A_ ms v bi msáv cöviw K K_v t e w³, e emvq msmvb Ges mikvix cöwzôv bi Znwej msmön, e e vcbv Ges cövc A_ cwi kv ai mkj wel qi mwnz A_ ms vb RwoZ A_, FY

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "A_ ms v bi msáv cöviw K K_v t e w³, e emvq msmvb Ges mikvix cöwzôv bi Znwej msmön, e e vcbv Ges cövc A_ cwi kv ai mkj wel qi mwnz A_ ms vb RwoZ A_, FY"

Bản ghi

1 A_ ms v bi msáv cöviw K K_v t e w³, e emvq msmvb Ges mikvix cöwzôv bi Znwej msmön, e e vcbv Ges cövc A_ cwi kv ai mkj wel qi mwnz A_ ms vb RwoZ A_, FY Ges grỳ cy, K I e Ûi g Zv wel qi mwnzi A_ ms vb m úk hy³ A_ ms v bi msáv t mvaviyz A_ msmön I Dnvi e envi m úk xq welqvw` K A_ ms vb e j wewfbœ jlk A_ ms v bi wewfbœ msáv cö`vb K i Qb wb gœ A_ ms v bi K qkwu RbwcÖq msáv Zz j aiv n jvt (1) wµwó Ges i W bi g Z, ÒA_ cwi kva Kivi Dcv qi cök wz I e envi m úwk Z we` v K A_ ms vb e j Ó (2) j I n vjxi g Z, Òe w³, cöwzôvb Ges mikv ii A_ msmön I e env ii mwnz mswkøó welq, bxwz I ZË vejx K A_ ms vb e j Ó (3) RR Avi. Uixi g Z, Ò A_ ms vb ej Z h Kvb ai bi g~jab, FY, bm` Znwej BZ vw` e emv qi D Ï k wb qvm Kiv K eysvq Ó (4) w fbm bi g Z, Ò A_ ms vb ej Z mb Dcvq K eysvq hvi Øviv Znwej msmön, e e vcbv Ges e Ub m eci nq Ó Dcmsnvi t Dc iv³ Av jvpbvi cwi cöwÿ Z Avgiv ej Z cvwi h, A_ ms vb e w³, e emvq cöwzôvb I Ae emvqx cöwzôvb Ges mikvix cöwzôv bi A_ e e vcbv K AšÍfz ³ K i myzivs A_ msmön, A _ i msiÿy, cwikíbv, wbqš Y I e envi m úk xq hvezxq Kvh vejx K A_ ms vb ejv nq A_ ms v bi cökvi f` (K) ^í gqv`x A_ ms vb t ^í gqv`x A_ ms vb ej Z GK eqi ev Zv A cÿv Kg mg qi Rb A_ FY Kiv ev FY `qv K eysvq (L) ga gqv`x A_ ms vb t GK eqi _ K mvz eqi gqv`x FY K ga gqv`x A_ ms vb e j (M) `xn gqv`x A_ ms vb t mvz eqi _ K c bi eqi gqv `i Rb A_ ms vb c wz I cöwµqv Aej ^b Kiv n j Zv K `xn gqv`x A_ ms vb e j Avw_ K cwikíbvi msáv

2 cöviw K K_v t g~jab n jv GKwU e emvq cöwzôv bi Rxebx kw³ h Kvb ai bi e emvq cªwzôv bi Rb B g~jab Acwinvh Z e g~jab KZUzKz cö qvrb G cö kœi DËi cö`vb gv UB mnr bq Gi Rb Avw_ K cwikíbvi cö qvrb Avw_ K cwikíbvi msáv t mvaviy A _, e emvq cöwzôv bi cö qvrbxq g~jab msmön Ges Zvi h _v cvhy³ e env ii cwikíbv K Avw_ K cwikíbv e j e vck A _, Avw_ K cwikíbv n jv GKwU mvgwmök cwikíbv hvi gva g cöwzôv bi cöwzwu Í I cö qvrbxq A _ I hvmvb `qv m e nq Ges g~jab LiP me wbgœ ch v q i L cöwzôv bi AMÖhvÎvi PvKv mpj ivlv hvq wb gœ Avw_ K cwikíbv m ú K K qkwu RbwcÖq msáv Zz j aiv n jv t (1) AvBGg cv Û Gi g Z, ÒGKwU cöwzôv bi cö qvrbxq Znwe ji cwigvy Abygvb Kiv Ges Znwe ji Drm wba viy Kivi cöwµqv K Avw_ K cwikíbv Ó (2) cö dmi GmGm LvbKv Gi g Z, ÒcÖwZôv bi fwel r A_ msµvší wel q GKRb D ` v³v h wm vší MÖnY K ib Zv K Avw_ K cwikíbv e j Ó (3) W±i AviGm ßv Ges mn hvmx `i g Z, ÒcÖwZôv bi g~j jÿ AR bi Rb h mkj Avw_ K Kvh vejx cö qvrb m m ú K AwMÖg wm vší bqvb n jv Avw_ K cwikíbv Ó Dcmsnvi t cwi k l ejv hvq h, cöwzôv bi D Ïk AR bi Rb wk cwigvy A _ i cö qvrb, Kv_v n Z Ges wkiæ c Zv msmön Kiv n e, Kv_vq Zv LiP Kiv n e BZ vw` wel q AwMÖg wpšív-fvebv Kiv Ges Zv cökvk Kiv K Avw_ K cwikíbv ejv nq Avw_ K cwikíbv cöyq b we ep welqmg~n (1) e emv qi cök wz (2) cöwzôv bi mybvg I gh v`v (3) SzuwKi cwigvy (4) c~e vfvm ipbv (5) A_ msmön bxwz (6) Z _ i MvcbxqZv (7) gvu g~ja bi cwigvy (8) A_ e envi bxwz Avw_ K cwikíbvi D Ïk (1) ch vß Znwej msmön Kiv (2) Kg Li P Znwej msmön Kiv (3) Znwej msmö ni Li Pi mv _ gvwj Ki SzuwKi mgš^q mvab Kiv

3 (4) cöwzôv bi Ab vb D Ïk vejxi mv _ momwz i L A _ i cwigvy wba viy Kiv (5) gybvdv evov bvi Rb bm` A _ i e envi wbwðz Kiv (6) cöwzôvb hv Z h_vmg q `bv cwi kva Ki Z cv i Zvi wbðqzv weavb Kiv (7) bgbxq Avw_ K cwikíbvi gva g cwiez bkxj cwiw wzi gvkv ejv Kiv Avw_ K cwikíbvi iæz (1) AcP qi m vebv n«vm (2) mgš^ qi myweav (3) fwel Zi Rb cö wz MÖn Y mnvqzv (4) D P ch v qi e e vcbv K mnvqzv (5) jvfrbk cök í Znwej wewb qvm (6) Znwej msiÿ Y mnvqzv (7) me vwak gybvdv AR b mnvqk (8) mskq `~ixki Y mnvqzv (9) M elyv I Dbœqbg~jK Kv h mnvqzv A_ ms v bi Drmmg~n (K) Af šíixy Drm t (1) msiwÿz gybvdv (2) AePq Znwej (3) Kg Pvix `i fwel r Znwej (4) vqx m ú` wewµ (5) vqx m ú `i gqv `vëxy e envi (6) Kz-FY mwâwz (7) AvqKi mwâwz (L) evwn K Drm t (1) gvwj Ki Drm (2) cvibv`v ii Drm (2) cvibv`v ii Drm- (K) cövwzôvwbk Drm (L) A- cövwzôvwbk Drm (K) cövwzôvwbk Drm- (1) evwywr K e vsk (2) wewb qvm e vsk (3) exgv Kv úvbx (4) wkí e vsk I wkí FY ms v (5) BRviv Kv úvbx

4 (6) g~jab evrvi (7) we klvwqz Avw_ K cöwzôvb (L) A- cövwzôvwbk Drm- (1) `q wnmvemg~n (2) `q bvumg~n (3) eük (4) FYcÎ (5) eüy-evüe I AvZœxq ^Rb (6) gnvrb I my `i Kvievix (7) e Kqv LiPmg~n A_ ms v bi mgm vejx (1) Avw_ K A ^ QjZv (2) FY`vbKvix cöwzôv bi Afve (3) A_ msmönkvix AwfÁ jv Ki Afve (4) we klvwqz ms vi Afve (5) kni Kw `ªK Ae vb (6) mikv ii h_vh_ f wgkvi Afve (7) mymsmwvz g~jab evrv ii Afve (8) abx m cö`v qi Ae njv (9) `vq-mövn Ki Afve (10) ^í gybvdv (11) cy weµ qi mye e vi Afve (12) FY MÖn Y RwUjZv (13) ˆe `wkk gỳ ªvi Afve (14) cy evkx Z wewµ (15) myôz wewb qvm cwi e ki Afve A_ ms v bi mgm v mgvav bi Dcvq (1) A_ ms v b AwfÁ jvk wb qvm (2) mikv ii mn hvmxzv (3) `vq-mövnk ms v m wó (4) AwaK msl K Avw_ K cöwzôvb m wó (5) FY cö`v bi RwUjZv n&ªvm (6) mnr k Z FY cö`vb

5 (7) we klvwqz ms v vcb (8) mymsmwvz g~jab evrvi (9) abx m cö`v qi AvMÖn m wó (10) cy weµ qi e e v (11) ˆe `wkk gỳ ªvi mieivn (12) gỳ ªv evrvi DbœwZ (13) ivr bwzk w wzkxjzv