RU UKR CZ PL EN Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi Automatická praöka Instrukcja obsäugi User instructions CBL 100

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "RU UKR CZ PL EN Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi Automatická praöka Instrukcja obsäugi User instructions CBL 100"

Bản ghi

1 Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi Automatická praöka Instrukcja obsäugi User instructions CBL 100

2 ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ! ÚVOD GRATULACJE OUR COMIMTS Ïpèîápåòÿ òó ñòèpàëüíóю ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó øåå. Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì òó íîâóю ñòèpàëüíóю ìàøèíó ïëîä ìíîãîëåòíèõ íàó íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì, îïûòà. Âû âûápàëè êà åñòâî, äîëãîâå íîñòü è øèpîêèå âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì ïpåäîñòàâëÿåò òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà. Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì øèpîêóю ãàììó ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè: ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå íûå ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû, ìèêpîâîëíîâûå ïå è, äóõîâêè, âàpî íûå ïàíåëè, õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè. Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Êàíäè. Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè, ñîäåpæàùèìèñÿ â òîé èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, êñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ëó øåìó èñïîëüçîâàíèю ìàøèíû. Áåpåæíî õpàíèòå òó êíèæêó èíñòpóêöèé äëÿ ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé. Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå ñïåöèàëèñòàìè ïî òåõíè åñêîìó îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé èìååòñÿ). Ïpàêòè åñêè, ññûëàéòåñü íà âñå, òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè êå. Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó Êàíäi, Âè âèpiøèëè íå éòè íà êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè íàéêpàùå. Ôipìà Êàíäi pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó ïpàëüíó ìàøèíó çäîáóòîê áàãàòîpi íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó, íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè òiñíîìó êîíòàêòó iç ñïîæèâà åì. Âè îápàëè ÿêiñòü, äîâãîâi íiñòü i øèpîêi ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ ïpàëüíà ìàøèíà. VáÏen zákazníku, Dûkujeme Vám, Ïe jste si zakoupil v robek spoleãnosti CANDY âr s.r.o. Pfied prvním pouïitím v robku si pozornû pfieãtûte pfiiloïen ãesk návod, kter firma CANDY âr s.r.o. dodává, a dûslednû se jím fiiìte. Návod, kter jste k v robku obdrïel, vychází z v eobecné v robkové fiady a z tohoto dûvodu mûïe dojít k situaci, Ïe nûkteré funkce, ovládací prvky a pfiíslu enství nejsou urãeny pro Vá v robek. Dûkujeme za pochopení. Kupujåc sprzët AGD firmy Candy dowiodäeé, ãe nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoéç przedstawiç nowå pralkë automatycznå, która jest rezultatem lat poszukiwañ i doéwiadczeñ nabytych w bezpoérednim kontakcie z konsumentem. Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i wysokå sprawnoéç cechy charakteryzujåce pralkë Candy. With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best. Candy is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers. Êpiì öüîãî, ôipìà Êàíäi pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè, ïîñóäîìèéíi ìàøèíè, ïpàëüíîñóøèëüíi ìàøèíè, ñóøèëüíi ìàøèíè, ìiêpîõâèëüîâi ïå i, õîëîäèëüíèêè òà ìîpîçèëüíèêè. Çàïèòàéòå ó Âàøîãî Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã âèpîáiâ ôipìè Êàíäi. Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äຠÂàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè, óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi òà îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi êîpèñíi ïîpàäè ùîäî êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю. Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ êîíñóëüòàöié. Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè Êàíäi àáî äî îäíîãî ç öåíòpiâ ç òåõíi íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå Ìîäåëü òà Gíîìåp (ÿêùî òàêèé º). Firma Candy oferuje takãe szeroki asortyment innych urzådzeñ AGD, takich jak: zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a takãe lodówki i zamraãarki. Poproé Twojego sprzedawcë o kompletny katalog produktów firmy Candy. Przeczytaj uwaãnie niniejszå instrukcjë, gdyã zawiera ona wskazówki dotyczåce bezpiecznej instalacji, uãytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajåcych zoptymalizowaç sposób uãytkowania pralki. Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu póãniejszej konsultacji. Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z punktami serwisowymi, zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G urzådzenia (Jeéli taki istnieje). Praktycznie wszystkie informacje så obwiedzione ramkå na rysunku obok Candy is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washerdryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers. Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products. Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advise for best results when using your washing machine. Keep this booklet in a safe place for further consultation. When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the Model, No., and G number (if applicable of the appliance see panel). 3

3 OÃËABËEHÈE ÇÌIÑÒ ÏAPAÃPAÔ PÎÇÄIË KAPITOLA ROZDZIAÄ CHAPTER OBSAH : SPIS TREÉCI INDEX Ââåäåíèe Âñòóï Úvod Wstëp Introduction Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî êñïëyàòàöèè Çàãàëüíi âiäîìîñòi 1 Väeobecné pokyny püi püevzetí vÿrobku Uwagi ogólne dotyczåce dostawy General points on delivery Ãàpàíòèÿ Ãàpàíòi Záruka Gwarancja Guarantee Mepû áåçoïacíocòè Çàõîäè áåçïåêè 3 Pokyny pro bezpeöné pouïívání praöky Érodki bezpieczeñstwa Safety Measures Texíè ecêèe xapaêòepècòèêè Òåõíi íi õàpàêòåpèñòèêè 4 Technické údaje Dane techniczne Technical Data Ycòaíoâêa Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi Instalace Instalacja pralki Setting up and Installation Oïècaíèe êoìaíä Ïàíåëü êåpóâàííÿ 6 Popis ovládacího panelu Opis panelu sterujåcego Control Description Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx cpeäcòâ Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ 7 Zásobník pracích prostüedkå Szuflada na proszek Detergent drawer Bûáop ïpoãpaìì Âèáip ïpîãpàìè 8 Volba programå Wybór programu Selection Tèï áeëüÿ Âèpîáè, ïpèçíà åíi äëÿ ïpàííÿ 9 Prádlo Produkt The Product Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì Òàáëèöÿ ïpîãpàì 10 Tabulka programå Tabela programów Table of Programmes Còèpêa Ïpàííÿ 11 Praní Pranie Washing Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé Чèùåííÿ òà äîãëÿä 1 Öiätëní a bëïná udrïba Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki Cleaning and routine maintenance Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé 13 Neï zavoláte odbornÿ servis Lokalizacja usterek Faults Search 4

4 ÏÀPÀÃPÀÔ 1 PÎÇÄIË 1 KAPITOLA 1 ROZDZIAÄ 1 CHAPTER 1 ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÇÀÃÀËÜÍI ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI VÄEOBECNÉ POKYNY PÜI PÜEVZETÍ VŸROBKU. UWAGI OGÓLNE DOTYÅCE DOSTAWY GERAL POINTS ON DELIVERY Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü, òîáû ñ ìàøèíîé áûëè: À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ; Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß; Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ ÃÀPÀÍÒÈÈ; D) ÇÀÃËÓØÊA; E) ÆÅÑÒÊÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ ÒPÓÁÛ; F) ÂÀÍÍÎЧÊÀ ÄËß ÌÎЮÙÈÕ CPEÄCTB. G) BAHHOЧKA ÄËß ÌÎЮÙÈÕ CPEÄCTB CÏEÖÈAËÜHO ÄËß 3MÈHÓTHOÉ ÏPOÃPAMMÛ. ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè íàëè èè ïîâpåæäåíèé îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè. Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ, àáè ç ìàøèíîю áóëè: A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI ÓÊPÀ ÍÑÜÊÎЮ ÌÎÂÎЮ; B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß; C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ) ÃÀPÀÍÒI ; D) ÇÀÃËÓØÊÈ; E) ÆÎPÑÒÊÈÉ ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍÎ ÒPÓÁÈ; F) ÂÀÍÍÎЧÊÀ ÄËß ÌÈÉÍÈÕ ÇÀÑÎÁIÂ. G) ÑOBOÊ ÄËß ÄOÇÓÂÀÍÍß ÄËß 3ÎÕ ÕÂÈËÈÍÍÎ ÏPOÃPAMÈ ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè òpàíñïîpòóâàííi. Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü çâåpòàéòåñÿ â öåíòp òåõíi íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ÊÀÍÄI. D SPEDIRE G A F 3' C Dovunque tu sia. TRATTERE E EUROPE B Püi dodání a püevzetí vÿrobku zkontrolujte peölivë, zda bylo dodáno následující standardní püísluäenství: A) NÁVOD K OBSLUZE B) SEZNAM S ADRESAMI ODBORNŸCH SERVISNÍCH STÜEDISEK C) ZÁÖNÍ LIST D) KRYCÍ ZÁTKA E) DRÏÁK ODTOKOVÉ HADICE, TVA "U" F) NÁDOBKA NA TEKUTÉ PRACÍ PROSTÜEDKY G) DÁVKOVACÍ NÁDOBKA PRÁÄKU PRO 3 MIN. PROGRAM Z PRAKTICKŸCH DÅVODÅ PÜÍSLUÄSTVÍ UCHOVÁVEJTE NA BEZPEÖNÉM MÍSTË. Püi püevzetí vybalenou praöku peölivë zkontrolujte, zda nebyla bëhem püepravy jakkoliv poäkozena. Pokud ano, reklamujte äkody u Vaäeho prodejce. W momencie dostawy sprawdã, czy poniãsze elementy zostaäy dostarczone wraz z pralkå: A) INSTKCJA UÃYTKOWANIA B) KARTA GWARANCYJNA C) WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH (na karcie gwarancyjnej) D) ZATYKA E) KOLANKO WËÃA WYLEWOWEGO F) POJEMNIK NA PÄYN DO PRANIA G) 3 MINUTOWA MIARKA PRZECHOWUJ JE W BEZPIYM MIEJSCU Sprawdã, czy pralka i wyposaãenie jest w dobrym stanie i nie ulegäa uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku zauwaãenia uszkodzeñ skontaktuj sië ze sklepem, w którym nabyäeé urzådzenie. On delivery, check that the following are included with the machine: A) INSTCTION MANUAL B) CUSTOMER SERVICE ADDRESSES C) GUARANTEE CERTIFICATES D) CAP E) BD FOR OUTLET TUBE F) LIQUID DETERGT COMPARTIMT G) 3 MINUTE PROGRAMME DOSING SCOOP KEEP THEM IN A SAFE ACE Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case, contact your nearest Candy Centre. 6 7

5 ÏÀPÀÃPÀÔ PÎÇÄIË KAPITOLA ROZDZIAÄ CHAPTER ÃÀPÀÍÒÈß ÃÀPÀÍÒI ZÁKA GWARANCJA GUARANTEE Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè òåõíè åñêîãî ñåpâèñà, çà èñêëю åíèåì îïëàòû çà âûçîâ, â òå åíèå 1 ãîäà ñî äíÿ ïîêóïêè. Ïpàëüíà ìàøèíà ìຠãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî (çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè òåõíi íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi. Pro poskytnutí kvalitního záruãního a pozáruãního servisu uschovejte v echny doklady o koupi a pfiípadn ch opravách v robku. Doporuãujeme Vám po dobu záruãní doby uchovat pûvodní obaly k v robku. NeÏ budete kontaktovat servisní stfiedisko, peãlivû prostudujte záruãní podmínky v záruãním listû. Obracejte se pouze na autorizovaná servisní stfiediska. Niniejsze urzådzenie jest dostarczane z kartå gwarancyjnå pozwalajåcå bezpäatnie korzystaç z pomocy technicznej i serwisu w okresie gwarancyjnym. The appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service, apart from a fixed call out charge, for a period of one year from the date of purchase. Íå çàáóäüòå îòïpàâèòü àñòü A ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äëÿ íåîáõîäèìîé påãèñòpàöèè â òå åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîêóïêè. Íå çàáóäüòå âiäïpàâèòè àñòèíó À ãàpàíòiéíîãî ñåpòèôiêàòà äëÿ íåîáõiäíî påºñòpàöi ïpîòÿãîì 10 äíiâ ç äíÿ êóïiâëi. Czëéç B karty gwarancyjnej winna byç wysäana do Candy Polska przez sprzedawcë w ciågu 10 dni od daty sprzedaãy. Remember to post part B of the guarantee certificate within 10 days of the purchase date. Чàñòü B ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äîëæíà õpàíèòüñÿ ó Âàñ è áûòü çàïîëíåíà ñîîòâåòñòâóюùèì îápàçîì äëÿ ïpåäúÿâëåíèÿ âìåñòå ñ åêîì èëè êâèòàíöèåé, âûäàííîé ïpîäàâöîì, ñëóæáå òåõíè åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïpè íåîáõîäèìîñòè ïpîèçâåñòè påìîíò. Чàñòèíà  ñåpòèôiêàòà ïîâèííà çáåpiãàòèñÿ ó Âàñ i ïîâèííà áóòè çàïîâíåíà âiäïîâiäíèì èíîì äëÿ ïpåä'ÿâëåííÿ pàçîì ç åêîì àáî êâèòàíöiºю, âèäàíîю ïpîäàâöåì, ñëóæái òåõíi íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ó âèïàäêó íåîáõiäíîñòi çpîáèòè påìîíò. Czëéç A karty gwarancyjnej powinna zostaç wypeäniona i przechowywana w celu ewentualnego okazania technikom z punktu serwisowego w przypadku naprawy. Naleãy takãe zachowaç fakturë potwierdzajåcå zakup urzådzenia. Part A should be filled in and kept by you to be shown if necessary to the technician from the Technical Assistance Service. The sales receipt should also be kept. 8 9

6 ÏÀPÀÃPÀÔ 3 PÎÇÄIË 3 KAPITOLA 3 ROZDZIAÄ 3 CHAPTER 3 ÌÅPÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏPÈ ËЮÁÛÕ ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ: ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÁÓÄÜßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏPÀËÜÍÎ ÌÀØÈÍÈ: POKYNY PRO BEZPEÖNÉ POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY POZOR! NÍÏE UVEDÉ POKYNY ATÍ PRO JAKŸKOLIV DH ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBY ÉRODKI BEZPIEEÑSTWA UWAGA: PRZED PRZYSTÅPIIEM DO JAKIEJKOLWIEK YNNOÉCI YSZIA LUB KONSERWACJI URZÅDZIA NALEÃY SAFETY MEASURES IMPORTANT: FOR ALL CLEANING AND MAINTANCE WORK Remove the plug îòêëю èòå ñòèpàëüíóю ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå øòåïñåëü èç pîçåòêè; ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà è âîäû; Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè ìàøèíû êàáåëåì ñ çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â òîì, òî çëåêòpîñåòü èìååò çàçåìëåííûé ïpîâîä.  ñëó àå åãî îòñóòñòâèÿ, íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê êâàëèôèöèpîâàííîìó ïåpñîíàëó. Àïïàpàòópà ôèpìû Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì ÅЭÑ N 89/336, 73/3 íà çëåêòpîîáîpóäîâàíèå; íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è íîãàìè; íå pàáîòàéòå ñî ñòèpàëüíîé ìàøèíîé áîñèêîì; íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè âî âëàæíûõ è ñûpûõ ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ, äóøåâàÿ êîìíàòà). ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90 Ñ. ïpåæäå åì îòêpûòü êpûøêó çàãpóçî íîãî ëюêà, óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû â áàpàáàíå. 10 âiäêëю iòü âèëêó âiä ìåpåæi; çàêpèéòå êpàí ïîäà i âîäè; Êàíäi îñíàùóº âñi ñâî ìàøèíè êàáåëåì iç çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî åëåêòpîìåpåæà ìຠçàçåìëåíèé ïpîâiä.  pàçi éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî çâåpíóòèñÿ äî êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà. Àïàpàòópà ôipìè Êàíäi âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ 89/336/ÅÅÑ òà 73/3/ÅÅÑ íà åëåêòpîîáëàäíàííÿ. íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè. íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю pîççóòèìè. íå çàñòîñîâóéòå ïpîäîâæóâà i â âîëîãèõ òà ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà, äóøîâà êiìíàòà). ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90 Ñ. ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó, ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi âîäè â áàöi. Vytáhnëte vidlici el. äñåry ze zásuvky el. sítë Uzavüete kohout püívodu vody Väechny el.spotüebiöe zn.candy jsou uemnëny. Zajistëte, aby napájecí el.sít umoïñovala ochranu uzemnëním. V püípadë pochybnosti nechte provëüit pracovníkem odborné firmy. Toto zaüízení odpovídá Smërnicím EHS 89/336 a 73/3 a následnÿm zmënám. Nedotÿkejte se praöky mokrÿma öi vlhkÿma rukama nebo nohama Nepouïívejte praöku jsteli bosí. Nejvyääí pozornost vënujte pouïívání råznÿch adaptérå, rozdvojek a prodluïovacích äñår v místnostech jako jsou koupelny nebo v místnostech se sprchou. Jeli to moïné, vyhnëte se jejich pouïívání våbec. UPOZORNËNÍ: BËHEM CYKLU PRANÍ MÅÏE VODA DOSÁHNOUT TEOTY AÏ 90 C Püed otevüením praöky se ujistëte, ïe v bubnu není ïádná voda Wyjåç wtyczkë z gniazdka sieciowego. Zakrëciç kran odpowiadajåcy za dopäyw wody. Firma CANDY wyposaãa w uziemiene wszystkie produkowane u siebie urzådzenia. Upewnij sië, ãe gniazdko zasilajåce pralkë posiada prawidäowo podäåczony bolec uziemiajåcy. W przeciwnym przypadku wezwij wykwalifikowanego elektryka. Urzådzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywami Unii Europejskiej 89/336/CEE, 73/3/CEE, z uwzglëdnieniem póãniejszych poprawek. Nie wolno dotykaç urzådzenia mokrymi lub wilgotnymi rëkami lub nogami. Nie wolno mieç z nim kontaktu gdy stoimy boso na posadzce. Nie wolno uãywaç przedäuãaczy do doprowadzenia energii elektrycznej. OSTRZEÃIE: W ASIE PRANIA WODA W PRALCE MOÃE OSIÅGNÅÇ TEMPERATURË 90 C Przed otwarciem drzwiczek pralki naleãy sprawdziç, czy w bëbnie nie ma wody. Turn off the water inlet tap. All Candy appliances are earthed. Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case. This appliance complies with Directives 89/336/EEC, 73/3/EEC and following changes. Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet. Do not use the appliance when barefooted. Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible. WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER CAN REACH A TEMPERATURE OF 90 C. Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum. 11

7 íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè è ïåpåõîäíèêàìè; íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè òà ïåpåõiäíèêàìè; Nepouïívejte adaptéry nebo vícenásobné zásuvky. Nie wolno uãywaç adapterów, ani rozgaäëãiaczy elektrycznych. Do not use adaptors or multiple plugs. íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì, èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé áåç Âàøåãî íàáëюäåíèÿ; íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà Âàøó âiäñóòíiñòü; Nedovolte, aby püístroj pouïívaly dëti nebo nekompetentní osoby bez dozoru. Urzådzenie nie powinno byç obsäugiwane przez dzieci oraz osoby nie zaznajomione z urzådzeniem. Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision. íå òÿíèòå çà êàáåëü ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ îòêëю åíèÿ åå îò ëåêòpîñåòè; íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè âiäêëю åííi âèëêè âiä pîçåòêè; Püi odpojování ze sítë netahejte pouze za sít ovou äñåru, ale vytáhnëte záströku ze zásuvky W celu wyjëcia wtyczki z gniazdka sieciowego nie naleãy ciågnåc za kabel zasilajåcy ani pociågaç samego urzådzenia. Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket. íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è ò.ï.); ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì íà òåëåæêó; íå çàëèøàéòå ìàøèíó â óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî); ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå çà pó êè êåpóâàííÿ è çà êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ. Nenechávejte püístroj vystaven atmosférickÿm vlivåm (déät, slunce atd.) Püi püemíst ování püístroje jej nezvedejte za ovládací voliöe nebo zásuvku na práäek. Nie wolno naraãaç urzådzenia na dziaäanie czynników atmosferycznych (deszcz, säoñce itp...) Podczas przenoszenia pralki nie wolno chwytaç jej za pokrëtäa ani za pojemnik na érodek do prania. Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.) In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detersive drawer. ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå êëàäiòü ëюêîì íà âiçîê. Püi püevozu neopírejte praöku dvíüky o vozík. Podczas transportu nie powinno sië opieraç drzwiczek pralki o wózek. During transportation do not lean the door against the trolley. Âàæíî! Â ñëó àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè âîpñèñòûì ïîêpûòèåì, íåîáõîäèìî îápàòèòü âíèìàíèå íà òî, òîáû âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ, pàñïîëîæåííûå ñíèçó ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû âîpñîì. ïîäíèìàéòå ìàøèíó âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà pèñóíêå; â ñëó àå íåèñïpàâíîñòè èëè ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îòêëю èòå åå, çàêpîéòå êpàí ïîäà è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ îpèãèíàëüíûõ çàï àñòåé. Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.; Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî íàéòè â ñëóæáå òåõíè åñêîãî îáåñïå åíèÿ. ÓÂÀÃÀ! Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ìàøèíè íà ïiäëîçi ç êèëèìîâèì è âîpñèñòèì ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè, íå áóëè çàêpèòi âîpñîì. ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó. â pàçi íåñïpàâíîñòi è ïîãàíî pîáîòè ìàøèíè âiäêëю iòü, çàêpèéòå êpàí ïîäà i âîäè òà íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé Ñåpâiñíèé öåíòp Êàíäi òà âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ òiëüêè îpèãiíàëüíèõ çàï àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè. ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ yøêoäæeíèé, íeoáxiäío çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â cëyæái òexíi íoão çaáeçïe eííÿ. Dåleïité! Pokud umístíte püístroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou ohroïeny ventily ve spodní öásti praöky. Püístroj zvedejte v páru podle obr. V püípadë poruchy nebo nesprávné öinnosti vypnëte praöku, uzavüete püívod vody a neodbornë s püístrojem nemanipulujte. Kontaktujte Servisní centrum Candy a ïádejte originální náhradní díly. Nedodrïení tëchto podmínek by mohlo ohrozit bezpeönÿ provoz spotüebiöe. Pokud by doälo k poäkození püívodní äñåry, musí bÿt nahrazena jinou originální dodávanou servisními centry Candy. Waãne! W przipadku instalacji urzådzenia na podäozu pokrytym dywanem, chodnikiem, itp., naleãy sprawdziç czy nie så zatkane otwory wentylacyjne znajdujåce sië w dolnej czëéci pralki. Pralka powinna byç zawsze podnoszona przez dwie osoby, tak jak to pokazane jest to na rysunku. W przypadku awarii czy teã nieprawidäowego dziaäania wyäåcz pralkë, zakrëç kran doprowadzajåcy wodë i staraj sië jej nie dotykaç. Skontaktuj sië z autoryzowanym punktem serwisowym Candy. Nieprzestrzeganie powyãszych zaleceñ moãe negatywnie wpäynåç na bezpieczeñstwo uãytkowania urzådzenia. W przypadku gdyby przewód zasilajåcy (gäówny kabel) zostaä uszkodzony jego wymiana na dobry moãe byç wykonana tylko przez punkt serwisowy. Important! When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents. Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram. In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Candy Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance. Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre. 1 13

8 ÏÀPÀÃPÀÔ 4 PÎÇÄIË 4 KAPITOLA 4 ROZDZIAÄ 4 CHAPTER 4 4 cm 8 cm cm Texíè ecêèe xapaêòepècòèêè Òåõíi íi õàpàêòåpèñòèêè TECHNICKÉ ÚDAJE DANE TECHNINE TECHNICAL DATA Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ) Çàâàíòàæåííÿ ñóõî áiëèçíè kg MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA CIËÃAR PRANIA SUCHEGO MAXIMUM WASH LOAD DRY Íopìàëüíûé ypoâåíü âoäû Íîpìàëüíèé piâåíü âîäè l 6 1 NORMÁLNÍ HLADINA VODY POZIOM NORMALNY WODY NORMAL WATER LEVEL Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà ïîòóæíiñòü W 10 MAX.PÜÍKON MAKSYMALNY POBÓR MOCY POWER INPUT Ïîòpåáëåíèå íåpãèè (ïpîãpàììà 90 C) ë. ïpeäoxpaíèòåëü Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi (ïpîãpàìà 90 C) ÅΛ çàïîáiæíèê kwh A 1,8 10 SPOTÜEBA ERGIE PÜI PROG.90 C JIÄTËNÍ ZUÃYCIE ERGII (PROG. 90 C) BEZPIIK OBWODU ZASILANIA ERGY CONSUMPTION (PROG.90 C) POWER CURRT FUSE AMP Cêopocòü âpaùeíèÿ öeíòpèôyãè Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ öåíòpèôóãè giri/min OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ (ot./min.) OBROTY WIRÓWKI (obr./min) SPIN r.p.m. Äàâëeíèe â ãèäpaâëè ecêoé cècòeìe Òèñê ó ãiäpàâëi íié ñèñòåìi MPa min. 0,0 max. 0,8 TLAK VODY CIÉNIIE WODY W SIECI WATER PRESSURE Íàïpÿæåíèå â ñåòè Íàïpóãà â ìåpåæi V 30 NAPÁJECÍ NAPËTÍ NAPIËCIE ZASILANIA SUPY VOLTAGE 14 1

9 ÏÀPÀÃPÀÔ PÎÇÄIË KAPITOLA ROZDZIAÄ CHAPTER ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI UVEDÍ DO PROVOZU INSTALACE INSTALACJA PRALKI SETTING UP INSTALLATION Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç ïîäñòàâêè è óïàêîâêè. Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå øëàíã. Pîçòàøóéòå ìàøèíó íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ åêñïëóàòàöi, çíiìiòü ç ïiääîíó. Çpiæòå ñòpi êè, ÿêi òèì àñîâî êpiïëÿòü òpóáêè. Odstrañte ochrannou podloïku z pënového polystyrénu (souöást obalu) a praöku umístëte nedaleko místa trvalého pouïívání. Opatrnë prostüihnëte plastovou sponu upevñující odpadovou hadici a püívodní äñåru s vidlicí. Ustawiç pralkë w miejscu przeznaczenia bez opakowania. Przeciåç taémy przytrzymujåce wëãe i przewody. Move the machine near its permanent position without the packaging base. Cut tubeholding straps. Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò (A), 4 áîêîâûõ áîëòà (B) è îòñîåäèíèòå òpàâåpñó (C). Âèâåpíiòü öåíòpàëüíèé ãâèíò (À), âèâåpíiòü 4 áîêîâèõ ãâèíòè (Â) i ïîòiì çíiìiòü ñêîáó (Ñ). Odäroubujte stüedovÿ äroub (A) püepravní pojistky; odäroubujte 4 postranní ärouby (B) a sejmëte liätu püepravní pojistky (C). Wykrëciç érodkowå érubë (A), 4 boczne (B) po czym zdemontowaç blokadë. Unscrew the central screw (A); unscrew the 4 lateral screws (B) and remove the cross piece (C). Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è âûòàùèòå äâà ïëàñòèêîâûõ ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà çàùèòíûõ ëåìåíòà èç ïîëèñòèpîëà, ïîòÿíóâ âíèç. Íàõèëèòü ìàøèíó âïåpåä i çâiëüíiòü âiä ïîëiåòèëåíîâîãî ìiøêà, âèòÿãíiòü ïîëiñòèpîëîâi ïpîêëàäêè, pîçòàøîâàíi ç áîêiâ êîpïóñó. Nakloñte praöku vpüed a zevnitü pláätë vytáhnëte plastové vaky obsahuiící hrancly z pënového polystyrénu. Pochyliç pralkë do przodu i wyciågnåç dwie wkäadki styropianowe. Lean the machine forward and remove the plastic bags containing the two polystyrene blocks at the sides, pulling downwards. Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé, êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå ñ èíñòpóêöèåé. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ ËÅÌÅÍÒÛ ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ ÄËß ÈÃP. Ââåpíiòü çàãëóøêó (ÿêà çíàõîäèòüñÿ â ñïåöiàëüíîìó ïàêåòèêó pàçîì ç iíñòpóêöiºю) â îòâip íà çàäíié êpèøöi ìàøèíè. ÓÂÀÃÀ! ÍÅ ÇÀËÈØÀÉÒÅ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ Â ÌIÑÖI, ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ ÄÆÅPÅËÎÌ ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ. Do otvoru po stüedovém äroubu dopravní pojistky zatlaöte záslepku z püisluäenství a v této poloze ji zajistëte otoöením pomoci mince. POZOR: ODSTRAÑTE ZBYTKY OBALU Z DOSAHU DËTÍ, MOHLY BY BŸT ZDROJEM NEBEZPEÖÍ. Zatkaç otwór w tylnym panelu zatyczkå dostarczonå wraz z pralkå. UWAGA: NIE NALEÃY POZOSTAWIAÇ ELEMTÓW OPAKOWANIA DO ZABAWY DZIECIOM, GDYà ELEMTY TE MOGÅ STANOWIÇ POTCJALNE ÃRÓDÄO NIEBEZPIEEÑSTWA. Press the plug (to be found in the envelope with the instructions) into the hole. WARNING: DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE REACH OF CHILDR AS IT IS A POTTIAL SOURCE OF DANGER

10 Çaêpeïèòå ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa a ía äíe, êaê ïoêaçaío ía pècyíêe. Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê ìàøèíå. èappleë Óapple ÓÎÊÂÌ Ú ÔÓ ÒÓ ËÌÂÌ Í Ó ÓÔappleÓ Ó Û ÔappleË ÔÓÏÓ Ë ÌÓ ı ÒÓ ËÌËÚÂÎ Ì ı Î Ì Ó. çâ ËÒÔÓÎ ÁÛÈÚ ÒÚ apple Â Î Ì Ë Ë ÒÓ ËÌÂÌËfl. Âíèìàíèå! Íå îòêpûâàéòå âîäîïpîâîäíûé êpàí. Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå, îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî, òîáû îòñóòñòâîâàëè ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá, çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà áîpòó pàêîâèíû èëè ëó øå ê êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä ópîâíåì ïîëà 0 ñì è äèàìåòpîì áîëüøå äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.  ñëó àå íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçóéòå æåñòêîå óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà ñëèâíîé òpóáû. Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè, ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó. Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî êpàíó. èappleëî Ë ÔÓ ËÌ ÛÚË Ô π Ì Ì Ó Ó ÌÓª ÏÂappleÂÊ Á ÓÔÓÏÓ Ó ÌÓ Ó Ó Î Ì Û. ëú appleëè Î Ì ÔÓ ÚÓappleÌÓ ËÍÓappleËÒÚÓ Û ÚË Á ÓappleÓÌÂÌÓ. ÓÂÀÃÀ! ÍÅ ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ. Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé øëàíã íà êpàю âàííè, ñëiäêóю è, àáè òpóáêè íå ïåpåãèíàëèñÿ òà íå ïåpåêpó óâàëèñÿ. Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî êàíàëiçàöiéíî òpóáè ç ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä piâíåì ïiäëîãè 0 ñì i äiàìåòpîì áiëüøèì çà äiàìåòp çëèâíî òpóáè ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî, âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ çëèâíî òpóáè. Upevnëte ke dnu praöky püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z vlnitého materiálu podle obrázku. Hadici püívodu vody püípevnëte k vodovodnímu kohoutu koncem s pojistnÿm ventilem (Water stop system). Spotüebiö musí bÿt püipojen k püívodu vody novou hadicí, která je souöástí vÿbavy spotüebiöe. Staré hadice nesmëjí bÿt znovu pouïívány. DÅLEÏITÉ: V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE VODU. Opüete konec odtokové hadice o vanu a dbejte na to, aby na hadici nevznikly zlomy nebo ohnutí. Odtoková hadice má bÿt umístëna ve vÿäce min. 0 cm. Je lepäí pouïijeteli pevného odpadu o vëtäím pråmëru, neï je pråmër odtokové hadice, tím umoïníte pråchod vzduchu. Pokud je potüeba, pouïijte pevnÿ Udrïák k upevnëní hadice. Püípadné prodlouïení odtokové hadice måïe zavinit poruchy v chodu odtokového öerpadla a filtru, zejména v püípadë, jeli deläí neï 1 m. Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na rysunku. Podäåczyç do kranu wåã doprowadzajåcy wodë. Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci wodociågowej za pomocå nowego zestawu wëãy gumowych. Nie naleãy uãywaç starego zestawu. UWAGA: NIE ODKRËCAÇ JESZE KRANU Przysunåç urzådzenie do éciany. Zawiesiç wåã odpäywowy na krawëdzi wanny, uwaãajåc aby nie miaä on zaäamañ i aby byä droãny na caäej swej däugoéci. Wskazanym jest doäåczenie wëãa odprowadzajåcego wodë do staäego odpäywu o érednicy wiëkszej niã wåã odprowadzajåcy wodë z pralki i znajdujåcego sië na wysokoéci co najmniej 0 cm. W miarë potrzeby nalezy uãyç usztywniajåcego kolanka, dostarczonego w komplecie wraz z pralkå. Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture. Connect the fill hose to the tap. The appliance must be connected to the water mains using new hosesets. The old hosesets should not be reused. IMPORTANT: DO NOT TURN THE TAP ON AT THIS TIME. Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube. It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 0 cm. If is necessary to use the plastic sleeve supplied. min 4 cm min 4 cm max 100 cm +,6 mt max min 0 cm max 8 cm max 100 cm +,6 mt max min 0 cm max 8 cm 18 19

11 Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ íîæåê. Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê. Praöka má pohyblivé noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat vodorovnou polohu praöky. Wypoziomowaç pralkë manipulujåc jej przednimi nóãkami. Use front feet to level the machine with the floor. a) ïîâåpíèòå ïî àñîâîé ñòpåëêå ãàéêó, òîáû pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè. b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë. c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè, çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ àñîâîé ñòpåëêè äî óïîpà. À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю ñòpiëêîю ãàéêó, àáè pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè; Â. îáåpòàю è íiæêó, ïiäíiìiòü è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî îïîpè íà ïiäëîãó; Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè, çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè ãîäèííèêîâî ñòpiëêè äî óïîpó. C B A a) Otáöejte maticí äroubu po smëru hod. ruöiöek a pak måïete püizpåsobit vÿäku noïiöky. b) Otáöením sniïujte nebo zdvihejte noïiöku, dokud perfektnë nepüilne k podlaze. c) Upevnëte polohu noïiöky otoöením matice äroubu proti smëru hod. ruöiöek. a) Przekrëciç w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara nakrëtkë blokujåcå nóãkë pralki. b) Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak aby uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa. c) Zablokowaç nóãkë przykrëcajåc nakrëtkë w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aã bëdzie przylegaäa do dna pralki. a) Turn the nut clockwise to release the screw adjuster of the foot. b) Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the ground. c) Lock the foot in position by turning the nut anticlockwise until it comes up against the bottom of the machine. ì  ËÚÂÒ ÚÓÏ, ÚÓ ÍÌÓÔÍ ëíäêí ÌÂ Ì Ê Ú. èâappleâíóì ÈÚÂÒfl, Ó ÍÌÓÔÍ ëíäêí ÌÂ Ì ÚËÒÌÛÚ. Zkontrolujte, Ïe tlaãítko START není stisknuté. Sprawdziç czy przycisk START nie jest wciêni ty Ensure that the START button is not pressed. ì  ËÚÂÒ, ÚÓ ÔÂappleÂÍÎ ÚÂÎ ÔappleÓ apple ÏÏ Ì ıó ËÚÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËË Çõäã Ë Á appleûáó Ì È Î Í Á Íapple Ú. èâappleâíóì ÈÚÂÒfl, Ó ÍÌÓÔÍ ÁÌ ıó ËÚ Òfl Ì ÔÓÁˈ ª OFF Ú Âapple Á ÌÚ ÊÂÌÌfl Á ËÌÂÌ Zkontrolujte, Ïe voliã programû je v poloze OFF a dvífika praãky jsou zavfiená. Sprawdziç czy pokr t o programów jest na pozycji OFF i czy drzwiczki sà zamkni te. Ensure that the knob is on the OFF position and the load door is closed Âêëю èòå âèëêó â pîçåòêó. Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè. Zapojte záströku do sítë. Wäoãyç wtyczkë kabla zasilajåcego do gniazda sleciowego. Insert the plug. èóòîâ ÔÓ ÒÓ ËÌÂÌËfl ÔappleË Óapple ÓÎÊÂÌ Ú apple ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú ÍËÏ Ó apple ÁÓÏ, ÚÓ appleóáâúí Î ÓÒÚÛÔÌÓÈ. è ÒÎfl ÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌfl, ÔappleËÎ ÔÓ ËÌÂÌ ÛÚË appleóáú Ó ÌËÈ Ú Í, Ó ÚÂÔÒÂÎ Ì ËÎÍ Ú appleóáâúí ÂÎÂÍÚappleÓÔÓÒÚ ÌÌfl ÛÎË Î ÍÓ ÓÒÚÛÔÌ. Po instalaci spotüebiöe se ujistëte, ïe spotüebiö je umístën tak, aby byla snadno püístupná zásuvka. Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji zapewniajåcej swobodny dostëp do kontaktu (wtyczki). After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible. 0 1

12 ÏÀPÀÃPÀÔ 6 PÎÇÄIË 6 KAPITOLA 6 ROZDZIAÄ 6 CHAPTER 6 N M A D E F G H B C L Îïèñàíèå êîìàíä ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß OVLÁDACÍ PRVKY OPIS ELEMTÓW PANELU STEROWANIA CONTROLS Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ Êëàâèøà îòêpûâàíèÿ ëюêà Êëàâèøà START Êíoïêa Cyïep Cêopocòü äìóôí ÅÖá ëäãäñéä Êëàâèøà êñòpà ïîëîñêàíèÿ ÍÌÓÔÍ àçíöçëàççéâ ëíàêäà Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ çàñîáiâ Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà Êëàâiøà START Êíoïêa cyïep øâèäêocòi äìóôí Á ÔÓ ÌÌfl Ï flúúfl ÚÍ ÌËÌË Êëàâiøà ñóïåpïîëîñêàííÿ äìóôí ßçíÖçëàÇçéÉé èêäççü A B C D E F G Zásobník pracích prostüedkå Tlaöítko otevírání dveüí Tlaöítko START Tlaöítko pro velmi rychlé praní Tlaöítko pro zabránëní pomaökání Tlaöítko Super Máchání Tlaöítko intenzivního praní Szuflada na proszek Przycisk odblokowujåcy drzwiczki Przycisk START Przycisk Super szybkiego prania Przycisk äatwe prasowanie Przycisk dodatkowego päukania Przycisk intensywnego prania Detergent drawer Door open button START button Super Rapid button Crease guard button Extra rinse button Intensive wash button Peãyëÿòop cêopocòè Pó êà ïpîãpàìì ñòèpêè Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp ìàøèíà âêë àì ËÍ ÚÓapple Ù Á ÔappleÓ apple ÏÏ Pó êà påãóëюâàííÿ øâèäêîñòi âiäæèìó Pó êà âñòàíîâëåííÿ ïpîãpàì ïpàííÿ Ñâiòíèé iíäèêàòîp âêë/âèêë Iíäèêàòîpè pîáîòè ïpîãpàì H L M N Voliö otáöek odstüed ování Voliö programå Indikátor START/STOP Kontrolky znázoràující fázi programu Pokrëtäo regulacji prëdkoéci wirowania Pokrëtäo programatora Lampka kontrolna zasilania Lampki wskazujàce kolejne fazy prania Spin speed control Timer knob for wash programmes Off/On indicator light Indicator lights showing which phase the programme is in 3

13 ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ ÊÍÎÏÎÊ ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß ÊÍÎÏÎÊ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÅ OPIS ELEMTÓW PANELU STEROWANIA DESCRIPTION OF CONTROL Êíîïêà îòêpûâàíèÿ çàãpóçî íîãî ëюêà Âíèìàíèå! Ñïåöèàëüíîå óñòpîéñòâî áåçîïàñíîñòè íå ïîçâîëÿåò íåìåäëåííî îòêpûòü ëюê â êîíöå ñòèpêè.  êîíöå ôàçû îòæèìà öåíòpèôóãîé ñëåäóåò ïîäoæäàòü ìèíóòû, ïpåæäå åì îòêpûòü ëюê. Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà Óâàãà! Ñïåöiàëüíèé ïpèñòpié áåçïåêè íå äîçâîëÿº íåãàéíî âiäêpèòè ëюê ïî çàêií åííi ïpàííÿ. Ïî çàêií åííi ôàçè âiäæèìó öåíòpèôóãîю ñëiä çà åêàòè õâèëèíè, ïåpø íiæ âiäêpèòè ëюê. B min. TLAÖÍTKO OTEVÍRÁNÍ DVEÜÍ POZOR: SPECIÁLNÍ POJISTKA ZABRAÑUJE OTEVÜÍ DVÍÜEK PRAÖKY IHNED PO SKONÖÍ PRANÍ. JAKMILE SKONÖÍ ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE MINUTY A POTOM TEPRVE DVÍÜKA OTEVÜETE. PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY DRZWIKI UWAGA: URZÅDZIE JEST WYPOSAÃONE W SPECJALNY SYSTEM ZABEZPIEAJÅCY, KTÓRY ZAPOBIEGA NATYCHMIASTOWEMU OTWARCIU DRZWIEK TUZ PO ZAKOÑIU PRANIA, PO JEGO ZATRZYMANIU LUB PO ZAKOÑIU WIROWANIA. PRZED OTWARCIEM DRZWIEK NALEÃY ODEKAÇ MINUTY. DOOR OP BUTTON IMPORTANT: A SPECIAL SAFETY DEVICE PREVTS THE DOOR FROM OPING AT THE D OF THE WASH/SPIN CYCLE. AT THE D OF THE SPIN PHASE WAIT UP TO MINUTES BEFORE OPING THE DOOR. äçéèää ëíäêí ç ÊÏËÚÂ Ì ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí Îfl Á ÔÛÒÍ apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ. Ç Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ Á ÓappleËÚÒfl ÒÓÓÚ ÂÚÒ Û ËÈ ËÌ ËÍ ÚÓapple. èêàåöóäçàö: èéëãö çäüäíàü äçéèäà ëíäêí Ñé çäóäãä êäåéíõ åéüöí èêéâíà çöëäéãúäé ëöäìçñ. ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ô apple ÏÂÚappleÓ ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÒÎÂ Ì Î ˆËÍÎ (Ô ÛÁ ) èóòîâ Ì Î apple ÓÚ apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ ËÁÏÂÌÂËfl ÂÂ Ô apple ÏÂÚapple ÏÓÊÌÓ ÌÓÒËÚ ÒÎÂ Û ËÏ Ó apple ÁÓÏ: éúóêïëúâ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. àì ËÍ ÚÓapple Ì ÌÂÚ ÏË Ú. ÇÌÂÒËÚÂ Ç Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë Ì ÊÏËÚ   apple Á ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. äçéèää ëíäêíì ç ÚËÒÌ Ú ëíäêí, Ó Ó apple ÚË ˆËÍÎ (Á ÌÓ Á Ó apple ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ Ó ËÌ Á Ì ËÍ ÚÓapple Á ÓappleËÚ Òfl) çéíäíää: èßëãü íééé üä äçéèää ëíäêí çäíàëçìíä, èêàëíêéû çöéåïßñçé ÑÖäßãúäÄ ëöäìçñ Ñé èéóäíäì êéåéíà. áï Ì ÔappleÓ apple ÏË Ô ÒÎfl ÚÓ Ó, flí ÔappleÓ apple Ï Ê Á ÔÛ ÂÌ (è ÛÁ ) äóîë ÔappleÓ apple Ï appleóáôó Ú, ÁÏ ÌË ÏÓÊÎË Ó ÌÓÒËÚË, Ì ÚËÒÍ Ë ÔÓÚapple Ì ÍÌÓÔÍË. ç ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. äóîë Ì ËÍ ÚÓapple, Á ÓappleËÚ Òfl, ÁappleÓ Ú ÌÂÓ ı Ì Ç Ï ÁÏ ÌË Ë ÁÌÓ Û Ì ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. C TLAâÍTKO START Stisknutím tohoto tlaãítka dojde ke spu tûní programu nastaveného na voliãi programû (na základû druhu zvoleného programu se rozsvítí jedna z kontrolek). POZN.: PO SPU TùNÍ PRAâKY TLAâÍTKEM START JE NUTNÉ VYâKAT NùKOLIK VTE IN, NEÎ JE PRAâKA UVEDA DO CHODU. ÚPRAVA NASTAVÍ PO SPU TùNÍ PROGRAMU (PAUZA) Po spu tûní programu mohou b t upravena pouze nastavení pomocí tlaãítek pro jednotlivé volby. Uvolnûte tlaãítko START. Jakmile kontrolka zaãne blikat, upravte nastavení, která si pfiejete zmûnit a stisknûte znovu tlaãítko START. PRZYCISK START Nale y go wcisnàç aby uruchomiç, ustawiony wczeêniej za pomocà pokr t a programów, cykl prania.( W zale noêci od ustawionego cyklu zapali si jedna z kontrolek czasu pozosta ego do zakoƒczenia prania) UWAGA: PO W ÑIU PRALKI ZA POMOCÑ PRZYCISKU START NALE Y POEKAå KILKA SEKUND, A PRALKA ROZPONIE CYKL PRANIA. ZMIANY USTAWIE PO W ÑIU PROGRAMU (PAUSA) Po w àczeniu programu mo na zmieniç ustawienia i opcje jedynie za pomocà przycisków opcje. Zwolniç przycisk START Kontrolka czasu pozosta ego do koƒca cyklu zacznie migotaç.nale y taraz dokonaç àdanych zmian i ponownie wcisnàç przycisk START. START BUTTON Press to start the selected cycle (according to the selected cycle one indicator lights will go on). NOTE: WH THE START BUTTON HAS BE PRESSED, THE APIANCE CAN TAKE FEW SECONDS BEFORE STARTS WORKING. CHANGING THE SETTINGS AFTER THE PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE) Once the programme has started the settings can only altered by pressing the relevant buttons. Release the START button. One indicator lights will flash, make your changes and press the START button once more. 4

14 ÖÒÎË Ç ıóúëúâ ÓÎÓÊËÚ ËÎË ÌÛÚ ÂÎ Â ÔappleÓˆÂÒÒ ÒÚËappleÍË, ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí Ë ÔÓ ÓÊ ËÚ ÏËÌÛÚ, ÔÓÍ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË apple Á ÎÓÍËappleÛÂÚ Á appleûáó Ì È Î Í. ë ÂÎ ÈÚ ÌÂÓ ıó ËÏÛ Ç Ï ÓÔÂapple ˆË, Á ÍappleÓÈÚ Á appleûáó Ì È Î Í Ë Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. å ËÌ ÔappleÓ ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ Ó ÏÓÏÂÌÚ, Ì ÍÓÚÓappleÓÏ ÓÌ Î ÔappleÂapple Ì. éúïâì apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ èappleó apple ÏÏÏ ÏÓÊÂÚ Ú ÓÚÏÂÌÂÌ Î ÓÈ Û Ó Ì È Ç Ï ÏÓÏÂÌÚ. ÑÎfl ÚÓ Ó: éúóêïëúâ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. èappleó ÂappleÌËÚ ÔÂappleÂÍÎ ÚÂÎ ÔappleÓ apple ÏÏ ÂappleÂÁ ÓÚÏÂÚÍÛ Çõäã Ë ÔÓ ÓÊ ËÚ ÒÂÍÛÌ. èóòîâ ÚÓ Ó Ï ËÌ Û ÂÚ ÓÚÓ Í ÓappleÛ appleû ÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ ËÎË ÓÚÍÎ ÂÌË. ÇçàåÄçàÖ: áäéêìáéóçõâ ãûä çö éíäêéöíëü, Ñé íöï èéê èéää çäüäíä äçéèää ëíäêí. üí Ó ÇË Ê πúâ Ó ÚË Ó ËÈÌflÚË ÎËÁÌÛ, Ì ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí Ú ÔÓ ÂÍ ÈÚ ı ËÎËÌË, ÔÓÍË ÏÂı Ì ÁÏ ÂÁÔÂÍË ËÌËÚ Âapple. äóîë ÇË ÁappleÓ ËÎË ÌÂÓ ı Ì ÁÏ ÌË, Á ËÌ Ú Âapple, Ì ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí Ú ÔappleËÒÚapple È ÔappleÓ Ó ÊËÚ appleó ÓÚÛ Ì ÔÓÚÓ ÌÓÏÛ ÂÚ Ô. ÄÌÛÎ ÌÌfl Ó apple ÌÌÓª ÔappleÓ apple ÏË èappleó apple Ï ÏÓÊ ÛÚË ÌÛÎ Ó Ì Û flíëè ÏÓÏÂÌÚ Ì ÒÚÛÔÌËÏ ËÌÓÏ: ç ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí èó ÂappleÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ Ë ÓappleÛ Ì ÔÓÁˈ OFF èó ÂÍ ÈÚ ÒÂÍÛÌ å ËÌ Û Â ÓÚÓ Îfl Ì Óª ÔappleÓ apple ÏË Ó ÏÓÊ ÛÚË ËÏÍÌÂÌÓ ìçäéä: ÑÇÖêß çö åéüçä ÇßÑóàçüíà, èéäà ìçßåäçöçä äçéèää ëíäêí Pokud si pfiejete vyjmout ãi pfiidat prádlo bûhem praní, uvolnûte tlaãítko START a vyãkejte DVù minuty, dokud bezpeãnostní zafiízení neuvolní dvífika praãky. Po vloïení ãi vyjmutí prádla, opûtovném uzavfiení dvífiek praãky a stisknutí tlaãítka START, bude praãka pokraãovat v pracím cyklu od stejného místa, ve kterém byl cyklus pfieru en. Z Í NASTAVÉHO PROGRAMU Je moïné zru it program v jak koli okamïik, a to následujícím zpûsobem: Uvolnûte tlaãítko START Nastavte voliã programû do polohy OFF VymaÏte pûvodnû nastaven program z pamûti praãky nastavením voliãe programû do jakékoli polohy odli né od OFF. Vyãkejte zhruba vtefiin, pak je praãka pfiipravená buì pro nastavení nového programu nebo pro definitivní vypnutí. Pro definitivní vypnutí praãky je nutné znovu nastavit voliã programû do polohy OFF. POZOR: NESMÍTE OTEVÍRAT DVÍ KA PRAâKY, POKUD TLAâÍTKO START NÍ UVOLNùNÉ. Je eli chcemy dodaç lub wyjàç jakieê sztuki prania gdy pralka ju pracuje, nale y zwolniç przycisk START i poczekaç minuty a zwolni si blokada drzwiczek. Po wyj ciu lub do o eniu czegoê do prania nale y zamknàç drzwiczki i nacisnàç przycisk START. Pralka rozpocznie pranie w tym momencie cyklu, w który zosta a zatrzymana. SKASOWANIE USTAWIONEGO PROGRAMU Jest mo liwe skasowanie ustawionego programu w ka dym momencie prania. Nale y postàpiç nast pujàco: zwolniç przycisk START ustawiç pokr t o wyboru programów na pozycj OFF. przestawiç pokr t o programów na pozycj poza OFF poczekaç oko o sekund. Pralka jest teraz gotowa do ustawienia nowego programu lub do wy àczenia. UWAGA: NIE MO NA OTWORZYå DRZWIEK JEÂLI PRZYCISK START NIE JEST ZWOLNIONY. If you wish to add or remove items during washing, release the START button and wait minutes until the safety device unlocks the door. When you have carried out the manoeuvre, close the door, press START button and the appliance will continue working where it left off. CANCELLING A SELECTED PROGRAMME The programme can be cancelled at any time in the following way: Release the START button Turn the selector knob first to the OFF position and then away from it Wait around seconds The machine will be ready for another programme or to be switched off. ATTTION: THE DOOR CANNOT BE OPED UNTIL THE START BUTTON HAS BE RELEASED Êíoïêa Cyïep Cêopocòü Haæaòèeì òoé êíoïêè âpeìÿ ïpoãpaììû còèpêè coêpaùaeòcÿ ía 100 ìèíyò â çaâècèìocòè oò âûápaííoé ïpoãpaììû è òeìïepaòypû. Ôyíêöèÿ Cyïep Cêopocòè ìoæeò áûòü ècïoëüçoâaía ïpè çaãpyçêe ìaøèíû oò 1 äo êã. ùú ÍÌÓÔÍ ÏÓÊÂÚ Ú ËÒÔÓÎ ÁÓ Ì ÚÓÎ ÍÓ ÔappleÓ apple ÏÏ ı Îfl ıîóôíó ı Ë ÒËÌÂÚÂÚË ÂÒÍËı ÚÍ ÌÂÈ. Êíoïêa cyïep øâèäêocòi Ïpè íàòèñêàííi íà öю êíoïêy ac ïpoãpaìè ïpaííÿ cêopo yºòücÿ íà 0 xâèëèí ìaêcèìyì, â çaëeæíocòi âiä ïpoãpaìè òa âèápaío òeìïepaòypè. Êíoïêa cyïep øâèäêocòi ìoæe áyòè âèêopècòaía ïpè ïpaííi âiä 1 äo êã áiëèçíè. ñfl ÍÌÓÔÍ ÏÓÊ ÛÚË ËÍÓappleËÒÚÓ Ì ÚiÎ ÍË Á ÔappleÓ apple Ï ÏË Îfl Ó ÌflÌËı Ú ÒËÌÚÂÚË ÌËı ÚÍ ÌËÌ D TLAÖÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ PRANÍ Stisknutím tohoto tlaöítka se zkrátí öas praní o max. 0 minut, a to v závislosti na zvoleném programu a teplotë praní. Tlaöítko pro velmi rychlé praní måïe bÿt pouïito pro náplñ od 1 do kg suchého prádla. (Toto tlaöítko je aktivní pouze u pracích cyklå pro bavlnëné a smíäené tkaniny). PRZYCISK SUPER SZYBKIEGO PRANIA Wciéniëcie tego przycisku powoduje zredukowanie czasu prania do max. 0 minut w zaleãnoéci od wybranego programu i temperatury. Przycisk super szybkiego prania moãe byç uãyty do prania äadunku od 1 do kg. Ten przycisk mo e byç wykorzystany przy programach: bawe na i tkaniny mieszane. SUPER RAPID BUTTON By pushing this button the time of the wash programme is reduced to a maximum of 0 minutes depending on the programme and the temperature selected. The super rapid button can be used for washing loads of 1 to kg. (This button can be utilised only on cottons and synthetic programmes). 6 7

15 äìóôí ÅÖá ëäãäñéä ùú ÙÛÌ͈fl ÔÓÁ ÓÎflÂÚ Ò ÂÒÚË Ó ÏËÌËÏÛÏ Ó apple ÁÓ ÌË ÒÍÎ ÓÍ Ì Ó ÂÊ Â ÔappleÓˆÂÒÒ ÒÚËappleÍË ÔÛÚÂÏ Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË Ë ÚËÔ ÒÚËapple ÂÏÓ Ó ÂÎ fl. ç ÔappleËÏÂapple, Îfl ÒÏ ÌÌÓ Ó ÚËÔ ÂÎ fl ÙÙÂÍÚ ÓÒÚË ÂÚÒfl Ú ÍËÏ Ó apple ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂÌ ÂÌË ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ó, ÔappleË ÒÏÂÌÂ Ó apple Ì Ì apple ÂÚÒfl, Ó ÂÌ ÂÎËÍ ÚÌ È ÓÚÊËÏ Ò ÚÓ ÔÓÁ ÓÎflÂÚ Ó ÓÈÚËÒ ÂÁ Î ÊÂÌËfl ÂÎ fl ÔÓÒΠÒÚËappleÍË. ÑÎfl ÂÎËÍ ÚÌÓ Ó ÂÎ fl, Á ËÒÍÎ ÂÌËÂÏ ËÁ ÂÎËÈ ËÁ ÂappleÒÚË, Ù Á ÒÚËappleÍË ÒÎÂ Û Ú ÚÓÏ Ê ÔÓapplefl ÍÂ, ÚÓ Ë ÔappleË ÒÚËappleÍ ÒÏ ÌÌÓ Ó ÂÎ fl, ÚÓÎ ÍÓ ÛÊ ÂÁ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ó ÛÏÂÌ ÂÌËfl ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ó, Â Â Ó ÎflÂÚÒfl Ù Á ÓÚÒÚÓfl Ó apple Ì ÔÓÒΠÔÓÒΠÌÂ Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌËfl. èappleë Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ Îfl ÒÚËappleÍË ÂappleÒÚË ËÎË ÔappleÓ Ì ı ÚÍ ÌÂÈ Ú ÍÌÓÔÍ ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÓÒÚ ËÚ ÂÎ Â Ó Â ÔÓÒΠÔÓÒΠÌÂ Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌËfl, ÚÓ ÓÎÓÍÌ ıóappleó ÂÌ ÍÓ apple ÒÔapple ËÎËÒ. èó ÓÍÓÌ ÌËË ˆËÍÎÓ ÒÚËappleÍË ÔappleÓ Ì ı ÚÍ ÌÂÈ, ÂÎËÍ ÚÌ ı ÚÍ ÌÂÈ ËÎË ÂappleÒÚË ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÌflÚ ÒÎÂ Û Ë ÓÔÂapple ˆËË: éúê Ú ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãäñéä ÚÓ ÓÒÚ ÌÓ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ ÔÓÒΠÒÎË Ó ËÎË ÓÚÊËÏ. ÖÒÎË Ç Ì ıóúëúâ ÓÚÊËÏ Ú Â Ë, Ë ÚÓÎ ÍÓ ÒÎËÚ Ó Û, ÚÓ: ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí ÔÓ ÂappleÌËÚ ÔÂappleÂÍÎ ÚÂÎ ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÎÓÊÂÌË Çõäã. ÂappleËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ ëãàç ÔÓ ÓÊ ËÚ ÒÂÍÛÌ ÍÎ ËÚÂ Ï ËÌÛ ÍÌÓÔÍÓÈ ëíäêí äìóôí Á ÔÓ ÌÌfl Ï flúúfl ÚÍ ÌËÌË ÄÍÚË Á ˆ fl ÌÓª ÙÛÌ͈ ª π ÏÓÊÎË ÒÚ ÁÏÂÌ ËÚË Ó Ï Ì ÏÛÏÛ ÛÚ ÓappleÂÌÌfl ÔÓÏ flúëı appleâ ÂÈ, ÔappleË ˆ ÓÏÛ o Ëapple πú Òfl ÔappleÓ apple Ï Ô ÌÓ Ó ˆËÍÎÛ Ôapple ÌÌfl Ú ÚËÔÛ ÚÍ ÌËÌ, Ó ÔÓÚapple ÌÓ ËÔapple ÚË. ì apple Á ÍÓÏ ÌÛ ÌÌfl ÁÏ ÌËı ÚËÔ ÚÍ ÌËÌ ÔÓÒÎ Ó Ì Á ÌÌfl ÍÓÏ Ì Ù ÁË apple Î ÌÓ Ó ÓıÓÎÓ ÊÂÌÌfl Ó Ë, ÒÛÚÌÓÒÚ Ó ÂappleÚ ÌÌfl apple ÌÛ Ô Ò ÁÎË ÌÌfl Ó Ë Ú ÔÓ Î ÌÂ Ó ÂappleÚ ÌÌfl π ÏÓÊÎË ÒÚ ÓÒfl ÚË Ï ÍÒËÏ Î ÌÓ Ó ÔÓÏ flí ÂÌÌfl ÚÍ ÌËÌ. ÑÎfl ÚÓÌÍËı ÚÍ ÌËÌ, Á ËÌflÚÍÓÏ ÂappleÒÚflÌËı, ÔÓÚapple ÌÓ ËÍÓappleËÒÚÓ Û ÚË Ë Â Í Á Ì ÍÓÏ Ì Ë Îfl ÁÏ ÌËı ÚËÔ ÚÍ ÌËÌ, Á ËÌflÚÍÓÏ apple Î ÌÓ Ó ÓıÓÎÓ ÊÂÌÌfl Ó Ë, ÔappleÓÚ Á Ó ÌÌflÏ Ù ÁË ÒÚ ÚË ÌÓª Ó Ë Û apple Ì Á ÚÓÏ ÚË ÌËÏ ÒÚÓÔÓÏ Ô ÒÎfl ÓÒÚ ÌÌ Ó Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌÌfl. ì ÔappleÓ apple Ï Îfl Ï ˆÌËı ÚÍ ÌËÌ Ú Ó ÌË ˆfl ÍÌÓÔÍ ËÍÓÌÛπ ÎË Â Ó ÌÛ ÙÛÌ͈ Á ÎË ÚË ÚÍ ÌËÌË Û Ó Í Ìˆ ÓÒÚ ÌÌ Ó Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌÌfl Á ÏÂÚÓ Ï ÍÒËÏ Î ÌÓ Ó appleóáúfl Û ÌÌfl ÚÍ ÌËÌË. ÑÎfl Á Í Ì ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ôapple ÌÌfl Ï ˆÌËı, ÂÎ Í ÚÌËı ÚÍ ÌËÌ Ú Ó ÌË ÔÓÚapple ÌÓ ËÍÓÌ ÚË Ì ÒÚÛÔÌ ÓÔÂapple ˆ ª: ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ áäèéåßéäççü å üííü íääçàçà, Ó Á Í Ì ËÚË ˆËÍÎ Ù ÁË ÁÎË Û Ú Ó ÂappleÚ ÌÌfl. üí Ó ÇË ÌÂ Ê πúâ ÊËÏ ÚË ÎËÁÌÛ Ú Ê πúâ ÎË Â ÁÎËÚË Ó Û, ÚÓ: ç ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ START èó ÂappleÌ Ú ÔappleÓ apple Ï Ì ÔÓÁˈ OFF é Âapple Ú ÔappleÓ apple ÏÛ ÁÎË Û Ó Ë èó ÂÍ ÈÚ ÒÂÍÛÌ Ç ÏÍÌ Ú ÔappleËÎ, Ì ÚËÒÌÛ Ë ÍÌÓÔÍÛ START E TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ POMAÖKÁNÍ Nastavením této funkce, aktivní pouze u pracích cyklå pro smíäené a jemné tkaniny, je moïné sníïit na minimum pomaökání prádla v návaznosti na prací cyklus zvolenÿ vÿbërem programu a druhu praného prádla. V püípadë smësnÿch tkanin se püi praní vyuïívá funkcí pro postupné ochlazování vody, vylouöení otáöení bubnu bëhem vypouätëcí láznë a pro jemné odstüed ování, öímï je zajiätëna nevyääí regenerace pranÿch tkanin. U jemnÿch tkanin, s vÿjimkou vlny, je postup stejnÿ jako u vÿäe uvedenÿch smësnÿch tkanin, je ale doplnën o funkci ponechání vody v bubnu po ukonöení závëreöného máchání. U odolnÿch tkanin a programu pro praní vlny má toto tlaöítko pouze funkci ponechání vody v bubnu po skonöení posledního máchání, aby se tím zachovala dokonalá pruïnost vláken. Pro dokonöení cyklu praní odolnÿch tkanin, jemnÿch tkanin a vlny måïete zvolit následující postup: zruäit tuto funkci vypnutím tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus bude ukonãen fází vypuätëní vody a odstüedëním prádla. V pfiípadû, Ïe chcete pouze vypustit vodu: vypnûte praãku tlaãítkem START otoãte voliãem programû do polohy OFF zvolte program pro pouhé vypu tûní vody vyãkejte vtefiin znovu uveìte praãku do chodu PRZYCISK ATWE PRASOWANIE Uruchomienie tej funkcji pozwala zmniejszyç do minimum gniecenie si pranych tkanin przez modyfikacj parametrów programu dla wybranego cyklu i typu tkaniny. Szczególnie w przypadku tkanin mieszanych po àczone dzia anie fazy stopniowego sch adzania wody, braku obrotów b bna podczas odprowadzania wody i delikatnego wirowania minimalizuje gniecenie si w ókien. W przypadku tkanin delikatnych, z wyjàtkiem we ny, opisane wczeêniej etapy wzbogacono o etap pozostawienia wody w b bnie po ostatnim p ukaniu, a wyeliminowano etap sch adzania wody pozwoli o to uzyskaç najlepsze rezultaty. W programie prania tkanin wytrzyma e i we ny przycisk ten wymusza jedynie pozostawienie prania w wodzie po zakoƒczeniu ostatniego p ukania, co umo liwia dok adne rozpr enie w ókien. Na zakoƒczenie cyklu prania tkanin wytrzyma e, tkanin delikatnych i we ny mo na: Zwolniç przycisk ATWE PRASOWANIE, pozwalajàc zakoƒczyç pranie etapem odprowadzenia wody i wirowania. Je eli chcemy ustawiç program TYLKO ODPROWADZANIE WODY nale y: wy àczyç pralk naciskajà przycisk START ustawiç pokr t o progamów na pozycj OFF wybraç program TYLKO ODPROWADZANIE WODY poczekaç sekund w àczyç pralk CREASE GUARD BUTTON The Crease Guard function minimizes creases as much as possible with a uniquely designed anticrease system that is tailored to specific fabrics. MIXED FABRICS the water is gradually cooled throughout the final two rinses with no spinning and then a delicate spin assures the maximum relaxation of the fabrics. DELICATE FABRICS final two rinses with no spinning and then the fabrics are left in water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button this will drain and spin ready for emptying RESISTANT FABRICS AND WOOLLS after the final rinse, the fabrics are left in water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button this will drain and spin ready for emptying If you do not want to spin the clothes and activate drain only: release the START button turn the selector knob to the OFF position select programme drain wait around seconds switch on the appliance again by pressing the START button 8 9

16 Êëàâèøà êñòpà ïîëîñêàíèÿ èappleë Óapple ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË, Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË, ÓÔÓÎ ÒÍË ÌË ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl ÓÎ ËÏ ÍÓÎË ÂÒÚ ÓÏ Ó, ÎË Ó ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl ÔÓ ÚÓappleÌÓ. ùúó ÓÒÓ ÂÌÌÓ ÊÌÓ Îfl Î ÂÈ Ò Û ÒÚ ËÚÂÎ ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Ú ÍÊ ÒÚapple Ëı ÎÎÂapple ËÂÈ. Êëàâiøà ñóïåpïîëîñêàííÿ ç ÚËÒÌÛ Ë ˆ ÍÌÓÔÍÛ, Á ÎÂÊÌÓ Ó apple ÌÓª ÔappleÓ apple ÏË, ÏÓÊÌ Ó ÚË Ò ÏÛ Ù ÁÛ ÔÓÎÓÒÍ ÌÌfl Ó Ê Î Â Ó Ë Ì ˆ È Ù Á. Öå îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ ëюäåé ç óòëèâîю øêipîю òà òèõ, ÿêi ñòpàæäàюòü àëåpãiºю. F SUPER MÁCHÁNÍ Stisknutím tohoto tlaöítka bude do kaïdého máchání püidáno více vody. To je zvláät dåleïité pro osoby s citlivou pokoïkou. PRZYCISK DODATKOWEGO P UKANIA WciÊni cie tego przycisku, zale nie od wybranego programu powoduje zwi kszenie iloêci wody podczas cyklów p ukania lub dodaje jeszcze jedno p ukanie. Funkcja ta jest szczególnie waãna dla ludzi z bardzo wraãliwà skórà. SUPER RINSE BUTTON This function will allow an extra rinse or more water added at the rinse stage depending on the programme selected. This is particularly important for avoiding skin irritation from detergent residues for people with particularly sensitive skin. ÍÌÓÔÍ àçíöçëàççéâ ëíàêäà èappleë Óapple ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË, apple ÓÚ ÂÈ ÚÓÎ ÍÓ ÔappleË ÒÚËappleÍ ÂÎ fl ËÁ ÔappleÓ Ì ı ÚÍ ÌÂÈ, ÔÂapple ÓÌ Î ÌÓ Á ÌÌ fl ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ó Ì apple ÁÎË Ì ı Ú Ô ı ÒÚËappleÍË ÓÒÚ ÂÚÒfl ÌÂËÁÏÂÌÌÓÈ. ùú ÓÒÓ ÂÌÌÓÒÚ, ÒÓ ÂÚ ÌËË Ò ÍÚË Ì Ï ÏÂı ÌË ÂÒÍËÏ ÓÁ ÂÈÒÚ ËÂÏ, ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÓÚÒÚËapple Ú Ê ÒËÎ ÌÓ Á applefláìâììóâ ÂÎ Â ËÁ ÔappleÓ Ì ı ÚÍ ÌÂÈ. äìóôí ßçíÖçëàÇçéÉé èêäççü ç ÚËÒÌÛ Ë ÌÛ ÍÌÓÔÍÛ, Ó ÍÚË ÛπÚ Òfl Ú Î ÍË Ô Ò ˆËÍÎ Îfl ÒÚ ÈÍËı ÓÒÓ ÎË Ó appleû ÌËı ÚÍ ÌËÌ, ÏÓÊÌ ÓÒfl ÚË ÒÚ ÈÍÓª Ë apple ÌÓª ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleË Îfl ÛÒ ı Ù Á ˆËÍÎ Ôapple ÌÌfl. ñfl appleëò, ÔÓπ Ì Ì Á Ó ÓÚappleË ÎÓ Ï ı Ì ÌÓª π, ÓÁ ÓÎflπ ÓÚappleËÏ ÚË Ï ÌÌ appleâáûî Ú ÚË ÔappleË Ôapple ÌÌ ÓÒÓ ÎË Ó appleû ÌËı ÚÍ ÌËÌ. G TLAÖÍTKO INTZIVNÍHO PRANÍ Stisknutím tohoto tlaöítka, které je funköní pouze u programu pro odolné tkaniny, se udrïuje teplota prací láznë na hodnotë nastavené bëhem väech fází pracího cyklu. Tato funkce, spojená s mechanickÿm påsobením pracího bubnu, umoïñuje dosáhnout dobrÿch vÿsledkå praní i u velmi zaäpinëného prádla z odolnÿch tkanin. PRZYCISK INTSYWNEGO PRANIA. WciÊni cie tego przycisku, aktywnego wy àcznie w przypadku prania tkanin odpornych o trwa ych kolorach pozwala utrzymaç na sta ym poziomie wybranà temperatur wody we wszystkich fazach cyklu prania. Ta charakterystyczna funkcja w po àczeniu z oddzia ywaniem mechanicznym zapewnia uzyskanie dobrych wyników prania w przypadku szczególnie zabrudzonych tkanin o trwa ych kolorach. INTSIVE WASH BUTTON This function which is available on all cotton programmes is very useful for heavy soiling. The temperature is kept constant throughout all the wash phases and the programme is extended to ensure an extra deep cleaning performance

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

RU UKR CZ PL EN Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi Automatická praöka Instrukcja obsäugi User instructions Activa Smart 130.6

RU UKR CZ PL EN Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi Automatická praöka Instrukcja obsäugi User instructions Activa Smart 130.6 Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi Automatická praöka Instrukcja obsäugi User instructions Activa Smart 130. ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ! ÚVOD GRATULACJE OUR COMIMTS Ïpèîápåòÿ òó ñòèpàëüíóю

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

说明书 86x191mm

说明书 86x191mm Multi-function Tester (TC-V2.12k) ① Please carefully read this operation manual throughly before use ② Our company will reserve the right of interpretation for this manual ③ For product appearance please

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Thiết bị gia dụng Home appliances 2014

Thiết bị gia dụng Home appliances 2014 www.hafelehome.com.vn Thiết bị gia dụng Home appliances 2014 Häfele từ 1923 Trụ sở chính của Häfele tọa lạc tại Nagold, miền Nam nước Đức với 100% vốn tư nhân. Trải qua hơn 90 năm hoạt động trong lĩnh

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

Using a Walker - Vietnamese

Using a Walker - Vietnamese Sử Dụng Khung Đi Bộ Using a Walker Walking with a walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to

Chi tiết hơn

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử

UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử UW MEDICINE PATIENT EDUCATION Crutch Walking vietnamese Đi Bằng Nạng Hướng dẫn từng bước và những lời khuyên về an toàn Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng nạng an toàn để giúp quý vị phục hồi và lành

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016

Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Yeastar S50 VoIP PBX Installation Guide Version 1.0 Jun. 2016 Content Content...2 Welcome.3 Before You Start...4 Package Contents.4 Hardware Overview..4 LED Indicators and Ports.5 Installation.7 Safety

Chi tiết hơn

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi

FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a servi FAQs Những câu hỏi thường gặp 1. What is the Spend Based Rewards program for Visa Vietnam? The Spend Based Rewards program for Visa Vietnam is a service that offers a complimentary airport lounge visit

Chi tiết hơn

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM

MD Paper-Based Test ELA Vietnamese Script for Administrating PARCC TAM 4.10 Script for Administrating Mathematics and English Language Arts/Literacy (ELA/L) The administration script under Section 4.10.1 will be used for all units of the Mathematics Test. Refer to Section

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf

weidmuller_pcb_terminal_blocks.pdf PCB connectors RS1.6 LS.. Product data IEC: 500 / 14 UL: / 10 or additional articles and information, refer to catalog.weidmueller.com Note: RS1.6 LS.. SN Rectangular plugin male connector with solder

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

Specification Eng-Viet-C10K.doc

Specification Eng-Viet-C10K.doc MODEL No. / MÃ SẢN PHẨM C10K 1 OF 7 INPUT / NGÕ VÀO Nominal Voltage Điện áp danh định Phase Số pha Voltage Range Hoạt động ở dải điện áp Voltage Detection Ngưỡng nhận biết điện áp Voltage Comeback Ngưỡng

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C.2.3.4.5.6.7 VBS-Система шин Система шин штырькового типа (PIN) в изоляции Система шин вилочного типа (FORK)

Chi tiết hơn

Wallaby warmer Hướng dẫn sử dụng Ngày có hiệu lực: Tháng 10, 2019 Số phát hành: 01 Phiên bản 03VN Ngày phát hành: Tháng 8, Wall

Wallaby warmer Hướng dẫn sử dụng Ngày có hiệu lực: Tháng 10, 2019 Số phát hành: 01 Phiên bản 03VN Ngày phát hành: Tháng 8, Wall Wallaby warmer Hướng dẫn sử dụng Ngày có hiệu lực: Tháng 10, 2019 Số phát hành: 01 Phiên bản 03VN Ngày phát hành: Tháng 8, 2019 www.mtts-asia.com 2265 Nội dung Thông tin công ty Giới thiệu Mô tả thiết

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự

Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự Hướng dẫn cụ thể từng bước để đăng ký sử dụng Đơn đăng ký không tín chỉ sau đó ghi danh vào các lớp không tín chỉ. 1 tháng Sáu, 2018 Các sinh viên dự định nhận các dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng k{ vào các lớp

Chi tiết hơn

Newletter 15 year

Newletter 15 year JUNE TO AUGUST Từ tháng Sáu đến hết tháng Tám WINDSOR PLAZA HOTEL 18 An Duong Vuong Street, D5, HCMC 028 3833 6688 windsorplazahotel.com Join us in celebrating our 15th year of providing warm Vietnamese

Chi tiết hơn

PX870/770_EN

PX870/770_EN PX-770 Hướng dẫn sử dụng General Guide Illustrations in this User s Guide show the PX-870. PX-870 PX-770 Front 1 2 1 2 bo 3 3 4 4 5 6 5 6 7 8 9 7 8 9 bp Bottom Rear bk bl bm bn bn (PX-870 only) (PX-870)

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_3.qxd

camozzi_÷àñòü_3.qxd Соединения с накидной гайкой для пластиковых трубок. íappleû ÍË: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. ëóâ ËÌÂÌËfl

Chi tiết hơn

NMPED 2019 Spring ADMINISTRATOR Manual

NMPED 2019 Spring ADMINISTRATOR Manual 4.10 Script for Administrating Grade 3 and English Language Arts (ELA) The administration script under Section 4.10.1 will be used for all units of the Grade 3 Test. Refer to Section 4.10.2 for the administration

Chi tiết hơn

PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart

PERFORMANCE DATA SC Series 10 inch (250mm) Submersible Borehole Pumps Selection Chart PERFORMANCE DATA Selection Chart SC125 6Ê-Ê75kW 6AÊ-Ê55kW SC125 50Hz 6AAÊ-Ê55kW 5Ê-Ê55kW 5AÊ-Ê45kW 5AAÊ-Ê45kW 4Ê-Ê37kW 4AÊ-Ê37kW 4AAÊ-Ê37kW 3-Ê30kW 3A-Ê30kW 3AAÊ-Ê22kW 2-Ê22kW 2A-Ê18.5kW 2AAÊ-Ê15kW 1Ê-Ê11kW

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai 16 pdf

Microsoft Word - bai 16 pdf Business English Speakers Can Still Be Divided by a Common I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. Business is the most popular subject for international students in the United

Chi tiết hơn

Catalogue 2019

Catalogue 2019 2019 VÌ SAO BẠN YÊN TÂM CHỌN NUTRI NEST? NUTRI NEST Yến sào của nhà phát minh ra nghề nuôi yến NGUỒN GỐC UY TÍN Yến sào từ công ty phát minh ra nghề nuôi yến Việt Nam (Từ 2005). DINH DƯỠNG VƯỢT TRỘI Kỹ

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : 04.38684698 Fax : 04.38684730 Website : www.nguyenduc.com.vn Hướng dẫn sử dụng Camera DVR 910 Hướng

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc

Microsoft Word - TT HV_NguyenThiThom_K18.doc THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thơm 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 26 6-1986 4. Nơi sinh: Ý Yên Nam Định 5. Quyết định công nhận học viên số:, ngày tháng năm 6. Các thay

Chi tiết hơn

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA

Muallim Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) Volume 1- Issue 2 (2017), Pages / ISSN: eissn USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWA USAGE OF THE NEWS MAKER SOFTWARE IN IMPROVING STUDENTS READING SKILL 1 / Arjunan Perumal 1 1 Johor Malaysia / Kota Masai Secondary School / Email: arjuna_shal8@yahoocom Abstract In today s world of constant

Chi tiết hơn

LDP-AV_40-70_Manual_Rev1904_jhs

LDP-AV_40-70_Manual_Rev1904_jhs Rev. 1904 User Manual LDP-AV 40-70 PicoLAS GmbH `çãé~åóñçêfååçî~íáîémçïéêbäéåíêçåáåë ~åçi~ëéêqéåüåçäçöó h~áëéêëíê~ëëénmm abjronpqeéêòçöéåê~íü müçåéw HQVEMFOQMTJRSPRUJM c~ñw HQVEMFOQMTJRSPRUJOV bjj~áäw

Chi tiết hơn

2018 Vietnamese FL Written examination

2018 Vietnamese FL Written examination Victorian Certificate of Education 2018 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Vietnamese FIRST LANGUAGE Written examination Tuesday 20 November 2018 Reading time: 11.45 am to

Chi tiết hơn

Screen Test (Placement)

Screen Test (Placement) Summer 2005 Midterm Exam Grade 5 -- Test (Student's Copy) The purpose of this mid-term exam is for the school to understand how well and how much the material is being used by students and teachers. Having

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx

Microsoft Word - Persevere-2 Stories.docx ꤙꤢ ꤏꤛꤥ ꤙꤢ ꤏꤢ ꤜꤢ ꤟꤛꤢ ꤞꤤ ꤞꤢ ꤕꤜꤢ, ꤋꤛꤢꤞꤢ ꤕꤜꤢ ꤓꤢ ꤙꤢ ꤒꤟꤢ ꤕꤝꤟꤥ ꤒꤣ ꤡꤣ Take Courage and Persevere ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on and at IVIVU's transa

IVIVU English Vietnamese Campaign Overview Giới thiệu chương trình Customers when paying with Agribank JCB card on   and at IVIVU's transa IVIVU Customers when paying with Agribank JCB card on www.ivivu.com and at IVIVU's transaction offices will get 20% discount on total bill, maximum discount amount is 1,000,000 VND. Each JCB crardholder

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

UKRAINNAFPaper3

UKRAINNAFPaper3 NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 1998 UKRAINIAN PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 8 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING

Chi tiết hơn

Bài 1:

Bài 1: Bài 1: LÀM QUEN THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 1.1 Lập dự án với S7-1200: Tạo mới dự án, mở dự án đã có. Khởi động chương trình STEP 7 Basic: Double click lên icon trên desktop hoặc vào menu start >> All Program

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx

Microsoft Word - Listen to Your Elders-2 Stories.docx ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤚꤢ ꤡꤟꤢ ꤢ Listen and Obey ꤒꤟꤢ ꤟꤢ ꤙꤢ ꤚꤟꤢ ꤘꤣꤑꤢ ꤕꤟꤢ ꤐꤟꤢ ꤢ ꤔꤢ ꤞꤤ ꤊꤟꤢ ꤟꤣ ꤊꤢ ꤛꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤔꤟꤤ ꤔꤛꤢ ꤡꤢ ꤘꤣ ꤞꤤ ꤕꤟꤢ ꤒꤟꤢ ꤘꤛꤢ ꤛꤢ ꤒꤢ ꤟꤢ ꤗꤢ ꤢ ꤟꤢ ꤏꤥ ꤕꤟꤢ ꤕꤟꤢ ꤔꤢ ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢ ꤢ ꤒꤟꤢ ꤤ ꤞꤛꤥꤤ ꤞꤛꤢ ꤚꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ ꤢ

Chi tiết hơn

tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn : 2009 ISO : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH

tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn : 2009 ISO : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH tcvn tiªu chuèn quèc gia national STANDARD tcvn 8242 2 : 2009 ISO 4306 2 : 1994 XuÊt b n lçn 1 First edition CẦN TRỤC TỪ VỰNG PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes Vocabulary Part 2: Mobile cranes HÀ NỘI 2009

Chi tiết hơn

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen

copy Vietnamese by Khoa Dang Nguyen by Nick Nguyen pg 1 Hello, I m Sir Frettrick! Xin chào, tôi là Sir Frettrick! I m a Lion Bear with very funny hair. Tôi là sư tư lai gấu có mái tóc rất buồn cười. I m just different. I like being a lion.

Chi tiết hơn

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m

7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm m 7 Drinks to Clean Your Kidneys Naturally 7 thức uống làm sạch thận của bạn một cách tự nhiên (II) (continuing) (tiếp theo) 4 Stinging Nettle Cây tầm ma Stinging nettle is a plant with a long history of

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc

Microsoft Word - QS2000E 93-AS220-T-3 Instructions doc Hộp Nối Cáp Co Nguội QS 2000Eä Series 93-AS 220-T-3 Hệ Thống Nối Nhanh Hướng Dẫn Lắp Đặt Thành Phần: 3 Ống co nguội cách điện QS 2000E 2 Ống co nhiệt bao ngoài 1 Hộp chuẩn bị cáp 3 Tube mỡ P55/2 ( 4.5ml

Chi tiết hơn

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these

Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these Blood pool and Hemangioma - Khoang chứa máu và U máu gan Hoàng Văn Trung Normally when we look at lesions filling with contrast, the density of these lesions is always compared to the density of the liver

Chi tiết hơn

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết

BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 1. Mục đích và phương pháp 1.1. Mục đích 19 ThS. Trương Thị Anh Đào Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới

Chi tiết hơn

KORIZA_1L.cdr

KORIZA_1L.cdr TECHNICAL DETAILS ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Oil viscosity: admissible recommended Âèñêîçèòåò íà õèäðàâëè íîòî ìàñëî: äîïóñòèì ïðåïîðú âà ñå [ mm 2 /s] 6... 2 2 6 Degree of filtration: Ñòåïåí íà ôèëòðàöèÿ:

Chi tiết hơn

Mục lục trang SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN Hướng dẫn sử dụng máy giặt hoàn toàn tự động ES-U82GV ES-U80GV ES-U78GV ES-U72GV Hướng dẫn sử dụng Cảm ơn

Mục lục trang SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN Hướng dẫn sử dụng máy giặt hoàn toàn tự động ES-U82GV ES-U80GV ES-U78GV ES-U72GV Hướng dẫn sử dụng Cảm ơn Mục lục trang SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN Hướng dẫn sử dụng máy giặt hoàn toàn tự động ES-U82GV ES-U80GV ES-U78GV ES-U72GV Hướng dẫn sử dụng Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Các biện pháp

Chi tiết hơn

CONTROL SWITCHBOARD TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN The control switchboard and control are, of course, integrated with the various control and operating apparatus

CONTROL SWITCHBOARD TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN The control switchboard and control are, of course, integrated with the various control and operating apparatus CONTROL SWITCHBOARD TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN The control switchboard and control are, of course, integrated with the various control and operating apparatus. They also offer a high level of preparation for assembly

Chi tiết hơn

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO

VCSP-CSBH-H03-V CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG/ SALES POLICY DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA I. CHÍNH SÁCH/ POLICY / FOR ARPARMENT AT H03 OF VICITY SPORTIA-THE HERO ZONE ----- Tháng 11/2018/ Nov 2018

Chi tiết hơn

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C

BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR Subject COURSE NAME Duration (days) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC C BUREAU VERITAS VIETNAM - HN Office 2019 PUBLIC TRAINING CALENDAR CQI-IRCA - LEAD AUDITOR TRAINING ISO 9K CQI-IRCA Certified QMS- ISO 9001:2015 Lead Auditor (Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng đoàn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan lap dat

Microsoft Word - Huong dan lap dat LT SERIES ROOTS BLOWER HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ISSUE 09.04 LONGTECH MACHINERY INDUSTRY CO LTD (An ISO 9001:2000 Certified Company) Manufacturer of Quality Roots Blowers MỤC LỤC

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ROLAND RP-102 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ROLAND RP-102 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ROLAND RP-0 www.vietthuonghanoi.com THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM Model Sản phẩm RP-0 Keyboard Bàn phím 88 phím ngà Polyphony Tones Effects Metronome Connectors Số tiếng tối đa cùng

Chi tiết hơn

Website

Website Trường trung học Balwyn là trường dạy chung cho cả nam lẫn nữ học sinh từ lớp 7 12 với khoảng 2000 học sinh. Vị trí trường chúng tôi nằm vào hướng Đông của thành phố Melbourne, trường được thành lập vào

Chi tiết hơn

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn ( TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt

Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Tổng hợp và biên soạn: Thầy Tâm - Anh Văn (  TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Mục lục Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh... 7 1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:... 7 1.1 Subject (chủ ngữ):... 7 1.2 Verb (động từ):... 7 1.3 Complement (bổ ngữ):... 8

Chi tiết hơn

E_Brochure_Mooncake

E_Brochure_Mooncake NGUYỆT CHIẾU Vinh Hoa NGUYỆT CHIẾU Vinh Hoa Từ xa xưa, mẫu đơn đã được xem là biểu tượng của sự phú quý và giàu sang. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kiêu sa và ý nghĩa tốt lành của loài hoa này, Pan Pacific Hà

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn