brugermanual käyttöoppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje obsługi používateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ È

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "brugermanual käyttöoppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje obsługi používateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ È"

Bản ghi

1 brugermanual käyttöoppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje obsługi používateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Digital audioafspiller Digitaalinen soitin Digitální audiopřehrávač Digitális audiolejátszó Cyfrowy odtwarzacz muzyczny Digitálny audioprehrávač ñëùappleó ÓÈ Û ËÓÔÎÂÂapple ÛÎÂ ËÊÈ ÎÔ Ô

2 å Ì ÂÂÏÒfl, ÚÓ Ï ÔÓÌapple ËÚÒfl Ì Â ËÁ ÂÎËÂ. èóòâúëúâ  -ÒÚapple ÌˈÛ: Ë Â ËÚÂ Ì Á ÌËÂ Â Ó ËÁ ÂÎËfl Îfl ÔappleÓÒÏÓÚapple ÒÎÂ Û Ëı Ï ÚÂappleË ÎÓ : - ó ÒÚÓ Á ÂÏ Â ÓÔappleÓÒ - èóòîâ ÌË appleûíó Ó ÒÚ ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl - èóòîâ ÌË ÂappleÒËË ÍÓÏÔ ÚÂappleÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ Îfl Á appleûáíë - î ÈÎ Ó ÌÓ ÎÂÌËfl ÒÚappleÓÂÌÌÓ Ó ÔappleÓ apple ÏÏÌÓ Ó Ó ÂÒÔ ÂÌËfl èóòíóî ÍÛ ÒÛ ÂÒÚ ÛÂÚ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ Ó ÌÓ ÎÂÌËfl Â Ó ÔappleÓ ÛÍÚ, Ï appleâíóïâì ÛÂÏ Á appleâ ËÒÚappleËappleÓ Ú Â Ó Ì Â -ÛÁΠÚÓÏ ÒÎÛ Â Ï ÒÏÓÊÂÏ ËÁ ÂÒÚËÚ Ò Ó ÔÓfl ÎÂÌËË ÌÓ ı ÂÒÔÎ ÚÌ ı ÂappleÒËÈ. çóïâapple ÏÓ ÂÎË ÏÓÊÌÓ Ì ÈÚË Ì ÚËÍÂÚÍ applefl ÓÏ Ò ÔÓappleÚÓÏ USB. ë  ÂÌËfl Ó ÌÓ ÓÏ ËÁ ÂÎËË èappleëó appleâúâììóâ ÏË ËÁ ÂÎËÂ Ó Î ÂÚ ÒÎÂ Û ËÏË ÙÛÌ͈ËflÏË. - ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ٠ÈÎÓ ÙÓappleÏ Ú ı MP3 Ë WMA (ÒÏ. apple Á ÂÎ "êâêëï åûá Í ") - FM-apple ËÓ (ÒÏ. apple Á ÂÎ "êâêëï apple ËÓ") - á ÔËÒ : FM* Ë ÓÎÓÒ (ÒÏ. apple Á ÂÎ "ÇõèéãçÖçàÖ áäèàëà") *FM-apple ËÓ ËÏÂÂÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ ÌÂÍÓÚÓapple ı ÂappleÒËflı ËÁ ÂÎËfl Îfl ÓÚ ÂÎ Ì ı appleâ ËÓÌÓ èappleëì ÎÂÊÌÓÒÚË Ì Û ÌËÍË Í ÂÎfl USB òâèì È appleâïâ ÓÍ ìòúappleóèòú Ó ÚÂÌËfl ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍÓ Ò appleûíó Ó ÒÚ ÓÏ ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl, apple È Âapple ÏË, ÒÔËÒÍ Ï ÒÚÓ Á ÂÏ ı ÓÔappleÓÒÓ, ÔappleÓ apple ÏÏÌ Ï Ó ÂÒÔ ÂÌËÂÏ Îfl ÛÔapple ÎÂÌËfl ÏÛÁ ÍÓÈ 1

3 é ÁÓapple apple Á ÂÏÓ Ë ÎÂÏÂÌÚÓ ÛÔapple ÎÂÌËfl 1 MIC åëíappleóùóì 2 p ÉÌÂÁ Ó Îfl Ì Û ÌËÍÓ 3 HOLD ÑÎfl ÓÚÍÎ ÂÌËfl ÍÌÓÔÍË Ì ÊÏËÚ 4 RESET ÑÎfl ÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌËfl Ì ÒÚappleÓÂÍ ÔÎÂÂapple 5 ÑËÒÔÎÂÈ ÑËÌ ÏË ÂÒÍÓ ÓÚÓ apple ÊÂÌË ÏÂÌ, Ô apple ÏÂÚappleÓ Ë ËÌÙÓappleÏ ˆËË Ó ÓappleÓÊÍ ı 6 J( / èappleóíappleûúí Ì Á / èappleóíappleûúí ÔÂapple ; Âappleı / ÇÌËÁ Ì Ó ËÌ ÛappleÓ ÂÌ 2; ÇÍÎ ÂÌË / Ç ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË / è ÛÁ ; ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ ÏÂÌ Volume + / - àáïâìâìëâ appleóïíóòúë; èappleóíappleûúí ; SuperScroll; èâappleâèúë Í ÔappleÂ Û ÂÏÛ / ÒÎÂ Û ÂÏÛ 7 REC á ÔÛÒÍ Ë ÓÒÚ ÌÓ Í Á ÔËÒË ÓÎÓÒ / FM-apple ËÓ 8 A - B ÑÎfl ÍÎ ÂÌËfl ÔÓ ÚÓappleÌÓ Ó ËÎË ÌÂÔappleÂapple ÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÚË ÍÓÏÔÓÁˈËË ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ Û Ë ÂÈÒÚ Ëfl. 9 MENU ÑÎfl ÓÔˆËÈ ÏÂÌ 0 èâappleâíî ÚÂÎ USB ÇÒÚ ÚÂ/ËÁ ÎÂÍËÚÂ Í ÂÎ ËÁ apple Á ÂÏ USB! USB ê Á ÂÏ Îfl Í ÂÎfl USB 2

4 èó ÓÚÓ Í ìòú ÌÓ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÌÓÂ Ó ÂÒÔ ÂÌË 1 ÇÒÚ Ú ıó fl ËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍ ËÒÍÓ Ó CD-ROM ÍÓÏÔ ÚÂapple. ÖÒÎË ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍ Ì Á ÔÛÒÚËÚÒfl ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË, ÂÎÍÌËÚ ٠ÈÎ.exe, Ì ıó fl ËÈÒfl ÍÓappleÌ ÓÏ Í Ú ÎÓ Â ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍÂ. 2 Ç ÂappleËÚ flá Í. ëîâ ÛÈÚ ËÌÒÚappleÛ͈ËflÏ Ì Íapple Ì Îfl ÔÓÎÌÂÌËfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË Musicmatch Jukebox Ë Device Manager. ÇÌËÏ ÌËÂ! èóî ÁÓ ÚÂÎflÏ Windows 98SE: ÇÓ ËÁ ÂÊ ÌËÂ Ò Ó ÔappleË ÛÒÚ ÌÓ Í çö èéñëéöñàçüâíö ÔappleÓË apple ÚÂÎ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ Ó áäçöêòöçàü ÛÒÚ ÌÓ ÍË. èëú ÌË ÔappleÓË apple ÚÂÎfl Ç ÔappleÓË apple ÚÂΠÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ ÒÚappleÓÂÌÌ È ÍÍÛÏÛÎflÚÓapple USB. ÑÎfl Á applefl ÍË ÔappleÓË apple ÚÂÎfl, ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÔÓappleÚ USB ÔÓÎÓÊÂÌË LOCK. èó ÍÎ ËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ì ÔappleflÏÛ Í ÔÓappleÚÛ USB Ò ÓÂ Ó ÍÓÏÔ ÚÂapple. ëapple ÁÛ ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ÓÍÌÓ ÔÓ ÍÎ ÂÌËfl USB. èappleó Ó ËÚ Á applefl ÍÛ Ú ÂÌË 4 ÒÓ, Ó ÔappleÂÍapple ÂÌËfl ÏË ÌËfl ÁÌ Í Ú appleâë. èappleëïâ ÌËÂ: Á applefl Í ÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÔappleË ÍÎ ÂÌÌÓÏ ÍÓÏÔ ÚÂapple Ì ÓÁÏÓÊÌ. ëëòúâï ÚËÁ ˆËfl Ë ÔÂapple ÏÛÁ ÍË èîââapple ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl Í ÂÒÚ Â ÌÓ Ó Ó Ì ÍÓÔËÚÂÎfl USB Windows Explorer. óâappleâá ÒÓ ËÌÂÌË USB ÏÓÊÌÓ ÔÂappleÂ Ú Ì ÔappleÓË apple ÚÂÎ ÏÛÁ Í Î Ì Â Ù ÈÎ Ë ÛÔapple ÎflÚ ËÏË. 1 ôâîíìëúâ Ë ÂÎËÚÂ Ó ÂÌÛ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÓappleÓÊÂÍ Îfl ÔÂappleÂ Ë Ëı Ì ÍÓÏÔ ÚÂapple. 2 èâappleâìóò ÓÒÛ ÂÒÚ ÎflÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ ÔÂappleÂÚ ÒÍË ÌËfl. ÅÂÁÓÔ ÒÌÓ ÓÚÍÎ ÂÌË ÔappleÓË apple ÚÂÎ ê ÓÚ fl Ò ÔÎÂÈÂappleÓÏ, ÔÓÍËÌ Ú Ò ÍÚË Ì Â ÔappleËÎÓÊÂÌËfl. ÅÂÁÓÔ ÒÌÓ ÓÚÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ, ÂÎÍÌÛ ÍÌÓÔÍÛ Ì Ô ÌÂÎË Á. èóî ÁÓ ÚÂÎflÏ WINDOWS98SE: ÂÈ éë ÌÂÚ ÁÌ Í. èó Á Âapple ÂÌËË ÔÂappleÂ Ë Ù ÈÎÓ Úapple ÛÂÚÒfl ÔappleÓÒÚÓ ÓÚÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ (ÔÂapple ٠ÈÎÓ Á Âapple ÂÌ, ÍÓ ÌËÏ ˆËfl ËÒ ÂÁ ÂÚ). 3

5 èëú ÌË ÇÍÎ ÂÌË ÔËÚ ÌËfl: Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ 2; Ó ÔÓfl ÎÂÌËfl ÓÍÌ PHILIPS. Ç ÍÎ ÂÌË ÔËÚ ÌËfl: Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ 2; Ó ËÒ ÂÁÌÓ ÂÌËfl ÓÍÌ Ì Íapple Ì ÇçàåÄçàÖ! èappleë ÓÚÒÛÚÒÚ ËË ÓÔÂapple ˆËÈ Ë ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÏÛÁ ÍË Ú ÂÌË ÔÂappleËÓ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓ Ó SETTINGS (ç ÒÚappleÓÈÍË) > TIME OUT (ÇappleÂÏfl ÓÚÍÎ ÂÌËfl) ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÓÚÍÎ ÂÚÒfl ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË. àì ËÍ ˆËfl ÛappleÓ Ìfl ÔËÚ ÌËfl ç ËÒÔΠÓÚÓ apple Ê ÂÚÒfl ÔappleË ÎËÁËÚÂÎ Ì È ÛappleÓ ÂÌ Á applefl Ú appleâè. ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓapple ÔÓÎÌÓÒÚ Á appleflêâì Å Ú appleâfl Á appleflêâì Ì Â ÚappleÂÚË Å Ú appleâfl Á appleflêâì Ì ÔÓÎÓ ËÌÛ çëáíëè ÛappleÓ ÂÌ Á applefl ÍÍÛÏÛÎflÚÓapple ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓapple apple ÁappleflÊÂÌ ÇçàåÄçàÖ! èappleë ÔÓ ÚË ÔÓÎÌÓÈ apple Áapplefl ÍÂ Ú appleâè, ÔÓfl ÎflÂÚÒfl Ë ÏË ÂÚ ÓÍÌÓ apple Áapplefl ÍË Ú appleâè. åâìââ ÂÏ ÂappleÂÁ 60 ÒÂÍÛÌ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Û ÂÚ ÓÚÍÎ ÂÌÓ. èâappleâ ÓÚÍÎ ÂÌËÂÏ ÔappleÓË apple ÚÂΠÒÓıapple ÌflÚÒfl ÒÂ Ì ÒÚappleÓÈÍË Ë ÌÂÁ Âapple ÂÌÌ Â Á ÔËÒË. 4

6 äóappleìâ Ó ÏÂÌ. ëapple ÁÛ ÔÓÒΠÍÎ ÂÌËfl ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÓÚÓ apple Ê ÂÚÒfl ROOT MENU (äóappleìâ Ó ÏÂÌ ) Ë Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ÂÒÎË Ì ıó ËÚÂÒ ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ. Music (åûá Í ) Radio (ê ËÓ) Recordings (á ÔËÒË) Folder (è ÔÍ ) Ì ÊÏËÚ Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ˆËÙappleÓ ı ÏÛÁ Í Î Ì ı ÓappleÓÊÂÍ Ì ÊÏËÚ Îfl ÔappleÓÒÎÛ Ë ÌËfl Ôapple appleëúâî ÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌ ı apple ËÓÒÚ ÌˆËÈ Ì ÊÏËÚ Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl, ÛÔapple ÎÂÌËfl Ë ÒÓÁ ÌËfl Á ÔËÒÂÈ Ì ÊÏËÚ Îfl Ó ÁÓapple ÓappleÓÊÂÍ ÔÓ Ô ÔÍ Ï ç Ë ˆËfl Ç ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ó ÓappleÛ Ó Ì ÒËÒÚÂÏÓÈ ËÌÚÛËÚË ÌÓÈ Ì Ë ˆËË ÔÓ ÏÂÌ, ÔÓÁ ÓÎfl ÂÈ Î ÍÓ ıó ËÚ Ì apple ÁÎË Ì Â Ì ÒÚappleÓÈÍË Ë ÍÓÏ Ì. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍ ÏË +, -, J(, )K Îfl Ó ÁÓapple ÏÂÌ. ÑÎfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌËfl Óapple Ì ÊÏËÚ 2;. ÑÎfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ËÎË ıó ËÁ Î Ó Ó appleâêëï Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU / J(. 5

7 åìáõääãúçäü Ë ÎËÓÚÂÍ : ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË (Ú ÍÊ ÔappleËÏÂÌËÏÓ Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl Á ÔËÒÂÈ) Ç ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÂappleËÚ MUSIC (áäèàëú) Îfl ıó Ë ÎËÓÚÂÍÛ Á ÔËÒÂÈ. èóòîâ Ì Ê ÚËfl 2; ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÌÂÚ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÂı ÏÛÁ Í Î Ì ı Á ÔËÒÂÈ Ë ÎËÓÚÂÍË ÎÙ ËÚÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. éòìó Ì Â ÓÔÂapple ˆËË ç ÊËÏ ÂÏ Â ÍÌÓÔÌË ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÎÂ Û ÂÈ ËÎË ÔappleÂ Û ÂÈ ÓappleÓÊÍË Ì ÊÏËÚ )K ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÎÂ Û ÂÈ ËÎË ÔappleÂ Û ÂÈ ÓappleÓÊÍË Ì ÊÏËÚ J( èappleëóòú ÌÓ Í ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ç ÊÏËÚ 2;; Ó appleâïfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl Forward search (èóëòí ÔappleflÏÓÏ Ì Ôapple ÎÂÌËË) ç ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ )K Backward search (èóëòí Ó apple ÚÌÓÏ Ì Ôapple ÎÂÌËË) ç ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ J( êâ ÛÎËappleÓ Í appleóïíóòúë + / - èappleóòïóúapple FOLDER (è ÔÍË) 1 Ç appleâêëïâ ÔappleÓÒÏÓÚapple Ô ÔÍË ÏÛÁ Í Î Ì Â Á ÔËÒË ÓÚÓ apple Ê ÚÒfl ÎÙ ËÚÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. Ç ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÂappleËÚ ÔÛÌÍÚ FOLDER VIEW (èappleóòïóúapple è ÔÍ ) Îfl ıó appleâêëï ÔappleÓÒÏÓÚapple Ô ÔÍË. Ç appleâêëïâ ÔappleÓÒÏÓÚapple FOLDER (è ÔÍË) ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ÔÓapplefl ÓÍ ÒËÒÚÂÏ ÚËÁ ˆËË ÏÛÁ Í Î Ì ı Á ÔËÒÂÈ ÔÓÒΠËı ÔÂappleÂÚ ÒÍË ÌËfl. è ÔÍË Ë ÓappleÓÊÍË Û ÛÚ ÔappleË Â ÂÌ ÎÙ ËÚÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. 2 ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍÓÈ + Îfl ÔÂappleÂıÓ Í ÔappleÂ Û ÂÈ ÓappleÓÊÍ ËÎË Ô ÔÍÂ. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍÓÈ - Îfl ÔÂappleÂıÓ Í ÒÎÂ Û ÂÈ ÓappleÓÊÍ ËÎË Ô ÔÍÂ. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍÓÈ )K Îfl ÓÚÍapple ÚËfl Ô ÔÍË. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÍÌÓÔÍÓÈ J( Îfl ÔÂappleÂıÓ Ì Ó ËÌ ÛappleÓ ÂÌ Âappleı. 3 ÑÎfl Óapple ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ Ì ÊÏËÚ 2;. éúó apple ÁËÚÒfl Ì ÓÎ Ó ÓÍÌÓ. 4 Ç ÂappleËÚ Play (ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËÂ) Îfl Ì Î ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ Ì ËÌ fl Ò ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓÈ ÚÓ ÍË apple ÌÌÓÈ Ô ÔÍÂ. Ç ÂappleËÚ Delete (ì ÎËÚ ) Îfl Û ÎÂÌËfl apple ÌÌÓ Ó ÔÛÌÍÚ. ÇçàåÄçàÖ! Ç appleâêëïâ ÔappleÓÒÏÓÚapple ÏÓÊÌÓ Û ÎflÚ ÚÓÎ ÍÓ ÓappleÓÊÍË, ÌÓ ÌÂÎ Áfl Û ÎflÚ Ô ÔÍË. 6

8 ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÙÛÌ͈ËË ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl èó ÚÓapple A-B ÑÎfl ÍÎ ÂÌËfl ÔÓ ÚÓappleÌÓ Ó ËÎË ÌÂÔappleÂapple ÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÚË ÍÓÏÔÓÁˈËË ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ Û Ë ÂÈÒÚ Ëfl.: 1 Ç Ì Î ÌÛÊÌÓ Ó ÓÚappleÂÁÍ ÍÓÏÔÓÁˈËË Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ A-B. ç Íapple Ì ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ËÌ ËÍ ˆËfl. 2 Ö Â apple Á Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ A-B ÍÓ̈ ÌÛÊÌÓ Ó ÓÚappleÂÁÍ ÍÓÏÔÓÁˈËË. ç ËÒÔΠÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ËÌ ËÍ ˆËfl, Ë ÍÎ ËÚÒfl ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓ ÚÓappleÌÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl. êöüàåõ ÇéëèêéàáÇÖÑÖçàü ç ÔappleÓË apple ÚÂΠÏÓÊÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÍÓÏÔÓÁˈËÈ ÒÎÛ ÈÌÓÏ ÔÓapplefl Í (Shuffle ), Ú ÍÊ ÌÂÔappleÂapple ÌÓ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË (repeat ). àáïâìâìëâ appleâêëï ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl 1 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ). Ç ÂappleËÚ Play modes (êâêëï ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl). 2 àòôóî ÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË, ÚÓ apple Ú ÒÎÂ Û ËÂ Ô apple ÏÂÚapple. icon Repeat 1 (èó ÚÓapple 1) Repeat all (èó ÚÓappleËÚ ÒÂ) Shuffle (ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ËÁÏÂÌÂÌÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ) Shuffle repeat (ëîû ÈÌ È ÔÓapplefl ÓÍ ÔÓ ÚÓapple ) Repeat folder (èó ÚÓappleËÚ Ô ÔÍÛ) áì ÂÌË èóòúóflììóâ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË 1 ÓappleÓÊÍË èó ÚÓappleÌÓ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ ÒÎÛ ÈÌÓÏ ÔÓapplefl Í ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ ÒÎÛ ÈÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ Ò ÔÓ ÚÓappleÓÏ èó ÚÓappleÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ Ô ÔÍË Shuffle folder (ëîû ÈÌ È ÔÓapplefl ÓÍ Ô ÔÍÂ) ÇÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË ÒÂı ÓappleÓÊÂÍ Ô ÔÍË ÒÎÛ ÈÌÓÏ ÔÓapplefl Í Çõäã. é ÌÓ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË 7

9 Í Î ÈÁÂapple. ç ÔappleÓË apple ÚÂΠÏÓÊÌÓ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÚ ÍÓÏÔÓÁˈËË Ò apple ÁÎË Ì ÏË Ì ÒÚappleÓÈÍ ÏË ÙÛÌ͈ËË EQ ( Í Î ÈÁÂapple). àáïâìâìëâ Ì ÒÚappleÓÂÍ Í Î ÈÁÂapple 1 ç ÊÏËÚ MENU(åÂÌ ). Ç ÂappleËÚ EQUALIZER ( Í Î ÈÁÂapple). 2 àòôóî ÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË ÔappleÓÍappleÛÚÍË Îfl Óapple ÓÔˆËÈ Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip Hop, Dance(í ÌˆÂ Î Ì fl), Custom (èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl) ËÎË Off (Ç ÍÎ). Custom EQ (èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ Í Î ÈÁÂapple ) Ç ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍÂ Í Î ÈÁÂapple ÓÒÚÛÔÌ 5 appleâ ÛÎËappleÛÂÏ ı Ë Ô ÁÓÌÓ ÒÚÓÚ: Bass (Å ÒÓ Â), Low (çëáíëâ), Mid (ëappleâ ÌËÂ), High (Ç ÒÓÍËÂ) Ë Treble (ë Ï Â ÒÓÍËÂ). 1 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ). Ç ÂappleËÚ EQUALIZER > Custom(ùÍ Î ÈÁÂapple > èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ ). 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ J( ËÎË )K Îfl Óapple Ë Ô ÁÓÌ ÒÚÓÚ. Ç apple ÌÌ È Ë Ô ÁÓÌ Á ÏË ÂÚ. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ + Ó ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Îfl Û ÂÎË ÂÌËfl ÁÌ ÂÌËfl ÒÚÓÚ. ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ - Ó ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ apple Á Îfl ÛÏÂÌ ÂÌËfl ÁÌ ÂÌËfl ÒÚÓÚ. 4 èappleë ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËË ÏÛÁ ÍË ÏÓÊÌÓ Òapple ÁÛ ÔappleÓÒÎÛ Ú, Í Í Á Û ËÚ ÒÓıapple ÌÂÌÌ fl ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ Í Î ÈÁÂapple. ÇçàåÄçàÖ! - ç ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ J( Îfl ıó ËÁ Íapple Ì ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË Í Î ÈÁÂapple ÂÁ ÒÓıapple ÌÂÌËfl. - ÖÒÎË Ú ÂÌË 5 ÒÂÍÛÌ ÌÂ Î Ì Ê Ú ÌË Ó Ì ÍÌÓÔÍ, ÔappleÓËÒıÓ ËÚ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍËÈ ıó ËÁ Íapple Ì ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ÒÍÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË Í Î ÈÁÂapple. 8

10 êâêëï apple ËÓ ÑÎfl ıó appleâêëï apple ËÓ ÂappleËÚ ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÔÛÌÍÚ RADIO. êû Ì fl Ì ÒÚappleÓÈÍ 1 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ). Ç ÂappleËÚ Manual tune (êû Ì fl Ì ÒÚappleÓÈÍ ). ç ÊÏËÚ 2; Îfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌÂÌËfl. 2 ç ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ J( / )K Îfl ÔÓËÒÍ ÒÚ ÌˆËË ËÎË Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ )K Îfl ÔÓËÒÍ ÒÎÂ Û ÂÈ ÓÒÚÛÔÌÓÈ ÒÚ ÌˆËË. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2;; Îfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌËfl Ì ÒÚappleÓÈÍË. Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ 1 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ). Ç ÂappleËÚ Autotune (Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍ fl Ì ÒÚappleÓÈÍ ). ç ÊÏËÚ 2; Îfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌÂÌËfl. èappleóë apple ÚÂÎ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÂappleÂÚ 30 ÓÒÚÛÔÌ ı ÒÚ ÌˆËÈ Ò Ò Ï Ï ÒËÎ Ì Ï ÒË Ì ÎÓÏ. èappleóòîû Ë ÌË apple ËÓÒÚ ÌˆËË 1 ÑÎfl ıó appleâêëï apple ËÓ ÂappleËÚ ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÔÛÌÍÚ RADIO. 2 ç ÊÏËÚ J( Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË Âappleı ËÎË )K Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË ÌËÁ, ÚÓ Ò ÂÎ Ú Óapple. 3 Ä ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Ì ÌÂÚÒfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË Ôapple appleëúâî ÌÓÈ ÛÒÚ ÌÓ ÍË. 9

11 ÇõèéãçÖçàÖ áäèàëà ÖÒÎË ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÔÓ ÍÎ ÂÌÓ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ, ÏÓÊÌÓ ÒÓÁ Ú ÓÎÓÒÓ Û Á ÔËÒ ËÎË Á ÔËÒ apple ËÓ. Ç ÔÓÎÌÂÌË ÓÎÓÒÓ ÓÈ Á ÔËÒË 1 ì  ËÚÂÒ, ÚÓ appleâêëï apple ËÓ ÓÚÍÎ ÂÌ. 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REC Îfl Ì Î Á ÔËÒË ÓÎÓÒ. ç ËÒÔΠÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ÒÓÒÚÓflÌË Á ÔËÒË. 3 Ö Â apple Á Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REC Îfl ÓÒÚ ÌÓ ÍË Á ÔËÒË. ç ËÒÔΠÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl ÒÓÒÚÓflÌË ÒÓıapple ÌÂÌËfl Á ÔËÒË. á ÔËÒ Û ÂÚ ÒÓıapple ÌÂÌ Ô ÏflÚË ÔappleÓË apple ÚÂÎfl (ËÏfl Ù ÈÎ = VOICE REC > MIC-xxx.wav; xxx = ÌÓÏÂapple ÍÓÏÔÓÁˈËË). á ÔËÒ ÔÂappleÂ Ë Ô ÁÓÌ FM 1 ÑÎfl ıó appleâêëï apple ËÓ ÂappleËÚ ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÔÛÌÍÚ RADIO. 2 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REC Îfl Ì Î Á ÔËÒË ÔÂappleÂ Ë Ë Ô ÁÓÌ FM. ç ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â ÓÚÓ apple ÁflÚÒfl Ò Â ÂÌËfl Ó Á ÔËÒË. 3 Ö Â apple Á Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REC Îfl ÓÒÚ ÌÓ ÍË Á ÔËÒË ÔÂappleÂ Ë Ë Ô ÁÓÌ FM. ç ÛÒÚappleÓÈÒÚ Â ÓÚÓ apple ÁflÚÒfl Ò Â ÂÌËfl Ó ÒÓıapple ÌÂÌËË Á ÔËÒË. á ÔËÒ FM Û ÂÚ ÒÓıapple ÌÂÌ Ô ÏflÚË ÛÒÚappleÓÈÒÚ (ËÏfl Ù ÈÎ = FM REC > FM-xxx.wav; xxx = ÌÓÏÂapple ÓappleÓÊÍË). ÇéëèêéàáÇÖÑÖçàÖ áäèàëöâ á ÔËÒË ıapple ÌflÚÒfl Ë ÎËÓÚÂÍ RECORDING (áäèàëú). èóëòí ÌÂÓ ıó ËÏÓÈ Á ÔËÒË 1 Ç ÍÓappleÌ ÓÏ ÏÂÌ ÂappleËÚ RECORDING (áäèàëú) Îfl ıó Ë ÎËÓÚÂÍÛ Á ÔËÒÂÈ. èóòîâ Ì Ê ÚËfl 2; ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÌÂÚ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÂı ÏÛÁ Í Î Ì ı Á ÔËÒÂÈ Ë ÎËÓÚÂÍË ÎÙ ËÚÌÓÏ ÔÓapplefl ÍÂ. 2 ç ÊÏËÚ 2; Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ô ÛÁ ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËË ÚÂÍÛ ÂÈ Á ÔËÒË. 3 ç ÊÏËÚ )K Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÒÎÂ Û ÂÈ Ë J( Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl ÔappleÂ Û ÂÈ Á ÔËÒË. ÇçàåÄçàÖ! ìôapple ÎÂÌË ÙÛÌ͈ËflÏË ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl Á ÔËÒÂÈ ÓÒÛ ÂÒÚ ÎflÂÚÒfl Ú Í ÊÂ, Í Í Ë Ë ÎËÓÚÂÍ MUSIC (åìáõää). éúíappleóèúâ Ë ÎËÓÚÂÍÛ MUSIC (åûá ÍË) Îfl ÔÓÎÛ ÂÌËfl ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ ËÌÙÓappleÏ ˆËË. 10

12 ç ÒÚappleÓÈÍ Ô apple ÏÂÚappleÓ 1 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åâì ) Îfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ô apple ÏÂÚappleÓ Ì ÒÚappleÓÈÍË. 2 èappleë ÔÓËÒÍ ÌÛÊÌÓÈ ÓÔˆËË Ì ÊËÏ ÈÚ + Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË Âappleı Ë - Îfl ÔappleÓÍappleÛÚÍË ÌËÁ. ç ÊÏËÚ )K Îfl ÔÂappleÂıÓ Ì ÒÎÂ Û ËÈ Ë J( Îfl ÔÂappleÂıÓ Ì ÔappleÂ Û ËÈ ÛappleÓ ÂÌ. 3 ç ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2; Îfl ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌËfl Óapple. 4 ç ÊÏËÚ MENU (åâì ) ËÎË J( Îfl ıó ËÁ ÓÍÌ Ì ÒÚappleÓÈÍË. ÇçàåÄçàÖ! - è apple ÏÂÚapple Îfl Í Ê ÓÈ Ì ÒÚappleÓÈÍË ÓÚÓ apple Ê ÚÒfl Ì ËÒÔΠÔappleÓË apple ÚÂÎfl. - ÑÓÒÚÛÔÌ Â Ì ÒÚappleÓÈÍË ËÁÏÂÌfl ÚÒfl Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ apple ÌÌÓ Ó appleâêëï. ç ÒÚappleÓÈÍ êöüàåõ ÇéëèêéàáÇÖÑÖçàü Repeat 1(èÓ ÚÓapple 1) / Repeat all (èó ÚÓappleËÚ ÒÂ)/ Shuffle (àáïâìëú ÔÓapplefl ÓÍ) / (àáïâìëú ÔÓapplefl ÓÍ ÔÓ ÚÓapple ) / repeat folder (èó ÚÓappleËÚ Ô ÔÍÛ) / è ÔÍ ÔappleÓËÁ ÓÎ ÌÓÏ ÔÓapplefl Í / Ç ÍÎ ùí Î ÈÁÂapple Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop / Dance (í ÌˆÂ Î Ì fl) / Custom (èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl) / Off (Ç ÍÎ) Delete (ì ÎËÚ ) ùìâapple ÓÒ ÂappleÂÊÂÌË ON (Çäã.) / OFF (Çõäã.) Scroll status (ëóòúóflìëâ ÔappleÓÍappleÛÚÍË) Medium (ëappleâ Ìflfl ÒÍÓappleÓÒÚ ) / Slow (åâ ÎÂÌÌÓ) / Fast (Å ÒÚappleÓ) ùíapple ÌÌ fl Á ÒÚ Í ÑËÒÔÎÂÈ Clock vertical (ÇÂappleÚËÍ Î ÌÓ apple ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ Â Ò ) / Clock horizontal (ÉÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓ apple ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ Â Ò ) / Animation ( ÌËÏ ˆËfl) ÇappleÂÏfl 60 ÒÂÍÛÌ / 30 ÒÂÍÛÌ / 10 ÒÂÍÛÌ / Çõäã Time out (ÇappleÂÏfl ÓÚÍÎ ÂÌËfl) 3 ÏËÌÛÚ / 5 ÏËÌÛÚ / 10 ÏËÌÛÚ / 30 ÏËÌÛÚ / Ç ÍÎ í ÈÏÂapple ÒÌ 15 ÏËÌÛÚ / 30 ÏËÌÛÚ / 45 ÏËÌÛÚ / 60 ÏËÌÛÚ / Ç ÍÎ ÇÓÁÓ ÌÓ ÎÂÌË ON (Çäã.) / OFF (Çõäã.) ìòú ÌÓ Í Ú Ë appleâïâìë èóîfl Day (ÑÌÂÈ Ë Time (ÇappleÂÏÂÌË) Language (üá Í) English / Français/ Deutsch / Español / Italiano / Nederlands / Português / Svenska / Polski Information (ë  ÂÌËfl) ç ÒÚappleÓÈÍË ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎfl è apple ÏÂÚapple ÇÂappleÒËfl FW / ÑÓÒÚÛÔÌ Ô ÏflÚ ÇÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌËÂ Ì ÒÚappleÓÂÍ ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎfl 11

13 é Firmware Manager èappleóë apple ÚÂÎ ÛÔapple ÎflÂÚÒfl ÌÛÚappleÂÌÌÂÈ ÔappleÓ apple ÏÏÓÈ, Ì Á ÂÏÓÈ ÒÚappleÓÂÌÌÓÈ ÏËÍappleÓÔappleÓ apple ÏÏÓÈ. èappleë ÔÓÏÓ Ë ÔappleÓ apple ÏÏ Firmware Manager ÏÓÊÌÓ Ó ÌÓ ÎflÚ èé Ë ÓÒÒÚ Ì ÎË Ú Ô apple ÏÂÚapple ÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÌÂÒÍÓÎ ÍËÏË ÂÎ Í ÏË Ï Ë. ìòú ÌÓ Í Firmware Manager 1 ÇÒÚ Ú ıó fl ËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍ ËÒÍÓ Ó CD-ROM ÍÓÏÔ ÚÂapple. 2 ÑÎfl ÔÓÎÌÂÌËfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÒΠÛÈÚ ÒÂÏ Íapple ÌÌ Ï ËÌÒÚappleÛ͈ËflÏ. é ÌÓ ÎÂÌË ÒÚappleÓÂÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ 1 ì  ËÚÂÒ, ÚÓ ÍÓÏÔ ÚÂapple ÔÓ ÍÎ ÂÌ Í ÒÂÚË, Ë ÚÓ ÓÒÛ ÂÒÚ ÎÂÌ ıó àìúâappleìâú. 2 èó ÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ. 3 á ÔÛÒÚËÚ Firmware Manager. 4 ÇÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌË ÒÚappleÓÂÌÌ ı ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÎÌflÈÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ËÌÒÚappleÛ͈ËflÏË, Ó ËÏ ÏË Ì Íapple Ì. 12

14 ìòúapple ÌÂÌË ÌÂÔÓÎ ÓÍ èappleë ÓÁÌËÍÌÓ ÂÌËË Í ÍÓÈ-ÎË Ó ÌÂÔÓÎ ÍË ÒÌ Î ÔappleÓÒÏÓÚappleËÚ ÔÛÌÍÚ, Ôapple ÒÚ ÎÂÌÌ Â Ì ÒÎÂ Û Ëı ÒÚapple Ìˈ ı. ÑÎfl ÔÓÎÛ ÂÌËfl ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓÈ ÔÓÏÓ Ë Ë appleû Ëı ÒÓ ÂÚÓ ÔÓ ÛÒÚapple ÌÂÌË ÌÂÔÓÎ ÓÍ ÔappleÓÒÏÓÚappleËÚÂ Ú ÍÊ FAQ (ó ÒÚÓ Á ÂÏ Â ÓÔappleÓÒ ) Ì ÒÚapple Ìˈ ÖÒÎË ÒΠÛfl ÚËÏ ÒÓ ÂÚ Ï, ÌÂ Û ÎÓÒ Ì ÈÚË appleâ ÂÌËÂ, Ó apple ÚËÚÂÒ Í ÔappleÓ ˆÛ ËÎË ÒÂapple ËÒÌ È ˆÂÌÚapple. èêöñìèêöüñöçàö: çë ÔappleË Í ÍËı Ó ÒÚÓflÚÂÎ ÒÚ ı Ì ÓÔÛÒÍ ÂÚÒfl ÔÓÔ ÚÍ Ò ÏÓÒÚÓflÚÂÎ ÌÓ ËÒÔapple ËÚ ÔappleË Óapple, ÔÓÒÍÓÎ ÍÛ ÚÓ Ò ÂÎ ÂÚ apple ÌÚË Ì ÂÈÒÚ ËÚÂÎ ÌÓÈ. ëëïôúóï èappleóë apple ÚÂÎ Ì appleâ ËappleÛÂÚ Ì ÍÓÏ Ì èappleóë apple ÚÂÎ Ì ÍÎ ÂÚÒfl êâ ÂÌËÂ Ì ÊÏËÚ RESET èó ÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ. èappleó Ó ËÚ Á applefl ÍÛ Ú ÂÌËÂ, ÔappleÂÍapple ÂÌËfl ÏË ÌËfl ÁÌ Í Ú appleâë. ç ÊÏËÚ 2; ; ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÍÎ ËÚÒfl. Ç ÒÎÛ Â Ó Ë ÍË ÛÒÚappleÓÈÒÚ, ÔÓ ÍÎ ËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ. ÇÓÒÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ Firmware Manager Îfl ÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌËfl ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ç ËÒÔΠÓÚÓ apple Ê ÂÚÒfl ËÌ ËÍ ˆËfl - èó ÒÓ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Í ÍÓÏÔ ÚÂappleÛ. ì ÎËÚ "Memory Full" (è ÏflÚ ÔÂappleÂÔÓÎÌÂÌ ) ÌÂÌÛÊÌ ÂÙ ÈÎ. éúòóâ ËÌËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ ÓÚ ÍÓÏÔ ÚÂapple ÂÁÓÔ ÒÌÓÏ appleâêëïâ. èó ÚÓappleËÚ ÔÓÔ ÚÍÛ Á ÔËÒË. 13

15 èapple ËÎ ÂÁÓÔ ÒÌÓ Ó Ó apple ÂÌËfl Ë Ó ÒÎÛÊË ÌË ìıó èappleâ ÓÚ apple ÂÌË ÔÓ appleâê ÂÌËfl ËÎË Ò Ó apple ÓÚ çâ ÔÓ Âapple ÈÚ ËÁ ÂÎË appleâáïâappleìóïû Ì appleâ Û ÓÚ Ì appleâ ÚÂÎ Ì ı ÔappleË ÓappleÓ ËÎË ÔappleflÏ ı ÒÓÎÌÂ Ì ı ÎÛ ÂÈ. çâ appleóìflèúâ ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ë Ì ÓÔÛÒÍ ÈÚÂ Ô ÂÌËfl Ì ÌÂ Ó appleû Ëı Ôapple ÏÂÚÓ. çâ ÓÔÛÒÍ ÈÚ ÔÓ appleûêâìëfl ÔappleÓË apple ÚÂÎ Ó Û.ç ÓÔÛÒÍ ÈÚ ÔÓÔ ÌËfl Ó ÌÂÁ Ó Îfl Ì Û ÌËÍÓ ËÎË ÔÓappleÚ USB, Ú Í ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í ÒÂapple ÂÁÌÓÏÛ ÔÓ appleâê ÂÌË. çâ ÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ ÌËÍ ÍËÏË ËÒÚfl ËÏË Òapple ÒÚ ÏË, ÒÓ ÂappleÊ ËÏË ÒÔËappleÚ, ÏÏË Í, ÂÌÁÓÎ ËÎË apple ÁË Ì Â Â ÂÒÚ, ÔÓÒÍÓÎ ÍÛ ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ appleâ ËÚ ÔappleÓË apple ÚÂÎ. àòôóî ÁÓ ÌË ÎËÁË ÔappleË Óapple ÏÓ ËÎ Ì ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ ÏÓÊÂÚ Á Ú ÔÓÏÂıË apple ÓÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ. ÑÂÎ ÈÚ appleâáâapple ÌÛ ÍÓÔË Ò ÓËı Ù ÈÎÓ. ëîâ ËÚ Á ÒÓıapple ÌÌÓÒÚ ËÒıÓ Ì ı Ù ÈÎÓ ÔÓÒΠËı Á appleûáíë ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÓPhilips Ì ÌÂÒÂÚ ÓÚ ÂÚÒÚ ÂÌÌÓÒÚË Á Î Û ÛÚapple ÚÛ ÒÓ ÂappleÊËÏÓ Ó ÚÓÏ ÒÎÛ Â, ÂÒÎË ËÁ ÂÎË ÔÓ appleâê ÂÌÓ ËÎË Ì ËÚ ÂÚÒfl. íâïôâapple ÚÛapple ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË Ë ıapple ÌÂÌËfl ùíòôîû ÚËappleÛÈÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÏÂÒÚ ı,  ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ò ÔÓ ÂappleÊË ÂÚÒfl ÏÂÊ Û 0 Ë 35 C. ïapple ÌËÚ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÏÂÒÚ ı,  ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ò ÔÓ ÂappleÊË ÂÚÒfl ÏÂÊ Û -20 Ë 45 C. Ç ÛÒÎÓ Ëflı ÌËÁÍÓÈ ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple ÒappleÓÍ ÒÎÛÊ Ú appleâë ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÏÓÊÂÚ ÒÓÍapple ÚËÚ Òfl. àòôóî ÁÓ ÌËÂ Ì Û ÌËÍÓ èapple ËÎ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË ÔappleË ÔappleÓÒÎÛ Ë ÌËË ÇÍÎ ÈÚ Á ÛÍ Ì ÛÏÂappleÂÌÌÓÈ appleóïíóòúë. ÇÍÎ ÂÌË ÓÎ ÓÈ appleóïíóòúë ÔappleË ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËË Ì Û ÌËÍÓ ÏÓ ÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í ÔÓ appleâê ÂÌË ÒÎÛı. å appleâíóïâì ÛÂÏ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Îfl ÌÌÓ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ì Û ÌËÍË SHE775. Ç ÊÌ fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl (Í Ò ÂÚÒfl ÏÓ ÂÎÂÈ, ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò ÍÓÚÓapple ÏË ÔÓÒÚ Îfl ÚÒfl Ì Û ÌËÍË): Philips apple ÌÚËappleÛÂÚ, ÚÓ Ï ÍÒËÏ Î Ì fl ÏÓ ÌÓÒÚ Á ÛÍ Û ËÓÔappleÓË apple ÚÂÎfl ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ÛÍ Á ÌËflÏ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Ëı ÍÓÌÚappleÓÎËappleÛ Ëı Óapple ÌËÁ ˆËÈ, ÚÓÎ ÍÓ ÂÒÎË ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒfl Ì Û ÌËÍË, ıó fl Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ ÍË. ÖÒÎË Úapple ÛÂÚÒfl Á ÏÂÌËÚ Ì Û ÌËÍË, Ï appleâíóïâì ÛÂÏ Ï Ó apple ÚËÚ Òfl Í ÔappleÓ ˆÛ Ë Á Í Á Ú Ì Û ÌËÍË ÚÓÈ Ê ÏÓ ÂÎË, ÚÓ ıó ËÎË ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ ÍË Philips. ÅÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ ÔappleË ËÊÂÌËË Ì ÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ Ó appleâïfl ÂÁ Ì Ï ËÌ ËÎË ÂÎÓÒËÔ Â, Ú Í Í Í ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í appleëë. 14

16 àìùóappleï ˆËfl Ó ÚÓappleÒÍËı Ôapple ı ÇÒ ÚÓapple Ó È Ï appleíë Ë Á appleâ ËÒÚappleËappleÓ ÌÌ Â ÚÓapple Ó Â Ï appleíë fl Îfl ÚÒfl ÒÓ ÒÚ ÂÌÌÓÒÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Ëı Î ÂÎ ˆÂ. çâ ÚÓappleËÁÓ ÌÌÓ ÍÓÔËappleÓ ÌËÂ Ë apple ÒÔappleÓÒÚapple ÌÂÌË Á ÔËÒÂÈ àìúâappleìâú / ÍÓÏÔ ÍÚ- ËÒÍÓ Ì appleû ÂÚ Á ÍÓÌÓ ÚÂÎ ÒÚ Ó Ó ÚÓappleÒÍÓÏ Ôapple Â Ë ÏÂÊ ÛÌ appleó Ì Â ÒÓ Î ÂÌËfl. àìùóappleï ˆËfl ÔÓ Óıapple Ì ÓÍappleÛÊ ÂÈ Òapple å Ò ÂÎ ÎË Ò ÓÁÏÓÊÌÓ Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÛÔ ÍÓ Í ÏÓ Î Ú Î ÍÓ apple Á ÂÎÂÌ Ì ÂÚ appleâ appleûôô Ó ÌÓappleÓ Ì ı Ï ÚÂappleË ÎÓ : Í appleúóì, ÔÓÎËÒÚËappleÓÎ, PS, PE, PET. Ç Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÓ ËÁ Ï ÚÂappleË ÎÓ, ÍÓÚÓapple  ÏÓ ÛÚ Ú ÚÓappleË ÌÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ì ÔappleË ÛÒÎÓ ËË, ÚÓ apple Á ÓappleÍ ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÒÔÂˆË ÎËÁËappleÓ ÌÌ Ï Ôapple ÔappleËflÚËÂÏ. èappleóòëï Ò ÒÓ Î Ú ÔÓÒÚ ÌÓ ÎÂÌËfl ÏÂÒÚÌ ı Î ÒÚÂÈ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ ÌÓ appleóò ÛÔ ÍÓ Ó Ì ı Ï ÚÂappleË ÎÓ, apple Áapplefl Ë ËıÒfl Ú appleâè Â Â Ó ËÁ ÛÔÓÚapple ÎÂÌËfl Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl. ìúëîëá ˆËfl ÓÚÒÎÛÊË Â Ó Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl Ñ ÌÌÓ ËÁ ÂÎË ÒÍÓÌÒÚappleÛËappleÓ ÌÓ Ë ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÓ ËÁ ÒÓÍÓÍ ÂÒÚ ÂÌÌ ı Ï ÚÂappleË ÎÓ Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ, ÍÓÚÓapple  ÔÓ ÎÂÊ Ú ÔÂappleÂapple ÓÚÍÂ Ë ÚÓappleË ÌÓÏÛ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË. ÖÒÎË ËÁ ÂÎËÂ Ï appleíëappleó ÌÓ ÁÌ ÍÓÏ Ò ËÁÓ apple ÊÂÌËÂÏ ÔÂapple ÂappleÍÌÛÚÓ Ó ÏÛÒÓappleÌÓ Ó Í Ì ÍÓÎÂÒ ı, ÚÓ ÓÁÌ ÂÚ, ÚÓ ËÁ ÂÎË ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ËappleÂÍÚË Â Ö appleóôâèòíó Ó ëó Á Ë ëó ÂÚ 2002/96/EC ÑÎfl ÛÚËÎËÁ ˆËË ÎÂÍÚappleË ÂÒÍËı Ë ÎÂÍÚappleÓÌÌ ı ËÁ ÂÎËÈ ÌÂÓ ıó ËÏ Ò Â ÂÌËfl Ó ÏÂÒÚÌÓÈ ÓÚ ÂÎ ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ò Óapple ÓÚıÓ Ó. ÑÂÈÒÚ ÛÈÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÏÂÒÚÌ Ï Á ÍÓÌÓ ÚÂÎ ÒÚ ÓÏ Ë Ì apple Ò ÈÚ ÓÚÒÎÛÊË Ë ËÁ ÂÎËfl ÚÓ ÓÈ ÏÛÒÓapple. èapple ËÎ Ì fl ÛÚËÎËÁ ˆËfl ÓÚÒÎÛÊË Â Ó Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl ÔÓÏÓÊÂÚ Ôapple ÓÚ apple ÚËÚ ÓÁÏÓÊÌÓ appleâ ÌÓ ÓÁ ÂÈÒÚ ËÂ Ì ÓÍappleÛÊ Û ÒappleÂ Û Ë Á ÓappleÓ Â ÂÎÓ ÂÍ. åó ËÙËÍ ˆËË åó ËÙËÍ ˆËË, Ì apple Áapple ÂÌÌ Â ÔappleÓËÁ Ó ËÚÂÎÂÏ, ÏÓ ÛÚ ÔappleË ÂÒÚË Í ÎË ÂÌË ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎÂÈ Ôapple Ì ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË ÌÌÓ Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ. èappleëïâ ÌË Îfl Ö appleóòó Á Ñ ÌÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ÚappleÂ Ó ÌËflÏ ÔÓ apple ËÓËÌÚÂappleÙÂappleÂ̈ËË, ÂÈÒÚ ËÚÂÎ Ì Ï Ö appleóôâèòíóï ëóó ÂÒÚ Â. 15

17 íâıìë ÂÒÍË ÌÌ Â ùîâíúappleóôëú ÌË ãëúëè-ôóîëïâappleì fl ÍÍÛÏÛÎflÚÓappleÌ fl Ú appleâfl 280 ÏÄ/ àáó apple ÊÂÌË / ËÒÔÎÂÈ Ñ Ûıˆ ÂÚÌ È ËÒÔÎÂÈ OLED, 128 x 64 ÔËÍÒÂÎÓ á ÛÍ ê Á ÂÎÂÌËÂ Í Ì ÎÓ 40 db Í Î ÈÁÂapple Ì ÒÚapple Ë ÂÏ È ùí Î ÈÁÂapple Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop / Dance (í ÌˆÂ Î Ì fl) / Custom (èóî ÁÓ ÚÂÎ ÒÍ fl) / Off (Ç ÍÎ) ÑË Ô ÁÓÌ ÓÒÔappleÓËÁ Ó ËÏ ı ÒÚÓÚ Hz ëóóúìó ÂÌË ÒË Ì Î Ë ÛÏ >85 db Ç ıó Ì fl ÏÓ ÌÓÒÚ 2 x 5 mw á ÛÍÓ Ó ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌË îóappleï Ú ÒÊ ÚËfl MP3 (8-320 Í ËÚ/Ò Ë VBR; ó ÒÚÓÚ ËÒÍappleÂÚËÁ ˆËË: 8, , 16, , 24, 32, 44.1, 48 äéˆ) îóappleï Ú WAV WMA (5-192 Í /ÒÂÍ) èó ÂappleÊÍ ID3-tag ÄÎ ÓÏ Ë Ì Á ÌË á ı Ú Û ËÓ ÌÌ ı ÇÒÚappleÓÂÌÌ È ÏËÍappleÓÙÓÌ åóìó á ÔËÒ ÓÎÓÒ îóappleï Ú WAV á ÔËÒ FM*** îóappleï Ú WAV ***FM-apple ËÓ ËÏÂÂÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ ÌÂÍÓÚÓapple ı ÂappleÒËflı ËÁ ÂÎËfl Îfl ÓÚ ÂÎ Ì ı appleâ ËÓÌÓ ïapple ÌÂÌËÂ Ì ÏÂ Ë -ÌÓÒËÚÂΠí ÌÂapple / èappleëâï / èâappleâ SA M Flash-Ô ÏflÚ ÚËÔ NAND SA174/5 256 M Flash-Ô ÏflÚ ÚËÔ NAND SA177/8 512 M Flash-Ô ÏflÚ ÚËÔ NAND SA179 1 É Flash-Ô ÏflÚ ÚËÔ NAND *Ç appleâáûî Ú Ú ÂÏÍÓÒÚ Û ÂÚ ÏÂÌ Â Ä ÚÓÒÓıapple ÌÂÌË / ÑË Ô ÁÓÌ Ú ÌÂapple : FM**** ****FM-apple ËÓ ËÏÂÂÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ ÌÂÍÓÚÓapple ı ÂappleÒËflı ËÁ ÂÎËfl Îfl ÓÚ ÂÎ Ì ı appleâ ËÓÌÓ ëóâ ËÌÂÌËÂ Ì Û ÌËÍË 3,5 ÏÏ, USB 2.0 èâappleâ ÏÛÁ Í Î Ì ıù ÈÎÓ ÂappleÂÁ Musicmatch Jukebox Îfl ÓÒÔappleÓËÁ  ÂÌËfl èâappleâ ÌÌ ı ÂappleÂÁ Windows Explorer ëëòúâïì  ÚappleÂ Ó ÌËfl Windows 98 SE / Me / 2000 (SP3 ËÎË ÓΠÔÓÁ Ìflfl) ÎË Ó XP (SP1 ÓÎÂÂÔÓÁ Ìflfl) Mac OS ËÎË ÓΠÔÓÁ ÌÂÈ ÂappleÒËË èappleóˆâòòóapple Pentium Class MMX 166 MɈ ËÎË Â 96 MÅ RAM åâòúó Ì ÊÂÒÚÍÓÏ ËÒÍ 50 MÅ àìúâappleìâú-òóâ ËÌÂÌË Microsoft Internet Explorer 5.5 ÓΠÔÓÁ Ìflfl ÇË ÂÓÍ appleú á ÛÍÓ fl ÔÎ Ú èóappleú USB äóïô ÌËfl Philips ÓÒÚ flâú Á ÒÓ ÓÈ Ôapple Ó ËÁÏÂÌflÚ ÍÓÌÒÚappleÛÍˆË Ë ÒÔˆËÙËÍ ˆËË ËÁ ÂÎËfl ÂÁ Ôapple appleëúâî ÌÓ Ó Û Â ÓÏÎÂÌËfl. * ÖÏÍÓÒÚ ÌÂÍÓÚÓapple ı ÓÔÂapple ˆËÓÌÌ ı ÒËÒÚÂÏ ı ı apple ÍÚÂappleËÁÛÂÚÒfl  ËÌˈ ı "É ",  1 É = 2 30 = ÈÚ. Ç appleâáûî Ú Ú ÂÏÍÓÒÚ "É ", ÓÚÓ apple Ê ÂÏ fl éë Û ÂÚ ÏÂÌ Â ËÁ-Á 2 ÓÔapple ÂÎÂÌËfl "ÉË ÈÚ". 16

18 Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Printed in China

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

Micro jukebox Quick start guide HDD085 HDD086 Quick start guide 1 Guide de démarrage rapide 9 Kurzanleitung 17 Guía de inicio rápido 25 Handleiding vo

Micro jukebox Quick start guide HDD085 HDD086 Quick start guide 1 Guide de démarrage rapide 9 Kurzanleitung 17 Guía de inicio rápido 25 Handleiding vo Micro jukebox Quick start guide HDD085 HDD086 Quick start guide 1 Guide de démarrage rapide 9 Kurzanleitung 17 Guía de inicio rápido 25 Handleiding voor snel gebruik 33 Guida di riferimento rapido 41 Início

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

QUG-Rus

QUG-Rus Wireless Music System wacs700 èappleó ÚËÚÂ ÒÌ Î! êûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓ ÒÚappleÓÏÛ Ì ÎÛ apple ÓÚ A B èó ÍÎ ÂÌËÂ/Ì ÒÚappleÓÈÍ ç ÒÎ Ê ÂÌËÂ All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending,

Chi tiết hơn

untitled

untitled åëapple ADSL êâ ÂÌËfl ÔÓ ÏÂ Ë Îfl ADSL...Ï ÍÒËÏ Î Ì È Ë Ô ÁÓÌ, ıóappleó  ÓÚÌÓ ÂÌË ÒË Ì Î- ÛÏ, Í ÂÒÚ ÂÌÌ Â ÛıÔappleÓ Ó Ì Â ÏÂ Ì Â ÎËÌËË... ADSL ñâìúapple Î Ì È ÓÙËÒ (ATC) ëôâˆë Î Ì Â ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË B ÒÓÍ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_3.qxd

camozzi_÷àñòü_3.qxd Соединения с накидной гайкой для пластиковых трубок. íappleû ÍË: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. ëóâ ËÌÂÌËfl

Chi tiết hơn

01a16 RU2015:01a16_ ING

01a16 RU2015:01a16_ ING äóìòúappleûíˆëfl ë ÏÓ Ò Ò Ë ÏÓÌÓ ÎÓ Ì Â ˆÂÌÚappleÓ ÂÊÌ Â Ì ÒÓÒ ÒÓ ÒÚappleÓÂÌÌ Ï ÊÂÍÚÓappleÓÏ. : Версия с корпусом насоса и соединительной частью из чугуна. B-: Версия с корпусом насоса и соединительной

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C.2.3.4.5.6.7 VBS-Система шин Система шин штырькового типа (PIN) в изоляции Система шин вилочного типа (FORK)

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ A.3 A.4 A.6 A.8 A.10 A.12 A.14 A.16 A.18 A.20 A.22 A.24 A.28 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MCB) Технические данные ав

èappleâëïû ÂÒÚ A.3 A.4 A.6 A.8 A.10 A.12 A.14 A.16 A.18 A.20 A.22 A.24 A.28 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MCB) Технические данные ав èappleâëïû ÂÒÚ....8.....8....8 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MB) Технические данные автоматических минивыключателей (MB) Ток КЗ для автоматических минивыключателей (MB) Миниатюрные автоматы

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

Model Language Page Part No. 인쇄도수 ( 외 / 내 ) 재 질 크 기 (D*W) 작성일자 담당자

Model Language Page Part No. 인쇄도수 ( 외 / 내 ) 재 질 크 기 (D*W) 작성일자 담당자 Model Language Page Part No. 인쇄도수 ( 외 / 내 ) 재 질 크 기 (D*W) 작성일자 담당자 OWNER'S MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Please read all of the information on page 3, 4 carefully. This information contains important

Chi tiết hơn

Зеленый чай противостоит старению

Зеленый чай противостоит старению Ӏ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ПРОТИВОСТОИТ СТАРЕНИЮ í ÂÓappleËfl Ó Á ËÏÓÒ fláë Ò Ó Ó Ì ı apple ËÍ ÎÓ Ë ÔappleÓˆÂÒ- Ò ÒÚ appleâìëfl, ÔÂapple ÓÌ Î ÌÓ Ôapple ÒÚ ÎÂÌÌ fl ÓÍÚÓappleÓÏ êâ ÂÍÍÓÈ ÉÂapple Ï Ì Ë ÔÓÒΠÒÚ ËË Óapple

Chi tiết hơn

devireg 13x BG

devireg 13x BG àìòú Û͈Ëfl Á ÏÓÌÚ Ê devireg 130, 131 Ë 132 ë Ê ÌËÂ: 1. è ËÎÓÊÂÌËÂ Ë ÙÛÌ͈ËË 2. àìòú Û͈ËË Á ÏÓÌÚ Ê a. åóìú Ê Ì ÒÂÌÁÓ Ì devireg 130 Ë 132. b. åflòúó Á ÏÓÌÚ Ê Ì devireg 130, 131 Ë 132. c. ëıâïë Ì Ò Á ÌÂ

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

САПФИР-22 МПС åàäêéèêéñöëëéêçõö èêöéåêäáéçäíöãà ÑÄÇãÖçàü éäè íì éåôàö ëçöñöçàü èappleâó apple ÁÓ ÚÂÎË ËÁÏÂappleËÚÂÎ Ì Â "ë

САПФИР-22 МПС åàäêéèêéñöëëéêçõö èêöéåêäáéçäíöãà ÑÄÇãÖçàü éäè íì éåôàö ëçöñöçàü èappleâó apple ÁÓ ÚÂÎË ËÁÏÂappleËÚÂÎ Ì Â ë САПФИР-22 МПС åàäêéèêéñöëëéêçõö èêöéåêäáéçäíöãà ÑÄÇãÖçàü éäè 421281 íì 4212-028-42334258-04 éåôàö ëçöñöçàü èappleâó apple ÁÓ ÚÂÎË ËÁÏÂappleËÚÂÎ Ì Â "ëäèîàê-22 åèë" ÔappleÂ Ì ÁÌ ÂÌ Îfl ÌÂÔappleÂapple ÌÓ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

AZ157514

AZ157514 DIGITAL DIGITAL CONTROL CONTROL PRESET PRESET STOP STOP REPEAT UME UME UME UME TUNING TUNING OPEN CLOSE CD Radio Cassette Recorder OUND CONTROL CENTER S S UM UME CD REWRITABLE COMPATIBLE CD CD SYNCRO SYNCRO

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

1844_11_A4

1844_11_A4 ENVIRONMENTAL ENGINEERING DESIGNING CONSULTING èêéöäíàêéçäçàö äéçëìãúíäñàà êäáêäåéíää íöïçàóöëäàï ëêöñëíç éïêäçõ éäêìüäûôöâ ëêöñõ EKOSYSTEM EKOSYSTEM EKOSYSTEM èêéöäíàêéçäçàö DESIGNING EKOSYSTEM - ÚÓ ÍÓÎÎÂÍÚË

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

Document13

Document13 MP3-CD Player / FM Tuner EXP7361 appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručky felhasználói útmutatók MP3-CD Player / FM Tuner Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_1.qxd

camozzi_÷àñòü_1.qxd Цилиндры. Серия 6 алюминиевый профиль é ÌÓ- Ë ÛıÒÚÓappleÓÌÌÂ Ó ÂÈÒÚ Ëfl (DIN/ISO 643), ø 32, 40, 50, 63, 80, 00, 25 Ò ÂÏÔÙËappleÓ ÌËÂÏ; ñëîëì apple ëâappleëë 6 Ò Ë ÏÂÚapple ÏË 32, 40, 50, 63, 80, 00 Ë

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM RUS àìòúappleûíˆëfl

EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM RUS àìòúappleûíˆëfl EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM RUS àìòúappleûíˆëfl ÅÎ Ó appleëï Ç Ò Á ÔÓÍÛÔÍÛ ËÁ ÂÎËfl ÍÓÏÔ ÌËË Canon. é ÂÍÚË Canon EF-S17-85ÏÏ f/4-5,6 IS USM ÚÓ ÍÓÏÔ ÍÚÌ È Ë Î ÍËÈ ÒÚ Ì appleúì È Ó ÂÍÚË Ò Úapple ÌÒÙÓÍ ÚÓappleÓÏ,

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

iCeeNee iOS User's Manual.docx

iCeeNee iOS User's Manual.docx CeeNee iceenee ios Remote HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Version 2.0 2013 Copyright 2013 All rights reserved CeeNee, Inc. Website: www.ceenee.com Bản quyền đã được bảo hộ. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống

Chi tiết hơn

DS6340-SC-PCHK.p65

DS6340-SC-PCHK.p65 SC-1 Microsoft Windows Pentium Macintosh SD TM 1. 2. 3. 4. 5. 2-SC SC-3 4-SC + - 3.7V 650mAh 8 SC-5 8 11 17 26 8 10 11 12 14 15 17 17 18 19 SD 20 / 21 22 23 SD 24 26 27 27 28 29 31 32 33 / 34 36 36 6-SC

Chi tiết hơn

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK

OK KARAOKE A/V AMPLIFIER DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK OK KAAOKE A/V AMPIFIE DAS-300/DAS-150 Ô fifl fl ÿ Œ Ó Ì Àà һ à ÀÕ œûõ ÿ ÛÕ flõã Œ Ô Ó Ì Œ fl flã Œ Àà OK... 2... 5... 6... 6... 7... 8...10...11...12...13...13...13...14...15...15...15...15...16 1 --------------------

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

EF-S18-200mm f/ IS RUS àìòúappleûíˆëfl

EF-S18-200mm f/ IS RUS àìòúappleûíˆëfl EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS RUS àìòúappleûíˆëfl ÅÎ Ó appleëï Ç Ò Á ÔÓÍÛÔÍÛ ËÁ ÂÎËfl ÍÓÏÔ ÌËË Canon. Ç ÒÓÍÓÙÛÌ͈ËÓÌ Î Ì È Ó ÂÍÚË ÓÎ Ó Ó Û ÂÎË ÂÌËfl Ò Úapple ÌÒÙÓÍ ÚÓappleÓÏ Canon EF-S18-200ÏÏ f/3,5-5,6 IS,

Chi tiết hơn

HDSD 1551K TV (up web)

HDSD 1551K TV (up web) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Owner s Manual LOA DI ĐỘNG 15 INCH MỤC LỤC Mục lục Trang 1 Cảnh báo an toàn Trang 2 Mặt sau Trang 3 Bảng điều khiển chính Trang 4 Hướng dẫn kết nối và Remote điều khiển từ xa Trang 5

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất

Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất Hướng dẫn Cài đặt NOTEBOOK Hướng dẫn Cài đặt Windows Đọc kỹ tài liệu này trước khi cài đặt. Sau khi đọc Hướng dẫn Cài đặt này, cất ở nơi dễ lấy để tất cả người dùng có thể tham khảo. 13ZD970/14ZD970 Series

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : Fax : Website : www. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC 126 Lê Thanh Nghị - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện Thoai : 04.38684698 Fax : 04.38684730 Website : www.nguyenduc.com.vn Hướng dẫn sử dụng Camera DVR 910 Hướng

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

CAT_ RU2012.pdf

CAT_ RU2012.pdf Ñ Ë ÚÂÎË ÔÓ appleûêì Â Двигатели для скважинных насосов ", 6", 8" и 10" Calpeda выполнены с использованием передовых технологий и высококачественных компонентов, которые обеспечивают хорошую механическую

Chi tiết hơn

Chapter 9

Chapter 9 Chương 9: Các thiết bị đa phương tiện và hệ thống lưu trữ Mục tiêu Trong chương này, bạn sẽ học: Các thiết bị đa phương tiện như card âm thanh, máy ảnh kỹ thuật số, và thiết bị chơi nhạc MP3 Các công nghệ

Chi tiết hơn

Meta-MEC Автоматы защиты электродвигателей

Meta-MEC Автоматы защиты электродвигателей Meta-MEC Автоматы защиты электродвигателей Ä ÚÓÏ Ú Á ËÚ ʺÎÂÍÚ Ó Ë ÚÂÎÂÈ LS Meta-MEC - ÔÓÎÌ È Ë Ô ÁÓÌ Ó 100A m 45 m 55 mm 32AF 63AF 32AF 2 mm 45 m 70 m 100AF 63AF 100AF 3 Ä ÚÓÏ Ú Á ËÚ ʺÎÂÍÚ Ó Ë ÚÂÎÂÈ LS

Chi tiết hơn

20.2732 7/6/05 21:43 Page 145 JUMO GmbH & Co. KG 36035 Fulda, Germany Telefax(0661) 6003-9695 e-mail: mail@jumo.net www.jumo.net MESS- UND REGELTECHNIK Типовой лист 20.2732 стр. 1/8 JUMO ecotrans Lf 03

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Dokument 1

Dokument 1 Ä ÚÓÏ ÚËÁ ˆËfl Á ÌËÈ èappleóï ÎÂÌÌ fl ÚÓÏ ÚËÁ ˆËfl ê ÒÔapple ÂÎËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ ä Ú ÎÓ ÔappleË ÓappleÓ ÚÓÏ Ú Á ËÚ Ë ÚÂÎÂÈ PKZ ëó ÂappleÊ ÌË SK 1160-1014 RUS äóïïûú ˆËË Ë Á ËÚ 1 Ä ÚÓÏ Ú Á ËÚ Ë ÚÂÎÂÈ

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

10S0440_FIAM UserGuide 10 RU

10S0440_FIAM UserGuide 10 RU руководство пользователя x1r Электронный замок для бронированных дверей ì Ê ÂÏ È äîëâìú, Ç Âapple ÒÌ ÊÂÌ ÎÂÍÚappleÓÌÌ Ï Á ÏÍÓÏ Ò ÏÓÚÓappleËÁÓ ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ Á Íapple ÌËfl appleë ÂÎÂÈ ÔÓ ˆËÙappleÓ Ï ÍÓÌÚappleÓÎÂÏ.

Chi tiết hơn

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Suryya Kumar Bhuyan School of Social Sciences Home Assignment Bachelor of Arts (Philosophy) Applied Ethics, BPH M -13 [õ À ±ø fl ÚœøÓ ± a] 6th Semester, 2015

Chi tiết hơn

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: High-Frequency Trading Strateg

See discussions, stats, and author profiles for this publication at:   High-Frequency Trading Strateg See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/305214717 High-Frequency Trading Strategy Based on Deep Neural Networks Conference Paper August

Chi tiết hơn

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng mozabook mozabook 2 Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm Ấn phẩm mới Nộ

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng mozabook mozabook 2 Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm Ấn phẩm mới Nộ Hướng dẫn bắt đầu sử dụng mozabook mozabook Cài đặt, bắt đầu, Bản đồ màn hình Mở ấn phẩm, Nhập PDF và PPT Dẫn đường, Cập nhật ấn phẩm Ấn phẩm mới Nội dung thêm Bổ sung năng động Cảnh và video D, Lớp Công

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1.1,2,3,4,5,9.

Microsoft Word - 1.1,2,3,4,5,9. S t e p 1 P H O N E T I C S : T h e K a z a k h A l p h a b e t I n t r o d u c t i o n t o U n i q u e K a z a k h S o u n d s C O N V E R S A T I O N : G r e e t i n g s a n d I n t r o d u c t i o n

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

L110_Ver4.0

L110_Ver4.0 ,. USB- [ ] USB-., -. (p.79). (p.20) USB- USB. (p.82).,,. [ ]. (p.83),.,, USB-.,. Samsung..,, (,..),, (,..). Samsung,... Microsoft Windows Windows Microsoft /.,,,. 1 ! "!",,,..,,,., Samsung.... Samsung

Chi tiết hơn

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN MÁY CHIẾU DỮ LIỆU VI Hướng Dẫn Chức Năng Mạng Phải đọc Phòng Ngừa An Toàn và Biện Pháp Phòng Ngừa khi Vận Hành trong tài liệu Hướng Dẫn Người Sử Dụng, và chắc chắn rằng bạn phải sử dụng sản phẩm này đúng

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

untitled

untitled êûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË ùîâíúappleóï ÌËÚÌ Â apple ÒıÓ ÓÏÂapple MagMaster TM äçàéä 7 Ç appleë ÌÚ Ò ÍÎ Ë ÚÛappleÓÈ ABB Instrumentation ABB KENT-TAYLOR R E G IS T E R E D FIR M ëâìú-çâóúò, ISO 9001 1987

Chi tiết hơn

TIẾNG VIỆT ENGLISH USER GUIDE LG-H990ds MFL (1.0)

TIẾNG VIỆT ENGLISH USER GUIDE LG-H990ds MFL (1.0) TIẾNG VIỆT ENGLISH USER GUIDE LG-H990ds MFL69863501 (1.0) www.lg.com TIẾNG VIỆT Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm LG này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

UKRAINNAFPaper3

UKRAINNAFPaper3 NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 1998 UKRAINIAN PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 8 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn. MODEL : PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239T

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn. MODEL : PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239T HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn. MODEL : PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239SL/ PD239SA/ PD239G VIỆT Bluetooth

Chi tiết hơn

Cổng thuyết trình không dây ViewSonic WPG-370 Full HD 1080p cho phép người sử dụng truyền không dây nội dung HD từ máy laptop và các thiết bị di động khác đến máy chiếu, TV và các thiết kế kỹ thuật số.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan su dung phan mem Evyhome.docx

Microsoft Word - Huong dan su dung phan mem Evyhome.docx MỤC LỤC A. CÀI ĐẶT... 3 1. Cài đặt ứng dụng... 3 2. Cấu hình... 3 B. SỬ DỤNG PHẦN MỀM... 4 I. TRANG CHÍNH... 4 1. Nút điều khiển (1)... 6 2. Chọn phòng (2)... 6 3. Menu ngữ cảnh (3)... 8 4. Shortcut menu

Chi tiết hơn

E π A π π ªπ Rolf Ehnert Martina Möllering Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache Mündliche Kommunikation Unterrichtsplanung, Schriftliche

E π A π π ªπ Rolf Ehnert Martina Möllering Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache Mündliche Kommunikation Unterrichtsplanung, Schriftliche E π A π π ªπ Rolf Ehnert Martina Möllering Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache Mündliche Kommunikation Unterrichtsplanung, Schriftliche Kommunikation gestaltung und evaluation Unterricht

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

HDSD ST106.cdr

HDSD ST106.cdr HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BẢNG ST106 Ver 1.0-2017 Hotline: 0961 071 071 Lưu ý quan trọng Tờ hướng dẫn này có các thông tin quan trọng cho việc bảo quản, sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách. Vui lòng

Chi tiết hơn

29T-STAT.pmd

29T-STAT.pmd 29T STAT Total number of pages 8 209 STATISTICS Full Marks : 00 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. All Questions are Compulsory. Total Questions

Chi tiết hơn