GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 06 Tháng 10, Năm th Street SE - Ca

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 06 Tháng 10, Năm th Street SE - Ca"

Bản ghi

1 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 06 Tháng 10, Năm th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: Linh Mục Chánh Xứ J.B. Nguyễn Đức Vượng Linh Mục Phó Xứ Giuse Phạm Công Liêm BÍ TÍCH Giải Tội 20 phút trước các Thánh Lễ Rửa Tội Trẻ Em 3:30 PM thứ Bảy cuối tháng Hôn Phối Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ Xức Dầu Bệnh Nhân Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha THÁNH L Các em thi u nhi m ng ngày T t Trung Thu 2019 Thứ Hai - Thứ Sáu 11:00 AM; 6:00 PM Thứ Bảy 9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ 6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM Chầu Thánh Thể Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 5:30 PM H I Đ NG M C V Chủ Tịch Giuse Đỗ Minh Sơn.... Phó Nội Vụ Giuse Trần Thanh Hải... Phó Ngoại Vụ Giuse Đỗ Quang Trọng.. Thư Ký Maria Vũ Thị Hồng.... Thư Ký Giáo Xứ Maria Đặng Thị Mỹ Loan Sao không! Tháng Mân Côi c Ông Thi s Xuân Ly B ng vi t bài th Sao không, r t tâm tình và th t l ng sâu vào lòng ng i. L i th m i g i hãy siêng n ng c u nguy n v i c M b ng kinh Mân Côi. Nh c s Thông Vi Vu d t thành ca khúc Sao không. Tam Ca Áo Tr ng hát v i c tâm h n m n yêu. Tháng Mân Côi nghe ca khúc Sao không, th y lòng lâng lâng tình th thánh tr i qua t ng l i kinh GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM ng c a M, nghe n Sao em không l n chu i? Nh ng lúc tr i gió m a, Khi êm v t m t i, Khi lá r ng v n tr a. Sao em không l n chu i? Khi tr i m i r ng ông, Khi s ng mai ng t bùi, T a ngát trên ru ng ng. 1

2 Sao em không l n chu i? C m t M nhân lành n M nh m a t i, H n em cánh òng xanh. Sao không l n chu i? Sao không l n chu i? B c ng em i t i, L n chu i nhé em i! Sao em không l n chu i? Mái tóc th ch m vai, Bâng khâng ngày dong du i Nhung nh bóng hình ai. M Maria r t hài lòng khi con cái siêng n ng l n chu i Mân Côi cách s t s ng. c M đã t ng nói đi u này v i Bênađetta khi c M hi n ra v i Thánh n t i L c. c M c ng d y cho ba tr t i Fatima nh n bi t n ng l c c a kinh Mân Côi và M đã gi i thi u mình là M Mân Côi r i cùng l n h t v i ba tr nh mu n gi i thi u Kinh Mân Côi là kinh k di u. c Giáo Hoàng Piô V thi t l p l M Mân Côi đ t n c M và ghi nh chi n th ng c a H i quân Kitô giáo v i quân Th Nh K t i tr n Lepanto ngày 7 tháng 10 n m Chi n th ng là nh các tín h u l n Chu i Mân Côi dâng kính c M Rôma vào ngày giao chi n. M t phép l c a c M trong Tháng Mân Côi. c Giáo Hoàng Leo XIII đã thi t l p Tháng M i là Tháng Mân Côi vào ngày 1 tháng 9 n m 1883 và đã công b 11 Tông th v Chu i Mân Côi trong tri u đ i giáo hoàng c a ngài. Su t tháng Mân Côi, H i Thánh kh p n i h ng v c M m t cách đ c bi t. Lòng sùng kính c a dân Chúa đ i v i c M trong th i gian này là c u nguy n b ng chu i Mân Côi. ây là m t b kinh g m 200 kinh Kính M ng, v a đ c v a suy g m 20 s ki n quan tr ng x y ra trong cu c đ i c Giêsu và M Maria. C đ c 10 kinh Kính M ng thì đ ng th i suy g m m t s ki n. 20 s ki n y đ c chia làm 4 nhóm: - N m s vui: g m 5 s ki n trong cu c đ i th u c a c Giêsu. - N m s sáng: g m 5 s ki n trong cu c đ i công khai c a c Giêsu. - N m s th ng: g m 5 s ki n trong cu c th ng khó c a c Giêsu. - N m s m ng: g m 5 s ki n vinh quang. Sao em không l n chu i? Khi l ng ng m chi u buông, Trong cô n ng m ngùi, L ng ch y vào h n. Sao em không l n chu i? C m t M nhân lành n M nh m a t i, H n em cánh ng xanh. Sao không l n chu i? Khi trái gió tr tr i, Em mong manh y u u i, n cùng M em i. 20 m u nhi m y là nh ng s ki n c t y u trong Tin M ng. L n chu i Mân Côi là suy g m Tin M ng, theo ki u mi ng đ c tâm suy. Mi ng đ c các kinh Kính M ng kính M Maria, tâm suy ni m nh ng s ki n quan tr ng c a cu c đ i c Giêsu. ó chính là b n tóm t t cu c đ i c a Chúa Giêsu Kitô và c ng là c a c Maria. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI trong Tông hu n Marialis Cultus đã g i Kinh Mân Côi là Cu n Phúc Âm rút g n. H n ai h t, c M đã cùng v i Con b c các ch ng đ ng Vui - Sáng Th ng - M ng v i tinh th n c a l i xin vâng mà M đã tuyên x ng tr c khi Ngôi L i Thiên Chúa nh p th làm ng i trong cung lòng M. Chu i Mân Côi mang hai đ c đi m n i b t là ch t Tin M ng và tính H i Thánh. Chu i Mân Côi là m t b n tóm t t g n gàng, d nh v nh ng bi n c quan tr ng trong cu c đ i Chúa C u Th. Mân Côi là nh ng bông h ng đ p đ c t ng tr ng b ng các kinh Kính M ng đ tôn vinh Ng i. c M đã có m t trong cu c đ i Chúa C u Th t nh ng giây phút đ u cho đ n nh ng giây phút cu i. Kinh Mân Côi là l i kinh ph c p, đó là kinh c a m i tín h u. Ai c ng đ c đ c, t ng i tr cho đ n ng i già, ng i thông thái c ng nh ng i ít h c, ng i giàu hay ng i nghèo, ng i kh e m nh c ng nh ng i đau y u, khi vui c ng nh lúc bu n, khi làm vi c c ng nh lúc ngh ng i. Kinh Mân Côi có th đ c đ c b t c đâu hay trong hoàn c nh nào, nhà th, nhà mình, ngoài đ ng, trong n i yên l ng hay gi a ch n n ào náo đ ng và nh t là đ c chung v i nhau trong gia đình hay nh ng khi có đông ng i Công Giáo h p nhau l i. c Kinh Mân Côi v i ý th c là mình đang làm m t công vi c có ch t Tin M ng, đ c H i Thánh công nh n và nhi t tình khuy n khích, m t công vi c thu tóm l i t t c cu c đ i Chúa C u Th. Sau khi đã chiêm ng m nh ng m u nhi m y, ng i tín h u còn c u xin nh ng đi u h t s c đ n s nh xin n khiêm nh ng, yêu ng i, khó nghèo. Mân Côi chính là hoa h ng. Mân Côi là bông h ng đ p, viên ng c quí. Nh th, b ng chu i Mân Côi, H i Thánh tr thành m t v n h ng mênh mông, h ng th m s c đ p, dâng lên M hi n. Nói đ n Mân Côi là nói đ n hoa. Nh ng bông hoa muôn màu muôn s c dâng tr c tòa M. Nh ng bông hoa kinh nguy n s t s ng k t d t nên nh ng l i ca t ng M. Nh ng bông hoa hy sinh, bác ái mu n t a h ng d i chân M. Nh ng bông hoa nói lên lòng yêu m n c a con cái đ i v i M hi n. Nh ng bông hoa c ng c g ng di n t ph n nào nét đ p c a M. Th t v y, gi a ngàn hoa, c Maria n i b t nh bông hoa cao quý xinh đ p nh t. p đ n đ đ p lòng Thiên Chúa. c Maria là bông hoa thanh khi t di n t đ c nét đ p c a Thiên Chúa vì M là tác ph m c a Chúa Thánh Th n. Chúa Thánh Th n r p bóng trên M nên M s ng d i s che ch c a Thánh Th n, theo n h ng d n c a Thánh Th n và s ng trong tình yêu c a Thánh Th n. Thiên Chúa mu n Con c a Ngài vào đ i làm ng i, nên đã chu n b cho Con m t ng i m tuy t h o. Maria là ng i đ c Thiên Chúa đ c bi t m n th ng. Thiên Th n g i M là ng đ y ân s ng, là ng i đ c c Chúa cùng, là ng i đ p lòng Thiên Chúa. Maria đã là m t th t o tuy t v i ngay t tr c khi làm M c Giêsu. Nh ng Thiên Chúa v n tôn tr ng t do c a M. Ngài c n s ng thu n c a m t th t o nh bé tr c khi trao cho Maria ch c v làm M ng C u Th. Ti ng xin vâng kh i đ u cho m t chu i xin vâng làm nên cu c đ i ng i n t c a Chúa. Kinh Mân Côi là m t chu i xin vâng c a ng i tín h u dâng Thiên Chúa, theo m u g ng đáp tr c a M Maria. Tràng chu i Mân Côi là m t ph ng th giúp chúng ta g n g i GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 2

3 thi t thân v i M Maria. c Thánh Cha Piô X đã nh n nh các gia đình Công Giáo: Khi gia đình đ c an vui hòa thu n, hãy l n chu i Mân Côi đ xin M ban cho s an vui hòa thu n yêu th ng. Khi g p ng i ch ng thi u trách nhi m, hãy ch y đ n v i M nh tràng ch i Mân Côi, đ xin M c m hóa mình. Khi v ch ng xung kh c nhau, hãy l n chu i Mân Côi, xin M t o s c m thông. Thánh Gioan Phaolô II, ngay trong tu n l sau khi đ c c Giáo Hoàng, đã nói v i t t c các tín h u hi n di n t i qu ng tr ng Thánh Phêrô khi đ c kinh Truy n Tin: Chu i Mân Côi là l i c u nguy n mà tôi yêu thích nh t. ó là l i kinh tuy t v i. Tuy t v i trong s đ n gi n và sâu s c. V i l i kinh này chúng ta l p l i nhi u l n nh ng l i mà c Trinh N đã nghe s th n Gabriel và ng i ch h Êlisabeth nói v i M. Toàn th Giáo H i cùng liên k t v i nh ng l i kinh y. Khi đ c s tích v các cu c c M hi n ra, dù L c hay Fatima, dù Guadalupe hay M Du, hay La Vang. chúng ta đ u th y c M nh n nh ng i tín h u hãy canh tân đ i s ng và siêng n ng l n h t Mân Côi đ làm đ p lòng Thiên Chúa: Ta là c M Mân Côi, ta đã đ n đ c nh báo các tín h u canh tân đ i s ng và xin n tha th t i l i c a h. H không đ c xúc ph m đ n Thiên Chúa n a, vì Ngài đã quá phi n mu n vì t i nhân lo i. Loài ng i hãy l n chu i Mân Côi. H hãy ti p t c l n chu i hàng ngày. (Thông đi p c M g i cho ch Lucia 13/10/1917). Thánh aminh là ng i có công r t l n trong vi c qu ng bá vi c đ c kinh Mân Côi đ c u xin Chúa b o v H i Thánh tr c s t n công c a k thù. Thánh Piô N m D u Thánh chia s : V khí c a tôi là tràng h t Mân Côi. c M không t ch i tôi đi u gì khi tôi xin v i M qua chu i Mân Côi. Mu n làm c M vui lòng và mu n đ c c M th ng yêu hãy l n chu i Mân Côi. Còn cha Stefano Gobbi vi t: Chu i Mân Côi mang l i hòa bình cho b n. V i l i Kinh Mân Côi, b n s có th nh n đ c t Thiên Chúa h ng ân v đ i nh t là canh tân đ i s ng, thu ph c các linh h n v v i Chúa trong s n n n t i, tình yêu và thánh ân. Và Chu i Mân Côi là l i kinh c a tôi. Nh ng l i kinh này dù khiêm nh ng và mong manh c ng s nên nh xích s t đ khóa l i quy n l c t i t m c a th gi i, k thù c a th gi i và c a các tín h u. Chu i h t Mân Côi nuôi d ng đ i s ng n i tâm phong phú. Chu i Mân Côi làm lòng ng i l ng d u, thanh th n bình an đ chiêm ng m cu c đ i Chúa Giêsu và ca ng i M Maria. C m Chu i Mân Côi trên tay, chúng ta s th y mình đ c t ng thêm ngh l c, s ng v n lên v i ni m Tin, C y, M n. Hãy t p thói quen đ c kinh Mân Côi hàng ngày. Kinh Mân Côi là hành trang g n nh giúp thánh hóa b n thân gia đình và xã h i. Nh mang theo m t tràng chu i Mân Côi trong túi áo, hay đeo chu i m i h t tay, mình r t d tìm th i gi m i ngày đ đ c l i kinh phong phú này. Chu i h t Mân Côi mang đ n vô vàn n phúc huy n di u cho con ng i. Chu i Mân Côi di u v i nh th, sao em l i không l n chu i? Hãy siêng n ng l n chu i nhé em i! Lm Giuse Nguy n H u An 03/Oct/2019 TRANG THI U NHI GIÁO LÝ VÀ SINH HO T THI U NHI THÁNH TH NIÊN KHÓA CHO CÁC EM L P 9 TR LÊN (HO C TU I T 14 TR LÊN) T 5 GI CHI U TH B Y M I TU N Kính th a quý Ph Huynh, giáo x chúng ta đã có Phong Trào Thi u Nhi Thánh Thánh Th sinh ho t đ c 1 n m. Ngoài vi c trau d i kh n ng và sinh ho t, các tr ng còn đ c hu n luy n 1 ch ng trình Giáo Lý và Sinh Ho t đi đôi v i nhau do 2 Giáo S t California đ n giúp vào hè Vì v y b t đ u t n m nay 2019 chúng con có thêm Ch ng Trình Giáo Lý và Sinh Ho t Thi u Nhi t 5 gi chi u m i th B y cho đ n sau l (Mi n Phí). Chúng con khuy n khích quý Ph Huynh đ a các cháu t l p 9 hay l a tu i t 14 tr lên tham d đ : OÀN THI U NHI THÁNH TH S GIÚP CÁC B N TR 1. Tr nên ng i t ch, tránh đ c tính t k. 2. Có thêm tình b n, tình huynh đ, tránh cô đ n, l c lõng. 3. Tr thành ng i lãnh đ o, tránh l thu c và thi u ý chí. 4. ào sâu đ c tin trong sinh ho t, h c hành, tránh l c đ o, b đ o. 5. M t môi tr ng sinh ho t lành m nh, vui t i v i b n bè 6. Thành huynh tr ng Thi u Nhi Thánh Th ph c v Chúa và Giáo H i. n xin ghi danh nh p h c đ c đ t i Hành Lang Nhà Th GI CH U T 5 GI 30 N 5 GI 45 CHO CÁC EM GIÁO LÝ TU N TH 2 M I TH B Y các Em Thi u Nhi g n g i và yêu m n Chúa Giê-Su Thánh Th. Quý Cha s đ t Mình Thánh Chúa cho toàn b ch ng trình Giáo Lý ch u t 5 gi 30 đ n 5 gi 45 m i chi u th B y tu n th Hai m i tháng. Ch ng trình này s do quý Tr ng oàn Thi u Nhi Thánh Th ch u trách nhi m. N u có th chúng con kính m i quý ph huynh cùng tham d v i các em. CÁC EM THI U NHI M C NG PH C VÀO N M H C M I Kính th a quý Ph Huynh, k t n m 2018, chúng con cho các em m c đ ng ph c Áo Tr ng và đeo Kh n Thi u Nhi Thánh Th vào chi u th B y khi H c Giáo Lý và tham d Thánh L v i nh ng m c đích sau: 1. Gìn gi truy n th ng h c trò c a ng i h c sinh Vi t Nam. 2. Giúp cho các em kín đáo khi tham d thánh l. 3. Trong khu v c nhà th hay bãi đ u xe qua b đ ng ph c chúng ta bi t là con em c a chúng ta. 4. ang khi h c hay lúc gi i trí n u các em ra đ ng, chúng ta bi t đó là con em chúng ta. 5. Vì ích l i chung và b o v các em cho quý v, k t nay khi GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 3

4 đi h c quý Ph Huynh cho các em m c đ ng ph cthi u Nhi Thánh Th, ho c áo TR NG. N u em nào ch a có đ ng ph c thì g p các Tr ng Thi u Nhi đ nh n áo m i vào ngày đ u niên h c (không t n ti n). CÁC EM THI U NHI THAY CHO GIA ÌNH B TI N VÀO GI LÚC DÂNG C A L Kính th a quý V, b t đ u niên h c m i 2019, vi c dâng góp ti n khi dâng l, đ khuy n khích các em có trách nhi m trong vi c dâng góp. T i ph n xin ti n gi. Các Em trong Ban Xin Ti n v n xin ti n đ i v i ng i l n. Còn v i Hai Dãy Gh các Em Thi u Nhi gi a Nhà Th, quý Cha s c m gi đ ng tr c gian Cung Thánh đ cho các em Thi u Nhi đi lên cho ti n hay phong bì vào gi (quý V Ph Huynh có th đ a phong bì cho các em đ các em lên dâng góp thay cho quý V ) và quý Cha s nh n t n i các em. Kính báo S KATRINA N GIÚP CH NG TRÌNH GIÁO LÝ T 4 GI CHI U TH B Y NGÀY 5/10/2019. Kính th a quý v ph huynh, S Katrina s đ n giúp cho các Huynh tr ng Thi u Nhi, các TAs và các b n t 14 tu i tr lên t 4 gi cho đ n 5 gi 45, th B y ngày 5/10/2019 v i ch đ Ý Ngh a c athánh L. Sau đó, s tham d thánh l v i các em thi u nhi. N u các gia đình nào có các em khác mu n tham d xin ch các em t i vào ngày gi nêu trên. THÔNG BÁO L CH PH NG V TU N 26 TH NG NIÊN C Th Hai 7/10: c M Mân Côi (l nh ) St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37 Th Ba 8/10: St 3:1-10; Lc 10:38-42 Th T 9/10: St 4:1-11; Lc 11:1-4 Th N m 10/10: St 3:13-20; Lc 11:5-13 Th Sáu 11/10: Ge 1:13-15; Lc 11:15-26 Th B y 12/10: Ge 4:12-21; Lc 11:27-28 Ch Nh t 13/10: 2 V 5:14-17; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19 CHÚC M NG B N M NG CA OÀN TR M H NG - L THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI NG GIÊSU Vào Th Ba, ngày 1/10/2019 là ngày l kính Thánh Teresa Hài ng Giêsu. Ngài là b n m ng các N i Truy n Giáo và là b n m ng Ca oàn Tr m H ng giáo x Thánh Vinh S n Liêm.. Thánh l m ng s đ c d i vào l 11 gi sáng Chúa nh t 6/10/2019. M n chúc Anh Ch Em luôn có tâm h n mê say âm nh c Thánh đ l i ca ti ng hát c a Anh Ch Em luôn làm trang tr ng trong các Thánh L, giúp c ng đoàn nâng tâm h n lên t i Chúa m i l AnhCh Em hát th t s t s ng l i hát b ng 2 l n c u nguy n. Xin Thánh Tê-rê-sa luôn là m u g ng yêu th ng và khiêm nh ng n i cu c s ng c a t ng ng i. Chúc m ng CÁC EM TÔNG TR DÂNG HOA TR C L 11 GI CHÚA NH T 06/10/2019 Tháng 10 là tháng Mân Côi, tr c l 11 gi Chúa Nh t ngày 6/10 Cô Thúy và quý ph huynh s giúp cho các em Tông Tr dâng Hoa Mân Côi kính c M. Chân thành cám n Quý Ch, ph huynh và các Em Tông Tr luôn s n sàng v i Giáo X. CHÚC M NG QUÝ GIA ÌNH CÓ CON EM R A T I THÁNG 9/ Bé Mary Nguy n Minh Jessica (con ÔB Nguy n V n Quý & Nguy n Mai Linh) 2. Bé Teresa Tri u Mylan (con ÔB Tri u John & Nguy n th Bích Vy) 3. Bé Vincent Bùi Steven (con ÔB Bùi Anh Khoa & H Th Ki u Trinh) 4. Bé Vincent Bùi Kingston (con ÔB Bùi Anh Khoa & H Th Ki u Trinh) 5. Bé Mary H Lê Allie (con ÔB H Qu c Tu n & Lê Th Thu Cúc) 6. Bé Augustine Khoa ng Tyler (con ÔB Nguyên V & Nguy n Ng c Anh Thu) CHÚC M NG B N M NG CH NG TRÌNH TH NG TI N HÔN NHÂN GIA ÌNH - L THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI NG GIÊSU (1/10/2019) i v i Ch ng Trình Th ng Ti n Hôn Nhân Gia ình (CTTTHNG ) v i b n m ng chính là L Thánh Gia Th t. CTTTHNG còn có b ng m ng th II là Thánh Tê-rê-sa Hài ng Giêsu. có đ c m gia đình s ng vui, thánh và h nh phúc. CTTTHNG c n đ n tinh th n đ n s, th ng xót và khiêm nh ng qua cu n sách t thu t Truy n M t Tâm H n c a Thánh Teresa. Xin Thánh Teresa luôn là m u g ng cho t ng thành ph n trong gia đình đ giúp cho gia đình luôn h c nên thánh trong yêu th ng, và h nh phúc. Chúc m ng M NG B N M NG H I MÂN CÔI CHÚA NH T NGÀY 06/10/2019 Kính th a quý V, H i Mân Côi thu c Giáo X Thánh Vinh S n Liêm đã đ c thành l p t n m 1983 (Cha C Lý, Ông ình). T đó đ n nay (Ch Ng c) vào tháng 10 m i n m, H i m i g i m i ng i L n Chu i Mân Côi Liên Ti p trong Tháng 10. Giáo x luôn tri ân quý H i Viên đã r t nhi t thành trong vi c dâng nh ng l i kinh Mân Côi đ c u nguy n cho chính mình, gia đình và nh ng ng i xin C u Nguy n. Giáo x GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 4

5 đã nh n đ c s ti n hàng tháng mà h i đã c u nguy n t ngày 01/01/2018 đ n 30/09/2019 t ng c ng là $12,975. S H i Viên là 70 và m i gia nh p thêm 32. S tràng h t Liên Ti p là 62 tràng trong tháng 10 này. Vào Chúa nh t nh t ngày 06/10/2019 L c M Mân Côi B n M ng H i Mân Côi, ch ng trình h c h i và t nh tâm b t đ u t 10 gi 15 t i Nhà Th và Thánh l m ng tr ng th lúc 11 gi. Xin quý v trong và ngoài h i cùng đ n tham d, nh m c đ ng ph c. Giáo x chân thành tri ân và chúc m ng, xin M Mân Côi luôn gìn gi các gia đình và giúp cho m i ng i trong giáo x l ôn yêu m n kinh Mân Côi. QUÝ H I OÀN CH U TRÁCH NHI M CH U U THÁNG 10 VÀ CÁC TH B Y 1. Lúc 5:30 chi u th Sáu 4/10. oàn Liên Minh Thánh Tâm 2. Lúc 9:30 sáng th B y 5/10. Huynh oàn a Minh Hát L, Ch u và Nguy t H i. 3. Lúc 5:30 Chi u th B y 5/10. Ch u: H i Mân Côi. 4. Lúc 5:15 Chi u Chúa nh t 6/10. Ch u: Ban Kính Lòng Th ng Xót Chúa. 5. Lúc 9:30 Sáng Th B y 12/10. L, Ch u: H i Các Bà M 6. Lúc 9:30 SángTh B y19/10 L, Ch u : H i Legio. 7. Lúc 9:30 Sáng Th B y 26/10 L, Ch u: H i Mân Côi. L CH TREO T NG N M 2020 Kính th a quý H i ng M c V, H i oàn, Phong Trào, Ban Ngành, l ch treo t ng c a Giáo X n m 2020 mang ch đ c Maria luôn suy g m và h ng th c thi L i Chúa. Chúng con đang làm vi c đ L ch c a Giáo X n m nay có thi t k t m i, đ p và s c thái t i t n h n. Xin các ban ngành, đoàn th, nhóm h i g i cho chúng con nh ng thông tin liên quan đ n h i đoàn v : Ngày k ni m, ngày m ng l b n m ng, nh ng s ki n di n ra trong n m, nh ng ngày đ c bi t đ chúng con k p đ a vào l ch. H n chót là ngày 15 tháng 11 n m Ngoài ra, c ng nh m i n m, chi phí in n, phát hành l ch là do các cá nhân, c s kinh doanh tài tr qua vi c đ ng qu ng cáo trên l ch. V y, quý gia đình, c s kinh doanh nào mu n b o tr cho l ch treo t ng c a giáo x n m 2020, xin liên l c v i chúng con qua s phone cha phó : ho c Chúng con c ng nh n qu ng cáo trên Website c a giáo x : stvinhsonliem.ca và trên T Thông Tin M c V hàng tu n. B U C BAN TH NG V H I NG M C V NIÊN KHÓA Kính th a quý Thành Viên trong Giáo X. D a theo truy n th ng t tr c t i nay Giáo X Thánh Vinh S n Liêm b u Ban Th ng V H i ng M c V 2 n m m t l n và m i ng i s làm t i đa là 2 khóa. V i quý Thành Viên H i ng M c V Ông Giuse Minh S n ( 2 khóa) Bà C Maria V Th H ng (1 khóa). Ông Giuse Quang Tr ng (1 khóa) và Ông Giuse Tr n Thanh H i (1 khóa). Theo phiên h p vào t i th Ba ngày 24/9/2019. H i ng M c V m r ng đã quy t đ nh ti n hành b u c đ có 4 ng i là Thành Viên H i ng M c V đ i di n cho Giáo X cùng hy sinh góp công s c, th i gi và tài n ng cho Giáo X trong nhi m k I. BAN B U C. 1. Tr ng Ban: Philip Minh Nguy n Hoàng V. #266 (403) Th ký: Maria Tr n Kim Ngân.#266 (587) Giám sát viên 1: Teresa Nguy n Th Kiên Trinh.#148 (403) Giám sát viên 2: Daniel Nguy n Tú.#202 (403) Giám sát viên 3: Lucia Bùi Th Tuy t Nhung.#126 (403) D khuy t: a Minh inh Minh Th.#604 (587) II. i u Ki n và Th i Gian ng C, C : 1. i u ki n đ ng c ho c đ c vào Ban Th ng V /H MV ph i t 18 tu i tr lên, là ng i có tinh th n, thi n chí, kh n ng, t nguy n và s ng đúng tinh th n c a ng i Kitô h u (N i Quy # II) và đã ghi danh vào giáo x ít là m t (1) n m. 2. Th i gian ng c và đ c b t đ u t ngày 05/10/2019 cho t i 4:30pm ngày Chúa nh t 03/11/2019 là h n cu i. Khi đ c c n có s đ ng ý c a ng i đu c đ c. 3. T t c thành viên c a giáo x h i đ đi u ki n ghi m c trên, có th n p đ n ng c vào Ban Th ng V /H MV v i Ch T ch y Ban B u C, h n chót lúc 4:30 pm ngày công b 24/11/2019. Cha x và y Ban B u C s duy t xét các đ n xin ng c. 4. Xin liên l c v i Th Ký y Ban: Cô Maria Tr n Th Kim Ngân, đ l y m u đ n ng c hay đ c. 5. Khi n p đ n ng c xin đính kèm m t (1) t m hình cá nhân kh 5X7. 6. Toàn th giáo dân t 18 tu i tr lên đã ghi danh vào giáo x, s b u ch n b n (4) v vào Ban Th ng V / H MV trong s các ng c viên ho c trong s nh ng ng i đ c đ c. III. Ngày B u C : 1. Trong các Thánh L cu i tu n ngày 30/11/2019 và 01/12/2019, toàn th giáo dân t 18 tu i tr lên đã ghi danh vào giáo x, s b phi u đ ch n b n(4) v vào Ban Th ng V / H MV. (M i giáo dân ch đ c b u phi u m t l n mà thôi). 2. Bu i ki m phi u vào lúc 7 gi pm th T ngày 11/12/ đ c đ c c c n ph i có s phi u cao nh t. IV. Sau khi đ c 4 Thành Viên : 1. B n v đ c b u s h p l i v i nhau, đ phân b các ch c v trong Ban Th ng V v i s ch ng ki n c a quý Cha. GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 5

6 2. Ban Th ng V s gi i thi u v i quý Cha đ m i nh ng ng i đ m trách các ch c v Tr ng ban ngành 3. Ban Th ng V cùng v i các Tr ng ban m i các thành viên c a ban và đ trình danh sách đ quý Cha phê chu n. V. Công B Danh Sách Tân Ban Th ng V / H MV: Nh ng ng i đ c đ c c s công b vào cu i tu n, ngày 14/12/2019 và 15/12/2019. VI. L Bàn Giao và ra m t Tân Ban Th ng V : Chúa Nh t ngày 01/01/2020, lúc 11:00 am Ban B u C Kính Báo H P LIÊN MINH THÁNH TÂM VÀ H I CÁC BÀ M CHÚA NH T 13/10/2019 Ban Ch p Hành Hai H i Liên Minh Thánh Tâm và H i Các Bà M kính m i quý Thành Viên đ n tham d l 11 gi sáng Chúa nh t ng y 13/10/2019 và sau đó s có bu i c u nguy n và bàn m t s ch ng trình trong nh ng tháng s p t i t i t ng h m nhà th. Kính m i OÀN HI P S THÁNH VINH S N LIÊM # 14747). H I HI P S KHA LUÂN B M t T Ch c Loan Báo Tin M ng Chúa Ki-Tô và b o v Giáo H i HI P NH T, BÁC ÁI VÀ HUYNH B T U T GIÁO X N GIÁO H I HOÀN V Ng i Hi p S dùng đ i s ng thiêng liêng t L i Chúa, Thánh L và Kinh Mân côi 10 kinh m i ngày, nâng đ cá nhân, giúp cho gia đình luôn đ o đ c và tràn đ y ni m vui trong Chúa qua Giáo H i. Ng i Hi p S luôn h ng say ph c v Giáo H i Công Giáo b ng Hi p Nh t, Bác Ái và Huynh. 1. HIÊP NH T: Hi p S Kha Luân B là m t t ch c đ c bi t dành riêng đ ph c v H i Thánh qua c Thánh Cha, Giám M c t i a Ph n và h tr các linh m c n i giáo x luôn loan truy n Tin M ng s s ng và b o v s s ng.b t c hình th c nào. 2. BÁC ÁI: Hi p S Kha Luân B là m t nhóm ng i mà các cha x có th tín nhi m đ giao phó cho nh ng vi c Bác Ái giúp đ n g i trong Giáo H i qua a Ph n, các Nhà Dòng hay hy sinh chia s cho nh ng n i, ng i nghèo đói. 3. HUYNH : Hi p S Kha Luân B là m t gia đình nên luôn cùng v i quý Cha t o tình huynh đ, giúp đ l n nhau trong tình hi p thông n y sinh t Tin M ng M i tháng 1 l n quý Hi p S h p nhau v i l i kinh Mân Côi, chia s nh ng ho t đ ng và c ng c theo 3 ý h ng: Hi p Nh t, Bác Ái và Huynh đ. Kính g i đ n quý Ông và nh t là quý Thành Viên c a H i Hi p S oàn Giáo X Thánh Vinh S n Liêm. oàn Hi p S Thánh Vinh S n Liêm # Do Cha Ti n Nhi m Tr n Trung Dzung vào n m 2009 đã thành l p đã có 30 thành viên gia nh p H i Hi p S oàn và nh n s #14747 trong s nhi u ngàn Chi oàn trên toàn th gi i. V i m c đích: HI P NH T-BÁC ÁI-HUYNH. V i nh ng ho t đ ng th ng th c hi n 1. óng qu B o Hi m giúp c Giáo Hoàng b o v s s ng ( qua ti n l i c a H i) 2. Ph c v dàn danh d khi c Giám M c a Ph n Ch Trì i L. 3. Gây qu giúp đào t o n g i linh m c trong Giáo H i, giúp đ nh ng H i Dòng đang c n phát tri n. N u quý Ông nào mu n tham gia là thành viên m i, xin tham d 1 trong các l Chúa nh t ngày 26 và 27/10 chúng con s cùng h giúp ghi danh cho quý V. Danh Sách Nh ng Thành Viên Nh n L i Ti p T c. 1. Anh Lê Châu Tu n #105.(C p 1), 2. Anh inh Qu c Hoàng #46. (C p 1), 3. Ông Ngô Xuân Kha (C p 1), 4. Anh Tr n Thanh Th.#440 (C p 1), 5. Anh L u Kh i #450. (C p 1), 6. Anh Tr n Trung Joseph #353. (C p 1), 7. Anh Hòa #54. (C p 1), 8. Anh C Nguy n Thành Tri #251. (C p 1), 9. Ông V c ình #393. (C p 1), 10. Anh Ph m c Hoàn # 286. (C p 1), 11. Anh H ng Thái #61. (C p 1), 12. Cha V ng #0. (C p 4), 13. Anh Tr n H i #349. (C p 1), 14. Ông Nguy n V n Phong #215. Xin gia nh p Chúng con s c p nh t ti p t c nh ng Thành Viên trong nh ng tu n s p t i. xin kính m i quy Thành Viên H i Hi p S oàn #14747 tham d cu c h p lúc 7 gi chi u th Sáu 25/10/2019 t i nhà th đ chu n b cho vi c thâu nh n các Thành Viên m i và quy t đ nh ngày h p trong tháng. M NG NGÂN KHÁNH VÀ KIM KHÁNH HÔN PH I L THÁNH GIA 29/12/2019 Kính th a quý gia đình, vào lúc 6 gi chi u Chúa nh t ngày 29/12/2019. Chúng con cùng v i Ch ng Trình Th ng Ti n Hôn Nhân c a Giáo X s t ch c l k ni m Ngân Khánh (25 n m ) hay Kim Khánh (50 n m) ho c Ng c Khánh (60 n m ). thành hôn cho các đôi hôn ph i trong Giáo X. V y n u gia đình nào mu n tham gia trong vi c t ch c này xin cho chúng con bi t đ chu n b xin phép lành Tòa Thánh cho quý V tr c này 01/12/2019. ( Gia đình nào c n xin cho nh ng n i khác c ng đ c) Xin quý v liên l c tr c ti p v i quý cha hay v i Anh Nguy n V (CTTTHNG ) (403) Kính báo. 1. Ông Bà Gia-cô-bê Ngô Xuân Kha và Maria Hoàng Th Xuân ( ). Kim Khánh 2. Ông Bà Phê-rô Tr n V n ng và Maria Nguy n Th Hu ( ) Kim Khánh XIN TI N L N 2 CHO QU TRUY N GIÁO C A A PH N CHÚA NH T 20/10/2019 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 6

7 Kính th a quý C, quý Ông Bà và Anh Ch Em, hàng n m vào t n th 3 tháng 10 là ngày l c u nguy n cho vi c Truy n Giáo c a Giáo H i Hoàn V nh Chúa nói Anh Em đi loan báo Tin M ng cho muôn dân, r a t i cho h nhân danh Cha và Con và Thánh Th n ( Mt 28,19).:. V chúng ta ít ng i có th i gian đ đi truy n giáo nên vi c giúp góp cho qu Truy n Giáo c a Giáo H i qua Tài Chánh th t là quý hóa. Do đó 1 tu n tr c ngày l Truy n Giáo, chúng con s đ phong bì trong các h c gh xin Quý V giúp cho l n ti n th 2 ngày 20/20/2019. Kính xin. XIN TI N L N TH HAI CHO QU XÂY D NG CU I TU N NÀY 06/10/2019. Kính th a quý V, vào cu i tu n này là đ u tháng chúng con có xin ti n l n th Hai cho quý Xây D ng v i phong bì M u Tr ng. V y, kính xin quý V b t chút tài chánh giúp đ cho l n ti n này đ chúng ta ti p t c b o trì ngôi Thánh ng khang trang mà chúng ta hàng ngày, hàng tu n đ n th ph ng Chúa. Kính xin THÁNG 11, C U NGUY N CHO CÁC LINH H N Kính th a quý V, tháng 11 là tháng Các Linh H n. Chúng con mu n thông báo và nh c nh đ m i ng i chúng ta nh đ n các linh h n T Tiên, Ông Bà, Cha M, Anh Ch Em hay nh ng ng i chúng ta có m i liên h v i h khi còn s ng mà nay đã qua đ i. c bi t cu i tu n đ u tháng 11 n m nay chúng con s t ch c các thánh l nh sau. 1. Th Sáu ngày 01/11 có 2 l 11 gi sáng và 6 gi chi u (L Các Thánh) 2. Th B y s có l lúc 9 gi 30 ( C u cho các linh h n) và l 11 gi M ng Thánh Martino b n m ng H i Nuôi D ng n G i và c u Nguy n Cho Các Linh H n. Sau thánh l 11 gi s có b a c m thanh đ m m ng l Thánh Martino. Kính m i m i ng i cùng tham d. 3. Bu i chi u lúc 6 gi l b n m ng Ch ng Trình Giáo Lý Thi u Nhi. 4. L 11 gi Chúa nh t 03/11 l B n M ng Ban L Sinh 5. Sau thánh l 11 gi Chúa nh t ngày 03/11 các Cha s ra vi ng m t i ngh a Trang Mountain View. N m nay không có xe Buýt c a nhà quàn đ n đón vì có quá ít ng i đi xe buýt nên n u ai không có ph ng ti n xin báo cho Ban Th ng V bi t đ giúp cho quý V.. Kính báo. RAO HÔN PH I (L n III) Có Ch Têrêsa L ng B o Ng c, con ông: Phanxicô L ng Quang Viên và bà Têrêsa inh Th Ánh Tuy t, thu c Giáo x Thánh Vinh S n Liêm, Calgary s k t hôn v i Anh Phêrô Nguy n ình Minh Phúc, con ông: Phêrô Nguy n ình H ng và bà Tê rêsa Nguy n Th Thuý Nga, thu c Giáo x Vinh Châu, Bình Giã, Bà R a, Vi t Nam. Ai bi t đôi b n này có ng n tr gì, xin cho bi t. TI N THU TU N L 26 TN 29/9/2019 Chi u th B y, L 6:00 pm: $1,674 Chúa nh t, L 9:00 am: $3,294 Chúa nh t, L 11:00 am: $1,590 Chúa nh t, L 6:00 pm: $901 T NG C NG 4 L : $7,459 CÁC NGU N TI N KHÁC NH N VÀO CU I TUÀN 1. Ti n Hoa N n R a T i $ Qu Xây D ng $ H p kh n thánh Giuse và c M $7 4. Ti n Beer đêm v n ngh (tt) $ X s đêm v n ngh (tt)cô Ph ng $ Qu Xây D ng Anh Ch L ng Lam $1, QXD AC. Jimmy Hu nh & Oanh $1, B o Tr HTM Lavang t Hoa K $850 usd T NG C NG CU I TU N $12, usd QU XÂY D NG THÁNG 9/2019: $10,976. TR N A PH N $9,974. S ý l nh n đ c 381 ý l tháng 9/2019: Hai cha 20 ý l. G i đ n Cha T p Tu Vi n a Minh 161 ý l. Cha Nguy n Huy i p 100 ý l. Cha Tr n Tình 100 ý l. NH NG ÓNG GÓP TRÊN $50 Anh Ch L ng Lam $2, A. C Tr n Hoàng & H ng $1, A. C Jimmi & Oanh Le $1, A. C Nguy n X.H ng $ A. c Ph m Tho i & th y $ A. C Nguy n Hinh & Hà $ A. C Ph m Châu & Sâm $ A. C Ng Vanessa & Hi p $ A. C Ng Kh i & Thanh $ A. C H Qu c Tu n $ A. C Nguy n Anh & Nga $ A. C Phan Th ch & Trâm $ A. C ào V. Hòa & Minh $ A. C inh Hàn & Tuy t $ A. C Nguy n Hùng H u $ $ Bác Nguy n Th Y n $ Cô Ph m C y $ A. C T T Anh & Sylvia $ Ô. B T V n Chí & Sa $ A. C Tr n Q. Hà & Th o $ Cô Nguy n A. Bích H ng $ A. C V Phong & Mai $50.00 Xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn n trên quý v GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 7

8 GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 8