Trang 1.cdr

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Trang 1.cdr"

Bản ghi

1 BAÛN TIN HAÈNG TUAÀN CUÛA COÄNG ÑOÀNG COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE PHUÏC VUÏ TRONG TIN YEÂU & HIEÄP NHAÁT TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM VIETNAMESE CATHOLIC CENTER 1538 Century Blvd. Santa Ana, CA Tel: Fax: hiepthong2013@ gmail.com Giaùm Ñoác TTCG Vieät Nam: LM. Giuse Traàn Vaên Kieåm BAN CHAÁP HAØNH CÑCG VIEÄT NAM GIAÙO PHAÄN ORANGE - Chuû Tòch: OÂng Laâm Kim Baûo - PCT Noäi Vuï: OÂng Hoaøng Xuaân Lai - PCT Ngoaïi Vuï: OÂng Nguyeãn Maïnh Chí - Toång Thö Kyù: Chò Vuõ Thò Hueä - Toång Thuû Quyõ: Chò Phaïm Thu Tuyeát DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI ĐTC Phanxicô ban ơn toàn xá, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (WHĐ, ) Theo hãng tin Công Giáo Bồ Đào Nha Agencia Ecclesia, ĐTC Phanxicô đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Đền Thánh Đức Mẹ Fatima về ơn toàn xá ban cho các tín hữu hành hương nhân Năm Toàn Xá kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra, bắt đầu từ Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH là những điều kiện dành cho các tín hữu hành hương, trong tinh thần thống hối và bác ái, để có thể lãnh nhận ơn tha mọi phần phạt (ơn toàn xá - vì xét theo Kitô học, dựa vào nguồn công nghiệp vô biên của Chúa Kitô, Giáo Hội ban ơn tha tội và tha mọi hậu quả của tội). Giáo phận Leiria-Fatima khuyên tín hữu sốt sắng tham dự một Thánh Lễ hoặc một buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ, đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và khẩn cầu Đức Mẹ Fatima. Ơn toàn xá cũng ban cho những ai dự Lễ hoặc dự một buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ Fatima tại một đền thờ khác có trưng bày ảnh Đức Mẹ, vào ngày (xem tiếp trang 7) Chúa Nhật Chúa Nhật II Thường Niên. Năm A. Số 724 CHIÊN THIÊN CHÚA Tội nguyên tổ hay tội tổ tông quả là một mầu nhiệm đối với con người. Chúng ta không phạm tội nguyên tổ nhưng mang hậu quả của tội nguyên tổ. Điều này có vẻ hơi bất công nhưng cũng ráng chịu vậy thôi vì không ai trong loài người có thể thoátkhỏitộinguyêntổvàtộiriêngcủachínhmình.đãmangthânphậnconngười thì cũng mang cái ách nặng nề của tội lỗi. Người nói rằng mình không có tội thì hoặc đó là người nói dối, hay đó là một người nổi loạn phủ nhận tình trạng tội lỗi của con người. Như thế không ai là không có tội. Giáo hội dạy cho chúng ta biết rằng mọi người đều là tội nhân; án phạt của tội là sự chết; con người không thể tự cứu được mình; Chúa Giêsu Cứu Thế là con đường cứu rỗi duy nhất của con người. NgàichínhlàChiênThiênChúa,Đấngxóatộitrầngian. Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này Chúa Giêsu đã được Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Câu này cũng là câu vị linh mục đọc trong thánh lễkhingàicầmmìnhvàmáuthánhchúatrongtay,chỉkhácmộtđiềuđólàngàiđọc thêmcâu: PhúcchoaiđượcmờitớidựtiệcChiênThiênChúa. Nhưthếhậuquảcủa tội lỗi chính là sự chết, nhưng Chúa Cứu Thế đã tới để gánh tội, xóa bỏ tội lỗi và ban ơncứuđộchochúngta,cứuchúngtakhỏisựchết.nhữngaiđónnhậnơncứuđộthì sẽđượcdựtiệctrongnướcngài.tớiđâychúngtacóthểtựhỏiconngườiphảilàmgì để có thể đón nhận ơn cứu độ và được mời dự tiệc của Con Chiên Thiên Chúa. Như đãnóiởtrên,chúagiêsucứuthếlàconđườngcứurỗiduynhấtcủaloàingười,cho nên để được ơn cứu độ thì phải tin vào Chúa Giêsu Kitô và thực hành những huấn lệnh của Ngài. Hãy xin ơn đức tin và sau đó xin ơn soi sáng để biết điều phải làm, đó làsiêngnănglàmnhữngviệcthiệnvàxatránhđiềugianác.khichúngtacốgắngđi trong con đường đó thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ theo chúng ta đến cùng. Không gì có thể ngăn cản tình yêu Thiên Chúa dành cho loài thụ tạo biếtđitìmđườnglốicủangài. ChúaGiêsuđãgánhtấtcảtộilỗicủachúngta.Ngàiđãbướclênthậpgiá,chấp nhận mọi đau đớn cực hình để hòa giải con người tội lỗi với Thiên Chúa. Mặc dầu tình yêu con người dành cho nhau không thể diễn tả hết tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhưng tình người dành cho nhau cũng giúp hiểu thấu phần nào tìnhyêucủathiênchúa.hãynhìnngườimẹđangphảichứngkiếnđứaconnhỏcủa mình thoi thóp những hơi thở cuối cùng, chúng ta không thể cảm nghiệm hết được sự đau đớn và tan tác cõi lòng của người mẹ lúc đó. Hay dù những đứa con chỉ đau đớn bệnh tật thông thường thôi, lòng người mẹ bao giờ cũng xót xa và thương con: Con ho, lòng mẹ tan tành; con sốt, lòng mẹ như bình nước sôi. Một cách nào đó, tình mẹ thương con diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chúng ta vô hạn và không muốn chúng ta bị đọa đầy trong tội lỗi và chịu án phạt, chính vì thế mà Con Chiên Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đã đến để cứu chuộc và gánhhếtmọitộilỗichochúngta. LmTrầnVănKiểm

2 CHÖÔNG TRÌNH MUÏC VUÏ TAÏI CAÙC COÄNG ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ Christ our Savior Catholic Parish 2000 W. Alton Ave., Santa Ana 2:30 PM Chuùa Nhaät (tieáng Vieät) Phuï Traùch: LM. Taï Anh Kieät Ñaïi dieän: OÂng Danh Nguyeãn Giaùo Xöù: COÄNG ÑOAØN ANAHEIM Saint Boniface Church 120 N. Janss St. Anaheim, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Trònh Danh , Ext. 130 Phoù Teá Vónh Vieãn: Toáng Minh Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyeãn Hoàng Rosemary, LHC x120 Chuû Tòch BCH: OÂ. Nguyeãn Naêng Chí :30 PM thöù Baûy 7 PM thöù Ba vaø 8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng 5:30 PM - 6:30 PM thöù Ba, 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy Xin xem baûn tin Coäng Ñoaøn. COÄNG ÑOAØN ST. BARBARA Saint Barbara Church 730 S. Euclid St., Santa Ana, CA Cha Xöù: LM. Giuse Phaïm Ngoïc Tuaán / Cha Phoù: LM. Joseph Nguyeãn Thaùi Cha Phoùù: LM. Anthony Vuõ Taän Hieán Phoù Teá Vónh Vieãn: Nguyeãn AÙnh Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Leâ Ñöùc Grace, LHC COÄNG ÑOAØN ST. COLUMBAN Saint Columban Church Stanford - Garden Grove, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Trònh Minh Thaùi ext. 141 Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Joseph Tröông Ngöõ ext. 181 Phoù Teá Vónh Vieãn: Nguyeãn Ñöùc Tuaán Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyeãn Höông Angeline, LHC Chuû Tòch BCH: OÂ. Huøng Jimmy Nguyeãn :30 PM T. Baûy, 6:30 AM, 3:15 PM &7PMChuùa Nhaät 5:30 PM haèng ngaøy Chaàu Thaùnh Theå: 9AM-9PMthöù Ba haèng tuaàn 9 AM thöù Baûy & 7:30 PM thöù Ba 3:30 PM thöù Baûy tuaàn thöù ba COÄNG ÑOAØN COSTA MESA Saint John The Baptist Church 1015 Baker, Costa Mesa, CA Cha Phoù /Quaûn Nhieäm: LM. Traàn Quang Tueä Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Hoaøng Hoa, LHC Chuû Tòch BCH: OÂ. Voõ Phi Khanh :30 PM thöù Baûy, 6:30 AM Chuùa Nhaät 7 PM thöù Saùu ñaàu thaùng 7:30 PM thöù Hai haèng tuaàn vaø 9 AM thöù Baûy tuaàn I vaø III. 10 AM T. Baûy ñaàu thaùng, xin ghi danh tröôùc taïi V. Phoøng GIAÙO XÖÙ ÑÖÙC MEÏ LA VANG Our Lady of Lavang Church 288 S. Harbor Blvd. Santa Ana, CA Cha Xöù: LM. Nguyeãn Vaên Luaân Cha Phoù: LM. Nguyễn Timothy Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyễn Tin, LHC Chuû Tòch BCH: COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH Springdale Saint Bonaventure Church Huntington Beach, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Martin Traàn Ñöùc x 414 Phoù Teá Vónh Vieãn: Traàn Ñöùc Luaän Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Mai Thu Annuncia, LHC x 834 Chuû Tòch BCH: OÂ. Ngoâ Vaên Phuùc :30 PM thöù Baûy 7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy 6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng COÄNG ÑOAØN ORANGE La Purisima Church Hewes St., Orange, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: Phoù Teá Vónh Vieãn: Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Chuû Tòch BCH: Sr. Nguyeãn Lieãu, LHC Sr. Leâ Kim Stella, LHC x 1 Chuû Tòch BCH: OÂ. Traàn Vaên Tueä PM & 7PM T. Baûy, 6:30AM, 8AM, 11AM, 4PM C.Nhaät 6:30 AM thöù Hai, Tö, Naêm, 5:30 PM thöù Ba, Saùu 6:15 PM - 7:00 PM Thöù Ba, Thöù Saùu, 2 PM Chuùa Nhaät ñaàu thaùng OÂ. Vuõ Vieát Quyeàn :00 PM thöù Baûy 6:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM & 6:30 PM Chuùa Nhaät 8:30 AM thöù Hai, Tö, Saùu vaø 8:00 AM thöù Baûy Thöù Naêm 9:00-9:45 AM vaø thöù Baûy 4:15-5:00 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù 2 moãi thaùng LM. Nguyeãn Thaønh Taøi Nguyeãn Quang Tín OÂ. Traàn Troïng Ñöùc Chò Buøi Mai Phöôïng :30 PM thöù Baûy 7:00 PM - 7:30 thöù Ba Chaàu Thaùnh Theå vaø Thaùnh Leã 6PM-7PMthöù Ba vaø 8:30 AM - 9:30 AM Thöù Baûy 2:00 PM C. Nhaät tuaàn thöù ba (ghi danh tröôùc 2 thaùng) COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP Saint Polycarp Church 8100 Chapman Ave., Stanton, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Joseph Traàn Thöôïng x 204 Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyeãn Thu Höông, LHC Chuû Tòch BCH: OÂ. Tom Maõ :00 PM thöù Baûy & 4:00 PM Chuùa Nhaät 6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn 7:30 PM - 8:00 PM thöù Hai & 3:30 PM -5PMthöù Baûy 1:30 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù tö moãi thaùng Laàn Chuoãi Loøng Chuùa TX: 3:00 PM moãi ngaøy COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP Saint Nicholas Church El Toro Rd., Laguna Woods, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Raphael Nguyeãn Xuaân Nguyeân x5 Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Tröông Quyeàn Phoù Teá Vónh Vieãn: Traàn Quyù Chaâu Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Traàn Loan Maria, LHC x137 Chuû Tòch BCH: OÂ. Nguyeãn Vieát Laân :00 PM Chuùa Nhaät 7:00 PM thöù Saùu ñaàu thaùng 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy 3:00 PM C. Nhaät thöù hai moãi thaùng (xin heïn tröôùc 1 thaùng) COÄNG ÑOAØN TAM BIEÂN GX.Chính Toøa Chuùa Kitoâ (Christ Cathedral) Chapman Ave., G. Grove, CA Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: LM. Traàn Quaân #13 Cha Pho/Quaûn Nhieämù: LM. Phaïm Tuaán Christopher #17 Phoù Teá Vónh Vieãn: Nguyeãn Khieát Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Nguyeãn Thuøy Trang Theresa, LHC Chuû Tòch BCH: OÂ. Phaïm Vaên Ry :30 PM thöù Baûy, 6:15 AM, 1 PM &4PMChuùa Nhaät 5:30 PM haèng ngaøy 7:15 PM - 8:15 PM thöù Saùu; 8:30 AM - 9:30 AM thöù Baûy 12:00 PM thöù Baûy tuaàn thöù hai moãi thaùng COÄNG ÑOAØN THAÙNH LINH Holy Spirit Church Ward St. Fountain Valley, CA Cha Xöù: ÑOÂ. Phaïm Quoác Tuaán x 109 Cha Phoù: LM. Thomas Nguyeãn Ñeä Phoù Teá Vónh Vieãn: Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Chuû Tòch BCH: Mai Vaên Maïnh Sr. Cecilia Phaïm Trang, LHC Sr. Nguyeãn Yeán Vaân, LHC OÂ. Vuõ Quaân PM thöù Baûy, 1:30 PM, 3:15 PM & 6:30 PM Chuùa Nhaät 5:45 PM thöù Saùu haèng tuaàn 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy 11:00 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng COÄNG ÑOAØN TRAÙI TIM VOÂ NHIEÃM ÑÖÙC MEÏ Immaculate Heart of Mary Church Cha Phoù/Quaûn Nhieäm: Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Chuû Tòch BCH: 1100 S. Center St. Santa Ana, CA LM. Nguyeãn Ñöùc Duõng Sr. Nguyeãn Traâm Maria Pauline, LHC OÂ. Nguyeãn Xuaân Thuaàn PM thöù Baûy 5:30 PM thöù Saùu ñaàu thaùng 4:00 PM thöù Baûy 3 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng COÄNG ÑOAØN TUSTIN Saint Cecilia Church 1301 Sycamore Ave. Tustin, CA Cha Quaûn Xöù: LM. Thaùi Quoác Baûo x15 Phoù Teá Vónh Vieãn: Ngoâ Ñình Ñoâng Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Sr. Traàn Thuøy Töôi Francesca, LHC x18 Chuû Tòch BCH: OÂ. Traàn Maïnh Huøng :30 PM thöù Baûy 6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn 7PM-8PMthöù Tö / 8:30 AM - 9AM thöù Baûy 3 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER S. Olive St. Blessed Sacrament Church Westminster, CA Cha Xöù: LM. Pheâroâ Nguyeãn Vaên Tuyeân / Cha Pho: Phoù Teá Vónh Vieãn: LM. Phan Khôûi Nguyeãn Taán Haûo / Vaên Phoøng Giaùo Lyù: Thaày Saùu Nguyeãn Taán Haûo Chuû Tòch BCH: OÂ. Ñaøo Quoác Ñöông :30 PM &8PMThöù Baûy, 4 PM & 5:45 PM Chuùa Nhaät 6 PM thöù Hai, Tö, Naêm vaø thöù Saùu ñaàu thaùng 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy 2 PM C.Nhaät tuaàn thöù ba moãi thaùng (ñieàn ñôn tröôùc 2 tuaàn) CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH SOÁNG ÑÖÙC TIN Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:30 PM ñeán 9:30 PM, baêng taàn 1480AM Xin ñoïc vaø coå ñoäng NGUYEÄT SAN HIEÄP NHAÁT

3 LÔØI CHUÙA BAØI ÑOÏC I Is 49:3, 5-6 Baøi trích saùch tieân tri Isaia. Chuùa ñaõ phaùn cùng toâi: Hôõi Israel, ngöôi laø toâi tôù Ta, vì Ta ñöôïc vinh danh nôi ngöôi. Vaø baây giôø, Chuùa phaùn, Ngöôøi ñaõ huaán luyeän toâi khi toâi coøn trong loøng meï, ñeå toâi trôû neân toâi tôù Ngöôøi, ñeå ñem Giacob veà cho Ngöôøi, vaø quy tuï Israel quanh Ngöôøi. Toâi ñöôïc ca tuïng tröôùc maët Chuùa vaø Thieân Chuùa laø söùc maïnh cuûa toâi. Ngöôøi ñaõ phaùn: Laøm toâi tôù Ta chaúng coù laø bao, ñeå taùi laäp caùc chi hoï Giacob, ñeå daãn ñöa caùc ngöôøi Israel soáng soùt trôû veà; naøy ñaây Ta ñaët ngöôi nhö aùnh saùng caùc daân toäc ñeå ôn cöùu ñoä cuûa Ta traøn lan khaép ñòa caàu. Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa. ÑAÙP CA Tv 39: 2, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10 Ñ. Laïy Chuùa, naøy con xin ñeán, ñeå thöïc thi yù Chuùa. Con ñaõ caäy troâng, con ñaõ caäy troâng ôû Chuùa, Ngaøi ñaõ nghieâng mình veà beân con, vaø Ngaøi ñaõ nghe tieáng con keâu caàu. Ngaøi ñaõ ñaët trong mieäng con moät baøi ca môùi, baøi ca möøng Thieân Chuùa chuùng ta. Ñ. Hy sinh vaø leã vaät thì Chuùa chaúng öng, nhöng Ngaøi ñaõ môû tai con. Chuùa khoâng ñoøi hoûi hy leã toaøn thieâu vaø ñeàn toäi, Baáy giôø con ñaõ thöa: Naøy con xin ñeán. Ñ. Nhö trong cuoán saùch ñaõ cheùp veà con: laïy Chuùa, con sung söôùng thöïc thi yù Chuùa, vaø phaùp luaät cuûa Chuùa ghi taän ñaùy loøng con. Ñ. Con ñaõ loan truyeàn ñöùc coâng minh Chuùa trong Ñaïi Hoäi, thöïc con chaúng ngaäm moâi, laïy Chuùa, Chuùa bieát roài. Ñ. BAØI ÑOÏC II 1 Cr 1:1-3 Khôûi ñaàu böùc thö thöù nhaát cuûa Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà gôûi tín höõu Coârintoâ. Phaoloâ, do thaùnh yù Chuùa, ñöôïc keâu goïi laøm Toâng ñoà cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, vaø Soteâneâ, anh em chuùng toâi, kính chaøo Hoäi Thaùnh Chuùa ôû Coârintoâ, nhöõng ngöôøi ñöôïc thaùnh hoùa trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, ñöôïc keâu goïi neân thaùnh, laøm moät vôùi taát caû moïi ngöôøi khaép nôi ñang keâu caàu thaùnh danh Ñöùc Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta: - Chúa Nhật Chúa nhật II thường niên. Năm A. - Thứ Ba Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. - Thứ Sáu Thánh Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo. - Thứ Bảy Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. - Chúa Nhật Chúa nhật III thường niên. Năm A. Nguyeän chuùc cho anh chò em ñöôïc aân suûng vaø bình an cuûa Thieân Chuùa Cha chuùng ta, vaø cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Ñoù laø Lôøi Chuùa. Taï ôn Chuùa. ALLELUIA 1 Sam 3:9 Alleluia, alleluia. Laïy Chuùa, xin haõy phaùn, vì toâi tôù Chuùa ñang laéng tai nghe; Chuùa coù lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi. Alleluia. PHUÙC AÂM Ga 1:29-34 Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Gioan. Khi aáy, OÂng Gioan thaáy Chuùa Gieâsu tieán veà phía mình lieàn noùi: Ñaây Chieân Thieân Chuùa, ñaây Ñaáng xoaù toäi traàn gian. Naøy toâi ñaõ noùi veà Ngaøi: Moät ngöôøi ñeán sau toâi, nhöng ñaõ coù tröôùc toâi, vì Ngaøi cao troïng hôn toâi. Vaø toâi, toâi ñaõ khoâng bieát Ngaøi, nhöng ñeå Ngaøi ñöôïc toû mình ra vôùi Israel, neân toâi ñaõ ñeán laøm pheùp röûa trong nöôùc. Vaø Gioan ñaõ laøm chöùng raèng: Toâi ñaõ thaáy Thaùnh Thaàn nhö chim boà caâu töø trôøi ñaùp xuoáng vaø ngöï treân Ngaøi. Veà phaàn toâi, toâi ñaõ khoâng bieát Ngaøi. Nhöng Ñaáng sai toâi laøm pheùp röûa trong nöôùc phaùn baûo toâi: Ngöôi thaáy Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng treân ai, thì ñoù chính laø Ñaáng laøm pheùp röûa trong Chuùa Thaùnh Thaàn. Toâi ñaõ thaáy vaø toâi laøm chöùng: chính Ngaøi laø Con Thieân Chuùa." Ñoù laø Lôøi Chuùa. Laïy Chuùa Kitoâ, ngôïi khen Chuùa. Chuùa Nhaät tuaàn tôùi: Ngày 22 tháng 1 năm 2017 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM A Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I Is 8:23 9:4 ÑaùpCa Tv 26:1, 4, Baøi Ñoïc II 1 Cr 1:10-13, 17 Phuùc AÂm Mt 4:12-23 Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 724 3

4 Chia Seû & SoángLÔØI CHUÙA Second Sunday in Ordinary Time (A) Jn 1:29-34 John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, 'A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me.' I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel." John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a dove from heaven and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, 'On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit.' Now I have seen and testified that he is the Son of God." Reflection: THE WOMB "Look! There is the Lamb of God Who takes away the sin of the world!" John 1:29 God's Servant was formed from the womb (Is 49:5). The Lord "knitted" us in our mothers' wombs (see Ps 139:13). From our mothers' wombs, the Lord gave us our names (see Is 49:1). The Lord is working with children in the womb both physically and spiritually. This means: We should pray for and with children in the womb. Pregnant mothers should receive Holy Communion, and their babies in the womb will share in those Communions. We should pray and fast to protect children in the womb from abortion (see The Gospel of Life, Pope St. John Paul II, 100). We should invite parents who have aborted their children to come to Jesus to receive forgiveness and healing. We should ask aborted babies to pray for us. Most of all, we must invite everyone to give their lives totally to Jesus, the Way, the Truth, and the Life (Jn 14:6). Jesus is our only Savior, Lord, and Hope. Prayer: Father, give me the grace to die if necessary to save the lives of children in the wombs. Promise: "It is He Who is to baptize with the Holy Spirit." Jn 1:33 Praise: Praise You, risen Jesus, the Lamb of God, the Way, the Truth, the Life, Savior, Lord, Hope, and God. We lay our lives before You.Alleluia! Saints of the Week: Saint Anthony of Egypt ( ) The life of Anthony will remind many people of St. Francis ofassisi.at 20, Anthony was so moved by the Gospel message, Go, sell what you have, and give to [the] poor (Mark 10:21b), that he actually did just that with his large inheritance. He is different from Francis in that most of Anthony's life was spent in solitude. He saw the world completely covered with snares, and gave the Church and the world the witness of solitary asceticism, great 4 Chuùa Nhaät ngaøy Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm A CÁC SINH HOẠT TẠI TRUNG TÂM CÔNG GIÁO 1. VĂN PHÒNG TTCG AM - 5 PM Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Năm 2. ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: - 9 AM - 10 AM Thánh Lễ Thứ Hai - Thứ Bảy - 3 PM - 4 PM Kính Lòng Thương Xót Chúa Thứ Sáu - 10 AM - 4 PM Chầu & Kính Lòng T.X. Chúa Thứ Sáu - 8:40 AM - 9 AM Khấn Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Thứ Bảy 3. VĂN PHÒNG HOPE COMMUNITY :30 AM - 12:30 PM & 3:00 PM - 6:00 PM ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ Năm - 9:30 AM - 6 PM Mùa Hè (2 tháng) ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ Năm - 9:30 AM - 12:30 PM Hớt tóc Thứ Sáu SINH HOẠT TUẦN NÀY Từ Thứ Năm đến Chúa Nhật Chúa Nhật Liên huynh Đa minh...09:00am 11:00am - Khoá Dự Bị Hôn Nhân... 08:00am 01:00pm Thứ Tư Cursillo... 07:00pm 09:00pm Thứ Sáu Lớp Computer... 10:00am 02:00pm - Legio Mariae... 07:00pm 09:00pm Thứ Bảy Giỗlh Antôn... 09:00am 04:00pm - Lớp Computer... 10:00am 04:00pm - Giỗ linh hồn Antôn... 01:00pm 05:00pm Chúa Nhật Các Bà MẹCG... 08:30am 11:30am - ĐH Lộc Hưng... 09:00am 04:00pm personal mortification and prayer. But no saint is antisocial, and Anthony drew many people to himself for spiritual healing and guidance. Anthony died in solitude at age Saint Sebastian (c ) Scholars now agree that a pious fable has Sebastian entering the Roman army because only there could he assist the martyrs without arousing suspicion. Finally he was found out, brought before Emperor Diocletian and delivered to Mauritanian archers to be shot to death. His body was pierced with arrows, and he was left for dead. But he was found still alive by those who came to bury him. He recovered, but refused to flee. One day he took up a position near where the emperor was to pass. He accosted the emperor, denouncing him for his cruelty to Christians. This time the sentence of death was carried out. Sebastian was beaten to death with clubs. He was buried on the Appian Way, close to the catacombs that bear his name SaintAgnes (d. c. 258)Almost nothing is known of this saint except that she was very young 12 or 13 when she was martyred in the last half of the third century. Various modes of death have been suggested beheading, burning, strangling. Legend has it that Agnes was a beautiful girl whom many young men wanted to marry. Among those she refused, one reported her to the authorities for being a Christian. She was arrested and confined to a house of prostitution. The legend continues that a man who looked upon her lustfully lost his sight and had it restored by her prayer. Agnes was condemned, executed, and buried near Rome in a catacomb that eventually was named after her. The daughter of Constantine built a basilica in her honor.

5 Tiếng Việt License: DOT MC One way $45.00 / Round Trip $ Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley Magnolia St., (Corner Heil) Westminster Century Blvd., (Corner Euclid near Costco) G. Grove (Moät phaàn cuûa hoïc phí seõ ñöôïc uûng hoä cho caùc nhaø thôø) 8 v Chuùa Nhaät ngaøy Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm A THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG r Thông Báo về khấn trong dịptết Đinh Dậu 2017 Nhân dịp Tết Đinh Dậu, Đền Thánh Trung Tâm Công Giáo sẽ tổ chức Khấn Tam Nhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá Cố, Ông Bà Tổ Tiên, và Bình An cho gia đình và Quê Hương Việt Nam chúng ta. Ba ngày khấn này sẽ đặc biệt cầu xin theo ý chỉ của các Ân Nhân Đền Thánh và những ý khấn xin khác mà chúng ta ước nguyện. Chương trình Khấn Tam Nhật sẽ tổ chức trong ba ngày Tết, khởi sự từ Thứ Tư ngày 28 tháng 1 năm 2017, tức Mồng Một Tết Nguyên Đán cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2017, Mồng Ba Tết. Thánh Lễ Minh Niên năm nay sẽ bắt đầu nghi lễ lúc 9 AM và Thánh Lễ vào lúc 10 AM có sự hiện diện của Đức Cha Kevin Vann chủ tế, Đức Cha Mai Thanh Lương và các linh mục trong Giáo Phận Orange. Kính mời quí Ông Bà và Anh Chị Em tham dự chương trình Khấn và Thánh Lễ Minh Niên vào những ngày nêu trên. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến trong Năm Mới được Hạnh Phúc,An Vui và Thịnh Đạt! Xin quí vị sớm gởi các ý Khấn về Trung Tâm Công Giáo để chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa một năm mới đẹp lòng ngài. r Thông Báo Về Dạ Tiệc Mừng Ngày Tình Yêu và Vui Xuân Đinh Dậu 2017 Nhằm tạo cơ hội họp mặt trong một bầu khí vui tươi, lành mạnh và thân thiện để vinh danh tình yêu và cùng nhau vui xuân Đinh Dậu 2017, Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ chức dạ tiệc Valentine năm thứ 8 với chủ đề CHO TÌNH YÊU THĂNG HOA, CHO HẠNH PHÚC MỌI NHÀ tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove vào tối Chúa Nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2017 từ 6 đến 11 giờ đêm. Giá vé mời là $35. Phần văn nghệ đặc sắc sẽ do ban nhạc The Family Band và thân hữu thực hiện. Vì không phải là một sinh hoạt gây quỹ nên thực đơn được chọn lựa đặc biệt cho buổi dạ tiệc nầy. Sẽ có phần tặng bông hồng, xổ số tặng quà Tết giá trị và các trò chơi vui nhộn. Dạ tiệc Valentine nầy được mở rộng cho tất cả mọi người trong cộng đồng, không phân biệt đoàn thể, tôn giáo hay tuổi tác. Gia Đình Nazareth trân trọng kính mời và hân hoan Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 12/2016 X Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới. X Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống. tiếp đón quý ông bà, anh chị em và thân hữu đến tham dự. Xin vui lòng liên lạc với các A/c sau đây để giữ chỗ: A/c Mừng Lan, ; A/c Sơn Phượng, ; A/c Hòa Thi, ; A/c Duyệt Luông ;A/c Nghĩa Trinh r Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common Sense Parenting Kính môøi quí vò phuï huynh coù con chaùu ôû löùa tuoåi 1318 ñeán tham döï khoùa hoïc Giaùo Duïc Con Caùi Caùch Khoân Ngoan - Common Sense Parenting ñöôïc toå chöùc taïi Nhaø Thôø Thaùnh Linh: 1. Khoùa hoïc Song Ngöõ Anh Vieät: 6 Chuùa Nhaät ngaøy 15, 22, thaùng 1 vaø 5, 12, 19, 26 thaùng 2, 2017 thôøi gian 2:45PM 4:45 PM taïi phoøng hoïc soá Khoùa hoïc baèng Tieáng Anh: 6 toái Thöù Ba ngaøy 17, 24, 31 thaùng 1 vaø 7, 14, 21 thaùng 2, 2017 thôøi gian 7:00PM 8:30 PM taïi phoøng hoïc Music Room Common Sense Parenting ñöa ra phöông phaùp giaùo duïc thöïc teá cho caùc baäc phuï huynh ñeå ñoái phoù vôùi thaùi ñoä vaø caùch cö xöû cuûa con caùi, dung hoøa vieäc kyû luaät vôùi loøng thöông yeâu. Lôùp hoïc ñöôïc höôùng daãn bôûi caùc chuyeân vieân coù kinh nghieäm vaø saùng taïo cuûa chöông trình Boystown, vaø ñöôïc taøi trôï bôûiorange County Health Care Agency, Behavioral Health Services, Prevention and Intervention Division, MHSA/Prop 63. Vì soá hoïc vieân coù giôùi haïn, xin lieân laïc Sô Xuaân Trang (714) hoaëc Coâ Phöông ñeå giöõ choã (714) Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 724 v 5

6 TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM 1538 Century Boulevard, Santa Ana, CA PHIEÁU UÛNG HOÄ QUYÕ SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG & BAÛO TRÌ ÑEÀN THAÙNH TÑVN Con xin daâng Ï $ Ngaân phieáu xin ghi Trung Taâm Coâng Giaùo Vieät Nam Tieàn Daâng Cuùng cuûa Quyù Vò coù theå khai tröø thueá. Coäng Ñoaøn: Ñieän Thoaïi: Quyù Danh: OÂng Baø Anh Chò Ñòa chæ môùi: Caàn Giaáy Khai Thueá Nguyeän xin Thieân Chuùa, nhôø lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï La Vang vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam traû coâng boäi haäu cho Quyù AÂn Nhaân! Trung Tâm Công Giáo 1538 Century Blvd - Santa Ana, CA Tel Đơn Dự Khoá Dự Bị Hôn Nhân / Marriage Preparation Form Ghi Danh Khoá / Registration Session: Đánh X chọn một / Put X to choose one #207-1/14-15/2017 #208-3/25-26/2017 #209-5/20-21/2017 #210-7/15-16/2017 #211-9/16-17/2017 #212-11/18-19/2017 Tên /Full Name (Valid ID or Driver Lic. Xin viết chữ in/ please print) H ọ/ Last Đệm/ Middle Gọi/ First Địa chỉ/ Address: Điện thoại/ phone: Phái/ Gender: M / F Ngày sinh/birthdate: mm /dd /yy Nơi sinh/place of Birth: city / country Tên Cha/Mẹ/Parents: Lệ phí/fee: $70 một người(each person) và gởi về địa chỉ Trung Tâm CGVN/. Chỉ nhận Cash or Money order payable to Vietnamese Catholic Center. Không hoàn lại tiền sau khi đã ghi danh /No Refund. Note: Ghi danh 2 tháng trước/ Register 2 months in advance,tạivănphòng TTCG, thứ Hai tới thứ Năm (M-Th) 9 am - 4:30 pm. Gởi đơn và lệ phí về TTCG qua bưu điện 2 tháng trước khoá học/ Send in registration form and payment 2 months prior class begins. Giờ học thứ Bảy (Sat): 8 am -5pm&Chúa Nhật (Sun): 8 am-1pmor/hoặc xem trong thông báo. Cấp Chứng Chỉ sau khi hoàn tất lớp học và hội đủ điều kiện/ Certificate of Completion will be issued after completing all requirements. Nếu bỏ lớp, phải ghi danh đóng tiền học lại khoá sau / If missed the class, must re-register and pay to attend the next class. Ký tên/ Signature: Ngày/ Date: DANH SAÙCH CAÙC LM / VN MUÏC VUÏ CHO GIAÙO XÖÙ MYÕ - LM. Hoaøng Dieäp Benjamin Our Lady of Guadalupe (La Habra) (562) LM. Traàn Chung Charles Our Lady Queen of Angels (949) (Newport Beach) - LM. Ñaëng Brandon Our Lady Queen of Angels (949) (Newport Beach) - LM. Nguyeãn Chuaån St. Anne (Santa Ana) (714) LM. Traàn Benjamin St. Anne (Seal Beach) (562) LM. Cao Tuyeàn Bill St. Anthony Claret (Anaheim) (714) LM. Traàn Quoác Thomas, SVD St. Anthony Claret (Anaheim) (714) LM. Traàn Loäc St. Angela Merici (Brea) (714) LM. Nguyeãn Trung Tuaán St. Hedwig (Los Alamitos) (562) LM. Chu Vinh Quang St. Mary's By The Sea (714) (Huntington Beach) - LM. Buøi Martin St. John Neumann (Irvine) (949) LM. Leâ Duy St. Francisco Solano (949) (Rancho S. Margarita) - LM. Nguyeãn Uy Syõ St. Martin De Porres (714) (Yorba Linda) - LM. Vuõ Paul St. Kilian (Mission Viejo) (949) LM. Nguyeãn Duy Anh Duõng St. Norbert (Orange) (714) LM. Vuõ Theá Toaøn, SJ University of Irvine (Irvine) - LM. Nguyeãn Thanh Sôn UCI Hospital (Orange) - LM. Nguyeãn Hieäp Martin St. Pius V (Buena Park) (714) LM. Nguyeãn Tieán Bình St. Thomas More (Irvine) (949) LM. Hoà Troïng Vieät Pastoral Center of Diocese (Garden Grove) - LM. Nguyeãn Toaøn Nicolas Pastoral Center of Diocese (Garden Grove) THƯ CẢM TẠ HỘI HY VỌNG, CHƯƠNG TRÌNH YỂM TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH VNCH Chân thành cảm tạ - Cô Mai Khanh, Ban Giám Đốc và các thành viên Đài Hồn Việt TV và Little Saigon Radio - Ca sĩ Phương Hồng Quế đã nỗ lực mời gọi các ca nhạc sĩ đóng góp tham dự chương trình văn nghệ. - Cô Ngọc Ân và Bác Sĩ Trần Việt Cường điều hợp chương trình. - Quý vị Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ - Quý anh chị Ca Nhạc Sĩ, - Ban Tù Ca Xuân Điềm - Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ - Biệt Đội Văn Nghệ VNCH - Quý anh chị Ca Đoàn Gloria, cộng đoàn Huntington Beach - Quý vị thiện nguyện viên Đã thực hiện Đại Nhạc Hội trực tiếp truyền hình ngày Chúa Nhật 8 tháng Giêng 2017 vừa qua để Yểm Trợ Thương Phế Binh VNCH qua quý Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chương trình Đại Nhạc Hội đã được phát hình trên khắp Hoa Kỳ và Canada và đã được đồng hương khắp nơi hưởng ứng nồng nhiệt, đóng góp tổng cộng số tiền là $43,700 và số tiền này có thể tang lên trong những ngày sắp tới. Tất cả số tiền ân nhân đóng góp yểm trợ được chuyển về cho quý Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế trong chương trình trợ giúp Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa xin tri ân những tấm lòng rộng lượng của đồng hương khắp nơi đã yểm trợ cho công việc ý nghĩa này. Trân trọng BĐH Hội Hy Vọng MỌI THẮC MẮC VÀ ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ: HY VỌNG, P.O. BOX 39 - MIDWAY CITY, CA Tel: (714) , (714) Chuùa Nhaät ngaøy Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm A

7 (tiếp theo trang 1) kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng 5 đến tháng Còn những ai, vì các lý do nghiêm trọng không thể di chuyển được, giáo phận xác nhận họ cũng được ban ơn toàn xá khi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Fatima, với những điều kiện đã nêu, bao gồm việc ăn năn tội. Trong sứ điệp gửi đền thờ Fatima, ĐTC Phanxicô đã tỏ ý hân hoan về sáng kiến này và sẽ hiệp lời cầu nguyện với tín hữu hành hương Fatima. Ngài sẽ tông du Fatima trong ngày 12 và , nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Phân phát 50 ngàn cuốn sách "Hình ảnh lòng thương xót" (Vietcatholic.net, ) Cơ quan từ thiện của ĐTC Phanxicô đã phân phát 50 ngàn cuốn sách bỏ túi (tựa đề "Hình ảnh lòng thương xót - Icone di Misericordia") cho các tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin vào trưa ngày tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuốn sách này là quà tặng của ĐTC, chứa đựng một sốsuy tư và kinh nguyện về Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa, được 300 người vô gia cư, nhiều thiện nguyện viên và các tu sĩ phân phát vào cuối buổi đọc kinh. Trong sách, hình ảnh Chúa Giêsu Thương Xót được trình bày qua 6 giai thoại Tin Mừng, kể lại kinh nghiệm của 6 người được tình thương xót của Chúa biến đổi, đó là Ông Giakêu, Mátthêu người thu thuế, người phụ nữ xứ Samaria, người trộm lành, và tông đồ Phêrô. Hãy dạy đức tin cho con bằng chính gương sống của mình (Vietcatholic.net, ) Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tại nguyện đường Sistine, ĐTC Phanxicô đã rửa tội cho 28 trẻ sơ sinh; ngài nhắc nhở các phụ huynh rằng món quà đức tin mà họ dành cho con cái họ là trách nhiệm chăm sóc và làm cho đức tin này bén rễ sâu đậm hơn. Đức tin là tin vào sự thật, cũng là tín thác vào Thiên Chúa; phụ huynh phải dạy con em mình bằng chính gương sống của mình. Đức tin là chính cuộc sống, là một hành trình phải trải qua và phải là nhân chứng. Đức tin là ánh sáng: trong nghi thức rửa tội, phụ huynh được trao cho một cây nến thắp sáng như thuở ban đầu của Giáo Hội (vì thế, ngày xưa, Bí Tích Rửa Tội được gọi là thắp sáng, do đức tin soi sáng con tim, làm cho mọi vật được nhìn thấy qua một luồng sáng khác). Giáo Hội ban đức tin cho trẻ sơ sinh qua Phép Rửa Tội; các phụ huynh có nhiệm vụ làm cho đức tin này lớn lên và được duy trì mãi. Bổn phận của phụ huynh trong việc phát triển và chăm nom đức tin nơi con cái là một minh chứng cho tất cả mọi người Bước theo Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất (Vietvatican.net, ) Trong Thánh Lễ sáng thứ Hai , ĐTC Phanxicô giảng rằng: sau những ngày Giáng Sinh, chúng ta bắt đầu mùa Phụng Vụ mới, nhưng trung tâm của đời sống người Kitô hữu phải luôn là Chúa Giêsu, vì Ngài là Lời đầu tiên và vĩnh cửu của Chúa Cha, Ðấng là Chủ Tể vũ trụ, Ðấng Cứu Ðộ thế gian. Ngoài Ngài ra, không còn Ðấng nào khác. Ðời sống của người Kitô hữu không cần những gì khác lạ và khó khăn, nhưng là cuộc sống đơn sơ biết đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của những chọn lựa hàng ngày. Chúa mời gọi chúng ta nhận ra Ngài trong những hoàn cảnh của cuộc sống. a. Nhận biết Chúa Giêsu: cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và đọc Tin Mừng mỗi ngày. b. Thờ phượng Chúa Giêsu: đừng chỉ xin ơn và cám ơn, hãy thờ phượng Chúa trong khoảng lặng của tâm hồn. Hãy tôn thờ Ngài và dâng những lời nguyện ngắn, như Kinh Sáng Danh, và thinh lặng trước sự cao cả của Thiên Chúa. c. Bước theo Chúa Giêsu: nghĩa là đặt Chúa Giêsu là ưu tiên trong cuộc sống... Chiến dịch Đi Bộ Cho Sự Sống thúc đẩy quốc hội Hoa Kỳ quan tâm đến trách nhiệm phò sự sống (Vietcatholic.net, ) Trước những ngày quốc hội Hoa Kỳ (mới thành hình) nhóm họp, Ủy ban Phò Sự Sống đã cố gắng tạo một thang điểm nhằm bảo đảm các vị dân biểu quốc hội quan tâm đến yêu cầu của các cử tri để bảo vệ sự sống cho các trẻ chưa sinh. Tom McClusky (Phó Chủ tịch của Ủy ban Phò Sự Sống) nói: khi tiến hành chiến dịch Đi Bộ Cho Sự Sống, chúng tôi không những tìm kiếm các chính trị gia đã bỏ phiếu ủng hộ sự sống mà chúng tôi còn tìm kiếm những nhà vô địch bảo vệ sự sống theo khuôn mẫu của Henry Hyde. Hyde là một dân biểu quốc hội, đã thành công trong việc đưa ra luật Liên Bang nhằm cấm sử dụng quỹ y-tế vào việc phá thai. Tu chính án Hyde đã được các dân biểu thuộc cả hai đảng ủng hộ trong suốt 40 năm qua. Theo cuộc thăm dò mới đây của Hội Hiệp Sĩ Columbus/Marist, có 62% người Mỹ chống lại việc dùng tiền thuế để trợ cấp việc phá thai. Chiến dịch Đi Bộ Cho Sự Sống còn đặt hy vọng vào những đề xuất của các thành viên về các dự luật phò sự sống, và đưa ra vấn đề phò sự sống tại Hạ Viện cũng như Thượng Viện. "Câu chuyện của ĐHY Nguyễn Văn Thuận" đã được xuất bản như một cuốn tiểu thuyết (Thanhlinh.net, ) Những tuần sau Năm Thánh Lòng Thương Xót, một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất về lòng dũng cảm, sự tha thứ và lòng trung thành với Thiên Chúa lại một lần nữa nổi bật trong công chúng, đó là cuộc đời của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Dưới chế độ Cộng Sản ở Việt Nam, ngài đã trải qua 13 năm tù đày, gồm biệt giam 9 năm, và bị cáo buộc là âm mưu với Vatican để chống lại Việt Nam... Teresa Gutiérrez de Cabiedes, tác giả cuốn Van Thuan, Free Behind Bars - Văn Thuận, Tự Do Sau Song Sắt" trình bày: "thứ nhất, ngài không bao giờ bỏ cuộc; thứ hai, ngài tha thứ cho những kẻ đã trừng phạt ngài cách bất công; và thứ ba, ngài yêu thương kẻ thù bằng cách thôi thúc họ phải thay đổi cuộc sống. Tôi thiết nghĩ điều này chỉ có thể được giải thích bằng một tình yêu siêu nhiên, một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa... Ngài đã viết ba cuốn sách trong nhà tù. Cuốn thứ nhất là The Road of Hope - Đường Hy Vọng," trình bày từng chi tiết về cuộc sống của một Kitô hữu bị bách hại mà không bao giờ nghi ngờ đức tin của mình vào Thiên Chúa... Ngài rất uyên bác, được Chúa ban nhiều tài năng đáng kể, nhưng điều gây ấn tượng với tôi nhất là ngài lột tả được sự cậy trông vào Thiên Chúa, và đã làm những điều để con người được hoàn toàn biến đổi... Câu chuyện của ĐHY Nguyễn Văn Thuận" sẽ giúp chúng ta hiểu được Thiên Chúa, Người có thể giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích... Trong sách này, tác giả Cabiedes kể về một sốnhà tù; bà có ý dành tặng sách cho các tù nhân để họ có thể đọc những câu chuyện liên quan tới họ. (Xin đọc các tin kế tiếp trên Website: vncatholic.net) Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 724 7

8 Tiếng Việt License: DOT MC One way $45.00 / Round Trip $ Heil Ave., (corner Bushard) Fountain Valley Magnolia St., (Corner Heil) Westminster Century Blvd., (Corner Euclid near Costco) G. Grove (Moät phaàn cuûa hoïc phí seõ ñöôïc uûng hoä cho caùc nhaø thôø) 8 v Chuùa Nhaät ngaøy Chuùa Nhaät II Thöôøng Nieân - Naêm A THOÂNG CAÙO - TIN TÖÙC SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG r Thông Báo về khấn trong dịptết Đinh Dậu 2017 Nhân dịp Tết Đinh Dậu, Đền Thánh Trung Tâm Công Giáo sẽ tổ chức Khấn Tam Nhật để cầu nguyện cho các Ân Nhân quá Cố, Ông Bà Tổ Tiên, và Bình An cho gia đình và Quê Hương Việt Nam chúng ta. Ba ngày khấn này sẽ đặc biệt cầu xin theo ý chỉ của các Ân Nhân Đền Thánh và những ý khấn xin khác mà chúng ta ước nguyện. Chương trình Khấn Tam Nhật sẽ tổ chức trong ba ngày Tết, khởi sự từ Thứ Tư ngày 28 tháng 1 năm 2017, tức Mồng Một Tết Nguyên Đán cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2017, Mồng Ba Tết. Thánh Lễ Minh Niên năm nay sẽ bắt đầu nghi lễ lúc 9 AM và Thánh Lễ vào lúc 10 AM có sự hiện diện của Đức Cha Kevin Vann chủ tế, Đức Cha Mai Thanh Lương và các linh mục trong Giáo Phận Orange. Kính mời quí Ông Bà và Anh Chị Em tham dự chương trình Khấn và Thánh Lễ Minh Niên vào những ngày nêu trên. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc phúc cho quí Ân Nhân và Thân Quyến trong Năm Mới được Hạnh Phúc,An Vui và Thịnh Đạt! Xin quí vị sớm gởi các ý Khấn về Trung Tâm Công Giáo để chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa một năm mới đẹp lòng ngài. r Thông Báo Về Dạ Tiệc Mừng Ngày Tình Yêu và Vui Xuân Đinh Dậu 2017 Nhằm tạo cơ hội họp mặt trong một bầu khí vui tươi, lành mạnh và thân thiện để vinh danh tình yêu và cùng nhau vui xuân Đinh Dậu 2017, Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange sẽ tổ chức dạ tiệc Valentine năm thứ 8 với chủ đề CHO TÌNH YÊU THĂNG HOA, CHO HẠNH PHÚC MỌI NHÀ tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove vào tối Chúa Nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2017 từ 6 đến 11 giờ đêm. Giá vé mời là $35. Phần văn nghệ đặc sắc sẽ do ban nhạc The Family Band và thân hữu thực hiện. Vì không phải là một sinh hoạt gây quỹ nên thực đơn được chọn lựa đặc biệt cho buổi dạ tiệc nầy. Sẽ có phần tặng bông hồng, xổ số tặng quà Tết giá trị và các trò chơi vui nhộn. Dạ tiệc Valentine nầy được mở rộng cho tất cả mọi người trong cộng đồng, không phân biệt đoàn thể, tôn giáo hay tuổi tác. Gia Đình Nazareth trân trọng kính mời và hân hoan Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 12/2016 X Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới. X Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống. tiếp đón quý ông bà, anh chị em và thân hữu đến tham dự. Xin vui lòng liên lạc với các A/c sau đây để giữ chỗ: A/c Mừng Lan, ; A/c Sơn Phượng, ; A/c Hòa Thi, ; A/c Duyệt Luông ;A/c Nghĩa Trinh r Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan - Common Sense Parenting Kính môøi quí vò phuï huynh coù con chaùu ôû löùa tuoåi 1318 ñeán tham döï khoùa hoïc Giaùo Duïc Con Caùi Caùch Khoân Ngoan - Common Sense Parenting ñöôïc toå chöùc taïi Nhaø Thôø Thaùnh Linh: 1. Khoùa hoïc Song Ngöõ Anh Vieät: 6 Chuùa Nhaät ngaøy 15, 22, thaùng 1 vaø 5, 12, 19, 26 thaùng 2, 2017 thôøi gian 2:45PM 4:45 PM taïi phoøng hoïc soá Khoùa hoïc baèng Tieáng Anh: 6 toái Thöù Ba ngaøy 17, 24, 31 thaùng 1 vaø 7, 14, 21 thaùng 2, 2017 thôøi gian 7:00PM 8:30 PM taïi phoøng hoïc Music Room Common Sense Parenting ñöa ra phöông phaùp giaùo duïc thöïc teá cho caùc baäc phuï huynh ñeå ñoái phoù vôùi thaùi ñoä vaø caùch cö xöû cuûa con caùi, dung hoøa vieäc kyû luaät vôùi loøng thöông yeâu. Lôùp hoïc ñöôïc höôùng daãn bôûi caùc chuyeân vieân coù kinh nghieäm vaø saùng taïo cuûa chöông trình Boystown, vaø ñöôïc taøi trôï bôûiorange County Health Care Agency, Behavioral Health Services, Prevention and Intervention Division, MHSA/Prop 63. Vì soá hoïc vieân coù giôùi haïn, xin lieân laïc Sô Xuaân Trang (714) hoaëc Coâ Phöông ñeå giöõ choã (714) Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 724 v 5

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 1 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 1 (AÁU NHI 1 7 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó

BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó BỐI CẢNH BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Chương 1 Nghe Baøi Hoïc: Baøi Giaûng Treân Nuùi 1 Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc boái caûnh cuûa moät trong nhöõng baøi giaûng vó ñaïi nhaát cuûa Chuùa Gieâ-xu, Baøi Giaûng Treân Nuùi.

Chi tiết hơn

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc

THEM SUC 3 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH HOAÏT KHOÁI THEÂM SÖÙC 3 (THIEÁU NHI 3 12 Tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh nöôùc bieån) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn

Chi tiết hơn

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc

XUNG TOI 2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI XÖNG TOÄI 2 (AÁU NHI 2 8 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (khaên quaøng maøu xanh laù maï) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4 9/9 ÑEÀ TAØI

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu

Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi lu Chôn Nhö, ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1998 PHẬT GIÁO LẤY GIỚI LUẬT LÀM ĐẦU Dieäu Quang vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày! Taïi sao Phaät giaùo laáy giôùi luaät laø phaùp moân ñaàu tieân ñeå tu taäp? Khoâng laáy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Muc luc.doc

Microsoft Word - Muc luc.doc MÔÛ ÑAÀU:... 1 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI... 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU.... 1 3. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU... 2 4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU.... 2 5.1. Phöông phaùp thu thaäp

Chi tiết hơn

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê

DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naê DANH-SAÙCH CAÙC TÖÛ-SÓ HY-SINH TRONG TRAÄN HAÛI-CHIEÁN HOAØNG-SA (19 thaùng 1 naêm 1974) 1. Danh saùch naøy do Ban Haûi Söû nhaät tu ñeán thaùng 2 naêm 2017 vôùi caùc döõ kieän töø: caùc Töôøng-Trình UÛy-Khuùc

Chi tiết hơn

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin.

Ngôïi Ca Lm. Nguyeãn Duy C G7 3 C 3 ÑK: Töø bình minh con daâng heát taâm tình tuïng Chuùa ca thieân Am 3 G G khi ñeâm 3 ñình moät baøi thô kính tin. Ngôïi a Lm. Nguyeãn Duy 7 ÑK: Töø bình minh heát taâm huùa thieân khi ñeâm ñình baøi thô tin. Troïn sao 7 saùng lôøi chuùc ngôïi Danh huùa. 1. Troïn 2. Vì. oïi ngaøy 4. Ñaøn nhòp heø nhaøng laø tieáng

Chi tiết hơn

Chapter 2

Chapter 2 Baøi giaûng 3 vaø 4 CAÀU, CUNG VAØ CAÂN BAÈNG THÒ TRÖÔØNG CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Thị trường laø gì? Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung Caàu Cung Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng

Chi tiết hơn

KHAI TAM 2 ( ) - TNTT.doc

KHAI TAM  2 ( ) - TNTT.doc LÒCH GIAÛNG DAÏY VAØ SINH KHOÁI KHAI TAÂM 1 (CHIEÂN CON 5 tuoåi) NIEÂN HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 2019 (Khoái Khai Taâm: khaên quaøng maøu hoàng) 2018-2019 Tuaàn Tuaàn 1 19/8 Tuaàn 2 26/8 Tuaàn 3 2/9 Tuaàn 4

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2016 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DAN

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DAN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM TRÖÔØNG TRUNG HOÏC THÖÏC HAØNH - ÑHSP COÄNG HOÏA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DANH SAÙCH HOÏC SINH TRUÙNG TUYEÅN VAØO LÔÙP 10 PHOÅ THOÂNG,

Chi tiết hơn

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû

Soá Baùo danh Hoï Teân NgaøySinh Ngaønh döï thi Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaû 300004 Löông Quoác An 16/03/1990 Taøi chính - Ngaân haøng 100002 Traùc Hoaøng Thuùy An 23/12/1989 Quaûn trò kinh doanh 100001 Phaïm Tröôøng An 22/02/1985 Quaûn trò kinh doanh 100003 Nguyeãn Thuøy An 20/03/1989

Chi tiết hơn

AI SO TO HP

AI SO TO HP ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông II HOAÙN VÒ 1. Giai thöøa Vôùi soá nguyeân döông n, ta ñònh nghóa n giai thöøa, kí hieäu n!, laø tích caùc soá nguyeân lieân tieáp töø 1 ñeán n. n! = 1..3 (n ) (n 1)n. Vì tieän

Chi tiết hơn

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca

»»» œ»»»»»»»»»»» ========================== & bb 2 4 ˆ«j œ»j œ Kˆ«k œˆ «ˆ œ»œ œ»œ œ «œ» œ œ ˆ «l l l ˆ» ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi ca œ & bb 2 4 ˆ«j œj œ Kˆ«k «œˆ «ˆ œœ œœ œ «œ œ œ ˆ «l l l ˆ ˆ_«ˆ l Kìa troâng baàu Leã Hieån Linh trôøi cao cao aùnh Phanxicoâ ÑK. & bb, ˆ ˆ «, ˆ ˆ_«ˆ_ ˆ_ ˆ«ˆ. ˆ ˆ ˆ œ œ l l l l ngôøi. Naøo ta ñi, naøo ta

Chi tiết hơn

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai

Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai Chôn Nhö ngaøy thaùng 1 naêm 2001 TUỆ - PHÁP TÁC Ý - MÊ TÍN --- --- Kính göûi: Quaûng Lôïi! 1- Chöõ Tueä trong Giôùi, Ñònh, Tueä maø con ñaõ hieåu sai. Tueä do ñònh sanh laø tueä Tam Minh, chöù khoâng

Chi tiết hơn

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH CAO HOÏC, NAÊM 2017 CHUYEÂN NGAØNH

Chi tiết hơn

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li

Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi li Special Instructions: Toùm Löôïc Bieân Baûn Buoåi Hoïp seõ ñuû cho ñoøi hoûi naøy. Header Baùo caùo BAYOU HEALTH Maõ soá taøi lieäu: S139 Teân taøi lieäu: Hoäi Ñoàng Coá Vaán Hoäi Vieân (toùm löôïc bieân

Chi tiết hơn

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu

Con Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: Con F Bb Am Dm F Dm haân hoan böôùc leân baøn thôø Chuùa laø Chuùa, hoan Am F Bb Dm F laïc xanh con. Am tieáng tuoåi xu Haân Hoan Lm. Kim Long Ñk: haân hoan böôùc baøn thôø hoan laïc xanh. tieáng tuoåi xuaân naâng muoân phím tô ngôïi khen rung nhòp vôùi muoân hoàn. 1. Vaøo 2. Hoàn 3. Laïy 4. aàu ta Trôøi cung daâng Sao

Chi tiết hơn

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in

Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in Than Phieàn vaø Khieáu Naïi Neáu coù lo laéng hay thaéc maéc veà chaêm soùc hay baûo hieåm thì quyù vò neân lieân laïc Dòch Vuï Hoäi Vieân theo soá in ôû phía sau theû hoäi vieân hay duøng thoâng tin lieân

Chi tiết hơn

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa

Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Lôùp Chaùnh Kieán, ngaøy thaùng 11 naêm 2005 CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ Myõ Linh vaán ñaïo Hoûi: Kính baïch Thaày, con hoûi veà caùi chuyeån nhaân quaû thöa Thaày. Trong cuoäc soáng, coù nhieàu tình huoáng nhö

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHẦN 2 - BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM VAØ XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU 1. THÍ NGHIEÄM LAØ GÌ? Ñoù laø moät hình thöùc nghieân cöùu khoa hoïc maø con ngöôøi taïo ra ñeå : - Tìm hieåu nhöõng hieän töôïng - Phaùt hieän baûn

Chi tiết hơn

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa

Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sa Taûn Maïn veà Töû Vi vaø Phong Thuûy Töû Vi Baûn Chaát vaø Cuoäc Ñôøi Baøi 1 Boá Cuïc cuûa 14 Sao Chính 1) Vò trí cuûa Sao TÖÛ VI : Möôøi boán (14) Sao chính trong Töû Vi ñeàu phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc

Microsoft Word - DUNG DO THI DE GIAI MOT SO BAI TOAN.doc DÙNG ðồ THỊ ðể GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 1 Huỳnh Công Thành Email: crsthanh@gmail.com Chöông trình toaùn lôùp 1 THPT, ñoà thò moät soá haøm soá ñöôïc quan taâm khaù kõ, noù gaàn nhö ueân suoát HKI cuûa lôùp

Chi tiết hơn

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C

œ»»»»»» œ» ========================= & bb Gm Cm Gm 3 8 ˆ«œ. œ œ J œ j œ»»» œ, l l l œ» l ˆ«ˆ«j l 1. Laïy 2. Laïy Chuùa Chuùa hôõi hôõi Trôû Veà Beân C œ œ & bb m m 3 8 œ. œ œ J œ j œ œ, l l l œ l j l 1. Laïy 2. Laïy hôõi hôõi Trôû Veà Beân ôi ôi trong thaùng tieáng naêm than daäp ngaøn Ñoã Vy Haï vuøi, & bb D ««D #ˆ ˆ j U m, j j «ˆ «l l l l ˆ l 1. meâ

Chi tiết hơn

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép

01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng III. Keát noái Internet Laép 01 Muïc luïc I. Giôùi thieäu thieát bò MF627...02. II. Yeâu caàu phaàn cöùng ñoái vôùi maùy tính söû duïng....02 III. Keát noái Internet...03 1. Laép ñaët theû SIM vôùi thieát bò....03 2. Caøi ñaët phaàn

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 ÖÙNG DUÏNG BAÛNG ÑIEÅM APACHE II VAØ IPCS PSS TRONG TIEÂN LÖÔÏNG BEÄNH NHAÂN NGOÄ ÑOÄC CAÁP THUOÁC DIEÄT COÛ PARAQUAT NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN : ThS.BS.NGUYEÃN VAÊN CHÔØ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS.BS.TRÖÔNG NGOÏC

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 PHỔ BIẾN Các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ đại học chính quy TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Thạc sĩ Nguyeãn Thieän Duy Các quy định hiện hành có liên quan đến sinh viên Công tác

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE Khi ñöa ñóa CD vaøo maùy thì chöông trình töï ñoäng chaïy, treân maøn hình xuaát hieän giao dieän nhö hình döôùi. Moät veät veät saùng lan daàn töø traùi sang phaûi cho bieát chöông trình ñang chaïy. Nuùt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc

Microsoft Word - Nghi_quyet_DHCD_2009.doc Soá: 45/ NQ/ CPÑQN-ÑHÑCÑ2009 Quaûng Ngaõi, ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2009. NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑÖÔØNG QUAÛNG NGAÕI (Ngaøy 12/8/2009) - Caên cöù

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile ========================= & c ««Tv 46, 47,67 ««k ˆ. ˆ «Kœ_ œ_. œ. œ œ. œ k ˆ. ˆ ˆ_«Ñ.K: Hoaøn àu HOAØN AÀU MÖØN VUI möøng (Haùt uùc röôùc eã Leã Ki-toâ Vua) ( ôøi tung hoâ) vì aø Ñaáng Tri Vaên Vinh =========================

Chi tiết hơn

MergedFile

MergedFile Noe Ñaõ Veà Ñaây Vuõ Ñình Ân nghe nghe Em Hai ÑK: No tieáng tieáng 1. Ta say 2. Treân. döông koong e nhaïc nhaïc du du Möøng döông. döông. m vôùi oøng thaønh m theo gian tieáng khaán chuoâng vang xin theá

Chi tiết hơn

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

LÑLÑ TÆNH BEÁN TRE COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN GIAÙO DUÏC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Soá:07/QÑ.CÑGD-02 Beán Tre, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2002 Trung hoïc Phoå thoâng Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 tröôøng THPT Nguyeãn Ñình Chieåu nhieäm kyø 2002-2005 ngaøy 26.8.2002; -Theo tôø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc

Microsoft Word - ly thuyet ke toan dai cuong _5_.doc LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Caâu 1: Phaân tích vai troø vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn Nhieäm vuï : _ Baûo veä taø i saûn cuûa doanh _ Phaûn aùnh vaø giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn taø

Chi tiết hơn

Cảm Nghĩ của một TTNĐH 261

Cảm Nghĩ của một TTNĐH 261 Cảm Nghĩ của một TTNĐH 261 TRÂN TRỌNG CÁM ƠN Các Niên Trưởng, Các Sĩ Quan Quân Sự Vụ và Văn Hoá Vụ, CSVSQ, quý phu nhân, các anh chị Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, các Chiến Hữu, Thân Hữu, các Mạnh Thường Quân,

Chi tiết hơn

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT CÔNG TY TNHH VIỄN TIN NAM LONG 205/5 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: 3500 7068 - Fax:39973174 Email:info@vientinnamlong.com, www.mayfax.net HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY FAX GIAÁY NHIEÄT PANASONIC

Chi tiết hơn

TRNG AI HOC S PHAM TP

TRNG AI HOC S PHAM TP TOÅNG HÔÏP TIEÀN - VAØNG CHO VAY MS-KH NGAØY VAY DIEÄN VAY ÑÔN VÒ TÍNH SOÁ VAY MN120-01 19/7/01 300.00 MX024-02 10/7/01 5,000,000.00 MK012-03 5/6/01 5,000,000.00 MN060-04 6/3/01 310.00 MK024-05 29/10/00

Chi tiết hơn

02_Cac dang toan dem trong tam - p1

02_Cac dang toan dem trong tam - p1 CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM P1 Thầy Đặng Việt Hùng DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho học sinh trường A và học

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MH 02IR

Microsoft Word - MH 02IR HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT - SÖÛ DUÏNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN TỪ MODEL: MH-02IR D MH-02IR PG MH-02IR SB MH-02IR TB 1 Tröôùc tieân chuùng toâi Coâng Ty TNHH Malloca Vieät Nam Nhaø phaân phoái cuûa MALLOCA xin chaân

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc

Microsoft Word - Sinh hoat Luat Khoa Bac Cali.doc SINH HOÏAT GIA ÑÌNH LUAÄT KHOA KHAÉP NÔI: HOÄI LUAÄT GIA VIEÄT NAM TAÏI CALIFORNIA BOÙ ÑUOÁC TRUYEÀN TAY Nhaân dòp Taân Xuaân, chuùng toâi xin chuùc quyù vò vaø caùc anh chò em moät naêm môùi an vui vaø

Chi tiết hơn

GROUNDS FOR SCULPTURE

GROUNDS FOR SCULPTURE GROUNDS FOR SCULPTURE Du Ngoạn Văn Học, Nghệ Thuật Ngaøy 24 thaùng 10, 2009, Tam Nguyeät San Coû Thôm vôùi söï höôùng daãn cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung vaø söï tieáp tay cuûa Nguyeãn Tuyeát Leâ, Tröông

Chi tiết hơn

BanTin-Ultreya_Sep-2012.pub

BanTin-Ultreya_Sep-2012.pub Cuøng Nhau Vui Soáng Loan Baùo Tin Möøng Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Giáo Phận Orange, CA Bản Tin ULTREYA Chủ Trương VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH Địa Chỉ Liên Lạc: 12201 Salerno Street Garden Grove, CA 92840

Chi tiết hơn

VSLS-BP-edit.doc

VSLS-BP-edit.doc Muïc luïc Lôøi noùi ñaàu...1 Lôøi giôùi thieäu...3 Muïc luïc...6 MAÃU MAÙU...14 Muïc tieâu...14 Chæ ñònh caáy maùu...14 Thôøi ñieåm caáy maùu...14 Caùch laáy maùu ñeå caáy...15 Moâi tröôøng caáy maùu...15

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö

Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chö Chôn Nhö, ngaøy 16/ 1/ 2000 PHÂN PHỐI KINH SÁCH CHẤN HƯNG PHẬT PHÁP --- --- Kính göûi: Lieãu Taâm! Tröôùc khi phaân phoái kinh saùch con neân xoùa chöõ Hoøa thöôïng Thích Thoâng Laïc ôû trang bìa cuõng

Chi tiết hơn

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha

Haõy Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin naêm troâi Cha tha Am qua cho hoàn hoàn C con con laïc lôõ böôùc ñi xa. böôùc hoen nhô. F Dm Queân Tin bao Cha Trôû Veà Ngoïc Koân 1. Bao 2. Xin troâi ha tha qua laïc lôõ böôùc. böôùc hoen nhô. Queân Tin ha ôn Bdim ha dung kha toäi beå luïy ñaéng la. bô vô. Nay Tin aên naên ôn dung tha hoài 7 taâm thoáng hoái heát

Chi tiết hơn

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ

» œ»»»»»»» l»» œ»»» œ»»»»» % ========================= & bb B 2 4 ˆ«b E «b F B ˆ «ˆ ««b Dm F ˆ«j ˆ_ ˆ ««, ««ˆ_ ˆ_ ˆ«7 B«b «E «ˆœ» ˆœ» ˆ ˆ ˆ«b l l l ˆ œ l œ œ % & bb B 2 4 ˆ b b B ˆ ˆ b ˆ j ˆ_ ˆ, ˆ_ ˆ_ ˆ 7 B b ˆœ ˆœ ˆ ˆ ˆ b l l l ˆ l ñk: Vinh phúc thay Vinh Phúc kính s húa, và h ng Çi trên Kim Long ÇÜ ng & bb ˆˆ 7 B ˆˆ ˆ ˆ ˆ, b œ œ œ œ ˆ ˆ ˆ l l l ˆ

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Chuong 5

Microsoft PowerPoint - Chuong 5 Phöông phaùp choïn maãu nghieân cöùu trong Khoa hoïc Moâi tröôøng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM Thieát keá vaø phaùt trieån caùc coâng cuï khaûo saùt

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI PHAÀN PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho phöông trình : Ax + By + C = 0 () vôùi A + B > 0. Meänh ñeà naøo sau ñaây sai? A. () laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng

Chi tiết hơn

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ«

œ» œ» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» l œ» œ»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ» œ» œ»» œ» œ» THEÁ THOÂNG # c ========================= & ˆ«jˆ Jœ œ Jœ» œ jˆ ˆ Jœ» œ» Jœ» œ» œ ˆ« l THÁ THOÂN # c & jˆ Jœ œ Jœ œ jˆ Jœ œ Jœ œ œ l l l j l La la la... % # œ & J Jœ j j J œ Jœ. j j j j j { l l l hoan...vua ca hoâm ñi nay möøng phuïc hieân sinh giöõa aùnh khaûi hoaøn quang vinh. vöôït

Chi tiết hơn

CĐ Saddleback: Ba Mươi Năm Nhìn Lại

CĐ Saddleback: Ba Mươi Năm Nhìn Lại CĐ Saddleback: Ba Mươi Năm Nhìn Lại NHỮNG VIÊN ĐÁ LÓT ĐƯỜNG Trần Ngọc Vân Ba mươi năm chỉ là một chặng thời gian ngắn đối với việc xây dựng, kiến tạo nền móng cho một cơ cấu, tổ chức, một cộng đoàn, cộng

Chi tiết hơn

Businessgifts_VIET.indd

Businessgifts_VIET.indd United Technologies Corporation Quaø Taëng Kinh Doanh töø Nhaø Cung Caáp Lôøi môû ñaàu UTC mua saém haøng tieáp lieäu vaø söû duïng dòch vuï döïa treân giaù trò, thaêm doø kyõ caøng caû veà giaù caû reû

Chi tiết hơn

NHÖÕNG TROØ CHÔI DAÂN GIAN VAØ CAÂU CHUYEÄN CUÛA BI veà thay ñoåi haønh vi röûa tay vôùi xaø phoøng BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO VUÏ COÂNG TAÙC HOÏC S

NHÖÕNG TROØ CHÔI DAÂN GIAN VAØ CAÂU CHUYEÄN CUÛA BI veà thay ñoåi haønh vi röûa tay vôùi xaø phoøng BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO VUÏ COÂNG TAÙC HOÏC S NHÖÕNG TROØ CHÔI DAÂN GIAN VAØ CAÂU CHUYEÄN CUÛA BI veà thay ñoåi haønh vi röûa tay vôùi xaø phoøng BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO VUÏ COÂNG TAÙC HOÏC SINH, SINH VIEÂN HOÄI LIEÂN HIEÄP PHUÏ NÖÕ VIEÄT NAM

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Tiến Đạt VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ 12 Chöông1 1 KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông tieän truyeàn

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP

Microsoft PowerPoint - CHUONG 14 - CHINH SACH NO TAC DONG NHU THE NAO DEN GIA TRI DOANH NGHIEP CHÖÔNG 14 CHÍNH SAÙCH NÔÏ TAÙC ÑOÄNG NHÖ THÁ NAØO ÑÁN GIAÙ TRÒ OANH NGHIÄP? NHÖÕNG KHAÙI NIÄM CHUNG Taøi nguyeân cô baûn cuûa moät doanh nghieäp laø doøng caùc löu kim do taøi saûn cuûa doanh nghieäp saûn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc

Microsoft Word - Thu Moi Hop Mat.doc THÖ MÔØI HOÏP MAËT NGAØY TRUYEÀN THOÁNG HOÏC VIEÄN PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM K ính gôûi: Chö Huynh ñeä Taêng Ni Khoùa IV-HVPG Lôøi ñaàu tieân chuùng toâi xin thay lôøi Ban Ñaïi Dieän Taêng Ni sinh khoùa IV

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát Tuần 4: Tieát 1: *Giôùi thieäu baøi: d,ñ *Hoaït ñoäng 1: Hoïc vaàn D Ñ I/ Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc d, ñ, deâ, ñoø. Nhaän ra caùc tieáng coù aâm d,ñ. Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Dì na

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc

Microsoft Word - ChumThoNGHEO.doc Chuøm Thô Ngheøo Töù-Tuyeät Xöôùng Hoïa ********** Luaän veà Caùi NGHEØO tieâu-bieåu Qua Thô Ñaïo: : Phan Quaûng Nam; Linh AÂn Nguyeãn Thieän Nhaân Thô Ñôøi: Cao-Uy; Phöôùc-Thieän Queâ Ngheøo (Nguyeân

Chi tiết hơn

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c

Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu c Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TTHN_ver3_5-17_Final.doc

Microsoft Word - TTHN_ver3_5-17_Final.doc GIỚI ĐNNH HƯƠNG TÁN Giới định chơn hương O O Phần khởi xung thiên thượng O O O O Đệ tử kiền thành ا ا ا ا ا O O o o Nhiệt tại kim lư phóng o o O O O Khoảnh khắc nhân uân ا ا ا ا ا O O o o Tức biến mãn

Chi tiết hơn

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng Có khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: Dùng mẫu 2 (các Ca Đoàn khác Lễ ác Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tạ Ơn P 2 Nhập Lễ: Bài a Ngàn Trùng ó khúc dạo riêng Bộ Lễ: Seraphim Mầu Nhiệm Đức Tin: ùng mẫu 2 (các a Đoàn khác đã quen) men: như các húa Nhật thường P Đáp a: Tv125 euia:

Chi tiết hơn

PowerPoint Template

PowerPoint  Template Bài 8 Chiến lược chiêu thị quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại Du Lịch Marketing Mục tiêu bài 8 1. Phân tích những rào cản thường gặp khi thực hiện chương

Chi tiết hơn

CHƯƠNG TRÌNH GDMN

CHƯƠNG TRÌNH GDMN Chuyên đề 5: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON CÁC KHỐI, LỚP. 8/17/2018 NGUYEN THI TUYEN 1 I: Khái niệm Khái niệm Chương trình GDMN Chương trình GDMN được thực hiện biên soạn trên cơ sở quy định

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC SGK 11 CHÖÔNG II GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu 1 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AD vaø BC ; G laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Khi

Chi tiết hơn

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät

Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät Chôn Nhö, ngaøy 16/03/2009 TIN THEO PHẬT GIÁO NHƯNG SAO LẠI KHỔ ĐAU Tu sinh vaán ñaïo Hoûi: Do coù höõu duyeân coù ñöôïc thöa chuyeän cuøng quyù Phaät töû N.N baùc coù ñöa ra moät caâu hoûi nhö sau: Baùc

Chi tiết hơn

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt

Haân Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp G D nhaøng con tieán böôùc cuøng ñoaøn daân thaùnh Chuùa D7 G C Am vaøo nôi cung thaùnh. Tieáng haùt H Hoan Tieán Böôùc Lm. Thaùi Nguyeân ÑK: Nhòp nhaøng tieán böôùc cuøng ñoaøn d 7 nôi cung. Tieáng haùt roän raøng 7 7 ngaäp traøn. 7 1. on Bm 7 2. on. on mong möøng möøng ñöôïc tieán caát suoát lôøi caûm

Chi tiết hơn

HỘI TRUYỀN-THỐNG GIÁO-PHẬN PHÁT-DIỆM The Phatdiem Heritage Foundation EIN / Tax ID : Daisy Ave., Fountain Valley, CA Tel: (714)

HỘI TRUYỀN-THỐNG GIÁO-PHẬN PHÁT-DIỆM The Phatdiem Heritage Foundation EIN / Tax ID : Daisy Ave., Fountain Valley, CA Tel: (714) HỘI TRUYỀN-THỐNG GIÁO-PHẬN PHÁT-DIỆM The Phatdiem Heritage Foundation EIN / Tax ID : 47-4616646 9460 Daisy Ave., Fountain Valley, CA 92708 Tel: (714) 593-6076 * (949) 500-9887 E-mail: truyenthong_pd@yahoo.com

Chi tiết hơn

Toång giaùo phaän Thaønh phoá Hoà Chí Minh

Toång giaùo phaän Thaønh phoá Hoà Chí Minh TOÅNG GIAÙO PHAÄN TP. HCM CHO VIEÄC CHAÊM LO BAÛO VEÄ COÂNG TRÌNH TAÏO DÖÏNG 10.09.2015 2 Lưu ý: 3 Lời dẫn: Kính thưa cộng đoàn, Vào ngày 06-08-2015, tiếp nối sáng kiến của các Giáo hội Chính Thống, Đức

Chi tiết hơn

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC

Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Khoa Cô Khí - Coâng Ngheä Ñeà nghò: Soá sinh vieân cho 1 nhoùm hoïc lyù thuyeát 80 KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP NAÊM HOÏC 2017-2018 HOÏC KYØ 1: LT TH DH14CC CC 207201 Vaän haønh baûo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - 1.installation wizard new.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! COÂNG CUÏ DOØ TÌM ÑÒA CHÆ CAMERA INSTALLATION WIZARD I. KEÁT NOÁI VÔÙI CAMERA: 1 - Chỉ cần caáp nguoàn vaø cắm caùp maïng (caùp thaúng) noái tröïc tieáp vaøo maïng (switch). Neáu keát noái tröïc tieáp

Chi tiết hơn

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY,

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ 85051 pastor@cttdvnphx.org http://www.cttdvnphx.org CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, NĂM C Ngày 31 tháng 3 năm 2019 CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG

Chi tiết hơn

OnTap HKII T7(11-12)

OnTap HKII T7(11-12) Tröôøng THCS Traàn Vaên Ôn Q HÖÔÙNG DAÃN NOÄI DUNG OÂN THI HKII TOAÙN 7 naêm hoïc 0 0 A) LYÙ THUYEÁT: I) ÑAÏI SOÁ: ) Chöông 3: Thống kê ) Ñôn thöùc 3) Ñôn thöùc ñoàng daïng 4) Ña thöùc 5) Ña thöùc moät

Chi tiết hơn

th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-5. 9-11 Trích sách Tiên tri Isaia.

Chi tiết hơn

Vietnamese #2

Vietnamese #2 1 Vietnamese #2 Song List 2 3 STT TEÂN BAØI HAÙT TAÙC GIAÙ 4 51910 18 VAØO ÑÔØI PHÖÔNG UYEÂN 5 51911 25 MINUITS NHAÏC NGOAÏI QUOÁC 6 51912 BOÁN NGAØN NAÊM RÖÏC RÔƠ GAÁM HOA LEÂ QUANG 7 51913 ABC SONG NHAÏC

Chi tiết hơn

: 120 Traàn Bình Troïng, P.2-Q.5 : : Giôø Leã: Chuùa Nhaät: 5g00-

: 120 Traàn Bình Troïng, P.2-Q.5 : : Giôø Leã: Chuùa Nhaät: 5g00- : 120 Traàn Bình Troïng, P.2-Q.5 : 39.235.067 - Email- levannhac@hcm.fpt.vn : 0918.240.570 -Email- giusehai1971@gmail.com Giôø Leã: Chuùa Nhaät: 5g00-6g30-8g00-16g30-18g00 Ngaøy thöôøng: 5g00-17g30 Soá

Chi tiết hơn

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY,

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY, Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ 85051 pastor@cttdvnphx.org http://www.cttdvnphx.org CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY, NĂM C Ngày 24 tháng 3 năm 2019 CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG

Chi tiết hơn

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông

»» œ»» œ»» _» œ»»»» œ» ========================= & 2 C F «4 ˆ. ˆ«. œ»jœ ˆ«ˆ ««ˆ ˆ «««l ˆ_ ˆ_ l _«l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_«ˆ l ˆ. ˆ«. ˆ«j l ÑK. Khi Chuùa thöông œ œ _ œ œ & 2 4 ˆ. ˆ. œjœ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ_ ˆ_ l _ l ˆ_œ_ ˆ_œ_ ˆ_ ˆ l ˆ. ˆ. ˆ j l ÑK. Khi goïi Ngaøy Veà TV 126, hoàn haân hoan Kim Long & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ_ _ ˆ_ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ. ˆ_. ˆ j l l l l ˆ j l trong moät

Chi tiết hơn

©HÑHPY/BCH03-07

©HÑHPY/BCH03-07 HĐHPY/BCH07-11 Chủ tịch NGUYỄN HOÀNG CÔNG T.B Giám sát LÊ QUÝ NAM Bản Tin HĐHPY phát hành mỗi tam cá nguyệt Số 28 - Tháng 6/2009 NGÀY ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN" Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7/2009 Từ 10 giờ sáng

Chi tiết hơn

Vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật cơ khí ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VẬN TẢI BOÄ MOÂN HÌNH HOÏA VEÕ KYÕ THUAÄT VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ NHAØ XUAÁT BAÛN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI HAØ NOÄI 2007 Chöông. KHAÙI NIỆM CAÙC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ Baûn veõ laø moät phöông

Chi tiết hơn

Thông Tin Trinh Vương

Thông Tin Trinh Vương Bản Tin Cộng Đoàn Trinh Vương Giáo Xứ OLPH 2619 Cedar Street Everett, WA 98201 http://trinhvuongeverettwa.org MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN TRINH VƯƠNG Số 151: Chúa Nhật Thường Niên Tuần VII - Ngày 23/2 /2014 Alleluia,

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet

Microsoft PowerPoint - CA-CD01_Internet Intranet vaø Internet Giôùi thieäu Internet Muïc ñích cuûa phaàn höôùng daãn naøy Internet laø gì? Caùch söû duïng chöông trình Internet Explore Caùch truy caäp Intranet/ Internet ôû FETP Laøm sao ñeå

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx

Microsoft Word - BROWNGREER-# v48-Individual_Economic_Loss_Claim_Form_VI.docx GIAÛI QUYEÁT KINH TEÁ VAØ TAØI SAÛN DEEPWATER HORIZON MAÃU YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG TOÅN THAÁT KINH TEÁ CAÙ NHAÂN (MAÃU MAØU XANH DÖÔNG) *BLUE* Sau khi quyù vò hoaøn thaønh vaø kyù Maãu Yeâu Caàu Boài Thöôøng,

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG & LỄ GIÁN

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG & LỄ GIÁN BẢN TIN MỤC VỤ 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net Cha xứ: Gioan B. Nguyễn Đức Vượng Phone: (403) 479-4638 Cha phó: Giuse Phạm Công

Chi tiết hơn

Mở đầu

Mở đầu CẦU NGUYỆN HY VỌNG TẬP 9 ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN Cầu Nguyện Hy Vọng 9. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Trang 1 MỤC LỤC 1. Chỗ của Chúa trong đời con... 5 2. Đức ái nhẫn nại...

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 13 Tháng 01, Năm th Street SE

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 13 Tháng 01, Năm th Street SE GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 13 Tháng 01, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh

Chi tiết hơn

muc luc-T1.doc

muc luc-T1.doc 勅修百丈清規 MUÏC LUÏC SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUI ** TAÄP I * Lôøi noùi ñaàu...7 Muïc luïc...13 Giôùi thieäu toång quaùt...23 1. Ñoâi doøng lòch söû...23 2. Thuyeát ra ñôøi saùch Saéc tu Baùch Tröôïng thanh

Chi tiết hơn

CN_03_24_13.cdr

CN_03_24_13.cdr Chuùa nhaät ngaøy 24 / 3 / 2013 Leã Laù 24/3 Chuùa Nhaät Leã Laù 28/3 Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh Coù 4 thaùnh leã nhö thöôøng leä (8AM, 6:30PM Ñoïc Kinh 10AM, 12PM vaø 5PM) 7:00PM Leã Tieäc Ly - Nghi thöùc

Chi tiết hơn

CHÖÔNG I

CHÖÔNG I Chöông 5 PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Toùm taét noäi dung: Sau khi hoïc ong chöông naøy, hoïc vieân coù theå hieåu ñöôïc caùc vaán ñeà cô baûn sau: 1/ Phöông phaùp toång hôïp, caân ñoái

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function

Microsoft PowerPoint - CA-L02_Formular_and_function Baøi 2. Microsoft Excel Coâng thöùc vaø haøm Noäi dung Coâng thöùc laø gì? Haøm laø gì? Caùc haøm cô baûn Caùc toaùn töû vaø daïng döõ lieäu Tham chieáu töông ñoái vaø tuyeät ñoái duøng trong coâng thöùc

Chi tiết hơn

4 Hiệu đính nội dung bản tiếng việt TS. BS. Trần Quốc Hùng CN. Trần Sỹ Pha CN. Đỗ Thị Thúy Hồng Trưởng Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa, Trung ương

4 Hiệu đính nội dung bản tiếng việt TS. BS. Trần Quốc Hùng CN. Trần Sỹ Pha CN. Đỗ Thị Thúy Hồng Trưởng Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa, Trung ương 4 Hiệu đính nội dung bản tiếng việt TS. BS. Trần Quốc Hùng CN. Trần Sỹ Pha CN. Đỗ Thị Thúy Hồng Trưởng Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Chuyên viên Ban Phòng ngừa

Chi tiết hơn

PHAÀN TOAÙN

PHAÀN TOAÙN ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN TOAÙN LÔÙP Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø: 0 08 80 08 Caâu : Tìm x bieát: a) x : = 1 1 x = 10

Chi tiết hơn

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na

PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông na Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT Muïc tieâu : Sau khi hoïc nghieân cöùu xong chöông naøy, ngöôøi nghieân cöùu coù khaû naêng sau - Hieåu nhu caàu veà phöông phaùp gia coâng

Chi tiết hơn

Mass Appeal

Mass Appeal Thánh Lễ Mời Gọi Sư quan tro ng cu a tha nh lê Lể thức - Nguyên nhân và Hội nghị Thượng đỉnh Lể thức là hội nghị thượng đỉnh đối với sinh ho at cu a Gia o Hội là chỉ đạo, đồng thời là nguồn mạch mà từ

Chi tiết hơn

Em ThuỘc VỀ Chúa: Bài HỌc Giáo Lý ĐẦu Tiên - Children's Catechism, Vietnamese

Em ThuỘc VỀ Chúa: Bài HỌc Giáo Lý ĐẦu Tiên - Children's Catechism, Vietnamese EM THUỘC VỀ CHÚA: BÀI HỌC GIÁO LÝ ĐẦU TIÊN Câu hỏi 1: Em là ai? Em là con của Thiên Chúa. Câu hỏi 2: Con của Thiên Chúa có nghĩa là gì? Nghĩa là em thuộc về Thiên Chúa, Đấng yêu thương em Câu hỏi 3: Điều

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc

Microsoft Word - noisoikhopgoi.doc VAÄT LYÙ TRÒ LIEÄU NOÄI SOI KHÔÙP GOÁI Khaùm xeùt ban ñaàu Löôïng giaù 1. Thoâng tin chuû quan a. Nôi toån thöông b. Ñau ño baèng thang ñieåm ñau ñöôïc ño baèng maét c. Ngaøy vaø tieán trình phaãu thuaät

Chi tiết hơn

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc

Microsoft Word - De thi HSG hoa 9 co dap an.doc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2007-2008 MÔN THI : HÓA HỌC CẤP THCS (Bảng B) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi : 18 3 2008 (Đề thi này có 1 trang) Thời gian làm bài

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B PHỤ

BẢN TIN MỤC VỤ th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B PHỤ BẢN TIN MỤC VỤ 2412-48th Street SE. Calgary, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B PHỤNG VỤ LỜI CHÚA Bài Ðọc I: Is 61, 1-2a. 10-11 Trích

Chi tiết hơn

BẢN TIN MỤC VỤ y, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm St. Vincent Liem s Parish 241

BẢN TIN MỤC VỤ y, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm St. Vincent Liem s Parish 241 BẢN TIN MỤC VỤ y, Alberta, Canada T2B 1M4 Phone/ Fax: (403) 262-1078 Email: st.vsl@telus.net Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm St. Vincent Liem s Parish 2412-48 Street SE. Calgary, AB T2B 1M4, Phone: 403 262

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 20 Tháng 01, Năm th Street SE

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 20 Tháng 01, Năm th Street SE GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Ngày 20 Tháng 01, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh

Chi tiết hơn

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU XỨ ĐOÀN BẠCH ĐẰNG A. Lược sử giáo xứ Ngôi nhà nguyện của trại di cư thương phế

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU XỨ ĐOÀN BẠCH ĐẰNG A. Lược sử giáo xứ Ngôi nhà nguyện của trại di cư thương phế LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU XỨ ĐOÀN BẠCH ĐẰNG A. Lược sử giáo xứ Ngôi nhà nguyện của trại di cư thương phế binh Bạch Đằng vào năm 1955 được cha Bernardo Vũ Đình

Chi tiết hơn

Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được s

Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được s Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá 28-3-2010 Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp (Mc 10,17) Các bạn thân

Chi tiết hơn