L L L i: G bakerritty A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. I I! www. a-c. com.vn BAo cao rar cniruh HoP runar crcra ueru oo 6 THANG oau cua ru

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "L L L i: G bakerritty A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. I I! www. a-c. com.vn BAo cao rar cniruh HoP runar crcra ueru oo 6 THANG oau cua ru"

Bản ghi

1 i: G bakerriy A&C AUDTNG AND CONSUTNG CO., TD.! www. a-c. com.vn BAo cao rar cniruh HoP runar crcra ueru oo 6 THANG oau cua ruau rar cnir.rn xer rhuc NGAY 31 THANG rz ruau 2019 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN C./U ONG AN GANG

2 c6r,rc rv cd pnalr xuar nnap xnau rnov san cul ong AN GrANG MUC UC Trang 1. Mgc lgc 2. 86o c6o cria Ban f6qg Gi6m Sc o cr[o soi x6 h6ng in ii chinh giira ni6n Q 4. Bing cin isi <6 oin hqp nhd gila ni6n Q pi ngiy 30 hrflng 6 nim o c6o k6 qui hos lqng kinh doanh hqp nhd gia nion iq 6 h6ng liu cria nlm iri chfnh <5 nric ngiy 31 hing 12 nrm20l9 6. B:[o c6o luu chuy6n idn Q hgp nh6 gifra ni6n iq 6 hdng liu cria nm ii chinh k6 nric ngiry 3l hing 12 nilm20l9 ;, 7. Bf,n huy6 minh 86o cdo iri chinh hgp nhfl gila ni6n Q 6 hing df,u cria nim iri chinh <6 nc ngiry 3l hfng 12 ndm20l Phg lgc * * {. {< *. * * {< *. * {. * * : * * {. * * i< {< {< {.

3 (_ c6ruc rv c6 pnan xuar nnap xxau rnov saru cul,l ong AN GrANG sao cao cua BAN ronc craivr ooc Ban T6ng Gi6m l6c C6ng y CO phan Xu6 nhflp khau Thiy sin Ciru ong An Giang (sau ldy ggi i h "C6ng y;'; rinh. bey b6o c6o cria minh cing v6i B6o c6o di chinh hqrp nh6 gia ni6n <10 6 h5ng dau cira nim ii chinh k6 hc ngiy 3l hang 12 ndm 2019 bao gdm 86o c6o ii chinh gia ni6n lq ca C6ng y vd c6ng y con (ggi chung ld "Tfp doin"). Kh{i qui.vd COng y C6ng y C6 phin Xui nhpp krau Thriy san Criu ong An Giang hga {Qne heo Gi6y chimg nhfn ding kf doanh nghiqn so OOOOgO3gS (s6 cfi h ), deng ]<f an aiu ngdy l7 hing4 n6m 2007 vi ding kj hay d61 Dn hri 06 ngiy 05 h6ng 7 nfum2016 do SO K6 hopch vi DAu u inh An Giang c6p. Try s6 hop dqng - Eia chi : 90 Hirng Vuoirg, kh6m M! Thq, phudng Mf Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang - EiEn hoai : (0296) Fax :(A296) Ho4 lqng kinh doanh cria C6ng y ld: b6n bu6n n6ng, l6m sin nguy6n lieu (r 96, re, nria) vi d$ng vf s6ng; b6n budn chuy6n doanh kh6c chua lu-o. c ph6n vio cl6u; nu6i r6ng hriy s6n nqi lia; sin xu6 hric [n gia s[c, gia cam vi hriy san; san xu6 gi6y nhin, bia nh[n, bao bi u gi6y vn bia; chi5 bi6n, bio quan hy sin.va-san pham u hriy sdn;.cho hu6 m6y m6c, hi6 bi va dd dirng h&u hinh kh6c kh6ng kdm ngudi diau khien; bin bu6n hgc pham; dau u co d hp dng khu c6ng nghiqp, khu du lich, kh6ch san, cao ic vdn phong; ho4 lqng dau u ryc i6p, <lau u gi6n ii5p (u6n hri ph6p luf c6 li6n quan rong qu6 rinh ho4 dqng); dau u huc hiqn viqc s6p nhfp vi mua lpi doanh nghi p (u6n hi ph6p lua c6 li n quan rong qu6 rinh hop dqng). HQi il6ng quin ri vir Ban li6u hirnh, quin f C6c hinh vi6n HQi r6ng quin ri vd Ban cli6u hinh, quin lli cria C6ng y rong kj'vd cho d6n hdi di6m lap b6o c6o ndy bao g6m: HQi iing qudn r! Hq vd 6n Chfc vu Ngdy b6 nhi m/6i bo nhiqrn Bi TrAn Th! Vin oan Chri ich T6i b6 nhi m ngdy 16 h6ng 5 ndm ng Nguy6n Xudn H6i Ph6 chrl ich 6ng Trin Tu6n Khanh Thinh vi6n Bd Nguy6n Thi Ngqc Bich Thinh vi6n Bi Cao ThiThu Vdn Thinh vi6n 6ng TrAn Minh Tu6n Thanh vi6n TAi b6 nhiqm ngdy 16 h6ng 5 nlm 2018 T6i bo nhiqm ngdy 16 h6ng 5 ndm 2018 Tei b6 nhiqm ngdy 16 hring 5 ndm nhiqm ngdy 16 h6ng 5 nun nhiqm ngiry 24 hang 4 ndm 2019,@ 9/ co firniurn llxrihror,, Ban ki6m sod Ph Chi Khai 6ng Nguy6n TAn Tdi Bd Phan Thi CAm Tri Bi Trin Kh6nh Hi6n Ban TAng Gidm idc Bd Trdn ThiV6n oan 6ngNguy6n Xu6n Hii 6ng TrAn TuAn Khanh Tru&ng ban Thdnh vi6n Thinh vi6n Thinh vi6n T6ne Gi6m Ph6 Tdng Gi6m dic Ph6 T6ng Gi6m d6c i6n nhi T6i b6 nhiqm ngdy 16 h6ng 5 ndm 2018 T6i bo nhiem ngdy 16 h6ng 5 irdm 2018 Mi6n nhiqm ngiy 24 h6ng 4 ndm 2019 B6 nhiqm ngdy 16 h6ng 5 ndm 2018 B6 nhiqm ngiy 24 hing 4 ndm i bo nhi T6i b6 nhiqm ngdy 16 h6ng 5 ndm 2018 TAi b6 nhiqm ngdy 16 h6ng 5 ndm 2018 T6i b6 nhiqm ngdy 16 h6ng 5 ndm

4 1 c6ne w cd pnan xuar rvndn rnau rn0y sau cu ong AN GrANG sao cao cua BAN ToNG cav ooc (i6p rreo) l-- _ il$"'janilj#: [ril luf cra cong y rong lcj, vi cho.<r6n hdi di6m pp b6o c6o niy a sa rran rhi Van oan - Ch icr-hq1 ddng qu6n riki6m T6ng Girlm d5c (6i b6 nhiqm ngiy 16 h6ng 5 ndm 2018). Ki6m o6n vign C6ng y TNHH KiSm o6n vd Tu v6n aac dd lugc chi dinh ki6m o6n 86o c6o ii chinh hqp nh6 gia ni6n d0 6 h6ng eau cria n6m ii chinh kl5 hfc ngdy 31 h6ng 12 nim20l9 ciatpp oin. Tr6ch nhiqm cria Ban T6ng Gi6m Sc Ban T5ng Gi6m d6c C6ng y chlu rich nhiqm.lap B6o c6o ai chinh hqp nh6 gia ni6n d0 phen anfr rung hg-c vd hqp lli inh lirn ai chinh hqp nr6 giua ni6n lq, k6 qua hop dqng kinh doanh hqp nha gifia ni6n <0 vd luu chuyi5n ian hqp nh61 gifra ni6n $0 cria Tap doan rong lcj,. Trong viqc lflp 86o c6o dichinh hqp nh6 gifa ni6n cq ndy, Ban T6ng Gi6m d6c phii: o Chen lga c6c chinh s6ch ci oren hich hqp vd 6p dqng cdc chinh s6ch ndy mq c6ch nha qu6n; o Thuc hiqn c6c xd doan vd c6c u6c inh mo c6ch hqp ly vi hfn rqng; N u 16 c6c chuan muc k6 oin iry dqng cho Tlp dodn c6 dugc udn hri hay.kh6ng vd 6 ci c6c saio^a lqch rgng y6u da <luo. c rinh bay ve giai hich rong 86o c6o di chinh hqp nh6 gia ni6n clq;. S) ap 86o c6o ii chinh hqp nh6 gifia ni6n d0 r6n co s0 hop d6ng li6n pc rir rudng hqp kh6ng h6 fi\i-\ cho ring Tfp <oan se iisp pc ho4 lqng li6n pc;! \ a. Thi6 lap vd huc hiqn hq h5ng ki- m so6 nqi b0 mq c6ch hu hiqu nhim han ch6 nii-ro c6 sai :g ;X$; rgng y6u do gian l6n hoic nham l5n rong viqc lfp vi rinh bdy B6o c6o ii chinh ho,p nha gia nicn, Jli"/*7 d0. -*_") Ban Ti5ng Gi6m d(ic cl6m b6o c5c sd ki5 o6n hich hqp dugc luu.gi day dir dd phin 6nh inh hinh chinh ca Tfp codn vdi mric clq chinh x6c h.qp lj Ai ba ky hdi <li6m ndo vd c6c s6 s6ch ko o6n u6n Ch6 do <i5 oan 6p dung. Ban T6ng Gi6m l5c cflng chiu rsch nhiqm qu6n lli c6c di sin n ca'l'flp cria Tfp dodn vao vu6 Ty y \)\ do d6 l6 huc hfn c6i biqn ph6p- hich hqp d6 ng[n chfln vd ph6 hiqn c6c hdnh vi gian l{n vd cdc viriunuunue phgm kh6c. Ban Tdng Gi6m <5c cam k6 de uan hri cic y u cau n6u r6n rong viqc l3p 86o c6o ii chinh hqp,n# gia ni6n lq. PhG duyq 86o c6o iri chinh ;;; iair!'cire;aa"'cone y ph6 duyq B6o c6o ii chinh hqp nh6 giira ni6n lq dinh kdm. 86o c5o di chinh hqp nh6 gia ni6n AO-Aa phan 6nh rung hgc v? hqp ly inh hinh ii chfnhhqp nh6.cria Tfp <oin ai hryi Aie* ngly 30 h6ng 6 n'am 2019, cfrng nhu ki qu6 hoq <lqng kinh dqanh hqp nha vi inh hinh luu chuv6n chuyon ian -C Q hcrp hqp nhf rons rong 6 h6ne h6ng diu ca nim di ai chinh.hir kis <isiuic hric ngdy 31 hdng i6ng 12 ndm 2019, phn hgp vdi c6c if,uhn muc Ki ian vie Nam, Ch6 dg K6 osn doanhnghep vieuam vd c6c quy clinh A rr\ rr h.!- \r- 1. r ,- --- f,. quan d6n,ie" hp vi rinh bdy B6o c6o di chinh hqp nn6 gia -:g---:4-jl ni n clq.,ll Yi '31 cp \e' ;(,,qs.ryry$);.:fl rrril.\\r/\y' Gi6m d6c, TrAn Thi Vin oan T6ng Gi6m Sc Ngiy 27 hang 8 n[m 2019

5 _ G O"keriy A&C AUDTNG AND CONSUTNG CO., TD. com.vn Head Office Branch in Hanoi 02 Truong Son S., Ward 2, Tan Blnh Dis., Ho Chi v'linh Ciy, Vienam Tel: Fax: kv@a-c.com.vn 40 Giang Vo S., Dong Da Dis., Ha Noi lel: Fax kv.hn@a-c.com.vn Branch in Nha Trang o STH , e Hong Phong ll Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang Ciy Tel: Fax: kv.n@a-c.com.vn Branch in Can Tho 5-13 Vo Nguyen Giap S., Cai Rang Dis., Can Tho Ciy f el: Fax: kv.c@a-c.com.vn 36: llgTC-AC BAo cao r(em ToAN Doc AP Kinh efi: a9f co o6ng, rqr DONG QUAN rnl VA BAN TONG Cr,q.M O6C conc rv co pnan xuar Nrr,lp xuau rnuv san c0ll ong AN GrANG Chyng di da ki6m orin 86o c5o di chinh hgp nr6 giira ni6n dq kdm heo cira C6ng y C6 phan Xu6 nh6p khdu Thriry sin Criu ong An Giang (sau il6y ggi d ld "Cdng y") vd c6ng y con (ggi chung ld "Tflp dod,n"), luo. c lflp ngdy 05 h6ng 8 ndm 2079, ir rang 05 il6n rang 44, bao gdm Bang c6n eoi e orin hgp nh6 gina ni6n dq pi ngay 30 hring p ndm2019,b6o c6o k6 qud ho4 dqng kinh doanh hgp nh6 gia ni6n clq, Brio c6o luu chuy6n i6n Q hqp nhd gia ni6n clq 6 hring dau cra nim di chinh k6 hc ngiy 3l hang 12 ndrn 2019 vd B6n huy6 minh 86o c6o di chinh hqp nha gia ni6n dq. Trich.nhiQm cria Ban T6ng Gi6rh liic Ban T6ng Girim d6c C6ng y chlu r6ch nhiqm v6 viqc lflp vd rinh bdy rung hgc vd qp ]y Biio c6o ii chinh hqp nh6 giffa ni n dq cria Tflp <loan heo c6c Cluen mr,rc K6 orln ViQ Nam, Ch6 do K6 biin doanh nghiqp Vi Nam vd cdc quy dlnh phdp ly c6 li6n quan in viqc lflp vd rinh bdy 86o c6o?i chinh hqp nh6 giira ni6n dq vi chiu r6ch nhiqm vc nem so6 nqi b0 md Ban T6ng Girim dic xric dinh ld can hii5 de dam b6o cho viqc lflp vd rinh bdy 86o crio di chinh hqp nha giaani6n iq khdng c6 sai s6 rgng y6u do gian l6n hopc nh0m l6n. TrSch nhiqm cria Ki6m orin vi6n TrSch nhiqm ca chring 6i ld ua ra 1f ki6n vc gao c6o di chinh hgp nh6 gia ni6n Q dpa r6n ki5 qu6 ca cuqc ki6m oan. Chring 6i li i6n hinh kiism oiin heo c6c ChuAn mgc Ki6m orin ViQ Nam. Ciic chuan muc ndy y6u c6u chfng di u6n hri chudn mgc vd c6c quy <finh vc l4o dric ngh6 nghiqp, lqp ko hopch vd hpc hiqn cuqc ki6m orin l6 <141iluqg sq d6m b6o hqp ly vo viqc liqu Brlo crlo di chinh hqp nhd giia ni6n dq cria Tflp <loan c6 cdn sai s6 rgng y6u hay kh6ng. C6ng viqc ki6m orin bao g6m hgc hiqn cac.hluc nhdm hu hflp cric bing chimg ki6m orin vd cric so 1i9u va huy6 minh r6n 86o c6o di chinh hqp nh6 giffa ni6n <10. Cdc hir r,rc ki6m orin dugc lpa chon dya r6n xd <orin cira ki6m o6n vi6n, bao g6m <rinh gil, rni ro c6 sai s6 rgng y6u rong Biio ciio ii chinh hqp nh6 gia ni6n lq do gian lfln hoac nnam 6n. Khi hgc hiqn rinh gi6 circ riri ro ndy, kiom oiinvicn d5 xem x6 ki6m sori nqi b0 cira Tflp cloan li6n quan di5n viqc lqp vd rinh bdy 86o crio di chinh hqp nr6 giira ni6n dq rung hgc, hsp ly nhdm hi6 ke cdc h pc ki6m oiin phn hqp v6i inh hinh hgc 6,.uy nhi6n kh6ng nh6m mr,rc dich dua ra f ki6n vc nieu qu6 cra ki6m sori nqi bq cira TSp doan. Cdng viqc ki6m oiin cffng bao gdm drinh gi6 inh hich hqp c:iua cdc chinh s6ch 6 orln dugc "ap dr.rng vd inh hqp lf cria c6c u6c fnh k6 oiin cria Ban T6ng Gi6m d6c ciing nhu linh gi6 viqc rinh bdy 6ng he 860 c6o di chinh hqp nr6 gia ni6n dq. Chung 6i in u&ng rang c6c beng chung ki6m or{n mi chring 6i d hu hflp lu-o. c h day dir vd hich hqp lam co sii cho j ki6n kiiim orin cira chring di. f C6n cfra Ki6m odn vi6n Theo 1i kiiin chring di, Biio crlo di chinh hqp nn6 gina ni6n lq <a phan 6nh rung huc vd hsp ly, r6n ciic khia cqnh rgng y6u inh hinh ai chinh hgp nh6 cira Tpp ilodn 4i ngdy 30 hrlng 6 ndm 2019, cfing nhu k6 qu6 hop dqng kinh doanh hqp nh6 vd inh hinh luu chuy6n ion Q hqp nhd fong 6 h6ng dau ca ndm di chinh <6 rc ngiy 31 hing 12 ndm 2079, phn hqp v1i cic Chudn muc K6 orin Vi6 Nam, Chi5 iq K6 o6n doanh nghiqp Vi6 Nam hiqn hdnh vd c6c quy linh phrlp lf c6 li6n quan d6n viqc l{p vd rinh bdy Brio crio di chinh 6).s/ *\1 \e\ orin vir Tu A&C T6ne Gi6m odn: l TP. Hd Chi Minh, ngiry 27 h6ng 8 ndrn20l9 Nguy6n Quiic Ng# - Ki6m oin vi6n \ Sd GCN DKHN kiiim odn:

6 1 l _ c6r,rc rv cd pniu xuar nxin xufiu rx0v san c/u ong AN GANG Dia chi: 90 Hirng Vuong, phuong M! Quy, TP. ong Xuy n, inh An Giang eao cao ra csinh Hqp NHAT crue uen o0 6 h6ne diu cria n[m di chinh ki hric ngiy 3 h6ng 72 ndm 2019 nanc cax Do KE ToAN Hop NHAr cua NN Do (Dang Ay ilfr) T3i nghy 30 hing 6 nrm 2019 Eonviinh: VND CHi TTU ME so Thuy6 minh s6 cu5i <y S5 liu nrm A - TAr san xcax 4N Tidn vi cdc khoin uong u'ong idn. len 2. C6c khoan uong luong i6n 110 ll1 2 v.l s.s s [. Diu u ii chinh ngin h4n 1. Chungkho6nkinhdoanh 2. Qr phdng ginm gi6 chfmg kho6n kinh doanh 3. Diu u n6m gi l6n ngiy l6o han 120 2l Cdc khoin phii hu ngin h4n 1. Phii hu ngan ran cfra kh6ch hdng 2. T16 ru6c cho nguoi brin ngin h4n 3. Phai hu nqi b0 ng6n han 4. Phii hu heo ii5n dq ki5 hoph hqp d6ng xdy dyng 5. Phai hu vd cho vay ng6,n hpn 6. Phii hu ngan hqn kh6c 7. Dgphdngphii hunginh4n kh6 ddi 8. Tii sin hiisu chd xri lf V. Hing dn kho l. Hing 6n kho 2. Dg phdng ginm gi6 hang dn kho V. Tii sin ngin h4n khic 1. Chi phi ri rudc ngan rqn 2. Thui5 gi6 ri gia 6ng ugc kh6u rr 3. Thui5,vd c6c khod,r:r khic phii hu Nhi nu6c 4. Giao dich mua b6n lqi r6i phi6u Chinh phir 5. Tii san ngin han kh6c Y V V V v l5l Y.1a V.l g5; (r ) l _ (10.s363s0.888) s.679_,4. fr6 /ce drrw CTl 1A kh \,.s0.-/ c0r.h il i Toi A,h - Bdo cdo ndy phdi duqc iloc cimg yhi Bdn huyii minh Bio cdo di chinh ho. p nhd giia ni n dq

7 c6na w cd pnan xuar rnap rxau rn0v sa cju ong AN GANG Dia chi: 90 Hing Vuong, phucrng M Quf, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao c.a.o rer cufnn HOp NnAr cffe NGN o0 6 hang liu cria n6m di chinh ki5 hric ngiy 31 h6ng 12 ndm20l9 Bing cffn oiii <6 oen hgp nhd giia ni6n iq (i6p heo) B - rar sax oar u4.n cni rrf,u ME so 200 Thuy6 minh si6 cu6i <y Sii liu nem Cdc khoin phii hu dii hqn 1. Phii hu ddi han cia kh6ch hing 2. Tri ru6c cho ngudi brln dii han 3. Vi5n kinh doanh d <lcrn vi ruc huqc 4. Phdi hu nqi bq dni han 5. Phii hu v6 cho vay dii h4n 6. Phii hu dii han k6c 7- Dlrphdngphii hu ddi h4nkh6 ddi Tii sin c6 alnn l. Tii san c5 Ainn hu hinh - Nguy1ngid - Gid i hao mdn lfiy kd 2. Tii sin c6 ain hu6 ii chinh - Nguy n gid - Gid ri hao mdn liiy ki 3. Tdi s6n c5 a6n v6 hinh - NguyAn gid - Gid ri hao mdn ily ki. Bd dqng sin lffu u - Nguy6n gi6 - ci6 ri hao mdn ly k6 V. Tni sin d& dang dii h4n l. Chi phi sin xu6, kinh doanh dd dang ddi han 2. Chi phi xdy dpg co bin dd dang V. DAu u ii chinh dii h4n l. EAu u vio c6ng y con 2. DAu u vlro c6ng y li6n doanh, li6n ki5 3. EAu u g6p viin viro dsn vf kh6c 4. Dg phdng liu u di chlnh dii han 5 DAu u nim giii lisn ngdy d6o h4n V V V V.l lb 254 V.l lb 255 V.l la ( ) s ( ) ; ( ) ( e5) ; ( ) (3.60o.oo0.ooo) #. r068 rng C Pm{ U G/ YET := li! '.lg ieil ilv & '.P : V. Tni sin dii hqn khic l. Chi phl ri rudc dii h4n 2. Tii san hu6 hu nhflp hodn l4i 3. Thi6 b!, v{ u, php irng hay hi5 dai h?n 4. Tii san dii h4n kl6c 5. qi h6 huong m4i V.7b 262 Y , , r TONG CQNG rar SAN Bdo cdo nay phdi duqc dpc cing vdi Bdn huyd minh Bdo cdo di chinh hqp nhfu gi*a nian d0

8 c6nc w cd pnhn xufir nnap rnau rn0y san cju ong AN GANG Eia chi: 90 Hirng Vuong, phudng M Qui, TP. ong Xuy n, inh An Giang eao cao rnr csixu HOp NHAT cru,q. NGx o0 6 h6ng diu cria nim ii chinh ki hric ngiy 31 h6ng 12 ndm20l9 Bing can a6i x6 oen hqp nha giiiz ni6n Q (i p heo) cui ru M6 so Thuy5 minh ^, r.,. so cuo Ky Sii liu nem c - Ng rs,lr rna _. Ng ngin hgn l' Phdi ringuoi ban ngan han 2. Ngudi muar6idn ru6c ngin h4n 3. Thu6 vd c6c khoin phni nqp Nhir nu6c 4. Phei re ngudi lao lqng 5. Chi phf phni rn ngin h4n 6. PhiirinOi b0 ngin han 7. Phii ri heo i6n d0 k6 hoach hqp d6ng x6y dlrng 8. Doanh hu chuahuc hiqn ngin h4n g. Pheiranganh4nkhac 10. Vay vi ng hu6 ii chinh ng6n r4n 11. Dyphdngphdi hdngin h4n 12. Qu! khen hu0ng, phic lgi 13. Qu! binh 6n gi6 14. Giao dfch mua b6n lqi r6i phiisu Chinh phri NqdiihSn 1. Phii ri ngudi b6n dii h4n 2. Ngudi muahiidnru6c ddi han 3. Chi phf phni hi dni han 4. Ph6i ri noi b0 va v6n kinh doanh 5. Phai hanoi b0 ddi han 6. Doanh hu chuahgc hi$n ddi h4n 7. Phii rd ddi h+n kh6c 8. Vay vd ng hud ai chinh dni h4n g. Tr6i phi6u chuy6n 6i 10. CO phiisu uu l6i l. ThuiS hu nh$p hodn l4i phii ri 12. Du phdng phdi ri ddi h4n 13. Qu! ph6 ri6n khoa hgc vi c6ng nghq 310 3l V V.l4 313 V.l5 314 V Y.l V.l8 320 V Y Y.lz _ s 'N,. ifal rn\ lil,tsl )NG xl.g,/ ;-; 's -,' TY\ HuUHf ru vai Bdo cdo ndy phdi d*qc d\c cimg vdi Bdn huyd minh Bdo cdo di chinh hqp nhii gi*a nian dq

9 c6ue ry cd pnin xuar xnap xxfiu ruov sa cuu ong AN GrANG Dia chi: 90 Hing Vuong, phu&ng Mf Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao cao rer chinh sqp urar cnla NEN o0 6 h6ng dau cria n[m ii chlnh ki5 hc ngiy 3l h6ng 12 nnm 2019 Bing cln O6i <6 oen hgrp nha giiia ni6n Q (i p heo) cui rffiu ME so Thuy6 minh sr6 cuiii <y Sii o0u nem D. VONCHOSOHUU. V6n chfr so hfu l. V6n g6p cria ch sd hfru ; J Cd phiiiu ph h6ng cd quyin bidu quy;l ^:,.1 co pmeu u da Thf,ng du v6n c6 phin Quydn chgn chuyiin OOi rai pnii5u V6n kr6c cria chri sd hiu ^l.. uo pnleu quy Ch6nh Qch lanh gi6l4i ai sin Ch nh lqch i gi6 h6i doai 8. Qu! dau u ph6 ri6n 9. QuY h5 rg sip xisp doanh nghiqp 10. Qu! kh6c huqc visn chri sd hiru 11. gi nhu$n sau hu6 chua phdn ph6i qi nhuqn sau hud chua phdn phiii,-,/ -.!,4.,. luy Ke aen cuo l(y ruoc - qi nhuqn sau huii chuaphdn phdi ki, ndy 12. Ngu6n v6n ddu u xdy dgmg co bin 13. qi ich cd l6ng kh6ng kiism so6 Ngudn kinh phf vi quikhic. Ngu6n kinh phl 2. Ngudn kinh phf d6 hinh hanh ai san c5 dlnh TONG ceng NGUoN v6n ll Y.2la 4l la 41b 412 Y.Zla Y.2la Y.2la 421a 42b $; g ; ss s.45s j s2.$; : Minh Duy /*99?"q@;\ ")'nar FJTN e-*;k Trin Th! Vfln oan ^2. -l Ong uram ooc 05 h6ng 8 ndm 2019 p Bio cdo ndy phdi duqc dpc cing vdi Bdn huyii minl. Bdo cdo di chinh hqp nhi gi*a nian d0

10 _ c6ne w cd phan xuar NHAP KHAU rh0y snn cju ong AN GrANG Dla chi: 90 Hirng Vuong, phulng MY Qui, TP. ong Xuy n, inh An Giang BAo cao re cninn Hop NHAr ccre NGN o0 6 dau cria ndm iri chinh ki hric ngdy 31 h6ng 12 ndm20l9 sao CAo xfr eua HoAr DQNG KNH D6ANH HgP NHAr 6UA mrn liy rfr) 6 hing liu cfra n5m ii chlnh ki6 hric ngiy 31 h6ng 12 nm 2019 C TEU 1. Doanh hu b{n hingv} cung c6p dich vg 2. Cdc khoin giim rir doanh hu 3. Doanh hu huln vd Udn hing vi cung cdp dlch vg 4, Gi6 v6n hhng bin 5. gi nhu$n gqp vd bdn hhng vi cung cdp dich vg 6. Doanh hu hos dqng ii chinh 7. Chi phi ii chinh Trong d6: chi phi l6i vay PhAn Hi hoic 15 rong c6ng y li6n doanh,li6n k6 Chi phf b6n hing Chi phi quin lf doanh nghiqp gi nhu$n huin ho4 lqng kinh doanh Thu nh$p kh6c Chi phi khic qi nhu{n khdc T6ng lqi nhu{n k6 orfln rufc hu5 Chi phi hu6 hu nhfp doanh nghiqp hiqn hinh Chi phi huii hu nhfp doanh nghiqp hoin [i qi nhufn sau hu6 hu nhfp doanh nghiqp gi nhu$n sau hu6 ca c6ng y mg gi nhufn sau hu6 ca c6 d6ng kh6ng ki6m sof ii co bin ron co phi6u 11 Ei suy giim r6n c6 M, ThuyS minh s5 0 vl.l 02 vl.z 10 1M v.4 22 Vr s v.6 26 Yr M.8 32 Vr V Y,lz V.10a, b 7 Y.l Eon viinh: VND iiy k6 liu nrm d5n cuiii Y nary Nm nay Nm ru0c (108.s2s.383) s.518 (s ) s , l s (474.6s6.394) s s K>,,?/ E/r W 6 3fii W Truong Nguoi lflp Trucng Minh Duy x5 o6n ruong ;/,_ ={xufunfiiprxrum,s -s-hi 1\cffu onl \,f\ AN GANG %;--# Trin Th! Vin oan T6ng Gi6m l6c Bdo cdo ndy phdi drqc dpc cing vhi Bdn huyh minh Bdo cdo di chinh hqp nhii gi*a ni,n do 9

11 c6ue ry co pnan xuar nnap xnfiu THUY Saru cju ong AN GANG Dfa chi: 90 Hirng Vuong, phu&ng M Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang e.a.o cao el cuixh HopNHAr cuanen D0 d0u cria nim li chinh kr5 hric ngiy ndm20l9 gao CAO UU CHUYEN TEN TE HqP NHAT G(A NEN D9 (Dang liy lfr) (Theo phuong PhdP gi6n i6p) 6 hfng riu ca nrm ii chfnh k6 hric ngiy 31 hdng 12 ndm20l9 Don vi inh: VND CHi TOU Me Thuy5 s6 minh iiy k5 ir liu nrm l6n cu5i Y oiy Nm nay NEm rufc. uu chuy6n i6n ir hoe lqng kinh doanh 1. qi nhuqn ruhc hud 2. Diiu chinh cho cic khodn: - Kh6u hao ii san c5 dinh vn bd lgng san diu u - C6c khoin dg phdng - di, 15 ch nh l ch i gi6 h6i do6i do d6nh gi6 lai 3. c6c khodn mgcidrrq c6 gi5c ngo4i Q ei, 16 ir hoa dqng l6u u Chi phi 16i vay C6c khoin diau chinh kh6c qi nhufin ir hog ilqng kinh doanh rhc hay AAi vdn luu ilqng TEng, giim c6c khoin phdi hu Tng, gi6m hang 6n kho T6ng, gi6m c6c khoan phdi ri T6ng, gidm chi phi fa ru6c TEng, giim chimg kho6n kinh doanh _.: ren lal vay qarra hui5 hu nhflp doanh nghiqp de nqp TiAn hu kh6c u ho4 lqng kinh doanh Tidn chi kh6c cho hop lqng kinh doanh ru chuy n iin hudn b hoq ilqng kinh doanh v.8,9 03 v l1 2 V.4 u V.l7;V.5 15 v.ls l6 7 v l r l0 ( ) ( r41.916) ( ) ( s.502) ( ) ( _) ( ) (26. 2s ) ( _) 21.55s ( r ) ( ) (.s ) ( ) ,4 ro( Y :0r ( NHi} :ffu AN!xln F coi lh fll,lrui Ai 4> H. rru chuy6n idin ir hoq lqng iu u l. Tidn chi ili mua s6m, xdy dung di san ci linh va c6c ii san ddi h4n k6c 2. Tidn hu ir hanh f, nhuqng b6n ii sin ci5 dinn va c6c ii san ddi h4n k6c 3. TiAn chi cho vay, mua c6c c6ng cg ng cia lon v!kh6c 4. TiAn hu hdi cro vay, b6n l4i c6c cdng cg ng cira lon vi kh6c 5. Tidn chi <lu u g6p v5n viro lon vi kh6c 6. Tidn hu rdi Aiu u g6p v5n vio don vl kh6c 7. Ti6n hu l6i cho vay, ci5 uc vi lqi nhuan dugc chia uu chuydn iln huln h hog Qng idu r 2l v.8, l0 (2.9r0.867.r82) ( e3.7ss) i0 (2.e ) ( ss) Bdo cdo ndy phdi dnqc dgc cing vdi Bdn huy,i minfi Bdo cdo di chinh hep nhii g*a nian da l0

12 - c6ue rv cd pnan xuar nxap xxfiu rnov sln cju ong AN GrANG Dia chi: 90 Hirng Vuong, phuong M Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao cao rn cuimr Hop NsAr c(e N6N oq 6 h6ng liu cria ndm di chinh kri hc ngiy 3l h6ng 12 nim o cdo luu chuy6n i6n Q hgp nh6 gffia ni6n ilq (i6p heo) CHiTEU. uu chuy6n i6n ir hog lqng ii chinh ME so ThuyS y k6 ir l6u n5m l6n cuiii y nly minh Nim nay Nm rufc i*_ l. TiAn hu ir ph6 hdnh c6 phiisu, nh$n vi5n g6p cria ch0 sd hiu 2. Ti6n rd l4i v5n g6p cho c6c chri sd hfru, mua l4i c6 phii5u cria doanh nghiqp il6 ph6 hinh 3. Ti6n hu u li vay 4. TiAn rd ng g5c vay 5. TiAn ri ng g6c hu6 ii chinh 6. CO rlc, lgi nhuan da ra cho chri sd hiu. 3l 32 JJ v.l9 v.l ( l8) g ; ( ) uu chuydn iin huin lr hog iqng di chnh ( 1.s ) uu chuy6n i6n hufln rong ki Ti6n vi uong duong i6n liu nm Anh huong cria hay d6i i gi6 h5i doei quy 6i ngo4i Q Ti6n vi uong luong i6n cu6i <j v ( l3) v.1 9s.s u G, 168.{C : MA G,.05 h6ng 8 nim 2019 EE lg xu{mhrdursrysan Rx w G ru ;,i Trucrng Minfl Duy x5 o{n ruong Trin Th! Vin oan TOng Gi6m liic P E Bdo cdo ndy phdi duqc d\c cimg vdi Bdn huyii minh Bdo cdo di chinh hqp nhd gifa nian d6 11

13 c6rc w cd pnan xuar runde xuau rn0y saru cull ong AN GreNG Dia chi: 90 Hr)ng Vuong, phuong M Quy, TP. ong Xuy n, inh An Giang eao cao rer cuinu HQp mrar crua NmN o0 6 hring dau cria n[m di chinh k6 hric ngdy 3l hring 12 ndm20l9 nan THUyET MrNH BAo cao ra cninh HOp NHAr GrA NEN Do 6 hing l6u cria nlm ii chinh <6 nc ngiry 31,fraog 12 ndm20l9 l DAC DEM HOA.T DQNG linh h*c s& hfru vdn C6ng y C6 phin XuA nh$p khau Thriy sin Criu ong An Giang (sau d6y gqi i ld "COng y" hay "C6ng y m-j') la c6ng y c6 phan. inh vqc kinh doanh inh vgc kinh doanh cria C6ng y ld sin xu6 c6ng nghiqp. 3. Nginh ngnd finn doanh Hop iqng kinh doanh chfnh ca C6ng y ld: chis bi6n, b6o quin hriy sdn vd sqn p'hdm ir hriy san; mua b6n ia ra nriy s6n; nu6i rdng hiy sin; chi5 bi6n hc dn hiry sin; ch6 biiin hirc 6n gia sric Chu kj sin xu6, kinh doanh h6ng hudng Chu k! sin xu6 kinh doanh hdng hudng cria C6ng y kh6ng q 12 hring. Cdu rc Tfp oin Tfp loin bao gdm C6ng y mg vd 01 c6ng y con chlu sg kii5m soi cria C6ng y mp. C6ng y con ld COng y TNHH MTV Xu6 nhfp khau Thriy sin D6ng A c6 ry sd chfnh 4i 16 B, Khu c6ng nghiqp Binh ong, xd Binh ong, huyqn Chdu Phri, inh An Giang. HoS ilqng kinh doanh crinria c6ng y con ndy ld ch6 bii5n, b6o quin hriy sin v,a sin pham u hriy s6n, mua b6n c6 vi hriy sin, dich vp gia c6ng hriy san. Tgi ngdy k6 hric k! k6 orin, j' le lqi ich vd fj lq quyan bi6u quy6 cria C6ng y pi c6ng y con niy ld 100% (s5 dau nlm h 100%). C6ng y con duo. c hqp nh6 rong 86o c6o di chinh hqp nha gia ni6n Q ndy. Tuy6n ii vd Xna ning so s6nh h6ng in rgn B6o c6o ii chinh hqp nhd giira ni6n Q C6c si liqu uong img cria kj,rudc so s6nh duo. c v6i so ieu cria kj'ndy. ery' rifys }NC rc/ ";) rs TY\ lluu lll U 7. ' Nhin vi6n Tpi ngdy i5 hric kj, kii o6n Tpp ioin c nhdn vi6n dang lim vipc (sii dau ndm h nhin vi6n). rr. NAM TAr chinh, DoN v TrN TE su DVNG TRoNG KE ToAN Nim ii chinh Nim ii chinh cria Tgp doan bi diu u ngiy 01 h6ng 01 vd ki hc vdo ngdy 31 h6ng 12 hing n[m. Don v! idn Q sri dgng rong X5 o6n Don vl i6n e sri dpng rong k6 odn ld D6ng ViQ Nam (VND) do phan l6n c6c nghiqp 4r du-o. c hgc hiqn bing dcrn vi ian e VND. Bdn huyd minh ndy ld ma b0 phdn hry hdnh vd phdi dr. c dqc cing voi Bdo cdo di ch{nh hqp nhii gira nian d0 2

14 c6ue rv cd pa xuar unap rnau rx0y sa cul ong AN GANG Dia chi: 90 Hung Vuong, phuong M Quy, TP. ong Xuy n, inh An Giang sao cao ra cuimr uop mrar cnje NrnN o0 6 h6ng dau cfra nim di chinh k6 hric ngdy 31 h6ng 12 ndm20l9 Bin huy6 minh B6o cio ii chinh hgp nhd ciql n4qdq(!9p999 il. 1. ) cnuan Mr. c va crre DQ K roan Ar ngnc chd do k6 oin 6p dgng Tpp dodn 6p dqng cec Chuen muc K6 oan Vie Nam, Chi do K6 o6n doanh nghiep yie1ryurn dugc ban hanh heo Th6ng u s5 200/204/TT-BTC ngiy 22 hfung 12 r,rdm2014 hu6ng den ChC d0 <6 orin doanh nghigp, Th6ng w so ZOZ\ZO 4TT-BTC ngiry 22 hi.rllg 1? ndm 2014 hudng dan l0p vi rinh bny 86o c6o ii chinh hqp nh6 vd c6c h6ng u kh6c hudng ddn huc hiqn chu6n mgc k6 o6n cria eo fai chinh hong viqc iip vd rinh biy 86o c6o di chinh hqp nh6 gifia ni6n dq. Tuy6n bii v6 viqc ufln hri chuin mrpc ki oin vdr cn6 Oq k6 o6n Ban T6ng Gi6m d5c COng y rlim bio d6 udn h y6u cdu cria c5c ChuAn mgc Ki o6n ViQ Nam, Ch6 dq i,5 o,a, doanh ng-friep Vie Nam dugc ban h*h heo Th6ng u s6 ZOO/2014/TT-BTC ngdy 22 h6ng 12 n6m 2014, Th6ng u si5 202/2014/TT-BTC ngiy 22 hing 12 nm2014 cflng nhu c6c h6ng o m,a. hudng aan nucnien chuan mgc kis oi{n cria B0 Tni chinh rong viqc lap vd rinh b}y B6o c6o ii chinh hqp nh6 gifa ni n lq. rv. 1.,, cac cnirur sacn KE ToAN Ar nglrc Co s& lqp 86o c6o ii chinh hqp nh6 86o c6o iai.hinf, hqp nh6 Auq-Bp r6n co sd ki5 o6n ddn ich (rir c6c h6ng in li6n quan d6n c6c lu6ng idn). Co so hgp nh6 86o c6o ii chinh hqrp nh6 gia ni6n d0 bao gdm 86o c6o di chinh gia ni6n d0 cria C6ng y mq vd 86o c6o ei chinh giia nien Aq cria c6ng y con. C6ng y con ld 9* r! chiu sg kir5m so6 cira C6ng y me. SU ki6m sou On Ai khi COng y m9 c6"khf, ning ryc i p hay gi6n i6p chi ph5i c6c chinh srech di chinh vd hop Qng cira c6ng y con ec nu clugc c6c lqi ich kinh 6 u c6c ho4 <lqng niy. Khi x6c rllnh quyen i.ie* rloa c6 ini di5n qry6q bi6u quy6 i6m n6ng ph6 sinh u c5c quy6n chqn mua hoflc cic isng cu ng vd c6ng cg v6n c6 hi chuy6n a6i frann c6 phi6u ph6 hdng ai ngiy k6 hirc lcj k6 o6n. Ki qu6 ho4 elqng kinh doanh cria c6c c6ng y con dugc mua l4i hoflc b6n di rong kj'<luqc rinh biy iong 86o c6o ki qui hoa lqng kinh doanh hqp nha gifra ni n <Q u ngdy mua ho{c cho cl6n ngdy b6n khoin diu u 0 c6ng y con l6. 86o c6o ii chinh gifra ni6n Q cria c6ng y mg vi 96ne y con s $ung <16 hqp nh6 duo. c lfp cho cirng mg y 6 oln vd 6p dung cic chinl s6ch k6 oan h6ng nh6 cho cic giao d-ich vi su kiqn cirng lo4i rong nhiing hodn cinh uong..u. Trong ru&ng hqp chinh s6ch kc oan cria c6ng y con kr6i vdi chinh sdch [i5 oun 6p dgng h6ng nha rong Tfp lodn hi 86o c6o ii chinh ca c6ng y.on re c6 nhirng idu chinh rfufr hq,p ru6c kni sri firng cro viqc lflp 86o c6o di chinh hqp nh6 gifra ni6n dq. SO du c6c di khoin r6n B6ng cdn lii ki oen gia cic c6ng y rong cng Tfp doan, c6c giao dlch n6i b0, c6c kho6n lai nqi bq chua huc hiqn ph6 sinh u c6c giao dlch niy phii clugc lopi rir hoin oin. Cdc khoin 15 chua hgc hien ph6 sinh u c6c giao dich nqi b0 cflng ugc lo4i bo r khi chi phi po n6n khoin 5 AO KrOng h6 hu hdi duqc (A \.), 'n/ * #7/ p Bdn huyii minh nay h na b0 phdn hqp hdnh ld phdi dro. c dqc cirng voi Bdo cdo di ch{nh hqp nhii giira ni1n da 13

15 l c6rue ry cd puan xuar r,rxfrn xnau rx0v sa cul ong AN GrANG Oia chi: 90 Hr)ng Vuong, phudng M Qu9, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao cao re cuhrs HOP NHAr crue NrEN oq 6 h5ng dau cria ndm di chinh k6 hric ngdy 31 h6ng 12 ndm2019 Bin huyi5 minh B6o c6o hi chinh hqp nr6 glfra nion Q (i6p heo) qi fch cira ci5 e6ng kh6ng ki6m so6 h6 hiqn pnan ai hoac 15 rong k6 qui kinh doanh vd ii san huin cria c6ng y con kh6ng lugc niim gie bdi Tfp doan vi lu-o. c rinh bdy d khoinmpc ri6ng r6n 86o c6o i5 qia"hoa a6ng [i*r doanh frqp,h6 giia ni6n dq vi r n Bang cdn a5i 6 oan hqp nh6 gifa ni6n d0 (huqc pran von ch sd hiu). qilch cria c6 6ng kh6ng ki6m so6 bao giim gi6 ri a. qi ich cia c6'd6ng kh6ng kiim so6 pi ngdy hqp nh6 kinh doanh ban dau v.a phan lgi ich cira c6 d6ng kh6ng i6m sja rong Ui6n dqng ca vin chri s& hiru k6 u ngiy hqp nha kinh doanh. C6c khoin i5 pna-rirf, 4i c6ng!.on uqc phdn b6 uong rlng v6i"phdn sd hfru cria c6 d6ng kh6ng ki6m so6, ko ci ruong hqrp s5 l5 d6 l6n hon ph6n so hfru ca c6 6ng kh6ng ki6m soi rong ii sin huin cria c6ng y con. 3. C6c giao dich bing ngo4i Q C6c giao dich ph6 sinh bdng ngoai 0 duo. c chuy6n 5i heo y gi qi ngdy ph6 sinh giao dich. 56 du cec khoin mr,rc idn c6 g6c ngopi Q ai ngay kis hfic k! k6 o6n du-o. c quy d6i heo y gi6 ai ngdy niy. Ch6nh l ch fj, gi6 ph6 sinh rong kj,u cic giao dich bing ngo4i dugc ghi nh$n vio doanh hu ho4 dqng ai crini hoflc chi pri iai cninn. Crenn lqch ] gia ao d6nh gi6 l4i cic khoan muc idn Q c6 gi5c ngo4i 4i ngdy ki5 hric lcj, k6 o6n sau khi b r ch6nh lqch ing vd ch6nh lqch gi6m cucr. c ghi nhqn vdo doanh hu ho4 d$ng di chinh hoflc chi phf ii chfnh. Ty gi6 s& dpng dd quy d6i c6c giao dlch ph6 sinh.baqe ngoai e h fi gi6 giao dich huc 6 4i hli di6m ph6 sinh giao ai.n. fi gi6 giun dich huc 6 doi vdi c6c giao dich bnng ngoai Q dusc x6c dfnh nhu sau:. pisi v6i hqp cl6ng mua b6n ngopi g (hqp <l6ng mua bin ngo4i Q giao ngay, lgp d6ng lcj'han, hqp l6ng'uongrai, hqp ddng quycn chgn, hqp d6ng ho6n ao1: 5, gi6 ky ki rong hqp d6ng mua, bin ngo4i Q gifia TAp coin vd ngdn hdng.. Oii vdi ng phii hu: j'gi6 mua cria ngdn hing huong mpi noi Tfp ilodn chi linh kh6ch hang hanh o6n ai hdi diism giao dlch ph6 sinh.. o6i v6i ng phii r6: y ei6b6n cria ngdn hing huong m4i noi TQp doin dg ki6n giao dlch 4i hdi di6m giao dich ph6 sinh.. o6i v6i c6c giao dich mua sim di s6n holc c6c kho&n chi phi dugc hanh odn ngay bing ngopi g (kh6ng qua c6c ii khoin phii ri): E ei6 mua cria ngdn hdng huong m4i noi Tdp dodn huc hiqn hanh o6n. 6> Jf-r e 'r4 r :* \p \ Tj, gi6 srl dqng AC Oa*r gi lai si du c6c khoin mpc i6n Q c6 gi5c ngoai e pi ngiy i5 rrc cy i osn <luo. c x6c lfnh heo nguy0n ic sau:. orii v6i c6c khoan ngopi Q gri ngdn hdng: j'gi6 mua ngoai Q cria ng0n hdng noi Tfp dodn md di khoin ngopi Q.. O5i v6i c6c khoin mr,rc i6n Q c6 giic ngopi Q duo. c phin loai li di san kh6c: fj' gi6 mua ngopi Q cria Ngin hang TMCP DAu u vd Ph6 ri6n ViQ Nam - Chi nh6nh An Giang (Ng0n hdng Tfp dodn hu&ng xuy6n c6 giao d!ch). gi bfun ngo4i Q cria Ng6n hing TMCP DAu u vd Ph6 ri6n ViQ Nam - Chi nh6nh An Giang Ngan hdng Tfp elodn hudmg xuydn c6 giao dich).. prii v6i c6c khoin mpc i6n Q c6 g5c ngosi Q ugc phdn loai ld nq phii ri: $ Tidn vh cdc khoin uong luorng i6n TiAn bao gdm i6n m4 vd i6n gui ngdn hdng kh6ng kj. han. C6c kho6n uorg duong idn ld c6c khoin eaju ngin h4n c6 hli han u roi Org qu6 3 h6ng k6 u ngdy diu u, c6 khi n6ng chuy6n a5i O6 ding hdnh mq luqng i6n x6c dinh vi kh6ng c6 rui ro rong viqc chuy r1d6i henh i6n ai hoi i m b6o c6o. Bdn huyd minh ndy h ma b0 phdn ha. p hdnh vd phdi du.oc ilec cing voi Bdo cio di ch{nh hqp nhii gifa nian d0 14

16 c6ne ry cd pnan xufir rundn rnau rn0v san cfu ong AN GANG Dia chi: 90 Hng Vuong, phuong M9 Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang sao cao ra cniun sop usar cffa NEN o0 6 h6ng dau cria nim di chinh ki5 hric ngdy 3l h6ng 12 nm20l9 Bin huy6 minh Brlo c6o ii chinh hqp nr6 gffia ni6n iq (iisp heo) 5. Cdc khoin liu u iri chinh Cric khodn edu * niim gifr idn ngdy do hgn Khoin <iu u clusc ph6n lopi li fm gi! <l6n ngiy d6o h4n khi Tflp loan c6 f dinh vd kh6lug gir in ngdy <l5o hpn. C6" khoe, dau u nim gi diin ngiy 6o h4n ca T4p dodn li r6i phi6u <luo. c n6m gi v6i mgc lich hu hi hang kj.. C6c khoin 16u u ndm gi d6n ngiy l6o hpn iugc ghi nhfn ban ilau heo gi6 g5cbao gdm gi6 mua vd c6c chi phi li6n quan l6n giao dlcr mua c6c khoin diu u. Sau ghi nhfln ban_ldu, c6c khoan lau u niy ruqc ghi nhan heo gia i c6 h6 hu hdi. Thu nhfp l6i u c6c khoan dau u nim gifr d6n ngay dao hpn sau ngiy mua lugc ghi nhfn r6n 86o c6o ki5 qui ho4 Qng kinh doanh r6n co sd OU ifru. di lugc rjong ru6c kni 14p Aoan nim gi luqc ghi gi6m ru vdo gi6 g6c ai hdi i6m mua. Khi c6 c6c bing chimg chic chin cho hay mq ph0n hoflc oan b-q khgan <Au u c6 h6 kh6ng hu hdi luqc vn s5 i6n h6i duqc x6c inh mq c6ch d6ng in cfy hi 6n h6 duqc ghi nhfn vdo chi phi ii chinh rong n[m vd giim ru r.uc isp gi6r! diu u. Cric khodn cdu * vdo cing c1r viin cfia lon v! khic DAu u vdo c6ng cu v5r, cria lcrn v! kh6c bao giim c6c khoin liu u 96ng cu v5n nhmg T0p donn kh6ng co quy6n i6m sod, ddng ki6m so6 holi c6 6nh hu&ng ddng k6 aoi voi b6n <ugc dau u. C6c khoin <Au u vio c6ng cp vin cira dcrn vi kh6c duqc ghi nhfn ban liu heo gi6 gic, bao g6m gi6 mua ho{c kho6n g6p v-5n cqng c6c chi phi r.uc i6p li6n quan di5n ho+ dqng liu u. C6 irc vd lqi nhuan ca c6c kj, ru6c khi khoin dau u dugc mua dugc hach o6n giim gi6 r1 cria chinh kiroin dio, d6. CO ic vd lgi nhu{n cria c6c kj,sau khi khoin diu u du-o.c mua <luqc ghi nhan doanh hu. C5 uc dugc nhfn b[ng c6 phiiiu chi dugc heo ddi si luqng cd phiisu [ng h6m, kh6ng ghi nhin gi6 ri c6 phi6u nhfn <lugc. Dg phdng 6n ha cho c5c khoin diu u vio c6ng cu viin ca lon vi kh6c du-o. c rich lflp nhu sau:. orii vdi khoin <iu u viro c6 phi6u ni6m y6 ro6c gilyihqp lj khoin <Au u clugc x6c <inh in cfly, viqc lflp du phdng dua r6n gi6 ri hi ruong cira c6 phiisu.. O6i v6i khoin <liu u kh6ng x6c clinh duqc gi6 ri hqp ly ai hdi li6m b6o c6o, viqc lop du phdng <ugc hyc hiqn c6n ci vdo kho6n l5 cria b6n <lugc eau u vdi mr?c rich lfp bang ch6nh ig"f, giu vsn g6p huc i cria 96c b6n lai con vi kh6c vi vin chir sd hiru hpc c6 nhan vdi! lq g6p v-i5n ca T[p-dodn so v6i dng s5 vrin g6p huc 6 cria c6c b n ai hon v! kh6c..4 (o CO itnl rl \Ax q i BA i(el \ Tng, gi6m so dg phdng 6n hd lau u vio c6ng cp vin cria dcrn vi kh6c can phii rich lflp pi ngdy k6 frfic lc! kri odn uo. c ghi nh{n vio chi phi di chfnh. C6c khof,n phii hu C6c kho6n nq phii hu dugc rinh bdy heo gi6 ri ghi so rir <li c6c khoin d1r phdng phii hu kh6 ddi. ViQc ph6n lo4i c6c khoin phii hu ld phii hu khich hing vi phii hu kh6c lu-o. c hpc hiqn heo nguy6n ic sau: o Phii hu cira kh6ch hang ph6n 6nh c6c khoin phii hu mang inh ch6 huong mpi ph6 sinh u giao dich c6 inh ch6 mua - b6n gifra Tip dodn vd ngudi mua li dcrn vi dqc lpp v6i Tfp dodn, o Phii hu kh6c phin 6nh c6c khoin phii hu kh6ng c6 inh huong mai, kh6ng li n quan di5n giao dich mua - brin. Bdn huyd minh ndy d m\ ba phdn hqp hdnh vd phdi drec dpc cilng voi Bdo cdo di chinh hqp nhd gi*a nian da 15

17 l_ c6nc rv c6 pnan xuar ruuap xnau rhuy sen culr ong AN GrANG Eia chi: 90 Hirng Vuong, phuong M Quy, TP. ong Xuy n, inh An Giang sao cao rr crhnr sqp mrar cue NGN o0 6 hring dau cia ndm ai chinh k6 hric ngdy 31 h6ng 12 ndm20l9 Bin huy6 minh Bdo c6o ii chinh hgp nr6 gifa ni6n Q (iip heo) Dg phdng phii hu kh6 ddi <lu-oc lpp cho irng khoin nq phii hu kh6 ddi cdn cri vio dg kilin mrlc 6n r6 c6 h6 xiy ra. T[ng, gi6m sr5 du du phdng nq phii hu kh6 ddi cdn phii rich lfp 4i ngny ki hric lc] ki5 o6n dugc ghi nh{n vio chi phi quan lj doanh nghiqp. 7. Hing dn kho Hang 6n kho rlugc ghi nhfn heo gi6 h6p hon gia gi6 g5c vd gi6 ri huan c6 h6 huc hi n dugc Gi6 gic hing dn kho dugc x6c dinh nhu sau: o Nguy6n va licu: bao gdm chi phi mua vd c6c chi phi li6n quan r.uc iip kh6c ph6 sinh d6 c6 <lugc hing dn kho o ia <li6m vi rang h6i hiqn ai.. Tl?* pham:.bao_gdm grj p,hi va lieu, nhdn c6ng rpc iip vi chi phi san xu6 chung irr{61 c6 li n quan i6p duo. c phdn b6 dua r6n mric d0 hoa dqng binh hudng. o Chi phi sin xud kinh doanh dcr dang: chi bao gdm chi phi nguy6n va liqu chinh. Gi6 xua kho du-o. c inh heo phucrng ph6p binh qudn gia quydn vi <lugc hpch o6n heo phucrng phip kc khai huhng xuy6n. Gi6 r! huin c6 h6 hgc hi$n dugc ld gi6 bdn u6c inh cria hdng 6n kho rong kj, sin xua, kinh doanh binh hudng ru chi phf u6c inh d6 hodn hinh vi chi phi u6c inh cin hii cho viqc i6u hu chring. Dp phdng giim gilhdng 6n kho dugc lfp cho ung m[ hang dn kho c6 gi6 g5c lon hon gi6 ri huan c6ihe u" nien duqc. Tnng, giem si du du phdng gi6m gi6 hang dn kho c0n phii ich lfp gi ngiy ki5 hric k! k6 orin uqc ghi nh$n vdo gi6 viin hdng b6n. Chi phi ri rufc Chi phi ri ru6c bao g6m c6c chi phi hgc i5 da ph6 sinh nhmg c6 li n quan d6n k6 qui ho4 <lqng sin xu6 kinh doinh cria nhi6j k! ki o6n. Chi phf ri ru6c cria Tfp cloan ch yiu Q chi phi srla cha, bio ri. Chi phi sa chfra, b6o ri ph6 sinh mq Dn c6 gi6 rf lon dugc phdn b6 vio chi phi heo phuong phsp uong hing rong 03 n[m. Tii sfrn hu6 ho4 ilqng Thu6 di sin lugc phfln lo4i li hu6 hop lqng ni5u phan l6n rui ro vi lgi ich gen fidn v6i quydn s0 hiru ei sin huqc va ngudi cho hu6. Chi phi hu6 hoa dqng ugc phan 6nh vio chi phi heo phuong ph6p <luong hing cho sui5 hdi h4n hu6 di sin, kh6ng php huqc vdo phuong hric hanh o6n i6n hu6. Tii sin cii ainn hfru hinh Tii san cii Olnr hiiu hinh duqc he hiqn heo nguy6n gi6 ru hao mdn lfly k6. Nguy6n gi6.iri sin c5 dinh hiiu hinh bao giim oin b0 c6c chi phi mi Tpp ioan phii b6 ra d6 c6 dugc di s6n co dinfr inr d6n hdi di6m dua ii sin 6 vdo ryng h6i sin sang sri dpng. C6c chi phi ph6 sinh sau ghi nhfln ban diu chi <fugc ghi eng nguy6n gi6 di sin ci5 <linh n6u cic chi phi niy chic chin ldmling lqi fch kinh 6 rong ucrn-g lai do sri iprglai sin d6. C6c chi phi ph6 sinh kh6ng h6a mdn <1i6u kiqn r6n <lugc ghi nh{n li chi phi sin xud, kinh doanh rong lcj'. Khi ei sin c6 einh hu hinh du-o. c bdn hay hanh ly, nguy6n gi6 vi gi6 ri hao mdn lfly ki <lugc x6a s6 vi l6i, 15 ph6 sinh do hanh $ duqc ghi nh$n vdo hu nhfp hay chi ph( rong k!. \ 91 NG CP rmfi J( igq, Ex' :# r$0r c0 lh ill 'T0ir A,.E Bdn huyil minh noy ld m\ b0 phdn hqp hdnhvd phdi duqc dpc cimgvoi Bdo cdo di chinh hqp nhd gi&a ni n da 6

18 c6ne w cd pau xuar r'rrdn xnau rn0v san culr ong AN GrANG Dfa chi: 90 Hirng Vuong, phuong M! Quy, TP. ong Xuy n, inh An Giang eao cao re csins sop NnAr cffa llren o0 6 hang dau cria ndm di chinh kli hric ngdy 31 h6ng 12 ndm20l9 B6n huy6 minh B{o c6o }ri chinh hqp nhd giira ni6n Q (i6p heo) Tii san co Oinr hu hinh lugc kh6u hao heo phucmg ph6p luong h[ng dga r6n h&i gian hiru dpng u6c inh. 55 nim kh6u hao ca c6c lo4i di sin c6 einn hiiu hinh nhu sau: oai ii sin c5 dinh 56 ndm Nhi cra, vp kii5n rc Miy m6c vehi6 bi Phuong iqn vpn ai, ruydn ddn Thi6 bi, dpng cp quan lf Tii sin cd ainn vd hinh Tdi sin co Ainn v6 hinh dugc his hiqn heo nguycn gi6 rir hao mdn lfly k6. Nguy6n gi6 di s6n ci5 clinh vd hinh bao g6m oan b0 c6c chi phi mi TQp doin phii b6 ra d6 c6 cuqc di ian c5 inh inh aiih froi di6m ua ii sin d6 vio rpng h6i sin sdng sri dpng. Chi phi lion quan <lin di sdn cd ainn v6 hinh ph6 sinh sau khi ghi nh4n ban <lau duqc.ghi nhfln li chi phi.sin iua, kinh doanh rong lcj,ru khi c6c chi phi niy gin li6n v6i mq di sin co Ai*r v6 hinh cu h6 vd ldm lng lqi ich kinh 6 u c6c ai sin ndy. Khi ei san ci dinh vo hinh du-o. c b6n hay hanh l1i, nguy6n gi6 vi gi6 r! hao mdn lfiy ki clugc x6a si5 vd l6i, 15 ph6 sinh do hanh lj duo. c ghi nhfln vio hu nhfp hay chi phi rong lci'. Tdi sin co Ainn v6 hinh cria T4p oan bao gdm: Quyin sf dqng id Quydn sri dr,mg d6 ld oin b0" c5c chi phi huc 6 Tap doin dd chi ra c6 li6n quan r.uc i6p di <li s dgng, bao g6m: idn chi ra d6 c6 quyan sri dgng d6, chi phi cho d6n br, giai ph6ng mfl bihg, san 6p ma bing, l phi rudc ba... QuyCn sri dpng Oli co hdi h4n dugc rich kh6u hao heo hdi hpn s dpng, quy6n sr dgng d6 rong x6c linh hdi han kh6ng <lu-o. c inh kh6u hao. Chong rinh phdn mim mdy inh Chi phi li6n quan diin c6c chuor]g rinh phdn m6m m6y inh kh6ng ph6i ld mq b0 phin gin 6 voi ph6n cung c6 li6n quan dugc vi5n ho6. Nguy6n gi6 cria.phan mdm m6y inh li odn bq c6c chi phi mi Tpp Aoan aa chi ra inh i6n hoi <i6m dua phin mdm vdo s dqng. Phdn m6m m6y inh <lugc kh6u hao heo phuorg phsp eluong hing rong 05 n6m. \ ds 'n ru'0, }N.1r( 1.! <l i1!{ {c'l reu i ya & PH ''= Chi phi x0y dqng co b6n do dang Chi phi xdy d1mg cs bin dd dang phin 6nh c6c chi phi li6n quan rgc ii5p (bao g6m ci chi phi hi uuy li6n quan ph hqp v6i chinh.s6ch ki5"o6n cria Tflp eloin) d5n c6c ii s6n clang rong qu6 rinh "O xay dpng, T"y y6., hi6 bi dang lip da d6 phpc vs cho mpc <lich sin xu6 cfing nhu chi phi li n quan oen vrgc sua cnfia di san c6 Oi*r eang ihuc hi n. C6c ii san ndy ilu-o. c ghi nhfn heo gi6 g6c vi kh6ng dugc inh kh6u hao. Cic khoin ng phf,i rfl vir chi phi phii ri C6c khoin ng phii r6 vi chi phi phni rn eu-o. c ghi nh{n cho so i6n phii ri rong uong lai li6n quan cli5n hdng h6a vi dlch vu dd nhdn dugc. Chi phi phni rd <lugc ghi nhfn dga r6n c5c u6c inh hqp ly re s6 idn phii r6. ViQc ph6n lo4i c6c.kho6n ph6i ri ln phii ri nguoi b6n, chi phi phii ri vi phii ri khdc lugc hgc hiqn heo nguyon ac sau: Bdn huyd minh ndy ld m\ ba phdn hqp hdnh vd phdi d*o. c ilqc cing voi Bdo cdo di chinh hqp nhii gia nian d0 17

19 - - l c6ue ry cd pnhu xuar nnfrn xnau rhuy sa' cur ong AN GrANG Dia chi: 90 Hung Vusng, phuong M Quf, TP. ong Xuy n, inh An Giang eao cao rar chimr sop mrar crue NGN o0 6 h6ng lau ca ndm ii chinh k6 hric ngdy 3l h6ng 12 ndm20l9 Bin huy6 minh B6o c6o ii chinh hgp nr6 girra ni6n {Q (iip heo). Phii ri ngudi bdn phan rlnh c6c khoan ph6i ri mang inh ch6 huong mai ph6 sinh u giao dich mua hang h6a, dlch vq, ii sin vi ngudi b5n ld lon vi dqc lfp vdi Tfp oan. r Chi phi phii ri phan 6nh c6c kho6n phii ri cho hang h6a, dlch vu dd nh0n <lugc u ngudi b6n hoic <ld cung c6p cho nguli mua nhrmg chua chi ri do chua c6 h6a ion ho[c chua ri h6 s<v, ii liqu 6 oran vd c6c khoin ph6i ri cho nguoi lao ilqng va ian luong nghi ph6p, c6c khoin chi phi sin xu6, kinh doanh ph6i rich rudc. o Ph6i ri kh6c phdn 6nh c5c khoin phii ri kh6ng c6 inh huong mpi, kh6ng li n quan <lin giao dich mua, bdn, cung c6p hang h6a dich vu. C5c khoin ng phni r6 vi chi phi phni ri lugc ph6n logi ngan h.an vd ddi han r6n Bing cdn adi 6 o6n hqp nh6 gifa ni6n Q c[n crl heo kj,hgn cdn lpi ai ngdy ki5 hric k] k6 o6n. 14. Viin chri so hiru Vdn gdp cra chfi so hfru V5n g6p cria chri sd hiru dugc ghi nhfln heo si vi5n huc 6 da g6p cria c6c cd d6ng C6ng y m9. Thrng drviin cd phdn ThAng du vi5n cd phan ducp ghi nh4n heo s6 ch6nh l6ch gia gi6 phd hdnh vd m6nh gi6 c6 phi6u kli Y, h"+?, fau,.njr6 hdnh.b6 r.y"q,.:hc+ K^.h git?.ejdii phin hinh vd gi6 ri.s6 s6ch cria co pnreu quy va cau phin v5n ca r6i phi6u chuyi5n d6i khi d6o hpn. Chi phi r.uc i6p li6n quan di5n viqc ph6 hanh b6 sung co phiiu vd 6i ph6 hinh c6 phiiiu qu! lu-o. c ghi gi6m h{ng du v5n c6 phdn. $ +); ( ) 15. Phfln phdi lgi nhu$n gi nhudn sau hu6 hu nhfp doanh nghiqp <ugc ph6n phi5i cho c6c c6 d6ng sau khi da rich lflp c6c qu! heo DiAu l cria C6ng y cfing nhu c6c quy dinh cria ph6p lufl vd d6 dugc Dai hoi ddng c5 cl6ng ph6 duyq. ViQc phdn proi qi nhu4n cho c5c c6 dong clugc c6n nhic d6n cic khoin mgc phi ian Q nim rong lgi nhuf,n sau huii chua ph6n phii co h6 Anh hudng lin ludng ian vi khi n[ng chi ri c6 uc nhu ldi do d6nh gi6lai ii sin mang di g6p v5n, ldi do el6nh giillqi c6c khoin mgc i6n Q, c6c cdng cp ii chinh vi c6c khoin mpc phi i6n Q kh6c. m C6 uc lugc ghi nhfln li nq ph6i ri khi dugc E4i hqi ddng c6 dong ph duy Ghi nh$n doanh hu vi hu nhfp Doanh hu bdn hdnh phdm Doanh hu b6n hinh pham eluo. c ghi nhan khi ddng hdi h6a mdn c6c didu kiqn sau:. Tap doin l6 chuy6n giao phan lon ruiro vi lgi ich g6n lidn vdi quycn so hiru s6n pham cho ngudi mua.. Tap dodn kh6ng cdn nim gi quy6n qu6n ly sin pham nhu ngudi sd hiru snn pham hoflc quy6n ki6m so6 san phdm.. Doanh hu luo. c x6c dinh uong aii cric chin. Khi hqp d6ng quy <lfnh nguoi mua duo. c quyan ri lgi san pharn dd mua heo nhirng didu kien cp h'5, doanh hu chi lugc ghi nhfn khi nhfrng <iau kiqn cu he d6 kh6ng cdn 6n pi vi ngudi mua kh6ng <luo. c quy6n ri l4i s6n phdm (ni rucrng hqp kh6ch hing c6 quyan ri l4i s6n pham dudi hinh hric d6i lai de 6y sin phim, dlch vu khdc).. Tap doin <d hoflc s hu dugc lqi fch kinh 6 u giao dich b6n hdng. o X6c llnh luo. c chi phi li6n quan di5n giao dlch b6n hdng. Ban huyi minh ndy h ma bo phdn hqp hdnh vd phdi duqc dec cing voi Bdo cdo di chinh hqp nhd gifa ni\n da 18

20 l l!-- l_ c6ne ry cd pau xuar nnap xnau rn0v sen cju ong AN GrANG Dia chi: 90 Hirng Vuong, phuong M Qui, TP. ong Xuy6n, inh An Giang sao cao ra crixn Hqp NuAr cua NpN o0 6 h6ng dau cria ndm di chinh k6 hric ngdy 31 h6ng 12 ndm20l9 Bin huy6 minh B6o c6o hi chinh hgp nr6 gina ni6n Q (i6p heo) 17. Tiin liii Ti6n lei duo. c ghi nhdn r6n ccv sd hli gian vd l6i su6 huc 6 ung ki. CO fc vd lgi nhuqn crqc chia CO ric vi lgi nhufln duo. c chia du-o. c ghi nhan kri T{p doan lugc quy6n. nhfln c,5 uc ho{c lqi nhuan u viqc g6p v6n. CO uc <ugc nhfn beng co phiisu chi dugc heo d6i s6 lugng c6 phi6u dng h m, kh6ng ghi nhqn gi6 ri c6 phii5u nh6n dusc. Cdc khoin giim rr doanh hu C6c khoan gi6m ru doanh hu bao g6m chi6 khau huong m4i, gi6m gi6 hing bin, hlng b6n biri lai phd sinh cirng lcj, i6u hp sin pham dugc i6u chinh giim doanh hu cira kj'ph6 sinh. Tru<rng hqp s6n pham a i6u hu ir c5c lcj,ru6c, d6n kj ndy m6i ph6 sinh chi6.khau hucrng mpi, giim gi6 hdng b6n, hing brin bire hi hi luo. c ghi gi6m doanh hu heo nguy6n ic:. N6u kho6n chi6 kh6u huong m4i, gi6m gi6 hang bin, hing bdn bi ra lai phe sinh ru6c hdi <i6m ph6 hinh 86o c6o ai chinh hqp nh6 gia ni6n d0: ghi gi6m doanh hu r6n B5o c6o ii chinh hqp nh6 gia ni6n f6 cria kj,ndy.. N6u khoin chi5 kh6u huong mgi, giim gi6 hdng bin, hdng b6n b! ri lai ph6 sinh sau hdi <li6m ph6 hinh B6o c6o ii chinh hqp nh6 gia ni n ilq: ghi giim doanh hu r6n B5o c6o ii chinh hqp nh6 gifia ni6n d0 cria kj, sau Chi phi li vay Chi phi di vay bao g6m Hi i6n vay vi c6c chi phi kh6c phs sinh li6n quan r.uc i6p e6n c6c khoan vay. Chi phi di vay cugc ghi nhfn vdo chi phi khi phi sinh. Trudng hqp chi phi li vay li6n quan r.uc i6p <Cn viqc dau u x6y dmg hoflc sin xu6 di sin dd dang cdn c6 mq hdi gian cri dni (r6n 12 h6ng) d6 c6 h6 dua vio s dpng heo mpc cich linh ru6c hopc ban hi chi phf li vay_ndy cugc inh vio gi6 hi cria di san il6. Ddi vdi khodn vay ri6ng phuc vu viqc x0y dpg di san cr5 iinh, b6 dqng sin eau u, lei vay dugc v5n h6a k6 ci k}ri hdi gian xdy dpg du6i 12 hring. C6c khoin hu nhfp ph6 sinh ir vigc <liu u pm hdi cic kho6n vay dugc ghi gi6m nguy n gi6 ni s6n c6 li n quan. p6i vdi c6c kho6n vdn vay chung rong d6 c6 sr dpng cho mpc <lich <lau u xdy. dpg hoflc sin xu6 ' ei san d& dang hi chi pfri ai ray v5o Oa lugc x6c cinh heo! lq v6n h6a 6i.vOi "li pli lly f6 binh qudn gia quy6n phs sinh.cho viqc dau u x61 dyng co bin hoflc sin xu6fii sin cl6. T] l$ v6n h6a du-o. c inh heo j.le hi su6 binh qudn gia quydn cria c6c khoin vay chua ri rong lcj,, ngo4i rir c6c khoin vay ri6ng bi- phpc vp cho muc <lich hinh hinh mq ii s6n cp h. C6c khoin chi phi Chi phi ld nhirng khoin lim gi6m lqi ich kinh 6 <ucr. c ghi nhfln ai hdi di6m giao dich ph6 sinh ho1c <ri c6 khf, nang uong aoi cfric chin sc ph6 sinh rong uong lai kh6ng phdn biq rh chi i6n hay chua. C6c khoan chi phi vi khoan doanh hu do n6 4o ra phii lugc ghi nhpn,dng hdi heo nguy n 6c phn hqp. Trong rudng hqp nguydn ic phir hgrp xung d"q v6i nguy6n ic han reng, chi phi luoc ehi nndn can cu vio bin chafvd quy linh cria c6c chuan muc ki o6n di5 dim b6o phf,n 6nh giao dich mq c6ch rung hpc, hqp lf. 6 \,9, 3/,qi', *\KE,o\ e Bdn hyyd minh ndy ld m\ ba phan hqp hdnh vd phdi duqc dec cimg voi Bdo cdo di chinh hqp nhd giira nian d0 l9

21 c6c w cd pnan xuar nnap xnau rnov san c/u ong AN GrANG Dfa chi: 90 Hung Vuong, phudng M Quf, TP. ong Xuydn, inh An Giang sao cao rar cnimr Hqp NHAr crue xren o0 6 hang d6u cria n6m di chinh k6 hc ngdy 3l h6ng 12 fim2019 Bf,n huy6 minh B5o c6o ii chinh hgp nrd gifa ni6n Q (i6p heo) 20. Thu6 hu nh$p doanh nghiqp Chi phi hu6 hu nhfp doanh nghiqp bao gdm huii hu nhpp hiqn hanh vi huis hu nhflp hodn lai. Thud hu nhqp hiqn hdnh Thu6 hu nhap hiqn hinh li khoin huii lugc inh dga h6n hu nh{p inh hui. Thu nhfp fnh hu6 ch nh lqch sovdi lgi nhufn 6 oan li do ridu chinh c6c khoan ch6nh lpch am hdi gia hu6 vd ki oiln, c6c chi phi kh6ng clugc b:ir cfing nhu diau chinh c6c khoan hu nh4p kh6ng ph6i chiu hui5 vi c6c khoin 15 ducv. c chuy6n. Thud hu nhqp hofrn qi Thu6 hu nh{p hodn lpi ld khoin hu6 hu nhfp doanh nghiqp se ph6i nqp hoflc sc dugc hodn l4i do ch6nh lqch am hdi gia gi6 ri ghi s6 cria ii sin vd nq phii r6 cho mpc dich lfp B6o c6o ii chinh vd co s0 inh huii liu nhap. Thui hu nhfp.hodn lai phii ri du-o.c ghi nhfn cho 6 ci cic khoan ch6nh lqch am hdi chiu i u,5. fai sin hui hu nhfp ho6n lpi chi clugc ghi nhfn khi chic chin rong uong lai se c6 lqi nhuan inh hu6 d6 sri dung nhirng ch6nh lqch am hdi <lugc kh6u rir niy. Gi6 ri ghi so cria di sin hui hu. nhgp doanh nghiqp hodn lai dugc xem x6 lai vdo Jrgdl k6 rrc y kc oan vd se luqc ghi ginm d6n mr?c d6m b6o chic chan c6 <ilr lqi nhufn inh hui cho ph6p lgi ich cria mq phin hoac odn bq ii sin hu6 hu nhfp hodn lpi lugc sri dpng. C6c ii sin hu6 hu nhflp doanh nghiqp ho6n lpi chrr.a du-o. c ghi nhan ru6c ddy dugc xem x6.l4i vio ngiy i uic cy i oan ve dury. c g i, an khi ch6c chin c6 chi lqi nhuan inh hu6 d6 c6 his sri dpng c6c di sin hui hu nhfp hodn lai chua ghi nhpn niy. Tii s6n hu6 hu nhflp hodn lgi vd hu6 hu nhfp hodn l4i phni rn du-o. c x6c dlnh heo hui sua dg inh se 6p dpng cho nlm di san ugc hu hdi hay nq ph6i ri cluo. c hanh o6n dga r6n c6c mric hu6 su6i c6 hiqu lpc 4i ngiy ki h0c lcj. k6 o6n. Thu6 hu nhfp hodn lpi clucr. c ghi nhfn vdo 86o c6o k6 qu6 hop dqng kinh doanh vi chi ghi r.uc i6p vdo vin chri s0 hfu khi khoan hu6 d6 li6n quan drin c6c khoan mgc du-o. c ghi hing vdo v5n ch sd hfru. Tii san hu6 hu nhflp hodn lpi vi ng hu6 hu nhfp hodn lai phni ri du-o. c br rir khi:. Tap doin c6 quydn hqp ph6p dugc br r giiia ii sin hu6 hu nhap hiqn hanh v6i hui5 hu nhfp hiqn hdnh phii nqp; vd. C6c di sin ru6 hu nh{p hodn lai vd hu6 hu nhip ho6n lai phii rd ndy li6n quan d6n hui hu nhfp doanh nghiqp clugc quin ly boi cng mq co quan hu6: - DOi vdi cung mo don vi chiu hu6; ho{c - Tap ilodn dg dinh hanh o6n hu6 hu nhpp hien hanh phii hi vi ii s6n'hu6 hu nh{p hiqn hinh r6n co sd huan ho{c hu h6i di sin ddng hcri v6i viqc hanh o6n ng phii ri rong ung kj uong lai khi c6c khoin rgng yiu ca hu.s hu nh{p hodn lai phii ri ho{c di sin hui5 hu nh4pho5n lpi duo. c hanh o6n hoac hu h6i. fr :,.,,/cl XUfN rc \a 4,.\ Șq :0Nc rhil ioiil l 1& /. T.F.-..:: 21. BGn li6n quan C6c bdn clugc coi li li n quan n6u mq bdn c6 khi nlng ki6m soi hoflc c6 anh huong dang kc d6i vdi b n kia rong viqc ra quyi Ainn c6c chinh s6ch ii chinh vi hog Qng. C6c b6n cfing dugc xem li b n li6n quan n6u cirngihlu su ki6m so6 chung hay chiu 6nh huong d6ng ke chung. Trong viqc xem x6 m6i quan h9 cria c6c b6n li6n quan, bdn ch6 cria miii quan h lu-oc chir rgng nhidu hon hinh hr?c ph6p $. Bdn huyd minh ndy ld mq bq phqn hqp hdnh vd phdi du.oc doc cimg voi Bdo cdo di chinh hqp nfui gra ni6n da 20

22 1. 1 c6r,rc w cd pnhn xuar nnap xnau rhuy sln cju ong AN GrANG Dia chi: 90 Hng Vuong, phu&ng M Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang sao cao rar cnhrh uop NsAr cua N$u o0 6 h6ng ddu cira n6m ii chinh k6 hric ngdy 31 hrlng 12 ndm20l9 Bf,n huy6 minh B{o c6o ii chinh hgp nr6 gina nign Q (ii5p heo) o c6o heo bq phfn B0 phdn heo linh vgc kinh doanh li mq phin c6 h6 x6c lnh ri6ng biq ham gia vio qui rinh san xu6i ho+c cung cip san pham, dich vu vi c6 rui ro vd lgi ich kinh i5 khac v6i c6c b0 ph6n kinh doanh kh6c. BQ phfn heo khu vgc"<lia lj ld mq phin c6 hrs x6c dinh ri6ng biq ham.gia vdo qui rinh san xu6 hoflc cung c6p sin pham, dich vq ring phpm vi mq m6i rudrng kinh ii cp hi vd c6 rui ro vd lgi ich kinh -i knac v6ic6c bq phan kinh doanh rong c6c m6i rudmg kinh 5 khic. Th6ng in b0 phfln <iugc lfp vi rinh bdy phn hqp v6i chinh s6ch ki5 o6n 6p dpng cho viqc lfp vi rinh biy B6o c6o ai chinh hqp nh6 gifa ni6n Q cfra T4p <lodn. 23. COng cg iri chinh Tdi srn fii ch[nh ViQc phan lo4i c6c di sdn ii chfnh ndy phg huqc vdo bin ch6 vd mpc dich cria ii sin di chinh vd du-oc quy6 dinh ai hdi li6m ghi nhdn ban diu. C6c di san ii chinh cira Tflp doan g6m c6 i6n, c6c khonn phii hu kh6ch hang, pnai hu kh6c vi c6c c6ng cp ii chinh kh6ng duo. c ni6m y , Tai - hdi li6m ghi nhfn ban ddu, c6c di sin ii chinh dugc ghi nhfln heo gi6 g6c cqng cic chi phi giao dich c6 li6n quan r.uc i6p 6n di sin ii chinh d6. Nq phdi rd di chfnh ViQc phdn lo4i c6c khoan nq "di chinh php huqc vio b6n ch6 vi mpc <lich cria khoin ng di chinh vi duqc quye Oinr pi hoi ri6m ghi nhan ban iu. Nq phii ri ii chinh cria Tfp cloin g6m c6 c6c kho6n ph6i hi ngudi bdn,vay vi c6c khoan phii ri kh6c. Tai hryi di6m ghi nhfln lin ddu, c6c khoin nq ph.ai rd di chinh dugc ghi nhfn ban elau heo gi gdc rri c6c chi phi giao dlch c6 li6n quan ryc i6p d6n ng phf,i ri di chinh l6. A Cbng cg vdn chfi s0 hiu C6ng cg vin chri sd hfru ld hqp d6ng chimg 6 <luo. c nhirng lqi ich cdn l4i v6 ii sin cria Tflp <loin sau khi rir ci oin bq nghia vp. Bil rb cdc cdng cq di ch{nh C6c di san ei chinh vd nq phii ra ai chinh chi lugc bir ru v6i nhau vd hinh-bdy gi6 ri BAng cdn a5i 6 o6n khi vi chi khi Tpp loin: huan r n r C6 quydn hqp ph6p de br ni gi6 ri e6 dugc ghi nhfn; vi. C6 du inh hanh o6n r6n co s& huin hoflc ghi nh0n ii sin vi hanh oan no phdi r6 cirng mohdi di6m.,f.0068,-.- )xc C rriprul U N{3r WGa 8 :l H,A H v. THONG TN BO s]ng CHo CAC KOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAX O6T Krc ron no,p-near cnra mx oq 1. Tiiin Ti6n m[ Ti6n gui ngin hing khdng ki han s5 cuiii ri Sii dau nxm Bdn huyii minh ndy ld m1 bo phan hqp hdnh vd phdi duo. c d4c cimg voi Bdo cio di chinh hqp nhii gi*a nian d0 21

23 _ i* c6nc w cd pal xuar r*rnfln xnau HUY sl cfu ong AN GrANG Dia chi: 90 Hirng Vuorg, phudng M9 Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao cao re cnixn sop NsAr cua NEN p0 6 h6ng dau cria nf,m di chinh kli hric ngdy 3l h6ng 12 ndm20l9 Bin huy6 minh B6o c6o iri chinh hqp nr6 gina ni6n iq (ii5p heo) Phii hu ngin h4n cfra kh6ch hirng Phdi hu ban fidn quan Ong Trdn Tu6nNam Phdi hu cdc khrich hdng khic Quwa Albahr For Trading C Saa fish Co., d. M. ANuaimi Foodsuff Trading..C Comercializadora Mexico Americana S.DE R. DECV Mohammed S.H. Shama Comercial EST Shell Fisheries Company W... Piau Kee ive & Frozon Seafood SDN BHD C6c kh6ch hdng kh6c --- ss $.rca S5 Au nnm 1.s s D Mo s6 c6ng no phii hu c6 ing gi6 r! ghi s6 ld r,rND <15 dugc drng hii chdp l6 lim bio cho c6c khoin vay cria c6c ngdn hang (xem huyg minh s6 V.19). 3. Tri ru6c cho nguiri b6n ngin hp Bd Trfnh Thi Hucmg Hiep hqi Cr6 bi5n vd Xui khau Thriy s&n ViQ Nam Marubeni Grain and Oilseeds Trading C6ng y TNHH Xdy dpg Song Thanh Ti6n C6ng y TNHH K! huong Duy Hmg C6c nhi cung c6p kh6c Phf,i hu ngin h4n khic -. ). len lal rmg ruoc Tpm img C6c khoan ph&i hu ngin hpn kh6c 55 cuii i s97 sii cu6i <y Gi6 ri Drr phdns r s (2s ) 3.W0J74.9s0 As ) Si5 diu nlm Gi6 ri Sii liu nlm 931.3s r Du phdne s3 ( ) ( \ e TY' rr* i)n( rn v ḅ Y\ Ju xlx il'/a'il C. {D Ng xdu Kanpa nernaional Sales - phdi hu i6n hdng Promark F.Z.E (Promark General Trading) - phii hu i n hdng Thdi gian oui han Tr n3 n6m Tr6n3 nim sii cuiii Y Gi6 e6c s 56 ldu nem Gi6 r!c6 Thoi gian Gid ric6 n6 nu ndi qu6 han Gi6 e6c r6 ru rdi - TrEn3 ndm Tr6n 3 ndm Bdn huyii minh noy h na ba phdn hqp hdnh vd phdi duo. c ilgc cilng voi Bdo cdo di chinh hqp nhfu gi*a ni n dq 22

24 c6nc rv cd pnan xuar runfln xnau rhuy snru cuu ong AN GrANG Dia chi: 90 Hung Vuong, phudng M Quy, TP. ong Xuydn, inh An Giang nao cao rer csius HOp NHAT cue NBN oq 6 h6ng dau cria n6m di chinh k6 hric ngdy 3l hrlng 12 nim20l9 Bin huy6 minh Brio c6o iri chinh hqp nnd giira ni n dq (i6p heo) sii cu6i cy Thdi gian Gid ri c6 qui han Gir[ e6c ro ru roi ZhanjiangBes And Fresh Seafood Co., d. Tir n6m di5n - phdi hu i6n b6n hdng du6i 2 n6m Ph6i hu c6c 6 chic kh5c - phii hu i6n hdng Ph6i hu c6c d chric vd c6 nh0n kh6c - rd ru6c ngucri b6n Phdi hu c6c c6 nhdn kh6c - phdi hu kh6c T 2 n6m 6n r n 3 nim Tr6n 3 nf,m l lu nam oen r6n3n[m' Thli gian qu6 han 56 liu nrm Gid gdc Gi6 r!c6 r6 ru rdi - -r. U nam oen dudi 2 nim Tir 2 ndm di5n r6n 3 nf,m TrOn 3 n6m Tir nimliin r6n 3 n6m s.061 Tinh hinh bi6n dqng dg phdng nq phii hu kh6 di nhu sau: 56 dau nam Trich lflp dp phdng bo sung ^r.,(.,. so cuor l(y Ki niy 10.s36.3s s Ki ru6c s r Hing 6n kho Nguy6n liqu, va lieu C6ng cp, dpng cp Chi phi sin xu6, kinh doanh do dang Thdnh pham Hdng gfi li b5n c0og s6 cu5i cy Gi6 g6c DU phdng Sii liu nem Gi6 edc Du phdne Mo s6 nguydn liqu, v.fl liqu vi hdnh pham dn kho c6 i5ng gi6 ri ghi i5 lil \fnd cd <lucy.c dirng hc ch6p dc l6m b6o cho c5c khoin vay ca c6c ngdn hing{xem huyli minh si v.19). (A \e rl lni *,;l 7. Chi phi ri ru&c 7a. Chi phi rd rbc ngiin hgn C6ng cp, dpng cp Chi phi sra chfra Chi phi hu6 d6 Chi phf bio hi m Chi phi hu6 hp ing Chi phi ri rudc ngin h4n kh6c c0og sii cusi <y r _ Sii lflu nem s Bdn huyi* minh nay h ma b0 phdn ho.p hdnhvd phdi duqc d7c cilng.voi Bdo cdo di chinh hqp nhd gira nian do ZJ

25 1-1 _ i- i 1*- corue rv cd pnan xuar nnap xnau rnoy saru cul ong AN GrANG Dia chi: 90 Hing Vucrng, phulng Mf Quy, TP. ong Xuy n, inh An Giang eao cao rer cufnu nop xsar crua NGN o0 6 h6ng ddu cria ndm di chinh k6 hric ngdy 31 hring 12 ndm20l9 Bfrn huy6 minh 86o c6o Ai chinh hqp nrd giira ni6n Q (iiip heo) 7b. Chi phi rd rudc ddi hgn C6ng cg, dgng cp Chi phi sria cha Chi phi l6p da Chi phi b6o ri, b6o dudng c0rg 8. Tiri sin c5 ain hfru hinh Nguy6n gi6 36 Au nam Mua rong kj' ^r, r.,. JO CUO Ky Trong d6: Dd kh6u hao h6 nhmg v6n cdn s dung Chd hanh lf Gid r!hao mdn 56 dau nam Kh6u hao rong ky ^ l.,. 50 CuOr Ky Gi6 r! cdn lqi 36 ddu nam ^ r.,. so cuor Ky Trong d6: T4m hdi chua sri dung Eang chd hanh 9 Nhir cri'a, v$ ki6n rfic Mdy m6c vi hi6 bi s s5 cuiii lq} Phuong i$n v$n ii, ruydn dn Thi6 bi, dung cu quin lf Sii <iu nnm 806.8s COng _ _ _ j s s.062.6ss s s szs.162.6s6 ffi = [ruirr w ifr 3/'qi,* * \(EM'l ru MQ s6 ii sin c5 einn hfru hinh c6 gii" ri cdn l4i heo si s6ch h VND ld u-o. c hi ch6p AC eam bio cho c6c khoin vay cria c6c ngdn hing (xem huy6 minh s5 V.19). 9. Tdi sin c5 apn v6 hinh NguyGn gi6 55 dau nam ^.,. so cuor Ky Trong d6: Ea khau hao h6 nhmg v6n cdn si dung Quydn sfr d+ng l6 Chucrng rinh phan m6m Bdn huyd minh ndy ld m\ b0 ph,qn hqp hdnh vd phdi cho. c dec cilng.voi Bdo cdo di chlnh hq nhii gira nian da 24

26 c6r,rc rv cd puan xuar r,rrflr ruau rn0v san cul ong AN GrANG Dia chi: 90 Hrng Vunng, phulng M Quf, TP. ong Xuy6n, inh An Giang sao cao re criun Hop NHA cul NsN o0 6 hdngddu cria n6m di chlnh ki hric ngdy 3l hring 12 nm20l9 Bf,n huy6 minh 86o c6o iri chinh hqp nrd giira ni6n Q (i6p heo) Gi6 4 hao mdn Sii diu nam Kh6u hao rong lcj' ^a r.,. so cuor Ky Gi6 4 cdn l4i 56 cau nem ^.,. so cuor (y Trong cl6: T4m hoi kh6ng sri dpng Eang ch& hanh llf Chucrng rinh Quyiin sr? d+ng il6 phan mdm C0ng s r s MO sd quyen s dpng d6 co gi5 ri cdn l4i heo s6 s6ch ld \-rnd l6 clu-o. c hi ch6p dc dem bio cho c5c khoin vay cira Ngdn hdng TMCP C6ng hucrng ViQ Nam - Chi nh6nh An Giang vd NgAn hdng TMCP Oiu o,a pna ri6n Vi6 Nam - Chi nh6nh An Giang (xem huy5 minh so V.19). 10. Chi phi xfly dgng co bin do dang Quydn khai hic a6 ual udi vrng nu6i M! Hda Hung PhAn xuong 1 C5c c6ng rinh kh6c Sii liu nim s Chi phi phi sinh rong hi, Xii cruy6n giim khic - 1es.s7s3s0; sii cuiii cy l2q{zl3il Cdc khofln liu u dri chinh C6c khoin dau u ii chinh cria Tfp cloin bao g6m diu u nim gi d6n ngiy lso hpn vi eliu u g6p v5n vio don vi kh6c. Th6ng in vd c6c khoan dau u ii ch(nh cria TQp dodn nhu sau: 11a; Diu r nim gir idn ngdy io hgn Tfp dodn Adu u 168 rai phiiu cria Ngdn hdng TMCP DAu u vd Ph5 ri6n Vi J Nam vdi gi6 mua ld \rnd, hdi gian 7 nilm. *,.$Q O\ ( {fiip 3u ${ >- 4rl, iffi $Hr!{}lE OAN 1{ 1...: T.l 11b. Diu gip vdn vdo on v! khdc Khoan ddu u c6 phi6u pi COng y C6 phan T6 Chdu heo Hqp.d6ng. mua c5 phi u so ll2008lcag ngdy A2 hing 02 nlm 20O8 v6i sd luong c6 phi6u mqnh gi VND/cO phiiu, uong duong l0% v6n <i6u l. Theo C6ng u.* d 83/CAG/08 ngiy 27 hilng 5 n[m 200i v6 vi c ngrmg gpp vqn h6m, C6ng V CO phan Xu6"nh4p.khAu Thriy sin Criu ong An Giang chi mua 3OO.-OOO cz pni6u, ubi gi6 mua 2.OOO VND/o6 phii5u. HiQn ai C6ng y nim gi 03% v6ndiau le cria C6ng y C5 phan T6 Chdu. Gid ri hw U Tfp doin chua x6c dinh gi6 r! hqp llf cria khoan dau u niy do chua c6 x6c dinh gi6 ri hqp lf. hu6ng ddn cp h6 va viqc \ Bdn huy minh nay ld ma b0 phdn hq hdnh vd phdi duo. c ilpc cilng voi Bdo cio di chinh hq nhii gifa nian da 25

27 c6uc w cd pnan xuar ruxap xnau rn0v san crfu rong AN GrANG Eia chi: 90 Hung Vuong, phulng MY Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao cao rer cuinu Hop NHAr crua NrcN oo 6 h6ng dau cria ndm di chfnh k6 hric ngdy 3l h6ng 12 fim 2019 Bin huy6 minh Bdo crlo hi chinh hqp nr6 gina ni6n Q (di5p heo) D$ phdng cho cdc khodn cdu nr gdp vdn vdo don vi khdc Tinh hinh bi6n <lqng dg phdng cho cic khoan <Au u g6p vin vio don vi kh6c nhu sau: 56 <liu nam Trich lflp dy phdng b6 sung ^.,. uo cuor Ky Ki niy Ki ru6c s ThuS hu nh$p ho6n l4i Tii sin hui hu nhfp hodn lai li6n quan 6n khoin ch6nh l ch am hdi dugc kr6u rir vi ldi inh hu6 chua sir dpng, hu6 hu nhflp hosn lai phii r6 li6n quan d6n c6c khoin ch6nh l6ch am hli chiu hu6. Chi ii5 ph6 sinh rong lcj,nhu sau: 56 cliu nam Ghi nhfn vio k6 qui kinh doanh ^a r.,. so cuor Ky 13. Phf,i ri nguli bfn ngin h4n ' C6ng y TN{H Thuong mpi XuA nhgp khau Khai Anh Binh Thu6n C6ng y TNHH Minh Ph6 Ci Mau C6ng y TNHH Ccr <iqn lanh Thi6n Qc Ph6 C6ng y C6 phin Cri Uiin vi Dich ve Thriy sin Cd Mau C6ng y TNHH Behn Meyer Vie Nam Bd e ThiNgec YiSn 6ngNguy6n V[n ong 6ng Tran Trgng Erlc C6c nhi cung c6p kh6c Tiri sin hu5 hu nhip hofln lai s Thu5 hu nh$p hof,n l4i phii rfl (92.e2s.619) (51.s50.13s) Tii sin hu6 hu nhfp hoin l?i sau bir rir !f4!r l _! ^ Thu6 su6 hu6 hu nhfp doanh nghiqp s dpng d6 x5c linh gi6 ri ii s6n hul5 hu nhap ho6n lai 4i C6ng y ld 15Yo, C6ng y con li 10%. Tii sin hui hu nhfp hodn lai dugc bir ru v6i hu6 hu nhpp hofln lai n$i ra do c6c l.<hoin ch6nh lqch 4m hdi dugc kh6u rir vd ch6nh l ch am hoi chiu hui5 li n quan din cirng mq d6i uqng nqp hui vd <lu-o. c quy6 o6n vdi cng mq ccr quan hu5. sii cusi <y r s s Si5 lffu nlm s s s0 r s s.r , ]P mlu ( 3A i: - i=i 981 it \ Hi VA' rl 4 r$ Tap loin khdng co ng ph6i ri ngudi b5n qu6 hpn chua hanh o6n. Bdn huyii minh ndy ld m\ b0 phdn hq hdnh vd phdi duqc dpc cing voi Bdo cio di chinh hqp nhii gia nian d0 26

28 c6ruc w cd pnan xuar runap xau rnuv saru cju ong AN crang Dia chi: 90 Hirng Vuong, phucrng MY Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao cao rar cnixn HQp NHAT crua NrcN o0 6 h6ng dau cria ndm di chinh kli hc ngdy 3l h6ng 12 ndm2a9 Bin huyis minh 86o c6o iri chinh hqp nr6 gira ni6n Q (i6p heo) 14, Nguoi mua ri idn ru6c ngin h4n Chongquing Guanlei Shuichan Co., d. Sanghai Bay Aquaic 1 COng y TNHH Sin xu6 Thuong mpi NguyQ Trang anesync Supply Chain Service Co., d. C6c kh6ch hang kh6c sii cuiii <y Sii dau nim s s.066.9s Thu6 vi cfc khoin phii nqp Nhi nu0c Chi i6 vd *rui vd c5c khoan phii nqp Nhi nu6c duo. c rinh biy d Php luc dinh kdm. Thud gid r! gia dng C6c c6ng y rong Tfp doin nqp hu6 gi6 ri gia lng heo phuong ph6p kh6u rir. Thui sua hu6 gi6 r! gia [ng nhu sau: Thdnh pham xu6 khau Thinh pham i6u hu noi dia Dich vu Thud xud, nhqp khdu Tfp doan k khai vd nqp heo h6ng b6o cria H6i quan. 0% Kh6ng chfu hu6, kh6ng phni k6 khai vd nqp hui5, 5% l0yo Thui hu nhqp doanh nghipp C6c cdng y rong TAp oan ciugc huong c6c uu dai va hu6 hu nhflp doanh nghiqp nhu sau: Cdng y CO plkn Xuri nuip khiiu Thly san Cuu ong An Giang Theo Th6ng u s6 g6l2o5ltt-btc ngiy 22 hang 6 nlm 2015 ca BQ Tdi chinh hufng d6n va hui hu nh4p doanh nghiqp ai Nghi dinh s6 12/205AD-CP nedy 12 h6ne 02 ndm 2015 cria Chfnh ph quy linh chi i6 hi hdnh ufl sria eli5i, bo sung mq s5 EiSu.,iu c6ciu0 vc hu5 vn sria a6i U6 rrrg -6 so ai6u cria c6c Nghi dinh v6 hu5 vi sira aoi, UO sung mq so AiAu cia Thdng u si 78l20l4lT-BTC ngdy 18 hsng 6 nlm 2014, Th6ng u sii llglz}l4rlt-btc ngdy 25 hhng 8 nam, 2014, Thdng u s6 SlZOl4lTT-BTC ngdy l0 h6ng 10 ndm2014 cria B0 Tdi chfnh, C6ng y nqp hu6 hu nhpp doanh nghiqp OOi voi hu nhfp ir ch6n nu6i, nu6i r61g, ch6 bi6n ndng sin, hriy sin heo hu sud 10% d lia bdn kinh d xd hqi kh6 khln vd hu sua 15% khdng huqc lia bin c6 diau ki6n kinh 6 - xd hoi kh6 khen ho[c dia bdn c6 didu kien kinh 6 - xd hoi dac bi0 kh6 kh6n. bfi\ inrysl )NG \G 1*,,h.lJ HAilY uvihl, l.,# N[m 2013 C.6ng y <d <lua vio ho4 lqng nhi m6y chi bi6n hr?c dn hriy sin, dg 6n duo. c hudng uu di heo hur5 su6 15% hong 12 ndm, mi6n hu6 hu nh4p doanh nghiqp rong 03 ndm vd giim 50% rong 07 nim i6p heo dii vdi phin hu nhfp dng h6m. Nim 2019 ld n[m h 04 dg 6n duqc giem 50%hu hu nhfp doanh nghi$p. Nnm 2014 C6ng y cd <ua vdo ho4 dong h hlsng m5y m6chi6 b!, nhi xuong chis Ui6n hriy san m6i do dau u m& rqng, dg 6n ilugc hudng uu <15i heo hu6 sud hi n hdnh, <lugc mi6n hu6 hu nhfp doanh nghiqp roig02 n6m vi giim 50% rong 04 n[m i6p heo dl5i v6i phan hu nhqp 6ng h6m. Nlm ZOg nndm hfr 04 dg {n edu u m& rqng dugc gi6m 50% huls hu nhgp doanh nghiqp. Bdn huy* ninh ndy d m\ b0 phdn hqp hdnh vd phdi iluqc ilqc cing voi Bdo cio di chinh hqp nhii gfia nian da 27

29 r ( c$ne w cd pnaru xuar unap xnau rnov snn cu ong AN GANG Oia chi: 90 Hirng Vuong, phudng M Quf, TP. ong Xuy6n, inh An Giang sio cao rer?ninri1iop NHai c-nra NEN o0 6 h6ng dau cria ndm di chinh k6 hric ngdy 3l hring 12 ndm20l9 Bin huyis minh 86o c6o hi chfnh hqp nrd girra ni6n Q (i6p heo) N[m 2015 Cdng y dd lua vdo hop Qne hq h6ng miy m6chi6 bi, nhe xuong cri Ui6n hriy san m6i do Au u ird rgng, du an dugc hudng uu dii heo hu6 su6 hiqn qanh, duq.c mi6n hu6 hu nhfp doanh nghiqp roig 02 ndm vd giam i0% rong 04 ndm i6p heo diii v6i phan hu nh{p [ng hqm. N[m 2019 } n[m hri 03 du an dau u md rqng dugc gi6m 50% hu hu nhflp doanh nghi p. N6m 2016 C6ng y. <ld clua vio hop <QnS h0 h6ng m6y m6c hiii b!, nhd.xudng ch6 Uiiin hr?c dn hriy sin m6i do dau u md rqng, du 6n dugc hu&ng uu i[i heo hu6 su6 hi-6n hdnh, cugc. misn nu6 nu nh4p doanh nghiqp rong 02 n6m vi giirrr--s}% rong 04 nlm iip heo <ii vdi phin hu nhfp lng h'6m. Nem 10fi nnlm hir 02 du rin diu u mcr rqng ugc gi6m 50% hu6 hu nh{p doanh nghiqp. Nlm 2018 C0ng y dd <lua vdo ho4 dqng hq h5ng m6y m6chii5 b!, nhi xuong cn6 Ui6n hiry san mdi do <l}u u O r6ng, dg 6n dugc hudng uu dai heo hu6 su6 hien hdnh, dugc mi6n huri hu nhgp doanh nghiqp roig 02 n[m vi giilm io% rong 04 n6mlii5p heo <6i v6i phan hu nhflp lng h6m. Nlm ZOq h nam hr 02 du an dau u md rqng <lugc misn hu6 hu nhflp doanh nghi p. Cdng y TNHH MTV Xuii nhfip khiiu Thuy sdn D6ng ii Theo Th6ng fi sd /TT-BTC ngiry 22-h6ng 6 ndm 2015 cira B0 Tei chinh hu6ng ddn v6 hu6 hu nr6p doanr nghiqp ai Nghi <linh s6 12/20154{D-CP ngny 12hilng 02 n6m 2015 cria Chinh ph quy rinh chilio fri na*, ufl sria eoi,.uo sung mq so AiCu cria c6c u{ vri hu6 vd sira a6i m sung *O i0 <idu cria c6c Ngh! <inh vd hu6 vi sria <15i, bi5 sung mo s6 di6u cia Th6ng u si5 79lz}4nl-BTCngdy 18 h6ng 6 nam 2014, Th6ng u s5 1lglzOl4lTT-BTC ngiy 25 hilng 8 n[m 2014, Th6ng u s6 l5ll}}l4ltt-btc ngdy l0 hang 10 ndm 2014 cua B0 Tei chinh, C6ng y nqp hui hu nhdp doanh nghiqp heo hui5.oa OX eisi voi hu nhfp ir ho4 dqng ch6 bi6n hfiy san do Cdng y hop lqng kinh doanh hong linh vgc hiy s&n vd hgc hiqn o lia bdn c6 di u kiqn kinh - xa hoi kh6 khln. Thu nhflp u c6c hoa elqng kh6c Tap odn phii nqp hui hu nhfp doanh nghiqp vdi hu6 suiz}yo. H Thu6 hu nhqp doanh nghiqp ph6i nqp cria cic c6ng y rong Tfp doin nhu sau: C6ng y C6 phin XuA nhfp khau Thriy s6n Criu ong An Giang COng y TNHH MTV Xu6 nhfp khau Thfiy sin E6ng A ui k5 ir liu nim l6n cu5i y na,y Nm rufc Nm nay 9.66r.14r Vigc x6c <linh hui5 hu nh4p doanh nghiep ph6i nqp cria Tfp dodn u-o. c c[n c vdo c6c quy dinh hiqn hdnh va hui. Tuy nhl6n, nhiing quy-dlnh niy-hay d6i-heo ung hdi.ky re c6c quy dinh vd ru6 d5i vdi nhiau lopi giao dich kh6c nhau c6 h6 dugc gi6i hich heo nhiau c6ch kh6c nhau. Do vay s6 hui rlugc rinh bdy r6n B6o c6o ii chinh hqp nh6 gifra ni6n c10 c6 h6 sc hay A6i khi co quan hu6 ki6m ra. Thud di nguyan Tf,p dodn phai nqp hui di nguycn cho hog elqng khai h6c nguin nu6c.u nhi6n vdi mric vi.io' ri s.ood.rnoz*'. Bdn huyii minh nay ld mo ba phdn ho.p hdnh vd phdi du.oc dpc cingvoi Bdo cdo di chinh hqp nhii gi*a ni n d0 28

30 l_ l_ c6nc w cd pnan xuar runap xxau ru0v san cju ong AN GrANG Dla chi: 90 Hrng Vuong, phudmg M Qul, TP. ong Xuydn, inh An Giang sao cao rer cnixs Hop NHAr crue NEN o0 6 hang d6u cria n6m di chinh ki5 hric ngdy 31 hang 12 ndrn2019 Bin huy6 minh B6o c6o ii chinh hgp nrd giira ni6n iq (iiip heo) Tiin hu? dd Tfp doin phii nqp i6n hu6 6 nhu sau:. Ei hu6 ai Khu i,3u hri c6ng nghiqp M Quy, TP. ong Xuy n, inh An Giang v6i mirc VND/m2lnem cho diqn ich m2, VND/m2lndm cho dien ich 5.044,8 m2 vi VND/m2lnlm cho diqn ich8.624,2 m2. Tidn hu6 els duo. c rd hing nlm heo h6ng b6o cfia co quan hu6.. D6 hu6 ai 6 B, Khu c6ng nghiqp Binh ong, xd Binh ong, huyqn ChduPh[, inh An Giang v6i mrc 0,45 USDim'/nem cho diqn ich ,8 m2 heo quy dinh ai Ei6u 2HW e6ng hu6 A6 so 1l/{E.TD ngdy 13 hing 5 nim Gi6 ian hu6 dugc 6n dinh rong 05 nam k6 D ngiy 04 h6ng 5 ndm 2010 d6n ngdy 04 hang 5 ndm 2}ls,hlhdi han niy, gi6 ian hu6 d6 dugc fnh lpi heo quy elinh criangh!linh s ND-CP ngdy 14 hdng 1l nlm 2005 cia Chinh ph vd hu ian hu6 d6, hu6 mfl nu6c. Thdi han hu6 ld 49 nim. Theo GiAy chimg nhfln dau u s6 SZZZ ngdy 09 hdng 02 n[m 2010 do Ban quan $ c6c Khu c6ng nghiqp inh An Giang c6p, Tfp dodn du-o.c mi6n i6n hud d6 11 nlm (r nlm 2011 <l6n nlm 2022). Cdc logi hud khdc Tpp <lodn kd khai vd nqp heo quy iflnh. 16. Phii ri nguri lao lqng uong h6ng6 ndm 2019 cdn phii ri cho ngudi lao dqng. 17. Chi phi phii ri ngin hgn Chi phi l6i vay Chi phi cudc iu vd phf chimg Chi phi vpn chuy6n C6c chi phi phii r6 ngin h4n khdc 18. Phii ri ngin h3n khic Phdi A cic bln fian quan ' na Nguy6n ThiNggc Bich - lgi nhu4n phni ri Phdi ffa cdc fi chirc vd ci nhfrn khdc Kinh phi cdng doin 86o hi6m xd hoi 86o hi6m y 6 B6o hi6m hs nghiqp C6c khoan phii ri ng6n h4n kh6c sii cuiii <y r s sd cu6i <y r8.32s s Sii dau nim A Sii liu nim s /; E, *l R,/9) [3, l\*\x 'R T{p <lodn kh6ng c6 nq ph6i ri kh6c qu6 hpn chua hanh o6n. Bdn huyd minh nay ld m\ b0 phdn ho. p hdnh vd phdi duo. c dgc ci,mg vci Bdo cdo di chinh hqp nhii g*a nian da 29

31 _ l c6ruc ry cd pnhru xuar r,rap xnau rn0v san cju ong AN GrANG Dia chi: 90 Hrng Vuong, phuong M! Quy, TP. ong Xuydn, inh An Giang eao cao rer csins HOp NHAT cue NrpN o0 6 h6ng dau cria n6m di chinh ki5 hric ngdy 31 hang 12 ndm20l9 B6n huy6 minh 86o c6o ii chinh hgp nhd girra ni6n Q (i6p heo) lg. Vay ngin hqn Vay ngin h4n ngdn hing sd cu5i <i s - Yay Ngdn hang N6ng nghiqp vd Phd ridn N6ng h6n Vi Nam - Chi nhdnh An Giang(') Vay Ngdn hang TMCP Ddu wvd Phd riin Vi Nam --Chi nhmh,en Giang@ Vay Ngdn hdng TNHH MT/ HSBC gie Nam11i'l Vay Ngdn hdng TNHH ndovina- Chi nhdnh Cin Tho@) Vay Ngdn hdng TMCP C6ng hong Vi Nam - Chi nhdnhan Giang(u) Vay Ngdn hdng BPCE OM - Chi nhdnh TP. Ho Chf Minhfri) Ngdn hdng TMCP Xdng ddu Perolimex - Chi nhdnhan Giangoi' Vay dii han din hen ri Sii lf,u nem s Khoin vay ca C6ng y C6 phan Xu6 nhdp khau Thy sin Criu ong An 9i*g pi.ngdn hang N6ng nghiqp vn Ph6 ii6n Nbng h6n Vi Nam - Chi nh6nh An Giang d6.b6 sung viin luu dqng san xu6i cinfr Ooanr cfr6 UiCn hriy san, xu6 khau c6 ra fille, nudi cd ra him vd ch6 bi6n hirc [n hiry san v6i ldi su6 heo ung hdi di6m nhfn ng, hdi h?n v?y l}hing. Kloan vay 1dy dugc dim beo bing vi c h6 chsp nhi cria vfl ki6n nic vi m6y m6c his b! (xem huy6 minh s6 V.). Khoin vay Ngin hing TMCP Diu u vd Phi ri6n Vie Nam - Chi nh6nh An Giang chi ii nhu sau: - C6ng y C6 phen XuA nhflp khau Thy s6n Criu ong An Giang: vay di5 b6 sung v6n luu.ilqng, Uao anr, rn6 /C, bao hanh oan v6i lai sua h6a hufln heo img hqp d6ng in dgng ngin hpn cp h6, hli han vay 12 h6ng. - C6.ng y TNHH MTV Xu6 nhfp khau Thriy sin D6ng A: v.av do bi5 sung vin luu dqng vdi ldi su6 h6a hufn heo ung hqp <liing in dpng nghn han cu h6. C6c khoin vay niy cluo. c l6m b6o bing viqc h6 ch6p nhd cria v4 kiisn rfcim6y m6c hi6 bi va quy6n sri dsng d6 lxem huyi minh si5 V.8 vd V.9). A' '$,, )/c 'xu{m \C] ;\ A ạ 4 C Yc iier ie[l. a Kho6n vay cria C6ng y Cd phan Xu6 nhap knau Thfiy s6n Criu ong An Giang 4i Ngdn hang' TNH MTV HSBC (Vie Nu*) ac Aap ringnhu cau vsn luu <Qng, nhu cau ph6 hinh b6o lsnh vd chi i6u C6ng y v6i l6i su6 heo ung lin nh{n ng,lhdi hpn vay 5 lhang. Khoin vay niy clugc dim bao bing viec in6 ch6p no phdi hu vd m6y m6c hi6 bi (xem huyi5 minh si5 V.2 vn V.8). Khoin vay kh6ng c6 ii sin l6m bio ca C6ng y C6 phan Xr-u 1r,ap khau Thny sin Criu ong Ap Giang gi NgAn hang TNHH ndovina - Chi nli6nh Cin fno di5 b6 sung v5n kinh doanh v6i l6i su6 heo irng lin nhfln ng, hdi h4n vay 6 h6ng. Bdn huyd minh nay ld mo ba phdn hqp hdnh vd phdi duo. c dgc cilng voi Bdo cdo di chinh hqp nhd gifra nian d0 30

32 c6nc w cd phu xuar nnie xnau rnov san cul, ong AN GANG Dia chi: 90 Hirng Vuong, phudng Ml Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao cao rer csins sop unar crua NrsN o0 6 hang dau cria nlm di chinh k6 hric ngdy 3l h6ng 12 ndm 2019 Bin huyii minh B5o c6o ii chinh hgp nr6 gia ni6n dq (i6p heo) (v) Khoan vay cria C6ng y C6 phdn Xu6 nhflp khau Thriy san Criu ong An Giang. 4i Ngdn hang TMCP Cdng huong Vie Nam - Chi nhanran Giang d6 b6 sung v5n uu <lqng g6m: nu6i rdng, sin xu6, cr6 Ui6n hiy san vd chri bi6n hirc 6n v6i lai su6 heo img lin nhfln no, hli h4n vay 6 h6ng dii s6n xu6, cr6 Uiiin c6 vi 8 h6ng d6i voi nu6i riing vi crii Ui6n hric n. Khoin vay ndy duqc aam b6o beng viqc his ch6p ng phii hu, hang 6n kho, nhd cra vfl kii5n rfic, mpf 19c1lri,e b!, quydn si dung A6 cria Cgrg y vimiy m6c hiis bi cria C6ng y TNHH MTV XuA nhflp 'rau Thriy sin E6ng A (xem huy minh s6 Y.2,V.6, V.8 vn V.9). Kho6n vay ca C6ng y C6 phan XuA nh6p khau Thriy siq Cr?u ong An Giang pi Ngdn hang BPCE OM - Chi nu[nh TP. Hd Chi Minh de Oap img nhu cau v6n luu dqng v6i l6i su6 heo irng 6n nhfln ng, h&i hgn-vay 6Jhring. Khoan vay qiy dugc dim b6o bing viqc h6 9h6p nq phii hu, hdng 6n kho vi chuyiin quydn hg huong hg'p ddng b6o hi6m hang 6n kho h6 ch6p cho ng6n hdng (xem huy6 minh s5 V.2 vd V.6). Khoan vay cria C6ng y CO phin Xu6 nr6p k:hdu Thfry s6n Criu ong An Giang 4i kh6ng c6 ii sdn dim bio Ngdn hdng TMCP XEng dau Perolimex - Chi nh6nh An Giang <16 b6 sung v5n kinh doanh v6i lii sua heo ung lin nhfn ng, hcri han vay 12 h5ng. T{p doan c6 khi ndng r6 duo. c c6c khoan vay ngin hqn. Chi i6 s5 phs sinh v6 cdc khoin vay ng6n hpn rong kj,nhu sau: Vay ngin hpn ngdn hdng Vay ddi hpn ili5n h4n ri 55 idn vay Ch6nh phi sinh lqch i gi6 Sii iiin vay fl 55 liu nlm rong k lqv rfl rong k "riii Sii cuiii cy r s sl ( s.s42) s (4.61s.334.e76) 624.0s s z&!.0qq $1s.q43$94q)!6e.02e_A$ 2es '/- -i006 in< C] gapmr rur NG,i"Ell b 044 Tip doin khong c6 c6c khoin vay qu6 han chua hanh o6n. 20. Qui khen hu&ng, ph{c lgi Tfp clodn chi c6 qu! phc lqi. Chi iis ph6 sinh nhu sau: ' S5 <l6u nim Chi qu! rong kj, ^.<... so cuor l(y " ( ) Hr r{hi,lir i6 ''T.l 21. Viin chfr s& hfru 21a. B,fing Adi ciiu bidn iqng cra v6n chfi s0 hfru Th6ng in v6 bisn dqng cria vin chri sd hilu lu-o. c rinh biy 6 Phu luc 2 dinh kdni. 21b. Chi iii viin gdp cra chr s0 hiru Bd Trin Th!Vdn oan 6ng Trin Tu6n Khanh C6c co d6ng kh6c sii cuisi <y Sd aau nim Bdn huyd minh ndy ld ma bd phdn hqp hdnhvd phdi duqc dgc cilngvoi Bio cio di ch{nh hq nlui giira ni n do 3l

33 c6nc rv cd puaru xuar runap xnau rn0v sa cul ong AN GrANG Dia chi: 90 Hirng Vucrng, phudng Mf Quf, TP. ong Xuy6n, inh An Giang nao cao rer csius nop NsAr cue NGN o0 6 h6ng dau cria ndm di chinh kii hric ngdy 31 h6ng 12 ndm20l9 Bin huy6 minh Bdo c6o di chinh hgp nr6 gia ni6n Q (i6p heo) 21c. Cd phidu 56luqng c6 phi6u ing ky ph6 hanh S5 luqng c6 phi6u da ban ra cdng chring - C6 phiiiuphd hdng ^:,.r - C6 phi u ru ildi 56 luqng c6 phiiu duo. c mua lpi n.:. - C6 phi u ph6 hdng ^:,.! - Cd phi?u ru ildi Sl5 luqng c6 phi6u dang luu hdnh ^:,. - Cd phiau ph6 h6ng ^:,.,1 - Cd phi u wu ildi MQnh gi6 c6 phi6u ang luu hdnh: \,rnd. s5 cusi * gg.67; S5 liu nim 22,799.67s _ 22.7gg.67; d. PhdnpndiUinhufrn Theo Nghi quy6 s5 024{Q-DHECE/CAG/2019 ngdy 24 hfung4 nim 2019 cneai hoi l6ng c6 l6ng hulng ni6n n6m 2019 cria Cdng y C6 phan Xu6 nhfp kh6u Thriy sin Ciru ong An Glang, da h6ng qua viqc gifr lai lgi nhuan sau huii chua phin proi cria nim 2018 sau khi ed chi c6 ric 20% m.nh gi6 de ang ngudn v5n C6ng y, md rqng ho4 Qng san xua kinh doanh vd chia c6 uc n[m 2019 i nh6 l0% mgnh gi Cic khof,n mgc ngoii Bing c6n 5i k6 oin hqp nh6 gifra ni6n Q 22a. Tdisdnhu?ngodi T6ng s5 ian hu6 Oi ri6u rong ucrng lai cira c6c hgrp ddng hu6 ho4 dqng kh6ng he hry ngang heo cic hdi han nhu sau: sd cuiii <v Sii liu nnm Tir 01 nim hdxuing TrOn 0l nim ein 05 nim Tr6n 05 nim ' T6p doen hu6 d6 du6i hinh h0c hu6 hoa lqng. C6c hqp ddng hu6 nieu lgc rong 50.n[m vi - "O c6 khi nlng dugc gia h4n h6m. Chi phi hu6 dugc di6u chinh 6ng l6n hdng ndm heo gi6 l6 do Uy ban NhAn ddn inh An Giang c6ng b6. a\ :,TY i;mry {)N( rng -.',,7 R:TY ''l HUU VA 22b. Ngogi Q cic logi Dollar My (USD) Euro (EUR) NhAn dan 0 (CNY) sii cudi <y ,14 468, ,00 S5 Au nem ,83 469, ,00 Bdn huyil minh nay ld m\ bo phdn hqp hdnh vd phdi dugc doc cing voi Bdo cio di chinh hqp nhii gifia ni n do 32

34 c6nc w cd pnan xuar nnfre xuau rn0y sln cur ong AN GANG Dla chi: 90 Hrng Vuong, phudng Ml Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang sao cao ra crinu nop NnAr cnla NEN o0 6 hang <lau cira ndm di chlnh ki hric ngly 31 h6ng 12 ndm20l9 Bf,n huy6 minh B6o c6o iri chfnh hgp nr6 giira ni6n lq (i6p heo) 22c. Nq khd ilbi id xfr lj, Alliance Seafood Group Monkaura, S. Piau Kee ive & Frozen Seafood SDN Wilbo S.A C6c khsch hing kh6c s5 cuiii <y s Sii OAu nm Nsuy6n nhin x6a s Dd qu6 h4n kh6ng hanh osn Dd qu6 h4n kh6ng hanh o6n 2.sr3.09s s Dd qud hqn kh6ng hanh orin Di qu6 h4n kh6ng hanh o6n Ei qu6 hpn kh6ng hanh o6n v. rhong TrN BO sung CHo cac KroAN MUC TRiNrr BAy rrong BAo cao rfr eua Ho4,T DQNG Knlrr DoA\H rrgp NHAr crra Nmx oq 1. 1a. Doanh hu b6n hirng vir cung c6p dich vg Tbng doanh ha Doanh hu b5n hanh pham Doanh hu b5n phu pham c0og ui k6 ir lffu nim Sn cusi ki nny Nm nrfc Nm nay A A lb. Doanh hu bdn hdng vd cung ciip dlch v1 cho cric b n fian quan Tfp clodn chi ph6 sinh giao dlch v b6n hirc 6n cho circ c nhdn c6 li6n quan v6i c6c hinh vi6n qu6n lf chri chi5 v6i s6 ian VND (cirng k! n[m ru6c VND).., Cdc khoin giim rir doanh hu Chii kh6u huong mpi Hang bdn biri lai Giim gi6 hdng b6n ui k6 ir liu nim Nim nay oin cusi ki nly Nim nrdc s \\ ;u\7' :, l- AN/* & 3. Gi6 viin hing bdn Gi6 viin cria ihanh pham da cung c6p. Doanh hu ho4 ilqng ni chinh di ian gui kh6ng k! han di b6n hdng ri chfm di r?ng ru6c ian ci nguy6n liqu ei b6n ngopi Q ii ch6nh lqch d gi6 ph6 sinh di ch6nh lgch gi6 do danh gi6 l4i c6c kho6n.,, a mpc i6n Q c6 g6c ngopi Q ui k6 ir liu nim Nm nay a6n cusi kj niy. Nm rufc ; r Bdn huyil minh ndy h ma ba phqn hqp hdnh vd phdi duqc dqc cing voi Bdo crio di chinh hqp nhii gifra nian d0 33

35 conc rv cd pnhru xuar r,rnfre ruau rn0v snru cjl ong AN GrANG Dia chi: 90 Hirng Vuong, phulng M Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang nao cao rer cnixu HOp NHAT crua NGN o0 6 h6ng dau cria ndm di chinh k6 hric ngdy 3l hang 12 nim 2019 Bin huy6 minh 86o c{o di chinh hqp nrd gifra ni6n Q (i6p heo) Chi phi iri chinh Chi phi l6i vay.5 ban ngopi Q 6 chdnh lqch gi6 ph6 sinh Dg phdng ginm gi6 dau u di chinh dii hpn ui ki! r liu nim l6n cuiii ry nay Nm nay Nm rufc Chi phi bin hirng Chi phi vfl liqu, bao bi Phi kiom nghiqm, phi vi sinh Phi vfln chuyi5n C6c chi phi kh6c ui k6 ir Au nim d6n cuisi y ne,y Nm nay Nim rudc Chi phi quin doanh nghiqp Chi phf cho nhdn vi6n Chi phf d6 dng vln phong Chi phi khsu hao ii san co dinfr Thui5, phi vd lq phi Chi phi ds ph6ng Chi phi dich vu mua ngodi C5c chi phi kh6c uf k6 ir dau nlm l6n cuiii <y nay Nim nay Nim ru6c r s ^ (,,,,s q'l r *\ io\ \,.\ Thu nhfp kh6c Thu h5 rq Ch6nh lqch hanh o6n Thu i6n Udi ruong hie hai ai sin Thu nhfp kh6c ui kii ir l6u nim l6n cuiii ry,riy Nim nay Nm rufc n; Bdn huy* minh nay h ma b0 phdn hqp hdnh vd phdi duqc dec cing voi Bdo cdo di ch{nh hqp nhii gina ni1n d0 34

36 c6re ry cd pxaru xuar nufrn xxau rx0v snn cuu ong AN GrANG Dia chi: 90 Hung Vuorg, phudng M Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang sao cao rar csinn nqp NHA ccra NffiN o0 6 h6ng dau cria n6m di chinh k6 hric ngiy 3l hang 12 ndm2019 Bin huy6 minh B6o c6o ii chinh hgp nr6 glfra ni6n Q (i6p heo) 9. Chi phi khic Chi h5 rq Chi mua qui bi6u, huong 16 Chi nqp ph4 C6c chi phi kh6c uf k6 ir l6u nim l6n cuisi y re,y Nim nay Nm rufc r.17s fli r6n c6 phi6u 10u. di co bdn/suy gidm ffan co phi6u gi nhufn kii o6n sau hu6 hu nhfp doanh nghi9p Trich qu! khen hu&ng, phric lgi C6c khodn di6u chinh 6ng, gi6m lqi nhufln k6 o6n <lia x6c lnh lgi nhufn phdn b6 cho cl5 d6ng s& hu c6 phiiiu ph6 rong gi nhufn inh lei co bin/suy giim r6n c6 phi5u Sd luqng binh quin gia quyan cia ci5 phiiu ph5 h6ng dang luu hdnh rong kj, ii co bin/suy giim r6n co phi6u 10b. Thdng in khdc Kh6ng c6 c6c.giao dich c6 phiiu ph6 h6ng ho{c giao dich co phi6u ph6rong i m ndng nio xiy ra ir ngny i5 uic k! ki5 o6n in ngiy cdng bi5 B6o c6o di chinh hqp nh6 gia ni n dq ndy. 11. Chi phi sin xua kinh doanh heo y6u 5 Chi phi nguy6n lipu, vfl li u Chi phi nh0n c6ng Chi phi kh6u hao ii sin co dinfr Chi phi dich vu mua ngodi Chi phi kh6c c0r,g ui k6 ir liu ; nim l6n cu5i y oi,y Nm nay Nm rufc z.663.s ui k5 ir iliu nim 6n cuiii y ni,y Nm nay s332s r Nm rudc ;./ /cf ;rrnn CT r. Al q :\1 *'/ /l rnio {EM 'r/ a Bdn huyd minh ndy h ma b0 phdn hqp hdnh vd phdi du.oc dpc cing voi Bio cdo di ch{nh hqp nh(i gifa nian do 35

37 c6ne rv cd pnaru xuar r,rrflr xnau rn0y sm cul ong AN GANG Dfa chi: 90 Hrng Vuong, phudng Ml Quy, TP. ong X-uy n, inh An Giang eao cao rer cninn rlop xsar crue NGN o0 6 h6ng ddu cria ndm ii chinh k6 hric ngdy 31 hring 12,ndm2019 San hry6 TVTTO'TC THONG TN KAC l 1. 1a. Giao dlch vir sd du vri cic b6n li6n quan C6c b n li6n quan v6i Tfp doan bao g6m: c6c hdnh vi6n quan ry chir chl5, c6c ci nh6n c6 li6n quan v6i c6c hinh vi6n quin lf chri ch6 vi c6c bdn li6n quan kh6c. Giao dlch vd sd dr voi cric hdnh vian qufin l! chrr chh vd cric cri nhhn cd fian quan vdi cric hdnh vihn qurn $,chfi chd C6c hinh vi6n quan $ chri chi gdm: c6c hanh vi6n HQi liing qu6n ri vd c6c hanh vi6n Ban iil;il ;$; a511s rv *u. cacianhdn c6 li6n quan vdi c6c ur ric, qu6n lli chri chs li c6c rari,ic,,"a fris iong gi, inh cdc hdnh vi6n quan ry chri chi. Giao dich vdi cdc hdnh vi i qudn ly chfi chd vd cdc cd nhdn cd li\n quan vdi cdc hdnh vi n qudn! chil ch6. Ngodi cic giao dich va b5n hdng cho c6c c6 nhdn c6 li6n quan v6i c6c hinh vi6n ql6n li ch ch6 eiauqc riih Uay dhuy6 minh s5 V.1b,-Tfp cloin cdn ph6 sinh c6c g.,a? v6i c6c hinh 9i:h.kl vi6n qu6n lf chrich5 vi c6c c6 nhdn c6 li6n quan v6i c6c hdnh vi6n qu6n lf cl ch6 nhu sau: uy <6 ir dau nim l6n cu6i ki nny Nim nay Nim rufc Cric hdnh vian HQi ing qudn r! Tri ng vay - 10.s g rn C Cric cri nhfrn cd fian quan voi cric hdnh vian qudn li' chfi chfu Tri ng vay &pr U. {G Gi6 henh pham b6n cho c6c hinh vi6n quin ly chr chi vi c6c c6 nhin c6 li n quan vdi c6c hinh vi6n quin lj chi ch6 li gi6 h6a hufn. C6ng nq udi cdc hdnh vian qudn ly chfi chii vd cdc cd nhdn cd han quan vdi cdc hdnh vi n qudn $ chil ch6 6Ong rq v6i c6c hinh vi6n quin lj chir ch5 vi c6c c6 nhdn c6 li6n quan vdi c6c hinh vi6n quin y cliri. O A.ro. " rinh bdy 4i cfuc huyi minh sii V.2 vi V C6c khoan c6ng ng phii hu c6c hdnh vi6n quan lf chfi ch5 vi cfuc cinhdn c6 li6n quan vdi c6c hanh vi6n quai ry, &,i "r6 kh6ng c6 bio dnm vn sc dugc hanh o6n bing idn. Kh9n9."9 9:f dg phong p ai nu kh6 ddi ndo <ugc lfp cho c6c khoan nq ph6i hu c6c hinh vi6n qu6n lli chri ch6 vd c6c c6 nhdn c6 li6n quan vdi c6c hdnh vi6n quin lf chri chs' de q ;0 il r0i 1,..l - Thu nhqp cfia cdc hdnh vi1n qudn ly chil chd len luong Php c6p ui k6 ir lffu nim l6n.cudi <y ney Nim nay Nm rufc nar rw* *nh ndy ld m1 b0 phdn hqp hinhvd phdi drqc dpc ci.ngvci Bdo cdo di chinh hqp nhii gi*a nian d0 36

38 l c6ruc w cd pnhru xuar nxde xnau rn0v sen cw ong AN GrANG Dia chi: 90 Hung Vuong, phurng Ml Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao cao rer cuinu uqp xsar crua NpN oq 6 h6ng diu cria ndm di chinh k6 hric ngdy 3l h6ng 12 ndm20l9 Bin huy6 minh Brlo c6o ii chfnh hgp nr6 girra ni6n dq (ii5p heo) b. Giao dlch vd s6 du voi cic ban fian quan khdc C6c b6n li6n quan kh6c v6i Tap doan g6m: BGn li6n kh6c C6ng y C6 nh0p Thriy s6n Cu ong C6ng y C6 phin Xu6 nhfp khau Thriy san An M! Mdi quan COng y c6 quan h0 m6 hi v(}l -.n Ong Ulam -l Ooc 99rs q.:6 -luan he ma hi6 vdi long ulam ooc Giao dlchvoi cdc b n hdn quan khdc Trong ky T6p doin chi ph6 sinh giao dich mua c6 nguyon li u u C6ng y C6 phan Xu6 nr6p hau Thfiy sin Crlu ong v6i s5 idn VND (cirng kj,ndm ru6c kh6ng c6 giao dich ph6 sinh). Gi6 mua nguy n liqu u C6ng y C6 phan XuA nhfp khau Thny sin Cru ong li gi5 hoa hupn. ) 2a. 2b. 3. Cdng nq voi cdc ban lian quan khdc Tfp eloin kh6ng c6 c6ng ng vdi c6c b6n li n quan kh5c. Th6ng in v6 bq ph$n Th6ng in b0 phsn dugc rinh bdy heo linh vgc kinh doanh vi khu v.uc dia l1i. B6o c6o. bq phfn chinh y u li heo linh v.uc kinh doanh do c6c hop iqng kinh doanh cria T4p dodn duo. c 6 chric vd quan lf heo inh chd cria sin phdm. Thilng in vi inh vgc kinh doanh Hoa dqng kinh doanh chinh cria Tfp iloan li hoa dqng ch6 bi6n hfc [n vi c6 ra fille el6ng lgnh. Doanh hu vn gi6 vin cria c6c hop ilqng kinh doanh dugc rinh bdy ai huyi minh s6 V.la vi V.3. Thilng in vi khu vqc ila lj, Snn pham cria Tfp aoan duo. c b6n rong nu6c vi xu6 khau (Ch6u A, Chau My (ru M!) vn Trung D6ng). Chi i6 doanh hu huan vd ban hdng vd cung c6p dich vu ra b6n ngodi heo khu vgc <l!a ly dua r6n vi ri cia kh6ch hing nhu sau: u! k5 ir liu rnam oen cuor Ky nay Trong nu6c Nu6c ngodi Nm nay r.206.srg.658 Nim rufc s Quin $ rrii ro iri chfnh Ho4 <lqng cia Tgp d.oan ph6 sinh c6c rrii ro ii chinh sau: rrii ro in dpng, rui ro hanh khoan vi rui ro hirudng. San f6ng Gi6m dic COng y chlu r6ch nhiqm rong viqc hi6 hp c6c chinh s6ch vi c6c ki6m so6 nhim gi6m hi6u c6c rui ro di chinh cflng nhu gi6m s6 viqc hr,rc hiqn c6c chinh s6ch vi c6c kiim sos de hi6 hp. --= f0j :;T P iursr, "Or ii\n( ir ) _< {q "G T reuil i vi &( ---4 PHC '4 Bdn huy* minh ndy d m\ ba phdn hqp hdnh vd phii duo. c d7c cing voi Bdo cdo di chinh hq nhii gi*a nian d0 37

39 c6ne rv cd pnaw xuar nnde xnau rhuy snn cuu ong AN GrANG Dia chi: 90 Hirng Vucrng, phudng MY Quy, TP. ong Xuy n, inh An Giang aao cao rar crinn Hop NHAr crua NGN o0 6 hdngdau cria nim ii chinh kis hric ngdy 3l h6ng 12 ndm2olg Bin huy6 minh B6o c6o ii chinh hgp nrd gifra nign Q (ii5p heo) 3a. Rri ro in dqng Rrii ro in dpng li rui ro mi mq bdn ham gia rong hqp d6ng khdng c6 khi nlng hgc hiqn ducr. c nghia vp cria minh d6n di5n 6n h6 vd ii chinh cho Tfp loan. Tfp oin c6 c6c rui ro in dgng phs sinh chri yiu u c6c khoin phii hu khich hdng vd i6n gui ngdn hang. Phdi hu khdch hdng Ei5 quin lf nq ph6i hu kh6ch hdng, Ban T6ng Gi6m l6c C6ng y dd ban hdnh quy chi bren neng voi cic quy dinh chfl ch6 vo c6c d6iuqng mua hdng, linh mric br{n hdng, h4n mc ng ve hdi han ng.mq c6ch cs h6. Hing h6ng Ban T6ng Gi6md6c C6ng y hqc hi$n ki6m ra viqc u6n hri quy cr6 Uan hdng ndy. Ngodi ra, nh6n vi n phdng kii oan hu&ng xuy6n heo d6i nq ph6i hu dc il6n d6c hu h6i. Khoan ph6i hu kh6ch hing cria Tfp doin li6n quan d6n nhiau don v! hoa dqng rong c6c llnh v.uc vd_c6c khu vgc dia lf khsc nhau n6n rrii ro in dpng gp rung il6i v6i kho&n ph6i hu khdch hang ld h6p. -.: len gm ngan kang C5c kho6n i6n giri ng6n hing kh6ng c6 lc! h4n c.ua Tflp dodn du-o. c grii pi c5c ngdn hang rong nu6c. Ban T6ng Gi6m d6c Cdng y kh6ng nhfn h6y c6 rui ro in dpng rong y6u nio u cajkhoan i6n gui niy. Mric d0 rrii ro in dpng 5i la doi v6i c6c di sin di chinh h gi6 ri ghi s6 ca c6c di sin ii chinh (xem huy6 minh si V.4 va gi6 ri ghi s6 cria c6c di san ni chinh). \\ \e srrl - nl* '/,*9 Bing phdn ich va hdi gian qu6 h4n vd giim gi6 cria c6c di san di chinh nhu sau: Chua qui h3n Dfl qui h3n Di qu6 h4n hoic chua b! nhung khong vir/ho{c bi giim gi6 giim gi6 giim gi6 C0ne sd cuiii ry Tidn vd c6c kho6n ucrng r.,;. ouong len C6c khoin dau u nim gi di5n ngiy 116o han 1 Phei hu kh6ch hing C6c kho6n phii hu kh6c Tdi sin di chfnh sin sdng ae Uan 9s.s66.3ss s U0A s.7s r.241 Sii iu nem Ti6n vi c6c kho&n uong luong ian C6c khoan dau u nim gi d6n ngdy il6o hpn Phii hu khich hdng C5c khoan phii hu kh6c Tii sin ii chinh sin sing AC Uan c0rg s6.22s g ; s Bdn huyd minh ndy ld rnil ba ph,an hqp hdnh vd phdi du.oc ilpc cing voi Bdo cio di chinh ho.p nhii gia ni n d0 38

40 c6nc rv cd puhn xuar runap xnau rnoy san crju ong AN GrANG Dia chi: 90 Hirng Vuong, phumg M! Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang nao cao rar cuinn Hop NHAr crue NBN o0 6 h6ng ddu cira n6m di chinh k6 hric ngiy 31 h6ng 12 ndm20l9 B{n huy6 minh B6o c6o ii chfnh hqp nrd giira ni6n iq (i6p heo) 3b, Rfiirohanh khodn Rrii ro hanh khoan ld rrii ro Tflp doin eip kh6 khen khi huc hiqn nghia vp ii chinh do hiiiu ian. Rrii ro hanh khoin cria Tpp doan chri yiu ph6 sinh u viqc c5c ii san di chinh vd nq ph6i re ii chinh c6 c6c hdi <1i6m 16o han l6ch nhau. Tpp dodn quin l;f rui ro hanh lhonn h6ng qua cdc biqn ph6p: hucrng xuy6n heo d6i c6c y u ciu vd hanh o6n hiqn ai vi du ki6n rong uong lai d duy ri mq lugng i6n cfing nhu c6c khoin vay d mirc phr) hqp, gi6m s6cic lu6ng i6n ph6 sinh hgc i5 v6i du ki6n nhim gi6m hi6u anh huong do bi.5n cqng cria lu6ng i n. Thdi han hanh odn ca c6c khoin ng phii ri ii chffi phi ph6i sinh dga r6n hdi han hanh o6n heo hgp dng h u 01 n[m'rd xuisng. Ban T6ng Gi6m d6c C6ng y cho rlng mric iq rui ro d6i vdi viqc ri ng ld vira phdi. Tflp codn c6 khi ndng hanh o6n c6c khoinnq d6n h?n ddng i n u ho4 ilqng kinh doanh. Tfp coin c6 <l khi nlng iiip can c6c ngu6n vi5n vi c6c khoin vay d6n h4n rong vdng 12 h6ng c61h6 dugc gia hpn vdi c6c b n cho vay hiqn ai. 3c. Rri ro h! rrdng Rrii ro hi ruong ld rui ro md gi6 ri hsp lf hoflc c6c luding ian rong uong lai cria c6ng cp di chinh se biiin dqng heo nhfrng hay d6i cria gi6 h!ruong. Rrii ro hi rucrng li6n quan d6n ho4 d6ng cria Tflp oin g6m: rui ro ngopi e, rui ro l6i su6, rui ro vd gi6 chimg khosn vi rui ro gi5 nguy6n v0 ligu. A ca'/ i(, R) C6c phfln ich v6 <Q nh4y, c6c cinh gi5 du6i l0y li6n quan <6n inh hinh di chinh cria Tflp eoin 4i ngdy 30 h6ng 6 n[m 2019 vd ngdy 01 h6ng 01 n[m 2019 r6n co sd gi6 ri ng hu6n. Mric hay l6i cria j' gi6, l6i su6, gi6 chimg kho6n, gi6 nguy6n va li u sri dpng d6 phdn ich d0 nhpy dugc dga r6n viqc l6nh gi6 khi n[ng c6 h6 xhy rarong vdng mq n[m di v6i c6c diau kiqn quan s6 irgc cria hirudng ai hoi i6m hiqn ai. R*i ro ngoqi Q, Rfii ro ngopi Q ld ri ro md gisri hqp ly ho{c c6c ludng ian rong ucrng lai cria c6ng cp ii chinh s biin dqng heo nhirng hay d6i cria y gi6 hdi do6i. Tfp elodn xu6 khau sin pham vdi <16ng idn giao dich chfi yiiu ld USD do vdy bi 6nh hucrng bdi su bi6n dqng cria j' gia noi Aoai. Tfp lodn qu6n y rui ro li6n quan d6n bi6n dqng cria j'gi6 h6i <o6i bing c6ch 6i uu hdi han hanh o6n c6c khoin ng, du b6o fj gi6 ngo4i Q, duy ri hqp ly co c6u vay,vd no gia lgoai e vd VND, lua chgn_ hdi di6m mua vd hanh o6n c6c khoin ngogi Q ai hdi i6m $ gi6 hdrp, sri dpng 6i uu }'., -A ^.J ngu6n i6n hiqn c6 cl6 cdn b6ng giiia rui ro y girl vi rui ro hanh khoin. Bdn huyii minh ndy h ma b0 phdn hq hdnhvd phdi duqc d7c cilngvoi Bdo cdo di chinh hq nhii ga nian d0 39

41 _ c6nc w cd pnar,r xuar runde xnau rn0v snn cju ong AN GANG Dia chi: 90 Hung Vuong, phuong M Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang eao cao rer cnhrn nqp NHA ccre NmN o0 6 h6ng dau cria ndm di chinh k6 hfc ngdy 3l h6ng 12 n1m20l9 Bin huy6 minh B6o c6o ii chinh hgp nnd gffia ni6n iq (i6p heo) Tdi sin(nq phdi rn) huin c6 gic ngo4i Q cria Tfp doan nhu sau: ^a. S0 cu0i ki CNY Ti n vd c6c khoin uong duolg idn Phdi hu kh6ch hdng Phai ra nguoi b6n vay , ,34 (18.255,10) ( ,00) USD EUR 468, ,00 -_ ,50_ , ,07 (18.255,10) ( ,00) 56 liu nem USD EUR 468, , ,50 Tni sin(nq phii ri) hufin c6 goc ngo4i e _U ,3! l@l9_ ,s0 _15.321J2!,8q 4{!E9_ ,s0_ Tpi ngdy k6 hirc k}k6 o6n, vdi gi6 dinh c5c bi6n s5 kh6c kh6ng hay d6i, nisu f gie h6i <ioii gia VND vd USD [nglgiim.02% hi lqi nhufln ru6c hu6 ky niy ca Tfp doin se dnglgiim \,rnd (cirng k! ndm rudc ilrglgiim \rnd). Ri ro do bi6n clqng cria f gi6 h5i co5i giia VND v6i EUR vi CNY d6n lgi nhuqn sau hu6 vd vi5n chri sd hu cria Tpp dodn li kh6ng d6ng ke do di sin huan c6 giri' ri nh6. Rrii ro ldi sui Rrii ro ldi sua ld rrii ro md gi6}.i hqp lj ho[c cic ludng ian rong uong lai cria c6ng cr,r ii chinh se bi6n dqng heo nhirng hay d6i cria 16i su6 hi ruong. Rrii ro lai su6 cria Tfp doan chri y6u [6n quan l6n c6c khoin vay c6 ldi su6 hi n6i. T4p dodn quan lj rui ro ldi su6 bang c6ch phan ich inh hinh hi ruong d6 dua ra cic quy6 Ainn hqp ly rong viqc chgn hdi di5m vay vd kj,h4n vay hich hq,p nhim c6 duo. c c6c ldi su6 c6 lqi nh6 cfing nhu duy ri co cau vay vdi l6i su6 hi n6i ve c6 ainfr phr) hqp. Cdc c6ng cp di chinh c6 ldi su6 hn n6i cria Tpp coin chi c6 c6c khoan ngdy kis hirc kj, k6 o6n h VND vd \rnd vd USD). vay v6i l5i.su6 hi n6i pi USD (s6 <du ndm ld Tgi ngiy k6 hric lcj, k6 o6n, v6i gii dinh cic bi6n s5 kh6c khdng hay d6i, niiu ldi su6 cec kho6n vay VND c6 ldi su6 ha noi ang/giem 02% hl lqi nhufn ru6c hu6 ky niy cria Tfp ilodn se giim/[ng V{D (crng k} nlm ru6c gi6m/[ng \rnd). 4'. \B!'/. /cl UiTil cl \A 2,\.'Y8 r N-a -., 'yg :6 u {Hl : TOA A, yh H Tpi ngiy <6 nfrc kj, ki5 oin, v6i gii linh c6c bi6n sii kh6c kh6ng hay l6i, n6u lai su6 c6c khoan vay USD c6 ldi su6 hi n6i dn{giim 01% hi lgi nhudn rudc hu6 vi viin ch sd hiru ky ndy cria Tpp lodn se giim/dng VND (cirng kj,nlm ru6c giim/dng ld VND). R*i ro vd gid chmg khodn C6c chimg kho6n do T6p dodn nim giii c6 hc bi enh hudng bdi c6c rui ro vd gi6 riuong lai cira chimg kho6n <lau u. Tgp dodn qu6n llf rrii ro vc gi6 chung khoan bing c6ch hi6 lap han mic dau u. Ban T6ng Gi6m ddc C6ng y <l6nh gi6 mric d0 6nh hu&ng do bir5n dqng cria gi6 chung khosn d6n lgi nhu6n sau hu6 vi vr5n chri sd hu cria Tgp dodn ld kh6ng l6ng ke. Bdn huyii minh ndy d ma b0 phdn hqp hdnh vd phdi drqc dqc cilng voi Bdo cdo di chinh hqp nhil gfia nian dq 40

42 c6lc rv cd pnan xuar ruxap xau rnuv san cfu ong AN GrANG Dia chi: 90 Hng Vuong, phuong MY Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang sao cao rer cnixn uop NnAr cue men oq 6 h6ng dau cria nem di chinh k6 hric ngdy 31 h6ng 12 ndm20l9 Bin huy6 minh Bdo c6o ii chfnh hgp nrd giira ni6n Q (i6p heo) Rfii ro v gid nguy1n vd i u }..i ap doanco rul ro ve sg ben dqng cua gra nguyen va liqu. Tap doan qu6n $ rui ro vd gi6 nguyen vf liqu bdng cich heo d6i cha chc c6c h6ng in vi inh hinh.c6 li6n quan cria hi ruong nh[m quin lli hdi di6m mua hdng, k6 hoach s6n xu6 vd mric hang 6n kho mq c6ch hgrp lj. B6n canh i6, T4p odn day mqnh ph6 ri6n virng nu6i c6 dc chri Qng ngudn nguy6n li u vi quin l1f rui ro vc gi6 nguyen liqu. Tfp iodn chua sri dpng c6c c6ng cg ph6i sinh iim bio d6 phdng ngira cic rui ro vir gi6 nguy6n vf li0u. 3d. Tdisdndrmbdo Tdi sdn hii chiip cho elon vi.khdc Tpp doin his ch6p mq s6 khoin ng phii hu kh6ch hang d6 dim b6o cho khoin vay ca c6c ngdn hang (xem huy6rminh s5 V.Z). Gi6 ri si5 s6ch cria ii sin h6 ch6p ai ngdy kii hric lc! k6 o6n la \,rnd 1sd OAu nlm li \fnd). Tdi sdn nhdn hii chip cila don vi khdc Tfp loan kh6ng nhfn di san dim bio nio cria <lcm vi kh6c pi ngdy 30 h6ng 6 ndm 2019 vd ai ngiy 0l hsng 01 nlm , Tiri sin dri chinh vir ng phf,i ri iri chinh Tdi sdn di chinh Gi6 ri ghi s6 s5 cu6i <y S5 liu nem Gi6 ri hqp lf Gi6. g5c Du phdng Gi6 e5c D. phdng Sii cu5i iy 56 Au nlm Ti n vi c6c khoan uong luong idn C6c khoan dau u nam glu oen ngay d6o h4n Phii hu kh6ch hang ( ) ( ) C6c khoan ph6i hu kh6c ( ) ( ) Tdi sdn ii chinh sin sdng d6 b6n ( ) ( ). c0ne 152i11.s712!r -G!!'61!{2!} Ml9ld-11J1!- lll?95{99j!!) ,G gls )Nc CF :ipmlr fu l NGU {,YEU. *:=ii :s. qa GTY ir ni,u llatu &G *4 w Nq phdi r di chinh Phai ffi ngudi ban vay C6c khoan ph6i rd kh6c Gi6 ri ghi s6 ^ -4.,, 50 cuol Ky 56 liu nrm Gii rihgp ly s6 cuiii ry Sii Au nnm s s Gi5 ri hqp ly ca c6c di s6n di chinh vd ng phdi r6.di chinh ucrng cuong gi6 ri s6 s6ch (da ni dr; phong cho phfln u6c inh c6 khf, n[ng kh6ng hu h6i lugc) cria c6c khoin mpc ndy do c6 lcj'h4n a ngan. Bdn huyii minh nay ld m\ b0 phdn hqp hdnh vd phdi du.oc dpc cing voi Bdo cdo di chnh hqp nhi gifra nian do 4l

43 c6r*rc rv cd pnaru xuar runap xnfiu rx0v saru cuu ong AN GrANG Dia chi: 90 Hng Vuong, phuong MY Quy, TP. ong Xuy6n, inh An Giang sao cao re chir.h Hop NuAr crca men o0 6 h6ng dau cria n6m di chinh k hric ngdy 3l h6ng 12 ndm2019 Bin huy6 minh 86o c6o iri chinh hqp nrd giira ni n iq (i6p heo) _ Sg kiqn ph6 sinh sau ngiy <6 nc k) kd o6n Kh6ng c6 su kiqn rgng y6u ndo ph6 sinh sau ngil <6 rric y kri orln y u ciu phni <i6u chinh si5 li u hoac cdng b6 r6n B6o c5o di chinh hqrp nhd gifia ni6n i10. r*sged 05 hsng 8 nnm 2019 W Truong Mi Nguoi l$p Duy K5 o6n ru&ng \ 9a,,T lei }}r,n( fr.,u \ \ HA l, '/Al $ Bdn huyil minh nay ld m b0 phdn hqp hanh vd phdi duqc lpc cilng voi Bdo cdo di chinh ho. P nhd girra nian d0 42

44 z { z (9 z 9* de q.cg.1r 1,, 9i '6q z- i >.6,E '= i.^ i F oo-x uo f 5z.E l< J.fi Y1;!.,.E'H 'S a z r b,>, ou <o (J <o (a l=ej r+rr a] dsca oi rr\ocool r\o\o coo* O\ sf \o i+oo oq("ln co\o$ ca_ rr(\rrr v') c! N fr:; O\O\'-Oia ca =l C.l \O.+ oo n!"la\q\q\q NooooF.c.lO Ov_e{O0O.f,oiraf, H E,Elel El rd 'dl rr E E co vf.+o.i<i O\+\O\OO\A ca+r$nco ci a.l c.l \o \Oivc.l \lc\l c.l v n v. c,) v'),4 q C.l OO O\ oo f'. C.l OF@r\ $ oeqq-1 aoo\f-n l-l.ic{e{h co )G,<6 \<o a (O. <o. rrro\rr F- ri r) cr; rr\soo (\!f,ooo qqel\q c.l,- ho\f-o - H*O\ao oonr.)oo O\-$ h\ (\ co $ o.l!+ 6l q c.l $ ra o\ =9 n ia in?o al al \o cl o\?a ro ra r- a.l in?.) ra 6l -- o o\ F.- \o in l.n o\?a ra?aj o\ $ \o 6 \oal.<) o () 6 () oo N,Gl o.l o0.(! F- >'.(6 ho \<o 6.<C) J4.d ((.;l EA o 0.) o.b B O.c0 o o 00 r<o! a <o. o\ N E oo o0 "( o z E =.s zs o J U le le lo l:l s l-xo l<6'v l> E l.-..c lf e l= uo ldc( r.<o F F b0 \ 6 r\ YSJ G,,/.,a i.r\ ia {\i ''i' $ F oo ie..x r< =5fr;E F.z!, 3 5o.-c x * o..=,< = o0* F *:a - A>E,E -VZr * 5.- a, E < ).U :a anl,l r E.=.F r5.: i, :i'3 Ze,.E E ro.e..i 9Oai ro F..<CE =a <O. 60 O.dF q'--.8 q..e dr_g E O.d =.(B E BB:-..8 :- <i!, <i!j,r '<c) = P..*:: H ir =EE;E'8. Yo xo) <rd..cl *qj i io -r -q -c -E -c :(g :9' FFFFFQU "( <(D. o0 (! o <Gl. \<0) F. <cq.,b AD z c. s

45 (, z sg, z (, z 9s -.9.\ lj (Ji 2.c, 'fi 'E" =.i\ >.8 >' E r 15 = i*.o.se F o0l.\ ho o l< =E.E.= -.fi a 5 * z;"8,. E'H '$.E E5.iE.H l- rn'lr il - ik g 2'9..8 -Jg*^ x*o'.=:,= a,e.;-; S.E EE '9.!'; E.H' EH;,ET E! H:' rq.e..y E.=' (JGC0r,o< n z :.: b a ae aa EE(d '3 co ls l^r oalo =ls lo ol- oo +..r adv? el9 E ln *lrr) rqls vld; Sl3 -.jlr; lr- 6l.r l-l= r,.+ lor - <o colo\ -lco -.'i ol'; h +lo\ o ol??) r; \O jlg F- l?.) n ql',q 6 -l\o =.^l= lol 16r c4 l?.) l 16 i.,oln ln '1S ',e llci ld -loo la r),.k loo 16 e Elj l= o,le olo 6 l6 +l+ c. ln =<qg a. 16r b0a -J l-.' r o<o N 16r )Cq. q) h la ri lv F.<O l-.<o E >e o,lo olo olo ci r) ld lia o= F\ lf \ci l ' o\ lo\ uoa qlq E.= F l- Nl-.+ r Nho \OlFo\ \o lra vi 6ilcl; ar S lo\ + hlg\ cd \o c'ilg \o l^l '- \Ol+ od c.il.i * =l* N.{li oo \Olr+ co \o lra od 6il-i c.l +lfa.l hlf 6 c.iloi \o \o la.r n \clq o c.i lao = =l= c.l co 'l(.r l?.) oq c{ le lcr 6 lra aj 16r 16 oq l" :l= o rle olo a.l +l+ l6 e{ l6 o. 16r a\ la. n u? h lra l- o rl ol olo c; 6 ld lra l\ lf \.i lg qlq o\ 16\ F\ r' Nlo 'p >\ P,(E oegc E!'E a"f! ooe H bo!:!,>:!,). E Hr s,jr H.r E F.r..e.8.'9..e.8.'3 ie39.,lj=(j --s.<o b. <o.<o O. <o a Ja o Jq (o% o/ rol GJ crl,&\ 6\ \{. o\ N E oo - EO =,\ 'az *,r b\-l z fie'1 Eb E) \H / ls 6 lo l:,1 o -.<o ls : l.e l- e lc oo l<c! E l- o<o F F "E! \G YO DO z ;)i $

46 CTY CP XNK TS CTTU ONG AG Sii: 09 BC/GTT.CAG (V/v Gidi rinh chdnh lqch lqi nhuqn Sau huii qui 2 ndm 2019 so vdri Qui 2 ndm 2018) ongxuydn,ngdy CQNG HoA xa HQ CHU NGHie VET \AM DQc flp - TF Do - H?nh Phric 15 hdng 07 ndm2019 K{Nh Efi:. UY BAN CTTUNC TTTOAN NHA NOC - sd crao DCH chrrng xnoau TP.HCM Ten 6 chfc ni6m y6: c6nc TY cp )o{k THUY SAN Cfu ONG AN GANG Md chimg khorin: AC Eia chi: SO qo ilucmg Hung Vucrng, KCN My Qui, TP ong Xuy6n, An Giang qui 2 nm 2018 (heo h6ng u s6 l55205nt-btc cria BQ dri chinh ban hirnh nghy 06n020s) STT Chi i6u Quf 2 nilm20l9 Quf 2 nlm BCTC COng y Me So sinh Q so voi Q2208 T[ng 13 1,52o 2 BCTC Hqp nha s Tdng 18,40o NsuvAn nhdn: 1. oi NhuQn BCTC c6ng y mg dng l3l,52oh so vdi cng kj, ld do rong quf 2/2}lg doanh hu b6n hdng vd cung c6p dich vu dng3,99yo, gi6v6nhdng b6n gihm -4,25oh, do r6 lqi nhufln gqp lng 47,56yo so v6i cing kj,, b6n c4nh d6 chi phi ei chinh giim -4,47yo, chi phf ban hdng gi6m -6,78yo, chi phi qu6n ly doanh nghiqp gi6m -2,40o. 2. qi Nhuan BCTC hqrp nhs Ang 18,409/a so rr6i cng ky la do rong quri mflc d doanh hu b6n hang vd cung c6p dich vu giim -4,17yo, nhrmg gi6 v6n c6 bi n d0 gi6m lon hon (gi6m -8,26%) glrn gap d6i, do 16 vhn da*bao gia dng lgi nhufln gqp l6n 6,26yo so vdi cng lcj,, b n c4nh d6 chi phi ai chinh giam -8,40Yo, chi phi b5n hdng gi6m -15,55oA, chi phi quin ly doanh nghiep gi6m -18,98yo. Tr n 16y ln gi6i rinh vc inh hinh bii5n dqng lgi nhu4n sau hu5 qui 2 nlri 2019 so vdi qui 2 ndm 2018, COng y CP X\K Thuy S6n Ciu ong An Gi CONG TY llrarilrfru r3u #NG [N ffitanffi rdnrcgramddc g,j'g'.,,ff6l

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay thong nam 2018 QUY CHE NOI BQ VE QUAN TRI CONG TY CUA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia

Chi tiết hơn

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao cira BAN rrinr soar TAI DAI TTOI pdnc cd pong THIJdNG

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 386 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Dieu le giai Bong chuyen

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201 CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 2015 BAo cao rins HiNn euan rri conc rv (Nnm 2014) Kinh

Chi tiết hơn

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen r Ban Doi ngoai Trung irang \. Tinh hinh EU ndi chung

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CTCP TAU CAO TOC SUPERDONG _ KIEN GIANG ceng HoA xa ugr chu NGHia vrpr NAM DQc lap - TU do - H4nh phric Ngdy 14 thing 08 nam 2017 CONC go THONG TIN INNU CONG THONG TIN DIEN TTT CUA uy gan CHTNG KHoAN NHA

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM ***** Số: 039/2015/QC-HĐQT Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015 QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CP KHO

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET DINH Quy dinh gia toi da doi vdi djch vu thu gom,

Chi tiết hơn

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi viqc thdnh tqp Ban ti chtic vd ban htinh Quy chl ';

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET DINH? T Cdng n6 tnri tgc hdrnh chfnh thuqc tham quydin

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho

CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG - HGM HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STXDCK COMPANY Dja chi: So 390 Phw&ng Nguyen Trai - Thanh pho Ha Giang- Tinh Ha Giang Difn thoqi: (84) 0219 3866

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq thdng 11 nam 2018 V/v huong dan kiem tra hoc ky 1 nam

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH TRONG * Cong cuoc doi mdi ddt nudc da gianh nhieu thdnh

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 nam 2018 HirdNG DAN Nhiem vu khao thi va Idem dinh

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------- Số: 27/BC-SVC Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec ban hanh Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thay the

Chi tiết hơn

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao cao tai cninh rrqp nhat,cua c0n9 ry va cac cgfs.ly gol

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 nam 2014 : QUYET DINH Ban hanh Quy che nang bac lirang

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t UBND TNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao mc thu va trnh tu thuc hen men, gam hoc ph va ho trg ch ph hoc tap tu nam hoc 2017-2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu' do - Hanh phuc Hd Tinh, ngay

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 nam 20IS QUYETDJNH Ve vi?c thanh lap HQI dong bp mon

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG Tir Quy dinh tieu chusn, dilu kien, noi dung, hinh

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (g

TNG QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac Ung xu Nha cung c^p (g TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (gpi t5t la CoC) nh^ neu ro cdc tieu chuan t6i_ thieu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia Ngay 1-9-1858, lien quan Phap - Tay Ban Nha nd tieng

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac UBND TNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phc SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac tuyen snh vao Idp 10 THPT va THPT Chuyen Ha Tnh nam hoc

Chi tiết hơn

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang 9 nam 2018 V/v huong din thuc hien nhiem vu giao due

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co DONG THUONG NIEN NAM 2019... Kinh thua Quy vi dai bieu,

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20 UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S :^SGDDT-Ha Mi, ngay ^ thdngndm 09 V/v thong bao lich duyet ke hoach bien che nam hoc 09-00 Kinh

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xet tuygn DH, CBSP, TCSP nam 2019 Ha Noi, ngdyoz thdng

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài ch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOẢNG SẢN Ả CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1408.01/2018/TB-ACM V/v: Báo cáo tài chính đã soát xét bán niên Bắc Giang, ngày 14 tháng 08

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2 CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NHIET BIEN HAI PHONG Boc 1:ap - Tv do - 14#1th phtic 2028/NQ-NDHP Hai PhOng, ngay 23 thang 04 nam 2019 NGHI QUYET BA! HOI BONG CO BONG THUbNG NIEN NAM

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BAO TUYEN SINH TRINH D0 THAC SI NAM 2015 TAI TRUING

Chi tiết hơn

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM ljc /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN va SOAT xet BAo cao (VJ viec Kiim todn va Soat xet

Chi tiết hơn

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij BOGIAO D1)C v). DA TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Dc Hip - Tl! d - Hnh phuc S6: 2 [) IDHTB-KHCN Sn La, ngayj_ij thdng 03 ndm 2016 VIv hung d n xay dung ks hach KH&CN narn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ Ten sco Oi ~M GHI CHU I 145 1010230 Phung Hoang Thuy

Chi tiết hơn

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm HỬ SỨC RƯỚC KÌ HI HPQG 018 Đề Cơ bản 10 hời gian làm bài : 50 phú hầy Đặng Việ Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI IẾ CÁC BÀI ẬP chỉ có ại websie MOON.VN Câu 1: Khi nghiên cứu

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

BON Minn NAM NGHIEN CUU KHOA HOC PHUC VU DAO TAO CAN BO LlAl TRUT BAC DAI HOC VA SAU DAI HOC Cr TRU&NG DAI HOC KHOA HOC XA Hdl VA NHAN VAN PGS.TS. Vu

BON Minn NAM NGHIEN CUU KHOA HOC PHUC VU DAO TAO CAN BO LlAl TRUT BAC DAI HOC VA SAU DAI HOC Cr TRU&NG DAI HOC KHOA HOC XA Hdl VA NHAN VAN PGS.TS. Vu BON Minn NAM NGHIEN CUU KHOA HOC PHUC VU DAO TAO CAN BO LlAl TRUT BAC DAI HOC VA SAU DAI HOC Cr TRU&NG DAI HOC KHOA HOC XA Hdl VA NHAN VAN PGS.TS. Vu Thi Phung' Trong eac irudng dai hpc, dao tao va nghien

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

KPMG limited 10'" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8)

KPMG limited 10' Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8) KPMG limited 10'" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen H e Street Distric 1, Ho Chi Minh City The Socialist Republic of Vietnam Telephone +84 (8) 3821 9266 Fax +84 (8) 3821 9267 Internet kpmg.com.vn BAo cao

Chi tiết hơn

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi du

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn chi du NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi dugc khai lo vu dn hinh su khi dd xdc dinh co ddu hieu

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

cong ty TNHH Kiém Toån AFC Viet Nam AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. Thånh vién tåp doan PKF Quöc té Member firm Of P KF International Accountants & bus

cong ty TNHH Kiém Toån AFC Viet Nam AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. Thånh vién tåp doan PKF Quöc té Member firm Of P KF International Accountants & bus cong ty TNHH Kiém Toån AFC Viet Nam AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. Thånh vién tåp doan PKF Quöc té Member firm Of P KF International Accountants & business advisers S& 258/2018/BCKT-HCM.00822 Kinh gipi:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi CTy CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------ ------------------ Số: 10/.CPVTKTNN Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2015 I. Hoạt động

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t]

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] thang,. ndm 2017 QUYETDINH V~ vi~c thanh l~p Ban phong,

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg bay Ban Chap hanh Trung uong khoa XII ve cai each chinh

Chi tiết hơn