When God Made Everything Bhili PDA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "When God Made Everything Bhili PDA"

Bản ghi

1 si[r> hir& biybl vtidv&> sr&vitm> d[v[> bd) s)j[> bniv)

2 lkvivili[: Edward Hughes s)tri[ hit[>: Byron Unger; Lazarus bnivivili[: Bob Davies; Tammy S. an&vid krvivili[: ss)nk&mir B&rjyi[ k[vivili[: Bible for Children Bible for Children, Inc. prving): tm&> En) virtiv[>n spiv[> ski[ s[, E si[pdjy[> v[svi hir& n[>ml[.

3 aip&n>n k&n[ bniy>? biyblm> d[v[> mnkni si[biv v)s[ lk[l&> s[ k[, sr&vitm> d[v[> mnk bniy&>. z[n&> nim aidm h[t&>. d[v[> girmi>h) aidmn[ bniyi[.

4 t[n ps[ d[v[> t[nm> hi f&kyi[. a[tr[ t[nm> Jv aiyi[. t[n ps[ t[n a[k vid)m m[lyi[ z[ a[dnvid) tr)k[ vlkiy s[.

5 d[v[> aidmn[ bnivi p[l GN) nviy lig[ Ev) asln) dny> bniv). a[k ps[ a[k d[v[> D&>gi[r, GiTjy[> n[ Ki[Dn) jgi, lim> lim> ri[kd> n[ asl g>divivil> f&l> hrgm> udvivil> kklt) pik[>vil> jnivr>,...

6 ... n[ gn gn krt) Bmrjy[>, m&t) m&t) smk[ Ev) misljy[> n[ drjyim r[vivil> m&t> m&t> jnivr> bniy>. t[n>m hmn> z) pi[n s)j[> ai> s[, t) bd) s)j[>n d[v[> bniv).

7 sr&vitm> d[v s)viy kys n[>h[t&>. ky s)j, jgi k[ mnk> kys n[>h[t&>. n[>e>dir&> k[ EjviL&>, n[>hrg k[ Frt). n[>, dn k[ rit, ai> Kil) d[vni[ aitmi {d[v} h[ti[. t[n[ aj& kys bniy&> n[>h[t&>. ps[ d[v[> bd&> bniv[n&> sil& kry&>.

8 sr&vitm> d[v[> hrg n[ Frt)n bniy>.

9 Frt) Kil) n[ v[rvk[r h[t). an s)yir[>m[r E>dir&> h[t&>. t[r> d[v[> k[d&>, EjviL&> Yiv.

10 an EjviL&> Yiy jy&>. d[v[> EjviLin&> nim dn n[ E>dirin&> nim rit pidy&>. t[n ps[ hi>j pd) n[ hv[r Yiy) t[r> p[lki[ dn h[ti[.

11 b)j[ dn d[v[> k[d&>, Frt) Ep[rn&> pin[> a[k jg>y B[L&> Yiv, n[ t[n[s prmn[ ti[ Yiy&>. t[r> b)ji[ dn h[ti[. ti>nm[ dn d[v[> k[d&>, h&k) jgi njr[> pdi[. d[v[> h&k) jgin Frt) k)d) n[ B[gi Yiyli pin[>n drjyi[ k[di[.

12 d[v[> Fin p[di krvivil&> Ki[D n[ si[d ug[ a[vi[ h&km kryi[. an p&tp&tin) jit prmn[n> b) ug) n)kly>. t[n ps[ hi>j pd) n[ hv[r Yiy) t[r> ti>nmi[ dn h[ti[.

13 t[n ps[ d[v[> dn, si>d n[ tiri pi[n bniyi. z[n>n ki[y gn[> n[>sk[. hi>j pd) n[ hv[r Yiy) t[r> s)yirmi[ dn h[ti[.

14 ps[ d[v[> drjyim smk[ a[v> m&t> m&t> Jvj>t&> n[ hrgm> udvivil> bd) jitn> jnivr>n pi[n bniy>. pi>sm[ dn d[v[> m&t) misljy[> n[ nin) misljy[> bnivjy[>.

15 lim> pi[g>vil> sihm&rg n[ klrv krt> nin>nin> udvivil> jnivr> d[v[> bd) jitn) misljy[> n[ udvivil> jnivr> t) Frt), hrg n[ drjyim K&s)m r[t> h[t>. t[r> hi>j pd) n[ hv[r Yiy) pi>smi[ dn h[ti[.

16 t[n ps[ d[v[> pis&> k[d&> k[, hiu aip&> Frt) Ep[r bd) jitn> Jvt> jnivr> bnivjy[, bd) jitn> pilvivil> jnivr>, p[t[> Gh[DiviviL> jnivr>, k)di, mk&di n[ rgvivil> jnivr> bniy>.

17 t[n>m Frt)n pi[n hliv[> nik[ a[vi[ hiy) n[ j>gl) jnivr> bniy>. t&fin) vi>dri[, m&ti[ mgr, K)l&D) Ti[Lim r[vivili[ Jrif m)yiu> m)yiu> krvivil) b)lidjy[> bnivjy[>. t[n[ dn bd) jitn> jnivr>n d[v[> bniy>. t[r> hi>j pd) n[ hv[r Yiy) t[r> si[mi[ dn h[ti[.

18 t[n ps[ d[v[> k[d&>, hiu aip&> mnk bnivjy[. ti[ aipd hrk&> n[ aipdm> mlt&> v[ a[v&>. a[tr[ ti[ drjyimi>n> misl> Ep[r, hrgm> udvivil> jnivr> Ep[r, Frt)n> bd> jnivr> Ep[r n[ nin> p[t[> Gh[DiviviL> Jvj>t&> Ep[r af)kir slid[.

19 t[n ps[ d[v[> aidmn[ k[d&>, tir[ vid)mi>n> bd> ri[kd>n> fi[l> Kiv>. pi[n tir[ Bli n[ B&>Din) hmj ailvivili ri[kdin&> fi[l n[>kiv[n&>. zi[ t&> a[ni ri[kdin&> fi[l Kih) t[ tir&> mrn nk) t[n[s dn Yih[.

20 t[r> d[v[> k[d&>, mnkn&> a[kl&> r[v&> tij&> n[>ml[. a[tr[ h&> t[n hir& a[k mdd krvivil) bniv[>. a[tr[ d[v bd) jitn> hrgm> udvivil> jnivr>, j>glm> r[vivil> bd> jnivr>n n[ mnk pil[> sk[ t[v> jnivr>n aidmn[ ag[d t[n> bd>n> nim> pidy>.

21 t[n[ yi[ kim GN) h&sjyir)h) kry&>. pi[n a[n> bd> jnivr>m aidmn[ mdd ml[ r[ a[v&> ki[y n[>mly&>.

22 a[tr[ d[v aidmn[ a[k KiDim l)jyi[ n[ t[n Bir) n)>drm> nikyi[. z[r> t) h&ti[ h[ti[ t[r> d[v[> t[n D)lmi>h) a[k pihl) kid). d[v[> mnkmi>h) kid)l) pihl)h) a[k bjy[r bniv).

23 t[n ps[ d[v t)n) bjy[rn[ aidm kn liyi[. a[m d[v[> bniv) t[ bjy[r aidmn[ mdd krvivil) bn).

24 Ev) r)t[> d[v[> si[ dn>m hrg, Frt) n[ t[n>mi>n) bd) s)j[>n bniv[n&> kim p&r&> kry&>. d[v[> hitmi dnn[ ais)s ail) n[ t[n pv)tr dn tr)k[ nili[ kryi[.

25 a[m a[dnvid)m aidm n[ hvi d[vn&> tij&> min[n K&sm> r[vi ligy>. d[v[>s t[n>ni[ prb& h[ti[, t) t[n>ni[ mdd krvivili[ n[ Biybn h[ti[.

26 sr&vitm> d[v[> bd) s)j[> bniv) biyblmi>h) mn d[vn) vit[>m>, virtiv[> ml) s[ utpt) 1-2 z) aipd Jvnm> EjviL&> ail[ s[. g)tsistr-119:130

27 p&r&> Yiy&>

28 biybln) E virtiv[> aip&n>n aipd a[vi m&ti d[v v)s[ vtid[ s[ k[, t[n[ aip&n>n bniy> n[ t)n) mrj s[ k[, aip&> t[n vlkjy[. d[v jin[ s[ k[, aip&>y[ k[vi g&ni kryi s[. z[n>n t) pip gn[ s[ pipn) sjyi mrn s[. k[mk[ d[v aipd Ep[r k[tri[ pr[m kr[ s[ k[, d[v[> t[ni a[kni a[k si[ri Es& ms)n En) dny>m kidyi[ k[ t) aipd pipi[ hir& d&k v[q[. Es& ms) mrn pimyi[ ps[ pisi[ Jvti[ Yiyi[ n[ hrgm> sd) jyi[. zi[ tm&> Es& ms)m v)svih kri[ n[ pipi[n) mif) mi>gi[ t[r> t) tmir) priyni himlh[ n[ t) hmn>s aiv[n tmirm> r[h[ n[ tm&> t[n hit[> kiym r[hi[.

29 zi[ tm&>n v)svih s[ k[, yi[ bd&> his&> s[ t[r> d[vn[ ti[ ki[: vili Es& ms) mn v)svih s[ k[, t&>s d[v s[ n[ mnkni r&pm> jnm l[di[ n[ miri pipi[n l[d[ mrnn) sjyi B&gv) n[ hmn> pisi[ Jvti[ Yiyi[ s[. d)yi kr[n mir Jvnm> aiv[n mir pipi[n mif kr. a[tr[ mn nv&> Jvn ml[ n[ kiym tir hit[> r&>. a[ Es& ms) mir) mdd kr k[ h&> tir bdi h&kmi[n pil&> n[ tir si[rin j[m h&> tir hit[> Jv) sk&>...aim[n. biybl vis[n r&j r&j d[v hit[> vit kri[. yi[hin 3-16