עימוד ³

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "עימוד ³"

Bản ghi

1 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÂÈappleÈ Ó È ÁÓ Ò μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÛÒÂÈ ÈÓ apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple ÈÙÒ È apple ÔÂÈ Â Ô ËÈÒ Èapple  ÌÈÏ Â È ÈÏ Ô ÔÂÎÓ ±

2 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ POLICY STUDIES The New Pension World: After the Big Bang of 2003 Rami Yosef Avia Spivak Èapple ÂÒ ÈÙÓ Î ÂÚ È Ï appleù ÔÂ Ï Î ÂÚ ÌÈ ÂÎ Ï Ì Ú ÂÙ Ó ÂÈappleÈ Ó È ÁÓ Ò Â ÂÓ ÂÚ ÌÈÏ Â È ÈÏ Ô ÔÂÎÓ Á ÏÎÏÎÏ ÈappleÎÂ Ï ÓÚ Á Î Â ˆÈÈÓ ÔappleÈ Â ÌÈÏ Â È ÈÏ Ô ÔÂÎÓ Á Ò È Ï Ï Á ÒÂÙ

3 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Á ÏÎÏÎÏ ÈappleÎÂ Ï È È Â Èˆ ÁÈ È ÂÁÈÈ ÏÂ Ë Ó ÌÈÏ Â È ÈÏ Ô ÔÂÎÓ Á ÏÎÏÎÏ ÈappleÎÂ È Á ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ Ó ÈÚ Â Âapple Ú Ï ÌÂ Ó Ó Â ÂÊ ÒÓ Æ Á ÏÎÏÎ ÂÏ Ì Ó ÒÁ ÂÏ ÔÒÂÒÈ Â È ÂÏÂ È È Ô Â Ó ÂÈapple Ó Â Âˆ Áapple ÂÚ Â Â ÌÈ ÚÏ ÌÈ ÈÊÁÓ ÂÙÂÏÁ È Â Èˆ ÔÂÈ Ï ÂÏÚ Ï ÁÈÏˆÓ appleè ÂÈappleÈ Ó ÏÚ Á Óapple Â È ÌÈ Ó Â ÍÂ Ó Ï È Â Èˆ  ÈÒÚÓ ÂÈÊÎ Ó ÂÈ ÂÒ ÔÂÈ È Ú Ï ÚÂapple ÈappleÎÂ Æ ÂÈ ÚÓ Æ Á ÏÎÏÎ Ï ÂÈ ÂÒ Á ÒÈÙ ÏÚ ÁÓ È Á ÂÚÏ È Î È Â È ÈÈ ÈÂÂÊ ÓÚ Â ÈÈapple ÌÈ Îapple ÌÈ ÁÓ ÌÈÎ Úapple È Á ÈÏÎÏÎ ÁÓÏ ÒÓÎ ÏÚÂÙ ÈappleÎÂ Ó Â ÈÓ ÌÈ ÎÂÓ ÌÈappleÏÎÏÎ ÌÈÙ Ó ÈappleÎÂ Æ ÏÎÏÎ ÂÏ Â Ó Â Â Ó ÂÓÈ ÌÈ ÂÚ ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ ÓÏ ÂÙÂÏÁ Úˆ Ó È apple ÌÈ ÈˆÓ ÂÊ ÒÓ Æ Á ÈÚ ÓÓ ÌÈ ÂÁ ÈÏ È Â ÂË ÏÚ ÒÒ Ó ÓÈÈ ÈÏÎÏÎ ÁÈÓˆ ÌÂ È Í Âˆ È ˆÂÓ Â appleâ  apple Æ Á ÔÂÈÂÂ È appleë ÏÚ ÌÈÁ Ê ÂÚ ÌÈ ÈÊÁÓ Âapple ÈΠÂÈ Â ˆÂ ÏÚ ÚÈÙ Ï È Î È Â Èˆ ÔÂÈ Ú Ï Âappleappleˆ ÈÎ ÌÈ ÂÓ Âapple È Ï ÏÏÂÎ Ù Ô Â Ô ÚÏ Ï ÂappleÈ ÂÚ ÓappleÏ ÌÈÁÈË Ó Âapple Ê ÌÚ ÆÂappleÏ Ó Â Â Ó ÂÈ ÂÒ ÂÏÈÚÙ ÂÓ ÈÓÚ Ï Âapple appleââî Æ Â È Ï Û ÁÂ Ë ÂÙÓ È ÂÚ ÒÓ ÏÚ ÂappleÈ ÂappleÚË Â Ú Â Ï ÓÓ Ï È È Ù Ï ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ Ó ÈÓÂÁ Ï ÂÚ Âapple  ÂÏÁÓ Âapple apple Æ È Á ÔÂÁËÈ Ï ÈappleΠÂÏÈÚÙ ÆÏ È Á ÏÎÏÎ ÂÈÊÎ Ó ÂÈ ÂÒ ÂÈappleÈ Ó È ÁÓ Â ÈÁ ÆÔÂÈ È Ú Ô ˆ  ÏÎÏÎ Â ÂÏÁÓ ±± Ò Â ÈÁ ÆÈ Â Èˆ ÌÂÈ Ò ÏÚ Â ÓÂÚ ÂÏ ÓÚ Â ÈÈapple  ÈÁ ÆÏ È Á ÏÚ ÏÎÏÎ ÏÚ ÌÈapple apple ÌÈ ÈˆÓ Ú ÈÓ ÈÙ appleî Æ Á ÏÎÏÎ È Âapple ÔÂÈÚ ÈÓÈ ÔÂÈ È Ú ÎÈ Ú Æ ÂÈappleÈ Ó ÈÚ Â ÌÚ ÏÂ Ú ÔÁÏ ÈappleÂÈ Â Â apple Ò ÎÈ Ú Æ Á ÏÎÏÎ ÂÏ ÔÈÈappleÚ Ó ÈÏÏÎ Â ÈÚˆ Ó Â ÈˆÏ ÂÈappleÂ Ë Ï Â È Ù ÆÈ apple ÒappleÎ ÎÈ Ú ÈÏ Ô ÔÂÎÓ Ï Ëapple ËappleÈ ÌÈ ˆÓapple ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú ÈÓ Á ÏÎÏÎÏ ÈappleΠÈÓÂÒ Ù Â Î ÌÈÏ Â È

4 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ

5 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÌÈappleÈÈappleÚ ÔΠȈ Â Ó Æ ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Æ È ÂËÒÈ Ú Æ± ± ±ππμ apple Ó ÂÙ Æ ±± ÌÈapple Ó ÂÙ Æ ± Â È Á Èapple  Á ÈÒappleÙ Âapple Ï Á ÈÈ ËÈ Ï Èapple ÈÓ Æ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ ÂÈappleÈ Ó ˆÏÓ Æ ÈÓ ÏappleÈ Ë Ó Â appleó Ï È ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó Â Âapple Ê Æ± ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ È Á ÌÈÏ Ï Í Âˆ Æ ÌÏÂÚ Â Á ÂappleÈ Ó ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Æ μ ÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁÏ ÚˆÂÓ apple Ó Â ÂÁ ÈÈÒappleÙÏ ÂappleÂ Ú Æ μ ÂappleÂ Ú Æ Ó ÂÙ Á Ï ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Ï ÌÈÈ ÂË Âapple Á Æ π ÒappleÎ Ï ÌÈÙÒÎ Ú ÏÚ ÂÁ Úˆ ÔÂÈ Æ ± Á ÌÈ ÂÚ Â Ò ÔÈ Â ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈappleÂ Ï ÌÂ È Î Ï ÔÈ ÌÎÒ Æ ÂÚÓ Ó ÈÒappleÙ Âapple ÈÎÓ Æ È ÚÏ Ë Ó Âapple ÒÓ ÌÂÎÈÒ ÆÂ È Á ÆÊ π ÌÈ ÂÓ Â È ÆÁ μ± ÌÈapple ÌÈÎ Á ÈÙ ÏÚ ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ ÏÚ ÌÈÙÒÂapple ÌÈapple apple ÁÙÒapple ÆË μ ÈÙ ÂÈÏ È μ

6 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ

7 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Èˆ ÌÈÈÂappleÈ Â Ú ÌÂÈ Ú ±ππμ apple Ó Ï È ÈÒappleÙ ÛappleÚ Ú ÌÈÈÂappleÈ Â Òapple ÂÊ ÂÁ ÂÈÂÎÊ ÏÚ È ÂÎÏ ÔÁ appleâ appleâ Á Ó ÂÙ Á Ô apple Æ ÂÓ ÂÙ Ï ÓÓ ÂÈappleÈ Ó Â Á ÈÒappleÙ Âapple ÈÎÓ Ï ÂÎÏ Ô Ó Â Ï Òappleapple Æ ÈÒappleÙ Âapple ÌÈÁËÂ Ó ÂÁ ÓÈÈ Á ÈˆÂ È ÌÎÒ ÈÙ ÏÚ ÔÎ ÂappleÈappleÙ Â ÚÂÓ Ô Ï ÔÂÁ Ï appleâ ÁÂËÈ Â ÁÏ ÂÈÙÂ Â Ï Òappleapple Æ ÂÈappleÂÈÒappleÙ ÂÈÂÎÊ È ˆ ÂËÏ È Ù Ï ÌÈ ÈÒÚÓ Â ÌÈ ÒÚÂÓ Â Èˆ ÏÏÎÏ ÈÒappleÙ ÛappleÚ È Ú ÔappleÂ Ï Òappleapple ÔÎ ÂÓÎ ÆÌÈ ÈÓÚ Ï ÈÒappleÙ ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÂÈ ÂÎÏ Â ÌÎÒ Ï apple ±μ ± ÌÚÙ ÓÏÓ È ÂËÒÈ Á Ó Ó ÂÙ Ï Í ÚÈ Ï ˆÈÎ ÚȈ ÏÂ Ï È Æ ÈÒappleÙ ÛappleÚ Ó ÂÙ Úˆ Ó 1 Â Ó Æ È Âڈ ÂÎÏ Ó Â Ô Á Â Ú ÂÏËÏË Ï ÏËÂ Ó Ï ÙÒÓ Ú Ï È ÈÒappleÙ Í ÚÓ ÂappleÂÚ È Â ˆ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple È Ò ÈÚ ±ππμ apple appleâ Æ ÂÈÊÎ Ó ÂÓ ÂÙ ÆÈ ÂË ÔÂÊÈ Ï ÒÈÒ ÏÚ ÂÏÚÙÈ Â Á ÈÒappleÙ Âapple Ó Â ÌÈ Á ÌÈÙ ËˆÓ ÈappleÙÏ ÌÈÈ ÂË Âapple ÁÂËÈ ÏÚ Á ÙÓ ÏÈ Â ÌÈapple ڈ ÈÈapple È Â Ó Ó ÂÙ Í Ó ÂË ÂÙÈ ÌÈÙÒÂapple ÌÈ Úˆ ÂË appleappleâ Âapple ÌÈÁËÂ Ó ÂÈÂÎÊ ÂÓˆÓˆ È Á ÂÚˆÓ Âapple È ÆÏ Èapple ÈÓ ÈÈ ÂÒ Á Ô apple È ÈÏ Ù ÆÂÏÏ ÂÓ ÂÙ Â Òapple Èapple Ù ª Ó Ó apple È Ê ÍÏ ÓÏ 2 Æ ÌÈapple appleâ Á Ó ÂÙ appleâ Ï Èapple ÈÓ Ï ÈÈ ËÈ ÈÓ ÆÂÏ ÂÎÏ Â Ó ÔÂÁ Ï apple ÔÎÏ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÏËÂ Ó Ï ÚÙ apple ÌÈÚÂ Ï ÂÚÈ appleâ Á Ó ÂÙ Ï Ú ÂÈ Â Á ÈÒappleÙ Âapple  Ï Èapple ÔÈ È ÁÂËÈ ÂËÏ È ÂË Â ÚÏ Â Ú Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÛË ÏÂÚÙ Ï Ì Ó ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ Ï ÒÈÒ ÏÚ Ï Ú appleâ appleâ Ï Èapple ÈÓ Ï ÈÈ ËÈ ÂÓ Î Æ Âapple ÏÚ Æμ ÂÚ apple ÌÈÚÂ Ì Ú ÌÈ apple ÌÈ Á Ï Èapple ÈÓ Æ Â ˆ Â Ú ÈÙ ÏÚ Ï ÏÚ Ï Èapple ÈÓ Ó È ÆÔ ÌÈ ˆapple ÌÈÙÒÎ ÏÎ ÍÒÓ Æμ ÓÂÏÎ Ô Â ˆ Â Ú Ó ÔÂÁ Ï apple Ê Ù ÆÔ ÌÈ ÈÓÚ Ï ÔÂÎÒÈÁ Ï È ÏÎÎ ÌÈapple ÌÚ ÂÏÚÈ ÂÎÏÈ Ê ÏÁ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ Ô apple ÈÚÈ Ù Æ Â Á Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ê ÍÏ Ó Ï ÂÎÏ ÂÏ ÂÎÏ Â ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ ÂÈappleÂÈÁ Ȉapple ÂÁ ÈÈÒappleÙ Ì ÈÈÓ ÈˆÂ È ÌÎÒ Â ÂÚ Âapple Ê ÍÈÏ Â ÈÒappleÙ ÔÂÈ Ï ÒÈÒ ÆÏ È ÈÒappleÙ ÛappleÚ appleâ Á Ó ÂÙ Â Ï ÌÈÈÁ Ó ÏÚ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈapple appleâ Âapple Ê ÍÈÏ ÏÚ ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple Ȉapple ÆÈÏ È Ó ÏÚ ÂappleÈ Ó È Á ÙÓ Ï È È Á ÍÈÏ ÌappleÓ Æ ÈÓ ÏappleÈ Ë Ó Â appleó Ï È ÌÈ È Ï ÆÌÈ ÂÓ ÓÎ Ï ÌÈ Â È Ó Ó ÛÂÒ ÂappleÙÒ ÌÈ Â ÂÁÂappleÏ Ò Ô Á ßÁ Ò È Á ÈappleÂ È ÌÈÙÒÎ apple Ï ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ Ó ÂÁ Úˆ Æ ÂappleÈ ÌÈappleÂÎ Ú Ó Âapple ±

8 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ Âˆ ÈÒappleÙÏ Â ÚÏ Ù Ó ÔÓÊ ÔÂÏÁ Âapple È ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple ÏÏ ÈÎ ÂÈ Í ÂÁ ÂÙÓ ÂÒappleÎ Ù ÏÚ ÌÈ ÓÏÓ ÌÈapple apple Æ apple Ê ˆ ÌÈappleÓÓÓ È Ù Ú ÌÈÒÎapple È Âˆ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÈÎ ÌÈ Ó ÈÒappleÙ È ÒÁ ÌÈ È Ï ÈÒappleÙ ÈÏ Ó ÌÈ È ÔÈ ÏÂ Ê Ù ÆÌÈ È ÈappleÂÚ Ô Ï È Î ÂÈappleÈ Ó ÈÚ Â Â Ï ÓÂÚ ÈÊÎ Ó ÈÏÎ ÈÈÒappleÙ ÂÁ ÏÁ Ô Â ÌÏÂÚ ÂappleÈ Ó ÓÎ Â Úapple ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Ï È Ò Èˆapple Ì ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁÏ Ú Âapple Ï ÂÓ ÂÙ Ì ÈÈ Ï ÌÈÁ Ï Ó ÂÓÏÏ Òappleapple Æ Â Á ÂappleÈ Ó ÂÁ ÌÈÈ ÂË Âapple Á Í Úapple ÚˆÂÓ ÂÁ Ï ÂappleÂ Ú ÏÚ ÈÁ apple Í Ó ÆÏ È ÚˆÂÓ appleâ Á Ó ÂÙ Ì ÈÈ Á Ï ÈÁÎÂapple ˆÓÏ Ì Â Â appleâ ÂÁ Úˆ ÈÙ ÏÚ ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Ï ÊÎ Ó È È Á ˆ appleèá Ó ÂappleÂ È È ÂÁ ÚˆÂÓ ËÈ Ï ÈÎ apple ÔÎ ÂÓÎ Æ ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÆÌÈ È Ò ÈÒappleÙ ÈÊÂÁ Ì Ï Ù Ó ÍÂÓapple Î ÈÏÚ È ÈÒ ÂÒ Ï ÌÈÈÒÓ ÍÏ Ó È Â Á ÈÒappleÙ Âapple ÈÎÓ È Ó Ó Ô apple ÙÒÂapple È ÂÒ ÈÒappleÙ Âapple ÂÏ ÈÎÓÏ Ê ÎÓ Ï ÓÓ ÓÒ Ù ËÒ  ÛÂÒ Æ appleâ Á Ó ÂÙ Á Ô È È ËÈÓ ÈÒappleÙ Ô Â Á Ù Ó Á ÌÈÁË Ó Â Ò Ï ÂÏ ÈÒappleÙ Âapple ÈÎÓ ÍÏ Ó ÌÎÒappleÂ Ë Ùapple È ÈÓÁ Ù Æ ÈÊÎ Ó Â ÏÓ Ô Ó Ï Ï Âapple ÒÓ ÌÂÎÈÒ Èˆapple È È Ù ÆÌ È ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÌÈ ÈÓÚ ÏÚ ÂÏ ÂÎÏ Ô Ó ÔÁ appleâ  Ó ÂÂ Ï È ÈÒappleÙ ÛappleÚ apple Ó Ï ÈappleÎ Ú ÏÏÂÎ appleâó Ï Òappleapple Âapple apple ÌÈ Æ È Á  ÈÚÈ Ù Æ È ÚÏ Ó apple Ó ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Æ È ÂËÒÈ Ú Æ± ÌÂ Ï Æ Â Á  ÂÓ È Á  ±π± apple ÒÂapple ı appleâ ÈÒappleÙ Ô ÏÂÓ Ó Â ±πμ apple ÆÌÈ ÂÚ Â Ò ÈÙappleÎ Á Âapple È Ó Âapple appleè Ó ÆÌÈÏÚÂÙ apple  ÌÈ ÂÚ Á Â Ò Ï ÏÓ ÂÙ ÈÒappleÙ Âapple Ï Ù Â Ó ÓÊÂÈ Ï È ÂÂÏ ËÓ Ê ÌÚ ÈÚˆ Ó ÔÙ  ÊÎÂ Ó Âapple ÈÙÒÎ ÚÈ Ï ÚÂapple ÏÂÓ ÂÓ Â ÈÒappleÙ Âapple Ó ÏÁ Æ Â Ò Ï ÈÓÊÈ Ô ÌÈ ÂÚ Á ÔÂÓÈÓ È ÈÏÚÂÙÏ ÁÂËÈ Ô Â ÌÈÈ Ï Á ÌÈÏÚÂÙÏ ÁÂËÈ Ô Ù Ó Ô ÂÈÙÂ È Â Â Î ÂÏÚÙ Â ÏÓ Ô ÌÈÁË Ó Ï ÓÏ Ó Ú Â Á  ÂÓ Â Â Á Âapple ÂÏÈ Â ÔÈÈapple ÌÈ ÈÓÁ Âapple ÂÓ Â Â Ò Ï ÈÒappleÙ Âapple Æ È apple Â Â Ò È ÂÚÏ ÈÊÎ Ó Âapple Ú ÂÈ ±π μ apple ÆÈÏ È Ó ÂÈËappleappleÈÓ Âapple Ï ÌÈapple ÛÂÏÁ ÂÈ ÌÈ È Â Ú È ÂÚ Ô ΠÂÏ ˆ ÂÁË ÌÈÁË Ó Â Ò Ï ÂËÏ ÈÒappleÙ Ï appleèó È ÂÚ ÁË Ï Â Ó ÚÂapple Ú Ï È ÙÏ Ù Ó ª È È ÈÈ Ú Â Ô ª ÔÈÈapple ÈÏÚÂÙÏ ÈÒappleÙ Â ÁÂËÈ Ô ª Ó ÈÙappleÚ ÏÎÓ ÌÈ ÂÚ ÁËÈ Í Ó Í ÌÈ Â È Â ÌÈÈ Ï Á ÌÈÏÚÂÙÏ ÁÂËÈ Ô ª ÂÎ È ÂÚÏ È apple ª Â Ò È ÂÚÏ ÈÊÎ Ó Â ÏÓ ÌÈÏÚÙÓ ÈÒappleÙ Âapple ÓÎ ÂÈ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÆÌÈ ÈË ÙÂ Â È ÁÏ Ô Ó ª ÌÈÈÚˆ Ó È Ï Â ÈÓÂ Ï ÌÈ ÂÚ Â Ò Ò ÌÈÓ ÂappleÂ Ú ÈÙÏ ÂÏÚÙ ÌÈ Á ÌÈapple Â

9 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ 3 Æ ÂappleË Âapple ÙÒÓ ÂÚÂ È Â È ÂappleÎÂÒ ÂÈ Â Ú Â 4 ÌÈappleÈÈ Ú Â Á Ì Â ÌÈ Ê Ó ÓÎ ÔÈ Ï Â Ò ÔÈ ÌÎÒ Ì Áapple ±π π È Ó ÏÎ ÏÚ ÏÁ ÙÈ Ó ÈÒappleÙÏ ÚÓ ÌÎÒ 5 Æ ÂÒÈ ÈÈÒappleÙ ÌÂ Ó ÙÈ Ó ÈÒappleÙ ÈÈ Ú appleâ ÌÈ È ÈÚ ÔÏ Ï ÌÈappleÈÈ Ú Â Á ÌÈ Á ÌÈÏÚÙÓ Æ ÙÈ Ó ÈÒappleÙÏ ÚÓ ÂÒÈ ÈÈÒappleÙ ÏÂËÈ Æ Ï Ï Ú apple Ï ÂÚÈ ÈÒappleÙÏ È ˆÏ È ÎÊ È È Ô Ï Û ËˆÓ ÂÚ ÏÎ Æ ÓÁ ÍÏ Ó Í ÌÈ È Â ÌÈ ÈÓÚ È Ï Ì ÏÚÙ ÂÊ ÁÒÂapple Æ È Ù ÏÈ Î Ó ÌÈÎ ˆ Ù È Ê ÌÎÒ Ï Ú Ï Â Ó È ÈÒappleÙ È ÂÚÈ Ï Ë Æ ±π Ú ±π π Ó ÌÈapple ÏÈ ˆ ÂÚÈ ÌÈ Á ÌÈÏÂÚ Ï ÈappleÂÈÒappleÙ apple ÙÒÏ Í Âˆ ÌÈÈ ÂËÒÈ ÌÈÈÏ ÈˆÂÒ Â Ú Âapple Ú Á Ï Î Ó μ ÈappleÚ ÌÎÒ ÈappleÙÏ ÈÒappleÙ È ÂÚÈ Ï Ë Æ Â Ó Æ ÈÒappleÙ Âapple ÏÚ ÈÒappleappleÈÙ ÒÓÚÓ È ÔÎÏ ÌÈÈ ÂË ÌÈ Â ÈÁ ÏÚ ÒÒ ÏÂ Ï Â ÈÁ ÌÂ Ó ÈÒappleÙ Â ÈÁÏ Ó Ó Î ÒÈÒ appleè ÌÈappleÈÈ Ú Â Á ÌÚ ÌÎÒ Æ ÚˆÂÓÓ ÈÙ ÏÚ ÈÒappleÙ Ú Î ÂÁ Âapple  ÚÓÏ Ô Á Î ÈÙ ÏÚ ÏÚ ÈÒappleÙ Ú Â Î Â ÈÁÏ Â Ú ÈÓÚ È ÙÏ ÂÓ ÌÈapple ÂÏ Â ÂÎ Ó ÏÎ Ï ÔÈÈˆÏ ÈÂ Æ ÈÓÚ Ï Â ÂË ÌÈapple μ Ô Á   ÌÈÚˆÂÓÓ ËÈ ÈÙ Á ÌÈÁË Ó ÓÂÚÏ ÌÈÚˆÂÓÓ ËÈ Ï Ú Ï ÓÏ Ù Ó ÆÂÊ ËÈ appleâ Âapple Ï ÓÏ ÌÈÙÒÂapple ÌÈÙÈÚÒ ÏÚ Ì ËÏÁ ÌÎÒ Æ Ô Á Î Ï apple È ËÈ ÌÚ È Ï 6 ÆÌ ÌÈ Â Á ÏÈÚÏ Âapple ÎÊ Í ÌÈÓ ÈÏ ÌÈÊÂÁ ÈÂappleÈ ÌÈ ˆÓÓ appleâ Ï ÂÓÒ ÂÙ ±π apple  ÌÈÈ ÂË ÌÈappleÊ Ó Í ÚÏ ÈÒappleÙ Âapple ÂÏÁ ±π ± apple Ó Ò ÔÂÚ È Â ÌÈ ˆÓÓ Æ Â Ò Ï ÈÒappleÙ Âapple ÏÎ Ï È ÂË ÔÂÚ È ÏÚ ÌÈ ÓÏÓ ÓÏ ÏÓ Óˆ  ±π apple Ï ÌÈÙË ÌÈ ÈÁÓ ÈÁappleÂÓ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Æμ Î Ï Ï Â ËÒÂ Â Ï ÌÈÙË ÌÈ ÈÁÓ ÈÁappleÂÓ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Æ ± Ï ÔÂÚ È Â ÔÎ ˆÏ ÌÈ ÈÁÓ Âapple Ӡ ÂÈ ÌÈÈ ÂË ÂappleÂÚ È Ï Â ÈÒ Æ ÈÒappleÙ ÛappleÚ appleâ Á Ó ÂÙ ÚÂˆÈ Ú ÌÈÁËÂ Ó ÂˆÂ Ï Â ÏÙÂÓ ÂÈÂÎÊ ÁË Æ± ÂÈ Ô ÂÈ ÈÚ Í ÔË ÙÏ ÌÂ Ó Ô Î Ï appleèá Ó ÔÊ Ï ÈÏ Ó ÏÂÊ Ú ÙÓÏ ÂÈÂÎÊ ÈÎ Æ ª Â Ó ÏÈ ÂÈÒÂÏΠÂ٠ˈ Æ ª ÂÓÈÂÒÓ ÂappleÂÎapple Ï ÂÈ ÂË ÂÁapple Æμ ª ÂÓÈÂÒÓ ÂˆÂ Ï ÌÈÙ ÚÂÓ ÌÈ apple Ó ÂÓ È Ù Æ ª È ÂË Æ ÂÚ ÌÈappleÎ ÂÚÓ Ï ÌÈÈÁ ÂÁÂÏ ÂÓÎ ÂÚ Ï ÌÈÏÂÓ ÈÓ Â Ù ÂÚÈ ÏÚ ÏÚ ±π ÏÈ Ù ËÏÁ ÂappleÂÚ È Ú ÂappleÂÚ È È Ò ÚÈÈÒÏ ÚÂapple  ٠ÏÂ È Æ ÂÚ Ï Â Î Ó ± Æμ Ï ± Ó È ÚÓ Â Â È ÚÓ ÌÏÈ ± ÍÎ ÏÁ ±Æμ Ï ÂÚÈ Ï ÂÓ Ù Æ Âapple Ï ÌÈÈ ÂË Æ ÂÚ ÌÏÈ Æμ Æ Ù ±π apple Î Á Â Æ È Ù Ì ÁËÂ Ó Ï Â ÂÓ Ì appleâèòappleù ÈÓÚÏ ÌÈ È ÈÈÒappleÙ apple Ê ÈÈÒappleÙ Ï ÌÈÈÂÒÈÎ ÏÏÂÎ ÂÒÈ ÈÈÒappleÙ ÌÈ È ÈÈÒappleÙ ÂÎapple ÈÈÒappleÙ apple Ê ÈÈÒappleÙ ÏÏÂÎ ÙÈ Ó ÈÒappleÙ ÂÏÈ Â Æ È Ù ÏÈ Ï ÂÚÈ Á Ï Â Æ ÏÈÚÙ ÈÓÚÏ Ì È Ù ÏÈ Ï ÂÚÈ ÈappleÙÏ Â ÈÓÚ Ï Â ÂÓ Ì Ì ÈÂÒÈÎ ÏÏÂÎ Æ μπ μ ßÓÚ ± ÁÙÒapple È Ù ±π apple Î Á Ï Â μ π

10 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ±ππμ apple Ó ÂÙ Æ Â Ú ÓÎ ÂÏÁ ÌÈÚ Âapple È Â 7 ÌÈapple ÌÚ Ï Â ÍÏ ÈÒappleÙ Âapple Ï ÔÂÚ È ÚÂÂ Æ Ï ÌÈЈÓÏ È Î ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÂÈÚ ÔÂÁ Ï ÂÈ Ó ÔÈ Â ÂÈ Â Èˆ ÓÂ È Ë appleapple ËÈ ÆËÁ ÈÈ Ì ˆÂ appleèó 8 Ï ÂÙ ÚÂ È appleâ Á ÌÈÁËÂ Ó ÂÓÁ ÚÈ Ù Ï Â Èˆ Â Â Ò Ï Í ÂˆÏ appleâ Á Ó ÂÙ Ï ÂÊÏ È ÏÓÓ ÂÓÏÚ Â ÎÂÓapple È È ÈÙÏ Â ÈÁ Úapple Ê Ì appleú È ÂË ÔÂÚ È Âapple Ï È ÂÓÒ Ù Ï ÓÓ ÂËÏÁ Ï ÒÈÒ ÂÈ Ô Â ±ππ apple È ÂˆÏÓ ÓÒ Ù Ï ÂÙ ÚÂ Æ Â ÚÂÈÓ Á Ʊππμ apple È Ó Ú ÙÓÏ ÏÚÙÂ Ó Â٠Ʊππμ Ò Ó ÈÒappleÙ Î ÚÓ Ó ÂÙ ÏÚ apple ÈÒappleÙ ÌÈ ÂÚÏ ÈÒappleÙ ÁÂËÈ ÂÁ Ï È Á ÍÏ Ó ÏÈÏ ÂÈ 9 Ó ÂÙ È ÈÚ ÏÎ Û ÈappleÂÈÒappleÙ ÁÂËÈ ÏÎ È Ï ÌÈ ÂÚ ÈˆÁÓÏ Û Æ ËÏÁ Ô ÏÎ ÂÚÏ Â ÈappleÂÚÏ Ì Â ÈÒappleÙ ÒÂÁ Û Â ÈÒappleÙÏ ÁÂËÈ ÂÁ È È Âˆ Ï Ë Ù ÂÁ ÂÙÓ Âˆ ÓÏÚ Ï ÓÓ Æ ÊÎ ÂÁ ÂÁÏ Â ÈÒ ÓÚ È Ï ÓÓ ÌÈ È Æ ÓˆÚ ÏÚ ÌÈ ÈÒÚÓ ÏÚ ÛÒÂapple ÏÂÚ ÏÈË Ï ÈÒ ËÏÁ Ï Â ÂÓÁ ÂÈ Á  ˆÂ Ó ÚÓÏ ÆÚÈÈ Ò Ï ÔÈÈappleÚ Í ÁÂËÈ ÂÁ Ú ÂÈ ÒappleÎ È Á ÏÂ Â Â Ò ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÌÈÈ Â Ó ÌÈÈÂappleÈ Èapple ÏÚ ±ππμ Ò ÓÓ μ±μ ßÒÓ ËÏÁ ËÈÏÁ Ï ÓÓ Ê ÙÂÓ È Â ˆ ÂÓ Î ÈÒappleÙ Âapple Ï appleú ÔÂÚ È ÏÙËÏ È Î ÔÂ Ï È ÆÌÈ Á ÌÈÁËÂ Ó ÈappleÙ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple  Òapple ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈapple ÂappleÂ Ú ÓÓÏ È Î ÂÈ ÂappleÂ Ú ÈÙÏ ÂÏÚÙ Â Á ÈÒappleÙ Âapple ÂÓ Â ÌÈ Á ÌÈÁËÂ Ó Ï Í ÂˆÏ Èapple Ú apple ÈÒappleÙ ÓÂÏÎ 1 0 DC Â Ô ÔÂ Ú ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÂÙ ÂÏÚÙ Â Á Âapple ÆÌÈ Á ÏÚ Â ÌÈappleÂÎÈÒ Ï Èapple ÈÚÂ Ó ÚÂ È appleè Ë Ù Ï ÈÒappleÙ Ê Ô ÈÚ ÈÙÏ Æ Â Ù ÈÙÏ ÔÂÚ È Ï ÔÂÎÈÒ ÏÎ ËÚÓÎ ÓˆÚÓ È ÂÓ Â Ô ÔÂ Ú ÈÙÏ ÏÚÂÙ ÈÒappleÙ Ô ÆÌÈ ÈÓÚ Ô Á ÈÒÈÒ È Á ËÓ È ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÌÂ Ó ÆÌÈÁË ÓÏ ÌÈ ÚÂÓ ÌÈappleÂÎÈÒ ÈÎ È ÂË Ë Ù Á ËÓÏ Ï ÈÚˆÓ Ó Ó È Â Ú Ó È Ù È Á È ÒappleÎ ÁÂËÈ Â ÁÏ Ù Ï ÓÓ ËÏÁ ÆÏ Èapple  ÁÂËÈ Â ÁÏ ÌÈÁ ÙÒ Â Î ÚÓ Â Á Âapple Ï Â٠ˈ ÌÈ Á ÌÈÁËÂ Ó ÈÚ ÌÏ  Á ÈÒappleÙ Âapple Ï appleïâ ÌÈ Ï Âapple Âapple È ÁÂËÈ Â Á Î apple È Ê ˆÓ Æ Â È Â Âapple ÌÚ Ï ÓÓ ÓÈ Ê ÍÏ ÓÏ ÓÈÎÒ Â Ò ÆÔÏ Ï ÒÂÈ ÈÙÎ Ï Ò ÈÙ ÏÚ Â Á ÈÒappleÙ ÈÂÓÒ ÔÙÂ Æ Âapple ÔÂÚ È Ï ıáï Ï Â ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÚÙ Ó È Ó Ï ÏÂÒ Á Ï Ú ÂÓ ÌÈ È Â ÂÈÂÎÊÏ Ú Ï ÓÓ Á Â Ï È Â Â ÔÈ appleèá È Ë appleapple ÏÈ ÈÈÁ ÂÓÎ ÔÂÚ È ÈÈÚ Ô ÙÏ Úapple Ï Á Ó ÌÏ ÆÌÈ Á ÌÈ٠ˈÓÏ ÂÈÂÎÊ Î ÚÓ Ï ÏÓ Ë Ù Ï Ô ڈ Â Ê ÁÂËÈ ÈÓ ÏÚ Â È Ù Ô ڈ appleèá ±ππμ Ï Ó ÂÙ Â Ï È ÔÎÏ Æ Î ÌÈ ÂÚ Èapple ÚÙ ÂÏÈÒÂ Æ Ó ÈÏ È È È Ú ÈÙÏ ÈËÓÂËÂ Ï ÔÂÚ È ÏÂÚÙ Ì ÌÈË Âapple ÔÈ Ì Ì ÔÈÈˆÏ Â Á Æ ˆÂ Ó Ï ÎappleÓ Ê ÓÈ Ï ÂÙ Ô Æ ÏÙ ª ± ÈÙÒ Ïˆ Ó ÂÙ ÂÏ Ï Ï ÏÓ Â È Â π Æ Ó Ó ÛÂÒ ÌÈ ÂÓ Â È Â ± ±

11 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Æ ÈÁÎÂapple ÎÙ Ó ÂÎ Ó ÈÒappleÙ Î ÚÓ È Á ÈËapple  ÂÓÈÓÏ ÈÒappleÙÏ È Èˆ ÈÒappleÙÓ Â Èˆ È ÂÚ Ï ÚÓ Â ±ππμ apple Ó Ó ÂÙ Ï Â Á Í apple ÂÚ Â Ï Ì Áapple Ï Â Ò ÌÚ ÌÎÒ Æ±πππ Ò Ó Ï ÓÓ È È Â Ê ÍÏ Ó Æ Âˆ Ï ÂappleÂ Ú ÏÚ ÂÏÚÂÙ Â Á ÈÒappleÙ Âapple Ï ÂÙ ËˆÈ ÌÈ Á ÌÈ ÂÚ Ú apple Ï ÓÓ ËÏÁ Î ÌÚ ÌÈ apple ÂÂ Ï ÌÈÒÎappleÏ ÂÈ ÈÈÁ ÔÈ ÔÊ Ï ÂÈ Â ËÓ Æ Â Á Âapple ÂÓÎ È ÂË ÔÂÊÈ ÂappleÈ appleè Ó È È ÏÚ Ï Èapple Á Ó ÌÈappleÓÂÈÓ ÌÈÓ Â Ï Ï Èapple È Ú ÏÂ Ó ÌÈ Á ÌÈ ÂÚ Æ È ËÈÓ ÂÈÂÎÊÏ Â ÚÏ ÁË ÏÚÂÙ.Í ÂÚ Ï Â Úapple ÌÈapple ÌÈ Úˆ ÈÎ ÓÂÏ Ô Èapple Ô Æ ÈÒappleappleÈÙ Â ÈˆÈ Ú Ô Ï È Ï ÔÎÏ ÈËÙ ÓÂ È ÂÁ ÈÂËÈ Ï È Âapple È Âapple ÌÈ Á ÁÂËÈ ÏÚ Á ÙÓ Ï ÂÏ ÈappleÏ Ú ±ππ apple Ï Ë Ù ÔÈÈapple ÈÏÚÂÙÏ ÈÒappleÙ Â ÁÂËÈ ÂÈ Ï ÓÏ Ó Â Á Âapple Æ Âapple ÏÎ Ï È ÂË Â Ú Ô Á ÏÚ ÈÒappleÙ ÓÏÈ Â Ê Â Ò Í Âˆ È È ÂË Â Ú Ó apple Î ÆÍÏÈ Â ± apple Ó Ï Ë ÙÏ ÂÈÂÙˆ Æ ÌÈapple Ï Ó ÂÙ ÚÈ Æ ÈÒappleÙ Âapple ÂÈÂÎÊ Â ÈÁÏ ÌÈÈÁ ÁÂÏ ÈÂappleÈ ÂÓÎ ÌÈÙÒÂapple ÌÈÈÂappleÈ Âڈ ±ππμ ÌÈapple ÁÂÏ ÂÓÈ Ï ÚÓ ÏÚ ËÏÁ ÂÊ È ÂÒ appleèá Ï Ó Â ÌÈ ÂË ÚÂ Ï apple ÒÓ Â Ú ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ Â apple ÁÂÏ ÌÂ Ó ÌÈÈÁ ÏÁÂ È È Ú ÏÂ È Ô Á È Ó ÈÓappleÈ ÌÈÈÁ Ï ÎÊ Ï ÌÏ ÌÈÁËÂ Ó ÂÈÂÎÊ ÚÈ Ù appleèá Ó È ÂÚÓ Ó ÌappleÓ È Ê ÍÏ Ó ÆÈÓÂ Ï 11 Æ Á ÙÈ ÁÏÂ È Â ÌÈapple Ó ÂÙ Æ Ó ÂÙ Ï ÌÈÈÒÓ ÍÏ Ó È È ÓÂÈÒÂ È Ó ÏÈÁ ÈÁÎÂapple Ó ÂÙ Âapple Ï ÈappleΠÏÚ Â Ò ÌÚ ÌÎÒ ÌÂ Ó Æ±ππμ apple ÏÁ ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÒappleÎ È È Ó π Æ È Á ÂÚˆÓ ÏÂÚÙÏ ˆÂ Á Â È Â ÈÒappleÙ Â Ï ÈÒappleÙ Âapple Ï ÌÈ Úˆ ÈÙÂÒ Â Â ÂÊ ÒÓ 12 Æ È Á ÈÒappleÙ Âapple Ò ˆÂ Ó ÂÒapple ÂÈ Â Ú Ó Ï Èapple Â Ò ÈÎ ÔÈȈapple ÆÌË Ùapple ÔÏ ÏÂ È Ù ÏÈ ÏÚ ËÚÓÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÂappleÈ Â Ò ÌÚ ÓÎÒ ÚÂ Ô ÏÁÂ È Ú Ï È ÂËÏÁ Ó ÏÁÓ ÌÂÎÈÒÏ ÌÈ ÂÚ Â Ò Â ˆÂ Ó ÂÚÈ ÂappleÈ Æ Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Ï Âapple Âapple Ï Ïˆ ÈappleÎÂ Ô Ù Á ÈÙ ÂÁÏ ÂÒappleΠÌÈ Á ÌÈÈÂappleÈ Â Ó ÂÙ È Úˆ ÔÈÈappleÚ ÂappleÂÚ È ÂÒÎÏ Ì ËÓ ÔÏ Ï Â ˆÂÈ appleâ Á Ó ÂÙ È Úˆ ÏÎ ÈÎ È apple Æ ÈÒappleÙ Ï ÒÈÒ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÂÎÈ ÓÈ Ï Âapple ÁÈË ÏÂ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÂÈ ÌÈÈ ÂË Æ±ππμ ÂappleÈ Ô Ó ÌÂÈÓ ÍÎÏ Â ÈÂÁÓ Â Á ÈÒappleÙ Âapple Ï ÓÂ È ÂË ÔÂÊÈ ÈÒappleÙ Âapple È ÂË ÔÂÚ È È ÈÒappleÙ ÛappleÚ appleâ Á Ó ÂÙ Ï È ÈÚ ÚÈappleÓ ÂÓ Î Æ ÈÙÒ ÛÒÂÈ Â ÍÎ ÏÚ Á ±± Ï È Á ÈappleÂ È Ï È ÏÎÏÎ Ï ÈappleΠÂÁ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ò È Ù ± È Ó π ÌÂÈ ÒappleÎ Ï Â ÌÈÙÒÎ Âapple Ï ÈÏÎÏÎ ÂÈappleÈ Ó Â Èˆ È ÚÈ Æ ÂappleÈÂ Ó Âapple È Á ÈappleÂÎ Ú ÁÂËÈ È ÒÚ ÏÚ Á ÈÙ ÂÁÏ ÔÂ È Ó Ó ±±

12 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÂÈappleÂÚ È Â È Â Âapple Ï ÈÚ appleâeî Ó ÂÙ 13 ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ ±± Ï ÚÈ Â È ÂÂ Æ È Èˆ ÈÒappleÙ Â Â Á Âapple ÂÈappleÂÚ È Ï Â È Â Âapple  Á ÏÚ ÁÒÙ Ï Í Ô Ì ÂÏÓ Ô ÈÏÚ ÂÏÂÁÈ ÌÈ Úˆ  ÌÈÈ ÂË ÂappleÂÚ È Â ˆ Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ô Â ÌÈÈ Ï Á ÌÈÏÚÂÙ Ô È apple Ô ÈÊÎ Ó Â ÏÓ Ô È ÂÂ Ù Ó È Â ÌÈÁË Ó Â apple È Â È ÂappleÎÂÒ Â Ò Ô Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÆÔÈÈapple ÈÏÚÂÙÏ ÈÒappleÙ Â ÁÂËÈ Æ ËÒ  ± Ï Ú ÔÂapple Ï ÔÂÊÈ ÔÂapple appleó ÒappleÎ Â È ÂË ÔÂÊÈ ÏÏÂÎ ÈappleÎÂ È Ï Ô ÈÏÚ ÏÁ ÂappleÈ Á ÂÁ ÍÎÈÙÏÂ È ÂË ÂappleÊÂ Ó Âapple Ô Â Á Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÔÂÚ È È ÒÏ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈ Úˆ ÓÂÏ Ù ÚÓÏ ÆÔÏ Ï Ë ÂÙÈ ÈÙÎ Â ÏÁ Ï Â ÂÏÓ Â Èapple ÏÁ ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÚÈ Ù Â Ô ÏÁ ÆÌÈ ÏÁ ÂÏ ÌÈÏÏÂÎ È ÂË ÔÏ Ï Èˆapple ÆÔÂÚ È Ó ÏÁ ÈÂÒÈÎ ÚÂÈÒÂ Ï ÓÓ ÂÙ Â È ÈÏ ÏÁ  ÈÈ Ï 14 Æ Ó ÂÙ Ï ÌÈ Úˆ È ÈÚ ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÚÈ Ù ÏÁ Âapple ÂÏÂÎ Ó ÏÚ ÏÁ Ê ÂÁ Æ È Ù ÏÈ ÏÚ ÂÁ ÚÂ È Ù ÏÈ ÈÈÁ Ʊ ÏÈ ÆÌÈÈappleÂÈÒappleÙ Ï ÌÈ Âapple ÏÚ ÔΠÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Â ÌÈÏ appleó ÈÁÂËÈ È Èˆ ÈÒappleÙ Â Á Â È Â ÌÈÙÒÂapple apple ÏÎ Â ÏÁÂÓ Ê ÂÁ ÆÌÈapple Ï ÌÈ appleïâ ÌÈapple Ï ÏÚ ÌÈ Ï È Ù apple ÌÈ ÂÁ  ÌÈapple μ Ï Ï È Ù ÏÈ ÏÚ apple ÓÂÏÎ Æ È Ù ÏÈ Ï ÌÈ ÂÁ ÏÚÈ ÌÈapple Ï Á ÈÈ Ï È Ù ÏÈ Æ π apple Ï Ú Ï ÔΠÌÈ ÂÁ  ÌÈapple μ Ï μ ±± apple Ú π apple Ó ÆÌÈapple Ï ÚÈ È π apple Ï Ú apple ÏÎ ÌÈ ÂÁ Â Ì Æ ± apple Ú ÂÏÚÏ ÍÈ ÓÈ ÍÎ Á  ÌÈ appleï È Ù ÏÈ ÈÈ ÚÂÈÒ ÂÚˆÓ È ÂË ÂappleÊÂ È Âapple Á Ï ÈÎ Ú ÂÁ È ÂË ÔÂÊÈ ÔÂapple appleó Æ ÓÂ È È Â ÆÈ ÂË ÔÂÊÈ Ï ÔÂapple appleó Ô ÔÂapple Ú ÈÈ ÂÈÂÎÊ Í ÚÓ ÌÈÈÂappleÈ Â È Ï ÓÓ ÁÂÂËÏ Â ÈˆÈ ÁÈË È ÂappleÊÂ Ó Â È Â ÈÒappleÙ Âapple   Á ÈÒappleÙ Âapple ÌÈÈ ÔÂapple appleóï ÏÙÂapple ÔÂÎÈÒ ÏÎ ÍÏÈ Â Ô ÎÓ È Ê ÍÏ Ó ÂÚÓ Ó Æ È Ú ÂÈ ÈÈÁ ÈÓÚ ÏÂÎÈ Í Ú ÙÏ Ô Ï Ù È È ÂË ÂappleÊÂ Ó appleèè Ï Âapple ÓÈ ÏΠÌÈ ÈÓÚ ÏÚ ÚÓÏ È Ê ÛÈÚÒ Ï Â ÂÚÓ Ó ÚÓÏ ÆÔ ÂÈ ÈÈÁ ÔÂÊÈ Ï È Ï ÔÓˆÓˆÏ ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Â ÈÁ ÏÏÎ ˆÂ ÆÔÂÚ È Â ÔÈÈappleÚ Â Ò Ï ˆÂ ÔÈ ÂÚ È ÂÏÈÁ ÔÏ Ï È Òapple Ï Â ÂÁÈË Ó ÂÁ Â È Ùapple ÂÚˆÓ ÈÒappleÙ Âapple Ï Ô Âapple  ÂÒ Ò Ì ÂappleÂÚ È ÒÒ μæμ Ï ÔÂÂÈ È È Áapple ÈÙÏ ÔÂÚ È Â ÁÏ Â apple Â È Â Âapple ÍÎ ÆμÆμ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Î ÔÂÚ È Â ÂÊ Áapple ÈÙ ÏÚ ÆÔ Ï Â Ùapple  ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Â ÏÚ ÂappleÈ ÂÊ Áapple ÂÓÈ Á Ó Æ Ó Â Ù Ó ÌÈÁË Ó ÔÈ ÈÏÈÓ Î Ê ÍÂ Ó ÛÂÒ ÈÙÏ ÛÒÂapple  ÈÁ Úˆ Ï Âapple  apple ÔÂÚ È ÏÚ Â Ï ÁÈapple Ï Ù È Â ÈˆÓ Û Ó Â ÂÊ Áapple ÈÙ ÏÚ ÆÌÈÒÎapple ÏÚ ÈÂÙˆ  ÂÈ ÔÂÎapple Ù Ó Æμ Ï ÂÚÈ Â È È Ò ÈÒappleÙ Âapple Ï Ïˆ ÈappleΠÒÓ Æ ÛÂÒ ÌÈÏ ÈÏÈÓ ± Î Â ÔÂÚ È ÁÂÂËÏ ÈappleÎ Ú Â Ù Ó Ï ÔÂÂÈ È È ÈÙÏ È ÂË ÔÊ Ó ÁÏ È ÈÎ Ú apple ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ ±± Î Â ÔÂÚ È Â ÂÊ Áapple ÈÙÏ ÍÂ Æ μ ÈÙÒ ÛÒÂÈ Â Ë ÈÙ ÈÏ ± ± ±

13 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Æ Âapple È ÈÓÚ Ï Ì ÈÙ Î ÏÚ ÏÙÂapple ÏÂÎ 15  Â ÈÒappleÙ Âapple ÏÎ ÈÒappleÙ Â ÈÁ ËÈ ÈÎ Ú apple ÂÁ ÈÒappleÙ Â ÈÁ ËÈ Ï Á Æ ÂÁÏ Ì Â Â apple È ËÈ Ï Ó 16 Î ÈÒÁÈ ËÈ ÈÙ ÏÚ Ú È Â ÈÁ È ÂÈappleÂÚ È Æ ÂË Â Ó Û Â Ï ÒappleÎapple  ÈÁ ËÈ Ï Á Æ Ù ÓÂ Ó Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÈÒappleÙ Âapple ÏÎ ÈÈÁÓ ÈÁ ÔÂapple ÂÏ Ô ÏÈÈ ÁÂËÈ ÏÚ Á ÙÓ Ú ÂÊ ÒÓ ÆÂÏÏ ÌÈ Úˆ ÂÏÁÂ Ô ÈÏÚ Â È Â ΠÂÈÙÏ ˆÂ Ï Â Ò ÔÈ ÌÂÎÈÒ ıóâ È ÈÎ Ú apple ÂÁ ÈÏ È Î Ï Æ Æ È Ù ÚÂÓÏ Ú ÂË Â Ó apple Ï Ï ÏÚ ÏÚÈ Ï Ô ÈÏ È ÈÒappleÙ Ô ÈÎ Ú apple ÂÁ ÌÈ appleâèòappleùï ÈÒappleÙ Âapple ÈÓÂÏ Ó Ï Èapple ÈÓ ±Æ μ Æμ ÔÙ  ÈÈ Ï Ï Èapple ÈÓ Æ±Æ μ Ï ÂÚÈ ÌÈ appleâèòappleùï ÓÏ Ó È ÌÈÓÂÏ Ó Ï Èapple ÈÓ ÈÓ ÂÚÈ ÚÈ È apple  ±Æμ apple ± μ apple Æ Â È apple È Ê ÌÂÏ Â Ï ÂÈ ÔÂÎapple ÔÎÏ Ï Èapple ÈÓ ÂÎÂapple Î ÈÒappleÙÏ Â Ù ÔÈÈˆÏ È ±Æ μ Ï Ï Èapple Æ ÈÒappleÙ ÏÚ ÒÓÎ Â Á Âapple Ï Èapple ÈÓ ÂÈ appleâ Á Ó ÂÙ Ú ÌÈÙË Ï Èapple ÈÓ Æ ÂËÏ È ÂË Â ÚÏ Â Ú Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÛË ÏÂÚÙ Ï Ì Ó apple ÌÈÚ ÏÚ Æμ ÂÚ apple ÌÈÚÂ Ì Ú ÌÈ apple ÌÈ Á Ï Èapple ÈÓ Æ Âapple ÔÈ È ÁÂËÈ ÏÚ Ï Èapple ÈÓ È apple ÂÚÓ Ó ÆÔ ÌÈ ˆapple ÌÈÙÒÎ ÍÒ ÏÚ ÓÂÏÎ Â ˆ Â Ú Á Ô apple ÂÊ apple ÏÚ ÆÔ ÌÈ ÈÓÚ Ï ÔÂÎÒÈÁ Ï È ÏÎÎ ÌÈapple ÌÚ ÂÏÚÈ ÂÎÏÈ Ê ÏÁ ÆÍ Ó Â Á Â Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï Ú È apple ÈÂappleÈ Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Æ ÈÒappleÙ Âapple Ï Â ÙappleÂÓ Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Û È ÔÈË Ï ËÏÁÂ Ó ÂÙ ÒÓ ÈÒÎapple Ï ÂÈ Ï ÏÁ ÂappleÙ Ï Ù È Ú ÏÈ Ó Ú Ï  Á  ÂÈappleÂÚ È Â È ÂÂ Ï Ï ÂÚÈ Â ÚÂÈÓ Á ÚÓ Â ÈÊÁÈ ÈÒappleÙ Âapple ÏÎ ÆÔ  ÂÚ Ï Âapple È ÚÂÓÏ Ì È È appleë Æ Â Á Â Â È Â π ÂÁÙÏ ÌÂ Ó Ô ÈÒÎappleÓ È ÈË Ù Â ÆÌÈapple appleâó Î Í Ó Úˆ Ï ÂÓ Ê Ï Â ÂÓÈÈ Â È Ï ÔÂÈ Ù Ï Ô ÈÓ ÂÒÓ Â È Â μæμ ÌÂ Ó Æ È apple ±μ Ï Ú Â Á  ÚÂÈÓ Á ÚÂÈÒ È È ÂappleÊÂ Ó Â È Â Âapple Ï ÌÏ Âapple ÏÎÏ Û Ê Úˆ Æ Â Á μæ μ  apple Æ Ó ÓÏ È Ó ÏÚ ÂappleÊÂ Ó Â Â È Â Âapple Ï Â ÓÏ Â Â ÛÒÂapple È È ÏÚ ÈÏ È Â Â ÈÎ È Áapple ÆμÆμ Ï Ó ÓÏ ÏÚ ªμÆμ Ï Æ ÂÈ ÙÂÁ ÂÚ ÍÒÓ Ï ÂÁÙ ÏÎÏ π Ó Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Û È ÁÙ ÌÚ Â È Â Âapple ÂÈ Ï ÓÓ Á ±  ÈÁÒ ÂÈ Ï ÓÓ Á μ È ÈÏÂÒ Ú ÏÈ Ó Ú apple ÌÈÒÎapple  ÂÚÈ ÂÈÂÏ Ô Â ÂÁË ÂÓ ÔappleÈ ÌÈ ÈÓÚ Ï ÈÒappleÙ Â ˆ appleââî Â Â È ÁappleÂÓ ±μ ÆÌÈ ÈÓÚ Ï ÌÈÈÁ ÏÁ  ÂÚ ÏÚ Â Âapple μ Ï Î ÚˆÂÓÓÎ ÂÁÓ ÈÒappleÙÏ Ú Â Î ÌÈÚˆÂÓÓ ËÈ È Î ÈÒÁÈ ËÈ ± Æ ÈÓÚ Ï ÂÈ Â ÂË Â Á ±

14 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ 17 Æ Â Á Âapple È Ï ÌÂÈÎ Â appleï ÓÂ È Â ÂÁÙÏ A Â È Â ÂÂÏ Â Âapple ÈÙ ÌÈappleÂÎÈÒ È Ó ÏÂÏ ÏÚ ÂÒÒÂ Ó ÂË Â Ó Âapple ÂÚ apple È ÙÂÁ È ÏÚ Ú ÈÏÏÎ ÆÌÈÊÂÁ ˆ ÏÚ Ï ÒÓ ÂÁapple ÁÙ Â ÈÈ Ï ÏÁ ÌÈÓÂÏ ÂÏ Â Ó ÂÙ ÒÓ È ÚÓ Â ÂÚ ÌÈÓÏ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÏÚ Æ± ÌÈapple ÂÏ Ï ÙÂ Ï ÔappleΠÍÏ Ó ª± Æμ ÌÂ Ó Æμ Ï Ï Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÛÒÂÂ È ÌÈapple ÍÎ Úˆ ÙÒÂ Æ Á ÏÎ ÌÈÙÒÂapple ±Æμ Â È ÙÈ È ÚÓ Â ÂÚ Í È ÚÓ ˆÂÙÓ ÆÌÈ È ÚÓ Â ÌÈ ÂÚ ÈÓÂÏ Ó Æμ ÛÒÂÂ È apple Â Æ ÂappleÈÓ ± Óˆ Ó Æμ ÔÓ Ï Î ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÂÈÓÂÏ Ó ±Æμ Ï ÁÙ Æ ÂappleÈÓ ±Æμ  ÂÓÏÂ Ó Â ˆ ÏÚ ÒÓ ÌÂÏ appleèá Ó ÂÁÓ ÔÈÁ Ï Ó ÂÙ ÈappleÙÏ ÈÂÒÈÓ Æ ÂÓ È Ù ÏÈ Á Ï ÈÒappleÙÏ Â Ù ÈÓ ÔÈ Ï Ó ÂÓ ÈÒappleÙÏ Â Ù ÈÓ ÔÈ Âapple È ÈÓÚÏ È ÈÓÚÏ ÌÈÏ π± Ï Ï Ú μ Ï ÂÚÈ ÒÓÓ ÂËÙ È ÈÁÎÂapple Ó ÂÙ Ï Ú Æ ÂÁ ÈÒappleÙÏ Â ÙÈ ÌÈ ÈÓÚ ÂÓÏ È Ó ÂÙ Á Ï Æ ÏÈ Â Ó ÂÓ ÈÒappleÙÏ Â Ù Âapple Â Ï ÂÁ ÂÓ È Ù ÏÈ Ï ÂÚÈ È Ú Ì Ï ÂÓÏÂ Ó Â ˆ ÏÚ ÏÓ ÒÓ Ó ÂÓ Æ Ï ÔÈ ÂËÈÙÂ È Ù ÈȈÈÙÏ ÒÓÓ ÂËÙ Î ÈÁÙ Ï ˆ ˆÂ Ó ÔÈȈapple ÔÎ ÂÓÎ Û Ì Ó ÌÈ Â ÌÈ ÈÓÚ ÏÂ Ï Ï Ì Ê ÍÏ Ó È apple ÆÌÈÏ Ï ÌÈÏ ± π Ó Ï Ï ÂÊ apple Ï ÂÙÂÒ Æ Ê ÛÈÚÒ ÚÈ ÙÏ ÁÓ Â ÏÓ Ï Ì È Ù ÂÓÈ π Ï ÒÓÓ ÂËÙ Î ÔÈË Ï ËÏÁ ÌÈappleÂÈ ÓÎ Á Ï Æ ÒappleÎ Ï ÌÈÙÒÎ Ú ÔÈ ÂËÈÙÂ È Ù ÈȈÈÙÏ ÒÓÓ ÂËÙ Î Â ÔÈËÂÏÁÏ ÂÊ apple ÏËÂ Ï ÂÙÂÒ Â ÌÈÏ ÆÌÈÏ ± π Ï ÍÒ appleî ÏÚ Âapple Ï Ï Ú Âapple ÂÈappleÂÚ È Â È Â Âapple ÏÚ ÏÁ ÛÈÚÒ Â Ú ÈÎ ÈÚ Ï ÌÂ Ó Ô Î ÏÈÁ Ï ˆÂ Ó ËÏÁ ÒÓ ÈÎ ÂˆÏ ÌÈ ÎÂÓ ±Æμ È ÚÓ Â ÂÚ Ï ÌÈÏÂÓ ÈÓ Â ÌÈÏÂÓ ÈÓ Æμ  ÂÚÏ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÒÓ ÈÎ ÂˆÏ ÌÈ ÎÂÓ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÛÈÚÒ Âapple ÂÈappleÂÚ È Ï Â È Â Âapple Ì È ÚÓÏ ÂÚÏ ÌÈÙÒÂapple ±Æμ ÓÂÏÎ È ÚÓÏ ÎÂÓ ÂÈ Ï ÈÏÂÈÓ ÒappleÎÈ Ï ÂÓ È ÂÊ apple Ï ÏÂÁ ÆÌÈÏ appleó ÈÁÂËÈ Â Â Á ÌÈÏ appleó ÈÁÂËÈ Ï ÂÚÓ Ó ÈÚapple Æ μ ÂappleÈÏ ÏÂÁ Á apple ÛÂÒ Ï Í ÂappleÈÓ Ú ÙÓÏ Æ È ÚÓ ÌÏ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÌÈÙÒÂapple Æμ  ÂÚ ÌÏ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÌÈÙÒÂapple Î È Â Â ÈÁÒ ÂÈappleÓ Ú ªÏ È Ï ÓÓ Ï Ï Â ÈÁÒ Á Ú ÔÏ ÏÎ ÌÈ ÏÂÁÓ ÌÈ Âapple ÔÈÚ Ó Ú ÍÒ Ï Â Ô Ï Ú ÏÂ È ÈÙÏ Ú ÏÎ Æμ Ú ª ÂÙ Â ÂÚ Æ±Æμ ÏÚ ÏÚÈ Ï ± ±

15 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÔÂÚ È ÈÂÒÈÎ Ï ÓÓ ÂÙ ÏÁ Ú ÂÁ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Î Ï ÍÒ ÈÒappleÙ Âapple Ï ÚÂÈÒÏ appleè Ó Â ÈÈÁ Ʊ Ê ÌÂÎÒ Æ Âapple È Âapple ÎÈÓ Ï ÌÈapple μ Í Ó È Ú appleè Ó ÌÈÏ ÈÏÈÓ Ï ÌÂÎÒ Ê ÌÂÎÒ 18 Æ ÂappleÈ Â Ò ÌÚ ÌÎÒ Á Ï ÌÈÏ ÛÏ Â ÈÏÈÓ μ ÂÚ ÔÎ ÂÚ Ê ÚÂÈÒ Æ ÂÈappleÂÚ È Âapple ÌÈ appleâèòappleùïâ ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ ÈÓÚÏ ÈÒappleÙ ÈÓÂÏ ÁÈË Ï ÂÓ ÏÁ È ÈÒappleÙ Âapple  ڈÂÓÓ È apple ÈÏ È Â Áapple ÏÚ ÒÒ Ó Â Ú Ú È apple Æ Ù ÚÂÓ È È È Â ÚÂÈÓ Á ÂÒ Ò ÛÈÏÁÓ Ê ÌÂÎÒÓ ÎÈapple ÍÂÓapple ÏÚÂÙ ÚÂÈÒ ÌÂÎÒ È È Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï apple Ï ÌÈÈ ÂË ÂÁ ÌÂÒ Ù Æ Í Ó Â ÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ Ó ÈappleÂÎÈÒ ÔÈË Ï È Î ÛÒÂapple ÌÂÎÒ ˆ appleè Ó Â ÁË Ï ÔÂÁËÈ Æ Ï Ó È È ËÈÓ ÌÂÎÒ Æ ÂÈappleÂÚ È Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï Â ÂÈ Âapple ÈÚˆ Ó ÚÂ Ú Â Ú ÂÓÈ ÔÙ  ÌÈÏ ÈÏÈÓ ±μ Ï Ú ÚÈ Ï ÏÂÎÈ ÂÊ ËÓ ÆÔÂÓÈÓÏ ÁÓÂÓ Â ËÙÂ Â È Â Èˆ Ú appleâó ÈÎ Ú apple ÂÁ ÂÏ appleèóâ ÌÈ ÁÂÈÓ ÌÈÏ appleó ÈÂappleÈÓ Æ ÌÈÏ appleó ÌÂ Ó ÂÈappleÂÚ È Âapple Ï appleèó È Á ÌÈÏ appleó Ó Ï ÌÈ ÓÚÂÓ Á Ï È Á  ÈÚˆ Ó Ï Èapple ÁË ÂÓ ÂÈ Ï ÂÓ ÂÊ Í Æ Â Ò appleèó Ì Â ÌÈapple ÎÓ Âapple  ËÒ  ± ÌÈÈ Ò ÌÈ ÁÂÈÓ ÌÈÏ appleó ÈÂappleÈÓ ÍÈÏ ÆÍÏÈ Â Ô ÎÓ ÈÒappleÙ Âapple Ó ÌÚËÓ ÌÈ ÂÓ ÌÈÏ appleó ÂappleÂÓ Â È Â ÈÊÎ Ó Â ÏÓ Ô Â Ù Ó ÌÈÁË Ó ÈÒappleÙ Æ ˆÂ ÌÈÓÈ ÍÏÈ ˆÂ Ó Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÌÈ ÂÓ ÌÈÏ appleó ÈÂappleÈÓ Ú ÔÈÈˆÏ È apple ÚˆÓ Æ ÒÈ appleîò  ˆÓapple Â È Â Âapple ÈÎ ÔÚËÂ Â Ò Ï Âapple È ÈÓÚ ÏÚ ÔÓ Æ È ÏÁ Ó Â Ó Â Â È Â Âapple Ï ÌÈÈ ÂË ÌÈappleÊ Ó ÂÓÒ Ù apple Ï Â È Â ÂÏ ÈÒappleÙ Âapple Ú È ÂË ÔÂÚ È ÈÎ ÏÂÚ ÌÈapple apple Ó ÌÒ Ù ÌÈapple apple Ó ÌÈÏ ÈÏÈÓ μ Î ÍÂÓapple Ê ÌÂÎÒ ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ π ÌÎ ÒÓ Ï ÔÂÚ È ÌÎ Ò ˆÂ Ó ÌÚËÓ ÌÈ ÂÓ ÌÈÏ appleó ÈÂappleÈÓ Ú ÈÎ Ó ÔÎ ÂÓÎ Æ ˆÂ ÁÂÏ ÔÏ Ï Â Ï ÌÈÏ ÈÏÈÓ Æ È appleâ Ó Ù Ó ÌÈÁË Ó ÂÏ Âapple Ú Â Ú ÂÁapple Âapple Ï ˆÂ ËÏÁ ÏÏ Â Ó Ï ÔÂÚ È Æ ˆÂ Ó ÌÒ Ù ÈÙÎ Ï ± ÏÚ Ï ÏÚ Â ÚÂÈÓ ÂÁ Â È Ô È ÂÚ ÏÚ Âapple Ï apple Èapple È È Â Ú ÏÂ È Ó œ ÔÂÚ È ÈÎ Âapple Ú ÂappleÚË ˆÂ ÆÌÈÈ ÂË ÂÁÂ Ì ÂÓÒ ÂÙ ÈÙÏ È È μæμ Âapple appleâó Ï Ú Âapple ÏÈÁ ÔÂÎapple È Ô apple ˆÂ appleúëï ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ ± Î ÏÚ ÓÚ Ï ÔÂÂÈ È È ÈÙÏ Âapple Á  Úapple ΠÆμ Ï ÁÙÂ Ô È ÂÚ ÏÚ ÔÂÂÈ Ì Ó ÂÈappleÂÚ È ÆÌÈÏ ÈÏÈÓ ± Ï ÔÂÚ È È ÂÎÂ Ó Æ Ï Â ÂÚÈ ÈÙÏ ÔÂÂÈ Ó Ï Ó ÌÈÏ ÈÏÈÓ ± Ï ÔÂÚ È ÍÎ ÂÁ Ê ÚÂÈÒ Ï ÔÂÚ È Â ÌÈ appleâèòappleù  ÌÈ ÂÚ ÌÈ ÈÒÚÓ ÂÙ ÂÚˆÓ ÒÂÎÈ ÌÈÏ ÈÏÈÓ Ï ÔÂÚ È ÈÏÈÓ Ï ÂÚÈ Ï ÓÓ ÂÙ È È Â Ó ÔÂappleÎ Æ Ï ÓÓ ÒÎ ÌÈÏ ÈÏÈÓ ÌÈÈÂappleÈ Ú Ȉ ÂÁ Ï ÔÂappleÎ Ó ÌÈ appleï È Ù ÏÈ Ó Ú Ï È Â ÌÈÏ Æ ÏÈÁ È Á Â Ú Â Â Ò Ï Ï ÓÓ ÔÈ ÂÓÎÒ ÌÈÙÒÂapple ± ±μ

16 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ 19 ÌÈÏ È ÈÏÈÓ apple Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÂappleÂÚ È ± ÁÂÏ ˆÂ ÚÂÈÒ ÂÈÂÎÊ ıâˆè ÌÈ ÈÓÚ ÌÈappleÊ Ó ÈÙ ÏÚ ÔÂÚ È apple Ï ÌÈÈ ÂË ÈÂappleÈÓ Ú ÔÂÚ È ÌÈ ÂÓ ÌÈÏ appleó Ô ÌÈÁË Ó Ù Ó Ó È apple ÏÂÎ ÍÒ ÈÁ ÔÂapple ÁÂËÈ ÏÚ Á ÙÓ ÔÈ Ò Â È Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÈÁ ÔÂapple Æ ÒÓ ÆÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Â ÈÁÏÂ È ˆÏ ÌÈ ÈÁ ÌÈÏÏÎ Ú Â ÔÂapple ÆÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ Â ÈÁÏ appleë Ï ÓÏ Æ Â È Â Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÂÙÒÂapple ÂÚÈ Ù Ô Â Âapple ÓÎ ÂÚ apple ÔÂapple Ú Æ Ï È ˆÏ ÚÈ Ï ÈÓÚ Ì È Ù ÏÈ Ï ÚÓ ÌÈapple ÏÚ È Ù ÈÈÁ ÔÈ ÈˆÈÙ Æ apple Ï ± Ï È È Â Ú Â apple Ï ±Æμ ÏÚ ÂÙ ÂÚ ÌÈapple ÔÈ ÈˆÈÙ ÓÚ ÈÁÎÂapple Ó ÂÙ ÂÓÏÂ Ó ÂÈÒappleÙ Â ÓˆÂ Ú Ú ÆÌÈ ÏÓ Ï ÓÏÂ Ó ÈÒappleÙ ÔÂÎ Ú ÔÂapple appleó ÙÒÂapple Ó Â ÂÈÒappleÙ ÂappleÎ ÂÚÈ ÚÓ Æ Ó ÂÈ ÙÒ ÓÏ ÓÈ ÏÎ ÔÎ ˆÏ ÌÈ ÈÁÓ Ó ÈÈÏÚÏ Æ Æ μ ÏÚ ÏÚÈ ÔÎ ˆÏ ÌÈ ÈÁÓ Ó ÌÚÙ ÏÎ Ó ÈÈÏÚ ÂÚÈ Â ÌÈÈ apple È Ó ÂÓÏÂ Ó ÈËÈÓ ÂÂ Ê ÛÈÚÒ Âapple Á ÌÈapple Ó ÂÓÏ ÂÈ ÂÙÒ ÈÓÂÏ Á ÈÚapple ÏÚ ÏÈÚÏ Âapple ÎÊ Â Á Âapple ÏÎ ÔÂapple ÏÏÂÎ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple Æ ÈÒappleÙ Âapple È ÈÓÚ ÌÚ Æ Ó Î ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÏÚ È Ù ÏÈ ÂÁ ÈÂappleÈ Ï Ë Ù È Èˆ ÈÒappleÙÏ Ú Âapple Ó ÂÙ È Úˆ ÈÁÈ ÛÈÚÒ ÈÎ ÈÚ Ï ÌÂ Ó Ô Î ÈÒappleÙ ÌÈ ÈÓÚ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÈÈ ÒÂÚ ÛÈÚÒ Â ÂÏÂÎ Ó ÏÁÂ È Ù ÏÈ Æ È Èˆ Ï Ú Â Â ÂÎ Ó ÍÂ Ó ÎappleÈ È ÚÓ 20 È Èˆ ÈÒappleÙ Î Ó ÈÂÎÈapple Æμ Æ ÔÓÊ Â Â ÂÙ ÂÚ È ÂÏÈ ˆ  ÈÁ Í ÂˆÏ Ô Á ÌÈ ÂÓ ÂÈ Î È ÈÎ ÂÚ ˆÂ Ï ÂÎÓÒ apple Èapple ÔÎ ÂÓÎ ÆÍÏÈ Â μ apple Ó Â apple ± Úˆ È ÈÂÎÈapple ÌÈ ÂÚ ÏÎÏ ÌÈ ÈÁ ÂÈ È Ï Â ÌÈ ÂÚ ÂˆÂ Ï ÌÈ Á ÌÈ ÂÚÈ ÂÚ apple Ì ÌÈÓÎÒ Ï 21 Æ È ÚÓ Â Â Ïˆ Æ μ Èapple  ±π ÌÈ ÂÓ Â È Â Æ Âˆ ÈÒappleÙÂ È Èˆ ÈÒappleÙ ÈÒappleÙÏ ÌÈÈ ÈÚ ÌÈÏÂÏÒÓ Èapple ÌÈ Â apple Ï È Æ Ó Ó ÛÂÒ Ï ÂÎÏ Â Â ÓÂ Ó ÂÙ È Úˆ Á ÌÈË ÂÙÓ μ ÈÙÒ ÛÒÂÈ Ï Ì Ó Ó ± Æ Â Á Â Â È Â ÈÒappleÙ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÂÏÏ ÌÈ Úˆ ±

17 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Á Èapple  Á ÈÒappleÙ Âapple Ï Á ÈÈ ËÈ Ï Èapple ÈÓ Æ Â È Ï ÂÚÈ appleâ Á Ó ÂÙ Ï Ú ÂÈ Â Á ÈÒappleÙ Âapple   Ï Èapple ÈÓ ÂÓ Î È ÂË Â ÚÏ Â Ú Â ÈÒappleÙ Âapple Ï ÛË ÏÂÚÙ Ï Ì Ó Âapple Ï ÈÈ Ó ÈÈ ÒÈÒ ÏÚ Ï ÂÚ appleâ appleâ Á Ó ÂÙ Âapple Ï Èapple ÈÓ Æ Âapple ÔÈ È ÁÂËÈ Â Ú apple Æμ ÂÚ ÈÈ Ó Ì Ú ÌÈ apple ÌÈ Á Ï Èapple ÈÓ Æ Â ˆ Â Ú ÏÚ Ì Ï ÏÎÎ ÌÈapple ÌÚ ÂÏÚÈ ÂÎÏÈ Ê ÏÁ ÏÚ Ï Èapple ÈÓ È ÈÂappleÈ ÂÚÓ Ó ÆÔ Â ˆ Â Ú ÏÚ ÆÔ ÌÈ ÈÓÚ Ï ÔÂÎÒÈÁ Ï È ÈÚapple Æ Â Á Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÂÊ apple Ï ÂÎÏ Ó ÔÂÁ Ï apple Ê Ù apple Æμ Ï ÂÚÈ Â ˆ Â Ú ÏÚ Ï Èapple ÈÓ ÈÈ Ï ÂÚÓ Ó È ÂË appleèá Ó Ó ÂÙ Á Ï Ì ÓÂÏÎ ÆÂÊ È È ÌÈÚ ÂÓ ÌÈ ÈÓÚ ÈÙÒÎ ÏÚ È È appleë ÚÓÏ È ÂÊ È È ÂÚÈ apple Ï Æ π ÏÚ ÓÂÚ ÂÈappleÂÈÒappleÙ ÂÈÂÎÊ Â ÈÁ È Â ÈÁ È È ÂÚÈ Â apple Ï Æ Ï È È Ú Â ÚÂÈÓ Á Ú ÂÓ È Ó Ï ÏÂÏ Ó Ï Ó ÈÓ Ï Á ÈÈ ËÈ Â Ú È apple Ï Æμ Ï Â È È ÈÙÏ Â ÌÈÚ ÂÓ ÌÈ Âapple Æ apple Ï Æ π ÏÚ È Â ÈÁ È È ÂÚÈ ÂÓÚÈ Â ˆ Â Ú ÏÚ Ï Èapple Âapple ÔÂÂÈ È È ÈÎ 22 Á ÈÒappleÙ Ô Ï ÈappleÏ Â Â ˆÂ Ó ÔÈÈˆÓ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÈÏappleÈÓÂapple È È Æ± Ï Ï ÂÚÓ Æ± π ÓÂÏÎ apple Ï È ÈË Ù È È Æ ÏÚ ÂÓÚ Â Á Æπ± ÏÚ ÂÓÚ Â Â ÁÈappleÓ ˆÂ Ó È È È ÂÊ Áapple ÂÚÓ Ó Æ apple Ï Æ ÓÏ ÌÈ ÂÓˆ apple Ï ÂÓˆ È apple È È Æ±  ˆÂ ÌÈ ÈÁ ÂÏ ÈÙÏ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÔÈ Â apple ÔÏ Ï Æ π Ï ÂÓˆ È apple È È ÂÚÈ Æ ª apple Ï Ì Ï Èapple ÈÓ Áapple Æ π Ï ÂÚÈ È apple È È ÂÚÈ Æ ª  ˆ Â Ú ÏÚ Æμ Ï Ï Èapple ÈÓ ÏÚ ÈÈ ÈÂappleÈ Á Ï Ï Ó Æ Á ÈÒappleÙ Ô Ï ÈappleÏ Ú Âapple ˆÂ Ó Ï Á ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ Æ± Ï ÂÓˆ Æ ÛÈÚÒ Ù ÔÏ Ï ÂÓ ÈÙÏ ÂÈ Ô ÂÈ ÂË ÂÁapple Æ ˆÂ Ó ±

18 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÏÈ Ô Ï Â٠ˈ ÌÈ ÁÂÏ È È Ú ÔÂÂÈ Æ± Æ π Æ π Î ÈÓÚ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ 23 ÙÂÏÁ 3, , , ,000 6, , , ,000 8, , , ,000 12, , , ,000 17, , , ,000 ÏÈ Ô Ï Â٠ˈ ÌÈ apple ÁÂÏ È È Ú ÔÂÂÈ Æ± Æ π Æ π Î ÈÓÚ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ ÈÈÒappleÙ apple Ê ÂÚÈ ÙÂÏÁ 3, , , ,000 5, , , ,000 7, , , ,000 10, , , ,000 15, , , ,000  ΠÈÓÚ Ï È Â apple Ê ÈÈÒappleÙ ˆ Ï ÂÏÁÓ Ï Ó ÒÁÈ Â ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÆÂ È Ù ÈappleÙÏ Ô ÁËÂ Ó ±

19 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÈappleÙÏ Æ π Ï È È Ú Ó ÚÓ ÙÂÏÁ È ÂÚÈ È È apple È ÈÎ apple ÂÏ ÂÁÂÏ ÈÙ ÏÚ ÈÎÊapple Ó ÂÙ Á Ï ÌÂÈÎ Æ π Ï È È Ú ÓÂÚÏ ÈÒappleÙ Âapple appleâ Á Ó ÂÙ ÏÚ Â appleë ÂÚÓ Ó Æμ Ï ÂÚÈ Â ˆ Â Ú ÏÚ ÈÈ ËÈ Ï ÚÓ ÌÈ Â Ï ÏÚ ÓÂÚ ÙÂÏÁ È ÂÚÈ È È Æ Æ π Ï Æ π Ï È È Ú Ó ÓÂÏÎ Ê ÂÚÈ ÂÈÂÎÊ apple È ÈÎ μ Èapple ÌÈ Â Ú Ì ÂappleÎ Ú ÌÈ Â ÈÁÓ ÔÎ ÂÓÎ Æ ÏÈ ÌÈ μæ Ï È È Ú Ó ÚÓ Ê ÓÂÚÏ Æ Æ Ï ÂÚÈ ÙÂÏÁ È ÂÚÈ ÂÈ Â È È Æ Èapple ÌÈ μæ Ï Â Æπ Ï ÂÚÈ μ Èapple ÌÈ ÈÈÏÚ apple È Æ± Ï Æ π ÂÏ Ó Â ˆÂ Ó Æ Æ Ï ÁÙ È ÓÏ ÌÈÓ ÌÈÈÂappleÈ ÌÈ apple ÆÌÈ Â Á ÈÒappleÙ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÚÈ Ù ÈÓÓ Â Ì Ï Ù ÏÈÚÏ ÂÓ Ó Æ Â ˆ Â Ú ÏÚ Ì ÌÈÒÒÂ Ó Ï Èapple ÈÓ Ï Á ÈÈ ËÈ Ï ÚÓ ÔÈ Â Ú ÏÚ Æμ Ï ÏÚÂ٠ ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ ÊÂÁ Â Ó ÔÂÁ Ï Âapple È ÚÓÏ ÈÒappleÙ Ô È Â ˆ Â Ú ÏÚ Æμ Ï ÈÈ ÂÚÓ Ó ÈÎ ÌÈ Â Ï ÈÎÊapple Æ Â ˆ ÌÈapple ÌÚ ÂÏ È ÂÎÏÈ Ï ÌÈÓÂÎÒ ÈÚ Ë ÔÙ ÈÎÂ Ô ÈÓÚ Ï ÔÂÎÒÈÁ ÈÙÒÎ ÍÒÓ Æμ  ÁÂÏ ÌÈ ˆÂÓ ÂappleÎ Ú ÌÈÈ ÂË Âapple Á Ó ÆÔ ÏÈÚÙ ÂÈ Ï ÍÈ ÓÈ ÈÓÚ ÏÎÎ ± Æ ±±Æ Ï ÚˆÂÓÓ Í Ú Â  ˆ Â Ú ÏÚ apple Ï Æμ Âapple Â Ì ÌÈ ˆÓÓ ÂappleÏ ÆÔ Â Ì Â Ì ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ ÛÈÒÂ Ï ÍÈ ˆ Ô ÂÓÎ ÊÏ Æ ÈÈ ÏÚ Ï Èapple ÈÓ Ï ÌÈÊÂÁ ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ ÓÂÚÏ Â ˆ Â Ú ÏÚ Æμ Ï ÂÏÚ Â ÁÂÏ ÌÈ apple ÌÈ Ô Ï Â٠ˈ ÏÈ Ï Èapple ÈÓ ÈÓ Ù Ï Èapple ÈÓ ÈÓ Ù Ï Èapple ÈÓ ÈÓ Ù Ï Èapple ÈÓ ÈÓ Ù ÈÓÚ Î , , , , ,000 ±π

20 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÂÚ Ù Â Â Á Âapple ÏÚ ÂÏÁÂ Ó ÂÙ È Úˆ ÏÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÈÎ È ÂÚÓ Ó ÓÂÏÎ ÒÁ  ÎÏ apple  ˆ Â Ú ÏÚ Ì Ï Èapple ÈÓ ÈÈ Ï ËÈ ÈÂappleÈ Ï Ê Úˆ Ô È ÈÓÚ Âapple ÌÈ ÈÓÚ ÂÈÂÎÊ ÚˆÂÓÓ ± Î ÂÚ Ú Ù Ó ÂÙ È Úˆ ÏÎ ÍÂ Â È Á Æ Â Á ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ ÂÈappleÈ Ó ˆÏÓ Æ Â Úapple ÈÒappleÙ ÌÂÁ ÂÓ ÂÙ ˆ Ȉapple Ï È ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ Úˆ Ô apple Ê Ù ÆÂÊ È Á Í Âˆ appleúë ÒÒ Ï ÂÓ Â Â Â Ú ÊÚÈapple ÌÈ Á ÌÈapple apple Ȉapple ÔΠÌÏÂÚ Úˆ Ï ÌÈÈ ÂË ÌÈ Â ÈÁ È apple ÔÏ Ï ÈÒappleÙ ÂÈappleÎÂ Ï Á ÒÓ ÚˆÂÓ È Á ÂÁ Úˆ Ú Ï Â Â È Î Ú ÈÚapple Æ appleè Ó Èˆ Ï ÂÏÚ Ï Ô Ó  ÂÁ Æ Á ˆ ÏÏÂÎ ÂÁ ÈÈÒappleÙÏ ÈˆÂ È ÌÎÒ Ì Áapple ÔΠÒappleÎ appleâ È ÌÈ ˆÂÓ ÔÏ Ï ± ÛÈÚÒ ÆÈÏ È Ó ÏÚ ÂÚ Âapple Ê ÍÈÏ Â ÈÒappleÙ ÔÂÈ Ï ÒÈÒ Ï È ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó ÏÚ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈapple appleâ Âapple Ê ÍÈÏ Ï ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple È apple Í ÂÁ ÂÙÓ ÂappleÈ Ó È Á ÙÓ Ï È È Á ÍÈÏ ÌappleÓ Æ ÈÓ ÏappleÈ Ë Ó Â appleó Ú ÌÈÒÎapple ˆ ÈÒappleÙÏ Â ÚÏ Ù Ó ÔÓÊ ÔÂÏÁ Âapple È ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple ÏÏ ÈÎ ÌÈ È ÔÈ Ï ÂÒappleÎ Ù ÏÚ ÌÈ ÓÏÓ ÌÈapple apple Æ apple Ê ˆ ÌÈappleÓÓÓ È Ù ÓÂÚ ÈÊÎ Ó ÈÏÎ È Âˆ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÈÎ ÌÈ Ó ÈÒappleÙ È ÒÁ ÌÈ È Ï ÈÒappleÙ ÈÏ Ó ÆÌÈ È ÈappleÂÚ Ô Ï È Î ÂÈappleÈ Ó ÈÚ Â Â Ï ÈÓ ÏappleÈ Ë Ó Â appleó Ï È ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó Â Âapple Ê Æ± È ÂÚÈ Ï È Æ ÚÓ Âˆ Ó ÂÈ ÈË ÍÈÏ ÌÏ apple ÊÓ Ï È Ì Â Ô ÊÓ ÌÏÂÚ ÊÂÁ Ú Ï ÂˆÚÂÓ È Ó ÈÈÏÚ ÚÙ ÌÈappleÈË Ó Ì Ì Â ÈÒÁÈ ÌÈ Â ÔÂÈ Ù ÂÁÙ ÏÂÚ Ï È ÈappleÂȈÁ ÏÈ ÈÎ Â Ï Ù ÔÏ Ï μ ÁÂÏ ÆÚˆÂÓÓ ÔÓ Â ÌÈ È ÂÈ ÈÚˆ ÚˆÂÓÓ ÂÈ Ï ÈÂÙˆ Ï È ÈÈÒÂÏΠapple Â È ÚÓ ÌÏÂÚ Ó Æ ÂÁ ÂÙÓ Âˆ Â Ó ÌÈapple ÚÓ

21 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ OECD ˆ Ó Â Á apple ÂappleÈ Ó ÈappleÂȈÁ ÏÈ μ ÁÂÏ Organization for Economic Cooperation and Development ÈÏËÈ ÈappleËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ ÔÙÈ Ï È È Â Âapple appleïappleèù Ù ˆ apple È Â United Nations Population Division 2002 Â Ó apple ÌÈapple Ï È ÏÚ Âapple Á ÌÈapple ÌÈÚ ÌÈÈÁ ÏÁÂ Û ÏÁ ÂÊ ËÚÂÓ ÈÈÏÚ Â ÔÂÈ Ù È ÈÒ ÆÔÏ Ï ÁÂÏ ÂÚÈÙÂÓ ÂÁ ÂÙÓ Âˆ ÂÓÎ Â ÚÏ ÚˆÂÓÓ ÈˆÁ ÆÔÏ Ï ÁÂÏ ˆÂÓ ÈÙÎ Â Á ˆ Ó ÂÈ Ï È ±

22 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ Â Á apple OECD ÂappleÈ Ó ÌÈÈÁ ÏÁ ÁÂÏ ÌÈ apple ÌÈ ÈappleËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ ÔÙÈ Ï È È Â Âapple appleïappleèù Ù ˆ apple È Â United Nations Population Division 2002 Â Ó Ï È Â È ÈÈÒÂÏΠÈapple apple ÈÈÒÂÏΠÏÏÎ Èapple apple  Á apple OECD ˆ ÂÏÈ È ÂÚÈ ÁÂÏ ÈÏ ËÒ ÈÏËÈ ÈappleËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ ÔÙÈ Ï È È Â Âapple appleïappleèù Ù ˆ apple È Â United Nations Population Division 2002 Â Ó ÂappleÈ Ó Ì ÂÚÈ Ó ÈÓ ÍÂÓapple Ï È ÈÈÒÂÏΠÌÈ È ÂÚÈ ÏÈÚÏ ÌÈapple apple ÈÙ ÏÚ Â È Á ÂÏ ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple appleï Æ ÔÏ Ï ÁÂÏ ÌÈ ÌÈ Â Ú Èapple ÍÎ È Ï ÈÂو  Á ÆÏ È appleè Ó È Ù ÈÒappleÙ ÂÈappleÈ Ó appleèá Ó

23 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÌÈÊÂÁ  Á apple OECD ÂappleÈ Ó ÈÈÒÂÏΠÏÏÎÓ μ ÌÈ È ÂÚÈ ÁÂÏ ÈÏËÈ ÈappleËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ ÔÙÈ Ï È È Â Âapple appleïappleèù Ù ˆ apple È Â United Nations Population Division 2002 Â Ó ÙÂ È ÂÓÎ ÈÈÒÂÏΠÌÈ È ÂÚÈ Ï apple Ï È ÌÈÈÂÙˆ ÂappleÈÈ ÂÏÈ Ó appleâ È apple ˆ ÈÒappleÙ ÂÚˆÓ ÌÈ È ÏÂÙÈË Ï ÈÏÎÏÎ ÈÚ Â ÙÏ Ù È Ï Î ÓÂÚ ÌÈÈÙ ÂÓ ÌÈapple apple appleèá Ó ÂappleÓ Ê Ï ÈÏ È ÂÓ Î ÌÏÂ Â Æ Ê Ó Ó ÚˆÂÓ ÈÙÎ Æ Âˆ ÈÒappleÙ ËÈ Ï Â ÚÏÂ Ó ÂÙ Úˆ Ï ÔÓÊ Â Ï ÈÙÏ Æ ÈÈÒÂÏΠÈappleÂÚ Ó Â Â ÂÚÈ ÌÈ È ÈappleÂÚ Ó Ú Âapple Ó ÂÙ Í Âˆ ÈÏ ÈÈÒÂÏÎÂ Ï Â ÎÂÓapple ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ È ˆÓÓ Â ˆ Ï Á Ï Ê ÈÈÒÂÏΠÏÏÎÓ È È Ï Â ÈappleÂÚ Â Ï Á Ó ÌÈÈÁ ÌÈ È Ó È Ù ÈappleÙÏ ÒappleÎ Ï È Ù Á Ï ÒappleÎ ÔÈ ÒÁÈ È Á ÈÓ Ó ÆÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Æ ÒappleÎ ÙÂÏÁ ÂÚÈ apple ÆÌÈÈÁ Ó Èˆ È Ï È ÈÏ Ô ÂÓÎ È Ó È Ù Â Ú ÒappleÎ Â Ó ÏÂ È È È ÂÚÈ Æ ÂÁ ÂÙÓ Âˆ ÒÓ ÈÂÎÈapple Á Ï ÂÒappleÎ Ï ÙÂÏÁ È ÂÚÈ ÌÈ Â ÔÏ Ï π ÁÂÏ Ï ÔÈ Úapple È Â Ë Ù Ï ÒappleÎ ÂÈ È Ù ÌÚ ÓÂÏÎ Ï ÔÈ ÌÈÚapple ÙÂÏÁ Æ È Ù ÈappleÙÏ ÂÏ È ÒappleÎ Ó

24 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÌÈÊÂÁ μ ÏÈ ˆÂ ÌÈË ÙÏ ÙÂÏÁ ÈÒÁÈ π ÁÂÏ Â ˆ ÏÂÎ ÍÒ ÒappleÎ Â Ô ΠÏÂÎ ÍÒ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ó È ÓˆÚ Â ÚÓ Æ4 5Æ ÈÏ ËÒ ÈÏËÈ ÈappleÓ Óapple appleïâ È Â Âapple appleïappleèù È Â  Úapple ÌÈ Â ÈÁ ÏÎ ªOECD Questionnaire on income distribution and poverty indicators,1999 Â Ó Æ μμ ÏÈ ˆÂ Ó ÌÈË Ù Ï ÂÒappleÎ Ï Â ÁÙ Ó Â ˆÂ Ò Â Â Ó ÂÏ Ó ÌÈapple apple Âapple Ó Ï È ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÂˆÓÏ È Î ±ππ ÈËÒÈËËÒÏ ÈÊÎ Ó Î Ï ÏÚÓ Èapple Ò ±ππ ÈËÒÈËËÒÏ ÈÊÎ Ó Î Ï ÁÂÏ ÌÈ ˆÂÓ ÌÈ ˆÓÓ Æ ±ππ appleè Ó ÂÒappleÎ Ï appleèó appleè Ó ÂÒappleÎ Ï appleèó Ï ÒÓ Ï ÂÓ Èapple appleâ  ˆÂ Ò ÈÙÏ μ  ÒÓ Ï ÂÓ Èapple apple ÈÙÏ ± Ì ÒÓ ÈÂÎÈapple È Á ÙÂÏÁ È ÂÚÈ ÔÏ Ï ± ÒappleÎ ÎÈapple È È ÔÈ ËÏÁ È Ò ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÚˆÂÓÓ È Â Ú Ô ÎÓ Æ ÁÙ Ó ÈappleÈß Ó appleâó ÏÎ Ô Âapple ÂappleÈ ÏÈÚÏ Â Â Ó ÔÓ ÌÈapple apple Ï ÚˆÂÓÓ ÌÏ 24 ÆÌÈÈÁ Ó Â ÏÈ ÈÈÒÂÏÎÂ Â Ú Æ Â μπ ±μ ÏÈ ÈÈÒÂÏÎÂ Â Ú Æ ±  ÔÂÈÂÂ È ÂÓ Æ ÏÚÓ ÌÈ È Ò Èapple apple Æπ ÂÈ ÂÚ Â ÌÈÈÁ Ó ÂÓ ÚÓÏ ÎÈ ˆ ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÌÈapple apple ÌÚ ÂÏ ÌÈapple apple ÂÂ Æ Ï Á Ó ÌÈÏÈ ÌÈ ÒÁ ÈÎ ÈÓ ÏappleÈ ÂÂ Ï ÌÈapple Èapple ÌappleÈ ÆÌÈÈ ÓÓ ÌÈÏ ÏÚ ÏÈ ÂˆÂ Ô Â ÏÚ ÌÈ Á Â Â Ó Ó

25 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ È Ù ÙÂÏÁ È ÂÚÈ ± ÁÂÏ ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÈÈÒÂÏΠÂÒ ÒÓ ÈappleÙÏ ÈÒappleÙ ÈÏ Ó ÌÈ 63% ÌÈ È Ò Èapple apple ÒÓ ÈappleÙÏ ÈÒappleÙ È ÒÁ ÌÈ 43% ÌÈ È Ò Èapple apple ÒÓ ÈappleÙÏ ÈÈÒÂÏΠÏÎ 70% appleè Ó ÂÒappleÎ Ï appleèó Èapple apple ÒÓ È Á ÈÈÒÂÏΠÏÎ 81% appleè Ó ÂÒappleÎ Ï appleèó Èapple apple ÒÓ ÈappleÙÏ ÈÈÒÂÏΠÏÎ 73% ÈË appleëò ÙappleÏ ÁÙ Ó Â ˆÂ Ò Èapple apple ÒÓ È Á ÈÈÒÂÏΠÏÎ 85% ÈË appleëò ÙappleÏ ÁÙ Ó Â ˆÂ Ò Èapple apple ÏÈ Ï ÒÁÈ ÏÈ ÏÈ Ï ÒÁÈ ÏÈ Á Ó ÌÈÈÁ ÌÈ È Ó ÈÏ Ì ÈÙÏ ÏÈÚÏ Â ÎÊ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Èapple apple ÌÚ ÈÈ Ó Ê ˆÓÓ Â ˆ Ì Ô Á ÌÈ È Ó Á Ï Ê ÈÈÒÂÏΠÏÏÎÓ È È Ï Â ÈappleÂÚ Â Ï ÂÚÈ ÈÎ ÏÂÚ ± ÁÂÏÓ ÈÒappleÙ ÌÂÈ Â ÔÂÈÂÂ È Ï ÌÈÓ Â Á ÆÌÈÏ Ó Ì ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Â ÈÒappleÙ ÏÏ ÌÈ Ï ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÂÏÈ Â Â ÈÒappleÙ ÈÏ Ó ÌÈ Ï ÒÓ ÈappleÙÏ ÙÂÏÁ 25 ÔÏ Ï ±± ÁÂÏ È Ù ÌÚ μ Ó ÂÈ ÂÈ Â ÒappleÎ ÈÒappleÙ ÂÏ ÔÈ ÈÓ ÓÂÏÎ Æ Æ ÈÒappleÙ ÂÏ ÔÈ ÈÓÓ ÌÈÈapple ÈÙ ÚˆÂÓÓ Â ÈÒappleÙ ÂÏ È È Ï Â ÒappleÎ ÈÎ Â Ï Ù ÂÙÒÂ Ï Â Á ÂÒappleÎ Â Â Ú ÊÚ ÍÎ ÏÚ ÂˆÙÏ ÒappleÓ ÈÒappleÙ ÂÏ ÔÈ ÈÓ ÚˆÂÓÓ Æ ÚÙ Â ÒÏÓ Â ÂÁ Æ ÂÁ ÛÂÒ ÁÙÒapple  ÂÙÒÂapple ÂÂ Â Ï Ë μ μ

26 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÌÈÏ Ï È ÌÈ È ÈÈÒÂÏΠÏÏÎ Ï ÒappleÎ Â Â Ó ±± ÁÂÏ ÏÂÎ ÍÒ ÂÒappleÎ ÂÒappleÎ ÒappleÎ ÈÒappleÙ Â ˆ ÙÒÓ Ï ÂÁÓ Â Á  ÚÓ ÂÙ  ÁÂËÈ Ó ÌÈ apple ı Ó ÏÓ ÈÓÂ Ï ÌappleÈ 2, , ,783 ÌÈÏ Ó ÈÒappleÙ 4, ,739 1, ,127 ÌÈÏ Ó ÈÒappleÙ 3, , ,910 ÚˆÂÓÓ ÏÂÎ ÍÒ ±ππ ÈËÒÈËËÒÏ ÈÊÎ Ó Î Ï Â Ó È È ÏÚ ÂappleÂÎÒÁÏ Ì È Â Ù ÊÊ Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈË Ù ÈÒappleÙÏ ÂÁ ÔÂÎÒÈÁ È Î ÈappleÂ Ú ÔÙ ˆÈÙ Ï ÈappleÂÈÒappleÙ ÈappleΠÌÈÒÂÎÓ ÂÈ Ï ÌÈË Ù ÏÂÚ Ê ÁÂÏÓ ÆÈappleˆ ÈË Ù ÔÂÎÒÈÁ  Lavi and Spivak 1999 ª±ππ ÈÙÒ È Â È Ï ÚÈ ÆÌÈ Á   ÓÓ ÔÂÎÒÈÁ Ï ÍÎ ÏÚ ÈÒappleÙÏ ÔÂÎÒÈÁ Ï ÏÎ ÏÚ ÂappleÈÈ ±/ ÂÈ ÏÎÏ Â ÈË Ù ÔÂÎÒÈÁ Ï ÊÂÊÈ Ì Ó ÈÎ ÌÈÁÈÎÂÓ ÔÂÎÒÁ È Ó ÏÏÎ ÂÏÎ Ò ÈÎ Ú Âapple Ô ÎÓ Æ ÂÈ ÏÎÏ Â Â μ Ï ÈË Ù ÔÂÎÒÈÁÓ È È È ÈappleÂÚ ÈÈÚ Ï Èˆ Ô ٠ÏÚ ÂÎÏ È ÍÎÏ Æ Ó ÔÂÎÒÈÁ ÍÒ ÏÈ Ó ÈÒappleÙÏ ÂÁ ÆÌÈ È Ïˆ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ È Á ÌÈÏ Ï Í Âˆ Æ ÆÌÈ È Ï ÈÏÎÏÎ Ì ˆÓ ÂÙÈ È È Ï ÂÈappleÈ Ó ÈÂappleÈ ÈÏ ÈÎ ÓÏÓ È ÚÏ ÂÏÎ Ò È ÂÚÈ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ Ï ÂÎapple  ÌÈ È apple Ê ÈÈÒappleÙ ÈÒappleÙ Ï Ô  ÏÂÎÈ Ê ÂÚÈ Æ Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó Î È apple Ê ÈÈÒappleÙ Î Ó ÌÈÎÂÓapple ÙÂÏÁ ÌÈ apple Ï È È Ó Æ Ï ÌÈËÚÓ ÌÈÊÂÁ È È Ó Ï ÂÂ È ˆ ÂÎÊ Âapple Ï ÈÒappleÙÏ Â ÎÊ ÂÊÁÏ È Î Æ ÂÊ Èapple Ó Á Ï ÈÒappleÙÓ ÒappleÎ ÌÂÈÎ È Ì ÈˆÁÓÏ μ ÏÈ ÏÚÓ ± ÁÂÏ ÆÈappleÂÈÒappleÙ ÁÂËÈ ÌÂÈ ÌÈÒÂÎÓ ÌÈ ÂÚ ÂÚÈ Â Ï ÍÈ ˆ È Ú ÌÈ ÏÓ Ï ÈÈÒÂÏΠÂÚÈ Ì ÈÙÏ ÈÈÒÂÏΠÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÈÊÂÁ ÏÚ ÌÈapple apple ÌÈ ÂÓ ÔÏ Ï ± ÌÈ Â ÏÏÎÓ ÎÈapple ÏÁ ÔÈÈ Ú ÌÏ ÈÈÏÚ Ó Ó apple È ÌappleÓ Æ Â Ô Á Â Ú ÁËÂ Ó Ï apple Ê Â ˆ Ó ÌÈÈ Ï ıï apple    ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÏÏ Âapple ı ÌÈ È ÈÈÒÂÏΠÆÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ

27 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÌÈappleÂ È Ú ÈÙ ÏÚ È ÙÏ ÔÂÎÒÈÁ ÒÂÎÓ ÈÈÒÂÏΠÊÂÁ ± ÌÈ ÒappleÎ ÒÓ Èapple apple ÈÙ ÏÚ ± ÈÙÒÂ Ï Ë Â Ó Ì Ï Ù Æ ÈÈÒÂÏΠÒappleЈ ÈÙÏ ÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ ÌÈ Ó ± ÁÂÏ ± ÌÈ 26 ÈÚ ÌÏ Æπμ Î Ï ÈÂÒÈÎ ÂÚÈ Ï ÌÈÚÈ Ó ÌÈ Â ÌÈappleÂ È Ú ÍÎÂ Ï Â ÍÏ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ ÈÎ ÏÚ ÂÓÏÏ Ù Ô ÎÓ Æ Î ÏÚ ÓÂÚ ÈÂÒÈÎ ÂÚÈ Ì ÌÈÎÂÓapple ÌÈappleÂ È Ú ÓÈÈ ÙÈ Á Æ ÈÈÒÂÏΠ ÏÁ Â Î Ï ÈÚ ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁ Ï Â Â È Á apple Ï ÒappleЈ ÈÙÏ ÈÂÒÈÎ ± ÁÂÏ ÌÈ ÈÎ ÌÈ ÓˆÚ ÏÎ ÍÒ ÌÈÒÂÎÓ ÌÈÒÂÎÓ Ï ÏÂÎ ÍÒ ÌÈÒÂÎÓ ÌÈÒÂÎÓ Ï ÒappleЈ ÂÁÏ ÌÈÏ 23% 77% 38% 62% 1,500 Ú 37% 63% 15% 85% 2,500-1,500 47% 53% 27% 73% 3,000-2,500 58% 42% 40% 60% 4,000-3,000 72% 28% 55% 45% 5,000-4,000 78% 22% 61% 39% 6,000-5,000 86% 14% 58% 42% 7,000-6,000 90% 10% 75% 25% 9,000-7,000 95% 5% 74% 26% 12,000-9,000 97% 3% 89% 11% +12,000 74% 26% 64% 36% ÚˆÂÓÓ Æ ÂÚ  Âapple È ÁÏ Ó ÏÈ ÈÙÏ ÌÈÈÂÒÈÎ Ï ÂÙÒÂapple Â Ï Ë Ó Ó ÛÂÒ ÁÙÒapple Â

28 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ ÌÈapple ÈÙÏ ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ ± ÁÂÏ È Á Ò Èapple apple ÒappleÎ ÒÓ Èapple apple Â Ó ÌÈapple ÌÈÒÂÎÓ ÊÂÁ 74% 65% 63% 61% ÌÈ ÈÎ ÌÈÒÂÎÓ ÊÂÁ 65% 62% 62% 60% ÌÈ ÓˆÚ ÈÎ Â Ï Ù ÆÌÈ ÓˆÚ ÓÂÚÏ ÌÈ ÈÎ ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÊÂÁ Ó Ì Ï Ô Èapple ± ÁÂÏÓ Ï appleèó ÒappleÎ ÒÓ Èapple apple ÈÙÏ Ì Â ÈËÒÈËËÒÏ ÈÊÎ Ó Î Ï È Á Ò Èapple apple ÈÙÏ Ì Æ Ï ÈÂÒÈÎ ÂÚÈ ÏÚ ÌÈ ÓÂÚ Âapple ±ππ appleè Ó ÂÒappleÎ ÏÂÎÈ Ï È ÌÈ È Ï ÌÈÈÁ Ó ÏÚ ÈÎ È Ï Â Á ÏÈÚÏ ÌÈ ˆÓÓ ÏÎ Â Ï Ï È È ÏÚ Â Ô  ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ ˆ Ï Ï Ó Ï È È ÏÚ Â ÚÈ Ï pay as ÛË ÔÂÓÈÓ ËÈ ÔÓÂÓÓ Ô  ÆÈapple Â È ÂÒÚ ÈÒappleÙ Ï Ï Ó ÆÌÈ È Ï apple Ê Â ˆ ÌÂÏ Ï ÌÈ Ó Ó ÌÈÒÓ ÌÈÓÏ Ó ÌÈ ÈÚˆ you go ÙÒÓÏ ÒÁÈ ÌÈ È ÙÒÓ ÂÏ ÂÚÈ ÈÎ ÌÈ ÈÚˆ ÏÚ ÏËapple Ï È ÍÏÈ apple ÊÓ ÈÈÒÂÏΠÌÈ ÈÚˆ Ï Â ÚÏ ÈÏÈÏ ıè Ó Â Â Ú ÏÚ Ï ÈÂÒÈÓ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÆÏ Â ÍÏ ÌÈ ÈÚˆ Î ÈappleÙÏ Â ÓÚÈ È Âˆ  ÙÂ È ÈÚ ÂÊ Æ apple Ê Â ˆ Ï ÔÂÓÈÓ ÂÈÚ ÛÈ ÁÓ ÁÂËÈ ÂÈappleÎÂ Ï Á apple Û È Â ÚÓ Âˆ ˆ ÂÓ Âapple Ê ÏÏ Â Ù ÏÈ Ï ˆ ÔÂÓÈÓÏ ÛË ÔÂÓÈÓÓ ÂÎ ÚÓ È Ú Ï ÂappleÂÈÒÈapple ÌÈ Úapple ÂÏ Âˆ ÆÈÓÂ Ï Â ÌÈ ÈÚˆ ÈÎ ÌÈ ÌÈ È È ÈÈÒÂÏÎÂ Ê 27 Æ ÂÈ ÂÒÚ ÂÈÒappleÙ Ï Ó ÈÒappleÙÏ ÌÓˆÚÏ ÍÂÒÁÏ Ì Â ÛË ÔÂÓÈÓ ÌÈ È ÍÂÓ Ï Ì ÏÂÙÎ ÒÓÂÚ ÂÓÚÏ ÌÈ ÈÈÁ ÙÂ Æ Âˆ ÔÂÓÈÓ ÌÈ È Ï Â Ï Ù Ó ÂÈÂappleÓ Ê ÔÂÏÁ Á Ùapple Ï È È Â Ï ÈÚˆ ÏÈ ÏÏ ÔÎ ÈÎ apple ÏÈ Ï ÂappleÏ È Î ÔÎÏ ÔÓÊ Í Â Ï ÁÂ Ù È È Ï Ê ÔÂÏÁ ÌÏ ÆÌÂÈ ÔÂÎÒÈÁ È È ÏÚ ÁÓ Ï ÆÌÈ ÒÚÂÓ ÏÎÏ ÂÁÏ ÂÎÙ Ï Èapple Â Ï Ó ÌÏÂÚ Â Á ÂappleÈ Ó ÈÒappleÙ ÛappleÚ ÂÓ ÂÙ Æ ÈÒappleÙ ÌÂÁ ÂÓ ÂÙ ˆ  Òapple ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÂÁÏ ÌÈÚÈˆÓ Âapple ÂappleÂ Ú Èˆapple ÈappleÙÏ ÔÂÊÈ Ó Ï Í Â ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÔÂÓÈÓ ÂÈ ÂÒ ÆÔ È Âapple ÒÁÂ Ô È ÂappleÂ È ÏÚ ÌÏÂÚ Âڈ ÈappleÂÈÒappleÙ apple Ó È ÔÏ Ï Â Òapple ÂappleÈ Ó ÏÎ ÆÌÏÂÚ Â ÂappleÈ Ó È Â Èˆ ÔÂÈ Ï ÂÏÚ È ÂË ÌÈ ÂÚÓ apple ÒÓ ÂÊ ËÈ ÆÛË ÔÂÓÈÓ ËÈ ÏÚ ÒÒ È ÎÏÓÓ Î ÚÓ Â ÏÈÁ ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ ÌÂÈÎ Ï È Â apple ÈÙÎ Â Ú Â Ó ÌÈ ˆÂÈ Ï ÈÒappleÙ Â ˆ ÔÂÓÈÓÏ Ó Ó apple Ï ÙÒ Â ÂÒÈ È ÙÒÓ Á Æ ÂÈ Á Û È Â ÙÒ Âapple Á ÌÈapple Îapple Ê Âapple Èapple   ̈ÓÂˆÓ Ô  ÏÚ ÈÒappleÙ ÒÒ Ï ıèïóó Averting the Old Age Crisis ÈÓÏÂÚ ÆWorld Bank 1994 Â Æ ÂÁ  Á

29 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ Âˆ ÔÂÓÈÓ ÌÈÈ È ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á ËÈ Ï ÚÓ Ï Ó Ó ÂÏÏ ÂappleÈ Ó appleó ÒÓ ÚÎ ÆÈÓÂ Ï ÔÂÓÈÓ ËÈ Ó ÚÓ Æ Â Ú Ù ˆapple ÔÂÎÒÈÁ ÂÚˆÓ È Ù Ú ÒappleÎ ÌÈappleÓÓÓ ÒÓ ÌÈ ÂÙ ÔÓÓÏ Ì ÍÈ ˆ ÚÓ Â ÏÚ ÈÙÒÎ ÏËapple ÏÈËÓ Âˆ ÔÂÓÈÓ ËÈ Ï ÛËÂ Æ È Ú ÈÒappleÙ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÒÎapple  ˆÏ Ì Â apple È Î ÚÓ ÂËÏÁ ÈÏ Ó ÌÈÎÈ ˆ ˆ ÔÂÓÈÓ ËÈ ÌÈÈË Ù ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á ÏÚ ÒÒÂ Ó ÈÒappleÙ ÂappleÈ Ó È Ó ÆÌÈÙÒÎ ÌÈÏ appleó ÌÈÙÂ Â Ú Ú ÂÏ Ó Â ÌÈÏÏÎ ÚÂ Ï ÈÓ ÂÚÈ Ú apple Ô ÏÁ ÂÓÏÂ È ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÂÚÈ Ú apple Ô Ï ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÂËÈ Ù Æ Ú ÈÏÏÎ ÂÚ appleâ ÈÏÓÈappleÈÓ È Ù È Ù ÏÈ Ú apple Â Ï ÌÈÏ appleó ÌÈÙÂ Ï ÂÓ Ï Èapple ÔappleÈ Â Òapple ÂappleÈ Ó ÂÓ Î Æ ÈÏÓÈappleÈÓ ÈÒappleÙ Ó Ï ÁË Ï È Ï ÓÓ Â Ú apple Èapple Âڈ ÏÈ߈ Ó ÂÙ Â Ú Æ ÈÒappleÙ Î ÚÓ Ï ÏÓ Â È ÏÁ Ë Ù ÂÚˆÈ Â ÈÁÈ Â Ú Ô Ì Â Ô ËÒÁÊ Â È appleâ ÔÈÏÂÙ Â ÂÂÏÒ Ï È ÈÏÂ Â Ù È ÓÂÏÂ Ì ÂÓ ÂÙ Èapple ÈÏÈ߈ Ï ÂÓ ÌÈ Â Á ÌÈÈÂappleÈ Â È apple  ÈÒ Ó Â appleèëapple ÂÓ ÂÙ Æ Âˆ ÔÂÓÈÓ ËÈ Ï 28 Æ ÂÈÙÂÏÁ ÈË Ù ÈÒappleÙ ÂÎ ÚÓ Â Èˆ appleïappleèùâ È Â ÈÏ ËÒ ıèèââ ÈÏ apple ÂÓÎ ÂappleÈ ÓÂ Ï È ÈÁÏ Ó ÈÙÏ Â ÏÙ È ˆ Âapple ÏÚ ÒÒ ÛË ÔÂÓÈÓ Ï apple È ËÈ 29 ÏÈ߈ È apple Â È Ù ÈÏÂÏÒÓ Â ÈÁ ÒÂÁ È apple È Î ÚÓ ÌÈÈ ÈÚ ÌÈÈ Á ÆÌÈ ÈÓÚ ÂÚÈ ÆÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÌÈÓÂÏ Â Ó ÌÈÏ ÌÈÏ ÂÈ ÔÎÏ ÌÈÏÂÏÒÓ ÓÓ ÂÈ ÂÈ ÏÚÂÙ ÆÂ È ÁÏ Ó ÈÙ ÏÚ ÂÚ Î Ó Ï ± ÔÈ Úapple ÁÈ È ÚÓ Â ÂÚ Ï ÏÏÂÎ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Æ ÈÓ Ï Ó Ï ÂÏ apple Ì ÈappleÈÓÏ ÂÚˆ Ó ÌÈ ÂÚ ÂÏ È ÈappleÂÈÒappleÙ ˆ ÈÓÂÎÒ Ì ÈÚ Â Âˆ ÔÂÓÈÓ ËÈ Ï ÚÓ ÏÚ Ó Á Î ÚÓ ÏÈ߈ appleâ ±π ± apple ÏÎ Â ÈÂÁ Ê Ó ÂÙ ÒÓ Æ È Ù ÚÏ ÌÈÈ È ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á È ˆÏ ÚÓ ÏÚ ÆÌÈÈ È Âapple ÁÏ Ì Î Ó È Ù Ï Á Î ÚÓÏ Û Ëˆ Ï Â Ú ÁÂÎÏ ÌÈ Á ÌÈÙ ËˆÓ Æ ÂÎapple ÌÈÈÁ ÁÂËÈ ÁÂËÈ Ï Â ÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁÏ ± Ï ÂÚ Ú ÂÙË  ٠ÏÚ ÌÈÏÁ ÌappleÈ Â ÌÈ ÒÚÂÓ Ó μ Î Ì ÌÈ ÈÎ ÏÚ ÂÁ ÈÈÒappleÙ È Ò ÌÈÏÁ ÏÈ߈ ÈË Ù Ô ÚÈ Ï ÂÁ Ï ÌÈ ÌÈ ÂÚ ÆÌÈ Ê ÌÈ apple Ìappleˆ Ó Û Ëˆ Ï ÌÈ ÌÈ ÓˆÚ È È Â Â Ó ÈÒappleÙ Âapple Ó Á ÏÎ ÚÈ Ï ÂÁ Ï ÌÈÈ ÙÂÁ Ì ÔΠ Á Âapple  Á ÎÈ Ó Â È ÂÁ ˆ Ï ÈˆÈ ÈÏÂÏÒÓ Èapple ÔÈ ÂÁ Ï ÂÚ ÏÂÎÈ È Ù Ú Æ appleè Ó È Ï ÂÁ Ï ÌÈÏÂÎÈ apple È Î ÚÓ ÂÙ ÌÈ ÂÚ ÆÌÈÈ apple ÌÈÓÂÏ ÓÎ ˆapple ÌÂÎÒ recognition Î Á ÂÏ È Á ËÈ Ï Û Ëˆ Ï Â Á ÈÓ Æ Á ËÈ Ï Â ÚÏ Â ÏÎÏ Ï ÁË ÂÓ È apple ÈÏ È Â È Ï Á Ï Æ apple È Î ÚÓÏ Ì Ó ÏÚ bonds ÈÒappleÙ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ ÈÙÒÓ ÌappleÈ Ì È ÂappleÂÎÒÁ ÌÈ ÂÚ ÔÎ ÂÓÎ Æ Â ÏÓ Ï ÂÚ È ÙÏ Ú apple μ Ï ÂÚÈ ÂÓ ÈÏÓÈappleÈÓ ˆ Â Ï Ú È Ï ÓÓ ÒappleÎ ÓÏ ÌÈÏ Ó ÈÏÓÈappleÈÓ ÏÎÏ ÌÈapple ÓÁ  ÏÓ Ï È Ù ÏÈ Á apple Ó ÂÙ ÒÓ Æ Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó Æ ÌÈ ÂÚ ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó Ó ÂÙ Ï ÓÒ ÂÙÓ Â appleâ Ó Â È ÏÈ߈ ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó π Ï ÌÈ Ï È Î Æ ÂÈ Â È Ô ÏÁ ÂÁ Ó Ô ÏÁ Â Â Â Ú ÈÏÚ Â Îapple ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÈappleÂˆÈ Æ Ï ÓÓ Èˆ ÚÂ Û ÂÚ ÚÈÈ Ò Âˆ ÔÂÓÈÓÏ ÛË ÔÂÓÈÓÓ ÚÓ π

30 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ 30 ÂÓ ÌÈÙ AFP ÈË Ù ÂÏÚ Âapple Ï apple Ï ÂÏÁ ÌÈÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á ÛÂ Â Â Ï ÂÙÂÙÎ Ï Âapple Æ Á ÂÏÈÚÙ ÏÎ ÂÒÚÏ ÌÈ ÌappleÈ Â ÂÊ ËÓÏ ÁÂÈÓ Â È ÂÚÈ Ï Ì Ï Ó Ú apple ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple Æ ÈÏÓÈappleÈÓ Â Ó È Ï Â appleâ Á ÙÓ Ô Ì Æ ÏÚ ÏÚ Ï ÈÒappleÙ Âapple ÚˆÂÓÓ È apple Â Ó È Ù ÈÈËÒ ÌÈÈ Ó ÂÈÁÂÂ Ì Ï È ÏÓ Ô ÌÈÙÒÎ ÚÈ È ÂÈ ÌÈ Â Â È ÂÚÈ È ÈÒappleÙ 31 Æ ÈÏÓÈappleÈÓ Â Ï ÓÓ appleë   ÓÏ Â ÓÏ Ï ÚÂÈÓ Âapple Æ ÏÈ߈ appleâ Ó ÂÙ ÂÈ ÈÈÚ Â Â apple Á È Ï Èapple ÈÓ ÈÈ ÂÒ Ï Èapple ÈÓ ÈÙÒÎ ÎÈ ÓÓ Á Ô Á Ï ÈappleÓ ÂÙËÂ Â Ù Ó ÂÏÓÚ Ï Èapple ÈÓ Â Ï ÂÈ ÈÒappleÙ ÈÙÎ Ô ÈÒÎapple ÍÒÓ ÊÂÁ Î ÌÈ ÂÁÓ Ï Èapple ÈÓ Â Ï Ô Ï ÂÒ ÌÏÂ Â Æ È Ù Ú ÔÂÎÒÈÁ Â È ÓˆÚ ÔÙÂ Ú Â Ô Æ Ï Ó ÂÙ Á Ï Ï È ÌÂÈÎ Â Ï ±π apple  ٠ÍÒÓ μμ Ó Ó ÂÙ ÏÈÁ Ó È Ï Èapple ÈÓ Â ª ÂÏÓÚ Æ Ó Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó Æ Â μæμ ±ππμ apple Æ ÌÈÈÏ È ± Æ ÈÒÁÈ Â Â ÂÈ Âapple Â È Â Â ÂÚ ÏÚ Â Â Ï Ú Âapple ÌÈ ÂÚ ÆÌÈ Â Ï Èapple ÈÓ Ï ÈÓ Â Á apple Ï ÌÈÁÂÂ Í ±ππμ ±π ± ÌÈapple ÚˆÂÓÓ ÍÏ Ó Ì Ú ÏÚ Æ Ï ÚˆÂÓÓ 32 ÈÓÈappleÙ Â ÂÚÈ ÂÏ È ±π ± apple ÌÙÒÎ ÂÚÈ apple ±Æ  ÈÓÈappleÙ Â È ÂÚÈ ÂÏ È ±ππ± apple Â٠ˈ ÌÈ ÈÓÚ Ì ÓÂÚÏ ±ππμ Æ ±ππμ apple Æ Â ±ππ ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÏÚÙ ÈÏ apple ÈÒappleÙ ÛappleÚ Âڈ ÂÓ ÂÙ È ÈappleÙÏ 33 ÈÏ apple ÒappleÎ Â ÈÂÏ appleè ÈÒÈÒ ˆ Ó ÌÈÈ ÈÚ ÌÈ Èapple Ó Î ÂÓ Ï È Ï ÓÓ Â ÈÂÏ ÓÈÏ Ó ˆ Ó Basic State Pension Ï Â Ú Âapple ÙÒÓ Ï Ó Â ÓÚ ÚˆÂÓÓ ÙÂÏÁ ÂÚÈ Æ State Earning-Related Pension Scheme - SERPS Ó Â ÒappleÎ Èapple Æ μ ÈÒappleÙ ˆ  ±μ Î È Ú ˆ Ï ÏÁ ÂÎÂ Ó ÂÚ Î Ó ÏÚ Æ ÈÒÁÈ ÒÓ Ú ÒÓ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ ÈÒÓ ÂÚˆÓ ÂappleÓÂÓ È Ï ÓÓ ÈÒappleÙ Î ÚÓ ÌÈ ÏÈ Ó ÏÚÂÙ ÈË Ù ÈÒappleÙ Î ÚÓ ˆÂapple ±ππμ  ±π ÌÈapple  Úapple ÂÓ ÂÙ Â Ú È ÂÒÚ ÈÒappleÙ ÂÈ ÈÚ ÂÈappleÎÂ È ÏÏÂÎ Á Î ÚÓ Æ È Ï ÓÓ Î ÚÓÏ ˆ  ÈappleÎÂ Ï ÌÈÏÂÓ ÈÓ È ÚÓ Â ÂÚ ÌÈ È ÙÓ ÒÓ Occupational Pension Appropriate Personal È È Ó ÂÓ ÈÒappleÙ ª Â Ú Âapple ÙÒÓ Â ÒappleÎ ÈÂÏ Ï Ó ÂÓ Â Â ÈÂÏ È Ù Ú ÒappleÎ Â ÂÚ Â Ù Ó appleóâóó Pension ÆÌÈÙÒÂapple ÌÈÈÒappleappleÈÙ ÌÈÙ  ÁÂËÈ Â Á ÌÈ apple ÌÈÏ appleó Ô Â ÂÚ ÏÚ ÈÓ ÂÚÈ Ó ± ÏÚ ÌÈ ÓÂÚ È È ÈÒappleÙ ÈappleΠÌÈÓÏÂ Ó Ï Èapple ÈÓ Ï Èapple ÈÓ ÔÎ ÂÓÎ ÆÌÈÒÎapple ÍÒÓ ÌÈÈ apple Æ Æ Ï ÂÚÈ Ú ÏÓÚ apple È ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple ÌÈÏÂÓ ÆÈË Ù ÛÂ È È Ï ÂappleÓ ÈÒappleÙ Ô - Administradora de Fondos de Pensiones È ÏÓ ÈÙÒÎÓ ÒÁ ÌÈÏ Ï ÏÂÎÈ ÔÈ Â ÈÏÓÈappleÈÓ Â Ï Â È ÓÂÚ appleè AFP Ì Æ ÒÁ ÓÈÏ Ó Ï ÓÓ Â Ï ËÈ Ù ÏÚ ÊÈ ÎÓ È È ÂÏÈ Ú Ù Ì ÒÎapple   ÈappleÓ È ÚÂ È È Ú Â ÈÓÈappleÙ Â ÂÚÈ Æ ÈÙÂÏÁ Ú Ú ÂÓ ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó ±

31 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÂÚÓ Ï ÓÓ Æ ÊÁ   Á ÂÈappleΠÁ Ï SERPS Ó Ìappleˆ Ó Â ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ ÂÚ ÂÚÏ ÂÓÏÂ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ Â Ù ÏÚ ÒÓ Â Ë ÂÚˆÓ Á Î ÚÓÏ ÚÓ È Ï ÓÓ ÈÒappleÙ È apple ÈÂappleÈ ÂÚˆÓ ÔΠÌÈÏÂÓ ÈÓ Â Ï ÈÒappleÙ ÈappleÎÂ Ï Ì È ÚÓÏÂ Æ ÓÏÂ Ó ˆ Ï Óˆ   ÈÁ  ÁÒÂapple ÈÂappleÈ age- apple Ê Â ÏÓ ÌÂÏ ÏÚ ÒÒÂ Ó ÈÏ ËÒÂ È Â Èˆ ÈÒappleÙ Í ÚÓ 34 ÈÏ ËÒ appleèá means-tested pension ÒappleÎ ÔÁ Ó ËÈ È apple Ê ÈÈÒappleÙ Ï Ï Â ÎÊ Æ pension μ  ÈÒappleÙ ÎÊÓ È Ù ÏÈ ÌÂÈÎ Æ Ú ÂÈ ÂÒappleÎ Ï ÂÒÁÈÈ ÏÏ Ë Ù Ï ÈÏÎÏÎ Â ˆÓ ÂÚÈ ÆÌÈ appleï ± apple μ Ú È Ù ÏÈ Ï È ÈÈÏÚ Ú appleâ ÌÈ appleï  ÌÈ Ï Æ Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó μ Î Â apple Ê Â ÏÓ Ï Î ÚˆÂÓÓ ÙÂÏÁ ÂÚˆÓ Ï apple Ó Â È ËappleÂÏ ÒÈÒ ÏÚ ÏÚÂÙ ÈË Ù ÈÒappleÙ Î ÚÓ Â apple ÈÏ ËÒ ÆÌÈ ÒÚÂÓ ÍÒÓ Ó ÂÁÙÏ ÈappleÂÈÒappleÙ ÈÂÒÈÎ ÂÊ Î ÚÓ ÙÈÒ ÌÈappleÂÓ Âapple Æ ÂappleÓ apple Âapple apple ÆÌÈappleÂÓ Âapple Ó Â Úapple ÌÈ Úˆ Èapple ÂÚˆÓ ÈË Ù ÈÒappleÙ Î ÚÓ Á Ï ÏÚÙ Ï ÓÓ ÂÚ Î Ó Ï ÂÚÈ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Â È ÙÈ ÌÈ ÈÒÚÓ Î ÈÓÎÒ ÒÓ ÌÎÂÒ ±π μ Æ ÈË Ù ÈÒappleÙ Î ÚÓÏ Î ÂÏ ÂÚ apple Æ Ó ÌÈ ÈÒÚÓ ÏÎ Â Ú ±ππ apple ÈÏ ËÒÂ Ú apple ÂÁ ÈÈÒappleÙ ÚˆÂÓÓ Î ÌÈÈÓÚÙ È ÏÈ Ó Â Ù ÂÁ ÓÈÈ Ì Â Ú È Ó ÈÏÓÈappleÈÓ Î ÂÓ Æπ Ï Ì Â ÚÈ apple  ÌÈÏÂÓ ÈÓ È ÈÈÏÚ Ú apple ÔÎ ÂÓÎ Æ Ó Ò ÆÈÂÒÈÓ Â Ë ÂÓ Ï Ï ÈÒÚÓ È ÙÓ ÌÂÏ ÏÚ ÂÂÏ ÂÚ ÏÂÎÈ Â Â Ìappleˆ Ó Û Ëˆ Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì Â Ó ÌÈ ÓˆÚ ÏÏÂÎ ÂappleÈ Superannuation Guarantee) ÈÁÎÂapple Æ ÈÒappleÙ Âapple Ï 3 5 RSA È Ù ÚÏ ÔÂÎÒÈÁ Ô Á apple Á ÔÂÎÒÈÁ ÈÏÎ Ï ÓÓ È apple ±ππ apple apple ÓÏ ÌÈÈÙÂÏÁ  ˆ È Â È ÚȈ Ï ÌÈ Á ÌÈÒappleappleÈÙ Â ÒÂÓÏ ÁÂËÈ Â ÁÏ ÌÈ apple Ï Ù Ó Ó ÏÂ È Ï ÓÓ Á ÈÙÏ ÌÈ ÈÂÁÓ RSA Â È Èapple Âapple ÂappleÓ apple Âapple ÂÓÎ ÆÌÈÈ Âapple ÆÔ È ÂÚ ÏÚ ÈÏÓÈappleÈÓ Â ÌÈ Â Ï Í ÌÈÁÂË ÌÈÁ ÈappleÓÂ È ÈÏÂÒ ÌÂÁ ÈÚ È Úapple ÈÒappleÙ Âapple Ï Ú ÂÈÁ ÈappleÙÏ μæμ  ڈÂÓÓ ÈÏ È Â ÂÚÈ Â ±ππ ±π Â Ú ÍÏ Ó Æ ÁÂÈÓ Æ Ï Èapple ÂÏÓÚ ÂÚÈ Ú ÌÂÎÒ ÒÈÒ ÏÚ Ï Èapple ÈÓ ÆÔ ÂÒÂ Ï Â ÈÙÏ ÌÈapple Ó Â apple ÂÏÓÚ Â Ï Èapple ÈÓ ÂÏÓÚ Â apple ÔΠ±ππ ±ππ ÌÈÈ apple È Âˆ Ï Ï ± Ï Í Ú Â ÌÂÎÒÏ ÚˆÂÓÓ Ï Èapple ÂÏÓÚ Â Â 36 ÂÈappleÂÚÓ Âapple ÆÔ ÈÒÎapple ÍÒÓ Æμ Ï Æ ÔÈ ÁÂÂË ÂÚapple Ú ÆÌÈÒÎapple ÍÒÓ ±Æμ Ï ÂÚÈ Ó ÂÈ Â Â Ú ÁÂÎ ÌÈÙ Ó È Ó ÙÈ Ó Superannuation Guarantee ÈÒappleÙ Âapple Î ÚÓ ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó Æ È Ù ÚÏ ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á Retirement Savings Accounts μ Â٠ˈ Æ Â ˆ ÈÓÂÏ Ï ÂÈ Á Âapple È ÚÓ ÈÒappleÙ Âapple Ï ˆÂ Retail Funds Æ È ÚÓ Â ÂÚ Ôˆ ÈÙ ÏÚ È Ô Ï ±

32 ÈÙÒ È ÛÒÂÈ ÈÓ È ÂÚ ÔÂÂÈÎÓ È Â Èˆ ÈÒappleÙ ÈÓÂÏ Ï ÓÓ ÂÈÂÏÚ ÁÙ Ï Ó Â appleè Í Â Ú ÛÒÎ ÈˆÂ Ï ÊÁ ıè Ó Ó Ó Ê Â Ù ÆÂÏÂÎ ÔÂÎÒÈÁ ÌÂÎÒ Í ÓÏ È Ù Ú ÌÂÎÒ ÌÈ Ó Ó ÌÈ ÌÈÏ ËÒ ÂÈË apple ÂÈ Ôapple È ÆÔÎÓ Á Ï È Ï ÓÓ ˆ ÊÚÈ Ï  ÎÊ È apple ÍÎ Á ÂÓÚÏ È Î ÂappleÂÎÒÁ ÏÎ ÌÈ ÈˆÂÓ appleî Ó ÌÂÏ Ï ÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁ Æ È Ï ÓÓ ÈÒappleÙ ÏÓ Ï È Â ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ È È ÏÚ apple Ê ˆ ÓÏÂ È Â Ó ÈÒappleÙ Î ÚÓ 37  ÈÒ Ó ÌÈÓÚÙ ± Ï Ú ÂÚ Î Ó Æμ Ï ÂÚÈ ÂÙË  ٠ÌÂÏ ÏÚ ÒÒ μæπμ È ÚÓÏ ÂËÂ Î Ó Æ± μ ÂÚ ÔÈ ÏÁ ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÌÂÏ Æ ÚˆÂÓÓ Î ÊÁ ÌÂÎÒ 38 È Â Èˆ Ï Èapple ÂÈ Ô Ï ÌÈÙÒÂapple μ È ÚÓ È Ú ÔÎ ÂÓÎ Æ Æ μ Ï ÓÓÏ ڈÂÓÓ ÙÂÏÁ ÂÚÈ ÁÈË ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Î ÚÓ Æ È È ÙÒ ÏÏ È Ù ÏÈ ÂÚÏ Æ Ó ÚˆÂÓÓ Î Ó Â È Ò Î ÈË Ù ÈÒappleÙ Ò ±ππ apple Ï ÂÎ ÔÂÈÒÈapple Á Ï ±ππ apple ÙÏÁ apple È ÈÒappleÙ Î ÚÓ Administradora de Fondos de Ahorro para el ÂÊ ËÓÏ ÂÓ ÈappleÂÈÒappleÙ Ú Â Á Ï Èapple  ÚÏ ÂˆÏ apple ÌÈ ÓˆÚ Â È Â Èˆ Ê Ó ÌÈ ÂÚ ÏÓ Ó ÌÈ ÂÚ ÏÎ Æ Retiro - AFORE Ï ÔÈÈ Ú Ê Ò Û Âapple ÓÎ ÍÂ Ó ÈÁ ÚȈ Ï ÂÈ AFORE  Á Æ Á Î ÚÓÏ ÈappleÂÈÒappleÙ ÔÂÎÒÈÁÏ Âapple Á Èapple ÌÈ ÂÚÏ Â apple ÔÈÈ Ú ÔÎ ÂÓÎ Æ Á Ô È Á ÏÎ È È Â ÏÚÂÙÏ ˆÈ ÂÓÈ ÏÚ È È ÌÏ Ï ÈÂÁÓ ÂÈ Ô ÈÙ ÏÚ Û Æ ÂÈ Ô Á  ÈË Ù Á Á ÔÂÎÒÈÁ Ú ÂÙ Â ÂÈÏÈÏ Û Â Ó ÂÎÂÓapple Ó Ô Â ÂÓ Â Â ÌÈ ÂÚ ÈÙÒÎ ÂÚ Î Ó ± Æμ ÏÚ ÓÂÚ ÌÈÓÏÂ Ó ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÍÒ Á Î ÚÓ ÆÌÈ ÂÚ Ï ÈappleÂÈÒappleÙ Ô Ï μ  ÂÎapple ÌÈÈÁ ÁÂËÈ Ï ÌÈ ÚÂÈÓ ÌÎÂ Ó ± Æπμ È ÚÓ Â Æ± μ ÌÏ Ó ÂÚ Ì Ó Î Ó Î ÌÂÈÏ Á ÂÒÙ Ï Â ÈÏ ÈˆÂÒ ÒÎÓ ÙÈÒÂÓÂ Æ μ ÓÏ Ó Ï ÓÓ Æ ÂÈ ÚˆÂÓÓ Î Ó Ï ÂÚÈ ÈÏÓÈappleÈÓ ÈÒappleÙ ˆ Ï ÓÓ ÁÈË Ó ÔÎ ÂÓÎ Æ Ó ÚˆÂÓÓ ÆÚˆÂÓÓ Î Ï ÒÁÈ ÂÈ ÍÏ   ÌÈÈÏ È ÌÈÁappleÂÓ Ú apple ÈÏÓÈappleÈÓ ˆ Æ Ó Â Ù Ó ÊÂÁ Î ÌÈ ÂÁÓ Ï Èapple ÈÓ ÚÂ Ï ÂÈ ÂÚ Â Á ÏÎ Ï Èapple ÈÓ Âapple Ï ÏÂÎÈ Ï Èapple ÈÓ ÂÚÈ ÆÌÈÈapple ÔÈ Û Ȉ ÏÎ Â Ô Ï ÌÈÒÎapple ÍÒÓ ÊÂÁ  ÂÙË Ï Èapple ÈÓ Â Â Â Á  ÏÈ߈ Ú Â ÁÏ ÓÂ Æ Á ÂÚ ÂÂÏ Ì Ì ÍÎ ÏÚ ÛÒÂapple Æ ÂÚ Î Ó ±Æ Î Ì ÚˆÂÓÓ Î ÂÙËÂ Â Ù Ó ÊÂÁ Î ÌÈ ÂÁÓ ÊÂÁ Π39 Æ μ Ú ÚÈ Ó Ê ÂÚÈ Ô ÈÒÎapple ÍÒÓ ÊÂÁ Î ÌÈ ÂÁÓ Ï Èapple ÈÓ Â Â Â Á È Æ Â ÂÚÈ Ó ÂÓ Â Ó ˆÏ Æ Èapple ÈÏÈ߈ appleâî Ó ÈÙÏ ÈÓ Ï apple appleèëapple ÈappleÂÈÒappleÙ Ò 40 appleèëapple Âapple Á Ï Á Î ÚÓ ±ππ apple Ó ÛË ÔÂÓÈÓ ËÈ ÏÚÙ apple È Î ÚÓ Ï ÆCongressional Budget Office 1999 ÍÂ Ó Ô Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores È Â Èˆ Ï Èapple ÂÈ Ô Æ ÎÂÓapple È È ÂÈ Â ÂÂÏ ÌÈ ÂÚÏ ÙÒÓ Ô Ï ÚˆÂÓÓ ÂÏÚÓ Ú ÈÙ ÏÂ Ê ÂÚÈ Èapple È Ó Congressional Budget Office Èapple apple ÈÙÏ π Æ È Âˆ Ï ÂappleÓ ÆCongressional Budget Office 1999 Í Ó

33 μ ÂÈappleÈ Ó ÁÓ Ï Ï ıùó È Á Á ÈÒappleÙ ÌÏÂÚ ÔÈ ÈÁ  ÈÒÈÒ ÈÒappleÙ ÌÈ Èapple Ó Î ÂÓ Á Î ÚÓ Æ È Ù ÚÏ ÌÈÈË Ù ÔÂÎÒÈÁ ÁÂËÈ ÌÏ Ó ÈÒÈÒ ÈÒappleÙ Æ È ÙÏ È È ÔÂÎÒÈÁ ÈappleÎÂ Ï ÛË ÔÂÓÈÓ ËÈ Î ÚÓ ÙÒ ڈÂÓÓ Î Ó Î Â ÌÂÏ Æ Â Ú Âapple ÙÒÓÏ Ì apple Ó È Â ÈÓÂ Ï ÔÂÓÈÓ ËÈ Á ÂÚ ÔÈ Èapple Â Æ Â Ú Âapple ÌÈ ÂÏ ÏÚÓ ÙÒÂapple apple ÏÎ ÏÚ ± ÆÂ Î Ó ±± Ï ÂÚÈ ÌÈÏÂÓ ÈÓ ÌÏ Ó Â È È ÔÂÎÒÈÁ ÈappleΠÁ  ÔÈ Â ÛË ÂÓˆÚ ÌÏ Ó È ÓˆÚ ÂÚ ÆÌÈÙÒÂapple ± ÏÚ ÓÂÚ ÚˆÂÓÓ Â ÌÈ Â Ó ÂÊ ÈÙÏ apple Ó È ÚÓ ÌÂÏ 41 Æ AMPO ÂÁ  ٠ڈÂÓÓ ÌÚÙ Â È È Ó ÌÂÏ ÆÌÈÏÂÓ ÈÓ ÏÎ ÌÈapple Ú ÚˆÂÓÓ Ì Î ÏÚ ÒÒÂ Ó ˆ ÌÈÏ Ó apple È Î ÚÓ È Ï Â Á ÌÈ ÂÚ ÌÈÏÂÓ ÈÓ Ï ÌÂÏ apple ÏÎ ÏÚ ÚˆÂÓÓ Î Ó Æ μ ÌÈÏ Ó ÌÈ ÂÚ Æ È ÙÏ ÂÓ ÔÂÎÒÈÁ ÈappleΠËÈ Â Á ÌÈ ÂÚ ÆAMPO Â Â È Ù È Ó ÌÂÏ Æ Î ÚÓÏ ˆ ÔÂÓÈÓÏ Â ÏÚÓ ÌÂÎÒ ÏÎ Í ÓÏ Â ÂÈ ÂÁ  ˆ È Ù Ú Ï Ï ÌÈÏÂÎÈ È È Ô Á Ï appleï ÏÂÎÈ ÂÚ ÏÎ Æ È ÙÏ ÂÓ ÌÈapple ÓÁ Í Ó ÚˆÂÓÓ Ì Î Ó Ï ÂÚÈ ËÈ Â Á ÌÈ ÂÚ Æ Âapple ÔÈ Â ÚÏ ÂÓ apple ÌÚÙ 42 AFJP ÈË Ù Ú Á ÂÊÁÏ ÌÈ ÌappleÈ Â Ú ÈÓ Í Ú ÏÎ È È ÔÂÎÒÈÁ ÈappleÎÂ Ï Â ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÛË ÔÂÓÈÓ Ï ÂÚÈ ˆÙÓ ÈÒappleÙ ˆ Ï Ï È ÎÊ Á ËÈ Ï Ú ÂÚ ÔÎ ÂÓÎ Æ Ó Â ËÈ Ï È È Ù ÏÈ ÈÎ Ú apple Ó ÂÙ ÒÓ 43 Æ Î ÚÓ ÂÙ apple ÏÎ ÏÚ ÂÚ Î Ó ±Æμ Æ Ó Â μ Ï Ú apple  ± apple  apple Á ÈÈ ÌÈ appleï μπ  ÌÈ Ï ÈÏ È Â Â ±ππμ apple ÈÒÁÈ Â Â Â Â Â È Ú Â Á   Ʊππ ±ππμ ÌÈapple ÚˆÂÓÓ ±μ  ÂÏÓÚ Ï Èapple ÈÓ ÂÈÁ ÈappleÙÏ ± Ï ÚˆÂÓÓ ÂÎÈ ÓÓ ÒÈappleÎ ÂÏÓÚÓ ÂÙËÂ Â Ù Ó Ï Èapple ÈÓ Â Ï ÂÈ Â Á Ï Èapple ÈÓ Â apple Ï Èapple ÈÓ ÍÒ ±ππ apple ÆÌÈÒÎapple Ï Èapple ÏÚ ÂÏÓÚ  ÈÊÚ ÏÚ ÂÒapple Â Ï Ï Í ÂappleappleÎÂ Ó ÌÈapple Ó Ï Èapple ÈÓ ÆÌÈ ÂÚ Â ÂÎ ÓÓ Æμ ÂÓÎ Ò ÁÂËÈ ÂÈÓ Ù ÏÂÚÙ Â ˆÂ ÂÓ Ï Èapple ÈÓ ÆÂÒÙ μ Ï ÔÈ ÁÂÂË ÌÈÚapple ÌÈÚ Ï Èapple ÈÓ ª Î Ó Æμ Æ Ï ÁÂÂË ÌÈÚapple ÆÚˆÂÓÓ Î Ó Æ ±ππ apple ÂÓÎ Ò Ï ÂÈÏÂÚÙ Â ˆÂ Â Ú ÈÒappleÙ Â Ô  ÌÈ Èapple Ó ÈÒappleÙ Î ÚÓ Î ÂÓ appleïappleèù 44 appleïappleèù ÒappleÎ ÔÁ Ó ÒÈÒ ÏÚ ÈÓÂ Ï ÁÂËÈ Ï ÒÂÓ ÌÏ Ó Â Ú ÌÂÎÒ apple Ê ˆ ÈÏÒ Èapple ÔÂ Â Æ Â Ú Ó ÒappleÎ Ó ÈÂÏ Â Âˆ ÈÒappleÙ Â Èapple   ÈÁÎÂapple ÈÓ ÊÂÁ ÌÈ ÂÚ Î Ó Æπ Ï Æ ÔÈ Î ÚÓÏ ÌÈ È ÙÓ ÌÈ È ÚÓ ÂÚˆÓ ÔÓÂÓÓ ÈÓ ÌÂÎÒ ÂÏÁ ÂÚˆÓ Ú apple Ó ÆAverage Mandatory Provisional Contribution - AMPO ± Æ apple ÌÈÈÓÚÙ ÂÁÓ Ó ÆÌÈÙ Ó ÌÈ ÂÚ ÙÒÓ ÌÈ ÂÚ Ï ÏÏÂÎ ÌÈÏÂÓ ÚÂapple È Â Èˆ  ÈË Ù Á - Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones - AFJP ÌÈÈÁ ÁÂËÈ ÈÂÒÈÎ ÏÚ Ì ÂÈ Á  Á ÆÌÈÈ È ÔÂÎÒÈÁ Âapple Á ÌÈ ÂÚ ÈÙÒÎ ÚÈ ÏÂ Ï appleï Æ ÒÚ Ï appleï È Î ÔÂapple Â È ÂÓÚÏ Â ÈÂÁÓÂ È Ï ÓÓ Á ÈÙ ÂÏÚÂÙ AFJP  Á Æ ÂÎapple Âapple Èapple ˆÙÓ ÈÒappleÙ ÂÈÂÎÊ Â ÂÓ Ó ÂÚ ÁÙ ÓÏ Ì appleúâó Èapple ÈÏÈ߈ Î Á Ï Â Èapple ÆÂÈ ÂÈÏ Â ÂÚ ÔappleÈ Â Ï ÂÚÏ Social security Programs Throughout the World Finland, ÍÂ Ó docs/progdesc/ssptw/ /europe/finland.pdf