untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 204 "È ',Ë "ÂÈ.**à"éùú'ä èáù ã"åé *úçéù.ã"ñá ÔÓÊ Ï Â Ï Ò Ï appleâ apple ÔÈ ÌÈ ÂÏÈÁ Ìapple È Ú È.à "È Á Ï, ÂÈ ÏÂÚ Â Ó apple.. ÂÁ "È ÏÎ",Ì ÓÂ,Ê"Á Ï ËÓÏ ˆÓapple ÂappleÈ,ÂappleÈÈ, 1 " ÂÈ appleè   ÏÂÚ Â Ó apple.. ÂÁ.Ì Â ÓÎ Ô,ÌÈË ٠ÌÈ Â È Ïˆ Ô,Ï È ÏΠψ Â Ê ÂÏÈÁ Û Â ÏÚÓ Ï Â ˆÓ,Ó"Ó,Ï È È È apple ψ Ì Â,Ï È ÈÏ ψ È ˆÂ Ê ", ÊÓ È ÈÂ, 2 ÌÈÈ Ó "  ÊÂ È ˆ Z ÌÈ È ˆ ÌÈÏÂÎÈ Z à È ÚÓ ÈÂappleÈ ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ È ˆ ÚÂ, 3 ÏË Ó.Ìappleˆ Ï Ì Ê ÏÏÎ Âapple Ï Ì (" ÂÈ appleè   ÏÂÚ Â Ó apple.. ÂÁ "È Á Ï" ) Ê ÏÏÎ Â ÒÓapple ÌÈ È ˆ Î" Ó, ÂÏÓ ÌÏÂÚ ÏÚ È -ÏÚ ÂappleÈ ÈÓ Ïˆ  ÌÈapple ÂÏ Î ÂÁ ÙÓ] ÌÈ Ó ÈÈÁ  ÌÈÓ,'ÈÁ Ï ÂÁ ÙÓ Ì Ï ÌÈ ÒÓapple ÌÈ È ˆÏ ÂappleÈ Î"ÙÚ Â, 4 Á Ï ÌÈ ÒÓapple ÌappleÈ Á - Ì Ó Î"ÂÎ Ú È,ÏÎ ÏÚ ÌÈ -ÈÏÚ Ì Â,[ á Á - ÂÏ ÂÁ ÙÓ Ì ÍÎ ÔÂÎappleÏ ÌÈ ˆÂÓ ÔÎÈ ÂÈ Ï,ÌÓÂ Ó ÌÓˆÚÏ ÂÁ Ï ÌÈÏÂÎÈ. ÂÈ ÂË ÂÈ Ï Âappleˆ Ú Ì È Â Z "ÂÓ Á"ÂÓ "ÎÏ Ú Âapple Â.á :Âapple ÁÈ,Ô Î.ÍÏÈ Â "ÚÒ, apple (1.,ÂË "ÁÊ., Î ÈappleÚ (2, "ÂÈ "Á Ê.apple" Â., Ò (3.Ì "Á. "Ú ÌÈ Â Ó È" : ÙÂÒ ÔÈ appleò (4." È Á  ÈÓÏ È Ï Z Ê È Â ıâ È Ï Ú Âapple  (.* Ï apple Ù"Ú ÏÂÙÏÙ Ô Î Ú Âapple ÊÂÓ "È ÁÈ Î apple Ê ÔÈappleÚ (* (ÍÏÈ Â 214 'Ú "Á Ó" ) ÍÏÈ Â "ÏÒ ÂÊ apple.ì"åîä Z "ËÈÏ "ÂÓ "Î È"Ú Â (* Ú"Ò "Á " ÏÏ ÂÙÒ ÒÙ appleâ,( È È ) ÊÈ ÂÚ ÂÙÒ Èapple ÂÊ Â Ó.ÍÏÈ Â 494 Ù"Ú ÂÓ apple ÌÈË Ù ÓÎÂ,Ó"Ó ÈappleÂȈ. ÂÈ Â ÈappleÂȈ "   Â, ËÏ -Ë Ò "ÂÓ "Î Ô ÏÂÏÈ ÌÂÈ (** ÔÙ ) Â È apple Ï ÌÂÈÂ,ˆ"ÈÈ Â Ó. "ËÈÏ "ÂÓ "Î È"Ú (ÈÓ Á Ï ÂÈ ÂÚ ÂÓ Ê ÏΠ( (apple" Â.,Ê ÔÈÏÂÁ) Ï"Ê ÓÎ Z Â Ï Ò."Ô ÈÈÁ Ó ÂÈ Ô ÈÓ ÌÈ È ˆ ÌÈÏ "

2 205 à"éùú'ä,èáù ã"åé  ' ÌÈappleÈappleÚ ' ÂÈ "ÂÓ Á"ÂÓ "Πψ ÂappleÈ Ó Ó Ú ÈÎÂ] 5 Á (Ï ÚÂ,Ê" Ê ÌÈ Â ) Ï È Â ' Â"Ï ( Â È Â Â ÈÙ) ÈÏÎ Â 7 "ÍÂÓÎ ÍÚ Ï Â" 6 Ô Ê Ë» Ú") È ÈÂÂ, Âapple Á  ÚÏ ÈÏ Ó,ÔÎÏ,[ 8 "ÍÈ Ï ÏÈ ÂÏ ÂÈappleÁ ÏÚ ÂÏÈÙ Â ÂÏ ÂÈÓ ÏÚ ("Ô È ٠«. â Ï È 9Ï"Ê Ó "Ú] Â Â Ï Ò Á Ï Ì Â apple È ÔÎ Ô ÂÓ ÊÓ 'È È ÍÎ ÂÏ ÁË ÂÓ ÂË apple ã "Ì Ï ÂÈ Âapple   ˆÈ ÔÂÈÎ", È ˆ ψ ÔÎ -ÏÎ,Ì ÏΠψ ÌÈ ÂÓ ÌÈ Ì Â,ÔÎ È Á Ï Ì [ È Ï Â Ùapple ÂÏÈÙ Â ÈÚ Ë Â Ùapple, Ùapple ÒÓ ÂÈÓÈ ÏÎ, ä ÈÒÁ ÂÈÊÓ ÔÈapple apple" ÔÈappleÚ Ï ÌÈÏ Ï Ó ÌÈÓÈÏÚÓ ËÓÏ ÌÈappleÈappleÚ Û Z È ÂÂÓ,Î"ÙÚ, 11 ÊÓ ÏÚÓÏ "Ô Â ÚÂ Ô Â ÂÈÊ", 10 " appleèî. å Âapple ÁÈ, ËÓÏ ÂÈ Ï ÂÈ ÎÚ Ì ˆÂ  "ÓÎÂ,Âapple ÁÈ 'È È È Â Z È Ï Âappleˆ Â Ê ÔÂÈÎÂ. æ " ÂÈ È ˆÂ ( Ó apple ) È Î" 12 ÂÙÒÂ., ÔappleÁ  (8. "ÚÒ,ÁÏ ÓÂÈ (9 " Á"Ù Â 'Ï Ì" Ó ÔÈÈÚ (10 " Èapple.,ÂË Âˆ " ÏÓ ÈÚ ÏÂ.Á" Â. ÂÚÂ.Ê"Ò :(, apple) Ë"ÏÙ Èapple.,È "ÁÊ ÔÈÈÚ (11.'ÂÎ ÂÏȈ Î" Ó.. Ô Â ÚÂ Ô Â ÂÈÊ. "Ú, apple (12 Ê" ÂÚ ÌÈ ˆÓapple Ï ÌÚ Ï (  ÎÏ) Ê" ÂÚÏ ÔÎ È Ï ÔÂÈÎ,ÈÓ (Ù"ÎÚ Ú Ï) ÚÓ Ú Ï Ï È Ï ÈÓ ÂÂÓ,Î"ÙÚ Z 'ÂÎ appleèî ÂÈÊÓ ÂappleÚ Ï ÈappleÙÓ,Ï È ÏÏÎ ÂËÏ ÂÏ ÂË ÏÚ Â Â" ÔÈappleÚ Û Â ÏÎ Âψ ÂÓ."ÍÂÓÎ ÍÚ Ï ÏÚ Ó ÌÈÈÂÏÈÚ ÏÎ ÌÚ ÁÈ,ÔÎÏ (Ê Ù -È ÌÈÈÂÏÈÚÏ ÚÂ, ÏÚÓ ÏÚÓÏ È ) È ÈÓ È"Ú ÂÏÈÙ Ì ÈÏ ÚÈ Ï ÂÓ,((167 'Ú ÏÈÚÏ) "Ò Ë 'Ë ÁÈ ÍÚ Ï Â" ˆÓ) ÂappleÓÚ Û Â Âψ ÂÓÚ Á ÂÏ ÏÚÓÏ ÂÈ ÂÈÏÚ,ÍÎ,("ÍÂÓÎ Ï ÂÏÈÙ Â,ÂÈ Â Ó ÂÈ ÈÒÁ,ÂÈ ÈÓÏ ÏÎ Ì Â.291 'Ú Ë" " Ò (5 Ï È Í Ú " Á Z ÌÈÎ Ú ÙÒ.apple" Â.(ÍÏÈ Â ÊÎ 'Ú) Â"Ò ".apple" Â.56 'Ú Ë"Ù " Ò (6 'Ú "Á.ÍÏÈ Â Ï Ú"Ò "Á ˆ"ÈÈ ÂÓ "ÂÓ.(È Â "ÌÂÈ ÌÂÈ " Úapple) ÊÏ 'Ú "Á.ÂÎ.ÁÈ,ËÈ ÌÈ Â (7 Ï ÌÈ Á Ó Î : ÂÈ ÓÂÚ Â (, Â Â Ì ÔÈappleÚ ÂË ÌÚ,È,Ï È ÔÈappleÚ ÂË ÌÚ Ì Ï Ï,Ê"ÏÊ È Ò ÌÈ ÔÈ Ï ÂÊ Ï Úapple "ÍÂÓÎ ÍÚ Ï Â" È"Ú Z ÌÚ (" appleâ Ù «Ú ÚÙÈË ") «ÂÈ ÂÓÚ."ÍÈ Ï ' Â" Â Ï Ò Á Ï Z " apple Î"ÂÎ Ú (. ÊÎ ÔÙ ÂÈ Âapple ÏÎ Â Ú Z Z ( "Ú, apple ÎÂÒ) È" ÔÂ Ï Â (." ÈÚÓ ÈÒÁ È ÈÒÁ ÏÎ" È Ï Â ÂË ˆÓ Û : ÓÂÏÎ ( ÏÎ Â ÏÚÓÏ Â ÂÏÚ,È,ÂÓˆÚ, ÏÚÓÏ Ì ÂÓÎ Â Ï Ï ÌÈappleÈappleÚ ÂÏ È Î Ï ÏÈÓ Â,ÌÈ Ò Â ÂÓÏÚ ÏÏ

3 à"éùú'ä,èáù ã"åé 206 :ÏÚÂÙÏ Ú Âapple ÊÓ Ì ÂÓ.â,Ô ÏÂÏÈ ÌÂÈ È Á Ï Î ÌÈ ˆÓapple Û ÌÈÎÈ ˆ,ÈÎ,*"Ô ËÈȈ È"»  ÎÏ Â ÓÂÏ ÚappleÓapple Èappleapple Z," ÙÚ ÈappleΠÂappleapple Â ÂˆÈ " 14 ÂÚÈ ÌÂÈ Î 'È È apple Ï Ú ÂÂ Ï ÌÂÈ " Èappleapple ÈÈ Ó ÔÎÏÂ, ç "ËÈȈ È"» ÂÚ 'È È Ï ÏÈÓ Â,ÌΠ  Z ÔÎ È Á Ï Ì ÂÈ È ( ÏÂÏÈ Ú"Â Ê ) ÂÈÏÚ,ÈÎ,"Ô ÏÂÏÈ ÌÈÎÈ ˆ Z   ÈÏÁ Â"Á Â"Á ÂÈ Ï ÏÂÎÈ Î" Â Ì ÎÂ, ÂÈ ÂÚ ÊÁ Ï ÎÈ ˆ  : Â Ú ÈÏ ÂÁÎ Ê Ï Âapple Ì ÌÈÎÈ ˆ,ÈÂÏÈÚ Á ÈÂÏÈÚ È ÏÚ Ó ÂÈ ÎÚ.ÂÈÏ ÂÂÏÈ Ï ÏÎÂapple È Î è ÌÈÙÒÂapple "Ú ÏËÈt «ÈÓ Ï Ú Âapple ÌÈÏ Â Ï Â Ì È ÂÊ.ã Ì Z ( 15ÂÈ Âapple ÙÒÓÏ ÌÈ Ó "ÂÓ Á"ÂÓ "Î ÏËÈt ) «?Â Ó Ï ÌÈÎÈ ˆ È Ó ÚÂ, 16 Ë "ÂÈ È Á Ï Ì Â Ó Ï ÌÈÎÈ ˆ. é ÊÂÓ "È Ú Â Ó Ï ÍÈ Ó Ï ÌÈÎÈ ˆ Z ÊÏ Â Â ÙÒÂ Ï ÔÈappleÚ Âapple È Â Ï Ò Á Ï Ì Ì Ë"Â Ì Â ˆ" È" ÈÓ ÈÚ Ú Âapple ( ÈÚÂ) ÂÚÂ.ÏÏÎ Â,Â"Á ÂÒÈ Ï Ï (* 'ÈÙ Ï"Ù È,"' ˆ" È" Ó ΠÎ" Ó Z 'ÂÎ ' 'È È Ï"ˆÎÚ,"'. 13 ÂÓ Â ÏÏ 'Ú "Á ˆ"ÈÈ ÂÓ "ÂÓ " (15.apple" Â. apple 'Ú È"Á. Ï.149 'Ú "Á Ó"Â Ì (16 Ú Â È 'È ÈÙÎ Z ÏÚÂÙÏ Ú Âapple  ÏÈÏ ÌÂÈ Ó, apple Z ÏÚÂÙ 'È Ú ÔÈappleÚ ÏÎ ÂÁÈÏ,Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ,  ÁÓÓ Â, ÓÂÚ Ù, Á ÏÎ ÏÚ È ÏÈË È ÁÎ- ÙÒÂ, Â, Ú ÔÎ Ì Â ÓÎ,ÌÈÙÒÂapple ÂÁÎ Âapple Èapple ÔÂÈÎ,ÊÂÚ È Â, ÂÈ ÂÚ ÏÂÚÙÏ ÛÈÒÂ Ï ÌÈÎÈ ˆ ÔÓÈÒ Ê" Ï apple Â Ú 'È, ÂÈ ÂÙÈÒÂÈ ÎÂ Ë 'Ó")»  ÈÒ Â ÍÎÏ ÂÏ Î ÔÂÈÎ, ÂÈ ÂÈ ÌÈ Ò Â ÂÓÏÚ ("ÔÎ Ú Î Â». Ú ÂÏ ÏÓ Ê,È Ï Â Ï ÌÂÈ (È Ô ÚÂÂ È Ú ËÚ ËÏÂÓÚ ") ÙÒÂapple apple.(" È» «Í apple» ËÈÓ ÚËÏÚ Ï Â Ï "ËÈÏ "ÂÓ "Î appleúóó (13 "ËÈȈ È"» "ËÈÏ "ÂÓ "Î "Ó ÏÚ.È apple ÙÒÏ Ó.ËÈ,ÂÎ 'ÈÚ È (14 Ì ÂÈ,ÂÈÏ ÂÎÈÈ ÂÊÈ Ì Ï È ÂÏÚ Ï ÂÏÎÂÈ ÔÈ ÓÏÚ ÌÈÙ ÂÓ apple,ì ÌÈ ÒÚ Ó ÌÈappleÈappleÚ ÏÎ Ï Ó.Ì ÂÏÚÙÈ  ÒÚ È ˆ ÌÈappleÈappleÚ ÏÎ Â Á"È Â ˆÈ Î...ÔËÈȈ È» "È Ï "» «(Á ÔÚÓ ËÚÂÂ" ÏÂ Ô ÎÓÂ,Ô ËÈȈ È»."Ò' ÏÂÏÈ ÔÚ t «Âapple Ó Á ÏΠÂÈ ÁÈ ÂappleÏÂÎ È Â Â (Ë ÂÈ ÎÚ Z È Ó ÌÈÙÒÂapple ÂÁÎ Ï Ó Ë Ù ÂÁÎ È Ï ÌÈÙÒÂapple ÂÁÎ Âψ Ì Ìapple È ÏÎ ÏÂÚÙÏ ÏÎÂÈ Z Ê"appleÙÏ ÂÏ ÂÈ Í ÓÂ,Ê"appleÙÏ 'È ÂÓÎÓ ÂÈ Ï apple ÌÈappleÈappleÚ.Ê"appleÙÏ 'È ÂÓÎÓ ÌÈ Ò Â ÂÓÏÚ ËÂÚÈÓ

4 207 à"éùú'ä,èáù ã"åé È ÂÊ ÌÈ ÓÂ È Z   ÏÂ È Ï ÔÈappleÚ Ê ÍÈÈ Ì Â,ÔÓÊ. 17 " Ï Ì" Ó ÔÈ ÂÏÙ : Â Ï Ò Á Ï Ì ÌÈÎÈÈ ÂÏ ÌÈappleÈappleÚ ÂÈ È È Ï ÈÂ. apple  apple ÏÎ "ËÈȈ È"» Í ÚÏ Ï È ÂˆÂÙ ÏÎ Â apple ( Ì,ÁÎÂÓ, Ó apple ÈÈÏÚ È Úapple Â,  "ËÈȈ È"» Ï ÂappleÈappleÚ ÔÂÈÎÂ.ÔÓÊ 'ÈÂÏ ÙÒ ÍÈÈ ( Â Ï Ò Á Ï) Ó apple ψ 18 " Ô Á- Ó Û"ÎÓ "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Ï ÓÈ apple È ( "ÂÓ ÂÈ Ï ÌÂÈÓ ÌÈapple Ú Â ÌÈappleÂÓ Â ÏÓ Â Z Ú ÈÎ) "Ù ÏËÈt Ï «ÂÎÈÈ ÓÈÈ ÒÓ Ê ÌÂÈ Â, àé Ú"apple ( "  Ó) Â Ó È ÂÈ ÂÏ Ó Â, ÏÈÏ ÔÂÈÊÁ "Ú Z ( 15 ÌÈÏ ÈÓ È appleó È È 16  ÓÎ) " apple Ì Ô ÂÓ ÊÓÂ. "Ù ÏËÈt «ÏÚ Â Ï ÌÂÈ Â Â Â Î Z (ÌÈappleÈappleÚ ÓΠÓÎ ("Ëapple  ")» «Ó, 19 ÂÓˆÚÏ Ú Âapple Ì ÒÙ,Â Â Ï Ò È Á Ï ÌÈapple Î"ÂÎ Ú"apple "ÂÓ ÂÈ ÂÈ ÎÚ Ì Â, Ï ÌÂÈ ÔÈappleÚ Âψ Âapple È ( Â Ï Ò Á Ï) ÂÈ ÎÚ Ì ˆÓapple 'ÈÏÚ ÏÎ Á Ï,,ÈÂÏÈÚ Á ÈÂÏÈÚ ÂÈÏÚ Âψ Ìapple È.Ê"Á Ï ˆÓ ÓÚÓ Ï appleî È Ó Â Â Ú * * * :ÌÈ ÂÒ ÓÎ Ìapple È È Ï ÂÁÈÏ ÈappleÈappleÚ.ä,ÂappleÈÈ, ÂÈÓ Ï Ú Âapple Ì ÈÏ Â È ÈÂÏ Ï Î Ìapple È Ï ÔÈappleÚ È ÈÓÈappleÙ appleââî Ï, Ó  ÒÚ ÈappleÈappleÚ Â ÒÚÈ Ú Âapple Ì ÈÏ Â È ÈÂÏ Ì Ï Î Ìapple ÈÂ. ˆÓ Â,  ÂÊÈÁ,ÍÂappleÈÁ Ï ÔÈappleÚ Â Ú Ì Â ÁÏ È,ÂappleÈÈ, ÂÈappleÁ Ï. È -ÛÏ ÌÈ ÏÈÏ ÓÏÏ ÚÂ, Â È ˆÙ Ô Á- Ó 'Î) Ê ÚÏ ÚÓ, Ó Â. Ó ÌÈapple Ú Â ÌÈappleÂÓ Â ÏÓ apple ( " Èψ ÂÈ È apple Ô Á ÌÏÂÚ È Ó apple È ÈÏ Á ÏÎ apple Ò ÈÙÎÂ,ÌÈ ÂË ÌÈÁ  ÏÚ Â Ó È ' ÂappleÈ Â Â ÂappleÈ Â "ÎÓ ÂappleappleÈappleÚÏ Ú Âapple Ï"ÎÚ Z. Ù ÏËÈt «ÂÒÙ.(apple" Â.ÍÏÈ Â ÊË 'Ú "Á " Â) ÁÏ Ú"Ò Ó" Ò Ó"Â Ì (19.Ì 40 Ú Â "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Â È Á Ï,Ê"Á Ï Ú"apple "Î Ê 'È ÂÏÈ,, È Ó Ï. "Ù apple 'È,ÔÈ ÓÏÚ ÛÂ Ó apple.ì apple"úùˆ Â, " Ì Ì" Ó (17.apple" Â.400 'Ú Î"Á "Â Ï "Î "ÈÎÂ Ó Ú ) ÓÈ Ï"Ê (18  ÌÂÈ.Ô Á- Ó 'Î ' :( "ÂÓ Á"ÂÓ " ÏÏ ÂˆÊ " "ÂÓ "Î Ï ÌÂÈ ÌÈ Ú ÈÈÁ ' ÌÂÈ ÏÂapple Ú"ÈÊ Ó" apple Ú "Î apple Ô Á- Ó ÂÁÏ.  ÈÚÈ "ÂÓ "Î Â È È ÈÓÂÏÁ ÂÏ Âˆ ÌÈappleÙ Â Â È " apple  ÂÈ Ï Ò Ú"apple "Î ( È ÌÈapple Î"ÂÎ Á Ê Ú Â ÓÂ,ÂÈÈÁÏ ÌÈ

5 à"éùú'ä,èáù ã"åé 208, ÂÈÓ Ï ÔÈappleÚ È Ì ÈÏ Â Ï Ï Ú Âapple Ì Î Ï ÔÈappleÚ È ÈÓÈappleÙ appleââî Â, Ï ÂÈappleˆÈÁ Ï Ê ÔÈ,Ô ÂÓ ÏÈ Â ÒÚ ÔÈappleÚ ÂÏÏÎ È ÈÚ appleââî Ì Î] ˆÓÂ Â Â Ó Ù"Ú Ë Ù Â) ÊÓ ÂÈ Â, ÓÂÁ  ÚÓ, ˆ ÂˆÓ ÌÈapple Âapple ÏÁ Â,( ˆ È Â Ú ÈÚ Ê ÔÓÊ 20 " Â È ÈÂÏ Ï Ï Ú Âapple ÍÎ Z [ 21 ÏÎ ÏÚÓ ˆÏ È Ï ÈappleˆÈÁ Â È ÂÊ Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ Ì Ì,ÈappleÁ ÔÈappleÚ Ì ÈÏ. ÈÓÈappleÙ appleââî È Ï ÙÈÏ È 'ÂÎ ÁÂÓ Â Ï ÁÂÓ " 22 Ê Ó Ó "ÚÂ, appleâ Á È Ï ÁÂÓ ÂÈÓÈappleÙ Â Ì,ÂappleÈÈ,"È Ï È Â. ÂÈ ÈÏÚapple È Ï ÙÈÏ Â ÂÈappleˆÈÁ Ï ÂappleÈ ÔappleÂ Ï ÌÈÎÈ ˆ,ÈappleÁ ÔÈappleÚ È Ì ÈÏ Â Ï Ì,ÔÎÏ ÙÈÏ Â ÂÈappleˆÈÁ Ï Ê ÔÈ Â,ÔÂÂÎÓ ÈÏÎ Î Â Ê ÔÈappleÚ Ì appleââî ÈÂ Ï ÂÈappleˆÈÁ È ÒÚ Ï ÔÈappleÚ Â Ì ÎÂ, Ï, ÓÂ Â Â È ÂÊÈÁ,  ˆÙ Ï ÔÈappleÚ Â Ì ÍÎ, ÈÓÈappleÙ.(ÔÓ Ï Î) áé ÈÓÈappleÙ appleââî È Ï ÈappleˆÈÁ Â Ì È, È Ú Â È ˆÙ ÂÒÚÏ Ì Â ÁÏ È Ï ÏÎ.å Ï ÂÏÎÈ Ó ÌÈ ˆÂÈ Á Ï, Ï, ÓÓ È Ú Â Â Ï Z ÌÈ ˆÓapple  ÌÂ Ó ÏÎ,È, ÓÏ Â Â ÏÏÙ Â,  ÈÁÈÏ Ï È Â,È ÙÂ Ò Ï ÚÓ ÈˆÈ ÍÎ,È Ï ÂÏÎÈ È Ï " " Ï Ú" Z âé" È Ï Ì 23 Ù " Ì ÒÁ ÔÂÈÎ, Î ÌÈ ˆÓapple. ÈÓÈappleÙ appleââî apple È ÂÁÈÏ ÈappleÈappleÚ ÏÎ Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ 24È È Î,  ÈÒÁ  ıèù Ï Z È ÈÓÈappleÙ appleââî   Ï, ÏÙÓÏ ÌÈ ÈÒÁ  ÚÏ ˆ Ï Ô Ê "ÂÓ.Ï È ÏÏÎ Â Ú È Â ÈÒÁ. È, Ó 'ÈÚ È (23 " Ï.136 'Ú "È Ó" Ò (24. ÂÚÂ.344 'Ú Ë"Á. "ÙÒ " Ì Â.È"Ò Ì.Ë"Ò. "ÏÙ ÛÂÒ Èapple. "Ú,Î "Á (20 (21 (22, Â Ï ÔÈappleÚ 'È ( ÁÒÓ ÈappleÈappleÚ ÂÒÚÏ Â ÚÈ Â Ï ÌÈappleÈappleÚ Ó Ì Ó Ú Â.ÌÈ ("ËÏÈÙÚ ÍÈÊ Ë 'Ò")» apple 'È ( È. ÓÈappleÙ Á Â Ï Z  ÂÏÈÁ  ( È ÂÎÊ, Â È ˆÙ,ÈappleÁ ÔÈappleÚ È Ì ÈÏ ÂÈappleˆÈÁ Ì ÊÎ ÏÁ Ì Â Ú Á È ÔÈÏÂÁ Ï ÔÈappleÚ ÂÈ Ï ÏÂÎÈ ) ÙÈÏ Â Ì Ï Â È Ï Ïˆ ÂÓÎ,È Ó Ï

6 209 à"éùú'ä,èáù ã"åé. 25 ÁÈ Ó È Ï ãé appleî È ÂÊ, ˆÂÁ ÍÈ ÂappleÈÚÓ ÂˆÂÙÈ ÔÈappleÚ Â Ê ÂappleȈÓÂ.   ÓÂ, ÚÓ,ÔÈÏÂÁ : Â Ú Ìapple È ÏÏÎ.æ ÈÙÒÓ ÂappleÈ Â Ï Â Ë ÂÏÈÙ," ËÁ ÈÓ" Z È ÈÓÁ Ì,'ÈÁ, Ó apple,áâ, Ùapple :  ÓÁ Ùapple Ì È ÔÎ ÂÓÎÂ. 26 ËÁÏ ÈÙÏ Á ÏÎÏ È Ï Â Â Â È 'È ÍÎÏ Ì Â. 27 ÈÁÈ. Ó ÂappleÙÂ,ÔÎÏÂ." ËÁ ÈÎ Ùapple" 28 "ÓÎ, ËÁ Ï ÔÈappleÚÏ ÎÈÈ Z Ùapple Ï ÏÂ. ÂÈÓ Ï ÔÈappleÚ ÈÂÏ Â È Ùapple Ï Ï Z ÂÈ ÂÏÚapple  Ì, ÈÁÈ 'ÈÁ Î"ÂÎ ÚÂ, Ó appleâ ÁÂ.Â Ó ÈÙÏ Á ÏÎ, ÂÈ ÌÈÏÚapple ÌÈappleÈappleÚ È Ì ÈÏ Â È Ï appleî Ï appleè Ùapple Ì Î Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ,Ï Ï ÌappleÈ, ÈÁÈ 'ÈÁ ÂÏÈÙ Â, Ó appleâ ÁÂ Ì ÍÎ, ÂÈ ÈÏÚapple ̈ÚÏ," Ï Â apple ÂÓ ÓÁ" 27 ÔÂ Ï ÂÈ Î, Ó apple ̈ÚÏ ÈÏÎÂ Ì Ì Ï appleè ( ÂÓ ÓÁ ÏÏÎapple ) ÈÁÈ Ì,ÂappleÈÈ, Ó apple. 29 Ó apple ̈ÚÏ appleî  ÂÏÈÙ Â,ÁÂ Â Ó apple 'ÈÁ, ÈÁÈ 'ÈÁ Ï Â È Ô ÂÓ ÏÈÓ Â. Ó apple ̈ÚÏ ÚÈ Ï Ôˆ  appleââî È Z Ùapple Ì Ï È,È Ï ÂÎÈÈ Ì Ï È Ï ÏÎ Ô ÂÓ ÔÎÏ ÏÎ ÔÂÈÎ,Ê"Á Ï Ì ÂÎÈÈ Ì Ï 'È ÏÈÓ Â,È Ï ÂÎÈÈ Ú Ú ÈÏ ÌÈÎÈ ˆ Z 30 ÂÓÂ Ó Â ÁÈappleÓ Ï ÒÓ Û Â ÈÓÈappleÙ appleââî Â, åè ÈÓÈappleÙ appleââî apple È È Ó ÂÏ È Â Â ÏÎ.apple" Â.56 Ú"Ò Â"ˆ Ó" Ò (29.'   ÚÈÂ È Â ÂappleÂÂÎ Ú (30.Í"Ê 'ÈÒÏ Â È " Èapple  ˆÂÙÈ ÔÈappleÚ Ê",ÁÈ Ó È Ï Â ÚÏ. ˆÂÁ ÍÈ ÂappleÈÚÓ,"'ÂÎ ÁÂÓ Â Ï ÁÂÓ ", ÂÓ Î (ÂË ÌÚ ÔÈ ") " ÁÂÓ" appleâèïú ÈÎ Â ÈÓÈappleÙ Â apple apple È ("ÁÂÓ ÔËÒÙÈË ÌÚ Â ÏÏ," ÈÁÈ" apple Ê appleâ ÍÈÊ ËÈ ÒÚ") ÂappleÏ ÒÓapple," ÈÁÈ". ˆÂÁ ÂappleÈÈÚÓ ˆÙ (" Ú È ÂË Ì Î Z Ë" Ú " (25.Ó"Î Â. ÏÁ.( apple Ó ),ÁÈ È Á (26.ÊÏ, "Ù ".Ë, "ÈÙ " (27. ÂÚÂ., È (28 ÈÓÚ Ï Âapple ÌÈÎÈ ˆ Â Ú È ÂÊ ( È Ú Âapple Z.ÁÈ Ó È Ï ("ÔÏÚË Âˆ") ) "È ÎÊ ÂÏÂÎ"  "'ÂÎ ÂÏÂÎ"Ï ÍÈÈ Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ ˆ Ê ÏÈ,(,Áˆ ÔÈ appleò ÈÈ È ˆ Ï " Ú,  ÔÈappleÚ Ê ÔÈappleÚ Z (, apple "ÁÊ ) " ÂÈ ÌÈÎÈ ˆ Âapple Ó,Ï, Á  ÈÓ ÚÈ

7 à"éùú'ä,èáù ã"åé 210  ıèù Ï, ÓÂÏÎ, ˆÂÁ ÍÈ ÂappleÈÚÓ ÂˆÂÙÈ,  ÂÈÓÈappleÙ Z È Â ÈÒÁ  Â,ÂÈ Á ÌÈ Â Ë" Ú È"Ú Ï apple ÈÏÏÎ Â ÈÒÁ Á"ÂÓ "ÎÏ Ú,ÂÈ Á ÌÈ Â Ô Ê "ÂÓ È"Ú Ï apple " Á. ÈÓÈappleÙ appleââî ÓÏ appleâ ÏÓ Ó Ê"ÈÚ,ÏÏÎ Ú "ÂÓ Â.. Ï È Èapple ÏÎÏ" 'È È ÈÓÈappleÙ appleââî ÌÏ Â ÎÂ.ç," Ó È ÌÈ ˆÂÈ Ï È Èapple Â" 32 Âapple Ù "Ó ÌÈÈ ÈÂ, 31 "Ì Â ÂÓ Ú" Âapple Ù Â, ÂÏ Â Â Â Ó Ê"appleÙÏ ÂÈ Ù Z Z Ï ÈÈÁ Ï Ô ÎÓ È È Ï Ó apple Ï " Z 33 " Ó æè È È Ê "Â Ï Z Ó È È" Ô È Ï Ú Â Â,ÂappleÈÈ, 34 "  ÔÓ ÌÈ Ó ÔÂ Ï È È Z ( ÈÒÙÓ Â"  Ï) ÁÓ Â" Â,"Ï È Èapple  Z Âapple Â, 35 ÈÁÈ 'È " :Ì ÔÂ Ï Ì Â," Ú ÌÏÂÚÏ ÍÂÏÓÈ 'È " 36 "Ó ÌÈÈ ÈÂ," ÈÓÏÚ ÈÓÏÚÏ ÌÏÚÏ ÌÈ 'È ÂÎÏÓ Â Â, ÈappleÈÚ È apple ÂappleÈÓÈ Ó Z ÂË Ù Â.ÔÓ Z ÓÈÏ Â È ÈÓ ÏÂ Ï Âapple ȈÂÈ * * *. 37 " ÒÂÓÈappleÎ Ú Ï ÏÊ " :È Ó È Ó Ï Â Â.è,("ËappleÚÓËÈÈËÒ") ˆ,Ê ΠÚÂÓ Ï ÌÈ Â È Ó Ô Î Í Âˆ È Ì Ú ÂÈ ÈappleappleÈ.ÔÂÈÚ ÏÈ Ó Z ÂË ÓÂ,  ÈÁ :" ÒÂÓÈappleÎ Ú Ï ÏÊ " Z Ï, ÊÎ Ò ÏÂÎ,Ï È Â Â,Ì, Â Ï Â Z. Á ̈ÚÎ, Á ÏÂÎ ÔÂÈÎ,Ì ÈappleÈ ÏÁÏ Ù È. 5 Á Î ÌˆÚ :ÌÈappleÂ Ì 38 Ë" Ú Ï Â Ó Ó ÂÓ Â ÈÒÁ ÌˆÚ Ì Â ' ÔÂÈÎ, " apple Â.ÂÏÂÎ ÒÙ  ˆ Ó ÒÙ È" Ù ÏÈÎÓ. "ÚÒ, ˆ ÔÈ appleò.ë, "ÎÙ "ÂÓ Î" ÔÈÈÚ.ÁÈ,Ì.apple" Â. È,Á"ÓÙ ".Ê"Î Ò ÂÙÒ ÂË Ì Î (34.Ù" Ú (35 (36 (37 (38.apple" Â. Î, "ÂÈ (31.Á, È ÁÏ (32.,ÂË Ì (33 ÔÎÏ,ÂÊ Ù Ï appleèappleú ÈÚ (ÊË Ì (ÂÊ Ù ÔÈ Â ) apple." È "

8 211 à"éùú'ä,èáù ã"åé  ˆ Ó ÒÙ Î,ÈÎ,Ì Ï È Ì Ó ' ÏÎ,Ô ÂÓ, Á.ÂÏÂÎ ÒÙ Ê",Ï È Â Â ÔÈ Ï,' apple È Î ÌÚ,Ï È apple È Î, ÒÈ Í È Ï.' Ì ÒÁ  ÌÈÚÈ Ó,ÛÂÒ ÛÂÒ,È,Ì ÈÈÁÓ ÏÎ ÂÈÏÎ ÂÂˆÓ Ó ÂÈ, ˆ-ÁÓˆ È Â Â ÂÙÈÒ 39 Ú ÈÎÂ.Ì Â Â Ï Ì ÈÏ ÚÈ Ï Ï Î ÌÈappleÈappleÚÏ ÚÈ È Â ÈÏ ÒÁ ÂÏÈÓ appleè apple È"Ú.  Ú  È"Ú Î.ÚÈ Â Ï ÊÈ Î Ï ÌÈÎÈ ˆ ÂÊ ("ËappleÚÓËÈÈËÒ") " ˆ ",Ï È Â Â ÂÏ ÔÈ Â ' ÂÏ È È Â È ÌÈ Â Â ÏÏ, Ï ' Ú Ï ÂÈÏÚ,ÂÏ ÓÂÏ ÌÈÎÈ ˆ ÂÏ È È Â È ÌÈ Â Î, ÒÈ Í È Ï.ÌÂÈ Ï ÔÈ,Ï È ÌÈÎÈ ˆ ÔÎÂ.' Â Â Ï Â È Ï Ï Ï ÌÈÎÈ ˆ,Ï È ÌÈ Ú Ï ÌÁÏ appleè apple Ï Ë Ï È Â ÏÂÚÙ Ï Ï Â Ï ÌÈ Â È È Ï È ˆÓ Ï,ÌÈ ÓˆÏ ÌÈÓÂ.'  " ÏÂ Ó ËÂÁ" Ê 'È È,ÂÈ ÁÈ Â Ï ÂÈ È ÎÂ. 40 " appleè Ï" "Âappleˆ Ó ÂappleÈÏ "Ï ÈÒ Ì Î,ÔÎ, ÏÂ Ì Â Ê"ÈÚ È"Ú ÍÎ, 41 Ï È ÍÙÈ ÏÏ È Ô Á ÂÏ. ÓÓ ÂappleÈÓÈ Ó ÏÂ Â Ï È * * * "ÂÓ "Î ÂÈÏÚ ÒÈÓÚ ÂÁÈÏ ÔÈappleÚ Ï Á ).é (: "ËÈÏ "ÂÓ "Î appleúâ,ú"èê Ó" apple " ÏÏ ÂˆÊ ÂÈ ÂÁ Ï, apple Ú ÓÁ Ô Úapple "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Î ÌÈapple ÙÈÒ Ï. 42 ÏÏÎ Âapple ÒÚ ÈÎÊÓÏ Ú"apple ( "  Ó) "ÂÓ "Î Ú"apple "ÂÓ ÁÏ,( apple  Ó ÓÎ) Ê ÓÈÈ ÓÈÈÂÒÓ Ú ÓÁ Ô, ÈÚˆ Ê 'È È ÔÂÈÎ. 43 ÂÏ Èˆapple  "ÂÓ Á"ÂÓ ÒÁÈ Ï Ï ".78 'Ú " " Ò (42 "ÌÂÈ ÌÂÈ " "ÂappleÈ È Â ÏÂ Ó Ù" Â. ÏÁ.Ì "ÌÂÈ ÌÂÈ " (43 Â.ÍÏÈ Â 153 'Ú "È Ó" Ò ( 'Ú ÏÈÚÏ.ÍÏÈ Â 211 'Ú "Á Ó" Ì.apple" Â. È, Ï Ù"Ú (40.,Ë ÓÂÈ (41

9 à"éùú'ä,èáù ã"åé 212 Á ÈÙ È Â È 'È ı". 44 ı" Ú"apple "ÂÓ ÂÓÚ ÁÏ, apple ÂÈÏÚ,ÂÓÚ Â Â ÁÏ  ÓÏ, Ó Ï Â ÂÂȈ Ú"apple "ÂÓ,Ï, Ó.(" ÚÎÈÈÏ ıï «ÔÈÈÊ ËÚÂÂ") ÂÈ ÛÈ Ú, Ú ÏÓ ËÚÓÈ ÏÎÎ, Ú Ï Ì Ï : Ú ÔÎ ÏÎ,ÍÎ Ê Ì Â (: "ËÈÏ "ÂÓ "Î ÌÈÈÒÂ) ÏÂ ÂˆÚ ÂÏ Ï Í Âˆ ÔÈ!?È Ï ÂÈappleÈappleÚ Ú Ï ÌÈÎÈ ˆ Ó Â Ú ËÚÓ ÏÎÎÂ,Âappleˆ ÏÓÏ ÌÈÈ Ï ÌÈÎÈ ˆ. ÂÚ ÓÂÏ. ÂÈ ÛÈ Ú,"ÌÈ Â ÈÙ ÚappleÚ ÈÈ " ÌÚ * * *. "ËÈÏ "ÂÓ "Î È"Ú Â Z Èapple Ï È " Ó Ó.àé "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Ô apple Ó Ó : Ó Ó Ó Á Ù Ì Ë],(' ÛÈÚÒ ÛÂÒ Ú)...Èapple Ï È : 45 ÏÈÁ Ó Â Â Ï Ò ÌÂÈÏ Á"ÂÓ "Î : Ó Â,"ÈappleÂappleÈ " Ô Èapple Ô appleï ˆ ÈÒÙ Î"Á,Ú"apple "ÂÓ "ÎÓ Ô Èapple Ô appleï ˆ Î"Á. Ê Ô Èapple ÁÓ 'È "ÂÓ ÈÚ Ó Ó Ó È Á apple  : Ó Ó ÍÈ Ó Î"Á,(' ÛÈÚÒ ÛÂÒ Ú)... È ÌÈapple Á appleèî Î"Á Â, " ÂÓ "ÂÓ "ÎÓ Ô Èapple Ô appleï ˆ ÈÒÙ Î"Á,ˆ"ˆ "ÂÓ "ÎÓ Ô Èapple,( ÈÓ Ú)... Ó Ó Ó ÌÂÈÒ apple  : Ó Ó ÍÈ Ó Î"Á Ô Èapple Ô appleï ˆ,ÔÓ Ï ÁÈ ÏÁ ÒÙ Â Ó Ó ÈÓ È Á.ÔÏ Ï Î (  ' Ô ) Ô Ê "ÂÓ "Î Ô Èapple ÈÚˆÓ "ÂÓ "ÎÓ * * * :[ "ËÈÏ "ÂÓ "Î Ó Ó Ó È Á.áé!ÌÈ Â È Â È ÚÎ,ÂÓˆÚ "Â Î Ï Â Â Ú 'È ÚÈ È " Á ÏÏÎ.ÌÈÈ ÏÚ ÍÓ Ò Ï ÏÂ È ÔÈÏÂÙ ËÈ, " Á ËÈ Ï ÔÈÏÂÙ ËÈ ÔÈ 46 Ù Â Ê "ÈÁ ) 'ÈÁÈ Δ«Ï ( "ÈÁ ) 'ÈÁÈ ƒ È Ï, 47 "'ÈÁÈ Â appleâó È ˆÂ" " Ò., Ó "Á "Â Ï (46. ÂÚÂ.133 'Ú ". ÙÂÒ ÂÎÓ Â.,  Á (47. "ÏÙ Èapple 'Ú "Á "ÌÈÓ " Z ÂÈ Â Â (44.91 'Ú " ' ıè " Ò Â.ÍÏÈ Â ÊÒ.ÍÏÈ Â 111 'Ú È" Ó" Ò (45

10 213 à"éùú'ä,èáù ã"åé ÌÈ Á"Ó,ÂappleÓˆÚ ÂappleÏÂÎ Â ÚÏ ÌÈÎÈ ˆ, " Á,Âapple Ï,(Á Ù. Ó apple Ï ÌÈ È "Ò Â ÌÈ Á"Ó Â,ÛÂ Ï ÌÈ È "Ò Â ÈÓˆÚ ÏÒÓ ÈappleappleÈ. 48 "ÌÈÓ ÈÓ ıâá ÌÈÓ È È ÏÎ " ÔÂÈÎ,Ï, ÏÂÎÈ ÈÙÎ ÚÈÈÒÏ,ÚÈÈÒÏÓ Â"Á ("t» ËÈapple ÍÈÊ Ê» ÍÈ "), Ï Â Ú 'È Ï Ì,È,ÌÈÓ ÈÓ ıâá ÌÈÓ È È ÏÎ.ÌÈÈÁÏ ÌÈ Ó  ÌÈapple Èapple ÌÈapple appleó,"ìè Î" ÌÈapple Âapple Ê ÏÈÚÂÈ Ó ÍÚÏÚ ÈÂÙ ÔÈÈ ÔÈÈ «ËÈapple ÍÈÊ Ë ÈÈÏ" :ÌÈÓÚÙÏ Ó 'È È..."ÌÚÊ ÔÈ Ú ") ÁÈ Â Ê ÓÂÚÏ ÂË ÍÂÙ Ï Ï ÌÈÎÈ ˆ. 49 Â Ï Z ÈÓ Ùapple Ï ("Í» Ê" ÚÂ,Â Ï Ó Â ÚÏ ÏÂÎÈ 'È Z ÔÎ Ó Ï Ú Âapple.âé 'È Ìappleˆ Ï,Â Ï Â Â ÚÏ ÏÂÎÈ 'È Z Ó È Ï Ú Âapple.È"apple ÏÎ ÂÎÊÏ Ï Ï Â ÙÒ Î "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Î ÔÎ ÂÓΠÂappleˆ Ï,Â Ï Ê Â ÚÏ ˆÂ ÂappleÈ, Ó,Âapple ˆ ÁÈ Ó ÈappleÙ. 50 Ï È ÏÏÎ ÂÎÊÏ È Î,Ï È ÏÎ Ï Ì ÂÙ Û Ï ÌÈÎÈ ˆ Z ÌÈapple Á ' È ÂÏ È ÈÈ Ú ËÈ ÙÂ. ÂÁÈÏ ÏÓÏ,ÂÓˆÚ Â ÚÏ ÍÈ ˆ Á ÏÎ.È"apple ÏÎÂ,ÂappleÏÂÎ ÂÏÚÂ" 51 ÂÚÈ ÌÈÈÂ È ÈÊ,Ì Â ÂÓÈÈÒÈ ÎÂ,ÌÈappleË ÌÈÎÙ Â apple, Âapple ÙÈÏ Â,ÂÏË È ÂÁ È Â ÓË ÂÙÈÏ ',ÂappleÈÈ,"'  ÌÈÚÈ ÂÓ 'È Z È ÈÏÎ ÌÏ Â Â, Â Ï ÏÚ,ÌÏÂÚ ÂÏÏÎ. 52 ÌÈapple Á ' È ÂÏ È * * * È Á Â,ÈÚˆÓ "ÂÓ "ÎÓ ÌÈapple Èapple Á Ô appleï ˆ).ãé (: Ó Ô Èapple ÓÁ Á È Á ÏÎ, ÂÈapple Ó ÂÏÁ  ÒÈ 53 ÂÏÒÎ Ë"È Â.589 'Ú "Á "Â Ï ÁÏ È È" Ù Â.ÂÙÂÒ 'È ÂÚ (51. È, Ï.Â"ÏÙ Èapple (52.(125 'Ú ÏÈÚÏ) Â"ËÒ (53 È" Ù Â.apple" Â., Ï ÂÎ (48. È, "ÂÈ Ú " Ú (198 'Ú ÏÈÚÏ) Â"Ù Ó Ó (49.ÍÏÈ Â Ì Â.ÁÚ 'Ú Â"Á ÂÏ " (50

11 à"éùú'ä,èáù ã"åé 214 Ï È appleó Ù"ÚÂ.ÌÏÂÎ ÂÓÈÈÒ È Â Â,Ë "ÂÈ Ú ÌÓÈÈÒÈ ÌÈ Ù t» «Ô Ê» ÍÈ ÏÚÂÂ") ÌÈ Á ÌÈ ÓÂ,ÌÂÈÒ Ó- ÓÂÏ. ÂˆÈ (" ÚË ÚÂÂ È ÓÈ Ó ÂÏÁ" : 54 ÂappleÈapple appleâ Á apple ÓÏ Ó Â apple Ó ÏÏ È, 55 È Ó ÌÈ ÓÂ È Ó È, Ó ÌÂ Ó Â ÓËÈÓ." Ò È Ó ÌÈ ÓÂ Ï Â ˆÓ  ÓÚÓ apple Ó È Ó È Ú Ï : ÓÂÏÎ È ÏÏ È Ú ÏÂ, Ï ÁÓ ("Í Ê ««Ú È ÍÈÊ ËÏÚË "). ÏÂÚÙ Í Âˆ È, 56 " apple Ó appleè ÏÏ È ÌÂ Ó È Ó È " Û, apple  ÌÈÎÏ ÂÈ ÎÚ ÔÂÈÎÂ. 57 È Ó È Î ÎÏ 'È Â Ï È ÚÏ Ú È,(" Â Ï È ÚÏ Âˆ ÔÈ ͻ ËÈÈ ÚËˆÈ ") Â Ï È ÚÏ Ï Î È Ó È Ú Ó ÓÈÚË, 58 "'ÈÓÚÂË" ÔÈappleÚ Î Âapple È, Ú ËÏÚË Ú Ú È ÔÈ ÔÚÓ Ï Ê")» Î Â Úapple Ï ÁÓ Z. ÂÈ ÏÚapple ˆÓ ÓÚÓÏ ("Ô Ú :Ô È Ô Èapple Â, 59 " È appleèî Ú È ÏÎ ",Ï ÈÓ Ú ÓÚÓ Âapple ÓÚ Ó È Â ÒappleÎ È Ë Ù Â, Ú ÌÈÓÚÙ ÓÎ Ìapple È Î Ë Ù Â È Ï Ó È Â Ó È È Ï ÒappleÎ È ÏÚÓ È 60 Ú ÈÎ)  Ì Ó,È Ï ÂÈ ÂÓ ' ÊÂÚ È Â È Â,( ÒappleÎ È Â ÂÚ " ΠÓÂÚ Z ÓÏ ÏÏÙ Â Â,ÌÈapple ÓΠÓÎ ÈÁ Ï ÌÈÎÏ ÔÂÈÎÂ,È ÓÏ ÈÚ Î Â apple 'È Ï Â ÌÂÈ Ó ËÏÚË ") È ÚÓ Ï ÁÓ È Ó È Î ÎÏ ÈÊ, Â Ï È ÚÏ. Á Ó Ï ˆÈÓ ÔÓ ÈˆÈ 'È Â, Á ˆÓ ÓÚÓÏ (" Ú È Ï ÈÏ Î ÈÊÁÓ ÈÏÎ " ˆÓ Ï" : ÂÈapple Ó ÌÂÈÒ.åè." Á Î ÂappleÏÂÎ ÂappleÈ ÂappleÎ " 61 ÌÈ Ó ÂÓÎÂ."ÌÂÏ Ï. "Ú, apple.apple" Â.173 'Ú È Î"Á "Â Ï (58.,ËÏ ÔÈ appleò (59 Ò"appleÎ È Í Ú È ÂÓÏ ' Ȉapple (60 È.ÍÏÈ Â Âˆ 'Ú Í Î) "Ó È Í ÚÂ.apple" Â.(ÍÏÈ Â. ÈÓÚ ÏÙ "ÌÂÏ ÌÈ " Î (61. "ÏÙ Èapple  Ì" Ó ÏÚ ÌÈapple Ó"Â Ì (54.ÍÏÈ Â Ù Ú"Ò Ò"  ÌappleÓ," Á ÁÈ Ó" Ò È ÂÚ È (55 Z  ÂÚ ÔÂ È '  ÈÙ "È Ò È. È Ó.apple" Â. "Ú È,ÂÏ ÂÎ (56 "Ù Â Ï Ï ÂÓ Ó (57 Á "Â Ï Â.,ÊÈ "ÁÊÏ Ó" Ó.Ë"ÈÓ

12 215 à"éùú'ä,èáù ã"åé. ÂÏ Â ÌÈ Ò, ÂÓÏÚ ÏÎ ÌÈ ÈÒÓ ÌÂÏ È"Ú ÈÏÎ 'È È ÌÈËÈÏÁÓ Ê"ÈÚ,È, 62 ÏÚÂÓ ÁÓ ÔÂÈΠ"ÔÈ Ú" ˆÓ ÓÚÓ Ó ÈˆÈ È Úapple ÈÊ,ÌÂÏ Ê Î ÈÊÁÓ Ì,"ÔÈ Ú ÚÓ ÔÈ Â È ÓÈ Ó" ÂÈapple Ó ÏÁ "ÓÎ Z 63" Á 'È " Î 'È, " ÔÈappleÚ ÂÈ Ï ÍÈ ˆ ("ÔÈ Ú ") Ê." Á " ÚÓ È ÓÓ Â 'È ÌÂÏ È"Ú Ï Z ÍÙ È Ê", 64  Á Ô ÏÓ " Á "  ÈÙ Ì Âapple È Û Â "ÔÈ Ú", 65 " È È ÌÂÈÎ ÏÈÏ"Â,ÌÂÈ  Ô ÏÓ " Á "  ÈÙ Ï. 66 È È ÙÂ. È ÔÓÊ Â Ï Ú ÍÎÏ ÎÊapple,Âapple ˆ ÁÈ Ó È 'È È Ê ÏΠZ  ' Ô Z Ô Ê "ÂÓ "Î Ï Ô Èapple Ô appleï ˆ).æè (: Ó Ô Èapple È Á Â Â È apple ÈappleÈappleÚ Ï Â Â Â Î, 67 ÙÈÒ "ÂÓ Á"ÂÓ "Î.ÌÈÓÁ  ÒÁ Ê 'È È, È,Ú"apple ( "  Ó) "ÂÓ "Î ÂÈ Ó ÁÈ Ó È Â Â Â Z 68 "ÂÓ Á"ÂÓ "Î Ó ÔÎ ÂÓÎ ÂÙÓ ÔÂÈÎ Z È Â ÔÈ Â. Ê 'È È ÂÈÓÈ Z È È apple Î ( 70 ÈappleÂÚÓ Ë ÏÈ Ì Â Â) 69 ÈÓÏ Â È È Á apple ÌÈ Ú È Á Ï ÂÏÈÙ ÈÊ, apple Â Â Ï ÓÓ Á ÂÈappleÙÏÓ. 71 Ô Î ˆÓapple? ÎÚ ÚÂ Ó Á"ÂÓ "Î Ï "Ù apple,â ÎÓ È Â È ÈÏ ÙÈÒ Z ıúèâ, Ú ÏÎÏ :Â È "ÂÓ Á"ÂÓ "ÎÂ,'ÈÏËÈ Ï ÚÈÒapple "Ú "ÂÓ,ÈÏ ÂÎÂ,'ÈÏËÈ Ï ÚÈ ÂÈ ÎÚ.ÌÈÓÈÓ ÈÎÓ ÂÓÏÏ ÚÂÒappleÏ ÂÏ Ú Â ÌÈ Ú ÈappleÙÏ ÂÏ Ó È Ï ÂÈ ÔÈ Ó Â ÂÈ ÎÚ!ÌÈapple Úapple) "ˆ "ÁÓ ÁÈ (67 ÓÈ Z Ó" Â. apple 'Ú "Á ".((Ô Á Î "ÌÂÈ ÌÂÈ " Úapple) Ó 'Ú ÔÓÂÈ " Ò) Ê"Ù ÂÏÒÎ Ë"È ÁÈ (68.(126 'Ú.122 'Ú Ê"Ù.Á" "Ù ËÂÒ (69. Ú ÊÓ ÌÈËÙ 'Ò (70 ÙÂÒ ÈÈÁ Ù" ÁÈ Ì (71.(96 'Ú ÏÈÚÏ) "Á "Â Ï Â.,ÂÎ ÔÈ appleò (62. ÏÁ.Ë, È 'È ÎÊ., ÔappleÁ  (63.ÍÏÈ Â Ó 'Ú Ó "  (64. È,ËÏ ÌÈÏ (65 ÂÁ ÁÓ 'Â Ó È " apple (66 56 'Ú "Á Ó" ) ÈÈ Á" Ó,È Á Ù".(ÍÏÈ Â

13 à"éùú'ä,èáù ã"åé 216. Â È Ó 'È È Ï,Â"Á ÌÈapple Í ÓÈ Ï Z Âappleψ ÌÈÎÈ ˆ,"ÌÈappleË ÌÈÎÙ" ÌÚ Â Ú ÌÈÏ Ï ÌÈÎÈ ˆ " Â È Ï Ò " ÔÈappleÚ 'È È Ê Â, ÂÁapple  ÂÏÈ Âapple Ï. appleâèïú appleââî ÌÏ Â Â, 72 "ÔÈÓÏÚ Â ÏÂÎ (: Ó Â ˆ Ì Ë).æé. 73 "'  ÔÂÏ Â ÌÂÏ Â Â ˆ ÁÓ ÈÎ" Ï ÌÈ Â Ó Ï ÏÎ,ÌÂÏ ÏÈÓ 'È È Ê, ÁÓ 'È Î Ï," ÂÚ Â ÌÈ " Ì ( Â Î Í Ó Î) ÈÊ Z  Á ÂÈ È È ÌappleÈ Ò ÈappleÏÈ," ÈˆÚ ÏÎÂ",ÂÚÈÈÒÈ Ï, ÎÚÈ Ï Â ÚÈ Ò ÈappleÏÈ ÌÈ È Ú" 74 Ï"Ê ÓÎ,  ÈÙ Â ÚÈ,  ÈÙ ÌÈ ÂÚ È Ï ÌÈÎÈÈ ÏÎ,ÌÂÏ 'È È È apple Â Ê ÏÎ Ï ;"  ÈÙ.  Á ÂÈ È ÒÓ ÂappleÏÂÎ ÏÚ ÏÈË È appleââî ÌÈÏ Ï "È ÂÊÚÈ Ê Â.È Ù ÂË ÈÏÎ Â Ê,ÂappleÏ ÏÎ ÚÓ Ó È Â ÂÁ Ù" Î" Ï,Ï È Ë, "Ù " Î" ÈÈÚÂ.  ÈÙ Â ÚÈ Ò ÈappleÏÈ 'Ú Ò"  Ì" Ó ÏÚ ÌÈapple Ó" Â).(ÍÏÈ Â Ó Ù" " Ï.Ê"ÎÙ Èapple.,ÁÎ "ÁÊ. È, apple 'ÈÚ È ı Ò ÈappleÏÈ :   ΠÛÂÒ (72.È Â Ù (73 (74

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ Æ Æ Æ Æ Æ תוכן העניינים בחוברת לתלמיד ÈappleÂÚ ˆ

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

HOFMAN

HOFMAN ÔÓÙÂ È Ó Ó ÔÈÈappleÚ ÂËÏÁ ÂËÈÙ øè Ó Ú Ï È Ò Ù 1 ÍÂappleÈÁ ßapple Ï ÙÓ ÚÈÒ Ø ˆ Â Ú ÔÚÂË ÂÚ ÆÌÈÈÂÒÁ Ìapple Ò Ù ÚÂ ÈappleÂÈ ÈÎ Ú ÈÈ Í È Ó ÂÚ Áapple ÂÒÈ ÏÚ È ˆ Ï Ô Èapple ÔÂÈÒÈÁ ÈÎ ÔÓ È Ù ßÙÂ Ù Æ 7 Ò Ù ÚÂ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 103 "È ',Èapple - Á" Ó,Ï È Ù".ã"éùú'ä,éðù-øãà ç"äáî,ìä éå ô"ù úçéù.ã"ñá äâåî éúìá. Ó Ï È " Ó Ó Ó Â Ô appleï ˆ.à * * * Z 1 Ó Ó ÏÈÚÏ apple È Â Â Ï ÔÂÊÓ ÔÈappleÚ Ï Ú Âapple.á ÏÎ Ò " ÔÂÈÎ ) Â Ì Ìapple È

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 21 Ë"È ', ÂÚ Á ' ÌÂÈ äâåî éúìá.è"éùú'ä,úåòåáùä âçã 'á íåé úçéù.ã"ñá, "ÂÓ Á"ÂÓ "Î ÙÈÒ 1 ÂÚ Á ÂÈ Ú Á.à 'È Â, ÂÚ Á Èapple ÌÂÈÏ ÁÂÈÓ Â È Á È Ë" Ú Ïˆ ÂÚÒ ÏΠ'È ÏÙ Á Ï 'È Ò ) 'ÂÎ ÁÂÈÓ ÂÚÒ Í ÂÚ Â, Ú- ÂappleÙÏ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶²

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶² È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï È Â È ÔÂÎÈÓ ÈÈ ÙÒ ÏÚ ÌÈ Ó Ó ÏÚ ÂÚÙ ÂÙ ÔÈÏ ÎÏÂ Â Ï È Ó ˆÂ Î Âapple Á ÌÈapple ÎÏ È ÈÁ Ó ÌÈÈ ÂÏÂappleÎË ÌÈÈÂappleÈ Â Ú Â È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï Â ÏÁÓ Í Âˆ ÍÎÓ ÂÈ Æ ÂÁ ÏÏ ÌÈÏÂÊ ÌÈ È Ó ÌÈÎÓÒÓ ÙÒ Í Âˆ

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple Â

ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple  ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple ˆ Ï Ï ÈÓ ÌÈappleÂÈÏÈÓ Æı Ï ÌÈ ÂÈÓ ÌÈÓÈÂÒÓ Â Ê ÂÚ ÌÈÈÒÈ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

untitled

untitled ab, vnt,hho kvx,keu,-vhkukt ak fwe tsnuwr vzei 077 thxygri Ptreuuhh cruekhi' b/h/ ab, jna, tkpho acg ntu, acgho uakua kcrhtv humt ktur gk hsh ngrf, " tumr vjxhsho" c _ humt ktur kawp anu, vw,agwd ' jke

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

00-STHM-JAVA2

00-STHM-JAVA2 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ i ÈÛ ÁˆÁ ÛÙË Á ÚÔÓË Â ÓÔÏÔÁ 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ vii ÂÚÈ fiìâó ÈÛ ÁˆÁ xv ÂÊ Ï ÈÔ 1 Ú ÙË ÛÊ ÏÂÈ 1 È Ù ÔÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÂÓ Ó È ÛÊ ÏÂ...2 πûùôú ÙË ÛÊ ÏÂÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ...4-1945...5

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

untitled

untitled 077 thxygri Ptreuuhh cruekhi' b/h/ ab, jna, tkpho acg ntu, acgho uanubv kcrhtv humt ktur gk hsh ngrf, " tumr vjxhsho" ktur kawp fh,mt hws vw,agwj ' tkuk' humt Nkhuctuuhya v bcd n zh g " " " Zmuekkv nbjo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

hebrew61.indd

hebrew61.indd ÌÈ Ó Â Â Ï Â ÓÚÈ Â Ï Æ È Ï ÂÈ Ù È ÌÈ ÈÓÏ Ï ÌÈ ÂÁÏ ÚȈ Ï ÏÎÂ È ÔÈ Â ÌÈÁÂÂ Ó ÌÈ Á  ÚÏ È ÌÂ Ó È ÌÈ ÂÙ ÆÌ Â Ú Í ÚÈ È ÂËÒÈ Ô ÈÊÂÓ ÎÂ Ú Ô ÚÈ ÚÏÂˆÓ Ó Ï ÈÏÏÎ Ó ÏÚ ÈÓ ÙˆÈ ÂÊÎ Ó Â ÂÚψ Ú ÌÈ ÏÚ È Â Â ˆÈÚ Ï

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

02_K.T._Patragas_013_018

02_K.T._Patragas_013_018 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 13 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔÜ ÈÂ ı ÓÙÔÜ ÙÉ ÛÂÈÚÄ K ıëáëùôü \Iˆ ÓÓÔ. M Ë 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 14 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 15 Ùa

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C.2.3.4.5.6.7 VBS-Система шин Система шин штырькового типа (PIN) в изоляции Система шин вилочного типа (FORK)

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_3.qxd

camozzi_÷àñòü_3.qxd Соединения с накидной гайкой для пластиковых трубок. íappleû ÍË: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. ëóâ ËÌÂÌËfl

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63>

<4D F736F F D20BCF6AC4D313032A67EAAD1AA46B77CC4B3A8C6A4E2A5552E646F63> 1 1 2 2 3 3 4 4 vì vìôy soäy ko Ä Ä i y; vwyž'væ åž fæ )Ä*o ; )Ä*oe ùù BLU-boBqqmjfeNbufsjbmtDpnqboz qe Eqjy-bYfspyDpnqboz YfspyQbmpBmupSftfbsdiDfoufs åž ÅmöÀ ÅmöÀ vpàž y; r ìý ìý ; k É ìý ìý qìý ìý ìý

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8

Συστήματα επιισκέψιμων οροφών, InTherm & Betoboard | 2011/10 | 8 Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

IEP Forms (Laotian)

IEP Forms (Laotian) j } ˆ Ë Ã h Ï } } ˆ Ë ˆ ˆ } ˆ Ë Ã h É Å Ã Å Ï Ãh ž Î ~ˆ,(3 ž Ÿ uœ ĵ ˆ Ê Ì ˆ ˆŠÊ,' uˆå } } ž } œ ˆ ˆœÅ Å̈ ˆ Ê}} ž ž œ Ãh œ } ˆ ˆœÅ ň Ì ˆ ž ˆ Ê ˆœ Ÿ}žˆœ ˆ,(3 ˆw j Šˆ ˆ k Ê ˆ Ë } ˆ ˆ" Î Ê } ˆ ˆœÅ ÅÎ ˆ š~

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

Annual Report final for printing.pdf

Annual Report final for printing.pdf { < b«ãπ EÚ Æ { ]«ı 2016-17 { < b«h V B Δ =t M Δj ± Æ i Æ EÚ Æ M Δv x, {.. x Δ. 2277, EÚ S x - 682 025 n Æ π : 0484-2333610-616, 2347965

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ

î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú / / º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆ î ú ˆ¾ÅŸœ ˆ½Å œï ˆÅ Š ƒ ( { Ä ÿˆå ˆ½Å ˆÅ 6» 2012 ˆ½Å œ œ ŠÏ. ûå ú.. 12452/12.01.018/2011-12 º ú) ƒ œ º ˆÅ ˆÅú «- º, ž ú { Ä ÿˆå, ŠÏ Ÿ úµ ½ ¾ µ ž Š ¾ ˆÅú Š ú í¾ ½ œ ºÄÆ ½Ä Ê ˆ½Å º ½ ž ˆ½Å î ú ˆÊÅÍ Ê º»

Chi tiết hơn