درمان افسردگی با دعا و نیایش

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "درمان افسردگی با دعا و نیایش"

Bản ghi

1 . /01$!23 9< +,**:&;,89,"#,674501!!() *+!'!&#$%!"! "#$!+,.=1=#+( %$, 7?GDJ&K-./012 H/3OF H/$73E5A5QWODLBEB#"[N`DE7571I cv^gcl%7f7c/#c 7IcQH#cDc5BB!# 7cLc>$E5Qc'c>c/>. c!hc7"ef/ ccc7#c. GL%7DE/?HEB 7]c1hc7:' KIH?D[Ny w:#aofa5q7"$!561iqae7r7i / Ab:IQ# 9:$;<60)=> 68.3/70 :.1: D(<** IQ cb?d'lrebiqhk,j?q ceebcck""cq7i7m>$e5aq c77cncvcoa070"?d#?d% "Q%7 K c7cf@oyreb%7h/"s0.p/ "?D#Vo cyc%7ce_c'c&5%7e_#baah4m #c5i%c7ch!@qq%7'l#r1!b c'c: /$7VO7?c@EccK&YcVcOb%c/cGB;U/K ccq%c7ha3"s%7a!@agfdeeb cc@$vc;?c@%cka#?d% KBA%7 QZ@EIK"F!@U@$ cla> tae5@n0lvg!'d"# *,,(-(+()(*%&'!"#$!

2 9-!"# $%&'( ) *&&+,-./ #0& cb3# GL.@"#Z/%@C'"A`A5#@/ %c7c'4>5#!""#d' GLWOD#R7L H//"AyaKB U/B?D%74@EBe7F'I7%@545GDI //D#/qQIZF@OY/@ KB%7'4>5#/%@C'A`A5#@'/?GD%7EH5Z!Q7#IQE7/L 5FcD"@cD?@FQ~@:;A>/@%/ZEF7 ccm#b?db4d"e7dqa" /QIZR7LA>@ '5FD#A>/@ H5aIQ7/K/q!@A@#A@$!@1?O?GDA'@B'4 7?@"Z cbeeb@b'&u.?gdeua5$%7h?d/ Hk,<j]I@b'Q@@p' 5FcDc"@c!UTc:' B?>>'!7I czql" B"@D/qOEHk,-j cbc7q c/lc"@d?>@fz"eflv@3'q cddcbcc[utka#a"# 7Q /L?DR/B=G'WDEP7/?:'?DR@1 B%@@F'LBQ5?>EQ5Vo>HB5L/ cqc5ceb@b'0@aqa>'&' K%@HEEB=G' Hk,)jQo:EA>@I67A cr7i7q /L?DF@OYN>BFL GcD/?7>BEBU@$>DDA5#@ A>@I67#[UTK%/#[UH!@3E B"@D cdcltc:'>%q7?d?>0@q /LQ c~ncd%7c'%@7c1#5#@%7a`beb N5#@#O' ce7hc7f70@qc7c#vo5#@%7h/~nd%7'^ "cc0cm#4cd"che5k%/tf'k?o: c"@cdaccq%7h?d7>@i67ab?dlt:'dl cbc$vy">?@fz#:@:;xlt:' B "cclefc`vzge5llb$ee@?5 %77]17"?5B$R7L7]1K c5b?oal GDK/AB>F'Q Hk,-,)j?@KLV@o' #%cqc'q.@v;bf'>#@?dfq "cai7!@e7f'a#aeq5"@d.f&e "@1">BX.F'ZAEE7QT/?D4D AQM#4DQH?DR7L?/D4BK!7R7L c R7cLcA5FcD>'cZ5EF7?DA@I?> Hk,-j7?DLT:'EF7FZ B'@I HEc5"cc5c?@cA#?7EF.D czsf!?:'"a>/0@$5'ae@efvnf Ac5%@c74cDE7A5DO5]V"7Hk)ij/ VGcL#A@$c!@1"ccE'BE55O5] &DA@I = g// Ab: c_$_@_4d_q E7;oU/LE/># $7 7!KQA>'&'A%7"0@"7w:#/" %c7#c>vcmc/cv&0@e7.7>lh 5A>7@"E7A>/#&DHk{j?@" 7 A>c/0I?DQIZ"$"$!561D'@L Wc"c7Hk9j?cDc/c!E=%c7!Ub olae_ %7ccQc%c7Hk,*jc5@R70QQE@=L/A@ R5B@7L!7B!UAB EBK Hk,,jEB"OoU/ EB$Q7 3(0 "ca@$c!@1ac>5r7c@@ '&@;'FN%7 Vc7cEcDcAcUBVc;H@IZ.@:'IQ EcDWcB#&cDXDT7Y#DE!OV7 H?D/3OF /4 cmmc%c7nebg"?d4d"?le/ #c1ac!c!7d7c'cb?df@oy%7#h?d"a17 Ac QA>O >"7 E_H/E@#%775ND>7' cmcc%7aib5e7"7!@1"q@q H&I%UD>/ >;e7}#4daf37aa>7@ /LQB/70>DLB5?DFQ c?/>.;%7ahk,(j5=1ze55i#d7?cda>c/lcu''ebhbqbe@ae57r VG!.KA.;KAI#DLP@:E&Y c?c/>?gcdzhk,8je7z[na>5#&d IcQcDcE7571>}5/I GL_" c$7c3e5ac5qwodlb4@5l7>e'[n` GDe7F'"%12$?/>>"#DD%7HI" Ac?/>% ~ND%7' oklv5b4d?@ou/ 70@Q.BQGD,99{ D?DB%@@F'5 cobk,<j?dbe7f''7a@"qaef "?c/>4?/>ef7"@50@":"$!561 c?gcde7f'"mwk; K5H/AA>I QIZF@OY/@oU/B?D%7?GDBF

3 ,89,"#, /01$!3 " 9) Vc3cKIcQ[Nc` cl&i7 7 Hk(,jL5L )5460C2 >VD"/ p!t7y#iq#oa>5# 7 I#7/KKqZ5H?D"3@5s/KqZ 45B7_45"@V;%7?QLA"@5 ccqhc7#cm.z$7wnh?q7"r45?dlhb H//FL">L#FZ?LE/"B?D%7"7 I/L"#@K.;%7>>E@">?@coU/B?/M"'//7'7?&m.;%7 cb@c/ob"u5!kd,97hied~@:;" c>cbcqiˆc/qcl "B=Q %7> E7"EB/4> h77%7 ckclcl#@bh/ll"e#@ KBH>ED7EOL?@oU/F'E HIE@n0L_" O/GOO 'EBA#@ chce@la>o@5?d#a7]1eb c@7qcwcn%7@7'8{7:dh@$@q ZE'y' Hk(8j@5E#@@Q/?D#@TL#L clb?d%7ebhbiqqqbv7#$7oe cc/co7qd,--747b"z7#" #]chk(*j/";"#r7d6v!4@7#ud R7# KM:5"B47@I3@hD(7 Q7 czc7#vgyfškle7q]k(*(<j/ cco' cea0@_b5lh/"h@i /TQ0@_5//M7O"%7E7##Q IcQcDc?OcEF@OYh7A">@@p' h/""h/4h7"i#nle/ 5o4Z7QoD47B"Z!@O/NL_ ".B"W@Pm_A>H?D"7#"L" 7NLOBE5LI@A5E5L FD7_IHE/LA5NL.@IQ_70D># #cc>oz54m@4@eba@$@1?zi#5b4@eb HEc5Etc%7#%@oFOH$@NL_F"45 v5//la>@7'#d7#ebfd75" c"cefca5fcd7q c/ac"av5h5?czel%qi >;Q#b&D B"@DI# EF%Q70@P7/%7'?UDKB?D B"@DA "c7>v5t!lheb#"i# cb?o:ht!@t!#a$de #cqicz=7]c1a 75 E7X%QIZ B"@DAQA5FD"$7%/?D$7AD Hk,-j#DQ cbchc/sc`b5a5#@/ F" 4B 5?@5"AE@?GD4?D4D@oU/A H#cDcGDs/BAK"A5#@ cb#5@3e5l?7`bavo "cc"@da>5%7>heeb[e/l4!lw HE5W5]ZA5#R7@GDI7#IQ %cnqcoecbclgo'j&kh/"> 608B clhc7cc7>ceb=qlbh7w&:"o E@##D7]1W@DI#B!@GOXNL/Q YD,(<7LH#D45QV^GLsSGA c5lucdzce'ic#c/"c$7%7#rb57q Hk,ij?/ AEFA5OBYU!@#I#AQVG!^; cv "/#'E7"E@YKAEmO c5#clc"7br?d">k#r@$ #c/c c!c?z5"7"hk,{j?d">@$ QcVcZB!@@>@%7DLhBL"7A@ c7b"eu>$k"]hb5l.k.! ScDb#/$e@&U'xL%7H5Z3E /?:'@ "7@KO/Q?KBBr 5B" A5%L4!_'L"7HA1#.%7 IQ$qQO@mA55O@m.cK7'LBEBKBZH70R> _B4LVG!!VG!I5 EL77Q#D8)747B"ZH!@IQD AL5Qksj"E@Hk,9jEB?7&BL c'?cdcb.ckc'vg c!cb%cbwcya7#@ %cwc#cic5rc17q8{7d%@eu5h@i c!@4@_eeba@1%?75#bb@d/75 Hk(*jI%@$5 c#ic#ecuac5l"7b?@a7'!@15#n7>zsyz4@'r7@eb5m' H?cDIc#L"73'#AIB5HHHHHM. 'I

4 9i!"# $%&'( ) *&&+,-./ #0& c@iccz"cz@bc' cf E7#r1"B?D.@%@5 H?D/7Q#'B!@.7O'">I A#c"cqccBQA>!/B4m`K K c@&cqc>#'.f"/?@'4@f'a5e@# %@5OM@&a7>!/B%7#@D/ cec/.c@cqcc5b0q#a>q:47?la7/q=1>'7@'a>/? / c.cfiq"e@#a7#a>!/b@lh/f #A@$c!@1c7"c%@c#ccMA>@Q u@5 %c7#cl ckcb"c!vc@:'k WBIQ %c7chkij?cdc/45'4@l"$"pd'/3f"@ IQ"@%7BR7I%7"DE!"@#D Ac@cU"c7cF>H?D/@1EBhB?GD!U%7"AEFA@BAF L cbnc`icq#cebchcbic#a>@ud.:' H#DE5"AG F"Z#A@ Ec!0@@7B N%7BB%@U# 7 IcQ"%7'bh/""7FAH/7 7 cic#7"hbab?d7@"7h?d[n` A>@UD"'B?DANLz#"7"QH// 4@'47 FL?YLI]GI# c7icc$7achc/5lt:"75# '47/ c"acqfrc'@z"nm"/l BN5 RI#?Z:NDA>@II#D"!71"?@E#45 c"ccbc_c#45"7l@b Jc&KL?@oU/"#'/[N`IQ4@'FZ"7 A^%DBA7#Q/]IA>D YFz7 BHEB D8- H/OE7R7Ih7#@Q.!DD %c7?cdcac>7@"%7 7E7" >HE5gO'A!@.4@Dh70E5"?GD c3@%c7ccczd"ydw5]nb?colc7%@c?otani#aefw5]%@b@d Hk8,8(j&ENW5]A0 I##h75AGDB5@"!GD4@F'5$ 'I#4DBA/e7F'T@Z.FD "?@'#KGDB?@A7'OH@IM5E@#!;L=$@ 'DIQ#"V34D SOGDH7 ZV7R7@WmLA5#?@KZVl}Q;54S!E ZT7o'0@ "G 4: V0'A@#@ E7%`GDH@I " "R7L7?7>5Z?7E L/%@n0L$7VOFEB4@ME'"WDEL c_cbcb?cds`%7$@d,){7h@$4b?d clvc54@cme'cclac>@7'c>'!@iq Hk(*jD7#?@FZ#EEBA#Œ@L GcD?@'MBZA5## 76D)E/:DB LI7 745Q"?GD'?DZ"@ ' LIB?D%/H?D"@1">"?L?O c7cmkgsc!escoczq>e'a?d%bdb> 47cB"cZDH5LAw:@F`%@E_ #AcM:cB?cD7c 7TL"S!ESOB?DA" H5U.Qm#LI7Q?7E' 7%r&"7BR?@E"Z 4cŽM4 > c 7 Žc OŽ 7 4c ŽcE %7 ] 7Qe@;'%@E_FD{( c"clc"7b7>>e' " >š4 5 % > h c ce@yrc0d 47cB"cZ%@Eu5Hk(-jEI/?75@LTK>>E'E5 #cl"c!oz/ubb7&@8,7akd?cf@oyc>zc!@qii#a5k $E_/>?O5 Hk()j5$5E1S3EB61"/ "OKc;c _D5 TcLcB?cD?c>"#LR7DR%7>#"7 Hk(ijEQ54@4@ K"> 4 > cz % c ŽN ' ŽcE %7 ]c 7Q({7D47B"Z c7c"!7>"7lb>h [Ž % ŽN ' œžb ] ^ œžb ] cfalh?d>ruol7>e'b@/i@il ccqc/ci14 W3D4 ZQ47B"Z Hk({j/4EB?'@U #ae145"#"l"r?>$7# "@cdq$e5k jbo@1h/a#%7>@l?cdx7khr# GAQ#VZ crch7#?udk jl DAI5 cca"#5"@bn`#"##/ ca>c/@o/[n`"#b4>@b'%7h5 c#1"@"@a#t7y#b?d$" 7#!@IQ[N`R5BxLIR7@Hk(9j 4 Z?DQ47B"Z FLB"7" Hk8*j4EB?/A'@U4 W3D rc&cbc@ma@"zh/"g/*:bf A0c@'"cAc@x@%7H]IAv$/A@b'" HEB@= &'X!@".@;F/K

5 ,89,"#, /01$!3 " 9{ &+003 7[%Y\B]^Z7?DBl#^H7QF 7TLEF7R;qOE! " #$%&! ' '4#&5*-2-&003 ( 47 ()*+,"- "!,'."/,0123".. 4+*0 "' '."'#4*0 5 '."'#++06*- '."' (78&49)669(:7 ;<:0&- & & +& & #&6 +&0 --# 6 & & : =90* &# & -& + - & -&& &&& + 3& # & & 7 0 & 0-0 +#&0& # $;6;6&0* #&+& &##--&& &-#+&# -# &#& &&&&+& 7967%); #+& #--& +&03 & && - 6& & &# &&6 # -3+8+&+& +#3&6& &-& & & 703-: + &+& # 8:940 ; 7, 0&+0,&0<=<!0,2><?003 0@AB '!''?'( :30

6 99!"# $%&'( ) *&&+,-./ #0& &* C,#&'((=<'<D,E '7 130 F 0 8 : 7 FG + & =& &% 5 %F AA<)<! ):&FCH0:&FC90& C3&#&& - )& I6/F1#& '((()' ' <F7&- &I6/F3-&,# '((? ='(!JK1&&0 &&+#&+& &* C,#&'((A!'<D,E? * &-&& -+&#&&-L#&6& &#& 6 &&L#9+& C+C-#&&* &+'(( = : & & & + -* 4 J -,#&'((B?=!) D,E B1& & +& &+-# * * &+ AA='<=D,E A,&,49-& &&&+#6& -#+&# &3&& 9-C-&1& 0* 3C? A:'(( ( J0 9 9 & & 6-& +# +- #& >& & #+,& A=B!!"'$?A' (,-& C0 0 & * & # &- &-:9#&, AB=!")$'?AB? '+& & &* 8#,#& AAB'<?D,E ) & & '* C,#& AAB!)<D,E <J& : &:0:: &1& & * &,#&'(()')<D,E! /,&& '* C,#&'((!?<BD,E?7 8,+& - &* :,#& AA?!<D,E =* 1L#0# * 0M '< BF I&&&* 7&4 A?B)B<!D,E A* 1L#0# :N#0M)? '(* 1L#0# :O 0M)B0!!0?B ' +*&-6>&+& &+3M <LI,#&'(()<!?B D,E ''* 1L#0# :G:+P0M A ')* 1L#0# # 0M)B '<* 1L#0# :#F0M' '!* 1L#0# ::0MB' '?* 1L#0# :1K0M) '=& 3&' L 3:& + & 1- &#&,#& AB'='D,E 'B* 1L#0# :C0M'B 'AF #:0 # - 1 & &0 >& 6 +&&-& :& 8 C0,#&'((<<?!?D,E )(* 1L#0# 8 +0M?(

7 ,89,"#, /01$!3 " ) C M0 I 0 : &-& & & >& && 6& 9 &0 N& 3 & 3&& 9- + & 1& 0* < = AA= D,E )':F % #-,: * + -# # - 6& C- 1& AB)''"<$)''))

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201

HOC360.NET TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 201 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 7 (90 Phút) NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1 MS: T7-01 Bài 1: ( điểm) Thực hiện phép tính 5 9 7 017 0 5 8 1 8. c) 6 0 9. 1 :

Chi tiết hơn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 9 (Thời gian 45 phút) Thời gian làm bài. 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG KIẾN THỨC Dòng điện xoay chiều Truyền tải điện năng đi xa - Máy biến thế Thấu kính hội tụ - Thấu kính phân kỳ NHẬN BIẾT MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THÔNG HIỂU

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 A. LÝ THUYẾT : I. SỐ HỌC: 1. Viết dạng tổng quát của tính chất giao hoán, kết hợp, của phép cộng và phép nhân, tín

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 A. LÝ THUYẾT : I. SỐ HỌC: 1. Viết dạng tổng quát của tính chất giao hoán, kết hợp, của phép cộng và phép nhân, tín ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6 A. LÝ THUYẾT : I. SỐ HỌC: 1. Viết dạng tổng quát của tính chất giao hoán, kết hợp, của phép cộng và phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 2.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE TS CHINH THUC

Microsoft Word - DE TS CHINH THUC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bài. (, 5 điểm) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 0 trang) Cho parabol ( P ): y a) Vẽ ( P ) và ( d ) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của ( P ) và

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN

HUS School for Gifted Students, Entrance Exams   HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS (EN HEXAGON inspiring minds always HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS 1999-2010 (ENTRY LEVEL: GRADE 6) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam thường diễn ra vào tháng 6 hằng năm, và trung

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên

SỞ GD&ĐT GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC Môn: Vật lí lớp 12 - THPT Thời gian làm bài: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Họ, tên SỞ GD&ĐT GIA AI ĐỀ HÍNH THỨ KIỂM TRA HỌ KÌ I, NĂM HỌ 1-1 Môn: Vật lí lớ 1 - THPT Thời gian làm bài: 6 hút; (8 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí inh:...sbd:... Mã đề thi 1 A/ PHẦN HUNG HO TẤT Ả THÍ SINH ( câu,

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g

Gia sư Thành Được   Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông g Bài tập quan hệ vuông góc trong không gian Vấn đề 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hai dường thẳng vuông góc Bài 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc

Microsoft Word - CHUONG3-TR doc CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CHÍNH TẮC CỦA ĐƯỜNG THẲNG ) Vecơ gọi là vcp của đường hẳng d nếu giá của song song hoặc rùng d. Vcp của đường

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Diện tích xung quanh (m 2 ) Thể tích Đáp án: Chiều dài (m) Chiều Diện tích xung quanh (m ) Thể tích 130 360 50 Chiều dài (m) 8 11 1 13 Chiều rộng (m) 7 10 5 8 Chiều cao (m) 9 1 6 5 Diện tích đáy (m ) 56 110 60 104 Diện tích xung quanh (m ) 70 504 04 10 Thể tích 504

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc

Microsoft Word - 30 de toan lop 6.doc Đề số Thời gian làm bài 0 phút 3 a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A = 3 a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối

Chi tiết hơn

!"# $% % & ' ' ) (.. ( R!06 ' G 0 )*& ^ >"! + \b$%&!"( F#+ $! +%&' &!"(! _+ %& ( )*& +*+%& (5 4,!"(+ - >" / + & 0+D1 +,- %& ('./01./ ' ##!!$ +!

!# $% % & ' ' ) (.. ( R!06 ' G 0 )*& ^ >! + \b$%&!( F#+ $! +%&' &!(! _+ %& ( )*& +*+%& (5 4,!(+ - > / + & 0+D1 +,- %& ('./01./ ' ##!!$ +! !# $ R!6 G ^!+ \b$! F#+ $!+!! _+ ++ 5 4!+ - + 5 /+ +D +- // ##!!$ +! +! #! 7! +! 7 + 8 4 4 :? 4 4 /#3 +!!! 7 -! -B!-! 7!! - -! 3-! 7-3 -! 7 7!7!!!!- - -! 3 4! 7 7!-! -! 7 9!!7! 77!!! -B!-!7! 7 - -- 7!!!

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc

Microsoft Word - TUYEN TAP DE THI CO DAP AN TOAN 6.doc Hoàng Hà - Đinh Thị Hoài Thương 60 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (Có đáp án) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là

Chi tiết hơn

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. TU

Huỳnh Minh Khai: Gv: THCS thị Trấn cầu kè, Trà Vinh Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. TU TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HS GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 (CÓ ĐẦY ĐỦ) ĐỀ SỐ Thời gian làm bài 0 phút a a Câu : ( điểm) Cho biểu thức A a a a a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của

Chi tiết hơn

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Hotline: *** NHỮNG BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂ

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam   Hotline: *** NHỮNG BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂ NHỮNG BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂM LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) - QUỐC GIA (VÒNG 19) (Trích trong bộ tài liệu: Tuyển tập 400 bài toán luyện thi Violympic Toán 5 cấp Tỉnh/TP, Quốc

Chi tiết hơn

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!!" #$% &'!"#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (.

2*5 4-6E E;3 52 2* (5 E D!! #$% &'!#$% &' ()*+,- ()* )+,-./* 01 * + & : ; 0 < = &2, (-. /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. 2*5 4-6E 3+ -. 5 -E;3 52 2* (5E D!!" #$% &'!"#$%&'()*+,- ()* )+,-./*01 * +&2 + 345 6789: ;0< = &2, >?@AB+ (-." /0* + * - 1-* (. /0 + * - 1-* (. CD EE 2FGHI

Chi tiết hơn

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút

ĐỀ NGHỊ 1: Thời gian: 90 phút SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MIH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ LUYỆ THI THPT QUỐC GIA Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút Câu 1: Giới hạn quang điện của Cs là 66. Công thoát của Cs bằng A.,7 ev. B.,1 ev. C. 1,5 ev. D.

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

OnTap HKII T7(11-12)

OnTap HKII T7(11-12) Tröôøng THCS Traàn Vaên Ôn Q HÖÔÙNG DAÃN NOÄI DUNG OÂN THI HKII TOAÙN 7 naêm hoïc 0 0 A) LYÙ THUYEÁT: I) ÑAÏI SOÁ: ) Chöông 3: Thống kê ) Ñôn thöùc 3) Ñôn thöùc ñoàng daïng 4) Ña thöùc 5) Ña thöùc moät

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí + Chứng minh tam giác OGK đồng dạng với tam giác HGA => OK AH 1 GK AG 2GK, từ đó suy ra G

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí + Chứng minh tam giác OGK đồng dạng với tam giác HGA => OK AH 1 GK AG 2GK, từ đó suy ra G + Chứng minh tam giác OGK đồng dạng với tam giác HGA => OK AH 1 GK AG GK, từ đó suy ra G là trọng tâm của tam giác ABC AG 1. ĐỀ TÂY NINH Câu 8 : (1 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! "# $ %&' & % %& & % Q ", PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $

1 & 1 ) ) )! ) ) ) 0!) 1)+,-.,)),! # $ %&' & % %& & % Q , PQR Y `7 < c#rhist 摇 QI3UVb [U VWY 9 3?N%% PQRJK $ &! 0!,-,,!"# $%&'&% %&&% Q ",PQRY`< #RHIST QI3UV[UVWY 3?N%%PQRJK$!", #$ % &0%0&0,(,,& $ (* %IV & J*,-I %&', &,!&,3: " V ( &' 5 P ",PQR$Y Y$P_,,:3 `N`` XJKM \UVWQR$:E$ >?6Y6(\UYVW` P_ ` 0([G QR,,: :U?,`

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 89 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 07 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu Cho hàm số y = x x x + 8 Trong các

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ

PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (8.9.10) Chủ đề 5. KHỐI ĐA DIỆN Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A B C D có AB a, AD a 3. Tính khoảng cách giữa hai đườ PHẦN CUỐI: BÀI TOÁN VẬN DỤNG (890) Chủ đề 5 KHỐI ĐA DIỆN Câu : Cho hình hộp chữ nhật D ABC D có AB a, AD Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC 4 Chọn C B C Ta có: A C A B B C a Kẻ BH AC AB BC

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC Thực hiện từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019 THỨ NGÀY BUỔI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC Thực hiện từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019 THỨ NGÀY BUỔI RƯỜNG ĐẠI HỌ LUẬ HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO ẠO LỊH HI HỌ KỲ II NĂM HỌ 2018-2019 hực hiện từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019 HỨ NGÀY BUỔI KHÓA 40 KHÓA 41 KHÓA 42 VB2 KHÓA 15 VB2 KHÓA 16 VB2 KHÓA 17 L

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho con l Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần - Năm 08 Câu : Khi kích thích cho con lắc lò xo dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A. Biên độ dao động. B. Tần

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - REDD Basic Concepts.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - REDD Basic Concepts.ppt [Compatibility Mode] REDD+: các khái niệm cơ bản 1 REDD là chữ viết tắt tiếng Anh của Reduced Emission from Deforestation and dforest tdegradation, tạm dịch là Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng 1 Tính bổ xung Tín

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ThetichDadien.doc

Microsoft Word - ThetichDadien.doc Các chuyên đề Hình học 12 Chương trình Nâng cao Trang 1 Chuyên đề I: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. 1. Các công thức thể tích. a. Thể tích khối hộp chữ nhật: V abc, trong

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh:... Số báo TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 9 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút Mã đề thi 6 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu : Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = - + 9 là:

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không k

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không k SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 019 00 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 10 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1. (,0 điểm) 1 Cho parabol ( P)

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

giáo án dạy thêm môn Toán lớp 6 - Download.com.vn

giáo án dạy thêm môn Toán lớp 6 - Download.com.vn Ngày soạn:. Ngày dạy:... Chủ đề 1: TẬP HỢP A) MỤC TIÊU - Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu,,,,. - Sự khác nhau giữa tập hợp N,

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của x để THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQG Đề Chuẩn 06 Thời gian làm bài : 90 phút Câu : Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số y log0,5x nằm phía trên đường thẳng y A. x B. 0 x C. 0 x D. x pq pq Câu : Cho

Chi tiết hơn

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017

Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Giáo trình Giải tích điều hòa Đặng Anh Tuấn Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Mục lục 0.1 Không gian tô-pô và phân hoạch đơn vị......... 5 0.2 Độ đo Borel phức và định lý biểu diễn Riesz...... 7 0.3 Không gian

Chi tiết hơn

TRÖÔØNG THCS TAÂN BÌNH

TRÖÔØNG THCS TAÂN BÌNH ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ - TOÁN 8 NĂM HỌC 017-018 ĐỀ 1: Bài 1: Giải các phương trình sau a) (3x 1)(x 5) = (3x 1)(x + 4) b) x 3x 1 x 5 4 3 6 x 1 x x x x c) Bài : Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm a)

Chi tiết hơn

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U

/ & : H ) NLZ 6 6& 4 L L L = < / L _ W M 9: 4 W! :(.6( O ( G Y / & <D23 : H,$0 6 #)A Q S / )C - Y H. L * R * T.).LV O 1 S* ).6( C M T. : ) G.6N ( * *U /& ) NL &4 L L L /L _M:4 (( O ( GY/&3,$#)A Q S/)C-Y L R T)LVO S ) ( C M T ) G N ( MM (( ) Y(G ( T GO8)7M )G ( ) T)8 # "#$ 3 %&'8+#&'#### %%%'4:&4( &&'& #%&'' "&'$&#" 3+ 4 +( %"' @@%' %%'- ' C%$''%+:$$'-$'%%'

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn

VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c. vectơ chỉ phươn VẤN ĐỀ 4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ; ; u a;b;c vectơ chỉ phương là Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng như

Chi tiết hơn