Rasi-Phalalu pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Rasi-Phalalu pdf"

Bản ghi

1 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou Õ =$+ ƒ ~Œt e`ç=ò P^ Ç O Ð 11 =¼ Ç O Ð 5 ~Œ[ Ð 1 J= Ð 3 H $uëh 2, 3, 4, ^Î=ò, ~Ë ²ì} 4 ^Î=ò, = $Q t~ 1, 2 ^Î=ò O^Î ô\ #"Œ~ = i Çò ''D, T, U, F, "Œ, g, =ô, "³, "ËÑÑ J# JH Æ~ =ò `Ç= À ~ #ä ½ Q "Œ~ =$+ ƒ ~ŒtH K³Ok#"Œ~ O=`Çž~ e`ç=ò =$+ ƒ ~Œt : D ~Œt"ŒiH D O=`Çž~ O KŒ ì ƒìq Ok. J+ = O Õ xãq ì OKŒ~ O, + + =, ë= O Õ Q ~ ãq ì OKŒ~ O, `ùq öh`ç ãq ì OKŒ~ O, ~Œ ãq ì OKŒ~ O, Q ~ ÃãH = _ȼq, ~ ¼KÇOã^Î ãq ì}ì ã ^ #"³ Ø# e`œ # xö~ít ë<œß~ò. é\ sh Æ, ãq ¹žH, ²q sþ ¹ ä ½ ã Ç `ÇßO KÍÀ "ŒiH D O=`Çž~ O kþf Ç ~ œo Õ "³ ~ ïqá# e`œ =ª ë~ò. \ zoq ã ÚÌ + < Õ L#ß"ŒiH # `Ç# J=Hê H ²=ª ¼+ # Á K³À æ"œih _= O_ Ì ~ Q `Ç Ok. x~ ^˼Q ÿ á# q^ ¼=O`Ç ä ½ J~ Ý`Ç ä ½ `Çy# ã ƒ `ÇÞ è^ ^ xh = #"³ Ø# L^˼Q O a ëok. ^Î#O O kokç_èo HË O J ìiß H + _È`Œ~. Z C_È _È#O`Ç ã = _È`Œ~, ã = ä ½ `Çy# e`ço =ü_ùo`ç KÍuH = ëok. =òy¼"³ Ø# q+ Ç Z<Ëß D O=`Çž~ =ò i ø~ O J=ô`Œ~ò. q^í Õ L#ß"ŒiH ãw< Hê~Ÿ Û a ëok. q^ ¼ O O^Î"³ Ø# q+ Ç Jxß ~ OQê ä ½ O OkOz ƒìq <Œß~ò. ².Ì ìkÿ._. Kͪ ë~. q^í ä ½ "³o KÇ^Î =ôhë=_ xh J=Hê H e ²=ª ë~ò (L`Œž ì=o`ç ÿá# "ŒiH ) ª OöHuH q^î¼ Õ J`Ç ¼#ß`Ç ª Ö#O Jk~Ë ²ìª ë~. L^˼Q ~ OQê Qù æ J=Hê O H e ²= ëok. z#ßz#ß "Œ¼ ~Œ KÍÀ "ŒiH, _ H ~ŸžH, ì Ç ~ŸžH, KŒï~ _ JHÒO\ ž KÍÀ "ŒiH, ZQ = uðkq = u "Œ¼ ~ Ö ä ½, = O^Î "Œ¼ ~ Ö ä ½ Hê O J# ä OQê LOk. ²x=, \.g ~ OQ O Õx "ŒiH, ã\ì"³ ž #_À "ŒiH, P\Õ"³ ƒÿ á ž "Œ¼ ~ O KÍÀ "ŒiH J# ä OQê LOk. # `Ç# ƒìq ª Þ=ò `Ë KÍÀ # `Ç# "Œ¼ ~Œ ƒìq O\ì~ò. ã ƒ `ÇÞ ~ OQê Hùxß = Oz P~ Û~Ÿž ÚO^ÎQ Q `Œ~. HêOã\ìä ½, ƒ ÐHêOã\ìä ½, ba J# ä eª ë~ò. "Œ¼ ~ O Õ # `Ç# ãƒìop <³ Hù æ`œ~. "Œ¼ ~ O Õ ~ù>è+ < ƒìq Ok. g P^ÎÞ~ ¼O Õ #_È ë#ß q^ ¼ O Ö ä ½ = Oz À ~ ã Mì¼`Ç aª ë~ò. g ~ KÇkq# KÇ^Î =ôä ½ `Çy# L^˼Q O a ëok. é\ sh Æ Õ q[ Ç O ª kª ë~. rq`œ Ç O ª kokœ #ß k Qê J_È Q =òo^î ä ½ "ͪ ë~. ph \ x peó ~ qh ~ }O ã ÁQê ZO`Ë ã q OKÇQê =zó# e`œ Q `ÇO hkí`ç ÕÁ è^î. Hêh ƒ q+ ¼`Ç ë h Q ²æ\ÕÁ LOk.

2 ë =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 88 P#O^ÎO Õ q = àeß "³ Ø= i ²ª ë~ò. J ~Ÿ "³ O\ Hù# QË KÍÀ q+ Ç O Õ *ìãq `Ç ëqê P ÕzOz x~ â Ç O f HËO_. K³ C_È qx x~ â Ç f HËä ½O_ "Œ ë"œ # ã `ǼH ÆOQê ãq ²ìOz x~ â Ç O f HËO_. ².Z ¹, ²H± Ûž _ l\ = Á aœ ÚO^Î `Œ~. ~ ì ¼OQê ƒì¼oh± JHÒO\ ž ã ~ Oaª ë~. q^ ¼ O O^Î"³ Ø# Õ< ž, x~œà} O O^Î"³ Ø# Õ< ž aª ë~ò. Ïãb "Œ¼ ~ ä ½ J# ä OQê =ôok. OH Æ< ð ž x~œþ ìä ½ ä ½ J# ä OQê LOk. L`Çæ`Ç ë ä ½ O OkOz ìƒì JO`ÇO`Ç= ã`çoqê L<Œß~ò. Ì "³ á^î¼ ih ~Œ J"Í à "Œ¼ ~ ä ½ J# ä OQê L<Œß~ò. = [O Õ L#ß`Ǫ Ö~òH Zky Hùní ^Î#O O koz JÌ+ å Þ~Œ¼ J# ƒ q ë#ß D i ² Öu Õ, D à = Ç O Õ g L#ßux KÇ ² ÚOy é Í <Œ Pfà Çò_È, <Œ ~ H ë O Onä ½_È Þ`ÇOQê, PH ²àH OQê D ÕH O q_z "³o é=_èo g = # ²H "Í^Î#ä ½ Hê~ }O J=ô`Ç Ok. "³ á~œq ¼O, <³ á~œ ¼O, x~ `Œž ìo J=iª ë~ò. q^ ¼iÖhq^ ¼~ Ö ä ½ Þ æhê O UHêãQ `Ç Õ ²OKÇ_ÈO [~ Q `Ç Ok. ''"Í ^Š ^ÎH Æ}ì=üië ~ ôññ "³ _È Õ ^ÎiOKŒe. g À ~ g ^Î W`Ç~ KÍÀ "Œ¼ ~Œ Õ J=H `Ç=H KÍ ä ½O\ì~ò. g À ß ²ì`Ç ìhê~ O`Ë "Œ\ x F Qê_ Õ Q Q `Œ~. "Œ¼ ~ Ö ä ½ # `Ç# l.z ¹.\ ã ƒ `ÇÞ x O^Î# = Á W ÄO^Î Z^Î ~ =ô`œ~ò. ƒì¼oh± ì"œ^íg zhêä ½ ~ ª ë~ò. = ^Î + ä ½ë x"œ~ }ä ½, <ŒQ ƒ Ç O, J~ ÖOHêx ~ËQê, #~ ^Î$+², #~ Õ+ é=_ xh, Q O_ é=_ xh <ŒQ O^ xß L ³ yokço_. ª = lh À "ŒHê~ ¼ãH = Õ, J<Œ^Š ã = ä ½ O OkOz# Hê~ ¼ãH = Õ KÇ ~ ä ½Qê ç¾o\ì~, À = Kͪ ë~. Hê~Œ¼ Ç O Õ \ O ²æi\ `Ë xkí ² = Oz e`œ ª koz L#ß`ŒkHê~ "³ C ÚO^Î `Œ~. P ð~ x Ç = \ OKŒ x x~ â~òokç ä ½O\ì~. Oã ^ Ç =O\Hê = Oz=x ãq ²ìOKÇO_. ¹ ô_ žä ½ ^Î ~ OQê LO_ÈO_. H ˆ <ù C, W.Z<.\. = ¼ W ÄOk Ì _È`Œ~ò. g s~ `Ç`ŒÞxH P Çòö~Þ^Î "³á^μO L ³ Q _È `Ç Ok. ³ Qê <Œ, "³ _>è+ < = Á aœ ÚO^Î `Œ~. `³e Ô `³e Ç x "³ á^ ¼ KÍ~òOKÇ HË=^Î í. WO^Î = Á `Ç æx iqê W ÄO^Î Z^Î ~ =ô`œ~ò. q"œ ðk à Hê~Œ¼ =ò_ _È`Œ~ò. `Ç }ì f~ ª ë~. PiÖH OQê _È`Œ~. O^Î q ã`ç ä ½, Pfà Çò ä ½ K³ æ^îy# ð Ç O Kͪ ë~. P`Çàq Þ O`Ë g ~ ã ~ OaOz# "Œ¼ ~ O ƒìq Ok. ã u q+ Ç xß Hù`Çë HË}O Õ P Õzª ë~. ã *ì O O^ =$kœ KÍ HË=_ xh, ã [ Ja~ z `³ HË=_ xh Zä ½ø=Qê ã Ç uߪ ë~. ƒìq ª Þ=ò # H ôhùx "Œ¼ ~ q ë~ } Kͪ ë~. = ~ `Ç #ß ª = lh i ²Ö`Ç ä ½ J# Q }OQê g =î¼ ðxß Z æ\ H C_È = ~ óä ½O\ì~. WO^Î = Á "Œ¼ ~ O Õ<Í HêH k# i rq`ço Õ = Oz e`œ ª kª ë~. HùO`Ç= Ok *ìý Hê = <Ë"Í^Î#ä ½ Hê~ }O J=ô`Œ~ò. H i #"³ Ø# ƒ Q =`Ÿ x~ â Ç xh qkœioz ã ³ [#O è^îx q #ßä ½O\ì~. U^Ë XH O^Î~ ÄO Õ D *ìý ²H = # ž# ƒìkª ë~ò. ª = lh À "Œ O Ö ä ½, J#ß^ <ŒxH, QË O~ H Æ}ä ½ qiqqê q~œˆì Wª ë~. L^˼Q ~ OQê g ª Ö~ò Ì ~ Q `Ç Ok. J^Íq^ÎOQê g JkHê~Œ, ªÏH ~Œ¼, ƒì^î¼`ç Ì ~ Q `Œ~ò. L^˼Q ~ OQê aoz# JkHê~Œ = Á HùO`Ç= OkH L k H eæª ë~. J<Œ¼ Ç xh Q ï~á# XH ª = lh =~Œ¾xH <Œ¼ Ç O "³ ìo = x+²x `Ç#O KÍ ëok.

3 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 89 Kͪ ë~. g ~ Wzó# L`Çë~ Þ # q"œ^î æ^îo KÍ Ç x HùO`Ç= Ok KÇ ª ë~. Hêh <Œ¼ Ç ª Ö#O Õ W=hß `ù y é`œ~ò. Ô ë JO_È^ÎO_È aª ë~ò, KŒ ì q+ Ç Õ "Œˆ à g ä ½ KÍ Çü`Ç# Wª ë~. x Ç = x O^Î# ä ½ =¼uö~H OQê g ª \ "Œˆ à g H <Œß JkH ìƒì ÚO^Î `Œ~. D q+ Ç O q = àeß `Œ`ŒøeH OQê ƒìkoz<œ HùO`ÇHê O `Ç~ "Œ`Ç g ä ½ J^Íq^ÎOQê ã ³ [<Œ KÍä ~ `Œ~ò. = ë ^Î + ä ½ë x"œ~ }ä ½, <ŒQ ƒ Ç O, J~ ÖOHêx ~ËQê, #~ ^Î$+², #~ Õ+ é=_ xh, Q O_ é=_ xh <ŒQ O^ xß L ³ yokço_. Hê~Œ¼ Ç O Õ =î¼ ð`çàh OQê =¼= ìiª ë~. Ô ë P~ËQ ¼ q+ Ç "³ Ø ã ^Îœ = ²ìOKŒež = ëok. x["³ Ø# q ã`ç Z=~Ë, Hêx"Œ~ Z=~Ë H O\ H æ+ OQê `³ ëok. ÿh ø ÕÁ "³ ª, K³eÁOz# ^Î#O K³eÁOKÇ è^îx, f HËx ^Î#O f ä ½<Œß~ x "³ò^Î ÿ á# J xo^î JªÏH ~Œ¼xH Q ikíª ë~ò. #+ =ò, ƒì^î U ª Ö~ò Õ [iy<œ J ìo\ q J æo Jx ãq ²ìOKÇO_. S Þ~ ¼<Œyxx L ³ yokç_èo = # H ;H \ìh ÆO H Q `Ç Ok. g ~ KÍÀ q"œ ì Ç `Œß q[ Ç =O`ÇO J=ô`Œ~ò. q"œ ðk à Hê~Œ¼ q+ Ç O Õ JO^Îi ð ÔÞH iª ë~. îiëqê P =^Î ä ½#ß Hê~ ¼ãH = # ª # ä O KÍ ² ª = ~ŒÖ¼xß x~ ²OKÇ ä ½O\ì~. z~ Hê "ŒOKÇ KŒ ì <³~ "Í~ `Œ~ò, Q $ ì ³ Q O ä _ <³~ "Í~ `Ç Ok. ã ƒ `ÇÞ O O^Î"³ Ø# q # ð~òo ô, ~Œ~òf, }ì "³ò^Î ÿ á# "Œ\ H ä ½ _ L ³ yoz Hê~ ¼O O KÍ ä ½O\ì~. HË~ =¼= ð~œxß = ^μ=~ ë ^ Þ~Œ i+ øiokç ä ½O\ì~. ìù^î~ ìù^îs =~ ¾O`Ë, ƒìq ª Þ=ò `Ë ƒ q+ ¼`Ç ë Õ W ÄO^Î ~Œä ½O_ ² Ö~ KÇ~Œ ë q+ Ç "³ Ø æ+ OQê = \ìá_è`œ~. O`Œ#O HË O ã u~ëa HùO`Ç = Ç xß öh\ì~òª ë~. ² Á é\ sh Æ Õ JYO_ÈOQê ~Œ} ª ë~. ä O O Õ SH = `ǼO <³ Ok. JO^Î = Á Hê~ ¼ãH = =ôqê, L`Œž ìoqê KÍ Ç Q Q `Œ~. HùO`Ç= OkH ² Áxzó# J Á_`Ë = ¼, Hù_È ä ½H Ì o KÍ ² ² Á# WO\ H `³KÇ óä ½O>è HË_Èe`Ë = ¼ K³O Qê `Ç Ç ~ =ô`œ~. H Á+ "³ Ø# D = ¼ # O_ _È\ìxH i iq^ ã q OKÇ= ² = ëok. KŒ ì q+ Ç Õ = #OQê Oã ^ Ç ä ½ `Ç~ "Í ² P^Î xh H $ãu= rq`œxh J _ Oª ~ q Ôì#OQê ã =ië ë#ß "Œix, gix ã é`çž ²ì ë#ß "Œix Uq KÍ Ç èx i ²Öu U~ æ_è `Ç Ok. J`ǼO`Ç xß ²ì`Ç"³ Ø# q"œ ì rq`œ, J`ǼO`Ç Ôì#"³ Ø# q"œ ð O^ Jx ä ½O\ì~. ï~o_è= q"œ ì ã Ç `Œß KÍ ä ½<Í "ŒiH D O=`Çž~ O ƒìq Ok. q = àeß Ja= xokí Ôë PH ²àH OQê = # ž = ~ óä Ok. Wk g ä ½ q OQ _È _Èx JO OQê = ~ `Ç Ok. J<Œ~ËQ ¼ Hê~ }ì = Á XH =òy¼"³ Ø# Þ¼ Õ g ã ã ^ÎiÅOKÇ è~. [Þ~ O`Ë LO_ é\ sh Æ ã"œª ë~, H H "³ Ø# \ì Õ D q^î"³ Ø# J<Œ~ËQ ¼O W ÄOk Ì _È `Ç Ok. J~ò<Œ e`œ g ä ½ J# ä OQê<Í LO\ì~ò. W ìo\ q Oƒ qokçä ½O_ x`ç¼o ''<ŒQ ²O^Î ~ OÑÑ ^ÎiOKÇO_, #~ k+² `ÇQ ä ½O_ Hê _È `Ç Ok. ~Œ[H Ç rq`ço ƒìq Ok. hkç ~Œ[H Ç # \ OKÇ ä ½#ß "Œˆ à é\ ^ ~ J=ô`Œ~. J ìo\ =¼ä ½ë `Ë `Ç W+ O èh é~ò<œ `Ç æx ²Öu. ã u xh ï~o_è= Ç `ÇßO Õ Qêx O î~ â P_Èk U_È ó W Á = ÁHê_È.

4 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 90 e`ço aokç^î. g ~ P^ÎiOz, = x+²x KÍ ² ²O ð #O Z=iïHá`Í ƒÿ\ì ~Ë "Œˆ à g ä ½ ð Ç O KÍ Ç H éqê g ä ½ x =¼ä ½ë ä ½, XH C_È g ä ½ ã`ç =ô ~ò# "ŒiH JO_ÈQê LO_ ð Ç ìhê~œ JOkª ë~. P"Í xß, #= àh ã^ë ðxß = # Õ<Í LOKÇ Hùx `Çy# ã u=î¼ ìo # ß`Œ~. J# ä ½#ßk ª kª ë~. U q^îoqê<³ á<œ, ZH ø_è <Œß g ^Í Ì ákí~ò Jx x~ ²OKÇ ä ½O\ì~. "Œ¼ ~ O Õ Q _ q Ì ~ Q `Ç Ok. q^î¼ = Á H ië, é\ sh Æ Õ q[ Ç O = Á ² Ö~ `ÇÞO ª kª ë~. J^Î# ô P^ Ç O = ä ~ óä ½<Í q+ Ç Õ ª ì =O`Ç"³ Ø# x~ â Ç f ä ½O\ì~. ~Œx ƒìh ~ŒH éqê q"œ^î æ^îo J=ô`Œ~ò. = ^μ=ië i ø~ O = Á #+ éä ½O_ x _È`Œ~. g ~ XH Ôì# _<Œ = ~ùh _È`Œ~. ^³á"Œ# ãq ìo è^îx = ã`ço x~œ _È=^Î í, g H ë, H iëã u+, <³ áuh ^Î~ ào KŒ ìq+ Ç Õ JO_ÈQê x ª ë~ò. \, Hê Ô, "Œ¼ ~ ä ½, z Á~ ~ ä ½ J"Í à"œih, H g + < ½, ã\ì"³ U*ÿhž ä ½, ¼\ ~ Á~ Áä ½, K³ C ô "ŒiH, HË_Q _È Á "Œ¼ ~ ä ½, Ì á~ Ô Ô_ J"Í à"œih, QêA L`Çæuë^ ~ ä ½, y #Q J"Í à"œih, ²O_= ~ #_À "ŒiH, Z ãhê xh± = ë=ô J"Í à"œih J# ä OQê LOk. PiÖH ~ "³ Ø# Ja=$kœ ª kokç_ xh ihù`ç ë =î¼ ð ~ zª ë~. Hùxß O^Î~ŒÄ Õ `Œ`ŒøeH OQê W`Ç~ ªÚ=òà "Œ_È HË= ² = ëok. x`ç¼ rq`ço Õ Oª ~ O O^Î"³ Ø# Y~ ó, ² Á Y~ ó, g =¼H ëq `Ç Y~ ó JOKÇ<Œ # ^ \ é`œ~ò. D Y~ ó ÕÁ HË`Ç qkokç_ xh g èx i ²Öu U~ æ_è `Ç Ok. Ja=$kœ HË O, = [O HË O D = ã`ço Y~ ó Ì \ì e. U q^îoqê ^Î#O O kokœ~ #ßk QË ¼OQê LOKÇ `Œ~. ã u KË\ì é\, J<Œ~ËQ ¼H ~ "Œ`Œ=~ }O, ð Ç x~œh ~ }, Jqhu "³ò^Î ÿ á# ƒì^î # JkQ q Oz g JO`Ç~Œ`Çà ª H ÆH, g ~ #q à# ²^ œo`œ ä ½ u Õ^ÎHêezó q[ Ç =O`Ç"³ Ø# e`œ ª kª ë~. ã u~ëa J+ =üehê `³á O`Ë, H ;`Œ= ~ =`Ç ë `Ë n ~Œ^Î# KÍ Ç O_. ^³á"Œ# ãq ìo = Á, Ì ^Îí Pj ž = Á PiÖH OQê _È`Œ~. g ƒì^î¼`ç# ãh = OQê x~ Þ ²ìª ë~. HË~ ~ "³ Ø# =¼= ð~œ Q ioz q# `Çß"³ Ø# KÇ~ ó Hù#ª yª ë~. Ou, ì#o, F~ æ = ²ìOz KÇ~ ó # =O`ÇO KÍ ä ½O\ì~. g ã ³ [<Œ # sh ÆOKÇ ä ½O\ì~. g ~ JO^Îi Õ# ã `ͼH `Ç# H ey LO_È_ÈO HùO^Îi J Ç ä ½ Hê~ }O J=ô`Ç Ok. ^Î œh O, Juxã^Î, h~ O, = u= ~ ô HùkíHê O W ÄOk Ì _È`Œ~ò. éb _ ~Ÿ "³ O\ Õx "ŒiH i ø~ O Hêx = ¼ i ø~ O J=ô`Œ~ò. =òy¼"³ Ø# <Í~ Ö HËQ Q `Œ~. ~ u H ey# "Œi`Ë ikç Ç _È`Œ~ò. `Ç À ß ð, Hù`Ç ë À ß ð `Ë =ò_ _ LO\ì~ò. À ß ð ä ½ Jf`ÇOQê = #=`Œ q = ä ½ ã ^ #¼`Çxª ë~. ^³ áqh O J<Í Ú_`Ë Q $ ìo Õ#, "Œ¼ ~ ã ^Í O Õ# ^Î O "Í Ç O_, Wk ^Î + ä ½ë u~ Q èxk. W`Ç~ # P^Î~ ÅOQê f Hùx q# `Çß ã ³ Qê KÍ ² <Œ= = ã`ç ô ã ³ [<Œ ÚO^Î `Œ~. J iq `Ç"³ Ø# q*ìý<œxß KÍlH øokç ä ½O\ì~. ~ =ô # xh O OkOz# ^ "Œ HË~ Õ "Í Ç = ²# i ² Öu U~ æ_è `Ç Ok. z#ß q+ Ç ä ½ ä _ Zä ½ø=Qê ã u æokokç_èo = OzkHê^Î Jx ãq ²ìOKÇO_. U = `Ç=ü ²ìO # ã é`çž ²ìOKÇ^Î.

5 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 91 Ô ë `Ë q~ë^îo, Ô ë ð Ç x~œh ~ }, "Œˆ `Ë Jaã Ç ƒè^ U~ æ_ Hùxß = Oz Hê~ ¼ãH = J# ä ½#ß = Ç xh KÍ Ç è~. J# ä "³ Ø# Hê~ ¼ãH = ª kokœ x D O=`Çž~ =ò J`ǼO`Ç Ja=$kœ ª kokœ x H + _È`Œ~. "³ò`Ç ëo g ^Î D O=`Çž~ O O`Ç$ ²ëH ~ OQê Ok. rq`œ Ç O <³~ "Í~ `Ç Ok. x`ç¼o ~ æ^ë+ x"œ~ } KÇ ~ â=ò`ë ~ Þ~ HÆêKÇ ~ âo H e ² ª ß#O KÍ = # ~ æ^ë = i Çò ãq ð ƒì^î `ù y é`œ~ò (`Ç ª ß#O KÍ Ç ~Œ^Î ). O=`Çž~ ã ^Š Î= ~ œo, kþf Ç ~ œo ï~o_è ƒìq <Œß~ò. Ôë ä ½ ã `ͼH O : D ~Œt Õ [xàoz# Ô ë ä ½ D O=`Çž~ O KŒ ì ƒìq Ok. Z<Ëß q+ Ç Õ = Oz e`œ =ª ë~ò. = [O Õ g ª Ö~òx ª Ö<Œxß =$kœ KÍ HËQ Q `Œ~. KŒ ì O^Î~ŒÄ Õ = # ²H O`Ë+ O H Q `Ç Ok. g À ~ g ^Î [iöq "Œ¼ ~ =¼= ð~œ ìaª ë~ò. q^ ¼ ~ OQê, PiÖH ~ OQê = Oz e`œ ª kª ë~. q"œ^î æ^î"³ Ø# q+ Ç ä ½, "Œ^Ë "Œ^ ä ½, HË `Œ ä ½ ^Î ~ OQê LO\ì~. W`Ç~ g `Ë é\ ä ½x Ug ª kokç è~. P~ËQ ¼ q+ Ç O Õ Þ æ *ìãq `Çë J= ~ O. ïqá#hê r = ¼ ~Œä ½O_ *ìãq `Ç ë = ²ìOKÇO_. ³ Qê, "³ _>è+ <, W+ ^Í=`Œ~ ó# =O\ q g ä ½ = # ²H L ì᪠xß H eyª ë~ò. ² Á q+ Ç O Õ KŒ ì *ìãq `Ç ëqê LO_È= ²# i ² Ö`Ç QËKÇi ë<œß~ò. "Œˆ J Á, "Œˆ À ß ²ì`Ç, q^ ¼ O O^Î"³ Ø# q+ Ç, KŒ\ OQ "³ò^Î ÿá# q+ Ç g ^Î ã `ͼH ã ^Îœ = ²ìª ë~. g À ~ g ^Î [~ Q `Ç #ß "Œ¼ ~ =¼= ð~œ ìƒ ª \ Qê #_È ª ë~ò. ÞQ $ ì x~œà}o J<Í H <³~ "Í~ `Ç Ok. D \ öh ÞQ $ ìo L#ß"ŒiH Ú OQêx, Ö OQêx Hù# HËøQ Q `Œ~. L#ßO`Ç Õ q "³ á# Pƒ ~ }ì U~ æ~ óä ½O\ì~. q"œ^î æ^î"³ Ø# P ² ë q+ Ç, HË~ =¼= ð~œ g ä ½ ƒìqê H e ² =ª ë~ò. é\ sh Æ ÕÁ, Þ¼ Õ g ª = ~ŒÖ¼xß ~ A=ô KÍ ä ½x, = Oz L^˼Q O O kª ë~. KŒ ì= OkH g H O>è g ~ O kokí ^Î#O g ^Í ãà = Zä ½ø=. ^ÎQ ¾~ Qê =zó ^Î ~ OQê "³o é`ç #ß Ì o O O^ q+ Ç O Õ = # ²H "Í^Î# H Q `Ç Ok. Jxß = ¼ # Hê "Í i+ øi ëo^îx ^³á~ ¼OQê LO\ì~. g g ^Î x ø~ }"³ Ø# Ì `Çë#O KÇ ì~òokí "ŒiH `Çy# q^îoqê Q } ~ O <Í~ æ`œ~. S Þ~ ¼<Œyxx L ³ yokç_èo = # H ÆàH \ìh ÆO H Q `Ç Ok. q^í Õ L#ß ~ H ë O Onä ½, O^Î =ô JO_ÈQê LO\ì~. WO\ q+ Ç \ OKÇ HËä ½O_ =¼ <Œ ä ½ ƒìxì á WO\ÕÁ J Ou $+² ë#ß rq`çƒìq ª Þq g ^Î q Q ô_è `Ç Ok. Z<Œßm J~ ÖO èx Qù_È ÛKŒH i, <Í<Í"³ Ø<Œ Hê ô~ O KÍ ë<œß<œ, ƒìx `ÇÞO KÍ ë<œß<œ, J_y# _È Ä, OQê~ O, ï~o_è Ö ì Jhß = "Œˆ à WKŒó~. J~ò# æ\ H H Oz`Ç ë QÒ~ =O èä ½O_ _`Í JO`Ç = \ìá_è `Ç #ß D =¼H ë`ë Z<Œßm rq`ço OKÇ HËQ #? Z<Œßˆ à Hê ô~ O KÍ Ç Q #? WH <Œ= Á Hê^Î. <Í# H e ² LO_È è#. D JyßQ O_ÈO # O_ _ ežo^í J#ß ƒì=#`ë Hùxß H i #"³ Ø# H ;^ÍqH ^ÎàO JO>èã Ôu.

6 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 92 x~ â Ç f ä ½O\ì~ (Wk HùO`Ç= Ok q+ Ç O Õ [~ Q `Ç Ok. JO^ÎiH Hê^Î ). ^ùoq ª Þg r #, ^ùoq ƒìƒì #, ^ùoq Q ~ =ô # #q à "³ é`œ~. P~ËQ ¼ ~ "³ Ø# = ¼ HùO`ÇHê O zhêä ½ Ì _È`Œ~ò. "³ Hêˆ <ù C, W.Z<.\. ã Á" ž, ~Œe é=_èo =O\ q Oƒ qª ë~ò. x["³ Ø# ãà = a= <Œ HË O i`ç ²ª ë~. XH ~Œ[H Ç ^ÎqH g À ~ ² ~ KÍ Ç _È `Ç Ok. Q ~ Ä Öt à O~ H Æ} Õ KŒ ì *ìãq `Ç ë J= ~ O. =$uël^ë¼qê ~ OQê g ª Ö~ò = io`çqê Ì ~ Q `Ç Ok. ã O`Ç"³ Ø# "Œ`Œ=~ }O Õ n~ ÉOQê P ÕKÇ# KÍ ² g ~ f ä ½<Í x~ â Ç = Oz e`œ xª ë~ò. `ÇeÁ^ÎOã_È eß, Ì ^Îíeß ZkiOKÇ= ²# i ²Öu ~Œ=KÇ ó. *ìãq `ÇëQê LO_ÈO_. D ã OKÇO Õ g "Í HËö~ "Œˆ à g `ÇeÁ^ÎOã_È # q Oz = ï~=~ è~ <Í q+ Ç xß ãq ²ìOKÇO_. x~ â Ç `Ë, `³e Ô`³e Ç x PH ~ Â} Õ x~ â Ç f HË=^Î í. D ~Œt Õ [xàoz# "Œ~ ²q sþ ¹ H ZO ²ä =ô`œ~. S.S.\, q^í Õ KÇ^Î =ôhë=_ xh J=Hê O aª ë~ò. ã u~ëa, ã ux`ç¼o J+ =üehê `³á O`Ë, H Æà`Œ= ~ =`Ç ë `Ë n ~Œ^Î# KÍ Ç O_. = ðf~ ÖO Ú_`Ë, ²^Î œq O^ÎO`Ë, = OQ o ô [ ì `Ë g W+ ^Í=`Ç# îlokç HËO_. WO^Î = Á = Oz e`œ Oã ² ëª ë~ò. ^Î ~ ã O`Œ Õ KÇ^Î =ôhë=_ xh J=Hê H e ² =ª ë~ò. ãw< Hê~ŸÛ a ëok. Jq"Œ ²ì`Ç ÿá# "ŒiH q"œ ìhê O, O`Œ#O èx "ŒiH O`Œ#ã ²ë H Q `Ç Ok. =¼H ëq `Ç *ì`çhêxß ijeokç Hùx `Çy# x~ â Ç f HËO_. D ~Œt Õ [xàoz# Ôë ~ ã^î à `Ç ìù= O, J+ = O Õ x #_È ë#ß Hê~ }O KÍ`Ç J Õ~ à `Ç ìù= O KÍ Ç e. g =¼H ëq `Ç *ì`çh O Q ioz `³ HË"Œ O>è Oã kokço_. é< : / 4 / 5, , Çò.Z ¹.Z iii = ðf~ ÖO Ú_ U ^Í=ô_ïHá<Œ, ^Í=`ÇïHá<Œ î[ C_È = ðf~ ÖO Ú_ HùkíQê L ³ yokœe. Z ìo\ JaÀ+HêxïHá<Œ D = ðf~ ÖO Ú_ Õ HùkíQê hˆ à H e ² JaÀ+H O KÍ Ç O_. D = ðf~ ÖO Ú_ Õ17 ~ Hê ^Í=`Œ ã ÔuH ~ "³ Ø# =# =üeh H ª ë~ò. = ðf~ ÖO Ú_`ËKÍÀ JaÀ+Hê, î[ = Oz e`œ xª ë~ò. WO`Ç=~ ä ½ î*ì ã^î"œ¼ `Ë D ~ H "³ Ø# f~ ÖO ~Œ è^î. ã [ ä ½ ªÏ ƒ ¼OQê LO_È_ xh ô~œ`ç# ãq O^Š ijeoz Wk `Ç Ç ~ KÍ Ç _È"³ Ø#k. nx= Á ªÏY¼O, O`Ë+ O H Q `Œ~ò. W+ ^Í=`Œ J# ãq ìo H Q `Ç Ok. Q # =^Î HË Ð ikç Ç O Ì OKÇ HË.