newrfft.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "newrfft.dvi"

Bản ghi

1 ! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% :9+; <=/> 7:?A@CBEDGFE@IHJ K+LNMEOEPQ R SUTXW,YQNZ\[(^],_ M àmcbdse _ XM _ K _ PQ ]gfhs _ TjikOE[lb!KnmI] PpoXMq]r`LNM _ Sst]CSfP(ovXQNMqP _ ]xw]àm Tzy.w _ P{Q R ST P#oYeNMq]}f _ STj`LNM ST\~ oxm, enq X` _& oxm `LNM Q ` _ PQ ]gfhs _ T ]ràlnm _ Mq]e ox` scyàl `LNMn[lb!Klƒ MEL P ME~ _ S MqR`L P` `LNM _ PQ R STXWqP`xYSUQ ~ _ S~ M _ `xymq] Sf`LNM OE[lb!Kˆ]e MŠàS Sy ŒP{`MŠ~ S`xYQNZ XQ Pë ]]kœp{qm,ovxtxq P`XSQIƒ K+LNM\OE[lb!K ^]lp enq X`&P _ w ` _ PQ ]gfhs _ T/P`XSQI NLNM Q M\]LNSe o^r QNS`lR M Z _ PR M`LNM Q.eNT M _ Ppo ]`&Py vovx`wšsf s+m,ovox SQ RUX`XSQNMqR ~ _ Sy oxm T ] ƒ LNM Q `LNMš~ _ Sy oxm T ]kyw Mœ^]\P ~ Ss+M _ Sf N }`LNMŠOE[lb!K PQ ÿ M/XT\~ oxm T\M Q `MqR M, XM Q `oxws+x`l PšOEP{Q R STXW,XQNZ b P]x`bNSe _ XM _ K _ PQ ]gfhs _ TGiOEb!b!KnmtPpoXZS _ YàLNTŠ _ M ë ]kyqnz M,.^]`xYQNZ SNR M SQš`LNMlT/PQ.w/~ P _ P#ooXM,o PQ R M `S _ T P L XQNMq]EsELNS ]MP _& L X`M `e _ Mq]E]xeN~N~ S _ `lb!b!k+ 0ovXŸM ST\~NeN`,P`XSQ ] ƒ B+ qb+@ib(7:9 B+J X l ƒv tƒ X`ŸUM QIƒ! l q h qª,«^ 0 l ±²³ hª, 0 & µ ƒi (Q M _ ]gx`w\t PàLNM T P` Ppo`M,`,] ƒģq.`m _ ] XM Q M:¹!eNy ov^]ln M _ ] NºEM s»!s _ Ÿ N¼`LšMqRUX`XSQI ¼½ 2 ƒ ƒ ¾ ƒnts{oyeny PQ R tƒeb+ƒ À P{Q*ÁS.PQIƒÂ²³ U hª& ŒÃ Ä Å«(ÆÇ. h U h ^Å d µè, &ÅU ± &± 0 h 0Å ƒêé{slnq ]Š¾(S~NŸUYQ ] (Q M _ ]gx`wš¹ _ Mq]] NË+PpoX`XT\S _ M Ì P _ wo^pq R ¼Í¼Nƒ ÏÎ [ƒyð ƒñ¹!p _ ŸUM _ ƒšº(s`mq] SQ ]L.e Ò/MÓqM, L PQNZM h`w ~ MŠ]scY` L XQNZQNM `s+s _ ŸN] ƒ ÔÕ Õ Õ Ö ª d µø(ä Å«(ÆÇ ÙØŒ + U¼ i Î m&ú qîpû U # d ̳P _& L ¼ÍUÜNƒ ÞÝ [ƒyð ƒ.¹!p _ ŸUM _ ƒioepq R STßyNeN`àM _à w\` _ P{Q ]gfás _ T P`XSQ ]rscyàlšp~n~ ov P{`XSQ ] XQ ST\~NeN`&P{`XSQ Ppö ovxqnmqp _ PpoXZM y _ PNƒ!KIM LNQ Ppo}OcM ~ S _ ` EÐ.[n Ù¼½UÜÜ Î l +Á ST\~NeN`M _ Ð XM Q M\[nM ~ P _ àt\m Q.`p ¼¼½Nƒ ½ nƒ À PQÁS.P{QIƒIÄ Å«(ÆÇ h h 0Å UâãIª «qä!åªaåq Næ Ū+ 0ç. +ãi NãIÅÇ ª, ^ pªlö ª N 0æ Ū&«SoXeNT\M Ü SfãIªÅ h 0 qªa 0 Š ÆÆâv ^,±š«0ç. p«: U h ^ µ ƒ+ð Ì ¹}L voœpur M,oY~NL hpn ¼¼ dƒ

2 BA B B B C ƒƒƒ ƒƒƒ % % ƒƒƒ W \ ½! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% p \ / nãlö«hª, XÚÅæ!Ø ÖIç. p æ Ū â0â ±Š â0âc qç q & µ "! 0ç. Ç# «hª, XÃ$ p &%()(*%+-, Œ l Å d 0 /.UÇ.âv ª Ø ÁM `5768:9 %()(;% ƒ!k+lnm Q < p &%()=*%+-, ^]E`LNM?> T P` _ D EGF&HJI 9;K&L D #EMFONI 9;K&L P)P(P D 4EMF&QI 9;KRL U* D EGF&HJI 9;K/9 D EMFONI 9;K/9 P)P(P D EMF Q I ƒ ƒ ƒ D EGF&HJI 9;K E I 9TK D EMFONI 9;K E I 9TK P)P(P D EMF&QI 9;K E I 9;K K+L ë ]\àlnm³]enynt P{` _ v ^] P SQ ]`&P{Q.`\Te ox`x~ oxmsfp` _ PQ ]~ S.]MqR À P{Q R M _ T\SQ R M T P` _ v iyx[z I 9 \ m, +selnm _ M X \ 6 D EGF^];I 9TK ƒeë M Pë ]M D /^]np\~ _ XTX` M_ `L _ S.SUÈSf enq X`w `LNM`X \ P _ MRUŒ]x`XQ `q LNM Q M`LNMÀ PQ R M _ T\SQ R MlT/P` _ všt:ë ]xèÿ M QNSQ ]gxqnze o^p _ N~Iƒ Oa Í^b ƒdc è f S2g1) 4 h ÖCç. -ie nãlökj 0 qâv± $le ÇU, pâ 0«^ / âv l«hª, ^,! ƒ Mƒ^Ènä! ^ 0ç ƪÅ/a / 0âv ^ mj_n! æoß Œ t? > ÅU N ^ S.Ç â Uªl«: U hª& ŒÃ! 0ç q le Ç, ^ qâv ^«0 h 0Å, Å Æ qª h /ä! 0 0ç.ÅÇ t j Æ qpqå h 0 /.šåu sr ot6êiy</ myo ± Å tv ow68o8iy myxø MET/Pqw SQ ]kœr M _ SQ oxw\àlnm P]MnSf o s+x`lnsen`!oxs.]a] S{f r ZUM QNM _ PpovX`kw N]gXQ Mnÿ SàL QNSQ ]kyqnzue oœp _ X`kw/PQ R/ P{ë ]] M,ovXTXQ Py vo0`kwp _ MnYQ P _ ^PQ.`(eNQ R M _ PR)zSXQ `qƒ ģ` Œ]+P SQ ]M({UeNM Q MS{fÑ`LNM} c 0 p q~&ä UÇ. µç/j 0ç. &ÅUªk p«x 4 Î ¼ `L P{`q fhs _ PQ w > œt P` _ Mq] GPQ R_ƒ/ fhs _ PQ w $ Ñ PQ R fhs _ PQ w ]M({UeNM Q Mq]- %; ÙQ ~ P _ ` e o^p _ R M Èi ƒ m,j l 6 &ˆ& &Š Q R M `}r o q &%)((*%,µ &%()(*%+ 6 F ˆŒ QŠ 6 F ˆŒ Š Q R M `4,J E R M ÈiY</ m p &%()=;%+-, R M `4ƒ ; $,J l y R M `go, &%)(=;%! R M `go, &%)((*% R M `" q R%((=*%, A Cd \ ˆ F KcL.ë ] S = r o q &%)()Y%-, &%)((*% ^]EP ~ SoXw QNST^PpoISf R M Z _ M MtQNST\S _ Mt`L P{Q SQNM(XQš`LNM _ PQ R ST P#oYeNMq] Sf_ƒ S Mq]~ SQ RUXQNZ`S MqP LXQ R M, ^]ŠP T\SQNSUT^Ppo:]eNT\T P{Q R SUQ ]` _ e `MqR f _ SUT P S M, XM Q.` S = #o, R%((=T%+ P] Ppo^P _ fùp `S _ S = # q R%((=*%, àl P` Œ]cZë P _ PQ `M MqR/QNSQNW M _ S\y.wšÁM T\T/P: d PQ R P~ _ SNR e ` + \ ˆ F \; Sf P\RU^]`XQ ` STy XQ P`XSQŠS{f _ P{Q R ST P#oYeNMq]µƒ f_r o s+m _ M+QNS`+ P{ë ]]IM,ovXTXQ Py oxm r áøœ #ØŒ pvf àlnm _ M+s M _ Mt]ST\M ]e L\`L P` S = -r o p &%()(*%+-, R%((=T%+! 6 ÜN `LNM Q K+LNM S _ M T s SUe oœr XT\~ oxw `L P`q s+x`lš~ _ SUÿ Py vox`w 4 / /o,µ &%()(*%+ 6 Ü:fáS _ Ppovoš dlnm Q M `L P`+`LNMœ _ ]` S{oYeNT Q ]ESf!`LNMlQNSQ ]kyqnzue oœp _ T P{` _ v o s+m _ MnovXQNMqP _ oxw³r M ~ M Q R M Q.`qƒ-c º(S`M`L P{`l`LNM\~ _ S Sf S{f(KcLNM S _ M T /s+se o^r ZUSš`L _ SeNZL s+x`lsq oxw TXQNS _: L PQNZMq] vfx _ PàLNM _ `L PQ ë ]gxqnz XQ R M ~ M Q R M Q ` _ PQ R SUT PpoXeNMq]nXQàLNM R M Q X`XSQ Sf+`LNM\OE[lb!Kl s+ms+m _ M`S _ M ~ MqP`MqRUoXw];{Uë P _ M zë ]ÈSQNM ]apqw 6 RU^PZ\i O )Ÿ %)((T% Š H m O U W

3 }{{{{ Ý! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% selnm _ M D ^]šp ~ _ XTX` Mk `L _ S.SU` SfeNQ X`w E`w ~ PpovoYw )X i m&ƒ6 LNM Q ^]šp ~ Ss+M _ S{f: N +`LNM < e 1) 3y2"1& e PpoXZS _ X`LNT _ Mq]e ox`&](f _ STÂf P `S _ XQNZ XQ `S _ M e _ ]g M~ _ SNR e `&]nsf ynen``m _xà w ` _ PQ ]gfhs _ T P`xYSUQ ] P{Q R/~ M _ TeN`&P`xYSUQ ] ƒ+ð~ M PpovoXwÚ 6 Ai*dm I 9 6 i m I 9 % selnm _ M= ^]EàLNM$ > œœr M Q `X`w! " #` = # %$ ^]E`LNMlyNeNà`M _à w % selnm _ M # 6 RUŒP{Z i R% D % D %-)(% D PQ R& #I 9 Œ](`LNMÏ~ M _ fhm `tenq ]L e Ò M ( ~ M _ TeN`&P{`XSQ ÏÎ ½ ƒ!à PQ ÁS.PQ ½ _ M YM sn]elnss6`lnmb!b!k PQšȳ M XT\~ oxm T\M Q `MqR M, XM Q.`oXwšSQ L XZLN h~ M _ fhs _ T/PQ M ST ~NeN`M _ ] ƒ )+*-,.0/214365!7982:<;>=?@=79A BDC. E? GFH<IJ2<>KML1) X l \«hª, XÃ/ärç.Å,Å«(Æâv Ã(~*pq âvç &±/ q hª& 0 n ª æ Ç q h 0Å d tåæ 0 ± ~ Æ p ± p!ª ±Å«pq âvç l,ç. ª, ^ S. /,Å««:ÅU ³±U X hª& m Ç h 0Å Ø bns _ M, PT\~ oxm P\RU^PZSQ P#o T/P` _ všselns.]mru^pzsuq PpoIM Q.` _ YMq]nP _ M SUT\~ oxm, M,N~ SQNM Q `^Ppo^]- ZIP R M ~ M Q R M Q.ǹSQ P _ PQ R SUTˆYQ R M, Q/s+X`L SQ.`xYQ ensë ] RUŒ]x` _ XyNeN`XSQ SQ `LNMXQ.àM _ Ppo Ü % R m!^]p _ PQ R SUT T P` _ v `L P`(Œ] âvä! &jp enq X`&P _ wƒ E? GFH<IJ2<TSULW_ <N<2 DIXY-Z[E\ J]&1) ^= M <2<1M #1 e 1) < =3 2g1R 0E e Œ U 4j«hª, XÃÅæŠ 0ç æ Ū&«s</! ärç. pª < Œ \ nãlö «hª, ŒÃ ±` Œ > Ç. ^ h Uª+j\ª ±Å«ˆ± 0 (.Å âi«hª, XÃØ _ ovoñ`lnmru^pzusq PpoÑM Q ` _ XMq](Sf zp _ MtS{f `LNM8fáS _ T _ ] ^]npenq X`&P _ w _ PQ R SUT x ƒ _ K+LNMOE[lb!K ^]npenq X`&P _ wš` _ PQ ]kfás _ T P`XSQIƒ ZIP ƒ RU^PZSQ PporT P` _ vi ]S^] X`&]n¾(M _ TX`^PQ³PUR)zkSXQ `li SQOzeNZ.PàMl` _ PQ ]~ S.]Mm E? GFH<IJ2<>`MLa N<2 DbXYcZd < e <2<1M #1 e 1) < =3 2g1R f g h e â.åª, ^ 0ç «h h 0Å Åæ: 0ç $i( tãlö 0ç. + 0,ŪhÆNŪ h 0ç ã!ãlö â.åª, ^ 0ç «Ø I 9 m % Œ U 4j\ 0«(Æâv q«q [~ )+*\) :<;i=?@5kj =:7il2m :l1 mj =n1 op:qrj /2143sBtC. P{ë ]]g^pqšm,ovxtxq P`XSQ ^]EP]M({eNM Q M Sf!` _ PQ ]gfhs _ T/P`XSQ ]!às P{Q > št/p` _ v o6 iv Z \ m, _ MqR e YQNZ XÈ`S en~n~ M _ ÙRUŒP{ZSQ Ppo!fhS _ TßXQ ]àm ~ ] ƒ+ YàLŠ`LNM8YQ X`^PpoEP]]gXZQNT M Q.` E 9;K Z \ 6M Z \ Y` P{QŠÿ MM({Uë P`XSQ PpovoXw R M QNMqRœfáS _ - PU] Ü ~+ r _6 Exw 9TK E K E K E K Z \ 6zy{{{{ Z \ Z J\ E K ~+ r g r + E K Z \ S`LNM _ s+^]mƒ lpë ]]g^pq M,ovYT YQ P{`XSQ6s+S _ ŸN]\SUQ oyw s(lnm QI +fhs _ P#oo D +`LNMs E K + P _ M QNSQNW M _ S ƒ Ù` Œ] s+m,ovoy hÿ QNSsEQ. d~iƒï¼ 2 `L P`(`L ^] ^]EM({Ue PpoXM Q `l`s\`lnmnfhsovoxs#scyqnz Ú Qk > T P` _ ko ^]? \m Dc" M b Ppovo X`&]noXMqPRUXQNZ ~ _ XQ X~ Ppot]eNyNT P` _ Mq]:P _ M QNSQ ]gxqnze o^p _ ƒ

4 G C ØØØ ØØØ Î ØØØ ½ W Î! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% w p iyxm`6 /X! ärç. pªk 0! ª Ã#,± &Å«(Æâv µã pq UâÇ qø7 I q pq UâÇ #Ø š 0 0çƪÅ/a / 0âv ^ mj?n! æ2 i m 6 Ü! 0ç. p 6 6 Ü Ø ḩf<i m 6 Ü8fhS _ ]SUT\MtQNSUQNW M _ S N`LNM QšM,X`LNM _ 6 _ PQ R SUT PpoXeNM 6 \scyàlš~ _ Sÿ P{y ovx`w ƒ c 6 Ü S _ 6 ÜN 6 Ü\PQ R Å [ pªå³ª ±Å«6U ū ƒ Ë M Pë ]M è f S2g1) 4 I p <iyx 9 %)((T% X ma / à &± «:Ç âv h pp ª, ^ h ÆÅâ j ÅU«: 0 â ^ wpq ª, ^ S âv 0ç l & U ç,ææn & ª ä! 0 0犱Ÿ.Uª & «Å nø I p 9 %()(*% a 0 ±U Æ p ± p hâ j ç.å{ p Š ÅU # qªå\ª ±UÅ«pq UâÇ qø š 0 0çƪÅ/ Œ~ 0âv ^ mj?n! æ2 i 9 %()(;% m 6 Ü! 0ç. p X l 0ç. ` qªå8æåâ j Å«0 âxø Ë w YQ R e `xysuq SQkrƒŠÁM T\T/P Mq]x`&Py ov^]lnmq] `LNM\ÿ P]M P]M CsELNM _ M 6 ƒ/bns _ s+m PQ SovoYM ` `M _ T/] XQ X#/PQ Ršs _ YàM iyx 9 %(()*% X#dm 6 diyx49 %()(;% X# I 9pm X# iyx49 %()(;% X# I 9µm % selnm _ M ÿ SàLs/PQ R P _ Ml~ SoXw QNST^Ppo^]nXQ P _ ^Py oxmq]n`l PÈMqP LŠP~N~ MqP _ s+x`l³r M Z _ M M:PÈT S.]` ƒ ḩf i 9 %)();%.m 6 Üd `LNM Qy w³ám T\T/P s+x`l ~ _ SUÿ Py vox`w <di 9 %)((T% I 9 m 6 i 9 %)();% I 9 m 6 Üd I]S y w\xq R e `XSQI s+x`lš~ _ Sÿ Py PQ R LNM Q M:Ppo^]SI NP _ Ml`LNMlW M _ S\~ SoXw QNST^PpoÙƒ-c, *-, +121k7@1kog5728ao2;i5kj m =@1ko Mšs _ YàM = g k<]o /S{fEXQ.`M ZUM _ ]\P]p~ 9 % ~ %"()+% ~ ƒ K+LNM Z f S{ft`L ^] ]xm({enm Q MœŒ] ƒ bdsovoxs#scyqnz SQ M Q `XSQI _ M M Ÿ\oXM ``M _ ]niy ƒxƒxƒvmns+vovo}r M QNSàM:]M({UeNM Q Mq] ƒ E? GFH<IJ2< Œ 0ç q!åxæ (1 ] J Tc<]&1) / ƒcz%! " \Åxæâ p /.U 0ç ±ª ä! æ ªÅ«#" &%)()Y% %$Ø _ % % % % ƒ o ~ BBA U B Z H Z N Z o 6 B Z H Z N Z 4 Ø Ø Ø H N _ bns M,dP{T\~ oxm &% ½-& ynen` ½( )& PQ R &% ½œ+* E? GFH<IJ2<-,AÖIç g t Åxæ ogä! 0 0ç t6 %(();% ~/. U ± «hª, XÃEæ Ū,«&±næ ªÅ«0ç. \ p hª, ^ µ Åxæ 0ç. \ 0 ± 0 & U h &±/ªÅär ±/,ÅâvÇ.«N låæ-o:è %(();% 0š± p Å h µ 0ç,J l P(P)P H21\ H31\ P(P)P H21\54 N31\ N61\ N31\ P(P)P Z87 1\ Z87 1\ Z87 1\4 MnfhSovoXS#s `LNM SQ M Q `XSQš`L P`(T P` v S#s PQ R SoXeNT\QšXQ R M, XQNZšÿ M ZXQ ]ns+x`l ƒ bns M, PT\~ oxm A C Î ½ a qî Oa ¼ Î U W p &%, %,ÎI 6 9 qî;: ^]EP < =?>BA@CB = )+*ED.0/214BD=o@m 1 j 1DC+:F2mG=1 m&. mg5!79oƒq :m ; K+LNME ƒ]&1) Y= T e 1) < =3 2g1R E e ^]àlnm\fùptvoxw S{fceNQ X`&P _ w > T P` _ Mq] 6ˆiHG R M QNMqR y.w Z \ i D E Z I 9;K E \ I 9;K m % Z \ m

5 L! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% T P` _ v ƒ/¹r S`XQNZœŒ] PšQNM Mq]]aP _ w M voe`l P`lM Q ]xe _ Mq]iho^P _ ZMmtQNSQNW M _ SŠT P` _ v³m Q ` _ XMq] SQ`LNM RU^PZUSQ PpoÙ ynen``l P`\Ppo^]S XQ.àM en~n`&] `LNMšPpoXZS _ X`LNT&(Ï]RNP`&P à Ss PQ R XQ ` _ SNR e Mq]\RNP`&PœT\S M T\M Q ``L P` PQ ]goxss L XZLN h~ M _ fás _ T PQ M SUT\~NeN`M _ ] ƒ ]kyqnz{oym~ S` P{QŠ`&PŸUM i*im+]`m ~ ](SQ T P L YQNMq]nscYàLšovXTX`MqR XQ.àM _& SQNQNM `XSQ ] LNM T\Mq] YQ]e L P T P L XQNM.àLNM iy m RNP`&P8T\S M T\M Q `&]!~ S`M Q `^PpovoXw _ M({e _ MqR y w\~ S`XQNZ NàSZM `LNM _ s+x`l àlnm ]w Q L _ S Q XWqP`XSQ ]àlnm wm Q.`,Ppvo PQ SUQ ]ent\m/t\s _ M\`xYT M `L P{Q `LNM i* mp _ X`LNT\M `x S~ M _ P`XSQ ] _ M({Ue _ MqR y.w P{ë ]]g^pqšm,ovxtxq P`XSQIƒnÐXZQ PQ `ls M _ LNMqPR ^]EPpo^]SXQ e MqRŠSUQšÿ S`LŠÌ ̳[zP{Q R ÐķÌ [zt P L XQNMq] ƒ D<*-, :<;i=?@5kj =:7i5o 5d;>1@j /2:+8 j :T5 :<=8a891 A<1k721km 5 K+LNM/~ _ XT P _ w _ S{oYM/SfE~ S`XQNZ XQlPë ]]g^pq M,ovXTXQ P`XSQ ^] `S S~ M scyàl ± *. p pªk U h \XQN~NeN`T P` _ Mq] A Ü Ü U A Ü U høx ØX QNSQ ]kyqnzue oœp _ T P` _ Mq] ]e L PU] C Ü Ü W S _ C Ü Ü W `L P`rL P ME]gXQNZe o^p _ oxmqpruxqnz:~ _ YQ X~ Ppo Ü Ü Ü Ü ]enynt P{` _ Mq] ƒ EQ]e L T/P` _ Mq] M,ovYT YQ P{`XSQs+vovot~ _ SNR e MšM,X`LNM _ P W M _ S SQ `LNMšRUŒP{ZSQ PpoEPQ R `LNM Q RU ^]gxsqzy ww M _ S S _ nÿ M Pë ]xmsf _ SeNQ R SObzM S _ EM,N` _ M T\M PQ M,ovo^P`XSQzSUQ àlnm RU^PZSQ Ppo:P{Q R `LNM Q RU ^]gxsq y w\xq P e _ P`M P#oYeNMq]µƒ bds _ QNSQ ]gxqnze o^p _ T P` _ Mq]+àL Œ](R M ZM QNM _ P w/^]epqšp _ `vf P ` S{fÑ`LNM LNS M Sf M `S _ ÿ P]kŒ]µ PQ R/eNQ R M _ P _ P{Q R ST L PQNZUMSfÑÿ PU]g^] PQšȳ MM,N~ M `MqR `SM P~ S _ P`Mƒ ÐeN~N~ S.]Ms+M:P _ MZ M QP oxqnmqp _ ]wn]`m T oo 6U selnm _ M o ^]lp QNSQ ]gxqnze o^p _ > T P` _ IƒtÁ M ` ÿ M\P/QNSQ ]kyqnzue oœp _ > T P{` _ všselns.]mm Q ` _ XMq]lP _ M LNS ]M Q _ PQ R SToXw PQ RœYQ R M ~ M Q R M Q.`xoYwƒ M ]xlnse o^r ÿ M/Py oxm:às ]S{o M:àLNM:M({Ue PpoXM Q ` oxqnmqp _ ]wn]`m T oo6r ë ]gxqnz ~Ne _ M/ Pë ]]kœp{q³m,ovxtxq P`XSQ ä! 0 0ç.ÅÇ jnæ qpqå h 0 /.ƒ ox`lnsenzl`l ^]}`&P ` T Ppw:]M M TÊPnQ P{`e _ Ppö SQNM en~ SQ _ M à M `xysuqx` ]LNSe o^r~ _ S SŸM ]xst\me]ÿm ~N` ^]TŠ ÿ M P{ë ]M+T:e ox`x~ ov P`XSQ/y.wP _ y X` _ P _ w _ PQ R ST6T P{` _ Mq] PQȳ M+M,~ M `MqR `StT/PZQ vfáw SUQ RUY`xYSUQ\Q.eNTȳ M _ ] PQ R Se o^r ~ SU`M Q.`xŒP#ooXw SQ ]ent\m T\S _ Mš`XT\MšàL PQ6lPë ]]g^pq M,ovXTXQ P`XSQ X`&]xM,ofƒ M³]L P#ooÙ +LNSs+M M _ M,NL Yy X`lPnæ, Ç. ^ h Uª+j/` _ P{Q ]gfás _ TÊ`L P{` ^]n]e XM Q `oxw _ PQ R STXW,XQNZ/`SZë P _ PQ `M M iùs+x`lš~ _ SUÿ Py vox`w m `L PÈP~N~ ov P`XSQ `S/PQNSQ ]gxqnze o^p _ T P` _ šs+vovo wuxm,o^r³p QNSQ R M ZM QNM _ PàMlT P` _ > D >,7:FE@r>&B+J, *ED :<;i721koog5728a?@1km :+1 o:qel: 272:<;>=5o E? GFH<IJ2<?L 1) <N2< 1) S c<n ^OaQ Œ ª & Uâ ~*pq âvç &± 0 h *.ª / âv næ Ç. q h 0Å QÚ ä! 0 0ç hª& 0 q hâ j 0 ṕª & 0 /.Ù / ÅUâÇ h qâ j:,å h 0 Ç ÅÇU!ƪÅ/a / 0âv ^ mj± Œ hª& m Ç h ^ÅU ŠÅ \ª & â ^ h qªpq âd U«EÆâ 8 ÙÆN, Åæ Å # qªå/«:, Ç.ª Ø n)~k håœ~jn8æ Ç ṕ h ^ÅU Åæ\ Šª ±Å«ª & UâÑ 0 ± µãeq Œ : 1) <N2< # -g æ 0 E Œ : 0 h *.ª /µâ ä! 0 0糪 gæ, q håš 0ç. næªkås /µ ^âv 0 mj\± Œ hª, m Ç h ^Å Åæ QNØ L g2!xr 1)2 1) N<2 # c" X šª ±Å«pq âvç ärç.å +æ Ç ṕ h ^ÅU )pq pª-j# 0 qâv± l 0ç. _pp âvç. } qªå.ø oo _ PQ R ST PpoXeNMq]në ]MqR XQŠ`LNMOE[lb!K6P _ MtQNSQNW M _ S _ P{Q R ST P#oYeNMq](Sf!`LNMnfhS _ T ZIP ƒ E? GFH<IJ2<w *ÔXæ Œ \ ³ª ±Å«pq âvç! ƪÅ,ÆN qª, mj! i m f 2! \N #"0I f%$ 1)2! < \ b3a ärç. p & i m X hª,ç. \ÅU ³ Uâ^âIÅxæA à &ẍæ ÆNÅ & m â j / Ç#, q!åæ«& Ç ªk )(.Ø 9 H+*-,/ ,65178:92<;:=>9=>?<7A@B7C8:,6?ED8:71FHGI,<@B7C8:?KJ24,B8:?<7?<0K9ML4=>51.>N3D=?3=>=>OP71F3=Q51=SR<0 8:51=>9T=>?<771F4@B771FK=UR<04@B?<7C8:7CXWY,BZ-5A@B?KO3,69?<039[L4=S51.Q03.1=>O\L4=T]^.19@>;_;a`b51=+;c@7C8:de=71,71F3=/?<0K9ML4=>5U,Z-GI,<@B7C8:?KJX24,8:?<7/?<039[LI=>51./@>de@f8_;c@BL ;:=6gihjZ-71F3=>51=T@51=Mkelm2I,6.1.C8:L<;:=HGI,<@B7C8:?KJ 24,B8:?<7n?<039[LI=>51.>N3Wopk l 8:.-?K=>qS=>.1.A@51/Za,65r71FK=s9@715C8:q>=S.-71,tLI=q>,6?3.C8:O3=>51=>O5A@?3OK,e98:?M71FK=.1=S?K.1=n8:?<71=S?KO3=>OF3=>51=6gwv30K5171F3=>519,e51=6N FI@fde=/}j~L<8:7t9H@?<7C8:.1.A@[2351=>q+8:.C8:,e? Nr71FK=S? ƒ8:je?k,e5c8:?kjx=> <24,e?K=>?<71.i@?3OP?3,6519@>;_8: B@7C8:,e?)@B?KOXO 8:.1715C8:L3037C8:,6?b GI,<@B7C8:?KJ)2I,8:?<7P?<039ML4=>51.X@51=X=>R<04@>;8:.P@B7[;:=B@B.17Pkbˆ J6=S?K=>5A@B71,65A 71FK=M2KF35A@.1=T9[03.17L4=[51=S2 ;c@bq>=>oel<zxd8:71fe2k51,el4@bl 8_;_8:7yŠz [ kbˆ C{3gUŒ 8:?3q>=71F3=>.1=T [ k ˆ 71=>519.i@51=MO 4qB@B?<7 a9,e.17[qs,69230k71=s51.71,<o4@>) ,6517} 6 +NwD=,69M8:7[71F3=>9 Za51,69?3,BD,6?bNwLK03771F3= 23FK5A@B.1=\x1D 8:71F\2351,6LI@L<8_;_8:7Czy>{T.1FK,e0 ;:OEL4=/7151=B@B71=>O\D8:71FPqB@B51=6g

6 å "!# $ % &!#"() *!#,+ "(-.!# / #4#5 $6 &!# 798$:%;=<>;=;?.@BA=C%DEA F-A5@HGI?KJLDEANMOD PBQSRHQ#QUTUWP.X"YU Z#[X=\>]^Y _`^\bac#\btcwpdxeys%z#[x\b]hy f <>gihuju;kdeal:#mojmdensmod&7ldehs@ba=;kgiden#; olnujlp%deanqjm;rs<t z$<%q{lnu HD}vmDBqO~ f { H > H ƒ> = } H% ˆŠ S Œ= N> Œ k " E š E œÿn HE O l š š š B B S œÿn «ªL œx x O # >= H E O š > =-ªL œw xœ kn l š B B. Nü x x ± š l >N š #²U³ B x B E B Ē x H k " ±N x > œx x -œÿ >E N xœ ± " k x B x - xœÿ B «ªm Oœx N š B $ Bœx BE > e µ k B ON E B k œ E x x B ± # E x Bœ O > B š «O B ¹N B x ±N l š l >N š ) O O. x O B N E N B E Ÿ x O -Ē B O x B H² º x š. > > œ - x >E» Bœx > œx x ¹ Nª x B - B B Ÿ œx s¼ ½N¾> ÀNÁ- Ã±¾EÄ Å ÆkÇÈŸÉeÊËɹÌ#ÀNÍEÈÂmÉÈ&ÎHÈŸ½ ¾EƱÏkÀNÈÁ Ð dñ.ò ÓdÔ ^ B ± x Õ Ÿ Šœx N Ē sœ"n >E ON B.ªmœx O B & " O l B "Ö9 B B ) e šœ" " &N >» B N B š x B Š " O E E x O > SÑÒ Ó²H B 9 B ) œx Oū š * x Š Š H N œ. ªÙØB % B l¼ù½n¾> ÀNÁ- Ã±¾EÄ Ì#½=Æ"Ê Ì^À ÍEÈÂLÉÈ Î>È"½N¾EƱÏkÀ ÈÁ Ð ÒWÒ ÓdÔ O Oœ x B s "Ú " E x & l B E B dñ.ò Ó % B š eöû x B &ÒUÒ#Ó " BE O B. } - > œÿn %N >Ü O k e x Oœ x š S B x Nœ" x š k " Bœx. B B H Oœx dòuò Ó$Ý«š Þ " B B "N š B k² ß "`2g1N ÚrÁ XQNMqP _ ]xw]àm T ]E]SoXeN`XSQI Pë ]]kœp{qšm,ovxtxq P`XSQI IÁI R M ST\~ S.]gX`XSQI ~ S`XQNZ _ PQ R SUTXWqP`XSQI [lb!kl Nb!b!Kl enq X`&P _ wš` _ PQ ]gfhs _ T/P`XSQ ] àsá2â ká2ã9â < Wä ] g] J J 2 ½b!ܽd 2 ½b Ý ÜN ½ Ü Î ½ ½U N ½ Î ½ ½ æ 7)çI@I5= <:9 çr>&587 K+L ^]l~ P{~ M _ ~ _ Mq]M Q.`,]lP/QNM s PpoX`M _ Q P{` M`Sš~ S`XQNZšXQ lpë ]]g^pq M,ovXTXQ P`XSQIƒ M _ `,PpXQ³s+M,ovoX hÿ M L P MqR _ PQ R SUTXW,YQNZ ` _ PQ ]kfás _ T ] ]~ M PpovoXw àlnm enq X`&P _ w\oepq R STXW,XQNZ:[(^],_ M `MtbNSUe _ XM _ K _ P{Q ]gfás _ TÊiOE[lb!Knm& PQ ÿ M ë ]MqR ~ _ Mq]eNT\~N`x M,oYw `S ÏLNST\SZUM Q YW M (+P QNSQ ]gxqnze o^p _ ovxqnmqp _ ]wn]`m T +wxm,o^ruxqnz PQ M({e P#oYM Q ` ]wn]`m T àl P`q s+x`lš~ _ Sÿ P{y ovx`w NL P]cQNS ]gxqnze o^p _ ~ _ XQ Y~ P#oÑoXMqPRUXQNZš]eNyNT P` _ Mq]µƒ LNM Qš`LNMl~ _ SUy oym T ]gxw M ^]!PE~ S#s+M _ Sf `s+s qàlnm OE[lb!K PQÿ M XT\~ oxm T\M Q `MqRM, XM Q `oxwë ]gxqnzàlnm OEPQ R SUTXW,YQNZb P]x` bdse _ XM _ K _ PQ ]gfhs _ TˆikOEb!b!K m&ƒ è P _ ovxm _ ÞÝ s+m\]`ë RUXMqR `LNM _ PQ R STXWqP`xYSUQ~ _ S~ M _ `XMq]lSf _ PQ R SUT ynen``m _à w(` _ PQ ]kfás _ T ]lioeë+ke],m&ƒ K+LNMŠOEb!b!K _ M({Ue _ Mq] fhm s+m _:_ PQ R ST PpoXeNMq]àL PQ `LNMšOEË+K PQ R PQ _ M ë ]MšM, ^]`XQNZ b!b!k SR M }ynen`q enq ovxÿm`lnmoeë+kl Në ]Mq] ST\~ oxm,³p _ YàLNT\M ` SQ _ MqPpoYQN~NeN`,] ƒ D<*ED.0/21tj 5!=+j /95 jsé05!ao j /91 82:<A ¾cYZULN h~ M _ fhs _ T P{Q M ST ~NeN`M _ ]P _ M\ë ]xmqrlnmqp oxw fhs _ ]So XQNZ o^p _ ZM ovxqnmqp _ ]w]x`m T ] ƒšk+lnmq]m ST\~NeNàM _ ] fùp S _ PpoXZS _ X`LNT ]s+x`l ovx``oxm³rnp`,pšt S M T\M Q.`p Ñ`xYZUL.`oXS S~ ]`L P{` _ enq XQ P LNM ]kyt ~ oym ST\~NeN`&P{`XSQ ] `L P` PQšÿ M ~ M _ fhs _ T\MqRœs+X`L/XQ R M ~ M Q R M Q `~ P _ PpovoYM,ov^]T S M _ P:oŒP _ ZM:]xM ÈSf PpoXeNMq] PQ R/S~ M _ P`XSQ ]covyÿum ]ent\t/p`xsqš`l P` PQšÿ MP PQNZUMqRXQŠ~ X~ M,oXQ M\S _ s+x`l/fùpqn 0XQIƒ Ì PQ w\p~n~ P _ M Q `oxwš]e X`&Py oxm:ppoxzs _ X`LNT ] LNSs+M M _ `L P`+s+Se o^rš]m M Tß`Sÿ MlMqP]xw `S\]`,P`MlPQ RXT\~ oxm T\M Q `q XQ ]`MqPURŠZUM È`&PQNZoXMqRœeN~ŠXQ `LNM- QNM~ _ XQ `tsf ]~ M ŒP#o P]Mq] ƒnlpë ]]g^pq M,oXTXQ P`xYSUQI fás _ M,dPT ~ oym ^] `kw ~ PpovoXw/YQ `M _ s+s M Q\scYàL\Æ qpqåu h ^ S. P R w.q P{T ~ M _ TeN`&P`xYSUQ SfI`LNM _ Sst] PQ R S{oYeNT Q ]+SfI`LNM(YQN~NeN`

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n

Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 10 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n Vò Kim Thñy - NguyÔn Xu n Mai - Hoµng Träng H o (TuyÓn chän - Biªn so¹n) TuyÓn chän 0 n m To n Tuæi th C c chuyªn Ò vµ Ò to n chän läc THCS (T i b n lçn thø nhêt, cã chønh lý vµ bæ sung) Nhµ xuêt b n Gi

Chi tiết hơn

Untitled Document

Untitled Document க த ச க ல த! அ ம க க ல ப ர ப ர, ந த ப. இ உலக அள க த ச க ல ரபலம னவ க ஒ வ. இர ந ட ப ற உலக அள ல ன க த ச ழ கல க ட த இ ய ப எ ற ப ம உ யவ. ஹதர ப வ இவ இர ஆ ழ தக. இவ டய உ ரய ட ட க க க த ப றன! ` ழ த ப வ த ச ன,.நக

Chi tiết hơn

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m

Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TCNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu Chúng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của m Ứng dụng của tỉ số phương tích Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Giới thiệu húng ta bắt đầu từ công thức hiệu số phương tích của một điểm đối với hai đường tròn ho hai đường tròn không

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ê Ð ÙÐ ÐÙÔÖ ÙÒ ¾¼¼ Å Ø Ñ Ø È Ø Ö Ù È ½ ÎÓÒ Ò Ö ÕÙ Ö Ø Ò ÈÝÖ Ñ Ò Ò M = 6, 0 Ñ Å ÒØ Ð = 4, Ñ Ö Ò Ò Ë Ò Ï Ò Ð ε ÞÛ Ò Ö Ë Ø Ò ÒØ ÙÒ Ö ÖÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ º Ö ÒÙÒ Ö Ë Ø Ò s s M = = M = 7, 50 Ñ Ö ÒÙÒ Ö ÈÝÖ Ñ Ò = ( )

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

Ru9_01-19

Ru9_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./ 9RU μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

internet.dvi

internet.dvi ½ ÝÐ Ò Ö Ú Ð ÒØ ÙÒ Ô ÒØ Ì ÓÖ Ñ Ò Ö ÙÜ ÝÒ Ñ ÕÙ ÍÒ ÝÐ Ò Ö C ÔÐ Ò Ø ÓÑÓ Ò Ö ÝÓÒ R Ø Ñ m ÖÓÙÐ Ò Ð Ö ÙÖ ÙÒ ÙÖ ÔÐ Ò ÒÐ Ò ³ÙÒ Ò Ð α Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù ÔÐ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ðº ÇÒ ÒÓØ ω(t) Ú Ø Ò ÙÐ Ö ÖÓØ Ø ÓÒ Ò Ø ÒØ Ò Ø v (t)

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

TS_DS3_ Correction.dvi

TS_DS3_ Correction.dvi Ü Ö ½ Ä ÓÒØ ÓÒ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ ËÓ Ø f Ð ÓÒØ ÓÒ Ö Ú Ð Ò ÙÖ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ]0 ; + [ Ô Ö f(x) = x + x º ½º ØÙ ³ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÙÜ Ð Ö µ x x2 e x = 0 Ô Ö ÖÓ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ x + ex = + x + x2 = + } ÓÒ g(x) = + º x + g(x) = x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क

च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क च धर फ उण ड सनद व र ग रख म १७९ घर हस त न तरण २०७२ च त १० गत १८:०७ म प रक श त १० च त, क ठम ड च धर फ उण ड सनल ग रख श ल ल क एक सय ७९ भ कम प प रभ श तहर क ल शग ट र न ज सनल ह म हस त न तरण गर क छ ग रख नगरप शलक

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final

Microsoft Word Pongal Bonus GO Ms No.5 Finance _Allowance_ dated Tamil - Final தம ந அர 2019 க ய த ட ந த (ப க ) ற அரச ண எ.5, ந : 08-01-2019. (வ ள ப, ம கழ -24, த வ வ ஆ 2049) க ம க ஊத ய 2017-2018-ஆ கண ஆ த க ல க ம க ஊத ய ம ச ற த க ல க ம க ஊத ய வழ த ஒ பள - ஆ ணக - வள ய ட ப க றன. Ã tutdt

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர

KAMARAJ IAS ACADEMY தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர தம ழ இலக க யம த ள I ப ர வ (அ) பக த - 1: தம ழ மம ழ வரல ற ம தன ம இந த ய ம ழ க க ட ம பங கள மப த வ க இந த ய ம ழ கள ல ம க ற ப ப கத த ர வ ட ம ழ கள ல ம த ழ ம ழ மபற டம த ர வ ட ம ழ கள ன கணக க ட ம வமகப ப ட ம சங

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

ÓÖÖ Ù Ë Ö ØØÖ Ô Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ ½º ÇÒ = = 0 ÓÒ 1 Ø ÓÐÙØ ÓÒ µº ¾º ËÓ Ø z C ÐÓÖ ( z 2 +z 2 )( z 2 +z +1 ) = z 4 +z 3 +z 2 +z 3 +z 2 +

ÓÖÖ Ù Ë Ö ØØÖ Ô Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ ½º ÇÒ = = 0 ÓÒ 1 Ø ÓÐÙØ ÓÒ µº ¾º ËÓ Ø z C ÐÓÖ ( z 2 +z 2 )( z 2 +z +1 ) = z 4 +z 3 +z 2 +z 3 +z 2 + ÓÖÖ Ù Ë Ö ØØÖ Ô Ü Ö ½ ÔÓ ÒØ ½º ÇÒ 1 4 + 1 1 = 1+ 1 = 0 ÓÒ 1 Ø ÓÐÙØ ÓÒ µº ¾º ËÓ Ø z C ÐÓÖ z +z ) z +z +1 ) = z 4 +z +z +z +z +z z z = z 4 +z z. º ³ ÔÖ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ð³ ÕÙ Ø ÓÒ µ ÕÙ Ú ÙØ z +z = 0 ÓÙ z

Chi tiết hơn

Ru8_01-19

Ru8_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./860 μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11

BỘ ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP HỌC KI I MÔN TOÁN KHỐI 11 ĐỀ SỐ BÀI TẬP TOÁN HAY Ó ĐÁP ÁN âu : (0 điểm ) cos )Tìm tập ác định của hàm số y sin ) Giải phương trình a) cot 0 b) sin cos âu : (0 điểm) ) Tìm số hạng không chứa trong khai triển của 9 (0đ) ) Từ một

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò

ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò ÐÐ Ô ËØ Ò Ö Ê Ö Ò Ð Ò³Ý Ò Ô Ù ¼ Ø Æ¼ µº Ò Ø ÓÒ ¼º½ Ä ØÖ ÜØ Ö ÙÖ ³ÙÒ Ò Ð Ø Ð ÖÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ð³ Ò Ð Ð ØÖ ÒØ Ö ÙÖ Ø ÒØ Ð ÖÓ Ø ÕÙ ÓÙÔ Ð³ Ò Ð Ò ÙÜ Ò Ð Ùܵº Ì ÓÖ Ñ ¼º½ ËÓ ÒØ M 1 M Ø M 3 ØÖÓ ÔÓ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

untitled

untitled السبت ٢ محليات تحقيق ٣ ٤ محليات مقالات بلدي ٨ أمة ﻣﺤﻠﻴﺎ ت ١٠ اﻟﺴﺒﺖ ذي اﻟﻘﻌﺪة 47 ﻫ - أﻏﺴﻄﺲ - 6 اﻟﺴﻨﺔ - 45 اﻟﻌﺪد 558 اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺘﻨﺰه اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻠﻬﺎ

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23-

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Đáp án 1-D 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-A 12-B 13-A 14-B 15-C 16-D 17-D 18-C 19-A 20-B 21-B 22-C 23- Đáp á -D -D -D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-D 0-B -A -B -A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A 0-B -B -C -B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-C 0-A -D -B -A 4-A 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 40-B 4-B 4-B 4-A 44-C 45-A 46-C 47-C 48-A 49-D 50-D

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc

Microsoft Word 四技二專-工程與管理類專二試題.doc 1. Ô k p t ñ z ké ÇÆ hå (A) (B) ƒ (C) (D) z 2. p 6 á o n á Þ p Ø á p 65,536 á È(Cylinder) Èp 255 á (Cluster j ) m 4 K v p é ÕÎl v (Bytes) (A) 820 GB (B) 640 GB (C) 512 GB (D) 340 GB 3. p RAM(Random Access

Chi tiết hơn

coursalgebre.dvi

coursalgebre.dvi Ð Ö Ô ØÖ ¾ Ê Ú ÓÒ Å ØÖ ¾º½ ¾º½º½ Ò Ø ÓÒ Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒ ¾º½º½ ÍÒ Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m n Ð Ò Ø m ÓÐÓÒÒ µ Ó ÒØ Ò K Ø Ð ÓÒÒ ³ÙÒ Ñ ÐÐ A = (a i,j ) 1 i n ³ Ð Ñ ÒØ Kº ij Ò Ñ Ð Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m 1 j m

Chi tiết hơn