BAN CAO BACH CHAO BAN CHUT.IG QUYEN CO TAO OAIT 506 t o htir r&f I o u4 'rl u!.arrl ArH 1?.! - I en cnrmg quyen: - T6n (mi) chimg khoin co sd: - Tii c

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BAN CAO BACH CHAO BAN CHUT.IG QUYEN CO TAO OAIT 506 t o htir r&f I o u4 'rl u!.arrl ArH 1?.! - I en cnrmg quyen: - T6n (mi) chimg khoin co sd: - Tii c"

Bản ghi

1 BAN CAO BACH CHAO BAN CHUT.G QUYEN CO TAO OAT 506 t o htir r&f o u4 'rl u!.arrl ArH 1?.! - en cnrmg quyen: - T6n (mi) chimg khoin co sd: - Tii chric ph6t hdnh chimg khoin co s6: - LOar cnrmg quyen: - Ki6u thuc hi6n: - Phuong thfc thgc hiqn chimg quydn: - Thdi fun: - Ngny ph6t hanh: - Ngiy giao dich cutii ct g' - Ngdy tl6o han: ; -:. - ly le cnuyen dol: CGMDO3MBS9CE GMD C6ng ty C6 phin Gemadept Mua Chiu Au Thanh torin tidn 6 th6ng 02 1ryiry ldm vi6c k6 tu ngny <luo. c c6p Gi6y chimg nhfn chdo brin chrmg quyen Tru6c ngdy tl6o hqn 02 ngdy giao dich 06 th6ng k6 tu ngdy ph6t hanh 3:1 (O3 chimg quyan quy d6i quyiin mua 0l c6 phi6u co so) - Gi6 thuc hi6n: MrtD/c6 phi6u (ci6 thgc hign chinh x6c se tlugc c6ng b6 tai Ban Th6ng b6o phit hdnh t4i ngdy ph6t hdnh chimg quy6n). - Gi6 tri tdi sin b6o tldm thanh tori.n: T6i da VD - Gi6 chio b6n: L VND/chring quyan (Gi6 chdo brin chinh x6c se iluqc c6ng bii t?i Bin Th6ng b6o.ph6t hinh tpi ngdy ph6t hdnh chtng quy6n). - T6ng si5 luong chio brln: chring quydn - T6ng gi6 tri chdo bitur: VND TOCHTc PHATHANH: c6xc ry co phin crr0nc KHoAN MB Dla chi: Ting M-3-7, s6 03 Li6u Giai, phudng Li6u Giai, Ba Dinh, Hd N6i Di6nthoai: (844) Fax:(84-4) t Website: www-mbs.com.vn Bloomberg: MBSV<GO> Phu trdch c6ng bii th6ng tin: Hp t n: PhingThi Thanh Hd Sd ttiqn thoai: q (, cc c( ch0t 0 e o NGANHANGT.U,Xf: NgAn hing Thuong mli c6 phan Elu Tu vi Ph6t Tri6n Vigt Nam - BDV (*) Dia chi: BDV n Thinh, sii 7+ thq NhuQm, phudrng Tri,n Hrmg Dao, qu6n Hodn Kiiim, thdnh ph6 Hd Ngi, ViOt Nam (*) MBS cam k& kh6ng phdi nguoi cri li n quan voi Ngdn hdng tuu bj,

2 cq;.--er MUC LVC. CACNHANTORURO 3, NH.NG NGTJO CHU TRACH NHEM CHiNH DO V6 NQ DUNG BAN CAO t2 BACH ilr. cackharnrfm... rv. co Hor DAU rrj... v. THONG TrN ve r0 chuc phar seuu chltng euyen co sao oan,... vr. cac rh6nc un ve csunc quvrn co sao oa\4 vrr. quan rry nur Ro chr.rng quven co sao oau... vur.cac o6r rac rgn quen oen Dor chao ean rx. xung Der r-0r icu... X. CAMKET X. PHULUC. 13 l4 l

3 . CACNHANToRORo l. Rrii ro chung Nq DUNG BAN CAO BACH Nhd diu tu cil clqc bin c6o bach niy vri c6c tdi liqu kdm theo cl6 nim vfrng c6c n6i dung cua chimg quy6n c6 bio ddm, c6c rui ro ili kdm v6i viqc tliu tu vio chimg quyon c6 bdo tldm, <l6ng thdi d6nh gi6 su pht hqp cria khoin rliu ru vdo sdn phdm chimg quyl, * b6o <ldm voi muc ti u ttiu tu ve tinh hinh tdi chinh cua minh. Nhd diu tu duo. c mruy6n ngrr; tham khdo crlc chuydn vi6n tu v6n tdi chinh, m6i gi6i chimg kho6n horc chuyon vi6n phan tich d6 nim virng vi: cdch thric diu tu vdo sin pham chimg quy6n c6 bio cldm niy. Chung quy6n c6 bio dim ld siin ph6m c6u trfc ph6i sinh, c6 tinh chat phric tap vd kh6ng pht hqp v6i c6c nhi dau tu thitiu kinh nghiqm. Chirng t6i kh6ng khuy6n khich nhd dau tu tham gia <Au tu khi chua hi6u 16 sin phim vi chua sin sang ch6p nh6n c6c rui ro tlau tu duoc trinh bdy duni diy. Chirng t6i kh6ng cam k6t thuc hi6n <lidu tra, nghicn cuu li6n quan t6i t6 chric ph6t hanh chung kho6n co sd. Nguni sd htu chimg quyon kh6ng n6n hi6u sg ph6t hdnh chimg quydn nhu mqt khuyiin nghi cta chring t6i li6n quan toi chimg kho6n co s6. Ngodi ra, ngucri sd hfru ndn luu j'ring cric c6ng ty hodc t6 chuc c6 chimg khorin co sd hodc c6c t6 chtc li6n quan khdc kh6ng tham gia vdo soan thio bdn c6o bach ndy. Ll. Rii ro li6n quan d6n t6 chric phit hinh chri,ng quyan R i ro ti giao dich cia td chnc phdt hdnh: Tri chric ph6t hinh lu6n c6 th6 mua lai chimg quy6n tr6n thi trudng vi c6c chimg quyan ndy c6 th6 duo. c nim git ho[c bi hty ho4c b6n lai. T6 chric phrit hdnh c6 thd tlruc hi6n cric giao dich dii phdng ngira rui ro vd giao dlch niy c6 th6 dnh hudng d6n gi6 chimg quydn. Rii ro thanh rorin: Nhd rliu tu cin luu j,ring trong qu6 trinh ph6t hdnh chimg quyan, mdc di nhtng ti6u chuan khit khe vd kha nang thanh to6n phii lu6n rfugc ch6p hnnh bdi t6 chuc ph6t hinh, lu6n tr5n tai rui ro t6 chric ph6t hdnh bi m6t kha ndng thanh to6n vd kh6ng th6 thuc hiqn quyan cho nhd diu tu. Trong trudng hgp t6 chric phdt hdnh m6t khe ning thanh to6n ho{c kh6ng clt tdi san d6 thanh todn thuc hiqn chr.ing quyan, viqc girii quytit quydn loi cho nguoi sd htu chimg quydn cluoc thuc hi6n theo quy tlinh ph6p luft li6n quan. Rii ro chung quyin bi hiy ni6m y&: Trongtruong hqp t6 chric phrlt hnnh b! dinh chi, tam ngr.mg hoat cl6ng, hqp nh6t, s6p nhpp, gidi th6, ph6 srin ho6c bi rhu hdi Gi6y ph6p thdnh tap vi hoat tt6ng, chimg quyitn se bi huy ni6m ytit. Oo d6 t6n tai rui ro chring quy6n bi hriy trudc ngdy d5o han. Rii ro tt viac thuc hi6n sr tr chi cia ii ch*c phdt ftrini: Ngudi so hfiu chimg quytin,: nen luu y rdng chtng t6i c6 quy6n tu chri trong c6c hoat dqng kinh doanh phir hqp voi diou khodn trong Bin c6o bgch ndy vd c6 thti 6nh hudng tltin gi6 chung quydn. Trong c6c su ki6n bi mua lai. hodc thay d6i c6u truc doanh nghiop li n quan tni quy6n lqi cta ngudi sd hiru chirng quyan, chfng t6i c6 quydn llra chon cdc hopt tlgng li6n quan toi "t oog quyen mi chirng t6i cho ring pht hqp. Ngudi sd hfru kh6ng c6 quy6n buqc chring t6i thuc hion c6c ho4t ilqng li6n quan t6i giao dich horc thuc hi6n quy n cta chimg quy n. T6 chric ph6t hdnh cam ktit se alua ra cdc quydt <tinh mang tinh can trgng. N6u c6c b6n li6n quan il6n cdc nghia vu voi t6 chuc phrit hdnh kh6ng tho tlim bao duo. c c6c nghia 4r cta minh thi didu ndy c6 ihd anh hucr.rg d6n kdt qun hoat tl6ng li6n quan tcri chimg quydn. q NG, PH G K Ltl ^rh - 3

4 Rt)i ro do mdu thuin quyin lqt: T6 chric ph6t hanh tham gia vdo nhiau hoat dqng khric nhau c6 th6 gay ra mdu thuin quy6n loi vdi ngudi sd hiru. T6 chuc phrlt hanh kh6ng c6 nghia vp c6ng t6 ttrong tin li6n quan tdi cdc ho4t <lqng giao dich, tu van, thgc hi6n quydn, mdu thudn quyan lqi. T6 chtc phat hdnh lu6n c6 thd phrlt hrinh vd ni6m y6t cic chimg quyan khric c6 khi ndng 6nh huong dtin gi6 chung quy6n. Rt)i ro bdo mdt th6ng tin: T6 chuc phnt hdnh cam k6t c6 ging trtit suc d6 ddm bao su bio mat cia th6ng tin khdch hing, tuy nhion t6 chric ph6t henh kh6ng cam k6t c6 th6 cung cip sg bdo mit hodn toan d6i vni cic th6ng tin ndy Rii ro li6n quan tl6n sin phim chri,ng quytn.: Rii ro ddu tu chung: ngudi sd htu ntn c6 ki0n thric vd phuong ph6p dinh gi6 cua chung quydn vd chi n6n giao dich sau khi cld xem x6t cin trong. Chrng quydn li sin phdm pht hqp v6i nhd diu tu hi6u 16 vd c6c rui ro vd c6c co ch6 giri li6n quan. M6t khodn diu ru vdo chring quydn kh6ng tuong duong v6i mqt khoin dau tu vdo tii sin co so. M4c dt loi nhuan cta mqt klrodn diu tr.r vdo chimg quyan li6n quan m{t thi6t tcri thay tl6i trong gi6 cua tdi sdn co s<i. str thay d6i cua chfng quydn tttii vni su thay d6i gi6 tni sdn co stv c6 thd ki6ng nrong duong. Ddn bay cao cia chimg quydn c6 nghia ring nguoi sd hriu s0 c6 rui ro dau tu cao hon so voi <tiu tu cung gi6 tri vdo tdi sdn co so. Rii ro do thni gian ctdo hqn cia ch*ng quyin: Do chimg quyan c6 thdi gian d6o han l, non gi6 cua chimg quy6n c6 th6 bi giim khi <l6n gdn ngdy d6o han cta chung quy6n vd muc giim gi6 ndy c6 th6 se kh6 lcrn. N6u nhd dau tu nim git chrmg quyan d6n ngiy rftio han vd giri thanh toen nh6 hon ho4c beng giri thuc hiqn quy6n thi gi5 cira chimg quydn sd bing kh6ng, khi d6 nhd dau tu se chiu mqt khoin 16 bing tlirng s6 tii,n dn b6 ra d6 mua chimg quydn. Vi vay, truoc khi quyilt dinh diu tu vdo chimg quydn, nhi <lau nr cin nghidn cr?u k! xu tht! bitin <l$ng gi6 cta chimg khoin co sd trong khodng thtri gian cdn hiqu luc cua chimg quy6n. Rii ro vi gid: Rti ro vc gia ld rui ro do sg thay d6i gla cta chimg quyin. Su thay doi giri cria chimg quy6n phu thu6c vdo nhiau ytiu t6 nhu gi6 cta chimg khoiin co so, muc tlq bi6n dqng giri chimg kho6n co sd, thoi gian cdn hi6u luc cira chimg quydn, lii suat, c6 tuc cta chung khodn co so... Trong d6, y6u tii quan trong nh6t chinh ld giri cta chimg klrorln co so. :- Ngodi ra, giri cta chimg quy6n cdn phu thu6c vdo y6u t6 cung cau cta thi trudng v6 chung quydn. M{c dt ttii chtc phst hdnh thudng phdt hnnh kh6i lucrng chimg quy6n theo kh6i luqng di dang kj'v6i Uy ban Chung kho6n Nhd nu6c, tuy nhi6n, t6 chrtc phdt hinh vin c6 th6 teng t<tri5i tuqng cung img chimg quydn th6ng qua phuong thuc ph6t hdnh b6 sung chung quydn misn ld h4n mric ph6t hnnh chimg quyan tt6 chua vucrt qu:i han mric ph6t hdnh t6i da theo quy tlinh cta Uy ban Chimg khoin Nhir nu6c. ViQc ph6t hinh thcm ndy c6 th6 rinh hudng di5n giril cua chrmg quyen. Rii ro tt tinh ildn bdy: Dilt tu vdo chimg quyan chi li6n quan tl6n su thay d6i gi6 cua chimg khorin co sd chu kh6ng phdi iliu tu tr.uc ti6p vdo chimg kho5n co sd, do d6 nhd ttiu tu duo. c hudng lqi tu tinh ch6t ddn biy crla chimg quydn khi c6 th6 nhan dugc todn b6 su thay d6i gi6 cia chimg kho6n co sd trong khi chi phni b6 ra mqt phan chir kh6ng phdi todn bq giri cta chimg khoiin co so. Ngodi ra, ti lc thay d6i giri cria chimg quydn tr6n thi truong c6 thd lon hon tf lq thay d6i girl cta chimg kho6n co sd, vi viy nhi ttau tu c6 thii ldi nhiau hon hoic ld nhidu hon so vcri viqc dau tu tr.uc ti6p vio chung kho6n co s6. Rt)i ro thanh khodn: litrui ro xiy ra khi nhd diu tu kh6ng thi: ben chr?ng quydn o muc girl mong mui5n do thi tnrong thi6u thanh khoan d6i v6i chimg quy6n il6. Thanh khoiin crja chr?ng quydn phu thuqc vdo cung ciu thi truong vd hi6u qui hoat d6ng cua t6 chuc tqo l6p thi trudng. Mdc dtr ti5 chtc ph6t hdnh cam k6t se thlrc hi6n c6c c6ng tdc tao lap thi truong vi cung 4

5 cap thanh khoin cho thi truong chrmg quydn, t6 chric ph6t hdnh kh6ng cam k6t thi truong giao dich cua chimg quydn s6 s6i rl6ng. Quyin lqt nhd diu ar: Nhi <riu ru sd hiru chung quy6n kh6ng c6 quyan lcri nhu c6 d6ng sd htu chr?ng kho6n co sfl bao g6m nhmg kh6ng gioi han quydn tham du Dai hoi adng c6 <l6ng, nhdn c6 tuc, quydn mua c6 phi6u ptrat nanh irem, hoqc c6c quy6n 'kh6c ph6t sinh tu chimg khoiin co sd. Rii ro khi lua chon chung quyin ld c6ng ct1 phdng ngia rui ro: Gi6 chimg quydn lu6n c6 th6 thay <t6i nguqc v6i kj, vong cua nhd dau t*so trtru cturing quyiin, do ao nrmg quyen kh6ng <lim bio se lu6n ld m6t c6ng cp phdng ngria rui ro hi6u quri cho nhd <lau tu sd hiru chung quydn., D lr( ti DH, xi \ 1.3, Rti ro li6n quan d6n chri.ng kho6n co s&. MQt s6 su ki6n xiy ra (bao g6m vi kh6ng gioi fun vi6c ph6t hanh quydn, ph6t hdnh c6 phi6u thuong hoac phin ptr6i ti,in bdi c6ng ty, chia nh6 hoac hqp nrrdt "t,,ing r.r,o6n co s0 hoic su ki6n tdi cau truc inh hudng toi c6ng ty) co trrd d6n aiin vi c chtng t6i phdi tli6u chinh cdc di6u khoan cira chring quyan. Tuy nhi6n, chring t6i kh6ng c6 nghia vu phaididu chinh c6c didu khodn vi didu ki6-n cria chimg quyiin cho moi sg ki6n li6n quan t6i chung khoiiln co sd. a6t t5, sr,r itiau chinh ho[c c6c quyiit tlinh kh6ng didu chinh ddu se c6 t6c aong-tai gi6 tri cria chung quydn. ViQc <i6u chinh chimg quydn se rlu. c thgc hi6n theo quy dinh phep luat. Ngoei ra, m6t s6 su ki6n xiy ra (bao g6m chimg kho6n co sd b! hiry ni6m ytit hoec tam ngimg giao dich) dan <l6n vi6c chimg quydn bi hty ni6m y6t hoac tam ngung giao dich theo quy dinh cria phrip luat Chc rti ro khic Rti ro kinh t6 B6t kj, m6t ndn kinh t6 ndo ctng lu6n chria drmg trong n6 nhirng rui ro tidm tang nh6t ilinh. Nhirng rui ro tl6 hinh thinh tu chinh su bi6n <l6ng cria ciic nhdn t6 co bin cria ndn kinh t6: t6c dq tang truong kinh t6, l4m phit, ldi su6t, 11. gi6 hiii do6i... Ld m6t trong nhtng chir th6 tham gia vdo ndn kinh t6, C6ng ty C6 phin Chimg khorin MB ctng kh6ng nim ngoii nhtng zinh huong vd tric il6ng tu su thay tl6i cua c6c nhin t6 6y. Hinh l: T6c tl6 ting trudng GDP cta ViQt nam qua c6c n5m 8.500,b , i),-.5 0e o 1.000_ " , Ci' {.5 00, :+ 8.1i-o,'i) l09 o 6.89,1 : , o o l ci, 6.219:o l_-,,..._., 5.310,6 -r \ --, ) iy.n,oi,,, <\ z ^foroot^uo9ro$ro\u.uo$roob.ro$ro$rs$ n$or$tno9ro9notn"o$oot6.ro$.,o* (Nguin: Tdng cuc Thting k6, MBS tiing ho. p) 4"- 5

6 Trong giai <lo4n tu nim 2015 disn nay, tdng truong GDP lu6n dugc git d muc 6n dinh fr6n 6Volfim,<l{c biqt trong ndm 2018, GDP t6ng vugt mric kii hoach tta ra, ttat 7,08%. Trong nlm 2019, tdng tru6ng GDP cta Viet Nam du kiiin vin titip tuc khn quan nhd ti6u dtrng vd di'u tu n6i dla iitip tpctang cqng th6m ddng v6n ilau tu tryc ti6p nudc ngodi kha quan. Muc ti6u GDP ndm 2019 mi chinh pht dfltrald 6,8%;o. ViQc 6p dung cic chinh sich vi m6 m6t cich hiqu qui crla Chinh phir se ld mqt trong nhirng nhan t6 girip gidm rui ro va kinh tii d6i v<ri c6c doanh nghiqp n6i chung vd c6c c6ng ty chimg kho6n n6i ri6ng, trong <16 c6 C6ng ty C6 pnan Chrmg khoen Un. Mat kh6c, v<ri muc ti6u trd thirnh mqt trong nhtng c6ng ty chimg khorin hdng diu tr6n thi trudng chimg khoin, c6ng t6c ki6m so6t n6i b0, quin tri rui ro cta C6ng ty lu6n dugc cht t gog,a aay.inh,.6og tac niim so6t chi phi cfrng duo. c tang cudng nhim t'o s1r ph6t trien hiqu qud, 6n ttinh vd bdn v&ng cho C6ng ty. Rti ro l4m phit C6c rui ro tii chinh cria doanh nghiqp thuong gin li6n voi xu hu6ng l4m ph6t trong nan kinh t6. Trong nhirng ndm gan d6y Vigt Nam lu6n chiu sric 6p cria viqc l3m phrit gia tdng nhanh, h0 qui cta sg ph6t tri6n n6ng cr)a nan kinh ti!. Ti le lam phst giai tlo4n tu ndm 2000 <liin nim 2018 cq th6 nhu sau: Hinh 2: Tj'lQ l4m ph6t cta Vi6t Nam qua c6c ndm 20.00e lo o n l.609.i, 9 1l: 319 o 0-+oi) 6.60e.i1 -t -lo o i) -1.00D o i{oo 3lo lo o o o,"s".*r.."r.$r.."r"$r"""r"tt.u..sr.*""+tr9+t"^f ""t"""$" o (Nguin: Tdng c4c Thing ki, MBS tijns hpp) Sang nam 2017,lam ph6t giam hon so voi mric tdng nm 2016 xu6ng cdn 3,53%, ddy lir mric thap so vdi mric tdng binh quan cta m6t s6 ndm,311 UUr, d6ng thdi vin nim trong gioi han muc ti6u 5% vir trong nlm 2018, lam ph6t dugc ki m soit d mfic 3,54Yo. K6 hoach ndm 2019, Chinh phir phan d6u git lam phet duoi %.Dol dau hi u t1i,ng mimg cho c6c doanh nghicp trong nu6c n6i chung vd C6ng ty C6 phan Chimg khorin MB n6i ri6ng. D6 giem thitiu t6c tlqng cta rui ro l4m phit tttin ho4t tl6ng kinh doanh, C6ng ty C6 phin Chimg kho6n MB lu6n tang cucrng hq thting qudn tri, chir trqng c6ng t6c du brio, ddng thdi kh6nfnghg n6ng cao ch{ihqng dich vu ddnh cho khdch hing nhim tdng cuong vi th6 cua C6ng ty trdn thi trudng. Rti ro lii suit 6

7 \ OA \ D6i v6i doanh nghiqp thi rui ro l6i su6t ld rui ro khi chi phi tra Hi vay cia doanh nghiqp cao hon khd n[ng tao ra lgi nhuan cria doanh nghicp vi mric <16 rui ro vd lii suit cflng khic nhau gita c6c ngdnh v6i nhau tuy theo co ciu no vay cta c6c nginh d6. Trrii lai v6i chinh s6ch thit chat tidn tq duo.c thuc hi6n tru6c ilay nfrim A6i ph6 v6i lam ph6t, ngdy 28ll}l2}l4 Ngin hdng Nhi nudc Viet Nam di hj,ban hdnh QuyiSt drnh s6 2 73/QD-NHNN, mric li su6t t6i da a6i vdi tien gui bing tl6ng ViQt Nam cta t6 chuc (tru 16 chuc tin dung, chi nhinh ngdn hring nu6c ngodi) vd c6 nhan tai t6 chric tin dung, chi nh6nh ngdn hing nu6c ngoii theo quy dinh tai Th6ng tv sii OT2OL4 TT-NHNN ngiry t7l3/2014. Theo <16, mric lii su6t t6i da 6p dung d6i vdi ti n gui kh6ng kj, fun vd c6 kj,han duni 1 th6ng lit lvolfim, cdn mfc l6i su6t t6i <la 6p dung a6i v6i ti6n gui c6 k! han tu th6ng rliin ducri 6 thdng ld 5,5%o/ndm; ri6ng Qu! tin dung nh6n dan vd Ti5 chtc tdi chinh vi m6 6p dqng mfc l6i suit ttli da d6i vdi tidn gui ki han tu 0l thing il6n du6i 06 thri,ng ld 6,0Yolnim. fc tu ao aen nay, tii su6t c5c k) h4n tr6n thi trudng vdn tuong A6i 6n dinh, thanh khodn cua hd th6ng ngin.i - hdng thucrng mai ti6p tuc duoc cii thign, <ldm bdo kh6 ndng thanh to6n vi chi tri cta hg th6ng. D6 han chti thap nhat rui ro vd lai su6t, C6ng ty <ld c6 sg cht <l6ng vd diou chinh kip thdi trong c6ng t6c itiau hdnh vd quin tri c6ng ty. Ti le nq phii tri tr0n v6n chir sd hiru cia C6ng ty hi6n ilang tluoc duy tri d mr?c thip vd an toin. D1r ki6n trong thdi gian t6i, ctng v6i su 6n ilinh cira kinh tii vi m6 k6o theo m[t bing lii su6t cho vay giim ddn, ntrimg t6c dqng bdt lgi cua ldi su6t t6i hoat d6ng kinh doanh cria C6ng ty ctng se gidm bot D6i vdi cec doanh nghi0p kinh doanh th6ng thudng, rui ro l6i su5t xay ra khi ldi su6t thi trudng t5ng, lim ting chi phi hoat tl6ng vd grem lqi nhuin cria c6c doanh nghiqp. D6i voi cdc cdng ty chimg khorfur tham gia thi truong vdi tu c6ch li mqt nhi <lau tu chimg khodn, khi ldi sudt tdng se ldm hi u qui kinh doanh cria cic doanh nghiqp gidm vd ddng v6n vio thi truong chimg khorin gidm srit ddn diin gi6 c6 phin sut giim. D6 han chd rui ro ldi suat ndy, C6ng ty C6 phan Chimg kho6n MB lu6n chri trqng diin.^,l i..1 vi6c cldu nr vio ciic c6 phi6u c6 chi s6 tdi chinh t6t, c6 tinh thanh khoin cao <16 C6ng ty c6 th6 dc deng tei co c6u danh mgc <liu tu, <6ng thoi C6ng ty cing c6 clqi ngt chuy6n vi6n nghion cuu vd du rlori,n l5i suat d6 c6 chinh s6ch pht hqp t. -,. (ul ro ty gra nor doar Ld rui ro xiy ra khi cic giao dich kinh tii clugc thqrc hiqn bang ngogi t9 vd d gi5 h6i do6i bi6n d6ng theo huong b6t lcri cho doanh nghiqp. T! giri USD,a/ND tlng nhe hon 2Yo trong UO ca*r FED li6n tuc tdng ldi suat vd d6ng USD manh l6n li thinh c6ng d6i v6i rj' gi6 cta ViQt Nam. USD index ting ru mric 93,3 di6m tai thoi di6m iliu ndm lon mric 95,8 di6m vio cui5i thing12 nim B6n canh ct6, ngu6n currg USD trong nu6c khii ddi ddo nho vdo ddng v5n dau tu nuoc ngodi cd truc ti6p vd gi6n ti6p, tidn thu ttuoc tu cic ilqt tho6i v5n l6n cta chinh phir. Ty gi6 VNDAJSD iluo. c diau chinh linh ho4t th6ng qua co ch5 tj' giti trung t6m cua NHNN. Crin can thanh toin thdng du vi dq trt ngo4i h6i vdn du. c duy tri d mirc cao. Ty giri VND/USD trong nem dao dgng nhg vd k6t thric nem o mrlc USD : VND. Trong n[m 2019,6p luc l6n ty gi6 \D{DfuSD se cao hon khi ddng USD da t4o il6y vd duoc dg brio se tiilp tuc phuc h6i trd lai nho chinh srich binh thudng h6a lai su6t cta FED <luqc ti6p Qc theo 16 trinh. BOn csnh tl6, l4m phrit cta Vi6t Nam dg kiiin s6 cao hon giy ip uc gidm giri cho VND. Tuy nhi6n, nhd du rrir ngo?i htii d6i ddo do NHNN da tich lfry USD trong nam 2017 vir 2018 cqng th6m ngudn thu ngoai tq du kiiin l6n tu cdc thuong vg po tho6i vi5n kh6i crlc doanh nghidp nhd nuoc di6n ra vio ndm 2019, NHNN dt du dia d6 di6u \ C tl /, l 1 7

8 hdnh ti gi6 bitin dqng nhg nhang, hii hda ci hai muc ti6u ld 6n dinh kinh t6 vi m6 vd h6 tro khu 1uc xu6t khau. V6i mr?c tj gi6 duqc duy tri 6n dinh, rui ro tj' gi6 h6i doei trlc <lqng t6n hoqt dqng cua MBS ld kt6ng lon. Rti ro vd tuit phip Lir c6ng ty chimg kho6,n, C6ng ty C6 phan Chfug kho6n MB ho4t <lqng du6i su didu chinh cta Luat Doanh nghiqp, Luit Chimg kho6n vd c6c vin ban luat c6 li6n quan. Vi6c thay aoi, UO sung c6c vdn bin quy phpm phip lu6,t, dac biqt Li vhn bdn cta BQ Tii chinh, Uy ban Chimg kho6n Nhi nu6c, NgAn hang Nhi nudc ddu c6 inh hu&ng t4rc titip d6n host ilqng cua C6ng ty. Do chimg kho6n ld mqt linh v.uc mcri d Viet Nam, n6n hq th6ng luat cdn rlang duoc thay d6i, b6 sung va hodn thiqn. Vi vqy, lu6n co tidm An rui ro li6n quan dlin sy thay d6i, didu chinh c5c v5n brin ph6p luft vd linh ruc chimg kho6n, vi cdn t6n t4i nhftng rui ro kh6c li6n quan d6n vi6c thi6u d6ng b$ vd nhat qu6n gita Luit Chimg khosn vd c6c vdn bdln luit li6n quan ldm inh hudng tt6n ho4t dqng cta C6ng ty. O6 h4n chi! c6c t6c tl6ng do rui ro cua ludt phip t4o ra, Ban Phdp ch6 cta C6ng ty vdi dqi ng! chuy6n vi6n ph6p lj, v6i trinh d6 chuy6n m6n cao, am hi6u va thi tnrong chimg kho6n lu6n kfp thdi cip nhat c6c thay doi vd quy ttinh phep l!, ddng thdi cing bdo ttdm cho c6ng ty lu6n hoat tl6ng trong khu6n khii md phrip luqt cho ph6p. Rii ro thi trudmg vi thi trulng ngirng giao dich Bi6n dqng gi6 cta cic c6 phili': tr6n thi trudng chimg khoriln ld rui ro t6c tl6ng truc ti6p toi nghiqp vu lu doanh cta c6ng ty chimg khorfur. D6 h4n ch6 rui ro ndy, C6ng ty tich cuc xdy dr,rng dqi ngu nhdn su nghi n cr?u, ph6n tich, du brio di6n biiln thi truong nhim clua ra nhtng d6nh gi6 phir hqp vi c6 phuong 6n phdng ngua hiqu qui. Su cii crich chinh sdch cliu tu vi thi truong chung khoin phrin rinh nlrirng n6 luc cua Chinh Pht, 86 Tei Chinh, NHNN, UBCKNN trong vi6c thuc hi6n 16 trinl nang hang TTCKV trong uong lai gan (4! kiiin 2020). Hing loqt chinh s6ch dd duqc th6o gd cho thi trudng nlu: md room cho NDTNN, gd b6 hang loat c6c ngdnh ngna fnfr doanh c6 di6u kicn, hodn thi6n san pham mdi nhu thi truong chimg kho6n ph6i sinh, md c6c quy clinh giao dich cho NDTNN tham gia md t}ri khoan giao dich chring khorin tai ViQt Nam, hoin thiqn khung kh6 phep lj't6 chuin h6a quy <linh c6ng b6 th6ng tin tr6n TTCKVN bing cn ti6ng Anh dd s6m titip cfn voi thi tnrong tii chinh todn cau... Vcri nhtng y6u t6 thufn lqr tu kinh t6 vi m6, hi6u qui kinh doanh cira hq th6ng doanh nghiqp, nhtng cau chuy6n thodi v6n tiam ndng vd sg vin tlqng tich cgc cira ddng v6n ci trong nu6c vi qutic tii thi vioc TTCKVN giim trong nnm 2018 nhu ndu trdn ld sg tdng truong ddi h4n b n vftng, phrln 6.nh dung nhirng chuydn bi6n lon cta TTCKVN th<ri gian qua vd hucrng tdi tuong lai du.c ndng h4ng thi truong lcn thi truong mcri n6i vio ndm l.Tai thiti ditim hiqn tai, C6ng ty C6 phan Chimg kho6n MB <lang thuc hiqn viqc <iu tu chimg khorin niom y6t vd chua ni6m ytit beng ngudn v6n cht sd htu cta c6ng ty. Do d6, bi6n dqng giri ch(mg khodn n6i ri6ng vd biiln dqng cria thi tnrdng chimg kho:ln n6i chung se ld rui ro inh hudng tr.uc tiiip toi kilt qui kinh doanh hing ndm cta c6ng ty. D6 han chi.l rui ro niy, Ban linh tl4o de thuc hi n k6 ho4ch kinh doanh tla d4ng h6a danh muc dau tu, d6ng thcri, C6ng ty ctng c6 ttqi ngfr chuy n vi6n nghicn cuu phdn tich, tl6nh gid tru6c khi thyc hiqn dau tu. ThOm vdo tt6, C6ng ty lu6n ti6n hinh trich ldp cdc khoin du phdng giim giit chimg khori,n m6t c6ch ddy dt, theo dring quy <linh crla ph6p luqt. DiAu ndy tti girip MBS tan dung dugc c6c co hqi cta thi trudng nhim nang cao hiqu qun dau tu. 8

9 Luu f vii thu6. Theo c6ng vdn 1468/BTC-CST cria 86 Tii chinh vi chinh s6ch thu6 a6i voi ctrimg quydn c6 bdo ddm, trong trudng hqp tru6c ngdy cl6o han, nhd <liiu nr chuyisn nhu<mg chimg quydn thi thu nhsp tu chuyiin nhuqng chimg quydn s6 6p dung tluti o6i uoi.tr"ye, nhoqng chring khorin, ilugc x6c <inh bang gi6 chuy6n nhuong chimg quy6n c6 bio rkim timg mn nh6n (x) vdi thutl su6t 0,17o (Trong cl6 gi6 chuy6n nhuqng chtng quydn c6 b6o clim rimjnn U gia khop lenh chimg quydn tr6n Sd giao dlch chimg khorl,n nhen (x) 56 luqng chrmg quy6n;. MAt khec, trong trudng hqp nhd <liu tu thyc hi6n quy6n t4i ngdy 116o han, tai thdi di6m thuc hi6n quydn chuy6n giao bing ti6n, thu nhip cria nhd dau tu 6p dung mric thu6 sudt 0,1% tr6n gi6 chuy6n nhuong chung quyan c6 brio <ldm trmg lin (Trong <16, giri chuy6n nhuong chimg quy6n c6 bio dim nmg hn bang gi6 thanh to6,n cria chimg kho6n co s0 nhan (x) (56 luong chimg quydn chia (:) cho Tj, lq ctruyiin AOi;;. (, (' Trudng hqp nhd dau tu nim git chrmg quydn c6 bdo tlim vd thgc hion quydn tai ngdy d6o h4n, thu6 phrit sinh s cao hcrn nhidu lan so vni viqc chuy6n nhuqng chtng quyan tru6c ngiy clio han (vi du minh hoa tai Mtrc V.8.2), trong mqt s6 tru<rng hqp c6 th6 ldm nhi <liu tu. bi 16 khi thuii ph6t sinh nhidu hon loi ich nhfn duo. c tu chimg quyrin, khi tl6 T6 chric phrit hinh se c6 quydn truy thu thu6 COi uoi nhd diu tu nim git chimg quydn tai ngiy {16o han. Nhi dau tu c6 th6 can nhic b6n ra chimg quydn tru6c thdi di6m cl6o han d6 giem thui5 phdi chiu khi giao dich sdn phim chimg quydn c6 b6o clam. 2. Rti ro tl{c thi li6n quan trii t5 chfr phrit hirnh chri,ng quyiin 2.f. Rti ro vd ho4t ttqng cung cdp dlch vg m6i giriri Hoat il6ng m6i gi6i ld mrlng kinh doanh clugc MBS tap ffung trong yiiu, il6y ld mring hoat tl6ng mang lai vi tht! cho c6ng ty chimg khori,n ndn lu6n duo. c MBS cl[t ra mgc ti u vd thi pnan O ntrom ddn diiu thi truong. Ei kdm v6i myc ti6u kinh doanh cao, MBS nhin thuc rl6y cing ld ming kinh doanh ti6m in cric rui ro lon, trong d6 ciic rui ro trong y6u nhu: Rui ro ilao dric nghd nghiop do c6c c6 nhan vi pham tlao clfc trong hdnh ngh6 m6i gidi nhim truc loi, gdy t6n th6t cho kh6ch hing vd c6ng ty chung kho6n th6ng qua c6c hinh vi gian d6i, gid m4o, c6c giao dich xung ttqt lcri ich nhim mang lai lgudn loi cho c6 nhin. Rui ro sai s6t, nhim lin khi thgc hi6n giao dich cria khrich hang c6 th6 xriy ra vcri tin su6t tdn do 6p luc il6c tht cria nginh ngh6 chrmg kho6n cin nhanh ch6ng vd kh6i luong giao dich y u cau tfp trung cao. D6 han chr! vd giim thi6u ti5i cla c6c rui ro trong hoat d6ng ndy, C6ng ty xiy dyng hq th6ng quy trinh, quy itinh ki6m sorit chat che, t6t ci c6c nghiep vr ddu duoc ki6m so6t hai c6p; tdng cuong tlua c6ng nghq h6a vdo qudn tri hoat <Qng <ti gidm thitiu y6u t6 sai s6t cta con nguni; nhdn su thu6c ho4t dqng m6i gioi duqc tuy6n chgn, khio s6t ilinh vd rtdo tao thudng xuy6n d6 ndng cao trinh dq vd nhin thric rui ro. Mdt khac, c6ng ty c6 h th6ng ki6m so6t r16c lgp bao g6m qudn tri rui ro, ki6m so6t n6i b6, ban ki6m so6t duoc duy tri ho4t dqng <l6nh gi6 rl6c l6p, kh6ch quan vir li6n tuc l6n cric chuong trinh ri so6t luan phi6n nhim phit hiqn kip thni vi ngdn chdn c6c su ki6n rui ro phrilt sinl gay thi6t hai cho c6ng ty. / th_ \ il 5.7/ 9

10 2.2. Rti ro trong ho?t dqng tu vin khrlch hirng Ho4t il6ng tu van cta MBS vcri phuong cham hu6ng t6i loi ich cta kh6ch hdng, bio toirn vi gia tdng tii sin cho nhi dau tu. Trong nhtng ndm qua, MBS la <lcrn vi ti6n phong trong nhidu chuong trinh hoat dong hu6ng toi kh6ch hing nhu t6 chtc c6c kh6a tldo tao phan tich cho nhn dau tu, t6 chric cdc bu6i MBS's Talk nhim cung cip cac th6ng tin, chia se kinh nghipm, i tuong ve giai ph6p dau tu cho kh6ch hing, dua ra c6c chi6n lugc dau tu cho kh6ch hing lga chgn. Nhim han chii cric rui ro c6 th6 ph6t sinh li6n quan rl6n tinh chinh xic vi hi6u qua cua dich vr tu van, tinh klp thoi cia th6ng tin cung c6p cho khdch hdng vi inh hudng cua trinh d6 chuy6n m6n trong chat luqng tu van, tr,tgs tap trung ngu6n llrc l6n cho <lqi ngi Nghi0n cuu v6i nhan su gi6i, trinh <Q chuyen m6n cao duo. c ddo tao trong ve ngoii nu6c, nang cao tinh k1i luit nghiom nglt vd d4o clirc nghd nghiqp; MBS k! hqp ddng voi d6i t6c giai ph6p chuydn nghiqp vd th6ng tin d6 cung cap cho MBS cic th6ng tin chinh x6c vi kip thdi. Mat khrc MBS thudng xuy6n t6 chric c6c <lqt <li thdm doanh nghiqp, h,ra chon cdc doanh nghiqp lon, doanh nghiqp c6 tri6n vgng il6 tim kitim c6c co hqi rliu tu cho kh6ch hdng vd cho chinh c6ng ty dting thdi tlsy ctng li c6c <lqt sdt hach thuc t6 d6 kiam dinh tinh chinh xdc cta th6ng tin nhim giim thi6u rui ro th6ng tin sai l6ch ho{c thi6u tinh thr,rc tii Rfri ro vii h6 trq tii chinh cho kh6ch hirng (rti ro thanh to6n) D6i vdi MBS ddy ld mdng hoat dqng dem l4i ngudn doanh thu chi6m t! trqng l6n nhung ctng ld ming ho4t tt6ng tiam An rui ro l6n nhat. Su kiqn rui ro ph6t sinh khi khsch hing kh6ng thuc hiqn c6c nghia vg tdi chinh khi tt6n han, nguyon nhdn c6 th6 diln nr c6c l! do: - Rrii ro ktri thf tnrong m6t thanh khoin, kh6ng xri l! <luo. c tii srin cira kh6ch hdng; - Riri ro do kh6ch hdng st dpng cldn biy h6 trg tdi chinh cao, kh6ng cit 16 kip thdi; - Rrii ro khi khich hdng gii mpo, chiii b6 tr6ch nhi6m vd nghia vq tdi chinh, phri vd ciic cam k6t dd k! kiit vdi c6ng ty chring khorin; - Rti ro khi c6ng ty chimg khori,n kh6ng c6 hq thiing quin tri ch4t ch6, kh6ng ki6m soit thudng xuy6n c6c l5 h6ng trong hoat tl6ng st dung dich vu tii chinh, kh6ng ruan tht c6c nguyon tic vd xri lj, tlti kip thcri girim thi6u rui ro tii chinh phit sinh. MBS de xiy dlmg mqt bq m6y quin tri tr6n co so l! luan chdt chd vd rd rdng dd girim thitiu rui ro tdi chinh cho cd MBS vd kh6ch hing. Danh muc cho vay c[ra MBS tlugc thdm dinh theo bo ti6u chi chuan mgc tr6n co sd n6n tdng li y6u t5 thanh khoin cria c6 phi6u vd gi6 tri co ban doanh nghiqp cira c6 phiiiu tl6. MBS ctng xdy dpg mqt hq th6ng c6ng ngh6 qudn trj lu d6ng, han ch6 y6u tii cta con nguoi can thiqp trong vi6c ki6m sost tai sdn cho khich hing vd thuc hi6n c5c cam ktit, nghia ru cira khsch hdng d6 bno toin v6n cho c6ng ty. Vi lgi ich cria khdch hdng, MBS thuong xuydn ning cao chst lugng ciic bdn phin tich, du brio xu hu6ng thi trudng, tu van tr5 trq nhd dau tu dii girip c6c kh6ch hdng dau tu hiqu qud, <tdm bdo an toirn vi5n cho khrlch hdng, gidm thi6u rui ro tii chinh tlac bi t trong cdc giai ilo4n thi truong c6 nhiau biiin tl$ng kh6 ludng Rii ro vd thanh khoin Ddy li rui ro nghiem trqng a6i v6i c6ng ty chimg khoin, xu6t ph6t tu viqc C6ng ty bi thi6u hut sti du tidn tren tai khoin/mat khi ning thanh khoiro de thanh torln cho cdc giao dich ph6t sinh trong ngdy nhu thanh tori,n bri trtr v6i Trung t6m luu k! Viet Nam, thanh to6n cac 10

11 nghia-w dtln h4n cria c6ng ty chimg kho6n d6i v6i d6i tec, c<r quan ban ngdnh... Rui ro ndy c6 'li di,9:1 nguy co c6ng ty chring kho:in bi dinh chi hoat dong kinh doanh ldm rinh hu<rng cl6n c5c khdch hang rlang c6 tei kho6n giao dich tai c6ng ty.. MBS rl?c biqt chu trgng d6n lopi rui ro ndy d6 dem beo kh6ng ph6t sinh su kiqn rui ro m6t thanh khoin. D6 ki6m so6t du. c loai hinh rui ro ndy, MBS xev aung m6t h6 th6ne kicm so6t ngu6n v6n chdt che nhim ph6n b6 v6n hiqu qui, kh6ng <16 xay ra ti"rr, trang,n6i"'an a6i v6n;.la dqng d5i t6c huy tl6ng vrin cho c6ng ty de MBS "nri-a6"g rd,gud,,a;;"t; Jurg t O th6ng <l6nh gi6 cric chi ti6u an todn tii chinh trong d6 dua ra cic c6p cinh b6o d6 xri lj, klp thdi; thuc hiqn c6ng t6c trich lip du phdng cho c6c kich bin x6u x6y ra Rti ro thi trudng Tpi thdi di6m hiqn rai, c6ng ty c6 phan chimg kho6n MB ctang thyc hi6n vi6c iliu tu chfng khorln ni6m y6t vd chua ni0m y6t bing ngu6n v6n chri sd htu crla c6ng ty. Do d6, bi6n d6ng gi6 chimg khori,n n6i ri6ng vi bi6n dqng cta thl trudng chimg khorln n6i chung se li rui ro dnh hudng tryc ti6p tcri ktit qui kinh doanh hd,ng nm cta C6ng ty. \ ") D6 fun chrl rui ro ndy, Ban ldnh rlao dd thuc hiqn kii hoach kinh doanh <la dang h6a danh muc <liu nr, ddng thdi c6ng ry cfing c6 d6i ngfi chuyen vi6n nghien cuu phan tictr, eanrr gia tru6c khi thvc hi n diu tu. Mdt kh6c, c6ng ty lu6n ti6n hdnh trich hp c6c khoan dg phdng girim giri chimg kho6n m6t cdch <lay dt, theo <hing quy dlnh cia phip luit. Ditiu ndy dn girip MBS tdn dung iluoc c6c co h6i cria thi truong nhim nang cao hiqu qui diu tu Rti ro vd h4 ting cdng nghq thong tin Giao dich cira kh6ch hang qua hq th6ng truc tuy6n chi6m rj, trong gan nhu toan bo kh6i tuqng tqnh giao dich tqi MBS. Hu6ng t6i dlch vu rr.uc tuyiin t6i uu cho Kh6ch hing, MBS kh6ng ngring hodn thi6n vd tich hqp cic tinh nrng sdn phim h6 trg tron hq thring rruc ruy6n. Ha ting c6ng nghq th6ng tin il6ng vai trd quan rrong vd nh&ng ti6m in rui ro va h6 th6ng c6ng nghd th6ng tin c6 thii phrit sinh nhu: - UAt t<6t noi, gi6n ifo4n giao dich cua kh6ch hang. - Sai t6ch, mat s6 li6u cta khich hdng. - Xdm nhip cta Hacker lim r6i loan hq th6ng, kh6ng ildm bio vi6c bio mdt th6ng tin cria kh6ch hdng, c6ng ty chring kho6n. Trong nhtng ndm qua, MBS ild duy rri duqc mqt hq th6ng c6ng ngh6 th6ng tin 6n dinh, kh6ng d6 gi6n tloan,giao dich cta khich hdng. HQ th6ng c6ng ngh6 th6ng tin cta MBS kh6ng ngung dugc nang cip vd cliu tu ca ve ha tang vi con ngucri...mbs trang bi hq th6ng giao dich dy phdng chsy song song d6 giim thi6u khd ndng m6t k6t noi tim gi6n <loan giao dlch cria khdch hing. D6i v6i hc th6ng dt li6u, todn bq dt lipu <luoc backup thudng xuy6n vd luu trt tai c6c kho an todn. MBS xay drmg c6c tang bdo mit theo chuan qu5c t6, ng6n chdn virus, hacker xdrn nhdp tldm bao an toin vd b6o mit th6ng tin cho kh6ch hang. D$i ngfr cira Trung tim c6ng ngh6 th6ng tin MBS duoc chon loc ciic nhdn su c6 trinh ilq chuydn m6n, nhi6t huyiit vi kh6ng ngimg s6ng tao huong d6n su thodn thiqn phgc vu khich hdng Rti ro cgnh tranh Hi6n nay, s5 luong cric c6ng ty chrmg khoaln tai viot Nam itd c6 girim xu6ng tuy nhi6n su canh tranh gita cic c6ng ty chimg khoriln vdn r6t gay git. crlc c6ng ty chimg khorln li6n tiiip tlua ra cdc hinh thric rtii thu htt khech hang nhu giarn pni giao dici, iarg qui, hd trq khi -il- ll

12 md tei khoan m6i, tra thu6 thu nhdp c6 nhan fi dau tu chimg khorin cho nhi ttiu tu... Mat kt6c, hinh thirc canh tranh gifta c6c c6ng ty chimg khorin ngiy cing ph6t tri6n, kh6ng chi dlta tr6n mfc phi md ci nhtng dich vu tiqn ich diin nhd dau ff, tao sric 6p kh6ng ngtmg ning cao ch6t luqng dich vu d6i vcri kh6ch hing. M4c dt vay, canh tranh cfing tao clqng luc vir.co h6i cho c6c c6ng ty chimg khorin c6 chi6n lu-o. c <iu tu, chinh s6ch nhan su hqp li,, nim bit cluoc tinh quy lu6ivd phet L6n criu thi truong. Trong khi tl6, cric c6ng ty chrmg khodn nh6 vd y6u hon se din kh6ng chlu duqc sg cph tranh gay git vi phai roi b6 th! truong. V6i tim nhin trd thinh c6ng ty chrmg khori.n hing dau tr6n thi trudng ch(mg khorin, cung c6p c6c dich ru chimg kho6n tiit nhat cho khrich hing, C6ng ty C6 phin Chring khorin MB lu6n siing rao vd n6 luc kh6ng ngimg mang <l6n co hqi dau tu vd tdng trudng tii chinh cho ttrng kh6ch hang vi c6 i16ng Rfri ro nhan sg Otii vcri c6c c6ng ty ho4t <lqng trong linh vuc d{c tht ddi hdi trinh d0 chuy0n m6n nghi p vu cao nhu linh urc chimg kho6n thi dqi ngfr nhin sq h yilu t6 canh tranh mang tinh quy6t dinh. Trong khi d6, thi truong chimg kho6n ViCt Nam moi 15 ndm hoat tl6ng, nhan sg na*r ngtrd tuy c6 ph6t triiin nhanh vd sti luqng, tluoc tldo tao vd c6 kinh nghiqm va chung khorin vi thi truong chimg khorin, nhmg lu6n bitln dqng vd chat luqng cdn c6 nhidu mat han ctrii. OOi ngfr nhan sg c6 chuy6n m6n va tii chinh doanh nghiqp vi luat phep d6 c6 th6 thuc hi6n tu v6n vi thuc hi6n c6c nghiqp vu trong bdo hnh ph6t hdnh, tu v6n trii co c6u t6 chfrc doanh nghiqp, tu van phat hinh, ni m y6t ho{c quan l! qu! lai r6t mdng. NhAn sg cao cilp, cdn b0 <idu hdnh quin lf d crlc c6ng ty lu6n thi6u hgt ho{c c6 ch6t luqng th6p do sil luqng c6ng ty tdng nhanh. Do tl6, ngu6n nhin lgc cho nginh tdi chinh n6i chung vd cic c6ng ty chimg khorin n6i ri6ng vin dang ld v6n dd mang tinh c4nh tranh gay git. Gita cdc c6ng ty chung khorln thudng c6 xu hudng dich chuyiln, thu htt, l6i k6o nhin vi6n cta nhau, tao 6p luc cho sq 6n dinh nhan sq cta C6ng ty. Tuy nhi6n, voi chinh s6ch tldi ngq pht hqp, coi trong chi6n luoc phit triiin <tio tpo, C6ng ty tin iing dqi ngu nhdn vi6n cta C6ng ty se kh6ng chi gin b6 lau ddi mi cdn ngdy cdng nang cao ch6t luqng hon, ti6p sric cho su phdt tri6n manh cira C6ng ty rong thdi gian t6i. il. NHTNG NGd CHU TRACH NHEM CHiNH D6 Vo NQ DUNG BAN CAO BACH 1. T6 chric phit hinh 6ng: L0 Qu5c Minh 6ng: TrAn Hii Hir 6ng: Nguy6n Vin Hqc Cht tich HQi dting quin tri Thdnh vi6n HQi <t6ng qunn tri/t6ng gi6m <l6c Ki! to6n trudng Bi: Nguy6n Kim Chung Truong Ban ki6m sorit Chung t6i tlim bio ring cric th6ng tin va s6 liqu trong Bin c6o b4ch niry ld chinh x6c, trung thuc vi cam k6t chiu tr6ch nhigm va tinh trung thuc, chinh xdc cta nhfrng th6ng tin vd sti liqu ndy phir hqp v6i thyc t6 mi chtng t6i tlugc bii5t, ho{c di didu tra, thu thfp m6t cech hsp l!. Chung t6i c6 thii cfp nhdt ho{c sta d6i bin cio bach ndy trong qu6 trinh phrit hdnh chimg quy6n dii dam bao <ting crlc quy dinh dugc ban henh. B6t ki su cdp nhit b6 sung nio se tluqc c6ng b5 th6ng tin tai Sd Giao dich Chimg khoin. 2. T5 chric bio linh phdt hhnh: Kh6ng c6 3. T6 chric tu van: Kh6ng c6 t2

13 r. cackhrf NrEM Chring quydn cri bio trrim (sau <t6y goi tit ld chimg quy6n) ld hqp d6ng giira nhi dau tu vd t6 chric ph6t hdnh chimg quyirn duqc crinh nghia tt"" trr.a, r oic, r"figr,i onr,,6 60/2015/ND-CP ngiry cira chinh pht sria d6i, b6 sung mot s6 dieu c,ia Ngni ainr s6 58/2012lND-cP ngdy 20107/zot2 cria chinh phri quy dinh chi tirit vd huong adn tn na*r m6t s6 di6u cta Ludt chimg kho6n.vd Luft sria aoi, to sung mot si5 aleu "ui ruaich*g khoin (sau d6y goi tit ld Nghi dlnh so OOlZOtSnrrO-Cr;. Chfng khorin co s& li chimg khoin duoc st dung ldm tdi sdn co sd cta chimg quydn. T6 chri'c phit hirnh chrlmg kho6n co s& ld t6 chric phrit hinh chrmg kho6n ldm tdi sdn co so cta chimg quydn. Td chrtc phit hirnh chri,ng.quyiin (sau rray gqi dt ta t6 chric ph6t hdnh) ld c6ng ty chring kho6n ph6t hdnh chr?ng quy6n. Ngan hhng luu kf ld ng6n hdng thuc hiqn vi6c luu kj', gi6m s6t tei san do t6 chtc ph6t hinh chring quyen kj'qu! ttii bio ddm rhanh rorin ctro cac ct*ml quydn dd ph6t hinh vd kh6ng phdi ld nguoi c6 li6n quan cria tii chric ph6t hinh theo quy <tlnh cria ph6p lu6t chimg kho6n. Nguoi s& hfru chri'ng quy6n h nhd diu tu sd htu chimg quy6n, d6ng thdi li chu no c6 brio tlim mqt phan cua t6 chrtc ph6t hdnh vi kh6ng phii ra to.rli" pr,ai rranl crlmg quydn. N r1\{ o /6 Y chring quyiln ki6u chiu Au h chrmg quyiin mi nguoi sd htu chimg quydn chi rruoc thuc hi6n quydn tai ngdy 116o han. Gi6 thgc hign li mric gi6 ma nguoi sd htu chimg quy6n c6 quydn mua c6 quyiin mua chtng khorin co sd nr t6 chric ph6t hdnh, ho4c rluoc t6 chr?c prrai rranrr dung d6 *a" oinl, khodn thanh todn cho ngudi sd h&u chimg quydn. Tf lq chuy6n a6i cho bii5t s6 lunng chimg quydn cin c6 d6 quy aoi trranh m6t rlon vi chimg kho6n co sd.. Ngiy it6o hln li ngdy cu6i ctng md nguni so htu chr?ng quydn <rugc thgc hiqn chimg quyen. chrirrg quytin dang luu hinh rd chimg quydn chua drro han vd crang truqc n6m git bcri nguoi sd hau chimg quyan. Chri'ng quyon ch*a luu hinh li chimg quy6n da ph6t hdnh nhrmg chua du-o. c sd htu boi nhd dau tu. chimg quydn chua luu hdnh duqt iuu k! trcn tei khorh cril t6 "i i. prrair,e"rr. chrirg quyon cr6 ii (TM) li chung quy6n mua c6 gid thuc hiqn th6p hon gi6 crra chimg khoin co sd. Chring quydn t6 (OTM) ld chring quydn mua c6 gi6 thuc hi6n cao hon gi6 cua chimg khorln co so. chring quyiin hda viin (ATM) ld chr?ng quydn mua c6 gi6 thuc hi6n b6ng gi6 cta chimg khoiln co sd. vi th6 mfi chrmg quy,in cua t6 chric phrit hinh bao gdm t6t ci c6c chimg quydn dang luu hdnh chua duoc thuc hi6n. \. Yj lxa phdng ngt'a rti ro f thuy6t las5 luqng chimg kho6n ccv sd du ki6n cin phdi,,it Fii $c n-n!1s neua rui ro cho chimg quydn x6c <rfnh theo phuong rtur phdng ngtra rui ro cta t6 chirc phit hdnh. vi th6 phdng ngtra rti ro thgc t6 duo. c x6c dfnh bing s5 luqng chimg kho6n co sd thuc c6 dung cho muc dich phdng ngta rui ro, chimg quydn c6 ctng chimg khotn co s0 do t6 chric khric phrit hdnh vd s6 tidn crd n6p tuong img v6i phin chcnh.tgch gita'vi th6 pr,org "g,r".-- l/ *z/ 13

14 rui ro lj,thuytit vd vi th6 phdng ngria rui ro thuc t6 tr6n tdi khoirn t.u doanh cta t6 chrlc phtlt hnnh Delta ld gid tri thay rt6i cria gi6 chimg quydn img vtri mqt thay tl6i trong giri chung kho6n co sd. C6ng thtc Delta: M&c dq thay d6t gti chitng quybn MGc d6 thay ddi gia chtrng khoin cs s& Gi6 thanh torin chrhrg quydn khi thgc hiqn,quy}n ld binh qudn gi6 d6ng cua cua ngdy giao dich li6n tru6c ngiy 116o h4n, kh6ng bao gdm chimg kho6n co sd trong na. ioil ngiy il6o h4n. Ngiry tllng kf cu5i cirng ld ngiy ldm vi c thri 2 sau ngdy giao dich cu6i ctng tai SGDCK vd li ngiy d6o hp chimg quy6n trong trudng hqp thgc hi6n chimg quy6n do drlo han. Ngiry thanh to6n ld ngdy lim vi6c thf 5 ka il ngdy dnng k! cuili ctng' rv. co rrq DAU TL t. T6ng quan va ndn kinh t6 viet Nam Tng tru&ng GDP Viet Nam rdt tich cgc trong nim 2018 vr6ri mri'c ting GDP illt 1,08yo, cao hon so vr6,i mrirc tlng 6,8loh crta nim Nhi6u khn ning, ting trufing GDP n5m 2019 s6 ti6p tgc duy tri mric ttq 6n dinh quanh mfrc 6,87o. Lam phit ti6p tuc cluoc duy tri o mric iin <linh nhd chinh s6ch tidn t6 duoc duy tri thdn trong ve *o hr*g ha nhiqt cira gi6 xdng ddu vi thqc pham trong c6c th6ng cu6i ndm Cpl 2018 ttng3,54yosovoictngkivateng2,gsyosovcri ddundm.tuyv1y, lamph6tdd kh6ng cdn O mric ttr6p, cqng th m tj'gi6 chfu sric 6p nr tinh tr4ng <l6ng USD gia tang trcn thi truon-g th6 gioi khiiln du dia n6i l6ng th6m chinh s6ch tian t0 cta NHNN ld khe thip..nhnn dua ra"th6nlg diqp ki6m soet tang tnrdng tin dung 6 mric hqp l! cho th6y quan di6m diiiu hdnh than rqng trong ndm 20 8 vi ndm Ty gi6 USD/VND tdng2,6o/o so voi ddu nlm do 6p l*c ting gi6 cta USD trdn thi trudng tidn te ine gioi song nhin ciung v6n <luo. c duy tri 6n dinh trong ndm 2018 nho ngudn cung USD kh6 ddi dio tjriiin du dia h6 trg tj,gi6 cta NHNN tuong d6i cao. Sang ndm 2019, 6p lsc l6n rj,gi6 VNDAJSD se cao hon khi A6n! USO <16 tpo tl6y vd ttugc dg b6o se ti6p tuc phuc h6i tra tai nna cni*r sich binh thudng h6a lii su6t cria FED dugc ti6p tuc theo l$ trinh. B6n canh il6, l4m ph6t cria ViQt Nam du kitin se cao hon gay 6p lgc gidm gi6 cho VND. Tuy nhi6n, nho du trt ngoai tr6i a6l aao do NHNN dn tich lty USD trong ndm 2017 vi 2018 c6ng th6m oguoo tt* ngo4i tq dg kiiin lon tu c6c thuong 4r PO tho6i v5n kh6i c6c doanh nghiqp nhi oio" ai6n ra-vio ndm 2019, NHNN ilt du rlia d6 dieiu henh ti gi6 bi6n dqng nhg nhdng, hiri hda cd hai muc ticu H 6n dinh kinh tii vi m6 vi h6 tro khu vrlc xuat khau' V6n FD gini ngan trong nem 2018 dat 19,1 5i USD, tdng 9,lYo so vdi nlm 2017., citc nhd itau tu chuy6n tu mua rdng trii phiiiu Chinh phu trong n5m 2017 sangbdn rdng n1m 20 8 voi mfc brtur rdng nhq khodng 900 ri VND. Tj, gi6 vt{drusd duo. c ttiiiu chinh linh hoat th6ng qua co ch6 rj, gi6 trung tam cta NHNN. Can cin thanh to6n th{ng du vd dg trt ngogi hi5i van duo. c duy tri d mlic cao lir 63,5 tj/vnd. t4

15 viot Nam tri xu6t si6u manh trong n6m 201g voi mtc xu6t siou rir7,2 ty USD. Ndm 2018, kim ngach xu6t khdu hdng h6a cta vict Nam u6c dlt 244,7 r,i usd, ting 13, r% vd kim ngach nhip kh6u udc dat 237,5 r,i USD, tdng tl,5%o. ^. UT 201 8, tang trudng sin xu6t c6ng nghidp tlng manh trong quj,, giim nhg vio quj, 2' 6n tlinh trong quj'3 vi qu! 4 vd duy tri 6 th6p hon mqt chrit so vdi ctng k! 2017 (voi mric tdng chi clat 10,2o/o so v6i mfc tang ll,2% cira ctng kj,) cht y6u do linh vuc chii birin ch6 t?o teng trudng chim hon do hoat-<l6ng sdn xu6t cta Samsung kh6ng cdn y6u to dqt biiin. san xuat c6ng nghiqp n6i chung the hi6n qua chi s6 pm r6t khn quan khi dao dgng trong khung di6m trong su6t n5m Thi trudng tii chinh Vipt Nam vi co hqi ttau tu Tri6n vong nim.20l9, kinh t6 vi m6.crla vict Nam nhidu kh6 ndng se ti6p tuc duy tri 6n tlinh vi tdng tru<rng t6t mac dt g[p mqt si5 th6ch thirc tu m6i tnnrng vi mo tnd gldi nrri ogng luc manh me tu khu vuc tu nhdn vd khu v.uc FD. Mat bang lai su6t titlp tuc duoc duy tri 6n tlinh vd ting trudng tin dung hqp l! ti6p qc h5 trq ti6u dtng tu khu v.uc tu nhan. on ttlnh vi m6 vd cilc cdi cdch m6i trudng kinh doanh s6 khuy6n khich tliu tu nr khu v.uc FD vd khu vuc tu nhdn. DQng lgc xudt khau v6n khri manh khi viet Nam chinh thric th6ng qua crrpp vdo cu6i nam \tgf,g,h 'n tt flt 7a 4. Trong nm 2019, chring t6i kj, vong GDp se tdng truong khoang 6,g%, lam ph6t se kh6ng cdn o mric th6p.song vin dudi 4%o do 6p llrc tdng gi6 xrng diu vd thr.rc ptram aa giam trong khi chinh.s6ch ti6n tq duoc ki6m so6t khiiin 6p ltrc tidn tq l n l4m ph6t kh6ng cao. Thi truong ngoai hoi se van chiu sric 6p tu lq trinh trng lii suat cria FED song kh6n! cdn quri manh vi NHNN dt khd ning didu ti t nhd dr,r trfr ngo4i h6i cao v6i bi6n do tdng ti' gie \'T{D/usD 2vo. Titng truong tin dung du ki6n se quanh mtc l5%o vd m[t bing lii su6t ilgu hinh sd c6 th6.duy tri o mtc nhu hiqn nay hodc tdng nhe 0,25% do quan di6m ihan trong cria NHNN. Mat bing l6i su6t huy dqng vi cho vay nhidu khi ning chi tdng nhe 0,1-0,3% tuy k! han nhd su d6i ddo thanh khoin trong hd th6ng ngan hdng trong khi tdng trudng tin dung kh6ng quil cao. chinh srich tii kh6a mdc dt kh6ng cdn nhidu du dia d6 h5 tro tdng tnrdng kinh t6 k?,i nq c6ng duy tri d mric cao song suc 6p l6n kinh t6 vi m6 hion tpi ld th6p vcri thim hut ng6n siich trong ndm 2018 duo. c kiam ch6 (nhd chinh s6ch quin lf chi thuong xuy6n chdt ch6 hon vd c6c thuong vu thoii v6n nhi nudc). Nhu ciu huy rlqng v6n tr6i phiiiu trong n6m 20lg kh6ng cao, chi o muc 145 nghin ry vnd khi6n mgt bang lqr suat tnli phitiu huy rl6ng kh6ng chiu suc 6p tdng. DiAu niy g6p phan ldm gi6lm 6p luc ng6n srich trong c6c ndm sau. Thu ngdn srich Nhd nu6c nrm nay udc tlat tr6n 1,35 triqu tj'ddng; chi ngdn s6ch hcm 1,56 trieu ty d6ng. Nhu v6y, bqi chi ng6n.srich ry a,a ri;-uso;, Uing 3'67% GDP, tuong img v6i tj, lq bqi chi ki! hoach eu6c hgi giao. Ap h,rc th6m hpt ngdn s6ch vin khii cao khi6n chi ti6u c6ng se kh6 tlng d6ng k6 trong ndm chinh s6ch ti6n tq dn rluoc didu hdnh theo quan <li6m thfn trgng hon khi NHNN chrl d6ng ki6m sodt giim $e ri t0 tdng trudng tin dung va cung tien. oulrln trong nrm 2019, chinh siich ti6n tq se vin theo xu hu6ng 6n dinh vd thin trgng. chring t6i tl6nh gi6 du dia cria ndi long th6m nta chinh srich tidn tq di kh6ng cdn khi l4m ph:it kh6ng cdn duy tri o mrtc th6p vi c6c thi tn-rdng tdi sin nhu b6t d6ng siln ct6 tuong d6i n6ng. 4?) \ Tinh tliln thdi di6m 2ol3l2o1g, t6ng phuong tiqn thanh to6,n tdng 2,54%o so vcri cu6i ndm 2018 (ctng k! nnm 2018 tdng3,23%o); huy tl6ng v5n cta c6c t5 chric tin dung tfng 1,72% (ctng kj, ndm 2018 tdng 2,2Yo); tang trudng tin dung cta ndn kinh ta d?t l,g% (ctngk! nim 2018 ting 2,23%). uoc tinh tang trudng tin dung ndm 2019 s rlst duoi muc 15%. Huy rlqng )n/ ' 1fi,'4.- 15

16 v5n tlng truong th6p khitin m*t bing hi suat teng nhg song kh6ng. tt6ng ngai k}i crtu t6 chric ti, au"jti6p ot"" 6n ainh thanh khoai, sin sdng d6p img nhu cau vtin tin dung cho ni:n kinh t6 vi ddm b6o ry l tin dung/huy dqng d mric an todn. Tj'gi6 VND/JSD 6n dinh o mirc , tang nh9 0)4Yo so v6i iliu nim. Hi6u ning cua n n kinh tti sau khi cii thiqn li6n tqc trong cdc ndm truoc nhd qud trinh tu t6i co c6u cia nan kinh t6 vi vin ti6p tuc khd quan nhd khu l'rrc tu nhan vd khu vuc FD chi6m ty trgng cao hon trong diu tu toan xd hoi. HiQu qui sir dung vi5n diu tu th6 hi6n qua chi,o tcoi. Can! AAn <luoc cii thign, tu mtrc 6,42 ndm 2016 giim xu6ng cdn 6,11 ndm 2017 vd u6c tinh nim 2018 h 5,97, binh quin giai <loan he s6 COR d mric 6,17, thip hcrn m'(tc 6,25 cta giai do4n 20ll ViQt Nam dd c6 nhidu n6 luc ding ghi nhfn d6 t4o ra cic bu6c dqt ph6 vd th6 ch6 trong fio'2017 vd 2018 trong il6 x6y dpg chinh phri kiiin tao vi nghl quy6t xri l! no xfu ld trgng tem n6i bat. trong nam 2018 Chinh pht thuc day c6c bg nginh cit gidm mlnh me didu ki n kinh doanh, h6 trg doanh nghiqp. Klit qun tinh drin hiit 2018 c6 542 didu kiqn kinh doanh duoc sira d6i, 771 didu kign duqc bei b6, 111 didu kiqn ttugc thay thii. Theo b6o c6o Ndng luc c4nh tranh toen cau ndm 2018, Viet Nam dimg vi tri thri 77 trdn t6ng stl 1+O quiic gia va vtng hnh th6 trong bdng xtip hpg. Vdi vi tri x6p hang ndy. ViQt Nam dd tut 3 bdc so vtri ndm tnr6c (ndm tru6c ViCt Nam x6p thu ). Tuy nhi6n, tinh theo thang di6m di6m cria bdng xilp hqng ndm 2018, Viet Nam dat 58,1 di6m' teng nhq so voi mtc 57,9 <ti6m vio rtdm20l7. Ting truti.ng GDP\riet Nam qua cfc niim 7.5Oo1o o 7.00ei, 6.? 89/o 6.689i 6.6lq o o 6.-< i.9,i.5 0o:'o -r.3 Jo6 -r.12,<.00o:o -1.-s 0o o -l.00o o o1o F Nguin: MBstdnghqp X6t v6 t6ng th6, nan kinh tii ViCt Nam tld chinh thfc cham <l:ly trong ndm 2012 vd ti6p tuc trong xu hu6ng di l6n tu ndm 2013 cho d6n h6t nem 2015, chirng lai trong ndm 2016 do c6c ytiu t6 khsch quan vd sau d6 tiiip tuc tti l n trong 2017 vd2018. chring t6i kj, vgng xu hu6ng tang hrdng khd quan cta ndn kinh ti5 vin dugc duy tri trong Kinh i6,i -O co bdn giir 6n dinh voi lpm phdt, m[t beng ldi su6t vd ti gia duqc gft 5n dinh trong khi c6n cdn thanh todn thang du h6 trq du t:t ngo4i h6i gia tang. V6i viqc nin kinh ti ia cdi thiqn vi hiqu qud th6ng qua cdc c,ii cttch co ciiu cis Chinh phtfi, chrtng fii ki ugng chu kit kinh ti n,iy se tiip t4tc kdo ddi lrong cdc ndm sau. M(c di tip lgc lgm phdt gia tdng, mg bing ldi suit itd chgm itrty vd bdt ildu iti tqn, dr ilia l6

17 nd'i ldng chinh sdch khong cdn nhiiu cho thiiy nin kinh i wil Nam c6 khd ning ilang trong giai ilogn cu6i crta mqt chu ki tdng trrong. chrtng fii dqr itodn nin kinh i nlq No* sa van fing trrhng tiit ndm 2019 v,i chfrng tqi ting nai 2oz0 vd zo2l. t. Co hqi tliu tu viro chrimg quydn c6 bio dim nhu sau: Dau tu vdo chimg quy6n c6 bdo rlim (cw), nhd dau m c6 th6 tlu-o. c hu&ng mqt s6 lqr ich oe tei ltc a, tfa, tir,ir: -1! Tac d6ng ttdn briy: voi chi phi ban rliu mua cw chi bing mqt phin nh6 so vni tlau tu vio tdi sin co sd, nhd diu tu <d c6 th6 s0 htu cw md v6n c6 t[,i thu doq. tcri nhufln nhu kj, vong n6u diu tu vdo tdi sin co sd. Hsn thc, cw cdn c6 t6c tr6ng rrdn uiy, ogti. ri Ji -qt thay d6i.nh6 vd gi6 cria tdi siin co sd cflng c6 *16 ain a6n ru trruiaoi ldn;*,;a gia cua cw vd vi th6. muc thu nhip rlat <luoc s6 l6n hon. Nguo. c lpi, mqi su sut gram vc gi6 cri"a tei sen co so c6 th6 din diln sg sut gidm lon hon vd gi6 cria cw, tuy nhi6n.,i. tt igt trii toi au cria cw chi gi6i h3n 6 mr?c phi mua cw ban diu. Ddy ld co hqi cho cdc nhd ilau nr v6i s6 v6n nh6 c6 th6 titip cin- <luoc c6 phitiu cira c6c c6ng ry t6t t cn tt i rrudng. T6c il6ng ddn biy chinh ld di6m hip din nhat cta Cw. kti nhudn kh6ng hqn chii, khodn rc ul aa ci dinh: Dau t.r vdo cw c6 th6 mang rai loi nhuan khdng han chti trong khi khoan 16 t6i da duoc c6 ainrr, d6 chinh ld khodn chiphi dc mua cw. vi du, trong trudng hqp thi truong di6n biiin kh6ng nhu du ctorln, nhd ttiu tu c6 thd brin lai cw dii bt d6p chi phi ban dau ho{c nim git d6n khi it6o han vd chiu khoan 16 t6i da h chi phi mua ban diu. Nguqc lai khi nim git cw cta c6c c6ng ty c6 ktit qun kinh doanh t6t vd tluo. c kj' vong se tdng trudng trong tuong lai, nhd dau fir s6 c6 co hqi mua c6 phitiu cta c6ng ty il6 v6i mric gi6 th6p vd b6n lai v<ri thi gi6 cao o thoi diiim thuc hi_6n quy6n.hor. Giao dich vd thanh todn dd ddng; cw tuy c6 ttdc <li6m nhu m6t sin phim ph6i sinh nhung tluoc giao dich nhu mqt logi c6 phiiiu tr6n sdn giao dich c6 phiiiu. SGDCK c6c nu6c c6 quy rlinh bit buqc v6 thdnh vi6n tao l6p thi tnrdng, c6 nghia qr ytit gi6 hai chiau li6n ruc, tao thanh khoin tr6n thi trucrng, do d6 nld dau tu c6 th6 mua, b6n CW cluqc d6 dang. Nhd diu tu kh6ng cin phdi md tdi khoan giao dich kh6c tlii mua/brin CW. Ngoii.a, c6c quy dinh va thdi gian, phuong thfc giao dich, thanh to:ln... itdu tuong tu nhu ci5 pt iiiu n6o *,i AAu m c6 th6 tim hi6u sdn pham vd tham gia giao dich mqt c6ch diddng vd nhanh ch6ng. Th m c, hqi ti p cqn cii phidu cho nhd diu tu nuoc ngodi: yu CW, nhn <liu tu nudc ngodi vdn_c6 ttr6 ti6m <iugc lqi nhuan tu vi6c ctau flr vdo c6ng ty c6 kj, veng tdng tru&ng md khdng nh6t thict phei nim git c6 phiiiu vi rrd thanh c6 d6ng crta c6ng ty cl6, qua ao *ra-aiu tu nudc ngoii se kh6ng bi gioi han ve s6 hqng c6 phi6u mua vdo nhu khi dau nr vdo c6 phiisu co sd. v. THONG TrN W ro chr.c pllrir nal'u chtrng euyan c6 sao oam 1. Cr[c th6ng tin chung vd t6 chric phdt hinh chri,ng quydn c6 bio dim.i. Trim tit qui trinh hinh thirnh vir phrlt tri6n MBS:.?oS" thdnh ldp tu th6ng.5 ndm 2000 boi Ng6n hing TMCp eudn dqi (MB), C6ng ty c6 phin chung kho6n MB (tidn.th6n ld c6ng ty C6 pnin chung kho6n Theng Long) li mqt trong 6 c6ng ty chrtng kho6n <iu ticn tai vict Nam. Sau 19 nim kh6ng ngrmg ptrat triiin, MBS de trd thenh m6t trong nhang c6ng ty chring kho6n hdng tliu tr6n thi trudng chimg khodn Vi6t Nam. Trong qud trinh ph6t triiin, MBS ild c6 nhirng d6ng g6p kh6ng nhd cho su ph6t tri6n cho ngdnh chimg kho6n n6i ri6ng vi thi tru<rng tdi chinh n6i chung. Trong hai ndm li0n ti6p.-/ ' ws.-.' l7 \

18 2009 vd 2010, MBS cli vuon len ddn dau thi phan m6i gioi t4i cd hai sd giao dich: Sd Giao dich chtrng kho6n Hi NQi vd Sd Giao dich chimg kho6n TP. HCM vd li6n tuc dring trong Top l0 thfphin tai c6 hai Sd. Dpc biet, nam 2013 d6nh dau m6t bu6c ngodt trong lich su ptrit trien cua MBS. D6 ld vi6c hqp nh6t vdi C6ng ty C6 phin Chimg khoin VT thdnh C6ng ty hqp nh6t vdi ton gqi li C6ng ty C6 phan Chtug kho6n MB (MBS)' Ngdv 0gll2/21l3,C6ng ty sau hgp nhat di duqc Uy ban Chimg khoin Nhd nudc cfp ph6p ho4t dqng, dnnh afu su tirann cdng cria thuong w hqp nh6t c6ng ty ch(mg kho6n <liu ti6n tr6n thi t*6[g,,rarrg cao vi th6 c,ia tvtss tr6n th! trudng chimg kho6n trong nudc' Tiilp t,c phit huy th6 manh vd n6 luc kh6ng ngimg, ndm 2015, MBS da lot vdo Top 5 cdng ty chimg khoin Aung aiu thl phan moi gi6i tai ci hai sd. Th6ng 3 ndm 2016, MBS chinh thric ni6m ytlt c6 ptriii-u tren ru, HNX. V6i muc ti6u ph6t tridn bi:n vfrng, vuon tim ra thi tru&ng qui5c t6. Na. 2018, MBS vinh du nhfn 2 giai thudng danh gi6 dnnh cho C6ng ty Quin li dau tu t6t nhat Vi6t Nam vi Dich vq Ngdn hing diu tu t5t nhdt ViQt Nam ndm 2018 do Tap chi uy tin World Finance binh chon. Vcri thti m4nh ld c6ng ty thdnh vi6n cia Ngdn hing TMCP QuAn dqi, tluo. c MB h6 tro m4nh me ve nhi6u met tu nhan su, tei chinh, c6ng ngh6.'. MBS da lien tuc vuon l6n dlt c6c miic phit trit5n mcri ci vd quy m6 vi nghiqp vu. V6n di6u l cria C6ng ty tinh d6n thoi di6m hiqn tai ld dting, trong d6 c6 d6ng lon nhat ld NgAn hdng TMCP QuAn dqi (MB), chitim 79,52%. v6n diirtt l0 cria MBS. HiQn nay, MBS tip trung phrlt tri6n c6c m6ng hoat dqng kinh doanh chinh: - Dich vu chimg khoin: dinh cho khich hing c6 nhin vd kh6ch hdng t6 chuc (lcs) - Dich vu NgAn hing ttiu tu - Kinh doanh tnii phi6u M4ng lucri chi nh6nh vi cric phdng giao dich cria MBS di dugc md r6ng vd ho4t dqng c6 hi6u qui tai nhidu thanh ph6 trgng <fidm. MBS da thu hft vi ph6t tri6n duoc mqt d6i ngfr nhan su nlng tlqng trong d6 c6 hang trlm chuy6n gia phdn tich vd chuy6n vi6n quan h khnch hang c6 nhin vd tli chrlc <lugc dao tpo bdi bin, c6 tu c6ch dpo dric t6t, kh6ng ngung ph6n diu d6 cung cip dich vg vd ciic grai phap kinh doanh cho kh6ch hang v6i sg can trqng, chuy6n nghiep ve Eech nhiqm cao nh6t. Cr{c m5c sq kiqn quan trpng Nim 2000 Nm 2003 Nim 2006 Nm 2007 Nm 2008 Ntrm 2009 a a a ! a Thirnh lfp boi NgAn hirng TMCP QuAn DQi vfi t6n gqi.c6ng ty Ca pnan Crrfrrg nro-nn Thnng l,ong (TLS), quy md v6n ilidu lq 9 ti ildng Tdng v6n diau e l n 43 tj'ddng Khai truong Chi nhenh H6 Chi Minh Ting vi5n di6u lp l n 120 tj'ddng Chuy6n d6i thinh c6ng ty c6 phan. Tdng v5n didu l0 16n 300 ty d6ng. Tang v6n didu lq l n 420 ty d6ng. Tlng v6n diau lq l6n 800 tj'ddng o Khai tnrong Chi nh6nh Hdri Phdng o Tro thdnh c6ng ty chimg klorin c6 vi tri thi phin m6i gioi s6 tai cd hai So GDCK HNX vd HOSE E

19 Nim 2010 o a Tdng v6n di6u 16 l6n tj,d6ng y1!ll1l fnc ty chimg kho6n c6 vi tri thi phin m6i gicri s6 r tai ca hai Sd GDCK HNX vd HOSE Nim 2012 Nim 2013 a a a D6i t6n thdnh C6ng ty C6 phin Chrmg kho6n MB (MBS) Thay d6i logo vd 6p dpng hq th6ng nhfn diqn moi Khai truong Chi nh6nh Hodn Ki6m Hqp nha nhat vrfi t6n ggi COng ty C6 phan Chrimg kho6n MB (MBS) Tdng v6n didu lq l6n hnn tj,ddng t-vriri C6ng ty C6 p]ran.chrri.ng khorln VT thinh C6ng ry hgrp Khai truong Chi nl6nh He NQi o Ni6m ytlt c6 phieu tai Sd Giao dlch chrmg khoan He NOi. Me c6 phitiu N[m 2016 MBS.. Khai truong Chi nh6nh Sdi Gdn vd Bic Sdi Cdn Circ thhnh tich rli rl4t rtug,c Trong qr-rii tri.lr hoat d6ng, MBS di c6 nhirng buoc phdt trien ngorn n ruc r oi nht,g thinh tich ti0u bi6u nhu: Ndm 2008 a C6ng ty chring kho6n ti6u bi6u cria HNX nm 2008 =01: tcii,rc; uvi 'r T i/ A rl. Ndm 2009 a a Drng diu thi phin m6i gicri tai.i iui Sd GDCK HOSE vd NX C6ng ty chimg khoiln duoc y6u thich nh6t nam 2009 tai HNX,1o 86o Diu tu k6t hqp v6i Sd GDCK Hd N6i binh chgn Danh hi6u Tin vi dtng Vi6t Nam nm 2009 do Thdi b6o Kinh tii Viet Nam binh chon?6i,/ a Dring dau thi phan m6i gi6i tai ci hai Sd GDCK HOSE vi HNX Ndm 2010 a a a Bing khen cta Thri tuong Chinh phir cho doanh nghiqp di c6 nhi6u thdnh tich trong xdy drmg vi ph6t tri6n thi truong chimg khorin giai doan Bing khen cua UBND TP. Hn NOi vd ttranh tich dat duoc trong 10 ndm thdnh lap Crip Thing Long do UBND thenh ph6 Ua Nqi trao t6ng a a "Doanh nghiop ti6u biiiu" trong chuong trinh "Tri tup Thlng Long - Hd Noi" Thuong hiqu chimg kho6n uy tin Ndm 2012 Nnm 2014 i a a a Thuong hi6u manh Vi6t Nam 2010 Gini thuong M&A: Thuong vg Diageo - Halico duoc bbh chgn ld Thutmg vu M&A ti6u bi6u ndm 20tl Giii thudng Thuong v1r hqp nh6t vd srlp nhfp ri u bi6u Giii thu&ng C6ng ty chring kho6n tu v6n M&A ti6u biriu / c( c(..01 Ndm 2015 a Bdng khen cria UBCKNN vi thdnh tich trong l5 ndm hoat d6ng vd nhtrng tl6ng g6p vdo TTCK Vi6t Nam Bing khen cria UBND TP. Hd NOi vi thdnl tich trong 15 ndm thanh l6p vd ph6t tridn -= --/l a GiAy khen ciia Hi6p h6i Kinh doanh Chimg kho6n ViQt Nam vi nhtng <l6ng g6p cho su ph6t tritin cta TTCK ViQiNam trong 15 nm hoat d[ng ry"- 19

20 Ndm 2016 Nnm 2017 Ndm Giii thu&ng M&A tloan o C6ng ty chring kho6n ti6u bi6u cta HNX giai doan : C6ng ty chimg kho6n n6 lgc trong tu van M&A giai. GiAi thudng c6ng ty Chimg kho6n c6 n5 lgc trong tu v6n M&A o Giii thuimg Thuong hiqu manh ViCt Nam. Bing khen cria UBND TP. Hi NOi o TOP 10 c6ng ty chimg kho6n rlimg dau thi phan m6i gioi tai HOSE o TOP 15 c6ng ty chimg khodn ti6u bi6u giai doqn 2Ol tai HNX o C6ng ty chimg kho6n ti6u bi6u tli HNX vd HOSE. Bing khen cia UBND TP. He NOi o Giii thu&ng Dich vu Ngdn hdng dau tu t6t nhat vd C6ng ty quin lj' ddu tu t6t nist ViQt Nam ndm 20i8 do Tap chi World Finance binh chon. Bing khen cta BQ tru&ng B0 Tni chinl dnnh cho CTCK cld co nhi6u thdnh tich vi d6ng g6p tich cuc trong xdy dmg, phrit tri6n thi truong chring kho6n ViQt Nam tu nm 2016 <16n nlm o Gi6y khen cria Hi6p hqi Kinh doanh Chimg khorin ViQt Nam ddnh cho CTCK dn c6 thdnl tich d6ng g6p cho sy ph6t tri6n cria Hiqp hqi Kinh doanh chimg khoin ViQt Nam giai doqn Thdnh vi6n ti6u bi6u trong ho4t clqng thanl torln giao dich ch(mg khoin co sd n[m 2018 o Thinh vi6n ti6u bi6u trong hopt <lqng thanh to6n giao dich chimg kho6n ph6i sinh nm 2018 i. C6ng ty Chrmq khorin ti6u bri tai HNx y1g,o!e QuA trinh ting vdn V6n diau l ban diu cria C6ng ty CO phan Chrmg khortur MB theo GiAy ph6p thinh lfp vd hoat ttong sii t toicp-ugck do Uy ban Chrtng kho6n Nhi nudc cap ngdy 09/ (sau khi hqp nh6t gita C6ng ry C6 phen Chimg khortur MB vn C6ng ty C6 phin Chirng khoin VT) h il6n g. KC tu thoi di6m hqp nh6t A6n nay, C6ng ty de trei qua 01 lan ting v6n diau l0 nr ddng l6n itdng, th6ng qua viqc chuydn AOi OOO ty adng tr6i phitiu thanh c6 phiiiu. - Cnn cri ph6p lf:. Nchi quytit ouoco bat thuong n[m 2011 s6 o3l20t trtls/dhdcd-nq ngdy 09/t2l20ll;. Nghi quytit DDCD u6t ttruong nim 2013 s6 ozzotlnms/ddcd-nq ngdv t3;. 86o c6o ki5t qud chuy6n d6i tnii phiisu si5 67l2ol3/MBs-cv s6 27/l2l2ol3;. Gi6y ph6p didu chinh s6 S4/GPDC-UBCK ngdy 3l/ do Uy ban Chimg khori.n Nhd nu6c cap. - V6n didu lq tru6c khi ph6t hinh: '000 ddng - V6n didu lq sau khi ph6t hanh: d6ng - MQnh gi6: ddng/c6 phan 20

21 - Hinh thric ph6t hdnh: Trii phi6u chuydn d6i thdnh c6 phitiu - Thdi gian h4n chii chuytin nhuong: Kh6ng - D6i tuqng phst hdnh: Ngdn hang Thuong m4i C6 phan euan dqi - Gi6 chuyiin tl6i: <t6ng/c6 phan - T6ng mqnh gi6 tr6i phitiu ph6t hanh: tt6ng - T6ng mqnh gi6 tr6i phitiu duoc chuydn d6i: ddng - f6ng s6 lugng c6 ph6n rlu-o. c phdn ph6i: c6 phan - Thdi gian hoan thilth:251t Co c6u t6 chric c6ng ty Hinh 4: Mqng hdi da c6ng ty. MBS,' t {t, ii chi nhinh Hi N6i chi nh:inh Ho!n Ki6m chi Nhrlnh Hni Phdng Co cau bq mdy quin f cta cdng ty. StiGiao Dich chi nhinh H6 Chi Ninh Hinh 5: Co cdu bq mdy qudn lj, ct)a C6ng ty chi nhinh Sii Gtrn nh:inh Bic G; * +. \ oa HS D&rc (6 DON6 HO oon {: au(x rxl s0 Pn$r mim r(xn xor so viu?l{onc sor oorc au.,{ re cac DdN v! romr m xh xrrii oj(t! w out'! *res rg n Kh6l ol.t 'v crrh! *noa. rc,r r(lladkhwn!-t.trard = _! :N.P ig Danh sich c6 d6ng ftan, ilia chi, tj, lq nim gifr) nim gifr. ti 5%o trit t6n v6n c6 phan cia c6ng ty vir nhiing nguoi c6 li6n quan; Danh s6ch c6 d6ng s6ng lap vn ti lq c6 phin nim git fu6u cdc quy itlnh vi hgn chd chuyin nhrqng cdn hiqu lyc). Bdng : Danh sich c6 d6ng nim git ru tr6n 5% v6n c6 phan rai ttroi didm2glo2/2018,.'ll,_ M ni 2t

22 T6n ci5 <l6ng 56 CM-ND/ DKKD Dia chi ^l i, i 5o co pnan!.-, ; nam glu (co phan) Ti lc / vdl (%) Ngdn hang TMCP Qudn d0i Nyni dqi diqn theo phap luqt: dng LO Hiru D*c - Chu tich HDQT Ngudi dai di6n phdn v6n: SO 2l C6t Linh, rr ,52% D6ng Da, Hn NQi Ong L Quilc Minh 13s012t68 Chung cu 151 Thuy Khu6, Tdy H6, Hd N.,i s8.266.s63 47,71% )ng Trdn Hdi Hd Tqp th Eqi hpc Kinh ft Quiic Ddn, Ding Tdm, Hai Ba Tnrng, HA N1i ,81% *^ ong cqng 97.r ,52oh Danh sich nhfrng c6ng ty mg vir c6ng ty con cta t6 chrirc phet hinh, nhfitg c6ng ty mir t6 chric phrlt hirnh ttang nim gifr quydn ki6m soit hoic c6 phin chi phiii, nhfrng cdng ty nim quydn ti6m soit hoic c6 phin chi ptr6i a6i vrii t6 chric phrit hirnh. - C6ng ty m9 Ngin hirng Thuong m4i C6 phan QuAn dqi (MB) Gi6y chrmg nhfln doanh nghiqp s do Sd K6 hoqch vd Diu tu TP.Hd NQi cap lin dau ngiy 30/09/1994. Tnr sd chinh: Cet Linh, D6ng Da, Hi NQi Di6n thopi: (84-4) Fax: (84-4) Website: k.com.vn Nginh ngha chinh: o Kinh doanh ngan hang theo cdc quy <linh cta Thting d6c Ngdn hdng Nhd nu6c ViQtNam; o Cung img san pham phai sinh theo quy <linh cta ph6p luft;. Eai U brio hi6m vd c6c dich vu li6n quan kh6c theo quy tlinh cria ph6p luft; o Kinh doanh tr6i phiiiu vd c6c giay td c6 gi6 kh6c theo quy tlinh cria ph6p ludt; o Mua b6n, gia c6ng, chti t6c vdng;. Ho?t d6. ng trung gian ti6n tq kh6c; Dtii voi c6c nganh ngh6 kinh doanh c6 didu kiqn, NgAn hang chi kinh doanh khi c6 tfti di6u kiqn theo quy tllnh cria phip luqt. + V6n g6p deng ki cria MB tai MBS (tai ngdy 3lll2l20l8):971' diing, tuong duon 979,52% v6n didu lq deng kf cta MBS. 22

23 + v6n g6p thuc t6 cta MB t4i MBS (tai ngdv 3r/12/2018): d6ng, tu<rng img 79,52%;o v6n tlidu 16 thuc g6p cta MBS. - C6ng ty con Kh6ng c6 - C6ng ty md t6 chtbc ni6m y t dang ndm gii quyin ki6m sodt hodc c6 phin chi ph6i Kh6ng c6 - C6ng ty ndm quyin kiim soat hodc cd phdn chf phtii diii vcti 6 chtrc ni rn yit Ngfln hing Thuong mai C6 phin euf,n iqi (MB) N6i dung nhu phdn 5. t * Thdng tin vd Ban ttii;u hirnh t6 chric ph6t hinh (co cdu, th6ng tin t6m tit c6c thinh vi6n). Bring 2: Danh s6ch HDeT, BGD, BKS vd Girim d6c tdi chinh TT Hg vir ton Chfc vg HQi ildng quin tri 0, L6 Qu6c Minh Cht tich HDQT 2 V[ Thdnh Trung Ph6 Chri tich HDQT 3 Trdn Hii Hd Thdnh vi6n HDQT 4 Pham Thi Minh Tdm Thdnh vi6n HEQT 5 Trin Thi Kim Thanh Thdnh vion HDQT Ban Ki6m so{t Nguy6n Kim Chung Trudng BKS 2 Nguy6n Thi DiQp Qulnh Thdnh vi6n BKS 3 Vt Thi Huong Thdnh vi6n BKS Ban T6ng Gir{m tliic Trin Hii Hd -,1 -a Ong Lrlam OOC 2 Phtng Thi Thanh Hd Ph6 T6ng Girim d6c 3 Nguy6n Thi Vi6t Oanh Ph6 T6ng Girim d6c 4 Ld Thdnh Nam Ph6 T6ng Girlm d6c K6 tor{n trutirg Nguy6n Vn Hoc Ke to6n truong n/r"- 23

24 So y6u $ fch HQi tl6ng quin tri, Ban T6ng Gidm d5c, Ban Ki6m so6t, K6 torin tru&ng HQi iling qudn ti 6ng L0 Qu5c Minh - Chfi tich HQi rtdng quin tr! He vd t n: L6 Qu6c Minh Gi6i tinh: Nam Ngdy sinh: Trinh do chuyen m6n: Ti6n s! Chtc vu ilang nim git tai t6 chric cldng kj'ni6m ytit: Cht tich HDQT Chric ru dang nim giir tqi c6c t6 chftc klr6c: Pho T6ng gi6m d6c, Ngdn hing TMCP QuAn D6i Qurl trinh c6ng t6c Thoi gian Don vi c6ng trlc Chti'c vg 20 t 06t t2/2005 Ngfrn hdng TMCP K! Thuong - TT Kinh doanl Chuy6n vi6n Quan h6 khich hdng 09 t}r t l0/03/2008 Ngdn hing TMCP Qunn DQi - Sd Giao Dich Ph6 Phdng Kl6ch hdng doanl nghiqp 1 0/03/ /09/2009 2t t09 t t t2t rs t04/201 t 5 04t20t 1-1 6/ /2012 t6l 1 t t llll20l5 - nay NgAn hing TMCP Quffn DQi -Hoi sd Trudng Phdng Du 6n vd Quan hq khrich hdng lon NgAn hdng TMCP QuAn DQi - CN Ninh Binh Girim d6c Chi nhrinh NgAn hing TMCP Qudn DQi Ph6 Gi6m d6c Kh6i Kh6ch - HOi sd hdng litn Ngdn hang TMCP Qudn DOi Gi6m d6c rurdi fhech nang - HQi sd lon Ngdn hang TMCP Qudn DQi - HQi s<v Ph6 T6ng Girim d6c nay C6ng ty CP Chimg kho6n MB Hinh vi vi phpm phrip luft: Kh6ng NgAn hang TMCP QuAn D$i - CN Di0n Bi6n Pht Trudng Phdng Du 6n vd Quan h khdch hing l6n Cht tich HDQT So hfru chimg kho6n cria cii nh6n vi nguoi c6 lien quan trong t6 chric ddng kj' ni6m y6t: - Sd hiu c6 nhin: 0 cti phan, chiiim 0,00% vtin didu l0 - Sd hiru dai di6n (dai diqn sd htu ph6n v6n cta NgAn hing TMCP Qudn dqi): c6 phan, chiiim 47,71% vi5n didu l0 - Sd hftu cta ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phan, chiiim 0,00% vdn diau lg - Cric khoin ng tloi vtri to chric tldng kj'ni6m yiit: Kh6ng 74

25 - Tht lao vd lqi ich kh6c nhfln dugc tu t6 chric ding k! ni6m yiit: Theo Nghi quy6t cta DHDCD hdng ndm. - Loi ich li6n quan d5i v6i t6 chirc ildng kf ni6m ytit: Kh6ng Ong Vii Th]rnh Trung - ph6 Cht tlch HQi ddng quiin tri Ho vd t6n: Gidi tinh: Ngdy sinh: Vfr Thdnh Trung Nam 0'il10fi981 Trinh d6 chuydn m6n: Thac s! euin tri Kinh doanh chuc vu clang nim git tai t6 chric rrdng k! ni6m y6t: ph6 chir tich H6i cr6ng qu6n tn chric w rlang nim git tai cac t6 chric kh6c: ch6nh vdn phdng ceo, Ngin hdng TMCp QuAn d6i Quri trinh c6ng tiic Thoi gian Don v! c6ng tfc Chrtc vg 06/ Kanematsu Corporation Chuy0n vi6n DAu tu 08/ t0t20t0 CTCP Chring khoiin Vincom Tru&ng phdng Tu v6n Diu tu 11/ t0/2014 CTCP Qutur l! Qu!'dAu tu MB Gi6m d6c Diu tu \t/20t4-04t201s CTCP Quin lj.qu! diu tu MB 05120t5-04t2017 Ngdn hdng TMCP Qudn D6i Ph6 Gi6m t16c Ban Diu tu nay Ngtn hdng TMCP Qudn DQi Chdnh Vdn ph6ng CEO nay C6ng ty CP Chung kho6n MB Ph6 Chu tich HDQT Hinh vi vi ph4m ph6p luat: Kh6ng Ph6 T6ng gi6m d6c So htu chtng khosn cria c6 nhdn vd ngudi c6 li6n quan trong t6 chtc cling k! ni6m y6t: - Sd hdu cii nhin: 0 c6 phdn, chiilm 0,00% v6n di6u lq - So. hiu dai dien (dsi diqn so hiru phin v6n crta NgAn hdng TMCp euan dqi): 0 c6 phan, chitim 0,00% v6n di,}u l - So htu c[ra ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phin, chi6m 0,00% v6n didu 16 - Ciic khodn no diii vdi t6 chric rling kj'ni6m y6t: Kh6ng - Thri lao vri loi ich kh6c nhan duoc tu t6 chric clrng kj.ni6m y6t: Theo Nghi quyt5t cua DHDCD hdng nlm. - Loi ich li6n quan a6i voi to chric cllng k! ni6m y6t: Kh6ng 6ng TrAn Hei Hn - Thirnh vi6n H6i ttifng quin tri ki6m T6ng Girlm it6c Ho vd t n: Gi6i tinh: Ngiy sinh: Trin Hii HA Nam 26/07fi990 Trinh d6 chuydn m6n: Thac s! 9!y. ry dang nim git tai tii chric <ldng kf ni6m y6t: Thanh vi6n HQi rl6ng quan fi ki6m T6ng Girim d6c Chr?c vu dang nim git t4i cric t6 chric kh6c: Kh6ng Quri trin-h c6ng tric: ) t i 25

26 Thoi gian Don vi c6ng trlc Chric vg 07t / tu Ngdn hing \? Bank NgAn hing Diu tu va Ph6t tri6n Vi t Nam Ngdn hing TMCP Qudn DQi C6n b6 tin dung Ph6 Girim d6c Phdng Giao dich Truong Phdng QHKH Ph6 GD Kh6i KHL vd DCTC HOi sd o4t201t NgAn hing TMCP QuAn DQi Gi6m d6c Chi nhenh Hiii Phdng nay 04/ my C6ng ty CP Chung kho6n MB Thdnh vi6n HQi tl6ng quin tri Hdnh vi vi ph4m phip ludt: Kh6ng So hiru chung khoin cua cii nhan vi ngum c6 li6n quan trong t6 chuc dang kj'ni6m y6t: - Sd hiru cri nhan: 0 c6 phin, chitim 0,00% v6n ditiu lq - Sd htu dai di0n (dai diqn sd htu phan v6n cira Ngdn hirng TMCP Quin d6i): c6 phan, chiiim 31,81% v6n diau lq - Sd hiru cua ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phen chi6m 0,00% v6n di6u l0 - C6c khodn ng <l6i vai to chric dlng k;i ni6m y6t: Kh6ng - Tht lao vd lqi ich khdc nhan <lugc tu tli chric ding kj'niom y6t: Theo Nghi quy6t cua DHDCD hang ndm. - Lgi ich li8n quan a6i voi to chr?c tldng k! ni6m y6t: Kh6ng Bh Ph4m Th! Minh TAm - Thhnh vi6n H6i ttdng quin tri Ho vd t n: Gi6i tinh: Pham Thi Minh TAm Nt Ngiy sinh: '7 Trinh d0 chuy6n m6n: Th4c s! C6ng ty CP Chimg kho6n MB T6ng Girim d6c Chric vg dang nim git tai t6 chuc cldng kj'ni6m y6t: tranh vi6n HDQT Chrtc dang nim git tai cec t6 chric kh6c: Truong Phdng DAu tu kinh doanh - Khtii ', Ddu tu - NgAn hang TMCP Qudn dqi Qu6 trinh c6ng tic Thtri gian Don vi c6ng tic Chrlc vg 09n Vi6n nghi6n cuu NTTS Chuy6n vi0n - Phdng Kinh t6 XH 03t /2005 Dpi hsc Ngo4i ngu Hn NQi (r6a ti6n du hgc thuqc Chuong trinh Hqc b6ng cta Chinh phu Uc 03/ /2007 Australia Du hoc sinh - Dai hgc Queensland 05/ Ngdn hdng TMCP Quan dqi Truong b0 phan/chuy6n vi6n Kh6i DAu tu 04t20t2-06/2015 NgAn hing TMCP Quan dqi Thdnh vi6n chuyen triich - VP tri6n khai chi6n lugc 26

27 Thtri gian Dtrn v! c6ng tdc Chric vg 07/ nay NgAn hdng TMCP Qudn dqi 04/ nav C6ng ty CP Chimg kho6n MB Trudng Phdng Diu tu kinh doanh - Kh6i Diu ru Thdnh vi6n HDQT Hdnh vi vi pham phip luat: Kh6ng So hiru chrmg kho6n cta c6 nhdn vd ngudi c6 li6n quan trong t6 chr?c <ldng kj,ni6m y6t: - So htu c6 nhdn: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n di6u l0 - So hiru dsi diqn (dpi diqn sd htu phan v6n cta Ng6n hdng TMCp euan dqi): 0 c6 phin, chi m 0,00% v6n di6u lq - So hiru cria ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n diau l - C6c khoan nq d6i v6i t6 chric dnng kj,ni6m yiit: Kh6ng \q ll li v - Tht lao vd loi ich khric nlrdn duoc hr t6 chuc ddng ky ni6m ytit: Theo Nghi quy6t DHDCD hdng ndm - Loi ich li6n quan <l6i vdi td chuc cldng kj,ni6m y6t: Kh6ng BA Trin Th! Kim Thanh - Thirnh vi6n H-6i d6ng quin tr! Ho vi t6n: Gioi tinh: Trin Thi Kim Thanh Nt Ngiy sinh: 16/01/1962 Trinh dq chuycn m6n: Thac s! Kinh t6 Chric w dang n6m giir t4i t6 chuc tldng kj'ni6m ytit: Thdnh vi6n HDQT Chric ru dang n6m git tai cric t6 chuc khdc: Kh6ng QUA trinh c6ng t6c: Thiri gian Don vi cdng t6c Chric vg l Ngdn hing TMCP Ngoai thuong Vi6t Nam Crln b6 phdng Kd hoach vd kinh doanh ngoai t t999 Ngdn hdng TMCP Ngoai thuong Vi6t Nam Ph6 trucrng phdng V6n NgAn hing TMCP Ngoai thuong Vi6t Nam Trudng phdng V6n s Ngin hang TMCP Ngo4i thuong Vi6t Nam Ph6 Gi6m d6c C6ng ty tai chinh Viet Nam tai HongKong cria Ngdn hdng TMCP Ngoai thuong ViQtNam 200s-2017 Ngdn hdng TMCP Ngo4i thuong Vi6t Nam Trudng phdng Ddu tu nay C6ng ty CP Chung khodn MB Thdnh vi6n HDQT.4,- 27

28 Hdnh vi vi ph4m ph6p luit: Kh6ng So hiru ch*ng khoin cria ci nh6n vd nguoi c6 li6n quan trong t6 chuc dang kj' ni6m y6t: - Sd hiru cii nhan: 0 c6 phin, chi6m 0,00% v6n di6u lq - So hiru ctai diqn: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n di6u le - Sd htu cira ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n didu lq - C6c khoan no dtii vdi t6 chtc ddng kj'ni6m y6t: (h6ng - Tht lao vd lgi ich kh6c nh4n tlugc tu td chuc <llng kj'ni6m y6t: Theo nghi quy6t DHDCD hing n[m - Loi ich li6n quan d6i v6i t6 chuc tldng kj'ni6m yiit: Kh6ng Ban Ki6m sotit Bi Nguy6n Kim Chung -Tru0ng Ban ki6m soit Nguy n Kim Chung Ho vi t6n: Gi6i tinh: Nt Ngdy sinh: 10/09i 1981 Trinh d0 chuydn m6n: Thac si kinh tii Chrtc vu tlang nim git t4i t6 chric tl5ng kj'ni8m y6t: Trudng Ban ki6m soiit Chric vu dang nim git tai cic t6 chuc khrlc: Kh6ng Qui trinh c6ng t6c: Thoi gian Don vi c6ng t{c Chric vr; /2007 C6ng ty CP ntimex K6 torin 05t / / /2011 Cdng ty CP Chtug kho6n Thdng Long C6ng ty CP Chimg khoin Thng Long K6 toin, ki6m sorit Trudng sin Giao dich Hodng Qutic Vi9t, Truong phdng Nehigp vq 16 t1l20t1-04/2017 C6ng ty CP Chrng kho6n MB Thdnh vi6n Ban ki6m sorlt nay C6ng ty CP Chimg khoin MB Trudng Ban ki6m sorit Hinh vi vi pham phip luit: (h6ng Sd hiru chring ktro6n cta c6 nhin vi nguoi c6 li6n quan trong t6 chtc ttdng kj'ni6m yiit: - Sd hiru c6 nhdn: c6 phen, chi6m 0,004% vi5n rliau lq - Sd htu dai dion: 0 ci5 phdn, chiilm 0,00% v6n didu lq - Sd hiru cria ngudi c6 li6n quan: c6 phin, chi6m 0,002% vi5n didu 16, cu thii: Hq vi t6n M5i quan hq S5 luqng c6 ptran nim gifr' (c5 phan) - C6c khoin ng d6i voi tii chric <ting kj'ni6m yiit: Kh6ng Tf lq nim giii/ v5n didu lq (%) Hodng Minh Tt Ch6ng ,002% - Tht lao vd lqi ich kh6c nhfn duo. c tu t6 chric <tdng k! ni m y6t: Theo nghi quyi5t DHDCD MBS hang ndm la

29 - Lqi ich li6n quan d6i voi t6 chric ding kj,ni6m y6t: K6ng Bi Nguy6n Th! DiQp eulnh - Thinh vi0n Ban ki6m sorit Ho vi tdn: Gi6i tinh: Nguydn Thi DiQp euj.nh Na Ngiy sinh: 03/09/1985 Trinh tl6 chuycn m6n: Ct nhdn kinh t6 chric vu dang nim git tai t6 chuc cr6ng kj'ni6m y6t: Thenh vi6n Ban ki6m sorit. chuc vu tlang nim git tai cdc t6 chric kh6c: chuybn vi6n phdng eunn lj,c6ng ty - Gr6i Diu tu - Ngdn hing TMCP QuAn dqi Quri trinh c6ng tric: Thoi gian 0t t12t2010 Dor vi c6ng trlc CTCP Quin lj,qu! Diu tu MB Chric vg Chuy6n vi6n DAu tu 0t l0t l20t 1-04t05t2012 CTCP Qurin lj, qu! EAu tu MB Chuy6n vi6n Ph6t tri6n kinh doanh \ )2 \ di E / \h 07/ nay NgAn hdng TMCP QuAn il6i Chuy6n vi6n Phdng Qudn lf c6ng ty - Xtr5i Oiu tu nay CTCP Chrmg kho6n MB Thdnh vi6n Ban ki6m so6t Hirnh vi vi ph4m ph6p luet: Kh6ng So htu chung khoiin cua c6 nh6n vd ngudi c6 li6n quan trong t6 chftc dang kj,ni6m y6t: - So htu cii nhan: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n di6u l0 - So htu dai di6n: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n di6u lq - So hriu cria nguoi c6 li6n quan: 0 c6 phin, chi6m 0,00% v6n diau 16 - Cilc khoan no d6i vdi t6 chtc cldng kj,ni6m y6t: K6ng - Tht lao vd loi ich kh6c nhan rluoc tu t6 chric ddng kj,ni6m y6t: Theo Nghi quy6t cua DHDCD hing nim. - Loi ich li6n quan d6i vdi rd chric ctdng kj,ni6m yiit: Kh6ng Bn Vfr Thi Huung - Thhnh vi0n Ban ki6m soit V[ Thi Hu<rng Ho vd t n: Gioi tinh: Ngdy sinh: Nt l3/031t987 Trinh d6 chuydn m6n: Cu nhin kinh t6 Chric vu clang nim git tai t6 chric illng kj' nicm yrit: thinh vi6n Ban kidm sorit chuc vu tlang nim git tai c6c t6 chric kh6c: Truong bq phdn Kiiim to6n tdi chinh, Ngdn hdng TMCP Qudn dqi Qu6 trinh c6ng t6c: ) Thoi gian Don vi c6ng tic Chri'c vg 07/ /2013 C6ng ty TNHH Deloitte ViCt Nam Ki6m torin vi6n chinh 29

30 08t20t3 - r0l20t nay Co quan KTNB- Ngdn hdng TMCP QuAn dqi Co quan KTNB- NgAn hing TMCP Qudn dqi Ki6m todn vi n Truong b0 ph{n Ki6m torin tdi chinh nay C6ng ty CP Chimg kho6n MB Thinh vi6n Ban ki6m sorit Hdnh vi vi phsm phip luar lft6ng Sd hiru chimg kho6n cria cd nhan vd nguoi c6 li6n quan trong t6 chric <ldng lcj' ni m yi5t: - Sd htu c6 nhan: 0 cii phan, chi6m 0,00% v6n di u lo - Sd htu ttai dion: 0 ci5 phin, chi6m 0,00% viin diau l - Sd hiru cta nguoi c6 li6n quan: c6 phan, chiaim 0,002% vi5n didu l0 - C6c khoin nq d6i vtri t6 chrlc <ang kf ni6m yist: Kh6ng - Tht lao vd loi ich kh6c nh n dugc tu t6 chtc ddng kf ni m y6t: Theo nghi quytit DHDCD MBS hang nm - Lqi ich li6n quan ttiii voi t6 chric tleng kf ni m ytit: Kh6ng Ban Tdng Gidm iliic Ong Trin Hii Hh - Thinh vi6n HQi itdng quin td ki6m T5ng Gi6m it5c Nhu tr6n Bi Phtng Thi Thanh Hi - Ph6 T5ng Giim d5c Hg vdt6n: Gioi tinh: Phung Thi Thanh He Nt Ngiysinh: 16101/1981 Trinh do chuy6n m6n: Thac s! Qunn lf chi6n luo. c vd Logistics ti5 chr?c Chric vs ttang n6m git tai t6 chric deng kf ni6m yiit: Ph6 T6ng Girirn d6c Chrlc 4r ttang nim git qi c6c t6 chrlc kh6c: kh6ng Qu6 trinh c6ng t6c: Thni gian Dcrn vi cdng tric Chri'c v1r 0l/ t Tfp ilodn Monoprix & Daily Monop (Phdp) Chuydn vi6n tdi chinh 03t /2007 NgAn hdng TMCP Qudn dqi Cdn bq tin dung 05t200' Ngin hdng TMCP Quan dqi Chuv6n vi6n thdm dinh ou / t20t0-01/2011 Ngdn hing TMCP Qudn dqi NgAn hdng TMCP Qudn dqi Trudng B0 phan tdi thdm dinh SME Trudng BQ phin trii thim tlinlt KHCN 01/ /2012 NgAn hdng TMCP Qudn dqi Ph6 phdng tdi thim dinh H6i so 30

31 t20t3 C6ng ty CP Chimg khorin MB Tru&ng phdng Quan tri rui ro 07/2013- nay C6ng ty CP Chung khodn MB Ph6 T6ng Girim d5c Hdnh vi vi pham ph6p ludt: Kh6ng So htu chimg kho6n cua c6 nhdn vd nguoi c6 li6n quan trong t6 chirc cldng kj,ni6m y6t: - So htu cri nh6n: c6 phin, chitlm 0,001% v6n dii:u 16 - So htu ilai di6n: 0 c6 phan, chiaim 0,00% v6n dir,lu 16 - So hriu cua ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n ditiu 16 - Ciic khodn no diii vdi t6 chric ddng kf ni6m y6t: Kh6ng - Tht lao vd kyi ich kh6c nhin <luoc tu 16 chuc ddng kj, niem y6t: K6ng - Loi ich li6n quan d6i vdi t6 chuc cllng kj'ni6m ytlt: Cr6ng \ \ 9. ig lp T M i,h fl /. ip. Bh Nguy6n Thi ViOt Oanh - Ph6 T6ng Giim iliic Ho vd t6n: Ci6i tinh: Nguydn Thi Vi t Oanh Nt Ngiy sinh: 18/06/1981 Trinh d6 chuydn m6n: Ct nhdn Tii chinh tin dung Chuc vu clang nim git tai t6 chric ddng kj,ni6m yiit: Ph6 T6ng Gi6m d6c Chuc vu dang ndm gii tai ciic 16 chuc khiic: Kh6ng Qu6trinh c6ng t6c: Thni gian Don vi cdng t6c Chri'c vq 02/ t2006 Ng6n hdng TMCP quoc t6 Vi6t Nam Nhdn vi6n 06/ t2009 Ngdn hdng TMCP Qudn dqi Nhdn vi6n C6ng ty Tdi chinh S6ng Dd C6ng ty CP Quan lj, Qu! diu tu MB 06/ t2012 Ngdn hdng TMCP Qudn d6i Trudng ban ki6m soit/thinh vi6n ban ki6m sorlt Truong ban ki6m sorit/thinh vi6n H6i ddng quin tri Ph6 phdng Phin tich vd tu v6n ctiu tu 02/ t2t20t6 Ngdn hdng TMCP Qudn dqi nay CTCP Chwrg khorin MB Hanh vi vi ph4m ph6p luat: Kh6ng Trudng phdng Phin tich vd tu v6n dau tu Ph6 T6ng Gi6m d6c Sd hfru chimg khoiin cta c6 nh6n vd ngudi c6 li n quan trong t6 chric dnng kf ni6m y6t: - Sd hiru ci nhdn: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n ili6u lq - Sd hfru dai diqn: 0 c6 phin, chi6m 0,00% v6n didu 16.t? 31

32 - Sd htu cria nguoi c6 li6n quan: 0 c6 phnn, chi6m 0,00% viin ttiau l - Cric khodn ng d6l voi t6 chric <tng kf ni6m ytit: Kh6ng - Tht lao vd lqi ich kh6c nhfln cluo. c tu ti5 chric ifing kf ni m yi5t: Kh6ng - Lqi ich li6n quan tliii voi t6 chric ddng kf ni6m yr5t: tg6ng 6ng LG Thirnh Nam - Ph6 T6ng Giim it5c H9 vdt6n: Gioi tinh: Ngdy sinh: L6 Thinh Nam Nam l3ll2ll978 Trinh <10 chuycn m6n: Cri nhan Quan tri Doanh nghiqp Chric vu <lang nlim git tai t6 chirc ttdng kf ni m yiit: Ph6 T6ng Gi6m di5c Chrlc qr dang nim git qi c6c t6 chric khic: Don vi Chrfrc vg C6ng ty c6 pnan fnuoc Thri y Cai Liy C6ng ty cii phin tu v6n - Thuong m4i - Dich vu Dia iic Hoang QuAn C6ng ty c6 PhAn Tu van vd Dich vu Thuong m4i Gi6y Viet Thdnh vi6n HDQT Thdnh vi6n HDQT doc lap Ph6 Cht tlch HDQT QUli trinh c6ng t6c: ThM gian Don vi c6ng tic Chrl'c vu 09t t lL 20lt C6ng ty C6 Phen Tfp Doirn Tdn Mai C6ng ty C6 PhAn Tu van Dich vu vd Thuong mai Gi6y ViQt C6ng ty C6 PhAn Tu v6n Dich vu. ^.i -.,^ va lhuong mal uray vret Chuydn vi6n QLDA Ph6 T6ng Gi6m Dt5c Girim D6c tli u hinh nay nay Hdnh vi vi ph4m phip ludt: Kh6ng C6ng ty CO PhAn Tu van - Thuong mai - Dich vg Dia 6c Hoing Qudn Cdng ty C6 Phin Tu van Dich vu. ^.,1...^ va huong mar uray v ret 0st20t3-02l20ts C6ng ty C6 Phin DC 56 4 Ph6 Chu tich HDQT C6ng ty C6 rhan thutic thri f Cai 04/ my Thdnh vi6n HDQT LAy 04t /2015 C6ng ty CP Chung kho6n MB 04/ nay C6ng ty CP Chimg kho6n MB Thdnh vi6n HDQT dqc llp Thinh vi6n HDQT Gi6rn tl6c Vdn phdng Khu vgc Phia Nam. Ph6 T6ng Girim tkic Sd htu chimg kho6n cia c6 nhan vd ngudi c6 li6n quan trong t6 chtc tl6ng kj' ni6m ytit 32

33 - So htu cii nhdn: c6 phin, chi6m 0,02% v6n diau l0 - So hau dai di6n: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n di6u lq - Sd htu cta ngudi c6 1i6n quan: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n di6u 16 - Ciic khoin no d6i vcri t6 chirc rllng kj'ni m y6t: Kh6ng - Tht lao vd loi ich khric nhin rluo. c tu t6 chric rtdng kj, ni6m y6t: Kh6ng - Loi ich li6n quan <l6i v6i t6 chric rldng kj'ni6m y6t: Kh6ng Ki totin trtrtng 6ng Nguy6n Vin Hgc - K6 toin tru.&ng Ho viir t6n: Gi<yi tinh: Ngdy sinh: Nguy6n Vdn Hoc Nam l0/t0/1977 Trinh d6 chuydn m6n: Cri nhdn kinh t6 Hoc vi6n tdi chinh :, io6,r xi. y^l i PHr.T ll,' NH' TA. ::i,l -' trutrng chric w dang nim git tai t6 chuc cl6ng kj,ni6m y6t: Gi6m d6c Tni chinh ki6m k6 to6n Chuc vu tlang nim git tai crlc t6 chrlc kh6c: Kh6ng Qu6 trinl c6ng t6c: Thoi gian Dmr v! c6ng thc Chtic vg t CN C6ng ty Thing Lqr TP. Kd to6n C6ng ty C6ng NghiQp Hodng Hd K6 To6n Trucrng ' t t2012 8/ / nay C6ng ty CP PTTM&DL Qu6c tii Ng6i Sao C6ng ty C6 phan chimg khorin MB K6 ToAn Trudng K6 to6n t6ng hqp Ph6 phdng K6 to:in Tru&ng phdng Kd to6n Kii torin tnrnng, Trudng phdng K6 todn Hdnh vi vi ph4m ph6p ludt: Kh6ng S0 htu chfng khorin crla c6 nhdn vd nguoi c6 li6n quan trong t6 chric ddng hj ni6m y6t: - Sd htu c6 nhin: 0 c6 phan, chi6m 0,00% v6n iti6u lq - Sd htu dai di-6n: 0 c6 phan, chiiim 0,00% v6n di6u lq - Sd htu cira ngudi c6 li6n quan: 0 c6 phan, chiiim 0,00% v6n <tidu lo - C6c khodln no d6i vcri t6 chric iling lcf ni6m yi5t: Kh6ng - Thr) lao vi loi ich kh6c nh4n <lu_o. c tu t6 chric iung kf ni6m yi5t: Kh6ng - Lqi ich li6n quan dtli v6i t6 chric <nng k!' ni6m ytit: Kh6ng 33

34 .!. Th6ng tin vii nh6n su.. quin lf rti ro li6n quan tdi ho?t ilqng phdt hirnh chri'ng quyen: Hg vir ton 55 CMND Lo4i CCEN Kinh doanh Chfng khoin Vi tri c6ng tic Nguy6n Dinh Dusng CFA Charterholder Chuy n vi6n P. QTRR 0017s3/PTTC Hoing L NgAn Chuydn vi6n P. QTRR /MGCK So yiiu lf llch nhin sr; quin lf riri ro li6n quan trii ho4t ilqng phrlt hhnh chf'ng quyen 6ng Nguy6n Dinh Duong - Chuy6n vi0n Phdng Quin tri Riri ro Ho vi t n: Gioi tinh: NguyEn Dinh Duong Nam Ngiy sinh: 10/01/1991 Trinh d0 chuy6n m6n: Cu nhin Chric ru dang nim git tai t6 chric deng kj'ni6m y6t: Chuydn vi6n Phdng Qudn tri Rui ro Chric vq dang nim git tai c6c t6 chric kh6c: Kh6ng. QuA trinh c6ng tac Bi Hoirng L0 Ngin - Chuy6n vi6n Phirng Quin tri Riri ro Ho vi t6n: Gi6i tinh: Thoi gian Don v! cdng tric Chri'c vg 20t NgAn hing TMCP QuAn D$i Chuy6n vi6n thdm tlinh nay C6ng ty CP Chimg kho6n MB Chuy6n vi6n Qudn Tri rui ro Hodng LB Ngin Nir Ngdy sinh: 10/03/1986 Trinh d0 chuy6n m6n: Ct nhdn Chric vg tlang nim git t4i t6 chirc ildng kf ni6m y6t: Chuy6n vi6n Phdng Quin tri Rui ro Chuc w itang nim git tai c6c t6 chuc khdc: Kh6ng. Qui trinh c6ng t6c: Thoi gian Don v! c6ng tric Chric vg r/2015 CTCP Chrng kho6n ALPHA Nhin vi6n giao dich CTCP Chtmg khosn ALPHA Ki6m so6t giao dich nay CTCP Chung kno6n MB Chuy6n vi6n Quin Tri rui ro., 2.1. C6c th6ng tin vd t<6t qui hogt ttqng cta t6 chric phrit hirnh T6ng hqp tinh hinh ho4t tlqng cta c6ng ty chrirng khoin: 34

35 --.O1 7 tc.: hx{ Tr,l vti :H.t HA h*=. C6ng ty C6 phin Chung kho6n MB (MBS) t6p trung ph6t tri6n 3 m6lng hoat d6ng kinh doanh chinh ld Dich 4r chimg khorln, Dich ru ngin hdng dau tu, Ngu6n v6n vi kinh doanh tr6i phi6u:. D.ich chri,ng khofn: MBS cung c6p -vr] dich vu tu vdn mua, biin cric lo4i chr?ng khorln <ld ni6m y6t vd chua ni6m y6t cho kh6ch hang ci nhdn vd kh6ch hingt6 chril. Nass lu6n chri hong vi6c thu htt nhdn tdi, dau ru vio c6ng nghq hi6n clai vd cung c6p cho kh6ch hdng nhirng sin phim phin tich vd tu v6n dau tu wi 6t tuqng t6t nh-6t ft'6n thl truong. Cdc dich vu chimg kho6n cung cap cho (H bao g6m "t - Tuv6ndAutu - Uythdc quan litai khoen - Cric dich vu tli6n tu. Dich v! Nggn hing ttau tu.: Vdi 19 ndm hoat ci6ng, MBS lu6n rlua ra nhtns giii phrlp t6t.nhat cho doanh nghiqp nhim huy dqng nj.,on,an. ddi han th6ng qia thi truong ',. von cing nhu kdt n6i co h6i tlau tu cho c6c cong ty quoc rti vd ndi <lia, t6 chuc vd cii nhdn. Nhi_8m vg cta MBS ta tet n6i nhtng co hqi st dgng cing nhu huy rl6ng v6n hr6u qui (Connecting Capital Opportunities), nhdm muc dich tao ra gi6 tri cho khdch hing th6ng qua nhtng giii ph6p tu v6n duoc tich hqp vd chuy6n Uiet A5i voi tung khrlch hdng. - Tu van tdi chinh doanh nghidp - Tu v6n tho6i v6n, ph6t hdnl, ni6m ytlt c6 phi6u - ECM - c6 phin h6a, PO - Tu van M&A - Tu van ph6t hdnh tr6i phii5u. Ngudn v5n vh kinh doanh tr{i phi6u: l,a.4. Nguon von: - Cnn d6i vd cli6u titit c6c hoat d6ng ngu6n ^l - Cung cdp sdn phdm hqp tric kinh doanlr - Phet henh tnii phiiiu doanh nghiep - C6c hoat cl6ng kinh doanh ngu6n * Kinh doanh trrii phi6u: - Phin ph6i sin pham Tr6i phiiiu doanh nghidp - M6i gioi trrii phiiiu - ^l Cung cdp dich vu Dqi diqn nhring ngudi So hiru Tr6i phi6u 2.2. Tinh hinh tranh ch6p/ki6n tgng: kh6ng c Brio crio k6t qui ho4t ddng kinh doanh trong 2 nrm gan nhdt vi liiy k5 it6n quf i.t gan nnat,! Chi ti6u T6ng gi6 tri tdi san Doanh thu tu ciic hoat <l6ng Nm 2017 (vnd) Nm 2018 (vnd) %o tdng gi6m Lfiy k6 diin Q2l20ts (vnd) 4.27 t r ,62% ,44% t \ 1 \,d- 35

36 kinh doanh Lqi nhudn tu cic ho4t clqng kinh doanh s ,04% 1s s.736 Loi nhuan khric ,69% l6 Loi nhuin tnrdc thu6 Lqi nhuin sau.t thue 24.t ,83% s % (Ngu6n: BCTC MBS) 2.4, Cilcchrimg quy6n mir c6ng ty ttil ph{t hirnh: C6ng ty d phit hdnh 5 md chimg quydn: TOn chring quydn M ch{mg khoin co s& Lo4i chf'ng quyen Giri phit hinh (itiing/chring quydn) Nm phit hinh Thdi h?n CHPGOlMBSl9CE HPG Mua theng CPNJOlMBSl9CE PNJ Mua theng CREEO2MBSl9CE REE Mua thdng CFPTO2MBSl9CE FPT Mua thring CMWGO2MBS9CE MWG Mua t9 3 thring 3. Tinh hinh thi chinh: Chi tiou Nim 2017 Nim 2018 oh tdng giim Lty k6 a6n Q2t20t9 - Thanh to6n cic khoin ng d}n h1n: (cb thanh todn fiing han vd diy dil cdc khodn nq kh6ng?) - C6c khoin phdi nqp theo luflt dintt:. (c6 thqc hi n theo luqt dinh?) - Ti5ng du tg vay (ghi - ', ; ro nq qua hqn, tong dtr no bdo ldnh (niu c6), C6 C6 C6 LO C6 C6 t r8 t.2' ,54o/o t 12 JO

37 Chi ti6u Nim 2017 Nm 2018 qud han ngan hqn, trung han vd ddi han, nguyon nhdn ddn din no qud han, khd ndng thu hii) - Tinh hinh c6ng no hi6n nay: 06ng sd nq phdi thu, t6ng s6 no phai fia) o/o ting giim L[y k5 d6n Q2t20t9 C6ng no phdi thu ,41% C6ng no phdi trd s t ,5t% s.O27.ss8 2. G, '/n 4 C6c chi ti6u tii chinh chri yisu: (Ngu,in: BCTC MBS) tfil x \ C6c chi ti6u Nm 2017 Nm 2018 Ghi chri. Chi ti6u vd an todn tdi chinh - Gi6 tri v6n khi dung: t Rui ro (Rui ro thi trudng, rui ro thanh toiin, rui ro hoat il6ng, rui ro tdng th6m) '\ l5 - T1i 16 v6n khi dung 323,90% 367,s6% 2. Chi tieu vd khd ndng thanh to6n - H6 s6 thanh toiln ngin han TSLD/No ngin han - Hd s6 thanh toiin nhanh: T SLD - Hing t6n kho Nq ngin h6n 3. Chi ti u v6 co c6u v6n t84,44% 248,63% 184,44% 248,63yo t ( H o 1-37

38 Cic chi tiou Nnm 2017 Nim 2018 Ghi chti - HQ s6 No. /T6ng tii san 69,93% 61,3r% - t{e s6 No,ry6n chi sd htu 232,s1% 158,47% 4. Chi ti6u vii khd ndng sinh loi - H0 s6 -qi nhuin sau thu6/doanh thu thuan 2,85% 16,96% - H0 s6 f-qi nhu6n sau thu6/v6n cht so htu t,87% 12,14% - H s6 t-qi nhufn sau thuti/tilng tdi sdn 0,56% 4,70% - Hg s6 f-qi nhuin tu host tt6ng kinlt do anh./doanh thu thuin 2,t5% t8,61% - Thu nh4p tr6n c6 phin (EPS) (Nguin: Bao cdo ti'l an todn tdi chinh vd BCTC MBS) vl CAC TH6NG TN VT, CHNG QUYTN C6 BAO DAM Th6ng tin chung vd chrfrng quydn - en cnrmg quyen: - T6n (me) chimg khorin co sd: - T6 chric ph6t hdnh chimg khorin co sd: - Loal chrmg quyen: - Ki6u thuc hiqn: - Phuong thtc th\rc hiqn chung quydn: - Thoi h4n: - Ngiy ph6t hanh: - Ngiy giao dich cu6i ctng: - Ngdy tlio han: - Tj'lQ chuy6n d6i: - Gi5 thuc hi6n: Chrmg quydn CGMD03MBS gce GMD C6ng ty Cri phen Gemadept Mua Chiu Au Thanh to6n tidn 6 th6ng 02 ngiy ldm viqc kii tu ngdy tluo. c cap Gi6y chrmg nhqn chdo b6n chimg quyan Tru6c ngdy cl6o han 02 ngdy giao dich 06 thang k6 tu ngdy ph6t hinh 3:1 (03 chung quyan quy di5i quydn mua 0l c6 phii5u co sd) VND/c6 phi6u (Giri thuc hiqn chinh xiic se tlu-o. c c6ng b6 tai Bin Th6ng b6o ph6t hinh t4i ngiry phet hdnh ). chrmg quyen). 38

39 - Tdi srin tlim bio thanh toiin: Ti6n kj, qu! t4i ngdn hdng luu ki ve di sdn phdng ngta rui ro tr6n tai khoan tu doanh - Gi6 chdo b6n: - T6ng s6 lutrng chdo b6n: - T6ng gi6 tri chdo b6n: - Phucrng phrip tinh gi6 chrio b6n: C6ng ththc Black Scholes: Gi6 l1i thuy6t cria chimg quydn mua: VND/chung quydn (Gi6 chio briln chin} x6c se duoc c6ng bii tai Bdn Th6ng b6o.ph6t hdnh t4i ngdy ph6t hdnh chung quydn) chimg quydn vl{d Theo cdng thti'c Black Scholes V0i Trong cl6: ^_v(dl)s - N(dr)xe-+r k d1 _r(;) +(,"+" )r o./i d.r=dr-a'',li C: Giri lj, thuyilt cria chimg quyiin mua; N(dr), N(d2), Xric su6t phdn ptr6i chuan rich liy; X: Gi6 thuc hi6n cria chring quy6n; S: Ci6 chtmg klodn co so hi6n tai; T: Thdi gian cdn tai d6n khi tlio han (Tinh theo ndm): ld s6 ngdy k6 tt ngdy rinh toen tl6n ngdy cl6o han chimg quydn; 7.- rc: Lar suat phi rui ro (trung binh ldi suit ti6n grii c6 nhan kj, h4n ndm cua Vietcombank, Vietinbank, BDV); s: D6 bi6n dqng gi6 kj, vgng cria chimg khodn co so (dy ki6n cao hsn bi6n d6ng thuc t6 12 thing gan nh6t cria chimg khoring co sd tu 30% - l5o%) k: T! 16 chuy6n d6i cua chung quy6n 2 Th6ng tin vii chring khof n co s& TGn Cdng ty: Linh vgc ho4t rlqng: ThM tti6m ni6m yiit tdn diu Chi sii P/E hien t?i: Dao ttqng binh qudn giri c6 phi6u 12 thring gin nh6t (%) (giai rlo4n tinh tir thdng 08/2018 d6n thhng07l20l9) Cdng ty C6 phin Gemadept (*) Dich 4r kho bdi 22/04/2002 4,54 26,28 4 0r o JNG il, 39

40 Th6ng ko phi6n cuiii th,lng. a ura ^.. tr! von h6a (Tri0u vnd) Xtiii tuqng giao dich khrip lqnh (CP) Gi6 il6ng cira (vnd) Gi{ cao nhat trong thdng (vnd) Gi6 thap nhat trong thdng (VND) Th6ng s Th6ng Th6ng Thing l Th6ng l ' t s.800 Thdng ' Thring l0 27.s Th6ng Thdng t Thring ^7.' Thdng Thing0l r s.850 Chi ti0u Nim 2017 Nnm 2018 T6ng gi6 tri tdi san tl.291.2r' l1,58% V6n chi sd htu '7.094.s ,97% Doanh thu '7 6.6t ,04% Thu6 vi cic khodn phni nqp Lqi nhuin trudc thu6 K6t qun ho4t <lqng kinh doanh: (ttor vi: VND) Q,lgu6n: Bloomberg) ' ,49% l ,48% Loi nhuin sau thu6 s9]l % o tlng giim C6c chi s6 tdi chinh cria t6 chtc phit hinh chimg khoiin co so: Q'guin: BCTC GMD) C6c chi ti6u Nim 2017 Nim 2018 Ghi chri L Chi ti6u v-kha nang thanh todn - H6 s6 thanh to6n ngin h4n - H sti thanh to6n nhanh 2. Chi ti6u vd co c6u v6n --^ -.,-,1 - Hg so No. / r ong tal san - HC s6 No/vcsH 3. Chi ti6u va khi ndng sinh loi - H s6 Ld nhudn sau thu6/doanh thu thuan - H9 s5 Lqi nhuan sau thu6/vcsh 0,83 0,79 0,37 0,59 1,4,590/o 8,20yo 0,89 0,85 0,35 0,53 70,18% 29,10% 40

41 -HQs6 Loi nhudn sau thui5/t6ng tdi san - Hd sii Lqi nhufn tu hoqt dqng kinh doan}./doanh thu thuan - Thu nhap tr6n c6 5,t5% 18,4t% t ,03% 83,46% 6.207,,.\, GMD) (*) MBS cam kdt kh6ng phdi ld ngroi c6 han quan voi tii chtic phdt hdnh chimg khodn co sd 3. MBS tllng kf chiro brin vh phan ph6i ctrfng quyin: Cdc m6c thdi gian MBS du ki n quy dlnh cho dot ph6t hdnh: - Giai <lo4n chuin bi vi, hoan thnnh nqp h6 so ddng kf chio brin cho UBCK: MBS thtrc hiqn nqp h6 so theo kc ho4ch cta UBCKNN - sau khi UBCK c6p Gi6y chung nh0n (GCN) chio bri.n, c6c th6ng tin chi ti6t va dqt chdo b6n se duoc quy dinh tai rh6ng b6o ph6t hanh chimg quyan dugc c6ng b6 tr6n website cta MBS. Tinh tu thdi di6m nhfn duo. c GCN, MBS thuc hi6n c6c ngi dung sau:. Trong 24h lirm viqc: / Thgc hiqn CBTT khi nhfln tluo. c ci6y chrmg nhan chdo b6n.. Trong 03 ngiry lim viqc: / Thgc hiqn c6ng b6 Ban c6o bach 116 tluo. c ch6p thugn & Bin th6ng bio ph6t hdnh tr6n trang th6ng tin iliqn tu cta SGDCK vi cria MBS. { Thuc hiqn ki'qu! dim brio thanh torln cho cu thi5:.:. 55 tian hf qu! (Hopc chimg chi tian gui): Thsc hiqn kf NHLK trorg su6t thdi gian c6 hiqu luc cta chimg quy6n vd dnm bio duy tri t5i thi6u 50% gi6 tri chung quydn de ph6t hdnh, cam k6t kh6ng dr)ng d6 cim c6, ttrii ctrap, lim tii sin rl6m bdo cho c6c nghia vg kh6c....i. Thlrc hi0n kj' Hqp ddng bdo tlim thanh to6n tai NHLK vd gui cho UBCK 01 bdn g6c trong vtng24hk6 tu khi kf ktit Hqp d6ng ctim bdo vcri NHLK. - Sau khi tli hodn t6t viqc NHLK vd tlim bdo viqc c6ng t6 day dri BAn c6o bach di du<v. c UBCKNN ch6p thugn aii Nor duo. c khai th6c tay tti th6ng tin, til chric phrit hdnh se thuc hi6n th6ng b6o chio brln chimg quy6n tr6n website. c6c tht fi,rc vti c6ng b6 th6ng tin, thlrc hi6n nqp k! qu! MBS cam ktit tu6n tht dtng theo th6ng tu 107/20t6/TT-BTC. 4. NDT ilng kf mua chrl'ng quydn & MBS dnng kj luu kf vi tling kf NiGm y5t: 4.1. NDT ilsng kf mua chri"ng quyiin - Chinh s6ch <ling kj'mua chimg quy6n po. Ti l0 n$p tidn dlng kf mua chimg quyan: 100% gi6 tri ildng kf mua. Kh6i luqng ddngkf mua ttii thi6u: l0 CW/Hn ding ki. Xhtii luong ildng kj'mua t6i da: CWDn dang kf o Budc kh6i luong: l0 CW?- ilr )l- ( i 41

42 4.2. Hinh thric phdn ph6i: Phdn ph6i theo hinh thric FFO, cic KH c6 nhu cau mua th*c hi-6n deng kf, hq th6ng MBS se kitim tra han mirc sl5 luqng CW phit hdnh cdn lai, vd drmg tiiip nhan ding kj'mua k*ri s6 tuqng phat hdnh h6t. Hinh thric (H c6 thii dang kj, mua: Mua online tr6n h0 thting Stock 24 holc tai toin bq mgng luoi CN/PGD cria MBS. Hti so KH can c6 di6 thuc hiqn ddng kf mua d6i v6i hinh thric ddng ky mua tai quiy (KH dang kj'mua tr6n hq thi5ng tr.uc tuy6n se ki theo hinh thric Hqp d6ng diqn tu):. Gi6y "ung c6p th6ng tin <l[t mua Chung quydn (theo m6u MBS cung c6p t4i quiy/trdn website).. Hgp d6ng mua b6n chimg quy6n c6 bdo dim (theo mhu MBS cung cap tai quay/tr6n website).. CMTND/CCCD/CMQN/CMSQ c6n hi6u luc theo quy <linh cta phip luat. Cung cap s6 ff aang kj, luu k! vir c6c th6ng tin kh6c tt6 MBS ldm thir tuc ildng kj, lrru kj,vsd d6 giao dich chimg quydn sau khi duoc ni6m y6t tr6n thi trudng. Sau khi kh6ch hdng ttdng k! mua thinh c6ng, MBS se thuc hiqn th6ng b6o k6t qun s6 luqng chimg quydn NDT mua thdnrh c6ng qua SMS/EmaiUdiQn tho1i c6 ghi im... Tdi khodn quin lj'tidn mua chimg quydn cira NDT, NDT c6 thi5 nqp tian tr.uc titip vdo tai khoin duoi tl6y:. 36 Tdi khoan: o T0n chir TK: C6ng ty c6 phin chimg khoin MB.. Md tai NH: NgAn hing Thuong mai c6 phin DAu tu vi Ph6t tndn Viet Nam- Chi nha'nh Hd Thnnh. r NOi dung: (Vi 4r) Nguyen Vn A, CMTND , nqp titin mua 5.000CW, MA XXXX, Dqt XX. MBS thgc hiqn tlsng kf luu kf vh illng ki ni6m y6t Trong vdng 03 ngdy ldm vi c sau khi hoin thinh phan ph6i, MBS thuc hi n b6o crio ubck.n vc k6t qud ttqt phdn ph6i. Ddng thdi, MBS cam k6t Qp cic h6 so dii ddng kj'luu kf chimg quytin t4i Trung tim lrru kj' chimg khori,n vd h6 so dnng k! ni6m y6t "huog quy6n t3i SGD chimg khodn theo <hing thoi gian quy dinh d6 NET c6 th6 kip thoi giao dich tr6n sin ni0m y6t. Thgc hiqn chrfrng quydn Trtrdng hqp thanh todn bing tiin khi ddo han ch*ng quyin: f6i tfrieu 15 ngdy ldm viqc tru6c ngdy <16o h4n cria ch(mg quy6n, MBS giri hd so d6n SGDCK d6 hriy ni6m yiit todn b0 chrmg quydn vi thuc hiqn thanh toiin cho ngudi sd htu chrmg quyan. Cham nhat 07 ngiry ldm vi6c trudc ngiy ddng k! cu6i ctng, MBS gui hd so th6ng b6o thuc hiqn chring quyan diy <fti, hqp l diin VSD. Trong vdng 01 ngdy ldm viqc kti tu ngdy VSD nh n cluqc h6 so ho,p lq tu MBS, VSD gui Th6ng beo vd viqc ch6t danh srich di3 thgc hiqn chimg quydn cho cdc thdnh vi6n. MBS c6 tr6ch nhiqm thgc hiqn e6i ctritiu danh ssch voi VSD.*re *i5 lieu li6n quan diin phan b6 c6c quyan vd lqi ich cta nhi dau tu. A'

43 MBS drim bdo ch6m nh6t 02 ngdy ldm viqc tru6c ngiy thanh to6n, MBS chuy6n dt s6 ti6n cdn thanh to6ln vio tdi khoan do vsd chi ainir -od tip thoi thanh torln cho nhn diu hr vdo ngdy thanh toin. 56 tidn thanh to6n cho m6t don vi chimg quyan mua ld sti tian thanh torln khi giri thanh Gi6 thgc toriln l6n hon gi6 thr,rc hign, ttrgc tinh theo c6ng thric [(Gi6 thanh toen - hi6n/ Tf le chuy6n d6il. s6 tian thanh toiiln rdng ld sri tian thanh to6n gidm trt c6c chi phi thyc hi6n quy n (thuii thu nhfp va c6c chi phi kh6c niiu c6)- Trudng hqp nhd tau tu kh6ng <4t lqnh thqc hi6n chimg quy6n, chung quydn c6 lii (inthe-money) tlugc t.u tl6ng thuc hiqn theo phu<rng thric thanh toen bing tidn vdo ngiy <16o han. 'g-- iltg 0 Pll ir rn tl rt{h tlt _ -/.,r?.' z b. 6 Cdc biqn phdp x* lj, trong trudng ho. p d ch*c phdt hdnh mh khd ndng thanh todn. c6c nghia vu v6i nhi dau tu nim gii chung quyan se tlu-o. c thanh to6n qua c6c k6nh nhu sau:. Dtng s6 tidn kj'qu! cta c6ng ty phrtt hinh tai Ngan hang luu kj,.. Dtng tii sin (chimg kho5n co sd/ti6n) phdng ngta rui ro d6 duo. c phong t6a tai Trung t6m luu kf chung kho6n ViQt Nam (VSD). Trudng hqp kh6ng dri tai sdn d6 thanh torin thyc hiqn chimg quy6n, viqc giii quyiit quy6n lqi cho ngudi so htu chimg quydn thuc hi6n theo quy dinh ph6p lugt li6n quan 6p dqng d5i vcri chri no c6 b6o ilim mqt phin. Trong trudng hqp t6 chfc ph6t hdnh ph6 san, m6t hoin toan kh6 nlng thanh to6n, nghia vu vcri nha ttiu tu nim git chring quy6n se iluoc thanh to6n qua quy trinh thanh li tni san theo quy <linh cria ph6p luft (Goin 3 - Di6u 15 - BTC). Quy6n cta nguoi s0 hfru chring quydn Quy6n cua nguoi so hiru chung quydn bao g6m: Th6ng tu 10T12016TT- Quydn duoc thanh torin bing ti6n ho4c chuy6n giao chimg kho6n co sd theo ilidu ki6n vd phuong thric do MBS quy tlinh hong Bin c6o bph cta ttmg tlqt ph6r hdnh vd theo quy dlnl cria phrip luat c6 li6n quan; Quydn duoc thanh toiin bing tian khi chimg quy6n b! hty ni6m yi5t theo quy dinh cua phdp lupt. Trong trudng hqp chung quyan bi hiy ni6m y6t ao to chirc ph6t hdnh dinh chi, tam ngimg hopt dqng; hqp nh6t, s6p nh{p, giai thti, phe sdn ho4c bi thu h6i Gi6y ph6p thnnh ldp vd hoat dqng; khi bi ph6t hien h6 so cldng kj'chdo b6n chimg quy6n c6 nhirng th6ng tin sai l ch, bd s6t nqi dung quan rrgng c6 thc enh huorrg t6i quyilt dinh <lau tu vd. gdy thiqt hqi cho nhd diu ru; do chung khorin co sd bi tuiyli6m-yriq noac kh6ng th6 xric clinh dugc chi s6 chimg khori,n vi c6c nguyon nhan b6t kha kh6ng da duoc quy ilinh 16. t4i bq nguydn tic vd x6c dinh chi s5; hoic do Sd Giao dlch Chrmg khorin x6t thay cin ttriiit aii uao vp quydn lqi cira nhi dau tu, gi6 thanh to6n chrm! quy6n cho ngudi sd hiru chimg quy n s6 ld gi6 <lugc dinh gi6 theo c6ng thtc Black Scholes. Trong c6ng thric dlnh gi6 chrmg quyan, c6c tham s6 duoc x6c dinh nhu sau:. Gi6 chftng khorin co sd (S) se duoc tinh ld binh quin ei6 d6ns cta cia chims kho6n co so trong ndm (05) ngdy giao dich lidn truac ngay hty-nitm y6t chtmi quy6n, kh6ng bao g6m ngiy hty niom yiit chimg qryan. ' Ldi su6t phi rui ro <luqc tinh h trung binh rai su6t tidn gui c6 nh6n ki han ndm cia Vietcombank, Vietinbank, BDV tai thdi di6m hty ni6m ytit chrmg quy6n. :l ) a 43

44 . D0 biiin itong gi6 cria chimg kho6n co sd (o) tlugc tinh h do biiin dqng gi6 trong qu6.knri 1 ndm gan nh6t cria chimg khorln co sd tinh tr'r ngiiy hiy ni m yiit chrng quy6n. o Thoi gian cdn l4i t6i ngdy tl6o han li thdi gian cdn lai k6 tu ngdy hty ni6m yiit chrirng quydn tl6n ngiy d6o h4n chimg quydn. - Quydn dugc chuydn nhusng, tdng cho, thira kti, cim c6, vay mugn trong cric quan hq din su theo quy ciinh cta phep luat hien hanh; - QuyAn dugc uu ti6n thanh toin trong truong hqp MBS bi giai th6 ho6c phri san theo quy dinh cta ph6p lu$t. Trong truong hqp kh6ng itri tdi sdn d6 thanh toen thqc hi n chrmg quydn, vi c gidi quyiit quydn lqi cho ngudi sd htu chimg quydn thgc hiqn theo quy dinh ph6p luat f6n quan 6p dqng <t6i voi cht ng c6 dim bio m6t phan; - Cdc quyan khic theo quy <llnh cta ph6p luit. 7. Didu chinh chri,ng quyin - MBS s tliiiu chinh chimg quydn fiong c6c truong hqp sau: Gi6 chimg khodn co so bi di6u chinh do tii chric ph6t hdnh chimg kho6n co s0 chia c6 tuc birg tian mat, phrlt hanh c6 phii5u de tra co tuc, ph6t hanh c6 phi6u d6 tang v6n c6 phan ttr ngu6n v6n cht sd hiru, ph6t hdnh cti phiiiu mtri. - C6ch thtc diau chinh gi6 thuc hiqn vi rj'lq chuyiin aoi cttmg quydn khi chimg khodn crv sd c6 sg kiqn doanh nghiqp nhu sau: o Thdi di6m thlrc hiqn didu chinh: Ngdy giao dich khdng hu&ng quytin cta tdi sdn co sd.. Tj'lQ thgc hi6n ho{c gi6 thgc hi6n didu chinh cin lim trdn t6i 4 cht s6 thqp phan. o Gi6 th\rc hion mcri vd Tj' 16 chuy6n d6i mcri theo cdc sg kiqn doanh nghiqp nhu sau: + Doanh nghiqp tre ci5 tuc bing tiiin; + Doanh nghi p trd c6 tuc bing c6 phitiu, thudng c6 phiiiu; ^l + Quydn mua c6 phi6u ph6t hinh them (trong trudng hgp giti phtlt hdnh thip hcrn thi gi6 chtmg kho6n co sd); o Gi6 thuc hion moi : Gi6 thgc hiqn c! x (Gi6 tham chitiu didu chinh cta tii sin co sd/gi6 tl6ng cta cria tai s6ln co sd lidn tru6c ngdy giao dich kh6ng hudng quydn). o T!'lQ chuyan d6i moi: Tj lq chuyiin d6i sfr x (Gi6 tham chitiu didu chinh cta tii srin co sd/gi6 tl6ng cria cta tdi sin co sd li6n tru6c ngdy giao dich kh6ng huong quytin). - ViQc didu chinh kh6c se cdn cri theo quy5t dinh didu chinh cta Sd Giao dich Chring k{ro6n, t6 chric ph6t hdnh se thgc hi6n ctiau chinh. 8. Cric khoin thu6, le phi, gid dich vg ttr viqc giao dlch hoic thgc hiqn chrimg quydn Cdc khoin phi, lq phi giao d!ch: Chimg quyan c6 bdo dim duo. c ni6m y6t vd giao dich nhu ch(mg khoriln co s0. Nhd tlau tu khi giao dich chimg quy6n c6 bio ttim phdi tri c6c khornn phi giao dich theo bi6u phi giao dich cta MBS quy tlinh tung thdi kj' Thu5 TNCN phni chiu khi giao tllch chring quydn: Theo th6ng b5o s6 1468/BTC- CST a. Tnrdng hqp tru6c ngdy ddo hqn, nhd ctiu w chuyin nhtrqng chilmg quyin 44

45 .Do chimg quydn c6 bdo ddm duo. c giao dlch tucrng tu nhu chimg khorin co sd n6n khi,a,p chuy6n nhuqng chimg quyan c6 bdo ddmlhi thu nhfp ti "i,uy6r, "il4"h,1";;ran dung thu6 v6i chuy6n nhusng chring kho6n, duqc x6c dinh uing gia tri. ciuy3",ir,"*g.t r,,e quydn c6 bio tlim timg l6n ntran voi ttruii ru6t O,trZ. Trong d6: Giri tri chuy6n nhuqng chung quydn c6 bio ir6m tirng hn ld gi6 khop lenh chimg quy6n trdn So giao dich chrmg khorin nhan s6 luong chimg quyitn. - vi dr,r: Nhd diu tu mua 300 chimg quydn mua c6 tdi sdn co s0 ln c6 phi6u cta c6ng ty c6 phan Gemadept (cmd) vcri gi6 l.400 vloltr-g quydn, * l ctruyan aoi la 3ri, gre thuc hiqn ld MtlD. - Nilu nhd dau tu brin chimg quyan mua tai mric gi Mr{D/chirng quydn thi si5 ttruti phtii nqp ld x 300 x 0,1% : 480 \ArD. b. Truong hqp trutrc ngdy ddo han, chimg quyin b! hiy ni m yiit Thu nhqp tu chuy6n nhuqng chimg quydn dugc x6c dlnh b6ng gi6 tri chuy6n nhuqng chung quydin c6 bio cldm tung lan nhin vdi thu6 su6t 0,1% *_ o6 TH ual Pti TR, thi xf :M- Theo quy rlinh tai di6m a, b, c khoin Di6u 9 Th6ng tu si; toltzorctrt-btc ngdy cia 86 Tdi chinh hudng d5n chio b6n vd giao dich chimg quydn c6 bio rlim thi gi6 chuy6n nhucrng chimg quyan c6 bio <ldm li: - Gi6 mua lai theo mric gi6 th! truong cta t6 chric ph6t hanh th6ng qua hoat cigng tpo lip thi trudng nhdn v6i s6 chring quyon (tru6c ngdy hty ni6m y6t c6 hiqu h,rc); hofc - Gie thanh to6n chimg quyan do t6 chric ph6t hdnh c6ng b6 nhan s6 luqng chimg quyttn (sau ngiy hriy ni6m yrit c6 hi u luc). Gi6 thanh tosn cria chimg quydn theo quy dinh tei khoan 3 Didu 9 Th6ng tu s6 t072016tt-btc Vi dr,r: V6i gin thiiit nrong qu tai vi du n6u tr6n:. - N6u chimg quy,3n bi huy.ni6m yiit ua to chtc phrit hdnh c6ng bti gi6 thanh torin chimg quytin td VND/chung quydn thi sti ttru6 pnai nqp ld x 300 x 0,1% = 480 VND. c. Tqi thai didm nhd diiu tu thyc hian quyin Do hi n hanh m6i quy <inh duoc thuc hiqn quyan chuy6n giao bing ti0n n6n thcri di6m phat sinh thu nhfp ld thdi di6m nhd <iu ru thyc hi6n quyin. T4i thoi di6m thr,rc hiqn quyen chuy6n giao bing tidn, thu nhip cta nhi diu tu 6p dpng mric thui5 su6t 0,1% tr6n gi6 tr! chuy6n nhuong chimg quydn c6 bio ddm trng Dn. Trong d6, gi6 tri chuyiin nhuqng chung quy6n c6 brio tlim nmg l! bang gie thanh toiin cria chungkhorin co s6 nhin 1so ruqng chrfrng quydn chia tj' lq chuyiin tl6i) Gi6 thanh to6n cria chimg khori,n co sd do So giao dich chimg kho6n c6ng b6 theo quy dinh tai Didu 14 Th6ng tu s6 toi 2O\6/TT-BTC vi du: v6i giri thi6t tuong tu t4i vi du n6u tr6n, gi6 thanh todn cira tdi sdn co sd (GMD) do Sd giao dich chimg kho6n c6ng b5 tpi thoi ili6m thuc hiqn quydn h d6ng/c6 phi6u. SO ttru6 nha Aiu tu phni nqp khi thgc hiqn quydn ld: x (300 : 3) x 0,1%:2.800 VtrD 9, HoSt ttqng t4o flp th! trudng Nhim tldm bio thanh khoin cho c6c chimg quy6n dang luu hdnh, MBS c6 nghia vu tao tip thi truong cho crlc chimg quydn do MBS phrit hanh, cu th6 a. Nghia vu ydt gui tqo tqp th! tnrdng :! \ )1 i 45

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci

c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao ci c0nc ry cp xxr rntv san can rnd CASEAMBX coxc ndn xa nqr cut Ncni.q. vrpr Nau D c Up - T( Do - Hsnh Phfic Cdn Thd, ngiy 12 thr{ng 04ndm2017 BAo cao cira BAN rrinr soar TAI DAI TTOI pdnc cd pong THIJdNG

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay thong nam 2018 QUY CHE NOI BQ VE QUAN TRI CONG TY CUA

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET

uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET uinannhan DAN TiNH ua Naur cqngno^q, xi ugr chu Nclria v$t NANI DQc l$p - Tg do - H?nh phric so'/!56rqd-ubnd HdNam, nyoy El thnng 12 nint 2015 QI.IYET DINH? T Cdng n6 tnri tgc hdrnh chfnh thuqc tham quydin

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen r Ban Doi ngoai Trung irang \. Tinh hinh EU ndi chung

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec ban hanh Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thay the

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201

CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 201 CONG TY CO PHAN VINH HOAN -ooo- CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIPTNAM DQc LQp - Tr,.r'Do - Hanh Phric ----ooo----- Tp. Cao Linh, ngdy 29 thitng 0l ndm 2015 BAo cao rins HiNn euan rri conc rv (Nnm 2014) Kinh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH TRONG * Cong cuoc doi mdi ddt nudc da gianh nhieu thdnh

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 nam 2014 : QUYET DINH Ban hanh Quy che nang bac lirang

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 nă CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Số: 39 /BC - VOSCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia

Chi tiết hơn

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia Ngay 1-9-1858, lien quan Phap - Tay Ban Nha nd tieng

Chi tiết hơn

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi

CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi CONC TY Cp DUQC HAU GIANG CQNG HOA XA HOI CHU NcHiA VIET NAM D6c l{p - Tq do - H4nh phric Tp. C'in Tfut, ngd1, 27 thang ()6 ntint 20t7 QUYET DlNH (Vi viqc thdnh tqp Ban ti chtic vd ban htinh Quy chl ';

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq thdng 11 nam 2018 V/v huong dan kiem tra hoc ky 1 nam

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM ***** Số: 039/2015/QC-HĐQT Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015 QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015 CÔNG TY CP KHO

Chi tiết hơn

TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (g

TNG QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac Ung xu Nha cung c^p (g TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (gpi t5t la CoC) nh^ neu ro cdc tieu chuan t6i_ thieu

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Số: 386 /BC-TCL Thành phố Hồ Chí

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Dieu le giai Bong chuyen

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CTCP TAU CAO TOC SUPERDONG _ KIEN GIANG ceng HoA xa ugr chu NGHia vrpr NAM DQc lap - TU do - H4nh phric Ngdy 14 thing 08 nam 2017 CONC go THONG TIN INNU CONG THONG TIN DIEN TTT CUA uy gan CHTNG KHoAN NHA

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph

DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph8 H6 Chi Minh, ngay,/cj-thting :) nom 2016 THONGBAo

Chi tiết hơn

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang 9 nam 2018 V/v huong din thuc hien nhiem vu giao due

Chi tiết hơn

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca

C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao ca C6ng ty C6 phan OiQn Gia Lai BAo cao cua BAN TONG GIAM Doc?:.1,]:ls cial dgc lins ty c6 phan oiqn Gia Lai (.c6n9 ry,') trtnh bay beo ceo nay va bao cao tai cninh rrqp nhat,cua c0n9 ry va cac cgfs.ly gol

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 nam 2018 HirdNG DAN Nhiem vu khao thi va Idem dinh

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20 UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S :^SGDDT-Ha Mi, ngay ^ thdngndm 09 V/v thong bao lich duyet ke hoach bien che nam hoc 09-00 Kinh

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac UBND TNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phc SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac tuyen snh vao Idp 10 THPT va THPT Chuyen Ha Tnh nam hoc

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 nam 20IS QUYETDJNH Ve vi?c thanh lap HQI dong bp mon

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET DINH Quy dinh gia toi da doi vdi djch vu thu gom,

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ ~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQC 2005-2006 KHOA C.NG~ THONG TIN&TT Tf Mil SV HQ va

Chi tiết hơn

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi du

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn chi du NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi dugc khai lo vu dn hinh su khi dd xdc dinh co ddu hieu

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG Tir Quy dinh tieu chusn, dilu kien, noi dung, hinh

Chi tiết hơn

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cong 1.808.934.310 197.871.500 19 Cac khoan pha tra, phai npp ngin han khac: Bao hilm xa hgi Bao hilm y te Bao hilm thit nghiep Kinh phi cong doan TiSn du&ng sue ciia CBCNV

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu' do - Hanh phuc Hd Tinh, ngay

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DI BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHti NGHIA 'VIET NAM floc lap - Tty do - Hanh phtic S6. /QD-B Ha N0i, ngay025 thcing 12 nom 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hooch fill trcr phip ly cho doanh nghi0

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG Lô số 23, đƣờng Trung nghĩa 3, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng Tel: * Fax: *

CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG Lô số 23, đƣờng Trung nghĩa 3, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng Tel: * Fax: * CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG Lô số 23, đƣờng Trung nghĩa 3, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng Tel: 05116.51.51.58 * Fax: 3740011 www.ctco.vn * Email: sales@ctco.vn HỒ SƠ NĂNG LỰC CTCO ĐÀ NẴNG NHÀ PHÂN PHỐI DÂY CÁP

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BAO TUYEN SINH TRINH D0 THAC SI NAM 2015 TAI TRUING

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t UBND TNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao mc thu va trnh tu thuc hen men, gam hoc ph va ho trg ch ph hoc tap tu nam hoc 2017-2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap

Chi tiết hơn

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij

BOGIAO D1)C v). DAo TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Doc Hip - Tl! do - H~nh phuc S6: ~2 [) IDHTB-KHCN Son La, ngayj_ij BOGIAO D1)C v). DA TAO CONG HOA xa HOI CHi) NGHiA vrer NAM TRUONG DAI HOC TAY BAC Dc Hip - Tl! d - Hnh phuc S6: 2 [) IDHTB-KHCN Sn La, ngayj_ij thdng 03 ndm 2016 VIv hung d n xay dung ks hach KH&CN narn

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc ,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc Ha N(Ji, ngay 20 thang 01 ndm 2014 BAo cao TINH HINH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi

Microsoft Word - Bcthqtricty ca nam 2014_mau moi CTy CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cần Thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------ ------------------ Số: 10/.CPVTKTNN Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2015 I. Hoạt động

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Th.s Nguyễn Minh Trung email: minhtrungspkt@gmail.com Mobile : 0939 094 204 1 MỤC LỤC Contents MỤC LỤC... 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014

Microsoft Word - Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang nam 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------- Số: 27/BC-SVC Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG

Chi tiết hơn

S6 GIAO DUC & BAO TAO GIA LAIC0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRLT0NG THPT NGUYEN CHI THANHDoc lap-ti^ do-hanh phuc S6- Ard /KH-THPTNCTPleiku, ngay

S6 GIAO DUC & BAO TAO GIA LAIC0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRLT0NG THPT NGUYEN CHI THANHDoc lap-ti^ do-hanh phuc S6- Ard /KH-THPTNCTPleiku, ngay S6 GIAO DUC & BAO TAO GIA LAIC0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRLT0NG THPT NGUYEN CHI THANHDoc lap-ti^ do-hanh phuc S6- Ard /KH-THPTNCTPleiku, ngay ^thdng 40 nam 2018 KE HOACH Cong tac phap che nam hoc

Chi tiết hơn

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd TÀI LIU HC VIÊN T vn nuôi dng tr nh Ti c s y t Hà ni, tháng 7 nm 2011 GII THIU Gii quyt tình trng suy dinh dng tr em, c bit là suy dinh dng th thp còi tr di hai tui ang là u tiên ln ca Chính ph Vit Nam.

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6:

Chi tiết hơn

NewSoft PDF Module

NewSoft PDF Module CONG HOAXA HQl CHU NGHTA VI^T NAM E^IMBANK ^WOoctap-Tifdo-Hanhphiic T^tfc^, ngayl?.thang.^...nam.l?l^ NGHIQUYET DAI HQI DONG CO DONG THlTQNG NIEN EXIMBANK NAM 2018 (DAI HQI DONG CO DONG LAN THIT34) Can

Chi tiết hơn

CONG TY CP TM & KTKS DUO.NG HIEU CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr; do - Hanh phric Thdi NguyAn, ngdy 03 thdng 06 ndm 2019 TO TRINH LAY

CONG TY CP TM & KTKS DUO.NG HIEU CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr; do - Hanh phric Thdi NguyAn, ngdy 03 thdng 06 ndm 2019 TO TRINH LAY CONG TY CP TM & KTKS DUO.NG HIEU CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr; do - Hanh phric Thdi NguyAn, ngdy 03 thdng 06 ndm 2019 TO TRINH LAY y TTNN Co DONG BANG VAN nax Kinh gfti: Quf CO rl6ng

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VlfiT NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAODoe lap - Ty do - Hanh phuc So: ~^b /PGD&DT V/v chsrn va npp siing

UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VlfiT NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAODoe lap - Ty do - Hanh phuc So: ~^b /PGD&DT V/v chsrn va npp siing UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VlfiT NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAODoe lap - Ty do - Hanh phuc So: ~^b /PGD&DT V/v chsrn va npp siing kiln dl nghjmnh Giang ng^cy, ^ tfuing 02 nam 2019 x&

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh,

ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh, ne c0nc rhrjong TRr.Iol,[c cae oaxc conc NGISP NAMDU{H s6: 5+1 IKH-cDCNND @Nc uoa xa no ctnr Ncnie vno. r NAM DQc l$p - Tp do - H4nh pht'ic Nam Dinh, ngdy dng 05 ndm 2017 xn uo4cu Thi k5t thric hgc ky

Chi tiết hơn