!"#$%&$ ( ) (*! " # $ % & ( ) * +, -.(/& -0 ((( 123!4"/(%%56 6.7$**%!"#$%"& ()*+,-.)/012

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "!"#$%&$ ( ) (*! " # $ % & ( ) * +, -.(/& -0 ((( 123!4"/(%%56 6.7$**%!"#$%"& ()*+,-.)/012"

Bản ghi

1 !"#$%&$ ( ) (*! " # $ % & ( ) * +, -.(/& -0 ((( 123!4"/(%%56 6.7$**%!"#$%"& ()*+,-.)/012 #891:;<9=<>?1=<@A8BA?CDC@8E1@1F:ECF8@8GG@C8BF1? H8E:CF>@8EE12>CE1D1B:?9<EI8?=CBJD8F=CB1? (((6(%6$/34 (($6(%6($56 (+,-./01 3 4

2

3 !" #$%& (#)(%%%! "!" *,-.!" / 0 #$ %& ()* ,-./ : ;<=>?@1-AB ?CDE-FC GHIJ8?K LM NOPQR-ST?K8?UVQ WXY ST?K8?UVQ Z[D8\]?^-_ ab Wbc defno g%c8hijk hivq lm n@op q ?rst8u@vp u@wpxtpyz t{ } ~!8st "?#$:?U%&8 ()*#$ WM:W+8WT?, A /0:1c852jk ;<65-34= 6x ;;<65-34= >><65-34= :;<=>1-?@+, ?

4

5 !" #$%& (#)(%%%! "!"#$%& *+,-.// /7( )*+,-./ /89: ;8<=2 592>?@A:566;<5666=<BC >?@3.- 2@)56657( )*+,-./ /89:;8/DE?FA!"#GH >?@3.- 5)566;7( )*+,-./01 I :;8JK L A!"#MNOBP C/34<QR >?@3.- 5)566;M/SGTUP V!"#D!"#MNO BWXCYB?ZC/34<G[!"#\#D!"#MNOB]^C/34<Q R _ : K >?@3.- 5) 566;M/SGTUa<bG K!"#c]^/TUA!"#H *+,//01213/d:ef\4 )) 2 2 6M<ghZ\4ij^klA/.m\ 0.EF0ED )) - 5M]^4.mG\.**.mA!"#d:n[opqC >?@3.- 2@)5665rst?F4 )) n - 2MOuvw.m/xg$yGz{\ *GH@D )) n 3 5M }~t"!"#$g%& /567/()*+g%),--$.g./01/ 071G"234p5/"6D )2 5;789:<iP A;<=t 5 5>?w-@). )) 2 )) ) BQRS<TRSUVW5677XYRZ[ 30II \ T] ^_ GaR -$7-bACc=M/B30IICZ\B0.IICA!"##de\fg<hEWX >?@3.- 2@)5665A!"#P1i( -."#jklmnopqrsta!"#d:guv%4mi( -.wxca!"#d:guy4z{ 9}~!9+ "A!"#m#1i( -."#jklmno$%&/a J

6 !" #$%& (#)(%%% *+,!" -./012!"#$%&.()*+,-.!/#$%& 2/01!/%& R2STUV4WXY /01!"673Z[!"6727\$L(%]^_%& EY23=M* 7\ ab4cd)* /01!/%& efgf-hij2gh3!"j5kl2?mkl209 n gfm* 7\ $L3/01F!" /67.4opq* 09NJrs- tu2vwxyk L3 8./01=^_z{2 }~s!rs4("#$%mqghhij2!/%& -gt2^_%& &u24 (4)*e+W,-.?/0-12GH2)3!"5) /01Z[675^_78!9:f;<52z}=!">?4@AB!%& -CD3 :.AEDE!"rF4/01G H B! % & = v w I J 2 K L M4N = O! 6 7! P Q 6 7 b R? /01673cdF /0167S%N2!/!PQ67FO67NJ2TU4)N=OVWXP9Z3 ;./01@Y&uZe6[2a\3%]^\_ ak /012])b67c4/01%(decdfc3 O67" /01g <-^_%& 2/??hi?j#k2l#.&u3 /01<=99;>8>?g :[4m- -@A:ng 9[? -@AAno w -3 O67fM0pwAqrB C/6.~78 <-217.?;:2?;:D <-217.?<A.IO67s c2#tuve=w.-x2.~78byz3 O 6 7 F /01 <=99;>-2 : o w 2 { [ O } K >?3O 6 7 ( ~ r /01 <=99;>-g 9[ 2-@@-.&u23 O67!"?o# /01<=99;>-2SNv$4%& (1A /0167B#V)*+2l#,-3 O67bY.22 /01<=99;>-v$4/,K041e>?3O67b6.E!TF5Eo#F!E-mF 2Pz4O67b2SIv$LSN2o#3 2 - R?M34$.xB )),-B56$3 )) 789aB:$3 )) 2;B<=56$3 vpb2>$4(=g 8?b@Z2uA3 8 = /01<=99;>-BCw!T2v$% -=-DE3!T2SF?4G DD5GGH.x3 ]Q!/bI=M3TUB )) 8 )) g 9?BkVbWbX&CYZ[Pw2\]^_.3 )) < -BIJ =/hkv2b!? O.3 )) < 8BIJa1 /IJ=kV2Tb]?U!.3 )) --?Bcd578dJ2U!.3 )) -; -=-BEYdJ2782U!.3 K

7 !" #$%& (#)(%%% )) *+,-!"#$%& ( )*+,-./ /0 )) *+ *1*-89(:;<!=> 2?@AB0=> 3C14!"D*+!E4FGHI23.6 7/0 )) 22 5-JK!LMN.67/0 )) 22 *1*-OPQRSJDTUV * 6789WXY4Z[\]JKMN.^_ abcde/0 OPQRSJDTUV WXY4Z[\]JKMN.fg/0!JKMN.67/0 )) hi ::-jk!l(lmn.67/0 )) hi ;;-OopqrstuJKvwMN.67/0 <

8

9 ! " # $ % & ( ) * (+&,-+./ : 78 9:;<=>9?>;;; $4@ABC<;DDEF>F:GHIID!" JKLMNO=PL?QRRQ!"#$%& #( )*$( +,"-,*./.+"0$+$1%0.1"+"22+."-1$* 3"0%.1)+"00$4).0$/$-%*# 05"*(.-6/"1(.-$* H EF JKLMNO=Q?QRRT#$%& ()*+!"G,-./ $8 59: ;<=13>$?@AUBCD<EFGHI< JKLM PVNWUBNFGKLM LTNWX O Q 13>PQRSTUVYWV5XY$Z[X P S\]^WV_ $13>abcR JKLMNO=PO$DdbeX SXY_ $13>abcR JKLMNO=PN$DdbeX Z < 5BNf^ ghij=$13>ak,-.$lm*x nop8 $FGUqbP rstuvwx$uyz{ #}~!" #k$%&5 (" $ FG)*k,-.lm*X O LGyz+,-#13.s $13>X /0123U,-.4)567k8#5889:;<$=FG>?@AB$CS$wxX,-. pdkefg?? G6HI$JK#}~!" FG$LM[?? JKNOFG$LMX O V P(Q0RSiOTG?? kuvywx#y>z" $FGU[\S8Tbe[?? ku]^-" $FGU[\S_ be[?? kabc88tbed=c8evfgyhic8j=kiyc8vefg59:fgli$x O,-.K/ G?? m%&n$2opqr$fg[?? k_ st#" $FGUyzukvwAx}#yzAx}\{ Y}~#!x]$stX > GH JKLMNO=Q?QRRT#$%&"()*+#U$/ X >=>=I!"G %D%&GFG ()" *+,#li$-.xy/01g$34u2o(qrbe$-.v gu3456xz78 VN^349:(_;#<<=>?U@FG/ AB34CD56X VEdG (;<=>?@A >;;;S;DSH<B* >;;HS;DS;HCD Q

10 OP =?KB;G=!GKKK!!!"#$%& ()* "#$%"$&!! +,()* "$%"$( -./ )89()!":;<=()>#$? GH,( I J K L 0 -M N O P Q R S)+ T U V *.#/01.#/0)W X G H Y Z [ * 2#340 5 \."340 5 ]^( _689 ab0ic)-de3^ijfg!hi)jkij[lmno5cp?qrstuv*w( 7!"#$ 892.#:;! **<x yz{ }( = %& ()*+ 892.#:;! **<x yz~y!"#$){ }( =;7 %#6 "; # & - ";>& 67()( =;? *+6 &,-/-./012 34x())5i3467* 5#$%"$( 89589/:&;<= 67>?/-67?@AB C=)@K>?>6 DE)89FGH?YIJKLM)N3467OP- 5>$%5$(!! >6BQRS :@)@>6@0Ic 9/:& 67>$<=(C=&!! & GT6BQ 5 $&!! UV:& 6W\XFY]^ Zl[T6!\8 5"@( A,- B./ 892.#:;! **<x yz~y!"#$){ }( B;C *+6 ()]^_oo ai),k #Db-Db-Eb@Fb( Kcde)58fghiV & jgk( B;G %#6 (),nm* HIJ2(? #:;! **<x yz~y!"#$){ }(?;C %#6.l5>m<=( ()n,o_qp>m( o5q>( rstucv,oiweax oy)z{} P}we AB~$( _6oyjo-cv~!(?;CK %#6 89"}/-#$%LV mbm)&-#,}lvm$%(?;cg %#6 {} (),XF()*+ qrwiz[)6 N3+( 5

11 !"#$%& ## "#$BC)*4DEFGHIGJK$ ## CLMN23$O% & () ( PQ" +,-.+," ## RSTUV#K%$O!.+,WXYZ[#\]!^ *+H,+-_ $ ## abc23$o%de!.+,wfyz[#\]!^ *+H,+-_ $ ## gh!ijk%& (!lmdecnogk% & (.( 5pUTUV#K%!qrBshtuv%Jwxsyz{ }~!@!"3J\#$%&J \!. /01234v56789()*=% i$+,-,./0r1% :!"#$%& ()* ;<2479 3#3==>v%2345*%? %+,-(.+ ;<2479 3#3==>v%23C5*% (. /0123%4 ;<2479 3#3==>v%236A789s!45*% (. ( PQ" ="1:;<=>VWX4%?@!ABCaD_E?@% (. ) PQ" ="1JF>VWX4%?@!ABCaD_E?@% (( 56 ;<2479 3#3==>v%236A789s!45*% (( ) PQ" 6G!aHI*%JK}~%$Os!$O JL$OMNOP% (( & DQ"!RSTU$%$O!^>VWVWX%RSYZ[\]^!]^_ a 2@AB% Cb$O A7YZcSYZCRSv"D D_&dEF D_ ae0d_f#ed-d_"#eg D_I H" ## ef#gp%$o" ## &dzf#af\g%$o" IJ K&.L )K#)... D F D F D D 0 F D 0 F D 0 ## &dzf#ahi%g!&dzf#c7j4[k%$o" D F 0 F D F 0 F D F 0 8

12 DE FGHI:=F!=HHH!!!"#$%& ()*"!"#$%+,-./)01# $ $ $ % & & % %!! 23456%0)01# $ $ & $ $ & $ $!!!"($%#789:;*<./)01# )9=>?"@A!"#78B,CD)01# $ % * & $ % * & $ % * )EF01GHIJK"L@A:M!"NO9*<7P+ $ % & * & * & $ % & * & * 3Q-0)01"!"RS($%RS#78RSTUQ-0V@A)WX-Y+ ZQ-0)01#!!!"RS)[\-Y&# )]^_!8 &,-./0 )ab_!8 & 12-./0 )=>_!8 & 34-./0 cdghijk?eq3fx)rs0!! $%RS)[\-Y& 4-./"*<Oghi%)!"Njk"7Plmn$%jkCDo! "H)jkCDB,+ 456%0"p;6%RS)[\-Y& 2-./+6%0qr:stujk"tp vqrwx: y"wx)z{ }~W!"+t!#$& 35--"X& 256-"%& TUwx3(X)) 789+t) p:* )X)<", 35-- $-./0123~*4$#& 7--+ p;56rs"7895-y:;9<"<=[\-y& 9-./+ 9eQ)>?@ABC",DE45 #F5G#HIJ)K%LMN>?O;RS"p;RSP Y56 9-./+p;>?RS)[\-Y&8!8 <WQRS%T)%KUVMV-Y) 1:4W+K %X)Y%Z(/4 ;56-+ [#3F56%0)!8 EZ$%2\01./]^+ <=!" <> #$%& ()*+,-+./&?@9A5,:1!1;;2?)_ cna<bc"-dh+ <>:= ef# Hna<bghiQ_Bj01VeQ)kl4m"# iq_ Bj01) kl4m+nor 7:4-C pqqrgstpuv& 1-C"w=f!""xW!@A"& 4-C+ 9

13 MN "JGI*5",5GGG!"!"!# #$% $%& ()*+,+--.!"#$%& ()*/+,-0!#*!./1 234 FGHI"JK0!#*5 LM1 FG"6NOPQ8RST-!/UT8V3>WXYZ2[\]^&/_ "abcdefgh <ijk0 lm& JKnopq7r1 401"FG/%T-stuv":w*/hxyz{ }~!"#$"68% ++!HI""& ()":w0 *T-+,3"FG/-. +7" 89:;3/a,0/123456FG7I) 8" +<79 (*=<> G6H2"I3JKLMN"hxFG/8FG"I3J"3!/FOP AA HI"QRS/TU 3V <B0TV3>PWXY/Z8Y[ \_ 32] ^, 3 +<CDE/9_ 2hx{ abecdv3 Vd0 e f g h ) " F G/i j f. +7k l m?89:;@" / a? 8 $%& ()*=<" O P AA! H I " (*)7nopQS/ aqr (*<>sfgt uuf" v w&012uuxy8z" gh{ ( M N/Z} <CDE2~!:"h0 JK2/FGO#E +)*F"<i$%JK/Z& n/o%(8jk )fl*+,<-.? <ib/012 =-*+HI2-&"330!#*!G! FG"6NOT45dfgh<ijk0 8 +<*=JK-2/6UV7& JK/nopq7r0 FG88 ++$HI9C&/-:;""<ABMN>=>?@A0Z&/FRSQRAB-8B C"6DOP AA HI+?"QRS0 efabqrs?ef"fg/fghabers?e/aa"i>jkge/f/a0ghxf G/8Lb#GH-M/F/a0 FGO#E +)*F<i$%JK0 8DE +<*FJK-M/FG8RSNiO"JKP!PW =&H0!I & ()*(+,- $%& ()*+,+--.!"#$+,-0!J./0*12( $%& ()*+,+--.!"#$+,-0!K #9: $%& ()*+,+--.!"#$d,-0!l ;<=>? $%& ()*+,+--.!"#$%& ()*/,-0 <

14 A.4B#-A6-444!"#!!"$ #$%& ()* +,%- & #&(&./01 & #)2 & #*./ : & #,B./+!"#-!"$,C?"D(DEFGH"IJ>%KLM$N+IOPQ%RS?T+B>+!"#.!"$?#%& ()* +,<U /012+ VW$XYZ[U7+\)]%^D +<7=>_ abc+!"#"?d-+!"#!3!"$ ef? gh2? ijklmno(pi+ q$efrstu(vwxyz{?}+!"#!4!,~!"#$2%)& (<U+~!"W-)zO*++lm<U(lm,-.// & #&(&./*%6789? :;i 5<j+=+ q &,->?@AB($ 66 %& CY~lDEF7 66 G$HIlD=J%&*%DK(LK&MNO2PQR7 66 J>OS(TS7 66 &UV,-7 66 DEOW+XY=J,-(Z[7 66 \8 +]^_ a+ ) ~!"W-)%-.bO2Wc"IJ>+Qd %0edgb)~8O9+EFafg,- >?%hi, jk lmnopqoqdg+r;jkrstu#$+pvqd (jkdvqd %wvqd $pvtu+x yg$pvtu+edg+ * R"%./aNI~zOfgzk+{?T }+,->?+ ~!J>,-aNI~3W-"#$%&+ (,-+ : B},C?"D<Uafg3)*7lDv%&1S+,>?%-WcD./@A0%&+./%1~0% &*72bOD./+ / B},~%&+lD3)gCY<U%4zfg0,->?+./56Y+ 5 IHI?TS+, 77qD8F9:bO+,->?; &/#)./<=+ ; 45&> TS(OS+,->?; & #,./<=+ -4!"#$%& ( <=:,(5#&6& ;)+0?h(@C>A%Bd-+ -4#! 01$ h\)c8d,a%, $EF+G)H+ 1234R;(@.//I%#$,JKLM+,%Nj;DvKd3+OQ 2PHQR+ ~!"#$(%,STD(UV)qWD%RS?T+B>+XX2XHWc%lmYZU${? TEF+,Ulm!"W-+EF[~Dv\D]^_ &(> +ab]^;%&mqrk{?t+ef [~ab^;+5,[~d]^;wcab &(>*%B},d.?\ef^Qd+=Es*Qd$ gd]^%- hwi,[~dvd]ef;%jk{?t+klab&(>+ 5

15 CD EF 9(&E6&!"#$%&! "!"$()*+! #,-./!" ! $ 89-.%:;<!"=>?@! & () ) 1ABCDEF, GH) IJK/ LMNOPQ/? RISTJ# GU8VW%1JKXL YD *+,, Z[U8VW#\L*@J*+! ]^_ abc/de@/jk%jkebfdg@*@j#hi\*%*@j$#j@%klj KmnopqW! -r.ist@.uv.wvstj1sxyz{k! U8VW/}~#!"%!"$a#$%& (%kljkmnopqw! CD)*.+,-./ ! -78 "679#:XL/U8VW$;5<=>! & () &?[4VOPQ/?RISTJ#VG1J@XLYD *+,, Z[A*@J\*/U8V W! U8VW/}~#!"%!"$a#$%& (%kljkmnopqw! "-78 "679#:XL/U8VW$;5<=>! B!"C2q1@LM/fD:5{%E1!" ({%#$a#:effu/@gxlj@! #-U8J@-7EHIJdKFLM/@G%]N@-(@XL/J@OP!Q=>! CD)*.+,-./ ! & () / *@R2!#3!"}~%kl_ STUVWXsYZJ~d[\]^VW%4E#_A7 ]a=>zb/cd! YZJ~#eUfG%$gAhiBjklmn%#hiYZ1=>5/cd!=>bKop#G qr 0*,, /bsdeoqrg #*,, -[\og 1*,, bs! XsYZJ~# At1R2! hiuv/ GqW5/ w%iaw./. 9xy1=>Zbz# f G! *@R2!#3!"}~%;<.9Rc1=>{ }Zb! *@R2!#_EFeUVW/Lo~!! -Lo~!STJ%za:~!R2!! CD)*.+,../67-f" =>b/cd#$q%&!( ""(1C)"/*?=>ZbCD%B*CDE+{%R2!,-!.XsYZfGJ~/012Ncd!3N/cdYD 1+2 Z[%YZJ~#/G! &)!"#$ && %& ("6"778C/45p67! ("6"778C/45kf"7e %p67! &&(9 89-7:;N *:Sx</=>2?@AB/2%Sx<CLDEF ;; G2! 2N- -HI-EF 44G2/JKL67/MBj3$NO#:P%QR/MBj! &&() )!"#1uvA7fJ2c! ()S2+/!"#HIETcd%<cdUn%&VWX2cd/KYd "(#<=>?"#@>AB%Z 1

16 GH ***!"#$!%& "#$%& ()*+,& -./ :& ()* KLM NOP)*+,& ()*+ a!bcdefghl ",-4 ijq?k& l. mnopqvxyrstuvywxq\]!yzq{^_qop }~)!+"#Q& / {\hl.0,1c}~)x$z[\]& KLM q%& (NOP)*+,&ykL ade^_!-.4ic6hl,("23#$%& +!"#$ 4567,8(.9.::0)Q*+,-./01!23V& +()*) H45H6q? +R1/ 75) 8F946Q:; J0Q// <=6=>>?!>? q@ A BCDEFGHIJKLQ@A7= ;<=8,//7Q "/M=& KLM NOP)*+,& l>r 45",/?(?)NPQoOPQ)C %& RS> I]^; ~!+.:(6_ a+bq6~cdefi]^;& g (.:(6W!KLM NOP)*+,& l>h"w!iwj^defi]^;q!kvw;! (cdefi]^;q\]lm& A ()*+,"-$ 4567,8(.9.::0)Q*+23V& B,".$/*$ ,8(.9.::0)Q*+23V& C * ,8(.9.::0)Q*+23V& D 56+)* 4567,8(.9.::0)Q*+23V& E 7 89F :;<+=>?@ ,8(.9.::0)Q*+23V& 0

17 67 89":*18,1"""!"!"#!#$!%& ( $%& ()*+,+--.!"#$%& ()*/+,-0!"*1./ "59/3(*4*3,-0:;59/3(*4*4,-0!"*!./2 <2%=>?@AB"*/CDEF"GHIJ-KLMN@B"OPQRSTUVWXYZ@B[\0CDEF "/HIJ-KLMN@B"G]^_ ":;ab\"opqr/cstuvwxyz@b[\/%lde f*g6hijklmnopq"rr/stuv&/tuvwyz@b[\0!5 )* $%& ()*+,+--.!"#$+,-0!1 +,#-.$/012 $%& ()*+,+--.!"#$+,-0 -

18 FE GHIJ KG)KIII! "!"#$%& ()(**+!"#$%& ()*,+,--! ". /./"#$0 #$%& 011!"23 (&*%)(** :;<!"#$%& 4%)4%%% FGHIJK"LMNO!"#$%& 4&)4%%% PQHRSK"LMNO 567#($1(*$8 TU-VWXYZ[9\ >]^_ ab 567#:&1(*$# =-BcdSKef"gh;<! ".. /./"#$0 () dijk&lmnom1 ; )) pqrstuvw/xry+z{ 7(( :0 <<<<<<<<<<<<<<<<<< & # )) s}~!/(#6=0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4 8 )) ~"vw/xz 7(4> (&?(8;@4&;> 7(+> 44?$#;@+$;0 <<<<<<<<<< 4 + )) #$%vw <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 8: % )) &vw/q 3&1$& $:;> 3w148 4:;0 <<<<<<<<<<<<<<<< & % )) &v( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ( : )) )*s+,-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ( % )) q./ vw0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< % 4 )) j<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< % 4 )) 2vw/78#9:;<1:0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (& + )) J <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< $ + )) /J=>?vw/n@AB0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4% % C ( DEF-GHI!JK"dij,LMNO9:PNQRS,TF-UVmn"dij- 4 WXYZF-!"23 #4++#$ A! A8BCD[dij-! " EE /./"#$0 *+,-./01234 (% \>gh=m45]^_ abcdijd7!ee>ef"g{>hh,oijkl39:- mn[]^op9:#vqr-qr>9:>stuv!"23 (&*%& wx"jkjk1

19 GH ()* "#+,-.)!$+,-/0123 %%45& :;<$=>$%)!?@A.;<BC.DEFGHI ())#$; <BCJK@ A$LMNBCOP QRSTUV)!W&X;<YZ$;<BCG[\TUV]^_&G ab.;<cgdef g@av h)!?& *!"%& ()* ij# +,-.+-$klmj#/")."01& 2 (3nop$Lqijrs 4" 5 " )-t>uvvnw&$ +63)!xy$tz B{ op& 6 #}~)!I0&!$"#Lz$%& ()*+,xy)!.{ & 7 +,/0 ;<cmn@agz# 68 5 ( )3& -.$/01;<c@s>uV 2ij.y3)!?&;<c@AgZ# 6"9:;.("9:;& 4.$;<c5)!?678$V ("-."-.9(?:+$;z<=(><?& < $1= (9: <>? h@ab CF0D{ Ez& <>@ "FGCF0D{ <>@>A HIOJ ;<cko.eflghi@amno5w. ()1&?B +,;<=>?278(9:?B>@ PQj;<Ez&?B>@>* HI.OJ abc& ;<cqj.rslghi 8CDEF&qOPGR/TU.$LVWXYZs.[\]^*_ q

20 "!!!! "#! "!#%!$ " # $ % & ( ( ) * +!"#$%"& ()*+,-.)/012!"#$%& (#!(%%%! " ( * +, -., - / :;<1=)&>?@AB")%%%#* +,-"##... /01/2 134 CD"&5$6$55$$&5$6$##$ (%%%E7FGH-"(%%#E))FCI-JK! L>")**%&&%)8)&7)6!"#$"%"& ()*+"&!&! $ ())())

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!!" #$% &'!"#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (.

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!! #$% &'!#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-. /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. 2*5 4-6E 3+ -. 5 -E;3 52 2* (5E D!!" #$% &'!"#$%&'()*+,- ()* )+,-./*01 * +&2 + 345 6789: ;0< = &2, >?@AB+ (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. CD EE 2FGHI

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

&!" #$ %$ %&' ()* +,-./0!"#$ &&&!"#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM

&! #$ %$ %&' ()* +,-./0!#$ &&&!#$%&' &' ( )*+,-./01 ( ( ($ ) *+, $'-( $.$ $&/'/&$$$ /01 %& ' ()*$ 2, :; <= > BCD?:E /0 F9% >1 GHIJK?LM ' ()* +,-/0 ' ' ( )*+,- /01 ( ( ( ) *+, '-( /'/ /01 ' ()*,-345 7 '?@A BCD?E /0 F >1 GHIK?LMIN O 01 1 =/5,- 7 ( )* IK5 H ' ()*, = /0 (K B ) *+ ()*+,-,- +,-= C ' /01 H (? /' -I BCD -I=I345? /' BCD '

Chi tiết hơn

! "!"#$%&' #"" $ ( $%)*+ #""!"#$%&' ()*+,-./01 2" :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI" : 456 %&!' "

! !#$%&' # $ ( $%)*+ #!#$%&' ()*+,-./01 2 :; : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI : 456 %&!' !"#$%&' #"" $( $%)*+ #""!"#$%&'()*+,-./01 2" 3456-789:; 5 3456?@ABCDE% 478 : : FG HIJ K H3L MNO 78 - PQRS? TUVWXY HI"456-78 : 456 :?@ %&!' "# "! "" "! " # $!! % & # ' # % ' ( ) * +, ' * - ' (.. ' /

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

c ;/ ) -* 5-/ /:!!"#!"#$#$%#&' $% ()*+,-./)01 () $& ( 9:;,< :) *+, = FGHI3JK LMNO FG PQRST9UVWXY ) *+,- #

c ;/ ) -* 5-/ /:!!#!#$#$%#&' $% ()*+,-./)01 () $& ( 9:;,< :) *+, = FGHI3JK LMNO FG PQRST9UVWXY ) *+,- # c 751 4-;/) -* 5-/85 751/:!!"#!"#$#$%#&' $% ()*+,-./)01()2345678 $& ( 9:;,< :) *+,-. =>?=./0@ABCDE10=FGHI3JK LMNO FGPQRST9UVWXY ) *+,- #Z[\]6^_`UV ) *+,- 9abc abt0abqr O ) *+,- FG9 Z $ ( 23 &' ) *+,- V

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Đáp án chuyên đề: Phương trình tham số của đường thẳng - Hình học 10 Bài a) Phương Đáp án chuên đề: Phương rình hm số củ đường hẳng - Hình học 0 Bài.5. ) Phương rình hm số củ đường hẳng : là b) Vì nhận vecơ n 4; làm vecơ pháp uến nên VTCP củ là u ;. Vậ phương rình hm số củ đường hẳng

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC A. CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa: B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG HI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓ HUẨN KIẾN THỨ TÓM TẮT GIÁO KHO 1 Định nghĩa: LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI Á ẠNG ÀI TẬP ài toán 1: TÍNH GÓ GIỮ HI ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp: Để tính góc giữa hai đường thẳng d,d trong không

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN VĂN BẮC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT LÚA NƢỚC TẠI HUYỆN BÙ ĐỐP TỈNH BÌNH PHƢỚC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT LONG AN

SỞ GD&ĐT LONG AN Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 016-017 MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút a) 5x - 10x b) x y x + y c) 4x 4xy 8y Bài : (,0 điểm) 1. Thực hiện phép

Chi tiết hơn

Founder PS conv standard PS By [

Founder PS conv standard PS By [ 6 &.9 & 39&58 &8;&(9) +$6 +$ %! $ $ ' ' $ ']^ $ %&' (P23$'Q_:; C?=:; 78Q_:;(_` KUP23- 'Q:;+ /@,?=/;&QU:; + -% 4526%A,:O&K23 O%K _:; / &' 23&%A@:O' O$K 23$'Q:@ 0C, 2 3-'Q_:;,+`>/ 23-'Q _:;?= K!! " # ( )*+,#

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 01 MÔN: TOÁN T SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ------------- ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 9phút; (5 Câu trắc nghiệm) Câu : Phát biểu nào sau đây là sai? A. lim un c (u

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc

Microsoft Word - DecuongOnthiTotNghiep2009_Toan.doc - - N TËP M«n to n II PHẦN RIÊNG (, điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm hần dành riêng cho chương trình đó (hần hoặc hần ) Theo chương trình Chuẩn: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 9 A CẤU TRÚC

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang

03_Duong thang vuong goc voi mp_Baigiang Tài liệu bài giảng (Khóa Toán 11) ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN DẠNG 1. CHỨNG

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 1 SỞ GD & ĐT TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH VINH (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 5 phút, hông ể thời gian phát

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán Trường THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 2 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: TOÁN HỌC Thời gian làm ài: 5 phút, không

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THPT SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI Môn: Toán 80 PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I ( điểm).. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 4 4 +. Tìm m để phương trình 4 + = log m có 4

Chi tiết hơn

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC Môn: TOÁN Ghi chú: Học s Sở GD&ĐT Hà Nội Trường THPT Tây Hồ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC - Môn: TOÁN Ghi chú: Học sinh sử dụng các bài tập trong cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài tập

Chi tiết hơn