cars.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "cars.dvi"

Bản ghi

1 ½ Ï ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó ÓÑ Ò Ð ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñ º ØØ ÅºÌÙÚ Ö º Ò ØØ Ò º È Ò Ò Å Ö ¹ ÊË Ë Ø ËØÖ ÇÚ Ø ºÁº Å Ö Ù Á¼ ¼½¼ ÍØ µ ÍÒ Ø ÇÔ Ö Ø Ú ÖÙÖ Î ÓÐ Ö Ò ÓÚ ÓÐ Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÖÙÖ ÈÖ Ó Ç Ô Ð ÖÓ Ê Ú ÒÒ ËÄ Ú Ð Ê Ò Á ½¼¼ Ê Ú ÒÒ º Ï Ø Ø ÒÓÚ Ð ÔÔÖÓ ÓÖ Ø ÕÙ ÒØ Ø Ø Ú Ö ÑÓØ Ò ÐÝ Ó ÓÑ Ò Ð ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñ Ý Ö ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ö ÓÑ ØÖÝ Ò ØÓÔÓÐÓ Ð ØÖÙØÙÖ º º ÒØ ÖÐ Ò Ô Ø µ Ò ÔÙØ Ø Ñ ÓÒ Ø Û ÎÊÅÄ ÑÓ Ð ÒÐÙ Ò Ô Ð Þ Ó Ò Ð Ò Ø Ù Ö ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ù Ò Ô Ø ÓÒ Ò Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ù ÙÐ ÓÖ ÙÖ Ð ÔÐ ÒÒ Ò º ½º Å Ø Ó ½º½º ÁÑ Ö ØÖ Ú Ð Á ÇÅ ÖÚ Ö ÓÒ Ø Å ÐÐ Ò ÖÓ Ø ÌÆ Ú Ò Ù ØÓ Ö Ú Ò ØÓÖ Ø Ì Ø Ö Ú ÖÓÑ Ø ÒÓ Ø ÒØ Öº ½º¾º Ë Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖÑ Ð ÑÓ Ð Ú Ò Ù ÓÖ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Û Ú ÐÓÔ Ó ØÛ Ö ØÓÓÐ Û Ø Ò Ù Ö Ö Ò ÐÝ ÒØ Ö Ø Ø Ò Ù ØÓ ÓÒØÖÓÐ ØÛÓ «Ö ÒØ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ Ù ØÓ Ö ÓÚ Ö Ø ÓÑ ØÖ Ð ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÓÖØ º Ì Ö Ø Ñ Ø Ó ÓÒ Ø Ó Ò Ö Ø Ò Ò Ð Ú Ð Ö Ò ÖÓÑ Ö Ó ¾ ÓÒØÓÙÖ Ö ØÖ Ö ÐÝ ÓÖ ÒØ Ò Ø Ô Ò Ø Ò Ó Ò Ò Ø Ñ Û Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ º ÓÒØÓÙÖ Ö ÜØÖ Ø ÖÓÑ ¾ Ð Ù Ò Ö ÓÒ ÖÓÛ Ò ÓÖ ÐÐÓÓÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ò ÑÓ Ò ÓÒØÖÓÐÐ Ø ÖÓÙ Ø Ù Ö ÒØ Ö º Î Ð ÙÖ Ö Ò ÐÐÝ Ù ÐØ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ý Ö Ø ÔÓ ÒØ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÓÒ Ù Ú ÓÒØÓÙÖ ÓÙÒ Ø Ò ØÖ Ò ÙÐ Ø ÙÖ Ò Ö Ø Ò ÒØ ÖÐ Ò ÔÐ Ò Ó Ò Ò Ø ÒØ Ö Ó Ñ Ó Ø ÓÒØÓÙÖ µ Ð Ó Ù Ðغ Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÒØÖÓ Ù ØÓ Ó Ò Ø ÓÒØÓÙÖ Ö Ø Ö ÑÔÐ Ó ÒØ Ò ØÓÑÓ Ò ÙÖ Ø ÓÒº Ì Ö Ø ÓÒÒ Ø ØÛÓ Ñ ÒØ Ø Ø Ö ÜØÖ Ñ Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓ ÒØ Ö Ø Ò Ú Ð Ø Ø Ö Ó Ò Ø Ö «Ö ÒØ Ö Ò Ò ÙÖ Ø ÓÒ ØÖÙØÙÖ º Ì Ñ ÔÖÓ ÙÖ Ó Ø ÐÐÓÓÒ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ö ØÐÝ Ò Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ñ ÐÐ Ô Ö Ö Ø ÔÙØ Ò Ø Ú Ð Ö ÓÒ Ò Ø Ø Ø Ò Ø Ò Ñ Ò Ø ÖÓÛ Ö Ú Ò Ý Ò ÒØ ÖÒ Ð ÔÖ ÙÖ Ö ÙÐ Ö Þ Ò ÓÖ Ò ÚÓÜ Ð ÓÖ º Ï ÓÙÒ ÓÓ ÓÑ ØÖ Ð ØÖÙØÙÖ ØÓ Ù ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÐÐÓÓÒ Ò Ø Ë ÑÔÐ Ü Å º Ë ÑÔÐ Ü Å Ö Ú ÖÝ ÑÔÐ ÙÖ Ñ Û Ö ÒÓ ÓÒÒ Ø Ü ØÐÝ ØÓ Ø Ö Ò ÓÖ º Ì Ñ Ú ÖÝ Ý ØÓ ÛÖ Ø Ø Ó ÓÖ Ø

2 ¾ ÝÒ Ñ Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Ø Ò Ö ÑÔÐ Ò Øº Ì Ñ Ø Ó Ò ÑÓÖ ÙÖ Ø Ò Ö ÙÖ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ð Ý ØÓ ÓÒØÖÓÐ Û Ò ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÔÖ Ò Ó ÔÐ ÕÙ ÓÖ ÐÓ Ð ØÖÙØÙÖ Ñ ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÓÖÖ Ø ÐÓ ÐÐÝ Ø Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÖ ØÓ ØÙÒ Ø Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø Ö ÕÙ Ö Ø Ù Ó ÒÓØ Ö Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ Ö ÓÚ Ö Ø Ú Ð ÒØ ÖÐ Ò Û ÑÔÐ Ñ ÒØ ÚÓÜ Ð Ó Ò Ñ Ø Ó ½¼ º ÁÒ ÒÝ Ø Ò Ð Ö ÙÐØ Ø ÐÐ Ð ÒÐÙ Ò ÓØ Ø ÙÖ Ó Ø ÖØ Ö Ð ÐÙÑ Ò Ò Ø ÒØ ÖÐ Ò º Ì Ñ Ø Ò ÕÙ Ò Ó Ú ÓÙ ÐÝ Ù Ð Ó ØÓ ÜØÖ Ø ÓØ Ö ÒØ Ö Ø Ò ØÖÙØÙÖ Ù Ø ÜØ ÖÒ Ð ÙÖ Ó Ø Ø ÖÓÑ ÓØ Ö ÓÒº ÓÑ ØÖ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ð ØÖÙØÙÖ ÓÒ Ø Ç Ë Ô Å ÖÓØÓÔÓÐÓ Ý Ð Ö ÖÝ ½ º ½º º Ï ¹ Ñ ÙÖ Ð ÑÓ Ð Ò Ö Ø ÓÒ ÎÊÅÄ Ò Å Ö ÔØ Ò Ö Ù ØÓ Ó Ø Ò ÑÓ Ð Ø Ø Ö ÒÓØ ÓÒÐÝ Ú Û Ð ÖÓÑ ÒÝ ÎÊÅÄ Ò Ð ÖÓÛ Ö ÙØ Ø Ø Ð Ó ÐÐÓÛ Ù Ö ØÓ ÒØ Ö Ø Û Ø Ø Ñ ØÓ Ò Ú Ø ÐÓÒ Ø Ú Ð ÐÙÑ Ò Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ù Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó Ø Ò Ò Ò Ð º Ì Ñ ÒØ Ø Ö ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ÓÒÚ ÖØ Ò ÎÊÅÄ ÛÓÖÐ Ò Ö Ôع Ò Ó Ø Ø Ò Ð Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó Ø ÓÑ ØÖ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ö Ð Ú ÒØ ÓÖ ÙÖ Ð ÔÐ ÒÒ Ò Ö ØÐÝ ÖÓÑ Ø Ò Ö Û ÖÓÛ Ö º Ì ÓÒÚ Ö ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ö Ð Þ Ô ÖÐ Ö ÔØ Ò Ò Ö Ø Ø ÓÑ ØÖ Ó Ø ÒÓ Ú Ö Ð Ú ÛÔÓ ÒØ Ò Ù Ö ÒØ Ö Û Ø Ð Ð ÙØØÓÒ Ù Ò Ú Ø ÓÒ Ô Ø Ò Ñ ÔÐ Ý Ò Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÙÔÔÓÖغ Í Ò Å Ö ÔØ Ò Û ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ Ø Ó ØÓ Ñ ÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö Ó ÙÖ¹ Ð ÒØ Ö Øº Ì Ö Ø Ú Ø ÓÓÖ Ò Ø Ò Ø Ø Ò ÖÓÑ Ø ÒØ ÖÐ Ò ÓÖ Ò Ö ØÖ ÖÝ ÔÓ ÒØ ÓÒ Ø ÙÖ Ð Ø Û Ø Ø ÑÓÙ º ÔÐ Ò Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø ÒØ ÖÐ Ò Ð Ó ÓÛÒº ÒÓØ Ö ÓÒ ÓÒ Ø Ó Ñ ÙÖ Ò Ø Ø Ò ØÖ Ú Ð Ý ÔÓ ÒØ ÑÓÚ Ò ÐÓÒ Ø ÒØ ÖÐ Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ù Ö Ð Ø Ö Ö Ò ÔÓ ÒØ º Ì Ò ÜØÖ Ñ ÐÝ Ù ÙÐ Ú ÐÙ Ò Ù Ù Ð Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó Ú Ð Ð Ò Ø ÓÒ Û Ø ¾ Ñ Ò ÓÖ Ò Ó ÓÔÝ Ö Ó Ø Ò ÛÖÓÒ Ù ØÓ Ø «Ø Ó Ú Ð ÙÖÚ ØÙÖ ½½ º ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø ÔÓ Ð ØÓ Ñ ÙÖ Ò Ð Ò Ð Ø Ò Ø Ö ÔÓ ÒØ ÓÒ Ø ÒØ ÖÐ Ò º ÇØ Ö ÓÔØ ÓÒ ÒØÖÓ Ù Ò Ø ÎÊÅÄ ÛÓÖÐ Ö ÒØÖÓ Ù ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ù Ò Ú Ø ÓÒ Ò Ø Ú Ð ÐÙÑ Ò Î ÖØÙ Ð Ò Ó ÓÔÝ µ ÓÖ ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ø Ø ØÓ Ú Ö Ý ÔÖÓ Ó Ú Ò Ö Ù Ò Ò ÖØ Ø ÖÓÙ Ø Ú Ð ÐÙÑ Òº ÙÖ Ò Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ô Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÓÒ Ó Ø Ì Ø Ø Ô Ò Ø ÖÓÙ Ø Ð ÔÓ ÒØ Ó Ø ÙÖ Ò Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø Ú Ð ÒØ ÖÐ Ò Ö Ð Ó Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÖÓÛ Ö ÒØ Ö º ÁÑ Ú Ò Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø Ì Ø Ý Ð Ø Ò ÔÐ Ò Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø ÒØ ÖÐ Ò Ò ÑÔÐ ÔÓ ÒØ Ò Ù Ò Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ô Ü Ð Ú ÐÙ º Ì Ñ Ö Ú Ð Ò Ù Ø ÜØÙÖ Ó ÔÐ Ò Ò Ø ÎÊÅÄ ÑÓ Ðº Í Ò Ø ØÓÓÐ Ø Ò Ù Ö Ò Ô Ö ÓÖÑ Ñ ÒÝ Ù ÙÐ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ö Ð Ø ÑÓ Ð Ø Ø Ò ØÖ ÙØ ÛÓÖÐ Û Û ÓÙÖ Ø Ö Ø Ñ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø Ñ ÑÓÑ ÒØ Ý «Ö ÒØ ÓÒ ÙÐØ Ò ÒØ Ö Ù Ø Ù Ò Ø Ò Ö Û ÖÓÛ Öº Ì Ñ Ò Ø Ø ÓÒ ÙÐÐÝ Ú Ð Ø Ø Ø ÒÓÐÓ Ý ÓÙÐ Ù Ý Ô Ð Þ ÖÚ ÒØ Ö ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ó Ø¹ «Ø Ú Û Ý ÙÖ Ð ÙÔÔÓÖØ Ø ÖÓÙ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ º º ½ ÓÛ Ø ÜÔ Ø ÖÚ ÑÓ Ð Ø ÒÓ Ø ÒØ Ö Ò Ò Á ÇÅ Ø Ø Ø ÖÓÙ Ø Ò Ø ØÓ Ø Ð ÓÖ Ø ÓÒ ÒØ Ö Ò Ø Ö Û ÓÙÖ Ø ÙÖ ÓÒ Ò ÖÓÛ ÖÓÑ Ø Ö Ø Ò Ö È Ø Ö ÙÐØ Ò ÎÊÅÄ ÑÓ Ð Ò Ô Ö ÓÖÑ Ù Ñ ÙÖ Ñ ÒØ º «Ö ÒØÐÝ ÖÓÑ ÓØ Ö Ñ Ð Ö ÖÚ ÙÖÖ ÒØÐÝ

3 Ú Ð Ð ½ Ø Ò Û Ý Ø Ñ ÓÒ ÓÔ Ò Ø Ò Ö Ó ÒÓØ Ö ÕÙ Ö Ô Ð Þ Ó ØÛ Ö ÓÒ Ø Ð ÒØ Ò Ø Ô ÐÐÝ Ò ØÓ ÓÔ Ö Ø Û Ø Ò ÁÒØ ÖÒ Øº ÙÖ ½º Ì ÎÊÅÄ Ñ ÙÖ Ð ÑÓ Ð ÖÚ ÒÓ Ø ÒØ Ö Ò Ò Ñ ØÓ Ø Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÒØ Ö Ò Û ÓÙÖ Ø Ö ÑÓ Ð Û Ø Ù Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÙÔÔÓÖØ Ú Ð Ð ÓÒ Ø Ò Øº ¾º ÓÑ Ò Ð ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñ ÌÓ Ø Ø ÓÒ Ö ÐÐÝ Ù ÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ö Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ø ÓÒ Û ÔÔÐ ÓÙÖ Ñ Ø Ó ØÓ Ñ ÙÖ Ø ÓÑ ØÖ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ö Ò ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñ º Ì ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñ ÔÖÓ Ö Ú Ô Ø ÓÐÓ Ð Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖØ º Ì Ø Ó ÐÐ Ò ÙÖÝ Ñ Ø ÖÙÔØÙÖ º Ì ÓÒ Ø ÓÒ ÐÑÓ Ø ÐÛ Ý Ø Ðº Ì Ù Ö Ú ÙÖ Ð ÔÔÖÓ Û ÖÖ ÒØ º Ì Ö Ô ÙØ ÔÔÖÓ ÒÐÙ ÓÔ Ò ÙÖ ÖÝ Ò»ÓÖ Ò ÓÚ ÙÐ Ö ÜÐÙ ÓÒº Ì Ð Ø Ø ÔÖÓ ÙÖ ÒÚÓÐÚ Ø Ò ÓÚ ÙÐ Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ó ÓÑÔÐ Ü ÔÖÓ Ø º ÓÖÖ Ø ÓÑ ØÖ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ò ÙÖÝ Ñ ØÖÙØÙÖ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ØÓ Ú Ù ÙÐ ÑÔÐ Òغ ÅÓÖ ÓÚ Ö ½½ ÒÓÛÐ Ó Ø ØÖÙ Ò ÙÖÝ Ñ Ñ Ø Ö ÔÖÓÜ Ñ Ð ÓÖØ Ò Ñ Ø Ö Ò Ø Ø Ò ÖÓÑ Ö Ò Ð ÖØ Ö Ò ÖÝ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÙÖ Ð Ö º Ì Ø ÑÓ Ø ÙÖ Ø Ø Ò ÕÙ ½¾ ØÓ Ú ÐÙ Ø ÓÑ Ò Ð ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñº Ì Ù ÙÐ Ñ ÙÖ ØÓ ÔÐ Ò Ø Ò ÓÚ Ð ÔÖÓ ÙÖ Ö Ó Ø Ò Ô Ö ÓÖÑ ÓÒ Ø ÚÓÐÙÑ ØÖ Ø º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ù Ù ÐÐÝ ÓÒ Û Ø ÑÔ Ö Ð Ø Ò ÕÙ Ð Ø Ò ÓÑ Ð Ò ÔÐ Ò Ò Ñ Ò Ó ÓÖÖ Ø ÓÒ ØÓ Ñ ÙÖ Ô Ö ÓÖÑ ÓÒ Ø ¾ ÔÖÓ Ø ÓÒ º Á Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ö Ø Ñ Ø ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÑ Ø ØÖ ØÓÖÝ Ó Ø Ø Ö Ð Ö ÑÓÙÒØ Ó ÖÖÓÖ Ù ØÓ Ø ÙÖÚ Ð Ò Ö ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ú Ð ÒØÖÓ Ù ÓØ Ò Ñ Ø Ö Ò Ð Ò Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ º º Ê ÙÐØ Ø Ó ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñ ÐÖ Ý ØÖ Ø Û Ø Ø ÔÐ Ñ ÒØ Ó Ò Ò ÓÚ ÙÐ Ö Ø ÒØ Ý ÓÙÖ Ú ÙÐ Ö ÙÖ ÓÒ Ú Ò ÕÙ Ö Ý Ø ÊË È Ëº Î ÙÐ Ö ÓÑ ØÖ ¹

4 Ð ØÖÙØÙÖ Ú Ò Ö ÓÒ ØÖÙØ Ù Ò Ø ÓÒØÓÙÖ Ñ Ø Ó Ò ÎÊÅÄ ÑÓ Ð Ú Ò Ò Ö Ø º ÌÛÓ ØÖ Ò Ú ÙÐ Ö ÙÖ ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ð Ò Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ù Ò ÑÔÐ Û ÖÓÛ Ö Û Ø Ø Ó ÑÓ ÈÐ Ý Ö ¾º½ ÔÐÙ Ò ØÓ ÓÓ Ø Ò Ó Ø Ø ÒØ Ò ØÓ ÔÐ Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ º Ì Ò ÙÖÝ Ñ Ò Ð Ò Ø Ò Ñ Ø Ö Ò Ñ ÙÖ º È ÖØ ÙÐ Ö ØØ ÒØ ÓÒ Ò Ô ØÓ Ø ÔÖ Ò Ó Ð ÔÐ ÕÙ Ø Ø Ð Ú Ð Ó Ø ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ð ÖØ Ö º ÇÔ Ö ØÓÖ ÓÑÔÙØ Ð Ó Ø ÒØÖ ¹ ÓÖØ Ò Ð Ò Ø ÓÖØ ¹ Ð Ò Ð º Ì Ö ÙÐØ Ó Ø Ò Û Ö ÐÛ Ý Óѹ Ô Ø Ð Û Ø Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ú ÐÙ Ù Ý Ø ÙÖ ÓÒ Û Ó ÔÐ ÒÒ Ø ÒØ ÖÚ ÒØ ÓÒ Û Ó ØÓ Ö ÓÚ Ö Ø Ô Ö Ñ Ø Ö ÖÓÑ ¾ Ñ Ò ÓÖÖ Ø Ø Ñ Û Ø Ó Ñ Ø Ó º ÙÖ ¾º Ì ÎÊÅÄ ÑÓ Ð Ò Ò Ô Ø Ò Ú Ø Ò Ñ ÙÖ ÖÓÑ ÒÝ Ô Û Ø Û ÖÓÛ Ö Ò ÔÐÙ Òº À Ö Ú ÖØÙ Ð Ò Ó ÓÔÝ Û Ø Ö Ù Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÓÛÒº º ÓÒÐÙ ÓÒ Ì Ö ÙÐØ Ó Ø Ò ÓÛ Ø Ø Ø Ý Ø Ñ Ö Ö Ò «Ø Ú ÐÝ Ù ÙÐ ØÓ Ó Ø Ò Ö Ð Ð Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ò ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú ÛÓÖ º Ì Ñ Ñ Ø Ó Ò ÔÔÐ Ð Ó ÓÖ ÓØ Ö Ð Ò Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ º º ÓÐÓÒÓ ÓÔÝ Û Ö Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó ØÖÙØÙÖ Ò ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú ÒÓ Ò ÜØÖ Ñ ÐÝ ÐÔ ÙÐ ÓÖ ÓÖÖ Ø ÒÓ º

5 A B ÙÖ º Å ÙÖ Ñ ÒØ Ó ÒØ ÖÐ Ò Ø Ò µ Ò Ò Ð µ Ø Ù Ö Ò ÔÐ Ø ØÛÓ ÓÖ Ø Ö Ö Ö Ò ÔÓ ÒØ Ù Ø Ý Ð Ò Û Ø Ø ÑÓÙ ÓÒ Ø ÒØ ÖÐ Ò Ò Ø Ø Ò ÓÖ Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ÓÛÒº Ï ÔÐ Ò ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ØÝ Ó Ø Ý Ø Ñ Ò Ø Ò Ö ÙØÙÖ Ô ÐÐÝ Û Ø Ö Ö ØÓ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú ÛÓÖ º Ê Ê Æ Ë ½º Å Ð Å ËÝ Ø Ñ ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÐÑ ºÓÑ ¾º ƺϺ ÂÓ Ò Æº È Ð Ô Êº Î Û Âº È ÖÖ Ò ÎÊÅÄ ÑÙÐ ØÓÖ ÓÖ Î ÒØÖ ÙÐ Ö Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø ÙÖÓ Ö Ô Íà ÓÒ Ö Ò Ñ Ö Íà ÔÖ Ð ½ º º º È ÖÓ Âº º È ÐÑ Þ Àº º ÖÓÒ ÌÖ Ò ÑÓÖ Ð ÒØÖ ÐÙÑ Ò Ð Ö Ø ÑÔÐ ÒØ ¹ Ø ÓÒ ÓÖ ÓÑ Ò Ð ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñ º ÒÒ Î ËÙÖ ½ ½ ½¹ º º º˺ Å ÐÒ Ö Ø Ðº À ÑÓ ÝÒ Ñ Ó ÙÑ Ò ÖÓØ ÖØ ÖÝ ÙÖ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒ Ð ØÙ Û Ø ÑÓ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÖÓÑ Ñ Ò Ø Ö ÓÒ Ò Ó ÒÓÖÑ Ð Ù Ø º º Ó Î ÙÐ Ö ËÙÖ ÖÝ ¼»½ ÔÔº½ ß½ º ź ÐÐ Ò Ö Æ Û ÁÑ Ò Ì ÒÓÐÓ Ò Ò ÓÚ ÙÐ Ö ËÙÖ ÖÝ ËÙÖ Ð Ð Ò Ó ÆÓÖØ Ñ Ö ½ µ º ú ÃÖ Ò Ø Ðº ÅÓ Ð ÅÙÐØ Ð Ø Ø ÓÒ Ò Ê ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ú ¹ Ð ÁÆÊÁ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ê ÔÓÖØ Òº ¾ ½ µ º º à º Ï Ø Ò Ò º Ì ÖÞÓÔÓÙÐÓ ËÒ Ø Ú ÓÒØÓÙÖ ÑÓ Ð ÁÒغ º Ó ÓÑÔº Î ÓÒ ½ ¾½ß ½ ½ µº º ĺ º Ó Ò Ò Áº Ó Ò Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ñ Ø Ó ÔÔÐ ØÓ Ò Û Ø Ú ÓÒØÓÙÖ ÑÓ Ð Ò Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÖÓÑ ÖÓ ¹ Ø ÓÒ ÈÖÓº Ó Ö ÁÒغ ÓÒ º ÓÒ ÓÑÔº Î ÓÒ ÔÔº ß ½ ½ ¼µº º Àº Ð Ò ØØ Ë ÑÔÐ Ü Ñ Ò Ö Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ô Ö ÓÒ ØÖÙ¹ Ø ÓÒ Ò ÎÈÊ ÔÔº ß ½ º ½¼º º ÓÙ Ò º Ϻ ÌÓ Æ ÒØ Ð ØÓÒ Þ Ø ÓÒ Ó ÚÓÐÙÑ ØÖ Ó Ø ÌÎ

6 ÙÖ º Ì Ø Ò Ø Ò ÖØ ÓÒ Ó ÔÖÓ Ó Ü Þ Ò Ø Ú Ðº ÚÓк ½ º ½½º ú ź Ò Ø Ðº ÎÓÐÙÑ ØÖ Ò ÐÝ Ó ÓÑ Ò Ð ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñ Å ¹ Ð ÁÑ Ò ½ È Ý ÓÐÓ Ý Ò ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÁÑ Ö º ÀÓ«Ñ Ò ØÓÖ ÈÖÓº ËÈÁ ¾ ¼ Ôº ¾ ¹ ½ µº ½¾º º º Ë ÒØ ÐÐ Ò Ëº ź Ë ÒØ ÐÐ ÒÓ Ò ØÖ ØÑ ÒØ Ó ÓÑ Ò Ð ÓÖØ Ò ÙÖÝ Ñ Ñ Ö Ò Ñ ÐÝ È Ý Ò ½ µ ½ º Ó ÑÓ Ó ØÛ Ö ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÑ»Ó ÑÓ» ½ º Ç ÓÖÔÓÖ Ø ÓÒ ØØÔ»»ÛÛÛºÜÓܺÓÑ