BLADE_Book

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BLADE_Book"

Bản ghi

1 Â Ó ßıappleÈ ±± ÏÚ Æµ Ó Ó π ÏÚ ± :Letter Ó Ó π ÏÚ ± :A4 ÌÈÙ ßıappleÈ ±± ÏÚ Æµ Ó Ó π ÏÚ ± :Letter Ó Ó π ÏÚ ± :A4 ÌÂÏȈ ÈÈapple ßıappleÈ ÏÚ Ó Ó ±µ ÏÚ ± Ï apple ÈappleÂ Ï ÌÚ ßıappleÈ ÏÚ Ó Ó ±µ ÏÚ ± Ó Ó ±µ ÏÚ ± Ï apple ÈappleÂ Ï ÌÚ Ó Ó ±µ ÏÚ ± È È Ì ÂÓ ÈÈapple Ï Â ßıappleÈ Æµ Ú Ó Ó ± Ú Á ßıappleÈ ± Ú µ Ó Ó µ Ú ± Í Â Ï ÒÙ ÓÏ ÒÙ È ÓÂÁ ÈÏ Ó appleâ Ù Ú ± ÓØß π Ú :Letter ÈÈapple appleâ Ù Ú ± ÓØß π Ú :Legal ÈÈapple appleâ Ù Ú ± ÓØß π Ú ÂÙËÚÓ appleâ Ù ±± Ò appleè ÈÒÈË Î ÓØß Ú ÌÈÒÈË Î ÂÈ ÏÎÏ appleâ Ù µ ÓØß Ú ÌÂÏȈ ÈÈapple ÒÙ È ÓÂÁ ÈÏ Â ÒÙ È ÓÂÁ ÈÏ Â Ï ÏÓ ÓÈ Ï Ï Ú Æ ÒÙ Ó appleîâ ÔÈÈÚ ÌÈÎÓ apple ÈÈapple ßıappleÈ ±± ÏÚ Æµ Ó Ó π ÏÚ ± :Letter ßıappleÈ ± ÏÚ Æµ Ó Ó µ ÏÚ ± :Legal ßıappleÈ ± Ƶ ÏÚ Æ µ Ó Ó ÏÚ ± :Executive Ó Ó π ÏÚ ± :A4 Ó Ó ± ÏÚ ± :A5 Ó Ó µ ÏÚ ± :B5 JIS ÂÙËÚÓ ßıappleÈ πæµ ÏÚ Æ± Ó Ó ± ÏÚ ± µ :No. 10 ßıappleÈ µæ µ ÏÚ Æ Ó Ó ± ÏÚ ±±± :A2 appleóê ßıappleÈ Æ ÏÚ Æ Ó Ó ÏÚ ±± :DL ßıappleÈ Æ ÏÚ Æ π Ó Ó ± ÏÚ ±± :C6 Î ØÒ appleè ÈÒÈË Î ßıappleÈ µ ÏÚ Ó Ó ± ÏÚ ßıappleÈ ÏÚ Ó Ó ±µ ÏÚ ± ßıappleÈ ÏÚ µ Ó Ó ÏÚ ± Ó Ó ± Ƶ ÏÚ ± µ :A6 ÈÒÈË Î Èapple Ì È ÈÊ ÙÒÓ Èapple Ì ÙÒÓ.(Regulatory Model Number) Èapple Ì ÙÒÓ ÍÏ ˆÂÓÏ ˆ  ÂÈapple È ÈÊ Â ËÓÏ,HP Deskjet 3745 ÂÂÈ Ì ÌÚ Ê Èapple ÙÒÓ Ï Ï Ï ÔÈ.VCVRA-0202  ÍÏ ˆÂÓ Ï Æ ßÂΠC9026A,C9025A ˆÂÓ È ÙÒÓ ÌÚ Â ßÂΠHP Deskjet

2 ˆÂÓ Ë ÙÓ ÒappleÎapple Â È Hz ± Hz µ / Hz ± Hz µ / Hz ± Hz ÌÂ Ó ÒÈ ÁÈ 100 MB 100 MB 75 MB ÒappleÎapple Á Ó ËÏ ± Ú ± ÔÈÙÂÏÈÁ Ì Ê (±10%) (Vac) ËÏÂÂ Ú ± (±10%) (Vac) ËÏÂÂ Ú (±10%) (Vac) Ô ÎÈÊ RAM 64 MB 128 MB 128 MB ÚÓ Pentium II ÚÓ Â Ê Pentium II ÚÓ Â Ê G3 ÚÓ ÚÓ Â Ì Ó ÂÈ Á Ó Â È ÁÂÎ ÙÒ πµ π πµ π πµ ππ Î ÚÓ Â È Î ÚÓ ÏÚÙ Windows  Ò,Me Windows XP Macintosh Â Ò Ú OS 9.1 ÍÏÈ Â OS X  ÍÏÈ Â Â ÈÈ ÈË ßıappleÈ ØßıappleÈ Æ Ó ÓØÓ Ó ± Æ ÏÈ ÈÈapple Ó ÓØÓ Ó ± Æ ± :HP transparency film ÌÈÙ ßıappleÈ ØßıappleÈ Æ ± ËÏ Ó ÏÂ È Ú ÏÈ ÈÈapple ÂappleÂÈÏÈ ËÏÙ Ó ÏÂ È µ Ú ÏÈ ÈÈapple ÂappleÂÈÏÈ È Ó ËÂÈË ˆÓ ÒÙ Â È Ó ppm Ï ÌÈ ÂÓÚ ± Ú ÂÁ ËÒ Ë ÌÈ ÂÓÚ ± Ú ÈappleÂÚ ˆ ÈÙ ÌÚ ÂÚÓ ËÒ Ë ppm Ï apple Ó ÈÂ Ó Â È Ó ÆÌÈ ÚÂ Ó ÌÈapple apple Ï ÆÍÓÒÓ Â Î ÂÓÏ appleîâ Ï Î ÚÓ Âˆ Ï Ì ËÒ Ë ÒÙ Ú ÒÙ Ó Ï ÌÈÈ ËÈÓ ÌÈÚÂˆÈ Ï ÒÙ ÈappleÒÁÓ Ó Ï ˆÈÏÓÓ HP ÂÁ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ ÂÓÈ Æ ÈÁ ÙÒÓ ÂÁ Æ ÂÈ ÂÈËÈ ÒÙ ÂÈÂ È ÓÏ ÌÂ Ï ÈÂ Ú Â Á ÏÓ Á ÎÈ ˆ È ΠˆÓ Ë ÂÂ Ó ÂÁÙ Ò ˆÓ ÚˆÂÓÓ Ë Â µæ µ Ú ÒÙ Ú ÚˆÂÓÓ Ë Â µ Ú ÂappleΠÂÓÈ XP  2000,Me,98 Windows Ì Â ÍÏÈ Â Ú OS 9.1 Â Ò Macintosh ÆÍÏÈ Â OS X ÏÚÙ ÂÎ ÚÓ ÈÊÈÙ Ë ÙÓ Í Â Ó Î ÒÙ Ó È ÓÈÓ ÓÂÚ Ó Ó ÏÚ ÁÂ Ó Ó ÏÚ Â Ó Ó ± ± Æ ÏÚ Á ßıappleÈ ± Æ ÏÚ Â ßıappleÈ µæ ÓÂÚ ßıappleÈ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ ÏÏ ÒÙ Ó Ï Ó appleâ ٠Ƶ Æ ÏÚÙ È Ò ÌȈÏÓÂÓ ÏÚÙ È apple ËÈÈ apple Ù Ú µπ ÒÂÈÒψ Ú ±µ ÂË ÙÓË È ÈÚ ÏÏ ÈÒÁÈ ÂÁÏ ÈÊÂÁ Ú ÂÁÏ ÌÈÈÏÓÈÒ Ó ÏÚÙ È apple ÒÂÈÒψ µ Ú ± ÂË ÙÓË ËÈÈ apple Ù πµ Ú µ È ÈÚ ÏÏ ÈÒÁÈ ÂÁÏ ÈÊÂÁ Ú ±µ ÂÁÏ ÔÂÒÁ È apple ÒÂÈÒψ Ú ÂË ÙÓË ËÈÈ apple Ù ± Ú È ÈÚ ÏÏ ÈÒÁÈ ÂÁÏ ÈÊÂÁ π Ú µ ÂÁÏ 13 3

3 HP Ï ÎÈÓ ÔÂÙÏË HP Ï ÎÈÓ È Â È ÌÂÏ ÏÏ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Ù apple Èapple ÌÂÏ ÏÏ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Ù ÈÒ È Ó ÔÂÙˆ Á apple Í ÓÏ Æ Â ÈÒ Ó ÏÏÂÎ ÈappleÈËÏ È Ó Â ÈÙÈÒÙ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ ÙÂ Í Ó Â Ó Ï È Î ÔÂÎÈ Á ÊÓ ÙÂ È Á ÊÓ ÌÂÏ ÏÏ È Ù Â. Æ ÂÏÈ ÁÈ ÂÈÂÏÚ ÈÈ ÁÂ Ï ÁÈ ÚÂˆÈ Íapple Î HP Ï ÎÈÓ ÊÎ ÓÏ Ó ÔÎ Æ ÒÙ Ó Â ÁÓ ÏÂÓ ÌÈ ÌÈË Ù Âapple È ÒÙ Ó Ï Ì ÙÒÓ ÒÙ Ó ÈÊÁ ˆÓapple ÙÒÓ ÚÈÙÂÓ ÒÙ Ó Ï È Â ÈÒ ÙÒÓ ÒÙ Ó È Á ÁÓ Ï ÏÚÙ Î ÚÓ ÒÙ Ó Ô Ï appleó Ò Á Ó ÈÚ Î ÂÚÈÙÂÓ ÂÚ Â Â ÂÏ Ï Â Â ÏÎÂ Ì ø Ú Ú È Ï Ì ø  ÊÁ Ï appleîâ  ÓÂÁ ÈËÈ Ù ÙÒÂ Ì Â ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ÁÓÏ ÌÈ Á ø ÈÚ ÏÈÁ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Ù Á Ï ÌÂÏ ÏÏ ÌÂÏ ÏÏ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Ù Á Ï ÆÛÒÂapple ÌÂÏ ÌÈappleÈÓÊ HP Ï ÎÈÓ È Â È ÙÒÓÏ Â HP Ï ÈÓÂ Ó ÙÒÏ appleù È Î ÍÏ ÂÊ Ø appleè Ó ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Æ ÎÈÓ ÂÈÂ Ù Ô Ó Ï ÎÈÓ ÍÈÏ ÂÏÂÚÙ Úˆ ÒÙ Ó ÂÈÚ Ô ÙÏ Â ÁÓ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÙÁ Ʊ Æ Ê Âapple Â Â Ú ÈÓ ÂÓÚ ÌÈappleÂÂ Ó ÎÈÓ Â Â È Æ Æ Â Î HP Ï HP Ï ÌÈappleÂÂ Ó ÎÈÓ Â Â È ÈÈÁ Í Ó HP ÂÁÂ Ï ÏÎ Â Ú ÈÓ ÔÈÓÊ Â Ó Â Ê ÆÌ Â HP Ï ÌÈ ˆÂÓ ÔÎ ÂÚÓ ˆÂÓ Ú ÈÓ Ï Ï ÂÈ È Ó ÌÈappleÈÈÙ Ó ÏÏÂÎ Â ÆÈÚˆ Ó ÚÂÈÒÏ ÌÈ ÌÈappleÂÂ Ó ÎÈÓ ÈÁÓÂÓÏ È Ó È Ï ÌÈapple ÈÏ appleóïâ ÂappleÎÂ Ï ÌÈappleÂÎ Ú ÍÏ ˆÂÓ Â Ú ÂÒÙ Ó Ô Ù ˆÂÓ Â Â Â Á Ú ÈÓ ÂˆÂÙapple ÂÈÚ Â ÌÈÈ ÈË Â Ù ˆÂÓ ÈappleÂÎ Ú Ú ÂappleÈÓÊ HP Ï ÂÚÈ È ÎÈÓ ˆÂÓ ÌÂ È ÈÎÓ Â apple Ï appleù Ï ÙÂ È Æ ÆÍ ÂÊ ÈÓÂ Ó ÓÂÁ Ï Î ÍÏ ÒÙ Ó Ú È Ì ÈÎÓ Â appleï Â È Ï ÌÂÏ ÏÏ Ô Èapple Â È Æ ÈÓÂ Ó Á Ï Æ Ï ÂÓ ÂÈ Á Ù ÒÓ ÌÂÏ ÈÈ ÂÈ Á Ù ÌÂ Æ Â È Â Ú Ï ÈÓÈapple٠Ȉ ÔÈÈÚ ÆHP Ï ÎÈÓ Ï appleù Æ Â È Ï Ê ÍÈ Ó Ï È ÂÁ ÎÈ Î ÆÌÈ Ó ÔÂÙÏË ÙÒÓ Ì Âapple Ó ÂappleÈÓÊ Â ÎÈÓ ÂÈÂ Ù Æ Ù Ï ÂÊ Ø appleè ÓÏ ˆÂÓÏ 12

4 ÈÈapple ÓÈÒÁ Æ ÒÙ Ó ÈÊÁÓ ÈÈapple ÓÈÒÁ Á Ï ÈÈapple ÓÈÒÁ Á Ï È Î ÌÈ ÌÈ Ï Úˆ Æ ÈÈapple ÓÓ ÈÈapple ˆÂ Ʊ ÚÓ Ú Â Ó ÔÂÈÏÈ Ó Ï apple Ï Ó Û Â Â Ó ÏÚ ÒÙ Ú Ú Æ ÒÙ Ó ÍÂ Æ Ï Ò ÔÎÓ Á Ï ÔÈÓÈÏ È È ıáï Æ È ÂÁ È Ï Ò Æ Æ ÒÙ Ó Ó ˆÂÁ  ÎÈ Ó È È ÏÚ ÒÙ Ó Ú ÈÈapple ÏÎ ˆÂ Æ Æ È ÂÁ È Ï ÛÏÁ Æ Æ ÈÈapple ÓÏ ÈÈapple ÁÓ ÔÚË Æµ ÆÍÓÒÓ Â ÒÙ Æ ø ÊÚÏ Â Ê ÔÈÈ Ú Â ÂÈÚ Ï ÂappleÂ Ù Ï Ï ÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ Â È ÒÙ ÂÎÈ Ó ÏÚÙ È Âapple ÎÏ Î ÒÙ ÂÓ Ï ÍÓÒÓ ÎÏ Î ÌÈÒÙ ÂÓ Ï ÌÈÓÂÏȈ ÌÈÈÏ ÏÏ ÒÙ ÂÈÚ ÂÈËÈ ÒÙ ÂÓ ÍÓÒÓ È ÂÚ Â ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î ÏÚ Ú ˆ HP ÏÚ Ú ˆ Programs ÂÈappleΠÏÚ Ú ˆ Start ÏÁ ÏÚ ıáï :Windows Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó User s Guide ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï HP Deskjet 3740 Series HP Deskjet 3740 Series User s Guide ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï Â Ú ÔÁÏ Macintosh Æ HP Deskjet 3740 Series Ï Ó ÓÏ ÍÈ Ó 11 3

5 Ï ÒÙ Ó Ì Í ÎÏ Î apple  ÒÙ Ó appleîâ apple Ï Windows File ı  ËÈ Ù Print ÒÙ ÏÚ ˆÈÁÏ Á Ï ÂÒÙ Ó ÓÈ ÚÈÙÂÓ Æ Control Panel ÁÂÏ Printers ÂÒÙ Ó È È Â ÈÚ Ô ٠ÂÏÚÂÙ Â Á ÂÈappleΠ Ò È ÈËapple ÂÈappleΠÏÎÓ ˆ Ʊ Æ ÁÓ Ô ˆÈ   ڈ Ò È ÈËapple ÈappleÎÂ Ó ˆÏ È Î Ú Æ appleîâ Ï ÒÙ Ó appleîâ Ï apple Ò Æ ÌÈ ÂËÈÏ ÔappleÂÎÏ ÒÙ Ó appleîâ ÂËÈÏ ÒappleÎ Æ ÆÍÒÓ È ÏÚ ÂÈÁapple ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ÁÓ Ï Remove All ÏÚ ıáï Ê Â ÚÏ Î Æ Æ ÏÎ Ò ÍÏ Ó ˆÂÚ apple ÈappleΠÛÈÚÒ Â Â Úˆ Æ Æ Ï Ó ÏÁ ÂÓÚ Á ÓÂÁ Á ÂÙÈÁ ÌÂÈÒ Á Ï Ò È ÈËapple ÈappleΠÁÓ ÏÚÙ Ú Æ ÒÙ Ó apple ÌÈÈ Ù ÌÈÓ Â Æ Ï Îapple ÒÙ Ó appleîâ apple Æ È Ó Ï ÁÓ Â ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó Ï Macintosh ÈÚ Ô ٠ÍÈÏ ÂÚˆÓ ÈÁÎÂapple ÒÙ Â Ú ÁÓ Mac OS 9.x Æ ÁÓ ÁÓ ÏÚ٠Ʊ Print Status ÁÈ Â È Á ÙÏ È Î HP ÒÙ Ó ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï Â Ú ÔÁÏÂ Æ Æ ÒÙ ˆÓ Æ Ù ÏÓÒ ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï ÒÙ Â ÒÙ Â Ú Á Æ Mac OS X ÒÙ Ó Ï ÊÚ ÈappleÎÂ Ø ÒÙ ÊÎ Ó Print Center/Printer Setup Utility Á ٠Ʊ Æ ÂÒÙ Ó ÓÈ Printer List Â Æ ÒÙ Ó ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï Æ Æ ÒÙ Â Ó ÒÙ Â Ú ÁÓ Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î ÆÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ ÛÒÂapple Ú ÈÓ Ï Ï Ú Æ Â Ú ÔÁÏ HP DJ 3740 Help ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï ÍÒÓ ÏÚ 10 2

6 apple Á Ï ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó ÌÈ ÌÈ apple  ± ÆÁ Ó Â ÓÏ ÂÁÓ ÒÙ Ó ÆÌÈÙÙ ÌappleÈ ÌÈÏ Î È Â ÈÁ Æ ÏÚÙÂÓ ÒÙ Ó Æ ÎÏ Î Âapple ÂÓ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ ÆËÏ Ó ÎÏ Î ÔÚË Á ÒÙ ÓÂÁ  ÈÈapple Æ Â Ò ÒÙ Ó ÒÎÓ Æ ÂÁÓ È ÂÁ È Ï Æ ÁÓ ÁÓ ÏÚÙ ÌÈÓÈÈ Ó Ï ÌÈ apple ÏΠ Á Ï ÔÏ Ï ÈÚ ÙÁ Î Óapple ÈÚ Ì ÛÒÂapple Ú ÈÓ ÂˆÓÏ Ô Èapple ÔÎÈ Æ± ÂÓÚ Æ± ÂÓÚ Æ±± ÂÓÚ ÈÚ ÂÒÙ Ó ÓÈ ÚÈÙÂÓ Ï ÒÙ Ó Ì Ï Windows Æ File ı  ËÈ Ù Print ÒÙ ÏÚ ˆÈÁÏ Á Ï Æ È Ó Ï ÁÓ Â ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó Ï Macintosh Æ ÒÙ Ó ÈÈapple ÓÈÒÁ Ú È Æ Â È ÒÙ ÂÎÈ Æ Ó ÏÚÙ È Âapple ÆÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ Ú ÈÓ Ï Ï ÂÓÚ Ú ÈÓ Â È Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ˆ Â Â Æ ÎÏ Î ÒÙ ÂÓ ÂappleÈ ÍÓÒÓ Æ ÎÏ Î ÌÈÒÙ ÂÓ Ï ÌÈÓÂÏȈ ÆÌÈÈÏ ÏÏ ÒÙ ÂÈÚ ÂÓÈÈ Æ ÂÈËÈ ÒÙ ÂÓ ÍÓÒÓ Æ È ÂÚ Â ÂÚÈÙÂÓ 93

7 Æ Á ÓÂÁ Á ÂÙÈÁ ÍÏ Ó ˆÂÚ apple ÈappleΠԠ٠ÔÈÈ Ú ÒÙ Ó Ì ÆUSB Ï Î ÁÓ Á apple Ʊ Í Ó ÔÎÓ Á Ï USB Ï Î ÛÏÁ ÂÊÓ Ï Æ Ï Ï ÁÓ ÏÚÙ Â Cancel ÏÂËÈ ÔˆÁÏ ÏÚ ıáï Æ Æ ÁÓ Â USB Ï Î apple ÔÎÓ Á Ï ÒÙ Ó Î Æ ÆÁ Ó Ï Î Ò È ÈËapple ÂÈappleΠÔÂ Î Ú ÂÏÚÂÙ ÂÓÈ Ó ÏÎÓ ˆ Æ Æ ÁÓ ÂÏÚÂÙ Â Á ÂÈappleÎÂ Â Ô ˆÈ   ڈ Ò È ÈËapple ÈappleÎÂ Ó ˆÏ È Î Ú Æ appleîâ Ï ÒÙ Ó appleîâ ÁÓ Ô Æµ ÆÌÈ ÂËÈÏ ÔappleÂÎÏ ÒÙ Ó appleîâ ÂËÈÏ ÒappleÎ Æ ÈËÓÂË ÔÙ ÏÚÙÂÓ appleè apple ÈappleÎÂ Ì ÌÚ ÈËÓÂË ÔÙ ÏÚÙÂÓ appleè apple ÈappleÎÂ Æ ÂÓÚ ÂËÈÏ ÒappleÎ ÈappleΠΠÍÒÓ È ÏÚ Â Â Úˆ Æ Ï Î Á Á ÓÂÁ Á ÙÁÓ apple Æ ÏÚÂÙ ÒÙ Ó Â ÒÙ ÓÏ Á Ó Ï Î USB ÌÈÈÒÏ È Î ÍÒÓ È ÏÚ Â Â Úˆ Æ Æ apple ÌÂÈÒ Á Ï Ò È ÈËapple ÈappleΠÁÓ ÏÚÙ Ú Æ ÒÙ Ó apple ÌÈÈ Ù ÌÈÓ Â ÈÈÚ Ï Ó Â Â Â ÈÒ Á  ÆÌÂ Ù Â Ô È USB Ï Î Ò È ÈËapple appleîâ Ô Πappleîâ Æ ÏÚÂÙ Á ٠ÂÁÓ ÂÒ Ô ΠÁ Ô Æ ÁÓÏ ÈÚ 28

8 Windows apple ÂÈÚ Ô ٠ÆHP Ï ÒÙ Ó apple ÂÈÚ Ï Ó Ê ÛÈÚÒ Ú ÈÓ Ó Æ ÂËÈÏ ÒappleÎ ÌÚ ÈËÓÂË ÔÙ ÏÚÙÂÓ appleè apple ÈappleΠÈÚ Ô ٠ÔappleÂÎÏ ÒappleΠÒÙ Ó appleîâ ÂËÈÏ Â Æ± ÆÍÓ apple ÌÈ ÂËÈÏ Run ÏÚÙ ÏÚ ıáï Start ÏÁ ÏÚ ıáï Æ Æ Browse ÔÂÈÚ ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï ÏÚ ıáï Browse ÔÂÈÚ ÔÂÏÁ Ï ÔÂÈÏÚ Â ÏÁ Æ Æ Look in ÙÁ Á Ùapple ÓÈ Æ Open Á Ù ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï HPPP ÏÚ ıáï Æ Á Ù ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï Setup apple ÏÚ ıáï Ƶ ÁÈ Â È ÚÈÙÂÓ setup.exe ı Â Æ Open Æ Run ÏÚÙ Æ OK Â È ÏÚ ıáï Æ ÔÈ Ï È Î ÍÒÓ È ÏÚ Â Â Úˆ Æ Æ ÒÙ Ó appleîâ ÌÈÈ Ù ÌÈÓ Â ÈËÓÂË ÏÚÙ Æ ÂÓ ı  ˆÂÓ ÂappleÈ ÁÓ Æ ÂËÈÏ autorun.exe Ú Â ÍÒÓ ÏÚ ÚÈÙÂÓ USB Ï Î ÊÚ ÁÓÏ ÒÙ Ó Â ÈÁ Ú Æ Unknown Device ÚÂ È Ï Ô Windows 2000 Ó Ó Ì ÆWindows 2000 Ó Ó Ì ÈÚ Â Ó Ï Ú Æ appleîâ apple ÍÈ Ó Ï Í Â Ù ÚÈÙÂÓ ÂÊ Ú Â Â Ô ٠ÌÈÈ Ù ÌÈÓ Â Æ ÒÙ Ó Ó USB Ï Î apple Ʊ Æ ÒÙ Ó Ó Á Ó Ï Î apple Æ Æ ÂÈapple Î Ô Ó Æ Æ ÒÙ ÓÏ ÊÁ Á Ó Ï Î Á Æ Æ ÒÙ ÓÏ ÎÏ Î ÂÁÓ USB Ï Î Â Æµ ÚÂ È Ï Ô Unknown Device Ú Â Ì Æ New Hardware ÁÈ Â È ÚÈÙÂ Ï ÎÈ ÓÓ Ó Ó ÍappleÈ Â Á ÓÂÁ ÂÊ Found ÆUSB Ï Î ÛÏÁ Windows 2000 Ï Î ÈËËÒ ÏÓ Á  ˈ Æ ÁÓÏ ÒÙ Ó ÔÈ ÁÓ ÆÌ ٠USB Ï Î ÔÎ ÈÈ ÈÚ 73

9 ÂÈÚ Ô ٠ÒÈÙ Ï ÁÈÏˆÓ ÍappleÈ Ì HP Ï ÒÙ Ó apple ÂÈÚ Ï apple Ì Ê ÛÈÚÒ Ú ÈÓ Ó ÂˆÓÏ Ô Èapple ÔÎÈ Ì È ÒÓ Ê ÛÈÚÒ Æ ÈÈapple ÓÈÒÁ Ú È Ì Â ÒÙ Ó apple Á Ï Æ ÂÈÚ Ô ٠  ÛÒÂapple Ú ÈÓ ÂÓÚ ÂÓÚ ÂÓÚ ÂÓÚ ± ÂÓÚ ± ÂÓÚ ±± ÂÓÚ ±± ÂÓÚ ÌÈ Âapple ÆÈËÓÂË ÔÙ ÏÚÙÂÓ Ï apple ÈappleÎÂ Æ ÚÂ È Ï Ô Unknown Device Ú Â ÚÈÙÂÓ Æ Á ÓÂÁ Á ÂÙÈÁ ÍÏ Ó ˆÂÚ apple ÈappleΠÁ Ï ÂÒÙ Ó ÓÈ ÚÈÙÂÓ Ï ÒÙ Ó Ì Ï Windows Æ File ı  ËÈ Ù Print ÒÙ ÏÚ ıáâï Èapple Æ È Ó Ï ÁÓ Â ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó Ï Macintosh Æ ÒÙ Ó ÈÈapple ÓÈÒÁ Ú È Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÌÈÏÂÏÎ ÌÈÙÒÂapple ÂÈÚ ÔÂ Ù È Âapple Ï ÓÈ È ÂÊ ÆÍÒÓ ÏÚ ÛÈÚÒ ÂÈÚ ÔÂ Ù Â Ú apple Windows Ï ÒÙ Ó Á Ï ÒÈÙ Ó apple ÈÈapple ÓÈÒÁ ø ÊÚÏ Â Ê ÔÈÈ Ú 26

10 ÒÙ Ó ÏÂÚÙ Â È ÆÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ Ê ÛÈÚÒ ÌÈ Âapple   ÛÒÂapple Ú ÈÓ Ï Ï Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ˆ Â Â Ú ÈÓ Ï Ï ÂÓÚ Ú ÈÓ ÏÚÙ È Âapple ԈÁÏ apple ÏÚÙ ÔˆÁÏ Ï È Âapple Æ ÒÙ Ó Â ÎÏ ÏÈÚÙ Ï È Î ÏÚÙ ÔˆÁÏ Ó ÏÚÙ È Âapple È Á Ó Î Æ ÒÙ Ï appleîâó  ÒÈÙ Ó ÒÙ Ó Î ÂÓ ÏÚÙ È Âapple ÒÙ Ó appleîâ Ó ÒÙ Â Ú ÌÈÏË Ó Î Æ ˆ ÔÓÊ ÙÏ Ó Æ ˆ ÔÓÊ ÙÏ Ó ± ÏÚÙ È Âapple ԈÁÏ Æ± ψÙÓ ÂÓÈ Æ ÒÙ Ó Â ÎÏ ÏÈÚÙ Ï È Î ÏÚÙ ÔˆÁÏ Ó ÈÓ Â È Ê ÌÂ Ï ÏÂÏÚ ÒÙ Ó ÏÚÙ Â È ÈÎ Í ÂˆÏ ÏÓ Á È ÈÎ Ó Â ÒÙ Ï ÌÈÚ Æ ÒÙ Ó ÂÏ Ï ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ Æ ÒÙ Ó Â ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ Ó Ï Ô Èapple ÈÁ ÙÒÓ ÒÙ ÈappleÒÁÓ ÂÁ ÌÈÚ ˆ ÂÏ ÙÏÁ Ï ÂÈappleÒÁÓ Â ÒÙ Ó Æ ÂÊ Ø appleè ÓÏ Ì apple Ó ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ Ï ÂappleÈÓÊ Â ÙÏÁ Â Â Ú ÈÓ Ï Ï Æ ÒÙ Ó ÊÈ ÏÚ ÔÈÂˆÓ ÈÙÎ ÌÈ Á apple ÌÈ ÂÊ Ø ÂappleÈ Ó Â ÎÓapple ÆÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ Ï ÂÊÁ 53

11 ÒÙ ÓÏ Â Á ÆUSB Ï Î ÂÚˆÓ ÁÓÏ Á Ó ÒÙ Ó ÌÈ ÁÓ Ï Î Ó Æ Ï ± ÌÈ ËÓ Í Â Ì Â USB 2.0 full speed Ï Î Ó XP  2000,Millenium Edition (Me),Windows 98 Â Ò È Windows ÏÚÙ ÂÎ ÚÓ ÌÚ ÆMacintosh È ÁÓ ÌÚÂ Æ ÒÙ ÓÏ Û ÂˆÓ apple ËÒÂÙ ÔÈÈÚ USB Ï Î ÂÚˆÓ ÒÙ Ó Â ÈÁÏ Â Â Ï Ï Linux  ΠHP Ï Ëapple ËappleÈ Linux   ÛÒÂapple Ú ÈÓ Ï Ï Æ 24

12 Ú ÈÓ Â È ÆÌÈÙÒÂapple ÌÈÎÓÒÓ ÙÒÓ Í Â HP ÒÙ ÓÏ ÌÈÂÂÏapple Ê ÊÚ ÍÈ ÓÏ ÛÒÂapple Macintosh apple ËÒÂÙ Ú ÈÓ ÙÒÓ apple ËÒÂÙ ÓÂÁ  appleîâ apple ÏÚ ÂÈÚ Ô ٠ÏÚ ÒÙ Ó Ï Æ apple ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î ˆÂÈ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÆHTML ÔÙ Ù ıâáapple Microsoft Internet ÂÚˆÓ È ËÈÓ Âˆ Æ ÂÈ Ó Ó Ò Â Explorer 5.0 ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï Macintosh Â Ú Æ Â Ú ÔÁÏ HP DJ 3740 Help Readme ÂÈÚ Â Â Ú ÈÓ ÙÒÓ readme ı  ΠÚÓ ÌÚ appleîâ Ï ÂÚÂ È ÂÓÈ ÆMacintosh ÏÚÙ ıáï readme ı  Ȉ Ï È Î HP DJ 3740 Readme ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ Æ Â Ú ÔÁÏ Windows apple ËÒÂÙ Ú ÈÓ ÙÒÓ apple ËÒÂÙ ÓÂÁ  appleîâ apple ÏÚ ÂÈÚ Ô ٠ÏÚ ÒÙ Ó Ï Æ apple ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Ï Ï ÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ ÒÙ ÒÙ Ó ÈappleÈÈÙ Ó Â Â Ú ÈÓ Æ ÂÈÚ Ô Ù ÂÊÁ ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î Start ÏÁ ÏÚ ıáï Windows Â Ú Ú ˆ Programs ÂÈappleΠÏÚ Ú ˆ HP Deskjet 3740 Series ÏÚ Ú ˆ HP ÏÚ User s Guide ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á ÏÂ Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Readme ÂÈÚ Â Â Ú ÈÓ ÙÒÓ readme ı  ΠÚÓ ÌÚ appleîâ Ï ÂÚÂ È ÂÓÈ ÆWindows ÏÚÙ ıáï readme ı  Ȉ Ï È Î ÂÈappleΠÏÚ Ú ˆ Start ÏÁ ÏÚ ÏÚ Ú ˆ HP ÏÚ Ú ˆ Programs ıáï ÔÎÓ Á Ï HP Deskjet 3740 Series ÆRead Me ÏÚ ÂÈÚ ÔÂ Ù Æ ÈÈapple ÂÓÈÒÁ  ÒÙ Ó ÂÓÈ ÒÙ Ó apple ÂÈÚ ÔÂ Ù Ú ÈÓ ÏÈÎÓ Ê ÊÚ ÍÈ Ó Æ ÂÓÚ ÂÈÚ Ô ٠3

13 HP Deskjet 3740 series ÒÙ Ó ÆÌÈ ÌÈËÈ Ù ÏÈÎÓ ÒÙ Ó ÊÈ HP Deskjet ÒÙ Ó ÈÎ ÏÚ ÍÏ ÌÈ ÂÓ Âapple ± µ Ê ÊÚ ÍÈ Ó Æ ÒÙ Ó appleîâ ÂËÈÏ Æ ÏÁ ÏÂÏÎ appleè ÂÁ ÒÙ ÈappleÒÁÓ ÏÈÚÙ Ï È Î apple È ÔÈ Æ ÂÒÙ Ó ÈÓ Ó Æ ÒÙ Ó ÂÈ Ï ÌÈÈÂ Ú Á Ó ÈÏ Î Á Ó È ÙÒ ÆÌ Ï Ó ÌÈapple HP Deskjet 3740 series ÒÙ Ó Æ± ÂÁ ÒÙ ÈappleÒÁÓ Æ ÌÈÚ ˆ ÂÏ ÒÙ ÈappleÒÁÓ Æ Á Ó ÙÒ Æ Á Ó Ï Î Æµ Microsoft Windows Â Ú apple ËÒÂÙ Æ Macintosh  ÆHP Ï ÎÈÓ ÌÚ Âˆ  HP  ÓÏ appleù ÊÈ ÏÂÏÎ ÂappleÈ Ï ÌÈËÈ ÙÓ Á Ì ÊÈ ÏÏÎÈ Ï ÌÈÈÂ Ú ÌÈÙÒÂapple ÌÈËÈ Ù ÏÚ Ú ÈÓÏ ÆÛÒÂapple Ú ÈÓ Ï Ï ± ÂÓÚ HP Ï ÎÈÓ Æ apple ËÒÂÙ ÔÈÈÚ ÒÙ Ó ø Ê ÍÈ Ó ÏÂÏÎ Ó ÌÈ ÌÈ Âapple Í Â ÒÙ Ó Â Â Ú ÈÓ ÏÏÂÎ Ê ÊÚ ÍÈ Ó Ú ÈÓ Â È ÒÙ ÓÏ Â Á µ ÒÙ Ó ÏÂÚÙ µ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ ÂÈÚ Ô ٠Windows apple ÂÈÚ Ô ٠π apple Á Ï ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó ±± ÈÈapple ÓÈÒÁ ± HP Ï ÎÈÓ ± ˆÂÓ Ë ÙÓ ± Ì Ï appleè È ÈÊ ÙÒÓ È ÂÁ ÎÈ Î Í appleè ÂÚ Â È ÂÁ ÎÈ Î Û ÒÙ ÈappleÒÁÓ ÈÁ È ÙÒÓ 2

14 πø ± Â Ó Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Ú Â 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.PÆ È ÂÁÏ Ì ÂÓ ËÚÓÏ ËÏÁ ÌÈ ÂÒ ÓÂ Î Â È ÏÏ ÌÂ Â Ó Ú ÆÌÈ ˆÂÈ ÂÈÂÎÊ Æ Ó ÂÓ Ú Â ÏÏ ÌÈÈÂappleÈ Ï Ô apple Ê ÍÓÒÓ ÏÂÏÎ Ú ÈÓ ÂÂÏapple  ÂÙÓ ÂÈ Á  ˆ ÌÈappleÈÂˆÓ HP Ï ÌÈ Â È Â ÌÈ ˆÂÓ Â Ú ÌÈ ÈÁÈ ÂÈ Á È Î ÂÈappleÎË Â È Ï ÂÈ Á È Ï HP Æ ÙÒÂapple ÂÈ Á Î Ê ÍÓÒÓ ÙÏ ÔÈ Æ Â È Â ˆÂÓ ÏÎÏ Æ Ê ÍÓÒÓ ÂËÓ Â ÎÈ Ú ÂÈÂÚË ÌÈ ˆÂÈ ÂÈÂÎÊ Ú Â ÆMicrosoft Corporation Ï ÌÈÓ ÌÈÈ ÁÒÓ ÌÈappleÓÈÒ Ì Windows  Microsoft

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶²

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶² È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï È Â È ÔÂÎÈÓ ÈÈ ÙÒ ÏÚ ÌÈ Ó Ó ÏÚ ÂÚÙ ÂÙ ÔÈÏ ÎÏÂ Â Ï È Ó ˆÂ Î Âapple Á ÌÈapple ÎÏ È ÈÁ Ó ÌÈÈ ÂÏÂappleÎË ÌÈÈÂappleÈ Â Ú Â È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï Â ÏÁÓ Í Âˆ ÍÎÓ ÂÈ Æ ÂÁ ÏÏ ÌÈÏÂÊ ÌÈ È Ó ÌÈÎÓÒÓ ÙÒ Í Âˆ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

HOFMAN

HOFMAN ÔÓÙÂ È Ó Ó ÔÈÈappleÚ ÂËÏÁ ÂËÈÙ øè Ó Ú Ï È Ò Ù 1 ÍÂappleÈÁ ßapple Ï ÙÓ ÚÈÒ Ø ˆ Â Ú ÔÚÂË ÂÚ ÆÌÈÈÂÒÁ Ìapple Ò Ù ÚÂ ÈappleÂÈ ÈÎ Ú ÈÈ Í È Ó ÂÚ Áapple ÂÒÈ ÏÚ È ˆ Ï Ô Èapple ÔÂÈÒÈÁ ÈÎ ÔÓ È Ù ßÙÂ Ù Æ 7 Ò Ù ÚÂ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ Æ Æ Æ Æ Æ תוכן העניינים בחוברת לתלמיד ÈappleÂÚ ˆ

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

Operating Instructions

Operating Instructions Hướng Dẫn Vận Hành Để sử dụng chính xác và an toàn, hãy đọc kỹ Thông tin về An toàn trước khi sử dụng máy. Hướng dẫn Vận hành Hãy đọc phần này trước...8 Thông báo...8 Quan trọng...8 Lưu ý Người dùng...8

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan 1 - Kien thuc co so IFS-HANU 2011.doc

Microsoft Word - Phan 1 - Kien thuc co so IFS-HANU 2011.doc DISCOVERING COMPUTERS KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ MÁY TÍNH Phùng Văn Đông Trường Đại học Hà Nội 2011 TÀI LIỆ U THAM KHẢ O MỤC LỤC Chương 1. Tìm hiểu máy tính... 5 1.1. Giới thiệu về máy tính... 5 1.1.1. Máy tính

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Hướng dẫn cài đặt và Tạo bản quyền Sản phẩm SAS INNOVA 2012 OPEN Phần 01 - Cài đặt SAS INNOVA 2012 OPEN Để cài đặt SAS INNOVA 2012 OPEN bạn cần phải c

Hướng dẫn cài đặt và Tạo bản quyền Sản phẩm SAS INNOVA 2012 OPEN Phần 01 - Cài đặt SAS INNOVA 2012 OPEN Để cài đặt SAS INNOVA 2012 OPEN bạn cần phải c Hướng dẫn cài đặt và Tạo bản quyền Sản phẩm SAS INNOVA 2012 OPEN Phần 01 - Cài đặt SAS INNOVA 2012 OPEN Để cài đặt SAS INNOVA 2012 OPEN bạn cần phải có bộ cài đặt. Các bước thao tác cài đặt SAS INNOVA

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VIETTEL-CA VÀ USB TOKEN... 2 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chi tiết hơn

Máy tính cá nhân Máy tính cá nhân Bởi: Wiki Pedia Định nghĩa Máy tính cá nhân (tiếng Anh: personal computer, viết tắt PC) là một máy điện toán siêu nh

Máy tính cá nhân Máy tính cá nhân Bởi: Wiki Pedia Định nghĩa Máy tính cá nhân (tiếng Anh: personal computer, viết tắt PC) là một máy điện toán siêu nh Bởi: Wiki Pedia Định nghĩa (tiếng Anh: personal computer, viết tắt PC) là một máy điện toán siêu nhỏ với giá cả, kích thước và sự tương thích của nó khiến nó hữu dụng cho từng cá nhân. Khái niệm về máy

Chi tiết hơn

Cách khởi động P-touch Editor Trước khi sử dụng máy in này, đảm bảo đã đọc Hướng dẫn sử dụng trực tuyến này. Chúng tôi đề nghị bạn cất giữ sách hướng

Cách khởi động P-touch Editor Trước khi sử dụng máy in này, đảm bảo đã đọc Hướng dẫn sử dụng trực tuyến này. Chúng tôi đề nghị bạn cất giữ sách hướng Cách khởi động P-touch Editor Trước khi sử dụng máy in này, đảm bảo đã đọc Hướng dẫn sử dụng trực tuyến này. Chúng tôi đề nghị bạn cất giữ sách hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để tham khảo sau này. Phiên

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

Phụ lục 2: HỒ SƠ NĂNG LỰC NĂM 2014

Phụ lục 2: HỒ SƠ NĂNG LỰC NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1.1 Tên môn học: NHẬP MÔN TIN HỌC Mã MH: ITEC1401 1.2 Khoa/Ban phụ trách: Công Nghệ Thông Tin 1.3 Số tín

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

_7-Zip

_7-Zip π Ÿâ π Õ ø å ⫪ 7-Zip 7-Zip ª Ë Ÿ â ß æ ËÕ À ø å Ë Ÿ Õ æ ËÕ μ ÕÕ ª 7-Zip π Èπ Õß ß π Õ ø å π Ÿª 7ZIP, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM DEB πõ π È ß Õ ø å ZIP GZIP â «à ª Õ ËπÊ ª π È Á ß

Chi tiết hơn

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN

XJ-UT311WN_XJ-UT351WN MÁY CHIẾU DỮ LIỆU VI Hướng Dẫn Chức Năng Mạng Phải đọc Phòng Ngừa An Toàn và Biện Pháp Phòng Ngừa khi Vận Hành trong tài liệu Hướng Dẫn Người Sử Dụng, và chắc chắn rằng bạn phải sử dụng sản phẩm này đúng

Chi tiết hơn

ÂÎÈ ÙÒ ÏÓ Á Power Quality

ÂÎÈ ÙÒ ÏÓ Á Power Quality ÂÎÈ ÙÒ ÏÓ Á Power Quality È Èapple Âapple Ò apple Ó Ë È ٠ÈÂÂÈÏ Ï Èapple ÏÓ Á Á ÂÂÈ Û ÎÈ ˆ ÏÂÚÈÏ ÏÁÓ POWER QUALITY ÏÓ Á ÙÒ ÂÎÈ ÙÒ ÂÎÈ ÏÚ ÏÓ Á Ó ÈÓÂÁ ÏÎ ÙÒ Â ÁÂ Ï ÔÈ ÌÈappleÈ ÌÈÒÁÈÏ Ì ÂÓ È apple  Èapple

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

DS6340-SC-PCHK.p65

DS6340-SC-PCHK.p65 SC-1 Microsoft Windows Pentium Macintosh SD TM 1. 2. 3. 4. 5. 2-SC SC-3 4-SC + - 3.7V 650mAh 8 SC-5 8 11 17 26 8 10 11 12 14 15 17 17 18 19 SD 20 / 21 22 23 SD 24 26 27 27 28 29 31 32 33 / 34 36 36 6-SC

Chi tiết hơn

TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI PHIÊN BẢN 4.0.X (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ) HÀ NỘI

TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI PHIÊN BẢN 4.0.X (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ) HÀ NỘI TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI PHIÊN BẢN 4.0.X (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ) HÀ NỘI 2018 1 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ PHIÊN BẢN 4.0.X 1. Đối với máy tính

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

A+ Guide to Managing and Maintaining Your PC, 4e

A+ Guide to Managing and Maintaining Your PC, 4e Chương 2 Giới thiệu Phần mềm của PC Nội dung chính của chương Phần mềm và Phần cứng tương tác với nhau như thế nào? Tài nguyên hệ thống là gì? Vai trò của nó? Quan hệ giữa OS với BIOS, các trình điều khiển

Chi tiết hơn

Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows

Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows Bởi: unknown Giới thiệu tổng quan về Windows Công ty Microsoft và hệ điều hành Windows Sự ra đời của công ty Microsoft gắn liền với tên tuổi của Bill

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

àéðèøðè áîåñê

àéðèøðè áîåñê È Ë Ë ÓÂÒÍ 26/7/04 06:56 Page 1  ÎÈÙ Ó ÈÏ ÂÏ Ú ÈÏ ÂÏ Â ÎÈÙ Ó appleèèù Ó Ô Á Â Ú ÌÏÂÚ ÏÚ Ëapple ËappleÈ ÌÈÈÊÎ Ó ÌÈË È ÂÏ Â Ú Ì ÂÏ Æ Â ÈÈappleÂ Ë Ò Á ÎÈ ˆ È ˆÂÓÏ ÂÎÙ Â È ÈÒÓ ÏÂ È ÆÌȈÂÙapple ÌÈ Â Ó ÈÒÂÙ

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS

Một số thao tác trong windows XP Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS Một số thao tác trong windows XP Bởi: Vien CNTT DHQG Hanoi MỘT SỐ THAO TÁC TRONG WINDOWS XP Tạo đĩa mềm khởi động DOS: Để tạo đĩa mềm khởi động Dos, bạn mở My Computer, bấm phím phải chuột vào biểu tượng

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng Activ Vote & Expresss

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng Activ Vote & Expresss CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng Activ Vote & Expresss MỤC LỤC TỔNG QUAN 1 CÓ GÌ BÊN TRONG? 2 BẠN CẦN GÌ? 3 CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP 4 1. CẬP NHẬT HOẶC CÀI ĐẶT ACTIVINSPIRE 5 A. CẬP NHẬT 5

Chi tiết hơn

ZTE MF100 HSDPA USB Modem Hướng dẫn sử dụng 1 - Giới thiệu Modem ZTE MF100 HSDPA USB là loại modem 3G đa chế độ, hoạt động trên mạng HSDPA/ UMTS/ EDGE

ZTE MF100 HSDPA USB Modem Hướng dẫn sử dụng 1 - Giới thiệu Modem ZTE MF100 HSDPA USB là loại modem 3G đa chế độ, hoạt động trên mạng HSDPA/ UMTS/ EDGE ZTE MF100 HSDPA USB Modem Hướng dẫn sử dụng 1 - Giới thiệu Modem ZTE MF100 HSDPA USB là loại modem 3G đa chế độ, hoạt động trên mạng HSDPA/ UMTS/ EDGE/ GPRS/ GSM. Với giao diện USB kết nối với máy tính

Chi tiết hơn

Làm quen với chương trình Microsoft Excel Làm quen với chương trình Microsoft Excel Bởi: unknown Làm quen với chương trình Những thao tác đầu tiên với

Làm quen với chương trình Microsoft Excel Làm quen với chương trình Microsoft Excel Bởi: unknown Làm quen với chương trình Những thao tác đầu tiên với Làm quen với chương trình Microsoft Excel Bởi: unknown Làm quen với chương trình Những thao tác đầu tiên với bảng tính Sổ bảng tính và tờ bảng tính là gì? Sau khi khởi động chương trình MS Excel, ta có

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

_Putty

_Putty π Ÿâ À À Linux â«putty Putty Õ ªìπÕ Àπ Ëß ª Open Source Ë π âß π àμâõß ß«ËÕß Ï «πå À âß π â ª Putty ß ªìπÕ Àπ Ëß ª Ë À π Ë â πÿ å æ Putty ªìπ ª æ ËÕ À πÿ åºà π Secure Shell ªìπ ª Security À μ ª ß ËÕß à

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8 Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Chi tiết hơn

_VLC

_VLC ŸÀπ ß øíß æ ß π VLC ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß ø å µ Õ π Õ å πáµ ø å Ë ß «πå À à Á Õ â«ª π È ß π â ª PowerDVD ª ŸÀπ ß øíß æ ß Ë Õß àπ ø å ß ø å«õà À Ÿª πõ π È ª VLC ß Õß

Chi tiết hơn

HEADING 1: PHẦN 1: QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH

HEADING 1: PHẦN 1: QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI, QUẢN TRỊ VÀ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG VỚI MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH HANỘI APTECH 2006 MỤC LỤC THỰC HÀNH 1: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DHCP... 5 TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU... 6

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

Ch­ng I

Ch­ng I UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.S VIỆT NAM (S.I.S VIETNAM JSC) Giáo trình PHẦN MỀM KẾ TOÁN MÁY SAS INNOVA OPEN 2016 SMART INNOVATION HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC Chương

Chi tiết hơn

DocuCentre-V 5070 / 4070 DocuCentre-V 5070 / 4070 Vận hành linh hoạt giúp nâng cao công việc của bạn.

DocuCentre-V 5070 / 4070 DocuCentre-V 5070 / 4070 Vận hành linh hoạt giúp nâng cao công việc của bạn. DocuCentre-V 5070 / 4070 DocuCentre-V 5070 / 4070 Vận hành linh hoạt giúp nâng cao công việc của bạn. DocuCentre-V 5070 / 4070 2 Một thiết bị đa chức năng linh hoạt, dễ dàng xử lý mọi yêu cầu công việc.

Chi tiết hơn

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú.. 12452/12.01.018/2011-12 º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆÅú Š ú í¾ ½ œ ºÄÆ ½Ä Ê ˆ½Å º ½ ž ˆ½Å î ú ˆÊÅÍ Ê º»

Chi tiết hơn

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: High-Frequency Trading Strateg

See discussions, stats, and author profiles for this publication at:   High-Frequency Trading Strateg See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/305214717 High-Frequency Trading Strategy Based on Deep Neural Networks Conference Paper August

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

ISA Server - Installation ISA Server - Installation Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong khoảng vài năm trở lại đây Inte

ISA Server - Installation ISA Server - Installation Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong khoảng vài năm trở lại đây Inte Bởi: Phạm Nguyễn Bảo Nguyên Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong khoảng vài năm trở lại đây Internet phát triển với tốc độ chóng mặt và là công cụ không thể thiếu trong thời đại công nghệ ngày nay. Tầm

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

untitled

untitled È ÊÚ ÔÂÈ ˆ Ï È È Â Èˆ Â È Î ÚÓ ÌÈ ÈappleÂÈ È ÊÚ ÔÂÈ ˆ Ï È È Â Èˆ Â È Î ÚÓ ÌÈ ÈappleÂÈ Èapple ÈÓÂÏ È Á Â È Î ÈÂÏ ÏÚÈ Ú ÈÓÏ Â È apple Âapple È Á Æ Â ÊÎ Ó ÔÂÒÁ ÏÚÈÂ Ò ÈË ÂappleÂ È ÂÁÒÈÙ Èapple Ù ÂÈappleÙ

Chi tiết hơn

Máy Đa Chức Năng Màu Kĩ Thuật Số Gestetner MP C3003SP MP C3503SP Sao chụp In Fax Quét MP C3003SP MP C3503SP Trắng đen 30 Màu ppm Trắng đen 35 Màu ppm

Máy Đa Chức Năng Màu Kĩ Thuật Số Gestetner MP C3003SP MP C3503SP Sao chụp In Fax Quét MP C3003SP MP C3503SP Trắng đen 30 Màu ppm Trắng đen 35 Màu ppm Máy Đa Chức Năng Màu Kĩ Thuật Số Gestetner MP C3003SP MP C3503SP Sao chụp In Fax Quét MP C3003SP MP C3503SP Trắng đen 30 Màu ppm Trắng đen 35 Màu ppm Một môi trường làm việc hiệu quả cao Nâng cao năng

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

Chapter #

Chapter # Chương 8: Hỗ trợ các thiết bị vào/ra Mục tiêu Trong chương này, bạn sẽ học: Cách sử dụng các cổng và các khe cắm mở rộng cho các thiết bị bổ sung Cách lắp đặt các thiết bị vào/ra ngoại vi Bàn phím và cách

Chi tiết hơn

Microsoft Word - HDSD digiTool.doc

Microsoft Word - HDSD digiTool.doc HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU ĐỌC TUẦN TRA DIGITOOL CỦA ROSSLARE I. Giới thiệu hệ thống Rosslare DigiTool thiết kế dưới dạng cầm tay chuẩn IP65 ngoài trời có thể chịu đựng được với áp suất nước dưới 1m. Tên sản

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn