Microsoft Word _Set-A_ _Punjabi_

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word _Set-A_ _Punjabi_"

Bản ghi

1 This question paper consists of 14 questions and 8 printed pages. Ú Ó ÆñÔÅ-Æó¼Ï ÚÒó 14 ÆñÔÅ ÕÅ ¼ã 8 ÌÝÂÚϼ ÆáÅä ÕÅ Roll No. ÏëÐ Åâ: á Ù ÚÒ õ Æá²ØÉÛ (210) Code No. 50/S/A/P SETü A ÆÚÏÚª Ø ÂØ ÚÂÅ ¼ã ÚÌ¼Û ÚÅÏÛª Ù Âã ÂÓ«¼ ØÌ ÚÅÏÂãÔ : 1. ÚÒÚ ØÏÁÛ ÅÞâ ÆñÔÅ Æó¼Ï Âã ÆÚÕÐã ÆáÅä ¼ã ØÆ»Ø ÅØÌ ¼ã ÏëÐ ÅâÉÏ ÚЪ»Ø ³ÏÞÏÛ Õç 2. ÆñÔÅ Æó¼Ï Âã ÓØÏã ÆáÚÅ Ù ÅÞâ Âãª»Ø ¼ã ²Ù»Ø ³ÏÞÏÛ Õç ¼ã ÆñÔÅ Æó¼Ï ÚÒó ÆñÔÅÙ ÂÛ Ú»¼Û Ýó¼Ï ÆÝÓ¼ Âã ÝÆÏ ÆÚÕÐã ÆáÅä ¼ã ±óæã ÅâÉÏÙ ÅØÐ ÚÌÐÂã Õë»ä ØÕÛÂã ÕÅ Ú Õ ÒÛ ÂãÚª Ø ²ØÒã Ú ÆñÔÅ Æó¼Ï ÚÒó ÆñÔÅ ÏÅØ (ÓÛÚÏ Ð) ÅÝÓØÏ ÕëÒã 3. ɲç Ú Ò ØÚ Æ ÆñÔÅÙ Ú²Õ¾ã Ú (A), (B), (C), (D) ÕÅ ÚÒ í Ú Û ÅÞâ ÝáÅ»Ø Õç ¼ã Û Ýó¼Ï ÅÞâ Ýó¼Ï ÆÝÓ¼ ÚÒó ÚÐÚª Ø ²ØÒã 4. ÓØÏã ÆñÔÅ Æó¼Ï Ú²ÕÅÙ ÚÒ É²ç Ú Ò ØÚ Æ ÆñÔÅ ÒÛ ÕÅ Ú ÓÌå ÅÝÓØÏ ÕÛ ÏÅä ÕÅ Ú Ý Ú ÕëÏ Ðó ÓÌÙ ÅÕÜ ÚÂ¼Ø ²ØÒã Ø 5. ë Û ÒÛ ÚÅÔØÅ ²Ù ÏëÐ ÅâÉÏ Ýó¼Ï ÆÝÓ¼ Âã Ú Óã ÒÛ ² Ù ¼ã ÅÕÜ Õë»Ø ØÕÛÂØ, ÅÕÜ ¼ã ÚÒÚ ØÏÁÛ ÅÞâ ÆñÛÚª Ø ¼í ÉØÕÏ Ï ÚÂó¼Ø ²ØÒã Ø 6. Ýó¼Ï ÆÝÓ¼ ¼ã ÆñÔÅ ÆÝÓ¼ ÂØ ÅâÉÏ 50/S/A/P, Set A ³ÏÞÏ ÚЪë 50/S/A/P/210-A

2 Æá²ØÉÛ (210) Time : 3 Hours ] [ Maximum Marks : 100 ÓÌÙ : 3 á ã ] [ ÝóÐ á : 100 Åì : (1) ÓØÏã ÆñÔÅÙ Âã Ýó¼Ï ³ÏÞÏÛ ÕÅ (2) ÓØÏã ÆñÔÅÙ ÅÞâ ÚÄ ØÅ ÅØРƾðë ¼ã ÝÅðÙ Âã Ýó¼Ï ÚЪë (3) ÆñÔÅ 2 (i) ¼í (xv) ¼ó Âã ØÏ- ØÏ ÚÒ ÐÚƼ Ýó¼Ï ÚÂó¼ã Õë ã ÕÅ, ÓÕÛ ÚÒ ÐÆ ÅÞâ ÕÛ ØÆ»Û Ýó¼Ï ÆÝÓ¼ Ø ÚÒó ÚЪë 1. Õã ÚЪå ÆçÏã ÅÞâ ÚÄ ØÅ ÅØРƾðë ¼ã ÝÓ ÓáÉáÄÛ ÚÂó¼ã ÆñÔÅÙ Âã Ýó¼Ï ÚЪë : 2 4 = 8 ÌÅÝôª ¼ã ÓÚÊ Ø ØÏ Âë Ú²Õã ÔÉ ÕÅ Ú²Õ¾ã ØÆ»ä ØÆ ÚÒó ÆÛ ã ÏÞÆ ÚÒó ÓáÉáÚļ ÕÅ ÓÐ ÚÒó ÌÅÝôª ÂÛ ÓØÏÁ ¼Ø, ÊÞÚÌ Ø, ÓñãÔ Ø, ÌÕØÅ¼Ø ¼ã Ú Ú¼ÕØÓ ÆñØÆ¼Û ÂØ ÓáÂÏÊ ÓÚÊ Ø ØÏ ÅØÐ ÕÛ ²ÝÚ¾ Ø ÕëÚ Ø Õç ÝÂϼ ØÆ»ä ØÆ ÚÒ ÚÒ Ó ÏÕÛ Ú Ø Û Õç Ú Ó Âã Ú ÔÌå ²ÞÉã ¼ã ŲØÚÏ Ù ÅÞ⠪벻Ø, ÓØÄÅØ ÝÅðÙ Âã ÚÆó±ë ØϲÔÛÐ ÓëÚÌ Ø ¼ã ÄØÚϼ Ú ØÅ, ÚÒÚ ØÅ ÂÛ ÝÓØÏÛ ÌÅÝôª ÂÛ Ú Óã Ú ó ÚÂÅÙ ÂÛ ÆñØÆ¼Û ÅÕÜ, Ó í ÓÂÛ ØÂØ Ú Ú¼ÕØÓ, ÚÌÚÁÕØÓ Ú Ó ÅÞâ É»Ø Ý ÂØ, ÝÓØÏÂØ ¼ã ÚŪØÏÂÙ ÚÏÕØ Õç Âã ÌÝóºÐã ÂïÏ ÂÛ Ù Ú Ú¼ÕØÓ ÓÛÌØÒÙ Ï ã ÌÅÝôªÛ ÓÚÊ Ø ØÏ ÂÛ ÚÒ ØÚª Ø Ýó¼ã ÄÏÌ ÚÌÚÁÕØÓ ¼ã ØÂÏÔ ÚÃÔ Û ë» ÂØ Æñ±ØÒÙ ÚÏÕØ, Æñá¼ÞÚ² Ý ÕÛ ÌÅÝôªÛ ã¼åø Åä ÚÒ ØÓ Û¼Ø ÝÓ Åä ÅÒÛÅ ÚÒÚ ØÚÅ ÆÂØÏÁÒØÂÛ ÚÃÔ Û ë» ÅÝÓØÏ Ú²á Û, ÝÂϼ ÌÅÝôª ¼ã ÓÚÊ Ø ØÏ ÂÛ ÚÒ ØÚª Ø ÏÅÛ ØÏáÊ ÚÂó¼Û Æñá¼Þ Ú Ó ÚÃÔ Û-Êã ¼ã ÚÒ ØÚª Ø ÂÛ ÚÒÄÛ ÚÒó ÌÅÝôª ¼ã Ú²áÂ Û Âã ÒÛ ªØϲ ÅÕÜ Õë ã Ó í Ú Õ ÚÒ ØÚª Ø ÚÒÔãÔ Ú Ú¼ÕØÓ ÂëÏÙ ÚÒó ÌÅÝôª ÂÛ ÓáÓØÚÏ Ú½Æ¼Û ÒÛ ÏÂÛ ÏÕÛ Õç Ý ² Û ÒØÏÛ ¼Ù Ú Ý ÒÛ Ð ÂØ Õç ÝÂϼ, ÓÚÊ Ø ØÏ ¼ã ÌØÅÒÛ ÚÓϲÅØÒÙ, ØÆ»ã ÓÝÊØÒ ÆñÒØÕ ÚÒó É»Âã, ÚÒ ÓÂã ÏÚÕáÂã ÕÅ ÚÓÄÙ¼ ÂÛ ÝƲ Ú ÕÅÙ ÚÓϲÅÙÒÙ ¼í ÉØ Â ÚÒó ÕÛ ÕÝ ÂÛ Õç Ú Ú¼ÕØÓ Âã ÌÝóºÐã ÂïÏ ÚÒó ÚÓÄؼ٠ÅÞâ ÄØÏ É»Ø ã ÓÚÊ Ø ØÏ ÂÛ ÚÓϲ»Ø ÅÕÜ ÓÛ ÕÝáÂÛ Ó í ÓÚÊ Ø ØÏ ÆñØÆ¼Û Ù Âã ØÄØÏ Ý¼ã ÕÛ ÌÅÝôª ÚÓÄÙ¼ ÂÛ ÝÓØÏÛ ÏÂØ ØÚ Ø Õç (i) ÌÅ ÚÒó ÌÅÝôª ÂÛ Ù Ú Õ¾Û Ù óðù ÂØ ÓáÂÏÊ ÓÚÊ Ø ØÏ ÅØÐ ²ÝÚ¾ Ø ÕëÚ Ø Õç? 50/S/A/P/210-A 2

3 (ii) ÝÂϼ Âã Ú ÔÌã, ²ÞÉã ¼ã ųØÚÏ Ù ÅÞ⠪벻Ø, ÓØÄÅØ, ÚÇÏ Ú ØÅ, ÚÒÚ ØÅ ÂÛ ÝÓØÏÛ Ú Òå ÕÝáÂÛ Õç? (iii) ÆÚÕÐã ÆÚÕÐ ÌÅÝôªÛ ã¼åø ÂØ ÚÒ ØÓ Ú Ó ØÏÅ ó ÕëÚ Ø? (iv) ÌÅÝôªÛ ÚÓÄÙ¼Ù ¼ã ÚÓϲÅØ ÂØ ØÆÓÛ Û ÓáÉáÄ Õç? 2. Õã ÚЪã ÆñÔÅÙ Âã ÓÕÛ ÚÒ ÐÆ Ý»ì : 1 15 = 15 (i) ÝÏÌÝóªÛ ÚÐÆÛ Âã Ú áåä ÂÝó¼ óªï ÕÅ : (A) ØÏ (B) Âë (C) Ú¼áÅ (D) Æá² (ii) ÚÅáÚ ٠ÂØ ÚÒÏëÄÛ ÔÉÂ Ú Õ¾Ø Õç : (A) ÚÒÓØÕ (B) ¼ÓóÐÛ (C) ÝÓ¼ó¼ (D) ÓÉÏ (iii) Æá²ØÉÛ ÚÒó Ú áåä É ØªÏ ÕÅ : (A) Æá² (B) Âë (C) Ú¼áÅ (D) ØÏ (iv) ÌÅÝôª ØÆ»ã ÌÅ Âã ÚÒ ØÏÙ ÅÞâ Ú Òå ÆÏ ÏÂØ Õç : (A) ÚÐÆÛ ÏØÕÜ (B) Ø ã (C) Ú ÔØÚÏ Ù ÅØÐ (D) ÉëÐÛ ÏØÕÜ (v) ÚÉáÂÛ ÂÛ Òϼí Ú Ó óªï Âã ÁÙ ¼ã ÕÝáÂÛ Õç : (A) Ð (B) ² (C) (D) Å (vi) ÝÏÌÝóªÛ ÚÐÆÛ Âã ÝÕ Ú Õ¾ã Âë óªï ÕÅ Ú²Õ¾ã ÅØ ÌؼÏÙ ¼í ÅÕÜ ÚЪ㠲ÙÂã : (A) (B) (C) (D) Õ 3 50/S/A/P/210-A

4 (vii) ï ¾ð ÂÝÐé ¾ ¼ã Õë¾Ø, ÌؼÏØÒÙ ÝÏÌÝªÛ ÚÐÆÛ Âã Ú Õ¾ã ÓòÏ óªï ÅØÐ ÐØ Û Ù ²ÙÂÛ Ø ÕÅ : (A) (B) (C) (D) Ú Óã ÅØÐ ÅÕÜ (viii) Íë² Ú Ó ÅÞâ ÚÕáÂã ÕÅ : (A) ÝÕ ÔÉ ²ë óªïù ÅÞâ ²ë¾Å ÂØ áì ÏÂØ Õç (B) ÝÕ ÔÉ ²ë Âë ÅØÒÙ ¼ã ƾÅÙÒÙ ÅÞâ ²ë¾Å ÂØ áì ÏÂØ Õç (C) ÝÕ ÔÉ ²ë Âë ÒØ Ù ÅÞâ ²ë¾Å ÂØ áì ÏÂØ Õç (D) ÝÕ ÔÉ ²ë Âë Ú ÚÏ ØÒÙ ÅÞâ ²ë¾Å ÂØ áì ÏÂØ Õç (ix) ÅÙÒ ÔÉÂ Ú Ó óð ÂØ Ú ØÅ ÚÂáÂã ÕÅ? (A) ÅÙÒ ÔÉÂ Ú ÚÏ Ø ÂØ Ú ØÅ ÚÂáÂã ÕÅ (B) ÅÙÒ ÔÉ ÊØÔØ ÂØ Ú ØÅ ÚÂáÂã ÕÅ (C) ÅÙÒ ÔÉ ÌÅÝôª, ÒÓ¼Þ ²Ù ÓÁØÅ ÂØ Ú ØÅ ÚÂáÂã ÕÅ (D) ÅÙÒ ÔÉ ƾÅÙÒ ÂØ Ú ØÅ ÚÂáÂã ÕÅ (x) ÝÆ ã¼ï ÐØ ã ÔÕÛ ÔÉ Õç : (A) ÝÆÂãÓ (B) ÝÆ ØÏ (C) ÝÆ ÏØÔ ÏÆ¼Û (D) ÝÆÌØ (xi) ªØÅØ ÚƱã¼Ï ÐØ ã м ÔÉ Õç : (A) Ø ªØÅØ (B) ÔÈتØÅØ (C) ØϪØÅØ (D) ϪØÅØ (xii) Õã ÚЪã ÔÉÂÙ ÚÒó Ú Õ¾Ø ÔÉÂ Ú Ó¼ÏÛ ÚÐá Õç : (A) ÕÁï¾Ø (B) ¼ÐÒØÏ (C) ªá Ø (D) ¼ÛÏ (xiii) ÓÏÒãÔ ²ÙÂØ Õç ÚÒó ²ÙÂØ Õç Ú ÚÏ Ø Ú Õ¾Û Õç : (A) Ó ÏÌ Ú ÚÏ Ø (B) ÓÕØÚ Ú ÚÏ Ø (C) ÏÌ Ú ÚÏ Ø (D) ë Û ÒÛ Ú ÚÏ Ø ÅÕÜ 50/S/A/P/210-A 4

5 (xiv) ƾÅÙÒ Ú Ó ÅÞâ ÚÕáÂã ÕÅ? ÓÕÛ ÚÒ ÐÆ Ý»ì : (A) ²ë ÔÉÂ Ú Óã ÌÅݪ Âã Ý» ÂÓÂã ÕÅ (B) ²ë ÔÉÂ Ú Ó ÆñØ»Û ÂÛ ²Ù ÒÓ¼Þ ÂÛ Ú»¼Û ÂÓÂã ÕÅ (C) Ú²ÅðÙ ÔÉÂÙ ÂÛ Òϼí ÅÙÒ ÂÛ ÁÙ ¼ã ÕëÒã (D) ²ë ÔÉ Âë ²Ù Âë ¼í ÒóÄ ªÏÙ Âã ÚÌл ¼ã É»Âã ÕÅ (xv) ÌØÌÛ ÂØ ÉÕÝ Ò Å ÌØÌÛ Ù Ø ÐØ ã É»ÂØ Õç ÆÏ Õã ÚЪã ÔÉÂÙ ÚÒ í Ú Õ¾Ø Ø ÅØÐ ÉÕÝ Ò Å ÅÕÜ É»ÂØ : (A) ÕØÁÜ (B) ªØ»Ø (C) ÄÛ (D) ÆØ»Û 3. Õã ÚЪ㠪ػ ÌÝÕØÒÚÏ Ù ÅÞâ ÆÞÏØ Ïë : 1 5 = 5 (i) ÏÛÉÙ Ïóªã Ïë³ã... (ii) Ú²¼ÅØ Ý¾ ÆØ Ý ã... (iii) Ýó¼ã ÂÛ Ìï¼... (iv) ÚÓÏ ¼ã ÕóÁ... (v) ÕóÁ ¼á Õã ÚÐªÛ ÒØÏ¼Ø ÅÞâ ÚÒÔÏØÌ Ú áåð ÐØ ã ÚЪë : 3 ÂãÓ ÂØ ÓÌÝó Ø ÆñÉáÄ Â㪻 ÅÞâ ¼Ù ÏزÓó¼Ø ëð ²ØÆÂØ Õç ÆÏ Ú Ó ÂØ Óá ØÐÅ ÆÞá²ÛÆ¼Û ÚÄÏÙ Âã ÕóÁ ÚÒó ÕÝáÂØ Õç Ïز Óó¼Ø ÂÝ ØÏØ ÐØ Þ Û¼ã ²ÙÂã ÇçÓÐã ÆÞá²Æ¼Û ÚÄÏ Âã ÌÝÅØÇã ÂØ ÓØÄÅ É»Âã ÕÅ Ú Ó ÆñÚ ÚÏ Ø ÂÝ ØÏØ ÂãÓ ÂØ ØÌ ØÂÌÛ ØÆ»ä Õó Ù ¼í ÒÙ Ø Õë ²ÙÂØ Õç 5. Õã ÚЪã ÔÉÂÙ Âã Âë-Âë ÉÕÝ- ÏÁ ÒØ É»Ø ã ÏÁ ÓÆÔ Ïë : 1 2 = 2 ÓÞ¼, ë¾ø 5 50/S/A/P/210-A

6 6. Õã ÚЪã ÚÒÚÔ Ù ÚÒó í Ú Óã Ú ó ÚÒÔã ¼ã Ð Æ 250 ÔÉÂÙ ÂØ ÊØÒ ÆÞϼ Ð㪠ÚЪë : 10 (i) ÌëÉØ ÛÐ ÇëÅ ÂØ ÒÄ ÚÏÕØ Ð» (ii) Óë Ú Ý ÌáÂØ ØªÛ ç ²Ù ÓÌز ÚÒó Ú Ó¼ÏÛ ÂØ ÓÁØÅ (iii) ÚËÔ Ø ØÏ (iv) Éã-Ïݳ ØÏÛ ÂÛ ÓÌóÚÓ Ø 7. ¼ÝÓÜ Ú ¼ã Ï ¼í ÉØÕÏ ÏÚÕ ã ë Û Æ¾ðØ Û Ï ÏÕã Õë, ÝÕ ÆÞÏÛ Õë» ÒØÐÛ Õç ¼ÝÕØ ã ÚÆ¼Ø ²Û ¼ÝÕØ Ø ÚÒ ØÕ ÏÅØ ØÕÝáÂã ÕÅ ÝÅðÙ ÅÞâ Æó¼Ï ÚЪ ã ÂóÓë Ú ¼ÝÓÜ ÕØÐã ÚÒ ØÕ ÅÕÜ ÏÅØ ØÕÝáÂã, ØÏÅ ÒÛ ÂóÓë 7 ²Ù Ú Óã Æá²ØÉÛ ªÉØÏ Âã ÓáÆØ ÅÞâ Æó¼Ï ÚЪë Ú Å Ï ÚÒó ÒóÄ ÏÕÛ Ýá Ø ÏÂÛ ÂÛ Ù ÒØÏÂؼ٠ÒóÄ ÏÕÛ Ù ÕÅ ; ÆÝÚÐÓ ÅÞâ ¼Ø ÛÂ Û¼Û ²ØÒã 8. ÕÛÏ Ìë ã ¼ã ÚÒ±¾ã Ðë Ù ÉØÏã, ÂÏÒزã Ýó¼ã Ø ã ÏÙ ã Íë Û ÅÞâ Û ØªÂÛ Õç? ÔÉÂÙ ÚÒó ÚЪë 5 ²Ù Ýó ÓØ Û! Ú ó ÕáÊÐØ ÌØÏ, ÅÒÙ ÅÔØ ë Û Ï ¼ÍØÏ, ¾Ý ²ØÒã ÓÝÏ¼Û ÓÌØÅÝ ÚÂóÓ» Ðó Æ ã ²ÕØÅ ÐØ: ÄÅÛÏØÌ ØÚ½ Ú ÅðÙ ØÚÒ Æá ¼Û Ù ÚÒó Ú Ó Æñ ØÏ ÂØ ÅÒÙ ²ÕØÅ ØÕÝáÂØ Õç? ÔÉÂÙ ÚÒó ÚЪë 9. Óá¼ëª ÚÓá ÄÛÏ ÂÛ ÕØ»Û ÌÐá ÚÒó ÂëÕÙ ÉóÓÙ ÂÛ Ù ÓÒØÏÛ Ù ÌÝ ØÉÐã ÅÞâ ÕØÓØ ÓÌ ÂÛ Ù ÏÕÛ Ø, ÇãÏ áêûï Õë Û Ø, çóø Ú Ý? Ýó¼Ï ÔÉÂÙ ÚÒó ÚЪë Éã ÛÌØÅ Ú Ù Û Âã ÆØ¼Ï Ìë Ï ÒØÐã ÂØ ÆØ¼Ï Ú ¼ÏÅ ÔÉÂÙ ÚÒó ÚЪë 5 50/S/A/P/210-A 6

7 11. ÚÒÂãÔÛ Ù Åä ØÆ»ä ÓÈÏ ÅØÚÌ Ù ÚÒó ÌÕØÏØ²Ø Ï»²Û¼ ÚÓá ÉØÏã Û ÚÐÚª Ø Õç? ÝÓ ÅÞâ ÔÉÂÙ ÚÒó ÚЪë Õã ÚЪã ÆñÔÅÙ Âã Ýó¼Ï Ú ó -Ú ó ÒØ ÚÒó ÚЪë, ÕÏ Ú ó ÓÕÛ Ýó¼Ï ÂØ Ú ó á Õç : 1 12 = 12 (i) ÚÓáÌÐÝ ÏÝªÝ ÓÏØÚ ÏØ Ú Ó ÉØ»Û ÂØ ë Ø Õç? (ii) ²á ÚÓá Ø ¼ã ÇÏá Û Ù ÂÛ Ú Ó ÂÛ Ï ÅØ Õç? (iii) «Å ØÕ ¼ã Ý¾Û Û ÏÅ Ø Ý ÂÛ Õç? (iv) ÚÆñáÓÛÆÐ ¼ã²Ø ÚÓá ÅÝÓØÏÝ ÓØÏã ÓáÓØÏ ÅÞâ ØÕ ã Ú óáã ÌݾŠÅÞâ ²Û ÏÂØ Õç? (v) Ó. ÝÏÉªÔ ÚÓá ÆñÛ¼Ð¾Û ÅÝÓØÏ ÓÝáÂÏ¼Ø Ú Ó Û³ ÂÛ ÌÝÁز Õç? (vi) Ó. ÕÏÛ ÚÓá ÅÐÞ Ø Ú Ó Çï²ÂØ ²ÏÅèÐ ÓÛ? (vii) Ó. Ê ¼ ÚÓá ƾðØ Û ÚÒó Ú Õë Ú²ÕØ ÓÛ? (viii) ÕØ»Û ØÏ ÝÐÒá¼ ÚÓá ÓÙ ÚÒó Ý Øº» Åä ÝÓ ÂÛ ÒÕÝ Û ÅÞâ ÓÒãÏã Ý ÚÂ Ø ÓØÏ Û ÂóÚÓ Ø? (ix) Û ÒØÏÛ ÉóÓÙ, Ú ó Â޲㠼í ó ã ÓÒØÏÛ Ù Ðç» Ð Û ÒÛ Âï¾ÂÛ Ù ÕÅ, Û ¼ÝÓÜ Ú Ó ÏÝ ØÅ ÅØÐ ÓÚÕ̼ Õë? (x) ÉÓ ÂØ á ó Ï ²Û¼ ÉóÓ ÚÒó Ø ÏÅÛ ÅÞâ Ú óáã É Ø Ý ÂØ ÓÛ? (xi) ÉÛÌØ áæåû Âã ÌçÅä²Ï Âã Ø Ý» ÅØÐ, Ìë Ï ÒÏ ÔØÆ Âã ÌçÅä²Ï ÂØ Ú Õ¾Ø Êã ªÝÐÂØ Õç? (xii) ÉÓá¼ ÏØÌ Éã ÛÌØÅ Ú Ù Û ÂØ ÆؼÏ, ÓÌز ÚÒó ÕÝáÂã Ý ØÚÐ Ù ÉØÏã Û ÚÕáÂØ Õç? 13. Õã ÚЪã ÆñÔÅÙ Âã Ýó¼Ï ÔÉÂÙ ÚÒó ÚЪë : 6 2 = 12 (i) (ii) ÏÕÛ ÒØÓ¼ã ó¼, ÓÌå Åä Ú ó ÅØ ÌáÅÛ Ç¾ Ǿ ÏÕÛ ÄÏÛ, ÓÌå ÚªÓ Ø Û áåû ÝÆÏë ¼ ØÚÒ Ó¼ÏÙ ÂØ ÊØÒ ÏÁ ÓÆÔ Ïã ÒÛ ÚÔÒ ÝÌØÏ ÚÉ ØÐÒÛ á¼ ÚÒó ÏÝóªÙ ÅÞâ Ú Ó ÅØÐ ¼ÝÐ»Ø ÚÂáÂØ Õç? ¼ã ÝÓ ¼í Û ªçÏ Ìá ÂØ Õç? 7 50/S/A/P/210-A

8 (iii) Ó. ÓݲØÅ ÚÓá ØÆ»Û ÕØ»Û ÓÒÏ ÂÛ Ð ÚÒó ÚÏ ÔØ ÒØÐã ÅÞâ ÆçÓã ÚÂáÂØ Õç, ÆÏ ÝÕ Û ÚÕ ã Ðç» ¼í ÌÅðÙ Ï ÚÂáÂØ Õç? (iv) Ì. ÏØ²Ø Ï»²Û¼ ÚÓá Âã ØÆ»Û ÆÏ²Ø ÅØÐ Ú Õë Ú²Õã ÓáÉáÄ ÓÅ? (v) ²ÚÐð Ù ÒØÐã ÉØ ÚÒó í ÔÕÛÂÙ Âã ªÞÅ ÅØÐ ÚÊó²Û Õë Û ÚÌó Û ÅÞâ Ê ¼ ÚÓá Ú óáã Ðç Ú Ø ÓÛ? Ú Ó ÂØ ÝÓ Âã ÌÅ ¼ã Û ÆñÊØÒ ÚÆ Ø? (vi) Ó ÞÐÙ ÚÒó áúæ Ý Ï ÂÛ ÓÕØÚ ¼Ø ÅØÐ Û áì Û¼Ø ²ÙÂØ Õç? 14. Õã ÚЪã ÆñÔÅÙ Âã Ýó¼Ï Ð Ê 50 ÔÉÂÙ ÚÒó ÚЪë : 2 3 = 6 (i) ÚÅÏØ ÔÏÛÏ ÚÅÒØ Ý» ÒØÐã ÌÅÝôª ÉØÏã ÝÏÞ ÅØÅ ÂãÒ ²Û Û ÚÕáÂã ÕÅ? (ii) ÕØ»Û ØÏ ²Û¼ ïï Õç ÅâÂÞ ÂÛ ÕØ»Û ²ÏÞÏ ÚЪã Û, çóø Ú Ý? 50/S/A/P/210-A 8