GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 06 Tháng 10, Năm th Street SE - Ca

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 06 Tháng 10, Năm th Street SE - Ca"

Bản ghi

1 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 06 Tháng 10, Năm th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức Vượng Linh Mục Phó Xứ Giuse Phạm Công Liêm BÍ TÍCH Giải Tội 20 phút trước các Thánh Lễ Rửa Tội Trẻ Em 3:30 PM thứ Bảy cuối tháng Hôn Phối Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ Xức Dầu Bệnh Nhân Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha THÁNH L Các em thi u nhi m ng ngày T t Trung Thu 2019 Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00 AM; 6:00 PM Thứ Bảy 9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ 6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM Chầu Thánh Thể Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 5:30 PM H I Đ NG M C V Chủ Tịch Giuse Đỗ Minh Sơn.... Phó Nội Vụ Giuse Trần Thanh Hải... Phó Ngoại Vụ Giuse Đỗ Quang Trọng.. Thư Ký Maria Vũ Thị Hồng.... Thư Ký Giáo Xứ Maria Đặng Thị Mỹ Loan Sao không! Tháng Mân Côi c Ông Thi s Xuân Ly B ng vi t bài th Sao không, r t tâm tình và th t l ng sâu vào lòng ng i. L i th m i g i hãy siêng n ng c u nguy n v i c M b ng kinh Mân Côi. Nh c s Thông Vi Vu d t thành ca khúc Sao không. Tam Ca Áo Tr ng hát v i c tâm h n m n yêu. Tháng Mân Côi nghe ca khúc Sao không, th y lòng lâng lâng tình th thánh tr i qua t ng l i kinh GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM ng c a M, nghe n Sao em không l n chu i? Nh ng lúc tr i gió m a, Khi êm v t m t i, Khi lá r ng v n tr a. Sao em không l n chu i? Khi tr i m i r ng ông, Khi s ng mai ng t bùi, T a ngát trên ru ng ng. 1

2 Sao em không l n chu i? C m t M nhân lành n M nh m a t i, H n em cánh òng xanh. Sao không l n chu i? Sao không l n chu i? B c ng em i t i, L n chu i nhé em i! Sao em không l n chu i? Mái tóc th ch m vai, Bâng khâng ngày dong du i Nhung nh bóng hình ai. M Maria r t hài lòng khi con cái siêng n ng l n chu i Mân Côi cách s t s ng. c M đã t ng nói đi u này v i Bênađetta khi c M hi n ra v i Thánh n t i L c. c M c ng d y cho ba tr t i Fatima nh n bi t n ng l c c a kinh Mân Côi và M đã gi i thi u mình là M Mân Côi r i cùng l n h t v i ba tr nh mu n gi i thi u Kinh Mân Côi là kinh k di u. c Giáo Hoàng Piô V thi t l p l M Mân Côi đ t n c M và ghi nh chi n th ng c a H i quân Kitô giáo v i quân Th Nh K t i tr n Lepanto ngày 7 tháng 10 n m Chi n th ng là nh các tín h u l n Chu i Mân Côi dâng kính c M Rôma vào ngày giao chi n. M t phép l c a c M trong Tháng Mân Côi. c Giáo Hoàng Leo XIII đã thi t l p Tháng M i là Tháng Mân Côi vào ngày 1 tháng 9 n m 1883 và đã công b 11 Tông th v Chu i Mân Côi trong tri u đ i giáo hoàng c a ngài. Su t tháng Mân Côi, H i Thánh kh p n i h ng v c M m t cách đ c bi t. Lòng sùng kính c a dân Chúa đ i v i c M trong th i gian này là c u nguy n b ng chu i Mân Côi. ây là m t b kinh g m 200 kinh Kính M ng, v a đ c v a suy g m 20 s ki n quan tr ng x y ra trong cu c đ i c Giêsu và M Maria. C đ c 10 kinh Kính M ng thì đ ng th i suy g m m t s ki n. 20 s ki n y đ c chia làm 4 nhóm: - N m s vui: g m 5 s ki n trong cu c đ i th u c a c Giêsu. - N m s sáng: g m 5 s ki n trong cu c đ i công khai c a c Giêsu. - N m s th ng: g m 5 s ki n trong cu c th ng khó c a c Giêsu. - N m s m ng: g m 5 s ki n vinh quang. Sao em không l n chu i? Khi l ng ng m chi u buông, Trong cô n ng m ngùi, L ng ch y vào h n. Sao em không l n chu i? C m t M nhân lành n M nh m a t i, H n em cánh ng xanh. Sao không l n chu i? Khi trái gió tr tr i, Em mong manh y u u i, n cùng M em i. 20 m u nhi m y là nh ng s ki n c t y u trong Tin M ng. L n chu i Mân Côi là suy g m Tin M ng, theo ki u mi ng đ c tâm suy. Mi ng đ c các kinh Kính M ng kính M Maria, tâm suy ni m nh ng s ki n quan tr ng c a cu c đ i c Giêsu. ó chính là b n tóm t t cu c đ i c a Chúa Giêsu Kitô và c ng là c a c Maria. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI trong Tông hu n Marialis Cultus đã g i Kinh Mân Côi là Cu n Phúc Âm rút g n. H n ai h t, c M đã cùng v i Con b c các ch ng đ ng Vui - Sáng Th ng - M ng v i tinh th n c a l i xin vâng mà M đã tuyên x ng tr c khi Ngôi L i Thiên Chúa nh p th làm ng i trong cung lòng M. Chu i Mân Côi mang hai đ c đi m n i b t là ch t Tin M ng và tính H i Thánh. Chu i Mân Côi là m t b n tóm t t g n gàng, d nh v nh ng bi n c quan tr ng trong cu c đ i Chúa C u Th. Mân Côi là nh ng bông h ng đ p đ c t ng tr ng b ng các kinh Kính M ng đ tôn vinh Ng i. c M đã có m t trong cu c đ i Chúa C u Th t nh ng giây phút đ u cho đ n nh ng giây phút cu i. Kinh Mân Côi là l i kinh ph c p, đó là kinh c a m i tín h u. Ai c ng đ c đ c, t ng i tr cho đ n ng i già, ng i thông thái c ng nh ng i ít h c, ng i giàu hay ng i nghèo, ng i kh e m nh c ng nh ng i đau y u, khi vui c ng nh lúc bu n, khi làm vi c c ng nh lúc ngh ng i. Kinh Mân Côi có th đ c đ c b t c đâu hay trong hoàn c nh nào, nhà th, nhà mình, ngoài đ ng, trong n i yên l ng hay gi a ch n n ào náo đ ng và nh t là đ c chung v i nhau trong gia đình hay nh ng khi có đông ng i Công Giáo h p nhau l i. c Kinh Mân Côi v i ý th c là mình đang làm m t công vi c có ch t Tin M ng, đ c H i Thánh công nh n và nhi t tình khuy n khích, m t công vi c thu tóm l i t t c cu c đ i Chúa C u Th. Sau khi đã chiêm ng m nh ng m u nhi m y, ng i tín h u còn c u xin nh ng đi u h t s c đ n s nh xin n khiêm nh ng, yêu ng i, khó nghèo. Mân Côi chính là hoa h ng. Mân Côi là bông h ng đ p, viên ng c quí. Nh th, b ng chu i Mân Côi, H i Thánh tr thành m t v n h ng mênh mông, h ng th m s c đ p, dâng lên M hi n. Nói đ n Mân Côi là nói đ n hoa. Nh ng bông hoa muôn màu muôn s c dâng tr c tòa M. Nh ng bông hoa kinh nguy n s t s ng k t d t nên nh ng l i ca t ng M. Nh ng bông hoa hy sinh, bác ái mu n t a h ng d i chân M. Nh ng bông hoa nói lên lòng yêu m n c a con cái đ i v i M hi n. Nh ng bông hoa c ng c g ng di n t ph n nào nét đ p c a M. Th t v y, gi a ngàn hoa, c Maria n i b t nh bông hoa cao quý xinh đ p nh t. p đ n đ đ p lòng Thiên Chúa. c Maria là bông hoa thanh khi t di n t đ c nét đ p c a Thiên Chúa vì M là tác ph m c a Chúa Thánh Th n. Chúa Thánh Th n r p bóng trên M nên M s ng d i s che ch c a Thánh Th n, theo n h ng d n c a Thánh Th n và s ng trong tình yêu c a Thánh Th n. Thiên Chúa mu n Con c a Ngài vào đ i làm ng i, nên đã chu n b cho Con m t ng i m tuy t h o. Maria là ng i đ c Thiên Chúa đ c bi t m n th ng. Thiên Th n g i M là ng đ y ân s ng, là ng i đ c c Chúa cùng, là ng i đ p lòng Thiên Chúa. Maria đã là m t th t o tuy t v i ngay t tr c khi làm M c Giêsu. Nh ng Thiên Chúa v n tôn tr ng t do c a M. Ngài c n s ng thu n c a m t th t o nh bé tr c khi trao cho Maria ch c v làm M ng C u Th. Ti ng xin vâng kh i đ u cho m t chu i xin vâng làm nên cu c đ i ng i n t c a Chúa. Kinh Mân Côi là m t chu i xin vâng c a ng i tín h u dâng Thiên Chúa, theo m u g ng đáp tr c a M Maria. Tràng chu i Mân Côi là m t ph ng th giúp chúng ta g n g i GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 2

3 thi t thân v i M Maria. c Thánh Cha Piô X đã nh n nh các gia đình Công Giáo: Khi gia đình đ c an vui hòa thu n, hãy l n chu i Mân Côi đ xin M ban cho s an vui hòa thu n yêu th ng. Khi g p ng i ch ng thi u trách nhi m, hãy ch y đ n v i M nh tràng ch i Mân Côi, đ xin M c m hóa mình. Khi v ch ng xung kh c nhau, hãy l n chu i Mân Côi, xin M t o s c m thông. Thánh Gioan Phaolô II, ngay trong tu n l sau khi đ c c Giáo Hoàng, đã nói v i t t c các tín h u hi n di n t i qu ng tr ng Thánh Phêrô khi đ c kinh Truy n Tin: Chu i Mân Côi là l i c u nguy n mà tôi yêu thích nh t. ó là l i kinh tuy t v i. Tuy t v i trong s đ n gi n và sâu s c. V i l i kinh này chúng ta l p l i nhi u l n nh ng l i mà c Trinh N đã nghe s th n Gabriel và ng i ch h Êlisabeth nói v i M. Toàn th Giáo H i cùng liên k t v i nh ng l i kinh y. Khi đ c s tích v các cu c c M hi n ra, dù L c hay Fatima, dù Guadalupe hay M Du, hay La Vang. chúng ta đ u th y c M nh n nh ng i tín h u hãy canh tân đ i s ng và siêng n ng l n h t Mân Côi đ làm đ p lòng Thiên Chúa: Ta là c M Mân Côi, ta đã đ n đ c nh báo các tín h u canh tân đ i s ng và xin n tha th t i l i c a h. H không đ c xúc ph m đ n Thiên Chúa n a, vì Ngài đã quá phi n mu n vì t i nhân lo i. Loài ng i hãy l n chu i Mân Côi. H hãy ti p t c l n chu i hàng ngày. (Thông đi p c M g i cho ch Lucia 13/10/1917). Thánh aminh là ng i có công r t l n trong vi c qu ng bá vi c đ c kinh Mân Côi đ c u xin Chúa b o v H i Thánh tr c s t n công c a k thù. Thánh Piô N m D u Thánh chia s : V khí c a tôi là tràng h t Mân Côi. c M không t ch i tôi đi u gì khi tôi xin v i M qua chu i Mân Côi. Mu n làm c M vui lòng và mu n đ c c M th ng yêu hãy l n chu i Mân Côi. Còn cha Stefano Gobbi vi t: Chu i Mân Côi mang l i hòa bình cho b n. V i l i Kinh Mân Côi, b n s có th nh n đ c t Thiên Chúa h ng ân v đ i nh t là canh tân đ i s ng, thu ph c các linh h n v v i Chúa trong s n n n t i, tình yêu và thánh ân. Và Chu i Mân Côi là l i kinh c a tôi. Nh ng l i kinh này dù khiêm nh ng và mong manh c ng s nên nh xích s t đ khóa l i quy n l c t i t m c a th gi i, k thù c a th gi i và c a các tín h u. Chu i h t Mân Côi nuôi d ng đ i s ng n i tâm phong phú. Chu i Mân Côi làm lòng ng i l ng d u, thanh th n bình an đ chiêm ng m cu c đ i Chúa Giêsu và ca ng i M Maria. C m Chu i Mân Côi trên tay, chúng ta s th y mình đ c t ng thêm ngh l c, s ng v n lên v i ni m Tin, C y, M n. Hãy t p thói quen đ c kinh Mân Côi hàng ngày. Kinh Mân Côi là hành trang g n nh giúp thánh hóa b n thân gia đình và xã h i. Nh mang theo m t tràng chu i Mân Côi trong túi áo, hay đeo chu i m i h t tay, mình r t d tìm th i gi m i ngày đ đ c l i kinh phong phú này. Chu i h t Mân Côi mang đ n vô vàn n phúc huy n di u cho con ng i. Chu i Mân Côi di u v i nh th, sao em l i không l n chu i? Hãy siêng n ng l n chu i nhé em i! Lm Giuse Nguy n H u An 03/Oct/2019 TRANG THI U NHI GIÁO LÝ VÀ SINH HO T THI U NHI THÁNH TH NIÊN KHÓA CHO CÁC EM L P 9 TR LÊN (HO C TU I T 14 TR LÊN) T 5 GI CHI U TH B Y M I TU N Kính th a quý Ph Huynh, giáo x chúng ta đã có Phong Trào Thi u Nhi Thánh Thánh Th sinh ho t đ c 1 n m. Ngoài vi c trau d i kh n ng và sinh ho t, các tr ng còn đ c hu n luy n 1 ch ng trình Giáo Lý và Sinh Ho t đi đôi v i nhau do 2 Giáo S t California đ n giúp vào hè Vì v y b t đ u t n m nay 2019 chúng con có thêm Ch ng Trình Giáo Lý và Sinh Ho t Thi u Nhi t 5 gi chi u m i th B y cho đ n sau l (Mi n Phí). Chúng con khuy n khích quý Ph Huynh đ a các cháu t l p 9 hay l a tu i t 14 tr lên tham d đ : OÀN THI U NHI THÁNH TH S GIÚP CÁC B N TR 1. Tr nên ng i t ch, tránh đ c tính t k. 2. Có thêm tình b n, tình huynh đ, tránh cô đ n, l c lõng. 3. Tr thành ng i lãnh đ o, tránh l thu c và thi u ý chí. 4. ào sâu đ c tin trong sinh ho t, h c hành, tránh l c đ o, b đ o. 5. M t môi tr ng sinh ho t lành m nh, vui t i v i b n bè 6. Thành huynh tr ng Thi u Nhi Thánh Th ph c v Chúa và Giáo H i. n xin ghi danh nh p h c đ c đ t i Hành Lang Nhà Th GI CH U T 5 GI 30 N 5 GI 45 CHO CÁC EM GIÁO LÝ TU N TH 2 M I TH B Y các Em Thi u Nhi g n g i và yêu m n Chúa Giê-Su Thánh Th. Quý Cha s đ t Mình Thánh Chúa cho toàn b ch ng trình Giáo Lý ch u t 5 gi 30 đ n 5 gi 45 m i chi u th B y tu n th Hai m i tháng. Ch ng trình này s do quý Tr ng oàn Thi u Nhi Thánh Th ch u trách nhi m. N u có th chúng con kính m i quý ph huynh cùng tham d v i các em. CÁC EM THI U NHI M C NG PH C VÀO N M H C M I Kính th a quý Ph Huynh, k t n m 2018, chúng con cho các em m c đ ng ph c Áo Tr ng và đeo Kh n Thi u Nhi Thánh Th vào chi u th B y khi H c Giáo Lý và tham d Thánh L v i nh ng m c đích sau: 1. Gìn gi truy n th ng h c trò c a ng i h c sinh Vi t Nam. 2. Giúp cho các em kín đáo khi tham d thánh l. 3. Trong khu v c nhà th hay bãi đ u xe qua b đ ng ph c chúng ta bi t là con em c a chúng ta. 4. ang khi h c hay lúc gi i trí n u các em ra đ ng, chúng ta bi t đó là con em chúng ta. 5. Vì ích l i chung và b o v các em cho quý v, k t nay khi GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 3

4 đi h c quý Ph Huynh cho các em m c đ ng ph cthi u Nhi Thánh Th, ho c áo TR NG. N u em nào ch a có đ ng ph c thì g p các Tr ng Thi u Nhi đ nh n áo m i vào ngày đ u niên h c (không t n ti n). CÁC EM THI U NHI THAY CHO GIA ÌNH B TI N VÀO GI LÚC DÂNG C A L Kính th a quý V, b t đ u niên h c m i 2019, vi c dâng góp ti n khi dâng l, đ khuy n khích các em có trách nhi m trong vi c dâng góp. T i ph n xin ti n gi. Các Em trong Ban Xin Ti n v n xin ti n đ i v i ng i l n. Còn v i Hai Dãy Gh các Em Thi u Nhi gi a Nhà Th, quý Cha s c m gi đ ng tr c gian Cung Thánh đ cho các em Thi u Nhi đi lên cho ti n hay phong bì vào gi (quý V Ph Huynh có th đ a phong bì cho các em đ các em lên dâng góp thay cho quý V ) và quý Cha s nh n t n i các em. Kính báo S KATRINA N GIÚP CH NG TRÌNH GIÁO LÝ T 4 GI CHI U TH B Y NGÀY 5/10/2019. Kính th a quý v ph huynh, S Katrina s đ n giúp cho các Huynh tr ng Thi u Nhi, các TAs và các b n t 14 tu i tr lên t 4 gi cho đ n 5 gi 45, th B y ngày 5/10/2019 v i ch đ Ý Ngh a c athánh L. Sau đó, s tham d thánh l v i các em thi u nhi. N u các gia đình nào có các em khác mu n tham d xin ch các em t i vào ngày gi nêu trên. THÔNG BÁO L CH PH NG V TU N 26 TH NG NIÊN C Th Hai 7/10: c M Mân Côi (l nh ) St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37 Th Ba 8/10: St 3:1-10; Lc 10:38-42 Th T 9/10: St 4:1-11; Lc 11:1-4 Th N m 10/10: St 3:13-20; Lc 11:5-13 Th Sáu 11/10: Ge 1:13-15; Lc 11:15-26 Th B y 12/10: Ge 4:12-21; Lc 11:27-28 Ch Nh t 13/10: 2 V 5:14-17; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19 CHÚC M NG B N M NG CA OÀN TR M H NG - L THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI NG GIÊSU Vào Th Ba, ngày 1/10/2019 là ngày l kính Thánh Teresa Hài ng Giêsu. Ngài là b n m ng các N i Truy n Giáo và là b n m ng Ca oàn Tr m H ng giáo x Thánh Vinh S n Liêm.. Thánh l m ng s đ c d i vào l 11 gi sáng Chúa nh t 6/10/2019. M n chúc Anh Ch Em luôn có tâm h n mê say âm nh c Thánh đ l i ca ti ng hát c a Anh Ch Em luôn làm trang tr ng trong các Thánh L, giúp c ng đoàn nâng tâm h n lên t i Chúa m i l AnhCh Em hát th t s t s ng l i hát b ng 2 l n c u nguy n. Xin Thánh Tê-rê-sa luôn là m u g ng yêu th ng và khiêm nh ng n i cu c s ng c a t ng ng i. Chúc m ng CÁC EM TÔNG TR DÂNG HOA TR C L 11 GI CHÚA NH T 06/10/2019 Tháng 10 là tháng Mân Côi, tr c l 11 gi Chúa Nh t ngày 6/10 Cô Thúy và quý ph huynh s giúp cho các em Tông Tr dâng Hoa Mân Côi kính c M. Chân thành cám n Quý Ch, ph huynh và các Em Tông Tr luôn s n sàng v i Giáo X. CHÚC M NG QUÝ GIA ÌNH CÓ CON EM R A T I THÁNG 9/ Bé Mary Nguy n Minh Jessica (con ÔB Nguy n V n Quý & Nguy n Mai Linh) 2. Bé Teresa Tri u Mylan (con ÔB Tri u John & Nguy n th Bích Vy) 3. Bé Vincent Bùi Steven (con ÔB Bùi Anh Khoa & H Th Ki u Trinh) 4. Bé Vincent Bùi Kingston (con ÔB Bùi Anh Khoa & H Th Ki u Trinh) 5. Bé Mary H Lê Allie (con ÔB H Qu c Tu n & Lê Th Thu Cúc) 6. Bé Augustine Khoa ng Tyler (con ÔB Nguyên V & Nguy n Ng c Anh Thu) CHÚC M NG B N M NG CH NG TRÌNH TH NG TI N HÔN NHÂN GIA ÌNH - L THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI NG GIÊSU (1/10/2019) i v i Ch ng Trình Th ng Ti n Hôn Nhân Gia ình (CTTTHNG ) v i b n m ng chính là L Thánh Gia Th t. CTTTHNG còn có b ng m ng th II là Thánh Tê-rê-sa Hài ng Giêsu. có đ c m gia đình s ng vui, thánh và h nh phúc. CTTTHNG c n đ n tinh th n đ n s, th ng xót và khiêm nh ng qua cu n sách t thu t Truy n M t Tâm H n c a Thánh Teresa. Xin Thánh Teresa luôn là m u g ng cho t ng thành ph n trong gia đình đ giúp cho gia đình luôn h c nên thánh trong yêu th ng, và h nh phúc. Chúc m ng M NG B N M NG H I MÂN CÔI CHÚA NH T NGÀY 06/10/2019 Kính th a quý V, H i Mân Côi thu c Giáo X Thánh Vinh S n Liêm đã đ c thành l p t n m 1983 (Cha C Lý, Ông ình). T đó đ n nay (Ch Ng c) vào tháng 10 m i n m, H i m i g i m i ng i L n Chu i Mân Côi Liên Ti p trong Tháng 10. Giáo x luôn tri ân quý H i Viên đã r t nhi t thành trong vi c dâng nh ng l i kinh Mân Côi đ c u nguy n cho chính mình, gia đình và nh ng ng i xin C u Nguy n. Giáo x GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 4

5 đã nh n đ c s ti n hàng tháng mà h i đã c u nguy n t ngày 01/01/2018 đ n 30/09/2019 t ng c ng là $12,975. S H i Viên là 70 và m i gia nh p thêm 32. S tràng h t Liên Ti p là 62 tràng trong tháng 10 này. Vào Chúa nh t nh t ngày 06/10/2019 L c M Mân Côi B n M ng H i Mân Côi, ch ng trình h c h i và t nh tâm b t đ u t 10 gi 15 t i Nhà Th và Thánh l m ng tr ng th lúc 11 gi. Xin quý v trong và ngoài h i cùng đ n tham d, nh m c đ ng ph c. Giáo x chân thành tri ân và chúc m ng, xin M Mân Côi luôn gìn gi các gia đình và giúp cho m i ng i trong giáo x l ôn yêu m n kinh Mân Côi. QUÝ H I OÀN CH U TRÁCH NHI M CH U U THÁNG 10 VÀ CÁC TH B Y 1. Lúc 5:30 chi u th Sáu 4/10. oàn Liên Minh Thánh Tâm 2. Lúc 9:30 sáng th B y 5/10. Huynh oàn a Minh Hát L, Ch u và Nguy t H i. 3. Lúc 5:30 Chi u th B y 5/10. Ch u: H i Mân Côi. 4. Lúc 5:15 Chi u Chúa nh t 6/10. Ch u: Ban Kính Lòng Th ng Xót Chúa. 5. Lúc 9:30 Sáng Th B y 12/10. L, Ch u: H i Các Bà M 6. Lúc 9:30 SángTh B y19/10 L, Ch u : H i Legio. 7. Lúc 9:30 Sáng Th B y 26/10 L, Ch u: H i Mân Côi. L CH TREO T NG N M 2020 Kính th a quý H i ng M c V, H i oàn, Phong Trào, Ban Ngành, l ch treo t ng c a Giáo X n m 2020 mang ch đ c Maria luôn suy g m và h ng th c thi L i Chúa. Chúng con đang làm vi c đ L ch c a Giáo X n m nay có thi t k t m i, đ p và s c thái t i t n h n. Xin các ban ngành, đoàn th, nhóm h i g i cho chúng con nh ng thông tin liên quan đ n h i đoàn v : Ngày k ni m, ngày m ng l b n m ng, nh ng s ki n di n ra trong n m, nh ng ngày đ c bi t đ chúng con k p đ a vào l ch. H n chót là ngày 15 tháng 11 n m Ngoài ra, c ng nh m i n m, chi phí in n, phát hành l ch là do các cá nhân, c s kinh doanh tài tr qua vi c đ ng qu ng cáo trên l ch. V y, quý gia đình, c s kinh doanh nào mu n b o tr cho l ch treo t ng c a giáo x n m 2020, xin liên l c v i chúng con qua s phone cha phó : ho c liemop@gmail.com Chúng con c ng nh n qu ng cáo trên Website c a giáo x : stvinhsonliem.ca và trên T Thông Tin M c V hàng tu n. B U C BAN TH NG V H I NG M C V NIÊN KHÓA Kính th a quý Thành Viên trong Giáo X. D a theo truy n th ng t tr c t i nay Giáo X Thánh Vinh S n Liêm b u Ban Th ng V H i ng M c V 2 n m m t l n và m i ng i s làm t i đa là 2 khóa. V i quý Thành Viên H i ng M c V Ông Giuse Minh S n ( 2 khóa) Bà C Maria V Th H ng (1 khóa). Ông Giuse Quang Tr ng (1 khóa) và Ông Giuse Tr n Thanh H i (1 khóa). Theo phiên h p vào t i th Ba ngày 24/9/2019. H i ng M c V m r ng đã quy t đ nh ti n hành b u c đ có 4 ng i là Thành Viên H i ng M c V đ i di n cho Giáo X cùng hy sinh góp công s c, th i gi và tài n ng cho Giáo X trong nhi m k I. BAN B U C. 1. Tr ng Ban: Philip Minh Nguy n Hoàng V. #266 (403) Th ký: Maria Tr n Kim Ngân.#266 (587) Giám sát viên 1: Teresa Nguy n Th Kiên Trinh.#148 (403) Giám sát viên 2: Daniel Nguy n Tú.#202 (403) Giám sát viên 3: Lucia Bùi Th Tuy t Nhung.#126 (403) D khuy t: a Minh inh Minh Th.#604 (587) II. i u Ki n và Th i Gian ng C, C : 1. i u ki n đ ng c ho c đ c vào Ban Th ng V /H MV ph i t 18 tu i tr lên, là ng i có tinh th n, thi n chí, kh n ng, t nguy n và s ng đúng tinh th n c a ng i Kitô h u (N i Quy # II) và đã ghi danh vào giáo x ít là m t (1) n m. 2. Th i gian ng c và đ c b t đ u t ngày 05/10/2019 cho t i 4:30pm ngày Chúa nh t 03/11/2019 là h n cu i. Khi đ c c n có s đ ng ý c a ng i đu c đ c. 3. T t c thành viên c a giáo x h i đ đi u ki n ghi m c trên, có th n p đ n ng c vào Ban Th ng V /H MV v i Ch T ch y Ban B u C, h n chót lúc 4:30 pm ngày công b 24/11/2019. Cha x và y Ban B u C s duy t xét các đ n xin ng c. 4. Xin liên l c v i Th Ký y Ban: Cô Maria Tr n Th Kim Ngân, đ l y m u đ n ng c hay đ c. 5. Khi n p đ n ng c xin đính kèm m t (1) t m hình cá nhân kh 5X7. 6. Toàn th giáo dân t 18 tu i tr lên đã ghi danh vào giáo x, s b u ch n b n (4) v vào Ban Th ng V / H MV trong s các ng c viên ho c trong s nh ng ng i đ c đ c. III. Ngày B u C : 1. Trong các Thánh L cu i tu n ngày 30/11/2019 và 01/12/2019, toàn th giáo dân t 18 tu i tr lên đã ghi danh vào giáo x, s b phi u đ ch n b n(4) v vào Ban Th ng V / H MV. (M i giáo dân ch đ c b u phi u m t l n mà thôi). 2. Bu i ki m phi u vào lúc 7 gi pm th T ngày 11/12/ đ c đ c c c n ph i có s phi u cao nh t. IV. Sau khi đ c 4 Thành Viên : 1. B n v đ c b u s h p l i v i nhau, đ phân b các ch c v trong Ban Th ng V v i s ch ng ki n c a quý Cha. GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 5

6 2. Ban Th ng V s gi i thi u v i quý Cha đ m i nh ng ng i đ m trách các ch c v Tr ng ban ngành 3. Ban Th ng V cùng v i các Tr ng ban m i các thành viên c a ban và đ trình danh sách đ quý Cha phê chu n. V. Công B Danh Sách Tân Ban Th ng V / H MV: Nh ng ng i đ c đ c c s công b vào cu i tu n, ngày 14/12/2019 và 15/12/2019. VI. L Bàn Giao và ra m t Tân Ban Th ng V : Chúa Nh t ngày 01/01/2020, lúc 11:00 am Ban B u C Kính Báo H P LIÊN MINH THÁNH TÂM VÀ H I CÁC BÀ M CHÚA NH T 13/10/2019 Ban Ch p Hành Hai H i Liên Minh Thánh Tâm và H i Các Bà M kính m i quý Thành Viên đ n tham d l 11 gi sáng Chúa nh t ng y 13/10/2019 và sau đó s có bu i c u nguy n và bàn m t s ch ng trình trong nh ng tháng s p t i t i t ng h m nhà th. Kính m i OÀN HI P S THÁNH VINH S N LIÊM # 14747). H I HI P S KHA LUÂN B M t T Ch c Loan Báo Tin M ng Chúa Ki-Tô và b o v Giáo H i HI P NH T, BÁC ÁI VÀ HUYNH B T U T GIÁO X N GIÁO H I HOÀN V Ng i Hi p S dùng đ i s ng thiêng liêng t L i Chúa, Thánh L và Kinh Mân côi 10 kinh m i ngày, nâng đ cá nhân, giúp cho gia đình luôn đ o đ c và tràn đ y ni m vui trong Chúa qua Giáo H i. Ng i Hi p S luôn h ng say ph c v Giáo H i Công Giáo b ng Hi p Nh t, Bác Ái và Huynh. 1. HIÊP NH T: Hi p S Kha Luân B là m t t ch c đ c bi t dành riêng đ ph c v H i Thánh qua c Thánh Cha, Giám M c t i a Ph n và h tr các linh m c n i giáo x luôn loan truy n Tin M ng s s ng và b o v s s ng.b t c hình th c nào. 2. BÁC ÁI: Hi p S Kha Luân B là m t nhóm ng i mà các cha x có th tín nhi m đ giao phó cho nh ng vi c Bác Ái giúp đ n g i trong Giáo H i qua a Ph n, các Nhà Dòng hay hy sinh chia s cho nh ng n i, ng i nghèo đói. 3. HUYNH : Hi p S Kha Luân B là m t gia đình nên luôn cùng v i quý Cha t o tình huynh đ, giúp đ l n nhau trong tình hi p thông n y sinh t Tin M ng M i tháng 1 l n quý Hi p S h p nhau v i l i kinh Mân Côi, chia s nh ng ho t đ ng và c ng c theo 3 ý h ng: Hi p Nh t, Bác Ái và Huynh đ. Kính g i đ n quý Ông và nh t là quý Thành Viên c a H i Hi p S oàn Giáo X Thánh Vinh S n Liêm. oàn Hi p S Thánh Vinh S n Liêm # Do Cha Ti n Nhi m Tr n Trung Dzung vào n m 2009 đã thành l p đã có 30 thành viên gia nh p H i Hi p S oàn và nh n s #14747 trong s nhi u ngàn Chi oàn trên toàn th gi i. V i m c đích: HI P NH T-BÁC ÁI-HUYNH. V i nh ng ho t đ ng th ng th c hi n 1. óng qu B o Hi m giúp c Giáo Hoàng b o v s s ng ( qua ti n l i c a H i) 2. Ph c v dàn danh d khi c Giám M c a Ph n Ch Trì i L. 3. Gây qu giúp đào t o n g i linh m c trong Giáo H i, giúp đ nh ng H i Dòng đang c n phát tri n. N u quý Ông nào mu n tham gia là thành viên m i, xin tham d 1 trong các l Chúa nh t ngày 26 và 27/10 chúng con s cùng h giúp ghi danh cho quý V. Danh Sách Nh ng Thành Viên Nh n L i Ti p T c. 1. Anh Lê Châu Tu n #105.(C p 1), 2. Anh inh Qu c Hoàng #46. (C p 1), 3. Ông Ngô Xuân Kha (C p 1), 4. Anh Tr n Thanh Th.#440 (C p 1), 5. Anh L u Kh i #450. (C p 1), 6. Anh Tr n Trung Joseph #353. (C p 1), 7. Anh Hòa #54. (C p 1), 8. Anh C Nguy n Thành Tri #251. (C p 1), 9. Ông V c ình #393. (C p 1), 10. Anh Ph m c Hoàn # 286. (C p 1), 11. Anh H ng Thái #61. (C p 1), 12. Cha V ng #0. (C p 4), 13. Anh Tr n H i #349. (C p 1), 14. Ông Nguy n V n Phong #215. Xin gia nh p Chúng con s c p nh t ti p t c nh ng Thành Viên trong nh ng tu n s p t i. xin kính m i quy Thành Viên H i Hi p S oàn #14747 tham d cu c h p lúc 7 gi chi u th Sáu 25/10/2019 t i nhà th đ chu n b cho vi c thâu nh n các Thành Viên m i và quy t đ nh ngày h p trong tháng. M NG NGÂN KHÁNH VÀ KIM KHÁNH HÔN PH I L THÁNH GIA 29/12/2019 Kính th a quý gia đình, vào lúc 6 gi chi u Chúa nh t ngày 29/12/2019. Chúng con cùng v i Ch ng Trình Th ng Ti n Hôn Nhân c a Giáo X s t ch c l k ni m Ngân Khánh (25 n m ) hay Kim Khánh (50 n m) ho c Ng c Khánh (60 n m ). thành hôn cho các đôi hôn ph i trong Giáo X. V y n u gia đình nào mu n tham gia trong vi c t ch c này xin cho chúng con bi t đ chu n b xin phép lành Tòa Thánh cho quý V tr c này 01/12/2019. ( Gia đình nào c n xin cho nh ng n i khác c ng đ c) Xin quý v liên l c tr c ti p v i quý cha hay v i Anh Nguy n V (CTTTHNG ) (403) Kính báo. 1. Ông Bà Gia-cô-bê Ngô Xuân Kha và Maria Hoàng Th Xuân ( ). Kim Khánh 2. Ông Bà Phê-rô Tr n V n ng và Maria Nguy n Th Hu ( ) Kim Khánh XIN TI N L N 2 CHO QU TRUY N GIÁO C A A PH N CHÚA NH T 20/10/2019 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 6

7 Kính th a quý C, quý Ông Bà và Anh Ch Em, hàng n m vào t n th 3 tháng 10 là ngày l c u nguy n cho vi c Truy n Giáo c a Giáo H i Hoàn V nh Chúa nói Anh Em đi loan báo Tin M ng cho muôn dân, r a t i cho h nhân danh Cha và Con và Thánh Th n ( Mt 28,19).:. V chúng ta ít ng i có th i gian đ đi truy n giáo nên vi c giúp góp cho qu Truy n Giáo c a Giáo H i qua Tài Chánh th t là quý hóa. Do đó 1 tu n tr c ngày l Truy n Giáo, chúng con s đ phong bì trong các h c gh xin Quý V giúp cho l n ti n th 2 ngày 20/20/2019. Kính xin. XIN TI N L N TH HAI CHO QU XÂY D NG CU I TU N NÀY 06/10/2019. Kính th a quý V, vào cu i tu n này là đ u tháng chúng con có xin ti n l n th Hai cho quý Xây D ng v i phong bì M u Tr ng. V y, kính xin quý V b t chút tài chánh giúp đ cho l n ti n này đ chúng ta ti p t c b o trì ngôi Thánh ng khang trang mà chúng ta hàng ngày, hàng tu n đ n th ph ng Chúa. Kính xin THÁNG 11, C U NGUY N CHO CÁC LINH H N Kính th a quý V, tháng 11 là tháng Các Linh H n. Chúng con mu n thông báo và nh c nh đ m i ng i chúng ta nh đ n các linh h n T Tiên, Ông Bà, Cha M, Anh Ch Em hay nh ng ng i chúng ta có m i liên h v i h khi còn s ng mà nay đã qua đ i. c bi t cu i tu n đ u tháng 11 n m nay chúng con s t ch c các thánh l nh sau. 1. Th Sáu ngày 01/11 có 2 l 11 gi sáng và 6 gi chi u (L Các Thánh) 2. Th B y s có l lúc 9 gi 30 ( C u cho các linh h n) và l 11 gi M ng Thánh Martino b n m ng H i Nuôi D ng n G i và c u Nguy n Cho Các Linh H n. Sau thánh l 11 gi s có b a c m thanh đ m m ng l Thánh Martino. Kính m i m i ng i cùng tham d. 3. Bu i chi u lúc 6 gi l b n m ng Ch ng Trình Giáo Lý Thi u Nhi. 4. L 11 gi Chúa nh t 03/11 l B n M ng Ban L Sinh 5. Sau thánh l 11 gi Chúa nh t ngày 03/11 các Cha s ra vi ng m t i ngh a Trang Mountain View. N m nay không có xe Buýt c a nhà quàn đ n đón vì có quá ít ng i đi xe buýt nên n u ai không có ph ng ti n xin báo cho Ban Th ng V bi t đ giúp cho quý V.. Kính báo. RAO HÔN PH I (L n III) Có Ch Têrêsa L ng B o Ng c, con ông: Phanxicô L ng Quang Viên và bà Têrêsa inh Th Ánh Tuy t, thu c Giáo x Thánh Vinh S n Liêm, Calgary s k t hôn v i Anh Phêrô Nguy n ình Minh Phúc, con ông: Phêrô Nguy n ình H ng và bà Tê rêsa Nguy n Th Thuý Nga, thu c Giáo x Vinh Châu, Bình Giã, Bà R a, Vi t Nam. Ai bi t đôi b n này có ng n tr gì, xin cho bi t. TI N THU TU N L 26 TN 29/9/2019 Chi u th B y, L 6:00 pm: $1,674 Chúa nh t, L 9:00 am: $3,294 Chúa nh t, L 11:00 am: $1,590 Chúa nh t, L 6:00 pm: $901 T NG C NG 4 L : $7,459 CÁC NGU N TI N KHÁC NH N VÀO CU I TUÀN 1. Ti n Hoa N n R a T i $ Qu Xây D ng $ H p kh n thánh Giuse và c M $7 4. Ti n Beer đêm v n ngh (tt) $ X s đêm v n ngh (tt)cô Ph ng $ Qu Xây D ng Anh Ch L ng Lam $1, QXD AC. Jimmy Hu nh & Oanh $1, B o Tr HTM Lavang t Hoa K $850 usd T NG C NG CU I TU N $12, usd QU XÂY D NG THÁNG 9/2019: $10,976. TR N A PH N $9,974. S ý l nh n đ c 381 ý l tháng 9/2019: Hai cha 20 ý l. G i đ n Cha T p Tu Vi n a Minh 161 ý l. Cha Nguy n Huy i p 100 ý l. Cha Tr n Tình 100 ý l. NH NG ÓNG GÓP TRÊN $50 Anh Ch L ng Lam $2, A. C Tr n Hoàng & H ng $1, A. C Jimmi & Oanh Le $1, A. C Nguy n X.H ng $ A. c Ph m Tho i & th y $ A. C Nguy n Hinh & Hà $ A. C Ph m Châu & Sâm $ A. C Ng Vanessa & Hi p $ A. C Ng Kh i & Thanh $ A. C H Qu c Tu n $ A. C Nguy n Anh & Nga $ A. C Phan Th ch & Trâm $ A. C ào V. Hòa & Minh $ A. C inh Hàn & Tuy t $ A. C Nguy n Hùng H u $ $ Bác Nguy n Th Y n $ Cô Ph m C y $ A. C T T Anh & Sylvia $ Ô. B T V n Chí & Sa $ A. C Tr n Q. Hà & Th o $ Cô Nguy n A. Bích H ng $ A. C V Phong & Mai $50.00 Xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn n trên quý v GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 7

8 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 8

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm th Street SE - Calgar

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm th Street SE - Calgar GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Ngày 28 Tháng 04, Năm th Street SE - Calg

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Ngày 28 Tháng 04, Năm th Street SE - Calg GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C Ngày 28 Tháng 04, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 31 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 31 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 31 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 17 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 17 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 17 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2 H T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X O N I Á G D GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C Ngày 24 Tháng 03, Năm th Street SE - Calg

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C Ngày 24 Tháng 03, Năm th Street SE - Calg GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C Ngày 24 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Ngày 21 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Ngày 21 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Ngày 21 Tháng 04, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2 H T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X O N I Á G D GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2 H T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X O N I Á G D GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 7 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 7 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 7 Tháng 04, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2

H A T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2 H T H N Á V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B Tin Mục Vụ Ứ. C X O N I Á G D GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 12 Tháng 05, Năm th Street SE - Calg

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 12 Tháng 05, Năm th Street SE - Calg GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 12 Tháng 05, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T

H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T H T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C L G R Y. B. C Tin Mục Vụ X O N I Á G D GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, B T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 19 Tháng 05, Năm th Street SE - Calga

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 19 Tháng 05, Năm th Street SE - Calga GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 19 Tháng 05, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/ th Street SE. Calgary,

BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/ th Street SE. Calgary, BẢN TIN MỤC VỤ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Saint Vincent Liem s Parish CHÚA NHẬT Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống 20/05/2018 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/Fax: (403) 262-1078

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 13 Tháng 01, Năm th Street SE

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 13 Tháng 01, Năm th Street SE GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 13 Tháng 01, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG & LỄ GIÁN

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG & LỄ GIÁN BẢN TIN MỤC VỤ 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vượng Phone: (403) 479-4638 Cha phó: Giuse Phạm Công

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vư

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vư BẢN TIN MỤC VỤ 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vượng Phone: (403) 479-4638 Cha phó: Giuse Phạm Công

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ y, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm St. Vincent Liem s Parish 241

BẢN TIN MỤC VỤ y, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm St. Vincent Liem s Parish 241 BẢN TIN MỤC VỤ y, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm St. Vincent Liem s Parish 2412-48 Street SE. Calgary, AB T2B 1M4, Phone: 403 262

Chi tiết hơn

th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-5. 9-11 Trích sách Tiên tri Isaia.

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B PHỤ

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B PHỤ BẢN TIN MỤC VỤ 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA Bài Ðọc I: Is 61, 1-2a. 10-11 Trích

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ LỄ HIỂN LINH - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 6 Tháng 01, Năm th Street SE - Calgary, AB T2

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ LỄ HIỂN LINH - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 6 Tháng 01, Năm th Street SE - Calgary, AB T2 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ LỄ HIỂN LINH - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 6 Tháng 01, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B.

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C Ngày 16 Tháng 06, Năm th Street SE - C

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C Ngày 16 Tháng 06, Năm th Street SE - C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C Ngày 16 Tháng 06, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 20 Tháng 01, Năm th Street SE

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 20 Tháng 01, Năm th Street SE GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 20 Tháng 01, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T

H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM th Street SE - Calgary, AB T H A T H N Á Ứ V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G A R Y. B. C Tin Mục Vụ X A O A N I Á G D A GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ

Chi tiết hơn

H A V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G Á T H N Ứ A R Y. B. C Tin M c V X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2B

H A V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G Á T H N Ứ A R Y. B. C Tin M c V X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM th Street SE - Calgary, AB T2B H A V I N H S Ơ N L I Ê M C A L G Á T H N Ứ A R Y. B. C Tin M c V X A O A N I Á G D A GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh Xứ J.B.

Chi tiết hơn

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY,

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ 85051 pastor@cttdvnphx.org http://www.cttdvnphx.org CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, NĂM C Ngày 31 tháng 3 năm 2019 CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

1

1 1 2 CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 5.2017 MẸ MARIA CỰC THANH CỰC TỊNH LƯU HÀNH NỘI BỘ 3 Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho Kitô hữu ở Phi Châu. Để các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gƣơng của Chúa Giêsu

Chi tiết hơn

GIÁO LÝ NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO Bài 3: qua Mẹ chúng con gặp gỡ được chính Thiên Chúa 1- Kinh Đức Mẹ Tàpao là một bài giáo lý rất súc tích, cô đọng về T

GIÁO LÝ NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO Bài 3: qua Mẹ chúng con gặp gỡ được chính Thiên Chúa 1- Kinh Đức Mẹ Tàpao là một bài giáo lý rất súc tích, cô đọng về T GIÁO LÝ NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO Bài 3: qua Mẹ chúng con gặp gỡ được chính Thiên Chúa 1- Kinh Đức Mẹ Tàpao là một bài giáo lý rất súc tích, cô đọng về Thánh Mẫu học, diễn tả chuẩn mực lòng sùng kính Đức

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc xu t d thi NGÀY SÁNG T O VI T NAM Ch : Bi n i khí h u I. CHI TI T ÁN: 1. Tên án: Kh c ph c tình tr ng nóng lên trong các khu dân c. 2. a i m th c hi n án: Xã Kim Chung _Hoài c_ Hà N i 3. a ch liên h c

Chi tiết hơn

CHÚA NHẬT 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Sống là chuẩn bị chết Lời Chúa: (Lc 12,32-48) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 32 "Hỡi đoàn chi

CHÚA NHẬT 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Sống là chuẩn bị chết Lời Chúa: (Lc 12,32-48) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 32 Hỡi đoàn chi CHÚA NHẬT 19 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C 7 8 2016 Sống là chuẩn bị chết Lời Chúa: (Lc 12,32-48) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước

Chi tiết hơn

Tcbc Dao tu cua Duc Tang Thong gui Le Phat Nguyen tai San Jose ngay

Tcbc Dao tu cua Duc Tang Thong gui Le Phat Nguyen tai San Jose ngay BUREAU INTERNATIONAL D'INFORMATION BOUDDHISTE INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU PHÒNG THÔNG TIN PH T GIÁO QU C T C quan Thông tin và Phát ngôn c a Vi n Hóa Ð o, Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng

Chi tiết hơn

Sống Giữa Đời

Sống Giữa Đời Số 108 Ngày 04.12.2009 Sau khi Cánh Thiệp Tâm Tình tung lên mạng và Hướng về Đại Hội Dân Chúa post lên Web tường thuật về các bài thuyết trình của các bạn trẻ về những vấn đề nhức nhối và liên quan mật

Chi tiết hơn

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên

ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn   Chuyển sang ebook Người thực hiện : Nam Thiên ẨN TU NGẨU VỊNH Tác giả: HT. THÍCH THIỀN TÂM ---o0o--- Nguồn http://thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 5-8-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Chi tiết hơn

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf

Nhung Bai Giang Bat Hu cua Cha - Gioan Maria Vianney.pdf Tủ Sách Công Giáo NHỮNG BÀI GIẢNG BẤT HỦ 1 Tiểu Sử Thánh Gioan Maria Vianney 2 Kiêu Ngạo (1) 3 Kiêu Ngạo (2) 4 Tham Lam 5 Dâm Dục 6 Mê Dâm Dục 7 Giận Dữ 7 Mê Ăn Uống 8 Ghen Tị 9 Lười Biếng 10 Tội Lỗi

Chi tiết hơn

TÌM BẠN, KẾT BẠN, ĐƯA BẠN ĐẾN VỚI CHÚA Xin chia sẻ cùng gia đình Cursillo Sài gòn một số hình ảnh của anh chị em Nhóm Dấn Thân sống ngày thứ tư trong

TÌM BẠN, KẾT BẠN, ĐƯA BẠN ĐẾN VỚI CHÚA Xin chia sẻ cùng gia đình Cursillo Sài gòn một số hình ảnh của anh chị em Nhóm Dấn Thân sống ngày thứ tư trong TÌM BẠN, KẾT BẠN, ĐƯA BẠN ĐẾN VỚI CHÚA Xin chia sẻ cùng gia đình Cursillo Sài gòn một số hình ảnh của anh chị em Nhóm Dấn Thân sống ngày thứ tư trong việc hành đạo. Trước khi lên đường thực hành sứ mạng

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI BẢN TIN ONLINE THÁNG 11 ÔNG BÀ ƠI! 1

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI BẢN TIN ONLINE THÁNG 11 ÔNG BÀ ƠI! 1 HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI BẢN TIN ONLINE THÁNG 11 ÔNG BÀ ƠI! 1 Lời ngỏ Các bạn trẻ thân mến! Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Phanxicô nói: Thiếu kí ức lịch sử là một

Chi tiết hơn

IV. TÂM ĐIỂM Phần tâm điểm trình bày trực tiếp nội dung vườn và sứ điệp Fatima. Phần tâm điểm cũng có hai phần: nền tảng và nội dung sứ điệp. A. NỀN T

IV. TÂM ĐIỂM Phần tâm điểm trình bày trực tiếp nội dung vườn và sứ điệp Fatima. Phần tâm điểm cũng có hai phần: nền tảng và nội dung sứ điệp. A. NỀN T IV. TÂM ĐIỂM Phần tâm điểm trình bày trực tiếp nội dung vườn và sứ điệp Fatima. Phần tâm điểm cũng có hai phần: nền tảng và nội dung sứ điệp. A. NỀN TẢNG Núi Sọ chính là nguồn ơn phúc của muôn loài. Núi

Chi tiết hơn

Bản tin Gx. Tam Hà Đồng Hành Với Những GĐ Gặp Khó Khăn CN, ngày 17/02/2019 Tin Mừng: Lc 6, "Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi

Bản tin Gx. Tam Hà Đồng Hành Với Những GĐ Gặp Khó Khăn CN, ngày 17/02/2019 Tin Mừng: Lc 6, Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi Tin Mừng: Lc 6, 17. 20-26 "Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng

Chi tiết hơn

Module MN 5

Module MN 5 LÝ THU HIỀN MODULE mn 5 Æc ióm ph t trión thèm mü, nh ng môc tiªu vµ kõt qu mong îi ë trî mçm non vò thèm mü C I M P H s T T RI N T H z M M œ, N H N G M C TI ˆ U V r K Š T Q U t M O N G I T R M x M N O

Chi tiết hơn

TIN SA-LÊ-DIÊNG THÊ GIƠ I Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A: Tha Thứ, Mùa Xuân Tình Yêu Văn hào Nga, Lêon Tolstoi kể câu chuyện ngụ ngôn. Có một người hà

TIN SA-LÊ-DIÊNG THÊ GIƠ I Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A: Tha Thứ, Mùa Xuân Tình Yêu Văn hào Nga, Lêon Tolstoi kể câu chuyện ngụ ngôn. Có một người hà TIN SA-LÊ-DIÊNG THÊ GIƠ I Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A: Tha Thứ, Mùa Xuân Tình Yêu Văn hào Nga, Lêon Tolstoi kể câu chuyện ngụ ngôn. Có một người hành khách đến trước cửa nhà một người giàu có để xin

Chi tiết hơn

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GIÁO HẠT HỐ NAI GIÁO XỨ KẺ SẶT CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM THỨ TƯ LỄ TRO (05/03/2014) : Giữ chay và kiêng

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GIÁO HẠT HỐ NAI GIÁO XỨ KẺ SẶT CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM THỨ TƯ LỄ TRO (05/03/2014) : Giữ chay và kiêng GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GIÁO HẠT HỐ NAI GIÁO XỨ KẺ SẶT CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2014 1. THỨ TƯ LỄ TRO (05/03/2014) : Giữ chay và kiêng thịt Có Nghi thức xức tro trong các Thánh lễ: Lễ 1

Chi tiết hơn

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN,10/12/2017 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B Tin Mừng: Mc 1, 1-8 "Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng". Tin Mừng C

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN,10/12/2017 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B Tin Mừng: Mc 1, 1-8 Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng. Tin Mừng C CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM B Tin Mừng: Mc 1, 1-8 "Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh MARCO Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri

Chi tiết hơn

BẢN TIN GIÁO XỨ TAM HÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GĐ GẶP KHÓ KHĂN CN, NGÀY 07/07/2019 Tin Mừng: Lc 10, Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh

BẢN TIN GIÁO XỨ TAM HÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GĐ GẶP KHÓ KHĂN CN, NGÀY 07/07/2019 Tin Mừng: Lc 10, Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh Tin Mừng: Lc 10,1-12.17-20 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Sau đó, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người

Chi tiết hơn

Microsoft Word - THANG web

Microsoft Word - THANG web Giáo Điểm Tin Mừng 1 *Mừng Bổn Mạng Giáo Điểm Tin Mừng Chúa Nhật II PS (28/4) Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót LÒNG THƯƠNG XÓT & LINH MỤC Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu giao ước, cam

Chi tiết hơn

thacmacveTL_2019MAY06_mon

thacmacveTL_2019MAY06_mon Trang Tôn giáo Chủ đề: Thánh Lễ Công giáo Tác giả: LM Giu-se Vũ Thái Hòa 40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Lời tựa: Giáo Hội luôn nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cao quý của Thánh lễ. Quy chế tổng quát của Sách Lễ

Chi tiết hơn

ban tin thang 7.cdr

ban tin thang 7.cdr HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ & THIẾU NHI Người trẻ & Người cao niên BẢN TIN ONLINE THÁNG 7/2019 Lời ngỏ Saigon ngày 30 tháng 06 năm 2019 Lm Gioan Lê Quang Việt 1 Trong số này Trang

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa 265 (Sứ điệp của Đức Mẹ.) Ngày 3 tháng 11 năm 1990 bình an cho các con, hỡi các con nhỏ bé; như người mẹ nuôi nấng và an ủi các con bé nhỏ của mình, Mẹ cũng nuôi nấng linh

Chi tiết hơn

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY,

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY, Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ 85051 pastor@cttdvnphx.org http://www.cttdvnphx.org CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY, NĂM C Ngày 24 tháng 3 năm 2019 CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG

Chi tiết hơn

THẦN HỌC & MỤC VỤ - GIỚI THIỆU MÔN HỌC

THẦN HỌC & MỤC VỤ - GIỚI THIỆU MÔN HỌC THẦN HỌC & MỤC VỤ HỌC KỲ II NIÊN KHÓA 2015-2016 111 NGŨ THƯ Lm. Phêrô Nguyễn Văn Võ Thứ sáu, 18g30 20g20 Luật (Torah) là Mạc khải của Thiên Chúa dành cho Dân riêng của Ngài qua trung gian Mô-sê. Luật

Chi tiết hơn

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GIÁO HẠT PHÚ THỊNH Giáo Xứ Thạch An Kính thưa quý Chức và Ông Bà Anh Chị Em Cộng đoàn Giáo Xứ Thạch An Chúng ta hằng tạ ơn Thiên Ch

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GIÁO HẠT PHÚ THỊNH Giáo Xứ Thạch An Kính thưa quý Chức và Ông Bà Anh Chị Em Cộng đoàn Giáo Xứ Thạch An Chúng ta hằng tạ ơn Thiên Ch GIÁO PHẬN XUÂN LỘC GIÁO HẠT PHÚ THỊNH Giáo Xứ Thạch An Kính thưa quý Chức và Ông Bà Anh Chị Em Cộng đoàn Giáo Xứ Thạch An Chúng ta hằng tạ ơn Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, đã kết nối chúng

Chi tiết hơn

Ban Tin Master Layout.pub

Ban Tin Master Layout.pub CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C Ngày 13 tháng 3 năm 2016 Số 46 GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ CHRIST, THE INCARNATE WORD Tổng Giáo Phận Galveston-Houston 8503 South Kirkwood Road Houston, TX 77099 281.495.8133

Chi tiết hơn

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN, 24/06/2018 CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B Tin Mừng: Mc 1, "Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạ

BÀN TIN GX. TAM HÀ NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH CN, 24/06/2018 CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B Tin Mừng: Mc 1, Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạ CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B Tin Mừng: Mc 1, 40-45 "Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch". Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Tin Mừng: Lc 1, 57-66. 80 "Nó sẽ gọi tên là Gioan". Tin Mừng Chúa Giêsu

Chi tiết hơn

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m

LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m LƠ I NGO Ki nh thưa quy cha, quy thầy phó tế; quy tu sĩ nam nữ cu ng toa n thê quy ông ba va anh chi em. Chủ đê mu c vu năm 2018 của Hô i Đô ng Gia m Mu c Viê t Nam là: Đồng Ha nh Với Các Gia Đình Trẻ.

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa 201 Ngày 3 tháng 9 năm 1990 (Tôi đi gặp một linh mục. Ngài là một linh mục dòng, và tôi biết loại áo dòng của vị linh mục đó như thế nào. Khi cửa vừa mở và nhìn thấy ngài,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ban Tin so 27

Microsoft Word - Ban Tin so 27 BẢN TIN MỪNG XUÂN DI LẶC SỐ 27-2/2013 DO TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ PHÁT HÀNH Trong số này: LỜI NGỎ L i ng.. 1 Chuy n Thi n môn 2 Danh sách ng h Đ i Tòng Lâm Ph t giáo 7 Th Xuân nh Th y 8 L i c m t 8 LIÊN L C T

Chi tiết hơn

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH 孔 ĐỨC KHỔNG TỬ GIÁO CHỦ NHO GIÁO Tùng Thiên TỪ BẠCH HẠC 子 tài li ệ u sư u tầ m 2015 hai không một năm

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH 孔 ĐỨC KHỔNG TỬ GIÁO CHỦ NHO GIÁO Tùng Thiên TỪ BẠCH HẠC 子 tài li ệ u sư u tầ m 2015 hai không một năm ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH 孔 ĐỨC KHỔNG TỬ GIÁO CHỦ NHO GIÁO Tùng Thiên TỪ BẠCH HẠC 子 tài li ệ u sư u tầ m 2015 hai không một năm Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info.

Chi tiết hơn

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về. Lời

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về. Lời CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A 05-03 -2017 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B 03-12-2017 Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về. Lời chúa: Mc 13, 33-37 33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng

Chi tiết hơn

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P124.doc

Microsoft Word - VID 10 - P124.doc Dành cho Ban T Ch c S th t : Ngày nh n: I. Chi ti t án NGÀY SÁNG T O VI T NAM 21 BI N I KHÍ H U M u n d thi 1. Tên án: H ng d n c ng ng ng i dân t c H Mông k thu t canh tác Nông Lâm k t h p b n v ng trên

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA Lời Chúa: (Lc 2, 16-21) Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài

CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA Lời Chúa: (Lc 2, 16-21) Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA 1 1 2012 Lời Chúa: (Lc 2, 16-21) Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc

Microsoft Word - T? Thu Ngu Kinh v?i v?n d? giáo d?c gia dình.doc Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ

12/22/2015 nhantu.net/tongiao/4thu5kinh.htm Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ Tứ Thư Ngũ Kinh với vấn đề giáo dục gia đình Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ I. KINH DỊCH VỚI GIA ĐÌNH II. KINH THƯ VỚI GIA ĐÌNH III. KINH LỄ VỚI GIA ĐÌNH IV. KINH XUÂN THU VỚI GIA ĐÌNH V. KINH THI VỚI GIA ĐÌNH

Chi tiết hơn

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình Lời chúa: Mt 16, Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình Lời chúa: Mt 16, Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A 03-09-2017 Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình Lời chúa: Mt 16, 21-27 21 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu

Chi tiết hơn

KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM *** THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA NĂM

KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM *** THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA NĂM KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM *** THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA NĂM 2016 1 NỘI DUNG Ngày 01 Tháng 10... 4 Ngày 02 Tháng 10... 21 Ngày 03 Tháng 10... 36 Ngày 04 Tháng 10... 53 Ngày 05 Tháng

Chi tiết hơn

Mở đầu

Mở đầu CẦU NGUYỆN HY VỌNG TẬP 6 ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN Cầu Nguyện Hy Vọng 6. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trang 1 MỤC LỤC 1. Chúng ta rao giảng điều gì?... 5 2. Đừng cắt xén

Chi tiết hơn

TT TranPVu NChi Thien

TT TranPVu NChi Thien 1 Tôi đọc Tuyển tập Trần Phong Vũ Nguyễn Chí Thiện (Bài đọc sách duy nhất và cũng là bài viết sau chót của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trước khi ông giã từ đời sống lúc 7 giờ 17 phút sáng Thứ Ba 02-10-2012

Chi tiết hơn

"Ta là sự sống lại và là sự sống, Ai tin vào Ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống" Ga 11,25 Gia đình chúng con thành kính cảm tạ Quí Đức Cha, Quí Cha,

Ta là sự sống lại và là sự sống, Ai tin vào Ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống Ga 11,25 Gia đình chúng con thành kính cảm tạ Quí Đức Cha, Quí Cha, "Ta là sự sống lại và là sự sống, Ai tin vào Ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống" Ga 11,25 Gia đình chúng con thành kính cảm tạ Quí Đức Cha, Quí Cha, Tu sĩ và các Giáo xứ, Cộng đồng, Đoàn thể, Tổ chức,

Chi tiết hơn

Giáo Hội Hoàn Vũ Ý kiến từ Ai Cập: ''Obama không hiểu tình hình, hoặc là đồng loã với nhóm Hồi Giáo quá khích.'' Nhiều học giả và lãnh tụ tôn giáo ở A

Giáo Hội Hoàn Vũ Ý kiến từ Ai Cập: ''Obama không hiểu tình hình, hoặc là đồng loã với nhóm Hồi Giáo quá khích.'' Nhiều học giả và lãnh tụ tôn giáo ở A Giáo Hội Hoàn Vũ Ý kiến từ Ai Cập: ''Obama không hiểu tình hình, hoặc là đồng loã với nhóm Hồi Giáo quá khích.'' Nhiều học giả và lãnh tụ tôn giáo ở Ai Cập bắt đầu lên tiếng than phiền về sự thiếu hiểu

Chi tiết hơn

1

1 1 2 CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 7.2019 MẸ MARIA NHƯ SAO MAI SÁNG lưu hành nội bộ 3 Ý CẦU NGUYỆN Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tuỵ chu toàn bổn phận và nỗ

Chi tiết hơn

MARIA GORETTI ĐÓA HUỆ ĐỒNG NỘI 1/ Nữ Thánh Maria Goretti chết vì đức trinh khiết Ngày , thiếu nữ đồng quê 12 tuổi - Maria Goretti - êm ái trút

MARIA GORETTI ĐÓA HUỆ ĐỒNG NỘI 1/ Nữ Thánh Maria Goretti chết vì đức trinh khiết Ngày , thiếu nữ đồng quê 12 tuổi - Maria Goretti - êm ái trút MARIA GORETTI ĐÓA HUỆ ĐỒNG NỘI 1/ Nữ Thánh Maria Goretti chết vì đức trinh khiết Ngày 6-7-1902, thiếu nữ đồng quê 12 tuổi - Maria Goretti - êm ái trút hơi thở cuối cùng tại nhà thương Orsenigo ở Nettuno,

Chi tiết hơn

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh

SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá kh SÓNG THẦN PHAN RANG MX Tây Đô Lâm Tài Thạnh. Theo nhịp sống, người ta tự chọn phương hướng để đi, bằng nhiều cách khác nhau, lưu giữ hay xóa đi quá khứ cũng tùy thuộc vào mỗi người, có điều chắc chắn rằng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Wash Don Nhan Chua Kito Unicode.doc

Microsoft Word - Wash Don Nhan Chua Kito Unicode.doc CHUẨN BỊ ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ MỤC LỤC - Lời ngỏ và Giới Thiệu Phần A: Chuẩn bị để lãnh nhận ân huệ Thánh Thần - Bài 1 Chào bạn đến với PT Ngũ Tuần Công Giáo - trang 9 - Bài 2 Đón nhận Chúa Giêsu là Thiên

Chi tiết hơn

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1   Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

Tuan 27

Tuan 27 BẢN TIN MỤC VỤ GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 2412-48 St S.E. Calgary, AB T2B 1M4, Canada Phone: 403 262 1078; Website: stvincentliem.ca CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN, NĂM A (08-10-2017) Cha xứ: Gioan B. Nguyễn

Chi tiết hơn

Sứ điệp của Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II gửi Giáo Hội Việt Nam LTS : Gíao Hội Công Giáo sẽ tôn vinh cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II lên hàng chân phước và

Sứ điệp của Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II gửi Giáo Hội Việt Nam LTS : Gíao Hội Công Giáo sẽ tôn vinh cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II lên hàng chân phước và Sứ điệp của Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II gửi Giáo Hội Việt Nam LTS : Gíao Hội Công Giáo sẽ tôn vinh cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II lên hàng chân phước vào đầu tháng 05 năm 2011 nầy. Việt Luận xin phổ biến

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT 424 Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa Ngày tháng 6 năm 99 con ơi, hãy để Cha giảng giải cho con; Cha là Đấng đã ban cho con Ơn Hiểu Biết; con hãy cầu nguyện để Nước Cha dưới đất cũng nên như trên Trời; Ngày

Chi tiết hơn

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH Pháp sư Viên Nhân 1 MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 LỜI NÓI ĐẦU... 6 PHẦN I. CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH... 14 LỜI DẪN... 14 CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?... 20 Phóng sinh có những công đức gì?... 22 CHUƠNG

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - 4_Vuong NC-T\ doc)

(Microsoft Word - 4_Vuong NC-T\ doc) Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 29, Số 2 (2013) 34-49 Động thái hướng tới mô hình Trung Hoa trong nỗ lực hoàn thiện thể chế chính trị - xã hội triều Nguyễn giai đoạn nửa đầu thế

Chi tiết hơn

Bản Tin Số 38 Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B Ngày HÃY SỐNG ĐẸP CHO NHAU Cuộc sống hôm nay rất cần cái đẹp. Cái đẹp cho bản thân như ăn ngon

Bản Tin Số 38 Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B Ngày HÃY SỐNG ĐẸP CHO NHAU Cuộc sống hôm nay rất cần cái đẹp. Cái đẹp cho bản thân như ăn ngon Bản Tin Số 38 Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B Ngày 15.2.2015 HÃY SỐNG ĐẸP CHO NHAU Cuộc sống hôm nay rất cần cái đẹp. Cái đẹp cho bản thân như ăn ngon mặc đẹp. Cái đẹp cho tha nhân như một cử chỉ đẹp, một

Chi tiết hơn

THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC CHA GIÁO PHẬN VỀ VIỆC CỬ HÀNH GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THEO SÁNG KIẾN 24 GIỜ CHO CHÚA MÙA CHAY 2019 Thanh Hoá, ngày 19 tháng 03 năm 2019

THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC CHA GIÁO PHẬN VỀ VIỆC CỬ HÀNH GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THEO SÁNG KIẾN 24 GIỜ CHO CHÚA MÙA CHAY 2019 Thanh Hoá, ngày 19 tháng 03 năm 2019 THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC CHA GIÁO PHẬN VỀ VIỆC CỬ HÀNH GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THEO SÁNG KIẾN 24 GIỜ CHO CHÚA MÙA CHAY 2019 Thanh Hoá, ngày 19 tháng 03 năm 2019 Kính gửi quý cha, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể anh

Chi tiết hơn

Kitô học ứng dụng Đường hướng và nhận thức cơ bản của người tín hữu Khi sống ở trần thế mỗi người tín hữu chúng ta cần phải xác tín đường hướng và nhậ

Kitô học ứng dụng Đường hướng và nhận thức cơ bản của người tín hữu Khi sống ở trần thế mỗi người tín hữu chúng ta cần phải xác tín đường hướng và nhậ Kitô học ứng dụng Đường hướng và nhận thức cơ bản của người tín hữu Khi sống ở trần thế mỗi người tín hữu chúng ta cần phải xác tín đường hướng và nhận thức cơ bản. Chúng giống như những bảng hiệu chỉ

Chi tiết hơn

Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được s

Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được s Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá 28-3-2010 Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp (Mc 10,17) Các bạn thân

Chi tiết hơn

Bản Tin Số 17 Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm A I. GHEN TƯƠNG Ca dao Việt Nam có câu: "Ớt nào mà ớt chẳng cay Gái nào mà gái chẳng hay gh

Bản Tin Số 17 Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm A I. GHEN TƯƠNG Ca dao Việt Nam có câu: Ớt nào mà ớt chẳng cay Gái nào mà gái chẳng hay gh Bản Tin Số 17 Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm A 21.09.2014 I. GHEN TƯƠNG Ca dao Việt Nam có câu: "Ớt nào mà ớt chẳng cay Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng" Ghen tương, tị hiềm là một mầm giống bệnh

Chi tiết hơn

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU XỨ ĐOÀN BẠCH ĐẰNG A. Lược sử giáo xứ Ngôi nhà nguyện của trại di cư thương phế

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU XỨ ĐOÀN BẠCH ĐẰNG A. Lược sử giáo xứ Ngôi nhà nguyện của trại di cư thương phế LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU XỨ ĐOÀN BẠCH ĐẰNG A. Lược sử giáo xứ Ngôi nhà nguyện của trại di cư thương phế binh Bạch Đằng vào năm 1955 được cha Bernardo Vũ Đình

Chi tiết hơn

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle 6841 S. 180 th St, Tukwila, WA 98188 Website: www.vmpwa.org LỄ VỌNG PHỤC SINH LỜI DẪN LỄ

Chi tiết hơn

[Cầu Nguyện Với Chúa Mỗi Ngày] Tháng 3/2019 CẦU NGUYỆN THÁNG 3/2019 1

[Cầu Nguyện Với Chúa Mỗi Ngày] Tháng 3/2019 CẦU NGUYỆN THÁNG 3/2019 1 CẦU NGUYỆN THÁNG 3/2019 1 THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN (Mc 10, 1-12) "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - I To03_Copy.doc

Microsoft Word - I To03_Copy.doc CON NGƯỜI HẠNH PHÚC, ĐỨC HỶ XẢ XUÂN MẬU NGỌ 1978 Con người hạnh phúc, có thân khỏe tâm an. Muốn được thân tâm đều khỏe thì chúng ta phải làm sao? Sở dĩ chúng ta hay áo não sầu bi là tại cái gì? Tại trong

Chi tiết hơn

TRANG 54 ÁI HỮU CÔNG CHÁNH Chữ Tâm Trong Văn Học Việt 1. Dẫn nhập C hữ Tâm tiềm tàng trong mọi áng văn Việt như trong truyện Kiều, trong Quan Âm Thị K

TRANG 54 ÁI HỮU CÔNG CHÁNH Chữ Tâm Trong Văn Học Việt 1. Dẫn nhập C hữ Tâm tiềm tàng trong mọi áng văn Việt như trong truyện Kiều, trong Quan Âm Thị K TRANG 54 Chữ Tâm Trong Văn Học Việt 1. Dẫn nhập C hữ Tâm tiềm tàng trong mọi áng văn Việt như trong truyện Kiều, trong Quan Âm Thị Kính, trong ca dao tục ngữ Chữ Tâm cũng có mặt trong các kinh Phật giáo.

Chi tiết hơn

Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SA

Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SA Y M I PH I HOVAN TRUNG T BI U-CHÁNH chi t tháo Duyên h i ng, c cù lao, Ch tình ch hi u ch nào n ng h n Nguy n-du Longxuyen, quí- ông 1913 Giá: 0$10 SAIGON IMPRIMERIE DE L UNION 157, Rue Catinat 1918 y

Chi tiết hơn

tang cuong nang luc day hoc THCS

tang cuong nang luc day hoc THCS TRẦN ĐÌNH CHÂU ĐẶNG THỊ THU THUỶ PHAN THỊ LUYẾN MODULE THcs 18 PH ng ph p d¹y häc tých cùc PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 57 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN S phát tri n kinh t xã h i trong b i c nh toàn c u hoá

Chi tiết hơn

KINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG

KINH  THUYẾT  VÔ  CẤU  XỨNG KINH THUYẾT VÔ CẤU XƯNG Hán dịch: Ðại Ðường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Thích nữ Tịnh Nguyên Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðỗng Minh, Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh. --- o0o --- Quyển thứ nhất. 1- PHẨM

Chi tiết hơn

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b

NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo b NGƯỜI CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN PHỤC Tam Bách Đinh Bá Tâm Tôi vốn xuất thân trong một dòng tộc mà ba thế hệ đều có người làm quan văn và không vị nào theo binh nghiệp cả. Từ cụ cố, cụ nội đến ông thân sinh tôi

Chi tiết hơn

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich

Kinh Bat Chu Tam Muoi - HT Minh Le Dich Kinh Bát Chu Tam Muội Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp Ða Việt dịch: HT Minh Lễ Nguồn http://niemphat.com/ Chuyển sang ebook 21-6-2009 Người thực hiện : Nam Thiên namthien@gmail.com Link Audio Tại Website

Chi tiết hơn

SỰ SỐNG THẬT

SỰ SỐNG THẬT Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa 385 Ngày 1 tháng 10 năm 1987 (Buổi sáng: Suốt cả buổi sáng tôi bận tiếp một người cố thuyết phục tôi mua mỹ phẩm. Thật là phí thì giờ cho những thứ không cần thiết. Nhưng

Chi tiết hơn