, SWC-04S117MT I. THONG TIN MAu UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUOC sal GON TAACH NHI1J:MHUu H";'N MQT THANH VIEN PHIEU KET Qu

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ", SWC-04S117MT I. THONG TIN MAu UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUOC sal GON TAACH NHI1J:MHUu H";'N MQT THANH VIEN PHIEU KET Qu"

Bản ghi

1 , SWC04S117MT I. THONG TIN MAu UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUOC sal GON TAACH NHI1J:MHUu H";'N MQT THANH VIEN PHIEU KET QuA KIEM NGHI$M 1. Ten khach hang: TONG CONG TY capmroc sal GON TNHH MTV. 2. Dia chi: S6 01 Cong Truong Quoc T~, P.6, Q.3, Tp. H6 Chi Minh. 3. Ten mftu: Mftu mroc. Cong ty C6 phdn Cfrp mroc B~n Thanh. 4. Tinh trang mftu: 5. S6 IUQ1lgmftu: 6. Ngay nhan mftu: Mftu diroc dung trong binh 2L, khong mui, khong vi I~ /09/ Thai gian tlnr nghiem: 26/09/2017 d~n 8. Loai mftu: 9. K~t qua TN: : Niroc mi,itsau xu IY. : Xem trang sau. PHONG QUAN LY CHAT LUQNGNUOC PHO TRUONG PHONG LUllY: Di~p Th] Hoang Ha 1. Cac k~t qua thir nghiem ghi trong phieu nay chi co gia trj d6i voi rn~u do khach hang gui d~n; Bui Thanh Giang 2. Khong dtroc trtch sao 1 phan phieu k~t qua thtr nghiem nay n~u khong co SIJ d6ng Y bang van ban cua SA WACO; 3. Ten rn~u, ten khach hang duoc ghi theo yeu du cua noi gui rn~u; 4. Thai gian luu rn~u: 5 ngay til ngay tra k~t qua; 5. DQ khong dam bao do rna rqng uoc hrong duoc tinh voi k=2, mire tin c~y 95%. Khach hang co th~ lien h~ thea dia chi sau d~ biet them thong tin: Phong Quan Iy Ch~t luqng nuac: S6 2 Le Van Chi, phuang Linh Trung, Qu~ ThU Duc. DT: (08) ho~e (08) ho~c (08) BMQT Ban hanb : Thang OS/2017(2) Trang bia.

2 SWC04S117MT () I. KET QuA THU NGHI:E:M PHIEU KET QuA KIEM NGHI~M TT Ten chi tieu DO'D vi 1 8<) mau PtCo K~t qua thir nghifffi PhU'O'ng GiOi han Quy chuan phap thu phat hifn 01:2009/BYT swc swc MT/ MT/ Mui Cam quan,.,..) 8<) due (*) NTU 5 8<) cimg (*) :S Kh6ng co mui la la5 :S Clorua (*) 0, cr20 7 S~t (*) 0,008 :S Mangan (*) 3500BMn 0.02 :S 0.3 KPH KPH Pecmanganate 6186: Coliform CFUIlOOrnL 14 E. Coli CFUIlOOrnL 15 CIa dir Ghi chit: KPH: kh6ng phat hien; (*): Chi lieu duac cong nhdn ISO 17025; SWC045117MT/3209 : 104 Nguyen Dinh Chi~u, P. Dakao, Q.l; SWC045117MT/3210 : 227 Ly TlJ Tn;mg, P. B n Thanh, Q.1. :S :S :S :S2 OA BMQT Ban hanh. Thang OS/2017 (2) Trang 1/5.

3 SWC04S117MT (34) I. KET QuA THU NGHI~M PHIEU KET QuA KlEM NGHI~M TT Ten chi tieu Boonvi 1 D('> mau PtCo K~t qua thir nghi~m Phuong Gi6i han Quy chudn phap thfr phat hi~n 01:2009/BYT swc swc MT/ MT/32 2 Mui Cam quan 3 D('> due (*) NTU 5 D('> cirng (*) :s 15 2 '"l.) Khong co mui la las < Clorua (*) 0, cr 7 sitt (*) ,008mglL :s Mangan (*) mgll 3500BMn 0.02 :s 0.3 KPH KPH Pecmanganate 6186: Coliform CFUIlOOmL 14 E. Coli CFU/100mL :s :S :s :S Clo du Ghi chu : KPH: khong phat hien; (*): Chi tieu du9"c cong nhdn ISO 17025; SWC045117MT/3211 : 105 Tr.n Dinh Xu, P. Nguyen Cir Trinh, Q.l; SWC045117MT/32 : 29 Nguyen Trung Ngan, P. B n Nghe, Q.1. BMQT 5. J 0.02 Ban hanh : Thimg OS/2017 (2) Trang 2/5.

4 SWC045117MT (56) I. KET QuA THU NGHI~M PHIEU KET QuA KIEM NGHltM [ Yll",~SJI)O} j TT Ten chi tieu Boon v] 1 ><') rnau PtCo Phuong GiOi han Quy chuan phap thir phat hi~n 01:20091BYT 2 Mlii Cam quan ";) ><') due (*) NTU 5 ee cirng (*) 6 Clorua (*) 7 S~t (*) 4500cr K~t qua thir nghiem SWC MT/3213 SWC MT/3214 ::; Khong c6 mui la 0,02 NTU ::; < , ,008 :s Mangan (*) 3500BMn 0.02 ::; 0.3 KPH KPH Pecmanganate mgll 13 Coliform CFUIlOOmL 14 E.Coli CFUIlOOmL 15 Clo du 6186:1996 Ghi chu : KPH: kh6ng phat hien; (*): Chi lieu (/u9'c c6ng nhdn ISO 17025; SWC045117MT/3213 : 59 H6 HilO Han, P. Co Giang, Q.l; SWC045117MT/3214 : 40 CMT8, P.6, Q.3. :s ::; < ::; KPH KPH BMQT Ban hanh. Thang OS/2017 (2) Trang 3/5.

5 SWC04S117MT (78) I. KET QuA THU NGHI~M PHIEU KET QuA KIEM NGHI~M TT Ten chi tieu Boonvi 1 Do mau PtCo K~t qua thif nghiem PhlfO'Dg GiOi han Quy chuan phap thir phat hi~n 01:20091BYT swc swc MT/ MT/ Mui Cam quan 3 DC) due (*) NTU 5 DC) cirng (*) mgll :s Khong co mui 11;1 Kh6ng co mui la Kh6ng co mui la < Clorua (*) 0, Cr 7 S~t (*) mgll ,008mglL :s Mangan (*) mgll 3500BMn 0.02 :s 0.3 KPH KPH 10 Nitrit mgll Pecmanganate 13 Coliform CFUIlOOmL 14 E. Coli CFU/I00mL 15 Clo dir 6186:1996 )0 tai hien Ghi chit: KPH: khong phat hien; (*): Chi lieu dirac cong nhdn ISO 17025; SWC045117MT/3215 : 424 ve Van T n, P.5, Q.3; SWC045117MT/3216 : 84A Cao Th~ng, P.4, Q.3. :s :S < :S BMQT Ban hanh : Thitng OS/2017 (2) Trang 4/5.

6 SWC04S117MT (910) I. KET QUA THU NGHI~M PHIEU KET QUA KIEM NGHI~M TT Ten chi tieu DO'n vi 1 89maU PtCo K~t qua thir nghi~m PhU'O'ng GiOi han Quy chuan phap thfr phat hi~n 01:2009/BYT swc swc MT/ MT/ Mlii Cam quan,..,.) 89 due (*) NTU 5 89 cung (*) :S Khong c6 rnui la :S Clorua (*) 0, cr 7 S~t (*) rng/l 0,008mglL :S Mangan (*) mgll 3500BMn 0.02 :S 0.3 KPH KPH Pecmanganate 13 Coliform CFU/lOOmL 14 E.Coli CFUIlOOmL 15 Clo du 6186:1996 Ghi chu : KPH: khong phat hien; (*): Chi tieu duoc cong nhdn ISO 17025; SWC045117MT/3217 : 194 Pasteur, P.6, Q.3; SWC045117MT/3218 : 110 Ban co, P.3, Q :S :S :S :S BMQT Ban hanh Thang OS/2017 (2) Trang 5/5.