269/ VIỆT NAM VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU LUỒNG VŨNG TÀU THỊ VẢI LUỒNG SÔNG DINH - Độ sâu Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải m

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "269/ VIỆT NAM VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU LUỒNG VŨNG TÀU THỊ VẢI LUỒNG SÔNG DINH - Độ sâu Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải m"

Bản ghi

1 269/ VIỆT NAM VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU LUỒNG VŨNG TÀU THỊ VẢI LUỒNG SÔNG DINH - Độ sâu Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 260/TBHH-TCTBĐATHHMN Hải đồ ảnh hưởng - VN4TV001, VN3GR001, VN (Phiên bản 1, cập nhật ngày 14 tháng 01 năm 2019) Chèn Độ sâu '21.09"N '19.58"E Chèn Độ sâu '26.01"N '14.40"E Chèn Độ sâu '32.86"N '09.24"E Chèn Độ sâu '15.67"N '24.38"E Chèn Độ sâu '21.09"N '19.58"E Chèn Độ sâu '26.01"N '14.40"E Chèn Độ sâu '55.34"N '15.14"E Chèn Độ sâu '01.37"N '11.86"E Chèn Độ sâu '07.03"N '37.96"E Chèn Độ sâu '49.78"N '52.03"E Chèn Độ sâu '44.73"N '58.94"E Chèn Độ sâu '40.05"N '01.59"E Chèn Độ sâu '28.63"N '12.42"E Chèn Độ sâu '30.08"N '28.00"E Chèn Độ sâu '25.88"N '30.03"E Chèn Độ sâu '20.25"N '10.18"E Chèn Độ sâu '10.11"N '03.32"E Chèn Độ sâu '11.64"N '10.38"E Chèn Độ sâu '35.05"N '21.27"E Chèn Độ sâu '32.49"N '20.82"E Chèn Độ sâu '48.44"N '16.12"E Chèn Độ sâu '43.71"N '15.62"E Chèn Độ sâu '38.49"N '21.80"E Chèn Độ sâu '23.81"N '20.41"E Chèn Độ sâu '33.33"N '21.89"E Chèn Độ sâu '28.53"N '15.79"E Chèn Độ sâu '37.24"N '18.42"E Chèn Độ sâu '04.81"N '09.86"E Chèn Độ sâu '32.41"N '12.24"E Chèn Độ sâu '50.11"N '07.31"E Chèn Độ sâu '39.01"N '05.16"E Chèn Độ sâu '45.10"N '11.55"E

2 Chèn Độ sâu '53.69"N '53.86"E Chèn Độ sâu '08.89"N '34.05"E Chèn Độ sâu '44.85"N '59.81"E Chèn Độ sâu '33.97"N '25.61"E Chèn Độ sâu '44.49"N '09.83"E Chèn Độ sâu '44.56"N '19.41"E Hải đồ ảnh hưởng - VN4TV002, VN3GR001, VN (Phiên bản 1, cập nhật ngày 14 tháng 01 năm 2019) Chèn Độ sâu '29.53"N '50.37"E Chèn Độ sâu '25.70"N '49.58"E Chèn Độ sâu '02.89"N '48.90"E Chèn Độ sâu '56.02"N '41.87"E Chèn Độ sâu '48.64"N '47.40"E Chèn Độ sâu '20.42"N '49.63"E Chèn Độ sâu '15.22"N '49.31"E Chèn Độ sâu '13.35"N '47.89"E Chèn Độ sâu '08.04"N '49.20"E Chèn Độ sâu '57.76"N '47.04"E Chèn Độ sâu '38.67"N '38.66"E Chèn Độ sâu '41.37"N '48.06"E Chèn Độ sâu '34.43"N '39.18"E Chèn Độ sâu '57.76"N '00.98"E Chèn Độ sâu '15.57"N '54.54"E Chèn Độ sâu '19.99"N '49.59"E Chèn Độ sâu '13.16"N '49.76"E Chèn Độ sâu '10.92"N '43.59"E Chèn Độ sâu '34.19"N '47.11"E Chèn Độ sâu '58.07"N '48.49"E Chèn Độ sâu '01.41"N '55.64"E Chèn Độ sâu '03.21"N '58.72"E Chèn Độ sâu '08.32"N '48.02"E Chèn Độ sâu '01.11"N '47.24"E Chèn Độ sâu '22.80"N '51.55"E Chèn Độ sâu '28.96"N '49.55"E Chèn Độ sâu '38.89"N '45.47"E Chèn Độ sâu '16.61"N '41.95"E

3 Chèn Độ sâu '11.28"N '56.03"E Chèn Độ sâu '24.88"N '40.14"E Hải đồ ảnh hưởng - VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN (Phiên bản 1, cập nhật ngày 14 tháng 01 năm 2019) Chèn Độ sâu '53.59"N '28.80"E Chèn Độ sâu '51.10"N '29.32"E Chèn Độ sâu '44.08"N '37.26"E Chèn Độ sâu '47.11"N '23.03"E Chèn Độ sâu '45.87"N '19.52"E Chèn Độ sâu '47.82"N '19.67"E Chèn Độ sâu '41.12"N '55.32"E Chèn Độ sâu '32.64"N '21.56"E Chèn Độ sâu '44.73"N '47.56"E Chèn Độ sâu '33.78"N '11.07"E Chèn Độ sâu '47.80"N '01.91"E Chèn Độ sâu '50.62"N '36.46"E Chèn Độ sâu '49.12"N '54.71"E Chèn Độ sâu '32.37"N '25.46"E Chèn Độ sâu '31.82"N '23.47"E Chèn Độ sâu '37.83"N '03.29"E Chèn Độ sâu '48.88"N '50.08"E Chèn Độ sâu '49.85"N '43.56"E Hải đồ ảnh hưởng - VN4SD001, VN (Phiên bản 1, cập nhật ngày 14 tháng 01 năm 2019) Chèn Độ sâu '14.15"N '45.27"E Chèn Độ sâu '08.14"N '39.02"E Chèn Độ sâu '09.54"N '41.18"E Chèn Độ sâu '10.68"N '42.30"E 269/ VIET NAM BA RIA VUNG TAU SEA PORT WATER VUNG TAU THI VAI CHANNEL SONG DINH CHANNEL - Depth Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No. 260/TBHH-TCTBĐATHHMN Chart affected VN4TV001, VN3GR001, VN (Edition No. 1, updated on January 14 th, 2019) Insert Depth '21.09"N '19.58"E Insert Depth '26.01"N '14.40"E Insert Depth '32.86"N '09.24"E

4 Insert Depth '15.67"N '24.38"E Insert Depth '21.09"N '19.58"E Insert Depth '26.01"N '14.40"E Insert Depth '55.34"N '15.14"E Insert Depth '01.37"N '11.86"E Insert Depth '07.03"N '37.96"E Insert Depth '49.78"N '52.03"E Insert Depth '44.73"N '58.94"E Insert Depth '40.05"N '01.59"E Insert Depth '28.63"N '12.42"E Insert Depth '30.08"N '28.00"E Insert Depth '25.88"N '30.03"E Insert Depth '20.25"N '10.18"E Insert Depth '10.11"N '03.32"E Insert Depth '11.64"N '10.38"E Insert Depth '35.05"N '21.27"E Insert Depth '32.49"N '20.82"E Insert Depth '48.44"N '16.12"E Insert Depth '43.71"N '15.62"E Insert Depth '38.49"N '21.80"E Insert Depth '23.81"N '20.41"E Insert Depth '33.33"N '21.89"E Insert Depth '28.53"N '15.79"E Insert Depth '37.24"N '18.42"E Insert Depth '04.81"N '09.86"E Insert Depth '32.41"N '12.24"E Insert Depth '50.11"N '07.31"E Insert Depth '39.01"N '05.16"E Insert Depth '45.10"N '11.55"E Insert Depth '53.69"N '53.86"E Insert Depth '08.89"N '34.05"E Insert Depth '44.85"N '59.81"E Insert Depth '33.97"N '25.61"E Insert Depth '44.49"N '09.83"E Insert Depth '44.56"N '19.41"E Chart affected VN4TV002, VN3GR001, VN (Edition No. 1, updated on January 14 th, 2019)

5 Insert Depth '29.53"N '50.37"E Insert Depth '25.70"N '49.58"E Insert Depth '02.89"N '48.90"E Insert Depth '56.02"N '41.87"E Insert Depth '48.64"N '47.40"E Insert Depth '20.42"N '49.63"E Insert Depth '15.22"N '49.31"E Insert Depth '13.35"N '47.89"E Insert Depth '08.04"N '49.20"E Insert Depth '57.76"N '47.04"E Insert Depth '38.67"N '38.66"E Insert Depth '41.37"N '48.06"E Insert Depth '34.43"N '39.18"E Insert Depth '57.76"N '00.98"E Insert Depth '15.57"N '54.54"E Insert Depth '19.99"N '49.59"E Insert Depth '13.16"N '49.76"E Insert Depth '10.92"N '43.59"E Insert Depth '34.19"N '47.11"E Insert Depth '58.07"N '48.49"E Insert Depth '01.41"N '55.64"E Insert Depth '03.21"N '58.72"E Insert Depth '08.32"N '48.02"E Insert Depth '01.11"N '47.24"E Insert Depth '22.80"N '51.55"E Insert Depth '28.96"N '49.55"E Insert Depth '38.89"N '45.47"E Insert Depth '16.61"N '41.95"E Insert Depth '11.28"N '56.03"E Insert Depth '24.88"N '40.14"E Chart affected VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN (Edition No. 1, updated on January 14 th, 2019) Insert Depth '53.59"N '28.80"E Insert Depth '51.10"N '29.32"E Insert Depth '44.08"N '37.26"E Insert Depth '47.11"N '23.03"E Insert Depth '45.87"N '19.52"E

6 Insert Depth '47.82"N '19.67"E Insert Depth '41.12"N '55.32"E Insert Depth '32.64"N '21.56"E Insert Depth '44.73"N '47.56"E Insert Depth '33.78"N '11.07"E Insert Depth '47.80"N '01.91"E Insert Depth '50.62"N '36.46"E Insert Depth '49.12"N '54.71"E Insert Depth '32.37"N '25.46"E Insert Depth '31.82"N '23.47"E Insert Depth '37.83"N '03.29"E Insert Depth '48.88"N '50.08"E Insert Depth '49.85"N '43.56"E Chart affected VN4SD001, VN (Edition No. 1, updated on January 14 th, 2019) Insert Depth '14.15"N '45.27"E Insert Depth '08.14"N '39.02"E Insert Depth '09.54"N '41.18"E Insert Depth '10.68"N '42.30"E