LwÏ FÂ 2 ' Ï µ Ð X Ï Í LwÏ F TÏ Fw Ð ümmf!j _ Ð Ï Ð LwÏ F Ï NÃ ÇF Ï ü3 Ï I}f JLwÏ F KJK Fü3 Ï I}f N U rf _Ï 2001 Ï rk 15

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "LwÏ FÂ 2 ' Ï µ Ð X Ï Í LwÏ F TÏ Fw Ð ümmf!j _ Ð Ï Ð LwÏ F Ï NÃ ÇF Ï ü3 Ï I}f JLwÏ F KJK Fü3 Ï I}f N U rf _Ï 2001 Ï rk 15"

Bản ghi

1 Â 2 ' µ X w ümm!j _ NÃ Ç ü3 I}f J KJK ü3 I}f N U r _ 2001 rk 15

2 Ê z K z þaÿ ümme'  2 kþ3' kj C( ümm w Id Ë ää Ë ü3! Ü KÌ XZ ~! Ü KÌ N» ümm IÈz  % ümm ª! Ü KÌ w!_ Ü KÌ N J! ; Ë ævæ ü3! NK[ Ü KÌ! Ü XKÌ r K èî à ' X J k!62k X J ümm Œ J ümm Nw Mx39 X J ƪX ümm J ˆ RK! N m

3 ! ; Ë ævæ ü3 ½6Ôf k!62k!j K `' w `ª N æz X^Ó KP è_ æzümm Q N B' dü3 z½' `, N Œ J S [ è_ w ümm vbª þu5ç K w ü3çj ümm w e B' X B' þ36( # '' J B' '' J `6*k þ36ò( B' l þuù w k ü36m k! Nü3Ù Ë w w ÚÓK  e K # M x Mþ k # # M ` M K ùcì w K B' `œ C( x39 M { þ362 ' d Ë l J `6( Mx39 Kè ' Mx39 `6(

4 ää Ë ü3 ü3j _ C*k p E ' w Ê d 5ª X r z Ê ˆ ^Ó zˆ s s w í w µ K w '' w Ø ~ E6Î ü3œ Ë `' `Ç r X _ ümm Hü3 ü3œ NJ_Î X x È3v& '' K } "6 k ü3œ þ36)jn XKè ' ¼7µ' Xü3œ ½6`² Bv& l z RÈf ü3œ z SÈ& ü3œ X ü3t Ó è d Ë r ü3ç J C2' Q N  2 Óí  2 6m x39œ C09œ t ü3 K $ x6 Ç ü3 `Ç Ë Ÿ N» w w _ü Ç ü3 `œ A Ç ü3 ää Ë ü3 Ÿ ^Ó Ì Ü ln} è NØí x39ç w w þ36e w e ü3k ü3 XE6(

5  % ümm ª!6!J K w M x39 w X¼K X^Ó Nü3k l B 9' þ kn l Mx39Ù `60i1 Mx39 Nþ3Ç ü3 w C09œ ü3œ Š& ¹ X r KB & ^Ó Â % ª ümm KJK ðg ` ' r w!6 Id Ë X r ümm z½' w ^Ó w D N `œ

6 ümm IÈz E m K r ^Ó Ÿ Ì `62k ƪ ümm w Nü3k IÈz ümm N± Ç 76e w X w ü3v9ì ü3 þu5çk w ümmˆ vn Bœ Î w ¼' w ümm  2 Ùf `µ,  2 Ùf ümm U [J C( N w w xm, ümm w "-b1 æ Ë _ 7º ümm `6( NN w z J_Î w l N k!6*k w þ31š N x3k w ümmmþuù Á0š NN W Ë p1 U ümm T N  2 Ùf k ümm  2 J l þuù ½6Ô w ümm RÈ$ µ K w Xe kü3 f w ü36 Æ ü3 `ÇK Ë IüMZÓ w KþaÑü3 w È$ Œ w l w ümm! ;6, ³ K w Rw w ü36 & þu Ù È3bŸ w e MþuÙ!62v& þu Ù Kè 6, þu Ù x39œ w NÃ, ln `, f Q JNµ IÈz Bv& IÈz Ra w Â. m w X Â., w!62k IÈz ümm IÈz l Bv&

7 ümm _ a J K ümm Nw ½6e N w ümm ' ümmü3œ N NJ[ w ümm IÈz _ è w k!6t& Ë k º w d Ë K, w _ ümm K r N Š5Ù$ w ümm ümm _ a `, N X K C( k N w N A w Ì þr C0š w è Ç7º  % 7ª ümm þ3, 76y T K r kü3 w Av& ümmnw èd Ë K P ŠÆ w ü36 Æ ü3 üm7ç ü3 _ J_Î þ36ò( w KB 9Ì º æ3v w Nx w `ÇK w Ë IBµÇ ü3 w ü3k ü3 x{ w ümm! ;Ù ümm _ a ÈG

8 ümm Œ J ümm þu IBÓí Ê w ümm  2 JÇ Ë ümm S è ^Ó N ½6eN w 7º ümm ümmk' ümm æz w ümm 7œÇ w z K ümm þ3, NÃ, ümmnw ümm _ a `' l þ3ª 7º ümm XeÓ N Rx3m D eó æ3t Ó ümm ümm  2 JÇ Ë ö -' w IÈz X^Ó N KJK E6( IBÓí Ê w ümm K' Rxj ö -' ümm Œ J è Nx w Î X r ümmk' XE6( M w x3k ðg X Ç7œÇ w M J w k í Ç w % Ú Â e r `k è 7µk È3Ç w ln r w P N ± { w kü36y Ë X _ a w! ;b ² kh w `62k w ümm Š& w e r ã' w Ü3J _ `v w xm, ü3k ü3 Ü$ v w NJK ln $ ù'ë Mþ k '' J

9 RK! N m! ;v _! Ü KÌ `' w MþuÙ! Ü KÌ Ë! Ü KÌ NÃ, w m }  2 6š KJK ü3 æšç ü3 w w v '6³Ù$ w NÃ Ç ü3! ;k d ü3 ºk è JN J! ;b ² lnw NBv Î r C0š è x39œ Èu& È3Ù Ë!6Ô ümm Ë ± N w þ36) è w ää Ë ü3 XsŸ w s þšª k d I K kk w k S JN z ƒ & IÈz î7œ Ì K IÈz ˆ _ w _ J_Î w Nr 76y k s È3k IÈz `6t& È$ Œ w s è N IÈz Ü3-ª Ü36m w ` µ IÈz Q JNµ üm & w `Ç Ë K `œ w Av& IÈz 'N Š5Ù$ w þu! üm7ç ü3  2 6š ùkë Nw Î w ümm Hü3 NB' T Ç7º w M J w l þu& N `6( NN w ù6õí Ë Ê l NN ºv& È$ Œ w

10 ˆ #7ª w N è N ± w í w Ë X _a w IÈ Çü3 µ K w! ;œ Ç ü3! ;ÙŠ Ç ü3 ¼' w  2 ümm J XNB ' Â. m w Ë K ümm ümm æ3v w ü3çj ümm l Bv& ää Ë ü3 þ3b1 Nw N è ± þa s ã' N N N! ;6 6 ümm Nx w 7º ümm þ3v& ümm N ümm Kè '  2 ümm Ùf ˆ È3bŸ w X`è k ü36m x39 ' kü3k J Š5Ù$

11 K} ½' Mþ ' XK N N M X r K Ë Xº R r Ô Ë d" a. U ½' C Î _ -K } ü3œ_î Î d Rþ3 N ùcë, K { Ë "µçxº Ì E "gpü3k. X º þ ' l l K Ô Ë `ª ¼Î½' U ½' l l d Ì ¼Î M J" d Ì { } I è Î Î â76 J Ë l I è E Ì ümm N åì l '' Ç l w l º ¼Î½' JK z þaÿ l Je Ë M z. K N c K I è Î Î J K JüMm w." E l M Ç Ë â76 J Ë N} þatz è l kr KZN J x þaÿ Jº T $ z À Ì üm m JüMmw N M r Ó K ~, E E 'J l K} Ç Ë '' K} K üš' ü3k XK NJ è K w Xº T $ U `x JN Î JKw I$ N Ë N Id Ë _ N MÞí Î N Ë ujü36 N M þaÿ ùcì þ3 œj ü3t Ó l N J " Ç _ ümmw K} ½' ZÓ M z. º è J I & þ ' À $Ë ` è Î KK E `Ç Ë C w N e M,M } Rè ' þ3 œj ü3t Ë R r JK N üš'.iº þ ' Ó N J `œk I`_ JIN Î "' µ x x K_ E Ç `ª AœK l Ë " Ë "µç J" Ì l N Mþ ' } K} K_ N Mþ ' Xº. K w d Ì K è þa«7óï' Ê N ` N N r TÎ w Ë þ3œ þa1 TÎ w XK a ÔM Ë þ ' Ë K f. K M " JK K_ N JK ^Ó J K d Ë RBª. ü3æ7' Ë M JN Ë, XK d Ë `b1,º AœK l þ36( " O è Nþasd5Ç ` Ë,O è Ô`N Ë N Mþ '. N þ ' køí Ê Kw è ZÓ K 7' Î N è "Î Hè M " JK Ek `k. K d Ë Mþu5' M " JK N l U JN m } C` m Î J r N NŸ Ë e TÎ w f N O è ƒ & w l R è ËO è Mx3k l JKd Ë N l O J[ À_Ë l ÚÓ ümmw U ½' M z þaÿ l N è ƒ & w Î Î JKK Î "µç 'Ù3' è '. K d Ë M " JK N N C } XN M z þaÿ µ. º N r TÎ w R " Np«' C 9 C 9 R è N Ë ' Ô Ë ËŠc Ù Ô Ë ' mî Ÿ Ë z ü3 vi Kw O è Nþas þ3 è X 6š JK X r "Î K _ Î M r _ Ë KK XN Î þa1 Ë.  % ª üš' ü ü36ô3' Ë _ M U ½' J œ' Mþ ' è, X K _ K _ N ümm D þui IN Î. K è mî ÛcË þ3 è I ± Î i w! ;ÙŠ ' ír. K d Ì y K M µ N J Mþ¹ T NèK l J T $ M z þaÿ. K M Cd m ü3 NK [ xr K èî M x N è M " JK T $ N üš'.ik w M Cd m ü3 NK [ K _ ujnå' U N Î " ümmw NÅ' K} ª 7' J K f Jl þu&w Î Â Z N ümmw º X r K èî M Cd m ü3 â760z Ë Ó.IK w N JNÞK Cd m M ü3 þ ' M Jÿ f ü36 N N#Ó H l M Cd m ü3 â76 Ë M Cd m ü3 N ü3t Ó ½' J. K _ K} ZÓ J. K Iº NÅ' ÿ þ3 l Ë RJ ". KB, NÅ' M œj ü3t Ó ÿ æg Z "-7' l f ü3tn T K N üš' } Ó N C." JK. º þ ' è " þ3' ÎÔC Ë JK M Ë" À Ì I l M d 5,.I K } l N þ3çj X r JN  ³ þ3 'þšª % Ú ÿ M ümm I}f _ & ' l T Æ "HK l Ë M Cd m ü3!6tù M x N `ü3v `M :" `ª è _ & U K } Ë "µæ7' Ì è! ;æ Ë 7' ''ÞíN Î Jz U z þaÿ IN Î. xm, N Ê K è `œw z `I Xü36 IN Î N âcë K N Î Î u À $Ë ú ú S ú ú {N "g D KP l Js í w I$ `œk PÀ $Ë Ê ü36 K è l l I è Ê K} I$ `. ð Ë N} N " Ç Ë A ' ü3k M} º O _ I$ ú ú J l D Ë ¼Î Jz `ùù$ë N!6*' l T Ê $,"gpùkì. ü3œn N K üš'. K w #v K } K_, M r K_ U À $Ë Ê ú ú N z K z ½' J K } E J þ3çj ËK P w Kw "gp ü3k K f K Î J XK ü3k. K d Ë RBª N "gpü3k z. K { P _ O _ è KNK _ " K ùù$ë N è " } J N `œ } K ` Ëü36³Ç Ëü36*' E Ç K }  2 ' J IN H JK 76, Mþ ' M NÀ Ì N M àj ù Ù$Ë ú µ K Ì ''_ ú ú Ë ü3k. J_ l è J "g P ` Ëü36³Ç Ëü3œ #v Np«' JNþ36y Ë,M X r I è lå' Ô Ë Ü3m N þ36( K èn Mþ ' M f þu& Ì ''_ è l M "g P XK d Ë RBª N "gpü3k P Z M z.º } s} Mþ ' M NÀ Ì ü3t } Nþ¹ gk ŒþŠ ' k þ ' eó l JKK Ó,º K þ36( E C Ç Ë Nþ¹ gk M X r I è '' "gpü3k E N "gpü3k K_ å l _ ª ¹ _ â76 Ë J. K d Ë N N Rþ3k Ëü36³Ç E M Ì }Î s N '' l Ç Ë Ëü3626 K d Ë Nþ36e D l î7' Ì Ë N K. îc Ì Rþ3 K} ½' _ ð Ë è _ J Î K K M z. 7' ¼ Ne è JN¼, C Ë _ ~K HJ Mþ ' l l K z N M }Î º `œ K è è K ü3º K} K Î J_ E Ç Ë E Ç Ë þ¹ ü ' M X r gk l N "g Pü3k U N, ü3œn l M}Î J º l JN z þaÿ K} ½' Î JRþ3 è l le D C 9 ' l Ç vw Ë N} âù$ë Ë üš' z Rþ3. K d Ë `b1 l Mþ '_ M X r. K d Ë ð Ë N M K N E "µç J ü3k. Ì K} { N z.k NK ü3º K} Ë K N J K Ô Ë e J E N ^Ó l J_ l JKB, M X r Î. E Ô C Ë Ë "µçxk Ì è. ü3œ_î U ½' Î d Ì Rþ3 N "gp ü3k N N} è l "g Pü3k M K l M z K üš' þ ' N!Ù& J U Nþ¹ "gpü3k. `µæc Ì M x N M è Mþ ' x,º þ36( "gpü3k s M X r Î l K! ;Ù ' X r.¼ M X r N "gpü3k gk M z. K d Ë M z `œw l M X r r N K K _ ¼ K Ô Ë þaÿ l Ja N üš'. K K M z þaÿ N K} K,àJ NØ NÞ7œ} Ê z l N Î üš' M,E N "g ½' Ek Pü3k. º P "g Pü3k N l "g Pü3k M ³ ÜcË R r ËM z. º K

12 » ` Ë N þ3çj X r ü36î Ì l XK d ' ÔHè Ë Kw 6š JK M _ N l J Q M o JK l, E6(J & M Q u! MxMÚ ' ;6* J T Ó þ3' M}Î.I X K K} C JK N ' C0Z Ë IK d Ë " a J IK M Cd m ü3 NEk & " _ Ó _ 6š a a! ;6* T 6š XKd Ë.I M ' _ N l JK Ó M } Î JM P JK l ~ Q NK Q { l M }Î Jº þ36( x z U r E6( K þ3 'þšª ' þ ') N NŸ Ë e. º `œw (M KK ¹ C JK M ` gk M N XK N 7' N NŸ Ë e l _ l ' M Cd m ü3 JMþ ' K} I è M P Ô Å' Ë Ë N X Ü Ë Ô Ë ü3ùff Mþ3v9Z Ó.I ü3t l K} ZÓ è K ˆÎ XK d Ë Ë Î Î Ó _ ÞßÈlHè þ ' þ ' C0Z M Kw Xº XK N UxMÌ M M "gp Î! ¹ ;' Î l N K } æ X XÞí l K Ô Ë z " l XK K Kw M Ó P Ô Ë þ ' I`_.Ø gk þ3 6( K} œ' N C JK M.Iº ü3tl JNJ ü3t` Ó ÿ!6e l R è JI¼ rn ü3t½' Ó J l è Ó ü3 v& _! N ;ª C d m ü3 " l ³ f ÔT Ë e C0Z `Ó. º þ36( l þu&w Î Â Z IK w XK K Iþu& Ë s x ¹ UèÎ l J " `ümmw "v& Ô Ë Ë Mþ ' JsÈl D èk Ø åì E ùcë ü JXK N `6 JM _ Mþ ' l c K,sÈl l l J ^Ó } l l N Ø K M. K þu så' D _ X x Ø l v{ M ümm þ''  t & KÈ3' 1885 ' þu' Ó S 1258 ' þu' é 1299 `œ