درمان افسردگی با دعا و نیایش

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "درمان افسردگی با دعا و نیایش"

Bản ghi

1 . /01$!23 9< +,**:&;,89,"#,674501!!() *+!'!&#$%!"! "#$!+,.=1=#+( %$, 7?GDJ&K-./012 H/3OF H/$73E5A5QWODLBEB#"[N`DE7571I cv^gcl%7f7c/#c 7IcQH#cDc5BB!# 7cLc>$E5Qc'c>c/>. c!hc7"ef/ ccc7#c. GL%7DE/?HEB 7]c1hc7:' KIH?D[Ny w:#aofa5q7"$!561iqae7r7i / Ab:IQ# 9:$;<60)=> 68.3/70 :.1: D(<** IQ cb?d'lrebiqhk,j?q ceebcck""cq7i7m>$e5aq c77cncvcoa070"?d#?d% "Q%7 K "?D#Vo cyc%7ce_c'c&5%7e_#baah4m c'c: Fc'cAc/qQ?K%7FQ KBA%7 cla> *,,(-(+()(*%&'!"#$!

2 9-!"# $%&'( ) *&&+,-./ #0& cb3# %c7c'4>5#!""#d' GLWOD#R7L H//"AyaKB ccm#b?db4d"e7dqa" B?>>'!7I czql" cbc7q cddcbcc[utka#a"# 7Q cr7i7q /LQ "cc0cm#4cd"che5k%/tf'k?o: B %77]17"?5B$R7L7]1K c5b?oal GDK/AB>F'Q AQM#4DQH?DR7L?/D4BK!7R7L c Hk,-j7?DLT:'EF7FZ = g// Ab: E7;oU/LE/># $7 7 Wc"c7Hk9j?cDc/c!E=%c7!Ub olae_ EBK Hk,,jEB"OoU/ EB$Q7 3(0 EcDWcB#&cDXDT7Y#DE!OV7 H?D/3OF cmmc%c7nebg"?d4d"?le/ Ac QA>O >"7 H&I%UD>/ /LQB/70>DLB5?DFQ c?c/>?gcdzhk,8je7z[na>5#&d IcQcDcE7571>}5/I GL_" GDe7F'"%12$?/>>"#DD%7HI" Ac?/>% ~ND%7' c?gcde7f'"mwk; K5H/AA>I

3 ,89,"#, /01$!3 " 9) Vc3cKIcQ[Nc` cl&i7 7 Hk(,jL5L )5460C2 >VD"/ p!t7y#iq#oa>5# 7 ccqhc7#cm.z$7wnh?q7"r45?dlhb H//FL">L#FZ?LE/"B?D%7"7 c>cbcqiˆc/qcl "B=Q %7> E7"EB/4> h77%7 O/GOO ZE'y' clb?d%7ebhbiqqqbv7#$7oe cc/co7qd,--747b"z7#" R7# Q7 czc7#vgyfškle7q]k(*(<j/ cco' @5 h/""h/4h7"i#nle/ c"cefca5fcd7q c/ac"av5h5?czel%qi >;Q#b&D "c7>v5t!lheb#"i# #cqicz=7]c1a 75 E7X%QIZ F" 4B %cnqcoecbclgo'j&kh/"> clhc7cc7>ceb=qlbh7w&:"o YD,(<7LH#D45QV^GLsSGA c5lucdzce'ic#c/"c$7%7#rb57q Hk,ij?/ cv #c/c c7b"eu>$k"]hb5l.k.! 5B" A5%L4!_'L"7HA1#.%7 _B4LVG!!VG!I5 c'?cdcb.ckc'vg H?cDIc#L"73'#AIB5HHHHHM. 'I

4 9i!"# $%&'( ) *&&+,-./ #0& cf A#c"cqccBQA>!/B4m`K K / %c7#cl WBIQ L H#DE5"AG 7 IcQ"%7'bh/""7FAH/7 7 FL?YLI]GI# c7icc$7achc/5lt:"75# '47/ BN5 A^%DBA7#Q/]IA>D YFz7 BHEB D8- 7E7" Hk8,8(j&ENW5]A0 'DIQ#"V34D SOGDH7 "G 4: " "R7L7?7>5Z?7E 76D)E/:DB LI7 ' c7cmkgsc!escoczq>e'a?d%bdb> #AcM:cB?cD7c 7TL"S!ESOB?DA" H5U.Qm#LI7Q?7E' 4cŽM4 > c 7 Žc OŽ 7 4c ŽcE %7 ] c"clc"7b7>>e' " >š4 5 % > h c $E_/>?O5 Hk()j5$5E1S3EB61"/ "OKc;c _D5 TcLcB?cD?c>"#LR7DR%7>#"7 K"> 4 > cz % c ŽN ' ŽcE %7 ]c 7Q({7D47B"Z c7c"!7>"7lb>h [Ž % ŽN ' œžb ] ^ œžb ] ccqc/ci14 W3D4 ZQ47B"Z #ae145"#"l"r?>$7# GAQ#VZ crch7#?udk jl DAI5 4 Z?DQ47B"Z FLB"7" W3D

5 ,89,"#, /01$!3 " 9{ &+003 7[%Y\B]^Z7?DBl#^H7QF 7TLEF7R;qOE! " #$%&! ' '4#&5*-2-&003 ( 47 ()*+,"- "!,'."/,0123".. 4+*0 "' '."'#4*0 5 '."'#++06*- '."' (78&49)669(:7 ;<:0&- & & +& & #&6 +&0 --# 6 & & : =90* &# & -& + - & -&& &&& + 3& # & & 7 0 & 0-0 +#&0& # $;6;6&0* #&+& &##--&& &-#+&# -# &#& &&&&+& 7967%); #+& #--& +&03 & && - 6& & &# &&6 # -3+8+&+& +#3&6& &-& & & 703-: + &+& # 8:940 ; 7, 0&+0,&0<=<!0,2><?003 '!''?'( :30

6 99!"# $%&'( ) *&&+,-./ #0& &* C,#&'((=<'<D,E '7 130 F 0 8 : 7 FG + & =& &% 5 %F AA<)<! ):&FCH0:&FC90& C3&#&& - )& I6/F1#& '((()' ' <F7&- &I6/F3-&,# '((? ='(!JK1&&0 &&+#&+& &* C,#&'((A!'<D,E? * &-&& -+&#&&-L#&6& &#& 6 &&L#9+& C+C-#&&* &+'(( = : & & & + -* 4 J -,#&'((B?=!) D,E B1& & +& &+-# * * &+ AA='<=D,E A,&,49-& &&&+#6& -#+&# &3&& 9-C-&1& 0* 3C? A:'(( ( J0 9 9 & & 6-& +# +- #& >& & #+,& A=B!!"'$?A' (,-& C0 0 & * & # &- &-:9#&, AB=!")$'?AB? '+& & &* 8#,#& AAB'<?D,E ) & & '* C,#& AAB!)<D,E <J& : &:0:: &1& & * &,#&'(()')<D,E! /,&& '* C,#&'((!?<BD,E?7 8,+& - &* :,#& AA?!<D,E =* 1L#0# * 0M '< BF I&&&* 7&4 A?B)B<!D,E A* 1L#0# :N#0M)? '(* 1L#0# :O 0M)B0!!0?B ' +*&-6>&+& &+3M <LI,#&'(()<!?B D,E ''* 1L#0# :G:+P0M A ')* 1L#0# # 0M)B '<* 1L#0# :#F0M' '!* 1L#0# ::0MB' '?* 1L#0# :1K0M) '=& 3&' L 3:& + & 1- &#&,#& AB'='D,E 'B* 1L#0# :C0M'B 'AF #:0 # - 1 & &0 >& 6 +&&-& :& 8 C0,#&'((<<?!?D,E )(* 1L#0# 8 +0M?(

7 ,89,"#, /01$!3 " ) C M0 I 0 : &-& & & >& && 6& 9 &0 N& 3 & 3&& 9- + & 1& 0* < = AA= D,E )':F % #-,: * + -# # - 6& C- 1& AB)''"<$)''))