bookZ.indd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "bookZ.indd"

Bản ghi

1 È ÒÂ Â È Ï Ô ÔÂÏÚ ± בריאות וסביבה ÂÎ Á ÔÏÈ ßÙ ٠ ËÓ ÔÂÊÁ ÔÈ ËÒ Â Ù È È È ÂÁ Ì øâ Â È È Ó ÂÎ Ï ÓÈ ı Ù ÔÂÏ ß ÂÈ Ë ËÒ Á ÈÙ È ̠ÈÊ ÏÚ Â ÒÓÈÈß ßÙ ٠È ̠ÈÊ Ï Â Ï Â Ë Â ßÙ ٠ÈÏ È ˆÂ  È ̠ÈÊ ÈÏ Ó ÔÂ Ï È Â ÚÈ ÙÂ È ÓÂÁ ÛÁ ÌÈ ÏÈ È ˆÚ ÔÈÈË Ï ÈÙ Ì ÂÈ ßÙÂ Ù È Ò Â Â ÏÚÈ Ï È Â È ÂÏÚ ÏÚ È ̠ÈÊ È ßÙ ٠È Ì ÈÊ ÁÙ ÂÓ ÁÙ È Ó È ÒÂ Â È Ï Ô ÂÏÂÚÙ Ú È ÒÂ Â È Ï Ô π ± ÌÈÏ Â È ±± ÂÁ ÔÂÙÏË π Ò Ù

2 Âapple È ̠ÈÊ ÂÓ ÈÁÙ Ï ÂappleÈÏÚ ÌÂÎÈÒÏ Â Â Ó ÁÙ ÌÈˆÓ Ó ÚÈ ÏÂ Ô Ï ÌÈÙ Á Ì ÈÈ ıó Ó ÆÂÊ ÙÈ Á ÏÚ ÌÈÚÈÙ Ó Ì ÈÊ Âapple ÂappleappleÓÊ Â ÔÎ È È Í Ì ÈÊ ÔÂÈÙ Ï Ì ÈÊ ÔÈ ÏÚ ÈÚ Ó Ú È ÆÌÈapple Ó Í ÌÈÏ Ó ÂÁ Ï Úˆ Ó È apple Ï ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ Â È Ï ÈÂÂ È Î ÆÌ ÈÈÁ ÏÚ apple appleèá Ï ÌÈÓÈ Ó ÌÈ Ó Â ÈÂÁÓ ÌÈ Â Âapple Â È Ù È È apple È ÂÁ Æ ÙÈÎ Â ÂÓ ÈÈÏ ÌÈ Ó ÈÓÂ Ï MSc È Ó È ÒÂ Â È Ï Ô ÂÈappleÎ Á ÈÙ Æ ÈÏÂÈ ± ± ÂÓ ÌÈ ÂÁ ÙÒ ÆÏ È appleè Ó Æ È Ò apple Ï Ó Á  ÆÏ È È ÂÎÈ ÂËÈapple Assessing the Health Impact of Air Quality Regulations: Concepts and Methods for Accountability Research. Health Effects Institute, Communication 11. January 1, Khublarian, A. (2010) Climate and Health: The Short Term Effects of Climate Variables on Mortality in Tel-Aviv., MA thesis. Tel-Aviv University, p. 10. Ott, W.R. (1995). Human Exposure Assessment: The Birth of a New Science. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology. 5: Samet, J., & Krewski, D. (2007). Health Effects Associated with Exposure to Ambient Air Pollution. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A. Volume 70, Issue 3 & 4, January 2007, Smith, K.R. (2002). Place Makes the Poison: Wesolowski Award Lecture Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology. 12: Traffic-Related Air Pollution: A Critical Review of the Literature on Emissions, Exposure, and Health Effects. Health Effects Institute, Special Report 17. January 1, ÈÏÎ ± Ó ÂÈ ÌÈÚÒÂapple Â È Î Î È È È Î ±.Maria Constantini, HEI Ó È È ÒÓ Â Ó ÆÌÂÈ Î øâapple Â È Ù È È apple È ÂÁ Ì Æ ÂÙÒÂapple ÂÏÁÓÂ Â È ÔË Ò ÓÈ apple ÂÏÁÓ Ï ÂÏÁÓÏ Ì Â È ̠ÈÊ ÌÈÙ Áapple ÌÈ apple Ì ÈÏ ÌÈÏÈÚ ÌÈÓ ÊÓ ÁÙ ÈÂÏ Â È ÂÙÈ Ô ÚÓ ÌÈËÏÙapple ÌÈ È ÏÁ ÂÓÎÓ μ ÈÙ Ï ÌÈ ÈÊÓ ÌÈ È ÏÁÏ ÙÈ Á Ê ÌÚ ª ÂÈ ÈÒ ÙÈ Á Ó μ ÈÙ Ï ÏÈ Ò Ô ÈÚ Ì Â Ó Ë Ó Â appleó ÂÙ Â ÆÁÂÎ ÂappleÁ Ó ÌÈ È ÏÁÏ Â È Ï Ó appleappleè ÌÈÓ ÊÓ ËÈÏÙ È Â È appleó Ú Â È È ̠ÈÊÏ ÙÈ Á ªÌ Æ Â È ÏÚ ÚÈÙ Ó ÛÂ Ï ÚÈ Ó Ì ÈÊ ªÂÏ Âapple ÒÓ Â Ó Á ÁÓ Ï ÂÈ Â ˆÂ ÌÈappleÈ Ú ÌÈ È ÏÁ ÂÓÎ ÌÈÓ»Á ÁÓ Æ ËÈÏÙ ÔÂËÏ ÒÁÈ ÁÂÎ ÂappleÁ Ó ΠÈÏÎÓ ÌÈÙ apple Î ÈÏÎÏ ÙÈ Á Â Ú ÌÈ È ÏÁ ÙÈ ÈÎ ˆÓapple ËÈÏÙ Ì Â Ó ÌÈ È ÏÁ ÙÈ Ó ± ÈÙ Ï ÁÂÈÓ ÂÓ  Âapple ÌÈ ÈÏ Ó ÌÈ ÆÁÂÎ ÂappleÁ Ó Èapple È Ó ÁÓ Ï ÂÈ ˆÓÓ Ô Á ÌÈ È Ó Ì Ì ÈÊÓ ÂÈ ÚÙ ÂÓ ÁÂÂË appleâ Á Ú Ó ÛÒÂapple Æ ± È È ÎÓ ËÓ μ Ú Â Î ÈÏÎÓ È ÈÈÒÂÏÎÂ Ó π ÙÂو appleë appleè Ó Ï È ÈÈÒÂÏÎÂ Ó Â ÊÂÁ ÈÎ ÍÈ Ú Ï Ù Èapple ÈÚ È Ï Æ È Í Ó ËÓ μ Ú Ï Á Ó Â Ó ÏÎ Æ Î ÈÏÎ μ Î ÌÂÈ ÏÎ ÌÈ ÂÚ Ï È È Î Â ÂÓ ÂÓÓ Ï È ÂËÈapple ÂappleÁ Ì ÈÊÏ ÙÈ Á ÆÌÈÓ ÊÓ Ï ÌÈ È Á ÌÈ ÂÚÈ ÌÈ Óapple ÌÈ ÏÈ Ïˆ Ó Ò ÓÁ Ï Â Â Á Ó È ÂÏÁÓÓ ÂÓ Â ÂÏÁ Ï ÔÎÂ È È Â Ù È ÈÏ Æ Ï ÙÈ ËÈÏÙ ÔÂËÏ ÒÁÈ Â Ú ÌÈ ÈÊÓ ÌÈ È ÏÁ ± ÈÙ Ï ΠÈÏÎÏ ÙÈ Á ÆÁÂÎ ÂappleÁ Ó ÌÈ È ÏÁ ÙÈ Ó ÂÁ ÂÚˆÓ Ï ÓÏ ÈˆÏÂ Ï Â ˆÂ Â Ï È Î ÌÈˆÂ Ì Æ Â È È Ó ÌÈ Â È apple È ÂÁ ÂÓÎ Û Ó Ó ÂÁ Ï È Î ÌÈ È Ó ÌÈÈÂappleÈ ÔÈÁ Ï ÂÂÓ È Ó ÌÈÊÂÙ ÙÒÓ ÌÈÈÓÂÈ ÌÈÈÂappleÈ ÌÈˆÂ Ì Æ ÂÙ ÂÓÈ Ô ΠÈappleÈÏ Ó ÔΠÂÓ Ó Ï ÓÏ Â Ï È Î ÁÂÂË ÈΠÌÈÈÂappleÈ Â Ï Â Ù Â Ì ÈÏÎ ÂÏÁ  Èapple ΠÓÈ apple ÂÏÁ ÆÔÓÊ Í Â Ï ÚˆÂÓÓ ÂÓ ÔÎÂ Â È Æ È apple È ÂÁ ÂÙ Â Ï ÒappleÎÈ Ï ÓÂÚ ±± ÂappleÈ Æ Â È Ï È apple È ÔÈ Ï ÁÂÈÈ Ê ÔÂÏÚ ÆÆÆ È ÂÎÈ ÂÙÈ Ï È Ï ÚÂapple È apple È ÂÁ ÏÚ apple Ì Ï ÆÆÆ È ̠ÈÊ ÌˆÓˆÏ ÚÂappleÓÏ ÏÚ apple Ì Ï ÆÆÆÌ ÈÈÁ ÂÎÈ Â Ì Â È Ì ÈÈÁ ÔÈÈappleÚ Âapple ÁÈ ÈÁ È ÂÁ Æ ÆÆÆ È Ò ÈÁ È Â ÂÓ ÂËÈÏÙ È ÌÈÓ ÊÓ ÈÊÂÎÈ ÏÚ ÌÈÈÏ appleó ÂÒapple ÏÈË Ï Ù È ÙÈÎ ÂÈÂÎÓÒ ÁÙ Ï ÂÈÓ Ó ÂÈÓÂ Ï ÂÈappleΠȈÈ ÌÈÓ ÊÓ Æ È ̠ÈÊ Â ÈÏÂÁÂ Â È ÔÈ Ï È ̠ÈÊ ÔÈ Â È ÔÂ Æ Á ÈÚ Ó ÒÈÒ Ô ÂÚÓ Â Â È ÈÒ Â È Á ÏÚ ÔÈÈappleÚ È ̠ÈÊ È ÈÓÏÂÚ apple Ó ÂÈ Â ÈÁ ÈÙÏ Æ Â Èˆ Â È appleâèïú ÆÌÏÂÚ ÂÂÓ È ÓÓ ±Æ Ï È Á È ̠ÈÊ ÌÈ ˆÂapple ÌÈÓ ÊÓ ËÈÏÙÓ ÈÚ Î ÂÓ È ̠ÈÊ ÔÓÁÙ Ô ΠÈÈ Ú Â Â Á ÌÈ Ï Ù Ô appleá ˆÂÓÁ ÈappleˆÓÁ Â È Ù ÈappleˆÓÁ Á Ì Â È ÏÚ ÂÈ ÌÈÚÈÙ Ó ÆÌÈ È ÏÁ ÔÂÊÂ Ï ÔÂÂ Ó Ì ÈappleÙ ÏÚ ÌÈÁÙÂÒ ÌÈappleÈ Ú ÌÈ È ÏÁ Î ÚÓ ÂÏÁÓ ÏÚ Ì ÚÙ ÈÚ ÆÌÈ Á ÌÈÓ ÊÓ ËÈÎapple Ô ΠÓÈ apple ÂÏÁÓ ÏÚÂ Ì ÈÏÎÂ Ï ÔË ÒÏ ÌÈÓ Â ÌÚ Û appleóapple Ì ÂÊÓ ÈÂÂ Æ Ó Ò Â Ì ÌÈ Ó Âapple Á ÌÈapple Ó ÌÈ ÁÓ Æ Â È Æ È ̠ÈÊÓ ÚÙ ÂÓ ÂÚ ÂÁ Ù Ù È È apple È ÂÁ È Î ÔÎ Ì Â Ï ÍÈ ˆ Ó Â ÓÏ È Î ÌÈÈ Â È ÌÈ Ó Ì Ó Âapple Â È Ó È Ò  ËÓ Ò Ï Ì Ó Ó ø ÂÁ Áψ ÂÈappleÈ ÓÏ È Â È È Á ÒÓ ÌÈÚÈˆÓ ÌÈÈapple ÌÈÚÈÙ Ó ÌÈÓ ÊÓ Ì Ó ÌÈÏ Â Ì Æ È È Ò ÌÈÓ ÊÓ Â ÊÏ Âapple ÏÂÎÈ Ì ª Â È ÏÚ ÂÈ ÁÙ ÚÈÙ Ó ÓÎ Ú ª ÈÁÙ Ï ÂÈ Â Á ÓÎ Ú ªÌ ÈÊÏ ÙÈ Á ̈ӈ ÏÚ Â Ó ÂËÈÏÙ È ÈÏ Ì ÈÊ ÈÁÙ Ï Â ÚÂapple Ú ÂÈÂ Ú Â È Æ Â È ÂÙÈ ÓÎ Ê Ó Ó Ó apple È Ò  ËÓ Ò Â Ú È Â È Â È Á ÏÚ ÔÂÈ Ï ÂÈËappleÂÂÏ ÂÈ ÂÒ ÈÎ ˆÓapple Èapple È Ó ÁÓ È ̠ÈÊ ÁÙ ÁÂÎ ÂappleÁ Ó ÌÈËÏÙapple ÌÈ È ÏÁ ÂÓÎ Â ËÓ ÔÂÊÁ Ù Ó È ÓÓÏ ÚÈ ÂÈapple ΠÂÈÂÎapple ÂÏÁÓ Ï Ô ÚÙÂ Ó Ò ÆÌÏÂÚ ÈÈÒÂÏÎÂ Ó ÈÏ ÏÚ ÚÈÙ Ó ÈÏÎÂ Ï ÂÏÁÓ ÔË Ò È ÂÒ ÌÈ ÏÂÓ ÌÈÓÂÓ ÌÊÈËÂ È ÒÈÊÂÈ ËÓ apple ÎÂÒ ÂÈ ÂÁ Ù ÂÈÂÎapple Ì Ï ÒÏ ÌÈÓ Â Á ÂÏÁ  ÔÂÒappleÈ Ù ÏÁÓ ÔÂÈ Ù ÏÚ Â ÂÓ ÂÈÚ Ó ÂÈ ÆÌÈ Â Â ÌÈÎÏ Ï ÚÂ Ó Á ÆÌÈÈ È Ò ÌÈÓ Â ÔÂÂ Ó ÔÈ Â ÌappleÈ ÌÈÈÓÈÎ ÌÈ ÓÂÁ Ï Á Í ÚÓ ÏÚ appleú apple Èapple ÂÓ Â ÂÒÈ ÂÎ Ó Â ÂÎ ÌÈÈË appleèò ÌÈ ÓÂÁ Ì Â ÌÈ ÓÂÁÏ ÙÈ Á ÆÔÒ Â ÈÙÒÎ ÙÂÚ Ô ΠÌÈ Â ÌÈÈÊÎ Ó ÌÈÓ Â Ó È ÌÈ Á ÌÈÓ ÊÓÏ ÂÏ Ó ÌÈÓ È ÂË Ù ÌÈÓ ÊÓ Æ ÂÏÁ Ï ÂappleÏ Â Ú ÂÓÂ Ó Â ÙÒ È ÌÈ ÔÂÊÓ ËÈÏÙ ÌÈÏÏÂÎ ÙÈ Á Â Â Ó ÆÂappleÙÂ Ì ÔÎÏ ÌÈ ÓÂÁ È ÓÂÁ ÂÈappleÂÎÓÓÂ È ÈÈ Ú Ú Ó ÂÓÂ Ó Â È ÌÈ ˆÓapple Ï Î ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈÈÓÈÎ ÌÈ apple Ì ÈÏ ÂÙ  appleèè È È ˆÂÓ ÔÎÂ Â Ú Æ Á apple ÔÙ ÌÈÙ Áapple appleâ ÌÈÈ È Ò ÌÈÓ ÊÓ Ó Á ÏÎ ÔÂÎÈÒ ÈÓ Ì Ï ÌÈÙ Áapple  ÌÈÈÁ Ï ÔÈ ÈÂÏ Â ÊappleÏ ÁÂÈÓ Â È ÓÈÈ È ÂÚ Ï ÈÎ apple ÂÈ Ï ÏÂÏÚ ÊÎ Êapple ÆÌÈÈ È Ò ÌÈÏÚ Ó È ÂÁ Ù ÆÍÈÙ È Ï Â ÂÓÚ ÔÈ Ï ÌÈÓ ÊÓ Ó ÏÁ ÔÈ ÌÈ ÏÚ ÒÒÂ Ó Ú È ÂappleÈ È ÍÏ ÌÈ Á ÌÈÓ ÊÓ ÏÚ Ú È Â ÌÈÓ Â Ì ÌÈ Êapple ÂÓ ÌÈappleÂapple appleó  ÁÏ ÛÈÒÂ Ï È Í Ó ÚÂ Ï È Î Æ Â È Ï ÌÈ ÈÊÓ ÙÈ Á È ÂÒ ÙÈ Á ÂÈ È Ú ÂÏÁÓ ÚÂappleÓÏ ˆÈΠÂÏÁÏ ÂappleÏ Ì Â Ó ÔΠÌÈÈÓÈÎ ÌÈ ÓÂÁ ÔÈ Èˆ ËappleÈ Á Í Âˆ È ÂÙÈ Á ÔÈ Â È ÁÂÂË ÈΠÌÈ ÁÓ ÂÈ ÁÂ Ó Â ÂÚ Ó Â È ÂÈÚ ÔÈ Â ÌÈÓ ÊÓÏ ÆÌÈÈÁ Í Â Ï ÌÈÎ ˆÏ ÂappleÚÈ Ï È ÒÂ Â È Ï Ô Ï ËÓ ÈÂÂ È ÁÓ apple Ï ÌÓÂ È ÔÚÓÏ ÏÂÚÙÏ ÂÏ ÛÂ È Û Â ÈÏÂÁ Ì ÈÊ ÚÈappleÓ ÂÈ ÌÈ ÂË ÂÈappleÈ Ó Â È ÂÙÈ ÌÈappleÈÈappleÂÚÓ ÌÈÒ ËappleÈ ÈÏÚ ÔÈ ÏÂÚÙ ÆÏ È Â Èˆ ÔÈ ËÒ Â È ÒÂ Â È Ï Ô ÈÏ ÎappleÓ ÂÎ Ô ÔÂÏÚ Ï Â Ï Â ÈˆÈ ÏÚ Í Ï ÁÓ Èapple   ÌÈ ÒÂÚ ÌÈ Ó Ó ÔÂÂ Ó ÈˆÓ ÔÂÏÚ Æ È ÒÂ Â È Ï ÆÏ È È Ò ÂÎÈ Ï Ì Â È ÔÈ È Ê ÓÂ Ó Â È ÒÂ Â È Ï Ô Ï ÈÚ Ó apple È Ï È Î ÏÚÂÙ ÌÈ ÁÓ ÎÓÂ È ÍÎ Ì Ï ªÂÏ ÌÈÓÂÁ Èapple ÔÈ ÌÈËapple ÂË Â ËÒÂÙ ÌÈËapple ÂË Â Ï Â ÏÓ ÈappleÚÓ Ôˆ ÂÒÈÚ ÂÓ ÆÔÂÈÚ ÈÓÈ ÌÈÒÂappleÈÎ apple ÓÂ Â È Ù Ï ÍÎ Â È È Ò Ì ÈÊ ÈÁÙ Ï ÔÈ ÏÂÚÙ ÛÂ È Ô ÂÚÓ ÍÎ Ì Ï Æ Â Èˆ ÂÈ Â È appleï ÏÚÂÙ  ÒÂÓ ÌÈ ÂÁ Ï ÈÓÂÁ  Ȉ  ÂËÏÁ ÈÏ Ó ÂËÏ ÈÚ Ó Ú È Ï Æ Á Î Á Úˆ ÂÚ È ÂÊ ÂÁ Ï ÓÂÒ Ù ÈÎ È È ÂÂ È ÒÂ Â È Â ÏÎ ı Á Ó ÆÔ ÈappleÈ ÓÓ ÂÙÈ Ï ÂÈ Ù ÌÈÎ ÈÈ  Á ÔÏÈ ßÙÂ Ù È ÒÂ Â È Ï Ô Ï appleó Ú ÂÈ È ÒÂ Â È Ï Ô È Ó Î ÂÚ Ô Î ÈÚ ÈappleÂ Ï ÎÈ Ú Ï ÈÊÂÚ ÂÙȈ ÂÈ ÂËÒ È٠ˆÈÚ ± ßÓÚ ÔÓ ÏÚÈ ÌÂÏȈ È ÒÂ Â È Ï Ô ÌÂÏ appleèú Ù

3 È ̠ÈÊ ÏÚ ÂÈ Ë ËÒ Á ÈÙ Â ÂÊÈÙ ÔÙÂ Ï Ì ÈÊ Â Â Ó Ï apple ÍÈ ˆÓ È ̠ÈÊÓ Ì apple È Â È Êapple ̈ӈ ÙÈ Á ÈÓ ÏÚ ÛÂÒ Ï ÌÈÚÈÙ Ó ÂÏ ÏÎ ªÂ ÌÈ Á Ó ÌÈÈÓÈÎ ÌÈÎÈÏ Ï Â È Ò ÂÚÙ ÏÚ ÂÈ Ë ÂÙÓ Ú ÈÓ apple Ï ÌÈÈappleÂ Ì È Â Â Ó ÌÈ È ÏÁ Ï ÂÈ Â È Â Â ÓÏ Ú È Û ÌÏ  ÆÌÈÈappleÂÈapple   Á ÌÏ ÂappleÈ ÂÈ Â È Ì ÚÙ Â ÌÈ È ÏÁ ÂÈ Ë ËÒ Á ÈÙÏ ÌÈÏÂ È ÏÂÏÎÓ Â Ï Ï Â È ÏÚ apple ÏÂ È È ÏÁ È ̠ÈÊ ÁÙ Ï ÆÂÈappleÙÓ Â Èˆ  ÒÓÈÈß ßÙÂ Ù È È Ò ÈÁ Ê Ò apple ÏÁÓ ÔÂÒÈ Ó ÔÈÒapple ÒÈ ËÈÒ Èapple ÔÈ Â Ú Ë Ì appleâ È Ì Cohan et al. (2006). Control Strategy Optimization for Attainment and Exposure Mitigation: Case Study for Ozone in Macon, Georgia. Environmental Management. 38: de Foy et al. (2007). Modelling Constraints on the Emission Inventory and on Vertical Dispersion for CO and SO2 in the Mexico City Metropolitan Area Using Solar FTIR and Zenith Sky UV Spectroscopy. Atmospheric Chemistry and Physics. 7: Delfino et al. (in press). Airway and Systemic Inflammation are Differently Associated with Primary and Secondary Organic Aerosols in an Elderly Panel Cohort. Epidemiology. 21. Sarnat et al. (2010). Assessing the Spatial and Temporal Variability of Fine Particulate Matter Components in Israeli, Jordanian, and Palestinian Cities. Atmospheric Environment. 44: Von Schneidemesser et al. (2010). Seasonal and Spatial Trends in the Sources of Fine Particle Organic Carbon in Israel, Jordan, and Palestine. Atmospheric Environmen 44: Weinroth et al. (2008). Simulations of Mideast Transboundary Ozone Transport: A Source Apportionment Case Study. Atmospheric Environment. 42: Yuval et al. (2007). Allocation of Routinely Monitored Mixing Rations of Nitrogen Oxides to Their Sources. Environmental Science and Technology. 41: μ ÈÎÈÏ Ó Ô Ú Âapple ÈÂÂ È È ÏÁ ÓÂÁ Ô Â Ó ÌÈÎÈÏ Ó Ô Â ÌÈ È ÏÁ Ï ÌÈÎ ÂÒÓ ÈˆÈ Â Èapple Æ ÈÂÂ Ì ÌÈÏÏÂÁ Ó ÌÈ Î ÂÓ ÌÈÈÓÈÎ ÂÈ Î ÂÓ Â Ú Ì ÌÈ È ÏÁ ÌÈÈÊ ÌÈÓ ÊÓÏ ÂÎ Ó ÌÈÈapple  apple ÌÈÁÏÓ ÌÈÈapple  ÌÈ ÓÂÁ Ï ÌÈ È ÏÁ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple Æı  ΠÌÂ Ó ÌÈ ÓÂÁÂ Ì È ÂappleÂÎ ÆÌÈ Ï Â È Ò ÌÏ Â ÊÓ Ê ÌÈÏ apple Ì ÚÙ ÂÚ Â Ô ÂÈÓÈÎ Â ÂÈÏ ÈÊÈÙ Delfino) Ì Ï Ù Áapple ÈÈÒÂÏΠÏÚ È ÂÏÂÈ Ì ˆ ÂÚÓ Â Ó Ì ÌÈ È ÏÁÏ Æ(et al., in press Â È È ÌÈËÏÙapple Ì ˆ ÌÈÈÚ Ë Â Â ÓÓ ÌÈËÏÙapple  Á ÔÂ Î Ì È È ÚÓ ÌÈÈapple ÂÙ apple   ÓÓ ÌÈÈÊ ÌÈÓ ÊÓÓ È ÌÈ ˆÂapple Ì ˆ  ٠ÈÎÈÏ Â Â ÂÎ Â Ô appleá ˆÂÓÁ ÈappleˆÓÁ Â È Ù Ô ΠÆÌÈÈÓÈÎ ÌÈÎÈÏ Ì ÌÈÏÏÂÁ Ó ÂÙÈ apple ÂÈapple Â Ï È ÂÓÎ apple Á ÙÏ Í Âˆ È ÏÂ È Â Â ÓÏ È Âapple ÙÈ Á ÏÚ ÌÈÚÈÙ Ó ÌÈ È ÏÁ Â Â Ó È ÎÂ Ì Ï È Â È Êapple ÂÈ ÂË ÔÈ Ï È Î ÆÂÓÂˆÓˆÏ ÂÈ Ë ËÒ Á ÙÏ ÂÚÙ Ï Ú È Û ÌÈÓ ÊÓ Â Â Ó ÂÈ Â È ÂappleÈ ÔÈÈ Ú ÌÈ È ÏÁ È ÏÚ Â Â Ï Ï Í Âˆ È ÌÏ ÁÙ Ï ÂÈ Ë ËÒ Á ÈÙ ÆÈ È ÏÁ È ̠ÈÊ ÂÈ Á apple Ò appleâ Á Ú ÂÓÒ Ù Â ÚÓ È apple ÈÎ ÏÂÚ (Sarnat et al., 2010) ÌÈappleÈ Ú ÌÈÓÈ apple ÌÈ È ÏÁ Î Ï È apple ÚˆÂÓÓ ÙÈÁ (PM2.5 ËÓ ÈÓ Æμ Ó ÔË Ì Ë ÌÂÈappleÂÓ Â ËÙÏÂÒ ÌÂÈappleÂÓ Î ÌÈÏ Â ÈÂ È Ï ±μ ± ΠÔÓÁÙ ÂÏÈÎÓ Â ÂÎ μ Ë ËÈapple ÔÂÙ Ï ÛÒÂapple ÁÓ Æı  ΠÌÂ Ó ÌÈ ÓÂÁ von Schneidermesser et al., È Á ÒÓ ÈÈapple ÔÓÁÙ ÌÈÏÈÎÓ ÌÈ È ÏÁ È Ó ÈÎ (2010  ÂÎ Ó ÌÈÈÓÈÎÂËÂÙ ÌÈÎÈÏ È ÌÈ ˆÂapple Ò ÓÂÈ Ù Â Î ÈÏÎ ÈÚÂappleÓ Â ÂÙÈ apple ÂÈapple  ÂÏ ÌÈ ÁÓ Û Æ ÂÈ ÂappleË ÂÓÂ Ì Ï ÌÈÓ Â ÈÊÂÎÈ ÁÙ Ï ÂÈ Ë ËÒ Á ÈÙÏ ÒÈÒ ÌÈ ÙÒÓ ÔÈÈappleÚ Âapple Â È Ì ÔÈ È ÔÈ Ú È È ÏÁ ÓÂÁ È Â È Êapple ÂÚÊÓÏ ÂÈÏÓÈËÙ ÂÈ Ë ËÒ ÂÈ Ë ËÒ Â Â ÍÎ ÌÂ Ó ÆÂÏ ÌÈ È ÏÁÓ Ì apple È Â È Êapple ÌÂˆÓˆÏ ÂÏÈÚÈ ÂÈ Ë ËÒ Á ÈÙ Ì ÈÊ Â Â Ó Ì Ó ÔÈ Ï ÈÈÁÓ È ÈÓ ÊÓÓ ÌÈÈÓÈÎ ÌÈÎÈÏ Ì ÓÂ È Ò ÊÙ Ó Â ÍÈ ÙÈ Á ÈÓ ÏÚ ÌÈÚÈÙ Ó ÂÏ ÏÎ Æ ÌÈ Á Ó ˆ ÓÏ ÙÈ Á Æ È ÈÓ ÊÓÏ Ì Èapple Ï ÌÈÏÏÂÎ ÌÈÏÈÚ È ÈÓ ÊÓÏ Ï ÓÏ ÌÈÓ ÊÓ È Úapple (POPs ÌÈÈ È ÌÈÈapple  ÌÈÓ ÊÓÏ ÂÎ Ó Â ÔÂÊÓ ÌÈÓ ÌÚ Ú Ó Â Ì ÂÊÓ È ÓÈ apple È È ÏÚ Ï ÌÈÓ ÊÓ ÚÈ Â Ú ÂÓ Ê Ú È Âapple ÙÈ Á ÌˆÓˆÏ È Î Æı  ΠÈappleÙ Ì ËÈÏÙ ÌˆÓˆÏ ÂappleÂÈÒÈapple ÌÈ Úapple ÂÏ ÌÈÓ ÊÓÏ ÈÓ ÊÓ ÈappleÙÓ ÂÈ ËÈÓ apple ÂÈ Ë ËÒ Æ ÈÂÂ Ï Ì Èapple ÂÈ È Â È ÊappleÏ ÌÈÓ Â È ÂappleÂÂÎÓ ÂÈ Ï ÂÎÈ ˆ È È ÓÈ apple ÂÚˆÓ È Ô Ï È Âapple ÙÈ Á ÂËÈÏÙ ÁÙ Ï ÏÂ È È ÔÓÂˆÓˆÓ Â ÈˆÏ Á  ÂÈ ÈÓ ÊÓ ÈappleÙÓ È ËÈÓ apple ÈÈ Ë ËÒ Á ÈÙ Æ ÂÈ ÈappleˆÓÁ Â È Ù  ÈappleˆÓÁ Á ÔÓÁÙ Ó Â Î È ÊÂÎÈ È Ó ËÈÏÙ È Ó ÏÚ Â Â ÍÓ Ò Ï ÏÂÎÈ Yuval et al., 2007;) È ÂÊÈÙ Â ÈÁ ÈÂÂ.(de Foy et al., 2007 ÈappleˆÓÁ Á ÔÓÁÙ ËÈÏÙÏ Â Â Ó È ÈÊÏ Â Ì ÈÊÏ ÌÈÓ Â Â Â Ó È ÈÊ ÈappleˆÓÁ Â È Ù  ÂÈ Í ÂÒÓ È ÙÒÂÙÂ Ë ÔÂÊÂ È È ÏÚ È   ÈÙ ÆÈappleÂÈapple ÈÂÂ Ì ÊÓ Â ÔÂÊ ÔÂÂÈÎ ˆÂapple ÚÈ ÎÓ Â Â ª È ÚÊÓ ÈÂÂ Ï È È Â ËÈÏÙ Æ ÌÈ Á Ó ÌÈÈÓÈÎ ÌÈÎÈÏ Â Ú È ÂÙ ÎÈ ˆÓ ÔÂÊÂ Ï ÈÈÒÂÏΠÙÈ Á ÁÙ Â ÂÎ Â ØÂ Ô appleá ˆÂÓÁ Ï ÂËÈÏÙ ÁÙ ÂÁ ÂÙ ÂappleÏÊÓÏ Æ ˆÂapple Â Ì Ó ÂÙÈ apple ÂÈapple  Èapple ÈÚ È ÔÂÊÂ ÈˆÈ Â ÈÁÏ ÌÈ È Ò ÌÈÏ ÂÓ ÂÓÈ Ó ÁÙ ÂÈ Ë ËÒ Á ÈÙ ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈ Ô Ì È Â ËÓ ÁÙ È ÈÁ Ï Ì ÂÏÈÚÈ È ÈÊ Â ÔÂÊÂ Ï ÙÈ ÁÓ Ì apple È Â È Êapple ÌˆÓˆÏ Weinroth et al., Ô ÓÂÚ È ÂÎÈ È ÏÂ.(2008; Cohan et al., 2006 ÓÂÏÎ È È ÏÁ È ̠ÈÊÓ Â Èˆ Â È ÏÚ apple ÏÂ ÈˆÓ È ÌÈÏÊÂapple  Ø ÌÈ ˆÂÓÓ ÌÈÈÊ È ÈÓ ÊÓ ÈappleÙÓ apple ÈˆÓ Ó ÂÈ ÂÏÈÙ Â ÈappleˆÓÁ Â È Ù ÈappleˆÓÁ Á ÔÓÁÙ Ó Â Î ÂÈÏÈÏ Â È ÂÚÙ ÁÙ È Â ÆÔÂÊ appleâîapple Ï ÓÈ apple Ó Â Ó Ï ÌÈapple Á ÌÈ Â Ú Èapple È ÂÚÓ Ó ÏÚ ÓËÒ ÏÁÓ ÂÁÈÎ Ê ÈÈÏÚ È Ù ÈÎ Ó È ̠ÈÊÏ ÂÓÎ ÂappleÈ Ó ÂÁÂÂ Ï ÈÏ ÌÈÓ ÌÈ ÂÚÈ ÂÚ ÌÈ Â Â ˆÓ È ÂÚÈ ÓappleÙ ÈÂÂÎ È Â   ËÏÓ Æ appleïèê ÂÈapple ÈÏ ËÒ apple ÈÏ apple ÂÁ ÂÈ ÌÈapple apple ÂÚÈ ı ÌÈÙÒ apple Ï Úˆ ÓÏ Ó Â ÂÚ È ÌÈ Á ÓËÒ È Ó ÏÚ ÌÚ Âapple Æ È ̠ÈÊÏ ÁÓ ÏÚ ˆÓ ÁÓ Í Úapple Á ÁÂÎ appleá Ó ÌÈ ÏÈ ÓËÒ Â ˆÓÈ ËÚÓÎ ÏÙÎ Ó Ì Ë Â ±π apple μæ È Ò ÌÈÈÁ ÏÚÙ Î ±π π apple ±±Æ ÓÂÚÏ appleá È Ò Ï È Ô Èapple Ï Ê ÌÚ Æ ÓˆÂÚ ÂÏÓ Æ appleá ÌÈ Â Ó Â ˆÓÈ È ÂÚÈ ÈÈÏÚ ÙÈÁ ı ÙÓ È Ò ÌÈ ÏÈ ±π Á ÁÓ È Â È È ÏÚ ÂÁ ÌÈÈ ÓÈ apple ÌÈÓÂËÙÓÈÒ È Ó Â È ̠ÈÊ Ì ÌÈ ÂÊ ÂÈ ÌÈ ÈÓÏ È Â Ù È È Ó Ó ÈÈ Ï Í Â Â ÈappleÂappleÈ Î ÆÌÈ Â Ó ÂÊ ÈÙ ÏÚ Â È ÓËÒ ÔÈ Â Â ÌÂÈÎ Ï apple Ó Ï ÁÓ È ̠ÈÊ Ï ÈÙ Â È ÂÊÈÙ Â Ï ˆÏ ÌÈÒÈÈ Ó Âapple ÔÁ Á È ÎÚ ÁÓ ÆÏ È Æ ÙÈÁ ı ÙÓ ÌÈ ÏÈ ı Ù ÔÂÏ ß È ÂÒÚ ÂÙ ÁÓÂÓ Ù ÈÏÏÎ Â È È Â È Delfino RJ. (2002) Epidemiologic evidence for asthma and exposure to air toxics: Linkage between occupational, indoor, and community air pollution research. Environ Health Perspect. 110( Suppl 4): Goren AI, Hellman S, Brenner S, et al. (1990) Prevalence of respiratory conditions among schoolchildren exposed to different levels of air pollutants in the Haifa Bay area, Israel. Environ Health Perspect. 89: Graham LM. (2004) All I need is the air that I breath: Outdoor air quality and asthma. Pediatric Respiratory Reviews. 5(suppl A):S59-S64 Shohat T, Folan G, Tamir R et al. (2000) Prevalence of asthma in 13±14 yr-old schoolchildren across Israel. Eur Respir J. 15: Ì ÈÊ appleóï ÌÈÙ Á ÌÈ Â Ó ÓÂÚÏ È Ò ÂÈ ÆÌÈapple ÓÈ apple ˆ  ÂÈapple Ï Ì Â Ì Â È Â Â È Ó ÏÂÚ ÌÏÂÚ ÂÈappleÂÎÓ ÙÒÓ ÆÈ Â Á  ÓÓ Ì ÈÊÏ ÌÈÙ Áapple ÌÈ ÏÈ ÂÚÈ Children) Èapple ÂÙÈÏ Ì ڈ Ï ÁÓ ÌÈ Â Ó ÌÈ ÏÈ ÈÎ ˆÓ (Health Study-CHS ÂÓ ÔÂÎÈÒ ÂÈ ÂÈ ÌÈÎ Ó ËÓ μ Á Ó ÓËÒ ÈÏÂÁ ÌÈ ÏÈ Ïˆ Æ ÓËÒ ÂÏÁÏ ±Æμ ÈÙ Ï Î ÈÏÎ ÚÂapple ÂappleÈÈÙÂ Ó ÂappleÂÎ ÌÈ Â Ó ÔÂÈÓ È ÁÏ ÂÈappleÙÏ Æμ ÈÙ Ï ÔÂÎÈÒ ˆÓapple Í Ó ÌÈ ËÓ μ Á Ó ÌÈ Â Ó Ïˆ ÆÌÈÊÂÙ Â Ú Â ÙÒ È Ó ÂÈ ÚÈ Ï ÔÂÎÈÒ È Æ Ï È ̠ÈÊ ÔÈ Ï ÌÈÚˆÂÓ ÌÈ Ò Á ÌÈappleÈ Ú ÌÈ È ÏÁÏ Ú Âapple ÓËÒ ÔÈ Ï È Â Á ÈÚ ÈÚÂappleÓÓ ÌÈËÏÙapple (particulate matter) Ì Ù Á Ú ÈÙÏ Æ ÏÊÈ ÈÚÂappleÓÓ ÈÚ ÆÌÈapple ÌÈapple Ï Ï ÓÈ apple ÈÎ Â Â ÌÈÓȈÚÓ ˆÓÏ ÌÈÓ Â ÔÂÊ  ÌÈ È ÏÁ  ˆÓ  Á ÂÈÂ Ú Â Ú Æ(oxidative stress) ÈappleˆÓÁ Ú Ï ÔÂÊÓ ÈÙÒ  ÂÙ ÏÂÙÈË ÌÈ ÁÓ ÂÎ Úapple ÈÂÏÈ ÚÙ Â È Â ÔÎ ÔˆÓÈÁ Âapple ÂÏÈÚÙ ÈÏÚ Ó ÏÙÂË Ï ÈÓÏ Â È ÈÓ ÊÓ ÆÈ ÚÈappleÓ ÏÂÙÈËÏ ÈˆÙ ÂÂ Ó ÙÈ Á Â Ï ÂÏÂÚÙ ˆÏ Â Ú Ï Â Ù ÓÈÈ ÆÔˆÓÁ È Âapple ÂÚˆÓ È ÚÈappleÓ מגמות דומות בישראל Â Â Û ÈÏ  ÂÓ ı ÂÏÁ ÂÓ Ó ± Èapple Í Úapple ÁÓ ÆÈ ÚÓ ÌÏÂÚ ÂÏ Ó Æ±ππ ±π ÌÈapple ÓËÒ È ÂÚÈ ÈÏÚ ˆÓ ± È ÂÚÈ ˆÓ ± ± È ÏÈ ±ππ Í Úapple Ȉ Ò Ò ÈÙÏ Æ Ï ÏÈÚÙ ÓËÒ Ï Â ˆÓ ÌÈ Â È ÂÈ ÌÈ Â ÂÈ ÓËÒ È ÂÚÈ ÌÈ Â È ÓÂÚÏ ÌÈÈapple ÈÚ ÌÈ Â È Â ÌÈ Ú ÓÂÚÏ Æ ÂÓ  ˆÂ ˆÓ Ó Ò ÌÈÈ ÙЈ  ˆÓÈ È ÂÚÈ Ï ÈÓ ÏappleÈ ÂÂ Æ Âapple ÂappleÈ Ó ÔÈ ÎÈapple Âapple ÓÈÈ ÂÓ ÏÈ ÓËÒ Û Ô apple Ì ÂappleÈÊÁ ÂappleÏÂÎ ËÚÓÎ Ï ÌÈËÏ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ ÏÚ Ï ÈÚÓ ÂÚ ÈÓÂ Ï ÊÎ Ó ÈÙ ÏÚ Æ ˆÂÙ ÏÚ Ì Ï ÏÁÓ ÏÁÓ ÏËapple ÏÚ (CDC) ÂÏÁÓ Ï È È Ó ÓËÒ È ÂÚÈ Æ μ Ó ÂÈ ±πππ ±π ÌÈapple Ï ÔÈ ÌÈÚapple Ï È Ó Â Â ÚÂ Ó ÂappleÈ Ó ÌÈ ÏÈ ÈÚ Á Ó ÈÈÏÚ Ó Ó ± ÈÓ ÊÓ Í ÔÈÈ Â Â ÔappleÈ ÔÈÈ Ú ÍÎÏ Â ÈÒ Æ ÏÈ Ú ÌÈÈ ÂÚÓ Ó ÌÈÈ È Ò ÌÈÓ Â Ó Á Ì È ÆÍÎ ÌÈ Áapple ÂÈ μ Á Ó ÌÈ Â Ó ÌÈ ÏÈ ÔÂÎÈÒ ÂÈ ÂÈ ÌÈÎ Ó ËÓ Æ ÓËÒ ÂÏÁÏ ±Æμ ÈÙ Ï ÂÓ הילדים רגישים במיוחד ÏÁÓ È È Ú ÂappleÂÙÓÒ Áapple ÓËÒ Â appleèèù Ó ÓÈ apple ÈÎ Ï Èapple Πıâáó  Í ÌÈÈÂ È Ï ÓÈ apple Î ÚÓ Ï ÓÊ ÂÓ Æ ÓÈ apple ÈÎ ÂÓÈÒÁ Â Ï Â ˆÂÂÈ ÛÂ Ï ÏÁ È ÂˆÂÂÎ Ï ÏÏÎ Í Ó Â ÏÁÓ Æ ÓÈ apple ˆÂ Ï ÌÈÙÂˆÙˆÏ ÓÈ apple ÈÎ ÔÙ ÔÈÏÓ ÈÒÁÈ apple Ï È ÁÓ ıó Ó Ú ÂÓ ÌÂÈÎ È ̠ÈÊÏ ÈÚ Â È Ò ÔÈ Ï ÓËÒ ÔÈ ÈÈ Ú Â ÁÂÎ ÂappleÁ  Á ÂappleÈ È ÚÓ Â Â ÂÙÂÒ Ô ΠÌÈÈÚ Ë Ì ÈÊ Â Â Ó Ì ÌÈÓÈÈ ÌÈ Ó Ó ÌÈ ÂÏÂÈÓ ÈÙ ÌÈ ÁÓ Æ ÚÈ ÂÙÈ Â È È ÏÁ ÓÂÁ ÔÂÊ ÌÈ ÎÂÓ È Â È Êapple ÈÓ Â Á ÔÓÁÙ ÈappleˆÓÁ Â È Ù ÈappleˆÓÁ Â Ô appleá ÈÎÈÏ ÏÚ ÚÈÙ Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì ÏÁ ÈÎ ÌÈ ˆÂÓ ÈappleˆÓÁ Æ ÏÁÓ ÓÁ  ÌÈÙ ÓÈ ÏÚ ÍÎ Â Ï ÈÙÒÓ ÌÈ Â ÌappleÈ ÔÈÈ Ú ÌÈapple apple Ê ÓÂÚÏ Ì ÌÈÚÈÙ Ó ÌÈÈ È Ò ÌÈÓ ÊÓ Ú Ï Ú Âapple ˆÓapple Ú ÏÈÁ ÎÏÓ ÏÁÓ Â ˆÂÂÈ ÏÚ ÌÈÓ ÊÓÏ È ÂÈ ٠Á ÆÌÂÈÎ ÁÓ ÈÊÁ ÌÈÓ Â Ï ÙÈËÂappleÙ ÈÂËÈ ÏÚ ÏÂÎÈ È ÂÏ Æ ÓËÒ Á ÈÙÏ ÈÈËapple ÌÈapple Ó ÌÈÈËapple Ì Â Á Ó ÌÈ ÏÈ ÌÈ Ó Ó ÌÈ ÁÓ Ó ÎÈapple ÏÁ Â È Ó È ̠ÈÊ ÂÚÙ Ï ÁÂÈÓ ÌÈ È ÌÈÏÈÚÙ Ì ÂÁ Ù Ó Ì Ï ÈappleÂÓÈ Î ÚÓ Â

4 È ̠ÈÊ Ï Â Ï È È ÏÁ È ̠ÈÊÓ ÂÓ Ï È ÂÚÓ Ó Ì Â Ô È ÂÏÁÓ ÏÂ Ï ÂÏÁÓ ÌÂÁ Â È Âˆ È Í ÁÏ Â ËÓ Ì ÂÂˆÏ ÂÈ ÚÓ ÂˆÏÓ Ì ÙÒÏ Â Ù Æ Ê Â Á  ÚÏ Ó Ì ÈÏÙÂËÓÏ ıèïó Ï ÂÏÎÂÈ È Î È ÂÙ ÂÈÁ ÌÈÂÂ Ó Â Á ÆÌ Ï ÔÂÎÈÒ Ó ÈÙÏ ÆÈ ÈÏ ÔÙ ÂÚÓËÂÈ Ï Ï ÂÒ ÊÈ ËÈÏÁÓ Ú Á ÈÈ ÂÏ Ó øïâî Ì Â ÈÁÙ Ï Ò Ó ÈÈ È ̠ÈÊ øìï Ó ÓÂ Â Ï ÂÒ Ï ÈÏ Í Ú Ï ÊÈ ÚÂ Ï È Î ÂÈÚÓ Ó Á ÂÁÎÂ È ÔÈ ÌÈÈ È ÂÈ ÈÊÓ Â È È ÏÁ È ̠ÈÊ Ï Â Ó Â ÂÒ Ï ÓÏ ÆÍÎ ÏÚ ÂÊÓ Ó ÂÈÂ Ú È Ï Æ Â È Ï È Â Á Î ÈÏÎÓ È È ÏÁ Ì ÈÊ ÈÎ ÌÈ Ó ÌÈ ÁÓ ÔÂÎÈÒ Ó ÏÁ ÔÎ ÈÈ Í ÂÓÁ È Â È ÔÂÎÈÒ ÂÂ Ó Â Á ÂÓÈ ÌÈΠΠÌÈ Á ÌÈÓ Â Ì ıâú È È ÂÒÏ ÒÁÈÈ Ï ÍÈ ˆ ÔÎÏ Æ Ú Â Á Ó Ô ΠÛÂ Ï ÈÈÁ È Â Èˆ ÂÈ È Ó È ÌÈ Ù ÈÓ ÊÓÏÂ È È ÏÁ È ̠ÈÊ ÂÒ ÏÎÏ ÙÈ Á ÈÁÙ Ï È Â È Ê Ï ÌÂ Ï ÌÓˆÚ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÈÊ ÈÂÂ Â È ÔÂ Æ ÈÂÂ È È ÏÁ ÛÈÁ Ï ÍÙ È Ï Â Ø ÂÓ Ï ÂÈÁ ÏÚ ıèïó (WHO) ÈÓÏÂÚ ÛÒ ÏÚ ÚÂ È Ï ÂÈ ÆÈ È ÏÁ È ̠ÈÊ ÛÂ Ï ÍÈ ˆ ÏÏÎÎ È È ÏÁ È ̠ÈÊ ÂÓ Ï ÁÂË ÏÚ Ô Ï ËÓ Ù ÏÎÎ ÂËÈÏÙ ÈÁÙ Ï Ú ÈÈÏ ÌÈÎÈ ˆ È È Ó È Æ Â Èˆ Â È ÌÈ Ï È ÂÁ È ÆÈ Â È ÔÂÎÈÒ ÏÚ ÌÈ Â Èˆ Ï Ì Â È Â٠ˆ È Ï Í ÈÁ ÏÚ Ï ÂÏÁÓ ÌÈÏÂÁ ÔÂÎÈÒ ÂˆÂ Ï Ë Ù Â Á Ï Ì ÔÂÎÈÒ ÔÈË Ï Ù È Æ ÌÈ È Â ÎÂÒ ÈÚˆÓ ÓÏÏ ÂÒ Ï Ù ÔÎÓ Á Ï Æ ÈÚ Ï ÌÈÚ ÂÓ ÔÈË Ï ËÓ È È ÙÈ Á ÈÁÙ Ï È Î Â È Ê ÂÈ È Ó È Ì ÔÎ ÈÈ Æ Ï Û Ï ÔÂÎÈÒ Â È Ê ËÚÓ Û Ȉ ÌÈÓ ÊÓ ÁÙ Ï ÈÓÂ Ï Æ Ï ÈÙ ÂÓÎ È È È ÂÏÂÈ Ï ÁÓÂÓ Â Ë Â ßÙÂ Ù Ô È ÈÓ ËÈÒ È Â Á Ô Ï Ë Ï ÈÈ ı Ù ÔÂÏ ÎÈ Ú Â È Ó Ï ÂÙ Ù ÆÈ È ÏÁ È ̠ÈÊ ÓÁ ÂÁÙÏ Â Âˆ Ù ÏÚ ÂÏ ÂÁ Ù Ó ÔÂÂÈÎ Ë Ù Â Èˆ Â È Ï È ÂÚÓ Ó ÈÚ Ï Á  ÏÏ ÔÂÎÈÒÏ ÂÈ ÌÈÙ Á ÂÏ ÌÈ ÂÊ ÌÈ ÎÂÒ Ó Ô ΠÌÈÙÒ ÔÂÎÈÒ ÈÓ Â Í ΠÌÈÈÁ Æ È Ù ÂÏÈÚÙ ËÂÚÈÓ ÈÂ Ï ÂÊ Ì ıáï ø ÁÓÏ ÂÈ È Ú ÍÈ ÂÈ Î Ô Ó Ì ÌÈ Â ÌÈË È ٠ÓÎ ÏÚ ÌÈ ÂÚ Â Á Ï ÈÏ ËÓ Ì ÈÒÏ Ì Â È ̠ÈÊ ÔÎ ÈÈ ÙÈ Á ÂÈ ÏÁ ÂÁΠÓÎ Â Ï È Æ Ï ÈÙ Ï ÎÂÒÏ ÈÒ ÂÈ Ï ÏÂÏÚ È ̠ÈÊÏ Î ÂÓÓ Æ Ó Ì ÈÏÂ Â Ì ıáï È ÔÈÏÂÒ È Ï Â Ù Ì ÌÈ Â Â ÛÒ ڈ ÌÈ ÂÚ Â Á ÚÓÏ Ï ÂÈ Â Î ÂÏÁÓÏ Ì Â Ì È ̠ÈÊ Â Ï Æ ÏÁÓ Âˆ Ù Ï ıè Ó Ì ÈÊ ÂÓ Î Â ÚÏ ÈË Ù Ì ÏÂÎÈ Ó ÈÒÙ Ï ÌÈÏÂÎÈ Â È È ø   È øìâ Ï Ú ÈÈÏ È ÓÚ ÈÈ Â ËÓÓ Á Æ ÈÂ Ó Ï Ê ıèïó Ï ÌÈ È Ê Ï Ì ÈÏÚ ÌÈ ÙÂ Ì ÌÈÓÈ È Ó ˆÏ Ï ÔÂÎÈÒ ÂÈÒÂÏÎÂ Ï ÚÂÒ Ï ÌÈ ˆÂÈ ÔÎ Ì Ó Â ª  È ̠ÈÊ Â È Ê Æ È ÂÊÁÓ ÌÚ ÂÊÈÓ ÏÚÙÂÓ È ÂÎÓ ÔÂÎÈÒ È Â Ï ÏÂÎÈ ËÏÁ È È Ó ÆÚ ÙÈ Ï È Ï Â Ï Ì Â È ̠ÈÊ Â È Ó È Î ÚÓ ÚÈ ÙÏ È Ó Ï Î ÚÓ Â ÈˆÈ ÈÈÏÚÂ Ì ÈÏÎ Â Ù ÆÌ È È Â Ì øaha Ï ÓÚ ÈÈ Â ËÓ Ó øèâ È Â ÚÏ ÌÈ ÈËÈÏÂÙ ıè Ó Ï Ú ÌÈ Ú Ó ÌÈ ÂÁÏ ÙÒÏ Ô ÓÚ ÈÈ Â ËÓ ÌÈ ÁÓ Â ÂÈÂ Ú Ï È Î Ú ÌÂÎÈÒ ÂÈ ÎÂÒ ÂÏÁÓÏ È È ÏÁ È ̠ÈÊ ÔÈ ÌÈÁÈÎÂÓ ÓÂÁ È Â È ÔÈÚ Â ÒÏ ÈÈ Â ËÓ Æ Ï Â ÂÚ ÔÈÈ Ú ÌÈÁÓÂÓ Ú ÙÒÏ ÌÂÁ ÈÚ Ó ÈÈ ÆÌÈÈ È Ú ÌÈ ÁÓÏ È Î ÂÂ Ï ÔΠÂÏ ÂÈ Î ÚÓ Â È È Ú ÙÏÂ Ì Î ÚÓÏ ÈÈ Æ È Ï Ò ø  ÔÂÎÈÒÏ Ô ÈÓ ÆÌÏÂÎÏ Ê ÌÂ Ï ÏÂÏÚ ÁÂÂË Î ÚÙ ˆ Ó È ̠ÈÊÏ ÙÈ Á  ÌÈ ÁÓ ÓÎ ˆ ÙÈ Á Æ ÚˆÂÓÓ ÌÈÈÁ ÏÁÂ Ï Ú ÌÚ ÌÈ Ï ÈÚ ÎÂÒÓ ÂÚ  ÌÈÓÈ ÈÏÂÁÏ Ì ÈÙΠÌÈ È Ï ÈÙ Â Ï ÂÏÁÓ Æ È Ó ÌÈ ÂÏÏ ÎÂÒ מגמות חדשות במחקר Ì ÈÊ ÚÙ Â ÁÏ Í Â ÏÈ Â Ó ø  ÈÁ ÍÎ È Ì ø Ï ÈÙ ÏÚ È ÂÎ ÈÁ È Á ±ππ ÔÈÈ Ú Â ÁÏ È ÏÁ ÂÈÚ ÈÈÏÚÏ ÈÈ ÈÚ È ÙÒÂÓË ÔÚ Ó ÙÂ Â Í Ú Æ È ̠ÈÊ Â Ú Â È Â ÌÈÈ ÂÏÂÈÓ ÈÙ ÌÈ ÁÓ ÚÈÙÂ Ï ÂÏÈÁ È ÂÚÓ Ó Ì Â Ô È ÂÏÁÓ ÏÂ Ï ÂÏÁÓ Í Ú È È ÏÁ È ̠ÈÊÏ ÙÈ Á Ú ÂÓ Ï È ̠ÈÊÏ ÙÈ Á Â Ú ÂÂÓ È ÓÓ È Î Â ÁÏ Â ÏÁ Æ Ï ÂÏÁÓ ÏÏ Ì ÆÈ ÂÏÂÈ Ò ÂÏ ÙÒÏ Â ÎÂÒ ÏÈÁ ÔÓÊ Â Â ÂÈ ÔÂÂÈÎ ÏÊÓ È ÈÈ U.S. Environmental) È È Ó È Ò ÂÎÈ Ï ÔÈÈ ÚÏ Ú Ï (Protection Agency ÏÁ  ÓÂÈ Ò ÏÚ Â Â ÏÚ È Æ Â Èˆ Æ  ÒÚ ÌÈ ÁÓ ÎÈÓ Ï ÌÈ Ó Â Ù Ï ÌÈÈ È Ò ÌÈÓ Â Â Ï Â ÈÏÚ Í Ú Ï Ì Ì Î Ù Ó Âˆ Ù Ï Â ÓÊ È ÌÈÓ Â ø Ú ÌÈ ÈÈÁ ÂÈ ÂÁ È ÆÍÎ È Î Ú ÎÏ ÈÁ Ó È ÈÈ ÂÁ È È Ô ÂÓ ÌÈ Á Ó Ì È Ï ÌÈÓ Â Ó ÂÚ ÂÓ Æ Ù Ó Âˆ Ù ÏÚ Ô Î Â Ó Ï Ê Ì ÈÊ ÂÓ Ó È ÙÏ Ó Â Ï Æ ÏÚ Ì Ï ÂÓ Ó Â Â ÂÈ ÌÈÈ Â ÈÚ ÌÈ ÂÊ ÈÂÂ Æ ÙÂ È ÚÓ Â È Ó ÔÂÙˆ ÌÈ Ú ÌÂÈÎ È Ï ÂÎÂÓ ÂÓ ÂÏÈÙ Â ÚÈ ÙÓ Ì ÌÈ ˆÓÏ ÂÂ Ï ÈÙ Ï ÔÂÎÈÒ ÈÈÏÚ Â È Ó È ˆÓ Æ ÂÈ ÍÂÓ È È ÏÁ È ̠ÈÊ ÂÓ ÈÈÏÚ È ÔÂÎÈ Á ÊÓ Â ÈÒ ÂÓÈÂÒÓ ÌÈÓÈ È ÂÚÓ Ó Æ± ÁÓÏ ÌÂÈ È È ÔÂÈÏÓ ÈÒÂÏΠ È ̠ÈÊ ÌÈ È Ó Ì Æ Ï Û Ó ÛÒ Á ÂÂÓ Ó ÏÎ ÌÈÙ Á ÌÏÂÚ È Á ÌÈ È ÂÈÏÈÓ Ô Á È ÓÓ ÍÙ  Ȉ Â È ÏÚ ÌÂÈ È ̠ÈÊÏ ÌÂÈ Ï ÌÂ Ï ÏÂÏÚ ÈÓÏÂÚ Â È Ô ÈÙ ÏÚ ÓÈ ± Ì Â ÌÈ ÂÈÓ ÂÂÓ È Ó ÆÈÓÏÂÚ Â È ÔÂ Ï ÌÏÂÚ ÂÂÓ ÈÓ Â ÂÙÈ ÁÓ ÔÂÎÈÒ ÏÚ Â È Ô Î Ú ÂÎÊÏ ÍÈ ˆ ÏÏ Â Èˆ Â È ÏÚ ÂÎÏ Æ ˆ ÁÂÂËÏ ÂÓ ÔÈ Ï È ̠ÈÊÏ Î ÂÓÓ ÙÈ Á ÔÈ ÌÈ ÁÓ Æ ÂÈ ÂÚ Â Â ÂÈ Ï ÂÏÂÏÚ Ï ÂÏÁÓÓ Â ÏÏ ÈÂÎÈÒ ÌÈ Ó Í ÁÂÂËÏ ÙÈ Á ÏÚ ÌÈ ÓÎ ÌÈÈÁ ÌÈ Ïˆ ÂÈ Â Ï Û ÔÂÎÈÒ ÈÈÏÚ Æ Â È È ÏÁ È ̠ÈÊ Ï ÌÈ ÂÊ Æ È Ó Â Ú ÔÂÎÈÒ ÈÈÏÚÏ ÓÂ È ÓÚ ÈÈ È È Ó Ï Ô ÌÒ Ù ÔÓÊÓ Ï ÈÈ Æ Ï ÂÏÁÓÏ È ̠ÈÊ ÔÈ ÏÚ Â ÂÒÓ È ̠ÈÊ ÈÎ ÌÈÁÈÎÂÓ ÌÈ ÁÓ ÔÂÂ Ó ÂÒ ÌÈÎÈÏ Â Â Á ÈÏÎÓ Ú Â Ú È È ÏÁ ÌÈ ÂÎ Â ËÓ Æ Ï ÈÙ Ï ÌÂ Ï ÏÂÏÚ ÌÈÈ ÈÈ Ú È ̠ÈÊ ÂÚÏ ÂÚ ÂÓ ÂÚÏ È Ô ÂÈ È Ï Ò ÂÈ ÂÏÁ Ï Ì Â Â È È ÏÁ Ï ÂÊ È Ù ÂÏÈÚÙ ÂÒÁÓ È Ó ÂÓÎ È Ê Ï Â È È ÂÂˆÏ ÌÂ Ï È Â ª ÂÚÂ È Æ Â È Ê ÈÚˆÓ Ë ÏÂ Ì ÂÊÓ ÈÂÂ Ó Â Èˆ È ÍÈ ø Ï ÏÚ Ì ÈÊ ÚÙ Ï ÓÎ Ú ÊÈ Ï È Î ËÂ Ï Â ÈÏÚ ÂÏÂÚÙ ÂÏÈ ø Á Ó Ë Â ßÙ ٠ÌÚ ÁÈ ÍÎ ÏÚ øì ÂÊÓ ÈÂÂ Ó ÓÚ ÈÈ Î ÌÈ ÂÁ ˆ ÏÈ ÂÓ Â ÆÔ È ÈÓ ËÈÒ È Â Ó ÂÏÂÈ Â Ì ÈÊ Ï Â Â ÂÓ Ï ÙÈ Á ÔÂÎÈÒ ÏÚÓ È È ÏÁ È ÌÂÈ Â ÌÂÈ Â Â Ï Û Ï Æ± ÁÓÏ ÈË ÚÙ ÁÈÎÂ Ï Ì Áψ ÍÈ ø Ï ÏÚ È ̠ÈÊ Ï ÂÏÁ Ï Ì Â Î È ̠ÈÊ Â Ï ÚÈ ÙÓ ø Â Ê ÍÈ Æ Ï ÌÈ È ÏÁ ÌÈÏÂÎÈ Â È È ÏÁ È ̠ÈÊ ÔÓÊ È Ï Ò ÂÈ Î ÚÓ ÏÚ ÚÈÙ Ï ÌÈ Ë Â È Ó Ï ÌÈÚÈ Ó ÌÈ È ÏÁ ÌÈÎ ÂÏ ÎÙÂ Ï Æ È Ï Â Ï ÌÈÓ Â ÂÈ Â Â Ô ÓÏ ÌÂ Ï ÏÂÏÚÂ È Î ÚÓ ÈÏÎ ıââèî Ì ÈÏÎ Â Ù ÚÈ Ù Ô ΠÂÈ Ï Ò ÏÙ Ï Â ÈˆÈ ÒÂÁ ÌÈ È ÈˆÈ ÈÈÏÚ Ì Ú ÙÏ ÂÏÂÏÚ Ï Â Â ÆÈËÂ Ï ÒÂ Â Ï Û Ï ÌÂ Ï ÍΠÁÂÓÏ Â ÏÏ Ì ÓÈ Ê Æı Ï ÌÈÏÂÏÚ Â È Ï ÌÈÙ ÌÈ È ÏÁ ÈÈ Í ÁÎÂ Æ È Ó ÌÈ ˆÚ Ï ÈÂ È Ï ÌÂ Ï Ï ÌÈÒ ÏÙ ÌÈ È Ó ÌÈÈÂ È Ï Ì Â ÈÂ È ÌÈ È Ï Ò ÂÈ ÈÓ ÂË ΠÚÓ Â Ï ˆ Â Ì ıáï ÈÏÚ ÈÂËÈ È ÈÏ Í Á Ï ÏÂÎÈ ÂÊ Â Æ ˆ ÂÚ Ù Ï È ÈÏ Í Ï Ì ÂÁÎÂ È Æ ÙÈ Á Ú Ó Â ÚÈ Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÙ ÂÈ ÌÈ Ë ÌÈ È ÏÁ Â Ë Â ßÙ ٠הוכחות חותכות Ì ÈÊ È È ÏÁ ÍÎÏ ÂÁÎÂ Ï ÌÈ Â ÌÈ ÂÒ È ÁΠÌÈÂÂ Ó Ì ÁÈ ª Ï Û ÂÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÈÂÂ Æ Ï ÈÙ Ï ÌÂ Ï ÏÂÏÚ ÔÎ È È ÏÁ Ì ÈÊ ÊÁ ÆÌÈÈ ÂÏÂÈÓ ÈÙ ÌÈ ÁÓ Ô ÂÒ Ï Â Â Ó ÂÓÎ ÈÈÏÚ ÈÎ Â ÌÈ ÁÓ Â Ú ÌÏÂÚ È Á ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ Ó Â È ÙÏ ÌÈÓÈ È ÌÈ È ÏÁ Æ Ï ÈÙ Ï ÔÂÎÈÒ ÈÈÏÚÏ Â ÂÈ ÙÏ ÂÚ ÏÚ ÌÈ ÁÓÓ ÚÈ Ó ÁÎÂ Ï Á Â Ó ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÈ ÂÏÂÈÊÈÙ ÌÈÈÂ È Ï È È ÏÁ È ̠ÈÊ ÔÈ ÈÈÏÚ Ô ΠÌÈÈÓÂ Ù Ï ÈÙ Ï ÈÂÎÈÒ ÂÏÚ Ï ÈÈÂ È Ì ÈÏÎ Ï ÈÂ Ï Â Ù Â ÂˆÂÂÎ Ì ıáï Ï ÏÏ Ì ÓÈ Ê È È ÏÚ ÌÈÊÓ Ó ÛÂÒ Ï ÆÌ È È Â ˆÂÂÈ Ï ÂÓ ÈÈË Â ÈÓËÒÈÒ Ì È Â Ó ÙÈ Á Ï ÌÈ ÁÓ ÂÈÁ ÌÈÈÂÒÈ ÌÈ È ÏÁ Ï Â Â ÂÓ Ï ÙÈ Á Â Ú Â ÈÙ Ï ÏÈ Â Ï ÂÏÂÏÚ ÂÈÏÈÏ ÂÚÙ ÂÓ Æ Â Â ÔÂÎÈÒ ÂˆÂ ÌÈ Ï ÈÂÎÈÒ ÏÚ È ̠ÈÊ ÚÙ Ï ÓÎ Ú Ï ÂÏÁÓ ÌÈ ÂÏ ÌÈ ÓÎ ø Ï Û Ï ø È ̠ÈÊ ÏÏ È ̠ÈÊ Ï Â Â ÂÓ Ï ÙÈ Á Ë Ù Ó Â ÌÂÈ Â Â Ï Û Ï ÔÂÎÈÒ ÏÚÓ È È ÏÁ

5 È Ò Â Â ÏÚÈ Â Ï Á ÌÈÓ È Ò Ò apple Ï ÈÁÈ ÈÎ ˆ Ó ÔÂÈappleÎË ÈÚ Ó È ÂÓÈÏ È ÏÁ ÈÏ ÈÓ ÏÂÏÒÓ Ë ÂË Â ËÒÂÙ Â Ë ÂË Â ÍÏ Ó Â ı  ΠÏÈÁ ÌÚ Æ È ÙÒÂÓË ÈÓÈÎ ÌÂÁ È Ó Ï Â ÈÙ ÈÎÈÏ Â ÁÏ È Á ÔÂÈappleÎË È Â Ú Ï Â ÂÈ ÂË ÔÈ Ï ËÓ ÌÈÈapple  ÌÈÓ ÊÓ Ê apple ÏÚÂÙÎÂ Ì Â ÈÙ È ˆÂ Ï Â Ì Ï È È Ò ÆÌ ÈÏ Âapple ÙÈ Á ÈÎÂapple  ÔÂÂÈÊ Â ÓÈÈ appleêâ Ï Ò ÏÎÈÓ ÈÁÎÂapple ÁÓ Á apple ÂÓÈ Ì Úapple È ÓÂÁ ÌÈ Ó Ó È Î Â Úapple ÌÈ ÁÓ ËÚÓ Ï ÆÈapple ÈÚ Â È Ï Á Ê Ó ÈÚ ÁÂÈ Î Ú Í È È Ò ÌÏ Â ÔÈ Ï Ì È Â Â ÆÌÈÓ Â Ú Â ÈÙÏ Ï Ó ÌÈÈ ÙÒÂÓË ÌÈappleˆÓÁÓ ÌÚÂ Ó appleè ÌÚ ÂÈÓÈÎ Ï ÓÂ Ï ÂÎÊ ÁË ÈappleÙ ÏÚ ÌÈÁÂÙÒ Ì ÂÚ Æ ÂÁÙ Ë Ó ÌÈÏ È apple ÂÚ Â Ú ÈÓ ËÂÚÈÓ ÈappleÙ ÏÚ ˆÓÈ Ï ÌÈ ÓÂÁ ÌÈÈÂÙˆ ı È ÒappleÎÈ Ï È Â ÂÎ Ó ÌÒÂÒÈ Á Ï ÔÓÊ ÁË È ÂÓÎ ÔÙ ÔÈ Ï ÌÈÒappleÓ Âapple Ê Âapple ÁÓ ÆÌÂÁ Ï ÌÈÈapple  ÌÈÈappleÁ Ê È ÓÂÁ Ï Â ÈÙ ÈÎÈÏ ÔΠÌÈÏÂÒÂ È Â Ú ÌÈÏÚ Ô ΠÌÈÁË Ó ÈappleÙ ÏÚ ÈˆÓ ÏÏÂÎ ÂÊ Â Ú Æ ÙÒÂÓË Ì ÚÒ ÈÓ Â È Ó  ÈÙ È ˆÂ È ÈÊ ÂȈ È ˆ Ì ÂÏ Â ÈÂÂ È ÓÂÁ ÈÊÂÎÈ ÂappleÁ Èapple apple ÂÏÈ ÆÒÂÒÈ Ì ÓÓ Á Ó Ô ÔÓÊ Ô appleâó Ï Ï ÏÎÂapple È ÙÒÂÓË ÂÊÈÙ Ï ÌÈÏ ÂÓ ÒÂÒÈ ÙÒÂÓË Â ÈÙ Â ÚÒ ÈÓ Ï ÂÈ ÂË Æ È Âapple ÙÈ Á  È ÌÈÊÂÎÈ Ï È Â Ú Â ÂÈ ÂÏ ÈÂapple Â È Ó Â ˆÂ Ì ÂÙ ËˆÈ ÂÏ ÏÚ ÆÔÈÈË Ï appleèù ßÙÂ Ù Ï Â ÂÈÓÈÎÂÈ Â Â Ï ÁÏ È ÓÂÁ Ï Â È Á Ï Ú ÈÓ ÂÈ È Ò Â ÂÈ Â È Ì È ÂÎÏ Ï Â ÆÈÁ Î ÔÈÈappleÚ Â Ì È ÂÚÙ ÏÚÂ Ì ÈÏÚ ÔÓÈ Ó Á Ù ÏÎÎ ÚÊÓÏ ÂÈappleÈ Ó ÈÚ Â Ï Ù È Â ÆÂÏ ÌÈ ÓÂÁ ÂÓÈ Ï ÂÂÏapple Êapple π ÌÈ ÏÈ È ˆÚ ÚÈ ÙÂ È ÓÂÁ ÛÁ Èapple  ÌÈ Â ÈÈ Ì Â Ó ÌÈ ÏÈ Ì Â Â ÈÓÈ ÛÁ Ï ÌÈÙ Á ÌÈ ÏÈ È ÒÈÒ Áapple Æ ÙÈ ÁÏ ÔÂÁ ÂËÈ ÂÏÏÂÎ Â È Æ ÈÂÂ È ÓÂÁ ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ PON± ÈËapple ÔÓÒ ÂÙÈÁ ÔÂ Î Â È Á ÌÈÓ ÈÈÓ Âapple ÆÔÂÎÈÒÏ ÌÈ ÚÂÓ ÌÈ ÏÈ Ï Ì Â È Æ ËÏÈ appleâ ËÈÒ Èapple  ÚÓ Ô Â È ˆÚ ÚÈ Ù Ó apple Ì ÚÂ Ï ÂÏÎÂÈ ÁÓ È ˆÓÓ Ô appleóóó ÌÈ ÏÈ ÁÓ ÆÌÈapple ÛÂÏÁ È ÂÏ ÈÂappleÏ Èapple È Ó ÈÓ Æ È ÒÂ Â È Ï Æ ± apple highlight ËÏ  ÚÏ Â Á ÁÓÏ Âapple Ù Â È ÂÏÂÈÓ ÈÙ ÁÓ ÌÚ Â Â Ó ÂÓÈÎ ÒÂÚ ÔÂÈappleÎË Ó È Ò Â Â ÏÚÈ Ú È ÌÈ Â Ó ÍÎ ÆÌÈÈ Ï Á Â Ó ÙÈ Á ÌÈÚˆÓ Ì ÈÈÏ Â Ù È ÌÈ ˆÓÓ ÆÈ ÂÙ Â È È Ò Ì Ë ÂÚ ÈappleÙÓ ÌÈÚÈ Ó ÏÚ ÌÈappleÁ Ó Ù È È ÁÓ Ú ÈÓ Æ ÈappleÈÏ ÂappleÓ Ò Ùˆapple ÏÚ ÚÈÙ Ï ÔÂÎÈÒ Â ÙÈ Á ÈÓ ÍÈ Ú Ï ÈÈÂÂ Ï È ÂÚ È ÂˆÈÏÂ È Â Èˆ ÂÚ ÂÓ Ï Â Â Èˆ Â È Ï ÓÂ È Ï ÏÏÂÎ ÂÈappleÈ Ó ÔÂÎÈÒ Â ÙÈ Á ÂÓ Ï Ô ÁÙ ÔÚÓÏ È Á Æ ÂÈÁÎÂapple È È Ò Ì ÈÊ ÍÈ apple Ï Ì Â Â È ÏÚ ÚÈÙ Ó Ï Û Â Ó ÈÓÂÁ ÔÈ ÁÓ ÈÚ ÓÂ È Ò ÈÚ ÓÓ ÌÈ ÂÁ Ô Î Òapple ÁÓ Æ Â È Ï È Â ÂÒÓ ÔÂ È ÓÂÁ ÂÏÈ appleáâ È Ò Â Â ÈappleÙ ÏÚ È ÌÈ Âapple  ÒÂÒÈ Á Ï ÌÈÁË Ó Ì Â ÔÈÈË Ï appleèù ßÙ ÙÂ È ˆÚ ÚÈ ÙÏ ÌÈÓ Â Ì ÆÌÈ ÏÈ ÔÈÈË Ï appleèù Ì ÂÈ ßÙÂ Ù È ÂÏ ÈÒ ÂËÏÂ È ÂÏ ÈÂappleÏ Â Â ÈÁÈ Ï appleó ˆ È Ú È ÂÙ ÊÎ Ó Âapple ÏÁ È ÂÏ ÈÒ ÂË È ÁÓ È Â Ú ÏÚ Ï ÚÂ È Â Ú ÔӈȠÔÂÎÓ ÌÈappleÂÓ Æ ÌÈÈapple  ÌÈappleÁ Ê ÌÈÈ Ï Á È ÓÂÁ ÈappleÏË ÈÒÈÒ ÁÓ È ÏÈ ÌÈÏÂÁ È ÂÏ ÈÂappleÎ ÌÈ ˆÓÓ ÁÎÂappleÏ Æ Ú Â ÈappleÈÏ È Â Ú ÙÈÁ Ȉ ÂÏÚ ÊÎ Ó Èapple  ÈÈ ÈÓÚ Âapple È ÏÚ Ú ÌÈÊÙ Â Ó ÏÎÏ ÈÁ ÈÏÂÙÈË Ï ÂËÂ Ù Ï È ÈÁapple Î Ï apple Ï ÂË ٠ÆÌÈÈapple  ÌÈappleÁ Ê ÔÂ Ï Ë È ÙÓ ÏÁ  ÂÈ Âapple ÂappleÈ Ó Â ÁÓÏ È Ú Â ÂÊ ÒÓ Æ ÈÓÏÂÚ Â È ÌÈÏÚ Ï ÙÈ Á Ï È Â È ÚÙ ÁÓÏ ÚÈappleÓ Â ÌÊÂÈ ÆÌÈapple Í Â Ï ÍÂÓapple ÔÂappleÈÓ ÂÏÏ ÌÈÏ Â È ÂÙ Ï Ò È Ó ËÎÈ Â ÈÏ ßÙÂ Ù È Ò È Â È ÂÏ ÈÂapple ÏÁÓ ÛÂ È Úapple   ÆÈ Ú Ì ÔÂÈappleÎË Ï ÂÙ Ï ÈappleÏÏÂÎ ÒÈÙ Ï ÂappleÈÒÈapple ÁÓ ÒÓ ÌÈ Ó ÂappleÁ Æ È ÒÏ Â È ÔÈ ÔÈÏÓ ÈÒÁÈÏ Ï È È ÒÂ È ÂÒÚ ÙÈ Á Â Ú ÏÚ Ï Ì ÈappleÎ Ï Â ÌÈ Ï Á ÌappleÈ Ì ÈappleÎ Ï ÌÈ Ï Á Â Ú ˆÓapple ÌÈ apple ˆ ÏÎ Æ ÈÚ ÌÈ ÂÚ ÈÊÎ Ó ÌÈ ˆÚ Î ÚÓ Â Ù ÂÙÏÂÁ ÂÓÈ ÙÏ ÔÈ Ï ÂÈ ˆÚ ÂÓÈ Ù ÔÈ Ì Ó Û Â ÈÙ È Â ÆÔ Â Óapple Èapple  ÔÁ Ê Ï Â ÈÙ È ˆÂ ÂÓ Â È ÏÚ ÂÈ ÚÓ ÂÎÏ ÂÈ È ˆÓÓÏ  ÚÏ Ì Â ÂÁÈË Âapple ÌÈÈÂappleÈ ÂÒappleΠ Ȉ ÂÓˆÓˆ  ÍÈÏ Â ÚÎ Í Óapple ÍÈÏ Â Ï È ÓÂÁ ÂÓÈ ÁÙ apple ÂÎ ÈÚ ÈÏÂ È ÔÓ ÒÂÒÈ ÂÓÎ appleë   ÁË ÈÁÈÏ Æ ÈÓÂ Ï Ó Ô Â apple ÂÊ Ô È Âapple apple È apple È Ô ÓÊÈ Ò Â ÈÚ Ó Â È ÁÂ È È Ò È ÂÏ ÈÒ ÂË Æ Ù ÏÚ ÂÊ È ÂÏÂÈÓ ÈÙ Â Ú ÏÚ ÈÓÂ Ï Â ÆÁÈË Ó ÈÚˆ ÂÁ ÈÙ ÈÓÚ Ë È ÙÏ Û Ëˆ Ô Î Âapple ÈÈÁapple (PhD) ÌÈÚ Ó Ë ÂË Â Â Ú ÒÓ ÌÈ Â Â Â ÈÓÚ È Ú ËÈÒ Èapple ÔÙ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÆÌÈ Â Ú ÂÏ ÈappleÙÏ Â apple ÈÏ È ˆÂ  È ̠ÈÊ È Ï ÈÏ È ˆÂ ÔÈ Ï È ̠ÈÊ ÔÈ ÌÈ ÏÚ ÁÂÂ Ï ÌÈ ÂÁ ÂÏÁ ÌÈÚ Âapple ÚˆÓ È Ú Â Â È ÏÚ Ì Ï ËÂÚÙ ˆÓ ÏÚ Ï ÌÈ ÓÏÓ ÂÏ ÌÈ ÆÌÈȈ Ì ÌÈ ˆÓapple ÈÈ Ú Â Â Á ÌÈ Ï Ù Ó ÏÎΠÌÈappleË ÒÓ ÂÏ È ÈÓ ÊÓ Æ ÂÈ ÈÒ Ô Ú Æ Èapple  ËÒ ÈËapple ÚÙ ÈÏÚ Ì Ì apple Ï È Ó ÂÚˆÓ È ÈÊÏ apple Èapple Ì ÚÙ È Æ ÂÚ (DNA adducts) apple È ÈÓˆ ÂÈ Â Â ÂÓ Â ˆÓapple ÌÈ ÂÚ apple È ÈÓˆ Ï Ï ÏÂÚÙ ÔÂapple appleó Æ Â Ó Ïˆ  ˆÓapple ÂÓ Ó Ó ÂÚ ÏÚ Â ÚÙ Â ÌÈÈËÓ ÌÈappleÓÈÓÁÙ Æ ÂÈ ÈÒ Ô ÈÚ Ï ÚÙ ÔÂapple appleóï Ì ÈÊ È ÈÎ Ï ÌÈÙ Áapple ÌÈ ÂÚ Ì ÂÊÁÓ ÌÈ ÙÒapple È ÌÂÒÁÓ ÌȈÂÁ Â È ÓÈ ÆÈ ÈÈÏ ÏÈÁ Ó Á Ù Ó È ÂÏÂÈ Â È ÂÏÂÈÓ ÈÙ ÁÓ Ù Ó Â Æ È ̠ÈÊÏ ÂÚ Â È ÂÏ Ï È ̠ÈÊÏ ÙÈ Á ÍÈ Ú Ï ÂÈ ÂË ÏÂÎÈ ÂÎÊ È Ó ÌÈÙ Áapple Âapple Ì ÈÏ ÌÈÊÂÎÈ ÂÚÙ ÔÈÁ Ï ÆÂÓÂÈ ÌÂÈ ÈÏ Ó ÔÂ Ï Èapple Â٠  Ȉ Â È Ï Ò È ˆ Ó ÂÁ È Ú ËÈÒ Èapple ÔÂ Ú È ÏÈ Brauer, M. (2008). A Cohort Study of Traffic-Related Air Pollution Impacts on Birth Outcomes. Environ Health Perspect. 116: Lacasaña, M. (2005). Exposure to Ambient Air Pollution and Prenatal and Early Childhood Health Effects. Eur J Epidemiol. 20: Pope, D.P. (in print). Risk of Low Birth Weight and Stillbirth Associated With Indoor Air Pollution from Solid Fuel Use in Developing Countries. Epidemiol Rev. Ritz, B. (2007). Ambient Air Pollution and Preterm Birth in the Environment and Pregnancy Outcomes Study at the University of California, Los Angeles. Am J Epidemiol. 166: Šrám, R.J. et al. (2005). Ambient Air Pollution and Pregnancy Outcomes: A Review of the Literature. Environ Health Perspect. 113(4): doi: /ehp.6362 Wu, J. (2009). Association between Local Traffic-Generated Air Pollution and Preeclampsia and Preterm Delivery in the South Coast Air Basin of California. Environ Health Perspect. 117: ÂÏ Ó ÁÓ Æ ppm ±Æ μ ÏÚÓ CO Ï ÙÒÓ ËÂÏ Ï ÏÂÎÈ Â ÓÏ ÂÓ  ˆÂ Ì ÈÏÚ ÍÓ Ò Ï È Ù ÈË Â ÌÈapple Ó Ó ÁÓ ÆÌÈ ˆÓÓ Á È Ò Ï È Î Ï Â Â ÂÓ Ï ÙÈ Á ÔÈ Ì ˆÓ ÈÈÏÚ ÔÈ Ï ÈÏ ÈappleÙÏ ÂÚ CO ÌÈ ˆÓ ÂÊ ˆÂ Ó ÈappleÎ Ú ÁÓ Æ Â ÙÏ ÔÂÎÈÒ Â ÈappleÂÈ Í ÈÒ ÈappleÂÈ ÏÚ ÂÏÁ Ï Ì ÔÈ ÊÁ  ÌÈȈ È Ï ÈÏ È ˆÂ Ï ÌÈÓ Â Ó ÔÂÈ È Ú ÈÏ ÂÓÁ  ٠ÔÈ Ï È ̠ÈÊ Æ ÂÈ Ì ÂÓ ÂÁ Ù appleèá Ó ÈÎ ˆÓapple Ì ÈÊ Ï ÚÙ Ó ÂÚ Æ ÂÈ ÈÒ Ô Ú Ï ÚÙ Ï È מהי השפעת הזיהום בגוף? È ̠ÈÊ È ÈÎ Ï ÌÈÙ Áapple ÌÈ ÂÚ ÈÎ apple ÂÈapple   ÂÎ,particulate matter ÌÈ È ÏÁ ÂÊÁÓ ÌÈ ÙÒapple Ì Á Ï ÈappleˆÓÁ Á ÔÓÁÙ ÂÙÈ apple ÔÂapple appleó ÆÈ ÈÈÏ ÌÂÒÁÓ ÌȈÂÁÂ È ÓÈ Ì Â ÏÂÎÈÏ Ú Âapple ÈappleˆÓÁ Á ÔÓÁÙ ÚÙ Ï È Ù ÂÈappleÈÙ Â È ÓˆÚ ÆÔÈ ÂÏ ÂÓ Ï È Ï Á ÔÓÁÙÏ È ÂÚ ÔÈ ÂÏ ÂÓ ÂÏ ÏÂÓ ÔÈ ÂÏ ÈÂappleÈÙ ÔÎÏ ÌÈ Â Ó Ó ± ÈÙ Â ÈappleˆÓÁ Á ÔÓÁÙ Á Ó ÆÌÈ Â Ó Ó ÈËÈ ÌÈ ÂÚ Ú ÈÎ apple È ÈÈÏ ÌÂÒÁÓ ˆÂÁ ÈappleˆÓÁ ÏÈ Ì È Â Ú Â ÊappleÈ Ï ÏÂÏÚ ÌÈ ÂÚ ÔˆÓÁ ÙÈ Á Ú Ì Â ÈÙÎ (IUGR) ÈÓÁ ÍÂ Æ ÂÈ ÈÒ Ô ÈÚÏ È ÂÚ ÂÏÈÚÈ Æ ÂÁÙ Â ÌÈ È ÏÁ Ï Ì ÏÂÚÙ ÔÂapple appleó Â È ÚÈ Ù Ú ÏÁÈ Ï ÏÂÏÚ È ÈÈÏ Â Ù ÓÈ Ê ÚÈ ÙÏÂ È ÈÈÏ ÊappleÏ ÌÂ Ï È Î È ÍÎ Â Ì ÌÈ È ÏÁ Ï È È ÚÙ Ì ÔÎ È ÆÈ Â Ë Ì È È ÏÚ ÈÏ ÂÁ Ù ÏÚ (PM0.1) Â Ó ÌÈappleË Æ ÂÈ Ï Â ÂÈappleˆÓÁ Â Â Ï Ô ÏÚÙ ÏÚ Èapple ÈÚ È ̠ÈÊ ÚÙ Ï ÛÒÂapple È ÂÏÂÈ ÔÂapple appleó ÌÈ È ÏÁÏ ÙÈ Á  ÈÓÁ Í ÁÈÓˆ È È ÌÈappleÓÈÓÁÙ ÂÒÓ È ÈÓ ÊÓ ÌÈÁÂÙÒ Ì ÈÏ ÈÚ ÌÈËÏÙapple PAHs) ÌÈÈ Ú Ë ÌÈÈËÓ Á Ù È È Ò È ÂÏÂÈÓ ÈÙ ÈÏ È ˆÂ Á ÁÓ ÚÎ Úapple ı ª Âapple Á ÌÈapple ±μ adverse) ÌÈȈ È Ï ÈÏ È ˆÂ ÆÌÂÁ ÔÂ Ï Ó Ù Â ÈÏ È ÔÈ ÌÈÏÏÂÎ (birth outcomes Í ÏÈ ÂÎÈÚ (LBW) ÈÏ Ú ÍÂÓapple Û ÌÏÂÚ ÌÈ ÎÂÓ ÂÏ ÌÈ ˆÂ Æ Ó Â ÈÏ (UGR) ÈÓÁ ÔÈ ÏÂapple Í Â È Ï ÌÈ ÂË È appleè  ÂÙ Â ÏÈ ÂÏÁ  ÂÓ Ï ÂÈ Â ÔÂÎÈÒÏ appleè ÎÂÒÂ Ï ÂÏÁÓ Ì ıáï ÈÏ ÂÓ ÔÂÎÈÒÏÂ Æ Â ÔÈÏÂÒappleÈ ÈÂÏ ÌÈÈ Ï ÈÂËÈ Ì ÌÈȈ Ï ÈÏ È ˆÂ ÏÏÎ Í ÙÈ Á ÂÈ Ï ÈÂ Ú Ì È Æ ÂÚ ÂÁ Ù Ì Ó ÂÈ È Á Ù Ó ÂÚ ÆÈ È Ò Ì ÊÓÏ ÂÏ ÂÁ Ù Ó ÌÈ È ÂÎ ÚÓ apple ÌÈ ÊappleÏ Â ˆ Ï ÌÈÈ È Ò ÌÈÏÚ Ï ÂÈ ÂÚÈ Ù Æ ÂÈÏ ËÓ ÂÏÂÎÈ ÌÈÈÂappleÈ Â ÌÈ Â Ï ÏÂÏÚ ÂÚ ÂÈËÈ ÂÁ Ù ÂÙÂ È ÂÏÂÈ appleèá Ó È ÂÚÓ Ó ÂÈ Ï Ì ÊÓÏ ÙÈ Á ÆÍÂÓapple appleâappleèó Ì Ì Ï Ï ÌÓÁÏ Â apple Ô ÂÁ Ù Ó ÂappleÈ Ó È ̠ÈÊÏ ÙÈ Á ӠΠÌÁÙ ıú ÂÚˆÓ ÊÈÏapple ËÓ ÁÓ Æ È Í ÈÚ Á Ó ÔÂÎÈÒ μ Î Ï ÈÈÏÚ ÏÚ ÚÈ ˆ ÔÓÊÓ Ï ÌÒ ÂÙ ÌÈ apple Ó Â ÈÏ Â ÍÂÓapple ÈÏ Ï Ó ÏÈ ÈÏÏ Æ È Í ÌÈ ˆÂÓ Ú È ÓÂÁ ÂÓÈ Ï ÂÙ Á Ì ÈÊÏ ÙÈ Á ÈÚ appleá apple È ÚÓ ÌÏÂÚ ÂÈ Ï ÌÈÈÙÏ Âapple È Ú Æ Â Á Â Â Ó ÌÈ ÁÓ ÌÏ ÂÈ Ú Ê ÌÂÁ ÌÈ ÁÓ Â ˆÂ ÁÓ ÂÈ Â Â Â ˆÂ Âapple Á ÌÈapple Ó ÈÓÁ Í ÏÈ ÂÎÈÚÏ ÔÂÎÈÒ ÈÈÏÚ ˆÓ È apple ÌÚ ÚÂÓ Á Ó ÈÏ ÍÂÓapple ÈÏ Ï ÓÏ Á ÔÓÁÙÏ (NO) ÈappleˆÓÁ Á Ô appleáï ÙÈ Á ÈÈÏÚ ÆÈ Â Á Ì Â Ó (CO) ÈappleˆÓÁ ÁÓ ÏÏÎ Ù Â ÈÏ Ó Èapple ÂÙÈÏ Ó ÁÓ Ó ÁÓ Ì ÂÎÂ Â Ë Â Â ÚÓ ÌÈÈ Â ÏÈÈÓ ÔÂÎÈÒ ÈÓ Â Ï ÒÁÈÈ case control ÔÓÁÙ ÂÓ ÈÈÏÚ ÌÚ ˆÓ ÁÓ ÆÌÈÙÒÂapple ÈÈÏÚ ÏÁ Ô ËÒÓÈ Ë (CO) ÈappleˆÓÁ Á ÂÓ ÔÂÎÈÒ ÈÈÏÚ μ Ú Â ÙÏ ÈÒÁÈ ÔÂÎÈÒ

6 ÂÓ ÁÙ È ̠ÈÊ ÁÙ È ÈÏ È È È ÔÚÓÏ ÈÁ Â Ú ÌÈ Ú È ̠ÈÊ ÁÙ ÈÎ È Âˆ ÁÓ ÆÂ Â È Ù È È È ÂÁ Ì Â Ï ÔÂÏÚ ÏÈÁ ÂÓ ÂÚÈ ˆÈÈÓ y Ȉ ÌÈ È Ú ÌÈ È ÏÁ ËÓ ÈÓ Æμ Ó ÔË Ì Ë ÌÈ È ÏÁ ÊÂÎÈ ˆÈÈÓ x Ȉ Í Ó ÌÈ ÆÂÏ ÌÈ Ú ÂÓ ÁÙ ÌÈ Ú ÏÎ Æ ÌÈ Ú ÂÓ Ï ÔÂÎÈÒ ÈÂ È Â Ì ÈÊ ÈÂ È ÏÚ ÌÈÚÈ ˆÓ ÌÈ ÂÂ Ó ÌÈ Æ(Portage ß ÈÈË ÂÙ ÈÚ ÒÈÒ Â Ó Ï Ú ÈÚÏ ÒÁÈ ÌÈ Ú Æ ÂÓ Ï ÔÂÎÈÒ Ì Â Â Ú ±π π ÌÈ È ̠ÈÊ ÁÙ בערים אלו PM2.5 יחס שיעורי התמותה המתוקננים בערים שנבדקו ורמות È ̠ÈÊ Ï È Â È ÂÏÚ ÏÚ ÌÈË  ÈÁÓ Â Î ÚÈÒ Â ÈÈ Ú ÈÏÚÙÓÓ Ê Ï È Â È ÈÁÓ ÏÚ ÂÏÚ ÈÁÂ È ÂÙÈ Â È Ï ÓÓ Â ÂÚÓ Æ ÓÓ ÌÏÚ Ï ÂÏÈÙ ÈÙÂÒ ÔÈ Â È Â Ï ÌÈÈÁ Í Ú ÈÒ Ï ÏΠÁÎ Â Ì È ÂÙ ÈË ÂÂÏ Ï ÆÂ Â Ú È Î Æ ÂÂÓ Ú ÓÏ È Î ÚÈ Ï ÌÈ ÎÂÓ È Ï Â Ó Í Ú ÙÓÏ ÚÈ Ó Í Ú ÂÓ Ï Â ÔÂÎÈÒ ÂÈÓ Ù Â ÔÂÁ Ï È ÏÎÏΠȈ È È Ô Â ÂÈ ÂÏ Ó ÏÏ ÏÚ Ê Â Æ Â Ú Ï Ï ÌÈ ÎÂÓ ÌÈ ÈÙÒΠȈÈÙÏ ÙÈ ÓÎÏ Ù Ó Â ÍÎ Â ÂÓÏ ÔÂÎÈÒ Ï ÂÓ Â ÂÈ Â Â Ú Ï ÂÓˆÚ Â Â Ú Ì Ï ÂÎ Ú Æ È Ó ÌÂÈÎ Ï Â Ó Ó ÂÓ ÂÓ Ï Â ÈÁ ÈÈÁÏ ÏÂ È ÂÈÏÈÓ Æ ÏÚ ÓÂÚ Â Â Ú ÙÓÏ Ú ÈÙ ÏÚ ÂÁÓ Ì ÈÈÁ Í Ú È ÂÏ ÆÌÈÎÒÁ Ì ÂÎÊ Æ Ï ÔÂÈÏÈÓÏ È Â ÚÈ Ó È ÚÈ ÂÎ Ú Â Á Ú ÙÓÏ È ÈÙÏ Ì ÈÈÁ ÈÎ Ú Ï ÏÏÎ ÂÁ Ô Π Á  ÏÎ ÌÈ ÂÁ Ì ÌÈÈËÈÏË ÌÈ ÈÓÓ ÂÁÂ Ó ÂÓ ËÈ ÁÙ Ï ÌÂ Ï È Î Ì È ÌÈ ÂÁ Î ÈÏÎ Æ Â Èˆ Â È ÂÙÈ Ï ÍÎ Â È ̠ÈÊ ±π π ±π ÌÈ ÔÈ ÂÓ Ï ÔÂÎÈÒ Â ±π μ ±π ÌÈ ÔÈ ÚˆÂÓÓ PM Æμ Ó ˆÈÈÓ ±ππ ±ππ ÌÈ ÔÈ ÂÓ Ï ÔÂÎÈÒ Â ±ππ ±ππ ÌÈ ÔÈ ÚˆÂÓÓ PM Æμ Ó ˆÈÈÓ ÔÈ ÌÈÚ ÌÈÎ Ú ÂÁ Ï È ÌÈ È Ú ÌÈ È ÏÁ ÊÂÎÈ ÈÎ ÌÈ Ó Ó ÌÈ Â Æ È ÌÈ È Ú ÌÈ È ÏÁ Ó Ë Ó È Ò Ï Ó Ï È π Ï ÔÈ Ú ÌÈ È ÏÁ ÊÂÎÈ Ï È Æ ÓØ Ó ± ÏÚ ÓÂÚ ÈÓÏÂÚ Â È ÔÂ Ï È Â È ˆÏÓ ÓÂ È Ò Ï Ó Ï ÚÈ Ô Ó μ Ï Ó ÂÏ ÌÈ Ú Æ ÁÙÂ Ô È ̠ÈÊ È ÙÏ ÔÂËÒ È Â ÏÈ ÂËÒ ÂÂ Ó ÁÓ Â ÂÈ ÂÓ ÂÊÓ ÌÈ Ú È È ̠ÈÊÏ Ó  ÓØ Ó Æ ÂÁÙ ÂÓ ÂÊÓ ÌÈ ÚÏ ÒÁÈ Ó ±π  ± Ï ÂÓ Û ÂÚ ÈÙ Â Ï ˆ ÂÚ Ù È Â Î ËÈÎ Â Â È Â Ù È È Ó Ò Ù Á Ï È ÔÈ Ì Â Â ÈÈ Ú Â Â Á Ù ÈÎÈÏ Ó ÈÚ ËÏÙ È È ÏÁ È ̠ÈÊ ÚÓ Ï Â È Á È ±± Ï È È È ÂÁ Ì ÈÈ ÌÚ ÌÏÂÚ ÌÈÎ Ú ÌÈ ÁÓ Â Ú Æ È ÂÏÁÓÂ Ï ÈÏÂÁ Ì ÂÓ ÂÂÓÏ Û Â Ï ÆÌ ÈÏÎÂ Ï ÓÈ ÂÏÁ Â Â È Â Ù ÚˆÂÓÓ ÂÓ ÏÚ ÌÈÈ Â È ÌÈ Â Á ÚÓ Ì Ï È ̠ÈÊ ÈÂÙˆ È È Á È ÂÈÏÈÓ Â Ì ÈÈÁ Í Ú Ï È Ù Ï Â ÈÙ ÏÚ ÂÈÓ Ù Æ Ï Â È Î Ï ÔÂÎ ÌÈÏ ÏÚ ÌÈ Ê Ô Á Â È Ó Á Ó ÈÈ Ï È ÁÓ ÏÚ ÂÒÒ Ó ÂÏ Â ˆÂ Í Æ Ê Ó ÈÙ ÓÎÏ ÌÈÒ Ó ÌÈÈ Â Ó ÌÈ ÁÓ ËÚÓÎ ÔÈ Â Ï ÂÁ ÌÈ ÁÓÓ ÏÈ Ï ÌÏ Ï Â ÂÎ ÒÈÒ ÏÚ ÌÈ Ê ÌÈÈÓÂ Ó ÌÈ ÁÓ ÂÈ ÂÏÈ Æ ÏÁÓ ÂÈÂÏÚ ÌÈ Ó ÂÓ Â ÂÏÁ Í Ú ÈÎ ÌÈ ˆÂÓ ÂÈ ÁÈ Ï È Ò Ì Â È Ê ÈÓ Ó ÈÂ È Æ ÂÈ Â Ï È Â Èˆ È Ú Ï Ï È Ô ΠÈÓ Â Ï È È ÏÚ Ï ÓÏ È ̠ÈÊ ÈÁÙ Ï ÌÈˆÓ ÓÏ ÚÒ Ï ÂÎ ÚÓ ÌÂ È Â ÈÓÁÙ ÁÂÎ Á Ó ÆÌÈÈ Â ÈÚ ÌÈ È ÎÓ Î ÈÏÎ ÁÙ Ô Á ÏÚ È Â Èˆ È ßÙ ٠ÈÁ Ï ÏÏÎÓ ÏÂ È Â ÏÎÏÎÏ ÂÁ MSc È Ó È ÒÂ Â È Ï Ô ÂÈ Î Á ÈÙ ÂÏÈÚÂÓ Â Ú ÈÚ Â È Ï Ô  Laden et al. (2006). Reduction in Fine Particulate Air Pollution and Mortality: Extended Follow-up of the Harvard Six Cities study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 173(6), Dockery DW et al. An Association between Air Pollution and Mortality in Six U.S. Cities. N Engl J Med 1993, 329, ±± ± Samet, J., & Krewski, D. (2007). See page 3 ÂÏÚ Â Ú Ó Â ÚÈ ÂÏÁ ÂÎÏ ÁÏ ÆÈ ÂÙ Ì ÁÂÎ ÂÏÚ ÂÙ ÏÚÂ È ÏÁÓ ÚÈ Ó Ï È ÈÓ ÏÚÂ Ï Â ÈÁÓ ÌÈÏ È ÎÓ Â ËÙÈ Ó Â ÏÎ Ë Ù ÌÂÎÒ È ÏÚ ª ÔÈ ÈÙÒ Â Î Â ÈÁ Æ Ê ÎÓ Ú ÓÈ Ï È Î ÌÏ Ï ÔÎÂÓ È È ÌÚ Æ ÏÚ Ï ÂÏÚ ÂÓ ÏÁÓ ÂÏÚ ÈÙ ÏÚ Ï ÌÈÏ ÂÓ ÏÚ ÌÈÒÒÂ Ó ÌÈ ÁÓ Ì ÈÈÏ Ê Ì ÈÊ ÁÙ Â Ú ÌÏ Ï Â ÂÎ Ï ÓÂÏÎ ÏÚ ÌÈÈË ÌÈÓÂËÙÓÈÒ ÌÈ ÒÂÚ ÌÈ Ó  ÔÎÏÂ Æ ÏÚÂ Ï Ï ÂÏÚ Ï ÌÈÁ ÂÓ Â È È Ó Ï ÓÓ ÌÚËÓ ÂÂ Ó ÈÏÎÏÎ ÁÓ È ÂÁ Ï ÈÏÎÏÎ ÚÙ ÔÂÁ Ï Ú ÌÈÓÂÎÒ È È Ó ÓÏ ÍÒÁ ÂÁ ÈÎ Ï È ±ππ ±π ÌÈ È ̠ÈÊ ÂÓ Â ÆÌÈ È Ï ÈÏÈÓ ± ± Ï ÈÙ ˆÓ ÁÂÂ È ÈÏ È ËÈÏ٠̈ӈ ÂÈÂÏÚ ÓÂÚÏ ±ππ Ï ÔÂÎ ÏÚÂ Ó Ó ÂÈ Æ Ï ÈÏÈÓ μ ÏÚ Â ÓÚ ÔÂÎÒÈÁÓ Ú È ̠ÈÊ ÁÙ Ó È Â È Ì ÈÊ ÈÓ Â ÏÚ ÂÚÈ ˆ ÌÈÁÂ È ˆ Ó ÆÌ ÈÈÁ ÌÈ È ÏÁ ÂÚÈ Ìˆӈ ÈÚ ÌÓˆӈ ÌÈÈÙȈÙÒ ÁÙ Ï Â Ì Ï Ó ˆÂ ÙÂÚ ÔΠ±ππ ÌÈ Ï Ê ÒÁÈÈ È È Ú ÁÂ È Æ ÂÓ (PM2.5) ÌÈ Ë ÌÈ È ÏÁÏ Ô ÈÎ Ï ± ƱÌÈ ÌÈÈÁ ÛÒÎ ÍÂÒÁÏ ÈÂÙˆ ÂÓÈÎ È Ì ÈÈÁ ÈÎ Ú ÂÓÈÎÏ Ï Â Ó Í ÂÁ È ÏÚ ÈÂ Ê Í Ú ÆÈËÒÈËËÒ Ì ÈÈÁ Í Ú Ï ÂÈÈÁ Í Ú ÔÈÈ Ú Â ÔÂÈ È Â ÂÒÈ ÂÚÓ Ó Â ÈÁÏ ÔÈ Á ÈÙȈÙÒ Ï ÈÓÈ Â Ì Í Ú È ÈÈ ª ÈÙÂÒÂÏÈÙ Ï ÈÏÎÏÎ È Æ ÚÈ ÏÂ Ú ÙÓÏ ÂÁÓ ÂÈ Ï ÂÓ Ï È È Ú ÂÒ Î Ì Ê ÁÓ ÈËÙ Ó ÏÚ ÂÈ È Ï ÈˆÈÙ ÔΠÌÈÈÁΠÌÈÁ ÂÓ ËÙ ÁÓ Ê ÓÂÚÏ ÈÏÎÏÎ È Æ Ù Ó Ú È ÆÂÈ Â Â Ú Ï ÂÓˆÚ Â Â Ú ËÙ Ï ÂÈÈÁ Í Ú Â ÙÒ ÌÈ ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ Æ Â È È ÔÈ ÏÂ Ï ÈÙÏ ÌÎ ÚÓ Î ÈÙ ÏÂ Ì ÈÈÁ Ï Ú ÙÓÏ ÌÎ Ú ÏÎÎ Â Ì ÈÈÁ Ï ÌÎ Ú Í È Ó Æ ÚÈ Â ÈÁ ÒÂËÏ Ì ÌÚÙ Ï ÈÓ ÏÎ ÆÈÙÂÒ ÔÈ Â È È È Ú ÂÈ Ï È È È Î ÚÂÒ Ï Ì Ò Â Èß ıâù Ï Â ÏÚÂ Æ Á  ÂÊ ÈÓ ÌÈ Î ÒÓ Â ÏÂÎ Ô ÎӠΠΠÂÏÚ Ó ÏÂ Â Î Ò È ÙÏ Â ÌÂÈÎ ÂÈÁÏ Ì ÈÁ Â È È È ÂÏ Æ   ÂÈÁÏ È Â ÌÈ Á  ÈÈ Â Â Ó ÈÁÓ Â ª ÈÁÓ ÌÈ Â Â ÓÊ È ÌÈ Â Â È ÌÏ ÌÏÚ Ï ÌÈË  ÌÈ ÚÏ ÈÁÓ Â È Â È ÌÂÈ ÌÂÈ ÈÈÁÓ ÍÎÏ Â Ó Â È Ô Î È Æ ÓÓ ÂÏÓ ÌÈÒÁÈÈ Ó Ì È ÈÈ Ú ÈÏÚÙÓ Á ÈÈ Â ªÌÈÓ Â Ì È Â È Ê Ï Â Èˆ ÏÂÊÏ ÌÈÓ Â Â È Â È Ê Ó Â ÂÓÏÚ Â ÂÚÓ ÂÂÎÓ È ÂÙ Æ ΠÚÈÒ ÏÎ Æ È ̠ÈÊ ÁÙ Â ÏÎ È Ï ÓÓ Â Èˆ ÂÚ ÂÓÏ ÂÏÚ Ï ÂÒÈ Î Ï È ÂÈÂ Ô È ÂÈÂÏÚ ÌÈ Ù Ï È ̠ÈÊ ÂÎÏ ÈÂÒÈÓ ÍÓÒÓ ÈÂËÈ È ÈÏ Â ÌÈ Æ ÂÈÏÎÏÎ Ï Â È Ó ÔÈ Âˆ Ï ÂÈˆÓ Ó È Ù Â È Ô ˆ   Á ÂÚˆ ÏÚ ÍÓÒÓ Æ ˆÂ Ó ËÈ È Î Â Î ÈÏÎ ÏÚ ÈÏ Èˆ ÙÈ ÈÂÒÈÓ ÂÓ ÂÈ ÍÎ Â È Î ÏÚ Î ÈÏÎ Úˆ Ï È Î ÌÈË ÈÂ Ù Ù Ï Â Ì Æ È ̠ÈÊ ÁÙ Ï ÛÂ È ˆÂ   Á È Ó Â Î ÌÈÈ Â Á Ï Â È Ó Â Â Â ÏÁ ÒÂÚ ÌÈ Á ÌÈÓ Â Â Â ÌÈÈ Â Á ÌÈË È ٠ÔÈ Ï È ̠ÈÊ ÔÈ Ë ÈÂ Ù Ï ÈÏÎÏÎ ÁÂ È ÏÎÏ Á Ó ÍÓÒÓ ÈÁ ÂËÏÁ Ï ÍÈÏ Ï ÂÈ ÈÈÚ ÆÚˆÂÓ ÌÈ Ê Î Ú È È ̠ÈÊ Ìˆӈ ÔÈÈ Ú Æ Ì ÁÙ ÏÚ ÂÓÈÎ Â Ì ÂÓÈÎ Ì Â Â ÂÈÂÏÚ ÂÚ Ó ÔÈ Ú Â ÔÈÈ Ú Â Î ÂÓ ÂÈÂÏÚ ÌÈÓÂÁ È Ï Â ÏÂÁÓ ÂÓ Â ÂÏÁ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ ÈË ÂÏÁ ÔÈ ÌÈ ÈÁ Ó ÂÏÁ Ï ÂÁ Ù Ï ÓÏ È Â Î ÂÏÁ Ï ÁÂÂË È ˆ ÂÓ ÂÈÂÏÚ Â ª È Â Ï ÂÏÁÓ ÂÈ ÂÒÏ ÔË Ò Ï ÂÓ Ì Ô ΠÂÏ ÌÈ ÚÏ Â ÂÚ Ó ø È Ï ÂÓ Ï Ï ڈÂÓÓ μ È ÌÈ Â Ú Â Â ÌÈÎ Â Â Ú ÂÓ Ì øí Ó Ó È ̠ÈÊÓ ÂÓ Ï ÏÂ È ÂÏÁ ÂÈÂÏÚ Â ÈÁÏ Ï Â Ó Í Ì ÈÊ Â Ó ÂÏÁ Æ ÏÁÓ ÂÏÚ Â ÈÁ Ï Ô Á Ï Ê Â ÈÁ Ú È ÆÈÏÎÏÎ ÂÓÈÎ ÂÈ Â È ÂÚÙ ÌÈÊÂÎÈ ÂËÈÏÙ ÌÈÓ ÂÓ ÌÈ Â ÈÁ ÏÚ ÍÓ ÒÓ ÈÏÎÏÎ Â ÈÁ ÔÂÁ Ï ÌÈÒ Ó ÂÏ ÆÌÈÈ È Ò ÌÈ ÂÏÂÈÓ ÈÙ Ï ±

7 פעולות הקרן לבריאות וסביבה ø È ÒÂ Â È Ï Ô Á Ó הכנס השנתי לבריאות וסביבה ± Ó Âapple È ̠ÈÊ Ï Â Ï Èψ È ÏÈÁ È Ì ÈÊ Ï Â Ï ÂÒÚÈ È apple È ÂÁ ÏÁ Ï Â È Ï Ô Ï È ÈÏ È apple ÒappleÎ È ÆÌ ÈÏÎÂ Ï ÂÏÁÓ ÏÚ È ̠ÈÊ ÚÙ È ÒÂ Í Ê ÌÂÁ Á apple ÈÚ Ó Ú È Ëˆ Âapple Á ÌÈapple Æ ÎÂÓapple ÔÈÈ Ú Ì ÈÏΠÏÏ ÌÈÓ apple ÌÈ ÊappleÏ ÂÚ ÂÓ ÂÈ Û Ï ÂÏÁÓ ÏÚ È ̠ÈÊ ÚÙ ÌÏ  ÒÈÒ È Â ÓÈ apple ÂÏÁÓ ÏÚ È ̠ÈÊ ÚÙ Ó ÆÌÏÂÚ È ÂÎÈ Â ÏÎ ÂÈappleÈ ÓÏ appleè Ï ÁÏ ÌÏÂÚ ÌÈÏÈ ÂÓ ÌÈÁÓÂÓ ÂÁ È ÒappleÎ ÌÈ È ÒÓ ÌÈÈ ÂÏÂÈ ÌÈappleÂapple appleó Â È ÂÏÂÈÓ ÈÙ Æ Â מענקי מחקר, מלגות לדוקטורט ולפוסט-דוקטורט Ï È È ÒÂ Â È Âapple Á ÂappleÈÂˆÓ ÌÈÈ appleèïùèˆòè ËappleÈ ÌÈ ÁÓÏ ÈÚÈ Â ÏÂ Ô appleóèó Î Ú ÆÍ Ï ˆÈ È ÒÂ Â È Ï Î ÌÈ ÁÓ Ú È ÒÂ Â È ÌÈ ÁÓ Ì ÈÊ ÔÈ Â Ï È È ̠ÈÊ ÔÂÈÙ ÏÁ È ÂÏÂÈ ÂËÈapple ÚÂ Ï È Ï ÂÏÁÓÏÂ Ó Ò Ï ÈÂÂ È ÓÂÁ ÚÙ Â ÈÈÒÂÏΠÌÈÓ ÊÓ Ï ÌÈÈ ± ÂË Â ÆÌÈ ÏÈ ÏÚ ÌÈÈÒ ÂË ÈÂapple Á ÌÈappleÂÂÈΠÌÈ Â ÈÁ ÔÂÈÚ ÌÂÈ appleâ ÌÚÙ ÁÓ Â Â Ú Â Â ˆÂ ÆÏ È È ÒÂ Â È Â È Ï Ô Ï ÌÈËapple ÂË Â Â ÌÈ ÂÁ Ï Â ÏÓ apple ÏÎ ÔÓÓÏ ÎÈ ÓÓ Ô Æ È Ò ÌÏÂÚ ÂÏÈ ÂÓ Â ËÈÒ ÈappleÂ Ë ÂË Â ËÒÂÙÏ Ï È ÂÈÚˆ Ó Â ÁÓ Ù Ï ÈÁ Ï È Î ÂÙÒÂapple ÌÈ ÈÚˆ ÌÈ ÂÁ ÂÊ Ú Ï Æ Â Â ÌÈapple ÌÈËapple ÂËÒÏ Â ÚÂÈÓ Ï È Ë ÂË Â Ï Â ÏÓ ÌÈ ÏÓ Â ÌÈ appleúó ÓÈ Æ È ÒÂ Â È ÁÓÏ ÂÏÂ Æ È ÒÂ Â È Ï Ô ÚÈÙÂÓ ÏÓ Ë ÂË Â ËÒÂÙ ı Ë ÂË Â Ï Â ÏÓÏ ÌÈ Â Æ ±± ÂappleÈ ÂÓÒ ÂÙÈ Ï ÂÁ מרכזי הצטיינות אוניברסיטאיים בהקמה מדע ומידע בבריאות וסביבה ÂÁÓ Ëapple ËappleÈ מה מתוכנן לשנת 2011? ±± Â Ù Ï È Ì apple È appleèï È È Ó ÈÓÂ Ï ÔÂÎÓ Ì apple È appleèï ÌÈÈ apple Ò Áapple È ÒÂ Â È ÈÚ ÓÏ Æ È Ò apple Ï Ó Â Â È Ó ÌÚ ÛÂ È ÈÓ ÏappleÈ ÁÓ ÌÈÈapple Á ÌÈappleÂÂÈÎ ÂÒÚ apple Ò ˆ Ì apple È È Ú ÛÒÂapple Æ È ÒÂ Â È Â Â Ï ÈÊÎ Ó ÒappleÎ ÈappleÏÈ ÒappleÎ Á ÙÓ ÆÏ È È ÂÏÂÈ ÁÓ È È Ò È ÂÏÂÈÓ ÈÙ Èapple Ò Â ±± È Ó ÂÏ Ô È È Ò È ÂÏÂÈÓ ÈÙ Èapple Ò Â Æ È ÒÂ Â È Âapple ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ ÂÁÏ ÚÂÈÓ ÌÈÓÈ ËÈÒ ÈappleÂ Ó ÒÂ Ó Ï ÈÓ ßÙ ٠ÓÏ Ò Â Æ È ÂÈ ÂÙ Ï ÂÁ È ÂÓ ±± ÈÏÂÈ È ÒÂ Â È ÂÈappleÈ Ó apple Ò ÂÈappleÈ ÓÏ È ÒÂ Â È ÈÚ Ó Ú È ÍÙ ˆÈÎ ø Â È Ù Ï Ì ÈÊ ÈÁÙ Ï ËÓ Ï Â È Ù ÓÂ Â È Ó Ï ÂÓÂ Ó Ó ÏÚ ÂÈappleÈ Ó ÌÈÓ ÈÈÓ ÍÈ ø È Ò apple Ï Ó È Â È ÏÚ ÂÏÚ Ï ÂÈÏÎÏÎ ÂÎ Ú ÍÓÒ ÓÏapple apple Ò Ô apple ÂÏ ÏÎ øìâ ÈÊ ÁÙ ÈappleÂapple appleó ÔÁ appleâ ÌÏÂÚ ÂappleÈ Ó Ï ÔÂÈÒÈapple Ó ÆÌÏÂÚ Ó ÌÈÁ Ï Ì ÈÈÏ ÏÎÂapple ÍÈ Â Ï È ÂÈappleÈ Ó ÌÈ ÏÈ Â È ÏÚ È È Ò Ì ÈÊ ÚÙ ±± Ó Âapple È È Ò Ì ÈÊ ÚÙ Ó È ÈÚÈ È apple ÒappleÎ ÂÚÙ ÂÓ Â ÌÈ ÏÈ ÂÏÁÓ ÆÌÈ ÏÈ Â È ÏÚ ÂÚ Ù Â ÌÊÈËÂ Ó Ò Ô ΠÌÈÈ È Ò ÌÈÓ Â Ó Â È Ó Á Ù Ó ÌÏÂÚ Âapple ÁÓ ÆÊÂÎÈ Â Æ Âapple ÂÈ ÈappleÎ Ú Ú È ˆÂÈ ÒappleÎ Â È ÒÂ Â È Ï Ô Ï ÂÁÓ Ëapple ËappleÈ Ú È ÊÎ Ó appleâ ÌÚ٠ Ȉ Â Ï ÈÓÚÓ ÏÚ ÔÎ ÂÚÓ ÒÒÂ Ó Ú ÈÓ ÈˆÈ ÊÎ Ó Æ È Ú Ù Ï ÂÏÁÓ Ó Ò Ô ΠˆÂÙapple ÂÏÁÓ ÔÈ ÌÈÓ È ÌÈÓ ÊÓ ÔÈ Â ÔÂÒappleÈ Ù ÔË Ò Ì ÈÏΠÌÈappleÈÈappleÚ Ó Ì Â Úˆ Ó È apple ÌÈËapple ÂËÒ ÌÈ ÂÁ ÆÔÂÊÓ Â ÔÈ ÌÈ Â È ÂˆÓÏ ÂÏÎÂÈ Á  Ȉ Ó ÌÈÒ Â appleóóó È ÒÂ Â È Ï Ô ÌÈ ÁÓ ÌÏÂÚ Â ı ËˆÓ Ú È Â ÚÈˆÓ È Â ÏÓ Â Ï Â È ÒÂ Â È Ú È Ï ÈappleÎ Ú appleâó ÂÏ È ÆÏ È Ê ÌÂÁ ÌÈ ÒÂÚ קול קורא לכנס ה- ISEE È ÂÏÂÈÓ ÈÙ Ï ÁÓ ÊÎ Ó appleâïˆ È È Ò ±± ÓËÙÒ ± ± ÈÓ ÏappleÈ Â Ï È apple ÒappleÎ È È Ò È ÂÏÂÈÓ ÈÙ Ï The International Society for (Environmental Epidemiology - ISEE ÏÚ Â Á Ï ÚÙ ÌÚÙ Ó È ÂÓÓÁ Ï ÂÈ Â È ÂÚÙ Â È ÂÈ È Ò ÂÙÈ Á ÚÙ Â ı Â Î Ó ÂÓ ÂÁ Ù È Ï Â È ÂÚ Ï ÆÌÈÈÁ ÂÈ ÌÈ ÁÂ Ó ÌÈ Ï Â È ÏÚ ÈÊÎ Ó ÈÚ Ó Â È ISEE È ÂÚÙ Â È È Ò ÙÈ Á ÒÂÚ Â Ï ÈÊÎ Ó ÒappleÎ Æ Â È ÏÚ ÌÈ ÂÏÂÈÓ ÈÙ ± μ Î apple ÏÎ ÌÈÙ Ó ÙÈ Á Î Ú Ï ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ ÂÁ ÌÈÈ È Ò Æ ÂÚ Â٠ Ȉ Â È È ÂÏÂÈ ÔÂÈÊÂÙÓÈÒÏ Ï Ô Á ÍÈ ±±  ٠± ÌÈ Èˆ Ï Ô Á ÍÈ ±± ı Ó ±μ ÒappleÎ ÛÒÂapple Ú ÈÓ È È ÒÂ Â È Ï Ô Ï Ï ÂÏÂÚÙÓ Á ÔÂÈÏÈÓ ÂÏ ÈappleÚ Ô Æ ÂappleÈÈˈ ÈÊÎ Ó Ó Â ÒÂÓ ÂÏ ÂappleÈÈˈ ÈÊÎ Ó Ó Ï Ï ÂÈÁÓÂÓ Â ÁÓ Ú È ÓÚ Í ÂˆÏ ÌÈÈ Ó Â ÚÙ Â È È Ò Ì ÈÊÏ ÙÈ Á  ÏÎ ÔÂÈappleÎË Ì ÂÈ Ô ÊÎ Ó ÆÏ È Â È ÏÚ ÂÈ ÂÎÏ Â È ̠ÈÊÏ ÙÈ Á Î Ú Ó È ÌÈ Ó Â ÓÚÈ ÌÈÊÎ Ó Â Ï ÆÌ Â È ÏÚ Úˆ Ï ÌÈÏÈ ÂÓ ÌÈappleÚ Ó ÒÈÈ Ï ÂÏÎÂÈ È Î ÌÈˆÈ Ó Â ÆË ÂË Â ËÒÂÙ ÁÓ È ÈÓÏ Í ÓÏ ÌÈ ÁÓ

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

HOFMAN

HOFMAN ÔÓÙÂ È Ó Ó ÔÈÈappleÚ ÂËÏÁ ÂËÈÙ øè Ó Ú Ï È Ò Ù 1 ÍÂappleÈÁ ßapple Ï ÙÓ ÚÈÒ Ø ˆ Â Ú ÔÚÂË ÂÚ ÆÌÈÈÂÒÁ Ìapple Ò Ù ÚÂ ÈappleÂÈ ÈÎ Ú ÈÈ Í È Ó ÂÚ Áapple ÂÒÈ ÏÚ È ˆ Ï Ô Èapple ÔÂÈÒÈÁ ÈÎ ÔÓ È Ù ßÙÂ Ù Æ 7 Ò Ù ÚÂ

Chi tiết hơn

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ Æ Æ Æ Æ Æ תוכן העניינים בחוברת לתלמיד ÈappleÂÚ ˆ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶²

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶² È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï È Â È ÔÂÎÈÓ ÈÈ ÙÒ ÏÚ ÌÈ Ó Ó ÏÚ ÂÚÙ ÂÙ ÔÈÏ ÎÏÂ Â Ï È Ó ˆÂ Î Âapple Á ÌÈapple ÎÏ È ÈÁ Ó ÌÈÈ ÂÏÂappleÎË ÌÈÈÂappleÈ Â Ú Â È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï Â ÏÁÓ Í Âˆ ÍÎÓ ÂÈ Æ ÂÁ ÏÏ ÌÈÏÂÊ ÌÈ È Ó ÌÈÎÓÒÓ ÙÒ Í Âˆ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

ÂÎÈ ÙÒ ÏÓ Á Power Quality

ÂÎÈ ÙÒ ÏÓ Á Power Quality ÂÎÈ ÙÒ ÏÓ Á Power Quality È Èapple Âapple Ò apple Ó Ë È ٠ÈÂÂÈÏ Ï Èapple ÏÓ Á Á ÂÂÈ Û ÎÈ ˆ ÏÂÚÈÏ ÏÁÓ POWER QUALITY ÏÓ Á ÙÒ ÂÎÈ ÙÒ ÂÎÈ ÏÚ ÏÓ Á Ó ÈÓÂÁ ÏÎ ÙÒ Â ÁÂ Ï ÔÈ ÌÈappleÈ ÌÈÒÁÈÏ Ì ÂÓ È apple  Èapple

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple Â

ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple  ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple ˆ Ï Ï ÈÓ ÌÈappleÂÈÏÈÓ Æı Ï ÌÈ ÂÈÓ ÌÈÓÈÂÒÓ Â Ê ÂÚ ÌÈÈÒÈ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

untitled

untitled È ÊÚ ÔÂÈ ˆ Ï È È Â Èˆ Â È Î ÚÓ ÌÈ ÈappleÂÈ È ÊÚ ÔÂÈ ˆ Ï È È Â Èˆ Â È Î ÚÓ ÌÈ ÈappleÂÈ Èapple ÈÓÂÏ È Á Â È Î ÈÂÏ ÏÚÈ Ú ÈÓÏ Â È apple Âapple È Á Æ Â ÊÎ Ó ÔÂÒÁ ÏÚÈÂ Ò ÈË ÂappleÂ È ÂÁÒÈÙ Èapple Ù ÂÈappleÙ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

àéðèøðè áîåñê

àéðèøðè áîåñê È Ë Ë ÓÂÒÍ 26/7/04 06:56 Page 1  ÎÈÙ Ó ÈÏ ÂÏ Ú ÈÏ ÂÏ Â ÎÈÙ Ó appleèèù Ó Ô Á Â Ú ÌÏÂÚ ÏÚ Ëapple ËappleÈ ÌÈÈÊÎ Ó ÌÈË È ÂÏ Â Ú Ì ÂÏ Æ Â ÈÈappleÂ Ë Ò Á ÎÈ ˆ È ˆÂÓÏ ÂÎÙ Â È ÈÒÓ ÏÂ È ÆÌȈÂÙapple ÌÈ Â Ó ÈÒÂÙ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

hebrew61.indd

hebrew61.indd ÌÈ Ó Â Â Ï Â ÓÚÈ Â Ï Æ È Ï ÂÈ Ù È ÌÈ ÈÓÏ Ï ÌÈ ÂÁÏ ÚȈ Ï ÏÎÂ È ÔÈ Â ÌÈÁÂÂ Ó ÌÈ Á  ÚÏ È ÌÂ Ó È ÌÈ ÂÙ ÆÌ Â Ú Í ÚÈ È ÂËÒÈ Ô ÈÊÂÓ ÎÂ Ú Ô ÚÈ ÚÏÂˆÓ Ó Ï ÈÏÏÎ Ó ÏÚ ÈÓ ÙˆÈ ÂÊÎ Ó Â ÂÚψ Ú ÌÈ ÏÚ È Â Â ˆÈÚ Ï

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

00-STHM-JAVA2

00-STHM-JAVA2 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ i ÈÛ ÁˆÁ ÛÙË Á ÚÔÓË Â ÓÔÏÔÁ 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ vii ÂÚÈ fiìâó ÈÛ ÁˆÁ xv ÂÊ Ï ÈÔ 1 Ú ÙË ÛÊ ÏÂÈ 1 È Ù ÔÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÂÓ Ó È ÛÊ ÏÂ...2 πûùôú ÙË ÛÊ ÏÂÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ...4-1945...5

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

TZ.dvi

TZ.dvi J. Sys. Sci. & Math. Scis. 36(9) (2016, 9), 1468 1475 À Ú Ø Ü Ú Â Ò Î È Ë Ð Ð ( Å Õ, 100876) Đ ( ³ Å ÉÜÒ, 100083) ÙÕ ÊË ½, ÆÖ Ä Ä Õ» Ê Û» Ê Â ¼Ð. ÆÖ Ä Ø Ü É, Ðà ² Í. Ý Ä Õ» Ê Û» Ê Â ½, µ ² ², ² µû. ÓÌ

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

האוניברסיטה העברית בירושלים המכון לקרימינולוגיה הפקולטה למשפטים ÔÂÎÓ ÔÂÎÓ Â Á ÂÈappleÎ appleèóèיתון ÏÈ Ù ± ÔÂÈÏ ÔÂÎÓ ÔÂÚÈ È דבר ראש המכון ÌÂÏ ÔÂÎÓ ÁÙ

האוניברסיטה העברית בירושלים המכון לקרימינולוגיה הפקולטה למשפטים ÔÂÎÓ ÔÂÎÓ Â Á ÂÈappleÎ appleèóèיתון ÏÈ Ù ± ÔÂÈÏ ÔÂÎÓ ÔÂÚÈ È דבר ראש המכון ÌÂÏ ÔÂÎÓ ÁÙ האוניברסיטה העברית בירושלים המכון לקרימינולוגיה הפקולטה למשפטים appleèóèיתון ÏÈ Ù ± ÔÂÈÏ ÔÂÎÓ ÔÂÚÈ È דבר ראש המכון ÌÂÏ ÔÂÎÓ ÁÙ Ó  Ï ÌÈËapple ÂËÒ ÂÏ È Á Ùapple apple Æ È Ú ËÈÒ ÈappleÂ Â Ú Â ÌÈapple Á

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

untitled

untitled ÌÏ Ù ˆÁ Ô ÂÁ Ë È ٠ÁÂappleÚÙÏ apple Èapple ÌÈÁÓˆ ÓÈ ÌÈappleapple ÛÂapple È ÏÈ Ùˆ Â Ú È È ÏÂ Æ Â È Î appleóâòó ÈÈÁÓˆ ÔÂÂ Ó ÓÏÂ Ó È ÂËÒÈ Ì Ï ˆÂÓ Âˆ  ÌÓ ÌÏÈ ÈÈÙÂ Â Ï ÌˆÓÂˆÓ ÙÒÓÏ Èˆ  ÌÈ ÂÚ Á Ù ÁÈ ıú Â

Chi tiết hơn

Annual Report final for printing.pdf

Annual Report final for printing.pdf { < b«ãπ EÚ Æ { ]«ı 2016-17 { < b«h V B Δ =t M Δj ± Æ i Æ EÚ Æ M Δv x, {.. x Δ. 2277, EÚ S x - 682 025 n Æ π : 0484-2333610-616, 2347965

Chi tiết hơn

IEP Forms (Laotian)

IEP Forms (Laotian) j } ˆ Ë Ã h Ï } } ˆ Ë ˆ ˆ } ˆ Ë Ã h É Å Ã Å Ï Ãh ž Î ~ˆ,(3 ž Ÿ uœ ĵ ˆ Ê Ì ˆ ˆŠÊ,' uˆå } } ž } œ ˆ ˆœÅ Å̈ ˆ Ê}} ž ž œ Ãh œ } ˆ ˆœÅ ň Ì ˆ ž ˆ Ê ˆœ Ÿ}žˆœ ˆ,(3 ˆw j Šˆ ˆ k Ê ˆ Ë } ˆ ˆ" Î Ê } ˆ ˆœÅ ÅÎ ˆ š~

Chi tiết hơn

Untitled-5

Untitled-5 12. Ω x `ˆ + { h v b i EÚ EÚh Æ + Ω i? 1. Ω h V EÚ? EÚÆ h S Ω i EÚ + Ω? 2. EÚ EÚ EÚÆ i? 3. Æ EÚ Æ «Úi EÚ h i + V Æ Æ n i i? 4. ]ı S Æ EÚ EÚ V P? 5. + { h EÚÆ h i EÚ n i EÚ E Ú? 6. + V Æ ]ı h `ˆ

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

LUKSOOT2

LUKSOOT2 262 âπ ß Ÿà ± μ ß â ßÀ Ÿμ «ß» μ å æ ËÕ æ π ª μ ËÕÀ Ÿμ ËÕ ËÕ Õ ß ƒ ËÕª ËÕ μá ËÕ àõ ËÕ μá Õ ß ƒ ËÕ àõ Õ ß ƒ» ª» μ ± μ «ß» μ å æ ËÕ æ π Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development» ª» μ ±

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.1,2,3,4,5,9.

Microsoft Word - 1.1,2,3,4,5,9. S t e p 1 P H O N E T I C S : T h e K a z a k h A l p h a b e t I n t r o d u c t i o n t o U n i q u e K a z a k h S o u n d s C O N V E R S A T I O N : G r e e t i n g s a n d I n t r o d u c t i o n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q r st t 1 23t 3 415 36 4152t 761 1667 8 989109❶ 9❷9 415 61 5t❸3 ❹31 ❺3❹3637 1 ❻ ❼ ❽❼❾❿ ➀❿ ➁➂ ➃➄➅➆➂➇➈➈➉ ➊➀➋ ➌➍➌➎➎❿ ➏➌➐➎➎➐ ➑➐➒➓❼ ❽➀ ❿ ❿ ➀ ➄ ➏➐ ❽❼ ➍ ❿ ➄ ➐ ➌❽ ➌➀❾❿ ❾❿

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_3.qxd

camozzi_÷àñòü_3.qxd Соединения с накидной гайкой для пластиковых трубок. íappleû ÍË: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. ëóâ ËÌÂÌËfl

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 嚪õ Á å¼ ² õ 30 õ è Þ L! ïñ ð ó ðkòˆ«î Þ í õ î àí¾èo ºî ñ ò ù Þ L. ð º ˆî ö î ºîL á ì à ò âoò àí¾ Þ L. è ñò ù «ï Œõ ŒŠð ìõ èà Ãì, Y Aó ªêK è à ò, êˆî ù àí¾ Ãì. Ü ñ ñ ô... ÜKC» 𼚹 Þ¼ î «ð, áø õˆ Ü óˆ

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MA-I-67

Microsoft Word - MA-I-67 (New Course) ÍÛæ Û ÛÛ : ¼ÛμÛÛ ÛóÊ ÛÛé ÛÛ Ûä Û ÍÛÁõ ÛÛ öé. 1. Š²Ûé Û ÍÛÛÐüÜÍÛõ ÛÛ ÛÛé ÛÙ Ûé ÅÛ Û ÛÛé ÍÛ¾Û ÛÈÛà, Ûé Ûà ¾ÛÐü«ÈÛ Ûà ÈÛÛ¼Û ùûáõà Ûé Ûé¾Û ÛÈÛÉ Ûõ Ûä ÛÛé Ûà Û ÛÛÙ õáõûé. éõ ÍÛºõÇ Š²Ûé Û ÍÛÛÐüÜÍÛõ

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ :00 Σε πότισα ροδόσταμο Νίκος Γκάτσος, "Φαίδρα", 1961 επεξεργασία: Κωστής Κριτσωτάκης ανάθεση του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης π π q = 50 P Óôïí Üëëï êüóìï ðïõ èá ðáò, êïß ôá

Chi tiết hơn

MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1

MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1 MỘT SỐ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỨC KHỎE ĐƯỢC TRIỂN KHAI BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Việt Hùng 1,2, Trần Thị Tuyết Hạnh 3,4 1 Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng và Sinh thái,

Chi tiết hơn

TrÝch yÕu luËn ¸n

TrÝch yÕu luËn ¸n THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Dũng 2.Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/03/1985 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày

Chi tiết hơn

Kasetsart J. (Nat. Sci) 32 : (1998) «. µ» µ å («.) ªï Ë 32 : (2541) À⺠º µ Õß Ÿ º Ë È ß π Õß Production of Crossbred Sheep in Thailan

Kasetsart J. (Nat. Sci) 32 : (1998) «. µ» µ å («.) ªï Ë 32 : (2541) À⺠º µ Õß Ÿ º Ë È ß π Õß Production of Crossbred Sheep in Thailan Kasetsart J. (Nat. Sci) 32 : 158-162 (1998) «. µ» µ å («.) ªï Ë 32 : 158-162 (2541) À⺠º µ Õß Ÿ º Ë È ß π Õß Production of Crossbred Sheep in Thailand ««π π π å «à ß ± µ π π å Wanee Chaiwatanasin, Somchai

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn