brugermanual käyttöoppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje obsługi používateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ È

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "brugermanual käyttöoppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje obsługi používateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ È"

Bản ghi

1 brugermanual käyttöoppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje obsługi používateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Digital audioafspiller Digitaalinen soitin Digitální audiopřehrávač Digitális audiolejátszó Cyfrowy odtwarzacz muzyczny Digitálny audioprehrávač ñëùappleó ÓÈ Û ËÓÔÎÂÂapple ÛÎÂ ËÊÈ ÎÔ Ô

2 å Ì ÂÂÏÒfl, ÚÓ Ï ÔÓÌapple ËÚÒfl Ì Â ËÁ ÂÎËÂ. èóòâúëúâ  -ÒÚapple ÌˈÛ: Ë Â ËÚÂ Ì Á ÌËÂ Â Ó ËÁ ÂÎËfl Îfl ÔappleÓÒÏÓÚapple ÒÎÂ Û Ëı Ï ÚÂappleË ÎÓ : - ó ÒÚÓ Á ÂÏ Â ÓÔappleÓÒ - èóòîâ ÌË appleûíó Ó ÒÚ ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl - èóòîâ ÌË ÂappleÒËË ÍÓÏÔ ÚÂappleÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ Îfl Á appleûáíë - î ÈÎ Ó ÌÓ ÎÂÌËfl ÒÚappleÓÂÌÌÓ Ó ÔappleÓ apple ÏÏÌÓ Ó Ó ÂÒÔ ÂÌËfl èóòíóî ÍÛ ÒÛ ÂÒÚ ÛÂÚ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ Ó ÌÓ ÎÂÌËfl Â Ó ÔappleÓ ÛÍÚ, Ï appleâíóïâì ÛÂÏ Á appleâ ËÒÚappleËappleÓ Ú Â Ó Ì Â -ÛÁΠÚÓÏ ÒÎÛ Â Ï ÒÏÓÊÂÏ ËÁ ÂÒÚËÚ Ò Ó ÔÓfl ÎÂÌËË ÌÓ ı ÂÒÔÎ ÚÌ ı ÂappleÒËÈ. çóïâapple ÏÓ ÂÎË ÏÓÊÌÓ Ì ÈÚË Ì ÚËÍÂÚÍ applefl ÓÏ Ò ÔÓappleÚÓÏ USB. ë  ÂÌËfl Ó ÌÓ ÓÏ ËÁ ÂÎËË èappleëó appleâúâììóâ ÏË ËÁ ÂÎËÂ Ó Î ÂÚ ÒÎÂ Û ËÏË ÙÛÌ͈ËflÏË. - ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ٠ÈÎÓ ÙÓappleÏ Ú ı MP3 Ë WMA (ÒÏ. apple Á ÂÎ "êâêëï åûá Í ") - FM-apple ËÓ (ÒÏ. apple Á ÂÎ "êâêëï apple ËÓ") - á ÔËÒ : FM* Ë ÓÎÓÒ (ÒÏ. apple Á ÂÎ "ÇõèéãçÖçàÖ áäèàëà") *FM-apple ËÓ ËÏÂÂÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ ÌÂÍÓÚÓapple ı ÂappleÒËflı ËÁ ÂÎËfl Îfl ÓÚ ÂÎ Ì ı appleâ ËÓÌÓ èappleëì ÎÂÊÌÓÒÚË Ì Û ÌËÍË Í ÂÎfl USB òâèì È appleâïâ ÓÍ ìòúappleóèòú Ó ÚÂÌËfl ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍÓ Ò appleûíó Ó ÒÚ ÓÏ ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl, apple È Âapple ÏË, ÒÔËÒÍ Ï ÒÚÓ Á ÂÏ ı ÓÔappleÓÒÓ, ÔappleÓ apple ÏÏÌ Ï Ó ÂÒÔ ÂÌËÂÏ Îfl ÛÔapple ÎÂÌËfl ÏÛÁ ÍÓÈ 1

3 é ÁÓapple apple Á ÂÏÓ Ë ÎÂÏÂÌÚÓ ÛÔapple ÎÂÌËfl 1 MIC åëíappleóùóì 2 p ÉÌÂÁ Ó Îfl Ì Û ÌËÍÓ 3 HOLD ÑÎfl ÓÚÍÎ ÂÌËfl ÍÌÓÔÍË Ì ÊÏËÚ 4 RESET ÑÎfl ÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌËfl Ì ÒÚappleÓÂÍ ÔÎÂÂapple 5 ÑËÒÔÎÂÈ ÑËÌ ÏË ÂÒÍÓ ÓÚÓ apple ÊÂÌË ÏÂÌ, Ô apple ÏÂÚappleÓ Ë ËÌÙÓappleÏ ˆËË Ó ÓappleÓÊÍ ı 6 J( / èappleóíappleûúí Ì Á / èappleóíappleûúí ÔÂapple ; Âappleı / ÇÌËÁ Ì Ó ËÌ ÛappleÓ ÂÌ 2; ÇÍÎ ÂÌË / Ç ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË / è ÛÁ ; ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ ÏÂÌ Volume + / - àáïâìâìëâ appleóïíóòúë; èappleóíappleûúí ; SuperScroll; èâappleâèúë Í ÔappleÂ Û ÂÏÛ / ÒÎÂ Û ÂÏÛ 7 REC á ÔÛÒÍ Ë ÓÒÚ ÌÓ Í Á ÔËÒË ÓÎÓÒ / FM-apple ËÓ 8 A - B ÑÎfl ÍÎ ÂÌËfl ÔÓ ÚÓappleÌÓ Ó ËÎË ÌÂÔappleÂapple ÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÚË ÍÓÏÔÓÁˈËË ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ Û Ë ÂÈÒÚ Ëfl. 9 MENU ÑÎfl ÓÔˆËÈ ÏÂÌ 0 èâappleâíî ÚÂÎ USB ÇÒÚ ÚÂ/ËÁ ÎÂÍËÚÂ Í ÂÎ ËÁ apple Á ÂÏ USB! USB ê Á ÂÏ Îfl Í ÂÎfl USB 2

4 èó ÓÚÓ Í ìòú ÌÓ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÌÓÂ Ó ÂÒÔ ÂÌË 1 ÇÒÚ Ú ıó fl ËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍ ËÒÍÓ Ó CD-ROM ÍÓÏÔ ÚÂapple. ÖÒÎË ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍ Ì Á ÔÛÒÚËÚÒfl ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË, ÂÎÍÌËÚ ٠ÈÎ.exe, Ì ıó fl ËÈÒfl ÍÓappleÌ ÓÏ Í Ú ÎÓ Â ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍÂ. 2 Ç ÂappleËÚ flá Í. ëîâ ÛÈÚ ËÌÒÚappleÛ͈ËflÏ Ì Íapple Ì Îfl ÔÓÎÌÂÌËfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË Musicmatch Jukebox Ë Device Manager. ÇÌËÏ ÌËÂ! èóî ÁÓ ÚÂÎflÏ Windows 98SE: ÇÓ ËÁ ÂÊ ÌËÂ Ò Ó ÔappleË ÛÒÚ ÌÓ Í çö èéñëéöñàçüâíö ÔappleÓË apple ÚÂÎ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ Ó áäçöêòöçàü ÛÒÚ ÌÓ ÍË. èëú ÌË ÔappleÓË apple ÚÂÎfl Ç ÔappleÓË apple ÚÂΠÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ ÒÚappleÓÂÌÌ È ÍÍÛÏÛÎflÚÓapple USB. ÑÎfl Á applefl ÍË ÔappleÓË apple ÚÂÎfl, ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÔÓappleÚ USB ÔÓÎÓÊÂÌË LOCK. èó ÍÎ ËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ì ÔappleflÏÛ Í ÔÓappleÚÛ USB Ò ÓÂ Ó ÍÓÏÔ ÚÂapple. ëapple ÁÛ ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ÓÍÌÓ ÔÓ ÍÎ ÂÌËfl USB. èappleó Ó ËÚ Á applefl ÍÛ Ú ÂÌË 4 ÒÓ, Ó ÔappleÂÍapple ÂÌËfl ÏË ÌËfl ÁÌ Í Ú appleâë. èappleëïâ ÌËÂ: Á applefl Í ÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÔappleË ÍÎ ÂÌÌÓÏ ÍÓÏÔ ÚÂapple Ì ÓÁÏÓÊÌ. ëëòúâï ÚËÁ ˆËfl Ë ÔÂapple ÏÛÁ ÍË èîââapple ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl Í ÂÒÚ Â ÌÓ Ó Ó Ì ÍÓÔËÚÂÎfl USB Windows Explorer. óâappleâá ÒÓ ËÌÂÌË USB ÏÓÊÌÓ ÔÂappleÂ Ú Ì ÔappleÓË apple ÚÂÎ ÏÛÁ Í Î Ì Â Ù ÈÎ Ë ÛÔapple ÎflÚ ËÏË. 1 ôâîíìëúâ Ë ÂÎËÚÂ Ó ÂÌÛ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÓappleÓÊÂÍ Îfl ÔÂappleÂ Ë Ëı Ì ÍÓÏÔ ÚÂapple. 2 èâappleâìóò ÓÒÛ ÂÒÚ ÎflÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ ÔÂappleÂÚ ÒÍË ÌËfl. ÅÂÁÓÔ ÒÌÓ ÓÚÍÎ ÂÌË ÔappleÓË apple ÚÂÎ ê ÓÚ fl Ò ÔÎÂÈÂappleÓÏ, ÔÓÍËÌ Ú Ò ÍÚË Ì Â ÔappleËÎÓÊÂÌËfl. ÅÂÁÓÔ ÒÌÓ ÓÚÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ, ÂÎÍÌÛ ÍÌÓÔÍÛ Ì Ô ÌÂÎË Á. èóî ÁÓ ÚÂÎflÏ WINDOWS98SE: ÂÈ éë ÌÂÚ ÁÌ Í. èó Á Âapple ÂÌËË ÔÂappleÂ Ë Ù ÈÎÓ Úapple ÛÂÚÒfl ÔappleÓÒÚÓ ÓÚÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ (ÔÂapple ٠ÈÎÓ Á Âapple ÂÌ, ÍÓ ÌËÏ ˆËfl ËÒ ÂÁ ÂÚ). 3

5 èëú ÌË ÇÍÎ ÂÌË ÔËÚ ÌËfl: Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ 2; Ó ÔÓfl ÎÂÌËfl ÓÍÌ PHILIPS. Ç ÍÎ ÂÌË ÔËÚ ÌËfl: Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ 2; Ó ËÒ ÂÁÌÓ ÂÌËfl ÓÍÌ Ì Íapple Ì ÇçàåÄçàÖ! èappleë ÓÚÒÛÚÒÚ ËË ÓÔÂapple ˆËÈ Ë ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÏÛÁ ÍË Ú ÂÌË ÔÂappleËÓ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓ Ó SETTINGS (ç ÒÚappleÓÈÍË) > TIME OUT (ÇappleÂÏfl ÓÚÍÎ ÂÌËfl) ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÓÚÍÎ ÂÚÒfl ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË. àì ËÍ ˆËfl ÛappleÓ Ìfl ÔËÚ ÌËfl ç ËÒÔΠÓÚÓ apple Ê ÂÚÒfl ÔappleË ÎËÁËÚÂÎ Ì È ÛappleÓ ÂÌ Á applefl Ú appleâè. ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓapple ÔÓÎÌÓÒÚ Á appleflêâì Å Ú appleâfl Á appleflêâì Ì Â ÚappleÂÚË Å Ú appleâfl Á appleflêâì Ì ÔÓÎÓ ËÌÛ çëáíëè ÛappleÓ ÂÌ Á applefl ÍÍÛÏÛÎflÚÓapple ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓapple apple ÁappleflÊÂÌ ÇçàåÄçàÖ! èappleë ÔÓ ÚË ÔÓÎÌÓÈ apple Áapplefl ÍÂ Ú appleâè, ÔÓfl ÎflÂÚÒfl Ë ÏË ÂÚ ÓÍÌÓ apple Áapplefl ÍË Ú appleâè. åâìââ ÂÏ ÂappleÂÁ 60 ÒÂÍÛÌ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Û ÂÚ ÓÚÍÎ ÂÌÓ. èâappleâ ÓÚÍÎ ÂÌËÂÏ ÔappleÓË apple ÚÂΠÒÓıapple ÌflÚÒfl ÒÂ Ì ÒÚappleÓÈÍË Ë ÌÂÁ Âapple ÂÌÌ Â Á ÔËÒË. 4

6 äóappleìâ Ó ÏÂÌ. ëapple ÁÛ ÔÓÒΠÍÎ ÂÌËfl ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÓÚÓ apple Ê ÂÚÒfl ROOT MENU (äóappleìâ Ó ÏÂÌ ) Ë Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ÂÒÎË Ì ıó ËÚÂÒ ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ. Music (åûá Í ) Radio (ê ËÓ) Recordings (á ÔËÒË) Folder (è ÔÍ ) Ì ÊÏËÚ Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ˆËÙappleÓ ı ÏÛÁ Í Î Ì ı ÓappleÓÊÂÍ Ì ÊÏËÚ Îfl ÔappleÓÒÎÛ Ë ÌËfl Ôapple appleëúâî ÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌ ı apple ËÓÒÚ ÌˆËÈ Ì ÊÏËÚ Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl, ÛÔapple ÎÂÌËfl Ë ÒÓÁ ÌËfl Á ÔËÒÂÈ Ì ÊÏËÚ Îfl Ó ÁÓapple ÓappleÓÊÂÍ ÔÓ Ô ÔÍ Ï ç Ë ˆËfl Ç ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ó ÓappleÛ Ó Ì ÒËÒÚÂÏÓÈ ËÌÚÛËÚË ÌÓÈ Ì Ë ˆËË ÔÓ ÏÂÌ, ÔÓÁ ÓÎfl ÂÈ Î ÍÓ ıó ËÚ Ì apple ÁÎË Ì Â Ì ÒÚappleÓÈÍË Ë ÍÓÏ Ì. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍ ÏË +, -, J(, )K Îfl Ó ÁÓapple ÏÂÌ. ÑÎfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌËfl Óapple Ì ÊÏËÚ 2;. ÑÎfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ËÎË ıó ËÁ Î Ó Ó appleâêëï Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU / J(. 5

7 åìáõääãúçäü Ë ÎËÓÚÂÍ : ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË (Ú ÍÊ ÔappleËÏÂÌËÏÓ Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl Á ÔËÒÂÈ) Ç ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÂappleËÚ MUSIC (áäèàëú) Îfl ıó Ë ÎËÓÚÂÍÛ Á ÔËÒÂÈ. èóòîâ Ì Ê ÚËfl 2; ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÌÂÚ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÂı ÏÛÁ Í Î Ì ı Á ÔËÒÂÈ Ë ÎËÓÚÂÍË ÎÙ ËÚÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. éòìó Ì Â ÓÔÂapple ˆËË ç ÊËÏ ÂÏ Â ÍÌÓÔÌË ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÎÂ Û ÂÈ ËÎË ÔappleÂ Û ÂÈ ÓappleÓÊÍË Ì ÊÏËÚ )K ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÎÂ Û ÂÈ ËÎË ÔappleÂ Û ÂÈ ÓappleÓÊÍË Ì ÊÏËÚ J( èappleëóòú ÌÓ Í ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ç ÊÏËÚ 2;; Ó appleâïfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl Forward search (èóëòí ÔappleflÏÓÏ Ì Ôapple ÎÂÌËË) ç ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ )K Backward search (èóëòí Ó apple ÚÌÓÏ Ì Ôapple ÎÂÌËË) ç ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ J( êâ ÛÎËappleÓ Í appleóïíóòúë + / - èappleóòïóúapple FOLDER (è ÔÍË) 1 Ç appleâêëïâ ÔappleÓÒÏÓÚapple Ô ÔÍË ÏÛÁ Í Î Ì Â Á ÔËÒË ÓÚÓ apple Ê ÚÒfl ÎÙ ËÚÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. Ç ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ FOLDER VIEW (èappleóòïóúapple è ÔÍ ) Îfl ıó appleâêëï ÔappleÓÒÏÓÚapple Ô ÔÍË. Ç appleâêëïâ ÔappleÓÒÏÓÚapple FOLDER (è ÔÍË) ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ÔÓapplefl ÓÍ ÒËÒÚÂÏ ÚËÁ ˆËË ÏÛÁ Í Î Ì ı Á ÔËÒÂÈ ÔÓÒΠËı ÔÂappleÂÚ ÒÍË ÌËfl. è ÔÍË Ë ÓappleÓÊÍË Û ÛÚ ÔappleË Â ÂÌ ÎÙ ËÚÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. 2 ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍÓÈ + Îfl ÔÂappleÂıÓ Í ÔappleÂ Û ÂÈ ÓappleÓÊÍ ËÎË Ô ÔÍÂ. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍÓÈ - Îfl ÔÂappleÂıÓ Í ÒÎÂ Û ÂÈ ÓappleÓÊÍ ËÎË Ô ÔÍÂ. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍÓÈ )K Îfl ÓÚÍapple ÚËfl Ô ÔÍË. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍÓÈ J( Îfl ÔÂappleÂıÓ Ì Ó ËÌ ÛappleÓ ÂÌ Âappleı. 3 ÑÎfl Óapple ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ Ì ÊÏËÚ 2;. éúó apple ÁËÚÒfl Ì ÓÎ Ó ÓÍÌÓ. 4 Ç ÂappleËÚ Play (ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËÂ) Îfl Ì Î ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ Ì ËÌ fl Ò ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓÈ ÚÓ ÍË apple ÌÌÓÈ Ô ÔÍÂ. Ç ÂappleËÚ Delete (ì ÎËÚ ) Îfl Û ÎÂÌËfl apple ÌÌÓ Ó ÔÛÌÍÚ. ÇçàåÄçàÖ! Ç appleâêëïâ ÔappleÓÒÏÓÚapple ÏÓÊÌÓ Û ÎflÚ ÚÓÎ ÍÓ ÓappleÓÊÍË, ÌÓ ÌÂÎ Áfl Û ÎflÚ Ô ÔÍË. 6

8 ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÙÛÌ͈ËË ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl èó ÚÓapple A-B ÑÎfl ÍÎ ÂÌËfl ÔÓ ÚÓappleÌÓ Ó ËÎË ÌÂÔappleÂapple ÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÚË ÍÓÏÔÓÁˈËË ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ Û Ë ÂÈÒÚ Ëfl.: 1 Ç Ì Î ÌÛÊÌÓ Ó ÓÚappleÂÁÍ ÍÓÏÔÓÁˈËË Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ A-B. ç Íapple Ì ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ËÌ ËÍ ˆËfl. 2 Ö Â apple Á Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ A-B ÍÓ̈ ÌÛÊÌÓ Ó ÓÚappleÂÁÍ ÍÓÏÔÓÁˈËË. ç ËÒÔΠÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ËÌ ËÍ ˆËfl, Ë ÍÎ ËÚÒfl ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓ ÚÓappleÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl. êöüàåõ ÇéëèêéàáÇÖÑÖçàü ç ÔappleÓË apple ÚÂΠÏÓÊÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÍÓÏÔÓÁˈËÈ ÒÎÛ ÈÌÓÏ ÔÓapplefl Í (Shuffle ), Ú ÍÊ ÌÂÔappleÂapple ÌÓ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË (repeat ). àáïâìâìëâ appleâêëï ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl 1 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ). Ç ÂappleËÚ Play modes (êâêëï ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl). 2 àòôóî ÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË, ÚÓ apple Ú ÒÎÂ Û ËÂ Ô apple ÏÂÚapple. icon Repeat 1 (èó ÚÓapple 1) Repeat all (èó ÚÓappleËÚ ÒÂ) Shuffle (ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ËÁÏÂÌÂÌÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ) Shuffle repeat (ëîû ÈÌ È ÔÓapplefl ÓÍ ÔÓ ÚÓapple ) Repeat folder (èó ÚÓappleËÚ Ô ÔÍÛ) áì ÂÌË èóòúóflììóâ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË 1 ÓappleÓÊÍË èó ÚÓappleÌÓ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ ÒÎÛ ÈÌÓÏ ÔÓapplefl Í ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ ÒÎÛ ÈÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ Ò ÔÓ ÚÓappleÓÏ èó ÚÓappleÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ Ô ÔÍË Shuffle folder (ëîû ÈÌ È ÔÓapplefl ÓÍ Ô ÔÍÂ) ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ Ô ÔÍË ÒÎÛ ÈÌÓÏ ÔÓapplefl Í Çõäã. é ÌÓ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË 7

9 Í Î ÈÁÂapple. ç ÔappleÓË apple ÚÂΠÏÓÊÌÓ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚ ÍÓÏÔÓÁˈËË Ò apple ÁÎË Ì ÏË Ì ÒÚappleÓÈÍ ÏË ÙÛÌ͈ËË EQ ( Í Î ÈÁÂapple). àáïâìâìëâ Ì ÒÚappleÓÂÍ Í Î ÈÁÂapple 1 ç ÊÏËÚ MENU(åÂÌ ). Ç ÂappleËÚ EQUALIZER ( Í Î ÈÁÂapple). 2 àòôóî ÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË ÔappleÓÍappleÛÚÍË Îfl Óapple ÓÔˆËÈ Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip Hop, Dance(í ÌˆÂ Î Ì fl), Custom (èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl) ËÎË Off (Ç ÍÎ). Custom EQ (èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ Í Î ÈÁÂapple ) Ç ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍÂ Í Î ÈÁÂapple ÓÒÚÛÔÌ 5 appleâ ÛÎËappleÛÂÏ ı Ë Ô ÁÓÌÓ ÒÚÓÚ: Bass (Å ÒÓ Â), Low (çëáíëâ), Mid (ëappleâ ÌËÂ), High (Ç ÒÓÍËÂ) Ë Treble (ë Ï Â ÒÓÍËÂ). 1 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ). Ç ÂappleËÚ EQUALIZER > Custom(ùÍ Î ÈÁÂapple > èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ ). 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ J( ËÎË )K Îfl Óapple Ë Ô ÁÓÌ ÒÚÓÚ. Ç apple ÌÌ È Ë Ô ÁÓÌ Á ÏË ÂÚ. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ + Ó ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Îfl Û ÂÎË ÂÌËfl ÁÌ ÂÌËfl ÒÚÓÚ. ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ - Ó ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Îfl ÛÏÂÌ ÂÌËfl ÁÌ ÂÌËfl ÒÚÓÚ. 4 èappleë ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËË ÏÛÁ ÍË ÏÓÊÌÓ Òapple ÁÛ ÔappleÓÒÎÛ Ú, Í Í Á Û ËÚ ÒÓıapple ÌÂÌÌ fl ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ Í Î ÈÁÂapple. ÇçàåÄçàÖ! - ç ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ J( Îfl ıó ËÁ Íapple Ì ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË Í Î ÈÁÂapple ÂÁ ÒÓıapple ÌÂÌËfl. - ÖÒÎË Ú ÂÌË 5 ÒÂÍÛÌ ÌÂ Î Ì Ê Ú ÌË Ó Ì ÍÌÓÔÍ, ÔappleÓËÒıÓ ËÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍËÈ ıó ËÁ Íapple Ì ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË Í Î ÈÁÂapple. 8

10 êâêëï apple ËÓ ÑÎfl ıó appleâêëï apple ËÓ ÂappleËÚ ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÔÛÌÍÚ RADIO. êû Ì fl Ì ÒÚappleÓÈÍ 1 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ). Ç ÂappleËÚ Manual tune (êû Ì fl Ì ÒÚappleÓÈÍ ). ç ÊÏËÚ 2; Îfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌÂÌËfl. 2 ç ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ J( / )K Îfl ÔÓËÒÍ ÒÚ ÌˆËË ËÎË Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ )K Îfl ÔÓËÒÍ ÒÎÂ Û ÂÈ ÓÒÚÛÔÌÓÈ ÒÚ ÌˆËË. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2;; Îfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌËfl Ì ÒÚappleÓÈÍË. Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ 1 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ). Ç ÂappleËÚ Autotune (Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ ). ç ÊÏËÚ 2; Îfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌÂÌËfl. èappleóë apple ÚÂÎ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÂappleÂÚ 30 ÓÒÚÛÔÌ ı ÒÚ ÌˆËÈ Ò Ò Ï Ï ÒËÎ Ì Ï ÒË Ì ÎÓÏ. èappleóòîû Ë ÌË apple ËÓÒÚ ÌˆËË 1 ÑÎfl ıó appleâêëï apple ËÓ ÂappleËÚ ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÔÛÌÍÚ RADIO. 2 ç ÊÏËÚ J( Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË Âappleı ËÎË )K Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË ÌËÁ, ÚÓ Ò ÂÎ Ú Óapple. 3 Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Ì ÌÂÚÒfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË Ôapple appleëúâî ÌÓÈ ÛÒÚ ÌÓ ÍË. 9

11 ÇõèéãçÖçàÖ áäèàëà ÖÒÎË ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÔÓ ÍÎ ÂÌÓ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ, ÏÓÊÌÓ ÒÓÁ Ú ÓÎÓÒÓ Û Á ÔËÒ ËÎË Á ÔËÒ apple ËÓ. Ç ÔÓÎÌÂÌË ÓÎÓÒÓ ÓÈ Á ÔËÒË 1 ì  ËÚÂÒ, ÚÓ appleâêëï apple ËÓ ÓÚÍÎ ÂÌ. 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REC Îfl Ì Î Á ÔËÒË ÓÎÓÒ. ç ËÒÔΠÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ÒÓÒÚÓflÌË Á ÔËÒË. 3 Ö Â apple Á Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REC Îfl ÓÒÚ ÌÓ ÍË Á ÔËÒË. ç ËÒÔΠÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ÒÓÒÚÓflÌË ÒÓıapple ÌÂÌËfl Á ÔËÒË. á ÔËÒ Û ÂÚ ÒÓıapple ÌÂÌ Ô ÏflÚË ÔappleÓË apple ÚÂÎfl (ËÏfl Ù ÈÎ = VOICE REC > MIC-xxx.wav; xxx = ÌÓÏÂapple ÍÓÏÔÓÁˈËË). á ÔËÒ ÔÂappleÂ Ë Ô ÁÓÌ FM 1 ÑÎfl ıó appleâêëï apple ËÓ ÂappleËÚ ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÔÛÌÍÚ RADIO. 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REC Îfl Ì Î Á ÔËÒË ÔÂappleÂ Ë Ë Ô ÁÓÌ FM. ç ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â ÓÚÓ apple ÁflÚÒfl Ò Â ÂÌËfl Ó Á ÔËÒË. 3 Ö Â apple Á Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REC Îfl ÓÒÚ ÌÓ ÍË Á ÔËÒË ÔÂappleÂ Ë Ë Ô ÁÓÌ FM. ç ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â ÓÚÓ apple ÁflÚÒfl Ò Â ÂÌËfl Ó ÒÓıapple ÌÂÌËË Á ÔËÒË. á ÔËÒ FM Û ÂÚ ÒÓıapple ÌÂÌ Ô ÏflÚË ÛÒÚappleÓÈÒÚ (ËÏfl Ù ÈÎ = FM REC > FM-xxx.wav; xxx = ÌÓÏÂapple ÓappleÓÊÍË). ÇéëèêéàáÇÖÑÖçàÖ áäèàëöâ á ÔËÒË ıapple ÌflÚÒfl Ë ÎËÓÚÂÍ RECORDING (áäèàëú). èóëòí ÌÂÓ ıó ËÏÓÈ Á ÔËÒË 1 Ç ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÂappleËÚ RECORDING (áäèàëú) Îfl ıó Ë ÎËÓÚÂÍÛ Á ÔËÒÂÈ. èóòîâ Ì Ê ÚËfl 2; ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÌÂÚ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÂı ÏÛÁ Í Î Ì ı Á ÔËÒÂÈ Ë ÎËÓÚÂÍË ÎÙ ËÚÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. 2 ç ÊÏËÚ 2; Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ô ÛÁ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËË ÚÂÍÛ ÂÈ Á ÔËÒË. 3 ç ÊÏËÚ )K Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÎÂ Û ÂÈ Ë J( Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÔappleÂ Û ÂÈ Á ÔËÒË. ÇçàåÄçàÖ! ìôapple ÎÂÌË ÙÛÌ͈ËflÏË ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl Á ÔËÒÂÈ ÓÒÛ ÂÒÚ ÎflÂÚÒfl Ú Í ÊÂ, Í Í Ë Ë ÎËÓÚÂÍ MUSIC (åìáõää). éúíappleóèúâ Ë ÎËÓÚÂÍÛ MUSIC (åûá ÍË) Îfl ÔÓÎÛ ÂÌËfl ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ ËÌÙÓappleÏ ˆËË. 10

12 ç ÒÚappleÓÈÍ Ô apple ÏÂÚappleÓ 1 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åâì ) Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ô apple ÏÂÚappleÓ Ì ÒÚappleÓÈÍË. 2 èappleë ÔÓËÒÍ ÌÛÊÌÓÈ ÓÔˆËË Ì ÊËÏ ÈÚ + Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË Âappleı Ë - Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË ÌËÁ. ç ÊÏËÚ )K Îfl ÔÂappleÂıÓ Ì ÒÎÂ Û ËÈ Ë J( Îfl ÔÂappleÂıÓ Ì ÔappleÂ Û ËÈ ÛappleÓ ÂÌ. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2; Îfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌËfl Óapple. 4 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ) ËÎË J( Îfl ıó ËÁ ÓÍÌ Ì ÒÚappleÓÈÍË. ÇçàåÄçàÖ! - è apple ÏÂÚapple Îfl Í Ê ÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË ÓÚÓ apple Ê ÚÒfl Ì ËÒÔΠÔappleÓË apple ÚÂÎfl. - ÑÓÒÚÛÔÌ Â Ì ÒÚappleÓÈÍË ËÁÏÂÌfl ÚÒfl Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ apple ÌÌÓ Ó appleâêëï. ç ÒÚappleÓÈÍ êöüàåõ ÇéëèêéàáÇÖÑÖçàü Repeat 1(èÓ ÚÓapple 1) / Repeat all (èó ÚÓappleËÚ ÒÂ)/ Shuffle (àáïâìëú ÔÓapplefl ÓÍ) / (àáïâìëú ÔÓapplefl ÓÍ ÔÓ ÚÓapple ) / repeat folder (èó ÚÓappleËÚ Ô ÔÍÛ) / è ÔÍ ÔappleÓËÁ ÓÎ ÌÓÏ ÔÓapplefl Í / Ç ÍÎ ùí Î ÈÁÂapple Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop / Dance (í ÌˆÂ Î Ì fl) / Custom (èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl) / Off (Ç ÍÎ) Delete (ì ÎËÚ ) ùìâapple ÓÒ ÂappleÂÊÂÌË ON (Çäã.) / OFF (Çõäã.) Scroll status (ëóòúóflìëâ ÔappleÓÍappleÛÚÍË) Medium (ëappleâ Ìflfl ÒÍÓappleÓÒÚ ) / Slow (åâ ÎÂÌÌÓ) / Fast (Å ÒÚappleÓ) ùíapple ÌÌ fl Á ÒÚ Í ÑËÒÔÎÂÈ Clock vertical (ÇÂappleÚËÍ Î ÌÓ apple ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ Â Ò ) / Clock horizontal (ÉÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓ apple ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ Â Ò ) / Animation ( ÌËÏ ˆËfl) ÇappleÂÏfl 60 ÒÂÍÛÌ / 30 ÒÂÍÛÌ / 10 ÒÂÍÛÌ / Çõäã Time out (ÇappleÂÏfl ÓÚÍÎ ÂÌËfl) 3 ÏËÌÛÚ / 5 ÏËÌÛÚ / 10 ÏËÌÛÚ / 30 ÏËÌÛÚ / Ç ÍÎ í ÈÏÂapple ÒÌ 15 ÏËÌÛÚ / 30 ÏËÌÛÚ / 45 ÏËÌÛÚ / 60 ÏËÌÛÚ / Ç ÍÎ ÇÓÁÓ ÌÓ ÎÂÌË ON (Çäã.) / OFF (Çõäã.) ìòú ÌÓ Í Ú Ë appleâïâìë èóîfl Day (ÑÌÂÈ Ë Time (ÇappleÂÏÂÌË) Language (üá Í) English / Français/ Deutsch / Español / Italiano / Nederlands / Português / Svenska / Polski Information (ë  ÂÌËfl) ç ÒÚappleÓÈÍË ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎfl è apple ÏÂÚapple ÇÂappleÒËfl FW / ÑÓÒÚÛÔÌ Ô ÏflÚ ÇÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌËÂ Ì ÒÚappleÓÂÍ ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎfl 11

13 é Firmware Manager èappleóë apple ÚÂÎ ÛÔapple ÎflÂÚÒfl ÌÛÚappleÂÌÌÂÈ ÔappleÓ apple ÏÏÓÈ, Ì Á ÂÏÓÈ ÒÚappleÓÂÌÌÓÈ ÏËÍappleÓÔappleÓ apple ÏÏÓÈ. èappleë ÔÓÏÓ Ë ÔappleÓ apple ÏÏ Firmware Manager ÏÓÊÌÓ Ó ÌÓ ÎflÚ èé Ë ÓÒÒÚ Ì ÎË Ú Ô apple ÏÂÚapple ÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÌÂÒÍÓÎ ÍËÏË ÂÎ Í ÏË Ï Ë. ìòú ÌÓ Í Firmware Manager 1 ÇÒÚ Ú ıó fl ËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍ ËÒÍÓ Ó CD-ROM ÍÓÏÔ ÚÂapple. 2 ÑÎfl ÔÓÎÌÂÌËfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÒΠÛÈÚ ÒÂÏ Íapple ÌÌ Ï ËÌÒÚappleÛ͈ËflÏ. é ÌÓ ÎÂÌË ÒÚappleÓÂÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ 1 ì  ËÚÂÒ, ÚÓ ÍÓÏÔ ÚÂapple ÔÓ ÍÎ ÂÌ Í ÒÂÚË, Ë ÚÓ ÓÒÛ ÂÒÚ ÎÂÌ ıó àìúâappleìâú. 2 èó ÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ. 3 á ÔÛÒÚËÚ Firmware Manager. 4 ÇÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌË ÒÚappleÓÂÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÎÌflÈÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ËÌÒÚappleÛ͈ËflÏË, Ó ËÏ ÏË Ì Íapple Ì. 12

14 ìòúapple ÌÂÌË ÌÂÔÓÎ ÓÍ èappleë ÓÁÌËÍÌÓ ÂÌËË Í ÍÓÈ-ÎË Ó ÌÂÔÓÎ ÍË ÒÌ Î ÔappleÓÒÏÓÚappleËÚ ÔÛÌÍÚ, Ôapple ÒÚ ÎÂÌÌ Â Ì ÒÎÂ Û Ëı ÒÚapple Ìˈ ı. ÑÎfl ÔÓÎÛ ÂÌËfl ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ ÔÓÏÓ Ë Ë appleû Ëı ÒÓ ÂÚÓ ÔÓ ÛÒÚapple ÌÂÌË ÌÂÔÓÎ ÓÍ ÔappleÓÒÏÓÚappleËÚÂ Ú ÍÊ FAQ (ó ÒÚÓ Á ÂÏ Â ÓÔappleÓÒ ) Ì ÒÚapple Ìˈ ÖÒÎË ÒΠÛfl ÚËÏ ÒÓ ÂÚ Ï, ÌÂ Û ÎÓÒ Ì ÈÚË appleâ ÂÌËÂ, Ó apple ÚËÚÂÒ Í ÔappleÓ ˆÛ ËÎË ÒÂapple ËÒÌ È ˆÂÌÚapple. èêöñìèêöüñöçàö: çë ÔappleË Í ÍËı Ó ÒÚÓflÚÂÎ ÒÚ ı Ì ÓÔÛÒÍ ÂÚÒfl ÔÓÔ ÚÍ Ò ÏÓÒÚÓflÚÂÎ ÌÓ ËÒÔapple ËÚ ÔappleË Óapple, ÔÓÒÍÓÎ ÍÛ ÚÓ Ò ÂÎ ÂÚ apple ÌÚË Ì ÂÈÒÚ ËÚÂÎ ÌÓÈ. ëëïôúóï èappleóë apple ÚÂÎ Ì appleâ ËappleÛÂÚ Ì ÍÓÏ Ì èappleóë apple ÚÂÎ Ì ÍÎ ÂÚÒfl êâ ÂÌËÂ Ì ÊÏËÚ RESET èó ÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ. èappleó Ó ËÚ Á applefl ÍÛ Ú ÂÌËÂ, ÔappleÂÍapple ÂÌËfl ÏË ÌËfl ÁÌ Í Ú appleâë. ç ÊÏËÚ 2; ; ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÍÎ ËÚÒfl. Ç ÒÎÛ Â Ó Ë ÍË ÛÒÚappleÓÈÒÚ, ÔÓ ÍÎ ËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ Firmware Manager Îfl ÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌËfl ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ç ËÒÔΠÓÚÓ apple Ê ÂÚÒfl ËÌ ËÍ ˆËfl - èó ÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ. ì ÎËÚ "Memory Full" (è ÏflÚ ÔÂappleÂÔÓÎÌÂÌ ) ÌÂÌÛÊÌ ÂÙ ÈÎ. éúòóâ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ ÓÚ ÍÓÏÔ ÚÂapple ÂÁÓÔ ÒÌÓÏ appleâêëïâ. èó ÚÓappleËÚ ÔÓÔ ÚÍÛ Á ÔËÒË. 13

15 èapple ËÎ ÂÁÓÔ ÒÌÓ Ó Ó apple ÂÌËfl Ë Ó ÒÎÛÊË ÌË ìıó èappleâ ÓÚ apple ÂÌË ÔÓ appleâê ÂÌËfl ËÎË Ò Ó apple ÓÚ çâ ÔÓ Âapple ÈÚ ËÁ ÂÎË appleâáïâappleìóïû Ì appleâ Û ÓÚ Ì appleâ ÚÂÎ Ì ı ÔappleË ÓappleÓ ËÎË ÔappleflÏ ı ÒÓÎÌÂ Ì ı ÎÛ ÂÈ. çâ appleóìflèúâ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ë Ì ÓÔÛÒÍ ÈÚÂ Ô ÂÌËfl Ì ÌÂ Ó appleû Ëı Ôapple ÏÂÚÓ. çâ ÓÔÛÒÍ ÈÚ ÔÓ appleûêâìëfl ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ó Û.ç ÓÔÛÒÍ ÈÚ ÔÓÔ ÌËfl Ó ÌÂÁ Ó Îfl Ì Û ÌËÍÓ ËÎË ÔÓappleÚ USB, Ú Í ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í ÒÂapple ÂÁÌÓÏÛ ÔÓ appleâê ÂÌË. çâ ÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÌËÍ ÍËÏË ËÒÚfl ËÏË Òapple ÒÚ ÏË, ÒÓ ÂappleÊ ËÏË ÒÔËappleÚ, ÏÏË Í, ÂÌÁÓÎ ËÎË apple ÁË Ì Â Â ÂÒÚ, ÔÓÒÍÓÎ ÍÛ ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ appleâ ËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ. àòôóî ÁÓ ÌË ÎËÁË ÔappleË Óapple ÏÓ ËÎ Ì ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ ÏÓÊÂÚ Á Ú ÔÓÏÂıË apple ÓÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ÑÂÎ ÈÚ appleâáâapple ÌÛ ÍÓÔË Ò ÓËı Ù ÈÎÓ. ëîâ ËÚ Á ÒÓıapple ÌÌÓÒÚ ËÒıÓ Ì ı Ù ÈÎÓ ÔÓÒΠËı Á appleûáíë ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÓPhilips Ì ÌÂÒÂÚ ÓÚ ÂÚÒÚ ÂÌÌÓÒÚË Á Î Û ÛÚapple ÚÛ ÒÓ ÂappleÊËÏÓ Ó ÚÓÏ ÒÎÛ Â, ÂÒÎË ËÁ ÂÎË ÔÓ appleâê ÂÌÓ ËÎË Ì ËÚ ÂÚÒfl. íâïôâapple ÚÛapple ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË Ë ıapple ÌÂÌËfl ùíòôîû ÚËappleÛÈÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÏÂÒÚ ı,  ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ò ÔÓ ÂappleÊË ÂÚÒfl ÏÂÊ Û 0 Ë 35 C. ïapple ÌËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÏÂÒÚ ı,  ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ò ÔÓ ÂappleÊË ÂÚÒfl ÏÂÊ Û -20 Ë 45 C. Ç ÛÒÎÓ Ëflı ÌËÁÍÓÈ ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple ÒappleÓÍ ÒÎÛÊ Ú appleâë ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÏÓÊÂÚ ÒÓÍapple ÚËÚ Òfl. àòôóî ÁÓ ÌËÂ Ì Û ÌËÍÓ èapple ËÎ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË ÔappleË ÔappleÓÒÎÛ Ë ÌËË ÇÍÎ ÈÚ Á ÛÍ Ì ÛÏÂappleÂÌÌÓÈ appleóïíóòúë. ÇÍÎ ÂÌË ÓÎ ÓÈ appleóïíóòúë ÔappleË ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËË Ì Û ÌËÍÓ ÏÓ ÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í ÔÓ appleâê ÂÌË ÒÎÛı. å appleâíóïâì ÛÂÏ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Îfl ÌÌÓ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ì Û ÌËÍË SHE775. Ç ÊÌ fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl (Í Ò ÂÚÒfl ÏÓ ÂÎÂÈ, ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò ÍÓÚÓapple ÏË ÔÓÒÚ Îfl ÚÒfl Ì Û ÌËÍË): Philips apple ÌÚËappleÛÂÚ, ÚÓ Ï ÍÒËÏ Î Ì fl ÏÓ ÌÓÒÚ Á ÛÍ Û ËÓÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ÛÍ Á ÌËflÏ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Ëı ÍÓÌÚappleÓÎËappleÛ Ëı Óapple ÌËÁ ˆËÈ, ÚÓÎ ÍÓ ÂÒÎË ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒfl Ì Û ÌËÍË, ıó fl Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ ÍË. ÖÒÎË Úapple ÛÂÚÒfl Á ÏÂÌËÚ Ì Û ÌËÍË, Ï appleâíóïâì ÛÂÏ Ï Ó apple ÚËÚ Òfl Í ÔappleÓ ˆÛ Ë Á Í Á Ú Ì Û ÌËÍË ÚÓÈ Ê ÏÓ ÂÎË, ÚÓ ıó ËÎË ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ ÍË Philips. ÅÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ ÔappleË ËÊÂÌËË Ì ÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ Ó appleâïfl ÂÁ Ì Ï ËÌ ËÎË ÂÎÓÒËÔ Â, Ú Í Í Í ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í appleëë. 14

16 àìùóappleï ˆËfl Ó ÚÓappleÒÍËı Ôapple ı ÇÒ ÚÓapple Ó È Ï appleíë Ë Á appleâ ËÒÚappleËappleÓ ÌÌ Â ÚÓapple Ó Â Ï appleíë fl Îfl ÚÒfl ÒÓ ÒÚ ÂÌÌÓÒÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Ëı Î ÂÎ ˆÂ. çâ ÚÓappleËÁÓ ÌÌÓ ÍÓÔËappleÓ ÌËÂ Ë apple ÒÔappleÓÒÚapple ÌÂÌË Á ÔËÒÂÈ àìúâappleìâú / ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍÓ Ì appleû ÂÚ Á ÍÓÌÓ ÚÂÎ ÒÚ Ó Ó ÚÓappleÒÍÓÏ Ôapple Â Ë ÏÂÊ ÛÌ appleó Ì Â ÒÓ Î ÂÌËfl. àìùóappleï ˆËfl ÔÓ Óıapple Ì ÓÍappleÛÊ ÂÈ Òapple å Ò ÂÎ ÎË Ò ÓÁÏÓÊÌÓ Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÛÔ ÍÓ Í ÏÓ Î Ú Î ÍÓ apple Á ÂÎÂÌ Ì ÂÚ appleâ appleûôô Ó ÌÓappleÓ Ì ı Ï ÚÂappleË ÎÓ : Í appleúóì, ÔÓÎËÒÚËappleÓÎ, PS, PE, PET. Ç Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÓ ËÁ Ï ÚÂappleË ÎÓ, ÍÓÚÓapple  ÏÓ ÛÚ Ú ÚÓappleË ÌÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ì ÔappleË ÛÒÎÓ ËË, ÚÓ apple Á ÓappleÍ ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÒÔÂˆË ÎËÁËappleÓ ÌÌ Ï Ôapple ÔappleËflÚËÂÏ. èappleóòëï Ò ÒÓ Î Ú ÔÓÒÚ ÌÓ ÎÂÌËfl ÏÂÒÚÌ ı Î ÒÚÂÈ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ ÌÓ appleóò ÛÔ ÍÓ Ó Ì ı Ï ÚÂappleË ÎÓ, apple Áapplefl Ë ËıÒfl Ú appleâè Â Â Ó ËÁ ÛÔÓÚapple ÎÂÌËfl Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl. ìúëîëá ˆËfl ÓÚÒÎÛÊË Â Ó Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl Ñ ÌÌÓ ËÁ ÂÎË ÒÍÓÌÒÚappleÛËappleÓ ÌÓ Ë ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÓ ËÁ ÒÓÍÓÍ ÂÒÚ ÂÌÌ ı Ï ÚÂappleË ÎÓ Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ, ÍÓÚÓapple  ÔÓ ÎÂÊ Ú ÔÂappleÂapple ÓÚÍÂ Ë ÚÓappleË ÌÓÏÛ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË. ÖÒÎË ËÁ ÂÎËÂ Ï appleíëappleó ÌÓ ÁÌ ÍÓÏ Ò ËÁÓ apple ÊÂÌËÂÏ ÔÂapple ÂappleÍÌÛÚÓ Ó ÏÛÒÓappleÌÓ Ó Í Ì ÍÓÎÂÒ ı, ÚÓ ÓÁÌ ÂÚ, ÚÓ ËÁ ÂÎË ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ËappleÂÍÚË Â Ö appleóôâèòíó Ó ëó Á Ë ëó ÂÚ 2002/96/EC ÑÎfl ÛÚËÎËÁ ˆËË ÎÂÍÚappleË ÂÒÍËı Ë ÎÂÍÚappleÓÌÌ ı ËÁ ÂÎËÈ ÌÂÓ ıó ËÏ Ò Â ÂÌËfl Ó ÏÂÒÚÌÓÈ ÓÚ ÂÎ ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ò Óapple ÓÚıÓ Ó. ÑÂÈÒÚ ÛÈÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÏÂÒÚÌ Ï Á ÍÓÌÓ ÚÂÎ ÒÚ ÓÏ Ë Ì apple Ò ÈÚ ÓÚÒÎÛÊË Ë ËÁ ÂÎËfl ÚÓ ÓÈ ÏÛÒÓapple. èapple ËÎ Ì fl ÛÚËÎËÁ ˆËfl ÓÚÒÎÛÊË Â Ó Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl ÔÓÏÓÊÂÚ Ôapple ÓÚ apple ÚËÚ ÓÁÏÓÊÌÓ appleâ ÌÓ ÓÁ ÂÈÒÚ ËÂ Ì ÓÍappleÛÊ Û ÒappleÂ Û Ë Á ÓappleÓ Â ÂÎÓ ÂÍ. åó ËÙËÍ ˆËË åó ËÙËÍ ˆËË, Ì apple Áapple ÂÌÌ Â ÔappleÓËÁ Ó ËÚÂÎÂÏ, ÏÓ ÛÚ ÔappleË ÂÒÚË Í ÎË ÂÌË ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎÂÈ Ôapple Ì ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË ÌÌÓ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ. èappleëïâ ÌË Îfl Ö appleóòó Á Ñ ÌÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ÚappleÂ Ó ÌËflÏ ÔÓ apple ËÓËÌÚÂappleÙÂappleÂ̈ËË, ÂÈÒÚ ËÚÂÎ Ì Ï Ö appleóôâèòíóï ëóó ÂÒÚ Â. 15

17 íâıìë ÂÒÍË ÌÌ Â ùîâíúappleóôëú ÌË ãëúëè-ôóîëïâappleì fl ÍÍÛÏÛÎflÚÓappleÌ fl Ú appleâfl 280 ÏÄ/ àáó apple ÊÂÌË / ËÒÔÎÂÈ Ñ Ûıˆ ÂÚÌ È ËÒÔÎÂÈ OLED, 128 x 64 ÔËÍÒÂÎÓ á ÛÍ ê Á ÂÎÂÌËÂ Í Ì ÎÓ 40 db Í Î ÈÁÂapple Ì ÒÚapple Ë ÂÏ È ùí Î ÈÁÂapple Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop / Dance (í ÌˆÂ Î Ì fl) / Custom (èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl) / Off (Ç ÍÎ) ÑË Ô ÁÓÌ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÏ ı ÒÚÓÚ Hz ëóóúìó ÂÌË ÒË Ì Î Ë ÛÏ >85 db Ç ıó Ì fl ÏÓ ÌÓÒÚ 2 x 5 mw á ÛÍÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË îóappleï Ú ÒÊ ÚËfl MP3 (8-320 Í ËÚ/Ò Ë VBR; ó ÒÚÓÚ ËÒÍappleÂÚËÁ ˆËË: 8, , 16, , 24, 32, 44.1, 48 äéˆ) îóappleï Ú WAV WMA (5-192 Í /ÒÂÍ) èó ÂappleÊÍ ID3-tag ÄÎ ÓÏ Ë Ì Á ÌË á ı Ú Û ËÓ ÌÌ ı ÇÒÚappleÓÂÌÌ È ÏËÍappleÓÙÓÌ åóìó á ÔËÒ ÓÎÓÒ îóappleï Ú WAV á ÔËÒ FM*** îóappleï Ú WAV ***FM-apple ËÓ ËÏÂÂÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ ÌÂÍÓÚÓapple ı ÂappleÒËflı ËÁ ÂÎËfl Îfl ÓÚ ÂÎ Ì ı appleâ ËÓÌÓ ïapple ÌÂÌËÂ Ì ÏÂ Ë -ÌÓÒËÚÂΠí ÌÂapple / èappleëâï / èâappleâ SA M Flash-Ô ÏflÚ ÚËÔ NAND SA174/5 256 M Flash-Ô ÏflÚ ÚËÔ NAND SA177/8 512 M Flash-Ô ÏflÚ ÚËÔ NAND SA179 1 É Flash-Ô ÏflÚ ÚËÔ NAND *Ç appleâáûî Ú Ú ÂÏÍÓÒÚ Û ÂÚ ÏÂÌ Â Ä ÚÓÒÓıapple ÌÂÌË / ÑË Ô ÁÓÌ Ú ÌÂapple : FM**** ****FM-apple ËÓ ËÏÂÂÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ ÌÂÍÓÚÓapple ı ÂappleÒËflı ËÁ ÂÎËfl Îfl ÓÚ ÂÎ Ì ı appleâ ËÓÌÓ ëóâ ËÌÂÌËÂ Ì Û ÌËÍË 3,5 ÏÏ, USB 2.0 èâappleâ ÏÛÁ Í Î Ì ıù ÈÎÓ ÂappleÂÁ Musicmatch Jukebox Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl èâappleâ ÌÌ ı ÂappleÂÁ Windows Explorer ëëòúâïì  ÚappleÂ Ó ÌËfl Windows 98 SE / Me / 2000 (SP3 ËÎË ÓΠÔÓÁ Ìflfl) ÎË Ó XP (SP1 ÓÎÂÂÔÓÁ Ìflfl) Mac OS ËÎË ÓΠÔÓÁ ÌÂÈ ÂappleÒËË èappleóˆâòòóapple Pentium Class MMX 166 MɈ ËÎË Â 96 MÅ RAM åâòúó Ì ÊÂÒÚÍÓÏ ËÒÍ 50 MÅ àìúâappleìâú-òóâ ËÌÂÌË Microsoft Internet Explorer 5.5 ÓΠÔÓÁ Ìflfl ÇË ÂÓÍ appleú á ÛÍÓ fl ÔÎ Ú èóappleú USB äóïô ÌËfl Philips ÓÒÚ flâú Á ÒÓ ÓÈ Ôapple Ó ËÁÏÂÌflÚ ÍÓÌÒÚappleÛÍˆË Ë ÒÔˆËÙËÍ ˆËË ËÁ ÂÎËfl ÂÁ Ôapple appleëúâî ÌÓ Ó Û Â ÓÏÎÂÌËfl. * ÖÏÍÓÒÚ ÌÂÍÓÚÓapple ı ÓÔÂapple ˆËÓÌÌ ı ÒËÒÚÂÏ ı ı apple ÍÚÂappleËÁÛÂÚÒfl  ËÌˈ ı "É ",  1 É = 2 30 = ÈÚ. Ç appleâáûî Ú Ú ÂÏÍÓÒÚ "É ", ÓÚÓ apple Ê ÂÏ fl éë Û ÂÚ ÏÂÌ Â ËÁ-Á 2 ÓÔapple ÂÎÂÌËfl "ÉË ÈÚ". 16

18 Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Printed in China