Rasi-Phalalu pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Rasi-Phalalu pdf"

Bản ghi

1 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou Õ =$+ ƒ ~Œt e`ç=ò P^ Ç O Ð 11 =¼ Ç O Ð 5 ~Œ[ Ð 1 J= Ð 3 H $uëh 2, 3, 4, ^Î=ò, ~Ë ²ì} 4 ^Î=ò, = $Q t~ 1, 2 ^Î=ò O^Î ô\ #"Œ~ = i Çò ''D, T, U, F, "Œ, g, =ô, "³, "ËÑÑ J# JH Æ~ =ò `Ç= À ~ #ä ½ "³ò^Î@ Q "Œ~ =$+ ƒ ~ŒtH K³Ok#"Œ~ O=`Çž~ e`ç=ò =$+ ƒ ~Œt : D ~Œt"ŒiH D O=`Çž~ O KŒ ì ƒìq Ok. J+ = O Õ xãq ì OKŒ~ O, + + =, ë= O Õ Q ~ ãq ì OKŒ~ O, `ùq àko@ öh`ç ãq ì OKŒ~ O, =ü_o@ ~Œ ãq ì OKŒ~ O, Q ~ ÃãH = _ȼq, ~ ¼KÇOã^Î ãq ì}ì ã ^ #"³ Ø# e`œ # xö~ít ë<œß~ò. é\ sh Æ, ãq ¹žH, ²q sþ ¹ ä ½ ã Ç `ÇßO KÍÀ "ŒiH D O=`Çž~ O kþf Ç ~ œo Õ "³ ~ ïqá# e`œ =ª ë~ò. \ zoq ã ÚÌ + < Õ L#ß"ŒiH # `Ç# J=Hê H ²=ª ¼+ # Á K³À æ"œih _= O_ Ì ~ Q `Ç Ok. x~ ^˼Q ÿ á# q^ ¼=O`Ç ä ½ J~ Ý`Ç ä ½ `Çy# ã ƒ `ÇÞ è^ ^ xh = #"³ Ø# L^˼Q O a ëok. ^Î#O O kokç_èo HË O J ìiß H + _È`Œ~. Z C_È _È#O`Ç ã = _È`Œ~, ã = ä ½ `Çy# e`ço =ü_ùo`ç KÍuH = ëok. =òy¼"³ Ø# q+ Ç Z<Ëß D O=`Çž~ =ò i ø~ O J=ô`Œ~ò. q^í Õ L#ß"ŒiH ãw< Hê~Ÿ Û a ëok. q^ ¼ O O^Î"³ Ø# q+ Ç Jxß ~ OQê ä ½ O OkOz ƒìq <Œß~ò. ².Ì ìkÿ._. Kͪ ë~. q^í ä ½ "³o KÇ^Î =ôhë=_ xh J=Hê H e ²=ª ë~ò (L`Œž ì=o`ç ÿá# "ŒiH ) ª OöHuH q^î¼ Õ J`Ç ¼#ß`Ç ª Ö#O Jk~Ë ²ìª ë~. L^˼Q ~ OQê Qù æ J=Hê O H e ²= ëok. z#ßz#ß "Œ¼ ~Œ KÍÀ "ŒiH, _ H ~ŸžH, ì Ç ~ŸžH, KŒï~ _ JHÒO\ ž KÍÀ "ŒiH, ZQ = uðkq = u "Œ¼ ~ Ö ä ½, = O^Î "Œ¼ ~ Ö ä ½ Hê O J# ä OQê LOk. ²x=, \.g ~ OQ O Õx "ŒiH, ã\ì"³ ž #_À "ŒiH, P\Õ"³ ƒÿ á ž "Œ¼ ~ O KÍÀ "ŒiH J# ä OQê LOk. # `Ç# ƒìq ª Þ=ò `Ë KÍÀ # `Ç# "Œ¼ ~Œ ƒìq O\ì~ò. ã ƒ `ÇÞ ~ OQê Hùxß = Oz P~ Û~Ÿž ÚO^ÎQ Q `Œ~. HêOã\ìä ½, ƒ ÐHêOã\ìä ½, ba J# ä eª ë~ò. "Œ¼ ~ O Õ # `Ç# ãƒìop <³ Hù æ`œ~. "Œ¼ ~ O Õ ~ù>è+ < ƒìq O@ Ok. g P^ÎÞ~ ¼O Õ #_È ë#ß q^ ¼ O Ö ä ½ = Oz À ~ ã Mì¼`Ç aª ë~ò. g ~ KÇkq# KÇ^Î =ôä ½ `Çy# L^˼Q O a ëok. é\ sh Æ Õ q[ Ç O ª kª ë~. rq`œ Ç O ª kokœ #ß k Qê J_È Q =òo^î ä ½ "ͪ ë~. ph \ x peó ~ qh ~ }O ã HêtOz#@ ÁQê ZO`Ë ã q OKÇQê =zó# e`œ Q `ÇO hkí`ç ÕÁ è^î. Hêh ƒ q+ ¼`Ç ë h Q ²æ\ÕÁ LOk.

2 ë =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 88 P#O^ÎO Õ q = àeß "³ Ø= i ²ª ë~ò. J ~Ÿ "³ O\ Hù# QË KÍÀ q+ Ç O Õ *ìãq `Ç ëqê P ÕzOz x~ â Ç O f HËO_. K³ C_È qx x~ â Ç f HËä ½O_ "Œ ë"œ # ã `ǼH ÆOQê ãq ²ìOz x~ â Ç O f HËO_. ².Z ¹, ²H± Ûž _ l\ = Á aœ ÚO^Î `Œ~. ~ ì ¼OQê ƒì¼oh± JHÒO\ ž ã ~ Oaª ë~. q^ ¼ O O^Î"³ Ø# Õ< ž, x~œà} O O^Î"³ Ø# Õ< ž aª ë~ò. Ïãb "Œ¼ ~ ä ½ J# ä OQê =ôok. OH Æ< ð ž x~œþ ìä ½ ä ½ J# ä OQê LOk. L`Çæ`Ç ë ä ½ O OkOz ìƒì JO`ÇO`Ç= ã`çoqê L<Œß~ò. WO@~Ÿ<³\ Ì O@~Ÿ, "³ á^î¼ ih ~Œ J"Í à "Œ¼ ~ ä ½ J# ä OQê L<Œß~ò. = [O Õ L#ß`Ǫ Ö~òH Zky HË@Á Hùní ^Î#O O koz JÌ+ å Þ~Œ¼ J# ƒ q ë#ß D i ² Öu Õ, D à = Ç O Õ g L#ßux KÇ ² ÚOy é Í <Œ Pfà Çò_È, <Œ ~ H ë O Onä ½_È Þ`ÇOQê, PH ²àH OQê D ÕH O q_z "³o é=_èo g = # ²H "Í^Î#ä ½ Hê~ }O J=ô`Ç Ok. "³ á~œq ¼O, <³ á~œ ¼O, x~ `Œž ìo J=iª ë~ò. q^ ¼iÖhq^ ¼~ Ö ä ½ Þ æhê O UHêãQ `Ç Õ ²OKÇ_ÈO [~ Q `Ç Ok. ''"Í ^Š ^ÎH Æ}ì=üië ~ ôññ "³ _È Õ ^ÎiOKŒe. g À ~ g ^Î W`Ç~ KÍÀ "Œ¼ ~Œ Õ J=H `Ç=H KË@ KÍ ä ½O\ì~ò. g À ß ²ì`Ç ìhê~ O`Ë "Œ\ x F Qê_ Õ Q Q `Œ~. "Œ¼ ~ Ö ä ½ # `Ç# l.z ¹.\ ã ƒ `ÇÞ x O^Î# = Á W ÄO^Î Z^Î ~ =ô`œ~ò. ƒì¼oh± ì"œ^íg zhêä ½ ~ ª ë~ò. = ^Î + ä ½ë x"œ~ }ä ½, <ŒQ ƒ Ç O, J~ ÖOHêx ~ËQê, #~ ^Î$+², #~ Õ+ é=_ xh, Q O_ é=_ xh <ŒQ O^ xß L ³ yokço_. ª = lh À "ŒHê~ ¼ãH = Õ, J<Œ^Š ã = ä ½ O OkOz# Hê~ ¼ãH = Õ KÇ ~ ä ½Qê ç¾o\ì~, À = Kͪ ë~. Hê~Œ¼ Ç O Õ \ O ²æi\ `Ë xkí ² = Oz e`œ ª koz L#ß`ŒkHê~ "³ C ÚO^Î `Œ~. P ð~ x Ç = \ OKŒ x x~ â~òokç ä ½O\ì~. Oã ^ Ç =O\Hê = Oz=x ãq ²ìOKÇO_. ¹ ô_ žä ½ ^Î ~ OQê LO_ÈO_. H ˆ <ù C, W.Z<.\. = ¼ W ÄOk Ì _È`Œ~ò. g s~ `Ç`ŒÞxH P Çòö~Þ^Î "³á^μO L ³ Q _È `Ç Ok. ³ Qê <Œ, "³ _>è+ < = Á aœ ÚO^Î `Œ~. `³e Ô `³e Ç x "³ á^ ¼ KÍ~òOKÇ HË=^Î í. WO^Î = Á `Ç æx iqê W ÄO^Î Z^Î ~ =ô`œ~ò. q"œ ðk à Hê~Œ¼ =ò_ _È`Œ~ò. `Ç }ì f~ ª ë~. PiÖH OQê _È`Œ~. O^Î q ã`ç ä ½, Pfà Çò ä ½ K³ æ^îy# ð Ç O Kͪ ë~. P`Çàq Þ O`Ë g ~ ã ~ OaOz# "Œ¼ ~ O ƒìq O@ Ok. ã u q+ Ç xß Hù`Çë HË}O Õ P Õzª ë~. ã *ì O O^ =$kœ KÍ HË=_ xh, ã [ Ja~ z `³ HË=_ xh Zä ½ø=Qê ã Ç uߪ ë~. ƒìq ª Þ=ò # H ôhùx "Œ¼ ~ q ë~ } Kͪ ë~. = ~ `Ç #ß ª = lh i ²Ö`Ç ä ½ J# Q }OQê g =î¼ ðxß Z æ\ H C_È = ~ óä ½O\ì~. WO^Î = Á "Œ¼ ~ O Õ<Í HêH k# i rq`ço Õ = Oz e`œ ª kª ë~. HùO`Ç= Ok *ìý Hê = <Ë"Í^Î#ä ½ Hê~ }O J=ô`Œ~ò. H i #"³ Ø# ƒ Q =`Ÿ x~ â Ç xh qkœioz ã ³ [#O è^îx q #ßä ½O\ì~. U^Ë XH O^Î~ ÄO Õ D *ìý ²H = # ž# ƒìkª ë~ò. ª = lh À "Œ O Ö ä ½, J#ß^ <ŒxH, QË O~ H Æ}ä ½ qiqqê q~œˆì Wª ë~. L^˼Q ~ OQê g ª Ö~ò Ì ~ Q `Ç Ok. J^Íq^ÎOQê g JkHê~Œ, ªÏH ~Œ¼, ƒì^î¼`ç Ì ~ Q `Œ~ò. L^˼Q ~ OQê aoz# JkHê~Œ = Á HùO`Ç= OkH L k H eæª ë~. J<Œ¼ Ç xh Q ï~á# XH ª = lh =~Œ¾xH <Œ¼ Ç O "³ ìo = x+²x `Ç#O KÍ ëok.

3 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 89 Kͪ ë~. g ~ Wzó# L`Çë~ Þ # q"œ^î æ^îo KÍ Ç x HùO`Ç= Ok KÇ ª ë~. Hêh <Œ¼ Ç ª Ö#O Õ W=hß `ù y é`œ~ò. Ô ë JO_È^ÎO_È aª ë~ò, KŒ ì q+ Ç Õ "Œˆ à g ä ½ KÍ Çü`Ç# Wª ë~. x Ç = x O^Î# ä ½ =¼uö~H OQê g ª \ "Œˆ à g H <Œß JkH ìƒì ÚO^Î `Œ~. D q+ Ç O q = àeß `Œ`ŒøeH OQê ƒìkoz<œ HùO`ÇHê O `Ç~ "Œ`Ç g ä ½ J^Íq^ÎOQê ã ³ [<Œ KÍä ~ `Œ~ò. = ë ^Î + ä ½ë x"œ~ }ä ½, <ŒQ ƒ Ç O, J~ ÖOHêx ~ËQê, #~ ^Î$+², #~ Õ+ é=_ xh, Q O_ é=_ xh <ŒQ O^ xß L ³ yokço_. Hê~Œ¼ Ç O Õ =î¼ ð`çàh OQê =¼= ìiª ë~. Ô ë P~ËQ ¼ q+ Ç "³ Ø ã ^Îœ = ²ìOKŒež = ëok. x["³ Ø# q ã`ç Z=~Ë, Hêx"Œ~ Z=~Ë H O\ H æ+ OQê `³ ëok. ÿh ø ÕÁ "³ ª, K³eÁOz# ^Î#O K³eÁOKÇ è^îx, f HËx ^Î#O f ä ½<Œß~ x "³ò^Î ÿ á# J xo^î JªÏH ~Œ¼xH Q ikíª ë~ò. #+ =ò, ƒì^î U ª Ö~ò Õ [iy<œ J ìo\ q J æo Jx ãq ²ìOKÇO_. S Þ~ ¼<Œyxx L ³ yokç_èo = # H ;H \ìh ÆO H Q `Ç Ok. g ~ KÍÀ q"œ ì Ç `Œß q[ Ç =O`ÇO J=ô`Œ~ò. q"œ ðk à Hê~Œ¼ q+ Ç O Õ JO^Îi ð ÔÞH iª ë~. îiëqê P =^Î ä ½#ß Hê~ ¼ãH = # ª # ä O KÍ ² ª = ~ŒÖ¼xß x~ ²OKÇ ä ½O\ì~. z~ Hê "ŒOKÇ KŒ ì <³~ "Í~ `Œ~ò, Q $ ì ³ Q O ä _ <³~ "Í~ `Ç Ok. ã ƒ `ÇÞ O O^Î"³ Ø# q # ð~òo ô, ~Œ~òf, }ì "³ò^Î ÿ á# "Œ\ H ä ½ _ L ³ yoz Hê~ ¼O O KÍ ä ½O\ì~. HË~ =¼= ð~œxß = ^μ=~ ë ^ Þ~Œ i+ øiokç ä ½O\ì~. ìù^î~ ìù^îs =~ ¾O`Ë, ƒìq ª Þ=ò `Ë ƒ q+ ¼`Ç ë Õ W ÄO^Î ~Œä ½O_ ² Ö~ KÇ~Œ ë q+ Ç "³ Ø æ+ OQê = \ìá_è`œ~. O`Œ#O HË O ã u~ëa HùO`Ç = Ç xß öh\ì~òª ë~. ² Á é\ sh Æ Õ JYO_ÈOQê ~Œ} ª ë~. ä ½@ O O Õ SH = `ǼO <³ HùO@ Ok. JO^Î = Á Hê~ ¼ãH = =ôqê, L`Œž ìoqê KÍ Ç Q Q `Œ~. HùO`Ç= OkH ² Áxzó# KË@ J Á_`Ë = ¼, Hù_È ä ½H Ì o KÍ ² ² Á# WO\ H `³KÇ óä ½O>è HË_Èe`Ë = ¼ K³O Qê `Ç Ç ~ =ô`œ~. H Á+ "³ Ø# D = ¼ # O_ _È\ìxH i iq^ ã q OKÇ= ² = ëok. KŒ ì q+ Ç Õ = #OQê Oã ^ Ç ä ½ `Ç~ "Í ² P^Î xh H $ãu= rq`œxh J "Œ@ _ Oª ~ q Ôì#OQê ã =ië ë#ß "Œix, gix ã é`çž ²ì ë#ß "Œix Uq KÍ Ç èx i ²Öu U~ æ_è `Ç Ok. J`ǼO`Ç xß ²ì`Ç"³ Ø# q"œ ì rq`œ, J`ǼO`Ç Ôì#"³ Ø# q"œ ð O^ Jx ä ½O\ì~. ï~o_è= q"œ ì ã Ç `Œß KÍ ä ½<Í "ŒiH D O=`Çž~ O ƒìq Ok. q = àeß Ja= xokí Ôë PH ²àH OQê = # ž = ~ óä ½O@ Ok. Wk g ä ½ q OQ _È _Èx JO OQê = ~ `Ç Ok. J<Œ~ËQ ¼ Hê~ }ì = Á XH =òy¼"³ Ø# WO@~ Þ¼ Õ g ã ã ^ÎiÅOKÇ è~. [Þ~ O`Ë LO_ é\ sh Æ ã"œª ë~, H H "³ Ø# \ì Õ D q^î"³ Ø# J<Œ~ËQ ¼O W ÄOk Ì _È `Ç Ok. J~ò<Œ e`œ g ä ½ J# ä OQê<Í LO\ì~ò. W ìo\ q Oƒ qokçä ½O_ x`ç¼o ''<ŒQ ²O^Î ~ OÑÑ ^ÎiOKÇO_, #~ k+² `ÇQ ä ½O_ Hê _È `Ç Ok. ~Œ[H Ç rq`ço ƒìq O@ Ok. hkç ~Œ[H Ç # =O@ \ OKÇ ä ½#ß "Œˆ à é\ ^ ~ J=ô`Œ~. J ìo\ =¼ä ½ë `Ë `Ç _È@O W+ O èh é~ò<œ `Ç æx ²Öu. ã u xh ï~o_è= Ç `ÇßO Õ Qêx O î~ â P_Èk U_È ó W Á = ÁHê_È.

4 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 90 e`ço aokç^î. g ~ P^ÎiOz, = x+²x KÍ ² ²O ð #O Z=iïHá`Í ƒÿ\ì ~Ë "Œˆ à g ä ½ ð Ç O KÍ Ç H éqê g ä ½ y@ x =¼ä ½ë ä ½, XH C_È g ä ½ ã`ç =ô ~ò# "ŒiH JO_ÈQê LO_ ð Ç ìhê~œ JOkª ë~. P"Í xß, #= àh ã^ë ðxß = # Õ<Í LOKÇ Hùx `Çy# ã u=î¼ ìo # ß`Œ~. J# ä ½#ßk ª kª ë~. U q^îoqê<³ á<œ, ZH ø_è <Œß g ^Í Ì ákí~ò Jx x~ ²OKÇ ä ½O\ì~. "Œ¼ ~ O Õ Q _ q Ì ~ Q `Ç Ok. q^î¼ = Á H ië, é\ sh Æ Õ q[ Ç O = Á ² Ö~ `ÇÞO ª kª ë~. J^Î# ô P^ Ç O = ä ~ óä ½<Í q+ Ç Õ ª ì =O`Ç"³ Ø# x~ â Ç f ä ½O\ì~. ~Œx ƒìh ~ŒH éqê q"œ^î æ^îo J=ô`Œ~ò. = ^μ=ië i ø~ O = Á #+ éä ½O_ x _È`Œ~. g ~ XH KË@ Ôì# _<Œ = ~ùh KË@ _È`Œ~. ^³á"Œ# ãq ìo è^îx = ã`ço x~œ _È=^Î í, g H ë, H iëã u+, <³ áuh ^Î~ ào KŒ ìq+ Ç Õ JO_ÈQê x ª ë~ò. \, Hê Ô, ìù@ "Œ¼ ~ ä ½, z Á~ ~ ä ½ J"Í à"œih, H g + < U*ÿO@Áä ½, ã\ì"³ U*ÿhž ä ½, ¼\ ~ Á~ Áä ½, K³ C ô "ŒiH, HË_Q _È Á "Œ¼ ~ ä ½, Ì á~ Ô Ô_ J"Í à"œih, QêA L`Çæuë^ ~ ä ½, y #Q J"Í à"œih, ²O_= ~ #_À "ŒiH, Z ãhê xh± = ë=ô J"Í à"œih J# ä OQê LOk. PiÖH ~ "³ Ø# Ja=$kœ ª kokç_ xh ihù`ç ë =î¼ ð ~ zª ë~. Hùxß O^Î~ŒÄ Õ `Œ`ŒøeH OQê W`Ç~ ªÚ=òà "Œ_È HË= ² = ëok. x`ç¼ rq`ço Õ Oª ~ O O^Î"³ Ø# Y~ ó, ² Á Y~ ó, g =¼H ëq `Ç Y~ ó JOKÇ<Œ # ^ \ é`œ~ò. D Y~ ó ÕÁ HË`Ç qkokç_ xh g èx i ²Öu U~ æ_è `Ç Ok. Ja=$kœ HË O, = [O HË O D = ã`ço Y~ ó Ì \ì e. U q^îoqê ^Î#O O kokœ~ #ßk QË ¼OQê LOKÇ `Œ~. ã u KË\ì é\, J<Œ~ËQ ¼H ~ "Œ`Œ=~ }O, ð Ç x~œh ~ }, Jqhu "³ò^Î ÿ á# ƒì^î # JkQ q Oz g JO`Ç~Œ`Çà ª H ÆH, g ~ #q à# ²^ œo`œ ä ½ u Õ^ÎHêezó q[ Ç =O`Ç"³ Ø# e`œ ª kª ë~. ã u~ëa J+ =üehê `³á O`Ë, H ;`Œ= ~ =`Ç ë `Ë n ~Œ^Î# KÍ Ç O_. ^³á"Œ# ãq ìo = Á, Ì ^Îí Pj ž = Á PiÖH OQê _È`Œ~. g ƒì^î¼`ç# ãh = OQê x~ Þ ²ìª ë~. HË~ ~ "³ Ø# =¼= ð~œ Q ioz q# `Çß"³ Ø# KÇ~ ó Hù#ª yª ë~. Ou, ì#o, F~ æ = ²ìOz KÇ~ ó # =O`ÇO KÍ ä ½O\ì~. g ã ³ [<Œ # sh ÆOKÇ ä ½O\ì~. g ~ JO^Îi Õ# ã `ͼH `Ç# H ey LO_È_ÈO HùO^Îi J Ç ä ½ Hê~ }O J=ô`Ç Ok. ^Î œh O, Juxã^Î, h~ O, = u= ~ ô HùkíHê O W ÄOk Ì _È`Œ~ò. éb _ ~Ÿ "³ O\ Õx "ŒiH i ø~ O Hêx = ¼ i ø~ O J=ô`Œ~ò. =òy¼"³ Ø# <Í~ Ö HËQ Q `Œ~. ~ u H ey# "Œi`Ë ikç Ç _È`Œ~ò. `Ç À ß ð, Hù`Ç ë À ß ð `Ë =ò_ _ LO\ì~ò. À ß ð ä ½ Jf`ÇOQê = #=`Œ q = ä ½ ã ^ #¼`Çxª ë~. ^³ áqh O J<Í Ú_`Ë Q $ ìo Õ#, "Œ¼ ~ ã ^Í O Õ# ^Î O "Í Ç O_, Wk ^Î + ä ½ë e@ u~ Q èxk. W`Ç~ # P^Î~ ÅOQê f Hùx q# `Çß ã ³ Qê KÍ ² <Œ= = ã`ç ô ã ³ [<Œ ÚO^Î `Œ~. J iq `Ç"³ Ø# q*ìý<œxß KÍlH øokç ä ½O\ì~. ~ =ô # xh O OkOz# ^ "Œ HË~ Õ "Í Ç = ²# i ² Öu U~ æ_è `Ç Ok. z#ß q+ Ç ä ½ ä _ Zä ½ø=Qê ã u æokokç_èo = OzkHê^Î Jx ãq ²ìOKÇO_. U = `Ç=ü ²ìO # ã é`çž ²ìOKÇ^Î.

5 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 91 Ô ë `Ë q~ë^îo, Ô ë ð Ç x~œh ~ }, "Œˆ `Ë Jaã Ç ƒè^ U~ æ_ Hùxß = Oz Hê~ ¼ãH = J# ä ½#ß = Ç xh KÍ Ç è~. J# ä "³ Ø# Hê~ ¼ãH = ª kokœ x D O=`Çž~ =ò J`ǼO`Ç Ja=$kœ ª kokœ x H + _È`Œ~. "³ò`Ç ëo g ^Î D O=`Çž~ O O`Ç$ ²ëH ~ OQê LO@ Ok. rq`œ Ç O <³~ "Í~ `Ç Ok. x`ç¼o ~ æ^ë+ x"œ~ } KÇ ~ â=ò`ë ~ Þ~ HÆêKÇ ~ âo H e ² ª ß#O KÍ = # ~ æ^ë = i Çò ãq ð ƒì^î `ù y é`œ~ò (`Ç ª ß#O KÍ Ç ~Œ^Î ). O=`Çž~ ã ^Š Î= ~ œo, kþf Ç ~ œo ï~o_è ƒìq <Œß~ò. Ôë ä ½ ã `ͼH O : D ~Œt Õ [xàoz# Ô ë ä ½ D O=`Çž~ O KŒ ì ƒìq Ok. Z<Ëß q+ Ç Õ = Oz e`œ =ª ë~ò. = [O Õ g ª Ö~òx ª Ö<Œxß =$kœ KÍ HËQ Q `Œ~. KŒ ì O^Î~ŒÄ Õ = # ²H O`Ë+ O H Q `Ç Ok. g À ~ g ^Î [iöq "Œ¼ ~ =¼= ð~œ ìaª ë~ò. q^ ¼ ~ OQê, PiÖH ~ OQê = Oz e`œ ª kª ë~. q"œ^î æ^î"³ Ø# q+ Ç ä ½, "Œ^Ë "Œ^ ä ½, HË `Œ ä ½ ^Î ~ OQê LO\ì~. W`Ç~ g `Ë é\ ä ½x Ug ª kokç è~. P~ËQ ¼ q+ Ç O Õ Þ æ *ìãq `Çë J= ~ O. ïqá#hê r = ¼ ~Œä ½O_ *ìãq `Ç ë = ²ìOKÇO_. ³ Qê, "³ _>è+ <, W+ ^Í=`Œ~ ó# =O\ q g ä ½ = # ²H L ì᪠xß H eyª ë~ò. ² Á q+ Ç O Õ KŒ ì *ìãq `Ç ëqê LO_È= ²# i ² Ö`Ç QËKÇi ë<œß~ò. "Œˆ J "Œ@ Á, "Œˆ À ß ²ì`Ç, q^ ¼ O O^Î"³ Ø# q+ Ç, KŒ\ OQ "³ò^Î ÿá# q+ Ç g ^Î ã `ͼH ã ^Îœ = ²ìª ë~. g À ~ g ^Î [~ Q `Ç #ß "Œ¼ ~ =¼= ð~œ ìƒ ª \ Qê #_È ª ë~ò. ÞQ $ ì x~œà}o J<Í H <³~ "Í~ `Ç Ok. D \ öh ÞQ $ ìo L#ß"ŒiH Ú OQêx, Ö OQêx Hù# HËøQ Q `Œ~. L#ßO`Ç Õ q "³ á# Pƒ ~ }ì U~ æ~ óä ½O\ì~. q"œ^î æ^î"³ Ø# P ² ë q+ Ç, HË~ =¼= ð~œ g ä ½ ƒìqê H e ² =ª ë~ò. é\ sh Æ ÕÁ, WO@~ Þ¼ Õ g ª = ~ŒÖ¼xß ~ A=ô KÍ ä ½x, = Oz L^˼Q O O kª ë~. KŒ ì= OkH g H O>è g ~ O kokí ^Î#O g ^Í ãà = Zä ½ø=. ^ÎQ ¾~ Qê =zó ^Î ~ OQê "³o é`ç #ß Ì o O O^ q+ Ç O Õ = # ²H "Í^Î# H Q `Ç Ok. Jxß = ¼ # Hê "Í i+ øi ëo^îx ^³á~ ¼OQê LO\ì~. g g ^Î x ø~ }"³ Ø# Ì `Çë#O KÇ ì~òokí "ŒiH `Çy# q^îoqê Q } ~ O <Í~ æ`œ~. S Þ~ ¼<Œyxx L ³ yokç_èo = # H ÆàH \ìh ÆO H Q `Ç Ok. q^í Õ L#ß ~ H ë O Onä ½, O^Î =ô JO_ÈQê LO\ì~. WO\ q+ Ç \ OKÇ HËä ½O_ =¼ <Œ ä ½ ƒìxì á WO\ÕÁ J Ou $+² ë#ß rq`çƒìq ª Þq g ^Î q Q ô_è `Ç Ok. Z<Œßm J~ ÖO èx Qù_È ÛKŒH i, <Í<Í"³ Ø<Œ Hê ô~ O KÍ ë<œß<œ, ƒìx `ÇÞO KÍ ë<œß<œ, J_y# _È Ä, OQê~ O, ï~o_è Ö ì Jhß = "Œˆ à WKŒó~. J~ò# æ\ H H Oz`Ç ë QÒ~ =O èä ½O_ _`Í JO`Ç = \ìá_è `Ç #ß D =¼H ë`ë Z<Œßm rq`ço OKÇ HËQ #? Z<Œßˆ à Hê ô~ O KÍ Ç Q #? WH <Œ= Á Hê^Î. <Í# H e ² LO_È è#. D JyßQ O_ÈO # O_ _ ežo^í J#ß ƒì=#`ë Hùxß H i #"³ Ø# H ;^ÍqH ^ÎàO JO>èã Ôu.

6 =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 92 x~ â Ç f ä ½O\ì~ (Wk HùO`Ç= Ok q+ Ç O Õ [~ Q `Ç Ok. JO^ÎiH Hê^Î ). ^ùoq ª Þg r #, ^ùoq ƒìƒì #, ^ùoq Q ~ =ô # #q à "³ é`œ~. P~ËQ ¼ ~ "³ Ø# = ¼ HùO`ÇHê O zhêä ½ Ì _È`Œ~ò. "³ Hêˆ <ù C, W.Z<.\. ã Á" ž, A@ ~Œe é=_èo =O\ q Oƒ qª ë~ò. x["³ Ø# ãà = a= <Œ HË O i`ç ²ª ë~. XH ~Œ[H Ç ^ÎqH g À ~ ² ~ KÍ Ç _È `Ç Ok. Q ~ Ä Öt à O~ H Æ} Õ KŒ ì *ìãq `Ç ë J= ~ O. =$uël^ë¼qê ~ OQê g ª Ö~ò = io`çqê Ì ~ Q `Ç Ok. ã O`Ç"³ Ø# "Œ`Œ=~ }O Õ n~ ÉOQê P ÕKÇ# KÍ ² g ~ f ä ½<Í x~ â Ç = Oz e`œ xª ë~ò. `ÇeÁ^ÎOã_È eß, Ì ^Îíeß ZkiOKÇ= ²# i ²Öu ~Œ=KÇ ó. *ìãq `ÇëQê LO_ÈO_. D ã OKÇO Õ g "Í HËö~ "Œˆ à g `ÇeÁ^ÎOã_È # q Oz = ï~=~ è~ <Í q+ Ç xß ãq ²ìOKÇO_. x~ â Ç `Ë, `³e Ô`³e Ç x PH ~ Â} Õ x~ â Ç f HË=^Î í. D ~Œt Õ [xàoz# "Œ~ ²q sþ ¹ H ZO ²ä =ô`œ~. S.S.\, q^í Õ KÇ^Î =ôhë=_ xh J=Hê O aª ë~ò. ã u~ëa, ã ux`ç¼o J+ =üehê `³á O`Ë, H Æà`Œ= ~ =`Ç ë `Ë n ~Œ^Î# KÍ Ç O_. = ðf~ ÖO Ú_`Ë, ²^Î œq O^ÎO`Ë, = OQ o ô [ ì `Ë g W+ ^Í=`Ç# îlokç HËO_. WO^Î = Á = Oz e`œ Oã ² ëª ë~ò. ^Î ~ ã O`Œ Õ KÇ^Î =ôhë=_ xh J=Hê H e ² =ª ë~ò. ãw< Hê~ŸÛ a ëok. Jq"Œ ²ì`Ç ÿá# "ŒiH q"œ ìhê O, O`Œ#O èx "ŒiH O`Œ#ã ²ë H Q `Ç Ok. =¼H ëq `Ç *ì`çhêxß ijeokç Hùx `Çy# x~ â Ç f HËO_. D ~Œt Õ [xàoz# Ôë ~ ã^î à `Ç ìù= O, J+ = O Õ x #_È ë#ß Hê~ }O KÍ`Ç J Õ~ à `Ç ìù= O KÍ Ç e. g =¼H ëq `Ç *ì`çh O Q ioz `³ HË"Œ O>è Oã kokço_. é< : / 4 / 5, , Çò.Z ¹.Z iii = ðf~ ÖO Ú_ U ^Í=ô_ïHá<Œ, ^Í=`ÇïHá<Œ î[ C_È = ðf~ ÖO Ú_ HùkíQê L ³ yokœe. Z ìo\ JaÀ+HêxïHá<Œ D = ðf~ ÖO Ú_ Õ HùkíQê hˆ à H e ² JaÀ+H O KÍ Ç O_. D = ðf~ ÖO Ú_ Õ17 ~ Hê ^Í=`Œ ã ÔuH ~ "³ Ø# =# =üeh H ª ë~ò. = ðf~ ÖO Ú_`ËKÍÀ JaÀ+Hê, î[ = Oz e`œ xª ë~ò. WO`Ç=~ ä ½ î*ì ã^î"œ¼ `Ë D ~ H "³ Ø# f~ ÖO ~Œ è^î. ã [ ä ½ ªÏ ƒ ¼OQê LO_È_ xh ô~œ`ç# ãq O^Š ijeoz Wk `Ç Ç ~ KÍ Ç _È"³ Ø#k. nx= Á ªÏY¼O, O`Ë+ O H Q `Œ~ò. W+ ^Í=`Œ J# ãq ìo H Q `Ç Ok. Q # =^Î HË Ð ikç Ç O Ì OKÇ HË.

Rasi-Phalalu pdf

Rasi-Phalalu pdf =ò Q ~Œ= eoöq Þ~ =~ ã ª ^Î ²^ œou 120 2018-2019 Õ `Ç ì~œt e`ç=ò P^ Ç O Ð 11 =¼ Ç O Ð 5 ~Œ[ Ð 2 J= Ð 2 z`çë 3, 4 ^Î=ò, ª Þu 1, 2, 3, 4 ^Î=ò, q Y 1, 2, 3 ^Î=ò Ç O^Î ô\ #"Œ~ ''~Œ, i, ~, ö~, ~Ë, `Ç, f, `Ç,

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú.. 12452/12.01.018/2011-12 º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆÅú Š ú í¾ ½ œ ºÄÆ ½Ä Ê ˆ½Å º ½ ž ˆ½Å î ú ˆÊÅÍ Ê º»

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 公民权利和政治权利国际公约 Distr.: General 22 August 2013 Chinese Original: English 人权事务委员会 关于塔吉克斯坦第二次定期报告的结论性意见 * 1. ~ 2013 7 9 10 hÿq} 2982 ~ } 2983 ~ (CCPR/C/SR.2982 CCPR/C/SR.2983) o ü rq}p (CCPR/C/TJK/2) 2013

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5CDACA1C0B3A5CEC3FEB14DA447B8D5C344> 第一部分 : 色彩概論 1. p u u Û hv± (A) u t ð u (B) u uî (C) ue Î u uî (D) uî u Ç u 2. p Žg Û hv± (A) Žg «ˆœuÒ (B) Õg ug (C) Žg (D) g «g 3. ku å v Ì é uw u š (A) (C) ÿ (B) (D) 4. hu v± pº (A) «Â u (B)  x uœ (C)

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约 Distr.: General 16 May 2012 Chinese Original: English 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会 }è¹ ~ 2012 4 16 Ž 27 根据 公约 第 74 条审议缔约国提交的报告 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会的结论性意见 塔吉克斯坦 1. ~ 2012 4 17 18 hÿq} 188

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 14 February 2011 Chinese Original: English 人权理事会 }è¹ ~ zèr 2 Šü t oøî q Î Øo özlàq 联合国援助酷刑受害者自愿基金的经营情况 秘书长的说明 * 一. 导言 A. 提交报告 1. t ko~} 2/102 úà Âq ¾q ºfv oš ü Ù Ê Ž q Ù À gì o~

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 嚪õ Á å¼ ² õ 30 õ è Þ L! ïñ ð ó ðkòˆ«î Þ í õ î àí¾èo ºî ñ ò ù Þ L. ð º ˆî ö î ºîL á ì à ò âoò àí¾ Þ L. è ñò ù «ï Œõ ŒŠð ìõ èà Ãì, Y Aó ªêK è à ò, êˆî ù àí¾ Ãì. Ü ñ ñ ô... ÜKC» 𼚹 Þ¼ î «ð, áø õˆ Ü óˆ

Chi tiết hơn

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD ÅJü Á öàé Å ƒûªç a : b = c : d Å- ûë a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple ÖØ o-ߪ E Åçö«Ω.- a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple Öçõ a E Á ü öà æü - E, b E CyBߪ æü - E, c E ûª%bߪ æü - E, d E îªûª Ωn æü E Åçö«Ω.- a, b, c,

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 公民权利和政治权利国际公约 Distr.: General 15 November 2010 Chinese Original: English 人权事务委员会 } ÛÛ ~ 2010 10 11 Ž 29 ¼m 审议缔约国根据 公约 第四十条提交的报告 人权事务委员会的结论性意见 波兰 1. 2010 10 12 13 ~hÿo} 2746 } 2747 ~ (CCPR/C/SR.2746

Chi tiết hơn

examens préopératoires

examens préopératoires !{ > > r O! z 1 UD CN T1l(, > :. (Dll )Ë JX l:1 (,) U, OJ lq) : _. ' )(' ^ X '. $.. tr s*r ËË ru, p (] C" {.l:, { z l t, >!< 8 > ^{!l) v U' V P ) ^ Ër âë (r V A ^È :' â l> '{ ' C] e {l O :'... * ' V À

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題

Microsoft Word 四技二專-化工群專二試題 第一部分 : 基礎化工 1. p þã } 80% Ø Ã } o 60% º ãp l () % (B) 0% (C) 6.% (D) 7%. 16 kg 400 kg ô(}ôôý r Î 0%) kg ô 8.4 kg ô º h Ûv± ( C 1 O 16) () ô Î 0 kg (B) ô r Î % (C) Î 80% (D) ô Î 0%. k 40 C ð k 00 x } 60%

Chi tiết hơn

nexxt Media GbR

nexxt Media GbR ̱» Ý ²» ñù @ ±«ñù «Ù & ñ Ù«²¼» ¼» ëëô ³ ëë µ¹ ë µ¹ ô³ ô³ ô³ ç ô³ ôë³ ô ³ ô ³ ô ³ ôç ³ ô ³ Ø«¾ *»²æ»» Ì ¾»»² ر ²¹» ¹ æ ò ¾» Ø «±«½ ±½» æ ªò ¾» «ß»» ¼ ±»ª ³»² ±æ ª»¼» ¾»» ß «¾ ± ¹ ²½ ±æ ª» ¾ ß «¼»»»ª 9=±æ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 17 September 2014 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }è ~ 2014 12 1 Ž 12 ÌÍ g zèr X 遵约委员会提交作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议的年度报告 œ ² ³ ~ r g sµ l ~ q ¹ ~ q}k{ r 2013

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo

Advanced_New_KP_Stellar_Astrolo Jothisha Kalaanithi A.DEVARAJ ( Founder, All India Stellar Astrologers Association) Stellar Astrology Consultation & Training Centre 68,3rd Street, P.G.Avenue, Kattupakkam, Chennai-56 Cell:93823 39084,

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2,

༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, ༠Aöƒ ªê F «î õò ù õ: ༠Aöƒ & 3, ªè ò ù «îƒè ŒŠð & å¼ èš, Þó ì «îƒè ŒŠð & 2 èš, ð ê I è Œ & 2, ªðKò ªõƒè ò & 2, Þ C & å¼, ð ì, ôõƒè, ãô è Œ & îô 2, Ì & 5 Ü ô 6 ð, àš¹ & ² õ «èÿð, èp«õšh ô & CPî ¾. ªêŒº

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除对妇女一切形式歧视公约 Distr.: General 8 November 2011 Chinese Original: English 消除对妇女歧视委员会 }pè ~ 2011 10 3 Ž 21 消除对妇女歧视委员会的结论性意见 毛里求斯 1. 2011 10 7 ~} 1004 } 1005 o ü q}¹ } (CEDAW/C/MAR/6-7 Corr.1)( CEDAW/C/SR.1004

Chi tiết hơn

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x

hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x hªr f ecnñ-1 l Ù¹ l f n J AeÉeÉ MäS j a (pll l), he J h NQ pªs e Hhw gm i Nl A dl l fëc el B hce fœ (f ua LaÑ«L cçl L) fëll x ----------------------------- ----------------------------- NË j f ua/ f ua

Chi tiết hơn

D! " $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P

D!  $# &% ')(+*, -. /10234(5$ /9-2:(<; =+, /18 >+/10 C 6 D =+, B E$F?G H I J K H L M!N O PQ R P S P M N S N T U V!Ẅ PX Y M S Z U P ! " $# % ')(+*, -. /10234(5$6 7 018 /9-2:(+/10 /?0+@A:(4B 6 =+, B E$F?G H I J K H L!N O Q R S N S N T U V!Ẅ X Y S U R+Q S T U Y

Chi tiết hơn

!"# $%!&', 8 8 )*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8-

!# $%!&', 8 8 )*+, M b#$ %_ ` ab5 G K O6`?P[ G : 232c PAB 8 -CD5678 D 8 - PU V /4 I &'c -8 -I /4 8 -CD568 PQ7ab I W /4 8 -CD567 8- !"# $%!&', 88*+, M "b#$ %_ ` ab5 G "K O6`P[ G 22c +>4 @PB8 -CD5678D 8 -PU V 0-8 - 7 4 I&'c -8 -I 4 8 -CD568 PQ7ab I W 4 8 -CD567 8-8 -I 7 > W P + 2 4*5 18--8-7 - 4 V W 7 ' P Q - c X + c @ 4B 8-78I W2 9

Chi tiết hơn

Review of progress in implementation of the comprehensive communication strategy

Review of progress in implementation of the comprehensive communication strategy 联合国 防治荒漠化公约 Distr.: General 12 July 2011 Chinese Original: English 缔约方会议 }è ~ 2011 10 10 Ž 21 Ç ñ g zèr 6(d) ² Ÿ ¹ qè n Ê (2008-2018 ) Ÿ ü~ n Åq² 审评在执行综合传播战略方面的进展 秘书处的说明 œ ~ } 4/COP.9 ú z Ÿzlý ~ }è ~ Ÿ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So02.doc Câu I: Học sinh ự giải GỢI Ý GIẢI ĐỀ Câu I: Tìm m để đồ hị (C) hàm số + m+ cắ rục O ại mộ điểm du nhấ Cách : P/rình hoành độ gio điểm củ (C) và rục O: + m+ (*) Dễ hấ không hỏ mãn (*) với mọi m Với ¹, có

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

article_formatted.dvi

article_formatted.dvi !" #$%&"% '((#) *!+, -#!)!. /) -!# ' &#"!. & *" ", -#!)!. 78!#8 7# &#"!. & *" " 9:;?< @A B CADAEF GE HB FIJ GK AJ LAMMIEN HO FPA PHE AQRHJ L J ADPAD IEFH PQBACRS LAD T IFP AUBGEDIHE HO VWXX T PAE FPA

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

Microsoft Word - A.35.WP.056.CH.doc

Microsoft Word - A.35.WP.056.CH.doc EX/19 16/7/04 大会第 35 届会议 执行委员会 zèr15 j 民用航空和环境保护 摘要 ko~ j ÁÈý ~ r { z z {j ~}6 ~ CAEP/6~ q ºwö À o  { öù Å q² ~qÿù }10 A35-WP/76ú z A35-WP/77ú z Âz6 Âz14 Âz16}Ií }IIí Doc 9184ú zw¾j gx }2µÉ Doc 9501ú

Chi tiết hơn

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4

UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 PQ RS L T <,=>,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 Q K 4 B.D# TU B 7 A B,- FM, -)*, A 4 4 5 201710 UNCONVENTONALOIL&GAS Vol.4No.5 Oct.2017 P RS L T ,_. ( $% &', / 1021) : 2 ( B B 9? M E, + 2 K 4 B.D# TU 9?@Z! B 7 A B,- FM, -)*, A 4 B b 5:9 F b B B P, B CD 10%, E 49%, 9 1050.5m B? @ Z!,

Chi tiết hơn

yamakastabaka.dvi

yamakastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

TS_DS3_ Correction.dvi

TS_DS3_ Correction.dvi Ü Ö ½ Ä ÓÒØ ÓÒ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ ËÓ Ø f Ð ÓÒØ ÓÒ Ö Ú Ð Ò ÙÖ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ]0 ; + [ Ô Ö f(x) = x + x º ½º ØÙ ³ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÙÜ Ð Ö µ x x2 e x = 0 Ô Ö ÖÓ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ x + ex = + x + x2 = + } ÓÒ g(x) = + º x + g(x) = x

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si

Bài 3. Dòng chảy siêu âm của khí khi vận tốc dòng tăng liên tục.(dòng chảy Pran-tơ Mai-ơ) Ở bài này, ta sẽ xem xét dạng đơn giản nhất của dòng chảy si Bài 3 Dòng chảy iê âm của hí hi vận ốc dòng ăng liên ục(dòng chảy Pan-ơ Mai-ơ) Ở bài này, a ẽ xem xé dạng đơn giản nhấ của dòng chảy iê âm của hí dòng chảy ịnh iến đề Khi đó các phần ử chấ lỏng chyển động

Chi tiết hơn

Telugu Vachakam-2.pmd

Telugu Vachakam-2.pmd UNIT TEST - I Name... Class... Section... Roll No.... Rank Marks Time : 30 Min. Subject : ` Å QÆ 2 = `«~ QÆu Marks : 25 I. H Ok MÏmÅ# Ñ ÓiOK«O_ç. 5 1 5 1. P W^ŒÌiÖ J#fl. 2. `«=Ú _», ÉèÏ~ º ã ÅÇ appleå`à

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 禁止酷刑和其他残忍 不人道或有辱人格的待遇或处罚公约 Distr.: General 17 June 2011 Chinese Original: English 禁止酷刑委员会 } è¹ ~ 2011 5 9 Ž 6 3 审议缔约国根据 公约 第 19 条提交的报告 禁止酷刑委员会的结论性意见 爱尔兰 1. y Ê ~ 2011 5 23 24 hÿq} 1002 1005 ~ (CAT/C/SR.1002

Chi tiết hơn

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: High-Frequency Trading Strateg

See discussions, stats, and author profiles for this publication at:   High-Frequency Trading Strateg See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/305214717 High-Frequency Trading Strategy Based on Deep Neural Networks Conference Paper August

Chi tiết hơn

Annual Report final for printing.pdf

Annual Report final for printing.pdf { < b«ãπ EÚ Æ { ]«ı 2016-17 { < b«h V B Δ =t M Δj ± Æ i Æ EÚ Æ M Δv x, {.. x Δ. 2277, EÚ S x - 682 025 n Æ π : 0484-2333610-616, 2347965

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ ÊÊ Ì ÎÓ ÙÒ Ð Ø Ô Ø Ø ÖÖ ÙÖ ØÝÔÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ò ÚÓ ÒÓØ ÓÙÖ º Ô ØÖ ½ Ô ØÖ ½ ¹ È ½½ ¹ 2 Ñ Ò Ö 2 Ñ Ð Ò ÓÒ ÚÖ Ø Ð Ö 403000 0.097.403 0 6.97 0 Ô ØÖ ½ ¹ È ½ ¹ 5 Ñ Ð Ò º ÇÒ ÚÖ Ø Ð Ö Q = π π = 0.002644...

Chi tiết hơn

c,767-7-!"89(:&#;%&1"-!(-$3<&27=&* #$%&' A &*'&)(-"-!(--!"#$%&' ( )$*"+,&-! (.(--$/+0(1&*2 /7>5=?7 &#&*#&'"()$*"$345'"26""B-!(- $#""-!&#+

c,767-7-!89(:&#;%&1-!(-$3<&27=&* #$%&' A &*'&)(--!(--!#$%&' ( )$*+,&-! (.(--$/+0(1&*2 /7>5=?7 &#&*#&'()$*$345'26B-!(- $#-!&#+ c,767-7-!"89(:&#;%&1"-!(-$35=?7 &#&*#&'"()$*"$345'"26""B-!(- $#""-!&#+*$-"-!(--!" (* (*2%" $345 '"26"" &-!(#(.(--$/ &##""*

Chi tiết hơn

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î 1. Þòô àôèî î ù îù ñ»ñ Ü õ ì ò½ñ 1. Üø õ òô º ø âù ø ô âù ù? Þòø è ï èö ¾è ¹ ï è ªè õîø ñ, Üï ï èö ¾è ù õ î è à¼õ è õîø ñ «î õò ù å¼ ð ð ð ò ù ܵ º ø Üø õ òô º ø âùð ð ñ. 2. Üø õ òô º øò ù ªð õ ù Üñ êé

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

SANDHYABHASHYA_3

SANDHYABHASHYA_3 Æ ÿ Ì Ì ÆÊ 39 Ò ± Ï Ì :& (HP Œ ø Ì D Ò ± Ï Æ PÊ v.) ""KÌ À Ì Ò ± ÏøfiÀ '' GÌ JÌ Ê Ò ± Ï Æ PÊ v ) KÌ Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ CÌ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ Aø Ï Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À ÃÒ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ ± Ì Ò ±

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 July 2011 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组 目录 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组第十六届会议第一期和第二期会议报告, 分别于 2011 年 4 月 5 日至 8 日在曼谷 2011 年 6 月 7 日至 17 日在波恩举行

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 O è ô ªè ì ì 30 õ è ÅŠ! O¼ ðq» G ø î Þ î ñ ènš ªð èo, Åì è, ªî ì Þîñ è ãî õ ê ŠH ì «îõ I îñ è Þ¼ î «ù! Ü è «îc Šð àì ïôâ «è â  «ð, ïñ è ù Ü ˆî ê Œv ÅŠ î! O è ôˆ Þîñ ù àí¾ â ð«î, ÞŠ«ð â ô õòfù¼ «ñ ãÿø

Chi tiết hơn