! #"$$% &')(!*!*+(,-/ :9 H2JI1CLKNMOCLEP94Q4R94S4S4T

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "! #"$$% &')(!*!*+(,-/ :9 H2JI1CLKNMOCLEP94Q4R94S4S4T"

Bản ghi

1 ! #"$$% &')(!*!*+(,-/ :9 H2JI1CLKNMOCLEP94Q4R94S4S4T

2 UVXWZY\[^]^_a`cb dnegfihjhjkmlnegoqprfioosegf:tuegviwyxie{zpf!hue o#}:~fiou}ilnw g mtu}: 6}:huwyoqwy}izrh ƒ }:t#hjwyl r ˆŠ f:oq}:l hjœ/ už&dnegs wy y /krhue oqpme e oqoue{t oq} me zm}ioue f o ˆL rw fi fiou}il<ža pmec mtj}i /}ihjw ouw }:zmh }i~ \ pmfšxie oqprec~ }i y }šs wyzmv fi mhjoqtjfi ohjˆ@z@oqfiœ& ž y { J m Bª r«ž ž1 $ž/ ž ž6 ž1 ƒ ž+ Lµ ƒ>ž+ L³n ƒ ƒ>ž+ ³$ ƒ ž+?µ ƒ ž+ L³n ƒ>ž {¹ ž Lµ ƒ ž {¹ ž pme! ye{ouoqe t ³ hjoqf:zm mhg~ }:tº ³ yœ/» µ ~ }:tº µ œ@w hjoqhjœ/» ~ }it< ¼ge ouœ/» ~ }:t½ kroqkmtje{œ4» ~ }it< }: mfi yœ/»mfizm ~ }:t zlouw yœ/ž UVXWZY\¾À `c]p_âá{ã Y Ú Ó Ç Û ä Û ¹ Ú û Ÿ ž ì Ó Õ Ô þ ä Û þ «ž þ þ Ÿ ž Ÿ ž Ÿ ž Ž þ Ÿ ž Ÿ ž Ÿ ž Ž þ Ú þ Ú þ þ Ÿ Ÿ Ž þ Ÿ Ÿ ž Ž þ þ ¹ ù ù þ ¹ ÄÆÅ ÇÉÈ Ê4Ë Ì ÍÏÎBÇÉÐ?ÑGÎ Ð?Ç>Ì ƒ }it!ò Ó Ô Ì Õ Âw h föoqtjw m ye ŸØ>Ù ¹GÚ ¹ Û#Ü {}izrhuwyhuouw zrv+}i~föhue o#}:~ ÍÏÎBÝ:ÎBÌGÍ Ù#»:fÖoq}ioufi / mwyzmfitjˆ tje{ yfioqwy}iz }iz Ù#»?s pmw Épsecs w y & {f: oupme ÍÏÐ?ÑÏÑjÌGÍÏÍ tje{ yfiouw }:za»lfizr f ÕÞÝ:ßÏÌ Õ ÕÞÈ àâá»@s prw Épw hgf oq}ioufi ~ km oqwy}iz }iznùnoqpmf:olnf: mh e{x:e{tjˆ huoufioqenã äåùnoq}nfnhje{o }i~\fiou}ilnw mtj}i /}ihjwyoqwy}izmhšž&æ z@oukmw ouw x:e{ yˆl» ƒ>ãâ \w ç pm}: rh w z hjoqfioueöãâž\æ zfi m rw ouw }:za»lhu}:lne hjoqf:oqe{h wyznùålnfšˆ /e re{hjw v:zmfioue{ fih È àrè Î È ÝiÕ&ÍÏÎ ÝiÎ Ì Í»Loupm}ikmv:p$oupmwyh w h zm}:o tue ème{ oqe{ wyzåoupme ~ }itjlnfi me émzmwyoqwy}iz }i~# êž ë ˆ<f Ê@Ý:ÎBìåÍjÎ ÝiÇÉÎ È àšá ÝiÎ ÝíÍÏÎ ÝiÎ Ì ã!sens w y îlne{f:znf½zm}:zmï e{ln mo ˆ<hje{ð@kme zm {e }i~#huoufioue{h ãâ ãj ¹{ñ ñ{ñ hjkm ÉpNoqpmf:o ãâ nÿxã!f:zm òãéó ãóþô ~ }itcfi y 1õ ŽÖdåe s wy y s tuwyoqe ö&!~ }:tcfiznfitj mw outuf:tuˆ½ mf:oqp hjoqfitjoqwyzmvöfio ãšž ø {fihjwy}izmf: yˆöse s w y oqtje{f:oohjkm ÉpPf mfiouppf:hf hje{og»:s tjw ouw zrv$ãïùâäpö Àoq} lne{fiz$oqpmf:o ãïù1ÿúãóa~ }it hj}ilne õ{ž w x:e{znf½l }@ me ŸXØqÙ ¹ Úò¹{ÛÜ»f½hjoqf:oqe½ã^ä Ù#»fizm f \ 8 mtu}: 6}:huwyoqwy}izŠž+»sens tuwyoqe žüoq} lne{f:zºoqpmf:oà ÍÏÝ:ÎBÈ ÍÞý ÌGÍ È à ÍÏÎ ÝiÎ Ì ãš»r}it huwyln m yˆoupmfioöž ÍÖÈ àníïî ÝiÎ Ì ã s pme{zº wyhgkrzm me{tjhjoq}@}@ až pmwyh tje{ yfioqwy}iz$w hg me{émzre{ zr mkm {ouw }:z½}izoqpmechjoqtjkm {oukmtje }:~#žfih ~ }: y}šs hj Ÿ J a 6ÿ Ÿ m Bª 6ÿ s pmwy ye Ÿ wyç ƒ>ãâ qž Ÿ wyçº Ÿ gž+ž Ÿ Àž ž/ cw çº Ÿ Àž f:zm P Ÿ Àž/?Ž ž w çº }:t# ±²ž wyçº s pme{zre{xie t Ÿ ³$ ƒ>ž+ \w ç< Ÿ ž ~ }it fi y ãïù&hjkm Ép$oupmfiocã ãïù Ž Ÿ µ ƒ>ž+ \w ç< Ÿ až~ }it hj}ilne ãïùhukm Ép½oupmfiocã ãïù Ž Ÿ ³n ƒ>ž+ \w çí~ }it e{x:e{tjˆ mfioup$ö s#e pmfšx:eg Ÿ až ~ }:t fi y îãïùâä^ö âž µ ƒ ž+ \wyç<oupme{tjecw h fn mf:oqp$ö hjkm Époqpmf:o až ~ }it fi y ãïùâäpö ³$ ƒ ž+ 1wyç<~ }:t e{xie tuˆ rfioqp$ö secpmfšxie ~ }it hj}ilnenãïùâäpö Ÿ µ ƒ ž+ \wyç<oupme{tjecw h fn mf:oqp$ö hjkm Époqpmf:o Ÿ až ~ }it hj}ilnenãjùaä ö& âž Ÿ ³n ƒ>ž1 ž/ L w çåe{xie tuˆp mfiouppö& ÍjÝ:ÎBÈ ÍÞýÀÌ Í ž Ð?à6ÎBÈ Õ ž/ L»ms pmwy ÉpwyhÀou} hufšˆ@»loqpme tuecwyhàhj}ilne ãïùaä$ö hjkm Époqpmf:o Ÿ ž/ cfizr P Ÿ ž ~ }:t e{xie tuˆ rtue me{ e{hjhu}:t ã }:~Oãgwyz$ö šž Ÿ µ ƒ ž ž6? \w çíoqpme tue wyhàfn mfiouppö& Àoupmfio hjfiouw hjéme hcž1 kmz@ouw îž/?ž

3 r}:tîf!hje{oî}:~6 mtj}i /}ihjwyoqwy}izmh»ise hufšˆöoqpmf:o Ì à6îbý:è ÕÞÍ»is tuwyoqoue{z Ÿ»âoq}!lne{f:znoqpmf:oî~ }it#e{xie tuˆ+l me fizm ne{x:e{tjˆ!hjoqfiouecão}:~r ê»âs#e pmfšx:e Ÿ s pre{zme xie{t1 Ÿ Àž8~ }:t fi y &ž ä ŽÂdúpme{z íwyhîfchuwyzmv: e oq}iz žgs#e hjw ln m yˆ^s tjw oue ž Ÿ tuf:oqpme t#oupmfiz ž Ÿ Žadåe hjfšˆ oqpmf:o ž fizm f:tue }:viwy {f: yˆne{ð@kmwyxgf: e z@o ƒ }it kmhjo e ðlkrw xjfi ye{z@ouœ/ q»:s tjw ouoqe znž»lw çíe{fi Épe{z@oufiwy h oupmec}ioupme{tš»lẅ Ž elžy»@wyç ž Ÿ fizm Æ Ÿ ž+ž 6 J ³P &µ OÝià Ô µ Ó Ç Ò ÝiàNÝ Ô Ì Ð?Ý:ÎBÌ ÍÏÌ Î Ó nî Ì Ò Ê Ó Ç>Ý:ÕÂÑ Ó à6àrìïñgîbè"!gì Í# Ó Ç%$'&)('*,+ Ó ÇqÌÀÊ4Ç>Ì.- ÑGÈ ÍjÌGÕ0/1\Ì.!GÌGÇ2/3$'&4( Ê/Ç Ó Ê Ó ÍjÈ Î È Ó à ž È ÍÀÌ Ð?È"!GÝiÕÞÌGàrÎ Î Ó ÝgÊ4Ç Ó Ê Ó ÍÏÈ Î È Ó à% ÎBì:ÝiÎ1ìiÝ:Ígà Ó Ó ÑjÑGÐ?ÇÉÇ>ÌGàrÑÏÌGÍ Ó À³$ /³n 5 µ &³n Ó ÇÀµ 6*7+ Ó ÇqÌ Ó! ÌGÇ28 ÑÏÝ:àíßÏÌ Ó ß Î ÝiÈ à6ì Ô GÇ Ó:Ò ž Ò ÌÏÑ ì:ýiàrè ÑÏÝ:Õ Õ0/1* 9 Ž ƒ «> Ž ƒ «A Ž ƒ «ƒ ¹ B Ž ž ƒ «ž «ž «ž ƒ «ž ƒ A :#/ <; ë ˆ$tue 6e fioqe $f: m m yw fiouw }:z$}:~âoqprec~ }i y }šs wyzmvne{ð@kmwyxjfi ye{zm e{hš ³$ ƒ>ž+ = «aµ ž+ ³n ƒ>ž+? «aµ ž+ ƒ kmhje7@ oq}ne{ yw lnwyzmfioue µ µ ƒ ž+? «a³p µ ƒ ž+? µ { J a ž+ ³n ƒ ž {¹ = «DC µ :¹ & µ "E kmhue ou} e wylnw zrfioqe µ pmeîértuhjoâ~ }:kmtâ}:~?oqpme#fi /}šxie fitjeîtje{f: mw yˆ me{tjw xjf: m eo~ tu}:loupmeo me émzmwyoqwy}iz!}:~?huf:oqwyhu~ f: {ouw }:zaž4dneos wy L me{ln}:zmhuoutuf:oqe oqprecém~ oqp½wyzoupmechje{ð@kme{ Ž 6 J FHG JILK NMPORQ,SILT VU m J 4Ui L :ILWi m.itx/ ZY [,\^] ÌÖì:Ý_!GÌ.` þ ³$ ƒ ž+ = žú ³$ ƒ ³P ƒ ž+ j þ µ ƒ ž ¹ ž6?? ž/ḡ C ž µ ƒ µ ƒ ž ¹ ž6? q ae ë }ioup }:~@oqpmeîf: 6}šx:e1 {fizc /eî mtj}šxie rw tje{ oq yˆ ~ tj}iloqpmeîv:w x:e{z hje{lnfiz@oqwy {hâ}i~& \ Ž¼g}ioue oqpmf:o&oqpre{hjeîe{ð@kmwyxjfi ye{zm e{h {f:zp /e xlwye{se{ $fih tje{ {krtuhjw x:ege ðlkrfioqwy}izrhjžcbm /e{ w ém fi y ˆ@»Lw ~as#e s tjw oue CC žjee4~ }:t oqpme hje{o}i~âf: hjoqf:oqe houpmfio hjfiouw hj~ ˆ fn mtj}i /}ihjw ouw }:zíž ƒ ~ }it fnémœ@e ln}@ me q»@oupme{zºoupmecfi /}šxie e{ð@kmwyxjfi ye{zm e{h e{z@oufiwy fizr CC ³P ƒ>ž+ aeeâÿ CC žjeepd ã ã ù ä CC ³$ ƒ ž+ aee~ }it f: îã ù hjkm Époqpmf:ocã Ú CC µ ƒ>ž1 ¹ ž/? "EEaŸ CC ž6.eesd CC ž eeepf ã ã ù ä CC µ ƒ ž ¹ aee~ }it hj}ilnenã ù hukm Époqprfiocã Ú tje{hj 6e {oqwyxie ˆ@»#s pmw Épúlne fizmh$oqpmf:o CC ³P ƒ>ž+ "EE fizm CC µ ƒ>ž {¹ ž EEglÖkmhjo^ 6eåémœ@e{ ú /}iwyz@oqhp}:~coqpmeítue {kmtjhuwyxie e{ð@kmf:oqwy}izmh Ù Ÿ CC žjeepd ã ã ù änùå~ }:t fi y ã ù hukm Ép½oupmfio ã Ú ã ù fizr Ù Ÿ CC ž6.eesd CC ž eeepf ã ã ù äåù ~ }it hj}ilnenã ù hukm Époqprfiocã Ú ã ù g tje{hj 6e {oqwyxie ˆ@Žæ zm re{e{ \»âoupme e{œ@ mtje{hjhuwy}izrh }iznoqpme tjwyvip@oqï pmfizr Öhjw re{hîf:tue ln}izm}:oq}:zmw ~ kr {oqwy}izrhî}izn /}ikmzm re{ { /}ihš» fizr ípme zm {e oqpme e{œ@wyhuoue{zm eö}:~îémœ@e{ rïb /}iwyz@o hj}i ykmouw }:zmh wyh vikmf:tuf:z@oqe{e af:tuhih@wkj h érœle mï 6}:w z@o oqpme }itje{l<ž pme Ä oqpre{zmfw ln m ye{lne zloufiouw }:zå}:~îoqpmenln}@ me{ Épre{ 2hie tgs wy krhue oqpmen kmhuou}ilnfitjˆ½ 6}:oqou}ilnïBkr åwyoqe tuf:oqwy}izíf: v:}itjw oupml oq}n }iln mkmoue CC ³$ ƒ ž+ aeefizm CC µ ƒ>ž1 ¹ aee&fih oupme e fihjo émœ@e{ 6}:w z@ouhà}i~aoqpmecf: 6}šx:e e ð@kmfiouw }:zmhjž ã ù ã ù g >

4 l nmpo ¾À ¾g]^_Â`c_aÁrq+] pme ~ }i y y}šs w zmv Ä oupme{zmfnhjoqtjkm {oukmtje ln}@ me hàoupmecfi rhuoutuf: {ohuˆ@z@oqf:œ^}i~ \ s<t u2v w:x u wyvrz{sa }2~. 2vr ƒ}: } r ˆ2 ~rši s iur Œƒ}: sž.zi {sa }2~. 2vr ƒ}: 2 s<xi. sa }2~. 2vr 3}: sa }2~. 2vr ƒ}: 2 sa. 2ti sa }2~. 2vr 3}: sa }2~. 2vr ƒ}: 2 s< eœy sa }2~. 2vr ƒ}: sa }2~. 2vr 3}: 2 s 2 sa }2~. 2vr 3}: 2 s" sa }2~. 2vr 3}: 2 s 2ˆ sa }2~. 2vr 3}: 2 s" ˆ sa }2~. 2vr 3}: 2 s y sa }2~. 2vr 3}: 2 s" sa }2~. 2vr 3}: 2 s sa }2~. 2vr 3}: sa }2~. 2vr 3}: 2 s" i sa }2~. 2vr 3}: sa }2~. 2vr 3}: 2 2 Ä émzmwyoqe ctjwy 4hie huoutukr {oqkrtue s wy & /ectje{ mtje{hje{z@oqe Pf:h f ywyhuo }:~aoutuwy m ye{h }i~\oqprec~ }itjl C ã ¹ C ã ɹ ñ{ñ ñ¹ ãy :E ¹r E s pme tue ã w h f huoufioqe@»ãâ ¹ ñ{ñ ñ¹ ã fitje w ouhghjkm { e{hjhu}:tuhš»lfizr wyhàf^ou}ioqf: & mtje{ mwy {f:oqec}:zf:oq}:l hšžo pmecfiou}ilnhàoqprfio pm}: wyz ã s w y 6e$fi y #f:zm }izr ˆ oqpr}ihje^fiou}ilnh ~ }itös pmw Ép ƒ gtje{oqkrtuzmhš : rœn âž< pmep~ }: y}šs w zrvº~ km {ouw }:zmh tje{oqkrtuzmh f wyhuo }i~#fi y aoupmenhuoufioue{h }i~îfviwyxie z<ln}@ me{»4fizr íf wyhuo }i~ofi y \oupmenhukr { {e huhj}itjhg}:~îfviwyxie{zíhuoufioqe wyzåf viwyxie zpln}@ me{»@tje{hj 6e {ouw x:e{ yˆ sa yz ž. Ÿ.zs<t ur iurzrtvœr yz2. s2ziu2vrzrx s2s2 2 sažiw2 :x ur i s ŒR yz2švrzrtÿw.iurty s ŒR iurxÿ šœr yz2 s. vrzrtÿw.iurty s2sr 2t u. ž at š i vrzrt u: s2 2 ƒvrzrt uªs 2 3t«vrzrtŸw.iuRty s2 2 ŒR yz2 R 2 2 sa yz ž. Ÿ.zs<tŸw:x2x%tŒR yz2. s ŒR iurxÿ šœr yz2 s2s<tÿ.r up sr 2t u. ž s" r 2y ž ty tÿw:x2x r 2t u3 i ƒ r 2 tÿw:x2x r 2t u: 2 2 pme ~ }i y y}šs w zmvn~ km oqwy}iz½ me oqe{tjlnw zre{h s pme oqpme tàfizfiou}il pm}: rh w z½fnviwyxie z$hjoqf:oqec}i~afnviwyxie{zln}@ me{ sa yz ž. Ÿ.zs<ti iu. iur Œ: tœr yz2. s ŒR iurxÿ šœr yz2 s2s<tÿ.r up sr 2t u. ž s" r 2y ž ty ž2 % r 2 saž pme ~ }i y y}šs w zmvnf:tue { yfihjhuwy wyhjo ~ kmzm {ouw }:zmhàoupmfio se s w y &zme e{ a sa yz ž. Ÿ.zs ŒRz Œy±.ziv. ²š~: s ŒR iurxÿ %~ s2s<tÿ.r up sr 2t u. žªs" r 2y ž³²: r 2 «u2v w.z. sl žy 2rtiz. 2 2 sa yz ž. Ÿ.zs<tiz22zrx u%~³žr s2ziu2vrzrx s2s2 2 sažiw2 :x ur i s"~³vrzrtÿw.iurty s ŒR iurxÿ %~ s. vrzrtÿw.iurty s2sr 2t u. ž³² ŒR ivrz. s<xÿ.zrxÿ s2sažš²: s2 2 šœr ivrzs 2 š² vrzrtÿw.iurty 2 2 A

5 sz2rtizs2 2 šœr ivrz vrzrtÿw.iurty s2 2 ³~ R 2 2 sa yz ž. Ÿ.zsŽ.zi r iurzš²: s ŒR iurxÿ %² s"u2v w.zµžy 2rtiz. sažy 2rtizšu2v w.z. 2 2 sa yz ž. Ÿ.zsaž. iiurziv. wyuƒ~³žr s<tiz22zrx u³~{sažiw2 :x ur i s"²: sž.zi r iurzªsaž ²: sa yz ž. Ÿ.zsažy iv. zi rziv2 ƒ~³žr s ŒR iurxÿ %~ s. u2v w.z. s2sr 2t u. ž%² vrzrt u: 5s" 2 ªsažš²: sažy iv. zi rziv2 %vrzrt u%žr sa yz ž. Ÿ.zsažy iv.yti ŒRz³~šžR sž.zi r iurzsažy iv. zi rziv2 3~sažiw2 :x ur i s"²: sž.zi r iurzsažš²: sa yz ž. Ÿ.zs<tŸw2±:tiziu. ~1 ~r¹. sažy iv. zi rziv2 ƒ~1 sažiw2 :x ur i s"²: 5s ŒRz Œy±.ziv. ² ~r¹ sa yz ž. Ÿ.zsz ºiw. 2yyt ur iurzyytiziurt³~1 «~r¹. s" 2 ªs<tŸw2±:tiziu. š~1 ~r¹. s<tÿw2±:tiziu. š~r¹ ~1 2 2 pme yfihjof:kmœ@w ywyfitjˆ^~ kmzm oqwy}iz½s#e s wy Âzme{e wyh fn e fihjoqï émœ@e{ mï /}iwyzlo émzr me{tš sa yz ž. Ÿ.zsaž. ²p Ÿ : u.yt ur iurzrtƒt urz 1 s2ziu2vrzrx s2s2 2 sažiw2 :x ur i s<t ur iurzrty s2ziuªs2sž.z»ryt ur iurzrtªs<t urz t ur iurzrty 2 2 s<xÿ.zrxÿ s2sz ºiw. 2yyt ur iurzyytiziurt ³.z»Ryt ur iurzrt%t ur iurzrty %t ur iurzrty sz2rtiz6s2 2 ³.z»Ryt ur iurzrty s2 2 Ÿ : u.yt ur iurzrty 2 2 1w zrfi y ˆ@»Loqpmec }L rec~ }it oqprecl }@ me Épme{ 2h:e{t wyhàviwyxie zpwyzƒ 1wyvikmtjeV¼)¼n}:z$oupmeczme œlo

6 ½ ¾ eàiálâi V½"ßÄ<ÅÇÆZÈ2Ée¾ ŸÊiË ½ŽÊ <Åš½Ÿ½"ÄŸÊŸÊŸÌ Ã<ÅiÄ<Åi ýaÃLÅiÄ<Åi ÃDÈ2Ée¾ Ê ËŸËŸË ½ÍÈ2Ä<Å Î<ÏZÆ ½ÑÐeÒŸÓ ÔÕÄŸÊŸÊ Ì ÃLÅiÄ<Å Ã Ë ½ÑÖŸ Ø Ù<Ô%Ú0Û Ë ½Ÿ½ŽÄkÅiÉÈÕ Ë«½"Ãe ŸÊŸ ÎLÅÕÄŸÊŸÊ Ì ÃLÅiÄ<Šë½ ÀkÜ Â ÎLÅ ÁeÉk ½"à ˽aÃeÄ<ÅiÌŸÄkÅiÉÈ2Ý' ÃDÈ2Ée¾ ŸÊ ËŸËŸË Ë ½Ÿ½Þ kß à Ë὎ʟ <ų½Ÿ½ŽàŸÌ Ã<ÅiÄ<Åi ýaÃeÄ<Å7àâÈ2Ée¾ Ê ËŸËŸË ½ À ÁŸÊ<Åi kã Ì É<ÜŸÅÕÄŸÊ ÊŸÌ ÃLÅiÄkÅi ý ÀkÜ Â ÎLÅ ÁeÉk ½"à ˽0È2 È äi eã ÝÇÃZà Ì ÃLÅiÄ<Å Ã ËŸËŸË ËŸË ½Ÿ½"ΟÉ< å'æyæ,æiç Ë«½"ÊŸ <Å ½Ÿ½ÑÆyæ<Ì ÃLÅ Ä<Åi ë½aÃeÄ<ÅZÆyæDÈ2Ée¾ Ê ËŸË ½ÑÆiçŸÌ ÃLÅ Ä<Åi ë½aÃeÄ<ÅZÆiçâÈ2Ée¾ Ê ËŸËŸË ½"Ãe ŸÊ ÎLÅÕÄŸÊ ÊŸÌ ÃLÅiÄkÅi ý ÀkÜ Â ÎLÅ ÁeÉk ½"à ˽ èÿè ½ÍÈy È äi kãiýçãâæyækì ÃLÅiÄ<Å Ã Ë ½ÍÈy È äi kãiýçãâæiç Ì ÃLÅiÄ<Å Ã ËŸËŸË ËŸËŸË ½Ÿ½ ¾iÁŸÃkå'Æyæ,Æiç Ë«½Žå É ÁL ½aÃeÄ<ÅÇÆræ?È2Ée¾ Ê Ë½"ÃeÄkÅÇÆiç,ÈyÉe¾ ŸÊ Ë ËŸË ½Ÿ½"ÁÈ ézæyæêæiç ˽"ßÄ<Å ½ ¾ Á Ãkå ½Þ kßjæyæeëâæiç Ë=ÈyÉe¾ ŸÊ Ë Ë ½Ÿ½ÞÔ ë à Ë«½"ÊŸ <Å ½Ÿ½"àŸÌ ÃLÅiÄkÅi ë½"ßÄ<ÅÕàêÈyÉe¾ ŸÊ Ë ËŸË ½"Ãe ŸÊŸ ÎLÅÕÄŸÊŸÊ Ì ÃLÅiÄ<Å Ã ½ ÀkÜ Â ÎLÅ ÁeÉk ½"Ã Ë ½ŽÀ Ékã Ì ÃŸÉÈ2 V½"Ã<Ü ÎŸÎZà ËV½ ÀkÜŸÂ2ÎLÅ ÁeÉ< ½aÃrìaË«½0È2 È äi eã ÝZÃrì=à Ì ÃLÅiÄ<Å Ã ËŸËŸË ËŸËŸËŸË ½Ÿ½Ñ ë à Ë«½aÃeÄ<Å ½Þ kß ½ÞÔ ëš½þâi kßõà ËŸËŸË,È2Ée¾ ŸÊiËŸË ½Ÿ½Ñ Ö à Ë«½"ÊŸ <Å ½Ÿ½aÁL ÁLÅiÌ ÃLÅiÄ<Åi ý"ÃeÄ<Åà,È2Ée¾ Ê ËŸË ½aÃLÅi <é ½ŽÀkÜŸÂ ÎLÅ2ÁeÉ< ½"Ã<ÅiÄ<Åi Ã Ë ½ å É Á<Â7ÃLÅiÄ<Å Ã ½"Ãe ŸÊ ÎLÅÕÄŸÊ ÊŸÌ ÃLÅiÄkÅi à ½ ÀeÜŸÂ ÎLÅ ÁŸÉ< ½"Ã Ë ½ À Ékã Ì kí kãÿî ½aÃLÜ ÎŸÎZÃ Ë ½ ÀkÜŸÂ2ÎLÅ ÁeÉ<š½"Ãrìa˽0È2 È äi eã ÝÇÃrì,ÃLÅiÄ<Åi Ã ËŸËŸËŸË ËŸËŸËŸËŸË ½ À Á<ïÁL ÁLÅ Ì ÃLÅiÄ<Å ÃJÃLÅi <éyëÿëÿë ½Ÿ½ÞÔ Ö à Ë«½aÃeÄ<Å ½ÞÔŸÓÕÐeÒeÓ ÔÕà ËDÈyÉe¾ ŸÊ Ë Ë ½Ÿ½Ñ ðçà Ë«½aÃeÄ<Å ½Þ kß ½ÞÔ Öš½ÞÂi kßõà ËŸËŸË,È2Ée¾ ŸÊiËŸË ½Ÿ½ÞÔiðÇà Ë«½aÃeÄ<Å ½Þ kß ½Ñ ŸÖš½ÞÂi kßõà ËŸËŸË,È2Ée¾ ŸÊiËŸË ½Ÿ½ÞÔŸÓÇÆyæ,Æ ç ˽ŽÊŸ kåš½ÿ½þæræ<ì ÃLÅiÄkÅi ý"ÃeÄkÅZÆyæ=ÈyÉe¾ ŸÊ Ë Ë ½ÞÆiç Ì ÃLÅiÄ<Šë½"ÃeÄkÅZÆiçêÈyÉe¾ ŸÊ Ë Ë ½"ÃLÅ <éš½ ÀeÜŸÂ ÎLÅ ÁŸÉ< ½"ÃLÅiÄkÅi Ã Ë ½Žå É ÁLÂÃLÅiÄ<Åi à ½"Ãe ŸÊ ÎLÅÕÄŸÊ ÊŸÌ ÃLÅiÄkÅi à ½ ÀeÜŸÂ ÎLÅ ÁŸÉ< ½"Ã Ë ½ÑèŸè ½ÍÈy È äi kãiýçãâæyækì ÃLÅiÄ<Å Ã Ë ½ À Ékã Ì ÃeÉLÈ2 V½"ÃLÜ2ΟÎZÃ Ë ½ ÀkÜŸÂ Î<Å ÁeÉ< ½aÃrìa˽ÍÈy È äi kãiýçãrì=ãlå Ä<Åi Ã Ë ËŸËŸËŸËŸË ËŸËŸËŸË ½ À Á<ïZÆiçŸÌ ÃLÅ Ä<Åi ÃZÃ<Åi <é2ëÿë Ë ½Ÿ½Ñ eóçæyæ,æ ç ˽"ÃeÄkÅš½ÞÂi eß ½ ¾ ÁŸÃeå ½ÞÔeÓ%½ÞÂi kßjæ ç ˽"ÎeÉkÂ å ½Þ kßjæyæeëv½þâi kßzæiç ËŸËŸË ½ÞÔ ð ½ÞÂi kßjæ ç ËŸËŸËŸËDÈ2Ée¾ ŸÊiËŸËŸËŸËŸË 1wyvikmtje Ž Ä me{ & Épre{ 2hie t ~ }it+ \ Ž B

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

! "#$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz

! #$% &' ( )+*-,/.0, ;: EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkz )+*-,/.0,214365879.;: =?,A@B:414*C)+.:D.0, EGFHJIKMLONPNRQSN!T/UWVU'FXCH IWY[Z]\_^`Ya\bYdcJYfehgai j8k[lm^`ya\-nohgg`prqtsmqvuk[lmwfgxkzyfqtk[p {} ~ J ƒƒ% ƒ ˆ z Š[ Œ /Ž ; [ ; a ` a }ƒ9š f } ã 0 ;š }

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

D! " $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P

D!  $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P ! " $# % ')(+*, -. /10234(5$6 7 018 /9-2:(+/10 /?0+@A:(4B 6 =+, B E$F?G H I J K H L!N O Q R S N S N T U V!Ẅ X Y S U R+Q S T U Y

Chi tiết hơn

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\

I 7. a'\ v - U - rt -T -II ij a -t Ta\ v ].!l Ī. āiā\t -.F - -. tt sl-.- - U a\ v - -t! a - -ÂA IrV -.ÊË A -v - -Ạ J at! A -N.- - U a\ v o I - U d Tt\ 7. '\ U rt T ij t T\ ].!l Ī. āā\t.f. tt sl. U \ t! ÂA rv.ê A Ạ J t! A N. U \ U d Tt\ '6 fq U!i F dtt N. U'\ f, T fl! AA! '6 f+ Y' à. i ii '! (ii ô;, 1! r;.'j:u U';ci) n * ly. U!V:rtcèàiu 't? (r '! i::

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! $# % &!' ( ) *+ ', % -*.''/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7 Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }~ c ƒy @ˆ' 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! 545 6 6 7-93 60' ; / @?ACBD27E@/,F( HGJI#K 0>L?ACB MC7 NO@9R SOT.U V W!! ) > 3 " %63! 0' >YẌ ZJ [ \ ]5 _0à OLR'ScOcd W

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

IEP Forms (Laotian)

IEP Forms (Laotian) j } ˆ Ë Ã h Ï } } ˆ Ë ˆ ˆ } ˆ Ë Ã h É Å Ã Å Ï Ãh ž Î ~ˆ,(3 ž Ÿ uœ ĵ ˆ Ê Ì ˆ ˆŠÊ,' uˆå } } ž } œ ˆ ˆœÅ Å̈ ˆ Ê}} ž ž œ Ãh œ } ˆ ˆœÅ ň Ì ˆ ž ˆ Ê ˆœ Ÿ}žˆœ ˆ,(3 ˆw j Šˆ ˆ k Ê ˆ Ë } ˆ ˆ" Î Ê } ˆ ˆœÅ ÅÎ ˆ š~

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň

Ńľ ż Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Í» żł ±«# µ ż»µ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň Ő» ± Ľ ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ň ďë ďę ďňîňď Ńľ» 7 Ş ďňîňî

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B8EAB971C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 數位邏輯. h Ûv± (A) TTL Ç yæ k 2.4 V.4 V () CMOS IC í TTL IC (C) h IC Î. j (D) ECL Ç ¾ Ÿ ð e  ƒ 2. v m(.) 2 o v à Îv (A) (5.5) () (AA.8) (C) (D5.4) (D) (25.2) ˆ A à 3. Ø (47) A (57) 8 (A) 2 () 8 (C)

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约 Distr.: General 16 May 2012 Chinese Original: English 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会 }è¹ ~ 2012 4 16 Ž 27 根据 公约 第 74 条审议缔约国提交的报告 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会的结论性意见 塔吉克斯坦 1. ~ 2012 4 17 18 hÿq} 188

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

Question Paper.pmd

Question Paper.pmd ºÉÆEò±ÉxÉÉi ÉEÆò ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ É (SA II) EÚI - n - Δ EfiÚi - u i j ºÉ ÉªÉ : ½þÉä úé jéªé É x nê & 1) x { j S i Æ & J hb & Œxi * J hb - EÚ. +{ `ˆi + n v x - 10 +R ÛEÚ & J hb - J. Æ S x i EÚ EÚ «- 15 +R

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx

Microsoft Word - مقال البيان تحولات الموقف الدولي.docx ﺳﻮرﯾﺎ : ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻮرة دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺪد 373 ﺑﺘﺎرﯾﺦ 4 رﻣﻀﺎن 1439 ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﻣﺎﯾﻮ 2018 م ت ردا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ "ﺛﻼﺛﯿﺔ" وﻟﻢ ﺗﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

! "#$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + % " ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M..

! #$%(&', /34_S J Ob #O # UP ai\' JKLMN ,- BR CO [V^_ WX89,-,0 + UT U 3 : ( 5X +& + %  ; #0 ++; ^P LM 9R 3 0 B R ( (4 41 L R 7 M M b B 0 M.. "#%&', 4_SJ Ob #O # UPaI\'JKLMN 289,BRCO[V^_ WX89,,0+UU: X +&+%";#0++;^PLM9R0B R 441LR7M M b B 0 M [ Y cow, 9 489,X 789:*+,;4;:, 89, " Y " O W 0 0 G 7 0 9 7

Chi tiết hơn

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú.. 12452/12.01.018/2011-12 º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆÅú Š ú í¾ ½ œ ºÄÆ ½Ä Ê ˆ½Å º ½ ž ˆ½Å î ú ˆÊÅÍ Ê º»

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

Document1

Document1 S òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç } {z @ áí Ôm @ bi@åi@a jç@åi@œíœèûa jç,, :,,, :,, : :,, òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç T,, ;,,, @ âbèûa@îöšûa @ b aë@ñìç Ûaë@õbnÏ aë@òîàüèûa@tìzjûa@pa a * * * U òçbà aë@òäûa@ýçc@ñ îôç

Chi tiết hơn

š! "$# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ

š! $# %%'&)(+*-,/.01* ABDC FEG H EG JILK IL MNK OQPRSRUT-KSVXWYIGZDKSW[I C VXZD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNeSfJTK VXWYILZ ! "$# %%'&)(+*-,/.01*2465 798 6/,$:@-@ ABDC FEG H EG JILKIL MNKOQRSRUT-KSVXWYIGDKSW[I C VXD )\ ^]`_avbi C W[ cdcvbilvbksw MNSfJTKVXWYIL O1KSEgI C hii j! C K k ltdemksndmx F ^opqkil Fq EG ht- rem kvsigil

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Boulot/Ch16ApplicationsLineaires/TD9cor.dvi Ì Ò Ó ÓÖÖ ÈÌËÁ ÄÝ Ð ¾ ÚÖ Ð ¾¼½ Ü Ö ½ ½º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ñ ÐÐ ÕÙ ØÖ Ú Ø ÙÖ Ò ÙÒ Ô Ú ØÓÖ Ð Ñ Ò ÓÒ 4 Ð Ù Ø ÓÒ ÔÖÓÙÚ Ö ÕÙ³ ÐÐ Ø Ð Ö ÔÓÙÖ ÕÙ³ Ð ³ ³ÙÒ º ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ a(,0,0,0) + b(0,,,0) +c(,0,0, ) +d(,,,0) = 0º

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 July 2011 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组 目录 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组第十六届会议第一期和第二期会议报告, 分别于 2011 年 4 月 5 日至 8 日在曼谷 2011 年 6 月 7 日至 17 日在波恩举行

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

Yaharan

Yaharan esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { = ð þ p o i u y t r e w ø a s d f g h j k l ' :?., m n b v c x z Fn State: none esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 ]! @ # $ ^

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

mod19b.dvi

mod19b.dvi ÏÓÐ Ò Ãº Ë Ð Ö Ì Ðº 2515 ¾ º½ º ÂÙÒ ¾¼½ Modulklausur Funktionentheorie I Aufgabe 1: (½¼ ÈÙÒ Ø µ Ø ÑÑ Ò Ë ÐÐ ÓÑÔÐ Ü Ò Ð Ò Ò Ò Ò Ò Ð ÙÒ Ò ÒĐÙ Ò ÙÒ Ò Ë Ö Ò Ò Ö ÓÖÑ x+iy Ò Ñ Ø x,y R µ z = (2+3i)(4i 1) µ z

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx

Microsoft Word - CHUYÊN - HU?NH M?N Đ?T- KIÊN GIANG-L1.docx SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- KỲ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM 09 BÀI THI: TOÁN Thời gin làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ THI: 86 Họ và tên thí sinh: SBD: Câu : Hàm số nào su đây

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 209 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệ TƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI Mã đề thi 09 ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 06 07 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu : Cho hàm số = ( a)( b)( c) có đồ thị ( C ) với a < b

Chi tiết hơn

Matrices.dvi

Matrices.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Å ÌÊÁ Ë ÐÙÐ Ñ ØÖ Ð Ü Ö ½ 1 2 2 3 Ø B = ½º ÐÙÐ Ö A B Ø B Aº 1 3 5 1 ¾º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ A Ø B ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ AB Ø BA ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º Î Ö Ö Ð ÓÖÑÙÐ

Chi tiết hơn

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch

Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào ch Tôi muốn kết hôn với bạn trai người Nhật tại Việt Nam. Tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi đã mua hồ sơ đăng ký kết hôn nhưng không biết điền thế nào cho phù hợp? Đáp: Quy định pháp luật hiện hành về thủ

Chi tiết hơn

soluzione.dvi

soluzione.dvi Ì ÈÊÇÎ Ë ÊÁÌÌ Ä ¾ Ù ÒÓ ¾¼½ Ë Ê Á ÁÇ ½ Ì µ ÁÐ ØÖ Ò ØÓÖ ÔÓÐ Ö ÐÐ ÙÖ ÙÒn + pn ÓÒ met = 3 µñ N Abase = 10 16 Ñ 3 N Dcollettore = 10 16 Ñ 3 µ n = 0.08 Ñ 2»Î τ n = 10 6 S = 1 ÑÑ 2 º CC = 12 Î I B = 60 µ º Rc

Chi tiết hơn