ticf]mtm-hen ae-bmfw `mkw 2 Ãm tu Uv IX NT MALAYALAM-9-AT-VOL.2 tic-f-k m s]mxphnzym-`ym-k-h-ip v Xbm-dm- n-bxv kwÿm\ hnzym-`ymk Kth-jW ]cn-io-e

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ticf]mtm-hen ae-bmfw `mkw 2 Ãm tu Uv IX NT MALAYALAM-9-AT-VOL.2 tic-f-k m s]mxphnzym-`ym-k-h-ip v Xbm-dm- n-bxv kwÿm\ hnzym-`ymk Kth-jW ]cn-io-e"

Bản ghi

1 ticf]mtm-hen ae-bmfw `mkw 2 Ãm tu Uv IX NT MALAYALAM-9-AT-VOL.2 tic-f-k m s]mxphnzym-`ym-k-h-ip v Xbm-dm- n-bxv kwÿm\ hnzym-`ymk Kth-jW ]cn-io-e\ kanxn (SCERT), ticfw 2019

2 tzio-b-km\w P\KWa\ A[n\mbI Pbtl `mcx `mkyhn[mxm, ] m_kn p KpPdmØ admtm {ZmhnU DXv e _wkm, hn ylnamne bap\mkwkm, D epe[nxcwkm, Xhip`\mta PmtK, Xhip` Binj amtk, Kmtl Xh PbKmYm P\KWawKeZmbI Pbtl `mcx `mkyhn[mxm. Pbtl, Pbtl, Pbtl, Pb Pb Pb Pbtl! {]Xn C y Fs cmpyamwv. F m C y mcpw Fs ktlmzco ktlmzc mcmwv. Rm Fs cmpysø kv-t\ln p p; kºq Whpw sshhn[y ]q Whpamb AXns ]mcºcyøn Rm A`nam\wsIm p p. Rm Fs amxm]nxm sfbpw Kpcp mscbpw apxn hscbpw _lpam\n pw. Rm Fs cmpyøns bpw Fs \m pimcpssbpw t aøn\pw sfizcyøn\pw th n {]bxv\n pw. State Council of Educational Research and Training (SCERT) Poojappura, Thiruvananthapuram , Kerala. website : scertkerala@gmail.com phone : , Fax : Printed at : KBPS, Kakkanad, Kochi-30

3 {]nb hnzym YnItf, Hcp P\-Xbv v IcpØpw Bfl-hn-izm-khpw \ Ip- Xn amxr-`m-j-bv v \n Wm-b-I-amb ] p v. ae-bmfw \ΩpsS A`n-am-\hpw kzxz-øns AS-bm-f-hp-am-Wv. al-ømb Hcp kmln-xy-k-ºøpw hn m-\-k-ºøpw \ΩpsS amxr- `m-jbmb ae-bmfw Dƒs m- p- p. AXn\v Ah-Im-in-Ifm-bn-Øo-cm \ap v {]b-xv\n- mw. kzx-{ -amb hmb-\bv pw Nn bv pw k KmflImhnjvIm-c-߃ pw ]mt-]p-kvx-iøn Ht sd Ah-k-c-߃ Hcp- n-bn- p- v. `mj-bpss {]tbm-k-km-[y-x-iƒ a\- n-em- m\pw cn-\-i-fn G s -Sm-\pap [mcmfw ]T-\m-\p-`h-߃ mkvap-dn-i-fn \n v t\s-ww. Imen-I-amb sa s -Sp-ØepItfmsS {]kn- o-i-cn- p Cu ]mt-]p-kvxiw ]pxnb A\p-`-h-ßfpw A\p-`q-Xn-Ifpw ]I-c-s. kvt\lmiwkitfmss, tum. sp. -{]-kmzv UbdŒ Fkv.kn.C.B.Sn.

4 `mc-x-øns `c-w-l-s\ `mkw IV I aueni I Ø-hy-߃ 51 I. aueni I Ø-hy-߃ Xmsg- -d-bp- h `mc-x-ønse Hmtcm ]uc-s bpw I Øhyw Bbn-cn- p- -XmWv: (I) (J) (K) `c-w-l-s-\sb A\p-k-cn- p-ibpw AXns BZ i-ß-sfbpw ÿm]-\-ß-sfbpw tziob]xm-i-sbbpw tziobkm\-søbpw BZ-cn- p-ibpw snøpi; kzmx-{ y-øn-\p-th- n-bp \ΩpsS tziobka-c-øn\v {]tnm-z\w \ Inb al-\o-bm- Z i-ßsf ]cn-t]m-jn- n- p-ibpw ]n Xp-S-cp-Ibpw snøpi; `mc-x-øns ]c-am-[n-im-chpw sfiyhpw AJ-fi-Xbpw \ne-\n Øp-Ibpw kwc- n- p- Ibpw snøpi; (L) cmpysø ImØp-kq- n- p-ibpw tziob tkh\w A\p-jvTn- p-hm Bhiy-s -Sp-tºmƒ A\p-jvTn- p-ibpw snøpi; (M) (N) ax-]-chpw `mjm-]-chpw {]mtz-in-ihpw hn`m-ko-b-hp-amb sshhn-[y-߃ Xo-X-ambn `mc- X-Ønse F m P\-߃ p-an-s-bn, kulm Zhpw s]mxp-hmb kmtlm-z-cy-a-t\m-`m-hhpw ]pe Øp-I. kv{xoi-fpss A - n\v Ipdhp hcp-øp BNm-c-߃ ]cn-xy-pn- pi; \ΩpsS kwkvim-cka-\zb-øns kº- -amb ]mc-º-cysø hne-a-xn- p-ibpw \ne-\n-dp- Øp-Ibpw snøpi; (O) h\-ßfpw XSm-I-ßfpw \Zn-Ifpw h\ypo-hn-ifpw Dƒs -Sp {]IrXym D ]cn-ÿnxn kwc- n- p-ibpw A`n-hr- n-s -Sp-Øp-Ibpw Pohn-I-tfmSv ImcpWyw ImWn- p-ibpw snøpi; (P) imkv{xo-b-amb ImgvN- mspw am\-hn-i-xbpw, At\z-j-W-Øn\pw ]cnjvicwøn\pw D at\m-`m-hhpw hni-kn- n- pi; (Q) s]mxp-kzøv ]cn-c- n- p-ibpw i]yw snbvxv A{Iaw Dt]- n- p-ibpw snøpi; (R) cmjv{sw bxv\-øn-s bpw e y-{]m-]vxn-bp-ssbpw D -X-X-e-ß-fn-te v \nc cw Db-c-Ø- -hæw hy n-]-chpw Iq m-b-xp-amb {]h Ø-\-Øns F m afi-e-ß-fnepw D IrjvS-X-bv p-th n A[zm-\n- p-i. (S) Bdn\pw ]Xn-\m-en\pw CSbv v {]mb-ap Xs Ip nt m Xs kwc- -W-bn-ep Ip n-iƒt m, AXXp kwkxn t]mse, amxm-]n-xm- tfm c mi Ømthm hnzym-`ym-k- Øn-\p Ah-k-c-߃ G s -Sp-Øp-I.

5 D -S w 4 ]mcns \ -bv t{x Imf-Iƒ km n c v SmIvkn- m XpSn-Xmfw txsn Aºm-Sn-bn-te v tx h-cn axn-te-cn- n

6 Ip n-i-fpss Ah-Im-i-߃ {]nb-ap Ip n-i-tf, \n-߃ p AhIm-i-ß-sf-s - m-sa v Adn-tb- -Xnt? Ah-Im-i-ßsf pdn- p Adnhv \nß-fpss ] m-fn-øw, kwc- -Ww, kmaqly-\oxn F nh Dd- m- m t{]c-wbpw {]tnm-z-\hpw \ Ipw. \nß-fpss Ah-Im-i-߃ kwc- n- m Ct mƒ Hcp IΩn-j {]h Øn- p- p- v. ticf kwÿm\ _memh-im-i-kw-c- W IΩo-j F mwv AXns t]cv. Fs - m-amwv \n߃ p Ah-Im-i-߃ F p t\m mw. $ kwkm-c-øn\pw Bi-b-{]-IS\Øn \pap kzmx{ yw $ Poh-s bpw hy nkzmx-{ y-øn-s bpw kwc- Ww $ AXn-Po-h-\-Øn\pw ]q W-hn-Im-k-Øn-\pap Ah-Imiw $ PmXn ax h K- h W Nn -Iƒ -XoX ambn _lp-am-\n- -s -Sm\pw AwKo-I-cn- s Sm\p-ap Ah-Imiw $ am\-kn-ihpw imco-cn-ihpw ssewkn-i-hpamb ]ou-\-ß-fn \n p kwc- - W-Øn\pw ]cn-n-c-w-øn-\p-ap Ah- Imiw $ ] m-fn-ø-øn-\p Ah-Imiw $ _me-th-e-bn \n pw B]XvIc-amb tpmen-i-fn \n p-ap tamn\w $ ssiihhnhm-l-øn- \n p kwc- Ww $ kz w kwkvimcw Adn-bp- -Xn\pw AX\p-k-cn v Pohn- p- Xn\pap kzmx{ yw $ Ah-K-W-\-Ifn \n p kwc- Ww $ kup-\yhpw \n _- n-x-hp-amb hnzym- `ymk Ah-Imiw $ Ifn- m\pw ]Tn- m-\p-ap Ah-Imiw $ kvt\lhpw kpc- bpw \ Ip IpSpw- _hpw kaq-lhpw e`y-am-im-\p Ah- Imiw \nß-fpss Nne DØ-c-hmZn-Xz-߃ $ kviqƒ, s]mxp-kw-hn-[m-\-߃ F nh \in- n- msx kwc- n- pi. $ kviqfnepw ]T-\-{]-h Ø\ßfnepw IrXy-\njvT ]men- pi. $ kviqƒ A[n-Im-cn-Isfbpw A[ym-]-Iscbpw amxm-]n-xm- sfbpw kl-]m-tn- I-sfbpw _lp-am-\n- p-ibpw AwKo-Icn- p-ibpw snøpi. $ PmXn ax h K h W Nn -Iƒ -Xo- X-ambn a p- -hsc _lp-am-\n- m\pw AwKo-I-cn- m\pw k - -cmhpi. _ -s -ts hnemkw: ticf kwÿm\ _mem-h-im-i-kw-c- W IΩo-j "{io KtWjv', n.kn. 14/2036, hm tdmkv PwKvj, ticf bqwnthgvkn n ]n.h, Xncp-h-\- -]pcw 34, t^m : C -sa-bn : childrights.cpcr@kerala.gov.in, rte.cpcr@kerala.gov.in sh_vssk v: ssn Uv sl vsse 1098, ss{iw tãm 1090, \n `b ticf t]meokv sl v sse /44000/45000 online R.T.E Monitoring:

7 4 ]mcns \ -bv t{x... Rm \n߃s mcp am{ n-i-kq w Xcmw. \n߃ kwi-b-{k-kvx-cm-ip-tºmtgm Al \nß-fn AXncpIhn-bp-tºmtgm Cu Hcp D]mbw ]co- n- p-t\m- n-bm axn. \n߃ I n- p- -Xn h v G -hp-w Zcn-{Z-\mb, \n -lm-b-\mb a\p-jys apjw k n- p-t\m- p-i. F n v \n߃ snøm-\p-t±-in- p Imcyw Abmƒ v GsX- nepw coxn-bn {]tbm-p-\-s -Sptam F v kzbw tnmzn- p-t\m- p-i. AXp-sIm v Abmƒ v Fs - nepw t\ -ap- m-iptam? AX-bmƒ v Abm-fpsS Pohn-X-`m-K-t[-b-ß-fpsS ta Fs - nepw Hcp \nb-{ Ww D m- ns m-sp- ptam? as mcp coxn-bn ]d- m, \ΩpsS \m n B[ym-fln-I-ambpw imco-cn-i-ambpw ] nwnins- p timsn- -W- n\v Bfp-Iƒ v kzcmpyw t\sp- -Xn\v AXv klm-b-i-am-iptam? At mƒ kwi-b-ß-fn- m-xm-ip Xmbpw Al Aen- p-t]m-ip- -Xmbpw \n߃ v A\p-`-h-s -Spw. Km- n-km-ln-xy-kw-{k-lw (Km- npn) hni-k-\-sø- p-dn- p ]pxnb ImesØ k - -߃ Km n-pn-bpss Cu Bi-b-tØmSv _ -s -SpØn N snøp-i.

8 ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen Imf-Iƒ HºXv 72 aebmfw txmføp L\w Xqßpw h n-x X pw t]dn mf-iƒ aμw aμ-ang p \oßo-sp-tºmƒ as mcp h n- mf am\p-jm-imcw ]q n Øp h n- -ønencn q Iq\n- q-sn. txmfp-iƒ Ip\n- n- p h- pw, kzpo-hn-x \mfp-iƒ X I-WvT-Ønte nb \piw t]dn. Imep-Iƒ tx n- p- n h pw s\sp-\m-f me-øn Icm-famw ]mx-iƒ Xm n-øm- n. Zp hn[n IpSn-s pw angn-\o h n- -bm \n hn-im-c-ß-fm-wm Æp-Iƒ \n Po-h-߃. a ns \ne-bv mø {]lcw kln- -bm ]pæp-iƒ ]S n p -h pw Icƒ m-ºn. Ht -sd- mew apºnes -dp-]- - p-sn søm n-en ssi p- m-bn nd Imew apx, e y-sa-,ß-dn-bm-sx, arxyp-hn `bm-\-i in -bn _v`bw ]q p Im Ww ]X-dm-sX, PohnXw Ib- n-tbmcp -S-_v`mcw Xnßp amh n hen- -bmwn m[p \mfn \mfn! {Kma-ho-Yn-bn, t\cw shfps, psw t]dn, Øma-c- pfw t\m n \y-am Kan- p-tºmƒ, ]p bv p sh w txhpw Irjn- m X ip amw s\ p-iƒ kwko-x-ambv Np nepw Np o-sp-tºmƒ, D bv p hgn-h- n t cm-en Nph- n-embv kz -\n-{z-bn apßn Yn-I ibn- p-tºmƒ; Nm nspw Icn-s m-snh n-bn-eq- m-em-sn m n-c-a-c-tøm- n XØ-Iƒ Nne-bv p-tºmƒ,

9 ]mcns \ -bv t{x A n-bn, hnj- m-hn, shfn- -a-i- p-hm Zp Ω-{ -hmzw snøpw aqß-iƒ aqfo-sp-tºmƒ, AI-se- p- n tam-fn, cm{xn-x Kpl-Isf bedpw sx n- - n"tbmfn-'bm \nd-bv p-tºmƒ I n-sm-dp p Rm\m ng-h h n- m-c h nbpw sxfn- p-sim ßnßp Ncn- -Xm-bv. an p-in-s m- pw- Xs angnbpw Np pw; h n Ø ns Zbm lamw Rc w am{xw tiƒ mw. Imf-Iƒ Ncn- p p aμ-ambv; "søfn- p Imf'bpw Nen- p- nxmhn-[-sa pw Xs! Ht -sd-b-]q h-ambvt nsmw, h n- m-c Nm -hm-dp-e-bv th aqfp ]ms m-t hw: ""\ms-i-ta...-bp-eiw; \mssf, \S- tx bmc-dn-hm Hcp \ms-i-ta...-bp-eiw!'' Hcp \mƒ {Kma-ho-Yn- X n-em-bv - q- Rm-s\ Icfp \Sp-ß-thbnΩ- m-samcp cwkw: \mep-t] A m \mep Imf-Iƒ ]g- pwn aqsnb ac- - n t]dn apt -do-sp- p! I n-en ØpWn- p- n ns q X ssnx-\yw h nb "h n- mf' ] sø h n- m-c! IÆp-\o snmcn- oem Np nepw an{xm-zn-iƒ; hnæn-embv hnjm-z-øn hnem]w ]S o-em. txmføp L\w Xqßpw I nepw t]dn-s m p Imf-Iƒ \mepw am{xang p apt -dp- p. Hm pi h -t mgpw (]n. `mkvi-c )

10 ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen ""as mcp h n- mf am\p-jm-imcw ]q n Øp h n- ønencn q Iq\n- qsn'' h n- m-cs\ as mcp h n- mf F p- hn-fn- m Imc-W-sa v? N -sn-øp-i. "Icn-s m-sn-h- n-bn-eq- m-em-sp XØ' "aμw aμ-an-g p \oßp Imf' "Xma-c- pfw t\m n Kan- p I\y-am ' Pohn-X-Øns Ne-\m-fl-IX Zriy-am- p kqn-\-i-fm-wn-h. Cu Ne-\m-fl-I-Xsb Ihn-X-bpsS {]ta-b-hp-ambn _ -s -SpØn N snøp-i. ""A n-bn, hnj- m-hn shfn- -a-i- p-hm Zp Ω-{ -hmzw snøpw aqß-iƒ aqfo- -Sp-tºmƒ AIse p n tamfn, cm{xn-x Kpl-Isf bedpw sx n n"tbmfn-'bm \nd-bv p-tºmƒ'' Cu A -co- -krjvsn Ihn-X-bpsS `mh-hp-ambn Fßs\ CW-ßn-t -cp- p? hni-i-e\w snøp-i. $ ""\mep-t] A m \mep Imf-Iƒ, ]g pwn aqsnb ac- - n t]dn apt -do-sp p! I n-en ØpWn- p- n- - n-s q X ssnx\yw h nb "h n- m-f'- -]- sø h n- m-c!'' $ ""txmføp L\w Xqßpw I n-epw t]-dn-s m p Imf-Iƒ \mepw am{x-an-g p apt -dp- p.'' Cu hcn-i-fn sxfn-bp Imf-I-sf- p-dn v, As - n a\p-jy-s\- p-dn v Ihn- p ImgvN- msv F mwv? N snøp-i. HºXv 74 aebmfw $ ""]p bv p sh w -txhpw Irjn- m X ip amw s\ p-iƒ kwko-x-ambv Np nepw Np o-sp-tºmƒ'' Im-f-Iƒ- (]n. `mkvi-c ) ""]ms-øp-t]mbv ]mwkpe]mznmcn Irjo-h-e the-xp-sßn \q\w tkm m-l-ambv Imen-I-sf-sØ-fn- p ahs Xmc-kz-c-ap p tiƒ q'' {Km-ao-W-I-\y-I (Ip n- p-døv tii-h \m-b ) sxmgn-en-t\m-sp Bfl-k-a Ww Cu c p Imhy-`m-K-ß-fnepw ImWm-\mhpw. C v sxmgn cwkøv ka -W-hpw aqeyt_m-[hpw \ne-\n p- p-t m? Cu hnjbsø Bkv]-Z-am n apj-{]-kwkw Xbm-dm- p-i.

11 ]mcns \ -bv t{x ""temita Xd-hmSp X\n- o,-s -Sn-Ifpw ]p Ifpw ]pgp- fpw IqSn-Ø IpSpw-_- m '' Fs Kpcp-\m-Y (h tømƒ) api-fn simspø hcn-iƒ "tii' hrø-øn-emwv cnn- n-cn- p- -Xv. CtX hrø-ønemwv "Imf-Iƒ' F Ihn-Xbpw. c p Ihn-X-Ifpw `mh-]q W-X-tbmsS snm n Ah-X-cn- n- p-i. $ ""tihesamcp Imen-s -dp- Rms\- n pw tiihm, \osb-s s bn{x-ta kvt\ln- p-hm '' Hm Ωbv p Xmtem-en- m (bq-k-^en tit cn) $ ""hmb-\- m n-jvs-am-sw- n k hmbp-hn-am-\-øn-te-dn-bmepw {]ox-cmbv k mcw snømw \ap- w `qx-im-em-im-i-ho-yn-bn- '' In-fn-s m- (h- -tømƒ) $ ""]mxn-cm-t mgn hnfn- Xpw tiƒ msx ]msøp ]p bv p txhp p c p-t] '' ]-S-bm-fn-Iƒ (ssh-tem- n n) Ihn-Xm-`m-K-߃ Xmf-Øn snm n-t\m- q. Fs - nepw hyxymkw Is -Øm-\mtbm? F p-sim v? hni-z-am- p-i. ]Z-tImiw BImcw D Sw Hmfn Icmfw L\w ] w ]p - rjn {]lcw a v hnj- mhv kz w cq]w h [n Hmcn, Iqh `b- -c-w `mcw maw tas-am-k-ønse Irjn ASn `qan k - mhv kpj-ap, sxfn

12 ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen km n HºXv 76 aebmfw Ahsc ImWm XpS-ßnb-t mtg Abmƒ p -txm- n, tzim-s-i-bm- Wv. Chn-S-Øp-Im-cn-b-. apjsø DtZz-Khpw am-io-e-hp-amwv Abmsf t m`n- n- -Xv. C{X-am{Xw A\m-ÿ-bn-emtWm Cu Hm^okv. in]m-bnsb hnfn- p: ""Iptd Znh-k-am-bt m B kv{xo XnÆ-bn Ccn- m XpS-ßn-bn- v. Bcpw {i n- p- n-t? Ah-tcmSv hcm ]d-bq.'' Ah h p.

13 ]mcns \ -bv t{x ""A mdp Znh-k-am-bt m Cu XnÆ-bn Ccn- m XpS-ßn-bn- v. F m Imcyw?'' ""F\n-s mcp amtcypv k n-^n- v thww.'' ""AXn\p amtcypv ChnsS dpn-ã snbvxn- pt m?'' ""F m-hcpw Cßs\ Hgn p ]d- mtem? kmdmwv Rßsf A\p{Kln- -Xv.'' "" an- -Ww, Hm Ω-h-cp- n-.'' ""Aº-e-Øn h mwp si v \S- -Xv. AhnsS Ieym-W-Øn\v Hcp tcjbpw ImWn-. Cu Su jn v Hm^o-kn h mwp amtcypv dpn-ã snbvx-xv. HmW- m-e-am-bncp- p. Cu Hm^o-knse F m-h pw HmWk-Zybpw X n-cp- p.'' Abmƒs mw \ mbn Hm Ωhcp- p. Cu Hm^o-kn-emsI sh n-øn-fßn \n \hh-[q-h-c- m. ""KpP-dm-Øn FhnsStbm tpmen-bm-bncp- nt?'' ""AsX, Pmw\-K-dn.'' ""t]cp- a-d p?'' ""Fs t]cv Da. ` Øm-hns t]cv ]cta-iz-c. kmdv A v Hcp kwkvirxt«miw snm n-s m- v, "C p-hsc temiw I G hpw sfun-b I nƒkv' F mwp ]d- - Xv.'' At mgpw Abmƒ AXp-Xs Hm Øp- ]c-ta-iz-cs X] v? DamapJw IÆp-I-fm \pi v. GXmWp snm nb kwkvirx t«mi-sa v Hm p- n-. ]t, A sø Nncn- p-sp- -bmb Da C n-ßs\ Hc-h-ÿ-bn-seØn! Hcp kndn v h p hen-s -Sp-Ø-Xp-t]mse Ahƒ DW-ßnbn-cp- p. hkv{x-߃ t]mepw HmP- - n-cn- p- p. ssh[-hy-øns hnf? ""Rm k n-^n- v Xbm-dm- n-h- n-cp- t m. cmhnse h p hmßm-sa p ]d- - Xt?'' ""BsI Xnc- n-em-bn-cp- p. \ndsb IpSpw- _-k m-c-ß-fpw. A -Xns Bhiyw txm n-b-xp-an.'' ""Ct mƒ C{X AXym-hiyw h Xv?'' ""tims-xn-bn lmp-cm- m-\m-wv. ap -Ønsbm mw Xob-Xn-bmWp tikv. Cu k n- ^n- v am{xta C\n c -bp q. km nsø-fn-shm pw icn-bm-bn-.''

14 78 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen HºXv Abmƒ Hm Øp acn ` Øm-hns Fs - nepw s bnw-kns tikm-bn-cn- pw. ""C\n tikv Hcn- epw \o n-. Cu k n-^n- v am{xw lmp-cm- nbm axn.'' Gdnb ZpxJ-tØm-sS-bmWv Ahƒ AXp ]d- -Xv. ""Cßs\ Hcp tikv hcm ImcWw? a m-sc- nepw s bn-sa vkv Dt m?'' tnmzn- Xv H pw a\- n-em-imsx Ahƒ angn p \n p. ""kmdv Fs Imcy-߃ H pw Adn- n-cn- m CS-bn-. CXp ta{sntam-wn-b tims-xn-bnse tikm-wv. tikn Fs ` Ømhv Ahn- SsØ G hpw henb h o-en-s\-h p hmzn- p- -Xv, Rm Abm-fpsS `mcytb A, \nb-am-\p-krxw Aßs\ Hcp hnhmlw \S- n- ns mwv.'' Abmƒs mw Ahn-iz-k-\o-b-am-bn. A v ChnsS hnhmlw dpn-ã snøm h \nan-j-߃. F p-am{xw HØn-W-ßn-b-h ; ]IzX h -h-cpw. Ipd- - ImewsIm p-xs AXn-s -sb mw IÆnIfs -t m! ""Ft, Cß-s\-sbms kw`-hn- m?'' ""kw`-hn- q p am{xw Icp-Xn-bm axn.'' Ahƒ Xe-XmgvØn Ccp p txßn- -c- p. ""Cß-s\-sbms hmzn- p-sa v Hcn- epw Icp-Xn-bn.'' ""]pdøp sn n-cp-t mfq, Rm k n-^n- v FSp- n- p-x-cm ]dbmw. F\n p t]gvk-w-embn Adn-bm-hp Imcy-at?'' Abmƒ awn-b-sn v skivj m v cho-{μ-\m-yns\ hnfn- p. ""F m cho {]iv\w? B kv{xo Hcp k n-^n- - ns FIvkv{Sm- Iv n\p th n Znhkw A m-dm-bt m IpØn-bn-cn p XpS-ßn-bn- v. a\pjysc _p n-ap- n- p- -Xn\v Hc-Xncp tht?'' ""sxmæq-dnse dpn-ã-dm-wv. ]n -km-dns ImesØ dpn-ã. ChnsS apgp-h Xnc- p. C\n Xmeq v Hm^o-kn-te-s -ßm\pw simsp-ø-b- n- pt m Ft m. Rm \msf Xmeq v Hm^o-kn t]mip- p- v. Ah-tcmSv AhnsS hcm ]d- n- p- v. In n-bm AhnsS \n pw simsp- Øp-hn-Smw.'' Abmƒ B kv{xosb hnfn- n- p. ""\msf Xmeq v Hm^o-kn sn m axn. Xmeq v Hm^okv Adntbzm?'' ""Rm Iptd h j-ß-fmbn ChnsS C -t m. AXp kmc-an-. Rm At\z-jn v FØn-t m-fmw.'' Ah Hm^okv hn n-d-ßn-b-t mƒ cho-{μ-\myv Xs tnw_-dn-te p h p.

15 ]mcns \ -bv t{x ""kmdv F n\m B kv{xoss Imcy-Ønev C{X Xm cyw ImWn- p- -Xv?'' ""F p Xm cyw?'' Abmƒ i_vzw Db Øn-s m p tnmzn- p. cho-{μ-\myv \n p hnfdp- p: ""B kv{xo Atº s]i-imwp km.'' cho-{μ-\m-yns hnf-dnb apjhpw hm p-ifpw Abmsf IqSp-X p`n-x\m- n: ""Bcp ]d- p?'' ""Ah-cpsS ` Ømhv \ Uok v ]m n-bm-wv. c mgvn apºv ChnsS h n-cp- p. kmdns\ I p ]cn-n-b-s -S-W-sa- p- m-bn-cp- p. kmdv ao nßn ]s -Sp- p- I-bm-bn-cp- p.'' Abmƒ Hm Øp. c v BgvN- Iƒ p apºv Hcp shfpø Imdn Hc-]-cn-Nn-X Cu Hm^o-kn h n-cp- p. eohv Fgp-Xn-h v cho- {μ-\myv Hm^o-kn \n v Abm-tfmsSm w Imdn Ib-dn-t m-b-xp-sa- mw. ""cho-{μ-\m-yn\v Abmsf apºp ]cn-n-b-apt m?'' ""Gbv, Chn-sS-h p I ]cn- Nbw am{xw.'' ""cho-{μ-\m-y-n\-dn-bmtam Ah XΩn-ep tikv F m-sw v?'' ""Adn-bn.'' cho-{μ-\m-y AXp ]d- Xp If-hm-sW p apjw Adn-bn- p. ""hnhm-l-_ wxs \S- n- ns p hmzn- p a\p-jy ]ns Ah-sc- n \ Xp ]dbptam?'' A -t\cw Hm Øn-cp- n v Abmƒ ]d- p: ""C\n kz`mhw tami-am-sw p Xs -bm-h-s. Ahƒ tnmzn- p- Xv tim UIv v k n-^n t m. ChnsS h p \nb-am-\p-krxw dpn-ã snbvx- Xns FIvkv{Sm-Iv v. AXn\v Hcp hy n v A l-x-bnt?''

16 80 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen HºXv ""D v km. AXp simsp- Ww km. AXt C{X ]msp-s] p Xnc p sim ncn p Xv? \msf n.]n.-h. Hm^o-knepw Xnc-bpw.'' ]ns - mƒ cmhnse cho-{μ-\myv Hm^o-kn-en-cn- p- p. ""cho-{μ-\myv n.]n.-h. Hm^o-kn t]mip p F t ]d- Xv?'' ""ChnsS c p hosp-iƒ p \º C p-sim-sp- -Ww. c p Znh-k-ambn Bfp-Iƒ \S- p- p.'' ""Ggv, F v Znh-k-am-bnt B kv{xo \S- m XpS-ßn-bn- v. Ahsc n.]n.h. Hm^o-kn-te pw \S-Øn- p. Xm Chn-sSbpw. shdp-sx-b DtZym- K-ÿ- m-tcmsv?'' cho-{μ-\myv _mkp-sa-spøp ]pd-øn-d-ßn. ""kmdv CXp ]d- Xp \ mbn. Rm B Imcyw BsI ad- p.'' Ipd- p-zqcw \S- n v Xncn p h p. ""IpS-sb-Sp- m ad- p.'' ]ns AhnsS \n p Xncn- p: ""]ns, ho p-\-º CSm hcp- -h?'' ""Rm Ahsc kam-[m-\-s -SpØn Ab-bv mw. \msf hcs. Cu Hcp Znhkw sim v Ah-cpsS hossm pw Hen- p-t]m-in-.'' cho-{μ-\myv IpS \nh Øn hn p-iƒ ]cn-tim-[n p \n p. ""IpS-bv p- ti-sp-s - n hgn-b-cn-in F{Xtbm IpS dn -b msc In pw. thkw t]miq.'' cho-{μ-\myv thkw Cdßn \S- p. ]ns - mƒ D -tbm-ss-bmwv Hm^o-kn FØn-b-Xv. Ah ]pdøp XnÆ-bn XqWpw Nmcn Ccn- p- p. Znh-k-ß-tfmfw Ccn- m XpS-ßn-b- Xp-sIm- mhmw, Ccn v Dd-bv p Hcp Ccn- nsw CXn-\Iw Ah kzbw Is -Øn-bn-cn- p- p. Abmƒ tnw_-dn-te p \S- p. Ah Xs tnw_- dn\p t\sc \S p hcp- p. AhcpsS \S-Ø-Øn\v Hcp Xmf-ap- m-bn-cp- p. Imep-Iƒ p hep- -s -dp- -apt m? AtXm, sncp- ns loep-iƒ sndp- Xm-b-Xp-sImt m? BZyw h -t mƒ ssllo sncp- p-i-fn \rø`w- Kn-tbmsS Nhn- n-bn-cp- p. H w incs -Sp pw Db-c-Øn-em-bn-cp- p. h - ]mss Ah Ic-bm XpS-ßn. ""AhnsS dpn-ã-sdm pw FØn-bn- n-. B o-kn F m-hcpw ]cn-lkn p Nncn- p- p. ChnsS am{xw kq n-t dpn-ã Fßs\ AhnsS hcpw. F m-hcpw ]cn-l-kn p Nncn- p- p. BsI hj-fm-bn.'' ""cho-{μ-\myv AhnsS h nt?'' ""C. AΩbv p {]j s]s p IqSn, tumivssd ImWn- m ]qδzmw p t^m snbvxn-cp- p.''

17 ]mcns \ -bv t{x NT MALAYALAM-9-AT-VOL.2 Abmƒs m pw adp-]sn ]d-bm-\p- m-bn-cp- n-. ChnsS am{xw kq nt dpn-ã AhnsS t]mti- -Xn-s pw Abmƒ p t_m[y-am-bn. ""F m Ah-cp-sS-sbms Hcp ]cn-lm-k- ncn? IpØp-hm pw t\m hpw. Hcmƒ am{xw \ acym-z-bmbn h Ø-am\w ]d- p. Ipd p {]mbw sn Hcmƒ. t\cw sshin-bn-tey, Rm kviq -dn ho n sim p t]mbn hn p-x-cm-sa p ]d- p.'' Abmƒ H -dn-bm tnmzn- p: ""B Hm^o-kn tpmen snøp BfmtWm?'' ""eohn-em-sw p ]d- p. \ Db-c-Øn Hcp s] ^IvSv sp n am s^bn-kp Hcmƒ. F m-hcpw Abmsf tamlp G F p hnfn- p- p.'' Abmƒ Aº-c p. taml-\-\m-wv. `mcysb IgpØp srcn p sim tikn {]Xn-bm-Wv. kkvs] j\n Ign-bp- p. tikns hnnm-cw GXp-hsc FØn-sb- -dn-bn-. ""icn Ccn q. cho-{μ-\myv hcs.'' ""ap -Øn-sbm mw Xob-Xn-bmWp tikv. ASp-Ø-amkw F mw XobXn hsc-bp o _p nmv Ign- p. _ n t]mim Ign-bptam Ft m? \msf sship-t -c-sa- nepw ]pd-s -S-Ww. Cu Imcyw cho-{μ-\myv kmdnt\msv F{Xtbm ]d- -XmWv.'' Abmƒ cho-{μ-\m-yns\ hnfn- n- p. Pq\n-b kq{]- mwp h -Xv. ""cho-{μ kmdv \mep-zn-h-ksø eohn\v At]- n- n- p- v.'' ""icn, \n߃ ]pd-øp-t]mbn Ccn q. t]mh-cp-xv. Rm hnfn- mw.'' Abmƒ p ZpxJw txm n. k m Hm^o-kn \n v A l-x-s Hcp Im mb IS-em-kn-\p-th n Hcp PohnXw Icn-bn-e-t]mse ]mdp p. Ah ]pd-tø p t]mbn. XnÆ-bn Ccp- p. ]q IpSsIm p XpS- p. XqWn Xe Nmcn-bn-cp- p. Abmƒ v Ah-cn \n p Ipd p Imcy-߃ Adn-b-W-sa- p- m-bn-cp- p. in]m-bnsb hn v Ahsc hnfn- n p. Ah h p. ""Ccn q.'' Ah Ccp- p. ""F\n p Nne Imcy-߃ Adn-b-Wsa p v.'' Ah s\ nnpfn- p. At mƒ Abmƒ {i n- p. Ah s]m p-sxm-smdn-. ]t, s\ n Npfn- p-tºmƒ ]pcn-i-߃ tncp- -Xn\p api-fnse NpfnhpIƒ v Hcp Nm p-s]m- ns BIr-Xn-X-s -bm-bn-cp- p. ""Ct mƒ \n߃ thsd thsd Xma-kn- p p, At?''

18 82 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen HºXv ""AsX. aq p-h j-øn\p tase-bm-bn. Rm tumivs kpioe \øm teuokv tlmã-en Xma-kn- p- p.'' ""Ip n-itfm?'' ""R߃ p Ip n-i-fn-. CXn-s -sb mw XpS w AXn \n m-bn-cp- p. t]mbn- m-wmø tumivs am-cn-.'' ""BcpsS Un^Iv v BsW m ]d- Xv?'' ""c p-t] pw Hcp Un^Iv pw Cs p Xo Øp ]d-bp- p. F n pw B a\p-jy\p thsd IeymWw Ign- -Ww, Ip n-i-fp- m-hm. AXn\p Rm A\phmZw simsp- -Ww. Rm ]d- -Xv, "Cwt]m-kn-_nƒ Gkv temmv Gkv Abmw Fssehv'. ]ns hmt - -am-bn, hg- mbn. Rm amdnøma-kn- p. ]ns tikmbn. HSp-hn Fs Ieym-Wta Ign- n-s hmzhpw.'' Ah-cpsS i_vzw Hcp Hm^o-kns im X XI p- p. ""icn, t]mbn ]pdøp sn n-cp-t m-fq.'' Abmƒ Pq\n-b kq{]- ns\ hnfn- n- p. ""\n߃ C p-xs Ch-cpsS amtcypv k n-^n- - ns FIvkv-{SmIv v Ch p simsp- -Ww. \nßfpw Hcp kv{xob-t. F m, Hcp kv{xobpss [ Ω-Øn \n߃ Xm cyw ImWn- m-øxv?'' C p-hsc Pq\n-b kq{] v C{X A\m-Z-c-thmsS t\m n-bn- n-. ""kv{xobp-ssbpw ]pcp-j-s bpw Imcyw hnsq. AXmWp Imcy-sa- n F\n v Hcp-]mSp Imcy-߃ ]d-bm-\p- v. '' Pq\n-b kq{]- ns `mh- -I F ns kqn-\-sb- -dn- n-. Abmƒ ]d- p: ""kmaq-lyhpw kv{xohn-tam-n-\-hp-sams hnsq. Ch-cpsS amtcypv k n-^n- - ns FIvkv{SmIv v simsp- -Ww.'' ""AsXms cho-{μ-\myv Uo snøp Imcy-ß-fm-Wv. \mep-zn-h-k-tø p cho-{μ kmdv eohn-em-wv.'' ""cho-{μ-\myv C\n Hcn- -epw Xncn p h n-s p hbv p-i. A l-x-s k n-^n- v B pw simsp-t -s - mtwm? Cu Hm^o-knse apgp-h Ãm^pw H n p sxc- mepw th n-. C p \mep-a-wn- -IØv Ah v AXp simsptø ] q.'' Ft m, B ]Xn i_vzw t]mepw Hm^o-kns ta qc-bn-f- n-sb p txm p- p. F m-hcpw H n p sxc- n Bcw-`n- n-cn- p- p. s]msnaqsnb dm p-i-fnse s]msn ]e-scbpw CS-X-S-hn- msx Npa- n- p. UÃv Ae Pn Fs ms ]d v Hgn-bp- -h t]mepw `b- p. Abmƒ Ahsc hnfn p ]d- p: ""Fhn-sS-sb- nepw t]mim-\p-s - n t]mbn p ht m-fq.'' ""Cu Hm^okv HgnsI Cu temi-øn F\n v FhnsS t]mim\m?'' thtcmsn-bp-d- -Xp-t]mse Ah A\-ßm-Xn-cp- p. D bv p ` Ww Ign- m t]mip-tºmgpw Abmƒ {i n- p. Ah Hcfp v Xpd- p-sim v hdpø tnmfw Xn p- p; hfsc bm{ n-i-ambn. cpnn-tbmss-bm-bn-cp- n-. Abmƒ DuWp Ign p Xncn p h -t mgpw Ah-cpsS tnmfw Afp v aqsn-bn-cp- n-.

19 ]mcns \ -bv t{x Hm^o-knse sxc- n ]ecpw Hc-\p-jvTm\w t]mse ioe-s -Sp-Øp- p. ]pdsø hcm- -bnse ]cm-xn- m H p-a-dn-bmsx ImØn-cn- p- p. Ah-cpsS ]cm-xn-bnse Xo n-\mwv B Hm^okv Cf-In-a-dn-bp- -sx p Icp-Xn-bm-bn-cn- mw. Pq\n-b kq{] v Xs tnw_-dn-te p Hcp dpn-ã-dp-ambn hmbp-th-k-øn h p. ""sxmæqdp sxmæq n H nse dpn-ã In n-bn- p- v. apgp-h t\m n. Ch-cpsS amtcypv dpn-ã snbvx-xmbn ImWp- n-.'' Abmƒ dpn-ã hmßn, izmk-a-s- n- n-sn- p-sim v dpn-ã-dns Hmtcm GSpw adn- p. ho pw ho pw sh w sxm v GSp-Iƒ FÆn-a-dn- p. I\Ø ZpxJ-tØmsS H -dn- p. aqi-\mbn AtX- p- hm-ßn. Aa j-øn\pw A Yw ImWmØ Hc-h-ÿ-bn. dpn-ã-dn c v GSp-Iƒ an nmvv Bbn-cp- p. F mw ]q W-ambn t_m[y-am-bt mƒ Abmƒ in]m-bnsb hn v Ahsc hnfn- n- p. ""dpn-ã In n. ]t, \nß-fpss amtcypv dpn-ã snbvx-xmbn Cu dpn-ã-dn C.'' Ah Abm-sf-Øs t\m n \n p; Xf-bv -s ark-øns h\y-amb t\m w. -{iocm-as IY-Iƒ (kn. hn. {iocm-a ) ""Ah ]pdøp XnÆ-bn XqWpw-Nm-cn C-cn- p- p. Znh-k-ß-tfmfw Ccn- m XpS-ßn-b-XpsIm- mhmw, Ccn- v Dd-bv p Hcp Ccn- nsw CXn-\Iw Ah kzbw Is -Øn-bn-cn- p p.'' ""Ah Abm-sf-Øs t\m n \n p; Xf-bv -s ark-øns h\y-amb t\m w.'' Da t\cn-sp {]iv\-ß-fpss Xo{hX hy -am m Cu kμ `-߃ DX-Ip- pt m? hni-i-e\w snøp-i. Hcp PohnXw Icn-bn-e-t]mse ]mdp- p. thtcm-sn-bp-d- -Xp-t]mse Ah A\-ßm-Xn-cp- p. CØcw -kmzriy-s -Sp-Ø-ep-Iƒ kμ `-Øn\p \ Ip khn-ti-jxiƒ hy -am- pi. Hm^o-knse sxc- n ]ecpw Hc-\p-jvTm-\w-t]mse ioe-s -Sp-Øp- p. dpn-ã-dn c v GSp-Iƒ an nmv Bbn-cp- p. Cu hmiy-߃ \ Ip kqn-\-sb v? \nk-a-\-߃ Ah-X-cn- n- pi. "km n' F io jiøns HuNnXyw hne-bn-cp-øp-i.

20 84 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen ""I\Ø ZpxJ-tØmsS H -dn- p. aqi-\mbn AtX- p- hm-ßn. Aa j-øn\pw A Yw ImWmØ Hc-h-ÿ-bn.'' IYm-]m-{X-Øns Cu Ah-ÿ-sb- p-dn- p \nß-fpss {]Xn-I-cWw hy -am- p-i. kmam-\y-kv{xosb kw_- n- n-s-tømfw (h-enb _p n-po-hn-i-fmb Bfp-Isf am n-\n Ømw) Ah-fpsS ss\xn-ix Dcp-Øn-cn-bp- Xv ASp- -f-bn h p hnf-ºp \oxn-t_m-[-øn \n- mwv. AØ-c-Øn-ep Hcp \oxn-t_m-[-hpambn, AXn-\p-X-Ip Hcp `mj-bp-ambn Pohn-XsØ Z in- p Hcp kv{xo v ImWm Ign-bp- Xv {]Ir-Xn-sbbpw kv{xosbbpw BZn-hm-kn-I-sfbpw Zcn-{Z- I j-i-scbpw Zen-X-scbpw NqjWw snøp, As - n Ah p-ta A[n-\n-thiw \S-Øp ]pcp-jm-[n-]-xy-]-c-amb A[n-Im-c-hy-h-ÿ-bmWv ChnsS Imem-Im-e-ß-fmbn \ne-\n p- Xpw Ct m-gpw \ne-\n p- Xpw F m-wv. B-fl-tcm-j-ßfpw BIp-e-X-I-fpw (kmdm- tpm-k^v) api-fn simspø \nco- WØns shfn- -Øn IY hni-i-e\w snøpi. ]Z-tImiw DtZzKw HmP v ]IzX kw{`aw tim` ]miw-h Ahÿ HºXv

21 ]mcns \ -bv t{x Ime-ß-fn Rm t_mws_-bn-em-bn-cp- p. IÆp ImWm Ign-bmØ timtfpv-hn-zym Yn-Iƒ v ]pkvx-i-߃ hmbn psimsp- p-i, Ahsc Xntb- -dn sim pt]mhp-i, hnt\mzk m-c-øn\v sim pt]mhp-i, imco-cn-ihpw am\-kn-i-hpamb tim -߃ Xo ØpsImSp- p-i Cß-s\-bp tkh-\-ß-fmwv A v snbvxncp- -Xv. AtXm-sSm w Sm m dnk v C Ãn- yq v t^m tkmjy kb k-kn ]n.f- v.un. mbn Rm Kth-j-W-]-T\w \S-Øp- pap- m-bn-cp- p. AXn-\p-th n Znh-khpw ZmZ-dn \nt m alm-e- van-bn \nt m snºq-cn-te v _kv Ib-dn-t m- Ip-am-bn-cp- p. Nne-t m-sg mw Rm hnzym Ynkplr-Øp- -sfbpw IqsS Iq pw. AXn-sem-cm-fm-bn-cp p Zmtam-Z Kmhp-. Zmtam-Z F s^ à timtf-pn ^ntem-k^n Fw.F.bv p ]Tn- p-i-bm-wv. Zmtam-Z-dn\v shtã ^ntem-k^n ]Tnt - n-bn-cp- p. ]co ASpØ ka-b-am-b-xp-sim v Fs hn p-]n-cn-bmsx IqSn-bncn- p-i-bm-wv. Zmtam-Z-dns A -s\mcp an p-s-a-bm-wv. AXp-sIm v ssibn [mcmfw ]W-ap- v. HcpZnhkw snºq-tc- p bm{xbv v Rm Hcpßn\n p-tºmƒ Zmtam- Z ]d- p: ""C v \ap v SmIvkn-bn t]mimw. _kv ImØp \n v kabw If-b-.'' Rm kω-xn- p. BZyw I SmIvkn v ssiimwn- p. F\n v C Ãn- yq- n-se- Øn-bm c p awn- q Xma-k-ap- v. AXp-I-gn v thsdmcp SmIvkn-bn ZmZ-dnte v as-ßm-sa- mwv Xocp-am-\w. SmIvknss{Uhsd R߃ A{X {i n- n-. k Zm Pn BsW v am{xw a\- n-em-bn. R߃ c p-t]cpw ]n ko- n-em-bn-cp- p. FtØ ÿew GXm-sW v Abmƒ v \n tziw simsp-øn v P Ω XØz-Nn- c v SmIvkn- m

22 86 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen HºXv I-\mb Im ns ss\xnixøz-ß-sf- n ]d-bm XpS-ßn. ]d-bp Iq -Øn HcmfpsS I Ωw ^en- n-s - nepw I Ω-Øn\v t{]cn- n- p Dt±iyw ip -am-sw- n AXns I Ømhv Cuiz-c-Zr-jvSn-bn kωm-\o-b-\mwv F Bibw Im v ]d-bp- Xv Rm Hm Ωn v ]d p. ]pkvx-i-øn hmbn- -Xp-t]mse F\n v ]d-bm Ign- n-. At mƒ SmIvknss{Uh s]s v Xe-Xn-cn v H v t\m n-bn v, ]ns bpw Imtdm-Sn- p- -Xn-\n-Sbv v Rm D -cn- m {ian hmiyw sx piqsmsx ]d- p. t_mws_ ] -W-Ønse Hcp SmIvknss{Uh CΩm-\p-h Im ns ]pkvx-i- Øn \n p kap-nn-x-amb Hcp D -cwn sx piqsmsx ]d-bp- Xp ti -t mƒ R߃ A whn p-t]m-bn. SmIvkn tdmu-cp-in tn Øp \n Øn- n v Rm IqSn {^ v ko n ss{uh-dpss ASpØv ÿew]nsn- p. Abmƒ shtã ^ntem-k^n Fßs\ ]Tn p F -dn-bm F\n v IuXp-I-am-bn. kwkm-cn p XpS-ßn-b-t m-gmwv Fs SmIvknss{Uh A`n- Pm-X-\mb Hcp kpμ-c-]p-cp-j-\m-sw v Rm a\- n-em- m XpS-ßn-b-Xv. Abmƒ emtlm-dn ^ntem-k^n sf n-i-ambn FSpØv Fw.F.bv v ]Tn- n-cp- t m-gmwv C ymalm-cm-py-øns hn`-p-\-ap- m-b-xv. Hcp henb [\n-i-\m-bn-cp At±l-Øns ]nxmhpw ktlm-z-c\pw h[n- -s - p. AΩ-bpw ai\pw IqSn Poh-c- m Yw HmSn C y-bn-se-øn. h ptn Xv t_mws_-bn-em-wv. At mƒ Abm-fpsS ssihiw Pohn-X-`-{ZX \ Ip- -Xmbn c v A\p-{K-l-߃ D m-bn-cp- p _en-jvt-amb ssiifpw ]X-dmØ a\- pw. t_mws_-bn-seøn Ipd p Znh-k-Øn-\p- n Hcp SmIvknss{Uh-dm-Im Ign- p. ]n sø ]Øp-h j-øn-\n-sbv v Hcp ^vfm v hmßn, kz -ambn aq p-\mep SmIvkn- I-fp- m n, At±-lhpw AΩbpw IqSn Xma-kn- p-i-bm-wv. Rm Fs IY Atßm pw ]d- p. GXm v ka-{]m-b- m-cmb R߃ v At\ym\yw BZ-chp Ie Hcp kvt\l-amwv A p txm n-bn-cp- -Xv. Hcn- h v Fs Iq n-s m p t]mbn Xs AΩsb ]cn-n-b-s -Sp-Øp-Ibpw Xs _rl-ømb ^ntem-k^n{kÿ-ti-jcw Fs ImWn- p-ibpw snøm-sa v ]d- -Xp-sIm v Fs hnemkw Rm Ipdn psimsp-øp. Rm Sm m C Ãn- yq- n-te v Zmtam-Z-dn-s\bpw Iq n-s m- p-sn- p. Ipd p Ign- -t mtg Fs t]gvkv t]mb Imcyw Hm Ω-bn h p- q. AXv k Zm Pn-bpsS Imdns ]n n-esø ko n Hcp sndnb tjmƒu _mkns D n h n-cn- p-i-bm-bn-cp- p. Abmƒ v Rm Fs hnemkw simsp-øn-cp-s - nepw Akm-[m-c-W-\mb B SmIvknss{Uh-dpsS hnemkw Rm hmßn-bn-cp- n-. F m XØz-Nn- sb A{Xbv v kvt\ln- p B \ a\p-jy Fs t]gvkv XncnsI sim p-h-cp-sa- p- Xs Rm {]Xo- n- p. {]Xo- n- -Xp-t]mse B cm{xn F p-a-wn-tbmss Abmƒ Fs ^vfm n h p t]gvkv XncnsI X p. A v cm{xn-bn Fs bpw Iq n simfm- _-bn k Zm Pn Xma-kn- n-cp ^vfm n sim p-t]m-bn. Fs DuWn\v sim psn- p-sa v ]d- -Xp-sIm v AΩ hn`-h-k-ar- -amb AØmgw icn-bm nh n-cp- p. Rm t_mws_ hnsp- -Xp-hsc I Øm knmv F Zm i-\n-i-\mb SmIvknss{Uh Fs DØakplr-Øm-bn. I Øm knmv F p-sim- mwv a v DtZym- K-߃s m pw t]mim-xn-cp- Xpw hnhm-ln-x-\m-im-xn-cn- p- Xpw F v Rm tnmzn- -t mƒ \\ IÆp-I-tfmSp IqSn B kvt\l-imen Ft msv ]d Xn-ß-s\-bm- Wv: ""hn`-p\ka-bøv F\n-s s A \pw ktlm-z-c\pw \jvs-s - p. sszhw F\n v

23 \ In-bXv Fs AΩ-sbbpw H pw N -e-s -Sp-Øm-Xn-cp Fs a\ pw am{x-amwv. Fs a\- ns Zm Vyw XØz-Nn- -bn \n p e`n- -Xm-Wv. ho pw Pohn- m Ah-kcw X Xv SmIvknss{Uh F ]Z-hn-bm-Wv. AXp-sIm v Fs Poh-Imew A{Xbpw F\n v Poh X AΩsb ip{iq-jn- p-sim v Rms\mcp SmIvknss{Uh-dmbn Pohn- pw.'' F\n- n-t mgpw ] m_n knmv kplr-øp- -sf- n Nn n-t - n-h-cp-tºmƒ BZyw a\- n hcp cq]w Nn m-kp-μ-c-amb apjtømss, IÆns Bg-Øn ZpxJw Xfw-sI n \n p-s - nepw kuay- \mbn ]p n-cn v kwkm-cn- p I Øm knßm-wv. hnhmlw Ign- m-xn-cn- p- -Xn-s\- n I Øm knmv Cßs\ ]d- p: ""Fs A \pw tpyjvt\pw h[n- -s - -t mƒ Pohn- n-cn- m-\p F m tamlhpw t]mbn. F m AΩ Fß-s\tbm c -s - p. t_mws_-hsc FØn-b-t mƒ Pohn-X-Øn\v Htc-sbm-c Yw I Xv AΩsb ]cn-n-cn- p- -Xn-ep kt m-j-am-wv. Cuiz-c-s\ pw a pw ti ptiƒhn-tb-bp- q. F m AΩ IÆns apºn, Cuiz-c\v \ In-t mcp F m hnti-j-w-tømspwiqsn Pohn- p- p. AΩ-tbmSv F\n v txm n-bn- p kvt\lhpw {i bpw ` nbpw Cu Pohn-X-Øn thsdmcm-fp-am-bn pw ] p-h-bvt -s p Rm Xocp-am-\n- p.'' I Øm knßns Cu hm p-iƒ hfsc sk n-sa embn txm n-tb- mw. F m AbmfpsS Bflm Ww F\n v hne-s - -Xmbn txm n. "AΩ' - B c - c-ß-fn am\-hn-i-x-bpss Bflmhv \nd- p-\n p- p I - -bn ]Øp-Zn-h-k-tØmfw \o p\n Hcp Iymºn kw_- n- m-\mbn Rm t]mbn-cp- p. A m-eøv Rm U ln-bnse ssk niv dnk v C Ãn- yq- ns Ub-d-IvS-dm-bn-cp- p. Iymºn\p t]miptºmƒ Rms\mcp s] n-\n-dsb hfsc hne-s ]pkvx-i-ßfpw a pw sim p-t]m-bn-cp- p. Zo L-bm{X Bb-Xp-sIm v InS- bpw a pw FSp- Øn-cp- p. I - -bn \n p Xoh nib-dp-tºmƒ kplr-øp- ƒ Sn pw \qdp-cq-]-bpss ]Øp-t\m- p-iƒ AS w snbvxn-cp Ihdpw Fs G n- n-cp- p. hmc-wm-kn-bn FØp- -Xn-\p-ap-ºp tãj-\n h v Hcp shbv- DuWp- sim ph p. DuWp Xcp-tºmƒØs Abmƒ DuWp hmßnb-h-cp-ss-sb mw Adn-hn-\mbn Hcp \nth-z\w ka n- p: ""h n- hm-c- Wm-kn-bn A[nIw \n p-i-bn-. DuWns hne \mep cq]-bm-wv.'' Abm-fpsS ssibn Nn d\mwbw ImWp-I-bn-. hmc-wm-kn-bn FØptºm-tg pw DuWp Ign- n v ]m{xw Xncnsb simsp- -Ww. H w \mep cq]-bpw. Rm hmc-wm-kn-bn FØp Xn\p- ap-ºp-xs DuWp Ign- p. h n \ndp-øn-b-t mƒ kvt\ln-x am X Ih-dn \n v Hcp \qdp cq] ]pd-sø-sp-øp. _m n-sb mw kq vsibvkn `{Z-ambn \nt - ]n- p. kq vsibvkv ]q nb Xmt m U ln-bnse Fs si n-s-ønse Ht sd Xmt m-ep-i-tfm-ssm w tjmƒu _mkn h p. tjmƒu _mkv, kq vsi-bvkns api-fn h n- mwv Rm Xoh- n-bn \n p ]pd-tø v Cd-ßn-bXv. ]mcns \ -bv t{x... 87

24 88 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen HºXv sdbn th _p vãmfn \n v Hcp ]pkvxiw hmßn _m n In p XpI-bn \n v \mep-cq] shbv v simsp- m-sa- m-bn-cp p ] -Xn. [rxn-bn Hcp ]pkvxiw hens -SpØv Ccp-]-Øn-sbm v cq] hne-sim-sp-øp. \qdp-cq] amdn- n- n-b-xn kt m-jn- p. F m Fs h n FhnsS? AXm t]mip- p. AXns hme w am{xw I p. s]s p txm n-bxv temiw Xhn-Sp-s]mSnbmbnt msb- m-wv. Fs ki-expw \jvs-s - n-cn- p- p. j p-t]mepw Xoh- n-bn-em-wv. Rm tãj amkv- -dpss ASp-tØ p IpXn p]m p. Abm-tfmSv hn nhn n ]d- p: ""km, Rm Hcp ^Ãv mkv ]mk- BWv. U ln-bn-te- p h n-bn h -Xm-Wv. h n Nqfw hnfn- m-sx, Hc-dn-bn pw IqSmsX t]mbn-cn- p- p. AXns\ Xncnsb hnfn- -Ww.'' AXp ti n v tãj am-ã ]cn-lm-k-tømss ]d p: "" Hcp ^Ãv mkv ]mk- BsW- n ^Ãv mkv {i thww.'' Abm-tfmSv X n p \n m F\n v ka-b-an-. Rm tãj\v shfn-bn-te v HmSn. skbv n \n v Sn v FIvkm-an-\ hnfn p Iqhp- p ""Sn v Sn v.'' F\n v kabw If-bm C. B Xoh- nsb ]nsn- -Ww. Rm BZyw I SmIvkn- m-cs ASp-tØ v HmSn. Abm-tfmSv Rm ]d- p: ""`øm, h n amivknaw kv]oun HmSn- p-i, \ap v ASpØ tãj-\n AXns\ ]nsn- mw.'' H pw FXnsc ]d-bmsx ss{uh AXn-th-K-Øn Imtdm-Sn- psim v AXy w hn\-b-tømss ]d- p: ""alm-fl-po, \ap v Hcn- epw B h nsb ]nsn- m H p-i-bn-. AXv {Km v {S v FIvkv{] v BWv. awn q-dn F ]Xv ssa thk-øn HmSp h n. Fs Imdn\v 50 ssaen IqSp-X thk-øn HmSm H p-i-bn-. ASpØ tãj 70 ssa A p-d-am-wv.'' ss{uh-dpss Cu hm p-iƒ ti t mƒ \n -lm-bxbpss Bg-Øn-te p hgpxnhogp- Xp t]mse txm n. GXm-bmepw ASpØ tãj hsc Imdp -t]m-i-s F mbn. ]mhw ss{uh Zb-\ob-ambn ]d- p: ""Asßmcp alm-flmhv, Rm Hcp ]mh-s `. Rm Hcn- epw A\p-k-c-W-t Sv ImWn- p-i-bn-.'' GtXm I -s\ -]n-sn- m t]mip t]meo-kp-imc-s\-t mse ASpØ tãj em m n SmIvkn HmSp-I-bm-Wv. c p awn- q Ign v R߃ \n ZnjvS tãj-\n FØn. Bfl-tcm-Z-\-Øns hnxp-º-ep-iƒ Bhp- -{Xbpw AXn-i-tbm n Ie Øn B tãj- \nse amã-tdmsv Rm Fs k Sw DW Øn- p. At±lw Ft m a\- n IW- p- Iq nbn v AXn-\- p-d-øp tãj amã-tdmsv thkw ssen-t^m-wn _ w ÿm]n- p. B ka-bøv I - -bn \n p h FIvkv{] v hmc-wm-kn-bn \n p aq ma-sø tãj πm vt^m-an FØn-bn-cp- p. Fs Iw]m vsa n-s bpw kq vsi-bvkns bpw InS- -bp-ssbpw tjmƒu _mkn-s bpw hnh-c-߃ Rm tãj amã-tdmsv ]d- p, AsX mw amã ASpØ tãj-\nse ta[m-hnsb Adn-bn- p. AhnsS\n v F\n v Hcp \n tziw In n. Rm B tãj-\n Øs ImØn-cn- p-i. Fs km[\- ߃ I - -bn-te v t]mip Hcp h n-bn DS Xs Ib n Ab-bv p- p- v. c p awn- q-tdmfw ImØn-cp- m AXv Ahn-sS-sb-Øpw. hmc-wm-kn-bn \n v 70 ssa SmIvkn HmSn v Fs sim ph ss{uhsd Fßs\ Xr]vX-\m n Ab-bv pw? Rm hnj-an v \n p- -Xp-I v ss{uh Fs -b-sp-øp- ]-d- p: ""alm-fl-po, Aßv H pw hnj-an- -cp-xv. Rm Aß-bpsS tkh-bv mbn h h-\mwv. Fs kz w Ip n F p Icp-Xp-I. at h n h n v km[-\-߃ F mw G phmßn U ln-bn-te- p h n-bn Ib n Ab- nt Rm t]mip-i-bp- q. Pohn- X-Øn B]Øv B pw D m-hpw. B]-Øn At\ym\yw XpW-bv m-\mwv sszhw

25 ]mcns \ -bv t{x a\p-jy\v hnthiw simsp-øn-cn- p- -Xv.'' F\n v B ka-bøv Htc-sbm-cm-{ibw B ss{uh am{x-am-bn-cp- p. GXm-bmepw c p awn- q ImØp-\nt \nhr-øn-bp- q. Nmb IpSn v kzÿ-ambn Ccn mw F p ]d v ss{uh Fs sdbn th dtãmd n-te p sim pt]mbn. Fs ssih-i-ap ]Ww At mƒ simsp- mw. _m n SmIvkn v snt - p- Xv U ln-bn \n v Ab psimsp- mw Fs ms ]d-bm Rm a\- n ]e {]mhiyw hmn-i-øn\v cq]wsimsp-øp. F m H pw ]d-bm Ign- n-. Hcp Poh- hw t]mse Rm dtãm-d nse Itk-c-bn Ccp- p. Ah-km\w h n h p. Hcm-sfs km[-\-ß-sf mw h n-bpss ]pd-tø v `{Zambn FSpØphbv p- p. Fs m-c-zv`pxw! F\n v DuWv X shbv- BWv. \n[n-im- p `qx-sø-t mse F\n v Xoh- n-bn \jvss Xp a\- n-em n Abmƒ Fs InS- bpw km[-\-ßfpw kq n v B Iw]m vsa n Ccn- p-tºm-gmwv Km Uv B Iw]m vsa v I p]nsn v Fs km[\w ASpØ h n-bn Xncn- -b-bv -W-sa \n tz-i-hp-ambn sn p- -Xv. At mƒ F\n v DuWv X shbv- Rm ASpØ tãj-\n ImØn-cn- p hnhcw Adn v k p-jvs-\mbn. Fs km[-\-ß-tfm-ssm w I - -bn-te p t]mip h n-bn Ibdn h n-cn- p-i-bm-wv. F m km[-\-ßfpw Xncn pin n. Rm B shbv- v \qdp-cq] kωm-\-ambn simsp-øp. F m hmc-wm-kn-bn \n p h B shbv- kvt\l-tømss AXv \nc-kn- p. hmc-wm-kn-bn-te- p Sn v hmßn-s m-sp- m-sa v ]d- p. Abmƒ -Xm-h-iy-an, ]mkp- v. Ah-km\w DuWns \mep-cq-]bpw Fs kt m-j-øn-\mbn ]Øp-cq-]bpw hmßn km[\w sim p-h h n-bn Øs shbv- hmc-wm-kn-bn-te p as-ßn. CXn-\n-Sbv v Fs ss{uh cmwtkm-]m an{i U ln-bn-te p t]mip ASpØ h n cm{xn H ]-Xc awn- m-sw v I p-]nsn p. AXn-se-s `{Z-ambn Ib- n-bbbv m tãj amãsd i wsi n. B tãj-\n \n p cm{xnh n v DØ {]-tzinse Hcp a{ n U ln-bn-te v t]mti- -Xm-bn-cp- p. a{ n bm{x Im k snbvxp. a{ n- p-th n dnk hv snbvx ko v tãj amã F\n p X p. ]Ww Xncn pin nb-xp-sim v Rm AXn \n v 500 cq] cwtkm-]m an{ibv p simsp-øp. Abmsfmcp sndnb Ip n-sb-t mse Ic- p-sim v 300 cq] Xncn px n p ]d- p: ""Hcp alm-flm-hns\ Ipd p t\c-tø v tkhn- m sszhw F\n v A\p-{Klw X p. Rm Aß-bpsS sndp-a-i-\mwv, Fs ]co- n- -cp-xv. Atß p th n 200 cq] Rm FSp-Øp-sIm- mw.'' _m n 300 cq] Fs asn-bn h v ]mz-\-a-kvimcw snbvxp. ss{uh cmwtkm-]m an{i Xs -bmwv F\n v t]mti _ Øn InS- -sb mw hncn px -Xv. Iw]m v-sa n \n v Abm- -fn-dßn ]pdøp\n p-tºmƒ h n Nqfw hnfn v U lnsb e y-am n tãj hn p. cmwtkm-]m Ccp-fn ad- p-t]m-bn. F m C pw {]Im-i-tØmsS Abmƒ Fs a\- n Pohn- p- p. ac-w-sa hmxn-en-\- p-dw (\nxy-ssn-x-\y-bxn)

26 90 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen ""SmIvkn tdmu-cpin tn Øp-\n Øn- n v Rm IqSn {^ vko- n ss{uh-dpss ASpØv ÿew ]nsn- p.'' tej-is Cu {]hrøn Fs mw Nn -I-fpsS {]Xn-^-e-\-am-Imw? ""At mƒ Abm-fpsS ssihiw Pohn-X-`-{ZX \ Ip- -Xmbn c v A\p-{K-l-ß-fp- m-bn-cp- p _en-jvt-amb ssiifpw ]X-dmØ a\- pw.'' ""Pohn-X-Øn B]Øv B p-ap- m-ipw. B]-Øn At\ym\yw XpW-bv m- \mwv sszhw a\p-jy\v hnthiw simsp-øn-cn- p- -Xv.'' c p SmIvkn- m-cp-ssbpw at\m-`mh߃ A]-{K-Yn v Ipdn p Xbm-dm- p-i. kxy-k- -X-bp-sSbpw a\p-jy-kvt\-l-øn-s bpw amxr-i-i-fmwv bxn Xs A\p-`-h- Øn-eqsS hc- p-im- p- -Xv. \n߃ v ]cn-n-b-ap CØcw kμ `-߃ mkn ] p-h-bv p-i. ]Z-tImiw A`n-Pm-X - - hnzz-ø-ap- -h, Ipeo-\ A Ww BZ-c-thmsS \ I DtZz-Kw - - B-Imw sf niw B{K-l-Øn-s\mØ Zm Vyw- - D-d v ]Yn-I - - h-gn-bm-{x- m hmiyip n ]cn-tim-[n- p-i. GXp hnnm-cw t\cn-sm\pw Xm k - -am-sw v Abmƒ ]d- p. ]mt-`m-k-ß-fn \n p ]c-io-b-]-z-߃ Is Øn Fgp-Xp-I. DZm:- lmp k n-^n- - v HºXv

27 ]mcns \ -bv t{x Rm Fs - p-dn v D v sa -s -Sm-\p v $ Ihn-X-bpsS Xmfw, `mhw, Bi-b-`wKn F nh Is Øn Bkz-Zn- m\pw CuW-Øn snm m\pw Ign-bp- p-. $ IY hmbn v {][m-\m-i-b-߃, aplq Ø-߃, BJym-\-coXn F nh hni- I-e\w snbvxv ]T\w Xbm-dm- m Ign-bp- p. $ X n-cn- p hnj-bsø ka-im-eni Ah-ÿ-I-fp-ambn _ -s -SpØn FUn-t m-dn-b Xbm-dm- m Ign-bp- p. $ {]k- -amb hnj-b-ß-fp-ambn _ -s - v D]-\ymkw Xbm-dm- m Ignbp p-. $ skan-\m-dp-i-fn ]s -SpØv kz w A`n-{]m-b-߃ bp n]q hw Ah- Xcn n m Ign-bp- p. ]n. `mkvi-c ( ) Fgp-Øp-Imsc Adn-bpI Ihn, Km\-c-N-bn-Xm-hv, Ne- n-{x-im-c, am[y-a-{]-h Ø-I F o \ne- I-fn {]i-kvx-. Zo L-Imew BIm-i-hm-Wn-bn tpmen-sn-bvxp. Zo]nI ]{Xm-[n-], Gjym-s\- ns BZy-sN-b am F o ]Z-hn-Ifpw hln- n- p- v. ]fl-{io, ti{μ- -ti-cf kmlnxy A m-zan Ahm Up- Iƒ, hb-em Ahm Uv, HmS- p-g Ahm Uv, sp.kn. Um\n-tb Ahm Uv F o _lp-a-xn-iƒ v A l-\m-bn. H - -ºn-bp Xw_p-cp, Hm pi h -t m-gpw, hb-em K Pn- p- p, HmS- p-gepw emøn-bpw, Hcn- q-sn, Imb m- v, cwt`cn, I j-i-km-\w, apƒ n-co-sw, apj-tøm-sp-apjw (I-hn-X-Iƒ), tzio-b-km-\-߃, kn\n-am-km-\-߃, \mgn-bpcn- mev (Km-\-k-am-lm-c-߃), ImSm-dp-am-kw, kn\n-am-\n ΩmWw (D-]-\ym-k-߃) F n-h-bmwv {][m\- Ir-Xn-Iƒ.

28 92 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen kn.hn. {iocm-a ( ) Xriq Pn -bnse sndp-xp-cp-ønbn P\n- p. IYm- Ir-Øv, cmjv{so-b-{]-h Ø-I, A`n-`m-j-I. ticf kmln-xy -A- m-zan D]m-[y-, ti{μ -km-ln-xy -A- m-zan AwKw F o ]Z-hn-Iƒ hln- n- p- v. {Kma- - m-bøv, tªm v ] m-bøv F n-h-bpss {]kn-u m-bn-cp- n- p- v. hmkvxp-lm-c, pc-ky-[m-c,- Hm Ωs v, Xo Y- m-hsn, ZpxJnX-cpsS ZpxJw, ]pdwimgvn-iƒ, N p-{i-hwkfÿamw XpS-ßnbh IrXn-Iƒ. ti{μ ticf kmln-xy- A- mzan Ahm Up-Iƒ e`n- n- p- v. \nxy-ssn-x-\y-bxn ( ) ]Ø-\w-Xn- -bnse hi-bm-dn P\n- p. XØz-Nn- - I, Fgp-Øp-Im-c F o- \n-e-i-fn hy n-ap{z ]Xn- n- p. a\-»mkv{xw Pohn-X-Øn, bxn-n-cy, aqeyß-fpss Ipg-a-dn- n, \fn\n F Imhy-in w, kay- mb temi-ho- -Ww, Fs a\- nse Km n, t{]ahpw ` nbpw XpSßn \qdn-tesd ae-bmfirxn-iƒ cnn- n p- v. Neither this nor that XpSßn A ]-Øn-sb-t mfw Cw ojv IrXn-Ifpw cnn- p. ticf kmlnxy A m-zan Ahm Uv e`n- p. HºXv

29 5 XpSn-Xm-fw- txsn... \ΩpsS amxmhp ssic-fn ]s mcp s]m -Wn-ss -X-embv hmw -Imew bmsxmcp Nn -bp-an- msx tihew tnxkn txm n-b -am-xn-cn-bn, GS-e s - m n-e Inep-ßp-am tdmsn- -fn p ckn Imew s] ΩX pss sh ap-e- m Xosc h n-bn- n- mø ]q WvT-Øm ]msn-bn-cp ]g- -Y- m- p-iƒ ]m p-g-ºt m snin- n-s\ mw. ] sø m p-iƒ (h- -tømƒ) tnxkn a\- n GS-e - Xma-c- qhv Imhy-`m-K-Øn\v CuWw \ In Ah-X-cn- n- p-i. ssicfn s]m -Wn-ss -X-embn hmw-im-eøv ]msnb ]m p-i-fpss {]txy-i-x-iƒ N snøpi.

30 94 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen Aºm-Sn-bn-te v am-bwif- p amap-\n-am-cpss am\-k-am-sbmcp aμn-c-øn \n p-hn-f-ßn\ \μ-ip-amcs\ s -ßp- Im- -Xn- m-bn-s tω A{Iq-c-am-sbmcp am\-kw-]q- p-s m c{iq-c-\m-in\ bmz-h- m snm s m p \ns mcp txcn -tc-dnb ±n n-s\- t\m n \S- m-\t mƒ. t]mip- t\cøp X nte \Æn-\m tkmhn-μ-]m-z-ß-fp- n-em n-: ""IÆ-s\- m- -Xn- m-bt m t]mip p ]pwy-hm-s\- Xp \n Wbw Rm. Bb tim- X- pss Im n-bm-bp-s mcp ]obq-j-hm-cn-x ]qcw-xs timcn-\n-d- p-sim-s - pss IÆnW ]mcw Ipfp n p \n t\m Rm. Im h W X pss I ap-\-bm-sbmcp Im h p h nßp sas -sas Zo\-\mbv \ns mcp Rm\mb ]qhn \n m\-μ-am-sn- -fn- ptam Xm? IÆs Xqsam-gn-bm-sbmcp tx sim-s I W-߃ c pw \nd- p- sntω ]qam-xp-]q-wp ]qta-\n-i- p-i mtamzw ]q ßp \n t\m Rm? ]p n-cn-bm-sbmcp Xq\n-em-th p \n s n-ø-am-bp-s m-cm-º sntω HºXv

31 D -kn- m-\-μ-am-sbmcp tx\pw-]q -se-t m- p-am-dpt m h p? shæ- ]n-c- n p XnÆw Ipfp Øps m cpæn-ss -sbm p api p-xm-hq. Is mcp t\cøp Im ap-in h Ws\ a n-b-w-s m p ]q p-xm-hq. tnhsn c p-sa-sp-øp-s sa th snmtδmsp auen-bn tn Øp-Xm-hq.'' Cß-s\ -X- nte Nn n- p-nn- n p s]mßn\ IuXpIw ]q p-]q v kmb-am-bp-s mcp Imew- h-cp- -t m fmb Ipew X n sn p ]p m. Bgn-t\ h Ws tnh-sn-øm-cnw ]qgn-bn m-wmbn t]mipw-t\cw txcn \n- -t cw ]mcn-en-d-ßo p ]mcmsx Ipºn- p-iq- n-\n- m Bgw-]q- o-sp-t m-cm-tamzw X mte ]qgn-bn howp ]pc- m sntω ]ns -sb-gp-t p [\y-am-bp-s mcp \μs aμncw Xs - - m ; Imen-I-d- p-s m-scm- -bp-s -ßpta _me- m tim-ep eoe-ifpw H n-t\m-ssm p Ie p-i-fn- p I pw InSm- -fp-ap-s -ßp-ta. Imf-Iƒ Xß-fn p-øn- p-x n p [qfn-sb-gp- p-ap-t mtcm Zn n t[\p- -sf-s p Nme- -d- m-\mbv tnwp ]m p-g tn Øp ssibn Nmte apdp- n\ Im n-bp-am- p \oe-hn-tem-n-\-am-cp-s ßpw. tkm -sf-t snm n \osf hnfn- bpw ]m p-g -Xm-sh p snm p-ibpw tn -Æn-am-cpsS hm p-i-fn-ßs\ tiƒ mbn h ptx ]m pw-txmdpw ""F pss I n-s\- - p-xn-s -t mgo \n pss ho n- -ept m I p?'' F ßp Xß-fn tnmzn p \n p kpμ-cn-am-cp-ap- -ßp-an-ßpw. IrjvW-Km-Y (sn-dp-t»cn) XpSn-Xm-fw- txsn... 95

32 96 aebmfw ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen ""]p n-cn-bm-sbmcp Xq\n-em-th p \n s n-ø-am-bp-s m-cm-º sntω D -kn- m-\μ-am-sbmcp tx\pw ]q te t]m p-am-dpt m h p?'' CØ-c-Øn-ep Fs mw Nn -I-fmWv Aºm-Sn-bn-te p t]mip A{Iq-cs a\- n Db-cp- Xv? ImgvN-bp-sSbpw tiƒhn-bp-ssbpw Fs mw A\p-`-h-ß-fmWv Aºm-Snbn-se-Ønb A{Iq-c-\p- m-ip- Xv? Ipdn v Xbm-dm- p-i. A{Iq-c\v IÆ-t\m-Sp kvt\lm-xn-tciw hy -am-ip hcn-iƒ Is Øn Ah-bpsS HuNnXyw N snøp-i. Xmsg simspø Imhy-`m-K-ß-fnse Na mc-`wkn hni-z-am- pi: ""Im h- W X- pss I ap-\-bm-sbmcp Im h p h nßp sas -sas Zo\-\mbv \ns mcp Rm\mb ]qhn \n m\μ-am-sn- -fn- ptam Xm?'' ""A{Iq-c-am-sbmcp am\kw ]q p-s m c{iqc-\m-in\ bmz-h- m '' ""IÆs Xqsam-gn-bm-sbmcp tx sims I W-߃ c pw \nd p sntω'' "Xqsam-gn-bm-sbmcp tx ' F {]tbmkw {i n- -t m. kam-\-amb Iev]-\-Iƒ ]mt-`m-køp\n p Is Øn hni-i-e\w snøpi. Bb, Nmte, sntω, ]p m XpS-ßnb ]g-b-im-e-]-z-߃ ]mt-`m-k- Øp- -t m. kam-\-amb ]Z-߃ Is Øn Fgp-Xp-I. ]Z-ß-fpsS khn-ti-j-x-iƒ N snøp-i. HºXv

33 XpSn-Xm-fw- txsn ]Z-tImiw v A - - k- Sw B\-μ-am-Sp-I- - B-\-μ-\rØw snøpi Bb - - C-S-b Bb C-S-b- m Fgp-I s]mßpi Im n- - A-c- m timep- - - sn-øp Nmte `wkn-bm-bn, \ -Xp-t]mse sntω- - th- -t]m-se, \ -Xp-t]mse tnh-sn- - h-w-ßm X - ]m-zw, `wkn-bp ]mzw XnÆw- \ mbn [qfn t\cn-b- s]msn t[\p- - I-d-h- ip \Æp-I- - hn-nm-cn- pi ]mcm-sx- - thk-øn ]mcw hfsc ]m p-g- - ]m-ep-i-d- p ]m{xw ]obq-jw- - A-arXv ]p m - - A-h {]th-in p ]qam-xv- -a-lm-e van auen- -in-chntem-n-\w- - IÆv

34 ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen tx hcn HºXv 98 aebmfw πm-hneiƒ simgn phogp Xv Ic ntemss bt? ap Øp\n Aø πmhns\ kq n p t\m n. hosn\pw ]cnkcøn\pw XWepw Im pw \ In c I\mbn S p \n p tx hcn. hfhpw ]pfhpan msx \ hæhpw Dbchpap XSn bn Nmcnh apftbwn. sndnb simºpifnsems HSphnep mb N Iƒ, AsXms C\nbpw hnf n n. ai kptc{μt\mssm w c pt], XSnbpsS hæaf p p. AsX ns\t m ptºmƒ sh w \nd IpShpw Npa v kptc{μs `mcy eoe h p. H p Xncn p t\m nbn v, Ahƒ ]d p: ""XSn t ms mcm A m IqsSsbm Xv.'' ""Mvtl?'' Aø \Spßnt mbn. eoesb Xpdn s m p t\m n. ""hn s p ]d nt?'' ""Hm, Rm ]d mept m tiƒ p p!'' ""Mpw, jm nse ] pxo m\mbncn pw.'' kptc{μs a ƒ c pt]cpw ap Øndßn. Ah ]d p: ""tx hcn hn apø m.'' ""hn s v a fv A t\msv ]d.'' a\ nsemcp \o temss, Aø ]ns bpw πmhn te p t\m n. Nn Ifnsems, GsX mw ] n IfmWp h ncn p Xv! apsºms ] nifpss Iq ambncp p. Ct mƒ c pw \mepsams tbbp q. B XSn p ]eimeøpw Bhiy mcp mbncp p. ]t, \mfnxphsc hn pxpebv m B pw txm nbn. F ment mƒ Xs ai? Zmcn{Zyw Fs dnbmsxbmwv, IpSpw_Øn a ƒ hf Xpw hfcp Xpw. A mcyøn Cu πmhn\v henb ] v F pap mbncp p. XpemamkamIptºmƒ, NphSpapX apiƒhsc Nhp ImbvIƒ hncn p XpSßpw. Hcp sr n c pw aq pw hoxw. NneXp simgn pt]mipw. _m nbp h aicønse XWp miptºmƒ, ]IpXn hnfhmipw. XSnbnepw simºpifnepsa mw c mw

35 XhW m hncnbp Xpw aicønemwv. Ipw`amkØnse inh cm{xn v s\mbºpw Dd samgn epw ]Xnhp v. A p tnmdpw IdnIfpan. Hcp t\csø AcntbXc ` Ww. ]pgpßm ]miamb N tx hcn bnep mipw. cmhnse Ipfn v `kva pdnbpw sxm v Aø πmhn Nph nseøpw. FSp m\p N t\ctø t\m nh XmWv. F mepw ho psamcp t\m w, H p IpdbpI bmwt m. N bpss ]pdsø ap ns Idp v hnf Xns sxfnhv. BtcmtSm A\phmZw tnmzn pw t]mse, Hcp \nanjsø au\ {]m Y\. "CsX mw \n߃ p Xt? CjvSap Xp apdns Sp v' πmhv Aßs\ ]ds txm temss. apifnseßm\pancn p XmsW n GWn Nmcn Ibdn IbdpsI n Cd pw. Nph nem sw n N tbmsp tn Øp sr p apdn pw. XSnbn \n p th s]smø sr ns apdnhneqss c p \mtf p tx\qdnhcpw. Ce p ºnfn tijcns Sp mw. sndp Øn Aø \ßs\ snøpambn cp p. Ct mƒ apø \mwt m. ssiimepiƒ pw IÆn\psams {]mbøns owap Aø \v tx hcn bpss Imcyw \ Hm Ωbp v. kar nbpss B Imew Ipw`Øn XpSßn anyp\amzyw hscbmwv. AXn\nSbn ]gpøxpw ] bpambn \qdp\q ºXp hcn Iƒ In nbncn pw. ImeØp Im n pw sshipt cw ]pgpßm\pap N sh n nf v IjWßfm n NpfbS Øpw. NInWn If v Npf bpss Hcp hiw Iodn ]mss]m n msx IpcpshSp pw. Npf ]ns \oføn I\wIpd p Io n Npc nb txß, th ne, ]miøn\v D pw apfipw a fpw tn Ønf n thhn m N pgp v. Ipcp hn\p ]pdsabp ]ms H p sr nbm s]m n th s]spw. sr pi f v Acn p txmc\p m mw. IpcpNpc n I\wIpd cn m txmct\m sagp p]pc ntbm. apcnß mbv, amß, snωo GsX nepw tn Øp NmdpIdn. ao\w tasw amkßfn N Iq ambn hnfbpw. t\m nbpw I pw FSpØns n H n p ]gpøp No fnbpw. AXn\m aq mbxv aq mbxv Cd ns m phcpw. apdn p NpfIsfSpØp \membn nf v Xnfbv p sh Ønen p hm n, shbnenepw n kq n p hbv mw, ] meøp ]pgp n\v. asepw NInWnbpsa mw hf ØparK߃ p Xo nbpw. Ibdn m\mhm-øtxm txm n FØmØtXm Bb Nn bnse ßm\pw N ]gpøm AÆm, hδm, Im, InfnIƒ... F m hcpsaøpw. NpfIƒ Xn v Ipcp Xmsg hogvøpw, aæn ns p apf v XpSn-Xm-fw- txsn... 99

36 100 ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen HºXv aebmfw hwih [\hn\v. ]t, kzm Y\mb a\pjy kωxn n. H n msx s]dp nsb Sp pw. a\pjy\v F{X Xn mepw XnIbpIbn t m! \ Ipcp [mcmfaps n IgpIn txmcm\nspw, aqsbv nsm. ASp fhisø XnÆ bpss timwn I pw aæpw tn Øp si nb NXpc pgnbn DWßnb aw Ipd p \ncøww. AXn\p apifn Ipcp. ho pw awtem DWßns msn atæm hnxdpw. Nne Imew Ipgn \nd p mipw. agbpw XWp pw Iq n\p ] hpap anyp\hpw I SIhpw X nbm \oßpibn. aqsn px ncn mw. ]nt cp hospifn Zmcn{Zyw Iq n\p hcpw. ]n sø Imcyw ITn\amWv. Fcns]mcnsIm p sim phbdpiƒ IS epiƒ t]mse aqfn\s pw. Fßpsamcp Im pxmƒ t]mepan mø Imew. aqs pcphpw hm pi bpap ho Ωbv v, XethZ\bn. AØmgw Ign v cmhnse ]pgpßm th {X I bpw Ipcphpw Hmtcm ]m{xøn sh samgn nspw. cmhnse, IpXn I IgpInsbSpØv, Npc n nf Ipcphpw H ns mcp ]pgp v. Iq m, Idntbm NΩ ntbm DW ao Np txm. ]nt n w ]pgp pw Iq m\pa. s]m etam No\ ntbm ASp n h v Np p]gp ptºmƒ aqs pcp hmcnbn v Cf n hdp Ww. ]miambm apdøn snmcn n v Nnc sim a ØntØ m sxmenbpw Nhcpw t]mbn n pw. ISn p Xn mw. txßm qfpaps n ckw ]cn]msn. Ipcp ASp nen p Np pw Xn mw. k yt\cøv Aø tx hcn bn Nmcn\n p. BcpsStbm KZvKZw t]mse sndnsbmcp NpSpIm v. "C\nbnßs\ F{X\mƒ?' πmhn\p ad p\n v Btcm Aßs\ tnmzn nt? XSnbpsS adphiw Hcmƒ \n m C pdw ImWm\mhn. Aø Hm Øp ]ndp]ndpøp: ""πmth, \ns Zpc w Cu s]mæøsnbt? \osbmscenºt\m s]m Øt\m Bbncps n!'' ""A, Aø \pw AXdnbns pt m? aæpxcp sx mw ac߃ kzoicn pw. ]ns, \ns apø \t Fs bcnin hospsh Xv? Fs sh n fbm Iptd Bfpt m pw Abmƒ t\m nbt m. Fepº\pw s]mø\psams t ms, cpnnbn mø ImbvIfmbncp p Ft sx n, Fs Ft A n ncbm pambncp p. apxpapø apx Cfwapdbnse Ip p߃hsc Fs a[pc \niƒ Xn p. Fs XWen Øs HmSnbpsamfn pw Ifn phf p. B\μambncp p As ms. \nßfn ]ecpw Fs hn m hnnmcn nt? Ft snbvxn? \ns ai Xo bmbpw AXp snøpw.'' ""C, C. Ahs\s ai\mwv, Rm\X\phZn n.'' ""Mpwlpw, Hcp hr s hymtamlw! A s hm piƒ v ai snhnxcpsat m?'' ""Ct?'' \nizmkwt]mse ]ns bpsamcnf m v. ISp ap XSnbn Hcp timsmen B p ]Xn p nt? a \ndap NofpIƒ NnXdp p. apdn msnsemgpip shfpø NdØn\p tnmc\ndw. thz\sim v tx hcn bpss simºpiƒ hndbv p p. ""Atøm πmth, tzhhr ßfn \o DØa\pw ]pwyhm\pat! F p Ip Øn\mWp \ns sh nhogvøp Xv?'' ""]eimew Hcp IpSpw_Øns hni S n, XWteIn, PohPew h nt mimsx ImØp. Np ph Ønep aæv hf qdp Xm n \ne\n Øn. ]pxnb\nbaøn CsX mw Ip ßft? d dn\v πmshmcp XS amsw v \ns ai hnnmcn p p. Fs hn m Ah ]Ww hmßnbt m.''

37 - ""Xebn Hcp simsºmsn ns nepw B Zp s\...'' ""sim Ww At? Fs mcp I amwnxv? hr ߃ v ]Ibn s Imcyhpadnbn. sh n apdn ptºmgp mip thz\ s]mdp W sa v sh pimc\t] n m \nckn p sxßs\? hr ߃ \in ptºmƒ {]IrXnbn am ßfp mipw. AXns\m pw R߃ _m[yÿc. AXptam pi.'' asn msw nepw Aø ais\ D]tZin p: ""tx hcn hn cpxv. AXv a sf t]m nb-xt?'' kptc{μ apjapb ØmsX Np nepw t\m n. A am{xa, `mcybpw a fpwiqsn Xs adp]sn p ImtXm p p. Xosc C s SmsX Abmƒ ]ndp]ndpøp: ""Hcp πmht, t]ms.'' ""tmlv?'' \ncmitbmss Aø IÆpIƒ ]n hen p. ""B πmshm XpsIm v a ƒ ] adn n n ''- eoebpss - i w. ""\ns a tfso, Ipd v ] wsim s.'' ""Mpw, IÆn Snbpt mcp Nncn pw.'' ""Nncnt ms.'' ""CXpt]msem v thsdbm pans t m Ww.'' ""\n\ p kv{xo[\w In nbx t m? Fcºpt]mbm AhnsS AºXdp]Xp d dpsh mw. \ ]mep XmsW n Znhkhpw aq p\mepintem t]mcmbncn pw.'' eoebv v A\p`hßfpsS kwibamwv: ""AXn\p ssxsh v Btdgp sim w Ignbt? A p d dn\p hnein psa mcdn p?'' Aø Iq nt Øp: ""AsX, H m cw hcn πmhv sh n hnt v...'' kptc{μ\v tim]w h p: ""ISw ho t? \n߃s ms Xn m\pw XcWw.'' ""DsΔSm, Bb ImeØv cm]ien msx I s n m samxsem mbxv. hn p Xn m\ msx Im min\v \obp m ntbm?'' ""A s\m p an mxncn v'' - acpaiƒ hne n. ""kptc{μ\nt? ]qbv...'' ""Bcm?'' hmxp h pt\m nbxv Aø \mwv. tx pan\p n aq Iq nb agphpw hfbam n txmfnte nb hshpambn aq pt] ap Øv. ""Rßtf, πmhpsh m h Xm.'' Aø \p i an mxmbn. ImeneqsS Hcp hndb ta t m p Ibdn. AXp s\ neps n hnßptºmƒ sxm hc p, ImgvN aßn. tx hcn bpss Hcp simºp sh p Xpt]mepw t\m n \n m X\n mhn. XpSn-Xm-fw- txsn

38 102 ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen sh nhogvøptºmƒ Hcp]t... th... th pth v Aø \ndßn \S p; a\ n XSnhoWv aæp Ipepßp {]Iº\tØmsS. ap Øv πmãniv IqSpIfn d ssøiƒ. XW t]mbn \ ambn DWßnhc aæn hmbvxpd v IpgnIƒ. IpSn m\pw Ipfn m\pap sh w tx hcn bpss XWenembncp p. sndnsbmcp ]mdhnshneqss Dudnh v Hmen \ndbpw. AXp h pam bncp n. AXn\m thsdm v At\zjn pan. Hmenbnse sh w NqSmbn ns p, \nanjwtxmdpw h ns m v. N p-n-hdpw ta aæpw \nd- n- n-cp Ipgn-I-fn ag-s]bvx tijw \ d ssøiƒ, th\emcw`øn hmsnøf p XeIp\n p\n p. eoe AXns\ms HmesaS p XW IpØn. aæp hc ps]msn X Øn\v Im ph v DuXn døn. Hmenbnse \ocpdh \nt»jw h nt mbn. Aepan\nb psßfpambn Xmsg`mKsØ InW picbn sh sasp m \n eoetbmsv ho psa ]d p: ""Fßs\bm ]dbp Xv, F panßs\ sh w Xcm ] pibn tit m.'' ""IpSn ms\mcp IpSw.'' ""C piqsnøcmw.'' ""NqSpsIm v Hcp c bpan. H p Ipfn msxßs\ InS pdßm\mwv?'' kptc{μ ]m{xßfn t\m n. F mw Imen. ""tasem v \\bv m t]mepw sh ant So?'' ""Rms\hnSp p sim phcm\m?'' hdpxns mchkm\w t]mse ag NnXdnhoWp, Bizmkw. Aßs\bncn ptºmƒ ap Øns timwnsn Xp I v, kptc{μ \Spßn. Nm agbøv Xebn XpWnbpan v t\m n\n p `mcybpss ASpØp sn v Abmfpw t\m n. aq p sim w apºv \ d ssøiƒ ssihæamti Xmbncp p, Bbn. asæ msam gpint mbxn\m an Xpw IS]pgIn howp. CsXm pa {]Xo n Xv. Dcpƒs]m ep mbxp t]mse FhnsSbpw Fgp p\n p I pitf ImWm\p q. ]ndin h p\n v A ]cnlknt m? ""kptc{μm, aæpw achpw XΩnep _ w \n\ dn piqsm. acw sh nbm thcpwßpw, aæpwßpw, Im Øpw agbøpw ]d pw Hen pw t]mipw. IpSn\o NpcØmØ I piƒ sxfn phcpw. ChnSwhn v FhnsS sb nepw s]mbv qts?'' ""Ftßm mw m...?'' \n -lm-bs \ne-hnfn (\mcmb ) HºXv aebmfw ""a\- n-semcp \o -temss Aø- ]ns bpw πmhn-te p t\m n.'' ""... th. th p-th v Aø- -\n-dßn \S- p; a\- -n XSn-hoWv aæv Ipep-ßp {]I-º-\-tØm-sS.'' Aø- \pw πmhpw XΩn-ep -_ w hy -am-ip IqSp-X kμ `-߃ Is -Øn AXnse sshim-cn-ix N snøp-i.

39 XpSn-Xm-fw- txsn ""sim Ww At? Fs mcp IjvS-am-Wn-Xv. hr -߃ p ]I-bn-s Imcy-hp-a-dn -bn-. sh n-ap-dn- p-tºm-gp- m-ip thz\ s]mdp- -W-sa v sh p-im-c-\-t]- n- m \nc-kn- p- -sx-ßs\?'' Cu hcn-i-fn sx-fn-bp at\m-`mhw hni-i-e\w snøpi. IY-bn πmhv Hcp IYm-]m-{X-ambn amdp- -sx-ß-s\-sb v hni-zo-i-cn- p-i. ""N Xn p-t mdpw πmhv sh m txm pw.'' ` y-kw-kvim-c-hp-ambn _ -s IqSp-X ]g-s m- p-iƒ tij-cn- v hymjym\n p-i.- Aø- \pw ai\pw {]Ir-Xnsb c p- co-xn-bn-emwv kao-]n- p- -Xv. \n߃ BcpsS kao-]-\-tøm-smwv tbmpn- p- Xv? F psim v? kwhmzw kwl-sn- n- p-i. ""B πmshm -Xp-sIm v a ƒ ] -a-dn- n- n-.'' ""hosn\pw ]cn-k-c-øn\pw XWepw Im pw \ In c -I-\mbn ]S p \n p tx h-cn-.'' ""Ib-dn- - m\mhm-øtxm txm n FØm-ØtXm Bb Nn -bnseßm\pw N ]gp-øm AÆm, hδm, Im, Infn-Iƒ... F m-h-cp-sa-øpw.'' a\p-jy-s bpw a p P p-pm-e-ß-fp-ssbpw Pohn-X-Øn πmhn-\p ÿm\w hy -am- p hcn-iƒ hmbn- t m. {]ta-bw, `mj, BJym-\-co-Xn, ka-im-en-i-{]-k n F nhiqsn ]cn-k-wn v "tx h-cn ' F IYbv v \ncq-]ww Xbm-dm- p-i. C-hn-Sw-hn v Fhn-sS-sb- nepw s]mbv qts? k- yt\-cøv Aø- tx h-cn- -bn Nmcn-\n- p. Nn- -I-fn-sems, GsX mw ] n-i-fmwv h n-cn- p- Xv! hmiy-ßfn D]-tbm-Kn- n-cn- p Nn -߃ \ Ip A Y-kq-N-\-Iƒ Fs m-s bmwv? ]Z-tImiw Fc-ºv- -tnme Hmen- - h w Ipd Ipfw, Du p-ip-gn Io n- -s\-spsi ]nf Øn, s\spsi apdn v Nhp- -Im-b- - Cfw Imb Ndw - I-d (-sn-sn-i-fpss X ps]m n- ptºmƒ Dd-s m-gp- Ip {Zmh-Iw) aqs- p-cp- - D-W-ßnb Ipcp aqs-bv n-sp-i- -D-Wßm\n-SpI

40 104 ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen aebmfw HºXv Nnd- c hmgp- -h-cpss ai-fmwv axn-te-cn- - n. sndp- -Ønte AΩ acn- p-t]mb Ahsf A -\mwv hf Øn-b-Xv. At±-lw-Xs Btbm-[-\-ap-d-Ifpw ]Tn- n- p. ]Xn-t\gmw hb- n Ahƒ Nnd- c\msv -hmwpxps-ßn. sshimsx thwm- p-cm-pm-hp-am-bp hnhm-lhpw \S- p. Hc-Sn-b- -c-k-tμiw e`n- -Xn-\m Znh-k-߃ -Iw- cmpmhv thwm-t p Xncn- p-t]m-bn. aq ph jw Ign- p. cmpm-hn-s\- n Hcp hnh-c-hp-an-. Hcp Xncp-h-m-Xn-c-\mƒ axn-te-cn- n Xs k -S-߃ A s ap n Ah-X-cn- n- p: ""Fs cmpmhv ad- n-cn- p- p. snm- n-b-b- n pw ImWm h n-.- Hm-W-t m-sn-bn-, HmW- -W-an-, Hcp Fgp-tØme-t]m-ep-an-.'' At m-gmwv hmgp- -h ai-tfmsv Imcy-߃ Xpd p ]d-bp- -Xv. HmS-\mSpw ]m n- -Sbpw thwm-sns\ B{I-an- ncn- p p. aq m- p-im-e-ambn cmpmhv ]S- -f-øn s]mcp-xn-s m- n-cn- p- p. Imcy-ß-sf mw AXXv ka-bøp Xs Adn-bn- p p- v. I n hnj-an- cpxv. AXn-\m Ah-tfmSv CsXm pw ]d-b-cpsx pw {]txyiw kqnn- n- m-dp- v. A s hnh-cww ti v Ah-fpsS a\ v s\m p. ` Øm-hns\ sx n- -cn- -Xn ] m-ø-]n- p. B ka-b-ømwv thwm p cmpm-hns ZqX Fgp-tØm-e-bp-ambn AhnsSsbØn-b-Xv. Fgp-tØme hmbn axn-te-cn- nbpss {]Xn-I-c-W-amWv ]mt-`m-kw.

41 XpSn-Xm-fw- txsn axn-te-cn- n Xn-cpshgp-Øm-tem-emXp It m- msc InSp-InsS s]m n- -ct I n IÆocpw ssibzmbn \n -hfv Ic pw ]d- t m Ip n- n: ""I\Iw \mtfsd a\w simxn v Ic-fn-\-I-Øp \msp-hm-gn v Adn-bm-sXbm-bncw Ip w I v AXn-s\- ps-tbms\! th Xv Rmt\ Hmep-s cns]mcn-b- -Ønev Rm\p- n- - qcn- - p-ωev Hmep -Ω-Ænepw tnmc-bnepw Rm\p- o-tb-gvx v amtfy-ωev s]mdp- p- n- m s]mdp- p- nt s\ p- n-cp-sºme qf-bm-hpt! ]Xn-t\gpw tim pw Xe-tX- n v ]Xn-s\-t m-s-ømgw shs -\ v Ccp-]-Øn-bmdv hb- -h v Xncp-ta-\n- ]-S-bn-set w hs - nev Fhn-sS-sh- m s]mdp pw Rmt\ \msp-hmgn sxfn- mte Rm sxfnbq! \msp-hm-go-cp- mte Rm\n-cn q! \mftø ]p ]pecpw Imew thwmsv ]qs m-bntemw t]msw-\ v Xncp-sh-gpØmtememXp-ImWp-t cw ssisa-øn-d- hpw hs -\ v sasø w IÆmbntØms y-\ v Xe-h ]S-\m-bctØSn-b- ti v ae-tbmcw Imc- mtem ] n-c-t m-a-\-øn-cp-h-b- n ]b- n-sø-fn v ]Wn- -cm n AShpw sxmgnepw ]Tn- n- - ]S-\n-e- w ]Tn- n- - BWmbpw s]æmbpw t]ms y- - A I\n-sh-t m-sp-s - nev ]S-s]mbvXp Xm q n ht m-fmtem.'' kºm-z\w: Sn.-F- v. Ip n-cm-a \ºym

42 106 ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen Xncp-sh-gp-tØme hmbn axn-te-cn- n k -S-s - -sx n\v? hni-zo-i-cn- p-i. ""Hmep-s cns]mcn-b- -Ønev Rm\p- n- qcn- - p-ωev Hmep -Ω-Ænepw tnmc-bnepw Rm\p- o-tb-gvx v amtfy-ωev s]mdp- p- n- m s]mdp- p- nt s\ p- n-cp-sºme qf-bm-hpt!'' axn-te-cn- - n-bpss am\-kn-i-kw-l jw {]I-S-am- m Cu hcn-iƒ ]cym-]vx-am-twm? hni-i-e\w snbvxv Ipdn v Xbm-dm- p-i. {]Xn-k nl -Øn axn-te-cn- n DØ-c-hm-Zn-Xz-߃ kzbw Gs -Sp- p- p. CXn\v Ahsc klm-bn LS-I-߃ Fs m-s -bm-hmw? N v]etaen-cp v N c Xn mepw kwibw IqSmsX ]pæm- m-w-sx v t_mepw lj-dn-bm-xm- n-bmsf hm v ti n- t, A -emsb tnc-ams tnxn- ti- n- nt? Hs bpw IÆpw snhn-sn- msx ImWpw d v Hm\-dnbmw F nep- ƒ taen-ep lp v sh -sas Zp -an- p-øn v Ic- m n shøn-sm-\-t] hn n- Øv axn-bm- n. -adn-b- p- n-bpss IØv (]pen-t m- n sslz ) s]m n- -c-bn-t mƒ Hma-\- qhn F pw Ic-bn-t mƒ Hma-\- qhn? \Ωf HmSw simsp- n n _m m? Ft hn n _m m HmSw _n mtb! Hm-a-\- q-hn : e -Zzo-]nse \ms ]m- p-iƒ snß- q- p- m-xoss ]m p-]msmw F m-im snm n-ø ]m p-]msmw snß q p mxn sn\n p hf q Ac-aWn Inßn-Wn-bn p hf Øn-bΩ Ggc Xncp-h-b- mbn Ip m-xn v ]d-hnxy ]Tn- m-sx-bn-cp-s mcp Imew Fcn-bmhpw tim -bnse Fcn-bm-]-Wn- \pw Icn-bmhpw tim -bnse Icn-bm-]-Wn- \pw Fcnbm]Wn- -\p-am-bn-s m-c- -ap- mbn A -Øn-tØm-t msn Icn-bm-]-Wn- Icn-bm-Ø-ºp- mbn ]d- p-t]m p Fcn-bm-]-Wn- \pw ]n p-s p sndn-bm-ø-ºp- mbn ]n p-s p sn-ß q- Ip mxn HºXv aebmfw t_mepw ljv B n-bmƒ- A - tnxnd v- Hm\-dn-bmwlp v- ]dbpw kxyw - `mcy -Zpx-Jw - IY -sszhw - A-h-\-dnbmw -AKm-[-amb kvt\lw Zp -an- p-øn- v ZpxJ-am-Ip Cu Ipgnbn \n v Ic- m- n-sh-øn-sm - - Ic Ib- m hn v- -]-d p \Ω-f \ΩpsS HmSw sndnb h w simsp- n- n simsp- p- pt m _n m-tb hn -cptx ]d-hn-xy ]d-hnzy

43 XpSn-Xm-fw- txsn api-fn simspø ]m p-ifpw ]mt-`m-khpw ]cn-tim-[n v \ms ]m- ns khn-ti-j-x-iƒ Is -Øp-I. Xmfw ]Zm-h Ø\w ]Z-tImiw Xncp-sh-gp-Øm-tem-em-Xp I-t m- m-tc Hmep-s -cn-s]m-cn-b- -Øn-ev Rm\p- n q-cn- - p-ω-ev Hmev amtfy-ω-ev ssisa-øn-d- w ti v Imc- m-tem t]ms y- - Xncp-sh-gp-Øm Hme AXv I psim t\cøv Ah-cp v Fcn-s]mcn bp Øn Rm\p v Cu ] p-hn-cn- - n-en-t Ah (At±-lw) amfn-i-bn ]S-bm-fn-Iƒ v ]S- -en-h- m-ep- m- Ip Hcp-Xcw A\p-`hw Ing v Ib-td- t m Fs A hf Øn Rm Fs - p-dn v D v C $ \ms ]m- p-iƒ, Ihn-X-Iƒ F n-h-bpss Xmfhpw CuWhpw Xncn- -dn v `mh-tømss Be-]n- m Ign-bp- p- v. $ I-Y, -I-hnX, \ms ]m- p-iƒ F n-h-bpss {]ta-bw, `mj, Na- mcw F nh Is Øn \ncq-]ww Xbm-dm- m Ign-bp- p v. $ {]tbm-k-߃, ssien-iƒ F nh Is Øn Bh-iy-amb L -ß-fn D]-tbm-Kn- m Ign- n- p- v. $ ]g-s m- p-iƒ, ssien-iƒ XpS-ßn-b-h hymjym-\n- m\pw Ah-bnse Pohn- X-ho- Ww Is Øn cn-\-i-fn G s -Sm\pw Ign- n p- v. $ IY-I-fn {]Xn-^-en- p kmaq-ln-i-po-hnxw hni-i-e-\w-snbvxv N, kwhmzw F n-h-bn-te s v bp n-]q hw hmz-k-xn-iƒ Ah-X-cn- n- m Ign n p- v.

44 ticf-]m-tm-hen ticf-]m-tm-hen ""t^mivpohn-x-sa p ]d-bp-tºmƒ sxøw, Xnd, \mtsm-sn- -e-iƒ F n-hsb am{x-a Rm\p-t±-in- p- -Xv. P\-ß-fpsS at\m-`m-hw, s]cp-am- w, kwkm-c-`mj, ico-c-n-e-\-߃, P\-Po-hn-X-]-cn-k-c-ß-fn {]Ir-Xn-bpsS `mk-ambn \ne- \n p ac-߃, snsn-iƒ, a\p-tjy-x-c-po-hn-iƒ F n-h-sb mw AXn-epƒs - Sp- p. Ib w Ib-dn-t m-ip Hcn-S-h-gn, ac-ø-w-en shfn w hc-bv p hrøw, Ipf-߃, txmsp-iƒ, ] n-iƒ Ch-sbms tn -XmWv t^miv A\p-`-h-tem-Iw. A\p-`-h-Øns A\-\yhpw AXn-kq- va-hp-amb LS-I-߃ Dƒt -Xm-W-Xv. Cu temiw Fgp-Øn CSw-t\-Sp-tºmƒ D mip Bthiw thsd-ø-s -bm-wv.'' - t^mivtemdpw Fs FgpØpw (F. {]`m-i-c ) Cu {]kvxm-h-\sb km[q-i-cn- p sxfn-hp-iƒ ]mt-`m-k-ß-fn \n v Is - Øp-I. hni-i-e\w snbvxv D]-\ymkw Xbm-dm- p-i. sndp-t»cn Fgp-Øp-Imsc Adn-bpI {In.-h. ]Xn-\ mw \q m- n DØ-c-tI-c-f-Øn Pohn- ncp alm-i-hn. tim-eøp\msp `cn- n-cp DZ-b-h Ω cmpmhns ]fin-x-k-z- nse AwK-am-bn-cp p. `mk-hxw Zi-a-kvI- sø B[mc-am n cnn IrjvW-KmY-bmWv At±-lsØ A\-iz-c-\m- nb IrXn. HºXv aebmfw \mcm-b CSp n Pn -bn sxmsp-]pg Xmeq- n s]sp IpS-b-Øq-cn 1940 k]vxw_ 26\p P\n- p. "sim tc-øn-'bmwv BZy-t\mh. Ducm-fn- p-sn, h -e, BcmWp txm p- -h, IY-Iƒ- -\m-cm-b F nh-bmwp {][m-\- Ir-Xn-Iƒ. tkm{x-kv-ar-xn-i-fpss A\p-`hw t]dp- -h-bmwv At±-l-Øns cn-\iƒ. "sim -tc-øn' p ticf kmlnxy A m-zan Ahm Uv e`n- n- p- v.

ksna - application form

ksna - application form ticf kwkox \msi A m-z-an, Xriq 20 Iem-k-an-Xn-Iƒ, kwko-x-k-`-iƒ, kwkox hnzym-e-b-߃ Ch p [\-k-lm-b-øn-\p-ff At] 1. ÿm]-\-øns t]cpw ]q Æ-amb ta hn-em-khpw (Pn- -bpss t]cpw ]n timupw tn -Ww) t^m \º : 2 F)

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics \nxyamw kvt\l-øm Fs \nxyamw kvt\l-øm Fs kvt\ln tbip atlim \n n hkn- m\o Fs hos -SpØ tbip-tzhm Fs ad p Rm \ns, kvt\ln- m-cm-[n p Pohn- n-sp-hm F D w hm n- n-sp-t, tbipth tamln- o-spt temi-øn tamlw shsn

Chi tiết hơn

Private

Private Private 2009-2010 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-b-tijw am{xta Hm sse cpn-kvt{s-j \S-Øp-hm ]msq- p. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b

DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-b DEPARTMENT OF CATECHESIS ARCHDIOCESE OF ERNAKULAM ANGAMALY Sunday School First Semester Examination 10 11 2013 Std. II Marks: 50 I Hä-hm- nâ D cw ]d-bp-i. (GsX- nepw 5 F w) 5 X 2 = 10 1. \½psS BZn-am-Xm-]n-Xm-

Chi tiết hơn

inside 1

inside 1 Unkw_À 2018, ]pkvxiw 20, e w 12 kvt\l-ip-{iq-jm-ebw [ym\-ti{µw ku v NnäqÀ ]n. H., sim n 682 027 ticf, C y. NnäqÀ [ym\-ti{µ nsâ Hm^okv : Ph : 91 9446040508, 0484 2432508 Email : mail@chittoordyanakendram.com

Chi tiết hơn

Private (Others)

Private (Others) Private (Others) 2010-12 1 ss{]h v cpn-kvt{s-j-\v - t h n C h n s S n v \n ±njvs ^okv sxc-s -SpØ Fkv.-_n.-Sn. imj-bn HSp- n-bti-jta Online Registration \S-Øp-hm ]msp- q. ^okv LS\ Adn-bp- -Xn-\p-th n s{]mkvs]-ivs-knse

Chi tiết hơn

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe

Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whe Appendix - I FORM XXI Right to Information Act Case Register 2016-2017 SI File No.with Name and Address of the Nature of Information Date of issue Whether application or Amount if any No Date of receipt

Chi tiết hơn

prospectus.pmd

prospectus.pmd ticf kwÿm\ km cxmanj AtXmdn n Xncp-h-\- -]pcw t{]mkvs]-ivskv ] -a-e-bmfw KpUv Cw ojv A o lnμn k n-^n- v timgvkv (aq mw _m v 2019) ticf k m s]mxphnzym`ymk hip v BapJw tic-f-k m s]mxphnz-ym-`-ymk hip- ns

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

Divine Touch Layout

Divine  Touch Layout hmeyw: 01 e w: 01 2018 P\phcn AicW v Bizmkambn tk{iuv lm vkv Hm^v tlm v C-- y-bn-se kp-hn-ti-jo-i-c-wcw-k-øv {]-h -Øn- p-h-c-sh-bm- tlm- v c-pn-ã sn-bv-xv {]-h -Ø-\w dn. 2011 tk-{i-uv lm v-kv Hm-^v Wv

Chi tiết hơn

Shivaji Hyder Ali Tippu Sulthan

Shivaji Hyder Ali Tippu Sulthan H v ] Xn- mep hb- p-im-c-\mb Hcp _me. IpXn-c-k-hm-cn-bnepw Bbp-[m-`ym-k-Ønepw AXn-k-a. Ipeo-\-amb s]cp-am w. alm-cm-jv{s- m-c-\mb Cu _mes\ p-dn- p hoc-i-y-iƒ \msphm-gp kp Øms snhn-bnepw FØn. Xs ]S-Ø-e-h-\mb

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Songs Lyrics

Songs Lyrics A n-ip-wvt-øn _me-i- msc A n-ipwvt-øn _me-i- msc knwl-߃ ap n Zm\n-tb-ens\ s]m - p-gn-b-xn tbmtk-^ns\ X hocy-`p-p-øm D -cn-t mt\ tbipth cmpmth tbipth I Ømth \o hniz-kvx-\mtw \n Xncp-\m-a-a-sXs [ym\-am-ipt

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Chandu Menon-Oru Padanam

Chandu Menon-Oru Padanam ]n.- si. _me-ir-jvw (1926-1991) Ncn-{X-K-th-j-I\pw ]{X-{]-h Ø-I\pw Fgp-Øp-Im-c-\pw. Fd-Wm-Ip-f-Øn-\-SpØv FS-h-\- m v P\n p. Izn v C ym ka-c-hp-ambn _ -s v Pbn hm-k-a-\p-jvtnt nh -Xn-\m timf-pv-hn-zym-`ymkw

Chi tiết hơn

7 ÿnc-x-bv mbn 10P 10N aqe-i߃ ]c-kv]cw tn v kwbp- -߃ D m-ip- p. Cu aqe-i-ßfpw kwbp- -ßfpw Ah tn p- mb an{in-x-ßfpamwv \ap v Np p-ap F m- h-kvxp- fne

7 ÿnc-x-bv mbn 10P 10N aqe-i߃ ]c-kv]cw tn v kwbp- -߃ D m-ip- p. Cu aqe-i-ßfpw kwbp- -ßfpw Ah tn p- mb an{in-x-ßfpamwv \ap v Np p-ap F m- h-kvxp- fne 7 ÿnc-x-bv mbn 10P 10N aqe-i߃ ]c-kv]cw tn v kwbp- -߃ D m-ip- p. Cu aqe-i-ßfpw kwbp- -ßfpw Ah tn p- mb an{in-x-ßfpamwv \ap v Np p-ap F m- h-kvxp- fnepw AS-ßn-bn-cn- p- -Xv. A]q hw Nne aqe-i-߃ am{xamwv

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

diet.pmd

diet.pmd BtcmKyw Blm-cw, hymbmaw Ipf-\S saun- {SÃv tlmkv]n- B v Ub-_- nkv sib sk thƒuv Ub-_- nkv ^ut -js klm-b-tøm-ssbpw ]Ø-\w-Xn, Be- pg Pn m ] m-b-øpifpss kl-i-c-w-tøm-ssbpw \S- m- p ] -Xn- p-th n {]kn- o-i-cn-

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: MÃ ĐỀ: 123 ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Môn: Toán - Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Năm học: 8-9 MÃ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ LẦN Môn: Toán - Khối Thời gian làm bài: 9 phút Câu Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy bằng R và chiều

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

Surah Al-Asr (PAGE ).pmd

Surah Al-Asr   (PAGE ).pmd 5426 ô ü dg IQƒ S 103. kqdxp Akzv a x-bn Ah-X-cn- Xv hn-\-߃ 3 Dss_-Zp- m-ln_v\p l^vkzx (d) ]d- -Xmbn Camw Xz_vdm\o (d) D -cn- ncn- p p: "\_n Xncp-ta\n bpss kzlm-_n-i-fn c p-t] XΩn I p-ap- nbm, Hcmƒ at

Chi tiết hơn

Std II Mal Module 1.pmd

Std II Mal Module 1.pmd Ub v ae- pdw - - t v 2 ae-bmfw ]mtmkq{xwtcj (IcSv) F m-h pw ]T-\-t\ w A[ym-]\ ani-hn-eqss mkv : 2 bqwn v : 1 Fs ticfw samuyqƒ 1 Fs ticfw BapJw ]T-\-t\- -ß-ƒ hyh-lmc cq]߃ tic-f-øns {]IrXn `wkn h Æn- p

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

tese_doutorado.pdf

tese_doutorado.pdf ít r 1 s 3 s s úst s és s st ít t 3 s t r t r â s s q s s r í s r t r r q ê s és s 1 s r q ê s â st s s r t s rt s r s r t é s r t s çã st r q í r r t çã t r t s tr s r s s t s r çõ s tr r t t r t r r

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định

144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu : Đơn vị của từ thông Ф là A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu : Vào thế kỷ 8 khi

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thờ SỞ GD&Đ QẢNG BÌNH ĐỀ HI CHÍNH HỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ HI HỬ HP QỐC GIA NĂM 09 Bài thi: KHOA HỌC Ự NHIÊN Môn thi thành phần: VẬ Í hời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề HƯỚNG DẪN GIẢI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nodal Centre User Guide

Microsoft Word - Nodal Centre User Guide www.schoolsports.in User Guide aebmfw tuäm F³{Sn \S- p-t¼mä {i²n-t Imcy- Ä 1. www.schoolsports.in F sh_v skän-emwv Umäm F³{Sn \S-t - Xv. (Mozilla Firefox {_ukà D]-tbm-Kn- p- -XmWv \ÃXv) 2. Item code, Age

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ d THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 8 Đề thi: THPT Lê Quý Đôn-Đà Nẵng Câu : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 6.Tính thể tích khối chóp đã cho. a B.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ma De 357.doc

Microsoft Word - Ma De 357.doc SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÃ ĐỀ 57 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I - MÔN TOÁN NĂM HỌC 08-09 Thời gin làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ và tên học sinh: Số báo dnh: Câu :

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc

Microsoft Word - Dap an de thi thi thu DH lan I Khoi D_THPT Chuyen NQD_2014.doc SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án thang điểm gồm 06 trang) Câu Đáp án Điểm (,0 điểm) a. (,0 điểm) Khi m =, ta có: y = x +

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

1-8

1-8 ]nxmhmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v tum. {_Z sss kv si. ]nxm-hmb ssd\n \n v amxm-hmb KwK-bn-te v hnip {^m nkv A o- n-bpss anj-\dn k\ym-kk-tlm-z-c-k-`bpw ÿm]-i-]n-xm-hmb {_Z ]ufq-kns kn nbpw {]h Ø-\-ßfpw.

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 464 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Kỹ thuật vật liệu (Materials engineering) Mã ngành: 52520309 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4,5 năm Danh hiệu: Cử nhân Đơn vị quản lý: Bộ môn Công

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề

dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!! SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3 (Đề SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ (Đề thi có 0 trang) KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 08-09 MÔN TOÁN Khối lớp Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :... Số

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

Std II Mal Module 15.pmd

Std II Mal Module 15.pmd Ub v ae- pdw - - t v 2 ae-bmfw, ChnFkv ]mtmkq{xwtcj (IcSv) F m-h pw ]T-\-t\ w A[ym-]\ ani-hn-eqss mkv : 2 bqwn v : 7 Adn p Ign mw samuyqƒ 15 kao-ir-xm-lmcw BapJw Blm-chpw Blmc ioe-ßfpw apjy {]ta-b-ambn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu 1: Trong khai triển 8 a 2b, hệ số của số hạng chứa HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 8 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG Câu : Trong khi triển 8 b, hệ số củ số hạng chứ b là: - B 7 C 56 8 8 Công thức: 8 b C k b k k k k 8 Hệ số củ

Chi tiết hơn