! #"$$% &')(!*!*+(,-/ :9 H2JI1CLKNMOCLEP94Q4R94S4S4T

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "! #"$$% &')(!*!*+(,-/ :9 H2JI1CLKNMOCLEP94Q4R94S4S4T"

Bản ghi

1 ! #"$$% &')(!*!*+(,-/ :9 H2JI1CLKNMOCLEP94Q4R94S4S4T

2 UVXWZY\[^]^_a`cb dnegfihjhjkmlnegoqprfioosegf:tuegviwyxie{zpf!hue o#}:~fiou}ilnw g mtu}: 6}:huwyoqwy}izrh ƒ }:t#hjwyl r ˆŠ f:oq}:l hjœ/ už&dnegs wy y /krhue oqpme e oqoue{t oq} me zm}ioue f o ˆL rw fi fiou}il<ža pmec mtj}i /}ihjw ouw }:zmh }i~ \ pmfšxie oqprec~ }i y }šs wyzmv fi mhjoqtjfi ž y { J m Bª r«ž ž1 $ž/ ž ž6 ž1 ƒ ž+ Lµ ƒ>ž+ L³n ƒ ƒ>ž+ ³$ ƒ ž+?µ ƒ ž+ L³n ƒ>ž {¹ ž Lµ ƒ ž {¹ ž pme! ye{ouoqe t ³ hjoqf:zm mhg~ }:tº ³ yœ/» µ ~ }:tº µ hjoqhjœ/» ~ }it< ¼ge ouœ/» ~ }:t½ kroqkmtje{œ4» ~ }it< }: mfi yœ/»mfizm ~ }:t zlouw yœ/ž UVXWZY\¾À `c]p_âá{ã Y Ú Ó Ç Û ä Û ¹ Ú û Ÿ ž ì Ó Õ Ô þ ä Û þ «ž þ þ Ÿ ž Ÿ ž Ÿ ž Ž þ Ÿ ž Ÿ ž Ÿ ž Ž þ Ú þ Ú þ þ Ÿ Ÿ Ž þ Ÿ Ÿ ž Ž þ þ ¹ ù ù þ ¹ ÄÆÅ ÇÉÈ Ê4Ë Ì ÍÏÎBÇÉÐ?ÑGÎ Ð?Ç>Ì ƒ }it!ò Ó Ô Ì Õ Âw h föoqtjw m ye ŸØ>Ù ¹GÚ ¹ Û#Ü {}izrhuwyhuouw zrv+}i~föhue o#}:~ ÍÏÎBÝ:ÎBÌGÍ Ù#»:fÖoq}ioufi / mwyzmfitjˆ tje{ yfioqwy}iz }iz Ù#»?s pmw Épsecs w y & {f: oupme ÍÏÐ?ÑÏÑjÌGÍÏÍ tje{ yfiouw }:za»lfizr f ÕÞÝ:ßÏÌ Õ ÕÞÈ prw Épw hgf oq}ioufi ~ km oqwy}iz }iznùnoqpmf:olnf: mh e{x:e{tjˆ huoufioqenã äåùnoq}nfnhje{o }i~\fiou}ilnw mtj}i /}ihjwyoqwy}izmhšž&æ ouw x:e{ yˆl» ƒ>ãâ \w ç pm}: rh w z hjoqfioueöãâž\æ zfi m rw ouw }:za»lhu}:lne hjoqf:oqe{h wyznùålnfšˆ /e re{hjw v:zmfioue{ fih È àrè Î È ÝiÕ&ÍÏÎ ÝiÎ Ì Í»Loupm}ikmv:p$oupmwyh w h zm}:o tue ème{ oqe{ wyzåoupme ~ }itjlnfi me émzmwyoqwy}iz }i~# êž ë ˆ<f ÝiÇÉÎ È àšá ÝiÎ ÝíÍÏÎ ÝiÎ Ì ã!sens w y îlne{f:znf½zm}:zmï e{ln mo zm {e }i~#huoufioue{h ãâ ãj ¹{ñ ñ{ñ hjkm ÉpNoqpmf:o ãâ nÿxã!f:zm òãéó ãóþô ~ }itcfi y 1õ ŽÖdåe s wy y s tuwyoqe ö&!~ }:tcfiznfitj mw outuf:tuˆ½ mf:oqp hjoqfitjoqwyzmvöfio ãšž ø {fihjwy}izmf: yˆöse s w y oqtje{f:oohjkm ÉpPf mfiouppf:hf hje{og»:s tjw ouw zrv$ãïùâäpö Àoq} lne{fiz$oqpmf:o ãïù1ÿúãóa~ }it hj}ilne õ{ž w x:e{znf½l me ŸXØqÙ ¹ Úò¹{ÛÜ»f½hjoqf:oqe½ã^ä Ù#»fizm f \ 8 mtu}: 6}:huwyoqwy}izŠž+»sens tuwyoqe žüoq} lne{f:zºoqpmf:oà ÍÏÝ:ÎBÈ ÍÞý ÌGÍ È à ÍÏÎ ÝiÎ Ì ãš»r}it huwyln m yˆoupmfioöž ÍÖÈ àníïî ÝiÎ Ì ã s pme{zº wyhgkrzm až pmwyh tje{ yfioqwy}iz$w hg me{émzre{ zr mkm {ouw }:z½}izoqpmechjoqtjkm {oukmtje }:~#žfih ~ }: y}šs hj Ÿ J a 6ÿ Ÿ m Bª 6ÿ s pmwy ye Ÿ wyç ƒ>ãâ qž Ÿ wyçº Ÿ gž+ž Ÿ Àž ž/ cw çº Ÿ Àž f:zm P Ÿ Àž/?Ž ž w çº }:t# ±²ž wyçº s pme{zre{xie t Ÿ ³$ ƒ>ž+ \w ç< Ÿ ž ~ }it fi y ãïù&hjkm Ép$oupmfiocã ãïù Ž Ÿ µ ƒ>ž+ \w ç< Ÿ až~ }it hj}ilne ãïùhukm Ép½oupmfiocã ãïù Ž Ÿ ³n ƒ>ž+ \w çí~ }it e{x:e{tjˆ mfioup$ö s#e pmfšx:eg Ÿ až ~ }:t fi y îãïùâä^ö âž µ ƒ ž+ \wyç<oupme{tjecw h fn mf:oqp$ö hjkm Époqpmf:o až ~ }it fi y ãïùâäpö ³$ ƒ ž+ 1wyç<~ }:t e{xie tuˆ rfioqp$ö secpmfšxie ~ }it hj}ilnenãïùâäpö Ÿ µ ƒ ž+ \wyç<oupme{tjecw h fn mf:oqp$ö hjkm Époqpmf:o Ÿ až ~ }it hj}ilnenãjùaä ö& âž Ÿ ³n ƒ>ž1 ž/ L w çåe{xie tuˆp mfiouppö& ÍjÝ:ÎBÈ ÍÞýÀÌ Í ž Ð?à6ÎBÈ Õ ž/ L»ms pmwy ÉpwyhÀou} tuecwyhàhj}ilne ãïùaä$ö hjkm Époqpmf:o Ÿ ž/ cfizr P Ÿ ž ~ }:t e{xie tuˆ rtue me{ e{hjhu}:t ã }:~Oãgwyz$ö šž Ÿ µ ƒ ž ž6? \w çíoqpme tue wyhàfn mfiouppö& Àoupmfio hjfiouw hjéme hcž1 îž/?ž

3 r}:tîf!hje{oî}:~6 mtj}i /}ihjwyoqwy}izmh»ise hufšˆöoqpmf:o Ì à6îbý:è ÕÞÍ»is tuwyoqoue{z Ÿ»âoq}!lne{f:znoqpmf:oî~ }it#e{xie tuˆ+l me fizm ne{x:e{tjˆ!hjoqfiouecão}:~r ê»âs#e pmfšx:e Ÿ s pre{zme xie{t1 Ÿ Àž8~ }:t fi y &ž ä ŽÂdúpme{z íwyhîfchuwyzmv: e oq}iz žgs#e hjw ln m yˆ^s tjw oue ž Ÿ tuf:oqpme t#oupmfiz ž Ÿ Žadåe hjfšˆ oqpmf:o ž fizm f:tue }:viwy {f: e ƒ }it kmhjo e ðlkrw xjfi q»:s tjw ouoqe znž»lw çíe{fi h oupmec}ioupme{tš»lẅ Ž ž Ÿ fizm Æ Ÿ ž+ž 6 J ³P &µ OÝià Ô µ Ó Ç Ò ÝiàNÝ Ô Ì Ð?Ý:ÎBÌ ÍÏÌ Î Ó nî Ì Ò Ê Ó Ç>Ý:ÕÂÑ Ó à6àrìïñgîbè"!gì Í# Ó Ç%$'&)('*,+ Ó ÇqÌÀÊ4Ç>Ì.- ÑGÈ ÍjÌGÕ0/1\Ì.!GÌGÇ2/3$'&4( Ê/Ç Ó Ê Ó ÍjÈ Î È Ó à ž È ÍÀÌ Ð?È"!GÝiÕÞÌGàrÎ Î Ó ÝgÊ4Ç Ó Ê Ó ÍÏÈ Î È Ó à% ÎBì:ÝiÎ1ìiÝ:Ígà Ó Ó ÑjÑGÐ?ÇÉÇ>ÌGàrÑÏÌGÍ Ó À³$ /³n 5 µ &³n Ó ÇÀµ 6*7+ Ó ÇqÌ Ó! ÌGÇ28 ÑÏÝ:àíßÏÌ Ó ß Î ÝiÈ à6ì Ô GÇ Ó:Ò ž Ò ÌÏÑ ì:ýiàrè ÑÏÝ:Õ Õ0/1* 9 Ž ƒ «> Ž ƒ «A Ž ƒ «ƒ ¹ B Ž ž ƒ «ž «ž «ž ƒ «ž ƒ A :#/ <; ë ˆ$tue 6e fioqe $f: m m yw fiouw }:z$}:~âoqprec~ }i y }šs ye{zm e{hš ³$ ƒ>ž+ = «aµ ž+ ³n ƒ>ž+? «aµ ž+ ƒ oq}ne{ yw lnwyzmfioue µ µ ƒ ž+? «a³p µ ƒ ž+? µ { J a ž+ ³n ƒ ž {¹ = «DC µ :¹ & µ "E kmhue ou} e wylnw zrfioqe µ pmeîértuhjoâ~ }:kmtâ}:~?oqpme#fi /}šxie fitjeîtje{f: mw yˆ me{tjw xjf: m eo~ tu}:loupmeo me émzmwyoqwy}iz!}:~?huf:oqwyhu~ f: {ouw }:zaž4dneos wy L me{ln}:zmhuoutuf:oqe oqprecém~ Ž 6 J FHG JILK NMPORQ,SILT VU m J 4Ui L :ILWi m.itx/ ZY [,\^] ÌÖì:Ý_!GÌ.` þ ³$ ƒ ž+ = žú ³$ ƒ ³P ƒ ž+ j þ µ ƒ ž ¹ ž6?? ž/ḡ C ž µ ƒ µ ƒ ž ¹ ž6? q ae ë }ioup 6}šx:e1 {fizc /eî mtj}šxie rw tje{ oq yˆ ~ tj}iloqpmeîv:w x:e{z {hâ}i~& \ Ž¼g}ioue ye{zm e{h {f:zp /e xlwye{se{ $fih tje{ {krtuhjw x:ege ðlkrfioqwy}izrhjžcbm /e{ w ém fi y ~as#e s tjw oue CC žjee4~ }:t oqpme hje{o}i~âf: hjoqf:oqe houpmfio hjfiouw hj~ ˆ fn mtj}i /}ihjw ouw }:zíž ƒ ~ }it me /}šxie ye{zm e{h fizr CC ³P ƒ>ž+ aeeâÿ CC žjeepd ã ã ù ä CC ³$ ƒ ž+ aee~ }it f: îã ù hjkm Époqpmf:ocã Ú CC µ ƒ>ž1 ¹ ž/? "EEaŸ CC ž6.eesd CC ž eeepf ã ã ù ä CC µ ƒ ž ¹ aee~ }it hj}ilnenã ù hukm Époqprfiocã Ú tje{hj 6e {oqwyxie pmw Épúlne fizmh$oqpmf:o CC ³P ƒ>ž+ "EE fizm CC µ ƒ>ž {¹ ž EEglÖkmhjo^ ú {kmtjhuwyxie Ù Ÿ CC žjeepd ã ã ù änùå~ }:t fi y ã ù hukm Ép½oupmfio ã Ú ã ù fizr Ù Ÿ CC ž6.eesd CC ž eeepf ã ã ù äåù ~ }it hj}ilnenã ù hukm Époqprfiocã Ú ã ù g tje{hj 6e {oqwyxie zm re{e{ \»âoupme mtje{hjhuwy}izrh }iznoqpme pmfizr Öhjw re{hîf:tue ln}izm}:oq}:zmw ~ kr {oqwy}izrhî}izn /}ikmzm re{ { /}ihš» fizr ípme zm {e oqpme rïb hj}i ykmouw }:zmh wyh h érœle mï 6}:w oqpme }itje{l<ž pme Ä oqpre{zmfw ln m ye{lne zloufiouw me{ Épre{ 2hie tgs wy krhue oqpmen kmhuou}ilnfitjˆ½ 6}:oqou}ilnïBkr åwyoqe tuf:oqwy}izíf: v:}itjw oupml oq}n }iln mkmoue CC ³$ ƒ ž+ aeefizm CC µ ƒ>ž1 ¹ aee&fih oupme e fihjo 6}:w 6}šx:e e }:zmhjž ã ù ã ù g >

4 l nmpo ¾À ¾g]^_Â`c_aÁrq+] pme ~ }i y y}šs w zmv Ä oupme{zmfnhjoqtjkm {oukmtje me hàoupmecfi rhuoutuf: \ s<t u2v w:x u wyvrz{sa }2~. 2vr ƒ}: } r ˆ2 ~rši s iur Œƒ}: sž.zi {sa }2~. 2vr ƒ}: 2 s<xi. sa }2~. 2vr 3}: sa }2~. 2vr ƒ}: 2 sa. 2ti sa }2~. 2vr 3}: sa }2~. 2vr ƒ}: 2 s< eœy sa }2~. 2vr ƒ}: sa }2~. 2vr 3}: 2 s 2 sa }2~. 2vr 3}: 2 s" sa }2~. 2vr 3}: 2 s 2ˆ sa }2~. 2vr 3}: 2 s" ˆ sa }2~. 2vr 3}: 2 s y sa }2~. 2vr 3}: 2 s" sa }2~. 2vr 3}: 2 s sa }2~. 2vr 3}: sa }2~. 2vr 3}: 2 s" i sa }2~. 2vr 3}: sa }2~. 2vr 3}: 2 2 Ä émzmwyoqe ctjwy 4hie huoutukr {oqkrtue s wy & /ectje{ Pf:h f ywyhuo }:~aoutuwy m ye{h }i~\oqprec~ }itjl C ã ¹ C ã ɹ ñ{ñ ñ¹ ãy :E ¹r E s pme tue ã w h f ¹ ñ{ñ ñ¹ ã fitje w ouhghjkm { e{hjhu}:tuhš»lfizr wyhàf^ou}ioqf: & mtje{ mwy {f:oqec}:zf:oq}:l hšžo pmecfiou}ilnhàoqprfio pm}: wyz ã s w y 6e$fi y #f:zm }izr ˆ oqpr}ihje^fiou}ilnh ~ }itös pmw Ép ƒ gtje{oqkrtuzmhš : rœn âž< pmep~ }: y}šs w zrvº~ km {ouw }:zmh tje{oqkrtuzmh f wyhuo }i~#fi y aoupmenhuoufioue{h }i~îfviwyxie me{»4fizr íf wyhuo }i~ofi y \oupmenhukr { {e huhj}itjhg}:~îfviwyxie{zíhuoufioqe wyzåf viwyxie 6e {ouw x:e{ yˆ sa yz ž. Ÿ.zs<t ur iurzrtvœr yz2. s2ziu2vrzrx s2s2 2 sažiw2 :x ur i s ŒR yz2švrzrtÿw.iurty s ŒR iurxÿ šœr yz2 s. vrzrtÿw.iurty s2sr 2t u. ž at š i vrzrt u: s2 2 ƒvrzrt uªs 2 3t«vrzrtŸw.iuRty s2 2 ŒR yz2 R 2 2 sa yz ž. Ÿ.zs<tŸw:x2x%tŒR yz2. s ŒR iurxÿ šœr yz2 s2s<tÿ.r up sr 2t u. ž s" r 2y ž ty tÿw:x2x r 2t u3 i ƒ r 2 tÿw:x2x r 2t u: 2 2 pme ~ }i y y}šs w zmvn~ km oqwy}iz½ me oqe{tjlnw zre{h s pme oqpme tàfizfiou}il pm}: rh w z½fnviwyxie me{ sa yz ž. Ÿ.zs<ti iu. iur Œ: tœr yz2. s ŒR iurxÿ šœr yz2 s2s<tÿ.r up sr 2t u. ž s" r 2y ž ty ž2 % r 2 saž pme ~ }i y y}šs w zmvnf:tue { yfihjhuwy wyhjo ~ kmzm {ouw }:zmhàoupmfio se s w y &zme e{ a sa yz ž. Ÿ.zs ŒRz Œy±.ziv. ²š~: s ŒR iurxÿ %~ s2s<tÿ.r up sr 2t u. žªs" r 2y ž³²: r 2 «u2v w.z. sl žy 2rtiz. 2 2 sa yz ž. Ÿ.zs<tiz22zrx u%~³žr s2ziu2vrzrx s2s2 2 sažiw2 :x ur i s"~³vrzrtÿw.iurty s ŒR iurxÿ %~ s. vrzrtÿw.iurty s2sr 2t u. ž³² ŒR ivrz. s<xÿ.zrxÿ s2sažš²: s2 2 šœr ivrzs 2 š² vrzrtÿw.iurty 2 2 A

5 sz2rtizs2 2 šœr ivrz vrzrtÿw.iurty s2 2 ³~ R 2 2 sa yz ž. Ÿ.zsŽ.zi r iurzš²: s ŒR iurxÿ %² s"u2v w.zµžy 2rtiz. sažy 2rtizšu2v w.z. 2 2 sa yz ž. Ÿ.zsaž. iiurziv. wyuƒ~³žr s<tiz22zrx u³~{sažiw2 :x ur i s"²: sž.zi r iurzªsaž ²: sa yz ž. Ÿ.zsažy iv. zi rziv2 ƒ~³žr s ŒR iurxÿ %~ s. u2v w.z. s2sr 2t u. ž%² vrzrt u: 5s" 2 ªsažš²: sažy iv. zi rziv2 %vrzrt u%žr sa yz ž. Ÿ.zsažy iv.yti ŒRz³~šžR sž.zi r iurzsažy iv. zi rziv2 3~sažiw2 :x ur i s"²: sž.zi r iurzsažš²: sa yz ž. Ÿ.zs<tŸw2±:tiziu. ~1 ~r¹. sažy iv. zi rziv2 ƒ~1 sažiw2 :x ur i s"²: 5s ŒRz Œy±.ziv. ² ~r¹ sa yz ž. Ÿ.zsz ºiw. 2yyt ur iurzyytiziurt³~1 «~r¹. s" 2 ªs<tŸw2±:tiziu. š~1 ~r¹. s<tÿw2±:tiziu. š~r¹ ~1 2 2 pme ywyfitjˆ^~ kmzm oqwy}iz½s#e s wy Âzme{e wyh fn e fihjoqï mï /}iwyzlo émzr me{tš sa yz ž. Ÿ.zsaž. ²p Ÿ : u.yt ur iurzrtƒt urz 1 s2ziu2vrzrx s2s2 2 sažiw2 :x ur i s<t ur iurzrty s2ziuªs2sž.z»ryt ur iurzrtªs<t urz t ur iurzrty 2 2 s<xÿ.zrxÿ s2sz ºiw. 2yyt ur iurzyytiziurt ³.z»Ryt ur iurzrt%t ur iurzrty %t ur iurzrty sz2rtiz6s2 2 ³.z»Ryt ur iurzrty s2 2 Ÿ : u.yt ur iurzrty 2 2 1w zrfi y }L rec~ }it oqprecl me Épme{ 2h:e{t wyhàviwyxie zpwyzƒ 1wyvikmtjeV¼)¼n}:z$oupmeczme

6 ½ ¾ eàiálâi V½"ßÄ<ÅÇÆZÈ2Ée¾ ŸÊiË ½ŽÊ <Åš½Ÿ½"ÄŸÊŸÊŸÌ Ã<ÅiÄ<Åi ýaÃLÅiÄ<Åi ÃDÈ2Ée¾ Ê ËŸËŸË ½ÍÈ2Ä<Å Î<ÏZÆ ½ÑÐeÒŸÓ ÔÕÄŸÊŸÊ Ì ÃLÅiÄ<Å Ã Ë ½ÑÖŸ Ø Ù<Ô%Ú0Û Ë ½Ÿ½ŽÄkÅiÉÈÕ Ë«½"Ãe ŸÊŸ ÎLÅÕÄŸÊŸÊ Ì ÃLÅiÄ<Šë½ ÀkÜ Â ÎLÅ ÁeÉk ½"à ˽aÃeÄ<ÅiÌŸÄkÅiÉÈ2Ý' ÃDÈ2Ée¾ ŸÊ ËŸËŸË Ë ½Ÿ½Þ kß à Ë὎ʟ <ų½Ÿ½ŽàŸÌ Ã<ÅiÄ<Åi ýaÃeÄ<Å7àâÈ2Ée¾ Ê ËŸËŸË ½ À ÁŸÊ<Åi kã Ì É<ÜŸÅÕÄŸÊ ÊŸÌ ÃLÅiÄkÅi ý ÀkÜ Â ÎLÅ ÁeÉk ½"à ˽0È2 È äi eã ÝÇÃZà Ì ÃLÅiÄ<Å Ã ËŸËŸË ËŸË ½Ÿ½"ΟÉ< å'æyæ,æiç Ë«½"ÊŸ <Å ½Ÿ½ÑÆyæ<Ì ÃLÅ Ä<Åi ë½aÃeÄ<ÅZÆyæDÈ2Ée¾ Ê ËŸË ½ÑÆiçŸÌ ÃLÅ Ä<Åi ë½aÃeÄ<ÅZÆiçâÈ2Ée¾ Ê ËŸËŸË ½"Ãe ŸÊ ÎLÅÕÄŸÊ ÊŸÌ ÃLÅiÄkÅi ý ÀkÜ Â ÎLÅ ÁeÉk ½"à ˽ èÿè ½ÍÈy È äi kãiýçãâæyækì ÃLÅiÄ<Å Ã Ë ½ÍÈy È äi kãiýçãâæiç Ì ÃLÅiÄ<Å Ã ËŸËŸË ËŸËŸË ½Ÿ½ ¾iÁŸÃkå'Æyæ,Æiç Ë«½Žå É ÁL ½aÃeÄ<ÅÇÆræ?È2Ée¾ Ê Ë½"ÃeÄkÅÇÆiç,ÈyÉe¾ ŸÊ Ë ËŸË ½Ÿ½"ÁÈ ézæyæêæiç ˽"ßÄ<Å ½ ¾ Á Ãkå ½Þ kßjæyæeëâæiç Ë=ÈyÉe¾ ŸÊ Ë Ë ½Ÿ½ÞÔ ë à Ë«½"ÊŸ <Å ½Ÿ½"àŸÌ ÃLÅiÄkÅi ë½"ßÄ<ÅÕàêÈyÉe¾ ŸÊ Ë ËŸË ½"Ãe ŸÊŸ ÎLÅÕÄŸÊŸÊ Ì ÃLÅiÄ<Å Ã ½ ÀkÜ Â ÎLÅ ÁeÉk ½"Ã Ë ½ŽÀ Ékã Ì ÃŸÉÈ2 V½"Ã<Ü ÎŸÎZà ËV½ ÀkÜŸÂ2ÎLÅ ÁeÉ< ½aÃrìaË«½0È2 È äi eã ÝZÃrì=à Ì ÃLÅiÄ<Å Ã ËŸËŸË ËŸËŸËŸË ½Ÿ½Ñ ë à Ë«½aÃeÄ<Å ½Þ kß ½ÞÔ ëš½þâi kßõà ËŸËŸË,È2Ée¾ ŸÊiËŸË ½Ÿ½Ñ Ö à Ë«½"ÊŸ <Å ½Ÿ½aÁL ÁLÅiÌ ÃLÅiÄ<Åi ý"ÃeÄ<Åà,È2Ée¾ Ê ËŸË ½aÃLÅi <é ½ŽÀkÜŸÂ ÎLÅ2ÁeÉ< ½"Ã<ÅiÄ<Åi Ã Ë ½ å É Á<Â7ÃLÅiÄ<Å Ã ½"Ãe ŸÊ ÎLÅÕÄŸÊ ÊŸÌ ÃLÅiÄkÅi à ½ ÀeÜŸÂ ÎLÅ ÁŸÉ< ½"Ã Ë ½ À Ékã Ì kí kãÿî ½aÃLÜ ÎŸÎZÃ Ë ½ ÀkÜŸÂ2ÎLÅ ÁeÉ<š½"Ãrìa˽0È2 È äi eã ÝÇÃrì,ÃLÅiÄ<Åi Ã ËŸËŸËŸË ËŸËŸËŸËŸË ½ À Á<ïÁL ÁLÅ Ì ÃLÅiÄ<Å ÃJÃLÅi <éyëÿëÿë ½Ÿ½ÞÔ Ö à Ë«½aÃeÄ<Å ½ÞÔŸÓÕÐeÒeÓ ÔÕà ËDÈyÉe¾ ŸÊ Ë Ë ½Ÿ½Ñ ðçà Ë«½aÃeÄ<Å ½Þ kß ½ÞÔ Öš½ÞÂi kßõà ËŸËŸË,È2Ée¾ ŸÊiËŸË ½Ÿ½ÞÔiðÇà Ë«½aÃeÄ<Å ½Þ kß ½Ñ ŸÖš½ÞÂi kßõà ËŸËŸË,È2Ée¾ ŸÊiËŸË ½Ÿ½ÞÔŸÓÇÆyæ,Æ ç ˽ŽÊŸ kåš½ÿ½þæræ<ì ÃLÅiÄkÅi ý"ÃeÄkÅZÆyæ=ÈyÉe¾ ŸÊ Ë Ë ½ÞÆiç Ì ÃLÅiÄ<Šë½"ÃeÄkÅZÆiçêÈyÉe¾ ŸÊ Ë Ë ½"ÃLÅ <éš½ ÀeÜŸÂ ÎLÅ ÁŸÉ< ½"ÃLÅiÄkÅi Ã Ë ½Žå É ÁLÂÃLÅiÄ<Åi à ½"Ãe ŸÊ ÎLÅÕÄŸÊ ÊŸÌ ÃLÅiÄkÅi à ½ ÀeÜŸÂ ÎLÅ ÁŸÉ< ½"Ã Ë ½ÑèŸè ½ÍÈy È äi kãiýçãâæyækì ÃLÅiÄ<Å Ã Ë ½ À Ékã Ì ÃeÉLÈ2 V½"ÃLÜ2ΟÎZÃ Ë ½ ÀkÜŸÂ Î<Å ÁeÉ< ½aÃrìa˽ÍÈy È äi kãiýçãrì=ãlå Ä<Åi Ã Ë ËŸËŸËŸËŸË ËŸËŸËŸË ½ À Á<ïZÆiçŸÌ ÃLÅ Ä<Åi ÃZÃ<Åi <é2ëÿë Ë ½Ÿ½Ñ eóçæyæ,æ ç ˽"ÃeÄkÅš½ÞÂi eß ½ ¾ ÁŸÃeå ½ÞÔeÓ%½ÞÂi kßjæ ç ˽"ÎeÉkÂ å ½Þ kßjæyæeëv½þâi kßzæiç ËŸËŸË ½ÞÔ ð ½ÞÂi kßjæ ç ËŸËŸËŸËDÈ2Ée¾ ŸÊiËŸËŸËŸËŸË 1wyvikmtje Ž Ä me{ & Épre{ 2hie t ~ }it+ \ Ž B