Trang 1.cdr

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Trang 1.cdr"

Bản ghi

1 BAÛN TIN HAÈNG TUAÀN CUÛA COÄNG ÑOÀNG COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE PHUÏC VUÏ TRONG TIN YEÂU & HIEÄP NHAÁT TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM VIETNAMESE CATHOLIC CENTER 1538 Century Blvd. Santa Ana, CA Tel: Fax: gmail.com Giaùm Ñoác TTCG Vieät Nam: LM. Giuse Traàn Vaên Kieåm BAN CHAÁP HAØNH CÑCG VIEÄT NAM GIAÙO PHAÄN ORANGE - Chuû Tòch: OÂng Laâm Kim Baûo - PCT Noäi Vuï: OÂng Hoaøng Xuaân Lai - PCT Ngoaïi Vuï: OÂng Nguyeãn Maïnh Chí - Toång Thö Kyù: Chò Vuõ Thò Hueä - Toång Thuû Quyõ: Chò Phaïm Thu Tuyeát DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI ĐTC Phanxicô ban ơn toàn xá, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (WHĐ, ) Theo hãng tin Công Giáo Bồ Đào Nha Agencia Ecclesia, ĐTC Phanxicô đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Đền Thánh Đức Mẹ Fatima về ơn toàn xá ban cho các tín hữu hành hương nhân Năm Toàn Xá kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra, bắt đầu từ Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH là những điều kiện dành cho các tín hữu hành hương, trong tinh thần thống hối và bác ái, để có thể lãnh nhận ơn tha mọi phần phạt (ơn toàn xá - vì xét theo Kitô học, dựa vào nguồn công nghiệp vô biên của Chúa Kitô, Giáo Hội ban ơn tha tội và tha mọi hậu quả của tội). Giáo phận Leiria-Fatima khuyên tín hữu sốt sắng tham dự một Thánh Lễ hoặc một buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ, đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và khẩn cầu Đức Mẹ Fatima. Ơn toàn xá cũng ban cho những ai dự Lễ hoặc dự một buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ Fatima tại một đền thờ khác có trưng bày ảnh Đức Mẹ, vào ngày (xem tiếp trang 7) Chúa Nhật Chúa Nhật II Thường Niên. Năm A. Số 724 CHIÊN THIÊN CHÚA Tội nguyên tổ hay tội tổ tông quả là một mầu nhiệm đối với con người. Chúng ta không phạm tội nguyên tổ nhưng mang hậu quả của tội nguyên tổ. Điều này có vẻ hơi bất công nhưng cũng ráng chịu vậy thôi vì không ai trong loài người có thể thoátkhỏitộinguyêntổvàtộiriêngcủachínhmình.đãmangthânphậnconngười thì cũng mang cái ách nặng nề của tội lỗi. Người nói rằng mình không có tội thì hoặc đó là người nói dối, hay đó là một người nổi loạn phủ nhận tình trạng tội lỗi của con người. Như thế không ai là không có tội. Giáo hội dạy cho chúng ta biết rằng mọi người đều là tội nhân; án phạt của tội là sự chết; con người không thể tự cứu được mình; Chúa Giêsu Cứu Thế là con đường cứu rỗi duy nhất của con người. NgàichínhlàChiênThiênChúa,Đấngxóatộitrầngian. Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này Chúa Giêsu đã được Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Câu này cũng là câu vị linh mục đọc trong thánh lễkhingàicầmmìnhvàmáuthánhchúatrongtay,chỉkhácmộtđiềuđólàngàiđọc thêmcâu: PhúcchoaiđượcmờitớidựtiệcChiênThiênChúa. Nhưthếhậuquảcủa tội lỗi chính là sự chết, nhưng Chúa Cứu Thế đã tới để gánh tội, xóa bỏ tội lỗi và ban ơncứuđộchochúngta,cứuchúngtakhỏisựchết.nhữngaiđónnhậnơncứuđộthì sẽđượcdựtiệctrongnướcngài.tớiđâychúngtacóthểtựhỏiconngườiphảilàmgì để có thể đón nhận ơn cứu độ và được mời dự tiệc của Con Chiên Thiên Chúa. Như đãnóiởtrên,chúagiêsucứuthếlàconđườngcứurỗiduynhấtcủaloàingười,cho nên để được ơn cứu độ thì phải tin vào Chúa Giêsu Kitô và thực hành những huấn lệnh của Ngài. Hãy xin ơn đức tin và sau đó xin ơn soi sáng để biết điều phải làm, đó làsiêngnănglàmnhữngviệcthiệnvàxatránhđiềugianác.khichúngtacốgắngđi trong con đường đó thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ theo chúng ta đến cùng. Không gì có thể ngăn cản tình yêu Thiên Chúa dành cho loài thụ tạo biếtđitìmđườnglốicủangài. ChúaGiêsuđãgánhtấtcảtộilỗicủachúngta.Ngàiđãbướclênthậpgiá,chấp nhận mọi đau đớn cực hình để hòa giải con người tội lỗi với Thiên Chúa. Mặc dầu tình yêu con người dành cho nhau không thể diễn tả hết tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhưng tình người dành cho nhau cũng giúp hiểu thấu phần nào tìnhyêucủathiênchúa.hãynhìnngườimẹđangphảichứngkiếnđứaconnhỏcủa mình thoi thóp những hơi thở cuối cùng, chúng ta không thể cảm nghiệm hết được sự đau đớn và tan tác cõi lòng của người mẹ lúc đó. Hay dù những đứa con chỉ đau đớn bệnh tật thông thường thôi, lòng người mẹ bao giờ cũng xót xa và thương con: Con ho, lòng mẹ tan tành; con sốt, lòng mẹ như bình nước sôi. Một cách nào đó, tình mẹ thương con diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chúng ta vô hạn và không muốn chúng ta bị đọa đầy trong tội lỗi và chịu án phạt, chính vì thế mà Con Chiên Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đã đến để cứu chuộc và gánhhếtmọitộilỗichochúngta. LmTrầnVănKiểm

2 CHÖÔNG TRÌNH MUÏC VUÏ TAÏI CAÙC COÄNG ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ Christ our Savior Catholic Parish 2000 W. Alton Ave., Santa Ana 2:30 PM Chuùa Nhaät (tieáng Vieät) Phuï Traùch: LM. Taï Anh Kieät Ñaïi dieän: OÂng Danh Nguyeãn Giaùo Xöù: COÄNG ÑOAØN ANAHEIM Saint Boniface Church 120 N. Janss St. Anaheim, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Trònh Danh , Ext. 130 Phoù Teá Vónh Vieãn: Toáng Minh Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyeãn Hoàng Rosemary, LHC x120 Chuû Tòch BCH: OÂ. Nguyeãn Naêng Chí :30 PM thöù Baûy 7 PM thöù Ba vaø 8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng 5:30 PM - 6:30 PM thöù Ba, 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy Xin xem baûn tin Coäng Ñoaøn. COÄNG ÑOAØN ST. BARBARA Saint Barbara Church 730 S. Euclid St., Santa Ana, CA Cha Xöù: LM. Giuse Phaïm Ngoïc Tuaán / Cha Phoù: LM. Joseph Nguyeãn Thaùi Cha Phoùù: LM. Anthony Vuõ Taän Hieán Phoù Teá Vónh Vieãn: Nguyeãn AÙnh Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Leâ Ñöùc Grace, LHC COÄNG ÑOAØN ST. COLUMBAN Saint Columban Church Stanford - Garden Grove, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Trònh Minh Thaùi ext. 141 Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Joseph Tröông Ngöõ ext. 181 Phoù Teá Vónh Vieãn: Nguyeãn Ñöùc Tuaán Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyeãn Höông Angeline, LHC Chuû Tòch BCH: OÂ. Huøng Jimmy Nguyeãn :30 PM T. Baûy, 6:30 AM, 3:15 PM &7PMChuùa Nhaät 5:30 PM haèng ngaøy Chaàu Thaùnh Theå: 9AM-9PMthöù Ba haèng tuaàn 9 AM thöù Baûy & 7:30 PM thöù Ba 3:30 PM thöù Baûy tuaàn thöù ba COÄNG ÑOAØN COSTA MESA Saint John The Baptist Church 1015 Baker, Costa Mesa, CA Cha Phoù /Quaûn Nhieäm: LM. Traàn Quang Tueä Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Hoaøng Hoa, LHC Chuû Tòch BCH: OÂ. Voõ Phi Khanh :30 PM thöù Baûy, 6:30 AM Chuùa Nhaät 7 PM thöù Saùu ñaàu thaùng 7:30 PM thöù Hai haèng tuaàn vaø 9 AM thöù Baûy tuaàn I vaø III. 10 AM T. Baûy ñaàu thaùng, xin ghi danh tröôùc taïi V. Phoøng GIAÙO XÖÙ ÑÖÙC MEÏ LA VANG Our Lady of Lavang Church 288 S. Harbor Blvd. Santa Ana, CA Cha Xöù: LM. Nguyeãn Vaên Luaân Cha Phoù: LM. Nguyễn Timothy Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyễn Tin, LHC Chuû Tòch BCH: COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH Springdale Saint Bonaventure Church Huntington Beach, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Martin Traàn Ñöùc x 414 Phoù Teá Vónh Vieãn: Traàn Ñöùc Luaän Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Mai Thu Annuncia, LHC x 834 Chuû Tòch BCH: OÂ. Ngoâ Vaên Phuùc :30 PM thöù Baûy 7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy 6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng COÄNG ÑOAØN ORANGE La Purisima Church Hewes St., Orange, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: Phoù Teá Vónh Vieãn: Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Chuû Tòch BCH: Sr. Nguyeãn Lieãu, LHC Sr. Leâ Kim Stella, LHC x 1 Chuû Tòch BCH: OÂ. Traàn Vaên Tueä PM & 7PM T. Baûy, 6:30AM, 8AM, 11AM, 4PM C.Nhaät 6:30 AM thöù Hai, Tö, Naêm, 5:30 PM thöù Ba, Saùu 6:15 PM - 7:00 PM Thöù Ba, Thöù Saùu, 2 PM Chuùa Nhaät ñaàu thaùng OÂ. Vuõ Vieát Quyeàn :00 PM thöù Baûy 6:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM & 6:30 PM Chuùa Nhaät 8:30 AM thöù Hai, Tö, Saùu vaø 8:00 AM thöù Baûy Thöù Naêm 9:00-9:45 AM vaø thöù Baûy 4:15-5:00 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù 2 moãi thaùng LM. Nguyeãn Thaønh Taøi Nguyeãn Quang Tín OÂ. Traàn Troïng Ñöùc Chò Buøi Mai Phöôïng :30 PM thöù Baûy 7:00 PM - 7:30 thöù Ba Chaàu Thaùnh Theå vaø Thaùnh Leã 6PM-7PMthöù Ba vaø 8:30 AM - 9:30 AM Thöù Baûy 2:00 PM C. Nhaät tuaàn thöù ba (ghi danh tröôùc 2 thaùng) COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP Saint Polycarp Church 8100 Chapman Ave., Stanton, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Joseph Traàn Thöôïng x 204 Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyeãn Thu Höông, LHC Chuû Tòch BCH: OÂ. Tom Maõ :00 PM thöù Baûy & 4:00 PM Chuùa Nhaät 6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn 7:30 PM - 8:00 PM thöù Hai & 3:30 PM -5PMthöù Baûy 1:30 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù tö moãi thaùng Laàn Chuoãi Loøng Chuùa TX: 3:00 PM moãi ngaøy COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP Saint Nicholas Church El Toro Rd., Laguna Woods, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Raphael Nguyeãn Xuaân Nguyeân x5 Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Tröông Quyeàn Phoù Teá Vónh Vieãn: Traàn Quyù Chaâu Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Traàn Loan Maria, LHC x137 Chuû Tòch BCH: OÂ. Nguyeãn Vieát Laân :00 PM Chuùa Nhaät 7:00 PM thöù Saùu ñaàu thaùng 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy 3:00 PM C. Nhaät thöù hai moãi thaùng (xin heïn tröôùc 1 thaùng) COÄNG ÑOAØN TAM BIEÂN GX.Chính Toøa Chuùa Kitoâ (Christ Cathedral) Chapman Ave., G. Grove, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Traàn Quaân #13 Cha Pho/Quaûn Nhieämù: LM. Phaïm Tuaán Christopher #17 Phoù Teá Vónh Vieãn: Nguyeãn Khieát Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyeãn Thuøy Trang Theresa, LHC Chuû Tòch BCH: OÂ. Phaïm Vaên Ry :30 PM thöù Baûy, 6:15 AM, 1 PM &4PMChuùa Nhaät 5:30 PM haèng ngaøy 7:15 PM - 8:15 PM thöù Saùu; 8:30 AM - 9:30 AM thöù Baûy 12:00 PM thöù Baûy tuaàn thöù hai moãi thaùng COÄNG ÑOAØN THAÙNH LINH Holy Spirit Church Ward St. Fountain Valley, CA Cha Xöù: ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán x 109 Cha Phoù: LM. Thomas Nguyeãn Ñeä Phoù Teá Vónh Vieãn: Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Chuû Tòch BCH: Mai Vaên Maïnh Sr. Cecilia Phaïm Trang, LHC Sr. Nguyeãn Yeán Vaân, LHC OÂ. Vuõ Quaân PM thöù Baûy, 1:30 PM, 3:15 PM & 6:30 PM Chuùa Nhaät 5:45 PM thöù Saùu haèng tuaàn 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy 11:00 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng COÄNG ÑOAØN TRAÙI TIM VOÂ NHIEÃM ÑÖÙC MEÏ Immaculate Heart of Mary Church Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Chuû Tòch BCH: 1100 S. Center St. Santa Ana, CA LM. Nguyeãn Ñöùc Duõng Sr. Nguyeãn Traâm Maria Pauline, LHC OÂ. Nguyeãn Xuaân Thuaàn PM thöù Baûy 5:30 PM thöù Saùu ñaàu thaùng 4:00 PM thöù Baûy 3 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng COÄNG ÑOAØN TUSTIN Saint Cecilia Church 1301 Sycamore Ave. Tustin, CA Cha Quaûn Xöù: LM. Thaùi Quoác Baûo x15 Phoù Teá Vónh Vieãn: Ngoâ Ñình Ñoâng Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Traàn Thuøy Töôi Francesca, LHC x18 Chuû Tòch BCH: OÂ. Traàn Maïnh Huøng :30 PM thöù Baûy 6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn 7PM-8PMthöù Tö / 8:30 AM - 9AM thöù Baûy 3 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER S. Olive St. Blessed Sacrament Church Westminster, CA Cha Xöù: LM. Pheâroâ Nguyeãn Vaên Tuyeân / Cha Pho: Phoù Teá Vónh Vieãn: LM. Phan Khôûi Nguyeãn Taán Haûo / Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Thaày Saùu Nguyeãn Taán Haûo Chuû Tòch BCH: OÂ. Ñaøo Quoác Ñöông :30 PM &8PMThöù Baûy, 4 PM & 5:45 PM Chuùa Nhaät 6 PM thöù Hai, Tö, Naêm vaø thöù Saùu ñaàu thaùng 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy 2 PM C.Nhaät tuaàn thöù ba moãi thaùng (ñieàn ñôn tröôùc 2 tuaàn) CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH SOÁNG ÑÖÙC TIN Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:30 PM ñeán 9:30 PM, baêng taàn 1480AM Xin ñoïc vaø coå ñoäng NGUYEÄT SAN HIEÄP NHAÁT

3 LÔØI CHUÙA BAØI ÑOÏC I Is 49:3, 5-6 Baøi trích saùch tieân tri Isaia. Chuùa ñaõ phaùn cùng toâi: Hôõi Israel, ngöôi laø toâi tôù Ta, vì Ta ñöôïc vinh danh nôi ngöôi. Vaø baây giôø, Chuùa phaùn, Ngöôøi ñaõ huaán luyeän toâi khi toâi coøn trong loøng meï, ñeå toâi trôû neân toâi tôù Ngöôøi, ñeå ñem Giacob veà cho Ngöôøi, vaø quy tuï Israel quanh Ngöôøi. Toâi ñöôïc ca tuïng tröôùc maët Chuùa vaø Thieân Chuùa laø söùc maïnh cuûa toâi. Ngöôøi ñaõ phaùn: Laøm toâi tôù Ta chaúng coù laø bao, ñeå taùi laäp caùc chi hoï Giacob, ñeå daãn ñöa caùc ngöôøi Israel soáng soùt trôû veà; naøy ñaây Ta ñaët ngöôi nhö aùnh saùng caùc daân toäc ñeå ôn cöùu ñoä cuûa Ta traøn lan khaép ñòa caàu. Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa. ÑAÙP CA Tv 39: 2, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10 Ñ. Laïy Chuùa, naøy con xin ñeán, ñeå thöïc thi yù Chuùa. Con ñaõ caäy troâng, con ñaõ caäy troâng ôû Chuùa, Ngaøi ñaõ nghieâng mình veà beân con, vaø Ngaøi ñaõ nghe tieáng con keâu caàu. Ngaøi ñaõ ñaët trong mieäng con moät baøi ca môùi, baøi ca möøng Thieân Chuùa chuùng ta. Ñ. Hy sinh vaø leã vaät thì Chuùa chaúng öng, nhöng Ngaøi ñaõ môû tai con. Chuùa khoâng ñoøi hoûi hy leã toaøn thieâu vaø ñeàn toäi, Baáy giôø con ñaõ thöa: Naøy con xin ñeán. Ñ. Nhö trong cuoán saùch ñaõ cheùp veà con: laïy Chuùa, con sung söôùng thöïc thi yù Chuùa, vaø phaùp luaät cuûa Chuùa ghi taän ñaùy loøng con. Ñ. Con ñaõ loan truyeàn ñöùc coâng minh Chuùa trong Ñaïi Hoäi, thöïc con chaúng ngaäm moâi, laïy Chuùa, Chuùa bieát roài. Ñ. BAØI ÑOÏC II 1 Cr 1:1-3 Khôûi ñaàu böùc thö thöù nhaát cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà gôûi tín höõu Coârintoâ. Phaoloâ, do thaùnh yù Chuùa, ñöôïc keâu goïi laøm Toâng ñoà cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, vaø Soteâneâ, anh em chuùng toâi, kính chaøo Hoäi Thaùnh Chuùa ôû Coârintoâ, nhöõng ngöôøi ñöôïc thaùnh hoùa trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, ñöôïc keâu goïi neân thaùnh, laøm moät vôùi taát caû moïi ngöôøi khaép nôi ñang keâu caàu thaùnh danh Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta: - Chúa Nhật Chúa nhật II thường niên. Năm A. - Thứ Ba Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. - Thứ Sáu Thánh Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo. - Thứ Bảy Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. - Chúa Nhật Chúa nhật III thường niên. Năm A. Nguyeän chuùc cho anh chò em ñöôïc aân suûng vaø bình an cuûa Thieân Chuùa Cha chuùng ta, vaø cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa. ALLELUIA 1 Sam 3:9 Alleluia, alleluia. Laïy Chuùa, xin haõy phaùn, vì toâi tôù Chuùa ñang laéng tai nghe; Chuùa coù lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi. Alleluia. PHUÙC AÂM Ga 1:29-34 Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Gioan. Khi aáy, OÂng Gioan thaáy Chuùa Gieâsu tieán veà phía mình lieàn noùi: Ñaây Chieân Thieân Chuùa, ñaây Ñaáng xoaù toäi traàn gian. Naøy toâi ñaõ noùi veà Ngaøi: Moät ngöôøi ñeán sau toâi, nhöng ñaõ coù tröôùc toâi, vì Ngaøi cao troïng hôn toâi. Vaø toâi, toâi ñaõ khoâng bieát Ngaøi, nhöng ñeå Ngaøi ñöôïc toû mình ra vôùi Israel, neân toâi ñaõ ñeán laøm pheùp röûa trong nöôùc. Vaø Gioan ñaõ laøm chöùng raèng: Toâi ñaõ thaáy Thaùnh Thaàn nhö chim boà caâu töø trôøi ñaùp xuoáng vaø ngöï treân Ngaøi. Veà phaàn toâi, toâi ñaõ khoâng bieát Ngaøi. Nhöng Ñaáng sai toâi laøm pheùp röûa trong nöôùc phaùn baûo toâi: Ngöôi thaáy Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng treân ai, thì ñoù chính laø Ñaáng laøm pheùp röûa trong Chuùa Thaùnh Thaàn. Toâi ñaõ thaáy vaø toâi laøm chöùng: chính Ngaøi laø Con Thieân Chuùa." Ñoù laø Lôøi Chuùa. Laïy Chuùa Kitoâ, ngôïi khen Chuùa. Chuùa Nhaät tuaàn tôùi: Ngày 22 tháng 1 năm 2017 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM A Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I Is 8:23 9:4 ÑaùpCa Tv 26:1, 4, Baøi Ñoïc II 1 Cr 1:10-13, 17 Phuùc AÂm Mt 4:12-23 Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 724 3

4 Chia Seû & SoángLÔØI CHUÙA Second Sunday in Ordinary Time (A) Jn 1:29-34 John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, 'A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me.' I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel." John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a dove from heaven and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, 'On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit.' Now I have seen and testified that he is the Son of God." Reflection: THE WOMB "Look! There is the Lamb of God Who takes away the sin of the world!" John 1:29 God's Servant was formed from the womb (Is 49:5). The Lord "knitted" us in our mothers' wombs (see Ps 139:13). From our mothers' wombs, the Lord gave us our names (see Is 49:1). The Lord is working with children in the womb both physically and spiritually. This means: We should pray for and with children in the womb. Pregnant mothers should receive Holy Communion, and their babies in the womb will share in those Communions. We should pray and fast to protect children in the womb from abortion (see The Gospel of Life, Pope St. John Paul II, 100). We should invite parents who have aborted their children to come to Jesus to receive forgiveness and healing. We should ask aborted babies to pray for us. Most of all, we must invite everyone to give their lives totally to Jesus, the Way, the Truth, and the Life (Jn 14:6). Jesus is our only Savior, Lord, and Hope. Prayer: Father, give me the grace to die if necessary to save the lives of children in the wombs. Promise: "It is He Who is to baptize with the Holy Spirit." Jn 1:33 Praise: Praise You, risen Jesus, the Lamb of God, the Way, the Truth, the Life, Savior, Lord, Hope, and God. We lay our lives before You.Alleluia! Saints of the Week: Saint Anthony of Egypt ( ) The life of Anthony will remind many people of St. Francis ofassisi.at 20, Anthony was so moved by the Gospel message, Go, sell what you have, and give to [the] poor (Mark 10:21b), that he actually did just that with his large inheritance. He is different from Francis in that most of Anthony's life was spent in solitude. He saw the world completely covered with snares, and gave the Church and the world the witness of solitary asceticism, great 4 Chuùa Nhaät ngaøy Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm A CÁC SINH HOẠT TẠI TRUNG TÂM CÔNG GIÁO 1. VĂN PHÒNG TTCG AM - 5 PM Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Năm 2. ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: - 9 AM - 10 AM Thánh Lễ Thứ Hai - Thứ Bảy - 3 PM - 4 PM Kính Lòng Thương Xót Chúa Thứ Sáu - 10 AM - 4 PM Chầu & Kính Lòng T.X. Chúa Thứ Sáu - 8:40 AM - 9 AM Khấn Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Thứ Bảy 3. VĂN PHÒNG HOPE COMMUNITY :30 AM - 12:30 PM & 3:00 PM - 6:00 PM ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ Năm - 9:30 AM - 6 PM Mùa Hè (2 tháng) ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ Năm - 9:30 AM - 12:30 PM Hớt tóc Thứ Sáu SINH HOẠT TUẦN NÀY Từ Thứ Năm đến Chúa Nhật Chúa Nhật Liên huynh Đa minh...09:00am 11:00am - Khoá Dự Bị Hôn Nhân... 08:00am 01:00pm Thứ Tư Cursillo... 07:00pm 09:00pm Thứ Sáu Lớp Computer... 10:00am 02:00pm - Legio Mariae... 07:00pm 09:00pm Thứ Bảy Giỗlh Antôn... 09:00am 04:00pm - Lớp Computer... 10:00am 04:00pm - Giỗ linh hồn Antôn... 01:00pm 05:00pm Chúa Nhật Các Bà MẹCG... 08:30am 11:30am - ĐH Lộc Hưng... 09:00am 04:00pm personal mortification and prayer. But no saint is antisocial, and Anthony drew many people to himself for spiritual healing and guidance. Anthony died in solitude at age Saint Sebastian (c ) Scholars now agree that a pious fable has Sebastian entering the Roman army because only there could he assist the martyrs without arousing suspicion. Finally he was found out, brought before Emperor Diocletian and delivered to Mauritanian archers to be shot to death. His body was pierced with arrows, and he was left for dead. But he was found still alive by those who came to bury him. He recovered, but refused to flee. One day he took up a position near where the emperor was to pass. He accosted the emperor, denouncing him for his cruelty to Christians. This time the sentence of death was carried out. Sebastian was beaten to death with clubs. He was buried on the Appian Way, close to the catacombs that bear his name SaintAgnes (d. c. 258)Almost nothing is known of this saint except that she was very young 12 or 13 when she was martyred in the last half of the third century. Various modes of death have been suggested beheading, burning, strangling. Legend has it that Agnes was a beautiful girl whom many young men wanted to marry. Among those she refused, one reported her to the authorities for being a Christian. She was arrested and confined to a house of prostitution. The legend continues that a man who looked upon her lustfully lost his sight and had it restored by her prayer. Agnes was condemned, executed, and buried near Rome in a catacomb that eventually was named after her. The daughter of Constantine built a basilica in her honor.

5 Tiếng Việt License: DOT MC One way $45.00 / Round Trip $ Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley Magnolia St., (Corner Heil) Westminster Century Blvd., (Corner Euclid near Costco) G. Grove (Moät phaàn cuûa hoïc phí seõ ñöôïc uûng hoä cho caùc nhaø thôø) 8 v Chuùa Nhaät ngaøy Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm A THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG r Thông Báo về khấn trong dịptết Đinh Dậu 2017 Nhân dịp Tết Đinh Dậu, Đền Thánh Trung Tâm Công Giáo sẽ tổ chức Khấn Tam Nhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá Cố, Ông Bà Tổ Tiên, và Bình An cho gia đình và Quê Hương Việt Nam chúng ta. Ba ngày khấn này sẽ đặc biệt cầu xin theo ý chỉ của các Ân Nhân Đền Thánh và những ý khấn xin khác mà chúng ta ước nguyện. Chương trình Khấn Tam Nhật sẽ tổ chức trong ba ngày Tết, khởi sự từ Thứ Tư ngày 28 tháng 1 năm 2017, tức Mồng Một Tết Nguyên Đán cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2017, Mồng Ba Tết. Thánh Lễ Minh Niên năm nay sẽ bắt đầu nghi lễ lúc 9 AM và Thánh Lễ vào lúc 10 AM có sự hiện diện của Đức Cha Kevin Vann chủ tế, Đức Cha Mai Thanh Lương và các linh mục trong Giáo Phận Orange. Kính mời quí Ông Bà và Anh Chị Em tham dự chương trình Khấn và Thánh Lễ Minh Niên vào những ngày nêu trên. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến trong Năm Mới được Hạnh Phúc,An Vui và Thịnh Đạt! Xin quí vị sớm gởi các ý Khấn về Trung Tâm Công Giáo để chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa một năm mới đẹp lòng ngài. r Thông Báo Về Dạ Tiệc Mừng Ngày Tình Yêu và Vui Xuân Đinh Dậu 2017 Nhằm tạo cơ hội họp mặt trong một bầu khí vui tươi, lành mạnh và thân thiện để vinh danh tình yêu và cùng nhau vui xuân Đinh Dậu 2017, Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ chức dạ tiệc Valentine năm thứ 8 với chủ đề CHO TÌNH YÊU THĂNG HOA, CHO HẠNH PHÚC MỌI NHÀ tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove vào tối Chúa Nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2017 từ 6 đến 11 giờ đêm. Giá vé mời là $35. Phần văn nghệ đặc sắc sẽ do ban nhạc The Family Band và thân hữu thực hiện. Vì không phải là một sinh hoạt gây quỹ nên thực đơn được chọn lựa đặc biệt cho buổi dạ tiệc nầy. Sẽ có phần tặng bông hồng, xổ số tặng quà Tết giá trị và các trò chơi vui nhộn. Dạ tiệc Valentine nầy được mở rộng cho tất cả mọi người trong cộng đồng, không phân biệt đoàn thể, tôn giáo hay tuổi tác. Gia Đình Nazareth trân trọng kính mời và hân hoan Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 12/2016 X Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới. X Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống. tiếp đón quý ông bà, anh chị em và thân hữu đến tham dự. Xin vui lòng liên lạc với các A/c sau đây để giữ chỗ: A/c Mừng Lan, ; A/c Sơn Phượng, ; A/c Hòa Thi, ; A/c Duyệt Luông ;A/c Nghĩa Trinh r Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common Sense Parenting Kính môøi quí vò phuï huynh coù con chaùu ôû löùa tuoåi 1318 ñeán tham döï khoùa hoïc Giaùo Duïc Con Caùi Caùch Khoân Ngoan - Common Sense Parenting ñöôïc toå chöùc taïi Nhaø Thôø Thaùnh Linh: 1. Khoùa hoïc Song Ngöõ Anh Vieät: 6 Chuùa Nhaät ngaøy 15, 22, thaùng 1 vaø 5, 12, 19, 26 thaùng 2, 2017 thôøi gian 2:45PM 4:45 PM taïi phoøng hoïc soá Khoùa hoïc baèng Tieáng Anh: 6 toái Thöù Ba ngaøy 17, 24, 31 thaùng 1 vaø 7, 14, 21 thaùng 2, 2017 thôøi gian 7:00PM 8:30 PM taïi phoøng hoïc Music Room Common Sense Parenting ñöa ra phöông phaùp giaùo duïc thöïc teá cho caùc baäc phuï huynh ñeå ñoái phoù vôùi thaùi ñoä vaø caùch cö xöû cuûa con caùi, dung hoøa vieäc kyû luaät vôùi loøng thöông yeâu. Lôùp hoïc ñöôïc höôùng daãn bôûi caùc chuyeân vieân coù kinh nghieäm vaø saùng taïo cuûa chöông trình Boystown, vaø ñöôïc taøi trôï bôûiorange County Health Care Agency, Behavioral Health Services, Prevention and Intervention Division, MHSA/Prop 63. Vì soá hoïc vieân coù giôùi haïn, xin lieân laïc Sô Xuaân Trang (714) hoaëc Coâ Phöông ñeå giöõ choã (714) Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 724 v 5

6 TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM 1538 Century Boulevard, Santa Ana, CA PHIEÁU UÛNG HOÄ QUYÕ SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG & BAÛO TRÌ ÑEÀN THAÙNH TÑVN Con xin daâng Ï $ Ngaân phieáu xin ghi Trung Taâm Coâng Giaùo Vieät Nam Tieàn Daâng Cuùng cuûa Quyù Vò coù theå khai tröø thueá. Coäng Ñoaøn: Ñieän Thoaïi: Quyù Danh: OÂng Baø Anh Chò Ñòa chæ môùi: Caàn Giaáy Khai Thueá Nguyeän xin Thieân Chuùa, nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân! Trung Tâm Công Giáo 1538 Century Blvd - Santa Ana, CA Tel Đơn Dự Khoá Dự Bị Hôn Nhân / Marriage Preparation Form Ghi Danh Khoá / Registration Session: Đánh X chọn một / Put X to choose one #207-1/14-15/2017 #208-3/25-26/2017 #209-5/20-21/2017 #210-7/15-16/2017 #211-9/16-17/2017 #212-11/18-19/2017 Tên /Full Name (Valid ID or Driver Lic. Xin viết chữ in/ please print) H ọ/ Last Đệm/ Middle Gọi/ First Địa chỉ/ Address: Điện thoại/ phone: Phái/ Gender: M / F Ngày sinh/birthdate: mm /dd /yy Nơi sinh/place of Birth: city / country Tên Cha/Mẹ/Parents: Lệ phí/fee: $70 một người(each person) và gởi về địa chỉ Trung Tâm CGVN/. Chỉ nhận Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center. Không hoàn lại tiền sau khi đã ghi danh /No Refund. Note: Ghi danh 2 tháng trước/ Register 2 months in advance,tạivănphòng TTCG, thứ Hai tới thứ Năm (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gởi đơn và lệ phí về TTCG qua bưu điện 2 tháng trước khoá học/ Send in registration form and payment 2 months prior class begins. Giờ học thứ Bảy (Sat): 8 am -5pm&Chúa Nhật (Sun): 8 am-1pmor/hoặc xem trong thông báo. Cấp Chứng Chỉ sau khi hoàn tất lớp học và hội đủ điều kiện/ Certificate of Completion will be issued after completing all requirements. Nếu bỏ lớp, phải ghi danh đóng tiền học lại khoá sau / If missed the class, must re-register and pay to attend the next class. Ký tên/ Signature: Ngày/ Date: DANH SAÙCH CAÙC LM / VN MUÏC VUÏ CHO GIAÙO XÖÙ MYÕ - LM. Hoaøng Dieäp Benjamin Our Lady of Guadalupe (La Habra) (562) LM. Traàn Chung Charles Our Lady Queen of Angels (949) (Newport Beach) - LM. Ñaëng Brandon Our Lady Queen of Angels (949) (Newport Beach) - LM. Nguyeãn Chuaån St. Anne (Santa Ana) (714) LM. Traàn Benjamin St. Anne (Seal Beach) (562) LM. Cao Tuyeàn Bill St. Anthony Claret (Anaheim) (714) LM. Traàn Quoác Thomas, SVD St. Anthony Claret (Anaheim) (714) LM. Traàn Loäc St. Angela Merici (Brea) (714) LM. Nguyeãn Trung Tuaán St. Hedwig (Los Alamitos) (562) LM. Chu Vinh Quang St. Mary's By The Sea (714) (Huntington Beach) - LM. Buøi Martin St. John Neumann (Irvine) (949) LM. Leâ Duy St. Francisco Solano (949) (Rancho S. Margarita) - LM. Nguyeãn Uy Syõ St. Martin De Porres (714) (Yorba Linda) - LM. Vuõ Paul St. Kilian (Mission Viejo) (949) LM. Nguyeãn Duy Anh Duõng St. Norbert (Orange) (714) LM. Vuõ Theá Toaøn, SJ University of Irvine (Irvine) - LM. Nguyeãn Thanh Sôn UCI Hospital (Orange) - LM. Nguyeãn Hieäp Martin St. Pius V (Buena Park) (714) LM. Nguyeãn Tieán Bình St. Thomas More (Irvine) (949) LM. Hoà Troïng Vieät Pastoral Center of Diocese (Garden Grove) - LM. Nguyeãn Toaøn Nicolas Pastoral Center of Diocese (Garden Grove) THƯ CẢM TẠ HỘI HY VỌNG, CHƯƠNG TRÌNH YỂM TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH VNCH Chân thành cảm tạ - Cô Mai Khanh, Ban Giám Đốc và các thành viên Đài Hồn Việt TV và Little Saigon Radio - Ca sĩ Phương Hồng Quế đã nỗ lực mời gọi các ca nhạc sĩ đóng góp tham dự chương trình văn nghệ. - Cô Ngọc Ân và Bác Sĩ Trần Việt Cường điều hợp chương trình. - Quý vị Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ - Quý anh chị Ca Nhạc Sĩ, - Ban Tù Ca Xuân Điềm - Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ - Biệt Đội Văn Nghệ VNCH - Quý anh chị Ca Đoàn Gloria, cộng đoàn Huntington Beach - Quý vị thiện nguyện viên Đã thực hiện Đại Nhạc Hội trực tiếp truyền hình ngày Chúa Nhật 8 tháng Giêng 2017 vừa qua để Yểm Trợ Thương Phế Binh VNCH qua quý Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chương trình Đại Nhạc Hội đã được phát hình trên khắp Hoa Kỳ và Canada và đã được đồng hương khắp nơi hưởng ứng nồng nhiệt, đóng góp tổng cộng số tiền là $43,700 và số tiền này có thể tang lên trong những ngày sắp tới. Tất cả số tiền ân nhân đóng góp yểm trợ được chuyển về cho quý Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế trong chương trình trợ giúp Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa xin tri ân những tấm lòng rộng lượng của đồng hương khắp nơi đã yểm trợ cho công việc ý nghĩa này. Trân trọng BĐH Hội Hy Vọng MỌI THẮC MẮC VÀ ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ: HY VỌNG, P.O. BOX 39 - MIDWAY CITY, CA Tel: (714) , (714) Chuùa Nhaät ngaøy Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm A

7 (tiếp theo trang 1) kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng 5 đến tháng Còn những ai, vì các lý do nghiêm trọng không thể di chuyển được, giáo phận xác nhận họ cũng được ban ơn toàn xá khi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Fatima, với những điều kiện đã nêu, bao gồm việc ăn năn tội. Trong sứ điệp gửi đền thờ Fatima, ĐTC Phanxicô đã tỏ ý hân hoan về sáng kiến này và sẽ hiệp lời cầu nguyện với tín hữu hành hương Fatima. Ngài sẽ tông du Fatima trong ngày 12 và , nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Phân phát 50 ngàn cuốn sách "Hình ảnh lòng thương xót" (Vietcatholic.net, ) Cơ quan từ thiện của ĐTC Phanxicô đã phân phát 50 ngàn cuốn sách bỏ túi (tựa đề "Hình ảnh lòng thương xót - Icone di Misericordia") cho các tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin vào trưa ngày tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuốn sách này là quà tặng của ĐTC, chứa đựng một sốsuy tư và kinh nguyện về Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa, được 300 người vô gia cư, nhiều thiện nguyện viên và các tu sĩ phân phát vào cuối buổi đọc kinh. Trong sách, hình ảnh Chúa Giêsu Thương Xót được trình bày qua 6 giai thoại Tin Mừng, kể lại kinh nghiệm của 6 người được tình thương xót của Chúa biến đổi, đó là Ông Giakêu, Mátthêu người thu thuế, người phụ nữ xứ Samaria, người trộm lành, và tông đồ Phêrô. Hãy dạy đức tin cho con bằng chính gương sống của mình (Vietcatholic.net, ) Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tại nguyện đường Sistine, ĐTC Phanxicô đã rửa tội cho 28 trẻ sơ sinh; ngài nhắc nhở các phụ huynh rằng món quà đức tin mà họ dành cho con cái họ là trách nhiệm chăm sóc và làm cho đức tin này bén rễ sâu đậm hơn. Đức tin là tin vào sự thật, cũng là tín thác vào Thiên Chúa; phụ huynh phải dạy con em mình bằng chính gương sống của mình. Đức tin là chính cuộc sống, là một hành trình phải trải qua và phải là nhân chứng. Đức tin là ánh sáng: trong nghi thức rửa tội, phụ huynh được trao cho một cây nến thắp sáng như thuở ban đầu của Giáo Hội (vì thế, ngày xưa, Bí Tích Rửa Tội được gọi là thắp sáng, do đức tin soi sáng con tim, làm cho mọi vật được nhìn thấy qua một luồng sáng khác). Giáo Hội ban đức tin cho trẻ sơ sinh qua Phép Rửa Tội; các phụ huynh có nhiệm vụ làm cho đức tin này lớn lên và được duy trì mãi. Bổn phận của phụ huynh trong việc phát triển và chăm nom đức tin nơi con cái là một minh chứng cho tất cả mọi người Bước theo Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất (Vietvatican.net, ) Trong Thánh Lễ sáng thứ Hai , ĐTC Phanxicô giảng rằng: sau những ngày Giáng Sinh, chúng ta bắt đầu mùa Phụng Vụ mới, nhưng trung tâm của đời sống người Kitô hữu phải luôn là Chúa Giêsu, vì Ngài là Lời đầu tiên và vĩnh cửu của Chúa Cha, Ðấng là Chủ Tể vũ trụ, Ðấng Cứu Ðộ thế gian. Ngoài Ngài ra, không còn Ðấng nào khác. Ðời sống của người Kitô hữu không cần những gì khác lạ và khó khăn, nhưng là cuộc sống đơn sơ biết đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của những chọn lựa hàng ngày. Chúa mời gọi chúng ta nhận ra Ngài trong những hoàn cảnh của cuộc sống. a. Nhận biết Chúa Giêsu: cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và đọc Tin Mừng mỗi ngày. b. Thờ phượng Chúa Giêsu: đừng chỉ xin ơn và cám ơn, hãy thờ phượng Chúa trong khoảng lặng của tâm hồn. Hãy tôn thờ Ngài và dâng những lời nguyện ngắn, như Kinh Sáng Danh, và thinh lặng trước sự cao cả của Thiên Chúa. c. Bước theo Chúa Giêsu: nghĩa là đặt Chúa Giêsu là ưu tiên trong cuộc sống... Chiến dịch Đi Bộ Cho Sự Sống thúc đẩy quốc hội Hoa Kỳ quan tâm đến trách nhiệm phò sự sống (Vietcatholic.net, ) Trước những ngày quốc hội Hoa Kỳ (mới thành hình) nhóm họp, Ủy ban Phò Sự Sống đã cố gắng tạo một thang điểm nhằm bảo đảm các vị dân biểu quốc hội quan tâm đến yêu cầu của các cử tri để bảo vệ sự sống cho các trẻ chưa sinh. Tom McClusky (Phó Chủ tịch của Ủy ban Phò Sự Sống) nói: khi tiến hành chiến dịch Đi Bộ Cho Sự Sống, chúng tôi không những tìm kiếm các chính trị gia đã bỏ phiếu ủng hộ sự sống mà chúng tôi còn tìm kiếm những nhà vô địch bảo vệ sự sống theo khuôn mẫu của Henry Hyde. Hyde là một dân biểu quốc hội, đã thành công trong việc đưa ra luật Liên Bang nhằm cấm sử dụng quỹ y-tế vào việc phá thai. Tu chính án Hyde đã được các dân biểu thuộc cả hai đảng ủng hộ trong suốt 40 năm qua. Theo cuộc thăm dò mới đây của Hội Hiệp Sĩ Columbus/Marist, có 62% người Mỹ chống lại việc dùng tiền thuế để trợ cấp việc phá thai. Chiến dịch Đi Bộ Cho Sự Sống còn đặt hy vọng vào những đề xuất của các thành viên về các dự luật phò sự sống, và đưa ra vấn đề phò sự sống tại Hạ Viện cũng như Thượng Viện. "Câu chuyện của ĐHY Nguyễn Văn Thuận" đã được xuất bản như một cuốn tiểu thuyết (Thanhlinh.net, ) Những tuần sau Năm Thánh Lòng Thương Xót, một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất về lòng dũng cảm, sự tha thứ và lòng trung thành với Thiên Chúa lại một lần nữa nổi bật trong công chúng, đó là cuộc đời của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Dưới chế độ Cộng Sản ở Việt Nam, ngài đã trải qua 13 năm tù đày, gồm biệt giam 9 năm, và bị cáo buộc là âm mưu với Vatican để chống lại Việt Nam... Teresa Gutiérrez de Cabiedes, tác giả cuốn Van Thuan, Free Behind Bars - Văn Thuận, Tự Do Sau Song Sắt" trình bày: "thứ nhất, ngài không bao giờ bỏ cuộc; thứ hai, ngài tha thứ cho những kẻ đã trừng phạt ngài cách bất công; và thứ ba, ngài yêu thương kẻ thù bằng cách thôi thúc họ phải thay đổi cuộc sống. Tôi thiết nghĩ điều này chỉ có thể được giải thích bằng một tình yêu siêu nhiên, một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa... Ngài đã viết ba cuốn sách trong nhà tù. Cuốn thứ nhất là The Road of Hope - Đường Hy Vọng," trình bày từng chi tiết về cuộc sống của một Kitô hữu bị bách hại mà không bao giờ nghi ngờ đức tin của mình vào Thiên Chúa... Ngài rất uyên bác, được Chúa ban nhiều tài năng đáng kể, nhưng điều gây ấn tượng với tôi nhất là ngài lột tả được sự cậy trông vào Thiên Chúa, và đã làm những điều để con người được hoàn toàn biến đổi... Câu chuyện của ĐHY Nguyễn Văn Thuận" sẽ giúp chúng ta hiểu được Thiên Chúa, Người có thể giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích... Trong sách này, tác giả Cabiedes kể về một sốnhà tù; bà có ý dành tặng sách cho các tù nhân để họ có thể đọc những câu chuyện liên quan tới họ. (Xin đọc các tin kế tiếp trên Website: vncatholic.net) Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 724 7

8 Tiếng Việt License: DOT MC One way $45.00 / Round Trip $ Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley Magnolia St., (Corner Heil) Westminster Century Blvd., (Corner Euclid near Costco) G. Grove (Moät phaàn cuûa hoïc phí seõ ñöôïc uûng hoä cho caùc nhaø thôø) 8 v Chuùa Nhaät ngaøy Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm A THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG r Thông Báo về khấn trong dịptết Đinh Dậu 2017 Nhân dịp Tết Đinh Dậu, Đền Thánh Trung Tâm Công Giáo sẽ tổ chức Khấn Tam Nhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá Cố, Ông Bà Tổ Tiên, và Bình An cho gia đình và Quê Hương Việt Nam chúng ta. Ba ngày khấn này sẽ đặc biệt cầu xin theo ý chỉ của các Ân Nhân Đền Thánh và những ý khấn xin khác mà chúng ta ước nguyện. Chương trình Khấn Tam Nhật sẽ tổ chức trong ba ngày Tết, khởi sự từ Thứ Tư ngày 28 tháng 1 năm 2017, tức Mồng Một Tết Nguyên Đán cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2017, Mồng Ba Tết. Thánh Lễ Minh Niên năm nay sẽ bắt đầu nghi lễ lúc 9 AM và Thánh Lễ vào lúc 10 AM có sự hiện diện của Đức Cha Kevin Vann chủ tế, Đức Cha Mai Thanh Lương và các linh mục trong Giáo Phận Orange. Kính mời quí Ông Bà và Anh Chị Em tham dự chương trình Khấn và Thánh Lễ Minh Niên vào những ngày nêu trên. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến trong Năm Mới được Hạnh Phúc,An Vui và Thịnh Đạt! Xin quí vị sớm gởi các ý Khấn về Trung Tâm Công Giáo để chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa một năm mới đẹp lòng ngài. r Thông Báo Về Dạ Tiệc Mừng Ngày Tình Yêu và Vui Xuân Đinh Dậu 2017 Nhằm tạo cơ hội họp mặt trong một bầu khí vui tươi, lành mạnh và thân thiện để vinh danh tình yêu và cùng nhau vui xuân Đinh Dậu 2017, Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ chức dạ tiệc Valentine năm thứ 8 với chủ đề CHO TÌNH YÊU THĂNG HOA, CHO HẠNH PHÚC MỌI NHÀ tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove vào tối Chúa Nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2017 từ 6 đến 11 giờ đêm. Giá vé mời là $35. Phần văn nghệ đặc sắc sẽ do ban nhạc The Family Band và thân hữu thực hiện. Vì không phải là một sinh hoạt gây quỹ nên thực đơn được chọn lựa đặc biệt cho buổi dạ tiệc nầy. Sẽ có phần tặng bông hồng, xổ số tặng quà Tết giá trị và các trò chơi vui nhộn. Dạ tiệc Valentine nầy được mở rộng cho tất cả mọi người trong cộng đồng, không phân biệt đoàn thể, tôn giáo hay tuổi tác. Gia Đình Nazareth trân trọng kính mời và hân hoan Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 12/2016 X Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới. X Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống. tiếp đón quý ông bà, anh chị em và thân hữu đến tham dự. Xin vui lòng liên lạc với các A/c sau đây để giữ chỗ: A/c Mừng Lan, ; A/c Sơn Phượng, ; A/c Hòa Thi, ; A/c Duyệt Luông ;A/c Nghĩa Trinh r Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common Sense Parenting Kính môøi quí vò phuï huynh coù con chaùu ôû löùa tuoåi 1318 ñeán tham döï khoùa hoïc Giaùo Duïc Con Caùi Caùch Khoân Ngoan - Common Sense Parenting ñöôïc toå chöùc taïi Nhaø Thôø Thaùnh Linh: 1. Khoùa hoïc Song Ngöõ Anh Vieät: 6 Chuùa Nhaät ngaøy 15, 22, thaùng 1 vaø 5, 12, 19, 26 thaùng 2, 2017 thôøi gian 2:45PM 4:45 PM taïi phoøng hoïc soá Khoùa hoïc baèng Tieáng Anh: 6 toái Thöù Ba ngaøy 17, 24, 31 thaùng 1 vaø 7, 14, 21 thaùng 2, 2017 thôøi gian 7:00PM 8:30 PM taïi phoøng hoïc Music Room Common Sense Parenting ñöa ra phöông phaùp giaùo duïc thöïc teá cho caùc baäc phuï huynh ñeå ñoái phoù vôùi thaùi ñoä vaø caùch cö xöû cuûa con caùi, dung hoøa vieäc kyû luaät vôùi loøng thöông yeâu. Lôùp hoïc ñöôïc höôùng daãn bôûi caùc chuyeân vieân coù kinh nghieäm vaø saùng taïo cuûa chöông trình Boystown, vaø ñöôïc taøi trôï bôûiorange County Health Care Agency, Behavioral Health Services, Prevention and Intervention Division, MHSA/Prop 63. Vì soá hoïc vieân coù giôùi haïn, xin lieân laïc Sô Xuaân Trang (714) hoaëc Coâ Phöông ñeå giöõ choã (714) Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 724 v 5