עימוד ³

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "עימוד ³"

Bản ghi

1 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÂÈappleÈ Ó È ÁÓ Ò μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÛÒÂÈ ÈÓ apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÈÙÒ È apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple  ÌÈÏ Â È ÈÏ Ô ÔÂÎÓ ±

2 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ POLICY STUDIES The New Pension World: After the Big Bang of 2003 Rami Yosef Avia Spivak Èapple ÂÒ ÈÙÓ Î ÂÚ È Ï appleù ÔÂ Ï Î ÂÚ ÌÈ ÂÎ Ï Ì Ú ÂÙ Ó ÂÈappleÈ Ó È ÁÓ Ò Â ÂÓ ÂÚ ÌÈÏ Â È ÈÏ Ô ÔÂÎÓ Á ÏÎÏÎÏ ÈappleÎÂ Ï ÓÚ Á Î Â ˆÈÈÓ ÔappleÈ Â ÌÈÏ Â È ÈÏ Ô ÔÂÎÓ Á Ò È Ï Ï Á ÒÂÙ

3 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Á ÏÎÏÎÏ ÈappleÎÂ Ï È È Â Èˆ ÁÈ È ÂÁÈÈ ÏÂ Ë Ó ÌÈÏ Â È ÈÏ Ô ÔÂÎÓ Á ÏÎÏÎÏ ÈappleÎÂ È Á ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ Ó ÈÚ Â Âapple Ú Ï ÌÂ Ó Ó Â ÂÊ ÒÓ Æ Á ÏÎÏÎ ÂÏ Ì Ó ÒÁ ÂÏ ÔÒÂÒÈ Â È ÂÏÂ È È Ô Â Ó ÂÈapple Ó Â Âˆ Áapple ÂÚ Â Â ÌÈ ÚÏ ÌÈ ÈÊÁÓ ÂÙÂÏÁ È Â Èˆ ÔÂÈ Ï ÂÏÚ Ï ÁÈÏˆÓ appleè ÂÈappleÈ Ó ÏÚ Á Óapple Â È ÌÈ Ó Â ÍÂ Ó Ï È Â Èˆ  ÈÒÚÓ ÂÈÊÎ Ó ÂÈ ÂÒ ÔÂÈ È Ú Ï ÚÂapple ÈappleÎÂ Æ ÂÈ ÚÓ Æ Á ÏÎÏÎ Ï ÂÈ ÂÒ Á ÒÈÙ ÏÚ ÁÓ È Á ÂÚÏ È Î È Â È ÈÈ ÈÂÂÊ ÓÚ Â ÈÈapple ÌÈ Îapple ÌÈ ÁÓ ÌÈÎ Úapple È Á ÈÏÎÏÎ ÁÓÏ ÒÓÎ ÏÚÂÙ ÈappleÎÂ Ó Â ÈÓ ÌÈ ÎÂÓ ÌÈappleÏÎÏÎ ÌÈÙ Ó ÈappleÎÂ Æ ÏÎÏÎ ÂÏ Â Ó Â Â Ó ÂÓÈ ÌÈ ÂÚ ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ ÓÏ ÂÙÂÏÁ Úˆ Ó È apple ÌÈ ÈˆÓ ÂÊ ÒÓ Æ Á ÈÚ ÓÓ ÌÈ ÂÁ ÈÏ È Â ÂË ÏÚ ÒÒ Ó ÓÈÈ ÈÏÎÏÎ ÁÈÓˆ ÌÂ È Í Âˆ È ˆÂÓ Â appleâ  apple Æ Á ÔÂÈÂÂ È appleë ÏÚ ÌÈÁ Ê ÂÚ ÌÈ ÈÊÁÓ Âapple ÈΠÂÈ Â ˆÂ ÏÚ ÚÈÙ Ï È Î È Â Èˆ ÔÂÈ Ú Ï Âappleappleˆ ÈÎ ÌÈ ÂÓ Âapple È Ï ÏÏÂÎ Ù Ô Â Ô ÚÏ Ï ÂappleÈ ÂÚ ÓappleÏ ÌÈÁÈË Ó Âapple Ê ÌÚ ÆÂappleÏ Ó Â Â Ó ÂÈ ÂÒ ÂÏÈÚÙ ÂÓ ÈÓÚ Ï Âapple appleââî Æ Â È Ï Û ÁÂ Ë ÂÙÓ È ÂÚ ÒÓ ÏÚ ÂappleÈ ÂappleÚË Â Ú Â Ï ÓÓ Ï È È Ù Ï ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ Ó ÈÓÂÁ Ï ÂÚ Âapple  ÂÏÁÓ Âapple apple Æ È Á ÔÂÁËÈ Ï ÈappleΠÂÏÈÚÙ ÆÏ È Á ÏÎÏÎ ÂÈÊÎ Ó ÂÈ ÂÒ ÂÈappleÈ Ó È ÁÓ Â ÈÁ ÆÔÂÈ È Ú Ô ˆ  ÏÎÏÎ Â ÂÏÁÓ ±± Ò Â ÈÁ ÆÈ Â Èˆ ÌÂÈ Ò ÏÚ Â ÓÂÚ ÂÏ ÓÚ Â ÈÈapple  ÈÁ ÆÏ È Á ÏÚ ÏÎÏÎ ÏÚ ÌÈapple apple ÌÈ ÈˆÓ Ú ÈÓ ÈÙ appleî Æ Á ÏÎÏÎ È Âapple ÔÂÈÚ ÈÓÈ ÔÂÈ È Ú ÎÈ Ú Æ ÂÈappleÈ Ó ÈÚ Â ÌÚ ÏÂ Ú ÔÁÏ ÈappleÂÈ Â Â apple Ò ÎÈ Ú Æ Á ÏÎÏÎ ÂÏ ÔÈÈappleÚ Ó ÈÏÏÎ Â ÈÚˆ Ó Â ÈˆÏ ÂÈappleÂ Ë Ï Â È Ù ÆÈ apple ÒappleÎ ÎÈ Ú ÈÏ Ô ÔÂÎÓ Ï Ëapple ËappleÈ ÌÈ ˆÓapple ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú ÈÓ Á ÏÎÏÎÏ ÈappleΠÈÓÂÒ Ù Â Î ÌÈÏ Â È

4 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ

5 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÌÈappleÈÈappleÚ ÔΠȈ Â Ó Æ ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Æ È ÂËÒÈ Ú Æ± ± ±ππμ apple Ó ÂÙ Æ ±± ÌÈapple Ó ÂÙ Æ ± Â È Á Èapple  Á ÈÒappleÙ Âapple Ï Á ÈÈ ËÈ Ï Èapple ÈÓ Æ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ ÂÈappleÈ Ó ˆÏÓ Æ ÈÓ ÏappleÈ Ë Ó Â appleó Ï È ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó Â Âapple Ê Æ± ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ È Á ÌÈÏ Ï Í Âˆ Æ ÌÏÂÚ Â Á ÂappleÈ Ó ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Æ μ ÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁÏ ÚˆÂÓ apple Ó Â ÂÁ ÈÈÒappleÙÏ ÂappleÂ Ú Æ μ ÂappleÂ Ú Æ Ó ÂÙ Á Ï ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Ï ÌÈÈ ÂË Âapple Á Æ π ÒappleÎ Ï ÌÈÙÒÎ Ú ÏÚ ÂÁ Úˆ ÔÂÈ Æ ± Á ÌÈ ÂÚ Â Ò ÔÈ Â ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈappleÂ Ï ÌÂ È Î Ï ÔÈ ÌÎÒ Æ ÂÚÓ Ó ÈÒappleÙ Âapple ÈÎÓ Æ È ÚÏ Ë Ó Âapple ÒÓ ÌÂÎÈÒ ÆÂ È Á ÆÊ π ÌÈ ÂÓ Â È ÆÁ μ± ÌÈapple ÌÈÎ Á ÈÙ ÏÚ ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ ÏÚ ÌÈÙÒÂapple ÌÈapple apple ÁÙÒapple ÆË μ ÈÙ ÂÈÏ È μ

6 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ

7 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Èˆ ÌÈÈÂappleÈ Â Ú ÌÂÈ Ú ±ππμ apple Ó Ï È ÈÒappleÙ ÛappleÚ Ú ÌÈÈÂappleÈ Â Òapple ÂÊ ÂÁ ÂÈÂÎÊ ÏÚ È ÂÎÏ ÔÁ appleâ appleâ Á Ó ÂÙ Á Ô apple Æ ÂÓ ÂÙ Ï ÓÓ ÂÈappleÈ Ó Â Á ÈÒappleÙ Âapple ÈÎÓ Ï ÂÎÏ Ô Ó Â Ï Òappleapple Æ ÈÒappleÙ Âapple ÌÈÁËÂ Ó ÂÁ ÓÈÈ Á ÈˆÂ È ÌÎÒ ÈÙ ÏÚ ÔÎ ÂappleÈappleÙ Â ÚÂÓ Ô Ï ÔÂÁ Ï appleâ ÁÂËÈ Â ÁÏ ÂÈÙÂ Â Ï Òappleapple Æ ÂÈappleÂÈÒappleÙ ÂÈÂÎÊ È ˆ ÂËÏ È Ù Ï ÌÈ ÈÒÚÓ Â ÌÈ ÒÚÂÓ Â Èˆ ÏÏÎÏ ÈÒappleÙ ÛappleÚ È Ú ÔappleÂ Ï Òappleapple ÔÎ ÂÓÎ ÆÌÈ ÈÓÚ Ï ÈÒappleÙ ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÂÈ ÂÎÏ Â ÌÎÒ Ï apple ±μ ± ÌÚÙ ÓÏÓ È ÂËÒÈ Á Ó Ó ÂÙ Ï Í ÚÈ Ï ˆÈÎ ÚȈ ÏÂ Ï È Æ ÈÒappleÙ ÛappleÚ Ó ÂÙ Úˆ Ó 1 Â Ó Æ È Âڈ ÂÎÏ Ó Â Ô Á Â Ú ÂÏËÏË Ï ÏËÂ Ó Ï ÙÒÓ Ú Ï È ÈÒappleÙ Í ÚÓ ÂappleÂÚ È Â ˆ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple È Ò ÈÚ ±ππμ apple appleâ Æ ÂÈÊÎ Ó ÂÓ ÂÙ ÆÈ ÂË ÔÂÊÈ Ï ÒÈÒ ÏÚ ÂÏÚÙÈ Â Á ÈÒappleÙ Âapple Ó Â ÌÈ Á ÌÈÙ ËˆÓ ÈappleÙÏ ÌÈÈ ÂË Âapple ÁÂËÈ ÏÚ Á ÙÓ ÏÈ Â ÌÈapple ڈ ÈÈapple È Â Ó Ó ÂÙ Í Ó ÂË ÂÙÈ ÌÈÙÒÂapple ÌÈ Úˆ ÂË appleappleâ Âapple ÌÈÁËÂ Ó ÂÈÂÎÊ ÂÓˆÓˆ È Á ÂÚˆÓ Âapple È ÆÏ Èapple ÈÓ ÈÈ ÂÒ Á Ô apple È ÈÏ Ù ÆÂÏÏ ÂÓ ÂÙ Â Òapple Èapple Ù ª Ó Ó apple È Ê ÍÏ ÓÏ 2 Æ ÌÈapple appleâ Á Ó ÂÙ appleâ Ï Èapple ÈÓ Ï ÈÈ ËÈ ÈÓ ÆÂÏ ÂÎÏ Â Ó ÔÂÁ Ï apple ÔÎÏ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÏËÂ Ó Ï ÚÙ apple ÌÈÚÂ Ï ÂÚÈ appleâ Á Ó ÂÙ Ï Ú ÂÈ Â Á ÈÒappleÙ Âapple  Ï Èapple ÔÈ È ÁÂËÈ ÂËÏ È ÂË Â ÚÏ Â Ú Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÛË ÏÂÚÙ Ï Ì Ó ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ Ï ÒÈÒ ÏÚ Ï Ú appleâ appleâ Ï Èapple ÈÓ Ï ÈÈ ËÈ ÂÓ Î Æ Âapple ÏÚ Æμ ÂÚ apple ÌÈÚÂ Ì Ú ÌÈ apple ÌÈ Á Ï Èapple ÈÓ Æ Â ˆ Â Ú ÈÙ ÏÚ Ï ÏÚ Ï Èapple ÈÓ Ó È ÆÔ ÌÈ ˆapple ÌÈÙÒÎ ÏÎ ÍÒÓ Æμ ÓÂÏÎ Ô Â ˆ Â Ú Ó ÔÂÁ Ï apple Ê Ù ÆÔ ÌÈ ÈÓÚ Ï ÔÂÎÒÈÁ Ï È ÏÎÎ ÌÈapple ÌÚ ÂÏÚÈ ÂÎÏÈ Ê ÏÁ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ Ô apple ÈÚÈ Ù Æ Â Á Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ê ÍÏ Ó Ï ÂÎÏ ÂÏ ÂÎÏ Â ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ ÂÈappleÂÈÁ Ȉapple ÂÁ ÈÈÒappleÙ Ì ÈÈÓ ÈˆÂ È ÌÎÒ Â ÂÚ Âapple Ê ÍÈÏ Â ÈÒappleÙ ÔÂÈ Ï ÒÈÒ ÆÏ È ÈÒappleÙ ÛappleÚ appleâ Á Ó ÂÙ Â Ï ÌÈÈÁ Ó ÏÚ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈapple appleâ Âapple Ê ÍÈÏ ÏÚ ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple Ȉapple ÆÈÏ È Ó ÏÚ ÂappleÈ Ó È Á ÙÓ Ï È È Á ÍÈÏ ÌappleÓ Æ ÈÓ ÏappleÈ Ë Ó Â appleó Ï È ÌÈ È Ï ÆÌÈ ÂÓ ÓÎ Ï ÌÈ Â È Ó Ó ÛÂÒ ÂappleÙÒ ÌÈ Â ÂÁÂappleÏ Ò Ô Á ßÁ Ò È Á ÈappleÂ È ÌÈÙÒÎ apple Ï ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ Ó ÂÁ Úˆ Æ ÂappleÈ ÌÈappleÂÎ Ú Ó Âapple ±

8 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ Âˆ ÈÒappleÙÏ Â ÚÏ Ù Ó ÔÓÊ ÔÂÏÁ Âapple È ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple ÏÏ ÈÎ ÂÈ Í ÂÁ ÂÙÓ ÂÒappleÎ Ù ÏÚ ÌÈ ÓÏÓ ÌÈapple apple Æ apple Ê ˆ ÌÈappleÓÓÓ È Ù Ú ÌÈÒÎapple È Âˆ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÈÎ ÌÈ Ó ÈÒappleÙ È ÒÁ ÌÈ È Ï ÈÒappleÙ ÈÏ Ó ÌÈ È ÔÈ ÏÂ Ê Ù ÆÌÈ È ÈappleÂÚ Ô Ï È Î ÂÈappleÈ Ó ÈÚ Â Â Ï ÓÂÚ ÈÊÎ Ó ÈÏÎ ÈÈÒappleÙ ÂÁ ÏÁ Ô Â ÌÏÂÚ ÂappleÈ Ó ÓÎ Â Úapple ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Ï È Ò Èˆapple Ì ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁÏ Ú Âapple Ï ÂÓ ÂÙ Ì ÈÈ Ï ÌÈÁ Ï Ó ÂÓÏÏ Òappleapple Æ Â Á ÂappleÈ Ó ÂÁ ÌÈÈ ÂË Âapple Á Í Úapple ÚˆÂÓ ÂÁ Ï ÂappleÂ Ú ÏÚ ÈÁ apple Í Ó ÆÏ È ÚˆÂÓ appleâ Á Ó ÂÙ Ì ÈÈ Á Ï ÈÁÎÂapple ˆÓÏ Ì Â Â appleâ ÂÁ Úˆ ÈÙ ÏÚ ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Ï ÊÎ Ó È È Á ˆ appleèá Ó ÂappleÂ È È ÂÁ ÚˆÂÓ ËÈ Ï ÈÎ apple ÔÎ ÂÓÎ Æ ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÆÌÈ È Ò ÈÒappleÙ ÈÊÂÁ Ì Ï Ù Ó ÍÂÓapple Î ÈÏÚ È ÈÒ ÂÒ Ï ÌÈÈÒÓ ÍÏ Ó È Â Á ÈÒappleÙ Âapple ÈÎÓ È Ó Ó Ô apple ÙÒÂapple È ÂÒ ÈÒappleÙ Âapple ÂÏ ÈÎÓÏ Ê ÎÓ Ï ÓÓ ÓÒ Ù ËÒ  ÛÂÒ Æ appleâ Á Ó ÂÙ Á Ô È È ËÈÓ ÈÒappleÙ Ô Â Á Ù Ó Á ÌÈÁË Ó Â Ò Ï ÂÏ ÈÒappleÙ Âapple ÈÎÓ ÍÏ Ó ÌÎÒappleÂ Ë Ùapple È ÈÓÁ Ù Æ ÈÊÎ Ó Â ÏÓ Ô Ó Ï Ï Âapple ÒÓ ÌÂÎÈÒ Èˆapple È È Ù ÆÌ È ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÌÈ ÈÓÚ ÏÚ ÂÏ ÂÎÏ Ô Ó ÔÁ appleâ  Ó ÂÂ Ï È ÈÒappleÙ ÛappleÚ apple Ó Ï ÈappleÎ Ú ÏÏÂÎ appleâó Ï Òappleapple Âapple apple ÌÈ Æ È Á  ÈÚÈ Ù Æ È ÚÏ Ó apple Ó ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Æ È ÂËÒÈ Ú Æ± ÌÂ Ï Æ Â Á  ÂÓ È Á  ±π± apple ÒÂapple ı appleâ ÈÒappleÙ Ô ÏÂÓ Ó Â ±πμ apple ÆÌÈ ÂÚ Â Ò ÈÙappleÎ Á Âapple È Ó Âapple appleè Ó ÆÌÈÏÚÂÙ apple  ÌÈ ÂÚ Á Â Ò Ï ÏÓ ÂÙ ÈÒappleÙ Âapple Ï Ù Â Ó ÓÊÂÈ Ï È ÂÂÏ ËÓ Ê ÌÚ ÈÚˆ Ó ÔÙ  ÊÎÂ Ó Âapple ÈÙÒÎ ÚÈ Ï ÚÂapple ÏÂÓ ÂÓ Â ÈÒappleÙ Âapple Ó ÏÁ Æ Â Ò Ï ÈÓÊÈ Ô ÌÈ ÂÚ Á ÔÂÓÈÓ È ÈÏÚÂÙÏ ÁÂËÈ Ô Â ÌÈÈ Ï Á ÌÈÏÚÂÙÏ ÁÂËÈ Ô Ù Ó Ô ÂÈÙÂ È Â Â Î ÂÏÚÙ Â ÏÓ Ô ÌÈÁË Ó Ï ÓÏ Ó Ú Â Á  ÂÓ Â Â Á Âapple ÂÏÈ Â ÔÈÈapple ÌÈ ÈÓÁ Âapple ÂÓ Â Â Ò Ï ÈÒappleÙ Âapple Æ È apple Â Â Ò È ÂÚÏ ÈÊÎ Ó Âapple Ú ÂÈ ±π μ apple ÆÈÏ È Ó ÂÈËappleappleÈÓ Âapple Ï ÌÈapple ÛÂÏÁ ÂÈ ÌÈ È Â Ú È ÂÚ Ô ΠÂÏ ˆ ÂÁË ÌÈÁË Ó Â Ò Ï ÂËÏ ÈÒappleÙ Ï appleèó È ÂÚ ÁË Ï Â Ó ÚÂapple Ú Ï È ÙÏ Ù Ó ª È È ÈÈ Ú Â Ô ª ÔÈÈapple ÈÏÚÂÙÏ ÈÒappleÙ Â ÁÂËÈ Ô ª Ó ÈÙappleÚ ÏÎÓ ÌÈ ÂÚ ÁËÈ Í Ó Í ÌÈ Â È Â ÌÈÈ Ï Á ÌÈÏÚÂÙÏ ÁÂËÈ Ô ª ÂÎ È ÂÚÏ È apple ª Â Ò È ÂÚÏ ÈÊÎ Ó Â ÏÓ ÌÈÏÚÙÓ ÈÒappleÙ Âapple ÓÎ ÂÈ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÆÌÈ ÈË ÙÂ Â È ÁÏ Ô Ó ª ÌÈÈÚˆ Ó È Ï Â ÈÓÂ Ï ÌÈ ÂÚ Â Ò Ò ÌÈÓ ÂappleÂ Ú ÈÙÏ ÂÏÚÙ ÌÈ Á ÌÈapple Â

9 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ 3 Æ ÂappleË Âapple ÙÒÓ ÂÚÂ È Â È ÂappleÎÂÒ ÂÈ Â Ú Â 4 ÌÈappleÈÈ Ú Â Á Ì Â ÌÈ Ê Ó ÓÎ ÔÈ Ï Â Ò ÔÈ ÌÎÒ Ì Áapple ±π π È Ó ÏÎ ÏÚ ÏÁ ÙÈ Ó ÈÒappleÙÏ ÚÓ ÌÎÒ 5 Æ ÂÒÈ ÈÈÒappleÙ ÌÂ Ó ÙÈ Ó ÈÒappleÙ ÈÈ Ú appleâ ÌÈ È ÈÚ ÔÏ Ï ÌÈappleÈÈ Ú Â Á ÌÈ Á ÌÈÏÚÙÓ Æ ÙÈ Ó ÈÒappleÙÏ ÚÓ ÂÒÈ ÈÈÒappleÙ ÏÂËÈ Æ Ï Ï Ú apple Ï ÂÚÈ ÈÒappleÙÏ È ˆÏ È ÎÊ È È Ô Ï Û ËˆÓ ÂÚ ÏÎ Æ ÓÁ ÍÏ Ó Í ÌÈ È Â ÌÈ ÈÓÚ È Ï Ì ÏÚÙ ÂÊ ÁÒÂapple Æ È Ù ÏÈ Î Ó ÌÈÎ ˆ Ù È Ê ÌÎÒ Ï Ú Ï Â Ó È ÈÒappleÙ È ÂÚÈ Ï Ë Æ ±π Ú ±π π Ó ÌÈapple ÏÈ ˆ ÂÚÈ ÌÈ Á ÌÈÏÂÚ Ï ÈappleÂÈÒappleÙ apple ÙÒÏ Í Âˆ ÌÈÈ ÂËÒÈ ÌÈÈÏ ÈˆÂÒ Â Ú Âapple Ú Á Ï Î Ó μ ÈappleÚ ÌÎÒ ÈappleÙÏ ÈÒappleÙ È ÂÚÈ Ï Ë Æ Â Ó Æ ÈÒappleÙ Âapple ÏÚ ÈÒappleappleÈÙ ÒÓÚÓ È ÔÎÏ ÌÈÈ ÂË ÌÈ Â ÈÁ ÏÚ ÒÒ ÏÂ Ï Â ÈÁ ÌÂ Ó ÈÒappleÙ Â ÈÁÏ Ó Ó Î ÒÈÒ appleè ÌÈappleÈÈ Ú Â Á ÌÚ ÌÎÒ Æ ÚˆÂÓÓ ÈÙ ÏÚ ÈÒappleÙ Ú Î ÂÁ Âapple  ÚÓÏ Ô Á Î ÈÙ ÏÚ ÏÚ ÈÒappleÙ Ú Â Î Â ÈÁÏ Â Ú ÈÓÚ È ÙÏ ÂÓ ÌÈapple ÂÏ Â ÂÎ Ó ÏÎ Ï ÔÈÈˆÏ ÈÂ Æ ÈÓÚ Ï Â ÂË ÌÈapple μ Ô Á   ÌÈÚˆÂÓÓ ËÈ ÈÙ Á ÌÈÁË Ó ÓÂÚÏ ÌÈÚˆÂÓÓ ËÈ Ï Ú Ï ÓÏ Ù Ó ÆÂÊ ËÈ appleâ Âapple Ï ÓÏ ÌÈÙÒÂapple ÌÈÙÈÚÒ ÏÚ Ì ËÏÁ ÌÎÒ Æ Ô Á Î Ï apple È ËÈ ÌÚ È Ï 6 ÆÌ ÌÈ Â Á ÏÈÚÏ Âapple ÎÊ Í ÌÈÓ ÈÏ ÌÈÊÂÁ ÈÂappleÈ ÌÈ ˆÓÓ appleâ Ï ÂÓÒ ÂÙ ±π apple  ÌÈÈ ÂË ÌÈappleÊ Ó Í ÚÏ ÈÒappleÙ Âapple ÂÏÁ ±π ± apple Ó Ò ÔÂÚ È Â ÌÈ ˆÓÓ Æ Â Ò Ï ÈÒappleÙ Âapple ÏÎ Ï È ÂË ÔÂÚ È ÏÚ ÌÈ ÓÏÓ ÓÏ ÏÓ Óˆ  ±π apple Ï ÌÈÙË ÌÈ ÈÁÓ ÈÁappleÂÓ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Æμ Î Ï Ï Â ËÒÂ Â Ï ÌÈÙË ÌÈ ÈÁÓ ÈÁappleÂÓ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Æ ± Ï ÔÂÚ È Â ÔÎ ˆÏ ÌÈ ÈÁÓ Âapple Ӡ ÂÈ ÌÈÈ ÂË ÂappleÂÚ È Ï Â ÈÒ Æ ÈÒappleÙ ÛappleÚ appleâ Á Ó ÂÙ ÚÂˆÈ Ú ÌÈÁËÂ Ó ÂˆÂ Ï Â ÏÙÂÓ ÂÈÂÎÊ ÁË Æ± ÂÈ Ô ÂÈ ÈÚ Í ÔË ÙÏ ÌÂ Ó Ô Î Ï appleèá Ó ÔÊ Ï ÈÏ Ó ÏÂÊ Ú ÙÓÏ ÂÈÂÎÊ ÈÎ Æ ª Â Ó ÏÈ ÂÈÒÂÏΠÂ٠ˈ Æ ª ÂÓÈÂÒÓ ÂappleÂÎapple Ï ÂÈ ÂË ÂÁapple Æμ ª ÂÓÈÂÒÓ ÂˆÂ Ï ÌÈÙ ÚÂÓ ÌÈ apple Ó ÂÓ È Ù Æ ª È ÂË Æ ÂÚ ÌÈappleÎ ÂÚÓ Ï ÌÈÈÁ ÂÁÂÏ ÂÓÎ ÂÚ Ï ÌÈÏÂÓ ÈÓ Â Ù ÂÚÈ ÏÚ ÏÚ ±π ÏÈ Ù ËÏÁ ÂappleÂÚ È Ú ÂappleÂÚ È È Ò ÚÈÈÒÏ ÚÂapple  ٠ÏÂ È Æ ÂÚ Ï Â Î Ó ± Æμ Ï ± Ó È ÚÓ Â Â È ÚÓ ÌÏÈ ± ÍÎ ÏÁ ±Æμ Ï ÂÚÈ Ï ÂÓ Ù Æ Âapple Ï ÌÈÈ ÂË Æ ÂÚ ÌÏÈ Æμ Æ Ù ±π apple Î Á Â Æ È Ù Ì ÁËÂ Ó Ï Â ÂÓ Ì appleâèòappleù ÈÓÚÏ ÌÈ È ÈÈÒappleÙ apple Ê ÈÈÒappleÙ Ï ÌÈÈÂÒÈÎ ÏÏÂÎ ÂÒÈ ÈÈÒappleÙ ÌÈ È ÈÈÒappleÙ ÂÎapple ÈÈÒappleÙ apple Ê ÈÈÒappleÙ ÏÏÂÎ ÙÈ Ó ÈÒappleÙ ÂÏÈ Â Æ È Ù ÏÈ Ï ÂÚÈ Á Ï Â Æ ÏÈÚÙ ÈÓÚÏ Ì È Ù ÏÈ Ï ÂÚÈ ÈappleÙÏ Â ÈÓÚ Ï Â ÂÓ Ì Ì ÈÂÒÈÎ ÏÏÂÎ Æ μπ μ ßÓÚ ± ÁÙÒapple È Ù ±π apple Î Á Ï Â μ π

10 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ±ππμ apple Ó ÂÙ Æ Â Ú ÓÎ ÂÏÁ ÌÈÚ Âapple È Â 7 ÌÈapple ÌÚ Ï Â ÍÏ ÈÒappleÙ Âapple Ï ÔÂÚ È ÚÂÂ Æ Ï ÌÈЈÓÏ È Î ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÂÈÚ ÔÂÁ Ï ÂÈ Ó ÔÈ Â ÂÈ Â Èˆ ÓÂ È Ë appleapple ËÈ ÆËÁ ÈÈ Ì ˆÂ appleèó 8 Ï ÂÙ ÚÂ È appleâ Á ÌÈÁËÂ Ó ÂÓÁ ÚÈ Ù Ï Â Èˆ Â Â Ò Ï Í ÂˆÏ appleâ Á Ó ÂÙ Ï ÂÊÏ È ÏÓÓ ÂÓÏÚ Â ÎÂÓapple È È ÈÙÏ Â ÈÁ Úapple Ê Ì appleú È ÂË ÔÂÚ È Âapple Ï È ÂÓÒ Ù Ï ÓÓ ÂËÏÁ Ï ÒÈÒ ÂÈ Ô Â ±ππ apple È ÂˆÏÓ ÓÒ Ù Ï ÂÙ ÚÂ Æ Â ÚÂÈÓ Á Ʊππμ apple È Ó Ú ÙÓÏ ÏÚÙÂ Ó Â٠Ʊππμ Ò Ó ÈÒappleÙ Î ÚÓ Ó ÂÙ ÏÚ apple ÈÒappleÙ ÌÈ ÂÚÏ ÈÒappleÙ ÁÂËÈ ÂÁ Ï È Á ÍÏ Ó ÏÈÏ ÂÈ 9 Ó ÂÙ È ÈÚ ÏÎ Û ÈappleÂÈÒappleÙ ÁÂËÈ ÏÎ È Ï ÌÈ ÂÚ ÈˆÁÓÏ Û Æ ËÏÁ Ô ÏÎ ÂÚÏ Â ÈappleÂÚÏ Ì Â ÈÒappleÙ ÒÂÁ Û Â ÈÒappleÙÏ ÁÂËÈ ÂÁ È È Âˆ Ï Ë Ù ÂÁ ÂÙÓ Âˆ ÓÏÚ Ï ÓÓ Æ ÊÎ ÂÁ ÂÁÏ Â ÈÒ ÓÚ È Ï ÓÓ ÌÈ È Æ ÓˆÚ ÏÚ ÌÈ ÈÒÚÓ ÏÚ ÛÒÂapple ÏÂÚ ÏÈË Ï ÈÒ ËÏÁ Ï Â ÂÓÁ ÂÈ Á  ˆÂ Ó ÚÓÏ ÆÚÈÈ Ò Ï ÔÈÈappleÚ Í ÁÂËÈ ÂÁ Ú ÂÈ ÒappleÎ È Á ÏÂ Â Â Ò ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÌÈÈ Â Ó ÌÈÈÂappleÈ Èapple ÏÚ ±ππμ Ò ÓÓ μ±μ ßÒÓ ËÏÁ ËÈÏÁ Ï ÓÓ Ê ÙÂÓ È Â ˆ ÂÓ Î ÈÒappleÙ Âapple Ï appleú ÔÂÚ È ÏÙËÏ È Î ÔÂ Ï È ÆÌÈ Á ÌÈÁËÂ Ó ÈappleÙ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple  Òapple ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈapple ÂappleÂ Ú ÓÓÏ È Î ÂÈ ÂappleÂ Ú ÈÙÏ ÂÏÚÙ Â Á ÈÒappleÙ Âapple ÂÓ Â ÌÈ Á ÌÈÁËÂ Ó Ï Í ÂˆÏ Èapple Ú apple ÈÒappleÙ ÓÂÏÎ 1 0 DC Â Ô ÔÂ Ú ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÂÙ ÂÏÚÙ Â Á Âapple ÆÌÈ Á ÏÚ Â ÌÈappleÂÎÈÒ Ï Èapple ÈÚÂ Ó ÚÂ È appleè Ë Ù Ï ÈÒappleÙ Ê Ô ÈÚ ÈÙÏ Æ Â Ù ÈÙÏ ÔÂÚ È Ï ÔÂÎÈÒ ÏÎ ËÚÓÎ ÓˆÚÓ È ÂÓ Â Ô ÔÂ Ú ÈÙÏ ÏÚÂÙ ÈÒappleÙ Ô ÆÌÈ ÈÓÚ Ô Á ÈÒÈÒ È Á ËÓ È ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÌÂ Ó ÆÌÈÁË ÓÏ ÌÈ ÚÂÓ ÌÈappleÂÎÈÒ ÈÎ È ÂË Ë Ù Á ËÓÏ Ï ÈÚˆÓ Ó Ó È Â Ú Ó È Ù È Á È ÒappleÎ ÁÂËÈ Â ÁÏ Ù Ï ÓÓ ËÏÁ ÆÏ Èapple  ÁÂËÈ Â ÁÏ ÌÈÁ ÙÒ Â Î ÚÓ Â Á Âapple Ï Â٠ˈ ÌÈ Á ÌÈÁËÂ Ó ÈÚ ÌÏ  Á ÈÒappleÙ Âapple Ï appleïâ ÌÈ Ï Âapple Âapple È ÁÂËÈ Â Á Î apple È Ê ˆÓ Æ Â È Â Âapple ÌÚ Ï ÓÓ ÓÈ Ê ÍÏ ÓÏ ÓÈÎÒ Â Ò ÆÔÏ Ï ÒÂÈ ÈÙÎ Ï Ò ÈÙ ÏÚ Â Á ÈÒappleÙ ÈÂÓÒ ÔÙÂ Æ Âapple ÔÂÚ È Ï ıáï Ï Â ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÚÙ Ó È Ó Ï ÏÂÒ Á Ï Ú ÂÓ ÌÈ È Â ÂÈÂÎÊÏ Ú Ï ÓÓ Á Â Ï È Â Â ÔÈ appleèá È Ë appleapple ÏÈ ÈÈÁ ÂÓÎ ÔÂÚ È ÈÈÚ Ô ÙÏ Úapple Ï Á Ó ÌÏ ÆÌÈ Á ÌÈ٠ˈÓÏ ÂÈÂÎÊ Î ÚÓ Ï ÏÓ Ë Ù Ï Ô ڈ Â Ê ÁÂËÈ ÈÓ ÏÚ Â È Ù Ô ڈ appleèá ±ππμ Ï Ó ÂÙ Â Ï È ÔÎÏ Æ Î ÌÈ ÂÚ Èapple ÚÙ ÂÏÈÒÂ Æ Ó ÈÏ È È È Ú ÈÙÏ ÈËÓÂËÂ Ï ÔÂÚ È ÏÂÚÙ Ì ÌÈË Âapple ÔÈ Ì Ì ÔÈÈˆÏ Â Á Æ ˆÂ Ó Ï ÎappleÓ Ê ÓÈ Ï ÂÙ Ô Æ ÏÙ ª ± ÈÙÒ Ïˆ Ó ÂÙ ÂÏ Ï Ï ÏÓ Â È Â π Æ Ó Ó ÛÂÒ ÌÈ ÂÓ Â È Â ± ±

11 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Æ ÈÁÎÂapple ÎÙ Ó ÂÎ Ó ÈÒappleÙ Î ÚÓ È Á ÈËapple  ÂÓÈÓÏ ÈÒappleÙÏ È Èˆ ÈÒappleÙÓ Â Èˆ È ÂÚ Ï ÚÓ Â ±ππμ apple Ó Ó ÂÙ Ï Â Á Í apple ÂÚ Â Ï Ì Áapple Ï Â Ò ÌÚ ÌÎÒ Æ±πππ Ò Ó Ï ÓÓ È È Â Ê ÍÏ Ó Æ Âˆ Ï ÂappleÂ Ú ÏÚ ÂÏÚÂÙ Â Á ÈÒappleÙ Âapple Ï ÂÙ ËˆÈ ÌÈ Á ÌÈ ÂÚ Ú apple Ï ÓÓ ËÏÁ Î ÌÚ ÌÈ apple ÂÂ Ï ÌÈÒÎappleÏ ÂÈ ÈÈÁ ÔÈ ÔÊ Ï ÂÈ Â ËÓ Æ Â Á Âapple ÂÓÎ È ÂË ÔÂÊÈ ÂappleÈ appleè Ó È È ÏÚ Ï Èapple Á Ó ÌÈappleÓÂÈÓ ÌÈÓ Â Ï Ï Èapple È Ú ÏÂ Ó ÌÈ Á ÌÈ ÂÚ Æ È ËÈÓ ÂÈÂÎÊÏ Â ÚÏ ÁË ÏÚÂÙ.Í ÂÚ Ï Â Úapple ÌÈapple ÌÈ Úˆ ÈÎ ÓÂÏ Ô Èapple Ô Æ ÈÒappleappleÈÙ Â ÈˆÈ Ú Ô Ï È Ï ÔÎÏ ÈËÙ ÓÂ È ÂÁ ÈÂËÈ Ï È Âapple È Âapple ÌÈ Á ÁÂËÈ ÏÚ Á ÙÓ Ï ÂÏ ÈappleÏ Ú ±ππ apple Ï Ë Ù ÔÈÈapple ÈÏÚÂÙÏ ÈÒappleÙ Â ÁÂËÈ ÂÈ Ï ÓÏ Ó Â Á Âapple Æ Âapple ÏÎ Ï È ÂË Â Ú Ô Á ÏÚ ÈÒappleÙ ÓÏÈ Â Ê Â Ò Í Âˆ È È ÂË Â Ú Ó apple Î ÆÍÏÈ Â ± apple Ó Ï Ë ÙÏ ÂÈÂÙˆ Æ ÌÈapple Ï Ó ÂÙ ÚÈ Æ ÈÒappleÙ Âapple ÂÈÂÎÊ Â ÈÁÏ ÌÈÈÁ ÁÂÏ ÈÂappleÈ ÂÓÎ ÌÈÙÒÂapple ÌÈÈÂappleÈ Âڈ ±ππμ ÌÈapple ÁÂÏ ÂÓÈ Ï ÚÓ ÏÚ ËÏÁ ÂÊ È ÂÒ appleèá Ï Ó Â ÌÈ ÂË ÚÂ Ï apple ÒÓ Â Ú ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ Â apple ÁÂÏ ÌÂ Ó ÌÈÈÁ ÏÁÂ È È Ú ÏÂ È Ô Á È Ó ÈÓappleÈ ÌÈÈÁ Ï ÎÊ Ï ÌÏ ÌÈÁËÂ Ó ÂÈÂÎÊ ÚÈ Ù appleèá Ó È ÂÚÓ Ó ÌappleÓ È Ê ÍÏ Ó ÆÈÓÂ Ï 11 Æ Á ÙÈ ÁÏÂ È Â ÌÈapple Ó ÂÙ Æ Ó ÂÙ Ï ÌÈÈÒÓ ÍÏ Ó È È ÓÂÈÒÂ È Ó ÏÈÁ ÈÁÎÂapple Ó ÂÙ Âapple Ï ÈappleΠÏÚ Â Ò ÌÚ ÌÎÒ ÌÂ Ó Æ±ππμ apple ÏÁ ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÒappleÎ È È Ó π Æ È Á ÂÚˆÓ ÏÂÚÙÏ ˆÂ Á Â È Â ÈÒappleÙ Â Ï ÈÒappleÙ Âapple Ï ÌÈ Úˆ ÈÙÂÒ Â Â ÂÊ ÒÓ 12 Æ È Á ÈÒappleÙ Âapple Ò ˆÂ Ó ÂÒapple ÂÈ Â Ú Ó Ï Èapple Â Ò ÈÎ ÔÈȈapple ÆÌË Ùapple ÔÏ ÏÂ È Ù ÏÈ ÏÚ ËÚÓÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÂappleÈ Â Ò ÌÚ ÓÎÒ ÚÂ Ô ÏÁÂ È Ú Ï È ÂËÏÁ Ó ÏÁÓ ÌÂÎÈÒÏ ÌÈ ÂÚ Â Ò Â ˆÂ Ó ÂÚÈ ÂappleÈ Æ Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Ï Âapple Âapple Ï Ïˆ ÈappleÎÂ Ô Ù Á ÈÙ ÂÁÏ ÂÒappleΠÌÈ Á ÌÈÈÂappleÈ Â Ó ÂÙ È Úˆ ÔÈÈappleÚ ÂappleÂÚ È ÂÒÎÏ Ì ËÓ ÔÏ Ï Â ˆÂÈ appleâ Á Ó ÂÙ È Úˆ ÏÎ ÈÎ È apple Æ ÈÒappleÙ Ï ÒÈÒ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÂÎÈ ÓÈ Ï Âapple ÁÈË ÏÂ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÂÈ ÌÈÈ ÂË Æ±ππμ ÂappleÈ Ô Ó ÌÂÈÓ ÍÎÏ Â ÈÂÁÓ Â Á ÈÒappleÙ Âapple Ï ÓÂ È ÂË ÔÂÊÈ ÈÒappleÙ Âapple È ÂË ÔÂÚ È È ÈÒappleÙ ÛappleÚ appleâ Á Ó ÂÙ Ï È ÈÚ ÚÈappleÓ ÂÓ Î Æ ÈÙÒ ÛÒÂÈ Â ÍÎ ÏÚ Á ±± Ï È Á ÈappleÂ È Ï È ÏÎÏÎ Ï ÈappleΠÂÁ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ò È Ù ± È Ó π ÌÂÈ ÒappleÎ Ï Â ÌÈÙÒÎ Âapple Ï ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ Ó Â Èˆ È ÚÈ Æ ÂappleÈÂ Ó Âapple È Á ÈappleÂÎ Ú ÁÂËÈ È ÒÚ ÏÚ Á ÈÙ ÂÁÏ ÔÂ È Ó Ó ±±

12 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÂÈappleÂÚ È Â È Â Âapple Ï ÈÚ appleâeî Ó ÂÙ 13 ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ ±± Ï ÚÈ Â È ÂÂ Æ È Èˆ ÈÒappleÙ Â Â Á Âapple ÂÈappleÂÚ È Ï Â È Â Âapple  Á ÏÚ ÁÒÙ Ï Í Ô Ì ÂÏÓ Ô ÈÏÚ ÂÏÂÁÈ ÌÈ Úˆ  ÌÈÈ ÂË ÂappleÂÚ È Â ˆ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ô Â ÌÈÈ Ï Á ÌÈÏÚÂÙ Ô È apple Ô ÈÊÎ Ó Â ÏÓ Ô È ÂÂ Ù Ó È Â ÌÈÁË Ó Â apple È Â È ÂappleÎÂÒ Â Ò Ô Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÆÔÈÈapple ÈÏÚÂÙÏ ÈÒappleÙ Â ÁÂËÈ Æ ËÒ  ± Ï Ú ÔÂapple Ï ÔÂÊÈ ÔÂapple appleó ÒappleÎ Â È ÂË ÔÂÊÈ ÏÏÂÎ ÈappleÎÂ È Ï Ô ÈÏÚ ÏÁ ÂappleÈ Á ÂÁ ÍÎÈÙÏÂ È ÂË ÂappleÊÂ Ó Âapple Ô Â Á Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÔÂÚ È È ÒÏ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈ Úˆ ÓÂÏ Ù ÚÓÏ ÆÔÏ Ï Ë ÂÙÈ ÈÙÎ Â ÏÁ Ï Â ÂÏÓ Â Èapple ÏÁ ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÚÈ Ù Â Ô ÏÁ ÆÌÈ ÏÁ ÂÏ ÌÈÏÏÂÎ È ÂË ÔÏ Ï Èˆapple ÆÔÂÚ È Ó ÏÁ ÈÂÒÈÎ ÚÂÈÒÂ Ï ÓÓ ÂÙ Â È ÈÏ ÏÁ  ÈÈ Ï 14 Æ Ó ÂÙ Ï ÌÈ Úˆ È ÈÚ ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÚÈ Ù ÏÁ Âapple ÂÏÂÎ Ó ÏÚ ÏÁ Ê ÂÁ Æ È Ù ÏÈ ÏÚ ÂÁ ÚÂ È Ù ÏÈ ÈÈÁ Ʊ ÏÈ ÆÌÈÈappleÂÈÒappleÙ Ï ÌÈ Âapple ÏÚ ÔΠÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Â ÌÈÏ appleó ÈÁÂËÈ È Èˆ ÈÒappleÙ Â Á Â È Â ÌÈÙÒÂapple apple ÏÎ Â ÏÁÂÓ Ê ÂÁ ÆÌÈapple Ï ÌÈ appleïâ ÌÈapple Ï ÏÚ ÌÈ Ï È Ù apple ÌÈ ÂÁ  ÌÈapple μ Ï Ï È Ù ÏÈ ÏÚ apple ÓÂÏÎ Æ È Ù ÏÈ Ï ÌÈ ÂÁ ÏÚÈ ÌÈapple Ï Á ÈÈ Ï È Ù ÏÈ Æ π apple Ï Ú Ï ÔΠÌÈ ÂÁ  ÌÈapple μ Ï μ ±± apple Ú π apple Ó ÆÌÈapple Ï ÚÈ È π apple Ï Ú apple ÏÎ ÌÈ ÂÁ Â Ì Æ ± apple Ú ÂÏÚÏ ÍÈ ÓÈ ÍÎ Á  ÌÈ appleï È Ù ÏÈ ÈÈ ÚÂÈÒ ÂÚˆÓ È ÂË ÂappleÊÂ È Âapple Á Ï ÈÎ Ú ÂÁ È ÂË ÔÂÊÈ ÔÂapple appleó Æ ÓÂ È È Â ÆÈ ÂË ÔÂÊÈ Ï ÔÂapple appleó Ô ÔÂapple Ú ÈÈ ÂÈÂÎÊ Í ÚÓ ÌÈÈÂappleÈ Â È Ï ÓÓ ÁÂÂËÏ Â ÈˆÈ ÁÈË È ÂappleÊÂ Ó Â È Â ÈÒappleÙ Âapple   Á ÈÒappleÙ Âapple ÌÈÈ ÔÂapple appleóï ÏÙÂapple ÔÂÎÈÒ ÏÎ ÍÏÈ Â Ô ÎÓ È Ê ÍÏ Ó ÂÚÓ Ó Æ È Ú ÂÈ ÈÈÁ ÈÓÚ ÏÂÎÈ Í Ú ÙÏ Ô Ï Ù È È ÂË ÂappleÊÂ Ó appleèè Ï Âapple ÓÈ ÏΠÌÈ ÈÓÚ ÏÚ ÚÓÏ È Ê ÛÈÚÒ Ï Â ÂÚÓ Ó ÚÓÏ ÆÔ ÂÈ ÈÈÁ ÔÂÊÈ Ï È Ï ÔÓˆÓˆÏ ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Â ÈÁ ÏÏÎ ˆÂ ÆÔÂÚ È Â ÔÈÈappleÚ Â Ò Ï ˆÂ ÔÈ ÂÚ È ÂÏÈÁ ÔÏ Ï È Òapple Ï Â ÂÁÈË Ó ÂÁ Â È Ùapple ÂÚˆÓ ÈÒappleÙ Âapple Ï Ô Âapple  ÂÒ Ò Ì ÂappleÂÚ È ÒÒ μæμ Ï ÔÂÂÈ È È Áapple ÈÙÏ ÔÂÚ È Â ÁÏ Â apple Â È Â Âapple ÍÎ ÆμÆμ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Î ÔÂÚ È Â ÂÊ Áapple ÈÙ ÏÚ ÆÔ Ï Â Ùapple  ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Â ÏÚ ÂappleÈ ÂÊ Áapple ÂÓÈ Á Ó Æ Ó Â Ù Ó ÌÈÁË Ó ÔÈ ÈÏÈÓ Î Ê ÍÂ Ó ÛÂÒ ÈÙÏ ÛÒÂapple  ÈÁ Úˆ Ï Âapple  apple ÔÂÚ È ÏÚ Â Ï ÁÈapple Ï Ù È Â ÈˆÓ Û Ó Â ÂÊ Áapple ÈÙ ÏÚ ÆÌÈÒÎapple ÏÚ ÈÂÙˆ  ÂÈ ÔÂÎapple Ù Ó Æμ Ï ÂÚÈ Â È È Ò ÈÒappleÙ Âapple Ï Ïˆ ÈappleΠÒÓ Æ ÛÂÒ ÌÈÏ ÈÏÈÓ ± Î Â ÔÂÚ È ÁÂÂËÏ ÈappleÎ Ú Â Ù Ó Ï ÔÂÂÈ È È ÈÙÏ È ÂË ÔÊ Ó ÁÏ È ÈÎ Ú apple ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ ±± Î Â ÔÂÚ È Â ÂÊ Áapple ÈÙÏ ÍÂ Æ μ ÈÙÒ ÛÒÂÈ Â Ë ÈÙ ÈÏ ± ± ±

13 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Æ Âapple È ÈÓÚ Ï Ì ÈÙ Î ÏÚ ÏÙÂapple ÏÂÎ 15  Â ÈÒappleÙ Âapple ÏÎ ÈÒappleÙ Â ÈÁ ËÈ ÈÎ Ú apple ÂÁ ÈÒappleÙ Â ÈÁ ËÈ Ï Á Æ ÂÁÏ Ì Â Â apple È ËÈ Ï Ó 16 Î ÈÒÁÈ ËÈ ÈÙ ÏÚ Ú È Â ÈÁ È ÂÈappleÂÚ È Æ ÂË Â Ó Û Â Ï ÒappleÎapple  ÈÁ ËÈ Ï Á Æ Ù ÓÂ Ó Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÈÒappleÙ Âapple ÏÎ ÈÈÁÓ ÈÁ ÔÂapple ÂÏ Ô ÏÈÈ ÁÂËÈ ÏÚ Á ÙÓ Ú ÂÊ ÒÓ ÆÂÏÏ ÌÈ Úˆ ÂÏÁÂ Ô ÈÏÚ Â È Â ΠÂÈÙÏ ˆÂ Ï Â Ò ÔÈ ÌÂÎÈÒ ıóâ È ÈÎ Ú apple ÂÁ ÈÏ È Î Ï Æ Æ È Ù ÚÂÓÏ Ú ÂË Â Ó apple Ï Ï ÏÚ ÏÚÈ Ï Ô ÈÏ È ÈÒappleÙ Ô ÈÎ Ú apple ÂÁ ÌÈ appleâèòappleùï ÈÒappleÙ Âapple ÈÓÂÏ Ó Ï Èapple ÈÓ ±Æ μ Æμ ÔÙ  ÈÈ Ï Ï Èapple ÈÓ Æ±Æ μ Ï ÂÚÈ ÌÈ appleâèòappleùï ÓÏ Ó È ÌÈÓÂÏ Ó Ï Èapple ÈÓ ÈÓ ÂÚÈ ÚÈ È apple  ±Æμ apple ± μ apple Æ Â È apple È Ê ÌÂÏ Â Ï ÂÈ ÔÂÎapple ÔÎÏ Ï Èapple ÈÓ ÂÎÂapple Î ÈÒappleÙÏ Â Ù ÔÈÈˆÏ È ±Æ μ Ï Ï Èapple Æ ÈÒappleÙ ÏÚ ÒÓÎ Â Á Âapple Ï Èapple ÈÓ ÂÈ appleâ Á Ó ÂÙ Ú ÌÈÙË Ï Èapple ÈÓ Æ ÂËÏ È ÂË Â ÚÏ Â Ú Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÛË ÏÂÚÙ Ï Ì Ó apple ÌÈÚ ÏÚ Æμ ÂÚ apple ÌÈÚÂ Ì Ú ÌÈ apple ÌÈ Á Ï Èapple ÈÓ Æ Âapple ÔÈ È ÁÂËÈ ÏÚ Ï Èapple ÈÓ È apple ÂÚÓ Ó ÆÔ ÌÈ ˆapple ÌÈÙÒÎ ÍÒ ÏÚ ÓÂÏÎ Â ˆ Â Ú Á Ô apple ÂÊ apple ÏÚ ÆÔ ÌÈ ÈÓÚ Ï ÔÂÎÒÈÁ Ï È ÏÎÎ ÌÈapple ÌÚ ÂÏÚÈ ÂÎÏÈ Ê ÏÁ ÆÍ Ó Â Á Â Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï Ú È apple ÈÂappleÈ Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Æ ÈÒappleÙ Âapple Ï Â ÙappleÂÓ Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Û È ÔÈË Ï ËÏÁÂ Ó ÂÙ ÒÓ ÈÒÎapple Ï ÂÈ Ï ÏÁ ÂappleÙ Ï Ù È Ú ÏÈ Ó Ú Ï  Á  ÂÈappleÂÚ È Â È ÂÂ Ï Ï ÂÚÈ Â ÚÂÈÓ Á ÚÓ Â ÈÊÁÈ ÈÒappleÙ Âapple ÏÎ ÆÔ  ÂÚ Ï Âapple È ÚÂÓÏ Ì È È appleë Æ Â Á Â Â È Â π ÂÁÙÏ ÌÂ Ó Ô ÈÒÎappleÓ È ÈË Ù Â ÆÌÈapple appleâó Î Í Ó Úˆ Ï ÂÓ Ê Ï Â ÂÓÈÈ Â È Ï ÔÂÈ Ù Ï Ô ÈÓ ÂÒÓ Â È Â μæμ ÌÂ Ó Æ È apple ±μ Ï Ú Â Á  ÚÂÈÓ Á ÚÂÈÒ È È ÂappleÊÂ Ó Â È Â Âapple Ï ÌÏ Âapple ÏÎÏ Û Ê Úˆ Æ Â Á μæ μ  apple Æ Ó ÓÏ È Ó ÏÚ ÂappleÊÂ Ó Â Â È Â Âapple Ï Â ÓÏ Â Â ÛÒÂapple È È ÏÚ ÈÏ È Â Â ÈÎ È Áapple ÆμÆμ Ï Ó ÓÏ ÏÚ ªμÆμ Ï Æ ÂÈ ÙÂÁ ÂÚ ÍÒÓ Ï ÂÁÙ ÏÎÏ π Ó Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Û È ÁÙ ÌÚ Â È Â Âapple ÂÈ Ï ÓÓ Á ±  ÈÁÒ ÂÈ Ï ÓÓ Á μ È ÈÏÂÒ Ú ÏÈ Ó Ú apple ÌÈÒÎapple  ÂÚÈ ÂÈÂÏ Ô Â ÂÁË ÂÓ ÔappleÈ ÌÈ ÈÓÚ Ï ÈÒappleÙ Â ˆ appleââî Â Â È ÁappleÂÓ ±μ ÆÌÈ ÈÓÚ Ï ÌÈÈÁ ÏÁ  ÂÚ ÏÚ Â Âapple μ Ï Î ÚˆÂÓÓÎ ÂÁÓ ÈÒappleÙÏ Ú Â Î ÌÈÚˆÂÓÓ ËÈ È Î ÈÒÁÈ ËÈ ± Æ ÈÓÚ Ï ÂÈ Â ÂË Â Á ±

14 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ 17 Æ Â Á Âapple È Ï ÌÂÈÎ Â appleï ÓÂ È Â ÂÁÙÏ A Â È Â ÂÂÏ Â Âapple ÈÙ ÌÈappleÂÎÈÒ È Ó ÏÂÏ ÏÚ ÂÒÒÂ Ó ÂË Â Ó Âapple ÂÚ apple È ÙÂÁ È ÏÚ Ú ÈÏÏÎ ÆÌÈÊÂÁ ˆ ÏÚ Ï ÒÓ ÂÁapple ÁÙ Â ÈÈ Ï ÏÁ ÌÈÓÂÏ ÂÏ Â Ó ÂÙ ÒÓ È ÚÓ Â ÂÚ ÌÈÓÏ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÏÚ Æ± ÌÈapple ÂÏ Ï ÙÂ Ï ÔappleΠÍÏ Ó ª± Æμ ÌÂ Ó Æμ Ï Ï Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÛÒÂÂ È ÌÈapple ÍÎ Úˆ ÙÒÂ Æ Á ÏÎ ÌÈÙÒÂapple ±Æμ Â È ÙÈ È ÚÓ Â ÂÚ Í È ÚÓ ˆÂÙÓ ÆÌÈ È ÚÓ Â ÌÈ ÂÚ ÈÓÂÏ Ó Æμ ÛÒÂÂ È apple Â Æ ÂappleÈÓ ± Óˆ Ó Æμ ÔÓ Ï Î ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÂÈÓÂÏ Ó ±Æμ Ï ÁÙ Æ ÂappleÈÓ ±Æμ  ÂÓÏÂ Ó Â ˆ ÏÚ ÒÓ ÌÂÏ appleèá Ó ÂÁÓ ÔÈÁ Ï Ó ÂÙ ÈappleÙÏ ÈÂÒÈÓ Æ ÂÓ È Ù ÏÈ Á Ï ÈÒappleÙÏ Â Ù ÈÓ ÔÈ Ï Ó ÂÓ ÈÒappleÙÏ Â Ù ÈÓ ÔÈ Âapple È ÈÓÚÏ È ÈÓÚÏ ÌÈÏ π± Ï Ï Ú μ Ï ÂÚÈ ÒÓÓ ÂËÙ È ÈÁÎÂapple Ó ÂÙ Ï Ú Æ ÂÁ ÈÒappleÙÏ Â ÙÈ ÌÈ ÈÓÚ ÂÓÏ È Ó ÂÙ Á Ï Æ ÏÈ Â Ó ÂÓ ÈÒappleÙÏ Â Ù Âapple Â Ï ÂÁ ÂÓ È Ù ÏÈ Ï ÂÚÈ È Ú Ì Ï ÂÓÏÂ Ó Â ˆ ÏÚ ÏÓ ÒÓ Ó ÂÓ Æ Ï ÔÈ ÂËÈÙÂ È Ù ÈȈÈÙÏ ÒÓÓ ÂËÙ Î ÈÁÙ Ï ˆ ˆÂ Ó ÔÈȈapple ÔÎ ÂÓÎ Û Ì Ó ÌÈ Â ÌÈ ÈÓÚ ÏÂ Ï Ï Ì Ê ÍÏ Ó È apple ÆÌÈÏ Ï ÌÈÏ ± π Ó Ï Ï ÂÊ apple Ï ÂÙÂÒ Æ Ê ÛÈÚÒ ÚÈ ÙÏ ÁÓ Â ÏÓ Ï Ì È Ù ÂÓÈ π Ï ÒÓÓ ÂËÙ Î ÔÈË Ï ËÏÁ ÌÈappleÂÈ ÓÎ Á Ï Æ ÒappleÎ Ï ÌÈÙÒÎ Ú ÔÈ ÂËÈÙÂ È Ù ÈȈÈÙÏ ÒÓÓ ÂËÙ Î Â ÔÈËÂÏÁÏ ÂÊ apple ÏËÂ Ï ÂÙÂÒ Â ÌÈÏ ÆÌÈÏ ± π Ï ÍÒ appleî ÏÚ Âapple Ï Ï Ú Âapple ÂÈappleÂÚ È Â È Â Âapple ÏÚ ÏÁ ÛÈÚÒ Â Ú ÈÎ ÈÚ Ï ÌÂ Ó Ô Î ÏÈÁ Ï ˆÂ Ó ËÏÁ ÒÓ ÈÎ ÂˆÏ ÌÈ ÎÂÓ ±Æμ È ÚÓ Â ÂÚ Ï ÌÈÏÂÓ ÈÓ Â ÌÈÏÂÓ ÈÓ Æμ  ÂÚÏ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÒÓ ÈÎ ÂˆÏ ÌÈ ÎÂÓ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÛÈÚÒ Âapple ÂÈappleÂÚ È Ï Â È Â Âapple Ì È ÚÓÏ ÂÚÏ ÌÈÙÒÂapple ±Æμ ÓÂÏÎ È ÚÓÏ ÎÂÓ ÂÈ Ï ÈÏÂÈÓ ÒappleÎÈ Ï ÂÓ È ÂÊ apple Ï ÏÂÁ ÆÌÈÏ appleó ÈÁÂËÈ Â Â Á ÌÈÏ appleó ÈÁÂËÈ Ï ÂÚÓ Ó ÈÚapple Æ μ ÂappleÈÏ ÏÂÁ Á apple ÛÂÒ Ï Í ÂappleÈÓ Ú ÙÓÏ Æ È ÚÓ ÌÏ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÌÈÙÒÂapple Æμ  ÂÚ ÌÏ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÌÈÙÒÂapple Î È Â Â ÈÁÒ ÂÈappleÓ Ú ªÏ È Ï ÓÓ Ï Ï Â ÈÁÒ Á Ú ÔÏ ÏÎ ÌÈ ÏÂÁÓ ÌÈ Âapple ÔÈÚ Ó Ú ÍÒ Ï Â Ô Ï Ú ÏÂ È ÈÙÏ Ú ÏÎ Æμ Ú ª ÂÙ Â ÂÚ Æ±Æμ ÏÚ ÏÚÈ Ï ± ±

15 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÔÂÚ È ÈÂÒÈÎ Ï ÓÓ ÂÙ ÏÁ Ú ÂÁ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Î Ï ÍÒ ÈÒappleÙ Âapple Ï ÚÂÈÒÏ appleè Ó Â ÈÈÁ Ʊ Ê ÌÂÎÒ Æ Âapple È Âapple ÎÈÓ Ï ÌÈapple μ Í Ó È Ú appleè Ó ÌÈÏ ÈÏÈÓ Ï ÌÂÎÒ Ê ÌÂÎÒ 18 Æ ÂappleÈ Â Ò ÌÚ ÌÎÒ Á Ï ÌÈÏ ÛÏ Â ÈÏÈÓ μ ÂÚ ÔÎ ÂÚ Ê ÚÂÈÒ Æ ÂÈappleÂÚ È Âapple ÌÈ appleâèòappleùïâ ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ ÈÓÚÏ ÈÒappleÙ ÈÓÂÏ ÁÈË Ï ÂÓ ÏÁ È ÈÒappleÙ Âapple  ڈÂÓÓ È apple ÈÏ È Â Áapple ÏÚ ÒÒ Ó Â Ú Ú È apple Æ Ù ÚÂÓ È È È Â ÚÂÈÓ Á ÂÒ Ò ÛÈÏÁÓ Ê ÌÂÎÒÓ ÎÈapple ÍÂÓapple ÏÚÂÙ ÚÂÈÒ ÌÂÎÒ È È Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï apple Ï ÌÈÈ ÂË ÂÁ ÌÂÒ Ù Æ Í Ó Â ÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ Ó ÈappleÂÎÈÒ ÔÈË Ï È Î ÛÒÂapple ÌÂÎÒ ˆ appleè Ó Â ÁË Ï ÔÂÁËÈ Æ Ï Ó È È ËÈÓ ÌÂÎÒ Æ ÂÈappleÂÚ È Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï Â ÂÈ Âapple ÈÚˆ Ó ÚÂ Ú Â Ú ÂÓÈ ÔÙ  ÌÈÏ ÈÏÈÓ ±μ Ï Ú ÚÈ Ï ÏÂÎÈ ÂÊ ËÓ ÆÔÂÓÈÓÏ ÁÓÂÓ Â ËÙÂ Â È Â Èˆ Ú appleâó ÈÎ Ú apple ÂÁ ÂÏ appleèóâ ÌÈ ÁÂÈÓ ÌÈÏ appleó ÈÂappleÈÓ Æ ÌÈÏ appleó ÌÂ Ó ÂÈappleÂÚ È Âapple Ï appleèó È Á ÌÈÏ appleó Ó Ï ÌÈ ÓÚÂÓ Á Ï È Á  ÈÚˆ Ó Ï Èapple ÁË ÂÓ ÂÈ Ï ÂÓ ÂÊ Í Æ Â Ò appleèó Ì Â ÌÈapple ÎÓ Âapple  ËÒ  ± ÌÈÈ Ò ÌÈ ÁÂÈÓ ÌÈÏ appleó ÈÂappleÈÓ ÍÈÏ ÆÍÏÈ Â Ô ÎÓ ÈÒappleÙ Âapple Ó ÌÚËÓ ÌÈ ÂÓ ÌÈÏ appleó ÂappleÂÓ Â È Â ÈÊÎ Ó Â ÏÓ Ô Â Ù Ó ÌÈÁË Ó ÈÒappleÙ Æ ˆÂ ÌÈÓÈ ÍÏÈ ˆÂ Ó Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÌÈ ÂÓ ÌÈÏ appleó ÈÂappleÈÓ Ú ÔÈÈˆÏ È apple ÚˆÓ Æ ÒÈ appleîò  ˆÓapple Â È Â Âapple ÈÎ ÔÚËÂ Â Ò Ï Âapple È ÈÓÚ ÏÚ ÔÓ Æ È ÏÁ Ó Â Ó Â Â È Â Âapple Ï ÌÈÈ ÂË ÌÈappleÊ Ó ÂÓÒ Ù apple Ï Â È Â ÂÏ ÈÒappleÙ Âapple Ú È ÂË ÔÂÚ È ÈÎ ÏÂÚ ÌÈapple apple Ó ÌÒ Ù ÌÈapple apple Ó ÌÈÏ ÈÏÈÓ μ Î ÍÂÓapple Ê ÌÂÎÒ ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ π ÌÎ ÒÓ Ï ÔÂÚ È ÌÎ Ò ˆÂ Ó ÌÚËÓ ÌÈ ÂÓ ÌÈÏ appleó ÈÂappleÈÓ Ú ÈÎ Ó ÔÎ ÂÓÎ Æ ˆÂ ÁÂÏ ÔÏ Ï Â Ï ÌÈÏ ÈÏÈÓ Æ È appleâ Ó Ù Ó ÌÈÁË Ó ÂÏ Âapple Ú Â Ú ÂÁapple Âapple Ï ˆÂ ËÏÁ ÏÏ Â Ó Ï ÔÂÚ È Æ ˆÂ Ó ÌÒ Ù ÈÙÎ Ï ± ÏÚ Ï ÏÚ Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Ô È ÂÚ ÏÚ Âapple Ï apple Èapple È È Â Ú ÏÂ È Ó œ ÔÂÚ È ÈÎ Âapple Ú ÂappleÚË ˆÂ ÆÌÈÈ ÂË ÂÁÂ Ì ÂÓÒ ÂÙ ÈÙÏ È È μæμ Âapple appleâó Ï Ú Âapple ÏÈÁ ÔÂÎapple È Ô apple ˆÂ appleúëï ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ ± Î ÏÚ ÓÚ Ï ÔÂÂÈ È È ÈÙÏ Âapple Á  Úapple ΠÆμ Ï ÁÙÂ Ô È ÂÚ ÏÚ ÔÂÂÈ Ì Ó ÂÈappleÂÚ È ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ ± Ï ÔÂÚ È È ÂÎÂ Ó Æ Ï Â ÂÚÈ ÈÙÏ ÔÂÂÈ Ó Ï Ó ÌÈÏ ÈÏÈÓ ± Ï ÔÂÚ È ÍÎ ÂÁ Ê ÚÂÈÒ Ï ÔÂÚ È Â ÌÈ appleâèòappleù  ÌÈ ÂÚ ÌÈ ÈÒÚÓ ÂÙ ÂÚˆÓ ÒÂÎÈ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Ï ÔÂÚ È ÈÏÈÓ Ï ÂÚÈ Ï ÓÓ ÂÙ È È Â Ó ÔÂappleÎ Æ Ï ÓÓ ÒÎ ÌÈÏ ÈÏÈÓ ÌÈÈÂappleÈ Ú Ȉ ÂÁ Ï ÔÂappleÎ Ó ÌÈ appleï È Ù ÏÈ Ó Ú Ï È Â ÌÈÏ Æ ÏÈÁ È Á Â Ú Â Â Ò Ï Ï ÓÓ ÔÈ ÂÓÎÒ ÌÈÙÒÂapple ± ±μ

16 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ 19 ÌÈÏ È ÈÏÈÓ apple Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÂappleÂÚ È ± ÁÂÏ ˆÂ ÚÂÈÒ ÂÈÂÎÊ ıâˆè ÌÈ ÈÓÚ ÌÈappleÊ Ó ÈÙ ÏÚ ÔÂÚ È apple Ï ÌÈÈ ÂË ÈÂappleÈÓ Ú ÔÂÚ È ÌÈ ÂÓ ÌÈÏ appleó Ô ÌÈÁË Ó Ù Ó Ó È apple ÏÂÎ ÍÒ ÈÁ ÔÂapple ÁÂËÈ ÏÚ Á ÙÓ ÔÈ Ò Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÈÁ ÔÂapple Æ ÒÓ ÆÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Â ÈÁÏÂ È ˆÏ ÌÈ ÈÁ ÌÈÏÏÎ Ú Â ÔÂapple ÆÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Â ÈÁÏ appleë Ï ÓÏ Æ Â È Â Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÂÙÒÂapple ÂÚÈ Ù Ô Â Âapple ÓÎ ÂÚ apple ÔÂapple Ú Æ Ï È ˆÏ ÚÈ Ï ÈÓÚ Ì È Ù ÏÈ Ï ÚÓ ÌÈapple ÏÚ È Ù ÈÈÁ ÔÈ ÈˆÈÙ Æ apple Ï ± Ï È È Â Ú Â apple Ï ±Æμ ÏÚ ÂÙ ÂÚ ÌÈapple ÔÈ ÈˆÈÙ ÓÚ ÈÁÎÂapple Ó ÂÙ ÂÓÏÂ Ó ÂÈÒappleÙ Â ÓˆÂ Ú Ú ÆÌÈ ÏÓ Ï ÓÏÂ Ó ÈÒappleÙ ÔÂÎ Ú ÔÂapple appleó ÙÒÂapple Ó Â ÂÈÒappleÙ ÂappleÎ ÂÚÈ ÚÓ Æ Ó ÂÈ ÙÒ ÓÏ ÓÈ ÏÎ ÔÎ ˆÏ ÌÈ ÈÁÓ Ó ÈÈÏÚÏ Æ Æ μ ÏÚ ÏÚÈ ÔÎ ˆÏ ÌÈ ÈÁÓ Ó ÌÚÙ ÏÎ Ó ÈÈÏÚ ÂÚÈ Â ÌÈÈ apple È Ó ÂÓÏÂ Ó ÈËÈÓ ÂÂ Ê ÛÈÚÒ Âapple Á ÌÈapple Ó ÂÓÏ ÂÈ ÂÙÒ ÈÓÂÏ Á ÈÚapple ÏÚ ÏÈÚÏ Âapple ÎÊ Â Á Âapple ÏÎ ÔÂapple ÏÏÂÎ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple Æ ÈÒappleÙ Âapple È ÈÓÚ ÌÚ Æ Ó Î ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÏÚ È Ù ÏÈ ÂÁ ÈÂappleÈ Ï Ë Ù È Èˆ ÈÒappleÙÏ Ú Âapple Ó ÂÙ È Úˆ ÈÁÈ ÛÈÚÒ ÈÎ ÈÚ Ï ÌÂ Ó Ô Î ÈÒappleÙ ÌÈ ÈÓÚ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÈÈ ÒÂÚ ÛÈÚÒ Â ÂÏÂÎ Ó ÏÁÂ È Ù ÏÈ Æ È Èˆ Ï Ú Â Â ÂÎ Ó ÍÂ Ó ÎappleÈ È ÚÓ 20 È Èˆ ÈÒappleÙ Î Ó ÈÂÎÈapple Æμ Æ ÔÓÊ Â Â ÂÙ ÂÚ È ÂÏÈ ˆ  ÈÁ Í ÂˆÏ Ô Á ÌÈ ÂÓ ÂÈ Î È ÈÎ ÂÚ ˆÂ Ï ÂÎÓÒ apple Èapple ÔÎ ÂÓÎ ÆÍÏÈ Â μ apple Ó Â apple ± Úˆ È ÈÂÎÈapple ÌÈ ÂÚ ÏÎÏ ÌÈ ÈÁ ÂÈ È Ï Â ÌÈ ÂÚ ÂˆÂ Ï ÌÈ Á ÌÈ ÂÚÈ ÂÚ apple Ì ÌÈÓÎÒ Ï 21 Æ È ÚÓ Â Â Ïˆ Æ μ Èapple  ±π ÌÈ ÂÓ Â È Â Æ Âˆ ÈÒappleÙÂ È Èˆ ÈÒappleÙ ÈÒappleÙÏ ÌÈÈ ÈÚ ÌÈÏÂÏÒÓ Èapple ÌÈ Â apple Ï È Æ Ó Ó ÛÂÒ Ï ÂÎÏ Â Â ÓÂ Ó ÂÙ È Úˆ Á ÌÈË ÂÙÓ μ ÈÙÒ ÛÒÂÈ Ï Ì Ó Ó ± Æ Â Á Â Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÂÏÏ ÌÈ Úˆ ±

17 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Á Èapple  Á ÈÒappleÙ Âapple Ï Á ÈÈ ËÈ Ï Èapple ÈÓ Æ Â È Ï ÂÚÈ appleâ Á Ó ÂÙ Ï Ú ÂÈ Â Á ÈÒappleÙ Âapple   Ï Èapple ÈÓ ÂÓ Î È ÂË Â ÚÏ Â Ú Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÛË ÏÂÚÙ Ï Ì Ó Âapple Ï ÈÈ Ó ÈÈ ÒÈÒ ÏÚ Ï ÂÚ appleâ appleâ Á Ó ÂÙ Âapple Ï Èapple ÈÓ Æ Âapple ÔÈ È ÁÂËÈ Â Ú apple Æμ ÂÚ ÈÈ Ó Ì Ú ÌÈ apple ÌÈ Á Ï Èapple ÈÓ Æ Â ˆ Â Ú ÏÚ Ì Ï ÏÎÎ ÌÈapple ÌÚ ÂÏÚÈ ÂÎÏÈ Ê ÏÁ ÏÚ Ï Èapple ÈÓ È ÈÂappleÈ ÂÚÓ Ó ÆÔ Â ˆ Â Ú ÏÚ ÆÔ ÌÈ ÈÓÚ Ï ÔÂÎÒÈÁ Ï È ÈÚapple Æ Â Á Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÂÊ apple Ï ÂÎÏ Ó ÔÂÁ Ï apple Ê Ù apple Æμ Ï ÂÚÈ Â ˆ Â Ú ÏÚ Ï Èapple ÈÓ ÈÈ Ï ÂÚÓ Ó È ÂË appleèá Ó Ó ÂÙ Á Ï Ì ÓÂÏÎ ÆÂÊ È È ÌÈÚ ÂÓ ÌÈ ÈÓÚ ÈÙÒÎ ÏÚ È È appleë ÚÓÏ È ÂÊ È È ÂÚÈ apple Ï Æ π ÏÚ ÓÂÚ ÂÈappleÂÈÒappleÙ ÂÈÂÎÊ Â ÈÁ È Â ÈÁ È È ÂÚÈ Â apple Ï Æ Ï È È Ú Â ÚÂÈÓ Á Ú ÂÓ È Ó Ï ÏÂÏ Ó Ï Ó ÈÓ Ï Á ÈÈ ËÈ Â Ú È apple Ï Æμ Ï Â È È ÈÙÏ Â ÌÈÚ ÂÓ ÌÈ Âapple Æ apple Ï Æ π ÏÚ È Â ÈÁ È È ÂÚÈ ÂÓÚÈ Â ˆ Â Ú ÏÚ Ï Èapple Âapple ÔÂÂÈ È È ÈÎ 22 Á ÈÒappleÙ Ô Ï ÈappleÏ Â Â ˆÂ Ó ÔÈÈˆÓ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÈÏappleÈÓÂapple È È Æ± Ï Ï ÂÚÓ Æ± π ÓÂÏÎ apple Ï È ÈË Ù È È Æ ÏÚ ÂÓÚ Â Á Æπ± ÏÚ ÂÓÚ Â Â ÁÈappleÓ ˆÂ Ó È È È ÂÊ Áapple ÂÚÓ Ó Æ apple Ï Æ ÓÏ ÌÈ ÂÓˆ apple Ï ÂÓˆ È apple È È Æ±  ˆÂ ÌÈ ÈÁ ÂÏ ÈÙÏ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÔÈ Â apple ÔÏ Ï Æ π Ï ÂÓˆ È apple È È ÂÚÈ Æ ª apple Ï Ì Ï Èapple ÈÓ Áapple Æ π Ï ÂÚÈ È apple È È ÂÚÈ Æ ª  ˆ Â Ú ÏÚ Æμ Ï Ï Èapple ÈÓ ÏÚ ÈÈ ÈÂappleÈ Á Ï Ï Ó Æ Á ÈÒappleÙ Ô Ï ÈappleÏ Ú Âapple ˆÂ Ó Ï Á ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ Æ± Ï ÂÓˆ Æ ÛÈÚÒ Ù ÔÏ Ï ÂÓ ÈÙÏ ÂÈ Ô ÂÈ ÂË ÂÁapple Æ ˆÂ Ó ±

18 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÏÈ Ô Ï Â٠ˈ ÌÈ ÁÂÏ È È Ú ÔÂÂÈ Æ± Æ π Æ π Î ÈÓÚ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ 23 ÙÂÏÁ 3, , , ,000 6, , , ,000 8, , , ,000 12, , , ,000 17, , , ,000 ÏÈ Ô Ï Â٠ˈ ÌÈ apple ÁÂÏ È È Ú ÔÂÂÈ Æ± Æ π Æ π Î ÈÓÚ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ 3, , , ,000 5, , , ,000 7, , , ,000 10, , , ,000 15, , , ,000  ΠÈÓÚ Ï È Â apple Ê ÈÈÒappleÙ ˆ Ï ÂÏÁÓ Ï Ó ÒÁÈ Â ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÆÂ È Ù ÈappleÙÏ Ô ÁËÂ Ó ±

19 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÈappleÙÏ Æ π Ï È È Ú Ó ÚÓ ÙÂÏÁ È ÂÚÈ È È apple È ÈÎ apple ÂÏ ÂÁÂÏ ÈÙ ÏÚ ÈÎÊapple Ó ÂÙ Á Ï ÌÂÈÎ Æ π Ï È È Ú ÓÂÚÏ ÈÒappleÙ Âapple appleâ Á Ó ÂÙ ÏÚ Â appleë ÂÚÓ Ó Æμ Ï ÂÚÈ Â ˆ Â Ú ÏÚ ÈÈ ËÈ Ï ÚÓ ÌÈ Â Ï ÏÚ ÓÂÚ ÙÂÏÁ È ÂÚÈ È È Æ Æ π Ï Æ π Ï È È Ú Ó ÓÂÏÎ Ê ÂÚÈ ÂÈÂÎÊ apple È ÈÎ μ Èapple ÌÈ Â Ú Ì ÂappleÎ Ú ÌÈ Â ÈÁÓ ÔÎ ÂÓÎ Æ ÏÈ ÌÈ μæ Ï È È Ú Ó ÚÓ Ê ÓÂÚÏ Æ Æ Ï ÂÚÈ ÙÂÏÁ È ÂÚÈ ÂÈ Â È È Æ Èapple ÌÈ μæ Ï Â Æπ Ï ÂÚÈ μ Èapple ÌÈ ÈÈÏÚ apple È Æ± Ï Æ π ÂÏ Ó Â ˆÂ Ó Æ Æ Ï ÁÙ È ÓÏ ÌÈÓ ÌÈÈÂappleÈ ÌÈ apple ÆÌÈ Â Á ÈÒappleÙ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÚÈ Ù ÈÓÓ Â Ì Ï Ù ÏÈÚÏ ÂÓ Ó Æ Â ˆ Â Ú ÏÚ Ì ÌÈÒÒÂ Ó Ï Èapple ÈÓ Ï Á ÈÈ ËÈ Ï ÚÓ ÔÈ Â Ú ÏÚ Æμ Ï ÏÚÂ٠ ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ ÊÂÁ Â Ó ÔÂÁ Ï Âapple È ÚÓÏ ÈÒappleÙ Ô È Â ˆ Â Ú ÏÚ Æμ Ï ÈÈ ÂÚÓ Ó ÈÎ ÌÈ Â Ï ÈÎÊapple Æ Â ˆ ÌÈapple ÌÚ ÂÏ È ÂÎÏÈ Ï ÌÈÓÂÎÒ ÈÚ Ë ÔÙ ÈÎÂ Ô ÈÓÚ Ï ÔÂÎÒÈÁ ÈÙÒÎ ÍÒÓ Æμ  ÁÂÏ ÌÈ ˆÂÓ ÂappleÎ Ú ÌÈÈ ÂË Âapple Á Ó ÆÔ ÏÈÚÙ ÂÈ Ï ÍÈ ÓÈ ÈÓÚ ÏÎÎ ± Æ ±±Æ Ï ÚˆÂÓÓ Í Ú Â  ˆ Â Ú ÏÚ apple Ï Æμ Âapple Â Ì ÌÈ ˆÓÓ ÂappleÏ ÆÔ Â Ì Â Ì ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ ÛÈÒÂ Ï ÍÈ ˆ Ô ÂÓÎ ÊÏ Æ ÈÈ ÏÚ Ï Èapple ÈÓ Ï ÌÈÊÂÁ ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ ÓÂÚÏ Â ˆ Â Ú ÏÚ Æμ Ï ÂÏÚ Â ÁÂÏ ÌÈ apple ÌÈ Ô Ï Â٠ˈ ÏÈ Ï Èapple ÈÓ ÈÓ Ù Ï Èapple ÈÓ ÈÓ Ù Ï Èapple ÈÓ ÈÓ Ù Ï Èapple ÈÓ ÈÓ Ù ÈÓÚ Î , , , , ,000 ±π

20 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÂÚ Ù Â Â Á Âapple ÏÚ ÂÏÁÂ Ó ÂÙ È Úˆ ÏÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÈÎ È ÂÚÓ Ó ÓÂÏÎ ÒÁ  ÎÏ apple  ˆ Â Ú ÏÚ Ì Ï Èapple ÈÓ ÈÈ Ï ËÈ ÈÂappleÈ Ï Ê Úˆ Ô È ÈÓÚ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÚˆÂÓÓ ± Î ÂÚ Ú Ù Ó ÂÙ È Úˆ ÏÎ ÍÂ Â È Á Æ Â Á ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ ÂÈappleÈ Ó ˆÏÓ Æ Â Úapple ÈÒappleÙ ÌÂÁ ÂÓ ÂÙ ˆ Ȉapple Ï È ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ Úˆ Ô apple Ê Ù ÆÂÊ È Á Í Âˆ appleúë ÒÒ Ï ÂÓ Â Â Â Ú ÊÚÈapple ÌÈ Á ÌÈapple apple Ȉapple ÔΠÌÏÂÚ Úˆ Ï ÌÈÈ ÂË ÌÈ Â ÈÁ È apple ÔÏ Ï ÈÒappleÙ ÂÈappleÎÂ Ï Á ÒÓ ÚˆÂÓ È Á ÂÁ Úˆ Ú Ï Â Â È Î Ú ÈÚapple Æ appleè Ó Èˆ Ï ÂÏÚ Ï Ô Ó  ÂÁ Æ Á ˆ ÏÏÂÎ ÂÁ ÈÈÒappleÙÏ ÈˆÂ È ÌÎÒ Ì Áapple ÔΠÒappleÎ appleâ È ÌÈ ˆÂÓ ÔÏ Ï ± ÛÈÚÒ ÆÈÏ È Ó ÏÚ ÂÚ Âapple Ê ÍÈÏ Â ÈÒappleÙ ÔÂÈ Ï ÒÈÒ Ï È ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó ÏÚ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈapple appleâ Âapple Ê ÍÈÏ Ï ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple È apple Í ÂÁ ÂÙÓ ÂappleÈ Ó È Á ÙÓ Ï È È Á ÍÈÏ ÌappleÓ Æ ÈÓ ÏappleÈ Ë Ó Â appleó Ú ÌÈÒÎapple ˆ ÈÒappleÙÏ Â ÚÏ Ù Ó ÔÓÊ ÔÂÏÁ Âapple È ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple ÏÏ ÈÎ ÌÈ È ÔÈ Ï ÂÒappleÎ Ù ÏÚ ÌÈ ÓÏÓ ÌÈapple apple Æ apple Ê ˆ ÌÈappleÓÓÓ È Ù ÓÂÚ ÈÊÎ Ó ÈÏÎ È Âˆ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÈÎ ÌÈ Ó ÈÒappleÙ È ÒÁ ÌÈ È Ï ÈÒappleÙ ÈÏ Ó ÆÌÈ È ÈappleÂÚ Ô Ï È Î ÂÈappleÈ Ó ÈÚ Â Â Ï ÈÓ ÏappleÈ Ë Ó Â appleó Ï È ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó Â Âapple Ê Æ± È ÂÚÈ Ï È Æ ÚÓ Âˆ Ó ÂÈ ÈË ÍÈÏ ÌÏ apple ÊÓ Ï È Ì Â Ô ÊÓ ÌÏÂÚ ÊÂÁ Ú Ï ÂˆÚÂÓ È Ó ÈÈÏÚ ÚÙ ÌÈappleÈË Ó Ì Ì Â ÈÒÁÈ ÌÈ Â ÔÂÈ Ù ÂÁÙ ÏÂÚ Ï È ÈappleÂȈÁ ÏÈ ÈÎ Â Ï Ù ÔÏ Ï μ ÁÂÏ ÆÚˆÂÓÓ ÔÓ Â ÌÈ È ÂÈ ÈÚˆ ÚˆÂÓÓ ÂÈ Ï ÈÂÙˆ Ï È ÈÈÒÂÏΠapple Â È ÚÓ ÌÏÂÚ Ó Æ ÂÁ ÂÙÓ Âˆ Â Ó ÌÈapple ÚÓ

21 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ OECD ˆ Ó Â Á apple ÂappleÈ Ó ÈappleÂȈÁ ÏÈ μ ÁÂÏ Organization for Economic Cooperation and Development ÈÏËÈ ÈappleËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ ÔÙÈ Ï È È Â Âapple appleïappleèù Ù ˆ apple È Â United Nations Population Division 2002 Â Ó apple ÌÈapple Ï È ÏÚ Âapple Á ÌÈapple ÌÈÚ ÌÈÈÁ ÏÁÂ Û ÏÁ ÂÊ ËÚÂÓ ÈÈÏÚ Â ÔÂÈ Ù È ÈÒ ÆÔÏ Ï ÁÂÏ ÂÚÈÙÂÓ ÂÁ ÂÙÓ Âˆ ÂÓÎ Â ÚÏ ÚˆÂÓÓ ÈˆÁ ÆÔÏ Ï ÁÂÏ ˆÂÓ ÈÙÎ Â Á ˆ Ó ÂÈ Ï È ±

22 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ Â Á apple OECD ÂappleÈ Ó ÌÈÈÁ ÏÁ ÁÂÏ ÌÈ apple ÌÈ ÈappleËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ ÔÙÈ Ï È È Â Âapple appleïappleèù Ù ˆ apple È Â United Nations Population Division 2002 Â Ó Ï È Â È ÈÈÒÂÏΠÈapple apple ÈÈÒÂÏΠÏÏÎ Èapple apple  Á apple OECD ˆ ÂÏÈ È ÂÚÈ ÁÂÏ ÈÏ ËÒ ÈÏËÈ ÈappleËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ ÔÙÈ Ï È È Â Âapple appleïappleèù Ù ˆ apple È Â United Nations Population Division 2002 Â Ó ÂappleÈ Ó Ì ÂÚÈ Ó ÈÓ ÍÂÓapple Ï È ÈÈÒÂÏΠÌÈ È ÂÚÈ ÏÈÚÏ ÌÈapple apple ÈÙ ÏÚ Â È Á ÂÏ ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple appleï Æ ÔÏ Ï ÁÂÏ ÌÈ ÌÈ Â Ú Èapple ÍÎ È Ï ÈÂو  Á ÆÏ È appleè Ó È Ù ÈÒappleÙ ÂÈappleÈ Ó appleèá Ó

23 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÌÈÊÂÁ  Á apple OECD ÂappleÈ Ó ÈÈÒÂÏΠÏÏÎÓ μ ÌÈ È ÂÚÈ ÁÂÏ ÈÏËÈ ÈappleËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ ÔÙÈ Ï È È Â Âapple appleïappleèù Ù ˆ apple È Â United Nations Population Division 2002 Â Ó ÙÂ È ÂÓÎ ÈÈÒÂÏΠÌÈ È ÂÚÈ Ï apple Ï È ÌÈÈÂÙˆ ÂappleÈÈ ÂÏÈ Ó appleâ È apple ˆ ÈÒappleÙ ÂÚˆÓ ÌÈ È ÏÂÙÈË Ï ÈÏÎÏÎ ÈÚ Â ÙÏ Ù È Ï Î ÓÂÚ ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple appleèá Ó ÂappleÓ Ê Ï ÈÏ È ÂÓ Î ÌÏÂ Â Æ Ê Ó Ó ÚˆÂÓ ÈÙÎ Æ Âˆ ÈÒappleÙ ËÈ Ï Â ÚÏÂ Ó ÂÙ Úˆ Ï ÔÓÊ Â Ï ÈÙÏ Æ ÈÈÒÂÏΠÈappleÂÚ Ó Â Â ÂÚÈ ÌÈ È ÈappleÂÚ Ó Ú Âapple Ó ÂÙ Í Âˆ ÈÏ ÈÈÒÂÏÎÂ Ï Â ÎÂÓapple ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ È ˆÓÓ Â ˆ Ï Á Ï Ê ÈÈÒÂÏΠÏÏÎÓ È È Ï Â ÈappleÂÚ Â Ï Á Ó ÌÈÈÁ ÌÈ È Ó È Ù ÈappleÙÏ ÒappleÎ Ï È Ù Á Ï ÒappleÎ ÔÈ ÒÁÈ È Á ÈÓ Ó ÆÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Æ ÒappleÎ ÙÂÏÁ ÂÚÈ apple ÆÌÈÈÁ Ó Èˆ È Ï È ÈÏ Ô ÂÓÎ È Ó È Ù Â Ú ÒappleÎ Â Ó ÏÂ È È È ÂÚÈ Æ ÂÁ ÂÙÓ Âˆ ÒÓ ÈÂÎÈapple Á Ï ÂÒappleÎ Ï ÙÂÏÁ È ÂÚÈ ÌÈ Â ÔÏ Ï π ÁÂÏ Ï ÔÈ Úapple È Â Ë Ù Ï ÒappleÎ ÂÈ È Ù ÌÚ ÓÂÏÎ Ï ÔÈ ÌÈÚapple ÙÂÏÁ Æ È Ù ÈappleÙÏ ÂÏ È ÒappleÎ Ó

24 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÌÈÊÂÁ μ ÏÈ ˆÂ ÌÈË ÙÏ ÙÂÏÁ ÈÒÁÈ π ÁÂÏ Â ˆ ÏÂÎ ÍÒ ÒappleÎ Â Ô ΠÏÂÎ ÍÒ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ó È ÓˆÚ Â ÚÓ Æ4 5Æ ÈÏ ËÒ ÈÏËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ È Â Âapple appleïappleèù È Â  Úapple ÌÈ Â ÈÁ ÏÎ ªOECD Questionnaire on income distribution and poverty indicators,1999 Â Ó Æ μμ ÏÈ ˆÂ Ó ÌÈË Ù Ï ÂÒappleÎ Ï Â ÁÙ Ó Â ˆÂ Ò Â Â Ó ÂÏ Ó ÌÈapple apple Âapple Ó Ï È ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÂˆÓÏ È Î ±ππ ÈËÒÈËËÒÏ ÈÊÎ Ó Î Ï ÏÚÓ Èapple Ò ±ππ ÈËÒÈËËÒÏ ÈÊÎ Ó Î Ï ÁÂÏ ÌÈ ˆÂÓ ÌÈ ˆÓÓ Æ ±ππ appleè Ó ÂÒappleÎ Ï appleèó appleè Ó ÂÒappleÎ Ï appleèó Ï ÒÓ Ï ÂÓ Èapple appleâ  ˆÂ Ò ÈÙÏ μ  ÒÓ Ï ÂÓ Èapple apple ÈÙÏ ± Ì ÒÓ ÈÂÎÈapple È Á ÙÂÏÁ È ÂÚÈ ÔÏ Ï ± ÒappleÎ ÎÈapple È È ÔÈ ËÏÁ È Ò ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÚˆÂÓÓ È Â Ú Ô ÎÓ Æ ÁÙ Ó ÈappleÈß Ó appleâó ÏÎ Ô Âapple ÂappleÈ ÏÈÚÏ Â Â Ó ÔÓ ÌÈapple apple Ï ÚˆÂÓÓ ÌÏ 24 ÆÌÈÈÁ Ó Â ÏÈ ÈÈÒÂÏÎÂ Â Ú Æ Â μπ ±μ ÏÈ ÈÈÒÂÏÎÂ Â Ú Æ ±  ÔÂÈÂÂ È ÂÓ Æ ÏÚÓ ÌÈ È Ò Èapple apple Æπ ÂÈ ÂÚ Â ÌÈÈÁ Ó ÂÓ ÚÓÏ ÎÈ ˆ ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÌÈapple apple ÌÚ ÂÏ ÌÈapple apple ÂÂ Æ Ï Á Ó ÌÈÏÈ ÌÈ ÒÁ ÈÎ ÈÓ ÏappleÈ ÂÂ Ï ÌÈapple Èapple ÌappleÈ ÆÌÈÈ ÓÓ ÌÈÏ ÏÚ ÏÈ ÂˆÂ Ô Â ÏÚ ÌÈ Á Â Â Ó Ó

25 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ È Ù ÙÂÏÁ È ÂÚÈ ± ÁÂÏ ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÈÈÒÂÏΠÂÒ ÒÓ ÈappleÙÏ ÈÒappleÙ ÈÏ Ó ÌÈ 63% ÌÈ È Ò Èapple apple ÒÓ ÈappleÙÏ ÈÒappleÙ È ÒÁ ÌÈ 43% ÌÈ È Ò Èapple apple ÒÓ ÈappleÙÏ ÈÈÒÂÏΠÏÎ 70% appleè Ó ÂÒappleÎ Ï appleèó Èapple apple ÒÓ È Á ÈÈÒÂÏΠÏÎ 81% appleè Ó ÂÒappleÎ Ï appleèó Èapple apple ÒÓ ÈappleÙÏ ÈÈÒÂÏΠÏÎ 73% ÈË appleëò ÙappleÏ ÁÙ Ó Â ˆÂ Ò Èapple apple ÒÓ È Á ÈÈÒÂÏΠÏÎ 85% ÈË appleëò ÙappleÏ ÁÙ Ó Â ˆÂ Ò Èapple apple ÏÈ Ï ÒÁÈ ÏÈ ÏÈ Ï ÒÁÈ ÏÈ Á Ó ÌÈÈÁ ÌÈ È Ó ÈÏ Ì ÈÙÏ ÏÈÚÏ Â ÎÊ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Èapple apple ÌÚ ÈÈ Ó Ê ˆÓÓ Â ˆ Ì Ô Á ÌÈ È Ó Á Ï Ê ÈÈÒÂÏΠÏÏÎÓ È È Ï Â ÈappleÂÚ Â Ï ÂÚÈ ÈÎ ÏÂÚ ± ÁÂÏÓ ÈÒappleÙ ÌÂÈ Â ÔÂÈÂÂ È Ï ÌÈÓ Â Á ÆÌÈÏ Ó Ì ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Â ÈÒappleÙ ÏÏ ÌÈ Ï ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÂÏÈ Â Â ÈÒappleÙ ÈÏ Ó ÌÈ Ï ÒÓ ÈappleÙÏ ÙÂÏÁ 25 ÔÏ Ï ±± ÁÂÏ È Ù ÌÚ μ Ó ÂÈ ÂÈ Â ÒappleÎ ÈÒappleÙ ÂÏ ÔÈ ÈÓ ÓÂÏÎ Æ Æ ÈÒappleÙ ÂÏ ÔÈ ÈÓÓ ÌÈÈapple ÈÙ ÚˆÂÓÓ Â ÈÒappleÙ ÂÏ È È Ï Â ÒappleÎ ÈÎ Â Ï Ù ÂÙÒÂ Ï Â Á ÂÒappleÎ Â Â Ú ÊÚ ÍÎ ÏÚ ÂˆÙÏ ÒappleÓ ÈÒappleÙ ÂÏ ÔÈ ÈÓ ÚˆÂÓÓ Æ ÚÙ Â ÒÏÓ Â ÂÁ Æ ÂÁ ÛÂÒ ÁÙÒapple  ÂÙÒÂapple ÂÂ Â Ï Ë μ μ

26 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÌÈÏ Ï È ÌÈ È ÈÈÒÂÏΠÏÏÎ Ï ÒappleÎ Â Â Ó ±± ÁÂÏ ÏÂÎ ÍÒ ÂÒappleÎ ÂÒappleÎ ÒappleÎ ÈÒappleÙ Â ˆ ÙÒÓ Ï ÂÁÓ Â Á  ÚÓ ÂÙ  ÁÂËÈ Ó ÌÈ apple ı Ó ÏÓ ÈÓÂ Ï ÌappleÈ 2, , ,783 ÌÈÏ Ó ÈÒappleÙ 4, ,739 1, ,127 ÌÈÏ Ó ÈÒappleÙ 3, , ,910 ÚˆÂÓÓ ÏÂÎ ÍÒ ±ππ ÈËÒÈËËÒÏ ÈÊÎ Ó Î Ï Â Ó È È ÏÚ ÂappleÂÎÒÁÏ Ì È Â Ù ÊÊ Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈË Ù ÈÒappleÙÏ ÂÁ ÔÂÎÒÈÁ È Î ÈappleÂ Ú ÔÙ ˆÈÙ Ï ÈappleÂÈÒappleÙ ÈappleΠÌÈÒÂÎÓ ÂÈ Ï ÌÈË Ù ÏÂÚ Ê ÁÂÏÓ ÆÈappleˆ ÈË Ù ÔÂÎÒÈÁ  Lavi and Spivak 1999 ª±ππ ÈÙÒ È Â È Ï ÚÈ ÆÌÈ Á   ÓÓ ÔÂÎÒÈÁ Ï ÍÎ ÏÚ ÈÒappleÙÏ ÔÂÎÒÈÁ Ï ÏÎ ÏÚ ÂappleÈÈ ±/ ÂÈ ÏÎÏ Â ÈË Ù ÔÂÎÒÈÁ Ï ÊÂÊÈ Ì Ó ÈÎ ÌÈÁÈÎÂÓ ÔÂÎÒÁ È Ó ÏÏÎ ÂÏÎ Ò ÈÎ Ú Âapple Ô ÎÓ Æ ÂÈ ÏÎÏ Â Â μ Ï ÈË Ù ÔÂÎÒÈÁÓ È È È ÈappleÂÚ ÈÈÚ Ï Èˆ Ô ٠ÏÚ ÂÎÏ È ÍÎÏ Æ Ó ÔÂÎÒÈÁ ÍÒ ÏÈ Ó ÈÒappleÙÏ ÂÁ ÆÌÈ È Ïˆ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ È Á ÌÈÏ Ï Í Âˆ Æ ÆÌÈ È Ï ÈÏÎÏÎ Ì ˆÓ ÂÙÈ È È Ï ÂÈappleÈ Ó ÈÂappleÈ ÈÏ ÈÎ ÓÏÓ È ÚÏ ÂÏÎ Ò È ÂÚÈ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ Ï ÂÎapple  ÌÈ È apple Ê ÈÈÒappleÙ ÈÒappleÙ Ï Ô  ÏÂÎÈ Ê ÂÚÈ Æ Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó Î È apple Ê ÈÈÒappleÙ Î Ó ÌÈÎÂÓapple ÙÂÏÁ ÌÈ apple Ï È È Ó Æ Ï ÌÈËÚÓ ÌÈÊÂÁ È È Ó Ï ÂÂ È ˆ ÂÎÊ Âapple Ï ÈÒappleÙÏ Â ÎÊ ÂÊÁÏ È Î Æ ÂÊ Èapple Ó Á Ï ÈÒappleÙÓ ÒappleÎ ÌÂÈÎ È Ì ÈˆÁÓÏ μ ÏÈ ÏÚÓ ± ÁÂÏ ÆÈappleÂÈÒappleÙ ÁÂËÈ ÌÂÈ ÌÈÒÂÎÓ ÌÈ ÂÚ ÂÚÈ Â Ï ÍÈ ˆ È Ú ÌÈ ÏÓ Ï ÈÈÒÂÏΠÂÚÈ Ì ÈÙÏ ÈÈÒÂÏΠÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÈÊÂÁ ÏÚ ÌÈapple apple ÌÈ ÂÓ ÔÏ Ï ± ÌÈ Â ÏÏÎÓ ÎÈapple ÏÁ ÔÈÈ Ú ÌÏ ÈÈÏÚ Ó Ó apple È ÌappleÓ Æ Â Ô Á Â Ú ÁËÂ Ó Ï apple Ê Â ˆ Ó ÌÈÈ Ï ıï apple    ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÏÏ Âapple ı ÌÈ È ÈÈÒÂÏΠÆÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ

27 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÌÈappleÂ È Ú ÈÙ ÏÚ È ÙÏ ÔÂÎÒÈÁ ÒÂÎÓ ÈÈÒÂÏΠÊÂÁ ± ÌÈ ÒappleÎ ÒÓ Èapple apple ÈÙ ÏÚ ± ÈÙÒÂ Ï Ë Â Ó Ì Ï Ù Æ ÈÈÒÂÏΠÒappleЈ ÈÙÏ ÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ ÌÈ Ó ± ÁÂÏ ± ÌÈ 26 ÈÚ ÌÏ Æπμ Î Ï ÈÂÒÈÎ ÂÚÈ Ï ÌÈÚÈ Ó ÌÈ Â ÌÈappleÂ È Ú ÍÎÂ Ï Â ÍÏ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ ÈÎ ÏÚ ÂÓÏÏ Ù Ô ÎÓ Æ Î ÏÚ ÓÂÚ ÈÂÒÈÎ ÂÚÈ Ì ÌÈÎÂÓapple ÌÈappleÂ È Ú ÓÈÈ ÙÈ Á Æ ÈÈÒÂÏΠ ÏÁ Â Î Ï ÈÚ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ Ï Â Â È Á apple Ï ÒappleЈ ÈÙÏ ÈÂÒÈÎ ± ÁÂÏ ÌÈ ÈÎ ÌÈ ÓˆÚ ÏÎ ÍÒ ÌÈÒÂÎÓ ÌÈÒÂÎÓ Ï ÏÂÎ ÍÒ ÌÈÒÂÎÓ ÌÈÒÂÎÓ Ï ÒappleЈ ÂÁÏ ÌÈÏ 23% 77% 38% 62% 1,500 Ú 37% 63% 15% 85% 2,500-1,500 47% 53% 27% 73% 3,000-2,500 58% 42% 40% 60% 4,000-3,000 72% 28% 55% 45% 5,000-4,000 78% 22% 61% 39% 6,000-5,000 86% 14% 58% 42% 7,000-6,000 90% 10% 75% 25% 9,000-7,000 95% 5% 74% 26% 12,000-9,000 97% 3% 89% 11% +12,000 74% 26% 64% 36% ÚˆÂÓÓ Æ ÂÚ  Âapple È ÁÏ Ó ÏÈ ÈÙÏ ÌÈÈÂÒÈÎ Ï ÂÙÒÂapple Â Ï Ë Ó Ó ÛÂÒ ÁÙÒapple Â

28 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÌÈapple ÈÙÏ ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ ± ÁÂÏ È Á Ò Èapple apple ÒappleÎ ÒÓ Èapple apple Â Ó ÌÈapple ÌÈÒÂÎÓ ÊÂÁ 74% 65% 63% 61% ÌÈ ÈÎ ÌÈÒÂÎÓ ÊÂÁ 65% 62% 62% 60% ÌÈ ÓˆÚ ÈÎ Â Ï Ù ÆÌÈ ÓˆÚ ÓÂÚÏ ÌÈ ÈÎ ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ Ó Ì Ï Ô Èapple ± ÁÂÏÓ Ï appleèó ÒappleÎ ÒÓ Èapple apple ÈÙÏ Ì Â ÈËÒÈËËÒÏ ÈÊÎ Ó Î Ï È Á Ò Èapple apple ÈÙÏ Ì Æ Ï ÈÂÒÈÎ ÂÚÈ ÏÚ ÌÈ ÓÂÚ Âapple ±ππ appleè Ó ÂÒappleÎ ÏÂÎÈ Ï È ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó ÏÚ ÈÎ È Ï Â Á ÏÈÚÏ ÌÈ ˆÓÓ ÏÎ Â Ï Ï È È ÏÚ Â Ô  ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ ˆ Ï Ï Ó Ï È È ÏÚ Â ÚÈ Ï pay as ÛË ÔÂÓÈÓ ËÈ ÔÓÂÓÓ Ô  ÆÈapple Â È ÂÒÚ ÈÒappleÙ Ï Ï Ó ÆÌÈ È Ï apple Ê Â ˆ ÌÂÏ Ï ÌÈ Ó Ó ÌÈÒÓ ÌÈÓÏ Ó ÌÈ ÈÚˆ you go ÙÒÓÏ ÒÁÈ ÌÈ È ÙÒÓ ÂÏ ÂÚÈ ÈÎ ÌÈ ÈÚˆ ÏÚ ÏËapple Ï È ÍÏÈ apple ÊÓ ÈÈÒÂÏΠÌÈ ÈÚˆ Ï Â ÚÏ ÈÏÈÏ ıè Ó Â Â Ú ÏÚ Ï ÈÂÒÈÓ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÆÏ Â ÍÏ ÌÈ ÈÚˆ Î ÈappleÙÏ Â ÓÚÈ È Âˆ  ÙÂ È ÈÚ ÂÊ Æ apple Ê Â ˆ Ï ÔÂÓÈÓ ÂÈÚ ÛÈ ÁÓ ÁÂËÈ ÂÈappleÎÂ Ï Á apple Û È Â ÚÓ Âˆ ˆ ÂÓ Âapple Ê ÏÏ Â Ù ÏÈ Ï ˆ ÔÂÓÈÓÏ ÛË ÔÂÓÈÓÓ ÂÎ ÚÓ È Ú Ï ÂappleÂÈÒÈapple ÌÈ Úapple ÂÏ Âˆ ÆÈÓÂ Ï Â ÌÈ ÈÚˆ ÈÎ ÌÈ ÌÈ È È ÈÈÒÂÏÎÂ Ê 27 Æ ÂÈ ÂÒÚ ÂÈÒappleÙ Ï Ó ÈÒappleÙÏ ÌÓˆÚÏ ÍÂÒÁÏ Ì Â ÛË ÔÂÓÈÓ ÌÈ È ÍÂÓ Ï Ì ÏÂÙÎ ÒÓÂÚ ÂÓÚÏ ÌÈ ÈÈÁ ÙÂ Æ Âˆ ÔÂÓÈÓ ÌÈ È Ï Â Ï Ù Ó ÂÈÂappleÓ Ê ÔÂÏÁ Á Ùapple Ï È È Â Ï ÈÚˆ ÏÈ ÏÏ ÔÎ ÈÎ apple ÏÈ Ï ÂappleÏ È Î ÔÎÏ ÔÓÊ Í Â Ï ÁÂ Ù È È Ï Ê ÔÂÏÁ ÌÏ ÆÌÂÈ ÔÂÎÒÈÁ È È ÏÚ ÁÓ Ï ÆÌÈ ÒÚÂÓ ÏÎÏ ÂÁÏ ÂÎÙ Ï Èapple Â Ï Ó ÌÏÂÚ Â Á ÂappleÈ Ó ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Æ ÈÒappleÙ ÌÂÁ ÂÓ ÂÙ ˆ  Òapple ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁÏ ÌÈÚÈˆÓ Âapple ÂappleÂ Ú Èˆapple ÈappleÙÏ ÔÂÊÈ Ó Ï Í Â ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÔÂÓÈÓ ÂÈ ÂÒ ÆÔ È Âapple ÒÁÂ Ô È ÂappleÂ È ÏÚ ÌÏÂÚ Âڈ ÈappleÂÈÒappleÙ apple Ó È ÔÏ Ï Â Òapple ÂappleÈ Ó ÏÎ ÆÌÏÂÚ Â ÂappleÈ Ó È Â Èˆ ÔÂÈ Ï ÂÏÚ È ÂË ÌÈ ÂÚÓ apple ÒÓ ÂÊ ËÈ ÆÛË ÔÂÓÈÓ ËÈ ÏÚ ÒÒ È ÎÏÓÓ Î ÚÓ Â ÏÈÁ ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ ÌÂÈÎ Ï È Â apple ÈÙÎ Â Ú Â Ó ÌÈ ˆÂÈ Ï ÈÒappleÙ Â ˆ ÔÂÓÈÓÏ Ó Ó apple Ï ÙÒ Â ÂÒÈ È ÙÒÓ Á Æ ÂÈ Á Û È Â ÙÒ Âapple Á ÌÈapple Îapple Ê Âapple Èapple   ̈ÓÂˆÓ Ô  ÏÚ ÈÒappleÙ ÒÒ Ï ıèïóó Averting the Old Age Crisis ÈÓÏÂÚ ÆWorld Bank 1994 Â Æ ÂÁ  Á

29 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Âˆ ÔÂÓÈÓ ÌÈÈ È ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á ËÈ Ï ÚÓ Ï Ó Ó ÂÏÏ ÂappleÈ Ó appleó ÒÓ ÚÎ ÆÈÓÂ Ï ÔÂÓÈÓ ËÈ Ó ÚÓ Æ Â Ú Ù ˆapple ÔÂÎÒÈÁ ÂÚˆÓ È Ù Ú ÒappleÎ ÌÈappleÓÓÓ ÒÓ ÌÈ ÂÙ ÔÓÓÏ Ì ÍÈ ˆ ÚÓ Â ÏÚ ÈÙÒÎ ÏËapple ÏÈËÓ Âˆ ÔÂÓÈÓ ËÈ Ï ÛËÂ Æ È Ú ÈÒappleÙ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÒÎapple  ˆÏ Ì Â apple È Î ÚÓ ÂËÏÁ ÈÏ Ó ÌÈÎÈ ˆ ˆ ÔÂÓÈÓ ËÈ ÌÈÈË Ù ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á ÏÚ ÒÒÂ Ó ÈÒappleÙ ÂappleÈ Ó È Ó ÆÌÈÙÒÎ ÌÈÏ appleó ÌÈÙÂ Â Ú Ú ÂÏ Ó Â ÌÈÏÏÎ ÚÂ Ï ÈÓ ÂÚÈ Ú apple Ô ÏÁ ÂÓÏÂ È ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÂÚÈ Ú apple Ô Ï ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÂËÈ Ù Æ Ú ÈÏÏÎ ÂÚ appleâ ÈÏÓÈappleÈÓ È Ù È Ù ÏÈ Ú apple Â Ï ÌÈÏ appleó ÌÈÙÂ Ï ÂÓ Ï Èapple ÔappleÈ Â Òapple ÂappleÈ Ó ÂÓ Î Æ ÈÏÓÈappleÈÓ ÈÒappleÙ Ó Ï ÁË Ï È Ï ÓÓ Â Ú apple Èapple Âڈ ÏÈ߈ Ó ÂÙ Â Ú Æ ÈÒappleÙ Î ÚÓ Ï ÏÓ Â È ÏÁ Ë Ù ÂÚˆÈ Â ÈÁÈ Â Ú Ô Ì Â Ô ËÒÁÊ Â È appleâ ÔÈÏÂÙ Â ÂÂÏÒ Ï È ÈÏÂ Â Ù È ÓÂÏÂ Ì ÂÓ ÂÙ Èapple ÈÏÈ߈ Ï ÂÓ ÌÈ Â Á ÌÈÈÂappleÈ Â È apple  ÈÒ Ó Â appleèëapple ÂÓ ÂÙ Æ Âˆ ÔÂÓÈÓ ËÈ Ï 28 Æ ÂÈÙÂÏÁ ÈË Ù ÈÒappleÙ ÂÎ ÚÓ Â Èˆ appleïappleèùâ È Â ÈÏ ËÒ ıèèââ ÈÏ apple ÂÓÎ ÂappleÈ ÓÂ Ï È ÈÁÏ Ó ÈÙÏ Â ÏÙ È ˆ Âapple ÏÚ ÒÒ ÛË ÔÂÓÈÓ Ï apple È ËÈ 29 ÏÈ߈ È apple Â È Ù ÈÏÂÏÒÓ Â ÈÁ ÒÂÁ È apple È Î ÚÓ ÌÈÈ ÈÚ ÌÈÈ Á ÆÌÈ ÈÓÚ ÂÚÈ ÆÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÌÈÓÂÏ Â Ó ÌÈÏ ÌÈÏ ÂÈ ÔÎÏ ÌÈÏÂÏÒÓ ÓÓ ÂÈ ÂÈ ÏÚÂÙ ÆÂ È ÁÏ Ó ÈÙ ÏÚ ÂÚ Î Ó Ï ± ÔÈ Úapple ÁÈ È ÚÓ Â ÂÚ Ï ÏÏÂÎ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Æ ÈÓ Ï Ó Ï ÂÏ apple Ì ÈappleÈÓÏ ÂÚˆ Ó ÌÈ ÂÚ ÂÏ È ÈappleÂÈÒappleÙ ˆ ÈÓÂÎÒ Ì ÈÚ Â Âˆ ÔÂÓÈÓ ËÈ Ï ÚÓ ÏÚ Ó Á Î ÚÓ ÏÈ߈ appleâ ±π ± apple ÏÎ Â ÈÂÁ Ê Ó ÂÙ ÒÓ Æ È Ù ÚÏ ÌÈÈ È ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á È ˆÏ ÚÓ ÏÚ ÆÌÈÈ È Âapple ÁÏ Ì Î Ó È Ù Ï Á Î ÚÓÏ Û Ëˆ Ï Â Ú ÁÂÎÏ ÌÈ Á ÌÈÙ ËˆÓ Æ ÂÎapple ÌÈÈÁ ÁÂËÈ ÁÂËÈ Ï Â ÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁÏ ± Ï ÂÚ Ú ÂÙË  ٠ÏÚ ÌÈÏÁ ÌappleÈ Â ÌÈ ÒÚÂÓ Ó μ Î Ì ÌÈ ÈÎ ÏÚ ÂÁ ÈÈÒappleÙ È Ò ÌÈÏÁ ÏÈ߈ ÈË Ù Ô ÚÈ Ï ÂÁ Ï ÌÈ ÌÈ ÂÚ ÆÌÈ Ê ÌÈ apple Ìappleˆ Ó Û Ëˆ Ï ÌÈ ÌÈ ÓˆÚ È È Â Â Ó ÈÒappleÙ Âapple Ó Á ÏÎ ÚÈ Ï ÂÁ Ï ÌÈÈ ÙÂÁ Ì ÔΠ Á Âapple  Á ÎÈ Ó Â È ÂÁ ˆ Ï ÈˆÈ ÈÏÂÏÒÓ Èapple ÔÈ ÂÁ Ï ÂÚ ÏÂÎÈ È Ù Ú Æ appleè Ó È Ï ÂÁ Ï ÌÈÏÂÎÈ apple È Î ÚÓ ÂÙ ÌÈ ÂÚ ÆÌÈÈ apple ÌÈÓÂÏ ÓÎ ˆapple ÌÂÎÒ recognition Î Á ÂÏ È Á ËÈ Ï Û Ëˆ Ï Â Á ÈÓ Æ Á ËÈ Ï Â ÚÏ Â ÏÎÏ Ï ÁË ÂÓ È apple ÈÏ È Â È Ï Á Ï Æ apple È Î ÚÓÏ Ì Ó ÏÚ bonds ÈÒappleÙ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ ÈÙÒÓ ÌappleÈ Ì È ÂappleÂÎÒÁ ÌÈ ÂÚ ÔÎ ÂÓÎ Æ Â ÏÓ Ï ÂÚ È ÙÏ Ú apple μ Ï ÂÚÈ ÂÓ ÈÏÓÈappleÈÓ ˆ Â Ï Ú È Ï ÓÓ ÒappleÎ ÓÏ ÌÈÏ Ó ÈÏÓÈappleÈÓ ÏÎÏ ÌÈapple ÓÁ  ÏÓ Ï È Ù ÏÈ Á apple Ó ÂÙ ÒÓ Æ Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó Æ ÌÈ ÂÚ ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó Ó ÂÙ Ï ÓÒ ÂÙÓ Â appleâ Ó Â È ÏÈ߈ ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó π Ï ÌÈ Ï È Î Æ ÂÈ Â È Ô ÏÁ ÂÁ Ó Ô ÏÁ Â Â Â Ú ÈÏÚ Â Îapple ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÈappleÂˆÈ Æ Ï ÓÓ Èˆ ÚÂ Û ÂÚ ÚÈÈ Ò Âˆ ÔÂÓÈÓÏ ÛË ÔÂÓÈÓÓ ÚÓ π

30 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ 30 ÂÓ ÌÈÙ AFP ÈË Ù ÂÏÚ Âapple Ï apple Ï ÂÏÁ ÌÈÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á ÛÂ Â Â Ï ÂÙÂÙÎ Ï Âapple Æ Á ÂÏÈÚÙ ÏÎ ÂÒÚÏ ÌÈ ÌappleÈ Â ÂÊ ËÓÏ ÁÂÈÓ Â È ÂÚÈ Ï Ì Ï Ó Ú apple ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple Æ ÈÏÓÈappleÈÓ Â Ó È Ï Â appleâ Á ÙÓ Ô Ì Æ ÏÚ ÏÚ Ï ÈÒappleÙ Âapple ÚˆÂÓÓ È apple Â Ó È Ù ÈÈËÒ ÌÈÈ Ó ÂÈÁÂÂ Ì Ï È ÏÓ Ô ÌÈÙÒÎ ÚÈ È ÂÈ ÌÈ Â Â È ÂÚÈ È ÈÒappleÙ 31 Æ ÈÏÓÈappleÈÓ Â Ï ÓÓ appleë   ÓÏ Â ÓÏ Ï ÚÂÈÓ Âapple Æ ÏÈ߈ appleâ Ó ÂÙ ÂÈ ÈÈÚ Â Â apple Á È Ï Èapple ÈÓ ÈÈ ÂÒ Ï Èapple ÈÓ ÈÙÒÎ ÎÈ ÓÓ Á Ô Á Ï ÈappleÓ ÂÙËÂ Â Ù Ó ÂÏÓÚ Ï Èapple ÈÓ Â Ï ÂÈ ÈÒappleÙ ÈÙÎ Ô ÈÒÎapple ÍÒÓ ÊÂÁ Î ÌÈ ÂÁÓ Ï Èapple ÈÓ Â Ï Ô Ï ÂÒ ÌÏÂ Â Æ È Ù Ú ÔÂÎÒÈÁ Â È ÓˆÚ ÔÙÂ Ú Â Ô Æ Ï Ó ÂÙ Á Ï Ï È ÌÂÈÎ Â Ï ±π apple  ٠ÍÒÓ μμ Ó Ó ÂÙ ÏÈÁ Ó È Ï Èapple ÈÓ Â ª ÂÏÓÚ Æ Ó Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó Æ Â μæμ ±ππμ apple Æ ÌÈÈÏ È ± Æ ÈÒÁÈ Â Â ÂÈ Âapple Â È Â Â ÂÚ ÏÚ Â Â Ï Ú Âapple ÌÈ ÂÚ ÆÌÈ Â Ï Èapple ÈÓ Ï ÈÓ Â Á apple Ï ÌÈÁÂÂ Í ±ππμ ±π ± ÌÈapple ÚˆÂÓÓ ÍÏ Ó Ì Ú ÏÚ Æ Ï ÚˆÂÓÓ 32 ÈÓÈappleÙ Â ÂÚÈ ÂÏ È ±π ± apple ÌÙÒÎ ÂÚÈ apple ±Æ  ÈÓÈappleÙ Â È ÂÚÈ ÂÏ È ±ππ± apple Â٠ˈ ÌÈ ÈÓÚ Ì ÓÂÚÏ ±ππμ Æ ±ππμ apple Æ Â ±ππ ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÏÚÙ ÈÏ apple ÈÒappleÙ ÛappleÚ Âڈ ÂÓ ÂÙ È ÈappleÙÏ 33 ÈÏ apple ÒappleÎ Â ÈÂÏ appleè ÈÒÈÒ ˆ Ó ÌÈÈ ÈÚ ÌÈ Èapple Ó Î ÂÓ Ï È Ï ÓÓ Â ÈÂÏ ÓÈÏ Ó ˆ Ó Basic State Pension Ï Â Ú Âapple ÙÒÓ Ï Ó Â ÓÚ ÚˆÂÓÓ ÙÂÏÁ ÂÚÈ Æ State Earning-Related Pension Scheme - SERPS Ó Â ÒappleÎ Èapple Æ μ ÈÒappleÙ ˆ  ±μ Î È Ú ˆ Ï ÏÁ ÂÎÂ Ó ÂÚ Î Ó ÏÚ Æ ÈÒÁÈ ÒÓ Ú ÒÓ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ ÈÒÓ ÂÚˆÓ ÂappleÓÂÓ È Ï ÓÓ ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÌÈ ÏÈ Ó ÏÚÂÙ ÈË Ù ÈÒappleÙ Î ÚÓ ˆÂapple ±ππμ  ±π ÌÈapple  Úapple ÂÓ ÂÙ Â Ú È ÂÒÚ ÈÒappleÙ ÂÈ ÈÚ ÂÈappleÎÂ È ÏÏÂÎ Á Î ÚÓ Æ È Ï ÓÓ Î ÚÓÏ ˆ  ÈappleÎÂ Ï ÌÈÏÂÓ ÈÓ È ÚÓ Â ÂÚ ÌÈ È ÙÓ ÒÓ Occupational Pension Appropriate Personal È È Ó ÂÓ ÈÒappleÙ ª Â Ú Âapple ÙÒÓ Â ÒappleÎ ÈÂÏ Ï Ó ÂÓ Â Â ÈÂÏ È Ù Ú ÒappleÎ Â ÂÚ Â Ù Ó appleóâóó Pension ÆÌÈÙÒÂapple ÌÈÈÒappleappleÈÙ ÌÈÙ  ÁÂËÈ Â Á ÌÈ apple ÌÈÏ appleó Ô Â ÂÚ ÏÚ ÈÓ ÂÚÈ Ó ± ÏÚ ÌÈ ÓÂÚ È È ÈÒappleÙ ÈappleΠÌÈÓÏÂ Ó Ï Èapple ÈÓ Ï Èapple ÈÓ ÔÎ ÂÓÎ ÆÌÈÒÎapple ÍÒÓ ÌÈÈ apple Æ Æ Ï ÂÚÈ Ú ÏÓÚ apple È ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÌÈÏÂÓ ÆÈË Ù ÛÂ È È Ï ÂappleÓ ÈÒappleÙ Ô - Administradora de Fondos de Pensiones È ÏÓ ÈÙÒÎÓ ÒÁ ÌÈÏ Ï ÏÂÎÈ ÔÈ Â ÈÏÓÈappleÈÓ Â Ï Â È ÓÂÚ appleè AFP Ì Æ ÒÁ ÓÈÏ Ó Ï ÓÓ Â Ï ËÈ Ù ÏÚ ÊÈ ÎÓ È È ÂÏÈ Ú Ù Ì ÒÎapple   ÈappleÓ È ÚÂ È È Ú Â ÈÓÈappleÙ Â ÂÚÈ Æ ÈÙÂÏÁ Ú Ú ÂÓ ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó ±

31 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÂÚÓ Ï ÓÓ Æ ÊÁ   Á ÂÈappleΠÁ Ï SERPS Ó Ìappleˆ Ó Â ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ ÂÚ ÂÚÏ ÂÓÏÂ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ Â Ù ÏÚ ÒÓ Â Ë ÂÚˆÓ Á Î ÚÓÏ ÚÓ È Ï ÓÓ ÈÒappleÙ È apple ÈÂappleÈ ÂÚˆÓ ÔΠÌÈÏÂÓ ÈÓ Â Ï ÈÒappleÙ ÈappleÎÂ Ï Ì È ÚÓÏÂ Æ ÓÏÂ Ó ˆ Ï Óˆ   ÈÁ  ÁÒÂapple ÈÂappleÈ age- apple Ê Â ÏÓ ÌÂÏ ÏÚ ÒÒÂ Ó ÈÏ ËÒÂ È Â Èˆ ÈÒappleÙ Í ÚÓ 34 ÈÏ ËÒ appleèá means-tested pension ÒappleÎ ÔÁ Ó ËÈ È apple Ê ÈÈÒappleÙ Ï Ï Â ÎÊ Æ pension μ  ÈÒappleÙ ÎÊÓ È Ù ÏÈ ÌÂÈÎ Æ Ú ÂÈ ÂÒappleÎ Ï ÂÒÁÈÈ ÏÏ Ë Ù Ï ÈÏÎÏÎ Â ˆÓ ÂÚÈ ÆÌÈ appleï ± apple μ Ú È Ù ÏÈ Ï È ÈÈÏÚ Ú appleâ ÌÈ appleï  ÌÈ Ï Æ Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó μ Î Â apple Ê Â ÏÓ Ï Î ÚˆÂÓÓ ÙÂÏÁ ÂÚˆÓ Ï apple Ó Â È ËappleÂÏ ÒÈÒ ÏÚ ÏÚÂÙ ÈË Ù ÈÒappleÙ Î ÚÓ Â apple ÈÏ ËÒ ÆÌÈ ÒÚÂÓ ÍÒÓ Ó ÂÁÙÏ ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÂÊ Î ÚÓ ÙÈÒ ÌÈappleÂÓ Âapple Æ ÂappleÓ apple Âapple apple ÆÌÈappleÂÓ Âapple Ó Â Úapple ÌÈ Úˆ Èapple ÂÚˆÓ ÈË Ù ÈÒappleÙ Î ÚÓ Á Ï ÏÚÙ Ï ÓÓ ÂÚ Î Ó Ï ÂÚÈ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Â È ÙÈ ÌÈ ÈÒÚÓ Î ÈÓÎÒ ÒÓ ÌÎÂÒ ±π μ Æ ÈË Ù ÈÒappleÙ Î ÚÓÏ Î ÂÏ ÂÚ apple Æ Ó ÌÈ ÈÒÚÓ ÏÎ Â Ú ±ππ apple ÈÏ ËÒÂ Ú apple ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÚˆÂÓÓ Î ÌÈÈÓÚÙ È ÏÈ Ó Â Ù ÂÁ ÓÈÈ Ì Â Ú È Ó ÈÏÓÈappleÈÓ Î ÂÓ Æπ Ï Ì Â ÚÈ apple  ÌÈÏÂÓ ÈÓ È ÈÈÏÚ Ú apple ÔÎ ÂÓÎ Æ Ó Ò ÆÈÂÒÈÓ Â Ë ÂÓ Ï Ï ÈÒÚÓ È ÙÓ ÌÂÏ ÏÚ ÂÂÏ ÂÚ ÏÂÎÈ Â Â Ìappleˆ Ó Û Ëˆ Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì Â Ó ÌÈ ÓˆÚ ÏÏÂÎ ÂappleÈ Superannuation Guarantee) ÈÁÎÂapple Æ ÈÒappleÙ Âapple Ï 3 5 RSA È Ù ÚÏ ÔÂÎÒÈÁ Ô Á apple Á ÔÂÎÒÈÁ ÈÏÎ Ï ÓÓ È apple ±ππ apple apple ÓÏ ÌÈÈÙÂÏÁ  ˆ È Â È ÚȈ Ï ÌÈ Á ÌÈÒappleappleÈÙ Â ÒÂÓÏ ÁÂËÈ Â ÁÏ ÌÈ apple Ï Ù Ó Ó ÏÂ È Ï ÓÓ Á ÈÙÏ ÌÈ ÈÂÁÓ RSA Â È Èapple Âapple ÂappleÓ apple Âapple ÂÓÎ ÆÌÈÈ Âapple ÆÔ È ÂÚ ÏÚ ÈÏÓÈappleÈÓ Â ÌÈ Â Ï Í ÌÈÁÂË ÌÈÁ ÈappleÓÂ È ÈÏÂÒ ÌÂÁ ÈÚ È Úapple ÈÒappleÙ Âapple Ï Ú ÂÈÁ ÈappleÙÏ μæμ  ڈÂÓÓ ÈÏ È Â ÂÚÈ Â ±ππ ±π Â Ú ÍÏ Ó Æ ÁÂÈÓ Æ Ï Èapple ÂÏÓÚ ÂÚÈ Ú ÌÂÎÒ ÒÈÒ ÏÚ Ï Èapple ÈÓ ÆÔ ÂÒÂ Ï Â ÈÙÏ ÌÈapple Ó Â apple ÂÏÓÚ Â Ï Èapple ÈÓ ÂÏÓÚ Â apple ÔΠ±ππ ±ππ ÌÈÈ apple È Âˆ Ï Ï ± Ï Í Ú Â ÌÂÎÒÏ ÚˆÂÓÓ Ï Èapple ÂÏÓÚ Â Â 36 ÂÈappleÂÚÓ Âapple ÆÔ ÈÒÎapple ÍÒÓ Æμ Ï Æ ÔÈ ÁÂÂË ÂÚapple Ú ÆÌÈÒÎapple ÍÒÓ ±Æμ Ï ÂÚÈ Ó ÂÈ Â Â Ú ÁÂÎ ÌÈÙ Ó È Ó ÙÈ Ó Superannuation Guarantee ÈÒappleÙ Âapple Î ÚÓ ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó Æ È Ù ÚÏ ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á Retirement Savings Accounts μ Â٠ˈ Æ Â ˆ ÈÓÂÏ Ï ÂÈ Á Âapple È ÚÓ ÈÒappleÙ Âapple Ï ˆÂ Retail Funds Æ È ÚÓ Â ÂÚ Ôˆ ÈÙ ÏÚ È Ô Ï ±

32 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ È ÂÚ ÔÂÂÈÎÓ È Â Èˆ ÈÒappleÙ ÈÓÂÏ Ï ÓÓ ÂÈÂÏÚ ÁÙ Ï Ó Â appleè Í Â Ú ÛÒÎ ÈˆÂ Ï ÊÁ ıè Ó Ó Ó Ê Â Ù ÆÂÏÂÎ ÔÂÎÒÈÁ ÌÂÎÒ Í ÓÏ È Ù Ú ÌÂÎÒ ÌÈ Ó Ó ÌÈ ÌÈÏ ËÒ ÂÈË apple ÂÈ Ôapple È ÆÔÎÓ Á Ï È Ï ÓÓ ˆ ÊÚÈ Ï  ÎÊ È apple ÍÎ Á ÂÓÚÏ È Î ÂappleÂÎÒÁ ÏÎ ÌÈ ÈˆÂÓ appleî Ó ÌÂÏ Ï ÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁ Æ È Ï ÓÓ ÈÒappleÙ ÏÓ Ï È Â ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ È È ÏÚ apple Ê ˆ ÓÏÂ È Â Ó ÈÒappleÙ Î ÚÓ 37  ÈÒ Ó ÌÈÓÚÙ ± Ï Ú ÂÚ Î Ó Æμ Ï ÂÚÈ ÂÙË  ٠ÌÂÏ ÏÚ ÒÒ μæπμ È ÚÓÏ ÂËÂ Î Ó Æ± μ ÂÚ ÔÈ ÏÁ ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÌÂÏ Æ ÚˆÂÓÓ Î ÊÁ ÌÂÎÒ 38 È Â Èˆ Ï Èapple ÂÈ Ô Ï ÌÈÙÒÂapple μ È ÚÓ È Ú ÔÎ ÂÓÎ Æ Æ μ Ï ÓÓÏ ڈÂÓÓ ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÁÈË ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Î ÚÓ Æ È È ÙÒ ÏÏ È Ù ÏÈ ÂÚÏ Æ Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó Â È Ò Î ÈË Ù ÈÒappleÙ Ò ±ππ apple Ï ÂÎ ÔÂÈÒÈapple Á Ï ±ππ apple ÙÏÁ apple È ÈÒappleÙ Î ÚÓ Administradora de Fondos de Ahorro para el ÂÊ ËÓÏ ÂÓ ÈappleÂÈÒappleÙ Ú Â Á Ï Èapple  ÚÏ ÂˆÏ apple ÌÈ ÓˆÚ Â È Â Èˆ Ê Ó ÌÈ ÂÚ ÏÓ Ó ÌÈ ÂÚ ÏÎ Æ Retiro - AFORE Ï ÔÈÈ Ú Ê Ò Û Âapple ÓÎ ÍÂ Ó ÈÁ ÚȈ Ï ÂÈ AFORE  Á Æ Á Î ÚÓÏ ÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁÏ Âapple Á Èapple ÌÈ ÂÚÏ Â apple ÔÈÈ Ú ÔÎ ÂÓÎ Æ Á Ô È Á ÏÎ È È Â ÏÚÂÙÏ ˆÈ ÂÓÈ ÏÚ È È ÌÏ Ï ÈÂÁÓ ÂÈ Ô ÈÙ ÏÚ Û Æ ÂÈ Ô Á  ÈË Ù Á Á ÔÂÎÒÈÁ Ú ÂÙ Â ÂÈÏÈÏ Û Â Ó ÂÎÂÓapple Ó Ô Â ÂÓ Â Â ÌÈ ÂÚ ÈÙÒÎ ÂÚ Î Ó ± Æμ ÏÚ ÓÂÚ ÌÈÓÏÂ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÍÒ Á Î ÚÓ ÆÌÈ ÂÚ Ï ÈappleÂÈÒappleÙ Ô Ï μ  ÂÎapple ÌÈÈÁ ÁÂËÈ Ï ÌÈ ÚÂÈÓ ÌÎÂ Ó ± Æπμ È ÚÓ Â Æ± μ ÌÏ Ó ÂÚ Ì Ó Î Ó Î ÌÂÈÏ Á ÂÒÙ Ï Â ÈÏ ÈˆÂÒ ÒÎÓ ÙÈÒÂÓÂ Æ μ ÓÏ Ó Ï ÓÓ Æ ÂÈ ÚˆÂÓÓ Î Ó Ï ÂÚÈ ÈÏÓÈappleÈÓ ÈÒappleÙ ˆ Ï ÓÓ ÁÈË Ó ÔÎ ÂÓÎ Æ Ó ÚˆÂÓÓ ÆÚˆÂÓÓ Î Ï ÒÁÈ ÂÈ ÍÏ   ÌÈÈÏ È ÌÈÁappleÂÓ Ú apple ÈÏÓÈappleÈÓ ˆ Æ Ó Â Ù Ó ÊÂÁ Î ÌÈ ÂÁÓ Ï Èapple ÈÓ ÚÂ Ï ÂÈ ÂÚ Â Á ÏÎ Ï Èapple ÈÓ Âapple Ï ÏÂÎÈ Ï Èapple ÈÓ ÂÚÈ ÆÌÈÈapple ÔÈ Û Ȉ ÏÎ Â Ô Ï ÌÈÒÎapple ÍÒÓ ÊÂÁ  ÂÙË Ï Èapple ÈÓ Â Â Â Á  ÏÈ߈ Ú Â ÁÏ ÓÂ Æ Á ÂÚ ÂÂÏ Ì Ì ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple Æ ÂÚ Î Ó ±Æ Î Ì ÚˆÂÓÓ Î ÂÙËÂ Â Ù Ó ÊÂÁ Î ÌÈ ÂÁÓ ÊÂÁ Π39 Æ μ Ú ÚÈ Ó Ê ÂÚÈ Ô ÈÒÎapple ÍÒÓ ÊÂÁ Î ÌÈ ÂÁÓ Ï Èapple ÈÓ Â Â Â Á È Æ Â ÂÚÈ Ó ÂÓ Â Ó ˆÏ Æ Èapple ÈÏÈ߈ appleâî Ó ÈÙÏ ÈÓ Ï apple appleèëapple ÈappleÂÈÒappleÙ Ò 40 appleèëapple Âapple Á Ï Á Î ÚÓ ±ππ apple Ó ÛË ÔÂÓÈÓ ËÈ ÏÚÙ apple È Î ÚÓ Ï ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó Ô Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores È Â Èˆ Ï Èapple ÂÈ Ô Æ ÎÂÓapple È È ÂÈ Â ÂÂÏ ÌÈ ÂÚÏ ÙÒÓ Ô Ï ÚˆÂÓÓ ÂÏÚÓ Ú ÈÙ ÏÂ Ê ÂÚÈ Èapple È Ó Congressional Budget Office Èapple apple ÈÙÏ π Æ È Âˆ Ï ÂappleÓ ÆCongressional Budget Office 1999 Í Ó

33 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÔÈ ÈÁ  ÈÒÈÒ ÈÒappleÙ ÌÈ Èapple Ó Î ÂÓ Á Î ÚÓ Æ È Ù ÚÏ ÌÈÈË Ù ÔÂÎÒÈÁ ÁÂËÈ ÌÏ Ó ÈÒÈÒ ÈÒappleÙ Æ È ÙÏ È È ÔÂÎÒÈÁ ÈappleÎÂ Ï ÛË ÔÂÓÈÓ ËÈ Î ÚÓ ÙÒ ڈÂÓÓ Î Ó Î Â ÌÂÏ Æ Â Ú Âapple ÙÒÓÏ Ì apple Ó È Â ÈÓÂ Ï ÔÂÓÈÓ ËÈ Á ÂÚ ÔÈ Èapple Â Æ Â Ú Âapple ÌÈ ÂÏ ÏÚÓ ÙÒÂapple apple ÏÎ ÏÚ ± ÆÂ Î Ó ±± Ï ÂÚÈ ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÌÏ Ó Â È È ÔÂÎÒÈÁ ÈappleΠÁ  ÔÈ Â ÛË ÂÓˆÚ ÌÏ Ó È ÓˆÚ ÂÚ ÆÌÈÙÒÂapple ± ÏÚ ÓÂÚ ÚˆÂÓÓ Â ÌÈ Â Ó ÂÊ ÈÙÏ apple Ó È ÚÓ ÌÂÏ 41 Æ AMPO ÂÁ  ٠ڈÂÓÓ ÌÚÙ Â È È Ó ÌÂÏ ÆÌÈÏÂÓ ÈÓ ÏÎ ÌÈapple Ú ÚˆÂÓÓ Ì Î ÏÚ ÒÒÂ Ó ˆ ÌÈÏ Ó apple È Î ÚÓ È Ï Â Á ÌÈ ÂÚ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÌÂÏ apple ÏÎ ÏÚ ÚˆÂÓÓ Î Ó Æ μ ÌÈÏ Ó ÌÈ ÂÚ Æ È ÙÏ ÂÓ ÔÂÎÒÈÁ ÈappleΠËÈ Â Á ÌÈ ÂÚ ÆAMPO Â Â È Ù È Ó ÌÂÏ Æ Î ÚÓÏ ˆ ÔÂÓÈÓÏ Â ÏÚÓ ÌÂÎÒ ÏÎ Í ÓÏ Â ÂÈ ÂÁ  ˆ È Ù Ú Ï Ï ÌÈÏÂÎÈ È È Ô Á Ï appleï ÏÂÎÈ ÂÚ ÏÎ Æ È ÙÏ ÂÓ ÌÈapple ÓÁ Í Ó ÚˆÂÓÓ Ì Î Ó Ï ÂÚÈ ËÈ Â Á ÌÈ ÂÚ Æ Âapple ÔÈ Â ÚÏ ÂÓ apple ÌÚÙ 42 AFJP ÈË Ù Ú Á ÂÊÁÏ ÌÈ ÌappleÈ Â Ú ÈÓ Í Ú ÏÎ È È ÔÂÎÒÈÁ ÈappleÎÂ Ï Â ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÛË ÔÂÓÈÓ Ï ÂÚÈ ˆÙÓ ÈÒappleÙ ˆ Ï Ï È ÎÊ Á ËÈ Ï Ú ÂÚ ÔÎ ÂÓÎ Æ Ó Â ËÈ Ï È È Ù ÏÈ ÈÎ Ú apple Ó ÂÙ ÒÓ 43 Æ Î ÚÓ ÂÙ apple ÏÎ ÏÚ ÂÚ Î Ó ±Æμ Æ Ó Â μ Ï Ú apple  ± apple  apple Á ÈÈ ÌÈ appleï μπ  ÌÈ Ï ÈÏ È Â Â ±ππμ apple ÈÒÁÈ Â Â Â Â Â È Ú Â Á   Ʊππ ±ππμ ÌÈapple ÚˆÂÓÓ ±μ  ÂÏÓÚ Ï Èapple ÈÓ ÂÈÁ ÈappleÙÏ ± Ï ÚˆÂÓÓ ÂÎÈ ÓÓ ÒÈappleÎ ÂÏÓÚÓ ÂÙËÂ Â Ù Ó Ï Èapple ÈÓ Â Ï ÂÈ Â Á Ï Èapple ÈÓ Â apple Ï Èapple ÈÓ ÍÒ ±ππ apple ÆÌÈÒÎapple Ï Èapple ÏÚ ÂÏÓÚ  ÈÊÚ ÏÚ ÂÒapple Â Ï Ï Í ÂappleappleÎÂ Ó ÌÈapple Ó Ï Èapple ÈÓ ÆÌÈ ÂÚ Â ÂÎ ÓÓ Æμ ÂÓÎ Ò ÁÂËÈ ÂÈÓ Ù ÏÂÚÙ Â ˆÂ ÂÓ Ï Èapple ÈÓ ÆÂÒÙ μ Ï ÔÈ ÁÂÂË ÌÈÚapple ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ ª Î Ó Æμ Æ Ï ÁÂÂË ÌÈÚapple ÆÚˆÂÓÓ Î Ó Æ ±ππ apple ÂÓÎ Ò Ï ÂÈÏÂÚÙ Â ˆÂ Â Ú ÈÒappleÙ Â Ô  ÌÈ Èapple Ó ÈÒappleÙ Î ÚÓ Î ÂÓ appleïappleèù 44 appleïappleèù ÒappleÎ ÔÁ Ó ÒÈÒ ÏÚ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ ÌÏ Ó Â Ú ÌÂÎÒ apple Ê ˆ ÈÏÒ Èapple ÔÂ Â Æ Â Ú Ó ÒappleÎ Ó ÈÂÏ Â Âˆ ÈÒappleÙ Â Èapple   ÈÁÎÂapple ÈÓ ÊÂÁ ÌÈ ÂÚ Î Ó Æπ Ï Æ ÔÈ Î ÚÓÏ ÌÈ È ÙÓ ÌÈ È ÚÓ ÂÚˆÓ ÔÓÂÓÓ ÈÓ ÌÂÎÒ ÂÏÁ ÂÚˆÓ Ú apple Ó ÆAverage Mandatory Provisional Contribution - AMPO ± Æ apple ÌÈÈÓÚÙ ÂÁÓ Ó ÆÌÈÙ Ó ÌÈ ÂÚ ÙÒÓ ÌÈ ÂÚ Ï ÏÏÂÎ ÌÈÏÂÓ ÚÂapple È Â Èˆ  ÈË Ù Á - Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones - AFJP ÌÈÈÁ ÁÂËÈ ÈÂÒÈÎ ÏÚ Ì ÂÈ Á  Á ÆÌÈÈ È ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á ÌÈ ÂÚ ÈÙÒÎ ÚÈ ÏÂ Ï appleï Æ ÒÚ Ï appleï È Î ÔÂapple Â È ÂÓÚÏ Â ÈÂÁÓÂ È Ï ÓÓ Á ÈÙ ÂÏÚÂÙ AFJP  Á Æ ÂÎapple Âapple Èapple ˆÙÓ ÈÒappleÙ ÂÈÂÎÊ Â ÂÓ Ó ÂÚ ÁÙ ÓÏ Ì appleúâó Èapple ÈÏÈ߈ Î Á Ï Â Èapple ÆÂÈ ÂÈÏ Â ÂÚ ÔappleÈ Â Ï ÂÚÏ Social security Programs Throughout the World Finland, ÍÂ Ó docs/progdesc/ssptw/ /europe/finland.pdf

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

HOFMAN

HOFMAN ÔÓÙÂ È Ó Ó ÔÈÈappleÚ ÂËÏÁ ÂËÈÙ øè Ó Ú Ï È Ò Ù 1 ÍÂappleÈÁ ßapple Ï ÙÓ ÚÈÒ Ø ˆ Â Ú ÔÚÂË ÂÚ ÆÌÈÈÂÒÁ Ìapple Ò Ù ÚÂ ÈappleÂÈ ÈÎ Ú ÈÈ Í È Ó ÂÚ Áapple ÂÒÈ ÏÚ È ˆ Ï Ô Èapple ÔÂÈÒÈÁ ÈÎ ÔÓ È Ù ßÙÂ Ù Æ 7 Ò Ù ÚÂ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ Æ Æ Æ Æ Æ תוכן העניינים בחוברת לתלמיד ÈappleÂÚ ˆ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶²

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶² È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï È Â È ÔÂÎÈÓ ÈÈ ÙÒ ÏÚ ÌÈ Ó Ó ÏÚ ÂÚÙ ÂÙ ÔÈÏ ÎÏÂ Â Ï È Ó ˆÂ Î Âapple Á ÌÈapple ÎÏ È ÈÁ Ó ÌÈÈ ÂÏÂappleÎË ÌÈÈÂappleÈ Â Ú Â È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï Â ÏÁÓ Í Âˆ ÍÎÓ ÂÈ Æ ÂÁ ÏÏ ÌÈÏÂÊ ÌÈ È Ó ÌÈÎÓÒÓ ÙÒ Í Âˆ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

ÂÎÈ ÙÒ ÏÓ Á Power Quality

ÂÎÈ ÙÒ ÏÓ Á Power Quality ÂÎÈ ÙÒ ÏÓ Á Power Quality È Èapple Âapple Ò apple Ó Ë È ٠ÈÂÂÈÏ Ï Èapple ÏÓ Á Á ÂÂÈ Û ÎÈ ˆ ÏÂÚÈÏ ÏÁÓ POWER QUALITY ÏÓ Á ÙÒ ÂÎÈ ÙÒ ÂÎÈ ÏÚ ÏÓ Á Ó ÈÓÂÁ ÏÎ ÙÒ Â ÁÂ Ï ÔÈ ÌÈappleÈ ÌÈÒÁÈÏ Ì ÂÓ È apple  Èapple

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

untitled

untitled È ÊÚ ÔÂÈ ˆ Ï È È Â Èˆ Â È Î ÚÓ ÌÈ ÈappleÂÈ È ÊÚ ÔÂÈ ˆ Ï È È Â Èˆ Â È Î ÚÓ ÌÈ ÈappleÂÈ Èapple ÈÓÂÏ È Á Â È Î ÈÂÏ ÏÚÈ Ú ÈÓÏ Â È apple Âapple È Á Æ Â ÊÎ Ó ÔÂÒÁ ÏÚÈÂ Ò ÈË ÂappleÂ È ÂÁÒÈÙ Èapple Ù ÂÈappleÙ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple Â

ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple  ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple ˆ Ï Ï ÈÓ ÌÈappleÂÈÏÈÓ Æı Ï ÌÈ ÂÈÓ ÌÈÓÈÂÒÓ Â Ê ÂÚ ÌÈÈÒÈ

Chi tiết hơn

àéðèøðè áîåñê

àéðèøðè áîåñê È Ë Ë ÓÂÒÍ 26/7/04 06:56 Page 1  ÎÈÙ Ó ÈÏ ÂÏ Ú ÈÏ ÂÏ Â ÎÈÙ Ó appleèèù Ó Ô Á Â Ú ÌÏÂÚ ÏÚ Ëapple ËappleÈ ÌÈÈÊÎ Ó ÌÈË È ÂÏ Â Ú Ì ÂÏ Æ Â ÈÈappleÂ Ë Ò Á ÎÈ ˆ È ˆÂÓÏ ÂÎÙ Â È ÈÒÓ ÏÂ È ÆÌȈÂÙapple ÌÈ Â Ó ÈÒÂÙ

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

hebrew61.indd

hebrew61.indd ÌÈ Ó Â Â Ï Â ÓÚÈ Â Ï Æ È Ï ÂÈ Ù È ÌÈ ÈÓÏ Ï ÌÈ ÂÁÏ ÚȈ Ï ÏÎÂ È ÔÈ Â ÌÈÁÂÂ Ó ÌÈ Á  ÚÏ È ÌÂ Ó È ÌÈ ÂÙ ÆÌ Â Ú Í ÚÈ È ÂËÒÈ Ô ÈÊÂÓ ÎÂ Ú Ô ÚÈ ÚÏÂˆÓ Ó Ï ÈÏÏÎ Ó ÏÚ ÈÓ ÙˆÈ ÂÊÎ Ó Â ÂÚψ Ú ÌÈ ÏÚ È Â Â ˆÈÚ Ï

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

02_K.T._Patragas_013_018

02_K.T._Patragas_013_018 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 13 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔÜ ÈÂ ı ÓÙÔÜ ÙÉ ÛÂÈÚÄ K ıëáëùôü \Iˆ ÓÓÔ. M Ë 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 14 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 15 Ùa

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ÌÏ Ù ˆÁ Ô ÂÁ Ë È ٠ÁÂappleÚÙÏ apple Èapple ÌÈÁÓˆ ÓÈ ÌÈappleapple ÛÂapple È ÏÈ Ùˆ Â Ú È È ÏÂ Æ Â È Î appleóâòó ÈÈÁÓˆ ÔÂÂ Ó ÓÏÂ Ó È ÂËÒÈ Ì Ï ˆÂÓ Âˆ  ÌÓ ÌÏÈ ÈÈÙÂ Â Ï ÌˆÓÂˆÓ ÙÒÓÏ Èˆ  ÌÈ ÂÚ Á Ù ÁÈ ıú Â

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

00-STHM-JAVA2

00-STHM-JAVA2 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ i ÈÛ ÁˆÁ ÛÙË Á ÚÔÓË Â ÓÔÏÔÁ 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ vii ÂÚÈ fiìâó ÈÛ ÁˆÁ xv ÂÊ Ï ÈÔ 1 Ú ÙË ÛÊ ÏÂÈ 1 È Ù ÔÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÂÓ Ó È ÛÊ ÏÂ...2 πûùôú ÙË ÛÊ ÏÂÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ...4-1945...5

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

האוניברסיטה העברית בירושלים המכון לקרימינולוגיה הפקולטה למשפטים ÔÂÎÓ ÔÂÎÓ Â Á ÂÈappleÎ appleèóèיתון ÏÈ Ù ± ÔÂÈÏ ÔÂÎÓ ÔÂÚÈ È דבר ראש המכון ÌÂÏ ÔÂÎÓ ÁÙ

האוניברסיטה העברית בירושלים המכון לקרימינולוגיה הפקולטה למשפטים ÔÂÎÓ ÔÂÎÓ Â Á ÂÈappleÎ appleèóèיתון ÏÈ Ù ± ÔÂÈÏ ÔÂÎÓ ÔÂÚÈ È דבר ראש המכון ÌÂÏ ÔÂÎÓ ÁÙ האוניברסיטה העברית בירושלים המכון לקרימינולוגיה הפקולטה למשפטים appleèóèיתון ÏÈ Ù ± ÔÂÈÏ ÔÂÎÓ ÔÂÚÈ È דבר ראש המכון ÌÂÏ ÔÂÎÓ ÁÙ Ó  Ï ÌÈËapple ÂËÒ ÂÏ È Á Ùapple apple Æ È Ú ËÈÒ ÈappleÂ Â Ú Â ÌÈapple Á

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

untitled

untitled 103 "È ',Èapple - Á" Ó,Ï È Ù".ã"éùú'ä,éðù-øãà ç"äáî,ìä éå ô"ù úçéù.ã"ñá äâåî éúìá. Ó Ï È " Ó Ó Ó Â Ô appleï ˆ.à * * * Z 1 Ó Ó ÏÈÚÏ apple È Â Â Ï ÔÂÊÓ ÔÈappleÚ Ï Ú Âapple.á ÏÎ Ò " ÔÂÈÎ ) Â Ì Ìapple È

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q r st t 1 23t 3 415 36 4152t 761 1667 8 989109❶ 9❷9 415 61 5t❸3 ❹31 ❺3❹3637 1 ❻ ❼ ❽❼❾❿ ➀❿ ➁➂ ➃➄➅➆➂➇➈➈➉ ➊➀➋ ➌➍➌➎➎❿ ➏➌➐➎➎➐ ➑➐➒➓❼ ❽➀ ❿ ❿ ➀ ➄ ➏➐ ❽❼ ➍ ❿ ➄ ➐ ➌❽ ➌➀❾❿ ❾❿

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

Untitled-5

Untitled-5 12. Ω x `ˆ + { h v b i EÚ EÚh Æ + Ω i? 1. Ω h V EÚ? EÚÆ h S Ω i EÚ + Ω? 2. EÚ EÚ EÚÆ i? 3. Æ EÚ Æ «Úi EÚ h i + V Æ Æ n i i? 4. ]ı S Æ EÚ EÚ V P? 5. + { h EÚÆ h i EÚ n i EÚ E Ú? 6. + V Æ ]ı h `ˆ

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

SANDHYABHASHYA_3

SANDHYABHASHYA_3 Æ ÿ Ì Ì ÆÊ 39 Ò ± Ï Ì :& (HP Œ ø Ì D Ò ± Ï Æ PÊ v.) ""KÌ À Ì Ò ± ÏøfiÀ '' GÌ JÌ Ê Ò ± Ï Æ PÊ v ) KÌ Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ CÌ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ Aø Ï Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À ÃÒ Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ À Ò Ì Ò ± ÏøfiÀ KÌ ± Ì Ò ±

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

çì÷€â�´

çì÷€â�´ È Medical Law Execution of Judgements ÈÁ ÂÚˆ Ó 99-050 È ÂÙ ËÙ Ó Ï ÈÒ ÏÈ π ± Èapple ÌÂÈ ß ËÒÓÒ ÂÈ ÂÒ Æ ÂÈÏ Ï Â È Ó ÂÈ ÂÒÏ ÔÈ ÈÎ ÂÚ ÌÈappleËÙ Ó Ï Â ÙÈ ÁÏ appleúó Ó Ó Ò Â Í È ÓÂ È ÂÙ ÈÚ Ó Ú apple ÒÈ ÁÓ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn