÚmÌ7Ö ÑXÆmÔÐ Ù ŠÈŽÌ ý Ö ÕmÌjË Ø ÙŽÆmÈ Ì\ ŠÕ É`âŠÌ\È (Ë nè ÜŠÌHÕÉuÍ( ŠÖ Ñ Þ ÌHÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ðq ÕÌ3Ð{ nö Ë Ì1ÕfÌ!ƒ Æ:ÌjÈ Ö Í Ì\Ñ.Ð nëùvðžôxõmøfénïð ÚmÌ ŠÊLÉ`âuÌ7 ŠÆmÆmÈ Éu uó{úmì\ù\ã#ójéší(æx nè Ö ÑmÜèÐŽÚmÌ\Í Ð É Ì1ƒÖ ÙvÐŽÖ ÑmÜ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑXÙ\Þ ± ÚmÌ!ÆX næ:ìjè*ö Ù*ÉŠÈ Üu ŠÑmÖ ç\ì\õà uùsïýéšë Ë É`ý2ÙjÞ Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ ê Ö ÑuÐ ÈŽÉÕÔLÓ3Ì\ÙÑX nðžômè{ nëhñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ Ö Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ nñxõ Ì1Óä ÐŽÖ ÉŠÑœ +ÊXÈŽÖ Ì3ÿXØ È Ìjâ Ö Ìjý2Ù#ÚX nè{õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙvÖ ÙvÐŽÌ\Õ(ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `ÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ {ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖ#ÕÖ nüuè ŠÍ(Ù\Þ ÌÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ð ÙŽÖ Í ÆXË Ì É`âŠÌjÈ Ë JØuä ÊX uùvì1õ íínzö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ Ù Ó{ÚmÌjÍ(Ì Ö Ñ Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ ë nñxõ ÕÌ\Í ÉuÑXÙvÐŽÈ{ `ÐŽÌè ÜuÌjÑmÌ\È ŠË Í(ÌjÐŽÚmÉÕGÏÝÉŠÈSÓ3ÉuÍ ÆXÔÐŽÖ ÑmÜáíí É`âŠÌ\È2 nñ7ìjñ.ð Ö È Ì&È{ nñmüuì Ö Ñ Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ mþ Ì1ÓÐ Ö ÉuÑ /ÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ð Ù ZÕÌjÐ ŠÖ Ë Ì\ÕÛÌ!ƒ Æ:ÌjÈ Ö Í Ì\Ñ.Ð nëù<ð ÔXÕØÛ nñxõèïýômðžômè Ì ÕÖ È Ì\ÓÐ Ö ÉuÑXÙ nè Ì4ÕÖ ÙŽÓjÔXÙŽÙŽÌ\Õ Ö Ñ Ì\ÓÐ Ö ÉuÑœ XÞ Ö ÜuÔmÈ Ì qå2è Ì\ fùvðžéuë Ì\ÑZ `Ï Ð ÌjÈH.ÔmÌjÈ ØYÆ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ö ÙÖ ÑXÙŽÌjÈŽÐŽÌ\Õ Ö ÑuÐ É {ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖEÕmÖ ŠÜŠÈ{ ní7þ kh\ãì k Ž Œ ÄEe ÁXi jà h Œ i Á Ž kh\ädá À Ì nè Ì ÜŠÖ âšì\ñ ZÙvÌjÐ fénïhõø öoô3õã nñxõ ýìjö ÜŠÚ.ÐÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑ! " #%$'&Þ ÉuÈ Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð)( ã1ðžúmì ø ùxö ô3ó^ûxü ònöoôz+*jòn \vxô# `Ð,( Ö Ù?Ì\ÙvÐŽÖ Í `Ð Ì\Õ ŠÙ, (- / ( ã ý ÚmÌ\ÈŽÌ64 2 (- Ö ÙÐŽÚmÌ ýìjö ÜŠÚ.ÐÉnÏ 2 Þ ± ÚmÖ ÙÍ(Ì3ÐŽÚXÉ Õ Ö Ù?Ój ŠË Ë Ì\Õ 7 ôjø úwöoôz!ò*`ô3óžò\úuô*ø ùlöoôjó^ûmün ò`ö^ø ǜ ùlþ ÖŠEÌjÈ ÌjÑ.ÐYÖ Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `ä ÐŽÖ ÉŠÑYÍ ÌjÐŽÚmÉÕmÙ#ÕÖ Š:Ì\È#Ê Ø/ÐŽÚmÌ ý JØ+ÐŽÚmÌ2ýÌjÖ ÜŠÚ.Ð{Ù nè Ì2ÕÌjÐŽÌjÈŽä Í(Ö ÑXÌ\ÕÞ íín ÈŽÌ\Ë Ö Ì\Ù ÉŠÑáÐ ÚmÌÛÓ3ÉŠÑLÙ<Ð ÈŽÔXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑÒÉŠÏ:{ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖÕÖ `ä ÜŠÈ{ ní Ù\Þˆ 2ÌjÈ Ì84 2 Ö Ù ÕmÌ9 XÑmÌ1Õ7 ŠÙÏÝÉŠË Ë É`ý2Ù êmþ 4 2 Å2È Ì\ (- ED : ; 2 F Å2È Ì\ (- F 2Ì\ÈŽÌ : ; 2 EÖ ÙEÐŽÚXÌ#{ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖŠÓ3Ì\Ë ËŠÉnÏE 2 Ö ÑIHJK / Ð ÚmÌ {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖÕmÖ ŠÜŠÈ{ ní ÉŠÏ,/ 2 ŠÑXÕ (- Ö Ù2Ð ÚmÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ Ó3Ì\Ë ËÉŠÏ)(+Ö ÑLHJ K NMI (O Þ ÌjÌ Ö ÜŠÔmÈ Ì uþ Ì4ÈŽÌjÏÝÌjÈÐŽÉ ÐŽÚXÌ(ÙŽÌ3Ð ÉnÏ Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù+ 2QP (- SR :T 2 +U WV> uù2ð ÚmÌ ù:ònövó ò` ù:ôjø úw3x{ǜ ó{õqénïe( Þ Ñ4ÐŽÚmÌqÙŽÌ.ÔmÌjË^ã`ý ÚmÌ\Ñ&ý#Ì#ÈŽÌjÏÝÌjÈÐŽÉ (- 3ãmÖ Ð ÙvÚXÉŠÔmË ÕYÊ:Ì4ÔmÑXÕmÌjÈ{Ù<Ð É.ÉÕ ÐŽÚL `Ð ÐŽÚXÌ4ý#Ì\Ö ÜuÚuÐ âuì\óð ÉŠÈ 4 2 ŠÙ ÙŽÉ ÓjÖ nðžì1õfý Ö ÐŽÚXZÖ Ù ÕÌ XÑmÌ\Õ7 uùqö Ñ"Y,.ÔX nðžö ÉŠÑSêÞ³ŠÞ Ñ!ÉŠÔmÈ(ÆmÈ ÉŠÊmË ÌjÍ7ã ÐŽÚmÌS nè Ì\ *ÉnÏ ÐŽÚmÌj{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ Ó3Ì\Ë Ë Ö Ù næxæmèžé*ƒö Í `ÐŽÌ1Õ Ê.Ø+ÐŽÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈ#ÉnÏÆmÖ ƒ Ì\Ë Ù?Ö Ñ Ð ÚmÌ{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ Ó3Ì\Ë Ë^Þ[ZÌjÐ]\ (- 5 Ê:ÌqÐŽÚmÌÑ.ÔXÍ+Ê:ÌjÈ?ÉŠÏ:ÆmÖ ƒìjë ÙÖ Ñ/Ð ÚmÌ {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖ?Ó3Ì\Ë Ë (- Þ^Y.ÔX `Ð Ö ÉuÑèêÞ³ Ój ŠÑèÊ:ÌfÓ3Ë ÉuÙŽÌjË Ø næxæmèžé*ƒö Í `ÐŽÌ1ÕfÊ Ø êmþ ê# 4 2S_ \ (- D : ; 2 5 \ (- F a i ŒaŽ Äb»Ä À kmijä Œ g `<c ¾ d Œ e ì kfgädlšg a Äh ŒrŽ Ä À Œ c ± ÚmÌ ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙ ÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌ Ö ÙHÉnÏ Ð ÌjÑèÔXÙvÌ1Õ* uùh È ÌjÑLÕÌjÈ Ö ÑXÜ ÉŠÈj ŽÕÈ{ Jý Ö ÑmÜRšO ÌjÑXÜŠÖ ÑmÌáÐŽÉ Ï uó3ö Ë Ö Ð nðžìòö ÑuÐ ÌjÈ{ ŠÓ3ÐŽÖ âšìáõö ÙŽÆmË JØ ÉnÏSÓ3ÉuÍ(ÆmË Ì!ƒ ÐŽÚXÈŽÌ\Ì3ä ÕÖ Í(Ì\ÑXÙvÖ ÉŠÑL nëáüšì\éší(ì3ð ÈŽØuÞ ± ÚmÌÇÖ ÑmÆmÔÐ Ð É Ð ÚmÌ ÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌ(Ö Ù ÙvÌjÐ ÉŠÏ?ÜŠÌjÉuÍ(Ì3ÐŽÈ Ö Ó4ÆmÈ Ö Í(Ö ÐŽÖ âšì\ù nñlõzö Í( ŠÜŠÌ1Ùjã ý ÚmÖ Ó{Ú ŠÈŽÌ ö^óžònùmõhi3ǜ ó( ôz nñlõ óžòjõö ô3óøkj1ôz nð>ầ nè Ö ÉŠÔXÙ ÙvÐ nüuì\ù(éšï Ð ÚmÌSÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌSÐ ÉèÆXÈŽÉÕÔXÓjÌZ ÛÙ<Ð ÈŽÌ1 níîéšïli{óžò\ú ô3ùlö õ Ð ÚX `ÐèÖ Ù ŽÕÈ{ Jý Ñ3šáÉŠÑ Ð<ý#ÉŠäOÕmÖ Í(ÌjÑLÙvÖ ÉŠÑX ŠË4ÜŠÈ Ö Õ ÉnÏÆmÖ ƒ Ì\Ë Ù ÑmÉ`ý Ñ ŠÙ*Ð ÚmÌmi{óŽò ô x!v9nôjóþ ± ÚXÌ ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈ Ö Ù& ZÓ3ÉuË Ë Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑÛÉnÏ2ÙŽÌjâuÌjÈ{ në?ö ÑXÕÖ â Ö ÕÔL në#õmì\õö Ój nðžì\õ ÊmÔUŠEÌjÈ{Ù ÓjÉŠË ÉŠÈ1ã7ÙvÐŽÌ\ÑXÓ3Ö Ë^ã7ÕmÌjÆÐ Ú ÊmÔ Š:Ì\È Ù\ãSÌ3Ð{ÓnÞ Þ ± ÚmÌ ÔXÙŽÌjÈ Ö Ñ.ÐŽÌ\È uóð{ù ý Ö Ð ÚÒÐŽÚXÌZÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌ â Ö»»ÙvÐ ŠÑXÕm nè{õö çjì1õ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì Ö Ñ.ÐŽÌ\ÈvÏ uó3ì ÙŽÔXÓ{ÚY ŠÙ ÆLÌ\Ñ ž8zéuè Ö È Ì\Ó3Ð5o8 ÐŽÚL `Ð Ö Ù ÕÌ1ÙvÖ ÜŠÑXÌ\ÕáÐ É»Í(Ö Í(Ö ÓZÐ ÚmÌ ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙYÙŽÔmÊXÙŽØÙ<Ð ÌjÍ7Þ ÉŠÈ Í(ÉŠÈ ÌZÕÌ3Ð{ nö Ë Ù\ã#ÐŽÚmÌZÈ Ì\ uõìjè(í JØ È Ì3ÏÝÌ\È(ÐŽÉÛÐ ÚmÌY Æ:ÌjÑ ž8z ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ Í(Ö ÑmÜ ÜŠÔmÖ ÕÌ é êa \ìoþ `<cp q Áb%à h1ä À NrHÁLì Á À Á:Ä)sÄ kexì À ÂWµ!t Œ iu Ž k#vg c OÐ/Ö Ù/ý#Ì\Ë Ë ÑmÉ`ý ÑèÐŽÚX nð+ðžúxì {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖ ÕÖ nüuè ŠÍ ÉŠÏ ZÙŽÌ3Ð+ÉŠÏ ÆLÉuÖ Ñ.Ð Ù+Ö Ñ»ÐŽÚmÌfÆXË ŠÑmÌYÓj ŠÑ ÊLÌÓ3ÉuÍ ÆXÔÐŽÌ1ÕÛÔXÙvÖ ÑmÜ ÐŽÚXÌfÜŠÈ{ næmúxö Ó\ÙHÆmÖ Æ:ÌjË Ö ÑmÌ*é JìOÞwY# ŠÓ{ÚÛÆ:ÉŠÖ ÑuÐ&Ö Ù+ uùžùžö ÜŠÑmÌ1Õ*

3 ÙŽÆLÌ1Ó3Ök LÓHÓ3ÉŠË ÉŠÈ1ã nñxõ `ÐqÐŽÚmÌ ÌjÑLÕYÉŠÏÐŽÚmÌ4Ó\ në Ó3ÔmË `Ð Ö ÉuÑã Ì\ ŠÓ{Ú {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖ È ÌjÜuÖ ÉuÑ»Ö Ù/È ÌjÆXÈŽÌ1ÙvÌ\ÑuÐ Ì\Õ uù/ ŠÑ nè Ì\ ZÉnÏ2Ð ÚmÌ ŠÆä ÆmÈ ÉŠÆmÈ Ö `ÐŽÌ Ó3ÉŠË ÉŠÈ#Ö ÑfÐŽÚmÌHÓ3ÉuË ÉuÈ ÊmÔUŠEÌjÈ1Þ ÉuÈ?ÐŽÚXÌ Y ÔXÓ3Ë Ö ÕmÌ\ nñ Í(Ì3Ð ÈŽÖ Ónã`Ð ÚmÖ ÙÖ Ù uó{úmö Ì\âŠÌ1Õ&Ê Ø+ÕÈ{ Jý Ö ÑXÜ È Ö ÜuÚ.Ð ŠÑmÜŠË Ì\Õ/Ó3ÉŠÑXÌ\Ù ý Ö ÐŽÚ ÐŽÚmÌ\Ö Èf ŠÆLÌ!ƒ `Ð Ì\ uó{ú Æ:ÉŠÖ ÑuÐ1ã# uù ÙŽÌjÌ\Ñ»ÏÝÈ ÉŠÍÎÊ:ÌjË É`ý4Þ ± ÚmÌ ÆX næ:ìjè Ê Ø 2ÉŠ ôjö ò` ²>é `ìúx uù2ïýômèžðžúxìjèhõì3ð{ nö Ë Ù ÉŠÑ ÐŽÚXÖ ÙÆmÈ ÉÓ3Ì1ÕÔmÈ Ì ŠÙŽÖ ÑLÓ3Ì Ó3ÉuÑmÌ\Ù nè ÌqÕÈ Jý Ñ Ê Ø& næmæxèžé*ƒö Í( nðvä Ö ÑmÜ+Ð ÚmÌjÖ È ÙvÔXÈvÏ uó3ì ý Ö Ð ÚYÐ ÈŽÖ nñmüuë Ì1Ùjã nñ næmæxèžéuæmèžö `Ð ÌÑ ÔmÍ ä Ê:ÌjÈYÉŠÏHÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠË Ì\Ù Í/ÔXÙvÐYÊLÌèÕÈ{ Jý Ñ Ð É»ÌjÑLÙvÔmÈ ÌSÐ ÚX `ÐfÐ ÚmÌ ÌjÈ È ÉŠÈqÖ ÑLÓ3ÔmÈ ÈŽÌ1ÕYÖ ÙqË Ì\Ù ÙÐŽÚX ŠÑÉuÑmÌHÆmÖ ƒ Ì\ËDÞ Ìè në ÙvÉ ÑXÌjÌ\Õ!Ð ÚmÌ*ÕmÌjÆÐ Ú XÌjË ÕáÐŽÚL `ÐfÐ ÚmÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ ÕÖ nüuè ŠÍ Ö ÑXÕmÔXÓ3Ì1ÙjÞ ÅÐSÌ\ uó{ú>æxöƒìjë^ã ÐŽÚmÌ»ÕmÌjÆÐ Ú ÊXÔUŠ:Ì\È Ó3ÉuÑ.Ð nö ÑXÙ ÐŽÚXÌ ÚmÌjÖ ÜŠÚ.ÐSÉnÏ/ÐŽÚmÌ Ë É`ý#Ì1Ù<ÐSÓ3ÉuÑmÌŠÞ Ö ÑXÓjÌ*Ð ÚmÌ Ó3ÉuÑmÌ\Ù nè ÌZÈ Ö ÜuÚuÐ7 nñmüuë Ì1ÕãqÐŽÚXÖ Ù Ö Ù në ÙŽÉ ÐŽÚmÌÛÕÖ Ù<Ð{ nñxójìzénï ÐŽÚXÌ4ÑmÌ\ ŠÈŽÌ1Ù<Ð{ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖÙvÖ ÐŽÌHÐ É ÐŽÚmÌ4ÆmÖ ƒìjë^þ d Äbm ŽŒ µ t Œ i Ž k#v u kmg Œ  Œ há  c Ñ ÐŽÚmÖ ÙZÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑãHýÌèÆXÈŽÌ1ÙvÌ\ÑuÐZ ÒÙŽÖ Í(ÆmË Ì në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍ ÏÝÉŠÈ ÑX nðžômè{ nëuñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ö ÉuÑ4ÉnÏX ÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑ Þ ± ÚmÌ Ö ÑmÆmÔÐ Ö ÑXÓ3Ë ÔXÕÌ1Ù >ÙŽÌ3Ðm!ÉŠÏ ÙŽÖ ÐŽÌ\Ù\ã Ì\ uó{ú!ùžö ÐŽÌSý Ö ÐŽÚáÖ Ð{Ù(ÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑX ŠË2ầ në ÔmÌ 2 ã nñxõá ÛÙŽÌ3Ð ( 9 ( ÉnÏ.ÔmÌjÈ Ø7ÆLÉuÖ Ñ.Ð Ù\Þ ± ÚmÌ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÉŠÔmÐŽÆmÔÐ{ÙqÐŽÚXÌ4Ö Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ì\Õ ầ në ÔmÌ ( 2 #ÏÝÉŠÈ Ì1 ŠÓ{ÚI( 2 Þ ÔmÈ4 në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍÇÖ Ù ÊX ŠÙŽÌ\Õ ÉŠÑ ÐŽÚmÌ ÏÝÉŠË Ë É`ý Ö ÑmÜ ü*`ôjó ò Í(Ì3Ð ÚmÉÕ d Ž LÁLì ÄÝhSb ¾ âuìjè Ë JØ ßSÌjÐŽÚmÉÕ ÏÝÉŠÈ2í í.ômìjè Ö Ì\Ù Ÿ#ÉŠÍ(ÆmÔÐ ÌIHJ ^ÁLi Y# ŠÓ{Úœ uôxìjè Ø^( ÂÁ Ÿ#ÉuÍ ÆXÔÐŽÌIHJK "MX(O Ÿ#ÉuÍ ÆXÔÐŽÌ ÐŽÚmÌáÉ`âuÌjÈ Ë JØ>ÉnÏmHJK / ŠÑXÕ : (- Ö Ñ HJK "M (O F Ì3Ð ÌjÈ Í Ö ÑmÌ ÐŽÚXÌ ýìjö ÜŠÚ.Ð{ÙÉŠÏ?ÐŽÚmÌ(ÑX nðžômè{ nëñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ Ù ÉŠÏg(&ÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚXÌ4É`âŠÌjÈ Ë JØŠã nñxõ ÈŽÌjÐŽÔmÈ Ñ" (- Ì ÈŽÌ\Í nèc Ö Ñ»ÆX ŠÙ ÙŽÖ ÑmÜ7Ð ÚX `Ð/ÐŽÚmÌYÈŽÔmÑXÑmÖ ÑXÜZÐŽÖ Í(ÌfÉnÏ ÐŽÚXÖ Ùf ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÏÝÉŠÈf ÛÙŽÖ ÑXÜŠË Ìj.ÔmÌ\ÈŽØL( ã#ôxùžö ÑmÜ Ù<Ð{ nñxõm ŠÈ Õ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ(Ù ÏÝÉŠÈ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ7ÕÖ nüšè{ ní ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `ÐŽÖ ÉŠÑ nñxõ Ë Ö ÑmÌáÙŽÌjÜŠÍ(Ì\ÑuÐ*Ö Ñ.ÐŽÌ\È ÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑã/Ö Ù Ë ÉuÜ< SÖ Ñ ÐŽÈ{ ŠÕmÖ Ð Ö ÉuÑX nënåß Í(ÉÕÌjË^ãqý ÚmÌjÈ Ì!Ö Ù ÐŽÚmÌZÑ ÔmÍ/ÊLÌ\ÈfÉnÏ ÑX nðžômè{ nëñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ ÙÉnÏ[( Þ Sc ¾ b% ŽŒ b Œ À h\kh1ä Á À]c ± ÚmÌ3 XÈ ÙvÐ ÙvÐŽÌjÆ Ö Ù Ì\ uùvø ÐŽÉ Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð ÙŽÌjÌ Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ O Þ OÐ Ø Ö Ì\Ë ÕXÙ Ð<ý#É Ð<ýÉnä ÕÖ Í(ÌjÑXÙŽÖ ÉuÑX në& ŠÈŽÈ{ JØÙjÞ ÑmÌ»ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ ÑXÙ7 nðzì\ ŠÓ{Ú ÆmÖ ƒìjë+ Ó3ÉuË ÉuÈÓjÉŠÈ ÈŽÌ1ÙvÆ:ÉŠÑLÕÖ ÑXܻЎÉ!Ð ÚmÌ ÙvÖ ÐŽÌÛý ÚmÉ.ÙvÌY{ÉŠÈ ÉŠÑmÉuÖ ÓjÌjË Ë ÐŽÚL `ÐfÆmÖ ƒìjë2ë Ö Ì1Ù Ö ÑÞ ± ÚmÌSÉnÐ ÚmÌjÈ Ó3ÉŠÑ.Ð{ nö ÑXÙ/ÐŽÚmÌ ÕmÖ ÙvÐ ŠÑXÓ3Ì ÉnÏÐŽÚXÌ4ÆmÖƒÌ\ËEÏÝÈŽÉuÍ"ÐŽÚmÌ&ÓjÉŠÈ ÈŽÌ1ÙvÆ:ÉŠÑLÕÖ ÑXÜ ÙŽÖ Ð ÌŠÞ ÚmÌjÑ ýì#ñmé`ý ÆmÈŽÉÓjÌ\Ù Ù.ÔmÌjÈ ØHÆLÉuÖ Ñ.Ð/( Ê Ø&ÕÈ{ Jý Ö ÑmÜ Ö Ð ÙÓ3ÉuÈŽÈ Ì\ÙŽÆLÉuÑXÕÖ ÑmÜ ÓjÉŠÑmÌuãn nñ+ ŠÆmÆmÈ ÉŠÆmÈ Ö `ÐŽÌÕÌjÆmÐŽÚ/ÐŽÌ\ÙvÐý Ö Ë Ë ÌjÑLÙvÔmÈ ÌèÐŽÚX nð ÆmÖ ƒìjë Ù7ÉnÏ ÐŽÚmÖ ÙZÓ3ÉuÑmÌ 7 ø /ǜ ùl x{ô z`ó ò 7 ù 7 wmôjóžôqö w ø õ y{ünù:ôø õ ü 7 ô3óö wmò`ù ò` münö9wxô3ó y ünù:ô3õã1ö Í(ÆmË Ø.Ö ÑmÜ ÐŽÚL `ÐqÏÝÉŠÈ në ËÙvÔLÓ{ÚYÆmÖ ƒìjë Ùjã.ÐŽÚXÌ.ÔmÌ\ÈŽØ Æ:ÉŠÖ Ñ.ÐÖ ÙÐŽÚXÌ ÓjË É.ÙvÌ1Ù<Ð ÙŽÖ Ð ÌŠÞ OÏ?ýÌ+Ó3Ë Ì\ ŠÈ2ÐŽÚXÌ/Ó3ÉuË ÉuÈ2ÊmÔUŠEÌjÈ Ê:Ì3ÏÝÉŠÈ Ì&Ð ÚmÖ ÙÈ ÌjÑXÕmÌjÈ Ö ÑmÜ ÙvÐŽÌjÆ ãö Ð4ý Ö Ë ËÑmÉ`ý ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ Ñ ŠË Ë nñxõ ÉŠÑmË qðžúxì ÆXÖƒÌjË Ù Ö Ñ ÐŽÚXÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖÓ3ÌjË ËÉnÏ]( Þ OÏ ýì+ñmé`ýàè Ì\ uõsêx uó YÐ ÚmÌ ÓjÉŠË ÉŠÈ ÊmÔUŠEÌjÈ1ã` nñxõ4 uójójì\ù Ù:ÐŽÚmÌ ÓjÉŠË ÉŠÈ Ö Ñ4Ð ÚmÌ?Ì1 nè Ë Ö ÌjÈÓjÉŠË ÉŠÈÊmÔUŠEÌjÈ ÉnÏZ ŠË ËYÕmÈ Jý Ñ ÆmÖ ƒìjë Ù Ö^Þ ÌuÞ ã7 në ËfÆmÖ ƒìjë Ù»Ö Ñ (- F 3ã ÐŽÚXÌ Ñ ÔmÍ/ÊLÌ\È*ÉŠÏYÆmÖ ƒ Ì\Ë Ù*ÉnÏ Ì\ ŠÓ{Ú ÓjÉŠË ÉŠÈ*ÈŽÌ\ÆmÈŽÌ1ÙvÌ\Ñ.Ð ÙSÐ ÚmÌ ÙvÐŽÉŠË ÌjÑ ŠÈŽÌ1 2ÏÝÈ ÉŠÍ ÐŽÚmÌ2ÓjÉŠÈ ÈŽÌ1ÙvÆ:ÉŠÑXÕmÖ ÑmÜHÙŽÖ Ð ÌŠãu ŠÑXÕ/ÐŽÚmÌqÐ ÉnÐ{ në Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉnÏmÆmÖ ƒìjë ÙÖ Ù Í(Ì1 ŠÙŽÔmÈŽÌÉŠÏ ÐŽÚmÌ nè Ì\ ÉnÏ (- 3Þ ž Ö âšìjñð ÚmÌ\ÙŽÌ~ uôl nñ.ðžö ÐŽÖ Ì\Ù\ã (- qó\ nññmé`ýgê:ì&ó3éuí(æmôðžì1õþ ± ÚmÖ ÙHÖ Ù4 7ÙvÐŽÈ{ nö ÜŠÚ.ÐvÏÝÉuÈŽýq nè{õsö Í(ÆmË Ì\Í(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑèÉnÏ Ð ÚmÌ nê:é`âšì# në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ7ã` nñxõ+ ŠÙý#ÌÙvÚX ŠË Ë ÙŽÌjÌ Ö Ñ Ì\ÓÐ Ö ÉuÑ ã1æ:ìjèžä ÏÝÉŠÈ Í Ù ÈŽÌ1 ŠÙŽÉŠÑX ŠÊmË ØèýÌjË Ë Ö Ñ!Ó3ÉŠÍ(ÆX ŠÈŽÖ ÙŽÉŠÑ»ý Ö ÐŽÚáÙ<Ð{ nñxõx nè{õ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì3äOÊX ŠÙŽÌ\ÕS ŠÆmÆmÈ Éu ŠÓ{ÚXÌ\Ù\Þ 2É`ýÌjâuÌjÈ1ãLÖ Ð&ÙvÔ Š:Ì\È ÙÏÝÈŽÉuÍ Ð<ýÉYÕÈ{ Jý ÊX ŠÓ Ù\Þ ± ÚmÌ&Ñ ÔmÍ/ÊLÌ\ÈÉŠÏÜuÌjÑmÌ\È nðžì1õyïýè{ nüuí(ìjñ.ð Ù Ö ÙqâŠÌjÈ Ø Ë nè ÜŠÌ ÙŽÌjÌHÊLÌ\Ë É`ýGÏÝÉŠÈ ÕÌjÐ nö Ë ÙB q ŠÑXÕfÐ É/Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í È Ì\ ŠÕmÊX ŠÓ SÏÝÉuÈ4Ì\ uó{ú.ômì\èžø Ö Ù4âuÌjÈ ØZÌ1ƒÆ:ÌjÑXÙŽÖ âšìšþ Ñ ý ÚX `Ð ÏÝÉŠË Ë É`ý2ÙjãýÌ4 ŠÕmÕÈ Ì\Ù ÙÐŽÚXÌ\ÙŽÌ Ð<ýÉ(Ö Ù ÙŽÔmÌ\Ù\Þ Scp q Ž Ãg\h Œ ì Ä À!à Œ ì Ä Œ g c Ñ ÐŽÚmÌÜŠÈ{ næmúmö ÓjÙÆmÖ Æ:ÌjË Ö ÑmÌuã Ì\ uó{ú(üšìjéuí(ì3ðžè Ö ÓqÆmÈŽÖ Í(Ö Ð Ö âuì Ö Ù È uù<ð ÌjÈ Ö ç\ì\õ/ö Ñ.Ð É4ÏÝÈ ŠÜŠÍ(ÌjÑ.Ð{ÙjÞ Å ÙvÌ uôxìjñxójì2énïæ:ìjèžädïýè{ nüuí(ìjñ.ð ÉŠÆ:ÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑXÙ?ÙŽÔXÓ{ÚY uù ÕÌ\ÆÐŽÚ ÐŽÌ1Ù<Ð{Ù# ŠÑXÕfÙvÐŽÌ\ÑXÓ3Ö Ë:ÐŽÌ\ÙvÐ Ù nè ÌÙŽÔmÊXÙŽÌ.ÔmÌ\ÑuÐ Ë Ø Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í Ì1Õ ÉŠÑ në ËÏÝÈ{ nüuí Ì\Ñ.Ð Ù `Ï Ð ÌjÈ È{ ŠÙvÐŽÌ\ÈŽÖ ç\ nðžö ÉŠÑ ŠÑXÕÉŠÑmË ØfÐ ÚmÉuÙŽÌ ÏÝÈ ŠÜnä Í(ÌjÑ.Ð ÙÐ ÚX `ÐÆX uùžù në Ë.ÐŽÚmÌÐ Ì\ÙvÐ ÙÔmÆEÕm `Ð Ì#Ð ÚmÌjÖ È?Ó3ÉuÈŽÈ Ì\ÙŽÆ:ÉŠÑXÕ ä Ö ÑmÜ2ÆmÖ ƒìjë ÙÖ ÑHÐ ÚmÌÏÝÈ{ ní(ìêmôušeìjè1þž Ì\ÑmÌjÈ{ në Ë Ø ÙŽÆLÌ1 Ö ÑXÜXã3Ð ÚmÌ Ë nè ÜŠÌjÈÐŽÚmÌ( nè Ì\ YÉnÏÐ ÚmÌ/ÆXÈŽÖ Í(Ö Ð Ö âuìšãeðžúxì/í(éšè Ì&ÏÝÈ{ nüuí(ìjñ.ð Ù ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ì\Õ& ŠÑXÕ4Ð Ú ÔXÙÐ ÚmÌÍ ÉuÈŽÌ#Ì1ƒÆ:ÌjÑXÙŽÖ âuì Ð ÚmÌÈŽÌ\ÑXÕÌjÈ Ö ÑmÜXÞ Å2ÑXÉnÐŽÚXÌjÈÖ ÙŽÙŽÔmÌÆLÌ1Ó3ÔmË Ö ŠÈÐŽÉHÚX ŠÈ Õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙŽÖ ÙvÐŽÌ1Õ ŠË ÜuÉnä È Ö Ð ÚmÍ ÙÖ Ù ÐŽÚmÌ#Ö Ù ÙvÔXÌ ÉnÏóŽô{ò z~x{ò y#"jõ# Ì1ƒ Ð È uóðžö ÑmÜÕX `Ð 2ÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚXÌ ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈqÖ Ñ.Ð É+Í nö ÑYÍ(ÌjÍ(ÉuÈŽØuÞ ± ÚXÖ ÙÖ Ù?Ð<Ø ÆmÖ Ój ŠË Ë Ø nñ/ì1ƒæ:ìjñxùžö âuì#éuælì\è nðžö ÉŠÑ ÜŠÈ{ næmúxö Ó\ÙÓ\ nè{õmù ÔLÙvÌq ÙŽË É`ý ÊmÔXÙ ÏÝÉŠÈÕm `Ð{ HÐŽÈ{ nñlù<ïýì\è Ö Ñ(ÐŽÚmÖ Ù#ÕmÖ È Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ 3ã. ŠÑXÕ(Ö Ù#Ó3É.Ù<Ð Ë Ø ÊLÉŠÐŽÚ Ö Ñ Ð ÌjÈ Í Ù/ÉŠÏ Ö Ð Ù! 3ƒ Ì1Õ ÓjÉuÙvÐ( uù(ý#ì\ë Ë uù ÐŽÚmÌ7ÊX ŠÑXÕý Ö Õ ÐŽÚ Jầ nö Ë ŠÊmË Ì ÏÝÉŠÈ/ÐŽÈ{ nñxùvïýìjè1þ OÐ( në ÙvÉ*Ù<Ð{ në Ë Ù+ÐŽÚmÌ ÆmÖ ÆLÌ\Ë Ö ÑmÌ ÏÝÉŠÈ ÏÝÔÐ ÔmÈŽÌ4È ÌjÑLÕÌjÈ Ö ÑXÜ ÆL ŠÙ ÙvÌ1ÙjÞ ± ÚmÌL XÈ{Ù<ÐÛÉŠÊXÙŽÌjÈ ầ `Ð Ö ÉuÑàÐŽÚX nðèúxìjë ÆXÙÛÍ(Ö ÑmÖ Í(Ö ç\ì Ð ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈSÉŠÏ+È ÌjÑXÕÌ\ÈŽÌ1ÕÒÏÝÈ{ nüuí Ì\Ñ.Ð Ù Ö Ù ÐŽÚL `Ð7ÐŽÚmÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ Ó3ÉuÑmÌ\Ù ÉŠÑXË ØÒÑmÌ\Ì\Õ ÐŽÉ!ÊLÌ*Ð ŠË ËHÌjÑXÉŠÔmÜuÚÒÐŽÉáÕÌ3Ð Ì\Ó3ÐÌ\âŠÌjÈ Ø {ÉŠÈ ÉŠÑXÉŠÖâuÌjÈŽÐŽÌ!ƒEÞ ÅÙÉŠÆXÆLÉ.ÙvÌ1Õ!ÐŽÉ ÓjÉŠÑmÌ1Ù ÐŽÚL `ÐS nè ÌZ ŠÙ Ë nè ÜŠÌq ŠÙÐŽÚXÌý ÚXÉŠË Ì#ÏÝÈ{ ní(ìqêmôušeìjè1þ :OÐÖ ÙÌ\ ŠÙŽØHÐŽÉ&ÙŽÌjÌ#ÐŽÚL `Ð ÐŽÚXÌÓjÉŠÑmÌÚmÌjÖ ÜŠÚ.ÐÑmÌjÌ1ÕmÙÉŠÑmË ØHÊLÌq ŠÙË ŠÈŽÜuÌ# uùð ÚmÌ#È{ ŠÕmÖ ÔXÙ%$'& ÉnÏ:ÐŽÚXÌ2Ë ŠÈŽÜuÌ\ÙvÐÌjÍ(ÆÐ<Ø/ÓjÖ È{Ó3Ë ÌÏÝÉŠÈÐ ÚmÌ2 në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍàÐŽÉ&ÕÌjÐŽÌ1ÓÐ në Ë<{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖÓ3Ì\Ë Ë ÙqÖ ÑXÙvÖ ÕÌHÐ ÚmÌ&Ó3ÉuÑ.âuÌ1ƒfÚ ÔmË ËÉnÏÐŽÚmÌ4Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù\Þ ± ÚmÌ ÙŽÌ\ÓjÉŠÑXÕ ÉuÊXÙvÌ\ÈŽầ nðžö ÉŠÑHÍ ŠÌ1ÙÔXÙŽÌÉnÏ ü únøey{òn múx nè{õ ä ýq nè Ì ÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑXÙ\Þˆ Ñ ÐŽÚXÌ ŠÊLÉ`âuÌ2 në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ7ã në ËXÐ ÚmÌÖ ÑÏÝÉŠÈŽä Í `Ð Ö ÉuÑ ýì4ñmìjì1õfïýéuè2 ÆX nèžðžö Ó3ÔmË nè.ômì\èžø^(+ö Ù ÊmÖ Ð ÐŽÚL `Ð ÕÌjÐŽÌjÈ Í(Ö ÑXÌ\ÙHÏÝÉuÈ4Ì\ ŠÓ{ÚèÆmÖ ƒìjë?ý ÚmÌjÐŽÚmÌ\È&Ö Ð&Ö Ù4Ö Ñ (- ÉŠÈÑmÉŠÐ\Þˆ Ö ÑXÓ3Ì2ÓjÉŠË ÉŠÈÊmÔUŠEÌjÈ{ÙÚX JâŠÌ uêêmö Ð Ù Ì\Ö ÜuÚ.ÐÌ1 ŠÓ{Ú+ÏÝÉŠÈ

4 È Ì\Õã ÜŠÈ ÌjÌ\Ñã.ÊmË ÔXÌŠã nñxõ ÐŽÚmÌH në ÆmÚX /Ó{ÚX nñmñxìjë ã ý#ì Ój ŠÑfÆmÈ Énä Ó3Ì1ÙŽÙÐŽÚXÖ ÈŽÐ<Ø7Ð<ý#Éj.ÔmÌjÈ Ö Ì\Ù ÙvÖ Í+ÔmË Ð ŠÑmÌjÉuÔXÙŽË Ø7ÔXÙŽÖ ÑXÜ YÚX nè{õ ä ýq nè ÌZÉŠÆ:ÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑáÐŽÚX nð Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í(Ù»ÊXÖ Ð<ý Ö ÙvÌ ÇÉnÏ4Ð ÚmÌ Ó3ÉuË ÉuÈ ÙÊ:ÌjÖ ÑmÜ&È ÌjÑLÕÌjÈ Ì\Õ( `Ð HÆXÖƒÌjË^ÞhOÐ Ö ÙÐŽÚmÌ\ÑY 4ÙvÐŽÈ{ nö ÜŠÚ.Ðvä ÏÝÉŠÈ ýq nè{õ Ì1ƒÌjÈ{Ó3Ö ÙŽÌÐ É È Ì\ uõ Ð ÚmÌ\ÙŽÌHÆmÖƒÌ\Ë ÙqÊX uó f nñxõõìjðžìjèžä Í(Ö ÑXÌHÐŽÚmÌ&ÙvÐŽÉuË Ì\Ñ ŠÈŽÌ1 /ÓjÉuÙvÐ ÙÏÝÉŠÈ Ì1 ŠÓ{ÚÉnÏÐŽÚmÌ:.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù\Þ ± ÚmÌfÖ ÕÌ\ ZÉnÏ.ÔmÌjÈ Ø*ÓjË ÔXÙvÐŽÌ\ÈŽÖ ÑmÜSÖ ÙHÐŽÉ ÊX `Ð{Ó{Ú ÑmÌ\ ŠÈŽÊ Ø.ÔmÌjÈ Ö Ì\ÙÐŽÉuÜŠÌjÐŽÚmÌ\È7 ŠÑXÕ>ÈŽÌjÐŽÈ Ö Ì\âŠÌÛÉŠÑmË ØG áùží( ŠË Ë4Æ:ÉŠÈŽÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏSÐ ÚmÌ>ÏÝÈ ŠÍ Ì>ÊmÔUŠEÌjÈ!ÐŽÚL `ÐÒÙvÔ fójì\ù ÐŽÉ ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ ÌGÐ ÚmÌ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ ÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑ Ó3ÉuÈŽÈ Ì\Ó3ÐŽË Ø+ÏÝÉuÈÐŽÚmÌ1ÙvÌ uôxìjè Ö Ì1ÙjÞæØ ÕÉuÖ ÑmÜ>ÙvÉLã+ýÌ JâŠÉuÖ Õ È Ì\ uõö ÑXÜÒÊX ŠÓ >ÐŽÚmÌ ý ÚmÉŠË Ì»ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈ1ãZý ÚmÖ Ó{Ú Ö ÙáÌ1ƒÆ:ÌjÑXÙŽÖ âšìšþ ÅÙáÕÌ1ÙŽÓjÈŽÖ ÊLÌ1Õ Ê:ÌjË É`ý4ã ý Ö ÐŽÚ uôxìjè ØÛÓjË ÔLÙ<Ð ÌjÈ Ö ÑmÜLã?ýÌYÉŠÑXË Ø ÑmÌ\Ì\ջЎÉèÈŽÌjÐŽÈ Ö Ì\âŠÌfÐ ÚmÌ ò yy!vu v ò`ö^ø *Jôèõö ǜ ôjù ò`ó ô òèéšï ÈŽÌ\ÜŠÖ ÉŠÑGÏÝÉŠÈS nñxùžýìjè Ö ÑmÜ.ÔmÌjÈ Ö Ì\Ù»Ö Ñ Ð ÚX `Ð!ÈŽÌ\ÜŠÖ ÉŠÑã ÐŽÚ ÔXÙ ÜŠÈ Ì\ nðžë Ø È Ì\ÕmÔXÓ3Ö ÑmÜ Ð ÚmÌ È Ì\ ŠÕmÊX ŠÓ (Ð Ö Í(ÌŠÞ Ì!ÙvÔXÊ:ÕÖ â Ö ÕmÌ ÐŽÚmÌ ÏÝÈ ŠÍ(Ì ÊmÔUŠEÌjÈ ý Ö ÑXÕÉ`ý Ö Ñ.ÐŽÉG ÔmÑmÖ ÏÝÉŠÈ Í ÜŠÈ Ö ÕÞ Ì9 XÑmÌèÐ ÚmÌ ò yy1vu v ònödø *`ôèõöoün ôjù ò`óžô{ò Å ÅT ÉnÏ füšè Ö ÕSÓjÌjË Ë uù ÐŽÚXÌ+ÔmÑmÖ ÉŠÑ ÉnÏÐŽÚXÌ/ÙvÐŽÉŠË ÌjÑZ ŠÈŽÌ1 ŠÙ ÉnÏ në Ë#Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù/Ö Ñ ÐŽÚmÌ7Ó3Ì\Ë Ë^Þ ÔXÓ{Ú ÈŽÌ\ÜŠÖ ÉŠÑ»ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ ÑXÙ në Ë ÐŽÚXÌYÖ ÑÏÝÉŠÈ Í `ÐŽÖ ÉŠÑ ÑXÌjÌ\ÕmÌ\ÕÛÐ ÉZÆmÈ É ÓjÌ\Ù Ù&ÑX nðžômè{ në ÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ.ÔmÌjÈ Ö Ì1Ù4Ö Ñ*Ð ÚmÌYÓjÌjË ËDÞ ± ÚXÌYÅ Å ÉŠÏ2 ÓjÌjË Ë Ö Ù Ì.ÔmÖ ầ në ÌjÑ.Ð2ÐŽÉ(Ð ÚmÌ:{ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖÈ ÌjÜuÖ ÉuÑ ÉŠÏÐ ÚmÌ+ÓjÌjË ËDãmý ÚXÖ Ó{Ú Ój ŠÑ ÊLÌ Ì fó3ö ÌjÑ.Ð Ë Ø Ó3ÉuÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ Ì\ÕÛÊ ØÛÈŽÌ\ÑXÕÌjÈ Ö ÑmÜ7ÏÝÉŠÈ/Ì\ ŠÓ{Ú âšì\èvð Ì1ƒÉnÏÐŽÚmÌ/Ó3ÌjË Ë.ÔX ŠÈvÐ ÌjÈ2ÓjÉŠÑmÌ+ ŠÑXÕ ÏÝÉŠÈ Ì\ ŠÓ{Ú7Ì1ÕÜŠÌ& ÚX ŠË Ï <ÐŽÌ\Ñ.ÐCšmã ÈŽÌ1ÓÐ{ nñmüuë Ì ÜŠÈ É`ý Ö ÑXÜfÔmÆ ý ŠÈ ÕZÖ ÑÛ nñè nñmüuë Ì ÉnÏ ër 7ÕÌjÜuÈŽÌ\Ì(ÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚL `Ð+Ì1ÕÜŠÌ é `ì^þ ± ÚmÌYÅ Å"Ö Ù4Ð ÚmÌjÑ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ1Õ Ê.Ø+ÈŽÌ1 ŠÕÖ ÑmÜ ÐŽÚmÌÏÝÈ{ ní(ìqêmôušeìjè?êx uó 4Ö Ñ.Ð É Í ŠÖ Ñ Í(ÌjÍ(ÉŠÈ ØŠÞ Ÿ#ÉŠÍ/ÊmÖ ÑXÖ ÑmÜ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù ÐŽÚL `ÐÒË Ö Ì Ö Ñ ÐŽÚXÖ ÙÒÓjÌjË ËSÔXÙvÖ ÑmÜ ÊmË ÌjÑXÕmÖ ÑmÜÛÓ3ÉuÍ(ÆmË ÌjÐŽÌ1Ù&Ð ÚmÌ ÆXÈŽÉÓ3Ì1ÙŽÙ\ÞÛÅÙ/ý#Ì7ÙvÚL në ËÙŽÌjÌ Ö Ñ ÙŽÌ\ÓÐ Ö ÉuÑ ã\ðžúmö ÙÉŠÆÐ Ö Í(Ö ç\ `Ð Ö ÉuÑ4ÙŽ JâuÌ\Ù 2ÙŽÖ ÜŠÑmÖk LÓj ŠÑ.Ð ní(éšômñ.ð ÉnÏÐŽÖ Í(Ì4Ö Ñ.ÔmÌ\ÈŽØ ÆmÈ ÉÓ3Ì1ÙŽÙŽÖ ÑXÜXÞ d eœœ À Œ ijk Ž d^sì ÁLkXl d Á q Áb%Ãh Œ ± ÚmÌG ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÉnÏ7ÐŽÚmÌ>ÆmÈ Ìjâ Ö ÉuÔXÙ»ÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ"ÌjÍ(ÆmË É`ØÙ ÙŽÖ Í(ÆmË Ì ÚL nè{õý ŠÈŽÌjä^ÊL ŠÙŽÌ\ÕèÉ`âŠÌ\ÈŽË JØ*Í(ÌjÐŽÚmÉÕ Ð Éè ŠÑXÙŽý#Ì\È ÙŽÖ ÑmÜuË ÌèÑX nðžômè{ në ÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ.ÔmÌjÈ ØŠÞ Ñ>ÐŽÚXÖ Ù7ÙŽÌ\ÓÐ Ö ÉuÑã ý#ì ÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð? Í(ÉuÈŽÌ ÙŽÉŠÆmÚmÖ ÙvÐŽÖ Ój `Ð Ì\Õ ÙŽÓ{ÚXÌjÍ(Ì#ÊL ŠÙŽÌ\Õ/ÉŠÑ(Ó3ÌjÈŽÐ ŠÖ Ñ ŠÕmâJ ŠÑXÓ3Ì1ÕfÏÝÌ1 `Ð ÔmÈŽÌ1ÙqÉnÏÓ3ÔmÈ È ÌjÑ.ÐÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙqÓj ŠÈ ÕXÙÐŽÚX nðój nñ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ ÐŽÚmÌ#ÌjÑ.ÐŽÖ È Ì?ÑX `Ð ÔmÈ{ nëšñxìjö ÜŠÚ ÊLÉuÈÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑ&É`âuÌjÈÐ ÚmÌ Ð<ýÉ ÕÖ Í(ÌjÑXÙŽÖ ÉuÑX në.üšè Ö ÕÞ ± ÚmÌ ŠÌ\ØHÖ ÑmÜuÈŽÌ1ÕÖ ÌjÑ.ÐÖ Ù 2ÆXÙŽÌjÔXÕmÉnä ÙvÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍÎÐŽÉ»Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ7Ð ÚmÌZÖ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË nñ.ðy `Ð uôxìjè Ø"ÆLÉuÖ Ñ.Ð\ã ý ÚmÖ Ó{Ú Ö Ù ÊL ŠÙŽÌ\Õ ÉuÑ Ð ÚmÌ y{ü ûmüvù z õø únùeôz zšôy{ü ûmǜ õ{ø ö^ø ǜ ù»ðžì\ó{úxñmö³.ômì/ïýéšè ÑX nðžômè{ nëñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑÆmÈ ÉŠÆ:ÉuÙŽÌ\ÕfÊ Ø nð ÙŽÉŠÑÛé ê Jì^Þ Ì ÊmÈ Ö ÌjÿXØ+È Ìjâ Ö Ìjý nð ÙŽÉŠÑ< Ù ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ7Þ ± ÚmÌ2ÊL ŠÙŽÖ Ó ÉŠÆ:ÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑ Ö Ñ Ó3ÉŠÍ(ÆmÔmÐŽÖ ÑmÜ&Ð ÚmÌ ÑL `ÐŽÔXÈ ŠËXÑmÌ\Ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈ#ý#Ì\Ö ÜuÚ.Ð Ù Ö Ù ÐŽÉ ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ ÌG nè Ì\ uùûénïzó3éuñ âšì1ƒ ÆLÉuË Ø ÜŠÉuÑXÙèÐŽÚL `Ð ŠÈŽÌ ÙvÐŽÉŠË ÌjÑáÏÝÈ ÉŠÍ Ð ÚmÌ ÉuÈŽÖ ÜŠÖ ÑX nën{éšè ÉŠÑmÉuÖ ÕÖ nüuè ŠÍÞ ÑLÙ<Ð Ì\ ŠÕ ÉnÏ/ÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠÔXË nðžö ÑmÜ Ð ÚmÌÛÆLÉuË Ø ÜuÉŠÑ Ð ÉÒÓ3ÉŠÍ(ÆmÔmÐŽÌèÐŽÚmÌ» ŠÈŽÌ1 mã `Ð ÙŽÉŠÑ4 ÙÍ(ÌjÐŽÚmÉÕ(ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ì\Ù Ð ÈŽÖ nñmüuë Ìqý ÚmÖ Ó{Ú Ó3ÉuÑuÐ{ nö ÑXÙ ÐŽÚXÌ Æ:ÉŠË Ø ÜŠÉŠÑ ŠÑXÕ Ì\ uó{ú ÉnÏÖ Ð Ù#Ì\ÕÜuÌ\Ù#Ó3ÉŠÑ.Ð{ nö ÑXÙ ÙŽÉŠÍ(Ì2Ì1ÕÜŠÌ ÉnÏÐ ÚmÌÆ:ÉŠË Ø ÜŠÉuÑÞ ÔmÈvÐ ÚmÌjÈ#ÐŽÚXÌÆ:ÉŠÈŽÐŽÖ ÉŠÑXÙÉŠÏÐŽÚmÌ ÊLÉuÔmÑXÕÖ ÑmÜ ÐŽÈ Ö nñmüuë Ì ÐŽÚX nð7 ŠÈŽÌ*ÉŠÔÐ{ÙvÖ ÕÌ*ÐŽÚmÌèÆLÉuË Ø ÜuÉŠÑG ŠÈŽÌ ÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠË Ì\Ù ÐŽÚXÌjÍ ÙvÌ\Ë âuì\ù\þ ± ÚmÖ Ù( në Ë É`ý2Ù/ÔXÙ/ÐŽÉ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ ÐŽÚXÌ7 ŠÈŽÌ1 ZÉŠÏ ÐŽÚXÌ#Æ:ÉŠË Ø ÜŠÉŠÑ& uù ÙvÖ ÜŠÑXÌ\Õ4Ì!ƒ ÆXÈŽÌ1ÙŽÙŽÖ ÉuÑ4Ö Ñ âuéšë â.ö ÑmÜ Ð ÚmÌ# ŠÈŽÌ1 ŠÙ ÉnÏ#ÐŽÚmÌ( nê:é`âšì+ðžè Ö ŠÑmÜŠË Ì\Ù\Þ ± ÚmÖ ÙHÖ ÙHÓ\ në Ë Ì1ÕSÐŽÚXÌ(ÓjÉŠÍ(Æ:ÉŠÔmÑXÕ ÙŽÖ ÜuÑmÌ\ÕÕÌ\ÓjÉŠÍ(Æ:ÉuÙŽÖ Ð Ö ÉuÑÞ ZÌjÐÔXÙ2 uùžùžômí(ìhðžúl `ÐýÌ4ÚX JâŠÌHÐ ÚmÌ ÌjË nômñl JØ ÐŽÈ Ö ŠÑä ÜŠÔXË nðžö ÉŠÑ ÉnÏXÐ ÚmÌ ÉŠÈ Ö ÜŠÖ ÑX në Æ:ÉŠÖ ÑuÐ?ÙŽÌ3Ð ŠÑXÕ&Ð ÚmÌqÐŽÈ Ö nñmüuë ÌâŠÌ\Èvä ÐŽÖ Ó3Ì1Ù4 nè Ì(Ö ÑÛ 7Ój nñxéšñmö Ój ŠË nñ.ðžö Ó3Ë ÉÓ ý Ö ÙŽÌŠãEÏÝÉuÈ4Ì1ƒm ní(æmë Ì ÉŠÈ{ÕÌ\È\Þ ÔmÈŽÐŽÚmÌ\È\ãJË Ì3ÐÔXÙ uùžùžômí(ìðžúl `Ð ÏÝÉuÈ ŠÑ Ø.ÔmÌ\ÈŽØ ÆLÉuÖ Ñ.Ð ( ãý#ìfó\ nñ XÑXÕ ŠË Ë?ÐŽÚmÌ ÌjË nôxñx JØ*ÓjÖ È{Ó3Ë Ì\ÙHÐ ÚX `Ð+ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ Ñ ( Þ `Ð ÙŽÉŠÑ4 Ù( në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ Ð{ ŠÌ1Ù/ èùžì3ð/éšïæ:éšö ÑuÐ{Ù nñxõ.ômìjè Ø»Æ:ÉŠÖ Ñ.Ðw(* uù(ö ÑXÆmÔÐ Ù nñxõ!éuôðžæmômð Ù(Ð ÚmÌZÑX nðžômè{ në ÑmÌ\Ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈ2ÓjÉ ÉŠÈ{ÕÖ ÑL `ÐŽÌ1ÙÉnÏ[( Þ d Ž LÁLì ÄÝhSb `Ð{ÙvÉuÑ< Ù íí ÅË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ^ÁLi Ì\ uó{ú Ì\Ë ŠÔmÑX JØèÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠË Ì+ 4ý ÚmÉ.ÙvÌ Ó3Ö È ÓjÔmÍ Ó3Ö È ÓjË Ì:}#ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ ÑLÙ uôxìjè Ø^( ÂÁ Z Ì3Ð Ê:ÌHÐŽÚmÌ&ÓjÌjÑ.ÐŽÌ\È ÉnÏh} OÁLi Ì\ uó{ú * êf ÂÁ ZÌjÐ 2 ÓjÖ È{Ó3ÔXÍ(ÓjÌjÑ.ÐŽÌ\È ( ã 2! 2 " Œ À ÂOÁXi OÁLi ) 2Ð É+ê ÂÁ $#&% OÁLi Œ kml t Œ i1h Œ(' Á )%*# #+% q Áb%à h Œ kmi Œ kèá 2hC /Á»lŠlœ ÄÝh -,.%*# ZÌjÐ /02 ÌjÐ 2 -" / 2 1/ 2 2/ 2 2 Œ À ÂOÁXi í2éšè Í në Ö ç\ì ŠË Ë3/ 2 ÐŽÉSÓ3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ (r ÙHÑX `Ð ÔmÈ{ nëñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ó3É ÉŠÈ{ÕÖ ÑX `Ð Ì\Ù Ã ÀÀ Ä À h\ägb Œ æ#éšðžú nð ÙŽÉŠÑ< Ù Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð{ `ÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ ÐŽÚmÖ ÙH në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ nñxõzðžúmì Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑ ÕÌ\âŠÌjË ÉŠÆ:Ì\Õ Ê Ø m ŠÉ`â*ÔXÙŽÌY SÊmÈ ÔÐŽÌYÏÝÉŠÈ{Ó3Ì < 4Ð Ö Í(ÌfÆmÈ ÉÓ3Ì1ÕÔmÈ Ì ÐŽÉ ÕÌjÐŽÌjÈ Í(Ö ÑXÌ!ý ÚXÖ Ó{Ú Ì\Ë ŠÔmÑX JØ Ó3Ö È{Ó3Ë Ì\ÙÛÓ3ÉuÑuÐ{ nö Ñ ÜŠÖ âšì\ñ Æ:ÉŠÖ ÑuÐ1Þ Ñ ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ në^ã Ö Ï»ýÌ ý#ì\èžì Ð É ÓjÉŠÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐÒÐ ÚmÌ nè È{ nñmüuìjí(ìjñ.ðyéšï ÌjË nômñx JØÒÓjÖ È{Ó3Ë Ì\Ù\ãýÌèÓjÉŠÔmË ÕG uó{úmö ÌjâŠÌ j.ômìjè ØSÐŽÖ Í(Ì ÉnÏ Ë ÉŠÜ < â Ö Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð&Ë ÉÓj nðžö ÉŠÑ nð Ð ÚmÌ Ó3É.Ù<Ð ÉŠÏh.ÔX uõè nðžö ÓHÙvÆX uó3ìhó3éuí ÆXË Ì!ƒ Ö Ð<ØŠÞ 2É`ýÌjâuÌjÈ1ã1ÙŽÖ ÑXÓ3Ì ÐŽÚmÌÆLÉuÖ Ñ.ÐË ÉÓ\ `ÐŽÖ ÉŠÑ+Ö ÙÆ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í Ì1Õ4ÉŠÑ nñ nè È ŠÑmÜŠÌ\Í(ÌjÑ.ÐÉnÏLÓjÖ È{Ó3Ë Ì\Ù\ãJý#ÌÓj ŠÑ+Ö Ñ.âuÉ uìðžúmì#ïýéšë Ë É`ý Ö ÑmÜ È Ì\ÙŽÔmË Ð V ø *Jôjù»òjy ün ôy3ö^ø ǜ ùxwîü i z`ø õ!y3õ+ø ùûö9wxô ûe ò`ùeô Y 7 ô y{ò`ù û:ó ôoûeóžü y{ô3õ{õ ø öø ù7óžò`ù'zšü økj1ôz ô Z3ûXôCyjö ôcz+ö^ø9 (ô Ë ÉŠÜ < ø ùxö ü"ò zšònöoò õö^ó(v3y3ö7vóžô ü i ôezûxôy3ö ôz õ{økj1ô HË ÉuÜ< [Y õ(v3ycwgö wmònöqi3ǜ ó ò`ù ]\1vXôjó ûmünø ùxö6^!y ö9wxô Zznø õ1y3õèüfi"w ã

5 y{ǜ ùlöoònø ùxø ù.ú^ y{ònù x{ô óžô ûxǜ óö ôcz/ø ù7ö^ø9 (ô 5 Ë ÉuÜ<!² OÐ2Ö ÙqÌ1 ŠÙŽØ(ÐŽÉ ÙŽÌjÌHÊ ØfÆmË nñx ŠÈŽÖ Ð<Øf nè ÜŠÔmÍ(Ì\ÑuÐ{Ù#ÐŽÚX nðð ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉŠÏLÑX nðžômè{ në.ñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ{ÙÉnÏL.ÔmÌjÈ Ø ( Ö 3㊠nñxõ ÚmÌ\ÑXÓ3Ì+ÐŽÚmÌ nê:é`âšì.ômì\èžø ÐŽÖ Í(Ì ÙŽÔ fó3ì1ù2ð É ÕÌjÐŽÌjÈ Í(Ö ÑXÌ/ në Ë ÑX nðžômè{ nëñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ ÙÉnÏ[(+ uùqý#ì\ë Ë^Þ d hji Œ À r Ä Œ `Ð{ÙvÉuÑ< Ù ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÆmÈ Énä â Ö ÕmÌ\Ù+ ŠÑ Ö Ñ.Ð ÌjÈ Ì\ÙvÐŽÖ ÑmÜZÕÌ\ÓjÉŠÍ(Æ:ÉuÙŽÖ Ð Ö ÉuѻَÓ{ÚmÌ\Í(Ì(ÏÝÉŠÈ/ÓjÉŠÍ ä ÆmÔÐ Ö ÑXÜ ÐŽÚmÌèÓ3ÉuÑuÐ ÈŽÖ ÊmÔÐ Ö ÉuÑáÉnÏ4Ì\ uó{ú!âuìjèžðžì!ƒeþ ÑXÙvÐŽÌ1 ŠÕ!ÉnÏ É`âŠÌ\ÈŽË JØ Ö ÑXÜÒÐ<ý#É {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ ÕÖ nüuè ŠÍ(Ù ý Ö Ð Ú ŠÑXÕ ý Ö Ð Úä ÉŠÔmÐ/Ð ÚmÌ.ÔmÌ\ÈŽØÛÆ:ÉŠÖ ÑuÐ + ŠÑXÕ»ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ Ö ÑmÜÛ nè Ì\ uù&éšï2ö È ÈŽÌ\Ünä ÔmË nè Ó3ÉŠÑ âuì1ƒyæ:éšë Ø ÜŠÉŠÑLÙjãLý#Ì+Ó\ nñ7æ:ìjèžïýéšè Í ÙŽÖ Í(ÆmË ÌjÈÐŽÈ Ö ŠÑä ÜŠË Ìf nè Ì\ 7ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ{ `ÐŽÖ ÉŠÑLÙjÞÅ2ÑmÉŠÐŽÚmÌ\È&ÉŠÊXÙŽÌjÈ ầ `Ð Ö ÉuÑ*Ö ÙHÐŽÚL `Ð ÐŽÚXÌ( ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÙŽÌjÆX ŠÈ nðžìjë Ø7Í nö ÑuÐ{ nö ÑXÙ ÐŽÚXÌ(ÓjÉŠÑ.ÐŽÈ Ö ÊmÔÐŽÖ ÉŠÑ ÏÝÈ ÉŠÍ Ì\ uó{ú4énï (r Ù ÑL `ÐŽÔXÈ ŠËŠÑmÌ\Ö ÜuÚ.Ê:ÉŠÈ{Ù ÆLÉŠÐŽÌ\ÑuÐ Ö ŠË Ë Ø4È Ì.ÔmÖ Èvä Ö ÑmÜZË Ö ÑmÌ1 nè ÙvÆX uó3ì 4Ê:Ì3ÏÝÉŠÈ ÌYÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ Ö ÑmÜ ÐŽÚmÌ Ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžì\õ ầ në ÔmÌŠÞ ÊXÙŽÌjÈ âšì ÐŽÚX nð ÐŽÚmÌ4Ö Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÌ1ÕYầ ŠË ÔmÌ& nðq(+ö Ù mþ O A 0 2O 2 / / 2 0 2# 2 0 A / 2 0 2>0 Ä / 2 ý ÚmÌ\ÈŽÌ 2 Ö Ù!ÐŽÚmÌàầ ŠË ÔmÌà nð Ö ÑmÆXÔÐGÙvÖ ÐŽÌ {Þ Ì Ój nñ Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌÐ ÚmÌSÖ Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžì\õ ầ në ÔmÌ7Ê Ø Í( ŠÖ Ñ.Ð{ nö ÑmÖ ÑXÜ*Ð ÚmÌ Ñ ÔmÍ(ÌjÈ{ `Ð ÉŠÈ ŠÑXÕ&ÕÌ\ÑmÉŠÍ(Ö ÑX `Ð ÉŠÈ1ã1Ö^Þ ÌŠÞ ã Ä 2 / 2 nñxõ 0 2#0 A / 2 Þ Ö Ð Ú ÐŽÚmÖ ÙèÍ ÉÕÖk LÓ\ `ÐŽÖ ÉŠÑ ã `Ð{ÙvÉuÑ< Ù*Í(ÌjÐŽÚmÉÕ Ój nñ Ê:Ì È ÌjÆmÚmÈ{ ŠÙŽÌ\Õ ŠÙ* õödóžô{ò /ø ù ú>òn úuünóø ö9wu /ã ý ÚmÌ\ÈŽÌ Ð ÚmÌ ÌjË ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{ÙqÉnÏÐŽÚmÌ&Õm nð (ÙvÐŽÈ Ì\ ní ŠÈŽÌ ÐŽÚXÌ: Ì\Ë ŠÔmÑX JØfÓ3Ö È{Ó3Ë Ì\Ù ÉnÏ Ð ÚmÌ?Ö ÑmÆmÔÐÆLÉuÖ Ñ.ÐÙŽÌ3Ð1ÞÅ2Ë ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ qð ÚmÌjÑ&ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ Ì\ÙÐ ÚmÌ ÑX nðžômè{ nëñmìjö ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË ŠÑuÐ Ö Ñè YÙvÐŽÈ Ì\ ŠÍ Ö ÑmÜYÏ ŠÙŽÚmÖ ÉuÑã ÔXÙŽÖ ÑXÜ ÉuÑmË ØYÓ3ÉuÑXÙ<Ð{ nñ.ðvä ÙŽÖ ç\ì\õyðžìjí(æ:éšè{ nè ØfÙ<Ð ÉŠÈ{ nüuìšþ c ¾ q Áb%à h1ä À +h Œ lšk Ž ki Ä ŒrŽ Â7Ãg1Ä À e ì kf)<u Ä lugskì Â4 /ki Œ c ÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ& në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ(Ù nè Ì2Ó3Ë ÉuÙŽÌjË Ø+È Ì3ä Ë `ÐŽÌ1ÕÒÐ Éá ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÙYÉuÑGÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙÓj nè{õmù\þ ± ÚmÌÛË nðžì1ù<ð ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ö ÉuÑáÉnÏ&ÜŠÈ{ næxúmö Ó\ÙfÓj ŠÈ ÕXÙfÆmÈ É`â Ö ÕÌZÐŽÚmÌ*ÔXÙvÌ\ÈYý Ö ÐŽÚ ÐŽÚXÌf nêmö Ë Ö Ð<ØSÐ ÉSý ÈŽÖ ÐŽÌ Ÿ äoë Ö³ ŠÌ(ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ(Ù Ój ŠË Ë Ì\ÕNi{óŽò\ú ô3ùlö û:ó üžúšóžò /õð ÚX `Ð nè ÌÌ!ƒÌ\Ó3ÔmÐŽÌ\ÕYÊ Ø Ì1 ŠÓ{Ú ÏÝÈ{ nüuí(ìjñ.ð\þ ± ÚmÌ1ÙvÌ ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ(ÙY nè Ì Ù<Ð{ `Ð ÌjË Ì\Ù ÙfÏÝÔmÑLÓÐŽÖ ÉŠÑLÙYä ÐŽÚXÌjØáÍ(ÌjÈ ÌjË Ø!ÉuÆä ÌjÈ{ `Ð ÌSÉŠÑ ŠÑXÕáÍ(É ÕmÖ ÏÝØ ÐŽÚmÌ*Ù<Ð{ `ÐŽÌ ÉnÏHÐŽÚmÌèÓ3ÔmÈ È ÌjÑ.Ð ÏÝÈ ŠÜnä Í(ÌjÑ.Ð ÏÝÉŠÈHÌ!ƒ ŠÍ(ÆmË ÌuãÖ Ð{ÙHÓ3ÉŠË ÉŠÈ Ó\ nè ÈŽØ Ö ÑmÜ Ð ÚmÌ ÙvÐ nðžì ÊLÌjä Ð<ýÌjÌjÑ!ÏÝÈ{ nüuí Ì\Ñ.ÐfÆmÈŽÉuÜŠÈ{ ní Ö Ñ âšéój nðžö ÉŠÑáÖ ÙfÑmÉnÐ ŠË Ë É`ýÌ\ÕÞ ± ÚmÌÉŠÑmË ØÛý JØ*ÐŽÉèÍ nö Ñ.Ð nö Ñ ÙvÐ nðžìêlìjð<ý#ì\ìjñ ÏÝÈ{ nüuí Ì\Ñ.Ð Ù Ö Ù?Ð ÚmÈŽÉuÔmÜŠÚfÐŽÌjÍ(Æ:ÉŠÈ{ nè Ø ÙvÐŽÉuÈ ŠÜŠÌ Ö Ñ ö ô Zuö7vóŽô3õ{Þ ± Ú ÔXÙ?Ð ÚmÌ\ÙŽÌ ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ(Ù nè Ì ÙŽÌjâuÌjÈ ÌjË Ø È Ì\ÙvÐŽÈ Ö Ó3ÐŽÌ1Õ ÏÝÉŠÈ Í(Ù ÉnÏB Í+ÔXË Ð Ö äoæx ŠÙ Ù ÙvÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍ Ù\Þ Å2ÑmÉŠÐŽÚmÌ\ÈÏÝÌ\ `Ð ÔmÈ Ì ÉnÏXÓjÔmÈ ÈŽÌ\ÑuÐÚX nè{õýq nè ÌÖ ÙÐ ÚmÌ ŠÊmÖ Ë Ö Ð<Ø ÐŽÉ Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í ÏÝÔXË Ër uề ä^êmö ÐÙvÖ ÜŠÑXÌ\Õ ÿxéu nðžö ÑmÜ Æ:ÉŠÖ ÑuÐÉŠÆ:ÌjÈ{ `ÐŽÖ ÉŠÑLÙjã ÐŽÚ ÔXÙ Í nö ÑuÐ{ nö ÑmÖ ÑmÜHÆmÈŽÌ1Ó3Ö ÙvÖ ÉŠÑ Þ ± ÚmÖ Ù?Ö ÙÖ Í(ÆLÉuÈvÐ{ nñ.ðïýéšè?éuômè Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐ nðžö ÉŠÑáÙvÖ ÑXÓjÌYÐ ÚmÌSÖ Ñ.Ð ÌjÈ Í Ì1ÕÖ `ÐŽÌầ në ÔmÌ\Ù Ð ÚX `Ðf ŠÈŽÌ ŠÓ\Ó3ÔmÍ/ÔmË `ÐŽÌ1Õ Ó\ nñüšìjð Ï nö ÈŽË ØfË nè ÜŠÌŠÞ d Ž LÁLì ÄÝhSb ` ÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ>ÏÝÉŠÈÑX `Ð ÔmÈ ŠËŠÑmÌ\Ö ÜuÚä Ê:ÉŠÈ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ mã ^ÁLi Ì1 ŠÓ{Ú ÌjË nôxñx JØ7ÐŽÈ Ö ŠÑmÜŠË Ì ý Ö ÐŽÚèâŠÌ\ÈvÐ Ö ÓjÌ\Ù ã nñxõ ÂÁ Z Ì3Ð -, Ê:Ì Ð ÚmÌÓjÖ È{Ó3ÔXÍ(ÓjÌjÑ.ÐŽÌ\È ŠÑXÕ&ÓjÖ È{Ó3ÔmÍ(È{ ŠÕÖ ÔXÙ ÉŠÏ Ä (, h Œ À ( ÄDg+Ä À g1ä  Œ lšä ijluãsb lšäýiu l ŽEŒ Á OÁXi l /Ð É ê ÂÁ 2 Ó3Ö È{Ó3ÔmÍ Ó3Ì\Ñ.ÐŽÌjÈ ( ã 2 2 OÁXi,&Ð É(ê ÂÁ N#+% Œ kml t Œ ijh Œ(' Á %*# #&% q Áb%Ãh Œ ki Œ k Á hc /ÁYlŠÄ ì lšã)b»l Œ À h Œ ì g Ä h -, %9# 2 Ì3Ð 2 2 -,B Ì3Ð 2 2 -,B Œ À Â»Ä A #&% A Ä g h Œ À kh1ã ì k Ž À Œ ÄEe ÁLi Ä À h Œ i Á Ž k À ḧ kh ( %*# ÉuÈÊmÈ Ìjâ Ö Ð<ØuãŠýÌ ý Ö Ë ËmÑmÉŠÐ?ÜŠÉ4Ö Ñ.ÐŽÉHÐŽÚXÌ2ÕÌ3Ð{ nö Ë ÙÉŠÏ:ÚXÉ`ý ÙŽÔXÓ{Ú*ÆXÈŽÉuÜŠÈ{ ní Ù ŠÈŽÌ Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.ÐŽÌ\ÕèÉuÑè ÜŠÈ{ næxúmö Ó\ÙHÓj nè{õþ Ÿ#ÔmÈ ÈŽÌ\Ñ.Ð ÕÌjâuÌjË ÉŠÆmÍ(ÌjÑ.Ð{ÙÖ Ñ(ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ(Í Ö ÑmÜ ÚX JâŠÌ Ë Ì\Õ!ЎɻЎÚmÌ ÕmÌjâŠÌ\Ë ÉuÆmÍ(ÌjÑ.ÐYÉŠÏH Ÿ äoë Ö uìsë ŠÑmÜŠÔX ŠÜŠÌSÓj ŠË Ë Ì\Õ Ÿ#Ü é Jì2ÏÝÉŠÈYÆmÈŽÉuÜŠÈ{ ní(í(ö ÑXÜ Ð ÚmÌ\ÙŽÌZÓj ŠÈ ÕmÙ\ã# ŠÑXÕ ÐŽÚmÌ\ÈŽÌZ ŠÈŽÌ ÚmÖ ÜŠÚmÌ\È7Ë Ì\âŠÌjË4ÓjÉŠÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ{Ù ÐŽÚX nðs ŠË Ë É`ýÏÝÉŠÈÏÝÔmË Ë Ø ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ në ÆmÔmÈ Æ:ÉuÙŽÌÙvÐŽÈ Ì\ ŠÍ ÆXÈŽÉuÜŠÈ{ ní(í(ö ÑmÜ»é `ìoþ ѻРÚmÌSÙvÌ uôxìjëý#ì ý Ö Ë Ë.ÐŽÚ ÔXÙÕÌ1ÙŽÓjÈŽÖ ÊLÌ#ÉŠÔmÈ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍ Í(ÌjÈ ÌjË Ø4 ŠÙ ÚmÖ ÜŠÚ&Ë ÌjâuÌjË ÙvÐŽÈ Ì\ ní në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ7Þ ± ÚmÌ+ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÆmÈŽÉÓjÌjÌ\ÕXÙ2Ê ØÕmÈ Jý Ö ÑmÜ Ì\ uó{ú Ì\Ë ŠÔä ÑX JØèÓ3Ö È ÓjË Ìf ŠÑXÕèÔmÆ:ÕX `ÐŽÖ ÑmÜ7Ð ÚmÌfÖ ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË ŠÑ.Ð&âJ ŠË ÔXÌf `Ð+ në Ë Æ:ÉŠÖ ÑuÐ{Ù Ð ÚX `Ð Ë Ö Ì&Ö ÑXÙvÖ ÕÌ4Ð ÚmÌ/ÓjÖ È{Ó3Ë ÌŠÞ ÚmÌ\ÑZ në ËÐ ÚmÌ/ÓjÖ È{Ó3Ë Ì\Ù nè Ì#ÕmÈ Jý ÑãJÐ ÚmÌâJ ŠË ÔXÌ nðì1 ŠÓ{Ú+ÆXÖƒÌjË Ö ÙÖ Ð{ÙÑL `ÐŽÔXÈ ŠËuÑmÌ\Ö ÜuÚä Ê:ÉŠÈ4Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË ŠÑ.Ð\Þ ± ÚXÖ ÙHÆmÈ ÉÕÔXÓjÌ\Ù ÐŽÚmÌ Ù Ój ŠË ŠÈ XÌ\Ë ÕÞ!Z Ì3Ð Ì\ uó{ú+æ:éšö Ñ.Ð Ö Ñ/ÐŽÚmÌqÖ ÑmÆmÔÐ?Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð?ÙvÌjÐÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ Ñ/Ö Ð{ÙÆLÉ.ÙvÖ ÐŽÖ ÉŠÑ ^ 2 2 q nñxõ ầ në ÔmÌ 2 Þ æìjë É`ý Ö Ñ Ö ÜuÔmÈŽÌYêmã ýìfùvúxé`ý ŠÑèÌ!ƒm ní(æmë Ì ÉŠÔÐ ÆmÔÐ ÉnÏ ÐŽÚXÌÛ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ý ÚmÌ\Ñ ÆXÈŽÌ1ÙvÌ\ÑuÐ Ì\ÕGý Ö Ð Ú ÕX `Ð!Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù Ù ní(æmë Ì\ÕfÈ{ nñlõéší(ë Ø/ÏÝÈ ÉŠÍ ầ në ÔmÌ\ÙÕÌ9 XÑXÌ\ÕÊ Ø ÐŽÚmÌHÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑ mþ ë> ^ / Ó3É.Ù ê "! ^# Ð ÚmÌ ÔmÑmÖ Ð ÙC.ÔX nè ÌŠã.ý Ö ÐŽÚYýÌjÖ ÜŠÚ.Ð ý ÚmÖ Ó{Ú Ö Ù È{ ŠÕÖ në Ë Ø ÙŽØ Í(Í ÌjÐŽÈ Ö Ó nè ÉŠÔXÑXÕ Ð ÚmÌ ÆLÉuÖ Ñ.Ð # # ŠÑXÕ ÚX ŠÙqÈ{ nñmüuì é 3ìOÞ ã

6 2 d Ž LÁLì ÄÝhSb ŠÈ Õýq nè Ì3ä ŠÙ ÙŽÖ ÙvÐŽÌ1Õ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÏÝÉŠÈ4í nðvä ÔmÈ{ nëíìjö ÜŠÚ ÊLÉuÈ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ È Ì\Ó3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌX Ì\Ë ŠÔmÑX JØ ÐŽÈ Ö nñmüuômë nðžö ÉŠÑ nñxõ Ó3ÉuÈŽÈ Ì3ä ÙvÆ:ÉŠÑXÕmÖ ÑmÜ Ì\Ë ŠÔmÑX JØHÓ3Ö È ÓjË Ì1ÙB :ÉŠÏ.Ð ÚmÌ ÉuÈŽÖ ÜŠÖ ÑX ŠËnÆLÉuÖ Ñ.ÐÙŽÌ3Ð1Þ Ì3Ð Ö ÑmÖ Ð Ö ŠËÙŽÓ\ në nè XÌ\Ë Õ ÌjâuÌjÈ Ø.ý ÚXÌjÈ Ì2ÐŽÉ çjì\èžé( nñlõyêmö ÑXÕ ÐŽÉ ÿxéu nðžö ÑmÜnäOÆ:ÉŠÖ ÑuÐqÐ Ì1ƒ ÐŽÔmÈ Ì 6 (Þ Y?ÑXÓjÉ ÕmÌ/Ö ÑmÆmÔÐ4Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð4ÙŽÌ3Ð 2 ^ 2 2 ŠÙ Ó3ÉuË ÉuÈqâJ ŠË ÔXÌ\Ù nñlõùvðžéuèžì Ö Ñ Ð Ì1ƒ ÐŽÔXÈŽÌ &Þ È{ JýY ÌjË nôxñx JØ ÓjÖ È{Ó3Ë Ì,}!ÆX uùžùžö ÑXÜqÐŽÚmÈ ÉŠÔmÜuÚ ã nñxõ ý Ö Ð Ú7ÓjÉŠË ÉŠÈqầ në ÔmÌ < #ÐŽÚL `Ð Ö ÑLÕÌ1ƒ &Þ ^ÁLi Ì1 ŠÓ{Új Ì\Ë ŠÔmÑX JØYÓjÖ È{Ó3Ë Ì:} ÂÁ È Jý } ÕmÖ È Ì\Ó3ÐŽË ØfÉŠÑ.ÐŽÉ 6 (Þ È ŠÜŠÍ(ÌjÑ.Ð Ù ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ì\Õ"Ê Ø } Ì!ƒÌ\Ó3ÔmÐŽÌ Ð ÚmÌ ÏÝÈ ŠÜnä Í(ÌjÑ.ÐHÆmÈ ÉŠÜŠÈ{ ní Ö Ñ*Å2Ë ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ nñlõsômæeõm `Ð Ì+Ð ÚmÌjÖ È 7 nñxõ ầ në ÔmÌ\Ù?Ö ÑfÈ Ì\ÕãŠÜŠÈ ÌjÌ\Ñf nñxõ ÊmË ÔmÌ&ÓjÉŠË ÉŠÈ Ó{ÚX nñxñmìjë ÙqÉnÏ 6 È Ì\ÙŽÆLÌ1ÓÐ Ö âuìjë ØŠÞ ÚmÌjÑ! në Ë Ð ÚmÌÓjÖ È{Ó3Ë Ì\Ù/ nè ÌYÕÈ{ Jý ÑãÐŽÚXÌYÊmË ÔmÌ7Ó{ÚX nñmñxìjë ÚX ŠÙÐ ÚmÌ4Ö Ñ.Ð ÌjÈ ÆLÉuË nðžì\õ ầ në ÔmÌ A Þ Ì ÕmÉ ÑXÉnÐáÈŽÌ\ÑXÕÌjÈáÆ:ÉŠÖ Ñ.Ð ÙáÉŠÔmÐ ÙŽÖ ÕÌ Ð ÚmÌàÓ3ÉŠÑ âuì1ƒ Ú ÔmË Ë ÉnÏYÐ ÚmÌáÖ ÑXÆmÔÐ ÆLÉuÖ Ñ.Ð{Ùjã! XÈ{ÙvÐŽË ØàÊLÌ1Ój nôlùvì nð ÙŽÉŠÑ< Ù në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ Ö ÙfÑmÉŠÐYầ në Ö Õ Ö ÑáÐ ÚmÖ Ù È ÌjÜŠÖ ÉŠÑ ãq ŠÑXÕÒÙŽÌ\Ó3ÉuÑXÕË Ø Ê:Ì\Ój ŠÔXÙŽÌ í í?ö Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ Ö Ð ÙŽÌjË ÏÕmÉ.Ì1Ù ÑXÉnÐ#Í ŠÌ ÙŽÌjÑLÙvÌ ÉŠÔmÐ ÙŽÖ ÕÌZÐŽÚmÌèÓ3ÉŠÑ âuì1ƒ Ú ÔmË ËÉŠÏHÐŽÚmÌ*Ö ÑmÆXÔÐ\Þ Å Ù»ÙŽÖ Í ÆXË Ì ÆmÈ ÌjÆmÈ ÉÓ3Ì1ÙŽÙŽÖ ÑXÜ»Ù<Ð ÌjÆã2ýÌ*ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ ÌSÐŽÚXÌèÓjÉŠÑ âšì!ƒ Ú ÔmË Ë ÉŠÏ ÐŽÚXÌSÖ ÑmÆXÔÐYÆ:ÉŠÖ ÑuÐ{Ù nñxõ ÔXÙŽÌZ õ{ö ôjù yjø (ò`õ " Ð É ÕÖ Ù nêxë Ì È ÌjÑXÕÌ\ÈŽÖ ÑmÜ(ÉŠÔmÐ ÙŽÖ ÕÌHÖ Ð\Þ 3À h Œ i Á Ž kh1ä Á À µ!t Œ i#ki Œ s Áb»kmÄ À ± ÚmÌ(Í nö Ñ ÆmÈ ÉŠÊXË Ì\ÍÇÉnÏ ÔXÙŽÖ ÑmÜ ÊmÔUŠEÌjÈŽäOÊX ŠÙŽÌ\Õ* næmæmè Éu uó{ú Ö ÙqÐŽÚmÌHË ÉuÙ ÙqÉnÏ ŠÓjÓjÔmÈ{ ŠÓ3Ø Ö Ñ âšéuë âuì\õþ ± ÚmÌ4Ë É Ó\ `Ð Ö ÉuÑXÙÉnÏ Ð ÚmÌ Ö ÑmÆmÔÐ?ÙŽÖ Ð Ì\ÙÚX JâŠÌ ÐŽÉ ÊLÌqÈ ÉŠÔmÑLÕÌ\Õ&ÐŽÉ ÐŽÚmÌÑmÌ1ƒ ÐÆmÖ ƒìjë ÉnÏmÐ ÚmÌ ÊmÔUŠEÌjÈ1Þ ± ÚmÖ ÙHË ÉuÙvÐ&ÉnÏ uójójômè uó3ø7ð ÌjÑXÕmÙ4ÐŽÉSÊ:Ì\Ó3ÉuÍ(Ì Í ÉuÈŽÌ ÙŽÖ ÜuÑmÖ :Ój nñ.ð* uùzð ÚmÌ Ñ ÔmÍ/ÊLÌ\È*ÉŠÏfÖ ÑXÆmÔÐèÙŽÖ ÐŽÌ\Ù*Ö ÑXÓ3È Ì\ uùvì1ùjã ÙŽÖ ÑXÓjÌ(ÐŽÚmÌf JâuÌjÈ{ nüuì/õö Ù<Ð{ nñxójì(êlìjð<ý#ì\ìjñèðžúmìfùžö ÐŽÌ\Ù+ nñxõèö Ð Ù ÕÖ Ù<Ð{ nñxójìzð É ÐŽÚmÌY.ÔmÌjÈ Ø Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð ÙÕÌ\ÓjÈŽÌ1 ŠÙŽÌ\Ù\Þ ÚmÌjÑÒÐ ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉŠÏLÖ ÑmÆmÔÐ ÙŽÖ ÐŽÌ\ÙÖ ÙË nè ÜŠÌ# ŠÑXÕ+ÐŽÚmÌqË ÉuÙ ÙÉnÏL uójó3ôxè uó3ø Ö Ù»ÑmɊлЎÉuË Ì\È ŠÊmË Ìuã Ö Ð!Ö Ù»ÈŽÌ1Ó3ÉŠÍ(Í(ÌjÑLÕÌ\Õ ÐŽÉ ÊmÈŽÌ1 àð ÚmÌ ÆmÈ ÉŠÊmË ÌjÍ Ö Ñ.ÐŽÉfÙŽÌjâuÌjÈ{ nëùžômêäoæmèžéuêmë ÌjÍ ÙÔXÙvÖ ÑmÜ ÐŽÚXÌ4Í ÌjÐŽÚmÉÕ ýì4æmèžéuælé.ùvì Ö Ñ Ð ÚmÌ&Ó3ÔXÈŽÈ ÌjÑ.Ð2ÙvÌ1ÓÐ Ö ÉuÑÞ A R l Q '; *[/"4"$Up*ˆ$³) *-_7./"( Ö ÜuÔmÈ ÅÇÔmÑXÖ ÏÝÉuÈŽÍ ÜŠÈ Ö Õ! ŠÆmÆmË Ö Ì1ÕÒÉ`âŠÌ\È(ÐŽÚmÌ*Ö ÑXÆmÔÐ ÕÉuÍ( ŠÖ Ñ Þ/ Ö Ù Ð ÚmÌ/ ƒö ÙväO ŠË Ö ÜŠÑXÌ\ÕÊLÉuÔmÑXÕÖ ÑmÜ ÈŽÌ1ÓÐ ŠÑmÜŠË Ì&ÉŠÏ ÐŽÚXÌSòRyy1vU v ò`ö^ø *`ô õöoün ô3ù ònóžô{ò/énï# ÙvÔXÊ:ÕÖ â Ö ÙŽÖ ÉŠÑ nñxõ Ö Ù fè Ì\Ó3Ð ŠÑmÜŠË Ì4ý ÚmÉuÙŽÌ+Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù ÚX JâŠÌ&ÕmÖ ÙvÐ ŠÑXÓ3Ì `Ð Í(É.Ù<Ð ÏÝÈŽÉuÍ"!+/&Þ k f<p*./!7"([\c7 5([/)*6 Io8 67-o[/ ^ " p*. Ö ÜuÔmÈ Ì ± ÚmÌ2Ù Ój ŠË ŠÈg XÌjË Õ ÜŠÌ\ÑmÌjÈ{ `Ð Ì\Õ/Ê.Ø+ÉŠÔmÈ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ô3ö x ô ò7óžôoúšø ǜ ù üfi(ö9wxô ø ù`û'vö zšü (ònø ù ò`ù'zz ô3ö)/ x{ôyö9wxô òryy1vu v ò`ö^ø *`ôfõö ǜ ôjù!ònóžô{ò*üfi)(² & ôjö +* 2 P : ; 2 SR / U Vfr²-, wxô3ù9y i3ünó ònù \!vxô3ó ûxǜ ø ùxö,( Yg A/. +* 7 wxô3ó ô A ø õ+ö wmô/õjô3öüfi+ùeò`ö7vóžò` ù:ôjø ú*w x{ǜ ó{õ/üfiq( ² Ì4ÉŠÍ(Ö ÐqÐ ÚmÌ4ÆmÈ É.ÉŠÏÕÔXÌHÐŽÉ Ë ŠÓ ÉnÏÙŽÆX ŠÓjÌŠÞ æìjë É`ý Ö Ù nñ ÉŠÔmÐŽË Ö ÑmÌYÉnÏ ÐŽÚXÌ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍÞ ŠÈvÐ Ö Ð Ö ÉuÑ ÐŽÚXÌ+Ö ÑmÆmÔÐ4ÕÉŠÍ ŠÖ ÑSÔXÙŽÖ ÑmÜY ÜuÈŽÖ Õ)0 ŠÑXÕÏÝÉŠÈ Ì\ uó{ú7ójìjë Ë ÉnÏ10X LÑXÕ (ÙŽÌ3ÐqÉnÏÙvÖ ÐŽÌ1Ùl2*»Ð ÚX `Ð2ÙŽÔ fó3ì ÏÝÉŠÈ nñ Ø.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù Ö Ñ Þ ± ÚmÖ ÙqÖ Ù2ÕÉuÑmÌ4 ŠÙÏÝÉuË Ë É`ý2Ù

7 ŠÞnŸ#ÉuÍ ÆXÔÐŽÌWHJ K ;O= * Ö^Þ Ì ÐŽÚXÌ òrycy!vu v ò`ö^ø *Jô õö ǜ ôjù ònóžô{òhénï ŠÑXÕSÓ3ÉuÍ(ÆmÔÐŽÌ&ÐŽÚmÌ&Ê:ÉŠÔXÑXÕÖ ÑmÜfÈ Ì\ÓÐ{ nñmüuë Ì / ÉnÏ ÐŽÚmÌ òryy1vu v ò`ö^ø *`ô7õöoün ôjùgò`óžô{òénï Ö Ñ ÐŽÚmÖ Ù ÕÖ nüuè ŠÍ7ã uù ÕÌ\Ù Ó3È Ö ÊLÌHÖ Ñ Ì\ÓÐ Ö ÉuÑ7ëXÞ êþ êþ Ì1 ŠÕ!Ð ÚmÌ*ÕÌ\ÆÐŽÚGÊmÔUŠEÌjÈÖ Ñ.ÐŽÉ ÐŽÚmÌ*Í nö ÑÒÍ Ì\Í(ÉŠÈ ØŠã Ð È uó3ì-!u/+ã# ŠÑXÕ»ÏÝÉuÈ(Ì\ ŠÓ{Ú ÆmÖ ƒ Ì\Ë!U/+ã] LÑXջРÚmÌ ÕÖ ÙvÐ nñló3ì2ð É/Ö Ð ÙÑmÌ1 nè Ì\ÙvÐ#ÙŽÖ Ð Ì Ö ÑfÐ ÚmÖ ÙqÕÖ nüuè ŠÍ7Þ ± ÚmÖ Ù ÕÖ ÙvÐ nñló3ìûö ÙÐ ÚmÌ ÕÌjÆmÐŽÚ ầ në ÔmÌÛÉnÏ Ö ÑGÐ ÚmÌ»ÕÌ\ÆÐŽÚ ÊmÔ Š:Ì\È\Þ Z Ì3Ð ÕÌjÑXÉnÐŽÌ2ÐŽÚmÌ2Í ƒ Ö Í+ÔXÍ ầ në ÔmÌ2 uó{úmö Ì\âŠÌ1ÕÞž Ì\Ñä Ì\È nðžìðžúmì È Ì\Ó3Ð ŠÑmÜŠË Ì ã.õì9 XÑXÌ\Õ ŠÙ në ËmÆ:ÉŠÖ Ñ.Ð ÙÖ Ñ/Ð ÚmÌ ÆmË nñxì ý ÚmÉ.ÙvÌ ÕmÖ ÙvÐ ŠÑXÓ3ÌSÏÝÈ ÉŠÍ!+/&ãÔmÑXÕÌ\ÈfÐŽÚXÌ ÑmÉuÈŽÍ Ö Ù2 nð Í É.Ù<Ð ÙŽÌjÌ Ö ÜLÞ# # 3Þ mþnÿ#éuí ÆXÔÐŽÌT2* 3 R Ê Ø(Ó{ÚmÌ\Ó Ö ÑmÜ ÏÝÉŠÈ#Ì\ ŠÓ{Ú " Ö Ï4Ö ÐfÖ ÙfÖ ÑXÙŽÖ ÕÌ Þ Ÿ#Ë Ì1 nè Ë ØL2* ÓjÉŠÑ.Ð ŠÖ ÑLÙf në ËÙŽÖ Ð Ì\Ù ý ÚmÉ.ÙvÌ {ÉuÈŽÉuÑmÉŠÖ2ÓjÌjË ËÖ Ñ.ÐŽÌjÈ{ÙŽÌ\ÓÐ!+/+ã2 nñxõ ÐŽÚXÌ*ÙŽÖ Ð Ì\Ù Ö ÑXÙŽÖ ÕÌ /&Þ ± Ú ÔXÙjã4Ê Ø ZÌ\Í Í XÞ ÛÐ ÚmÌ\ÙŽÌ nè Ì» në Ë Ð ÚmÌÙŽÖ ÐŽÌ\ÙÐ ÚX `ÐÍ(Ö ÜuÚuÐÆX ŠÈvÐ Ö ÓjÖ ÆX nðžì#ö Ñ Ó3ÉŠÍ(ÆmÔmÐŽÖ ÑmÜÐ ÚmÌ ầ në ÔmÌ4ÉŠÏ ÐŽÚXÌ4Ö Ñ.ÐŽÌ\ÈŽÆ:ÉŠË `Ð Ì\ÕYÏÝÔmÑXÓ3ÐŽÖ ÉŠÑ7Ö Ñ Þ ÑXÓ3Ì nñlõ +* nè Ì»ÏÝÉŠÔXÑXÕã(ý#Ì!Ój ŠÑ Ó3ÉuÑXÙvÐŽÈ ÔXÓÐ HJ K ; ŠÑXÕá nñxùžý#ì\è.ômìjè Ö Ì1Ù(Ö Ñ Ù `ÏÝÌjË Ø»ý Ö ÐŽÚ HJK ; Þ ± ÚmÌàÆmÈ ÉÓ3Ì1ÙŽÙÒ ŠÊLÉ`âuÌ>Ö ÙÒÈ ÌjÆ:Ì\ `Ð Ì\Õ ÔmÑ.ÐŽÖ ËZÌ1 ŠÓ{ÚÇÓ3Ì\Ë ËSÖ Ù XÑmÖ ÙŽÚmÌ\ÕÞ ÔmÈSÖ Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑ ÆmÖ Ó ÙÐ ÚmÌ»ÙvÖ çjìûéšï/ð ÚmÌ ÜŠÈ Ö Õ Ó3Ì\Ë Ë#ÉnÏ 0 uù ŠêÉnÏqÐŽÚXÌ ÙŽÖ ç\ìfénïqðžúxìyüšè{ næxúmö Ó\Ù4ý Ö ÑXÕÉ`ý4Þ ÅÙ(ýÌ7ý Ö Ë ËÙŽÌjÌ7Ö Ñ!ÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ ã?ð ÚmÖ Ùf næmæxèžé. ŠÓ{Ú»Ö ÑXÓ3ÔXÈ Ù ÆmÈ Ì\ÓjÖ ÙŽÖ ÉuÑ*Ë ÉuÙ Ù ý Ö Ð ÚmÖ Ñ» ÑXÌjÜŠË Ö ÜŠÖ ÊmË Ø*ÙvÍ në Ë?ÕÌ\ÜŠÈ ÌjÌ ý ÚmÖ Ë Ì ÙvÐŽÖ Ë ËmÆXÈŽÉÓ3Ì1ÙŽÙŽÖ ÑmÜ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\ÙÏ uù<ð ÌjÈÐ ÚX nñ ÐŽÚXÌ2ÙvÉŠÏ Ð<ý ŠÈŽÌjä^ÊX uùvì1õ Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑXÙqý ÚmÌ\Ñ Ð ÚmÌ4Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉnÏÙŽÖ ÐŽÌ\Ù2Ö ÙqË nè ÜŠÌuÞ a Œ i^álib»k À l Œ d À k Ž vg1ä g q Á Œ Ž kh ^ÁLib Ñ Ð ÚmÖ Ù/ÙŽÌ\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑãýÌfÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð/ nñ ÌjÍ(ÆmÖ È Ö Ó\ në+ùvðžôxõmø ÉŠÏ ÉŠÔmÈ ŠÆmÆmÈ Éu uó{úþ ÔmÈè në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚmÍ Ù ýìjè Ì+Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.ÐŽÌ\Õ Ö Ñ Ÿ þ Ÿ nñxõ ÆLÌ\Ñ ž8zuþ ëlþ Ì ÔXÙŽÌ\Õ Ð<ý#É7ÆmË `ÐŽÏÝÉŠÈ Í Ù ÏÝÉŠÈ ÐŽÌ1Ù<Ð Ö ÑmÜ7Ð ÚmÌ Ó3ÉÕÌuÞ SÖ Ù ž Úmç ÌjÑ.ÐŽÖ ÔmÍ ÆmÈ ÉÓ3Ì\Ù ÙŽÉŠÈ?ý Ö ÐŽÚ7ê 4ß æáénïí(ìjí(éšè Ø nñxõ nñáí2â Ö ÕÖ ž Ì ÉuÈ ÓjÌ o R *ÜŠÈ{ næmúxö Ó\Ù/Ó\ nè{õ È ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ Ì1Õ nðwxþ XÞ àö Ù! ÌjÑ.Ð Ö ÔmÍ ßŠÞ ëaž Úmç Ë næð ÉŠÆ È ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ Ö ÑXÕÉ`ý2Ù o nñxõ Ÿ#Ø ÜŠý Ö ÑŠÞ/ ãý Ö ÐŽÚ nñèí2â Ö ÕÖ ž Ì ÉŠÈ{Ó3Ì ž É o R füšè{ næmúmö ÓjÙHÓ\ nè{õþ ± ÚmÌ Ë næð ÉŠÆ ÙŽÔmÆmÆ:ÉŠÈŽÐ Ù+ÐŽÚmÌ *Ì!ƒ ÐŽÌjÑLÙvÖ ÉŠÑXÙ/È Ì.ÔmÖ ÈŽÌ1ÕèÐŽÉèÈŽÔmÑ ÐŽÚXÌ/Ù Ój në nèl LÌjË ÕZÓj ŠË ÓjÔmË nðžö ÉŠÑSÉŠÏ# Ì\ÓÐ Ö ÉuÑ Þ ÑZ ŠË ËÓj ŠÙŽÌ\Ù\ã ýìzó3éší(æmö Ë Ì\Õ ÐŽÚmÌ*Ó3ÉÕÌSÔXÙŽÖ ÑXÜ LÞ ÌZÈ Ì3ÏÝÌ\È ÐŽÉ ÐŽÚXÌ2 nè Ì\ `äoêx uùvì1õ.ômìjè Ø+ ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÉnÏ< Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ(ë4 ŠÙ dfi Œ k ã ÐŽÚXÌ ÙvÐŽÈ Ì\ ní(ö ÑmÜ Ù Ój ŠË ŠÈ XÌjË Õ» ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÉŠÏ Ì\Ó3ÐŽÖ ÉŠÑ Z ŠÙ hji Œ nñxõ Ð ÚmÌ ÙŽÔmÊ:ÕmÖ â Ö ÙvÖ ÉŠÑ& ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÏÝÉuÈË ŠÈŽÜuÌÖ ÑXÆmÔÐ ÕÉuÍ( ŠÖ Ñ ÉnÏ Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ G uù à e ÂÄhtÄDg\ÄDÁ À Þ íénð ̻ЎÚL `Ð hji Œ Ó3ÔmÈ ÈŽÌ\Ñ.ÐŽË ØYÉŠÑXË ØÈŽÔXÑXÙ2ÉuÑ!.ÐŽÚXÖ ÙÖ Ù ÕÔmÌ ÐŽÉ Ð ÚmÌ4Ë uó fénï næxæmèžéuæmè Ö nðžìhõèžö âšì\è ÙvÔmÆXÆLÉuÈvÐ ÉŠÑ"Z Ö Ñ ÔUƒÞ Œ Œ i Œ À l Œ Äbm ŽŒ b Œ À h1kh\ädá À g ± É*ÕÌ\Í ÉuÑXÙvÐŽÈ{ `ÐŽÌ ÐŽÚXÌ Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í nñxójì ÉnÏfÉuÔmÈÛ në ÜŠÉŠÈ Ö ÐŽÚmÍ7ã+ýÌ Ó{ÚXÉ.É.ÙvÌ»Ð<ý#É ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì3äOÊX ŠÙŽÌ\Õ*Ö Í(ÆmË ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{ `Ð Ö ÉuÑXÙ&ÉŠÏqÑL `ÐŽÔXÈ ŠË?ÑmÌjÖ ÜŠÚ Ê:ÉŠÈ Ö ÑuÐ ÌjÈ ÆLÉuË nðžö ÉŠÑ ÏÝÉŠÈ Ó3ÉuÍ ÆL nè Ö ÙŽÉŠÑÞ ± ÚmÌN XÈ ÙvÐ(ÉŠÑmÌÖ Ù ÀÀ Ä ã `Ð ÙŽÉŠÑ4 Ù*Ö Í(ÆmË ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{ `Ð Ö ÉuÑ ÉnÏYí í é êšê1ì >Ù<Ð{ nñxõx nè{õ Ó3ÉÕÌ ÊX ŠÙŽÌ Sý Ö Ð Ú ÙvË Ö ÜŠÚ.Ð Í(ÉÕÖ :Ój `Ð Ö ÉuÑ ÐŽÉ në Ë É`ý Ö Ð*ÐŽÉ ŠÓ\Ó3Ì\ÆÐ Í/ÔmË Ð Ö ÆXË Ì.ÔmÌjÈ Ö Ì1ÙjÞ ± ÚmÌèÙvÌ1Ó3ÉŠÑLÕÒÉŠÑmÌ*Ö Ù ÀÀ Ä d ã ŠÉ`â' Ù é * 1ì Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑ ÉŠÏ nð ÙŽÉŠÑ< ÙY ŠË ÜuÉŠÈ Ö Ð ÚmÍ ÐŽÚL `ÐZÍ uì\ùôxùžìèéšï#"uéšñx nðžúx ŠÑX ÚXÌjýqÓ{Ú.Ô3 Ùœ r ª «U 3 R ÆX uó J ŠÜŠÌ(é JìOÞ d Œ g\h Oà À lnh1ä Á À ± ÚmÌ ÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑ ýì> næxæmèžé*ƒö Í `ÐŽÌ Ö Ù ÐŽÚXÌ È{ ŠÕÖ në Ë Ø!ÙvØ Í(Í(Ì3Ð ÈŽÖ ÓSÓ3É.Ù $- Y :Þ Þ ëo 5 ÏÝÈŽÉuÍ Ì1ÓÐŽÖ ÉŠÑ Þ ± ÚmÌèÖ ÑXÆmÔÐZÙvÖ ÐŽÌ1Ù ŠÑXÕ.ÔmÌ\ÈŽØáÆ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ùý#Ì\ÈŽÌ Ê:ÉnÐŽÚèÈ{ nñxõéuí(ë ØSÜuÌjÑmÌ\È nðžì\õzö Ñè È{ nñxüšì+éšï é jì Þ/í2ÉŠÐŽÌ ÐŽÚL `Ð Ó\ nè Ì4Í+ÔXÙvÐÊ:Ì&Ð{ ŠÌ\ÑÐŽÉfÌ\ÑXÙvÔXÈŽÌ4Ð ÚX `Ð uôxìjè Ø Æ:ÉŠÖ Ñ.Ð Ù Ë Ö Ì4Ö ÑXÙŽÖ ÕÌHÐ ÚmÌ&Ó3ÉuÑ âšì1ƒfú ÔmË ËÉŠÏ ÐŽÚXÌ4Ö ÑmÆXÔÐ2ÆLÉuÖ Ñ.Ð{ÙjÞ Ã ÀÀ Ä À áh1äb ŒW ÉuÈ+ në ËÌ1ƒÆ:ÌjÈ Ö Í(ÌjÑ.Ð{Ùjãý#Ì(ÔXÙŽÌ\ÕÛ È ÌjÑXÕÌ\ÈŽÖ ÑmÜ ý Ö ÑXÕÉ`ýÇÙŽÖ ç\ìzénï UJê$, 1êÞ Ñ ± ŠÊmË Ì ý#ì Ó3ÉuÍ(ÆX nè Ì ÐŽÚmÌ4È ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ ÐŽÖ Í(Ì\ÙqÏÝÉuÈ dfi Œ k ã ÀÀ Ä d nñxõ ÀÀ Ä ÉŠÑ% EÞ ÀÀ Ä d Ö Ù Ö ÑmÖ ÐŽÖ në Ë ØáÙŽÔmÆLÌ\ÈŽÖ ÉŠÈ(Ð É ÊLÉŠÐŽÚ dyi Œ k nñlõ ÀÀ Ä ãlêmôð uùqðžúmì+ñ.ôxí+ê:ìjèéšï?ùvö ÐŽÌ1Ù Ö ÑLÓ3È Ì\ ŠÙŽÌ\Ù\ã dyi Œ k ÙvÐ nèžð Ù ÐŽÉ ÕÉuÍ(Ö ÑX nðžìuþ OÐ Ö Ù ý#éuèvð Ú ÑXÉnÐŽÖ ÑmÜ Ð ÚX `лРÚmÌ në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍ dyi Œ k Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð ÙÖ Ù 2ÐŽÈ Ö â Ö në.éšñmìq nñxõ ÀÀ Ä d Ö Ù?ÉŠÑXÌ ÉnÏEÐŽÚmÌÊLÌ1Ù<Ð, ÑmÉ`ý Ñ ÙŽÉnÏ Ð<ýq nè Ì#Ö Í(ÆmË ÌjÍ(ÌjÑ.Ð nðžö ÉŠÑXÙ?ÐŽÉ Õm nðžìšþ ± Ú ÔXÙ ÐŽÚmÌ+Ï ŠÓÐÐŽÚX nð dfi Œ k ÉŠÔmÐŽÆ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í(Ù ÀÀ Ä d Ö Ù ÙŽÖ ÜuÑmÖ :Ój nñ.ð1þ ± nêmë Ì#êqÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.Ð{Ù ÊmÈ Ì\ ÕmÉ`ý Ñ ÉŠÏÐŽÚmÌ Ö ÑXÕmÖ â Ö ÕÔX në.ìjë ä ÌjÍ(Ì\ÑuÐ{Ù?ÉŠÏ dfi Œ k ÞˆOÐ# në ÙŽÉ&ÕÌjÍ(ÉŠÑLÙ<Ð È nðžì\ùúxé`ý!ójë ÔXÙvÐŽÌ\ÈŽÖ ÑmÜ.ÔmÌjÈ Ö Ì\ÙqÖ Í ÆXÈŽÉ`âuÌ\Ù#ÐŽÚmÌ4Æ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í nñxójìhénï Ð ÚmÌ& në ÜŠÉuÈŽÖ ÐŽÚXÍÞ &t<yp\œš Š 3?x 'w su Or<y t<y o 1xŠ ('w su Or<y t<y ) s.yžt<z y ) suy t<z}y{ *t<y{ƒšt< `š{y{ +Š }º-, +n + jt< 1xu 1z/.tvp{ +Š }º10 +Š }º-0 ) suy t Ÿ2.tvp{ +Š }º13 +Š 054 6#yp\ u.p\švœ +Š }º-+ 7u 897 ' \s.x`r<z}x. +Š +3 8Š 09: : jrvp\w +Š,0 3n ;5; ± nêmë Ì+êf ~.y2ut<ypjœš u?x( \ ƒy š{z š2 Or<y{ƒ. AX CBEDGF ± H D µ-i FŽ < KJÒ z}œ4y ƒy{x`r 1x š{ 1Œ4ƒusur<z}x. St<yp\ u pjšžœ*?z x. u? ML N µ D µj µ\³po DRQ5STJÇ z}œ4y ƒy{x`r 1x Štvp{?z}x. Ò \t< \x. \z z r<y{ ML U VFWDYX O DRQ5STJq z}œ4y ƒy{x`r? 1xf ntvp?z}xu 4ž`s.y t Ÿ+ƒ 1z}x`r< MLZ[FRQ ² ± GQ IY\ J# z}œ4y# ƒy{x`r 1x&t<yp1 Š pjšžœl^] µ V_ ³ a` J z}œ4yq ƒy xnr 1x š{ \s.x`r<z}x. & Or< 1w}y{xfƒ.z Šy{w} { osuœ y t< t<y{ƒ jt r<y ( jt pht<s.x?z r<~ º-+5+b+5+&z}xuƒ.sur?ƒ \z}xnr< pjx YºM+b+5+b+4ž`s.y t Ÿ+ƒ \z x`r< { ± nêmë Ì# Ó3ÉuÍ ÆL nè Ì\Ù ÀÀ Ä d nñxõ hji Œ ÉŠÑc b XÞ Ì ÕÈ ÉŠÆ ÀÀ Ä ÏÝÈ ÉŠÍ ÐŽÚmÖ ÙYÓjÉŠÍ(ÆX nè Ö ÙvÉuÑã# uù Ö Ð{ÙfÈ ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ ÐŽÖ Í(Ì Ö Ù ÙŽÖ ÜuÑmÖk LÓj ŠÑuÐ Ë Ø ýéšè{ùvìûìjâuìjñ ÏÝÉuÈ* áïýì\ý uôxìjè Ö Ì1ÙjÞ Ö ÑXÓ3Ì h\i Œ keb ÓjÉŠÍ(ÆmÔÐ Ì\ÙfÐŽÚmÌ*ÌjÑ.ÐŽÖ ÈŽÌ*ÙŽÓ\ në nè XÌ\Ë Õã ý#ì Ó3ÉuÍ(ÆX nè Ì4ÈŽÔXÑmÑmÖ ÑmÜ ÐŽÖ Í(Ì\ÙÊ.ØÍ Ö ÑmÜ(ÐŽÚmÌ ÙŽ ŠÍ(Ì4Ñ.ÔXÍ+Ê:ÌjÈ Énψ.ÔmÌjÈ Ö Ì\Ù 1ê^$, U1ê# Ð É ÀÀ Ä d Þ

8 ^x.ƒusur nz}r<y 49+b+b+ º-+5+b b+5+ ) s.yžt<z y A A º-+b+ +n 0b4 +Š +b, +Š 05, +Š 09; +n ºM8 +Š 45: +Š 7b8 +n 09, ºM+b+5+ +n 0b3 +Š }º1º 0n }º-: +Š 8b4 +n 09+ 4n :3 +Š 757 +n 7Šº 49+b+5+ +n 84 +Š 80 º\º1 +b; +Š 7b+ +n n 4b3 +Š 450 +n ;b3 º-+5+b+5+ +n 7; +Š 45: 017u 0b3 +Š 49+ +n ;97 49,Š 7a4 +Š,b4 º\,nº 05+5+b+5+ +n,b; º1 }ºM7 757u +57 +Š 3`º º\ :97 º1º-0n 8b, +Š :5, 8n ºM+ ± nêmë Ì : jrvp\w6#sux.x.z}xu r<z}œ4yh z}x y{š 1x Š v½ \t AX 4 pjx E 1x. ~.yqxns.œ y t j z}x.ƒ.sšr?ƒ 1z}x`r<?z rvpjœjy{x t< \Œ549+b+b+n }º-+b+5+b+n 09+b+5++n :p\x. /r<~.yxšsuœ y t \ ž`s.yžt<z y?tvpjx. \y{ t< 1Œ"ºM+b+ r<?09+b+b+5+š ^x.ƒusur nz r<y{ 05+5+b+ 7+5+b+5+,b+5+b+5+ ) suy t<z}y{!" # $% " &! # &$%!" # $% 09+b+b+5+ ºM7Š 7a3 0n ;b: º-4n 7+ º-8Š ;nº º-,n 8b; 85:Š 358 7b+b+b+5+ 05,n,b; 4n 45, 053n }º14 0b3n 858 0b3` 7;,5;Š 05;,5+b+b+5+ 84` 7+ :Š :Š 3nº 7+Š,b3 8b;n +b: º109;Š 3b0 ± nêmë Ì4ëE : \rvpjw!6#sux.xuz xu r<z}œ4y4 z}x( y{š{ \x Š v½ \t'"!" # $% *p\x. > 1x. m ~uy2z xuƒ.sšr u 1Œ&pjz}x(z} 09+57:)( 09+57b:Š ~.y&xns.œ y t j?z xuƒ.sšr ƒ \z}xnr< z} rvpjœjy{xy t< 1Œ*509+b+5+b+Š 7b+b+b+5+Š,b+5+b+5+` pjx r<~uy4xšsuœ y t2 j ž`s.y t<z}y{ z} rvpjœjy{x t< 1Œ+509+b+b+5+Š 7+5+b+5+Š,5+b+b+5+ A% b+ º1º1 ;58 8Š 058 º-+5+b+b+ º-8Š 3`º 4n, 05+5+b+b+ º-:n + º-+Š, ± nêmë Ì E L \rvp\wt<sux.x.z}xu Hr<z Œ4y+ z}xf y{š{ 1x. u v½ \t ƒšt< `š{y{ z}x. 4nº-0.( 4`º104ž`s.y t<z}y{ \x/02134/65 ± ŠÊmË ÌYë*ÓjÉŠÍ(ÆX ŠÈŽÌ1Ù4ÐŽÚXÌ È ÔmÑmÑmÖ ÑmÜ ÐŽÖ Í ÌYÏÝÉŠÈ Ãe ÂÄ u tä g1ä Á À nñxõ ÀÀ Ä d ÉŠÑ *É`âuÌjÈ/ *Ë nè ÜŠÌ ÕmÉŠÍ nö Ñ»ÉnÏ êšër $4êŠëR mþ ÚXÌjÑ ÐŽÚmÌ Ñ ÔmÍ/ÊLÌ\ÈÉnÏEÖ ÑXÆmÔÐ ÙŽÖ Ð Ì\ÙÖ ÙË ŠÈŽÜuÌŠã à e ÂÄhtÄDg\ÄDÁ À ÉuÔÐŽÆ:ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í Ù ÀÀ Ä d Þ 7 ijì ÁLi+k À k Ž vg1ä g ± ÉHÕmÌ3ÐŽÌ\ÈŽÍ(Ö ÑmÌqÐŽÚXÌ ÌjÈ ÈŽÉuÈÖ ÑXÓjÔmÈŽÈ Ì\Õ Ê Ø ÉŠÔXÈ næmæmè Éu uó{úãsýì ÔLÙvÌ ÀÀ Ä d uù ÐŽÚmÌàÈ Ì3ÏÝÌ\ÈŽÌ\ÑXÓ3Ì Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑã& nñlõ>í(ì1 ŠÙŽÔmÈŽÌÛÐ ÚmÌ È ÌjË `ÐŽÖ âšìûì\èžè ÉŠÈ7ÉnÏ.ÔmÌjÈ Ö Ì\ÙÐŽÉ dyi Œ k ŠÑXÕ h\i Œ ÞæÌ\Ó\ nôxùžìqénï:ðžúmì È{ næmö ÕË Ø Ó{ÚX ŠÑmÜŠÖ ÑmÜÊLÌ\ÚX Jâ Ö ÉuÈ ÉŠÏ ÐŽÚXÌ(ÏÝÔmÑXÓÐ Ö ÉuÑã ŠÑXÕZÐ ÚmÌ Ö ÑmÚmÌjÈ ÌjÑ.Ð ÿxé. `ÐŽÖ ÑmÜ!ÆLÉuÖ Ñ.ÐSÌjÈ È ÉŠÈ{ÙYÖ ÑXÓ3ÔXÈŽÈ Ì\ÕGÖ ÑàÓj ŠË ÓjÔmË `ÐŽÖ ÑmÜ!Ö Ð1ã ÏÝÉŠÈ ầ në ÔmÌ\Ù Ë Ì\Ù Ù ÐŽÚL nñ XÞ 3 &ýì&èžì\æléuèvðh nêxùžéšë ÔÐ Ì&È nðžúmì\è2ð ÚX nñ È ÌjË `ÐŽÖ âšìhõö Š:Ì\ÈŽÌ\ÑXÓ3Ì1ÙjÞ 8 ÙŽÖ ÑXÜf U1ê^$, UJêHý Ö ÑLÕÉ`ý4ã hji Œ Ø Ö ÌjË ÕmÙ2 ŠÑ7 Jâ.ä ÌjÈ{ nüuì(èžì\ë nðžö âšì(ìjè ÈŽÉuÈHÉnÏ2êÞ 9Yã ý Ö ÐŽÚ» SÙvÐ ŠÑXÕm nè{õèõìjâ Ö `ä ÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ,mÞ ê mþ ± ÚmÌ/Í(Ì\ÕÖ nñzè ÌjË `Ð Ö âuì&ìjè È ÉŠÈÖ Ù mþ 9YÞ ÉŠÈ È ÌjÆ:ÉŠÈŽÐŽÌ\Õ ầ në ÔmÌ\Ù ÉnÏ Ë Ì1ÙŽÙ/Ð ÚX nñwmþ Ö Ñ ÊLÉŠÐŽÚ ÐŽÚmÌ7È Ì3ÏÝÌjÈŽä ÌjÑLÓ3Ì ŠÑXÕ h\i Œ ãjð ÚmÌ JâŠÌ\È ŠÜŠÌ nêxùžéšë ÔÐ Ì?ÕÖŠEÌjÈ ÌjÑLÓ3Ìýq ŠÙ mþ RnëLÞŻРÉnÐ ŠËŠÉŠÏ ÉuÊXÙŽÌjÈ âj nðžö ÉŠÑXÙý#Ì\ÈŽÌ#Ì1ƒmÓ3Ë ÔXÕÌ1ÕHÏÝÈŽÉuÍ ÐŽÚXÖ Ù Ój në Ó3ÔXË nðžö ÉŠÑ7ÊLÌ1Ój ŠÔXÙvÌ&ÐŽÚmÌ\Ø È Ì3Ð ÔmÈŽÑXÌ\ÕÖ Ñ ầ në Ö Õ7âJ ŠË ÔXÌ\Ù ầ ŠË ÔmÌ1Ù ÜŠÈ Ì\ nðžì\è Ð ÚX nñ ŠÞ mãéuè2í uít Þ ÌjÈŽÏÝÉŠÈ Í(Ö ÑmÜZ *ÙvÖ Í(Ö Ë nè nñx ŠË ØÙŽÖ Ù&ÏÝÉŠÈ dfi Œ k ãðžúxìyè Ì3ä ÙŽÔmË Ð{Ùý#Ì\ÈŽÌ ÙŽÖ Í Ö Ë nè1þ ± ÚmÌÛ JâŠÌ\È ŠÜŠÌ7È ÌjË `ÐŽÖ âšì*ìjè ÈŽÉuÈfýq ŠÙ 9Yãý Ö ÐŽÚè ÙvÐ ŠÑXÕm nè{õzõì\â Ö nðžö ÉŠÑ ÉŠÏ mþ êxþ ± ÚmÌ JâuÌjÈ{ nüuì nêlùvéuë ÔÐ Ì/Ì\ÈŽÈ ÉŠÈ ý uù mþ uþ ± ÚmÌ(Í Ì1ÕÖ nñ È ÌjË `Ð Ö âuì+ì\èžè ÉŠÈ Mean relative error Subdivision Scaling number of sites Ö ÜuÔmÈ Ì>ë ± ÚmÌ Ë ÉuÙ Ù ÉŠÏ*ÆmÈ Ì\ÓjÖ ÙŽÖ ÉŠÑ Ö ÑXÓ3ÔXÈŽÈ Ì\Õ Ê.Ø Ð ÚmÌ õ(v3xz`ø *1ø õ{ø ünùyí(ì3ð ÚmÉÕ7 nñxõyðžúmì&ù Ój ŠË Ö ÑmÜ(Í(Ì3Ð ÚmÉÕ ýq ŠÙ Í+ÔXÓ{ÚÛÙŽÍ( ŠË Ë ÌjÈ1ã nð~xþ ë%9yþ(ê Ȳầ në ÔmÌ1ÙHý#Ì\ÈŽÌ ÈŽÌo <Ì\Ó3ÐŽÌ\Õ ŠÙqÖ Ñ ầ në Ö ÕÞ Ö ÜuÔmÈ Ìë2ÙvÚmÉ`ý2ÙÚmÉ`ý Ð ÚmÌ JâuÌjÈ{ nüšììjè È ÉŠÈầ nè Ö Ì1Ù ŠÙEÐ ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈ ÉŠÏ ÙŽÖ Ð Ì\Ù(Ö ÑXÓ3È Ì\ uùvì1ù&ïýéuè/ð ÚmÌ Ãe ÂÄhtÄDg\ÄDÁ À nñxõ ÐŽÚXÌZÙŽÓ\ në Ö ÑmÜèÍ(Ì3Ð ÚmÉÕÞ ± ÚmÌ7Ë É.ÙŽÙ(ÉŠÏ ÆmÈ Ì\ÓjÖ ÙŽÖ ÉŠÑ Ö ÑXÓjÔmÈŽÈ Ì\Õ Ê Ø Ãe ÂÄtÄ g1ä Á À Ö Ù? ŠË ýq JØÙÊLÌ\Ë É`ýX29àÈŽÌ\Üu nè{õë Ì\Ù Ù ÉŠÏLÐ ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈqÉŠÏÙvÖ ÐŽÌ1Ùjã Ð Ú ÔXÙÑmÌjÜuË Ö ÜŠÖ ÊmË ÌŠÞ ÉuÈqÓjÉŠÍ(ÆX ŠÈŽÖ ÙvÉuÑãnÐ ÚmÌ Ù Ój në Ö ÑmÜSÍ(Ì3ÐŽÚXÉ Õ»Ø.Ö ÌjË ÕmÙ:.ÔmÖ ÐŽÌYÑmÉnÐ Ö ÓjÌ\ nêxë ÌfÌ\ÈŽÈ ÉŠÈ{ÙH ŠÙHÐ ÚmÌ Ñ ÔmÍ+Ê:ÌjÈÉnÏÙŽÖ ÐŽÌ\Ù2Ö ÑXÓjÈŽÌ1 ŠÙŽÌ\Ù\Þ : s ÄDg\luÃg1g1Ä Á À ± ÚmÌ ÈŽÌ1ÙvÔmË Ð ÙGÆmÈ Ì\ÙŽÌjÑ.ÐŽÌ1Õ Ö ÑÇÐ ÚmÖ Ù>ÆX ŠÆLÌ\È>ÕÌ\Í ÉuÑXÙvÐŽÈ{ `ÐŽÌ ÐŽÚL `Ð4ÐŽÚXÌ ÔLÙvÌ(ÉnÏÜŠÈ{ næmúxö Ó\ÙÚX ŠÈ Õmý ŠÈŽÌ Ój nñûùžælì\ì\õ*ômæ Ð ÚmÌ

9 ÆmÈ ÉÓ3Ì\Ù ÙŽÖ ÑmÜ ÉŠÏ?ÑX `Ð ÔmÈ{ në ÑXÌjÖ ÜŠÚ ÊLÉuÈÖ Ñ.ÐŽÌjÈ Æ:ÉŠË `ÐŽÖ ÉŠÑ.ÔmÌ\ÈŽÖ Ì\Ù\Þ Ö ÑXÓ3Ì7ýÌÓ\ nñ! në ÙvÉÛÓ3ÉuÍ ÆXÔÐŽÌÐŽÚXÌ7Ù Ój ŠË ŠÈ LÌjË Õ Ö ÑXÕÔXÓjÌ\Õ Ê ØáÐŽÚmÌÛÑX nðžômè{ nëhñmì\ö ÜuÚ ÊLÉuÈ ÏÝÔXÑXÓÐ Ö ÉuÑãHÖ ÐSÖ Ù Æ:ÉuÙ ÙŽÖ ÊmË ÌèÐŽÉ ÕÉ È{ nñmüuì ÙŽÌ\ ŠÈ Ó{ÚmÖ ÑmÜ É`âŠÌ\Èá ÕÉuÍ nö Ñ ÓjÉŠÍ(ÆmË Ì3ÐŽÌ\Ë Ø Ö Ñ ÚX ŠÈ Õýq nè ÌŠÞ ÑmÌ>ÙŽÖ ÜŠÑmÖk LÓj ŠÑ.лÆmÈŽÉuÊmË ÌjÍ ÐŽÚX nð!ó3éuí(ì\ù ÔmÆ ý ÚmÌjÑ ýìyôxùžì ÜuÈ ŠÆmÚmÖ ÓjÙ/Ój nè{õmù/ö Ù+ÐŽÚXÌÊ:ÉŠÔXÑXÕÌ\Õ ÙvÖ çjì ÉnÏ2ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈ{Ù\Þ ± ÚmÌ Ë É.ÙŽÙ ÉŠÏ ÆmÈ Ì\Ó3Ö ÙŽÖ ÉuÑ*Ó3ÉuÔmË ÕZÊ:Ì/Ï ŠÖ È Ë ØSÑmÉnÐ Ö ÓjÌ3ä nêxë Ìuã ý ÚXÌjÑ>ÐŽÚm̻٠Ój ŠË Ö ÑmÜ!Ö Ù7È Ì.ÔmÖ ÈŽÌ1ÕÒÐ ÉÒÆmË uó3ìèý Ö ÕmÌjË Ø ÙŽÆmÈŽÌ1 ŠÕ Ö ÑmÆmÔÐ{ÙZÉ`âŠÌ\ÈS áë ŠÈŽÜuÌ»ÕÉŠÍ nö Ñ Ö Ñ.Ð ÉáÐŽÚmÌ ÏÝÈ{ ní(ì ÊmÔUŠEÌjÈý Ö ÑXÕÉ`ý4Þ Ì ÕÌjÍ(ÉuÑXÙ<Ð È nðžìðžúx nð ÐŽÚXÌ ÙŽÔmÊ:ÕmÖ â Ö ÙvÖ ÉŠÑ næxæmèžé. ŠÓ{ÚSÓj ŠÑZÈ Ì\ÕÔXÓjÌ&Ð ÚmÌ+Ë ÉuÙ ÙÉŠÏ?ÆmÈ Ì\Ó3Ö ÙŽÖ ÉuÑ7ÐŽÉ YÑmÌjÜuË Ö ä ÜŠÖ ÊmË Ì4ÕÌjÜuÈŽÌ\Ì ý ÚmÖ Ë ÌHÙvÐŽÖ Ë ËÆmÈ É ÓjÌ\Ù ÙvÖ ÑmÜ uôxìjè Ö Ì1ÙÏ ŠÙvÐŽÌjÈÐ ÚX nñ ÐŽÚXÌ&ÙvÉŠÏ Ð<ý ŠÈŽÌjä^ÊX uùvì1õ Ö Í ÆXË Ì\Í Ì\Ñ.Ð `Ð Ö ÉuÑXÙqÖ Ñ7ÙŽÉŠÍ(Ì4Ój uùvì1ùjþ ± ÚmÖ Ù ÆX ŠÆLÌ\È në ÙvÉÇÕÌ\Í(ÉŠÑXÙvÐŽÈ{ `Ð Ì\Ù ÐŽÚXÌ Ì1ƒÆmÈ Ì\Ù ÙvÖ âšì Æ:É`ý#Ì\ÈSÉnÏ(ÏÝÈ ŠÜŠÍ(ÌjÑ.ÐZÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ ÙjÞ Å ÙZÜuÌjÑmÌ\È ŠË4ÆmÔmÈ ÆLÉ.ÙvÌ ÙvÐŽÈ Ì\ ní ÆmÈ ÉŠÜuÈ ŠÍ ÙjãÐ ÚmÌjÖ È(ÆLÉŠÐŽÌjÑ.Ð Ö ŠËÖ Ù ÉŠÑmË Ø ÑmÉ`ý"Ê:ÌjÖ ÑmÜ Ì1ƒÆmË ÉŠÖ ÐŽÌ1Õã` nñxõ&ö ÐÖ Ù Ë Ö³ ŠÌ\Ë Ø Ð ÚX `ÐÐŽÚmÌ\ØHÓ\ nñ4ï uó3ö Ë Ö Ð nðžì#æmè uóä ÐŽÖ Ój ŠË nñxõ Ì fó3ö ÌjÑ.Ð2ÙŽÉŠË ÔÐŽÖ ÉŠÑ ÉnÏ Í nñ Ø ÆmÈ ÉŠÊXË Ì\Í(ÙÖ ÑÓjÉŠÍ ä ÆmÔÐ{ `Ð Ö ÉuÑX nëmüuìjéuí ÌjÐŽÈ ØŠÞ ± ÚmÖ Ù?Ö Ù? ÏÝÈ ÔmÖ ÐvÏÝÔmËE nè Ì\ ÏÝÉŠÈ?ÏÝÔÐŽÔmÈ Ì Ì1ƒÆmË ÉŠÈ{ `Ð Ö ÉuÑÞ Œ Œ i Œ À l Œ g º #x4y{ˆ\p\w}s p3r<z} 1x+ \ Lz x`r<y t<ƒ \w pjr<z} 1x+Œ4y r<~u n u jtœ4 1w p2.p3rvpš Dx FGF _ ³ `4µ _ F?FWD ³ I Q F µ ± H Xj ³ I Q"!$#.³ µ\ &% # '& 09+b+Šº½Ž *E 1 Or<y t 0( *) + -,. $/01$ :95 AB C $DE1F 9:G HJIK9:L: MAB 68?: F +9:4N +9;O<= `r t<yp\œ4z}xu \y{ 1Œ4yŽr t<z š 1ƒŠr<z}Œ4z «{pjr<z} 1x s. z}x. / \tvp\ƒu~.z}š{ 2~ p3tv Š pjt<y1 ^xqpbp _SR Š± D µ H XU H µ ³ M µ\ $! `Jµ D ³ _ 4 09+b+58J½Ž 8-95A5+9;V*10W3."G0>QX3$ 9:GY>Z4[+\]^ Q_L `š{p\w š{ ` jtv uz}x p3r<y{ p\x fz}x`r<y t<ƒ 1w pjr<z} \xz}x7p+ĵ \t< \x. 1z Šz pj \tvpjœ jt p# y r j ƒ \z x`r< pjx 2w z}xuy y{ 1Œ4y{x`r< { L ^xa` F?N µ D µ\ µ\³ ] µ\ 8 FWDGF I F µ\ Q"! X _ ³ I b M4 YFWDZ` F µ DWX Q H Q I F ` ³!1! ³ ` Oº-;5;b:J½Ž.ƒ.ƒX ;(c º10` 7d "ef <]1>Z?95A=^g>Q1 DJIfAB 9ef 7?;EDEh<]1 <4.+IK 5F 9;KihK 9:GkjY?; h;#x 1ƒŠr<z Œ&pjw.pjw} 1 \t<z r<~uœ jt»p\ƒuƒut< Šz}Œ&pjr<y x.yp3t<y{ Or x.y z \~n \tû y{pjt<šv~.z}x. Š ^x BED µ-i-lm9_ ]ny± Tfo T Xd H µ l!o ³ I DGF _ Fp$! `Jµ D ³ _ Oº-;5;57J½Ž ƒ.ƒx V4b358(c249:0n 4( Eq*46r68+9:95 MA=s t^ 1 9:GuX +vd."6b;v* ŠŒ4 ` \r<~f sšt pjš{yqt<y{š{ \x. Or t<suš r<z} 1x(ˆnz p x p3r<sutvpjwlxuy{z} 1~n 1sŠt#z}x`r<y t<ƒ \w p3 r<z} 1x \? Šz Orvpjx.š{y s.xuš r<z} 1xu { 4 ^x T Xd H µ ³ M µ\ ] µ H± H _ Q _ ³Ýµj Q"! F µ?f _ DYXY 05+b+5+J½Ž ƒuƒl V0b098-c 0580`,- Eq*?:\LMw(1M +9:G x +9: 75 9f/0!. p3rvp ƒ.pjtvpjw w}y{wšš{ \Œ4ƒ.su rvpjr<z} \x( 1x/ \tvp\ƒu~.z}š{ ~ p3tv Š p3t<y1 ^x DRQ H n³ I *y Q5D ² S Q5DRF 05+5+b81½Ž 3( X$.d + 5IzV* {} B "~; B d } UƒBƒBƒ f "Û ; ŠUŒ" f d } "ŒM } " U } } } -Ž Û "{f d MÛ B B f -ŒM d B B{M 8Ž Š= {B -Ž Š :- EV If 595 9G ih1 9:G 234.U)+ 5G> ` F ] ` `. _ µ ± D ³ Q"! J ` F O F1.³ _ ³ F ³Ý² F _ µ BCD µg` DRQU3 QJ 8! F=Z[FRQ"! ± ` ³ F DRQ H `³ I < #. uz} \xu Ý 7y{ w}y Ÿ` V09+b+b8n ;- W3?:If68)nIf9; xe j QxJIK BAv" If )Qs:1 +ših1 9:G 95A5."If =E h &sš my t<z}x. * s.«{«žÿ Œ&pjƒ. /z ẍ 1z} { T H Q _ ³ Q"!?] µg`\.³ _ ³Ýµj Q ² ] µ H _ Q _ ³Ýµ\ %œt H F I ³ QU! o < < VF µ\ NQ ` VF FŽ < ž p# I FWD _ Q ³ _ X Q ²k D Q f!/q5d ³ _ X 'hÿ1 V0U b81½Ž 05+b3(c 0b0b0` º-+- +If =a g1s2gi}e+68ik =Ss:1S ;49;a>Q1 9\75 ^ ª p\ Or š{ \Œ4ƒ.survp3r<z} 1x j m 1y{xuy tvp\w}z}«{y Ĵ jt< 1x. \zm uz p\ jtvp\œ4 s. z}x. \tvpjƒ.~.z}š{ ~ pjtv n p3t<y1 BCD µ-i FYF ² ± ³ a` µ ]n Tfod0 Z[B ỹ PU B B 7 Oº-;5;b;1½Ž º1º +If =a g1s2gi}e+68ik =Ss:1S ;49;a>Q1 9:G 9:+\ 7: 5^ Dxnr<yŽtvp\š r<z}ĵy Œ4 \r<z} 1x+ƒ.w pjx.x.z}xu su O z}x.?~ p3tv Š pjt<y Dp\š š{y{w}y tvpjr<y{ š{ \Œ4ƒ.survp3r<z} 1x2 \ u 1y{xuy tvp\w}z}«{y Ĵ jt< 1x. \zn uz p\ jtvp\œ4 { : ^x BCD µ-i-lforrr ov _ FWD Q _ ³Ýµ\ Q"!] µj ± FWDRF I F µ\ Z µ µ5_ ³ I Q ² _ µ Q _ ³Ýµ\ 09+b+b+1½Ž º10( E2g 54[687:95 +9;p<]1p>Z?:6rAB C pde1 9G HJIf9L: MAB 68?: Kt F +9:4N +9; <= qpjtv n p3t<y Dp\ z} Or<y!š{ \Œ4ƒ.sŠrvpjr<z} 1x \ uy ƒur<~š{ 1x`r< 1sŠt< { E Dx BED µ-i-l PUŸ _ ]ny± Tfo T Xd H lµ\ O ³ I DRF _ F $! `Jµ D ³ _ H œ JpjxŠs.pjt Ÿ ½Ž.ƒ.ƒX 4545:(c245,b3n º-8- >Z?:6rAB C DE1* :95 9;*<]1H; + G ª 9;$W1 9:GQHJIK9:L: MAB 68?: F +9:4N +9;<].ŸŠx.p\Œ4z}š z}œ4ƒuw z u šp3r<z \xzp\x. 7ˆŠz} s.p\w}z}«pjr<z} 1xZ j #w p3t< 1y+Œ&p\ƒ. { ov V_! lf«nµ D ± QU! µ0 F µg` DRQ H n³ Iov 8{µ D Q _ ³Ýµj T X\ _ F u 1r< p\ƒš ƒyp3tž½ž ºM7d $, If9;K<=Ms:=#x2z}Œ4ƒ.w}y{Œ4y xnrvp3r<z} 1x \ ux p3r<sutvpjẁ x.y{z} 1~n jt z}x`r<y t<ƒ 1w pjr<z} \x*z}xsr<~ut<y{y/ uz}œ4y{xu z} 1x. { (p\ Or<yŽt( Hr<~uy{ z} { &t<z} 1~.p\Œ 1s.xu #x.z}ĵy t< z r^ÿ` ºM;b;b0n º14( < L5 /0 {B B "~ " dƒbƒbƒ ŽÛ f - }Š= B B - M ] ˆd M ± "ˆ(²K U³M Š º-,- < K 54G)nI0>Q0q* 5?:9;Js:1* 9:G >Z\:ṕ?:IfIK9;0xE µ y{ \ƒ.~`ÿš z š{p\w ƒ p3tvp\œ4y r<yžt<z «{pjr<z} 1x p\x. z x`r<y t<ƒ \w pjr<z} 1x \ z t t<y{ 1suw pjt2 upjrvp4s. z}x. &x.pjr<sutvpjwex.y z \~n \t< { F µ H Xj ³ I Q"! «nµ D Q"! ov V_ FWD Q _ ³Ýµj Q"!;P- B Z Oº-;5;41½Ž :b8b3(c :b4b3` º13( < [ =M>Q xj ` D yžr< :z}xpjt tvp\xu 1y{Œ4y xnr< L \ uš{sut<ˆ1y{ Epjx sut p\š{y { Oq³ I-l ] µ H _ l F µ º¹ Oº-;5;Šº3½Ž 45;b8(c,nº-8Š º-:- <7:IM,p\7:?:LZs:ih Lt<z pjx. 1w}y"» ¼x. \z xuy{y t<z}x. áp%09. ) s pjw}z}rdÿu y ~ µ y x.y tvp3r< \ẗ pjx.y{w p\s.x.p{ÿ Lt<z p\xu 1suw p3 r< \t ^x& HH! ³ F ² ] µ H _ Q _ ³ µ\ Q"! F µ?f _ DYXJa` µ S Q5D ² F µ F _ D ³ IR `\³ FGFWD ³ a` '# f_lz}x+p\x. f (p\xu `šž~.pš ¼ u { } Ĵ \w º1ºM7b: \ ½!F IK_ DGF b2µ5_ FŽ ³ ] µ H _ FWD TI ³ ± F I FŽ 2 ŠƒŠt<z xu 1y t y t<w p\ Š M (p{ÿ&º-;b;5,š `ƒuƒl 509+b8-c 0b050n ªut< 1Œ r<~.y ªEz t< Or= 'F Ò 7 \t<œn ~u 1ƒ 1xp ƒ.ƒ.w}z}y ' \Œ4ƒ.survp3r<z} 1x pjw µ y{ \Œ4y r t Ÿ` º-;- <4 Ĵy{šŽr< \t z uy{x`r<z r^ÿ jt*r<~uy.qz t<z}šž~uw yžr r<y{ y{w}w pjr<z} \xl Q _Kl BED µ-i-l ] QUH l B n³! l T µ-i$ fà OºM;b:5+J½Ž º14`º c.º14b4` 05+- <4 K68+9; ih ov V_ FWD H DRF _ ³ ` K! _ ³ Q5D ³ Q _ F O Q _ Q\ 1 \~.x z}w}y Ÿ Š 1xu { Sº-;5:Šº1 šv~l E ut<z}y uy š t<z}ƒur<z} 1x \ x p3r<sutvpjwlxuy{z} 1~n 1sŠt?z x`r<y t<ƒ \w pjr<z} 1xX ƒ.ƒx 0`º ca8b,š 0nº <?:L+?:F =5D ~.y x p3r<sutvpjwy{w}y{œ4y{x 4Œ4y r<~u n Hz}x/ \w z Œ4y{šv~ pjx.z}š{ { ov _! l+«nµ D Q"! {µ D b M?FWD ³ I Q"!K F _uµ² ³ R `-`}l:á Ÿ1 4/ Oº-;5;b:J½Ž :b85;-c :5:b:n 0b0( hj MA5689; ^ {B B "~ " dƒbƒbƒ "ˆ8ŽK ; U B M fû U } MˆB d }ŠM d "{BÂM d } ; {B -Ž Š 058- hj MA5689; ^ av* ' \Œ4ƒ.sŠr<z xu Gr<~uyÄà D uz}œ4y{xu z} 1x pjw.qy{w pjs.x p{ÿár<y y{w pjr<z} 1xG?z}r<~>p\ƒuƒ.w}z}špjr<z} \xgr< jt< 1x. \z ƒ 1w Ÿnr< 1ƒy { 3` F ] µ H _ FWD «nµ D Q"! 0/ OºM;b:Šº½Ž :ºM,3(c º1350n 097d hj MA5689;5^5V$ ] µj V_ µ D ³ ` J Q ` ³Ý² F _ µc_ F Q Q"! Xj ³