Therapie&Veranderartikel6

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Therapie&Veranderartikel6"

Bản ghi

1 aéåâéåçîéêîéê~åçéêéåî~åãéåëéåéåçêö~åáë~íáéë N i çåçé`~äìï Icê~åënìÉÉåe~åësÉêã~~â eçéïéäòééäâ~~êïéääáåüíåáéíòçî~~âçåíãçéíéåiäéîéêéåçåíãçéíáåöéåíìëëéåçêö~åáë~íáé~çj îáëéìêëeéåç~åãéíå~ãéçáé~çîáëéìêëçáéòáåüîééäãéíîéê~åçéêéåäéòáöüçìçéåféåéëóåüçj íüéê~ééìíéåî~~âééåñééëíî~åüéêâéååáåöçékaéçåíãçéíáåöéåäáàâéåí~äêáàâéêíéïçêçéåk lêö~åáë~íáé~çîáëéìêëîéê~åçéêéåíüéê~ééìíáëåüéçêö~åáë~íáéëiéåíüéê~ééìíéåëéêéáçéåüìå îäéìöéäëìáíäìáíéåçéïéêéäçî~åçéöéòçåçüéáçëòçêöéåäáéçéååç~åüáåö~~åäáååéåçêö~åáë~j íáéëkbêáëééåéêâéååáåöç~íçêö~åáë~íáéëãéåëéåòáéââìååéåã~âéåéåãéåëéåçêö~åáë~íáéë âìååéåîéêòáéâéåkaéîê~~öêçééíòáåüçéï~íçéäéêçééëäéçéñéå~~êëî~åéäâ~~êâìååéåäéêéåk t~íã~~âíçîéêééåâçãëíáöüéçéåï~~êëåüáàåäáàâíìëëéåîéê~åçéê~~êëéåéëóåüçíüéê~ééìj íéå\bêòáàåîéêëåüáääéåçéêéçéåéåï~~êçãàéçîéêä~éíìëëéåçéäéå~çéêáåöéåî~åçéòé éêçñéëëáçå~äëòçìîéêï~åüíéåw - _ÉáÇÉÄÉêçÉéëÖêçÉéÉåêáÅÜíÉåòáÅÜçéîÉê~åÇÉêáåÖëéêçÅÉëëÉåKsÉê~åÇÉê~~êëêáÅÜíÉåòáÅÜ çéîéê~åçéêáåöéåäáàçêö~åáë~íáéëiíüéê~ééìíéåçéîéê~åçéêáåöéåäáàãéåëéåk_éáçéäéj ëåüáââéåçîéêíüéçêáéøåçáééêéíéåçéêéåîéê~åçéêáåöíéâìååéåîéêâä~êéåéåîççêëééääéåk eçéïéäåáéí~ääéäéå~çéêáåöéåç~~êáåééåöéäáàâéã~íéî~åéêéíéåíáéüéääéåiáëçéöêçåçj ÖÉÇ~ÅÜíÉíçÅÜòçáÉíë~äëW~äëàÉÇáíçÑÇ~íÇçÉíçÑä~~íIÖÉÄÉìêíÉêÇ~íçÑáëÇÉâ~åëêÉÇÉäáàâ íçíöêççíç~íç~íöéäéìêíkbêáëüéíáçééî~åå~ìë~äáíéáíiî~åîççêëééääéåçéï~~êçékaé íéöéåëíéääáåöãéåëéåçêö~åáë~íáéáëäçîéåçáéååáéíòçëåüêáäwîéê~åçéêáåöéåáåçêö~åáë~j íáéëöéäéìêéåîççêéåçççêãéåëéåéåãéåëéåîéê~åçéêéåáåçéåçåíéñíî~åüìåçãöéj îáåök - _ÉáÇÉÄÉêçÉéëÖêçÉéÉåéêçÄÉêÉåÜìåéêçÑÉëëáçå~äáíÉáííÉîÉê~åâÉêÉåKa~íÖÉëÅÜáÉÇíÉåÉêJ òáàçëáåãéíüççáëåüü~åçéäéåöéä~ëééêççéíüéçêáéøåkbêáëééåúäççóçñâåçïäéçöéûï~~êj áå~~åé~ââéåéåéêçåéëö~åöéåòáàåäéëåüêéîéåéåöééêçíçåçääééêçk^åçéêòáàçë~ååééíéêéå ÄÉáÇÉÄÉêçÉéëÖêçÉéÉåÇ~íÇÉéÉêëççåî~åíÜÉê~éÉìíLîÉê~åÇÉê~~êÉêÖî~åáåîäçÉÇáëÉåÇ~í ÇáÉåëéêçÑÉëëáçå~äáíÉáíÄÉîçêÇÉêÇÉåÄÉï~~âíãçÉíïçêÇÉåãÉíçéäÉáÇáåÖÉåIëìéÉêîáëáÉI ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉëÉåÇÉêÖÉäáàâÉ - _ÉáÇÉÄÉêçÉéëÖêçÉéÉåïçêëíÉäÉåçåÇ~åâëÇáí~ääÉëãÉíÇÉÄÉéÉêâáåÖÉåáåíÉêãÉåî~åÇÉ Å~ìë~äáíÉáíáåÜìåî~âKeÉíáëáåãáÇÇÉäë~~åî~~êÇÇ~íÖÉéä~åÇÉçÑáåíÉåíáçåÉäÉîÉê~åÇÉJ êáåöéåã~~êáåäéééêâíéã~íééä~~íëîáåçéåkpçããáöéåòéööéåç~ítrjumbî~åçéîéê~åj ÇÉêáåÖÉååáÉíÖÉéä~åÇçÑáåíÉåíáçåÉÉäòáàåEs~åÇÉsÉåI^Å~ÇÉãóçÑj~å~ÖÉãÉåíIOMMMF bêáëëéê~âéî~å~ääéêäéáëéçåí~åéîéê~åçéêáåöéåiòç~äëçá~äéåíáëåüéîéê~åçéêáåöéåiäéj îéåëåóåäìëîéê~åçéêáåöéåiéíåéíéê~klçâï~~êîéê~åçéêáåöéåöééä~åçòáàåiîáåçéåïé N aáí~êíáâéäáëçåíëí~~åî~åìáíüéíîéêãçéçéåî~åçéçêáé~ìíéìêëeï~~êçåçéêíïéé çêö~åáë~íáéîéê~åçéê~~êëéå åéëóåüá~íéêjéëóåüçíüéê~ééìíiïéêâò~~ã~äëçêö~åáë~íáéj ~ÇîáëÉìêFÇ~íÇÉçîÉêÉÉåâçãëíÉåíìëëÉåçêÖ~åáë~íáÉîÉê~åÇÉêáåÖÉåéëóÅÜçíÜÉê~éáÉïÉä ÉÉåëÖêçíÉêòçìÇÉåâìååÉåòáàåÇ~åãÉåÇÉåâíKwáàåçÇáÖÇÉåÅçääÉÖ~ÉìáíçãçîÉêÇáí çåçéêïéêéíééê~íéåks~åìáíçéçêö~åáë~íáéüçéâî~åçéîéê~åçéêáåöwbêåëíj~êñig~å_~ë içã~åie~åëçépçåå~îáääééåm~ìäg~åëéåkráíçéüçéâî~åçééëóåüçíüéê~éáéweéêj ã~ådêçéåilä~ñçée~~ëéåoáåâmäììíkfåçéåîáéêí~äòééêöé~åáãééêçéäáàééåâçãj ëíéåáë~~åééåêçåçéí~ñéäçéöêçåçëä~ööéäéöçîççêçáí~êíáâéäktáàç~åâéåüéåòééê îççêçéçáëåìëëáéäáàçê~öéåklåä~åöëáëbêåëíj~êñçîéêäéçéåktáàïáääéåçáí~êíáâéä~~å ÜÉãçéÇê~ÖÉåIáåÇáÉêÄ~êÉÜÉêáååÉêáåÖ~~åòáàåéÉêëççåÉåòáàåÄìáíÉåÖÉïççåâìåÇáÖÉ ÄáàÇê~ÖÉ~~åçåëî~âK N

2 O ~~åïáàòáåöéåáåäéáçéçáëåáéäáåéëç~íïéåáéí~äíáàçïéíéåï~íçéîéê~åçéêáåöîéêççêj ò~~âíwëáíì~íáçåéäéñ~åíçêéåeòç~äë~~åç~åüíiöéçìäçiîéêíêçìïéåfäáàâéåî~åçççêëä~ööéj îéåçéêäéä~åöòáàåç~åçéëééåáñáéâéëççêíáåíéêîéåíáéçáéãéåéäééöíeòáéçkãkj~óçi NVPPXoçÉíÜäáëÄÉêÖÉåINVQNFK - aéäéïáàëä~~êüéáçî~åéññéåíéåeçñçåíäêéâéåçééññéåíéåfî~åöééä~åçéîéê~åçéêáåöéåáë ëçïáéëçáåäéáçéçáëåáéäáåéëééåüéáâéäéìåíkbññéåíéåòáàåãçéáäáàâü~êçíéã~âéåkséêj ~åçéêáåöâ~åïçêçéåçéöéî~í~äëééåöéçäëéêîééêççñçäëéêîééêä~~êîéêëåüáäî~åáéíëeééå ãéåëiçêö~åáë~íáéiëí~çfçîéêééåòéâéêéíáàçëééêáççéiçåöé~åüíüéíñéáíç~íçé~~êçî~åçé îéê~åçéêáåö~ääéêäéáüçéç~åáöüéçéåâ~å~~ååéãéåkqçåüòáàåéññéåíãéíáåöéåãçéáò~~ã òççê~çäàéåíáîáíéáíî~åãéíáåöéåîéêöéäáàâä~~êüéáçî~åãéíüççéåîéêä~åöçïçêçíksççê~ä å~~êã~íéîéê~åçéêáåöãééêäéíêéââáåöüééñíçéãéåëéåç~åã~íéêáékeçéãééíàéçñáéj ã~åçöéäìââáöéêáëiçñë~ãéåïéêâáåöäéíéêáëéåçñééåçêö~åáë~íáéåìäíììêáëîéêëåüçîéå\ Ú_É~ìíóáëáåíÜÉÉóÉçÑíÜÉÄÉÜçäÇÉê\Û fåéäâöéî~äöéîéåäçîéåëí~~åçéêéçéåéå~~åç~íéê~ääé~~åäéáçáåöáëçãçîéêééåâçãëíéå íééñéäçêéêéåktéîéêâéååéåç~~êíçéçéåäìëíéêëî~åíüéçêáéøåéåäéå~çéêáåöéåî~åîéê~åj ÇÉê~~êëEé~ê~Öê~~ÑOFÉåíÜÉê~éÉìíÉåEé~ê~Öê~~ÑPFÉåîÉêÖÉäáàâÉåÇÉòÉçåÇÉêäáåÖEé~ê~Öê~~ÑQFK séêîçäöéåëö~~åïéáåçéçéçîéêééåâçãëíéåéåîéêëåüáääéåíìëëéåüéíéêçåéëîéêäççéî~å ÄÉáÇÉÇáëÅáéäáåÉëWïÉäâÉÑ~ëÉåçåÇÉêëÅÜÉáÇíãÉåÉåïÉäâÉáåëíêìãÉåíÉåÜ~åíÉÉêíãÉå Ç~~êÄáàEé~ê~Öê~~ÑRFKsÉêîçäÖÉåëÖ~~åïÉáåçéÇÉïáàòÉï~~êçéãÉåéêçÑÉëëáçå~äáëÉêáåÖ çêö~åáëééêíéåäçêöíäáååéåüéíäéêçééeé~ê~öê~~ñsfkléä~ëáëüáéêî~åîéêâéååéåïéáå ïéäâéã~íéíüéê~ééìíéåéåîéê~åçéê~~êëî~åéäâ~~êâìååéåäéêéåéåçñë~ãéåïéêâáåö íìëëéåçéçáëåáéäáåéëçåòéåäáøåíëóëíéãéåâ~åüéäééåéåçééññéåíáîáíéáíî~åçåëî~ââ~å îéêöêçíéåeé~ê~öê~~ñtfkbéåçäëí~âéäáåüéíëåüêáàîéåéåäéòéåî~åçáí~êíáâéäòáàåí~~äîéêj ëåüáääéåíìëëéåçéäéáçéçáëåáéäáåéëkeáéêçéö~~åïéç~~êçãééêëíáåk N q~~äéêçääéãéå aéïçêíéäëî~åçéäéáçéçáëåáéäáåéëòçìçéååáéíîéêëåüáääéåçéêâìååéåòáàåkqüéê~éáéüééñí ÉÉåÜçåÇÉêÇà~êáÖÉíê~ÇáíáÉî~åíÜÉçêáÉîçêãáåÖÉåçîÉêÖÉäÉîÉêÇÉêÉÑäÉÅíáÉçéÇÉéê~âíáàâKaÉ ÄáàÇê~ÖÉåî~åcêÉìÇÉå_êÉìÉêêçåÇNVMMEcêÉìÇINUVRFòáàåÉÉåãççáã~êâÉêáåÖëéìåíîççê ÇÉëí~êíî~åÉÉåíê~ÇáíáÉIÇáÉdÉêã~åáëíáëÅÜÉïçêíÉäëÜÉÉÑíIÖêççíáëÖÉïçêÇÉåÄáååÉåÇÉ ÖêÉåòÉåî~åÇÉÖÉòçåÇÜÉáÇëòçêÖÉåï~~êÇÉÄÉçÉÑÉå~~êëëéÉÅáÑáÉâÉíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉÉå éëóåüá~íêáëåüéçéäéáçáåöéå~åüíéêçéêìöüéääéåkséê~åçéêâìåçéáëîççêíöéâçãéåìáí êéñäéåíáéçéüéíïéêâî~åã~å~öéêëéå~çîáëéìêëéåüééñíçéòáàåäéëíééåíüéçêáéîçêãéåçé ÉåçîÉêÇê~ÅÜíëíê~ÇáíáÉÇáÉÜ~äÑòçä~åÖáëKaÉÄáàÇê~ÖÉåî~åiÉïáåI_ÉååÉI_ê~ÇÑçêÇÉå iáééáííáåçéà~êéåûqmòáàåüáéêééåãççáã~êâéêáåöëéìåíî~åééåíê~çáíáéçáéòáåüëíééçë ëíéêâéêáåééå^åöéäë~âëáëåüéåçåíéñíïçêíéäíiçáéöêççíáëöéïçêçéåáåçéúöéòçåçéïéêéäçû ÉåÇáÉãÉåëÉåáåòáÅÜçéåÉÉãíãÉíÇÉãÉÉëíìáíÉÉåäçéÉåÇÉçéäÉáÇáåÖë~ÅÜíÉêÖêçåÇIî~êáØJ êéåçî~åäçëäçìïiäéçêáàñëâìåçéíçíáåñçêã~íáéíéåüåçäçöáékaékéçéêä~åçëé~çîáéëéê~âíáàâ áëäáàîççêäééäçöé åáíáééêççççêäçéâüçìçâìåçáöéåiáåöéåáéìêëéåéëóåüçäçöéåeeéääéã~éå j~êëã~åinvvtfk ^äëöéîçäöî~åçéîéêëåüáääéåçéüáëíçêáéî~åíüéê~ééìíéåéåîéê~åçéê~~êëáëéêëéê~âéî~å îéêëåüáääéåçéëìäåìäíìêéåãéíééåéáöéåí~~äiüéíöééåçåçéêäáåöéîéêöéäáàâáåöéååçããìj åáå~íáéäéãçéáäáàâíkeéíéåééêçääééãáëç~íîéê~åçéêâìåçáöéåîççêüéíòéäñçéåçååééíééå ~åçéêïççêççñä~äéäüéääéåç~åçééëóåüçíüéê~ééìíéåkbéåíïééçééêçääééãáëç~íòé ÜÉíòÉäÑÇÉïççêÇÖÉÄêìáâÉåã~~êáÉíëÜÉÉä~åÇÉêëÄÉÇçÉäÉåKbÉåÇÉêÇÉéêçÄäÉÉãIã~~êççâ ÖÉåçíIáëÇ~íãÉåäÉÉåíàÉÄììêëéÉÉäíWãÉåÖÉÄêìáâíÉäâ~~êëà~êÖçå~äëãÉí~ÑççêçéÜÉíÉáÖÉå î~âöéäáéçktéòìääéåüéíãéíééå~~åí~äîççêäééäçéåáääìëíêéêéåk

3 P eéíòéäñçéåçååééíiã~~ê~åçéêéïççêçéå _ÉáÇÉÇáëÅáéäáåÉëÖÉÄêìáâÉåÉÉåÅçåÅÉéíÇ~íëíÉäíÇ~íÉêÄáàÇÉãÉÉëíÄÉíêçââÉåÉååççÇò~~â ÖÉîçÉäÇãçÉíïçêÇÉåIïáäáÉã~åÇçÑÉÉåçêÖ~åáë~íáÉâìååÉåîÉê~åÇÉêÉåKbêãçÉí~äëÜÉí ï~êéáåçéíéîéê~åçéêéåéåíáíéáíééåëìäàéåíáéîéäéäéîáåöòáàåç~íáéíëçåöéïéåëíáëçñ ÄÉÖÉêÉåëï~~êÇáÖKlçâÖ~~åÄÉáÇÉåå~çÑÇÉÄÉíêçââÉåÉåîçäÇçÉåÇÉáåëí~~íòáàåçãÉÉå îéê~åçéêáåöíéîçääêéåöéåkjéå~åüíüéíåççáöçãáåééåîêçéöëí~çáìãå~íéö~~åeíé Çá~ÖåçëíáÅÉêÉåFçÑÄÉáÇÉáåÖêÉÇáØåíÉåáåîçäÇçÉåÇÉã~íÉÉåáåÉÉåÖçÉÇÉîÉêÜçìÇáåÖ~~åJ ïéòáöòáàåkwçåáéíiç~åò~äçééêçñéëëáçåéäéîéê~åçéê~~êçñíüéê~ééìíéêåáéí~~åäéöáååéåk séê~åçéê~~êëéê~íéåäáàåçççò~~âçîéêäéä~åöéåìêöéåíáékwéòçéâéåå~~êééåúëéåëéçñ ìêöéååóûk^äëüéíåäáøåíëóëíééãîéêçéêçîéêîçäççéåçéîéêãçöéåëçñåçãééíéåíáéëäéj ëåüáâíiç~åâ~åçéîéê~åçéêáåöî~åëí~êíkqüéê~ééìíéåëéêéâéåçîéêçê~~öä~ëí~äëüéíö~~í çãüéíäéä~åöçñçééêåëíî~åçéò~~âk^äëçéòéçéçê~~öâê~åüíeîéêöéäáàâä~~êãéíîéêãçj ÖÉåëFÄÉå~ÇÉêíçÑÖêçíÉêïçêÇíÇ~åÇÉÇê~~Öâê~ÅÜíIÇ~åçåíëí~~íäáàÇÉåëÇêìâçÑäáàÇÉåëåççÇK béåãççáîççêäééäçî~åîéêöéäáàâä~êéåçååééíéåiãéíîéêëåüáääéåçéäéå~ãáåöéåkbéå~åçéê îççêäééäçáëçéöéç~åüíéç~íáåééåîêçéöëí~çáìãî~åçéîéê~åçéêáåöçéäéëí~~åçéçéåâj ÄÉÉäÇÉåIï~~êÇÉåçÑÖÉÇê~ÖãçÉíïçêÇÉå~ÑÖÉòï~âíKeÉíáÇÉÉáëÇ~íÇáíÉÉååççÇò~âÉäáàâÉ îççêï~~êçéáëîççêç~íçéîéê~åçéêáåöâ~åïçêçéå~~åöéé~âíkséê~åçéê~~êëåçéãéåç~í ÚìåÑêÉÉòáåÖÛK`ìããáåÖë~åÇtçêäÉóENVVPFÇÉÑáåáØêÉåÇ~í~äëWÚ~êÉÇìÅíáçåáåíÜÉëíêÉåÖÜíçÑ çäçî~äìéëi~ííáíìçéëiçêäéü~îáçêëûkmëóåüçíüéê~ééìíéåüéääéåüéíçîéêúéêéjíüéê~éáéûçñ ÚéêÉJÅçåíÉãéä~íáÉÛWÉÉåÑ~ëÉIîççê~ÑÖ~~åÇ~~åÇÉíÜÉê~éáÉIï~~êáåîççê~äÖÉïÉêâíïçêÇí~~å ÜÉíîÉêÖêçíÉåî~åÜÉíòáÉâíÉÄÉëÉÑÉåÜÉíîÉêÖêçíÉåî~åÜÉíòáÉâíÉ åòáåüíkeéíççéäî~åçéòé Ñ~ëÉáëÇÉé~íáØåíîÉêÇÉêíÉãçíáîÉêÉåIÚêáàéÛíÉã~âÉåîççêéëóÅÜçíÜÉê~éáÉKbÉåä~~íëíÉ îççêäééäçáåçáíééêëíéíóééí~~äéêçääééãáëiï~íéëóåüçíüéê~ééìíéåúíéöéåçîéêçê~åüíû åçéãéåkwáàäéççéäéåéêãééüéíñéåçãééåç~íçééëóåüçíüéê~ééìíî~åìáíéáöéåçåîéêïéêâj íéiî~~âçåäéïìëíéiåçåñäáåíéåiòáàåéáöéåöéîçéäéåëiï~~êçéåéåäéäéîáåöúéêçàéåíééêíûçé ÇÉÅäáØåíÉåòáàåÉáÖÉåÖÉîçÉäÉåëîÉêï~êíãÉíÇáÉî~åÇÉÅäáØåíKaáíÑÉåçãÉÉåâçãíÜÉÉä ÇáÅÜí~~åíÉÖÉå~ÇîáëÉìêëÅÉåíêáëãÉWÉÉåÑÉåçãÉÉåï~~êáåÇÉ~ÇîáëÉìêòáàåïÉåëÉåÉå ÖÉîçÉäÉåëä~~íäÉáÇÉåÄáàÇÉ~ÇîáëÉêáåÖÉåÜìäé~~åÜÉíÅäáØåíëóëíÉÉãKlÑÄáàÜÉíÑÉåçãÉÉå ÚéáÖÉçåÜçäáåÖÛWÉÉå~ÇîáëÉìêòáÉí~ääÉÉåï~íÜáàïÉåëííÉòáÉåÉåï~~êîççêÜáàòáÅÜòÉäÑ ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇ~ÅÜíK^äëàÉÉÉåÜ~ãÉêÜÉÄíIòáÉàÉáåàÉçãÖÉîáåÖçîÉê~äëéáàâÉêëEmÉêêçïI NVTMF déäêìáâî~åãéí~ñçêéå jéåâ~åäééäçéåçñí~~äìáíçééåéçáëåáéäáåéäéåìííéå~äëãéí~ñçêéåäáååéåééå~åçéêé ÇáëÅáéäáåÉKwçâ~åÉÉåîÉê~åÇÉê~~êÉÉåçêÖ~åáë~íáÉÉÉåíóéáëÅÜÉÄçêÇÉêäáåÉçêÖ~åáë~íáÉ åçéãéåiééåçáéáåééåöêçééëéêçåéëä~äéäéå~äëüéíçççêã~âéåî~åééåçééêéëëáéiéåçé Åìäíììê~äëëÅÜáòçÑêÉÉåíóéÉêÉåKmëóÅÜçíÜÉê~éÉìíÉåäáàâÉåãáåÇÉêî~~âí~~äçÑÄÉÉäÇÉåìáí ÇÉîÉê~åÇÉêâìåÇÉíÉÖÉÄêìáâÉåIãçÖÉäáàâãÉÇÉçãÇ~íÇÉE~Å~ÇÉãáëÅÜÉFëí~íìëî~åÜÉí ÄÉêçÉéÉêåáÉíÇççêîÉêÜççÖÇòçìïçêÇÉåKt~íïÉäêÉÖÉäã~íáÖîççêâçãíáëÇ~íîÉê~åÇÉê~~êë ÉåéëóÅÜçíÜÉê~éÉìíÉåÇÉòÉäÑÇÉãÉí~ÑçêÉåIí~~äÉåLçÑÄÉÉäÇÉåÖÉÄêìáâÉåìáíÉÉåÇÉêÇÉ ïéêéäçiäkîkçéãéí~ñççêî~åçéã~åüáåéiçéåçãéìíéêiéíåk _çîéåöéåçéãçéçêáéí~~äéêçääéãéåã~âéåçé~å~äóëéåáéíã~ââéäáàâéêkfåééåééêçéê ~êíáâéäeçé`~äìï INVVUFÜÉÄÄÉåïÉÉêÄçîÉåÇáÉåçéÖÉïÉòÉåÇ~í~äÄáååÉåÇÉîÉê~åÇÉêJ âìåçáöéçáëåáéäáåéçéí~~äëíéêâáëîéêîìáäçéåîéêáëâçãéå~ñíéëí~~åî~åçéçåçéêäáööéåçé ÅçåÅÉéíÉåKeÉíÄÉëÅÜêáàîÉåÉåEçéåáÉìïF~å~äóëÉêÉåî~åÇáÉÅçåÅÉéíÉåäÉîÉêíÇÉîÉê~åÇÉJ ê~~êçéí~~äçãüéäçéêéåäéíéâéåáëîçäãéíéäâ~~êéååäáøåíëóëíéãéåíéåçããìåáåéêéåk séêöéäáàâä~êéåçååäìëáéëòáàåöéíêçââéåáåçéíüéê~ééìíáëåüéïéêéäçeäîkhìáééêinvuqfktáà éçöéåüáéêééåëíééåíàéäáàíéçê~öéåkbåâéäé~ñëéê~âéåçîéêíéêãáåçäçöáéòçìçéåïáàüáéê î~ëíïáääéåéñéäáåáíéêéåktáàöéäêìáâéåçéíéêãîéê~åçéê~~êëîççêçêö~åáë~íáéj~çîáëéìêëéå

4 Q ã~å~öéêëiçéíéêãíüéê~ééìíéåîççêçéäêéçéîéêò~ãéäáåöéëóåüçíüéê~ééìíéåiéëóåüá~íéêëi âäáåáëåüéëóåüçäçöéåiéíåktéöéäêìáâéåüéíïéêâïççêçúîéê~åçéêéåû~äëâéêå~åíáîáíéáíîççê ÄÉáÇÉÇáëÅáéäáåÉëIòáàÜÉíãÉíÉÉåîÉêëÅÜáääÉåÇéêáã~áêÅäáØåíëóëíÉÉãWÄáàíÜÉê~éÉìíÉåòáàå Ç~ííçÅÜîççê~äáåÇáîáÇìÉåIÄáàîÉê~åÇÉê~~êëîççê~äçêÖ~åáë~íáÉëKt~~êÜÉíÖ~~íçãÇÉ ~ÅíáîáíÉáíÉåIÚÇçÉåÛîÉê~åÇÉê~~êëáåíÉêîÉåíáÉëÉåÚÇçÉåÛíÜÉê~éÉìíÉåíÜÉê~éáÉK O lîéêòáåüíî~åîéê~åçéêâìåçáöéíüéçêáéøå béêçéêüéääéåïé~äöéëåüêéîéåçîéêçéñ~ãáäáéëî~åíüéçêáéøåçîéêîéê~åçéêéåeçé`~äìï I NVVUÉåÇÉ`~äìï ÉåsÉêã~~âINVVVFKa~~êòáàåÇÉÑ~ãáäáÉëÖÉíóéÉÉêÇ~äëâäÉìêÉåKtÉ î~ííéåüáéêçéëíêçãáåöéåë~ãéåk OKN dééäçêìâçéåâéå dééäçêìâçéåâéåáëöéä~ëééêççéëçåáçjéçäáíáéâéçéî~ííáåöéåçîéêçêö~åáë~íáéëiï~~êäáà ÄÉä~åÖÉåIÅçåÑäáÅíÉåÉåã~ÅÜíÉÉåÄÉä~åÖêáàâÉêçäëéÉäÉåEòáÉçåÇÉê~åÇÉêÉjçêÖ~åINVUSI dêéáåéêéåpåüéáåinvuuxe~åëçåinvvsxo~ãçåíiommmfk eéíö~~íéêî~åìáíç~íã~åüíëîçêãáåö~äééåîéê~åçéêáåöëéêçåéëçéòáåüáëk_éäéáçã~âéåçñ ÉÉåéêçàÉÅíéêçÖê~ãã~íçíëí~åÇÄêÉåÖÉåáëÜÉíÄáàÉÉåÄêÉåÖÉåî~åÄÉä~åÖÉåIã~ÅÜíëîçêãáåÖ ÉåÜÉíçéäçëëÉåÉåìáíçåÇÉêÜ~åÇÉäÉåî~åíÉÖÉåëíêáàÇáÖÜÉÇÉåçÑÅçåÑäáÅíÉåK^äëÇÉã~ÅÜí ÉÉåã~~äÖÉîçêãÇáëIâìååÉåîÉê~åÇÉêáåÖÉåïçêÇÉå~ÑÖÉÇïçåÖÉåIã~~êÜÉíëíÉÉÇëã~åçÉìJ îêéêéåãéíçéã~åüíëä~ä~åëääáàñíééååçåëí~åíéçéö~îék açéäéåëíéääéåiüéíäéäéáçäéé~äéåiüéíéêçöê~ãã~ñçêãìäéêéåöéäéìêíçççêüéíåêéøêéåî~å Çê~~Öîä~âIÇççêÄÉä~åÖÉåíÉÄìåÇÉäÉåIÇççêïáåJïáåëáíì~íáÉëíÉã~âÉåÉåÇççêéçäáíáÉâ ëééäiã~åüíéåçåçéêü~åçéäéåkaé~åüíéêäáööéåçéöéç~åüíéåüáéêî~åòáàåíéîáåçéåáåçé ~ÅíáÉíÜÉçêáÉE^ëíäÉóCs~åÇÉsÉåINVUPFIÇáÉëíÉäíÇ~íÉÉåãÉåëEÉäâãÉåëFÉáÖÉåÄÉä~åÖÉåI ÇçÉäÉåÉåëíêÉîáåÖÉåÜÉÉÑíÉåÇ~íÜáàÇáÉÖê~~ÖïáäêÉ~äáëÉêÉåKaáÉãçÉíÉåÇìëáåçÖÉåJ ëåüçìïïçêçéåöéåçãéåk fåééåçéêöéäáàâéêçåéëçééêéêéåîéêéáëíî~åçéîéê~åçéê~~êéçäáíáéâéî~~êçáöüéçéåéåçé ÅçãéÉíÉåíáÉçãçãíÉÖ~~åãÉíÉÉåÅçãéäÉñÄÉä~åÖÉåîÉäÇKlå~ÑÜ~åâÉäáàâÜÉáÇáëÜáÉêÉÉå ÄÉä~åÖêáàâÉÚÉáÖÉåëÅÜ~éÛK`çããìåáÅÉêÉåIãÉÇá~íáçåIçåÇÉêÜ~åÇÉäÉåIïÉêâÉåãÉíÇÉêÇÉ é~êíáàéåòáàåñ~îçêáéíéáåíéêîéåíáéëáåçáíçéåâéåk OKO _ä~ìïçêìâçéåâéå _ä~ìïçêìâçéåâéåáëöéä~ëééêççéüéíê~íáçåééäçåíïéêééåéåáãéäéãéåíéêéåî~åîéê~åçéj êáåöéåkeòáéhäìóíã~åëinvvqihéìåáåöéåbééáåâiommmfkmêçàéåíã~íáöïéêâéåáëééåçéî~äj äéåçéêééêéëéåí~åíüáéêî~åetáàåéåinvvuxtáàåéåéåhçêinvvsfk fåçéòéçéåâêáåüíáåöö~~íüéíéêçãçãçéìáíâçãëíçñüéíêéëìäí~~íòçêöîìäçáöíéçãj ëåüêáàîéåéåíéçéñáåáøêéåkaéïéöéêå~~êíçéeï~íéêãçéíöéäéìêéåçãç~~êíéâçãéåf ïçêçíòçîééäãçöéäáàâîçäöéåëê~íáçåéäé~êöìãéåíéåäéêéçéåééêçéåöééä~åçkeéíö~~íìáí î~åééåã~ñáã~äéîççêëééää~~êüéáçî~åçéìáíâçãëíklåçéêïéöâ~åïçêçéåäáàöéëíììêç íéåéáåçéüéíêéëìäí~~ííéäéêéáâéåk béêëíçéåâéåiç~åççéåáëüéíãçííçkaéåâéåéåççéåòáàåîçäöíáàçéäáàâ~~åéäâ~~êk aéãéåëéäáàâéáêê~íáçå~äáíéáíïçêçíöéíê~åüíìáííéëåü~âéäéåkwéâìååéåüéíééåçìáçáö ïéêâéåîéêëíçêéåk

5 R c~îçêáéíéáåíéêîéåíáéëòáàåççéäéåëíéääéåéåî~ëíäéööéåiéä~ååéåiê~íáçåéäé~å~äóëéëã~âéåk aéåçãééíéåíáéëî~åçéîéê~åçéê~~êäáöíáåüéí~~åçê~öéåî~åéñééêíâéååáëiçáéçéê~íáçå~j äáíéáíçåçéêëíéìåíiáåüéíéä~ååéåéåáåüéíî~ëíüçìçéåî~åçéççéäéåk OKP oççççêìâçéåâéå oççççêìâçéåâéåîáåçíòáàåöêçåçëä~öáåçéâä~ëëáéâée~ïíüçêåéjéñééêáãéåíéåeòáéj~óçi NVPPXoçÉíÜäáëÄÉêÖÉêINVQNFKsá~Üìã~åêÉä~íáçåëáëÉÉåÄÉïÉÖáåÖçåíëí~~åå~~êÜìã~å êéëçìêåéã~å~öéãéåíeòáéçk~km~~ìïéinvvrxcêìóíáéêcm~~ìïéinvvsxpåüçéã~âéêinvvqx g~åëéånvvvfk jéåëéåîéê~åçéêéåçåçéêáåîäçéçî~åäçâjéåëíê~ñãáççéäéåkwéãçéíéåïçêçéåîéêäéáçi ÖÉëíáãìäÉÉêÇKeÉíãçÉí~~åíêÉââÉäáàâïçêÇÉåÖÉã~~âíçãíÉîÉê~åÇÉêÉåKeÉíïáàÖÉîçÉäÉå ÜÉíÖÉîçÉäíÉÄÉÜçêÉåíçíÉÉåÑ~ãáäáÉáëëíÉêâçåíïáââÉäÇáåÇÉòÉÇÉåâêáÅÜíáåÖKeÉíáåòÉíJ íéåéå~çéèì~~íöéäêìáâéåî~åeojáåëíêìãéåíéåiòç~äëäéäçåéåiäéççêçéäéåiå~êêá êéëi ëíêìåíììêi~ëëéëëãéåíiïéêîéåiëéäéåíéêéåiçìíéä~åéãéåíiéêçãçíáéiéíåéíéê~ïçêçéå ÉÑÑÉÅíáÉÑÖÉ~ÅÜíKeÉíÖ~~íÜáÉêÄáàçãÇÉçåíïáââÉäáåÖî~åí~äÉåíÉåIî~åÜÉíÄÉëíÉìáíãÉåëÉå Ü~äÉåIÉåÉÉåçéíáã~äÉÅçãÄáå~íáÉÅêÉØêÉåî~åãÉåëÉåçêÖ~åáë~íáÉKjÉåëÉåÇçÉåáÉíë~äë òééêáéíë~åçéêëeãééëí~äáãã~íéêáééäfîççêíéêìöâêáàöéåwüéíêìáäéêáååáéék aéîéê~åçéêáåöä~~íòáåüãçéáäáàâîççêëééääéåéåäéüééêëéåiçãç~íçéìáíâçãëíïçêçí ÖÉã~~âíÉåÖÉÇÉÑáåáÉÉêÇãÉíÇÉÚëä~ÅÜíçÑÑÉêëÛKlãêÉÇÉåî~åÉíÜáÉâIÇê~~Öîä~âçÑãçê~~ä òáàåëíìêáåöëãçöéäáàâüéçéåäéééêâík c~îçêáéíéáåíéêîéåíáéëòáàååçããìåáå~íáéië~ãéåïéêâéåiçîéêíìáöéåiíé~ãäìáäçáåöiãçíáj îéêéåiîéêäçââéåiéåîéêäéáçéåkpñééêiíé~ãëéáêáíiàéíüìáëîçéäéåòáàåéêöäéä~åöêáàâkaé îéê~åçéê~~êãçéíòçêöîìäçáöòáàåi~åçéêëöéêáåüíéåîéêíêçìïéåëïéââéåçk OKQ dêçéåçêìâçéåâéå dêçéåçêìâçéåâéåîáåçíòáàåççêëéêçåöáåçé~åíáçåjäé~êåáåöíüéçêáéøåeòáéçk~khçääéí~äi NVVNX^êÖóêáëCpÅÜ åinvtufaéöêçíéîäìåüíâï~ãééêëíáåçéçêö~åáë~íáéjçåíïáââéäáåö EcêÉåÅÜC_ÉääINVVVFÉåä~íÉêîá~ÇÉäÉêÉåÇÉçêÖ~åáë~íáÉEpÉåÖÉINVVMXpïáÉêáåÖ~Éå táéêçëã~invvmfséê~åçéêéåéåäéêéåüéääéåáåçéòéçéåâêáåüíáåöåçååééíìééäîééäöéj ãééåeòáéçé`~äìï INVVTFK eéí~åüíéêäáööéåççéåâéåüáéêáëwãéåëéåîéê~åçéêéåçñáåäéïéöáåöâêáàöéåîáåçíéä~~íë ÇççêòÉíÉãçíáîÉêÉåçãíÉäÉêÉåIÇççêòÉÄÉïìëíçåÄÉâï~~ãíÉã~âÉåKgÉÄêÉåÖíòÉáå äééêëáíì~íáéëéåíê~åüíüéíäéêéåçîéêãçöéåíéîéêöêçíéåkaççêäéêéåã~âéåãéåëéåòáåü ~åçéêéã~åáéêéåéáöéåeéåççâçççê~ñäéêéåéåî~ääéåéåçéëí~~åfk aéìáíâçãëíî~åçéîéê~åçéêáåöä~~íòáåüãçéáäáàâîççêëééääéåiçãç~íééåéå~åçéê~ñü~åj âéäáàâáëî~åüçéîééäiüçéëåéäiéåçéïéäâéïáàòéãéåëéåäéêéåka~íáëçéòáàåäéìêíïééê ~ÑÜ~åâÉäáàâî~åÜìåäÉÉêîÉêãçÖÉåIÇÉÉÑÑÉÅíáîáíÉáíî~åäÉÉêéêçÅÉëëÉåÉåÇÉêÖÉäáàâÉK jçíáîéêéåiñééçä~åâöéîéåiéñééêáãéåíéêéåiäéêéåáåçéäêééçëíéòáåî~åüéíïççêçiêéñäéåj íáéiòáàåîééäöéäêìáâíéáåíéêîéåíáéëkaéåâéåéåççéåïçêçéåäáàîççêâéìêíéöéäáàâéåöéâçéj ééäçäéå~çéêçkaéîéê~åçéê~~êëòáàååç~åüéëéåçáç~åíáåákwéåç~åüéåéåöéîéåñééçä~åâkwé ÑìåÖÉêÉå~äëîççêÄÉÉäÇÉåêçäãçÇÉäK OKR táíçêìâçéåâéå táíçêìâçéåâéåáëçåíëí~~å~äëêé~åíáéçéüéíçéíéêãáåáëíáëåüiãéåü~åáëíáëåüéåäáåé~áê ïéêéäçäééäçç~íáë~ñöéäéáçî~åkéïíçåkaéåü~çëíüéçêáéçñçéíüéçêáéî~åçéåçãéäéñáíéáí

6 Çê~~áíçãäÉîÉåÇÉÅçãéäÉñÉëóëíÉãÉåãÉíÉÉåòÉÉêÄÉéÉêâíÉîççêëéÉäÄ~~êÜÉáÇKbÉåÅÉåJ íê~~ääéöêáéáëòéäñçêö~åáë~íáékpí~åéóenvvsfçéñáåáééêíüéí~äëwüéíéêçåéëï~~êáåãéå ÄáååÉåÉÉåëóëíÉÉããÉíÉäâ~~êáåíÉê~ÅíÉÉêíîçäÖÉåëÇÉÉáÖÉåÖÉÇê~ÖëêÉÖÉäëòçåÇÉêÇ~íÉê ÉÉåçîÉê~ääÄÉÉäÇáëï~íÇìáÇÉäáàâã~~âíï~íãÉåãçÉíÇçÉåçÑÜçÉãÉåÜÉíãçÉíÇçÉåK eéíòéäñçêö~åáë~íáééêçåéëçãî~íüéíçåíëí~~åî~ååáéìïéëíêìåíìêéåéåöéçê~öëïáàòéåçççê çåíïáââéäáåöëjiäééêjiîéêåáéìïáåöëjiéåéîçäìíáééêçåéëëéåkeéíëóëíééãê~~âíëçãëìáí ÉîÉåïáÅÜíIã~~êÜÉêîáåÇíòÉäÑòáàåçéíáã~äÉÇóå~ãáëÅÜÉÉîÉåïáÅÜíEòáÉçK~K_áÅâÉê`~~êJ íéåinvvufk fåçáíçéåâéåîáåçíîéê~åçéêáåöîééä~ä~ìíçåççãéä~~íëkúm~åí~êéáûe~ääéëëíêççãíiúaéïéö áëçéüéêäéêöûxçéñäìñãéí~ñççêî~åjçêö~åenvusfòáàåìáíçêìââáåöéåî~åçéòéòáéåëïáàòék jéåëéåéåçêö~åáë~íáéëîéê~åçéêéåòéäñéåîççêíçìêéåçkaééáöéåäéíéâéåáëöéîáåöiïáäëj îçêãáåöéåãçíáî~íáéî~åòçïéäáåçáîáçì~äëöêçééòáàåçççêëä~ööéîéåçk_é åîäçéçáåöî~å ÄìáíÉåEÇKãKîKÉÉåîÉê~åÇÉê~~êçÑã~å~ÖÉêFáëã~~êòÉÉêÄÉéÉêâíãçÖÉäáàâWÉáÖÉåäáàâ~ääÉÉå ~äëüéíöéïáäçïçêçíçççêçéöéåéçáéîéê~åçéêíiäáàîççêäééäçééåîê~~öçãüìäéiçåçéêj ëíéìåáåöçñåç~åüáåök aéîéê~åçéê~~êâ~åáéçéêééåòáàåkeéíáëî~åäéä~åöçãäéïéöáåöçñîéê~åçéêáåöeãéíå~ãé é~íêçåéåfï~~êíéåéãéåiçáåöéåíéä~íéåö~~åéåíéçóå~ãáëéêéåéåääçââ~çéëíéîéêïáàçéj êéåk`êáëáëáëâ~åëáëüáéêî~åíçéé~ëëáåök P _ÉâåçéíçîÉêòáÅÜíî~åëíêçãáåÖÉåáåÇÉíÜÉê~éáÉ fåçéäççéî~åçéîçêáöéééìïòáàåîéäééëóåüçíüéê~ééìíáëåüéëíêçãáåöéåçåíëí~~åiéäâãéí òáàåéáöéåíüéçêáééåêéñéêéåíáéâ~çéêkjçìêëìåçenvvpföééñí~~åç~íéêáåçérp^áåçé åéöéåíáöéêà~êéåãééêç~ånrmîéêëåüáääéåçééëóåüçíüéê~ééìíáëåüéëíêçãáåöéåäéâéåç ï~êéåkfåkéçéêä~åçáëééåäéééêâí~~åí~äéëóåüçíüéê~ééìíáëåüéëíêçãáåöéåãáåçñãééê çññáåáééäòéêâéåçkaáíòáàåçéçéçééëóåüç~å~äóíáëåüéíüéçêáéøåöéä~ëééêçééëóåüçíüéê~j éáéøåiçéeåçöåáíáéîéföéçê~öëíüéê~éáéiçéåäáøåíöéêáåüíééëóåüçíüéê~éáéiçéöêçééëéëóåüçj íüéê~éáééåçéé~êíåéêêéä~íáéjéåöéòáåëéëóåüçíüéê~éáéçñíéïéäçéëóëj íééãeéëóåüçfíüéê~éáék aáîéêëé~ìíéìêëüéääéåáåçéäáåöéåöéã~~âíçãçéîéêëåüáääéåçéíüéê~ééìíáëåüéëíêçãáåj ÖÉåíÉçêÇÉåÉåEòáÉçK~Ks~åh~äãíÜçìíINVVNFKfåÇáí~êíáâÉäÖÉÄêìáâÉåïÉÉÉåáåÇÉäáåÖÇáÉ ÖÉÄ~ëÉÉêÇáëçéjáääçåÛëÄçÉâçîÉêéÉêëççåäáàâÜÉáÇëëíççêåáëëÉåENVVSFKjáääçåçåÇÉêëÅÜÉáÇí îáéêåáîé~ìëï~~êçéãéåçéöéöéîéåëçîéêééåééêëççåäáàâüéáçeëëíççêåáëfâ~åîéêò~ãéäéåw ÖÉÇê~ÖIÑÉåçãÉåçäçÖáÉIáåíê~éëóÅÜáëÅÜ~åÇÄáçäçÖáëÅÜJÑóëáçäçÖáëÅÜK_áååÉåÇÉòÉåáîÉ~ìë ã~~âíüáàîéêçéêçåçéêëåüéáçíìëëéåëíêìåíìêéäééåñìååíáçåéäéççãéáåéåkfåçéáåçéäáåö ÇáÉÜáàçéÇÉòÉåáîÉ~ìëÉåÇçãÉáåÉåÄ~ëÉÉêíIòáàåÇÉÑçÅáÜÉêâÉåÄ~~êî~åÇÉÄÉä~åÖêáàâÉ êéñéêéåíáéâ~çéêëî~åçééëóåüçíüéê~éáééåéëóåüá~íêáékewáéñáöììênkf cáöììênkaéñìååíáçåéäééåëíêìåíìêéäéççãéáåéåî~åjáääçå káîé~ì cìååíáçåééäççãéáå píêìåíìêééäççãéáå déçê~ö - bñéêéëëáéîéü~åçéäáåöéåw ÖÉÇê~ÖëíÜÉê~éáÉ - fåíéêééêëççåäáàâöéçê~öw áåíéê~åíáçåéäééëóåüçíüéê~éáé céåçãéåçäçöáé - `çöåáíáéîéëíáàäw ÅçÖåáíáÉîÉíÜÉê~éáÉ - wéäñäééäçw ÅäáØåíÖÉêáÅÜíÉéëóÅÜçíÜÉê~éáÉ - läàéåíêééêéëéåí~íáéëw ~å~äóíáëåüééëóåüçíüéê~éáé fåíê~éëóåüáëåü - oéöìä~íáéãéåü~åáëãéåw - jçêñçäçöáëåüéçêö~åáë~íáéw S

7 T éëóåüç~å~äóëé éëóåüç~å~äóëé _áçäçöáëåüj ÑóëáçäçÖáëÅÜ - píéããáåölíéãééê~ãéåíw ÄáçäçÖáëÅÜÉéëóÅÜá~íêáÉ jáääçåëíéäíç~íãéåëéåçççê~ääéêäéáêéöìäéêéåçé~åíáéëeòç~äëöéçê~öiëçåá~~äöéçê~öi ÅçÖåáíáÉîÉéêçÅÉëëÉåÉåçåÄÉïìëíÉãÉÅÜ~åáëãÉåFÜÉíÖÉîÉåÉååÉãÉåíìëëÉåÄáååÉå å ÄìáíÉåïÉêÉäÇã~å~ÖÉåWÇáíåçÉãíÜáàÜÉíÑìåÅíáçåÉÉäÇçãÉáåKjÉåáëÇ~~êÄÉòáÖãÉí ~~åé~ëëéåiíê~åëñçêãéêéåiåç êçáåéêéåiáåä~ä~åëäêéåöéåiçåíä~çéåéååçåíêçäéêéåkaéòé êéöìäéêéåçé~åíáéëâçãéåáåëççêíéåéåã~íéåkjáääçåçåçéêëåüéáçíéêééåîáéêí~äwéñéêéëj ëáéîéöéçê~öáåöéåiáåíéêééêëççåäáàâöéçê~öiåçöåáíáéîéëíáàäéåêéöìä~íáéãéåü~åáëãéåk a~~êå~~ëíçéñáåáééêíjáääçåüéíëíêìåíìêééäççãéáåkeéíö~~íç~åçãééåçáééáåöéäéçéå êéä~íáéñçììêò~ãéã~äî~åî~ëíöéäéöçéüéêáååéêáåöéåi~ííáíìçéëiäéüçéñíéåi~åöëíéåiåçåj ÑäáÅíÉåIÉíÅKaÉòÉã~ääÉáÇíÇÉÉêî~êáåÖÉåÉåEîÉêFîçêãíÇÉîççêíÖ~~åÇÉäÉîÉåëÖÉÄÉìêíÉåáëJ ëéåkfåçéï~åçéäö~åöòéööéåïéç~íüéíüáéêåáéíö~~íçãï~íïéççéåiã~~êãééêçãïáé ïéòáàåkeéíòáíúçáéééêûkpíêìåíìêéäéççãéáåéåâìååéåçéöéî~íïçêçéå~äëúëìäëíê~íéå~åç Ü~åÇÉäáåÖÇáëéçëáíáÉëIÇáÉèì~ëáJéÉêã~åÉåíî~åâ~ê~âíÉêòáàåÛKaÉãÉÉëíÉãÉåëÉåòáàåòáÅÜ Éêã~~êÄÉéÉêâíÄÉïìëíî~åKjáääçåçåÇÉêëÅÜÉáÇíççâÜáÉêîáÉêëççêíÉåK wç~äë~äééêçéêöéëåüêéîéåâìååéåïéjáääçåëëåüéã~öéäêìáâéåçãíüéê~ééìíáëåüé êéñéêéåíáéâ~çéêëáåíéçéäéåkwçâ~åàéöéçê~öëíüéê~éáéäéëåüçìïéå~äëééåëíêçãáåöçáé òáåüáåöêçíéã~íéêáåüíçééñéêéëëáéîéü~åçéäáåöéåw åî~åçéîáéêñìååíáçåéäéççãéáåéåk bäâççãéáåáåçéí~äéääáàâíç~åíéåçêêéëéçåçéêéåãéíééåíüéê~ééìíáëåüééê~âíáàâkt~~ê ÜÉíÇÉéëóÅÜçJ~å~äóíáëÅÜÉéê~âíáàâÄÉíêÉÑíIê~~âíÇÉòÉòçïÉä~~åÉÉåÑìåÅíáçåÉÉäÓ~äë ëíêìåíìêééäççãéáåkaáíáëéåüíéêééåìáíòçåçéêáåökeéíäáçäçöáëåüjñóëáçäçöáëåüåáîé~ìä~íéå ïéáåçéîéêçéêéäéëéêéâáåöïéökeéíî~äíìáíçéäççíï~ååééêïéîççê~äâáàâéåå~~ê ÖÉëéêÉâëÖÉêáÅÜíÉíÜÉê~éáÉîçêãÉåÇáÉé~ê~ääÉääÉåîÉêíçåÉåãÉíëíêçãáåÖÉåáåîÉê~åÇÉêâìåJ ÇáÖÉÇÉåâÉåKwçâçãÉåïÉçéSìáíÉÉåäçéÉåÇÉíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉëíêçãáåÖÉåÇáÉíÉò~ãÉåÉÉå êéçéäáàâéä~åçâ~~êíäáàâéåíéäáéçéåúï~íéêíéâççéáëûk PKN déçê~öëíüéê~éáøå _~ëáëîççêçéòéíüéê~éáéëíêçãáåöéåîçêãéåüéíäéü~îáçêáëãééåçéäééêíüéçêáéøåk_éâéåçé å~ãéåòáàåîççê~äm~îäçîenuvt>fiã~~êççât~íëçåipâáååéêibóëéååâi_~åçìê~éåi~ò~êìëk aéëíêáâíéîçäöéêëî~åçéòéíüéçêáéøåö~~åéêî~åìáíç~í~ääééåçäàéåíáéñçäëéêîééêä~êé Ü~åÇÉäáåÖÉåÉåÖÉÄÉìêíÉåáëëÉåÜÉí~~åÖêáàéáåÖëéìåíîççêÄÉÜ~åÇÉäáåÖãçÉíÉåòáàåKaáí çäëéêîééêä~êéöéçê~öáë~~åöéäééêçiòççéåâíãéåiçççêçéäéäçåáåöçáéãéåéêáåüéí îéêäéçéåîççêçåíîáåökséê~åçéêéåáëéåüíéêöéïéåëíï~ååééêòìäâöéçê~öçáëñìååíáçåééäáëk bêãçéíáéíë~ñöéäééêçïçêçéåk aéíüéê~ééìíáëöéëåüççäçáåüéí~å~äóëéêéåî~åüéíçåöéïéåëíöéçê~öéåçéêéä~íáéíìëëéå ÇáíçåÖÉïÉåëíÖÉÇê~ÖÉåÇÉçãÖÉîáåÖëÑ~ÅíçêÉåÇáÉÇáíÖÉÇê~ÖÄÉäçåÉåEÅçåÇáíáçåÉêÉåFK eáéêçéöéä~ëééêççåíïéêéíçéíüéê~ééìíäééêéêçåéçìêéëï~~êáåçéòéäéäçåáåöéåïçêçéå çåíüçìçéåéåéêîççêáåçééä~~íëåáéìïñìååíáçåéäéêöéçê~öï äïçêçíäéäççåçkfåçáí EÜÉêFÅçåÇáíáçåÉêáåÖëéêçÅÉëé~ëëÉåÇÉíÜÉê~éÉìíÉå~ääÉÉåáåíÉêîÉåíáÉëíçÉIï~~êî~åÉñéÉêáJ ãéåíééäïéíéåëåü~éééäáàâäéïéòéåáëç~íòéïéêâò~~ãòáàåkjéåüéåüí~~åçéòééãéáêáj

8 U ëåüéä~ëáëéåüéíîéêçåçéêëíéäíç~íãéåòáåüçéçéüççöíéüçìçíî~åéñééêáãéåíééäïéíéåj ëåü~éééäáàâçåçéêòçéâçéçáíîä~âk`êáíáåáãéåéåëçãëç~íöéçê~öëíüéê~ééìíéå~~åëóãéj íççãäéëíêáàçáåöççéåk jééëí~äáëòçïéäüéíéáåçêéëìäí~~í~äëçéïéöéêüééåöçéççãëåüêéîéåéåöééêçíçåçääééêçk aéáåíéêîéåíáéëçáéáåòçûåéêçöê~ãã~ééåéä~~íëâìååéåâêáàöéåòáàåîççê~äöéä~ëééêççé ÉñéçëìêÉEÜáÉêãÉÉïçêÇíÄÉÇçÉäÇÇ~íÇÉé~íáØåí~~åÇÉîççêÜÉãÄÉ~åÖëíáÖÉåÇÉëáíì~J íáéléêáââéäääççíöéëíéäçïçêçífiêéëéçåëééêéîéåíáéeçéíüéê~ééìíîççêâçãíç~íçéîéêãáàj ÇáåÖëêÉ~ÅíáÉåáÉíéä~~íëîáåÇíFÉåéçëáíáÉîÉÄÉâê~ÅÜíáÖáåÖEÄÉäçåÉåFKaÉÅçãÄáå~íáÉÉñéçëìêÉ ÉåêÉëéçåëéêÉîÉåíáÉâ~åçéîÉêëÅÜáääÉåÇÉã~åáÉêÖÉÄêìáâíïçêÇÉåKbÉåí~ãÉäáàâÚÜ~êÇÉÛ ã~åáéêáëñäçççáåökeáéêäáàïçêçíçéé~íáøåíáåçéîççêüéãäé~åöëíáöéåçéëáíì~íáéöééä~~íëí ÉåÜáàã~Öé~ëïÉÖå~Ç~íÇÉ~åÖëíìáíÖÉÇççÑÇIîÉêÇïÉåÉåáëKbÉåãáäÇÉêÉîçêãáëëóëíÉã~J íáëåüéçéëéåëáíáë~íáékaáíáëééåëí~éîççêëí~éäéå~çéêáåöéåçáéä~åöò~~ãüéíöéçê~öççéå îéêëåüìáîéåkfåüéíîçäöéåçéå~ëìëöéîéåïéüáéêî~åééåîççêäééäçkaéäéü~åçéäáåöî~å ÉÉåëéáååÉåÑçÄáÉâ~åÄáàîççêÄÉÉäÇëí~êíÉåãÉíÉÉåñ~~åí~äòáííáåÖÉåÇáÉ~~åçåíëé~åJ åáåöëçéñéåáåöéåäéëíééçïçêçéåkeáéêå~ïçêçíçéé~íáøåíöéäéáçéäáàâ~~åiáåóëí~éééå ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇïçêÇíãÉíëéáååÉåKwçâ~åÇÉÉÉêëíÉëí~éáåÇÉÄÉÜ~åÇÉäáåÖòáàåWçé~Ñëí~åÇ âáàâéåå~~êééåëéáåáåééåà~ãéçíkaéäéü~åçéäáåöâ~åéáåçáöéåãéíééåëéáå~~åê~âéåçñ çîéêçéü~åçä~íéåäçééåk PKO fåíéê~åíáçåéäééëóåüçíüéê~éáéøå aéä~ëáëî~åçéòéíüéê~éáéëíêçãáåöéåïéêçöéäéöççççêpìääáî~åk^åçéêéåiçåçéê~åçéêé ié~êóenvrtféåháéëäéêenvuofüéääéåçéöéç~åüíéåî~åpìääáî~åîéêçéêìáíöéïéêâíkfå kéçéêä~åçáës~åhéëëéäíéäéëåüçìïéå~äëééåîéêíéöéåïççêçáöéêî~åçéòéëíêçãáåök sçäöéåëçéòéëíêçãáåöéåüéääéåçééëëéåíáøäééêçääéãéåî~åééåééêëççåüìåä~ëáëáåçé íéêìöâéêéåçéáåíéê~åíáéëçáéç~íééêëççåãéíîççêüéãäéä~åöêáàâé~åçéêéåüééñíkbéå Ä~ë~äÉîÉêçåÇÉêëíÉääáåÖáëÇ~íÉäâéÉêëççåáåÜÉíÅçåí~ÅíãÉíÉÉå~åÇÉêéÉêëççåÇÉã~åáÉê ï~~êçéçáé~åçéêêé~öééêíäéééêâíkeáàççéíçáíçççêäáàçé~åçéêçáéêé~åíáéëìáííéäçââéå ÇáÉÇÉáÇÉÉØåÇáÉÜáàçîÉêòáÅÜòÉäÑÉåÇÉïÉêÉäÇÜÉÉÑíIÄÉîÉëíáÖÉåKt~ååÉÉêÇáíîÉêëíççêÇÉ ÅçããìåáÅ~íáÉÉåêÉä~íáÉëçéäÉîÉêíIâ~åÇáí~äëÉÉåîáÅáÉìòÉÅáêâÉäïÉêâÉåWòÉäÑÅçêêÉÅíáÉ ïçêçíàìáëíçççêçéîéêëíççêçéåçããìåáå~íáéëíééçëãçéáäáàâéêï~~êçççêêéä~íáéëîéêçéê îéêëíçêéåkqüéê~éáéáëç~åãçöéäáàâéåöéïéåëíkdéäìââáöòáéàéáåçéíüéê~éáéêéä~íáé ÇÉòÉäÑÇÉÅçããìåáÅ~íáÉé~íêçåÉåçåíëí~~å~äëáåÇÉ~åÇÉêÉêÉä~íáÉëK aéöéç~åüíéáëç~í~äëàéçáéé~íêçåéåäáååéåçéíüéê~ééìíáëåüéëéííáåöâìåíçççêäêéâéåç~í ìáíëíê~~äíå~~êçéêéëíî~åüéíäéîéåksççêçéáåçáîáçìéäéíüéê~éáéöéäçíç~íçéíüéê~ééìí ÖÉëÅÜççäÇáëáåÜÉíÜÉêâÉååÉåî~åÜ~ÄáíìÉäÉÖÉÇê~Öëé~íêçåÉåî~åÉÉåé~íáØåí åüéíéññéåí Ç~íÇáíÄáà~åÇÉêÉåçéêçÉéíKaáíä~~íëíÉäÉáÇíÜáà~Ñî~åòáàåÉáÖÉåÖÉîçÉäÉåëIêÉÑäÉñÉåIÉKÇK eéíçççêäêéâéåöéëåüáéçíçéîéêëåüáääéåçéã~åáéêéåkwçâ~åçéíüéê~ééìíäéåçéãéåï~í ÜáàòáÉíÉåÉêî~~êíIÜáàâ~å~äëêçäãçÇÉä~åÇÉêëÅçããìåáÅÉêÉåEÄKîKÇççêëÉäÑÇáëÅäçëìêÉWÜÉí ÄÉåçÉãÉåî~åÉáÖÉåÖÉîçÉäÉåëFKpçããáÖÉëÅÜçäÉåÜÉÄÄÉåÇÉáåíÉê~ÅíáÉé~íêçåÉåáåëÅÜÉJ ã~ûëäéëåüêéîéåkeéíççéäî~åééåäéü~åçéäáåöáëç~íçéé~íáøåíòáåüäéïìëíïçêçíî~å ÇÉòÉòáÅÜÜÉêÜ~äÉåÇÉé~íêçåÉåÉåÜìåçåÇÉêäáÖÖÉåÇÉççêò~âÉåE~åÖëíÉåIïÉåëÉåFÉåÇ~íÜáà çéä~ëáëüáéêî~åòéäñáåëí~~íåáéìïéåçããìåáå~íáéé~íêçåéåíéëåüééééåkbéåîççêäééäçkfå ÉÉåíÜÉê~éáÉâ~åÇÉíÜÉê~éÉìíãÉêâÉåÇ~íÜáàëåÉäÇÉåÉáÖáåÖÜÉÉÑíÇÉé~íáØåííÉÄÉâêáíáëÉJ êéåkaéòéåéáöáåöâ~åçéöéêçéééåïçêçéåçççêáåöéëäéíéåöéçê~öëé~íêçåéåî~åçéé~íáøåí ÇáÉ~~åÖÉäÉÉêÇòáàåáåÉÉåä~åÖÇìêáÖÉêÉä~íáÉãÉíÉÉåÉêÖâêáíáëÅÜÉî~ÇÉêKeÉíÖÉÇê~Öå~~êÇÉ î~çéêüéêü~~äíòáåüáåçéíüéê~ééìíáëåüéêéä~íáéwçéé~íáøåíîéêäéáçíçéíüéê~ééìíáåòéâéêé òáåçãçéêçäî~åòáàåî~çéêíéëééäéåkfåçéòéëáíì~íáéáëçéíüéê~ééìíáëåüéi~jëçåá~äé êé~åíáé ä~s~åhéëëéäwåáéíäéâêáíáëéêéåkeáàëí~éíüáéêãééäìáíéåçéé~íêçåéåéåüéäéíòé

9 òáåüíä~~êã~âéåk aéíüéê~éáéëáíì~íáéâ~åééånjçéjníüéê~éáéòáàåkj~~êàìáëíçéáåíéê~åíáçåéäéäéå~çéêáåö äééåíòáåüöçéçîççêüéíäéíêéââéåî~åãééêãéåëéåkwçâ~åüéíãééêãçöéäáàâüéçéå ÄáÉÇÉåçãáåíÉê~ÅíáÉé~íêçåÉåíÉòáÉåÉåíÉçÉÑÉåÉåKaáíâ~åçÑïÉäãÉíÇÉïÉêâÉäáàâÉ äéîéåëé~êíåéêëwç~ååçéãíãéåüéíëóëíééãíüéê~éáéks~~âòáàåçéeêáöáçéfáåíéê~åíáéé~íêçj åéåáåüéíçìçéöéòáåçåíëí~~åkaéëóëíééãíüéê~ééìíé~âíçééêçääéãéåöê~~öúäáàçéäêçå ~~åûçççêêéåüíëíêééâëíéáåíéêîéåáøêéåçéçáéé~íêçåéåãéíçáéäéíêçââéåéåkt~~êåççáö ÇçÉíÜáàÇáíÇççêáåíÉÖêáàéÉåçéáåíÉê~ÅíáÉé~íêçåÉåî~åÇÉÑ~ãáäáÉãÉíÜÉãKt~åíÇáÉ òìääéåúãééêî~åüéíòéäñçéòáàåûkt~ååééêçéíüéê~éáéåáéíãéíñ~ãáäáéã~~êãéíãéçéé~íáj ÉåíÉåéä~~íëîáåÇíIëéêÉÉâíãÉåî~åÖêçÉéëíÜÉê~éáÉKbÉåîççêÄÉÉäÇÇ~~êî~åWäÉÇÉåî~åÉÉå ÖêçÉéòìääÉåëåÉäÇççêÜÉÄÄÉåÇ~í åî~åçéöêçééëäéçéåòáåüåáéíáåçéöéëéêéââéåãéåöí çãç~íüáàçéåâíç~í~åçéêéåüéãçåáåíéêéëë~åíiåáéíäéä~åöêáàâk^äëçéòééêî~êáåöçé ÖÉé~ëíÉïáàòÉ~~åÜÉíÇÉëÄÉíêÉÑÑÉåÇÉÖêçÉéëäáÇ~äëÑÉÉÇÄ~ÅâíÉêìÖÖÉîÉåïçêÇíÉå~~åÖÉÖÉîÉå ïçêçíç~íòéïéäáåüéãiòáàåãéåáåööé åíéêéëëééêçòáàåiâ~åçáíöêçééëäáçüáéêî~åäéêéå çãç~~êå~íééñééêáãéåíéêéåãéí~äíéêå~íáéñöéçê~ök PKP aéåçöåáíáéîéíüéê~éáéøå aéòéíüéê~éáéøåêáåüíéåòáåüçéúñçìíáéîéûiîéêëíççêçéã~åáéêéåî~åçéåâéåk^äáåüéí ÄÉÖáåî~åÇÉOM É ÉÉìïïÉêÇçîÉêÇÉòÉîçêãî~åíÜÉê~éáÉÖÉëÅÜêÉîÉåKaÉãÉÉêãçÇÉêåÉ îçêãéåïéêçéåî~å~ñü~äîéêïéöéçéom É ÉÉìïÄÉëÅÜêÉîÉåÇççêçK~î~ÇÉêÉåÇçÅÜíÉê_ÉÅâ EçKãKNVVMINVVRÉå_ÉÅâÉåcêÉÉã~åINVVMFÉåÇççêbääáëENVSOFKsÉÉäî~åÇÉòÉîçêãÉåî~å íüéê~éáéä~ëéêéåòáåüççâçéäééêíüéçêáéøåkaéíüéê~ééìíö~~íéêî~åìáíç~íçéã~åáéêî~å ÇÉåâÉåî~åÇÉÅäáØåíÖêçíÉáåîäçÉÇáëçéòáàåäÉîÉåKqÉêìÖâÉêÉåÇÉéêçÄäÉãÉåòáàåIáåÜìå çöéåiî~~âíéêüéêäéáçéåçéçáëñìååíáçåéäéçîéêíìáöáåöéåkbåçéòéçåíëí~~åî~~âäáàçé Öê~íáÉî~åî~ëíÉÇÉåâÑçìíÉåÉåé~íêçåÉåKaÉåâÜáÉêÄáà~~åWëÉäÉÅíáÉÑ~Äëíê~ÜÉêÉåIÇáÅÜçJ íççãçéåâéåi~êäáíê~áê~ñäéáçéåiçîéêöéåéê~äáëéêéåiå~í~ëíêçñ~~äçéåâéåiéíåéíéê~kbêáëééå ÜÉäÉêÉÉâëKbÉåîççêÄÉÉäÇî~åÉÉåÇÉåâÑçìíW_áàÉÉåâäÉáåáåÅáÇÉåíâ~åÇÉé~íáØåíëåÉäáå ÉÉåÖÉÇ~ÅÜíÉêÉÉâëíÉêÉÅÜíâçãÉåIÇáÉ~äëîçäÖíÖ~~íWÚlÜÉÉåÑçìíIÁKKï~íçåíòÉííÉåÇëíçã î~åãéiáákkáâççéççâ~äíáàç~ääéëã~~êñçìíiáááâççéåççáíï~íöçéçiákkáâäéå åéêöéåëåìííáöîççêéåáéçéêééåíçíä~ëíiááï~~êçãòçìáâéáöéåäáàâåçöîççêíäéîéåiákk áââ~åéêäéíéêã~~êééåéáåç~~åã~âéåiç~åüééñíåáéã~åçãééêä~ëíî~åãékûbéå ëåééìïä~äãéíëíééçëçãî~ííéåçéêééêëééåíáéñäçòéåçöåáíáéëk aé~~åå~ãéáëç~í~åçéêéåçöåáíáéë~åçéêéïéêâéäáàâüéçéåëåüééíwçìëç~~êëåüìáäéå çéäçëëáåöéåkaéíüéê~ééìíö~~íå~ïéäâééêçääéãéåééååäáøåíãééïçêëíéäíéåãéíïéäâé ÅçÖåáíáÉëÇÉòÉÖÉé~~êÇÖ~~åKeáàëíÉäíÇ~~êÄáàîÉÉäîê~ÖÉåKeáà~å~äóëÉÉêíÉåÅ~íÉÖçêáëÉÉêí ÇÉåâÑçìíÉåÉåé~íêçåÉåKaÉíÜÉê~éÉìíò~äîÉêîçäÖÉåëéçÖÉåÉÉåÅäáØåíÜáÉêî~åíÉÄÉîêáàÇÉåK a~íáëî~~âåçåñêçåíéêéåçwãéåüçìçíçé~å~äóëéîççêéåíéëíçéòékm~ë~äëçé~å~äóëé ä~åçíiáëçéíáàçêáàéçéåäáøåííéëíéìåéå~äíéêå~íáéîéçéåâäáàåéåçéîéêâéååéåiüéãìáííé Ç~ÖÉåKpçãëáàâíÇÉíÜÉê~éÉìíòÉòÉäÑ~~åKjÉíÇÉòÉ~åÇÉêÉã~åáÉêÉåî~åÇÉåâÉåïçêÇí ÖÉØñéÉêáãÉåíÉÉêÇòçïÉäÚÄáååÉåëâ~ãÉêëÛã~~êççâáåÜÉíÉÅÜíKaÉÅçåëÉèìÉåíáÉëïçêÇÉå ÖÉØñéäçêÉÉêÇÉå~äëÇáÉ~~åòáÉåäáàâòáàåIÜÉäéíÇáíÇÉîÉê~åÇÉêáåÖíÉÄÉëíÉåÇáÖÉåK PKQ aéåäáøåíöéêáåüíééëóåüçíüéê~éáéøå oçöéêëi~äëçéêáåüíéêî~åçéòéëíêçãáåöiáëçéäéä~åöêáàâëíééñéçåéåíéåäçéöäééäçkaé ëíêçãáåöäéöíîééäå~çêìâçéüéíòéäñäééäçî~åçéåäáøåíkjéåîéêçåçéêëíéäíç~íééåäéëéñ î~åòáåüòéäñiééåäéëéñî~åúáâûéåúãáàûãéåëéåééåöéîçéäî~åëí~äáäáíéáíâ~åöéîéåiééå ~åâéêáåçéîéê~åçéêéåçéïéêéäçkwéâìååéåòáåüòéäñe~äëüéíï~êé~äëçäàéåífäéëåüçìïéåk V

10 NM jéåö~~íéêîéêçéêî~åìáíç~íéäâéãéåëüéíîéêãçöéåíçíöêçéááåòáåüüééñíkfåëí~äáäáíéáí çñöéäêéâ~~åöêçéáçìáçíçéééåîéêëíççêçòéäñäééäçáëçéåçååäìëáékeéíå~íììêäáàâéîéêãçj ÖÉåíçíÖêçÉááãéäáÅÉÉêíÉÅÜíÉêççâÇ~íÉÉåîÉêëíççêÇòÉäÑÄÉÉäÇåáÉíãÉíÖÉïÉäÇãçÉíçÑâ~å ïçêçéåüéêëíéäçkt~íåççáöáëçãääçââ~çéëçéíéüéññéåçáéäéáçéåíçíüéêï~~êçéêáåöî~å ÜÉíÉáÖÉåòÉäÑÄÉÉäÇÉåÜÉêëíÉäî~åÇÉáåíêáåëáÉâÉÖêçÉáÉåçåíïáââÉäáåÖK aéúçéçê~åüíûî~åçééëóåüçíüéê~ééìíáëçãíéòçêöéåîççêçéçéíáã~äééêçåéëåçåçáíáéëéå åáéíîééäãééêkdééåäêáäà~åíé~å~äóëéëiü~êçééêçíçåçääéåçñëüçåâéêéåçéüéêâ~çéêáåöéå òáàå~~åçéçêçékaéåäáøåíáëòéäñ~ääêáäà~åíöéåçéöiòçãééåíçéíüéê~ééìík_éä~åöêáàâé éêçåéëåçåçáíáéëòáàåwêéëééåíi~~åî~~êçáåöiíê~åëé~ê~åíáéiéåüíüéáçkeéíöéëéêéâö~~íî~~â çîéêçéeòéäñfäéäéîáåöî~åçéåäáøåíksççê~äöéîçéäéåëïçêçéåöéøñéäçêééêçkaéíüéê~ééìí ëíéäíòáåüîééä~äåáéíúäçîéåûçéåäáøåíiã~~êëíéäíòáåüòçöéäáàâï~~êçáöãçöéäáàâçékeéí ÄÉëéêÉâÉåî~åÇÉíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉêÉä~íáÉïçêÇíåáÉíÖÉëÅÜìïÇ~äëÇÉÅäáØåíÜáÉêíçÉåÉáÖíçÑ ÇÉÅäáØåíáåÇÉòÉêÉä~íáÉáÉíëâ~åÄÉä~åÖêáàâëâ~åEÜÉêFÄÉäÉîÉåKsÉêíêçìïÉåáëÉÉåÄÉä~åÖêáàâ íüéã~äáàçéåäáøåíöéêáåüíéäéå~çéêáåöwîéêíêçìïéåáåòáåüòéäñiã~~êáåüéíéáöéåéçíéåíáj ÉÉäIîÉêíêçìïÉåáåáåíêáåëáÉâÉÖêçÉáÉåÇÉÉÑÑÉÅíáîáíÉáíî~åÜÉííÜÉê~éÉìíáëÅÜéêçÅÉëKbÉå ÄÉä~åÖêáàâÉëíêçãáåÖáëÇÉÉñáëíÉåíáØäÉêáÅÜíáåÖKa~~êëí~~åÇÉÚçåîÉêãáàÇÉäáàâÉÇáäÉãã~ÛëÛ áåüéíäéîéåéñíê~åéåíê~~äiçáééäâéãéåëãçéíäéêéå~ååééíéêéåklîéêçéeëåüáàåä~êéf íéöéåëíéääáåöíìëëéåçå~ñü~åâéäáàâüéáçéåáåíáãáíéáíiíìëëéåäéîéåëöéåçíéåäéîéåë~åöëíi íìëëéå~ìíüéåíáåáíéáíéåîéáäáöüéáçéåçéêöéäáàâék PKR ^å~äóíáëåüééëóåüçíüéê~éáé bäâãéåëáëééåéêççìåíî~åòáàåîéêäéçéåwü~êçåéââáöééêçääéãéåïçêçéåî~~âîéêççêj ò~~âíçççêçåäéïìëíéáååéêäáàâéåçåñäáåíéåçáéüìåççêëéêçåöîáåçéåáåáéã~åçëàéìöçk aéòéöéç~åüíéåïçêçíççãáå~åíéêáåçéòééåçéîçäöéåçéëíêçãáåöçáéüìåïçêíéäëüéääéå áåçéíüéçêáéøåî~åcêéìçkaé~å~äóíáëåüééëóåüçíüéê~éáéáëåáéíãéícêéìçäéöçååéåã~~ê Éêä~íÉêçéÖÉÄ~ëÉÉêÇKaÉïáàòÉï~~êçéáÉã~åÇÉÉåéêçÇìÅíî~åòáàåîÉêäÉÇÉåáëIïçêÇíÜáÉê ÖÉòçÅÜíáåÜÉíÄÉÖêáéÚçÄàÉÅíêÉä~íáÉëÛKbÅÜíÉÄÉä~åÖêáàâÉêÉä~íáÉëìáíÜÉíîÉêäÉÇÉåEáåÅäìëáÉÑ ÖÉ~ëëçÅáÉÉêÇÉÖÉÄÉìêíÉåáëëÉåIãÉåëÉåIÄÉäÉîáåÖÉåIÉíÅKFîçêãÉåÉÉåáååÉêäáàâÉIåáÉíÄÉïìëJ íéëíéãééäçéüéíüéçéåka~íöéäçíáåüéíäáàòçåçéêîççêîêçéöâáåçéêäáàâéiáåíáéãéêéä~íáéëk aéòéáåçêìâlëíéãééäiçäàéåíêééêéëéåí~íáéöéåçéãçiòçêöíéêîççêç~íöéäéìêíéåáëëéåéå EÄÉä~åÖêáàâÉFéÉêëçåÉåáåÜÉíÜÉÇÉåIÇáÉáåÄÉé~~äÇÉçéòáÅÜíÉåîÉêÖÉäáàâÄ~~êòáàåãÉíÇÉ ÄÉä~åÖêáàâÉéÉêëçåÉåìáíÜÉíîÉêäÉÇÉååáÉíåÉìíê~~äíÉÖÉãçÉíÖÉíêÉÇÉåâìååÉåïçêÇÉåKbêáë ~KÜKïKÉÉåã~äçåíëí~~åIÇáÉÇÉE~ííáíìÇÉIÉãçíáÉëIÉíÅKáåFêÉä~íáÉëãÉí~åÇÉêÉåâäÉìêíÉå EîÉêFîçêãíK fkíkíkçéáåíéê~åíáçåéäééëóåüçíüéê~ééìíéåéêçäééêíãéåüáéêåáéííéúëäéìíéäéå~~åüìáçáöé êéä~íáéëûksééäééêéêçäééêíãéåüìáçáöéêéä~íáéëiáååäìëáéñçéíüéê~ééìíáëåüéêéä~íáéiíé ÄÉÖêáàéÉåLîÉêâä~êÉåãKÄKîKÇÉçÄàÉÅíêÉä~íáÉëìáíÜÉíîÉêäÉÇÉåKaÉäÉîÉåëÖÉëÅÜáÉÇÉåáëïçêÇí ãééëí~äáåâ~~êíöéäê~åüíçãééåäééäçíéâêáàöéåî~åïéäâéåçåñäáåíéåìáíüéíîéêäéçéååçö î~åäéä~åöòáàåîççêüéíüéçéåéåçéïéäâéïáàòéçéòéåçåñäáåíéåáåüéíüéçéåçéêé~äáíéáí îéêëíçêéåkaéíüéê~ééìíò~äíê~åüíéåçéçåäéïìëíéçäàéåíêééêéëéåí~íáéëäéïìëííéã~âéå Éåò~äíê~ÅÜíÉåÇÉòÉíÉÄÉïÉêâÉåIÇKïKòKòÉíÉÚçåíÇçÉåÛî~åÇÉåáÉíêÉ~äáëíáëÅÜÉâ~åíÉåKaÉ íüéê~ééìíáëëíìêéåçwüáàäéîê~~öíiáåíéêéêéíééêíiäéåçéãíéååçåñêçåíééêíkkáéíç~íéêöééå îéêíêçìïéåáëáåçéöêçéáî~åçéåäáøåíiã~~êïéäééåöéäççñç~íçáíåáéí~äíáàçëéçåí~~å ÖÉëÅÜáÉÇíòç~äëÄáàoçÖÉêëWëíìêáåÖÉåÇìáÇáåÖî~åÇÉíÜÉê~éÉìíáëåçÇáÖKfåÇáÉåÇÉíÜÉê~éáÉ ëä~~öíç~åáëçéé~íáøåíîêáàéêî~åòáàåîéêäéçéåwéêáëééåãçöéäáàâüéáçåáéìïééêî~êáåöéå çéíéççéåáåéä~~íëî~åüéêäéäéîáåöéåíéçççêã~âéåkbêáëééåöéîçéäç~íçéïáàòéî~å çãö~~åãéíçéïéêéäçêéøäéêáëöéïçêçéåka~~êå~~ëíâçãíéêççâéåéêöáéîêáàçáéåççáöï~ë çãçéçåîéêïéêâíéò~âéåçåçéêçêìâííéüçìçéåkaáíçê~~öíïééêäáàíçíééåîéê~åçéêç

11 NN ÖÉîçÉäî~åÅçåíêçäÉçîÉêòáÅÜòÉäÑK PKS mëóåüç~å~äóëé aééëóåüç~å~äóëéüééñí~äëäéä~åöêáàâëíééñéçåéåícêéìçéå_êéìéêkséäéåüéääéåçé ÖÉÇ~ÅÜíÉåîÉêÇÉêìáíÖÉïÉêâíÉåîÉäÉåòáàåIçåÇ~åâëÜìåëÅÜçäáåÖáåÇÉéëóÅÜç~å~äóëÉI~äë íüéê~ééìííüìáëö~~åüçêéåáåééåî~åçéééêçéêéëíêçãáåöéåkfåçéòéëíêçãáåöòçéâíãéå ïéçéêçãå~~êáåíéêåéçåäéïìëíéåçåñäáåíéåiã~~êçéçìáçáåöáëåáéíòçòééêáåçäàéåíêéä~j íáéëkmêçääéãéåáåöéçê~öçñçéåâïáàòéåïçêçéåäéëåüçìïç~äëúçéééêîä~ââáöéûìáíáåöéå î~åîéêïéööéëíçéíée~ñöéïééêçéféãçíáéëéåç~~ê~~åöé~ëëçåáééêçéçéñéåëáéëíê~íéöáéøåk wéäñëçäàéåíêéä~íáéëîáåçíãéåééåí~åçàéíéâçêíëåüáéíéåkjéåö~~íéêî~åìáíç~íéêçääéj ãéåçåíëí~~å~äëãéåëéåéãçíáçåéäééáàååáéíâçåçéåîéêçê~öéåéåç~~êçãi~äëçîéêäéj îáåöëãéåü~åáëãéiã~åáéêéåüéääéåöéîçåçéåçéòéìáíüéíäéïìëíòáàåíéîéêçêáåöéåkfå ÇÉòÉíê~ÇáíáÉçåÇÉêëÅÜÉáÇíãÉåîÉäÉã~åáÉêÉåï~~êçéÇáÉîÉêÇêáåÖÉåâ~åéä~~íëîáåÇÉåI çåçéêãééêçéâä~ëëáéâ~ñïééêãéåü~åáëãéåe^kcêéìçinvssxhìáééêinvuqfiéåã~åáéêéå ï~~êçéçéòéòáåüî~ëíâìååéåòéííéåáåçéééêëççåäáàâüéáçëëíêìåíììêk léäçëëáåöî~åçáí~ääéëáëåáéíöéã~ââéäáàâkaéöéç~åüíéáëç~íêéåçåëíêìåíáéî~åçéééêj ëççåäáàâüéáçëëíêìåíììêöéïéåëíáëiï~~êçççê~ñïééêãéåü~åáëãéåçîéêäççáöïçêçéåéå áéã~åçïééêîêáàáåüéíäéîéåâ~åëí~~åkaéòéêéåçåëíêìåíáéîéêçåçéêëíéäíéåüíéêüéí çéëéçêéåéåîéêïéêâéåî~åçéüéñíáöééãçíáéëiï~~êãéåàìáëíåáéíäéïìëíî~åáëéåçáéáå ÜÉíÄÉïìëíòáàåòçãçÉáäáàâîÉêÇê~ÖÉåâìååÉåïçêÇÉåKhÉåãÉêâÉåÇÉáåíÉêîÉåíáÉëòáàåçåÇÉê ~åçéêéwîêáàé~ëëçåá~íáééåçêççã~å~äóëékjéíäéüìäéî~åçéòéíéåüåáéâéåüççéíçéíüéê~j ééìíáåçáêéåíçééãçíáéëéåãéåü~åáëãéåçéüéíëéççêíéâçãéåiòáåüííéâêáàöéåçéçé çåäéïìëíéåçåñäáåíéåiéíåéíéê~kaáíïçêçíçççêçéåäáøåíéêî~êéå~äëçéãóëíáéâéïéêéäççáé ÖÉØñéäçêÉÉêÇïçêÇíKm~ë~äëÇáÉÄçîÉåí~ÑÉäáëâ~åòÉÖÉ~å~äóëÉÉêÇIÖÉÇìáÇÉåÄÉÖêÉéÉå ïçêçéåkqüéê~ééìíéåî~åçéòéëíêçãáåöéåüéääéåîééäâéååáëçîéêáååéêäáàâéëíêìåíìêéåi êéöìä~íáéãéåü~åáëãéåiééêëççåäáàâüéáçëëíêìåíìêéåékçkbêáëîééäéåêáàâéíüéçêáéäéëåüáâj Ä~~êKa~~êå~~ëíòáàåãÉíå~ãÉÇÉíÜÉê~éÉìíÉåî~åÇÉòÉëíêçãáåÖÉåÖÉëÅÜççäÇáåÇÉ~å~äóëÉ î~åçéçîéêçê~åüíéåçéíéöéåçîéêçê~åüíkaéíüéê~ééìíáëiçåçéê~åçéêéçççêééåéáöéå äééê~å~äóëéiúöéíê~áåçûçãüáéêîççêòáåüòéäñ~äëáåëíêìãéåííéöéäêìáâéåkeáàüééñíçççêòáàå çéäéáçáåööéäééêççãç~íï~íáåçéíüéê~ééìíáëåüéêéä~íáéiòçïéääáàçéé~íáøåí~äëççâäáà ÜÉãòÉäÑÖÉÄÉìêíIçéÖÉêçÉéÉåïçêÇííÉêÉä~íÉêÉå~~åÇÉÄáàÇÉé~íáØåí~ÑÖÉïÉÉêÇÉÉåÇìë çåäéïìëíééãçíáéëéåçéñéåëáéëíê~íéöáéøåklîéêáöéåëòáàåççâçéíüéê~ééìíéåî~åçé ~åçéêéëíêçãáåöéå~äëçééäî~åçéçéäéáçáåöîéêéäáåüíáåäééêíüéê~éáéíéö~~åéåòáàåççâòáà ãééëí~äöéíê~áåççãòáåüòéäñ~äëáåëíêìãéåííéöéäêìáâéåkeéíççéäáëäáàçé~åçéêéíüéê~j éáéîçêãéåéåüíéêåáéíüéíîéê~åçéêéåî~åçéáåíéêåéëíêìåíìêéåéåêéöìäéêéåçéñìååíáéëk Q séêöéäáàâáåöî~åéåíêéåçëáåíüéçêéíáëåüéìáíö~åöëéìåíéå QKN séêöéäáàâáåöéåçîéêä~é fåçéòéé~ê~öê~~ñö~~åïéçéáåé~ê~öê~~ñoéåpäéëåüêéîéåçéî~ííáåöéåîéêâéååéåå~~ê ÜìåçîÉêÉÉåâçãëíÉåIçîÉêä~éÉåîÉêëÅÜáääÉåKtÉòáàåçåëÉêî~åÄÉïìëíÇ~íÇáíÖÉÅçãéäáJ ÅÉÉêÇáëÉåïÉéêÉíÉåÇÉêÉåÇ~åççâòÉâÉêåáÉíÇ~íïÉéêÉÅáÉëÇÉàìáëíÉéìåíÉåòìääÉåîáåÇÉå çñç~íïéåçãéäééíòáàåkaééçöáåöüáéêãçéíééêçéêöéòáéåïçêçéå~äëééåééêëíéîéêâéåj åáåöçáéééåëí~êíöééñí~~åééåéêçåéëî~åîéêçéêéçá~äççöéåîéêçáééáåökqéåéáåçééåáöé îéêöéäáàâä~~êüéáçíéîéêöéã~ââéäáàâéåüéääéåïéééåçêáéí~äí~äéääéåçéöéëíéäç~~åçé Ü~åÇî~åÇÉòÉäÑÇÉÅêáíÉêá~Éåîê~ÖÉåîççêÇÉîÉê~åÇÉêáåÖëíÜÉçêáÉØåÉåÇÉéëóÅÜçíÜÉê~éÉìíáJ ëåüéëíêçãáåöéåkk~íéäâéåëíïééî~åçéîéêöéäáàâä~êéí~äéääéåòìääéåïéçççêãáççéäî~å ÉÉåëíìâàÉíÉâëíëíÉÉÇëçéòçÉâÖ~~åå~~êîÉêÖÉäáàâáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉåKtÉÄÉÖáååÉåÉÉêëí

12 ãéíçéîççêçåçéêëíéääáåöéåk q~äéänksççêçåçéêëíéääáåöéåîéê~åçéêáåöëíüéçêáéøå _Éå~ÇÉêáåÖÉå bêîéê~åçéêíáéíë~äëàéá dééäçêìâ - ÄÉä~åÖÉåÄáàÉäâ~~êâìåíÄêÉåÖÉå - âìåíçïáåöéåíçíüéíáååéãéåî~åeäéé~~äçéfëí~åçéìåíéålãéåáåöéå - ïáåjïáåëáíì~íáéëâìåíåêéøêéålåç~äáíáéëîçêãéåíìëëéåã~åüíüéääéêë - ÇÉîççêÇÉäÉåä~~íòáÉåî~åÄÉé~~äÇÉçéî~ííáåÖÉåEã~ÅÜíIëí~íìëIáåîäçÉÇF - ÇÉåÉìòÉåâìåíêáÅÜíÉåÉååáÉìïÄÉäÉáÇíçíëí~åÇÄêÉåÖí _ä~ìïçêìâ - î~åíéîçêéåééåçìáçéäáàâêéëìäí~~ílççéäñçêãìäééêíçéê~íáçåéäéöêçåçéå - ÉÉåÖçÉÇëí~ééÉåéä~åã~~âíî~å^å~~ê_ - ÇÉëí~ééÉåÖçÉÇãçåáíçêíÉåçéÄ~ëáëÇ~~êî~åÄáàëíììêí - ~ääéëòçîééäãçöéäáàâëí~äáéäüçìçíéåäéüééêëí - ÇÉÅçãéäÉñáíÉáíòçîÉÉäãçÖÉäáàâêÉÇìÅÉÉêí oççççêìâ - ãéåëéåçéçéàìáëíéã~åáéêéêáââéäíéåîéêäéáçí - ÜÉíîççêãÉåëÉå~~åÖÉå~~ãã~~âí - ãéåëéåeëáíì~íáçåééäfäéäççåíéåëíê~ñí - ãéåëéåáéíëíéêìööééñíîççêï~íòáààçìöéîéå - îçäöéåëòçêöîìäçáöééå~ñöéëéêçâéåeeojféêçåéçìêéë dêçéåçêìâ - ãéåëéåäéïìëíã~~âíî~åéáöéåíéâçêíâçãáåöéåeäéïìëíçåäéâï~~ãf - ÜÉäéíçãåáÉìïÉÇáåÖÉåíÉòáÉåÉåíÉâìååÉå - ÖÉëÅÜáâíÉÖÉò~ãÉåäáàâÉäÉÉêëáíì~íáÉëâìåíÅêÉØêÉå - ãéåëéåîéê~åçéêí táíçêìâ - ìáíö~~íî~åçéïáäiçééáöéåéåéêöáéiçéúå~íììêäáàâéïéöûî~åãéåëéå - ÇÉáååÉêäáàâÉòÉâÉêÜÉáÇî~åãÉåëÉå~~åëéêÉÉâí - Çóå~ãáÉâLÅçãéäÉñáíÉáíïáäíòáÉåIâìåíÇìáÇÉåÉåîÉêëíÉêâÉå - ÉîÉåíìÉäÉÄäçââ~ÇÉëïÉÖåÉÉãíÉåÅçåÑäáÅíÉåçéíáã~äáëÉÉêí - åáéìïéäéíéâéåáëëéåíçéîçéöíéåëóãäçäéåéåêáíìéäéåöéäêìáâí NO

13 q~äéäoksççêçåçéêëíéääáåöéåéëóåüçíüéê~ééìíáëåüéëíêçãáåöéå _Éå~ÇÉêáåÖÉå bêîéê~åçéêíáéíë~äëàéá déçê~öëíüéê~éáé fåíéê~åíáçåéäé éëóåüçíüéê~éáé `çöåáíáéîé íüéê~éáé `äáøåíöéêáåüíé éëóåüçíüéê~éáé ^å~äóíáëåüé éëóåüçíüéê~éáé mëóåüç~å~äóëé - ìáíö~~íî~åçäëéêîééêä~~êöéçê~ö - EçãÖÉîáåÖëFëíáãìäáîççêÖÉïÉåëíÉåçåÖÉïÉåëíÖÉÇê~Ö~å~äóëÉÉêí - ÖÉïÉåëíIÑìåÅíáçåÉÉäÖÉÇê~ÖÄÉäççåí - áåééååçåçáíáçåéêáåöëéêçåéë - ãéíçéüìäéî~åïéíéåëåü~éééäáàâäéïéòéåéêçíçåçääéå - ãéåëéåäéïìëíã~~âíî~åçáëñìååíáçåéäéáåíéê~åíáéé~íêçåéå - ÇççêòÉÄÉïìëííÉã~âÉåÜçÉÇáÉòáÅÜáåÜÉíÜáÉêCåìÜÉêÜ~äÉå - áåüéíäáàòçåçéêáåçéãáåêçâçëãçëî~åçéíüéê~ééìíáëåüéêéä~íáé - ï~~êäáààéåáéìïéáåíéê~åíáéé~íêçåéåçéñéåíáåééåîéáäáöéçãöéîáåö - ÉåEÉîÉåíìÉÉäFÇÉçåÇÉêäáÖÖÉåÇÉÉãçíáçåÉäÉä~ÇáåÖå~~êÄçîÉåÄêÉåÖí - ãéåëéåçéééå~åçéêéã~åáéêüéäéíçéåâéå - çîéêíéêìöâéêéåçééêçääéãéåáåüìåäéîéå - Çççêî~ëíÉÇÉåâÑçìíÉåÉåÓé~íêçåÉåáåâ~~êííÉÄêÉåÖÉå - ÉåÇççê~äíÉêå~íáÉîÉÇÉåâäáàåÉåáåÇÉíÜÉê~éáÉíÉÉñéäçêÉêÉå - ÉåíÉä~íÉåÉêî~êÉåïÉäâÉÉÑÑÉÅíÉåÉåÅçåëÉèìÉåíáÉëÇÉòÉÜÉÄÄÉå - ÖÉäççÑíáåÜÉíîÉêãçÖÉåíçíÖêçÉááåãÉåëÉå - ÖÉîçÉäÉåëÉåÄÉäÉîáåÖî~åÇÉÅäáØåíÉñéäçêÉÉêíÉå~ÅÅÉéíÉÉêí - Ääçââ~ÇÉëîççêçåíïáââÉäáåÖçéëéççêíÉåÜÉäéíçîÉêïáååÉå - ÇççêòÉäÑîÉêíêçìïÉåíÉëíáãìäÉêÉåêáÅÜíáåÖÉÉåâê~ÅÜíáÖòÉäÑÄÉÉäÇ - î~åìáíééå~ìíüéåíáéâéiééêäáàâééåêéëééåíîçääéíüéê~ééìíáëåüéêéä~íáé - çåäéïìëíéáååéêäáàâéåçåñäáåíéåâìåíçéëéçêéå - ÇáÉòáÅÜÜáëíçêáëÅÜÖÉîçêãÇÜÉÄÄÉåáåáåíáÉãÉêÉä~íáÉë - ÇáÉòáÅÜáåÜÉíïÉêÉäÇÄÉÉäÇÚÜÉÄÄÉåî~ëíÖÉòÉíÛ - ÉåÇáÉáåÜÉíÜÉÇÉåêÉ~äáíÉáíëîÉêîçêãáåÖÉåîÉêççêò~âÉå - ÇççêÇ~íàÉÇççêÄÉïìëíïçêÇáåÖÉåÜÉêÄÉäÉîáåÖÇÉé~íêçåÉåÇççêÄêÉÉâí - ÇÉÜÉÑíáÖÉ~åÖëíçéêçÉéÉåÇÉÅçåÑäáÅíÉå - ÉåÇÉãÉÅÜ~åáëãÉåIÇáÉÇÉòÉ~åÖëíÄÉä~ÇÉåÅçåÑäáÅíÉåìáíÜÉíÄÉïìëíòáàå ÜçìÇÉå - ÉåÇáÉáåáÉã~åÇëéÉêëççåëëíêìÅíììêîÉê~åâÉêÇòáàåIâìåíçéëéçêÉå - ÇÉòÉÄÉïìëíâ~åã~âÉåÉåâ~åîÉêïÉêâÉå - òçç~íìáíéáåçéäáàâçéáååéêäáàâéééêëççåëëíêìåíììêïçêçíöéêéåçåëíêìééêç NP

14 fåäéáçéí~äéääéåòáéåïéçéééå~~åí~äéä~~íëéåëççêíöéäáàâéîççêçåçéêëíéääáåöéåk aéää~ìïéöéç~åüíéïéêéäçãéíöéç~åüíéåòç~äëwçäëéêîééêä~~êüéáçiïéêâéåîçäöéåëéä~åi ÜÉíëÅÜÉã~â~ê~âíÉêIÜÉí~å~äóëÉêÉåÉåÜÉíëíÉêâÉñéÉêíã~íáÖÉòáÉåïÉíÉêìÖÄáàÖÉÇê~ÖëíÜÉJ ê~éáéi~å~äóíáëåüééëóåüçíüéê~éáééåéëóåüç~å~äóëékaéêççéöéç~åüíéïéêéäçãéíééå ëíéêâéå~çêìâçéêéä~íáéîçêãáåöiéãçíáéëiêìáäéåéåáåíéê~åíáéòáéåïéíéêìöäáàáåíéê~åíáçj åéäééëóåüçíüéê~éáééåäáàåäáøåíöéêáåüíééëóåüçíüéê~éáékdêçéåéìáíö~åöëéìåíéåòç~äëw ÑÉÉÇÄ~ÅâIÇÉåâÉåÉåÇçÉåEçéî~ííáåÖÉåÉåÖÉÇê~ÖFâçééÉäÉåIîÉáäáÖÉçãÖÉîáåÖIïÉêâÉåãÉí ãéåí~äéãççéääéåòáéåïéíéêìöäáàçéáåíéê~åíáçåéäééåçéåçöåáíáéîéíüéê~éáékdêçéái Ääçââ~ÇÉëïÉÖåÉãÉåIòÉäÑîÉêíêçìïÉåI~ìíÜÉåíáÅáíÉáíòáàåïáííÉ~ëéÉÅíÉåIÇáÉïÉîççê~äÄáà ÅäáØåíÖÉêáÅÜííÜÉê~éáÉíÉêìÖòáÉåKaÉÖÉäÉìáíÖ~åÖëéìåíÉåòáÉåïÉå~ìïÉäáàâëíÉêìÖáåÇÉ ëíêçãáåöéåkeççöëíéåëçéüéíåáîé~ìî~åééêëççåë~ëééåíéåçáéãéíéäâ~~êáååçåñäáåíëí~~å EéëóÅÜç~å~äóëÉFKtÉÇÉåâÉåçîÉêáÖÉåëÇ~íÖÉÉäÇêìâJÇÉåâÉåïÉäî~åíçÉé~ëëáåÖáëçéëóëJ íééãjéåöêçééëíüéê~éáéiï~~êäáàãééêçéêéééêëçåéåòáàåäéíêçââéåkdééäáëççâî~åíçéé~ëj ëáåöäáàçéâéìòéiïáéíçíüéíåäáøåíëóëíééãüççêíçñåáéíeï~íî~~â~äîêçéöáåçéíüéê~éáé ÇççêÇÉíÜÉê~éÉìíâ~åïçêÇÉåÄÉëäáëíFÉåçéÇÉïáàòÉî~åÅçåíê~ÅíÉêÉåíìëëÉåÅäáØåíÉå íüéê~ééìík NQ

15 q~äéäpkmêçåéëáåîéê~åçéêáåöëíüéçêáéøå _Éå~ÇÉêáåÖÉå fåíéêîéåíáéëòç~äëá dééäçêìâ - ~ääá~åíáéîçêãáåöiåçååä~~ñãéíüççéå - ~êäáíê~öééåäéãáççéäéå - íçéëíêìåíìêéêáåöéåäéäéáçëîçêãáåö - éêçí Ö ÅçåëíêìÅíáÉëLïÉÖéêçãçîÉêÉå _ä~ìïçêìâ oççççêìâ dêçéåçêìâ táíçêìâ - ê~íáçåééäéä~ååéåiçåíïáââéäéåâéåöéí~äj äéåiîççêíö~åöëãéíáåö~~åçéü~åçî~å åçêãéå - éêçàéåíã~íáöïéêâéåiäìëáåéëëéêçåéëë êéçéëáöå - ëíê~íéöáëåüé~å~äóëéëéåäéååüã~êâáåö - îéêö~çéêéêçåéçìêéëiíáãéjã~å~öéãéåí - eojëóëíéãéåòç~äëîççêäéççêçéäáåöéå ÄÉäçåÉå - éä~ååáåöî~åçáîéêëáíéáíéåãçäáäáíéáíi äççéä~åéåéåå~êêá êéë - ëçåá~äé~åíáîáíéáíéåéåòéééâáëíäáàééåj âçãëíéå - í~~âîéêêáàâáåöií~~âîéêäêéçáåö - ÑÉÉÇÄ~ÅâÖÉîÉåÉåëéáÉÖÉäÉå - äééêåáêâéäëiö~ãáåö - Åç~ÅÜáåÖÉåáåíÉêîáëáÉ - çééåëóëíéãëéä~ååáåö - çéäéáçáåöëíê~àéåíéåéåíé~ãäìáäçáåö - é~íêççåüéêâéååáåöiñééçñçêï~êçéå ÄÉíÉâÉåáëÖÉîáåÖ - Ü~åíÉêÉåî~åã~ÅÜíëÄäçââ~ÇÉëIÇóå~ãáJ ëéêéå - òéäñëíìêéåçéíé~ãëiòçéâåçåñéêéåíáéëi çééåëé~åéäáàééåâçãëíéåiééêëççåäáàâé ÖêçÉá oçäéåñçåìëéêçñéëëáçå~ä - éêçåéëäéöéäéáçéêçáéöéäêìáâ ã~~âíî~åçééáöéåã~åüíëj éçëáíáé - séê~åçéê~~êêáåüíòáåü îççê~äçééçëáíáéëéååçåíéñí - ÉñéÉêíÇáÉÑçêãìäÉêáåÖ å áãéäéãéåí~íáéîéêòçêöíáåj ÇáÉåÖÉã~åÇ~íÉÉêÇ - séê~åçéê~~êêáåüíòáåü îççê~äçéâéååáëéåêéëìäí~j íéå - éêçåéçìêééñééêíçáéëçãë áåüçìçéäáàâéçéäçëëáåöéå ëìööéêééêí - îéê~åçéê~~êêáåüíòáåüîççê~ä çééêçåéçìêéëéåëñééê - éêçåéëäéöéäéáçéêçáéãéåëéå ëíéìåíiéãé~íüáëåüáëéå îéêëí~åçüééñíî~åçáç~åíáéâ - îéê~åçéê~~êêáåüíòáåüîççê~ä çéëéííáåöéååçããìåáå~íáé - ééêëççåäáàâüéáççáéòáåüòéäñ ~äëáåëíêìãéåíáåòéí - îéê~åçéê~~êêáåüíòáåüîççê~ä çéé~íêçåéåéåééêëçåéå NR

16 q~äéäqkmêçåéëáåéëóåüçíüéê~ééìíáëåüéëíêçãáåöéå _Éå~ÇÉêáåÖÉå fåíéêîéåíáéëòç~äëá déçê~öëíüéê~éáé fåíéê~åíáçåéäé éëóåüçíüéê~éáé `çöåáíáéîé íüéê~éáé `äáéåíåéåíéêéç íüéê~éáé ^å~äóíáëåüé éëóåüçíüéê~éáé mëóåüçj~å~äóëé - ÉñéçëìêÉÉåêÉëéçåëéêÉîÉåíáÉEòáÉPKNF - ÑäççÇáåÖEòáÉPKNF - çåíëé~ååáåöëçéñéåáåöéå - ëóëíéã~íáëåüéçéëéåëáíáë~íáéeòáépknf - éçëáíáéîé~åçåéö~íáéîéäéâê~åüíáöáåö - ëíáäëí~~åäáàçééáöéåêé~åíáéé~íêçåéåéå ÇáÉêÉä~íÉêÉåÇ~~åÜÉíáåíÉê~ÅíáÉé~íêççå î~åçéåäáøåí - ëåüéã~íáëéêéåî~åáåíéê~åíáéé~íêçåéå - ÇççêÄêÉâÉåî~åáåíÉê~ÅíáÉé~íêçåÉåáåÇÉ íüéê~éáéêéä~íáé - îê~öéåeëçåê~íáëåüéãéíüççéf - ~å~äóëéêéåéåå~íéöçêáëéêéåî~åçéåâé~j íêçåéåéåçîéêíìáöáåöéå - ÉñéäáÅáíÉêÉåIÑÉÉÇÄ~ÅâÖÉîÉåçéé~íêçåÉå - ÇÉåâé~íêçåÉåìáíÇ~ÖÉåÉåçåÇÉêÄêÉâÉå - ~äíéêå~íáéîéçéåâé~íêçåéåçåçéêòçéâéåi ÜÉêâ~ÇÉêÉåÉåÜÉäéÉåÄÉäÉîÉå - péííáåölâäáã~~íéåáåíéêîéåíáéî~ääéå ë~ãéåwçéïéöáëçéüéêäéêök - eçêáòçåí~äéåçããìåáå~íáééåçéíáã~äé éêçåéëåçåçáíáéëk - ^ÅíáÉÑäìáëíÉêÉåIÑçÅìëëÉêÉåIÄÉäÉîáåÖëçåJ ÇÉêòçÉâIÉãé~íÜáÉ - péäñçáëåäçëìêéeòáépkof - léä~ëáëî~åçéäéîéåëöéëåüáéçéåáëòáåüí âêáàöéåçéçäàéåíjêééêéëéåí~íáéëiúïéêéäçj ÄÉÉäÇÛî~åÅäáØåí - wáåüíâêáàöéåüçéçáíúïéêéäçäééäçûçé êé~äáíéáíîéêëíççêíiçk~káåçéíüéê~ééìíáj ëåüéêéä~íáéáåçéîçêãî~ååáéíêé~äáëíáj ëåüéié~íêçåéå - sêáàéáåî~ä - _ÉïìëíïçêÇÉåÉåÜÉêÄÉäÉîáåÖî~å çåçéêäáööéåçéåçåñäáåíéå - sêáà~ëëçåá~íáéëiçêçãéåk - fåíéêéêéí~íáéëiåçåñêçåí~íáéëéåêéåçåj ëíêìåíáéî~åçéééêëççåäáàâüéáçëëíêìåíììê - ^å~äóëéî~å~ñïééêãéåü~åáëãéåiåçåj Ñêçåí~íáÉÉåÇìáÇÉå - ^å~äóëéçîéêçê~åüíéåíéöéåçîéêçê~åüí oçäéåñçåìëéêçñéëëáçå~ä - mêçåéçìêééñééêíe~å~äóëéj êéåçiáåëíêìéêéåçiäéï~âéåç ÉåÄÉâê~ÅÜíáÖÉåÇFK - qüéê~ééìíêáåüíòáåüîççê~ä çéåäáøåíöéçê~öéåçãöéj îáåöëëíáãìäá - jéçéçåçéêòçéâéêéååçãj ãìåáå~íáéñêçäãççéäe~å~äój ëéêéåçiëéáéöéäéåçi~jëçåá~~ä êé~öéêéåçiéñéäçêéêéåçfk - qüéê~ééìíêáåüíòáåüîççê~ä çéçéáåíéê~åíáéäáååéåçé íüéê~ééìíáëåüéëéííáåök - ^å~äóëéêéåçééñééêíeäéîê~j ÖÉåÇIÅ~íÉÖçêáëÉêÉåÇIÜÉêâ~J ÇÉêÉåÇFÇáÉíÉîÉåëêçäãçÇÉä áëî~åú~åçéêëçîéêçáåöéå âìååéåçéåâéåû - qüéê~ééìíêáåüíòáåüîççê~ä çéåçöåáíáéëéåüìååçåëéj èìéåíáéëk - déëéêéâëé~êíåéêe~ååééíéj êéåçiééååçåjçáêéåíáéñféå êçäãççéäáå~ìíüéåíáåáíéáí ÉåîÉêíêçìïÉå - qüéê~ééìíêáåüíòáåüçéçé òéäñäéäéîáåöî~åçéåäáøåíéå ÇáÉåëÚÜìã~åéçíÉåíá~äÛ - ^å~äóëéêéåçééñééêíeëíéìj åéåçiäéîê~öéåçiäéåçéj ãéåçiåçåñêçåíéêéåçf - qüéê~ééìíêáåüíòáåüçéçé ÜÉíÚïÉêÉäÇÄÉÉäÇÛî~åÇÉ ÅäáØåíK - ^å~äóëéêéåçééñééêíeéê~~íj é~~äiçìáçéåçiåçåñêçåíéj êéåçf - qüéê~ééìíêáåüíòáåüçéüéí Ñ~åí~ëáÉäÉîÉåIÜÉíã~ÖáëÅÜ ÇÉåâÉåî~åÇÉÅäáØåí _ä~ìïé~~åé~ââéåiçáéê~íáçåééäi~å~äóíáëåüéåéêçåéçìêééäòáàåéåöéêáåüíçéöéçê~öéå éä~åã~íáöüéáçòáéåïéëíéêâäáàöéçê~öëíüéê~éáééåï~íãáåçéêiã~~êïéäüéêâéåä~~êäáàçé NS

17 ~å~äóíáëåüééëóåüçíüéê~éáééåéëóåüçj~å~äóëékoçççòáéåïéäáàçéöéîçéäéåëiçéáåíéê~åíáéi ÅçããìåáÅ~íáÉÉåÉãé~íÜáÉWáåíÉê~ÅíáÉîÉJÉåÅäáØåíÖÉêáÅÜíÉéëóÅÜçíÜÉê~éáÉXÖêçÉåÄáà ÄÉîê~ÖÉåIÉñéäáÅáíÉêÉåIÑÉÉÇÄ~ÅâÖÉîÉåIÜÉêâ~ÇÉêÉåWÇÉÅçÖåáíáÉîÉíÜÉê~éáÉÉåÅäáØåíÖÉêáÅÜíÉ éëóåüçíüéê~éáéktáíáëüéêâéåä~~êáåçéåäáøåíöéêáåüíééëóåüçíüéê~éáéãéíçééëëéåíáøäé éêçåéëåçåçáíáéëklîéêöééäïáääéåïéüáéêïééêçéòéäñçéçéãéêâáåöã~âéå~äëäáàçéîçêáöé íïééí~äéääéåk jéíäéíêéââáåöíçíêçäéåñçåìëî~åçééêçñéëëáçå~äòáéåïéççâééå~~åí~äé~ê~ääéääéåkaé ê~íáçåéäéiéêçåéçìêééñééêíiçé~å~äóëéêéåçééñééêíòáéåïéïééêäáàöéçê~öëíüéê~éáééå ~å~äóíáëåüéíüéê~éáééåéëóåüçj~å~äóëéwää~ìïkaéáåíéê~åíáéäáååéåçéíüéê~ééìíáëåüé êéä~íáééåçéòéäñäéäéîáåöî~åçéåäáøåíëí~~ååéåíê~~äáåçéáåíéê~åíáçåéäéíüéê~éáééåçé ÅäáØåíÖÉêáÅÜíÉéëóÅÜçíÜÉê~éáÉWêççÇKoçäãçÇÉäIãÉÇÉçåÇÉêòçÉâÉêIëéáÉÖÉäÉåIÉñéäçêÉêÉå òáàåáåçéåçöåáíáéîééåçéáåíéê~åíáéîéíüéê~éáéëíéêâîéê~åâéêçwöêçéåkséêíêçìïéåi~ìj íüéåíáåáíéáíi~ååééí~íáéòáàåäéä~åöêáàâéêçäâéåãéêâéåî~åçéíüéê~ééìíäáàåäáøåíöéêáåüíé éëóåüçíüéê~éáéwïáík q~äéärwráíâçãëíéåäáàîéê~åçéêáåöëíüéçêáéøå _Éå~ÇÉêáåÖÉå dééäçêìâ _ä~ìïçêìâ oççççêìâ dêçéåçêìâ táíçêìâ e~êçüéáçî~åüéí êéëìäí~~í - oéëìäí~~íáëöêçíéåj ÇÉÉäëçåÄÉâÉåÇÉå îéêëåüìáñí - téöáëãçéáäáàâ îççêëééää~~ê - oéëìäí~~íáëîççê~ñ çãëåüêéîéåéåöéö~j ê~åçééêçk - téöáëîççêëééää~~ê - oéëìäí~~íáëîççê~ñ ïéääéç~åüíiã~~ê åáéíöéö~ê~åçééêç - téöáëêéçéäáàâ îççêëééää~~ê - oéëìäí~~íáëîççê~ñ ÖÉëÅÜÉíëíã~~êåáÉí ÖÉÖ~ê~åÇÉÉêÇ - téöáëã~íáöîççêj ëééää~~ê - oéëìäí~~íáëîççê~ñ åáéíçãëåüêéîéå - téöáëçåîççêëééää~~ê EïÉÖáëÇÉÜÉêÄÉêÖF fçé~~ä k~ëíêéîéåî~åçîéêâçéj ééäéåçéäéä~åöéåkeéí ëåüééééåî~åçéü~~ää~j êéçéäçëëáåök téêéäçáëã~~âä~~êéå éä~åä~~êkeéíëåüééééå î~åçéúäéëíéûçéäçëëáåö Eîççê~äîççêÚÜ~êÇÉÛ çêö~åáë~íáéj~ëééåíéåf gìáëíéúñáíûíìëëéå çêö~åáë~íáéççéäéåéå áåçáîáçìéäéççéäéåkbéå ãçíáîéêéåçéúäéìâéû çéäçëëáåöeîççê~äîççê Úò~ÅÜíÉÛçêÖ~åáë~íáÉJ ~ëééåíéåf iéêéåçéçêö~åáë~íáéw ãéíáéçéêééåiçîéê~ääéëi ~äíáàçkbéåçéäçëëáåöçáé ãéåëéåòéäñäéçéåâéå ÉåòáÅÜòÉäÑÉáÖÉåã~J âéåk péçåí~åééîçäìíáék _ÉåìííÉåî~åíçÉî~äI ÅçåÑäáÅíÉåÅêáëáë~äë â~åëéåéåëíêçãáåök s~äâìáä iìåüíñáéíëéêáàkj~åüíëj ëíêáàçeäçëéjäçëéf lîéêãéåëéåüééå ï~äëéåkfêê~íáçåéäééå ÉñíÉêåÉ~ëéÉÅíÉååÉÖÉJ êéåk w~åüíéüééäãééëíéêëi ëíáåâéåçéïçåçéåk kéöéêéåî~åüéí ã~åüíëëééäéåüéí îéêëíáââéåî~åüéí ÄáàòçåÇÉêÉáåÇáîáÇì låíâéååáåöç~íåáéí áéçéêééå~ääéëïáäçñâ~å äéêéåkdéäêéâ~~å éêáçêáíéêáåöéå~åíáéi çîéêã~~í~~åéãé~íüáé Éåå~îÉäëí~êÉå låîçäççéåçéáåòáåüíáå ÇêáàîÉåÇÉâê~ÅÜíÉåK i~áëëéòñ~áêééåãéçéj ïéêâéêëúçéò~çéäéåûãéí òéäñëíìêáåökjççáéìë ÖÉï~ìïÉäK NT

18 q~äéäskráíâçãëíéåäáàéëóåüçíüéê~ééìíáëåüéëíêçãáåöéå _Éå~ÇÉêáåÖÉå e~êçüéáçî~åüéí êéëìäí~~í fçé~~ä déçê~öëíüéê~éáé fåíéê~åíáçåéäé éëóåüçíüéê~éáé `çöåáíáéîé íüéê~éáé `äáøåíöéêáåüíé éëóåüçíüéê~éáé ^å~äóíáëåüé éëóåüçíüéê~éáé mëóåüç~å~äóëé - oéëìäí~~íáëöçéçíé çãëåüêáàîéåéåçäj ëéêîééêä~~ê - téöáëöçéçîççêëééäj Ä~~ê - oéëìäí~~íïçêçíëåéä ÄÉêÉáâíERJNMëÉëëáÉëF - oéëìäí~~íáëêéçéäáàâ íéçãëåüêáàîéåéå çäëéêîééêä~~ê - téöáëãçéáäáàâíé îççêëééääéå - oéëìäí~~íïçêçí êéçéäáàâëåéääéêéáâí ENRJORëÉëëáÉëF - oéëìäí~~íáëêéçéäáàâ íéçãëåüêáàîéå - téöáëêéçéäáàâíé îççêëééääéå - oéëìäí~~íïçêçí êéçéäáàâëåéääéêéáâí ENRJOMëÉëëáÉëF - oéëìäí~~íáëåáéíî~å íéîçêéåíéçãëåüêáàj îéå - téöáëå~ìïéäáàâëíé îççêëééääéå - oéëìäí~~íâçëí~~åj òáéåäáàâéíáàçesmjvm ëéëëáéëf - oéëìäí~~íáëêéçéäáàâ î~åíéîçêéåíéçãj ëåüêáàîéå - téöáëêéçéäáàâíé îççêëééääéå - oéëìäí~~íâçëí~~åj òáéåäáàâéíáàçepmjvm ëéëëáéëf - oéëìäí~~íáëêéçéäáàâ î~åíéîçêéåíéçãj ëåüêáàîéå - téöáëãçéáäáàâíé îççêëééääéå - oéëìäí~~íâçëíéêö îééäíáàçesmmjommm ëéëëáéëf ^ääéöéçê~öáë~~åíé äéêéåçñ~ñíéäéêéåkeéí ÉáÖÉåÜ~åÇÉäÉåáë ÄÉÜÉÉêëÄ~~êçåÖÉ~ÅÜíÇÉ ÉáÖÉåÜáëíçêáÉK séêîìääéåçéiäéîêéçáj ÖÉåÇÉêÉä~íáÉëKsçääÉÇáÖ áåüéíüáéêcåìãéí ~åçéêéåë~ãéåâìååéå òáàåk bññéåíáéîééåêéøäé ã~åáéêéåî~åçéåâéåi ÇáÉãÉåëÉåáåëí~~í ëíéääéåéäéòáéêíéäéäéj îéå~~åüìåäéîéåksêáà òáàåî~åäéééêâéåçé ÅçÖåáíáÉëK wéäñîéêíêçìïéåéå ÉåÉêÖáÉKaáÉéÖ~~åÇÉÉå îççêíö~~åçéäéíéâéåáëj ÖÉîáåÖÉåÄÉäÉîáåÖî~å ÜÉíÉáÖÉåäÉîÉåK oéøéäáåçéïéêéäç ëí~~åkbéåïéêéäçäééäç Éêî~êÉåÇ~íîÉÉäã êáë Ç~åÉÉåÜÉêÜ~äáåÖî~å ÜÉíîÉêäÉÇÉåK dêççíéåêáàâáåòáåüíáå òáåüòéäñéåáåçéïéêéäçk s~äâìáä låíäêéâéåî~åòéäñáåj òáåüíéåüéíîéêò~åçéå áåëóãéíççãäéëíêáàçáåö séêëä~îáåö~~åçé ~å~äóëéî~åçéáåíéê~åj íáékeéíîéêî~ääéåáå ÖÉòïÉíëçîÉêÄÉíÉâÉåáëJ äçòéçéí~áäëî~åçé êéä~íáék iìåüíñáéíëéåçñüéí ïçêëíéäéåãéíåçåñäáåj íéêéåçéçîéêíìáöáåöéåk dêéåòéäççëéåçéîéêäççë Éãé~íÜáëÅÜãÉÉÇÉáåÉåK `äáøåíçï~~äíêçåçáå ÜÉíïçìÇî~åÉáÖÉå Éêî~êáåÖÉåK ^ääéëäéöêáàééåiíéêïáàä ÉêåáÉíëîÉê~åÇÉêíK _ÉÖêáé~~åîçÉêÉå~äë ÉñÅììëKqÉÅçÖåáíáÉÑÉå íéïéáåáöçççêäééñçk k~îéäëí~êéåkséêëä~îáåö ~~åçéïéâéäáàâëé íüéê~ééìíáëåüé~~åj Ç~ÅÜíK_ÉÖêáé~~åîçÉêÉå ~äëéñåììëk NU

19 lçâüáéêòáàåïéáåíéêéëë~åíéçîéêééåâçãëíéåkaéåçíáéçîéêéññáåáøåíáéiçîéêéä~åä~~êj ÜÉáÇIÄÉÜÉÉêëÄ~~êÜÉáÇÉåîççêëéÉäÄ~~êÜÉáÇEÄä~ìïFòáÉåïÉíÉêìÖÄáàÖÉÇê~ÖëíÜÉê~éáÉKfå Åçåíê~ëíãÉíÇÉîçêáÖÉí~ÄÉääÉåáëÇÉçîÉêÉÉåëíÉããáåÖíìëëÉåÄä~ìïÇêìâJÇÉåâÉåÉå~å~äóJ íáëåüééëóåüçíüéê~éáééåéëóåüç~å~äóëéçáíâééêäéééêâíkkáéííéçãëåüêáàîéåêéëìäí~~íéå ÉÉååáÉííÉîççêëéÉääÉåïÉÖîáåÇÉåïÉÄáàïáíÉåÄáàÅäáØåíÖÉêáÅÜíÉéëóÅÜçíÜÉê~éáÉKoççÇÉå ÖêçÉåÇÉåâÉåòáàåã~íáÖéä~åÄ~~êÉåîççêëéÉäÄ~~êIåÉí~äëáåíÉê~ÅíáçåÉäÉéëóÅÜçíÜÉê~éáÉÉå ÅçÖåáíáÉîÉíÜÉê~éáÉK _áàáçé~~äéåî~äâìáäüéêâéååéåïéüéíã~~âä~~êüéáçëáçé~~äî~åää~ìïáåçéöéçê~öëíüéê~j éáékséêîìääéåçéiäéîêéçáöéåçéêéä~íáéëiéäéòáéêäéäéîéåeêçççfòáéåïéäáàáåíéê~åíáçåéäé éëóåüçíüéê~éáééååçöåáíáéîéíüéê~éáékbññéåíáéîéã~åáéêéåî~åçéåâéåiöêççíéåêáàâ áåòáåüíiééååáéìïïéêéäçäééäçiîêáàî~åäéééêâéåçéåçöåáíáéëeöêçéåfòáéåïéäáàåçöåáíáéîé íüéê~éáéi~å~äóíáëåüééëóåüçíüéê~éáééåéëóåüç~å~äóëéktáíáëïééêéêöüéêâéåä~~êäáàçé ÅäáØåíÖÉêáÅÜíÉéëóÅÜçíÜÉê~éáÉWòÉäÑîÉêíêçìïÉåÉåÉåÉêÖáÉXÇáÉéÖ~~åÇÉÄÉäÉîáåÖî~åÜÉí ÉáÖÉåäÉîÉåK_áàÇÉî~äâìáäÉåòáÉåïÉÉåâÉäÉé~ê~ääÉääÉåKbÉåé~~êîççêÄÉÉäÇÉåK_áàÖÉÇê~ÖëJ íüéê~éáéâ~åéêïéáåáöïçêçéåöéäééêçeòç~äëäáàää~ìïççâüéíöéî~äáëfkk~îéäëí~êéåi êçåççï~äéåáåüéíïçìçî~åéáöéåéêî~êáåöéåáëééåî~äâìáäî~åïáíéåî~ååäáøåíöéêáåüíé éëóåüçíüéê~éáék lîéêüéí~äöéãééåäáàâéåéêüéäçéêéêéä~íáéëíéäéööéåíìëëéåîéê~åçéêíüéçêáéøåéåéëóåüçj íüéê~ééìíáëåüéëíêçãáåöéåkaéòéêéä~íáéëòáàåêéçéäáàâåçåëí~åíçï~êëçççê~ääéí~äéääéå ÜÉÉåKeÉíãçÉáäáàâëíîÉêÖÉäáàâÄ~~êòáàåÇÉÖÉäÉîÉê~åÇÉêáåÖëíÜÉçêáÉØåKfåãáåÇÉêÉã~íÉ ÜÉÄÄÉåÇÉ~å~äóíáëÅÜÉéëóÅÜçíÜÉê~éáÉÉåÇÉéëóÅÜç~å~äóëÉççâÇáíéêçÄäÉÉãKdÉãÉÉåJ ëåü~éééäáàâáëç~íéäâéíüéçêéíáëåüéëåüççäiçåöé~åüíçñçáéåììáíçéîéê~åçéêâìåçáöéçñìáí ÇÉíÜÉê~éÉìíáëÅÜÉ~êÉå~âçãíIÇÉåÉáÖáåÖÜÉÉÑíÉÉåë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÖÉÜÉÉäíÉã~âÉåî~å Çá~ÖåçëíáëÅÜÉâáàâIçåíïÉêééêáåÅáéÉëÉåÜ~åÇÉäáåÖëëéÉÅíêìãKbäâÜÉÉÑíáåÇáÉòáåÉÉåÉáÖÉå ÅçåëáëíÉåíÉïÉêÉäÇÖÉîçêãÇãÉíÉáÖÉåäáíÉê~íììêIÉáÖÉåÅçêóÑÉÉØåIÉáÖÉåïççêÇÉåëÅÜ~íIÉíÅK QKO qêéåçë aéä~åçâ~~êíî~åçéíüéê~ééìíáëåüééåîéê~åçéêâìåçéïéêéäçáëåáéíåçåëí~åíiã~~ê~~å íêéåçëçåçéêüéîáöklçâüáéêáåòáàåé~ê~ääéääéå~~åíéöéîéåk läàéåíáéñîéêëìëëìäàéåíáéñ eìåíenvvnfüééñíééåòéëí~äïéíéåëåü~éëçéî~ííáåöéåöééä~~íëíçéééååçåíáåìωãíìëëéåçé éçäéåçäàéåíáéñéåëìäàéåíáéñlåçåëíêìåíáîáëãék^~åüéíéåéìáíéêëíéëí~~íüéíãéåü~åáëåü ïéêéäçäééäçãéíçéçäàéåíáéîéïéíéåëåü~éëçéî~ííáåöiï~~êáåçéëçåá~äéïéêâéäáàâüéáç~äë ÉÉåÅçåÅêÉíÉëíêìÅíììêïçêÇíÖÉòáÉåK^~åÜÉí~åÇÉêÉìáíÉêëíÉëí~~íÇÉíê~åëÅÉåÇÉåí~äÉ çéî~ííáåöiï~~êäáàçéêé~äáíéáí~äëééåéêçàéåíáéî~åçéãéåëéäáàâéîéêäééäçáåöïçêçíäéj ëåüçìïçwçéïéêâéäáàâüéáçòáíáåçéüççñçéåî~åãéåëéåk NV

20 OM `çåíáåìωãî~åçäàéåíáéîéå~~êëìäàéåíáéîéäéå~çéêáåöî~åïéíéåëåü~é jéí~ñççê j~åüáåé lêö~j åáëãé eçäçöê~ãi ÅóÄÉêåÉíáÅ~I ÜÉêëÉåÉå qüé~íéêiçê~ã~i ÇáëÅçìêë q~~äëééäi ÄÉíÉâÉåáëJ ÖÉîáåÖ qê~åëåéåj ÇÉåíáÉ ^~êçî~å ÇÉ ïéêâéj äáàâüéáç ~äë ÅçåÅêÉíÉ ëíêìåíììê ~äëåçåj ÅêÉÉí éêçåéë ~äëåçåíéñí îççê áåñçêã~íáé ~äëççãéáåîççê EëóãÄçäáëÅÜÉF Çá~äççÖ ~äëëçåá~äé ÅçåëíêìÅJ íáé ~äëéêçàéåíáé î~å ãéåëéäáàâé îéêäééäçáåö çäàéåíáéîé ÄÉå~ÇÉêáåÖ YJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ[ ëìäàéåíáéîé ÄÉå~ÇÉêáåÖ bêòáàåëíéêâé~~åïáàòáåöéåeçé`~äìï IOMMNFÇ~íÜÉíÇÉåâÉåçîÉêîÉê~åÇÉêÉåçéÇáíÅçåíáJ åìωã~~åüéíëåüìáîéåáëks~åüéíçéåâéåáåçéâä~ëëáéâéã~åáéêî~åê~íáçåéäééêçääééãj çéäçëëáåöçççêéñééêíëå~~ê~åíçêéåçáéòéäñäéíéâéåáëöéîéåéåçééäåéãéå~~åéêçåéëëéåéå ÇáÉÜìåÉáÖÉåïÉêâÉäáàâÜÉáÇÅêÉØêÉåKs~åÜÉíÇÉåâÉåáåëíÉêâë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉÇçÉäÉåÉå çêö~åáë~íáéëå~~êééåéêâéååáåöî~å~ãäáöì íéáíiåçãéäéñáíéáíéååü~çëkbêäáàâíçéä~~íëíé ÇÉÅÉååá~ÉÉåÉÉåòáàÇáÖÖÉäççÑíÉòáàåÖÉïÉÉëíáåÄä~ìïÉçÑêçÇÉîÉê~åÇÉêáåÖëíê~àÉÅíÉåK dêçéåéåïáíâêáàöéååìãééê~~åç~åüíkjéçéçåçéêáåîäçéçî~åüéíåçåëìãéåíáëãéòáéå ïéççâäáàíüéê~éáéçéä~~íëíéçéåéååá~ééåçîéêö~åöî~åçéëíéêâéñééêíã~íáöéiáåüçìçéäáàj âé~~åé~âeçéçá~öåçëéãçéíâäçéééåfå~~êçéåäáøåíçáéãéíééåçìáçéäáàâéîê~~öîççêééå ÄÉé~~äÇÉîçêãî~åíÜÉê~éáÉâçãíIòáÅÜòÉäÑÇçÉäÉåïáäëíÉääÉåÉåòÉäÑå~~êÉåáåÉÉåîÉê~åJ ÇÉêáåÖëéêçÅÉëëí~éíKj~~êå~íììêäáàâêçÉéíÇáíççâïÉÉêíÉÖÉåêÉ~ÅíáÉëçéKlåÇÉêîÉê~åÇÉJ ê~~êëáëéêçéêçééçã ÄáàëäìáíÉêëÒIçÄàÉÅíáÉîÉÄÉëÅÜêáàîáåÖÉåçîÉêáåÇáÅ~íáÉëÉåÅçåíê~J áåçáå~íáéëéååéîéåéññéåíéåî~åáåíéêîéåíáéëk_áàíüéê~ééìíéåáëéêçéêçééçãéêçíçåçää~áê ÉåÚÉîáÇÉåÅÉJÄ~ëÉÇÛïÉêâÉåKfåÇáíÇÉåâÉåïçêÇÉå~ääÉÉåÇáÉíÜÉê~éáÉØåíçÉÖÉëí~~åï~~êî~å ÄÉïÉòÉåáëÇ~íòÉïÉêâÉåKaÉòÉîÉêëÅÜìáîáåÖÉåòáàåçåäçëã~âÉäáàâîÉêÄçåÇÉåãÉíÜÉí íáàçëöéïêáåüík fåñéáíéáëéêëéê~âéî~åééåçìçéçáëåìëëáéçáéççâ~äáåçédêáéâëéçìçüéáçëéééäçééåáå ÇÉäççéî~åÇÉÉÉìïÉåççêò~~âï~ëî~åÉÉåëäáåÖÉêÄÉïÉÖáåÖíìëëÉåçÄàÉÅíáÉîÉÉåëìÄàÉÅJ íáéîéäéå~çéêáåöéåeòáéçkãkhéåçéääinvtrfk qêéåçå~~êãìäíáåçååééíì~äáíéáíwãééêîçìçáöâáàâéå jìäíáåçååééíì~äáíéáíáëééåìáíáåöî~åçéãééêëìäàéåíáéîéäéå~çéêáåöéåkjéåö~~íéêî~å ìáíç~íéêîéêëåüáääéåçéãççéääéåòáàåçãçéeáåöéïáââéäçéfïéêâéäáàâüéáçíéäéëåüêáàîéåk jìäíáåçååééíì~äáíéáíîéêïáàëíå~~êüéííéöéäáàâöéäêìáâéåî~åãééêçéêéåçååééíéåiòéäñ~äë ÇáÉëíêáàÇáÖòáàåEòáÉçK~KjáääçåINVVSFKa~íáëîççêÇá~ÖåçëÉÜÉÉäÖçÉÇãçÖÉäáàâÉåòÉäÑë ÖÉïÉåëíWÇççêãÉÉêÇÉêÉÄêáääÉåâáàâÉåîÉêÖêççíÇÉêáàâÇçãî~åÇÉìáíâçãëíî~åÇÉÇá~ÖåçJ ëékgéòçìãéíäéíêéââáåöíçíçéâäéìêåçååééíéåî~åîéê~åçéêéåòéäñëâìååéåëíéääéåiç~íéê ëéê~âéáëî~åääáåçéîäéââéå~äë åî~åçéâäéìêéåäáàçéçá~öåçëéî~åçéëáíì~íáéçåíj ÄêÉÉâíEòáÉÇÉ`~äìï IOMMNFKqÜÉê~éÉìíÉåÉåîÉê~åÇÉê~~êëÉêî~êÉåÇ~íàìáëííáàÇÉåëÉÉå ÄÉëéêÉâáåÖî~åÉÉåáåí~âÉçÑÉÉêëíÉÇá~ÖåçëÉÇÉîÉêëÅÜáääÉåÇÉáåî~äëÜçÉâÉåâìååÉåÄáàÇê~J ÖÉå~~åÉÉåêáàâÉêáåòáÅÜíKaÉÚëÅÜççäî~ëíÜÉáÇÛIòç~äëÖÉëÅÜÉíëí~~åÜÉíÉáåÇî~åQKNKIïçêÇí Ç~~êãÉÉíáàÇÉåëÇÉÇá~ÖåçëÉÑ~ëÉÖÉêÉä~íáîÉÉêÇKfåäáàåãÉíÇÉéçëíãçÇÉêåÉãçÇÉîÉêêáàâÉå ÇÉéêçÑÉëëáçå~äëÜìåÇá~ÖåçëÉÇççêîÉêëÅÜáääÉåÇÉíÜÉçêáÉØåíÉÄÉåìííÉåK qêéåçíçíáåíéöê~íáéwãéí~íüéçêéíáëåüçåíïéêééå sççê~ääáàçéäéü~åçéäáåöî~ååäáøåíéåãéíòééêáåöéïáââéäçééêçääéã~íáéâëéééäíáåíéöê~j íáéééåäéä~åöêáàâéêçäkaéêéñäéñçãî~åìáíçéúéáöéåëåüççäûíéäéü~åçéäéåïçêçíç~å

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

soluzione.dvi

soluzione.dvi Ì ÈÊÇÎ Ë ÊÁÌÌ Ä ¾ Ù ÒÓ ¾¼½ Ë Ê Á ÁÇ ½ Ì µ ÁÐ ØÖ Ò ØÓÖ ÔÓÐ Ö ÐÐ ÙÖ ÙÒn + pn ÓÒ met = 3 µñ N Abase = 10 16 Ñ 3 N Dcollettore = 10 16 Ñ 3 µ n = 0.08 Ñ 2»Î τ n = 10 6 S = 1 ÑÑ 2 º CC = 12 Î I B = 60 µ º Rc

Chi tiết hơn

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Đào tạo cao đẳng Sư phạm Sử Giáo dục công dân Trình

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e

Giải đề : Phạm Nguyên Bằng SĐT : P a g e 1 P a g e P a g e 3 P a g e 4 P a g e 5 P a g e 6 P a g e 7 P a g e --- ĐÁP ÁN CHI TIÊT--- Đáp án D 8 P a g e 9 P a g e - Đáp án Đáp án 10 P a g e 11 P a g e 1 P a g e x 1 3 PT hoành độ giao điểm : x 3x

Chi tiết hơn

livro_exercicios_I.dvi

livro_exercicios_I.dvi º Ì ÇÊ Å ÍÆ Ç ÁÅÈÄ ÁÌ º Ì ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø º Ø Ó Ó ÐÙÐÓ Ö Ú ÙÒ Ò ÓÖÑ ÑÔÐ Ø º ÆÓ Ò Ð Ó Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ô Þ ÒÙÒ Ö ÓÒ Ñ ÕÙ ÔÐ Ú Ð Ó Ø ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø ÐÙÐ Ö Ö Ú Ô Ö ÙÒ Ò ÑÔÐ Ø Ñ ÒØ º Ü Ö Ó Ö ÓÐÚ Ó º ½º ÅÓ ØÖ ÕÙ ÕÙ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

Ch ìng 2. X c su t Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m

Ch ìng 2. X c su t Phan Quang S ng Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m Bë mæn To n- Khoa CNTT- VNUA H Nëi, Ng y 18 th ng 9 n«m 2018 http://fita.vnua.edu.vn/vi/pqsang/ pqsang@vnua.edu.vn https://fita.vnua.edu.vn/vi/bo-mon/bm-toan/cac-mongiang-day/ Nëi dung ch½nh 1 1. ành ngh¾a

Chi tiết hơn

Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ x

Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ x Å Ì Å ÌÁÁÃ Æ Â ÇË ÆÍÅ ÊÁË Ì Å Æ Ì ÄÅ Ì À Ö Ó ØÙ Ø ØÚ ÚØ ¾¼¼ ½º ÅÖ Ñ ØÖ Ò 3 4 7 7 4 5 Ä͹ ÓØ ÐÑ º ¾º Ê Ø Ù Ò Ñ Ò Ø ÐÑÐÐ Ý ØÐ ÖÝ Ñ.856x +.373y +.947z =.9834.4763x +.8y +.849z =.856.33x +.7369y +.53z =.798

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 đại h

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 đại h HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký bổ sung đợt 1 đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 30/07/2019)

Chi tiết hơn

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG PHÒNG KINH DOANH DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN CHUYÊN THU QUA NGÂN HÀNG STT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN 1 ĐIỆN LỰC AN DƯƠN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG PHÒNG KINH DOANH DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN CHUYÊN THU QUA NGÂN HÀNG STT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN 1 ĐIỆN LỰC AN DƯƠN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG PHÒNG KINH DOANH DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN CHUYÊN THU QUA NGÂN HÀNG 1 ĐIỆN LỰC AN DƯƠNG 1.1 NH TM cổ phần Kỹ Thương VN-chi nhánh Hải Phòng Số 5 Lý Tự Trọng, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Thi thử THPTQG Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Thi thử THPTQG Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số Thi thử THPTQG 2018 - Môn Vật lí - Đề số 1 Câu 1: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 450 Hz, tai của một người chỉ nghe được âm có tần số cao nhất là 19000 Hz. Tần số lớn nhất nhạc cụ này phát ra

Chi tiết hơn

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM 125B Caùch Maïng Thaùng 8 Quaän 3 TP. Hồ Chí Minh ÑT: (08) 38325889 / 38393931 Fax 38322807 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH (Cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

Chi tiết hơn

84 CÔNG BÁO/Số ngày BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 94/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà

84 CÔNG BÁO/Số ngày BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 94/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà 84 CÔNG BÁO/Số 400 + 401 ngày 16-7-2010 BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH Số: 94/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2010 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Báo cáo Kế hoạch hành động THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁ

Báo cáo Kế hoạch hành động THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁ Báo cáo Kế hoạch hành động KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ********* KẾ HOẠCH HÀNH

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - HD GI?I 14 b\340i TO\301N N\302NG CAO L?P 7.doc)

(Microsoft Word - HD GI?I 14 b\340i TO\301N N\302NG CAO L?P 7.doc) HD GIẢI DẠNG TOÁN NÂNG CAO CHO HS LỚP 7 Bài. Tính giá trị của biểu thức A DẠNG DÃY SỐ LÀ CÁC PHÂN SỐ: + + +... +...4 ( n ). n Nhận xét: Ta thấy các giá trị ở tử không thay đổi và chúng và đúng bằng hiệu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thiet ke XD be tu hoai.doc

Microsoft Word - Thiet ke XD be tu hoai.doc 1. Giới thiệu Thiết kế, xây dựng và sử dụng bể tự hoại Bể tự hoại đầu tiên xuất hiện ở Pháp vào năm 1860, do kỹ sư Fosse Mouras phát minh ra. Cho đến nay, loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CTDT Bien phien dich Tieng Nhat.doc

Microsoft Word - CTDT Bien phien dich Tieng Nhat.doc 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðại HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðại HỌC Tên Chương trình : Biên Phiên dịch Tiếng Nhật Trình ñộ ñào tạo

Chi tiết hơn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 – HỌC KÌ I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 04 05 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Chủ đề Cấp độ. Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên. Số câu hỏi Số điểm. Số nguyên. Số câu hỏi Số điểm 3. Đoạn thẳng. Số câu hỏi Số điểm

Chi tiết hơn

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình

UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn Trình độ đào tạo

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH HỒ THỊ HOÀI THU GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ HỘ NGƯ DÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH HỒ THỊ HOÀI THU GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ HỘ NGƯ DÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH HỒ THỊ HOÀI THU GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ HỘ NGƯ DÂN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số

Chi tiết hơn

50-kV-inverted-gun.dvi

50-kV-inverted-gun.dvi Æ Ï ÁÆ ÌÇÊ ÇÊ ÈÇÄ ÊÁ Ä ÌÊÇÆË Ì ÄË Ïº ÀÁÄÄ ÊÌ Åº ÇÏÁÆ Æ º Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÒÒ È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÆÙ ÐÐ ½¾ ½½ ÓÒÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÐÐ ÖØÔ Ý ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ÔÙÐ ¼ Î ÒÚ ÖØ ÙÒ Ó ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÖÓÒ ÓÔØ Ñ Þ ÓÖ Ö Ð Ð ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÓÖ

Chi tiết hơn

!"# $% % & ' ' ) (.. ( R!06 ' G 0 )*& ^ >"! + \b$%&!"( F#+ $! +%&' &!"(! _+ %& ( )*& +*+%& (5 4,!"(+ - >" / + & 0+D1 +,- %& ('./01./ ' ##!!$ +!

!# $% % & ' ' ) (.. ( R!06 ' G 0 )*& ^ >! + \b$%&!( F#+ $! +%&' &!(! _+ %& ( )*& +*+%& (5 4,!(+ - > / + & 0+D1 +,- %& ('./01./ ' ##!!$ +! !# $ R!6 G ^!+ \b$! F#+ $!+!! _+ ++ 5 4!+ - + 5 /+ +D +- // ##!!$ +! +! #! 7! +! 7 + 8 4 4 :? 4 4 /#3 +!!! 7 -! -B!-! 7!! - -! 3-! 7-3 -! 7 7!7!!!!- - -! 3 4! 7 7!-! -! 7 9!!7! 77!!! -B!-!7! 7 - -- 7!!!

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Ảnh hưởng của chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Ảnh hưởng của  chính sách dồn điền, đổi thửa đến phát triển sản xuất nông nghi ệp ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH LUẬN

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: KHOA NGÂN HÀNG LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Vũ Thị Lệ Giang Giới tính: Nữ Ngày, th

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: KHOA NGÂN HÀNG LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Vũ Thị Lệ Giang Giới tính: Nữ Ngày, th TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: KHOA NGÂN HÀNG LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Vũ Thị Lệ Giang Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: /05/978 Nơi sinh: TP.HCM Quê quán: Bồng

Chi tiết hơn

Đề 01 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Môn: TOÁN 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1(3,0 điểm): Thực hiện ph

Đề 01 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Môn: TOÁN 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1(3,0 điểm): Thực hiện ph Đề 01 Bài 1(3,0 điểm): Thực hiện phép tính. a) 1 4 b) 3 : 1 4 5 4 4 3 1 3 01-5 01 14 c) 5 3 1 d). +. 4 5 4 013 9 013 9 Bài (,0 điểm): Tìm x biết: a) x - 4 1 = 4 3 1 1 b) x 1 3 Bài 3(,0 điểm): Một kỳ thi

Chi tiết hơn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS Mã hồ sơ Họ và tên DANH SÁCH Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM MÃ TRƯỜNG GTS DANH SÁCH Thí sinh đăng ký đại học chính quy năm 2019 theo phương học bạ THPT (Cập nhật đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2019) 0001 Nguyễn

Chi tiết hơn

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1018/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 10 tháng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1018/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 10 tháng BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

¾¼¼ ¹ Þ ÆÓ Ð¹ ÖØ Â Þ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ ÃÓÑÔÐ Ü Ê Ò Þ Ö Þ Ì Ò Þ Ð ÖØ ÖØ Ö Ò ÐÐ ÑÔÓÐ Ö ½ ¹ Ò Þ Ð ØØ Ö ÓÒÒ Òº È Ó ÓÞ Ø Ø ½ ¼¹ Ò ÇÖ Ý Ò Þ ÍÒ Ú Ö Ø È

¾¼¼ ¹ Þ ÆÓ Ð¹ ÖØ Â Þ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ ÃÓÑÔÐ Ü Ê Ò Þ Ö Þ Ì Ò Þ Ð ÖØ ÖØ Ö Ò ÐÐ ÑÔÓÐ Ö ½ ¹ Ò Þ Ð ØØ Ö ÓÒÒ Òº È Ó ÓÞ Ø Ø ½ ¼¹ Ò ÇÖ Ý Ò Þ ÍÒ Ú Ö Ø È ¾¼¼ ¹ Þ ÆÓ Ð¹ ÖØ Â Þ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ ÃÓÑÔÐ Ü Ê Ò Þ Ö Þ Ì Ò Þ Ð ÖØ ÖØ Ö Ò ÐÐ ÑÔÓÐ Ö ½ ¹ Ò Þ Ð ØØ Ö ÓÒÒ Òº È Ó ÓÞ Ø Ø ½ ¼¹ Ò ÇÖ Ý Ò Þ ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ËÙ Ý Ø Ñ Ò Þ Ö ÞØ Ù Ý Ò ØØ ½ Ø ÔÖÓ¹ ÞÓÖº ½ Ø ÆÊË»Ì

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä

ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÍÒ Ú Ö Ø È Ö ¹ Ò ÖÓØ Å̽ ¹ ÖÓÙÔ» ¾¼¼ ¹¾¼½¼ ÓÖÖ Ð³ Ü Ñ Ò Ù 8 ÒÚ Ö ¾¼½¼ ËÙ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÙÖ Ô Ö º À Ð Ò Ì Ô Ö Âº ÖØ Áº à ÖÖÓ٠º ËÓ Ö Ø Åº ËØ ÒÓÒµ ÙÖ ÙÖ º Ä ÓÙÑ ÒØ ÓÒØ ÒØ Ö Ø Ø Ð Ô ÓÒ ÔÓÖØ Ð Ø ÐÙÐ ØÖ ÓÒØ ÒØ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website: CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) Fax: (84 073) Website:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CH N CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Địa c ỉ: N ỉn i n ian Đi n t ại: (8 073) 3854245 Fax: (84 073) 3854248 Website: www.hungvuongpanga.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM Đ lập Tự Hạ p ú ---o0o--- Tp.HCM, ngày

Chi tiết hơn

Số hồ Năm TN Ngành Tổ hợp Ngành Tổ hợp Ngành Tổ hợp Tổ hợp SBD Họ Tên CMND Ngày sinh Giới tính Ngành NV4 TO VA LI HO NN STT sơ THPT NV1 môn NV1 NV2 mô

Số hồ Năm TN Ngành Tổ hợp Ngành Tổ hợp Ngành Tổ hợp Tổ hợp SBD Họ Tên CMND Ngày sinh Giới tính Ngành NV4 TO VA LI HO NN STT sơ THPT NV1 môn NV1 NV2 mô Số hồ Năm TN Ngành Tổ hợp Ngành Tổ hợp Ngành Tổ hợp Tổ hợp SBD Họ Tên CMND Ngày sinh Giới tính Ngành NV4 TO VA LI HO NN STT sơ THPT NV1 môn NV1 NV2 môn NV2 NV3 môn NV3 môn NV4 1 1 LNH009287 NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề này có 06 trang) Họ và tên: KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ T SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề nà có 06 trng) Họ và tên:............................................ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 08 Bài thi: TOÁN Thời gin làm bài:

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள்

Microsoft Word - அருட்பெரும் ஜோதி வள்ளலார் பாடல்கள் 17 th January Thai Pusam- Vallalar Memorial Day அ ப ஜ த வ ளல ப ட க வ ள ல த ர மல க வ ம கள க ய ப ட க ள த த ள. க ல ச ற என த த ம ர த னமண ப ப ச rய வ.ச த ன, வ ளல ப த. பல ச ற ட கள வ ளல ப ற உ ர ஆ ற ன. வ ளல, த

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi.

BO Y TE CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQI DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CHTHI H(Jc kj; II -Nam hoc Lan 2 ThOi. BO Y TE CQNG HOA xa HQ CHU NGHiA V~T NAM TRUONG D~ HQC DUQC HA NQ DQc l~p - T\f do - Hanh phuc L}CH H(Jc kj; -Nam hoc 2014-2015 -Lan 2 ThOi. gian Khmi HQc ph n Giang dirong 1517/2015 Sinh ly benh mi~n

Chi tiết hơn

coursalgebre.dvi

coursalgebre.dvi Ð Ö Ô ØÖ ¾ Ê Ú ÓÒ Å ØÖ ¾º½ ¾º½º½ Ò Ø ÓÒ Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒ ¾º½º½ ÍÒ Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m n Ð Ò Ø m ÓÐÓÒÒ µ Ó ÒØ Ò K Ø Ð ÓÒÒ ³ÙÒ Ñ ÐÐ A = (a i,j ) 1 i n ³ Ð Ñ ÒØ Kº ij Ò Ñ Ð Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m 1 j m

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

BÁO CÁO SỐ LIỆU KỲ THI THỬ LẦN 3 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ ĐIỂM KẾT LUẬN 3 MÔN TOÁN VĂN NGOẠI NGỮ 1.1. Thống kê miêu tả điểm kết luận 3 môn

BÁO CÁO SỐ LIỆU KỲ THI THỬ LẦN 3 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ ĐIỂM KẾT LUẬN 3 MÔN TOÁN VĂN NGOẠI NGỮ 1.1. Thống kê miêu tả điểm kết luận 3 môn BÁO CÁO SỐ LIỆU KỲ THI THỬ LẦN THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 24..21 1. ĐIỂM KẾT LUẬN MÔN TOÁN VĂN NGOẠI NGỮ 1.1. Thống kê miêu tả điểm kết luận môn Toán Văn - Ngoại ngữ Phân bố điểm KL môn Toán Văn - Ngoại ngữ

Chi tiết hơn

Solar Fire v9

Solar Fire v9 19 Sep 2017 Solar Fire v9.0.26 Page 1 1 Jan 1800 NS 21 15' 06 21' Œ 07 Ü50' 27 52' 8 Jan 1800 NS 21 58' 06 05' 07 Ü52' 28 06' 15 Jan 1800 NS 22 37' 05 51' 07 Ü56' 28 22' 22 Jan 1800 NS 23 12' 05 41' 08

Chi tiết hơn

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh:

GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 120 (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút. Họ và tên thí sinh: GV NGUYỄN KHẮC HƯỞNG ĐỀ SỐ 10 (Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi Câu 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HUẾ - NĂM 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NAM SINH CHỈ SỐ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Northern East and Red River Delta Regions Health System Support Project (NORRED) - Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Sông Hồng - Ban quản lý dự án tỉnh Nam

Chi tiết hơn

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4

. Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 4 . Trường Đại Học Hùng Vương Phòng Đào Tạo Mẫu In X5010B Học Kỳ 3 - Năm Học 13-14 Lớp: (KPCS1A) Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 16/06/14 (Tuần 44) Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 01234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 2 (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12, NĂM HỌC Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 2 (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12, NĂM HỌC Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ (Đề thi có 4 trang) ĐỀ KỂM TRA HỌC KÌ KHỐ 1, NĂM HỌC 17-18 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 5 phút. Mã đề: 58 Họ và tên Học sinh: SBD.. Câu 1. Một chất điểm

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi

C:/Documents and Settings/Compaq_Propriétaire/Bureau/__NDF_ /_T_ES/_suites_TES/_TES_cours_suites.dvi Ì Ë ËÔ Å Ø ½» Ù Ø ½µ Ò Ø ÓÒ ³ÙÒ Ù Ø Ð Ù Ø Ò Ø ÓÒ ÍÒ Ù Ø Ø ÙÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò N Ú Ö Rº ÍÒ Ù Ø ÒÓÑÑ ÔÖ Ö Ò u ÓÙ v ÓÙ w ÔÐÙØØ ÕÙ f ÓÙ gº Ü ÑÔÐ Ä Ù Ø u Ò Ô Ö u(n) = n 2 ÔÓÙÖ ØÓÙØ n N ÔÖ Ò ÔÓÙÖ Ú Ð ÙÖ u(0) = 0 2

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định 108/2019/QĐ-ĐHHV ngày 03

Chi tiết hơn

PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/ Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT H

PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/ Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT H PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 1 4ECO0001 Đinh Hải An Tiểu học Thị trấn Kỳ Sơn 2 4ECO0002 Đỗ Chúc An Tiểu học Đoàn Thị Điểm Ecopark 3 4NT0017 Đào Quỳnh Anh Tiểu học Thành Công B 4 4NS0086 Duy Anh Tiểu học Quốc

Chi tiết hơn

Local report ~ Month 200X

Local report ~ Month 200X NHS Forth Valley Intensive Psychiatric Care Units Service Profile Exercise ~ November 2009 NHS Quality Improvement Scotland (NHS QIS) is committed to equality and diversity. We have assessed the performance

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất

Chi tiết hơn

repserv rrpa.rrpa

repserv rrpa.rrpa À ÉÉÉÉÁÉÁÉ ÈÆ Â%&É 'Æ ÀÁÂÃÄ ÆÇÈÉÆÉ Æ ÆÉ ÇÆÉ ÉÆ ÉÆÇ ÁÀÄÁ È É É Ç Â%(0 %&' ( É ÉÆÉ (ÉÉÆÉ ÉÆÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ (ÉÉ É)* *+* Æ'È0 + ))/(ÈÃ+ É*(ÉÆ**.Ç*.*Ç*É*É*É.*É*ÉÆ**É.*É*(ÆÉ*É*Ç()*(É. /Ç*.* /É.*Ç(É*ÉÉ*.*/*ÉÉ**0ÇÆÉ*.Ç*(.*Ç./

Chi tiết hơn

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHĐL, ngày / /2017 của Hiệu trưởng trường Đại

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008 PHỤ TRÁCH VIÊN, TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN PHỤC VỤ KỲ THI OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ NĂM 2008 (IPhO 2008) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2609/QĐ-BGDĐT

Chi tiết hơn

Инструкция Makita PF0300

Инструкция Makita PF0300 P P q r P r st t 1234 st 51t67 7589s 10❶ 4 51t6s r ❷ r P r ❸❹❺❻❼❹❽ ❾❹❿➀➁➂❼❹❽ ❼➃➄❹➄ ❺➅❻ ➆➇➄➈❹❽ ❸❹❺➉ ➊ 14➋ s➌ 10t ➍➎ 7➏ ➐➑ ➐47s r ➒➓ ➓ ➓ ➒➓ r r t ➋ 7➎s 41010 10s7➎104 ➎ t➎ r ➐➑6➑ 6 ➑16 t ➐41➋➑ 64 s710 ➑1➏

Chi tiết hơn

PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/ Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT H

PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 VÒNG 2 ENGLISH CHAMPION Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/ Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT H PHÒNG THI SỐ 1 KHỐI 4 1. Thời gian: Từ 7h45 11h55 ngày 20/3/2016 2. Địa điểm thi: Trường Phổ thông Liên cấp Newton, KĐT Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội 3. Danh sách: 1 4ECO0001 Đinh Hải An Tiểu học Thị

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huongdansudung_Nop Thue Dien Tu_Le phi mon bai

Microsoft Word - Huongdansudung_Nop Thue Dien Tu_Le phi mon bai Tài Liệu Hướng dẫn sử dụng lập GNT đối với nộp lệ phí môn bài 1. Đối với khoản nộp NSNN cho nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước: Khi NNT nộp cho các khoản nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước,

Chi tiết hơn

Untitled-5

Untitled-5 12. Ω x `ˆ + { h v b i EÚ EÚh Æ + Ω i? 1. Ω h V EÚ? EÚÆ h S Ω i EÚ + Ω? 2. EÚ EÚ EÚÆ i? 3. Æ EÚ Æ «Úi EÚ h i + V Æ Æ n i i? 4. ]ı S Æ EÚ EÚ V P? 5. + { h EÚÆ h i EÚ n i EÚ E Ú? 6. + V Æ ]ı h `ˆ

Chi tiết hơn

egzamin_odpowiedzi.dvi

egzamin_odpowiedzi.dvi ÅÁÆ ÁÁ ¾¼¼ ÁÑ Ò ÞÛ Ó ÆÖ Ò Ù ÆÖ ÖÙÔÝ ÍÛ ËÔÖ Û Þ Ò Ø Ø Ø Ñ Û Ó ÖÓØÒ Ó ÛÝ ÓÖÙ Þ Û ÞÝ Ø ÑÓ Û ÓÑ Ò Ó ÔÓÛ Þ ÓÔÙ ÞÞ Ò Ø º Þ Ö ÛÒÓ Û ÞÝ Ø Ó ÔÓÛ Þ ÔÓÔÖ ÛÒ Þ Ó ÔÓÛ Þ ÔÓÔÖ ÛÒ Ö Ó ÔÓÛ Þ ÔÓÔÖ ÛÒÝ µº ÈÝØ Ò Ø ÙÞÒ Ò Þ

Chi tiết hơn

. Trường ðại Học Hùng Vương Phòng ðào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Học Kỳ 3 - Năm Học Mẫu In X5010B Lớp: Học kỳ phụ Cơ sở 1 (KPCS1A) - Sĩ Số: 0

. Trường ðại Học Hùng Vương Phòng ðào Tạo Thời Khóa Biểu Lớp Học Kỳ 3 - Năm Học Mẫu In X5010B Lớp: Học kỳ phụ Cơ sở 1 (KPCS1A) - Sĩ Số: 0 Lớp: Học kỳ phụ 113 - Cơ sở 1 (KPCS1A) - Sĩ Số: 0 - Ngoại ngữ Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 01234567 (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 45) Các ký

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT I TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP CHO CÔNG CHỨC ĐỊ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT I TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP CHO CÔNG CHỨC ĐỊ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT I TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP CHO CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ VÙNG

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 267 CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ngành học: Bảo vệ vật (Plant Protection) Mã ngành: 52620112 Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Danh hiệu: Kỹ sư Đơn vị quản lý: Bộ môn: Bảo vệ vật - Khoa Nông

Chi tiết hơn

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi

D:/previous_years/TS/fiches_de_revisionsTS/calcul_algebrique.dvi Ä ÍÄ ÆÍÅ ÊÁÉÍ Ì Ä ÊÁÉÍ Ä ÑÓ Ò Ú ÒØ ÙÒ Ô Ö ÒØ ÓÑÑ ÒÓÒ Ô Ö Ð³ ÖÖ ÙÖ Ð ÔÐÙ Ö ÕÙ ÒØ ÓÑÑ Ñ Ñ Ô Ö Ð Ñ ÐÐ ÙÖ Ø ÕÙ Ö ÕÙ ÚÓÙ Ó Ø Ö ÒÓÖÑ Ñ ÒØ ÔÓ ÒØ º ÁÐ ³ Ø ³ÙÒ Ö Ð Ú ÐÓÔÔ Ñ ÒØ ØÖ ÑÔÐ ÕÙ ÚÓÙ ÓÒÒ Þ ØÓÙ Ñ ÕÙ ÚÓÙ ÓÙ

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 950/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 950/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 950/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: KHOA NGÂN HÀNG LÝ LỊCH KHOA HỌC (kèm theo Thông tư số: 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: KHOA NGÂN HÀNG LÝ LỊCH KHOA HỌC (kèm theo Thông tư số: 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: KHOA NGÂN HÀNG LÝ LỊCH KHOA HỌC (kèm theo Thông tư số: 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT408M Kèm theo quyết

Chi tiết hơn

CƠ HỌC KẾT CẤU II age CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH ẰNG HƯƠNG HÁ LỰC ß KHÁI NIỆ VỀ HỆ SIÊU TĨNH - ẬC SIÊU TĨNH I Hệ sêu tĩnh: Định nghĩa: Hệ sêu tĩnh à những hệ mà chỉ vớ các phương trình cân bằng tĩnh học

Chi tiết hơn

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ

Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊ Hm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:.. KỲ KIỂM TA KHẢO SÁT ỚP NĂM 9 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phận: VẬT Í Thời gian làm bài: 5 phút

Chi tiết hơn