BLADE_Book

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BLADE_Book"

Bản ghi

1 Â Ó ßıappleÈ ±± ÏÚ Æµ Ó Ó π ÏÚ ± :Letter Ó Ó π ÏÚ ± :A4 ÌÈÙ ßıappleÈ ±± ÏÚ Æµ Ó Ó π ÏÚ ± :Letter Ó Ó π ÏÚ ± :A4 ÌÂÏȈ ÈÈapple ßıappleÈ ÏÚ Ó Ó ±µ ÏÚ ± Ï apple ÈappleÂ Ï ÌÚ ßıappleÈ ÏÚ Ó Ó ±µ ÏÚ ± Ó Ó ±µ ÏÚ ± Ï apple ÈappleÂ Ï ÌÚ Ó Ó ±µ ÏÚ ± È È Ì ÂÓ ÈÈapple Ï Â ßıappleÈ Æµ Ú Ó Ó ± Ú Á ßıappleÈ ± Ú µ Ó Ó µ Ú ± Í Â Ï ÒÙ ÓÏ ÒÙ È ÓÂÁ ÈÏ Ó appleâ Ù Ú ± ÓØß π Ú :Letter ÈÈapple appleâ Ù Ú ± ÓØß π Ú :Legal ÈÈapple appleâ Ù Ú ± ÓØß π Ú ÂÙËÚÓ appleâ Ù ±± Ò appleè ÈÒÈË Î ÓØß Ú ÌÈÒÈË Î ÂÈ ÏÎÏ appleâ Ù µ ÓØß Ú ÌÂÏȈ ÈÈapple ÒÙ È ÓÂÁ ÈÏ Â ÒÙ È ÓÂÁ ÈÏ Â Ï ÏÓ ÓÈ Ï Ï Ú Æ ÒÙ Ó appleîâ ÔÈÈÚ ÌÈÎÓ apple ÈÈapple ßıappleÈ ±± ÏÚ Æµ Ó Ó π ÏÚ ± :Letter ßıappleÈ ± ÏÚ Æµ Ó Ó µ ÏÚ ± :Legal ßıappleÈ ± Ƶ ÏÚ Æ µ Ó Ó ÏÚ ± :Executive Ó Ó π ÏÚ ± :A4 Ó Ó ± ÏÚ ± :A5 Ó Ó µ ÏÚ ± :B5 JIS ÂÙËÚÓ ßıappleÈ πæµ ÏÚ Æ± Ó Ó ± ÏÚ ± µ :No. 10 ßıappleÈ µæ µ ÏÚ Æ Ó Ó ± ÏÚ ±±± :A2 appleóê ßıappleÈ Æ ÏÚ Æ Ó Ó ÏÚ ±± :DL ßıappleÈ Æ ÏÚ Æ π Ó Ó ± ÏÚ ±± :C6 Î ØÒ appleè ÈÒÈË Î ßıappleÈ µ ÏÚ Ó Ó ± ÏÚ ßıappleÈ ÏÚ Ó Ó ±µ ÏÚ ± ßıappleÈ ÏÚ µ Ó Ó ÏÚ ± Ó Ó ± Ƶ ÏÚ ± µ :A6 ÈÒÈË Î Èapple Ì È ÈÊ ÙÒÓ Èapple Ì ÙÒÓ.(Regulatory Model Number) Èapple Ì ÙÒÓ ÍÏ ˆÂÓÏ ˆ  ÂÈapple È ÈÊ Â ËÓÏ,HP Deskjet 3745 ÂÂÈ Ì ÌÚ Ê Èapple ÙÒÓ Ï Ï Ï ÔÈ.VCVRA-0202  ÍÏ ˆÂÓ Ï Æ ßÂΠC9026A,C9025A ˆÂÓ È ÙÒÓ ÌÚ Â ßÂΠHP Deskjet

2 ˆÂÓ Ë ÙÓ ÒappleÎapple Â È Hz ± Hz µ / Hz ± Hz µ / Hz ± Hz ÌÂ Ó ÒÈ ÁÈ 100 MB 100 MB 75 MB ÒappleÎapple Á Ó ËÏ ± Ú ± ÔÈÙÂÏÈÁ Ì Ê (±10%) (Vac) ËÏÂÂ Ú ± (±10%) (Vac) ËÏÂÂ Ú (±10%) (Vac) Ô ÎÈÊ RAM 64 MB 128 MB 128 MB ÚÓ Pentium II ÚÓ Â Ê Pentium II ÚÓ Â Ê G3 ÚÓ ÚÓ Â Ì Ó ÂÈ Á Ó Â È ÁÂÎ ÙÒ πµ π πµ π πµ ππ Î ÚÓ Â È Î ÚÓ ÏÚÙ Windows  Ò,Me Windows XP Macintosh Â Ò Ú OS 9.1 ÍÏÈ Â OS X  ÍÏÈ Â Â ÈÈ ÈË ßıappleÈ ØßıappleÈ Æ Ó ÓØÓ Ó ± Æ ÏÈ ÈÈapple Ó ÓØÓ Ó ± Æ ± :HP transparency film ÌÈÙ ßıappleÈ ØßıappleÈ Æ ± ËÏ Ó ÏÂ È Ú ÏÈ ÈÈapple ÂappleÂÈÏÈ ËÏÙ Ó ÏÂ È µ Ú ÏÈ ÈÈapple ÂappleÂÈÏÈ È Ó ËÂÈË ˆÓ ÒÙ Â È Ó ppm Ï ÌÈ ÂÓÚ ± Ú ÂÁ ËÒ Ë ÌÈ ÂÓÚ ± Ú ÈappleÂÚ ˆ ÈÙ ÌÚ ÂÚÓ ËÒ Ë ppm Ï apple Ó ÈÂ Ó Â È Ó ÆÌÈ ÚÂ Ó ÌÈapple apple Ï ÆÍÓÒÓ Â Î ÂÓÏ appleîâ Ï Î ÚÓ Âˆ Ï Ì ËÒ Ë ÒÙ Ú ÒÙ Ó Ï ÌÈÈ ËÈÓ ÌÈÚÂˆÈ Ï ÒÙ ÈappleÒÁÓ Ó Ï ˆÈÏÓÓ HP ÂÁ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ ÂÓÈ Æ ÈÁ ÙÒÓ ÂÁ Æ ÂÈ ÂÈËÈ ÒÙ ÂÈÂ È ÓÏ ÌÂ Ï ÈÂ Ú Â Á ÏÓ Á ÎÈ ˆ È ΠˆÓ Ë ÂÂ Ó ÂÁÙ Ò ˆÓ ÚˆÂÓÓ Ë Â µæ µ Ú ÒÙ Ú ÚˆÂÓÓ Ë Â µ Ú ÂappleΠÂÓÈ XP  2000,Me,98 Windows Ì Â ÍÏÈ Â Ú OS 9.1 Â Ò Macintosh ÆÍÏÈ Â OS X ÏÚÙ ÂÎ ÚÓ ÈÊÈÙ Ë ÙÓ Í Â Ó Î ÒÙ Ó È ÓÈÓ ÓÂÚ Ó Ó ÏÚ ÁÂ Ó Ó ÏÚ Â Ó Ó ± ± Æ ÏÚ Á ßıappleÈ ± Æ ÏÚ Â ßıappleÈ µæ ÓÂÚ ßıappleÈ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ ÏÏ ÒÙ Ó Ï Ó appleâ ٠Ƶ Æ ÏÚÙ È Ò ÌȈÏÓÂÓ ÏÚÙ È apple ËÈÈ apple Ù Ú µπ ÒÂÈÒψ Ú ±µ ÂË ÙÓË È ÈÚ ÏÏ ÈÒÁÈ ÂÁÏ ÈÊÂÁ Ú ÂÁÏ ÌÈÈÏÓÈÒ Ó ÏÚÙ È apple ÒÂÈÒψ µ Ú ± ÂË ÙÓË ËÈÈ apple Ù πµ Ú µ È ÈÚ ÏÏ ÈÒÁÈ ÂÁÏ ÈÊÂÁ Ú ±µ ÂÁÏ ÔÂÒÁ È apple ÒÂÈÒψ Ú ÂË ÙÓË ËÈÈ apple Ù ± Ú È ÈÚ ÏÏ ÈÒÁÈ ÂÁÏ ÈÊÂÁ π Ú µ ÂÁÏ 13 3

3 HP Ï ÎÈÓ ÔÂÙÏË HP Ï ÎÈÓ È Â È ÌÂÏ ÏÏ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Ù apple Èapple ÌÂÏ ÏÏ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Ù ÈÒ È Ó ÔÂÙˆ Á apple Í ÓÏ Æ Â ÈÒ Ó ÏÏÂÎ ÈappleÈËÏ È Ó Â ÈÙÈÒÙ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ ÙÂ Í Ó Â Ó Ï È Î ÔÂÎÈ Á ÊÓ ÙÂ È Á ÊÓ ÌÂÏ ÏÏ È Ù Â. Æ ÂÏÈ ÁÈ ÂÈÂÏÚ ÈÈ ÁÂ Ï ÁÈ ÚÂˆÈ Íapple Î HP Ï ÎÈÓ ÊÎ ÓÏ Ó ÔÎ Æ ÒÙ Ó Â ÁÓ ÏÂÓ ÌÈ ÌÈË Ù Âapple È ÒÙ Ó Ï Ì ÙÒÓ ÒÙ Ó ÈÊÁ ˆÓapple ÙÒÓ ÚÈÙÂÓ ÒÙ Ó Ï È Â ÈÒ ÙÒÓ ÒÙ Ó È Á ÁÓ Ï ÏÚÙ Î ÚÓ ÒÙ Ó Ô Ï appleó Ò Á Ó ÈÚ Î ÂÚÈÙÂÓ ÂÚ Â Â ÂÏ Ï Â Â ÏÎÂ Ì ø Ú Ú È Ï Ì ø  ÊÁ Ï appleîâ  ÓÂÁ ÈËÈ Ù ÙÒÂ Ì Â ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ÁÓÏ ÌÈ Á ø ÈÚ ÏÈÁ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Ù Á Ï ÌÂÏ ÏÏ ÌÂÏ ÏÏ ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Ù Á Ï ÆÛÒÂapple ÌÂÏ ÌÈappleÈÓÊ HP Ï ÎÈÓ È Â È ÙÒÓÏ Â HP Ï ÈÓÂ Ó ÙÒÏ appleù È Î ÍÏ ÂÊ Ø appleè Ó ÈappleÂÙÏË ÎÈÓ Æ ÎÈÓ ÂÈÂ Ù Ô Ó Ï ÎÈÓ ÍÈÏ ÂÏÂÚÙ Úˆ ÒÙ Ó ÂÈÚ Ô ÙÏ Â ÁÓ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÙÁ Ʊ Æ Ê Âapple Â Â Ú ÈÓ ÂÓÚ ÌÈappleÂÂ Ó ÎÈÓ Â Â È Æ Æ Â Î HP Ï HP Ï ÌÈappleÂÂ Ó ÎÈÓ Â Â È ÈÈÁ Í Ó HP ÂÁÂ Ï ÏÎ Â Ú ÈÓ ÔÈÓÊ Â Ó Â Ê ÆÌ Â HP Ï ÌÈ ˆÂÓ ÔÎ ÂÚÓ ˆÂÓ Ú ÈÓ Ï Ï ÂÈ È Ó ÌÈappleÈÈÙ Ó ÏÏÂÎ Â ÆÈÚˆ Ó ÚÂÈÒÏ ÌÈ ÌÈappleÂÂ Ó ÎÈÓ ÈÁÓÂÓÏ È Ó È Ï ÌÈapple ÈÏ appleóïâ ÂappleÎÂ Ï ÌÈappleÂÎ Ú ÍÏ ˆÂÓ Â Ú ÂÒÙ Ó Ô Ù ˆÂÓ Â Â Â Á Ú ÈÓ ÂˆÂÙapple ÂÈÚ Â ÌÈÈ ÈË Â Ù ˆÂÓ ÈappleÂÎ Ú Ú ÂappleÈÓÊ HP Ï ÂÚÈ È ÎÈÓ ˆÂÓ ÌÂ È ÈÎÓ Â apple Ï appleù Ï ÙÂ È Æ ÆÍ ÂÊ ÈÓÂ Ó ÓÂÁ Ï Î ÍÏ ÒÙ Ó Ú È Ì ÈÎÓ Â appleï Â È Ï ÌÂÏ ÏÏ Ô Èapple Â È Æ ÈÓÂ Ó Á Ï Æ Ï ÂÓ ÂÈ Á Ù ÒÓ ÌÂÏ ÈÈ ÂÈ Á Ù ÌÂ Æ Â È Â Ú Ï ÈÓÈapple٠Ȉ ÔÈÈÚ ÆHP Ï ÎÈÓ Ï appleù Æ Â È Ï Ê ÍÈ Ó Ï È ÂÁ ÎÈ Î ÆÌÈ Ó ÔÂÙÏË ÙÒÓ Ì Âapple Ó ÂappleÈÓÊ Â ÎÈÓ ÂÈÂ Ù Æ Ù Ï ÂÊ Ø appleè ÓÏ ˆÂÓÏ 12

4 ÈÈapple ÓÈÒÁ Æ ÒÙ Ó ÈÊÁÓ ÈÈapple ÓÈÒÁ Á Ï ÈÈapple ÓÈÒÁ Á Ï È Î ÌÈ ÌÈ Ï Úˆ Æ ÈÈapple ÓÓ ÈÈapple ˆÂ Ʊ ÚÓ Ú Â Ó ÔÂÈÏÈ Ó Ï apple Ï Ó Û Â Â Ó ÏÚ ÒÙ Ú Ú Æ ÒÙ Ó ÍÂ Æ Ï Ò ÔÎÓ Á Ï ÔÈÓÈÏ È È ıáï Æ È ÂÁ È Ï Ò Æ Æ ÒÙ Ó Ó ˆÂÁ  ÎÈ Ó È È ÏÚ ÒÙ Ó Ú ÈÈapple ÏÎ ˆÂ Æ Æ È ÂÁ È Ï ÛÏÁ Æ Æ ÈÈapple ÓÏ ÈÈapple ÁÓ ÔÚË Æµ ÆÍÓÒÓ Â ÒÙ Æ ø ÊÚÏ Â Ê ÔÈÈ Ú Â ÂÈÚ Ï ÂappleÂ Ù Ï Ï ÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ Â È ÒÙ ÂÎÈ Ó ÏÚÙ È Âapple ÎÏ Î ÒÙ ÂÓ Ï ÍÓÒÓ ÎÏ Î ÌÈÒÙ ÂÓ Ï ÌÈÓÂÏȈ ÌÈÈÏ ÏÏ ÒÙ ÂÈÚ ÂÈËÈ ÒÙ ÂÓ ÍÓÒÓ È ÂÚ Â ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î ÏÚ Ú ˆ HP ÏÚ Ú ˆ Programs ÂÈappleΠÏÚ Ú ˆ Start ÏÁ ÏÚ ıáï :Windows Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó User s Guide ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï HP Deskjet 3740 Series HP Deskjet 3740 Series User s Guide ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï Â Ú ÔÁÏ Macintosh Æ HP Deskjet 3740 Series Ï Ó ÓÏ ÍÈ Ó 11 3

5 Ï ÒÙ Ó Ì Í ÎÏ Î apple  ÒÙ Ó appleîâ apple Ï Windows File ı  ËÈ Ù Print ÒÙ ÏÚ ˆÈÁÏ Á Ï ÂÒÙ Ó ÓÈ ÚÈÙÂÓ Æ Control Panel ÁÂÏ Printers ÂÒÙ Ó È È Â ÈÚ Ô ٠ÂÏÚÂÙ Â Á ÂÈappleΠ Ò È ÈËapple ÂÈappleΠÏÎÓ ˆ Ʊ Æ ÁÓ Ô ˆÈ   ڈ Ò È ÈËapple ÈappleÎÂ Ó ˆÏ È Î Ú Æ appleîâ Ï ÒÙ Ó appleîâ Ï apple Ò Æ ÌÈ ÂËÈÏ ÔappleÂÎÏ ÒÙ Ó appleîâ ÂËÈÏ ÒappleÎ Æ ÆÍÒÓ È ÏÚ ÂÈÁapple ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ÁÓ Ï Remove All ÏÚ ıáï Ê Â ÚÏ Î Æ Æ ÏÎ Ò ÍÏ Ó ˆÂÚ apple ÈappleΠÛÈÚÒ Â Â Úˆ Æ Æ Ï Ó ÏÁ ÂÓÚ Á ÓÂÁ Á ÂÙÈÁ ÌÂÈÒ Á Ï Ò È ÈËapple ÈappleΠÁÓ ÏÚÙ Ú Æ ÒÙ Ó apple ÌÈÈ Ù ÌÈÓ Â Æ Ï Îapple ÒÙ Ó appleîâ apple Æ È Ó Ï ÁÓ Â ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó Ï Macintosh ÈÚ Ô ٠ÍÈÏ ÂÚˆÓ ÈÁÎÂapple ÒÙ Â Ú ÁÓ Mac OS 9.x Æ ÁÓ ÁÓ ÏÚ٠Ʊ Print Status ÁÈ Â È Á ÙÏ È Î HP ÒÙ Ó ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï Â Ú ÔÁÏÂ Æ Æ ÒÙ ˆÓ Æ Ù ÏÓÒ ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï ÒÙ Â ÒÙ Â Ú Á Æ Mac OS X ÒÙ Ó Ï ÊÚ ÈappleÎÂ Ø ÒÙ ÊÎ Ó Print Center/Printer Setup Utility Á ٠Ʊ Æ ÂÒÙ Ó ÓÈ Printer List Â Æ ÒÙ Ó ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï Æ Æ ÒÙ Â Ó ÒÙ Â Ú ÁÓ Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î ÆÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ ÛÒÂapple Ú ÈÓ Ï Ï Ú Æ Â Ú ÔÁÏ HP DJ 3740 Help ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï ÍÒÓ ÏÚ 10 2

6 apple Á Ï ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó ÌÈ ÌÈ apple  ± ÆÁ Ó Â ÓÏ ÂÁÓ ÒÙ Ó ÆÌÈÙÙ ÌappleÈ ÌÈÏ Î È Â ÈÁ Æ ÏÚÙÂÓ ÒÙ Ó Æ ÎÏ Î Âapple ÂÓ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ ÆËÏ Ó ÎÏ Î ÔÚË Á ÒÙ ÓÂÁ  ÈÈapple Æ Â Ò ÒÙ Ó ÒÎÓ Æ ÂÁÓ È ÂÁ È Ï Æ ÁÓ ÁÓ ÏÚÙ ÌÈÓÈÈ Ó Ï ÌÈ apple ÏΠ Á Ï ÔÏ Ï ÈÚ ÙÁ Î Óapple ÈÚ Ì ÛÒÂapple Ú ÈÓ ÂˆÓÏ Ô Èapple ÔÎÈ Æ± ÂÓÚ Æ± ÂÓÚ Æ±± ÂÓÚ ÈÚ ÂÒÙ Ó ÓÈ ÚÈÙÂÓ Ï ÒÙ Ó Ì Ï Windows Æ File ı  ËÈ Ù Print ÒÙ ÏÚ ˆÈÁÏ Á Ï Æ È Ó Ï ÁÓ Â ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó Ï Macintosh Æ ÒÙ Ó ÈÈapple ÓÈÒÁ Ú È Æ Â È ÒÙ ÂÎÈ Æ Ó ÏÚÙ È Âapple ÆÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ Ú ÈÓ Ï Ï ÂÓÚ Ú ÈÓ Â È Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ˆ Â Â Æ ÎÏ Î ÒÙ ÂÓ ÂappleÈ ÍÓÒÓ Æ ÎÏ Î ÌÈÒÙ ÂÓ Ï ÌÈÓÂÏȈ ÆÌÈÈÏ ÏÏ ÒÙ ÂÈÚ ÂÓÈÈ Æ ÂÈËÈ ÒÙ ÂÓ ÍÓÒÓ Æ È ÂÚ Â ÂÚÈÙÂÓ 93

7 Æ Á ÓÂÁ Á ÂÙÈÁ ÍÏ Ó ˆÂÚ apple ÈappleΠԠ٠ÔÈÈ Ú ÒÙ Ó Ì ÆUSB Ï Î ÁÓ Á apple Ʊ Í Ó ÔÎÓ Á Ï USB Ï Î ÛÏÁ ÂÊÓ Ï Æ Ï Ï ÁÓ ÏÚÙ Â Cancel ÏÂËÈ ÔˆÁÏ ÏÚ ıáï Æ Æ ÁÓ Â USB Ï Î apple ÔÎÓ Á Ï ÒÙ Ó Î Æ ÆÁ Ó Ï Î Ò È ÈËapple ÂÈappleΠÔÂ Î Ú ÂÏÚÂÙ ÂÓÈ Ó ÏÎÓ ˆ Æ Æ ÁÓ ÂÏÚÂÙ Â Á ÂÈappleÎÂ Â Ô ˆÈ   ڈ Ò È ÈËapple ÈappleÎÂ Ó ˆÏ È Î Ú Æ appleîâ Ï ÒÙ Ó appleîâ ÁÓ Ô Æµ ÆÌÈ ÂËÈÏ ÔappleÂÎÏ ÒÙ Ó appleîâ ÂËÈÏ ÒappleÎ Æ ÈËÓÂË ÔÙ ÏÚÙÂÓ appleè apple ÈappleÎÂ Ì ÌÚ ÈËÓÂË ÔÙ ÏÚÙÂÓ appleè apple ÈappleÎÂ Æ ÂÓÚ ÂËÈÏ ÒappleÎ ÈappleΠΠÍÒÓ È ÏÚ Â Â Úˆ Æ Ï Î Á Á ÓÂÁ Á ÙÁÓ apple Æ ÏÚÂÙ ÒÙ Ó Â ÒÙ ÓÏ Á Ó Ï Î USB ÌÈÈÒÏ È Î ÍÒÓ È ÏÚ Â Â Úˆ Æ Æ apple ÌÂÈÒ Á Ï Ò È ÈËapple ÈappleΠÁÓ ÏÚÙ Ú Æ ÒÙ Ó apple ÌÈÈ Ù ÌÈÓ Â ÈÈÚ Ï Ó Â Â Â ÈÒ Á  ÆÌÂ Ù Â Ô È USB Ï Î Ò È ÈËapple appleîâ Ô Πappleîâ Æ ÏÚÂÙ Á ٠ÂÁÓ ÂÒ Ô ΠÁ Ô Æ ÁÓÏ ÈÚ 28

8 Windows apple ÂÈÚ Ô ٠ÆHP Ï ÒÙ Ó apple ÂÈÚ Ï Ó Ê ÛÈÚÒ Ú ÈÓ Ó Æ ÂËÈÏ ÒappleÎ ÌÚ ÈËÓÂË ÔÙ ÏÚÙÂÓ appleè apple ÈappleΠÈÚ Ô ٠ÔappleÂÎÏ ÒappleΠÒÙ Ó appleîâ ÂËÈÏ Â Æ± ÆÍÓ apple ÌÈ ÂËÈÏ Run ÏÚÙ ÏÚ ıáï Start ÏÁ ÏÚ ıáï Æ Æ Browse ÔÂÈÚ ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï ÏÚ ıáï Browse ÔÂÈÚ ÔÂÏÁ Ï ÔÂÈÏÚ Â ÏÁ Æ Æ Look in ÙÁ Á Ùapple ÓÈ Æ Open Á Ù ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï HPPP ÏÚ ıáï Æ Á Ù ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á Ï Setup apple ÏÚ ıáï Ƶ ÁÈ Â È ÚÈÙÂÓ setup.exe ı Â Æ Open Æ Run ÏÚÙ Æ OK Â È ÏÚ ıáï Æ ÔÈ Ï È Î ÍÒÓ È ÏÚ Â Â Úˆ Æ Æ ÒÙ Ó appleîâ ÌÈÈ Ù ÌÈÓ Â ÈËÓÂË ÏÚÙ Æ ÂÓ ı  ˆÂÓ ÂappleÈ ÁÓ Æ ÂËÈÏ autorun.exe Ú Â ÍÒÓ ÏÚ ÚÈÙÂÓ USB Ï Î ÊÚ ÁÓÏ ÒÙ Ó Â ÈÁ Ú Æ Unknown Device ÚÂ È Ï Ô Windows 2000 Ó Ó Ì ÆWindows 2000 Ó Ó Ì ÈÚ Â Ó Ï Ú Æ appleîâ apple ÍÈ Ó Ï Í Â Ù ÚÈÙÂÓ ÂÊ Ú Â Â Ô ٠ÌÈÈ Ù ÌÈÓ Â Æ ÒÙ Ó Ó USB Ï Î apple Ʊ Æ ÒÙ Ó Ó Á Ó Ï Î apple Æ Æ ÂÈapple Î Ô Ó Æ Æ ÒÙ ÓÏ ÊÁ Á Ó Ï Î Á Æ Æ ÒÙ ÓÏ ÎÏ Î ÂÁÓ USB Ï Î Â Æµ ÚÂ È Ï Ô Unknown Device Ú Â Ì Æ New Hardware ÁÈ Â È ÚÈÙÂ Ï ÎÈ ÓÓ Ó Ó ÍappleÈ Â Á ÓÂÁ ÂÊ Found ÆUSB Ï Î ÛÏÁ Windows 2000 Ï Î ÈËËÒ ÏÓ Á  ˈ Æ ÁÓÏ ÒÙ Ó ÔÈ ÁÓ ÆÌ ٠USB Ï Î ÔÎ ÈÈ ÈÚ 73

9 ÂÈÚ Ô ٠ÒÈÙ Ï ÁÈÏˆÓ ÍappleÈ Ì HP Ï ÒÙ Ó apple ÂÈÚ Ï apple Ì Ê ÛÈÚÒ Ú ÈÓ Ó ÂˆÓÏ Ô Èapple ÔÎÈ Ì È ÒÓ Ê ÛÈÚÒ Æ ÈÈapple ÓÈÒÁ Ú È Ì Â ÒÙ Ó apple Á Ï Æ ÂÈÚ Ô ٠  ÛÒÂapple Ú ÈÓ ÂÓÚ ÂÓÚ ÂÓÚ ÂÓÚ ± ÂÓÚ ± ÂÓÚ ±± ÂÓÚ ±± ÂÓÚ ÌÈ Âapple ÆÈËÓÂË ÔÙ ÏÚÙÂÓ Ï apple ÈappleÎÂ Æ ÚÂ È Ï Ô Unknown Device Ú Â ÚÈÙÂÓ Æ Á ÓÂÁ Á ÂÙÈÁ ÍÏ Ó ˆÂÚ apple ÈappleΠÁ Ï ÂÒÙ Ó ÓÈ ÚÈÙÂÓ Ï ÒÙ Ó Ì Ï Windows Æ File ı  ËÈ Ù Print ÒÙ ÏÚ ıáâï Èapple Æ È Ó Ï ÁÓ Â ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó Ï Macintosh Æ ÒÙ Ó ÈÈapple ÓÈÒÁ Ú È Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÌÈÏÂÏÎ ÌÈÙÒÂapple ÂÈÚ ÔÂ Ù È Âapple Ï ÓÈ È ÂÊ ÆÍÒÓ ÏÚ ÛÈÚÒ ÂÈÚ ÔÂ Ù Â Ú apple Windows Ï ÒÙ Ó Á Ï ÒÈÙ Ó apple ÈÈapple ÓÈÒÁ ø ÊÚÏ Â Ê ÔÈÈ Ú 26

10 ÒÙ Ó ÏÂÚÙ Â È ÆÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ Ê ÛÈÚÒ ÌÈ Âapple   ÛÒÂapple Ú ÈÓ Ï Ï Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ˆ Â Â Ú ÈÓ Ï Ï ÂÓÚ Ú ÈÓ ÏÚÙ È Âapple ԈÁÏ apple ÏÚÙ ÔˆÁÏ Ï È Âapple Æ ÒÙ Ó Â ÎÏ ÏÈÚÙ Ï È Î ÏÚÙ ÔˆÁÏ Ó ÏÚÙ È Âapple È Á Ó Î Æ ÒÙ Ï appleîâó  ÒÈÙ Ó ÒÙ Ó Î ÂÓ ÏÚÙ È Âapple ÒÙ Ó appleîâ Ó ÒÙ Â Ú ÌÈÏË Ó Î Æ ˆ ÔÓÊ ÙÏ Ó Æ ˆ ÔÓÊ ÙÏ Ó ± ÏÚÙ È Âapple ԈÁÏ Æ± ψÙÓ ÂÓÈ Æ ÒÙ Ó Â ÎÏ ÏÈÚÙ Ï È Î ÏÚÙ ÔˆÁÏ Ó ÈÓ Â È Ê ÌÂ Ï ÏÂÏÚ ÒÙ Ó ÏÚÙ Â È ÈÎ Í ÂˆÏ ÏÓ Á È ÈÎ Ó Â ÒÙ Ï ÌÈÚ Æ ÒÙ Ó ÂÏ Ï ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ Æ ÒÙ Ó Â ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ Ó Ï Ô Èapple ÈÁ ÙÒÓ ÒÙ ÈappleÒÁÓ ÂÁ ÌÈÚ ˆ ÂÏ ÙÏÁ Ï ÂÈappleÒÁÓ Â ÒÙ Ó Æ ÂÊ Ø appleè ÓÏ Ì apple Ó ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ Ï ÂappleÈÓÊ Â ÙÏÁ Â Â Ú ÈÓ Ï Ï Æ ÒÙ Ó ÊÈ ÏÚ ÔÈÂˆÓ ÈÙÎ ÌÈ Á apple ÌÈ ÂÊ Ø ÂappleÈ Ó Â ÎÓapple ÆÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ Ï ÂÊÁ 53

11 ÒÙ ÓÏ Â Á ÆUSB Ï Î ÂÚˆÓ ÁÓÏ Á Ó ÒÙ Ó ÌÈ ÁÓ Ï Î Ó Æ Ï ± ÌÈ ËÓ Í Â Ì Â USB 2.0 full speed Ï Î Ó XP  2000,Millenium Edition (Me),Windows 98 Â Ò È Windows ÏÚÙ ÂÎ ÚÓ ÌÚ ÆMacintosh È ÁÓ ÌÚÂ Æ ÒÙ ÓÏ Û ÂˆÓ apple ËÒÂÙ ÔÈÈÚ USB Ï Î ÂÚˆÓ ÒÙ Ó Â ÈÁÏ Â Â Ï Ï Linux  ΠHP Ï Ëapple ËappleÈ Linux   ÛÒÂapple Ú ÈÓ Ï Ï Æ 24

12 Ú ÈÓ Â È ÆÌÈÙÒÂapple ÌÈÎÓÒÓ ÙÒÓ Í Â HP ÒÙ ÓÏ ÌÈÂÂÏapple Ê ÊÚ ÍÈ ÓÏ ÛÒÂapple Macintosh apple ËÒÂÙ Ú ÈÓ ÙÒÓ apple ËÒÂÙ ÓÂÁ  appleîâ apple ÏÚ ÂÈÚ Ô ٠ÏÚ ÒÙ Ó Ï Æ apple ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î ˆÂÈ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÆHTML ÔÙ Ù ıâáapple Microsoft Internet ÂÚˆÓ È ËÈÓ Âˆ Æ ÂÈ Ó Ó Ò Â Explorer 5.0 ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ ıáï Macintosh Â Ú Æ Â Ú ÔÁÏ HP DJ 3740 Help Readme ÂÈÚ Â Â Ú ÈÓ ÙÒÓ readme ı  ΠÚÓ ÌÚ appleîâ Ï ÂÚÂ È ÂÓÈ ÆMacintosh ÏÚÙ ıáï readme ı  Ȉ Ï È Î HP DJ 3740 Readme ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ Æ Â Ú ÔÁÏ Windows apple ËÒÂÙ Ú ÈÓ ÙÒÓ apple ËÒÂÙ ÓÂÁ  appleîâ apple ÏÚ ÂÈÚ Ô ٠ÏÚ ÒÙ Ó Ï Æ apple ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Ï Ï ÍÒÓ È ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó ÔÈÈÚ ÒÙ ÒÙ Ó ÈappleÈÈÙ Ó Â Â Ú ÈÓ Æ ÂÈÚ Ô Ù ÂÊÁ ÍÒÓ ÏÚ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Èˆ Ï È Î Start ÏÁ ÏÚ ıáï Windows Â Ú Ú ˆ Programs ÂÈappleΠÏÚ Ú ˆ HP Deskjet 3740 Series ÏÚ Ú ˆ HP ÏÚ User s Guide ÏÚ ıáï ÔÎÓ Á ÏÂ Æ Ó ÓÏ ÍÈ Ó Readme ÂÈÚ Â Â Ú ÈÓ ÙÒÓ readme ı  ΠÚÓ ÌÚ appleîâ Ï ÂÚÂ È ÂÓÈ ÆWindows ÏÚÙ ıáï readme ı  Ȉ Ï È Î ÂÈappleΠÏÚ Ú ˆ Start ÏÁ ÏÚ ÏÚ Ú ˆ HP ÏÚ Ú ˆ Programs ıáï ÔÎÓ Á Ï HP Deskjet 3740 Series ÆRead Me ÏÚ ÂÈÚ ÔÂ Ù Æ ÈÈapple ÂÓÈÒÁ  ÒÙ Ó ÂÓÈ ÒÙ Ó apple ÂÈÚ ÔÂ Ù Ú ÈÓ ÏÈÎÓ Ê ÊÚ ÍÈ Ó Æ ÂÓÚ ÂÈÚ Ô ٠3

13 HP Deskjet 3740 series ÒÙ Ó ÆÌÈ ÌÈËÈ Ù ÏÈÎÓ ÒÙ Ó ÊÈ HP Deskjet ÒÙ Ó ÈÎ ÏÚ ÍÏ ÌÈ ÂÓ Âapple ± µ Ê ÊÚ ÍÈ Ó Æ ÒÙ Ó appleîâ ÂËÈÏ Æ ÏÁ ÏÂÏÎ appleè ÂÁ ÒÙ ÈappleÒÁÓ ÏÈÚÙ Ï È Î apple È ÔÈ Æ ÂÒÙ Ó ÈÓ Ó Æ ÒÙ Ó ÂÈ Ï ÌÈÈÂ Ú Á Ó ÈÏ Î Á Ó È ÙÒ ÆÌ Ï Ó ÌÈapple HP Deskjet 3740 series ÒÙ Ó Æ± ÂÁ ÒÙ ÈappleÒÁÓ Æ ÌÈÚ ˆ ÂÏ ÒÙ ÈappleÒÁÓ Æ Á Ó ÙÒ Æ Á Ó Ï Î Æµ Microsoft Windows Â Ú apple ËÒÂÙ Æ Macintosh  ÆHP Ï ÎÈÓ ÌÚ Âˆ  HP  ÓÏ appleù ÊÈ ÏÂÏÎ ÂappleÈ Ï ÌÈËÈ ÙÓ Á Ì ÊÈ ÏÏÎÈ Ï ÌÈÈÂ Ú ÌÈÙÒÂapple ÌÈËÈ Ù ÏÚ Ú ÈÓÏ ÆÛÒÂapple Ú ÈÓ Ï Ï ± ÂÓÚ HP Ï ÎÈÓ Æ apple ËÒÂÙ ÔÈÈÚ ÒÙ Ó ø Ê ÍÈ Ó ÏÂÏÎ Ó ÌÈ ÌÈ Âapple Í Â ÒÙ Ó Â Â Ú ÈÓ ÏÏÂÎ Ê ÊÚ ÍÈ Ó Ú ÈÓ Â È ÒÙ ÓÏ Â Á µ ÒÙ Ó ÏÂÚÙ µ ÒÙ ÂÈappleÒÁÓ ÂÈÚ Ô ٠Windows apple ÂÈÚ Ô ٠π apple Á Ï ÒÈÙ Ó Ï ÒÙ Ó ±± ÈÈapple ÓÈÒÁ ± HP Ï ÎÈÓ ± ˆÂÓ Ë ÙÓ ± Ì Ï appleè È ÈÊ ÙÒÓ È ÂÁ ÎÈ Î Í appleè ÂÚ Â È ÂÁ ÎÈ Î Û ÒÙ ÈappleÒÁÓ ÈÁ È ÙÒÓ 2

14 πø ± Â Ó Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Ú Â 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.PÆ È ÂÁÏ Ì ÂÓ ËÚÓÏ ËÏÁ ÌÈ ÂÒ ÓÂ Î Â È ÏÏ ÌÂ Â Ó Ú ÆÌÈ ˆÂÈ ÂÈÂÎÊ Æ Ó ÂÓ Ú Â ÏÏ ÌÈÈÂappleÈ Ï Ô apple Ê ÍÓÒÓ ÏÂÏÎ Ú ÈÓ ÂÂÏapple  ÂÙÓ ÂÈ Á  ˆ ÌÈappleÈÂˆÓ HP Ï ÌÈ Â È Â ÌÈ ˆÂÓ Â Ú ÌÈ ÈÁÈ ÂÈ Á È Î ÂÈappleÎË Â È Ï ÂÈ Á È Ï HP Æ ÙÒÂapple ÂÈ Á Î Ê ÍÓÒÓ ÙÏ ÔÈ Æ Â È Â ˆÂÓ ÏÎÏ Æ Ê ÍÓÒÓ ÂËÓ Â ÎÈ Ú ÂÈÂÚË ÌÈ ˆÂÈ ÂÈÂÎÊ Ú Â ÆMicrosoft Corporation Ï ÌÈÓ ÌÈÈ ÁÒÓ ÌÈappleÓÈÒ Ì Windows  Microsoft