LwÏ FÂ 2 ' Ï µ Ð X Ï Í LwÏ F TÏ Fw Ð ümmf!j _ Ð Ï Ð LwÏ F Ï NÃ ÇF Ï ü3 Ï I}f JLwÏ F KJK Fü3 Ï I}f N U rf _Ï 2001 Ï rk 15

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "LwÏ FÂ 2 ' Ï µ Ð X Ï Í LwÏ F TÏ Fw Ð ümmf!j _ Ð Ï Ð LwÏ F Ï NÃ ÇF Ï ü3 Ï I}f JLwÏ F KJK Fü3 Ï I}f N U rf _Ï 2001 Ï rk 15"

Bản ghi

1 Â 2 ' µ X w ümm!j _ NÃ Ç ü3 I}f J KJK ü3 I}f N U r _ 2001 rk 15

2 Ê z K z þaÿ ümme'  2 kþ3' kj C( ümm w Id Ë ää Ë ü3! Ü KÌ XZ ~! Ü KÌ N» ümm IÈz  % ümm ª! Ü KÌ w!_ Ü KÌ N J! ; Ë ævæ ü3! NK[ Ü KÌ! Ü XKÌ r K èî à ' X J k!62k X J ümm Œ J ümm Nw Mx39 X J ƪX ümm J ˆ RK! N m

3 ! ; Ë ævæ ü3 ½6Ôf k!62k!j K `' w `ª N æz X^Ó KP è_ æzümm Q N B' dü3 z½' `, N Œ J S [ è_ w ümm vbª þu5ç K w ü3çj ümm w e B' X B' þ36( # '' J B' '' J `6*k þ36ò( B' l þuù w k ü36m k! Nü3Ù Ë w w ÚÓK  e K # M x Mþ k # # M ` M K ùcì w K B' `œ C( x39 M { þ362 ' d Ë l J `6( Mx39 Kè ' Mx39 `6(

4 ää Ë ü3 ü3j _ C*k p E ' w Ê d 5ª X r z Ê ˆ ^Ó zˆ s s w í w µ K w '' w Ø ~ E6Î ü3œ Ë `' `Ç r X _ ümm Hü3 ü3œ NJ_Î X x È3v& '' K } "6 k ü3œ þ36)jn XKè ' ¼7µ' Xü3œ ½6`² Bv& l z RÈf ü3œ z SÈ& ü3œ X ü3t Ó è d Ë r ü3ç J C2' Q N  2 Óí  2 6m x39œ C09œ t ü3 K $ x6 Ç ü3 `Ç Ë Ÿ N» w w _ü Ç ü3 `œ A Ç ü3 ää Ë ü3 Ÿ ^Ó Ì Ü ln} è NØí x39ç w w þ36e w e ü3k ü3 XE6(

5  % ümm ª!6!J K w M x39 w X¼K X^Ó Nü3k l B 9' þ kn l Mx39Ù `60i1 Mx39 Nþ3Ç ü3 w C09œ ü3œ Š& ¹ X r KB & ^Ó Â % ª ümm KJK ðg ` ' r w!6 Id Ë X r ümm z½' w ^Ó w D N `œ

6 ümm IÈz E m K r ^Ó Ÿ Ì `62k ƪ ümm w Nü3k IÈz ümm N± Ç 76e w X w ü3v9ì ü3 þu5çk w ümmˆ vn Bœ Î w ¼' w ümm  2 Ùf `µ,  2 Ùf ümm U [J C( N w w xm, ümm w "-b1 æ Ë _ 7º ümm `6( NN w z J_Î w l N k!6*k w þ31š N x3k w ümmmþuù Á0š NN W Ë p1 U ümm T N  2 Ùf k ümm  2 J l þuù ½6Ô w ümm RÈ$ µ K w Xe kü3 f w ü36 Æ ü3 `ÇK Ë IüMZÓ w KþaÑü3 w È$ Œ w l w ümm! ;6, ³ K w Rw w ü36 & þu Ù È3bŸ w e MþuÙ!62v& þu Ù Kè 6, þu Ù x39œ w NÃ, ln `, f Q JNµ IÈz Bv& IÈz Ra w Â. m w X Â., w!62k IÈz ümm IÈz l Bv&

7 ümm _ a J K ümm Nw ½6e N w ümm ' ümmü3œ N NJ[ w ümm IÈz _ è w k!6t& Ë k º w d Ë K, w _ ümm K r N Š5Ù$ w ümm ümm _ a `, N X K C( k N w N A w Ì þr C0š w è Ç7º  % 7ª ümm þ3, 76y T K r kü3 w Av& ümmnw èd Ë K P ŠÆ w ü36 Æ ü3 üm7ç ü3 _ J_Î þ36ò( w KB 9Ì º æ3v w Nx w `ÇK w Ë IBµÇ ü3 w ü3k ü3 x{ w ümm! ;Ù ümm _ a ÈG

8 ümm Œ J ümm þu IBÓí Ê w ümm  2 JÇ Ë ümm S è ^Ó N ½6eN w 7º ümm ümmk' ümm æz w ümm 7œÇ w z K ümm þ3, NÃ, ümmnw ümm _ a `' l þ3ª 7º ümm XeÓ N Rx3m D eó æ3t Ó ümm ümm  2 JÇ Ë ö -' w IÈz X^Ó N KJK E6( IBÓí Ê w ümm K' Rxj ö -' ümm Œ J è Nx w Î X r ümmk' XE6( M w x3k ðg X Ç7œÇ w M J w k í Ç w % Ú Â e r `k è 7µk È3Ç w ln r w P N ± { w kü36y Ë X _ a w! ;b ² kh w `62k w ümm Š& w e r ã' w Ü3J _ `v w xm, ü3k ü3 Ü$ v w NJK ln $ ù'ë Mþ k '' J

9 RK! N m! ;v _! Ü KÌ `' w MþuÙ! Ü KÌ Ë! Ü KÌ NÃ, w m }  2 6š KJK ü3 æšç ü3 w w v '6³Ù$ w NÃ Ç ü3! ;k d ü3 ºk è JN J! ;b ² lnw NBv Î r C0š è x39œ Èu& È3Ù Ë!6Ô ümm Ë ± N w þ36) è w ää Ë ü3 XsŸ w s þšª k d I K kk w k S JN z ƒ & IÈz î7œ Ì K IÈz ˆ _ w _ J_Î w Nr 76y k s È3k IÈz `6t& È$ Œ w s è N IÈz Ü3-ª Ü36m w ` µ IÈz Q JNµ üm & w `Ç Ë K `œ w Av& IÈz 'N Š5Ù$ w þu! üm7ç ü3  2 6š ùkë Nw Î w ümm Hü3 NB' T Ç7º w M J w l þu& N `6( NN w ù6õí Ë Ê l NN ºv& È$ Œ w

10 ˆ #7ª w N è N ± w í w Ë X _a w IÈ Çü3 µ K w! ;œ Ç ü3! ;ÙŠ Ç ü3 ¼' w  2 ümm J XNB ' Â. m w Ë K ümm ümm æ3v w ü3çj ümm l Bv& ää Ë ü3 þ3b1 Nw N è ± þa s ã' N N N! ;6 6 ümm Nx w 7º ümm þ3v& ümm N ümm Kè '  2 ümm Ùf ˆ È3bŸ w X`è k ü36m x39 ' kü3k J Š5Ù$

11 K} ½' Mþ ' XK N N M X r K Ë Xº R r Ô Ë d" a. U ½' C Î _ -K } ü3œ_î Î d Rþ3 N ùcë, K { Ë "µçxº Ì E "gpü3k. X º þ ' l l K Ô Ë `ª ¼Î½' U ½' l l d Ì ¼Î M J" d Ì { } I è Î Î â76 J Ë l I è E Ì ümm N åì l '' Ç l w l º ¼Î½' JK z þaÿ l Je Ë M z. K N c K I è Î Î J K JüMm w." E l M Ç Ë â76 J Ë N} þatz è l kr KZN J x þaÿ Jº T $ z À Ì üm m JüMmw N M r Ó K ~, E E 'J l K} Ç Ë '' K} K üš' ü3k XK NJ è K w Xº T $ U `x JN Î JKw I$ N Ë N Id Ë _ N MÞí Î N Ë ujü36 N M þaÿ ùcì þ3 œj ü3t Ó l N J " Ç _ ümmw K} ½' ZÓ M z. º è J I & þ ' À $Ë ` è Î KK E `Ç Ë C w N e M,M } Rè ' þ3 œj ü3t Ë R r JK N üš'.iº þ ' Ó N J `œk I`_ JIN Î "' µ x x K_ E Ç `ª AœK l Ë " Ë "µç J" Ì l N Mþ ' } K} K_ N Mþ ' Xº. K w d Ì K è þa«7óï' Ê N ` N N r TÎ w Ë þ3œ þa1 TÎ w XK a ÔM Ë þ ' Ë K f. K M " JK K_ N JK ^Ó J K d Ë RBª. ü3æ7' Ë M JN Ë, XK d Ë `b1,º AœK l þ36( " O è Nþasd5Ç ` Ë,O è Ô`N Ë N Mþ '. N þ ' køí Ê Kw è ZÓ K 7' Î N è "Î Hè M " JK Ek `k. K d Ë Mþu5' M " JK N l U JN m } C` m Î J r N NŸ Ë e TÎ w f N O è ƒ & w l R è ËO è Mx3k l JKd Ë N l O J[ À_Ë l ÚÓ ümmw U ½' M z þaÿ l N è ƒ & w Î Î JKK Î "µç 'Ù3' è '. K d Ë M " JK N N C } XN M z þaÿ µ. º N r TÎ w R " Np«' C 9 C 9 R è N Ë ' Ô Ë ËŠc Ù Ô Ë ' mî Ÿ Ë z ü3 vi Kw O è Nþas þ3 è X 6š JK X r "Î K _ Î M r _ Ë KK XN Î þa1 Ë.  % ª üš' ü ü36ô3' Ë _ M U ½' J œ' Mþ ' è, X K _ K _ N ümm D þui IN Î. K è mî ÛcË þ3 è I ± Î i w! ;ÙŠ ' ír. K d Ì y K M µ N J Mþ¹ T NèK l J T $ M z þaÿ. K M Cd m ü3 NK [ xr K èî M x N è M " JK T $ N üš'.ik w M Cd m ü3 NK [ K _ ujnå' U N Î " ümmw NÅ' K} ª 7' J K f Jl þu&w Î Â Z N ümmw º X r K èî M Cd m ü3 â760z Ë Ó.IK w N JNÞK Cd m M ü3 þ ' M Jÿ f ü36 N N#Ó H l M Cd m ü3 â76 Ë M Cd m ü3 N ü3t Ó ½' J. K _ K} ZÓ J. K Iº NÅ' ÿ þ3 l Ë RJ ". KB, NÅ' M œj ü3t Ó ÿ æg Z "-7' l f ü3tn T K N üš' } Ó N C." JK. º þ ' è " þ3' ÎÔC Ë JK M Ë" À Ì I l M d 5,.I K } l N þ3çj X r JN  ³ þ3 'þšª % Ú ÿ M ümm I}f _ & ' l T Æ "HK l Ë M Cd m ü3!6tù M x N `ü3v `M :" `ª è _ & U K } Ë "µæ7' Ì è! ;æ Ë 7' ''ÞíN Î Jz U z þaÿ IN Î. xm, N Ê K è `œw z `I Xü36 IN Î N âcë K N Î Î u À $Ë ú ú S ú ú {N "g D KP l Js í w I$ `œk PÀ $Ë Ê ü36 K è l l I è Ê K} I$ `. ð Ë N} N " Ç Ë A ' ü3k M} º O _ I$ ú ú J l D Ë ¼Î Jz `ùù$ë N!6*' l T Ê $,"gpùkì. ü3œn N K üš'. K w #v K } K_, M r K_ U À $Ë Ê ú ú N z K z ½' J K } E J þ3çj ËK P w Kw "gp ü3k K f K Î J XK ü3k. K d Ë RBª N "gpü3k z. K { P _ O _ è KNK _ " K ùù$ë N è " } J N `œ } K ` Ëü36³Ç Ëü36*' E Ç K }  2 ' J IN H JK 76, Mþ ' M NÀ Ì N M àj ù Ù$Ë ú µ K Ì ''_ ú ú Ë ü3k. J_ l è J "g P ` Ëü36³Ç Ëü3œ #v Np«' JNþ36y Ë,M X r I è lå' Ô Ë Ü3m N þ36( K èn Mþ ' M f þu& Ì ''_ è l M "g P XK d Ë RBª N "gpü3k P Z M z.º } s} Mþ ' M NÀ Ì ü3t } Nþ¹ gk ŒþŠ ' k þ ' eó l JKK Ó,º K þ36( E C Ç Ë Nþ¹ gk M X r I è '' "gpü3k E N "gpü3k K_ å l _ ª ¹ _ â76 Ë J. K d Ë N N Rþ3k Ëü36³Ç E M Ì }Î s N '' l Ç Ë Ëü3626 K d Ë Nþ36e D l î7' Ì Ë N K. îc Ì Rþ3 K} ½' _ ð Ë è _ J Î K K M z. 7' ¼ Ne è JN¼, C Ë _ ~K HJ Mþ ' l l K z N M }Î º `œ K è è K ü3º K} K Î J_ E Ç Ë E Ç Ë þ¹ ü ' M X r gk l N "g Pü3k U N, ü3œn l M}Î J º l JN z þaÿ K} ½' Î JRþ3 è þa@j l le D C 9 ' l Ç vw Ë N} âù$ë Ë üš' z Rþ3. K d Ë `b1 l Mþ '_ M X r. K d Ë ð Ë N M K N E "µç J ü3k. Ì K} { N z.k NK ü3º K} Ë K N J K Ô Ë e J E N ^Ó l J_ l JKB, M X r Î. E Ô C Ë Ë "µçxk Ì è. ü3œ_î U ½' Î d Ì Rþ3 N "gp ü3k N N} è l "g Pü3k M K l M z K üš' þ ' N!Ù& J U Nþ¹ "gpü3k. `µæc Ì M x N M è Mþ ' x,º þ36( "gpü3k s M X r Î l K! ;Ù ' X r.¼ M X r N "gpü3k gk M z. K d Ë M z `œw l M X r r N K K _ ¼ K Ô Ë þaÿ l Ja N üš'. K K M z þaÿ N K} K,àJ NØ NÞ7œ} Ê z l N Î üš' M,E N "g ½' Ek Pü3k. º P "g Pü3k N l "g Pü3k M ³ ÜcË R r ËM z. º K

12 » ` Ë N þ3çj X r ü36î Ì l XK d ' ÔHè Ë Kw 6š JK M _ N l J Q M o JK l, E6(J & M Q u! MxMÚ ' ;6* J T Ó þ3' M}Î.I X K K} C JK N ' C0Z Ë IK d Ë " a J IK M Cd m ü3 NEk & " _ Ó _ 6š a a! ;6* T 6š XKd Ë.I M ' _ N l JK Ó M } Î JM P JK l ~ Q NK Q { l M }Î Jº þ36( x z U r E6( K þ3 'þšª ' þ ') N NŸ Ë e. º `œw (M KK ¹ C JK M ` gk M N XK N 7' N NŸ Ë e l _ l ' M Cd m ü3 JMþ ' K} I è M P Ô Å' Ë Ë N X Ü Ë Ô Ë ü3ùff Mþ3v9Z Ó.I ü3t l K} ZÓ è K ˆÎ XK d Ë Ë Î Î Ó _ ÞßÈlHè þ ' þ ' C0Z M Kw Xº XK N UxMÌ M M "gp Î! ¹ ;' Î l N K } æ X XÞí l K Ô Ë z " l XK K Kw M Ó P Ô Ë þ ' I`_.Ø gk þ3 6( K} œ' N C JK M.Iº ü3tl JNJ ü3t` Ó ÿ!6e l R è JI¼ rn ü3t½' Ó J l è Ó ü3 v& _! N ;ª C d m ü3 " l ³ f ÔT Ë e C0Z `Ó. º þ36( l þu&w Î Â Z IK w XK K Iþu& Ë s x ¹ UèÎ l J " `ümmw "v& Ô Ë Ë Mþ ' JsÈl D èk Ø åì E ùcë ü JXK N `6 JM _ Mþ ' l c K,sÈl l l J ^Ó } l l N Ø K M. K þu så' D _ X x Ø l v{ M ümm þ''  t & KÈ3' 1885 ' þu' Ó S 1258 ' þu' é 1299 `œ

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D342DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 電工機械 1. p Ì Û hv± (A) Ž ÂÎ 628 ëâ0ô t à Î ð Î 1 800 Ô (B) 1800 rpm 180 ð 1 180 Ô (C) 60 rps ð 1 120 Ô º Î (D) ð 0.01 Ô º Î 50 rpm 2. p Ì oº n «º Î 16 à Π15 ˆ á (A) 60 (B) 60 2 á (C) 31 (D) 31 2

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suấ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG TRUNG HIẾU SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC ĐỘ ĐO XÁC SUẤT VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học *

SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LAM SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học * SỞ GD & ĐT THANH HÓA Trường PTTH Chuyên LA SƠN ****************************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆ Năm học 013 014 ---------------- * ------------------ ỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC TRONG ẶT PHẲNG TỌA

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment 7t Eupea Sigal Pcessig Cfeece (EUSIPCO 009) Glasgw, Sctlad, August 4-8, 009 Æ Ä ËÁË Ç Ë Ì¹Å Å ÊËÀÁÈ ÁÆ ÈÊÇ ÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÆ ÆÇÆËÌ ÌÁÇÆ Ê ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ È ÙÐÓ Ëº ʺ Ò Þ ÄÈË ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ»ÈÓÐ»Í ÊÂ

Chi tiết hơn

iii08.dvi

iii08.dvi Fº OK = OK FK/FK = KL/K L O º F T ¹ KLM TK = TL = TM ¹ ý ¹ ½½ºº ¹ º ¹ º ½¼º þ ¹ ¹ ¹ º ¹ 6 º º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º º µ ÁÁÁ¹ þ ÁÎ üü ÁÎ þ T C T F C TT O ¹ º C TT T (KLM)º TK TL TM º TK = TL TM º = º ½¼ ü þ

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

Dostoyno_Nikolskiy_2.tif

Dostoyno_Nikolskiy_2.tif xnt=]> Ckfdf, uk 8-q> 1 38 4 7 13 38 4 3 3 Gh - b - lb - nt, gj - ;dfkm - - - - ght - Yf Ujcgjlb djppdf;]> Ckfdybr] ghtg Cthfabvf (uk 8-q, yf gjlj/ty] Ghblbnt, k[lt, yfg\d] Nhjb=t-Cthutdjq Kfdhs) xel -

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí KHỐI CHÓP ĐỀU 0 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt KỐ ÓP ĐỀU âu ho hình chóp tm giác đều có cạnh đá bằng Góc giữ mặt bên với mặt đá bằng 6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng () bằng: [ách ] Phương pháp dựng hình Gọi G là trọng tâm tm giác, su r G là hình

Chi tiết hơn

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD: s R Ṙ J s R Ṙ R ᦙ 쳌 R Ṙ Ṙᦙ Ṙ a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh,

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

Exabyte Technology

Exabyte Technology MvwYwZK m~îvewj RULES OF MATHEMATICS exrmwyz (ALGEBRA) em, Nb, b, Drcv`K, Abywm vš I gvb wby qi m~î (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a + b) 2 = (a b) 2 + 4ab (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 (a b) 2 = (a + b) 2 4ab

Chi tiết hơn

ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ ވ ދ ގ ނ ދ ޔ މ ށ އ ނ މ ބ ޑ ދއ ރ އ އ ދކ ރ ނ މ ޑއ އ ވ. އ ޙ މ ދ ފ ރ ޤ މ ސ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ މ ބ ސ ބ ނ ނ ކ ރ ނ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ އ ގ ޅ

ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ ވ ދ ގ ނ ދ ޔ މ ށ އ ނ މ ބ ޑ ދއ ރ އ އ ދކ ރ ނ މ ޑއ އ ވ. އ ޙ މ ދ ފ ރ ޤ މ ސ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ މ ބ ސ ބ ނ ނ ކ ރ ނ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ އ ގ ޅ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ ވ ދ ގ ނ ދ ޔ މ ށ އ ނ މ ބ ޑ ދއ ރ އ އ ދކ ރ ނ މ ޑއ އ ވ. އ ޙ މ ދ ފ ރ ޤ މ ސ އ ޖ ތ މ ޢ ފ ރ ނ މ ބ ސ ބ ނ ނ ކ ރ ނ ޤ އ މ ގ އ ޖ ތ މ އ ގ ޅ ނ ތ އ އ ތ ގ ތ ސ ފ ކ ށ ދ ނ މ ށ ވ. އ ގ ތ ނ ބ ލ އ ރ ޤ

Chi tiết hơn

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi Ò ÜØ Ð ÑÑ º ÇÒ Ø ÔÖÓÚ m(d x ) L(L p (R n )) ÓÖ ÐÐ < p 2 Ý Ø Å Ö Ò Û Þ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ØÓÖ Ñ Ò Ø 2 < p < Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ Ý Ù Ð Øݺ Ä ÑÑ º½ Ä Ø M m(d x ) Ò ÌÓÖ Ñ º½º ÌÒ {x R n : Mf(x) > t} C f L (R n ) t ÓÖ ÐÐ t

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính

Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính Phó Đức Tài Giáo trình Đại số tuyến tính 1 2 0 2 2 1 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

mastertrento-res

mastertrento-res ª «± ² ³ µ ««³ ª ±ª ¹ ªº ± ÉÊËÌÍË ÎÌÍÏÐËÍ Ñ ÒÓ Ñ ÔÕ Ö Ø ÄÅÆÇÈ»¼½¾»½ À Á Ã!"#$%& %$'(%)& *(+!$,-)!$.-'$%/%&"% &"0 %"! 1!2&,!")% 1%-( ))%! ' --%3%'4! 5$%,)% 6!7-8 -4"!7-9$#()&$%! 4 Trofeo Buonconsiglio

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

sbpo b.dvi

sbpo b.dvi ÓÑÔÐ Ü Ó ÈÖÓ Ð Ñ Ó ÓÖØ Å Ü ÑÓ Ô Ö Ö Ó ÓÖØ Ñ ÒØ ÓÖ ÊÙ Ò ËÙÙÔ Ö ÄÙ Ö Ó Ö ËÙÐ Ñ Ø ÃÐ Ò ½¹ ÁÅ»Í ÊÂ Í ÊÂ Ê Ó Â Ò ÖÓ ÊÂ Ö Ð Ö ÙÙÔ Ö Ó ºÓѺ Ö ÐÙ Ö ÓÓ ºÙ Ö º Ö ¾ ¹ ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø ÇÈÈ»Ë Ø Ñ Í ÊÂ Ê Ó Â Ò ÖÓ ÊÂ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari

Heaven Gods Beautiful Home Dhundhari ब ळक ब ई ब इबल प रस त त सरग, परम सर क ख बस रत घर लखब ळ : Edward Hughes सम झ ब ळ : Lazarus र प बदलब ळ : Sarah S. अन व द करब ळ : Royson Norman D'Souza स म अ ल य ब ळ : Bible for Children www.m1914.org 2015

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn