!"#$%&$ ( ) (*! " # $ % & ( ) * +, -.(/& -0 ((( 123!4"/(%%56 6.7$**%!"#$%"& ()*+,-.)/012

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "!"#$%&$ ( ) (*! " # $ % & ( ) * +, -.(/& -0 ((( 123!4"/(%%56 6.7$**%!"#$%"& ()*+,-.)/012"

Bản ghi

1 !"#$%&$ ( ) (*! " # $ % & ( ) * +, -.(/& -0 ((( 123!4"/(%%56 6.7$**%!"#$%"& ()*+,-.)/012 (((6(%6$/34 (($6(%6($56 (+,-./01 3 4

2

3 !" #$%& (#)(%%%! "!" *,-.!" / 0 #$ %& ()* ,-./ : ?CDE-FC GHIJ8?K LM NOPQR-ST?K8?UVQ WXY ST?K8?UVQ Z[D8\]?^-_ ab Wbc defno g%c8hijk hivq lm q t{ } ~!8st "?#$:?U%&8 ()*#$ WM:W+8WT?, A /0:1c852jk ;<65-34= 6x ;;<65-34= >><65-34= ?

4

5 !" #$%& (#)(%%%! "!"#$%& *+,-.// /7( )*+,-./ /89: ;8<=2 )*+,-./ /89:;8/DE?FA!"#GH 5)566;7( )*+,-./01 I :;8JK L A!"#MNOBP C/34<QR 5)566;M/SGTUP V!"#D!"#MNO BWXCYB?ZC/34<G[!"#\#D!"#MNOB]^C/34<Q R _ : K 5) 566;M/SGTUa<bG K!"#c]^/TUA!"#H *+,//01213/d:ef\4 )) 2 2 6M<ghZ\4ij^klA/.m\ 0.EF0ED )) - 5M]^4.mG\.**.mA!"#d:n[opqC )) n - 2MOuvw.m/xg$yGz{\ )) n 3 5M }~t"!"#$g%& /567/()*+g%),--$.g./01/ 071G"234p5/"6D )2 5;789:<iP A;<=t 5 @;DE/FGD )) 2 )) ) BQRS<TRSUVW5677XYRZ[ 30II \ T] ^_ GaR -$7-bACc=M/B30IICZ\B0.IICA!"##de\fg<hEWX -."#jklmnopqrsta!"#d:guv%4mi( -.wxca!"#d:guy4z{ 9}~!9+ "A!"#m#1i( -."#jklmno$%&/a J

6 !" #$%& (#)(%%% *+,!" -./012!"#$%&.()*+,-.!/#$%& 2/01!/%& R2STUV4WXY /01!"673Z[!"6727\$L(%]^_%& EY23=M* 7\ ab4cd)* /01!/%& efgf-hij2gh3!"j5kl2?mkl209 n gfm* 7\ $L3/01F!" /67.4opq* 09NJrs- tu2vwxyk L3 8./01=^_z{2 }~s!rs4("#$%mqghhij2!/%& -gt2^_%& &u24 (4)*e+W,-.?/0-12GH2)3!"5)4563 -CD3 :.AEDE!"rF4/01G H B! % & = v w I J 2 K L M4N = O! 6 7! P Q 6 7 b R? /01673cdF /0167S%N2!/!PQ67FO67NJ2TU4)N=OVWXP9Z3 ak /012])b67c4/01%(decdfc3 O67" /01g <-^_%& 2/??hi?j#k2l#.&u3 /01<=99;>8>?g :[4m- 9[? w -3 O67fM0pwAqrB C/6.~78 <-217.?;:2?;:D <-217.?<A.IO67s c2#tuve=w.-x2.~78byz3 O 6 7 F /01 <=99;>-2 : o w 2 { [ O } K >?3O 6 7 ( ~ r /01 <=99;>-g 9[ O67!"?o# /01<=99;>-2SNv$4%& (1A /0167B#V)*+2l#,-3 O67bY.22 /01<=99;>-v$4/,K041e>?3O67b6.E!TF5Eo#F!E-mF 2Pz4O67b2SIv$LSN2o#3 2 - R?M34$.xB )),-B56$3 )) 789aB:$3 )) 2;B<=56$3 vpb2>$4(=g 8 = /01<=99;>-BCw!T2v$% -=-DE3!T2SF?4G DD5GGH.x3 ]Q!/bI=M3TUB )) 8 )) g 9?BkVbWbX&CYZ[Pw2\]^_.3 )) < -BIJ =/hkv2b!? O.3 )) < 8BIJa1 /IJ=kV2Tb]?U!.3 )) --?Bcd578dJ2U!.3 )) -; -=-BEYdJ2782U!.3 K

7 !" #$%& (#)(%%% )) *+,-!"#$%& ( )*+,-./ /0 )) *+ *1*-89(:;<!=> 3C14!"D*+!E4FGHI23.6 7/0 )) 22 5-JK!LMN.67/0 )) 22 *1*-OPQRSJDTUV * 6789WXY4Z[\]JKMN.^_ abcde/0 OPQRSJDTUV WXY4Z[\]JKMN.fg/0!JKMN.67/0 )) hi ::-jk!l(lmn.67/0 )) hi ;;-OopqrstuJKvwMN.67/0 <

8

9 ! " # $ % & ( ) * (+&,-+./ : 78 9:;<=>9?>;;; JKLMNO=PL?QRRQ!"#$%& #( )*$( +,"-,*./.+"0$+$1%0.1"+"22+."-1$* 3"0%.1)+"00$4).0$/$-%*# 05"*(.-6/"1(.-$* H EF JKLMNO=Q?QRRT#$%& ()*+!"G,-./ $8 59: JKLM PVNWUBNFGKLM LTNWX O Q 13>PQRSTUVYWV5XY$Z[X P S\]^WV_ $13>abcR JKLMNO=PO$DdbeX SXY_ $13>abcR JKLMNO=PN$DdbeX Z < 5BNf^ ghij=$13>ak,-.$lm*x nop8 $FGUqbP rstuvwx$uyz{ #}~!" #k$%&5 (" $ FG)*k,-.lm*X O LGyz+,-#13.s $13>X pdkefg?? G6HI$JK#}~!" FG$LM[?? JKNOFG$LMX O V P(Q0RSiOTG?? kuvywx#y>z" $FGU[\S8Tbe[?? ku]^-" $FGU[\S_ be[?? kabc88tbed=c8evfgyhic8j=kiyc8vefg59:fgli$x O,-.K/ G?? m%&n$2opqr$fg[?? k_ st#" $FGUyzukvwAx}#yzAx}\{ Y}~#!x]$stX > GH JKLMNO=Q?QRRT#$%&"()*+#U$/ X >=>=I!"G %D%&GFG ()" *+,#li$-.xy/01g$34u2o(qrbe$-.v gu3456xz78 AB34CD56X VEdG >;;;S;DSH<B* >;;HS;DS;HCD Q

10 OP =?KB;G=!GKKK!!!"#$%& ()* "#$%"$&!! +,()* "$%"$( -./ )89()!":;<=()>#$? GH,( I J K L 0 -M N O P Q R S)+ T U V *.#/01.#/0)W X G H Y Z [ * 2#340 5 \."340 5 ]^( _689 ab0ic)-de3^ijfg!hi)jkij[lmno5cp?qrstuv*w( 7!"#$ 892.#:;! **<x yz{ }( = %& ()*+ 892.#:;! **<x yz~y!"#$){ }( =;7 %#6 "; # & - ";>& 67()( =;? *+6 &,-/-./012 34x())5i3467* 5#$%"$( 89589/:&;<= DE)89FGH?YIJKLM)N3467OP- 5>$%5$(!! >6BQRS 9/:& 67>$<=(C=&!! & GT6BQ 5 $&!! UV:& 6W\XFY]^ Zl[T6!\8 A,- B./ 892.#:;! **<x yz~y!"#$){ }( B;C *+6 ()]^_oo ai),k Kcde)58fghiV & jgk( B;G %#6 (),nm* HIJ2(? #:;! **<x yz~y!"#$){ }(?;C %#6.l5>m<=( ()n,o_qp>m( o5q>( rstucv,oiweax oy)z{} P}we AB~$( _6oyjo-cv~!(?;CK %#6 89"}/-#$%LV mbm)&-#,}lvm$%(?;cg %#6 {} (),XF()*+ qrwiz[)6 N3+( 5

11 !"#$%& ## "#$BC)*4DEFGHIGJK$ ## CLMN23$O% & () ( PQ" +,-.+," ## RSTUV#K%$O!.+,WXYZ[#\]!^ *+H,+-_ $ ## abc23$o%de!.+,wfyz[#\]!^ *+H,+-_ $ ## gh!ijk%& (!lmdecnogk% & (.( 5pUTUV#K%!qrBshtuv%Jwxsyz{ \!. /01234v56789()*=% i$+,-,./0r1% :!"#$%& ()* ;<2479 3#3==>v%2345*%? %+,-(.+ ;<2479 3#3==>v%23C5*% (. /0123%4 ;<2479 3#3==>v%236A789s!45*% (. ( PQ" (. ) PQ" (( 56 ;<2479 3#3==>v%236A789s!45*% (( ) PQ" 6G!aHI*%JK}~%$Os!$O JL$OMNOP% (( & DQ"!RSTU$%$O!^>VWVWX%RSYZ[\]^!]^_ a Cb$O A7YZcSYZCRSv"D D_&dEF D_ ae0d_f#ed-d_"#eg D_I H" ## ef#gp%$o" ## &dzf#af\g%$o" IJ K&.L )K#)... D F D F D D 0 F D 0 F D 0 ## &dzf#ahi%g!&dzf#c7j4[k%$o" D F 0 F D F 0 F D F 0 8

12 DE FGHI:=F!=HHH!!!"#$%& ()*"!"#$%+,-./)01# $ $ $ % & & % %!! 23456%0)01# $ $ & $ $ & $ $!!!"($%#789:;*<./)01# $ % * & $ % * & $ % * $ % & * & * & $ % & * & * ZQ-0)01#!!!"RS)[\-Y&# )]^_!8 &,-./0 )ab_!8 & 12-./0 )=>_!8 & 34-./0 cdghijk?eq3fx)rs0!! $%RS)[\-Y& 4-./"*<Oghi%)!"Njk"7Plmn$%jkCDo! "H)jkCDB,+ 456%0"p;6%RS)[\-Y& 2-./+6%0qr:stujk"tp vqrwx: y"wx)z{ }~W!"+t!#$& 35--"X& 256-"%& TUwx3(X)) 789+t) p:* )X)<", 35-- $-./0123~*4$#& 7--+ p;56rs"7895-y:;9<"<=[\-y& 9-./+ #F5G#HIJ)K%LMN>?O;RS"p;RSP Y56 9-./+p;>?RS)[\-Y&8!8 <WQRS%T)%KUVMV-Y) 1:4W+K %X)Y%Z(/4 ;56-+ [#3F56%0)!8 EZ$%2\01./]^+ <=!" <> #$%& cna<bc"-dh+ <>:= ef# Hna<bghiQ_Bj01VeQ)kl4m"# iq_ Bj01) kl4m+nor 7:4-C pqqrgstpuv& 4-C+ 9

13 MN "JGI*5",5GGG!"!"!# #$% $%& ()*+,+--.!"#$%& ()*/+,-0!#*!./1 234 FGHI"JK0!#*5 LM1 FG"6NOPQ8RST-!/UT8V3>WXYZ2[\]^&/_ "abcdefgh <ijk0 lm& JKnopq7r1 401"FG/%T-stuv":w*/hxyz{ }~!"#$"68% ++!HI""& ()":w0 *T-+,3"FG/-. +7" 89:;3/a,0/123456FG7I) 8" +<79 (*=<> G6H2"I3JKLMN"hxFG/8FG"I3J"3!/FOP AA HI"QRS/TU 3V <B0TV3>PWXY/Z8Y[ \_ 32] ^, 3 +<CDE/9_ 2hx{ abecdv3 Vd0 e f g h ) " F G/i j f. +7k l / a? 8 $%& ()*=<" O P AA! H I " (*)7nopQS/ aqr (*<>sfgt uuf" v w&012uuxy8z" gh{ ( M N/Z} <CDE2~!:"h0 JK2/FGO#E +)*F"<i$%JK/Z& n/o%(8jk )fl*+,<-.? <ib/012 =-*+HI2-&"330!#*!G! FG"6NOT45dfgh<ijk0 8 +<*=JK-2/6UV7& JK/nopq7r0 FG88 C"6DOP AA HI+?"QRS0 efabqrs?ef"fg/fghabers?e/aa"i>jkge/f/a0ghxf G/8Lb#GH-M/F/a0 FGO#E +)*F<i$%JK0 8DE +<*FJK-M/FG8RSNiO"JKP!PW =&H0!I & ()*(+,- $%& ()*+,+--.!"#$+,-0!J./0*12( $%& ()*+,+--.!"#$+,-0!K #9: $%& ()*+,+--.!"#$d,-0!l ;<=>? $%& ()*+,+--.!"#$%& ()*/,-0 <

14 A.4B#-A6-444!"#!!"$ #$%& ()* +,%- & #&(&./01 & #)2 & #*./ : & #,B./+!"#-!"$,C?"D(DEFGH"IJ>%KLM$N+IOPQ%RS?T+B>+!"#.!"$?#%& ()* +,<U /012+ VW$XYZ[U7+\)]%^D +<7=>_ abc+!"#"?d-+!"#!3!"$ ef? gh2? ijklmno(pi+ q$efrstu(vwxyz{?}+!"#!4!,~!"#$2%)& (<U+~!"W-)zO*++lm<U(lm,-.// & #&(&./*%6789? :;i 5<j+=+ q 66 %& CY~lDEF7 66 G$HIlD=J%&*%DK(LK&MNO2PQR7 66 J>OS(TS7 66 &UV,-7 66 DEOW+XY=J,-(Z[7 66 \8 +]^_ a+ ) ~!"W-)%-.bO2Wc"IJ>+Qd %0edgb)~8O9+EFafg,- >?%hi, jk lmnopqoqdg+r;jkrstu#$+pvqd (jkdvqd %wvqd $pvtu+x yg$pvtu+edg+ * R"%./aNI~zOfgzk+{?T }+,->?+ ~!J>,-aNI~3W-"#$%&+ (,-+ : &*72bOD./+ / B},~%&+lD3)gCY<U%4zfg0,->?+./56Y+ 5 IHI?TS+, 77qD8F9:bO+,->?; &/#)./<=+ ; 45&> TS(OS+,->?; & #,./<=+ -4!"#$%& ( <=:,(5#&6& -4#! 01$ h\)c8d,a%, $EF+G)H+ 2PHQR+ ~!"#$(%,STD(UV)qWD%RS?T+B>+XX2XHWc%lmYZU${? TEF+,Ulm!"W-+EF[~Dv\D]^_ &(> +ab]^;%&mqrk{?t+ef [~ab^;+5,[~d]^;wcab &(>*%B},d.?\ef^Qd+=Es*Qd$ gd]^%- hwi,[~dvd]ef;%jk{?t+klab&(>+ 5

15 CD EF 9(&E6&!"#$%&! "!"$()*+! #,-./!" ! $ & () ) 1ABCDEF, GH) IJK/ LMNOPQ/? RISTJ# GU8VW%1JKXL YD *+,, ]^_ KmnopqW! U8VW/}~#!"%!"$a#$%& (%kljkmnopqw! CD)*.+,-./ ! -78 "679#:XL/U8VW$;5<=>! & () *+,, W! U8VW/}~#!"%!"$a#$%& (%kljkmnopqw! "-78 "679#:XL/U8VW$;5<=>! CD)*.+,-./ ! & () / STUVWXsYZJ~d[\]^VW%4E#_A7 ]a=>zb/cd! YZJ~#eUfG%$gAhiBjklmn%#hiYZ1=>5/cd!=>bKop#G qr 0*,, /bsdeoqrg #*,, -[\og 1*,, bs! XsYZJ~# At1R2! hiuv/ GqW5/ w%iaw./. 9xy1=>Zbz# f G! }Zb! -Lo~!STJ%za:~!R2!! CD)*.+,../67-f" =>b/cd#$q%&!( ""(1C)"/*?=>ZbCD%B*CDE+{%R2!,-!.XsYZfGJ~/012Ncd!3N/cdYD 1+2 Z[%YZJ~#/G! &)!"#$ && %& ("6"778C/45p67! ("6"778C/45kf"7e %p67! &&(9 89-7:;N ;; G2! 2N- -HI-EF 44G2/JKL67/MBj3$NO#:P%QR/MBj! &&() )!"#1uvA7fJ2c! ()S2+/!"#HIETcd%<cdUn%&VWX2cd/KYd 1

16 GH ***!"#$!%& "#$%& ()*+,& -./ :& ()* KLM NOP)*+,& ()*+ a!bcdefghl ",-4 ijq?k& l. mnopqvxyrstuvywxq\]!yzq{^_qop }~)!+"#Q& / {\hl.0,1c}~)x$z[\]& KLM q%& (NOP)*+,&ykL ade^_!-.4ic6hl,("23#$%& +!"#$ 4567,8(.9.::0)Q*+,-./01!23V& +()*) H45H6q? +R1/ 75) 8F946Q:; J0Q// <=6=>>?!>? A ;<=8,//7Q "/M=& KLM NOP)*+,& l>r 45",/?(?)NPQoOPQ)C %& RS> I]^; ~!+.:(6_ a+bq6~cdefi]^;& g (.:(6W!KLM NOP)*+,& l>h"w!iwj^defi]^;q!kvw;! (cdefi]^;q\]lm& A ()*+,"-$ 4567,8(.9.::0)Q*+23V& B,".$/*$ ,8(.9.::0)Q*+23V& C * ,8(.9.::0)Q*+23V& D 56+)* 4567,8(.9.::0)Q*+23V& E 7 89F 4567,8(.9.::0)Q*+23V& 0

17 67 89":*18,1"""!"!"#!#$!%& ( $%& ()*+,+--.!"#$%& ()*/+,-0!"*1./ "59/3(*4*3,-0:;59/3(*4*4,-0!"*!./2 )* $%& ()*+,+--.!"#$+,-0!1 +,#-.$/012 $%& ()*+,+--.!"#$+,-0 -

18 FE GHIJ KG)KIII! "!"#$%& ()(**+!"#$%& ()*,+,--! ". /./"#$0 #$%& 011!"23 (&*%)(** :;<!"#$%& 4%)4%%% FGHIJK"LMNO!"#$%& 4&)4%%% PQHRSK"LMNO 567#($1(*$8 TU-VWXYZ[9\ >]^_ ab 567#:&1(*$# =-BcdSKef"gh;<! ".. /./"#$0 () dijk&lmnom1 ; )) pqrstuvw/xry+z{ 7(( :0 <<<<<<<<<<<<<<<<<< & # )) s}~!/(#6=0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4 8 )) ~"vw/xz 7(4> 7(+> <<<<<<<<<< 4 + )) #$%vw <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 8: % )) &vw/q 3&1$& $:;> 3w148 4:;0 <<<<<<<<<<<<<<<< & % )) &v( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ( : )) )*s+,-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ( % )) q./ vw0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< % 4 )) j<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< % 4 )) 2vw/78#9:;<1:0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (& + )) J <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< $ + )) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4% % C ( DEF-GHI!JK"dij,LMNO9:PNQRS,TF-UVmn"dij- 4 WXYZF-!"23 #4++#$ A! A8BCD[dij-! " EE /./"#$0 *+,-./01234 (% \>gh=m45]^_ abcdijd7!ee>ef"g{>hh,oijkl39:- mn[]^op9:#vqr-qr>9:>stuv!"23 (&*%& wx"jkjk1

19 GH ()* "#+,-.)!$+,-/0123 %%45& 6 ())#$; A$LMNBCOP QRSTUV)!W&X;<YZ$;<BCG[\TUV]^_&G ab.;<cgdef h)!?& *!"%& ()* ij# +,-.+-$klmj#/")."01& 2 (3nop$Lqijrs 4" 5 " )-t>uvvnw&$ +63)!xy$tz B{ op& 6 #}~)!I0&!$"#Lz$%& ()*+,xy)!.{ & 7 +,/ ( )3& 6"9:;.("9:;& 4.$;<c5)!?678$V ("-."-.9(?:+$;z<=(><?& < $1= (9: <>? CF0D{ Ez& "FGCF0D{ HIOJ ()1&?B HI.OJ abc& ;<cqj.rslghi 8CDEF&qOPGR/TU.$LVWXYZs.[\]^*_ q

20 "!!!! "#! "!#%!$ " # $ % & ( ( ) * +!"#$%"& ()*+,-.)/012!"#$%& (#!(%%%! " ( * +, -., - / 0 +,-"##... /01/2 134 CD"&5$6$55$$&5$6$##$ (%%%E7FGH-"(%%#E))FCI-JK! L>")**%&&%)8)&7)6!"#$"%"& ()*+"&!&! $ ())())