269/ VIỆT NAM VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU LUỒNG VŨNG TÀU THỊ VẢI LUỒNG SÔNG DINH - Độ sâu Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải m

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "269/ VIỆT NAM VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU LUỒNG VŨNG TÀU THỊ VẢI LUỒNG SÔNG DINH - Độ sâu Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải m"

Bản ghi

1 269/ VIỆT NAM VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU LUỒNG VŨNG TÀU THỊ VẢI LUỒNG SÔNG DINH - Độ sâu Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 260/TBHH-TCTBĐATHHMN Hải đồ ảnh hưởng - VN4TV001, VN3GR001, VN (Phiên bản 1, cập nhật ngày 14 tháng 01 năm 2019) Chèn Độ sâu '21.09"N '19.58"E Chèn Độ sâu '26.01"N '14.40"E Chèn Độ sâu '32.86"N '09.24"E Chèn Độ sâu '15.67"N '24.38"E Chèn Độ sâu '21.09"N '19.58"E Chèn Độ sâu '26.01"N '14.40"E Chèn Độ sâu '55.34"N '15.14"E Chèn Độ sâu '01.37"N '11.86"E Chèn Độ sâu '07.03"N '37.96"E Chèn Độ sâu '49.78"N '52.03"E Chèn Độ sâu '44.73"N '58.94"E Chèn Độ sâu '40.05"N '01.59"E Chèn Độ sâu '28.63"N '12.42"E Chèn Độ sâu '30.08"N '28.00"E Chèn Độ sâu '25.88"N '30.03"E Chèn Độ sâu '20.25"N '10.18"E Chèn Độ sâu '10.11"N '03.32"E Chèn Độ sâu '11.64"N '10.38"E Chèn Độ sâu '35.05"N '21.27"E Chèn Độ sâu '32.49"N '20.82"E Chèn Độ sâu '48.44"N '16.12"E Chèn Độ sâu '43.71"N '15.62"E Chèn Độ sâu '38.49"N '21.80"E Chèn Độ sâu '23.81"N '20.41"E Chèn Độ sâu '33.33"N '21.89"E Chèn Độ sâu '28.53"N '15.79"E Chèn Độ sâu '37.24"N '18.42"E Chèn Độ sâu '04.81"N '09.86"E Chèn Độ sâu '32.41"N '12.24"E Chèn Độ sâu '50.11"N '07.31"E Chèn Độ sâu '39.01"N '05.16"E Chèn Độ sâu '45.10"N '11.55"E

2 Chèn Độ sâu '53.69"N '53.86"E Chèn Độ sâu '08.89"N '34.05"E Chèn Độ sâu '44.85"N '59.81"E Chèn Độ sâu '33.97"N '25.61"E Chèn Độ sâu '44.49"N '09.83"E Chèn Độ sâu '44.56"N '19.41"E Hải đồ ảnh hưởng - VN4TV002, VN3GR001, VN (Phiên bản 1, cập nhật ngày 14 tháng 01 năm 2019) Chèn Độ sâu '29.53"N '50.37"E Chèn Độ sâu '25.70"N '49.58"E Chèn Độ sâu '02.89"N '48.90"E Chèn Độ sâu '56.02"N '41.87"E Chèn Độ sâu '48.64"N '47.40"E Chèn Độ sâu '20.42"N '49.63"E Chèn Độ sâu '15.22"N '49.31"E Chèn Độ sâu '13.35"N '47.89"E Chèn Độ sâu '08.04"N '49.20"E Chèn Độ sâu '57.76"N '47.04"E Chèn Độ sâu '38.67"N '38.66"E Chèn Độ sâu '41.37"N '48.06"E Chèn Độ sâu '34.43"N '39.18"E Chèn Độ sâu '57.76"N '00.98"E Chèn Độ sâu '15.57"N '54.54"E Chèn Độ sâu '19.99"N '49.59"E Chèn Độ sâu '13.16"N '49.76"E Chèn Độ sâu '10.92"N '43.59"E Chèn Độ sâu '34.19"N '47.11"E Chèn Độ sâu '58.07"N '48.49"E Chèn Độ sâu '01.41"N '55.64"E Chèn Độ sâu '03.21"N '58.72"E Chèn Độ sâu '08.32"N '48.02"E Chèn Độ sâu '01.11"N '47.24"E Chèn Độ sâu '22.80"N '51.55"E Chèn Độ sâu '28.96"N '49.55"E Chèn Độ sâu '38.89"N '45.47"E Chèn Độ sâu '16.61"N '41.95"E

3 Chèn Độ sâu '11.28"N '56.03"E Chèn Độ sâu '24.88"N '40.14"E Hải đồ ảnh hưởng - VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN (Phiên bản 1, cập nhật ngày 14 tháng 01 năm 2019) Chèn Độ sâu '53.59"N '28.80"E Chèn Độ sâu '51.10"N '29.32"E Chèn Độ sâu '44.08"N '37.26"E Chèn Độ sâu '47.11"N '23.03"E Chèn Độ sâu '45.87"N '19.52"E Chèn Độ sâu '47.82"N '19.67"E Chèn Độ sâu '41.12"N '55.32"E Chèn Độ sâu '32.64"N '21.56"E Chèn Độ sâu '44.73"N '47.56"E Chèn Độ sâu '33.78"N '11.07"E Chèn Độ sâu '47.80"N '01.91"E Chèn Độ sâu '50.62"N '36.46"E Chèn Độ sâu '49.12"N '54.71"E Chèn Độ sâu '32.37"N '25.46"E Chèn Độ sâu '31.82"N '23.47"E Chèn Độ sâu '37.83"N '03.29"E Chèn Độ sâu '48.88"N '50.08"E Chèn Độ sâu '49.85"N '43.56"E Hải đồ ảnh hưởng - VN4SD001, VN (Phiên bản 1, cập nhật ngày 14 tháng 01 năm 2019) Chèn Độ sâu '14.15"N '45.27"E Chèn Độ sâu '08.14"N '39.02"E Chèn Độ sâu '09.54"N '41.18"E Chèn Độ sâu '10.68"N '42.30"E 269/ VIET NAM BA RIA VUNG TAU SEA PORT WATER VUNG TAU THI VAI CHANNEL SONG DINH CHANNEL - Depth Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No. 260/TBHH-TCTBĐATHHMN Chart affected VN4TV001, VN3GR001, VN (Edition No. 1, updated on January 14 th, 2019) Insert Depth '21.09"N '19.58"E Insert Depth '26.01"N '14.40"E Insert Depth '32.86"N '09.24"E

4 Insert Depth '15.67"N '24.38"E Insert Depth '21.09"N '19.58"E Insert Depth '26.01"N '14.40"E Insert Depth '55.34"N '15.14"E Insert Depth '01.37"N '11.86"E Insert Depth '07.03"N '37.96"E Insert Depth '49.78"N '52.03"E Insert Depth '44.73"N '58.94"E Insert Depth '40.05"N '01.59"E Insert Depth '28.63"N '12.42"E Insert Depth '30.08"N '28.00"E Insert Depth '25.88"N '30.03"E Insert Depth '20.25"N '10.18"E Insert Depth '10.11"N '03.32"E Insert Depth '11.64"N '10.38"E Insert Depth '35.05"N '21.27"E Insert Depth '32.49"N '20.82"E Insert Depth '48.44"N '16.12"E Insert Depth '43.71"N '15.62"E Insert Depth '38.49"N '21.80"E Insert Depth '23.81"N '20.41"E Insert Depth '33.33"N '21.89"E Insert Depth '28.53"N '15.79"E Insert Depth '37.24"N '18.42"E Insert Depth '04.81"N '09.86"E Insert Depth '32.41"N '12.24"E Insert Depth '50.11"N '07.31"E Insert Depth '39.01"N '05.16"E Insert Depth '45.10"N '11.55"E Insert Depth '53.69"N '53.86"E Insert Depth '08.89"N '34.05"E Insert Depth '44.85"N '59.81"E Insert Depth '33.97"N '25.61"E Insert Depth '44.49"N '09.83"E Insert Depth '44.56"N '19.41"E Chart affected VN4TV002, VN3GR001, VN (Edition No. 1, updated on January 14 th, 2019)

5 Insert Depth '29.53"N '50.37"E Insert Depth '25.70"N '49.58"E Insert Depth '02.89"N '48.90"E Insert Depth '56.02"N '41.87"E Insert Depth '48.64"N '47.40"E Insert Depth '20.42"N '49.63"E Insert Depth '15.22"N '49.31"E Insert Depth '13.35"N '47.89"E Insert Depth '08.04"N '49.20"E Insert Depth '57.76"N '47.04"E Insert Depth '38.67"N '38.66"E Insert Depth '41.37"N '48.06"E Insert Depth '34.43"N '39.18"E Insert Depth '57.76"N '00.98"E Insert Depth '15.57"N '54.54"E Insert Depth '19.99"N '49.59"E Insert Depth '13.16"N '49.76"E Insert Depth '10.92"N '43.59"E Insert Depth '34.19"N '47.11"E Insert Depth '58.07"N '48.49"E Insert Depth '01.41"N '55.64"E Insert Depth '03.21"N '58.72"E Insert Depth '08.32"N '48.02"E Insert Depth '01.11"N '47.24"E Insert Depth '22.80"N '51.55"E Insert Depth '28.96"N '49.55"E Insert Depth '38.89"N '45.47"E Insert Depth '16.61"N '41.95"E Insert Depth '11.28"N '56.03"E Insert Depth '24.88"N '40.14"E Chart affected VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN (Edition No. 1, updated on January 14 th, 2019) Insert Depth '53.59"N '28.80"E Insert Depth '51.10"N '29.32"E Insert Depth '44.08"N '37.26"E Insert Depth '47.11"N '23.03"E Insert Depth '45.87"N '19.52"E

6 Insert Depth '47.82"N '19.67"E Insert Depth '41.12"N '55.32"E Insert Depth '32.64"N '21.56"E Insert Depth '44.73"N '47.56"E Insert Depth '33.78"N '11.07"E Insert Depth '47.80"N '01.91"E Insert Depth '50.62"N '36.46"E Insert Depth '49.12"N '54.71"E Insert Depth '32.37"N '25.46"E Insert Depth '31.82"N '23.47"E Insert Depth '37.83"N '03.29"E Insert Depth '48.88"N '50.08"E Insert Depth '49.85"N '43.56"E Chart affected VN4SD001, VN (Edition No. 1, updated on January 14 th, 2019) Insert Depth '14.15"N '45.27"E Insert Depth '08.14"N '39.02"E Insert Depth '09.54"N '41.18"E Insert Depth '10.68"N '42.30"E

DANH MỤC CẬP NHẬT TBHH ( ) 357/ VIỆT NAM VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUỒNG SOÀI RẠP Độ sâu Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an

DANH MỤC CẬP NHẬT TBHH ( ) 357/ VIỆT NAM VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUỒNG SOÀI RẠP Độ sâu Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an DANH MỤC CẬP NHẬT TBHH (27-6-2019) 357/2019 - VIỆT NAM VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUỒNG SOÀI RẠP Độ sâu Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 111/TBHH- TCTBĐATHHMN

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CÓ THAM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐỊNH LÝ VI-ET Bài viết này ứng dụng máy tính cầm tay CASIO fx-570vn PLUS để kiểm tra lại kết

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CÓ THAM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐỊNH LÝ VI-ET Bài viết này ứng dụng máy tính cầm tay CASIO fx-570vn PLUS để kiểm tra lại kết PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CÓ THAM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐỊNH LÝ VI-ET Bài viết này ứng dụng máy tính cầm tay CASIO f-570vn PLUS để kiểm tra lại kết quả. MỤC LỤC I. KIẾN THỨC CHUNG.... CƠ SỞ.... CÔNG

Chi tiết hơn

TechnicalView Tuan

TechnicalView Tuan PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ðầu TƯ THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ðầu TƯ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC 18.12.2015 Nguyễn Quang Minh [ minhnq@vietstock.vn ] Phòng Tư vấn VIETSTOCK PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN

Chi tiết hơn

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Vision & Associates Legal Gần đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số Nghị định sửa đổi hoặc bổ sung các Nghị định hiện hành hướng dẫn thực hiện

Chi tiết hơn

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Bản án số: 11/2017/KDTM-ST Ngày: 09-6-2017 V/v Tranh chấp hợp đồng đại lý bảo hiểm. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN

Chi tiết hơn

THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG Mã số hợp đồng Tỉnh thành Họ Tên Vi phạm Hình thức xử lý VA BA RIA VUNG TAU HA THI LA VAN Vi phạm mã s

THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG Mã số hợp đồng Tỉnh thành Họ Tên Vi phạm Hình thức xử lý VA BA RIA VUNG TAU HA THI LA VAN Vi phạm mã s THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG 4 2019 VA00445474 BA RIA VUNG TAU HA THI LA VAN Vi phạm mã số kép VA00615605 GIA LAI NGUYEN VAN DEN Vi phạm mã số kép VA00556054 HA NOI TRAN THI MINH Vi phạm mã số kép

Chi tiết hơn

TCT VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN Số: 01/BC-BKS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

TCT VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN Số: 01/BC-BKS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018 TCT VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN Số: 01/BC-BKS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018 BÁO CÁO V/V: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN

Chi tiết hơn

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Bản án số: 03/2017/DS-PT Ngày: 28/9/2017 Về việc: Tran

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Bản án số: 03/2017/DS-PT Ngày: 28/9/2017 Về việc: Tran TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Bản án số: 03/2017/DS-PT Ngày: 28/9/2017 Về việc: Tranh chấp về lao động. NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI

Chi tiết hơn

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Bản án số:17/2017/ds-st Ngày 11-8-2017 V/v "T/c HĐCNquyền sử dụng đất" CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG

Chi tiết hơn

THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG Mã số hợp đồng Tỉnh thành Họ Tên Vi phạm Hình thức xử lý VA HO CHI MINH TRUONG THI PHUONG Vi phạm mã s

THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG Mã số hợp đồng Tỉnh thành Họ Tên Vi phạm Hình thức xử lý VA HO CHI MINH TRUONG THI PHUONG Vi phạm mã s THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM THÁNG 6 2019 VA00718457 HO CHI MINH TRUONG THI PHUONG Vi phạm mã số kép Chuyển nhánh bảo trợ phù hợp VA00711031 NAM DINH PHAM XUAN TUAN Vi phạm mã số kép Chuyển nhánh bảo trợ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠ

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠ CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ

Chi tiết hơn

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2 điểm). 1. Khái quát về biển Đông. các thiên tai ở vùng ven biển nước ta. Khái

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2 điểm). 1. Khái quát về biển Đông. các thiên tai ở vùng ven biển nước ta. Khái GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2 điểm). 1. Khái quát về biển Đông. các thiên tai ở vùng ven biển nước ta. Khái quát về Biển Đông : - Là biển rộng 3.447.000 km 2 lớn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 08TI_19TB-Huong dan cua ICS ve tuan thu Nguong luu huynh toan cau 2020.doc

Microsoft Word - 08TI_19TB-Huong dan cua ICS ve tuan thu Nguong luu huynh toan cau 2020.doc CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM VIETNAM REGISTER ĐỊA CHỈ: 18 PHẠM HÙNG, HÀ NỘI ADDRESS: 18 PHAM HUNG ROAD, HA NOI ĐIỆN THOẠI/ TEL: +84 24 37684701 FAX: +84 24 37684779 EMAIL: vr-id@vr.org.vn WEB SITE: www.vr.org.vn

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRÊN WINDOW7

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRÊN WINDOW7 I. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH GIÁ NHÂN CÔNG & CA MÁY Bạn có thể phân tích giá nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 và giá ca máy theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng

Chi tiết hơn

An Giang University Journal of Science 2017, Vol. 13 (1), NHỮNG YẾU TỐ CÁCH TÂN TRONG VĂN HỌC QUỐC NGỮ NAM BỘ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX Nguy

An Giang University Journal of Science 2017, Vol. 13 (1), NHỮNG YẾU TỐ CÁCH TÂN TRONG VĂN HỌC QUỐC NGỮ NAM BỘ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX Nguy NHỮNG YẾU TỐ CÁCH TÂN TRONG VĂN HỌC QUỐC NGỮ NAM BỘ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX Nguyễn Văn Kha Trường Đại học Thủ Dầu Một Thông tin chung: Ngày nhận bài: 01/11/2015 Ngày nhận kết quả bình duyệt: 18/11/2015

Chi tiết hơn

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 10/2018 NHA TRANG, KHÁNH HÒA Tháng 11/2018 Thị trường nghỉ dưỡng BẢN TIN BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 10/2018 Thị trường căn hộ bán Thị trường đất nền lên ngôi 2018 2019 Cập nhật tình

Chi tiết hơn

Trên nói duới không nghe* Điển hình cho tình trạng nầy là vụ án của Trịnh Vinh Bình. Ông Trịnh Vinh Bình, một công dân Hoà Lan gốc Việt, theo mời gọi

Trên nói duới không nghe* Điển hình cho tình trạng nầy là vụ án của Trịnh Vinh Bình. Ông Trịnh Vinh Bình, một công dân Hoà Lan gốc Việt, theo mời gọi Trên nói duới không nghe* Điển hình cho tình trạng nầy là vụ án của Trịnh Vinh Bình. Ông Trịnh Vinh Bình, một công dân Hoà Lan gốc Việt, theo mời gọi của đảng CS, đa đem tiền về VN đầu tu. Việc kinh doanh

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 52/2018/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI

CÔNG BÁO/Số /Ngày VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 52/2018/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CÔNG BÁO/Số 1011 + 1012/Ngày 30-10-2018 3 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 52/2018/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội,

Chi tiết hơn

VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2019 BÁO CÁO (tóm tắt) Về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ đọng thuế (Tài liệu trình bày

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A (LIÊN THÔNG) Khóa ngày 24-25/05/2019 Thời gian nhận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A (LIÊN THÔNG) Khóa ngày 24-25/05/2019 Thời gian nhận 1 A264 180040 Nguyễn Phước Biển 19/04/1985 An Giang 2 A265 180039 Bùi Nhựt Bình 26/02/1988 Đồng Tháp 3 A266 180003 Vũ Thái Bình 08/04/1989 4 A267 160083 Huỳnh Thanh Bước 01/01/1989 Trà Vinh LT16DUO02 5

Chi tiết hơn

Những sự thật bên trong Vụ Án Trịnh Vĩnh Bình. Nguyễn Quang Duy Đài VOA vừa đưa tin ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện, Hà Nội phải bồi thường 37,5 triệu

Những sự thật bên trong Vụ Án Trịnh Vĩnh Bình. Nguyễn Quang Duy Đài VOA vừa đưa tin ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện, Hà Nội phải bồi thường 37,5 triệu Những sự thật bên trong Vụ Án Trịnh Vĩnh Bình. Nguyễn Quang Duy Đài VOA vừa đưa tin ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện, Hà Nội phải bồi thường 37,5 triệu Mỹ Kim thiệt hại và 7,9 triệu án phí. Ông Bình rời

Chi tiết hơn

Kết cấu thép sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam

Kết cấu thép sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam Kết cấu thép sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam Thép là một trong hai loại vật liệu quan trọng nhất trong xây dựng ở Việt Nam hiện tại, cùng với vật liệu bê tông cốt thép. Đặc biệt

Chi tiết hơn

KẾT QUẢ TÍNH SÓNG, NƯỚC DÂNG DO BÃO VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Thanh Chương, Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng Viện Khoa học Thủy lợi

KẾT QUẢ TÍNH SÓNG, NƯỚC DÂNG DO BÃO VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Thanh Chương, Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng Viện Khoa học Thủy lợi KẾT QUẢ TÍNH SÓNG, NƯỚC DÂNG DO BÃO VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Thanh Chương, Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam Tóm tắt Việc tính toán mô phỏng chế độ sóng,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - su_dung_sqlite_voi_php.docx

Microsoft Word - su_dung_sqlite_voi_php.docx Sử dụng SQLite với PHP Cài đặt PHP 5.3.0 kích hoạt SQLite3 Extension theo mặc định. Để vô hiệu hóa nó, bạn sử dụng -- without-sqlite3 tại compile time. Người dùng Windows phải kích hoạt php_sqlite3.dll

Chi tiết hơn

BCTC-Q pdf

BCTC-Q pdf CÔNG TY C PH N I LÝ V N T I SAFI Báo cáo tài chính quý 22011 S 39 oàn Nh Hài, Ph ng 4, Qu n 4, T.p H Chí Minh cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 02 N m 2011

Chi tiết hơn

Kỳ thị : Kinh nghiệm của Người Việt Tỵ Nạn Khi người Việt tỵ nạn đến Mỹ năm 1975 thì xã hội Mỹ vừa mới được ổn định sau thời kỳ tranh đấu đòi dân quyề

Kỳ thị : Kinh nghiệm của Người Việt Tỵ Nạn Khi người Việt tỵ nạn đến Mỹ năm 1975 thì xã hội Mỹ vừa mới được ổn định sau thời kỳ tranh đấu đòi dân quyề Kỳ thị : Kinh nghiệm của Người Việt Tỵ Nạn Khi người Việt tỵ nạn đến Mỹ năm 1975 thì xã hội Mỹ vừa mới được ổn định sau thời kỳ tranh đấu đòi dân quyền của người Mỹ gốc Phi châu, mà ta thường gọi là người

Chi tiết hơn

Đức Huỳnh Giáo Chủ về rồi Bàn tay lật ngửa vậy mà, Chớ đừng lật sấp vì Thầy tái sanh. Đi xa thì phải dặn rành (Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ở làng Nhơn Ngh

Đức Huỳnh Giáo Chủ về rồi Bàn tay lật ngửa vậy mà, Chớ đừng lật sấp vì Thầy tái sanh. Đi xa thì phải dặn rành (Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ở làng Nhơn Ngh Đức Huỳnh Giáo Chủ về rồi Bàn tay lật ngửa vậy mà, Chớ đừng lật sấp vì Thầy tái sanh. Đi xa thì phải dặn rành (Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ở làng Nhơn Nghĩa {Xà No}, ngày rằm tháng 6 năm Canh Thìn 1940) Trong

Chi tiết hơn

VỤ KIỆN 2 THẾ KỶ: TRỊNH VĨNH BÌNH VS. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM Kỳ 3: Vụ án lên đến Bộ Chính trị Khánh An VOA Với số tiền gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng m

VỤ KIỆN 2 THẾ KỶ: TRỊNH VĨNH BÌNH VS. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM Kỳ 3: Vụ án lên đến Bộ Chính trị Khánh An VOA Với số tiền gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng m VỤ KIỆN 2 THẾ KỶ: TRỊNH VĨNH BÌNH VS. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM Kỳ 3: Vụ án lên đến Bộ Chính trị Khánh An VOA Với số tiền gần 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng mang về Việt Nam đầu tư, ông Trịnh Vĩnh Bình kinh doanh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bieu phi dich vu Tieng Viet R2 ( ).doc

Microsoft Word - Bieu phi dich vu Tieng Viet R2 ( ).doc V/v: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ LẮP ðặt, BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA SẢN PHẨM (ðối với sản do Häfele phân phối) Kính gửi: Quý Khách hàng, Nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng, Công ty TNHH Häfele Việt Nam xin trân trọng thông

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Hoang Sa Truong Sa Bien Dong Biet hieu va hanh dong

Microsoft PowerPoint - Hoang Sa Truong Sa Bien Dong Biet hieu va hanh dong Hoàng Sa, Trường Sa, Biển ðông Biết, hiểu và hành ñộng Dương Danh Huy Lê Trung Tĩnh Quỹ Nghiên Cứu Biển ðông 2012 1 Biển ðông? Biển lớn nhất thế giới, 3.5 triệu km 2, lớn hơn ðịa Trung Hải. 9 nước bao

Chi tiết hơn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Trung Tâm Ngoại ngữ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH THAM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Trung Tâm Ngoại ngữ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH THÍ SINH THAM Hội đồng: D402 1 AB01 Huỳnh Nguyễn Ngọc Ân Nữ 01/08/1997 Vũng Tàu 4.0 6.0 981017339 2 AB02 Nguyễn Văn An Nam 04/10/1997 Quảng Ngãi 987043760 3 AB03 Trần Thị Chúc An Nữ 22/09/1997 An Giang 987775262 4 AB04

Chi tiết hơn

STT MSHV Họ và tên Khóa Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Võ Phúc Anh 21 Nam 24/02/1991 Đồng Tháp Nguyễn Thành Bá Đại 21

STT MSHV Họ và tên Khóa Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Võ Phúc Anh 21 Nam 24/02/1991 Đồng Tháp Nguyễn Thành Bá Đại 21 1 1421020003 Võ Phúc Anh 21 Nam 24/02/1991 Đồng Tháp 2 1421020015 Nguyễn Thành Bá Đại 21 Nam 20/08/1988 Quảng Ngãi 3 1421020071 Vũ Thị Nga 21 Nữ 18/10/1991 Thanh Hóa 4 1421020132 Lâm Bá Khánh Toàn 21 Nam

Chi tiết hơn

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG BÊ P ĐIÊ N TƯ Model: MI 732 SL 1 l Đê tra nh nguy cơ tai na n hoă c a nh hươ ng đê n thiê t bi, quý khách vui lo ng đo c ky hươ n

HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG BÊ P ĐIÊ N TƯ Model: MI 732 SL 1 l Đê tra nh nguy cơ tai na n hoă c a nh hươ ng đê n thiê t bi, quý khách vui lo ng đo c ky hươ n HƯƠ NG DÂ N SƯ DU NG BÊ P ĐIÊ N TƯ Model: MI 732 SL 1 l Đê tra nh nguy cơ tai na n hoă c a nh hươ ng đê n thiê t bi, quý khách vui lo ng đo c ky hươ ng dâ n trươ c khi ca i đă t va sư du ng lâ n đâ u.

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Phái Nơi Si

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Phái Nơi Si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đại học chính quy khóa 2013-2017 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 11Truong Thanh Cuong.doc

Microsoft Word - 11Truong Thanh Cuong.doc ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN TRÊN KHU VỰC PHÚ MỸ - MỸ XUÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH GROUNDWATER RESERVE ASSESSMENT OF UPPER-PLIOCEN AQUIFER IN PHUMY-MYXUAN AREA BY

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG GIÁ I-BOARD Menu A. LAYOUT VÀ CHẾ ĐỘ VIEW BẢNG GIÁ Chọn theme màu nền khác nhau Chọn chế độ view... 3 B. CÁC TÍ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG GIÁ I-BOARD Menu A. LAYOUT VÀ CHẾ ĐỘ VIEW BẢNG GIÁ Chọn theme màu nền khác nhau Chọn chế độ view... 3 B. CÁC TÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG GIÁ I-BOARD Menu A. LAYOUT VÀ CHẾ ĐỘ VIEW BẢNG GIÁ... 2 1. Chọn theme màu nền khác nhau... 2 2. Chọn chế độ view... 3 B. CÁC TÍNH NĂNG TRÊN BẢNG GIÁ... 6 1. Chọn chỉ số Index cần

Chi tiết hơn

sonhanbang tot nghiep ky xls

sonhanbang tot nghiep ky xls 1 20121549 Hà Văn Đức 13.10.1994 Thanh Hóa Ông KSTN Cơ điện tử K57 Cơ khí 2 20130839 Nguyễn Ngọc Đạt 16.10.1995 Hà Nội Ông KSTN - Cơ điện tử K58 Cơ khí 3 20131432 Phan Trọng Hiếu 12.07.1995 Hà Nội Ông

Chi tiết hơn

THÁNG BẢY Bản tin Phái sinh 6h CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH Phương.NH 18 THỨ NĂM Xu hướng Trong phiên "VN30-Index thêm lần nữa thất bại tại vùng tranh chấp xu

THÁNG BẢY Bản tin Phái sinh 6h CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH Phương.NH 18 THỨ NĂM Xu hướng Trong phiên VN30-Index thêm lần nữa thất bại tại vùng tranh chấp xu THÁNG BẢY Bản tin Phái sinh h CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH Phương.NH 1 THỨ NĂM Xu hướng Trong phiên "VN3-Index thêm lần nữa thất bại tại vùng tranh chấp xu hướng mạnh điểm và chưa thể thoát khỏi xu hướng điều

Chi tiết hơn

GIẢI THỂ THAO KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỘI CHÍNH NỘI DUNG CẦU LÔNG ĐÔI NAM (16 ĐÔI) A Tên - Đơn vị Kim Mỹ + Thanh Tâm (Bà Rị

GIẢI THỂ THAO KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỘI CHÍNH NỘI DUNG CẦU LÔNG ĐÔI NAM (16 ĐÔI) A Tên - Đơn vị Kim Mỹ + Thanh Tâm (Bà Rị GIẢI THỂ THAO KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỘI CHÍNH NỘI DUNG CẦU LÔNG ĐÔI NAM (16 ĐÔI) A Tên - Đơn vị 1 2 3 4 5 1 Kim Mỹ + Thanh Tâm (Bà Rịa- Vũng Tàu) Bà Rịa- Vũng Tàu 2-3 0-3 2 Đức Vượng +

Chi tiết hơn

BÀI 11: CÁCH VIẾT HOA Sau đây là Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành ngày 13/3/

BÀI 11: CÁCH VIẾT HOA Sau đây là Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành ngày 13/3/ BÀI 11: CÁCH VIẾT HOA Sau đây là Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành ngày 13/3/2003. 1. Tên người Viết hoa chữ cái đầu của tất cả

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dieu le sua doi thang doc

Microsoft Word - Dieu le sua doi thang doc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3823 8799 Fax: (08) 3822 6283 Email: info.sgn@safi.com.vn

Chi tiết hơn

17/7/2014 Báo Tiền phong Thủ khoa đại học đầu tiên đạt 29,7

17/7/2014 Báo Tiền phong   Thủ khoa đại học đầu tiên đạt 29,7 17/7/2014 Báo Tiền phong http://tuyensinh.tienphong.vn/tuyen-sinh/thu-khoa-dai-hoc-dau-tien-dat-297-diem-736182.tpo Thủ khoa đại học đầu tiên đạt 29,7 điểm Sau Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Bà Rịa - Vũng

Chi tiết hơn

THÁNG BẢY Bản tin Phái sinh 6h CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH Phương.NH 12 THỨ SÁU Xu hướng Trong phiên "Do ảnh hưởng của vùng tranh chấp xu hướng mạnh nên VN30

THÁNG BẢY Bản tin Phái sinh 6h CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH Phương.NH 12 THỨ SÁU Xu hướng Trong phiên Do ảnh hưởng của vùng tranh chấp xu hướng mạnh nên VN30 THÁNG BẢY Bản tin Phái sinh h CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH Phương.NH 1 THỨ SÁU Xu hướng Trong phiên "Do ảnh hưởng của vùng tranh chấp xu hướng mạnh nên VN3-Index đang có những biến động bất thường trong ngắn hạn.

Chi tiết hơn

csngCSVNvaUC_2016AUG28

csngCSVNvaUC_2016AUG28 Thời sự VN & Úc Châu CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA CSVN và Những bí ẩn đằng sau vụ Scandal Ngoại Giao SAU 18 THÁNG THƯƠNG THUYẾT, CSVN NHẬN $228 TRIỆU USD VIỆN TRỢ ĐỂ ĐỒNG Ý CHO ÚC TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM 50 NĂM

Chi tiết hơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH M

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH M BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH MÃ SỐ QUỐC GIA:

Chi tiết hơn

nhayduvietnam - Yahoo! Mail

nhayduvietnam - Yahoo! Mail SỰ LINH ỨNG CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH! Chiến tranh giữa hai Miền Nam-Bắc đã chấm dứt, thời gian lẳng lặng trôi qua đến nay đã hơn 37 năm nhưng những hệ lụy về cuộc chiến này vẫn còn vương vấn đâu đây. Trong

Chi tiết hơn

DanhSachDuThiTinHoc_Dot8_ xlsx

DanhSachDuThiTinHoc_Dot8_ xlsx UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A Kỳ

Chi tiết hơn

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 7 tháng 10 n

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 7 tháng 10 n UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 7 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội trại truyền thống kỷ niệm

Chi tiết hơn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (dưới đây

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (dưới đây THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (dưới đây gọi tắt là Ngân hàng ) là một ngân hàng thương mại cổ phần

Chi tiết hơn

DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp ôn Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2

DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp ôn Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2 DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN CHỨNG CHỈ ANH VĂN B 1 3008080192 Nguyễn Vũ Thiên Hương 21/07/1987 Tp.Hồ Chí Minh B4 2 3009080001 Phạm Thị Ngọc Lam 06/05/1980 Tp.Hồ Chí Minh B4 3 3009080002 Vũ Thị Thư 14/12/1986

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN THƢ VIỆN TRƢỜNG DANH MỤC LUẬN - VĂN LUẬN ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN THƢ VIỆN TRƢỜNG DANH MỤC LUẬN - VĂN LUẬN ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN THƢ VIỆN TRƢỜNG DANH MỤC LUẬN - VĂN LUẬN ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƢỜNG (DỮ LIỆU CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2016)

Chi tiết hơn

STT SỐ TK Tên Khách hàng Chi nhánh BHXH thành phố Hà Nội So Giao Dich BHXH Quận Ba Đình Ba Dinh BHXH

STT SỐ TK Tên Khách hàng Chi nhánh BHXH thành phố Hà Nội So Giao Dich BHXH Quận Ba Đình Ba Dinh BHXH STT SỐ TK Tên Khách hàng Chi nhánh 1 0021105349006 BHXH thành phố Hà Nội So Giao Dich 1 2 0861100745009 BHXH Quận Ba Đình Ba Dinh 3 0041101058008 BHXH Quận Tây Hồ Tay Ho 4 0571103835008 BHXH Quận Hoàn

Chi tiết hơn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 68 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Tỉnh BRVT Đường phía trước tài sản 7,2 TỶ ĐỒNG Mặt trước tài sản Hiện trạng tài sản Vị trí tài sản

Chi tiết hơn

BẢNG SỐ 6 Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Giá đất ở ca f Tên đường phố Đơn vị tính: đ/m2 Từ Đến Đầu đường Cuối đường

BẢNG SỐ 6 Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Giá đất ở ca f Tên đường phố Đơn vị tính: đ/m2 Từ Đến Đầu đường Cuối đường BẢNG SỐ 6 ca f Đơn vị tính: đ/m2 Từ Đến Đầu đường Cuối đường 19 200 000 12 240 000 10 560 000 11 333 000 7 225 000 6 233 000 Giải Phóng (QL1A) Cổng thôn Đại Từ P. Đại Kim 16 800 000 11 340 000 ht tp el

Chi tiết hơn

Bài thực hành 6 trang 106 SGK Tin học 10

Bài thực hành 6 trang 106 SGK Tin học 10 Bài thực hành 6 trang 106 SGK Tin học 10 Đề bài: a) Khởi động Word và tìm hiểu các thành phần trên màn hình của Word b) Soạn một văn bản đơn giản c) Bài thực hành gõ tiếng Việt Lời giải: a) Khởi động Word

Chi tiết hơn

TẠI HÀ NỘI: DANH SÁCH ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ (1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, 79 Lý Thường Kiệt, quận

TẠI HÀ NỘI: DANH SÁCH ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ (1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, 79 Lý Thường Kiệt, quận TẠI HÀ NỘI: DANH SÁCH ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ (1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 0243.7280921 Fax: 0243.7280920

Chi tiết hơn

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ CHẤP NHẬN DỊCH VỤ EMS VISA THÁNG STT BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ MÃ TỈNH ĐỊA CHỈ MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI 1 An Gian

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ CHẤP NHẬN DỊCH VỤ EMS VISA THÁNG STT BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ MÃ TỈNH ĐỊA CHỈ MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI 1 An Gian DANH SÁCH BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ CHẤP NHẬN DỊCH VỤ EMS VISA THÁNG 4-2018 STT BƯU ĐIỆN TỈNH / THÀNH PHỐ MÃ TỈNH ĐỊA CHỈ MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI 1 An Giang 880,000 106 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên

Chi tiết hơn

12/31/2014 NHẬN DIỆN BẤT CẬP TRONG CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Nguyễn Hoàng Phượng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) Nội

12/31/2014 NHẬN DIỆN BẤT CẬP TRONG CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Nguyễn Hoàng Phượng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) Nội NHẬN DIỆN BẤT CẬP TRONG CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Nguyễn Hoàng Phượng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) Nội dung 1. Thực trạng các vi phạm môi trường ở Việt Nam 2. Các bất

Chi tiết hơn

Đông Nam Bộ (Việt Nam) Đông Nam Bộ (Việt Nam) Bởi: Wiki Pedia Đông Nam Bộ là một trong hai phần của Nam Bộ Việt Nam, có tên gọi khác ngắn gọn được ngư

Đông Nam Bộ (Việt Nam) Đông Nam Bộ (Việt Nam) Bởi: Wiki Pedia Đông Nam Bộ là một trong hai phần của Nam Bộ Việt Nam, có tên gọi khác ngắn gọn được ngư Bởi: Wiki Pedia Đông Nam Bộ là một trong hai phần của Nam Bộ Việt Nam, có tên gọi khác ngắn gọn được người dân miền Nam Việt Nam thường gọi là Miền Đông. Vùng Đông Nam Bộ có 6 tỉnh và một thành phố: Bản

Chi tiết hơn

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển Số 12, Kinh số

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển Số 12, Kinh số PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển Số 12, Kinh số 367 Việt dịch: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Ðại Ðường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang vâng chiếu dịch từ

Chi tiết hơn

Legal Club Faculty of Law National Economics University Hanoi Vietnam or

Legal Club Faculty of Law National Economics University Hanoi Vietnam   or Với Việt Nam, đừng tưởng mạnh là thắng được yếu - Trò chuyện với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn về chiến tranh, về hòa bình và nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội trong thời

Chi tiết hơn

SURRENDERED B/L, TELEX RELEASE VÀ SEAWAY B/L LÀ GÌ? Trong bài viết này mình sẽ làm rõ khái niệm thường gặp trong vận tải hàng hóa đó là khái niệm Surr

SURRENDERED B/L, TELEX RELEASE VÀ SEAWAY B/L LÀ GÌ? Trong bài viết này mình sẽ làm rõ khái niệm thường gặp trong vận tải hàng hóa đó là khái niệm Surr SURRENDERED B/L, TELEX RELEASE VÀ SEAWAY B/L LÀ GÌ? Trong bài viết này mình sẽ làm rõ khái niệm thường gặp trong vận tải hàng hóa đó là khái niệm Surrendered B/L, Telex Release, Seaway B/L. Surrendered

Chi tiết hơn

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Thứ Năm, ngày 19 tháng 05 năm 2016 TIÊU ĐIỂM Hai chỉ số tiêp tục điều chỉnh Thanh khoản ở mức cao. Khối ngoại bán ròng m

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Thứ Năm, ngày 19 tháng 05 năm 2016 TIÊU ĐIỂM Hai chỉ số tiêp tục điều chỉnh Thanh khoản ở mức cao. Khối ngoại bán ròng m Thứ Năm, ngày 19 tháng 05 năm 2016 TIÊU ĐIỂM Hai chỉ số tiêp tục điều chỉnh Thanh khoản ở mức cao. Khối ngoại bán ròng mạnh trên HOSE tập trung tại VIC. Thống kê thị trường HSX HNX Index 619,20 81,81 Thay

Chi tiết hơn

Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An Biến dời cuộc thế thình lình,* Thiện tồn ác thất Thiên đình số phân. Vần xây thế giái {giới} phàm trần, Sự mình không

Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An Biến dời cuộc thế thình lình,* Thiện tồn ác thất Thiên đình số phân. Vần xây thế giái {giới} phàm trần, Sự mình không Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An Biến dời cuộc thế thình lình,* Thiện tồn ác thất Thiên đình số phân. Vần xây thế giái {giới} phàm trần, Sự mình không biết mưu thâm ở người. Hư nên nhờ phận Phật Trời, Non

Chi tiết hơn

NHỮNG KHUYẾN NGHỊ KHI SỬ DỤNG ARPA VÀ AIS TRONG PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TRÊN BIỂN RECOMMENDATIONS ON USE OF ARPA AND AIS IN PREVENTING COLLISIONS AT SEA PGS

NHỮNG KHUYẾN NGHỊ KHI SỬ DỤNG ARPA VÀ AIS TRONG PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TRÊN BIỂN RECOMMENDATIONS ON USE OF ARPA AND AIS IN PREVENTING COLLISIONS AT SEA PGS NHỮNG KHUYẾN NGHỊ KHI SỬ DỤNG ARPA VÀ AIS TRONG PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TRÊN BIỂN RECOMMENDATIONS ON USE OF ARPA AND AIS IN PREVENTING COLLISIONS AT SEA PGS.TS. NGUYỄN KIM PHƯƠNG Khoa Hàng hải, Trường ĐHHH Việt

Chi tiết hơn

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 09 tháng 5 năm 2017

a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 09 tháng 5 năm 2017 a VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỂM BÁO Ngày 09 tháng 5 năm 2017 Bộ, ngành 1. Thủ tục hành chính vẫn ám ảnh doanh nghiệp 2. 20 ngàn viên thuốc ung thư hết date trong một quy trình

Chi tiết hơn

Khóa NGỮ VĂN 11 GV: Vũ Thị Dung Facebook: DungVuThi.HY BÀI 18 Chuyên đề: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Về kiến thức HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG G

Khóa NGỮ VĂN 11 GV: Vũ Thị Dung Facebook: DungVuThi.HY BÀI 18 Chuyên đề: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Về kiến thức HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG G BÀI 18 Chuyên đề: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Về kiến thức HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA (Trích Số đỏ, Vũ Trọng Phụng) - Thấy được bản chất lố lăng, đồi bại của xã hội thượng lưu thành thị trước

Chi tiết hơn

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phú

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phú TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: /TTr-CNDD Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017 TỜ TRÌNH

Chi tiết hơn

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Content Content...2 Welcome.3 Before You Start...4 Package Contents.4 Hardware Overview..4 LED Indicators and Ports.5 Installation.7 Safety

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tóm tắt final

Microsoft Word - Tóm tắt final BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NCS. NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV HỌ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc STT MSSV HỌ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN XÃ HỘI (Đính kèm theo Quyết định số /QĐ-XHNV-CTSV,

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI LẦN 2_NGÀY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI LẦN 2_NGÀY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI LẦN 2_NGÀY THI: 15 THÁNG 09 NĂM 2018 Win_Word Excel Powerpoint

Chi tiết hơn

SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian

SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHXH - Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 40 câu trắc nghiệm) Họ và tên thí

Chi tiết hơn

Cậu kêu cô bác một lát rồi chờ, Nói giảng nói thơ nói giờ sắp tiệt. Đây rồi ly biệt chia rẽ sạch trơn, Đừng có thua hơn nghe đờn Cậu khảy. Dù ba hay b

Cậu kêu cô bác một lát rồi chờ, Nói giảng nói thơ nói giờ sắp tiệt. Đây rồi ly biệt chia rẽ sạch trơn, Đừng có thua hơn nghe đờn Cậu khảy. Dù ba hay b Cậu kêu cô bác một lát rồi chờ, Nói giảng nói thơ nói giờ sắp tiệt. Đây rồi ly biệt chia rẽ sạch trơn, Đừng có thua hơn nghe đờn Cậu khảy. Dù ba hay bảy dù sãi hay chùa, Gió thổi nó lùa trôi ra biển ái.

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG 1 MỤC LỤC 1 TỔNG QUAN CÔNG TY 16 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 30 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 36 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG

Chi tiết hơn

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà

Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hà Chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2019 Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Chúc mừng Sinh nhật tháng 3/2019 1 Bắc Giang Đỗ Thị Thanh Nhung 2 Bắc Giang Nguyễn Thị Hà 3 Bắc Giang Đào Thị Kim Oanh

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng Activ Vote & Expresss

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng Activ Vote & Expresss CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng Activ Vote & Expresss MỤC LỤC TỔNG QUAN 1 CÓ GÌ BÊN TRONG? 2 BẠN CẦN GÌ? 3 CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP 4 1. CẬP NHẬT HOẶC CÀI ĐẶT ACTIVINSPIRE 5 A. CẬP NHẬT 5

Chi tiết hơn

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN STT Họ Tên Số báo danh Giới tính Ngày sinh Số CMTND Nghiệp vụ đăng ký Đơn vị đăng ký 1 NGUYỄN THỊ KIM L

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN STT Họ Tên Số báo danh Giới tính Ngày sinh Số CMTND Nghiệp vụ đăng ký Đơn vị đăng ký 1 NGUYỄN THỊ KIM L DANH SÁCH THÍ SINH ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN 1 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN MT001 Nữ '18/10/1990 '215138551 Chuyên viên - Giao dịch viên Bà Chiểu 2 Nguyễn Thị Huyền MT002 Nữ '23/01/1996 '1429799672 Chuyên viên

Chi tiết hơn

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU I. Khách hàng nhận mẫu Đơn đăng ký tham gi

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU I. Khách hàng nhận mẫu Đơn đăng ký tham gi THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN I. Khách hàng nhận mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại 1 trong 2 địa chỉ sau: 1. Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT Đ/c: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 015TI_19TB-Huong dan thang cua ICS ve tuan thu Nguong luu huynh toan cau 2020.doc

Microsoft Word - 015TI_19TB-Huong dan thang cua ICS ve tuan thu Nguong luu huynh toan cau 2020.doc CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM VIETNAM REGISTER ĐỊA CHỈ: 18 PHẠM HÙNG, HÀ NỘI ADDRESS: 18 PHAM HUNG ROAD, HA NOI ĐIỆN THOẠI/ TEL: +84 24 37684701 FAX: +84 24 37684779 EMAIL: vr-id@vr.org.vn WEB SITE: www.vr.org.vn

Chi tiết hơn

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT MỘT HOẶC NHIỀU LỆNH CHỐT SẴN LỜI LỖ 100 PIP (HOẶC TÙY BIẾN) 1. Vấn đề cách quản lý tiền Vấn đề lớn nhất mà mình nhận thấy ở đa số các

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT MỘT HOẶC NHIỀU LỆNH CHỐT SẴN LỜI LỖ 100 PIP (HOẶC TÙY BIẾN) 1. Vấn đề cách quản lý tiền Vấn đề lớn nhất mà mình nhận thấy ở đa số các PHƯƠNG PHÁP ĐẶT MỘT HOẶC NHIỀU LỆNH CHỐT SẴN LỜI LỖ 100 PIP (HOẶC TÙY BIẾN) 1. Vấn đề cách quản lý tiền Vấn đề lớn nhất mà mình nhận thấy ở đa số các trader gặp phải đó là: Quản lý tiền trong giao dịch!

Chi tiết hơn

Tổng Công Ty IDICO - CTCP Ngành KCN, Xây dựng Báo cáo thăm doanh nghiệp Tháng 7, 2019 Khuyến nghị Giá kỳ vọng (VNĐ) NEUTRAL N/A Giá thị trường (25/7/2

Tổng Công Ty IDICO - CTCP Ngành KCN, Xây dựng Báo cáo thăm doanh nghiệp Tháng 7, 2019 Khuyến nghị Giá kỳ vọng (VNĐ) NEUTRAL N/A Giá thị trường (25/7/2 Tổng Công Ty IDICO - CTCP Ngành KCN, Xây dựng Báo cáo thăm doanh nghiệp Tháng 7, 2019 Khuyến nghị Giá kỳ vọng (VNĐ) NEUTRAL N/A Giá thị trường (25/7/2019) 18.800 Lợi nhuận kỳ vọng N/a THÔNG TIN CỔ PHẦN

Chi tiết hơn

KỲ THI TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019 DANH SÁCH SỐ BÁO DANH - PHÒNG THI - HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THCS ÂU LẠC (Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6h30 n

KỲ THI TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019 DANH SÁCH SỐ BÁO DANH - PHÒNG THI - HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THCS ÂU LẠC (Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6h30 n KỲ THI TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019 DANH SÁCH SỐ BÁO DANH - PHÒNG THI - HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THCS ÂU LẠC (Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6h30 ngày 02/06/2019) TT SỐ BD PHÒNG ĐIỂM THI HỌ VÀ TÊN NGÀY

Chi tiết hơn

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÔ ĐÌNH HUY BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2017 Liên hệ: Văn Phòng Luật Sư Tô Đình Huy Địa chỉ: 441/15B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận B

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÔ ĐÌNH HUY BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2017 Liên hệ: Văn Phòng Luật Sư Tô Đình Huy Địa chỉ: 441/15B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận B VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÔ ĐÌNH HUY BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2017 Liên hệ: Văn Phòng Luật Sư Tô Đình Huy Địa chỉ: 441/15B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 0838991104-0978845617

Chi tiết hơn

Hướng dẫn sử dụng Bảng giá đặt lệnh

Hướng dẫn sử dụng Bảng giá đặt lệnh Hướng dẫn sử dụng Bảng giá đặt lệnh 2 1 MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU...4 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG...5 2.1. Tính năng bảng giá...5 2.1.1. Cách truy cập bảng giá...5 2.1.2. Tra cứu thông tin toàn thị trường...6 2.1.3.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - nhphuoc-songnuoccadao[1]

Microsoft Word - nhphuoc-songnuoccadao[1] ĐỒNG NAI CỬU LONG: CA DAO VÀ SÔNG, NƯỚC, GHE THUYỀN TS Nguyễn Hữu Phước SƠ LƯỢC Châu thổ Đồng Nai Cửu Long, nhất là vùng Cửu Long (sông Tiền và sông Hậu có một hệ thống sông rạch và kinh đào hết sức dồi

Chi tiết hơn

BỘ 23 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9

BỘ 23 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 BỘ 23 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 ĐỀ SỐ 1 Câu 1 (4 điểm) Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học em hãy cho biết: Phần đất liền nước ta tiếp giáp với các quốc gia và các cửa khẩu nào?

Chi tiết hơn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG PICKUP POINT - PUP Updated date 27-Feb-19 STT Servicing RDC/ Kho xử lý ĐH From/ Kho phụ trách Vendor/ Dịch vụ To/ Tỉnh phá

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG PICKUP POINT - PUP Updated date 27-Feb-19 STT Servicing RDC/ Kho xử lý ĐH From/ Kho phụ trách Vendor/ Dịch vụ To/ Tỉnh phá DANH SÁCH ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG PICKUP POINT - PUP Updated date 27-Feb-19 STT RDC/ 1 HCM Bình Dương WH VNPost Bình Dương Vũng Tàu Vũng Tàu 36 2 HCM Bình Dương WH VNPost Bình Dương Đắk Lăk Buôn Mê Thuột 36

Chi tiết hơn

Tuyen Tap

Tuyen Tap Mẹ thay lá, Phượng nở rồi lại nở. Đời buồn thương, ta những nhớ với thương. 40 năm, hương tình biển mặn Con tạo xuây cuồng, thế sự thăng trầm đảo điên, bao nhiêu đời HT đă qua. Vạn lần cám/biết ơn những

Chi tiết hơn

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N

TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI N TỪ BI ÐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM HT.THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: TT.VIÊN GIÁC --- o0o --- Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA SÁM HỐI NGHĨA LÀ GÌ? NGHI THỨC TỤNG NIỆM TỤNG CHÚ ÐẠI BI QUYỂN

Chi tiết hơn

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10798:2015 Xuất bản lần 1 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced c

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10798:2015 Xuất bản lần 1 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced c TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 10798:2015 Xuất bản lần 1 TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN GIA CỐ MÁI KÊNH VÀ LÁT MẶT ĐƯỜNG Precast reinforced concrete slabs for canal-slope and pavement HÀ NỘI 2015

Chi tiết hơn

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN TUẦN 09 NĂM 2019 LÚA GẠO Thị trường thế giới Thương mại Dự thảo lần thứ hai về Các qui tắc và qui định thực thi Luật tự do

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN TUẦN 09 NĂM 2019 LÚA GẠO Thị trường thế giới Thương mại Dự thảo lần thứ hai về Các qui tắc và qui định thực thi Luật tự do BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN TUẦN 09 NĂM 2019 LÚA GẠO Dự thảo lần thứ hai về Các qui tắc và qui định thực thi Luật tự do hóa thương mại gạo đề xuất việc bán đấu giá các gói thầu mua gạo sẽ được thực hiện

Chi tiết hơn

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN Điều 1 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN Điều 1 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN Điều 1 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ---------------------------------------------- ĐẠI HỘI ĐỒNG

Chi tiết hơn

Sổ tay cư trú người nước ngoài Nhằm mang đến cuộc sống an toàn, an tâm, và không bị cuốn vào các việc phạm tội tại Nhật Bản. Hợp tác Thủ đô Tokyo Văn

Sổ tay cư trú người nước ngoài Nhằm mang đến cuộc sống an toàn, an tâm, và không bị cuốn vào các việc phạm tội tại Nhật Bản. Hợp tác Thủ đô Tokyo Văn Sổ tay cư trú người nước ngoài Nhằm mang đến cuộc sống an toàn, an tâm, và không bị cuốn vào các việc phạm tội tại Nhật Bản. Hợp tác Thủ đô Tokyo Văn phòng chính phủ về các vấn đề Thủ thanh đô thiếu Tokyo

Chi tiết hơn

BẢN TIN THỊ TRƢỜNG Thứ Ba, ngày 16 tháng 05 năm 2017 TIÊU ĐIỂM Hai chỉ số tăng giảm trái chiều. Thanh khoản tăng cao. Khối ngoại bán ròng t

BẢN TIN THỊ TRƢỜNG Thứ Ba, ngày 16 tháng 05 năm 2017 TIÊU ĐIỂM Hai chỉ số tăng giảm trái chiều. Thanh khoản tăng cao. Khối ngoại bán ròng t Thứ Ba, ngày 16 tháng 05 năm 2017 TIÊU ĐIỂM Hai chỉ số tăng giảm trái chiều. Thanh khoản tăng cao. Khối ngoại bán ròng trở trên cả hai sàn. Thống kê thị trƣờng HSX HNX Index 725,03 91,28 Thay đổi -0,04%

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 Bài 2 NHẬP VÀ MỞ CÁC TỆP DỮ LIỆU 1. Khái niệm về biến và các giá trị trong biến 2. Phương pháp định biến trong SPSS 3. Nhập dữ liệu 4. Mở các tệp dữ liệu 5. Hợp nhất các tập dữ liệu (Merge files) 6. Hiệu

Chi tiết hơn

TRƢỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI DANH SÁCH LỚP 11A01 (BAN A1) - NĂM HỌC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN CAO KHẢ STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ D

TRƢỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI DANH SÁCH LỚP 11A01 (BAN A1) - NĂM HỌC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN CAO KHẢ STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ D TRƢỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI DANH SÁCH LỚP 11A01 (BAN A1) - NĂM HỌC 2019-2020 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN CAO KHẢ 1 11A01 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 29/10/2003 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 2 11A01 Nguyễn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Unicode nam Ngo noi chuyen ngua[1]

Microsoft Word - Unicode nam Ngo noi chuyen ngua[1] NĂM NGỌ NÓI CHUYỆN NGỰA (Giáp Ngọ từ 31-01-2014 đến 18-02-2015) (Trích dẫn tác ph m Tử-Vi & Địa-Lý Thực-Hành của Gs Hàn Lâm Nguyễn-Phú -Thứ) Sau năm Quý Tỵ chấm đứt, thì đến năm Giáp Ngọ được bàn giao

Chi tiết hơn

BẢN TIN THỊ TRƢỜNG Thứ Năm, ngày 18 tháng 05 năm 2017 TIÊU ĐIỂM Hai chỉ số chịu áp lực điều chỉnh. Thanh khoản tăng. Khối ngoại mua ròng tr

BẢN TIN THỊ TRƢỜNG Thứ Năm, ngày 18 tháng 05 năm 2017 TIÊU ĐIỂM Hai chỉ số chịu áp lực điều chỉnh. Thanh khoản tăng. Khối ngoại mua ròng tr Thứ Năm, ngày 18 tháng 05 năm 2017 TIÊU ĐIỂM Hai chỉ số chịu áp lực điều chỉnh. Thanh khoản tăng. Khối ngoại mua ròng trên HOSE. Thống kê thị trƣờng HSX HNX Index 726,99 91,46 Thay đổi -0,03% -0,48% KLGD

Chi tiết hơn

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh Microsoft Publisher 2013 trông khác với các phiên bản trước, vì vậy chúng tôi tạo ra hướng dẫn này để giúp bạn dê dàng nắm bắt

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh Microsoft Publisher 2013 trông khác với các phiên bản trước, vì vậy chúng tôi tạo ra hướng dẫn này để giúp bạn dê dàng nắm bắt Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh Microsoft Publisher 2013 trông khác với các phiên bản trước, vì vậy chúng tôi tạo ra hướng dẫn này để giúp bạn dê dàng nắm bắt hơn. Thanh công cụ Truy nhập Nhanh Ha y thêm các lệnh

Chi tiết hơn