untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 204 "È ',Ë "ÂÈ.**à"éùú'ä èáù ã"åé *úçéù.ã"ñá ÔÓÊ Ï Â Ï Ò Ï appleâ apple ÔÈ ÌÈ ÂÏÈÁ Ìapple È Ú È.à "È Á Ï, ÂÈ ÏÂÚ Â Ó apple.. ÂÁ "È ÏÎ",Ì ÓÂ,Ê"Á Ï ËÓÏ ˆÓapple ÂappleÈ,ÂappleÈÈ, 1 " ÂÈ appleè   ÏÂÚ Â Ó apple.. ÂÁ.Ì Â ÓÎ Ô,ÌÈË ٠ÌÈ Â È Ïˆ Ô,Ï È ÏΠψ Â Ê ÂÏÈÁ Û Â ÏÚÓ Ï Â ˆÓ,Ó"Ó,Ï È È È apple ψ Ì Â,Ï È ÈÏ ψ È ˆÂ Ê ", ÊÓ È ÈÂ, 2 ÌÈÈ Ó "  ÊÂ È ˆ Z ÌÈ È ˆ ÌÈÏÂÎÈ Z à È ÚÓ ÈÂappleÈ ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ È ˆ ÚÂ, 3 ÏË Ó.Ìappleˆ Ï Ì Ê ÏÏÎ Âapple Ï Ì (" ÂÈ appleè   ÏÂÚ Â Ó apple.. ÂÁ "È Á Ï" ) Ê ÏÏÎ Â ÒÓapple ÌÈ È ˆ Î" Ó, ÂÏÓ ÌÏÂÚ ÏÚ È -ÏÚ ÂappleÈ ÈÓ Ïˆ  ÌÈapple ÂÏ Î ÂÁ ÙÓ] ÌÈ Ó ÈÈÁ  ÌÈÓ,'ÈÁ Ï ÂÁ ÙÓ Ì Ï ÌÈ ÒÓapple ÌÈ È ˆÏ ÂappleÈ Î"ÙÚ Â, 4 Á Ï ÌÈ ÒÓapple ÌappleÈ Á - Ì Ó Î"ÂÎ Ú È,ÏÎ ÏÚ ÌÈ -ÈÏÚ Ì Â,[ á Á - ÂÏ ÂÁ ÙÓ Ì ÍÎ ÔÂÎappleÏ ÌÈ ˆÂÓ ÔÎÈ ÂÈ Ï,ÌÓÂ Ó ÌÓˆÚÏ ÂÁ Ï ÌÈÏÂÎÈ. ÂÈ ÂË ÂÈ Ï Âappleˆ Ú Ì È Â Z "ÂÓ Á"ÂÓ "ÎÏ Ú Âapple Â.á :Âapple ÁÈ,Ô Î.ÍÏÈ Â "ÚÒ, apple (1.,ÂË "ÁÊ., Î ÈappleÚ (2, "ÂÈ "Á Ê.apple" Â., Ò (3.Ì "Á. "Ú ÌÈ Â Ó È" : ÙÂÒ ÔÈ appleò (4." È Á  ÈÓÏ È Ï Z Ê È Â ıâ È Ï Ú Âapple  (.* Ï apple Ù"Ú ÏÂÙÏÙ Ô Î Ú Âapple ÊÂÓ "È ÁÈ Î apple Ê ÔÈappleÚ (* (ÍÏÈ Â 214 'Ú "Á Ó" ) ÍÏÈ Â "ÏÒ ÂÊ apple.ì"åîä Z "ËÈÏ "ÂÓ "Î È"Ú Â (* Ú"Ò "Á " ÏÏ ÂÙÒ ÒÙ appleâ,( È È ) ÊÈ ÂÚ ÂÙÒ Èapple ÂÊ Â Ó.ÍÏÈ Â 494 Ù"Ú ÂÓ apple ÌÈË Ù ÓÎÂ,Ó"Ó ÈappleÂȈ. ÂÈ Â ÈappleÂȈ "   Â, ËÏ -Ë Ò "ÂÓ "Î Ô ÏÂÏÈ ÌÂÈ (** ÔÙ ) Â È apple Ï ÌÂÈÂ,ˆ"ÈÈ Â Ó. "ËÈÏ "ÂÓ "Î È"Ú (ÈÓ Á Ï ÂÈ ÂÚ ÂÓ Ê ÏΠ( (apple" Â.,Ê ÔÈÏÂÁ) Ï"Ê ÓÎ Z Â Ï Ò."Ô ÈÈÁ Ó ÂÈ Ô ÈÓ ÌÈ È ˆ ÌÈÏ "

2 205 à"éùú'ä,èáù ã"åé  ' ÌÈappleÈappleÚ ' ÂÈ "ÂÓ Á"ÂÓ "Πψ ÂappleÈ Ó Ó Ú ÈÎÂ] 5 Á (Ï ÚÂ,Ê" Ê ÌÈ Â ) Ï È Â ' Â"Ï ( Â È Â Â ÈÙ) ÈÏÎ Â 7 "ÍÂÓÎ ÍÚ Ï Â" 6 Ô Ê Ë» Ú") È ÈÂÂ, Âapple Á  ÚÏ ÈÏ Ó,ÔÎÏ,[ 8 "ÍÈ Ï ÏÈ ÂÏ ÂÈappleÁ ÏÚ ÂÏÈÙ Â ÂÏ ÂÈÓ ÏÚ ("Ô È ٠«. â Ï È 9Ï"Ê Ó "Ú] Â Â Ï Ò Á Ï Ì Â apple È ÔÎ Ô ÂÓ ÊÓ 'È È ÍÎ ÂÏ ÁË ÂÓ ÂË apple ã "Ì Ï ÂÈ Âapple   ˆÈ ÔÂÈÎ", È ˆ ψ ÔÎ -ÏÎ,Ì ÏΠψ ÌÈ ÂÓ ÌÈ Ì Â,ÔÎ È Á Ï Ì [ È Ï Â Ùapple ÂÏÈÙ Â ÈÚ Ë Â Ùapple, Ùapple ÒÓ ÂÈÓÈ ÏÎ, ä ÈÒÁ ÂÈÊÓ ÔÈapple apple" ÔÈappleÚ Ï ÌÈÏ Ï Ó ÌÈÓÈÏÚÓ ËÓÏ ÌÈappleÈappleÚ Û Z È ÂÂÓ,Î"ÙÚ, 11 ÊÓ ÏÚÓÏ "Ô Â ÚÂ Ô Â ÂÈÊ", 10 " appleèî. å Âapple ÁÈ, ËÓÏ ÂÈ Ï ÂÈ ÎÚ Ì ˆÂ  "ÓÎÂ,Âapple ÁÈ 'È È È Â Z È Ï Âappleˆ Â Ê ÔÂÈÎÂ. æ " ÂÈ È ˆÂ ( Ó apple ) È Î" 12 ÂÙÒÂ., ÔappleÁ  (8. "ÚÒ,ÁÏ ÓÂÈ (9 " Á"Ù Â 'Ï Ì" Ó ÔÈÈÚ (10 " Èapple.,ÂË Âˆ " ÏÓ ÈÚ ÏÂ.Á" Â. ÂÚÂ.Ê"Ò :(, apple) Ë"ÏÙ Èapple.,È "ÁÊ ÔÈÈÚ (11.'ÂÎ ÂÏȈ Î" Ó.. Ô Â ÚÂ Ô Â ÂÈÊ. "Ú, apple (12 Ê" ÂÚ ÌÈ ˆÓapple Ï ÌÚ Ï (  ÎÏ) Ê" ÂÚÏ ÔÎ È Ï ÔÂÈÎ,ÈÓ (Ù"ÎÚ Ú Ï) ÚÓ Ú Ï Ï È Ï ÈÓ ÂÂÓ,Î"ÙÚ Z 'ÂÎ appleèî ÂÈÊÓ ÂappleÚ Ï ÈappleÙÓ,Ï È ÏÏÎ ÂËÏ ÂÏ ÂË ÏÚ Â Â" ÔÈappleÚ Û Â ÏÎ Âψ ÂÓ."ÍÂÓÎ ÍÚ Ï ÏÚ Ó ÌÈÈÂÏÈÚ ÏÎ ÌÚ ÁÈ,ÔÎÏ (Ê Ù -È ÌÈÈÂÏÈÚÏ ÚÂ, ÏÚÓ ÏÚÓÏ È ) È ÈÓ È"Ú ÂÏÈÙ Ì ÈÏ ÚÈ Ï ÂÓ,((167 'Ú ÏÈÚÏ) "Ò Ë 'Ë ÁÈ ÍÚ Ï Â" ˆÓ) ÂappleÓÚ Û Â Âψ ÂÓÚ Á ÂÏ ÏÚÓÏ ÂÈ ÂÈÏÚ,ÍÎ,("ÍÂÓÎ Ï ÂÏÈÙ Â,ÂÈ Â Ó ÂÈ ÈÒÁ,ÂÈ ÈÓÏ ÏÎ Ì Â.291 'Ú Ë" " Ò (5 Ï È Í Ú " Á Z ÌÈÎ Ú ÙÒ.apple" Â.(ÍÏÈ Â ÊÎ 'Ú) Â"Ò ".apple" Â.56 'Ú Ë"Ù " Ò (6 'Ú "Á.ÍÏÈ Â Ï Ú"Ò "Á ˆ"ÈÈ ÂÓ "ÂÓ.(È Â "ÌÂÈ ÌÂÈ " Úapple) ÊÏ 'Ú "Á.ÂÎ.ÁÈ,ËÈ ÌÈ Â (7 Ï ÌÈ Á Ó Î : ÂÈ ÓÂÚ Â (, Â Â Ì ÔÈappleÚ ÂË ÌÚ,È,Ï È ÔÈappleÚ ÂË ÌÚ Ì Ï Ï,Ê"ÏÊ È Ò ÌÈ ÔÈ Ï ÂÊ Ï Úapple "ÍÂÓÎ ÍÚ Ï Â" È"Ú Z ÌÚ (" appleâ Ù «Ú ÚÙÈË ") «ÂÈ ÂÓÚ."ÍÈ Ï ' Â" Â Ï Ò Á Ï Z " apple Î"ÂÎ Ú (. ÊÎ ÔÙ ÂÈ Âapple ÏÎ Â Ú Z Z ( "Ú, apple ÎÂÒ) È" ÔÂ Ï Â (." ÈÚÓ ÈÒÁ È ÈÒÁ ÏÎ" È Ï Â ÂË ˆÓ Û : ÓÂÏÎ ( ÏÎ Â ÏÚÓÏ Â ÂÏÚ,È,ÂÓˆÚ, ÏÚÓÏ Ì ÂÓÎ Â Ï Ï ÌÈappleÈappleÚ ÂÏ È Î Ï ÏÈÓ Â,ÌÈ Ò Â ÂÓÏÚ ÏÏ

3 à"éùú'ä,èáù ã"åé 206 :ÏÚÂÙÏ Ú Âapple ÊÓ Ì ÂÓ.â,Ô ÏÂÏÈ ÌÂÈ È Á Ï Î ÌÈ ˆÓapple Û ÌÈÎÈ ˆ,ÈÎ,*"Ô ËÈȈ È"»  ÎÏ Â ÓÂÏ ÚappleÓapple Èappleapple Z," ÙÚ ÈappleΠÂappleapple Â ÂˆÈ " 14 ÂÚÈ ÌÂÈ Î 'È È apple Ï Ú ÂÂ Ï ÌÂÈ " Èappleapple ÈÈ Ó ÔÎÏÂ, ç "ËÈȈ È"» ÂÚ 'È È Ï ÏÈÓ Â,ÌΠ  Z ÔÎ È Á Ï Ì ÂÈ È ( ÏÂÏÈ Ú"Â Ê ) ÂÈÏÚ,ÈÎ,"Ô ÏÂÏÈ ÌÈÎÈ ˆ Z   ÈÏÁ Â"Á Â"Á ÂÈ Ï ÏÂÎÈ Î" Â Ì ÎÂ, ÂÈ ÂÚ ÊÁ Ï ÎÈ ˆ  : Â Ú ÈÏ ÂÁÎ Ê Ï Âapple Ì ÌÈÎÈ ˆ,ÈÂÏÈÚ Á ÈÂÏÈÚ È ÏÚ Ó ÂÈ ÎÚ.ÂÈÏ ÂÂÏÈ Ï ÏÎÂapple È Î è ÌÈÙÒÂapple "Ú ÏËÈt «ÈÓ Ï Ú Âapple ÌÈÏ Â Ï Â Ì È ÂÊ.ã Ì Z ( 15ÂÈ Âapple ÙÒÓÏ ÌÈ Ó "ÂÓ Á"ÂÓ "Î ÏËÈt ) «?Â Ó Ï ÌÈÎÈ ˆ È Ó ÚÂ, 16 Ë "ÂÈ È Á Ï Ì Â Ó Ï ÌÈÎÈ ˆ. é ÊÂÓ "È Ú Â Ó Ï ÍÈ Ó Ï ÌÈÎÈ ˆ Z ÊÏ Â Â ÙÒÂ Ï ÔÈappleÚ Âapple È Â Ï Ò Á Ï Ì Ì Ë"Â Ì Â ˆ" È" ÈÓ ÈÚ Ú Âapple ( ÈÚÂ) ÂÚÂ.ÏÏÎ Â,Â"Á ÂÒÈ Ï Ï (* 'ÈÙ Ï"Ù È,"' ˆ" È" Ó ΠÎ" Ó Z 'ÂÎ ' 'È È Ï"ˆÎÚ,"'. 13 ÂÓ Â ÏÏ 'Ú "Á ˆ"ÈÈ ÂÓ "ÂÓ " (15.apple" Â. apple 'Ú È"Á. Ï.149 'Ú "Á Ó"Â Ì (16 Ú Â È 'È ÈÙÎ Z ÏÚÂÙÏ Ú Âapple  ÏÈÏ ÌÂÈ Ó, apple Z ÏÚÂÙ 'È Ú ÔÈappleÚ ÏÎ ÂÁÈÏ,Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ,  ÁÓÓ Â, ÓÂÚ Ù, Á ÏÎ ÏÚ È ÏÈË È ÁÎ- ÙÒÂ, Â, Ú ÔÎ Ì Â ÓÎ,ÌÈÙÒÂapple ÂÁÎ Âapple Èapple ÔÂÈÎ,ÊÂÚ È Â, ÂÈ ÂÚ ÏÂÚÙÏ ÛÈÒÂ Ï ÌÈÎÈ ˆ ÔÓÈÒ Ê" Ï apple Â Ú 'È, ÂÈ ÂÙÈÒÂÈ ÎÂ Ë 'Ó")»  ÈÒ Â ÍÎÏ ÂÏ Î ÔÂÈÎ, ÂÈ ÂÈ ÌÈ Ò Â ÂÓÏÚ ("ÔÎ Ú Î Â». Ú ÂÏ ÏÓ Ê,È Ï Â Ï ÌÂÈ (È Ô ÚÂÂ È Ú ËÚ ËÏÂÓÚ ") ÙÒÂapple apple.(" È» «Í apple» ËÈÓ ÚËÏÚ Ï Â Ï "ËÈÏ "ÂÓ "Î appleúóó (13 "ËÈȈ È"» "ËÈÏ "ÂÓ "Î "Ó ÏÚ.È apple ÙÒÏ Ó.ËÈ,ÂÎ 'ÈÚ È (14 Ì ÂÈ,ÂÈÏ ÂÎÈÈ ÂÊÈ Ì Ï È ÂÏÚ Ï ÂÏÎÂÈ ÔÈ ÓÏÚ ÌÈÙ ÂÓ apple,ì ÌÈ ÒÚ Ó ÌÈappleÈappleÚ ÏÎ Ï Ó.Ì ÂÏÚÙÈ  ÒÚ È ˆ ÌÈappleÈappleÚ ÏÎ Â Á"È Â ˆÈ Î...ÔËÈȈ È» "È Ï "» «(Á ÔÚÓ ËÚÂÂ" ÏÂ Ô ÎÓÂ,Ô ËÈȈ È»."Ò' ÏÂÏÈ ÔÚ t «Âapple Ó Á ÏΠÂÈ ÁÈ ÂappleÏÂÎ È Â Â (Ë ÂÈ ÎÚ Z È Ó ÌÈÙÒÂapple ÂÁÎ Ï Ó Ë Ù ÂÁÎ È Ï ÌÈÙÒÂapple ÂÁÎ Âψ Ì Ìapple È ÏÎ ÏÂÚÙÏ ÏÎÂÈ Z Ê"appleÙÏ ÂÏ ÂÈ Í ÓÂ,Ê"appleÙÏ 'È ÂÓÎÓ ÂÈ Ï apple ÌÈappleÈappleÚ.Ê"appleÙÏ 'È ÂÓÎÓ ÌÈ Ò Â ÂÓÏÚ ËÂÚÈÓ

4 207 à"éùú'ä,èáù ã"åé È ÂÊ ÌÈ ÓÂ È Z   ÏÂ È Ï ÔÈappleÚ Ê ÍÈÈ Ì Â,ÔÓÊ. 17 " Ï Ì" Ó ÔÈ ÂÏÙ : Â Ï Ò Á Ï Ì ÌÈÎÈÈ ÂÏ ÌÈappleÈappleÚ ÂÈ È È Ï ÈÂ. apple  apple ÏÎ "ËÈȈ È"» Í ÚÏ Ï È ÂˆÂÙ ÏÎ Â apple ( Ì,ÁÎÂÓ, Ó apple ÈÈÏÚ È Úapple Â,  "ËÈȈ È"» Ï ÂappleÈappleÚ ÔÂÈÎÂ.ÔÓÊ 'ÈÂÏ ÙÒ ÍÈÈ ( Â Ï Ò Á Ï) Ó apple ψ 18 " Ô Á- Ó Û"ÎÓ "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Ï ÓÈ apple È ( "ÂÓ ÂÈ Ï ÌÂÈÓ ÌÈapple Ú Â ÌÈappleÂÓ Â ÏÓ Â Z Ú ÈÎ) "Ù ÏËÈt Ï «ÂÎÈÈ ÓÈÈ ÒÓ Ê ÌÂÈ Â, àé Ú"apple ( "  Ó) Â Ó È ÂÈ ÂÏ Ó Â, ÏÈÏ ÔÂÈÊÁ "Ú Z ( 15 ÌÈÏ ÈÓ È appleó È È 16  ÓÎ) " apple Ì Ô ÂÓ ÊÓÂ. "Ù ÏËÈt «ÏÚ Â Ï ÌÂÈ Â Â Â Î Z (ÌÈappleÈappleÚ ÓΠÓÎ ("Ëapple  ")» «Ó, 19 ÂÓˆÚÏ Ú Âapple Ì ÒÙ,Â Â Ï Ò È Á Ï ÌÈapple Î"ÂÎ Ú"apple "ÂÓ ÂÈ ÂÈ ÎÚ Ì Â, Ï ÌÂÈ ÔÈappleÚ Âψ Âapple È ( Â Ï Ò Á Ï) ÂÈ ÎÚ Ì ˆÓapple 'ÈÏÚ ÏÎ Á Ï,,ÈÂÏÈÚ Á ÈÂÏÈÚ ÂÈÏÚ Âψ Ìapple È.Ê"Á Ï ˆÓ ÓÚÓ Ï appleî È Ó Â Â Ú * * * :ÌÈ ÂÒ ÓÎ Ìapple È È Ï ÂÁÈÏ ÈappleÈappleÚ.ä,ÂappleÈÈ, ÂÈÓ Ï Ú Âapple Ì ÈÏ Â È ÈÂÏ Ï Î Ìapple È Ï ÔÈappleÚ È ÈÓÈappleÙ appleââî Ï, Ó  ÒÚ ÈappleÈappleÚ Â ÒÚÈ Ú Âapple Ì ÈÏ Â È ÈÂÏ Ì Ï Î Ìapple ÈÂ. ˆÓ Â,  ÂÊÈÁ,ÍÂappleÈÁ Ï ÔÈappleÚ Â Ú Ì Â ÁÏ È,ÂappleÈÈ, ÂÈappleÁ Ï. È -ÛÏ ÌÈ ÏÈÏ ÓÏÏ ÚÂ, Â È ˆÙ Ô Á- Ó 'Î) Ê ÚÏ ÚÓ, Ó Â. Ó ÌÈapple Ú Â ÌÈappleÂÓ Â ÏÓ apple ( " Èψ ÂÈ È apple Ô Á ÌÏÂÚ È Ó apple È ÈÏ Á ÏÎ apple Ò ÈÙÎÂ,ÌÈ ÂË ÌÈÁ  ÏÚ Â Ó È ' ÂappleÈ Â Â ÂappleÈ Â "ÎÓ ÂappleappleÈappleÚÏ Ú Âapple Ï"ÎÚ Z. Ù ÏËÈt «ÂÒÙ.(apple" Â.ÍÏÈ Â ÊË 'Ú "Á " Â) ÁÏ Ú"Ò Ó" Ò Ó"Â Ì (19.Ì 40 Ú Â "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Â È Á Ï,Ê"Á Ï Ú"apple "Î Ê 'È ÂÏÈ,, È Ó Ï. "Ù apple 'È,ÔÈ ÓÏÚ ÛÂ Ó apple.ì apple"úùˆ Â, " Ì Ì" Ó (17.apple" Â.400 'Ú Î"Á "Â Ï "Î "ÈÎÂ Ó Ú ) ÓÈ Ï"Ê (18  ÌÂÈ.Ô Á- Ó 'Î ' :( "ÂÓ Á"ÂÓ " ÏÏ ÂˆÊ " "ÂÓ "Î Ï ÌÂÈ ÌÈ Ú ÈÈÁ ' ÌÂÈ ÏÂapple Ú"ÈÊ Ó" apple Ú "Î apple Ô Á- Ó ÂÁÏ.  ÈÚÈ "ÂÓ "Î Â È È ÈÓÂÏÁ ÂÏ Âˆ ÌÈappleÙ Â Â È " apple  ÂÈ Ï Ò Ú"apple "Î ( È ÌÈapple Î"ÂÎ Á Ê Ú Â ÓÂ,ÂÈÈÁÏ ÌÈ

5 à"éùú'ä,èáù ã"åé 208, ÂÈÓ Ï ÔÈappleÚ È Ì ÈÏ Â Ï Ï Ú Âapple Ì Î Ï ÔÈappleÚ È ÈÓÈappleÙ appleââî Â, Ï ÂÈappleˆÈÁ Ï Ê ÔÈ,Ô ÂÓ ÏÈ Â ÒÚ ÔÈappleÚ ÂÏÏÎ È ÈÚ appleââî Ì Î] ˆÓÂ Â Â Ó Ù"Ú Ë Ù Â) ÊÓ ÂÈ Â, ÓÂÁ  ÚÓ, ˆ ÂˆÓ ÌÈapple Âapple ÏÁ Â,( ˆ È Â Ú ÈÚ Ê ÔÓÊ 20 " Â È ÈÂÏ Ï Ï Ú Âapple ÍÎ Z [ 21 ÏÎ ÏÚÓ ˆÏ È Ï ÈappleˆÈÁ Â È ÂÊ Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ Ì Ì,ÈappleÁ ÔÈappleÚ Ì ÈÏ. ÈÓÈappleÙ appleââî È Ï ÙÈÏ È 'ÂÎ ÁÂÓ Â Ï ÁÂÓ " 22 Ê Ó Ó "ÚÂ, appleâ Á È Ï ÁÂÓ ÂÈÓÈappleÙ Â Ì,ÂappleÈÈ,"È Ï È Â. ÂÈ ÈÏÚapple È Ï ÙÈÏ Â ÂÈappleˆÈÁ Ï ÂappleÈ ÔappleÂ Ï ÌÈÎÈ ˆ,ÈappleÁ ÔÈappleÚ È Ì ÈÏ Â Ï Ì,ÔÎÏ ÙÈÏ Â ÂÈappleˆÈÁ Ï Ê ÔÈ Â,ÔÂÂÎÓ ÈÏÎ Î Â Ê ÔÈappleÚ Ì appleââî ÈÂ Ï ÂÈappleˆÈÁ È ÒÚ Ï ÔÈappleÚ Â Ì ÎÂ, Ï, ÓÂ Â Â È ÂÊÈÁ,  ˆÙ Ï ÔÈappleÚ Â Ì ÍÎ, ÈÓÈappleÙ.(ÔÓ Ï Î) áé ÈÓÈappleÙ appleââî È Ï ÈappleˆÈÁ Â Ì È, È Ú Â È ˆÙ ÂÒÚÏ Ì Â ÁÏ È Ï ÏÎ.å Ï ÂÏÎÈ Ó ÌÈ ˆÂÈ Á Ï, Ï, ÓÓ È Ú Â Â Ï Z ÌÈ ˆÓapple  ÌÂ Ó ÏÎ,È, ÓÏ Â Â ÏÏÙ Â,  ÈÁÈÏ Ï È Â,È ÙÂ Ò Ï ÚÓ ÈˆÈ ÍÎ,È Ï ÂÏÎÈ È Ï " " Ï Ú" Z âé" È Ï Ì 23 Ù " Ì ÒÁ ÔÂÈÎ, Î ÌÈ ˆÓapple. ÈÓÈappleÙ appleââî apple È ÂÁÈÏ ÈappleÈappleÚ ÏÎ Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ 24È È Î,  ÈÒÁ  ıèù Ï Z È ÈÓÈappleÙ appleââî   Ï, ÏÙÓÏ ÌÈ ÈÒÁ  ÚÏ ˆ Ï Ô Ê "ÂÓ.Ï È ÏÏÎ Â Ú È Â ÈÒÁ. È, Ó 'ÈÚ È (23 " Ï.136 'Ú "È Ó" Ò (24. ÂÚÂ.344 'Ú Ë"Á. "ÙÒ " Ì Â.È"Ò Ì.Ë"Ò. "ÏÙ ÛÂÒ Èapple. "Ú,Î "Á (20 (21 (22, Â Ï ÔÈappleÚ 'È ( ÁÒÓ ÈappleÈappleÚ ÂÒÚÏ Â ÚÈ Â Ï ÌÈappleÈappleÚ Ó Ì Ó Ú Â.ÌÈ ("ËÏÈÙÚ ÍÈÊ Ë 'Ò")» apple 'È ( È. ÓÈappleÙ Á Â Ï Z  ÂÏÈÁ  ( È ÂÎÊ, Â È ˆÙ,ÈappleÁ ÔÈappleÚ È Ì ÈÏ ÂÈappleˆÈÁ Ì ÊÎ ÏÁ Ì Â Ú Á È ÔÈÏÂÁ Ï ÔÈappleÚ ÂÈ Ï ÏÂÎÈ ) ÙÈÏ Â Ì Ï Â È Ï Ïˆ ÂÓÎ,È Ó Ï

6 209 à"éùú'ä,èáù ã"åé. 25 ÁÈ Ó È Ï ãé appleî È ÂÊ, ˆÂÁ ÍÈ ÂappleÈÚÓ ÂˆÂÙÈ ÔÈappleÚ Â Ê ÂappleȈÓÂ.   ÓÂ, ÚÓ,ÔÈÏÂÁ : Â Ú Ìapple È ÏÏÎ.æ ÈÙÒÓ ÂappleÈ Â Ï Â Ë ÂÏÈÙ," ËÁ ÈÓ" Z È ÈÓÁ Ì,'ÈÁ, Ó apple,áâ, Ùapple :  ÓÁ Ùapple Ì È ÔÎ ÂÓÎÂ. 26 ËÁÏ ÈÙÏ Á ÏÎÏ È Ï Â Â Â È 'È ÍÎÏ Ì Â. 27 ÈÁÈ. Ó ÂappleÙÂ,ÔÎÏÂ." ËÁ ÈÎ Ùapple" 28 "ÓÎ, ËÁ Ï ÔÈappleÚÏ ÎÈÈ Z Ùapple Ï ÏÂ. ÂÈÓ Ï ÔÈappleÚ ÈÂÏ Â È Ùapple Ï Ï Z ÂÈ ÂÏÚapple  Ì, ÈÁÈ 'ÈÁ Î"ÂÎ ÚÂ, Ó appleâ ÁÂ.Â Ó ÈÙÏ Á ÏÎ, ÂÈ ÌÈÏÚapple ÌÈappleÈappleÚ È Ì ÈÏ Â È Ï appleî Ï appleè Ùapple Ì Î Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ,Ï Ï ÌappleÈ, ÈÁÈ 'ÈÁ ÂÏÈÙ Â, Ó appleâ ÁÂ Ì ÍÎ, ÂÈ ÈÏÚapple ̈ÚÏ," Ï Â apple ÂÓ ÓÁ" 27 ÔÂ Ï ÂÈ Î, Ó apple ̈ÚÏ ÈÏÎÂ Ì Ì Ï appleè ( ÂÓ ÓÁ ÏÏÎapple ) ÈÁÈ Ì,ÂappleÈÈ, Ó apple. 29 Ó apple ̈ÚÏ appleî  ÂÏÈÙ Â,ÁÂ Â Ó apple 'ÈÁ, ÈÁÈ 'ÈÁ Ï Â È Ô ÂÓ ÏÈÓ Â. Ó apple ̈ÚÏ ÚÈ Ï Ôˆ  appleââî È Z Ùapple Ì Ï È,È Ï ÂÎÈÈ Ì Ï È Ï ÏÎ Ô ÂÓ ÔÎÏ ÏÎ ÔÂÈÎ,Ê"Á Ï Ì ÂÎÈÈ Ì Ï 'È ÏÈÓ Â,È Ï ÂÎÈÈ Ú Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ Z 30 ÂÓÂ Ó Â ÁÈappleÓ Ï ÒÓ Û Â ÈÓÈappleÙ appleââî Â, åè ÈÓÈappleÙ appleââî apple È È Ó ÂÏ È Â Â ÏÎ.apple" Â.56 Ú"Ò Â"ˆ Ó" Ò (29.'   ÚÈÂ È Â ÂappleÂÂÎ Ú (30.Í"Ê 'ÈÒÏ Â È " Èapple  ˆÂÙÈ ÔÈappleÚ Ê",ÁÈ Ó È Ï Â ÚÏ. ˆÂÁ ÍÈ ÂappleÈÚÓ,"'ÂÎ ÁÂÓ Â Ï ÁÂÓ ", ÂÓ Î (ÂË ÌÚ ÔÈ ") " ÁÂÓ" appleâèïú ÈÎ Â ÈÓÈappleÙ Â apple apple È ("ÁÂÓ ÔËÒÙÈË ÌÚ Â ÏÏ," ÈÁÈ" apple Ê appleâ ÍÈÊ ËÈ ÒÚ") ÂappleÏ ÒÓapple," ÈÁÈ". ˆÂÁ ÂappleÈÈÚÓ ˆÙ (" Ú È ÂË Ì Î Z Ë" Ú " (25.Ó"Î Â. ÏÁ.( apple Ó ),ÁÈ È Á (26.ÊÏ, "Ù ".Ë, "ÈÙ " (27. ÂÚÂ., È (28 ÈÓÚ Ï Âapple ÌÈÎÈ ˆ Â Ú È ÂÊ ( È Ú Âapple Z.ÁÈ Ó È Ï ("ÔÏÚË Âˆ") ) "È ÎÊ ÂÏÂÎ"  "'ÂÎ ÂÏÂÎ"Ï ÍÈÈ Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ ˆ Ê ÏÈ,(,Áˆ ÔÈ appleò ÈÈ È ˆ Ï " Ú,  ÔÈappleÚ Ê ÔÈappleÚ Z (, apple "ÁÊ ) " ÂÈ ÌÈÎÈ ˆ Âapple Ó,Ï, Á  ÈÓ ÚÈ

7 à"éùú'ä,èáù ã"åé 210  ıèù Ï, ÓÂÏÎ, ˆÂÁ ÍÈ ÂappleÈÚÓ ÂˆÂÙÈ,  ÂÈÓÈappleÙ Z È Â ÈÒÁ  Â,ÂÈ Á ÌÈ Â Ë" Ú È"Ú Ï apple ÈÏÏÎ Â ÈÒÁ Á"ÂÓ "ÎÏ Ú,ÂÈ Á ÌÈ Â Ô Ê "ÂÓ È"Ú Ï apple " Á. ÈÓÈappleÙ appleââî ÓÏ appleâ ÏÓ Ó Ê"ÈÚ,ÏÏÎ Ú "ÂÓ Â.. Ï È Èapple ÏÎÏ" 'È È ÈÓÈappleÙ appleââî ÌÏ Â ÎÂ.ç," Ó È ÌÈ ˆÂÈ Ï È Èapple Â" 32 Âapple Ù "Ó ÌÈÈ ÈÂ, 31 "Ì Â ÂÓ Ú" Âapple Ù Â, ÂÏ Â Â Â Ó Ê"appleÙÏ ÂÈ Ù Z Z Ï ÈÈÁ Ï Ô ÎÓ È È Ï Ó apple Ï " Z 33 " Ó æè È È Ê "Â Ï Z Ó È È" Ô È Ï Ú Â Â,ÂappleÈÈ, 34 "  ÔÓ ÌÈ Ó ÔÂ Ï È È Z ( ÈÒÙÓ Â"  Ï) ÁÓ Â" Â,"Ï È Èapple  Z Âapple Â, 35 ÈÁÈ 'È " :Ì ÔÂ Ï Ì Â," Ú ÌÏÂÚÏ ÍÂÏÓÈ 'È " 36 "Ó ÌÈÈ ÈÂ," ÈÓÏÚ ÈÓÏÚÏ ÌÏÚÏ ÌÈ 'È ÂÎÏÓ Â Â, ÈappleÈÚ È apple ÂappleÈÓÈ Ó Z ÂË Ù Â.ÔÓ Z ÓÈÏ Â È ÈÓ ÏÂ Ï Âapple ȈÂÈ * * *. 37 " ÒÂÓÈappleÎ Ú Ï ÏÊ " :È Ó È Ó Ï Â Â.è,("ËappleÚÓËÈÈËÒ") ˆ,Ê ΠÚÂÓ Ï ÌÈ Â È Ó Ô Î Í Âˆ È Ì Ú ÂÈ ÈappleappleÈ.ÔÂÈÚ ÏÈ Ó Z ÂË ÓÂ,  ÈÁ :" ÒÂÓÈappleÎ Ú Ï ÏÊ " Z Ï, ÊÎ Ò ÏÂÎ,Ï È Â Â,Ì, Â Ï Â Z. Á ̈ÚÎ, Á ÏÂÎ ÔÂÈÎ,Ì ÈappleÈ ÏÁÏ Ù È. 5 Á Î ÌˆÚ :ÌÈappleÂ Ì 38 Ë" Ú Ï Â Ó Ó ÂÓ Â ÈÒÁ ÌˆÚ Ì Â ' ÔÂÈÎ, " apple Â.ÂÏÂÎ ÒÙ  ˆ Ó ÒÙ È" Ù ÏÈÎÓ. "ÚÒ, ˆ ÔÈ appleò.ë, "ÎÙ "ÂÓ Î" ÔÈÈÚ.ÁÈ,Ì.apple" Â. È,Á"ÓÙ ".Ê"Î Ò ÂÙÒ ÂË Ì Î (34.Ù" Ú (35 (36 (37 (38.apple" Â. Î, "ÂÈ (31.Á, È ÁÏ (32.,ÂË Ì (33 ÔÎÏ,ÂÊ Ù Ï appleèappleú ÈÚ (ÊË Ì (ÂÊ Ù ÔÈ Â ) apple." È "

8 211 à"éùú'ä,èáù ã"åé  ˆ Ó ÒÙ Î,ÈÎ,Ì Ï È Ì Ó ' ÏÎ,Ô ÂÓ, Á.ÂÏÂÎ ÒÙ Ê",Ï È Â Â ÔÈ Ï,' apple È Î ÌÚ,Ï È apple È Î, ÒÈ Í È Ï.' Ì ÒÁ  ÌÈÚÈ Ó,ÛÂÒ ÛÂÒ,È,Ì ÈÈÁÓ ÏÎ ÂÈÏÎ ÂÂˆÓ Ó ÂÈ, ˆ-ÁÓˆ È Â Â ÂÙÈÒ 39 Ú ÈÎÂ.Ì Â Â Ï Ì ÈÏ ÚÈ Ï Ï Î ÌÈappleÈappleÚÏ ÚÈ È Â ÈÏ ÒÁ ÂÏÈÓ appleè apple È"Ú.  Ú  È"Ú Î.ÚÈ Â Ï ÊÈ Î Ï ÌÈÎÈ ˆ ÂÊ ("ËappleÚÓËÈÈËÒ") " ˆ ",Ï È Â Â ÂÏ ÔÈ Â ' ÂÏ È È Â È ÌÈ Â Â ÏÏ, Ï ' Ú Ï ÂÈÏÚ,ÂÏ ÓÂÏ ÌÈÎÈ ˆ ÂÏ È È Â È ÌÈ Â Î, ÒÈ Í È Ï.ÌÂÈ Ï ÔÈ,Ï È ÌÈÎÈ ˆ ÔÎÂ.' Â Â Ï Â È Ï Ï Ï ÌÈÎÈ ˆ,Ï È ÌÈ Ú Ï ÌÁÏ appleè apple Ï Ë Ï È Â ÏÂÚÙ Ï Ï Â Ï ÌÈ Â È È Ï È ˆÓ Ï,ÌÈ ÓˆÏ ÌÈÓÂ.'  " ÏÂ Ó ËÂÁ" Ê 'È È,ÂÈ ÁÈ Â Ï ÂÈ È ÎÂ. 40 " appleè Ï" "Âappleˆ Ó ÂappleÈÏ "Ï ÈÒ Ì Î,ÔÎ, ÏÂ Ì Â Ê"ÈÚ È"Ú ÍÎ, 41 Ï È ÍÙÈ ÏÏ È Ô Á ÂÏ. ÓÓ ÂappleÈÓÈ Ó ÏÂ Â Ï È * * * "ÂÓ "Î ÂÈÏÚ ÒÈÓÚ ÂÁÈÏ ÔÈappleÚ Ï Á ).é (: "ËÈÏ "ÂÓ "Î appleúâ,ú"èê Ó" apple " ÏÏ ÂˆÊ ÂÈ ÂÁ Ï, apple Ú ÓÁ Ô Úapple "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Î ÌÈapple ÙÈÒ Ï. 42 ÏÏÎ Âapple ÒÚ ÈÎÊÓÏ Ú"apple ( "  Ó) "ÂÓ "Î Ú"apple "ÂÓ ÁÏ,( apple  Ó ÓÎ) Ê ÓÈÈ ÓÈÈÂÒÓ Ú ÓÁ Ô, ÈÚˆ Ê 'È È ÔÂÈÎ. 43 ÂÏ Èˆapple  "ÂÓ Á"ÂÓ ÒÁÈ Ï Ï ".78 'Ú " " Ò (42 "ÌÂÈ ÌÂÈ " "ÂappleÈ È Â ÏÂ Ó Ù" Â. ÏÁ.Ì "ÌÂÈ ÌÂÈ " (43 Â.ÍÏÈ Â 153 'Ú "È Ó" Ò ( 'Ú ÏÈÚÏ.ÍÏÈ Â 211 'Ú "Á Ó" Ì.apple" Â. È, Ï Ù"Ú (40.,Ë ÓÂÈ (41

9 à"éùú'ä,èáù ã"åé 212 Á ÈÙ È Â È 'È ı". 44 ı" Ú"apple "ÂÓ ÂÓÚ ÁÏ, apple ÂÈÏÚ,ÂÓÚ Â Â ÁÏ  ÓÏ, Ó Ï Â ÂÂȈ Ú"apple "ÂÓ,Ï, Ó.(" ÚÎÈÈÏ ıï «ÔÈÈÊ ËÚÂÂ") ÂÈ ÛÈ Ú, Ú ÏÓ ËÚÓÈ ÏÎÎ, Ú Ï Ì Ï : Ú ÔÎ ÏÎ,ÍÎ Ê Ì Â (: "ËÈÏ "ÂÓ "Î ÌÈÈÒÂ) ÏÂ ÂˆÚ ÂÏ Ï Í Âˆ ÔÈ!?È Ï ÂÈappleÈappleÚ Ú Ï ÌÈÎÈ ˆ Ó Â Ú ËÚÓ ÏÎÎÂ,Âappleˆ ÏÓÏ ÌÈÈ Ï ÌÈÎÈ ˆ. ÂÚ ÓÂÏ. ÂÈ ÛÈ Ú,"ÌÈ Â ÈÙ ÚappleÚ ÈÈ " ÌÚ * * *. "ËÈÏ "ÂÓ "Î È"Ú Â Z Èapple Ï È " Ó Ó.àé "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Ô apple Ó Ó : Ó Ó Ó Á Ù Ì Ë],(' ÛÈÚÒ ÛÂÒ Ú)...Èapple Ï È : 45 ÏÈÁ Ó Â Â Ï Ò ÌÂÈÏ Á"ÂÓ "Î : Ó Â,"ÈappleÂappleÈ " Ô Èapple Ô appleï ˆ ÈÒÙ Î"Á,Ú"apple "ÂÓ "ÎÓ Ô Èapple Ô appleï ˆ Î"Á. Ê Ô Èapple ÁÓ 'È "ÂÓ ÈÚ Ó Ó Ó È Á apple  : Ó Ó ÍÈ Ó Î"Á,(' ÛÈÚÒ ÛÂÒ Ú)... È ÌÈapple Á appleèî Î"Á Â, " ÂÓ "ÂÓ "ÎÓ Ô Èapple Ô appleï ˆ ÈÒÙ Î"Á,ˆ"ˆ "ÂÓ "ÎÓ Ô Èapple,( ÈÓ Ú)... Ó Ó Ó ÌÂÈÒ apple  : Ó Ó ÍÈ Ó Î"Á Ô Èapple Ô appleï ˆ,ÔÓ Ï ÁÈ ÏÁ ÒÙ Â Ó Ó ÈÓ È Á.ÔÏ Ï Î (  ' Ô ) Ô Ê "ÂÓ "Î Ô Èapple ÈÚˆÓ "ÂÓ "ÎÓ * * * :[ "ËÈÏ "ÂÓ "Î Ó Ó Ó È Á.áé!ÌÈ Â È Â È ÚÎ,ÂÓˆÚ "Â Î Ï Â Â Ú 'È ÚÈ È " Á ÏÏÎ.ÌÈÈ ÏÚ ÍÓ Ò Ï ÏÂ È ÔÈÏÂÙ ËÈ, " Á ËÈ Ï ÔÈÏÂÙ ËÈ ÔÈ 46 Ù Â Ê "ÈÁ ) 'ÈÁÈ Δ«Ï ( "ÈÁ ) 'ÈÁÈ ƒ È Ï, 47 "'ÈÁÈ Â appleâó È ˆÂ" " Ò., Ó "Á "Â Ï (46. ÂÚÂ.133 'Ú ". ÙÂÒ ÂÎÓ Â.,  Á (47. "ÏÙ Èapple 'Ú "Á "ÌÈÓ " Z ÂÈ Â Â (44.91 'Ú " ' ıè " Ò Â.ÍÏÈ Â ÊÒ.ÍÏÈ Â 111 'Ú È" Ó" Ò (45

10 213 à"éùú'ä,èáù ã"åé ÌÈ Á"Ó,ÂappleÓˆÚ ÂappleÏÂÎ Â ÚÏ ÌÈÎÈ ˆ, " Á,Âapple Ï,(Á Ù. Ó apple Ï ÌÈ È "Ò Â ÌÈ Á"Ó Â,ÛÂ Ï ÌÈ È "Ò Â ÈÓˆÚ ÏÒÓ ÈappleappleÈ. 48 "ÌÈÓ ÈÓ ıâá ÌÈÓ È È ÏÎ " ÔÂÈÎ,Ï, ÏÂÎÈ ÈÙÎ ÚÈÈÒÏ,ÚÈÈÒÏÓ Â"Á ("t» ËÈapple ÍÈÊ Ê» ÍÈ "), Ï Â Ú 'È Ï Ì,È,ÌÈÓ ÈÓ ıâá ÌÈÓ È È ÏÎ.ÌÈÈÁÏ ÌÈ Ó  ÌÈapple Èapple ÌÈapple appleó,"ìè Î" ÌÈapple Âapple Ê ÏÈÚÂÈ Ó ÍÚÏÚ ÈÂÙ ÔÈÈ ÔÈÈ «ËÈapple ÍÈÊ Ë ÈÈÏ" :ÌÈÓÚÙÏ Ó 'È È..."ÌÚÊ ÔÈ Ú ") ÁÈ Â Ê ÓÂÚÏ ÂË ÍÂÙ Ï Ï ÌÈÎÈ ˆ. 49 Â Ï Z ÈÓ Ùapple Ï ("Í» Ê" ÚÂ,Â Ï Ó Â ÚÏ ÏÂÎÈ 'È Z ÔÎ Ó Ï Ú Âapple.âé 'È Ìappleˆ Ï,Â Ï Â Â ÚÏ ÏÂÎÈ 'È Z Ó È Ï Ú Âapple.È"apple ÏÎ ÂÎÊÏ Ï Ï Â ÙÒ Î "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Î ÔÎ ÂÓΠÂappleˆ Ï,Â Ï Ê Â ÚÏ ˆÂ ÂappleÈ, Ó,Âapple ˆ ÁÈ Ó ÈappleÙ. 50 Ï È ÏÏÎ ÂÎÊÏ È Î,Ï È ÏÎ Ï Ì ÂÙ Û Ï ÌÈÎÈ ˆ Z ÌÈapple Á ' È ÂÏ È ÈÈ Ú ËÈ ÙÂ. ÂÁÈÏ ÏÓÏ,ÂÓˆÚ Â ÚÏ ÍÈ ˆ Á ÏÎ.È"apple ÏÎÂ,ÂappleÏÂÎ ÂÏÚÂ" 51 ÂÚÈ ÌÈÈÂ È ÈÊ,Ì Â ÂÓÈÈÒÈ ÎÂ,ÌÈappleË ÌÈÎÙ Â apple, Âapple ÙÈÏ Â,ÂÏË È ÂÁ È Â ÓË ÂÙÈÏ ',ÂappleÈÈ,"'  ÌÈÚÈ ÂÓ 'È Z È ÈÏÎ ÌÏ Â Â, Â Ï ÏÚ,ÌÏÂÚ ÂÏÏÎ. 52 ÌÈapple Á ' È ÂÏ È * * * È Á Â,ÈÚˆÓ "ÂÓ "ÎÓ ÌÈapple Èapple Á Ô appleï ˆ).ãé (: Ó Ô Èapple ÓÁ Á È Á ÏÎ, ÂÈapple Ó ÂÏÁ  ÒÈ 53 ÂÏÒÎ Ë"È Â.589 'Ú "Á "Â Ï ÁÏ È È" Ù Â.ÂÙÂÒ 'È ÂÚ (51. È, Ï.Â"ÏÙ Èapple (52.(125 'Ú ÏÈÚÏ) Â"ËÒ (53 È" Ù Â.apple" Â., Ï ÂÎ (48. È, "ÂÈ Ú " Ú (198 'Ú ÏÈÚÏ) Â"Ù Ó Ó (49.ÍÏÈ Â Ì Â.ÁÚ 'Ú Â"Á ÂÏ " (50

11 à"éùú'ä,èáù ã"åé 214 Ï È appleó Ù"ÚÂ.ÌÏÂÎ ÂÓÈÈÒ È Â Â,Ë "ÂÈ Ú ÌÓÈÈÒÈ ÌÈ Ù t» «Ô Ê» ÍÈ ÏÚÂÂ") ÌÈ Á ÌÈ ÓÂ,ÌÂÈÒ Ó- ÓÂÏ. ÂˆÈ (" ÚË ÚÂÂ È ÓÈ Ó ÂÏÁ" : 54 ÂappleÈapple appleâ Á apple ÓÏ Ó Â apple Ó ÏÏ È, 55 È Ó ÌÈ ÓÂ È Ó È, Ó ÌÂ Ó Â ÓËÈÓ." Ò È Ó ÌÈ ÓÂ Ï Â ˆÓ  ÓÚÓ apple Ó È Ó È Ú Ï : ÓÂÏÎ È ÏÏ È Ú ÏÂ, Ï ÁÓ ("Í Ê ««Ú È ÍÈÊ ËÏÚË "). ÏÂÚÙ Í Âˆ È, 56 " apple Ó appleè ÏÏ È ÌÂ Ó È Ó È " Û, apple  ÌÈÎÏ ÂÈ ÎÚ ÔÂÈÎÂ. 57 È Ó È Î ÎÏ 'È Â Ï È ÚÏ Ú È,(" Â Ï È ÚÏ Âˆ ÔÈ ͻ ËÈÈ ÚËˆÈ ") Â Ï È ÚÏ Ï Î È Ó È Ú Ó ÓÈÚË, 58 "'ÈÓÚÂË" ÔÈappleÚ Î Âapple È, Ú ËÏÚË Ú Ú È ÔÈ ÔÚÓ Ï Ê")» Î Â Úapple Ï ÁÓ Z. ÂÈ ÏÚapple ˆÓ ÓÚÓÏ ("Ô Ú :Ô È Ô Èapple Â, 59 " È appleèî Ú È ÏÎ ",Ï ÈÓ Ú ÓÚÓ Âapple ÓÚ Ó È Â ÒappleÎ È Ë Ù Â, Ú ÌÈÓÚÙ ÓÎ Ìapple È Î Ë Ù Â È Ï Ó È Â Ó È È Ï ÒappleÎ È ÏÚÓ È 60 Ú ÈÎ)  Ì Ó,È Ï ÂÈ ÂÓ ' ÊÂÚ È Â È Â,( ÒappleÎ È Â ÂÚ " ΠÓÂÚ Z ÓÏ ÏÏÙ Â Â,ÌÈapple ÓΠÓÎ ÈÁ Ï ÌÈÎÏ ÔÂÈÎÂ,È ÓÏ ÈÚ Î Â apple 'È Ï Â ÌÂÈ Ó ËÏÚË ") È ÚÓ Ï ÁÓ È Ó È Î ÎÏ ÈÊ, Â Ï È ÚÏ. Á Ó Ï ˆÈÓ ÔÓ ÈˆÈ 'È Â, Á ˆÓ ÓÚÓÏ (" Ú È Ï ÈÏ Î ÈÊÁÓ ÈÏÎ " ˆÓ Ï" : ÂÈapple Ó ÌÂÈÒ.åè." Á Î ÂappleÏÂÎ ÂappleÈ ÂappleÎ " 61 ÌÈ Ó ÂÓÎÂ."ÌÂÏ Ï. "Ú, apple.apple" Â.173 'Ú È Î"Á "Â Ï (58.,ËÏ ÔÈ appleò (59 Ò"appleÎ È Í Ú È ÂÓÏ ' Ȉapple (60 È.ÍÏÈ Â Âˆ 'Ú Í Î) "Ó È Í ÚÂ.apple" Â.(ÍÏÈ Â. ÈÓÚ ÏÙ "ÌÂÏ ÌÈ " Î (61. "ÏÙ Èapple  Ì" Ó ÏÚ ÌÈapple Ó"Â Ì (54.ÍÏÈ Â Ù Ú"Ò Ò"  ÌappleÓ," Á ÁÈ Ó" Ò È ÂÚ È (55 Z  ÂÚ ÔÂ È '  ÈÙ "È Ò È. È Ó.apple" Â. "Ú È,ÂÏ ÂÎ (56 "Ù Â Ï Ï ÂÓ Ó (57 Á "Â Ï Â.,ÊÈ "ÁÊÏ Ó" Ó.Ë"ÈÓ

12 215 à"éùú'ä,èáù ã"åé. ÂÏ Â ÌÈ Ò, ÂÓÏÚ ÏÎ ÌÈ ÈÒÓ ÌÂÏ È"Ú ÈÏÎ 'È È ÌÈËÈÏÁÓ Ê"ÈÚ,È, 62 ÏÚÂÓ ÁÓ ÔÂÈΠ"ÔÈ Ú" ˆÓ ÓÚÓ Ó ÈˆÈ È Úapple ÈÊ,ÌÂÏ Ê Î ÈÊÁÓ Ì,"ÔÈ Ú ÚÓ ÔÈ Â È ÓÈ Ó" ÂÈapple Ó ÏÁ "ÓÎ Z 63" Á 'È " Î 'È, " ÔÈappleÚ ÂÈ Ï ÍÈ ˆ ("ÔÈ Ú ") Ê." Á " ÚÓ È ÓÓ Â 'È ÌÂÏ È"Ú Ï Z ÍÙ È Ê", 64  Á Ô ÏÓ " Á "  ÈÙ Ì Âapple È Û Â "ÔÈ Ú", 65 " È È ÌÂÈÎ ÏÈÏ"Â,ÌÂÈ  Ô ÏÓ " Á "  ÈÙ Ï. 66 È È ÙÂ. È ÔÓÊ Â Ï Ú ÍÎÏ ÎÊapple,Âapple ˆ ÁÈ Ó È 'È È Ê ÏΠZ  ' Ô Z Ô Ê "ÂÓ "Î Ï Ô Èapple Ô appleï ˆ).æè (: Ó Ô Èapple È Á Â Â È apple ÈappleÈappleÚ Ï Â Â Â Î, 67 ÙÈÒ "ÂÓ Á"ÂÓ "Î.ÌÈÓÁ  ÒÁ Ê 'È È, È,Ú"apple ( "  Ó) "ÂÓ "Î ÂÈ Ó ÁÈ Ó È Â Â Â Z 68 "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Ó ÔÎ ÂÓÎ ÂÙÓ ÔÂÈÎ Z È Â ÔÈ Â. Ê 'È È ÂÈÓÈ Z È È apple Î ( 70 ÈappleÂÚÓ Ë ÏÈ Ì Â Â) 69 ÈÓÏ Â È È Á apple ÌÈ Ú È Á Ï ÂÏÈÙ ÈÊ, apple Â Â Ï ÓÓ Á ÂÈappleÙÏÓ. 71 Ô Î ˆÓapple? ÎÚ ÚÂ Ó Á"ÂÓ "Î Ï "Ù apple,â ÎÓ È Â È ÈÏ ÙÈÒ Z ıúèâ, Ú ÏÎÏ :Â È "ÂÓ Á"ÂÓ "ÎÂ,'ÈÏËÈ Ï ÚÈÒapple "Ú "ÂÓ,ÈÏ ÂÎÂ,'ÈÏËÈ Ï ÚÈ ÂÈ ÎÚ.ÌÈÓÈÓ ÈÎÓ ÂÓÏÏ ÚÂÒappleÏ ÂÏ Ú Â ÌÈ Ú ÈappleÙÏ ÂÏ Ó È Ï ÂÈ ÔÈ Ó Â ÂÈ ÎÚ!ÌÈapple Úapple) "ˆ "ÁÓ ÁÈ (67 ÓÈ Z Ó" Â. apple 'Ú "Á ".((Ô Á Î "ÌÂÈ ÌÂÈ " Úapple) Ó 'Ú ÔÓÂÈ " Ò) Ê"Ù ÂÏÒÎ Ë"È ÁÈ (68.(126 'Ú.122 'Ú Ê"Ù.Á" "Ù ËÂÒ (69. Ú ÊÓ ÌÈËÙ 'Ò (70 ÙÂÒ ÈÈÁ Ù" ÁÈ Ì (71.(96 'Ú ÏÈÚÏ) "Á "Â Ï Â.,ÂÎ ÔÈ appleò (62. ÏÁ.Ë, È 'È ÎÊ., ÔappleÁ  (63.ÍÏÈ Â Ó 'Ú Ó "  (64. È,ËÏ ÌÈÏ (65 ÂÁ ÁÓ 'Â Ó È " apple (66 56 'Ú "Á Ó" ) ÈÈ Á" Ó,È Á Ù".(ÍÏÈ Â

13 à"éùú'ä,èáù ã"åé 216. Â È Ó 'È È Ï,Â"Á ÌÈapple Í ÓÈ Ï Z Âappleψ ÌÈÎÈ ˆ,"ÌÈappleË ÌÈÎÙ" ÌÚ Â Ú ÌÈÏ Ï ÌÈÎÈ ˆ " Â È Ï Ò " ÔÈappleÚ 'È È Ê Â, ÂÁapple  ÂÏÈ Âapple Ï. appleâèïú appleââî ÌÏ Â Â, 72 "ÔÈÓÏÚ Â ÏÂÎ (: Ó Â ˆ Ì Ë).æé. 73 "'  ÔÂÏ Â ÌÂÏ Â Â ˆ ÁÓ ÈÎ" Ï ÌÈ Â Ó Ï ÏÎ,ÌÂÏ ÏÈÓ 'È È Ê, ÁÓ 'È Î Ï," ÂÚ Â ÌÈ " Ì ( Â Î Í Ó Î) ÈÊ Z  Á ÂÈ È È ÌappleÈ Ò ÈappleÏÈ," ÈˆÚ ÏÎÂ",ÂÚÈÈÒÈ Ï, ÎÚÈ Ï Â ÚÈ Ò ÈappleÏÈ ÌÈ È Ú" 74 Ï"Ê ÓÎ,  ÈÙ Â ÚÈ,  ÈÙ ÌÈ ÂÚ È Ï ÌÈÎÈÈ ÏÎ,ÌÂÏ 'È È È apple Â Ê ÏÎ Ï ;"  ÈÙ.  Á ÂÈ È ÒÓ ÂappleÏÂÎ ÏÚ ÏÈË È appleââî ÌÈÏ Ï "È ÂÊÚÈ Ê Â.È Ù ÂË ÈÏÎ Â Ê,ÂappleÏ ÏÎ ÚÓ Ó È Â ÂÁ Ù" Î" Ï,Ï È Ë, "Ù " Î" ÈÈÚÂ.  ÈÙ Â ÚÈ Ò ÈappleÏÈ 'Ú Ò"  Ì" Ó ÏÚ ÌÈapple Ó" Â).(ÍÏÈ Â Ó Ù" " Ï.Ê"ÎÙ Èapple.,ÁÎ "ÁÊ. È, apple 'ÈÚ È ı Ò ÈappleÏÈ :   ΠÛÂÒ (72.È Â Ù (73 (74