newrfft.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "newrfft.dvi"

Bản ghi

1 ! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% :9+; <=/> K+LNMEOEPQ R SUTXW,YQNZ\[(^],_ M àmcbdse _ XM _ K _ PQ ]gfhs _ TjikOE[lb!KnmI] PpoXMq]r`LNM _ Sst]CSfP(ovXQNMqP _ ]xw]àm Tzy.w _ P{Q R ST P#oYeNMq]}f _ STj`LNM ST\~ oxm, enq X` _& oxm `LNM Q ` _ PQ ]gfhs _ T ]ràlnm _ Mq]e ox` scyàl `LNMn[lb!Klƒ MEL P ME~ _ S MqR`L P` `LNM _ PQ R STXWqP`xYSUQ ~ _ S~ M _ `xymq] Sf`LNM OE[lb!Kˆ]e MŠàS Sy ŒP{`MŠ~ S`xYQNZ XQ Pë ]]kœp{qm,ovxtxq P`XSQIƒ K+LNM\OE[lb!K ^]lp enq X`&P _ w ` _ PQ ]gfhs _ T/P`XSQI NLNM Q M\]LNSe o^r QNS`lR M Z _ PR M`LNM Q.eNT M _ Ppo ]`&Py vovx`wšsf s+m,ovox SQ RUX`XSQNMqR ~ _ Sy oxm T ] ƒ LNM Q `LNMš~ _ Sy oxm T ]kyw Mœ^]\P ~ Ss+M _ Sf N }`LNMŠOE[lb!K PQ ÿ M/XT\~ oxm T\M Q `MqR M, XM Q `oxws+x`l PšOEP{Q R STXW,XQNZ b P]x`bNSe _ XM _ K _ PQ ]gfhs _ TGiOEb!b!KnmtPpoXZS _ YàLNTŠ _ M ë ]kyqnz M,.^]`xYQNZ SNR M SQš`LNMlT/PQ.w/~ P _ P#ooXM,o PQ R M `S _ T P L XQNMq]EsELNS ]MP _& L X`M `e _ Mq]E]xeN~N~ S _ `lb!b!k+ 0ovXŸM ST\~NeN`,P`XSQ ] ƒ B+ B+J X l ƒv tƒ X`ŸUM QIƒ! l q h qª,«^ 0 l ±²³ hª, 0 & µ ƒi (Q M _ ]gx`w\t PàLNM T P` Ppo`M,`,] ƒģq.`m _ ] XM Q M:¹!eNy ov^]ln M _ ] NºEM s»!s _ Ÿ N¼`LšMqRUX`XSQI ¼½ 2 ƒ ƒ ¾ ƒnts{oyeny PQ R tƒeb+ƒ À P{Q*ÁS.PQIƒÂ²³ U hª& ŒÃ Ä Å«(ÆÇ. h U h ^Å d µè, &ÅU ± &± 0 h 0Å ƒêé{slnq ]Š¾(S~NŸUYQ ] (Q M _ ]gx`wš¹ _ Mq]] NË+PpoX`XT\S _ M Ì P _ wo^pq R ¼Í¼Nƒ ÏÎ [ƒyð ƒñ¹!p _ ŸUM _ ƒšº(s`mq] SQ ]L.e Ò/MÓqM, L PQNZM h`w ~ MŠ]scY` L XQNZQNM `s+s _ ŸN] ƒ ÔÕ Õ Õ Ö ª d µø(ä Å«(ÆÇ ÙØŒ + U¼ i Î m&ú qîpû U # d ̳P _& L ¼ÍUÜNƒ ÞÝ [ƒyð ƒ.¹!p _ ŸUM _ ƒioepq R STßyNeN`àM _à w\` _ P{Q ]gfás _ T P`XSQ ]rscyàlšp~n~ ov P{`XSQ ] XQ ST\~NeN`&P{`XSQ Ppö ovxqnmqp _ PpoXZM y _ PNƒ!KIM LNQ Ppo}OcM ~ S _ ` EÐ.[n Ù¼½UÜÜ Î l +Á ST\~NeN`M _ Ð XM Q M\[nM ~ P _ àt\m Q.`p ¼¼½Nƒ ½ nƒ À PQÁS.P{QIƒIÄ Å«(ÆÇ h h 0Å UâãIª «qä!åªaåq Næ Ū+ 0ç. +ãi NãIÅÇ ª, ^ pªlö ª N 0æ Ū&«SoXeNT\M Ü SfãIªÅ h 0 qªa 0 Š ÆÆâv ^,±š«0ç. p«: U h ^ µ ƒ+ð Ì ¹}L voœpur M,oY~NL hpn ¼¼ dƒ

2 BA B B B C ƒƒƒ ƒƒƒ % % ƒƒƒ W \ ½! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% p \ / nãlö«hª, XÚÅæ!Ø ÖIç. p æ Ū â0â ±Š â0âc qç q & µ "! 0ç. Ç# «hª, XÃ$ p &%()(*%+-, Œ l Å d 0 /.UÇ.âv ª Ø ÁM `5768:9 %()(;% ƒ!k+lnm Q < p &%()=*%+-, ^]E`LNM?> T P` _ D EGF&HJI 9;K&L D #EMFONI 9;K&L P)P(P D 4EMF&QI 9;KRL U* D EGF&HJI 9;K/9 D EMFONI 9;K/9 P)P(P D EMF Q I ƒ ƒ ƒ D EGF&HJI 9;K E I 9TK D EMFONI 9;K E I 9TK P)P(P D EMF&QI 9;K E I 9;K K+L ë ]\àlnm³]enynt P{` _ v ^] P SQ ]`&P{Q.`\Te ox`x~ oxmsfp` _ PQ ]~ S.]MqR À P{Q R M _ T\SQ R M T P` _ v iyx[z I 9 \ m, +selnm _ M X \ 6 D EGF^];I 9TK ƒeë M Pë ]M D /^]np\~ _ XTX` M_ `L _ S.SUÈSf enq X`w `LNM`X \ P _ MRUŒ]x`XQ `q LNM Q M`LNMÀ PQ R M _ T\SQ R MlT/P` _ všt:ë ]xèÿ M QNSQ ]gxqnze o^p _ N~Iƒ Oa Í^b ƒdc è f S2g1) 4 h ÖCç. -ie nãlökj 0 qâv± $le ÇU, pâ 0«^ / âv l«hª, ^,! ƒ Mƒ^Ènä! ^ 0ç ƪÅ/a / 0âv ^ mj_n! æoß Œ t? > ÅU N ^ S.Ç â Uªl«: U hª& ŒÃ! 0ç q le Ç, ^ qâv ^«0 h 0Å, Å Æ qª h /ä! 0 0ç.ÅÇ t j Æ qpqå h 0 /.šåu sr ot6êiy</ myo ± Å tv ow68o8iy myxø MET/Pqw SQ ]kœr M _ SQ oxw\àlnm P]MnSf o s+x`lnsen`!oxs.]a] S{f r ZUM QNM _ PpovX`kw N]gXQ Mnÿ SàL QNSQ ]kyqnzue oœp _ X`kw/PQ R/ P{ë ]] M,ovXTXQ Py vo0`kwp _ MnYQ P _ ^PQ.`(eNQ R M _ PR)zSXQ `qƒ ģ` Œ]+P SQ ]M({UeNM Q MS{fÑ`LNM} c 0 p q~&ä UÇ. µç/j 0ç. &ÅUªk p«x 4 Î ¼ `L P{`q fhs _ PQ w > œt P` _ Mq] GPQ R_ƒ/ fhs _ PQ w $ Ñ PQ R fhs _ PQ w ]M({UeNM Q Mq]- %; ÙQ ~ P _ ` e o^p _ R M Èi ƒ m,j l 6 &ˆ& &Š Q R M `}r o q &%)((*%,µ &%()(*%+ 6 F ˆŒ QŠ 6 F ˆŒ Š Q R M `4,J E R M ÈiY</ m p &%()=;%+-, R M `4ƒ ; $,J l y R M `go, &%)(=;%! R M `go, &%)((*% R M `" q R%((=*%, A Cd \ ˆ F KcL.ë ] S = r o q &%)()Y%-, &%)((*% ^]EP ~ SoXw QNST^PpoISf R M Z _ M MtQNST\S _ Mt`L P{Q SQNM(XQš`LNM _ PQ R ST P#oYeNMq] Sf_ƒ S Mq]~ SQ RUXQNZ`S MqP LXQ R M, ^]ŠP T\SQNSUT^Ppo:]eNT\T P{Q R SUQ ]` _ e `MqR f _ SUT P S M, XM Q.` S = #o, R%((=T%+ P] Ppo^P _ fùp `S _ S = # q R%((=*%, àl P` Œ]cZë P _ PQ `M MqR/QNSQNW M _ S\y.wšÁM T\T/P: d PQ R P~ _ SNR e ` + \ ˆ F \; Sf P\RU^]`XQ ` STy XQ P`XSQŠS{f _ P{Q R ST P#oYeNMq]µƒ f_r o s+m _ M+QNS`+ P{ë ]]IM,ovXTXQ Py oxm r áøœ #ØŒ pvf àlnm _ M+s M _ Mt]ST\M ]e L\`L P` S = -r o p &%()(*%+-, R%((=T%+! 6 ÜN `LNM Q K+LNM S _ M T s SUe oœr XT\~ oxw `L P`q s+x`lš~ _ SUÿ Py vox`w 4 / /o,µ &%()(*%+ 6 Ü:fáS _ Ppovoš dlnm Q M `L P`+`LNMœ _ ]` S{oYeNT Q ]ESf!`LNMlQNSQ ]kyqnzue oœp _ T P{` _ v o s+m _ MnovXQNMqP _ oxw³r M ~ M Q R M Q.`qƒ-c º(S`M`L P{`l`LNM\~ _ S Sf S{f(KcLNM S _ M T /s+se o^r ZUSš`L _ SeNZL s+x`lsq oxw TXQNS _: L PQNZMq] vfx _ PàLNM _ `L PQ ë ]gxqnz XQ R M ~ M Q R M Q ` _ PQ R SUT PpoXeNMq]nXQàLNM R M Q X`XSQ Sf+`LNM\OE[lb!Kl s+ms+m _ M`S _ M ~ MqP`MqRUoXw];{Uë P _ M zë ]ÈSQNM ]apqw 6 RU^PZ\i O )Ÿ %)((T% Š H m O U W

3 }{{{{ Ý! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% selnm _ M D ^]šp ~ _ XTX` Mk `L _ S.SU` SfeNQ X`w E`w ~ PpovoYw )X i m&ƒ6 LNM Q ^]šp ~ Ss+M _ S{f: N +`LNM < e 1) 3y2"1& e PpoXZS _ X`LNT _ Mq]e ox`&](f _ STÂf P `S _ XQNZ XQ `S _ M e _ ]g M~ _ SNR e `&]nsf ynen``m _xà w ` _ PQ ]gfhs _ T P`xYSUQ ] P{Q R/~ M _ TeN`&P`xYSUQ ] ƒ+ð~ M PpovoXwÚ 6 Ai*dm I 9 6 i m I 9 % selnm _ M= ^]EàLNM$ > œœr M Q `X`w! " #` = # %$ ^]E`LNMlyNeNà`M _à w % selnm _ M # 6 RUŒP{Z i R% D % D %-)(% D PQ R& #I 9 Œ](`LNMÏ~ M _ fhm `tenq ]L e Ò M ( ~ M _ TeN`&P{`XSQ ÏÎ ½ ƒ!à PQ ÁS.PQ ½ _ M YM sn]elnss6`lnmb!b!k PQšȳ M XT\~ oxm T\M Q `MqR M, XM Q.`oXwšSQ L XZLN h~ M _ fhs _ T/PQ M ST ~NeN`M _ ] ƒ BDC. E? GFH<IJ2<>KML1) X l \«hª, XÃ/ärç.Å,Å«(Æâv Ã(~*pq âvç &±/ q hª& 0 n ª æ Ç q h 0Å d tåæ 0 ± ~ Æ p ± p!ª ±Å«pq âvç l,ç. ª, ^ S. /,Å««:ÅU ³±U X hª& m Ç h 0Å Ø bns _ M, PT\~ oxm P\RU^PZSQ P#o T/P` _ všselns.]mru^pzsuq PpoIM Q.` _ YMq]nP _ M SUT\~ oxm, M,N~ SQNM Q `^Ppo^]- ZIP R M ~ M Q R M Q.ǹSQ P _ PQ R SUTˆYQ R M, Q/s+X`L SQ.`xYQ ensë ] RUŒ]x` _ XyNeN`XSQ SQ `LNMXQ.àM _ Ppo Ü % R m!^]p _ PQ R SUT T P` _ v `L P`(Œ] âvä! &jp enq X`&P _ wƒ E? GFH<IJ2<TSULW_ <N<2 DIXY-Z[E\ J]&1) ^= M <2<1M #1 e 1) < =3 2g1R 0E e Œ U 4j«hª, XÃÅæŠ 0ç æ Ū&«s</! ärç. pª < Œ \ nãlö «hª, ŒÃ ±` Œ > Ç. ^ h Uª+j\ª ±Å«ˆ± 0 (.Å âi«hª, XÃØ _ ovoñ`lnmru^pzusq PpoÑM Q ` _ XMq](Sf zp _ MtS{f `LNM8fáS _ T _ ] ^]npenq X`&P _ w _ PQ R SUT x ƒ _ K+LNMOE[lb!K ^]npenq X`&P _ wš` _ PQ ]kfás _ T P`XSQIƒ ZIP ƒ RU^PZSQ PporT P` _ vi ]S^] X`&]n¾(M _ TX`^PQ³PUR)zkSXQ `li SQOzeNZ.PàMl` _ PQ ]~ S.]Mm E? GFH<IJ2<>`MLa N<2 DbXYcZd < e <2<1M #1 e 1) < =3 2g1R f g h e â.åª, ^ 0ç «h h 0Å Åæ: 0ç $i( tãlö 0ç. + 0,ŪhÆNŪ h 0ç ã!ãlö â.åª, ^ 0ç «Ø I 9 m % Œ U 4j\ 0«(Æâv q«q [~ )+*\) =:7il2m :l1 mj =n1 op:qrj /2143sBtC. P{ë ]]g^pqšm,ovxtxq P`XSQ ^]EP]M({eNM Q M Sf!` _ PQ ]gfhs _ T/P`XSQ ]!às P{Q > št/p` _ v o6 iv Z \ m, _ MqR e YQNZ XÈ`S en~n~ M _ ÙRUŒP{ZSQ Ppo!fhS _ TßXQ ]àm ~ ] ƒ+ YàLŠ`LNM8YQ X`^PpoEP]]gXZQNT M Q.` E 9;K Z \ 6M Z \ Y` P{QŠÿ MM({Uë P`XSQ PpovoXw R M QNMqRœfáS _ - PU] Ü ~+ r _6 Exw 9TK E K E K E K Z \ 6zy{{{{ Z \ Z J\ E K ~+ r g r + E K Z \ S`LNM _ s+^]mƒ lpë ]]g^pq M,ovYT YQ P{`XSQ6s+S _ ŸN]\SUQ oyw s(lnm QI +fhs _ P#oo D +`LNMs E K + P _ M QNSQNW M _ S ƒ Ù` Œ] s+m,ovoy hÿ QNSsEQ. d~iƒï¼ 2 `L P`(`L ^] ^]EM({Ue PpoXM Q `l`s\`lnmnfhsovoxs#scyqnz Ú Qk > T P` _ ko ^]? \m Dc" M b Ppovo X`&]noXMqPRUXQNZ ~ _ XQ X~ Ppot]eNyNT P` _ Mq]:P _ M QNSQ ]gxqnze o^p _ ƒ

4 G C ØØØ ØØØ Î ØØØ ½ W Î! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% w p iyxm`6 /X! ärç. pªk 0! ª Ã#,± &Å«(Æâv µã pq UâÇ qø7 I q pq UâÇ #Ø š 0 0çƪÅ/a / 0âv ^ mj?n! æ2 i m 6 Ü! 0ç. p 6 6 Ü Ø ḩf<i m 6 Ü8fhS _ ]SUT\MtQNSUQNW M _ S N`LNM QšM,X`LNM _ 6 _ PQ R SUT PpoXeNM 6 \scyàlš~ _ Sÿ P{y ovx`w ƒ c 6 Ü S _ 6 ÜN 6 Ü\PQ R Å [ pªå³ª ±Å«6U ū ƒ Ë M Pë ]M è f S2g1) 4 I p <iyx 9 %)((T% X ma / à &± «:Ç âv h pp ª, ^ h ÆÅâ j ÅU«: 0 â ^ wpq ª, ^ S âv 0ç l & U ç,ææn & ª ä! 0 0犱Ÿ.Uª & «Å nø I p 9 %()(*% a 0 ±U Æ p ± p hâ j ç.å{ p Š ÅU # qªå\ª ±UÅ«pq UâÇ qø š 0 0çƪÅ/ Œ~ 0âv ^ mj?n! æ2 i 9 %()(;% m 6 Ü! 0ç. p X l 0ç. ` qªå8æåâ j Å«0 âxø Ë w YQ R e `xysuq SQkrƒŠÁM T\T/P Mq]x`&Py ov^]lnmq] `LNM\ÿ P]M P]M CsELNM _ M 6 ƒ/bns _ s+m PQ SovoYM ` `M _ T/] XQ X#/PQ Ršs _ YàM iyx 9 %(()*% X#dm 6 diyx49 %()(;% X# I 9pm X# iyx49 %()(;% X# I 9µm % selnm _ M ÿ SàLs/PQ R P _ Ml~ SoXw QNST^Ppo^]nXQ P _ ^Py oxmq]n`l PÈMqP LŠP~N~ MqP _ s+x`l³r M Z _ M M:PÈT S.]` ƒ ḩf i 9 %)();%.m 6 Üd `LNM Qy w³ám T\T/P s+x`l ~ _ SUÿ Py vox`w <di 9 %)((T% I 9 m 6 i 9 %)();% I 9 m 6 Üd I]S y w\xq R e `XSQI s+x`lš~ _ Sÿ Py PQ R LNM Q M:Ppo^]SI NP _ Ml`LNMlW M _ S\~ SoXw QNST^PpoÙƒ-c, *-, m Mšs _ YàM = g k<]o /S{fEXQ.`M ZUM _ ]\P]p~ 9 % ~ %"()+% ~ ƒ K+LNM Z f S{ft`L ^] ]xm({enm Q MœŒ] ƒ bdsovoxs#scyqnz SQ M Q `XSQI _ M M Ÿ\oXM ``M _ ]niy ƒxƒxƒvmns+vovo}r M QNSàM:]M({UeNM Q Mq] ƒ E? GFH<IJ2< Œ 0ç q!åxæ (1 ] J Tc<]&1) / ƒcz%! " \Åxæâ p /.U 0ç ±ª ä! æ ªÅ«#" &%)()Y% %$Ø _ % % % % ƒ o ~ BBA U B Z H Z N Z o 6 B Z H Z N Z 4 Ø Ø Ø H N _ bns M,dP{T\~ oxm &% ½-& ynen` ½( )& PQ R &% ½œ+* E? GFH<IJ2<-,AÖIç g t Åxæ ogä! 0 0ç t6 %(();% ~/. U ± «hª, XÃEæ Ū,«&±næ ªÅ«0ç. \ p hª, ^ µ Åxæ 0ç. \ 0 ± 0 & U h &±/ªÅär ±/,ÅâvÇ.«N låæ-o:è %(();% 0š± p Å h µ 0ç,J l P(P)P H21\ H31\ P(P)P H21\54 N31\ N61\ N31\ P(P)P Z87 1\ Z87 1\ Z87 1\4 MnfhSovoXS#s `LNM SQ M Q `XSQš`L P`(T P` v S#s PQ R SoXeNT\QšXQ R M, XQNZšÿ M ZXQ ]ns+x`l ƒ bns M, PT\~ oxm A C Î ½ a qî Oa ¼ Î U W p &%, %,ÎI 6 9 qî;: ^]EP < = 1 j 1DC+:F2mG=1 m&. mg5!79oƒq :m ; K+LNME ƒ]&1) Y= T e 1) < =3 2g1R E e ^]àlnm\fùptvoxw S{fceNQ X`&P _ w > T P` _ Mq] 6ˆiHG R M QNMqR y.w Z \ i D E Z I 9;K E \ I 9;K m % Z \ m

5 L! "# $ %& (*)+,".-/! 0%& 1,% T P` _ v ƒ/¹r S`XQNZœŒ] PšQNM Mq]]aP _ w M voe`l P`lM Q ]xe _ Mq]iho^P _ ZMmtQNSQNW M _ SŠT P` _ v³m Q ` _ XMq] SQ`LNM RU^PZUSQ PpoÙ ynen``l P`\Ppo^]S XQ.àM en~n`&] `LNMšPpoXZS _ X`LNT&(Ï]RNP`&P à Ss PQ R XQ ` _ SNR e Mq]\RNP`&PœT\S M T\M Q ``L P` PQ ]goxss L XZLN h~ M _ fás _ T PQ M SUT\~NeN`M _ ] ƒ ]kyqnz{oym~ S` P{QŠ`&PŸUM i*im+]`m ~ ](SQ T P L YQNMq]nscYàLšovXTX`MqR XQ.àM _& SQNQNM `XSQ ] LNM T\Mq] YQ]e L P T P L XQNM.àLNM iy m RNP`&P8T\S M T\M Q `&]!~ S`M Q `^PpovoXw _ M({e _ MqR y w\~ S`XQNZ NàSZM `LNM _ s+x`l àlnm ]w Q L _ S Q XWqP`XSQ ]àlnm wm Q.`,Ppvo PQ SUQ ]ent\m/t\s _ M\`xYT M `L P{Q `LNM i* mp _ X`LNT\M `x S~ M _ P`XSQ ] _ M({Ue _ MqR y.w P{ë ]]g^pqšm,ovxtxq P`XSQIƒnÐXZQ PQ `ls M _ LNMqPR ^]EPpo^]SXQ e MqRŠSUQšÿ S`LŠÌ ̳[zP{Q R ÐķÌ [zt P L XQNMq] ƒ D<*-, =:7i5o /2:+8 j :T5 :<=8a891 A<1k721km 5 K+LNM/~ _ XT P _ w _ S{oYM/SfE~ S`XQNZ XQlPë ]]g^pq M,ovXTXQ P`XSQ ^] `S S~ M scyàl ± *. p pªk U h \XQN~NeN`T P` _ Mq] A Ü Ü U A Ü U høx ØX QNSQ ]kyqnzue oœp _ T P` _ Mq] ]e L PU] C Ü Ü W S _ C Ü Ü W `L P`rL P ME]gXQNZe o^p _ oxmqpruxqnz:~ _ YQ X~ Ppo Ü Ü Ü Ü ]enynt P{` _ Mq] ƒ EQ]e L T/P` _ Mq] M,ovYT YQ P{`XSQs+vovot~ _ SNR e MšM,X`LNM _ P W M _ S SQ `LNMšRUŒP{ZSQ PpoEPQ R `LNM Q RU ^]gxsqzy ww M _ S S _ nÿ M Pë ]xmsf _ SeNQ R SObzM S _ EM,N` _ M T\M PQ M,ovo^P`XSQzSUQ àlnm RU^PZSQ Ppo:P{Q R `LNM Q RU ^]gxsq y w\xq P e _ P`M P#oYeNMq]µƒ bds _ QNSQ ]gxqnze o^p _ T P` _ Mq]+àL Œ](R M ZM QNM _ P w/^]epqšp _ `vf P ` S{fÑ`LNM LNS M Sf M `S _ ÿ P]kŒ]µ PQ R/eNQ R M _ P _ P{Q R ST L PQNZUMSfÑÿ PU]g^] PQšȳ MM,N~ M `MqR `SM P~ S _ P`Mƒ ÐeN~N~ S.]Ms+M:P _ MZ M QP oxqnmqp _ ]wn]`m T oo 6U selnm _ M o ^]lp QNSQ ]gxqnze o^p _ > T P` _ IƒtÁ M ` ÿ M\P/QNSQ ]kyqnzue oœp _ > T P{` _ všselns.]mm Q ` _ XMq]lP _ M LNS ]M Q _ PQ R SToXw PQ RœYQ R M ~ M Q R M Q.`xoYwƒ M ]xlnse o^r ÿ M/Py oxm:às ]S{o M:àLNM:M({Ue PpoXM Q ` oxqnmqp _ ]wn]`m T oo6r ë ]gxqnz ~Ne _ M/ Pë ]]kœp{q³m,ovxtxq P`XSQ ä! 0 0ç.ÅÇ jnæ qpqå h 0 /.ƒ ox`lnsenzl`l ^]}`&P ` T Ppw:]M M TÊPnQ P{`e _ Ppö SQNM en~ SQ _ M à M `xysuqx` ]LNSe o^r~ _ S SŸM ]xst\me]ÿm ~N` ^]TŠ ÿ M P{ë ]M+T:e ox`x~ ov P`XSQ/y.wP _ y X` _ P _ w _ PQ R ST6T P{` _ Mq] PQȳ M+M,~ M `MqR `StT/PZQ vfáw SUQ RUY`xYSUQ\Q.eNTȳ M _ ] PQ R Se o^r ~ SU`M Q.`xŒP#ooXw SQ ]ent\m T\S _ Mš`XT\MšàL PQ6lPë ]]g^pq M,ovXTXQ P`XSQ X`&]xM,ofƒ M³]L P#ooÙ +LNSs+M M _ M,NL Yy X`lPnæ, Ç. ^ h Uª+j/` _ P{Q ]gfás _ TÊ`L P{` ^]n]e XM Q `oxw _ PQ R STXW,XQNZ/`SZë P _ PQ `M M iùs+x`lš~ _ SUÿ Py vox`w m `L PÈP~N~ ov P`XSQ `S/PQNSQ ]gxqnze o^p _ T P` _ šs+vovo wuxm,o^r³p QNSQ R M ZM QNM _ PàMlT P` _ > D *ED :+1 o:qel: 272:<;>=5o E? GFH<IJ2<?L 1) <N2< 1) S c<n ^OaQ Œ ª & Uâ ~*pq âvç &± 0 h *.ª / âv næ Ç. q h 0Å QÚ ä! 0 0ç hª& 0 q hâ j 0 ṕª & 0 /.Ù / ÅUâÇ h qâ j:,å h 0 Ç ÅÇU!ƪÅ/a / 0âv ^ mj± Œ hª& m Ç h ^ÅU ŠÅ \ª & â ^ h qªpq âd U«EÆâ 8 ÙÆN, Åæ Å # qªå/«:, Ç.ª Ø n)~k håœ~jn8æ Ç ṕ h ^ÅU Åæ\ Šª ±Å«ª & UâÑ 0 ± µãeq Œ : 1) <N2< # -g æ 0 E Œ : 0 h *.ª /µâ ä! 0 0糪 gæ, q håš 0ç. næªkås /µ ^âv 0 mj\± Œ hª, m Ç h ^Å Åæ QNØ L g2!xr 1)2 1) N<2 # c" X šª ±Å«pq âvç ärç.å +æ Ç ṕ h ^ÅU )pq pª-j# 0 qâv± l 0ç. _pp âvç. } qªå.ø oo _ PQ R ST PpoXeNMq]në ]MqR XQŠ`LNMOE[lb!K6P _ MtQNSQNW M _ S _ P{Q R ST P#oYeNMq](Sf!`LNMnfhS _ T ZIP ƒ E? GFH<IJ2<w *ÔXæ Œ \ ³ª ±Å«pq âvç! ƪÅ,ÆN qª, mj! i m f 2! \N #"0I f%$ 1)2! < \ b3a ärç. p & i m X hª,ç. \ÅU ³ Uâ^âIÅxæA à &ẍæ ÆNÅ & m â j / Ç#, q!åæ«& Ç ªk )(.Ø 9 24,B8:?<7n?<039[LI=>51.>N3Wopk l Nr71FK=S? ƒ8:je?k,e5c8:?kjx=> 8:.1715C8:L3037C8:,6?b 8_;_8:7yŠz [ kbˆ C{3gUŒ 8:?3q>=71F3=>.1=T [ k ˆ 6 +NwD=,69M8:7[71F3=>9 Za51,69?3,BD,6?bNwLK03771F3=

6 å "!# $ % &!#"() *!#,+ "(-.!# / #4#5 $6 &!# PBQSRHQ#QUTUWP.X"YU Z#[X=\>]^Y _`^\bac#\btcwpdxeys%z#[x\b]hy f olnujlp%deanqjm;rs<t f z$<%q{lnu HD}vmDBqO~ f { H > H ƒ> = } H% ˆŠ S Œ= N> Œ k " E š E œÿn HE O l š š š B B S œÿn «ªL œx x O # >= H E O š > =-ªL œw xœ kn l š B B. Nü x x ± š l >N š #²U³ B x B E B Ē x H k " ±N x > œx x -œÿ >E N xœ ± " k x B x - xœÿ B «ªm Oœx N š B $ Bœx BE > e µ k B ON E B k œ E x x B ± # E x Bœ O > B š «O B ¹N B x ±N l š l >N š ) O O. x O B N E N B E Ÿ x O -Ē B O x B H² º x š. > > œ - x >E» Bœx > œx x ¹ Nª x B - B B Ÿ œx s¼ ½N¾> ÀNÁ- Ã±¾EÄ Å ÆkÇÈŸÉeÊËɹÌ#ÀNÍEÈÂmÉÈ&ÎHÈŸ½ ¾EƱÏkÀNÈÁ Ð dñ.ò ÓdÔ ^ B ± x Õ Ÿ Šœx N Ē sœ"n >E ON B.ªmœx O B & " O l B "Ö9 B B ) e šœ" " &N >» B N B š x B Š " O E E x O > SÑÒ Ó²H B 9 B ) œx Oū š * x Š Š H N œ. ªÙØB % B l¼ù½n¾> ÀNÁ- Ã±¾EÄ Ì#½=Æ"Ê Ì^À ÍEÈÂLÉÈ Î>È"½N¾EƱÏkÀ ÈÁ Ð ÒWÒ ÓdÔ O Oœ x B s "Ú " E x & l B E B dñ.ò Ó % B š eöû x B &ÒUÒ#Ó " BE O B. } - > œÿn %N >Ü O k e x Oœ x š S B x Nœ" x š k " Bœx. B B H Oœx dòuò Ó$Ý«š Þ " B B "N š B k² ß "`2g1N ÚrÁ XQNMqP _ ]xw]àm T ]E]SoXeN`XSQI Pë ]]kœp{qšm,ovxtxq P`XSQI IÁI R M ST\~ S.]gX`XSQI ~ S`XQNZ _ PQ R SUTXWqP`XSQI [lb!kl Nb!b!Kl enq X`&P _ wš` _ PQ ]gfhs _ T/P`XSQ ] àsá2â ká2ã9â < Wä ] g] J J 2 ½b!ܽd 2 ½b Ý ÜN ½ Ü Î ½ ½U N ½ Î ½ ½ æ <:9 çr>&587 K+L ^]l~ P{~ M _ ~ _ Mq]M Q.`,]lP/QNM s PpoX`M _ Q P{` M`Sš~ S`XQNZšXQ lpë ]]g^pq M,ovXTXQ P`XSQIƒ M _ `,PpXQ³s+M,ovoX hÿ M L P MqR _ PQ R SUTXW,YQNZ ` _ PQ ]kfás _ T ] ]~ M PpovoXw àlnm enq X`&P _ w\oepq R STXW,XQNZ:[(^],_ M `MtbNSUe _ XM _ K _ P{Q ]gfás _ TÊiOE[lb!Knm& PQ ÿ M ë ]MqR ~ _ Mq]eNT\~N`x M,oYw `S ÏLNST\SZUM Q YW M (+P QNSQ ]gxqnze o^p _ ovxqnmqp _ ]wn]`m T +wxm,o^ruxqnz PQ M({e P#oYM Q ` ]wn]`m T àl P`q s+x`lš~ _ Sÿ P{y ovx`w NL P]cQNS ]gxqnze o^p _ ~ _ XQ Y~ P#oÑoXMqPRUXQNZš]eNyNT P` _ Mq]µƒ LNM Qš`LNMl~ _ SUy oym T ]gxw M ^]!PE~ S#s+M _ Sf `s+s qàlnm OE[lb!K PQÿ M XT\~ oxm T\M Q `MqRM, XM Q `oxwë ]gxqnzàlnm OEPQ R SUTXW,YQNZb P]x` bdse _ XM _ K _ PQ ]gfhs _ TˆikOEb!b!K m&ƒ è P _ ovxm _ ÞÝ s+m\]`ë RUXMqR `LNM _ PQ R STXWqP`xYSUQ~ _ S~ M _ `XMq]lSf _ PQ R SUT ynen``m _à w(` _ PQ ]kfás _ T ]lioeë+ke],m&ƒ K+LNMŠOEb!b!K _ M({Ue _ Mq] fhm s+m _:_ PQ R ST PpoXeNMq]àL PQ `LNMšOEË+K PQ R PQ _ M ë ]MšM, ^]`XQNZ b!b!k SR M }ynen`q enq ovxÿm`lnmoeë+kl Në ]Mq] ST\~ oxm,³p _ YàLNT\M ` SQ _ MqPpoYQN~NeN`,] ƒ D<*ED.0/21tj 5!=+j /95 jsé05!ao j /91 82:<A ¾cYZULN h~ M _ fhs _ T P{Q M ST ~NeN`M _ ]P _ M\ë ]xmqrlnmqp oxw fhs _ ]So XQNZ o^p _ ZM ovxqnmqp _ ]w]x`m T ] ƒšk+lnmq]m ST\~NeNàM _ ] fùp S _ PpoXZS _ X`LNT ]s+x`l ovx``oxm³rnp`,pšt S M T\M Q.`p Ñ`xYZUL.`oXS S~ ]`L P{` _ enq XQ P LNM ]kyt ~ oym ST\~NeN`&P{`XSQ ] `L P` PQšÿ M ~ M _ fhs _ T\MqRœs+X`L/XQ R M ~ M Q R M Q `~ P _ PpovoYM,ov^]T S M _ P:oŒP _ ZM:]xM ÈSf PpoXeNMq] PQ R/S~ M _ P`XSQ ]covyÿum ]ent\t/p`xsqš`l P` PQšÿ MP PQNZUMqRXQŠ~ X~ M,oXQ M\S _ s+x`l/fùpqn 0XQIƒ Ì PQ w\p~n~ P _ M Q `oxwš]e X`&Py oxm:ppoxzs _ X`LNT ] LNSs+M M _ `L P`+s+Se o^rš]m M Tß`Sÿ MlMqP]xw `S\]`,P`MlPQ RXT\~ oxm T\M Q `q XQ ]`MqPURŠZUM È`&PQNZoXMqRœeN~ŠXQ `LNM- QNM~ _ XQ `tsf ]~ M ŒP#o P]Mq] ƒnlpë ]]g^pq M,oXTXQ P`xYSUQI fás _ M,dPT ~ oym ^] `kw ~ PpovoXw/YQ `M _ s+s M Q\scYàL\Æ qpqåu h ^ S. P R w.q P{T ~ M _ TeN`&P`xYSUQ SfI`LNM _ Sst] PQ R S{oYeNT Q ]+SfI`LNM(YQN~NeN`